KANDUNGAN

PERKARA 1. 2. 3. TUJUAN LATAR BELAKANG AM DAN PENTADBIRAN 3.1 Pentadbiran Dan Pengurusan Personel 3.1.1 Maklumat –maklumat Pengurusan dan Personel 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 Maklumat Staf Jabatan Maklumat JTB Maklumat Pengguna Agensi Berkaitan Tanah

MUKA SURAT 1 1 4 4 4 4–5 5–6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 – 11 11 – 12 12 13 13 - 16

3.1.2 Keupayaan Sistem Yang Dibangunkan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5 3.2 Pengurusan Cuti Jabatan Pengurusan Kehadiran Kerjaluar Pengurusan Diari Kerjaluar Pengurusan Diari Pejabat Tuntutan Perjalanan dan Elaun Kerjaluar

Pentadbiran Dan Pengurusan Aset Ukur 3.2.1 Maklumat Aset Jabatan 3.2.2 Maklumat Aset JTB

3.3 3.4

Pengurusan Tapak Kalibrasi Pendaftaran Dan Pengurusan Fail Ukur 3.4.1 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah Jabatan,

i

Pewartaan dan Multi Purpose 3.4.2 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah JTB 3.4.3 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Strata 3.4.3.1 3.5 3.6 3.7 3.8 4. Pendaftaran Fail 16 – 18 18 18 – 19 19 – 20 20 – 22 22 – 25 25 – 26 26 26 Datum Ukuran Datum Geosentrik Malaysia (GDM2000) Sistem Unjuran Koordinat Syarat-syarat Datum 26 – 28 28 28 28 28 29 29 29 – 30 30 30 30 – 32 32 – 33 34

Imbasan Dokumen Jenis Permohonan Dan Dokumen Iringan Penyediaan Surihan Kerjaluar (SKL) Berdigit Notifikasi

AMALAN KERJALUAR 4.1 Datum 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2

Kaedah Pengukuran 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Kaedah GNSS Kaedah terabas Radiasi Persilangan Silangalikan

4.3 4.4 4.5

Cerapan Sudut dan Bearing Cerapan Jarak Penandaan Sempadan

ii

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.7 4.8 4.9

Kaedah Untuk Menanam Tanda Sempadan Baru Kaedah Penandaan Kaedah Penandaan Cadastral Reference Mark (CRM) Jenis Tanda Sempadan Untuk Penandaan

34 34 – 36 36 – 37 38 38 – 39 39 – 40 40 – 41 41 41 42 42 42 – 43 44 44 45 45 – 46 46 46 – 48 48 48 – 49 50 50 50 – 52

Rekod Cerapan Format Rekod Cerapan Huraian Tanda Sempadan, Tanda Ukur dan Nombor Stesen Pindaan Cerapan

4.10 Penghantaran Data-data Cerapan 4.11 Kaedah Pelarasan Data 4.12 Penentuan Ketepatan Kerjaluar 4.12.1 Tikaian Ukuran

4.13 Perbezaan Keluasan 4.14 Had Anjakan Koordinat 4.15 Perbandingan Nilai Koordinat Baru dan Koordinat NDCDB 4.16 Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.17 Pengecualian Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.18 Ukuran Ofset 4.19 Kalibrasi Peralatan Ukur 4.19.1 5. Kaedah Kalibrasi Total Station dan Peralatan GNSS

AMALAN PEJABAT 5.1 Proses Semakan Kualiti 5.1.1 Pelarasan Data Cerapan Kaedah Terabas (16 ASCII)

iii

2. 7.1.3 Pelarasan Data Cerapan Kaedah GNSS Sepenuhnya Pelarasan Data Cerapan Gabungan Kaedah GNSS dan Terabas Data Lodgement Semakan Kualiti 52 – 55 55 – 57 5. 8.2. PEMBATALAN iv .2.1.1.4 5.9 Pelan Hakmilik Tanah (B1) Penyediaan Pelan Warta Penyediaan Pelan Akui Pajakan Melombong Penyediaan Pelan Multi Purpose Tandatangan Berdigit Penyerahan Dokumen ke KOMMS Atau Laman Web JUPEM2U Lapisan GIS Layer Management System (GLMS) 5.4 5.6 5.5 5. 9.2 5. PERKARA AM PEMAKAIAN PENAMBAHBAIKAN PELAKSANAAN 10.3 5.8 5.7 5.2 57 – 58 58 58 59 – 60 60 – 62 62 – 63 63 – 65 65 66 – 67 67 – 68 68 68 – 70 70 70 – 82 82 – 83 83 83 84 84 84 Pelan Akui (PA) 5.1 5.4 Penyediaan Pelan Akui Maklumat Yang Perlu Ditunjukkan Dalam Pelan Akui Sijil Di Atas Pelan Akui JTB Pindaan Pelan Ukur 5.1.10 Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan (NDCDB) 6.3 5.2.5.2 5.5 5.

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN PERKARA A B B1 B2 C C1 Carta Organisasi JUPEM Negeri Role Pengguna Laporan Kehadiran Kerjaluar Diari Kerja eTSM Cara Penomboran Fail Ukur Mengikut Negeri Maklumat Yang Perlu Dimasukkan Ke Dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur PU ASCII Keterangan Format PU ASCII Pelan Pra Hitungan ASCII Keterangan Format Pelan Pra Hitungan ASCII Borang Penghantaran Pelan Strata (Peringkat 1) Strata XML ASCII Keterangan Format Strata XML ASCII Contoh Format Strata XML Struktur Data Bagi Kawasan Berwarta Format Piawai Bagi Notifikasi Kaedah dan Prosedur Pengukuran Menggunakan GNSS Contoh Laporan RTGA C2 C3 C4 C5 D D1 D2 D3 E F G H1 v .

H2 Contoh Hasil Laporan Validasi Menggunakan Modul Positioning Validation Module (PVM) I1 I2 J1 J2 K K1 K2 L1 L2 M1 M2 M3 N Contoh Kaedah Radiasi Bagi Trabas Tertutup Contoh Kaedah Radiasi Bagi Trabas Terbuka Contoh Kaedah Persilangan Contoh Kaedah Silangalikan Tatacara Penentuan Azimut Dengan Cerapan Matahari Format Rekod Cerapan Matahari Format Rekod Cerapan Matahari ASCII Contoh Kaedah Tiada Tanda (T.T.) Contoh Kedudukan Tanda CRM Yang Sesuai JUPEM ASCII Keterangan JUPEM ASCII Contoh Fail JUPEM GNSS Maklumat Teks Di Atas Pelan Akui dan Penggunaan Istilah Serta Simbol Dalam eKadaster O P Q Q1 Q2 Q3 Q4 R1 R2 Pengendalian Tanam Pastian Panduan Mengambil Ofset Contoh Borang Ujian EDM Contoh Borang Ringkasan Hitungan Masa-Hakiki Tapak Kalibrasi Ujian EDM/GNSS Contoh Format Fail Yang Dikeluarkan Oleh eMedmas Contoh Format Fail EDM/GNSS Yang Dikeluarkan Oleh Sistem Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Passed Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Lower Bound vi .

R3 R4 Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Upper Bound Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – ERROR Could Not Compute Approximate Coordinates R5 Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – The Solution Did Not Converge R6 Senarai Semakan Kualiti S1 S2 S3 S4 T1 T2 U V W X1 X2 X3 Contoh Format PA JUPEM Landscape Contoh Format PA JUPEM Portrait Contoh Format PA JTB Landscape Contoh Format PA JTB Portrait Contoh Format Draf Pelan Warta (DW) Contoh Format Pelan Warta (PW) Struktur Data Bagi Sempadan Pentadbiran Struktur Data Bagi Maklumat Jalan Contoh Cara Mengambil Ofset Beserta String Line Struktur Data Bagi Maklumat TownKg Struktur Data Bagi Maklumat Hidrografi Struktur Data Bagi Maklumat Bangunan vii .

1 .148 Jld. LATAR BELAKANG 2.1 eKadaster merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi ICT. GIS dan ukur masa kini bertujuan untuk mempercepat dan memantapkan lagi sistem penyampaian ukur kadaster negara melalui pengintergrasian sistem yang berkesan. Ianya melibatkan rombakan daripada proses kerja ukuran konvensional Bowditch dan Transit kepada Survey Accurate Coordinate melalui Pelarasan Ganda Dua Terkecil dan pewujudan Pangkalan Data Ukur Kadaster Berdigit Kebangsaan (NDCDB .Rujukan Kami: Tarikh: JUPEM 18/7/2.National Digital Cadastral Database) serta Pangkalan Data Ukur Strata / Stratum / Marin (PDUSSM). TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan garis panduan amalan kerjaluar dan pejabat bagi kerja ukur kadaster di dalam persekitaran eKadaster untuk digunapakai oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan Juruukur Tanah Berlesen (JTB). 3 ( 39 ) 9 Disember 2009 Semua Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri PEKELILING KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN BILANGAN 6 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN AMALAN KERJA UKUR KADASTER DALAM PERSEKITARAN eKADASTER 1. 2.

eKiosk. eTSM. eSPEK. 2. ePKI. melibatkan semua jenis capaian maklumat yang lebih berkesan dan efektif. SPAK. dan melibatkan semua jenis data security. SSM. melibatkan dengan usaha untuk mempercepatkan sistem penyampaian kerajaan dan menguntungkan pelanggan / stakeholder. 2 . eSPID. peta utiliti dan lain-lain maklumat GIS diintegrasikan dalam satu pangkalan data dan digunakan untuk urusan perancangan pembangunan negara. ePU. modul-modul yang dibangunkan tersebut adalah tidak terhad kepada pembangunan modul-modul itu sahaja dan boleh berubah mengikut kesesuaian dan peredaran teknologi semasa jika berkaitan. eNotification.5 Amalan mengasingkan kerja ukur kadaster Jabatan. pemetaan. Kerja tersebut sebaliknya hendaklah diproses bersekali dan menyeluruh menggunakan sistem eKadaster bagi memastikan hasrat untuk mempercepatkan sistem penyampaian ukur kadaster negara tercapai.2 Sistem eKadaster dibangunkan bagi membolehkan semua data kadaster.3 Antara modul-modul yang dibangunkan adalah JUPEM2U. namun masih mengekalkan elemen-elemen di setiap modul seperti berikut: melibatkan semua jenis ukuran hakmilik yang berkuat kuasa dari segi perundangan. melibatkan semua jenis penyimpanan. NDCDB. SUM. 2. eReporting.4 Walau bagaimanapun. DRP. 2. penyenggaraan dan ’back up’ data. eQC. kerja JTB dan Agensi Berkaitan Tanah (ABT) hendaklah dihentikan. eCRM. Medmas dan SPPK. CSRS.2. imej satelit. eFee. eSupport . melibatkan semua jenis integrasi dalaman dan luaran. eGLMS.

3 . hitungan. satu penyusunan semula organisasi perlu dilakukan supaya proses integrasi modul dapat dibuat dan integriti serta kredibiliti data ukuran terjamin.7 Ukur kadaster telah mengalami perubahan dalam era kecanggihan teknologi dengan penggunaan peralatan ukur seperti Total Station dan Global Navigation Satellite System (GNSS) bagi menentukan kedudukan persempadanan dan tanda kawalan. 2.9 Oleh yang demikian. Perubahan ini telah membawa kesan kepada pemakaian Peraturan Ukur Kadaster 2002 (PUK 2002) dan garis panduan sedia ada yang mana peruntukanperuntukan dalam dokumen tersebut tidak lagi dapat memenuhi keperluan amalan ukur kadaster semasa. Walau bagaimanapun. dokumen tersebut cuma memperuntukkan peraturan mengenai pengendalian kerja ukur yang baru dalam bentuk yang umum sahaja. Carta organisasi bagi JUPEM Negeri di bawah persekitaran eKadaster adalah seperti di Lampiran “A”. Peraturan Ukur Kadaster 2009 (PUK 2009) telah digubal dan seterusnya dikuatkuasakan pelaksanaannya melalui Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia Bil.2. JTB dan ABT dalam melaksanakan kerja-kerja ukuran kadaster pada masa kini selaras dengan keupayaan sistem sedia ada yang digunakan oleh JUPEM. 2. Perkembangan teknologi perkomputeran dan ICT masa kini juga telah mengubah kerja-kerja cerapan di padang.6 Bagi membolehkan perlaksanaan kerja dalam persekitaran eKadaster dapat dilakukan sepenuhnya. semakan dan penyediaan lukisan pelan kepada metodologi terkini.8 Sehubungan dengan itu. 5/2009. 2. satu garis panduan baru yang menetapkan prosedur ukur kadaster yang lebih terperinci dalam persekitaran eKadaster perlu disediakan untuk diterimapakai oleh JUPEM.

Unit dan Pentadbiran mengemaskini bertanggungjawab carta organisasi membuat pendaftaran kemasukan staf baru JUPEM Negeri.3. elaun. ii.1. Setelah di dalam modul yang pendaftaran personel disediakan. Juruukur Daerah (JUD) bertanggungjawab mendaftar pekerja awam baru.1 Maklumat . AM DAN PENTADBIRAN 3.1. Unit Pentadbiran JUPEM dalam Negeri bertanggungjawab memasukkan serta mengemaskini data bagi gaji hakiki. barulah dilakukan pelaksanaan kerja di dalam persekitaran eKadaster boleh dilaksanakan.1 Maklumat Staf Jabatan i.maklumat Pengurusan dan Personel Maklumat-maklumat personel bagi staf Jabatan dan juga Juruukur Tanah Berlesen (JTB) yang akan melaksanakan kerja di dalam persekitaran eKadaster ini perlu didaftarkan ke dalam sistem yang dibangunkan. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu di ambil sebelum meneruskan kerja dalam persekitaran eKadaster ini iaitu: 3.1. cuti tahunan dan pergerakan staf. 4 .1 Pentadbiran Dan Pengurusan Personel 3. Manakala di peringkat Pejabat Ukur Daerah (PUD).

3. Pengguna mampu menukar kod kata laluan dan penting untuk merahsiakan kata laluan bagi tujuan keselamatan.iii. Kod pengguna Jabatan adalah melalui Nombor Kad Pengenalan dan kata laluan sistem. Di Pejabat Ukur Daerah (PUD). perkhidmatan.2 Maklumat JTB i. ii. Pendaftaran maklumat JTB dan Pembantu Kerjaluar pangkalan akan data dikemaskini berdasarkan ke dalam maklumat daripada eLJT. keluarga dan kenderaan ke dalam sistem yang dibangunkan. iv.1.1. JUD dan pegawai kerjaluar bertanggungjawab mengemaskini maklumat bagi pengurusan kumpulan kerja. Jika pengguna terlupa kata laluan. Pengguna adalah bertanggungjawab memasukkan maklumat personel. Data-data Pejabat akan JUPEM dikemaskini dan secara ‘incremental update’ kepada server di Ibu kemudiannya disalurkan kepada server di JUPEM Negeri. 5 . v. vi. Pegawai Teknologi Maklumat berkeupayaan menjana semula kata laluan piawai untuk pengguna berkaitan. alamat.

Jika pengguna terlupa kata laluan.Bahagian Kadaster bertanggungjawab menyelia maklumat ini. 6 . (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) iv. v. Nama Nombor Kad Pengenalan Nama dan Alamat Firma Nombor Telefon Nombor LJT Email Nama Pembantu Kerjaluar Nombor Kad Pengenalan Pembantu Kerjaluar Tarikh Pendaftaran dan Tarikh Tamat Nombor Kad sistem. iii. Maklumat-maklumat yang perlu direkodkan dalam Pangkalan Data Personel adalah seperti berikut. sistem akan menjana semula kata laluan melalui peringatan ke email pengguna berkaitan. untuk tujuan Kod pengguna JTB adalah Pengenalan kod kata dan laluan kata kata dan laluan laluan penting bagi JTB/Pembantu Kerjaluar mampu menukar merahsiakan keselamatan.

iii. sistem akan menjana semula kata laluan melalui peringatan ke email pengguna berkaitan. i.3. Pengguna mampu menukar kod kata laluan dan perlu merahsiakan kata laluan bagi tujuan keselamatan.1.3 Maklumat Pengguna Agensi Berkaitan Tanah Mana-mana agensi berkaitan tanah yang hendak menggunakan sistem perlulah membuat permohonan rasmi kepada JUPEM. oleh yang demikian ianya tertakluk kepada role pengguna dalam sistem. Jika pengguna terlupa kata laluan.1. (a) (b) (c) (d) (e) (f) ii.1. Maklumat-maklumat pengguna luar yang perlu disertakan bersama permohonan untuk didaftarkan oleh Unit Pentadbiran JUPEM Negeri adalah seperti berikut. Role setiap pengguna adalah seperti di Lampiran “B”.2 Keupayaan Sistem Yang Dibangunkan Semua sistem boleh diakses secara dalam talian. 7 . Kod Nama Pegawai Nombor Kad Pengenalan Nama dan Alamat Pejabat Nombor Telefon Pejabat Jawatan Email Pegawai pengguna dan adalah kata Nombor laluan Kad Pengenalan sistem. 3.

Diari pasukan kerjaluar hendaklah direkodkan melalui fail *.3 Pengurusan Diari Kerjaluar i.dry mengikut fail kerja setiap hari. Borang Kehadiran Pasukan Kerjaluar perlu diulas dan disahkan oleh JUD secara dalam talian. semua personel dimestikan menggunakan sistem ini.2.1.1.crd hendaklah dimuat naik secara dalam talian ke pangkalan data pengurusan kehadiran.3. Contoh Diari Kerjaluar adalah seperti di Lampiran “B2”. pengesahan dan kelulusan cuti boleh dilakukan secara dalam talian. 8 . Diari Pasukan Kerjaluar perlu diulas dan disahkan oleh JUD dan PUPN secara dalam talian.2. 3.1. 3. ii. Fail *.2.crd mengikut fail kerja setiap hari.2 Pengurusan Kehadiran Kerjaluar i. Oleh itu. ii. Fail *. Kehadiran pasukan kerjaluar hendaklah direkodkan melalui fail *.dry hendaklah dimuat naik secara dalam talian ke pangkalan data pengurusan diari. Contoh Borang Kehadiran adalah seperti di Lampiran “B1”.1 Pengurusan Cuti Jabatan Permohonan.

1.5 Tuntutan Perjalanan dan Elaun Kerjaluar i.2. Setiap personel di peringkat pemproses perlu mengemaskini diari setiap hari secara dalam talian.1. Tuntutan perjalanan dan elaun kerjaluar bagi setiap ahli pasukan ukur boleh dijanakan hasil gabungan antara cuti. perlulah didaftarkan supaya kerja-kerja di dalam persekitaran eKadaster boleh dilaksanakan. ii.3. diari dan kehadiran. Pembangunan sistem ini membolehkan proses pemantauan.4 Pengurusan Diari Pejabat i. Diari perlu diulas dan disahkan oleh Ketua Cawangan dan Timbalan Pengarah Ukur.2 Pentadbiran Dan Pengurusan Aset Ukur Pengurusan aset melibatkan semua aset perolehan Jabatan dan JTB. 9 . kawalan dan penyelenggaraan semua peralatan aset di bawah kedudukan individu dan cawangan dilaksanakan secara berkesan. 3. ii.2.2. 3. Maklumat tuntutan setiap pasukan kerjaluar akan disimpan dalam pangkalan data personel masing-masing.1 Maklumat Aset Jabatan i. 3.

Pegawai aset adalah bertanggungjawab mendaftarkan semua aset Jabatan. iii. 10 . Sistem juga berkemampuan memberi peringatan awal mengenai status tarikh luput kalibrasi. v.ii. Pendaftaran aset-aset ukur ini akan membolehkan JUD dan Pegawai Kerjaluar membuat kalibrasi alat ukur yang digunakan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Maklumat aset seperti alat ukur. Kerosakan aset boleh dilaporkan secara dalam talian oleh semua personel dan aduan ini perlu disahkan oleh Pegawai Teknologi Maklumat bagi peralatan ICT. vi. Pegawai pendaftaran secara dalam talian. Manakala bagi peralatan ukur di peringkat PUD perlu disahkan oleh JUD. boleh membuat iv. perkakasan ICT dan perisian yang digunakan bagi melaksanakan kerja perlu didaftarkan. Maklumat yang perlu didaftarkan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Nombor Siri Pendaftaran Nombor Siri Pembuat Jenis dan Kos Aset Tarikh Perolehan Daftar serta Status Aset Lokasi Penempatan Aset Tarikh Penempatan Aset Rekod Penyelenggaraan Aset aset di peringkat PUD.

Pengesahan dan kelulusan bagi data-data kalibrasi alat ukur akan diluluskan oleh JUD di JUPEM Negeri mengikut lokasi tapak cerapan kalibrasi bagi mengeluarkan sijil kalibrasi berdigit (*. Nombor Siri Pendaftaran Nombor Siri Pembuat Pendaftaran aset-aset ukur ini nanti akan membolehkan JTB dan Pembantu Kerjaluar membuat kalibrasi alat ukur yang digunakan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Sistem juga berkemampuan memberi peringatan awal mengenai status tarikh luput kalibrasi. Peralatan ukur hendaklah didaftarkan oleh JTB secara dalam talian. viii. Pangkalan Data Kalibrasi akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM dan kemudiannya dimuat turunkan ke seluruh Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri.2 Maklumat Aset JTB i. 3. iiii.edm dan *.gnss) dalam tempoh yang ditetapkan dan disimpan dalam Pangkalan Data Kalibrasi.vii.2. Maklumat yang perlu didaftarkan adalah seperti berikut: (a) (b) ii. Pengesahan dan kelulusan bagi data-data kalibrasi alat ukur akan diluluskan oleh JUD di JUPEM Negeri mengikut ditetapkan Kalibrasi. lokasi dan tapak disimpan cerapan dalam kalibrasi Pangkalan bagi Data mengeluarkan sijil kalibrasi berdigit dalam tempoh yang 11 .

vi.gnss) dan (*. 12 . v. Bahagian Kadaster bertanggungjawab dalam menjalankan cerapan jarak antara pilar dan memprosesnya sehingga membolehkan sijil piawaian dijana. iii. Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM akan dimuat turunkan kepada Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri. Pangkalan Data Kalibrasi akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM dan kemudiannya dimuat turunkan ke seluruh Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri.iv. Data berdigit (*.pdf) akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM. Pengguna Jabatan / JTB / ABT boleh memuat turunkan (*. Jarak antara pilar yang telah dikalibrasi adalah merupakan jarak piawaian kepada kalibrasi alat EDM/GNSS. 3.gnss) dari portal JUPEM Negeri untuk melaksanakan kalibrasi peralatan ukur . ii.med dan *. Sistem akan memberi notis kepada PUPN setiap kali ada perubahan sijil kalibrasi tapak di bawah seliaannya. i. Sijil piawaian perlu disahkan dan ditandatangani oleh Pengarah Ukur Bahagian Kadaster.3 Pengurusan Tapak Kalibrasi Bagi memastikan kalibrasi peralatan ukur dapat dilaksanakan dengan baik dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. iv.med dan *. tapak kalibrasi perlu dikalibrasikan dua tahun sekali menggunakan alat yang diiktiraf sebagai piawaian oleh pihak SIRIM.

Pengarah Ukur (TPU) membuat pengesahan dan mendaftarkan fail kerja yang PU yang diterima perlu disemak dan diimbas sebelum fail kerja dibuka 13 . Permohonan Ukur Warta (PUW) dan Permohonan Ukur Multi Purpose (PUMP) diterima dari Pejabat Tanah atau Agensi .4. Sistem pendaftaran boleh menerima Permohonan Ukur secara hardcopy ataupun Permohonan Ukur berdigit iii. (b) Timbalan dibuka. Pewartaan dan Multi Purpose. (a) .1 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah Jabatan.Agensi Berkaitan Tanah (ABT). ii. 3.4 Pendaftaran Dan Pengurusan Fail Ukur Setiap Permohonan Ukur (PU) yang diterima perlu didaftarkan ke dalam sistem mengikut kategori seperti Ukuran Hakmilik Tanah. Ini akan membolehkan fail-fail tersebut diselia dan dipantau pergerakannya. Tindakan pendaftaran fail bermula apabila Permohonan Ukur Hakmilik Tanah (PU). Pewartaan dan Multi Purpose i.3. Data-data ini disimpan ke dalam Pangkalan Data Pendaftaran Ukur. Contoh adalah seperti di Lampiran “C”. Permohonan Ukur secara hardcopy . Sistem pendaftaran ini juga berkemampuan untuk memaparkan data spatial pendaftaran dan pergerakan fail. Hakmilik Strata.

Permohonan Ukur Berdigit. *. iv. (e) Semua dokumen hendaklah diimbas mengikut permohonan ukur yang berkaitan seperti para 3. Maklumat yang perlu dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur ialah seperti di Lampiran “C1”.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. (d) dan (e) boleh diakses oleh Cawangan Pewartaan dan Multi Purpose bagi tujuan penyediaan Pelan Warta (PW) dan Pelan Multi Purpose (PM).pud – berkaitan dengan maklumat 14 • • • .(c) Sistem akan menjana nombor fail ukur secara automatik. (a) PU berdigit yang diterima dari Pejabat Tanah dalam bentuk berdigit (PU ASCII) di mana mengandungi tiga fail PU ASCII. (d) Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari PU. *. (f) Semua maklumat di para (c).6 dan disimpan dalam Pangkalan Data Pengurusan Dokumen merujuk kepada nombor fail kerja yang didaftarkan. sistem akan menjana nombor lot berdasarkan jumlah nombor PT atau parcel.pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan. *.

pul.pub dan *. Di antara lampiran tersebut adalah: Surat Kelulusan. (d) Maklumat daripada *. Contoh format *. Penambahan atau pengurangan nombor lot adalah tidak dibenarkan selepas fail tersebut didaftarkan. 15 . • • • • Semua dokumen dan Permohonan Ukur Berdigit hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh PTG/PTD.sokongan seperti jenis guna tanah.pud dan *.pul. fail baru perlu didaftarkan.TIF Sijil Pengecualian Bayaran.pub akan dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur.TIF Surat Pejabat Tanah. nama dan alamat pemohon dll. *. *.TIF Pelbagai berkaitan (c) dokumen-dokumen yang dengan permohonan tanah. (b) Di samping PU ASCII yang diterima. v. Jika perlu pengurangan dan penambahan nombor lot.pud adalah seperti di Lampiran format “C2” manakala seperti di keterangan adalah Lampiran “C3”. TPU akan meluluskan pengeluaran nombor lot bagi setiap fail ukur. lampiranlampiran yang berkaitan dengan permohonan tanah akan disertakan bersama dengan fail PU berdigit.

*. ii.7 (Penyediaan Surihan Kerja Luar (SKL) Berdigit). vii.pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan.4.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. 3. *. Tindakan pendaftaran fail bermula apabila Pelan Pra Hitungan diterima untuk permohonan nombor lot. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat seperti di para 5. Penyediaan Pelan Pra Hitungan hendaklah mengambilkira perkara berikut: (a) Bagi kawasan yang telah mempunyai NDCDB sepenuhnya JTB hanya perlu menghantar fail-fail berikut: *.1.vi.2 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah JTB i. Bagi PU Warta dan Multi Purpose yang melibatkan pengukuran. Sekiranya PU Warta dan Multi Purpose disertakan bersama 16 ASCII (telah diukur). maka penghantaran perlulah dibuat melalui sistem dan proses semakan kualiti akan dibuat oleh pengguna yang berdaftar dengan JUPEM. proses seterusnya sama seperti di para 3. Sistem pendaftaran ini berkemampuan untuk memaparkan data spatial pendaftaran dan pergerakan fail.pud – berkaitan dengan maklumat sokongan seperti jenis guna 16 • • • .

tanah. *. nama dan alamat pemohon dll. 17 • • • • • . *.pul.pub.pud – berkaitan dengan maklumat sokongan seperti jenis guna tanah. Maklumat Pelan Pra Hitungan hendaklah mengandungi fail Pelan Pra Hitungan ASCII seperti berikut: *.pot adalah seperti di Lampiran “C4” dan Lampiran “C5”. *. nama dan alamat pemohon dll. *. JTB boleh menghantar Pelan Pra Hitungan secara dalam talian atau melalui kaunter-kaunter di JUPEM Negeri.crm.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. dan *. *. Pelan Pra Hitungan kepada disediakan berdasarkan koordinat GDM2000 beserta maklumat tanda-tanda CRM yang sesuai. Contoh format dan keterangan format bagi *.pud. iv.pot – berkaitan maklumat koordinat GNSS iii. (b) Bagi Pelan Pra Hitungan yang disediakan tanpa menggunakan hendaklah NDCDB.pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan. *.crm – berkaitan dengan maklumat fail dan lokasi *.

4. Pelan Pra Hitungan dalam persekitaran Cassini Negeri hendaklah diproses semula supaya memenuhi ketepatan NDCDB. 3. Kaedah pendaftaran fail adalah sama seperti pendaftaran bagi ukuran hakmilik tanah. strata Semasa kepada mengemukakan permohonan 18 . Seksyen Geodesi Ibu Pejabat koordinat JUPEM ada menyediakan perkhidmatan parameterpenukaran terus dari koordinat Cassini negeri kepada GDM2000 dan membekalkan parameter yang diperlukan dalam proses penukaran. 3. 3/2009. JTB hendaklah menghantar permohonan bagi pecah bahagi bangunan kepada PTG/ PTD dan JUPEM secara serentak. Sebelum permohonan hakmilik strata dikemukakan lot yang terlibat perlu diukur semula bagi memastikan tanda-tanda sempadan adalah berada di dalam lot dan berkeadaan baik.3 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Strata Sebelum bangunan mengemukakan adalah permohonan pecah bahagi menjadi tanggungjawab PUPN atau JTB memastikan bahawa tidak berlaku sebarang percanggahan di antara pelan strata XML yang disediakan dengan pelan yang terkandung di dalam dokumen perjanjian jual-beli antara pemaju atau vendor dengan pembeli atau pemilik petak.4. Untuk keperluan penukaran ini. ii.v.3.1 Pendaftaran Fail i. Kaedah penukarannya bolehlah dirujuk kepada Pekeliling KPUP Bil. vi.

Manakala keterangan format XML adalah seperti di Lampiran “D2”. Format XML bagi kerja strata adalah seperti di Lampiran “D1”.PTD/ PTG. JTB dikehendaki mengemukakan XML tersebut berserta dokumen-dokumen lain dengan menggunakan Lampiran “D”. Surat akuan penerimaan permohonan daripada PTD/ PTG perlu disertakan bagi membolehkan JUPEM Negeri membuka fail sementara dan menjalankan perlu semakan awal terlebih dahulu berdasarkan kepada XML yang disertakan tanpa menunggu Contoh JUPEM permohonan Negeri asal daripada fail strata di seperti PTD/ PTG. ii. ke dalam Sistem Pangkalan boleh Data Pengurusan carian dan membuat menguruskan dokumen berdasarkan rujukan kepada nombor fail ukur. Proses imbasan dokumen ini berfungsi untuk menyimpan dokumen Dokumen. v. JTB boleh menghantar Pelan Strata XML secara dalam talian atau melalui kaunter-kaunter di JUPEM Negeri. mengikut penomboran adalah Lampiran “C”. iii. Ini bertujuan untuk 19 . Jabatan hanya menerima dokumen yang diimbas dalam bentuk format hitam & putih sahaja. Contoh data XML adalah seperti di Lampiran “D3” iv. 3.5 Imbasan Dokumen i.

Bayaran ukur / resit atau borang senarai pemohon. Penggunaan pelbagai jenama scanner dibolehkan selagi imej yang diimbas jelas dan sekurangkurangnya mempunyai resolusi 300dpi (dot per inch). Permohonan Ukur (PU). Pelan PU. Surat Kelulusan MMKN atau salinan Hakmilik Sementara ( QT ). Senarai nama pemohon. Dokumen-dokumen yang diimbas ini perlu dikategorikan mengikut kategori seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Pelan PU PU Resit Senarai Nama Pemohon Sijil Pengecualian Bayaran Ukur Surat JUPEM Surat Kelulusan Surat Pejabat Tanah 3. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Surat Pejabat Tanah. Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). terdapat beberapa jenis permohonan dan dokumen iringan yang disertakan dan disemak iaitu.6 Jenis Permohonan Dan Dokumen Iringan Berdasarkan PU yang diterima.mengawal saiz data yang akan disimpan dalam pangkalan data. iii. Permohonan Ukur Pemberimilikan. i. 20 .

Senarai tanah yang di ambil yang perlu diukur. iv. 21 . Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). (a) (b) (c) (d) (e) (f) Surat Pejabat Tanah. Permohonan Ukur Pecah Sempadan / Pecah Bahagian / Cantuman Lot: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Surat Pejabat Tanah. Permohonan Ukur Pengambilan Balik Tanah. Sijil Pengecualian Bayaran Ukur. Permohonan Ukur (PU). Permohonan Ukur (PU). 62 KTN ). Pelan PU. Borang ‘K’. Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). Surat Kelulusan MB/ MMKN. Pelan PU. Permohonan Ukur Untuk Pewartaan ( Sek. Surat Kelulusan MB. Sijil Pengecualian Bayaran Ukur. Warta Pengambilan.ii. Permohonan Ukur (PU). Borang 9A/ 9B/ 9C Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Surat Pejabat Tanah. Pelan PU. Surat Kelulusan PTD/ PTG/ MMKN. iii.

PU Hardcopy dari Pejabat Tanah. 22 . Kaedah ini dinamakan featurization. atau Pendigitan Garisan • • (e) Hasil dari para (d). 3. (b) (c) Imej PU digunakan untuk membantu penyediaan SKL. (a) Penyediaan SKL adalah berdasarkan kepada NDCDB. Sekurang-kurangnya empat titik kawalan diperlukan untuk membuat pendaftaran imej raster bagi tujuan tindihan dengan NDCDB atau lapisan PUQT. (a) (b) (c) (d) Surat dari Agensi.7 Penyediaan Surihan Kerjaluar (SKL) Berdigit Penyediaan Surihan Kerjaluar Berdigit bagi Cawangan Kerjaluar terbahagi kepada dua cara iaitu: i. (d) Nilai bearing dan jarak diperolehi dengan menggunakan dua kaedah iaitu Keyboard entry . Kelulusan dari Pihak Berkuasa Negeri (jika ada). poligon akan dibentuk dan pepenjuru setiap poligon akan membentuk tanda sempadan. Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). lapisan PUQT dan lapisan CRM dalam Cassini-Soldner GDM2000. Selisihan piksel yang dibenarkan tidak melebihi 5 piksel.v. Permohonan Ukur ( Pewartaan di bawah Akta lain selain KTN). Pelan cadangan Pewartaan.

perkara-perkara berikut hendaklah diberikan perhatian: Rizab jalan dan parit hendaklah selari kecuali bagi kerja pengambilan. (i) Sewaktu penyediaan SKL. PUK 2009. • (j) Sekan hendaklah dikira terlebih dahulu. 1 km untuk tujuan kegunaan (h) Perbezaan keluasan lot-lot SKL dengan kelulusan PU yang dijana hendaklah mematuhi Peraturan 38(4). Jika sebaliknya.(f) Nombor lot perlu dipadankan dengan Unit Parcel Identifier (UPI) yang didaftarkan semasa proses pendaftaran fail. menjadi tanggungjawab pemproses untuk minit dalam sistem bagi menarik perhatian Ketua Cawangan dan TPU. 23 .skb *.skl • • • (k) SKL yang telah siap hendaklah dimajukan kepada Ketua Cawangan sebelum dimajukan kepada TPU untuk kelulusan.job *. (g) Lapisan NDCDB. • SKL yang dihasilkan hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut: *. lapisan PUQT dan lapisan CRM di sekeliling SKL yang dijana perlu diekstrak dalam radius sekurang-kurangnya kerjaluar.

(a) Sistem akan mengimpot ASCII dan menjana grafik. menjadi tanggungjawab pemproses untuk minit dalam sistem bagi menarik perhatian Ketua Cawangan dan TPU. lapisan GLMS dan lapisan CRM di sekeliling SKL yang dijana perlu diekstrak dalam radius sekurang-kurangnya 1 km untuk tujuan kegunaan kerja luar. PU Berdigit dari Pejabat Tanah. (d) Lapisan NDCDB. Jika sebaliknya. (b) Proses featurization hendaklah dilakukan semula apabila berlaku pertindihan sempadan. (c) Nombor lot perlu dipadankan dengan UPI yang didaftarkan semasa proses pendaftaran fail. ii. PUK 2009. • 24 . perkara-perkara berikut hendaklah diberikan perhatian: Rizab jalan dan parit hendaklah selari kecuali bagi kerja pengambilan. (f) Sewaktu penyediaan SKL. • Sekan hendaklah dikira terlebih dahulu. kemudiannya akan ditindihkan dengan lapisan NDCDB untuk tujuan semakan.(l) Sistem secara automatik akan update lapisan SKL kepada lapisan PUQT. (e) Perbezaan keluasan lot-lot SKL dengan kelulusan PU yang dijana hendaklah mematuhi Peraturan 38(4).

Fail kerja bagi SKL berdigit yang disiapkan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya maklumat-maklumat seperti berikut. i.job *. iii. 25 .skl • • • (h) SKL yang telah siap hendaklah dimajukan kepada Ketua Cawangan sebelum dimajukan kepada TPU untuk kelulusan. Folder NDCDB Folder PU Details Folder SKL Folder CRM Folder GLMS • • • • • 3.skb *.8 Notifikasi Satu notifikasi berhubung status kerja akan dihantar sama ada melalui email ataupun sistem pesanan ringkas (sms) kepada kakitangan Jabatan yang terbabit. (i) Sistem secara automatik akan update lapisan SKL kepada lapisan PUQT.(g) SKL yang dihasilkan hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut: *. JTB dan pengguna di ABT yang didaftarkan ke dalam sistem pengurusan personel eKadaster. Format piawai bagi notifikasi tersebut adalah seperti di Lampiran “ F “.

Setiap ukuran kadaster hendaklah berasaskan kepada datum yang memuaskan yang terdiri daripada:i.1 Datum Ukuran Ia adalah satu keperluan utama bagi setiap ukuran baru untuk membolehkan penentuan asas planimetri ukuran dan nilai koordinat. Pegawai Teknologi Maklumat bertanggungjawab memastikan semua email yang dijana boleh disampaikan kepada pengguna. iii.1 Datum 4. atau (b) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan serentak dengan kaedah statik bagi kedua-dua tanda. Penentuan koordinat tanda CRM pertama boleh melalui pasca pemprosesan Virtual Reference Station (VRS) atau seperti yang 26 . AMALAN KERJALUAR 4. tanda-tanda Cadastral Reference Mark (CRM) yang ditentududukan seperti berikut: (a) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan serentak dengan kaedah MyRTKnet bagi tanda pertama dan kaedah statik bagi tanda kedua.ii.1. Role pengguna sistem yang terlibat dengan penghantaran notis adalah seperti di Lampiran “B”. 4.

6 Tahun 1999. atau ii. atau (c) sekurang-kurangnya dua tanda CRM baru yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan dengan kaedah MyRTKnet bagi keduadua tanda dalam satu initialisasi. Proses yang sama perlu diulang dalam initialisasi kedua. beserta dengan cerapan astronomi untuk azimut atau cerapan MyRTKnet (cerapan MyRTKnet hanya untuk membuktikan tanda sempadan berada dalam kedudukan asal seperti yang ditetapkan di para 4. dua tanda ukuran bersebelahan dari NDCDB yang diperakui kedudukannya dan dibuktikan dengan tanda 27 . dua tanda ukuran dari NDCDB yang berjarak tidak kurang daripada 40 meter yang mana kedudukan asal tanda-tanda tersebut telah dibuktikan dengan ukuran terus atau terabas dan hitungan. atau (e) sekiranya dua tanda CRM lama digunakan maka tanda-tanda tersebut hendaklah dibuktikan kedudukannya dengan tanda ketiga dengan ukuran sudut dan jarak sama ada dari CRM lama atau NDCDB berhampiran. atau (d) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 75 meter dibuat cerapan dengan kaedah MyRTKnet masa hakiki bagi kedua-dua tanda dalam dua initialisasi. atau iii.dinyatakan di Pekeliling KPUP Bil.15 tetapi nilai bearing dan jarak yang terhasil tidak digunapakai) .

1.1.ketiga dengan ukuran sudut dan jarak atau dengan terabas dan berada dalam kedudukan asal.3 Sistem Unjuran Koordinat Semua pengukuran di Semenanjung Malaysia mestilah menggunakan Sistem Koordinat Cassini Geosentrik manakala Sistem RSO Geosentrik digunakan bagi Wilayah Persekutuan Labuan. 4. manakala sudut dalaman di antara dua garisan yang diperolehi mengikut prosedur 4.4 Syarat-syarat Datum Jarak garisan yang akan dijadikan sebagai datum hendaklah melebihi 30 meter dan memenuhi had anjakan yang dibenarkan seperti dinyatakan pada Peraturan 39(2). terabas.2 Datum Geosentrik Malaysia (GDM2000) GDM2000 bermakna datum di mana sistem koordinatnya adalah berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2000. 4. radiasi. Origin bagi sistem koordinat GDM2000 adalah di pusat jisim bumi atau dengan terma lain sebagai geosentrik dan berdasarkan kepada epok terkini.1. 4. PUK 2009.1.1 (iii) hendaklah tidak melebihi 10”. 4. 28 . persilangan dan silangalikan.2 Kaedah Pengukuran Ukuran kadaster boleh dilaksana dengan menggunakan kaedahkaedah GNSS.

4.3 Radiasi i. Kutipan data menggunakan kaedah ini perlulah cerapan GNSS boleh digunakan untuk pengukuran kawalan ukur kadaster dan ukuran hakmilik menghadkan cerapan jarak tidak melebihi 300 meter berdasarkan single-leg sahaja. 4. ii. Bagi kawasan bandar. terabas hendaklah ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal bagi setiap 25 stesen terabas atau 1 km.5 km. Bagi kawasan luar bandar. 4. yang mana lebih dahulu dicapai.2 Kaedah Terabas Kaedah terabas dengan mencerap bearing dan jarak bagi kedua-dua penyilang kiri dan kanan. i. 29 .2. terabas hendaklah ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal bagi setiap 25 stesen terabas atau 2.2. yang mana lebih dahulu dicapai.1 Kaedah GNSS i. Pengukuran menggunakan GNSS hendaklah dibuat mengikut kaedah dan prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan seperti di Lampiran “G”.2. ii. Kaedah tanah.

iii.3. 4. bearing cerapan matahari atau nilai-nilai lama dari Surihan Kerjaluar atau Pelan Pra hitungan.2. 30 .1 Setiap ukuran bolehlah bermula sama ada daripada bearing anggaran. bearing kompas prismatik. 4. 4.2.4 Persilangan Cerapan bearing dan jarak hendaklah dibuat dari dua stesen terabas yang berlainan dengan satu penyilang sahaja (lihat Lampiran “J1”). Cerapan bearing dan jarak hendaklah menggunakan kedua-dua penyilang dan direkod sebagai dua cerapan berasingan.3 Cerapan Sudut dan Bearing 4.5 Silangalikan Cerapan bearing dan jarak hendaklah dibuat kepada tiga titik kawalan yang berlainan dengan satu penyilang sahaja (lihat Lampiran “J2”). cerapan perlu ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal tidak melebihi 25 stesen atau kawalan bearing dilakukan dengan cerapan astronomi. Contoh gambarajah kombinasi kaedah terabas dan kaedah radiasi yang dibenarkan adalah seperti di Lampiran “I1” dan Lampiran “I2”.ii. Sekiranya cerapan dibuat melebihi daripada single-leg atau melebihi jarak 300 meter.

4. cerapan semula perlu dilakukan. 4. dan iii. 4.5 Cerapan bearing atau sudut mendatar hendaklah direkodkan kepada 01” terhampir.3. Kawasan tersebut terdiri daripada ukuran kelas 3 atau ukuran demarkasi.2 Ukuran juga bolehlah bermula dari sekurang-kurangnya dua (2) stesen CRM yang berada dalam keadaan baik serta merentasi kawasan ukuran.3.3.3. Jika melebihi had tersebut.3.6 Perbezaan di antara bacaan penyilang kiri dan bacaan penyilang kanan hendaklah tidak melebihi 20”.3. Perbezaan di antara bacaan kedua-dua penyilang hendaklah tidak melebihi 01’.4 Cerapan bearing atau sudut mendatar bagi setiap ukuran hendaklah dibuat pada dua (2) penyilang iaitu penyilang kiri dan penyilang kanan dengan cerapan penyilang kiri didahulukan. 4. 31 .7 Cerapan sudut pugak pertama pada setiap hari hendaklah dibaca di kedua-dua penyilang dan direkodkan kepada 01” terhampir.4. ii.3 Bagi kerja ukuran di kawasan-kawasan berikut hendaklah bermula dengan sekurang-kurangnya dua (2) tanda CRM serta perlu diikat kepada satu tanda lama atau satu lagi tanda CRM yang merentasi kawasan ukuran: i. 4. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang tidak terlibat dengan proses recoordination dan repopulation (R&R) yang telah dilakukan oleh pihak JUPEM. cerapan semula perlu dilakukan. Jika melebihi had tersebut. Kawasan tersebut tidak mempunyai NDCDB.

4.2 Cerapan jarak hendaklah dibaca pada kedua-dua penyilang dan direkodkan kepada 0.4 Differential Field Test (DFT) i. ii. DFT hendaklah dijalankan setiap kali memulakan kerja baru.4.3.001 meter terhampir di mana perbezaan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 0. 4.4.3.4. DFT hendaklah dibuat di atas garisan yang menyambungkan kedua-dua tanda CRM tersebut. Sebarang kemasukan data secara manual (key-in) adalah dilarang sama sekali. 4.3 Cerapan jarak hendaklah menggunakan peralatan dan perisian yang membolehkannya direkod secara automatik. 4.1 Cerapan jarak sempadan seboleh-bolehnya hendaklah dibuat secara terus sama ada secara mendatar atau jarak cerun. tetapi jarak muktamad mestilah merupakan jarak mendatar. Bagi kerja yang bermula dengan menggunakan dua (2) tanda CRM yang saling nampak.4.8 Jarak garisan yang digunakan untuk membawa bearing ke hadapan hendaklah bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan alat serta boleh menjamin kejituan cerapan bearing bagi sesuatu ukuran.005 meter. 32 . 4.4 Cerapan Jarak 4.4.9 Tatacara penentuan azimut dengan menggunakan kaedah cerapan matahari adalah seperti di Lampiran “K”.

jarak hasil kiraan dua tanda CRM hendaklah digunapakai sebagai jarak muktamad garisan tersebut. (a) DFT berada dalam had 0. Had perbezaan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 0. Perbezaan di antara jarak diukur berbanding cerapan hari sebelumnya hendaklah tidak melebihi 10 milimeter.iii.5 Semakan Harian i.1 Pekeliling KPUP Bilangan 1 Tahun 2008.010 meter. semakan harian hendaklah dibuat mengikut para 4. 4. Bagi perbezaan melebihi had 0. iv. ii. 33 . penentuan CRM perlu dilakukan semula. (b) DFT tidak berada dalam had. tindakan berikut hendaklah diambil jika.020 meter. iii.4. Sekiranya wujud perbezaan jarak di antara cerapan terus menggunakan Total Station berbanding hasil kiraan dua (2) tanda CRM.020 meter. alat total station tersebut perlu dibuat kalibrasi. Semakan harian hendaklah dibuat setiap hari sebelum menyambung kerja-kerja ukuran bagi memastikan alat berada dalam keadaan baik. Bagi alat GNSS.

4.5 Penandaan Sempadan 4. Tanda atas garisan (on-line) (a) Jika tanda sempadan baru perlu ditanam di atas garisan lama. ii. iii.5. mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Jabatan. Sebarang perbezaan bentuk atau luas yang melebihi daripada had yang dibenarkan.5.1 Kaedah Untuk Menanam Tanda Sempadan Baru i. memadai tanda-tanda sempadan 34 . ii. Pemasangan tanda sempadan hendaklah dibuat dengan kemas di dalam tanah dan bahagian atasnya hendaklah berada pada ketinggian tidak melebihi lapan (8) sentimeter di atas permukaan tanah. persetujuan daripada Pentadbir Tanah Daerah hendaklah diperolehi terlebih dahulu. Tanda sempadan baru hendaklah ditanam seberapa hampir yang boleh dari kedudukan stesen terabas dan sewajarnya tidak melebihi 300 meter berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar .2 Kaedah Penandaan i. Kaedah melalui GNSS boleh juga digunakan untuk menanam tanda sempadan baru berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar . iii. 4. Pemasangan tanda sempadan di atas permukaan lain hendaklah dibuat dengan jelas dan kekal.

v.T. (b) Bearing dan jarak antara tanda sempadan atas garisan tersebut diperolehi daripada kiraan oleh sistem. persilangan sempadan-sempadan perbezaan bearing baru yang dikira berbanding nilai asal hendaklah tidak melebihi seberapa hampir kepada butiran penghalang (lihat Lampiran “L1”).T. Tiada Tanda (T. (c) Had 20’’.tersebut ditanam berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar atau koordinat asal (NDCDB).) hendaklah digunakan seperti berikut: (a) Tanda-tanda rujukan kekal hendaklah ditanam bagi membolehkan kedudukan tanda sempadan yang sebenar ditentukan. dan (b) Tanda-tanda rujukan kekal tersebut hendaklah ditanam di atas garisan yang membentuk berkenaan. iv.) Jika kedudukan sempadan berada di lokasi yang tidak boleh ditandakan. Jarak antara tanda sempadan (a) Tanda-tanda di atas sempadan lurus hendaklah ditanam pada sela yang tidak melebihi 300 meter 35 . kaedah Tiada Tanda (T.

Bilangan tanda CRM hendaklah mengikut seperti mana yang dinyatakan dalam para 4.3 Kaedah Penandaan Cadastral Reference Mark (CRM) i. iv. CRM ini juga hendaklah ditandakan berhampiran dengan kawasan atau lot yang hendak diukur dan penandaan kedua-dua tanda CRM ini seboleh-bolehnya merentasi lot yang hendak diukur. iii. Ciri-ciri lain yang perlu diberikan perhatian ketika menentukan lokasi pemilihan tanda CRM adalah:(a) Cut off angle di sekeliling kawasan tanda CRM hendaklah sekurang-kurangnya 15 º.1 (i). (b) Garisan-garisan sempadan mengikut lengkung hendaklah ditandakan di hujung perentas supaya jarak normal dari lengkung tersebut ke garisan perentas tidak melebihi 0.2 meter.1.jika tanda-tanda tersebut saling nampak atau pada sela tidak melebihi 200 meter jika tidak saling nampak.5. ii. Contoh kedudukan tanda CRM yang sesuai adalah seperti di Lampiran “L2”. CRM hendaklah ditandakan terlebih dahulu sebelum pasukan kerjaluar pergi menjalankan kerja pengukuran di lapangan. 4. (b) Punca-punca yang memberi kesan gangguan kepada penerimaan gelombang satelit seperti 36 . Bagi memudahkan pasukan kerjaluar menjalankan kerja pengukuran.

bumbung besi dan kolam. (d) Tanda CRM hendaklah dibuat di tempat yang seberapa selamat yang boleh. v. Contoh nombor siri tanda CRM adalah seperti berikut . dan (e) Permukaan tanah di sekitar tanda CRM hendaklah stabil. (c) Lokasi tanda CRM hendaklah jauh ( tidak kurang daripada 50 meter ) dari bahan yang boleh menyebabkan pantulan gelombang satelit seperti bangunan tinggi. stesen radar dan stesen telekomunikasi hendaklah dielakkan. Nombor siri tanda CRM adalah dijana oleh sistem yang dibangunkan dan berdasarkan nombor fail ukur. stesen radio.pencawang letrik. dinding. Nombor Fail Ukur PUPS69_2009 ID_Stesen Nombor Siri CRM PUPSCRM69_2009_1 R0001_1[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM69_2009_2 R0001_2[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM69_2009_3 R0001_3[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPS70_2009 PUPSCRM70_2009_1 R0002_1[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM70_2009_2 R0002_2[(Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPS71_2009 PUPSCRM71_2009_1 R0003_1[(Di mana R = Negeri (Perlis)] 37 .

Walaupun begitu.6. 4. 4. maklumat kalibrasi alat ukur perlu dimuat turun daripada sistem yang dibangunkan dan diluluskan oleh pegawai bertanggungjawab di Jabatan mengikut lokasi tapak cerapan kalibrasi.7. maklumat tambahan dan rujukan yang dilakukan di lapangan hendaklah direkodkan dalam bentuk berdigit secara terus daripada peralatan ukur. ii. Tanda CRM boleh berupa paip besi berkonkrit atau pepaku berkonkrit. PUK 2009. Tanda sempadan yang sedia ada juga boleh digunakan untuk tujuan yang disebutkan. nama Pegawai Ukur atau JTB.1 Cerapan. iii. maklumat-maklumat lain yang diperlukan oleh Jabatan.6. data-data mengikut format yang ditetapkan seperti di para 4.2 Rekod cerapan hendaklah menunjukkan:i.4 Jenis Tanda Sempadan Untuk Penandaan i.6 Rekod Cerapan 4.5. 38 . nombor tanda kawalan ukur kadaster perlu dicetak pada apa sahaja tanda yang digunakan . dan iv.4. ii. Penandaan sempadan hendaklah menggunakan jenisjenis tanda sempadan yang dibenarkan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 25.

1 Format rekod cerapan bagi ukuran menggunakan alat total station adalah dalam bentuk fail JUPEM ASCII yang mengandungi fail-fail seperti berikut. distance & coordinates (*. field book (*.3 Bagi kerja-kerja yang dijalankan oleh JTB secara atas talian ke JUPEM.2 Format fail JUPEM ASCII adalah seperti di Lampiran “M1” manakala keterangan maklumat fail tersebut adalah seperti di Lampiran “M2”.7.lot) bearing.tps) fahrasat (*.coo) EDM test (*.tpo) job details (*. data cerapan hendaklah ditandatangani secara berdigit sebelum dihantar 4.4.acs) deduced field data (*.7.job) lot details (*. 4.bcs) area comparison (*.bln) 4.edm) topography (*.ncp) traverses (*.bdy) old value (*.fah) coordinates information (*.sob) bearing close statement (*.6.fbk) corrections (*.7.po) base line (*.cor) solar observation (*.3 Format rekod cerapan bagi ukuran menggunakan alat GNSS sepenuhnya adalah dalam bentuk fail JUPEM GNSS yang mengandungi fail-fail seperti berikut: 39 .7 Format Rekod Cerapan 4.

3.T01 & *.5 Format rekod cerapan bagi gabungan ukuran menggunakan alat GNSS dan trabas adalah dalam bentuk fail JUPEM GNSS dan ASCII yang mengandungi fail-fail sepertimana di para 4.fah) gnss test (*.8.html) eVRSCal result (*.html) post-processing result (*.0xo) raw (*.pot) checkroll (*.7.crm) CRM Point (*.dc) PVM result (*. 4.7.0xo) V-RINEX (*.dat) real time data (*.7. 40 .1 dan 4.8 Huraian Tanda Sempadan.html) 4.crd) diari (*.8. 4.7.4 Contoh fail JUPEM GNSS bagi ukuran menggunakan kaedah GNSS sepenuhnya adalah seperti di Lampiran “M3” 4.gnss) topography (*.1 Hanya singkatan yang ditetapkan oleh Jabatan sahaja digunakan bagi menerangkan keadaan tanda-tanda sempadan dan tanda-tanda ukur. iaitu seperti di Lampiran “N”.- Cadastral Reference Mark (*.dry) fahrasat (*. Tanda Ukur dan Nombor Stesen 4.2 Penggunaan istilah dan simbol bagi tanda-tanda sempadan dan tanda-tanda ukur hendaklah mengikut ketetapan yang dibuat oleh Jabatan.tpo) RINEX (*.jxl) RTGA result (*.

4.8.3

Nombor stesen i. Angka bulat (integer) hendaklah digunakan bagi membuat penomboran stesen dan seboleh-bolehnya dinomborkan secara berturutan mengikut susunan ianya dicerap. ii. Nombor stesen hendaklah digunakan sekali sahaja bagi setiap ukuran.

4.8.4

Gambarajah Gambarajah yang lengkap bagi menggambarkan pengukuran yang dijalankan merupakan janaan data berdigit hasil pengukuran yang dijalankan.

4.9

Pindaan Cerapan Pindaan terhadap data cerapan berdigit adalah tidak dibenarkan sama sekali. Pembetulan pada data ukur berdigit jika perlu hendaklah dibuat dengan menjalankan cerapan semula yang mana cerapan baru akan menggantikan cerapan asal.

4.10

Penghantaran Data-data Cerapan 4.10.1 Penyerahan data-data cerapan hendaklah dibuat secara atas talian dan dalam bentuk fail JUPEM ASCII yang mengandungi fail-fail seperti di para 4.7.1, para 4.7.3 dan para 4.7.5. 4.10.2 JTB hendaklah menandatangani fail JUPEM ASCII secara berdigit.

41

4.11

Kaedah Pelarasan Data 4.11.1 Kaedah pelarasan data cerapan hendaklah menggunakan kaedah pelarasan kuasadua terkecil yang bertujuan untuk: (a) Menentukan ukuran. (b) Mendapatkan NDCDB. 4.11.2 Bearing terhampir. 4.11.3 Jarak muktamad hendaklah dilaras kepada 0.001 meter terhampir. 4.11.4 Keputusan sama ada untuk menerima atau menolak hasil cerapan kerjaluar dan sebab yang jelas bagi penolakan itu akan dimaklumkan kepada pegawai kerjaluar atau JTB secara atas talian. muktamad hendaklah dilaraskan kepada 01” koordinat terlaras bagi membentuk ketepatan dan kesempurnaan kerja

4.12

Penentuan Ketepatan Kerjaluar Melalui hasil output daripada pelarasan kuasadua terkecil, pegawai kerjaluar atau JTB hendaklah memastikan bahawa ketepatan kerjaluar telah dipenuhi sebelum sesuatu ukuran kadaster dimajukan kepada Pengarah Ukur dan Pemetaan (PUPN) Negeri.

4.12.1

Tikaian Ukuran i. Tikaian maksimum yang dibenarkan dalam ukuran

kadaster adalah sebagaimana berikut:

42

(a) (b)

15” √n di mana ”n” adalah bilangan stesen ; bagi ukuran GNSS tikaian yang dibenarkan untuk sesuatu garisan adalah tidak melebihi 10 mm atau ketepatan relatif yang tidak melebihi daripada (a + bL) mm di mana a = 5 mm, b = 2 ppm dan L adalah jarak garisan asas dalam kilometer; dan

(c)

tikaian bagi ukuran aras stratum hendaklah tidak lebih daripada 0.012√K meter, di mana “K” adalah jumlah jarak dalam kilometer.

ii.

Tiada apa-apa dalam Pekeliling ini yang menghalang Pengarah Ukur daripada menggunakan budibicaranya untuk menerima ukuran yang tikaiannya tidak menepati kehendak di atas dengan alasan yang munasabah.

iii.

Pemberat (Weightage) Sama ada sesuatu kerja itu boleh diterima oleh sistem juga bergantung kepada pemberat yang ditetapkan di dalam perisian pemprosesan. Pemberat yang ditetapkan adalah seperti berikut : (a) Bagi bearing, pemberat yang ditetapkan adalah 15 saat; (b) Bagi jarak, pemberat yang ditetapkan adalah 0.010 meter; dan (c) Bagi CRM held fixed, pemberat yang ditetapkan adalah 0.020 meter bagi komponen utaraan dan timuran. 43

4.13

Perbezaan Keluasan 4.13.1 Had penerimaan perbezaan keluasan yang diukur berbanding keluasan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) adalah seperti berikut: i. ii. tidak melebihi 5 % bagi luas di bawah 40 hektar; tidak melebihi 2 hektar bagi luas antara 40 hektar dan 200 hektar; dan iii. tidak melebihi 1 % bagi luas melebihi 200 hektar.

4.13.2 Prosedur yang dinyatakan pada para 4.13.1 di atas tidak terpakai dalam keadaan di mana lot yang diukur dilingkungi oleh sempadan-sempadan lama. 4.13.3 Perbezaan yang melebihi had yang dinyatakan pada para 4.13.1 di atas hendaklah dirujuk kepada PBN melalui Pentadbir Tanah oleh PUPN atau JTB, di mana berkaitan.

4.14

Had Anjakan Koordinat 4.14.1 Had anjakan vektor tanda sempadan yang dibenarkan adalah 0.050 meter bagi kawasan bandar/pekan serta pembangunan baru manakala bagi kawasan lain had anjakan vektor adalah 0.10 meter. 4.14.2 Had anjakan tiga (3) tanda lama bagi tujuan tanam pastian hendaklah separuh (1/2) daripada had maksima anjakan vektor tanda sempadan yang dibenarkan.

44

15. 45 .14.16.1 Perbandingan nilai koordinat baru dan NDCDB hendaklah dibuat berdasarkan dari nilai NDCDB untuk memastikan tanda sempadan lama tidak berganjak dan berada pada kedudukan asal seperti yang ditetapkan dalam para 4. Sekiranya didapati hilang.2 Dengan menggunakan bearing dan jarak.16 Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.15 Perbandingan Nilai Koordinat Baru dan Koordinat NDCDB 4. ofset cerapan bagi menggantikan tanda sempadan lama hendaklah dilakukan seberapa dekat yang boleh dari kedudukan stesen terabas dan tidak melebihi jarak 300 meter berdasarkan kepada koordinat asal (NDCDB).3 Kaedah melalui GNSS boleh juga digunakan untuk menggantikan tanda sempadan lama berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra-hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar.15. 4. 4.16.1 Tanda sempadan lama yang didapati berganjak dari kedudukan asal (melebihi had yang dibenarkan) hendaklah dibuat penandaan semula.2 Sekiranya perbezaan di antara nilai koordinat baru dan NDCDB melebihi had yang dibenarkan. mengikut tatacara yang dinyatakan pada para 4. 4. ia hendaklah diganti dengan tanda sempadan baru.4.16. maka penandaan semula tanda sempadan lama hendaklah dibuat ke atas tanda sempadan berkaitan.16. 4.

18 Ukuran Ofset 4.17.4 Sebarang perbezaan had anjakan yang berada di dalam toleran yang dibenarkan. bagi kawasan yang tiada usaha. tanda sempadan yang dijumpai dalam keadaan baik dianggap berkedudukan betul. maka nilai koordinat asal (NDCDB) hendaklah digunakan. 4.16. kedudukan tanda sempadan adalah diterima sebagai dalam kedudukan asal. sempadan boleh diterima sebagai dalam kedudukan asal berdasarkan kriteria-kriteria berikut: i.1 Ukuran ofset.5 Contoh pengiraan.4. 4. hendaklah dibuat untuk membolehkan butiran kekal ditunjukkan di atas Pelan Akui (PA) dan bagi menambah maklumat di dalam lapisan GIS Layer Management System (GLMS).16.18.1 Bagi kawasan yang mana ukuran dahulunya kelas tiga (3) dan ke bawah. kaedah dan opset tanam pastian adalah seperti di Lampiran “O”. di mana perlu.2 Bagi kawasan yang mana kerja ukur dahulunya merupakan ukuran demarkasi. 4. tanda sempadan yang dijumpai berada dalam keadaan baik di atas sempadan usaha dianggap berkedudukan betul.17. kecuali jika terdapat perbezaan nilai ukuran yang ketara berbanding nilai asal.17 Pengecualian Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4. 4. bagi kawasan yang diusahakan. mengikut pendekatanpendekatan berikut: 46 . manakala ii.

ukuran ofset perlu diambil mengikut bentuk bangunan atau struktur binaan kekal berkenaan. iii. memadai dibuat pada satu (1) penyilang sahaja kepada 01’ terhampir. v.i. dan vi. ukuran ofset hendaklah diambil pada bahagian kiri dan kanan laluan tersebut selagi ianya melibatkan lot yang diukur.18.2 Ukuran ofset kepada butiran semulajadi atau buatan hendaklah diambil dengan kaedah cerapan bearing dan jarak sahaja dan. butiran-butiran kekal lain yang perlu diambil ofsetnya termasuklah sungai. laluan sistem pengangkutan atau laluan talian hantaran elektrik dan menara yang terdapat berhampiran dengan garisan ukuran. tasik. 47 . ofset terhadap butiran yang berbentuk ‘arc’ hendaklah diambil sekurang-kurangnya pada setiap jarak 2 meter agar bentuk ‘arch’ tersebut dapat diplotkan. 4. Contoh kaedah pengukuran ofset adalah seperti di Lampiran “P”. ukuran ofset perlu diambil cukup sekadar untuk membuktikan halangan tersebut menyebabkan posisi tiada tanda terpaksa dibuat. yang iv. bagi halangan yang berdekatan dengan tanda rujukan untuk posisi tiada tanda. untuk bangunan atau sebarang binaan kekal yang berada di dalam lot. bagi laluan yang sedia ada di atas tanah. ii. ofset yang diambil hendaklah dinyatakan.

3 Moss Genio Code bagi ofset butiran tersebut hendaklah mengikut Malaysian Standard Geographic Information / Geomatic.19 Kalibrasi Peralatan Ukur Bagi memastikan peralatan yang digunakan untuk mencerap jarak dan mendapatkan koordinat relatif di atas permukaan bumi berada dalam keadaan baik.gnss) yang telah diluluskan dan hendaklah dimuat turun dan seterusnya disertakan bersama-sama fail ASCII yang lain semasa membuat penghantaran kerja. 4.edm dan *. 4.gnss) dan sijil jarak piawai pillar (*. sistem yang telah dibangunkan untuk tujuan validasi data dan seterusnya 48 . iv.18. Data-data berdigit bagi jarak piawai pillar (*. peralatan-peralatan tersebut perlu dilakukan kalibrasi sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali untuk alat total station atau EDM dan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali bagi alat GNSS. Sistem akan mengeluarkan sijil kalibrasi (*.1 Kaedah Kalibrasi Total Station dan Peralatan GNSS i. data-data cerapan hendaklah dimasukkan ke dalam sistem melalui key board entry untuk validasi data dan kelulusan.4. ii. Fail kalibrasi yang dihasilkan secara berdigit dilapangan hendaklah dimuat naik ke dalam kelulusan. iii.med dan *. Bagi kalibrasi yang dibuat secara manual pula.pdf) hendaklah dimuat turun secara dalam talian (on-line) daripada sistem yang telah dibangunkan.19. MS 1759 : 2004 (Feature and attribute codes).

v. Format fail EDM / GNSS yang dikeluarkan oleh sistem bagi setiap JUPEM Negeri adalah seperti di Lampiran “Q4”. Senarai tapak-tapak kalibrasi bagi menguji peralatan yang digunakan untuk ukuran menggunakan alat total station atau EDM dan GNSS adalah seperti di Lampiran “Q2” manakala contoh format fail yang dikeluarkan oleh eMedmas Ibu Pejabat JUPEM adalah seperti di Lampiran “Q3”. Format fail berdigit *. Contoh borang hasil ujian peralatan EDM adalah seperti di Lampiran “Q” manakala borang ringkasan hitungan masa-hakiki bagi peralatan GNSS adalah seperti di Lampiran “Q1”. vii.gnss yang dikeluarkan oleh sistem adalah seperti berikut : JE_2009_01_01 di mana. J E 2009 01 01 Negeri Tapak EDM (G-Tapak GNSS) Tahun ID Tapak Nombor Siri Sijil EDM vi.edm dan *. 49 . viii.

lot) - 50 .tpo) job details (*.1 Proses Semakan Kualiti 5.fah) EDM test (*. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: corrections (*.coo) traverses (*. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian.1. Walau field book (*.tps) solar observation (*. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.fbk) coordinates information (*.5.bcs) area comparison (*.sob) (Jika ada) bagaimanapun.job) lot details (*. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut.ncp) fahrasat (*.acs) deduced field data (*.1 Pelarasan Data Cerapan Kaedah Trabas (16 ASCII) i.edm) topography (*. AMALAN PEJABAT 5. ii.cor) bearing close statement (*.

bdy) old value (*. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan.iii.001 meter terhampir. Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000). 51 . (c) Koordinat permulaan hendaklah diambil daripada koordinat-koordinat NDCDB atau nilai CRM yang dicerap. (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum. Kriteria Pelarasan (a) Cerapan bearing dan jarak mendatar akan digunakan untuk tujuan pelarasan. distance & coordinates (*.bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem.po) base line (*. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *. bearing. v. iv. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum.tps. (b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0. hanya dua fixed point sahaja diperlukan.

(d) Bagi menggunakan koordinat GNSS.lst) Error file (*. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat NDCDB. 52 .lst) Lampiran “R1” / Lampiran “R2” Lampiran “R3” Lampiran “R4” dan Lampiran “R5” LAMPIRAN 5.err) Listing file (*. vii. perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan.2 Pelarasan Data Cerapan Kaedah GNSS Sepenuhnya i. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.1. vi. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti laporan berikut: HASIL PELARASAN KUASADUA TERKECIL STATUS FAIL HASIL LAPORAN Data Passed / Lower Bound Data Upper Bound Data Failed Listing file (*.

fbk) coordinates information (*. Cadastral Reference Mark (*.cor) bearing close statement (*.dry) fahrasat (*. distance & coordinates (*. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *.crm) CRM Point (*.ncp) EDM test (*.job) lot details (*.tpo) job details (*.ii.acs) deduced field data (*.crd) dairy (*.lot) bearing. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut.bcs) area comparison (*.sob) (Jika ada) corrections (*.po) base line (*.edm) topography (*.tps) bagaimanapun. field book (*.bdy) old value (*.fah) traverses (*.tps. 53 .bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem.coo) solar observation (*.pot) checkroll (*. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data Walau hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: iii.

(c) Koordinat cerapan permulaan hendaklah dibuat atas tanda CRM atau mana-mana tanda NDCDB yang telah diperakui kedudukannya bagi memenuhi amalan kerjaluar merujuk para 4. Kriteria Pelarasan (a) Koordinat GNSS akan digunakan untuk tujuan pelarasan.iv. hanya dua fixed point sahaja diperlukan. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan. (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum. 54 .1. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum. (b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0. Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000).001 meter terhampir. perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan. v.1 (d) Bagi menggunakan koordinat GNSS.

crd) dairy (*. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.pot) checkroll (*.1.sob) (Jika ada) bagaimanapun. Cadastral Reference Mark (*.1.fbk) coordinates information (*.3 Pelarasan Data Cerapan Gabungan Kaedah GNSS dan Terabas i.dry) fahrasat (*. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat GNSS.coo) traverses (*.vi.1 (vii). 5.tps) solar observation (*. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data Walau hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: 55 .fah) field book (*. vii. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti para 5. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian. ii.crm) CRM Point (*.

hanya dua fixed point sahaja diperlukan.tps.job) lot details (*.acs) deduced field data (*. distance & coordinates (*.bcs) area comparison (*. (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum.po) base line (*. corrections (*.bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan.ncp) fahrasat (*. Kriteria Pelarasan (a) Koordinat GNSS akan digunakan untuk tujuan pelarasan. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum.edm) topography (*.lot) bearing. iv. 56 .cor) bearing close statement (*. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *.bdy) old value (*. v.iii. Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000).fah) EDM test (*.tpo) job details (*.

Pengguna hendaklah memastikan hanya data cerapan berstatus lower bound dan level passed oleh sistem sahaja boleh dimajukan untuk tujuan data lodgement.1. perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan.1 (d) Bagi menggunakan koordinat GNSS. iii.4 Data Lodgement i. vii.(b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0. vii. PUPN berhak menggunakan budi bicaranya 57 . Walau bagaimanapun bagi kes data cerapan upper bound dan failed. 5. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat NDCDB. ii. (c) Koordinat cerapan permulaan hendaklah dibuat atas tanda CRM atau mana-mana tanda NDCDB yang telah diperakui kedudukannya bagi memenuhi amalan kerjaluar merujuk para 4. Hanya JUD dan JTB sahaja yang dibenarkan menjalankan proses data lodgement.1.1.1 (vii).001 meter terhampir. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti para 5.

1.5 Semakan Kualiti i. JUPEM hendaklah memastikan proses semakan kualiti selanjutnya seperti di Lampiran “R6” dipatuhi melainkan pengecualian diberikan atas budi bicara PUPN.3 hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh JTB mengikut Akta Tandatangan Berdigit 1997.1. 58 .4 (ii) dan (iii). ii. iv. 5.bagi menerima data cerapan tersebut berserta justifikasi yang berkaitan untuk semakan kualiti.1. 5. iii. media dan skala yang ditetapkan oleh Jabatan bagi tujuan penyediaan hakmilik kekal atau kegunaan lain.4 (ii) dan (iii) hendaklah diproses semula menggunakan pelarasan kuasadua terkecil dan proses semakan kualiti selanjutnya. PA akan dijana oleh JUPEM bagi kerja yang dilakukan oleh Jabatan atau JTB. Data cerapan yang diterima pada para 5.1 hingga para 5.1.2 Pelan Akui (PA) PA merupakan produk akhir ukuran kadaster yang menggambarkan kedudukan sebenar persempadanan di atas tanah (secara relatif) mengikut format.1. Berasaskan pada status yang ditetapkan oleh sistem tersebut kesemua data cerapan berdigit seperti para 5. Semakan kualiti atau semakan lanjut ini hanya boleh dilakukan sekiranya semakan awalan yang dibuat oleh Sistem Pemprosesan Berpusat diterima seperti di para 5.

PUK 2009. ii. PA hendaklah dilukis daripada rekod ukur yang sedia ada dalam kes di mana PA tidak dapat dikesan atau sebab keadaan fizikalnya tidak boleh digunakan lagi seperti mana Peraturan 42(5). (c) ruang atas PA asal tidak mencukupi bagi memasukkan dan (d) maklumat-maklumat seperti diperuntukkan di bawah Peraturan 44. PUK 2009. ukuran semula yang dibuat mengikut peruntukan Pekeliling ini ke atas lot lama yang dahulu diukur dengan menggunakan kaedahkaedah kelas kedua dan ke bawah adalah dianggap sebagai ukuran naik taraf.1 Penyediaan Pelan Akui i.2. Dalam hal ini.5. ukuran melibatkan lot yang asalnya disempadani oleh sempadan semula jadi mengikut Peraturan 28(4). PA hendaklah disediakan berdasarkan nilai-nilai koordinat yang dijana daripada NDCDB. PUK 2009. 59 . PA tidak perlu disediakan bagi ukuran semula atau ukuran pengesahan kecuali: (a) ukuran melibatkan tanam pastian atau penggantian tanda sempadan. iii. Walau bagaimanapun. PA hendaklah disediakan bagi setiap ukuran hakmilik tanah. ukuran strata dan ukuran stratum. (b) ukuran yang dijalankan melibatkan naik taraf.

Semua maklumat yang perlu ditunjukkan pada ruang grafik PA hendaklah dijana hasil daripada NDCDB seperti berikut: (a) tanda-tanda sempadan. viii. vi. PUK 2009. vii.2.iv. Bagi mana-mana PA ukuran yang dijalankan secara mengikut berperingkat. 5. v. hendaklah disediakan Peraturan 42(6).2 Maklumat Yang Perlu Ditunjukkan Dalam Pelan Akui i. 60 . dalam nombornya bulatan hendaklah tanda ditunjukkan berdekatan sempadan berkaitan. PUK 2009 serta tatacara-tatacara lain yang telah ditetapkan oleh Jabatan. Penomboran PA hendaklah diuruskan mengikut kaedah yang ditetapkan dalam Peraturan 60. Semua maklumat ofset hendaklah ditunjukkan dalam PA sekiranya berkaitan dan dijana daripada lapisan GLMS. Jabatan akan menggunakan pelan pra hitungan berdigit atau PU berdigit yang diterima untuk menjana PA tersebut. dan bagi tanda sempadan yang bernombor. Bagi PA yang merupakan susunan daripada NDCDB. PA yang disediakan hendaklah menggunakan sama ada saiz A2 atau A3. sementara itu penggunaan istilah dan simbol hendaklah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan seperti di Lampiran “N”.

001 meter terhampir bagi jarak. bangunan dan hidro jika berkaitan daripada lapisan GLMS.001m terhampir. (d) abuttal serta nombor lot dan nombor PA lot-lot bersebelahan. penggunaan rajah pembesaran atau gambarajah tanpa skala adalah dibenarkan. keluasan lot sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan 38(3). dan (i) bagi maklumat-maklumat akibat ruang yang tidak tidak dapat ditunjukkan mencukupi. seperti berikut: nama negeri. 61 . Ruangan teks bagi setiap PA hendaklah menunjukkan: (a) (b) Penunjuk utara. ofset berkaitan jalan.(b) (c) nombor lot. jika ada. PUK 2009. nama mukim atau bandar atau pekan. (h) nilai bearing dan jarak hendaklah dijana dalam bentuk tabulasi serta ditunjukkan kepada 10” bagi bearing dan 0. (e) (f) sempadan pentadbiran. (g) nilai-nilai koordinat bagi dua tanda penjuru ekstrim lot kepada 0. nama daerah atau jajahan. Tajuk maklumat. ii.

nombor PA terdahulu.- nombor seksyen (di mana berkaitan). nombor lot asal dan nombor PA. dalam kes pecah sempadan atau bahagian atau lainlain. Contoh-contoh format PA bagi kerja Jabatan adalah seperti di Lampiran “S1” hingga Lampiran “S2” manakala bagi kerja JTB adalah seperti di Lampiran “S3” hingga Lampiran “S4”. - sejarah lot yang sedang diukur dan nota berkaitan.2. (c) (d) (e) (f) (g) (h) iii. skala. jika ada. Nombor Peta Kadaster. Nombor PA. dan 2D Barcode. nombor lot. Nombor fail Pejabat Tanah. “Diluluskan” dan nama PUPN. dalam kes ukuran semula.3 Sijil Di Atas Pelan Akui JTB Bagi PA yang dijana untuk kerja JTB. 5. Nombor fail ukur. sijil yang perlu ditunjukkan di atas PA tersebut adalah seperti berikut: 62 .

..“Saya ……………………………………………….. PUPN bertanggungjawab untuk meminda dan membetulkan kesilapan atau menambah data tertinggal pada PA yang telah diluluskan dalam keadaan-keadaan berikut: (a) (b) terdapat kesilapan atau ketinggalan pada PA.…… haribulan …………………........4 Pindaan Pelan Ukur i... pekan atau mukim. Mengikut peruntukan seksyen 396A KTN 1965........ ……………………………. Juruukur Tanah Yang Dilesenkan di bawah Akta 458” 5.......2. 20 …………. sematamata mengikut Peraturan–peraturan Juruukur Tanah Berlesen.... Bahawa saya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas salah betulnya ukuran ini. seorang Juruukur Tanah yang dilesenkan Tanah Berlesen di bawah Akta Juruukur memperakui bahawa pengukuran telah dijalankan dan ditanda di atas tanah oleh saya atau di bawah arahan saya sendiri secara langsung di lapangan pada .... atau berlakunya perubahan sempadan pentadbiran..... atau (c) tanah berimilik terhenti menjadi sebahagian bandar.. 63 . 1958 (Akta 458)......

PA hendaklah dijana semula dengan membekalkan nombor PA yang baru. Tatacara Pembetulan (a) PUPN hendaklah menyiasat dan memastikan bahawa kesilapan atau data tertinggal adalah sahih. data yang tertinggal hendaklah ditambah. (d) Sekiranya pembetulan atau pindaan yang perlu dilakukan adalah banyak. manakala PA yang terdahulu dibatalkan. dan pembetulan atau penambahan tersebut hendaklah ditandatangan secara berdigit oleh PUPN terhadap keseluruhan PA. (b) Sekiranya sahih. (c) Setiap pindaan atau pembetulan atribut hendaklah direkodkan secara berdigit untuk semakan. kemaskinian NDCDB hendaklah dibuat terdahulu terhadap atribut yang perlu dipinda atau dibuat pembetulan dan hendaklah disahkan secara tanda tangan berdigit oleh PUPN. dan pindaan atau pembetulan atribut pada PA yang dijana ditunjukkan dengan warna merah seperti berikut. mengikut budi bicara PUPN. data yang tersilap hendaklah dipotong dan dibetulkan. 64 .ii.

3 PUPN hendaklah memaklumkan kepada Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah mengenai apa-apa perubahan yang diperlukan ke atas pelan B1 akibat PA yang dipinda dan telah diluluskan secara tanda tangan berdigit.. Pengarah Ukur" 65 .1 Pelan Hakmilik Tanah (B1) dijana oleh Jabatan secara berdigit... 5... 5.. bahawa ini ialah salinan pelan yang betul lagi benar yang telah dibuat pada ..3.3...................... 5..3. 5..3 Pelan Hakmilik Tanah (B1) 5....2 Pelan B1 ini adalah janaan PA daripada NDCDB untuk kerja Jabatan dan JTB serta perlu ditanda tangani secara berdigit oleh Timbalan Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri (TPUPN).. bagi tujuan memperenggan lot yang diukur untuk pengeluaran Dokumen Hakmilik Tanah di PTG/PTD. bagi lot ……… di dalam .......3.... seperti ditunjuk di atas pelan …………… ....4 Sijil akuan di atas Pelan B1 yang dijana serta ditanda tangani secara berdigit adalah seperti berikut: “Adalah diakui mengikut seksyen 3 dalam Akta Pelan dan Dokumen Tanah dan Lombong (Salinan Fotograf) 1950 (Semakan 1980). jika berkaitan..(e) PUPN Pendaftar hendaklah Hakmilik memaklumkan atau Pentadbir kepada Tanah mengenai apa-apa pindaan yang diperlukan ke atas pelan hakmilik akibat daripada perubahan atau tambahan maklumat kepada PA yang telah diluluskan............

4 Penyediaan Pelan Warta 5. 66 . iii. yang dijanakan oleh sistem yang diguna pakai oleh JUPEM.3 Setiap DW dan PW diberikan nombor bersiri dan unik. 5. di mana di antaranya adalah: i.4. 5. Bagi kegunaan awam di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965.4.2 Draf Warta (DW) yang dijana oleh sistem berdasarkan kepada PUW hendaklah diperakukan terlebih dahulu oleh pemohon atau ABT yang berkaitan sebelum PW disediakan. iv. Kawasan Penempatan Berkelompok mengikut Seksyen 4 dan 5 Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 (Akta 530). vi. Kawasan Pilihanraya mengikut Seksyen 7 Akta Pilihanraya 1958. 1959 (Akta 298). ii. v. Kawasan Rizab Melayu mengikut Enakmen Rizab Melayu. JUPEM juga menyediakan Pelan Warta (PW) bagi tujuan pewartaan mengikut undang-undang yang ada.5. Kawasan dan Tempat Larangan mengikut Akta Kawasan dan Tempat Larangan.1 Selain daripada menyediakan PA dan PA(B). Hutan simpan mengikut Seksyen 7 Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313).4.

pelan pra-hitungan yang diserahkan ke Jabatan hendaklah berasaskan NDCDB dan dijana oleh Jabatan bagi maksud pengeluaran Pelan Lot bagi Sijil Melombong tersebut.4 Maklumat yang terkandung di dalam DW dan PW adalah sebagaimana maklumat bagi penyediaan pelan berkaitan permohonan Hakmilik Tanah. kecuali.4. iii. Manakala contoh format PW seperti di Lampiran “T2” 5.5 Contoh format DW adalah seperti di Lampiran “T1”. dan Atribut tambahan yang tidak terkandung di dalam NDCDB tetapi diperlukan dalam permohonan warta seperti No. Nombor Plot bagi DW dan PW. 5. Sijil Akuan Warta.4.5. v.5.5 Penyediaan Pelan Akui Pajakan Melombong 5.1 Sebelum PA Pajakan Melombong boleh disediakan. Nombor siri DW dan PW.2 Bagi kerja JTB. 5. Atribut di ekstrak daripada NDCDB jika berkaitan. iv. 67 . terlebih dahulu pelan lot bagi tujuan Sijil Melombong (Mining Certificate) hendaklah disediakan berasaskan NDCDB oleh Jabatan bagi tujuan mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) melalui PTG berkaitan. ii.5. Gazet dan lain-lain. i.

i.3 Kaedah dan proses pengukuran bagi menyediakan Sijil Melombong ini adalah sama seperti mana pengukuran bagi tujuan pengeluaran hakmilik tanah 5.6.6.5 Format PA Pajakan Melombong dan tatacara penyediaannya adalah sebagaimana tatacara penyediaan PA bagi hakmilik tanah. 5.5.5.6.7 Tandatangan Berdigit 5.5.5. 5. 68 .2 PM hendaklah disediakan sebagaimana tatacara penyediaan PW kecuali yang melibatkan ukuran di lapangan.4 PA Pajakan Melombong hanya boleh disediakan setelah Sijil Melombong diluluskan oleh PBN. 5. semua data dan pelan yang dijana adalah dalam bentuk berdigit sepenuhnya.6.3 Sebarang pindaan terhadap PM adalah sebagaimana tatacara pindaan PA.4 Maklumat yang terkandung di PM adalah sebagai mana PA dengan maklumat tambahan seperti berikut. ii. 5.7. Tujuan Ukuran Pelbagai Nombor Siri PM 5.1 Pelan Multi Purpose (PM) disediakan untuk menggambarkan kedudukan suatu plot bagi kerja ukuran pelbagai yang dibuat atau diterima oleh Jabatan dari semasa ke semasa.1 Di dalam persekitaran eKadaster.6 Penyediaan Pelan Multi Purpose 5. 5.

5.Penghantaran.6 Terdapat dua (2) kaedah bagi menurunkan tandatangan berdigit ini iaitu.4 Adalah menjadi tanggungjawab PUPN. Secara atas talian (on-line) Secara luar talian (off-line) 5.5 Segala maklumat seperti user ID atau password yang berkaitan dengan PKI hendaklah dijaga serta disimpan oleh pihak yang terbabit dengan rahsia dan berhati-hati agar PKI tersebut tidak disalah guna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. i.7. pemprosesan dan penjanaan hasilhasil pengukuran adalah secara atas talian (on-line) melalui portal yang disediakan oleh Jabatan.7.7.7.2 Bagi menjamin kredibiliti dan akauntabiliti data ukuran serta pelan-pelan yang dihasilkan.7 Bagi proses tandatangan berdigit secara atas talian (on-line). PUPN dan JTB akan melaksanakannya menggunakan portal 69 .7. penerimaan. ii. Akta Tanda Tangan Berdigit 1997 sahaja yang boleh digunakan bagi tanda tangan berdigit ini. 5. 5. 5. TPUPN dan JTB supaya memastikan semua dokumen dan pelan yang ingin ditandatangani adalah teratur dan betul sebelum membuat tandatangan berdigit. 5. maka data dan pelan yang dihasilkan perlu ditandatangani secara berdigit (PKI) dengan yang menggunakan Prasarana Kekunci Awam dibangunkan oleh Jabatan.3 Hanya Trusted Certification Authority yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia di bawah Akta A562.7.

yang telah dibangunkan oleh Jabatan.8. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap edaran dokumen dan output berkaitan Jabatan yang dimuat turunkan dan perlulah mengesahkan penerimaan dokumen dan output berkaitan yang dimuat turun tersebut bagi kepentingan keselamatan data.8 Penyerahan Dokumen ke KOMMS atau Laman Web JUPEM2U 5.1 Lapisan maklumat GLMS merupakan dan lapisan maklumat yang mengandungi berkaitan geografi ukuran permohonan tanah. 5. 5.1 Output berkaitan yang dijana dan disahkan secara berdigit oleh PUPN. 70 . 5. atau mengikut kesesuaian dan budi bicara PUPN. Manakala bagi tandatangan berdigit secara luar talian (off-line) pula akan dilakukan secara setempat di komputer masing-masing melalui perisian yang dibangunkan oleh Jabatan dengan membuat sekali sahaja muat turun (download) daripada portal Jabatan.9. 5.9 Lapisan GIS Layer Management System (GLMS) 5.8.8. Lapisan GLMS ini hendaklah mengandungi lapisan-lapisan berikut.2 Urusan memuat turun data tersebut hendaklah dibenarkan kepada pegawai atau kakitangan PTG/PTD yang didaftarkan dengan Jabatan dan hendaklah sentiasa dikemaskinikan. hendaklah disimpan di dalam pangkalan data yang ditetapkan Jabatan dan dimaklumkan kepada pihak PTG/PTD supaya urusan muat turun data dapat digunakan untuk Sistem Komunikasi Pejabat Tanah (KOMMS). TPUPN atau JTB.3 Agensi Berkaitan Tanah (ABT) atau badan-badan lain yang diberi kebenaran secara bertulis oleh KPUP.

iv.2 sempadan pentadbiran (eAdmBdy) warta (eWarta) maklumat Permohonan Ukur (Lapisan PU) jalan (eJalan) nama kampung (eTownKg) hidrografi (eHidro) bangunan / building foot prints (eBangunan) grid (eGrid) GLMS boleh dikemaskini sama ada melalui Lapisan penawanan di lapangan termasuk butiran ofset atau secara pendigitan data raster. ii.2 Sempadan Negeri Sempadan daerah Sempadan mukim/pekan/bandar/seksyen naiktaraf / perubahan sempadan Sebarang pentadbiran hendaklah dikemaskinikan mengikut Warta Sempadan Pentadbiran yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri.9. ii.4.9.3 Sempadan pentadbiran hendaklah berasaskan kepada garisan sempadan lot di NDCDB kecuali bagi 71 . vii. vi.4. 5. 5. 5. 5.1 Lapisan sempadan pentadbiran terbahagi kepada 3 iaitu: i.3 JUPEM Negeri bertanggungjawab membentuk. viii.9.9.9.1.4. v.9. 5.4 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Sempadan Pentadbiran 5. menawan dan menyelenggara lapisan-lapisan GLMS seperti di para 5.i. iii.9. iii.

sempadan pentadbiran yang telah diwartakan terlebih dahulu. *.bmp.5 Bagi kes naik taraf atau baru kod-kod pewujudan Lapisan pentadbiran daerah/mukim/bandar/pekan Sempadan Pentadbiran.9.4. 5.9.4 Bagi kawasan yang tiada lot berimilik atau sempadan semula jadi seperti butiran hidrografi. 72 .img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.4. 5. Peta Topografi atau pelan lain yang diterima oleh Jabatan.4. *. permatang dan garisan lurus stesen trigonometri hendaklah dibuat pendigitan berdasarkan Pelan Warta.9. 5. 5.tiff.6 Sumber data hendaklah berasaskan data vektor atau pun raster.7 Keterangan Pentadbiran Lampiran “U”. *.9. Pendigitan daripada data raster.8 Kaedah pengemaskinian maklumat Lapisan attribut adalah untuk Lapisan Sempadan seperti mengikut format Sempadan Pentadbiran. 5. (a) Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *.4. i. pada hendaklah juga dikemaskinikan di NDCDB.4.9.jpg.

5. Kaedah Keyboard Entry.(b) Melaksanakan secara pendaftaran imej raster dengan on-screen digitizing keperluan minimum 4 tanda rujukan. ii.2 Lapisan warta terbahagi kepada 5 iaitu: i. (c) Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polygon. iii. (b) Maklumat-maklumat yang perlu di key-in adalah bearing dan jarak / koordinat.1 JUPEM Negeri bertanggungjawab untuk mengemaskinikan semua Pelan Warta sedia ada di Jabatan ke dalam Lapisan Warta.9. (d) ii. 5. v.5. (a) Lapisan juga boleh diwujudkan dengan menggunakan fungsi Coordinate Geometry (COGO) eGLMS.5 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Warta 5.9. (c) Mengemaskini maklumat attribute. Hidro Jalan Pelbagai SPR Kawasan Lot 73 . Mengemaskini maklumat attribute.9. iv. yang terdapat dalam modul 5.

(c) Bagi objek yang mempunyai bentuk arc. *. *. 74 . (a) Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. Pendigitan daripada data raster.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.9.5.bmp.tiff. (d) Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polygon atau polyline. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan.4 Pengemaskinian Lapisan Warta boleh dilaksanakan berdasarkan seperti berikut: i. adalah 5.5. (e) Mengemaskini maklumat-maklumat mengikut lapisan yang berkaitan. *. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.3 Keterangan attribut untuk Lapisan Warta mengikut format seperti di Lampiran “E”.9. (b) Minimum diperlukan empat (4) tanda rujukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara on-screen digitizing.5.jpg.

dwg. ii.9. String line hendaklah mengikut turutan kod butiran sebagaimana Lampiran “W” dan hendaklah dalam bentuk polyline atau polygon.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i. 5. pendigitan data raster dan import data (vektor). (d) Mengemaskini maklumat di dalam attribute table.shp.6. (b) Hanya objek yang ingin diwartakan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data mengikut lapisan. 75 .dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.ii.9. (c) Extraction dibolehkan lapisan. *. Keterangan attribut untuk Lapisan Jalan adalah mengikut format seperti Lampiran “V”. (a) Sumber data hendaklah di dalam format *.dxf. daripada untuk NDCDB tujuan juga pewujudan 5.6 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Jalan Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan jalan iaitu daripada butiran ofset. *. Sumber data diperoleh daripada fail PU**JLN yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat string line dan nama jalan. *. Import data (vektor).

dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.shp.6.iii. Mengemaskini maklumat nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan di dalam attribute table. *.9. *.tiff. Sumber data hendaklah di dalam format *.2 Pendigitan daripada data raster i.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. 5. *.dwg.dxf. v. *. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon.bmp.jpg.9. iii. *. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel. iv. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan. ii. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. Nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan hendaklah dikemaskini di dalam attribute table. 5.6. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan.3 Import data (vektor) i. 76 . *.

Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk point. ii.1 Pendigitan daripada data raster i. Hanya objek jalan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data. Mengemaskini maklumat nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan di dalam attribute table.tiff. iii. Mengemaskini maklumat nama objek (nama adalah kampung) dan kod kategori kampung di dalam attribute table. *. *. 77 . 5. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *.7. iii. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.7 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan TownKg Terdapat dua kaedah pengemaskinian maklumat lapisan townkg iaitu secara pendigitan daripada data raster dan import data (vektor). *.jpg. Keterangan attribut untuk Lapisan TownKg mengikut format seperti Lampiran “X1”.9.bmp.9. 5.ii. iv.

2 Import data (vektor) i. iii. hendaklah mengikut turutan kod Lampiran “W” dan String line butiran sebagaimana hendaklah dalam bentuk polyline atau polygon.8 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Hidro Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan jalan iaitu daripada butiran ofset.5. Hanya objek kampung sahaja yang akan di ekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data. pendigitan data raster dan import data (vektor).dwg.9. *.dxf. Sumber data diperoleh daripada fail PU**HDR yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat string line dan nama hidro.8. 5. Keterangan attribut untuk Lapisan Hidro adalah mengikut format seperti Lampiran “X2”. *. Mengemaskini maklumat nama objek (nama kampung) dan kod kategori kampung di dalam attribute table. ii. *. 5.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i.9.9. 78 . Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table.shp.7. ii. Sumber data hendaklah di dalam format *. iii.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.

bmp.shp. v.8. Sumber data hendaklah di dalam format *.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. *.8. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.5. iii. 79 . 5. *.9. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan.tiff.2 Pendigitan daripada data raster i. *. Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table. *. *. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing.9. ii. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon.3 Import data (vektor) i. *. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.dwg.dxf. iv. ii.jpg. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. Hanya objek hidro sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data.

jpg.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i. Mengemaskini maklumat nama objek (nama string line dan nama bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table. *. Sumber data diperoleh daripada fail PU**BGN yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat bangunan.9.9 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Bangunan Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan bangunan iaitu daripada butiran ofset. String line hendaklah mengikut turutan kod butiran sebagaimana Lampiran “W” dan hendaklah dalam bentuk polygon. 5.9. Keterangan attribut untuk Lapisan Bangunan adalah mengikut format seperti Lampiran “X3”.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. 5.iii. *. Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table.bmp. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara on- 80 .9. iii. ii. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. pendigitan data raster dan import data (vektor). 5.2 Pendigitan daripada data raster i.tiff. *.9.9. ii.

Mengemaskini maklumat nama objek (nama objek bangunan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table. iv.screen digitizing.9.9.4 Contoh nama fail bagi mengemaskini Lapisan GLMS adalah seperti di bawah. Hanya data.9.shp.dwg. 5. Mengemaskini maklumat nama objek (nama bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table. 81 . Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon. v.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. *.3 Import data (vektor) i. Fail Prefix untuk setiap fail adalah sebagaimana di Lampiran “C”. *. 5.dxf.9. ii. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel. iii. iii. Sumber data hendaklah di dalam format *. *. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan.

BIL.2 Kejituan data NDCDB adalah di bawah had 0.10.10. NAMA FAIL PUSELBGN11_2009 KETERANGAN PUSEL = JUPEM Selangor BGN = Jenis Lapisan adalah bangunan 11_2009 = Bilangan nombor fail 2. 1. PUSELHDR11_2009 PUSEL = JUPEM Selangor HDR = Jenis Lapisan adalah hidro 11_2009 = Bilangan nombor fail 5.10.3 Data-data ukuran lama yang berkejituan rendah (Ukuran Kelas kepada Ketiga dan Ukuran Data-data Demarkasi) ini hendaklah dibuat dipastikan menjalani proses migrasi data (transpose NDCDB).050m bagi kawasan bandar/ pembangunan baru dan di bawah had 0. hendaklah pengenalan bagi tujuan mengenal pasti tahap kejituan dan tidak digunapakai maklumatnya sebagai asas pengukuran baru.1 NDCDB hendaklah berasaskan kepada Unjuran CassiniSoldner Geosentrik (Datum GDM2000).100m bagi kawasan-kawasan lain. 82 . 5. 5.10 Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan (NDCDB) 5. PUSELJLN11_2009 PUSEL = JUPEM Selangor JLN = Jenis Lapisan adalah jalan 11_2009 = Bilangan nombor fail 3.

10.5.4 PUPN hendaklah memastikan ukuran-ukuran lama yang berkejituan rendah tersebut dinaiktaraf kepada NDCDB dari semasa ke semasa.6 Tindakan bersesuaian para 5.10. 7. anjakan tanda sempadan atau kecacatan dalam pengukuran terdahulu. PEMAKAIAN Dalam keadaan terdapat percanggahan prosedur yang dibekalkan melalui Pekeliling ini dengan yang diperuntukkan melalui Pekeliling-pekeliling KPUP sebelumnya. PERKARA AM Walau apa pun yang diperuntukan di dalam Pekeliling ini. maka ketetapan yang dibuat dalam Pekeliling ini hendaklah diterimapakai.10. PUPN bolehlah menggunakan budibicaranya untuk menerima kerja yang tidak menepati sepenuhnya kehendak-kehendak yang dinyatakan dengan alasan yang munasabah. 5. 5.7 Sebarang kemaskinian pada NDCDB hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh PUPN. Pegawai Ukur atau JTB hendaklah mendapatkan bukti lengkap bagi menentukan sama ada perbezaan itu disebabkan oleh pertindihan sempadan.10. 6.10.5 hendaklah selanjutnya diambil mengikut budi bicara PUPN 5.5 Jika terdapat perbezaan di antara nilai koordinat tanda sempadan di atas tanah dengan nilai di atas Pelan Akui atau NDCDB. 83 . menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Jabatan.

8. Namun demikian. cadangan mengenai mana-mana bahagian yang memerlukan penambahbaikan adalah amat dihargai dan bolehlah disalurkan ke Bahagian Kadaster Ibu Pejabat JUPEM untuk tindakan susulan sewajarnya. Sekian. KADIR BIN TAIB ) Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia 84 . maka Pekeliling KPUP Bilangan 3 Tahun 2003 adalah dengan ini dibatalkan. 9. PEMBATALAN Dengan berkuatkuasanya Pekeliling ini. terima kasih. Walau bagaimanapun. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ( DATO’ PROF. DR. PENAMBAHBAIKAN Langkah-langkah yang perlu telah diambil semasa menggubal garis panduan amalan kerjaluar dan pejabat ini supaya ianya selengkap mungkin. 10. ABD. PELAKSANAAN Pekeliling ini hendaklah dikuatkuasakan penggunaannya mulai tarikh ianya dikeluarkan. semua ukuran kadaster yang telah dijalankan mengikut Peraturan Ukur Kadaster 2002 dan Pekeliling KPUP Bilangan 3 Tahun 2003 masih boleh diterima sehingga 31 Disember 2009.

Salinan kepada: Agihan Dalaman: Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Pengarah Ukur Bahagian Kadaster Pengarah Ukur Bahagian Pemetaan Agihan Luaran: Setiausaha Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia 85 .

LAMPIRAN “A” CARTA ORGANISASI JUPEM NEGERI PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN PA TIMBALAN PENGARAH UKUR PENAWANAN DATA TIMBALAN PENGARAH UKUR PANGKALAN DATA SEKSYEN HAK MILIK TANAH (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN STRATA/STRATUM/MARIN (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN NDCDB (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN PDUSSM (PENOLONG PENGARAH UKUR ) CAWANGAN PU CAWANGAN SSM CAWANGAN STANDARD NDCDB CAWANGAN STANDARD PDUSSM CAWANGAN CRM CAWANGAN INSPEKTORAT CAWANGAN PELAN WARTA CAWANGAN KHIDMAT PELANGGAN CAWANGAN MULTI PURPOSE CADASTRE CAWANGAN PELAN BERDIGIT PEJABAT UKUR DAERAH UTARA PEJABAT UKUR DAERAH TENGAH PEJABAT UKUR DAERAH SELATAN CAWANGAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN CAWANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT .

TEKNIK UKUR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .LAMPIRAN "B" ROLE PENGGUNA MODUL BIL ROLE ID SPPK JAWATAN KERJA Kehadiran Kerja TSM Kehadiran Kerja CRM Diari Kerja Pejabat Diari Kerja TSM Diari Kerja Tuntutan Elaun Tuntutan CRM Perjalanan Dalam Kerja Lebih Masa Negeri CUTI Permohonan Permohonan Permohonan Cuti Lanjutan Cuti Cuti 1 KPPU/PPU 2 JURUUKUR DAERAH 3 PENGUKUR 4 PENYOKONG 5 PENTADBIRAN 6 SA 7 ENTRY PU / TPU / PPU / PPU JUD PENGUKUR KETUA CAWANGAN PEGAWAI TADBIR PTM / PPTM JURUTEKNIK / PEM. TEKNIK UKUR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x BIL ROLE ID SPPK JAWATAN Papar Carta Pendaftaran Organisasi Pekerja Edit Maklumat Edit Maklumat MODUL ORGANISASI Akaun Pengguna Carian Pekerja (general info) Bina Carta Org Pengurusan Carian Kump Kerja Maklumat JTB PENYELENGGARAAN Konfigurasi Kalendar Cuti Set Role + Reset 1 KPPU/PPU 2 JURUUKUR DAERAH 3 PENGUKUR 4 PENYOKONG 5 PENTADBIRAN 6 SA 7 ENTRY PU / TPU / PPU / PPU JUD PENGUKUR KETUA CAWANGAN PEGAWAI TADBIR PTM / PPTM JURUTEKNIK / PEM.

... hari Sabtu.................. ZAIDI BIN JABIT SYAHRULNIZAM BIN SHAMSUDIN 790422-03-5799 680121-01-5877 750727-06-5749 791202-14-5499 810408-02-6031 800828-02-5239 J29 R4 R1 R1 R1 R1 Peringatan : 0 X H S V P TR Tidak hadir Kedatangan Cuti Am Bergaji Cuti Sakit Bergaji Hari-hari tidak bekerja (spt....P KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA ....... K...... ..LAMPIRAN “B1” JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Laporan Kehadiran Kerja Luar Jabatan Ukur Negeri Daerah : : Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya PEJABAT UKUR DAERAH W...........P KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA Bulan Nama Pegawai Kerja Luar : : MAC.......P Pangkat 01 02 X X X X X X 03 X X X X X X 04 X X X X X X 05 X X X X X X 06 X X X X X X 07 08 09 10 X X X V X X 11 X X X X X X 12 X X X X V X 13 X X X X X X 14 15 16 X X X X X X 17 X X X X X X 18 X X X V X X 19 X X X X X X 20 X X X X X X 21 22 23 X X X X X X 24 X X X X V X 25 X X X X X X 26 27 X X X X X X X X X X X X 28 29 30 X X V X X X 31 P P P P P P ROSDI BIN CHE MAN HAMIDI BIN MURAH MARZUKI BIN MAT YA'ACOB MASHELMY AFFENDY BIN MASKIRAN MD.. Jurukur Daerah PEJABAT UKUR DAERAH W.tiap hari dalam sebulan Nama No......... .Ahad dan Cuti-Cuti tanpa gaji) Cuti biasa yang bergaji Di Pejabat Cuti Tanpa Rekod Pegawai Kerja Luar . 2009 ROSDI BIN CHE MAN Tiap ......

32 353.1 542.00 Purata 4. siap ukuran 102A 102A 4 0 174. ikatan dan tanam bkb 102A 102A 102A 102A 102A 5 2 0 0 3 262.00 0 0 0 0 0 0 5 0 30 30 630.25 sebulan Tarikh Fail Kelas Ukur Berkesan Stesen Meter Tidak Berkaitan Stesen Meter Bil Lot Lu as Bil Batu Sempadan BKBB BKB BKU Bil.8 840. semakan 102A 102A 102A 102A 102A 12 10 2 6 4 686.9 300.7 1254.5 310.7 54.00 Tanam BKB Mesyuarat dan membuat tuntutan Jumlah 100.00 0 0 0.76 .LAMPIRAN “B2” Diary Kerja e TSM (Mac 2009) Cawangan : PEJABAT UKURDAERAH W.6 0 7433. siap Hujan.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 6 6 30 30 30 30 30 Sub close. tanam BKB.4 40. ikatan dan tanda baca Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP272_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP135_2008 PUWP135_2008 102A 102A 102A 102A 6 4 3 2 685.00 0.9 131.00 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 6 6 30 30 30 30 30 Cari kawasan. KP : 790422-03-5799 Jawatan (Gred) : PEMBANTUTEKNIK UKUR (J29) Gaji : RM 2015. semakan.7 166.00 30.00 0.0 188.P KUALALUMPUR/PUTRAJAYA Jabatan Ukur : JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN/PUTRAJAYA Nama : ROSDIBIN CHE MAN No.4 0 0 74.7 136. Buruh Penilaian KM Catitan Mutu Cepatan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HUJUNG MINGGU PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU 102A 102A 102A 102A 102A 10 8 8 5 6 584.00 0. pergi ke pejabat Ukuran Ukuran.12 998.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 6 30 30 30 30 Close traverse Tanam BKB Tanam BKB Tanam.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 30 30 30 30 30 Ukuran. semakan traverse Tanam BKB Tanam BKB Refix.00 0 0 0. ukuran Ukuran Ikatan tanda lama.00 0.97 0.

Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu WPKL Putrajaya WP Labuan PUJ PUK PUKN PUM PUNS PUPHG PUPP PUPK PUPS PUSEL PUT PUWP PUWPP PUWPL JUJ JUK JUKN JUM JUNS JUPHG JUPP JUPK JUPS JUSEL JUT JUWP JUWPP JUWPL PUBLJ PUBLK PUBLKN PUBLM PUBLNS PUBLPHG PUBLPP PUBLPK PUBLPS PUBLSEL PUBLT PUBLWP PUBLWPP PUBLWPL TUJB TUKB TUKNB TUMB TUNSB TUPHGB TUPPB TUPKB TUPSB TUSELB TUTB TUWPB TUWPPB TUWPLB PUJB PUKB PUKNB PUMB PUNSB PUPHGB PUPPB PUPKB PUPSB PUSELB PUTB PUWPB PUWPPB PUWPLB PUBLJB PUBLKB PUBLKNB PUBLMB PUBLNSB PUBLPHGB PUBLPPB PUBLPKB PUBLPSB PUBLSELB PUBLTB PUBLWPB PUBLWPPB PUBLWPLB TUJW TUKW TUKNW TUMW TUNSW TUPHGW TUPPW TUPKW TUPSW TUSELW TUTW TUWPW TUWPPW TUWPLW PUJW PUKW PUKNW PUMW PUNSW PUPHGW PUPPW PUPKW PUPSW PUSELW PUTW PUWPW PUWPPW PUWPLW .LAMPIRAN “C” CARA PENOMBORAN FAIL UKUR MENGIKUT NEGERI JUPEM Negeri Temp Fail Jabatan TUJ TUK TUKN TUM TUNS TUPHG TUPP TUPK TUPS TUSEL TUT TUWP TUWPP TUWPL Fail Jabatan Temp LS Precomp LS Precomp Temp Strata Strata Jabatan Temp LS Strata JSJ JSK JSKN JSM JSNS JSPHG JSPP JSPK JSPS JSSEL JST JSWP JSWPP JSWPL LS Strata Temp Warta Warta Johor Kedah Kelantan Melaka NS Pahang P.

Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu WPKL Putrajaya WP Labuan Multipurpose PUJG PUKG PUKNG PUMG PUNSG PUPHGG PUPPG PUPKG PUPSG PUSELG PUTG PUWPG PUWPPG PUWPLG Trabas PUJT PUKT PUKNT PUMT PUNST PUPHGT PUPPT PUPKT PUPST PUSELT PUTT PUWPT PUWPPT PUWPLT Admin Bdy PUJADM PUKADM PUKNADM PUMADM PUNSADM PUPHGADM PUPPADM PUPKADM PUPSADM PUSELADM PUTADM PUWPADM PUWPPADM PUWPLADM Bangunan PUJBGN PUKBGN PUKNBGN PUMBGN PUNSBGN PUPHGBGN PUPPBGN PUPKBGN PUPSBGN PUSELBGN PUTBGN PUWPBGN PUWPPBGN PUWPLBGN Hidro PUJHDR PUKHDR PUKNHDR PUMHDR PUNSHDR PUPHGHDR PUPPHDR PUPKHDR PUPSHDR PUSELHDR PUTHDR PUWPHDR PUWPPHDR PUWPLHDR Jalan PUJJLN PUKJLN PUKNJLN PUMJLN PUNSJLN PUPHGJLN PUPPJLN PUPKJLN PUPSJLN PUSELJLN PUTJLN PUWPJLN PUWPPJLN PUWPLJLN Town Kg PUJTKG PUKTKG PUKNTKG PUMTKG PUNSTKG PUPHGTKG PUPPTKG PUPKTKG PUPSTKG PUSELTKG PUTTKG PUWPTKG PUWPPTKG PUWPLTKG .JENIS-JENIS PENDAFTARAN FAIL UKUR MENGIKUT NEGERI JUPEM Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka NS Pahang P.

Alamat pemohon 8. 4. Alamat pemohon 7. 3. Senarai tanah yang di ambil yang perlu diukur.LAMPIRAN “C1” MAKLUMAT YANG PERLU DIMASUKKAN KE DALAM PANGKALAN DATA DAFTAR FAIL UKUR 1. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan PTD/PTG/MMKN Borang 9A/9B/9C Dokumen Tambahan 6. Nombor rujukan Warta Pengambilan 8. 5. 6. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MMKN atau salinan Hakmilik sementara ( QT ) Dokumen Tambahan 5. Nombor resit / Bayaran Upah Ukur 2. FAIL JABATAN UNTUK PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN / CANTUMAN LOT 1. FAIL JABATAN UNTUK PEMBERIMILIKAN 1. 4. 2. Nombor resit / Bayaran Upah Ukur 3. . 3. Senarai nama pemohon 6. 4. 2. 2. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MMKN / MB Borang ‘K’ Sijil pelepasan Bayaran Upah Ukur Dokumen Tambahan 7. 3. 5. FAIL JABATAN UNTUK PENGAMBILAN BALIK TANAH 1. Senarai nama pemohon 7.

6. Nombor rujukan kelulusan dari Pihak Berkuasa Jika Ada 6. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MB/MMKN Sijil pelepasan Bayaran Upah Ukur 5. FAIL UKUR HAKMILIK DARI JTB UNTUK PENGAMBILAN BALIK TANAH Dokumen sokongan yang diperlukan 1. 2. 5. 5. Nama Pemohon / Agensi Dokumen Tambahan 3.4. 3. 3. Surat daripada JTB Pre-comp Ascii Salinan Pelan yang diluluskan MMKN/PTG/PTD Surat Kelulusan MMKN/PTG/PTD Salinan Borang yang diluluskan spt Borang 9A/9B/9C/12A / 12B/ 12D/7D Salinan resit bayaran untuk Pelan Hakmilik. FAIL UKUR HAKMILIK DARI JTB 1. Salinan Warta Pengambilan. Borang ‘K’ Dokumen Tambahan 6. Nombor rujukan Surat dari Agensi 2. 4. 5. . Salinan Hakmilik 7. 4. 7. 4. 62 KTN ) 1. FAIL JABATAN UNTUK PEWARTAAN ( Sek. 2. 3. Surat daripada JTB Pre-comp Ascii Salinan Pelan yang di perakui oleh PTG/ PTD / JKPTG Negeri Surat Kelulusan/Persetujuan dari PTG/PTD/JKPTG Negeri. 2. FAIL WARTA ( Pewartaan di bawah Akta lain selain KTN ) 1.

3 15 Y PUNo 2. Seksyen 2 3 5. 16.PUQTKey 7 35 11. 23.pub.Unit 8. 15.pul. 22. 18. 19. 17. 2 2 N Daerah 2 2 N Daerah 2 2 N Mukim 2 2 N Mukim 2 2 N Seksyen 2 3 N Seksyen 2 3 N PUNo 2.mmss) Y Distance 10 Y Unit 16. Negeri 1. 9 2 N PUQTKey 7 35 N SvyFees 10 N MarkDescFrom 10 13 Y LandUseCode 11 2 N SerialFrom 10 Y LandTitleCode 13 2 Y NorthFrom 12 N SijilAkaunNo 15 EastFrom 12 N Remarks 12 Bearing 15 9 (deg.2 2 N Negeri 1. Type (Char) Null Field Desc.puf . Mukim 2 2 4.AreaCal14 16 14. 20. 10100100012-2002-1. e. Daerah 2 2 3.g. 3 15 N PTNo 2.mmss) Y DistanceCal 18 10 Y Class 19 2 N LineCode 20 2 N LineType 21 2 N xxx. 26.pul No BOUNDARY PU DETAILS Null Field Desc. 21. Name xxx. Type (Char) 1.pud Null N N N N N N Y Y Y Y N N Y Y The file name should follow the PU number (Negeri + Daerah + Mukim + Seksyen + PUNo). 24.17 2 N MarkDescTo 10 13 Y SerialTo 10 Y NorthTo 12 N EastTo 12 N BearingCal 15 9 (deg. UPI 6 16 10. PUNo 3. 10100100012-2002-1.2 2 2. Type (Char) N Negeri 1. 9 2 12. 2 8 7. PTNo 4.LAMPIRAN “C2” DIGITAL PU ASCII LOT Field Desc.pub xxx. 25. 10100100012-2002-1. QTNo 16 9. 2 15 6. 4 8 N LoNo 30 Y Lot 7 Y FileNo 30 Y QTNo 16 Y Area 5 16 Y UPI 6 16 Y Unit 8.ApArea 12 16 13. Lot 7 8.

7 = PERINDUSTRIAN. PUNo) for PU Composite keys are unique. e. 16 = Putrajaya 2 Composite key using (Negeri.g. 4 = PERLOMBONGAN. 14 = Wilayah Persekutuan KL. GPS = GPS 11 0 = TAPAKPASAR.g. PN = PAJAKAN NEGERI. 9 = PUSAT REKREASI. I = Inch. 3 = PERUSAHAAN.mmss e. 1 = PERTANIAN. GN = GERAN NEGERI. Seksyen.3010 16 Distance Unit F = Feet. non duplicate Do not join the composite key into a field Query e. 04 = Melaka.g. 12 = KEDIAMAN. 15 = KEDIAMAN DAN PERINDUSTRIAN 12 13 Approved Area GM = GERAN MUKIM. 8. H = Hectare. PTU = Peti Tanda Ukur.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . TAB = TandaatasBatu. 103. M = Square Meter.201168 M 1I = . Tp = Tanam Pastian. 2 = PERUMAHAN/KEDIAMAN. “ where Negeri=’01’ and Daerah=’10’ and Mukim=’12’ and Seksyen=’000’ and PUNo=’123/2001’ and PTNo=’123’ ” PU No e. Daerah. pkB = Paku Baru.g.856 M2 1 F2 = . index.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod = 25. PgKL =Pancang Konkrit Lama.3048 M 1L = . 6 = BANGUNAN. 03 = Kelantan. Pkt = Piket . TT = Tiada Tanda. PB = Paip Baru. 11 = PERDAGANGAN. PpBL = Pepaku Besi Lama. Database using Acre unit) 1A = 4046. PTNo) for lot (Negeri. 07 = Pulau Pinang. D = Depa (Kelantan) 1F = . R = Acre. WR = WARTA 14 15 Calculated area in metric value. Deg.g. BL = Batu Lama. TKL = Tiang Konkrit Lama. PL = Paip Lama. 08 = Perak. PM = PAJAKAN MUKIM.0.g 01 = Johor. Mukim. PL = PAJAKAN LOMBONG. PkL = Paku Lama. 14 = PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. PT123 (include prefix in database) 3 4 5 6 Total Area Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot 7 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + PUNo + ”*” + PTNo e.LAMPIRAN “C3” NOTES : 1 Negeri Code.01168 M . 11 = Terengganu. 10 = RUMAH IBADAT. 10 = Selangor.rod. 06 = Pahang.3.0254 M 1D = 2. BKL = Batu Konkrit Lama. Mukim. PgKK = Pancang Kayu Keras. Seksyen. 05 = Negeri Sembilan.0. ‘10010200012/2002*1000’ 8 A = Acre. L = Link. 09 = Perlis. 02 = Kedah. default to meter ‘M’ 10 BKB = Batu Konkrit Baru. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. 5 = TIDAK DINYATAKAN. ST = HAKMILIK STRATA. PpBB = Pepaku Besi Baru. PUNo.0 9 Area unit. 13 = KEDIAMAN DAN PERDAGANGAN. ‘123/2001’ and ‘124/2001-1’ Prefix ‘PT’ e. Daerah.g. F = Squere Feet.poles (ASCII using 0. e. 8 = TAPAK PERKUBURAN.

2 = Scaled Line.17 18 19 20 Distance unit. 2 = Second Class. 1 = Ki Line. 3 = Third 1 = Boundary. 2 = Connection Line. default to meter ‘M’ Calculated Distance in metric value 1 = First Class. 3 = Not Set . 3 = Boundary Connection 21 0 = Survey Line.

PUNo 3.AreaCal14 16 14. Type (Char) N Negeri 1. Type (Char) 1. 9 2 12. Lot 7 8. 23. Negeri 1. 20.pub xxx. Daerah 2 2 3. 26. Seksyen 2 3 5. 15. 10100100012-2002-1.pub.mmss) Y Distance 10 Y Unit 16. PTNo 4. 2 15 6. 2 8 7.pul No BOUNDARY PU DETAILS Null Field Desc. 17. 19. 4 8 N LoNo 30 Y Lot 7 Y FileNo 30 Y QTNo 16 Y Area 5 16 Y UPI 6 16 Y Unit 8.puf . 10100100012-2002-1.2 2 2. 3 15 Y PUNo 2. 21. 22. 10100100012-2002-1. 9 2 N PUQTKey 7 35 N SvyFees 10 N MarkDescFrom 10 13 Y LandUseCode 11 2 Y SerialFrom 10 Y LandTitleCode 13 2 Y NorthFrom 12 N SijilAkaunNo 15 EastFrom 12 N Remarks 12 Bearing 15 9 (deg. 24.mmss) Y DistanceCal 18 10 Y Class 19 2 N LineCode 20 2 N LineType 21 2 N xxx. 25.PUQTKey 7 35 11.LAMPIRAN “C4” PRECOMP ASCII LOT Field Desc. 16. Type (Char) Null Field Desc. Name xxx. QTNo 16 9.Unit 8. UPI 6 16 10. 3 15 N PTNo 2. e. 18. Mukim 2 2 4. 2 2 N Daerah 2 2 N Daerah 2 2 2 N Mukim 2 N Mukim 2 2 N Seksyen 2 3 N Seksyen 2 3 Y PUNo 2.pul.pud Null N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y N Y The file name should follow the PU number (Negeri + Daerah + Mukim + Seksyen + PUNo).17 2 N MarkDescTo 10 13 Y SerialTo 10 Y NorthTo 12 N EastTo 12 N BearingCal 15 9 (deg.ApArea 12 16 13.2 2 N Negeri 1.g.

4. CF FileNo Error! Bookmark 20 not defined. 9. Type (Char) 10 N StnID CF 20 No 1. 6. Field Desc. 11.CRM 14 (yyyymmddhhmmss) 14 (yyyymmddhhmmss) 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 50 xxx. 7. 8. 5. 12.PRECOMP ASCII CRM CRM Point Type (Char) Null Field Desc. 13. CF SurveyorName SurveyorIC DateAssign DateSurvey Negeri C Daerah C Mukim C Seksyen C InstSerial GPSAntSerial Remarks 50 14 8 (yyyymmdd) 8 (yyyymmdd) 2 2 2 3 20 20 50 N N N Y N N N N N N Y SurveyStart SurveyEnd WGS84_X_DMS WGS84_Y_DMS WGS84_Z RSOGDM_X RSOGDM_Y RSOGDM_Z CSGDM2000_X CSGDM2000_Y CSGDM2000_Z StdEast StdNorth StdErrEast StdErrNorth Remarks Name xxx. FileName Error! Bookmark not defined. 10. Null N 2. N Serial 20 N 3.pot N N N N N N N N N N N N N N N Y .

16 = Putrajaya 2 Composite key using (Negeri. 05 = Negeri Sembilan. PgKL =Pancang Konkrit Lama. PgKK = Pancang Kayu Keras. PkL = Paku Lama. PpBB = Pepaku Besi Baru. 08 = Perak. TKL = Tiang Konkrit Lama. PTNo) for lot (Negeri. 14 = Wilayah Persekutuan KL.g. 02 = Kedah. PUNo. index. 09 = Perlis.g. PL = PAJAKAN LOMBONG. non duplicate Do not join the composite key into a field Query e.g. pkB = Paku Baru. default to meter ‘M’ 10 BKB = Batu Konkrit Baru. 8. PpBL = Pepaku Besi Lama. R = Acre. Seksyen. Database using Acre unit) 1A = 4046.0 9 Area unit. 06 = Pahang.poles (ASCII using 0. PTU = Peti Tanda Ukur.3010 16 Distance Unit .g. 5 = TIDAK DINYATAKAN. PL = Paip Lama.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . BL = Batu Lama. 11 = Terengganu. 9 = PUSAT REKREASI. ST = HAKMILIK STRATA.LAMPIRAN “C5” NOTES : 1 Negeri Code. GPS = GPS 11 0 = TAPAKPASAR. PM = PAJAKAN MUKIM. 3 = PERUSAHAAN. TAB = TandaatasBatu. TT = Tiada Tanda. Daerah. 11 = PERDAGANGAN. 15 = KEDIAMAN DAN PERINDUSTRIAN 12 13 Approved Area GM = GERAN MUKIM. Tp = Tanam Pastian. ‘123/2001’ and ‘124/2001-1’ Prefix ‘PT’ e. PT123 (include prefix in database) 3 4 5 6 Total Area Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot 7 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + PUNo + ”*” + PTNo e. BKL = Batu Konkrit Lama. 2 = PERUMAHAN/KEDIAMAN.0. ‘10010200012/2002*1000’ 8 A = Acre.0.g. 07 = Pulau Pinang. 1 = PERTANIAN. GN = GERAN NEGERI. 8 = TAPAK PERKUBURAN. 103.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod = 25. Daerah. 13 = KEDIAMAN DAN PERDAGANGAN. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. H = Hectare. 04 = Melaka. PUNo) for PU Composite keys are unique. PB = Paip Baru. 6 = BANGUNAN. M = Square Meter. e. 4 = PERLOMBONGAN.mmss e. Pkt = Piket . 10 = Selangor. Seksyen. 03 = Kelantan. “ where Negeri=’01’ and Daerah=’10’ and Mukim=’12’ and Seksyen=’000’ and PUNo=’123/2001’ and PTNo=’123’ ” PU No e. 14 = PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. Deg.3. WR = WARTA 14 15 Calculated area in metric value.rod. Mukim. 7 = PERINDUSTRIAN.g 01 = Johor. 10 = RUMAH IBADAT. e. Mukim. PN = PAJAKAN NEGERI.856 M2 1 F2 = . 12 = KEDIAMAN.g. F = Squere Feet.

01168 M 17 Distance unit. 3 = Third 1 = Boundary. 3 = Not Set . 3 = Boundary Connection 21 0 = Survey Line. D = Depa (Kelantan) 1F = . default to meter ‘M’ 18 19 20 Calculated Distance in metric value 1 = First Class. 2 = Scaled Line. 2 = Second Class. L = Link. 2 = Connection Line.F = Feet.0254 M 1D = 2. 1 = Ki Line.201168 M 1I = .3048 M 1L = . I = Inch.

Data kerjaluar berdigit mengikut format JUPEM ASCII. Pelan bangunan yang diluluskan. Ada / Tiada ( √ atau . Salinan surat perjanjian jual beli (jika perlu). Perkiraan unit syer bagi petak atau petak tanah dan petak aksesori. (i) Perkara Borang 1 atau 1A (AHS 1985) beserta senarai jadual petak atau petak tanah dan petak aksesori. Sijil perakuan arkitek/jurutera profesional yang berdaftar.LAMPIRAN “D” BORANG PENGHANTARAN PELAN STRATA ( PERINGKAT I ) Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri Tuan. Sijil Akuan LJT . Lot Nama Projek : : : : Mukim/Bandar/Seksyen Daerah Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan: Bil. Salinan hakmilik kekal atau salinan hakmilik sementara bersama salinan/nombor PA. Rujukan JTB Rujukan LJT No.) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) . Pelan Strata XML termasuk pelan tandaan. Borang LJT 12. Permit ruang udara atau salinan surat permohonan permit ruang udara (jika berkenaan).

. Saya ingin menarik perhatian tuan kepada perkara-perkara berikut untuk pertimbangan.... 2... ♦ Lot tapak skim telah diukur semula dan semua sempadan telah ditandakan... 3.Salinan asal dokumen di atas telah dikemukakan kepada PTD/PTG pada ....... (Diisikan jika perlu) 1.... Saya mengesahkan serta bertanggungjawab bahawa: ♦ Semua dokumen yang dikemukakan di atas adalah teratur. 4. Pemaju/pemohon Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan . lengkap dan memenuhi kehendak Akta Hakmilik Strata 1985. 2.... ♦ Perkiraan unit syer telah dipersetujui oleh pemaju. (Nama dan Tandatangan Juruukur Tanah Berlesen) Salinan kepada: 1.

3. 13. Name 31 33 35 24 18 21 Blok Type (Char) 2 2 2 3 7 9 25 Y 20 30 Y 70 70 Y 50 12 8 (yyyymmdd) 10 10 8 (yyyymmdd) Y 8 (yyyymmdd) Y 14 14 254 60 10 70 40 Y Y Y Y Y Y Y N N N xxx. 18. 9. NOFAILUKURbelow24 BANGUNANNO BLOKNO 7 11 14 3 Field Desc.ptk . NOFAIL_PTG 12. NEGERI 1 2 Null N N N N N N Field Desc.LAMPIRAN “D1” JUPEM STRATA XML ASCII Skim No 1. 6. NOFAILUKUR24 TINGKATNO 4 8 Petak Type (Char) 30 9 58 10 10 20 1 Null Y N N N N Y N 20 20 Y V_KOD_UNITJAUH 27 30 Field Desc. 25.tgt xxx. 24. 11. 17.blk Y Y Y N N TARIKH_KEMASKINI51 Y KOD_JENISBLOK 25 Tingkat Type (Char) 30 15 9 49 Null Y N N N N Y N Field Desc. 2. 20. 28. 5. 21. 29. 27. NOFAILUKUR24 PAB 5 9 12 Type (Char) 30 25 15 73 20 1 20 Null Y Y N N Y N Y DAERAH MUKIM LOT 13 15 6 10 TINGKAT_UPI BIL_PETAK38 PETAKNO SEKSYEN SKIM BLOK_UPI 16 PETAK_UPI BIL_TINGKAT 10 20 10 BIL_AKSESORI39 KELUASAN 17 20 KELUASAN 17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI16 V_TINGGI 23 TINGGI KOD_KEGUNAANBANGUNAN 19 KOD_UNITLUAS NO_HAKMILIK Y NAMALAINBANGUNAN 22 50 10 Y N TINGGI16 KETINGGIAN_DARI_ARAS 26 Y 20 1 Y N NOFAIL_PT 28 TARIKH_KEMASKINI51 8 (yyyymmdd) N NAMALAINTINGKAT 29 50 8 (yyyymmdd) Y N KOD_KEGUNAANPETAK PETAKAKSESORIBERSANGKUTAN 32 10 7 N Y DIUKUR_OLEH TARIKH_SIAP BIL_PETAK 38 UNIT_SYER 34 36 10 30 8 (yyyymmdd) Y Y N PENGUKUR_NOIC 37 JADUAL_RASTER TARIKH_KEMASKINI51 BIL_AKSESORI TARIKH_TERIMA_SIJIL_AK_LJT12 40 39 TARIKH_LULUS_PERMOHONAN 41 BAYARAN_UKUR ULASAN_JUPEM NAMA_PEMAJU NAMA_PROJEK NORUJJUBL NORUJLJT 47 48 42 43 BAYARAN_PELAN 44 45 46 NOFAILUKUR_SEMULA KOD_TUJUANUKUR 50 51 49 30 2 8 (yyyymmdd) xxx. 14.skm TARIKH_KEMASKINI xxx. 4. NOFAILUKUR 10. PA 8. 7. 23. 16. 15. 22. 26. 19.

NOFAILUKUR24 PAB5 AKSESORINO KELUASAN17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI 16 V_TINGGI23 V_KOD_UNITJAUH27 AKSESORI_UPI Null Y Y N N Y N Y Y N N Field Desc. 14. 30. 24. 4. 29. 22. 8. 25. 5. 27.hab xxx. NOFAILUKUR24 PETAK_UPI12 AKSESORI_UPI57 Petak_Aksespri Type (Char) 30 73 67 8 (yyyymmdd) BDY Null Y N N N Field Desc. 16. 3. 26. 19. 15.mmss) 14 14 1 Null Y N Y Y Y Y N N N N HARTA_BERSAMANO KELUASAN 17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI16 V_TINGGI23 V_KOD_UNITJAUH27 KOD_JENISPETAK 63 9 67 20 1 20 20 1 30 8 (yyyymmdd) 9 67 20 1 20 20 1 8 (yyyymmdd) HARTA_BERSAMA_UPI BEARING G_JARAK A_JARAK UNIT 60 TARIKH_KEMASKINI51 58 59 ISISLANDLOT TURUTAN GUID 64 62 61 5 2 32 8 (yyyymmdd) TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 6. 10. 11. 9. NOFAILUKUR24 Harta_Bersama Type (Char) 30 52 55 Null Y N N Y N Y Y N N N Field Desc. 12. 7.JUPEM STRATA XML ASCII Aksesori Type (Char) 30 25 54 57 No 1.aks xxx. 17. Name Field Desc. 21.sbd . NOFAILUKUR24 UPI 53 56 Type (Char) 30 73 9 (deg. 20. 2. 28. 13. 23. 18.pak xxx.

NOFAILUKUR24 SKIM_UPI 65 68 OFFSETLINE Type (Char) 30 25 32 9 (deg. 28.JUPEM STRATA XML ASCII VTX No 1. 9. 19. 20. 11. 25. 15. 18. 5. 6. 22. 4. 27. 30. 8. 16.ldp xxx. 29. Name Field Desc.hse . 2. 7. 14.osl xxx. 12. NOFAILUKUR24 PAB 5 Land_Parcel Type (Char) 30 25 69 72 Null Y Y N N Y N Y N Field Desc. NOFAILUKUR24 UPI53 X Y 67 71 Type (Char) 30 73 12 12 2 5 32 32 8 (yyyymmdd) Null Y N N N N N N N N Field Desc.vtx xxx. 24. 10. 21.mmss) 13 8 (yyyymmdd) Null Y N N Y Y N Field Desc. 17. 23. 3. 13. NOFAILUKUR24 HOUSENO 66 70 House Type (Char) 30 9 43 20 1 8(yyyymmdd) Null Y N N Y N N OFFSET_LINEID BEARING56 JARAK58 LAND_PARCELNO KELUASAN17 9 34 20 1 10 8(yyyymmdd) HOUSE_UPI LAND_PARCEL_UPI KELUASAN17 A_KOD_UNITLUAS20 TARIKH_KEMASKINI51 TURUTAN62 ISISLANDLOT61 GUID64 BDY_GUID 73 TARIKH_KEMASKINI51 A_KOD_UNITLUAS20 UNIT_SYER34 TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 26.

2. 24. 4. 22. 8. 20. 13. 25. Name Field Desc. 12. 16. 6. 23. 21.JUPEM STRATA XML ASCII Keratan_Tegak Type (Char) 30 9 58 49 49 20 20 32 8 (yyyymmdd) No 1. 15. 18. 26. 7. 9. 30. NOFAILUKUR24 KERATANNO 74 75 Null Y N N N N Y Y N N KERATAN_UPI PARENT_UPI TINGGI16 TINGKAT_UPI8 76 KETINGGIAN_DARI_ARAS26 GUID64 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 14. 17. 19. 11. 10. 29. 5.krt . 3. 27. 28.

6 Mukim Code 7 Block No. Value in Meter 28 Land Office File Number. PN1234.g PUBLSEL1_2009. PUBLPP2_2009. 10 = Selangor. M = Square Meter. D. 04 = Melaka. 19 KodKegunaanBangunan.g.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M 2 = 1 M2 1 Rod2 = 25. GRN1234. 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1 9 Petak No.E 21 KS = Kuala Selangor. lot number of the underlying lot. 03 = Kelantan. Database using Acre unit) 1A2 = 4046. E.g. e. stick together. BA0010=Residential Building. Default value: REU1 31 PTG File Number e.12. PTUS. PM1234. unified identifier for strata block.E.3. no full-stop. stick together. 08 = Perak. 14 Bilangan Tingkat. G=Gombak.g. parcel’s number which is unique for a particular building.g.0.856 M2 1 F2 = . E. 22 Nama Lain Bangunan 23 V Height. 09 = Perlis. E.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0 12 Petak UPI. BB0010=Commercial Building. R = Acre. unified identifier for strata floor.LAMPIRAN “D2” notes 1 2 Negeri Code. PTKS.g.99.Value in Meter 17 Keluasan. Default value: B 26 Altitute. 06 = Pahang.(B)M1 4 TingkatNo. keep ‘/’) 32 Petak Aksesori Bersangkutan . building usage code. 02 = Kedah.0 Value in Square Meter only Title Number.E.poles (ASCII using 0. unified identifier for strata Parcel. (P)1234 10 Seksyen Code 11 Block UPI. H = Hectare.g. Default value: BA0010 20 A = Acre. Land Office Reference/No e. Nombor menara E. US = Ulu Selangor 29 (No space. keep ‘/’) Nama Lain Tingkat 30 Kod Kegunaan Petak.0. 16 = Putrajaya Daerah Code 3 Bangunan NoE.rod. PTG2/647/93 (No space. Value in Meter 27 V Distance Unit.2/647/93.g. BC0010= Industrial Building. 14 = Wilayah Persekutuan KL. 05 = Negeri Sembilan.(T)1 5 PAB. height of floor.E.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . Certified plan number for strata file. 8. 15 Skim Number.g.P2A/WNV.g. PTG. 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(P)1 13 Lot Number.3C/BB20/95. 07 = Pulau Pinang. B= Block. 11 = Terengganu. PTD. Value in Meter 24 Survey File Number. F = Squere Feet.P = Daerah Petaling. no full-stop. E.g. E.(M)0 8 Tingkat UPI.g 01 = Johor. Value in Square Meter 18 PA Number. area of of the specified strata object. 25 P=Provisional Block.g. number of floor with respect to a building. e. REU1 = Condominium.(S)-1234 16 Height.2/1076/9ICH. certified plan number fot the underlying lot.

date (YYYYMMDD) 41 Tarikh Lulus Permohonan.33 34 Diukur Oleh Unit Syer 35 Pengukur IC. Ringgit malaysia 43 Bayaran Pelan. 8=Swimming Pool. 4=Lift.E.g.E. date (YYYYMMDD) 42 Bayaran Ukur.g. Value in Meter 59 Attribute Distance. ‘-‘ 36 Jadual Raster. Default value: False 62 Order.E. Value in Meter only 61 Is Island Lot. MIf5060f904d614c65838c643b22500 65 Skim UPI.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1 . unified identifier for strata land parcel. E. I=Inch. unified identifier for strata common area.E.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(K)1 Parent UPI. date (YYYYMMDD) 52 Common Area No. E. Unified Parcel Identifier.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(C)1/14000700025480(S)1(C)1 56 Bearing. MIf5060f904d614c65838c643b22500 Land Parcel No E. an identifier has a very low probability of being duplicated. an identifier has a very low probability of being duplicated. (C)1234 53 UPI. 1=Tangga. 17=Cantuman Petak.g. An identifier which has very low probability of being duplicate. unified identifier for strata skim.g. E. 50 Kod Tujuan Ukur.g (S)127(B)M1(M)1(T)01 37 Date (YYYYMMDD) 38 Bilangan Petak 39 Bilangan Aksesori 40 Tarikh Terima Sijial Akuan & Borang LJT12. 181. L=Link.g True/False. M=Meter. Ringgit malaysia 44 Ulasan JUPEM 45 Nama Pemaju 46 Nama Projek 47 Nombor Rujukan JUBL 48 Nombor Rujukan LJT.g -4841. Value in Meter 60 Distance Unit. E. unified identifier for strata land parcel. E. E.Default value: 0 64 GUID.943 68 69 Offset Line ID. (A)1234 55 Common Area UPI.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(A)1/14000700025480(S)1(A)1 58 Graphical Distance. Polyline bearing = null 57 Aksesori UPI. 5=TNB.E.E. unified identifier for strata aksesori.g 14000700025480(S)1(L)1 Bdy GUID.E. Globally Unique Identifier. D=Depa(Kelantan). E.18=Pecahan Bangunan. unified identifier for strata House.E. 1 63 0=Unknown.g -4790. 1001010001234 54 Aksesori No.mmss) .(K)1234 72 73 75 76 Keratan UPI. E. 7=Play Ground.g 121/00265 49 No Fail Ukur Semula.3=Berimilik Pecahan Tanah. unified identifier for strata land parcel.g 14000700025480(S)1 66 House No.7670 (ddd. F9168C5E-CEB2-4faa-B6BF-329BF39FA1E4 74 Keratan No.g 14000700025480(S)1(L)1(H)1 71 Y coordinate. 9=Bilik Sampah.g (H)1234 67 X coordinate. Fail number for the Ukuran Semula Fail.g. E. 12 digit IC number without. 2=Laluan. 3=RuangUdara.g (L)1234 70 House UPI. 6=Parking.F=Feet. Default value: 3 51 Tarikh Kemaskini.976 Land Parcel UPI. E.

857" z="0" guid="MI1c4e88b9d1804ba18cea9765bc103" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="185" g_distance="5.135" z="0" guid="MI6fe50aff63ff4d94abccb9856d4a3" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28275.943" y="28930.9" a_distance="0" unit="M" guid="MI4fab4cd1c62048c6843b2cb3c1544" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.103" z="0" guid="MI4fa00a770eb246aebcc123c351bd3" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="190" g_distance="0.9" a_distance="0" unit="M" guid="MI250855d2f9e741e68ccbead9782b7" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.376" y="28924.103" z="0" guid="MI4fa00a770eb246aebcc123c351bd3" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.658" y="28931.025" y="28925.1" a_distance="0" unit="M" guid="MIbfc59553141444a798dff1dd978bf" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28242.3" a_distance="0" unit="M" guid="MIee0ccdcb5a3b4c1090f3292d92ee7" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28275.025" y="28925.376" y="28924.org/"> <pduklot negeri="08" daerah="03" mukim="44" seksyen="000" lot="16126" upi="08034400016126" s_area="4268" pa="PA100318" /> <Block bangunanno="(B)M1" blockno="(M)0" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0" no_of_tingkat="6" height="21.135" z="0" guid="MI6fe50aff63ff4d94abccb9856d4a3" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="98. DAUD" periksa_noic="" diluluskan_oleh="MOHAMED AZHARI B.221" z="0" guid="MI82f1968b37a74e00b03307ecba0f8" isislandlot="False" /> .7" rotate="" x="" y="" attitude="1"> <Petak petakno="(P)1" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" g_area="195" a_area="0" a_unit="M" height="3.958" z="0" guid="MI0dd535c6d71e4a48869be7bfbe7d2" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28260.594" y="28931.697" y="28931.958" z="0" guid="MI0dd535c6d71e4a48869be7bfbe7d2" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="274" g_distance="13.857" z="0" guid="MI1c4e88b9d1804ba18cea9765bc103" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.234" z="0" guid="MI0d6e96be7c5845eb9a5948144939c" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28243.15/6-163(H)" no_lembar_kadaster="635" diukur_oleh="LEE BOON CHONG" pengukur_noic="" tarikh_siap="2008-05-28" disediakan_oleh="RAZMAN B.S.631" g_distance="31.658" y="28931.7" kodkegunaanpetak="REU8" rastertable="_S_5_B_M1_M_0_T_1" unitsyer=""> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="8.4" sijilno="" blocktype="B" kodkegunaanbangunan="BA0010"> <Tingkat blockupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0" tingkatno="(T)1" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1" no_of_petak="9" no_of_aksesori="0" area="2006" unit="M" height="3.594" y="28931.PK. AHMAD" penyedia_noic="" diperiksa_oleh="HARUN B. MOHAMED ZAINUDIN" pelulus_noic="" nama_pemaju="PERUMAHAN EHSAN SDN BHD" nama_projek="PANGSAPURI CITY-VIEW" xmlns="http://tempuri.7" a_distance="0" unit="M" guid="MI0a006a574b334440b335959705f9f" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28243.808" g_distance="6.(D)159302" no_bukukerja_luar="10026-10046" no_fail_ukur="PUBLPKB78_2008" no_fail_ptg="PTG.LAMPIRAN “D3” CONTOH DATA XML <Strata xmlns="Ekadas GDM2000"> <Scheme negeri="08" daerah="03" mukim="44" seksyen="000" lot="16126" skim="(S)1120" pa="PA(B)103876" no_hakmilik="H.

SDO_GEOMETRY DESC .SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NAMA_JALAN KELAS_JALAN NEGERI MUKIM GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE Nama bagi jalan tersebut. Warta Jalan DESC NAMA_JALAN KELAS_JALAN NEGERI MUKIM GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(50) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Negeri bagi data jalan tersebut Mukim bagi data jalan tersebut Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. Contohnya Jalan Wangsa Murni. 2.LAMPIRAN ”E” STRUKTUR DATA BAGI KAWASAN BERWARTA (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) 1. Warta Hidro TYPE NAMA VARCHAR2(100) JENIS VARCHAR2(30) GUID VARCHAR2(32) TARIKH_KEMASKINI DATE MI_PRINX NUMBER(11) GEOLOC MDSYS.

Warta Kawasan Lot DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA KELUASAN KOD_UNITLUAS NOFAILUKUR RUJ_FAIL_PEMOHON NO_PELAN NEGERI DAERAH MUKIM NO_LOT TARIKH_LULUS GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(200) VARCHAR2(20) DATE NUMBER(18. MI_PRINX GEOLOC 3. Tujuan pewartaan diadakan. PW882.3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(22) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(7) DATE VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Contohnya Kawasan Tadahan Air. . Nombor pewartaan bagi Pelan Warta tersebut di dalam Warta Kerajaan.Catatan: DESC TYPE Nama data hidrografi yang diwartakan. NAMA JENIS GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. Contohnya PW123. Contohnya PU(A) 139.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TYPE Nombor Pelan Warta tersebut. Contohnya pewartaan kawasan TNB.

Tarikh ianya diwartakan di dalam Warta Kerajaan dalam TARIKH_WARTA format YYYYMMDD. Contohnya 20030512 (12 Mei 2003). Luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. KELUASAN Contohnya 200.340. Kod unit luas kawasan pewartaan di dalam unit meter KOD_UNITLUAS persegi. Nombor fail ukur bagi Pelan Warta tersebut. Contohnya NOFAILUKUR JUSEL10/2003. Nombor rujukan fail pemohon kawasan pewartaan tersebut. RUJ_FAIL_PEMOHON Contohnya TNB12/SULIT/P1. Nombor pelan yang disertakan dalam pemohonan warta NO_PELAN tersebut. NEGERI Nama negeri bagi kawasan pewartaan tersebut. DAERAH Nama daerah bagi kawasan pewartaan tersebut. MUKIM Nama mukim bagi kawasan pewartaan tersebut. NO_LOT TARIKH_LULUS GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. MI_PRINX GEOLOC

4. Warta Pelbagai DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA NAMA KELUASAN KOD_UNITLUAS NOFAILUKUR RUJ_FAIL_PEMOHON KOD_JENISWARTA STATUS CATATAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(200) VARCHAR2(20) DATE VARCHAR2(100) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(25) VARCHAR2(10) VARCHAR2(10) VARCHAR2(254) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

Catatan: DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA NAMA KELUASAN KOD_UNITLUAS TYPE Nombor Pelan Warta tersebut. Contohnya PW123, PW882. Tujuan pewartaan diadakan. Contohnya pewartaan kawasan hutan simpan. Nombor pewartaan bagi Pelan Warta tersebut di dalam Warta Kerajaan. Contohnya PU(A) 139. Tarikh ianya diwartakan di dalam Warta Kerajaan dalam format YYYYMMDD. Contohnya 20030512 (12 Mei 2003).

Luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. Contohnya 1200.340. Kod unit luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. Nombor fail ukur bagi Pelan Warta tersebut. Contohnya NOFAILUKUR JUSEL11/2003. Nombor rujukan fail pemohon kawasan pewartaan tersebut. RUJ_FAIL_PEMOHON Contohnya JPH12/SULIT/P1. KOD_JENISWARTA STATUS CATATAN GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. MI_PRINX GEOLOC

5. Warta SPR DESC ID NO_WARTA_PAR NAMA_KAW_PAR KOD_PAR NO_WARTA_NEGERI NAMA_KAW_NEGERI NEGERI PETI_UNDI KOD_PETI_UNDI BIL_PEMILIH UNDI_POS TEMPAT_MENGUNDI BN PAS TYPE VARCHAR2(22) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(50) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8)

UNDI_ROSAK MENANG KELUASAN KOD_UNITLUAS PERIMETER GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC

VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) NUMBER(18,3) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

Catatan: DESC ID NO_WARTA_PAR NAMA_KAW_PAR KOD_PAR NO_WARTA_NEGERI NAMA_KAW_NEGERI NEGERI PETI_UNDI KOD_PETI_UNDI BIL_PEMILIH UNDI_POS TEMPAT_MENGUNDI BN PAS UNDI_ROSAK MENANG KELUASAN KOD_UNITLUAS PERIMETER GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(22) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(50) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) NUMBER(18,3) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

LAMPIRAN “F”
CONTOH FORMAT PIAWAI BAGI NOTIFIKASI

1)

Apabila PU Berdigit dan Pra Hitungan ASCII diterima dan diproses oleh JUPEM • • Penerima = PTD,PTG, JTB Pesanan : Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah diterima dan dalam tindakan. T.K.

2)

Apabila fail strata XML diterima dan diproses oleh JUPEM. • • Penerima = JTB Pesanan: Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah diterima dan dalam tindakan. T.K.

3)

Apabila fail siap diukur diterima dari JUD & diproses oleh JUPEM. • • Penerima = JUD Pesanan: Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX - dalam keadaan teratur OR - tidak teratur. Sila rujuk syit pertanyaan. T.K

4)

Apabila fail CRM diluluskan oleh Ketua cawangan CRM. • • Penerima = JUD / Pengukur CRM Pesanan: Tuan,CRM utk Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah lulus. T.K.

5)

Apabila JUD memberi kerja kepada Pengukur • • Penerima = Pengukur Pesanan: Tuan, Sila jalankan ukuran bagi fail PUXXXXXX_XXXX, Daerah XX, Negeri XX, Lot XXXX. T.K.

6)

Apabila PA(B) dihantar untuk tandatangan Pengarah Ukur • • Penerima = PUPN Pesanan: Tuan, Sila tandatangan PA(B) XXXXXXX , Fail XXXXXXXX. T.K.

7)

Apabila PA / PA(B) dihantar untuk tandatangan JTB • • Penerima = JTB Pesanan: Tuan, Sila tandatangan PA XXXXXXX / PA(B) XXXXXXX , Fail XXXXXXXX. T.K.

Daerah .......... Sijil Tapak kalibrasi …………………… untuk kelulusan... Aset nombor siri ……………………....... 12) Apabila Sijil EDM/GNSS telah diluluskan • • • Penerima = Pengukur / JTB Pesanan: Tuan... Sila muat turun dari SPAK..8) Apabila Sijil eMedmas untuk pengesahan oleh KPPU • • • Penerima = KPPU Pesanan: Tuan. 11) Apabila Sijil EDM/GNSS untuk kelulusan JUD • • • Penerima = JUD Pesanan: Tuan. Sila muat turun B1/B4 dari laman portal JUPEM . Aset nombor siri …………………… telah diluluskan pada dd/mm/yy oleh .. Sijil Tapak kalibrasi …………………… untuk kelulusan PUB(K).......... bagi Lot .... Sijil Tapak kalibrasi …………………… telah diluluskan.... 16) Apabila B1 / B4 dihantar kepada PTD/PTG • • Penerima = PTD/PTG Pesanan: Tuan. 13) Aduan kerosakan aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD Pesanan: Tuan.............. Aset nombor siri ……………………..... 14) Pinjaman aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD/ Pengguna Pesanan: Tuan....... 10) Apabila Sijil eMedmas diluluskan • • • Penerima = PUPN Pesanan: Tuan. Aset nombor siri …………………… untuk kelulusan..... Aset nombor siri …………………….. Mukim .. untuk tujuan penyediaan dokumen hakmilik... 9) Apabila Sijil eMedmas untuk diluluskan oleh PUB(K) • • • Penerima = PUB(K) Pesanan: Tuan...... 15) Pelupusan aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD/ Pengguna Pesanan: Tuan. ......

Hanya alat yang menerima sekurang-kurangnya dwi gelombang boleh digunakan dalam kerja-kerja pengukuran ini. Keperluan seperti yang disenaraikan di bawah perlulah dipenuhi bagi melayakkan peralatan tersebut digunakan dalam kerja-kerja ukur kadaster. TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menetapkan kaedah dan cara menjalankan Penentududukan pengukuran Sejagat menggunakan (GNSS) yang alat Sistem menggunakan perkhidmatan Malaysian RTK GNSS Network (MyRTKnet). • Kaedah dan prosedur pengukuran 2.LAMPIRAN “G” KAEDAH DAN PROSEDUR PENGUKURAN MENGGUNAKAN GNSS 1. 2. 1 . antena. unit kawalan dan storan. L2. PERALATAN GNSS Peralatan GNSS lazimnya mempunyai lima (5) komponen utama iaitu alat penerima.1 Alat penerima GNSS yang akan digunakan untuk tujuan kerja-kerja ukur kadaster hendaklah mempunyai kemampuan menjalankan pencerapan fasa bagi sekurang-kurangnya dua (2) gelombang pembawa daripada L1. L2C atau L5. Ia disediakan dengan merujuk kepada: • Pemilihan peralatan GNSS (keperluan perkakasan dan perisian).1 Keperluan Alat Penerima GNSS dan Sela Cerapan 2. sistem komunikasi serta perisian pemprosesan.1.

2.2. 2.1. 2.1. alat penerima mestilah mampu merekodkan data-data cerapan asal (raw data) di samping data-data cerapan masa-hakiki.5 Cerapan masa-hakiki hendaklah direkodkan pada setiap lima (5) saat dan dibaca sebanyak sepuluh (10) kali bagi melengkapkan satu (1) epok cerapan.2 Alat penerima mestilah mampu merekodkan fasa isyarat satelit. epok cerapan 2.4 Sela cerapan alat GNSS bagi masa-hakiki perlu diset pada satu (1) saat dan pada masa yang sama data mentah perlu disimpan di dalam alat GNSS atau di dalam unit kawalan.1.7 Pengukuran hendaklah dilakukan dengan mencerap dua (2) epok bagi setiap stesen dan setiap epok melalui proses initialisasi yang berasingan. Adalah digalakkan supaya alat penerima GNSS menjejak semua satelit yang berada di atas ufuk semasa pencerapan dilakukan. tag masa (merujuk kepada perakam waktu di alat penerima). Bagi kerja-kerja masa-hakiki (real-time).6 Sela cerapan statik bagi tujuan pasca pemprosesan hendaklah ditetapkan pada sela lima (5) saat dan dicerap selama satu sepuluh (1) (10) minit bagi pasca melengkapkan pemprosesan.1. 2 .1.3 Alat penerima mestilah mampu untuk menjejak sekurang-kurangnya enam (6) satelit GNSS secara serentak. 2.1.

2 Keperluan Antena dan Kabel 2. panjang maksimum dan jenis kabel antena yang dicadangkan digunapakai.3 Keperluan Unit Kawalan dan Storan 2.2.3.2. 2. 2. 2. 2.2. kabel antena dan unit penyambung (connector) hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih.2 Penyambungan dari unit kawalan ke unit utama (alat penerima) boleh menggunakan kabel yang berkaitan atau penyambungan Bluetooth(TM).2.2 Bagi alat yang mempunyai komponen yang disatukan (integrated). 2.3.1 Unit kawalan (controller) yang dicadangkan oleh pembuat alat hendaklah digunakan bersama dengan peralatan pencerapan GNSS. oleh Bagi pembuat alat hendaklah membolehkan pencerapan mendapat data yang berkualiti tinggi. spesifikasi minimum yang boleh digunakan adalah terdiri dari gred kerja ukur (survey.grade). Penggunaan antena dengan spesifikasi geodetik adalah digalakkan.3 Bagi peralatan yang mempunyai komponen berasingan.2. 3 menggunakan teknologi .1 Antena yang dipilih hendaklah electrical mampu phase meminimumkan centre variations kesan-kesan dan pencegahan gangguan bebilang laluan (multipath).4 Peralatan yang mempunyai komponen berasingan hendaklah disimpan dan digunakan sebagai satu unit.

4 . 2.5. Sebarang permasalahan berkaitan dengan perisian terbabit hendaklah dirujuk terus kepada pembekal peralatan GNSS untuk mendapatkan nasihat atau penyelesaian. Pengguna perlu memastikan sebarang penaikan taraf terhadap perkakasan atau firmware tidak mengurangkan kualiti hasil pemprosesan data.1 Perisian pengurusan dan pemprosesan data yang dicadangkan oleh pembuat alat atau mana-mana perisian yang boleh menerima input data dalam format Receiver Independent Exchange (RINEX) hendaklah digunakan di dalam semua aspek pemprosesan data.2 Installasi.3 Semua aspek pemprosesan hendaklah mengikut pilihan piawai yang ditetapkan oleh perisian yang digunakan.2. operasi dan validasi perisian pemprosesan data hendaklah mengikut arahan pembuat alat. peralatan komunikasi mudah alih atau tersedia ada bersama alat GNSS yang menyokong sistem GPRS / EDGE / 3G / HSDPA / GSM atau lain-lain jaringan telekomunikasi terkini hendaklah digunakan.5.5 Keperluan Perisian Pemprosesan Data 2.5. 2. 2.4 Keperluan Komunikasi Bagi penyambungan ke sistem MyRTKnet secara masahakiki.

3 Pengukuran hendaklah dijalankan dengan menyambung unit GNSS ke unit kawalan dan unit komunikasi seperti yang dicadangkan oleh pembuat alat.6 Perbezaan koordinat cerapan antara dua epok hendaklah kurang dari dua (2) sentimeter bagi komponen utaraan dan timuran. sementara bagi komponen ketinggian adalah enam (6) sentimeter.2 Hasil kalibrasi hendaklah dimuat naik ke dalam sistem untuk disimpan ke dalam pangkalan data. 3.3. 3. 4 PROSEDUR PEJABAT Pengukuran dengan peralatan GNSS selanjutnya hendaklah melalui prosedur pejabat bagi penghasilan koordinat muktamad.5 Cerapan perlu dilakukan dengan menjejak sekurang- kurangya lima (5) satelit dengan nilai Position Dilution of Precision (PDOP) kurang dari enam (6).1 Alat GNSS yang digunakan hendaklah melalui proses kalibrasi terlebih dahulu dengan memuat turun Sijil Piawai Tapak GNSS daripada sistem dan mematuhi kehendak seperti mana para 4 Pekeliling KPUP Bilangan 1 Tahun 2008.4 Pengukuran hendaklah dilakukan dengan mencerap dua (2) epok bagi setiap stesen / point dengan setiap epok melalui proses initialisasi yang berasingan. Langkah-langkah di bawah adalah dicadangkan bagi memenuhi garis panduan ini : 5 . PROSEDUR CERAPAN DI LAPANGAN 3. 3. 3. 3.

n ∑ Cerapan Cerapan = i =1 n (1) ii.1.2 Ikut prosedur muat turun data-data cerapan seperti yang dinyatakan oleh manual peralatan GNSS.2 Prosedur Hitungan dan Analisis Cerapan Masa-Hakiki 4. 4. penukaran ke unit meter dan lain-lain hitungan adalah seperti di bawah: i. Hitungan reja cerapan (v): vi = Cerapani − Cerapan (2) 6 .1 Muat turun data-data cerapan hendaklah dilakukan dengan kadar segera. 4.1.2.4.1.1 Prosedur Pengurusan Data Cerapan 4.1 Setiap epok cerapan hendaklah dihitung nilai purata bagi setiap komponen dan seterusnya hitung nilai reja cerapan (observation residuals) dalam unit meter. longitud dan ketinggian elipsoid. CD. Hitungan purata bagi komponen latitud.3 Buatkan salinan pendua data-data cerapan di dalam media berasingan (Contoh. DVD atau Flash card) bagi tujuan backup oleh pencerap. Formula penghitungan reja cerapan. 4.

Di mana: 1 saat (arka) = 30 meter (6) 7 . Hitungan Root Mean Square (RMS) untuk reja: n ∑v i 2 2 RMS = i=1 n (3) iv. Penukaran jarak arka dari unit Darjah.14159265358979 Nilai R boleh di dapati melalui formula: R = p. p = Jarak lengkung di meridian ν = Jarak lengkung di pugak utama untuk memudahkan pengiraan. penukaran dari nilai saat (arka) ke meter boleh menggunakan faktor 30. Minit dan Saat (DMS) ke meter. boleh menggunakan formula seperti di bawah: 1 saat (arka) = 2πR/1296000 (4) Di mana. R π = = Purata jejari bumi 3.iii.v (5) Di mana.

4 Kesemua keperluan di para 4.2. cerapan epok tambahan hendaklah dilaksanakan. 8 . penerimaan nilai koordinat purata bagi setiap epok cerapan masa-hakiki hendaklah mempunyai sekurang-kurangya tujuh (7) bacaan.2.3 akan dihitung secara automatik sekiranya menggunakan perisian Real Time GNSS Analysis (RTGA).2 Muat turun data-data Virtual Reference Station (VRS) yang berkenaan dari laman web MyRTKnet/ Geoportal JUPEM dengan menggunakan koordinat anggaran dan masa cerapan yang dicatatkan di padang. Jumlah maksimum data yang boleh dikeluarkan adalah sebanyak tiga (3) cerapan.3.2 Untuk tujuan penerimaan nilai koordinat muktamad bagi setiap epok cerapan masa-hakiki.5 4. Bagi cerapan yang kurang dari tujuh (7) bacaan. 4.4. mana-mana cerapan yang mempunyai nilai reja tiga kali ganda lebih besar dari nilai RMS hendaklah dikeluarkan dari hitungan purata nilai koordinat. 4.1 hingga para 4.3 Prosedur Cerapan Pasca Pemprosesan Statik dan Analisis 4. Dengan kata lain. Contoh Laporan RTGA seperti di Lampiran “H1” 4.3 Bandingkan nilai koordinat purata muktamad bagi setiap epok seperti dinyatakan di perenggan 3.1 Pemprosesan data-data cerapan statik memerlukan perisian yang dicadangkan oleh pembuat alat untuk tujuan analisis.2.2.3.2.

RMS bagi reja cerapan Faktor varian aposteriori Jenis penyelesaian (solution type) Dalam menilai RMS bagi reja cerapan. Prosedur bagi menjalankan pemprosesan data perlulah mengikut manual perisian pemprosesan dengan menggunakan parameter- parameter yang dicadangkan. ii. Penyelesaian “Ambiguity Float” adalah tidak diterima. 4. iii.3. perkara-perkara di bawah perlulah diambil kira: i. penerimaan nilai RMS adalah 0.4 Untuk analisis statistik garis dasar yang diberikan. perkaraperkara di bawah bolehlah dipertimbangkan: i. 4.3 Import data cerapan statik bagi semua epok dan datadata VRS ke dalam projek pemprosesan.1 dari kitaran (cycle) gelombang L1.3.3. Secara amnya.5 Hanya penyelesaian “Ambiguity Fixed” atau “Bias Fixed” sahaja diterima bagi setap garis dasar yang diproses. 9 . ii.4. Dalam kes ini nilai yang boleh diterima adalah 2 sm. Manual pemprosesan data yang dibekalkan lazimnya memberikan kriteria bagi penerimaan sesuatu hasil pemprosesan. Nilai RMS yang rendah menggambarkan data dan penyelesaian yang dihasilkan boleh diterima. Kekang semua stesen VRS yang terdapat di dalam projek pemprosesan berkenaan.

10 .5 maka satu laporan akan dijana. 6. Permohonan data dan bayaran ini perlulah melalui laman web Geoportal JUPEM.1 Semua data cerapan untuk CRM perlu dibuat validasi oleh JUPEM Negeri yang akan menjalankan satu ujian menggunakan modul aplikasi Positioning Validation Module (PVM) sebelum dikemaskini ke dalam lapisan (layer) CRM.3 JUPEM Negeri berhak untuk menolak hasil ujian jika hasil yang diperolehi tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan di dalam garis panduan ini.3.6 Bandingkan nilai koordinat yang terhasil antara kedua-dua epok dan perbezaannya mematuhi syarat yang dinyatakan di para 3. PEROLEHAN DATA Harga yang dikenakan bagi muat turun data-data VRS adalah mengikut kadar yang ditetapkan oleh Jabatan. 5. VALIDASI DATA CRM 6. 6.5. Contoh laporan adalah seperti di Lampiran “H2”. 6.2 Sekiranya data yang dihantar mematuhi peraturan di perenggan 3.4. Nilai purata kedua-dua epok diterima sebagai koordinat muktamad.

1 .

PVM_PUKN1877_2008 LAMPIRAN “H2” 1 .

2 .

RTGA_PUKN1877_2008

LAMPIRAN “H1”

3

4

5

6

7 .

8 .

6 dan 8 dibenarkan dengan syarat trabas ditutup ke stesen 10 7 6 10 13 3 11 15 5 4 2 (CRM) 1 (CRM) 14 TRABAS TERTUTUP .LAMPIRAN “I1” 8 9 12 Nota : Kaedah radiasi dari stesen 4.

LAMPIRAN “I2” Nota : Kaedah radiasi dari stesen 4 dan 6 dibenarkan dengan syarat trabas ditutup ke stesen 11 ( CRM / CCI / NDCDB ) CRM/CCI/NDCDB 10 11 7 5 6 3 4 9 8 1 (CRM) 2 (CRM) TRABAS TERBUKA .

LAMPIRAN “J1” KAEDAH PERSILANGAN CRM/BKL Bearing dan Jarak diketahui CRM/BKL Bearing atau jarak Bearing atau jarak Stesen yang diketahui Titik yang ingin diketahui Cerapan dibuat daripada 2 tanda atau stesen yang diketahui dengan membuat cerapan bearing atau jarak ke stesen yang dikehendaki bagi kedua-dua penyilang. .

.LAMPIRAN “J2” KAEDAH SILANGALIKAN Stesen Be ar in g ak Bearing dan Jarak Be ar in g da n da n Ja r Ja ra k BKL BKL BKL Lot 789 Lot 123 Lot 456 Cerapan dibuat dari satu tanda atau stesen yang tidak diketahui ke 3 tanda-tanda yang diketahui nilai. Cerapan bearing dan jarak dibuat bagi kedua-dua penyilang.

dengan setiap set cerapan mengandungi dua (2) purata ke tengah matahari di penyilang kiri dan kanan. Semua maklumat cerapan yang dibuat secara manual atau dengan bantuan perisian hendaklah direkodkan mengikut format seperti di Lampiran “K1”. ii. Bagaimanapun altitud cerapan ke matahari hendaklah sekurang-kurangnya 10º. Kaedah Cerapan Matahari i. 2. Set ketiga (3) hendaklah diambil sekiranya perbezaan bearing grid antara set pertama (1) dan set kedua (2) melebihi 10”. Bacaan waktu hendaklah sekurang-kurangnya direkodkan kepada satu (1) minit terhampir sementara bacaan mengufuk dan pugak ke matahari hendaklah direkodkan kepada 01” terhampir. iv. Jarak garisan di antara stesen cerapan dan tanda rujukan yang digunakan hendaklah tidak kurang daripada 30 meter. ii. Sekurang-kurangnya dua (2) set cerapan yang berterusan. iii. Merekodkan Cerapan i.LAMPIRAN “K” TATACARA PENENTUAN AZIMUT DENGAN CERAPAN MATAHARI 1. . Setiap set cerapan hendaklah dirujuk kepada tanda rujukan yang sama dengan kedua-dua penyilang. Cerapan matahari boleh dilakukan sama ada di waktu pagi atau petang.

iii.

Cerapan

hendaklah

direkodkan

apabila

stadia

mengufuk

membahagikan tengah cakera matahari dan stadia tegak menyentuh garis lengkungan matahari seperti di Lampiran “K1”.

iv.

Maklumat gelembung aras hendaklah direkodkan bagi setiap cerapan yang dibuat.

3.

Kaedah Pelarasan

i.

Waktu

Purata waktu setiap set hendaklah dilaraskan kepada waktu universal dengan kaedah seperti berikut : Waktu Universal cerapan = Purata waktu tempatan cerapan – 8j 00m

ii.

Bacaan Altitud, Mengufuk dan Tanda Rujukan

a.

Purata bacaan altitud, mengufuk dan ke tanda rujukan hendaklah dihitung bagi kedua-dua penyilang kepada 01” terhampir.

b.

Purata bacaan altitud hendaklah dilaraskan dengan bedalihat dan biasan menggunakan formula berikut :

4 Biasan dan Bedalihat =

41.4105 – 8.8” x kos (Purata Altitud) Tan (Purata Altitud)

4.

Pengiraan Azimut

4.1

Sudutistiwa pada waktu cerapan (δ)

i.

Kaedah Interpolasi.

Sudutistiwa pada waktu cerapan hendaklah diperolehi daripada Almanak Ukur Malaysia keluaran Universiti Teknologi Malaysia (UTM) atau mana-mana almanak yang diiktiraf oleh Jabatan.

ii.

Kaedah Polinomial.

Sudutistiwa juga boleh dihitung menggunakan polinomial yang dibekalkan dalam Almanak Ukur Malaysia keluaran UTM atau mana-mana almanak yang diiktiraf oleh Jabatan bersesuaian dengan kaedah berdigit pada masa kini.

(a)

Faktor tentuan dalaman yang digunakan adalah x = d / 32 di mana “d” adalah bilangan hari di dalam bulan berkenaan (mengikut tarikh) pada waktu cerapan, dicampurkan dengan perpuluhan hari itu dalam waktu universal (UT).

(b)

Sudutistiwa pada waktu cerapan δ = ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 di mana: ao, a1, a2, a3 dan a4 adalah pekali polinomial

(c)

Set-set Polinomial bulanan hanya sah untuk 0 < x < 1 Untuk mendapatkan ketepatan yang penuh, nilai x

perlulah

dihitung

sehingga

ke

tujuh

(7)

angka

perpuluhan.

(d)

Contoh: Tarikh: 6 September 2003 pada jam 08j 45m (waktu tempatan), = 6 + [(08j 45m – 08j 00m ) /24)] = 6.0312500 Maka, x = 6.0312500 / 32 = 0.1884766

d

δ

= 8.8693600 + (-2.1666705) + (-0.0406953) + 0.0026614 + 0.0000586 = 6.6647142

δ (ddd.mmss) = 6. 3953

4.2

Latitud dan tirusan stesen cerapan

i.

Latitud (Φ)

(a)

Koordinat stesen yang diduduki perlulah ditentukan seberapa tepat yang boleh bagi mendapatkan nilai latitud stesen sebenar.

(b)

Koordinat origin bagi setiap negeri boleh diperolehi dari jadual koordinat seperti di belakang Lampiran “K1”.

(c)

Latitud ditentukan dengan formula berikut: Φs = [ ( (±) Koordinat origin – (±) Koordinat stesen) x (0.03256/3600) + Φo], di mana: Φo = Koordinat Origin Geografi, simbol (+) bagi koordinat di utara (U), dan simbol (-) bagi koordinat di selatan (S).

ii.

Tirusan Tirusan merupakan faktor pembetulan azimut ke matahari pada stesen cerapan. Oleh itu formula yang digunakan untuk mendapat nilai tirusan adalah seperti berikut :

Tirusan = [((±) Koordinat origin – (±) Koordinat stesen) x (0.03246/3600) x sin Φs] di mana ; Φs = latitud stesen , simbol (+) bagi koordinat di timur (T) , simbol (-) bagi koordinat di barat (B) dan hasil kiraan tirusan adalah dalam (dd,mm,ss)

4.3

Azimut cerapan

Formula yang digunakan untuk mendapatkan nilai Azimut (Az) ke matahari dari stesen cerapan adalah seperti berikut : Si Kosain (Az) = Sain δ – Sain Φ Sain α Kos Φ Kos α di mana α adalah tinjah yang di laras semasa cerapan.

∑ L ) Tan α di mana : a adalah bahagian aras ufuk alat teodolit yang digunakan. ∑ L adalah jumlah bacaan gelembung di penyilang kiri (Ki). Walau bagaimanapun.i. Formula untuk mendapatkan nilai bearing grid adalah seperti berikut: Bearing Grid = Purata TR + Az . . dan ∑R adalah jumlah bacaan gelembung di penyilang kanan (Ka).Purata ke Matahari ± Aras ± Tirusan. urusan pembetulan ini tidak lagi diperlukan. ii. Bearing Grid Bearing Grid bagi setiap set cerapan hendaklah dihitung dan direkodkan kepada 01” terhampir. bagi alat yang boleh membuat pembetulan tersebut secara automatik. Formula yang digunakan untuk pembetulan aras adalah seperti berikut : (±) Aras = a / 8 ( ∑ R . Arasan Pembetulan aras hendaklah dibuat jika alat yang digunakan semasa mencerap matahari tidak dilaras dengan sempurna.

Format Cerapan Borang bagi penentuan bearing akui menggunakan kaedah cerapan matahari adalah seperti yang ditetapkan oleh Jabatan seperti contoh di Lampiran “K1” atau format JUPEM ASCII seperti di Lampiran “K2”.4 Had Perbezaan Antara Set Cerapan Perbezaan hitungan bearing grid di antara dua (2) set cerapan hendaklah tidak melebihi 10”. manakala purata bearing grid antara dua (2) set hendaklah dikira kepada 01” terhampir. 5. .4.

Ki.4516 0. Ki T.mmss) Waktu hh.4102 96.G.0000 M -27415.0000 M -73812. = Penyilang kanan Sudutistiwa (δ) = ao+ a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 di mana.0905 53.Ka T.3005 233.516 M -73812.4135 337.026 M -0.3015 00:46:00 233.Lintang Stesen U 00:43:00 233.1000 53.3956 -0. Hari Jumaat PUJ3389/ 2009 Tarikh Siri Alat 6 Bulan 3 Bah.2356 157.4740 -5.0 2.516 M -0.R Koordinat Origin U/S Stesen U/S Jumlah / Sel. = Tanda Rujukan Sel.θ ) θ = Purata sudut pugak T.0 2.4115 Purata Waktu – 08.∑ L ) Tan α Pembetulan Biasan = & Bedalihat Nota: P.R Mengufuk (ddd.1710 290.026 M -27415.Ka.2800 291.0 69.0630 53.0115 20.00 Purata Ufuk Purata T. Bujur x Sain G.0 2.5318 Sudutistiwa pada waktu Penilikan Azimut matahari yang dikira Tanda Rujuk sebenar ( Purata TR + Az – Purata ke Matahari ) Aras Tirusan Bearing grid TR Purata Bearing Grid ke Tanda Rujuk Penilik Formula.5204 +0.5202 +0.0 2.0 2.mmss = jam.minit saat .5318 Tanda tangan Syed Omar = Sain δ – Sain Φ Sain α Kos Φ Kos α 41.2544 0. = Selisih j.4305 0.mmss) P.4045 233.5025 8:45:25 8:45:36 8:46:12 8:47:14 P.5319 Purata Waktu – 08. = Penyilang kiri P.0115 20. Kosain (Az) Tanda Rujuk sebenar ( Purata TR + Az – Purata ke Matahari ) Aras Tirusan Bearing grid TR 20.03246 Sel.R 157. d = jumlah hari dalam bulan + waktu UT H = ( 90 .mmss Johor Set 2 Mengufuk (ddd.Lintang T(-) / B(+) Tirusan Sudutistiwa pada waktu Penilikan Azimut matahari yang dikira Purata Altitud (H) Biasan & Bedalihat Altitud Di laras 21.R Koordinat Origin T/B Stesen T/B Jumlah / Sel.Ka T.0211 20.4110 291.3010 Ka 2.Lintang Origin U G.0 Tinjah (ddd.4105 + ( 8.4510 68.2010 69.R Gelembung Ki 2. T/B Jumlah / Sel.03256 G.2708 157. x = d/32 . X 0.0655 53.0 2.2338 0.0 2.3010 Ka 2.0 2.1453 2.LAMPIRAN “K1" CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT Penilik Stesen Syed Omar 1 Pkt T. U/S Jumlah / Sel.3000 233. Ki T.R.0 2.mmss = deg.4800 290.mmss) 68.4550 337.8 Kos H ) Tan H / 3600 Aras = a/8 ( ∑ R .4900 20.0115 -5.3005 Purata Altitud (H) Biasan & Bedalihat Altitud Di laras 20.00 Purata Ufuk Purata T.0 2.0233 1.minit saat ddd.0 Pugak (ddd. Aras Ufuk = a:30” Tahun 2009 2 BKL File no/Bk No Of Obs:2 Negeri Set 1 Waktu hh.4335 233.0 2.R.0206 21.4104 96.R 157. X 0.0 2.4555 20.mmss Gelembung Ki 2.0115 +0.0 8:43:04 8:43:13 8:43:33 8:43:43 P.mmss) P.

Almanak Ukur hendaklah sentiasa dikemas kini mengikut tahun agar tidak berlaku kesilapan pada hasil hitungan cerapan.000 0.000 0.000 0. Faktor tentuan dalaman ( interpolasi ) yang digunakan adalah x = d / 32 dengan ‘d’’ adalah bilangan hari di dalam bulan tersebut (mengikut tarikh) dicampurkan dengan perpuluhan hari itu dalam Waktu Universal ( UT ).Pinang & S.000 0.000 0.000 0.9954800 12.0328760 -0.63412” 3˚ 42’ 38.1072500 0. Sudutistiwa matahari dihitung dengan menggunakan formula berikut.000 0. (E) 103˚ 33’ 39.mmss) Nota: .4104 ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 δ( ddd. Untuk mendapatkan ketepatan yang penuh.000 0.6845931 -5.000 0.000 0.1884332 3.9954800 2.46334” 102˚ 10’ 32.00068” 100˚ 20’ 40.69308” 3˚ 40’ 48.75188” 100˚ 38’ 10.000 0.20279” 2˚ 42’ 43.0033670 -0.0237500 Sudutistiwa a0 a1x a2x2 a3x3 a4x4 = = = = = = -7.pekali polinomial yang digunakan adalah daripada Almanak Ukur Malaysia UTM bagi bulan Mac 2009 .000 0.92628” 102˚ 26’ 04.5032400 -0.0298611 Maka. Contoh hitungan .64361” 5˚ 53’ 37. 06h .97144” 5˚ 25’ 15.000 0.JADUAL KOORDINAT ORIGIN MENGIKUT NEGERI Koordinat Titik-Titik Asalan Negeri Negeri Nama Stesen GDM 2000(2009) Latitud.000 0.Sembilan & Melaka Pahang Selangor Terengganu P. (N) Johor N.48130” 102˚ 53’ 37. x = 6.08j 00m ) / 24) = 6. 4.000 0.000 Pekali Polinomial Matahari untuk menghitung sudutistiwa 1. Perai Kedah & Perlis Perak Kelantan Gunung Belumut Gun Hill Gunung Sinyum Bukit Asa Gunung Gajah Trom Fort Cornwallis Gunung Perak Gunung Hijau Larut Bukit Panau (Baru) 2˚ 02’ 33. 2.37751” 4˚ 56’ 44.nilai pekali polinomial yang digunakan untuk hitungan cerapan matahari hendaklah dipastikan mengikut Almanak Ukur yang tahun keluarannya sama dengan tahun cerapan dibuat. Hitungan untuk Sudutistiwa Pekali Polinomial Bulanan a0 a1 a2 a3 a4 -7. 08j 43m 00s (Waktu tempatan) Dengan ‘d’ = 6 + ( ( 08j 43m . Sudutistiwa (δ) = ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 Set-set Polinomial bulanan hanya sah untuk 0 < x < 1.81981” 4˚ 51’ 32.2814079 0. .9259000 -0.60447” 101˚ 30’ 24. .24004” Cassini-Soldner Utaraan Timuran (m) (m) 0.93028” 100˚ 48’ 55.07908” Longitud.83599” 101˚ 56’ 22.000 0.0298611/32 = 0.0000299 -5. nilai x perlu dihitung sehingga ke tujuh angka perpuluhan. Tarikh : 2009 Mac.000 0.20204” 5˚ 57’ 52.

mmss) (deg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Field Description File Name File No.LAMPIRAN “K2" FORMAT DATA ASCII BORANG CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT No.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) .mmss) 12 (hhmmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg. OccStnNo OccStnType OccStnSerial OccCorNorth OccCorEast StnToNo StnToType StnToTypeSerial SurveyorName InstNo Date OBS_NO CL_RO_1 H_CL_SUN_TR V_CL_SUN_TR OBS_TIME_1 H_CL_SUN_TL V_CL_SUN_TL OBS_TIME_1 H_CR_SUN_TL V_CR_SUN_TL OBS_TIME_3 H_CR_SUN_TR V_CR_SUN_TR OBS_TIME_4 AVG_TIME CR_RO AVG_ZENITH AVG_H AVG_RO REF_COOR DECLINATION AZIMUTH_CAL TRUE_BEARING Type ( Char ) 10 20 10 10 10 12 12 10 10 10 50 50 8 2 8 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 ( yyyymmdd ) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg.

. TR hendaklah di tanam di atas sempadan lama yang sedia ada sehampir yang boleh dengan TT.LAMPIRAN “L1” KAEDAH TIADA TANDA (TT) DAN TANDA RUJUKAN (TR) TT BKB 6 KOLAM 7 TR BKL 5 TR BKB 8 BKL Proses ukuran bagi menyediakan tanda rujukan bagi batu sempadan yang tidak boleh di tanam kerana ada kolam.

Penentuan bilangan dan jarak tanda CRM hendaklah mengikut sepertimana yang dinyatakan dalam para 4.1.LAMPIRAN “L2” KEDUDUKAN TANDA CRM YANG SESUAI Lot yang diukur Tanda CRM BKL Contoh kedudukan tanda-tanda CRM yang sesuai (melintasi lot yang hendak diukur).1 (i). .

28.bcs xxx.mmss) 8 (deg.edm N N N Y N Y N N N N N N N N N N FileName 2 FileNo2 SurveyType4 Negeri Daerah Mukim Seksyen Lot SurveyorIC StartDate EndDate InstNo Remarks 10 20 2 2 2 2 3 7 50 8 (yyyymmdd) 8 (yyyymmdd) 50 50 N N N N N N N N N Y StnFromType 5 StnFromSerial OccStnNo OccStnType5 OccStnSerial StnToNo StnToType5 StnToSerial CLFrom CRFrom CLTo CRTo AvgBearing 28 VAToCL VAToCR SDToCL SDToCR HD ObsDate ObsTime LineCode29 Remarks ParentFrom 30 ParentTo 31 Type (Char) Null Field Desc. ObsTime 20 6 (hhmmss) 14. Type (Char) Null Field Desc. 36. JUBLID 7 10 7.mmss) OBS_TIME_3 6 (hhmmss) H_CR_SUN_TR 8 (deg.mmss) V_CL_SUN_TR 8 (deg.mmss) 8 (deg.mmss) OBS_TIME_4 6 (hhmmss) AVG_TIME 6 (hhmmss) CR_RO 8 (deg. 22.mmss) 8 (deg. Negeri 3 2 3. FileName2 FileNo2 StnFromNo OccStnNo StnToNo CorrectionNo 8 ValuePerStone10 Index 11 CorrectionType 13 StartStation 15 LineCode29 Solar Observations Type (Char) 10 20 10 10 10 12 12 10 10 10 50 50 8 (yyyymmdd) Date21 OBS_NO 2 CL_RO_125.mmss) 8 (deg.mmss) Null N N N N Y N N N N Y N Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Bearing Close Statement Field Desc.LAMPIRAN “M1” Struktur Fail JUPEM ASCII No EDM Field Desc. StdPillarDist 12 10 10.mmss) OBS_TIME_1 6 (hhmmss) H_CL_SUN_TL 8 (deg. 22 8 (deg.mmss) V_CL_SUN_TL 8 (deg. 23. 33.mmss) AZIMUTH_CAL 8 (deg. PillarFrom 9 2 8. Name xxx. 19.fbk xxx.mmss) N SReadBearing28. 32.mmss) H_CL_SUN_TR 8 (deg. 27. 26.mmss) AVG_ZENITH 8 (deg. 24. ObsDate 23 8 (yyyymmdd) 15. InstNo 1 50 2. Location 50 5.mmss) 8 (deg. 21.mmss) DECLINATION 8 (deg. FileName2 FileNo2 StnFromNo StnFromType StnFromSerial OccStnNo OccStnType OccStnSerial StnToNo StnToType StnToSerial ReadBearing28 Type (Char) Null 10 N 20 N 10 N 10 N 10 Y 10 N 10 N 10 Y 10 N 10 N 10 Y 8 (deg. 25. 10 N FileName2 20 N FileNo2 10 Y OccStnNo 10 N OccStnType 10 N OccStnSerial 10 N OccCorNorth 16 N OccCorEast 10 N StnToNo 2 N StnToType 10 N StnToSerial 2 N SurveyorName InstNo xxx. Code 6 1 6. 20. 31.mmss) V_CR_SUN_TL 8 (deg. SurveyorIC 50 4. 29.mmss) 10 10 10 8 (yyyymmdd) 6 (hhmmss) 2 30 10 10 Null N N Y Y Y N N Y N N Y Y Y N N N N N N N N N N N Y Y Y Corrections Field Desc. DistanceDiff 16 10 12. 34. InstPillarDist 14 10 11.mmss) N CorrPerStn 10 Remarks 30 Y Area Comparison Field Desc. Temp 24 10 16. PillarTo 9 2 9.mmss) N 8 (deg. 30. FileName2 FileNo2 Negeri Daerah Mukim Seksyen Lot SKLArea PUArea SvyArea Type (Char) Null 10 N 20 N 2 N 2 N 2 N 3 N 7 N 16 N 16 N 16 N N Percentage17 16 N Misclosure 19 16 1. 18.mmss) AVG_H 8 (deg. Fahrasat Type (Char) Null Fieldbook Field Desc. SumDiff 18 10 13.mmss) REF_COOR 8 (deg. N FileName 2 N FileNo2 N StnFromNo Type (Char) 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 (deg.sob xxx. 37.mmss) TRUE_BEARING 8 (deg.fah xxx. 28 8 (deg.acs .mmss) 8 (deg.mmss) OBS_TIME_2 6 (hhmmss) H_CR_SUN_TL 8 (deg.mmss) AVG_RO 8 (deg.cor xxx. 35.mmss) N DiffBearing28 3 N TotalOccStn26 3 N CorrNo8 8 (deg. Updated27 8(yyyymmdd) 17.mmss) V_CR_SUN_TR 8 (deg.

N UPI N CentroidX N CentroidY Area Unit 35 LOT Type (Char) 16 12 12 16 3 Null N N N N N UPI BOUNDARY Field Desc. Remarks 10. FinalDistance 9. 12. OccStnSerial 4. Name xxx. LineCode29 11. 17.ncp Type (Char) Null Field Desc. 18 N FileName2 10 N FileNo2 10 Y StnNo 4 Y MarkDesc5 3 Y Serial 4 Y North 3 Y East Code36 Remarks xxx. 19.lot xxx. 14. Type (Char) 10 N ObjectInfo 32 256 10 Y Ordinate 33 GLOB 10 Y RecordsDelim34 3 (END) 10 N 10 Y 10 Y 10 (deg.tps xxx. 15. 13. OccStnNo TPS (crlf delimitered) Null Field Desc. StnToNo 5.coo . 18.mmss) N 10 N 10 Y 2 Y Type (Char) Null Field Desc. 2.job xxx. FromMarkDesc5 FromStnNo FromX FromY FromCoorType Bearing28 Distance Unit 37 ToMarkDesc5 ToStnNo ToX ToY ToCoorType Class 38 LineCode 29 ValueCode 39 Plan Remark Type (Char) 16 13 10 12 12 1 9 10 3 13 10 12 12 1 1 2 2 12 12 Null N N N N N N N N N N N N N N N N N Y Y Field Desc. StnToSerial 7. SurveyedFileNo CompletedDate CVApprovedDate StartCalVolNo StartPageNo EndCalVolNo EndPageNo JOB Surveyed Station Type (Char) Null 10 N 20 N 10 N 10 N 10 Y 12 N 12 N 10 N 30 Y 1.bdy xxx. 20.Struktur Fail JUPEM ASCII No NCP Field Desc. FinalBearing28 8. StnToType5 6. OccStnType5 3. 16.

7. 12. 8. Name Field Desc. Filename2 Fileno2 StnFromNo OccStnNo StnToNo Code 42 StringNo 44 Ordered MS1759 Topo Offset Type (Char) 10 20 10 10 10 5 10 10 10 Null N N N N N Y N N Field Desc. 19. 2. 27. FileName2 FileNo2 Plan UPI ApDate 41 Class Bearing28 Distance Unit 35 StnFromNo StnFromPointKey StnFromType5 StnFromSerial StnFromNorth StnFromEast StnOccNo StnOccPointKey StnOccType5 StnOccSerial StnOccNorth StnOccEast StnToNo StnToPointKey StnToType5 StnToSerial StnToNorth StnToEast PO Type (Char) 10 20 12 16 8 1 8 10 1 10 40 10 10 12 12 10 40 10 10 12 12 10 40 10 10 12 12 xxx. FileName2 FileNo2 StnFromNo OccStnNo StnToNo BaseLineNo49 Index50 BaseLineType51 LineCode29 Baseline Type (Char) 10 20 10 10 10 10 10 3 2 Null N N Y N N N N N N xxx. 26. 21.bln . 9.po Null N N N N N N N N N Y Y Y Y Y Y N N N Y N N N N N Y N N Field Desc. 4.tpo xxx.Struktur Fail JUPEM ASCII No 1. 10. 22. 5. 15. 16. 3. 17. 14. 24. 18. 13. 6. 23. 11. 20. 25.

304. E=Elaun Harian. 14 = Wilayah Persekutuan KL 4 0. Seksyen.crd.001 10 Total previous DiffDistance – DiffDistance. from JUBL 5 JUBL registered company ID e.5 km. PUSEL416/2001. KK = Kedah. D. 03 = Kelantan. NK = Negeri Sembilan. 2*10100100012/2002. keep ‘/’) . y. 05. 1*10100100012/2002. first record stored Ketua kumpulan name. 07 = Pulau Pinang. R = Right. PUBLSEL438/1999 SEL = Selangor. 20.dry. P=Parking. TK = Terengganu. 11 = Hari Cuti Kelepasan Am 23 S = Sementara. H = Horizontal. unit) e.P2A/WNV.2/1076/9ICH. Latihan Dan Cuti Panjang(121 E). L. PTG. and the rest stored members IC No. 06 = Pahang. 7 = batal. 52475.. G=Gombak. 3 L = Lot (LotNo. RO = Reference Object. PTUS. 18 Correction.g. 0. MK = Melaka. 11 = dpi. L=Lojing. SumDiff/Observation Number. AK0001A.. T. first record stored Ketua kumpulan IC No. E. 4 = Cuti Sakit Swasta(118 E).LAMPIRAN “M2” Keterangan Format JUPEM ASCII Notes 1 File number e. PUSEL12-2002. C= Others(Tuntutan Pelbagai) 27 FileNo e. 36 Total occupied stations. 4 = bering_tutup. 5 = azimuth.12. R= Train. T=Telephone.g.g.E KS = Kuala Selangor. 9 = Hari Tidak Kerja Luar. 17 Total records per testing/observation. 1 B = Boundary e. e.g 0105 34 Should read bearing. 3 = Cuti Rehat(119 E). C. L = Let. 44. 9 = tp. S = Slope. -4142. T = Tetap 24 BKBB = Batu Konkrit Bernombor Baru Ditanam. 55 For K (x. PTD.ccf..g 0.g 01 = Johor. PUSEL12-2002.g. 38 Integer e. 2183. BK = Selangor. 1234gty123 3 Negeri Code. 48 Land Office Reference/No e. Mukim/Pekan/Bandar. Negeri. N=No 26 H=Hotel.ini. stored all ahli kumpulan IC No only. For Ahli. JK = Johor. M 33 minute and second. ~30 37 First class survey can have only 1:8000 ratio or less. 7 = Cuti Tanpa Rekod. M=Mileage. DK = Kelantan. C = 500m 22 1 = Hadir.g. Y=Yes. 09 = Perlis.g 1 or 2 39 Correction per stone. 06.g. e. 3 = on_line. stick together.g.P = Daerah Petaling. 10 = Selangor. stored all ahli kumpulan name only. 46 Surihan Kerja Luar.. B. 000. 210823. V = Vertical. no full-stop. E. N=Others.ini. 1-2002. E. WK = WP KL/Putrajaya A = Primary Grid. (FileName + FileNo = PUPWP12/2002) (Refer as FileNo or SvyFileNo) JUPEM & LS e. A= Taxi. 15The order of the records. LK =WP Labuan. 10 km.000 K = Coordinate. 16 Actual table name in SAPDII database. S=Post. Y= Ferry. 99 = Cancel 42 Fill with “END” 43 Tarikh Cerapan 44 Either (Bearing and Distance) or (BearingCal and DistanceCal) must be filled. 08 = Perak.g. B= Bus. 005910 13 Observation Date 14 The temperature at observation in Celsius. For Ahli. PUSEL12-2002.g.g. R = Rigid. BKU = Batu Konkrit Diubah. Daerah.InstPillarDist).ini. B = Secondary Grid. DiffBearing/TotalOccStn 40 C = Circle. 1. A = Angle. L e.g. D=Dobi. 8 = Cuti Rehat Sabtu.g. Default = 0 25 Full Mileage Claim. 6 = ki.g. 10 km. (14051-V) 6 Numeric e.2/647/93. US = Ulu Selangor (No space.99. 19 FileNo as file name e. B. CK = Pahang. 12/2002 47 PU PointKey. T = Target. 05 = Negeri Sembilan.001 11 Observation Time 12 International time e. 2 = normal. 2 C = Connection e. PTKS.5 km. PUSEL12-2002. P = Plotting e. 5 = Cuti Sakti Kerajaan(118 E). 20. 10 = topo. RK = Perlis.edm.ini. 35First class survey can have only 5% difference or less. 11 = Terengganu.g. 9 Distance difference (StdPillarDist . 8 Pillar distance read from total station.g.min 20 AK0001A or AK0010B or AK1111C AK = Perak. Area) e. 8 = offset. K. 1300. PointNumber + “*” + PU e. 45. K=Elaun Kerja Luar.3C/BB20/95.890. 10 = Hari Ahad. 2. F=Food. BKB = Batu Konkrit Kosong Ditanam. 2.g. O=Tol. 02 = Kedah. PK = Pulau Pinang. 54. 29 For Kumpulanxx. e. D =Distance 41 1 = datum. C. 2 = Tak Hadir. 04 = Melaka. AK0001A. 1 or 2 7 Pillar distance standard. 6 = Non-Effective. R or K...g. and the rest stored members name. BL = License Surveyor 2 Instrument no. B = Secondary Grid.g. 45 Either (North and East) or (NorthKeyIn and EastKeyIn) must be filled. P 32 For T.g. 30 31 No siri Total Station T = Traverse e. from department. C = 500m A = Primary Grid.ccr 21 28 For Kumpulanxx. 07.

0. Perdagangan Dan Perindustrian = 14. Lease Negeri = PN. index. 88 Calculated Value (Min Comp. e. Kerajaan = B. PA23042. 3 = Third Class. Tapak Pasar = 0.dmf 65 Degree value e.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod2 = 25.3010 80 BKB = Batu Konkrit Baru (Default). 96 Default to meter ‘M’. 99 Default to ‘0’. Updated by trigger.dmb. Ukuran Berimilik Tanah Kerajaan = 3. ‘DM’ for Perak 92 1 = First Class. L = Link.49 Cantuman = 1.98721” 68 Decimal value of degree. Pengambilan = 5.3. I = Inch. PA23042. PA23042. Mining Lease = PL. F = Squere Feet. Rumah Ibadat = 10. Tidak Di Nyatakan = 5. BL = Batu Lama. Perindustrian = 7.fah 58 Enforcement done in the application. BKBB = Batu Konkrit Baru Bernumber. Updated by trigger. Ukuran Semula = 7.0.g.g. Ukuran Pengesahan = 8. ± 0 -> 179° 74 Minute value e. 73 Degree value e.g. Pecahan Lot-Lot = 2. Tiada = T.g.856 M2 1 F2 = . Strata = 4. D = Demarcation defined.not 86 128 Bit global unique identifier. Kerajaan = B. 27.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . Pengambilan = 5. 27. 64 The file name should follow the PlanError! Bookmark not defined. Strata = 4.g. Bangunan = 6.g.skb. Gantian = G.mmss e. Ukuran Semula = 7. Rizab = R. Verifikasi = V 50 Calculated area the value in unit. Kediaman. 2 = Second Class. 93 1 = Keyboard Entry. Strata = ST.g. Database using Acre unit) 1A2 = 4046.Perdagangan Dan Perindustrian = 12. PA23042.g. non duplicate) 90 A = Acre. Mukim Lease = PM.3048 M 1L = . 0 -> 59’ 67 Second value e. 12/2002 55 Cantuman = 1. Only 1 is used in PU/QT.0 91 Excluding ‘PA’ prefix.g. abc.201168 M 1I = . PUSEL12-2002.lot.01168 M 61 Order/arrangement of the boundary or stone in a lot 62 PointNumber + FileNo e.dmb. Perumahan = 2. D = Depa (Kelantan) 1F = . Serahan Dan Berimilik Semula = A.job.98721” 72 Decimal value of degree. Kediaman Dan Perindustrian = 15 53 Land title code e.g. Tapak Perkuburan Islam = 8.0254 M 1D = 2.g. abc.skl.g. 8. Penyerahan Sebahagian Lot = 6. Perlombongan = 4. PA23042. e. BKL = Batu Konkrit Lama. Penyerahan Sebahagian Lot = 6. 3 = Not Set 84 The actual table name in PDUK and BLMS database.g. 1 = Ki(ra) Line. H = Hectare. Verifikasi = V 56 Key in Area from PU (Total Area) 57 The file name should follow the FileNo number.dmf . 82 1 = Boundary. Gazet = G.g. Geran = GN.’. PUSEL12-2002. 1PUSEL12/20001 63 Calculated area the value in unit. Warta = WR 54 Surihan Kerja Luar. GUID 87 The actual table name in GLMS database. 2 = Scaled Line. Ukuran Berimilik & Pecahan T. Geran Mukim = GM.g. PA23042.. ± 0 -> 179° 70 Minute value e.98721” 76 Decimal value of degree. 59 Captured by keying in from Keyboard Entry or Digitize 60 F = Feet. Currently it follows job name.bdy and abc.not.g. 2 = Connection 83 0 = Survey Line. 100 The file name should follow the Plan.g. Ukuran Berimilik Tanah Kerajaan = 3. Gazet = G. Pertanian = 1. Updated by trigger. 69 Degree value e. Ukuran Berimilik & Pecahan T. Serahan Dan Berimilik Semula = A. Ukuran Pengesahan = 8. Pecahan Lot-Lot = 2.g.dml. 3 = JUPEM3 ASCII 94 Last modify (database) 95 Connection lines can be stored as boundaries without UPI in xxx.dmb or ‘Error! Reference source not found.rod.lot. PUSEL12-2002. Bowditch-misclosure or Graphics – scale line) 89 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot Primary Key (unique. 0 -> 59’ 71 Second value e. 85 The file name should follow the PlanError! Bookmark not defined. e. 103. PpBB = Pepaku Besi Baru.bdy and PA23042. PA23042. Kediaman Dan Perdagangan = 13. PUSEL12-2002. Rizab = 9. 97 Default to Third Class ‘3’.. 51 Key in Area from PU (Total Area) 52 Land use code e. 0 -> 59’ 75 Second value e. PA23042. Perdagangan = 11. etc… 81 The fields size follows SPDKI PDUK without modification.g.dml. Pusat Rekreasi = 9. Only 3 and D are used in Third Class. R = Acre. ± 0 -> 179° 66 Minute value e. 77 Approve Date 78 Station No + PA No (included ‘PA’ prefix) 79 Deg. 27.g. e. e. 2 = Digitizing. e. e.poles (ASCII using 0. Rizab = 9. Perusahaan = 3. 98 Default to ‘1’. M = Square Meter.

| | | . type. and version | 3A20 | | | (Version: e. | | 1 .4 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |ANTENNA: DELTA H/E/N| .2.A40 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |REC # / TYPE / VERS | Receiver number.HEADER SECTION DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | HEADER LABEL | DESCRIPTION | FORMAT | | (Columns 61-80) | | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |RINEX VERSION / TYPE| .4 | | | surface of antenna above marker | | | | .Name of program creating current file | A20.LAMPIRAN “M3” RINEX VERSION 2.Format version (2.File type ('O' for Observation Data) | A1.19X. | | | . | | | .zero or blank | I6 | | | | | | | The default wavelength factor line is | | | | required and must preceed satellite| | | | specific lines.11X. Internal Software Version)| | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |ANT # / TYPE | Antenna number and type | 2A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |APPROX POSITION XYZ | Approximate marker position (WGS84) | 3F14.Default wavelength factors for | | | | L1 and L2 | 2I6.Satellite System: blank or 'G': GPS | A1.10) | F9.Name of agency creating current file | A20.Eccentricities of antenna center | | | | relative to marker to the east | | | | and north (all units in meters) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |WAVELENGTH FACT L1/2| .Antenna height: Height of bottom | 3F14. | | | 1: Full cycle ambiguities | | | | 2: Half cycle ambiguities (squaring) | | | | 0 (in L2): Single frequency instrument | | | | | | | | .19X | | | 'R': GLONASS | | | | 'S': Geostationary | | | | signal payload | | | | 'T': NNSS Transit | | | | 'M': Mixed | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PGM / RUN BY / DATE | .Date of file creation | A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|COMMENT | Comment line(s) | A60 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |MARKER NAME | Name of antenna marker | A60 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|MARKER NUMBER | Number of antenna marker | A20 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |OBSERVER / AGENCY | Name of observer / agency | A20.g. | | | .10 FORMAT DEFINITIONS AND EXAMPLES +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A1 | | GPS OBSERVATION DATA FILE .

| | | stored in the file | | | | .A3 | | | GLO (=UTC time system) | | 2 .min.day.hour. | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |# / TYPES OF OBSERV | . | | | | . S2: Raw signal strengths or SNR | | | | values as given by the receiver | | | | for the L1.A2) | | | | | | | If more than 9 observation types: | | | | Use continuation line(s) |6X.A1. if they identify a state | | | | different from the default values. | | | | | | | | Units : Phase : full cycles | | | | Pseudorange : meters | | | | Doppler : Hz | | | | Transit : cycles | | | | SNR etc : receiver-dependent | | | | | | | | The sequence of the types in this record | | | | has to correspond to the sequence of the | | | | observations in the observation records | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|INTERVAL | Observation interval in seconds | F10.Number of different observation types | I6.Number of satellites to follow in list | I6.Time of first observation record | 5I6.10: | | | | | | | | L1.L2 phase observations | | | | | | | | Observations collected under Antispoofing| | | | are converted to "L2" or "P2" and flagged| | | | with bit 2 of loss of lock indicator | | | | (see Table A2). |* | | 1: Full cycle ambiguities | | | | 2: Half cycle ambiguities (squaring) | | | | 0 (in L2): Single frequency instrument | | | | . P2: Pseudorange using P-Code on L1.Time system: GPS (=GPS time system) | 5X. | | | for which these factors are valid. | | | | | | | | Repeat record if necessary.3 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |TIME OF FIRST OBS | .List of PRNs (satellite numbers with | 7(3X.sec) | | | | .Wavelength factors for L1 and L2 | 2I6. L2: Phase measurements on L1 and L2 | | | | C1 : Pseudorange using C/A-Code on L1 | | | | P1.9(4X. D2: Doppler frequency on L1 and L2 | | | | T1.Observation types | 9(4X.I2)| | | system identifier) | | | | | | | | These opional satellite specific lines | | | | may follow.7. | | | (4-digit-year. month.F13.+--------------------+------------------------------------------+------------+ *|WAVELENGTH FACT L1/2| . T2: Transit Integrated Doppler on | | | | 150 (T1) and 400 MHz (T2) | | | | S1.L2| | | | D1.A2) | | | | | | | The following observation types are | | | | defined in RINEX Version 2.

| | | .month.Epoch flag 0: OK | 2X.I2. padded with 0 if necessary) | 1X. | | | | | | | . | | EVENT FLAG | .9I6 | | | | | | | This record is (these records are) | | | | repeated for each satellite present in | | | | the data file | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |END OF HEADER | Last record in the header section.Time of last observation record | 5I6.min.sec | F11. and phase are corrected by | I6 |* | | applying the realtime-derived receiver | | | | clock offset: 1=yes.numbers with system | 12(A1.receiver clock offset (seconds.sec) | | | | .I2).I2.hour. | 4(1X.9I6|* | | for each observation type indicated | | | | in the "# / TYPES OF OBSERV" .7.min.9 | 3 .2.I1.record.hour.A1.year (2 digits.number). 0=no.1) in current epoch | | | | .F13. RECORD | DESCRIPTION | FORMAT | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ | EPOCH/SAT | .List of PRNs (sat. number of observations |3X.Epoch : | | | or | .A3 || | | TIME OF FIRST OBS record | || +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|RCV CLOCK OFFS APPL | Epoch. | | | 1: power failure between | | | | previous and current epoch | | | | >1: Event flag | | | | . | 60X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ Records marked with * are optional +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A2 | | GPS OBSERVATION DATA FILE . see 5.| | Compulsory in mixed GPS/GLONASS files | | | | Defaults: GPS for pure GPS files | | | | GLO for pure GLONASS files | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|TIME OF LAST OBS | .day.Time system: Same value as in | 5X.DATA RECORD DESCRIPTION | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ | OBS. for which | I6 |* | | observations are stored in the file | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|PRN / # OF OBS | PRN (sat. month. | | | .7. code. | | | identifier.I2).Number of satellites in current epoch | I3. optional) | F12. |* | | (4-digit-year. | | | | | | | | If more than 9 observation types: | | | | Use continuation line(s) | 6X.day. default: 0=no | | | | Record required if clock offsets are | | | | reported in the EPOCH/SAT records | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|LEAP SECONDS | Number of leap seconds since 6-Jan-1980 | I6 |* | | Recommended for mixed GPS/GLONASS files | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|# OF SATELLITES | Number of satellites.

LLI | each obs.Observation | rep.| | | | | | If more than 12 satellites: Use continuation | 32X.| | | | add or subtract 10**9). within record for | m(F14.For events without significant epoch the | || | | epoch fields can be left blank | || | | | | | | If epoch flag = 6: | | | | 6: cycle slip records follow to optionally | | | | report detected and repaired cycle slips | | | | (same format as OBSERVATIONS records. | | | | Maximum number of records: 999 | | | | | | | | .] | | | 2: start moving antenna | | | | 3: new site occupation (end of kinem.3 | | | | have to be clipped into the valid interval (e. | | | | | | | | Observations: | | | | Phase : Units in whole cycles of carrier | | | | Code : Units in meters | | | | Missing observations are written as 0. | | | .3. | | | | | | | | Loss of lock indicator (LLI).Event flag: | [2X. | | | | | | | | Phase values overflowing the fixed format F14.Signal strength | as given in header) | I1) | | | | | | | If more than 5 observation types (=80 char): | | | | continue observations in next record. | | | .| | | | Valid for the current epoch only. | | | | | | | | This record is (these records are) repeated for | | | | each satellite given in EPOCH/SAT .0 | | | | or blanks.I2) | | | | | | | If epoch flag 2-5: | | | | | | | | . Range: 0-7 | | | | 0 or blank: OK or not known | | | | Bit 0 set : Lost lock between previous and | | | | current observation: cycle slip | | | | possible | | | | Bit 1 set : Opposite wavelength factor to the | | | | one defined for the satellite by a | | | | previous WAVELENGTH FACT L1/2 line. LLI and | | | | signal strength blank or zero) | | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ |OBSERVATIONS | . set LLI indicator. | | | | slip instead of observation.I1."Number of satellites" contains number of | [I3] | | | special records to follow. | | 4 .g.type (same seq | I1.record. | | | | same time frame as observation time tags)| | | | | | | | . data) | | | | (at least MARKER NAME record follows) | | | | 4: header information follows | | | | 5: external event (epoch is significant. | | | line(s) | 12(A1.

DATA RECORD DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | OBS.| | Bit 2 set : Observation under Antispoofing | | | | (may suffer from increased noise) | | | | | | | | Bits 0 and 1 for phase only.Date of file creation | A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|COMMENT | Comment line(s) | A60 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|ION ALPHA | Ionosphere parameters A0-A3 of almanac | 2X.Name of program creating current file | A20.Time of Clock | | 5 .Satellite PRN number | I2.12.T. | | | | Continuous number.|* | | (page 18 of subframe 4) | 2I9 | | | A0.W| Almanac parameters to compute time in UTC| 3X. | | | . | | | .4 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|DELTA-UTC: A0.HEADER SECTION DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | HEADER LABEL | DESCRIPTION | FORMAT | | (Columns 61-80) | | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |RINEX VERSION / TYPE| .2D19.19X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PGM / RUN BY / DATE | . | | | . | 60X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ Records marked with * are optional +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A4 | | GPS NAVIGATION MESSAGE FILE . not mod(1024)! | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|LEAP SECONDS | Delta time due to leap seconds | I6 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |END OF HEADER | Last record in the header section. RECORD | DESCRIPTION | FORMAT | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PRN / EPOCH / SV CLK| .Epoch: Toc .4D12.4 |* | | (page 18 of subframe 4) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|ION BETA | Ionosphere parameters B0-B3 of almanac | 2X.Name of agency creating current file | A20.10) | F9.Format version (2. don't care | | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A3 | | GPS NAVIGATION MESSAGE FILE .4D12.2.File type ('N' for Navigation data) | A1.A1. | | | | | | | | Signal strength projected into interval 1-9: | | | | 1: minimum possible signal strength | | | | 5: threshold for good S/N ratio | | | | 9: maximum possible signal strength | | | | 0 or blank: not known.A1: terms of polynomial | | | | T : reference time for UTC data | | | | W : UTC reference week number.11X. | | | .

omega (radians) | | | | .12 | | | .3| .Crc (meters) | | | | .spare | | | | .OMEGA (radians) | | | | .2.4) | | | | Zero if not known | | | | .Crs (meters) | | | | .4D19.12 | | | .SV clock drift rate (sec/sec2) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .6| .1| .L2 P data flag | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .7| .12 | | | (sec of GPS week) | | | | .CIS (radians) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .2| .4D19. | | | day | 1X.I2. 20.4D19.M0 (radians) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT . | | | | from Z-count in Hand Over Word (HOW) | | | | .TGD (seconds) | | | | .I2. | | | second | F5.12 | | | .4D19.GPS Week # (to go with TOE) | | | | Continuous number.1.12 | | | .4| .SV accuracy (meters) | 3X.Transmission time of message *) | 3X. not mod(1024)! | | | | .5| .12 | | | (sec of GPS week.spare | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ 6 .Fit interval (hours) | | | | (see ICD-GPS-200.Toe Time of Ephemeris | 3X. | | | minute | 1X.4.3.sqrt(A) (sqrt(m)) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT . derived e.Cic (radians) | | | | .Cus (radians) | | | | .4D19.IDOT (radians/sec) | 3X.4D19. | | | month | 1X. padded with 0 | | | | if necessary) | 1X.I2. | | | .g.Delta n (radians/sec) | | | | .e Eccentricity | | | | . | | | hour | 1X.OMEGA DOT (radians/sec) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .SV health (bits 17-22 w 3 sf 1) | | | | . Ephemeris | 3X.12 | | | .SV clock drift (sec/sec) | | | | .Cuc (radians) | 3X.IODC Issue of Data.IODE Issue of Data.| | year (2 digits.SV clock bias (seconds) | 3D19.4D19.12 | | | .I2. Clock | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .i0 (radians) | 3X.Codes on L2 channel | | | | .I2.

Nail) Paku Lama (Berkonkrit) Old Nail (In Concrete) (O.Peg) Paku Baru (Berkonkrit) New Nail (In Concrete) (N.Post) Pancang Konkrit Lama Old Concrete Peg (O.M.C.Sp) Pepaku Besi Lama Old Iron Spike (O.P) Tiang Konkrit Lama Old Concrete Post (O.) Tiada Tanda No Mk Pancang Kayu Keras Hardwood Peg (HWP) Piket Picket (Pkt) Tanam Pastian Refixed (R) Tanda Terabas Piawai Baru New Standard Traverse PpBB PpBL BKB BKL BL PB PL TKL PpBB PpBL BKB BKL BL PB PL TKL ●p ●p ○ ○ ○ ○P ○P ○T ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PgKL pkB PgKL pkB ○Pg ●pk ○ ○ pkL pkL ●pk ○ Tanda Atas Batu PTU TT PgKK Pkt TP TTPB TAB PTU TT PgKK Pkt TP TTPB TP TT • ○ ○ ○ ○ ○ ○ .C.) Batu Konkrit Lama Old Concrete Mark (O.Nail) Tanda Atas Batu Mark On Rock Peti Tanda Ukur Road Box (R.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pepaku Besi Baru New Iron Spike (N.P) Paip Lama Old Pipe (O.C.LAMPIRAN “N” MAKLUMAT TEKS DI ATAS PELAN AKUI DAN PENGGUNAAN ISTILAH SERTA SIMBOL DALAM UKURAN KADASTER A.M.C.S) Paip Baru New Pipe (N.Sp) Batu Konkrit Baru New Concrete Mark (N. PENGGUNAAN ISTILAH DAN SIMBOL TANDA-TANDA SEMPADAN BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.) Batu Lama Old Granite Stone (O.B.

K.S CRM .23 • ← 141.23 • ← 141.K.23 TS TS ○ T.U T.23 • ← 141.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 19 20 21 22 Tanda Terabas Piawai Lama Old Standard Traverse Mark Paip Terabas Piawai Baru New Standard Traverse Pipe Paip Terabas Piawai Lama Old Standard Traverse Tiang Sempadan Antarabangsa International Boundary Pillars Jenis Lama i) Jenis A ii) Jenis B iii) Jenis C iv) Jenis D Tiang Sempadan Negeri State Boundary Pillars i) ii) Jenis A Jenis B TTPL PTB PTL TTPL PTB PTL ○PT ○PT ○ ○ ○ TSA TSAA TSAB TSAC TASD TSA TSAA TSAB TSAC TASD ● ○ ○ ○ ○ ○ 23 TSNA TSNB GPS TSNA TSNB GPS ○GPS ○ ○ ○ 24 25 26 27 Tugu Sistem Penentu Dudukan Global Global Positioning System Monument Tanda Aras Dengan Ketinggian Bench Mark With Height Stesen Trigonometri Trigonometrical Station Tanda Kawalan Ukur Kadaster Cadastral Survey Control Mark Jenis Utama Jenis Skunder Tanda Rujukan Kadaster • ← 141.Mark BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.

L. (buried deep) B. (Terkambus Dalam) N. O. broken.L. ganti BKB BKB ○ ○ BL pecah.K. replaced by pipe P. B.S. ganti PB PB ○P ○ PL bengkok. BKB ○ ○ BKB atas BKL BKB ○ ○ BL pecah. pecah.M.C.P. bent. on O. (No. diluruskan BKL (No.M.M.B. O.K.M.C. B.C.M. (No. broken.S. atas B.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tanda-tanda sempadan dijumpai dan diterima kedudukannya Boundary Marks found and accepted to be in position Direndahkan (Jumpa lampau tinggi) Lowered (found too high) Dinaikkan (Jumpa terkambus) Raised (Found buried) Ditegakkan (Jumpa condong) Straightened (Found slanting) B.C.L.K. atas B.B.K. tak terang) ○P BKL ○ ○ ○ . straightened B. ganti BKB BKB ○ ○ BKL pecah. digantikan dengan B.L.M. Broken. replaced by N. pecah.S. replaced by N. digantikan dengan Paip O.C. diluruskan O.L.L.L.M. pecah. digantikan dengan B. replaced by pipe B. (Terkambus dalam) N. tidak terang) O.M. Broken.K. obliterated or illegible) Lama atau L ○ ○ Rendahkan ○ ○ Naikkan ○ ○ Tegakkan ○ ○ BKB atas B. (Buried deep) B. BIL KETERANGAN TANDA-TANDA SEMPADAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.C.L.K. pecah. diganti dengan paip O. bengkok.L.B.K.C. ganti PB PB ○P ○ BKL pecah. on O.K.B.B.C.

Class Traverse or Old Survey Dengan Tilikan Matahari By Sun Observation Daripada Tilikan Matahari From Sun Observation Jumlah Total Garisan Diskel Scaled Line Az AzAk Bg Ki Ki Kl SA KiSA Kl SA SAKi AzAk DgnMh DpdMh Jum Jum sk .Comp) Azimut yang diakui daripada Terabas Kelas Satu atau Terabas Piawai atau ukuran Lama Adopted Azimuth from 1st.O.) Dikirakan seperti asal Computed Per Original (Comp. Bg) Bearing Bearing (Bg) Dikirakan Computed (Comp.P.O) Seperti Asal dikirakan Per Original Computed (P.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Azimut Azimuth (Az) Azimut yang diakui Adopted Azimuth (Adp.) Didapati Deduced (Ded) Dikira Purata Meancomp CALS Seperti Asal Per Original (P. Az) Bearing yang diakui Adopted Bearing (Adp. BIL KETERANGAN GARISAN-GARISAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.O.C.

ha m² ha m² ek kp ha m² ha m² E. BIL KETERANGAN KELUASAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.p.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 1 2 3 4 Ekar Acre Kaki Persegi Square feet Hektar Hectare Meter Persegi Square Meter ek. Saat Degree.096 m) Access Reserve (Less than 6. Second Simpanan laluan (Kurang dari 6. Minute. BIL PENGGUNAAN ISTILAH TEKS BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.096 m) Road Reserve (More than 6.D. k.096 m) Simpanan Jalan (lebih 6. Mini.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH BARU LAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kaki Feet Inci Inch Ela Yard Rantai Chain Ling Link Kilometer Kilometre Meter Metre Darjah.096 m) ′ ″ Ela Rantai Ling Km m ° ′ " ° ′ " ′ ″ Rantai (untuk tajuk sahaja Lg Km m ° ′ " ° ′ " Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah 10 11 12 Parit Konkrit Masonry or Concrete Drain Parit Tanah Earth Drain .

ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 15 Talian Hantaran Elektrik Electric Transmission Line Penanda atau Tanda Kilometer 8 8 Kilometre Post Utara North Timur East Selatan South Barat West Pelan Diakui Certified Plan Pelan Pelbagai Miscellaneous Plan Pelan Warta Gazette Plan Gambarajah Diagram Pembesaran Enlargement Tidak Berskala Not to scale Diskala Scaled Buku Kerjaluar Field Book Mukasurat Page Lembar Piawai Standard Sheet Peta Kadaster Cadastral Map Dilukis Semula Redrawn Rujukan Reference 16 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 U T S B PA PP PW GAMBARAJAH PEMBESARAN U T S B PA PM PW U T S B PA PP PW GAMBARAJAH PEMBESARAN U T S B PA PM PW GAMBARAJAH TANPA SKALA TANPA SKALA Sk (Di atas Pelan Warta) TANPA SKALA BK M Lembar Piawai Peta Kadaster BK M Lembar Piawai Peta Kadaster BK M Lembar Piawai Peta Kadaster Dilukis Semula Rujukan Peta Kadaster Rujukan Rujukan .13 14 Talian Paip Pipe Line Hak Lalu Right Of Way BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan BIL DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.

.BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk. Surveyed by…and partly compiled from 46 47 Perbandaran Majlis Tempatan Perbandaran Majlis Tempatan 48 49 50 51 52 53 54 Diukur Oleh Diukur Oleh Diukur Oleh Disedia oleh Dicarta oleh Siap Pada Diperiksa oleh Diluluskan oleh Diukur oleh…… dan sebahagian disusun Diluluskan Oleh Diukur oleh…… dan sebahagian disusun .K.…dan sebahagian disusun daripada……….ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 34 35 36 37 38 Ukuran Kelas Satu First Class Survey Tanah Kerajaan State Land Ukuran Pengesahan Verification Survey Ukuran Kelas Dua Second Class Survey Ukuran Dinding Duatuan Party Wall Survey Dinding Duatuan Party Wall Negeri State Daerah/Jajahan (untuk Kelantan) Ukuran Kelas Satu T. Ukuran Pengesahan TK Ukuran Pengesahan Ukuran Kelas Satu TK Ukuran Pengesahan TK Ukuran Pengesahan 39 40 41 42 43 44 45 Ukuran Kelas Dua Ukuran Dinding Duatuan Dinding Duatuan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran Ukuran Kelas Dua Ukuran Dinding Duatuan Dinding Duatuan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran (Di atas Pelan Warta) Perbandaran Majlis Tempatan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran (Di atas Pelan Warta) Perbandaran Majlis Tempatan (Di atas Pelan Warta) District Mukim Mukim Sempadan Boundary Lembaga Bandaran Town Board Majlis Bandaran Town Council Perbandaran Municipality Majlis Tempatan Local Council Diukur Oleh Surveyed By Dilukis Oleh Drawn By Dicarta Oleh Charted By Siap Pada Completed On Diperiksa Oleh Examined By Diluluskan Oleh Approved By Diukur oleh…..

. daripada ….. BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 55 56 57 58 59 60 Disusun Daripada Compiled From Inset Inset Lot Lot Serentak Dengan In Conjuntion With Simpanan Benteng Bund Reserve Telah Dicabut Since Pulled Out Disusun Daripada INSET LOT Serentak dengan Simpanan Benteng Telah Dicabut Disusun Daripada INSET LOT Serentak Dengan Simpanan Benteng Disusun Daripada INSET LOT (Untuk tajuk plan sahaja) Disusun Daripada LOT (Untuk tajuk plan sahaja) Serentak dengan Simpanan Benteng Telah dicabut Serentak Dengan Simpanan Benteng .daripada ….

Contoh Pengiraan Semasa membuat ukuran semula untuk Lot 1083 (Rajah 1).LAMPIRAN “O” PENGENDALIAN TANAM PASTIAN 1. Rajah 1 : Terabas Asal . tanda sempadan lama di A telah hilang dan tanda sempadan 6 didapati berganjak dari kedudukan asal (lihat Rajah 2).

Langkah-Langkah i. (e) Lakukan pengiraan offset untuk tanam pastian berdasarkan nilai koordinat di para (c) dan (d). (b) Datum ukuran telah dipatuhi sepertimana Peraturan 18. .Rajah 2 : Terabas Baru 2. Bagi kerja yang menggunakan stesen CRM sebagai asas ukuran (a) Pastikan proses validasi data menggunakan LSA adalah teratur dan kenalpasti tanda sempadan yang perlu di buat tanam pastian. (c) Dapatkan koordinat stesen NDCDB (stesen A dan 6) (d) Dapatkan koordinat stesen trabas baru (stesen 1). PUK 2009.

(i) Kenalpasti tanda sempadan yang perlu dibuat tanam pastian (stesen 1A dan 6). Contoh pengiraan ofset untuk tanam pastian bagi tanda sempadan yang hilang atau teranjak adalah seperti di Jadual 2. Contoh perbezaan kordinat ukuran dan kordinat NDCDB adalah seperti di Jadual 1 manakala contoh pengiraan ofset untuk tanam pastian adalah seperti di Jadual 2 di bawah. . Bagi kerja yang menggunakan stesen NDCDB sebagai asas ukuran (g) Laksanakan validasi data menggunakan LSA dan pastikan teratur. (l) Lakukan pengiraan offset untuk tanam pastian berdasarkan nilai koordinat di para (d) dan (e). (j) Dapatkan nilai koordinat stesen NDCDB bagi stesen yang perlu dibuat tanam pastian (stesen 1A dan 6).(f) Laksanakan proses tanampastian berdasarkan bearing dan jarak yang telah dikira di para (e). (k) Dapatkan nilai koordinat stesen trabas baru (stesen 1). PUK 2009. (m) Laksanakan proses tanampastian berdasarkan bearing dan jarak yang telah dikira di para (f). ii. (h) Datum ukuran telah dipatuhi sepertimana Peraturan 18.

459 Kordinat NDCDB Utara 49487.027 0.512 49402.720 Bearing Jarak 225.240 -49242.860 49516.860 -49242.073 0.366 49472.740 0.007 0.800 Timur -49078.Stn Jenis Tanda Sempadan BKL BKL BL BL BKL Diukur Utara 49516.716 Timur -49060.722 49487.459 49402.000 0.716 -49060.580 -49067.680 -49245.365 49403.390 -49092.580 180.980 -49061.680 49472.720 -49067.237 49403.360 -49092.027 Jadual 1 : Contoh perbezaan kordinat ukuran dan kordinat NDCDB Stn (Dari) 1 Stn (Ke) 1A Kordinat terabas Utara 49505.3247 25.006 49487.3731 102.509 49403.742 Jadual 2 : Contoh pengiraan ofset bagi tanam pastian .980 -49061.520 -49061.700 Timur NDCDB Utara Timur Perbezaan(m) 3 4 5 6 7 -49245.582 1 6 49505.

Cara Melaksanakan Tanam Pastian Secara Ofset 3.3.1 Jarak Ofset Kurang Daripada 1 Meter Rajah 4 : Jarak Ofset Kurang Daripada 1 Meter Merujuk kepada Rajah 4. tatacara berikut dilakukan : . Bagi tujuan menanam semula tanda sempadan di stesen 6 pada kedudukan asal. tanda sempadan di stesen 6 didapati telah hilang tetapi piket yang ditanam terlalu hampir dengan kedudukan tanda sempadan yang hendak diganti [kaedah ini juga sesuai untuk membuat tanam pastian bagi tanda sempadan yang teranjak dari kedudukan asal di mana kebanyakan jarak ofset adalah kurang dari 1 meter].

(stesen 5 ke 73 atau stesen 7 ke 73) Cara 2 : Buatkan trabas baru iaitu dari stesen 5 – 80 – 7. 3. Rajah 5 : Jarak Ofset Melebihi 1 Meter .2 Jarak Ofset Melebih 1 Meter Bagi jarak ofset dari stesen (pkt) ke tanda sempadan yang hendak ditanam melebihi daripada 1 meter cara berikut boleh digunakan (lihat Rajah 5). Pastikan jarak dari stesen 80 ke stesen 73 adalah lebih dari jarak fokus total station.Cara 1 : Tanda sempadan boleh ditanam terus daripada stesen 5 atau stesen 7.

.110 meter. (3) Tanam tanda sempadan baru yang bersesuaian untuk menggantikan tanda sempadan yang hilang di stesen 70 mengikut jarak ofset yang dikira iaitu 2. (2) Buka bearing ofset iaitu 34° 20’ 20” (bearing yang dikira dari koordinat untuk buat gantian atau tanam pastian).(1) Alat didirisiap di stesen 4 dengan bearing rujukan ke stesen 2.

jalanraya dan sebagainya dapat digambarkan di atas pelan.2 45 ’ Kolam Lombong 8211 (2) 0 88 30 ’ 16.870 98 o 16 ’ 101 o 15.22 0 Ofset secara membuka bearing dan mencerap jarak.2 ’ 1 70 16.LAMPIRAN “P” PANDUAN MENGAMBIL OFSET DALAM UKUR KADASTER Pengambilan ofset dibuat untuk membolehkan butiran atau maklumat di atas muka bumi seperti sungai. Gambarajah (1) Huraian Mengambil Ofset o 228 O 69 o 74 15 28 5.335 45 ’ 17 .432 o 3920 Ke K ar amp .870 92 o 45 ’ 17.2 2 0 o or ai Bid Sung 9682 88 45 ’ 00” o o O 88 45 ’ 24.870 101 o 2257 20 ’ 10 . taliair. Ofset-ofset perlu diambil dengan tepat dan betul supaya kedudukan di atas pelan dapat menggambarkan keadaan geografinya yang sebenar. (3) Dari Ipoh 141 O 88 45 ’ 14. cerapan hendaklah dibuat kepada banyak tempat-tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan gambaran bentuk yang hampir dengan bentuk kekal. Bagi ofset yang berliku-liku. Berikut adalah disenaraikan beberapa tatacara mengambil ofset.

(Tandatangan Juruukur) ……………………………………… (Nama) n ∑ (A-B) 1 C = __________ = n n = No..LAMPIRAN “Q” Borang KPU 143 Pindaan 1/86 BORANG UJIAN EDM JABATAN UKUR DAN PEMETAAN.of observations . MALAYSIA No.BKL : Tarikh Ujian : Model EDM : Tempat Ujian : Nombor Tiang Dari Ke Jarak Saperti Asal (B) Muka Surat Suhu : No.Siri EDM : ke Jarak Di Ukur Jarak Mendatar (A) Perbezaan Asas (A-B) n ∑ 1 …………………………………….

LAMPIRAN “Q1” BORANG RINGKASAN HITUNGAN MASA-HAKIKI Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) .

Melor. Kg. Johor Bahru. Lebuhraya Seremban – P. Dickson. Said. Johor Taman Permas Jaya. Kedah KADA Resort. Pinang Padang polo. Kg. Alor Setar. P. Temerloh. Pahang KOMTUR.LAMPIRAN “Q2” TAPAK KALIBERASI EDM/GNSS NEGERI JOHOR ID TAPAK 1 2 3 KEDAH 4 5 6 KELANTAN 7 8 MELAKA 9 10 NEGERI SEMBILAN 11 12 PAHANG 13 14 15 PULAU PINANG 16 17 PERAK 18 JENIS TAPAK EDM EDM EDM EDM EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS LOKASI TAPAK Lapangan Terbang. Permatang Pauh. Air Keroh. Sembilan R&R. Sheikh Hj. Jabi. Mohd. Melaka Jln. Kelantan Jalan PAK 2/2. Kulim. N. Kelantan KADA Resort. P. Kedah Ban Sg. Melor. Seremban. Sembilan Taman Seri Semantan. Santap. Jalan Kilang Lama. Bahru. Batu Pahat. Bahru. Kuantan. Pekan. Songsang. Jabi. K. Pahang Sisi tapak tol BKE. Johor Tapak industri. Pinang Lapangan terbang kecil. Alor Setar. Melaka Taman Tasik Utama. Perak . Segamat. Tekah. Kedah Ban Sg. K. Pahang Pantai Sepat. Santap. N. Jln. Jalan Sepoy Lines. Kg. Kawasan Perindustrian Air Keroh. Taiping. Johor UTHM.

Selangor Seksyen 6. Selangor Tanjung Jara. Serian. Kuala Lumpur Pangkalan TUDM. W. Labuan Tanjung Jara. Perlis UiTM.P LABUAN 27 28 29 30 31 32 TERENGGANU 33 EDM EDM EDM EDM GNSS GNSS GNSS EDM EDM EDM EDM EDM EDM GNSS GNSS Taman Tasik. Perlis Lebuhraya ELITE. Arau. Perak Padang golf.P.19 20 21 PERLIS 22 23 SELANGOR 24 25 26 TERENGGANU SABAH SARAWAK W.KLIA Seksyen 7.P. Batu Pahat. Shah Alam. Sarawak Wangsa Maju. Taiping. Labuan Pangkalan TUDM. Malim Sg. Dungun. W. Sabah Balai Ringin. Shah Alam. Terengganu . Perak INSTUN. Terengganu Kg. Batu Gajah. Shah Alam . Papar. Andus.P KUALA LUMPUR W. Ulu Behrang. T. Dungun.

LAMPIRAN “Q3” Contoh Format fail *.med (Dikeluarkan Oleh eMedmas-HQ) (Kod Negeri) 14 30 01012009 ID Tapak Kalibrasi Tarikh Tapak Ujian Dikalibarasi Oleh Ibu Pejabat – Setiap 2 Tahun atau bila dikehendaki .

Siri Sijil GNSS Perlis RE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM DG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS N.Siri Sijil GNSS Pulau Pinang PE_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Kedah KE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM AG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM LAG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM NG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM JG_Tahun_ID Tapak_No.P.Siri Sijil EDM CG_Tahun_ID Tapak_No.edm xxx.P.Sembilan NE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM TG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Perak AE_Tahun_ID Tapak_No.Kuala Lumpur/ Putrajaya WE_Tahun_ID Tapak_No.gnss Pahang CE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Johor JE_Tahun_ID Tapak_No.Labuan LAE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM MG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Terengganu TE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM PG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM RG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Kelantan DE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM WG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Selangor BE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS W.Siri Sijil GNSS .LAMPIRAN “Q4” FORMAT FAIL EDM / GNSS YANG DIKELUARKAN OLEH SISTEM BAGI SETIAP JUPEM NEGERI Negeri xxx.Siri Sijil GNSS Melaka ME_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM KG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM BG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS W.

00 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0. Inc.0000 E 5495.000000 3.000000 4.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 13 At 1 2 From 6 1 To 2 3 Angle 99-47-25.00 .dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit. DMS LOCAL 0.00 StdErr 3. 10 0.3380 E 5190.00 115-10-00.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software.000000 FeetUS Seconds Seconds Seconds FeetUS FeetUS Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetUS) = 2 Fixed Stations 1 Free Stations 6 N 5045.0000 FeetUS 1.020000 5.010000. Run Date: Mon Feb 02 2009 16:54:37 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List TRAV2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Trav2D.LAMPIRAN "R1" STAR*NET-PRO Version 6. Licensed to CCS WORKSHOP. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetUS.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0.070000 6372000.00 3.000000 0.000000 0.0.000000 2.5720 N 5000.

945 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Az/Bearings Total Count 13 12 1 26 Sum Squares of StdRes 0.6600 161.00 Number of Distance Observations (FeetUS) = 12 From 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 Distance 205.9000 151.00 83-45-28.000 0.9500 166.0214 0.0210 0.00 3.0206 0.7100 308.0300 134.3380 5500.4400 161.480) Adjusted Coordinates (FeetUS) ============================= Station 1 2 3 N 5045.00 106-12-32.00 3.5600 E 5495.308 1.3000 115.354 0.00 106-26-42.5720 5250.0208 0.00 164-00-42.3384 5380.00 3.0215 0.00 3.3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 6 2 3 4 5 2 3 7 8 8 9 10 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 1 94-51-53.4100 284.0207 0.0205 0.00 3.5510 5310.0208 0.00E StdErr FIXED Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 3 10 26 18 8 Error Factor 0.00 97-31-36.0208 0.0210 0.00 3.00 3.00 216-46-09.0208 0.4000 191.00 115-14-57.00 156-15-44.5700 160.767 0.146 The Chi-Square Test at 5.379 6.522/1.3163 Description .000 7.00% Level Passed Lower/Upper Bounds (0.00 3.00 3.1900 105.00 3.00 86-57-49.0208 Number of Azimuth/Bearing Observations (DMS) = 1 From 8 To 7 Bearing N79-52-31.00 3.00 225-47-02.3400 StdErr 0.

67 225-47-02.90 9.0208 0.0206 1.77 11.93W S05-21-24.21 StdErr StdRes 3.3272 5190.79 Residual 0-00-00.0021 0.00 0.0400 134.1879 105.0073 StdErr StdRes 0.4 0.6303 161.0384 363.5741 5185.0317 197.0107 -0.7097 95% Brg 9.0386 238.4461 284.0090 -0.75 8.00E Residual 0-00-00.3785 0.5816 5020.8910 151.00 0.0084 -0.00 0.95 106-26-42.40 -0-00-00.74 10.77 106-12-31.4 5 6 7 8 9 10 5220.98W N17-39-05.5 0.5 0.5781 5000.0297 -0.23 -0-00-00.0205 0.0361 0.58 -0-00-00.84 -0-00-00.0210 1.5593 160.3 3.2 3.6 0.67 0-00-00.0 3.00 0.9382 166.5553 .0214 0.1 0.8 0.0400 308.0370 320.0208 0.0210 0.80 0-00-00.0215 0.20 -0-00-00.80 83-45-27.4 0.4495 115.0118 -0.62E Distance 205.60 156-15-43.0100 -0.05 0-00-00.1879 105.41 6.84W S68-11-52.04 10.00 0.2249 0.84 115-14-56.1 3.1 3.77E S81-36-25.3258 Existing post Iron pipe Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 6 From 6 1 2 3 4 5 2 3 7 8 8 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 1 Angle 99-47-25.00 0.00 0.0 0.3 3.3 Adjusted Azimuth/Bearing Observations (DMS) From 8 To 7 Bearing N79-52-31.1 Adjusted Distance Observations (FeetUS) From 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 Distance 205.1429 0.5707 5370.0095 -0.3091 115.5 0.2 3.7097 308.00 0.0208 0.58 94-51-52.1 3.86 RelConfidence Dist PPM 0.0382 186.80 97-31-36.0091 0.00 0.3308 5345.0208 0.1 3.2 3.3327 Residual 0.45 86-57-49.00 0.38 -0-00-00.5729 5325.4495 161.3303 5015.73 0-00-00.64W S31-25-43.4084 191.3310 5040.4 0.68 164-00-41.0386 287.9558 0.45 0-00-00.3097 5065.3091 134.0208 0.32 -0-00-00.00 StdErr StdRes FIXED 0.5703 5420.00 0.1 3.62 216-46-08.0 Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetUS) ========================================================= (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) From 1 1 2 3 3 4 5 To 2 6 3 4 7 5 6 Bearing N01-23-50.9420 0.05W N63-26-08.0003 0.5566 0.0207 0.4 0.0398 129.00 0.3307 5175.73 115-10-00.5593 160.00 0.5812 5160.4461 161.2 3.

0216 E Horiz Precision = 0.008732 E 0. 0.9382 284.019109 0.38E 205.4100 S79-52-29.006333 0.5 7 8 10 10 9 8 9 6 9 N81-07-04.015109 0. 17.0300 N63-26-09.0066 S.014460 0.05W 105.05W BS N01-23-50.014470 0.00 6.4084 191.017007 0.38W 161.014735 0.0326 194. 1:58661.0390 0.015585 0.29E 160.0320 0.3327 166.3742 Traverse Closures of Unadjusted Observations ============================================ (Beginning and Ending on Adjusted Stations) TRAVERSE 1 Error Angular = -2. 6 Angles.3400 N81-36-25.05E 308.43W 161.70W 191.66 8.60W S79-52-31.1315 195.7100 N81-36-25.05E FS Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetUS) Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 0.000000 0.004052 0.4400 S68-11-53. 1:11892.0316 0.05 PPM From 1 1 2 3 4 5 6 To 6 2 3 4 5 6 1 Unadj Bearing Unadj Dist S81-36-25.80W S82-24-16. -0.0397 0.00W S15-07-27.000000 0.00 Sec.016275 0.019168 0.8910 9.0734 S.2400.1992 207.019052 Station Coordinate Error Ellipses (FeetUS) Confidence Region = 95% Station 1 2 Semi-Major Axis 0.79 9.0183 Error in 1075.019439 0.000000 0.69 Sec.4000 S15-07-26.1537 211.038169 Semi-Minor Axis 0. 84. 0.53W 115.75E N08-36-48.94 0.9000 S82-24-17.12 Sec/Angle Error Linear = 0.0765 Error in 909.09 PPM From 3 3 7 8 9 10 6 To 2 7 8 9 10 6 1 Unadj Bearing Unadj Dist S63-26-08.009835 Azimuth of Major Axis 0-00 1-59 .64E BS N17-39-06.6303 151.019066 0.29W 134.33 Sec/Angle Error Linear = 0. -0.6600 S08-36-49.07E 151.18E 166.9982 137. 6 Angles.5700 S05-21-24.000000 0.1900 S31-25-44.014852 0.7100.78 0.016133 0.59W 284.0171 W Horiz Precision = 0.3000 TRAVERSE 2 Error Angular = -0.015505 0.

036988 0.038379 0.039841 0.005684 0.008462 0.036572 0.031749 0.039700 0.038169 0.039841 0.034134 0.031578 0.038587 0.009835 0.000000 0.035845 0.014570 0.037014 0.006288 0.047416 0.003775 0.032612 Semi-Minor Axis 0.007090 0.021252 123-21 62-23 65-17 81-48 163-34 30-37 88-40 86-51 Relative Error Ellipses (FeetUS) Confidence Region = 95% Stations From 1 1 2 3 3 4 5 5 7 8 10 10 Semi-Major Axis 0.014570 0.032735 0.038612 0.008619 0.031951 0.046333 0.040942 0.036976 0.039021 0.046690 0.007804 0.048011 0.3 4 5 6 7 8 9 10 0.007081 Azimuth of Major Axis 1-59 81-48 116-39 31-53 162-53 67-09 174-50 98-59 79-53 14-27 97-38 170-18 To 2 6 3 4 7 5 6 9 8 9 6 9 Elapsed Time = 00:00:00  28 44 01 00000000 01 00000006 02 00000009 02 00000015 02 00000033 03 00000035 01 00000044 02 00000047 03 00000049 03 00000052 02 00000055 02 00000072 02 00000088 01 00000093 01 00000115 01 00000130 02 00000133 02 00000150 02 00000166 01 00000171 01 00000190 02 00000194 02 00000208 01 00000222 02 00000225 02 00000239 02 00000255 01 00000272 00003455 STARPLUS 0001553B Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Azimuth/Bearing Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Azimuth/Bearing Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Traverse Closures of Unadjusted Observations TRAVERSE 1 TRAVERSE 2 Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .005315 0.043750 0.046924 0.

25 Copyright 1988-2002 Starplus Software.dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit.000000 0.1970 6940.0000 FeetInt 1. Licensed to CCS WORKSHOP.070000 6372161. DMS LOCAL 0.000000 FeetInt Seconds Seconds Seconds FeetInt FeetInt Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetInt) = 3 Fixed Stations 1 3 Free Stations 2 N 5102.000000 3.090000 0.000000 4.0000 E 5793. Run Date: Mon Feb 02 2009 17:28:34 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List NET2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Net2D.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0.0. 6 0.010000. Inc.000000 4.000000 0.5020 7294.54 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetInt.LAMPIRAN "R2" STAR*NET-PRO Version 6.2210 E 7017.4980 N 5642.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 15 At From To Angle StdErr .

00% Level Exceeded Lower Bound Lower/Upper Bounds (0.4799 7017.565 0.0900 0.695 7.4980 6940.00 57-28-12.0900 0.2089 6547.0900 0.00 4.00 4.00 4.00 77-24-52.00 40-58-15.512 Warning: The Chi-Square Test at 5.00 120-26-52.0300 0.4700 StdErr 0.0900 0.817 2.00 4.00 39-46-29.00 4.00 4.676 0.629 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Total Count 15 12 27 Sum Squares of StdRes 4.00 4.0900 0.7600 2034.00 4.0900 0.0900 0.8600 1130.5400 1337.00 4.5111 5000.00 110-34-04.4972 6350.1970 7294.2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 111-08-11.5020 5793.00 44-14-21.4900 983.00 4.00 87-07-04.0900 0.5200 5582.00 65-36-54.0900 0.00 105-18-27.00 64-01-01.00 Number of Distance Observations (FeetInt) = 12 From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.2170 7162.2500 1364.315) Adjusted Coordinates (FeetInt) ============================== N E Description 5102.00 4.685/1.0900 Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 2 6 27 8 19 Error Factor 0.4000 951.00 4.00 89-36-55.00 43-35-22.6100 2070.00 4.8900 1548.8700 1124.1961 Station 1 3 2 6 4 5 .2131 5908.00 4.0900 0.9200 1382.00 110-43-40.7500 1493.2210 5642.00 4.

0016 0.8370 0.00 0.0391 18.0521 -0.0629 0.0013 0.6389 1653.62 0-00-00.50 65-36-52.92 5.0059 -0.0900 0.0314 20.0900 0.01 -0-00-01.90W S84-26-56.8110 1124.3 0.81 4.0122 0.0300 0.6063 95% Brg 5.11 -0-00-01.1 4.0194 0.0410 29.3 4.48 6.00 0.07 77-24-53.17 0-00-04.6 0.91W S38-18-09.4059 951.64 6.04 39-46-25.0498 44.89 89-36-53.53 RelConfidence Dist PPM 0.3 4.00 0.92W S24-53-49.8 4.0383 25.0 0.0390 29.26E N64-40-15.00 0.4913 983.0448 22.6 0.0900 0.4913 983.64 87-07-02.7 0.1 4.66 Residual 0-00-01.5 4.14 3.0900 0.39 120-26-53.3 4.0900 0.5 0.7941 1130.0590 -0.00 0.7 0.94 110-43-44.6538 0.0332 34.46E N05-50-51.09 -0-00-00.00 1.7941 2034.0387 39.0 4.83 -0-00-00.0900 0.1 0.6445 .80 43-35-25.8110 2034.0900 0.0 0.4059 951.6063 1337.2205 0.09 64-01-00.4811 Residual -0.60 4.0422 25.4 4.4811 1124.76E N02-40-05.0418 0.2847 0.00 1.38 40-58-15.9121 1130.1537 0.8 4.0425 31.0663 -0.06 0-00-04.00 0.2 4.64 -0-00-01.3 4.04W N21-04-50.0289 0.92W S51-18-43.38 6.4 0.2484 1364.0341 0.18 57-28-14.23 6.25 6.39 0-00-01.28 5.85E Distance 1337.20 0-00-03.66 StdErr StdRes 4.0418 37.92W N44-32-02.0694 0.2484 1364.11W N36-23-23.9006 1382.0 4.00 0.00 0.Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 From 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 Angle 111-08-12.0900 0.50 -0-00-01.00 0.82 0-00-02.8271 1548.04 -0-00-03.7082 1493.00 0.0900 0.1 Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetInt) ========================================================== (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Bearing N66-11-42.1854 0.7 0.4 4.9121 1493.7 Adjusted Distance Observations (FeetInt) From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.7082 1548.00 0.47W N82-29-11.9006 1382.8271 2070.3483 0.01 44-14-19.00 0.5168 0.0111 StdErr StdRes 0.83 110-34-08.17 105-18-26.07 0-00-01.0900 0.0900 0.00 0.6389 2070.92 6.8927 0.

033614 0.000000 0.042811 0.000000 0.066593 0.038766 0.038801 0.012412 0.044621 0.000000 0.024203 0.050121 Semi-Minor Axis 0.033196 0.047296 0.013711 0.033614 0.044621 0.024203 0.040969 0.016318 Station Coordinate Error Ellipses (FeetInt) Confidence Region = 95% Station 1 3 2 6 4 5 Semi-Major Axis 0.042811 0.018355 E 0.000000 0.000000 0.047581 Semi-Minor Axis 0.030878 0.044621 0.Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetInt) Station 1 3 2 6 4 5 N 0.017271 0.016090 0.030878 0.011502 0.038801 0.033196 Azimuth of Major Axis 0-00 0-00 24-05 51-56 68-05 143-44 Relative Error Ellipses (FeetInt) Confidence Region = 95% Stations From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Semi-Major Axis 0.037947 Azimuth of Major Axis 24-05 68-05 143-44 51-56 24-05 173-34 177-40 68-05 51-56 109-04 134-17 144-13 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Elapsed Time = 00:00:00  23 42 01 01 02 02 02 03 01 02 03 03 02 02 01 01 01 00000000 00000006 00000009 00000015 00000033 00000035 00000044 00000047 00000049 00000053 00000056 00000075 00000091 00000112 00000123 Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals .000000 0.043078 0.024203 0.000000 0.017421 0.030878 0.000000 0.042811 0.038801 0.033614 0.032951 0.026216 0.050121 0.043483 0.

02 00000126 02 00000145 01 00000161 01 00000180 02 00000183 02 00000193 02 00000205 01 00000222 00002C2C STARPLUS 0001190B Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .

54 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0.000000 4.000000 3.5020 7294.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software. 6 0.000000 0.dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 15 At From To Angle StdErr .030000 0.000000 4.0000 FeetUS 1.0000 E 5793. DMS LOCAL 0.010000.2210 E 7017.LAMPIRAN "R3" STAR*NET-PRO Version 6.4980 N 5642. Inc.0.000000 FeetUS Seconds Seconds Seconds FeetUS FeetUS Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetUS) = 3 Fixed Stations 1 3 Free Stations 2 N 5102. Licensed to CCS WORKSHOP.000000 0.1970 6940.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0. Run Date: Mon Feb 02 2009 17:24:05 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List NET2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Net2D.070000 6372161. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetUS.

00 4.00 4.0300 0.0300 0.00 65-56-54.00 57-28-12.1970 6940.00 120-26-52.0300 0.4980 5642.2500 1364.00 4.0300 0.4700 StdErr 0.00 4.0300 0.00 77-24-52.9532 E 5793.00 4.00 4.00 40-58-15.0300 0.5799 Description .00 4.8700 1124.00 64-01-01.00 4.4000 951.685/1.00 110-34-04.0300 Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 3 6 27 8 19 Error Factor 71.315) Adjusted Coordinates (FeetUS) ============================= Station 1 3 2 6 N 5102.00 110-43-40.00 4.00 4.0300 0.00 87-07-04.00 4.00 4.6100 2070.981 8025.5020 7294.9234 6546.00 89-36-55.00 39-46-29.00 44-14-21.8900 1548.00 Number of Distance Observations (FeetUS) = 12 From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.2210 7017.00 4.0300 0.3055 6350.9200 1382.2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 111-08-11.00% Level Exceeded Upper Bound Lower/Upper Bounds (0.0300 0.00 4.0300 0.7500 1493.093 Warning: The Chi-Square Test at 5.828 57.0300 0.00 105-18-27.00 4.00 43-35-22.5400 1337.4900 983.8600 1130.161 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Total Count 15 12 27 Sum Squares of StdRes 54054.561 30.7600 2034.112 62080.

09 43-32-36.5631 1641.06 Residual 0-00-43.32 309.9349 1398.0063 1338.1* 0.00 41.4386 1.0945 2070.5* Adjusted Distance Observations (FeetUS) From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.7815 .6* 0.35 105-19-32.3736 1129.00 29.9090 1154.1* 4.92E N05-52-02.8* Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetUS) ========================================================= (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) NOTE .7375 1.08W N82-33-03.10 354.24 310.3725 1123.73 0-04-14.74 -0-00-24.04 -0-00-51.5285 2.0300 48.48 44-13-18.9* 4.00 53.4 5 7162.53E Distance 1338.7882 1815.0300 6.2619 1653.7155 0.8* 0.52 -0-01-02.00 -0-00-10.6* 0.00 15.3864 0.12W S84-25-52.1029 1383.9545 0.9* 0.5977 1.13 -0-01-59.18E N64-38-38.0300 13.2619 2070.5* 4.8* 0.0300 6.8* 0.58 315.2955 1365.00 2.7485 844.7 4.7474 1.07 -0-13-43.Adjustment Failed the Chi-Square Test Angular and Distance Errors are Scaled by Total Error Factor From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Bearing N66-10-45.00 2.9253 1713.1829 1.00 7.0290 5906.84W N36-24-32.7234 1152.0300 38.1* 4.9* 0.8827 Residual -0.7478 1495.60 64-00-32.47 309.00 12.4818 957.9060 1.0300 31.71 -0-00-10.94E N02-40-20.85 264.7478 1129.4127 StdErr StdRes 0.65 0-01-05.4663 0.55 184.8123 1354.87 40-56-15.1155 952.4* 4.17W S24-52-20.07 65-43-10.15W N21-06-01.2045 -0.7* 4.4975 -0.00 6.3481 -0.00 10.64 206.6339 984.8885 1.5955 Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 From 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 Angle 111-08-54.63 301.0300 29.27W S51-20-49.96 87-06-12.9856 1.00 77-24-41.91 -0-02-45.03 110-30-31.7* 4.5 4.26 120-26-27.8284 1.1884 1936.0300 12.1* 0.29 89-36-44.4* 4.1439 0.79W S38-15-55.0821 1.8615 1548.00 206.82W N44-37-08.0* 4.3547 1.06 StdErr StdRes 4.70 57-30-34.0945 1548.8827 1123.8878 -0.0300 23.40 -0-00-28.6339 984.70 0-02-22.7306 5581.8825 1.0300 29.42 -0-00-10.74 RelConfidence Dist PPM 1.2* 4.6* 0.97 -0-03-32.5480 4999.0300 16.00 2.3725 2034.55 198.00 35.1029 1383.8* 4.3736 2034.0300 11.1155 952.0063 95% Brg 271.8615 1495.58 39-46-18.9915 1458.7 4.00 16.9489 957.27 110-47-54.2955 1365.00 63.6* 0.31 280.

245905 Semi-Minor Axis 1.248064 1.907419 1.232300 Semi-Minor Axis 0.900969 1.616862 0.555510 1.000006 0.637461 Azimuth of Major Axis 0-00 0-00 24-32 58-08 69-31 152-15 Relative Error Ellipses (FeetUS) NOTE .397959 1.729371 1.599676 1.729371 1.991958 2.807549 0.006012 2.000006 0.008763 2.785935 0.000014 0.000006 0.248064 1.865123 E 0.Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetUS) NOTE .232300 1.637461 1.105417 1.669632 0.170538 2.788975 2.555510 1.721462 0.Adjustment Failed the Chi-Square Test Relative Error Ellipses are Scaled by Total Error Factor Confidence Region = 95% Stations From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Semi-Major Axis 1.553681 0.729371 1.248064 1.Adjustment Failed the Chi-Square Test Error Ellipses are Scaled by Total Error Factor Confidence Region = 95% Station 1 3 2 6 4 5 Semi-Major Axis 0.000014 0.690768 1.599676 2.Adjustment Failed the Chi-Square Test Standard Deviations are Scaled by Total Error Factor Station 1 3 2 6 4 5 N 0.000014 1.991958 3.000006 0.000014 1.728552 Station Coordinate Error Ellipses (FeetUS) NOTE .008763 2.599676 2.991958 1.008763 1.555510 1.722235 Azimuth of Major Axis 24-32 69-31 152-15 58-08 24-32 176-49 0-43 69-31 58-08 136-16 123-26 157-11 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Elapsed Time = 00:00:00  23 42 01 01 02 02 02 03 01 02 00000000 00000006 00000009 00000015 00000033 00000035 00000044 00000047 Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations .

03 00000049 03 00000053 02 00000056 02 00000075 01 00000091 01 00000112 01 00000123 02 00000126 02 00000145 01 00000161 01 00000182 02 00000185 02 00000197 02 00000211 01 00000230 00002E4A STARPLUS 00011B3F Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .

.LAMPIRAN "R4" STAR*NET-PRO Error Log WARNING Network Has No Fixed XY Stations ERROR Could Not Compute Approximate Coordinates for Following Stations: 6 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Processing Terminated Due to Errors.

Network Processing Completed with 1 Warnings .LAMPIRAN "R5" STAR*NET-PRO Error Log WARNING The Solution Did Not Converge in 6 Iterations!!! Adjustment Coordinates Should Not be Considered Valid.

tps) 2) Keputusan chi square test.lot *. Tempoh sah EDM adalah 6 bulan.bdy *.LST + *. a) Tindakan disiplin JTB jika berkaitan b) Pembantu kerja luar yang berdaftar c) Tempoh sah Pembantu kerja luar 6) Ujian EDM / GNSS disertakan dan dalam tempoh sah. b) Had perbezaan kalibrasi EDM berbanding dengan jarak piawai tidak melebihi 0.lst *. a) Lower bound/level passed b) Upper bound/Failed (jika berkaitan) perlu disertakan justifikasi/kelulusan PUPN. .ncp *.sob *.fah *. 5) Maklumat JTB/Pembantu Kerjaluar disemak daripada sistem.tpo *.prj + *.xml 4) Data 16 ASCII ditandatangani secara berdigit oleh JTB dan masih sah.po *.fbk *.bln *.acs *.bcs *.tps *.job *.edm *. 1) Kenalpasti fix point yang diguna pakai dalam cerapan (xxx. 3) Data berdigit mengandungi 16 ASCII + *.cor *.coo *.010m.xml *.prj *.LAMPIRAN “R6” CHECKLIST SEMAKAN KUALITI. a) Tempoh sah GNSS adalah 12 bulan.

050m bagi kawasan bandar b) tidak melebihi 0. c) Perbezaan purata azimut yang dicerap dan dihitung oleh sistem tidak melebihi 10”.c) Had perbezaan kalibrasi GNSS berbanding dengan jarak piawai tidak melebihi 0.060m bagi ketinggian.100m bagi kawasan lain 12) Asas koordinat adalah dari stesen CRM atau NDCDB (senaraikan 2 tanda CRM atau 3 tanda NDCDB yang digunakan untuk kawalan) 13) Jumlah lot yang diukur bersamaan dengan jumlah lot dalam PU Layer. d) Laporan kalibrasi diukur dan laporan kalibrasi daripada pangkalan data tidak dipinda.030m bagi koordinat utaraan dan timuran manakala 0. d) Jarak garisan stesen cerapan dan tanda rujukan tidak kurang daripada 30m. 9) Cerapan matahari a) Altitud cerapan tidak kurang 10o b) Perbezaan azimuth diantara dua set hendaklah tidak melebihi 10”. 10) Tanda CRM disediakan JTB disahkan Jabatan. hendaklah disertai dengan ukuran ofset. . 11) Jarak perbezaan koordinat ukuran dengan NDCDB a) tidak melebihi 0. 7) Tanda sempadan lot-lot bukan piket 8) Jenis tanda sempadan Tiada Tanda (tt).

atau b) ukuran mengikut usaha dan persetujuan PTD disertakan. a) Disemak lengkap dan mengikut prosedur pengambilan ofset b) Dihantar ke Cawangan Multipurpose Kadaster 18) Ukuran adalah mengikut. atau c) ukuran mengikut pelan hakmilik sementara. . 20) Lain-lain semakan yang dirasakan perlu dari semasa ke semasa. atau d) ukuran tidak mengikut pelan PU dan pelan pindaan dikemukakan. xxx. a) Permintaan Ukur (PU). 19) Dokumen-dokumen sokongan (jika ada).tpo (jika ada).14) Kawasan untuk tujuan awam telah diperuntukkan nombor lot 15) Perbezaan luas lot dalam had a) tidak melebihi 5% bagi luas di bawah 40ha b) tidak melebihi 2 ha bagi luas antara 40ha hingga 200ha c) tidak melebihi 1% bagi luas melebihi 200ha d) luas yang melebihi had diberi pertimbangan jika ada surat kelulusan 16) Lebar simpanan adalah mencukupi 17) Data ofset.

.

.

.

.

.

.

.

SDO_GEOMETRY LAPISAN MUKIM (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KETERANGAN TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) .3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.3) NUMBER(18.SDO_GEOMETRY LAPISAN DAERAH (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18.LAMPIRAN “U” STRUKTUR DATA BAGI SEMPADAN PENTADBIRAN LAPISAN NEGERI (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.3) NUMBER(18.

Contohnya 02.KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC VARCHAR2(1) NUMBER(18. Contohnya 002.3) NUMBER(18.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS. Contohnya 01 Kod daerah tersebut. Kod unit luas kawasan tersebut dalam unit meter persegi Keluasan kawasan tersebut dalam unit meter persegi Perimeter kawasan tersebut dalam unit meter Tarikh data tersebut dikemaskini dalam pangkalan data . 044 Nama negeri/daerah/mukim/bandar/pekan/seksyen tersebut.3) NUMBER(18. 44 Kod seksyen tersebut.SDO_GEOMETRY ULASAN Kod negeri tersebut. 02. Contohnya 02.SDO_GEOMETRY LAPISAN SEKSYEN (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KODSEKSYEN KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC Catatan: DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KODSEKSYEN KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18.04 Kod mukim/bandar/pekan tersebut.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.

.

Kategori jalan tersebut. Contohnya RDC 1 untuk Toll Expressway & Tol Highway. Contohnya jalan berturap.LAMPIRAN “V” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT JALAN (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA LEBAR PANJANG KATEGORI_JALAN SUBKATEGORI_JALAN KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(100) NUMBER(18.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA LEBAR PANJANG KATEGORI_JALAN SUBKATEGORI_JALAN KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC ULASAN Negeri bagi data jalan tersebut Daerah bagi data jalan tersebut Mukim bagi data jalan tersebut Seksyen bagi data jalan tersebut Nama bagi jalan tersebut.3) NUMBER(18.3) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(10) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. . Contohnya Jalan Wangsa Murni. Lebar jalan tersebut dalam unit meter Panjang jalan tersebut dalam unit meter Kategori jalan tersebut mengikut MS Feature Code. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data.

LAMPIRAN “W” CONTOH CARA MENGAMBIL OFSET BESERTA STRING LINE Ofset Jalan 2 HDR 1 Ofset Sungai Ofset Bangunan 1 BGN 4 1 BGN 5 1 BGN 7 1 BGN 6 2 HDR 2 2 JLN 1 2 JLN 2 JALAN 1 JLN 1 1 JLN 2 1 JLN 3 2 JLN 3 1 HDR 1 SUNGAI 2 HDR 3 2 HDR 4 1 BGN 2 1 BGN 3 SEKOLAH 1 HDR 2 1 HDR 3 1 HDR 4 1 BGN 1 2 BGN 2 2 BGN 3 1 BGN 8 KANTIN 2 BGN 1 2 BGN 4 Nota : Pegawai Kerjaluar/JTB perlu menghantar gambarajah ofset yang diambil 1 .

Contohnya KCT 1 untuk Kampung Tradisional. . Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data.LAMPIRAN “X1” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT TOWNKG (POINT FEATURE) DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA UTARA_CAS TIMUR_CAS LAT_WGS84 LON_WGS84 KATEGORI_TOWNKG GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(100) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(30) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA UTARA_CAS TIMUR_CAS LAT_WGS84 LON_WGS84 KATEGORI_TOWNKG GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Nama kampung tersebut Koordinat point kampung tersebut dalam Unjuran GDM2000 Koordinat point kampung tersebut dalam Unjuran GDM2000 Koordinat point kampung tersebut dalam WGS84 Koordinat point kampung tersebut dalam WGS84 Kategori kampung tersebut mengikut MS Feature Code.

Contohnya WBT 1 untuk Sungai. Kod unit keluasan tersebut dalam unit meter persegi Kod data hidrografi tersebut mengikut MS Feature Code. Contohnya Sungai Gombak.3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(10) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Keluasan data hidrografi tersebut dalam unit meter persegi. Nama data hidrografi tersebut. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data .LAMPIRAN “X2” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT HIDROGRAFI (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) DESC NO_HIDRO DAERAH NAMA KOD_HIDRO KELUASAN KOD_UNITLUAS KATEGORI_HIDRO KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(20) VARCHAR2(2) VARCHAR2(100) VARCHAR2(10) NUMBER(18.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NO_HIDRO DAERAH NAMA KOD_HIDRO KELUASAN KOD_UNITLUAS KATEGORI_HIDRO KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC ULASAN Nama daerah di mana letaknya data hidrografi tersebut. Contohnya WBT 1 untuk Sungai. Contohnya daerah Gombak. Kod data hidrografi tersebut mengikut MS Feature Code.

SDO_GEOMETRY Catatan: DESC BANGUNANNO BLOKNO BLOK_UPI BIL_TINGKAT TINGGI TYPE Nombor bangunan tersebut. M1.3) VARCHAR2(10) VARCHAR2(50) VARCHAR2(10) DATE NUMBER(11) MDSYS.LAMPIRAN “X3” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT BANGUNAN (POLYGON FEATURE) DESC BANGUNANNO BLOKNO BLOK_UPI BIL_TINGKAT TINGGI KOD_KEGUNAANBANGUNAN NAMALAINBANGUNAN KOD_JENISBLOK TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(9) VARCHAR2(49) NUMBER(10) NUMBER(18. 49 Nombor bangunan tersebut. Contohnya BA0010 untuk Bangunan Residen Nama bangunan tersebut. Contohnya Menara NAMALAINBANGUNAN Kenanga. Contohnya 25A. 49 Nombor UPI bangunan tersebut Bilangan tingkat bangunan tersebut Ketinggian bangunan tersebut dalam unit meter Kod kategori bangunan tersebut mengikut MS KOD_KEGUNAANBANGUNAN Feature Code. Contohnya 25A. KOD_JENISBLOK Kod jenis blok bangunan tersebut Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam TARIKH_KEMASKINI pangkalan data MI_PRINX GEOLOC . M1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful