KANDUNGAN

PERKARA 1. 2. 3. TUJUAN LATAR BELAKANG AM DAN PENTADBIRAN 3.1 Pentadbiran Dan Pengurusan Personel 3.1.1 Maklumat –maklumat Pengurusan dan Personel 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 Maklumat Staf Jabatan Maklumat JTB Maklumat Pengguna Agensi Berkaitan Tanah

MUKA SURAT 1 1 4 4 4 4–5 5–6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 – 11 11 – 12 12 13 13 - 16

3.1.2 Keupayaan Sistem Yang Dibangunkan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5 3.2 Pengurusan Cuti Jabatan Pengurusan Kehadiran Kerjaluar Pengurusan Diari Kerjaluar Pengurusan Diari Pejabat Tuntutan Perjalanan dan Elaun Kerjaluar

Pentadbiran Dan Pengurusan Aset Ukur 3.2.1 Maklumat Aset Jabatan 3.2.2 Maklumat Aset JTB

3.3 3.4

Pengurusan Tapak Kalibrasi Pendaftaran Dan Pengurusan Fail Ukur 3.4.1 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah Jabatan,

i

Pewartaan dan Multi Purpose 3.4.2 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah JTB 3.4.3 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Strata 3.4.3.1 3.5 3.6 3.7 3.8 4. Pendaftaran Fail 16 – 18 18 18 – 19 19 – 20 20 – 22 22 – 25 25 – 26 26 26 Datum Ukuran Datum Geosentrik Malaysia (GDM2000) Sistem Unjuran Koordinat Syarat-syarat Datum 26 – 28 28 28 28 28 29 29 29 – 30 30 30 30 – 32 32 – 33 34

Imbasan Dokumen Jenis Permohonan Dan Dokumen Iringan Penyediaan Surihan Kerjaluar (SKL) Berdigit Notifikasi

AMALAN KERJALUAR 4.1 Datum 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2

Kaedah Pengukuran 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Kaedah GNSS Kaedah terabas Radiasi Persilangan Silangalikan

4.3 4.4 4.5

Cerapan Sudut dan Bearing Cerapan Jarak Penandaan Sempadan

ii

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.7 4.8 4.9

Kaedah Untuk Menanam Tanda Sempadan Baru Kaedah Penandaan Kaedah Penandaan Cadastral Reference Mark (CRM) Jenis Tanda Sempadan Untuk Penandaan

34 34 – 36 36 – 37 38 38 – 39 39 – 40 40 – 41 41 41 42 42 42 – 43 44 44 45 45 – 46 46 46 – 48 48 48 – 49 50 50 50 – 52

Rekod Cerapan Format Rekod Cerapan Huraian Tanda Sempadan, Tanda Ukur dan Nombor Stesen Pindaan Cerapan

4.10 Penghantaran Data-data Cerapan 4.11 Kaedah Pelarasan Data 4.12 Penentuan Ketepatan Kerjaluar 4.12.1 Tikaian Ukuran

4.13 Perbezaan Keluasan 4.14 Had Anjakan Koordinat 4.15 Perbandingan Nilai Koordinat Baru dan Koordinat NDCDB 4.16 Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.17 Pengecualian Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.18 Ukuran Ofset 4.19 Kalibrasi Peralatan Ukur 4.19.1 5. Kaedah Kalibrasi Total Station dan Peralatan GNSS

AMALAN PEJABAT 5.1 Proses Semakan Kualiti 5.1.1 Pelarasan Data Cerapan Kaedah Terabas (16 ASCII)

iii

1.4 Penyediaan Pelan Akui Maklumat Yang Perlu Ditunjukkan Dalam Pelan Akui Sijil Di Atas Pelan Akui JTB Pindaan Pelan Ukur 5.2.1.10 Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan (NDCDB) 6.5. PERKARA AM PEMAKAIAN PENAMBAHBAIKAN PELAKSANAAN 10.4 5.5 5. PEMBATALAN iv . 7.8 5.6 5.4 5.2.1.2. 9.9 Pelan Hakmilik Tanah (B1) Penyediaan Pelan Warta Penyediaan Pelan Akui Pajakan Melombong Penyediaan Pelan Multi Purpose Tandatangan Berdigit Penyerahan Dokumen ke KOMMS Atau Laman Web JUPEM2U Lapisan GIS Layer Management System (GLMS) 5.5 5.2 5.7 5.1 5. 8.3 5.3 Pelarasan Data Cerapan Kaedah GNSS Sepenuhnya Pelarasan Data Cerapan Gabungan Kaedah GNSS dan Terabas Data Lodgement Semakan Kualiti 52 – 55 55 – 57 5.1.2 5.2.2 57 – 58 58 58 59 – 60 60 – 62 62 – 63 63 – 65 65 66 – 67 67 – 68 68 68 – 70 70 70 – 82 82 – 83 83 83 84 84 84 Pelan Akui (PA) 5.3 5.

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN PERKARA A B B1 B2 C C1 Carta Organisasi JUPEM Negeri Role Pengguna Laporan Kehadiran Kerjaluar Diari Kerja eTSM Cara Penomboran Fail Ukur Mengikut Negeri Maklumat Yang Perlu Dimasukkan Ke Dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur PU ASCII Keterangan Format PU ASCII Pelan Pra Hitungan ASCII Keterangan Format Pelan Pra Hitungan ASCII Borang Penghantaran Pelan Strata (Peringkat 1) Strata XML ASCII Keterangan Format Strata XML ASCII Contoh Format Strata XML Struktur Data Bagi Kawasan Berwarta Format Piawai Bagi Notifikasi Kaedah dan Prosedur Pengukuran Menggunakan GNSS Contoh Laporan RTGA C2 C3 C4 C5 D D1 D2 D3 E F G H1 v .

) Contoh Kedudukan Tanda CRM Yang Sesuai JUPEM ASCII Keterangan JUPEM ASCII Contoh Fail JUPEM GNSS Maklumat Teks Di Atas Pelan Akui dan Penggunaan Istilah Serta Simbol Dalam eKadaster O P Q Q1 Q2 Q3 Q4 R1 R2 Pengendalian Tanam Pastian Panduan Mengambil Ofset Contoh Borang Ujian EDM Contoh Borang Ringkasan Hitungan Masa-Hakiki Tapak Kalibrasi Ujian EDM/GNSS Contoh Format Fail Yang Dikeluarkan Oleh eMedmas Contoh Format Fail EDM/GNSS Yang Dikeluarkan Oleh Sistem Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Passed Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Lower Bound vi .T.H2 Contoh Hasil Laporan Validasi Menggunakan Modul Positioning Validation Module (PVM) I1 I2 J1 J2 K K1 K2 L1 L2 M1 M2 M3 N Contoh Kaedah Radiasi Bagi Trabas Tertutup Contoh Kaedah Radiasi Bagi Trabas Terbuka Contoh Kaedah Persilangan Contoh Kaedah Silangalikan Tatacara Penentuan Azimut Dengan Cerapan Matahari Format Rekod Cerapan Matahari Format Rekod Cerapan Matahari ASCII Contoh Kaedah Tiada Tanda (T.

R3 R4 Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Upper Bound Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – ERROR Could Not Compute Approximate Coordinates R5 Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – The Solution Did Not Converge R6 Senarai Semakan Kualiti S1 S2 S3 S4 T1 T2 U V W X1 X2 X3 Contoh Format PA JUPEM Landscape Contoh Format PA JUPEM Portrait Contoh Format PA JTB Landscape Contoh Format PA JTB Portrait Contoh Format Draf Pelan Warta (DW) Contoh Format Pelan Warta (PW) Struktur Data Bagi Sempadan Pentadbiran Struktur Data Bagi Maklumat Jalan Contoh Cara Mengambil Ofset Beserta String Line Struktur Data Bagi Maklumat TownKg Struktur Data Bagi Maklumat Hidrografi Struktur Data Bagi Maklumat Bangunan vii .

National Digital Cadastral Database) serta Pangkalan Data Ukur Strata / Stratum / Marin (PDUSSM).Rujukan Kami: Tarikh: JUPEM 18/7/2.148 Jld. 1 . LATAR BELAKANG 2. 3 ( 39 ) 9 Disember 2009 Semua Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri PEKELILING KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN BILANGAN 6 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN AMALAN KERJA UKUR KADASTER DALAM PERSEKITARAN eKADASTER 1.1 eKadaster merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi ICT. 2. GIS dan ukur masa kini bertujuan untuk mempercepat dan memantapkan lagi sistem penyampaian ukur kadaster negara melalui pengintergrasian sistem yang berkesan. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan garis panduan amalan kerjaluar dan pejabat bagi kerja ukur kadaster di dalam persekitaran eKadaster untuk digunapakai oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan Juruukur Tanah Berlesen (JTB). Ianya melibatkan rombakan daripada proses kerja ukuran konvensional Bowditch dan Transit kepada Survey Accurate Coordinate melalui Pelarasan Ganda Dua Terkecil dan pewujudan Pangkalan Data Ukur Kadaster Berdigit Kebangsaan (NDCDB .

Kerja tersebut sebaliknya hendaklah diproses bersekali dan menyeluruh menggunakan sistem eKadaster bagi memastikan hasrat untuk mempercepatkan sistem penyampaian ukur kadaster negara tercapai. eFee.2. eQC. ePU. NDCDB. eSPID. eSPEK. pemetaan.5 Amalan mengasingkan kerja ukur kadaster Jabatan. eSupport . eCRM.2 Sistem eKadaster dibangunkan bagi membolehkan semua data kadaster. eKiosk. melibatkan semua jenis penyimpanan. eReporting. imej satelit. 2. 2. SUM. dan melibatkan semua jenis data security. melibatkan semua jenis integrasi dalaman dan luaran. eGLMS. ePKI. CSRS.3 Antara modul-modul yang dibangunkan adalah JUPEM2U. penyenggaraan dan ’back up’ data. namun masih mengekalkan elemen-elemen di setiap modul seperti berikut: melibatkan semua jenis ukuran hakmilik yang berkuat kuasa dari segi perundangan. Medmas dan SPPK. 2 . eTSM. melibatkan semua jenis capaian maklumat yang lebih berkesan dan efektif. peta utiliti dan lain-lain maklumat GIS diintegrasikan dalam satu pangkalan data dan digunakan untuk urusan perancangan pembangunan negara. 2. DRP. kerja JTB dan Agensi Berkaitan Tanah (ABT) hendaklah dihentikan. melibatkan dengan usaha untuk mempercepatkan sistem penyampaian kerajaan dan menguntungkan pelanggan / stakeholder. eNotification.4 Walau bagaimanapun. modul-modul yang dibangunkan tersebut adalah tidak terhad kepada pembangunan modul-modul itu sahaja dan boleh berubah mengikut kesesuaian dan peredaran teknologi semasa jika berkaitan. SPAK. SSM.

Peraturan Ukur Kadaster 2009 (PUK 2009) telah digubal dan seterusnya dikuatkuasakan pelaksanaannya melalui Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia Bil.7 Ukur kadaster telah mengalami perubahan dalam era kecanggihan teknologi dengan penggunaan peralatan ukur seperti Total Station dan Global Navigation Satellite System (GNSS) bagi menentukan kedudukan persempadanan dan tanda kawalan.9 Oleh yang demikian. semakan dan penyediaan lukisan pelan kepada metodologi terkini. 3 . hitungan. satu garis panduan baru yang menetapkan prosedur ukur kadaster yang lebih terperinci dalam persekitaran eKadaster perlu disediakan untuk diterimapakai oleh JUPEM.2. Perubahan ini telah membawa kesan kepada pemakaian Peraturan Ukur Kadaster 2002 (PUK 2002) dan garis panduan sedia ada yang mana peruntukanperuntukan dalam dokumen tersebut tidak lagi dapat memenuhi keperluan amalan ukur kadaster semasa.8 Sehubungan dengan itu. dokumen tersebut cuma memperuntukkan peraturan mengenai pengendalian kerja ukur yang baru dalam bentuk yang umum sahaja. Walau bagaimanapun. JTB dan ABT dalam melaksanakan kerja-kerja ukuran kadaster pada masa kini selaras dengan keupayaan sistem sedia ada yang digunakan oleh JUPEM. 2. Perkembangan teknologi perkomputeran dan ICT masa kini juga telah mengubah kerja-kerja cerapan di padang.6 Bagi membolehkan perlaksanaan kerja dalam persekitaran eKadaster dapat dilakukan sepenuhnya. Carta organisasi bagi JUPEM Negeri di bawah persekitaran eKadaster adalah seperti di Lampiran “A”. 5/2009. satu penyusunan semula organisasi perlu dilakukan supaya proses integrasi modul dapat dibuat dan integriti serta kredibiliti data ukuran terjamin. 2. 2.

4 . Setelah di dalam modul yang pendaftaran personel disediakan. ii.maklumat Pengurusan dan Personel Maklumat-maklumat personel bagi staf Jabatan dan juga Juruukur Tanah Berlesen (JTB) yang akan melaksanakan kerja di dalam persekitaran eKadaster ini perlu didaftarkan ke dalam sistem yang dibangunkan.1 Pentadbiran Dan Pengurusan Personel 3. Juruukur Daerah (JUD) bertanggungjawab mendaftar pekerja awam baru.1.1. cuti tahunan dan pergerakan staf. barulah dilakukan pelaksanaan kerja di dalam persekitaran eKadaster boleh dilaksanakan. Manakala di peringkat Pejabat Ukur Daerah (PUD).3.1 Maklumat Staf Jabatan i. AM DAN PENTADBIRAN 3. Unit Pentadbiran JUPEM dalam Negeri bertanggungjawab memasukkan serta mengemaskini data bagi gaji hakiki.1.1 Maklumat . Unit dan Pentadbiran mengemaskini bertanggungjawab carta organisasi membuat pendaftaran kemasukan staf baru JUPEM Negeri. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu di ambil sebelum meneruskan kerja dalam persekitaran eKadaster ini iaitu: 3. elaun.

iii. Kod pengguna Jabatan adalah melalui Nombor Kad Pengenalan dan kata laluan sistem. Pengguna adalah bertanggungjawab memasukkan maklumat personel. Pengguna mampu menukar kod kata laluan dan penting untuk merahsiakan kata laluan bagi tujuan keselamatan. Data-data Pejabat akan JUPEM dikemaskini dan secara ‘incremental update’ kepada server di Ibu kemudiannya disalurkan kepada server di JUPEM Negeri. Jika pengguna terlupa kata laluan. keluarga dan kenderaan ke dalam sistem yang dibangunkan. v. Pendaftaran maklumat JTB dan Pembantu Kerjaluar pangkalan akan data dikemaskini berdasarkan ke dalam maklumat daripada eLJT. 3. perkhidmatan. 5 .2 Maklumat JTB i. Di Pejabat Ukur Daerah (PUD).1. iv. ii.1. alamat. vi. Pegawai Teknologi Maklumat berkeupayaan menjana semula kata laluan piawai untuk pengguna berkaitan. JUD dan pegawai kerjaluar bertanggungjawab mengemaskini maklumat bagi pengurusan kumpulan kerja.

iii. Maklumat-maklumat yang perlu direkodkan dalam Pangkalan Data Personel adalah seperti berikut.Bahagian Kadaster bertanggungjawab menyelia maklumat ini. 6 . Nama Nombor Kad Pengenalan Nama dan Alamat Firma Nombor Telefon Nombor LJT Email Nama Pembantu Kerjaluar Nombor Kad Pengenalan Pembantu Kerjaluar Tarikh Pendaftaran dan Tarikh Tamat Nombor Kad sistem. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) iv. Jika pengguna terlupa kata laluan. sistem akan menjana semula kata laluan melalui peringatan ke email pengguna berkaitan. v. untuk tujuan Kod pengguna JTB adalah Pengenalan kod kata dan laluan kata kata dan laluan laluan penting bagi JTB/Pembantu Kerjaluar mampu menukar merahsiakan keselamatan.

(a) (b) (c) (d) (e) (f) ii. iii. 3. 7 .3.1. sistem akan menjana semula kata laluan melalui peringatan ke email pengguna berkaitan. Maklumat-maklumat pengguna luar yang perlu disertakan bersama permohonan untuk didaftarkan oleh Unit Pentadbiran JUPEM Negeri adalah seperti berikut. oleh yang demikian ianya tertakluk kepada role pengguna dalam sistem.3 Maklumat Pengguna Agensi Berkaitan Tanah Mana-mana agensi berkaitan tanah yang hendak menggunakan sistem perlulah membuat permohonan rasmi kepada JUPEM. i. Jika pengguna terlupa kata laluan.1. Kod Nama Pegawai Nombor Kad Pengenalan Nama dan Alamat Pejabat Nombor Telefon Pejabat Jawatan Email Pegawai pengguna dan adalah kata Nombor laluan Kad Pengenalan sistem.2 Keupayaan Sistem Yang Dibangunkan Semua sistem boleh diakses secara dalam talian. Pengguna mampu menukar kod kata laluan dan perlu merahsiakan kata laluan bagi tujuan keselamatan.1. Role setiap pengguna adalah seperti di Lampiran “B”.

semua personel dimestikan menggunakan sistem ini. pengesahan dan kelulusan cuti boleh dilakukan secara dalam talian. Diari Pasukan Kerjaluar perlu diulas dan disahkan oleh JUD dan PUPN secara dalam talian.dry mengikut fail kerja setiap hari. Fail *.3 Pengurusan Diari Kerjaluar i. ii. 3.1. Kehadiran pasukan kerjaluar hendaklah direkodkan melalui fail *. Diari pasukan kerjaluar hendaklah direkodkan melalui fail *. 8 .dry hendaklah dimuat naik secara dalam talian ke pangkalan data pengurusan diari. 3. Contoh Borang Kehadiran adalah seperti di Lampiran “B1”. Oleh itu.2.crd hendaklah dimuat naik secara dalam talian ke pangkalan data pengurusan kehadiran.2. ii.1.crd mengikut fail kerja setiap hari.2 Pengurusan Kehadiran Kerjaluar i. Contoh Diari Kerjaluar adalah seperti di Lampiran “B2”.2.1 Pengurusan Cuti Jabatan Permohonan. Borang Kehadiran Pasukan Kerjaluar perlu diulas dan disahkan oleh JUD secara dalam talian.1. Fail *.3.

3. perlulah didaftarkan supaya kerja-kerja di dalam persekitaran eKadaster boleh dilaksanakan.4 Pengurusan Diari Pejabat i.2.1.5 Tuntutan Perjalanan dan Elaun Kerjaluar i. Maklumat tuntutan setiap pasukan kerjaluar akan disimpan dalam pangkalan data personel masing-masing.2. 3. Pembangunan sistem ini membolehkan proses pemantauan. ii.2. Tuntutan perjalanan dan elaun kerjaluar bagi setiap ahli pasukan ukur boleh dijanakan hasil gabungan antara cuti. diari dan kehadiran. ii.1 Maklumat Aset Jabatan i. Diari perlu diulas dan disahkan oleh Ketua Cawangan dan Timbalan Pengarah Ukur. 3. 9 . kawalan dan penyelenggaraan semua peralatan aset di bawah kedudukan individu dan cawangan dilaksanakan secara berkesan.3. Setiap personel di peringkat pemproses perlu mengemaskini diari setiap hari secara dalam talian.1.2 Pentadbiran Dan Pengurusan Aset Ukur Pengurusan aset melibatkan semua aset perolehan Jabatan dan JTB.

Pegawai pendaftaran secara dalam talian. Pendaftaran aset-aset ukur ini akan membolehkan JUD dan Pegawai Kerjaluar membuat kalibrasi alat ukur yang digunakan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Maklumat yang perlu didaftarkan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Nombor Siri Pendaftaran Nombor Siri Pembuat Jenis dan Kos Aset Tarikh Perolehan Daftar serta Status Aset Lokasi Penempatan Aset Tarikh Penempatan Aset Rekod Penyelenggaraan Aset aset di peringkat PUD. vi. Maklumat aset seperti alat ukur. Pegawai aset adalah bertanggungjawab mendaftarkan semua aset Jabatan. iii. Kerosakan aset boleh dilaporkan secara dalam talian oleh semua personel dan aduan ini perlu disahkan oleh Pegawai Teknologi Maklumat bagi peralatan ICT. boleh membuat iv. v. 10 . Sistem juga berkemampuan memberi peringatan awal mengenai status tarikh luput kalibrasi. perkakasan ICT dan perisian yang digunakan bagi melaksanakan kerja perlu didaftarkan.ii. Manakala bagi peralatan ukur di peringkat PUD perlu disahkan oleh JUD.

Pengesahan dan kelulusan bagi data-data kalibrasi alat ukur akan diluluskan oleh JUD di JUPEM Negeri mengikut ditetapkan Kalibrasi. Sistem juga berkemampuan memberi peringatan awal mengenai status tarikh luput kalibrasi. Nombor Siri Pendaftaran Nombor Siri Pembuat Pendaftaran aset-aset ukur ini nanti akan membolehkan JTB dan Pembantu Kerjaluar membuat kalibrasi alat ukur yang digunakan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.edm dan *.2 Maklumat Aset JTB i. viii.2. iiii. Peralatan ukur hendaklah didaftarkan oleh JTB secara dalam talian. lokasi dan tapak disimpan cerapan dalam kalibrasi Pangkalan bagi Data mengeluarkan sijil kalibrasi berdigit dalam tempoh yang 11 . Pangkalan Data Kalibrasi akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM dan kemudiannya dimuat turunkan ke seluruh Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri. Maklumat yang perlu didaftarkan adalah seperti berikut: (a) (b) ii.gnss) dalam tempoh yang ditetapkan dan disimpan dalam Pangkalan Data Kalibrasi. 3.vii. Pengesahan dan kelulusan bagi data-data kalibrasi alat ukur akan diluluskan oleh JUD di JUPEM Negeri mengikut lokasi tapak cerapan kalibrasi bagi mengeluarkan sijil kalibrasi berdigit (*.

vi.med dan *. Pangkalan Data Kalibrasi akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM dan kemudiannya dimuat turunkan ke seluruh Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri. iii. 12 . tapak kalibrasi perlu dikalibrasikan dua tahun sekali menggunakan alat yang diiktiraf sebagai piawaian oleh pihak SIRIM.iv.med dan *.pdf) akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM.3 Pengurusan Tapak Kalibrasi Bagi memastikan kalibrasi peralatan ukur dapat dilaksanakan dengan baik dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jarak antara pilar yang telah dikalibrasi adalah merupakan jarak piawaian kepada kalibrasi alat EDM/GNSS. Data berdigit (*.gnss) dari portal JUPEM Negeri untuk melaksanakan kalibrasi peralatan ukur . Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM akan dimuat turunkan kepada Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri. Bahagian Kadaster bertanggungjawab dalam menjalankan cerapan jarak antara pilar dan memprosesnya sehingga membolehkan sijil piawaian dijana. iv. v. 3. i.gnss) dan (*. Sijil piawaian perlu disahkan dan ditandatangani oleh Pengarah Ukur Bahagian Kadaster. Sistem akan memberi notis kepada PUPN setiap kali ada perubahan sijil kalibrasi tapak di bawah seliaannya. Pengguna Jabatan / JTB / ABT boleh memuat turunkan (*. ii.

Permohonan Ukur secara hardcopy . Permohonan Ukur Warta (PUW) dan Permohonan Ukur Multi Purpose (PUMP) diterima dari Pejabat Tanah atau Agensi .Agensi Berkaitan Tanah (ABT).1 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah Jabatan. Hakmilik Strata. (b) Timbalan dibuka. Pengarah Ukur (TPU) membuat pengesahan dan mendaftarkan fail kerja yang PU yang diterima perlu disemak dan diimbas sebelum fail kerja dibuka 13 . ii. Data-data ini disimpan ke dalam Pangkalan Data Pendaftaran Ukur. Pewartaan dan Multi Purpose. 3.4 Pendaftaran Dan Pengurusan Fail Ukur Setiap Permohonan Ukur (PU) yang diterima perlu didaftarkan ke dalam sistem mengikut kategori seperti Ukuran Hakmilik Tanah. Ini akan membolehkan fail-fail tersebut diselia dan dipantau pergerakannya. Tindakan pendaftaran fail bermula apabila Permohonan Ukur Hakmilik Tanah (PU). Sistem pendaftaran ini juga berkemampuan untuk memaparkan data spatial pendaftaran dan pergerakan fail. Contoh adalah seperti di Lampiran “C”. Pewartaan dan Multi Purpose i.3. Sistem pendaftaran boleh menerima Permohonan Ukur secara hardcopy ataupun Permohonan Ukur berdigit iii.4. (a) .

(d) Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari PU. Maklumat yang perlu dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur ialah seperti di Lampiran “C1”. Permohonan Ukur Berdigit.pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan. (e) Semua dokumen hendaklah diimbas mengikut permohonan ukur yang berkaitan seperti para 3. sistem akan menjana nombor lot berdasarkan jumlah nombor PT atau parcel.(c) Sistem akan menjana nombor fail ukur secara automatik. (d) dan (e) boleh diakses oleh Cawangan Pewartaan dan Multi Purpose bagi tujuan penyediaan Pelan Warta (PW) dan Pelan Multi Purpose (PM). *. *.pud – berkaitan dengan maklumat 14 • • • . iv.6 dan disimpan dalam Pangkalan Data Pengurusan Dokumen merujuk kepada nombor fail kerja yang didaftarkan. *. (a) PU berdigit yang diterima dari Pejabat Tanah dalam bentuk berdigit (PU ASCII) di mana mengandungi tiga fail PU ASCII.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. (f) Semua maklumat di para (c).

sokongan seperti jenis guna tanah. Di antara lampiran tersebut adalah: Surat Kelulusan. 15 .TIF Pelbagai berkaitan (c) dokumen-dokumen yang dengan permohonan tanah. fail baru perlu didaftarkan.TIF Sijil Pengecualian Bayaran. *. Jika perlu pengurangan dan penambahan nombor lot.pud dan *.pul. (b) Di samping PU ASCII yang diterima. v. lampiranlampiran yang berkaitan dengan permohonan tanah akan disertakan bersama dengan fail PU berdigit.pub dan *.pud adalah seperti di Lampiran format “C2” manakala seperti di keterangan adalah Lampiran “C3”.pub akan dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur. Contoh format *.TIF Surat Pejabat Tanah. TPU akan meluluskan pengeluaran nombor lot bagi setiap fail ukur. nama dan alamat pemohon dll. (d) Maklumat daripada *. Penambahan atau pengurangan nombor lot adalah tidak dibenarkan selepas fail tersebut didaftarkan. • • • • Semua dokumen dan Permohonan Ukur Berdigit hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh PTG/PTD. *.pul.

*. maka penghantaran perlulah dibuat melalui sistem dan proses semakan kualiti akan dibuat oleh pengguna yang berdaftar dengan JUPEM. *.pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan.1. proses seterusnya sama seperti di para 3. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat seperti di para 5.4. Bagi PU Warta dan Multi Purpose yang melibatkan pengukuran. Sistem pendaftaran ini berkemampuan untuk memaparkan data spatial pendaftaran dan pergerakan fail. Sekiranya PU Warta dan Multi Purpose disertakan bersama 16 ASCII (telah diukur). Tindakan pendaftaran fail bermula apabila Pelan Pra Hitungan diterima untuk permohonan nombor lot.7 (Penyediaan Surihan Kerja Luar (SKL) Berdigit). 3. vii.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. ii. Penyediaan Pelan Pra Hitungan hendaklah mengambilkira perkara berikut: (a) Bagi kawasan yang telah mempunyai NDCDB sepenuhnya JTB hanya perlu menghantar fail-fail berikut: *.2 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah JTB i.pud – berkaitan dengan maklumat sokongan seperti jenis guna 16 • • • .vi.

*. Pelan Pra Hitungan kepada disediakan berdasarkan koordinat GDM2000 beserta maklumat tanda-tanda CRM yang sesuai. *. iv.crm.pul.pud – berkaitan dengan maklumat sokongan seperti jenis guna tanah. *. nama dan alamat pemohon dll. Contoh format dan keterangan format bagi *.pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. nama dan alamat pemohon dll. Maklumat Pelan Pra Hitungan hendaklah mengandungi fail Pelan Pra Hitungan ASCII seperti berikut: *.pud. *. 17 • • • • • . *.pot – berkaitan maklumat koordinat GNSS iii. JTB boleh menghantar Pelan Pra Hitungan secara dalam talian atau melalui kaunter-kaunter di JUPEM Negeri.pot adalah seperti di Lampiran “C4” dan Lampiran “C5”.crm – berkaitan dengan maklumat fail dan lokasi *.tanah. (b) Bagi Pelan Pra Hitungan yang disediakan tanpa menggunakan hendaklah NDCDB. dan *. *.pub.

JTB hendaklah menghantar permohonan bagi pecah bahagi bangunan kepada PTG/ PTD dan JUPEM secara serentak.1 Pendaftaran Fail i.4.3 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Strata Sebelum bangunan mengemukakan adalah permohonan pecah bahagi menjadi tanggungjawab PUPN atau JTB memastikan bahawa tidak berlaku sebarang percanggahan di antara pelan strata XML yang disediakan dengan pelan yang terkandung di dalam dokumen perjanjian jual-beli antara pemaju atau vendor dengan pembeli atau pemilik petak. Sebelum permohonan hakmilik strata dikemukakan lot yang terlibat perlu diukur semula bagi memastikan tanda-tanda sempadan adalah berada di dalam lot dan berkeadaan baik. 3/2009. 3. Kaedah pendaftaran fail adalah sama seperti pendaftaran bagi ukuran hakmilik tanah. Pelan Pra Hitungan dalam persekitaran Cassini Negeri hendaklah diproses semula supaya memenuhi ketepatan NDCDB.4. ii.3. vi. 3. Untuk keperluan penukaran ini. Seksyen Geodesi Ibu Pejabat koordinat JUPEM ada menyediakan perkhidmatan parameterpenukaran terus dari koordinat Cassini negeri kepada GDM2000 dan membekalkan parameter yang diperlukan dalam proses penukaran. Kaedah penukarannya bolehlah dirujuk kepada Pekeliling KPUP Bil.v. strata Semasa kepada mengemukakan permohonan 18 .

mengikut penomboran adalah Lampiran “C”. JTB boleh menghantar Pelan Strata XML secara dalam talian atau melalui kaunter-kaunter di JUPEM Negeri. ke dalam Sistem Pangkalan boleh Data Pengurusan carian dan membuat menguruskan dokumen berdasarkan rujukan kepada nombor fail ukur. Ini bertujuan untuk 19 . iii. Surat akuan penerimaan permohonan daripada PTD/ PTG perlu disertakan bagi membolehkan JUPEM Negeri membuka fail sementara dan menjalankan perlu semakan awal terlebih dahulu berdasarkan kepada XML yang disertakan tanpa menunggu Contoh JUPEM permohonan Negeri asal daripada fail strata di seperti PTD/ PTG. JTB dikehendaki mengemukakan XML tersebut berserta dokumen-dokumen lain dengan menggunakan Lampiran “D”. Jabatan hanya menerima dokumen yang diimbas dalam bentuk format hitam & putih sahaja. Proses imbasan dokumen ini berfungsi untuk menyimpan dokumen Dokumen.PTD/ PTG. Format XML bagi kerja strata adalah seperti di Lampiran “D1”.5 Imbasan Dokumen i. Contoh data XML adalah seperti di Lampiran “D3” iv. v. Manakala keterangan format XML adalah seperti di Lampiran “D2”. ii. 3.

Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). i.mengawal saiz data yang akan disimpan dalam pangkalan data. terdapat beberapa jenis permohonan dan dokumen iringan yang disertakan dan disemak iaitu. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Surat Pejabat Tanah. Senarai nama pemohon. Pelan PU. Permohonan Ukur (PU). iii. Bayaran ukur / resit atau borang senarai pemohon. Dokumen-dokumen yang diimbas ini perlu dikategorikan mengikut kategori seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Pelan PU PU Resit Senarai Nama Pemohon Sijil Pengecualian Bayaran Ukur Surat JUPEM Surat Kelulusan Surat Pejabat Tanah 3. Penggunaan pelbagai jenama scanner dibolehkan selagi imej yang diimbas jelas dan sekurangkurangnya mempunyai resolusi 300dpi (dot per inch).6 Jenis Permohonan Dan Dokumen Iringan Berdasarkan PU yang diterima. Permohonan Ukur Pemberimilikan. Surat Kelulusan MMKN atau salinan Hakmilik Sementara ( QT ). 20 .

21 . (a) (b) (c) (d) (e) (f) Surat Pejabat Tanah. Surat Kelulusan PTD/ PTG/ MMKN. Borang 9A/ 9B/ 9C Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). 62 KTN ). Warta Pengambilan. Permohonan Ukur (PU). Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada).ii. Permohonan Ukur Pecah Sempadan / Pecah Bahagian / Cantuman Lot: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Surat Pejabat Tanah. Pelan PU. Sijil Pengecualian Bayaran Ukur. Senarai tanah yang di ambil yang perlu diukur. Pelan PU. iii. Permohonan Ukur Untuk Pewartaan ( Sek. Sijil Pengecualian Bayaran Ukur. Permohonan Ukur (PU). Surat Kelulusan MB. Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). Borang ‘K’. Pelan PU. Permohonan Ukur (PU). Permohonan Ukur Pengambilan Balik Tanah. Surat Kelulusan MB/ MMKN. iv. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Surat Pejabat Tanah.

(d) Nilai bearing dan jarak diperolehi dengan menggunakan dua kaedah iaitu Keyboard entry . (b) (c) Imej PU digunakan untuk membantu penyediaan SKL. atau Pendigitan Garisan • • (e) Hasil dari para (d). Sekurang-kurangnya empat titik kawalan diperlukan untuk membuat pendaftaran imej raster bagi tujuan tindihan dengan NDCDB atau lapisan PUQT.7 Penyediaan Surihan Kerjaluar (SKL) Berdigit Penyediaan Surihan Kerjaluar Berdigit bagi Cawangan Kerjaluar terbahagi kepada dua cara iaitu: i. Kaedah ini dinamakan featurization. Pelan cadangan Pewartaan. (a) Penyediaan SKL adalah berdasarkan kepada NDCDB. PU Hardcopy dari Pejabat Tanah. 22 . Kelulusan dari Pihak Berkuasa Negeri (jika ada). Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). lapisan PUQT dan lapisan CRM dalam Cassini-Soldner GDM2000. Selisihan piksel yang dibenarkan tidak melebihi 5 piksel. 3. Permohonan Ukur ( Pewartaan di bawah Akta lain selain KTN). (a) (b) (c) (d) Surat dari Agensi.v. poligon akan dibentuk dan pepenjuru setiap poligon akan membentuk tanda sempadan.

menjadi tanggungjawab pemproses untuk minit dalam sistem bagi menarik perhatian Ketua Cawangan dan TPU.(f) Nombor lot perlu dipadankan dengan Unit Parcel Identifier (UPI) yang didaftarkan semasa proses pendaftaran fail. 1 km untuk tujuan kegunaan (h) Perbezaan keluasan lot-lot SKL dengan kelulusan PU yang dijana hendaklah mematuhi Peraturan 38(4). Jika sebaliknya.job *. (g) Lapisan NDCDB. • (j) Sekan hendaklah dikira terlebih dahulu.skb *.skl • • • (k) SKL yang telah siap hendaklah dimajukan kepada Ketua Cawangan sebelum dimajukan kepada TPU untuk kelulusan. • SKL yang dihasilkan hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut: *. perkara-perkara berikut hendaklah diberikan perhatian: Rizab jalan dan parit hendaklah selari kecuali bagi kerja pengambilan. 23 . PUK 2009. lapisan PUQT dan lapisan CRM di sekeliling SKL yang dijana perlu diekstrak dalam radius sekurang-kurangnya kerjaluar. (i) Sewaktu penyediaan SKL.

(b) Proses featurization hendaklah dilakukan semula apabila berlaku pertindihan sempadan. • Sekan hendaklah dikira terlebih dahulu. ii.(l) Sistem secara automatik akan update lapisan SKL kepada lapisan PUQT. Jika sebaliknya. (a) Sistem akan mengimpot ASCII dan menjana grafik. lapisan GLMS dan lapisan CRM di sekeliling SKL yang dijana perlu diekstrak dalam radius sekurang-kurangnya 1 km untuk tujuan kegunaan kerja luar. (e) Perbezaan keluasan lot-lot SKL dengan kelulusan PU yang dijana hendaklah mematuhi Peraturan 38(4). perkara-perkara berikut hendaklah diberikan perhatian: Rizab jalan dan parit hendaklah selari kecuali bagi kerja pengambilan. (f) Sewaktu penyediaan SKL. menjadi tanggungjawab pemproses untuk minit dalam sistem bagi menarik perhatian Ketua Cawangan dan TPU. kemudiannya akan ditindihkan dengan lapisan NDCDB untuk tujuan semakan. PU Berdigit dari Pejabat Tanah. (c) Nombor lot perlu dipadankan dengan UPI yang didaftarkan semasa proses pendaftaran fail. PUK 2009. • 24 . (d) Lapisan NDCDB.

25 .8 Notifikasi Satu notifikasi berhubung status kerja akan dihantar sama ada melalui email ataupun sistem pesanan ringkas (sms) kepada kakitangan Jabatan yang terbabit.skb *. Fail kerja bagi SKL berdigit yang disiapkan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya maklumat-maklumat seperti berikut.job *. Format piawai bagi notifikasi tersebut adalah seperti di Lampiran “ F “. JTB dan pengguna di ABT yang didaftarkan ke dalam sistem pengurusan personel eKadaster. iii.skl • • • (h) SKL yang telah siap hendaklah dimajukan kepada Ketua Cawangan sebelum dimajukan kepada TPU untuk kelulusan.(g) SKL yang dihasilkan hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut: *. Folder NDCDB Folder PU Details Folder SKL Folder CRM Folder GLMS • • • • • 3. (i) Sistem secara automatik akan update lapisan SKL kepada lapisan PUQT. i.

1 Datum 4. Setiap ukuran kadaster hendaklah berasaskan kepada datum yang memuaskan yang terdiri daripada:i. atau (b) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan serentak dengan kaedah statik bagi kedua-dua tanda. Pegawai Teknologi Maklumat bertanggungjawab memastikan semua email yang dijana boleh disampaikan kepada pengguna. tanda-tanda Cadastral Reference Mark (CRM) yang ditentududukan seperti berikut: (a) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan serentak dengan kaedah MyRTKnet bagi tanda pertama dan kaedah statik bagi tanda kedua.1. Role pengguna sistem yang terlibat dengan penghantaran notis adalah seperti di Lampiran “B”. 4.1 Datum Ukuran Ia adalah satu keperluan utama bagi setiap ukuran baru untuk membolehkan penentuan asas planimetri ukuran dan nilai koordinat. Penentuan koordinat tanda CRM pertama boleh melalui pasca pemprosesan Virtual Reference Station (VRS) atau seperti yang 26 .ii. AMALAN KERJALUAR 4. iii.

dinyatakan di Pekeliling KPUP Bil. 6 Tahun 1999. dua tanda ukuran dari NDCDB yang berjarak tidak kurang daripada 40 meter yang mana kedudukan asal tanda-tanda tersebut telah dibuktikan dengan ukuran terus atau terabas dan hitungan. atau (d) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 75 meter dibuat cerapan dengan kaedah MyRTKnet masa hakiki bagi kedua-dua tanda dalam dua initialisasi.15 tetapi nilai bearing dan jarak yang terhasil tidak digunapakai) . Proses yang sama perlu diulang dalam initialisasi kedua. beserta dengan cerapan astronomi untuk azimut atau cerapan MyRTKnet (cerapan MyRTKnet hanya untuk membuktikan tanda sempadan berada dalam kedudukan asal seperti yang ditetapkan di para 4. atau iii. atau (c) sekurang-kurangnya dua tanda CRM baru yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan dengan kaedah MyRTKnet bagi keduadua tanda dalam satu initialisasi. atau ii. atau (e) sekiranya dua tanda CRM lama digunakan maka tanda-tanda tersebut hendaklah dibuktikan kedudukannya dengan tanda ketiga dengan ukuran sudut dan jarak sama ada dari CRM lama atau NDCDB berhampiran. dua tanda ukuran bersebelahan dari NDCDB yang diperakui kedudukannya dan dibuktikan dengan tanda 27 .

manakala sudut dalaman di antara dua garisan yang diperolehi mengikut prosedur 4.1 (iii) hendaklah tidak melebihi 10”.2 Kaedah Pengukuran Ukuran kadaster boleh dilaksana dengan menggunakan kaedahkaedah GNSS. Origin bagi sistem koordinat GDM2000 adalah di pusat jisim bumi atau dengan terma lain sebagai geosentrik dan berdasarkan kepada epok terkini. terabas. 4.3 Sistem Unjuran Koordinat Semua pengukuran di Semenanjung Malaysia mestilah menggunakan Sistem Koordinat Cassini Geosentrik manakala Sistem RSO Geosentrik digunakan bagi Wilayah Persekutuan Labuan. 4. 4.ketiga dengan ukuran sudut dan jarak atau dengan terabas dan berada dalam kedudukan asal.1.1.1. radiasi.2 Datum Geosentrik Malaysia (GDM2000) GDM2000 bermakna datum di mana sistem koordinatnya adalah berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2000. PUK 2009. 28 . 4.1.4 Syarat-syarat Datum Jarak garisan yang akan dijadikan sebagai datum hendaklah melebihi 30 meter dan memenuhi had anjakan yang dibenarkan seperti dinyatakan pada Peraturan 39(2). persilangan dan silangalikan.

Kutipan data menggunakan kaedah ini perlulah cerapan GNSS boleh digunakan untuk pengukuran kawalan ukur kadaster dan ukuran hakmilik menghadkan cerapan jarak tidak melebihi 300 meter berdasarkan single-leg sahaja. yang mana lebih dahulu dicapai.2 Kaedah Terabas Kaedah terabas dengan mencerap bearing dan jarak bagi kedua-dua penyilang kiri dan kanan.2. terabas hendaklah ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal bagi setiap 25 stesen terabas atau 1 km. ii. 4.2.1 Kaedah GNSS i.2.4. Kaedah tanah. 29 . 4.5 km. yang mana lebih dahulu dicapai. i.3 Radiasi i. Pengukuran menggunakan GNSS hendaklah dibuat mengikut kaedah dan prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan seperti di Lampiran “G”. Bagi kawasan bandar. terabas hendaklah ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal bagi setiap 25 stesen terabas atau 2. Bagi kawasan luar bandar. ii.

4.2.4 Persilangan Cerapan bearing dan jarak hendaklah dibuat dari dua stesen terabas yang berlainan dengan satu penyilang sahaja (lihat Lampiran “J1”). Cerapan bearing dan jarak hendaklah menggunakan kedua-dua penyilang dan direkod sebagai dua cerapan berasingan. iii.5 Silangalikan Cerapan bearing dan jarak hendaklah dibuat kepada tiga titik kawalan yang berlainan dengan satu penyilang sahaja (lihat Lampiran “J2”). cerapan perlu ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal tidak melebihi 25 stesen atau kawalan bearing dilakukan dengan cerapan astronomi. bearing cerapan matahari atau nilai-nilai lama dari Surihan Kerjaluar atau Pelan Pra hitungan. Sekiranya cerapan dibuat melebihi daripada single-leg atau melebihi jarak 300 meter.2. 4. Contoh gambarajah kombinasi kaedah terabas dan kaedah radiasi yang dibenarkan adalah seperti di Lampiran “I1” dan Lampiran “I2”. 30 .ii.3 Cerapan Sudut dan Bearing 4. bearing kompas prismatik.3. 4.1 Setiap ukuran bolehlah bermula sama ada daripada bearing anggaran.

3.3.3. Kawasan tersebut tidak mempunyai NDCDB. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang tidak terlibat dengan proses recoordination dan repopulation (R&R) yang telah dilakukan oleh pihak JUPEM. Perbezaan di antara bacaan kedua-dua penyilang hendaklah tidak melebihi 01’.3. cerapan semula perlu dilakukan.4 Cerapan bearing atau sudut mendatar bagi setiap ukuran hendaklah dibuat pada dua (2) penyilang iaitu penyilang kiri dan penyilang kanan dengan cerapan penyilang kiri didahulukan. dan iii. 4. 4. 4.3 Bagi kerja ukuran di kawasan-kawasan berikut hendaklah bermula dengan sekurang-kurangnya dua (2) tanda CRM serta perlu diikat kepada satu tanda lama atau satu lagi tanda CRM yang merentasi kawasan ukuran: i. cerapan semula perlu dilakukan. 4.3.5 Cerapan bearing atau sudut mendatar hendaklah direkodkan kepada 01” terhampir.6 Perbezaan di antara bacaan penyilang kiri dan bacaan penyilang kanan hendaklah tidak melebihi 20”.4. Jika melebihi had tersebut.2 Ukuran juga bolehlah bermula dari sekurang-kurangnya dua (2) stesen CRM yang berada dalam keadaan baik serta merentasi kawasan ukuran. 31 .3. ii. Kawasan tersebut terdiri daripada ukuran kelas 3 atau ukuran demarkasi.7 Cerapan sudut pugak pertama pada setiap hari hendaklah dibaca di kedua-dua penyilang dan direkodkan kepada 01” terhampir. 4. Jika melebihi had tersebut.

001 meter terhampir di mana perbezaan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 0.4 Differential Field Test (DFT) i. Sebarang kemasukan data secara manual (key-in) adalah dilarang sama sekali.4.1 Cerapan jarak sempadan seboleh-bolehnya hendaklah dibuat secara terus sama ada secara mendatar atau jarak cerun.3 Cerapan jarak hendaklah menggunakan peralatan dan perisian yang membolehkannya direkod secara automatik. Bagi kerja yang bermula dengan menggunakan dua (2) tanda CRM yang saling nampak. DFT hendaklah dijalankan setiap kali memulakan kerja baru.4. 4. 4.4.4.8 Jarak garisan yang digunakan untuk membawa bearing ke hadapan hendaklah bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan alat serta boleh menjamin kejituan cerapan bearing bagi sesuatu ukuran. ii.005 meter.3. tetapi jarak muktamad mestilah merupakan jarak mendatar.3. 4. 4.2 Cerapan jarak hendaklah dibaca pada kedua-dua penyilang dan direkodkan kepada 0.4. DFT hendaklah dibuat di atas garisan yang menyambungkan kedua-dua tanda CRM tersebut.9 Tatacara penentuan azimut dengan menggunakan kaedah cerapan matahari adalah seperti di Lampiran “K”. 32 .4 Cerapan Jarak 4. 4.

iii. semakan harian hendaklah dibuat mengikut para 4.1 Pekeliling KPUP Bilangan 1 Tahun 2008. Had perbezaan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 0. alat total station tersebut perlu dibuat kalibrasi. tindakan berikut hendaklah diambil jika. 4.010 meter. (b) DFT tidak berada dalam had.4. jarak hasil kiraan dua tanda CRM hendaklah digunapakai sebagai jarak muktamad garisan tersebut.020 meter.020 meter. 33 . penentuan CRM perlu dilakukan semula. Sekiranya wujud perbezaan jarak di antara cerapan terus menggunakan Total Station berbanding hasil kiraan dua (2) tanda CRM. (a) DFT berada dalam had 0. Perbezaan di antara jarak diukur berbanding cerapan hari sebelumnya hendaklah tidak melebihi 10 milimeter. iii. Semakan harian hendaklah dibuat setiap hari sebelum menyambung kerja-kerja ukuran bagi memastikan alat berada dalam keadaan baik. Bagi perbezaan melebihi had 0.5 Semakan Harian i. iv. Bagi alat GNSS. ii.

Tanda atas garisan (on-line) (a) Jika tanda sempadan baru perlu ditanam di atas garisan lama. Pemasangan tanda sempadan hendaklah dibuat dengan kemas di dalam tanah dan bahagian atasnya hendaklah berada pada ketinggian tidak melebihi lapan (8) sentimeter di atas permukaan tanah.5. 4. Sebarang perbezaan bentuk atau luas yang melebihi daripada had yang dibenarkan.5 Penandaan Sempadan 4. ii. Kaedah melalui GNSS boleh juga digunakan untuk menanam tanda sempadan baru berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar .2 Kaedah Penandaan i.5. ii.1 Kaedah Untuk Menanam Tanda Sempadan Baru i. iii. persetujuan daripada Pentadbir Tanah Daerah hendaklah diperolehi terlebih dahulu. memadai tanda-tanda sempadan 34 .4. mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Jabatan. Pemasangan tanda sempadan di atas permukaan lain hendaklah dibuat dengan jelas dan kekal. iii. Tanda sempadan baru hendaklah ditanam seberapa hampir yang boleh dari kedudukan stesen terabas dan sewajarnya tidak melebihi 300 meter berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar .

kaedah Tiada Tanda (T. Jarak antara tanda sempadan (a) Tanda-tanda di atas sempadan lurus hendaklah ditanam pada sela yang tidak melebihi 300 meter 35 .tersebut ditanam berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar atau koordinat asal (NDCDB). dan (b) Tanda-tanda rujukan kekal tersebut hendaklah ditanam di atas garisan yang membentuk berkenaan. v.) Jika kedudukan sempadan berada di lokasi yang tidak boleh ditandakan. persilangan sempadan-sempadan perbezaan bearing baru yang dikira berbanding nilai asal hendaklah tidak melebihi seberapa hampir kepada butiran penghalang (lihat Lampiran “L1”). Tiada Tanda (T.T. iv. (c) Had 20’’.T. (b) Bearing dan jarak antara tanda sempadan atas garisan tersebut diperolehi daripada kiraan oleh sistem.) hendaklah digunakan seperti berikut: (a) Tanda-tanda rujukan kekal hendaklah ditanam bagi membolehkan kedudukan tanda sempadan yang sebenar ditentukan.

CRM hendaklah ditandakan terlebih dahulu sebelum pasukan kerjaluar pergi menjalankan kerja pengukuran di lapangan. (b) Punca-punca yang memberi kesan gangguan kepada penerimaan gelombang satelit seperti 36 .2 meter. Ciri-ciri lain yang perlu diberikan perhatian ketika menentukan lokasi pemilihan tanda CRM adalah:(a) Cut off angle di sekeliling kawasan tanda CRM hendaklah sekurang-kurangnya 15 º. CRM ini juga hendaklah ditandakan berhampiran dengan kawasan atau lot yang hendak diukur dan penandaan kedua-dua tanda CRM ini seboleh-bolehnya merentasi lot yang hendak diukur. iii.1. Bagi memudahkan pasukan kerjaluar menjalankan kerja pengukuran. Bilangan tanda CRM hendaklah mengikut seperti mana yang dinyatakan dalam para 4.3 Kaedah Penandaan Cadastral Reference Mark (CRM) i.1 (i). ii. iv.jika tanda-tanda tersebut saling nampak atau pada sela tidak melebihi 200 meter jika tidak saling nampak. 4. (b) Garisan-garisan sempadan mengikut lengkung hendaklah ditandakan di hujung perentas supaya jarak normal dari lengkung tersebut ke garisan perentas tidak melebihi 0. Contoh kedudukan tanda CRM yang sesuai adalah seperti di Lampiran “L2”.5.

stesen radar dan stesen telekomunikasi hendaklah dielakkan. dinding.pencawang letrik. Contoh nombor siri tanda CRM adalah seperti berikut . (c) Lokasi tanda CRM hendaklah jauh ( tidak kurang daripada 50 meter ) dari bahan yang boleh menyebabkan pantulan gelombang satelit seperti bangunan tinggi. (d) Tanda CRM hendaklah dibuat di tempat yang seberapa selamat yang boleh. v. bumbung besi dan kolam. stesen radio. Nombor siri tanda CRM adalah dijana oleh sistem yang dibangunkan dan berdasarkan nombor fail ukur. Nombor Fail Ukur PUPS69_2009 ID_Stesen Nombor Siri CRM PUPSCRM69_2009_1 R0001_1[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM69_2009_2 R0001_2[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM69_2009_3 R0001_3[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPS70_2009 PUPSCRM70_2009_1 R0002_1[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM70_2009_2 R0002_2[(Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPS71_2009 PUPSCRM71_2009_1 R0003_1[(Di mana R = Negeri (Perlis)] 37 . dan (e) Permukaan tanah di sekitar tanda CRM hendaklah stabil.

6. data-data mengikut format yang ditetapkan seperti di para 4.6.7. 4.5. 4.6 Rekod Cerapan 4. PUK 2009. nombor tanda kawalan ukur kadaster perlu dicetak pada apa sahaja tanda yang digunakan . 38 . maklumat-maklumat lain yang diperlukan oleh Jabatan. ii.2 Rekod cerapan hendaklah menunjukkan:i. dan iv. Tanda sempadan yang sedia ada juga boleh digunakan untuk tujuan yang disebutkan. ii. maklumat tambahan dan rujukan yang dilakukan di lapangan hendaklah direkodkan dalam bentuk berdigit secara terus daripada peralatan ukur. Walaupun begitu. nama Pegawai Ukur atau JTB. maklumat kalibrasi alat ukur perlu dimuat turun daripada sistem yang dibangunkan dan diluluskan oleh pegawai bertanggungjawab di Jabatan mengikut lokasi tapak cerapan kalibrasi. Tanda CRM boleh berupa paip besi berkonkrit atau pepaku berkonkrit.1 Cerapan.4. Penandaan sempadan hendaklah menggunakan jenisjenis tanda sempadan yang dibenarkan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 25.4 Jenis Tanda Sempadan Untuk Penandaan i. iii.

6. 4.fbk) corrections (*.tpo) job details (*.job) lot details (*.coo) EDM test (*.1 Format rekod cerapan bagi ukuran menggunakan alat total station adalah dalam bentuk fail JUPEM ASCII yang mengandungi fail-fail seperti berikut.tps) fahrasat (*.3 Bagi kerja-kerja yang dijalankan oleh JTB secara atas talian ke JUPEM.7.po) base line (*.sob) bearing close statement (*.lot) bearing.acs) deduced field data (*.7.edm) topography (*.fah) coordinates information (*.7 Format Rekod Cerapan 4.bcs) area comparison (*.ncp) traverses (*. field book (*.2 Format fail JUPEM ASCII adalah seperti di Lampiran “M1” manakala keterangan maklumat fail tersebut adalah seperti di Lampiran “M2”.4.cor) solar observation (*.bln) 4.3 Format rekod cerapan bagi ukuran menggunakan alat GNSS sepenuhnya adalah dalam bentuk fail JUPEM GNSS yang mengandungi fail-fail seperti berikut: 39 . data cerapan hendaklah ditandatangani secara berdigit sebelum dihantar 4. distance & coordinates (*.bdy) old value (*.7.

crm) CRM Point (*. iaitu seperti di Lampiran “N”.html) eVRSCal result (*.pot) checkroll (*.dry) fahrasat (*.5 Format rekod cerapan bagi gabungan ukuran menggunakan alat GNSS dan trabas adalah dalam bentuk fail JUPEM GNSS dan ASCII yang mengandungi fail-fail sepertimana di para 4.html) post-processing result (*. 40 .7.1 dan 4.html) 4. 4.gnss) topography (*.7.8 Huraian Tanda Sempadan.1 Hanya singkatan yang ditetapkan oleh Jabatan sahaja digunakan bagi menerangkan keadaan tanda-tanda sempadan dan tanda-tanda ukur.fah) gnss test (*. Tanda Ukur dan Nombor Stesen 4.T01 & *.- Cadastral Reference Mark (*.7.4 Contoh fail JUPEM GNSS bagi ukuran menggunakan kaedah GNSS sepenuhnya adalah seperti di Lampiran “M3” 4.jxl) RTGA result (*.tpo) RINEX (*.dc) PVM result (*.0xo) V-RINEX (*.0xo) raw (*.dat) real time data (*.8.crd) diari (*.3.7.2 Penggunaan istilah dan simbol bagi tanda-tanda sempadan dan tanda-tanda ukur hendaklah mengikut ketetapan yang dibuat oleh Jabatan.8. 4.

4.8.3

Nombor stesen i. Angka bulat (integer) hendaklah digunakan bagi membuat penomboran stesen dan seboleh-bolehnya dinomborkan secara berturutan mengikut susunan ianya dicerap. ii. Nombor stesen hendaklah digunakan sekali sahaja bagi setiap ukuran.

4.8.4

Gambarajah Gambarajah yang lengkap bagi menggambarkan pengukuran yang dijalankan merupakan janaan data berdigit hasil pengukuran yang dijalankan.

4.9

Pindaan Cerapan Pindaan terhadap data cerapan berdigit adalah tidak dibenarkan sama sekali. Pembetulan pada data ukur berdigit jika perlu hendaklah dibuat dengan menjalankan cerapan semula yang mana cerapan baru akan menggantikan cerapan asal.

4.10

Penghantaran Data-data Cerapan 4.10.1 Penyerahan data-data cerapan hendaklah dibuat secara atas talian dan dalam bentuk fail JUPEM ASCII yang mengandungi fail-fail seperti di para 4.7.1, para 4.7.3 dan para 4.7.5. 4.10.2 JTB hendaklah menandatangani fail JUPEM ASCII secara berdigit.

41

4.11

Kaedah Pelarasan Data 4.11.1 Kaedah pelarasan data cerapan hendaklah menggunakan kaedah pelarasan kuasadua terkecil yang bertujuan untuk: (a) Menentukan ukuran. (b) Mendapatkan NDCDB. 4.11.2 Bearing terhampir. 4.11.3 Jarak muktamad hendaklah dilaras kepada 0.001 meter terhampir. 4.11.4 Keputusan sama ada untuk menerima atau menolak hasil cerapan kerjaluar dan sebab yang jelas bagi penolakan itu akan dimaklumkan kepada pegawai kerjaluar atau JTB secara atas talian. muktamad hendaklah dilaraskan kepada 01” koordinat terlaras bagi membentuk ketepatan dan kesempurnaan kerja

4.12

Penentuan Ketepatan Kerjaluar Melalui hasil output daripada pelarasan kuasadua terkecil, pegawai kerjaluar atau JTB hendaklah memastikan bahawa ketepatan kerjaluar telah dipenuhi sebelum sesuatu ukuran kadaster dimajukan kepada Pengarah Ukur dan Pemetaan (PUPN) Negeri.

4.12.1

Tikaian Ukuran i. Tikaian maksimum yang dibenarkan dalam ukuran

kadaster adalah sebagaimana berikut:

42

(a) (b)

15” √n di mana ”n” adalah bilangan stesen ; bagi ukuran GNSS tikaian yang dibenarkan untuk sesuatu garisan adalah tidak melebihi 10 mm atau ketepatan relatif yang tidak melebihi daripada (a + bL) mm di mana a = 5 mm, b = 2 ppm dan L adalah jarak garisan asas dalam kilometer; dan

(c)

tikaian bagi ukuran aras stratum hendaklah tidak lebih daripada 0.012√K meter, di mana “K” adalah jumlah jarak dalam kilometer.

ii.

Tiada apa-apa dalam Pekeliling ini yang menghalang Pengarah Ukur daripada menggunakan budibicaranya untuk menerima ukuran yang tikaiannya tidak menepati kehendak di atas dengan alasan yang munasabah.

iii.

Pemberat (Weightage) Sama ada sesuatu kerja itu boleh diterima oleh sistem juga bergantung kepada pemberat yang ditetapkan di dalam perisian pemprosesan. Pemberat yang ditetapkan adalah seperti berikut : (a) Bagi bearing, pemberat yang ditetapkan adalah 15 saat; (b) Bagi jarak, pemberat yang ditetapkan adalah 0.010 meter; dan (c) Bagi CRM held fixed, pemberat yang ditetapkan adalah 0.020 meter bagi komponen utaraan dan timuran. 43

4.13

Perbezaan Keluasan 4.13.1 Had penerimaan perbezaan keluasan yang diukur berbanding keluasan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) adalah seperti berikut: i. ii. tidak melebihi 5 % bagi luas di bawah 40 hektar; tidak melebihi 2 hektar bagi luas antara 40 hektar dan 200 hektar; dan iii. tidak melebihi 1 % bagi luas melebihi 200 hektar.

4.13.2 Prosedur yang dinyatakan pada para 4.13.1 di atas tidak terpakai dalam keadaan di mana lot yang diukur dilingkungi oleh sempadan-sempadan lama. 4.13.3 Perbezaan yang melebihi had yang dinyatakan pada para 4.13.1 di atas hendaklah dirujuk kepada PBN melalui Pentadbir Tanah oleh PUPN atau JTB, di mana berkaitan.

4.14

Had Anjakan Koordinat 4.14.1 Had anjakan vektor tanda sempadan yang dibenarkan adalah 0.050 meter bagi kawasan bandar/pekan serta pembangunan baru manakala bagi kawasan lain had anjakan vektor adalah 0.10 meter. 4.14.2 Had anjakan tiga (3) tanda lama bagi tujuan tanam pastian hendaklah separuh (1/2) daripada had maksima anjakan vektor tanda sempadan yang dibenarkan.

44

16 Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4. 4.15. ofset cerapan bagi menggantikan tanda sempadan lama hendaklah dilakukan seberapa dekat yang boleh dari kedudukan stesen terabas dan tidak melebihi jarak 300 meter berdasarkan kepada koordinat asal (NDCDB).16.15 Perbandingan Nilai Koordinat Baru dan Koordinat NDCDB 4.14.16. 4.1 Tanda sempadan lama yang didapati berganjak dari kedudukan asal (melebihi had yang dibenarkan) hendaklah dibuat penandaan semula. 4.3 Kaedah melalui GNSS boleh juga digunakan untuk menggantikan tanda sempadan lama berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra-hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar. ia hendaklah diganti dengan tanda sempadan baru. maka penandaan semula tanda sempadan lama hendaklah dibuat ke atas tanda sempadan berkaitan.1 Perbandingan nilai koordinat baru dan NDCDB hendaklah dibuat berdasarkan dari nilai NDCDB untuk memastikan tanda sempadan lama tidak berganjak dan berada pada kedudukan asal seperti yang ditetapkan dalam para 4.15. 4.16. mengikut tatacara yang dinyatakan pada para 4.4. 45 .2 Dengan menggunakan bearing dan jarak.16. Sekiranya didapati hilang.2 Sekiranya perbezaan di antara nilai koordinat baru dan NDCDB melebihi had yang dibenarkan.

16. di mana perlu. bagi kawasan yang tiada usaha.2 Bagi kawasan yang mana kerja ukur dahulunya merupakan ukuran demarkasi. tanda sempadan yang dijumpai berada dalam keadaan baik di atas sempadan usaha dianggap berkedudukan betul. kaedah dan opset tanam pastian adalah seperti di Lampiran “O”.1 Bagi kawasan yang mana ukuran dahulunya kelas tiga (3) dan ke bawah. kedudukan tanda sempadan adalah diterima sebagai dalam kedudukan asal.1 Ukuran ofset. kecuali jika terdapat perbezaan nilai ukuran yang ketara berbanding nilai asal. bagi kawasan yang diusahakan. 4.18. manakala ii.18 Ukuran Ofset 4. sempadan boleh diterima sebagai dalam kedudukan asal berdasarkan kriteria-kriteria berikut: i.16.4. 4. tanda sempadan yang dijumpai dalam keadaan baik dianggap berkedudukan betul.17.17. maka nilai koordinat asal (NDCDB) hendaklah digunakan. hendaklah dibuat untuk membolehkan butiran kekal ditunjukkan di atas Pelan Akui (PA) dan bagi menambah maklumat di dalam lapisan GIS Layer Management System (GLMS).17 Pengecualian Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.4 Sebarang perbezaan had anjakan yang berada di dalam toleran yang dibenarkan. 4.5 Contoh pengiraan. mengikut pendekatanpendekatan berikut: 46 . 4.

18. ofset yang diambil hendaklah dinyatakan. memadai dibuat pada satu (1) penyilang sahaja kepada 01’ terhampir. butiran-butiran kekal lain yang perlu diambil ofsetnya termasuklah sungai. iii. bagi laluan yang sedia ada di atas tanah. Contoh kaedah pengukuran ofset adalah seperti di Lampiran “P”. laluan sistem pengangkutan atau laluan talian hantaran elektrik dan menara yang terdapat berhampiran dengan garisan ukuran.i. ii. dan vi. ukuran ofset perlu diambil cukup sekadar untuk membuktikan halangan tersebut menyebabkan posisi tiada tanda terpaksa dibuat. v. yang iv. 4. tasik.2 Ukuran ofset kepada butiran semulajadi atau buatan hendaklah diambil dengan kaedah cerapan bearing dan jarak sahaja dan. ukuran ofset perlu diambil mengikut bentuk bangunan atau struktur binaan kekal berkenaan. ukuran ofset hendaklah diambil pada bahagian kiri dan kanan laluan tersebut selagi ianya melibatkan lot yang diukur. bagi halangan yang berdekatan dengan tanda rujukan untuk posisi tiada tanda. 47 . ofset terhadap butiran yang berbentuk ‘arc’ hendaklah diambil sekurang-kurangnya pada setiap jarak 2 meter agar bentuk ‘arch’ tersebut dapat diplotkan. untuk bangunan atau sebarang binaan kekal yang berada di dalam lot.

4. Data-data berdigit bagi jarak piawai pillar (*.4.pdf) hendaklah dimuat turun secara dalam talian (on-line) daripada sistem yang telah dibangunkan.gnss) dan sijil jarak piawai pillar (*. data-data cerapan hendaklah dimasukkan ke dalam sistem melalui key board entry untuk validasi data dan kelulusan. Bagi kalibrasi yang dibuat secara manual pula. 4.19. iii.3 Moss Genio Code bagi ofset butiran tersebut hendaklah mengikut Malaysian Standard Geographic Information / Geomatic. Sistem akan mengeluarkan sijil kalibrasi (*.edm dan *. Fail kalibrasi yang dihasilkan secara berdigit dilapangan hendaklah dimuat naik ke dalam kelulusan. peralatan-peralatan tersebut perlu dilakukan kalibrasi sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali untuk alat total station atau EDM dan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali bagi alat GNSS.19 Kalibrasi Peralatan Ukur Bagi memastikan peralatan yang digunakan untuk mencerap jarak dan mendapatkan koordinat relatif di atas permukaan bumi berada dalam keadaan baik.gnss) yang telah diluluskan dan hendaklah dimuat turun dan seterusnya disertakan bersama-sama fail ASCII yang lain semasa membuat penghantaran kerja.18.med dan *.1 Kaedah Kalibrasi Total Station dan Peralatan GNSS i. ii. iv. MS 1759 : 2004 (Feature and attribute codes). sistem yang telah dibangunkan untuk tujuan validasi data dan seterusnya 48 .

Senarai tapak-tapak kalibrasi bagi menguji peralatan yang digunakan untuk ukuran menggunakan alat total station atau EDM dan GNSS adalah seperti di Lampiran “Q2” manakala contoh format fail yang dikeluarkan oleh eMedmas Ibu Pejabat JUPEM adalah seperti di Lampiran “Q3”. 49 . Format fail berdigit *. Contoh borang hasil ujian peralatan EDM adalah seperti di Lampiran “Q” manakala borang ringkasan hitungan masa-hakiki bagi peralatan GNSS adalah seperti di Lampiran “Q1”.v.edm dan *.gnss yang dikeluarkan oleh sistem adalah seperti berikut : JE_2009_01_01 di mana. vii. viii. J E 2009 01 01 Negeri Tapak EDM (G-Tapak GNSS) Tahun ID Tapak Nombor Siri Sijil EDM vi. Format fail EDM / GNSS yang dikeluarkan oleh sistem bagi setiap JUPEM Negeri adalah seperti di Lampiran “Q4”.

1.coo) traverses (*. AMALAN PEJABAT 5. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.bcs) area comparison (*.ncp) fahrasat (*.sob) (Jika ada) bagaimanapun.job) lot details (*. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut.tpo) job details (*.tps) solar observation (*.fah) EDM test (*.acs) deduced field data (*. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian.1 Pelarasan Data Cerapan Kaedah Trabas (16 ASCII) i. Walau field book (*.fbk) coordinates information (*.lot) - 50 .5.edm) topography (*. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: corrections (*. ii.cor) bearing close statement (*.1 Proses Semakan Kualiti 5.

po) base line (*. hanya dua fixed point sahaja diperlukan. Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000).bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *. v. (b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0. iv.bdy) old value (*. 51 . distance & coordinates (*.tps. (c) Koordinat permulaan hendaklah diambil daripada koordinat-koordinat NDCDB atau nilai CRM yang dicerap.001 meter terhampir.iii. bearing. Kriteria Pelarasan (a) Cerapan bearing dan jarak mendatar akan digunakan untuk tujuan pelarasan. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum. (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum.

2 Pelarasan Data Cerapan Kaedah GNSS Sepenuhnya i.err) Listing file (*.(d) Bagi menggunakan koordinat GNSS. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti laporan berikut: HASIL PELARASAN KUASADUA TERKECIL STATUS FAIL HASIL LAPORAN Data Passed / Lower Bound Data Upper Bound Data Failed Listing file (*.lst) Error file (*. vii. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat NDCDB. 52 . perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan. vi. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.lst) Lampiran “R1” / Lampiran “R2” Lampiran “R3” Lampiran “R4” dan Lampiran “R5” LAMPIRAN 5. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian.1.

cor) bearing close statement (*.tps) bagaimanapun. 53 .bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem.acs) deduced field data (*.tps.lot) bearing.sob) (Jika ada) corrections (*.ncp) EDM test (*. distance & coordinates (*.tpo) job details (*.edm) topography (*. field book (*. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut.job) lot details (*.coo) solar observation (*.fah) traverses (*.bcs) area comparison (*. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data Walau hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: iii.fbk) coordinates information (*.po) base line (*.crd) dairy (*.pot) checkroll (*.dry) fahrasat (*.bdy) old value (*.crm) CRM Point (*.ii. Cadastral Reference Mark (*. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *.

perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan. Kriteria Pelarasan (a) Koordinat GNSS akan digunakan untuk tujuan pelarasan. 54 . Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000). v. hanya dua fixed point sahaja diperlukan. (c) Koordinat cerapan permulaan hendaklah dibuat atas tanda CRM atau mana-mana tanda NDCDB yang telah diperakui kedudukannya bagi memenuhi amalan kerjaluar merujuk para 4. (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum.001 meter terhampir.iv.1 (d) Bagi menggunakan koordinat GNSS. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan.1. (b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum.

ii. vii.sob) (Jika ada) bagaimanapun.1. Cadastral Reference Mark (*.crd) dairy (*. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data Walau hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: 55 .1.vi.fah) field book (*.coo) traverses (*. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut. 5.pot) checkroll (*. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti para 5.3 Pelarasan Data Cerapan Gabungan Kaedah GNSS dan Terabas i. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat GNSS.1 (vii).tps) solar observation (*.fbk) coordinates information (*. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.crm) CRM Point (*.dry) fahrasat (*.

ncp) fahrasat (*. 56 . corrections (*.bcs) area comparison (*. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan. Kriteria Pelarasan (a) Koordinat GNSS akan digunakan untuk tujuan pelarasan.tpo) job details (*. hanya dua fixed point sahaja diperlukan. Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000).bdy) old value (*.job) lot details (*.po) base line (*. distance & coordinates (*. v.bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem.cor) bearing close statement (*. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum.iii. (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum. iv.fah) EDM test (*. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *.acs) deduced field data (*.lot) bearing.edm) topography (*.tps.

001 meter terhampir. perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan.1. ii.4 Data Lodgement i. (c) Koordinat cerapan permulaan hendaklah dibuat atas tanda CRM atau mana-mana tanda NDCDB yang telah diperakui kedudukannya bagi memenuhi amalan kerjaluar merujuk para 4. Pengguna hendaklah memastikan hanya data cerapan berstatus lower bound dan level passed oleh sistem sahaja boleh dimajukan untuk tujuan data lodgement. vii. vii.1 (d) Bagi menggunakan koordinat GNSS. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti para 5.1 (vii). iii. Walau bagaimanapun bagi kes data cerapan upper bound dan failed.1. 5. Hanya JUD dan JTB sahaja yang dibenarkan menjalankan proses data lodgement.(b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0.1. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat NDCDB. PUPN berhak menggunakan budi bicaranya 57 .

4 (ii) dan (iii) hendaklah diproses semula menggunakan pelarasan kuasadua terkecil dan proses semakan kualiti selanjutnya. Berasaskan pada status yang ditetapkan oleh sistem tersebut kesemua data cerapan berdigit seperti para 5.1.2 Pelan Akui (PA) PA merupakan produk akhir ukuran kadaster yang menggambarkan kedudukan sebenar persempadanan di atas tanah (secara relatif) mengikut format.4 (ii) dan (iii). Semakan kualiti atau semakan lanjut ini hanya boleh dilakukan sekiranya semakan awalan yang dibuat oleh Sistem Pemprosesan Berpusat diterima seperti di para 5.1.1. 58 .5 Semakan Kualiti i. JUPEM hendaklah memastikan proses semakan kualiti selanjutnya seperti di Lampiran “R6” dipatuhi melainkan pengecualian diberikan atas budi bicara PUPN. Data cerapan yang diterima pada para 5.3 hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh JTB mengikut Akta Tandatangan Berdigit 1997. PA akan dijana oleh JUPEM bagi kerja yang dilakukan oleh Jabatan atau JTB. 5. iii. ii. media dan skala yang ditetapkan oleh Jabatan bagi tujuan penyediaan hakmilik kekal atau kegunaan lain.1. iv.1.1 hingga para 5.bagi menerima data cerapan tersebut berserta justifikasi yang berkaitan untuk semakan kualiti. 5.

PA tidak perlu disediakan bagi ukuran semula atau ukuran pengesahan kecuali: (a) ukuran melibatkan tanam pastian atau penggantian tanda sempadan. 59 . (b) ukuran yang dijalankan melibatkan naik taraf. ii. PA hendaklah dilukis daripada rekod ukur yang sedia ada dalam kes di mana PA tidak dapat dikesan atau sebab keadaan fizikalnya tidak boleh digunakan lagi seperti mana Peraturan 42(5). PA hendaklah disediakan bagi setiap ukuran hakmilik tanah.5. ukuran melibatkan lot yang asalnya disempadani oleh sempadan semula jadi mengikut Peraturan 28(4).2. ukuran semula yang dibuat mengikut peruntukan Pekeliling ini ke atas lot lama yang dahulu diukur dengan menggunakan kaedahkaedah kelas kedua dan ke bawah adalah dianggap sebagai ukuran naik taraf. PA hendaklah disediakan berdasarkan nilai-nilai koordinat yang dijana daripada NDCDB.1 Penyediaan Pelan Akui i. (c) ruang atas PA asal tidak mencukupi bagi memasukkan dan (d) maklumat-maklumat seperti diperuntukkan di bawah Peraturan 44. iii. Dalam hal ini. PUK 2009. Walau bagaimanapun. PUK 2009. ukuran strata dan ukuran stratum. PUK 2009.

2. vii. PA yang disediakan hendaklah menggunakan sama ada saiz A2 atau A3. Semua maklumat yang perlu ditunjukkan pada ruang grafik PA hendaklah dijana hasil daripada NDCDB seperti berikut: (a) tanda-tanda sempadan. 5. dalam nombornya bulatan hendaklah tanda ditunjukkan berdekatan sempadan berkaitan. Jabatan akan menggunakan pelan pra hitungan berdigit atau PU berdigit yang diterima untuk menjana PA tersebut. viii. hendaklah disediakan Peraturan 42(6). PUK 2009. sementara itu penggunaan istilah dan simbol hendaklah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan seperti di Lampiran “N”. vi. 60 . dan bagi tanda sempadan yang bernombor. Bagi mana-mana PA ukuran yang dijalankan secara mengikut berperingkat. Bagi PA yang merupakan susunan daripada NDCDB. Penomboran PA hendaklah diuruskan mengikut kaedah yang ditetapkan dalam Peraturan 60.iv.2 Maklumat Yang Perlu Ditunjukkan Dalam Pelan Akui i. Semua maklumat ofset hendaklah ditunjukkan dalam PA sekiranya berkaitan dan dijana daripada lapisan GLMS. PUK 2009 serta tatacara-tatacara lain yang telah ditetapkan oleh Jabatan. v.

001m terhampir. ii. penggunaan rajah pembesaran atau gambarajah tanpa skala adalah dibenarkan. (d) abuttal serta nombor lot dan nombor PA lot-lot bersebelahan. Tajuk maklumat. 61 . dan (i) bagi maklumat-maklumat akibat ruang yang tidak tidak dapat ditunjukkan mencukupi. ofset berkaitan jalan. (e) (f) sempadan pentadbiran. nama mukim atau bandar atau pekan.001 meter terhampir bagi jarak. seperti berikut: nama negeri. nama daerah atau jajahan. (g) nilai-nilai koordinat bagi dua tanda penjuru ekstrim lot kepada 0. PUK 2009. Ruangan teks bagi setiap PA hendaklah menunjukkan: (a) (b) Penunjuk utara. keluasan lot sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan 38(3). (h) nilai bearing dan jarak hendaklah dijana dalam bentuk tabulasi serta ditunjukkan kepada 10” bagi bearing dan 0. bangunan dan hidro jika berkaitan daripada lapisan GLMS.(b) (c) nombor lot. jika ada.

“Diluluskan” dan nama PUPN. dan 2D Barcode. skala. jika ada. Contoh-contoh format PA bagi kerja Jabatan adalah seperti di Lampiran “S1” hingga Lampiran “S2” manakala bagi kerja JTB adalah seperti di Lampiran “S3” hingga Lampiran “S4”. Nombor fail Pejabat Tanah.- nombor seksyen (di mana berkaitan). sijil yang perlu ditunjukkan di atas PA tersebut adalah seperti berikut: 62 . nombor PA terdahulu. nombor lot. 5. nombor lot asal dan nombor PA. Nombor Peta Kadaster. Nombor fail ukur.3 Sijil Di Atas Pelan Akui JTB Bagi PA yang dijana untuk kerja JTB.2. Nombor PA. dalam kes pecah sempadan atau bahagian atau lainlain. dalam kes ukuran semula. - sejarah lot yang sedang diukur dan nota berkaitan. (c) (d) (e) (f) (g) (h) iii.

pekan atau mukim........... atau berlakunya perubahan sempadan pentadbiran.2... sematamata mengikut Peraturan–peraturan Juruukur Tanah Berlesen. ……………………………....…… haribulan …………………..4 Pindaan Pelan Ukur i... atau (c) tanah berimilik terhenti menjadi sebahagian bandar. PUPN bertanggungjawab untuk meminda dan membetulkan kesilapan atau menambah data tertinggal pada PA yang telah diluluskan dalam keadaan-keadaan berikut: (a) (b) terdapat kesilapan atau ketinggalan pada PA. 1958 (Akta 458). Mengikut peruntukan seksyen 396A KTN 1965.. 63 ... Juruukur Tanah Yang Dilesenkan di bawah Akta 458” 5....“Saya ……………………………………………….... 20 ………….............. seorang Juruukur Tanah yang dilesenkan Tanah Berlesen di bawah Akta Juruukur memperakui bahawa pengukuran telah dijalankan dan ditanda di atas tanah oleh saya atau di bawah arahan saya sendiri secara langsung di lapangan pada . Bahawa saya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas salah betulnya ukuran ini..

PA hendaklah dijana semula dengan membekalkan nombor PA yang baru. kemaskinian NDCDB hendaklah dibuat terdahulu terhadap atribut yang perlu dipinda atau dibuat pembetulan dan hendaklah disahkan secara tanda tangan berdigit oleh PUPN. dan pembetulan atau penambahan tersebut hendaklah ditandatangan secara berdigit oleh PUPN terhadap keseluruhan PA. (d) Sekiranya pembetulan atau pindaan yang perlu dilakukan adalah banyak. manakala PA yang terdahulu dibatalkan. data yang tersilap hendaklah dipotong dan dibetulkan. dan pindaan atau pembetulan atribut pada PA yang dijana ditunjukkan dengan warna merah seperti berikut. mengikut budi bicara PUPN.ii. data yang tertinggal hendaklah ditambah. Tatacara Pembetulan (a) PUPN hendaklah menyiasat dan memastikan bahawa kesilapan atau data tertinggal adalah sahih. (c) Setiap pindaan atau pembetulan atribut hendaklah direkodkan secara berdigit untuk semakan. 64 . (b) Sekiranya sahih.

.............3.... seperti ditunjuk di atas pelan …………… . 5....1 Pelan Hakmilik Tanah (B1) dijana oleh Jabatan secara berdigit. 5.3 Pelan Hakmilik Tanah (B1) 5.3 PUPN hendaklah memaklumkan kepada Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah mengenai apa-apa perubahan yang diperlukan ke atas pelan B1 akibat PA yang dipinda dan telah diluluskan secara tanda tangan berdigit....... bagi tujuan memperenggan lot yang diukur untuk pengeluaran Dokumen Hakmilik Tanah di PTG/PTD...... 5.2 Pelan B1 ini adalah janaan PA daripada NDCDB untuk kerja Jabatan dan JTB serta perlu ditanda tangani secara berdigit oleh Timbalan Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri (TPUPN)..........3..... Pengarah Ukur" 65 ... bagi lot ……… di dalam .. jika berkaitan..3. bahawa ini ialah salinan pelan yang betul lagi benar yang telah dibuat pada ......3....(e) PUPN Pendaftar hendaklah Hakmilik memaklumkan atau Pentadbir kepada Tanah mengenai apa-apa pindaan yang diperlukan ke atas pelan hakmilik akibat daripada perubahan atau tambahan maklumat kepada PA yang telah diluluskan.4 Sijil akuan di atas Pelan B1 yang dijana serta ditanda tangani secara berdigit adalah seperti berikut: “Adalah diakui mengikut seksyen 3 dalam Akta Pelan dan Dokumen Tanah dan Lombong (Salinan Fotograf) 1950 (Semakan 1980). 5....

Hutan simpan mengikut Seksyen 7 Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313). ii. Bagi kegunaan awam di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965.4.1 Selain daripada menyediakan PA dan PA(B). Kawasan Rizab Melayu mengikut Enakmen Rizab Melayu. 5.4. Kawasan dan Tempat Larangan mengikut Akta Kawasan dan Tempat Larangan. Kawasan Pilihanraya mengikut Seksyen 7 Akta Pilihanraya 1958. vi.3 Setiap DW dan PW diberikan nombor bersiri dan unik.5. di mana di antaranya adalah: i. iv. JUPEM juga menyediakan Pelan Warta (PW) bagi tujuan pewartaan mengikut undang-undang yang ada. Kawasan Penempatan Berkelompok mengikut Seksyen 4 dan 5 Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 (Akta 530).4 Penyediaan Pelan Warta 5. v. iii. 66 . 1959 (Akta 298).2 Draf Warta (DW) yang dijana oleh sistem berdasarkan kepada PUW hendaklah diperakukan terlebih dahulu oleh pemohon atau ABT yang berkaitan sebelum PW disediakan.4. 5. yang dijanakan oleh sistem yang diguna pakai oleh JUPEM.

5. 67 . Gazet dan lain-lain.4 Maklumat yang terkandung di dalam DW dan PW adalah sebagaimana maklumat bagi penyediaan pelan berkaitan permohonan Hakmilik Tanah. iii. Nombor siri DW dan PW. iv. i. pelan pra-hitungan yang diserahkan ke Jabatan hendaklah berasaskan NDCDB dan dijana oleh Jabatan bagi maksud pengeluaran Pelan Lot bagi Sijil Melombong tersebut. kecuali. Manakala contoh format PW seperti di Lampiran “T2” 5. 5. terlebih dahulu pelan lot bagi tujuan Sijil Melombong (Mining Certificate) hendaklah disediakan berasaskan NDCDB oleh Jabatan bagi tujuan mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) melalui PTG berkaitan. dan Atribut tambahan yang tidak terkandung di dalam NDCDB tetapi diperlukan dalam permohonan warta seperti No.5 Penyediaan Pelan Akui Pajakan Melombong 5. ii.1 Sebelum PA Pajakan Melombong boleh disediakan.5 Contoh format DW adalah seperti di Lampiran “T1”.5. Nombor Plot bagi DW dan PW. v.4.5. Atribut di ekstrak daripada NDCDB jika berkaitan.5. Sijil Akuan Warta.2 Bagi kerja JTB.4.

7.3 Sebarang pindaan terhadap PM adalah sebagaimana tatacara pindaan PA. 5. ii.6.7 Tandatangan Berdigit 5.2 PM hendaklah disediakan sebagaimana tatacara penyediaan PW kecuali yang melibatkan ukuran di lapangan. Tujuan Ukuran Pelbagai Nombor Siri PM 5.5.5.6. 5.4 PA Pajakan Melombong hanya boleh disediakan setelah Sijil Melombong diluluskan oleh PBN.4 Maklumat yang terkandung di PM adalah sebagai mana PA dengan maklumat tambahan seperti berikut.5 Format PA Pajakan Melombong dan tatacara penyediaannya adalah sebagaimana tatacara penyediaan PA bagi hakmilik tanah.5. 5.1 Pelan Multi Purpose (PM) disediakan untuk menggambarkan kedudukan suatu plot bagi kerja ukuran pelbagai yang dibuat atau diterima oleh Jabatan dari semasa ke semasa.6 Penyediaan Pelan Multi Purpose 5. i. 68 . semua data dan pelan yang dijana adalah dalam bentuk berdigit sepenuhnya.3 Kaedah dan proses pengukuran bagi menyediakan Sijil Melombong ini adalah sama seperti mana pengukuran bagi tujuan pengeluaran hakmilik tanah 5.6.5. 5.6.1 Di dalam persekitaran eKadaster. 5.

7.3 Hanya Trusted Certification Authority yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia di bawah Akta A562.7.7. i. TPUPN dan JTB supaya memastikan semua dokumen dan pelan yang ingin ditandatangani adalah teratur dan betul sebelum membuat tandatangan berdigit. Secara atas talian (on-line) Secara luar talian (off-line) 5. 5. penerimaan.7. 5.Penghantaran. maka data dan pelan yang dihasilkan perlu ditandatangani secara berdigit (PKI) dengan yang menggunakan Prasarana Kekunci Awam dibangunkan oleh Jabatan.5 Segala maklumat seperti user ID atau password yang berkaitan dengan PKI hendaklah dijaga serta disimpan oleh pihak yang terbabit dengan rahsia dan berhati-hati agar PKI tersebut tidak disalah guna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.2 Bagi menjamin kredibiliti dan akauntabiliti data ukuran serta pelan-pelan yang dihasilkan. 5. pemprosesan dan penjanaan hasilhasil pengukuran adalah secara atas talian (on-line) melalui portal yang disediakan oleh Jabatan. ii.6 Terdapat dua (2) kaedah bagi menurunkan tandatangan berdigit ini iaitu. 5.7.4 Adalah menjadi tanggungjawab PUPN. 5. PUPN dan JTB akan melaksanakannya menggunakan portal 69 .7.7 Bagi proses tandatangan berdigit secara atas talian (on-line). Akta Tanda Tangan Berdigit 1997 sahaja yang boleh digunakan bagi tanda tangan berdigit ini.

hendaklah disimpan di dalam pangkalan data yang ditetapkan Jabatan dan dimaklumkan kepada pihak PTG/PTD supaya urusan muat turun data dapat digunakan untuk Sistem Komunikasi Pejabat Tanah (KOMMS). Manakala bagi tandatangan berdigit secara luar talian (off-line) pula akan dilakukan secara setempat di komputer masing-masing melalui perisian yang dibangunkan oleh Jabatan dengan membuat sekali sahaja muat turun (download) daripada portal Jabatan.2 Urusan memuat turun data tersebut hendaklah dibenarkan kepada pegawai atau kakitangan PTG/PTD yang didaftarkan dengan Jabatan dan hendaklah sentiasa dikemaskinikan.9 Lapisan GIS Layer Management System (GLMS) 5.1 Lapisan maklumat GLMS merupakan dan lapisan maklumat yang mengandungi berkaitan geografi ukuran permohonan tanah.8. 5.8 Penyerahan Dokumen ke KOMMS atau Laman Web JUPEM2U 5.1 Output berkaitan yang dijana dan disahkan secara berdigit oleh PUPN.3 Agensi Berkaitan Tanah (ABT) atau badan-badan lain yang diberi kebenaran secara bertulis oleh KPUP. Lapisan GLMS ini hendaklah mengandungi lapisan-lapisan berikut. atau mengikut kesesuaian dan budi bicara PUPN.8. 5. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap edaran dokumen dan output berkaitan Jabatan yang dimuat turunkan dan perlulah mengesahkan penerimaan dokumen dan output berkaitan yang dimuat turun tersebut bagi kepentingan keselamatan data. 5. 70 . 5.yang telah dibangunkan oleh Jabatan. TPUPN atau JTB.9.8.

9. vii.1.4 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Sempadan Pentadbiran 5. 5.2 sempadan pentadbiran (eAdmBdy) warta (eWarta) maklumat Permohonan Ukur (Lapisan PU) jalan (eJalan) nama kampung (eTownKg) hidrografi (eHidro) bangunan / building foot prints (eBangunan) grid (eGrid) GLMS boleh dikemaskini sama ada melalui Lapisan penawanan di lapangan termasuk butiran ofset atau secara pendigitan data raster. viii.9.9.2 Sempadan Negeri Sempadan daerah Sempadan mukim/pekan/bandar/seksyen naiktaraf / perubahan sempadan Sebarang pentadbiran hendaklah dikemaskinikan mengikut Warta Sempadan Pentadbiran yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. iii. vi. 5. iv. iii. 5.9.4.1 Lapisan sempadan pentadbiran terbahagi kepada 3 iaitu: i. ii.3 JUPEM Negeri bertanggungjawab membentuk. v. ii.9. menawan dan menyelenggara lapisan-lapisan GLMS seperti di para 5. 5. 5.9.4.4.i.9.3 Sempadan pentadbiran hendaklah berasaskan kepada garisan sempadan lot di NDCDB kecuali bagi 71 .

(a) Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *.8 Kaedah pengemaskinian maklumat Lapisan attribut adalah untuk Lapisan Sempadan seperti mengikut format Sempadan Pentadbiran.9. i.4. 5.7 Keterangan Pentadbiran Lampiran “U”. Pendigitan daripada data raster.9. 5.9. permatang dan garisan lurus stesen trigonometri hendaklah dibuat pendigitan berdasarkan Pelan Warta.4. *. 72 .4.6 Sumber data hendaklah berasaskan data vektor atau pun raster. pada hendaklah juga dikemaskinikan di NDCDB.9. *.jpg.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. 5. 5.4 Bagi kawasan yang tiada lot berimilik atau sempadan semula jadi seperti butiran hidrografi.tiff. Peta Topografi atau pelan lain yang diterima oleh Jabatan.sempadan pentadbiran yang telah diwartakan terlebih dahulu. *.9. 5.bmp.4.5 Bagi kes naik taraf atau baru kod-kod pewujudan Lapisan pentadbiran daerah/mukim/bandar/pekan Sempadan Pentadbiran.4.

5. (c) Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polygon.5 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Warta 5.9. (c) Mengemaskini maklumat attribute.1 JUPEM Negeri bertanggungjawab untuk mengemaskinikan semua Pelan Warta sedia ada di Jabatan ke dalam Lapisan Warta.2 Lapisan warta terbahagi kepada 5 iaitu: i. Kaedah Keyboard Entry. (b) Maklumat-maklumat yang perlu di key-in adalah bearing dan jarak / koordinat.9.5. (a) Lapisan juga boleh diwujudkan dengan menggunakan fungsi Coordinate Geometry (COGO) eGLMS. iii. Mengemaskini maklumat attribute. ii. 5. (d) ii. iv.(b) Melaksanakan secara pendaftaran imej raster dengan on-screen digitizing keperluan minimum 4 tanda rujukan. yang terdapat dalam modul 5. Hidro Jalan Pelbagai SPR Kawasan Lot 73 . v.9.

img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. *. (e) Mengemaskini maklumat-maklumat mengikut lapisan yang berkaitan. *.3 Keterangan attribut untuk Lapisan Warta mengikut format seperti di Lampiran “E”. (b) Minimum diperlukan empat (4) tanda rujukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara on-screen digitizing.tiff. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan.bmp. adalah 5. (c) Bagi objek yang mempunyai bentuk arc. (a) Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. (d) Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polygon atau polyline.9.jpg. Pendigitan daripada data raster. 74 . *.5.5.9.4 Pengemaskinian Lapisan Warta boleh dilaksanakan berdasarkan seperti berikut: i. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.5.

dwg. (d) Mengemaskini maklumat di dalam attribute table. ii. pendigitan data raster dan import data (vektor).dxf.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i. *. daripada untuk NDCDB tujuan juga pewujudan 5. (a) Sumber data hendaklah di dalam format *.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.9. Import data (vektor). 75 .ii. String line hendaklah mengikut turutan kod butiran sebagaimana Lampiran “W” dan hendaklah dalam bentuk polyline atau polygon. Sumber data diperoleh daripada fail PU**JLN yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat string line dan nama jalan. (c) Extraction dibolehkan lapisan.9. *.shp. 5.6.6 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Jalan Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan jalan iaitu daripada butiran ofset. (b) Hanya objek yang ingin diwartakan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data mengikut lapisan. *. Keterangan attribut untuk Lapisan Jalan adalah mengikut format seperti Lampiran “V”.

shp. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing.9.dwg. iv.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. *. Mengemaskini maklumat nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan di dalam attribute table. *. 76 . v.2 Pendigitan daripada data raster i.jpg. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan. ii.bmp.dxf. Nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan hendaklah dikemaskini di dalam attribute table.iii. *. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.6. Sumber data hendaklah di dalam format *.9.tiff. *. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon.6. 5.3 Import data (vektor) i. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan. 5. *. *. iii.

iii. 5.jpg.9. *. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing.9. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel. 5. iii. Mengemaskini maklumat nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan di dalam attribute table.tiff. *.1 Pendigitan daripada data raster i.7. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk point. Mengemaskini maklumat nama objek (nama adalah kampung) dan kod kategori kampung di dalam attribute table. ii. iv.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. 77 .bmp. Hanya objek jalan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data.7 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan TownKg Terdapat dua kaedah pengemaskinian maklumat lapisan townkg iaitu secara pendigitan daripada data raster dan import data (vektor).ii. *. Keterangan attribut untuk Lapisan TownKg mengikut format seperti Lampiran “X1”. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *.

iii. hendaklah mengikut turutan kod Lampiran “W” dan String line butiran sebagaimana hendaklah dalam bentuk polyline atau polygon. 5. Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i. 78 . Hanya objek kampung sahaja yang akan di ekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data. Sumber data diperoleh daripada fail PU**HDR yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat string line dan nama hidro. iii.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.dxf. ii. Keterangan attribut untuk Lapisan Hidro adalah mengikut format seperti Lampiran “X2”.shp. Mengemaskini maklumat nama objek (nama kampung) dan kod kategori kampung di dalam attribute table. 5. *.2 Import data (vektor) i.5.8 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Hidro Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan jalan iaitu daripada butiran ofset.8. pendigitan data raster dan import data (vektor). Sumber data hendaklah di dalam format *. *. *.9.9. ii.7.9.dwg.

8.shp. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.9. Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table.tiff. *. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon. v. *.8. iii. iv.dxf. *. Hanya objek hidro sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data. ii. 79 . *.jpg.5. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing.9. 5.dwg. ii.bmp.2 Pendigitan daripada data raster i. *.3 Import data (vektor) i. *. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel. Sumber data hendaklah di dalam format *.

1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i. String line hendaklah mengikut turutan kod butiran sebagaimana Lampiran “W” dan hendaklah dalam bentuk polygon. Mengemaskini maklumat nama objek (nama string line dan nama bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table. pendigitan data raster dan import data (vektor). iii. *. Sumber data diperoleh daripada fail PU**BGN yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat bangunan.9. Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table.bmp.iii.9 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Bangunan Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan bangunan iaitu daripada butiran ofset. Keterangan attribut untuk Lapisan Bangunan adalah mengikut format seperti Lampiran “X3”.tiff. 5. ii. 5.2 Pendigitan daripada data raster i.jpg. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara on- 80 . *.9.9.9. ii.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.9. 5. *. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *.

3 Import data (vektor) i. ii. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.9. iii. iv. v. 81 .9.dwg. *. Fail Prefix untuk setiap fail adalah sebagaimana di Lampiran “C”. Hanya data. iii.screen digitizing. *. Sumber data hendaklah di dalam format *. 5. 5.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan.9.4 Contoh nama fail bagi mengemaskini Lapisan GLMS adalah seperti di bawah.9. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon.shp. Mengemaskini maklumat nama objek (nama objek bangunan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table.dxf. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan. *. Mengemaskini maklumat nama objek (nama bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table.

BIL.10 Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan (NDCDB) 5.2 Kejituan data NDCDB adalah di bawah had 0. PUSELHDR11_2009 PUSEL = JUPEM Selangor HDR = Jenis Lapisan adalah hidro 11_2009 = Bilangan nombor fail 5.1 NDCDB hendaklah berasaskan kepada Unjuran CassiniSoldner Geosentrik (Datum GDM2000). 82 .3 Data-data ukuran lama yang berkejituan rendah (Ukuran Kelas kepada Ketiga dan Ukuran Data-data Demarkasi) ini hendaklah dibuat dipastikan menjalani proses migrasi data (transpose NDCDB). hendaklah pengenalan bagi tujuan mengenal pasti tahap kejituan dan tidak digunapakai maklumatnya sebagai asas pengukuran baru.050m bagi kawasan bandar/ pembangunan baru dan di bawah had 0.100m bagi kawasan-kawasan lain.10. NAMA FAIL PUSELBGN11_2009 KETERANGAN PUSEL = JUPEM Selangor BGN = Jenis Lapisan adalah bangunan 11_2009 = Bilangan nombor fail 2. PUSELJLN11_2009 PUSEL = JUPEM Selangor JLN = Jenis Lapisan adalah jalan 11_2009 = Bilangan nombor fail 3. 5.10.10. 5. 1.

7. 5. PERKARA AM Walau apa pun yang diperuntukan di dalam Pekeliling ini.6 Tindakan bersesuaian para 5. PUPN bolehlah menggunakan budibicaranya untuk menerima kerja yang tidak menepati sepenuhnya kehendak-kehendak yang dinyatakan dengan alasan yang munasabah.5.5 hendaklah selanjutnya diambil mengikut budi bicara PUPN 5. PEMAKAIAN Dalam keadaan terdapat percanggahan prosedur yang dibekalkan melalui Pekeliling ini dengan yang diperuntukkan melalui Pekeliling-pekeliling KPUP sebelumnya. anjakan tanda sempadan atau kecacatan dalam pengukuran terdahulu. Pegawai Ukur atau JTB hendaklah mendapatkan bukti lengkap bagi menentukan sama ada perbezaan itu disebabkan oleh pertindihan sempadan.4 PUPN hendaklah memastikan ukuran-ukuran lama yang berkejituan rendah tersebut dinaiktaraf kepada NDCDB dari semasa ke semasa. maka ketetapan yang dibuat dalam Pekeliling ini hendaklah diterimapakai.10. menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Jabatan.10.10.10. 6. 5.10. 83 .5 Jika terdapat perbezaan di antara nilai koordinat tanda sempadan di atas tanah dengan nilai di atas Pelan Akui atau NDCDB.7 Sebarang kemaskinian pada NDCDB hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh PUPN.

cadangan mengenai mana-mana bahagian yang memerlukan penambahbaikan adalah amat dihargai dan bolehlah disalurkan ke Bahagian Kadaster Ibu Pejabat JUPEM untuk tindakan susulan sewajarnya. Namun demikian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ( DATO’ PROF. Walau bagaimanapun. PELAKSANAAN Pekeliling ini hendaklah dikuatkuasakan penggunaannya mulai tarikh ianya dikeluarkan. DR. terima kasih. PENAMBAHBAIKAN Langkah-langkah yang perlu telah diambil semasa menggubal garis panduan amalan kerjaluar dan pejabat ini supaya ianya selengkap mungkin. 10. ABD. KADIR BIN TAIB ) Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia 84 . Sekian. PEMBATALAN Dengan berkuatkuasanya Pekeliling ini. 9. maka Pekeliling KPUP Bilangan 3 Tahun 2003 adalah dengan ini dibatalkan.8. semua ukuran kadaster yang telah dijalankan mengikut Peraturan Ukur Kadaster 2002 dan Pekeliling KPUP Bilangan 3 Tahun 2003 masih boleh diterima sehingga 31 Disember 2009.

Salinan kepada: Agihan Dalaman: Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Pengarah Ukur Bahagian Kadaster Pengarah Ukur Bahagian Pemetaan Agihan Luaran: Setiausaha Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia 85 .

LAMPIRAN “A” CARTA ORGANISASI JUPEM NEGERI PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN PA TIMBALAN PENGARAH UKUR PENAWANAN DATA TIMBALAN PENGARAH UKUR PANGKALAN DATA SEKSYEN HAK MILIK TANAH (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN STRATA/STRATUM/MARIN (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN NDCDB (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN PDUSSM (PENOLONG PENGARAH UKUR ) CAWANGAN PU CAWANGAN SSM CAWANGAN STANDARD NDCDB CAWANGAN STANDARD PDUSSM CAWANGAN CRM CAWANGAN INSPEKTORAT CAWANGAN PELAN WARTA CAWANGAN KHIDMAT PELANGGAN CAWANGAN MULTI PURPOSE CADASTRE CAWANGAN PELAN BERDIGIT PEJABAT UKUR DAERAH UTARA PEJABAT UKUR DAERAH TENGAH PEJABAT UKUR DAERAH SELATAN CAWANGAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN CAWANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT .

LAMPIRAN "B" ROLE PENGGUNA MODUL BIL ROLE ID SPPK JAWATAN KERJA Kehadiran Kerja TSM Kehadiran Kerja CRM Diari Kerja Pejabat Diari Kerja TSM Diari Kerja Tuntutan Elaun Tuntutan CRM Perjalanan Dalam Kerja Lebih Masa Negeri CUTI Permohonan Permohonan Permohonan Cuti Lanjutan Cuti Cuti 1 KPPU/PPU 2 JURUUKUR DAERAH 3 PENGUKUR 4 PENYOKONG 5 PENTADBIRAN 6 SA 7 ENTRY PU / TPU / PPU / PPU JUD PENGUKUR KETUA CAWANGAN PEGAWAI TADBIR PTM / PPTM JURUTEKNIK / PEM. TEKNIK UKUR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x . TEKNIK UKUR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x BIL ROLE ID SPPK JAWATAN Papar Carta Pendaftaran Organisasi Pekerja Edit Maklumat Edit Maklumat MODUL ORGANISASI Akaun Pengguna Carian Pekerja (general info) Bina Carta Org Pengurusan Carian Kump Kerja Maklumat JTB PENYELENGGARAAN Konfigurasi Kalendar Cuti Set Role + Reset 1 KPPU/PPU 2 JURUUKUR DAERAH 3 PENGUKUR 4 PENYOKONG 5 PENTADBIRAN 6 SA 7 ENTRY PU / TPU / PPU / PPU JUD PENGUKUR KETUA CAWANGAN PEGAWAI TADBIR PTM / PPTM JURUTEKNIK / PEM.

......... 2009 ROSDI BIN CHE MAN Tiap ........... ZAIDI BIN JABIT SYAHRULNIZAM BIN SHAMSUDIN 790422-03-5799 680121-01-5877 750727-06-5749 791202-14-5499 810408-02-6031 800828-02-5239 J29 R4 R1 R1 R1 R1 Peringatan : 0 X H S V P TR Tidak hadir Kedatangan Cuti Am Bergaji Cuti Sakit Bergaji Hari-hari tidak bekerja (spt..... hari Sabtu. ..Ahad dan Cuti-Cuti tanpa gaji) Cuti biasa yang bergaji Di Pejabat Cuti Tanpa Rekod Pegawai Kerja Luar .......tiap hari dalam sebulan Nama No. ..P KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA ......... Jurukur Daerah PEJABAT UKUR DAERAH W...... K.LAMPIRAN “B1” JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Laporan Kehadiran Kerja Luar Jabatan Ukur Negeri Daerah : : Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya PEJABAT UKUR DAERAH W.P Pangkat 01 02 X X X X X X 03 X X X X X X 04 X X X X X X 05 X X X X X X 06 X X X X X X 07 08 09 10 X X X V X X 11 X X X X X X 12 X X X X V X 13 X X X X X X 14 15 16 X X X X X X 17 X X X X X X 18 X X X V X X 19 X X X X X X 20 X X X X X X 21 22 23 X X X X X X 24 X X X X V X 25 X X X X X X 26 27 X X X X X X X X X X X X 28 29 30 X X V X X X 31 P P P P P P ROSDI BIN CHE MAN HAMIDI BIN MURAH MARZUKI BIN MAT YA'ACOB MASHELMY AFFENDY BIN MASKIRAN MD.P KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA Bulan Nama Pegawai Kerja Luar : : MAC......................

00 0.00 0.9 131.25 sebulan Tarikh Fail Kelas Ukur Berkesan Stesen Meter Tidak Berkaitan Stesen Meter Bil Lot Lu as Bil Batu Sempadan BKBB BKB BKU Bil.00 0.00 0. ikatan dan tanam bkb 102A 102A 102A 102A 102A 5 2 0 0 3 262.1 542.7 54.00 0. ikatan dan tanda baca Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP272_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP135_2008 PUWP135_2008 102A 102A 102A 102A 6 4 3 2 685.97 0.0 188.LAMPIRAN “B2” Diary Kerja e TSM (Mac 2009) Cawangan : PEJABAT UKURDAERAH W.00 0 0 0. Buruh Penilaian KM Catitan Mutu Cepatan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HUJUNG MINGGU PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU 102A 102A 102A 102A 102A 10 8 8 5 6 584.6 0 7433.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 30 30 30 30 30 Ukuran. KP : 790422-03-5799 Jawatan (Gred) : PEMBANTUTEKNIK UKUR (J29) Gaji : RM 2015.5 310. semakan traverse Tanam BKB Tanam BKB Refix.4 40. pergi ke pejabat Ukuran Ukuran. ukuran Ukuran Ikatan tanda lama.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 6 6 30 30 30 30 30 Cari kawasan.00 Tanam BKB Mesyuarat dan membuat tuntutan Jumlah 100.4 0 0 74.00 0 0 0 0 0 0 5 0 30 30 630. semakan 102A 102A 102A 102A 102A 12 10 2 6 4 686.P KUALALUMPUR/PUTRAJAYA Jabatan Ukur : JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN/PUTRAJAYA Nama : ROSDIBIN CHE MAN No.76 . tanam BKB. siap Hujan.12 998.7 1254.7 166.00 30. semakan.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 6 6 30 30 30 30 30 Sub close.8 840.9 300.00 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 6 30 30 30 30 Close traverse Tanam BKB Tanam BKB Tanam.00 Purata 4.7 136. siap ukuran 102A 102A 4 0 174.32 353.

Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu WPKL Putrajaya WP Labuan PUJ PUK PUKN PUM PUNS PUPHG PUPP PUPK PUPS PUSEL PUT PUWP PUWPP PUWPL JUJ JUK JUKN JUM JUNS JUPHG JUPP JUPK JUPS JUSEL JUT JUWP JUWPP JUWPL PUBLJ PUBLK PUBLKN PUBLM PUBLNS PUBLPHG PUBLPP PUBLPK PUBLPS PUBLSEL PUBLT PUBLWP PUBLWPP PUBLWPL TUJB TUKB TUKNB TUMB TUNSB TUPHGB TUPPB TUPKB TUPSB TUSELB TUTB TUWPB TUWPPB TUWPLB PUJB PUKB PUKNB PUMB PUNSB PUPHGB PUPPB PUPKB PUPSB PUSELB PUTB PUWPB PUWPPB PUWPLB PUBLJB PUBLKB PUBLKNB PUBLMB PUBLNSB PUBLPHGB PUBLPPB PUBLPKB PUBLPSB PUBLSELB PUBLTB PUBLWPB PUBLWPPB PUBLWPLB TUJW TUKW TUKNW TUMW TUNSW TUPHGW TUPPW TUPKW TUPSW TUSELW TUTW TUWPW TUWPPW TUWPLW PUJW PUKW PUKNW PUMW PUNSW PUPHGW PUPPW PUPKW PUPSW PUSELW PUTW PUWPW PUWPPW PUWPLW .LAMPIRAN “C” CARA PENOMBORAN FAIL UKUR MENGIKUT NEGERI JUPEM Negeri Temp Fail Jabatan TUJ TUK TUKN TUM TUNS TUPHG TUPP TUPK TUPS TUSEL TUT TUWP TUWPP TUWPL Fail Jabatan Temp LS Precomp LS Precomp Temp Strata Strata Jabatan Temp LS Strata JSJ JSK JSKN JSM JSNS JSPHG JSPP JSPK JSPS JSSEL JST JSWP JSWPP JSWPL LS Strata Temp Warta Warta Johor Kedah Kelantan Melaka NS Pahang P.

JENIS-JENIS PENDAFTARAN FAIL UKUR MENGIKUT NEGERI JUPEM Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka NS Pahang P.Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu WPKL Putrajaya WP Labuan Multipurpose PUJG PUKG PUKNG PUMG PUNSG PUPHGG PUPPG PUPKG PUPSG PUSELG PUTG PUWPG PUWPPG PUWPLG Trabas PUJT PUKT PUKNT PUMT PUNST PUPHGT PUPPT PUPKT PUPST PUSELT PUTT PUWPT PUWPPT PUWPLT Admin Bdy PUJADM PUKADM PUKNADM PUMADM PUNSADM PUPHGADM PUPPADM PUPKADM PUPSADM PUSELADM PUTADM PUWPADM PUWPPADM PUWPLADM Bangunan PUJBGN PUKBGN PUKNBGN PUMBGN PUNSBGN PUPHGBGN PUPPBGN PUPKBGN PUPSBGN PUSELBGN PUTBGN PUWPBGN PUWPPBGN PUWPLBGN Hidro PUJHDR PUKHDR PUKNHDR PUMHDR PUNSHDR PUPHGHDR PUPPHDR PUPKHDR PUPSHDR PUSELHDR PUTHDR PUWPHDR PUWPPHDR PUWPLHDR Jalan PUJJLN PUKJLN PUKNJLN PUMJLN PUNSJLN PUPHGJLN PUPPJLN PUPKJLN PUPSJLN PUSELJLN PUTJLN PUWPJLN PUWPPJLN PUWPLJLN Town Kg PUJTKG PUKTKG PUKNTKG PUMTKG PUNSTKG PUPHGTKG PUPPTKG PUPKTKG PUPSTKG PUSELTKG PUTTKG PUWPTKG PUWPPTKG PUWPLTKG .

Senarai nama pemohon 7. 3. Alamat pemohon 7. Senarai tanah yang di ambil yang perlu diukur. Nombor resit / Bayaran Upah Ukur 3. 2. 5. FAIL JABATAN UNTUK PENGAMBILAN BALIK TANAH 1. Alamat pemohon 8. . 4. FAIL JABATAN UNTUK PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN / CANTUMAN LOT 1. 3. FAIL JABATAN UNTUK PEMBERIMILIKAN 1. 2. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan PTD/PTG/MMKN Borang 9A/9B/9C Dokumen Tambahan 6. 5. 3. 6. 2. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MMKN atau salinan Hakmilik sementara ( QT ) Dokumen Tambahan 5.LAMPIRAN “C1” MAKLUMAT YANG PERLU DIMASUKKAN KE DALAM PANGKALAN DATA DAFTAR FAIL UKUR 1. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MMKN / MB Borang ‘K’ Sijil pelepasan Bayaran Upah Ukur Dokumen Tambahan 7. Nombor rujukan Warta Pengambilan 8. 4. 4. Senarai nama pemohon 6. Nombor resit / Bayaran Upah Ukur 2.

62 KTN ) 1. Nombor rujukan Surat dari Agensi 2. Nama Pemohon / Agensi Dokumen Tambahan 3. 2. 4. 5. 4. Nombor rujukan kelulusan dari Pihak Berkuasa Jika Ada 6. Salinan Hakmilik 7. 3. 5. Borang ‘K’ Dokumen Tambahan 6.4. FAIL UKUR HAKMILIK DARI JTB UNTUK PENGAMBILAN BALIK TANAH Dokumen sokongan yang diperlukan 1. 3. 3. 2. Salinan Warta Pengambilan. 4. FAIL JABATAN UNTUK PEWARTAAN ( Sek. 6. 5. . FAIL WARTA ( Pewartaan di bawah Akta lain selain KTN ) 1. 7. Surat daripada JTB Pre-comp Ascii Salinan Pelan yang di perakui oleh PTG/ PTD / JKPTG Negeri Surat Kelulusan/Persetujuan dari PTG/PTD/JKPTG Negeri. Surat daripada JTB Pre-comp Ascii Salinan Pelan yang diluluskan MMKN/PTG/PTD Surat Kelulusan MMKN/PTG/PTD Salinan Borang yang diluluskan spt Borang 9A/9B/9C/12A / 12B/ 12D/7D Salinan resit bayaran untuk Pelan Hakmilik. 2. FAIL UKUR HAKMILIK DARI JTB 1. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MB/MMKN Sijil pelepasan Bayaran Upah Ukur 5.

10100100012-2002-1.ApArea 12 16 13. 18. 9 2 12. PUNo 3. e. PTNo 4. UPI 6 16 10. Name xxx. Negeri 1.AreaCal14 16 14. 19.mmss) Y Distance 10 Y Unit 16. Type (Char) N Negeri 1. Lot 7 8.17 2 N MarkDescTo 10 13 Y SerialTo 10 Y NorthTo 12 N EastTo 12 N BearingCal 15 9 (deg.pul No BOUNDARY PU DETAILS Null Field Desc. 9 2 N PUQTKey 7 35 N SvyFees 10 N MarkDescFrom 10 13 Y LandUseCode 11 2 N SerialFrom 10 Y LandTitleCode 13 2 Y NorthFrom 12 N SijilAkaunNo 15 EastFrom 12 N Remarks 12 Bearing 15 9 (deg. 15. 10100100012-2002-1.pub. 22. 10100100012-2002-1. 26.pub xxx. 25. 16. 21. 2 2 N Daerah 2 2 N Daerah 2 2 N Mukim 2 2 N Mukim 2 2 N Seksyen 2 3 N Seksyen 2 3 N PUNo 2.pul.puf . 23.g. 24.Unit 8.2 2 N Negeri 1. QTNo 16 9. 3 15 Y PUNo 2. Type (Char) Null Field Desc. 4 8 N LoNo 30 Y Lot 7 Y FileNo 30 Y QTNo 16 Y Area 5 16 Y UPI 6 16 Y Unit 8.LAMPIRAN “C2” DIGITAL PU ASCII LOT Field Desc.pud Null N N N N N N Y Y Y Y N N Y Y The file name should follow the PU number (Negeri + Daerah + Mukim + Seksyen + PUNo). Type (Char) 1. 2 8 7. Seksyen 2 3 5. 3 15 N PTNo 2.mmss) Y DistanceCal 18 10 Y Class 19 2 N LineCode 20 2 N LineType 21 2 N xxx. 20. Daerah 2 2 3. 2 15 6. 17.PUQTKey 7 35 11. Mukim 2 2 4.2 2 2.

07 = Pulau Pinang. PUNo) for PU Composite keys are unique. 03 = Kelantan. 14 = Wilayah Persekutuan KL. PT123 (include prefix in database) 3 4 5 6 Total Area Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot 7 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + PUNo + ”*” + PTNo e.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod = 25. e. 103. Seksyen. 05 = Negeri Sembilan. “ where Negeri=’01’ and Daerah=’10’ and Mukim=’12’ and Seksyen=’000’ and PUNo=’123/2001’ and PTNo=’123’ ” PU No e. GPS = GPS 11 0 = TAPAKPASAR.3048 M 1L = . PUNo. L = Link. 13 = KEDIAMAN DAN PERDAGANGAN.0254 M 1D = 2.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole .mmss e. 09 = Perlis. I = Inch.g.0 9 Area unit. 3 = PERUSAHAAN. D = Depa (Kelantan) 1F = . e.g 01 = Johor. pkB = Paku Baru.g. 12 = KEDIAMAN. Tp = Tanam Pastian. 5 = TIDAK DINYATAKAN. Daerah.LAMPIRAN “C3” NOTES : 1 Negeri Code.poles (ASCII using 0. H = Hectare. PpBB = Pepaku Besi Baru. 10 = Selangor. PB = Paip Baru. ST = HAKMILIK STRATA. ‘123/2001’ and ‘124/2001-1’ Prefix ‘PT’ e. 8 = TAPAK PERKUBURAN. 08 = Perak. 1 = PERTANIAN. WR = WARTA 14 15 Calculated area in metric value. index. 15 = KEDIAMAN DAN PERINDUSTRIAN 12 13 Approved Area GM = GERAN MUKIM. 7 = PERINDUSTRIAN. PgKL =Pancang Konkrit Lama. 6 = BANGUNAN.g. 8. 10 = RUMAH IBADAT.3010 16 Distance Unit F = Feet. TT = Tiada Tanda. 06 = Pahang. M = Square Meter. PTU = Peti Tanda Ukur. non duplicate Do not join the composite key into a field Query e. R = Acre. 16 = Putrajaya 2 Composite key using (Negeri. PM = PAJAKAN MUKIM. Mukim. PL = Paip Lama. PTNo) for lot (Negeri. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. 2 = PERUMAHAN/KEDIAMAN. GN = GERAN NEGERI.3.856 M2 1 F2 = . 9 = PUSAT REKREASI. 4 = PERLOMBONGAN.201168 M 1I = . PkL = Paku Lama. F = Squere Feet. TAB = TandaatasBatu. Pkt = Piket . default to meter ‘M’ 10 BKB = Batu Konkrit Baru. BL = Batu Lama. ‘10010200012/2002*1000’ 8 A = Acre. 11 = Terengganu.0. Database using Acre unit) 1A = 4046.01168 M .g. Deg.rod. Seksyen. PgKK = Pancang Kayu Keras. PN = PAJAKAN NEGERI. TKL = Tiang Konkrit Lama. 02 = Kedah. 14 = PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. 11 = PERDAGANGAN.g.0. BKL = Batu Konkrit Lama. Mukim. Daerah. PpBL = Pepaku Besi Lama. PL = PAJAKAN LOMBONG. 04 = Melaka.g.

3 = Not Set .17 18 19 20 Distance unit. 2 = Scaled Line. 1 = Ki Line. default to meter ‘M’ Calculated Distance in metric value 1 = First Class. 3 = Third 1 = Boundary. 3 = Boundary Connection 21 0 = Survey Line. 2 = Second Class. 2 = Connection Line.

24. UPI 6 16 10. 3 15 N PTNo 2.2 2 N Negeri 1. 15.PUQTKey 7 35 11. Negeri 1. 4 8 N LoNo 30 Y Lot 7 Y FileNo 30 Y QTNo 16 Y Area 5 16 Y UPI 6 16 Y Unit 8. 2 2 N Daerah 2 2 N Daerah 2 2 2 N Mukim 2 N Mukim 2 2 N Seksyen 2 3 N Seksyen 2 3 Y PUNo 2. Lot 7 8. Type (Char) Null Field Desc.pub xxx. 26.g. 19. e. 10100100012-2002-1. QTNo 16 9. 20. 22. 21. Seksyen 2 3 5.pul. 9 2 12.mmss) Y DistanceCal 18 10 Y Class 19 2 N LineCode 20 2 N LineType 21 2 N xxx. 9 2 N PUQTKey 7 35 N SvyFees 10 N MarkDescFrom 10 13 Y LandUseCode 11 2 Y SerialFrom 10 Y LandTitleCode 13 2 Y NorthFrom 12 N SijilAkaunNo 15 EastFrom 12 N Remarks 12 Bearing 15 9 (deg.pul No BOUNDARY PU DETAILS Null Field Desc. Type (Char) N Negeri 1. 17.pud Null N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y N Y The file name should follow the PU number (Negeri + Daerah + Mukim + Seksyen + PUNo).2 2 2. 10100100012-2002-1. Name xxx. 16. 3 15 Y PUNo 2.pub.mmss) Y Distance 10 Y Unit 16.ApArea 12 16 13. 2 15 6.Unit 8.puf . PTNo 4. 18. 2 8 7. 10100100012-2002-1. PUNo 3.17 2 N MarkDescTo 10 13 Y SerialTo 10 Y NorthTo 12 N EastTo 12 N BearingCal 15 9 (deg.AreaCal14 16 14. Type (Char) 1. Daerah 2 2 3. Mukim 2 2 4. 23.LAMPIRAN “C4” PRECOMP ASCII LOT Field Desc. 25.

5.CRM 14 (yyyymmddhhmmss) 14 (yyyymmddhhmmss) 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 50 xxx. FileName Error! Bookmark not defined. Null N 2. 9. 13. 4.PRECOMP ASCII CRM CRM Point Type (Char) Null Field Desc. CF SurveyorName SurveyorIC DateAssign DateSurvey Negeri C Daerah C Mukim C Seksyen C InstSerial GPSAntSerial Remarks 50 14 8 (yyyymmdd) 8 (yyyymmdd) 2 2 2 3 20 20 50 N N N Y N N N N N N Y SurveyStart SurveyEnd WGS84_X_DMS WGS84_Y_DMS WGS84_Z RSOGDM_X RSOGDM_Y RSOGDM_Z CSGDM2000_X CSGDM2000_Y CSGDM2000_Z StdEast StdNorth StdErrEast StdErrNorth Remarks Name xxx. 10. 12. CF FileNo Error! Bookmark 20 not defined. 7.pot N N N N N N N N N N N N N N N Y . 11. 6. Type (Char) 10 N StnID CF 20 No 1. Field Desc. N Serial 20 N 3. 8.

PgKL =Pancang Konkrit Lama. BKL = Batu Konkrit Lama.3. 11 = PERDAGANGAN. 1 = PERTANIAN. PgKK = Pancang Kayu Keras. index. F = Squere Feet. “ where Negeri=’01’ and Daerah=’10’ and Mukim=’12’ and Seksyen=’000’ and PUNo=’123/2001’ and PTNo=’123’ ” PU No e.0 9 Area unit. PTU = Peti Tanda Ukur. GPS = GPS 11 0 = TAPAKPASAR.poles (ASCII using 0. WR = WARTA 14 15 Calculated area in metric value.856 M2 1 F2 = . 08 = Perak. PB = Paip Baru. 14 = Wilayah Persekutuan KL.0. ‘10010200012/2002*1000’ 8 A = Acre. 05 = Negeri Sembilan. M = Square Meter.0.g. 11 = Terengganu. TAB = TandaatasBatu. e. PT123 (include prefix in database) 3 4 5 6 Total Area Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot 7 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + PUNo + ”*” + PTNo e.g. Seksyen. 04 = Melaka. 8.g 01 = Johor. 06 = Pahang. 02 = Kedah. 14 = PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. Database using Acre unit) 1A = 4046. Deg.mmss e. GN = GERAN NEGERI.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod = 25.g. non duplicate Do not join the composite key into a field Query e. 7 = PERINDUSTRIAN. ST = HAKMILIK STRATA. 03 = Kelantan. e. TT = Tiada Tanda. Daerah.g. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.3010 16 Distance Unit . Pkt = Piket . 09 = Perlis. Mukim. 15 = KEDIAMAN DAN PERINDUSTRIAN 12 13 Approved Area GM = GERAN MUKIM. H = Hectare. PUNo.g. PpBB = Pepaku Besi Baru. Seksyen. 13 = KEDIAMAN DAN PERDAGANGAN. Mukim. 4 = PERLOMBONGAN. pkB = Paku Baru.rod. PN = PAJAKAN NEGERI. 103. 16 = Putrajaya 2 Composite key using (Negeri. 10 = RUMAH IBADAT. 07 = Pulau Pinang. PTNo) for lot (Negeri. default to meter ‘M’ 10 BKB = Batu Konkrit Baru. PM = PAJAKAN MUKIM. 8 = TAPAK PERKUBURAN. 6 = BANGUNAN. PpBL = Pepaku Besi Lama.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole .g. PL = PAJAKAN LOMBONG. PkL = Paku Lama. BL = Batu Lama. 10 = Selangor. R = Acre. 9 = PUSAT REKREASI. Daerah. PL = Paip Lama. 12 = KEDIAMAN.LAMPIRAN “C5” NOTES : 1 Negeri Code. TKL = Tiang Konkrit Lama. 2 = PERUMAHAN/KEDIAMAN. Tp = Tanam Pastian. 5 = TIDAK DINYATAKAN. 3 = PERUSAHAAN. PUNo) for PU Composite keys are unique. ‘123/2001’ and ‘124/2001-1’ Prefix ‘PT’ e.

3 = Third 1 = Boundary.201168 M 1I = . 2 = Scaled Line. L = Link. 2 = Second Class.F = Feet. D = Depa (Kelantan) 1F = . 3 = Not Set .01168 M 17 Distance unit. default to meter ‘M’ 18 19 20 Calculated Distance in metric value 1 = First Class. 3 = Boundary Connection 21 0 = Survey Line. 2 = Connection Line.0254 M 1D = 2.3048 M 1L = . I = Inch. 1 = Ki Line.

Lot Nama Projek : : : : Mukim/Bandar/Seksyen Daerah Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan: Bil. Pelan bangunan yang diluluskan.LAMPIRAN “D” BORANG PENGHANTARAN PELAN STRATA ( PERINGKAT I ) Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri Tuan. Salinan hakmilik kekal atau salinan hakmilik sementara bersama salinan/nombor PA. Borang LJT 12. Rujukan JTB Rujukan LJT No. Data kerjaluar berdigit mengikut format JUPEM ASCII. Sijil Akuan LJT . Ada / Tiada ( √ atau . (i) Perkara Borang 1 atau 1A (AHS 1985) beserta senarai jadual petak atau petak tanah dan petak aksesori.) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) . Permit ruang udara atau salinan surat permohonan permit ruang udara (jika berkenaan). Salinan surat perjanjian jual beli (jika perlu). Sijil perakuan arkitek/jurutera profesional yang berdaftar. Perkiraan unit syer bagi petak atau petak tanah dan petak aksesori. Pelan Strata XML termasuk pelan tandaan.

. 3. ♦ Perkiraan unit syer telah dipersetujui oleh pemaju. 2. (Nama dan Tandatangan Juruukur Tanah Berlesen) Salinan kepada: 1...... Pemaju/pemohon Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan .. (Diisikan jika perlu) 1.Salinan asal dokumen di atas telah dikemukakan kepada PTD/PTG pada . Saya ingin menarik perhatian tuan kepada perkara-perkara berikut untuk pertimbangan.... lengkap dan memenuhi kehendak Akta Hakmilik Strata 1985........ 2. Saya mengesahkan serta bertanggungjawab bahawa: ♦ Semua dokumen yang dikemukakan di atas adalah teratur. ♦ Lot tapak skim telah diukur semula dan semua sempadan telah ditandakan.... 4.

5. 14. 21. 6. 16. 13.LAMPIRAN “D1” JUPEM STRATA XML ASCII Skim No 1. 27. 28. 3. PA 8. 2. NOFAILUKURbelow24 BANGUNANNO BLOKNO 7 11 14 3 Field Desc. 19. 15. Name 31 33 35 24 18 21 Blok Type (Char) 2 2 2 3 7 9 25 Y 20 30 Y 70 70 Y 50 12 8 (yyyymmdd) 10 10 8 (yyyymmdd) Y 8 (yyyymmdd) Y 14 14 254 60 10 70 40 Y Y Y Y Y Y Y N N N xxx.tgt xxx. NOFAILUKUR24 TINGKATNO 4 8 Petak Type (Char) 30 9 58 10 10 20 1 Null Y N N N N Y N 20 20 Y V_KOD_UNITJAUH 27 30 Field Desc. 24.blk Y Y Y N N TARIKH_KEMASKINI51 Y KOD_JENISBLOK 25 Tingkat Type (Char) 30 15 9 49 Null Y N N N N Y N Field Desc. 18. 20. 22. NEGERI 1 2 Null N N N N N N Field Desc.skm TARIKH_KEMASKINI xxx. 9. NOFAIL_PTG 12. 29.ptk . 23. 11. 7. NOFAILUKUR 10. 4. NOFAILUKUR24 PAB 5 9 12 Type (Char) 30 25 15 73 20 1 20 Null Y Y N N Y N Y DAERAH MUKIM LOT 13 15 6 10 TINGKAT_UPI BIL_PETAK38 PETAKNO SEKSYEN SKIM BLOK_UPI 16 PETAK_UPI BIL_TINGKAT 10 20 10 BIL_AKSESORI39 KELUASAN 17 20 KELUASAN 17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI16 V_TINGGI 23 TINGGI KOD_KEGUNAANBANGUNAN 19 KOD_UNITLUAS NO_HAKMILIK Y NAMALAINBANGUNAN 22 50 10 Y N TINGGI16 KETINGGIAN_DARI_ARAS 26 Y 20 1 Y N NOFAIL_PT 28 TARIKH_KEMASKINI51 8 (yyyymmdd) N NAMALAINTINGKAT 29 50 8 (yyyymmdd) Y N KOD_KEGUNAANPETAK PETAKAKSESORIBERSANGKUTAN 32 10 7 N Y DIUKUR_OLEH TARIKH_SIAP BIL_PETAK 38 UNIT_SYER 34 36 10 30 8 (yyyymmdd) Y Y N PENGUKUR_NOIC 37 JADUAL_RASTER TARIKH_KEMASKINI51 BIL_AKSESORI TARIKH_TERIMA_SIJIL_AK_LJT12 40 39 TARIKH_LULUS_PERMOHONAN 41 BAYARAN_UKUR ULASAN_JUPEM NAMA_PEMAJU NAMA_PROJEK NORUJJUBL NORUJLJT 47 48 42 43 BAYARAN_PELAN 44 45 46 NOFAILUKUR_SEMULA KOD_TUJUANUKUR 50 51 49 30 2 8 (yyyymmdd) xxx. 17. 26. 25.

22. 5. 26. 15. 14. 8. 4. NOFAILUKUR24 PETAK_UPI12 AKSESORI_UPI57 Petak_Aksespri Type (Char) 30 73 67 8 (yyyymmdd) BDY Null Y N N N Field Desc. 27.pak xxx. 19. 17. 6. 11. 20. 9. NOFAILUKUR24 Harta_Bersama Type (Char) 30 52 55 Null Y N N Y N Y Y N N N Field Desc.mmss) 14 14 1 Null Y N Y Y Y Y N N N N HARTA_BERSAMANO KELUASAN 17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI16 V_TINGGI23 V_KOD_UNITJAUH27 KOD_JENISPETAK 63 9 67 20 1 20 20 1 30 8 (yyyymmdd) 9 67 20 1 20 20 1 8 (yyyymmdd) HARTA_BERSAMA_UPI BEARING G_JARAK A_JARAK UNIT 60 TARIKH_KEMASKINI51 58 59 ISISLANDLOT TURUTAN GUID 64 62 61 5 2 32 8 (yyyymmdd) TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 30. 21. 16.sbd . NOFAILUKUR24 UPI 53 56 Type (Char) 30 73 9 (deg. 13. 28. 12. Name Field Desc.aks xxx. 23. NOFAILUKUR24 PAB5 AKSESORINO KELUASAN17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI 16 V_TINGGI23 V_KOD_UNITJAUH27 AKSESORI_UPI Null Y Y N N Y N Y Y N N Field Desc. 10. 29. 2. 7. 25. 24. 18.JUPEM STRATA XML ASCII Aksesori Type (Char) 30 25 54 57 No 1.hab xxx. 3.

Name Field Desc. 24. 5. 30. 12. 25.osl xxx. 22. 16. 3.JUPEM STRATA XML ASCII VTX No 1. 6. 4. 2. 10. 18. 8.mmss) 13 8 (yyyymmdd) Null Y N N Y Y N Field Desc. 13. 20.vtx xxx.ldp xxx. 14. NOFAILUKUR24 PAB 5 Land_Parcel Type (Char) 30 25 69 72 Null Y Y N N Y N Y N Field Desc. 28. NOFAILUKUR24 HOUSENO 66 70 House Type (Char) 30 9 43 20 1 8(yyyymmdd) Null Y N N Y N N OFFSET_LINEID BEARING56 JARAK58 LAND_PARCELNO KELUASAN17 9 34 20 1 10 8(yyyymmdd) HOUSE_UPI LAND_PARCEL_UPI KELUASAN17 A_KOD_UNITLUAS20 TARIKH_KEMASKINI51 TURUTAN62 ISISLANDLOT61 GUID64 BDY_GUID 73 TARIKH_KEMASKINI51 A_KOD_UNITLUAS20 UNIT_SYER34 TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 19. 23. 7. 17. 9. NOFAILUKUR24 UPI53 X Y 67 71 Type (Char) 30 73 12 12 2 5 32 32 8 (yyyymmdd) Null Y N N N N N N N N Field Desc.hse . 11. 15. NOFAILUKUR24 SKIM_UPI 65 68 OFFSETLINE Type (Char) 30 25 32 9 (deg. 27. 21. 29. 26.

13. 24. 28. 10. 21. 15. 6. 11. 4. 20. 7. 18. 5. 14.JUPEM STRATA XML ASCII Keratan_Tegak Type (Char) 30 9 58 49 49 20 20 32 8 (yyyymmdd) No 1. 17. 16. NOFAILUKUR24 KERATANNO 74 75 Null Y N N N N Y Y N N KERATAN_UPI PARENT_UPI TINGGI16 TINGKAT_UPI8 76 KETINGGIAN_DARI_ARAS26 GUID64 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 30. 29. 23. 2. 12.krt . 3. 25. Name Field Desc. 27. 8. 26. 9. 19. 22.

PTUS. 07 = Pulau Pinang.g 01 = Johor. 19 KodKegunaanBangunan.12.0. 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1 9 Petak No.g.LAMPIRAN “D2” notes 1 2 Negeri Code. PN1234.g PUBLSEL1_2009. Database using Acre unit) 1A2 = 4046.3. Value in Square Meter 18 PA Number.E.(M)0 8 Tingkat UPI.g.(S)-1234 16 Height. BC0010= Industrial Building.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M 2 = 1 M2 1 Rod2 = 25. Value in Meter 28 Land Office File Number. stick together. building usage code. US = Ulu Selangor 29 (No space. unified identifier for strata floor.g.856 M2 1 F2 = . e. PM1234.E 21 KS = Kuala Selangor. D.0 Value in Square Meter only Title Number.0.Value in Meter 17 Keluasan. BA0010=Residential Building. number of floor with respect to a building. parcel’s number which is unique for a particular building. stick together. 14 Bilangan Tingkat.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0 12 Petak UPI. 6 Mukim Code 7 Block No.g.g. Land Office Reference/No e.g. 8. PUBLPP2_2009. F = Squere Feet.poles (ASCII using 0. 02 = Kedah. Default value: REU1 31 PTG File Number e. area of of the specified strata object. unified identifier for strata Parcel. E. Value in Meter 27 V Distance Unit. 06 = Pahang.g. no full-stop.rod.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . unified identifier for strata block. 15 Skim Number.g.g. H = Hectare.g. (P)1234 10 Seksyen Code 11 Block UPI.P2A/WNV. Default value: B 26 Altitute. REU1 = Condominium. 16 = Putrajaya Daerah Code 3 Bangunan NoE.(T)1 5 PAB. 25 P=Provisional Block. 09 = Perlis. E. 05 = Negeri Sembilan. Default value: BA0010 20 A = Acre. PTG2/647/93 (No space.E. Value in Meter 24 Survey File Number.2/1076/9ICH. G=Gombak.(B)M1 4 TingkatNo. keep ‘/’) Nama Lain Tingkat 30 Kod Kegunaan Petak. PTG. 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(P)1 13 Lot Number. E.g. 03 = Kelantan. lot number of the underlying lot. 10 = Selangor. no full-stop. height of floor. M = Square Meter. BB0010=Commercial Building. R = Acre. 04 = Melaka. 14 = Wilayah Persekutuan KL.2/647/93. E. 08 = Perak. GRN1234. certified plan number fot the underlying lot. keep ‘/’) 32 Petak Aksesori Bersangkutan . Nombor menara E. 22 Nama Lain Bangunan 23 V Height. PTD.E. 11 = Terengganu.3C/BB20/95. B= Block. E. PTKS. e. Certified plan number for strata file.P = Daerah Petaling.99.

F9168C5E-CEB2-4faa-B6BF-329BF39FA1E4 74 Keratan No. L=Link.E. 3=RuangUdara. unified identifier for strata House.g 14000700025480(S)1 66 House No. Unified Parcel Identifier.3=Berimilik Pecahan Tanah. 17=Cantuman Petak.g 14000700025480(S)1(L)1 Bdy GUID.E.E.g.F=Feet.g 14000700025480(S)1(L)1(H)1 71 Y coordinate. E. unified identifier for strata land parcel. Ringgit malaysia 43 Bayaran Pelan. 9=Bilik Sampah. An identifier which has very low probability of being duplicate.7670 (ddd. 8=Swimming Pool.g.943 68 69 Offset Line ID.E. E. E.18=Pecahan Bangunan. Polyline bearing = null 57 Aksesori UPI. Default value: 3 51 Tarikh Kemaskini. Value in Meter 59 Attribute Distance.E. D=Depa(Kelantan).g -4790.g. unified identifier for strata common area. ‘-‘ 36 Jadual Raster.mmss) . 1 63 0=Unknown.g -4841. E.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1 . Value in Meter 60 Distance Unit. 12 digit IC number without. E.g True/False.g 121/00265 49 No Fail Ukur Semula. unified identifier for strata aksesori. date (YYYYMMDD) 52 Common Area No. 181. 2=Laluan.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(K)1 Parent UPI. I=Inch.g (S)127(B)M1(M)1(T)01 37 Date (YYYYMMDD) 38 Bilangan Petak 39 Bilangan Aksesori 40 Tarikh Terima Sijial Akuan & Borang LJT12.E. MIf5060f904d614c65838c643b22500 Land Parcel No E. 6=Parking. 7=Play Ground.Default value: 0 64 GUID. date (YYYYMMDD) 41 Tarikh Lulus Permohonan. 4=Lift.E. date (YYYYMMDD) 42 Bayaran Ukur. 50 Kod Tujuan Ukur.E. MIf5060f904d614c65838c643b22500 65 Skim UPI. Value in Meter only 61 Is Island Lot.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(A)1/14000700025480(S)1(A)1 58 Graphical Distance. Fail number for the Ukuran Semula Fail.g (H)1234 67 X coordinate. an identifier has a very low probability of being duplicated. 5=TNB. E. (C)1234 53 UPI.g (L)1234 70 House UPI. Default value: False 62 Order. 1001010001234 54 Aksesori No. unified identifier for strata land parcel.976 Land Parcel UPI.33 34 Diukur Oleh Unit Syer 35 Pengukur IC. Ringgit malaysia 44 Ulasan JUPEM 45 Nama Pemaju 46 Nama Projek 47 Nombor Rujukan JUBL 48 Nombor Rujukan LJT. M=Meter. 1=Tangga. E.g.(K)1234 72 73 75 76 Keratan UPI.g. E. Globally Unique Identifier. unified identifier for strata skim. (A)1234 55 Common Area UPI. unified identifier for strata land parcel. an identifier has a very low probability of being duplicated.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(C)1/14000700025480(S)1(C)1 56 Bearing. E. E.

958" z="0" guid="MI0dd535c6d71e4a48869be7bfbe7d2" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="274" g_distance="13.7" rotate="" x="" y="" attitude="1"> <Petak petakno="(P)1" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" g_area="195" a_area="0" a_unit="M" height="3.376" y="28924.103" z="0" guid="MI4fa00a770eb246aebcc123c351bd3" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.857" z="0" guid="MI1c4e88b9d1804ba18cea9765bc103" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.7" kodkegunaanpetak="REU8" rastertable="_S_5_B_M1_M_0_T_1" unitsyer=""> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="8.857" z="0" guid="MI1c4e88b9d1804ba18cea9765bc103" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="185" g_distance="5.LAMPIRAN “D3” CONTOH DATA XML <Strata xmlns="Ekadas GDM2000"> <Scheme negeri="08" daerah="03" mukim="44" seksyen="000" lot="16126" skim="(S)1120" pa="PA(B)103876" no_hakmilik="H.631" g_distance="31.594" y="28931.PK.9" a_distance="0" unit="M" guid="MI250855d2f9e741e68ccbead9782b7" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.221" z="0" guid="MI82f1968b37a74e00b03307ecba0f8" isislandlot="False" /> . AHMAD" penyedia_noic="" diperiksa_oleh="HARUN B.025" y="28925.15/6-163(H)" no_lembar_kadaster="635" diukur_oleh="LEE BOON CHONG" pengukur_noic="" tarikh_siap="2008-05-28" disediakan_oleh="RAZMAN B.7" a_distance="0" unit="M" guid="MI0a006a574b334440b335959705f9f" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28243.958" z="0" guid="MI0dd535c6d71e4a48869be7bfbe7d2" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28260.135" z="0" guid="MI6fe50aff63ff4d94abccb9856d4a3" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="98.135" z="0" guid="MI6fe50aff63ff4d94abccb9856d4a3" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28275.658" y="28931.658" y="28931.1" a_distance="0" unit="M" guid="MIbfc59553141444a798dff1dd978bf" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28242.697" y="28931.org/"> <pduklot negeri="08" daerah="03" mukim="44" seksyen="000" lot="16126" upi="08034400016126" s_area="4268" pa="PA100318" /> <Block bangunanno="(B)M1" blockno="(M)0" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0" no_of_tingkat="6" height="21. MOHAMED ZAINUDIN" pelulus_noic="" nama_pemaju="PERUMAHAN EHSAN SDN BHD" nama_projek="PANGSAPURI CITY-VIEW" xmlns="http://tempuri.4" sijilno="" blocktype="B" kodkegunaanbangunan="BA0010"> <Tingkat blockupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0" tingkatno="(T)1" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1" no_of_petak="9" no_of_aksesori="0" area="2006" unit="M" height="3.(D)159302" no_bukukerja_luar="10026-10046" no_fail_ukur="PUBLPKB78_2008" no_fail_ptg="PTG.025" y="28925.943" y="28930.808" g_distance="6.103" z="0" guid="MI4fa00a770eb246aebcc123c351bd3" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="190" g_distance="0.3" a_distance="0" unit="M" guid="MIee0ccdcb5a3b4c1090f3292d92ee7" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28275.234" z="0" guid="MI0d6e96be7c5845eb9a5948144939c" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28243. DAUD" periksa_noic="" diluluskan_oleh="MOHAMED AZHARI B.9" a_distance="0" unit="M" guid="MI4fab4cd1c62048c6843b2cb3c1544" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.S.376" y="28924.594" y="28931.

SDO_GEOMETRY DESC .SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NAMA_JALAN KELAS_JALAN NEGERI MUKIM GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE Nama bagi jalan tersebut.LAMPIRAN ”E” STRUKTUR DATA BAGI KAWASAN BERWARTA (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) 1. Negeri bagi data jalan tersebut Mukim bagi data jalan tersebut Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. Warta Hidro TYPE NAMA VARCHAR2(100) JENIS VARCHAR2(30) GUID VARCHAR2(32) TARIKH_KEMASKINI DATE MI_PRINX NUMBER(11) GEOLOC MDSYS. Contohnya Jalan Wangsa Murni. 2. Warta Jalan DESC NAMA_JALAN KELAS_JALAN NEGERI MUKIM GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(50) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.

Contohnya Kawasan Tadahan Air.3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(22) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(7) DATE VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.Catatan: DESC TYPE Nama data hidrografi yang diwartakan. Contohnya PU(A) 139. NAMA JENIS GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. PW882. Warta Kawasan Lot DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA KELUASAN KOD_UNITLUAS NOFAILUKUR RUJ_FAIL_PEMOHON NO_PELAN NEGERI DAERAH MUKIM NO_LOT TARIKH_LULUS GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(200) VARCHAR2(20) DATE NUMBER(18. Contohnya pewartaan kawasan TNB. Tujuan pewartaan diadakan.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TYPE Nombor Pelan Warta tersebut. MI_PRINX GEOLOC 3. Nombor pewartaan bagi Pelan Warta tersebut di dalam Warta Kerajaan. . Contohnya PW123.

Tarikh ianya diwartakan di dalam Warta Kerajaan dalam TARIKH_WARTA format YYYYMMDD. Contohnya 20030512 (12 Mei 2003). Luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. KELUASAN Contohnya 200.340. Kod unit luas kawasan pewartaan di dalam unit meter KOD_UNITLUAS persegi. Nombor fail ukur bagi Pelan Warta tersebut. Contohnya NOFAILUKUR JUSEL10/2003. Nombor rujukan fail pemohon kawasan pewartaan tersebut. RUJ_FAIL_PEMOHON Contohnya TNB12/SULIT/P1. Nombor pelan yang disertakan dalam pemohonan warta NO_PELAN tersebut. NEGERI Nama negeri bagi kawasan pewartaan tersebut. DAERAH Nama daerah bagi kawasan pewartaan tersebut. MUKIM Nama mukim bagi kawasan pewartaan tersebut. NO_LOT TARIKH_LULUS GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. MI_PRINX GEOLOC

4. Warta Pelbagai DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA NAMA KELUASAN KOD_UNITLUAS NOFAILUKUR RUJ_FAIL_PEMOHON KOD_JENISWARTA STATUS CATATAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(200) VARCHAR2(20) DATE VARCHAR2(100) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(25) VARCHAR2(10) VARCHAR2(10) VARCHAR2(254) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

Catatan: DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA NAMA KELUASAN KOD_UNITLUAS TYPE Nombor Pelan Warta tersebut. Contohnya PW123, PW882. Tujuan pewartaan diadakan. Contohnya pewartaan kawasan hutan simpan. Nombor pewartaan bagi Pelan Warta tersebut di dalam Warta Kerajaan. Contohnya PU(A) 139. Tarikh ianya diwartakan di dalam Warta Kerajaan dalam format YYYYMMDD. Contohnya 20030512 (12 Mei 2003).

Luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. Contohnya 1200.340. Kod unit luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. Nombor fail ukur bagi Pelan Warta tersebut. Contohnya NOFAILUKUR JUSEL11/2003. Nombor rujukan fail pemohon kawasan pewartaan tersebut. RUJ_FAIL_PEMOHON Contohnya JPH12/SULIT/P1. KOD_JENISWARTA STATUS CATATAN GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. MI_PRINX GEOLOC

5. Warta SPR DESC ID NO_WARTA_PAR NAMA_KAW_PAR KOD_PAR NO_WARTA_NEGERI NAMA_KAW_NEGERI NEGERI PETI_UNDI KOD_PETI_UNDI BIL_PEMILIH UNDI_POS TEMPAT_MENGUNDI BN PAS TYPE VARCHAR2(22) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(50) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8)

UNDI_ROSAK MENANG KELUASAN KOD_UNITLUAS PERIMETER GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC

VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) NUMBER(18,3) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

Catatan: DESC ID NO_WARTA_PAR NAMA_KAW_PAR KOD_PAR NO_WARTA_NEGERI NAMA_KAW_NEGERI NEGERI PETI_UNDI KOD_PETI_UNDI BIL_PEMILIH UNDI_POS TEMPAT_MENGUNDI BN PAS UNDI_ROSAK MENANG KELUASAN KOD_UNITLUAS PERIMETER GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(22) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(50) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) NUMBER(18,3) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

LAMPIRAN “F”
CONTOH FORMAT PIAWAI BAGI NOTIFIKASI

1)

Apabila PU Berdigit dan Pra Hitungan ASCII diterima dan diproses oleh JUPEM • • Penerima = PTD,PTG, JTB Pesanan : Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah diterima dan dalam tindakan. T.K.

2)

Apabila fail strata XML diterima dan diproses oleh JUPEM. • • Penerima = JTB Pesanan: Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah diterima dan dalam tindakan. T.K.

3)

Apabila fail siap diukur diterima dari JUD & diproses oleh JUPEM. • • Penerima = JUD Pesanan: Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX - dalam keadaan teratur OR - tidak teratur. Sila rujuk syit pertanyaan. T.K

4)

Apabila fail CRM diluluskan oleh Ketua cawangan CRM. • • Penerima = JUD / Pengukur CRM Pesanan: Tuan,CRM utk Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah lulus. T.K.

5)

Apabila JUD memberi kerja kepada Pengukur • • Penerima = Pengukur Pesanan: Tuan, Sila jalankan ukuran bagi fail PUXXXXXX_XXXX, Daerah XX, Negeri XX, Lot XXXX. T.K.

6)

Apabila PA(B) dihantar untuk tandatangan Pengarah Ukur • • Penerima = PUPN Pesanan: Tuan, Sila tandatangan PA(B) XXXXXXX , Fail XXXXXXXX. T.K.

7)

Apabila PA / PA(B) dihantar untuk tandatangan JTB • • Penerima = JTB Pesanan: Tuan, Sila tandatangan PA XXXXXXX / PA(B) XXXXXXX , Fail XXXXXXXX. T.K.

... Aset nombor siri …………………… telah diluluskan pada dd/mm/yy oleh .... Daerah ..... Sila muat turun dari SPAK......... 14) Pinjaman aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD/ Pengguna Pesanan: Tuan....... 12) Apabila Sijil EDM/GNSS telah diluluskan • • • Penerima = Pengukur / JTB Pesanan: Tuan. 11) Apabila Sijil EDM/GNSS untuk kelulusan JUD • • • Penerima = JUD Pesanan: Tuan... 10) Apabila Sijil eMedmas diluluskan • • • Penerima = PUPN Pesanan: Tuan.. Sijil Tapak kalibrasi …………………… telah diluluskan..... Sijil Tapak kalibrasi …………………… untuk kelulusan..... bagi Lot ........... Sijil Tapak kalibrasi …………………… untuk kelulusan PUB(K)..8) Apabila Sijil eMedmas untuk pengesahan oleh KPPU • • • Penerima = KPPU Pesanan: Tuan... Aset nombor siri …………………… untuk kelulusan. Sila muat turun B1/B4 dari laman portal JUPEM . Aset nombor siri ……………………. Aset nombor siri …………………….. ...... 15) Pelupusan aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD/ Pengguna Pesanan: Tuan. 16) Apabila B1 / B4 dihantar kepada PTD/PTG • • Penerima = PTD/PTG Pesanan: Tuan... 9) Apabila Sijil eMedmas untuk diluluskan oleh PUB(K) • • • Penerima = PUB(K) Pesanan: Tuan.. 13) Aduan kerosakan aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD Pesanan: Tuan... Aset nombor siri ……………………..... Mukim ............ untuk tujuan penyediaan dokumen hakmilik....

unit kawalan dan storan. Hanya alat yang menerima sekurang-kurangnya dwi gelombang boleh digunakan dalam kerja-kerja pengukuran ini. Ia disediakan dengan merujuk kepada: • Pemilihan peralatan GNSS (keperluan perkakasan dan perisian). L2C atau L5. L2. TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menetapkan kaedah dan cara menjalankan Penentududukan pengukuran Sejagat menggunakan (GNSS) yang alat Sistem menggunakan perkhidmatan Malaysian RTK GNSS Network (MyRTKnet).1 Keperluan Alat Penerima GNSS dan Sela Cerapan 2.1.1 Alat penerima GNSS yang akan digunakan untuk tujuan kerja-kerja ukur kadaster hendaklah mempunyai kemampuan menjalankan pencerapan fasa bagi sekurang-kurangnya dua (2) gelombang pembawa daripada L1. 2. antena. • Kaedah dan prosedur pengukuran 2. Keperluan seperti yang disenaraikan di bawah perlulah dipenuhi bagi melayakkan peralatan tersebut digunakan dalam kerja-kerja ukur kadaster. sistem komunikasi serta perisian pemprosesan. 1 . PERALATAN GNSS Peralatan GNSS lazimnya mempunyai lima (5) komponen utama iaitu alat penerima.LAMPIRAN “G” KAEDAH DAN PROSEDUR PENGUKURAN MENGGUNAKAN GNSS 1.

5 Cerapan masa-hakiki hendaklah direkodkan pada setiap lima (5) saat dan dibaca sebanyak sepuluh (10) kali bagi melengkapkan satu (1) epok cerapan. 2 .1. 2. 2.2 Alat penerima mestilah mampu merekodkan fasa isyarat satelit.1.3 Alat penerima mestilah mampu untuk menjejak sekurang-kurangnya enam (6) satelit GNSS secara serentak.2. Adalah digalakkan supaya alat penerima GNSS menjejak semua satelit yang berada di atas ufuk semasa pencerapan dilakukan. 2.7 Pengukuran hendaklah dilakukan dengan mencerap dua (2) epok bagi setiap stesen dan setiap epok melalui proses initialisasi yang berasingan.1. tag masa (merujuk kepada perakam waktu di alat penerima). alat penerima mestilah mampu merekodkan data-data cerapan asal (raw data) di samping data-data cerapan masa-hakiki. 2.1.1.4 Sela cerapan alat GNSS bagi masa-hakiki perlu diset pada satu (1) saat dan pada masa yang sama data mentah perlu disimpan di dalam alat GNSS atau di dalam unit kawalan. Bagi kerja-kerja masa-hakiki (real-time).6 Sela cerapan statik bagi tujuan pasca pemprosesan hendaklah ditetapkan pada sela lima (5) saat dan dicerap selama satu sepuluh (1) (10) minit bagi pasca melengkapkan pemprosesan.1. epok cerapan 2.

2 Keperluan Antena dan Kabel 2.2. 2.2.2. Penggunaan antena dengan spesifikasi geodetik adalah digalakkan.2.3 Keperluan Unit Kawalan dan Storan 2. kabel antena dan unit penyambung (connector) hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih. 3 menggunakan teknologi .1 Antena yang dipilih hendaklah electrical mampu phase meminimumkan centre variations kesan-kesan dan pencegahan gangguan bebilang laluan (multipath).3.4 Peralatan yang mempunyai komponen berasingan hendaklah disimpan dan digunakan sebagai satu unit.1 Unit kawalan (controller) yang dicadangkan oleh pembuat alat hendaklah digunakan bersama dengan peralatan pencerapan GNSS.3. spesifikasi minimum yang boleh digunakan adalah terdiri dari gred kerja ukur (survey.2 Bagi alat yang mempunyai komponen yang disatukan (integrated). 2. oleh Bagi pembuat alat hendaklah membolehkan pencerapan mendapat data yang berkualiti tinggi.grade). 2.3 Bagi peralatan yang mempunyai komponen berasingan.2.2 Penyambungan dari unit kawalan ke unit utama (alat penerima) boleh menggunakan kabel yang berkaitan atau penyambungan Bluetooth(TM). panjang maksimum dan jenis kabel antena yang dicadangkan digunapakai. 2. 2.

Pengguna perlu memastikan sebarang penaikan taraf terhadap perkakasan atau firmware tidak mengurangkan kualiti hasil pemprosesan data.1 Perisian pengurusan dan pemprosesan data yang dicadangkan oleh pembuat alat atau mana-mana perisian yang boleh menerima input data dalam format Receiver Independent Exchange (RINEX) hendaklah digunakan di dalam semua aspek pemprosesan data.5 Keperluan Perisian Pemprosesan Data 2. peralatan komunikasi mudah alih atau tersedia ada bersama alat GNSS yang menyokong sistem GPRS / EDGE / 3G / HSDPA / GSM atau lain-lain jaringan telekomunikasi terkini hendaklah digunakan.5. 2.5. operasi dan validasi perisian pemprosesan data hendaklah mengikut arahan pembuat alat. 2. 4 .5.4 Keperluan Komunikasi Bagi penyambungan ke sistem MyRTKnet secara masahakiki. Sebarang permasalahan berkaitan dengan perisian terbabit hendaklah dirujuk terus kepada pembekal peralatan GNSS untuk mendapatkan nasihat atau penyelesaian.2 Installasi.3 Semua aspek pemprosesan hendaklah mengikut pilihan piawai yang ditetapkan oleh perisian yang digunakan. 2.2.

Langkah-langkah di bawah adalah dicadangkan bagi memenuhi garis panduan ini : 5 . sementara bagi komponen ketinggian adalah enam (6) sentimeter.3 Pengukuran hendaklah dijalankan dengan menyambung unit GNSS ke unit kawalan dan unit komunikasi seperti yang dicadangkan oleh pembuat alat.2 Hasil kalibrasi hendaklah dimuat naik ke dalam sistem untuk disimpan ke dalam pangkalan data.3. PROSEDUR CERAPAN DI LAPANGAN 3. 3. 3.6 Perbezaan koordinat cerapan antara dua epok hendaklah kurang dari dua (2) sentimeter bagi komponen utaraan dan timuran. 3. 4 PROSEDUR PEJABAT Pengukuran dengan peralatan GNSS selanjutnya hendaklah melalui prosedur pejabat bagi penghasilan koordinat muktamad.5 Cerapan perlu dilakukan dengan menjejak sekurang- kurangya lima (5) satelit dengan nilai Position Dilution of Precision (PDOP) kurang dari enam (6). 3. 3.1 Alat GNSS yang digunakan hendaklah melalui proses kalibrasi terlebih dahulu dengan memuat turun Sijil Piawai Tapak GNSS daripada sistem dan mematuhi kehendak seperti mana para 4 Pekeliling KPUP Bilangan 1 Tahun 2008.4 Pengukuran hendaklah dilakukan dengan mencerap dua (2) epok bagi setiap stesen / point dengan setiap epok melalui proses initialisasi yang berasingan.

Formula penghitungan reja cerapan.1 Prosedur Pengurusan Data Cerapan 4. penukaran ke unit meter dan lain-lain hitungan adalah seperti di bawah: i.1.2. CD. longitud dan ketinggian elipsoid. Hitungan reja cerapan (v): vi = Cerapani − Cerapan (2) 6 .1 Muat turun data-data cerapan hendaklah dilakukan dengan kadar segera. DVD atau Flash card) bagi tujuan backup oleh pencerap.2 Ikut prosedur muat turun data-data cerapan seperti yang dinyatakan oleh manual peralatan GNSS. Hitungan purata bagi komponen latitud. 4.1.2 Prosedur Hitungan dan Analisis Cerapan Masa-Hakiki 4.1. 4. 4.1 Setiap epok cerapan hendaklah dihitung nilai purata bagi setiap komponen dan seterusnya hitung nilai reja cerapan (observation residuals) dalam unit meter.3 Buatkan salinan pendua data-data cerapan di dalam media berasingan (Contoh.4. n ∑ Cerapan Cerapan = i =1 n (1) ii.

boleh menggunakan formula seperti di bawah: 1 saat (arka) = 2πR/1296000 (4) Di mana. p = Jarak lengkung di meridian ν = Jarak lengkung di pugak utama untuk memudahkan pengiraan.iii. Di mana: 1 saat (arka) = 30 meter (6) 7 . R π = = Purata jejari bumi 3. penukaran dari nilai saat (arka) ke meter boleh menggunakan faktor 30. Minit dan Saat (DMS) ke meter. Hitungan Root Mean Square (RMS) untuk reja: n ∑v i 2 2 RMS = i=1 n (3) iv.v (5) Di mana. Penukaran jarak arka dari unit Darjah.14159265358979 Nilai R boleh di dapati melalui formula: R = p.

4 Kesemua keperluan di para 4.3 akan dihitung secara automatik sekiranya menggunakan perisian Real Time GNSS Analysis (RTGA).2. Jumlah maksimum data yang boleh dikeluarkan adalah sebanyak tiga (3) cerapan.4.1 Pemprosesan data-data cerapan statik memerlukan perisian yang dicadangkan oleh pembuat alat untuk tujuan analisis. Bagi cerapan yang kurang dari tujuh (7) bacaan. 8 .2 Untuk tujuan penerimaan nilai koordinat muktamad bagi setiap epok cerapan masa-hakiki.2. cerapan epok tambahan hendaklah dilaksanakan. Dengan kata lain.5 4.3.2.2.3 Prosedur Cerapan Pasca Pemprosesan Statik dan Analisis 4.2 Muat turun data-data Virtual Reference Station (VRS) yang berkenaan dari laman web MyRTKnet/ Geoportal JUPEM dengan menggunakan koordinat anggaran dan masa cerapan yang dicatatkan di padang. Contoh Laporan RTGA seperti di Lampiran “H1” 4. 4. 4. mana-mana cerapan yang mempunyai nilai reja tiga kali ganda lebih besar dari nilai RMS hendaklah dikeluarkan dari hitungan purata nilai koordinat.3 Bandingkan nilai koordinat purata muktamad bagi setiap epok seperti dinyatakan di perenggan 3.1 hingga para 4.3.2. penerimaan nilai koordinat purata bagi setiap epok cerapan masa-hakiki hendaklah mempunyai sekurang-kurangya tujuh (7) bacaan.

Manual pemprosesan data yang dibekalkan lazimnya memberikan kriteria bagi penerimaan sesuatu hasil pemprosesan.4.3 Import data cerapan statik bagi semua epok dan datadata VRS ke dalam projek pemprosesan.5 Hanya penyelesaian “Ambiguity Fixed” atau “Bias Fixed” sahaja diterima bagi setap garis dasar yang diproses.4 Untuk analisis statistik garis dasar yang diberikan. perkara-perkara di bawah perlulah diambil kira: i.1 dari kitaran (cycle) gelombang L1.3. Penyelesaian “Ambiguity Float” adalah tidak diterima.3. 4. Secara amnya. Nilai RMS yang rendah menggambarkan data dan penyelesaian yang dihasilkan boleh diterima. Dalam kes ini nilai yang boleh diterima adalah 2 sm. iii. RMS bagi reja cerapan Faktor varian aposteriori Jenis penyelesaian (solution type) Dalam menilai RMS bagi reja cerapan. penerimaan nilai RMS adalah 0. perkaraperkara di bawah bolehlah dipertimbangkan: i.3. ii. Kekang semua stesen VRS yang terdapat di dalam projek pemprosesan berkenaan. ii. 4. 9 . Prosedur bagi menjalankan pemprosesan data perlulah mengikut manual perisian pemprosesan dengan menggunakan parameter- parameter yang dicadangkan.

5. 6.4.5. Nilai purata kedua-dua epok diterima sebagai koordinat muktamad.3.1 Semua data cerapan untuk CRM perlu dibuat validasi oleh JUPEM Negeri yang akan menjalankan satu ujian menggunakan modul aplikasi Positioning Validation Module (PVM) sebelum dikemaskini ke dalam lapisan (layer) CRM.5 maka satu laporan akan dijana.3 JUPEM Negeri berhak untuk menolak hasil ujian jika hasil yang diperolehi tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan di dalam garis panduan ini. VALIDASI DATA CRM 6. 6. 10 .2 Sekiranya data yang dihantar mematuhi peraturan di perenggan 3. Contoh laporan adalah seperti di Lampiran “H2”.6 Bandingkan nilai koordinat yang terhasil antara kedua-dua epok dan perbezaannya mematuhi syarat yang dinyatakan di para 3. PEROLEHAN DATA Harga yang dikenakan bagi muat turun data-data VRS adalah mengikut kadar yang ditetapkan oleh Jabatan. 6. Permohonan data dan bayaran ini perlulah melalui laman web Geoportal JUPEM.

1 .

PVM_PUKN1877_2008 LAMPIRAN “H2” 1 .

2 .

RTGA_PUKN1877_2008

LAMPIRAN “H1”

3

4

5

6

7 .

8 .

6 dan 8 dibenarkan dengan syarat trabas ditutup ke stesen 10 7 6 10 13 3 11 15 5 4 2 (CRM) 1 (CRM) 14 TRABAS TERTUTUP .LAMPIRAN “I1” 8 9 12 Nota : Kaedah radiasi dari stesen 4.

LAMPIRAN “I2” Nota : Kaedah radiasi dari stesen 4 dan 6 dibenarkan dengan syarat trabas ditutup ke stesen 11 ( CRM / CCI / NDCDB ) CRM/CCI/NDCDB 10 11 7 5 6 3 4 9 8 1 (CRM) 2 (CRM) TRABAS TERBUKA .

LAMPIRAN “J1” KAEDAH PERSILANGAN CRM/BKL Bearing dan Jarak diketahui CRM/BKL Bearing atau jarak Bearing atau jarak Stesen yang diketahui Titik yang ingin diketahui Cerapan dibuat daripada 2 tanda atau stesen yang diketahui dengan membuat cerapan bearing atau jarak ke stesen yang dikehendaki bagi kedua-dua penyilang. .

LAMPIRAN “J2” KAEDAH SILANGALIKAN Stesen Be ar in g ak Bearing dan Jarak Be ar in g da n da n Ja r Ja ra k BKL BKL BKL Lot 789 Lot 123 Lot 456 Cerapan dibuat dari satu tanda atau stesen yang tidak diketahui ke 3 tanda-tanda yang diketahui nilai. . Cerapan bearing dan jarak dibuat bagi kedua-dua penyilang.

. Sekurang-kurangnya dua (2) set cerapan yang berterusan. Set ketiga (3) hendaklah diambil sekiranya perbezaan bearing grid antara set pertama (1) dan set kedua (2) melebihi 10”. Bagaimanapun altitud cerapan ke matahari hendaklah sekurang-kurangnya 10º. iii. ii. Setiap set cerapan hendaklah dirujuk kepada tanda rujukan yang sama dengan kedua-dua penyilang. Merekodkan Cerapan i. Jarak garisan di antara stesen cerapan dan tanda rujukan yang digunakan hendaklah tidak kurang daripada 30 meter. Bacaan waktu hendaklah sekurang-kurangnya direkodkan kepada satu (1) minit terhampir sementara bacaan mengufuk dan pugak ke matahari hendaklah direkodkan kepada 01” terhampir. Semua maklumat cerapan yang dibuat secara manual atau dengan bantuan perisian hendaklah direkodkan mengikut format seperti di Lampiran “K1”. Cerapan matahari boleh dilakukan sama ada di waktu pagi atau petang. dengan setiap set cerapan mengandungi dua (2) purata ke tengah matahari di penyilang kiri dan kanan. 2.LAMPIRAN “K” TATACARA PENENTUAN AZIMUT DENGAN CERAPAN MATAHARI 1. iv. Kaedah Cerapan Matahari i. ii.

iii.

Cerapan

hendaklah

direkodkan

apabila

stadia

mengufuk

membahagikan tengah cakera matahari dan stadia tegak menyentuh garis lengkungan matahari seperti di Lampiran “K1”.

iv.

Maklumat gelembung aras hendaklah direkodkan bagi setiap cerapan yang dibuat.

3.

Kaedah Pelarasan

i.

Waktu

Purata waktu setiap set hendaklah dilaraskan kepada waktu universal dengan kaedah seperti berikut : Waktu Universal cerapan = Purata waktu tempatan cerapan – 8j 00m

ii.

Bacaan Altitud, Mengufuk dan Tanda Rujukan

a.

Purata bacaan altitud, mengufuk dan ke tanda rujukan hendaklah dihitung bagi kedua-dua penyilang kepada 01” terhampir.

b.

Purata bacaan altitud hendaklah dilaraskan dengan bedalihat dan biasan menggunakan formula berikut :

4 Biasan dan Bedalihat =

41.4105 – 8.8” x kos (Purata Altitud) Tan (Purata Altitud)

4.

Pengiraan Azimut

4.1

Sudutistiwa pada waktu cerapan (δ)

i.

Kaedah Interpolasi.

Sudutistiwa pada waktu cerapan hendaklah diperolehi daripada Almanak Ukur Malaysia keluaran Universiti Teknologi Malaysia (UTM) atau mana-mana almanak yang diiktiraf oleh Jabatan.

ii.

Kaedah Polinomial.

Sudutistiwa juga boleh dihitung menggunakan polinomial yang dibekalkan dalam Almanak Ukur Malaysia keluaran UTM atau mana-mana almanak yang diiktiraf oleh Jabatan bersesuaian dengan kaedah berdigit pada masa kini.

(a)

Faktor tentuan dalaman yang digunakan adalah x = d / 32 di mana “d” adalah bilangan hari di dalam bulan berkenaan (mengikut tarikh) pada waktu cerapan, dicampurkan dengan perpuluhan hari itu dalam waktu universal (UT).

(b)

Sudutistiwa pada waktu cerapan δ = ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 di mana: ao, a1, a2, a3 dan a4 adalah pekali polinomial

(c)

Set-set Polinomial bulanan hanya sah untuk 0 < x < 1 Untuk mendapatkan ketepatan yang penuh, nilai x

perlulah

dihitung

sehingga

ke

tujuh

(7)

angka

perpuluhan.

(d)

Contoh: Tarikh: 6 September 2003 pada jam 08j 45m (waktu tempatan), = 6 + [(08j 45m – 08j 00m ) /24)] = 6.0312500 Maka, x = 6.0312500 / 32 = 0.1884766

d

δ

= 8.8693600 + (-2.1666705) + (-0.0406953) + 0.0026614 + 0.0000586 = 6.6647142

δ (ddd.mmss) = 6. 3953

4.2

Latitud dan tirusan stesen cerapan

i.

Latitud (Φ)

(a)

Koordinat stesen yang diduduki perlulah ditentukan seberapa tepat yang boleh bagi mendapatkan nilai latitud stesen sebenar.

(b)

Koordinat origin bagi setiap negeri boleh diperolehi dari jadual koordinat seperti di belakang Lampiran “K1”.

(c)

Latitud ditentukan dengan formula berikut: Φs = [ ( (±) Koordinat origin – (±) Koordinat stesen) x (0.03256/3600) + Φo], di mana: Φo = Koordinat Origin Geografi, simbol (+) bagi koordinat di utara (U), dan simbol (-) bagi koordinat di selatan (S).

ii.

Tirusan Tirusan merupakan faktor pembetulan azimut ke matahari pada stesen cerapan. Oleh itu formula yang digunakan untuk mendapat nilai tirusan adalah seperti berikut :

Tirusan = [((±) Koordinat origin – (±) Koordinat stesen) x (0.03246/3600) x sin Φs] di mana ; Φs = latitud stesen , simbol (+) bagi koordinat di timur (T) , simbol (-) bagi koordinat di barat (B) dan hasil kiraan tirusan adalah dalam (dd,mm,ss)

4.3

Azimut cerapan

Formula yang digunakan untuk mendapatkan nilai Azimut (Az) ke matahari dari stesen cerapan adalah seperti berikut : Si Kosain (Az) = Sain δ – Sain Φ Sain α Kos Φ Kos α di mana α adalah tinjah yang di laras semasa cerapan.

ii. dan ∑R adalah jumlah bacaan gelembung di penyilang kanan (Ka). urusan pembetulan ini tidak lagi diperlukan. . Walau bagaimanapun. Formula yang digunakan untuk pembetulan aras adalah seperti berikut : (±) Aras = a / 8 ( ∑ R .Purata ke Matahari ± Aras ± Tirusan. bagi alat yang boleh membuat pembetulan tersebut secara automatik.i. ∑ L adalah jumlah bacaan gelembung di penyilang kiri (Ki).∑ L ) Tan α di mana : a adalah bahagian aras ufuk alat teodolit yang digunakan. Arasan Pembetulan aras hendaklah dibuat jika alat yang digunakan semasa mencerap matahari tidak dilaras dengan sempurna. Formula untuk mendapatkan nilai bearing grid adalah seperti berikut: Bearing Grid = Purata TR + Az . Bearing Grid Bearing Grid bagi setiap set cerapan hendaklah dihitung dan direkodkan kepada 01” terhampir.

5. Format Cerapan Borang bagi penentuan bearing akui menggunakan kaedah cerapan matahari adalah seperti yang ditetapkan oleh Jabatan seperti contoh di Lampiran “K1” atau format JUPEM ASCII seperti di Lampiran “K2”. .4 Had Perbezaan Antara Set Cerapan Perbezaan hitungan bearing grid di antara dua (2) set cerapan hendaklah tidak melebihi 10”.4. manakala purata bearing grid antara dua (2) set hendaklah dikira kepada 01” terhampir.

Lintang Origin U G. = Selisih j.516 M -73812.2708 157.5318 Tanda tangan Syed Omar = Sain δ – Sain Φ Sain α Kos Φ Kos α 41.Ka T.mmss) 68.5025 8:45:25 8:45:36 8:46:12 8:47:14 P.0000 M -27415.4105 + ( 8.2800 291.2338 0. Aras Ufuk = a:30” Tahun 2009 2 BKL File no/Bk No Of Obs:2 Negeri Set 1 Waktu hh.5204 +0.3000 233.4335 233. X 0.0206 21.0 2.Ka.mmss = jam.0 2.Ki.0 2.4550 337.G.0 8:43:04 8:43:13 8:43:33 8:43:43 P.3956 -0.0211 20. T/B Jumlah / Sel.1710 290.0 2. = Penyilang kanan Sudutistiwa (δ) = ao+ a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 di mana.4104 96.mmss) P.4045 233.0 Pugak (ddd. Kosain (Az) Tanda Rujuk sebenar ( Purata TR + Az – Purata ke Matahari ) Aras Tirusan Bearing grid TR 20.LAMPIRAN “K1" CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT Penilik Stesen Syed Omar 1 Pkt T.03256 G.R Koordinat Origin U/S Stesen U/S Jumlah / Sel.0115 +0.∑ L ) Tan α Pembetulan Biasan = & Bedalihat Nota: P.0 2.0630 53.4305 0.4135 337. x = d/32 .03246 Sel.Ka T.026 M -0.2010 69. = Penyilang kiri P.4516 0.0 2.3005 Purata Altitud (H) Biasan & Bedalihat Altitud Di laras 20.R 157. X 0.R Gelembung Ki 2.0 2.4115 Purata Waktu – 08.0 2.026 M -27415.5318 Sudutistiwa pada waktu Penilikan Azimut matahari yang dikira Tanda Rujuk sebenar ( Purata TR + Az – Purata ke Matahari ) Aras Tirusan Bearing grid TR Purata Bearing Grid ke Tanda Rujuk Penilik Formula.00 Purata Ufuk Purata T.R 157.minit saat ddd.0 Tinjah (ddd.5319 Purata Waktu – 08.0 2.3010 Ka 2.0233 1.R Koordinat Origin T/B Stesen T/B Jumlah / Sel.Lintang T(-) / B(+) Tirusan Sudutistiwa pada waktu Penilikan Azimut matahari yang dikira Purata Altitud (H) Biasan & Bedalihat Altitud Di laras 21. U/S Jumlah / Sel.mmss Johor Set 2 Mengufuk (ddd.5202 +0. Hari Jumaat PUJ3389/ 2009 Tarikh Siri Alat 6 Bulan 3 Bah.0115 20.8 Kos H ) Tan H / 3600 Aras = a/8 ( ∑ R .0000 M -73812.4740 -5.θ ) θ = Purata sudut pugak T.Lintang Stesen U 00:43:00 233. = Tanda Rujukan Sel.mmss = deg.1453 2.4555 20.00 Purata Ufuk Purata T.4900 20.2544 0.0655 53.3005 233.0115 -5.0 2.R Mengufuk (ddd. Bujur x Sain G.minit saat . d = jumlah hari dalam bulan + waktu UT H = ( 90 .4102 96.R. Ki T.1000 53.mmss) P.516 M -0. Ki T.3010 Ka 2.4510 68.mmss) Waktu hh.mmss Gelembung Ki 2.4800 290.0905 53.0 2.R.4110 291.0 69.3015 00:46:00 233.2356 157.0 2.0115 20.

nilai pekali polinomial yang digunakan untuk hitungan cerapan matahari hendaklah dipastikan mengikut Almanak Ukur yang tahun keluarannya sama dengan tahun cerapan dibuat.000 0.20279” 2˚ 42’ 43. 2.0033670 -0. .000 0.0328760 -0.92628” 102˚ 26’ 04.93028” 100˚ 48’ 55.0000299 -5.000 0.81981” 4˚ 51’ 32.Pinang & S.1072500 0.83599” 101˚ 56’ 22.000 0.Almanak Ukur hendaklah sentiasa dikemas kini mengikut tahun agar tidak berlaku kesilapan pada hasil hitungan cerapan.000 0.69308” 3˚ 40’ 48.9954800 12. Perai Kedah & Perlis Perak Kelantan Gunung Belumut Gun Hill Gunung Sinyum Bukit Asa Gunung Gajah Trom Fort Cornwallis Gunung Perak Gunung Hijau Larut Bukit Panau (Baru) 2˚ 02’ 33.2814079 0.60447” 101˚ 30’ 24.97144” 5˚ 25’ 15. .20204” 5˚ 57’ 52. nilai x perlu dihitung sehingga ke tujuh angka perpuluhan.48130” 102˚ 53’ 37.0298611 Maka. 4. Hitungan untuk Sudutistiwa Pekali Polinomial Bulanan a0 a1 a2 a3 a4 -7.000 0.000 0.00068” 100˚ 20’ 40.pekali polinomial yang digunakan adalah daripada Almanak Ukur Malaysia UTM bagi bulan Mac 2009 . x = 6.24004” Cassini-Soldner Utaraan Timuran (m) (m) 0. (N) Johor N. Faktor tentuan dalaman ( interpolasi ) yang digunakan adalah x = d / 32 dengan ‘d’’ adalah bilangan hari di dalam bulan tersebut (mengikut tarikh) dicampurkan dengan perpuluhan hari itu dalam Waktu Universal ( UT ).JADUAL KOORDINAT ORIGIN MENGIKUT NEGERI Koordinat Titik-Titik Asalan Negeri Negeri Nama Stesen GDM 2000(2009) Latitud.63412” 3˚ 42’ 38.4104 ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 δ( ddd.000 0.000 0. Sudutistiwa (δ) = ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 Set-set Polinomial bulanan hanya sah untuk 0 < x < 1.1884332 3.000 0.46334” 102˚ 10’ 32.0237500 Sudutistiwa a0 a1x a2x2 a3x3 a4x4 = = = = = = -7. Contoh hitungan .64361” 5˚ 53’ 37.000 0. (E) 103˚ 33’ 39.Sembilan & Melaka Pahang Selangor Terengganu P.0298611/32 = 0.07908” Longitud. Tarikh : 2009 Mac.37751” 4˚ 56’ 44.000 Pekali Polinomial Matahari untuk menghitung sudutistiwa 1. 06h .5032400 -0.75188” 100˚ 38’ 10.000 0. Untuk mendapatkan ketepatan yang penuh.000 0.mmss) Nota: .9954800 2. 08j 43m 00s (Waktu tempatan) Dengan ‘d’ = 6 + ( ( 08j 43m . Sudutistiwa matahari dihitung dengan menggunakan formula berikut.9259000 -0.000 0.000 0.000 0.6845931 -5.000 0.08j 00m ) / 24) = 6.

mmss) (deg.mmss) .mmss) (deg. OccStnNo OccStnType OccStnSerial OccCorNorth OccCorEast StnToNo StnToType StnToTypeSerial SurveyorName InstNo Date OBS_NO CL_RO_1 H_CL_SUN_TR V_CL_SUN_TR OBS_TIME_1 H_CL_SUN_TL V_CL_SUN_TL OBS_TIME_1 H_CR_SUN_TL V_CR_SUN_TL OBS_TIME_3 H_CR_SUN_TR V_CR_SUN_TR OBS_TIME_4 AVG_TIME CR_RO AVG_ZENITH AVG_H AVG_RO REF_COOR DECLINATION AZIMUTH_CAL TRUE_BEARING Type ( Char ) 10 20 10 10 10 12 12 10 10 10 50 50 8 2 8 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 ( yyyymmdd ) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Field Description File Name File No.LAMPIRAN “K2" FORMAT DATA ASCII BORANG CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT No.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg.

.LAMPIRAN “L1” KAEDAH TIADA TANDA (TT) DAN TANDA RUJUKAN (TR) TT BKB 6 KOLAM 7 TR BKL 5 TR BKB 8 BKL Proses ukuran bagi menyediakan tanda rujukan bagi batu sempadan yang tidak boleh di tanam kerana ada kolam. TR hendaklah di tanam di atas sempadan lama yang sedia ada sehampir yang boleh dengan TT.

.1 (i).1.LAMPIRAN “L2” KEDUDUKAN TANDA CRM YANG SESUAI Lot yang diukur Tanda CRM BKL Contoh kedudukan tanda-tanda CRM yang sesuai (melintasi lot yang hendak diukur). Penentuan bilangan dan jarak tanda CRM hendaklah mengikut sepertimana yang dinyatakan dalam para 4.

mmss) AVG_ZENITH 8 (deg. Code 6 1 6.LAMPIRAN “M1” Struktur Fail JUPEM ASCII No EDM Field Desc. DistanceDiff 16 10 12.mmss) 8 (deg. InstPillarDist 14 10 11. PillarFrom 9 2 8. Temp 24 10 16. 21.mmss) Null N N N N Y N N N N Y N Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Bearing Close Statement Field Desc.cor xxx. 10 N FileName2 20 N FileNo2 10 Y OccStnNo 10 N OccStnType 10 N OccStnSerial 10 N OccCorNorth 16 N OccCorEast 10 N StnToNo 2 N StnToType 10 N StnToSerial 2 N SurveyorName InstNo xxx. 30.mmss) 8 (deg.mmss) DECLINATION 8 (deg. 28 8 (deg. PillarTo 9 2 9.sob xxx.mmss) N DiffBearing28 3 N TotalOccStn26 3 N CorrNo8 8 (deg. InstNo 1 50 2. 24. StdPillarDist 12 10 10. FileName2 FileNo2 StnFromNo OccStnNo StnToNo CorrectionNo 8 ValuePerStone10 Index 11 CorrectionType 13 StartStation 15 LineCode29 Solar Observations Type (Char) 10 20 10 10 10 12 12 10 10 10 50 50 8 (yyyymmdd) Date21 OBS_NO 2 CL_RO_125. 19. FileName2 FileNo2 StnFromNo StnFromType StnFromSerial OccStnNo OccStnType OccStnSerial StnToNo StnToType StnToSerial ReadBearing28 Type (Char) Null 10 N 20 N 10 N 10 N 10 Y 10 N 10 N 10 Y 10 N 10 N 10 Y 8 (deg.mmss) OBS_TIME_2 6 (hhmmss) H_CR_SUN_TL 8 (deg. 35. 22 8 (deg. 25. JUBLID 7 10 7.mmss) N CorrPerStn 10 Remarks 30 Y Area Comparison Field Desc. 31.mmss) 8 (deg.mmss) V_CR_SUN_TL 8 (deg.mmss) V_CR_SUN_TR 8 (deg. 29. 32.mmss) 8 (deg. 34. 26. Fahrasat Type (Char) Null Fieldbook Field Desc.fbk xxx.mmss) V_CL_SUN_TR 8 (deg.bcs xxx. ObsTime 20 6 (hhmmss) 14.mmss) 8 (deg. N FileName 2 N FileNo2 N StnFromNo Type (Char) 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 (deg.mmss) AVG_H 8 (deg.mmss) OBS_TIME_1 6 (hhmmss) H_CL_SUN_TL 8 (deg. ObsDate 23 8 (yyyymmdd) 15. 18. 36. Negeri 3 2 3. 37.mmss) OBS_TIME_4 6 (hhmmss) AVG_TIME 6 (hhmmss) CR_RO 8 (deg.mmss) AVG_RO 8 (deg. 27. 23.fah xxx. SurveyorIC 50 4.mmss) AZIMUTH_CAL 8 (deg. 22.mmss) N SReadBearing28.mmss) N 8 (deg. Name xxx. Type (Char) Null Field Desc.acs . Location 50 5.mmss) REF_COOR 8 (deg. 33.edm N N N Y N Y N N N N N N N N N N FileName 2 FileNo2 SurveyType4 Negeri Daerah Mukim Seksyen Lot SurveyorIC StartDate EndDate InstNo Remarks 10 20 2 2 2 2 3 7 50 8 (yyyymmdd) 8 (yyyymmdd) 50 50 N N N N N N N N N Y StnFromType 5 StnFromSerial OccStnNo OccStnType5 OccStnSerial StnToNo StnToType5 StnToSerial CLFrom CRFrom CLTo CRTo AvgBearing 28 VAToCL VAToCR SDToCL SDToCR HD ObsDate ObsTime LineCode29 Remarks ParentFrom 30 ParentTo 31 Type (Char) Null Field Desc. Updated27 8(yyyymmdd) 17.mmss) 8 (deg.mmss) TRUE_BEARING 8 (deg.mmss) OBS_TIME_3 6 (hhmmss) H_CR_SUN_TR 8 (deg. 20. 28.mmss) H_CL_SUN_TR 8 (deg.mmss) V_CL_SUN_TL 8 (deg. FileName2 FileNo2 Negeri Daerah Mukim Seksyen Lot SKLArea PUArea SvyArea Type (Char) Null 10 N 20 N 2 N 2 N 2 N 3 N 7 N 16 N 16 N 16 N N Percentage17 16 N Misclosure 19 16 1. SumDiff 18 10 13.mmss) 10 10 10 8 (yyyymmdd) 6 (hhmmss) 2 30 10 10 Null N N Y Y Y N N Y N N Y Y Y N N N N N N N N N N N Y Y Y Corrections Field Desc.

Struktur Fail JUPEM ASCII No NCP Field Desc. 13. OccStnSerial 4. 15.ncp Type (Char) Null Field Desc.bdy xxx. OccStnNo TPS (crlf delimitered) Null Field Desc.job xxx. LineCode29 11.lot xxx. N UPI N CentroidX N CentroidY Area Unit 35 LOT Type (Char) 16 12 12 16 3 Null N N N N N UPI BOUNDARY Field Desc. 14. Type (Char) 10 N ObjectInfo 32 256 10 Y Ordinate 33 GLOB 10 Y RecordsDelim34 3 (END) 10 N 10 Y 10 Y 10 (deg. SurveyedFileNo CompletedDate CVApprovedDate StartCalVolNo StartPageNo EndCalVolNo EndPageNo JOB Surveyed Station Type (Char) Null 10 N 20 N 10 N 10 N 10 Y 12 N 12 N 10 N 30 Y 1. 18 N FileName2 10 N FileNo2 10 Y StnNo 4 Y MarkDesc5 3 Y Serial 4 Y North 3 Y East Code36 Remarks xxx. StnToType5 6.mmss) N 10 N 10 Y 2 Y Type (Char) Null Field Desc. 2. 12. 17.tps xxx. 16. Name xxx. 19. Remarks 10. 20.coo . FinalBearing28 8. StnToNo 5. StnToSerial 7. 18. OccStnType5 3. FinalDistance 9. FromMarkDesc5 FromStnNo FromX FromY FromCoorType Bearing28 Distance Unit 37 ToMarkDesc5 ToStnNo ToX ToY ToCoorType Class 38 LineCode 29 ValueCode 39 Plan Remark Type (Char) 16 13 10 12 12 1 9 10 3 13 10 12 12 1 1 2 2 12 12 Null N N N N N N N N N N N N N N N N N Y Y Field Desc.

18. 23. Name Field Desc. 19. 14. 26. 17. 11. 4. 7. 6. 5. 24. 9. 27. 8. 13. 16. Filename2 Fileno2 StnFromNo OccStnNo StnToNo Code 42 StringNo 44 Ordered MS1759 Topo Offset Type (Char) 10 20 10 10 10 5 10 10 10 Null N N N N N Y N N Field Desc. 2.tpo xxx.Struktur Fail JUPEM ASCII No 1. 25. FileName2 FileNo2 Plan UPI ApDate 41 Class Bearing28 Distance Unit 35 StnFromNo StnFromPointKey StnFromType5 StnFromSerial StnFromNorth StnFromEast StnOccNo StnOccPointKey StnOccType5 StnOccSerial StnOccNorth StnOccEast StnToNo StnToPointKey StnToType5 StnToSerial StnToNorth StnToEast PO Type (Char) 10 20 12 16 8 1 8 10 1 10 40 10 10 12 12 10 40 10 10 12 12 10 40 10 10 12 12 xxx. 21.po Null N N N N N N N N N Y Y Y Y Y Y N N N Y N N N N N Y N N Field Desc. 15. 12. FileName2 FileNo2 StnFromNo OccStnNo StnToNo BaseLineNo49 Index50 BaseLineType51 LineCode29 Baseline Type (Char) 10 20 10 10 10 10 10 3 2 Null N N Y N N N N N N xxx. 20.bln . 3. 22. 10.

AK0001A.g. R or K. 2183. A = Angle. 3 = Cuti Rehat(119 E).g.P = Daerah Petaling. 2 = normal. Latihan Dan Cuti Panjang(121 E).ccf. 09 = Perlis. 35First class survey can have only 5% difference or less.g. D=Dobi. Y= Ferry. P=Parking.g. 7 = Cuti Tanpa Rekod. stored all ahli kumpulan IC No only. stored all ahli kumpulan name only. e. 04 = Melaka. 9 Distance difference (StdPillarDist . G=Gombak.g 01 = Johor.. e. P 32 For T.ini. C. BK = Selangor. O=Tol. 2. first record stored Ketua kumpulan name. 9 = tp. AK0001A. C = 500m A = Primary Grid. DK = Kelantan. 11 = dpi. C = 500m 22 1 = Hadir. N=No 26 H=Hotel.LAMPIRAN “M2” Keterangan Format JUPEM ASCII Notes 1 File number e.. from department. A= Taxi. 11 = Hari Cuti Kelepasan Am 23 S = Sementara.12. T.99. 14 = Wilayah Persekutuan KL 4 0. 08 = Perak. N=Others. B = Secondary Grid. PTG. V = Vertical. R = Rigid. 48 Land Office Reference/No e. 07. 06. PUSEL12-2002. TK = Terengganu.g 0. 5 = azimuth. 5 = Cuti Sakti Kerajaan(118 E). Daerah. T=Telephone.001 10 Total previous DiffDistance – DiffDistance.2/1076/9ICH. no full-stop.ini. B. NK = Negeri Sembilan. (14051-V) 6 Numeric e. 17 Total records per testing/observation. B= Bus. 36 Total occupied stations.dry.g. 54..g. 005910 13 Observation Date 14 The temperature at observation in Celsius.g. 18 Correction. H = Horizontal. E=Elaun Harian. C= Others(Tuntutan Pelbagai) 27 FileNo e. 45 Either (North and East) or (NorthKeyIn and EastKeyIn) must be filled. ~30 37 First class survey can have only 1:8000 ratio or less.5 km. K=Elaun Kerja Luar. 6 = Non-Effective.E KS = Kuala Selangor. -4142. 11 = Terengganu. 10 km. Seksyen. T = Tetap 24 BKBB = Batu Konkrit Bernombor Baru Ditanam.min 20 AK0001A or AK0010B or AK1111C AK = Perak. M 33 minute and second. PUSEL12-2002. L = Let. 99 = Cancel 42 Fill with “END” 43 Tarikh Cerapan 44 Either (Bearing and Distance) or (BearingCal and DistanceCal) must be filled. and the rest stored members name. 1234gty123 3 Negeri Code. 20. 1*10100100012/2002..3C/BB20/95.g. 05. 07 = Pulau Pinang. 1 B = Boundary e. 6 = ki. and the rest stored members IC No. 10 km.001 11 Observation Time 12 International time e.g.g. 02 = Kedah. 1. PTKS. PointNumber + “*” + PU e.g. 1300. WK = WP KL/Putrajaya A = Primary Grid. DiffBearing/TotalOccStn 40 C = Circle. Mukim/Pekan/Bandar. US = Ulu Selangor (No space. MK = Melaka. 2 = Tak Hadir. E. 210823. JK = Johor. CK = Pahang. 15The order of the records. 03 = Kelantan. PUSEL12-2002. KK = Kedah. 20. 06 = Pahang. 3 L = Lot (LotNo.edm.000 K = Coordinate. Area) e. 2. first record stored Ketua kumpulan IC No. 55 For K (x. 12/2002 47 PU PointKey. 30 31 No siri Total Station T = Traverse e.5 km. 38 Integer e. 19 FileNo as file name e. E.g. 2*10100100012/2002. D. unit) e.P2A/WNV.g 0105 34 Should read bearing. For Ahli.g.ini. stick together. 2 C = Connection e. S=Post.890. PK = Pulau Pinang. 3 = on_line. BKB = Batu Konkrit Kosong Ditanam. 44. y. E. K.g. 4 = bering_tutup. 8 = Cuti Rehat Sabtu. BL = License Surveyor 2 Instrument no. from JUBL 5 JUBL registered company ID e. B. 8 = offset. 05 = Negeri Sembilan.g.g 1 or 2 39 Correction per stone. PUSEL416/2001. PUSEL12-2002.g. 1-2002. P = Plotting e. 10 = topo. Default = 0 25 Full Mileage Claim. 0. S = Slope.InstPillarDist). (FileName + FileNo = PUPWP12/2002) (Refer as FileNo or SvyFileNo) JUPEM & LS e.g. 10 = Selangor. Y=Yes. C. PTD. F=Food. L e. T = Target..2/647/93. 16 Actual table name in SAPDII database.g. SumDiff/Observation Number.304. 1 or 2 7 Pillar distance standard. Negeri.ini. For Ahli. LK =WP Labuan. 29 For Kumpulanxx. L. keep ‘/’) .g. 4 = Cuti Sakit Swasta(118 E). D =Distance 41 1 = datum. RO = Reference Object. 45. 46 Surihan Kerja Luar. M=Mileage. 000.. 8 Pillar distance read from total station. PUBLSEL438/1999 SEL = Selangor. 9 = Hari Tidak Kerja Luar. 10 = Hari Ahad. BKU = Batu Konkrit Diubah. R = Right. e. R= Train. L=Lojing. 52475. RK = Perlis.crd. PTUS.ccr 21 28 For Kumpulanxx. 7 = batal. B = Secondary Grid.

PUSEL12-2002.bdy and abc. ‘DM’ for Perak 92 1 = First Class.dmf 65 Degree value e. BL = Batu Lama. ± 0 -> 179° 66 Minute value e. Perindustrian = 7. Geran = GN. Only 1 is used in PU/QT. PUSEL12-2002. 3 = Third Class.856 M2 1 F2 = . D = Depa (Kelantan) 1F = .29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole .49 Cantuman = 1.3048 M 1L = . Kerajaan = B. BKBB = Batu Konkrit Baru Bernumber. 0 -> 59’ 75 Second value e. Geran Mukim = GM. e. ± 0 -> 179° 70 Minute value e. PUSEL12-2002. e.mmss e.g. Perdagangan = 11.g. Strata = 4. Perusahaan = 3. 99 Default to ‘0’.skb. Verifikasi = V 50 Calculated area the value in unit.g. PA23042. Bowditch-misclosure or Graphics – scale line) 89 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot Primary Key (unique.dmb. Perdagangan Dan Perindustrian = 14. Pertanian = 1. 59 Captured by keying in from Keyboard Entry or Digitize 60 F = Feet. Verifikasi = V 56 Key in Area from PU (Total Area) 57 The file name should follow the FileNo number. Updated by trigger.g. Tiada = T. Strata = ST. Bangunan = 6. Tidak Di Nyatakan = 5. 103. e. Ukuran Berimilik & Pecahan T.g.job.g. Warta = WR 54 Surihan Kerja Luar. M = Square Meter. 1PUSEL12/20001 63 Calculated area the value in unit.not.fah 58 Enforcement done in the application.lot. D = Demarcation defined. Ukuran Berimilik Tanah Kerajaan = 3. Pusat Rekreasi = 9. Perumahan = 2. 93 1 = Keyboard Entry.. 85 The file name should follow the PlanError! Bookmark not defined.0. 2 = Connection 83 0 = Survey Line. PA23042. Penyerahan Sebahagian Lot = 6. 69 Degree value e.bdy and PA23042.98721” 68 Decimal value of degree. 73 Degree value e. 3 = JUPEM3 ASCII 94 Last modify (database) 95 Connection lines can be stored as boundaries without UPI in xxx. PA23042. Ukuran Berimilik Tanah Kerajaan = 3. 3 = Not Set 84 The actual table name in PDUK and BLMS database. GUID 87 The actual table name in GLMS database.3. 2 = Digitizing.201168 M 1I = . Kediaman.dml. PA23042. 98 Default to ‘1’. Kediaman Dan Perdagangan = 13. Only 3 and D are used in Third Class. e. 12/2002 55 Cantuman = 1. H = Hectare. 96 Default to meter ‘M’. Kediaman Dan Perindustrian = 15 53 Land title code e. Ukuran Semula = 7. Serahan Dan Berimilik Semula = A. Updated by trigger. Pecahan Lot-Lot = 2. 97 Default to Third Class ‘3’.g. PA23042. Gazet = G.Perdagangan Dan Perindustrian = 12. 2 = Second Class. Currently it follows job name.dmf .g. 88 Calculated Value (Min Comp.g. Kerajaan = B.3010 80 BKB = Batu Konkrit Baru (Default). 0 -> 59’ 67 Second value e. Strata = 4. abc. PpBB = Pepaku Besi Baru. Gazet = G. Lease Negeri = PN.01168 M 61 Order/arrangement of the boundary or stone in a lot 62 PointNumber + FileNo e. Ukuran Pengesahan = 8. Ukuran Berimilik & Pecahan T.98721” 76 Decimal value of degree.rod. Rizab = 9. Ukuran Pengesahan = 8. Tapak Pasar = 0.dmb or ‘Error! Reference source not found.g.g. e. Perlombongan = 4.g.dml.g.g. Rizab = R. R = Acre. F = Squere Feet.skl. Pecahan Lot-Lot = 2. e. Rumah Ibadat = 10. PUSEL12-2002. Penyerahan Sebahagian Lot = 6. 27.. 64 The file name should follow the PlanError! Bookmark not defined. 2 = Scaled Line. 77 Approve Date 78 Station No + PA No (included ‘PA’ prefix) 79 Deg. Pengambilan = 5.98721” 72 Decimal value of degree.0254 M 1D = 2. L = Link. ± 0 -> 179° 74 Minute value e.g. Ukuran Semula = 7. Serahan Dan Berimilik Semula = A. Database using Acre unit) 1A2 = 4046.g. 0 -> 59’ 71 Second value e. index.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod2 = 25. 27. etc… 81 The fields size follows SPDKI PDUK without modification.0 91 Excluding ‘PA’ prefix.0. Mukim Lease = PM. Rizab = 9.not 86 128 Bit global unique identifier. non duplicate) 90 A = Acre.dmb. abc. e. 82 1 = Boundary. 100 The file name should follow the Plan.g. BKL = Batu Konkrit Lama. Gantian = G.poles (ASCII using 0. Updated by trigger. Mining Lease = PL. PA23042. PA23042.g. 51 Key in Area from PU (Total Area) 52 Land use code e. 1 = Ki(ra) Line.lot.’. PA23042.g. 27. 8. Tapak Perkuburan Islam = 8.g. I = Inch. Pengambilan = 5.

| | | . and version | 3A20 | | | (Version: e.19X | | | 'R': GLONASS | | | | 'S': Geostationary | | | | signal payload | | | | 'T': NNSS Transit | | | | 'M': Mixed | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PGM / RUN BY / DATE | .4 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |ANTENNA: DELTA H/E/N| .Satellite System: blank or 'G': GPS | A1.10 FORMAT DEFINITIONS AND EXAMPLES +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A1 | | GPS OBSERVATION DATA FILE . | | | .11X.19X. type.Name of agency creating current file | A20.2. Internal Software Version)| | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |ANT # / TYPE | Antenna number and type | 2A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |APPROX POSITION XYZ | Approximate marker position (WGS84) | 3F14. | | | .4 | | | surface of antenna above marker | | | | .A40 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |REC # / TYPE / VERS | Receiver number.Name of program creating current file | A20.HEADER SECTION DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | HEADER LABEL | DESCRIPTION | FORMAT | | (Columns 61-80) | | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |RINEX VERSION / TYPE| .g.Date of file creation | A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|COMMENT | Comment line(s) | A60 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |MARKER NAME | Name of antenna marker | A60 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|MARKER NUMBER | Number of antenna marker | A20 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |OBSERVER / AGENCY | Name of observer / agency | A20.Format version (2.Eccentricities of antenna center | | | | relative to marker to the east | | | | and north (all units in meters) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |WAVELENGTH FACT L1/2| .LAMPIRAN “M3” RINEX VERSION 2.10) | F9.Default wavelength factors for | | | | L1 and L2 | 2I6. | | | 1: Full cycle ambiguities | | | | 2: Half cycle ambiguities (squaring) | | | | 0 (in L2): Single frequency instrument | | | | | | | | .File type ('O' for Observation Data) | A1.zero or blank | I6 | | | | | | | The default wavelength factor line is | | | | required and must preceed satellite| | | | specific lines.Antenna height: Height of bottom | 3F14. | | 1 . | | | .

Number of satellites to follow in list | I6. | | | (4-digit-year. |* | | 1: Full cycle ambiguities | | | | 2: Half cycle ambiguities (squaring) | | | | 0 (in L2): Single frequency instrument | | | | .I2)| | | system identifier) | | | | | | | | These opional satellite specific lines | | | | may follow. | | | | | | | | Units : Phase : full cycles | | | | Pseudorange : meters | | | | Doppler : Hz | | | | Transit : cycles | | | | SNR etc : receiver-dependent | | | | | | | | The sequence of the types in this record | | | | has to correspond to the sequence of the | | | | observations in the observation records | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|INTERVAL | Observation interval in seconds | F10. | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |# / TYPES OF OBSERV | . L2: Phase measurements on L1 and L2 | | | | C1 : Pseudorange using C/A-Code on L1 | | | | P1.Wavelength factors for L1 and L2 | 2I6. | | | | | | | | Repeat record if necessary.Observation types | 9(4X.hour. | | | stored in the file | | | | .Number of different observation types | I6.L2| | | | D1.L2 phase observations | | | | | | | | Observations collected under Antispoofing| | | | are converted to "L2" or "P2" and flagged| | | | with bit 2 of loss of lock indicator | | | | (see Table A2). D2: Doppler frequency on L1 and L2 | | | | T1.List of PRNs (satellite numbers with | 7(3X.A3 | | | GLO (=UTC time system) | | 2 . S2: Raw signal strengths or SNR | | | | values as given by the receiver | | | | for the L1.A1.min.sec) | | | | . | | | | .Time system: GPS (=GPS time system) | 5X.10: | | | | | | | | L1.day. T2: Transit Integrated Doppler on | | | | 150 (T1) and 400 MHz (T2) | | | | S1.7. P2: Pseudorange using P-Code on L1.A2) | | | | | | | If more than 9 observation types: | | | | Use continuation line(s) |6X.Time of first observation record | 5I6.3 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |TIME OF FIRST OBS | .+--------------------+------------------------------------------+------------+ *|WAVELENGTH FACT L1/2| .F13. | | | for which these factors are valid.A2) | | | | | | | The following observation types are | | | | defined in RINEX Version 2. if they identify a state | | | | different from the default values. month.9(4X.

hour. month.day.DATA RECORD DESCRIPTION | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ | OBS. | | | . see 5. | | | identifier.month.Number of satellites in current epoch | I3.Epoch : | | | or | .hour.Time of last observation record | 5I6. padded with 0 if necessary) | 1X. | | EVENT FLAG | . for which | I6 |* | | observations are stored in the file | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|PRN / # OF OBS | PRN (sat.F13.7. |* | | (4-digit-year.9I6 | | | | | | | This record is (these records are) | | | | repeated for each satellite present in | | | | the data file | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |END OF HEADER | Last record in the header section. | | | .2.min. 0=no.I1.9 | 3 . optional) | F12.receiver clock offset (seconds.min. | 4(1X.I2).sec) | | | | .Epoch flag 0: OK | 2X.numbers with system | 12(A1.record. RECORD | DESCRIPTION | FORMAT | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ | EPOCH/SAT | . and phase are corrected by | I6 |* | | applying the realtime-derived receiver | | | | clock offset: 1=yes.I2.| | Compulsory in mixed GPS/GLONASS files | | | | Defaults: GPS for pure GPS files | | | | GLO for pure GLONASS files | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|TIME OF LAST OBS | .I2. | | | 1: power failure between | | | | previous and current epoch | | | | >1: Event flag | | | | .1) in current epoch | | | | .I2).year (2 digits.A1.A3 || | | TIME OF FIRST OBS record | || +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|RCV CLOCK OFFS APPL | Epoch.sec | F11.day. number of observations |3X. | 60X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ Records marked with * are optional +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A2 | | GPS OBSERVATION DATA FILE .9I6|* | | for each observation type indicated | | | | in the "# / TYPES OF OBSERV" . default: 0=no | | | | Record required if clock offsets are | | | | reported in the EPOCH/SAT records | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|LEAP SECONDS | Number of leap seconds since 6-Jan-1980 | I6 |* | | Recommended for mixed GPS/GLONASS files | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|# OF SATELLITES | Number of satellites. | | | | | | | | If more than 9 observation types: | | | | Use continuation line(s) | 6X.number). | | | | | | | .7. code.Time system: Same value as in | 5X.List of PRNs (sat.

| | | | Valid for the current epoch only. | | 4 . | | | | | | | | Loss of lock indicator (LLI). | | | | slip instead of observation."Number of satellites" contains number of | [I3] | | | special records to follow. | | | | | | | | Phase values overflowing the fixed format F14.g.Event flag: | [2X.Signal strength | as given in header) | I1) | | | | | | | If more than 5 observation types (=80 char): | | | | continue observations in next record.record. within record for | m(F14. | | | | Maximum number of records: 999 | | | | | | | | .type (same seq | I1.| | | | add or subtract 10**9). | | | . Range: 0-7 | | | | 0 or blank: OK or not known | | | | Bit 0 set : Lost lock between previous and | | | | current observation: cycle slip | | | | possible | | | | Bit 1 set : Opposite wavelength factor to the | | | | one defined for the satellite by a | | | | previous WAVELENGTH FACT L1/2 line.I2) | | | | | | | If epoch flag 2-5: | | | | | | | | .For events without significant epoch the | || | | epoch fields can be left blank | || | | | | | | If epoch flag = 6: | | | | 6: cycle slip records follow to optionally | | | | report detected and repaired cycle slips | | | | (same format as OBSERVATIONS records.| | | | | | If more than 12 satellites: Use continuation | 32X. set LLI indicator. | | | .3. | | | | | | | | This record is (these records are) repeated for | | | | each satellite given in EPOCH/SAT . | | | line(s) | 12(A1. | | | | same time frame as observation time tags)| | | | | | | | .0 | | | | or blanks. data) | | | | (at least MARKER NAME record follows) | | | | 4: header information follows | | | | 5: external event (epoch is significant.I1.Observation | rep.3 | | | | have to be clipped into the valid interval (e.] | | | 2: start moving antenna | | | | 3: new site occupation (end of kinem. | | | | | | | | Observations: | | | | Phase : Units in whole cycles of carrier | | | | Code : Units in meters | | | | Missing observations are written as 0.LLI | each obs. LLI and | | | | signal strength blank or zero) | | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ |OBSERVATIONS | .

don't care | | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A3 | | GPS NAVIGATION MESSAGE FILE . | | | | | | | | Signal strength projected into interval 1-9: | | | | 1: minimum possible signal strength | | | | 5: threshold for good S/N ratio | | | | 9: maximum possible signal strength | | | | 0 or blank: not known.4 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|DELTA-UTC: A0.12.Satellite PRN number | I2. | | | .11X.A1.Name of program creating current file | A20.A1: terms of polynomial | | | | T : reference time for UTC data | | | | W : UTC reference week number.File type ('N' for Navigation data) | A1.4D12.Date of file creation | A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|COMMENT | Comment line(s) | A60 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|ION ALPHA | Ionosphere parameters A0-A3 of almanac | 2X. | | | | Continuous number. | | | .| | Bit 2 set : Observation under Antispoofing | | | | (may suffer from increased noise) | | | | | | | | Bits 0 and 1 for phase only.|* | | (page 18 of subframe 4) | 2I9 | | | A0.W| Almanac parameters to compute time in UTC| 3X.T.19X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PGM / RUN BY / DATE | . | 60X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ Records marked with * are optional +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A4 | | GPS NAVIGATION MESSAGE FILE .Format version (2.Name of agency creating current file | A20.10) | F9.4 |* | | (page 18 of subframe 4) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|ION BETA | Ionosphere parameters B0-B3 of almanac | 2X.2. | | | . not mod(1024)! | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|LEAP SECONDS | Delta time due to leap seconds | I6 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |END OF HEADER | Last record in the header section.DATA RECORD DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | OBS. RECORD | DESCRIPTION | FORMAT | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PRN / EPOCH / SV CLK| . | | | .4D12.2D19.Epoch: Toc .Time of Clock | | 5 .HEADER SECTION DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | HEADER LABEL | DESCRIPTION | FORMAT | | (Columns 61-80) | | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |RINEX VERSION / TYPE| .

spare | | | | .2| .I2.Fit interval (hours) | | | | (see ICD-GPS-200.I2.3. Clock | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .4D19.7| .SV clock drift rate (sec/sec2) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .M0 (radians) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .Cic (radians) | | | | .4D19. 20.4D19.IDOT (radians/sec) | 3X.g.IODC Issue of Data.4.omega (radians) | | | | .Crs (meters) | | | | . not mod(1024)! | | | | . | | | hour | 1X.12 | | | .12 | | | (sec of GPS week) | | | | . Ephemeris | 3X.i0 (radians) | 3X. padded with 0 | | | | if necessary) | 1X.TGD (seconds) | | | | .e Eccentricity | | | | .IODE Issue of Data.CIS (radians) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .I2.OMEGA DOT (radians/sec) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT . | | | month | 1X.3| .12 | | | .SV accuracy (meters) | 3X.1.4) | | | | Zero if not known | | | | .12 | | | . | | | second | F5.12 | | | (sec of GPS week.Crc (meters) | | | | .GPS Week # (to go with TOE) | | | | Continuous number.SV clock drift (sec/sec) | | | | .6| .1| .5| . | | | minute | 1X.Codes on L2 channel | | | | .SV health (bits 17-22 w 3 sf 1) | | | | .spare | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ 6 .OMEGA (radians) | | | | .4D19. | | | .4| .4D19.Toe Time of Ephemeris | 3X.2. derived e.I2.12 | | | .Delta n (radians/sec) | | | | . | | | day | 1X.L2 P data flag | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .Transmission time of message *) | 3X.12 | | | .4D19. | | | | from Z-count in Hand Over Word (HOW) | | | | .I2.Cuc (radians) | 3X.sqrt(A) (sqrt(m)) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .Cus (radians) | | | | .12 | | | .SV clock bias (seconds) | 3D19.| | year (2 digits.4D19.

) Batu Lama Old Granite Stone (O.C.Sp) Batu Konkrit Baru New Concrete Mark (N.C.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pepaku Besi Baru New Iron Spike (N.P) Paip Lama Old Pipe (O.) Tiada Tanda No Mk Pancang Kayu Keras Hardwood Peg (HWP) Piket Picket (Pkt) Tanam Pastian Refixed (R) Tanda Terabas Piawai Baru New Standard Traverse PpBB PpBL BKB BKL BL PB PL TKL PpBB PpBL BKB BKL BL PB PL TKL ●p ●p ○ ○ ○ ○P ○P ○T ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PgKL pkB PgKL pkB ○Pg ●pk ○ ○ pkL pkL ●pk ○ Tanda Atas Batu PTU TT PgKK Pkt TP TTPB TAB PTU TT PgKK Pkt TP TTPB TP TT • ○ ○ ○ ○ ○ ○ .C. PENGGUNAAN ISTILAH DAN SIMBOL TANDA-TANDA SEMPADAN BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.Sp) Pepaku Besi Lama Old Iron Spike (O.P) Tiang Konkrit Lama Old Concrete Post (O.C.Nail) Paku Lama (Berkonkrit) Old Nail (In Concrete) (O.) Batu Konkrit Lama Old Concrete Mark (O.Post) Pancang Konkrit Lama Old Concrete Peg (O.Peg) Paku Baru (Berkonkrit) New Nail (In Concrete) (N.S) Paip Baru New Pipe (N.M.B.Nail) Tanda Atas Batu Mark On Rock Peti Tanda Ukur Road Box (R.M.LAMPIRAN “N” MAKLUMAT TEKS DI ATAS PELAN AKUI DAN PENGGUNAAN ISTILAH SERTA SIMBOL DALAM UKURAN KADASTER A.

U T.Mark BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 19 20 21 22 Tanda Terabas Piawai Lama Old Standard Traverse Mark Paip Terabas Piawai Baru New Standard Traverse Pipe Paip Terabas Piawai Lama Old Standard Traverse Tiang Sempadan Antarabangsa International Boundary Pillars Jenis Lama i) Jenis A ii) Jenis B iii) Jenis C iv) Jenis D Tiang Sempadan Negeri State Boundary Pillars i) ii) Jenis A Jenis B TTPL PTB PTL TTPL PTB PTL ○PT ○PT ○ ○ ○ TSA TSAA TSAB TSAC TASD TSA TSAA TSAB TSAC TASD ● ○ ○ ○ ○ ○ 23 TSNA TSNB GPS TSNA TSNB GPS ○GPS ○ ○ ○ 24 25 26 27 Tugu Sistem Penentu Dudukan Global Global Positioning System Monument Tanda Aras Dengan Ketinggian Bench Mark With Height Stesen Trigonometri Trigonometrical Station Tanda Kawalan Ukur Kadaster Cadastral Survey Control Mark Jenis Utama Jenis Skunder Tanda Rujukan Kadaster • ← 141.23 • ← 141.K.K.23 TS TS ○ T.23 • ← 141.S CRM .23 • ← 141.

S. ganti PB PB ○P ○ PL bengkok.L. replaced by N. tidak terang) O. straightened B. Broken.C.M. (Terkambus Dalam) N. (Terkambus dalam) N. digantikan dengan B.C. diganti dengan paip O. diluruskan BKL (No.M. (No. B.C.K. ganti BKB BKB ○ ○ BL pecah.B. digantikan dengan B.K. tak terang) ○P BKL ○ ○ ○ .L.S.M.M.K. on O.P. bent. diluruskan O.C.B.L. broken.L.S.C. (Buried deep) B.L.B.K. ganti BKB BKB ○ ○ BKL pecah. broken. bengkok. pecah. pecah. digantikan dengan Paip O. replaced by pipe P. replaced by N.C. (buried deep) B.K. (No.M.L.B.C.K. O. BIL KETERANGAN TANDA-TANDA SEMPADAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk. replaced by pipe B.M.M.L. Broken.K. on O. O.M.L.B. atas B. ganti PB PB ○P ○ BKL pecah. atas B. pecah. B.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tanda-tanda sempadan dijumpai dan diterima kedudukannya Boundary Marks found and accepted to be in position Direndahkan (Jumpa lampau tinggi) Lowered (found too high) Dinaikkan (Jumpa terkambus) Raised (Found buried) Ditegakkan (Jumpa condong) Straightened (Found slanting) B. obliterated or illegible) Lama atau L ○ ○ Rendahkan ○ ○ Naikkan ○ ○ Tegakkan ○ ○ BKB atas B.K.C. BKB ○ ○ BKB atas BKL BKB ○ ○ BL pecah.L. pecah.

P.) Dikirakan seperti asal Computed Per Original (Comp. Class Traverse or Old Survey Dengan Tilikan Matahari By Sun Observation Daripada Tilikan Matahari From Sun Observation Jumlah Total Garisan Diskel Scaled Line Az AzAk Bg Ki Ki Kl SA KiSA Kl SA SAKi AzAk DgnMh DpdMh Jum Jum sk .O. Az) Bearing yang diakui Adopted Bearing (Adp.) Didapati Deduced (Ded) Dikira Purata Meancomp CALS Seperti Asal Per Original (P. Bg) Bearing Bearing (Bg) Dikirakan Computed (Comp.O) Seperti Asal dikirakan Per Original Computed (P.O.Comp) Azimut yang diakui daripada Terabas Kelas Satu atau Terabas Piawai atau ukuran Lama Adopted Azimuth from 1st.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Azimut Azimuth (Az) Azimut yang diakui Adopted Azimuth (Adp.C. BIL KETERANGAN GARISAN-GARISAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.

ha m² ha m² ek kp ha m² ha m² E.096 m) ′ ″ Ela Rantai Ling Km m ° ′ " ° ′ " ′ ″ Rantai (untuk tajuk sahaja Lg Km m ° ′ " ° ′ " Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah 10 11 12 Parit Konkrit Masonry or Concrete Drain Parit Tanah Earth Drain . BIL KETERANGAN KELUASAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk. Second Simpanan laluan (Kurang dari 6.p. Mini.096 m) Road Reserve (More than 6. Saat Degree.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH BARU LAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kaki Feet Inci Inch Ela Yard Rantai Chain Ling Link Kilometer Kilometre Meter Metre Darjah. k.096 m) Simpanan Jalan (lebih 6. BIL PENGGUNAAN ISTILAH TEKS BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.096 m) Access Reserve (Less than 6.D.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 1 2 3 4 Ekar Acre Kaki Persegi Square feet Hektar Hectare Meter Persegi Square Meter ek. Minute.

13 14 Talian Paip Pipe Line Hak Lalu Right Of Way BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan BIL DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 15 Talian Hantaran Elektrik Electric Transmission Line Penanda atau Tanda Kilometer 8 8 Kilometre Post Utara North Timur East Selatan South Barat West Pelan Diakui Certified Plan Pelan Pelbagai Miscellaneous Plan Pelan Warta Gazette Plan Gambarajah Diagram Pembesaran Enlargement Tidak Berskala Not to scale Diskala Scaled Buku Kerjaluar Field Book Mukasurat Page Lembar Piawai Standard Sheet Peta Kadaster Cadastral Map Dilukis Semula Redrawn Rujukan Reference 16 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 U T S B PA PP PW GAMBARAJAH PEMBESARAN U T S B PA PM PW U T S B PA PP PW GAMBARAJAH PEMBESARAN U T S B PA PM PW GAMBARAJAH TANPA SKALA TANPA SKALA Sk (Di atas Pelan Warta) TANPA SKALA BK M Lembar Piawai Peta Kadaster BK M Lembar Piawai Peta Kadaster BK M Lembar Piawai Peta Kadaster Dilukis Semula Rujukan Peta Kadaster Rujukan Rujukan .

Ukuran Pengesahan TK Ukuran Pengesahan Ukuran Kelas Satu TK Ukuran Pengesahan TK Ukuran Pengesahan 39 40 41 42 43 44 45 Ukuran Kelas Dua Ukuran Dinding Duatuan Dinding Duatuan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran Ukuran Kelas Dua Ukuran Dinding Duatuan Dinding Duatuan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran (Di atas Pelan Warta) Perbandaran Majlis Tempatan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran (Di atas Pelan Warta) Perbandaran Majlis Tempatan (Di atas Pelan Warta) District Mukim Mukim Sempadan Boundary Lembaga Bandaran Town Board Majlis Bandaran Town Council Perbandaran Municipality Majlis Tempatan Local Council Diukur Oleh Surveyed By Dilukis Oleh Drawn By Dicarta Oleh Charted By Siap Pada Completed On Diperiksa Oleh Examined By Diluluskan Oleh Approved By Diukur oleh…..K.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 34 35 36 37 38 Ukuran Kelas Satu First Class Survey Tanah Kerajaan State Land Ukuran Pengesahan Verification Survey Ukuran Kelas Dua Second Class Survey Ukuran Dinding Duatuan Party Wall Survey Dinding Duatuan Party Wall Negeri State Daerah/Jajahan (untuk Kelantan) Ukuran Kelas Satu T.BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk..…dan sebahagian disusun daripada………. Surveyed by…and partly compiled from 46 47 Perbandaran Majlis Tempatan Perbandaran Majlis Tempatan 48 49 50 51 52 53 54 Diukur Oleh Diukur Oleh Diukur Oleh Disedia oleh Dicarta oleh Siap Pada Diperiksa oleh Diluluskan oleh Diukur oleh…… dan sebahagian disusun Diluluskan Oleh Diukur oleh…… dan sebahagian disusun .

daripada ….daripada …... BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 55 56 57 58 59 60 Disusun Daripada Compiled From Inset Inset Lot Lot Serentak Dengan In Conjuntion With Simpanan Benteng Bund Reserve Telah Dicabut Since Pulled Out Disusun Daripada INSET LOT Serentak dengan Simpanan Benteng Telah Dicabut Disusun Daripada INSET LOT Serentak Dengan Simpanan Benteng Disusun Daripada INSET LOT (Untuk tajuk plan sahaja) Disusun Daripada LOT (Untuk tajuk plan sahaja) Serentak dengan Simpanan Benteng Telah dicabut Serentak Dengan Simpanan Benteng .

Rajah 1 : Terabas Asal . Contoh Pengiraan Semasa membuat ukuran semula untuk Lot 1083 (Rajah 1).LAMPIRAN “O” PENGENDALIAN TANAM PASTIAN 1. tanda sempadan lama di A telah hilang dan tanda sempadan 6 didapati berganjak dari kedudukan asal (lihat Rajah 2).

Rajah 2 : Terabas Baru 2. Langkah-Langkah i. . Bagi kerja yang menggunakan stesen CRM sebagai asas ukuran (a) Pastikan proses validasi data menggunakan LSA adalah teratur dan kenalpasti tanda sempadan yang perlu di buat tanam pastian. PUK 2009. (e) Lakukan pengiraan offset untuk tanam pastian berdasarkan nilai koordinat di para (c) dan (d). (c) Dapatkan koordinat stesen NDCDB (stesen A dan 6) (d) Dapatkan koordinat stesen trabas baru (stesen 1). (b) Datum ukuran telah dipatuhi sepertimana Peraturan 18.

(k) Dapatkan nilai koordinat stesen trabas baru (stesen 1). ii. Contoh pengiraan ofset untuk tanam pastian bagi tanda sempadan yang hilang atau teranjak adalah seperti di Jadual 2. Contoh perbezaan kordinat ukuran dan kordinat NDCDB adalah seperti di Jadual 1 manakala contoh pengiraan ofset untuk tanam pastian adalah seperti di Jadual 2 di bawah. PUK 2009. (m) Laksanakan proses tanampastian berdasarkan bearing dan jarak yang telah dikira di para (f). (l) Lakukan pengiraan offset untuk tanam pastian berdasarkan nilai koordinat di para (d) dan (e). Bagi kerja yang menggunakan stesen NDCDB sebagai asas ukuran (g) Laksanakan validasi data menggunakan LSA dan pastikan teratur. (h) Datum ukuran telah dipatuhi sepertimana Peraturan 18. (j) Dapatkan nilai koordinat stesen NDCDB bagi stesen yang perlu dibuat tanam pastian (stesen 1A dan 6).(f) Laksanakan proses tanampastian berdasarkan bearing dan jarak yang telah dikira di para (e). (i) Kenalpasti tanda sempadan yang perlu dibuat tanam pastian (stesen 1A dan 6). .

007 0.860 49516.800 Timur -49078.237 49403.580 180.3731 102.740 0.360 -49092.582 1 6 49505.459 Kordinat NDCDB Utara 49487.700 Timur NDCDB Utara Timur Perbezaan(m) 3 4 5 6 7 -49245.390 -49092.509 49403.980 -49061.459 49402.580 -49067.860 -49242.742 Jadual 2 : Contoh pengiraan ofset bagi tanam pastian .000 0.680 -49245.722 49487.716 Timur -49060.680 49472.512 49402.Stn Jenis Tanda Sempadan BKL BKL BL BL BKL Diukur Utara 49516.980 -49061.027 0.027 Jadual 1 : Contoh perbezaan kordinat ukuran dan kordinat NDCDB Stn (Dari) 1 Stn (Ke) 1A Kordinat terabas Utara 49505.716 -49060.006 49487.3247 25.240 -49242.720 -49067.520 -49061.720 Bearing Jarak 225.365 49403.366 49472.073 0.

Bagi tujuan menanam semula tanda sempadan di stesen 6 pada kedudukan asal.3.1 Jarak Ofset Kurang Daripada 1 Meter Rajah 4 : Jarak Ofset Kurang Daripada 1 Meter Merujuk kepada Rajah 4. tanda sempadan di stesen 6 didapati telah hilang tetapi piket yang ditanam terlalu hampir dengan kedudukan tanda sempadan yang hendak diganti [kaedah ini juga sesuai untuk membuat tanam pastian bagi tanda sempadan yang teranjak dari kedudukan asal di mana kebanyakan jarak ofset adalah kurang dari 1 meter]. Cara Melaksanakan Tanam Pastian Secara Ofset 3. tatacara berikut dilakukan : .

Pastikan jarak dari stesen 80 ke stesen 73 adalah lebih dari jarak fokus total station.Cara 1 : Tanda sempadan boleh ditanam terus daripada stesen 5 atau stesen 7.2 Jarak Ofset Melebih 1 Meter Bagi jarak ofset dari stesen (pkt) ke tanda sempadan yang hendak ditanam melebihi daripada 1 meter cara berikut boleh digunakan (lihat Rajah 5). (stesen 5 ke 73 atau stesen 7 ke 73) Cara 2 : Buatkan trabas baru iaitu dari stesen 5 – 80 – 7. 3. Rajah 5 : Jarak Ofset Melebihi 1 Meter .

110 meter.(1) Alat didirisiap di stesen 4 dengan bearing rujukan ke stesen 2. (2) Buka bearing ofset iaitu 34° 20’ 20” (bearing yang dikira dari koordinat untuk buat gantian atau tanam pastian). (3) Tanam tanda sempadan baru yang bersesuaian untuk menggantikan tanda sempadan yang hilang di stesen 70 mengikut jarak ofset yang dikira iaitu 2. .

Ofset-ofset perlu diambil dengan tepat dan betul supaya kedudukan di atas pelan dapat menggambarkan keadaan geografinya yang sebenar.335 45 ’ 17 . Gambarajah (1) Huraian Mengambil Ofset o 228 O 69 o 74 15 28 5.2 2 0 o or ai Bid Sung 9682 88 45 ’ 00” o o O 88 45 ’ 24.2 45 ’ Kolam Lombong 8211 (2) 0 88 30 ’ 16. (3) Dari Ipoh 141 O 88 45 ’ 14. cerapan hendaklah dibuat kepada banyak tempat-tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan gambaran bentuk yang hampir dengan bentuk kekal. Bagi ofset yang berliku-liku.870 92 o 45 ’ 17.2 ’ 1 70 16.870 98 o 16 ’ 101 o 15.870 101 o 2257 20 ’ 10 . jalanraya dan sebagainya dapat digambarkan di atas pelan.22 0 Ofset secara membuka bearing dan mencerap jarak. Berikut adalah disenaraikan beberapa tatacara mengambil ofset.432 o 3920 Ke K ar amp . taliair.LAMPIRAN “P” PANDUAN MENGAMBIL OFSET DALAM UKUR KADASTER Pengambilan ofset dibuat untuk membolehkan butiran atau maklumat di atas muka bumi seperti sungai.

LAMPIRAN “Q” Borang KPU 143 Pindaan 1/86 BORANG UJIAN EDM JABATAN UKUR DAN PEMETAAN.BKL : Tarikh Ujian : Model EDM : Tempat Ujian : Nombor Tiang Dari Ke Jarak Saperti Asal (B) Muka Surat Suhu : No.Siri EDM : ke Jarak Di Ukur Jarak Mendatar (A) Perbezaan Asas (A-B) n ∑ 1 …………………………………….. MALAYSIA No.of observations . (Tandatangan Juruukur) ……………………………………… (Nama) n ∑ (A-B) 1 C = __________ = n n = No.

LAMPIRAN “Q1” BORANG RINGKASAN HITUNGAN MASA-HAKIKI Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) .

Segamat. Kg. Tekah. Dickson. Johor UTHM. Air Keroh. Alor Setar. Kedah Ban Sg. Jalan Sepoy Lines. Bahru. Kelantan KADA Resort. Kg. Pahang KOMTUR. Alor Setar. P. Melor. Melaka Taman Tasik Utama. Kawasan Perindustrian Air Keroh. P. Johor Taman Permas Jaya. Taiping. Kulim. Kg. Perak . Jabi. Jln. Kuantan. Pinang Lapangan terbang kecil. Johor Bahru. Lebuhraya Seremban – P. Pekan. Santap. Johor Tapak industri. N. Melaka Jln. Songsang. Temerloh. Kedah Ban Sg. Pinang Padang polo. Said. Mohd. Kedah KADA Resort. Santap. Sembilan Taman Seri Semantan. Permatang Pauh. Sheikh Hj. Bahru. K. Melor. Pahang Sisi tapak tol BKE. Sembilan R&R. Jalan Kilang Lama. Seremban. Batu Pahat. K.LAMPIRAN “Q2” TAPAK KALIBERASI EDM/GNSS NEGERI JOHOR ID TAPAK 1 2 3 KEDAH 4 5 6 KELANTAN 7 8 MELAKA 9 10 NEGERI SEMBILAN 11 12 PAHANG 13 14 15 PULAU PINANG 16 17 PERAK 18 JENIS TAPAK EDM EDM EDM EDM EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS LOKASI TAPAK Lapangan Terbang. Jabi. Pahang Pantai Sepat. Kelantan Jalan PAK 2/2. N.

T. Perak Padang golf. Batu Gajah.19 20 21 PERLIS 22 23 SELANGOR 24 25 26 TERENGGANU SABAH SARAWAK W. Dungun. Sabah Balai Ringin.KLIA Seksyen 7. Perlis Lebuhraya ELITE.P LABUAN 27 28 29 30 31 32 TERENGGANU 33 EDM EDM EDM EDM GNSS GNSS GNSS EDM EDM EDM EDM EDM EDM GNSS GNSS Taman Tasik. Perlis UiTM. Ulu Behrang.P. Perak INSTUN. Labuan Tanjung Jara. W. Labuan Pangkalan TUDM. Terengganu Kg. Shah Alam .P. Shah Alam. Kuala Lumpur Pangkalan TUDM. Malim Sg. Terengganu . Selangor Seksyen 6. Taiping. Papar. Selangor Tanjung Jara. Andus. Serian.P KUALA LUMPUR W. Arau. Dungun. Batu Pahat. W. Shah Alam. Sarawak Wangsa Maju.

LAMPIRAN “Q3” Contoh Format fail *.med (Dikeluarkan Oleh eMedmas-HQ) (Kod Negeri) 14 30 01012009 ID Tapak Kalibrasi Tarikh Tapak Ujian Dikalibarasi Oleh Ibu Pejabat – Setiap 2 Tahun atau bila dikehendaki .

Siri Sijil EDM LAG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Melaka ME_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Perlis RE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Perak AE_Tahun_ID Tapak_No.gnss Pahang CE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Terengganu TE_Tahun_ID Tapak_No.P.Labuan LAE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM AG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS W.Kuala Lumpur/ Putrajaya WE_Tahun_ID Tapak_No.edm xxx.Siri Sijil EDM BG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM MG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Johor JE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS W.Sembilan NE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM CG_Tahun_ID Tapak_No.LAMPIRAN “Q4” FORMAT FAIL EDM / GNSS YANG DIKELUARKAN OLEH SISTEM BAGI SETIAP JUPEM NEGERI Negeri xxx.Siri Sijil EDM RG_ Tahun_ID Tapak_No.P.Siri Sijil EDM WG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM TG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Pulau Pinang PE_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Selangor BE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS .Siri Sijil EDM DG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM KG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM NG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Kelantan DE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM JG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM PG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Kedah KE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS N.

00 115-10-00.3380 E 5190.00 StdErr 3.0000 FeetUS 1. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetUS.000000 4.00 . Run Date: Mon Feb 02 2009 16:54:37 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List TRAV2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Trav2D.000000 0. 10 0.000000 FeetUS Seconds Seconds Seconds FeetUS FeetUS Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetUS) = 2 Fixed Stations 1 Free Stations 6 N 5045.000000 3.020000 5.00 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0. Licensed to CCS WORKSHOP.5720 N 5000.0.010000.00 3.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0.0000 E 5495.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software.070000 6372000. Inc.000000 2.dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit.LAMPIRAN "R1" STAR*NET-PRO Version 6. DMS LOCAL 0.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 13 At 1 2 From 6 1 To 2 3 Angle 99-47-25.000000 0.

945 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Az/Bearings Total Count 13 12 1 26 Sum Squares of StdRes 0.3000 115.00 3.0210 0.00E StdErr FIXED Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 3 10 26 18 8 Error Factor 0.0210 0.480) Adjusted Coordinates (FeetUS) ============================= Station 1 2 3 N 5045.00 106-26-42.1900 105.00 3.00 Number of Distance Observations (FeetUS) = 12 From 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 Distance 205.0208 0.00 3.00 115-14-57.9500 166.5720 5250.379 6.4000 191.3400 StdErr 0.0215 0.00 3.00 3.0206 0.522/1.4400 161.00 97-31-36.00 225-47-02.00 3.4100 284.3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 6 2 3 4 5 2 3 7 8 8 9 10 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 1 94-51-53.00 164-00-42.00 3.5510 5310.00 3.146 The Chi-Square Test at 5.5600 E 5495.767 0.3163 Description .00 3.3380 5500.0214 0.9000 151.5700 160.0300 134.0205 0.00 216-46-09.0208 0.0207 0.00 3.000 7.00 106-12-32.6600 161.308 1.00 156-15-44.00 83-45-28.3384 5380.354 0.0208 0.00 3.0208 Number of Azimuth/Bearing Observations (DMS) = 1 From 8 To 7 Bearing N79-52-31.0208 0.000 0.00% Level Passed Lower/Upper Bounds (0.00 86-57-49.7100 308.

05 0-00-00.0398 129.00 0.0021 0.3272 5190.21 StdErr StdRes 3.00 0.68 164-00-41.2 3.1 3.86 RelConfidence Dist PPM 0.5566 0.0400 308.00 0.1 3.4084 191.4 5 6 7 8 9 10 5220.75 8.5 0.62E Distance 205.1 3.0100 -0.95 106-26-42.0317 197.0208 0.00 0.7097 308.8910 151.58 94-51-52.0386 287.3 3.00 0.0208 0.5816 5020.7097 95% Brg 9.0205 0.84 115-14-56.8 0.58 -0-00-00.3303 5015.0 0.0208 0.62 216-46-08.0361 0.3 Adjusted Azimuth/Bearing Observations (DMS) From 8 To 7 Bearing N79-52-31.90 9.6303 161.00 0.0084 -0.79 Residual 0-00-00.23 -0-00-00.0370 320.4 0.00 0.77E S81-36-25.05W N63-26-08.9382 166.0208 0.5729 5325.73 0-00-00.3258 Existing post Iron pipe Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 6 From 6 1 2 3 4 5 2 3 7 8 8 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 1 Angle 99-47-25.5553 .3310 5040.1879 105.4 0.5703 5420.6 0.3327 Residual 0.41 6.77 106-12-31.0214 0.9558 0.80 97-31-36.4 0.00 0.1 Adjusted Distance Observations (FeetUS) From 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 Distance 205.1879 105.5 0.0400 134.3097 5065.1 0.77 11.0210 0.80 83-45-27.00 0.0 Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetUS) ========================================================= (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) From 1 1 2 3 3 4 5 To 2 6 3 4 7 5 6 Bearing N01-23-50.00 0.00 StdErr StdRes FIXED 0.5812 5160.00 0.1 3.2249 0.0384 363.0 3.0073 StdErr StdRes 0.2 3.4495 115.0297 -0.3785 0.45 0-00-00.0206 1.0210 1.74 10.1429 0.0215 0.40 -0-00-00.4461 284.3091 134.5 0.3308 5345.0091 0.2 3.0095 -0.0382 186.67 0-00-00.32 -0-00-00.20 -0-00-00.00 0.5781 5000.67 225-47-02.5593 160.0118 -0.0090 -0.4495 161.98W N17-39-05.3307 5175.0107 -0.0208 0.00E Residual 0-00-00.1 3.4 0.45 86-57-49.73 115-10-00.04 10.4461 161.38 -0-00-00.5741 5185.3091 115.0003 0.0386 238.00 0.5707 5370.84 -0-00-00.2 3.64W S31-25-43.9420 0.3 3.0207 0.80 0-00-00.84W S68-11-52.60 156-15-43.93W S05-21-24.5593 160.

3000 TRAVERSE 2 Error Angular = -0.4000 S15-07-26.07E 151.000000 0.038169 Semi-Minor Axis 0.7100.4100 S79-52-29.019439 0.6303 151.000000 0.00W S15-07-27.60W S79-52-31.78 0.0734 S.3327 166.7100 N81-36-25. 6 Angles.014470 0.64E BS N17-39-06.53W 115.3400 N81-36-25.29E 160.0326 194.05E FS Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetUS) Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 0.4084 191. 17.79 9.33 Sec/Angle Error Linear = 0.0316 0.2400.0765 Error in 909.8910 9.006333 0. 84.014460 0.0216 E Horiz Precision = 0.0300 N63-26-09.6600 S08-36-49. 0.1992 207.9982 137.1900 S31-25-44.9382 284.1315 195.80W S82-24-16.019168 0.94 0.009835 Azimuth of Major Axis 0-00 1-59 .05 PPM From 1 1 2 3 4 5 6 To 6 2 3 4 5 6 1 Unadj Bearing Unadj Dist S81-36-25.019109 0. 1:58661.59W 284.00 Sec. -0.4400 S68-11-53. 6 Angles.38W 161.70W 191.016275 0.004052 0.015109 0.43W 161.0397 0.05W 105.015585 0.019052 Station Coordinate Error Ellipses (FeetUS) Confidence Region = 95% Station 1 2 Semi-Major Axis 0.016133 0.1537 211.014735 0.69 Sec.017007 0.75E N08-36-48.0171 W Horiz Precision = 0.00 6.0320 0. -0.000000 0.3742 Traverse Closures of Unadjusted Observations ============================================ (Beginning and Ending on Adjusted Stations) TRAVERSE 1 Error Angular = -2.0390 0.66 8.5 7 8 10 10 9 8 9 6 9 N81-07-04.18E 166. 0.09 PPM From 3 3 7 8 9 10 6 To 2 7 8 9 10 6 1 Unadj Bearing Unadj Dist S63-26-08.008732 E 0.5700 S05-21-24.9000 S82-24-17.12 Sec/Angle Error Linear = 0.014852 0.000000 0.38E 205.05E 308.019066 0.0066 S.015505 0. 1:11892.0183 Error in 1075.05W BS N01-23-50.29W 134.

046924 0.007081 Azimuth of Major Axis 1-59 81-48 116-39 31-53 162-53 67-09 174-50 98-59 79-53 14-27 97-38 170-18 To 2 6 3 4 7 5 6 9 8 9 6 9 Elapsed Time = 00:00:00  28 44 01 00000000 01 00000006 02 00000009 02 00000015 02 00000033 03 00000035 01 00000044 02 00000047 03 00000049 03 00000052 02 00000055 02 00000072 02 00000088 01 00000093 01 00000115 01 00000130 02 00000133 02 00000150 02 00000166 01 00000171 01 00000190 02 00000194 02 00000208 01 00000222 02 00000225 02 00000239 02 00000255 01 00000272 00003455 STARPLUS 0001553B Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Azimuth/Bearing Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Azimuth/Bearing Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Traverse Closures of Unadjusted Observations TRAVERSE 1 TRAVERSE 2 Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .035845 0.031578 0.039841 0.038379 0.003775 0.036988 0.047416 0.038612 0.046333 0.040942 0.036976 0.039021 0.043750 0.009835 0.038169 0.031951 0.021252 123-21 62-23 65-17 81-48 163-34 30-37 88-40 86-51 Relative Error Ellipses (FeetUS) Confidence Region = 95% Stations From 1 1 2 3 3 4 5 5 7 8 10 10 Semi-Major Axis 0.014570 0.006288 0.007090 0.038587 0.039700 0.034134 0.3 4 5 6 7 8 9 10 0.032612 Semi-Minor Axis 0.046690 0.000000 0.037014 0.031749 0.008462 0.039841 0.032735 0.036572 0.008619 0.007804 0.005684 0.014570 0.048011 0.005315 0.

000000 4. Licensed to CCS WORKSHOP.000000 3. Inc.090000 0.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0.0.54 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0. Run Date: Mon Feb 02 2009 17:28:34 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List NET2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Net2D.0000 E 5793.LAMPIRAN "R2" STAR*NET-PRO Version 6.5020 7294.000000 FeetInt Seconds Seconds Seconds FeetInt FeetInt Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetInt) = 3 Fixed Stations 1 3 Free Stations 2 N 5102.000000 0.4980 N 5642.000000 0.1970 6940.2210 E 7017. DMS LOCAL 0.000000 4.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 15 At From To Angle StdErr .dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit.0000 FeetInt 1. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetInt.010000.070000 6372161. 6 0.

00 43-35-22.00% Level Exceeded Lower Bound Lower/Upper Bounds (0.0900 0.5400 1337.00 4.00 64-01-01.4799 7017.00 89-36-55.00 39-46-29.00 4.00 4.0900 Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 2 6 27 8 19 Error Factor 0.00 110-34-04.0900 0.00 4.00 40-58-15.629 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Total Count 15 12 27 Sum Squares of StdRes 4.6100 2070.565 0.1961 Station 1 3 2 6 4 5 .9200 1382.00 44-14-21.2131 5908.00 65-36-54.8900 1548.00 87-07-04.00 4.0900 0.4900 983.2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 111-08-11.4700 StdErr 0.0900 0.0900 0.4980 6940.00 4.2089 6547.0900 0.7500 1493.00 4.0300 0.2210 5642.512 Warning: The Chi-Square Test at 5.0900 0.00 4.00 105-18-27.00 4.0900 0.00 120-26-52.676 0.817 2.5111 5000.00 4.685/1.0900 0.00 4.2500 1364.4972 6350.00 4.0900 0.00 4.8700 1124.00 110-43-40.2170 7162.8600 1130.1970 7294.5200 5582.00 57-28-12.00 4.315) Adjusted Coordinates (FeetInt) ============================== N E Description 5102.695 7.00 Number of Distance Observations (FeetInt) = 12 From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.00 4.00 77-24-52.5020 5793.4000 951.7600 2034.

0 0.2484 1364.0422 25.8370 0.6063 95% Brg 5.83 110-34-08.39 0-00-01.7 0.60 4.0900 0.94 110-43-44.89 89-36-53.76E N02-40-05.20 0-00-03.17 105-18-26.04 -0-00-03.4913 983.7082 1493.39 120-26-53.8927 0.7 Adjusted Distance Observations (FeetInt) From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.09 64-01-00.1 0.6063 1337.7082 1548.0590 -0.8110 2034.0448 22.00 0.0059 -0.9121 1130.85E Distance 1337.0 4.47W N82-29-11.0629 0.23 6.0383 25.00 0.Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 From 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 Angle 111-08-12.2205 0.8110 1124.66 Residual 0-00-01.0900 0.4059 951.7941 2034.09 -0-00-00.17 0-00-04.6 0.62 0-00-00.9006 1382.1537 0.0900 0.0410 29.8 4.0900 0.8271 2070.0418 0.6 0.00 0.3 0.26E N64-40-15.0013 0.0663 -0.64 87-07-02.4913 983.82 0-00-02.4811 Residual -0.0122 0.83 -0-00-00.0521 -0.06 0-00-04.00 0.9006 1382.0900 0.0900 0.00 0.91W S38-18-09.6445 .00 1.38 40-58-15.5 4.2484 1364.9121 1493.0332 34.07 77-24-53.3 4.0387 39.00 0.50 -0-00-01.3483 0.92W S51-18-43.0900 0.0341 0.66 StdErr StdRes 4.4811 1124.92 5.11W N36-23-23.6538 0.5168 0.5 0.0300 0.0425 31.6389 2070.00 0.00 0.0900 0.53 RelConfidence Dist PPM 0.0391 18.0314 20.3 4.00 1.7941 1130.11 -0-00-01.4 0.38 6.90W S84-26-56.81 4.00 0.1 4.48 6.0694 0.00 0.0900 0.18 57-28-14.04 39-46-25.7 0.1 Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetInt) ========================================================== (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Bearing N66-11-42.46E N05-50-51.0289 0.92W S24-53-49.14 3.28 5.64 6.0900 0.4 4.0194 0.0 4.80 43-35-25.4 4.0418 37.8 4.1854 0.7 0.1 4.92 6.07 0-00-01.0016 0.0498 44.04W N21-04-50.64 -0-00-01.2847 0.00 0.3 4.50 65-36-52.00 0.0900 0.2 4.0 0.01 -0-00-01.0390 29.3 4.6389 1653.8271 1548.01 44-14-19.92W N44-32-02.25 6.0111 StdErr StdRes 0.4059 951.00 0.

016318 Station Coordinate Error Ellipses (FeetInt) Confidence Region = 95% Station 1 3 2 6 4 5 Semi-Major Axis 0.033614 0.050121 0.030878 0.042811 0.044621 0.044621 0.066593 0.016090 0.030878 0.033614 0.042811 0.013711 0.024203 0.033196 0.000000 0.012412 0.000000 0.038801 0.047296 0.017421 0.050121 Semi-Minor Axis 0.033614 0.047581 Semi-Minor Axis 0.018355 E 0.000000 0.037947 Azimuth of Major Axis 24-05 68-05 143-44 51-56 24-05 173-34 177-40 68-05 51-56 109-04 134-17 144-13 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Elapsed Time = 00:00:00  23 42 01 01 02 02 02 03 01 02 03 03 02 02 01 01 01 00000000 00000006 00000009 00000015 00000033 00000035 00000044 00000047 00000049 00000053 00000056 00000075 00000091 00000112 00000123 Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals .044621 0.011502 0.040969 0.042811 0.000000 0.038801 0.Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetInt) Station 1 3 2 6 4 5 N 0.000000 0.024203 0.024203 0.043078 0.000000 0.000000 0.043483 0.038801 0.000000 0.033196 Azimuth of Major Axis 0-00 0-00 24-05 51-56 68-05 143-44 Relative Error Ellipses (FeetInt) Confidence Region = 95% Stations From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Semi-Major Axis 0.038766 0.032951 0.026216 0.017271 0.030878 0.

02 00000126 02 00000145 01 00000161 01 00000180 02 00000183 02 00000193 02 00000205 01 00000222 00002C2C STARPLUS 0001190B Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .

LAMPIRAN "R3" STAR*NET-PRO Version 6. 6 0.0.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software.000000 3. Run Date: Mon Feb 02 2009 17:24:05 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List NET2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Net2D. DMS LOCAL 0.54 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 15 At From To Angle StdErr .070000 6372161.4980 N 5642.1970 6940.030000 0.000000 0.2210 E 7017. Inc.000000 4.010000.000000 FeetUS Seconds Seconds Seconds FeetUS FeetUS Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetUS) = 3 Fixed Stations 1 3 Free Stations 2 N 5102. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetUS.0000 E 5793.0000 FeetUS 1. Licensed to CCS WORKSHOP.dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit.5020 7294.000000 0.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0.000000 4.

4700 StdErr 0.9234 6546.00% Level Exceeded Upper Bound Lower/Upper Bounds (0.093 Warning: The Chi-Square Test at 5.5799 Description .0300 0.00 110-43-40.7600 2034.00 4.561 30.00 4.112 62080.3055 6350.9532 E 5793.00 4.4980 5642.00 4.5020 7294.981 8025.685/1.0300 Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 3 6 27 8 19 Error Factor 71.0300 0.00 120-26-52.00 77-24-52.00 39-46-29.00 4.00 65-56-54.00 64-01-01.0300 0.00 40-58-15.00 4.828 57.0300 0.4900 983.2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 111-08-11.00 4.00 4.00 110-34-04.00 4.0300 0.00 105-18-27.0300 0.00 4.7500 1493.00 44-14-21.00 43-35-22.00 4.0300 0.0300 0.00 4.315) Adjusted Coordinates (FeetUS) ============================= Station 1 3 2 6 N 5102.8900 1548.9200 1382.00 57-28-12.161 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Total Count 15 12 27 Sum Squares of StdRes 54054.0300 0.2500 1364.0300 0.00 4.00 87-07-04.00 4.8600 1130.00 89-36-55.2210 7017.4000 951.1970 6940.8700 1124.00 4.6100 2070.5400 1337.00 Number of Distance Observations (FeetUS) = 12 From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.0300 0.

00 15.9060 1.26 120-26-27.3725 1123.48 44-13-18.8827 Residual -0.8615 1548.7155 0.5* Adjusted Distance Observations (FeetUS) From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.6* 0.7815 .0290 5906.00 -0-00-10.2955 1365.8878 -0.8* 0.5977 1.31 280.0063 95% Brg 271.04 -0-00-51.42 -0-00-10.6* 0.7478 1495.58 39-46-18.7882 1815.5955 Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 From 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 Angle 111-08-54.55 198.97 -0-03-32.4* 4.65 0-01-05.3725 2034.8* 0.8825 1.1* 0.9915 1458.91 -0-02-45.6339 984.7306 5581.0821 1.1* 4.8284 1.13 -0-01-59.27W S51-20-49.00 2.4386 1.8* Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetUS) ========================================================= (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) NOTE .18E N64-38-38.1155 952.2619 2070.7375 1.0300 29.0300 12.2619 1653.6* 0.06 StdErr StdRes 4.47 309.4663 0.2955 1365.87 40-56-15.7234 1152.1* 4.70 57-30-34.08W N82-33-03.5480 4999.70 0-02-22.7485 844.4818 957.00 63.9856 1.0300 31.4 5 7162.03 110-30-31.7 4.12W S84-25-52.00 10.8* 0.00 7.1029 1383.52 -0-01-02.7474 1.0300 16.4127 StdErr StdRes 0.9489 957.82W N44-37-08.00 2.1* 0.0300 38.Adjustment Failed the Chi-Square Test Angular and Distance Errors are Scaled by Total Error Factor From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Bearing N66-10-45.00 53.0063 1338.3736 1129.9253 1713.00 77-24-41.8885 1.96 87-06-12.53E Distance 1338.0300 6.9349 1398.0300 11.00 12.5285 2.84W N36-24-32.9545 0.0945 1548.2045 -0.00 41.00 16.1155 952.3736 2034.73 0-04-14.5* 4.9* 0.55 184.00 29.60 64-00-32.5631 1641.3864 0.8827 1123.15W N21-06-01.6* 0.00 35.4* 4.3547 1.8615 1495.2* 4.85 264.00 206.40 -0-00-28.9090 1154.0300 6.71 -0-00-10.1439 0.35 105-19-32.09 43-32-36.6339 984.79W S38-15-55.92E N05-52-02.7478 1129.07 -0-13-43.10 354.27 110-47-54.1884 1936.94E N02-40-20.7* 4.29 89-36-44.06 Residual 0-00-43.1829 1.00 6.8123 1354.0* 4.0300 23.07 65-43-10.5 4.8* 4.0945 2070.63 301.7 4.0300 48.00 2.58 315.3481 -0.1029 1383.17W S24-52-20.24 310.64 206.0300 29.74 -0-00-24.0300 13.9* 4.7* 4.74 RelConfidence Dist PPM 1.32 309.9* 0.4975 -0.

170538 2.729371 1.008763 2.616862 0.785935 0.245905 Semi-Minor Axis 1.000006 0.553681 0.248064 1.000006 0.248064 1.599676 1.669632 0.000006 0.000014 1.008763 2.006012 2.008763 1.000006 0.Adjustment Failed the Chi-Square Test Standard Deviations are Scaled by Total Error Factor Station 1 3 2 6 4 5 N 0.991958 3.232300 Semi-Minor Axis 0.248064 1.555510 1.722235 Azimuth of Major Axis 24-32 69-31 152-15 58-08 24-32 176-49 0-43 69-31 58-08 136-16 123-26 157-11 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Elapsed Time = 00:00:00  23 42 01 01 02 02 02 03 01 02 00000000 00000006 00000009 00000015 00000033 00000035 00000044 00000047 Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations .637461 Azimuth of Major Axis 0-00 0-00 24-32 58-08 69-31 152-15 Relative Error Ellipses (FeetUS) NOTE .690768 1.397959 1.000014 0.000014 0.000014 1.991958 2.105417 1.807549 0.991958 1.555510 1.Adjustment Failed the Chi-Square Test Relative Error Ellipses are Scaled by Total Error Factor Confidence Region = 95% Stations From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Semi-Major Axis 1.Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetUS) NOTE .Adjustment Failed the Chi-Square Test Error Ellipses are Scaled by Total Error Factor Confidence Region = 95% Station 1 3 2 6 4 5 Semi-Major Axis 0.900969 1.728552 Station Coordinate Error Ellipses (FeetUS) NOTE .555510 1.599676 2.721462 0.729371 1.599676 2.232300 1.788975 2.907419 1.865123 E 0.729371 1.637461 1.

03 00000049 03 00000053 02 00000056 02 00000075 01 00000091 01 00000112 01 00000123 02 00000126 02 00000145 01 00000161 01 00000182 02 00000185 02 00000197 02 00000211 01 00000230 00002E4A STARPLUS 00011B3F Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .

.LAMPIRAN "R4" STAR*NET-PRO Error Log WARNING Network Has No Fixed XY Stations ERROR Could Not Compute Approximate Coordinates for Following Stations: 6 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Processing Terminated Due to Errors.

LAMPIRAN "R5" STAR*NET-PRO Error Log WARNING The Solution Did Not Converge in 6 Iterations!!! Adjustment Coordinates Should Not be Considered Valid. Network Processing Completed with 1 Warnings .

xml *.tps *. b) Had perbezaan kalibrasi EDM berbanding dengan jarak piawai tidak melebihi 0.prj *.po *.bdy *.sob *.tpo *.job *.edm *.tps) 2) Keputusan chi square test. a) Tindakan disiplin JTB jika berkaitan b) Pembantu kerja luar yang berdaftar c) Tempoh sah Pembantu kerja luar 6) Ujian EDM / GNSS disertakan dan dalam tempoh sah.bcs *.LST + *.prj + *.lst *.coo *. 3) Data berdigit mengandungi 16 ASCII + *.bln *.fah *.acs *. a) Lower bound/level passed b) Upper bound/Failed (jika berkaitan) perlu disertakan justifikasi/kelulusan PUPN.fbk *. a) Tempoh sah GNSS adalah 12 bulan.010m. 5) Maklumat JTB/Pembantu Kerjaluar disemak daripada sistem.ncp *.xml 4) Data 16 ASCII ditandatangani secara berdigit oleh JTB dan masih sah. 1) Kenalpasti fix point yang diguna pakai dalam cerapan (xxx. Tempoh sah EDM adalah 6 bulan.lot *.LAMPIRAN “R6” CHECKLIST SEMAKAN KUALITI. .cor *.

030m bagi koordinat utaraan dan timuran manakala 0. d) Laporan kalibrasi diukur dan laporan kalibrasi daripada pangkalan data tidak dipinda. c) Perbezaan purata azimut yang dicerap dan dihitung oleh sistem tidak melebihi 10”. 7) Tanda sempadan lot-lot bukan piket 8) Jenis tanda sempadan Tiada Tanda (tt). 9) Cerapan matahari a) Altitud cerapan tidak kurang 10o b) Perbezaan azimuth diantara dua set hendaklah tidak melebihi 10”. d) Jarak garisan stesen cerapan dan tanda rujukan tidak kurang daripada 30m.060m bagi ketinggian. 10) Tanda CRM disediakan JTB disahkan Jabatan. hendaklah disertai dengan ukuran ofset. . 11) Jarak perbezaan koordinat ukuran dengan NDCDB a) tidak melebihi 0.c) Had perbezaan kalibrasi GNSS berbanding dengan jarak piawai tidak melebihi 0.050m bagi kawasan bandar b) tidak melebihi 0.100m bagi kawasan lain 12) Asas koordinat adalah dari stesen CRM atau NDCDB (senaraikan 2 tanda CRM atau 3 tanda NDCDB yang digunakan untuk kawalan) 13) Jumlah lot yang diukur bersamaan dengan jumlah lot dalam PU Layer.

20) Lain-lain semakan yang dirasakan perlu dari semasa ke semasa. atau c) ukuran mengikut pelan hakmilik sementara. xxx.tpo (jika ada).14) Kawasan untuk tujuan awam telah diperuntukkan nombor lot 15) Perbezaan luas lot dalam had a) tidak melebihi 5% bagi luas di bawah 40ha b) tidak melebihi 2 ha bagi luas antara 40ha hingga 200ha c) tidak melebihi 1% bagi luas melebihi 200ha d) luas yang melebihi had diberi pertimbangan jika ada surat kelulusan 16) Lebar simpanan adalah mencukupi 17) Data ofset. . atau d) ukuran tidak mengikut pelan PU dan pelan pindaan dikemukakan. 19) Dokumen-dokumen sokongan (jika ada). a) Disemak lengkap dan mengikut prosedur pengambilan ofset b) Dihantar ke Cawangan Multipurpose Kadaster 18) Ukuran adalah mengikut. atau b) ukuran mengikut usaha dan persetujuan PTD disertakan. a) Permintaan Ukur (PU).

.

.

.

.

.

.

.

3) NUMBER(18.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY LAPISAN MUKIM (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KETERANGAN TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) .LAMPIRAN “U” STRUKTUR DATA BAGI SEMPADAN PENTADBIRAN LAPISAN NEGERI (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18.SDO_GEOMETRY LAPISAN DAERAH (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18.3) NUMBER(18.

04 Kod mukim/bandar/pekan tersebut.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS. Kod unit luas kawasan tersebut dalam unit meter persegi Keluasan kawasan tersebut dalam unit meter persegi Perimeter kawasan tersebut dalam unit meter Tarikh data tersebut dikemaskini dalam pangkalan data .3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS. 44 Kod seksyen tersebut.3) NUMBER(18. Contohnya 02.3) NUMBER(18. 02. Contohnya 002. 044 Nama negeri/daerah/mukim/bandar/pekan/seksyen tersebut.SDO_GEOMETRY LAPISAN SEKSYEN (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KODSEKSYEN KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC Catatan: DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KODSEKSYEN KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18. Contohnya 02.SDO_GEOMETRY ULASAN Kod negeri tersebut.KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC VARCHAR2(1) NUMBER(18. Contohnya 01 Kod daerah tersebut.

.

Contohnya RDC 1 untuk Toll Expressway & Tol Highway. Lebar jalan tersebut dalam unit meter Panjang jalan tersebut dalam unit meter Kategori jalan tersebut mengikut MS Feature Code.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA LEBAR PANJANG KATEGORI_JALAN SUBKATEGORI_JALAN KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC ULASAN Negeri bagi data jalan tersebut Daerah bagi data jalan tersebut Mukim bagi data jalan tersebut Seksyen bagi data jalan tersebut Nama bagi jalan tersebut.3) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(10) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Contohnya jalan berturap.3) NUMBER(18. Kategori jalan tersebut. Contohnya Jalan Wangsa Murni.LAMPIRAN “V” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT JALAN (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA LEBAR PANJANG KATEGORI_JALAN SUBKATEGORI_JALAN KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(100) NUMBER(18. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. .

LAMPIRAN “W” CONTOH CARA MENGAMBIL OFSET BESERTA STRING LINE Ofset Jalan 2 HDR 1 Ofset Sungai Ofset Bangunan 1 BGN 4 1 BGN 5 1 BGN 7 1 BGN 6 2 HDR 2 2 JLN 1 2 JLN 2 JALAN 1 JLN 1 1 JLN 2 1 JLN 3 2 JLN 3 1 HDR 1 SUNGAI 2 HDR 3 2 HDR 4 1 BGN 2 1 BGN 3 SEKOLAH 1 HDR 2 1 HDR 3 1 HDR 4 1 BGN 1 2 BGN 2 2 BGN 3 1 BGN 8 KANTIN 2 BGN 1 2 BGN 4 Nota : Pegawai Kerjaluar/JTB perlu menghantar gambarajah ofset yang diambil 1 .

LAMPIRAN “X1” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT TOWNKG (POINT FEATURE) DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA UTARA_CAS TIMUR_CAS LAT_WGS84 LON_WGS84 KATEGORI_TOWNKG GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(100) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(30) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. Contohnya KCT 1 untuk Kampung Tradisional.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA UTARA_CAS TIMUR_CAS LAT_WGS84 LON_WGS84 KATEGORI_TOWNKG GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Nama kampung tersebut Koordinat point kampung tersebut dalam Unjuran GDM2000 Koordinat point kampung tersebut dalam Unjuran GDM2000 Koordinat point kampung tersebut dalam WGS84 Koordinat point kampung tersebut dalam WGS84 Kategori kampung tersebut mengikut MS Feature Code. .

Nama data hidrografi tersebut. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data .3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(10) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Kod unit keluasan tersebut dalam unit meter persegi Kod data hidrografi tersebut mengikut MS Feature Code.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NO_HIDRO DAERAH NAMA KOD_HIDRO KELUASAN KOD_UNITLUAS KATEGORI_HIDRO KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC ULASAN Nama daerah di mana letaknya data hidrografi tersebut. Contohnya WBT 1 untuk Sungai. Contohnya Sungai Gombak. Keluasan data hidrografi tersebut dalam unit meter persegi. Kod data hidrografi tersebut mengikut MS Feature Code. Contohnya daerah Gombak. Contohnya WBT 1 untuk Sungai.LAMPIRAN “X2” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT HIDROGRAFI (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) DESC NO_HIDRO DAERAH NAMA KOD_HIDRO KELUASAN KOD_UNITLUAS KATEGORI_HIDRO KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(20) VARCHAR2(2) VARCHAR2(100) VARCHAR2(10) NUMBER(18.

M1. Contohnya 25A.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC BANGUNANNO BLOKNO BLOK_UPI BIL_TINGKAT TINGGI TYPE Nombor bangunan tersebut. Contohnya BA0010 untuk Bangunan Residen Nama bangunan tersebut. Contohnya 25A. 49 Nombor UPI bangunan tersebut Bilangan tingkat bangunan tersebut Ketinggian bangunan tersebut dalam unit meter Kod kategori bangunan tersebut mengikut MS KOD_KEGUNAANBANGUNAN Feature Code.LAMPIRAN “X3” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT BANGUNAN (POLYGON FEATURE) DESC BANGUNANNO BLOKNO BLOK_UPI BIL_TINGKAT TINGGI KOD_KEGUNAANBANGUNAN NAMALAINBANGUNAN KOD_JENISBLOK TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(9) VARCHAR2(49) NUMBER(10) NUMBER(18. KOD_JENISBLOK Kod jenis blok bangunan tersebut Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam TARIKH_KEMASKINI pangkalan data MI_PRINX GEOLOC . M1. 49 Nombor bangunan tersebut.3) VARCHAR2(10) VARCHAR2(50) VARCHAR2(10) DATE NUMBER(11) MDSYS. Contohnya Menara NAMALAINBANGUNAN Kenanga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful