FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP

)

SEMESTER JANUARI 2011

HBQE2203 AL-QIRAAT

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

690825025538002 690825025538 019-5672535 norasiah_not@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN UTARA KEDAH DARUL AMAN

Al-Quran hanya diturunkan dalam satu huruf sahaja dan bacaan secara qiraat belum diamalkan sehingga mendatangkan kesukaran para sahabat r.Oleh itu.apabila Kami telah menyempurnakan bacaanya(kepadamu. di mana Al-Quran telah diturunkan dengan tujuh huruf.w. Rasulullah s. Zaman Rasulullah s.a.t. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat bermula sejak al-Quran mula diturunkan.s.Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah :16-18.w.bermaksud …….w (peringkat Ilmu al-Qiraat). Zaman Qiraat Pembukuan) 1.s).( Tabi’ dan II. penurunan Sahabat r. dan baginda akan mendengar dengan penuh tekun . membaca al-Quran.maka bacalah menurut bacaannya itu..a.menghafaznya dan membaca sebagaimana /Zaman Imam-Imam al- . Zaman Tabi’in Peringkat Tabi’in (Peringkat penyebaran ) III.Kaedah penyampaian al-Quran adalah secara talaqqi dan musyafahah dengan perantaraan Jibril a. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu:I.lalu Allah memerintahkan Jibril mengajar Rasulullah s.w.1 ZAMAN RASULULLAH SAW (PERINGKAT PENURUNAN ILMU AL-QIRAAT) Penurunan ilmu Qiraat bermula setelah mendapat keizinan Allah s.0 PENDAHULUAN Ilmu Al-qiraat merupakan satu bidang ilmu yang berkait rapat dengan al-Quran. Memandangkan hal itu.PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT 1. Setiap wahyu yang diturunkan akan dimulai dengan bacaan Jibril a.a.boleh memilih bacaan yang mudah untuk dibaca.t . Dengan ini.a.w.kepada Rasulullah s. para Sahabat r.s .a.w.kepada Rasulullah s.AlQiraat bermaksud ilmu yang mengenal pasti kaedah sebutan bagi setiap kalimah al-Quran dan cara menyempurnakannya sama ada disepakati atau sebaliknya bersandarkan bentuk penyampaiannya.a. membaca al-Quran dalam tujuh huruf atau tujuh bacaan.a.a.dengan perantaraan Jibril a. Pada peringkat awal penurunan.mengadu kepada Allah s.

Ibnu Mas'ud. muncullah pakar-pakar qiraat generasi tabiin.walaubagaimanapun perbezaan qiraat ini masih lagi berada dalam lingkungan tujuh huruf (bacaan) yang diturunkan Allah s.a.Antara para sahabat tersebut ada yang menerima terus daripada Nabi hanya satu bacaan sahaja.w.barangsiapa yang suka membaca al-Quran yang menepati bacaanya sebgaimana diturunkannaya . di serata wilayah Islam di antaranya: Di Mekah .a.Antara hufaz-hufaz yang terkenal di kalangan para Sahabat ialah Abu Bakr al-Siddiq.Bacaan para Sahabat menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia antaranya qiraah Ibn Mas’ud menjadi pegangan penduduk Kufah.Quran dari sebarang kesilapan ketika membacanya Rasulullah akan menyemak bacaannya setahun sekali dengan Jibril a.Generasi para Sahabat r.A. 1.2 ZAMAN SAHABAT DAN TABI’IN R. Merekalah yang dihantar oleh Khalifah ‘Uthman ke wilayah Islam bersama mashaf ‘Uthmani yang telah disediakan.yang bermaksud.disampaikan.a. merupakan satu era di mana Rasulullah s. Para Sahabat telah menerima bacaan al-Quran dan menghafaznya secara langsung dari Rasulullah s. Abu Darda' dan Abu Musa Al-Asy'ari.a.Perkara ini jelas diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah.w bersabda. Umar ibn al-Khatab.Qari-Qari' yang tinggal di Mekah antaranya ialah Ubaid bin Umair. Ubay ibn Kaab.para Sahabat berperanan sebagai Qurra’. menjamin kehebatan dan keimanan mereka dan mengklafisikasikan generasi ini sebagai sebaik-baik kurun selepas kewafatannya.w.Sesungguhnya Rasulullah s. Ali ibn Abi Talib.Terdapat ramai Huffaz di kalangan para Sahabat r. Mujahid. ada pula yang menerima dua bacaan. (ZAMAN PENYEBARAN) Selepas kewafatan Rasulullah s.3 ZAMAN TABI’IN (ZAMAN PENYEBARAN) Hasil didikan para qari zaman sahabat.s. 1.w. Kesinambungan dari amalan ini. Oleh kerana itu. Bagi memelihara al.Qiraah Ubay ibn Kaab menjadi pegangan penduduk Syam dan sebagainya. Atak Tawus.w telah mengajar kaedah bacaan al-Quran tersebut kepada para Sahabat sebagaimana diterimanya tanpa menokok tambah.t..maka bacalah sebagaimana bacaan Ibn Ummi Abidin (Abdullah ibn Mas’ud). Uthman ibn Affan.maka Rasulullah s. tiga bacaan dan bahkan ada yang menerima lebih daripada itu dan kemudian mereka mengajarkan bacaan yang diterimanya tadi kepada orang yang belajar.a. Zaid bin Thabit. Ikrimah dan Ibnu Malikah .a.secara bertalaqqi.Mereka ini menjadi sumber dan guru kepada generasi Tabi’in dalam meriwayatkan Qiraat secara bersanad.wajarlah kalau timbul perbezaan qiraat pada generasi tabiin dan generasi penerusnya .w tanpa membuat sebarang perubahan .a.

AI-Aswad.Imam-Imam qiraat ketika itu telah mengambil usaha menulis dan membukukan ilmu Qiraat untuk panduan generasi mendatang.90H) CATATAN Mengumpulkan semua riwayat mengenai perbezaan Keempat Hijrah qiraat dengan Rasm uthmani.Di Madinah . Abu Muhammad al-Qasim Menulis kitab Hirz al-amani ibn Fayyurah al. salah seorang murid Abu Darda'. Khalid bin Sa'id.Hal ini merupakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya kesilapan dan kesalahan dalam penggunaan Bahasa Arab dan memberi kesan terhadap pembacaan alQuran.terdapat juga ramai qari yang mahir antaranya AI-Mughirah bin Abi Syaibah Almakhzumi. Masruq. Salim. Umar bin Abdul Aziz. Rabi' bin Khatim. Abu Raja’. Abu Bakr Ahmad ibn Musa Menulis’Kitab alibn al-Abbas ibn Mujahid Sab’ah’iaitu (w. Mu'ad bin Haris (Mu'ad AIQari'). Abu Zar'ah dan Ibnu Asy-Sya'bi. Amr bin Syarkhabil. Ibnu Yasar. Mu'adz. Abdurrahman bin Hurmuz. ‘Amru b.324H) imam yang mengasingkan bersesuaian ilmu Qiraat kepada tujuh dengan penurunan al-Quran Keenam Hijrah dalam tujuh huruf. Al-Haris bin Qais.590H) . Ubaid. Muslim bin Jundub dan Sa'id bin Aslam. Maimun. Ubaid bin Mudhailah. Syatibi(w. Zar bin Khubais. Abu 'Aliyah. Ibnu AI-A'raj. Urwah.Di kota Kufah pula terdapatqari-'qari' antaranya Al-Qamah. Beliau termasuk salah seorang murid ‘Uthman bin Affan. Jadual di bawah menunjukkan perkembangan Ilmu Qiraat pada era penulisan dan pembukuan mengikut kurun-kurun hijrah: KURUN Pertama Hijrah PELOPOR Yahya ibn Yu’mar (w.wa wajh al-Tahani fi alqiraat al-Sab’ah. Jabir bin Zaid.Sejarah mencatatkan Syaykh Yahya ibn Yu’mar (wafat pada 90H) adalah perintis dalam permulaan era pembukuan ilmu qiraat iaitu seawal kurun pertama hijrah. Di Syam . Di Basrah terdapat para qari masyhur antaranya Amir bin Abdul Qais.Qari-Qari yang tinggal di Madinah antaranya ialah Ibnu Musayyab. Abdurrahman Assulami. ZAMAN TABI’ TABIIN /IMAM-IMAM QIRAAT(ZAMAN PEMBUKUAN) Pada kurun pertama dan kedua Hijrah iaitu setelah syiar Islam berkembang luas sehingga melewati Negara Rom dan Parsi. Al-Hasan Ibnu Sirin dan Qatadah.penggunaan Bahasa Arab mula bercampur dengan bahasa lain. Di Kufah . 1.4. Nasr bin Ashim. Yahya bin Ya'mar. Sulaiman.

58.7% guru yang mengetahui pengertiaan bacaan Imalah.100% guru-guru Pendidikan Islam menguasai cara membaca bacaan Imalah.Selain itu.Respon skala likert empat mata digunakan dalam soal selidik ini. para guru Pendidikan Islam haruslah mempelajari bacaaan qiraat khususnya bacaan Imam Hafs dan mempelajari ilmu qiraat untuk pengetahuan dan maklumat kepada mereka sebagai seorang murabbi. al-Ashr.Mengumpul Qiraat yang Jazari(w.Saktah dan Naqal. Kajian ini dijalankan menggunakan satu set soalan soal selidik yang dibina oleh pengkaji.3 % guru yang menguasai bacaan ini. Cadangan dari dapatan kajian.Dapatan kajian menunjukkan keseluruhannya tahap kefahaman guru-guru Pendidikan Islam di tahap memuaskan. .Idgham kabir.Seramai 12 orang guru . kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara pembacaan guru-guru Pendidikan Islam secara qiraat dalam bacaan khusus Imam Hafs ini. Kedah. Silah ha’.Qiraat sepuluh mutawatirah.Pada aspek bacaan saktah.Objektif kajian ini dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai ilmu qiraat terutamanya bacaan khusus Imam Hafs.tetapi hanya 66. Secara langsung memudahkan kecairan ilmu ini kepada anak didik. Pada aspek bacaan Imalah.Purata dan peratus digunakan dalam melapor dapatan kajian.iaitu 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan terlibat sebagai responden dalam kajian ini.Kajian ini tertumpu kepada guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.100% guru GPI dapat membaca dengan cara yang betul.Kesembilan hijrah Shams al-Din Muhammad Menulis kitab al-Nashr fi alibn Muhammad ibn al.50% GPI yang dapat menguasai cara bacaan yang betul.3 % guru yang menguasai cara bacaan Idgham kabir.833H) KAJIAN TENTANG KEFAHAMAN GURU PENDIDIKAN ISLAM MENGENAI KEFAHAMAN ILMU QIRAAT (BACAAN KHUSUS IMAM HAFS) ABSTRAK Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji tentang kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) tentang kefahaman ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs. Selain itu.Pada aspek bacaan Silah ha’.Pada aspek bacaan Idgham Kabir. 09110 Baling. 83. soalan temubual juga telah dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman GPI mengenai bacaan khusus Imam Hafs. Terdapat lima aspek penting berdasarkan kepada bacaan khusus Imam Hafs yang terkandung dalam kajian ini iaitu bacaan Imalah. Pada aspek bacaan Naqal.

w .Sumbangan al-Quran besar. bacaan Imalah hanya terdapat pada satu tempat iaitu di surah Hud. Antara bacaan khusus Imam Hafs ialah Imalah.BAB I PENDAHULUAN Ilmu al-Quran dan ilmu al-Qiraat adalah saling melengkapi kerana al-Quran itu adalah al-Qiraat .Al-Qiraat al-Sab’ah atau Qiraat Tujuh ialah bacaan yang dinasabkan kepada tujuh imam Qiraat atau al-Qurra yang terkenal.dari fathah ke kasrah atau memiringkan alif ke Ya.mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah memuji mereka yang membaca al-Quran dengan bacaan yang elok dan indah.sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan.Idgham kabir.Saktah.Naqal. ayat 41.a. Imalah bermaksud memiringkan bacaan . ialah Imam ‘Asim. Imam hafs ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin abi Daud al-Asadi al-Kufi al-Bazzaz. Raum dan Isymam.Kesemuanya adalah mutawatirah daripada Rasulullah s.Nama asal Imam ‘Asim ialah ‘Asim bin Abi al-Najud alAsadi. Hafs dilahirkan pada tahun 90H . Ilmu al-Qiraat yang biasa dibincangkan merujuk kepada dua kumpulan Qiraat yang mutawatirah iaitu Qiraat Tujuh(al-Qiraat al Sab’ah) dan Qiraat Sepuluh (al-Qiraat al-Asharah).w membaca dengan keseluruhan kaedah bacaan Qiraat tersebut.membaca al-Quran dan mencetaknya mengikut riwayat Hafs. seperti firmanNya dalam surah al-Baqarah :121 Maksudnya.Kebanyakan umat Islam di dunia pada hari ini.Antaranya. Silah ha’.a.Kedua-duanya dituntut kepada umat Islam mempelajarinya.Silah ha’ ialah memanjangkan atau memendekkan ha dhamir atas . Bagi Imam Hafs. kerana Rasulullah s.Beliau mengambil ilmu Qiraat daripada Imam ‘Asim Hafs yang dalam merupakan bacaan ayah tirinya adalah secara begitu talaqqi. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka.Rawinya yang terkenal ialah Shu’bah dan Hafs.

Hamzah tersebut dibuang.Pada istilah bermaksud memindahkan baris hamzah qata’(samada baris fathah.Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah yang telah dipilih sebagai responden akan dikaji tahap kefahaman mereka tentang bacaan khusus Imam hafs ini iaitu Imalah.09110 Baling.Idgham Kabir ialah penyebutan dua huruf yang berbaris menjadi satu seolaholah huruf kedua adalah bertasydid.surah Yasin ayat 52. Bagi soalan soal selidik.Kedah mengenai ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs .Ini kerana bacaan ini merupakan bacaan yang dibaca oleh umat Islam dan al.Idgham Kabir. digunakan ..Dalam riwayat Hafs hanya terdapat satu tempat iaitu pada surah al-Hujurat ayat 11.Kajian ini melibatkan 12 orang guru Pendidikan Islam terdiri dari 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan. Terdapat empat tempat saktah mengikut Imam Hafs iaitu pada Surah al-Kahfi ayat 1. Saktah dan Naqal. Silah ha’.Contohnya pada ayat di surah al-Baqarah ayat 22.0 Pengenalan Skop dan Tempat Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang mengkaji tentang kefahaman guruguru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.Keseluruhan item ialah 5 item soal selidik dan 5 soalan temubual ( bacaan). ha dhamir dipanjangkan walaupun didahulukan dengan huruf mati(sukun) seperti ayat surah al-Furqan.Bacaan Naqal pada bahasa ialah pindah.Tidak Pasti(TP) dengan skor 2 mata Tidak Benar (TB) dengan skor 3 mata dan Benar (B) dengan skor 4 mata.ayat 69.sebab –sebab tertentu. Semua responden mengetahui cara membaca al-Quran yang betul . Kajian ini hanya akan menumpukan kepada lima cara bacaan khusus Imam hafs ini. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan satu set borang soal selidik yang telah dibina oleh pengkaji dan satu set soalan temubual.kasrah atau dhammah)kepada huruf sebelumnya yang berbaris mati(sukun).Saktah bermaksud memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas dengan kadar dua harkat dengan niat meneruskan bacaan. Bacaan khusus Imam Hafs termasuklah bacaan Saktah dan Naqal.Quran dicetak menggunakan bacaan khusus Imam Hafs ini. Mengikut Imam hafs.skala likert empat mata dengan kaedah skornya Tidak Tahu(TT) dengan skor 1 mata .Surah al-Qiyamah ayat 27 dan Surah al-Muthaffiffin ayat 14. BAB II PENGENALAN SKOP DAN TEMPAT KAJIAN 2. tetapi kurang pendedahan mengenai ilmu qiraat.

Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs. Saktah dan Naqal.Item 1 hingga 5 juga merujuk kepada bacaan khusus Imam Hafs iaitu Imalah. 2. Idgham kabir. iaitu Imalah. BAB III HASIL KAJIAN 3.0 Hasil Kajian Dapatan kajian yang diperolehi dari soal selidik telah digunakan untuk menjawab objektif kajian 1 iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam(GPI) mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu Imalah.Silah ha’. 66. iii. jawapan yang tepat ialah benar.Item soal selidik dibina berdasarkan kepada lima aspek penting dalam bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Imalah. Bahagian A merupakan butiran diri responden .Item 3 berkaitan dengan bacaan Idgham kabir. iv.Item 4 berkaitan dengan bacaan Saktah dan Item 5 adalah berkaitan dengan bacaan Naqal.iaitu Naqal. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs .dalam kajian ini. Item 1 bahagian B adalah berkaitan mengenai bacaan Imalah. Tiada responden yang menjawab bagi .bahagian B dan Bahagian C.iaitu soalan soal selidik dan soalan temubual. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Antara objektif kajian ini ialah:Hafs. bahagian B ialah soalan berkaitan dengan kajian manakala Bahagian C pula berkaitan kefahaman guru-guru Pendidikan Islam (GPI) mengenai cara bacaaan mengikut qiraat Imam Hafs.Item 2 berkaitan dengan bacaan Silah ha’.dua skala digunakan iaitu Tepat (T) dan Tidak tepat (TT).7% GPI telah menjawab benar dan 33. Manakala pada bahagian C (soalan temubual) .Sebanyak 2 item telah diberi bagi menilai aspek ini. ii. iaitu saktah.Saktah dan juga Naqal.iaitu Silah ha’. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.1 Objektif Kajian i.Idgham kabir.3% menjawab tidak pasti.Bagi soalan temubual(bacaan) . Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian .Data yang diperoleh telah dianalisis untuk mengetahui hasil kajian.iaitu bahagian A. Silah ha’. Bagi item 1soalan soal selidik.

kajian mendapati 100% responden dapat membaca dengan tepat.jawapan yang tepat ialah Benar. . Dapatan kajian seterusnya dapat menjawab objektif kajian ke dua iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan silah ha’. ramai responden yang tidak mengetahui pengertian Imalah yang betul.Tiada responden yang menjawab skala Tidak tahu. Kemungkinan responden menganggap silah ha’ ialah hukum Mad silah bagi hukum tajwid. Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Silah ha’ bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan. Bagi soalan temubual membaca bacaan Silah ha’.Semua responden mengetahui cara bacaan Imalah seperti ayat dalamSurah Hud ayat dan biasa membacanya.Bagi soalan soal selidik.3% responden membaca dengan tepat dan 41.dua soalan telah dikemukakan.7% responden tidak menepati bacaan Silah ha’. Bagi Item 2 .Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan bagi bacaan Imalah. Namun begitu.3% responden menjawab Benar dan 25% Tidak Benar dan 16. samada panjang atau pendekkan bacaan.skala Tidak Benar dan Tidak tahu.Bagi soalan temubual membaca bacaan Imalah. Kebanyakan responden keliru ketika membaca ayat yang mengandungi Silah ha’.7% Tidak Pasti.Jadual 2 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan Silah ha’melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan. .58. iaitu soalan berkaitan dengan bacaan Silah ha’. 58.

Bagi soalan temubual. .Kebanyakan responden tidak mengetahui pengertian Idgham kabir.tetapi tidak mengetahui ianya bacaan Idgham kabir.Dapatan kajian seterusnya menjawab objektif ketiga iaitu mengetahui kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Idgham kabir.3% menjawab Tidak Benar dan 33.. surah al-Baqarah tersebut.cara membaca bacaan Idgham kabir .Jadual 3 dapat menunjukkan persepsi responden berkaitan bacaan idgham kabir melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan.75% responden membaca dengan tepat dan 25% tidak dapat membaca dengan tepat. Bagi item 3 iaitu soalan berkaitan idgham kabir.Tiada responden yang menjawab skala Tidak Tahu.8. Responden biasa dan tahu cara membaca kalimah idgham kabir pada ayat 22.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Idgham kabir melalui dua bentuk soalan yang dikemukakan.3% Benar.malah ada responden yang tidak pernah mendengar perkataan idgham kabir.7% menjawab Tidak Pasti. responden memberikan tiga jawapan iaitu 58.

Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan saktahm bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan.Seterusnya. 83.7% responden membaca bacaan saktah dengan kurang tepat.Tiada responden yang menjawab Tidak benar atau Tidak Tahu. jawapan yang tepat . Bagi soalan soal selidik . iaitu bacaan Naqal. Dua Item telah dikemukakan berkaitan cara bacaan Naqal. Jadual 4 menunjukkan tahap kefahaman responden mengenai bacaan qiraat .Bagi soalan soal selidik . item 4 adalah untuk menjawab objektif kajian keempat iaitu pemahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu bacaan Saktah. Dapatan kajian seterusnya adalah untuk menjawab objektif kelima iaitu kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs. Responden memberikan dua jawapan iaitu 83.7 % responden menjawab Tidak Pasti.Saktah.jawapan bagi item 4 ialah Benar.3% menjawab Benar dan 16. membaca bacaan saktah.Bagi soalan temubual.3% responden dapat membaca dengan tepat dan 16.

silah ha’.7% responden menjawab Benar dan 33.66.kebanyakan responden tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar nama bacaan khusus Imam Hafs ini. Kajian mendapati responden hanya mengetahui secara asas bacaan Imalah dan Saktah.Idgam kabir.Idgham Kabir dan juga Naqal.Ini mungkin kerana responden telah biasa dengan bacaan tersebut di samping terdapat tanda-tanda bacaan pada al-Quran Rasm Uthmani. Ramai responden yang tidak memahami akan bacaan Silah ha’. Namun begitu. Sewaktu mengikuti pengajian dan juga kursus perguruan .1 Cadangan dari Dapatan Kajian Berdasarkan kajian yang dijalankan . BAB IV PENUTUP 4. Ini berdasarkan pandangan dan pembacaan 12 orang guru Pendidikan Islam yang dipilih sebagai responden.7% menjawab Tidak Pasti. .Jadi ini memudahkan para pembaca mengetahui cara bacaan tersebut.Jadual 5 menunjukkan peratusan responden yang menjawab bagi soalan soal selidik dan soalan temubual.ialah Benar.Jadual 5 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan qiraat Naqal.Kajian mendapati responden dapat membaca kalimah-kalimah yang mengandungi bacaan khusus Imam Hafs seperti Imalah.Ini adalah disebabkan kerana responden kurang pendedahan tentang ilmu qiraat.tahap kefahaman guru Pendidikan Islam SK Kuala Pegang berada di tahap sederhana baik. Contohnya pada bacaan Imalah terdapat terdapat tanda seperti tanda intan.Tiada responden yang menjawab skala Tidak benar dan Tidak Tahu.guru-guru kurang didedahkan tentang ilmu qiraat berbanding dengan ilmu tajwid .Saktah dan Naqal dengan tepat.

Tanda baca tersebut adalah antara bacaan qiraat yang dibaca di dalam al-Quran. Sebagai guru Pendidikan Islam. c) Menguasai tanda baca yang terdapat dalam al-Quran. guru mesti memahami dan menguasai tanda-tanda bacaan Rasm Uthmani yang terdapat dalam al-Quran. Guru Pendidikan Islam boleh menghadiri kursus ini di pusatpusat pengajian al-Quran yang mengajar ilmu qiraat. Sebagai guru Pendidikan Islam kursus sebegini wajib dipealajari. Guru-guru Pendidikan Islam akan dapat mengetahui cara bacaan khusus Imam Hafs . Guru-guru Pendidikan Islam harus sedar. Contohnya. dan bukan bacaan qiraat yang perlu dipelajari oleh pihak tertentu sahaja. ilmu qiraat perlu dipelajari bukan sahaja untuk memahaminya tetapi juga untuk meningkatkan tahap pembacaan alQuran dengan lebih sempurna. Antara perkara yang ditekankan dalam kursus Tahsin alQuran ialah membaca al-Quran mengikut bacaan khusus Imam Hafs. dengan menjemput guru yang pakar mengenai ilmu qiraat untuk memberi pendedahan kepada guru-guru Pendidikan Islam. pihak panitia Pendidikan Islam harus mengambil inisiatif mengadakan kursus tersebut di sekolah.Guru Pendidikan Islam perlu mengetahui bahawa bacaan khusus Imam hafs adalah bacaan yang telah digunakan di dalam al-Quran Rasm Uthmani. Ini akan dapat membantu guru memahami dengan lebih mendalam tentang bacaan khusus Imam Hafs disamping memperelokkan bacaan al-quran.Antara cadangan yang boleh membantu ialah:a) Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat Guru-guru Pendidikan Islam samada di sekolah rendah atau menengah perlu mengikuti Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam ilmu Tilawah al-Quran. bukan sahaja untuk bacaan sendiri tetapi juga untuk disampaikan keapada anak didik masing-masing.Cadangan yang dikemukakan ini diharap dapat membantu para guru pendidikan Islam meningkatkan kefahaman mengenai ilmu qiraat dan membaca al-Quran dengan lebih sempurna. Selain itu. Kursus pendedahan ini hendaklah difokuskan kepada bacaan khusus Imam Hafs supaya tidak timbul kekeliruan dalam bacaan al-Quran apabila guru mempelajari ilmu qiraat Imam yang lain. b) Kursus Tahsin al-Quran Kursus Tahsin al-Quran juga merupakan satu cadangan yang dapat membantu meningkatkan kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs dan memperelokkan bacaan al-Quran.tempat bacaanya dan sebab bacaannya. seperti bacaan Imalah pada ayat .

kepala huruf ya dan huruf wau kecil untuk bacaan Silah ha dan banyak lagi. guru Pendidikan Islam tidak memahami perkara yang dibaca. Sekiranya guru tidak mengetahui maksud tanda tersebut. bagaimana guru hendak membaca dengan tepat dan menerangkan kepada para pelajar mereka. Melalui pembacaan . 4.Kajian ini bermanfaat kepada guru Pendidikan Islam secara umumnya kerana dapat mengetahui sejauh mana kefahaman mereka dalam ilmu qiraat.surah Hud. Guru Pendidikan Islam boleh mengadakan perbincangan mengenai bacaan qiraat yang terdapat dalam al-Quran.ilmu tafsir dan ilmu qiraat. semestinya guru mengetahui dan menguasai keempat-empat bidang ini.guru dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan dapat memperelokkan bacaan alQuran. tentulah guru Pendidikan Islam akan mampu menjadi pendidik yang betul-betul berpengetahuan mengenai tilawah alQuran. Selain itu.Sekiranya. ilmu tarannum.Sekiranya perkara ini dapat dijalankan di sekolah. Perbincangan ini boleh diadakan sebulan atau dua bulan sekali.Manakala secara khususnya.diberi tanda intan untuk memudahkan pembaca membaca dengan tepat. terutamanya perkara yang berkaitan dengan tilawah al-Quran. guru Pendidikan Islam boleh menambah pengetahuan mereka mengenai bacaan qiraat dengan membaca buku. Dengan itu.guru hendaklah merujuk kepada orang yang mahir dalam bidang qiraat. e) Mengadakan perbincangan/muzakarah dalam Panitia Pendidikan Islam Perbincangan atau muzakarah adalah penting bagi menyelesaikan sesuatu perkara. Sebagai guru Pendidikan Islam. dapat mengenalpasti tahap bacaan guru Pendidikan islam dalam tilawah al-Quran. guru-guru dapat mencari jalan dan berusaha untuk mengatasi kelemahan melalui beberapa cadangan yang dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan memantapkan bacaan dalam tilwah al-Quran.buku Ilmu Qiraat.Guru-guru yang kurang mahir tentang bacaan qiraat boleh bertanya kepada guru yang telah mahir. Ini dapat memberi pendedahan dan pengetahuan kepada guru Pendidikan Islam mengenai bacaan qiraat yang sebenarnya. d) Membaca buku-buku berkaitan Ilmu Qiraat.Ianya terdiri dari beberapa bahagian seperti ilmu tajwid.2 Kesimpulan Bidang tilawah al-Quran merupakan satu bidang penting dalam Pendidikan Islam.Selain tanda Imalah. terdapat tanda lain seperti sin kecil di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu untuk bacaan saktah. .

Sekiranya para guru berpengetahuan dan berkemahiran .Dengan itu.mantap dan kukuh untuk mengajar tilawah al-Quran. Mereka mesti mempunyai ilmu yang cukup. (3224 patah perkataan) .Guru Pendidikan Islam harus menyedari bahawa ilmu qiraat ialah ilmu yang mesti dipelajari oleh mereka sebagai persediaan mereka menjadi seorang pendidik. hasrat Kementerian Pelajaran untuk melahirkan guru Pendidikan Islam yang cemerlang dan pelajar-pelajar celik al-Quran akan tercapai. tentulah dapat meningkatkan lagi mutu tilawah al-Quran.