kajian Ilmu qiraat

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP

)

SEMESTER JANUARI 2011

HBQE2203 AL-QIRAAT

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

690825025538002 690825025538 019-5672535 norasiah_not@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN UTARA KEDAH DARUL AMAN

Sejarah perkembangan ilmu Qiraat bermula sejak al-Quran mula diturunkan.w.a.t.Oleh itu. Zaman Qiraat Pembukuan) 1.kepada Rasulullah s.s.dengan perantaraan Jibril a.w.( Tabi’ dan II. Memandangkan hal itu. penurunan Sahabat r. membaca al-Quran. di mana Al-Quran telah diturunkan dengan tujuh huruf..a. Pada peringkat awal penurunan.mengadu kepada Allah s.boleh memilih bacaan yang mudah untuk dibaca. Rasulullah s. Setiap wahyu yang diturunkan akan dimulai dengan bacaan Jibril a.w.w.PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT 1.menghafaznya dan membaca sebagaimana /Zaman Imam-Imam al- . dan baginda akan mendengar dengan penuh tekun . membaca al-Quran dalam tujuh huruf atau tujuh bacaan.w (peringkat Ilmu al-Qiraat).0 PENDAHULUAN Ilmu Al-qiraat merupakan satu bidang ilmu yang berkait rapat dengan al-Quran.a.AlQiraat bermaksud ilmu yang mengenal pasti kaedah sebutan bagi setiap kalimah al-Quran dan cara menyempurnakannya sama ada disepakati atau sebaliknya bersandarkan bentuk penyampaiannya. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu:I.a.bermaksud ……. Zaman Tabi’in Peringkat Tabi’in (Peringkat penyebaran ) III.t .1 ZAMAN RASULULLAH SAW (PERINGKAT PENURUNAN ILMU AL-QIRAAT) Penurunan ilmu Qiraat bermula setelah mendapat keizinan Allah s. para Sahabat r.a. Dengan ini.lalu Allah memerintahkan Jibril mengajar Rasulullah s.a.Al-Quran hanya diturunkan dalam satu huruf sahaja dan bacaan secara qiraat belum diamalkan sehingga mendatangkan kesukaran para sahabat r.w.kepada Rasulullah s.Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah :16-18.Kaedah penyampaian al-Quran adalah secara talaqqi dan musyafahah dengan perantaraan Jibril a.s .apabila Kami telah menyempurnakan bacaanya(kepadamu.a.a.maka bacalah menurut bacaannya itu.s). Zaman Rasulullah s.

maka bacalah sebagaimana bacaan Ibn Ummi Abidin (Abdullah ibn Mas’ud). Bagi memelihara al.a. 1. Merekalah yang dihantar oleh Khalifah ‘Uthman ke wilayah Islam bersama mashaf ‘Uthmani yang telah disediakan.A.Sesungguhnya Rasulullah s. menjamin kehebatan dan keimanan mereka dan mengklafisikasikan generasi ini sebagai sebaik-baik kurun selepas kewafatannya.w tanpa membuat sebarang perubahan . ada pula yang menerima dua bacaan.w.para Sahabat berperanan sebagai Qurra’..t.Quran dari sebarang kesilapan ketika membacanya Rasulullah akan menyemak bacaannya setahun sekali dengan Jibril a. Atak Tawus.Qari-Qari' yang tinggal di Mekah antaranya ialah Ubaid bin Umair.yang bermaksud. muncullah pakar-pakar qiraat generasi tabiin.disampaikan.w bersabda.a.wajarlah kalau timbul perbezaan qiraat pada generasi tabiin dan generasi penerusnya .Mereka ini menjadi sumber dan guru kepada generasi Tabi’in dalam meriwayatkan Qiraat secara bersanad. di serata wilayah Islam di antaranya: Di Mekah .Qiraah Ubay ibn Kaab menjadi pegangan penduduk Syam dan sebagainya. Mujahid.Generasi para Sahabat r.w. tiga bacaan dan bahkan ada yang menerima lebih daripada itu dan kemudian mereka mengajarkan bacaan yang diterimanya tadi kepada orang yang belajar. Ibnu Mas'ud.Perkara ini jelas diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah. Ali ibn Abi Talib.a. Uthman ibn Affan.secara bertalaqqi. Abu Darda' dan Abu Musa Al-Asy'ari. Ubay ibn Kaab.w. Oleh kerana itu.Antara hufaz-hufaz yang terkenal di kalangan para Sahabat ialah Abu Bakr al-Siddiq. Umar ibn al-Khatab.walaubagaimanapun perbezaan qiraat ini masih lagi berada dalam lingkungan tujuh huruf (bacaan) yang diturunkan Allah s.a.w telah mengajar kaedah bacaan al-Quran tersebut kepada para Sahabat sebagaimana diterimanya tanpa menokok tambah. Ikrimah dan Ibnu Malikah .Antara para sahabat tersebut ada yang menerima terus daripada Nabi hanya satu bacaan sahaja.Bacaan para Sahabat menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia antaranya qiraah Ibn Mas’ud menjadi pegangan penduduk Kufah.barangsiapa yang suka membaca al-Quran yang menepati bacaanya sebgaimana diturunkannaya . Kesinambungan dari amalan ini.2 ZAMAN SAHABAT DAN TABI’IN R.a. Para Sahabat telah menerima bacaan al-Quran dan menghafaznya secara langsung dari Rasulullah s. Zaid bin Thabit. 1.a.a.s. (ZAMAN PENYEBARAN) Selepas kewafatan Rasulullah s. merupakan satu era di mana Rasulullah s.3 ZAMAN TABI’IN (ZAMAN PENYEBARAN) Hasil didikan para qari zaman sahabat.Terdapat ramai Huffaz di kalangan para Sahabat r.maka Rasulullah s.

Masruq. Ubaid. Di Basrah terdapat para qari masyhur antaranya Amir bin Abdul Qais. Khalid bin Sa'id.90H) CATATAN Mengumpulkan semua riwayat mengenai perbezaan Keempat Hijrah qiraat dengan Rasm uthmani. Mu'adz. Abu Zar'ah dan Ibnu Asy-Sya'bi. Umar bin Abdul Aziz. Zar bin Khubais.Qari-Qari yang tinggal di Madinah antaranya ialah Ibnu Musayyab. Mu'ad bin Haris (Mu'ad AIQari').Di Madinah . Syatibi(w. Nasr bin Ashim. Ibnu AI-A'raj. AI-Aswad. Abdurrahman bin Hurmuz.penggunaan Bahasa Arab mula bercampur dengan bahasa lain. Al-Haris bin Qais. Rabi' bin Khatim.Sejarah mencatatkan Syaykh Yahya ibn Yu’mar (wafat pada 90H) adalah perintis dalam permulaan era pembukuan ilmu qiraat iaitu seawal kurun pertama hijrah.wa wajh al-Tahani fi alqiraat al-Sab’ah. ‘Amru b. Abu 'Aliyah. Beliau termasuk salah seorang murid ‘Uthman bin Affan. Muslim bin Jundub dan Sa'id bin Aslam. Di Kufah . Al-Hasan Ibnu Sirin dan Qatadah.Di kota Kufah pula terdapatqari-'qari' antaranya Al-Qamah. Jadual di bawah menunjukkan perkembangan Ilmu Qiraat pada era penulisan dan pembukuan mengikut kurun-kurun hijrah: KURUN Pertama Hijrah PELOPOR Yahya ibn Yu’mar (w. Urwah. ZAMAN TABI’ TABIIN /IMAM-IMAM QIRAAT(ZAMAN PEMBUKUAN) Pada kurun pertama dan kedua Hijrah iaitu setelah syiar Islam berkembang luas sehingga melewati Negara Rom dan Parsi.590H) . Jabir bin Zaid. salah seorang murid Abu Darda'.terdapat juga ramai qari yang mahir antaranya AI-Mughirah bin Abi Syaibah Almakhzumi. Sulaiman.324H) imam yang mengasingkan bersesuaian ilmu Qiraat kepada tujuh dengan penurunan al-Quran Keenam Hijrah dalam tujuh huruf. Abdurrahman Assulami. Salim. Abu Muhammad al-Qasim Menulis kitab Hirz al-amani ibn Fayyurah al. Abu Raja’.4.Imam-Imam qiraat ketika itu telah mengambil usaha menulis dan membukukan ilmu Qiraat untuk panduan generasi mendatang. Amr bin Syarkhabil. Di Syam . Maimun. Abu Bakr Ahmad ibn Musa Menulis’Kitab alibn al-Abbas ibn Mujahid Sab’ah’iaitu (w. 1. Ibnu Yasar. Yahya bin Ya'mar. Ubaid bin Mudhailah.Hal ini merupakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya kesilapan dan kesalahan dalam penggunaan Bahasa Arab dan memberi kesan terhadap pembacaan alQuran.

soalan temubual juga telah dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman GPI mengenai bacaan khusus Imam Hafs.7% guru yang mengetahui pengertiaan bacaan Imalah. Terdapat lima aspek penting berdasarkan kepada bacaan khusus Imam Hafs yang terkandung dalam kajian ini iaitu bacaan Imalah. para guru Pendidikan Islam haruslah mempelajari bacaaan qiraat khususnya bacaan Imam Hafs dan mempelajari ilmu qiraat untuk pengetahuan dan maklumat kepada mereka sebagai seorang murabbi.833H) KAJIAN TENTANG KEFAHAMAN GURU PENDIDIKAN ISLAM MENGENAI KEFAHAMAN ILMU QIRAAT (BACAAN KHUSUS IMAM HAFS) ABSTRAK Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji tentang kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) tentang kefahaman ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs.100% guru-guru Pendidikan Islam menguasai cara membaca bacaan Imalah.Seramai 12 orang guru . al-Ashr. kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara pembacaan guru-guru Pendidikan Islam secara qiraat dalam bacaan khusus Imam Hafs ini.Kajian ini tertumpu kepada guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.Pada aspek bacaan Idgham Kabir.Saktah dan Naqal.Purata dan peratus digunakan dalam melapor dapatan kajian.Pada aspek bacaan saktah.3 % guru yang menguasai bacaan ini.Respon skala likert empat mata digunakan dalam soal selidik ini.Kesembilan hijrah Shams al-Din Muhammad Menulis kitab al-Nashr fi alibn Muhammad ibn al.Qiraat sepuluh mutawatirah. .tetapi hanya 66.3 % guru yang menguasai cara bacaan Idgham kabir. 09110 Baling. Selain itu.50% GPI yang dapat menguasai cara bacaan yang betul.Objektif kajian ini dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai ilmu qiraat terutamanya bacaan khusus Imam Hafs.Mengumpul Qiraat yang Jazari(w. 83. Pada aspek bacaan Naqal.Idgham kabir. Cadangan dari dapatan kajian.100% guru GPI dapat membaca dengan cara yang betul. Pada aspek bacaan Imalah.Pada aspek bacaan Silah ha’.Dapatan kajian menunjukkan keseluruhannya tahap kefahaman guru-guru Pendidikan Islam di tahap memuaskan. Kedah. Secara langsung memudahkan kecairan ilmu ini kepada anak didik.Selain itu. Kajian ini dijalankan menggunakan satu set soalan soal selidik yang dibina oleh pengkaji.58.iaitu 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan terlibat sebagai responden dalam kajian ini. Silah ha’.

Raum dan Isymam.sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan.Antaranya. Imam hafs ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin abi Daud al-Asadi al-Kufi al-Bazzaz.Kedua-duanya dituntut kepada umat Islam mempelajarinya.w membaca dengan keseluruhan kaedah bacaan Qiraat tersebut. Silah ha’.BAB I PENDAHULUAN Ilmu al-Quran dan ilmu al-Qiraat adalah saling melengkapi kerana al-Quran itu adalah al-Qiraat .Nama asal Imam ‘Asim ialah ‘Asim bin Abi al-Najud alAsadi.a.Kesemuanya adalah mutawatirah daripada Rasulullah s.Naqal. seperti firmanNya dalam surah al-Baqarah :121 Maksudnya. Antara bacaan khusus Imam Hafs ialah Imalah.mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang rugi.Saktah.w . ialah Imam ‘Asim.Sumbangan al-Quran besar.membaca al-Quran dan mencetaknya mengikut riwayat Hafs.dari fathah ke kasrah atau memiringkan alif ke Ya.Silah ha’ ialah memanjangkan atau memendekkan ha dhamir atas .Rawinya yang terkenal ialah Shu’bah dan Hafs. Hafs dilahirkan pada tahun 90H .a.Beliau mengambil ilmu Qiraat daripada Imam ‘Asim Hafs yang dalam merupakan bacaan ayah tirinya adalah secara begitu talaqqi.Kebanyakan umat Islam di dunia pada hari ini. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka.Idgham kabir. ayat 41. Imalah bermaksud memiringkan bacaan .Al-Qiraat al-Sab’ah atau Qiraat Tujuh ialah bacaan yang dinasabkan kepada tujuh imam Qiraat atau al-Qurra yang terkenal. Ilmu al-Qiraat yang biasa dibincangkan merujuk kepada dua kumpulan Qiraat yang mutawatirah iaitu Qiraat Tujuh(al-Qiraat al Sab’ah) dan Qiraat Sepuluh (al-Qiraat al-Asharah). kerana Rasulullah s. Bagi Imam Hafs. bacaan Imalah hanya terdapat pada satu tempat iaitu di surah Hud. Allah memuji mereka yang membaca al-Quran dengan bacaan yang elok dan indah.

Kajian ini melibatkan 12 orang guru Pendidikan Islam terdiri dari 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan.ayat 69.skala likert empat mata dengan kaedah skornya Tidak Tahu(TT) dengan skor 1 mata . tetapi kurang pendedahan mengenai ilmu qiraat. Kajian ini hanya akan menumpukan kepada lima cara bacaan khusus Imam hafs ini.09110 Baling. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan satu set borang soal selidik yang telah dibina oleh pengkaji dan satu set soalan temubual. BAB II PENGENALAN SKOP DAN TEMPAT KAJIAN 2.Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah yang telah dipilih sebagai responden akan dikaji tahap kefahaman mereka tentang bacaan khusus Imam hafs ini iaitu Imalah.Idgham Kabir.Kedah mengenai ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs .kasrah atau dhammah)kepada huruf sebelumnya yang berbaris mati(sukun).Quran dicetak menggunakan bacaan khusus Imam Hafs ini.Dalam riwayat Hafs hanya terdapat satu tempat iaitu pada surah al-Hujurat ayat 11. digunakan .Ini kerana bacaan ini merupakan bacaan yang dibaca oleh umat Islam dan al.Saktah bermaksud memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas dengan kadar dua harkat dengan niat meneruskan bacaan. Silah ha’.Idgham Kabir ialah penyebutan dua huruf yang berbaris menjadi satu seolaholah huruf kedua adalah bertasydid.Tidak Pasti(TP) dengan skor 2 mata Tidak Benar (TB) dengan skor 3 mata dan Benar (B) dengan skor 4 mata.Contohnya pada ayat di surah al-Baqarah ayat 22. Saktah dan Naqal. Mengikut Imam hafs. Semua responden mengetahui cara membaca al-Quran yang betul .surah Yasin ayat 52..0 Pengenalan Skop dan Tempat Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang mengkaji tentang kefahaman guruguru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.Pada istilah bermaksud memindahkan baris hamzah qata’(samada baris fathah. Bagi soalan soal selidik.Hamzah tersebut dibuang.sebab –sebab tertentu.Bacaan Naqal pada bahasa ialah pindah.Keseluruhan item ialah 5 item soal selidik dan 5 soalan temubual ( bacaan). ha dhamir dipanjangkan walaupun didahulukan dengan huruf mati(sukun) seperti ayat surah al-Furqan.Surah al-Qiyamah ayat 27 dan Surah al-Muthaffiffin ayat 14. Terdapat empat tempat saktah mengikut Imam Hafs iaitu pada Surah al-Kahfi ayat 1. Bacaan khusus Imam Hafs termasuklah bacaan Saktah dan Naqal.

0 Hasil Kajian Dapatan kajian yang diperolehi dari soal selidik telah digunakan untuk menjawab objektif kajian 1 iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam(GPI) mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu Imalah.Item soal selidik dibina berdasarkan kepada lima aspek penting dalam bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Imalah.Silah ha’.Item 4 berkaitan dengan bacaan Saktah dan Item 5 adalah berkaitan dengan bacaan Naqal. BAB III HASIL KAJIAN 3.1 Objektif Kajian i. Silah ha’. Manakala pada bahagian C (soalan temubual) . Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Antara objektif kajian ini ialah:Hafs.bahagian B dan Bahagian C. Bahagian A merupakan butiran diri responden .Item 3 berkaitan dengan bacaan Idgham kabir. Saktah dan Naqal.dua skala digunakan iaitu Tepat (T) dan Tidak tepat (TT). Tiada responden yang menjawab bagi . 66.dalam kajian ini.Sebanyak 2 item telah diberi bagi menilai aspek ini. iaitu Imalah. iaitu saktah. ii. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs. iii.3% menjawab tidak pasti.iaitu Silah ha’. jawapan yang tepat ialah benar.Item 2 berkaitan dengan bacaan Silah ha’.7% GPI telah menjawab benar dan 33. iv.Saktah dan juga Naqal. Item 1 bahagian B adalah berkaitan mengenai bacaan Imalah. bahagian B ialah soalan berkaitan dengan kajian manakala Bahagian C pula berkaitan kefahaman guru-guru Pendidikan Islam (GPI) mengenai cara bacaaan mengikut qiraat Imam Hafs. Bagi item 1soalan soal selidik.Item 1 hingga 5 juga merujuk kepada bacaan khusus Imam Hafs iaitu Imalah. Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian . 2. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs .Idgham kabir.Data yang diperoleh telah dianalisis untuk mengetahui hasil kajian.iaitu soalan soal selidik dan soalan temubual. Idgham kabir. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.iaitu Naqal.Bagi soalan temubual(bacaan) .iaitu bahagian A.

Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan bagi bacaan Imalah. Kemungkinan responden menganggap silah ha’ ialah hukum Mad silah bagi hukum tajwid.7% responden tidak menepati bacaan Silah ha’.skala Tidak Benar dan Tidak tahu.Bagi soalan temubual membaca bacaan Imalah.jawapan yang tepat ialah Benar. 58. Kebanyakan responden keliru ketika membaca ayat yang mengandungi Silah ha’.Semua responden mengetahui cara bacaan Imalah seperti ayat dalamSurah Hud ayat dan biasa membacanya. Dapatan kajian seterusnya dapat menjawab objektif kajian ke dua iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan silah ha’. kajian mendapati 100% responden dapat membaca dengan tepat.Tiada responden yang menjawab skala Tidak tahu. .3% responden membaca dengan tepat dan 41.dua soalan telah dikemukakan. Bagi soalan temubual membaca bacaan Silah ha’.3% responden menjawab Benar dan 25% Tidak Benar dan 16. Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Silah ha’ bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan. Bagi Item 2 .Bagi soalan soal selidik.Jadual 2 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan Silah ha’melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan.7% Tidak Pasti. samada panjang atau pendekkan bacaan. iaitu soalan berkaitan dengan bacaan Silah ha’. . Namun begitu. ramai responden yang tidak mengetahui pengertian Imalah yang betul.58.

8. Responden biasa dan tahu cara membaca kalimah idgham kabir pada ayat 22.Dapatan kajian seterusnya menjawab objektif ketiga iaitu mengetahui kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Idgham kabir.3% Benar.7% menjawab Tidak Pasti.3% menjawab Tidak Benar dan 33. Bagi item 3 iaitu soalan berkaitan idgham kabir.Kebanyakan responden tidak mengetahui pengertian Idgham kabir.Tiada responden yang menjawab skala Tidak Tahu..tetapi tidak mengetahui ianya bacaan Idgham kabir. .75% responden membaca dengan tepat dan 25% tidak dapat membaca dengan tepat.malah ada responden yang tidak pernah mendengar perkataan idgham kabir. responden memberikan tiga jawapan iaitu 58. Bagi soalan temubual.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Idgham kabir melalui dua bentuk soalan yang dikemukakan.cara membaca bacaan Idgham kabir . surah al-Baqarah tersebut.Jadual 3 dapat menunjukkan persepsi responden berkaitan bacaan idgham kabir melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan.

Bagi soalan soal selidik . 83. Responden memberikan dua jawapan iaitu 83.7% responden membaca bacaan saktah dengan kurang tepat. Dua Item telah dikemukakan berkaitan cara bacaan Naqal.Tiada responden yang menjawab Tidak benar atau Tidak Tahu.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan saktahm bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan. membaca bacaan saktah.jawapan bagi item 4 ialah Benar. Dapatan kajian seterusnya adalah untuk menjawab objektif kelima iaitu kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs. Jadual 4 menunjukkan tahap kefahaman responden mengenai bacaan qiraat . item 4 adalah untuk menjawab objektif kajian keempat iaitu pemahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu bacaan Saktah. iaitu bacaan Naqal.Saktah.Bagi soalan temubual.Seterusnya.3% menjawab Benar dan 16. jawapan yang tepat . Bagi soalan soal selidik .7 % responden menjawab Tidak Pasti.3% responden dapat membaca dengan tepat dan 16.

Jadual 5 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan qiraat Naqal.Saktah dan Naqal dengan tepat.tahap kefahaman guru Pendidikan Islam SK Kuala Pegang berada di tahap sederhana baik.guru-guru kurang didedahkan tentang ilmu qiraat berbanding dengan ilmu tajwid . Sewaktu mengikuti pengajian dan juga kursus perguruan .Idgam kabir. silah ha’.7% menjawab Tidak Pasti. Ramai responden yang tidak memahami akan bacaan Silah ha’.Tiada responden yang menjawab skala Tidak benar dan Tidak Tahu.1 Cadangan dari Dapatan Kajian Berdasarkan kajian yang dijalankan . Ini berdasarkan pandangan dan pembacaan 12 orang guru Pendidikan Islam yang dipilih sebagai responden.Jadi ini memudahkan para pembaca mengetahui cara bacaan tersebut.kebanyakan responden tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar nama bacaan khusus Imam Hafs ini.Ini adalah disebabkan kerana responden kurang pendedahan tentang ilmu qiraat.Idgham Kabir dan juga Naqal.66. BAB IV PENUTUP 4. .Jadual 5 menunjukkan peratusan responden yang menjawab bagi soalan soal selidik dan soalan temubual. Contohnya pada bacaan Imalah terdapat terdapat tanda seperti tanda intan.7% responden menjawab Benar dan 33. Kajian mendapati responden hanya mengetahui secara asas bacaan Imalah dan Saktah. Namun begitu.Ini mungkin kerana responden telah biasa dengan bacaan tersebut di samping terdapat tanda-tanda bacaan pada al-Quran Rasm Uthmani.Kajian mendapati responden dapat membaca kalimah-kalimah yang mengandungi bacaan khusus Imam Hafs seperti Imalah.ialah Benar.

Cadangan yang dikemukakan ini diharap dapat membantu para guru pendidikan Islam meningkatkan kefahaman mengenai ilmu qiraat dan membaca al-Quran dengan lebih sempurna. c) Menguasai tanda baca yang terdapat dalam al-Quran. Guru-guru Pendidikan Islam harus sedar. Contohnya. Guru Pendidikan Islam boleh menghadiri kursus ini di pusatpusat pengajian al-Quran yang mengajar ilmu qiraat. dengan menjemput guru yang pakar mengenai ilmu qiraat untuk memberi pendedahan kepada guru-guru Pendidikan Islam. Antara perkara yang ditekankan dalam kursus Tahsin alQuran ialah membaca al-Quran mengikut bacaan khusus Imam Hafs. seperti bacaan Imalah pada ayat . Kursus pendedahan ini hendaklah difokuskan kepada bacaan khusus Imam Hafs supaya tidak timbul kekeliruan dalam bacaan al-Quran apabila guru mempelajari ilmu qiraat Imam yang lain. dan bukan bacaan qiraat yang perlu dipelajari oleh pihak tertentu sahaja.Antara cadangan yang boleh membantu ialah:a) Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat Guru-guru Pendidikan Islam samada di sekolah rendah atau menengah perlu mengikuti Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam ilmu Tilawah al-Quran. Sebagai guru Pendidikan Islam kursus sebegini wajib dipealajari. Tanda baca tersebut adalah antara bacaan qiraat yang dibaca di dalam al-Quran. Sebagai guru Pendidikan Islam.tempat bacaanya dan sebab bacaannya. bukan sahaja untuk bacaan sendiri tetapi juga untuk disampaikan keapada anak didik masing-masing. b) Kursus Tahsin al-Quran Kursus Tahsin al-Quran juga merupakan satu cadangan yang dapat membantu meningkatkan kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs dan memperelokkan bacaan al-Quran. Selain itu. pihak panitia Pendidikan Islam harus mengambil inisiatif mengadakan kursus tersebut di sekolah. Ini akan dapat membantu guru memahami dengan lebih mendalam tentang bacaan khusus Imam Hafs disamping memperelokkan bacaan al-quran. guru mesti memahami dan menguasai tanda-tanda bacaan Rasm Uthmani yang terdapat dalam al-Quran. ilmu qiraat perlu dipelajari bukan sahaja untuk memahaminya tetapi juga untuk meningkatkan tahap pembacaan alQuran dengan lebih sempurna.Guru Pendidikan Islam perlu mengetahui bahawa bacaan khusus Imam hafs adalah bacaan yang telah digunakan di dalam al-Quran Rasm Uthmani. Guru-guru Pendidikan Islam akan dapat mengetahui cara bacaan khusus Imam Hafs .

guru hendaklah merujuk kepada orang yang mahir dalam bidang qiraat. semestinya guru mengetahui dan menguasai keempat-empat bidang ini.Guru-guru yang kurang mahir tentang bacaan qiraat boleh bertanya kepada guru yang telah mahir.kepala huruf ya dan huruf wau kecil untuk bacaan Silah ha dan banyak lagi. bagaimana guru hendak membaca dengan tepat dan menerangkan kepada para pelajar mereka. d) Membaca buku-buku berkaitan Ilmu Qiraat. guru Pendidikan Islam boleh menambah pengetahuan mereka mengenai bacaan qiraat dengan membaca buku. Perbincangan ini boleh diadakan sebulan atau dua bulan sekali. guru Pendidikan Islam tidak memahami perkara yang dibaca.Selain tanda Imalah. guru-guru dapat mencari jalan dan berusaha untuk mengatasi kelemahan melalui beberapa cadangan yang dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan memantapkan bacaan dalam tilwah al-Quran. Dengan itu. Guru Pendidikan Islam boleh mengadakan perbincangan mengenai bacaan qiraat yang terdapat dalam al-Quran. Sebagai guru Pendidikan Islam.buku Ilmu Qiraat.diberi tanda intan untuk memudahkan pembaca membaca dengan tepat. . terutamanya perkara yang berkaitan dengan tilawah al-Quran. Sekiranya guru tidak mengetahui maksud tanda tersebut. 4.ilmu tafsir dan ilmu qiraat.surah Hud. ilmu tarannum.guru dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan dapat memperelokkan bacaan alQuran. Selain itu.Ianya terdiri dari beberapa bahagian seperti ilmu tajwid. dapat mengenalpasti tahap bacaan guru Pendidikan islam dalam tilawah al-Quran.Manakala secara khususnya.2 Kesimpulan Bidang tilawah al-Quran merupakan satu bidang penting dalam Pendidikan Islam.Sekiranya. Melalui pembacaan . terdapat tanda lain seperti sin kecil di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu untuk bacaan saktah. tentulah guru Pendidikan Islam akan mampu menjadi pendidik yang betul-betul berpengetahuan mengenai tilawah alQuran.Kajian ini bermanfaat kepada guru Pendidikan Islam secara umumnya kerana dapat mengetahui sejauh mana kefahaman mereka dalam ilmu qiraat.Sekiranya perkara ini dapat dijalankan di sekolah. e) Mengadakan perbincangan/muzakarah dalam Panitia Pendidikan Islam Perbincangan atau muzakarah adalah penting bagi menyelesaikan sesuatu perkara. Ini dapat memberi pendedahan dan pengetahuan kepada guru Pendidikan Islam mengenai bacaan qiraat yang sebenarnya.

Sekiranya para guru berpengetahuan dan berkemahiran . hasrat Kementerian Pelajaran untuk melahirkan guru Pendidikan Islam yang cemerlang dan pelajar-pelajar celik al-Quran akan tercapai. Mereka mesti mempunyai ilmu yang cukup.Dengan itu. (3224 patah perkataan) . tentulah dapat meningkatkan lagi mutu tilawah al-Quran.mantap dan kukuh untuk mengajar tilawah al-Quran.Guru Pendidikan Islam harus menyedari bahawa ilmu qiraat ialah ilmu yang mesti dipelajari oleh mereka sebagai persediaan mereka menjadi seorang pendidik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful