FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP

)

SEMESTER JANUARI 2011

HBQE2203 AL-QIRAAT

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

690825025538002 690825025538 019-5672535 norasiah_not@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN UTARA KEDAH DARUL AMAN

maka bacalah menurut bacaannya itu. Memandangkan hal itu. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat bermula sejak al-Quran mula diturunkan. Zaman Qiraat Pembukuan) 1.a. membaca al-Quran dalam tujuh huruf atau tujuh bacaan.lalu Allah memerintahkan Jibril mengajar Rasulullah s. Pada peringkat awal penurunan. para Sahabat r. Dengan ini.menghafaznya dan membaca sebagaimana /Zaman Imam-Imam al- .a.PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT 1. dan baginda akan mendengar dengan penuh tekun .a.mengadu kepada Allah s.dengan perantaraan Jibril a.boleh memilih bacaan yang mudah untuk dibaca.w.Kaedah penyampaian al-Quran adalah secara talaqqi dan musyafahah dengan perantaraan Jibril a. Zaman Rasulullah s.a.t .w..kepada Rasulullah s. penurunan Sahabat r.kepada Rasulullah s. Zaman Tabi’in Peringkat Tabi’in (Peringkat penyebaran ) III.a.s).w. Setiap wahyu yang diturunkan akan dimulai dengan bacaan Jibril a.w.a.w (peringkat Ilmu al-Qiraat).Al-Quran hanya diturunkan dalam satu huruf sahaja dan bacaan secara qiraat belum diamalkan sehingga mendatangkan kesukaran para sahabat r.t.s . di mana Al-Quran telah diturunkan dengan tujuh huruf.apabila Kami telah menyempurnakan bacaanya(kepadamu. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu:I.Oleh itu.AlQiraat bermaksud ilmu yang mengenal pasti kaedah sebutan bagi setiap kalimah al-Quran dan cara menyempurnakannya sama ada disepakati atau sebaliknya bersandarkan bentuk penyampaiannya.( Tabi’ dan II.Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah :16-18.w.bermaksud …….0 PENDAHULUAN Ilmu Al-qiraat merupakan satu bidang ilmu yang berkait rapat dengan al-Quran.a. Rasulullah s.s.a. membaca al-Quran.1 ZAMAN RASULULLAH SAW (PERINGKAT PENURUNAN ILMU AL-QIRAAT) Penurunan ilmu Qiraat bermula setelah mendapat keizinan Allah s.

s.Perkara ini jelas diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah.w telah mengajar kaedah bacaan al-Quran tersebut kepada para Sahabat sebagaimana diterimanya tanpa menokok tambah.yang bermaksud.Antara para sahabat tersebut ada yang menerima terus daripada Nabi hanya satu bacaan sahaja.wajarlah kalau timbul perbezaan qiraat pada generasi tabiin dan generasi penerusnya . Ibnu Mas'ud.Terdapat ramai Huffaz di kalangan para Sahabat r.t. 1.a. Mujahid.2 ZAMAN SAHABAT DAN TABI’IN R.disampaikan. merupakan satu era di mana Rasulullah s.maka bacalah sebagaimana bacaan Ibn Ummi Abidin (Abdullah ibn Mas’ud).walaubagaimanapun perbezaan qiraat ini masih lagi berada dalam lingkungan tujuh huruf (bacaan) yang diturunkan Allah s. Merekalah yang dihantar oleh Khalifah ‘Uthman ke wilayah Islam bersama mashaf ‘Uthmani yang telah disediakan. Zaid bin Thabit.w.w. Atak Tawus. Bagi memelihara al. ada pula yang menerima dua bacaan. Umar ibn al-Khatab.secara bertalaqqi.Qari-Qari' yang tinggal di Mekah antaranya ialah Ubaid bin Umair.a.3 ZAMAN TABI’IN (ZAMAN PENYEBARAN) Hasil didikan para qari zaman sahabat. Ali ibn Abi Talib.a. di serata wilayah Islam di antaranya: Di Mekah . Kesinambungan dari amalan ini.Quran dari sebarang kesilapan ketika membacanya Rasulullah akan menyemak bacaannya setahun sekali dengan Jibril a. Uthman ibn Affan.Sesungguhnya Rasulullah s. Para Sahabat telah menerima bacaan al-Quran dan menghafaznya secara langsung dari Rasulullah s..a.a.w tanpa membuat sebarang perubahan . 1. menjamin kehebatan dan keimanan mereka dan mengklafisikasikan generasi ini sebagai sebaik-baik kurun selepas kewafatannya. Ubay ibn Kaab.Bacaan para Sahabat menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia antaranya qiraah Ibn Mas’ud menjadi pegangan penduduk Kufah. tiga bacaan dan bahkan ada yang menerima lebih daripada itu dan kemudian mereka mengajarkan bacaan yang diterimanya tadi kepada orang yang belajar. Oleh kerana itu.w. Abu Darda' dan Abu Musa Al-Asy'ari.a.barangsiapa yang suka membaca al-Quran yang menepati bacaanya sebgaimana diturunkannaya .A. (ZAMAN PENYEBARAN) Selepas kewafatan Rasulullah s.maka Rasulullah s.a.w bersabda.Mereka ini menjadi sumber dan guru kepada generasi Tabi’in dalam meriwayatkan Qiraat secara bersanad.Antara hufaz-hufaz yang terkenal di kalangan para Sahabat ialah Abu Bakr al-Siddiq.para Sahabat berperanan sebagai Qurra’.Generasi para Sahabat r.Qiraah Ubay ibn Kaab menjadi pegangan penduduk Syam dan sebagainya. Ikrimah dan Ibnu Malikah . muncullah pakar-pakar qiraat generasi tabiin.

Maimun. AI-Aswad. Salim. Abu 'Aliyah. Ibnu AI-A'raj.590H) .penggunaan Bahasa Arab mula bercampur dengan bahasa lain. ‘Amru b.Di Madinah . Sulaiman. Rabi' bin Khatim. Masruq. Urwah. 1. Abdurrahman Assulami. Di Basrah terdapat para qari masyhur antaranya Amir bin Abdul Qais. Jabir bin Zaid. Di Kufah .Sejarah mencatatkan Syaykh Yahya ibn Yu’mar (wafat pada 90H) adalah perintis dalam permulaan era pembukuan ilmu qiraat iaitu seawal kurun pertama hijrah.Imam-Imam qiraat ketika itu telah mengambil usaha menulis dan membukukan ilmu Qiraat untuk panduan generasi mendatang. Amr bin Syarkhabil. Khalid bin Sa'id. ZAMAN TABI’ TABIIN /IMAM-IMAM QIRAAT(ZAMAN PEMBUKUAN) Pada kurun pertama dan kedua Hijrah iaitu setelah syiar Islam berkembang luas sehingga melewati Negara Rom dan Parsi. Umar bin Abdul Aziz.Qari-Qari yang tinggal di Madinah antaranya ialah Ibnu Musayyab. Abu Zar'ah dan Ibnu Asy-Sya'bi. Mu'adz. Mu'ad bin Haris (Mu'ad AIQari'). Di Syam . Muslim bin Jundub dan Sa'id bin Aslam.4. salah seorang murid Abu Darda'. Abu Muhammad al-Qasim Menulis kitab Hirz al-amani ibn Fayyurah al. Zar bin Khubais. Ubaid.90H) CATATAN Mengumpulkan semua riwayat mengenai perbezaan Keempat Hijrah qiraat dengan Rasm uthmani. Nasr bin Ashim. Abdurrahman bin Hurmuz.Hal ini merupakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya kesilapan dan kesalahan dalam penggunaan Bahasa Arab dan memberi kesan terhadap pembacaan alQuran.wa wajh al-Tahani fi alqiraat al-Sab’ah. Syatibi(w. Abu Raja’.terdapat juga ramai qari yang mahir antaranya AI-Mughirah bin Abi Syaibah Almakhzumi. Jadual di bawah menunjukkan perkembangan Ilmu Qiraat pada era penulisan dan pembukuan mengikut kurun-kurun hijrah: KURUN Pertama Hijrah PELOPOR Yahya ibn Yu’mar (w. Yahya bin Ya'mar. Abu Bakr Ahmad ibn Musa Menulis’Kitab alibn al-Abbas ibn Mujahid Sab’ah’iaitu (w. Al-Hasan Ibnu Sirin dan Qatadah. Ibnu Yasar. Ubaid bin Mudhailah.324H) imam yang mengasingkan bersesuaian ilmu Qiraat kepada tujuh dengan penurunan al-Quran Keenam Hijrah dalam tujuh huruf. Al-Haris bin Qais.Di kota Kufah pula terdapatqari-'qari' antaranya Al-Qamah. Beliau termasuk salah seorang murid ‘Uthman bin Affan.

100% guru-guru Pendidikan Islam menguasai cara membaca bacaan Imalah.50% GPI yang dapat menguasai cara bacaan yang betul.iaitu 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan terlibat sebagai responden dalam kajian ini. Pada aspek bacaan Imalah.Qiraat sepuluh mutawatirah. soalan temubual juga telah dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman GPI mengenai bacaan khusus Imam Hafs.Pada aspek bacaan Idgham Kabir.Pada aspek bacaan Silah ha’.3 % guru yang menguasai cara bacaan Idgham kabir.Selain itu. . Cadangan dari dapatan kajian. kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara pembacaan guru-guru Pendidikan Islam secara qiraat dalam bacaan khusus Imam Hafs ini. Secara langsung memudahkan kecairan ilmu ini kepada anak didik.833H) KAJIAN TENTANG KEFAHAMAN GURU PENDIDIKAN ISLAM MENGENAI KEFAHAMAN ILMU QIRAAT (BACAAN KHUSUS IMAM HAFS) ABSTRAK Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji tentang kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) tentang kefahaman ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs. para guru Pendidikan Islam haruslah mempelajari bacaaan qiraat khususnya bacaan Imam Hafs dan mempelajari ilmu qiraat untuk pengetahuan dan maklumat kepada mereka sebagai seorang murabbi.100% guru GPI dapat membaca dengan cara yang betul. Kedah.Kesembilan hijrah Shams al-Din Muhammad Menulis kitab al-Nashr fi alibn Muhammad ibn al.Seramai 12 orang guru .Mengumpul Qiraat yang Jazari(w. al-Ashr. 09110 Baling. Pada aspek bacaan Naqal.Idgham kabir. Selain itu.Saktah dan Naqal.Objektif kajian ini dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai ilmu qiraat terutamanya bacaan khusus Imam Hafs.Respon skala likert empat mata digunakan dalam soal selidik ini.Dapatan kajian menunjukkan keseluruhannya tahap kefahaman guru-guru Pendidikan Islam di tahap memuaskan. Kajian ini dijalankan menggunakan satu set soalan soal selidik yang dibina oleh pengkaji. Terdapat lima aspek penting berdasarkan kepada bacaan khusus Imam Hafs yang terkandung dalam kajian ini iaitu bacaan Imalah.7% guru yang mengetahui pengertiaan bacaan Imalah.Pada aspek bacaan saktah.3 % guru yang menguasai bacaan ini. Silah ha’.tetapi hanya 66. 83.58.Purata dan peratus digunakan dalam melapor dapatan kajian.Kajian ini tertumpu kepada guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.

mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka.BAB I PENDAHULUAN Ilmu al-Quran dan ilmu al-Qiraat adalah saling melengkapi kerana al-Quran itu adalah al-Qiraat . Imalah bermaksud memiringkan bacaan .Nama asal Imam ‘Asim ialah ‘Asim bin Abi al-Najud alAsadi.sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Bagi Imam Hafs. kerana Rasulullah s.Kebanyakan umat Islam di dunia pada hari ini.Naqal.w membaca dengan keseluruhan kaedah bacaan Qiraat tersebut. Hafs dilahirkan pada tahun 90H .Antaranya.Saktah.Kedua-duanya dituntut kepada umat Islam mempelajarinya. Allah memuji mereka yang membaca al-Quran dengan bacaan yang elok dan indah.w .Beliau mengambil ilmu Qiraat daripada Imam ‘Asim Hafs yang dalam merupakan bacaan ayah tirinya adalah secara begitu talaqqi.a. bacaan Imalah hanya terdapat pada satu tempat iaitu di surah Hud.membaca al-Quran dan mencetaknya mengikut riwayat Hafs.Al-Qiraat al-Sab’ah atau Qiraat Tujuh ialah bacaan yang dinasabkan kepada tujuh imam Qiraat atau al-Qurra yang terkenal. Ilmu al-Qiraat yang biasa dibincangkan merujuk kepada dua kumpulan Qiraat yang mutawatirah iaitu Qiraat Tujuh(al-Qiraat al Sab’ah) dan Qiraat Sepuluh (al-Qiraat al-Asharah).dari fathah ke kasrah atau memiringkan alif ke Ya. seperti firmanNya dalam surah al-Baqarah :121 Maksudnya.Kesemuanya adalah mutawatirah daripada Rasulullah s.Rawinya yang terkenal ialah Shu’bah dan Hafs. Silah ha’. Raum dan Isymam. Antara bacaan khusus Imam Hafs ialah Imalah. Imam hafs ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin abi Daud al-Asadi al-Kufi al-Bazzaz. ayat 41.a. ialah Imam ‘Asim.Idgham kabir.Silah ha’ ialah memanjangkan atau memendekkan ha dhamir atas .Sumbangan al-Quran besar.

Surah al-Qiyamah ayat 27 dan Surah al-Muthaffiffin ayat 14.Bacaan Naqal pada bahasa ialah pindah.surah Yasin ayat 52.Ini kerana bacaan ini merupakan bacaan yang dibaca oleh umat Islam dan al.Idgham Kabir. Silah ha’.Hamzah tersebut dibuang. Mengikut Imam hafs.ayat 69.Kedah mengenai ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs .skala likert empat mata dengan kaedah skornya Tidak Tahu(TT) dengan skor 1 mata .Kajian ini melibatkan 12 orang guru Pendidikan Islam terdiri dari 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan.Quran dicetak menggunakan bacaan khusus Imam Hafs ini.Idgham Kabir ialah penyebutan dua huruf yang berbaris menjadi satu seolaholah huruf kedua adalah bertasydid. digunakan . Saktah dan Naqal.Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah yang telah dipilih sebagai responden akan dikaji tahap kefahaman mereka tentang bacaan khusus Imam hafs ini iaitu Imalah.Pada istilah bermaksud memindahkan baris hamzah qata’(samada baris fathah.09110 Baling.Dalam riwayat Hafs hanya terdapat satu tempat iaitu pada surah al-Hujurat ayat 11. Terdapat empat tempat saktah mengikut Imam Hafs iaitu pada Surah al-Kahfi ayat 1.sebab –sebab tertentu. Semua responden mengetahui cara membaca al-Quran yang betul . ha dhamir dipanjangkan walaupun didahulukan dengan huruf mati(sukun) seperti ayat surah al-Furqan. tetapi kurang pendedahan mengenai ilmu qiraat.. Kajian ini hanya akan menumpukan kepada lima cara bacaan khusus Imam hafs ini.Saktah bermaksud memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas dengan kadar dua harkat dengan niat meneruskan bacaan. BAB II PENGENALAN SKOP DAN TEMPAT KAJIAN 2. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan satu set borang soal selidik yang telah dibina oleh pengkaji dan satu set soalan temubual.0 Pengenalan Skop dan Tempat Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang mengkaji tentang kefahaman guruguru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.Contohnya pada ayat di surah al-Baqarah ayat 22.Tidak Pasti(TP) dengan skor 2 mata Tidak Benar (TB) dengan skor 3 mata dan Benar (B) dengan skor 4 mata.Keseluruhan item ialah 5 item soal selidik dan 5 soalan temubual ( bacaan).kasrah atau dhammah)kepada huruf sebelumnya yang berbaris mati(sukun). Bagi soalan soal selidik. Bacaan khusus Imam Hafs termasuklah bacaan Saktah dan Naqal.

jawapan yang tepat ialah benar.3% menjawab tidak pasti.Saktah dan juga Naqal.Sebanyak 2 item telah diberi bagi menilai aspek ini.Item 3 berkaitan dengan bacaan Idgham kabir. Item 1 bahagian B adalah berkaitan mengenai bacaan Imalah. Manakala pada bahagian C (soalan temubual) .Item soal selidik dibina berdasarkan kepada lima aspek penting dalam bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Imalah. Silah ha’. Bahagian A merupakan butiran diri responden .dalam kajian ini. BAB III HASIL KAJIAN 3. Saktah dan Naqal. Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian . Idgham kabir. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs. iii. bahagian B ialah soalan berkaitan dengan kajian manakala Bahagian C pula berkaitan kefahaman guru-guru Pendidikan Islam (GPI) mengenai cara bacaaan mengikut qiraat Imam Hafs. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs .iaitu Silah ha’.Data yang diperoleh telah dianalisis untuk mengetahui hasil kajian. 66. Tiada responden yang menjawab bagi .1 Objektif Kajian i.iaitu soalan soal selidik dan soalan temubual.dua skala digunakan iaitu Tepat (T) dan Tidak tepat (TT). Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Antara objektif kajian ini ialah:Hafs.Item 2 berkaitan dengan bacaan Silah ha’. Bagi item 1soalan soal selidik. 2. iv.Bagi soalan temubual(bacaan) .iaitu bahagian A.Item 4 berkaitan dengan bacaan Saktah dan Item 5 adalah berkaitan dengan bacaan Naqal. iaitu saktah.0 Hasil Kajian Dapatan kajian yang diperolehi dari soal selidik telah digunakan untuk menjawab objektif kajian 1 iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam(GPI) mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu Imalah. iaitu Imalah.iaitu Naqal. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.Idgham kabir.7% GPI telah menjawab benar dan 33.bahagian B dan Bahagian C.Item 1 hingga 5 juga merujuk kepada bacaan khusus Imam Hafs iaitu Imalah.Silah ha’. ii.

58.7% responden tidak menepati bacaan Silah ha’. kajian mendapati 100% responden dapat membaca dengan tepat. Namun begitu. Kemungkinan responden menganggap silah ha’ ialah hukum Mad silah bagi hukum tajwid.skala Tidak Benar dan Tidak tahu. Dapatan kajian seterusnya dapat menjawab objektif kajian ke dua iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan silah ha’.Tiada responden yang menjawab skala Tidak tahu.3% responden membaca dengan tepat dan 41. Bagi Item 2 .Jadual 2 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan Silah ha’melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan. .jawapan yang tepat ialah Benar.7% Tidak Pasti. ramai responden yang tidak mengetahui pengertian Imalah yang betul.Bagi soalan soal selidik. Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Silah ha’ bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan. Kebanyakan responden keliru ketika membaca ayat yang mengandungi Silah ha’.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan bagi bacaan Imalah. Bagi soalan temubual membaca bacaan Silah ha’. .Semua responden mengetahui cara bacaan Imalah seperti ayat dalamSurah Hud ayat dan biasa membacanya.Bagi soalan temubual membaca bacaan Imalah. 58.dua soalan telah dikemukakan. iaitu soalan berkaitan dengan bacaan Silah ha’.3% responden menjawab Benar dan 25% Tidak Benar dan 16. samada panjang atau pendekkan bacaan.

8.75% responden membaca dengan tepat dan 25% tidak dapat membaca dengan tepat.tetapi tidak mengetahui ianya bacaan Idgham kabir. Responden biasa dan tahu cara membaca kalimah idgham kabir pada ayat 22. Bagi item 3 iaitu soalan berkaitan idgham kabir.Kebanyakan responden tidak mengetahui pengertian Idgham kabir.7% menjawab Tidak Pasti. Bagi soalan temubual. responden memberikan tiga jawapan iaitu 58.3% Benar..Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Idgham kabir melalui dua bentuk soalan yang dikemukakan. surah al-Baqarah tersebut.Tiada responden yang menjawab skala Tidak Tahu.3% menjawab Tidak Benar dan 33.Dapatan kajian seterusnya menjawab objektif ketiga iaitu mengetahui kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Idgham kabir. .Jadual 3 dapat menunjukkan persepsi responden berkaitan bacaan idgham kabir melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan.cara membaca bacaan Idgham kabir .malah ada responden yang tidak pernah mendengar perkataan idgham kabir.

3% menjawab Benar dan 16. membaca bacaan saktah. Jadual 4 menunjukkan tahap kefahaman responden mengenai bacaan qiraat . iaitu bacaan Naqal. Responden memberikan dua jawapan iaitu 83. jawapan yang tepat .7 % responden menjawab Tidak Pasti. Bagi soalan soal selidik .jawapan bagi item 4 ialah Benar.Bagi soalan temubual. Dapatan kajian seterusnya adalah untuk menjawab objektif kelima iaitu kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.3% responden dapat membaca dengan tepat dan 16.Seterusnya. 83.Tiada responden yang menjawab Tidak benar atau Tidak Tahu.7% responden membaca bacaan saktah dengan kurang tepat.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan saktahm bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan.Bagi soalan soal selidik . Dua Item telah dikemukakan berkaitan cara bacaan Naqal. item 4 adalah untuk menjawab objektif kajian keempat iaitu pemahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu bacaan Saktah.Saktah.

.7% responden menjawab Benar dan 33. BAB IV PENUTUP 4.tahap kefahaman guru Pendidikan Islam SK Kuala Pegang berada di tahap sederhana baik. silah ha’.kebanyakan responden tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar nama bacaan khusus Imam Hafs ini. Ini berdasarkan pandangan dan pembacaan 12 orang guru Pendidikan Islam yang dipilih sebagai responden.Tiada responden yang menjawab skala Tidak benar dan Tidak Tahu.guru-guru kurang didedahkan tentang ilmu qiraat berbanding dengan ilmu tajwid . Contohnya pada bacaan Imalah terdapat terdapat tanda seperti tanda intan. Namun begitu.7% menjawab Tidak Pasti. Ramai responden yang tidak memahami akan bacaan Silah ha’.Jadual 5 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan qiraat Naqal.Ini adalah disebabkan kerana responden kurang pendedahan tentang ilmu qiraat.Jadi ini memudahkan para pembaca mengetahui cara bacaan tersebut.1 Cadangan dari Dapatan Kajian Berdasarkan kajian yang dijalankan .Kajian mendapati responden dapat membaca kalimah-kalimah yang mengandungi bacaan khusus Imam Hafs seperti Imalah.66. Sewaktu mengikuti pengajian dan juga kursus perguruan .Idgham Kabir dan juga Naqal.ialah Benar.Idgam kabir.Saktah dan Naqal dengan tepat.Jadual 5 menunjukkan peratusan responden yang menjawab bagi soalan soal selidik dan soalan temubual. Kajian mendapati responden hanya mengetahui secara asas bacaan Imalah dan Saktah.Ini mungkin kerana responden telah biasa dengan bacaan tersebut di samping terdapat tanda-tanda bacaan pada al-Quran Rasm Uthmani.

Sebagai guru Pendidikan Islam kursus sebegini wajib dipealajari. guru mesti memahami dan menguasai tanda-tanda bacaan Rasm Uthmani yang terdapat dalam al-Quran.Guru Pendidikan Islam perlu mengetahui bahawa bacaan khusus Imam hafs adalah bacaan yang telah digunakan di dalam al-Quran Rasm Uthmani. pihak panitia Pendidikan Islam harus mengambil inisiatif mengadakan kursus tersebut di sekolah. ilmu qiraat perlu dipelajari bukan sahaja untuk memahaminya tetapi juga untuk meningkatkan tahap pembacaan alQuran dengan lebih sempurna. Guru Pendidikan Islam boleh menghadiri kursus ini di pusatpusat pengajian al-Quran yang mengajar ilmu qiraat. Selain itu. Guru-guru Pendidikan Islam harus sedar.tempat bacaanya dan sebab bacaannya. Ini akan dapat membantu guru memahami dengan lebih mendalam tentang bacaan khusus Imam Hafs disamping memperelokkan bacaan al-quran. Sebagai guru Pendidikan Islam.Cadangan yang dikemukakan ini diharap dapat membantu para guru pendidikan Islam meningkatkan kefahaman mengenai ilmu qiraat dan membaca al-Quran dengan lebih sempurna. Guru-guru Pendidikan Islam akan dapat mengetahui cara bacaan khusus Imam Hafs . dan bukan bacaan qiraat yang perlu dipelajari oleh pihak tertentu sahaja. Antara perkara yang ditekankan dalam kursus Tahsin alQuran ialah membaca al-Quran mengikut bacaan khusus Imam Hafs. dengan menjemput guru yang pakar mengenai ilmu qiraat untuk memberi pendedahan kepada guru-guru Pendidikan Islam. seperti bacaan Imalah pada ayat . c) Menguasai tanda baca yang terdapat dalam al-Quran.Antara cadangan yang boleh membantu ialah:a) Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat Guru-guru Pendidikan Islam samada di sekolah rendah atau menengah perlu mengikuti Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam ilmu Tilawah al-Quran. Tanda baca tersebut adalah antara bacaan qiraat yang dibaca di dalam al-Quran. Kursus pendedahan ini hendaklah difokuskan kepada bacaan khusus Imam Hafs supaya tidak timbul kekeliruan dalam bacaan al-Quran apabila guru mempelajari ilmu qiraat Imam yang lain. Contohnya. b) Kursus Tahsin al-Quran Kursus Tahsin al-Quran juga merupakan satu cadangan yang dapat membantu meningkatkan kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs dan memperelokkan bacaan al-Quran. bukan sahaja untuk bacaan sendiri tetapi juga untuk disampaikan keapada anak didik masing-masing.

4. .surah Hud.ilmu tafsir dan ilmu qiraat. guru Pendidikan Islam tidak memahami perkara yang dibaca. Dengan itu.Kajian ini bermanfaat kepada guru Pendidikan Islam secara umumnya kerana dapat mengetahui sejauh mana kefahaman mereka dalam ilmu qiraat.buku Ilmu Qiraat. d) Membaca buku-buku berkaitan Ilmu Qiraat.Selain tanda Imalah. terdapat tanda lain seperti sin kecil di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu untuk bacaan saktah. tentulah guru Pendidikan Islam akan mampu menjadi pendidik yang betul-betul berpengetahuan mengenai tilawah alQuran. Sebagai guru Pendidikan Islam. semestinya guru mengetahui dan menguasai keempat-empat bidang ini.diberi tanda intan untuk memudahkan pembaca membaca dengan tepat. guru-guru dapat mencari jalan dan berusaha untuk mengatasi kelemahan melalui beberapa cadangan yang dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan memantapkan bacaan dalam tilwah al-Quran. Perbincangan ini boleh diadakan sebulan atau dua bulan sekali. Sekiranya guru tidak mengetahui maksud tanda tersebut. ilmu tarannum. terutamanya perkara yang berkaitan dengan tilawah al-Quran. Ini dapat memberi pendedahan dan pengetahuan kepada guru Pendidikan Islam mengenai bacaan qiraat yang sebenarnya.Manakala secara khususnya. e) Mengadakan perbincangan/muzakarah dalam Panitia Pendidikan Islam Perbincangan atau muzakarah adalah penting bagi menyelesaikan sesuatu perkara.Sekiranya.Ianya terdiri dari beberapa bahagian seperti ilmu tajwid.kepala huruf ya dan huruf wau kecil untuk bacaan Silah ha dan banyak lagi. dapat mengenalpasti tahap bacaan guru Pendidikan islam dalam tilawah al-Quran. guru Pendidikan Islam boleh menambah pengetahuan mereka mengenai bacaan qiraat dengan membaca buku.2 Kesimpulan Bidang tilawah al-Quran merupakan satu bidang penting dalam Pendidikan Islam.guru dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan dapat memperelokkan bacaan alQuran. Guru Pendidikan Islam boleh mengadakan perbincangan mengenai bacaan qiraat yang terdapat dalam al-Quran. bagaimana guru hendak membaca dengan tepat dan menerangkan kepada para pelajar mereka.Guru-guru yang kurang mahir tentang bacaan qiraat boleh bertanya kepada guru yang telah mahir.guru hendaklah merujuk kepada orang yang mahir dalam bidang qiraat. Melalui pembacaan . Selain itu.Sekiranya perkara ini dapat dijalankan di sekolah.

mantap dan kukuh untuk mengajar tilawah al-Quran. Sekiranya para guru berpengetahuan dan berkemahiran . Mereka mesti mempunyai ilmu yang cukup. hasrat Kementerian Pelajaran untuk melahirkan guru Pendidikan Islam yang cemerlang dan pelajar-pelajar celik al-Quran akan tercapai.Dengan itu.Guru Pendidikan Islam harus menyedari bahawa ilmu qiraat ialah ilmu yang mesti dipelajari oleh mereka sebagai persediaan mereka menjadi seorang pendidik. tentulah dapat meningkatkan lagi mutu tilawah al-Quran. (3224 patah perkataan) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful