KANDUNGAN

PERKARA 1. 2. 3. TUJUAN LATAR BELAKANG AM DAN PENTADBIRAN 3.1 Pentadbiran Dan Pengurusan Personel 3.1.1 Maklumat –maklumat Pengurusan dan Personel 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 Maklumat Staf Jabatan Maklumat JTB Maklumat Pengguna Agensi Berkaitan Tanah

MUKA SURAT 1 1 4 4 4 4–5 5–6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 – 11 11 – 12 12 13 13 - 16

3.1.2 Keupayaan Sistem Yang Dibangunkan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5 3.2 Pengurusan Cuti Jabatan Pengurusan Kehadiran Kerjaluar Pengurusan Diari Kerjaluar Pengurusan Diari Pejabat Tuntutan Perjalanan dan Elaun Kerjaluar

Pentadbiran Dan Pengurusan Aset Ukur 3.2.1 Maklumat Aset Jabatan 3.2.2 Maklumat Aset JTB

3.3 3.4

Pengurusan Tapak Kalibrasi Pendaftaran Dan Pengurusan Fail Ukur 3.4.1 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah Jabatan,

i

Pewartaan dan Multi Purpose 3.4.2 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah JTB 3.4.3 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Strata 3.4.3.1 3.5 3.6 3.7 3.8 4. Pendaftaran Fail 16 – 18 18 18 – 19 19 – 20 20 – 22 22 – 25 25 – 26 26 26 Datum Ukuran Datum Geosentrik Malaysia (GDM2000) Sistem Unjuran Koordinat Syarat-syarat Datum 26 – 28 28 28 28 28 29 29 29 – 30 30 30 30 – 32 32 – 33 34

Imbasan Dokumen Jenis Permohonan Dan Dokumen Iringan Penyediaan Surihan Kerjaluar (SKL) Berdigit Notifikasi

AMALAN KERJALUAR 4.1 Datum 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2

Kaedah Pengukuran 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Kaedah GNSS Kaedah terabas Radiasi Persilangan Silangalikan

4.3 4.4 4.5

Cerapan Sudut dan Bearing Cerapan Jarak Penandaan Sempadan

ii

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.7 4.8 4.9

Kaedah Untuk Menanam Tanda Sempadan Baru Kaedah Penandaan Kaedah Penandaan Cadastral Reference Mark (CRM) Jenis Tanda Sempadan Untuk Penandaan

34 34 – 36 36 – 37 38 38 – 39 39 – 40 40 – 41 41 41 42 42 42 – 43 44 44 45 45 – 46 46 46 – 48 48 48 – 49 50 50 50 – 52

Rekod Cerapan Format Rekod Cerapan Huraian Tanda Sempadan, Tanda Ukur dan Nombor Stesen Pindaan Cerapan

4.10 Penghantaran Data-data Cerapan 4.11 Kaedah Pelarasan Data 4.12 Penentuan Ketepatan Kerjaluar 4.12.1 Tikaian Ukuran

4.13 Perbezaan Keluasan 4.14 Had Anjakan Koordinat 4.15 Perbandingan Nilai Koordinat Baru dan Koordinat NDCDB 4.16 Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.17 Pengecualian Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4.18 Ukuran Ofset 4.19 Kalibrasi Peralatan Ukur 4.19.1 5. Kaedah Kalibrasi Total Station dan Peralatan GNSS

AMALAN PEJABAT 5.1 Proses Semakan Kualiti 5.1.1 Pelarasan Data Cerapan Kaedah Terabas (16 ASCII)

iii

4 5. PEMBATALAN iv .2.3 5. 9.5 5.3 5.2.7 5.6 5.2 5. 8. PERKARA AM PEMAKAIAN PENAMBAHBAIKAN PELAKSANAAN 10.2 5.1.3 Pelarasan Data Cerapan Kaedah GNSS Sepenuhnya Pelarasan Data Cerapan Gabungan Kaedah GNSS dan Terabas Data Lodgement Semakan Kualiti 52 – 55 55 – 57 5.5 5.1.2.1 5.2.8 5.10 Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan (NDCDB) 6.2 57 – 58 58 58 59 – 60 60 – 62 62 – 63 63 – 65 65 66 – 67 67 – 68 68 68 – 70 70 70 – 82 82 – 83 83 83 84 84 84 Pelan Akui (PA) 5.4 Penyediaan Pelan Akui Maklumat Yang Perlu Ditunjukkan Dalam Pelan Akui Sijil Di Atas Pelan Akui JTB Pindaan Pelan Ukur 5.1.4 5. 7.5.9 Pelan Hakmilik Tanah (B1) Penyediaan Pelan Warta Penyediaan Pelan Akui Pajakan Melombong Penyediaan Pelan Multi Purpose Tandatangan Berdigit Penyerahan Dokumen ke KOMMS Atau Laman Web JUPEM2U Lapisan GIS Layer Management System (GLMS) 5.1.

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN PERKARA A B B1 B2 C C1 Carta Organisasi JUPEM Negeri Role Pengguna Laporan Kehadiran Kerjaluar Diari Kerja eTSM Cara Penomboran Fail Ukur Mengikut Negeri Maklumat Yang Perlu Dimasukkan Ke Dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur PU ASCII Keterangan Format PU ASCII Pelan Pra Hitungan ASCII Keterangan Format Pelan Pra Hitungan ASCII Borang Penghantaran Pelan Strata (Peringkat 1) Strata XML ASCII Keterangan Format Strata XML ASCII Contoh Format Strata XML Struktur Data Bagi Kawasan Berwarta Format Piawai Bagi Notifikasi Kaedah dan Prosedur Pengukuran Menggunakan GNSS Contoh Laporan RTGA C2 C3 C4 C5 D D1 D2 D3 E F G H1 v .

T.H2 Contoh Hasil Laporan Validasi Menggunakan Modul Positioning Validation Module (PVM) I1 I2 J1 J2 K K1 K2 L1 L2 M1 M2 M3 N Contoh Kaedah Radiasi Bagi Trabas Tertutup Contoh Kaedah Radiasi Bagi Trabas Terbuka Contoh Kaedah Persilangan Contoh Kaedah Silangalikan Tatacara Penentuan Azimut Dengan Cerapan Matahari Format Rekod Cerapan Matahari Format Rekod Cerapan Matahari ASCII Contoh Kaedah Tiada Tanda (T.) Contoh Kedudukan Tanda CRM Yang Sesuai JUPEM ASCII Keterangan JUPEM ASCII Contoh Fail JUPEM GNSS Maklumat Teks Di Atas Pelan Akui dan Penggunaan Istilah Serta Simbol Dalam eKadaster O P Q Q1 Q2 Q3 Q4 R1 R2 Pengendalian Tanam Pastian Panduan Mengambil Ofset Contoh Borang Ujian EDM Contoh Borang Ringkasan Hitungan Masa-Hakiki Tapak Kalibrasi Ujian EDM/GNSS Contoh Format Fail Yang Dikeluarkan Oleh eMedmas Contoh Format Fail EDM/GNSS Yang Dikeluarkan Oleh Sistem Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Passed Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Lower Bound vi .

R3 R4 Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – Data Upper Bound Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – ERROR Could Not Compute Approximate Coordinates R5 Hasil Laporan Pelarasan Kuasa Dua Terkecil – The Solution Did Not Converge R6 Senarai Semakan Kualiti S1 S2 S3 S4 T1 T2 U V W X1 X2 X3 Contoh Format PA JUPEM Landscape Contoh Format PA JUPEM Portrait Contoh Format PA JTB Landscape Contoh Format PA JTB Portrait Contoh Format Draf Pelan Warta (DW) Contoh Format Pelan Warta (PW) Struktur Data Bagi Sempadan Pentadbiran Struktur Data Bagi Maklumat Jalan Contoh Cara Mengambil Ofset Beserta String Line Struktur Data Bagi Maklumat TownKg Struktur Data Bagi Maklumat Hidrografi Struktur Data Bagi Maklumat Bangunan vii .

3 ( 39 ) 9 Disember 2009 Semua Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri PEKELILING KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN BILANGAN 6 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN AMALAN KERJA UKUR KADASTER DALAM PERSEKITARAN eKADASTER 1.1 eKadaster merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi ICT. 2.Rujukan Kami: Tarikh: JUPEM 18/7/2. GIS dan ukur masa kini bertujuan untuk mempercepat dan memantapkan lagi sistem penyampaian ukur kadaster negara melalui pengintergrasian sistem yang berkesan. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan garis panduan amalan kerjaluar dan pejabat bagi kerja ukur kadaster di dalam persekitaran eKadaster untuk digunapakai oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan Juruukur Tanah Berlesen (JTB).148 Jld. 1 .National Digital Cadastral Database) serta Pangkalan Data Ukur Strata / Stratum / Marin (PDUSSM). LATAR BELAKANG 2. Ianya melibatkan rombakan daripada proses kerja ukuran konvensional Bowditch dan Transit kepada Survey Accurate Coordinate melalui Pelarasan Ganda Dua Terkecil dan pewujudan Pangkalan Data Ukur Kadaster Berdigit Kebangsaan (NDCDB .

imej satelit. eSPID. 2. eNotification. eFee. eCRM. ePKI. eSupport .2. eKiosk. kerja JTB dan Agensi Berkaitan Tanah (ABT) hendaklah dihentikan. eTSM. SSM. 2. pemetaan.2 Sistem eKadaster dibangunkan bagi membolehkan semua data kadaster. melibatkan semua jenis integrasi dalaman dan luaran. modul-modul yang dibangunkan tersebut adalah tidak terhad kepada pembangunan modul-modul itu sahaja dan boleh berubah mengikut kesesuaian dan peredaran teknologi semasa jika berkaitan. peta utiliti dan lain-lain maklumat GIS diintegrasikan dalam satu pangkalan data dan digunakan untuk urusan perancangan pembangunan negara. melibatkan semua jenis capaian maklumat yang lebih berkesan dan efektif. DRP. ePU. CSRS. melibatkan dengan usaha untuk mempercepatkan sistem penyampaian kerajaan dan menguntungkan pelanggan / stakeholder. 2. eGLMS. Medmas dan SPPK. 2 . eQC. melibatkan semua jenis penyimpanan. namun masih mengekalkan elemen-elemen di setiap modul seperti berikut: melibatkan semua jenis ukuran hakmilik yang berkuat kuasa dari segi perundangan.4 Walau bagaimanapun.3 Antara modul-modul yang dibangunkan adalah JUPEM2U. dan melibatkan semua jenis data security. penyenggaraan dan ’back up’ data. SUM. Kerja tersebut sebaliknya hendaklah diproses bersekali dan menyeluruh menggunakan sistem eKadaster bagi memastikan hasrat untuk mempercepatkan sistem penyampaian ukur kadaster negara tercapai.5 Amalan mengasingkan kerja ukur kadaster Jabatan. SPAK. eSPEK. NDCDB. eReporting.

3 . Peraturan Ukur Kadaster 2009 (PUK 2009) telah digubal dan seterusnya dikuatkuasakan pelaksanaannya melalui Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia Bil. Carta organisasi bagi JUPEM Negeri di bawah persekitaran eKadaster adalah seperti di Lampiran “A”. semakan dan penyediaan lukisan pelan kepada metodologi terkini.9 Oleh yang demikian. dokumen tersebut cuma memperuntukkan peraturan mengenai pengendalian kerja ukur yang baru dalam bentuk yang umum sahaja. hitungan.8 Sehubungan dengan itu. Perubahan ini telah membawa kesan kepada pemakaian Peraturan Ukur Kadaster 2002 (PUK 2002) dan garis panduan sedia ada yang mana peruntukanperuntukan dalam dokumen tersebut tidak lagi dapat memenuhi keperluan amalan ukur kadaster semasa. Walau bagaimanapun.6 Bagi membolehkan perlaksanaan kerja dalam persekitaran eKadaster dapat dilakukan sepenuhnya. Perkembangan teknologi perkomputeran dan ICT masa kini juga telah mengubah kerja-kerja cerapan di padang. JTB dan ABT dalam melaksanakan kerja-kerja ukuran kadaster pada masa kini selaras dengan keupayaan sistem sedia ada yang digunakan oleh JUPEM.2. 5/2009.7 Ukur kadaster telah mengalami perubahan dalam era kecanggihan teknologi dengan penggunaan peralatan ukur seperti Total Station dan Global Navigation Satellite System (GNSS) bagi menentukan kedudukan persempadanan dan tanda kawalan. satu garis panduan baru yang menetapkan prosedur ukur kadaster yang lebih terperinci dalam persekitaran eKadaster perlu disediakan untuk diterimapakai oleh JUPEM. 2. 2. 2. satu penyusunan semula organisasi perlu dilakukan supaya proses integrasi modul dapat dibuat dan integriti serta kredibiliti data ukuran terjamin.

4 . Setelah di dalam modul yang pendaftaran personel disediakan.3.1.1 Pentadbiran Dan Pengurusan Personel 3. Unit dan Pentadbiran mengemaskini bertanggungjawab carta organisasi membuat pendaftaran kemasukan staf baru JUPEM Negeri. barulah dilakukan pelaksanaan kerja di dalam persekitaran eKadaster boleh dilaksanakan. ii. cuti tahunan dan pergerakan staf. Unit Pentadbiran JUPEM dalam Negeri bertanggungjawab memasukkan serta mengemaskini data bagi gaji hakiki. Juruukur Daerah (JUD) bertanggungjawab mendaftar pekerja awam baru. AM DAN PENTADBIRAN 3.1.1. Manakala di peringkat Pejabat Ukur Daerah (PUD).1 Maklumat Staf Jabatan i.1 Maklumat . Berikut adalah beberapa langkah yang perlu di ambil sebelum meneruskan kerja dalam persekitaran eKadaster ini iaitu: 3.maklumat Pengurusan dan Personel Maklumat-maklumat personel bagi staf Jabatan dan juga Juruukur Tanah Berlesen (JTB) yang akan melaksanakan kerja di dalam persekitaran eKadaster ini perlu didaftarkan ke dalam sistem yang dibangunkan. elaun.

Kod pengguna Jabatan adalah melalui Nombor Kad Pengenalan dan kata laluan sistem. perkhidmatan. ii. keluarga dan kenderaan ke dalam sistem yang dibangunkan. Data-data Pejabat akan JUPEM dikemaskini dan secara ‘incremental update’ kepada server di Ibu kemudiannya disalurkan kepada server di JUPEM Negeri. Jika pengguna terlupa kata laluan. Pendaftaran maklumat JTB dan Pembantu Kerjaluar pangkalan akan data dikemaskini berdasarkan ke dalam maklumat daripada eLJT. Pengguna adalah bertanggungjawab memasukkan maklumat personel.iii. Pegawai Teknologi Maklumat berkeupayaan menjana semula kata laluan piawai untuk pengguna berkaitan.2 Maklumat JTB i. v. Di Pejabat Ukur Daerah (PUD). 5 . 3. JUD dan pegawai kerjaluar bertanggungjawab mengemaskini maklumat bagi pengurusan kumpulan kerja. Pengguna mampu menukar kod kata laluan dan penting untuk merahsiakan kata laluan bagi tujuan keselamatan.1.1. iv. vi. alamat.

Maklumat-maklumat yang perlu direkodkan dalam Pangkalan Data Personel adalah seperti berikut. Jika pengguna terlupa kata laluan. 6 . v. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) iv.Bahagian Kadaster bertanggungjawab menyelia maklumat ini. iii. Nama Nombor Kad Pengenalan Nama dan Alamat Firma Nombor Telefon Nombor LJT Email Nama Pembantu Kerjaluar Nombor Kad Pengenalan Pembantu Kerjaluar Tarikh Pendaftaran dan Tarikh Tamat Nombor Kad sistem. sistem akan menjana semula kata laluan melalui peringatan ke email pengguna berkaitan. untuk tujuan Kod pengguna JTB adalah Pengenalan kod kata dan laluan kata kata dan laluan laluan penting bagi JTB/Pembantu Kerjaluar mampu menukar merahsiakan keselamatan.

1.3. 3. sistem akan menjana semula kata laluan melalui peringatan ke email pengguna berkaitan.3 Maklumat Pengguna Agensi Berkaitan Tanah Mana-mana agensi berkaitan tanah yang hendak menggunakan sistem perlulah membuat permohonan rasmi kepada JUPEM. Pengguna mampu menukar kod kata laluan dan perlu merahsiakan kata laluan bagi tujuan keselamatan.1. 7 . Role setiap pengguna adalah seperti di Lampiran “B”. Kod Nama Pegawai Nombor Kad Pengenalan Nama dan Alamat Pejabat Nombor Telefon Pejabat Jawatan Email Pegawai pengguna dan adalah kata Nombor laluan Kad Pengenalan sistem.2 Keupayaan Sistem Yang Dibangunkan Semua sistem boleh diakses secara dalam talian. i. Maklumat-maklumat pengguna luar yang perlu disertakan bersama permohonan untuk didaftarkan oleh Unit Pentadbiran JUPEM Negeri adalah seperti berikut.1. iii. Jika pengguna terlupa kata laluan. oleh yang demikian ianya tertakluk kepada role pengguna dalam sistem. (a) (b) (c) (d) (e) (f) ii.

semua personel dimestikan menggunakan sistem ini. ii.crd hendaklah dimuat naik secara dalam talian ke pangkalan data pengurusan kehadiran. Contoh Borang Kehadiran adalah seperti di Lampiran “B1”. 3. Fail *. Contoh Diari Kerjaluar adalah seperti di Lampiran “B2”.1 Pengurusan Cuti Jabatan Permohonan. pengesahan dan kelulusan cuti boleh dilakukan secara dalam talian. Borang Kehadiran Pasukan Kerjaluar perlu diulas dan disahkan oleh JUD secara dalam talian. ii. Kehadiran pasukan kerjaluar hendaklah direkodkan melalui fail *. Diari pasukan kerjaluar hendaklah direkodkan melalui fail *. Diari Pasukan Kerjaluar perlu diulas dan disahkan oleh JUD dan PUPN secara dalam talian.1. 8 .dry hendaklah dimuat naik secara dalam talian ke pangkalan data pengurusan diari. Oleh itu.2.3 Pengurusan Diari Kerjaluar i.dry mengikut fail kerja setiap hari.1.3.2. 3.2 Pengurusan Kehadiran Kerjaluar i. Fail *.1.crd mengikut fail kerja setiap hari.2.

1 Maklumat Aset Jabatan i. Pembangunan sistem ini membolehkan proses pemantauan. kawalan dan penyelenggaraan semua peralatan aset di bawah kedudukan individu dan cawangan dilaksanakan secara berkesan. perlulah didaftarkan supaya kerja-kerja di dalam persekitaran eKadaster boleh dilaksanakan. ii. ii. 3. 3.5 Tuntutan Perjalanan dan Elaun Kerjaluar i.2.1.3. Diari perlu diulas dan disahkan oleh Ketua Cawangan dan Timbalan Pengarah Ukur.2 Pentadbiran Dan Pengurusan Aset Ukur Pengurusan aset melibatkan semua aset perolehan Jabatan dan JTB.1. diari dan kehadiran.2.2.4 Pengurusan Diari Pejabat i. Maklumat tuntutan setiap pasukan kerjaluar akan disimpan dalam pangkalan data personel masing-masing. 9 . Tuntutan perjalanan dan elaun kerjaluar bagi setiap ahli pasukan ukur boleh dijanakan hasil gabungan antara cuti. 3. Setiap personel di peringkat pemproses perlu mengemaskini diari setiap hari secara dalam talian.

Pegawai aset adalah bertanggungjawab mendaftarkan semua aset Jabatan. Maklumat yang perlu didaftarkan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Nombor Siri Pendaftaran Nombor Siri Pembuat Jenis dan Kos Aset Tarikh Perolehan Daftar serta Status Aset Lokasi Penempatan Aset Tarikh Penempatan Aset Rekod Penyelenggaraan Aset aset di peringkat PUD. Maklumat aset seperti alat ukur. Manakala bagi peralatan ukur di peringkat PUD perlu disahkan oleh JUD. boleh membuat iv. iii.ii. Pendaftaran aset-aset ukur ini akan membolehkan JUD dan Pegawai Kerjaluar membuat kalibrasi alat ukur yang digunakan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Kerosakan aset boleh dilaporkan secara dalam talian oleh semua personel dan aduan ini perlu disahkan oleh Pegawai Teknologi Maklumat bagi peralatan ICT. perkakasan ICT dan perisian yang digunakan bagi melaksanakan kerja perlu didaftarkan. vi. 10 . v. Sistem juga berkemampuan memberi peringatan awal mengenai status tarikh luput kalibrasi. Pegawai pendaftaran secara dalam talian.

