FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP

)

SEMESTER JANUARI 2011

HBQE2203 AL-QIRAAT

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

690825025538002 690825025538 019-5672535 norasiah_not@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN UTARA KEDAH DARUL AMAN

a. Dengan ini. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat bermula sejak al-Quran mula diturunkan.w.1 ZAMAN RASULULLAH SAW (PERINGKAT PENURUNAN ILMU AL-QIRAAT) Penurunan ilmu Qiraat bermula setelah mendapat keizinan Allah s. membaca al-Quran dalam tujuh huruf atau tujuh bacaan.w. dan baginda akan mendengar dengan penuh tekun .AlQiraat bermaksud ilmu yang mengenal pasti kaedah sebutan bagi setiap kalimah al-Quran dan cara menyempurnakannya sama ada disepakati atau sebaliknya bersandarkan bentuk penyampaiannya.kepada Rasulullah s.Kaedah penyampaian al-Quran adalah secara talaqqi dan musyafahah dengan perantaraan Jibril a.a. Zaman Rasulullah s.a.0 PENDAHULUAN Ilmu Al-qiraat merupakan satu bidang ilmu yang berkait rapat dengan al-Quran.w (peringkat Ilmu al-Qiraat). penurunan Sahabat r.apabila Kami telah menyempurnakan bacaanya(kepadamu.Al-Quran hanya diturunkan dalam satu huruf sahaja dan bacaan secara qiraat belum diamalkan sehingga mendatangkan kesukaran para sahabat r.Oleh itu..bermaksud …….s.( Tabi’ dan II.Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah :16-18.menghafaznya dan membaca sebagaimana /Zaman Imam-Imam al- . Rasulullah s. di mana Al-Quran telah diturunkan dengan tujuh huruf. Setiap wahyu yang diturunkan akan dimulai dengan bacaan Jibril a. Sejarah perkembangan ilmu Qiraat dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu:I.a. Memandangkan hal itu.boleh memilih bacaan yang mudah untuk dibaca.t.maka bacalah menurut bacaannya itu.s . membaca al-Quran.a.t .lalu Allah memerintahkan Jibril mengajar Rasulullah s.a. para Sahabat r.w.kepada Rasulullah s.dengan perantaraan Jibril a.a.s).w. Pada peringkat awal penurunan.mengadu kepada Allah s. Zaman Qiraat Pembukuan) 1.w.a. Zaman Tabi’in Peringkat Tabi’in (Peringkat penyebaran ) III.PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT 1.

maka bacalah sebagaimana bacaan Ibn Ummi Abidin (Abdullah ibn Mas’ud). Ibnu Mas'ud.w bersabda.wajarlah kalau timbul perbezaan qiraat pada generasi tabiin dan generasi penerusnya .w. Mujahid.Sesungguhnya Rasulullah s.a. di serata wilayah Islam di antaranya: Di Mekah .yang bermaksud. Kesinambungan dari amalan ini.Generasi para Sahabat r.maka Rasulullah s. Oleh kerana itu.s. Bagi memelihara al.walaubagaimanapun perbezaan qiraat ini masih lagi berada dalam lingkungan tujuh huruf (bacaan) yang diturunkan Allah s.a.w.disampaikan.Perkara ini jelas diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah. Merekalah yang dihantar oleh Khalifah ‘Uthman ke wilayah Islam bersama mashaf ‘Uthmani yang telah disediakan. 1.para Sahabat berperanan sebagai Qurra’. 1.a. Umar ibn al-Khatab. Ikrimah dan Ibnu Malikah . menjamin kehebatan dan keimanan mereka dan mengklafisikasikan generasi ini sebagai sebaik-baik kurun selepas kewafatannya.secara bertalaqqi. Para Sahabat telah menerima bacaan al-Quran dan menghafaznya secara langsung dari Rasulullah s.w tanpa membuat sebarang perubahan .Quran dari sebarang kesilapan ketika membacanya Rasulullah akan menyemak bacaannya setahun sekali dengan Jibril a. Uthman ibn Affan. Ali ibn Abi Talib.3 ZAMAN TABI’IN (ZAMAN PENYEBARAN) Hasil didikan para qari zaman sahabat. tiga bacaan dan bahkan ada yang menerima lebih daripada itu dan kemudian mereka mengajarkan bacaan yang diterimanya tadi kepada orang yang belajar. Ubay ibn Kaab. Zaid bin Thabit.a.Qiraah Ubay ibn Kaab menjadi pegangan penduduk Syam dan sebagainya.barangsiapa yang suka membaca al-Quran yang menepati bacaanya sebgaimana diturunkannaya .a.Bacaan para Sahabat menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia antaranya qiraah Ibn Mas’ud menjadi pegangan penduduk Kufah.Antara para sahabat tersebut ada yang menerima terus daripada Nabi hanya satu bacaan sahaja.a. Atak Tawus.Antara hufaz-hufaz yang terkenal di kalangan para Sahabat ialah Abu Bakr al-Siddiq.2 ZAMAN SAHABAT DAN TABI’IN R.w. (ZAMAN PENYEBARAN) Selepas kewafatan Rasulullah s.A.Terdapat ramai Huffaz di kalangan para Sahabat r. merupakan satu era di mana Rasulullah s.Mereka ini menjadi sumber dan guru kepada generasi Tabi’in dalam meriwayatkan Qiraat secara bersanad. ada pula yang menerima dua bacaan. Abu Darda' dan Abu Musa Al-Asy'ari. muncullah pakar-pakar qiraat generasi tabiin..w telah mengajar kaedah bacaan al-Quran tersebut kepada para Sahabat sebagaimana diterimanya tanpa menokok tambah.Qari-Qari' yang tinggal di Mekah antaranya ialah Ubaid bin Umair.a.t.

penggunaan Bahasa Arab mula bercampur dengan bahasa lain. Di Kufah . Abdurrahman bin Hurmuz. ZAMAN TABI’ TABIIN /IMAM-IMAM QIRAAT(ZAMAN PEMBUKUAN) Pada kurun pertama dan kedua Hijrah iaitu setelah syiar Islam berkembang luas sehingga melewati Negara Rom dan Parsi. Mu'ad bin Haris (Mu'ad AIQari').590H) .Di Madinah . Jabir bin Zaid. Umar bin Abdul Aziz. Syatibi(w. Mu'adz. Ibnu AI-A'raj. Khalid bin Sa'id. Abu Raja’. salah seorang murid Abu Darda'. Abu Bakr Ahmad ibn Musa Menulis’Kitab alibn al-Abbas ibn Mujahid Sab’ah’iaitu (w. Amr bin Syarkhabil. Ibnu Yasar. Abu Muhammad al-Qasim Menulis kitab Hirz al-amani ibn Fayyurah al. Maimun.Sejarah mencatatkan Syaykh Yahya ibn Yu’mar (wafat pada 90H) adalah perintis dalam permulaan era pembukuan ilmu qiraat iaitu seawal kurun pertama hijrah.Imam-Imam qiraat ketika itu telah mengambil usaha menulis dan membukukan ilmu Qiraat untuk panduan generasi mendatang.Di kota Kufah pula terdapatqari-'qari' antaranya Al-Qamah. Jadual di bawah menunjukkan perkembangan Ilmu Qiraat pada era penulisan dan pembukuan mengikut kurun-kurun hijrah: KURUN Pertama Hijrah PELOPOR Yahya ibn Yu’mar (w. Al-Haris bin Qais. Masruq.Qari-Qari yang tinggal di Madinah antaranya ialah Ibnu Musayyab. ‘Amru b. Al-Hasan Ibnu Sirin dan Qatadah. Muslim bin Jundub dan Sa'id bin Aslam. Zar bin Khubais.Hal ini merupakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya kesilapan dan kesalahan dalam penggunaan Bahasa Arab dan memberi kesan terhadap pembacaan alQuran. Nasr bin Ashim. Ubaid. Salim.90H) CATATAN Mengumpulkan semua riwayat mengenai perbezaan Keempat Hijrah qiraat dengan Rasm uthmani. Ubaid bin Mudhailah. Abdurrahman Assulami. Beliau termasuk salah seorang murid ‘Uthman bin Affan.terdapat juga ramai qari yang mahir antaranya AI-Mughirah bin Abi Syaibah Almakhzumi. Rabi' bin Khatim.4. Di Syam .wa wajh al-Tahani fi alqiraat al-Sab’ah.324H) imam yang mengasingkan bersesuaian ilmu Qiraat kepada tujuh dengan penurunan al-Quran Keenam Hijrah dalam tujuh huruf. Sulaiman. Urwah. Di Basrah terdapat para qari masyhur antaranya Amir bin Abdul Qais. Yahya bin Ya'mar. AI-Aswad. 1. Abu 'Aliyah. Abu Zar'ah dan Ibnu Asy-Sya'bi.

83.Dapatan kajian menunjukkan keseluruhannya tahap kefahaman guru-guru Pendidikan Islam di tahap memuaskan. Terdapat lima aspek penting berdasarkan kepada bacaan khusus Imam Hafs yang terkandung dalam kajian ini iaitu bacaan Imalah.Objektif kajian ini dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai ilmu qiraat terutamanya bacaan khusus Imam Hafs.100% guru-guru Pendidikan Islam menguasai cara membaca bacaan Imalah. 09110 Baling.Idgham kabir. Kedah.Mengumpul Qiraat yang Jazari(w.58. soalan temubual juga telah dijalankan bagi mengetahui tahap kefahaman GPI mengenai bacaan khusus Imam Hafs. Silah ha’. para guru Pendidikan Islam haruslah mempelajari bacaaan qiraat khususnya bacaan Imam Hafs dan mempelajari ilmu qiraat untuk pengetahuan dan maklumat kepada mereka sebagai seorang murabbi.7% guru yang mengetahui pengertiaan bacaan Imalah.100% guru GPI dapat membaca dengan cara yang betul.iaitu 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan terlibat sebagai responden dalam kajian ini.Kajian ini tertumpu kepada guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang. Pada aspek bacaan Imalah.Pada aspek bacaan Silah ha’. Pada aspek bacaan Naqal. Kajian ini dijalankan menggunakan satu set soalan soal selidik yang dibina oleh pengkaji.tetapi hanya 66. al-Ashr. Cadangan dari dapatan kajian.Qiraat sepuluh mutawatirah.3 % guru yang menguasai bacaan ini.Purata dan peratus digunakan dalam melapor dapatan kajian.833H) KAJIAN TENTANG KEFAHAMAN GURU PENDIDIKAN ISLAM MENGENAI KEFAHAMAN ILMU QIRAAT (BACAAN KHUSUS IMAM HAFS) ABSTRAK Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji tentang kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) tentang kefahaman ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs.Pada aspek bacaan Idgham Kabir.Pada aspek bacaan saktah.Seramai 12 orang guru . Selain itu. .Selain itu.Kesembilan hijrah Shams al-Din Muhammad Menulis kitab al-Nashr fi alibn Muhammad ibn al.3 % guru yang menguasai cara bacaan Idgham kabir. Secara langsung memudahkan kecairan ilmu ini kepada anak didik.Saktah dan Naqal.Respon skala likert empat mata digunakan dalam soal selidik ini.50% GPI yang dapat menguasai cara bacaan yang betul. kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara pembacaan guru-guru Pendidikan Islam secara qiraat dalam bacaan khusus Imam Hafs ini.

Silah ha’ ialah memanjangkan atau memendekkan ha dhamir atas . Hafs dilahirkan pada tahun 90H . bacaan Imalah hanya terdapat pada satu tempat iaitu di surah Hud.dari fathah ke kasrah atau memiringkan alif ke Ya. Bagi Imam Hafs.mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang rugi.Idgham kabir.Naqal.sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. ayat 41. Imalah bermaksud memiringkan bacaan . Silah ha’.w membaca dengan keseluruhan kaedah bacaan Qiraat tersebut. Imam hafs ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin abi Daud al-Asadi al-Kufi al-Bazzaz.Kebanyakan umat Islam di dunia pada hari ini. Raum dan Isymam.Sumbangan al-Quran besar.membaca al-Quran dan mencetaknya mengikut riwayat Hafs.BAB I PENDAHULUAN Ilmu al-Quran dan ilmu al-Qiraat adalah saling melengkapi kerana al-Quran itu adalah al-Qiraat . Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka. kerana Rasulullah s. Ilmu al-Qiraat yang biasa dibincangkan merujuk kepada dua kumpulan Qiraat yang mutawatirah iaitu Qiraat Tujuh(al-Qiraat al Sab’ah) dan Qiraat Sepuluh (al-Qiraat al-Asharah).Antaranya.Kesemuanya adalah mutawatirah daripada Rasulullah s.Kedua-duanya dituntut kepada umat Islam mempelajarinya. ialah Imam ‘Asim. Antara bacaan khusus Imam Hafs ialah Imalah.a.Beliau mengambil ilmu Qiraat daripada Imam ‘Asim Hafs yang dalam merupakan bacaan ayah tirinya adalah secara begitu talaqqi.Nama asal Imam ‘Asim ialah ‘Asim bin Abi al-Najud alAsadi.Saktah.w . seperti firmanNya dalam surah al-Baqarah :121 Maksudnya.Rawinya yang terkenal ialah Shu’bah dan Hafs.Al-Qiraat al-Sab’ah atau Qiraat Tujuh ialah bacaan yang dinasabkan kepada tujuh imam Qiraat atau al-Qurra yang terkenal.a. Allah memuji mereka yang membaca al-Quran dengan bacaan yang elok dan indah.

Kajian ini melibatkan 12 orang guru Pendidikan Islam terdiri dari 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan.Keseluruhan item ialah 5 item soal selidik dan 5 soalan temubual ( bacaan). Kajian ini hanya akan menumpukan kepada lima cara bacaan khusus Imam hafs ini.surah Yasin ayat 52.Dalam riwayat Hafs hanya terdapat satu tempat iaitu pada surah al-Hujurat ayat 11. Bacaan khusus Imam Hafs termasuklah bacaan Saktah dan Naqal.Quran dicetak menggunakan bacaan khusus Imam Hafs ini. Bagi soalan soal selidik. digunakan . Silah ha’. Terdapat empat tempat saktah mengikut Imam Hafs iaitu pada Surah al-Kahfi ayat 1.Idgham Kabir. BAB II PENGENALAN SKOP DAN TEMPAT KAJIAN 2. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan satu set borang soal selidik yang telah dibina oleh pengkaji dan satu set soalan temubual.skala likert empat mata dengan kaedah skornya Tidak Tahu(TT) dengan skor 1 mata .Kedah mengenai ilmu qiraat iaitu bacaan khusus Imam Hafs .kasrah atau dhammah)kepada huruf sebelumnya yang berbaris mati(sukun).Ini kerana bacaan ini merupakan bacaan yang dibaca oleh umat Islam dan al.Contohnya pada ayat di surah al-Baqarah ayat 22..Surah al-Qiyamah ayat 27 dan Surah al-Muthaffiffin ayat 14. tetapi kurang pendedahan mengenai ilmu qiraat. Semua responden mengetahui cara membaca al-Quran yang betul .Pada istilah bermaksud memindahkan baris hamzah qata’(samada baris fathah.Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah yang telah dipilih sebagai responden akan dikaji tahap kefahaman mereka tentang bacaan khusus Imam hafs ini iaitu Imalah. Mengikut Imam hafs.Idgham Kabir ialah penyebutan dua huruf yang berbaris menjadi satu seolaholah huruf kedua adalah bertasydid.0 Pengenalan Skop dan Tempat Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang mengkaji tentang kefahaman guruguru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang.09110 Baling.Tidak Pasti(TP) dengan skor 2 mata Tidak Benar (TB) dengan skor 3 mata dan Benar (B) dengan skor 4 mata.Hamzah tersebut dibuang.sebab –sebab tertentu. Saktah dan Naqal.Saktah bermaksud memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas dengan kadar dua harkat dengan niat meneruskan bacaan.Bacaan Naqal pada bahasa ialah pindah.ayat 69. ha dhamir dipanjangkan walaupun didahulukan dengan huruf mati(sukun) seperti ayat surah al-Furqan.

Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs .7% GPI telah menjawab benar dan 33.iaitu bahagian A. jawapan yang tepat ialah benar. BAB III HASIL KAJIAN 3. bahagian B ialah soalan berkaitan dengan kajian manakala Bahagian C pula berkaitan kefahaman guru-guru Pendidikan Islam (GPI) mengenai cara bacaaan mengikut qiraat Imam Hafs. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Antara objektif kajian ini ialah:Hafs. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.Silah ha’.Sebanyak 2 item telah diberi bagi menilai aspek ini.Item 2 berkaitan dengan bacaan Silah ha’.dua skala digunakan iaitu Tepat (T) dan Tidak tepat (TT). Silah ha’.0 Hasil Kajian Dapatan kajian yang diperolehi dari soal selidik telah digunakan untuk menjawab objektif kajian 1 iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam(GPI) mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu Imalah.Item 1 hingga 5 juga merujuk kepada bacaan khusus Imam Hafs iaitu Imalah. ii.dalam kajian ini. iaitu Imalah. Idgham kabir. Tiada responden yang menjawab bagi .iaitu soalan soal selidik dan soalan temubual.iaitu Naqal.Item 4 berkaitan dengan bacaan Saktah dan Item 5 adalah berkaitan dengan bacaan Naqal. Item 1 bahagian B adalah berkaitan mengenai bacaan Imalah. iii.Saktah dan juga Naqal. Saktah dan Naqal.3% menjawab tidak pasti.1 Objektif Kajian i. Mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs. iaitu saktah.Idgham kabir.iaitu Silah ha’. iv. 66.Item soal selidik dibina berdasarkan kepada lima aspek penting dalam bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Imalah. Bagi item 1soalan soal selidik. Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian . 2.Data yang diperoleh telah dianalisis untuk mengetahui hasil kajian. Bahagian A merupakan butiran diri responden .Bagi soalan temubual(bacaan) .Item 3 berkaitan dengan bacaan Idgham kabir.bahagian B dan Bahagian C. Manakala pada bahagian C (soalan temubual) .

Tiada responden yang menjawab skala Tidak tahu.skala Tidak Benar dan Tidak tahu. iaitu soalan berkaitan dengan bacaan Silah ha’. samada panjang atau pendekkan bacaan.7% responden tidak menepati bacaan Silah ha’. Bagi Item 2 . kajian mendapati 100% responden dapat membaca dengan tepat.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan bagi bacaan Imalah.3% responden membaca dengan tepat dan 41. 58.jawapan yang tepat ialah Benar.7% Tidak Pasti.Bagi soalan temubual membaca bacaan Imalah.Jadual 2 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan Silah ha’melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan.Semua responden mengetahui cara bacaan Imalah seperti ayat dalamSurah Hud ayat dan biasa membacanya.3% responden menjawab Benar dan 25% Tidak Benar dan 16. Kemungkinan responden menganggap silah ha’ ialah hukum Mad silah bagi hukum tajwid. Kebanyakan responden keliru ketika membaca ayat yang mengandungi Silah ha’.Bagi soalan soal selidik. Dapatan kajian seterusnya dapat menjawab objektif kajian ke dua iaitu mengetahui tahap kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan silah ha’. . ramai responden yang tidak mengetahui pengertian Imalah yang betul. Namun begitu. Bagi soalan temubual membaca bacaan Silah ha’. Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Silah ha’ bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan.58. .dua soalan telah dikemukakan.

.Tiada responden yang menjawab skala Tidak Tahu. responden memberikan tiga jawapan iaitu 58.3% Benar.Kebanyakan responden tidak mengetahui pengertian Idgham kabir.malah ada responden yang tidak pernah mendengar perkataan idgham kabir.3% menjawab Tidak Benar dan 33.Jadual 3 dapat menunjukkan persepsi responden berkaitan bacaan idgham kabir melalui soalan soal selidik dan soalan temubual yang dikemukakan. Bagi soalan temubual.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan Idgham kabir melalui dua bentuk soalan yang dikemukakan.7% menjawab Tidak Pasti.. Bagi item 3 iaitu soalan berkaitan idgham kabir.Dapatan kajian seterusnya menjawab objektif ketiga iaitu mengetahui kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs iaitu bacaan Idgham kabir.cara membaca bacaan Idgham kabir .75% responden membaca dengan tepat dan 25% tidak dapat membaca dengan tepat.tetapi tidak mengetahui ianya bacaan Idgham kabir.8. surah al-Baqarah tersebut. Responden biasa dan tahu cara membaca kalimah idgham kabir pada ayat 22.

Saktah. item 4 adalah untuk menjawab objektif kajian keempat iaitu pemahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam hafs iaitu bacaan Saktah. Dua Item telah dikemukakan berkaitan cara bacaan Naqal. membaca bacaan saktah. jawapan yang tepat .7% responden membaca bacaan saktah dengan kurang tepat. Responden memberikan dua jawapan iaitu 83.jawapan bagi item 4 ialah Benar. Jadual 4 menunjukkan tahap kefahaman responden mengenai bacaan qiraat .3% responden dapat membaca dengan tepat dan 16.Bagi soalan temubual.Graf di bawah menunjukkan tahap kefahaman guru Pendidikan Islam (GPI) dalam bacaan saktahm bagi kedua-dua bentuk soalan yang dikemukakan.Bagi soalan soal selidik . Dapatan kajian seterusnya adalah untuk menjawab objektif kelima iaitu kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs.3% menjawab Benar dan 16. Bagi soalan soal selidik . 83. iaitu bacaan Naqal.7 % responden menjawab Tidak Pasti.Seterusnya.Tiada responden yang menjawab Tidak benar atau Tidak Tahu.

Idgam kabir.Tiada responden yang menjawab skala Tidak benar dan Tidak Tahu.tahap kefahaman guru Pendidikan Islam SK Kuala Pegang berada di tahap sederhana baik. Namun begitu.Jadual 5 menunjukkan persepsi responden mengenai bacaan qiraat Naqal.7% responden menjawab Benar dan 33.Saktah dan Naqal dengan tepat.Ini adalah disebabkan kerana responden kurang pendedahan tentang ilmu qiraat.1 Cadangan dari Dapatan Kajian Berdasarkan kajian yang dijalankan . silah ha’.66.7% menjawab Tidak Pasti. Ramai responden yang tidak memahami akan bacaan Silah ha’.Ini mungkin kerana responden telah biasa dengan bacaan tersebut di samping terdapat tanda-tanda bacaan pada al-Quran Rasm Uthmani.ialah Benar. Ini berdasarkan pandangan dan pembacaan 12 orang guru Pendidikan Islam yang dipilih sebagai responden.Jadual 5 menunjukkan peratusan responden yang menjawab bagi soalan soal selidik dan soalan temubual.kebanyakan responden tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar nama bacaan khusus Imam Hafs ini. Kajian mendapati responden hanya mengetahui secara asas bacaan Imalah dan Saktah.Kajian mendapati responden dapat membaca kalimah-kalimah yang mengandungi bacaan khusus Imam Hafs seperti Imalah. Contohnya pada bacaan Imalah terdapat terdapat tanda seperti tanda intan. Sewaktu mengikuti pengajian dan juga kursus perguruan .guru-guru kurang didedahkan tentang ilmu qiraat berbanding dengan ilmu tajwid .Jadi ini memudahkan para pembaca mengetahui cara bacaan tersebut. . BAB IV PENUTUP 4.Idgham Kabir dan juga Naqal.

Guru-guru Pendidikan Islam akan dapat mengetahui cara bacaan khusus Imam Hafs . Contohnya. Sebagai guru Pendidikan Islam kursus sebegini wajib dipealajari.Cadangan yang dikemukakan ini diharap dapat membantu para guru pendidikan Islam meningkatkan kefahaman mengenai ilmu qiraat dan membaca al-Quran dengan lebih sempurna. b) Kursus Tahsin al-Quran Kursus Tahsin al-Quran juga merupakan satu cadangan yang dapat membantu meningkatkan kefahaman guru Pendidikan Islam mengenai bacaan khusus Imam Hafs dan memperelokkan bacaan al-Quran. Kursus pendedahan ini hendaklah difokuskan kepada bacaan khusus Imam Hafs supaya tidak timbul kekeliruan dalam bacaan al-Quran apabila guru mempelajari ilmu qiraat Imam yang lain. pihak panitia Pendidikan Islam harus mengambil inisiatif mengadakan kursus tersebut di sekolah.Antara cadangan yang boleh membantu ialah:a) Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat Guru-guru Pendidikan Islam samada di sekolah rendah atau menengah perlu mengikuti Kursus Pendedahan Ilmu Qiraat bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam ilmu Tilawah al-Quran. guru mesti memahami dan menguasai tanda-tanda bacaan Rasm Uthmani yang terdapat dalam al-Quran. Guru Pendidikan Islam boleh menghadiri kursus ini di pusatpusat pengajian al-Quran yang mengajar ilmu qiraat. dengan menjemput guru yang pakar mengenai ilmu qiraat untuk memberi pendedahan kepada guru-guru Pendidikan Islam. ilmu qiraat perlu dipelajari bukan sahaja untuk memahaminya tetapi juga untuk meningkatkan tahap pembacaan alQuran dengan lebih sempurna. Guru-guru Pendidikan Islam harus sedar.Guru Pendidikan Islam perlu mengetahui bahawa bacaan khusus Imam hafs adalah bacaan yang telah digunakan di dalam al-Quran Rasm Uthmani. Antara perkara yang ditekankan dalam kursus Tahsin alQuran ialah membaca al-Quran mengikut bacaan khusus Imam Hafs. Tanda baca tersebut adalah antara bacaan qiraat yang dibaca di dalam al-Quran. Ini akan dapat membantu guru memahami dengan lebih mendalam tentang bacaan khusus Imam Hafs disamping memperelokkan bacaan al-quran.tempat bacaanya dan sebab bacaannya. Sebagai guru Pendidikan Islam. dan bukan bacaan qiraat yang perlu dipelajari oleh pihak tertentu sahaja. seperti bacaan Imalah pada ayat . bukan sahaja untuk bacaan sendiri tetapi juga untuk disampaikan keapada anak didik masing-masing. c) Menguasai tanda baca yang terdapat dalam al-Quran. Selain itu.

terdapat tanda lain seperti sin kecil di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu untuk bacaan saktah.surah Hud. Sekiranya guru tidak mengetahui maksud tanda tersebut. e) Mengadakan perbincangan/muzakarah dalam Panitia Pendidikan Islam Perbincangan atau muzakarah adalah penting bagi menyelesaikan sesuatu perkara.diberi tanda intan untuk memudahkan pembaca membaca dengan tepat. Dengan itu. Melalui pembacaan .Selain tanda Imalah. guru-guru dapat mencari jalan dan berusaha untuk mengatasi kelemahan melalui beberapa cadangan yang dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan memantapkan bacaan dalam tilwah al-Quran.Guru-guru yang kurang mahir tentang bacaan qiraat boleh bertanya kepada guru yang telah mahir. Perbincangan ini boleh diadakan sebulan atau dua bulan sekali.Sekiranya perkara ini dapat dijalankan di sekolah. bagaimana guru hendak membaca dengan tepat dan menerangkan kepada para pelajar mereka. Selain itu.2 Kesimpulan Bidang tilawah al-Quran merupakan satu bidang penting dalam Pendidikan Islam. Sebagai guru Pendidikan Islam.buku Ilmu Qiraat. Guru Pendidikan Islam boleh mengadakan perbincangan mengenai bacaan qiraat yang terdapat dalam al-Quran. dapat mengenalpasti tahap bacaan guru Pendidikan islam dalam tilawah al-Quran.Manakala secara khususnya. guru Pendidikan Islam boleh menambah pengetahuan mereka mengenai bacaan qiraat dengan membaca buku. 4. d) Membaca buku-buku berkaitan Ilmu Qiraat. guru Pendidikan Islam tidak memahami perkara yang dibaca.ilmu tafsir dan ilmu qiraat.kepala huruf ya dan huruf wau kecil untuk bacaan Silah ha dan banyak lagi. tentulah guru Pendidikan Islam akan mampu menjadi pendidik yang betul-betul berpengetahuan mengenai tilawah alQuran. Ini dapat memberi pendedahan dan pengetahuan kepada guru Pendidikan Islam mengenai bacaan qiraat yang sebenarnya.Ianya terdiri dari beberapa bahagian seperti ilmu tajwid. semestinya guru mengetahui dan menguasai keempat-empat bidang ini. ilmu tarannum. terutamanya perkara yang berkaitan dengan tilawah al-Quran.guru hendaklah merujuk kepada orang yang mahir dalam bidang qiraat. .Kajian ini bermanfaat kepada guru Pendidikan Islam secara umumnya kerana dapat mengetahui sejauh mana kefahaman mereka dalam ilmu qiraat.Sekiranya.guru dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam bacaan qiraat dan dapat memperelokkan bacaan alQuran.

(3224 patah perkataan) . hasrat Kementerian Pelajaran untuk melahirkan guru Pendidikan Islam yang cemerlang dan pelajar-pelajar celik al-Quran akan tercapai. Mereka mesti mempunyai ilmu yang cukup. tentulah dapat meningkatkan lagi mutu tilawah al-Quran.mantap dan kukuh untuk mengajar tilawah al-Quran. Sekiranya para guru berpengetahuan dan berkemahiran .Dengan itu.Guru Pendidikan Islam harus menyedari bahawa ilmu qiraat ialah ilmu yang mesti dipelajari oleh mereka sebagai persediaan mereka menjadi seorang pendidik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful