P. 1
kajian Ilmu qiraat

kajian Ilmu qiraat

|Views: 1,387|Likes:
Published by Nor Asiah

More info:

Published by: Nor Asiah on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP

)

SEMESTER JANUARI 2011

HBQE2203 AL-QIRAAT

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

690825025538002 690825025538 019-5672535 norasiah_not@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN UTARA KEDAH DARUL AMAN

w.t.a. Zaman Rasulullah s.( Tabi’ dan II.dengan perantaraan Jibril a.a. para Sahabat r.apabila Kami telah menyempurnakan bacaanya(kepadamu.a.kepada Rasulullah s. dan baginda akan mendengar dengan penuh tekun .a.PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT 1.t .a. Memandangkan hal itu.0 PENDAHULUAN Ilmu Al-qiraat merupakan satu bidang ilmu yang berkait rapat dengan al-Quran. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat bermula sejak al-Quran mula diturunkan.w. penurunan Sahabat r.Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah :16-18.1 ZAMAN RASULULLAH SAW (PERINGKAT PENURUNAN ILMU AL-QIRAAT) Penurunan ilmu Qiraat bermula setelah mendapat keizinan Allah s. Dengan ini. Setiap wahyu yang diturunkan akan dimulai dengan bacaan Jibril a.s). Zaman Tabi’in Peringkat Tabi’in (Peringkat penyebaran ) III..kepada Rasulullah s. di mana Al-Quran telah diturunkan dengan tujuh huruf.Oleh itu. Rasulullah s.a.Al-Quran hanya diturunkan dalam satu huruf sahaja dan bacaan secara qiraat belum diamalkan sehingga mendatangkan kesukaran para sahabat r.w.Kaedah penyampaian al-Quran adalah secara talaqqi dan musyafahah dengan perantaraan Jibril a. membaca al-Quran.a.a. Pada peringkat awal penurunan. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu:I.w.mengadu kepada Allah s.lalu Allah memerintahkan Jibril mengajar Rasulullah s. membaca al-Quran dalam tujuh huruf atau tujuh bacaan.s.w (peringkat Ilmu al-Qiraat).menghafaznya dan membaca sebagaimana /Zaman Imam-Imam al- .AlQiraat bermaksud ilmu yang mengenal pasti kaedah sebutan bagi setiap kalimah al-Quran dan cara menyempurnakannya sama ada disepakati atau sebaliknya bersandarkan bentuk penyampaiannya. Zaman Qiraat Pembukuan) 1.bermaksud …….maka bacalah menurut bacaannya itu.s .boleh memilih bacaan yang mudah untuk dibaca.w.

walaubagaimanapun perbezaan qiraat ini masih lagi berada dalam lingkungan tujuh huruf (bacaan) yang diturunkan Allah s.secara bertalaqqi.Quran dari sebarang kesilapan ketika membacanya Rasulullah akan menyemak bacaannya setahun sekali dengan Jibril a.Perkara ini jelas diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah.Mereka ini menjadi sumber dan guru kepada generasi Tabi’in dalam meriwayatkan Qiraat secara bersanad.w. Ibnu Mas'ud.s.Qiraah Ubay ibn Kaab menjadi pegangan penduduk Syam dan sebagainya. muncullah pakar-pakar qiraat generasi tabiin. Bagi memelihara al.yang bermaksud.w telah mengajar kaedah bacaan al-Quran tersebut kepada para Sahabat sebagaimana diterimanya tanpa menokok tambah.w.para Sahabat berperanan sebagai Qurra’.a. merupakan satu era di mana Rasulullah s. 1. Ikrimah dan Ibnu Malikah .Antara para sahabat tersebut ada yang menerima terus daripada Nabi hanya satu bacaan sahaja.Terdapat ramai Huffaz di kalangan para Sahabat r.w tanpa membuat sebarang perubahan .disampaikan. Merekalah yang dihantar oleh Khalifah ‘Uthman ke wilayah Islam bersama mashaf ‘Uthmani yang telah disediakan. 1.maka bacalah sebagaimana bacaan Ibn Ummi Abidin (Abdullah ibn Mas’ud).w. Atak Tawus.A. Uthman ibn Affan. tiga bacaan dan bahkan ada yang menerima lebih daripada itu dan kemudian mereka mengajarkan bacaan yang diterimanya tadi kepada orang yang belajar.a.Sesungguhnya Rasulullah s.wajarlah kalau timbul perbezaan qiraat pada generasi tabiin dan generasi penerusnya . Zaid bin Thabit.maka Rasulullah s.barangsiapa yang suka membaca al-Quran yang menepati bacaanya sebgaimana diturunkannaya .a. (ZAMAN PENYEBARAN) Selepas kewafatan Rasulullah s. Mujahid. Umar ibn al-Khatab.a.2 ZAMAN SAHABAT DAN TABI’IN R. Para Sahabat telah menerima bacaan al-Quran dan menghafaznya secara langsung dari Rasulullah s. di serata wilayah Islam di antaranya: Di Mekah . menjamin kehebatan dan keimanan mereka dan mengklafisikasikan generasi ini sebagai sebaik-baik kurun selepas kewafatannya.w bersabda. Ubay ibn Kaab.a.a.a. Ali ibn Abi Talib.t.. Abu Darda' dan Abu Musa Al-Asy'ari. Oleh kerana itu.Qari-Qari' yang tinggal di Mekah antaranya ialah Ubaid bin Umair. Kesinambungan dari amalan ini.3 ZAMAN TABI’IN (ZAMAN PENYEBARAN) Hasil didikan para qari zaman sahabat. ada pula yang menerima dua bacaan.Antara hufaz-hufaz yang terkenal di kalangan para Sahabat ialah Abu Bakr al-Siddiq.Generasi para Sahabat r.Bacaan para Sahabat menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia antaranya qiraah Ibn Mas’ud menjadi pegangan penduduk Kufah.

Nasr bin Ashim. Al-Hasan Ibnu Sirin dan Qatadah. Amr bin Syarkhabil. Abu Zar'ah dan Ibnu Asy-Sya'bi.4. Masruq. Beliau termasuk salah seorang murid ‘Uthman bin Affan.Qari-Qari yang tinggal di Madinah antaranya ialah Ibnu Musayyab. Sulaiman. Ubaid bin Mudhailah.wa wajh al-Tahani fi alqiraat al-Sab’ah.324H) imam yang mengasingkan bersesuaian ilmu Qiraat kepada tujuh dengan penurunan al-Quran Keenam Hijrah dalam tujuh huruf. Zar bin Khubais. Mu'adz. Rabi' bin Khatim. Ubaid. 1. Di Basrah terdapat para qari masyhur antaranya Amir bin Abdul Qais. Abu Bakr Ahmad ibn Musa Menulis’Kitab alibn al-Abbas ibn Mujahid Sab’ah’iaitu (w. Muslim bin Jundub dan Sa'id bin Aslam. ‘Amru b. Di Syam . Jabir bin Zaid. Salim.Hal ini merupakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya kesilapan dan kesalahan dalam penggunaan Bahasa Arab dan memberi kesan terhadap pembacaan alQuran. Syatibi(w.terdapat juga ramai qari yang mahir antaranya AI-Mughirah bin Abi Syaibah Almakhzumi.Di Madinah . Abu Raja’.Imam-Imam qiraat ketika itu telah mengambil usaha menulis dan membukukan ilmu Qiraat untuk panduan generasi mendatang. Ibnu AI-A'raj. ZAMAN TABI’ TABIIN /IMAM-IMAM QIRAAT(ZAMAN PEMBUKUAN) Pada kurun pertama dan kedua Hijrah iaitu setelah syiar Islam berkembang luas sehingga melewati Negara Rom dan Parsi.Sejarah mencatatkan Syaykh Yahya ibn Yu’mar (wafat pada 90H) adalah perintis dalam permulaan era pembukuan ilmu qiraat iaitu seawal kurun pertama hijrah. Abu Muhammad al-Qasim Menulis kitab Hirz al-amani ibn Fayyurah al.590H) . Di Kufah . AI-Aswad. Abu 'Aliyah.Di kota Kufah pula terdapatqari-'qari' antaranya Al-Qamah. Ibnu Yasar. Abdurrahman Assulami.penggunaan Bahasa Arab mula bercampur dengan bahasa lain. Abdurrahman bin Hurmuz. Jadual di bawah menunjukkan perkembangan Ilmu Qiraat pada era penulisan dan pembukuan mengikut kurun-kurun hijrah: KURUN Pertama Hijrah PELOPOR Yahya ibn Yu’mar (w. Maimun. Al-Haris bin Qais. Umar bin Abdul Aziz. Yahya bin Ya'mar. Khalid bin Sa'id.90H) CATATAN Mengumpulkan semua riwayat mengenai perbezaan Keempat Hijrah qiraat dengan Rasm uthmani. salah seorang murid Abu Darda'. Urwah. Mu'ad bin Haris (Mu'ad AIQari').

Respon skala likert empat mata digunakan dalam soal selidik ini. soalan temubual juga telah dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman GPI mengenai bacaan khusus Imam Hafs. kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara pembacaan guru-guru Pendidikan Islam secara qiraat dalam bacaan khusus Imam Hafs ini. Kajian ini dijalankan menggunakan satu set soalan soal selidik yang dibina oleh pengkaji. Cadangan dari dapatan kajian. para guru Pendidikan Islam haruslah mempelajari bacaaan qiraat khususnya bacaan Imam Hafs dan mempelajari ilmu qiraat untuk pengetahuan dan maklumat kepada mereka sebagai seorang murabbi. Pada aspek bacaan Naqal. Kedah.Dapatan kajian menunjukkan keseluruhannya tahap kefahaman guru-guru Pendidikan Islam di tahap memuaskan.Qiraat sepuluh mutawatirah. Selain itu.iaitu 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan terlibat sebagai responden dalam kajian ini.3 % guru yang menguasai bacaan ini. Terdapat lima aspek penting berdasarkan kepada bacaan khusus Imam Hafs yang terkandung dalam kajian ini iaitu bacaan Imalah.tetapi hanya 66. 09110 Baling. Secara langsung memudahkan kecairan ilmu ini kepada anak didik.Purata dan peratus digunakan dalam melapor dapatan kajian.Seramai 12 orang guru .Mengumpul Qiraat yang Jazari(w. 83.3 % guru yang menguasai cara bacaan Idgham kabir.7% guru yang mengetahui pengertiaan bacaan Imalah. al-Ashr.833H) KAJIAN TENTANG KEFAHAMAN GURU PENDIDIKAN ISLAM MENGENAI KEFAHAMAN ILMU QIRAAT (BACAAN KHUSUS IMAM HAFS) ABSTRAK Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji tentang kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) tentang kefahaman ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs.Pada aspek bacaan Idgham Kabir.Pada aspek bacaan Silah ha’.Idgham kabir.58.Kajian ini tertumpu kepada guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.100% guru GPI dapat membaca dengan cara yang betul. .Kesembilan hijrah Shams al-Din Muhammad Menulis kitab al-Nashr fi alibn Muhammad ibn al.Selain itu.Pada aspek bacaan saktah. Pada aspek bacaan Imalah.Objektif kajian ini dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai ilmu qiraat terutamanya bacaan khusus Imam Hafs.50% GPI yang dapat menguasai cara bacaan yang betul.100% guru-guru Pendidikan Islam menguasai cara membaca bacaan Imalah.Saktah dan Naqal. Silah ha’.

a. Imalah bermaksud memiringkan bacaan .Kesemuanya adalah mutawatirah daripada Rasulullah s. Raum dan Isymam.sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan.Sumbangan al-Quran besar.Silah ha’ ialah memanjangkan atau memendekkan ha dhamir atas . Antara bacaan khusus Imam Hafs ialah Imalah. Hafs dilahirkan pada tahun 90H .Idgham kabir. kerana Rasulullah s.Beliau mengambil ilmu Qiraat daripada Imam ‘Asim Hafs yang dalam merupakan bacaan ayah tirinya adalah secara begitu talaqqi. Allah memuji mereka yang membaca al-Quran dengan bacaan yang elok dan indah. Bagi Imam Hafs.Nama asal Imam ‘Asim ialah ‘Asim bin Abi al-Najud alAsadi. Imam hafs ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin abi Daud al-Asadi al-Kufi al-Bazzaz.membaca al-Quran dan mencetaknya mengikut riwayat Hafs.Saktah.w membaca dengan keseluruhan kaedah bacaan Qiraat tersebut.mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang rugi.Al-Qiraat al-Sab’ah atau Qiraat Tujuh ialah bacaan yang dinasabkan kepada tujuh imam Qiraat atau al-Qurra yang terkenal. Silah ha’. ayat 41. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka.Antaranya.a.Kedua-duanya dituntut kepada umat Islam mempelajarinya.Rawinya yang terkenal ialah Shu’bah dan Hafs.BAB I PENDAHULUAN Ilmu al-Quran dan ilmu al-Qiraat adalah saling melengkapi kerana al-Quran itu adalah al-Qiraat .w . Ilmu al-Qiraat yang biasa dibincangkan merujuk kepada dua kumpulan Qiraat yang mutawatirah iaitu Qiraat Tujuh(al-Qiraat al Sab’ah) dan Qiraat Sepuluh (al-Qiraat al-Asharah). seperti firmanNya dalam surah al-Baqarah :121 Maksudnya. bacaan Imalah hanya terdapat pada satu tempat iaitu di surah Hud. ialah Imam ‘Asim.Naqal.Kebanyakan umat Islam di dunia pada hari ini.dari fathah ke kasrah atau memiringkan alif ke Ya.

Bacaan khusus Imam Hafs termasuklah bacaan Saktah dan Naqal.Surah al-Qiyamah ayat 27 dan Surah al-Muthaffiffin ayat 14.Bacaan Naqal pada bahasa ialah pindah. Mengikut Imam hafs. digunakan .surah Yasin ayat 52.Tidak Pasti(TP) dengan skor 2 mata Tidak Benar (TB) dengan skor 3 mata dan Benar (B) dengan skor 4 mata. Terdapat empat tempat saktah mengikut Imam Hafs iaitu pada Surah al-Kahfi ayat 1.Ini kerana bacaan ini merupakan bacaan yang dibaca oleh umat Islam dan al.09110 Baling.sebab –sebab tertentu. Silah ha’. BAB II PENGENALAN SKOP DAN TEMPAT KAJIAN 2. Kajian ini hanya akan menumpukan kepada lima cara bacaan khusus Imam hafs ini.Hamzah tersebut dibuang.Idgham Kabir.skala likert empat mata dengan kaedah skornya Tidak Tahu(TT) dengan skor 1 mata .ayat 69.Pada istilah bermaksud memindahkan baris hamzah qata’(samada baris fathah.0 Pengenalan Skop dan Tempat Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang mengkaji tentang kefahaman guruguru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah yang telah dipilih sebagai responden akan dikaji tahap kefahaman mereka tentang bacaan khusus Imam hafs ini iaitu Imalah..Kedah mengenai ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs .Keseluruhan item ialah 5 item soal selidik dan 5 soalan temubual ( bacaan).Dalam riwayat Hafs hanya terdapat satu tempat iaitu pada surah al-Hujurat ayat 11.Kajian ini melibatkan 12 orang guru Pendidikan Islam terdiri dari 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan.kasrah atau dhammah)kepada huruf sebelumnya yang berbaris mati(sukun). Saktah dan Naqal.Idgham Kabir ialah penyebutan dua huruf yang berbaris menjadi satu seolaholah huruf kedua adalah bertasydid. Semua responden mengetahui cara membaca al-Quran yang betul . ha dhamir dipanjangkan walaupun didahulukan dengan huruf mati(sukun) seperti ayat surah al-Furqan.Quran dicetak menggunakan bacaan khusus Imam Hafs ini.Saktah bermaksud memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas dengan kadar dua harkat dengan niat meneruskan bacaan.Contohnya pada ayat di surah al-Baqarah ayat 22. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan satu set borang soal selidik yang telah dibina oleh pengkaji dan satu set soalan temubual. tetapi kurang pendedahan mengenai ilmu qiraat. Bagi soalan soal selidik.

bahagian B ialah soalan berkaitan dengan kajian manakala Bahagian C pula berkaitan kefahaman guru-guru Pendidikan Islam (GPI) mengenai cara bacaaan mengikut qiraat Imam Hafs.Item 1 hingga 5 juga merujuk kepada bacaan khusus Imam Hafs iaitu Imalah.1 Objektif Kajian i.Silah ha’.dua skala digunakan iaitu Tepat (T) dan Tidak tepat (TT). 66. Tiada responden yang menjawab bagi . iii. Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian .Saktah dan juga Naqal.Item 4 berkaitan dengan bacaan Saktah dan Item 5 adalah berkaitan dengan bacaan Naqal. iaitu saktah.Bagi soalan temubual(bacaan) . jawapan yang tepat ialah benar.3% menjawab tidak pasti.iaitu bahagian A. iv. Idgham kabir. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.Item 2 berkaitan dengan bacaan Silah ha’.Idgham kabir. Item 1 bahagian B adalah berkaitan mengenai bacaan Imalah. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Antara objektif kajian ini ialah:Hafs. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.Data yang diperoleh telah dianalisis untuk mengetahui hasil kajian. 2.7% GPI telah menjawab benar dan 33. Bagi item 1soalan soal selidik.bahagian B dan Bahagian C.Sebanyak 2 item telah diberi bagi menilai aspek ini.dalam kajian ini. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs .iaitu Silah ha’. Silah ha’.iaitu soalan soal selidik dan soalan temubual. iaitu Imalah. ii.iaitu Naqal. BAB III HASIL KAJIAN 3. Manakala pada bahagian C (soalan temubual) . Bahagian A merupakan butiran diri responden .0 Hasil Kajian Dapatan kajian yang diperolehi dari soal selidik telah digunakan untuk menjawab objektif kajian 1 iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam(GPI) mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu Imalah. Saktah dan Naqal.Item 3 berkaitan dengan bacaan Idgham kabir.Item soal selidik dibina berdasarkan kepada lima aspek penting dalam bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Imalah.

Semua responden mengetahui cara bacaan Imalah seperti ayat dalamSurah Hud ayat dan biasa membacanya.skala Tidak Benar dan Tidak tahu. samada panjang atau pendekkan bacaan. Kebanyakan responden keliru ketika membaca ayat yang mengandungi Silah ha’.Bagi soalan soal selidik.3% responden membaca dengan tepat dan 41.dua soalan telah dikemukakan. iaitu soalan berkaitan dengan bacaan Silah ha’. 58.58. Dapatan kajian seterusnya dapat menjawab objektif kajian ke dua iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan silah ha’. Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Silah ha’ bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan.7% Tidak Pasti. Namun begitu. . kajian mendapati 100% responden dapat membaca dengan tepat. .Jadual 2 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan Silah ha’melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan.7% responden tidak menepati bacaan Silah ha’. ramai responden yang tidak mengetahui pengertian Imalah yang betul.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan bagi bacaan Imalah. Bagi Item 2 . Kemungkinan responden menganggap silah ha’ ialah hukum Mad silah bagi hukum tajwid.jawapan yang tepat ialah Benar. Bagi soalan temubual membaca bacaan Silah ha’.Bagi soalan temubual membaca bacaan Imalah.Tiada responden yang menjawab skala Tidak tahu.3% responden menjawab Benar dan 25% Tidak Benar dan 16.

Dapatan kajian seterusnya menjawab objektif ketiga iaitu mengetahui kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Idgham kabir.3% menjawab Tidak Benar dan 33.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Idgham kabir melalui dua bentuk soalan yang dikemukakan.Tiada responden yang menjawab skala Tidak Tahu. .tetapi tidak mengetahui ianya bacaan Idgham kabir.cara membaca bacaan Idgham kabir .75% responden membaca dengan tepat dan 25% tidak dapat membaca dengan tepat. Bagi soalan temubual.Kebanyakan responden tidak mengetahui pengertian Idgham kabir..Jadual 3 dapat menunjukkan persepsi responden berkaitan bacaan idgham kabir melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan. Responden biasa dan tahu cara membaca kalimah idgham kabir pada ayat 22.malah ada responden yang tidak pernah mendengar perkataan idgham kabir.8. surah al-Baqarah tersebut. responden memberikan tiga jawapan iaitu 58.7% menjawab Tidak Pasti.3% Benar. Bagi item 3 iaitu soalan berkaitan idgham kabir.

item 4 adalah untuk menjawab objektif kajian keempat iaitu pemahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu bacaan Saktah.3% menjawab Benar dan 16.Bagi soalan temubual.7% responden membaca bacaan saktah dengan kurang tepat. 83. Bagi soalan soal selidik .Saktah. membaca bacaan saktah. iaitu bacaan Naqal.7 % responden menjawab Tidak Pasti.jawapan bagi item 4 ialah Benar.Bagi soalan soal selidik .Tiada responden yang menjawab Tidak benar atau Tidak Tahu. jawapan yang tepat . Dapatan kajian seterusnya adalah untuk menjawab objektif kelima iaitu kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs. Dua Item telah dikemukakan berkaitan cara bacaan Naqal.3% responden dapat membaca dengan tepat dan 16.Seterusnya.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan saktahm bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan. Responden memberikan dua jawapan iaitu 83. Jadual 4 menunjukkan tahap kefahaman responden mengenai bacaan qiraat .

Saktah dan Naqal dengan tepat.tahap kefahaman guru Pendidikan Islam SK Kuala Pegang berada di tahap sederhana baik.Jadi ini memudahkan para pembaca mengetahui cara bacaan tersebut.Ini adalah disebabkan kerana responden kurang pendedahan tentang ilmu qiraat.ialah Benar. Sewaktu mengikuti pengajian dan juga kursus perguruan . Namun begitu.kebanyakan responden tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar nama bacaan khusus Imam Hafs ini. Kajian mendapati responden hanya mengetahui secara asas bacaan Imalah dan Saktah.guru-guru kurang didedahkan tentang ilmu qiraat berbanding dengan ilmu tajwid .Tiada responden yang menjawab skala Tidak benar dan Tidak Tahu.7% menjawab Tidak Pasti.Ini mungkin kerana responden telah biasa dengan bacaan tersebut di samping terdapat tanda-tanda bacaan pada al-Quran Rasm Uthmani.1 Cadangan dari Dapatan Kajian Berdasarkan kajian yang dijalankan .Idgam kabir.Kajian mendapati responden dapat membaca kalimah-kalimah yang mengandungi bacaan khusus Imam Hafs seperti Imalah. BAB IV PENUTUP 4. Ini berdasarkan pandangan dan pembacaan 12 orang guru Pendidikan Islam yang dipilih sebagai responden.7% responden menjawab Benar dan 33. Contohnya pada bacaan Imalah terdapat terdapat tanda seperti tanda intan.66.Jadual 5 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan qiraat Naqal.Idgham Kabir dan juga Naqal. silah ha’. Ramai responden yang tidak memahami akan bacaan Silah ha’.Jadual 5 menunjukkan peratusan responden yang menjawab bagi soalan soal selidik dan soalan temubual. .

Guru Pendidikan Islam perlu mengetahui bahawa bacaan khusus Imam hafs adalah bacaan yang telah digunakan di dalam al-Quran Rasm Uthmani. Tanda baca tersebut adalah antara bacaan qiraat yang dibaca di dalam al-Quran. ilmu qiraat perlu dipelajari bukan sahaja untuk memahaminya tetapi juga untuk meningkatkan tahap pembacaan alQuran dengan lebih sempurna. Guru-guru Pendidikan Islam harus sedar. pihak panitia Pendidikan Islam harus mengambil inisiatif mengadakan kursus tersebut di sekolah. dan bukan bacaan qiraat yang perlu dipelajari oleh pihak tertentu sahaja. dengan menjemput guru yang pakar mengenai ilmu qiraat untuk memberi pendedahan kepada guru-guru Pendidikan Islam. Kursus pendedahan ini hendaklah difokuskan kepada bacaan khusus Imam Hafs supaya tidak timbul kekeliruan dalam bacaan al-Quran apabila guru mempelajari ilmu qiraat Imam yang lain. Sebagai guru Pendidikan Islam kursus sebegini wajib dipealajari. Ini akan dapat membantu guru memahami dengan lebih mendalam tentang bacaan khusus Imam Hafs disamping memperelokkan bacaan al-quran. Contohnya. seperti bacaan Imalah pada ayat . b) Kursus Tahsin al-Quran Kursus Tahsin al-Quran juga merupakan satu cadangan yang dapat membantu meningkatkan kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs dan memperelokkan bacaan al-Quran.Cadangan yang dikemukakan ini diharap dapat membantu para guru pendidikan Islam meningkatkan kefahaman mengenai ilmu qiraat dan membaca al-Quran dengan lebih sempurna. Selain itu. Antara perkara yang ditekankan dalam kursus Tahsin alQuran ialah membaca al-Quran mengikut bacaan khusus Imam Hafs. Sebagai guru Pendidikan Islam.tempat bacaanya dan sebab bacaannya. Guru-guru Pendidikan Islam akan dapat mengetahui cara bacaan khusus Imam Hafs .Antara cadangan yang boleh membantu ialah:a) Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat Guru-guru Pendidikan Islam samada di sekolah rendah atau menengah perlu mengikuti Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam ilmu Tilawah al-Quran. c) Menguasai tanda baca yang terdapat dalam al-Quran. bukan sahaja untuk bacaan sendiri tetapi juga untuk disampaikan keapada anak didik masing-masing. Guru Pendidikan Islam boleh menghadiri kursus ini di pusatpusat pengajian al-Quran yang mengajar ilmu qiraat. guru mesti memahami dan menguasai tanda-tanda bacaan Rasm Uthmani yang terdapat dalam al-Quran.

Sebagai guru Pendidikan Islam. Perbincangan ini boleh diadakan sebulan atau dua bulan sekali. semestinya guru mengetahui dan menguasai keempat-empat bidang ini. ilmu tarannum.Sekiranya perkara ini dapat dijalankan di sekolah.Sekiranya.Selain tanda Imalah. e) Mengadakan perbincangan/muzakarah dalam Panitia Pendidikan Islam Perbincangan atau muzakarah adalah penting bagi menyelesaikan sesuatu perkara. dapat mengenalpasti tahap bacaan guru Pendidikan islam dalam tilawah al-Quran.Manakala secara khususnya. Sekiranya guru tidak mengetahui maksud tanda tersebut.guru dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan dapat memperelokkan bacaan alQuran.Ianya terdiri dari beberapa bahagian seperti ilmu tajwid.2 Kesimpulan Bidang tilawah al-Quran merupakan satu bidang penting dalam Pendidikan Islam.ilmu tafsir dan ilmu qiraat. guru Pendidikan Islam tidak memahami perkara yang dibaca. Dengan itu. Ini dapat memberi pendedahan dan pengetahuan kepada guru Pendidikan Islam mengenai bacaan qiraat yang sebenarnya.Kajian ini bermanfaat kepada guru Pendidikan Islam secara umumnya kerana dapat mengetahui sejauh mana kefahaman mereka dalam ilmu qiraat.guru hendaklah merujuk kepada orang yang mahir dalam bidang qiraat.Guru-guru yang kurang mahir tentang bacaan qiraat boleh bertanya kepada guru yang telah mahir.buku Ilmu Qiraat.kepala huruf ya dan huruf wau kecil untuk bacaan Silah ha dan banyak lagi. Selain itu. 4.surah Hud.diberi tanda intan untuk memudahkan pembaca membaca dengan tepat. guru Pendidikan Islam boleh menambah pengetahuan mereka mengenai bacaan qiraat dengan membaca buku. Melalui pembacaan . . tentulah guru Pendidikan Islam akan mampu menjadi pendidik yang betul-betul berpengetahuan mengenai tilawah alQuran. terutamanya perkara yang berkaitan dengan tilawah al-Quran. Guru Pendidikan Islam boleh mengadakan perbincangan mengenai bacaan qiraat yang terdapat dalam al-Quran. bagaimana guru hendak membaca dengan tepat dan menerangkan kepada para pelajar mereka. terdapat tanda lain seperti sin kecil di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu untuk bacaan saktah. d) Membaca buku-buku berkaitan Ilmu Qiraat. guru-guru dapat mencari jalan dan berusaha untuk mengatasi kelemahan melalui beberapa cadangan yang dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan memantapkan bacaan dalam tilwah al-Quran.

mantap dan kukuh untuk mengajar tilawah al-Quran. Mereka mesti mempunyai ilmu yang cukup.Guru Pendidikan Islam harus menyedari bahawa ilmu qiraat ialah ilmu yang mesti dipelajari oleh mereka sebagai persediaan mereka menjadi seorang pendidik. (3224 patah perkataan) .Dengan itu. hasrat Kementerian Pelajaran untuk melahirkan guru Pendidikan Islam yang cemerlang dan pelajar-pelajar celik al-Quran akan tercapai. tentulah dapat meningkatkan lagi mutu tilawah al-Quran. Sekiranya para guru berpengetahuan dan berkemahiran .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->