Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) PJM3114 2(1+1) 45 Jam Tiada Enam – Tahun Tiga 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menghubungkaitkan serta menjelaskan teori-teori dan falsafah pendidikan dengan kurikulum Pendidikan Jasmani suaian. Menjelaskan kepentingan Pendidikan Jasmani suaian terhadap perkembangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial murid kurang upaya. Mengenalpasti kandungan sukatan pelajaran dan pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani suaian. Mengintergrasikan kemahiran mengajar dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bermakna Menilai dan menganalisa pengajaran dan pembelajaran Bekerjasama dan berinteraksi dengan golongan istimewa dalam pelbagai situasi dan keadaan.

Sinopsis

Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani, sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian, aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Emphasis given to the concepts of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing adapted physical education acitivities, the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching.

teori dan falsafah pembentukan kurikulum pendidikan jasmani suaian untuk murid kurang upaya • • • Konsep dan definisi pendidikan jasmani suaian Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan pendidikan jasmani suaian Pendidikan jasmani untuk semua 2 3 Kepentingan pendidikan jasmani suaian Pertumbuhan dan perkembangan fizikal Perkembangan kognitif Perkembangan afektif Faktor motivasi untuk murid kurang upaya 2 4 Konsep dalam pembentukan kurikulum pendidikan jasmani suaian Konsep. penggabungjalinan dan integrasi dalam pendidikan jasmani suaian • Tunjang pembelajaran pendidikan jasmani suaian 2 . definisi dan matlamat Hala tuju kurikulum Proses pembentukan kurikulum 2 5 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran pendidikan jasmani suaian di Malaysia • Konsep kesepaduan.Tajuk Teori 1 Kandungan Jam Sejarah dan perkembangan pendidikan jasmani suaian • • • Pendidikan jasmani di sekolah Pendidikan jasmani dalam masyarakat orang kurang upaya Pendidikan jasmani suaian untuk murid kurang upaya di Malaysia 1 2 Konsep.

.6 Kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian Infrastruktur dan tenaga pengajar Perkembangan murid Peralatan dan kemudahan Persekitaran budaya dan tempat 2 7 Persediaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani suaian • Rancangan kerja tahunan dan semester • Rancangan kerja harian kelas bersepadu (inclusion) • Rancangan kerja harian kelas bersendirian (separated) Jumlah Amali 4 15 1 Strategi. kaedah dan teknik. Lawatan amali/ ilmiah 10 2 Pengajaran Mikro Pelaksanaan pengajaran mikro Penilaian dan analisis pengajaran mikro Penilaian dalam pengajaran pendidikan jasmani suaian • • Penilaian formatif .tahap kecergasan Jumlah Jumlah Keseluruhan 16 3 4 30 45 .hasil pembelajaran Penilaian sumatif . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani suaian Strategi.

IL: Human Kinetics. Lee. L. V. S.C. & Melograno. D.T.M.. M. Teaching physical education (5th ed.J. Boston: WCB McGraw-Hill.. F. K. Adapted physical education (5th ed. (1999). Daniels and Evelyn A.Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan 60% 40% Rujukan Asas Arthur S. Gallahue. CA: Harper and Row Publishers.) San Francisco. Wuest. C. Champaign. D. & Ashworth. A. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). (2003). A.. Rujukan Tambahan Kelly.E. J. & Donnelly. Champaign.) San Francisco. Mosston. IL: Human Kinetics. Developmental physical education for all children (4th edition). (2003). Foundations of physical education and sport (13th edition).R. IL: Human Kinetics. & Bucher. CA: Benjamin Cummings. Champaign. Davies (2002). Developing the physical education curriculum: An achievement-based approach. & Thomas. Thomas. (2002)..L. . (2004).A.