FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP

)

SEMESTER JANUARI 2011

HBQE2203 AL-QIRAAT

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

690825025538002 690825025538 019-5672535 norasiah_not@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN UTARA KEDAH DARUL AMAN

Al-Quran hanya diturunkan dalam satu huruf sahaja dan bacaan secara qiraat belum diamalkan sehingga mendatangkan kesukaran para sahabat r. membaca al-Quran dalam tujuh huruf atau tujuh bacaan.0 PENDAHULUAN Ilmu Al-qiraat merupakan satu bidang ilmu yang berkait rapat dengan al-Quran.w.a.( Tabi’ dan II. Dengan ini.menghafaznya dan membaca sebagaimana /Zaman Imam-Imam al- .Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah :16-18.Kaedah penyampaian al-Quran adalah secara talaqqi dan musyafahah dengan perantaraan Jibril a.maka bacalah menurut bacaannya itu. Pada peringkat awal penurunan. Setiap wahyu yang diturunkan akan dimulai dengan bacaan Jibril a. para Sahabat r.a.bermaksud …….dengan perantaraan Jibril a.s . membaca al-Quran.s).AlQiraat bermaksud ilmu yang mengenal pasti kaedah sebutan bagi setiap kalimah al-Quran dan cara menyempurnakannya sama ada disepakati atau sebaliknya bersandarkan bentuk penyampaiannya. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu:I.Oleh itu. Zaman Rasulullah s.a.boleh memilih bacaan yang mudah untuk dibaca. dan baginda akan mendengar dengan penuh tekun .w. Zaman Qiraat Pembukuan) 1.kepada Rasulullah s.a. di mana Al-Quran telah diturunkan dengan tujuh huruf.lalu Allah memerintahkan Jibril mengajar Rasulullah s. penurunan Sahabat r. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat bermula sejak al-Quran mula diturunkan. Rasulullah s.a. Memandangkan hal itu.PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT 1.w.a.t .w (peringkat Ilmu al-Qiraat).kepada Rasulullah s. Zaman Tabi’in Peringkat Tabi’in (Peringkat penyebaran ) III.w.a.1 ZAMAN RASULULLAH SAW (PERINGKAT PENURUNAN ILMU AL-QIRAAT) Penurunan ilmu Qiraat bermula setelah mendapat keizinan Allah s.apabila Kami telah menyempurnakan bacaanya(kepadamu.s..mengadu kepada Allah s.t.w.a.

2 ZAMAN SAHABAT DAN TABI’IN R.w telah mengajar kaedah bacaan al-Quran tersebut kepada para Sahabat sebagaimana diterimanya tanpa menokok tambah.w.walaubagaimanapun perbezaan qiraat ini masih lagi berada dalam lingkungan tujuh huruf (bacaan) yang diturunkan Allah s.s.Antara hufaz-hufaz yang terkenal di kalangan para Sahabat ialah Abu Bakr al-Siddiq. Ikrimah dan Ibnu Malikah .barangsiapa yang suka membaca al-Quran yang menepati bacaanya sebgaimana diturunkannaya . Umar ibn al-Khatab.a.. Ibnu Mas'ud.secara bertalaqqi.a.yang bermaksud. Ubay ibn Kaab. 1.Qiraah Ubay ibn Kaab menjadi pegangan penduduk Syam dan sebagainya. ada pula yang menerima dua bacaan.w tanpa membuat sebarang perubahan . Kesinambungan dari amalan ini.para Sahabat berperanan sebagai Qurra’.w.a.Mereka ini menjadi sumber dan guru kepada generasi Tabi’in dalam meriwayatkan Qiraat secara bersanad.Bacaan para Sahabat menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia antaranya qiraah Ibn Mas’ud menjadi pegangan penduduk Kufah.disampaikan. di serata wilayah Islam di antaranya: Di Mekah . Uthman ibn Affan.Perkara ini jelas diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah. muncullah pakar-pakar qiraat generasi tabiin. Ali ibn Abi Talib.a. merupakan satu era di mana Rasulullah s.A.a. Para Sahabat telah menerima bacaan al-Quran dan menghafaznya secara langsung dari Rasulullah s. Atak Tawus.maka bacalah sebagaimana bacaan Ibn Ummi Abidin (Abdullah ibn Mas’ud). (ZAMAN PENYEBARAN) Selepas kewafatan Rasulullah s. Mujahid. 1.Generasi para Sahabat r.a.t.Qari-Qari' yang tinggal di Mekah antaranya ialah Ubaid bin Umair. menjamin kehebatan dan keimanan mereka dan mengklafisikasikan generasi ini sebagai sebaik-baik kurun selepas kewafatannya.wajarlah kalau timbul perbezaan qiraat pada generasi tabiin dan generasi penerusnya .Quran dari sebarang kesilapan ketika membacanya Rasulullah akan menyemak bacaannya setahun sekali dengan Jibril a.w bersabda. tiga bacaan dan bahkan ada yang menerima lebih daripada itu dan kemudian mereka mengajarkan bacaan yang diterimanya tadi kepada orang yang belajar. Oleh kerana itu.Sesungguhnya Rasulullah s.w.3 ZAMAN TABI’IN (ZAMAN PENYEBARAN) Hasil didikan para qari zaman sahabat. Zaid bin Thabit. Bagi memelihara al.maka Rasulullah s.Terdapat ramai Huffaz di kalangan para Sahabat r. Abu Darda' dan Abu Musa Al-Asy'ari. Merekalah yang dihantar oleh Khalifah ‘Uthman ke wilayah Islam bersama mashaf ‘Uthmani yang telah disediakan.a.Antara para sahabat tersebut ada yang menerima terus daripada Nabi hanya satu bacaan sahaja.

1. Syatibi(w. AI-Aswad. Amr bin Syarkhabil. Abu Bakr Ahmad ibn Musa Menulis’Kitab alibn al-Abbas ibn Mujahid Sab’ah’iaitu (w. Di Basrah terdapat para qari masyhur antaranya Amir bin Abdul Qais. Abdurrahman bin Hurmuz. Al-Hasan Ibnu Sirin dan Qatadah. Khalid bin Sa'id.wa wajh al-Tahani fi alqiraat al-Sab’ah. salah seorang murid Abu Darda'.Di kota Kufah pula terdapatqari-'qari' antaranya Al-Qamah.324H) imam yang mengasingkan bersesuaian ilmu Qiraat kepada tujuh dengan penurunan al-Quran Keenam Hijrah dalam tujuh huruf. Sulaiman. Masruq. Abu Raja’.Di Madinah .penggunaan Bahasa Arab mula bercampur dengan bahasa lain.Imam-Imam qiraat ketika itu telah mengambil usaha menulis dan membukukan ilmu Qiraat untuk panduan generasi mendatang. Yahya bin Ya'mar. ‘Amru b. Rabi' bin Khatim. Ubaid. Ibnu AI-A'raj. Abu 'Aliyah. Ubaid bin Mudhailah. Abu Zar'ah dan Ibnu Asy-Sya'bi.590H) . Mu'ad bin Haris (Mu'ad AIQari').Hal ini merupakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya kesilapan dan kesalahan dalam penggunaan Bahasa Arab dan memberi kesan terhadap pembacaan alQuran. Urwah. Al-Haris bin Qais. Nasr bin Ashim. ZAMAN TABI’ TABIIN /IMAM-IMAM QIRAAT(ZAMAN PEMBUKUAN) Pada kurun pertama dan kedua Hijrah iaitu setelah syiar Islam berkembang luas sehingga melewati Negara Rom dan Parsi. Maimun.90H) CATATAN Mengumpulkan semua riwayat mengenai perbezaan Keempat Hijrah qiraat dengan Rasm uthmani. Di Syam . Salim. Ibnu Yasar. Abdurrahman Assulami. Beliau termasuk salah seorang murid ‘Uthman bin Affan. Di Kufah . Zar bin Khubais. Abu Muhammad al-Qasim Menulis kitab Hirz al-amani ibn Fayyurah al. Jadual di bawah menunjukkan perkembangan Ilmu Qiraat pada era penulisan dan pembukuan mengikut kurun-kurun hijrah: KURUN Pertama Hijrah PELOPOR Yahya ibn Yu’mar (w. Jabir bin Zaid. Muslim bin Jundub dan Sa'id bin Aslam. Mu'adz. Umar bin Abdul Aziz.Sejarah mencatatkan Syaykh Yahya ibn Yu’mar (wafat pada 90H) adalah perintis dalam permulaan era pembukuan ilmu qiraat iaitu seawal kurun pertama hijrah.terdapat juga ramai qari yang mahir antaranya AI-Mughirah bin Abi Syaibah Almakhzumi.Qari-Qari yang tinggal di Madinah antaranya ialah Ibnu Musayyab.4.

50% GPI yang dapat menguasai cara bacaan yang betul.833H) KAJIAN TENTANG KEFAHAMAN GURU PENDIDIKAN ISLAM MENGENAI KEFAHAMAN ILMU QIRAAT (BACAAN KHUSUS IMAM HAFS) ABSTRAK Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji tentang kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) tentang kefahaman ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs.Pada aspek bacaan Silah ha’.Pada aspek bacaan saktah. Kedah.3 % guru yang menguasai bacaan ini. 83.58.100% guru GPI dapat membaca dengan cara yang betul.tetapi hanya 66.Respon skala likert empat mata digunakan dalam soal selidik ini. Cadangan dari dapatan kajian.Mengumpul Qiraat yang Jazari(w. al-Ashr. para guru Pendidikan Islam haruslah mempelajari bacaaan qiraat khususnya bacaan Imam Hafs dan mempelajari ilmu qiraat untuk pengetahuan dan maklumat kepada mereka sebagai seorang murabbi.7% guru yang mengetahui pengertiaan bacaan Imalah. Pada aspek bacaan Naqal.Pada aspek bacaan Idgham Kabir. Silah ha’. Pada aspek bacaan Imalah.Seramai 12 orang guru .Qiraat sepuluh mutawatirah. Secara langsung memudahkan kecairan ilmu ini kepada anak didik. Selain itu. Terdapat lima aspek penting berdasarkan kepada bacaan khusus Imam Hafs yang terkandung dalam kajian ini iaitu bacaan Imalah.Objektif kajian ini dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai ilmu qiraat terutamanya bacaan khusus Imam Hafs. Kajian ini dijalankan menggunakan satu set soalan soal selidik yang dibina oleh pengkaji.Selain itu.Purata dan peratus digunakan dalam melapor dapatan kajian.Saktah dan Naqal. kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara pembacaan guru-guru Pendidikan Islam secara qiraat dalam bacaan khusus Imam Hafs ini. 09110 Baling.3 % guru yang menguasai cara bacaan Idgham kabir. .Dapatan kajian menunjukkan keseluruhannya tahap kefahaman guru-guru Pendidikan Islam di tahap memuaskan.100% guru-guru Pendidikan Islam menguasai cara membaca bacaan Imalah.Idgham kabir.Kesembilan hijrah Shams al-Din Muhammad Menulis kitab al-Nashr fi alibn Muhammad ibn al.iaitu 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan terlibat sebagai responden dalam kajian ini. soalan temubual juga telah dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman GPI mengenai bacaan khusus Imam Hafs.Kajian ini tertumpu kepada guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.

Naqal.mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Imalah bermaksud memiringkan bacaan . kerana Rasulullah s.Nama asal Imam ‘Asim ialah ‘Asim bin Abi al-Najud alAsadi.a.Antaranya. seperti firmanNya dalam surah al-Baqarah :121 Maksudnya. Raum dan Isymam. Silah ha’.Sumbangan al-Quran besar. ialah Imam ‘Asim.sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan.a.Rawinya yang terkenal ialah Shu’bah dan Hafs. Bagi Imam Hafs.Idgham kabir. Hafs dilahirkan pada tahun 90H . ayat 41. Ilmu al-Qiraat yang biasa dibincangkan merujuk kepada dua kumpulan Qiraat yang mutawatirah iaitu Qiraat Tujuh(al-Qiraat al Sab’ah) dan Qiraat Sepuluh (al-Qiraat al-Asharah).Al-Qiraat al-Sab’ah atau Qiraat Tujuh ialah bacaan yang dinasabkan kepada tujuh imam Qiraat atau al-Qurra yang terkenal.Kedua-duanya dituntut kepada umat Islam mempelajarinya.Silah ha’ ialah memanjangkan atau memendekkan ha dhamir atas . Antara bacaan khusus Imam Hafs ialah Imalah. Imam hafs ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin abi Daud al-Asadi al-Kufi al-Bazzaz.BAB I PENDAHULUAN Ilmu al-Quran dan ilmu al-Qiraat adalah saling melengkapi kerana al-Quran itu adalah al-Qiraat .w membaca dengan keseluruhan kaedah bacaan Qiraat tersebut.Saktah. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka.Kesemuanya adalah mutawatirah daripada Rasulullah s.Kebanyakan umat Islam di dunia pada hari ini.w . bacaan Imalah hanya terdapat pada satu tempat iaitu di surah Hud.dari fathah ke kasrah atau memiringkan alif ke Ya.membaca al-Quran dan mencetaknya mengikut riwayat Hafs. Allah memuji mereka yang membaca al-Quran dengan bacaan yang elok dan indah.Beliau mengambil ilmu Qiraat daripada Imam ‘Asim Hafs yang dalam merupakan bacaan ayah tirinya adalah secara begitu talaqqi.

Kajian ini melibatkan 12 orang guru Pendidikan Islam terdiri dari 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan. tetapi kurang pendedahan mengenai ilmu qiraat. Mengikut Imam hafs.Pada istilah bermaksud memindahkan baris hamzah qata’(samada baris fathah.0 Pengenalan Skop dan Tempat Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang mengkaji tentang kefahaman guruguru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.Keseluruhan item ialah 5 item soal selidik dan 5 soalan temubual ( bacaan).09110 Baling. Kajian ini hanya akan menumpukan kepada lima cara bacaan khusus Imam hafs ini. ha dhamir dipanjangkan walaupun didahulukan dengan huruf mati(sukun) seperti ayat surah al-Furqan.Bacaan Naqal pada bahasa ialah pindah.Quran dicetak menggunakan bacaan khusus Imam Hafs ini. Terdapat empat tempat saktah mengikut Imam Hafs iaitu pada Surah al-Kahfi ayat 1.Contohnya pada ayat di surah al-Baqarah ayat 22.Dalam riwayat Hafs hanya terdapat satu tempat iaitu pada surah al-Hujurat ayat 11.Surah al-Qiyamah ayat 27 dan Surah al-Muthaffiffin ayat 14. Silah ha’.Kedah mengenai ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs .Saktah bermaksud memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas dengan kadar dua harkat dengan niat meneruskan bacaan.. Saktah dan Naqal. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan satu set borang soal selidik yang telah dibina oleh pengkaji dan satu set soalan temubual. BAB II PENGENALAN SKOP DAN TEMPAT KAJIAN 2.Idgham Kabir ialah penyebutan dua huruf yang berbaris menjadi satu seolaholah huruf kedua adalah bertasydid. Bagi soalan soal selidik. digunakan .skala likert empat mata dengan kaedah skornya Tidak Tahu(TT) dengan skor 1 mata .Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah yang telah dipilih sebagai responden akan dikaji tahap kefahaman mereka tentang bacaan khusus Imam hafs ini iaitu Imalah.kasrah atau dhammah)kepada huruf sebelumnya yang berbaris mati(sukun).ayat 69.Ini kerana bacaan ini merupakan bacaan yang dibaca oleh umat Islam dan al.Idgham Kabir. Bacaan khusus Imam Hafs termasuklah bacaan Saktah dan Naqal.sebab –sebab tertentu.surah Yasin ayat 52.Hamzah tersebut dibuang. Semua responden mengetahui cara membaca al-Quran yang betul .Tidak Pasti(TP) dengan skor 2 mata Tidak Benar (TB) dengan skor 3 mata dan Benar (B) dengan skor 4 mata.

Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs . jawapan yang tepat ialah benar.iaitu soalan soal selidik dan soalan temubual.iaitu Naqal.Bagi soalan temubual(bacaan) .Item 3 berkaitan dengan bacaan Idgham kabir. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.7% GPI telah menjawab benar dan 33. Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian . Idgham kabir. iaitu Imalah. Silah ha’. Bahagian A merupakan butiran diri responden . Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.bahagian B dan Bahagian C. iaitu saktah. iii. Saktah dan Naqal.Sebanyak 2 item telah diberi bagi menilai aspek ini.Idgham kabir. bahagian B ialah soalan berkaitan dengan kajian manakala Bahagian C pula berkaitan kefahaman guru-guru Pendidikan Islam (GPI) mengenai cara bacaaan mengikut qiraat Imam Hafs.Item 1 hingga 5 juga merujuk kepada bacaan khusus Imam Hafs iaitu Imalah. iv.Data yang diperoleh telah dianalisis untuk mengetahui hasil kajian.dalam kajian ini.Silah ha’. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Antara objektif kajian ini ialah:Hafs. Tiada responden yang menjawab bagi . Manakala pada bahagian C (soalan temubual) .Item soal selidik dibina berdasarkan kepada lima aspek penting dalam bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Imalah. Bagi item 1soalan soal selidik.Item 2 berkaitan dengan bacaan Silah ha’. 66.Item 4 berkaitan dengan bacaan Saktah dan Item 5 adalah berkaitan dengan bacaan Naqal.iaitu Silah ha’.Saktah dan juga Naqal.dua skala digunakan iaitu Tepat (T) dan Tidak tepat (TT). 2.iaitu bahagian A. Item 1 bahagian B adalah berkaitan mengenai bacaan Imalah. BAB III HASIL KAJIAN 3.0 Hasil Kajian Dapatan kajian yang diperolehi dari soal selidik telah digunakan untuk menjawab objektif kajian 1 iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam(GPI) mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu Imalah.3% menjawab tidak pasti. ii.1 Objektif Kajian i.

. Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Silah ha’ bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan. ramai responden yang tidak mengetahui pengertian Imalah yang betul.Bagi soalan soal selidik. 58. Namun begitu.Jadual 2 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan Silah ha’melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan bagi bacaan Imalah. iaitu soalan berkaitan dengan bacaan Silah ha’. samada panjang atau pendekkan bacaan.skala Tidak Benar dan Tidak tahu.3% responden menjawab Benar dan 25% Tidak Benar dan 16. . Bagi soalan temubual membaca bacaan Silah ha’.7% Tidak Pasti.dua soalan telah dikemukakan. kajian mendapati 100% responden dapat membaca dengan tepat.58.3% responden membaca dengan tepat dan 41.Bagi soalan temubual membaca bacaan Imalah. Kemungkinan responden menganggap silah ha’ ialah hukum Mad silah bagi hukum tajwid. Kebanyakan responden keliru ketika membaca ayat yang mengandungi Silah ha’. Dapatan kajian seterusnya dapat menjawab objektif kajian ke dua iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan silah ha’. Bagi Item 2 .jawapan yang tepat ialah Benar.7% responden tidak menepati bacaan Silah ha’.Semua responden mengetahui cara bacaan Imalah seperti ayat dalamSurah Hud ayat dan biasa membacanya.Tiada responden yang menjawab skala Tidak tahu.

Dapatan kajian seterusnya menjawab objektif ketiga iaitu mengetahui kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Idgham kabir.Kebanyakan responden tidak mengetahui pengertian Idgham kabir.3% menjawab Tidak Benar dan 33. . responden memberikan tiga jawapan iaitu 58.cara membaca bacaan Idgham kabir .3% Benar.Jadual 3 dapat menunjukkan persepsi responden berkaitan bacaan idgham kabir melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan.8. Bagi item 3 iaitu soalan berkaitan idgham kabir.75% responden membaca dengan tepat dan 25% tidak dapat membaca dengan tepat.malah ada responden yang tidak pernah mendengar perkataan idgham kabir.tetapi tidak mengetahui ianya bacaan Idgham kabir. surah al-Baqarah tersebut.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Idgham kabir melalui dua bentuk soalan yang dikemukakan. Responden biasa dan tahu cara membaca kalimah idgham kabir pada ayat 22. Bagi soalan temubual.7% menjawab Tidak Pasti..Tiada responden yang menjawab skala Tidak Tahu.

Bagi soalan soal selidik .jawapan bagi item 4 ialah Benar.Saktah.7% responden membaca bacaan saktah dengan kurang tepat.3% responden dapat membaca dengan tepat dan 16. Responden memberikan dua jawapan iaitu 83. Dua Item telah dikemukakan berkaitan cara bacaan Naqal. iaitu bacaan Naqal. jawapan yang tepat .Bagi soalan soal selidik .Seterusnya.3% menjawab Benar dan 16.7 % responden menjawab Tidak Pasti. membaca bacaan saktah. Jadual 4 menunjukkan tahap kefahaman responden mengenai bacaan qiraat . item 4 adalah untuk menjawab objektif kajian keempat iaitu pemahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu bacaan Saktah. Dapatan kajian seterusnya adalah untuk menjawab objektif kelima iaitu kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs. 83.Tiada responden yang menjawab Tidak benar atau Tidak Tahu.Bagi soalan temubual.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan saktahm bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan.

Saktah dan Naqal dengan tepat. .kebanyakan responden tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar nama bacaan khusus Imam Hafs ini.tahap kefahaman guru Pendidikan Islam SK Kuala Pegang berada di tahap sederhana baik. Contohnya pada bacaan Imalah terdapat terdapat tanda seperti tanda intan.7% responden menjawab Benar dan 33. Sewaktu mengikuti pengajian dan juga kursus perguruan .ialah Benar.7% menjawab Tidak Pasti.Jadual 5 menunjukkan peratusan responden yang menjawab bagi soalan soal selidik dan soalan temubual.Ini adalah disebabkan kerana responden kurang pendedahan tentang ilmu qiraat. Namun begitu. Ini berdasarkan pandangan dan pembacaan 12 orang guru Pendidikan Islam yang dipilih sebagai responden.1 Cadangan dari Dapatan Kajian Berdasarkan kajian yang dijalankan .Tiada responden yang menjawab skala Tidak benar dan Tidak Tahu.Idgam kabir.Kajian mendapati responden dapat membaca kalimah-kalimah yang mengandungi bacaan khusus Imam Hafs seperti Imalah.Idgham Kabir dan juga Naqal.guru-guru kurang didedahkan tentang ilmu qiraat berbanding dengan ilmu tajwid . BAB IV PENUTUP 4. Ramai responden yang tidak memahami akan bacaan Silah ha’. Kajian mendapati responden hanya mengetahui secara asas bacaan Imalah dan Saktah.Jadual 5 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan qiraat Naqal.Ini mungkin kerana responden telah biasa dengan bacaan tersebut di samping terdapat tanda-tanda bacaan pada al-Quran Rasm Uthmani.Jadi ini memudahkan para pembaca mengetahui cara bacaan tersebut.66. silah ha’.

Antara cadangan yang boleh membantu ialah:a) Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat Guru-guru Pendidikan Islam samada di sekolah rendah atau menengah perlu mengikuti Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam ilmu Tilawah al-Quran. c) Menguasai tanda baca yang terdapat dalam al-Quran. dengan menjemput guru yang pakar mengenai ilmu qiraat untuk memberi pendedahan kepada guru-guru Pendidikan Islam. ilmu qiraat perlu dipelajari bukan sahaja untuk memahaminya tetapi juga untuk meningkatkan tahap pembacaan alQuran dengan lebih sempurna. b) Kursus Tahsin al-Quran Kursus Tahsin al-Quran juga merupakan satu cadangan yang dapat membantu meningkatkan kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs dan memperelokkan bacaan al-Quran. Selain itu. Guru-guru Pendidikan Islam akan dapat mengetahui cara bacaan khusus Imam Hafs .Cadangan yang dikemukakan ini diharap dapat membantu para guru pendidikan Islam meningkatkan kefahaman mengenai ilmu qiraat dan membaca al-Quran dengan lebih sempurna. guru mesti memahami dan menguasai tanda-tanda bacaan Rasm Uthmani yang terdapat dalam al-Quran.Guru Pendidikan Islam perlu mengetahui bahawa bacaan khusus Imam hafs adalah bacaan yang telah digunakan di dalam al-Quran Rasm Uthmani. pihak panitia Pendidikan Islam harus mengambil inisiatif mengadakan kursus tersebut di sekolah. Sebagai guru Pendidikan Islam kursus sebegini wajib dipealajari. Sebagai guru Pendidikan Islam. dan bukan bacaan qiraat yang perlu dipelajari oleh pihak tertentu sahaja. seperti bacaan Imalah pada ayat . Antara perkara yang ditekankan dalam kursus Tahsin alQuran ialah membaca al-Quran mengikut bacaan khusus Imam Hafs. Contohnya. Guru-guru Pendidikan Islam harus sedar.tempat bacaanya dan sebab bacaannya. bukan sahaja untuk bacaan sendiri tetapi juga untuk disampaikan keapada anak didik masing-masing. Guru Pendidikan Islam boleh menghadiri kursus ini di pusatpusat pengajian al-Quran yang mengajar ilmu qiraat. Ini akan dapat membantu guru memahami dengan lebih mendalam tentang bacaan khusus Imam Hafs disamping memperelokkan bacaan al-quran. Tanda baca tersebut adalah antara bacaan qiraat yang dibaca di dalam al-Quran. Kursus pendedahan ini hendaklah difokuskan kepada bacaan khusus Imam Hafs supaya tidak timbul kekeliruan dalam bacaan al-Quran apabila guru mempelajari ilmu qiraat Imam yang lain.

buku Ilmu Qiraat.Sekiranya perkara ini dapat dijalankan di sekolah.Selain tanda Imalah.surah Hud. .ilmu tafsir dan ilmu qiraat.guru dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan dapat memperelokkan bacaan alQuran. bagaimana guru hendak membaca dengan tepat dan menerangkan kepada para pelajar mereka. terdapat tanda lain seperti sin kecil di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu untuk bacaan saktah.kepala huruf ya dan huruf wau kecil untuk bacaan Silah ha dan banyak lagi.diberi tanda intan untuk memudahkan pembaca membaca dengan tepat. Selain itu.Manakala secara khususnya. dapat mengenalpasti tahap bacaan guru Pendidikan islam dalam tilawah al-Quran. Sebagai guru Pendidikan Islam. Melalui pembacaan . Dengan itu.Sekiranya.Kajian ini bermanfaat kepada guru Pendidikan Islam secara umumnya kerana dapat mengetahui sejauh mana kefahaman mereka dalam ilmu qiraat. Guru Pendidikan Islam boleh mengadakan perbincangan mengenai bacaan qiraat yang terdapat dalam al-Quran.guru hendaklah merujuk kepada orang yang mahir dalam bidang qiraat. guru Pendidikan Islam tidak memahami perkara yang dibaca. tentulah guru Pendidikan Islam akan mampu menjadi pendidik yang betul-betul berpengetahuan mengenai tilawah alQuran. Ini dapat memberi pendedahan dan pengetahuan kepada guru Pendidikan Islam mengenai bacaan qiraat yang sebenarnya. guru-guru dapat mencari jalan dan berusaha untuk mengatasi kelemahan melalui beberapa cadangan yang dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan memantapkan bacaan dalam tilwah al-Quran. Sekiranya guru tidak mengetahui maksud tanda tersebut. Perbincangan ini boleh diadakan sebulan atau dua bulan sekali. semestinya guru mengetahui dan menguasai keempat-empat bidang ini. ilmu tarannum. guru Pendidikan Islam boleh menambah pengetahuan mereka mengenai bacaan qiraat dengan membaca buku.2 Kesimpulan Bidang tilawah al-Quran merupakan satu bidang penting dalam Pendidikan Islam. terutamanya perkara yang berkaitan dengan tilawah al-Quran. d) Membaca buku-buku berkaitan Ilmu Qiraat.Ianya terdiri dari beberapa bahagian seperti ilmu tajwid. e) Mengadakan perbincangan/muzakarah dalam Panitia Pendidikan Islam Perbincangan atau muzakarah adalah penting bagi menyelesaikan sesuatu perkara. 4.Guru-guru yang kurang mahir tentang bacaan qiraat boleh bertanya kepada guru yang telah mahir.

Sekiranya para guru berpengetahuan dan berkemahiran . tentulah dapat meningkatkan lagi mutu tilawah al-Quran.Guru Pendidikan Islam harus menyedari bahawa ilmu qiraat ialah ilmu yang mesti dipelajari oleh mereka sebagai persediaan mereka menjadi seorang pendidik. hasrat Kementerian Pelajaran untuk melahirkan guru Pendidikan Islam yang cemerlang dan pelajar-pelajar celik al-Quran akan tercapai. (3224 patah perkataan) .mantap dan kukuh untuk mengajar tilawah al-Quran. Mereka mesti mempunyai ilmu yang cukup.Dengan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful