Ketentuan Umum Tata Cara Izin Melakukan Perkawinan dan Perceraian 1.

Calon suami/isteri PNS dan CPNS K/L adalah WNI yang bersih dari keterpengaruhan organisasi terlarang. 2. Setiap PNS dan CPNS K/L yang akan melangsungkan perkawinan atau perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari atasan langsungnya yang diketahui/disetujui oleh Kepala K/L. 3. PNS dan CPNS K/L yang telah melangsungkan perkawinan diwajibkan melapor kepada Sekretaris K/L melalui Kabag. Kepeg dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. 4. Pelanggaran terhadap peraturan perkawinan dan perceraian akan diberikan sanksi. Tata Cara Izin Melakukan Perkawinan PNS dan CPNS K/L yang akan melangsungkan perkawinan, wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala K/L melalui Sekretaris Utama cq Kabag Kepeg paling lambat 20 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan melampirkan persyaratan kelengkapan adiministrasi sbb: 1. Surat permohonan izin perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh atasan langsung pada unit kerja masing-masing, dengan ketentuan: - Golongan I dan II diketahui oleh pejabat eselon III - Golongan III diketahui oleh pejabat eselon II - Golongan IV diketahui oleh pejabat eselon I 2. Surat persetujuan dari Orang Tua/wali Pegawai dan calon suami/istri. 3. Surat persetujuan calon mempelai suami/isteri. 4. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan: - Surat Keterangan untuk nikah (formulir model N1). - Surat Keterangan asal-usul calon suami/isteri (formulir model N2). - Surat Keterangan orang tua (formulir model N4). 5. Surat Keterangan dari Pimpinan Instansi bagi calon suami/isteri yang bekerja. 6. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari POLRI bagi calon suami/isteri. (Asli) 7. Surat Izin Cerai dari dinas bagi janda/duda yang akan menjadi calon suami/isteri Pegawai Negeri. 8. Surat cerai atau keterangan kematian isteri atau suami bagi janda/duda yang akan menjadi calon suami/isteri dan pegawai yang berstatus janda/duda. 9. Fotokopi KTP Calon Suami dan Isteri 10. Fotokopi Kartu Keluarga calon sumai dan isteri

Mengetahui. . Ruang Jabatan Satuan Kerja Tempat. Kepala xxx Hormat Kami. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/Gol. Demikian atas perhatian dan persetujuan Bapak. kami ucapkan terima kasih. Pimpinan K/L di – Jakarta Dengan Hormat.Jakarta. tanggal lahir Agama Alamat : : : : : : : : Mengajukan permohonan izin menikah dengan: Nama Tempat. ………………… Kepada Yth. tanggal lahir Agama Pekerjaan Alamat : : : : : Pernikahan tersebut insya Allah akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal Tempat : : Bersama surat ini pula kami lampirkan surat-surat yang diperlukan sebagai persyaratan administrasi untuk izin menikah.

tanggal lahir Agama Kewarganegaraan Pekerjaan : Alamat Adalah orang tua dari Nama : Tempat. Jakarta. . xxx xxx (nama pengusul) NIP.. tanggal lahir Agama Kewarganegaraan Pekerjaan : Alamat : : : : sebagai kelengkapan Demikian surat persetujuan ini dibuat persyaratan administrasi izin menikah anak kami. xxx SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat. ……………….(nama atasan yg menanfatangani) NIP.xxx. tanggal lahir Agama Kewarganegaraan Pekerjaan : Alamat : : : : : : : : : Menyetujui pernikahan anak kami dengan: Nama : Tempat.

. Jakarta.(nama ortu/wali) SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat. tanggal lahir Agama Kewarganegaraan Pekerjaan : Alamat : : : : : : : : : Menyetujui pernikahan anak kami dengan: Nama : Tempat. tanggal lahir Agama Kewarganegaraan Pekerjaan : Alamat Adalah orang tua dari Nama : Tempat. . ………………. tanggal lahir Agama Kewarganegaraan Pekerjaan : Alamat : : : : sebagai kelengkapan Demikian surat persetujuan ini dibuat persyaratan administrasi izin menikah anak kami.

Calon Isteri. Jakarta. Calon Suami: Nama : Tempat. I.(nama ortu/wali) SURAT PERSETUJUAN CALON PASUTRI Yang bertanda tangan di bawah ini : I. tanggal lahir Agama : Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat : : : : : : : Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar sukarela dan dengan kesadaran sendiri. Calon Suami. setuju untuk melangsungkan pernikahan. Calon Isteri: Nama : Tempat. Demikian surat persetujuan ini dibuat sebagai kelengkapan persyaratan administrasi izin menikah. (NAMA) (NAMA) . tanggal lahir Agama : Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat : II. II. tanpa paksaan dari siapapun juga.

Satuan Organisasi : f. . Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya. b. tanggal lahir Jenis Kelamin Agama Alamat di bawah ini: : : : : : : : : dengan ini memberitahukan dengan hormat.. g. maka saya mengharapkan agar: a. Pas foto isteri/suami saya ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. Instansi : g. j. Tempat. Ruang Jabatan/pekerjaan Satuan Organisasi Instansi Tempat. Ruang : d. Yang bertanda tangan Nama : NIP : Pangkat/Gol. Pada tanggal …………………. f. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi isteri/suami saya. Telah melangsungkan perkawinan sebagai tersebut di bawah ini: a.LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA 1. b. a. i. Agama : j. 3. e. NIP : c. Berhubung dengan itu. c. Nama : b. Alamat : yang pertama dengan wanita/pria 2. b. Jabatan/pekerjaan : e. bahwa saya: a. Di ……………………………. tanggal lahir : h. d. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan: a. Pangkat/Gol. b. Salinan syah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap 1 (satu). h. Jenis Kelamin : i.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya. . (nama) NIP……………….