P. 1
Panduan Guru BM Thn 2 SK

Panduan Guru BM Thn 2 SK

|Views: 258|Likes:
Published by nurarianna

More info:

Published by: nurarianna on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA
(SEKOLAH KEBANGSAAN) TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

1.KANDUNGAN A. 3. 5. . 2. 3. 2. 8. 4. 5. 3. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Matlamat Objektif Umum Fokus Kandungan Standard Struktur Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tema BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 27 59 91 120 142 3 4 5 5 6 7 12 14 19 21 1. B. 10. 2. 6. C. 4. 9. 7. 3. D. 1. 2. BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kebudayaan Tema: Jati Diri Tema: Alam Sekitar BAHAGIAN 4 Daftar Kata Simpulan Bahasa Glosari 183 195 197 177 178 179 1.

.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU .

.

Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 PENDAHULUAN Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua ini disediakan sebagai panduan dan bahan rujukan untuk membantu guru mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah. 3 . Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek pentaksiran. fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian. Dalam pendekatan modular ini. Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru menterjemahkan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu dan Struktur Pendekatan Modular. membaca dan menulis. Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. menjana idea. pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. malahan menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak kementerian. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. mencungkil potensi diri. Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi daftar kata dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Dua.

Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. Beberapa penamahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. berpengetahuan dan berketerampilan. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 4 . lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. dan Keterampilan Diri. Fizikal dan Estetika. Kemanusiaan. Literasi Sains dan Teknologi.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani. rohani. Kerohanian. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. emosi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid berkomunikasi. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Sikap dan Nilai. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Dua. kreatif dan inovatif.

v. kemahiran. iii. 5 . membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. vi. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan betul. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami perkataan. maklumat. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. ii. iv. perkataan. memperoleh pengetahuan. mendengar. vii. pesanan dan pertanyaan dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. mendengar. memahami. OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk : i.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. ilmu. mendengar. membaca. mengecam. ix. viii.

xiii. xix. idea dan maklumat dalam pelbagai situasi pembelajaran. pembacaan dan xi. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 x. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mempertingkatkan pemahaman berbahasa dan menguasai bahasa serta berkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat. menghayati dan mengamalkan nilai murni. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. xviii. xvii. frasa dan ayat dengan betul. xxi. xx. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. menulis imlak dengan tepat. FOKUS Pada akhir pembelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah. murid dapat memperkaya kosa kata. hubungan sosial dan kehidupan harian. xii. xv. membina dan menulis perkataan. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. xvi. 6 . menggunakan sistem bahasa yang betul penulisan. dan dalam pertuturan. bersikap positif. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. xiv.

perasaan serta idea yang kritis dan kreatif. 7 . ucapan. Modul Menulis. seni bahasa dan tatabahasa. menyampaikan maklumat. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. Penekanan diberi pada sebutan dan intonasi yang betul serta pengucapan yang bertatasusila serta menggunakan tatabahasa yang betul. Kemahiran bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku. Modul Membaca. A. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang lebih kecil yang dikenali sebagai modul. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Modul-modul ini mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran bertutur. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk hubungan sosial. pendapat. Penerangan terhadap kandungan kurikulum dinyatakan seperti yang berikut: Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi Kemahiran Mendengar pengucapan seperti bersoal jawab. Terdapat lima modul dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia iaitu modul Mendengar dan Bertutur.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Standard Kurikulum KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. kemahiran dan nilai murni. Murid juga perlu menghayati dan memberi respons yang betul kepada perkara yang didengar. lakonan dan Bertutur dan perbincangan. Kemahiran Bahasa Kandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia mengandungi aspek kemahiran bahasa.

vi berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi tumpuan kepada aspek sebutan. dan Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. dan vii. iv. Kemahiran Membaca 8 . memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat ayat perintah jenis larangan dengan betul. mendengar. bertutur. ii. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan kemahiran dan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. v bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelasdan intonasi yang betul. intonasi. iv. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif bagi mempercepat penguasaan kemahiran tersebut. dan bahan sastera dan bukan sastera secara kritis. iii. v. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. iii. mendengar. ii. Bertutur perlu menggunakan bahasa yang mudah. jeda dan tatabahasa. memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan pelbagai soalan bercapah dan pesanan mengikut urutan yang betul. menyebut frasa. tepat dan jelas. jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. memahami. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. vi. intonasi. Penekanan perlu juga diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu. berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi kata panggilan bagi keluarga bukan dalam kalangan keluarga asas dan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan. mendengar.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i.

digraf. iv. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. Bahan bacaan perlu sesuai. frasa dan ayat majmuk yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. v. sebutan yang jelas. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik bertujuan menyatakan maksud untuk memindahkan maklumat dengan betul. iii. vokal berganding . Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca. ii. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. membaca dan memahami perkataan. 9 . iv. vii. membaca dan memahami maklumat tersurat daripada bahan multimedia untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan serta menyatakan urutan dengan betul. Kemahiran Menulis Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. membaca. diftong. vi. iii. membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar. Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Membaca i. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis. tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas. v. berjeda. dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. menarik dan bersifat ansur maju. mengikut tanda baca dan intonasi yang betul. ii. memperkaya kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. dan membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif untuk menambah ilmu pengetahuan.

frasa dan ayat serta menegaskan kesantunan berbahasa. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. menulis secara mekanis pelbagai perkataan. iv. menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Menulis i. vokal berganding. 10 . Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. iii. Idea yang dilahirkan dalam bentuk penulisan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. vokal berganding . diftong. mencatat maklumat yang betul untuk membanding beza dan menghubung kait maklumat daripada pelbagai sumber. v. frasa dan ayat yang mengandungi perkataan diftong. vi.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. diksi. menulis untuk menyampaikan maklumat yang berbentuk puisi menggunakan perkataan. viii. diftong. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan soalan dan bahan grafik dengan betul dan tulisan yang kemas. menuliskan imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. membina dan menulis. dan mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. vii. digraf dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas dan cantik. vokal berganding. ii. ii. v. menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. frasa dan ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. iii. digraf dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas dan cantik. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. vi. iv. perkataan. ix. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan.

Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan. Pembentukan ayat yang menggunakan simile. Keindahan bahasa yang digunakan semasa aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka. memahami dan menghargai bahasa melalui Aspek Seni Bahasa pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur. mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh amat diperlukan. Seni bahasa memberi penekanan kepada keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti bernyanyi. ii. bahasa kiasan dan personafikasi yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif juga menampakkan keindahan dan seni dalam bahasa Melayu. peribahasa. 11 . berlakon dan berpuisi. mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. iii. ii. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif. bercerita. Objektif Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. iii. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. dan melafazkan dan membina pantun empat kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa. Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa i. menyebut dan memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. iv. iv. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa.

Objektif Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. kata nama khas hidup manusia dan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. vii. x. intonasi dan semantik serta penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan. aspek sebutan. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. Selain itu. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. memahami dan menggunakan imbuhan awalan. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. v. iii. v. viii. 12 . ii. xi. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. akhiran dan apitan dengan betul mengikut konteks.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan Aspek Tatabahasa tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. ix. dan Memahami dan menggunakan kata ganda penuh yang betul mengikut konteks. Tidak menggalakkan pelajar menghafal rumus atau hukum bahasa. memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. vi. vii. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. iv. memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. Memahami dan membina ayat penyata menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks. ii. vi. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. memahami dan menggunakan kata hubung dan kata tanya dengan betul mengikut konteks. iii. Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Aspek Tatabahasa i. memahami dan membina ayat dasar dengan betul mengikut konteks. iv.

 Tema  Tajuk  Fokus Utama  Fokus Sampingan  Objektif  Pengisian Kurikulum  Sistem Bahasa  Media  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada pencapaian objektif.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 STRUKTUR MODUL Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran merangkumi fokus utama. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan dan kadar masa yang sesuai untuk murid menguasai sesuatu kemahiran. pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. pengayaan dan pemulihan. Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. pengisian kurikulum dan catatan. pengayaan dan pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Oleh itu. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Isi kandungan modul boleh diubah suai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. Bahan yang dicadangkan untuk aktiviti ini terdiri daripada kad. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran. carta. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama dan fokus sampingan. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti. sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapat memastikan bentuk tindakan susulan yang boleh dilaksanakan ke atas seseorang murid. objektif. Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut. Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. pentaksiran. 13 . aktiviti. bahan maujud. alat permainan. fokus sampingan.

Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. strategi merangkumi pendekatan. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. keupayaan. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan pengajaran dan pembelajaran KSSR mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Bahan-bahan yang disediakan perlu lebih merangsang minda dan dilaksanakan secara kendiri atau dengan bimbingan guru yang paling minima. pendekatan kelas. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. pendekatan kumpulan. bakat. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu. pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. kaedah dan teknik. Guru perlu memberi penerangan cara melakukan aktiviti pengayaan kepada murid dan memberi ruang untuk mereka membuat latihan secara kendiri. Bahan yang sesuai seperti bahan bacaan tambahan. kad permainan bahasa dan bahan-bahan lain yang bersesuaian untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid berkaitan kemahiran yang diajar. cara-cara fakta disampaikan dan keaktifan pengajaran. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang lebih mencabar minda bagi kemahiran tertentu yang dipelajari oleh mereka. Pada masa yang sama guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan. dan minat. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid . Pendekatan berdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan seperti pendekatan induktif. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. 14 . Pendekatn yang memberi tumpuan kepada keaktifan murid seperti pendekatan berpusatkan guru manakala pengajran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan berpusatkan murid. pendekatan pasangan. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan melengkapkan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di dalam dan di luar bilik darjah.

15 . Antara teknik yang biasa digunakan ialah teknik bercerita. sumbang saran. juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. murid dapat membina keyakinan dalam berbahasa. lakonan dan projek. Oleh itu. Teknik-teknik pengajaran adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran yang ditetapkan. Teknik-teknik pengajaran bahasa. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid. Guru boleh memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kepelbagaian Teknik Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahanbahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. bermain. perbahasan. media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. pendekatan pasangan. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. latih tubi. menyelesaikan masalah. bahan maujud. pendekatan kumpulan. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan. Kepelbagaian media. main peranan. kuiz. pendekatan kelas. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar serta teknologi yang dapat merangsang serta menggalakkan murid berfikir secara kritis. Dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar. kreatif dan inovatif. Contoh pendekatan berpusatkan murid seperti pendekatan individu. i. Selain pendekatan berpusatkan murid terdapat juga pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan guru. Selain itu. perbincangan. Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu.

Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran menyumbangkan pendapat dan idea. yang memerlukan setiap murid Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. Bercerita amat sesuai untuk kemahiran bahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. xi. vii. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu teknik dalam mempelajari bahasa melalui permainan. v. iii. ix. mimik muka "facial expression". iv. Teknik bercerita Teknik bercerita sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa yang mana murid dilatih dalam kawalan nada suara. penggunaan alatan yang berkenaan. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah. elektif dan audiolingual. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk. x. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan. 16 .Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 ii. makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan. vi. serta kedudukan semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. viii. Teknik simulasi Teknik ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing.

penilaian. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. Bahan-bahan sumber seperti akhbar. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kepelbagaian Sumber dan Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Penggunaan Tatabahasa yang tepat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid dengan tepat. Melalui proses ini. pengayaan dan pemulihan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 xii. penyerapan. serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. internet. Penekanan Konsep 5 P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konsep penggabungjalinan. Kemahiran dapat digabungjalinkan. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahanbahan ilmiah dan sastera. xiii. Untuk mencapai tujuan tersebut. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. a. majalah. kamus. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. 17 . beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. buku rujukan.

Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Malaysia. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. dan minat. alat permainan. Oleh itu. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. keupayaan. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. c. d. unsur ilmu. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana latar belakang murid yang berbeza dari segi kebolehan. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. 18 . bakat. bahan maujud. e. kemahiran belajar cara belajar. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. kajian masa depan boleh diserapkan. kad. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil atas seseorang murid. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. carta. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 b.

Kemahiran Kreativiti dan Inovasi. dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Penerangan ringkas bagi setiap elemen seperti yang berikut.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu. peraturan sosiobudaya. penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. dan kemahiran bernilai tambah. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut. nilai. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa. pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. 19 . Pembelajaran Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. Selain itu. Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Keusahawanan. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. kewarganegaraan. contohnya ilmu dalam bidang sains. Kemahiran Belajar Cara Belajar. Di samping itu. laras bahasa. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat. cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Kajian Masa Depan. Kecerdasan Pelbagai. dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.

masa kini. menyebar dan berkongsi maklumat serta berinteraksi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dan dalam urusan kehidupan. membaca. serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. dan menulis. dan alam pekerjaan. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. 20 . Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. masyarakat. menghantar dan menerima e-mel. dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. dan masa depan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikan perisian. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. memproses. Hal ini bermakna. bertutur. menjangka akibat. murid dapat membuat ramalan. yakin. minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. menyelesaikan masalah. mengakses.

1. Penyerapan elemen ini bukan sahaja merupakan pendekatan membudayakan keusahawanan. menghargai warisan dan mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid. Keusahawanan Penyerapan elemen keusahawanan dalam kurikulum standard sekolah rendah bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Inovasi pula merujuk kepada proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk ke tahap optimum supaya mereka berdaya cipta. berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti dan menjadikan amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia pada masa hadapan. Kreativiti dan inovasi saling berkait rapat bagi melahirkan modal insan yang serba boleh dan berketerampilan. membina jati diri. Melalui tematema ini akan dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman. idea kreatif yang yang tulen. 21 . Cakupan tema-tema yang perlu diberi penekanan. Aspek Seni Bahasa dan Aaspek Tatabahasa melalui tema-tema yang dicadangkan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai setiap ahli keluarga. menggunakan daya imaginasi. TEMA Kurikulum Standard Bahasa Malaysia menyampaikan pengetahuan serta membina kefahaman tentang kehidupan dan alam sekekelingi murid melalui kemahiran bahasa. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kemahiran Menulis. aplikasi vokasional dan teknologi serta amalan nilai moral dan etika keusahawanan. memupuk kesedaran. kemahiran pengurusan perniagaan. asli dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Kemahiran Membaca. malah melibatkan proses pembentukan sikap yang perlu dimiliki oleh usahawan seperti pemikiran keusahawanan. menyelesaikan masalah.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kreativiti dan Inovasi Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta.

emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Teknologi dan Inovasi Tema sains. 4. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. serta amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat majmuk di negara ini. 8. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berani menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. 6. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang berbentuk toleransi dalam kalangan masyarakat Malaysia. 5. Kebudayaan. 22 . Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran kepada mereka agar mengutamakan keselamatan diri dalam pelbagai situasi dan persekitaran. teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri sebagai warga Malaysia. patriotisme dan kewarganegaraan merujuk keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal. Jati diri. mental dan sosial. Sains.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 2. mental. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani yang setia kepada negara. Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan. 3. cinta akan negara dan mengutamakan kepentingan negara. 7.

Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan menguruskan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia. mengembang dan mempertahankan daya maju perniagaan yang telah diterokai. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian mendedahkan murid perihal pertanian seperti bercucuk tanam. 10. memulakan perniagaan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 9. haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. 23 . Tema ini sesuai diajar untuk memupuk sikap keusahawanan dalam diri murid dan memahami kepentingan bidang ekonomi dalam pembangunan negara. bertindak terhadap peluang. Ekonomi / Keusahawanan Tema ekonomi /keusahawanan merujuk tentang peri laku atau gaya usahawan. 11. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dalam kehidupan. berternak dan menangkap ikan secara tradisional dan moden.

.

BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

.

4 1. serta dapat memberikan maklum balas. mengecam. suku kata. serta idea yang kritis dan kreatif. perasaan.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan. 1. dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila.2 Mendengar. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bertutur. dengan tepat menggunakan 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. frasa dan ayat dengan betul. pendapat. 1. Mendengar.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 1. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1. dan menyebut bunyi perkataan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. iaitu abjad. memahami. menyampaikan maklumat.5 1.7 27 .3 bahasa.

1.7.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. tentang sesuatu perkara daripada 1. ayat tunggal dan ayat majmuk 1.6. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 1.2 Mendengar.6 Mendengar. daripada 1. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pandangan pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 1.5.4.2 1. 28 .3.1 Mendengar.1 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6.3. 1.7. 1.4. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. memahami dan menyebut dengan betul dan tepat.1 1. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6.2.4.1 1. 1.2 1. frasa.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4.1 1.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.

semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 1. 29 .0 STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

Membina dan menulis perkataan. 1. Ilmu: Keusahawanan.4 Bertutur. keria.3.4 Pada akhir pengajaran. OBJEKTIF ii. frasa.3 3. tepung bungkus Kad gambar dan petikan dialog. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Makanan Kita Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard FOKUS SAMPINGAN Kandungan Standard Pembelajaran 1. dan ayat dengan betul. murid dapat: i. PENGISIAN KURIKULUM i.4 3. 30 . ii. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Membina dan menulis ayat tunggal dengan betul. iii. bingka. Nilai : Bertatasusila dan bertanggungjawab KBT: Keusahawanan (sikap dan pemikiran keusahawanan) SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: ayat permintaan Kosa kata: karipap. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru bersoal jawab cara penjual dan pelanggan membuat urusan jual beli dan meminta murid memberi contoh dialog yang biasa didengar oleh mereka semasa pelanggan menyatakan permintaan ketika membeli. Guru meminta murid membaca dialog yang telah dicatat pada papan tulis. . 3. 31 Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Bertanggungjawab KBT: Keusahawanan Ciri-ciri usahawan Lampiran 1 Dialog yang dirakamkan/dilakonkan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. 5. Guru memperdengarkan dialog pelanggan dan penjual berinteraksi dalam situasi jual beli di gerai atau di kedai makanan.Bertatasusila . Guru meminta salah seorang murid mencatat pada papan tulis dialog pelanggan menyatakan permintaan untuk memesan barang. Penekanan diberi pada aspek keusahawanan iaitu cara yang betul membuat permintaan. .Menggunakan intonasi yang betul. Guru membimbing murid cara membuat permintaan yang betul ketika berurusan dengan orang lain dengan memberi contoh pembeli berurusan dengan penjual semasa meminta barang yang dibeli. 4.

4. 3. Guru dan murid berbincang tentang kesesuaian dialog yang digunakan dalam aktiviti main peranan dan makanan yang biasa digemari oleh murid sekolah. 3. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Kerajinan KBT: Keusahawanan Berjual beli secara bertatasusila Lampiran 2 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Guru memilih beberapa orang murid untuk menjalankan aktiviti main peranan berjual beli di kantin sekolah. Guru memperdengarkan beberapa dialog cara murid membuat permintaan untuk membeli barang daripada penjual di kantin sekolah. 32 . Murid diminta menulis dialog yang bertatasusila dan membetulkan dialog yang kurang sesuai berdasarkan latihan yang diberi pada lampiran 3. EMK: Keusahawanan Lampiran 3 2. Guru meminta murid mengecam dialog-dialog yang mengandungi permintaan yang bertatasusila. Guru memberi kad situasi kepada murid yang telah dipilih: Kad A – Peniaga melayan pelanggan Kad B – Pelanggan membuat pesanan Guru meminta murid yang dipilih memainkan peranan seperti yang terdapat pada kad situasi dengan menggunakan dialog yang sesuai dan bertatasusila.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 AKTIVITI Langkah 2 1. Langkah 3 1.

Lampiran 5 Pengayaan 1. Pemulihan 1. Lampiran 6 33 . Guru memaparkan gambar pembeli dan penjual di sebuah gerai. Murid membina. Guru membimbing murid menuturkan ayat bertatasusila yang disediakan. 3. Murid diminta membina dialogdialog yang sesuai dan bertatasusila. Lampiran 4 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Guru menilai ketepatan dialog yang dibina secara lisan. menuturkan dan menulis ayat bertatasusila berdasarkan gambar yang diberi.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 AKTIVITI Pentaksiran 1.

Setiap jenis RM 2. bingka dan tepung bungkus. nasi lemak. Pak Mail? : Macam-macam ada. ya ke! Apakah jenis kuih-muih yang dijual hari ini? : Ada karipap. bingka.00. Kuih Kesukaan Saya Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual : Apa khabar. kerana ada banyak kuih-muih di sini. pulut panggang.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 1 Dengar dengan teliti dialog ini. : Kuih apa yang kamu mahu. : Sama-sama. kuih lapis. ini kuih yang kamu mahukan. : Oh. : Ali. : Apakah menu yang menarik hari ini. Semuanya kuih tradisional kita. kuih-muih pun ada. mi goreng. Tolong bungkuskan saya tiga jenis kuih. Pak Mail? : Khabar baik. : Kalau begitu. keria. datanglah lagi. : Saya memang suka makan kuih-muih tradisional. ini duitnya. tolong bungkuskan saya kuih karipap. 34 . Pak Mail. buah melaka. : Terima kasih. tepung bungkus dan banyak lagi.

Lakonkan cara kamu membuat permintaan semasa memesan barang daripada penjual di kaunter sekolah secara bertatasusila. 35 . Kad A Kamu menjadi penjual di kantin sekolah kamu. Lakonkan cara kamu melayan pembeli secara bertatasusila. Kad B Kamu menjadi pembeli.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 2 Baca kad situasi ini dan tuturkan dialog yang sesuai dengan peranannya diberi.

1 Tolong timbangkan 500 gram sayur sawi. 2 3 4 5 36 . Hantar bakul ini ke kereta saya. Tandakan ( / ) bagi dialog yang dituturkan secara bertatasusila. Saya minta tolong siangkan ikan ini sebelum dibungkus.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 3 Perhatikan gambar dan baca dialog di bawah. Boleh tolong potongkan daging ini anggaran dua kilogram. Susun sayur ini dengan teratur ke dalam bakul saya.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Tuturkan dialog yang sesuai cara pembeli menyatakan permintaan untuk membeli salah satu barang yang terdapat dalam gambar. 37 .

Pak Mail. Tolong bungkuskan saya dua ketul kuih karipap. Sama-sama. ini duitnya. Ali. ini kuih yang kamu mahu. Pak Mail. Kemudian salin pada kotak di bawah mengikut urutan yang betul.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca dan tuturkan ayat di bawah secara bertatasusila. datanglah lagi. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 38 . saya mahu membeli kuih. Terima kasih.

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 39 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Tuturkan dan tulis ayat permintaan yang bertatasusila berdasarkan gambar.

OBJEKTIF ii.2. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. mengecam. Nilai : Hormat-menghormati iii. menyebut dengan betul ayat tunggal dan ayat majmuk yang didengar.2. menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. murid dapat: i.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. PENGISIAN KURIKULUM i. KBT: ICT SISTEM BAHASA MEDIA Kosa kata: perkataan seerti Petikan dalam komputer 40 . Pada akhir pengajaran. frasa dan ayat dengan betul. perkataan. 1. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. diftong. iaitu abjad. Ilmu: Kajian Tempatan ii.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. FOKUS SAMPINGAN 3. suku kata.6 Mendengar.2 Mendengar. 3. dan menyebut bunyi bahasa. vokal berganding.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 TEMA TAJUK JATI DIRI Hidup Harmoni Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1. memahami dan menyebut frasa.

2. bertanggung jawab Guru bersoal jawab mengenai petikan hormat menghormati tentang cerita suasana kehidupan sebuah keluarga. Guru memaparkan petikan yang sama di skrin melalui LCD dan murid bergilir-gilir menggarisi nilai murni menggunakan teknik yang sesuai pada papan kekunci. Murid dipaparkan sekali lagi petikan Nilai – tentang kehidupan sebuah keluarga penyayang. yang terdapat dalam cerita yang didengar. 3. harmoni. Lampiran 1 Petikan tentang keluarga harmoni. 3.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. KBT ICT – penggunaan papan kekunci (highlight perkataan dan klik U untuk Murid menyebut semula nilai-nilai menggarisi perkataan. Seorang murid membaca petikan yang diberi sementara murid lain diminta mendengar dan mengecam nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Contoh soalan:  Apakah nilai murni yang sering diamalkan oleh keluarga Ikhwan?  Bagaimanakah Ikhwan dan adik – beradiknya menolong keluarga mereka? Murid diminta membina dan menulis ayat tentang cara Ikhwan dan adik – beradiknya menolong keluarga mereka. Langkah 2 1. 41 .

Lampiran 3 Perkataan seerti 4. Pentaksiran 1. Lampiran 6 Pengayaan 1. Murid diminta membina dan menulis ayat berdasarkan perkataan tersebut . dan menyenaraikan nilai-nilai tersebut dan secara bergilir-gilir menaipnya pada papan kekunci komputer yang dipaparkan pada skrin. Pemulihan 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Murid membina ayat perkataan yang diberi. Setiap murid diminta menyebut satu ayat yang telah didengar . berdasarkan Lampiran 7 42 .KBT.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 AKTIVITI Langkah 3 1. Guru menilai ketepatan kelancaran sebutan. Penggunaan papan kekunci untuk menaip Murid lain dikehendaki mendengar perkataan. 3. dan Lampiran 4 Ayat untuk dibaca oleh guru Lampiran 5 Latihan isi tempat kosong Murid mengisi tempat kosong dalam ayat dengan perkataan yang sesuai. Murid diminta memadankan perkataan seerti dalam latihan yang diberi di skrin komputer. Seorang murid diminta membaca nilai. 2.ICT nilai murni yang diedarkan. Murid menyesuaikan subjek dengan predikat yang seuai untuk membentuk ayat . 3. Lampiran 2 Senarai nilai murni.

Ibu Ikhwan bernama Puan Lina. Keluarga Harmoni Ikhwan murid tahun dua. Keluarga Ikhwan saling menghormati antara satu sama lain. Beliau seorang yang penyayang dan bertugas sebagai guru.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 1 Garisi nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan menggunakan papan kekunci . Mereka sekeluarga hidup sihat. Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap berjimat cermat. Beliau seorang yang bertanggungjawab dan bertugas sebagai juruteknik. Ayah Ikhwan bernama Encik Zailan. Ikhwan dan adik-beradiknya taat kepada ibu bapa. Daun kelapa itu diambil daripada pokok kelapa yang ditanam di belakang rumah mereka. Dia mempunyai empat orang adik-beradik. Penyapu lidi itu digunakan untuk menyapu kawasan rumah mereka. mereka membuat penyapu lidi daripada daun kelapa. ceria dan harmoni. Mereka juga suka tolong menolong antara satu sama lain semasa melakukan tugas-tugas yang diamanahkan. Pada waktu lapang. Rumah mereka sentiasa bersih. Keluarga Ikhwan juga bekerjasama menjaga kebersihan rumah. 43 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 2 Sebut dan taipkan nilai-nilai murni yang kamu dengar pada kotak di bawah. 44 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 3 Padankan perkataan dengan maknanya. bertanggungjawab gotong royong memuliakan menghormati harmoni patuh tolong menolong berkewajiban taat bantu membantu pengasih berjimat cermat bekerjasama hemat/tidak boros mesra penyayang 45 .

Mereka suka tolong menolong antara satu sama lain. 46 . ceria dan harmoni. Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap berjimat cermat. Ayah Ikhwan seorang yang bertanggungjawab. Keluarga Ikhwan saling menghormati antara satu sama lain. Ikhwan dan adik-beradiknya taat kepada ibu bapa. Nota: Seorang murid perlu membaca satu baris ayat sahaja. Mereka sekeluarga hidup sihat. Keluarga Ikhwan bekerjasama menjaga kebersihan rumah.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran 1 Dengar dan sebut ayat ini dengan betul. Ibu Ikhwan seorang guru yang penyayang.

Mereka juga suka ________________________ antara satu sama lain. Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap ________________________. Keluarga Ikhwan saling ____________________ antara satu sama lain. Mereka sekeluarga hidup sihat. Ayah Ikhwan seorang yang ______________________. ______________________ dan harmoni. 47 . Ikhwan dan adik-beradiknya _________________ kepada ibu bapa. Keluarga Ikhwan juga ______________________ menjaga kebersihan rumah.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 5 Pentaksiran 2 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam ayat yang kamu dengar. Ibunya seorang yang ______________________.

Anak-anak Puan Mei menyuruh anak-anaknya membersihkan halaman rumah. Encik Rosli sangat bahagia.membersihkan halaman rumah. Salin semula di buku dan tulis dengan kemas. Keluarga Puan Nora seorang yang bertanggungjawab. kerja. 48 . Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 6 Pemulihan Dengar frasa yang dibaca dan padankan frasa supaya menjadi ayat yang betul. Anak-anak Encik Rama taat kepada arahan ibu bapa. Puan Dayang rajin membantunya mengemas rumah.

Tulis ayat tersebut dengan kemas. 49 . patuh __________________________________________________________________________ hemat __________________________________________________________________________ mesra __________________________________________________________________________ gotong royong __________________________________________________________________________ bantu membantu __________________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 7 Pengayaan Dengar perkataan yang dibsebut dan bina ayat berdasarkan perkataan itu dengan betul.

bertanggung jawab KBT: Kreativiti dan inovasi dan Belajar Cara Belajar SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa : Ayat Majmuk Gambar. PENGISIAN KURIKULUM Menceritakan semula dengan tepat tentang cara menjaga alam sekitar yang didengar menggunakan ayat majmuk. murid dapat: i. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai : Berani. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5. FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan 1. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada bahan multimedia yang sesuai.4 FOKUS SAMPINGAN 2. lembaran kerja 50 .3 Standard Pembelajaran Pada akhir pengajaran.4.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 TEMA TAJUK ALAM SEKITAR Taman Indah Standard Kandungan 1. OBJEKTIF ii.2 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menyampaikan maklumat yang terdapat pada gambar tersebut. Guru meminta seorang murid membaca petikan daripada bahan multimedia KBT: yang dipaparkan pada skrin secara kuat Kreativiti dan inovasi dengan sebutan yang betul dan jelas 51 Lampiran 2 Petikan . Guru memaparkan sekeping gambar KBT: pada skrin untuk murid menelitinya. keadaan sungai . Murid diminta mencatat maklumat yang disampaikan oleh rakan. Kreativiti dan inovasi 2. 4. 5. Murid dalam kumpulan dikehendaki KBT: menilai keadaan sungai yang terdapat dalam gambar dan menyatakan idea Kreativiti dan inovasi mereka tentang punca berlakunya (Imaginasi) pencemaran pada sungai tersebut. Guru berbincang dengan murid (Persediaan) mengenai gambar yang ditunjukkan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Beberapa orang murid lain dipilih untuk menceritakan semula maklumat yang disampaikan oleh rakan tanpa bantuan gambar. Contoh perkara yang boleh dibincangkan. Lampiran 1 Langkah 3 1.punca pencemaran 3. Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 2 1.

Murid diberi gambar dan diminta untuk berbincang punca berlakunya kejadian di kawasan dalam gambar. Seorang murid diminta membaca teks yang diedarkan sekali lagi dan murid KBT: lain dikehendaki mendengar seterusnya Kreativiti dan inovasi melengkapkan peta minda berdasarkan (tindakan) maklumat yang didengar.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 PENGISIAN KURIKULUM sementara murid lain mendengar dan (perkembangan) memahamkan kandungan petikan tersebut. Langkah 4 1. Lampiran 6 52 . Lampiran 5 Pengayaan 1. Murid mendengar petikan yang dibaca oleh guru dan menceritakan semula dengan tepat cerita tersebut menggunakan ayat sendiri dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid mendengar frasa yang dibaca oleh rakan dan memadankan frasa tersebut menjadi ayat yang betul. Lampiran 4 Pemulihan 1. Lampiran 3 Peta minda Pentaksiran 1. AKTIVITI 2. CATATAN bahan multimedia Murid dalam kumpulan kecil berbincang dan menilai sikap yang ditunjukkan oleh penduduk kampung dalam menangani masalah denggi dengan memberi alasan terhadap penilaian tersebut.

2. 3. 5. Catat maklumat yang diceritakan oleh kawan kamu dan kemudian ceritakan semula.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 1 Lihat gambar dan ceritakan . 1. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 53 . 4.

Encik Hamdan menerangkan tujuan gotong-royong dan pentingnya menjaga kebersihan kawasan sekitar perumahan mereka. Kemudian. Encik Hamdan bersepakat dengan semua anggota jawatankuasa untuk mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan tersebut. Mereka juga mencuci longkang yang tersumbat supaya air dapat mengalir dengan sempurna. Manakala tin-tin dan botol-botol kosong ditanam supaya nyamuk aedes tidak membiak. Sebelum memulakan gotong-royong. mereka menebas semak samun dan mengumpulkan sampah-sarap serta membakarnya. kawasan sekitar menjadi bersih dan indah. Sebagai ketua penduduk di situ. Semangat kejiranan juga dapat dipupuk di samping dapat menghapuskan nyamuk aedes. Hapuskan Nyamuk Aedes Seorang penduduk di Taman Indah telah menghidap demam denggi. Kini. Encik Hamdan berasa bertanggungjawab terhadap kejadian itu. Pada hari yang ditetapkan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 2 Baca petikan dan bersama kawan cuba kamu menilai sikap dan tindakan ketua dan penduduk kampung dalam mengatasi masalah denggi. 54 . penduduk berkumpul di dewan.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 3 Nyatakan semula maklumat yang diperolehi daripada teks yang dibaca oleh rakan kamu Apakah nama haiwan? Hapuskan Nyamuk Aedes dengan cara… 55 .

Sarah menyapu daun-daun kering yang bertaburan di bawah pokok mangga. lipas dan tikus mudah membiak sekiranya halaman rumah nenek Munah kotor. mereka mencabut rumput-rumput yang tumbuh panjang di tepi pasu- 56 . Nenek Munah sangat gembira. Ceritakan semula perkara yang kamu dengar menggunakan perkataan sendiri. Sarah dan Lili membantu nenek Munah yang sudah tua membersihkan kawasan halaman rumahnya. Mereka takut nyamuk.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Dengar petikan yang dibaca. Halaman rumah nenek Munah kelihatan bersih. Lili pula membersihkan longkang yang dipenuhi Selepas itu. Sampah itu dibuang ke dalam tong sampah dan diangkut oleh lori ke tempat pembuangan sampah. sampah sarap. pasu bunga.

lipas dan tikus air tidak bertakung Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. 57 . A B Alam sekitar dibuang merata-rata Rumah bersih kesihatan terjamin Sampah sarap sudah tercemar Bersihkan longkang pembawa penyakit Nyamuk.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Dengar ayat yang dibaca oleh kawan dan ceritakan maklumat dalam ayat tersebut.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Teliti gambar. bincangkan dan cerita semula punca-punca berlakunya kejadian ini. Tuliskan ke dalam petak di bawah. 58 . Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran.

0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehanmembaca dengan sebutan. murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 2. perkataan. dan kelancaran yang betul. jeda.3 2. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4 2. frasa. Di samping itu.2 Membaca dan memahami. 2. Membaca dan menaakul untuk memindah kan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan.Kemahiran Membaca Tahun 2 2.6 59 .5 2. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutaan yang betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. intonasi.

1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dalam pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2 60 . Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 2. dengan 2. grafik 2.2. Membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 2. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 2. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.4.5.4.2.3 2. bahan bacaan secara didik hibur untuk 2.2 2. digraf dan konsonan bergabung dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3.2 2. Membaca dan memahami pelbagai menambahan ilmu.3.5. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. sebutan yang jelas. Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi perkataan dengan betul. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat kepada bentuk dengan betul.Kemahiran Membaca Tahun 2 Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2. memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul.5. vokal berganding .1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2.3 2.intonasi yang betul mengikut tanda baca. Membaca dan memahami ayat daripada pelbagai bahan bacaan sebutan yang betul.1 2.6.2 2.4.

Kemahiran Membaca Tahun 2

2.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu

memberi pertimbangan

aktiviti yang

sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini membaca dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara

melalui pelbagai

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

61

Kemahiran Membaca Tahun 2

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN Kuih Oh Kuih! Standard Kandungan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran Standard Kandungan

2.6.1

1.4

FOKUS SAMPINGAN

Standard Pembelajaran

1.4.4

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. Membaca bahan bahan untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bahasa. Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dan secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai : Rajin,keyakinan diri, kerjasama

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii.

KBT: Kecerdasan Pelbagai, Kontekstual EMK: Kreativiti dan Inovasi SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: kata nama, kerja Kosa kata: koci, lempeng, keria, baulu,tepung pelita, kuih lapis, apam kad perkataan, kad gambar 62

Kemahiran Membaca Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Langkah 1 1. Guru mempamerkan sejenis daun yang biasa dilihat oleh murid. Murid diberi peluang untuk memerhati, memegang dan menghidu bau daun tersebut. Guru bersoal jawab tentang daun tersebut dan kaitannya dengan kuih tradisional. Contoh soalan:  Apakah nama daun ini? (daun pandan)  Apakah guna daun ini dalam membuat kuih koci? (mewangi dan menghijaukan kuih)  Bagaimana cara menggunakan daun ini?  (ditumbuk dan diambil airnya dan dibancuh dengan tepung)

CATATAN

Ilmu:Sains Nilai: menghargai EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan)

2.

Media- Bahan maujud Daun pandan

3.

Langkah 2 1. Guru memperdengarkan lagu ’Kuih Tradisional’. Guru meminta murid menyebutkan nama-nama kuih yang disebutkan dalam seni kata lagu tersebut sambil mempamerkan kad gambar kuih tersebut. Guru mencatatkan nama-nama yang telah disebutkan oleh murid 63 Ilmu- Pend.Muzik Nilai- rajin 2. Lampiran 1 Seni kata lagu dan kad gambar kuih

EMK: Kreativiti dan inovasi ( Fasa Imaginasi )

3.

Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI dan membimbing murid menyatakan cara kuih dimasak sama ada goreng, rebus, bakar atau kukus . PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 2 Latihan cara kuih dimasak

Langkah 3 1. Guru membimbing murid membaca seni kata lagu yang dipaparkan. Murid membaca senikata lagu secara individu dan kumpulan dengan sebutan yang betul. Murid dibimbing menyanyikan lagu ’Kuih Tradisional’ berpandukan seni kata lagu yang dipaparkan. Murid diminta membaca secara bergilir-gilir nama-nama kuih yang telah dicatat dengan sebutan yang betul dan mengkategorikannya dalam kumpulan kuih manis atau pedas. Ilmu: Pend.Muzik Nilai: kerjasama 2. EMK: Kreativiti dan Inovasi (Fasa Perkembangan) Lampiran 4 Latihan nama kuih.

3.

4.

Langkah 4 1. Murid membaca semula namanama kuih dalam seni kata lagu yang dipaparkan oleh guru. Murid dalam kumpulan kecil berbincang dan memikirkan cara mengubah suai rasa atau bentuk kuih mengikut kreativiti mereka. Murid membentangkan hasil kerja kumpulan mereka. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai:Keyakinan diri EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan)

2.

3.

Pentaksiran 1. Murid membaca dialog yang Ilmu: Kajian 64 Lampiran 4

PENGISIAN KURIKULUM Tempatan Nilai:Keyakinan diri KBT: BCB KB-menjana idea CATATAN Pemulihan 1. KBT: BCB KB-Menjana idea Lampiran 6 Pengayaan 65 . Guru membimbing murid membaca nama-nama kuih. Murid mengkategorikan cara-cara jenis kuih dimasak. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Rajin KBT: BCB Lampiran 5 kad perkataan. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: berdikari 2. Murid membaca frasa-frasa yang terdapat dalam lembaran kerja yang diberi. 2. gambar Pengayaan 1. Murid menjawab beberapa soalan pemahaman berdasarkan dialog yang telah dibaca.Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI disediakan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

kuih. karipap. mari dekat Rasalah kuih yang beraneka Pasti kawan semua akan suka. kuih.Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 1 Baca seni kata lagu ini dan Nyanyikan mengikut melodi. 66 . “Kuih Oh Kuih” Ibuku rajin buat kuih Bermacam-macam jenis kuih Bahulu. buah melaka Bolehku makan sekeluarga. koci. kuih 2X Keria. lepat Marilah kawan. Kuih. Melodi : Papaku Pulang Dari Kota. lempeng. kuih. kuih.

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 2 Kuih apakah ini? Sedapnya! 67 .

Tuliskan.Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Namakan kuih berdasarkan senikata lagu dan apakah rasanya. 68 .

Kuih karipap Kuih koci Kuih keria Kuih lepat 69 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Tuliskan bagaimana cara kuih ini dimasak.

betulkah? Terima kasih. Arif. Apa salahnya. Ondeh-ondeh. ondeh-ondeh itu kuih melaka! Oh. Sama-sama. Terima kasih. Ada apa-apa kuih yang awak nak makan? Oh. Saya sebenarnya teringin hendak makan kuih keria. Selain kuih karipap kuih apa yang awak suka? Saya suka kuih lepat pisang dan ondeh-ondeh yang bersalut kelapa. Boleh awak tolong belikan kuih keria? Boleh. kuih melaka! Baiklah kita jumpa nanti. Saya akan mengunjungi rumah awak pada petang nanti.Kemahiran Membaca Tahun 2 Baca dan fahami dialog di bawah. Beri maksud perkataan yang diwarnakan. Saya akan belikan kuih keria yang bersira itu. Maksudnya Perkataan sudi mengunjungi teringin bersira bersalut 70 . kuih apa itu? Oh. Lampiran 4 Pentaksiran Arif Dini Arif Dini Arif Dini Arif Dini Arif Dini Arif : : : : : : : : : : : Apa khabar Dini? Bagaimana keadaan awak sekarang? Keadaan saya bertambah baik. Terima kasih kerana sudi menelefon saya.

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca nama nama kuih di bawah. kuih pau kuih tepung pelita kuih lapis kuih koci Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 71 .

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Senaraikan nama kuih mengikut cara kuih itu dimasak. cucur badak koci lepat karipap lapis keria apam vade seri muka cucur udang Kuih yang dikukus Kuih yang digoreng Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 72 .

3 3. berhemah. murid dapat: i. Membina dan menulis perkataan. lampiran aktiviti 73 . vokal berganding. bertanggungjawab MEDIA Kamus. Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata. ICT Tatabahasa: kata adjektif Kosa kata: bangga. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Pada akhir pengajaran. OBJEKTIF ii. diftong. Moral Nilai : bertatasusila. digraf. frasa. ii. dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.3. disiplin. lembaran kerja. budi. FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 2.Kemahiran Membaca Tahun 2 TEMA TAJUK JATI DIRI Diri Umpama Mutiara Standard Kandungan 2. patuh.rasional KBT/EMK: KB. PENGISIAN KURIKULUM i. yakin. frasa. berhemah tinggi. dan ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.2. Ilmu: Pend.1 FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3. iii. kerjasama. SISTEM BAHASA Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan sebutan dan intonansi yang betul.

Murid diminta mengecam frasa yang telah dihitamkan dan membacanya dengan sebutan yang betul. 2. Guru membimbing murid menggunakan papan kekunci untuk menaip maksud frasa tersebut menggunakan teknik yang sesuai. Murid secara kumpulan kecil dan individu membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru membimbing murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu atau kumpulan. Moral Nilai: berdikari EMK: ICT Aplikasi Lampiran 2 Latihan mencari maksud frasa dengan 2. Murid menulis frasa tersebut semula dalam buku latihan dan menyatakan maksudnya dengan tepat.Kemahiran Membaca Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI KURIKULUM Langkah 1 1. 4. 3. Ilmu: Pend. Guru memperdengarkan bacaan dan meminta murid mendengar dengan teliti. 74 . Moral Nilai: berdikari EMK: ICT CATATAN Lampiran 1 Petikan teks 3. Langkah 2 1. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi cerita dalam petikan. Guru memaparkan di skrin besar teks petikan kepada murid. Ilmu: Pend. 5.

Pemulihan 1.Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI Pentaksiran 1. Moral Nilai: berhemah tinggi KBT: KB. Murid membaca dan memadankan perkataan dengan perkataan lain yang disediakan menjadi frasa yang bermakna. Moral Nilai: rasional KBT: BCB Lampiran 5 Pengayaan 2.Menjana idea Lampiran 4 Pemulihan Pengayaan 1. Murid membaca semula ayat yang telah dibina.Menjana idea Lampiran 3 Pentaksiran PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Murid membaca frasa yang diberi dan membina ayat yang sesuai dengan frasa tersebut. Murid menulis jawapan dalam bentuk frasa berdasarkan ayat yang telah dibaca. Moral Nilai: rasional KBT: KB. Ilmu: Pend. Murid secara bergilir-gilir membaca perkataan dalam ayat yang diberi dengan sebutan dan intonansi yang betul . 75 . Ilmu: Pend. Ilmu: Pend.

Mereka Mereka bangga dan gembira dengan memenangi pertandingan itu kerana mempunyai seorang ketua yang baik dan sentiasa bekerjasama. Kelas 2 Hijau selalu diumumkan sebagai Kelas Terbaik Disiplin dan Kelas Terbersih dalam pertandingan yang diadakan pada setiap minggu di sekolahnya. Fuad telah dilantik menjadi Ketua Kelas 2 Hijau. Sifatnya yang baik itu menjadi teladan kepada semua rakan sekelasnya. Rakan-rakan dan gurunya suka akan budi bahasanya. Dia selalu membantu guru kelasnya mengawal disiplin kelas. Fuad sentiasa namun dia sentiasa melayan mereka dengan baik. 76 . Dia sentiasa mengamalkan pesanan gurunya iaitu ‘Kepimpinan Melalui Teladan’. Fuad murid Tahun 2 Hijau di Sekolah Kebangsaan Putrajaya 2. Dia seorang yang berhemah tinggi dan bertanggungjawab.Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan di bawah. Walaupun ada rakan sekelasnya yang tidak suka padanya. Dia juga sentiasa memastikan semua rakannya mematuhi Jadual Tugasan di Kelas 2 Hijau. kejayaan itu. berdisiplin dan mematuhi jadual waktu bertugas.

Bangga dan gembira berhemah tinggi disiplin kelas Mematuhi jadual Budi bahasanya Menjadi teladan Bangga dan gembira Sentiasa bekerjasama 77 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 2 Cari makna perkataan dengan merujuk kamus dan tuliskan di petak yang disediakan.

Fuad murid Tahun 2 Hijau di Sekolah Kebangsaan Putrajaya 2. Mereka bangga dan gembira kerana berjaya dalam pertandingan keceriaan kelas. 78 . Mereka memenangi pertandingan itu kerana mempunyai seorang ketua yang baik dan sentiasa bekerjasama. Fuad telah dilantik menjadi Ketua Kelas 2 Hijau. 2. 5. 3.Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Pentaksiran Baca ayat berikut dan fahami perkataan dalam bentuk frasa yang dihitamkan . Fuad seorang yang berhemah tinggi dan bertanggungjawab. 4. 1.

Di manakah Fuad bersekolah? ____________________________________________________________ _ 2. Apakah jawatan Fuad di sekolah? __________________________________________________________ 4. 1. Bagaimanakah sikap Fuad ? _________________________________________________________ 3.Kemahiran Membaca Tahun 2 Jawab soalan berikut dalam bentuk frasa berdasarkan ayat yang dibaca. Bagaimanakah perasaan murid Kelas Tahun 2 Hijau setelah memenangi pertandingan? __________________________________________________________ 79 . Mengapakah Kelas Tahun 2 Hijau boleh memenangi pertandingan? __________________________________________________________ 5.

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 4 Pemulihan Rujuk petikan Lampiran 1 dan lengkapkan rangkai kata. kelas bangga tinggi diri jawab kerjasama jadual bertanggung___________ berhemah ___________ mematuhi ___________ disiplin ______________ sikap ________________ keyakinan ___________ berasa ______________ Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 80 .

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 5 Pengayaan Baca frasa dan bina ayat berdasarkan frasa yang di beri. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. mematuhi jadual berasa bangga keyakinan diri budi bahasa disiplin kelas 1. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 81 .

Kemahiran Membaca Tahun 2 TEMA TAJUK ALAM SEKITAR Persekitaran Bersih dan Selamat Standard Kandungan 2.2 FOKUS UTAMA Membaca dan memahami perkataan. keyakinan diri. Standard Pembelajaran Standard 2. PENGISIAN KURIKULUM i. bertatasusila. mencatat dan membezakan maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. Moral Nilai : kebersihan . rasional. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan sebutan yang betul. mengimlak SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Ayat majmuk . kerjasama. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.frasa.Kesihatan. KBT/EMK: Kreativiti dan Inovasi BCB – bacaan mekanis.kata hubung Petikan. Lembaran aktiviti dan Lampiran aktiviti 82 . OBJEKTIF ii. Pend.2. Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza daripada pelbagai sumber. kerajinan.5.1 Pada akhir pengajaran. murid dapat: i. ii. berdikari iii. Ilmu: Pend.5 FOKUS SAMPINGAN Kandungan Standard Pembelajaran 3.3 3.

Kesihatan Nilai: kebersihan CATATAN Lampiran 1 Gambar tunggal 2. Langkah 3 1. Guru membimbing murid membaca petikan secara kelas . Guru mempamerkan gambar tunggal tentang keadaaan sebuah gerai makanan.Kemahiran Membaca Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI KURIKULUM Langkah 1 1. Ilmu: Pend. kumpulan dan individu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru berbincang dan meminta pendapat murid cara untuk memperbaiki keadaan gerai yang terdapat dalam teks yang dibaca. Guru mengedarkan petikan teks kepada murid. lmu: Pend. inovasi ( Fasa Contoh soalan: Persediaan)  Adakah gerai ini sesuai untuk kita singgah makan?  Mengapakah kamu berpendapat begitu? Langkah 2 1.Moral Nilai: kerjasama 2. 4. KBT: BCB. Guru meminta murid mengecam dan Ilmu: Pend.Moral membaca ayat yang mengandungi 83 Lampiran 3 . Murid dalam kumpulan berbincang ciri-ciri yang perlu ada pada gerai makanan yang ceria dan bersih. Guru bersoal jawab dengan murid EMK: Kreativiti dan tentang gambar yang dilihat.bacaan mekanis EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Imaginasi) Lampiran 2 3.

Murid mengecam dan menyebut kata hubung dalam frasa yang dihitamkan.Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI frasa yang dihitamkan. Murid membaca ayat dengan Nilai:kerajinan sebutan yang betul dan menulis ayat tersebut pada gambar yang sesuai. EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan) Sistem bahasa: Ayat majmuk Kata hubung PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 3. Lampiran 5 Pemulihan Pengayaan 1. Nilai:Rasional KBT:KB-banding beza Lampiran 4 Pentaksiran Pemulihan 1. Nilai:bertatasusila 2. Pentaksiran 1. Murid membaca ayat dan membezakan maklumat yang betul dalam ayat dengan menandai tanda ( √ ) pada ayat betul. Guru dan murid membincangkan maksud frasa dalam ayat. Murid membaca dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan petikan. Murid membaca frasa yang diberi dan membina ayat yang sesuai dengan frasa tersebut. Murid diminta menyalin ayat –ayat yang mengandungi frasa yang dihitamkan sebagai maklumat daripada petikan. Nilai:berdikari KBT:KB-menjana idea Lampiran 6 Pengayaan 84 . 4. 5.

Apakah kesannya gerai seperti ini kepada alam sekitar ? 3. Apakah tindakan yang harus diambil oelh pengunjung gerai ini? 85 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 1 Lihat dan fahami gambar di bawah. 4. Nyatakan keadaan di sekitar gerai ini ? 2. Apakah penyakit yang berpunca daripada gerai yang kotor ini? 5. Nyatakan langkah yang baik menjaga keadaan persekitaran gerai ini. 1.

untuk minum di sebuah gerai di tepi jalan . Tidak jauh dari gerai itu.Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 2 Baca dan fahami petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. kelihatan tikus berkeliaran mencari sisa makanan. takut terkena keracunan makanan dan 86 . Terdapat banyak sisa makanan dan sampah sarap dibuang di sekitar gerai itu. Persekitaran Bersih Hana dan Azim baru pulang dari sekolah. Cuaca pada sangat hari itu sangat Mereka panas dan mereka singgah berasa dahaga. Mereka melihat gerai itu sangat kotor. Mereka tidak mahu membeli minuman di gerai itu kerana alahan. Gerai itu terletak di tepi longkang yang airnya tersumbat dan berbau busuk.

Siapakah yang baru pulang dari sekolah? ________________________________________________________ 2. Apakah yang menyebabkan tikus-tikus berkeliaran di tepi gerai itu? ________________________________________________________ 4. Mengapakah mereka singgah di gerai itu? ________________________________________________________ 3. Mengapakah mereka tidak membeli minuman di gerai itu? ________________________________________________________ 87 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Jawab soalan di bawah berdasarkan petikan yang dibaca. 1. Mengapakah longkang berbau busuk? ________________________________________________________ 5.

Kita patut makan dan minum di gerai yang cantik dan bersih. Menjaga kebersihan gerai adalah tanggungjawab penjual dan pelanggan. Persekitaran yang kotor boleh menyebabkan penyakit. Tikus. lalat dan lipas boleh membiak di tempat yang kotor. 88 . Sisa makanan hendaklah dibuang di persekitaran tong sampah. Longkang tersumbat disebabkan hujan lebat membawa sampah sarap.Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul.

. Amran makan di gerai yang kotor. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 89 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca dan tuliskan ayat pada gambar yang sesuai. Dia keracunan makanan. Doktor menasihati Amran supaya tidak makan di gerai yang kotor. Ibu membawa Amran ke klinik.

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Baca dan bina ayat yang sesuai menggunakan frasa diberi.      nasi lemak tidak bersih sakit perut keracunan makanan Amar ke hospital Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 90 .

9 Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. Membina dan menulis perkataan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukakata. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas.6 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. Menulis imlak dengan tepat. 3.5 3.2 3. ditonton atau dibaca. dan ayat dengan betul.2. vokal berganding.3 3.7 3.8 3. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. serta tulisan yang jelas dan kemas. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. frasa. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. diftong. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.Kemahiran Menulis Tahun 2 3. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4 3. tanda baca dan ejaan yang betul. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3. 91 .

8. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.Kemahiran Menulis Tahun 2 3.2 3.7.3 3.5.3.2 3. Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata. vokal berganding.6.2. Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. diftong.4. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6. 3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk puisi menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 92 .6 3.2 3. vokal berganding .8. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul .7.1 3.3.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan yang dua atau lebih sukakata.1 3.2. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1 3. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca.7 3.1 3.3.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata. Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.1 3. diksi.2. diftong. Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan dengan betul. diftong.2 3. vokal berganding . Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubung kaikan fakta daripada pelbagai sumber.5.4 3. Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca. Menulis imlak frasa dan ayat tunggal yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata. diftong . vokal berganding. Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. berdasarkan bahan grafik 3. dengan 3.4. digraf dan konsonan bergabung dengan tanda baca yang tepat.

0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis. 93 . pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara melalui pelbagai terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.Kemahiran Menulis Tahun 2 3. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini menulis dan boleh yang diajar.

lembaran kerja 94 . FOKUS SAMPINGAN 2. menghargai. rasional. bersyukur iii.Kemahiran Menulis Tahun 2 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Kuih-muih Melayu Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3. Kemahiran Hidup.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. SISTEM BAHASA MEDIA KBT/EMK: ICT dan konstekstual Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas.3. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. OBJEKTIF ii. kata hubung Kad gambar. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Tatabahasa : kata kerja. 3. 2.2. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. murid dapat: i.3 Pada akhir pengajaran.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca dan memahami perkataan.Moral Nilai : membantu. Pend. berdikari. PENGISIAN KURIKULUM i. frasa. dan ayat dengan betul. ii. menghormati. Ilmu: Kajian Tempatan.

Murid secara lisan menyebut perkataan yang ada kaitan dengan aktiviti yang terdapat dalam gambar. Seorang murid diminta merasa kuih sambil mata ditutup dan menyebut nama kuih tersebut. berdikari KBT:KB-menjana Idea Lampiran 2 Latihan melengkapkan frasa 2. Murid membaca semula frasa yang telah ditulis. Murid bergilir-gilir membaca dan melengkapkan frasa pada latihan yang terdapat pada skrin besar yang dipancarkan melalui komputer. Ilmu: Kajian tempatan Nilai: Rasional 2.Kemahiran Menulis Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI KURIKULUM Langkah 1 1. Ilmu: Pend. Guru meminta murid menulis perkataan dan membina frasa yang berkaitan dengan aktiviti tersebut dalam komputer yang dipancarkan pada skrin besar. Murid menulis frasa tersebut ke dalam buku latihan yang disediakan. 4. Guru memaparkan beberapa keping gambar melalui kemudahan komputer dan meminta murid mengenal pasti aktiviti yang terdapat dalam gambar. 5.Moral Nilai: membantu. 95 . Langkah 2 1. EMK: ICT CATATAN ABM: Kuih Lampiran 1 gambar 3.

Nilai : berdikari Lampiran 6 Pengayaan 96 . Murid melengkapkan ayat dialog dengan menggunakan frasa yang sesuai. Murid membaca frasa yang telah dibina. Murd secara bergilir-gilir membuat latihan yang disediakan dalam komputer. Murid melengkapkan ayat dengan menggunakan perkataan sendiri menggunakan kata hubung. Murid menyalin semula latihan ke dalam buku latihan. Guru memperkenalkan kata hubung menggunakan kad perkataan dan membimbing murid menggunakan kata hubung tersebut dalam konteks ayat.Kemahiran Menulis Tahun 2 AKTIVITI Langkah 3 1. Pentaksiran 1. Pengayaan 1. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: menghargai KBT:KB-menjana idea Lampiran 5 Pemulihan 2. 3. KBT:KBmenganalisis Lampiran 4 Pentaksiran Pemulihan 1. Guru membimbing murid melengkapkan frasa berpandukan gambar dengan perkataan yang sesuai. Lampiran 3 Latihan kata hubung PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2.

Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 1 Teka apakah aktiviti apa yang terdapat dalam gambar. 97 .

menghiris mengukus menjerang menguli 1. 3. tepung. 98 . air. 4. kuih. 2.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 2 Lengkapkan frasa di bawah berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi dengan menaip perkataan tersebut. bawang.

Salmi menolong ibunya menyusun nasi lemak mendengar radio. Ammar tidak datang ke sekolah demam.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 3 Lengkapkan ayat majmuk di bawah dengan kata hubung yang diberi dengan menaip menggunakan komputer. dia tidak sombong. Malika membungkus nasi lemak 6. Salina membantu ibunya menyediakan nasi lemak kuih-muih. 4. 2. 5. dan sambil tetapi kerana lalu 1. Walaupun Wahidah kaya. 3. ke dalam bakul. 99 memasukkannya .

Adik : Kakak. pastikan kamu mencuci tangan dengan bersih supaya ______________________________________________. kenapa kita mesti menolong ibu? Dini : Kita patut menolong ibu _____________________________________ bebannya. tetapi _______________________________________ kamu siap. ______________________________ akan membantu ibu. pastikan kerja agar dapat meringankan saya dan adik makanan tidak tercemar sambil mendengar radio Ibu : Dini : Ibu : Dini. Sebelum menolong ibu. Adik : Oh. bolehkah tolong ibu sediakan bahan-bahan membuat nasi lemak ? Baiklah ibu. begitu! 100 . Adik : Kakak. bolehkah adik membantu ibu ____________________________? Dini : Boleh.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Lengkapkan dialog di bawah dengan menggunakan frasa yang diberi.

101 . ______________lemang _________________ lauk ____________kek _______________ kuih ___________________air ____________ minuman Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca dan lengkapkan frasa dengan kata kerja berdasarkan gambar.

Adik tidak suka ___________________karipap. 4. Saiful suka makan kuih keria kerana _______________________________ 5. Rini membeli sebungkus nasi lemak dan ___________________________. 102 .Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Lengkapkan ayat dengan menggunakan frasa yang diberi. Ayah makan kuih koci sambil _____________________________________. Kamalina _____________________________________ untuk keluarganya. dan makan kuih sambil mendengar radio tiga keping kuih menggoreng lempeng pisang rasanya manis 1. Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 3. 2.

3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 3. ii. 2. Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. OBJEKTIF ii. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai : tolong-menolong.3 FOKUS SAMPINGAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa : kata kerja.royong Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan 3. Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.6 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2. Menulis ayat majmuk dengan cara yang betul dan kemas. kata hubung Kad gambar. murid dapat: i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar. Standard Pembelajaran 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. iii.Kemahiran Menulis Tahun 2 TEMA TAJUK JATI DIRI Sikap Bergotong . lembaran kerja 103 . kerajinan KBT/EMK: Kreativiti dan inovasi.2 Pada akhir pengajaran. konstekstual PENGISIAN KURIKULUM i. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Murid menulis perkataan dan frasa yang berkaitan dengan aktiviti yang ditunjukkan dengan tulisan yang kemas mengikut susunan nombor yang betul. 4. Murid menulis nombor yang sesuai pada gambar yang diberikan berdasarkan tayangan slaid. sebutan yang jelas. dan intonasi yang betul berdasarkan tanda baca. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: kerajinan EMK: Kreativiti dan 104 Lampiran 2 . Murid membaca petikan dengan lancar. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: kerajinan 2.Menjana idea EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan) Lampiran 1 Slaid gotong royong PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 3. 6. Murid mengenal pasti aktiviti yang dipaparkan melalui tayangan slaid. Langkah 2 1. KBT: KB. 5.Kemahiran Menulis Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Murid dipertontonkan sebuah klip video majlis perkahwinan. Murid bersoal jawab tentang suasana majlis tersebut. Contoh soalan:  Video apakah yang kamu sedang tonton?  Apakah aktiviti yang mereka lakukan dalam video tersebut? Guru mengaitkan jawapan murid dengan gotong royong dan menerangkan faedah amalan gotong royong.

Ilmu: Kajian Tempatan EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Perkembangan) Lampiran 3 Langkah 4 1. KBT: BCB. Murid memahami perkataan dalam ayat yang dihitamkan dengan mencari makna perkataan tersebut.Membaca mekanis Lembaran Kerja Pemulihan Pengayaan 1. Langkah 3 1. PENGISIAN KURIKULUM inovasi (Fasa Imaginasi) CATATAN 3.Menjana idea Lembaran Kerja Pentaksiran Pemulihan 1.Membina ayat Lembaran Kerja Pengayaan 105 . KBT: BCB. Murid memadankan frasa menjadi ayat yang betul. EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan) Petikan Aktiviti 3 Pentaksiran 1.Kemahiran Menulis Tahun 2 AKTIVITI 2. Murid mencantum dan menulis semula perkataan menjadi rangkai kata yang betul. Murid mempersembahkan cerita yang mereka hasilkan melalui aktiviti bercerita. Murid membina dan menulis ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberikan. KBT: KB. Murid diberi lembaran kerja untuk melengkapkan cerita mengikut kreativiti sendiri.

Kemudian salin frasa mengikut susunan nombor yang betul.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lihat aktiviti dalam gambar dan tulis nombor pada frasa yang sesuai. Lampiran 1 1 2 3 4 5 6 Nombor Frasa membersihkan longkang mengumpul sampah menebas semak Nombor Frasa mencabut rumput menyapu sampah menanam pokok Nombor 1 Frasa Nombor 4 Frasa 2 5 3 106 6 .

Sang Semut dan rakanrakannya berasa susah hati. Salin perkataan yang dihitamkan dan beri maknanya. “Mengapa kamu bersedih. wahai Sang Semut?” Tanya Sang Merpati. Mereka juga beramah mesra dengan Sang Merpati yang baik hati itu. Sang Semut dan rakan-rakannya tolong-menolong membersihkan kawasan perkampungan mereka. saling menghormati rela hati bergotong royong tolong menolong beramah mesra 107 . Mereka bergotong-royong mengumpulkan tanah dan pasir. Setelah siap. Sang Merpati dengan rela hati ingin menawarkan diri untuk membantu sang Semut dan rakan-rakannya membina semula rumah mereka. Penduduk di kampong ini saling menghormati sesame mereka.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 2 Baca petikan ini. mereka mengucapkan terima kasih kepada Sang Merpati. Tiba-tiba. wahai Sang Merpati. “Kami kehilangan tempat tinggal kerana rebut melanda kampung kami.” Rintih Sang Semut. datang seekor burung merpati menghampiri mereka. Sang Semut tinggal di Kampung Indah. Banyak rumah yang musnah. Pada suatu hari. Kampung Indah dilanda rebut taufan.

Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 3 Mari menyalin petikan perenggan pertama dan menghabiskan cerita mengikut kreativiti sendiri. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________ 108 . Mereka juga beramah mesra dengan Sang Merpati yang baik hati itu. Sang Semut dan rakan-rakannya tolong-menolong membersihkan kawasan perkampungan mereka. Setelah siap. Sang Semut dan rakan-rakannya mengucapkan terima kasih kepada Sang Merpati.

Kakak menolong ibu 3. Saya dan adik menolong ayah mencuci pinggan. Datuk menebas lalang mencuci kereta. Abang menolong ayah 4.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran Pentaksiran Padankan ayat di bawah menjadi ayat lengkap. _____________________________________________________________________ 109 . 1. mencuci longkang. Setiap petang ibu menyiram 5. 1. Kemudian salin ayat itu. _____________________________________________________________________ 5. pokok bunga. di belakang rumah. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________ 2. 2.

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran Pemulihan Suaikan perkataan dan tulis semula perkataanperkataan yang dicantumkan menjadi rangkai kata.

mesra hati menolong menghormati

royong

rela

tolong

beramah

saling

bergotong

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja

110

Kemahiran Menulis Tahun 2

Tuliskan frasa yang sesuai bagi gambar yang diberi.

Lampiran Pengayaan

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

111

Kemahiran Menulis Tahun 2

TEMA TAJUK

ALAM SEKITAR Berkelah di Sungai

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

3.3.4

1.4 FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan 1.4.1 Standard Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. Membina beberapa ayat majmuk dengan betul dengan merujuk bahan bacaan yang dibaca. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai : kerjasama, berdikari,bersyukur,menjaga kebersihan EMK/KBT: ICT dan Belajar Cara Belajar Tatabahasa: Kata hubung, ayat majmuk

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii. iii.

SISTEM BAHASA MEDIA

Gambar tempat-tempat perkelahan, lembaran aktiviti

112

Kemahiran Menulis Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru memaparkan slaid gambar tempat-tempat yang boleh dijadikan tempat perkelahan dan meminta murid menelitinya. Murid dan guru menceritakan keadaan tempat dalam paparan gambar itu. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Prihatin ICT Media: Gambar slaid tempat-tempat perkelahan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

Langkah 2 1. Guru meminta murid memilih salah satu tempat dalam paparan dan menulis tempat tersebut dalam komputer . Murid diminta membaca secara kuat nama tempat tersebut. Guru berbincang dengan murid tentang pentingnya tempat-tempat perkelahan yang menarik dikaitkan dengan ekonomi penduduk setempat. Nilai: Kerjasama KBT: Mengkategori

2.

3.

Langkah 3 1. Murid diminta membaca dan memahami teks yang dipaparkan pada skrin dengan betul. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi teks yang telah dibaca dan secara bergilir-gilir menaip 5 113 Nilai: bersyukur EMK: ICT Lampiran 1 Teks

2.

Kemahiran Menulis Tahun 2 AKTIVITI ayat mengenai isi teks tersebut menggunakan ayat sendiri. Secara kumpulan. Nilai: Berdikari KBT: menjana idea Lampiran 5 Pengayaan 114 . Nilai: Berdikari KBT: menjana idea Lampiran 4 Pemulihan Pengayaan 1. Nilai: Berdikari. Murid diminta melengkapkan ayat dengan kata hubung yang betul berdasarkan gambar yang diberi. murid dibimbing untuk berbincang mengenai beberapa kata hubung yang dipetik daripada teks. Pentaksiran 1. Nilai: bersyukur KBT: KB-menjana idea Lampiran 2 Lembaran kerja 2. kebersihan KBT:BCB-menulis ayat Lampiran 3 Pentaksiran Pemulihan 1. Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan ayat-ayat berpandukan isi teks yang telah dibaca. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 4 1. Murid diminta menulis lima ayat majmuk yang sesuai tentang aktivitiaktiviti yang terdapat dalam gambar tunggal yang diberi. Murid diminta menulis ayat majmuk yang sesuai berdasarkan frasa yang diberi.

Mereka telah memilih satu tempat yang agak sesuai tetapi kawasan di sekelilingnya penuh dengan sampahsampah yang telah dibuang oleh pengunjung lain. Daun-daun kering dan ranting-ranting kayu dan batu-batu sungai yang berselerakan juga mereka susun semula di tebing sungai supaya tebing tidak rebak. Akil dan keluarganya duduk berehat sambil makan sebelum mandi. Setelah selesai. “Menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab kita dan kita harus menghargainya supaya keindahannya akan dapat dikekalkan”. tikar dan plastik sampah. Akil dan keluarganya pergi ke Sungai Congkak untuk berkelah. mereka mencari tempat yang sesuai untuk membentang tikar dan meletakkan barangbarang yang dibawa. Mereka juga tidak lupa membawa pakaian. Sampai sahaja di Sungai Congkak. Ayah Akil berpesan kepada ahli keluarganya supaya sentiasa menjaga alam sekitar. Kata ayah Akil. Mereka membawa pelbagai jenis makanan dan. Berkelah di Sungai Congkak Pada hari Ahad yang lalu. kemudian tulis 5 ayat untuk menceritakan semula kandungan teks tersebut. Akil dan keluarganya mengutip sampah-sampah itu lalu memasukkan ke dalam plastik sampah. 115 .Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 1 Baca dan fahamkan teks. minuman. Mereka meletakkan sampah itu di satu tempat.

tikar _______________________________________________________________ Di Sungai Congkak.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 2 Lengkapkan ayat di bawah dengan merujuk petikan diberi. keluarga Akil duduk berehat ________________________ ____________________________________________________________________ 116 . mereka mencari tempat yang sesuai ___________ ____________________________________________________________________ Akil mengutip sampah-sampah itu __________________________________ ____________________________________________________________________ Akil dan keluarganya menyusun semula batu-batu di tebing sungai ____________________________________________________________________ Setelah selesai. Keluarga Akil membawa pelbagai jenis makanan. minuman. pakaian.

tebing sungai tidak rebak plastik sampah menjaga alam sekitar sampah dibuang oleh pengunjung 117 .Kemahiran Menulis Tahun 2 Langkah 3 Pentaksiran Tulis ayat majmuk tentang kebersihan alam sekitar berdasarkan frasa di bawah.

Lampiran 4 Pemulihan Akil dan keluarganya pergi ke Sungai Congkak untuk ____________________________ Anum mengutip daun-daun kering dan ___________________________________________ Akil dan abangnya menyusun batu supaya ___________________________________________ Selepas makan. Akil dan keluarganya mandi sambil _____________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 118 .Kemahiran Menulis Tahun 2 Lengkapkan ayat di bawah dengan frasa kamu sendiri.

4. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 119 . 1.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 5 Pengayaan Bina lima ayat majmuk yang sesuai berkaitan dengan gambar di bawah. 5. 2. 3.

Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu.4 Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4.1 4.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 4. guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan.1.1. memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. intonasi yang betul tentang sesuatu 120 .1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 4. Memahami perkataan dalam seni kata lagu secara didik hibur. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 4. 4. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa.2.2 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. melalui nyanyian dan gerak laku 4. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 4.

4. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Melafazkan pantun empat kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.4.2 4.2. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 perkara melalui penceritaan secara didik hibur.3.2 121 .3. Membina pantun empat kerat secara terkawal dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara dididk hibur. 4. 4.1 4.1 4.

0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa. 122 .Aspek Seni Bahasa Tahun 2 4. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum. pembelajaran Pengajaran dan ini boleh aktiviti kemahiran dilaksanakan melalui pelbagai secara terancang bagi mencapai Guru objektif yang telah ditentukan.

berukir. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur. murid dapat: OBJEKTIF i. berhemah tinggi. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3. menghargai warisan iii.4 1. i. disira.2 Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 1.Pengisian ruang EMK : Kreativiti dan inovasi Kosa kata : berwarna-warni. tradisional. ii.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Nilai : Hormat-menghormati.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Kenali Saya Standard Kandungan 4. ii.4. Mengujarkan dialog tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas sambil melakonkannya menggunakan bahasa badan yang kreatif secara didik hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 4. KBT : Kecerdasan Pelbagai . inti.1 Pada akhir pengajaran. Bertutur. SISTEM BAHASA 123 .

Aspek Seni Bahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Langkah 1 1. Murid melakonkan dialog yang diberi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul secara bergilir-gilir. Contoh soalan: KBT : Konstektual EMK: Kreativiti dan Inovasi (Fasa  Apakah nama kuih dalam gambar Persediaan) ini?  Adakah kuih ini kegemaran kamu?  Sebutkan beberapa jenis kuih tradisional yang kamu tahu. Lampiran 2 Petikan dialog Langkah 3 124 . CATATAN Guru merangsang murid menamakan Nilai : Menghayati kuih kegemaran mereka dengan warisan budaya mengemukakan soalan berdasarkan tempatan gambar beberapa jenis kuih. 3. Guru membimbing murid mengenali kuih tradisional dan kuih moden serta mengelaskan kuih mengikut kategori tradisional atau moden. 2. Guru mengedarkan teks dialog dan Nilai : bekerjasama membimbing murid membaca dan melakonkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Lampiran 1 2. Murid membuat ringkasan tentang EMK: Kreativiti dan kuih-kuih yang terdapat dalam dialog Inovasi (Fasa dari segi bentuk dan rasa kuih Perkembangan) tersebut secara lisan. Langkah 2 1.

EMK : Kreativiti dan Contoh: Inovasi (Fasa Saya kuih karipap. Lampiran 3 Kad Gambar Pernyataan teka teki Pentaksiran 1. daging dan ayam. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Murid diminta melakonkan watak TKP: Kinestatik. Langkah 3 1. Badan saya Tindakan) bercorak dan berukir di tepi. Rasa saya boleh dipelbagaikan. setiap jenis kuih yang terdapat dalam interpersonal petikan dialog tetapi kali ini dia bercerita tentang dirinya dalam Nilai : Bekerjasama bentuk dialog. 2. tentang Lampiran 4 2. Murid lain meneka jenis-jenis kuih yang dilakonkan itu dengan KB : Menjana idea menyatakan nama kuih tersebut. Saya boleh berasa sardin. Murid melakonkan dialog pernyataan tentang kuih. 3. Ulang aktiviti ini sehingga semua murid berpeluang melakonkan watakwatak dalam dialog. Murid yang melakonkan dialog tadi akan mempamerkan gambar kuih berdasarkan pernyataan yang disampaikan. Beberapa orang murid melakonkan Nilai : Bekerjasama dialog pernyataan tentang bentuk kuih. TKP : Kinestatik Interpersonal 2. Guru menilai sebutan dan intonasi serta bahasa badan semasa mereka mengujarkan dialog lakonan tersebut. 125 .Aspek Seni Bahasa Tahun 2 AKTIVITI 1.

sedapnya kuih ini! Apa nama kuih ini? 126 .Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 1 Kad gambar Wah.

Walaupun badan awak serupa macam roda tetapi ramai yang suka akan awak.. malahan inti yang terdapat dalam badan awak juga ada pelbagai rasa.kita serupa. Tambahan lagi badan awak pula disira pula dengan gula. ayam.ha. : Ala. ada yang bercorak dan berukir di tepinya. Sebenarnya kita semua memang sedap sebab kita kuih tradisional yang disukai ramai. : Ha. Walaupun badan awak hijau. sedap pula tu.. awak pun apa kurangnya? Bentuk badan awak pun cantik juga.. karipap? : Baik. lapis. ketayap pun apa kurangnya.. Cantiknya badan kamu? : Terima kasih. daging dan banyak lagi. Kita Serupa : Apa khabar.ha. 127 . : Ala karipap. bentuk macam kayu tetapi lembut dan enak rasanya. Inti awak pun lemak dan manis. berlapis -lapis dan berwarna-warni. seperti rasa sardin.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 2 Baca dan lakonkan dialog mengikut watak. badan saya memang begini. : Awak pun apa kurangnya. : Betul! Betul! Betul! Bukan itu sahaja.

128 . dibuat daripada tepung dan ubi keledek. Bentuk badan saya panjang dan berwarna hijau. Digoreng dahulu kemudian disira dengan gula. Warna saya merah dan putih berselang-seli.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 3 Teka siapa saya? Badan saya lembut berlapis-lapis. Huruf D adalah rupa saya. halus. berinti kentang dan berempah. Inti saya kelapa dan berasa manis. Bentuk badan saya bulat macam roda. Terdapat ukiran di bahagian tepi.

 Guru menilai lakonan murid daripada aspek sebutan dan intonasi yang jelas dan betul. Inti saya ada pelbagai rasa. Saya diberi nama kuih ketayap. udang. Di dalam badan saya ada inti ubi kentang.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan lakonkan dialog mengikut watak. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Kawankawan cubalah rasa saya ya.  Guru juga boleh menilai bahasa badan murid semasa mengujarkan dialog. Kadang kala ada rasa daging. Ramai yang memuji rasa saya memang manis dan sedap. Selamat pagi kawan-kawan. Badan saya panjang dan bergulung. Nota:  Guru boleh mengubah dialog dengan kuih yang lain pula. Badan saya berbentuk D dan bercorak di tepi. Nama saya pula kuih karipap. ayam dan ikan bilis. Rasa saya juga memang sedap. Selamat pagi kawan-kawan. Dalam badan saya ada inti kelapa yang manis. Kawan-kawan cubalah rasa saya. 129 .

7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang suatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. iv. Memberi pandangan mengenai maksud perkataan yang bergaris dalam lirik lagu dengan betul. murid dapat: i. berkeyakinan. ii. ii. menyayangi KBT : Verbal linguistik. ceria MEDIA Seni kata lagu.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 TEMA TAJUK JATI DIRI Hati Riang Hidup Ceria FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Kandungan 4.1 Memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Sivik & Kewarganegaraan Nilai : Kerjasama. Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan 1. Pend.7. Ilmu : Pend.1 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. Lembaran kerja. iii. Interpersonal. Tatabahasa : Ayat Tanya SISTEM BAHASA Kosa kata : riang. duka. Muzik. Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang suatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Kinestatik EMK: ICT PENGISIAN KURIKULUM i. 1.1 Menyebut seni kata lagu yang mengandungi pengajaran dengan betul dan jelas dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 130 . 4. Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas. sayang.1.

Murid menyanyikan lagu sekali lagi tanpa bimbingan guru dengan sebutan yang betul dan jelas.Menjana idea sesuai.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Langkah 1 CATATAN 1. KBT : Verbal linguistik 2. Guru memaparkan seni kata lagu Nilai : Berkeyakinan menggunakan skrin besar melalui komputer. 3. menjana idea seret secara bergilir-gilir. Guru bersoal jawab dengan murid tentang maksud seni kata lagu dan mengaitkan dengan konsep kerjasama dan saling sayang menyayangi dengan jati diri. Murid dibimbing menyanyikan lagu ’’Hati Riang Hidup Ceria” mengikut melodi ”Geylang Sipaku Geylang”. Murid menyanyikan lagu mengikut kumpulan secara bergilir-gilir. 3. Lampiran 1 Lirik lagu Media : Rakaman lagu Langkah 2 1. EMK : ICT 131 Lampiran 2 . Langkah 3 1. Murid dibimbing menyanyikan lagu KBT : KB dengan sebutan dan intonasi yang betul sambil menggayakan aksi yang . Murid di minta menyusun rangkap lagu KBT : KB ~ banding dengan menggunakan teknik klik dan beza. Nilai: Kerjasama 2.

Murid menyanyikan semula lagu Nilai : Kerjasama dengan sebutan. 132 . Media : kad situasi Langkah 3 1. Nilai : Kasih sayang 2. 2. Lampiran 3 Pentaksiran 1. intonasi dan gaya yang sesuai. Guru menilai murid daripada aspek sebutan seni kata lagu dan gaya murid semasa menyanyi. Murid diminta memadankan perkataan yang dihitamkan pada seni kata lagu dengan maksudnya EMK : ICT menggunakan kemudahan komputer melalui teknik yang sesuai.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Guru menerangkan kepentingan KBT : kehidupan yang ceria dalam diri dan keluarga untuk menguatkan jati diri KB : Menjana idea mereka. Murid menyanyikan lagu ’’Hati Riang Nilai : Kesyukuran Hidup Ceria” secara berpasangan untuk guru membuat penilaian.

geylang. Girang hatiku girang Janganlah selalu kita berduka Geylang si paku geylang. geylang. geylang. Geylang si kuda-kuda. Sayang keluargaku sayang Kehidupan kami selalu ceria Geylang si paku geylang. Riang hatiku riang Selalu hidup bekerjasama Geylang si paku geylang. ( Ikut melodi Geylang Si Paku Geylang) 133 .Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 1 Nyanyikan lagu di bawah mengikut gaya dan cara yang sesuai. Geylang si rama-rama. HATI RIANG HIDUP CERIA Geylang si paku geylang. Geylang si rusa-rusa. geylang. Geylang si layang-layang Girang hatiku girang Antara hidup saling menyayang.

Geylang si paku geylang. Geylang si paku geylang. geylang. Girang hatiku girang.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 2 Susun rangkap-rangkap lagu mengikut susunan lagu yang diberi menggunakan teknik klik dan seret. geylang. Geylang si paku geylang. Sayang keluargaku sayang. Geylang si kuda-kuda. geylang. geylang. Janganlah selalu kita berduka. Riang hatiku riang. Kami hidup saling menyayang. Geylang si rama-rama. Geylang si paku geylang. Geylang si rusa-rusa. Geylang si layang-layang. Hidup kami selalu ceria. Girang hatiku girang. 134 . Selalu hidup bekerjasama.

Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 3 Padankan perkataan dengan maksud yang diberi menggunakan teknik yang sesuai dalam komputer. sayang mengasihi ceria bersedih hati berduka gembira saling girang hati bekerjasama berbalas-balas riang saling membantu 135 .

Menulis secara mekanis sekurang-kurangnya dua daripada tiga rangkap pantun yang diberi dengan betul dan kemas. yang suku dan betul OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. vokal berganding. FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan 4. Tatabahasa : Kata nama am. lembaran kerja 136 . iii. FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. murid dapat: i.2. digraf konsonan bergabung dengan cara yang dan kemas. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA ii. kosa kata Kad gambar. 3. Ilmu : Kajian Tempata Nilai : Menghargai Anugerah Tuhan KBT : KB – Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan.4.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa mengandungi perkataan dua atau lebih kata diftong. Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 TEMA TAJUK ALAM SEKITAR Bencana Alam Standard 4.1 Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur. ii. i.

banjir Nilai : . Kajian Tempatan Contoh gambar : . Guru membimbing murid melafazkan pantun dengan sebutan. Murid menonton tayangan slaid bencana Ilmu : alam.tanah runtuh .kemarau Menghargai Kurniaan Tuhan 2. Langkah 2 1. Murid dipamerkan dengan beberapa Slaid rangkap pantun melalui tayangan slaid. gaya. 137 KBT : BCB Lampiran 2 . dan intonasi yang betul secara bergilir-gilir.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Langkah 1 CATATAN 1. Contoh soalan : KBT : KB .Apakah gambar yang kamu tonton? Membuat inferens . Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk bencana alam dan puncanya. 3. rangkap demi rangkap.Apakah kategori yang boleh diperkatakan tentang gambar tersebut? 3. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun.Adakah suasana ini yang kita inginkan? . Ilmu : Muzik Lampiran 1 Petikan pantun Nilai : Bekerjasama Langkah 3 1. 2. Murid diedarkan petikan pantun.

AKTIVITI CATATAN Pentaksiran 1.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 PENGISIAN KURIKULUM 2. Murid melafazkan satu rangkap pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Lampiran 3 138 .Menyalin rangkap rangkap pantun dengan betul dan pantun kemas secara mekanis. Murid menyalin semula rangkap.

Bencana Alam Hujan tidak berhenti-henti. Jika begini setiap hari.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat. Daun merimbun dahan berduri. 139 . Alamat kemarau datang menjelma. Runtuh tanah mengundang padah. Bahang terasa terik mentari. Jika hujan tidak menimpa bumi. Akar bertaut mencengkam tanah. Dari pagi hingga ke malam. Pokok ditebang sesuka hati. Badan berpeluh cepat dahaga. Berlaku banjir musnahlah alam.

Bencana Alam _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 140 .Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 2 Tuliskan semula pantun yang diberi secara mekanis.

Berlaku banjir musnahlah alam. Badan berpeluh cepat dahaga. Jika begini setiap hari. Bencana Alam Bahang terasa terik mentari. Pokok ditebang sesuka hati. Akar bertaut mencengkam tanah.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 3 Pentaksiran Baca pantun di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Alamat kemarau datang menjelma. 141 . Dari pagi hingga ke malam. Jika hujan tidak turun di bumi. Hujan tidak berhenti-henti. Daun merimbun dahan berduri. Runtuh tanah mengundang padah.

1. guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan. membaca atau menulis.3 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. pembentukan kata dan pembinaan ayat. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. Oleh itu.1. Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.1.5 .2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. 5.1.Aspek Tatabahasa Tahun 2 5. 142 5. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pengajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan.1.3 Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5.2 5. 5. Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.4 5.

1 5.2. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat dengan betul dalam pelbagai konteks. FN + FK.1.3.2 143 . Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.2 5. FN + FS) Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.Aspek Tatabahasa Tahun 2 5. (FN +FN.7 5.3. FN + FA. imbuhan akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5.1.2.6 5. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.

guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum.Aspek Tatabahasa Tahun 2 5.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa. Pengajaran kemahiran ini dan boleh aktiviti pembelajaran dilaksanakan melalui pelbagai secara terancang bagi mencapai Guru objektif yang telah ditentukan. 144 . semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar. boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Budaya Kita Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5. OBJEKTIF ii. 3. Ilmu: Budaya masyarakat Malaysia Nilai : bersyukur. ii. iii.1 Pada akhir pengajaran.3. murid dapat: i. berdikari KBT/ EMK: Kreativiti dan Inovasi dan Kecerdasan Pelbagai pengisian ruang PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: kata adjektif pancaindera Petikan.3 FOKUS SAMPINGAN Membina dan menulis perkataan. kad perkataan. menghargai. dan ayat dengan betul. Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. frasa. i.1. 3. lembaran kerja 145 .5 Memahami dan menggunakan adjektif pancaindera dengan mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. kata betul 5. Menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. Membina dan menulis kata adjektif pancaindera dalam ayat dengan betul.

Guru dan murid berbincang tentang gambaran warna mengikut pancaindera –mata murid. Murid mencatat kata pancaindera mengikut pancaindera.sejuk 4.terang  biru. 5.Aspek Tatabahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1. Contoh:  merah. Murid bersoal jawab dengan guru untuk memahami kata adjektif pancaindera yang lain. Guru mempamerkan kad berwarna Ilmu: Kajian dan murid meneliti sambil menyebut tempatan perkataan yang menunjukkan warna yang dipamerkan. Nilai: hormatmenghormati Murid berbincang tentang kaitan warna dengan budaya masyarakat EMK: Kreativiti dan kita dan menanamkankan nilai inovasi menghormati kepercayaan kaum (Fasa Persediaan) lain. Langkah 2 1. 146 . Murid dibimbing menghimpunkan kata pancaindera mengikut kumpulan yang diberi. Murid diberi penerangan tentang kata adjektif pancaindera. untuk EMK: Kreativiti dan adjektif inovasi (Fasa lima Imaginasi) adjektif kategori Lampiran 2 2. 2. Lampiran 1 3.

Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan tempat kosong dengan kata adjektif pancaindera yang betul. inovasi (Fasa 3. Kontekstual Lampiran 6 Pengayaan Lampiran 5 Pemulihan 147 . Murid diminta membaca petikan Ilmu: Kajian dengan intonasi dan sebutan yang Tempatan betul. Murid dan guru bersoal jawab Nilai: menghargai tentang kata adjektif pancaindera yang terkandung dalam petikan EMK: Kreativiti dan yang dibaca. Murid mengisi tempat kosong dalam petikan dengan kata adjektif pancaindera yang sesuai. Murid melengkapkan peta minda inovasi (Fasa dengan kata adjektif pancaindera Tindakan) dengan betul. Murid memilih dan menggaris perkataan dalam ayat yang mengandungi kata adjektif pancaindera yang betul.Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 3 1. Nilai: berhati-hati KBT-KB-menjana Idea Lampiran 4 Pentaksiran pancaindera yang terdapat di dalam petikan. Pentaksiran 1. Murid menyeneraikan kata adjektif Perkembangan) EMK: Kreativiti dan 4. Lampiran 3 Pemulihan 1. Pengayaan 1. (makanan tradisional) 2.

148 .Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 1 Sebut warna dan perkaitannya dengan pancaindera.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 2 Kelompokan kata adjektif ini mengikut kumpulan dan tulis dalam ruangan yang disediakan. manis wangi merdu kasar hapak biru nyaring cantik keras lembut garau licin masam 149 masin kacak .

mengikut cantik 1 sentuh 2 rasa 3 dengar 4 bau 5 lihat 150 .Aspek Tatabahasa Tahun 2 Tulis kata adjektif pancaindera kumpulan yang diberi di bawah ini.

Kuih baulu akan mengeluarkan bau yang wangi apabila dibakar dengan bara sabut kelapa. Kuih baulu akan menjadi keras jika terlebih tepung. jika tidak dibakar sehingga betulbetul masak dan garing. Telur pula perlu dipukul sehingga kembang jika ingin menghasilkan baulu yang lembut dan bermutu tinggi. kerang dan hati. Kuih ini boleh didapati dalam pelbagai bentuk yang cantik seperti bunga. Kuih Baulu Kuih baulu merupakan sejenis kuih tradisional orang Melayu. kuih baulu ini juga sungguh enak dimakan begitu sahaja.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Baca dan senaraikan kata adjektif pancaindera yang terdapat dalam petikan. Rasanya sungguh manis dan sesuai dijadikan hidangan untuk minum petang. Kuih baulu ini akan berkulat. ikan. Kuih baulu juga tidak boleh disimpan lama dan akan menjadi hapak selepas tamat tempohnya. Namun begitu. Senarai kata adjektif pancaindera 151 .

masin licin hapak segak merdu manis 1. 2. Penari kebudayaan itu kelihatan ____________________ berpakaian tradisional. Air sirap yang ___________________ rasanya selalu dihidangkan kepada tetamu pada musim perayaan. 152 .Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan tuliskan kata adjektif yang sesuai pada tempat kosong dalam ayat. 4. 3. _______________________ itu telah 5. Bau _______________________akan dihasilkan apabila kuih baulu jika dimasak dengan tidak sempurna. Lantai pentas kebudayaan yang dibersihkan semalam. Siti Nurhaliza yang bersuara _________ _____ itu amat gemar makan kuih tradisional. Rendang ayam itu ______________________kerana terlebih garam. 6.

Kuih akan berbau (wangi/hapak) apabila menggunakan daun pandan sebagai bahan adunan. Nasi lemak yang dimasak oleh ibu agak (manis/masin) kerana terlebih garam.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Gariskan kata adjektif pancaindera yang betul dalam ayat berikut. 3. Biskut kelapa yang tersimpan lama di dalam bekas itu telah berbau (busuk/hapak). Bentuk kuih yang (cantik/kacak) dan rasanya yang sedap sering menjadi pilihan pembeli. 4. 2. 5. 153 . 1. Ayah membeli kuih pau yang ( lembut/keras ) itu. Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja.

manis kaum wanita yang lembut semasa bercakap memang _________________ didengar.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 154 . Rakyat kita memang Suara sentiasa mengamalkan hidup yang harmonis. merdu walaupun mempunyai suara yang _______________ sekiranya diungkapkan dengan lembut akan selesa didengar. Rakyat Malaysia memamang kaya dengan senyuman lembut yang ______________ dan sifat lemah __________________. Bagi kaum lelaki pula. ___________________ Kita nampak ______________ dan apabila berpakaian tradisional kacak seperti baju kurung dan samfu. garau cantik Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran.

5.. kad kata nama. prihatin. membimbing. 155 . SISTEM BAHASA Menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul dalam pelbagai keadaan. Pend. hormat. telatah MEDIA Petikan teks.1. OBJEKTIF ii.3 Pada akhir pengajaran. murid dapat: i.1 2. tanggungjawab. iii. lembaran kerja. berdisiplin.5. i. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul untuk memindahkan maklumat.5 FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 2.Aspek Tatabahasa Tahun 2 TEMA TAJUK JATI DIRI Sayangi Keluarga FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan 5. Membaca.berdikari. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. ii.bersyukur KBT/EMK : ICT PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa : kata nama am Kosa kata: harmoni. Memahami dan menaakul dengan betul kata nama am dalam ayat yang dibaca. Ilmu: Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan.Moral Nilai : kasih sayang.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. nafkah. Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

156 Lampiran 2 Kemudahan di ruang tamu rumah. 3.Aspek Tatabahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Langkah 1 1. Kewarganegaraan Lampiran 1 Gambar tunggal 2. Guru membimbing murid membina jati diri dengan menanamkan sifat sayang dan bangga akan keluarga dan sanggup berkorban demi kesejahteraan keluarga. ayat tanya 2. . Guru berbincang mengenai Nilai : bersyukur pekerjaan ibu bapa dan ahli keluarga mereka yang lain. Tatabahasa: Kata tanya. Beberapa orang murid diminta Nilai: Kasih sayang / menamakan kata panggilan bagi ahli Hormat -menghormati keluarga yang terdapat dalam gambar dengan menaip pada petak yang disediakan. 3. Murid bercerita tentang ahli keluarga mereka dengan menggunakan ayat sendiri. Murid secara kumpulan menjalankan aktiviti permainan mencari dan menamakan pekerjaan yang sesuai untuk seseorang berdasarkan tempat tinggal mereka.Sivik & dipancarkan melalui skrin besar . Langkah 2 1. CATATAN Murid memerhati gambar yang Ilmu: Pend. 4. Murid dibimbing memahami penggunaan kata nama am hidup manusia mengikut konteks keluarga.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI Contoh: Datuk tinggal di kampung pekerjaan yang sesuai – petani, ketua kampung, guru besar, kerani, bilal masjid, pekebun dan penternak. 4. Guru membimbing murid menghargai pengorbanan ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Langkah 3 1. Murid secara berkumpulan Ilmu: PSK menjalankan permainan bahasa `menggunakan kata nama am yang Nilai: betul’. Bertanggungjawab 2. Guru merumus permainan dan KBT:KB-menjana menanam semangat jati diri dan idea sikap sayang akan keluarga dalam diri murid. Lampiran 3

Pentaksiran 1. Murid membaca dan menandakan Nilai: Berdikari kata nama am yang betul pada latihan yang disediakan. KBT-KB-menjana Idea Lampiran 4 Pentaksiran

Pemulihan 1. Murid diminta memadankan kata KBT-KB nama am dengan frasa yang sesuai untuk membentuk ayat yang lengkap menggunakan komputer melalui teknik klik dan tarik. Lampiran 5 Pemulihan

157

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI Pengayaan 1. Murid membina dan menulis ayat Ilmu: PSK berdasarkan kata nama am yang diberi menggunakan kemudahan Nilai: Bersyukur komputer. Lampiran 6 Pengayaan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

158

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 1

Namakan nama am untuk kata gelaran bagi keluarga dalam gambar ini.

saya

Klik perkataan dan seret ke dalam petak yang sesuai.

datuk adik

abang ayah

nenek ibu kakak

159

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 2

Tuliskan 5 pekerjaan yang sesuai untuk keluarga di bawah berdasarkan tempat tinggal mereka.

Ahli Keluarga

Tempat Tinggal

3 Pekerjaan Yang Sesuai 1. ________________________

datuk

kampung

2. ________________________ 3. ________________________

1. ________________________ ayah bandar 2. ________________________ 3. ________________________

1. ________________________ abang bandar raya 2. ________________________ 3. ________________________

160

askar.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Mari gunakan kata nama am yang betul. polis. Guru merumus permainan dan mengaitkannya dengan semangat jati diri dan sikap menghargai pengorbanan ibu bapa. IV. ahli bomba Wakil kumpulan dikehendaki membacakan hasil tugasan mereka dan kumpulan lain memberi komen tentang jawapan tersebut. Murid diagihkan kepada kumpulan kecil. Contoh: keselamatan . Setiap kumpulan dikehendaki berbincang untuk menamakan 3 pekerjaan yang sesuai untuk ahli keluarga berdasarkan bidang yang diberi. 161 . Cara menjalankan permainan ‘menggunakan kata nama am yang betul’. Guru akan mengesahkan jawapan tersebut dan memberi markah kepada setiap kumpulan. I. III. V. II.

___________ __ berjalan dengan berhati-hati menggunakan tongkat kerana sudah tua. __________ tekun mengasah parang sehingga tajam. ________________ menghilangkan rasa bosannya dengan bermain dram pada waktu senggang. __________________ fasih dan berkeyakinan ketika menyampaikan berita di stesen televisyen. 4. ____________ sedang bermain buaian di taman dengan penuh ceria.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. 5. 3. 2. 6. 162 . ________________ sedang menjerang air di dapur untuk membuat susu adik. Lampiran 4 Pentaksiran Adik Abang Kakak Emak Ayah Datuk 1.

bekerja untuk menyara keluarganya. terjatuh. Ibu Ayah Wanita perempuan 1.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. membeli gula di kedai. 3. Budak sayur. tua itu dipimpin semasa hendak melintas 5. Kanak-kanak . Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja . jalan. itu menangis teresak-esak kerana 6. 163 . itu selalu membantu ibunya menjual 4. 2.

Kami lihat ada seorang perempuan menjual buah-buahan tempatan. Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. Kemudian kami pergi ke gerai menjual sayurDia dibantu oleh seorang sayuran. Kami membeli buah tembikai dan betik di gerai itu untuk __________________. saya mengikut __________________ ke pasar. Ibu berpesan kepada saya supaya sentiasa berani bertindak jika berlaku kesusahan. 164 . _________________ tua yang mungkin ibunya. Ibu memujuk kanak-kanak itu lalu menyerahkannya kepada seorang pegawai _____________________ yang kebetulan sedang bertugas di situ. ibu Lelaki ayah wanita polis Pada hari Sabtu yang lalu. ___________________ muda yang bermisai itu menimbang sayur-sayuran yang kami beli itu. Lampiran 6 Pengayaan budak . kami lihat ada seorang ____________________ menangis kerana telah kehilangan ibu bapanya. Semasa kami hendak ke kedai runcit berhampiran dengan pasar itu.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

ii.4 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. lembaran kerja.Aspek Tatabahasa Tahun 2 TEMA TAJUK ALAM SEKITAR Taman Permainan Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran 5. 5. dan ayat dengan betul. SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata tanya.1. frasa. ayat tanya Gambar. kasih sayang KBT/EMK: Kemahiran Berfikir . 3. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nilai : Bertanggungjawab. Membina ayat tanya berdasarkan bahan grafik dengan betul. murid dapat: i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.7 Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 3. Kontekstual dan elemen Keusahawanan PENGISIAN KURIKULUM i.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3. ii.3 Membina dan menulis perkataan. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul berpandukan gambar. lirik lagu 165 . iii.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 2 1. siapa dan berapa.Aspek Tatabahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Murid ke hadapan dan digantungkan di leher kad yang mengandungi kata Nilai: hormatmenghormati tanya seperti apa. Langkah 3 166 . Murid dalam kumpulan membina ayat tanya dengan kata tanya berdasarkan frasa yang ada kaitan dengan padang permainan yang diberi oleh guru. Murid dibimbing membina frasa yang KBT:KB ada kaitan dengan suasana di padang permainan daripada kata tanya itu. Guru mengumumkan pemenang dan memberi ganjaran kepada murid. Contoh frasa: Main apa? 3. Guru menjalankan aktiviti permainan bahasa ’Mari Bertanya dengan Betul’. Jelaskan fungsi lima kata tanya dalam bahasa. 4. Murid diagihkan kepad abeberapa kumpulan. 3. KBT: KBMenghubung kait Lampiran 2 2. Contoh frasa:  papan gelungsur  tong sampah  papan jongkang-jongket Lampiran 1 Gambar suasana di padang permainan. Murid dibimbing membina ayat tanya berdasarkan kata tanya dan gambar tunggal yang diedarkan. 2.

Guru menekankan elemen keusahawanan berkaitan barang yang sesuai di jual berhampiran padang permainan dan harga jualan yang EMK: Elemen sesuai. Murid membaca petikan yang Ilmu: Kajian diedarkan serta menggarisi kata Tempatan kerja yang terdapat dalam petikan itu. Murid diminta mengisi tempat kosong KBT-KB dengan jawapan yang betul dengan bimbingan guru. Pentaksiran 1. 3. Ilmu: Pend. Murid diminta membina ayat tanya harga dengan kata tanya yang betul berdasarkan perkataan yang digarisi itu. Keusahawananbarang jualan dan 4. Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan tempat kosong Nilai: Berdikari dengan kata nama am yang sesuai.Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 3 Petikan. KBT-KB-menjana Idea Lembaran kerja Pentaksiran Pemulihan 1. 1. Murid dan guru bersoal jawab tentang maksud perkataan yang digarisi dan murid menggayakan aksi untuk lebih memahami perkataan tersebut. Murid diminta mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Moral Nilai: Bersyukur 167 Lembaran kerja Pengayaan . Nilai: menghargai 2. Lembaran kerja Pemulihan Pengayaan 1.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM KBT:Pembelajaran Kontekstual CATATAN 168 .

169 .Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 1 Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar di bawah dan bina ayat tanya yang sesuai.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 2 Bina ayat tanya dengan betul. Contoh kad gambar Contoh kad kata tanya. Setelah habis masa 5 minit ketua kumpulan dikehendaki membaca ayat yang mereka bina. Berapakah jumlah buaian yang ada di padang permainan ini ? 170 . Murid lain dan guru menentukan sama ada ayat yang dibina betul atau salah. ii. berapa Contoh ayat tanya yang boleh dibina. Murid dikumpulkan dalam kumpulan tiga orang. Cara melaksanakan permainan ’Mari Bertanya Dengan Betul’ i. iii. Setiap kumpulan diminta mencabut sekeping kad kata tanya dan sekeping kad gambar alat permainan yang terdapat di padang permainan. Setiap kumpulan diberi masa 5 minit untuk membina dan menulis ayat tanya berdasarkan kad-kad yang diberi. iv. v.

melompat dan berkejaran di taman permainan ini. papan gelungsur. Kemudian. Ada juga yang bermain buaian. papan jongkangjongkit dan alatan untuk bersenam disediakan di taman permainan. Selalunya kanak-kanak berlari. Terdapat buaian. Banyak kemudahan disediakan untuk kita beriadah. Padang untuk orang berjoging juga disediakan di taman permainan. Setelah penat bermain mereka akan duduk di bangku yang disediakan dahaga.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Baca petikan dan gariskan kata kerja. papan gelungsur dan papan jongkang-jongkit. Taman permainan akan dikunjungi oleh orang dewasa dan kanak-kanak pada waktu pagi dan petang. Taman Permainan Taman permainan ialah tempat kanak-kanak bermain dan orang dewasa melakukan senaman. bina ayat tanya berdasarkan kata kerja tersebut. untuk berehat sambil minum untuk menghilangkan 171 .

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Pentaksiran Baca dan tandakan ( √ ) pada ayat tanya yang betul. Apakah nama tempat ini ? 2. Mengapakah yang suka bermain di sini ? 3. Adakah letaknya taman permainan ini ? 5. Bilakah kamu datang ke sini ? 4. 1. Berapakah yang kamu lakukan di sini ? 172 .

Di manakah kamu pergi bermain di taman permainan? 5. 173 . 1. Bilakah yang sedang duduk di atas bangku? 3. Mengapakah letaknya taman permainan itu? Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. Siapakah yang ada di taman permainan? 4. Apakah adik menangis? 2.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 4 Pemulihan Padankan kata tanya dengan frasa yang sesuai.

Tong sampah disediakan di taman permainan supaya persekitarannya bersih. 1. ( Di manakah ) 3. Ani dan Selvi sedang bermain buaian. Mereka bermain di taman permainan. ( Bilakah ) 4. ( Apakah ) 2. ( Siapakah ) 5. ( Mengapakah ) Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 174 .Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 5 Pengayaan Bina ayat tanya berdasarkan kata tanya dan ayat yang diberi. Hobi Ahmad bermain bola. Alif menunggang basikal pada waktu petang.

BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN .

.

yang jelas.2 Mengujarkan menulis perkataan dialog dengan dan frasa dengan sebutan yang cara yang betul betul.1 Membina dan 4.6.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 TEMA: KEBUDAYAAN Tajuk: . Membina dan menulis perkataan.Sedapnya Kuih Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS - Kuih-muih Melayu - Kenali Saya STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA - Enaknya Rasa 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.3 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 5.3 4.3. intonasi dan kemas. 177 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 1.1. frasa. Mengujarkan bahasa yang indah dan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS 1. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 2.3.6 3. . diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. dan ayat dengan betul.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 5. - Kuih Oh Kuih Bertutur.

iaitu abjad. dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Memahami unsur 5. diftong. dan menyebut bunyi bahasa.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata. - Diri Umpama Mutiara STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 1. - Sikap Bergotong royong STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA - Hati Riang Hidup Ceria 3. digraf. perkataan.2 3.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.Hidup Harmoni Mendengar. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. - Menghormati Keluarga 4. .2 2. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 2 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS 1.2 4. 2.2.1. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. suku kata.1 seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. frasa dan ayat dengan betul. 5.1.2. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. frasa. memahami dan menyebut frasa.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. vokal berganding.2.1 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA TEMA: JATI DIRI Tajuk: .6 178 Mendengar. mengecam. Membaca dan memahami perkataan.

Melafazkan dan 5. menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5 2. frasa.1 memahami puisi yang dipersembahkan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1.4 Membina dan menulis perkataan.3 4. betul.1 Melafazkan 5.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 3 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS 1.7 Memahami dan pantun empat menggunakan kerat dengan kata tanya sebutan yang dengan betul betul dan intonasi mengikut yang betul konteks.4 Membina dan memahami frasa menulis ayat dalam ayat tunggal dan ayat majmuk daripada majmuk pelbagai bahan berdasarkan bacaan dengan bahan grafik sebutan yang dengan betul.Taman Indah - Persekitaran Bersih dan Selamat Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 3.2. dan ayat dengan betul. Membaca dan memahami perkataan. 179 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 1.frasa. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA TEMA: ALAM SEKITAR Tajuk: . 4. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. . - Berkelah di Sungai - Bencana Alam STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA - Taman Permainan 2.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3.3 Membaca dan 3.

.

BAHAGIAN 4 DAFTAR KATA SIMPULAN BAHASA GLOSARI .

.

Aa abjad acuan adab adik-beradik adu aedes agar-agar Aidiladha Aidilfitri ajaib ajakan ajaran akhir akibat aktiviti alam alas alatan alih am amal aman aman damai amaran amat amboi anai-anai aneh aneka angkasa angkut anting-anting anyam apung arah arahan arak asal asam asingkan atap genting atap nipah atap zink atau azam Bb badut bah bahagia bahan baik-baik baiki balang balas balung balut bandar bandar raya bangau banglo bantuan bas ekspres bas mini bas persiaran bata bateri batik baulu bazir beberapa bekal bekalan bekerja beku belaan ( pelihara) 183 belah belalai belalang belang belangkas belanja beliau benar benci bengkak berada (kaya) berakal berakar berakit berasal beralih beramai-ramai beraneka berangin berasa berasal beratap berazam berbagai-bagai berbaik-baik berbangsa berbelang berbentuk berbuah berbuai berbual berbuih berbuka berbumbung berbunyi berbutang bercabang bercadang bercahaya bercampur .

bercat bercorak berdaun berdebu berdekatan berderma berdisiplin berdoa berdosa berdua berduri berebut-rebut berekor berenang berfaedah berfikir bergaris bergaya bergembira bergerak bergolek bergoyang berguna berhabuk berhadapan berhampiran berharap berharga berhari-hari berhati berhati-hati berhimpun berikan berikrar berinti berisi berita beritahu berjaga berjaja berjalur berjanji berjasa berjenis-jenis berjimat berjiran berjoging berjudul berkahwin berkarat berkasar berkata-kata berkebun berkeliling berkeluarga berkemas berkembang berkembar berkeping-keping berkesan berkhemah berkibar berkilat berkipas berkirim berkongsi berkudis berkulit berkuman berkumpul berkumur(-kumur) berkunci berkunjung berlaku berlanggar berlantai bermakna bermaksud bermimpi berminyak 184 bernafas berniaga bernombor bernyala berombak berparuh berpayung berpesan berpindah berpuasa berpura-pura berpusing bersabar bersahabat bersalah bersalam bersalji bersamping bersarapan bersedia bersedih berselimut berselipar berseluar bersembahyang bersembunyi bersepah (-sepah) bersiap bersiar(-siar) bersin bersopan santun bersukan bersungguh-(sungguh) bertajuk bertambah bertanding bertanya bertaring bertepuk bertolak .

bertongkat bertopeng bertugas bertumbuk berubah berubi berucap berulat berusia bervitamin berwarna-warni berzip besen biar biasa biawak bihun bijak bijaksana bilangan bimbang bina blaus blok bocor boneka bongkok borang bosan bual buas bubu bubuh buku kerja buku latihan buku teks buluh bumbung buncis bungkus bungkusan buntut bunuh Cc cabang cabut cacat cadang cakera cakera padat cakera liut campak campak ( penyakit ) cantum capai cedera cempedak cendawan cerdas cergas ceritakan cermat cik cinta cirit-(birit) comot congkak conteng corot cuai cubit cucur cuka daki (panjat) dakwat darab debu Deepavali degil denda denggi dengki deras derma desa dewasa dingin disiplin doa dodol dokong dongeng dosa dram duku dulang dunia duri dusun Ee edar edarkan eh ekspres embun e-mel enak Dd 185 .

Ff faedah fahami famili fikiran fotostat guni gunung guru besar Hh hairan hala halaman halau hampir hancur handal hangat hangus hanyut haram harap hari bulan hari-hari harum hati haus ( dahaga) helai helang hembus hero hias himpun hinggap hitung hormat hotel hutang Gg gadis gagah galah galah panjang galas gambar foto gambar rajah ganjil ganti gantung Gawai gaya gayung gelanggang geli geli hati gelojoh gelung gembala genap gerak golek gotong-royong goyang gugur (buah) gulai gulung guna gunakan ibadat ibu bapa ikatan ikhlas ilmu ilmu pengetahuan insang inspektor internet inti isteri istimewa izinkan Jj jadikan jadual tugas jadual waktu jaja jaket jalur jamban jambul jantina jantung jarak jarang jasa jawapan jejambat jejantas jejentik jeling jemput jemput-jemput jenaka jendela jengket Ii ialah 186 .

jentik jentik-jentik jernih jeruk jeti jika jikalau jilat jingga joging joran jualan jubah judul juga jumlah juruacara jurufoto juruhebah juruhias jurujual jurukamera jurukira jururawat jurutaip juruterbang Kk kaca mata kad jemputan kadang-kadang kahwin kail kala (jengking) kalau kalendar kalian kalung kandung kanji karat kartun kartunis kaset ke mari ke sana ke sini keadaan Keamataan kebaikan kebangsaan kebaya kebersihan keburukan kedai runcit kedondong kedua kegemaran keindahan kekotoran kekunci kelahi kelawar keledek kelengkeng kelihatan keliling kelip-kelip kelopak kem kemalangan kembang kembar kembung kemeja kemeja-T kemudian kenal 187 kencang kencing kenderaan kenduri kepada kepunyaan keputusan kerang kerani kereta kebal kereta lumba kereta sorong keris keriting kesan kesat kesayangan keselamatan kesihatan ketahui ketayap ketika ketingting ketuk khemah kirim kismis kiwi kocek kodok kolaj kole koma komik kompas komputer riba komuter kon konda-kondi kongsi .

konsonan kopiah korek kot kotoran krayon Krismas kuaci kuah kuih bakul kuih bulan kuih-muih kuil kuman kumbang kumpulan kumur berlaci kunjung kunyah kupas kupon kurma kusyen kutu Ll labah-labah labi-labi labu ladang lafazkan lagi lain laku lakukan lalai lalulintas laman laman web lampu suluh lampu tidur landak langgar lapang lapangan terbang larang lastik latih latihan lawat lawatan lazat lebah lebam lebar lebat( rambut/pokok) lebih lekas lemah lemah lembut lemang lemas lembap lembik letih lif lintas lipan lipas lipat longan lonjong lorong luas lulus Mm madu mahkota mainan majalah maju makcik makhluk maksud malang mangga(kunci) manik manusia marjerin maruku masakan mata kucing melahirkan melanggar melarang melastik melawat melayang(-layang) melekat meletakkan melintas melipat memaksa memancing memandang memandikan memang memasang memasukkan mematuhi mematuk membahayakan membaja membalas 188 .

membalut membazir membelah memberi memberikan memberitahu membilang membina membuai membungkus memecahkan memelihara memeriksa memijak memilih meminta mempunyai memuji memujuk memulangkan memutuskan menabung menaiki menajamkan menanda menandakan menanduk menanti menara mencabut mencakar mencampak mencampurkan mencantikkan mencantum mencapai mencatat menceritakan menconteng mencuba mencubit mendaki mendarab mendenda menderma menebang menebuk menegur meneka menelan menelefon menembak menengok menerima mengajuk mengata mengemas mengembang mengenal mengenali mengering mengesat mengetawakan mengetuk menggalas menggantung menggaris menggaru menggembala menggolek menggulung menggunakan menghadiahkan menghadiri menghalau menghembus menghisap mengibarkan mengipas mengira 189 mengirim mengisi mengosongkan mengotorkan mengoyakkan menguatkan mengubah mengubat mengucapkan mengukur(ukur) mengulang mengumpul mengunci mengunjungi mengunyah mengupas mengusik mengutip menikam meniup menjahitkan menjaja menjaring menjemput menjemur menjerit menjilat menjolok menonton menoreh mentega menuang menuju menukar menumbuk menunggang menunggu menurut menyabit menyabun .

menyalin menyambut menyanyikan menyebabkan menyebut menyiang menyihatkan menyikat menyiram menyoal menyuap menyuruh menyusun merak merawat merayakan merendah diri merokok merompak merosakkan merotan merpati merugikan meruntuhkan mesin mesin fotostat mesin jahit mesin rumput mesin taip mewarnakan minat minit(masa) minyak miskin monitor mop motobot muat mudah muka surat mula mulia mungkin muntah musang musim musuh muzium Nn nah najis namakan nasib nelayan nila nota nyenyak Oo objek oleh oleh-oleh orang-orang(-an) otot Pp padan padankan pahlawan pakcik paksa pamer pameran panah 190 panaskan pancaragam pancing pandu pangkah pangsa pantas paruh pasang (pb) pasar raya pasar tani pasukan patahkan patuh patut pedang pedih pegawai pekat pekebun pekedai pekerja pekerjaan pelabuhan pelajaran pelampung pelan pelanduk pelihara peliharaan pelita pelukis pemacu pemain pemalas pemalu pemandangan pemandu pembetulan peminta .

pemotong pemproses pemukul penakut penanam penanda penapis pencetak pencuci pengadil pengelap pengenalan penggal (tempoh) penggembala pengokot pengotor pengsan penimbang pening penjaga penjahat penjaja penjual penolong penonton penoreh penting penuhkan penyanyi peperiksaan perabot perahu perangai peraturan perayaan perbualan perbuatan percaya percuma perenang perhentian perhimpunan peristiwa perkakas perlahan(-lahan) perlu permainan pernah perompak pertama pertandingan pesakit pesan peta petak petani piala pil pindah piramid plaster ponteng poster puan pucuk puding pujuk pukulan pulut pun pundi pura-pura pusat (tempat) pusat sumber putera puteri puting putu Qq qari qariah Rr rajah raket rakit rangka rangkap ranting ranum rapat rapi rawat reban rebus rebut rel rempeyek renang rendam rendang (masakan) rendang (pokok) reput restoran riang rindu roboh rojak rompak rongak ruang ruang tamu rugi rukun rukun negara 191 .

runtuh Ss saat sabar sabit sabut sahabat sahaja salam salji sambil sambung samfu sampah-sarap sampai sampaikan samping (pakaian) sang sangka sangkut santun sardin sarung kaki sarung tangan saudara saudara-mara saudari sayur-mayur sayur-sayuran sebelah sebenar sebutan sederhana sediakan segar sejak sekeliling sekeluarga selam selama selamat selendang selesa selesai selinder semalam semasa sembahyang sembuh sembunyi semenjak sempit sempoa semuanya semula senarai senaraikan sendiri sentiasa sepah ( selerak) sepak (tendang) sepak (tampar) separuh sepit sepupu seragam serah serangga serban serbuk seremban seronok serta sesat sesiapa setengah setia 192 sewaktu si siang (ikan) siar sifat sifir sikap sikat (pb) sila silap silap mata simbol simen singgah siram sirip sisik sisir skirt skuter sofa sokong sombong sopan sopan santun sos stor strawberi suami suap suasana suatu subang subur sudah sudip suhu suis suka hati sukar .

sultan sulung sunyi supaya surat khabar surau susah hati syukur syurga Tt taat talam tahan tahniah tajam taji tajuk takziah talam tali keledar tali leher tamu tanah air tanaman tanda tanding tangkai tapak tapak sulaiman tapak tangan tapis tarian taring tauge tawar tebuan tebuk tegur tekak tekap telah telan teman tembak tembok tempayan tempurung temu tenaga tengah hari tengah-tengah tenggelam tentera tepat tepung teratai terbakar terbalik terbit terdengar teringin terjadi terkejut terletak terlupa ternak ternakan teropong terpijak tersalah tersenyum tersesat tertawa tertidur tertinggal terus tetamu 193 tetapi tetek Thaipusam tiada tiang tiba tiba-tiba tikam tiket timba timbang timbul timun tingkat tingkatan tokong tonton topeng topi keledar toreh trafik trak traktor tuan tuang tugas tugu Tuhan tukang tukang kayu tulang tumbang tumbuhan tumit tumpah tunduk tunggang tunjuk turut .

Uu ubur-ubur ucap ucapan udara ujian ukur ulangan ulas (pb) ulat umpan uniform untuk usaha usia usik wayang wayar Wesak Yy yakin yang yatim yatim piatu yuran Zz zaman zink Vv vanila video vitamin vokal Ww wad wah wahai wajah wajib wakil walaupun wap warna-warni wat wau 194 .

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Simpulan Bahasa Alas perut Ambil berat Ambil hati Anak angkat Anak buah Anak kandung Anak tiri Kaki lima Kepala batu / Keras kepala Keras hati Mandi kerbau Mandi peluh Minta diri Mulut murai / Banyak mulut Makna Makan sedikit untuk menahan lapar Memberi perhatian Menjaga perasaan Anak yang dipelihara seperti anak sendiri Anak saudara/ orang di bawah kuasanya Anak sendiri Anak suami atau isteri daripada perkhawinan terdahulu Kawasan laluan di hadapan bangunan Degil Tidak mahu mengalah Mandi tidak bersih Bekerja bersungguh-sungguh Meminta izin untuk beredar Orang yang suka bercakap banyak 195 .

Bil 15 16 17 18 19 20 Simpulan Bahasa Murah hati Otak cair Sakit hati Sagu hati Tangkai jering Ulat buku Tidak kedekut Cerdik Rasa marah Hadiah atau ganjaran Sangat kedekut Suka membaca buku Makna 196 .

BIL

PERKATAAN

MAKSUD

1.

transformasi

perubahan bentuk i. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran

2.

Modul/Modular ii.

3. 4. 5.

kondusif indikator simile

sesuai, baik dan sebagainya untuk membantu, mencapai, mendorong menghasilkan sesuatu petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu i. pemberian atau penyerapan sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak dan lain-lain untuk untuk mendapat kesan sastera atau seni; pelambangan atau mengemukaan benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak sebagai mempunyai sifat-sfiat manusia kekuatan tarik menarik di antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan atau bergabungan, jeleketan; perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan berhubungan, bersangkut paut; ada kesinambungan ( keterikatan) antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya mudah difahami

6.

pesonifikasi ii.

i. 7. kohesi ii. i. ii.

8.

koheren

9.

pendemokrasian

perihal tindakan (proses, dan sebagai) mendemokrasikan; peluang mendapat pendidikan bermutu

197

BIL

PERKATAAN

MAKSUD

10. 11. 12. 13. 14.

konvensional ekstensif mengkonsepsikan kerelevanan inovasi

sebagaimana kebiasaannya luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran) mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baru i. mengira atau menghitung banyaknya sesuatu; ii. menyangka, menelah, mengagak, mengira; iii. memberi penghargaan dengan sewajarnya, menghargai, menilai iv. mengkaji, meneliti kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) perihal menjadikan kenyataan kerakyatan sesebuah negara berbincang, bertukar-tukar pendapat sambutan, reaksi, jawaban digunakan susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan masa antara dua tindakan

15.

pentaksiran

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

intelek merealisasikan kewarganegaraan berkomunikasi respons diaplikasikan kronologi jeda

198

BIL

PERKATAAN

MAKSUD hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea kemampuan(kebolehan) mencipta menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain bersifat puisi berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa secara lisan bukan secara lisan mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan kesukaan, keinginan, kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata susunan kata yang digunakan dalam percakapan tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain menstabilkan

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

penaakulan kritis kreatif kreativiti mengimlak puitis gramatis verbal non-verbal imaginatif kecenderungan semantik mengungkapkan berinteraksi memantapkan

199

BIL

PERKATAAN i. ii.

MAKSUD muncul, terbit, lahir ada banyak terdapat di merata-rata

42.

percambahan

43.

komunikatif

sedia atau dapat berhubungan mengadakan komunikasi, dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud perihal cara mengajar bahasa yang berfokus kepada mendengar dan bertutur Keperibadian, peribadi perihal menggabungjalinkan, menggabungkan, mencantumkan dan menjalinkan kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu) hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, ada istiadat) pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu berkaitan dengan atau menurut konteks ruangan di antara dua baris

44. 45. 46. 48. 47. 49. 50. 51. 52.

audiolingual sahsiah penggabungjalinan potensi sosiobudaya konsep komitmen kontekstual lajur

200

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->