KANDUNGAN

PERKARA 1. 2. 3. TUJUAN LATAR BELAKANG AM DAN PENTADBIRAN 3.1 Pentadbiran Dan Pengurusan Personel 3.1.1 Maklumat –maklumat Pengurusan dan Personel 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 Maklumat Staf Jabatan Maklumat JTB Maklumat Pengguna Agensi Berkaitan Tanah

MUKA SURAT 1 1 4 4 4 4–5 5–6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 – 11 11 – 12 12 13 13 - 16

3.1.2 Keupayaan Sistem Yang Dibangunkan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5 3.2 Pengurusan Cuti Jabatan Pengurusan Kehadiran Kerjaluar Pengurusan Diari Kerjaluar Pengurusan Diari Pejabat Tuntutan Perjalanan dan Elaun Kerjaluar

Pentadbiran Dan Pengurusan Aset Ukur 3.2.1 Maklumat Aset Jabatan 3.2.2 Maklumat Aset JTB

3.3 3.4

Pengurusan Tapak Kalibrasi Pendaftaran Dan Pengurusan Fail Ukur 3.4.1 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah Jabatan,

i

Pewartaan dan Multi Purpose 3.4.2 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah JTB 3.4.3 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Strata 3.4.3.1 3.5 3.6 3.7 3.8 4. Pendaftaran Fail 16 – 18 18 18 – 19 19 – 20 20 – 22 22 – 25 25 – 26 26 26 Datum Ukuran Datum Geosentrik Malaysia (GDM2000) Sistem Unjuran Koordinat Syarat-syarat Datum 26 – 28 28 28 28 28 29 29 29 – 30 30 30 30 – 32 32 – 33 34

Imbasan Dokumen Jenis Permohonan Dan Dokumen Iringan Penyediaan Surihan Kerjaluar (SKL) Berdigit Notifikasi

AMALAN KERJALUAR 4.1 Datum 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2

Kaedah Pengukuran 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Kaedah GNSS Kaedah terabas Radiasi Persilangan Silangalikan

4.3 4.4 4.5

Cerapan Sudut dan Bearing Cerapan Jarak Penandaan Sempadan

ii

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.7 4.8 4.9

Kaedah Untuk Menanam Tanda Sempadan Baru Kaedah Penandaan Kaedah Penandaan Cadastral Reference Mark (CRM) Jenis Tanda Sempadan Untuk Penandaan

34 34 – 36 36 – 37 38 38 – 39 39 – 40 40 – 41 41 41 42 42 42 – 43 44 44 45 45 – 46 46 46 – 48 48 48 – 49 50 50 50 – 52

Rekod Cerapan Format Rekod Cerapan Huraian Tanda Sempadan, Tanda Ukur dan Nombor Stesen Pindaan Cerapan

4.10 Penghantaran Data-data Cerapan 4.11 Kaedah Pelarasan Data 4.12 Penentuan Ketepatan Kerjaluar 4.12.1 Tikaian Ukuran

4.13 Perbezaan Keluasan 4.14 Had Anjakan Koordinat 4.15 Perbandingan Nilai Koordinat Baru dan Koordinat NDCDB 4.16 Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.17 Pengecualian Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.18 Ukuran Ofset 4.19 Kalibrasi Peralatan Ukur 4.19.1 5. Kaedah Kalibrasi Total Station dan Peralatan GNSS

AMALAN PEJABAT 5.1 Proses Semakan Kualiti 5.1.1 Pelarasan Data Cerapan Kaedah Terabas (16 ASCII)

iii

5 5.2.4 5.4 5. 9.1.2.9 Pelan Hakmilik Tanah (B1) Penyediaan Pelan Warta Penyediaan Pelan Akui Pajakan Melombong Penyediaan Pelan Multi Purpose Tandatangan Berdigit Penyerahan Dokumen ke KOMMS Atau Laman Web JUPEM2U Lapisan GIS Layer Management System (GLMS) 5.5.3 Pelarasan Data Cerapan Kaedah GNSS Sepenuhnya Pelarasan Data Cerapan Gabungan Kaedah GNSS dan Terabas Data Lodgement Semakan Kualiti 52 – 55 55 – 57 5.1.2 5.4 Penyediaan Pelan Akui Maklumat Yang Perlu Ditunjukkan Dalam Pelan Akui Sijil Di Atas Pelan Akui JTB Pindaan Pelan Ukur 5. 7.5 5.2 5.1.3 5. PERKARA AM PEMAKAIAN PENAMBAHBAIKAN PELAKSANAAN 10.1.6 5.2.8 5.10 Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan (NDCDB) 6.3 5.2 57 – 58 58 58 59 – 60 60 – 62 62 – 63 63 – 65 65 66 – 67 67 – 68 68 68 – 70 70 70 – 82 82 – 83 83 83 84 84 84 Pelan Akui (PA) 5.7 5.2. PEMBATALAN iv .1 5. 8.

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN PERKARA A B B1 B2 C C1 Carta Organisasi JUPEM Negeri Role Pengguna Laporan Kehadiran Kerjaluar Diari Kerja eTSM Cara Penomboran Fail Ukur Mengikut Negeri Maklumat Yang Perlu Dimasukkan Ke Dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur PU ASCII Keterangan Format PU ASCII Pelan Pra Hitungan ASCII Keterangan Format Pelan Pra Hitungan ASCII Borang Penghantaran Pelan Strata (Peringkat 1) Strata XML ASCII Keterangan Format Strata XML ASCII Contoh Format Strata XML Struktur Data Bagi Kawasan Berwarta Format Piawai Bagi Notifikasi Kaedah dan Prosedur Pengukuran Menggunakan GNSS Contoh Laporan RTGA C2 C3 C4 C5 D D1 D2 D3 E F G H1 v .

T.H2 Contoh Hasil Laporan Validasi Menggunakan Modul Positioning Validation Module (PVM) I1 I2 J1 J2 K K1 K2 L1 L2 M1 M2 M3 N Contoh Kaedah Radiasi Bagi Trabas Tertutup Contoh Kaedah Radiasi Bagi Trabas Terbuka Contoh Kaedah Persilangan Contoh Kaedah Silangalikan Tatacara Penentuan Azimut Dengan Cerapan Matahari Format Rekod Cerapan Matahari Format Rekod Cerapan Matahari ASCII Contoh Kaedah Tiada Tanda (T.) Contoh Kedudukan Tanda CRM Yang Sesuai JUPEM ASCII Keterangan JUPEM ASCII Contoh Fail JUPEM GNSS Maklumat Teks Di Atas Pelan Akui dan Penggunaan Istilah Serta Simbol Dalam eKadaster O P Q Q1 Q2 Q3 Q4 R1 R2 Pengendalian Tanam Pastian Panduan Mengambil Ofset Contoh Borang Ujian EDM Contoh Borang Ringkasan Hitungan Masa-Hakiki Tapak Kalibrasi Ujian EDM/GNSS Contoh Format Fail Yang Dikeluarkan Oleh eMedmas Contoh Format Fail EDM/GNSS Yang Dikeluarkan Oleh Sistem Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Passed Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Lower Bound vi .

R3 R4 Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Upper Bound Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – ERROR Could Not Compute Approximate Coordinates R5 Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – The Solution Did Not Converge R6 Senarai Semakan Kualiti S1 S2 S3 S4 T1 T2 U V W X1 X2 X3 Contoh Format PA JUPEM Landscape Contoh Format PA JUPEM Portrait Contoh Format PA JTB Landscape Contoh Format PA JTB Portrait Contoh Format Draf Pelan Warta (DW) Contoh Format Pelan Warta (PW) Struktur Data Bagi Sempadan Pentadbiran Struktur Data Bagi Maklumat Jalan Contoh Cara Mengambil Ofset Beserta String Line Struktur Data Bagi Maklumat TownKg Struktur Data Bagi Maklumat Hidrografi Struktur Data Bagi Maklumat Bangunan vii .

GIS dan ukur masa kini bertujuan untuk mempercepat dan memantapkan lagi sistem penyampaian ukur kadaster negara melalui pengintergrasian sistem yang berkesan. 3 ( 39 ) 9 Disember 2009 Semua Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri PEKELILING KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN BILANGAN 6 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN AMALAN KERJA UKUR KADASTER DALAM PERSEKITARAN eKADASTER 1. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan garis panduan amalan kerjaluar dan pejabat bagi kerja ukur kadaster di dalam persekitaran eKadaster untuk digunapakai oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan Juruukur Tanah Berlesen (JTB).National Digital Cadastral Database) serta Pangkalan Data Ukur Strata / Stratum / Marin (PDUSSM).1 eKadaster merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi ICT.148 Jld. 1 . Ianya melibatkan rombakan daripada proses kerja ukuran konvensional Bowditch dan Transit kepada Survey Accurate Coordinate melalui Pelarasan Ganda Dua Terkecil dan pewujudan Pangkalan Data Ukur Kadaster Berdigit Kebangsaan (NDCDB . 2. LATAR BELAKANG 2.Rujukan Kami: Tarikh: JUPEM 18/7/2.

eNotification. eSPID. eQC. eCRM. 2. 2 . SUM. melibatkan semua jenis penyimpanan. namun masih mengekalkan elemen-elemen di setiap modul seperti berikut: melibatkan semua jenis ukuran hakmilik yang berkuat kuasa dari segi perundangan. SSM. eSupport . Kerja tersebut sebaliknya hendaklah diproses bersekali dan menyeluruh menggunakan sistem eKadaster bagi memastikan hasrat untuk mempercepatkan sistem penyampaian ukur kadaster negara tercapai. NDCDB. eGLMS. melibatkan dengan usaha untuk mempercepatkan sistem penyampaian kerajaan dan menguntungkan pelanggan / stakeholder. ePU. eKiosk.3 Antara modul-modul yang dibangunkan adalah JUPEM2U. pemetaan. 2. ePKI.2. penyenggaraan dan ’back up’ data. kerja JTB dan Agensi Berkaitan Tanah (ABT) hendaklah dihentikan. 2. eSPEK. melibatkan semua jenis integrasi dalaman dan luaran. melibatkan semua jenis capaian maklumat yang lebih berkesan dan efektif.5 Amalan mengasingkan kerja ukur kadaster Jabatan. modul-modul yang dibangunkan tersebut adalah tidak terhad kepada pembangunan modul-modul itu sahaja dan boleh berubah mengikut kesesuaian dan peredaran teknologi semasa jika berkaitan. Medmas dan SPPK.4 Walau bagaimanapun. eReporting. imej satelit. eTSM.2 Sistem eKadaster dibangunkan bagi membolehkan semua data kadaster. DRP. SPAK. eFee. CSRS. dan melibatkan semua jenis data security. peta utiliti dan lain-lain maklumat GIS diintegrasikan dalam satu pangkalan data dan digunakan untuk urusan perancangan pembangunan negara.

5/2009. Peraturan Ukur Kadaster 2009 (PUK 2009) telah digubal dan seterusnya dikuatkuasakan pelaksanaannya melalui Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia Bil. Perubahan ini telah membawa kesan kepada pemakaian Peraturan Ukur Kadaster 2002 (PUK 2002) dan garis panduan sedia ada yang mana peruntukanperuntukan dalam dokumen tersebut tidak lagi dapat memenuhi keperluan amalan ukur kadaster semasa. satu penyusunan semula organisasi perlu dilakukan supaya proses integrasi modul dapat dibuat dan integriti serta kredibiliti data ukuran terjamin. 2. semakan dan penyediaan lukisan pelan kepada metodologi terkini. Walau bagaimanapun.6 Bagi membolehkan perlaksanaan kerja dalam persekitaran eKadaster dapat dilakukan sepenuhnya. 2. dokumen tersebut cuma memperuntukkan peraturan mengenai pengendalian kerja ukur yang baru dalam bentuk yang umum sahaja. Perkembangan teknologi perkomputeran dan ICT masa kini juga telah mengubah kerja-kerja cerapan di padang.7 Ukur kadaster telah mengalami perubahan dalam era kecanggihan teknologi dengan penggunaan peralatan ukur seperti Total Station dan Global Navigation Satellite System (GNSS) bagi menentukan kedudukan persempadanan dan tanda kawalan. 2.8 Sehubungan dengan itu.9 Oleh yang demikian. hitungan. JTB dan ABT dalam melaksanakan kerja-kerja ukuran kadaster pada masa kini selaras dengan keupayaan sistem sedia ada yang digunakan oleh JUPEM.2. 3 . Carta organisasi bagi JUPEM Negeri di bawah persekitaran eKadaster adalah seperti di Lampiran “A”. satu garis panduan baru yang menetapkan prosedur ukur kadaster yang lebih terperinci dalam persekitaran eKadaster perlu disediakan untuk diterimapakai oleh JUPEM.

Unit Pentadbiran JUPEM dalam Negeri bertanggungjawab memasukkan serta mengemaskini data bagi gaji hakiki.1.1 Pentadbiran Dan Pengurusan Personel 3.1 Maklumat Staf Jabatan i. cuti tahunan dan pergerakan staf. Unit dan Pentadbiran mengemaskini bertanggungjawab carta organisasi membuat pendaftaran kemasukan staf baru JUPEM Negeri. barulah dilakukan pelaksanaan kerja di dalam persekitaran eKadaster boleh dilaksanakan.maklumat Pengurusan dan Personel Maklumat-maklumat personel bagi staf Jabatan dan juga Juruukur Tanah Berlesen (JTB) yang akan melaksanakan kerja di dalam persekitaran eKadaster ini perlu didaftarkan ke dalam sistem yang dibangunkan.3. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu di ambil sebelum meneruskan kerja dalam persekitaran eKadaster ini iaitu: 3. Manakala di peringkat Pejabat Ukur Daerah (PUD). Setelah di dalam modul yang pendaftaran personel disediakan. 4 . Juruukur Daerah (JUD) bertanggungjawab mendaftar pekerja awam baru. AM DAN PENTADBIRAN 3. ii.1. elaun.1 Maklumat .1.

5 . JUD dan pegawai kerjaluar bertanggungjawab mengemaskini maklumat bagi pengurusan kumpulan kerja. Data-data Pejabat akan JUPEM dikemaskini dan secara ‘incremental update’ kepada server di Ibu kemudiannya disalurkan kepada server di JUPEM Negeri. vi. alamat. 3. Di Pejabat Ukur Daerah (PUD). iv. Pengguna adalah bertanggungjawab memasukkan maklumat personel. perkhidmatan. Kod pengguna Jabatan adalah melalui Nombor Kad Pengenalan dan kata laluan sistem.1. Jika pengguna terlupa kata laluan. ii.iii. Pendaftaran maklumat JTB dan Pembantu Kerjaluar pangkalan akan data dikemaskini berdasarkan ke dalam maklumat daripada eLJT. Pengguna mampu menukar kod kata laluan dan penting untuk merahsiakan kata laluan bagi tujuan keselamatan. keluarga dan kenderaan ke dalam sistem yang dibangunkan.2 Maklumat JTB i. v.1. Pegawai Teknologi Maklumat berkeupayaan menjana semula kata laluan piawai untuk pengguna berkaitan.

Maklumat-maklumat yang perlu direkodkan dalam Pangkalan Data Personel adalah seperti berikut.Bahagian Kadaster bertanggungjawab menyelia maklumat ini. v. untuk tujuan Kod pengguna JTB adalah Pengenalan kod kata dan laluan kata kata dan laluan laluan penting bagi JTB/Pembantu Kerjaluar mampu menukar merahsiakan keselamatan. sistem akan menjana semula kata laluan melalui peringatan ke email pengguna berkaitan. Nama Nombor Kad Pengenalan Nama dan Alamat Firma Nombor Telefon Nombor LJT Email Nama Pembantu Kerjaluar Nombor Kad Pengenalan Pembantu Kerjaluar Tarikh Pendaftaran dan Tarikh Tamat Nombor Kad sistem. iii. Jika pengguna terlupa kata laluan. 6 . (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) iv.

Maklumat-maklumat pengguna luar yang perlu disertakan bersama permohonan untuk didaftarkan oleh Unit Pentadbiran JUPEM Negeri adalah seperti berikut.3. iii. 7 .2 Keupayaan Sistem Yang Dibangunkan Semua sistem boleh diakses secara dalam talian. Pengguna mampu menukar kod kata laluan dan perlu merahsiakan kata laluan bagi tujuan keselamatan.1. Role setiap pengguna adalah seperti di Lampiran “B”. i.1. Kod Nama Pegawai Nombor Kad Pengenalan Nama dan Alamat Pejabat Nombor Telefon Pejabat Jawatan Email Pegawai pengguna dan adalah kata Nombor laluan Kad Pengenalan sistem. sistem akan menjana semula kata laluan melalui peringatan ke email pengguna berkaitan. (a) (b) (c) (d) (e) (f) ii.1. 3. Jika pengguna terlupa kata laluan.3 Maklumat Pengguna Agensi Berkaitan Tanah Mana-mana agensi berkaitan tanah yang hendak menggunakan sistem perlulah membuat permohonan rasmi kepada JUPEM. oleh yang demikian ianya tertakluk kepada role pengguna dalam sistem.

1 Pengurusan Cuti Jabatan Permohonan.dry hendaklah dimuat naik secara dalam talian ke pangkalan data pengurusan diari. 8 .2.crd mengikut fail kerja setiap hari. Contoh Diari Kerjaluar adalah seperti di Lampiran “B2”. pengesahan dan kelulusan cuti boleh dilakukan secara dalam talian. Fail *. ii.1. Oleh itu.2. Fail *.crd hendaklah dimuat naik secara dalam talian ke pangkalan data pengurusan kehadiran. Diari pasukan kerjaluar hendaklah direkodkan melalui fail *.3 Pengurusan Diari Kerjaluar i.2 Pengurusan Kehadiran Kerjaluar i. Borang Kehadiran Pasukan Kerjaluar perlu diulas dan disahkan oleh JUD secara dalam talian. semua personel dimestikan menggunakan sistem ini. 3.3. 3.1.dry mengikut fail kerja setiap hari. Diari Pasukan Kerjaluar perlu diulas dan disahkan oleh JUD dan PUPN secara dalam talian. Kehadiran pasukan kerjaluar hendaklah direkodkan melalui fail *. ii. Contoh Borang Kehadiran adalah seperti di Lampiran “B1”.1.2.

Pembangunan sistem ini membolehkan proses pemantauan. Setiap personel di peringkat pemproses perlu mengemaskini diari setiap hari secara dalam talian. ii.1.1.1 Maklumat Aset Jabatan i.3. Maklumat tuntutan setiap pasukan kerjaluar akan disimpan dalam pangkalan data personel masing-masing.4 Pengurusan Diari Pejabat i. 3.5 Tuntutan Perjalanan dan Elaun Kerjaluar i. 3. 3.2. kawalan dan penyelenggaraan semua peralatan aset di bawah kedudukan individu dan cawangan dilaksanakan secara berkesan. perlulah didaftarkan supaya kerja-kerja di dalam persekitaran eKadaster boleh dilaksanakan. diari dan kehadiran.2.2 Pentadbiran Dan Pengurusan Aset Ukur Pengurusan aset melibatkan semua aset perolehan Jabatan dan JTB. Diari perlu diulas dan disahkan oleh Ketua Cawangan dan Timbalan Pengarah Ukur.2. Tuntutan perjalanan dan elaun kerjaluar bagi setiap ahli pasukan ukur boleh dijanakan hasil gabungan antara cuti. ii. 9 .

Sistem juga berkemampuan memberi peringatan awal mengenai status tarikh luput kalibrasi. Pegawai aset adalah bertanggungjawab mendaftarkan semua aset Jabatan. perkakasan ICT dan perisian yang digunakan bagi melaksanakan kerja perlu didaftarkan. Pegawai pendaftaran secara dalam talian. v. Manakala bagi peralatan ukur di peringkat PUD perlu disahkan oleh JUD. Maklumat yang perlu didaftarkan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Nombor Siri Pendaftaran Nombor Siri Pembuat Jenis dan Kos Aset Tarikh Perolehan Daftar serta Status Aset Lokasi Penempatan Aset Tarikh Penempatan Aset Rekod Penyelenggaraan Aset aset di peringkat PUD. iii.ii. boleh membuat iv. Maklumat aset seperti alat ukur. Kerosakan aset boleh dilaporkan secara dalam talian oleh semua personel dan aduan ini perlu disahkan oleh Pegawai Teknologi Maklumat bagi peralatan ICT. vi. 10 . Pendaftaran aset-aset ukur ini akan membolehkan JUD dan Pegawai Kerjaluar membuat kalibrasi alat ukur yang digunakan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.

gnss) dalam tempoh yang ditetapkan dan disimpan dalam Pangkalan Data Kalibrasi. Pangkalan Data Kalibrasi akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM dan kemudiannya dimuat turunkan ke seluruh Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri.2. Sistem juga berkemampuan memberi peringatan awal mengenai status tarikh luput kalibrasi.2 Maklumat Aset JTB i. Pengesahan dan kelulusan bagi data-data kalibrasi alat ukur akan diluluskan oleh JUD di JUPEM Negeri mengikut lokasi tapak cerapan kalibrasi bagi mengeluarkan sijil kalibrasi berdigit (*.edm dan *. 3. Nombor Siri Pendaftaran Nombor Siri Pembuat Pendaftaran aset-aset ukur ini nanti akan membolehkan JTB dan Pembantu Kerjaluar membuat kalibrasi alat ukur yang digunakan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Peralatan ukur hendaklah didaftarkan oleh JTB secara dalam talian. Pengesahan dan kelulusan bagi data-data kalibrasi alat ukur akan diluluskan oleh JUD di JUPEM Negeri mengikut ditetapkan Kalibrasi. iiii. lokasi dan tapak disimpan cerapan dalam kalibrasi Pangkalan bagi Data mengeluarkan sijil kalibrasi berdigit dalam tempoh yang 11 . viii.vii. Maklumat yang perlu didaftarkan adalah seperti berikut: (a) (b) ii.

gnss) dari portal JUPEM Negeri untuk melaksanakan kalibrasi peralatan ukur . vi. Jarak antara pilar yang telah dikalibrasi adalah merupakan jarak piawaian kepada kalibrasi alat EDM/GNSS. Bahagian Kadaster bertanggungjawab dalam menjalankan cerapan jarak antara pilar dan memprosesnya sehingga membolehkan sijil piawaian dijana. ii. iii. 12 . Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM akan dimuat turunkan kepada Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri. Pangkalan Data Kalibrasi akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM dan kemudiannya dimuat turunkan ke seluruh Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri. Pengguna Jabatan / JTB / ABT boleh memuat turunkan (*. v.med dan *. tapak kalibrasi perlu dikalibrasikan dua tahun sekali menggunakan alat yang diiktiraf sebagai piawaian oleh pihak SIRIM. iv.gnss) dan (*.med dan *.pdf) akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM. Data berdigit (*. 3.3 Pengurusan Tapak Kalibrasi Bagi memastikan kalibrasi peralatan ukur dapat dilaksanakan dengan baik dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sijil piawaian perlu disahkan dan ditandatangani oleh Pengarah Ukur Bahagian Kadaster. i. Sistem akan memberi notis kepada PUPN setiap kali ada perubahan sijil kalibrasi tapak di bawah seliaannya.iv.

Ini akan membolehkan fail-fail tersebut diselia dan dipantau pergerakannya. Permohonan Ukur secara hardcopy . Permohonan Ukur Warta (PUW) dan Permohonan Ukur Multi Purpose (PUMP) diterima dari Pejabat Tanah atau Agensi . (b) Timbalan dibuka. Pewartaan dan Multi Purpose i.3.Agensi Berkaitan Tanah (ABT). Hakmilik Strata. 3. Sistem pendaftaran ini juga berkemampuan untuk memaparkan data spatial pendaftaran dan pergerakan fail. ii.4. Contoh adalah seperti di Lampiran “C”. Tindakan pendaftaran fail bermula apabila Permohonan Ukur Hakmilik Tanah (PU).4 Pendaftaran Dan Pengurusan Fail Ukur Setiap Permohonan Ukur (PU) yang diterima perlu didaftarkan ke dalam sistem mengikut kategori seperti Ukuran Hakmilik Tanah. Pewartaan dan Multi Purpose.1 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah Jabatan. Data-data ini disimpan ke dalam Pangkalan Data Pendaftaran Ukur. (a) . Pengarah Ukur (TPU) membuat pengesahan dan mendaftarkan fail kerja yang PU yang diterima perlu disemak dan diimbas sebelum fail kerja dibuka 13 . Sistem pendaftaran boleh menerima Permohonan Ukur secara hardcopy ataupun Permohonan Ukur berdigit iii.

iv. *.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. sistem akan menjana nombor lot berdasarkan jumlah nombor PT atau parcel. (f) Semua maklumat di para (c). (a) PU berdigit yang diterima dari Pejabat Tanah dalam bentuk berdigit (PU ASCII) di mana mengandungi tiga fail PU ASCII.pud – berkaitan dengan maklumat 14 • • • . *.6 dan disimpan dalam Pangkalan Data Pengurusan Dokumen merujuk kepada nombor fail kerja yang didaftarkan.(c) Sistem akan menjana nombor fail ukur secara automatik. (d) Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari PU. (d) dan (e) boleh diakses oleh Cawangan Pewartaan dan Multi Purpose bagi tujuan penyediaan Pelan Warta (PW) dan Pelan Multi Purpose (PM). (e) Semua dokumen hendaklah diimbas mengikut permohonan ukur yang berkaitan seperti para 3. Maklumat yang perlu dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur ialah seperti di Lampiran “C1”.pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan. *. Permohonan Ukur Berdigit.

Di antara lampiran tersebut adalah: Surat Kelulusan. (b) Di samping PU ASCII yang diterima. • • • • Semua dokumen dan Permohonan Ukur Berdigit hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh PTG/PTD. nama dan alamat pemohon dll. fail baru perlu didaftarkan.pub dan *.pub akan dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur. Jika perlu pengurangan dan penambahan nombor lot. (d) Maklumat daripada *.pul.TIF Surat Pejabat Tanah. Contoh format *. *.sokongan seperti jenis guna tanah.TIF Sijil Pengecualian Bayaran. v. Penambahan atau pengurangan nombor lot adalah tidak dibenarkan selepas fail tersebut didaftarkan. *.pud adalah seperti di Lampiran format “C2” manakala seperti di keterangan adalah Lampiran “C3”.pud dan *. 15 .TIF Pelbagai berkaitan (c) dokumen-dokumen yang dengan permohonan tanah. TPU akan meluluskan pengeluaran nombor lot bagi setiap fail ukur. lampiranlampiran yang berkaitan dengan permohonan tanah akan disertakan bersama dengan fail PU berdigit.pul.

Penyediaan Pelan Pra Hitungan hendaklah mengambilkira perkara berikut: (a) Bagi kawasan yang telah mempunyai NDCDB sepenuhnya JTB hanya perlu menghantar fail-fail berikut: *.2 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah JTB i. proses seterusnya sama seperti di para 3.1.7 (Penyediaan Surihan Kerja Luar (SKL) Berdigit). Sistem pendaftaran ini berkemampuan untuk memaparkan data spatial pendaftaran dan pergerakan fail.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. *. vii.pud – berkaitan dengan maklumat sokongan seperti jenis guna 16 • • • .vi. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat seperti di para 5.4. Bagi PU Warta dan Multi Purpose yang melibatkan pengukuran. ii. 3. Sekiranya PU Warta dan Multi Purpose disertakan bersama 16 ASCII (telah diukur).pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan. *. maka penghantaran perlulah dibuat melalui sistem dan proses semakan kualiti akan dibuat oleh pengguna yang berdaftar dengan JUPEM. Tindakan pendaftaran fail bermula apabila Pelan Pra Hitungan diterima untuk permohonan nombor lot.

*. 17 • • • • • .crm – berkaitan dengan maklumat fail dan lokasi *. Maklumat Pelan Pra Hitungan hendaklah mengandungi fail Pelan Pra Hitungan ASCII seperti berikut: *. Contoh format dan keterangan format bagi *. (b) Bagi Pelan Pra Hitungan yang disediakan tanpa menggunakan hendaklah NDCDB. nama dan alamat pemohon dll. iv.pud – berkaitan dengan maklumat sokongan seperti jenis guna tanah.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. *.pub.pul.tanah.pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan.crm. nama dan alamat pemohon dll. dan *. *. *. JTB boleh menghantar Pelan Pra Hitungan secara dalam talian atau melalui kaunter-kaunter di JUPEM Negeri.pot adalah seperti di Lampiran “C4” dan Lampiran “C5”. *. Pelan Pra Hitungan kepada disediakan berdasarkan koordinat GDM2000 beserta maklumat tanda-tanda CRM yang sesuai.pud. *.pot – berkaitan maklumat koordinat GNSS iii.

3. 3. Pelan Pra Hitungan dalam persekitaran Cassini Negeri hendaklah diproses semula supaya memenuhi ketepatan NDCDB. Seksyen Geodesi Ibu Pejabat koordinat JUPEM ada menyediakan perkhidmatan parameterpenukaran terus dari koordinat Cassini negeri kepada GDM2000 dan membekalkan parameter yang diperlukan dalam proses penukaran. vi. Kaedah penukarannya bolehlah dirujuk kepada Pekeliling KPUP Bil. 3.3 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Strata Sebelum bangunan mengemukakan adalah permohonan pecah bahagi menjadi tanggungjawab PUPN atau JTB memastikan bahawa tidak berlaku sebarang percanggahan di antara pelan strata XML yang disediakan dengan pelan yang terkandung di dalam dokumen perjanjian jual-beli antara pemaju atau vendor dengan pembeli atau pemilik petak.4. Untuk keperluan penukaran ini. strata Semasa kepada mengemukakan permohonan 18 .1 Pendaftaran Fail i.v. 3/2009. Sebelum permohonan hakmilik strata dikemukakan lot yang terlibat perlu diukur semula bagi memastikan tanda-tanda sempadan adalah berada di dalam lot dan berkeadaan baik.4. Kaedah pendaftaran fail adalah sama seperti pendaftaran bagi ukuran hakmilik tanah. JTB hendaklah menghantar permohonan bagi pecah bahagi bangunan kepada PTG/ PTD dan JUPEM secara serentak. ii.

JTB boleh menghantar Pelan Strata XML secara dalam talian atau melalui kaunter-kaunter di JUPEM Negeri. Contoh data XML adalah seperti di Lampiran “D3” iv. 3. ii. mengikut penomboran adalah Lampiran “C”. Proses imbasan dokumen ini berfungsi untuk menyimpan dokumen Dokumen. Ini bertujuan untuk 19 . Manakala keterangan format XML adalah seperti di Lampiran “D2”. Format XML bagi kerja strata adalah seperti di Lampiran “D1”.PTD/ PTG. JTB dikehendaki mengemukakan XML tersebut berserta dokumen-dokumen lain dengan menggunakan Lampiran “D”. Surat akuan penerimaan permohonan daripada PTD/ PTG perlu disertakan bagi membolehkan JUPEM Negeri membuka fail sementara dan menjalankan perlu semakan awal terlebih dahulu berdasarkan kepada XML yang disertakan tanpa menunggu Contoh JUPEM permohonan Negeri asal daripada fail strata di seperti PTD/ PTG. v. Jabatan hanya menerima dokumen yang diimbas dalam bentuk format hitam & putih sahaja. ke dalam Sistem Pangkalan boleh Data Pengurusan carian dan membuat menguruskan dokumen berdasarkan rujukan kepada nombor fail ukur.5 Imbasan Dokumen i. iii.

i. Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). Pelan PU. Permohonan Ukur Pemberimilikan. Dokumen-dokumen yang diimbas ini perlu dikategorikan mengikut kategori seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Pelan PU PU Resit Senarai Nama Pemohon Sijil Pengecualian Bayaran Ukur Surat JUPEM Surat Kelulusan Surat Pejabat Tanah 3. iii. Permohonan Ukur (PU). Surat Kelulusan MMKN atau salinan Hakmilik Sementara ( QT ).mengawal saiz data yang akan disimpan dalam pangkalan data. 20 . Senarai nama pemohon. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Surat Pejabat Tanah. Bayaran ukur / resit atau borang senarai pemohon. terdapat beberapa jenis permohonan dan dokumen iringan yang disertakan dan disemak iaitu. Penggunaan pelbagai jenama scanner dibolehkan selagi imej yang diimbas jelas dan sekurangkurangnya mempunyai resolusi 300dpi (dot per inch).6 Jenis Permohonan Dan Dokumen Iringan Berdasarkan PU yang diterima.

Permohonan Ukur (PU). Pelan PU. Surat Kelulusan PTD/ PTG/ MMKN. Permohonan Ukur Pecah Sempadan / Pecah Bahagian / Cantuman Lot: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Surat Pejabat Tanah. Pelan PU. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Surat Pejabat Tanah. Surat Kelulusan MB/ MMKN. Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). Pelan PU. Warta Pengambilan. Permohonan Ukur Pengambilan Balik Tanah. Surat Kelulusan MB. Senarai tanah yang di ambil yang perlu diukur. iv. Borang 9A/ 9B/ 9C Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). Sijil Pengecualian Bayaran Ukur. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Surat Pejabat Tanah. Permohonan Ukur Untuk Pewartaan ( Sek. iii. Sijil Pengecualian Bayaran Ukur. 21 . Borang ‘K’. 62 KTN ). Permohonan Ukur (PU). Permohonan Ukur (PU).ii.

Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). Pelan cadangan Pewartaan. Sekurang-kurangnya empat titik kawalan diperlukan untuk membuat pendaftaran imej raster bagi tujuan tindihan dengan NDCDB atau lapisan PUQT. 3. (d) Nilai bearing dan jarak diperolehi dengan menggunakan dua kaedah iaitu Keyboard entry . poligon akan dibentuk dan pepenjuru setiap poligon akan membentuk tanda sempadan. PU Hardcopy dari Pejabat Tanah. Kaedah ini dinamakan featurization.v.7 Penyediaan Surihan Kerjaluar (SKL) Berdigit Penyediaan Surihan Kerjaluar Berdigit bagi Cawangan Kerjaluar terbahagi kepada dua cara iaitu: i. (a) (b) (c) (d) Surat dari Agensi. 22 . (a) Penyediaan SKL adalah berdasarkan kepada NDCDB. (b) (c) Imej PU digunakan untuk membantu penyediaan SKL. Kelulusan dari Pihak Berkuasa Negeri (jika ada). Permohonan Ukur ( Pewartaan di bawah Akta lain selain KTN). lapisan PUQT dan lapisan CRM dalam Cassini-Soldner GDM2000. Selisihan piksel yang dibenarkan tidak melebihi 5 piksel. atau Pendigitan Garisan • • (e) Hasil dari para (d).

(i) Sewaktu penyediaan SKL. PUK 2009. (g) Lapisan NDCDB. lapisan PUQT dan lapisan CRM di sekeliling SKL yang dijana perlu diekstrak dalam radius sekurang-kurangnya kerjaluar. menjadi tanggungjawab pemproses untuk minit dalam sistem bagi menarik perhatian Ketua Cawangan dan TPU. 23 .(f) Nombor lot perlu dipadankan dengan Unit Parcel Identifier (UPI) yang didaftarkan semasa proses pendaftaran fail. perkara-perkara berikut hendaklah diberikan perhatian: Rizab jalan dan parit hendaklah selari kecuali bagi kerja pengambilan. 1 km untuk tujuan kegunaan (h) Perbezaan keluasan lot-lot SKL dengan kelulusan PU yang dijana hendaklah mematuhi Peraturan 38(4). Jika sebaliknya. • (j) Sekan hendaklah dikira terlebih dahulu.skb *. • SKL yang dihasilkan hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut: *.job *.skl • • • (k) SKL yang telah siap hendaklah dimajukan kepada Ketua Cawangan sebelum dimajukan kepada TPU untuk kelulusan.

ii. (e) Perbezaan keluasan lot-lot SKL dengan kelulusan PU yang dijana hendaklah mematuhi Peraturan 38(4).(l) Sistem secara automatik akan update lapisan SKL kepada lapisan PUQT. (c) Nombor lot perlu dipadankan dengan UPI yang didaftarkan semasa proses pendaftaran fail. • 24 . • Sekan hendaklah dikira terlebih dahulu. PUK 2009. PU Berdigit dari Pejabat Tanah. perkara-perkara berikut hendaklah diberikan perhatian: Rizab jalan dan parit hendaklah selari kecuali bagi kerja pengambilan. menjadi tanggungjawab pemproses untuk minit dalam sistem bagi menarik perhatian Ketua Cawangan dan TPU. Jika sebaliknya. kemudiannya akan ditindihkan dengan lapisan NDCDB untuk tujuan semakan. (b) Proses featurization hendaklah dilakukan semula apabila berlaku pertindihan sempadan. (d) Lapisan NDCDB. lapisan GLMS dan lapisan CRM di sekeliling SKL yang dijana perlu diekstrak dalam radius sekurang-kurangnya 1 km untuk tujuan kegunaan kerja luar. (a) Sistem akan mengimpot ASCII dan menjana grafik. (f) Sewaktu penyediaan SKL.

Folder NDCDB Folder PU Details Folder SKL Folder CRM Folder GLMS • • • • • 3.job *.skb *.8 Notifikasi Satu notifikasi berhubung status kerja akan dihantar sama ada melalui email ataupun sistem pesanan ringkas (sms) kepada kakitangan Jabatan yang terbabit. Format piawai bagi notifikasi tersebut adalah seperti di Lampiran “ F “. (i) Sistem secara automatik akan update lapisan SKL kepada lapisan PUQT.skl • • • (h) SKL yang telah siap hendaklah dimajukan kepada Ketua Cawangan sebelum dimajukan kepada TPU untuk kelulusan. 25 .(g) SKL yang dihasilkan hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut: *. iii. i. Fail kerja bagi SKL berdigit yang disiapkan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya maklumat-maklumat seperti berikut. JTB dan pengguna di ABT yang didaftarkan ke dalam sistem pengurusan personel eKadaster.

1.ii. 4. AMALAN KERJALUAR 4.1 Datum Ukuran Ia adalah satu keperluan utama bagi setiap ukuran baru untuk membolehkan penentuan asas planimetri ukuran dan nilai koordinat. tanda-tanda Cadastral Reference Mark (CRM) yang ditentududukan seperti berikut: (a) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan serentak dengan kaedah MyRTKnet bagi tanda pertama dan kaedah statik bagi tanda kedua. atau (b) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan serentak dengan kaedah statik bagi kedua-dua tanda. Penentuan koordinat tanda CRM pertama boleh melalui pasca pemprosesan Virtual Reference Station (VRS) atau seperti yang 26 . iii. Pegawai Teknologi Maklumat bertanggungjawab memastikan semua email yang dijana boleh disampaikan kepada pengguna. Setiap ukuran kadaster hendaklah berasaskan kepada datum yang memuaskan yang terdiri daripada:i. Role pengguna sistem yang terlibat dengan penghantaran notis adalah seperti di Lampiran “B”.1 Datum 4.

atau ii. atau (c) sekurang-kurangnya dua tanda CRM baru yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan dengan kaedah MyRTKnet bagi keduadua tanda dalam satu initialisasi. dua tanda ukuran bersebelahan dari NDCDB yang diperakui kedudukannya dan dibuktikan dengan tanda 27 . dua tanda ukuran dari NDCDB yang berjarak tidak kurang daripada 40 meter yang mana kedudukan asal tanda-tanda tersebut telah dibuktikan dengan ukuran terus atau terabas dan hitungan. Proses yang sama perlu diulang dalam initialisasi kedua. 6 Tahun 1999. beserta dengan cerapan astronomi untuk azimut atau cerapan MyRTKnet (cerapan MyRTKnet hanya untuk membuktikan tanda sempadan berada dalam kedudukan asal seperti yang ditetapkan di para 4. atau (d) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 75 meter dibuat cerapan dengan kaedah MyRTKnet masa hakiki bagi kedua-dua tanda dalam dua initialisasi. atau iii. atau (e) sekiranya dua tanda CRM lama digunakan maka tanda-tanda tersebut hendaklah dibuktikan kedudukannya dengan tanda ketiga dengan ukuran sudut dan jarak sama ada dari CRM lama atau NDCDB berhampiran.dinyatakan di Pekeliling KPUP Bil.15 tetapi nilai bearing dan jarak yang terhasil tidak digunapakai) .

1. Origin bagi sistem koordinat GDM2000 adalah di pusat jisim bumi atau dengan terma lain sebagai geosentrik dan berdasarkan kepada epok terkini. PUK 2009.1.1.ketiga dengan ukuran sudut dan jarak atau dengan terabas dan berada dalam kedudukan asal. 28 . persilangan dan silangalikan.2 Kaedah Pengukuran Ukuran kadaster boleh dilaksana dengan menggunakan kaedahkaedah GNSS.3 Sistem Unjuran Koordinat Semua pengukuran di Semenanjung Malaysia mestilah menggunakan Sistem Koordinat Cassini Geosentrik manakala Sistem RSO Geosentrik digunakan bagi Wilayah Persekutuan Labuan. 4. terabas. 4.2 Datum Geosentrik Malaysia (GDM2000) GDM2000 bermakna datum di mana sistem koordinatnya adalah berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2000.4 Syarat-syarat Datum Jarak garisan yang akan dijadikan sebagai datum hendaklah melebihi 30 meter dan memenuhi had anjakan yang dibenarkan seperti dinyatakan pada Peraturan 39(2). 4.1 (iii) hendaklah tidak melebihi 10”.1. radiasi. 4. manakala sudut dalaman di antara dua garisan yang diperolehi mengikut prosedur 4.

ii. Bagi kawasan bandar.2. 4. 29 . 4.2 Kaedah Terabas Kaedah terabas dengan mencerap bearing dan jarak bagi kedua-dua penyilang kiri dan kanan. yang mana lebih dahulu dicapai. Pengukuran menggunakan GNSS hendaklah dibuat mengikut kaedah dan prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan seperti di Lampiran “G”.4. ii.1 Kaedah GNSS i.5 km. Bagi kawasan luar bandar. terabas hendaklah ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal bagi setiap 25 stesen terabas atau 1 km. Kutipan data menggunakan kaedah ini perlulah cerapan GNSS boleh digunakan untuk pengukuran kawalan ukur kadaster dan ukuran hakmilik menghadkan cerapan jarak tidak melebihi 300 meter berdasarkan single-leg sahaja.2. yang mana lebih dahulu dicapai.2. i. terabas hendaklah ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal bagi setiap 25 stesen terabas atau 2.3 Radiasi i. Kaedah tanah.

1 Setiap ukuran bolehlah bermula sama ada daripada bearing anggaran.ii. Cerapan bearing dan jarak hendaklah menggunakan kedua-dua penyilang dan direkod sebagai dua cerapan berasingan. Contoh gambarajah kombinasi kaedah terabas dan kaedah radiasi yang dibenarkan adalah seperti di Lampiran “I1” dan Lampiran “I2”.3. 4. 4. bearing kompas prismatik. 4. cerapan perlu ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal tidak melebihi 25 stesen atau kawalan bearing dilakukan dengan cerapan astronomi.5 Silangalikan Cerapan bearing dan jarak hendaklah dibuat kepada tiga titik kawalan yang berlainan dengan satu penyilang sahaja (lihat Lampiran “J2”).2.4 Persilangan Cerapan bearing dan jarak hendaklah dibuat dari dua stesen terabas yang berlainan dengan satu penyilang sahaja (lihat Lampiran “J1”). bearing cerapan matahari atau nilai-nilai lama dari Surihan Kerjaluar atau Pelan Pra hitungan. iii.3 Cerapan Sudut dan Bearing 4. Sekiranya cerapan dibuat melebihi daripada single-leg atau melebihi jarak 300 meter. 30 .2.

4 Cerapan bearing atau sudut mendatar bagi setiap ukuran hendaklah dibuat pada dua (2) penyilang iaitu penyilang kiri dan penyilang kanan dengan cerapan penyilang kiri didahulukan. 4. 4. 31 . Jika melebihi had tersebut.7 Cerapan sudut pugak pertama pada setiap hari hendaklah dibaca di kedua-dua penyilang dan direkodkan kepada 01” terhampir. Perbezaan di antara bacaan kedua-dua penyilang hendaklah tidak melebihi 01’.3. Kawasan tersebut tidak mempunyai NDCDB.4.3 Bagi kerja ukuran di kawasan-kawasan berikut hendaklah bermula dengan sekurang-kurangnya dua (2) tanda CRM serta perlu diikat kepada satu tanda lama atau satu lagi tanda CRM yang merentasi kawasan ukuran: i.3. Jika melebihi had tersebut.3.5 Cerapan bearing atau sudut mendatar hendaklah direkodkan kepada 01” terhampir. cerapan semula perlu dilakukan. ii. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang tidak terlibat dengan proses recoordination dan repopulation (R&R) yang telah dilakukan oleh pihak JUPEM.6 Perbezaan di antara bacaan penyilang kiri dan bacaan penyilang kanan hendaklah tidak melebihi 20”. 4.3.3. Kawasan tersebut terdiri daripada ukuran kelas 3 atau ukuran demarkasi. dan iii.2 Ukuran juga bolehlah bermula dari sekurang-kurangnya dua (2) stesen CRM yang berada dalam keadaan baik serta merentasi kawasan ukuran. 4. cerapan semula perlu dilakukan. 4.3.

001 meter terhampir di mana perbezaan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 0. 4.8 Jarak garisan yang digunakan untuk membawa bearing ke hadapan hendaklah bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan alat serta boleh menjamin kejituan cerapan bearing bagi sesuatu ukuran.4.2 Cerapan jarak hendaklah dibaca pada kedua-dua penyilang dan direkodkan kepada 0.4 Differential Field Test (DFT) i.3 Cerapan jarak hendaklah menggunakan peralatan dan perisian yang membolehkannya direkod secara automatik. tetapi jarak muktamad mestilah merupakan jarak mendatar. Sebarang kemasukan data secara manual (key-in) adalah dilarang sama sekali. Bagi kerja yang bermula dengan menggunakan dua (2) tanda CRM yang saling nampak. DFT hendaklah dibuat di atas garisan yang menyambungkan kedua-dua tanda CRM tersebut. 4.3. ii. 4. 4.4 Cerapan Jarak 4.4.4.4.005 meter.4. 4. 32 .9 Tatacara penentuan azimut dengan menggunakan kaedah cerapan matahari adalah seperti di Lampiran “K”. DFT hendaklah dijalankan setiap kali memulakan kerja baru.3.1 Cerapan jarak sempadan seboleh-bolehnya hendaklah dibuat secara terus sama ada secara mendatar atau jarak cerun.

5 Semakan Harian i. Perbezaan di antara jarak diukur berbanding cerapan hari sebelumnya hendaklah tidak melebihi 10 milimeter. iv.020 meter. iii.020 meter. tindakan berikut hendaklah diambil jika. Sekiranya wujud perbezaan jarak di antara cerapan terus menggunakan Total Station berbanding hasil kiraan dua (2) tanda CRM. ii. Had perbezaan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 0. 33 .4. (b) DFT tidak berada dalam had. jarak hasil kiraan dua tanda CRM hendaklah digunapakai sebagai jarak muktamad garisan tersebut.010 meter. penentuan CRM perlu dilakukan semula. (a) DFT berada dalam had 0. Bagi perbezaan melebihi had 0. 4. Bagi alat GNSS.iii. Semakan harian hendaklah dibuat setiap hari sebelum menyambung kerja-kerja ukuran bagi memastikan alat berada dalam keadaan baik. alat total station tersebut perlu dibuat kalibrasi.1 Pekeliling KPUP Bilangan 1 Tahun 2008. semakan harian hendaklah dibuat mengikut para 4.

iii.5. iii. memadai tanda-tanda sempadan 34 . Tanda atas garisan (on-line) (a) Jika tanda sempadan baru perlu ditanam di atas garisan lama.4. ii. 4. Kaedah melalui GNSS boleh juga digunakan untuk menanam tanda sempadan baru berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar . Pemasangan tanda sempadan hendaklah dibuat dengan kemas di dalam tanah dan bahagian atasnya hendaklah berada pada ketinggian tidak melebihi lapan (8) sentimeter di atas permukaan tanah. persetujuan daripada Pentadbir Tanah Daerah hendaklah diperolehi terlebih dahulu.2 Kaedah Penandaan i.1 Kaedah Untuk Menanam Tanda Sempadan Baru i.5 Penandaan Sempadan 4. Tanda sempadan baru hendaklah ditanam seberapa hampir yang boleh dari kedudukan stesen terabas dan sewajarnya tidak melebihi 300 meter berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar . ii.5. Sebarang perbezaan bentuk atau luas yang melebihi daripada had yang dibenarkan. mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Jabatan. Pemasangan tanda sempadan di atas permukaan lain hendaklah dibuat dengan jelas dan kekal.

persilangan sempadan-sempadan perbezaan bearing baru yang dikira berbanding nilai asal hendaklah tidak melebihi seberapa hampir kepada butiran penghalang (lihat Lampiran “L1”). Jarak antara tanda sempadan (a) Tanda-tanda di atas sempadan lurus hendaklah ditanam pada sela yang tidak melebihi 300 meter 35 . (c) Had 20’’. v.tersebut ditanam berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar atau koordinat asal (NDCDB). Tiada Tanda (T. dan (b) Tanda-tanda rujukan kekal tersebut hendaklah ditanam di atas garisan yang membentuk berkenaan.) hendaklah digunakan seperti berikut: (a) Tanda-tanda rujukan kekal hendaklah ditanam bagi membolehkan kedudukan tanda sempadan yang sebenar ditentukan. iv.) Jika kedudukan sempadan berada di lokasi yang tidak boleh ditandakan. (b) Bearing dan jarak antara tanda sempadan atas garisan tersebut diperolehi daripada kiraan oleh sistem.T. kaedah Tiada Tanda (T.T.

2 meter. 4. CRM ini juga hendaklah ditandakan berhampiran dengan kawasan atau lot yang hendak diukur dan penandaan kedua-dua tanda CRM ini seboleh-bolehnya merentasi lot yang hendak diukur. ii. (b) Punca-punca yang memberi kesan gangguan kepada penerimaan gelombang satelit seperti 36 .5.1 (i). CRM hendaklah ditandakan terlebih dahulu sebelum pasukan kerjaluar pergi menjalankan kerja pengukuran di lapangan. iv.1. Ciri-ciri lain yang perlu diberikan perhatian ketika menentukan lokasi pemilihan tanda CRM adalah:(a) Cut off angle di sekeliling kawasan tanda CRM hendaklah sekurang-kurangnya 15 º.3 Kaedah Penandaan Cadastral Reference Mark (CRM) i. Bagi memudahkan pasukan kerjaluar menjalankan kerja pengukuran. Contoh kedudukan tanda CRM yang sesuai adalah seperti di Lampiran “L2”. (b) Garisan-garisan sempadan mengikut lengkung hendaklah ditandakan di hujung perentas supaya jarak normal dari lengkung tersebut ke garisan perentas tidak melebihi 0. iii. Bilangan tanda CRM hendaklah mengikut seperti mana yang dinyatakan dalam para 4.jika tanda-tanda tersebut saling nampak atau pada sela tidak melebihi 200 meter jika tidak saling nampak.

Nombor siri tanda CRM adalah dijana oleh sistem yang dibangunkan dan berdasarkan nombor fail ukur. (c) Lokasi tanda CRM hendaklah jauh ( tidak kurang daripada 50 meter ) dari bahan yang boleh menyebabkan pantulan gelombang satelit seperti bangunan tinggi. Nombor Fail Ukur PUPS69_2009 ID_Stesen Nombor Siri CRM PUPSCRM69_2009_1 R0001_1[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM69_2009_2 R0001_2[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM69_2009_3 R0001_3[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPS70_2009 PUPSCRM70_2009_1 R0002_1[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM70_2009_2 R0002_2[(Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPS71_2009 PUPSCRM71_2009_1 R0003_1[(Di mana R = Negeri (Perlis)] 37 . v. dinding. (d) Tanda CRM hendaklah dibuat di tempat yang seberapa selamat yang boleh.pencawang letrik. dan (e) Permukaan tanah di sekitar tanda CRM hendaklah stabil. stesen radar dan stesen telekomunikasi hendaklah dielakkan. bumbung besi dan kolam. Contoh nombor siri tanda CRM adalah seperti berikut . stesen radio.

5. maklumat-maklumat lain yang diperlukan oleh Jabatan. PUK 2009. Tanda CRM boleh berupa paip besi berkonkrit atau pepaku berkonkrit. Walaupun begitu. maklumat tambahan dan rujukan yang dilakukan di lapangan hendaklah direkodkan dalam bentuk berdigit secara terus daripada peralatan ukur. nombor tanda kawalan ukur kadaster perlu dicetak pada apa sahaja tanda yang digunakan .4 Jenis Tanda Sempadan Untuk Penandaan i.6.2 Rekod cerapan hendaklah menunjukkan:i.1 Cerapan.6.4.6 Rekod Cerapan 4. 4. ii. 38 . data-data mengikut format yang ditetapkan seperti di para 4. ii. Tanda sempadan yang sedia ada juga boleh digunakan untuk tujuan yang disebutkan. maklumat kalibrasi alat ukur perlu dimuat turun daripada sistem yang dibangunkan dan diluluskan oleh pegawai bertanggungjawab di Jabatan mengikut lokasi tapak cerapan kalibrasi. dan iv.7. iii. 4. Penandaan sempadan hendaklah menggunakan jenisjenis tanda sempadan yang dibenarkan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 25. nama Pegawai Ukur atau JTB.

2 Format fail JUPEM ASCII adalah seperti di Lampiran “M1” manakala keterangan maklumat fail tersebut adalah seperti di Lampiran “M2”. 4.tpo) job details (*. data cerapan hendaklah ditandatangani secara berdigit sebelum dihantar 4.ncp) traverses (*.7.bdy) old value (*. distance & coordinates (*.7 Format Rekod Cerapan 4. field book (*.po) base line (*.lot) bearing.sob) bearing close statement (*.coo) EDM test (*.3 Bagi kerja-kerja yang dijalankan oleh JTB secara atas talian ke JUPEM.6.acs) deduced field data (*.job) lot details (*.fah) coordinates information (*.bln) 4.cor) solar observation (*.1 Format rekod cerapan bagi ukuran menggunakan alat total station adalah dalam bentuk fail JUPEM ASCII yang mengandungi fail-fail seperti berikut.tps) fahrasat (*.3 Format rekod cerapan bagi ukuran menggunakan alat GNSS sepenuhnya adalah dalam bentuk fail JUPEM GNSS yang mengandungi fail-fail seperti berikut: 39 .4.fbk) corrections (*.bcs) area comparison (*.edm) topography (*.7.7.

4.4 Contoh fail JUPEM GNSS bagi ukuran menggunakan kaedah GNSS sepenuhnya adalah seperti di Lampiran “M3” 4.crd) diari (*.pot) checkroll (*.2 Penggunaan istilah dan simbol bagi tanda-tanda sempadan dan tanda-tanda ukur hendaklah mengikut ketetapan yang dibuat oleh Jabatan.5 Format rekod cerapan bagi gabungan ukuran menggunakan alat GNSS dan trabas adalah dalam bentuk fail JUPEM GNSS dan ASCII yang mengandungi fail-fail sepertimana di para 4.7.html) 4.7.0xo) raw (*.dc) PVM result (*. 4. 40 .8.html) post-processing result (*. iaitu seperti di Lampiran “N”.dry) fahrasat (*.- Cadastral Reference Mark (*.8 Huraian Tanda Sempadan. Tanda Ukur dan Nombor Stesen 4.T01 & *.jxl) RTGA result (*.7.tpo) RINEX (*.1 Hanya singkatan yang ditetapkan oleh Jabatan sahaja digunakan bagi menerangkan keadaan tanda-tanda sempadan dan tanda-tanda ukur.7.crm) CRM Point (*.dat) real time data (*.0xo) V-RINEX (*.3.fah) gnss test (*.1 dan 4.8.gnss) topography (*.html) eVRSCal result (*.

4.8.3

Nombor stesen i. Angka bulat (integer) hendaklah digunakan bagi membuat penomboran stesen dan seboleh-bolehnya dinomborkan secara berturutan mengikut susunan ianya dicerap. ii. Nombor stesen hendaklah digunakan sekali sahaja bagi setiap ukuran.

4.8.4

Gambarajah Gambarajah yang lengkap bagi menggambarkan pengukuran yang dijalankan merupakan janaan data berdigit hasil pengukuran yang dijalankan.

4.9

Pindaan Cerapan Pindaan terhadap data cerapan berdigit adalah tidak dibenarkan sama sekali. Pembetulan pada data ukur berdigit jika perlu hendaklah dibuat dengan menjalankan cerapan semula yang mana cerapan baru akan menggantikan cerapan asal.

4.10

Penghantaran Data-data Cerapan 4.10.1 Penyerahan data-data cerapan hendaklah dibuat secara atas talian dan dalam bentuk fail JUPEM ASCII yang mengandungi fail-fail seperti di para 4.7.1, para 4.7.3 dan para 4.7.5. 4.10.2 JTB hendaklah menandatangani fail JUPEM ASCII secara berdigit.

41

4.11

Kaedah Pelarasan Data 4.11.1 Kaedah pelarasan data cerapan hendaklah menggunakan kaedah pelarasan kuasadua terkecil yang bertujuan untuk: (a) Menentukan ukuran. (b) Mendapatkan NDCDB. 4.11.2 Bearing terhampir. 4.11.3 Jarak muktamad hendaklah dilaras kepada 0.001 meter terhampir. 4.11.4 Keputusan sama ada untuk menerima atau menolak hasil cerapan kerjaluar dan sebab yang jelas bagi penolakan itu akan dimaklumkan kepada pegawai kerjaluar atau JTB secara atas talian. muktamad hendaklah dilaraskan kepada 01” koordinat terlaras bagi membentuk ketepatan dan kesempurnaan kerja

4.12

Penentuan Ketepatan Kerjaluar Melalui hasil output daripada pelarasan kuasadua terkecil, pegawai kerjaluar atau JTB hendaklah memastikan bahawa ketepatan kerjaluar telah dipenuhi sebelum sesuatu ukuran kadaster dimajukan kepada Pengarah Ukur dan Pemetaan (PUPN) Negeri.

4.12.1

Tikaian Ukuran i. Tikaian maksimum yang dibenarkan dalam ukuran

kadaster adalah sebagaimana berikut:

42

(a) (b)

15” √n di mana ”n” adalah bilangan stesen ; bagi ukuran GNSS tikaian yang dibenarkan untuk sesuatu garisan adalah tidak melebihi 10 mm atau ketepatan relatif yang tidak melebihi daripada (a + bL) mm di mana a = 5 mm, b = 2 ppm dan L adalah jarak garisan asas dalam kilometer; dan

(c)

tikaian bagi ukuran aras stratum hendaklah tidak lebih daripada 0.012√K meter, di mana “K” adalah jumlah jarak dalam kilometer.

ii.

Tiada apa-apa dalam Pekeliling ini yang menghalang Pengarah Ukur daripada menggunakan budibicaranya untuk menerima ukuran yang tikaiannya tidak menepati kehendak di atas dengan alasan yang munasabah.

iii.

Pemberat (Weightage) Sama ada sesuatu kerja itu boleh diterima oleh sistem juga bergantung kepada pemberat yang ditetapkan di dalam perisian pemprosesan. Pemberat yang ditetapkan adalah seperti berikut : (a) Bagi bearing, pemberat yang ditetapkan adalah 15 saat; (b) Bagi jarak, pemberat yang ditetapkan adalah 0.010 meter; dan (c) Bagi CRM held fixed, pemberat yang ditetapkan adalah 0.020 meter bagi komponen utaraan dan timuran. 43

4.13

Perbezaan Keluasan 4.13.1 Had penerimaan perbezaan keluasan yang diukur berbanding keluasan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) adalah seperti berikut: i. ii. tidak melebihi 5 % bagi luas di bawah 40 hektar; tidak melebihi 2 hektar bagi luas antara 40 hektar dan 200 hektar; dan iii. tidak melebihi 1 % bagi luas melebihi 200 hektar.

4.13.2 Prosedur yang dinyatakan pada para 4.13.1 di atas tidak terpakai dalam keadaan di mana lot yang diukur dilingkungi oleh sempadan-sempadan lama. 4.13.3 Perbezaan yang melebihi had yang dinyatakan pada para 4.13.1 di atas hendaklah dirujuk kepada PBN melalui Pentadbir Tanah oleh PUPN atau JTB, di mana berkaitan.

4.14

Had Anjakan Koordinat 4.14.1 Had anjakan vektor tanda sempadan yang dibenarkan adalah 0.050 meter bagi kawasan bandar/pekan serta pembangunan baru manakala bagi kawasan lain had anjakan vektor adalah 0.10 meter. 4.14.2 Had anjakan tiga (3) tanda lama bagi tujuan tanam pastian hendaklah separuh (1/2) daripada had maksima anjakan vektor tanda sempadan yang dibenarkan.

44

14.4.16.1 Perbandingan nilai koordinat baru dan NDCDB hendaklah dibuat berdasarkan dari nilai NDCDB untuk memastikan tanda sempadan lama tidak berganjak dan berada pada kedudukan asal seperti yang ditetapkan dalam para 4. ia hendaklah diganti dengan tanda sempadan baru. maka penandaan semula tanda sempadan lama hendaklah dibuat ke atas tanda sempadan berkaitan.1 Tanda sempadan lama yang didapati berganjak dari kedudukan asal (melebihi had yang dibenarkan) hendaklah dibuat penandaan semula.15. 4.2 Sekiranya perbezaan di antara nilai koordinat baru dan NDCDB melebihi had yang dibenarkan. 4. 4.16 Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4. mengikut tatacara yang dinyatakan pada para 4.15 Perbandingan Nilai Koordinat Baru dan Koordinat NDCDB 4.16.2 Dengan menggunakan bearing dan jarak.3 Kaedah melalui GNSS boleh juga digunakan untuk menggantikan tanda sempadan lama berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra-hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar. 45 . ofset cerapan bagi menggantikan tanda sempadan lama hendaklah dilakukan seberapa dekat yang boleh dari kedudukan stesen terabas dan tidak melebihi jarak 300 meter berdasarkan kepada koordinat asal (NDCDB). Sekiranya didapati hilang. 4.16.15.16.

1 Ukuran ofset. bagi kawasan yang diusahakan.17 Pengecualian Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.16. 4.17. maka nilai koordinat asal (NDCDB) hendaklah digunakan.18. manakala ii. 4.1 Bagi kawasan yang mana ukuran dahulunya kelas tiga (3) dan ke bawah.17. tanda sempadan yang dijumpai dalam keadaan baik dianggap berkedudukan betul. kecuali jika terdapat perbezaan nilai ukuran yang ketara berbanding nilai asal. sempadan boleh diterima sebagai dalam kedudukan asal berdasarkan kriteria-kriteria berikut: i.4. kaedah dan opset tanam pastian adalah seperti di Lampiran “O”.4 Sebarang perbezaan had anjakan yang berada di dalam toleran yang dibenarkan. 4.5 Contoh pengiraan. di mana perlu. mengikut pendekatanpendekatan berikut: 46 .18 Ukuran Ofset 4. bagi kawasan yang tiada usaha.2 Bagi kawasan yang mana kerja ukur dahulunya merupakan ukuran demarkasi. kedudukan tanda sempadan adalah diterima sebagai dalam kedudukan asal. tanda sempadan yang dijumpai berada dalam keadaan baik di atas sempadan usaha dianggap berkedudukan betul.16. hendaklah dibuat untuk membolehkan butiran kekal ditunjukkan di atas Pelan Akui (PA) dan bagi menambah maklumat di dalam lapisan GIS Layer Management System (GLMS). 4.

butiran-butiran kekal lain yang perlu diambil ofsetnya termasuklah sungai. memadai dibuat pada satu (1) penyilang sahaja kepada 01’ terhampir. v. 47 . laluan sistem pengangkutan atau laluan talian hantaran elektrik dan menara yang terdapat berhampiran dengan garisan ukuran. bagi halangan yang berdekatan dengan tanda rujukan untuk posisi tiada tanda. ii. ukuran ofset hendaklah diambil pada bahagian kiri dan kanan laluan tersebut selagi ianya melibatkan lot yang diukur.18. untuk bangunan atau sebarang binaan kekal yang berada di dalam lot. ukuran ofset perlu diambil mengikut bentuk bangunan atau struktur binaan kekal berkenaan. ofset terhadap butiran yang berbentuk ‘arc’ hendaklah diambil sekurang-kurangnya pada setiap jarak 2 meter agar bentuk ‘arch’ tersebut dapat diplotkan. iii. 4.2 Ukuran ofset kepada butiran semulajadi atau buatan hendaklah diambil dengan kaedah cerapan bearing dan jarak sahaja dan.i. ukuran ofset perlu diambil cukup sekadar untuk membuktikan halangan tersebut menyebabkan posisi tiada tanda terpaksa dibuat. ofset yang diambil hendaklah dinyatakan. bagi laluan yang sedia ada di atas tanah. yang iv. tasik. dan vi. Contoh kaedah pengukuran ofset adalah seperti di Lampiran “P”.

19.4.pdf) hendaklah dimuat turun secara dalam talian (on-line) daripada sistem yang telah dibangunkan.gnss) dan sijil jarak piawai pillar (*. data-data cerapan hendaklah dimasukkan ke dalam sistem melalui key board entry untuk validasi data dan kelulusan. Sistem akan mengeluarkan sijil kalibrasi (*. iii. Fail kalibrasi yang dihasilkan secara berdigit dilapangan hendaklah dimuat naik ke dalam kelulusan. 4. peralatan-peralatan tersebut perlu dilakukan kalibrasi sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali untuk alat total station atau EDM dan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali bagi alat GNSS.gnss) yang telah diluluskan dan hendaklah dimuat turun dan seterusnya disertakan bersama-sama fail ASCII yang lain semasa membuat penghantaran kerja. 4.3 Moss Genio Code bagi ofset butiran tersebut hendaklah mengikut Malaysian Standard Geographic Information / Geomatic. sistem yang telah dibangunkan untuk tujuan validasi data dan seterusnya 48 . Bagi kalibrasi yang dibuat secara manual pula.18. ii.1 Kaedah Kalibrasi Total Station dan Peralatan GNSS i.edm dan *. MS 1759 : 2004 (Feature and attribute codes).med dan *.19 Kalibrasi Peralatan Ukur Bagi memastikan peralatan yang digunakan untuk mencerap jarak dan mendapatkan koordinat relatif di atas permukaan bumi berada dalam keadaan baik. iv. Data-data berdigit bagi jarak piawai pillar (*.

Format fail berdigit *. Senarai tapak-tapak kalibrasi bagi menguji peralatan yang digunakan untuk ukuran menggunakan alat total station atau EDM dan GNSS adalah seperti di Lampiran “Q2” manakala contoh format fail yang dikeluarkan oleh eMedmas Ibu Pejabat JUPEM adalah seperti di Lampiran “Q3”. J E 2009 01 01 Negeri Tapak EDM (G-Tapak GNSS) Tahun ID Tapak Nombor Siri Sijil EDM vi.gnss yang dikeluarkan oleh sistem adalah seperti berikut : JE_2009_01_01 di mana. Contoh borang hasil ujian peralatan EDM adalah seperti di Lampiran “Q” manakala borang ringkasan hitungan masa-hakiki bagi peralatan GNSS adalah seperti di Lampiran “Q1”. viii. vii. Format fail EDM / GNSS yang dikeluarkan oleh sistem bagi setiap JUPEM Negeri adalah seperti di Lampiran “Q4”.edm dan *. 49 .v.

ii.tps) solar observation (*. AMALAN PEJABAT 5.cor) bearing close statement (*.acs) deduced field data (*. Walau field book (*. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut.bcs) area comparison (*.lot) - 50 .tpo) job details (*. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.1 Proses Semakan Kualiti 5.1.1 Pelarasan Data Cerapan Kaedah Trabas (16 ASCII) i.ncp) fahrasat (*.job) lot details (*.5. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: corrections (*.fbk) coordinates information (*.sob) (Jika ada) bagaimanapun.coo) traverses (*.edm) topography (*.fah) EDM test (*. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian.

001 meter terhampir. iv. Kriteria Pelarasan (a) Cerapan bearing dan jarak mendatar akan digunakan untuk tujuan pelarasan. bearing. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan.tps. (b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0. Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000).bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem. v. (c) Koordinat permulaan hendaklah diambil daripada koordinat-koordinat NDCDB atau nilai CRM yang dicerap. distance & coordinates (*. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *. (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum.iii.bdy) old value (*.po) base line (*. 51 . (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum. hanya dua fixed point sahaja diperlukan.

52 .(d) Bagi menggunakan koordinat GNSS. perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti laporan berikut: HASIL PELARASAN KUASADUA TERKECIL STATUS FAIL HASIL LAPORAN Data Passed / Lower Bound Data Upper Bound Data Failed Listing file (*.lst) Lampiran “R1” / Lampiran “R2” Lampiran “R3” Lampiran “R4” dan Lampiran “R5” LAMPIRAN 5.2 Pelarasan Data Cerapan Kaedah GNSS Sepenuhnya i. vi. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat NDCDB. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.err) Listing file (*. vii.1. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian.lst) Error file (*.

lot) bearing.bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem.fbk) coordinates information (*. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut.pot) checkroll (*.tpo) job details (*.bcs) area comparison (*.bdy) old value (*.tps.dry) fahrasat (*. distance & coordinates (*. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *.ii.crm) CRM Point (*.edm) topography (*.acs) deduced field data (*.po) base line (*.fah) traverses (*. Cadastral Reference Mark (*. field book (*.tps) bagaimanapun.sob) (Jika ada) corrections (*.crd) dairy (*.cor) bearing close statement (*. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data Walau hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: iii.ncp) EDM test (*.job) lot details (*. 53 .coo) solar observation (*.

Kriteria Pelarasan (a) Koordinat GNSS akan digunakan untuk tujuan pelarasan. Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000). v. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum. (c) Koordinat cerapan permulaan hendaklah dibuat atas tanda CRM atau mana-mana tanda NDCDB yang telah diperakui kedudukannya bagi memenuhi amalan kerjaluar merujuk para 4.1.001 meter terhampir.iv. 54 . (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum.1 (d) Bagi menggunakan koordinat GNSS. hanya dua fixed point sahaja diperlukan. perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan. (b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan.

3 Pelarasan Data Cerapan Gabungan Kaedah GNSS dan Terabas i.1.sob) (Jika ada) bagaimanapun.pot) checkroll (*.dry) fahrasat (*. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data Walau hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: 55 . Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat GNSS.1 (vii).vi.crm) CRM Point (*. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti para 5. Cadastral Reference Mark (*.1.tps) solar observation (*. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian.fah) field book (*. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.coo) traverses (*. ii. vii.crd) dairy (*. 5.fbk) coordinates information (*.

Kriteria Pelarasan (a) Koordinat GNSS akan digunakan untuk tujuan pelarasan.lot) bearing.bdy) old value (*.acs) deduced field data (*.fah) EDM test (*.tps. iv. v. (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum.bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem.edm) topography (*. hanya dua fixed point sahaja diperlukan.job) lot details (*.tpo) job details (*. corrections (*. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan.bcs) area comparison (*. distance & coordinates (*.ncp) fahrasat (*. Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000).cor) bearing close statement (*. 56 .iii. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum.po) base line (*. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *.

1.1.4 Data Lodgement i. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat NDCDB. perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan. Hanya JUD dan JTB sahaja yang dibenarkan menjalankan proses data lodgement. PUPN berhak menggunakan budi bicaranya 57 .001 meter terhampir. vii. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti para 5. ii.1. vii.1 (vii). 5.1 (d) Bagi menggunakan koordinat GNSS. (c) Koordinat cerapan permulaan hendaklah dibuat atas tanda CRM atau mana-mana tanda NDCDB yang telah diperakui kedudukannya bagi memenuhi amalan kerjaluar merujuk para 4. Walau bagaimanapun bagi kes data cerapan upper bound dan failed. iii.(b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0. Pengguna hendaklah memastikan hanya data cerapan berstatus lower bound dan level passed oleh sistem sahaja boleh dimajukan untuk tujuan data lodgement.

iv. Data cerapan yang diterima pada para 5. JUPEM hendaklah memastikan proses semakan kualiti selanjutnya seperti di Lampiran “R6” dipatuhi melainkan pengecualian diberikan atas budi bicara PUPN.1 hingga para 5. PA akan dijana oleh JUPEM bagi kerja yang dilakukan oleh Jabatan atau JTB. 5.1.1. ii. 5.1.2 Pelan Akui (PA) PA merupakan produk akhir ukuran kadaster yang menggambarkan kedudukan sebenar persempadanan di atas tanah (secara relatif) mengikut format.1.4 (ii) dan (iii).3 hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh JTB mengikut Akta Tandatangan Berdigit 1997. Semakan kualiti atau semakan lanjut ini hanya boleh dilakukan sekiranya semakan awalan yang dibuat oleh Sistem Pemprosesan Berpusat diterima seperti di para 5.bagi menerima data cerapan tersebut berserta justifikasi yang berkaitan untuk semakan kualiti.5 Semakan Kualiti i. media dan skala yang ditetapkan oleh Jabatan bagi tujuan penyediaan hakmilik kekal atau kegunaan lain. Berasaskan pada status yang ditetapkan oleh sistem tersebut kesemua data cerapan berdigit seperti para 5. 58 . iii.4 (ii) dan (iii) hendaklah diproses semula menggunakan pelarasan kuasadua terkecil dan proses semakan kualiti selanjutnya.1.

(c) ruang atas PA asal tidak mencukupi bagi memasukkan dan (d) maklumat-maklumat seperti diperuntukkan di bawah Peraturan 44. Dalam hal ini. ii.1 Penyediaan Pelan Akui i. iii. PUK 2009.2. Walau bagaimanapun. PUK 2009. ukuran semula yang dibuat mengikut peruntukan Pekeliling ini ke atas lot lama yang dahulu diukur dengan menggunakan kaedahkaedah kelas kedua dan ke bawah adalah dianggap sebagai ukuran naik taraf. 59 . ukuran strata dan ukuran stratum. ukuran melibatkan lot yang asalnya disempadani oleh sempadan semula jadi mengikut Peraturan 28(4). PA hendaklah disediakan berdasarkan nilai-nilai koordinat yang dijana daripada NDCDB. (b) ukuran yang dijalankan melibatkan naik taraf.5. PA hendaklah disediakan bagi setiap ukuran hakmilik tanah. PA tidak perlu disediakan bagi ukuran semula atau ukuran pengesahan kecuali: (a) ukuran melibatkan tanam pastian atau penggantian tanda sempadan. PA hendaklah dilukis daripada rekod ukur yang sedia ada dalam kes di mana PA tidak dapat dikesan atau sebab keadaan fizikalnya tidak boleh digunakan lagi seperti mana Peraturan 42(5). PUK 2009.

5. Semua maklumat ofset hendaklah ditunjukkan dalam PA sekiranya berkaitan dan dijana daripada lapisan GLMS. sementara itu penggunaan istilah dan simbol hendaklah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan seperti di Lampiran “N”.2 Maklumat Yang Perlu Ditunjukkan Dalam Pelan Akui i. dan bagi tanda sempadan yang bernombor. 60 . vi. PA yang disediakan hendaklah menggunakan sama ada saiz A2 atau A3. v. vii. Penomboran PA hendaklah diuruskan mengikut kaedah yang ditetapkan dalam Peraturan 60.2.iv. viii. Bagi PA yang merupakan susunan daripada NDCDB. Bagi mana-mana PA ukuran yang dijalankan secara mengikut berperingkat. Jabatan akan menggunakan pelan pra hitungan berdigit atau PU berdigit yang diterima untuk menjana PA tersebut. dalam nombornya bulatan hendaklah tanda ditunjukkan berdekatan sempadan berkaitan. Semua maklumat yang perlu ditunjukkan pada ruang grafik PA hendaklah dijana hasil daripada NDCDB seperti berikut: (a) tanda-tanda sempadan. hendaklah disediakan Peraturan 42(6). PUK 2009. PUK 2009 serta tatacara-tatacara lain yang telah ditetapkan oleh Jabatan.

(e) (f) sempadan pentadbiran. Ruangan teks bagi setiap PA hendaklah menunjukkan: (a) (b) Penunjuk utara. PUK 2009. ofset berkaitan jalan.001 meter terhampir bagi jarak. nama daerah atau jajahan.001m terhampir. (h) nilai bearing dan jarak hendaklah dijana dalam bentuk tabulasi serta ditunjukkan kepada 10” bagi bearing dan 0.(b) (c) nombor lot. seperti berikut: nama negeri. dan (i) bagi maklumat-maklumat akibat ruang yang tidak tidak dapat ditunjukkan mencukupi. 61 . bangunan dan hidro jika berkaitan daripada lapisan GLMS. ii. Tajuk maklumat. (d) abuttal serta nombor lot dan nombor PA lot-lot bersebelahan. keluasan lot sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan 38(3). nama mukim atau bandar atau pekan. jika ada. penggunaan rajah pembesaran atau gambarajah tanpa skala adalah dibenarkan. (g) nilai-nilai koordinat bagi dua tanda penjuru ekstrim lot kepada 0.

jika ada. Contoh-contoh format PA bagi kerja Jabatan adalah seperti di Lampiran “S1” hingga Lampiran “S2” manakala bagi kerja JTB adalah seperti di Lampiran “S3” hingga Lampiran “S4”. nombor lot asal dan nombor PA. 5. - sejarah lot yang sedang diukur dan nota berkaitan. Nombor Peta Kadaster. dalam kes ukuran semula. dan 2D Barcode. dalam kes pecah sempadan atau bahagian atau lainlain. (c) (d) (e) (f) (g) (h) iii. Nombor PA. nombor lot. skala.- nombor seksyen (di mana berkaitan). Nombor fail ukur.3 Sijil Di Atas Pelan Akui JTB Bagi PA yang dijana untuk kerja JTB. nombor PA terdahulu. “Diluluskan” dan nama PUPN. sijil yang perlu ditunjukkan di atas PA tersebut adalah seperti berikut: 62 . Nombor fail Pejabat Tanah.2.

..... PUPN bertanggungjawab untuk meminda dan membetulkan kesilapan atau menambah data tertinggal pada PA yang telah diluluskan dalam keadaan-keadaan berikut: (a) (b) terdapat kesilapan atau ketinggalan pada PA.....2...... 63 . atau (c) tanah berimilik terhenti menjadi sebahagian bandar... Juruukur Tanah Yang Dilesenkan di bawah Akta 458” 5... ……………………………... seorang Juruukur Tanah yang dilesenkan Tanah Berlesen di bawah Akta Juruukur memperakui bahawa pengukuran telah dijalankan dan ditanda di atas tanah oleh saya atau di bawah arahan saya sendiri secara langsung di lapangan pada ... Mengikut peruntukan seksyen 396A KTN 1965..... sematamata mengikut Peraturan–peraturan Juruukur Tanah Berlesen. pekan atau mukim...... 20 …………..…… haribulan …………………... Bahawa saya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas salah betulnya ukuran ini... 1958 (Akta 458).4 Pindaan Pelan Ukur i. atau berlakunya perubahan sempadan pentadbiran......“Saya ……………………………………………….

data yang tersilap hendaklah dipotong dan dibetulkan. (c) Setiap pindaan atau pembetulan atribut hendaklah direkodkan secara berdigit untuk semakan. manakala PA yang terdahulu dibatalkan. dan pindaan atau pembetulan atribut pada PA yang dijana ditunjukkan dengan warna merah seperti berikut. (b) Sekiranya sahih. data yang tertinggal hendaklah ditambah. mengikut budi bicara PUPN. Tatacara Pembetulan (a) PUPN hendaklah menyiasat dan memastikan bahawa kesilapan atau data tertinggal adalah sahih. 64 . dan pembetulan atau penambahan tersebut hendaklah ditandatangan secara berdigit oleh PUPN terhadap keseluruhan PA. PA hendaklah dijana semula dengan membekalkan nombor PA yang baru. (d) Sekiranya pembetulan atau pindaan yang perlu dilakukan adalah banyak.ii. kemaskinian NDCDB hendaklah dibuat terdahulu terhadap atribut yang perlu dipinda atau dibuat pembetulan dan hendaklah disahkan secara tanda tangan berdigit oleh PUPN.

.3..1 Pelan Hakmilik Tanah (B1) dijana oleh Jabatan secara berdigit...3 Pelan Hakmilik Tanah (B1) 5.. seperti ditunjuk di atas pelan …………… . 5..... 5... 5.......... 5..3 PUPN hendaklah memaklumkan kepada Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah mengenai apa-apa perubahan yang diperlukan ke atas pelan B1 akibat PA yang dipinda dan telah diluluskan secara tanda tangan berdigit....2 Pelan B1 ini adalah janaan PA daripada NDCDB untuk kerja Jabatan dan JTB serta perlu ditanda tangani secara berdigit oleh Timbalan Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri (TPUPN)..... jika berkaitan............ bahawa ini ialah salinan pelan yang betul lagi benar yang telah dibuat pada . bagi tujuan memperenggan lot yang diukur untuk pengeluaran Dokumen Hakmilik Tanah di PTG/PTD.....(e) PUPN Pendaftar hendaklah Hakmilik memaklumkan atau Pentadbir kepada Tanah mengenai apa-apa pindaan yang diperlukan ke atas pelan hakmilik akibat daripada perubahan atau tambahan maklumat kepada PA yang telah diluluskan...3.4 Sijil akuan di atas Pelan B1 yang dijana serta ditanda tangani secara berdigit adalah seperti berikut: “Adalah diakui mengikut seksyen 3 dalam Akta Pelan dan Dokumen Tanah dan Lombong (Salinan Fotograf) 1950 (Semakan 1980).....3.. Pengarah Ukur" 65 ....3..... bagi lot ……… di dalam ..

yang dijanakan oleh sistem yang diguna pakai oleh JUPEM.4. Kawasan dan Tempat Larangan mengikut Akta Kawasan dan Tempat Larangan.1 Selain daripada menyediakan PA dan PA(B). iv.2 Draf Warta (DW) yang dijana oleh sistem berdasarkan kepada PUW hendaklah diperakukan terlebih dahulu oleh pemohon atau ABT yang berkaitan sebelum PW disediakan.4 Penyediaan Pelan Warta 5. 1959 (Akta 298). Bagi kegunaan awam di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965. ii. Kawasan Rizab Melayu mengikut Enakmen Rizab Melayu. 5. 66 . Kawasan Penempatan Berkelompok mengikut Seksyen 4 dan 5 Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 (Akta 530). di mana di antaranya adalah: i.5. 5.4.3 Setiap DW dan PW diberikan nombor bersiri dan unik.4. iii. Kawasan Pilihanraya mengikut Seksyen 7 Akta Pilihanraya 1958. JUPEM juga menyediakan Pelan Warta (PW) bagi tujuan pewartaan mengikut undang-undang yang ada. vi. Hutan simpan mengikut Seksyen 7 Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313). v.

pelan pra-hitungan yang diserahkan ke Jabatan hendaklah berasaskan NDCDB dan dijana oleh Jabatan bagi maksud pengeluaran Pelan Lot bagi Sijil Melombong tersebut.4. terlebih dahulu pelan lot bagi tujuan Sijil Melombong (Mining Certificate) hendaklah disediakan berasaskan NDCDB oleh Jabatan bagi tujuan mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) melalui PTG berkaitan.5 Contoh format DW adalah seperti di Lampiran “T1”. Atribut di ekstrak daripada NDCDB jika berkaitan. 5. 67 . i. Gazet dan lain-lain. v. kecuali.1 Sebelum PA Pajakan Melombong boleh disediakan. dan Atribut tambahan yang tidak terkandung di dalam NDCDB tetapi diperlukan dalam permohonan warta seperti No. Sijil Akuan Warta. iii.5. Manakala contoh format PW seperti di Lampiran “T2” 5. ii.5.4 Maklumat yang terkandung di dalam DW dan PW adalah sebagaimana maklumat bagi penyediaan pelan berkaitan permohonan Hakmilik Tanah. Nombor siri DW dan PW. 5. iv.4. Nombor Plot bagi DW dan PW.5.5 Penyediaan Pelan Akui Pajakan Melombong 5.2 Bagi kerja JTB.

ii.3 Sebarang pindaan terhadap PM adalah sebagaimana tatacara pindaan PA. 5.1 Pelan Multi Purpose (PM) disediakan untuk menggambarkan kedudukan suatu plot bagi kerja ukuran pelbagai yang dibuat atau diterima oleh Jabatan dari semasa ke semasa.3 Kaedah dan proses pengukuran bagi menyediakan Sijil Melombong ini adalah sama seperti mana pengukuran bagi tujuan pengeluaran hakmilik tanah 5.5.1 Di dalam persekitaran eKadaster. 5. i.6.5.5 Format PA Pajakan Melombong dan tatacara penyediaannya adalah sebagaimana tatacara penyediaan PA bagi hakmilik tanah. Tujuan Ukuran Pelbagai Nombor Siri PM 5.5.4 PA Pajakan Melombong hanya boleh disediakan setelah Sijil Melombong diluluskan oleh PBN.6. 5.7 Tandatangan Berdigit 5.5.6. semua data dan pelan yang dijana adalah dalam bentuk berdigit sepenuhnya. 5. 5. 68 .4 Maklumat yang terkandung di PM adalah sebagai mana PA dengan maklumat tambahan seperti berikut.6 Penyediaan Pelan Multi Purpose 5.7.2 PM hendaklah disediakan sebagaimana tatacara penyediaan PW kecuali yang melibatkan ukuran di lapangan.6.

7.2 Bagi menjamin kredibiliti dan akauntabiliti data ukuran serta pelan-pelan yang dihasilkan.4 Adalah menjadi tanggungjawab PUPN.3 Hanya Trusted Certification Authority yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia di bawah Akta A562.7. 5.6 Terdapat dua (2) kaedah bagi menurunkan tandatangan berdigit ini iaitu. Secara atas talian (on-line) Secara luar talian (off-line) 5. 5.5 Segala maklumat seperti user ID atau password yang berkaitan dengan PKI hendaklah dijaga serta disimpan oleh pihak yang terbabit dengan rahsia dan berhati-hati agar PKI tersebut tidak disalah guna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.7. 5.7 Bagi proses tandatangan berdigit secara atas talian (on-line). pemprosesan dan penjanaan hasilhasil pengukuran adalah secara atas talian (on-line) melalui portal yang disediakan oleh Jabatan. 5.7. TPUPN dan JTB supaya memastikan semua dokumen dan pelan yang ingin ditandatangani adalah teratur dan betul sebelum membuat tandatangan berdigit.Penghantaran. maka data dan pelan yang dihasilkan perlu ditandatangani secara berdigit (PKI) dengan yang menggunakan Prasarana Kekunci Awam dibangunkan oleh Jabatan. Akta Tanda Tangan Berdigit 1997 sahaja yang boleh digunakan bagi tanda tangan berdigit ini. PUPN dan JTB akan melaksanakannya menggunakan portal 69 .7.7. 5. i. penerimaan. ii.

5. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap edaran dokumen dan output berkaitan Jabatan yang dimuat turunkan dan perlulah mengesahkan penerimaan dokumen dan output berkaitan yang dimuat turun tersebut bagi kepentingan keselamatan data.9 Lapisan GIS Layer Management System (GLMS) 5.8 Penyerahan Dokumen ke KOMMS atau Laman Web JUPEM2U 5. 5.2 Urusan memuat turun data tersebut hendaklah dibenarkan kepada pegawai atau kakitangan PTG/PTD yang didaftarkan dengan Jabatan dan hendaklah sentiasa dikemaskinikan. Manakala bagi tandatangan berdigit secara luar talian (off-line) pula akan dilakukan secara setempat di komputer masing-masing melalui perisian yang dibangunkan oleh Jabatan dengan membuat sekali sahaja muat turun (download) daripada portal Jabatan.3 Agensi Berkaitan Tanah (ABT) atau badan-badan lain yang diberi kebenaran secara bertulis oleh KPUP.1 Output berkaitan yang dijana dan disahkan secara berdigit oleh PUPN.8. 5.8.9. hendaklah disimpan di dalam pangkalan data yang ditetapkan Jabatan dan dimaklumkan kepada pihak PTG/PTD supaya urusan muat turun data dapat digunakan untuk Sistem Komunikasi Pejabat Tanah (KOMMS). 5.1 Lapisan maklumat GLMS merupakan dan lapisan maklumat yang mengandungi berkaitan geografi ukuran permohonan tanah. 70 . atau mengikut kesesuaian dan budi bicara PUPN. TPUPN atau JTB.8. Lapisan GLMS ini hendaklah mengandungi lapisan-lapisan berikut.yang telah dibangunkan oleh Jabatan.

9. 5.2 sempadan pentadbiran (eAdmBdy) warta (eWarta) maklumat Permohonan Ukur (Lapisan PU) jalan (eJalan) nama kampung (eTownKg) hidrografi (eHidro) bangunan / building foot prints (eBangunan) grid (eGrid) GLMS boleh dikemaskini sama ada melalui Lapisan penawanan di lapangan termasuk butiran ofset atau secara pendigitan data raster.4.3 Sempadan pentadbiran hendaklah berasaskan kepada garisan sempadan lot di NDCDB kecuali bagi 71 .4 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Sempadan Pentadbiran 5.9. iii.3 JUPEM Negeri bertanggungjawab membentuk. iv. menawan dan menyelenggara lapisan-lapisan GLMS seperti di para 5.4. v. ii.1 Lapisan sempadan pentadbiran terbahagi kepada 3 iaitu: i.2 Sempadan Negeri Sempadan daerah Sempadan mukim/pekan/bandar/seksyen naiktaraf / perubahan sempadan Sebarang pentadbiran hendaklah dikemaskinikan mengikut Warta Sempadan Pentadbiran yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. viii.4. 5.9. vi.i. ii. 5. iii. 5.9.9. vii.1.9.9. 5.

*.8 Kaedah pengemaskinian maklumat Lapisan attribut adalah untuk Lapisan Sempadan seperti mengikut format Sempadan Pentadbiran.jpg.bmp. *.9. 5.7 Keterangan Pentadbiran Lampiran “U”. 72 .4.9. i. 5.9. Peta Topografi atau pelan lain yang diterima oleh Jabatan.4. 5. Pendigitan daripada data raster.5 Bagi kes naik taraf atau baru kod-kod pewujudan Lapisan pentadbiran daerah/mukim/bandar/pekan Sempadan Pentadbiran.4. pada hendaklah juga dikemaskinikan di NDCDB.4.tiff.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. permatang dan garisan lurus stesen trigonometri hendaklah dibuat pendigitan berdasarkan Pelan Warta.4. *.4 Bagi kawasan yang tiada lot berimilik atau sempadan semula jadi seperti butiran hidrografi.9. (a) Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *.9.sempadan pentadbiran yang telah diwartakan terlebih dahulu.6 Sumber data hendaklah berasaskan data vektor atau pun raster. 5. 5.

Hidro Jalan Pelbagai SPR Kawasan Lot 73 . (a) Lapisan juga boleh diwujudkan dengan menggunakan fungsi Coordinate Geometry (COGO) eGLMS.9.1 JUPEM Negeri bertanggungjawab untuk mengemaskinikan semua Pelan Warta sedia ada di Jabatan ke dalam Lapisan Warta. Mengemaskini maklumat attribute. Kaedah Keyboard Entry. ii. (b) Maklumat-maklumat yang perlu di key-in adalah bearing dan jarak / koordinat. 5.2 Lapisan warta terbahagi kepada 5 iaitu: i. (c) Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polygon.9.(b) Melaksanakan secara pendaftaran imej raster dengan on-screen digitizing keperluan minimum 4 tanda rujukan. iv.9.5. (c) Mengemaskini maklumat attribute. yang terdapat dalam modul 5. iii.5 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Warta 5.5. v. (d) ii.

*. (c) Bagi objek yang mempunyai bentuk arc.5. (b) Minimum diperlukan empat (4) tanda rujukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara on-screen digitizing.tiff.9. (a) Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. *.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.9. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan.5.bmp.5. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel. 74 . adalah 5. *. (e) Mengemaskini maklumat-maklumat mengikut lapisan yang berkaitan.4 Pengemaskinian Lapisan Warta boleh dilaksanakan berdasarkan seperti berikut: i. Pendigitan daripada data raster. (d) Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polygon atau polyline.jpg.3 Keterangan attribut untuk Lapisan Warta mengikut format seperti di Lampiran “E”.

(d) Mengemaskini maklumat di dalam attribute table.ii. String line hendaklah mengikut turutan kod butiran sebagaimana Lampiran “W” dan hendaklah dalam bentuk polyline atau polygon.9. daripada untuk NDCDB tujuan juga pewujudan 5. 5.dxf. (c) Extraction dibolehkan lapisan.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. ii. (b) Hanya objek yang ingin diwartakan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data mengikut lapisan. Sumber data diperoleh daripada fail PU**JLN yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat string line dan nama jalan. 75 .6 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Jalan Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan jalan iaitu daripada butiran ofset. Import data (vektor).dwg. pendigitan data raster dan import data (vektor). *. (a) Sumber data hendaklah di dalam format *.shp.6.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i. Keterangan attribut untuk Lapisan Jalan adalah mengikut format seperti Lampiran “V”. *.9. *.

*.dwg. 5.2 Pendigitan daripada data raster i. 76 . iv.tiff. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *.dxf.6.bmp.6. *. Mengemaskini maklumat nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan di dalam attribute table.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. v. *. ii.9.3 Import data (vektor) i. Nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan hendaklah dikemaskini di dalam attribute table. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan. 5.jpg. iii.shp. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon. *.iii. *. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. Sumber data hendaklah di dalam format *. *.9. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.

9. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing.ii.tiff. 77 .7. Mengemaskini maklumat nama objek (nama adalah kampung) dan kod kategori kampung di dalam attribute table. *.7 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan TownKg Terdapat dua kaedah pengemaskinian maklumat lapisan townkg iaitu secara pendigitan daripada data raster dan import data (vektor).1 Pendigitan daripada data raster i. Hanya objek jalan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data.jpg. 5. *. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. iii.bmp.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. iv. Keterangan attribut untuk Lapisan TownKg mengikut format seperti Lampiran “X1”. Mengemaskini maklumat nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan di dalam attribute table. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel. *. 5. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk point.9. ii. iii.

5. Keterangan attribut untuk Lapisan Hidro adalah mengikut format seperti Lampiran “X2”. 78 . *. 5. Sumber data hendaklah di dalam format *. pendigitan data raster dan import data (vektor). iii.8 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Hidro Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan jalan iaitu daripada butiran ofset. Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.7.8. iii. *.5. Mengemaskini maklumat nama objek (nama kampung) dan kod kategori kampung di dalam attribute table.dxf.9.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i.shp. hendaklah mengikut turutan kod Lampiran “W” dan String line butiran sebagaimana hendaklah dalam bentuk polyline atau polygon. ii.9. Hanya objek kampung sahaja yang akan di ekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data. *. Sumber data diperoleh daripada fail PU**HDR yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat string line dan nama hidro.2 Import data (vektor) i.dwg. ii.9.

2 Pendigitan daripada data raster i.8. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing.dwg. ii. iii. *.dxf. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon. *.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table. 79 . *. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *.tiff.3 Import data (vektor) i.5.jpg.9.8. *. Sumber data hendaklah di dalam format *. Hanya objek hidro sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data. ii. 5. *.9. *. iv.bmp.shp. v.

*.jpg. *.9.9. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara on- 80 .9.9 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Bangunan Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan bangunan iaitu daripada butiran ofset. ii.2 Pendigitan daripada data raster i. pendigitan data raster dan import data (vektor).img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. ii. Keterangan attribut untuk Lapisan Bangunan adalah mengikut format seperti Lampiran “X3”.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i.9. iii.bmp. Mengemaskini maklumat nama objek (nama string line dan nama bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table. 5. String line hendaklah mengikut turutan kod butiran sebagaimana Lampiran “W” dan hendaklah dalam bentuk polygon. *.9.tiff. 5. Sumber data diperoleh daripada fail PU**BGN yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat bangunan.iii. 5. Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table.

9. Fail Prefix untuk setiap fail adalah sebagaimana di Lampiran “C”.3 Import data (vektor) i.dwg.4 Contoh nama fail bagi mengemaskini Lapisan GLMS adalah seperti di bawah.9. 5. 5.screen digitizing. iv. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel. Hanya data. *.9. *.dxf.shp. v. Sumber data hendaklah di dalam format *.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. 81 . *. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan.9. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon. ii. Mengemaskini maklumat nama objek (nama objek bangunan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table. Mengemaskini maklumat nama objek (nama bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table. iii. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan. iii.

10.050m bagi kawasan bandar/ pembangunan baru dan di bawah had 0.BIL.10. PUSELJLN11_2009 PUSEL = JUPEM Selangor JLN = Jenis Lapisan adalah jalan 11_2009 = Bilangan nombor fail 3.10.3 Data-data ukuran lama yang berkejituan rendah (Ukuran Kelas kepada Ketiga dan Ukuran Data-data Demarkasi) ini hendaklah dibuat dipastikan menjalani proses migrasi data (transpose NDCDB).1 NDCDB hendaklah berasaskan kepada Unjuran CassiniSoldner Geosentrik (Datum GDM2000). 82 .2 Kejituan data NDCDB adalah di bawah had 0. hendaklah pengenalan bagi tujuan mengenal pasti tahap kejituan dan tidak digunapakai maklumatnya sebagai asas pengukuran baru. 5. 1.10 Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan (NDCDB) 5. NAMA FAIL PUSELBGN11_2009 KETERANGAN PUSEL = JUPEM Selangor BGN = Jenis Lapisan adalah bangunan 11_2009 = Bilangan nombor fail 2. PUSELHDR11_2009 PUSEL = JUPEM Selangor HDR = Jenis Lapisan adalah hidro 11_2009 = Bilangan nombor fail 5.100m bagi kawasan-kawasan lain. 5.

6 Tindakan bersesuaian para 5.5 hendaklah selanjutnya diambil mengikut budi bicara PUPN 5. PERKARA AM Walau apa pun yang diperuntukan di dalam Pekeliling ini.5. 83 . 7. PEMAKAIAN Dalam keadaan terdapat percanggahan prosedur yang dibekalkan melalui Pekeliling ini dengan yang diperuntukkan melalui Pekeliling-pekeliling KPUP sebelumnya. 5.10. maka ketetapan yang dibuat dalam Pekeliling ini hendaklah diterimapakai. anjakan tanda sempadan atau kecacatan dalam pengukuran terdahulu. Pegawai Ukur atau JTB hendaklah mendapatkan bukti lengkap bagi menentukan sama ada perbezaan itu disebabkan oleh pertindihan sempadan. menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Jabatan. PUPN bolehlah menggunakan budibicaranya untuk menerima kerja yang tidak menepati sepenuhnya kehendak-kehendak yang dinyatakan dengan alasan yang munasabah.10.4 PUPN hendaklah memastikan ukuran-ukuran lama yang berkejituan rendah tersebut dinaiktaraf kepada NDCDB dari semasa ke semasa.10.5 Jika terdapat perbezaan di antara nilai koordinat tanda sempadan di atas tanah dengan nilai di atas Pelan Akui atau NDCDB.7 Sebarang kemaskinian pada NDCDB hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh PUPN.10. 5.10. 6.

Namun demikian. PELAKSANAAN Pekeliling ini hendaklah dikuatkuasakan penggunaannya mulai tarikh ianya dikeluarkan. Sekian. terima kasih. maka Pekeliling KPUP Bilangan 3 Tahun 2003 adalah dengan ini dibatalkan. cadangan mengenai mana-mana bahagian yang memerlukan penambahbaikan adalah amat dihargai dan bolehlah disalurkan ke Bahagian Kadaster Ibu Pejabat JUPEM untuk tindakan susulan sewajarnya. PENAMBAHBAIKAN Langkah-langkah yang perlu telah diambil semasa menggubal garis panduan amalan kerjaluar dan pejabat ini supaya ianya selengkap mungkin. Walau bagaimanapun. PEMBATALAN Dengan berkuatkuasanya Pekeliling ini. ABD. KADIR BIN TAIB ) Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia 84 . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ( DATO’ PROF. 10.8. 9. semua ukuran kadaster yang telah dijalankan mengikut Peraturan Ukur Kadaster 2002 dan Pekeliling KPUP Bilangan 3 Tahun 2003 masih boleh diterima sehingga 31 Disember 2009. DR.

Salinan kepada: Agihan Dalaman: Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Pengarah Ukur Bahagian Kadaster Pengarah Ukur Bahagian Pemetaan Agihan Luaran: Setiausaha Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia 85 .

LAMPIRAN “A” CARTA ORGANISASI JUPEM NEGERI PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN PA TIMBALAN PENGARAH UKUR PENAWANAN DATA TIMBALAN PENGARAH UKUR PANGKALAN DATA SEKSYEN HAK MILIK TANAH (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN STRATA/STRATUM/MARIN (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN NDCDB (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN PDUSSM (PENOLONG PENGARAH UKUR ) CAWANGAN PU CAWANGAN SSM CAWANGAN STANDARD NDCDB CAWANGAN STANDARD PDUSSM CAWANGAN CRM CAWANGAN INSPEKTORAT CAWANGAN PELAN WARTA CAWANGAN KHIDMAT PELANGGAN CAWANGAN MULTI PURPOSE CADASTRE CAWANGAN PELAN BERDIGIT PEJABAT UKUR DAERAH UTARA PEJABAT UKUR DAERAH TENGAH PEJABAT UKUR DAERAH SELATAN CAWANGAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN CAWANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT .

TEKNIK UKUR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x . TEKNIK UKUR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x BIL ROLE ID SPPK JAWATAN Papar Carta Pendaftaran Organisasi Pekerja Edit Maklumat Edit Maklumat MODUL ORGANISASI Akaun Pengguna Carian Pekerja (general info) Bina Carta Org Pengurusan Carian Kump Kerja Maklumat JTB PENYELENGGARAAN Konfigurasi Kalendar Cuti Set Role + Reset 1 KPPU/PPU 2 JURUUKUR DAERAH 3 PENGUKUR 4 PENYOKONG 5 PENTADBIRAN 6 SA 7 ENTRY PU / TPU / PPU / PPU JUD PENGUKUR KETUA CAWANGAN PEGAWAI TADBIR PTM / PPTM JURUTEKNIK / PEM.LAMPIRAN "B" ROLE PENGGUNA MODUL BIL ROLE ID SPPK JAWATAN KERJA Kehadiran Kerja TSM Kehadiran Kerja CRM Diari Kerja Pejabat Diari Kerja TSM Diari Kerja Tuntutan Elaun Tuntutan CRM Perjalanan Dalam Kerja Lebih Masa Negeri CUTI Permohonan Permohonan Permohonan Cuti Lanjutan Cuti Cuti 1 KPPU/PPU 2 JURUUKUR DAERAH 3 PENGUKUR 4 PENYOKONG 5 PENTADBIRAN 6 SA 7 ENTRY PU / TPU / PPU / PPU JUD PENGUKUR KETUA CAWANGAN PEGAWAI TADBIR PTM / PPTM JURUTEKNIK / PEM.

..........P KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA .... Jurukur Daerah PEJABAT UKUR DAERAH W.........P Pangkat 01 02 X X X X X X 03 X X X X X X 04 X X X X X X 05 X X X X X X 06 X X X X X X 07 08 09 10 X X X V X X 11 X X X X X X 12 X X X X V X 13 X X X X X X 14 15 16 X X X X X X 17 X X X X X X 18 X X X V X X 19 X X X X X X 20 X X X X X X 21 22 23 X X X X X X 24 X X X X V X 25 X X X X X X 26 27 X X X X X X X X X X X X 28 29 30 X X V X X X 31 P P P P P P ROSDI BIN CHE MAN HAMIDI BIN MURAH MARZUKI BIN MAT YA'ACOB MASHELMY AFFENDY BIN MASKIRAN MD... hari Sabtu.......LAMPIRAN “B1” JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Laporan Kehadiran Kerja Luar Jabatan Ukur Negeri Daerah : : Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya PEJABAT UKUR DAERAH W. ZAIDI BIN JABIT SYAHRULNIZAM BIN SHAMSUDIN 790422-03-5799 680121-01-5877 750727-06-5749 791202-14-5499 810408-02-6031 800828-02-5239 J29 R4 R1 R1 R1 R1 Peringatan : 0 X H S V P TR Tidak hadir Kedatangan Cuti Am Bergaji Cuti Sakit Bergaji Hari-hari tidak bekerja (spt.... .................tiap hari dalam sebulan Nama No....... . K.... 2009 ROSDI BIN CHE MAN Tiap ......Ahad dan Cuti-Cuti tanpa gaji) Cuti biasa yang bergaji Di Pejabat Cuti Tanpa Rekod Pegawai Kerja Luar .P KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA Bulan Nama Pegawai Kerja Luar : : MAC....

76 .9 300.7 136.25 sebulan Tarikh Fail Kelas Ukur Berkesan Stesen Meter Tidak Berkaitan Stesen Meter Bil Lot Lu as Bil Batu Sempadan BKBB BKB BKU Bil.4 0 0 74. ikatan dan tanam bkb 102A 102A 102A 102A 102A 5 2 0 0 3 262.7 166.12 998.00 0 0 0. KP : 790422-03-5799 Jawatan (Gred) : PEMBANTUTEKNIK UKUR (J29) Gaji : RM 2015.00 0.00 Tanam BKB Mesyuarat dan membuat tuntutan Jumlah 100. ikatan dan tanda baca Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP272_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP135_2008 PUWP135_2008 102A 102A 102A 102A 6 4 3 2 685.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 6 6 30 30 30 30 30 Cari kawasan. siap Hujan. semakan.5 310. siap ukuran 102A 102A 4 0 174.9 131.7 1254.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 6 30 30 30 30 Close traverse Tanam BKB Tanam BKB Tanam.0 188.32 353.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 30 30 30 30 30 Ukuran.00 Purata 4.LAMPIRAN “B2” Diary Kerja e TSM (Mac 2009) Cawangan : PEJABAT UKURDAERAH W.00 0 0 0. pergi ke pejabat Ukuran Ukuran. semakan 102A 102A 102A 102A 102A 12 10 2 6 4 686.00 0 0 0 0 0 0 5 0 30 30 630.1 542.00 0.7 54.4 40. tanam BKB.00 0.8 840.97 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 6 6 30 30 30 30 30 Sub close.00 0. Buruh Penilaian KM Catitan Mutu Cepatan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HUJUNG MINGGU PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU 102A 102A 102A 102A 102A 10 8 8 5 6 584.6 0 7433. ukuran Ukuran Ikatan tanda lama.00 0.00 30. semakan traverse Tanam BKB Tanam BKB Refix.P KUALALUMPUR/PUTRAJAYA Jabatan Ukur : JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN/PUTRAJAYA Nama : ROSDIBIN CHE MAN No.

LAMPIRAN “C” CARA PENOMBORAN FAIL UKUR MENGIKUT NEGERI JUPEM Negeri Temp Fail Jabatan TUJ TUK TUKN TUM TUNS TUPHG TUPP TUPK TUPS TUSEL TUT TUWP TUWPP TUWPL Fail Jabatan Temp LS Precomp LS Precomp Temp Strata Strata Jabatan Temp LS Strata JSJ JSK JSKN JSM JSNS JSPHG JSPP JSPK JSPS JSSEL JST JSWP JSWPP JSWPL LS Strata Temp Warta Warta Johor Kedah Kelantan Melaka NS Pahang P.Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu WPKL Putrajaya WP Labuan PUJ PUK PUKN PUM PUNS PUPHG PUPP PUPK PUPS PUSEL PUT PUWP PUWPP PUWPL JUJ JUK JUKN JUM JUNS JUPHG JUPP JUPK JUPS JUSEL JUT JUWP JUWPP JUWPL PUBLJ PUBLK PUBLKN PUBLM PUBLNS PUBLPHG PUBLPP PUBLPK PUBLPS PUBLSEL PUBLT PUBLWP PUBLWPP PUBLWPL TUJB TUKB TUKNB TUMB TUNSB TUPHGB TUPPB TUPKB TUPSB TUSELB TUTB TUWPB TUWPPB TUWPLB PUJB PUKB PUKNB PUMB PUNSB PUPHGB PUPPB PUPKB PUPSB PUSELB PUTB PUWPB PUWPPB PUWPLB PUBLJB PUBLKB PUBLKNB PUBLMB PUBLNSB PUBLPHGB PUBLPPB PUBLPKB PUBLPSB PUBLSELB PUBLTB PUBLWPB PUBLWPPB PUBLWPLB TUJW TUKW TUKNW TUMW TUNSW TUPHGW TUPPW TUPKW TUPSW TUSELW TUTW TUWPW TUWPPW TUWPLW PUJW PUKW PUKNW PUMW PUNSW PUPHGW PUPPW PUPKW PUPSW PUSELW PUTW PUWPW PUWPPW PUWPLW .

Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu WPKL Putrajaya WP Labuan Multipurpose PUJG PUKG PUKNG PUMG PUNSG PUPHGG PUPPG PUPKG PUPSG PUSELG PUTG PUWPG PUWPPG PUWPLG Trabas PUJT PUKT PUKNT PUMT PUNST PUPHGT PUPPT PUPKT PUPST PUSELT PUTT PUWPT PUWPPT PUWPLT Admin Bdy PUJADM PUKADM PUKNADM PUMADM PUNSADM PUPHGADM PUPPADM PUPKADM PUPSADM PUSELADM PUTADM PUWPADM PUWPPADM PUWPLADM Bangunan PUJBGN PUKBGN PUKNBGN PUMBGN PUNSBGN PUPHGBGN PUPPBGN PUPKBGN PUPSBGN PUSELBGN PUTBGN PUWPBGN PUWPPBGN PUWPLBGN Hidro PUJHDR PUKHDR PUKNHDR PUMHDR PUNSHDR PUPHGHDR PUPPHDR PUPKHDR PUPSHDR PUSELHDR PUTHDR PUWPHDR PUWPPHDR PUWPLHDR Jalan PUJJLN PUKJLN PUKNJLN PUMJLN PUNSJLN PUPHGJLN PUPPJLN PUPKJLN PUPSJLN PUSELJLN PUTJLN PUWPJLN PUWPPJLN PUWPLJLN Town Kg PUJTKG PUKTKG PUKNTKG PUMTKG PUNSTKG PUPHGTKG PUPPTKG PUPKTKG PUPSTKG PUSELTKG PUTTKG PUWPTKG PUWPPTKG PUWPLTKG .JENIS-JENIS PENDAFTARAN FAIL UKUR MENGIKUT NEGERI JUPEM Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka NS Pahang P.

FAIL JABATAN UNTUK PEMBERIMILIKAN 1. 5. 2. Nombor resit / Bayaran Upah Ukur 3. Alamat pemohon 7. Nombor rujukan Warta Pengambilan 8. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan PTD/PTG/MMKN Borang 9A/9B/9C Dokumen Tambahan 6. Senarai tanah yang di ambil yang perlu diukur. 5. 3. 4. 2. FAIL JABATAN UNTUK PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN / CANTUMAN LOT 1. 4.LAMPIRAN “C1” MAKLUMAT YANG PERLU DIMASUKKAN KE DALAM PANGKALAN DATA DAFTAR FAIL UKUR 1. 6. 4. 3. Senarai nama pemohon 7. FAIL JABATAN UNTUK PENGAMBILAN BALIK TANAH 1. Senarai nama pemohon 6. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MMKN atau salinan Hakmilik sementara ( QT ) Dokumen Tambahan 5. 3. Nombor resit / Bayaran Upah Ukur 2. 2. . Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MMKN / MB Borang ‘K’ Sijil pelepasan Bayaran Upah Ukur Dokumen Tambahan 7. Alamat pemohon 8.

62 KTN ) 1. 3. 7. Salinan Warta Pengambilan. Borang ‘K’ Dokumen Tambahan 6. Surat daripada JTB Pre-comp Ascii Salinan Pelan yang di perakui oleh PTG/ PTD / JKPTG Negeri Surat Kelulusan/Persetujuan dari PTG/PTD/JKPTG Negeri. FAIL WARTA ( Pewartaan di bawah Akta lain selain KTN ) 1. 2.4. 2. Surat daripada JTB Pre-comp Ascii Salinan Pelan yang diluluskan MMKN/PTG/PTD Surat Kelulusan MMKN/PTG/PTD Salinan Borang yang diluluskan spt Borang 9A/9B/9C/12A / 12B/ 12D/7D Salinan resit bayaran untuk Pelan Hakmilik. FAIL JABATAN UNTUK PEWARTAAN ( Sek. 4. 4. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MB/MMKN Sijil pelepasan Bayaran Upah Ukur 5. Nombor rujukan Surat dari Agensi 2. Nama Pemohon / Agensi Dokumen Tambahan 3. 3. . 2. 5. Nombor rujukan kelulusan dari Pihak Berkuasa Jika Ada 6. 5. 6. 4. FAIL UKUR HAKMILIK DARI JTB 1. FAIL UKUR HAKMILIK DARI JTB UNTUK PENGAMBILAN BALIK TANAH Dokumen sokongan yang diperlukan 1. 5. 3. Salinan Hakmilik 7.

ApArea 12 16 13.2 2 2. QTNo 16 9. 24.AreaCal14 16 14. Type (Char) 1. 22.2 2 N Negeri 1.mmss) Y Distance 10 Y Unit 16. e. 9 2 N PUQTKey 7 35 N SvyFees 10 N MarkDescFrom 10 13 Y LandUseCode 11 2 N SerialFrom 10 Y LandTitleCode 13 2 Y NorthFrom 12 N SijilAkaunNo 15 EastFrom 12 N Remarks 12 Bearing 15 9 (deg. Mukim 2 2 4. Name xxx. 25. 21. 2 8 7. 23. Daerah 2 2 3. 2 15 6.pub. PUNo 3. 19. 10100100012-2002-1.pul No BOUNDARY PU DETAILS Null Field Desc. 17. 26.LAMPIRAN “C2” DIGITAL PU ASCII LOT Field Desc.17 2 N MarkDescTo 10 13 Y SerialTo 10 Y NorthTo 12 N EastTo 12 N BearingCal 15 9 (deg. Seksyen 2 3 5. 3 15 Y PUNo 2.mmss) Y DistanceCal 18 10 Y Class 19 2 N LineCode 20 2 N LineType 21 2 N xxx.Unit 8. UPI 6 16 10.pul.g. Type (Char) Null Field Desc. 9 2 12. PTNo 4. 3 15 N PTNo 2. 2 2 N Daerah 2 2 N Daerah 2 2 N Mukim 2 2 N Mukim 2 2 N Seksyen 2 3 N Seksyen 2 3 N PUNo 2. 18. Type (Char) N Negeri 1. 10100100012-2002-1. 10100100012-2002-1. 20.pud Null N N N N N N Y Y Y Y N N Y Y The file name should follow the PU number (Negeri + Daerah + Mukim + Seksyen + PUNo).puf . 16. Lot 7 8. 4 8 N LoNo 30 Y Lot 7 Y FileNo 30 Y QTNo 16 Y Area 5 16 Y UPI 6 16 Y Unit 8. Negeri 1. 15.PUQTKey 7 35 11.pub xxx.

Mukim. PM = PAJAKAN MUKIM. 3 = PERUSAHAAN. ‘123/2001’ and ‘124/2001-1’ Prefix ‘PT’ e. ST = HAKMILIK STRATA. Daerah.poles (ASCII using 0. PUNo) for PU Composite keys are unique. e. PTU = Peti Tanda Ukur. 14 = PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. 07 = Pulau Pinang.0. PgKL =Pancang Konkrit Lama. M = Square Meter. PUNo. 09 = Perlis. BKL = Batu Konkrit Lama. TT = Tiada Tanda. Tp = Tanam Pastian. Seksyen. R = Acre.856 M2 1 F2 = .mmss e.g.3048 M 1L = .g. 05 = Negeri Sembilan. Mukim.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod = 25. Deg. F = Squere Feet. PL = PAJAKAN LOMBONG.g.g. 10 = Selangor. WR = WARTA 14 15 Calculated area in metric value. 14 = Wilayah Persekutuan KL.0. 12 = KEDIAMAN.LAMPIRAN “C3” NOTES : 1 Negeri Code. PkL = Paku Lama. GN = GERAN NEGERI.201168 M 1I = . 103. 10 = RUMAH IBADAT. 6 = BANGUNAN. 06 = Pahang. default to meter ‘M’ 10 BKB = Batu Konkrit Baru. “ where Negeri=’01’ and Daerah=’10’ and Mukim=’12’ and Seksyen=’000’ and PUNo=’123/2001’ and PTNo=’123’ ” PU No e. 8 = TAPAK PERKUBURAN. PpBB = Pepaku Besi Baru.g 01 = Johor. pkB = Paku Baru. PB = Paip Baru. PN = PAJAKAN NEGERI.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole .01168 M . index. 02 = Kedah.g. Database using Acre unit) 1A = 4046.3010 16 Distance Unit F = Feet. TAB = TandaatasBatu. 11 = Terengganu. L = Link. 2 = PERUMAHAN/KEDIAMAN. PT123 (include prefix in database) 3 4 5 6 Total Area Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot 7 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + PUNo + ”*” + PTNo e. 13 = KEDIAMAN DAN PERDAGANGAN. Pkt = Piket . BL = Batu Lama. 16 = Putrajaya 2 Composite key using (Negeri. PTNo) for lot (Negeri. Seksyen. 8.rod. 15 = KEDIAMAN DAN PERINDUSTRIAN 12 13 Approved Area GM = GERAN MUKIM. D = Depa (Kelantan) 1F = . Daerah. 5 = TIDAK DINYATAKAN.3.0254 M 1D = 2. 7 = PERINDUSTRIAN. 1 = PERTANIAN.0 9 Area unit. 04 = Melaka. PgKK = Pancang Kayu Keras. non duplicate Do not join the composite key into a field Query e. H = Hectare. PL = Paip Lama. 08 = Perak. 03 = Kelantan. 4 = PERLOMBONGAN. GPS = GPS 11 0 = TAPAKPASAR. PpBL = Pepaku Besi Lama.g. 11 = PERDAGANGAN. I = Inch. ‘10010200012/2002*1000’ 8 A = Acre. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. e. 9 = PUSAT REKREASI. TKL = Tiang Konkrit Lama.

2 = Second Class. 2 = Connection Line. 1 = Ki Line. 2 = Scaled Line. 3 = Boundary Connection 21 0 = Survey Line. 3 = Third 1 = Boundary. default to meter ‘M’ Calculated Distance in metric value 1 = First Class. 3 = Not Set .17 18 19 20 Distance unit.

PTNo 4.PUQTKey 7 35 11. 21. Mukim 2 2 4. e.pul.ApArea 12 16 13.pul No BOUNDARY PU DETAILS Null Field Desc.pub. Negeri 1. 2 2 N Daerah 2 2 N Daerah 2 2 2 N Mukim 2 N Mukim 2 2 N Seksyen 2 3 N Seksyen 2 3 Y PUNo 2. Lot 7 8. Type (Char) Null Field Desc. 10100100012-2002-1. UPI 6 16 10.pud Null N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y N Y The file name should follow the PU number (Negeri + Daerah + Mukim + Seksyen + PUNo). 18. 19.2 2 N Negeri 1. 22.mmss) Y Distance 10 Y Unit 16.mmss) Y DistanceCal 18 10 Y Class 19 2 N LineCode 20 2 N LineType 21 2 N xxx. 3 15 N PTNo 2. 16.2 2 2.g. 10100100012-2002-1. PUNo 3.Unit 8. 10100100012-2002-1. 9 2 12.17 2 N MarkDescTo 10 13 Y SerialTo 10 Y NorthTo 12 N EastTo 12 N BearingCal 15 9 (deg.pub xxx. Name xxx. Daerah 2 2 3. 25. 26. QTNo 16 9. 3 15 Y PUNo 2. 9 2 N PUQTKey 7 35 N SvyFees 10 N MarkDescFrom 10 13 Y LandUseCode 11 2 Y SerialFrom 10 Y LandTitleCode 13 2 Y NorthFrom 12 N SijilAkaunNo 15 EastFrom 12 N Remarks 12 Bearing 15 9 (deg. 2 15 6. Type (Char) 1. 20. 15. 4 8 N LoNo 30 Y Lot 7 Y FileNo 30 Y QTNo 16 Y Area 5 16 Y UPI 6 16 Y Unit 8. Type (Char) N Negeri 1.LAMPIRAN “C4” PRECOMP ASCII LOT Field Desc. Seksyen 2 3 5. 2 8 7.puf .AreaCal14 16 14. 23. 24. 17.

Type (Char) 10 N StnID CF 20 No 1. 4. 6. 7.CRM 14 (yyyymmddhhmmss) 14 (yyyymmddhhmmss) 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 50 xxx.pot N N N N N N N N N N N N N N N Y . 9. 10. 8. CF SurveyorName SurveyorIC DateAssign DateSurvey Negeri C Daerah C Mukim C Seksyen C InstSerial GPSAntSerial Remarks 50 14 8 (yyyymmdd) 8 (yyyymmdd) 2 2 2 3 20 20 50 N N N Y N N N N N N Y SurveyStart SurveyEnd WGS84_X_DMS WGS84_Y_DMS WGS84_Z RSOGDM_X RSOGDM_Y RSOGDM_Z CSGDM2000_X CSGDM2000_Y CSGDM2000_Z StdEast StdNorth StdErrEast StdErrNorth Remarks Name xxx.PRECOMP ASCII CRM CRM Point Type (Char) Null Field Desc. 13. Field Desc. Null N 2. FileName Error! Bookmark not defined. CF FileNo Error! Bookmark 20 not defined. 5. N Serial 20 N 3. 12. 11.

2 = PERUMAHAN/KEDIAMAN. GN = GERAN NEGERI. 10 = Selangor. 11 = PERDAGANGAN. H = Hectare. PTNo) for lot (Negeri. ST = HAKMILIK STRATA. Database using Acre unit) 1A = 4046.g. 06 = Pahang. 09 = Perlis. Pkt = Piket . 8 = TAPAK PERKUBURAN.0. 02 = Kedah.0 9 Area unit. non duplicate Do not join the composite key into a field Query e. PpBB = Pepaku Besi Baru. PTU = Peti Tanda Ukur. TT = Tiada Tanda. 5 = TIDAK DINYATAKAN.g. WR = WARTA 14 15 Calculated area in metric value. 14 = PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. “ where Negeri=’01’ and Daerah=’10’ and Mukim=’12’ and Seksyen=’000’ and PUNo=’123/2001’ and PTNo=’123’ ” PU No e. PUNo. index. 12 = KEDIAMAN.g. Mukim. ‘123/2001’ and ‘124/2001-1’ Prefix ‘PT’ e.3010 16 Distance Unit .g 01 = Johor. 8. e. 05 = Negeri Sembilan. pkB = Paku Baru.rod. TAB = TandaatasBatu.g. Seksyen. 1 = PERTANIAN. PUNo) for PU Composite keys are unique. PB = Paip Baru. 15 = KEDIAMAN DAN PERINDUSTRIAN 12 13 Approved Area GM = GERAN MUKIM. PT123 (include prefix in database) 3 4 5 6 Total Area Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot 7 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + PUNo + ”*” + PTNo e. 6 = BANGUNAN.856 M2 1 F2 = . BL = Batu Lama. 13 = KEDIAMAN DAN PERDAGANGAN. M = Square Meter. Daerah. PpBL = Pepaku Besi Lama. F = Squere Feet. 103.0. TKL = Tiang Konkrit Lama.3.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod = 25. 7 = PERINDUSTRIAN. Tp = Tanam Pastian. PM = PAJAKAN MUKIM. GPS = GPS 11 0 = TAPAKPASAR. 9 = PUSAT REKREASI. 3 = PERUSAHAAN. e. 4 = PERLOMBONGAN.mmss e. BKL = Batu Konkrit Lama. PN = PAJAKAN NEGERI.poles (ASCII using 0. ‘10010200012/2002*1000’ 8 A = Acre. 04 = Melaka. 07 = Pulau Pinang.g. PL = PAJAKAN LOMBONG. PL = Paip Lama.g. Mukim. PgKK = Pancang Kayu Keras.LAMPIRAN “C5” NOTES : 1 Negeri Code. default to meter ‘M’ 10 BKB = Batu Konkrit Baru. 10 = RUMAH IBADAT. 14 = Wilayah Persekutuan KL. Daerah. PgKL =Pancang Konkrit Lama. 08 = Perak. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. PkL = Paku Lama. R = Acre. 03 = Kelantan. Seksyen. 11 = Terengganu.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . 16 = Putrajaya 2 Composite key using (Negeri. Deg.

L = Link. 3 = Third 1 = Boundary. 2 = Scaled Line. 3 = Not Set .F = Feet. I = Inch. 1 = Ki Line. 2 = Second Class.201168 M 1I = . default to meter ‘M’ 18 19 20 Calculated Distance in metric value 1 = First Class.01168 M 17 Distance unit.0254 M 1D = 2. D = Depa (Kelantan) 1F = . 2 = Connection Line.3048 M 1L = . 3 = Boundary Connection 21 0 = Survey Line.

Perkiraan unit syer bagi petak atau petak tanah dan petak aksesori. Salinan surat perjanjian jual beli (jika perlu). Borang LJT 12. Pelan bangunan yang diluluskan. Permit ruang udara atau salinan surat permohonan permit ruang udara (jika berkenaan). Lot Nama Projek : : : : Mukim/Bandar/Seksyen Daerah Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan: Bil.) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) . Data kerjaluar berdigit mengikut format JUPEM ASCII. Sijil Akuan LJT . Rujukan JTB Rujukan LJT No. Salinan hakmilik kekal atau salinan hakmilik sementara bersama salinan/nombor PA. (i) Perkara Borang 1 atau 1A (AHS 1985) beserta senarai jadual petak atau petak tanah dan petak aksesori. Sijil perakuan arkitek/jurutera profesional yang berdaftar. Pelan Strata XML termasuk pelan tandaan.LAMPIRAN “D” BORANG PENGHANTARAN PELAN STRATA ( PERINGKAT I ) Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri Tuan. Ada / Tiada ( √ atau .

2....Salinan asal dokumen di atas telah dikemukakan kepada PTD/PTG pada ..... ♦ Perkiraan unit syer telah dipersetujui oleh pemaju... 4. (Nama dan Tandatangan Juruukur Tanah Berlesen) Salinan kepada: 1. 2.. ♦ Lot tapak skim telah diukur semula dan semua sempadan telah ditandakan... Saya ingin menarik perhatian tuan kepada perkara-perkara berikut untuk pertimbangan.. lengkap dan memenuhi kehendak Akta Hakmilik Strata 1985..... Saya mengesahkan serta bertanggungjawab bahawa: ♦ Semua dokumen yang dikemukakan di atas adalah teratur. (Diisikan jika perlu) 1. Pemaju/pemohon Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan .... 3.

skm TARIKH_KEMASKINI xxx. 4. 13. 27. 20. 5. 25. NEGERI 1 2 Null N N N N N N Field Desc. Name 31 33 35 24 18 21 Blok Type (Char) 2 2 2 3 7 9 25 Y 20 30 Y 70 70 Y 50 12 8 (yyyymmdd) 10 10 8 (yyyymmdd) Y 8 (yyyymmdd) Y 14 14 254 60 10 70 40 Y Y Y Y Y Y Y N N N xxx. 21.blk Y Y Y N N TARIKH_KEMASKINI51 Y KOD_JENISBLOK 25 Tingkat Type (Char) 30 15 9 49 Null Y N N N N Y N Field Desc. 9. 28. NOFAIL_PTG 12. 3.LAMPIRAN “D1” JUPEM STRATA XML ASCII Skim No 1. PA 8. NOFAILUKUR24 PAB 5 9 12 Type (Char) 30 25 15 73 20 1 20 Null Y Y N N Y N Y DAERAH MUKIM LOT 13 15 6 10 TINGKAT_UPI BIL_PETAK38 PETAKNO SEKSYEN SKIM BLOK_UPI 16 PETAK_UPI BIL_TINGKAT 10 20 10 BIL_AKSESORI39 KELUASAN 17 20 KELUASAN 17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI16 V_TINGGI 23 TINGGI KOD_KEGUNAANBANGUNAN 19 KOD_UNITLUAS NO_HAKMILIK Y NAMALAINBANGUNAN 22 50 10 Y N TINGGI16 KETINGGIAN_DARI_ARAS 26 Y 20 1 Y N NOFAIL_PT 28 TARIKH_KEMASKINI51 8 (yyyymmdd) N NAMALAINTINGKAT 29 50 8 (yyyymmdd) Y N KOD_KEGUNAANPETAK PETAKAKSESORIBERSANGKUTAN 32 10 7 N Y DIUKUR_OLEH TARIKH_SIAP BIL_PETAK 38 UNIT_SYER 34 36 10 30 8 (yyyymmdd) Y Y N PENGUKUR_NOIC 37 JADUAL_RASTER TARIKH_KEMASKINI51 BIL_AKSESORI TARIKH_TERIMA_SIJIL_AK_LJT12 40 39 TARIKH_LULUS_PERMOHONAN 41 BAYARAN_UKUR ULASAN_JUPEM NAMA_PEMAJU NAMA_PROJEK NORUJJUBL NORUJLJT 47 48 42 43 BAYARAN_PELAN 44 45 46 NOFAILUKUR_SEMULA KOD_TUJUANUKUR 50 51 49 30 2 8 (yyyymmdd) xxx. 2. 19. NOFAILUKURbelow24 BANGUNANNO BLOKNO 7 11 14 3 Field Desc. 23.ptk . 11.tgt xxx. 6. NOFAILUKUR 10. 18. 16. 7. 22. 24. 17. 15. 14. NOFAILUKUR24 TINGKATNO 4 8 Petak Type (Char) 30 9 58 10 10 20 1 Null Y N N N N Y N 20 20 Y V_KOD_UNITJAUH 27 30 Field Desc. 26. 29.

20. 12. NOFAILUKUR24 PETAK_UPI12 AKSESORI_UPI57 Petak_Aksespri Type (Char) 30 73 67 8 (yyyymmdd) BDY Null Y N N N Field Desc. 16. 13. 24. 6. 22. 26. 8. 10. Name Field Desc. NOFAILUKUR24 Harta_Bersama Type (Char) 30 52 55 Null Y N N Y N Y Y N N N Field Desc. 14. 18.JUPEM STRATA XML ASCII Aksesori Type (Char) 30 25 54 57 No 1. 5.aks xxx. 28. 11. 15.mmss) 14 14 1 Null Y N Y Y Y Y N N N N HARTA_BERSAMANO KELUASAN 17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI16 V_TINGGI23 V_KOD_UNITJAUH27 KOD_JENISPETAK 63 9 67 20 1 20 20 1 30 8 (yyyymmdd) 9 67 20 1 20 20 1 8 (yyyymmdd) HARTA_BERSAMA_UPI BEARING G_JARAK A_JARAK UNIT 60 TARIKH_KEMASKINI51 58 59 ISISLANDLOT TURUTAN GUID 64 62 61 5 2 32 8 (yyyymmdd) TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 9. NOFAILUKUR24 PAB5 AKSESORINO KELUASAN17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI 16 V_TINGGI23 V_KOD_UNITJAUH27 AKSESORI_UPI Null Y Y N N Y N Y Y N N Field Desc. 27. 25. 4. 21. 30.sbd .pak xxx. 2. 29. 7. NOFAILUKUR24 UPI 53 56 Type (Char) 30 73 9 (deg. 3. 19. 17. 23.hab xxx.

3. 8. 16. 10.osl xxx. 13. 23. 29. 24. 12. 25.hse . NOFAILUKUR24 HOUSENO 66 70 House Type (Char) 30 9 43 20 1 8(yyyymmdd) Null Y N N Y N N OFFSET_LINEID BEARING56 JARAK58 LAND_PARCELNO KELUASAN17 9 34 20 1 10 8(yyyymmdd) HOUSE_UPI LAND_PARCEL_UPI KELUASAN17 A_KOD_UNITLUAS20 TARIKH_KEMASKINI51 TURUTAN62 ISISLANDLOT61 GUID64 BDY_GUID 73 TARIKH_KEMASKINI51 A_KOD_UNITLUAS20 UNIT_SYER34 TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 18. NOFAILUKUR24 UPI53 X Y 67 71 Type (Char) 30 73 12 12 2 5 32 32 8 (yyyymmdd) Null Y N N N N N N N N Field Desc. 30. 9.JUPEM STRATA XML ASCII VTX No 1. 19.ldp xxx. 15. Name Field Desc. 7. 2. 17. 21. NOFAILUKUR24 SKIM_UPI 65 68 OFFSETLINE Type (Char) 30 25 32 9 (deg. 11.mmss) 13 8 (yyyymmdd) Null Y N N Y Y N Field Desc. 22. 4. 28. NOFAILUKUR24 PAB 5 Land_Parcel Type (Char) 30 25 69 72 Null Y Y N N Y N Y N Field Desc. 6. 27. 20. 14. 5.vtx xxx. 26.

19. 11. 18. 22. 26. 13.JUPEM STRATA XML ASCII Keratan_Tegak Type (Char) 30 9 58 49 49 20 20 32 8 (yyyymmdd) No 1. 9. 14. 23. 25. 20. 3. Name Field Desc. 5. 6. 28. 12. 21. 30. 17. 24.krt . 27. 8. 29. 7. 4. 10. 15. 2. NOFAILUKUR24 KERATANNO 74 75 Null Y N N N N Y Y N N KERATAN_UPI PARENT_UPI TINGGI16 TINGKAT_UPI8 76 KETINGGIAN_DARI_ARAS26 GUID64 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 16.

G=Gombak. 03 = Kelantan.E 21 KS = Kuala Selangor.g. 8. B= Block. 19 KodKegunaanBangunan. 08 = Perak. BB0010=Commercial Building. 16 = Putrajaya Daerah Code 3 Bangunan NoE. keep ‘/’) 32 Petak Aksesori Bersangkutan .99. PTG.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . unified identifier for strata floor. area of of the specified strata object.(B)M1 4 TingkatNo.LAMPIRAN “D2” notes 1 2 Negeri Code. Database using Acre unit) 1A2 = 4046.g.0 Value in Square Meter only Title Number. Value in Square Meter 18 PA Number.3C/BB20/95. 05 = Negeri Sembilan.g.(S)-1234 16 Height. PTUS.P = Daerah Petaling. 14 Bilangan Tingkat. H = Hectare. certified plan number fot the underlying lot. 06 = Pahang.poles (ASCII using 0.g PUBLSEL1_2009.E. 15 Skim Number. 14 = Wilayah Persekutuan KL. Nombor menara E. (P)1234 10 Seksyen Code 11 Block UPI. Value in Meter 24 Survey File Number.0. PUBLPP2_2009. building usage code.E. height of floor. e. E.2/1076/9ICH. BC0010= Industrial Building. 02 = Kedah. E.g. Default value: B 26 Altitute. unified identifier for strata block. Land Office Reference/No e.g. PN1234. parcel’s number which is unique for a particular building.g.(M)0 8 Tingkat UPI. 07 = Pulau Pinang. E. 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(P)1 13 Lot Number. number of floor with respect to a building. e. Value in Meter 27 V Distance Unit.P2A/WNV. PM1234. 6 Mukim Code 7 Block No. M = Square Meter. Certified plan number for strata file. lot number of the underlying lot.rod.Value in Meter 17 Keluasan. unified identifier for strata Parcel. Default value: BA0010 20 A = Acre. 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1 9 Petak No. PTD. 11 = Terengganu. 09 = Perlis. stick together. F = Squere Feet.g. 22 Nama Lain Bangunan 23 V Height. Value in Meter 28 Land Office File Number.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M 2 = 1 M2 1 Rod2 = 25.12. PTG2/647/93 (No space. Default value: REU1 31 PTG File Number e. BA0010=Residential Building. R = Acre.g. REU1 = Condominium.856 M2 1 F2 = . GRN1234. E.0.2/647/93.g. keep ‘/’) Nama Lain Tingkat 30 Kod Kegunaan Petak. 25 P=Provisional Block. PTKS.g. US = Ulu Selangor 29 (No space. stick together. no full-stop. E.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0 12 Petak UPI. no full-stop.g.g 01 = Johor. D. 10 = Selangor.E.(T)1 5 PAB. 04 = Melaka.3.

F9168C5E-CEB2-4faa-B6BF-329BF39FA1E4 74 Keratan No. Value in Meter 59 Attribute Distance. unified identifier for strata land parcel. MIf5060f904d614c65838c643b22500 65 Skim UPI.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(C)1/14000700025480(S)1(C)1 56 Bearing. M=Meter. 50 Kod Tujuan Ukur. unified identifier for strata skim. 1=Tangga. Default value: 3 51 Tarikh Kemaskini. (C)1234 53 UPI.F=Feet.mmss) .g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(A)1/14000700025480(S)1(A)1 58 Graphical Distance.g (L)1234 70 House UPI. Default value: False 62 Order. L=Link. 6=Parking. E.g 14000700025480(S)1(L)1 Bdy GUID.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(K)1 Parent UPI. 3=RuangUdara. date (YYYYMMDD) 52 Common Area No. 5=TNB. 8=Swimming Pool.g. an identifier has a very low probability of being duplicated.33 34 Diukur Oleh Unit Syer 35 Pengukur IC. ‘-‘ 36 Jadual Raster. E. 2=Laluan. E.E. 7=Play Ground. unified identifier for strata land parcel. unified identifier for strata House. Fail number for the Ukuran Semula Fail. E. Polyline bearing = null 57 Aksesori UPI. unified identifier for strata land parcel. D=Depa(Kelantan).(K)1234 72 73 75 76 Keratan UPI. E. E. unified identifier for strata aksesori.E. E. E.976 Land Parcel UPI. I=Inch. 1001010001234 54 Aksesori No.7670 (ddd.g 121/00265 49 No Fail Ukur Semula.E. E.g -4841. E. an identifier has a very low probability of being duplicated. 4=Lift.g.Default value: 0 64 GUID. Ringgit malaysia 43 Bayaran Pelan. 17=Cantuman Petak. MIf5060f904d614c65838c643b22500 Land Parcel No E.g 14000700025480(S)1(L)1(H)1 71 Y coordinate. Ringgit malaysia 44 Ulasan JUPEM 45 Nama Pemaju 46 Nama Projek 47 Nombor Rujukan JUBL 48 Nombor Rujukan LJT. 181.943 68 69 Offset Line ID. Value in Meter 60 Distance Unit.g.g (S)127(B)M1(M)1(T)01 37 Date (YYYYMMDD) 38 Bilangan Petak 39 Bilangan Aksesori 40 Tarikh Terima Sijial Akuan & Borang LJT12.E.g -4790.g (H)1234 67 X coordinate.E.18=Pecahan Bangunan.g. Unified Parcel Identifier.E.g. 12 digit IC number without. An identifier which has very low probability of being duplicate.E. date (YYYYMMDD) 42 Bayaran Ukur. 9=Bilik Sampah. date (YYYYMMDD) 41 Tarikh Lulus Permohonan.3=Berimilik Pecahan Tanah. 1 63 0=Unknown.g True/False. Globally Unique Identifier. unified identifier for strata common area. Value in Meter only 61 Is Island Lot.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1 . (A)1234 55 Common Area UPI.g 14000700025480(S)1 66 House No.E.

1" a_distance="0" unit="M" guid="MIbfc59553141444a798dff1dd978bf" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28242.3" a_distance="0" unit="M" guid="MIee0ccdcb5a3b4c1090f3292d92ee7" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28275.S.org/"> <pduklot negeri="08" daerah="03" mukim="44" seksyen="000" lot="16126" upi="08034400016126" s_area="4268" pa="PA100318" /> <Block bangunanno="(B)M1" blockno="(M)0" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0" no_of_tingkat="6" height="21.594" y="28931.7" rotate="" x="" y="" attitude="1"> <Petak petakno="(P)1" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" g_area="195" a_area="0" a_unit="M" height="3. DAUD" periksa_noic="" diluluskan_oleh="MOHAMED AZHARI B.4" sijilno="" blocktype="B" kodkegunaanbangunan="BA0010"> <Tingkat blockupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0" tingkatno="(T)1" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1" no_of_petak="9" no_of_aksesori="0" area="2006" unit="M" height="3.658" y="28931.PK.697" y="28931.221" z="0" guid="MI82f1968b37a74e00b03307ecba0f8" isislandlot="False" /> .7" kodkegunaanpetak="REU8" rastertable="_S_5_B_M1_M_0_T_1" unitsyer=""> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="8.103" z="0" guid="MI4fa00a770eb246aebcc123c351bd3" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.958" z="0" guid="MI0dd535c6d71e4a48869be7bfbe7d2" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="274" g_distance="13.943" y="28930.857" z="0" guid="MI1c4e88b9d1804ba18cea9765bc103" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="185" g_distance="5.135" z="0" guid="MI6fe50aff63ff4d94abccb9856d4a3" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28275.025" y="28925. AHMAD" penyedia_noic="" diperiksa_oleh="HARUN B.658" y="28931.808" g_distance="6.7" a_distance="0" unit="M" guid="MI0a006a574b334440b335959705f9f" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28243.631" g_distance="31.958" z="0" guid="MI0dd535c6d71e4a48869be7bfbe7d2" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28260.376" y="28924.9" a_distance="0" unit="M" guid="MI4fab4cd1c62048c6843b2cb3c1544" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274. MOHAMED ZAINUDIN" pelulus_noic="" nama_pemaju="PERUMAHAN EHSAN SDN BHD" nama_projek="PANGSAPURI CITY-VIEW" xmlns="http://tempuri.103" z="0" guid="MI4fa00a770eb246aebcc123c351bd3" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="190" g_distance="0.376" y="28924.135" z="0" guid="MI6fe50aff63ff4d94abccb9856d4a3" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="98.234" z="0" guid="MI0d6e96be7c5845eb9a5948144939c" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28243.LAMPIRAN “D3” CONTOH DATA XML <Strata xmlns="Ekadas GDM2000"> <Scheme negeri="08" daerah="03" mukim="44" seksyen="000" lot="16126" skim="(S)1120" pa="PA(B)103876" no_hakmilik="H.9" a_distance="0" unit="M" guid="MI250855d2f9e741e68ccbead9782b7" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.(D)159302" no_bukukerja_luar="10026-10046" no_fail_ukur="PUBLPKB78_2008" no_fail_ptg="PTG.15/6-163(H)" no_lembar_kadaster="635" diukur_oleh="LEE BOON CHONG" pengukur_noic="" tarikh_siap="2008-05-28" disediakan_oleh="RAZMAN B.025" y="28925.594" y="28931.857" z="0" guid="MI1c4e88b9d1804ba18cea9765bc103" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.

2. Warta Hidro TYPE NAMA VARCHAR2(100) JENIS VARCHAR2(30) GUID VARCHAR2(32) TARIKH_KEMASKINI DATE MI_PRINX NUMBER(11) GEOLOC MDSYS.SDO_GEOMETRY DESC . Negeri bagi data jalan tersebut Mukim bagi data jalan tersebut Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. Contohnya Jalan Wangsa Murni.LAMPIRAN ”E” STRUKTUR DATA BAGI KAWASAN BERWARTA (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) 1. Warta Jalan DESC NAMA_JALAN KELAS_JALAN NEGERI MUKIM GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(50) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NAMA_JALAN KELAS_JALAN NEGERI MUKIM GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE Nama bagi jalan tersebut.

PW882. Contohnya pewartaan kawasan TNB. Contohnya Kawasan Tadahan Air. Tujuan pewartaan diadakan. NAMA JENIS GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TYPE Nombor Pelan Warta tersebut. Warta Kawasan Lot DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA KELUASAN KOD_UNITLUAS NOFAILUKUR RUJ_FAIL_PEMOHON NO_PELAN NEGERI DAERAH MUKIM NO_LOT TARIKH_LULUS GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(200) VARCHAR2(20) DATE NUMBER(18.3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(22) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(7) DATE VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Contohnya PW123. Contohnya PU(A) 139. Nombor pewartaan bagi Pelan Warta tersebut di dalam Warta Kerajaan. .Catatan: DESC TYPE Nama data hidrografi yang diwartakan. MI_PRINX GEOLOC 3.

Tarikh ianya diwartakan di dalam Warta Kerajaan dalam TARIKH_WARTA format YYYYMMDD. Contohnya 20030512 (12 Mei 2003). Luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. KELUASAN Contohnya 200.340. Kod unit luas kawasan pewartaan di dalam unit meter KOD_UNITLUAS persegi. Nombor fail ukur bagi Pelan Warta tersebut. Contohnya NOFAILUKUR JUSEL10/2003. Nombor rujukan fail pemohon kawasan pewartaan tersebut. RUJ_FAIL_PEMOHON Contohnya TNB12/SULIT/P1. Nombor pelan yang disertakan dalam pemohonan warta NO_PELAN tersebut. NEGERI Nama negeri bagi kawasan pewartaan tersebut. DAERAH Nama daerah bagi kawasan pewartaan tersebut. MUKIM Nama mukim bagi kawasan pewartaan tersebut. NO_LOT TARIKH_LULUS GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. MI_PRINX GEOLOC

4. Warta Pelbagai DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA NAMA KELUASAN KOD_UNITLUAS NOFAILUKUR RUJ_FAIL_PEMOHON KOD_JENISWARTA STATUS CATATAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(200) VARCHAR2(20) DATE VARCHAR2(100) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(25) VARCHAR2(10) VARCHAR2(10) VARCHAR2(254) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

Catatan: DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA NAMA KELUASAN KOD_UNITLUAS TYPE Nombor Pelan Warta tersebut. Contohnya PW123, PW882. Tujuan pewartaan diadakan. Contohnya pewartaan kawasan hutan simpan. Nombor pewartaan bagi Pelan Warta tersebut di dalam Warta Kerajaan. Contohnya PU(A) 139. Tarikh ianya diwartakan di dalam Warta Kerajaan dalam format YYYYMMDD. Contohnya 20030512 (12 Mei 2003).

Luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. Contohnya 1200.340. Kod unit luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. Nombor fail ukur bagi Pelan Warta tersebut. Contohnya NOFAILUKUR JUSEL11/2003. Nombor rujukan fail pemohon kawasan pewartaan tersebut. RUJ_FAIL_PEMOHON Contohnya JPH12/SULIT/P1. KOD_JENISWARTA STATUS CATATAN GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. MI_PRINX GEOLOC

5. Warta SPR DESC ID NO_WARTA_PAR NAMA_KAW_PAR KOD_PAR NO_WARTA_NEGERI NAMA_KAW_NEGERI NEGERI PETI_UNDI KOD_PETI_UNDI BIL_PEMILIH UNDI_POS TEMPAT_MENGUNDI BN PAS TYPE VARCHAR2(22) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(50) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8)

UNDI_ROSAK MENANG KELUASAN KOD_UNITLUAS PERIMETER GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC

VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) NUMBER(18,3) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

Catatan: DESC ID NO_WARTA_PAR NAMA_KAW_PAR KOD_PAR NO_WARTA_NEGERI NAMA_KAW_NEGERI NEGERI PETI_UNDI KOD_PETI_UNDI BIL_PEMILIH UNDI_POS TEMPAT_MENGUNDI BN PAS UNDI_ROSAK MENANG KELUASAN KOD_UNITLUAS PERIMETER GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(22) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(50) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) NUMBER(18,3) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

LAMPIRAN “F”
CONTOH FORMAT PIAWAI BAGI NOTIFIKASI

1)

Apabila PU Berdigit dan Pra Hitungan ASCII diterima dan diproses oleh JUPEM • • Penerima = PTD,PTG, JTB Pesanan : Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah diterima dan dalam tindakan. T.K.

2)

Apabila fail strata XML diterima dan diproses oleh JUPEM. • • Penerima = JTB Pesanan: Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah diterima dan dalam tindakan. T.K.

3)

Apabila fail siap diukur diterima dari JUD & diproses oleh JUPEM. • • Penerima = JUD Pesanan: Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX - dalam keadaan teratur OR - tidak teratur. Sila rujuk syit pertanyaan. T.K

4)

Apabila fail CRM diluluskan oleh Ketua cawangan CRM. • • Penerima = JUD / Pengukur CRM Pesanan: Tuan,CRM utk Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah lulus. T.K.

5)

Apabila JUD memberi kerja kepada Pengukur • • Penerima = Pengukur Pesanan: Tuan, Sila jalankan ukuran bagi fail PUXXXXXX_XXXX, Daerah XX, Negeri XX, Lot XXXX. T.K.

6)

Apabila PA(B) dihantar untuk tandatangan Pengarah Ukur • • Penerima = PUPN Pesanan: Tuan, Sila tandatangan PA(B) XXXXXXX , Fail XXXXXXXX. T.K.

7)

Apabila PA / PA(B) dihantar untuk tandatangan JTB • • Penerima = JTB Pesanan: Tuan, Sila tandatangan PA XXXXXXX / PA(B) XXXXXXX , Fail XXXXXXXX. T.K.

...... 16) Apabila B1 / B4 dihantar kepada PTD/PTG • • Penerima = PTD/PTG Pesanan: Tuan... Aset nombor siri …………………… telah diluluskan pada dd/mm/yy oleh . Aset nombor siri …………………….. 9) Apabila Sijil eMedmas untuk diluluskan oleh PUB(K) • • • Penerima = PUB(K) Pesanan: Tuan... 10) Apabila Sijil eMedmas diluluskan • • • Penerima = PUPN Pesanan: Tuan... Sijil Tapak kalibrasi …………………… untuk kelulusan PUB(K)...... Mukim ......... 15) Pelupusan aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD/ Pengguna Pesanan: Tuan..8) Apabila Sijil eMedmas untuk pengesahan oleh KPPU • • • Penerima = KPPU Pesanan: Tuan............... ... 11) Apabila Sijil EDM/GNSS untuk kelulusan JUD • • • Penerima = JUD Pesanan: Tuan..... Sila muat turun B1/B4 dari laman portal JUPEM ..... Aset nombor siri …………………… untuk kelulusan... Sila muat turun dari SPAK. 14) Pinjaman aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD/ Pengguna Pesanan: Tuan...... Sijil Tapak kalibrasi …………………… telah diluluskan. bagi Lot ..... Aset nombor siri …………………….. untuk tujuan penyediaan dokumen hakmilik.......... 12) Apabila Sijil EDM/GNSS telah diluluskan • • • Penerima = Pengukur / JTB Pesanan: Tuan.. Daerah ... Sijil Tapak kalibrasi …………………… untuk kelulusan.. 13) Aduan kerosakan aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD Pesanan: Tuan. Aset nombor siri ……………………..

1 . L2. TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menetapkan kaedah dan cara menjalankan Penentududukan pengukuran Sejagat menggunakan (GNSS) yang alat Sistem menggunakan perkhidmatan Malaysian RTK GNSS Network (MyRTKnet). Keperluan seperti yang disenaraikan di bawah perlulah dipenuhi bagi melayakkan peralatan tersebut digunakan dalam kerja-kerja ukur kadaster.1. • Kaedah dan prosedur pengukuran 2.LAMPIRAN “G” KAEDAH DAN PROSEDUR PENGUKURAN MENGGUNAKAN GNSS 1. antena. L2C atau L5. 2. Ia disediakan dengan merujuk kepada: • Pemilihan peralatan GNSS (keperluan perkakasan dan perisian). unit kawalan dan storan.1 Alat penerima GNSS yang akan digunakan untuk tujuan kerja-kerja ukur kadaster hendaklah mempunyai kemampuan menjalankan pencerapan fasa bagi sekurang-kurangnya dua (2) gelombang pembawa daripada L1. Hanya alat yang menerima sekurang-kurangnya dwi gelombang boleh digunakan dalam kerja-kerja pengukuran ini.1 Keperluan Alat Penerima GNSS dan Sela Cerapan 2. PERALATAN GNSS Peralatan GNSS lazimnya mempunyai lima (5) komponen utama iaitu alat penerima. sistem komunikasi serta perisian pemprosesan.

2. 2. 2. tag masa (merujuk kepada perakam waktu di alat penerima).6 Sela cerapan statik bagi tujuan pasca pemprosesan hendaklah ditetapkan pada sela lima (5) saat dan dicerap selama satu sepuluh (1) (10) minit bagi pasca melengkapkan pemprosesan. 2 .1. Bagi kerja-kerja masa-hakiki (real-time).2. epok cerapan 2.1.2 Alat penerima mestilah mampu merekodkan fasa isyarat satelit.1.3 Alat penerima mestilah mampu untuk menjejak sekurang-kurangnya enam (6) satelit GNSS secara serentak.1.4 Sela cerapan alat GNSS bagi masa-hakiki perlu diset pada satu (1) saat dan pada masa yang sama data mentah perlu disimpan di dalam alat GNSS atau di dalam unit kawalan.1. alat penerima mestilah mampu merekodkan data-data cerapan asal (raw data) di samping data-data cerapan masa-hakiki.5 Cerapan masa-hakiki hendaklah direkodkan pada setiap lima (5) saat dan dibaca sebanyak sepuluh (10) kali bagi melengkapkan satu (1) epok cerapan. Adalah digalakkan supaya alat penerima GNSS menjejak semua satelit yang berada di atas ufuk semasa pencerapan dilakukan.1. 2.7 Pengukuran hendaklah dilakukan dengan mencerap dua (2) epok bagi setiap stesen dan setiap epok melalui proses initialisasi yang berasingan.

2 Penyambungan dari unit kawalan ke unit utama (alat penerima) boleh menggunakan kabel yang berkaitan atau penyambungan Bluetooth(TM).2. spesifikasi minimum yang boleh digunakan adalah terdiri dari gred kerja ukur (survey.3 Bagi peralatan yang mempunyai komponen berasingan.2.1 Antena yang dipilih hendaklah electrical mampu phase meminimumkan centre variations kesan-kesan dan pencegahan gangguan bebilang laluan (multipath). 2. oleh Bagi pembuat alat hendaklah membolehkan pencerapan mendapat data yang berkualiti tinggi. 2.2 Bagi alat yang mempunyai komponen yang disatukan (integrated).2.grade). 2. 3 menggunakan teknologi .1 Unit kawalan (controller) yang dicadangkan oleh pembuat alat hendaklah digunakan bersama dengan peralatan pencerapan GNSS. Penggunaan antena dengan spesifikasi geodetik adalah digalakkan.4 Peralatan yang mempunyai komponen berasingan hendaklah disimpan dan digunakan sebagai satu unit.3. panjang maksimum dan jenis kabel antena yang dicadangkan digunapakai.3.3 Keperluan Unit Kawalan dan Storan 2. 2. kabel antena dan unit penyambung (connector) hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih.2.2. 2.2 Keperluan Antena dan Kabel 2.

4 .2 Installasi. operasi dan validasi perisian pemprosesan data hendaklah mengikut arahan pembuat alat. peralatan komunikasi mudah alih atau tersedia ada bersama alat GNSS yang menyokong sistem GPRS / EDGE / 3G / HSDPA / GSM atau lain-lain jaringan telekomunikasi terkini hendaklah digunakan.1 Perisian pengurusan dan pemprosesan data yang dicadangkan oleh pembuat alat atau mana-mana perisian yang boleh menerima input data dalam format Receiver Independent Exchange (RINEX) hendaklah digunakan di dalam semua aspek pemprosesan data. 2.5 Keperluan Perisian Pemprosesan Data 2. 2.4 Keperluan Komunikasi Bagi penyambungan ke sistem MyRTKnet secara masahakiki. 2.2.5.5. Pengguna perlu memastikan sebarang penaikan taraf terhadap perkakasan atau firmware tidak mengurangkan kualiti hasil pemprosesan data. Sebarang permasalahan berkaitan dengan perisian terbabit hendaklah dirujuk terus kepada pembekal peralatan GNSS untuk mendapatkan nasihat atau penyelesaian.3 Semua aspek pemprosesan hendaklah mengikut pilihan piawai yang ditetapkan oleh perisian yang digunakan.5.

3. 3.6 Perbezaan koordinat cerapan antara dua epok hendaklah kurang dari dua (2) sentimeter bagi komponen utaraan dan timuran. 3.4 Pengukuran hendaklah dilakukan dengan mencerap dua (2) epok bagi setiap stesen / point dengan setiap epok melalui proses initialisasi yang berasingan. 4 PROSEDUR PEJABAT Pengukuran dengan peralatan GNSS selanjutnya hendaklah melalui prosedur pejabat bagi penghasilan koordinat muktamad.5 Cerapan perlu dilakukan dengan menjejak sekurang- kurangya lima (5) satelit dengan nilai Position Dilution of Precision (PDOP) kurang dari enam (6).3. Langkah-langkah di bawah adalah dicadangkan bagi memenuhi garis panduan ini : 5 .1 Alat GNSS yang digunakan hendaklah melalui proses kalibrasi terlebih dahulu dengan memuat turun Sijil Piawai Tapak GNSS daripada sistem dan mematuhi kehendak seperti mana para 4 Pekeliling KPUP Bilangan 1 Tahun 2008. 3.3 Pengukuran hendaklah dijalankan dengan menyambung unit GNSS ke unit kawalan dan unit komunikasi seperti yang dicadangkan oleh pembuat alat.2 Hasil kalibrasi hendaklah dimuat naik ke dalam sistem untuk disimpan ke dalam pangkalan data. sementara bagi komponen ketinggian adalah enam (6) sentimeter. PROSEDUR CERAPAN DI LAPANGAN 3. 3.

longitud dan ketinggian elipsoid. 4. DVD atau Flash card) bagi tujuan backup oleh pencerap.1 Setiap epok cerapan hendaklah dihitung nilai purata bagi setiap komponen dan seterusnya hitung nilai reja cerapan (observation residuals) dalam unit meter. 4.1 Prosedur Pengurusan Data Cerapan 4.1.1 Muat turun data-data cerapan hendaklah dilakukan dengan kadar segera.2 Prosedur Hitungan dan Analisis Cerapan Masa-Hakiki 4.2. penukaran ke unit meter dan lain-lain hitungan adalah seperti di bawah: i.3 Buatkan salinan pendua data-data cerapan di dalam media berasingan (Contoh. Hitungan reja cerapan (v): vi = Cerapani − Cerapan (2) 6 . 4. n ∑ Cerapan Cerapan = i =1 n (1) ii. CD. Hitungan purata bagi komponen latitud.2 Ikut prosedur muat turun data-data cerapan seperti yang dinyatakan oleh manual peralatan GNSS. Formula penghitungan reja cerapan.4.1.1.

Minit dan Saat (DMS) ke meter. boleh menggunakan formula seperti di bawah: 1 saat (arka) = 2πR/1296000 (4) Di mana.v (5) Di mana. p = Jarak lengkung di meridian ν = Jarak lengkung di pugak utama untuk memudahkan pengiraan. Di mana: 1 saat (arka) = 30 meter (6) 7 .14159265358979 Nilai R boleh di dapati melalui formula: R = p. R π = = Purata jejari bumi 3. penukaran dari nilai saat (arka) ke meter boleh menggunakan faktor 30. Penukaran jarak arka dari unit Darjah.iii. Hitungan Root Mean Square (RMS) untuk reja: n ∑v i 2 2 RMS = i=1 n (3) iv.

3 Bandingkan nilai koordinat purata muktamad bagi setiap epok seperti dinyatakan di perenggan 3. 4.2.1 Pemprosesan data-data cerapan statik memerlukan perisian yang dicadangkan oleh pembuat alat untuk tujuan analisis. Bagi cerapan yang kurang dari tujuh (7) bacaan. 8 .4.3 Prosedur Cerapan Pasca Pemprosesan Statik dan Analisis 4. Contoh Laporan RTGA seperti di Lampiran “H1” 4. Jumlah maksimum data yang boleh dikeluarkan adalah sebanyak tiga (3) cerapan.5 4.2.2. Dengan kata lain. penerimaan nilai koordinat purata bagi setiap epok cerapan masa-hakiki hendaklah mempunyai sekurang-kurangya tujuh (7) bacaan.3 akan dihitung secara automatik sekiranya menggunakan perisian Real Time GNSS Analysis (RTGA). cerapan epok tambahan hendaklah dilaksanakan. 4.3.2 Untuk tujuan penerimaan nilai koordinat muktamad bagi setiap epok cerapan masa-hakiki.3. mana-mana cerapan yang mempunyai nilai reja tiga kali ganda lebih besar dari nilai RMS hendaklah dikeluarkan dari hitungan purata nilai koordinat.2.2 Muat turun data-data Virtual Reference Station (VRS) yang berkenaan dari laman web MyRTKnet/ Geoportal JUPEM dengan menggunakan koordinat anggaran dan masa cerapan yang dicatatkan di padang.2.4 Kesemua keperluan di para 4.1 hingga para 4.

3. ii. ii. 4.3. 4. Dalam kes ini nilai yang boleh diterima adalah 2 sm.4 Untuk analisis statistik garis dasar yang diberikan. 9 . Penyelesaian “Ambiguity Float” adalah tidak diterima. RMS bagi reja cerapan Faktor varian aposteriori Jenis penyelesaian (solution type) Dalam menilai RMS bagi reja cerapan. Secara amnya.1 dari kitaran (cycle) gelombang L1. perkaraperkara di bawah bolehlah dipertimbangkan: i.4. Prosedur bagi menjalankan pemprosesan data perlulah mengikut manual perisian pemprosesan dengan menggunakan parameter- parameter yang dicadangkan.5 Hanya penyelesaian “Ambiguity Fixed” atau “Bias Fixed” sahaja diterima bagi setap garis dasar yang diproses. perkara-perkara di bawah perlulah diambil kira: i. Nilai RMS yang rendah menggambarkan data dan penyelesaian yang dihasilkan boleh diterima. iii.3.3 Import data cerapan statik bagi semua epok dan datadata VRS ke dalam projek pemprosesan. Kekang semua stesen VRS yang terdapat di dalam projek pemprosesan berkenaan. penerimaan nilai RMS adalah 0. Manual pemprosesan data yang dibekalkan lazimnya memberikan kriteria bagi penerimaan sesuatu hasil pemprosesan.

6. Nilai purata kedua-dua epok diterima sebagai koordinat muktamad.4. Contoh laporan adalah seperti di Lampiran “H2”.5.2 Sekiranya data yang dihantar mematuhi peraturan di perenggan 3. VALIDASI DATA CRM 6.3 JUPEM Negeri berhak untuk menolak hasil ujian jika hasil yang diperolehi tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan di dalam garis panduan ini. Permohonan data dan bayaran ini perlulah melalui laman web Geoportal JUPEM. 5.3. 6.6 Bandingkan nilai koordinat yang terhasil antara kedua-dua epok dan perbezaannya mematuhi syarat yang dinyatakan di para 3. PEROLEHAN DATA Harga yang dikenakan bagi muat turun data-data VRS adalah mengikut kadar yang ditetapkan oleh Jabatan. 10 .1 Semua data cerapan untuk CRM perlu dibuat validasi oleh JUPEM Negeri yang akan menjalankan satu ujian menggunakan modul aplikasi Positioning Validation Module (PVM) sebelum dikemaskini ke dalam lapisan (layer) CRM. 6.5 maka satu laporan akan dijana.

1 .

PVM_PUKN1877_2008 LAMPIRAN “H2” 1 .

2 .

RTGA_PUKN1877_2008

LAMPIRAN “H1”

3

4

5

6

7 .

8 .

LAMPIRAN “I1” 8 9 12 Nota : Kaedah radiasi dari stesen 4. 6 dan 8 dibenarkan dengan syarat trabas ditutup ke stesen 10 7 6 10 13 3 11 15 5 4 2 (CRM) 1 (CRM) 14 TRABAS TERTUTUP .

LAMPIRAN “I2” Nota : Kaedah radiasi dari stesen 4 dan 6 dibenarkan dengan syarat trabas ditutup ke stesen 11 ( CRM / CCI / NDCDB ) CRM/CCI/NDCDB 10 11 7 5 6 3 4 9 8 1 (CRM) 2 (CRM) TRABAS TERBUKA .

LAMPIRAN “J1” KAEDAH PERSILANGAN CRM/BKL Bearing dan Jarak diketahui CRM/BKL Bearing atau jarak Bearing atau jarak Stesen yang diketahui Titik yang ingin diketahui Cerapan dibuat daripada 2 tanda atau stesen yang diketahui dengan membuat cerapan bearing atau jarak ke stesen yang dikehendaki bagi kedua-dua penyilang. .

.LAMPIRAN “J2” KAEDAH SILANGALIKAN Stesen Be ar in g ak Bearing dan Jarak Be ar in g da n da n Ja r Ja ra k BKL BKL BKL Lot 789 Lot 123 Lot 456 Cerapan dibuat dari satu tanda atau stesen yang tidak diketahui ke 3 tanda-tanda yang diketahui nilai. Cerapan bearing dan jarak dibuat bagi kedua-dua penyilang.

Bagaimanapun altitud cerapan ke matahari hendaklah sekurang-kurangnya 10º. ii. 2. . Set ketiga (3) hendaklah diambil sekiranya perbezaan bearing grid antara set pertama (1) dan set kedua (2) melebihi 10”. iv. iii. Semua maklumat cerapan yang dibuat secara manual atau dengan bantuan perisian hendaklah direkodkan mengikut format seperti di Lampiran “K1”. Sekurang-kurangnya dua (2) set cerapan yang berterusan. Bacaan waktu hendaklah sekurang-kurangnya direkodkan kepada satu (1) minit terhampir sementara bacaan mengufuk dan pugak ke matahari hendaklah direkodkan kepada 01” terhampir. ii.LAMPIRAN “K” TATACARA PENENTUAN AZIMUT DENGAN CERAPAN MATAHARI 1. Kaedah Cerapan Matahari i. Jarak garisan di antara stesen cerapan dan tanda rujukan yang digunakan hendaklah tidak kurang daripada 30 meter. Setiap set cerapan hendaklah dirujuk kepada tanda rujukan yang sama dengan kedua-dua penyilang. dengan setiap set cerapan mengandungi dua (2) purata ke tengah matahari di penyilang kiri dan kanan. Merekodkan Cerapan i. Cerapan matahari boleh dilakukan sama ada di waktu pagi atau petang.

iii.

Cerapan

hendaklah

direkodkan

apabila

stadia

mengufuk

membahagikan tengah cakera matahari dan stadia tegak menyentuh garis lengkungan matahari seperti di Lampiran “K1”.

iv.

Maklumat gelembung aras hendaklah direkodkan bagi setiap cerapan yang dibuat.

3.

Kaedah Pelarasan

i.

Waktu

Purata waktu setiap set hendaklah dilaraskan kepada waktu universal dengan kaedah seperti berikut : Waktu Universal cerapan = Purata waktu tempatan cerapan – 8j 00m

ii.

Bacaan Altitud, Mengufuk dan Tanda Rujukan

a.

Purata bacaan altitud, mengufuk dan ke tanda rujukan hendaklah dihitung bagi kedua-dua penyilang kepada 01” terhampir.

b.

Purata bacaan altitud hendaklah dilaraskan dengan bedalihat dan biasan menggunakan formula berikut :

4 Biasan dan Bedalihat =

41.4105 – 8.8” x kos (Purata Altitud) Tan (Purata Altitud)

4.

Pengiraan Azimut

4.1

Sudutistiwa pada waktu cerapan (δ)

i.

Kaedah Interpolasi.

Sudutistiwa pada waktu cerapan hendaklah diperolehi daripada Almanak Ukur Malaysia keluaran Universiti Teknologi Malaysia (UTM) atau mana-mana almanak yang diiktiraf oleh Jabatan.

ii.

Kaedah Polinomial.

Sudutistiwa juga boleh dihitung menggunakan polinomial yang dibekalkan dalam Almanak Ukur Malaysia keluaran UTM atau mana-mana almanak yang diiktiraf oleh Jabatan bersesuaian dengan kaedah berdigit pada masa kini.

(a)

Faktor tentuan dalaman yang digunakan adalah x = d / 32 di mana “d” adalah bilangan hari di dalam bulan berkenaan (mengikut tarikh) pada waktu cerapan, dicampurkan dengan perpuluhan hari itu dalam waktu universal (UT).

(b)

Sudutistiwa pada waktu cerapan δ = ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 di mana: ao, a1, a2, a3 dan a4 adalah pekali polinomial

(c)

Set-set Polinomial bulanan hanya sah untuk 0 < x < 1 Untuk mendapatkan ketepatan yang penuh, nilai x

perlulah

dihitung

sehingga

ke

tujuh

(7)

angka

perpuluhan.

(d)

Contoh: Tarikh: 6 September 2003 pada jam 08j 45m (waktu tempatan), = 6 + [(08j 45m – 08j 00m ) /24)] = 6.0312500 Maka, x = 6.0312500 / 32 = 0.1884766

d

δ

= 8.8693600 + (-2.1666705) + (-0.0406953) + 0.0026614 + 0.0000586 = 6.6647142

δ (ddd.mmss) = 6. 3953

4.2

Latitud dan tirusan stesen cerapan

i.

Latitud (Φ)

(a)

Koordinat stesen yang diduduki perlulah ditentukan seberapa tepat yang boleh bagi mendapatkan nilai latitud stesen sebenar.

(b)

Koordinat origin bagi setiap negeri boleh diperolehi dari jadual koordinat seperti di belakang Lampiran “K1”.

(c)

Latitud ditentukan dengan formula berikut: Φs = [ ( (±) Koordinat origin – (±) Koordinat stesen) x (0.03256/3600) + Φo], di mana: Φo = Koordinat Origin Geografi, simbol (+) bagi koordinat di utara (U), dan simbol (-) bagi koordinat di selatan (S).

ii.

Tirusan Tirusan merupakan faktor pembetulan azimut ke matahari pada stesen cerapan. Oleh itu formula yang digunakan untuk mendapat nilai tirusan adalah seperti berikut :

Tirusan = [((±) Koordinat origin – (±) Koordinat stesen) x (0.03246/3600) x sin Φs] di mana ; Φs = latitud stesen , simbol (+) bagi koordinat di timur (T) , simbol (-) bagi koordinat di barat (B) dan hasil kiraan tirusan adalah dalam (dd,mm,ss)

4.3

Azimut cerapan

Formula yang digunakan untuk mendapatkan nilai Azimut (Az) ke matahari dari stesen cerapan adalah seperti berikut : Si Kosain (Az) = Sain δ – Sain Φ Sain α Kos Φ Kos α di mana α adalah tinjah yang di laras semasa cerapan.

Purata ke Matahari ± Aras ± Tirusan. Bearing Grid Bearing Grid bagi setiap set cerapan hendaklah dihitung dan direkodkan kepada 01” terhampir. Arasan Pembetulan aras hendaklah dibuat jika alat yang digunakan semasa mencerap matahari tidak dilaras dengan sempurna. Walau bagaimanapun. Formula yang digunakan untuk pembetulan aras adalah seperti berikut : (±) Aras = a / 8 ( ∑ R . ii.∑ L ) Tan α di mana : a adalah bahagian aras ufuk alat teodolit yang digunakan. bagi alat yang boleh membuat pembetulan tersebut secara automatik. Formula untuk mendapatkan nilai bearing grid adalah seperti berikut: Bearing Grid = Purata TR + Az . dan ∑R adalah jumlah bacaan gelembung di penyilang kanan (Ka). ∑ L adalah jumlah bacaan gelembung di penyilang kiri (Ki). .i. urusan pembetulan ini tidak lagi diperlukan.

.4. manakala purata bearing grid antara dua (2) set hendaklah dikira kepada 01” terhampir. Format Cerapan Borang bagi penentuan bearing akui menggunakan kaedah cerapan matahari adalah seperti yang ditetapkan oleh Jabatan seperti contoh di Lampiran “K1” atau format JUPEM ASCII seperti di Lampiran “K2”.4 Had Perbezaan Antara Set Cerapan Perbezaan hitungan bearing grid di antara dua (2) set cerapan hendaklah tidak melebihi 10”. 5.

0 2.2356 157.Ki.Lintang T(-) / B(+) Tirusan Sudutistiwa pada waktu Penilikan Azimut matahari yang dikira Purata Altitud (H) Biasan & Bedalihat Altitud Di laras 21. Kosain (Az) Tanda Rujuk sebenar ( Purata TR + Az – Purata ke Matahari ) Aras Tirusan Bearing grid TR 20.R.026 M -27415.0 2.5025 8:45:25 8:45:36 8:46:12 8:47:14 P.mmss) 68.R 157.5318 Tanda tangan Syed Omar = Sain δ – Sain Φ Sain α Kos Φ Kos α 41.2544 0. = Tanda Rujukan Sel.0 2.2338 0.4045 233.00 Purata Ufuk Purata T.4305 0.4555 20.mmss Gelembung Ki 2.G.0115 20.minit saat ddd.4135 337.0 2. Ki T.Ka.0655 53.0 2. = Penyilang kiri P.0 2.minit saat .3005 Purata Altitud (H) Biasan & Bedalihat Altitud Di laras 20. U/S Jumlah / Sel.R Mengufuk (ddd.516 M -73812.LAMPIRAN “K1" CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT Penilik Stesen Syed Omar 1 Pkt T. T/B Jumlah / Sel.0115 +0. = Penyilang kanan Sudutistiwa (δ) = ao+ a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 di mana. Hari Jumaat PUJ3389/ 2009 Tarikh Siri Alat 6 Bulan 3 Bah.0 2.2800 291.0206 21.∑ L ) Tan α Pembetulan Biasan = & Bedalihat Nota: P.026 M -0.mmss = jam.516 M -0.03246 Sel. X 0.0905 53.4102 96.Lintang Stesen U 00:43:00 233.3000 233. X 0.03256 G.5204 +0. d = jumlah hari dalam bulan + waktu UT H = ( 90 .0 8:43:04 8:43:13 8:43:33 8:43:43 P.0 2.4105 + ( 8.R Gelembung Ki 2.0115 -5.R Koordinat Origin U/S Stesen U/S Jumlah / Sel.4510 68.0 2.1453 2.3005 233.4516 0.0211 20.5318 Sudutistiwa pada waktu Penilikan Azimut matahari yang dikira Tanda Rujuk sebenar ( Purata TR + Az – Purata ke Matahari ) Aras Tirusan Bearing grid TR Purata Bearing Grid ke Tanda Rujuk Penilik Formula.mmss Johor Set 2 Mengufuk (ddd.mmss) P.0 Tinjah (ddd.3010 Ka 2. Bujur x Sain G.1710 290.mmss) P.4115 Purata Waktu – 08.mmss) Waktu hh.8 Kos H ) Tan H / 3600 Aras = a/8 ( ∑ R . = Selisih j.Ka T.4900 20.0000 M -27415.4104 96. Aras Ufuk = a:30” Tahun 2009 2 BKL File no/Bk No Of Obs:2 Negeri Set 1 Waktu hh.2708 157.0 Pugak (ddd.0000 M -73812.4110 291.R 157.3956 -0. Ki T.4800 290.3015 00:46:00 233.0 2.3010 Ka 2.0 2.Lintang Origin U G.0115 20.R.2010 69.4335 233.5202 +0.mmss = deg. x = d/32 .R Koordinat Origin T/B Stesen T/B Jumlah / Sel.00 Purata Ufuk Purata T.0233 1.0630 53.θ ) θ = Purata sudut pugak T.0 2.Ka T.1000 53.4740 -5.4550 337.5319 Purata Waktu – 08.0 69.

Perai Kedah & Perlis Perak Kelantan Gunung Belumut Gun Hill Gunung Sinyum Bukit Asa Gunung Gajah Trom Fort Cornwallis Gunung Perak Gunung Hijau Larut Bukit Panau (Baru) 2˚ 02’ 33.000 0.60447” 101˚ 30’ 24. Untuk mendapatkan ketepatan yang penuh. Hitungan untuk Sudutistiwa Pekali Polinomial Bulanan a0 a1 a2 a3 a4 -7. 2.000 0.9259000 -0. . 08j 43m 00s (Waktu tempatan) Dengan ‘d’ = 6 + ( ( 08j 43m .000 0.000 0.5032400 -0.000 0.20204” 5˚ 57’ 52.6845931 -5.Pinang & S.0033670 -0. 06h .0000299 -5.00068” 100˚ 20’ 40.JADUAL KOORDINAT ORIGIN MENGIKUT NEGERI Koordinat Titik-Titik Asalan Negeri Negeri Nama Stesen GDM 2000(2009) Latitud.000 0.4104 ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 δ( ddd. (E) 103˚ 33’ 39.000 0.000 0.9954800 12.1072500 0. (N) Johor N. . nilai x perlu dihitung sehingga ke tujuh angka perpuluhan.Sembilan & Melaka Pahang Selangor Terengganu P.Almanak Ukur hendaklah sentiasa dikemas kini mengikut tahun agar tidak berlaku kesilapan pada hasil hitungan cerapan.000 0.000 0.24004” Cassini-Soldner Utaraan Timuran (m) (m) 0.0328760 -0.000 0.000 Pekali Polinomial Matahari untuk menghitung sudutistiwa 1. Faktor tentuan dalaman ( interpolasi ) yang digunakan adalah x = d / 32 dengan ‘d’’ adalah bilangan hari di dalam bulan tersebut (mengikut tarikh) dicampurkan dengan perpuluhan hari itu dalam Waktu Universal ( UT ). Sudutistiwa (δ) = ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 Set-set Polinomial bulanan hanya sah untuk 0 < x < 1. Sudutistiwa matahari dihitung dengan menggunakan formula berikut. x = 6.2814079 0.81981” 4˚ 51’ 32.46334” 102˚ 10’ 32. Tarikh : 2009 Mac.92628” 102˚ 26’ 04.63412” 3˚ 42’ 38.0298611/32 = 0.97144” 5˚ 25’ 15.mmss) Nota: .1884332 3. Contoh hitungan .000 0.93028” 100˚ 48’ 55.83599” 101˚ 56’ 22.0298611 Maka.nilai pekali polinomial yang digunakan untuk hitungan cerapan matahari hendaklah dipastikan mengikut Almanak Ukur yang tahun keluarannya sama dengan tahun cerapan dibuat.08j 00m ) / 24) = 6.69308” 3˚ 40’ 48.9954800 2.75188” 100˚ 38’ 10.000 0.0237500 Sudutistiwa a0 a1x a2x2 a3x3 a4x4 = = = = = = -7.pekali polinomial yang digunakan adalah daripada Almanak Ukur Malaysia UTM bagi bulan Mac 2009 .20279” 2˚ 42’ 43.07908” Longitud.000 0. 4.000 0.000 0.64361” 5˚ 53’ 37.48130” 102˚ 53’ 37.37751” 4˚ 56’ 44.000 0.

mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg. OccStnNo OccStnType OccStnSerial OccCorNorth OccCorEast StnToNo StnToType StnToTypeSerial SurveyorName InstNo Date OBS_NO CL_RO_1 H_CL_SUN_TR V_CL_SUN_TR OBS_TIME_1 H_CL_SUN_TL V_CL_SUN_TL OBS_TIME_1 H_CR_SUN_TL V_CR_SUN_TL OBS_TIME_3 H_CR_SUN_TR V_CR_SUN_TR OBS_TIME_4 AVG_TIME CR_RO AVG_ZENITH AVG_H AVG_RO REF_COOR DECLINATION AZIMUTH_CAL TRUE_BEARING Type ( Char ) 10 20 10 10 10 12 12 10 10 10 50 50 8 2 8 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 ( yyyymmdd ) (deg.mmss) (deg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Field Description File Name File No.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) .LAMPIRAN “K2" FORMAT DATA ASCII BORANG CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT No.mmss) (deg.

TR hendaklah di tanam di atas sempadan lama yang sedia ada sehampir yang boleh dengan TT.LAMPIRAN “L1” KAEDAH TIADA TANDA (TT) DAN TANDA RUJUKAN (TR) TT BKB 6 KOLAM 7 TR BKL 5 TR BKB 8 BKL Proses ukuran bagi menyediakan tanda rujukan bagi batu sempadan yang tidak boleh di tanam kerana ada kolam. .

Penentuan bilangan dan jarak tanda CRM hendaklah mengikut sepertimana yang dinyatakan dalam para 4.LAMPIRAN “L2” KEDUDUKAN TANDA CRM YANG SESUAI Lot yang diukur Tanda CRM BKL Contoh kedudukan tanda-tanda CRM yang sesuai (melintasi lot yang hendak diukur).1.1 (i). .

mmss) TRUE_BEARING 8 (deg.mmss) V_CR_SUN_TL 8 (deg. 22 8 (deg. 18.mmss) H_CL_SUN_TR 8 (deg. FileName2 FileNo2 StnFromNo StnFromType StnFromSerial OccStnNo OccStnType OccStnSerial StnToNo StnToType StnToSerial ReadBearing28 Type (Char) Null 10 N 20 N 10 N 10 N 10 Y 10 N 10 N 10 Y 10 N 10 N 10 Y 8 (deg. 27. 19.fah xxx. Temp 24 10 16. InstPillarDist 14 10 11.bcs xxx. Location 50 5. 33. PillarTo 9 2 9.mmss) 8 (deg.mmss) REF_COOR 8 (deg. 26. 20.fbk xxx.mmss) 8 (deg.edm N N N Y N Y N N N N N N N N N N FileName 2 FileNo2 SurveyType4 Negeri Daerah Mukim Seksyen Lot SurveyorIC StartDate EndDate InstNo Remarks 10 20 2 2 2 2 3 7 50 8 (yyyymmdd) 8 (yyyymmdd) 50 50 N N N N N N N N N Y StnFromType 5 StnFromSerial OccStnNo OccStnType5 OccStnSerial StnToNo StnToType5 StnToSerial CLFrom CRFrom CLTo CRTo AvgBearing 28 VAToCL VAToCR SDToCL SDToCR HD ObsDate ObsTime LineCode29 Remarks ParentFrom 30 ParentTo 31 Type (Char) Null Field Desc. Updated27 8(yyyymmdd) 17. SumDiff 18 10 13. JUBLID 7 10 7.LAMPIRAN “M1” Struktur Fail JUPEM ASCII No EDM Field Desc. 28 8 (deg. 22.mmss) DECLINATION 8 (deg.mmss) 10 10 10 8 (yyyymmdd) 6 (hhmmss) 2 30 10 10 Null N N Y Y Y N N Y N N Y Y Y N N N N N N N N N N N Y Y Y Corrections Field Desc.mmss) 8 (deg. DistanceDiff 16 10 12. FileName2 FileNo2 StnFromNo OccStnNo StnToNo CorrectionNo 8 ValuePerStone10 Index 11 CorrectionType 13 StartStation 15 LineCode29 Solar Observations Type (Char) 10 20 10 10 10 12 12 10 10 10 50 50 8 (yyyymmdd) Date21 OBS_NO 2 CL_RO_125. 10 N FileName2 20 N FileNo2 10 Y OccStnNo 10 N OccStnType 10 N OccStnSerial 10 N OccCorNorth 16 N OccCorEast 10 N StnToNo 2 N StnToType 10 N StnToSerial 2 N SurveyorName InstNo xxx. 35. PillarFrom 9 2 8.mmss) OBS_TIME_3 6 (hhmmss) H_CR_SUN_TR 8 (deg.mmss) V_CL_SUN_TL 8 (deg.mmss) V_CR_SUN_TR 8 (deg. 36.mmss) OBS_TIME_2 6 (hhmmss) H_CR_SUN_TL 8 (deg. StdPillarDist 12 10 10. 37.mmss) 8 (deg.mmss) AVG_H 8 (deg.mmss) N CorrPerStn 10 Remarks 30 Y Area Comparison Field Desc.mmss) N DiffBearing28 3 N TotalOccStn26 3 N CorrNo8 8 (deg. Name xxx. 25. 31. 28. 23. SurveyorIC 50 4. 21. ObsDate 23 8 (yyyymmdd) 15.mmss) N SReadBearing28.cor xxx.mmss) OBS_TIME_1 6 (hhmmss) H_CL_SUN_TL 8 (deg. 29. Code 6 1 6.acs . FileName2 FileNo2 Negeri Daerah Mukim Seksyen Lot SKLArea PUArea SvyArea Type (Char) Null 10 N 20 N 2 N 2 N 2 N 3 N 7 N 16 N 16 N 16 N N Percentage17 16 N Misclosure 19 16 1. 34. Type (Char) Null Field Desc. Fahrasat Type (Char) Null Fieldbook Field Desc.mmss) N 8 (deg. 30. InstNo 1 50 2. Negeri 3 2 3.mmss) Null N N N N Y N N N N Y N Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Bearing Close Statement Field Desc.sob xxx.mmss) 8 (deg. 24. ObsTime 20 6 (hhmmss) 14.mmss) 8 (deg. 32.mmss) AZIMUTH_CAL 8 (deg. N FileName 2 N FileNo2 N StnFromNo Type (Char) 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 (deg.mmss) V_CL_SUN_TR 8 (deg.mmss) AVG_RO 8 (deg.mmss) AVG_ZENITH 8 (deg.mmss) OBS_TIME_4 6 (hhmmss) AVG_TIME 6 (hhmmss) CR_RO 8 (deg.

N UPI N CentroidX N CentroidY Area Unit 35 LOT Type (Char) 16 12 12 16 3 Null N N N N N UPI BOUNDARY Field Desc. 2. StnToType5 6. 18 N FileName2 10 N FileNo2 10 Y StnNo 4 Y MarkDesc5 3 Y Serial 4 Y North 3 Y East Code36 Remarks xxx.bdy xxx. Type (Char) 10 N ObjectInfo 32 256 10 Y Ordinate 33 GLOB 10 Y RecordsDelim34 3 (END) 10 N 10 Y 10 Y 10 (deg. 13. OccStnNo TPS (crlf delimitered) Null Field Desc. 20.lot xxx. Remarks 10.ncp Type (Char) Null Field Desc. OccStnType5 3. 12. FinalBearing28 8. 18. LineCode29 11.coo .mmss) N 10 N 10 Y 2 Y Type (Char) Null Field Desc. FromMarkDesc5 FromStnNo FromX FromY FromCoorType Bearing28 Distance Unit 37 ToMarkDesc5 ToStnNo ToX ToY ToCoorType Class 38 LineCode 29 ValueCode 39 Plan Remark Type (Char) 16 13 10 12 12 1 9 10 3 13 10 12 12 1 1 2 2 12 12 Null N N N N N N N N N N N N N N N N N Y Y Field Desc. 16. Name xxx. 19. 14. OccStnSerial 4.job xxx.Struktur Fail JUPEM ASCII No NCP Field Desc. FinalDistance 9. SurveyedFileNo CompletedDate CVApprovedDate StartCalVolNo StartPageNo EndCalVolNo EndPageNo JOB Surveyed Station Type (Char) Null 10 N 20 N 10 N 10 N 10 Y 12 N 12 N 10 N 30 Y 1.tps xxx. StnToSerial 7. 17. 15. StnToNo 5.

26. 10. 18. 5. 27. 23. 2.bln . 8. 21. 16. FileName2 FileNo2 StnFromNo OccStnNo StnToNo BaseLineNo49 Index50 BaseLineType51 LineCode29 Baseline Type (Char) 10 20 10 10 10 10 10 3 2 Null N N Y N N N N N N xxx. 9. 15.po Null N N N N N N N N N Y Y Y Y Y Y N N N Y N N N N N Y N N Field Desc. 4. FileName2 FileNo2 Plan UPI ApDate 41 Class Bearing28 Distance Unit 35 StnFromNo StnFromPointKey StnFromType5 StnFromSerial StnFromNorth StnFromEast StnOccNo StnOccPointKey StnOccType5 StnOccSerial StnOccNorth StnOccEast StnToNo StnToPointKey StnToType5 StnToSerial StnToNorth StnToEast PO Type (Char) 10 20 12 16 8 1 8 10 1 10 40 10 10 12 12 10 40 10 10 12 12 10 40 10 10 12 12 xxx. 25. 6. 13. 17. 11. Filename2 Fileno2 StnFromNo OccStnNo StnToNo Code 42 StringNo 44 Ordered MS1759 Topo Offset Type (Char) 10 20 10 10 10 5 10 10 10 Null N N N N N Y N N Field Desc. 24. 3. Name Field Desc. 22. 14. 12. 20. 7. 19.Struktur Fail JUPEM ASCII No 1.tpo xxx.

5 km.g. 1-2002.. A= Taxi. 210823. G=Gombak. KK = Kedah. PointNumber + “*” + PU e. F=Food. stick together. MK = Melaka. PUSEL416/2001. DiffBearing/TotalOccStn 40 C = Circle.g. 11 = Hari Cuti Kelepasan Am 23 S = Sementara. C.g.g. 005910 13 Observation Date 14 The temperature at observation in Celsius. TK = Terengganu. 3 = on_line.. stored all ahli kumpulan name only. 07. AK0001A.000 K = Coordinate. For Ahli. y. RK = Perlis. 1 or 2 7 Pillar distance standard. 9 = Hari Tidak Kerja Luar. and the rest stored members name. N=Others. H = Horizontal. P=Parking. 1 B = Boundary e. LK =WP Labuan.. O=Tol. 8 = Cuti Rehat Sabtu.g 1 or 2 39 Correction per stone..min 20 AK0001A or AK0010B or AK1111C AK = Perak.g.001 11 Observation Time 12 International time e. E=Elaun Harian. 10 km. RO = Reference Object. 09 = Perlis.g. 04 = Melaka. 5 = Cuti Sakti Kerajaan(118 E).g.g. 2183. C = 500m A = Primary Grid. first record stored Ketua kumpulan name. BKU = Batu Konkrit Diubah.ini. C. Y=Yes.g. PTUS. 36 Total occupied stations. 10 = Hari Ahad. PUBLSEL438/1999 SEL = Selangor.edm. B. DK = Kelantan.g. CK = Pahang. 7 = batal. D. PUSEL12-2002. 55 For K (x. NK = Negeri Sembilan. P = Plotting e.g 01 = Johor. from JUBL 5 JUBL registered company ID e. S=Post.g.g 0. 15The order of the records.g. stored all ahli kumpulan IC No only. 06 = Pahang. (FileName + FileNo = PUPWP12/2002) (Refer as FileNo or SvyFileNo) JUPEM & LS e. 99 = Cancel 42 Fill with “END” 43 Tarikh Cerapan 44 Either (Bearing and Distance) or (BearingCal and DistanceCal) must be filled. first record stored Ketua kumpulan IC No. 20.LAMPIRAN “M2” Keterangan Format JUPEM ASCII Notes 1 File number e. WK = WP KL/Putrajaya A = Primary Grid. 35First class survey can have only 5% difference or less. B = Secondary Grid. K. 17 Total records per testing/observation. 52475.ini.5 km. (14051-V) 6 Numeric e. 10 = topo. K=Elaun Kerja Luar. Default = 0 25 Full Mileage Claim. keep ‘/’) . 54.890. L = Let.3C/BB20/95. BL = License Surveyor 2 Instrument no. R = Right. R or K. 38 Integer e. 30 31 No siri Total Station T = Traverse e. R = Rigid. 10 km. AK0001A. 10 = Selangor. Seksyen. 45 Either (North and East) or (NorthKeyIn and EastKeyIn) must be filled.g. SumDiff/Observation Number. 9 Distance difference (StdPillarDist . 0.ini. 11 = dpi.P2A/WNV. A = Angle. e.crd. 18 Correction.001 10 Total previous DiffDistance – DiffDistance. N=No 26 H=Hotel. Y= Ferry. 11 = Terengganu. B= Bus. 1300. 45. 07 = Pulau Pinang. T=Telephone.g. C = 500m 22 1 = Hadir. L. 000. -4142.E KS = Kuala Selangor. T = Target. 29 For Kumpulanxx. E. Mukim/Pekan/Bandar. T = Tetap 24 BKBB = Batu Konkrit Bernombor Baru Ditanam. 06. P 32 For T.ini.g 0105 34 Should read bearing.g. 12/2002 47 PU PointKey. PTKS. PTD. 3 L = Lot (LotNo. PUSEL12-2002. 5 = azimuth. 14 = Wilayah Persekutuan KL 4 0. B.dry. 02 = Kedah. BK = Selangor. B = Secondary Grid. unit) e. from department. e. 05. 03 = Kelantan. E. Negeri.g. S = Slope. 48 Land Office Reference/No e. L=Lojing.99. M=Mileage. V = Vertical. 2. 2. 3 = Cuti Rehat(119 E).. Daerah. For Ahli. 05 = Negeri Sembilan. 08 = Perak.g. BKB = Batu Konkrit Kosong Ditanam. 46 Surihan Kerja Luar. 1. 20. Area) e. 2 = normal. ~30 37 First class survey can have only 1:8000 ratio or less. R= Train. e. E.ccr 21 28 For Kumpulanxx. PTG. 8 = offset. D=Dobi. M 33 minute and second. US = Ulu Selangor (No space. no full-stop.P = Daerah Petaling. C= Others(Tuntutan Pelbagai) 27 FileNo e.g.. 2 C = Connection e. T.304. 7 = Cuti Tanpa Rekod. PK = Pulau Pinang.InstPillarDist). 2 = Tak Hadir. 2*10100100012/2002. 4 = bering_tutup.2/1076/9ICH. 1234gty123 3 Negeri Code. 6 = ki. 44.g.ccf. 8 Pillar distance read from total station. PUSEL12-2002. 6 = Non-Effective.12. JK = Johor. D =Distance 41 1 = datum. Latihan Dan Cuti Panjang(121 E). L e. 9 = tp. 4 = Cuti Sakit Swasta(118 E). 16 Actual table name in SAPDII database. 19 FileNo as file name e. 1*10100100012/2002. and the rest stored members IC No.2/647/93. PUSEL12-2002.

not. Verifikasi = V 56 Key in Area from PU (Total Area) 57 The file name should follow the FileNo number. 88 Calculated Value (Min Comp. 3 = JUPEM3 ASCII 94 Last modify (database) 95 Connection lines can be stored as boundaries without UPI in xxx. Perusahaan = 3. Updated by trigger.dml.Perdagangan Dan Perindustrian = 12. 103.g.poles (ASCII using 0. 27.g. 12/2002 55 Cantuman = 1.0254 M 1D = 2.g. index. PpBB = Pepaku Besi Baru.3048 M 1L = . Kerajaan = B.g.dml. Only 1 is used in PU/QT. Ukuran Berimilik & Pecahan T. I = Inch.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . Rizab = 9. 97 Default to Third Class ‘3’.g. Mukim Lease = PM.. Pecahan Lot-Lot = 2. ± 0 -> 179° 74 Minute value e. BKBB = Batu Konkrit Baru Bernumber. F = Squere Feet.mmss e. 0 -> 59’ 75 Second value e. PA23042. Rizab = R. Only 3 and D are used in Third Class. Mining Lease = PL.not 86 128 Bit global unique identifier. Perdagangan Dan Perindustrian = 14. Perdagangan = 11. Pengambilan = 5. 1 = Ki(ra) Line. 51 Key in Area from PU (Total Area) 52 Land use code e.skb. e.3010 80 BKB = Batu Konkrit Baru (Default). Perumahan = 2. Updated by trigger.bdy and abc.g. 59 Captured by keying in from Keyboard Entry or Digitize 60 F = Feet. Penyerahan Sebahagian Lot = 6.job.01168 M 61 Order/arrangement of the boundary or stone in a lot 62 PointNumber + FileNo e. Currently it follows job name. Strata = 4. 73 Degree value e. Ukuran Pengesahan = 8. 77 Approve Date 78 Station No + PA No (included ‘PA’ prefix) 79 Deg.g. 2 = Scaled Line. non duplicate) 90 A = Acre.. PA23042.g. Ukuran Berimilik Tanah Kerajaan = 3. e. Lease Negeri = PN. 100 The file name should follow the Plan. PA23042. e. L = Link.fah 58 Enforcement done in the application.g.g. Tidak Di Nyatakan = 5. Database using Acre unit) 1A2 = 4046.856 M2 1 F2 = .lot. 2 = Digitizing. Rizab = 9. BL = Batu Lama. Perindustrian = 7.dmf .bdy and PA23042. PA23042. 93 1 = Keyboard Entry. 69 Degree value e. PUSEL12-2002. Pecahan Lot-Lot = 2. Ukuran Berimilik Tanah Kerajaan = 3. Kediaman. Strata = ST. Penyerahan Sebahagian Lot = 6. PA23042. 8.g. ± 0 -> 179° 70 Minute value e. 99 Default to ‘0’. PA23042. Ukuran Semula = 7. M = Square Meter. 98 Default to ‘1’. Kerajaan = B. Serahan Dan Berimilik Semula = A.g. PUSEL12-2002. Gazet = G. abc. R = Acre.98721” 76 Decimal value of degree. H = Hectare. D = Demarcation defined.g.g. Pusat Rekreasi = 9.dmb. 2 = Connection 83 0 = Survey Line. Bangunan = 6. e. Tapak Perkuburan Islam = 8.dmf 65 Degree value e. PUSEL12-2002. PA23042. e.dmb or ‘Error! Reference source not found. Pengambilan = 5. Ukuran Berimilik & Pecahan T. BKL = Batu Konkrit Lama. Serahan Dan Berimilik Semula = A. 3 = Third Class.g. 2 = Second Class.0.g. PA23042.rod. Gantian = G. Ukuran Pengesahan = 8. 82 1 = Boundary. Verifikasi = V 50 Calculated area the value in unit.g. Updated by trigger. 27. Tapak Pasar = 0. GUID 87 The actual table name in GLMS database.201168 M 1I = . 0 -> 59’ 67 Second value e.49 Cantuman = 1.skl. Bowditch-misclosure or Graphics – scale line) 89 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot Primary Key (unique. etc… 81 The fields size follows SPDKI PDUK without modification.lot. Geran = GN.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod2 = 25. 3 = Not Set 84 The actual table name in PDUK and BLMS database. Strata = 4. abc. Warta = WR 54 Surihan Kerja Luar. Rumah Ibadat = 10. 1PUSEL12/20001 63 Calculated area the value in unit.3.98721” 68 Decimal value of degree. 64 The file name should follow the PlanError! Bookmark not defined.g. 0 -> 59’ 71 Second value e. Gazet = G. ± 0 -> 179° 66 Minute value e.g. Tiada = T. D = Depa (Kelantan) 1F = .’. 27. Ukuran Semula = 7. ‘DM’ for Perak 92 1 = First Class. 85 The file name should follow the PlanError! Bookmark not defined. Perlombongan = 4. PUSEL12-2002.dmb. 96 Default to meter ‘M’. e. Geran Mukim = GM.0 91 Excluding ‘PA’ prefix.g.0. e. Kediaman Dan Perdagangan = 13. Kediaman Dan Perindustrian = 15 53 Land title code e.98721” 72 Decimal value of degree. Pertanian = 1.

19X | | | 'R': GLONASS | | | | 'S': Geostationary | | | | signal payload | | | | 'T': NNSS Transit | | | | 'M': Mixed | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PGM / RUN BY / DATE | .10) | F9. and version | 3A20 | | | (Version: e. | | | .Date of file creation | A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|COMMENT | Comment line(s) | A60 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |MARKER NAME | Name of antenna marker | A60 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|MARKER NUMBER | Number of antenna marker | A20 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |OBSERVER / AGENCY | Name of observer / agency | A20.zero or blank | I6 | | | | | | | The default wavelength factor line is | | | | required and must preceed satellite| | | | specific lines.HEADER SECTION DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | HEADER LABEL | DESCRIPTION | FORMAT | | (Columns 61-80) | | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |RINEX VERSION / TYPE| . | | | 1: Full cycle ambiguities | | | | 2: Half cycle ambiguities (squaring) | | | | 0 (in L2): Single frequency instrument | | | | | | | | .Default wavelength factors for | | | | L1 and L2 | 2I6.4 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |ANTENNA: DELTA H/E/N| .Name of program creating current file | A20.Format version (2.A40 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |REC # / TYPE / VERS | Receiver number.File type ('O' for Observation Data) | A1. | | 1 .Name of agency creating current file | A20.19X.Satellite System: blank or 'G': GPS | A1.2.4 | | | surface of antenna above marker | | | | . | | | . Internal Software Version)| | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |ANT # / TYPE | Antenna number and type | 2A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |APPROX POSITION XYZ | Approximate marker position (WGS84) | 3F14.Eccentricities of antenna center | | | | relative to marker to the east | | | | and north (all units in meters) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |WAVELENGTH FACT L1/2| . type.10 FORMAT DEFINITIONS AND EXAMPLES +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A1 | | GPS OBSERVATION DATA FILE .g. | | | .Antenna height: Height of bottom | 3F14.11X. | | | .LAMPIRAN “M3” RINEX VERSION 2.

L2 phase observations | | | | | | | | Observations collected under Antispoofing| | | | are converted to "L2" or "P2" and flagged| | | | with bit 2 of loss of lock indicator | | | | (see Table A2).9(4X. L2: Phase measurements on L1 and L2 | | | | C1 : Pseudorange using C/A-Code on L1 | | | | P1.A2) | | | | | | | If more than 9 observation types: | | | | Use continuation line(s) |6X.min.Number of satellites to follow in list | I6.Time of first observation record | 5I6.10: | | | | | | | | L1.3 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |TIME OF FIRST OBS | . | | | | | | | | Units : Phase : full cycles | | | | Pseudorange : meters | | | | Doppler : Hz | | | | Transit : cycles | | | | SNR etc : receiver-dependent | | | | | | | | The sequence of the types in this record | | | | has to correspond to the sequence of the | | | | observations in the observation records | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|INTERVAL | Observation interval in seconds | F10.+--------------------+------------------------------------------+------------+ *|WAVELENGTH FACT L1/2| .F13.A3 | | | GLO (=UTC time system) | | 2 . | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |# / TYPES OF OBSERV | .Observation types | 9(4X. T2: Transit Integrated Doppler on | | | | 150 (T1) and 400 MHz (T2) | | | | S1.A1.A2) | | | | | | | The following observation types are | | | | defined in RINEX Version 2.I2)| | | system identifier) | | | | | | | | These opional satellite specific lines | | | | may follow. D2: Doppler frequency on L1 and L2 | | | | T1. |* | | 1: Full cycle ambiguities | | | | 2: Half cycle ambiguities (squaring) | | | | 0 (in L2): Single frequency instrument | | | | .Time system: GPS (=GPS time system) | 5X. | | | (4-digit-year. P2: Pseudorange using P-Code on L1.Number of different observation types | I6.day.hour. | | | for which these factors are valid. | | | | .List of PRNs (satellite numbers with | 7(3X. | | | stored in the file | | | | .sec) | | | | .Wavelength factors for L1 and L2 | 2I6. if they identify a state | | | | different from the default values.L2| | | | D1. S2: Raw signal strengths or SNR | | | | values as given by the receiver | | | | for the L1.7. | | | | | | | | Repeat record if necessary. month.

| | | | | | | . optional) | F12. | 4(1X. | | | 1: power failure between | | | | previous and current epoch | | | | >1: Event flag | | | | .A3 || | | TIME OF FIRST OBS record | || +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|RCV CLOCK OFFS APPL | Epoch.I2).I2).day.min.I2. | | | | | | | | If more than 9 observation types: | | | | Use continuation line(s) | 6X. and phase are corrected by | I6 |* | | applying the realtime-derived receiver | | | | clock offset: 1=yes.sec | F11.year (2 digits. | | | identifier.| | Compulsory in mixed GPS/GLONASS files | | | | Defaults: GPS for pure GPS files | | | | GLO for pure GLONASS files | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|TIME OF LAST OBS | .Epoch flag 0: OK | 2X. RECORD | DESCRIPTION | FORMAT | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ | EPOCH/SAT | . code.day.I1.min.A1.I2. 0=no.record.hour.Epoch : | | | or | . see 5.9I6 | | | | | | | This record is (these records are) | | | | repeated for each satellite present in | | | | the data file | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |END OF HEADER | Last record in the header section. for which | I6 |* | | observations are stored in the file | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|PRN / # OF OBS | PRN (sat.Time system: Same value as in | 5X. |* | | (4-digit-year.sec) | | | | .Time of last observation record | 5I6. | | | .Number of satellites in current epoch | I3.number).month.2.7. | | | .List of PRNs (sat.F13. month.hour.numbers with system | 12(A1. padded with 0 if necessary) | 1X.DATA RECORD DESCRIPTION | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ | OBS. | 60X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ Records marked with * are optional +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A2 | | GPS OBSERVATION DATA FILE .receiver clock offset (seconds.9 | 3 . default: 0=no | | | | Record required if clock offsets are | | | | reported in the EPOCH/SAT records | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|LEAP SECONDS | Number of leap seconds since 6-Jan-1980 | I6 |* | | Recommended for mixed GPS/GLONASS files | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|# OF SATELLITES | Number of satellites.9I6|* | | for each observation type indicated | | | | in the "# / TYPES OF OBSERV" . number of observations |3X.7. | | EVENT FLAG | .1) in current epoch | | | | .

| | | | | | | | Loss of lock indicator (LLI)."Number of satellites" contains number of | [I3] | | | special records to follow.| | | | Valid for the current epoch only. | | 4 .type (same seq | I1. within record for | m(F14.For events without significant epoch the | || | | epoch fields can be left blank | || | | | | | | If epoch flag = 6: | | | | 6: cycle slip records follow to optionally | | | | report detected and repaired cycle slips | | | | (same format as OBSERVATIONS records. data) | | | | (at least MARKER NAME record follows) | | | | 4: header information follows | | | | 5: external event (epoch is significant. Range: 0-7 | | | | 0 or blank: OK or not known | | | | Bit 0 set : Lost lock between previous and | | | | current observation: cycle slip | | | | possible | | | | Bit 1 set : Opposite wavelength factor to the | | | | one defined for the satellite by a | | | | previous WAVELENGTH FACT L1/2 line.Event flag: | [2X. | | | | | | | | This record is (these records are) repeated for | | | | each satellite given in EPOCH/SAT .3 | | | | have to be clipped into the valid interval (e. set LLI indicator. LLI and | | | | signal strength blank or zero) | | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ |OBSERVATIONS | .Signal strength | as given in header) | I1) | | | | | | | If more than 5 observation types (=80 char): | | | | continue observations in next record.] | | | 2: start moving antenna | | | | 3: new site occupation (end of kinem.g.Observation | rep.I1. | | | | Maximum number of records: 999 | | | | | | | | . | | | | slip instead of observation. | | | . | | | | same time frame as observation time tags)| | | | | | | | .record.0 | | | | or blanks.I2) | | | | | | | If epoch flag 2-5: | | | | | | | | .3. | | | .LLI | each obs. | | | | | | | | Observations: | | | | Phase : Units in whole cycles of carrier | | | | Code : Units in meters | | | | Missing observations are written as 0. | | | | | | | | Phase values overflowing the fixed format F14.| | | | add or subtract 10**9). | | | line(s) | 12(A1.| | | | | | If more than 12 satellites: Use continuation | 32X.

2D19.19X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PGM / RUN BY / DATE | .10) | F9.Epoch: Toc . | | | .Name of agency creating current file | A20.A1: terms of polynomial | | | | T : reference time for UTC data | | | | W : UTC reference week number.T. | | | .Name of program creating current file | A20.4D12.Format version (2.DATA RECORD DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | OBS.12.HEADER SECTION DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | HEADER LABEL | DESCRIPTION | FORMAT | | (Columns 61-80) | | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |RINEX VERSION / TYPE| . | | | . | 60X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ Records marked with * are optional +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A4 | | GPS NAVIGATION MESSAGE FILE . | | | | | | | | Signal strength projected into interval 1-9: | | | | 1: minimum possible signal strength | | | | 5: threshold for good S/N ratio | | | | 9: maximum possible signal strength | | | | 0 or blank: not known.Time of Clock | | 5 . don't care | | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A3 | | GPS NAVIGATION MESSAGE FILE .|* | | (page 18 of subframe 4) | 2I9 | | | A0.4 |* | | (page 18 of subframe 4) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|ION BETA | Ionosphere parameters B0-B3 of almanac | 2X.Satellite PRN number | I2. | | | . | | | | Continuous number.File type ('N' for Navigation data) | A1.2.| | Bit 2 set : Observation under Antispoofing | | | | (may suffer from increased noise) | | | | | | | | Bits 0 and 1 for phase only.4 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|DELTA-UTC: A0.W| Almanac parameters to compute time in UTC| 3X.11X. RECORD | DESCRIPTION | FORMAT | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PRN / EPOCH / SV CLK| .Date of file creation | A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|COMMENT | Comment line(s) | A60 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|ION ALPHA | Ionosphere parameters A0-A3 of almanac | 2X. not mod(1024)! | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|LEAP SECONDS | Delta time due to leap seconds | I6 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |END OF HEADER | Last record in the header section.A1.4D12.

4D19.| | year (2 digits. 20.4.5| .I2.12 | | | .4D19.12 | | | .Cic (radians) | | | | .I2.SV health (bits 17-22 w 3 sf 1) | | | | . Ephemeris | 3X. not mod(1024)! | | | | .2| .Cus (radians) | | | | .12 | | | (sec of GPS week.6| .4D19. padded with 0 | | | | if necessary) | 1X.L2 P data flag | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .SV clock drift rate (sec/sec2) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .12 | | | .sqrt(A) (sqrt(m)) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT . derived e. Clock | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .Delta n (radians/sec) | | | | .i0 (radians) | 3X.4D19.4D19.GPS Week # (to go with TOE) | | | | Continuous number.12 | | | .3| .CIS (radians) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT . | | | .7| . | | | day | 1X.4) | | | | Zero if not known | | | | .12 | | | .M0 (radians) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .1.Crc (meters) | | | | .IODE Issue of Data.Fit interval (hours) | | | | (see ICD-GPS-200.Toe Time of Ephemeris | 3X.Crs (meters) | | | | .4D19. | | | second | F5.spare | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ 6 .SV clock bias (seconds) | 3D19.Codes on L2 channel | | | | .IODC Issue of Data.3.12 | | | (sec of GPS week) | | | | .I2.spare | | | | .SV accuracy (meters) | 3X.Transmission time of message *) | 3X. | | | hour | 1X.SV clock drift (sec/sec) | | | | .4D19.Cuc (radians) | 3X.IDOT (radians/sec) | 3X.2.g.TGD (seconds) | | | | . | | | minute | 1X.1| .omega (radians) | | | | .OMEGA DOT (radians/sec) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .I2.OMEGA (radians) | | | | .e Eccentricity | | | | .4| .12 | | | .I2. | | | | from Z-count in Hand Over Word (HOW) | | | | . | | | month | 1X.

Sp) Pepaku Besi Lama Old Iron Spike (O.P) Tiang Konkrit Lama Old Concrete Post (O.B.P) Paip Lama Old Pipe (O.Peg) Paku Baru (Berkonkrit) New Nail (In Concrete) (N. PENGGUNAAN ISTILAH DAN SIMBOL TANDA-TANDA SEMPADAN BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.LAMPIRAN “N” MAKLUMAT TEKS DI ATAS PELAN AKUI DAN PENGGUNAAN ISTILAH SERTA SIMBOL DALAM UKURAN KADASTER A.C.M.Post) Pancang Konkrit Lama Old Concrete Peg (O.C.Nail) Paku Lama (Berkonkrit) Old Nail (In Concrete) (O.C.S) Paip Baru New Pipe (N.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pepaku Besi Baru New Iron Spike (N.M.C.) Batu Lama Old Granite Stone (O.Sp) Batu Konkrit Baru New Concrete Mark (N.) Tiada Tanda No Mk Pancang Kayu Keras Hardwood Peg (HWP) Piket Picket (Pkt) Tanam Pastian Refixed (R) Tanda Terabas Piawai Baru New Standard Traverse PpBB PpBL BKB BKL BL PB PL TKL PpBB PpBL BKB BKL BL PB PL TKL ●p ●p ○ ○ ○ ○P ○P ○T ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PgKL pkB PgKL pkB ○Pg ●pk ○ ○ pkL pkL ●pk ○ Tanda Atas Batu PTU TT PgKK Pkt TP TTPB TAB PTU TT PgKK Pkt TP TTPB TP TT • ○ ○ ○ ○ ○ ○ .Nail) Tanda Atas Batu Mark On Rock Peti Tanda Ukur Road Box (R.) Batu Konkrit Lama Old Concrete Mark (O.

23 • ← 141.23 • ← 141.K.23 • ← 141.S CRM .Mark BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.23 TS TS ○ T.K.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 19 20 21 22 Tanda Terabas Piawai Lama Old Standard Traverse Mark Paip Terabas Piawai Baru New Standard Traverse Pipe Paip Terabas Piawai Lama Old Standard Traverse Tiang Sempadan Antarabangsa International Boundary Pillars Jenis Lama i) Jenis A ii) Jenis B iii) Jenis C iv) Jenis D Tiang Sempadan Negeri State Boundary Pillars i) ii) Jenis A Jenis B TTPL PTB PTL TTPL PTB PTL ○PT ○PT ○ ○ ○ TSA TSAA TSAB TSAC TASD TSA TSAA TSAB TSAC TASD ● ○ ○ ○ ○ ○ 23 TSNA TSNB GPS TSNA TSNB GPS ○GPS ○ ○ ○ 24 25 26 27 Tugu Sistem Penentu Dudukan Global Global Positioning System Monument Tanda Aras Dengan Ketinggian Bench Mark With Height Stesen Trigonometri Trigonometrical Station Tanda Kawalan Ukur Kadaster Cadastral Survey Control Mark Jenis Utama Jenis Skunder Tanda Rujukan Kadaster • ← 141.U T.

pecah.C.L. ganti PB PB ○P ○ BKL pecah. broken.L. straightened B.K.S. Broken. bengkok.C.L. ganti BKB BKB ○ ○ BKL pecah.P. (No. replaced by pipe P.M.C.M.M. digantikan dengan B. diganti dengan paip O.K. pecah.S. BIL KETERANGAN TANDA-TANDA SEMPADAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.L.B.L. O. pecah. ganti BKB BKB ○ ○ BL pecah.B. replaced by N.C. bent. (Terkambus dalam) N. (No. replaced by pipe B. on O.K. digantikan dengan Paip O.K. (Buried deep) B.M. (buried deep) B. B.K.K.C.B.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tanda-tanda sempadan dijumpai dan diterima kedudukannya Boundary Marks found and accepted to be in position Direndahkan (Jumpa lampau tinggi) Lowered (found too high) Dinaikkan (Jumpa terkambus) Raised (Found buried) Ditegakkan (Jumpa condong) Straightened (Found slanting) B.C.L. tak terang) ○P BKL ○ ○ ○ .C. replaced by N. atas B.L. Broken.L. obliterated or illegible) Lama atau L ○ ○ Rendahkan ○ ○ Naikkan ○ ○ Tegakkan ○ ○ BKB atas B. broken. BKB ○ ○ BKB atas BKL BKB ○ ○ BL pecah.C. O.M.L. diluruskan BKL (No.B.K.S. tidak terang) O. ganti PB PB ○P ○ PL bengkok. (Terkambus Dalam) N.M. atas B. digantikan dengan B. on O.K. diluruskan O. B. pecah.M.M.B.

) Didapati Deduced (Ded) Dikira Purata Meancomp CALS Seperti Asal Per Original (P.) Dikirakan seperti asal Computed Per Original (Comp.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Azimut Azimuth (Az) Azimut yang diakui Adopted Azimuth (Adp.O.O) Seperti Asal dikirakan Per Original Computed (P. Bg) Bearing Bearing (Bg) Dikirakan Computed (Comp. Class Traverse or Old Survey Dengan Tilikan Matahari By Sun Observation Daripada Tilikan Matahari From Sun Observation Jumlah Total Garisan Diskel Scaled Line Az AzAk Bg Ki Ki Kl SA KiSA Kl SA SAKi AzAk DgnMh DpdMh Jum Jum sk .O.C. Az) Bearing yang diakui Adopted Bearing (Adp.Comp) Azimut yang diakui daripada Terabas Kelas Satu atau Terabas Piawai atau ukuran Lama Adopted Azimuth from 1st. BIL KETERANGAN GARISAN-GARISAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.P.

096 m) Road Reserve (More than 6.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH BARU LAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kaki Feet Inci Inch Ela Yard Rantai Chain Ling Link Kilometer Kilometre Meter Metre Darjah. Second Simpanan laluan (Kurang dari 6. Mini.p.096 m) ′ ″ Ela Rantai Ling Km m ° ′ " ° ′ " ′ ″ Rantai (untuk tajuk sahaja Lg Km m ° ′ " ° ′ " Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah 10 11 12 Parit Konkrit Masonry or Concrete Drain Parit Tanah Earth Drain . k. BIL KETERANGAN KELUASAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.D. BIL PENGGUNAAN ISTILAH TEKS BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.096 m) Access Reserve (Less than 6. Saat Degree. Minute.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 1 2 3 4 Ekar Acre Kaki Persegi Square feet Hektar Hectare Meter Persegi Square Meter ek.096 m) Simpanan Jalan (lebih 6. ha m² ha m² ek kp ha m² ha m² E.

ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 15 Talian Hantaran Elektrik Electric Transmission Line Penanda atau Tanda Kilometer 8 8 Kilometre Post Utara North Timur East Selatan South Barat West Pelan Diakui Certified Plan Pelan Pelbagai Miscellaneous Plan Pelan Warta Gazette Plan Gambarajah Diagram Pembesaran Enlargement Tidak Berskala Not to scale Diskala Scaled Buku Kerjaluar Field Book Mukasurat Page Lembar Piawai Standard Sheet Peta Kadaster Cadastral Map Dilukis Semula Redrawn Rujukan Reference 16 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 U T S B PA PP PW GAMBARAJAH PEMBESARAN U T S B PA PM PW U T S B PA PP PW GAMBARAJAH PEMBESARAN U T S B PA PM PW GAMBARAJAH TANPA SKALA TANPA SKALA Sk (Di atas Pelan Warta) TANPA SKALA BK M Lembar Piawai Peta Kadaster BK M Lembar Piawai Peta Kadaster BK M Lembar Piawai Peta Kadaster Dilukis Semula Rujukan Peta Kadaster Rujukan Rujukan .13 14 Talian Paip Pipe Line Hak Lalu Right Of Way BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan BIL DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.

Surveyed by…and partly compiled from 46 47 Perbandaran Majlis Tempatan Perbandaran Majlis Tempatan 48 49 50 51 52 53 54 Diukur Oleh Diukur Oleh Diukur Oleh Disedia oleh Dicarta oleh Siap Pada Diperiksa oleh Diluluskan oleh Diukur oleh…… dan sebahagian disusun Diluluskan Oleh Diukur oleh…… dan sebahagian disusun .BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.…dan sebahagian disusun daripada………. Ukuran Pengesahan TK Ukuran Pengesahan Ukuran Kelas Satu TK Ukuran Pengesahan TK Ukuran Pengesahan 39 40 41 42 43 44 45 Ukuran Kelas Dua Ukuran Dinding Duatuan Dinding Duatuan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran Ukuran Kelas Dua Ukuran Dinding Duatuan Dinding Duatuan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran (Di atas Pelan Warta) Perbandaran Majlis Tempatan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran (Di atas Pelan Warta) Perbandaran Majlis Tempatan (Di atas Pelan Warta) District Mukim Mukim Sempadan Boundary Lembaga Bandaran Town Board Majlis Bandaran Town Council Perbandaran Municipality Majlis Tempatan Local Council Diukur Oleh Surveyed By Dilukis Oleh Drawn By Dicarta Oleh Charted By Siap Pada Completed On Diperiksa Oleh Examined By Diluluskan Oleh Approved By Diukur oleh…..ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 34 35 36 37 38 Ukuran Kelas Satu First Class Survey Tanah Kerajaan State Land Ukuran Pengesahan Verification Survey Ukuran Kelas Dua Second Class Survey Ukuran Dinding Duatuan Party Wall Survey Dinding Duatuan Party Wall Negeri State Daerah/Jajahan (untuk Kelantan) Ukuran Kelas Satu T.K..

BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk. daripada …..ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 55 56 57 58 59 60 Disusun Daripada Compiled From Inset Inset Lot Lot Serentak Dengan In Conjuntion With Simpanan Benteng Bund Reserve Telah Dicabut Since Pulled Out Disusun Daripada INSET LOT Serentak dengan Simpanan Benteng Telah Dicabut Disusun Daripada INSET LOT Serentak Dengan Simpanan Benteng Disusun Daripada INSET LOT (Untuk tajuk plan sahaja) Disusun Daripada LOT (Untuk tajuk plan sahaja) Serentak dengan Simpanan Benteng Telah dicabut Serentak Dengan Simpanan Benteng .daripada …..

LAMPIRAN “O” PENGENDALIAN TANAM PASTIAN 1. Rajah 1 : Terabas Asal . tanda sempadan lama di A telah hilang dan tanda sempadan 6 didapati berganjak dari kedudukan asal (lihat Rajah 2). Contoh Pengiraan Semasa membuat ukuran semula untuk Lot 1083 (Rajah 1).

PUK 2009. .Rajah 2 : Terabas Baru 2. (e) Lakukan pengiraan offset untuk tanam pastian berdasarkan nilai koordinat di para (c) dan (d). (c) Dapatkan koordinat stesen NDCDB (stesen A dan 6) (d) Dapatkan koordinat stesen trabas baru (stesen 1). (b) Datum ukuran telah dipatuhi sepertimana Peraturan 18. Langkah-Langkah i. Bagi kerja yang menggunakan stesen CRM sebagai asas ukuran (a) Pastikan proses validasi data menggunakan LSA adalah teratur dan kenalpasti tanda sempadan yang perlu di buat tanam pastian.

Bagi kerja yang menggunakan stesen NDCDB sebagai asas ukuran (g) Laksanakan validasi data menggunakan LSA dan pastikan teratur. (k) Dapatkan nilai koordinat stesen trabas baru (stesen 1). . PUK 2009. (i) Kenalpasti tanda sempadan yang perlu dibuat tanam pastian (stesen 1A dan 6). (h) Datum ukuran telah dipatuhi sepertimana Peraturan 18.(f) Laksanakan proses tanampastian berdasarkan bearing dan jarak yang telah dikira di para (e). Contoh perbezaan kordinat ukuran dan kordinat NDCDB adalah seperti di Jadual 1 manakala contoh pengiraan ofset untuk tanam pastian adalah seperti di Jadual 2 di bawah. Contoh pengiraan ofset untuk tanam pastian bagi tanda sempadan yang hilang atau teranjak adalah seperti di Jadual 2. (l) Lakukan pengiraan offset untuk tanam pastian berdasarkan nilai koordinat di para (d) dan (e). (m) Laksanakan proses tanampastian berdasarkan bearing dan jarak yang telah dikira di para (f). ii. (j) Dapatkan nilai koordinat stesen NDCDB bagi stesen yang perlu dibuat tanam pastian (stesen 1A dan 6).

365 49403.390 -49092.240 -49242.980 -49061.459 49402.512 49402.3731 102.073 0.722 49487.720 Bearing Jarak 225.716 Timur -49060.Stn Jenis Tanda Sempadan BKL BKL BL BL BKL Diukur Utara 49516.800 Timur -49078.000 0.360 -49092.006 49487.509 49403.740 0.980 -49061.582 1 6 49505.237 49403.716 -49060.580 180.680 -49245.459 Kordinat NDCDB Utara 49487.027 Jadual 1 : Contoh perbezaan kordinat ukuran dan kordinat NDCDB Stn (Dari) 1 Stn (Ke) 1A Kordinat terabas Utara 49505.742 Jadual 2 : Contoh pengiraan ofset bagi tanam pastian .027 0.007 0.520 -49061.720 -49067.860 -49242.580 -49067.366 49472.700 Timur NDCDB Utara Timur Perbezaan(m) 3 4 5 6 7 -49245.3247 25.680 49472.860 49516.

1 Jarak Ofset Kurang Daripada 1 Meter Rajah 4 : Jarak Ofset Kurang Daripada 1 Meter Merujuk kepada Rajah 4. Cara Melaksanakan Tanam Pastian Secara Ofset 3. tanda sempadan di stesen 6 didapati telah hilang tetapi piket yang ditanam terlalu hampir dengan kedudukan tanda sempadan yang hendak diganti [kaedah ini juga sesuai untuk membuat tanam pastian bagi tanda sempadan yang teranjak dari kedudukan asal di mana kebanyakan jarak ofset adalah kurang dari 1 meter]. Bagi tujuan menanam semula tanda sempadan di stesen 6 pada kedudukan asal. tatacara berikut dilakukan : .3.

2 Jarak Ofset Melebih 1 Meter Bagi jarak ofset dari stesen (pkt) ke tanda sempadan yang hendak ditanam melebihi daripada 1 meter cara berikut boleh digunakan (lihat Rajah 5). Rajah 5 : Jarak Ofset Melebihi 1 Meter . 3. Pastikan jarak dari stesen 80 ke stesen 73 adalah lebih dari jarak fokus total station. (stesen 5 ke 73 atau stesen 7 ke 73) Cara 2 : Buatkan trabas baru iaitu dari stesen 5 – 80 – 7.Cara 1 : Tanda sempadan boleh ditanam terus daripada stesen 5 atau stesen 7.

110 meter.(1) Alat didirisiap di stesen 4 dengan bearing rujukan ke stesen 2. . (2) Buka bearing ofset iaitu 34° 20’ 20” (bearing yang dikira dari koordinat untuk buat gantian atau tanam pastian). (3) Tanam tanda sempadan baru yang bersesuaian untuk menggantikan tanda sempadan yang hilang di stesen 70 mengikut jarak ofset yang dikira iaitu 2.

(3) Dari Ipoh 141 O 88 45 ’ 14. jalanraya dan sebagainya dapat digambarkan di atas pelan.870 92 o 45 ’ 17.432 o 3920 Ke K ar amp .2 2 0 o or ai Bid Sung 9682 88 45 ’ 00” o o O 88 45 ’ 24. taliair. Bagi ofset yang berliku-liku.22 0 Ofset secara membuka bearing dan mencerap jarak.870 101 o 2257 20 ’ 10 . Gambarajah (1) Huraian Mengambil Ofset o 228 O 69 o 74 15 28 5.2 45 ’ Kolam Lombong 8211 (2) 0 88 30 ’ 16.LAMPIRAN “P” PANDUAN MENGAMBIL OFSET DALAM UKUR KADASTER Pengambilan ofset dibuat untuk membolehkan butiran atau maklumat di atas muka bumi seperti sungai.2 ’ 1 70 16.870 98 o 16 ’ 101 o 15.335 45 ’ 17 . Ofset-ofset perlu diambil dengan tepat dan betul supaya kedudukan di atas pelan dapat menggambarkan keadaan geografinya yang sebenar. cerapan hendaklah dibuat kepada banyak tempat-tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan gambaran bentuk yang hampir dengan bentuk kekal. Berikut adalah disenaraikan beberapa tatacara mengambil ofset.

(Tandatangan Juruukur) ……………………………………… (Nama) n ∑ (A-B) 1 C = __________ = n n = No.LAMPIRAN “Q” Borang KPU 143 Pindaan 1/86 BORANG UJIAN EDM JABATAN UKUR DAN PEMETAAN.of observations . MALAYSIA No..Siri EDM : ke Jarak Di Ukur Jarak Mendatar (A) Perbezaan Asas (A-B) n ∑ 1 …………………………………….BKL : Tarikh Ujian : Model EDM : Tempat Ujian : Nombor Tiang Dari Ke Jarak Saperti Asal (B) Muka Surat Suhu : No.

LAMPIRAN “Q1” BORANG RINGKASAN HITUNGAN MASA-HAKIKI Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) .

Kulim. P. Jabi. Santap. Jabi. Melaka Jln. Pinang Padang polo. Said. Pahang Pantai Sepat. Johor UTHM. K. Jalan Kilang Lama. Tekah. P. Jln. Taiping. Batu Pahat. N. Melaka Taman Tasik Utama. Seremban. Melor. Johor Taman Permas Jaya. Temerloh. N. Kedah KADA Resort. Permatang Pauh. Kg. Sembilan Taman Seri Semantan. Kelantan Jalan PAK 2/2. Dickson. Pekan. Kawasan Perindustrian Air Keroh. Pahang KOMTUR. Sembilan R&R. Johor Bahru. Kedah Ban Sg.LAMPIRAN “Q2” TAPAK KALIBERASI EDM/GNSS NEGERI JOHOR ID TAPAK 1 2 3 KEDAH 4 5 6 KELANTAN 7 8 MELAKA 9 10 NEGERI SEMBILAN 11 12 PAHANG 13 14 15 PULAU PINANG 16 17 PERAK 18 JENIS TAPAK EDM EDM EDM EDM EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS LOKASI TAPAK Lapangan Terbang. Kg. Alor Setar. Santap. Bahru. Segamat. K. Songsang. Jalan Sepoy Lines. Pinang Lapangan terbang kecil. Kg. Sheikh Hj. Kuantan. Mohd. Perak . Kelantan KADA Resort. Lebuhraya Seremban – P. Air Keroh. Alor Setar. Melor. Bahru. Kedah Ban Sg. Pahang Sisi tapak tol BKE. Johor Tapak industri.

Perak INSTUN. W. Batu Gajah. Terengganu Kg. Batu Pahat. T.KLIA Seksyen 7.P. Ulu Behrang. Terengganu . Serian. Dungun. Shah Alam . Arau. Sabah Balai Ringin. W. Perlis Lebuhraya ELITE. Selangor Tanjung Jara. Perak Padang golf.P KUALA LUMPUR W. Labuan Tanjung Jara.P LABUAN 27 28 29 30 31 32 TERENGGANU 33 EDM EDM EDM EDM GNSS GNSS GNSS EDM EDM EDM EDM EDM EDM GNSS GNSS Taman Tasik. Perlis UiTM.P. Taiping. Shah Alam. Malim Sg. Papar. Andus. Kuala Lumpur Pangkalan TUDM. Shah Alam. Selangor Seksyen 6.19 20 21 PERLIS 22 23 SELANGOR 24 25 26 TERENGGANU SABAH SARAWAK W. Labuan Pangkalan TUDM. Sarawak Wangsa Maju. Dungun.

LAMPIRAN “Q3” Contoh Format fail *.med (Dikeluarkan Oleh eMedmas-HQ) (Kod Negeri) 14 30 01012009 ID Tapak Kalibrasi Tarikh Tapak Ujian Dikalibarasi Oleh Ibu Pejabat – Setiap 2 Tahun atau bila dikehendaki .

Siri Sijil EDM LAG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Perlis RE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM KG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM JG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS N.Siri Sijil EDM AG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Kedah KE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM PG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Perak AE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM BG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Terengganu TE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS W.Siri Sijil GNSS W.Siri Sijil GNSS Pulau Pinang PE_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM WG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Kelantan DE_Tahun_ID Tapak_No.edm xxx.Siri Sijil EDM CG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Selangor BE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM MG_Tahun_ID Tapak_No.Labuan LAE_Tahun_ID Tapak_No.LAMPIRAN “Q4” FORMAT FAIL EDM / GNSS YANG DIKELUARKAN OLEH SISTEM BAGI SETIAP JUPEM NEGERI Negeri xxx.Siri Sijil EDM RG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Melaka ME_Tahun_ID Tapak_No.Sembilan NE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM DG_Tahun_ID Tapak_No.P.Siri Sijil EDM TG_Tahun_ID Tapak_No.P.Siri Sijil EDM NG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS .Kuala Lumpur/ Putrajaya WE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Johor JE_Tahun_ID Tapak_No.gnss Pahang CE_Tahun_ID Tapak_No.

0000 FeetUS 1. DMS LOCAL 0.000000 0. Inc.LAMPIRAN "R1" STAR*NET-PRO Version 6.010000. Run Date: Mon Feb 02 2009 16:54:37 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List TRAV2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Trav2D.020000 5.00 StdErr 3. Licensed to CCS WORKSHOP.000000 2.070000 6372000.00 3.000000 0.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 13 At 1 2 From 6 1 To 2 3 Angle 99-47-25.3380 E 5190.00 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0.000000 4.000000 3.5720 N 5000.000000 FeetUS Seconds Seconds Seconds FeetUS FeetUS Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetUS) = 2 Fixed Stations 1 Free Stations 6 N 5045. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetUS.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0.dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software.00 115-10-00. 10 0.0.00 .0000 E 5495.

0207 0.3000 115.5700 160.4400 161.3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 6 2 3 4 5 2 3 7 8 8 9 10 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 1 94-51-53.000 0.3163 Description .379 6.00 3.4000 191.0214 0.00 3.146 The Chi-Square Test at 5.00 3.00 3.0208 0.00 3.00% Level Passed Lower/Upper Bounds (0.3380 5500.354 0.9000 151.7100 308.00 115-14-57.00 3.00 3.000 7.0210 0.767 0.00 156-15-44.00 83-45-28.00E StdErr FIXED Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 3 10 26 18 8 Error Factor 0.00 225-47-02.6600 161.5600 E 5495.00 3.0206 0.00 86-57-49.00 216-46-09.00 106-26-42.308 1.0208 0.00 164-00-42.00 3.9500 166.0300 134.0208 Number of Azimuth/Bearing Observations (DMS) = 1 From 8 To 7 Bearing N79-52-31.1900 105.00 Number of Distance Observations (FeetUS) = 12 From 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 Distance 205.0210 0.4100 284.0205 0.00 3.0208 0.480) Adjusted Coordinates (FeetUS) ============================= Station 1 2 3 N 5045.3384 5380.522/1.5510 5310.0208 0.945 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Az/Bearings Total Count 13 12 1 26 Sum Squares of StdRes 0.00 3.0215 0.5720 5250.3400 StdErr 0.00 106-12-32.00 97-31-36.

5593 160.0382 186.84 115-14-56.0317 197.00 0.3091 115.80 97-31-36.00 0.95 106-26-42.0384 363.3 3.38 -0-00-00.5707 5370.0208 0.3308 5345.4 0.4495 115.1879 105.0361 0.77E S81-36-25.1 3.3 3.1429 0.1879 105.4084 191.5729 5325.1 3.80 83-45-27.2249 0.0370 320.5812 5160.2 3.0400 134.1 3.7097 308.4461 161.4461 284.00 StdErr StdRes FIXED 0.75 8.00 0.3 Adjusted Azimuth/Bearing Observations (DMS) From 8 To 7 Bearing N79-52-31.84 -0-00-00.00 0.9558 0.04 10.4495 161.05 0-00-00.7097 95% Brg 9.0095 -0.21 StdErr StdRes 3.00 0.0021 0.5553 .0400 308.41 6.5 0.5781 5000.9382 166.0208 0.0386 287.5703 5420.00 0.0208 0.2 3.5741 5185.93W S05-21-24.3091 134.9420 0.0100 -0.4 5 6 7 8 9 10 5220.0214 0.84W S68-11-52.62E Distance 205.00 0.0210 1.0 Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetUS) ========================================================= (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) From 1 1 2 3 3 4 5 To 2 6 3 4 7 5 6 Bearing N01-23-50.0107 -0.0084 -0.77 106-12-31.3310 5040.5566 0.0297 -0.0205 0.3307 5175.23 -0-00-00.4 0.40 -0-00-00.0118 -0.0210 0.00 0.5816 5020.3303 5015.1 Adjusted Distance Observations (FeetUS) From 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 Distance 205.0208 0.2 3.6 0.98W N17-39-05.1 3.73 115-10-00.60 156-15-43.00 0.6303 161.0090 -0.3097 5065.0207 0.58 -0-00-00.00 0.64W S31-25-43.80 0-00-00.68 164-00-41.0386 238.4 0.0215 0.62 216-46-08.86 RelConfidence Dist PPM 0.67 225-47-02.5 0.0398 129.58 94-51-52.3785 0.1 3.2 3.79 Residual 0-00-00.32 -0-00-00.00 0.0003 0.1 0.0 3.3258 Existing post Iron pipe Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 6 From 6 1 2 3 4 5 2 3 7 8 8 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 1 Angle 99-47-25.73 0-00-00.3272 5190.5593 160.20 -0-00-00.4 0.0206 1.77 11.3327 Residual 0.90 9.8910 151.74 10.5 0.00E Residual 0-00-00.67 0-00-00.0 0.05W N63-26-08.0208 0.00 0.0091 0.8 0.45 0-00-00.45 86-57-49.0073 StdErr StdRes 0.00 0.

015505 0.5700 S05-21-24.000000 0.019439 0.4084 191.7100.4400 S68-11-53.3327 166. 84.017007 0.000000 0. 6 Angles.019109 0.016275 0. -0.70W 191.038169 Semi-Minor Axis 0.29W 134.2400.53W 115. 0.019168 0.0397 0.015585 0.05W BS N01-23-50.008732 E 0.09 PPM From 3 3 7 8 9 10 6 To 2 7 8 9 10 6 1 Unadj Bearing Unadj Dist S63-26-08.0066 S.18E 166.43W 161. 17.6303 151.75E N08-36-48.5 7 8 10 10 9 8 9 6 9 N81-07-04.019052 Station Coordinate Error Ellipses (FeetUS) Confidence Region = 95% Station 1 2 Semi-Major Axis 0.1900 S31-25-44.69 Sec.004052 0.014470 0.3400 N81-36-25.33 Sec/Angle Error Linear = 0.66 8.38E 205.78 0.4000 S15-07-26.016133 0.0326 194.94 0.0765 Error in 909.006333 0.015109 0.009835 Azimuth of Major Axis 0-00 1-59 . -0.014735 0.07E 151.3742 Traverse Closures of Unadjusted Observations ============================================ (Beginning and Ending on Adjusted Stations) TRAVERSE 1 Error Angular = -2.0183 Error in 1075.05 PPM From 1 1 2 3 4 5 6 To 6 2 3 4 5 6 1 Unadj Bearing Unadj Dist S81-36-25.12 Sec/Angle Error Linear = 0.60W S79-52-31.1537 211.00W S15-07-27.7100 N81-36-25. 1:58661.05E FS Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetUS) Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 0.0171 W Horiz Precision = 0.64E BS N17-39-06.000000 0.80W S82-24-16. 1:11892.014852 0.0216 E Horiz Precision = 0.0320 0.38W 161.019066 0.05E 308.9982 137.0734 S.1992 207.59W 284. 6 Angles.79 9.9382 284.05W 105.8910 9.6600 S08-36-49.3000 TRAVERSE 2 Error Angular = -0.014460 0.00 Sec.4100 S79-52-29.0316 0.0390 0. 0.29E 160.9000 S82-24-17.1315 195.0300 N63-26-09.000000 0.00 6.

039021 0.031951 0.005315 0.006288 0.037014 0.031749 0.039841 0.3 4 5 6 7 8 9 10 0.014570 0.036572 0.046333 0.038169 0.038587 0.008619 0.038612 0.009835 0.032612 Semi-Minor Axis 0.046924 0.008462 0.032735 0.000000 0.039841 0.007090 0.007804 0.003775 0.035845 0.014570 0.048011 0.034134 0.021252 123-21 62-23 65-17 81-48 163-34 30-37 88-40 86-51 Relative Error Ellipses (FeetUS) Confidence Region = 95% Stations From 1 1 2 3 3 4 5 5 7 8 10 10 Semi-Major Axis 0.039700 0.036988 0.040942 0.036976 0.007081 Azimuth of Major Axis 1-59 81-48 116-39 31-53 162-53 67-09 174-50 98-59 79-53 14-27 97-38 170-18 To 2 6 3 4 7 5 6 9 8 9 6 9 Elapsed Time = 00:00:00  28 44 01 00000000 01 00000006 02 00000009 02 00000015 02 00000033 03 00000035 01 00000044 02 00000047 03 00000049 03 00000052 02 00000055 02 00000072 02 00000088 01 00000093 01 00000115 01 00000130 02 00000133 02 00000150 02 00000166 01 00000171 01 00000190 02 00000194 02 00000208 01 00000222 02 00000225 02 00000239 02 00000255 01 00000272 00003455 STARPLUS 0001553B Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Azimuth/Bearing Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Azimuth/Bearing Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Traverse Closures of Unadjusted Observations TRAVERSE 1 TRAVERSE 2 Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .043750 0.031578 0.038379 0.046690 0.005684 0.047416 0.

0000 E 5793.LAMPIRAN "R2" STAR*NET-PRO Version 6.000000 0.000000 0.1970 6940. Licensed to CCS WORKSHOP.070000 6372161.000000 3.0000 FeetInt 1.54 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0.dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit. Run Date: Mon Feb 02 2009 17:28:34 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List NET2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Net2D.5020 7294.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software. Inc.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 15 At From To Angle StdErr .4980 N 5642.2210 E 7017.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0.000000 4. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetInt. 6 0. DMS LOCAL 0.0.000000 4.090000 0.010000.000000 FeetInt Seconds Seconds Seconds FeetInt FeetInt Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetInt) = 3 Fixed Stations 1 3 Free Stations 2 N 5102.

1970 7294.00 44-14-21.0900 0.0300 0.00 120-26-52.0900 0.4700 StdErr 0.7500 1493.00 4.0900 0.00 4.00 4.00 4.00 105-18-27.00 4.2500 1364.0900 0.5400 1337.00 110-34-04.0900 0.7600 2034.00 40-58-15.1961 Station 1 3 2 6 4 5 .00 4.0900 0.00 39-46-29.4000 951.4799 7017.00 4.00 4.695 7.0900 0.00 4.00 4.9200 1382.6100 2070.0900 0.629 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Total Count 15 12 27 Sum Squares of StdRes 4.00 4.4980 6940.4972 6350.00 64-01-01.00 57-28-12.2089 6547.8600 1130.00 43-35-22.5111 5000.8700 1124.00 Number of Distance Observations (FeetInt) = 12 From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.0900 Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 2 6 27 8 19 Error Factor 0.00 4.676 0.512 Warning: The Chi-Square Test at 5.00 77-24-52.00 110-43-40.0900 0.8900 1548.2210 5642.0900 0.2131 5908.817 2.4900 983.565 0.00 65-36-54.685/1.2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 111-08-11.00 89-36-55.00 4.2170 7162.315) Adjusted Coordinates (FeetInt) ============================== N E Description 5102.00 4.00% Level Exceeded Lower Bound Lower/Upper Bounds (0.00 4.5200 5582.00 87-07-04.5020 5793.

90W S84-26-56.0663 -0.0122 0.4811 1124.4913 983.0425 31.0900 0.1 4.0391 18.0111 StdErr StdRes 0.0900 0.00 0.0410 29.92 5.0900 0.53 RelConfidence Dist PPM 0.8 4.4811 Residual -0.5 4.4913 983.00 0.46E N05-50-51.07 0-00-01.1 Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetInt) ========================================================== (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Bearing N66-11-42.7941 1130.17 0-00-04.0448 22.80 43-35-25.3 4.0332 34.00 0.0422 25.7941 2034.3483 0.81 4.5168 0.0590 -0.9121 1493.3 4.0300 0.00 1.0 0.7082 1493.64 6.83 -0-00-00.1854 0.0194 0.0387 39.64 87-07-02.3 4.0900 0.8370 0.00 0.0900 0.01 44-14-19.4 4.2847 0.1537 0.0289 0.00 0.06 0-00-04.50 65-36-52.0694 0.92W S24-53-49.47W N82-29-11.2205 0.50 -0-00-01.0900 0.64 -0-00-01.18 57-28-14.0390 29.25 6.8271 1548.00 1.1 0.48 6.66 StdErr StdRes 4.0 4.0341 0.00 0.83 110-34-08.1 4.28 5.66 Residual 0-00-01.17 105-18-26.91W S38-18-09.92W S51-18-43.09 -0-00-00.9006 1382.04 39-46-25.00 0.8927 0.3 0.0418 37.2 4.0900 0.4 0.09 64-01-00.00 0.89 89-36-53.6389 1653.82 0-00-02.0383 25.8110 2034.2484 1364.8271 2070.92W N44-32-02.4059 951.04W N21-04-50.00 0.6445 .07 77-24-53.0521 -0.85E Distance 1337.0629 0.11W N36-23-23.00 0.14 3.0 4.7 0.92 6.9006 1382.62 0-00-00.00 0.60 4.0059 -0.00 0.00 0.0900 0.8110 1124.7 Adjusted Distance Observations (FeetInt) From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.01 -0-00-01.6538 0.20 0-00-03.9121 1130.39 120-26-53.2484 1364.0314 20.26E N64-40-15.6 0.0900 0.8 4.94 110-43-44.7 0.7082 1548.11 -0-00-01.0900 0.4059 951.6063 95% Brg 5.6063 1337.38 40-58-15.39 0-00-01.4 4.0418 0.7 0.Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 From 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 Angle 111-08-12.76E N02-40-05.04 -0-00-03.38 6.0498 44.6 0.0016 0.3 4.23 6.0900 0.0 0.5 0.6389 2070.0013 0.

000000 0.030878 0.047296 0.043078 0.030878 0.012412 0.000000 0.016090 0.047581 Semi-Minor Axis 0.044621 0.043483 0.050121 0.033196 0.038766 0.038801 0.042811 0.066593 0.017421 0.032951 0.044621 0.000000 0.000000 0.000000 0.018355 E 0.030878 0.038801 0.038801 0.024203 0.033196 Azimuth of Major Axis 0-00 0-00 24-05 51-56 68-05 143-44 Relative Error Ellipses (FeetInt) Confidence Region = 95% Stations From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Semi-Major Axis 0.042811 0.033614 0.050121 Semi-Minor Axis 0.040969 0.017271 0.013711 0.024203 0.026216 0.044621 0.033614 0.Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetInt) Station 1 3 2 6 4 5 N 0.024203 0.000000 0.000000 0.011502 0.016318 Station Coordinate Error Ellipses (FeetInt) Confidence Region = 95% Station 1 3 2 6 4 5 Semi-Major Axis 0.000000 0.033614 0.042811 0.037947 Azimuth of Major Axis 24-05 68-05 143-44 51-56 24-05 173-34 177-40 68-05 51-56 109-04 134-17 144-13 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Elapsed Time = 00:00:00  23 42 01 01 02 02 02 03 01 02 03 03 02 02 01 01 01 00000000 00000006 00000009 00000015 00000033 00000035 00000044 00000047 00000049 00000053 00000056 00000075 00000091 00000112 00000123 Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals .

02 00000126 02 00000145 01 00000161 01 00000180 02 00000183 02 00000193 02 00000205 01 00000222 00002C2C STARPLUS 0001190B Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .

010000.000000 3.000000 FeetUS Seconds Seconds Seconds FeetUS FeetUS Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetUS) = 3 Fixed Stations 1 3 Free Stations 2 N 5102.dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit.5020 7294. 6 0.4980 N 5642.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 15 At From To Angle StdErr .54 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0.1970 6940.000000 0.0000 E 5793.LAMPIRAN "R3" STAR*NET-PRO Version 6.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0.0.030000 0. Run Date: Mon Feb 02 2009 17:24:05 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List NET2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Net2D. DMS LOCAL 0. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetUS.0000 FeetUS 1.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software. Licensed to CCS WORKSHOP. Inc.000000 4.2210 E 7017.000000 4.000000 0.070000 6372161.

00 4.00 39-46-29.00 4.00 Number of Distance Observations (FeetUS) = 12 From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.0300 Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 3 6 27 8 19 Error Factor 71.315) Adjusted Coordinates (FeetUS) ============================= Station 1 3 2 6 N 5102.5400 1337.00 89-36-55.093 Warning: The Chi-Square Test at 5.112 62080.3055 6350.00 110-43-40.00 65-56-54.685/1.00 4.00 110-34-04.00 4.0300 0.981 8025.9532 E 5793.00 57-28-12.0300 0.0300 0.00 4.0300 0.00 120-26-52.5799 Description .4900 983.4980 5642.9200 1382.00% Level Exceeded Upper Bound Lower/Upper Bounds (0.0300 0.5020 7294.00 44-14-21.561 30.0300 0.4000 951.00 4.7500 1493.00 77-24-52.0300 0.00 4.2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 111-08-11.0300 0.0300 0.00 4.00 40-58-15.8600 1130.161 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Total Count 15 12 27 Sum Squares of StdRes 54054.00 43-35-22.00 4.0300 0.2500 1364.4700 StdErr 0.00 4.00 4.00 4.2210 7017.00 105-18-27.9234 6546.7600 2034.1970 6940.00 4.00 4.0300 0.8700 1124.00 64-01-01.828 57.8900 1548.00 4.6100 2070.00 87-07-04.

0300 12.1* 4.3481 -0.3864 0.9* 4.1439 0.6339 984.26 120-26-27.48 44-13-18.70 57-30-34.0945 2070.06 Residual 0-00-43.7485 844.13 -0-01-59.8827 Residual -0.7375 1.1029 1383.6* 0.55 184.1029 1383.87 40-56-15.00 2.8878 -0.7234 1152.7155 0.00 10.47 309.7478 1495.8* 0.9545 0.6* 0.4* 4.5631 1641.00 41.0300 13.65 0-01-05.00 2.7815 .7* 4.03 110-30-31.1829 1.29 89-36-44.2* 4.70 0-02-22.4818 957.1* 4.0* 4.3725 2034.00 16.4663 0.4127 StdErr StdRes 0.0945 1548.9090 1154.7882 1815.7478 1129.2619 1653.00 6.85 264.12W S84-25-52.4386 1.2955 1365.00 7.27 110-47-54.91 -0-02-45.8* 0.4975 -0.15W N21-06-01.6339 984.42 -0-00-10.18E N64-38-38.00 206.1* 0.1155 952.3736 2034.96 87-06-12.8* 0.0300 29.10 354.06 StdErr StdRes 4.0300 48.7 4.3725 1123.3736 1129.31 280.32 309.2619 2070.6* 0.52 -0-01-02.92E N05-52-02.Adjustment Failed the Chi-Square Test Angular and Distance Errors are Scaled by Total Error Factor From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Bearing N66-10-45.07 -0-13-43.00 29.5* Adjusted Distance Observations (FeetUS) From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.9* 0.24 310.00 35.1155 952.9489 957.08W N82-33-03.7306 5581.04 -0-00-51.00 12.53E Distance 1338.7* 4.6* 0.8* 4.9915 1458.9* 0.58 39-46-18.00 63.63 301.00 15.00 2.8123 1354.5955 Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 From 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 Angle 111-08-54.09 43-32-36.97 -0-03-32.8284 1.17W S24-52-20.0300 16.79W S38-15-55.0063 95% Brg 271.40 -0-00-28.8825 1.3547 1.0300 11.74 RelConfidence Dist PPM 1.4* 4.55 198.60 64-00-32.5 4.0821 1.27W S51-20-49.1884 1936.9253 1713.8885 1.73 0-04-14.8827 1123.82W N44-37-08.35 105-19-32.5977 1.74 -0-00-24.1* 0.71 -0-00-10.94E N02-40-20.2045 -0.9349 1398.00 -0-00-10.0300 23.0300 29.0300 31.9060 1.58 315.5* 4.7474 1.8615 1548.0290 5906.9856 1.64 206.07 65-43-10.5285 2.8* Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetUS) ========================================================= (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) NOTE .0300 6.84W N36-24-32.0063 1338.7 4.0300 6.4 5 7162.00 53.5480 4999.0300 38.8615 1495.00 77-24-41.2955 1365.

637461 Azimuth of Major Axis 0-00 0-00 24-32 58-08 69-31 152-15 Relative Error Ellipses (FeetUS) NOTE .170538 2.Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetUS) NOTE .000014 1.105417 1.000014 0.232300 1.599676 1.555510 1.000014 0.008763 1.Adjustment Failed the Chi-Square Test Error Ellipses are Scaled by Total Error Factor Confidence Region = 95% Station 1 3 2 6 4 5 Semi-Major Axis 0.729371 1.599676 2.721462 0.555510 1.900969 1.Adjustment Failed the Chi-Square Test Standard Deviations are Scaled by Total Error Factor Station 1 3 2 6 4 5 N 0.785935 0.008763 2.669632 0.248064 1.991958 2.000006 0.000006 0.729371 1.232300 Semi-Minor Axis 0.907419 1.807549 0.248064 1.008763 2.788975 2.722235 Azimuth of Major Axis 24-32 69-31 152-15 58-08 24-32 176-49 0-43 69-31 58-08 136-16 123-26 157-11 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Elapsed Time = 00:00:00  23 42 01 01 02 02 02 03 01 02 00000000 00000006 00000009 00000015 00000033 00000035 00000044 00000047 Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations .690768 1.637461 1.Adjustment Failed the Chi-Square Test Relative Error Ellipses are Scaled by Total Error Factor Confidence Region = 95% Stations From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Semi-Major Axis 1.555510 1.397959 1.599676 2.865123 E 0.006012 2.000006 0.000014 1.245905 Semi-Minor Axis 1.728552 Station Coordinate Error Ellipses (FeetUS) NOTE .000006 0.616862 0.991958 3.729371 1.248064 1.553681 0.991958 1.

03 00000049 03 00000053 02 00000056 02 00000075 01 00000091 01 00000112 01 00000123 02 00000126 02 00000145 01 00000161 01 00000182 02 00000185 02 00000197 02 00000211 01 00000230 00002E4A STARPLUS 00011B3F Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .

LAMPIRAN "R4" STAR*NET-PRO Error Log WARNING Network Has No Fixed XY Stations ERROR Could Not Compute Approximate Coordinates for Following Stations: 6 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Processing Terminated Due to Errors. .

Network Processing Completed with 1 Warnings .LAMPIRAN "R5" STAR*NET-PRO Error Log WARNING The Solution Did Not Converge in 6 Iterations!!! Adjustment Coordinates Should Not be Considered Valid.

tpo *. 1) Kenalpasti fix point yang diguna pakai dalam cerapan (xxx. Tempoh sah EDM adalah 6 bulan.edm *.prj *.010m.lot *.coo *. b) Had perbezaan kalibrasi EDM berbanding dengan jarak piawai tidak melebihi 0.LST + *.cor *.xml *.ncp *. a) Lower bound/level passed b) Upper bound/Failed (jika berkaitan) perlu disertakan justifikasi/kelulusan PUPN.LAMPIRAN “R6” CHECKLIST SEMAKAN KUALITI.bcs *. a) Tindakan disiplin JTB jika berkaitan b) Pembantu kerja luar yang berdaftar c) Tempoh sah Pembantu kerja luar 6) Ujian EDM / GNSS disertakan dan dalam tempoh sah.fah *.job *.prj + *.tps) 2) Keputusan chi square test. 3) Data berdigit mengandungi 16 ASCII + *.bln *. .lst *.xml 4) Data 16 ASCII ditandatangani secara berdigit oleh JTB dan masih sah.po *.tps *. 5) Maklumat JTB/Pembantu Kerjaluar disemak daripada sistem.bdy *.acs *.sob *.fbk *. a) Tempoh sah GNSS adalah 12 bulan.

11) Jarak perbezaan koordinat ukuran dengan NDCDB a) tidak melebihi 0.100m bagi kawasan lain 12) Asas koordinat adalah dari stesen CRM atau NDCDB (senaraikan 2 tanda CRM atau 3 tanda NDCDB yang digunakan untuk kawalan) 13) Jumlah lot yang diukur bersamaan dengan jumlah lot dalam PU Layer.c) Had perbezaan kalibrasi GNSS berbanding dengan jarak piawai tidak melebihi 0. hendaklah disertai dengan ukuran ofset. 10) Tanda CRM disediakan JTB disahkan Jabatan.050m bagi kawasan bandar b) tidak melebihi 0. d) Laporan kalibrasi diukur dan laporan kalibrasi daripada pangkalan data tidak dipinda. d) Jarak garisan stesen cerapan dan tanda rujukan tidak kurang daripada 30m. 9) Cerapan matahari a) Altitud cerapan tidak kurang 10o b) Perbezaan azimuth diantara dua set hendaklah tidak melebihi 10”.030m bagi koordinat utaraan dan timuran manakala 0. c) Perbezaan purata azimut yang dicerap dan dihitung oleh sistem tidak melebihi 10”. .060m bagi ketinggian. 7) Tanda sempadan lot-lot bukan piket 8) Jenis tanda sempadan Tiada Tanda (tt).

atau d) ukuran tidak mengikut pelan PU dan pelan pindaan dikemukakan. a) Disemak lengkap dan mengikut prosedur pengambilan ofset b) Dihantar ke Cawangan Multipurpose Kadaster 18) Ukuran adalah mengikut.tpo (jika ada). atau b) ukuran mengikut usaha dan persetujuan PTD disertakan. atau c) ukuran mengikut pelan hakmilik sementara. 19) Dokumen-dokumen sokongan (jika ada). 20) Lain-lain semakan yang dirasakan perlu dari semasa ke semasa. xxx. a) Permintaan Ukur (PU). .14) Kawasan untuk tujuan awam telah diperuntukkan nombor lot 15) Perbezaan luas lot dalam had a) tidak melebihi 5% bagi luas di bawah 40ha b) tidak melebihi 2 ha bagi luas antara 40ha hingga 200ha c) tidak melebihi 1% bagi luas melebihi 200ha d) luas yang melebihi had diberi pertimbangan jika ada surat kelulusan 16) Lebar simpanan adalah mencukupi 17) Data ofset.

.

.

.

.

.

.

.

3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY LAPISAN MUKIM (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KETERANGAN TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) .SDO_GEOMETRY LAPISAN DAERAH (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18.3) NUMBER(18.3) NUMBER(18.LAMPIRAN “U” STRUKTUR DATA BAGI SEMPADAN PENTADBIRAN LAPISAN NEGERI (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18.

3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS. Contohnya 02.3) NUMBER(18.3) NUMBER(18. Contohnya 01 Kod daerah tersebut. 044 Nama negeri/daerah/mukim/bandar/pekan/seksyen tersebut.SDO_GEOMETRY ULASAN Kod negeri tersebut.SDO_GEOMETRY LAPISAN SEKSYEN (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KODSEKSYEN KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC Catatan: DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KODSEKSYEN KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18. Contohnya 02. Kod unit luas kawasan tersebut dalam unit meter persegi Keluasan kawasan tersebut dalam unit meter persegi Perimeter kawasan tersebut dalam unit meter Tarikh data tersebut dikemaskini dalam pangkalan data .04 Kod mukim/bandar/pekan tersebut.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS. 44 Kod seksyen tersebut. Contohnya 002. 02.KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC VARCHAR2(1) NUMBER(18.

.

Kategori jalan tersebut.LAMPIRAN “V” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT JALAN (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA LEBAR PANJANG KATEGORI_JALAN SUBKATEGORI_JALAN KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(100) NUMBER(18.3) NUMBER(18. Contohnya Jalan Wangsa Murni. Contohnya jalan berturap. . Lebar jalan tersebut dalam unit meter Panjang jalan tersebut dalam unit meter Kategori jalan tersebut mengikut MS Feature Code. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. Contohnya RDC 1 untuk Toll Expressway & Tol Highway.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA LEBAR PANJANG KATEGORI_JALAN SUBKATEGORI_JALAN KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC ULASAN Negeri bagi data jalan tersebut Daerah bagi data jalan tersebut Mukim bagi data jalan tersebut Seksyen bagi data jalan tersebut Nama bagi jalan tersebut.3) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(10) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.

LAMPIRAN “W” CONTOH CARA MENGAMBIL OFSET BESERTA STRING LINE Ofset Jalan 2 HDR 1 Ofset Sungai Ofset Bangunan 1 BGN 4 1 BGN 5 1 BGN 7 1 BGN 6 2 HDR 2 2 JLN 1 2 JLN 2 JALAN 1 JLN 1 1 JLN 2 1 JLN 3 2 JLN 3 1 HDR 1 SUNGAI 2 HDR 3 2 HDR 4 1 BGN 2 1 BGN 3 SEKOLAH 1 HDR 2 1 HDR 3 1 HDR 4 1 BGN 1 2 BGN 2 2 BGN 3 1 BGN 8 KANTIN 2 BGN 1 2 BGN 4 Nota : Pegawai Kerjaluar/JTB perlu menghantar gambarajah ofset yang diambil 1 .

LAMPIRAN “X1” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT TOWNKG (POINT FEATURE) DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA UTARA_CAS TIMUR_CAS LAT_WGS84 LON_WGS84 KATEGORI_TOWNKG GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(100) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(30) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. .SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA UTARA_CAS TIMUR_CAS LAT_WGS84 LON_WGS84 KATEGORI_TOWNKG GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Nama kampung tersebut Koordinat point kampung tersebut dalam Unjuran GDM2000 Koordinat point kampung tersebut dalam Unjuran GDM2000 Koordinat point kampung tersebut dalam WGS84 Koordinat point kampung tersebut dalam WGS84 Kategori kampung tersebut mengikut MS Feature Code. Contohnya KCT 1 untuk Kampung Tradisional.

Contohnya daerah Gombak. Contohnya WBT 1 untuk Sungai.LAMPIRAN “X2” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT HIDROGRAFI (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) DESC NO_HIDRO DAERAH NAMA KOD_HIDRO KELUASAN KOD_UNITLUAS KATEGORI_HIDRO KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(20) VARCHAR2(2) VARCHAR2(100) VARCHAR2(10) NUMBER(18. Kod unit keluasan tersebut dalam unit meter persegi Kod data hidrografi tersebut mengikut MS Feature Code.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NO_HIDRO DAERAH NAMA KOD_HIDRO KELUASAN KOD_UNITLUAS KATEGORI_HIDRO KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC ULASAN Nama daerah di mana letaknya data hidrografi tersebut. Contohnya WBT 1 untuk Sungai.3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(10) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Kod data hidrografi tersebut mengikut MS Feature Code. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data . Contohnya Sungai Gombak. Nama data hidrografi tersebut. Keluasan data hidrografi tersebut dalam unit meter persegi.

Contohnya 25A. 49 Nombor UPI bangunan tersebut Bilangan tingkat bangunan tersebut Ketinggian bangunan tersebut dalam unit meter Kod kategori bangunan tersebut mengikut MS KOD_KEGUNAANBANGUNAN Feature Code.LAMPIRAN “X3” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT BANGUNAN (POLYGON FEATURE) DESC BANGUNANNO BLOKNO BLOK_UPI BIL_TINGKAT TINGGI KOD_KEGUNAANBANGUNAN NAMALAINBANGUNAN KOD_JENISBLOK TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(9) VARCHAR2(49) NUMBER(10) NUMBER(18. Contohnya 25A. Contohnya Menara NAMALAINBANGUNAN Kenanga. 49 Nombor bangunan tersebut. KOD_JENISBLOK Kod jenis blok bangunan tersebut Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam TARIKH_KEMASKINI pangkalan data MI_PRINX GEOLOC . M1.3) VARCHAR2(10) VARCHAR2(50) VARCHAR2(10) DATE NUMBER(11) MDSYS. M1.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC BANGUNANNO BLOKNO BLOK_UPI BIL_TINGKAT TINGGI TYPE Nombor bangunan tersebut. Contohnya BA0010 untuk Bangunan Residen Nama bangunan tersebut.