Sistem juga berkemampuan memberi peringatan awal mengenai status tarikh luput kalibrasi.2 Maklumat Aset JTB i. Pengesahan dan kelulusan bagi data-data kalibrasi alat ukur akan diluluskan oleh JUD di JUPEM Negeri mengikut ditetapkan Kalibrasi. Pangkalan Data Kalibrasi akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM dan kemudiannya dimuat turunkan ke seluruh Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri. viii. Maklumat yang perlu didaftarkan adalah seperti berikut: (a) (b) ii.vii. Pengesahan dan kelulusan bagi data-data kalibrasi alat ukur akan diluluskan oleh JUD di JUPEM Negeri mengikut lokasi tapak cerapan kalibrasi bagi mengeluarkan sijil kalibrasi berdigit (*. Peralatan ukur hendaklah didaftarkan oleh JTB secara dalam talian.edm dan *. lokasi dan tapak disimpan cerapan dalam kalibrasi Pangkalan bagi Data mengeluarkan sijil kalibrasi berdigit dalam tempoh yang 11 . 3. Nombor Siri Pendaftaran Nombor Siri Pembuat Pendaftaran aset-aset ukur ini nanti akan membolehkan JTB dan Pembantu Kerjaluar membuat kalibrasi alat ukur yang digunakan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.gnss) dalam tempoh yang ditetapkan dan disimpan dalam Pangkalan Data Kalibrasi.2. iiii.

gnss) dari portal JUPEM Negeri untuk melaksanakan kalibrasi peralatan ukur .med dan *. Sistem akan memberi notis kepada PUPN setiap kali ada perubahan sijil kalibrasi tapak di bawah seliaannya. vi. Data berdigit (*. tapak kalibrasi perlu dikalibrasikan dua tahun sekali menggunakan alat yang diiktiraf sebagai piawaian oleh pihak SIRIM. Jarak antara pilar yang telah dikalibrasi adalah merupakan jarak piawaian kepada kalibrasi alat EDM/GNSS. v. Pengguna Jabatan / JTB / ABT boleh memuat turunkan (*. Bahagian Kadaster bertanggungjawab dalam menjalankan cerapan jarak antara pilar dan memprosesnya sehingga membolehkan sijil piawaian dijana. Pangkalan Data Kalibrasi akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM dan kemudiannya dimuat turunkan ke seluruh Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri. 3.iv. 12 .med dan *. Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM akan dimuat turunkan kepada Pangkalan Data Kalibrasi JUPEM Negeri. i. iv. Sijil piawaian perlu disahkan dan ditandatangani oleh Pengarah Ukur Bahagian Kadaster. iii.3 Pengurusan Tapak Kalibrasi Bagi memastikan kalibrasi peralatan ukur dapat dilaksanakan dengan baik dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. ii.pdf) akan dimuat naik ke Pangkalan Data Kalibrasi Ibu Pejabat JUPEM.gnss) dan (*.

Sistem pendaftaran boleh menerima Permohonan Ukur secara hardcopy ataupun Permohonan Ukur berdigit iii. Hakmilik Strata. (a) . 3. Permohonan Ukur secara hardcopy . Pewartaan dan Multi Purpose i.4 Pendaftaran Dan Pengurusan Fail Ukur Setiap Permohonan Ukur (PU) yang diterima perlu didaftarkan ke dalam sistem mengikut kategori seperti Ukuran Hakmilik Tanah. ii. Tindakan pendaftaran fail bermula apabila Permohonan Ukur Hakmilik Tanah (PU). Ini akan membolehkan fail-fail tersebut diselia dan dipantau pergerakannya. Pewartaan dan Multi Purpose. Sistem pendaftaran ini juga berkemampuan untuk memaparkan data spatial pendaftaran dan pergerakan fail. Permohonan Ukur Warta (PUW) dan Permohonan Ukur Multi Purpose (PUMP) diterima dari Pejabat Tanah atau Agensi .Agensi Berkaitan Tanah (ABT).1 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah Jabatan.4. Contoh adalah seperti di Lampiran “C”. Data-data ini disimpan ke dalam Pangkalan Data Pendaftaran Ukur. Pengarah Ukur (TPU) membuat pengesahan dan mendaftarkan fail kerja yang PU yang diterima perlu disemak dan diimbas sebelum fail kerja dibuka 13 .3. (b) Timbalan dibuka.

Permohonan Ukur Berdigit. (d) dan (e) boleh diakses oleh Cawangan Pewartaan dan Multi Purpose bagi tujuan penyediaan Pelan Warta (PW) dan Pelan Multi Purpose (PM).pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan. iv.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. (e) Semua dokumen hendaklah diimbas mengikut permohonan ukur yang berkaitan seperti para 3. Maklumat yang perlu dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur ialah seperti di Lampiran “C1”. (d) Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari PU. *.pud – berkaitan dengan maklumat 14 • • • . *. (a) PU berdigit yang diterima dari Pejabat Tanah dalam bentuk berdigit (PU ASCII) di mana mengandungi tiga fail PU ASCII.(c) Sistem akan menjana nombor fail ukur secara automatik.6 dan disimpan dalam Pangkalan Data Pengurusan Dokumen merujuk kepada nombor fail kerja yang didaftarkan. (f) Semua maklumat di para (c). sistem akan menjana nombor lot berdasarkan jumlah nombor PT atau parcel. *.

pud dan *. Di antara lampiran tersebut adalah: Surat Kelulusan.pud adalah seperti di Lampiran format “C2” manakala seperti di keterangan adalah Lampiran “C3”. (b) Di samping PU ASCII yang diterima. TPU akan meluluskan pengeluaran nombor lot bagi setiap fail ukur. 15 .sokongan seperti jenis guna tanah. lampiranlampiran yang berkaitan dengan permohonan tanah akan disertakan bersama dengan fail PU berdigit.TIF Sijil Pengecualian Bayaran.pub dan *. nama dan alamat pemohon dll. v. (d) Maklumat daripada *. Jika perlu pengurangan dan penambahan nombor lot. fail baru perlu didaftarkan.pul.pub akan dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Daftar Fail Ukur. *.TIF Pelbagai berkaitan (c) dokumen-dokumen yang dengan permohonan tanah. • • • • Semua dokumen dan Permohonan Ukur Berdigit hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh PTG/PTD. Contoh format *.TIF Surat Pejabat Tanah. *. Penambahan atau pengurangan nombor lot adalah tidak dibenarkan selepas fail tersebut didaftarkan.pul.

3. *.vi.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat seperti di para 5. vii.pud – berkaitan dengan maklumat sokongan seperti jenis guna 16 • • • . Penyediaan Pelan Pra Hitungan hendaklah mengambilkira perkara berikut: (a) Bagi kawasan yang telah mempunyai NDCDB sepenuhnya JTB hanya perlu menghantar fail-fail berikut: *. Tindakan pendaftaran fail bermula apabila Pelan Pra Hitungan diterima untuk permohonan nombor lot. Sekiranya PU Warta dan Multi Purpose disertakan bersama 16 ASCII (telah diukur). ii. proses seterusnya sama seperti di para 3. maka penghantaran perlulah dibuat melalui sistem dan proses semakan kualiti akan dibuat oleh pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.4.1. *.2 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Tanah JTB i. Sistem pendaftaran ini berkemampuan untuk memaparkan data spatial pendaftaran dan pergerakan fail.pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan.7 (Penyediaan Surihan Kerja Luar (SKL) Berdigit). Bagi PU Warta dan Multi Purpose yang melibatkan pengukuran.

dan *. Pelan Pra Hitungan kepada disediakan berdasarkan koordinat GDM2000 beserta maklumat tanda-tanda CRM yang sesuai.pul – berkaitan dengan maklumat parcel seperti keluasan.crm – berkaitan dengan maklumat fail dan lokasi *.pud. *. nama dan alamat pemohon dll.pud – berkaitan dengan maklumat sokongan seperti jenis guna tanah.tanah. Contoh format dan keterangan format bagi *. *.pub – berkaitan dengan maklumat garisan sempadan.pot – berkaitan maklumat koordinat GNSS iii. *. JTB boleh menghantar Pelan Pra Hitungan secara dalam talian atau melalui kaunter-kaunter di JUPEM Negeri. nama dan alamat pemohon dll. 17 • • • • • .pub. (b) Bagi Pelan Pra Hitungan yang disediakan tanpa menggunakan hendaklah NDCDB.pot adalah seperti di Lampiran “C4” dan Lampiran “C5”. iv. Maklumat Pelan Pra Hitungan hendaklah mengandungi fail Pelan Pra Hitungan ASCII seperti berikut: *.pul. *.crm. *. *.

Untuk keperluan penukaran ini.3. ii.4.1 Pendaftaran Fail i. Kaedah pendaftaran fail adalah sama seperti pendaftaran bagi ukuran hakmilik tanah. Sebelum permohonan hakmilik strata dikemukakan lot yang terlibat perlu diukur semula bagi memastikan tanda-tanda sempadan adalah berada di dalam lot dan berkeadaan baik. 3. Seksyen Geodesi Ibu Pejabat koordinat JUPEM ada menyediakan perkhidmatan parameterpenukaran terus dari koordinat Cassini negeri kepada GDM2000 dan membekalkan parameter yang diperlukan dalam proses penukaran. 3/2009.4.v. Pelan Pra Hitungan dalam persekitaran Cassini Negeri hendaklah diproses semula supaya memenuhi ketepatan NDCDB. Kaedah penukarannya bolehlah dirujuk kepada Pekeliling KPUP Bil. strata Semasa kepada mengemukakan permohonan 18 .3 Pendaftaran Fail Ukur Hakmilik Strata Sebelum bangunan mengemukakan adalah permohonan pecah bahagi menjadi tanggungjawab PUPN atau JTB memastikan bahawa tidak berlaku sebarang percanggahan di antara pelan strata XML yang disediakan dengan pelan yang terkandung di dalam dokumen perjanjian jual-beli antara pemaju atau vendor dengan pembeli atau pemilik petak. 3. JTB hendaklah menghantar permohonan bagi pecah bahagi bangunan kepada PTG/ PTD dan JUPEM secara serentak. vi.

3. v. Format XML bagi kerja strata adalah seperti di Lampiran “D1”. Jabatan hanya menerima dokumen yang diimbas dalam bentuk format hitam & putih sahaja. Surat akuan penerimaan permohonan daripada PTD/ PTG perlu disertakan bagi membolehkan JUPEM Negeri membuka fail sementara dan menjalankan perlu semakan awal terlebih dahulu berdasarkan kepada XML yang disertakan tanpa menunggu Contoh JUPEM permohonan Negeri asal daripada fail strata di seperti PTD/ PTG. ke dalam Sistem Pangkalan boleh Data Pengurusan carian dan membuat menguruskan dokumen berdasarkan rujukan kepada nombor fail ukur. Ini bertujuan untuk 19 . iii. JTB boleh menghantar Pelan Strata XML secara dalam talian atau melalui kaunter-kaunter di JUPEM Negeri. Proses imbasan dokumen ini berfungsi untuk menyimpan dokumen Dokumen. Contoh data XML adalah seperti di Lampiran “D3” iv. JTB dikehendaki mengemukakan XML tersebut berserta dokumen-dokumen lain dengan menggunakan Lampiran “D”. mengikut penomboran adalah Lampiran “C”. Manakala keterangan format XML adalah seperti di Lampiran “D2”.5 Imbasan Dokumen i.PTD/ PTG. ii.

mengawal saiz data yang akan disimpan dalam pangkalan data. 20 . Pelan PU. i. Permohonan Ukur Pemberimilikan. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Surat Pejabat Tanah. terdapat beberapa jenis permohonan dan dokumen iringan yang disertakan dan disemak iaitu. Permohonan Ukur (PU). Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). Bayaran ukur / resit atau borang senarai pemohon. Dokumen-dokumen yang diimbas ini perlu dikategorikan mengikut kategori seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Pelan PU PU Resit Senarai Nama Pemohon Sijil Pengecualian Bayaran Ukur Surat JUPEM Surat Kelulusan Surat Pejabat Tanah 3.6 Jenis Permohonan Dan Dokumen Iringan Berdasarkan PU yang diterima. Surat Kelulusan MMKN atau salinan Hakmilik Sementara ( QT ). Senarai nama pemohon. iii. Penggunaan pelbagai jenama scanner dibolehkan selagi imej yang diimbas jelas dan sekurangkurangnya mempunyai resolusi 300dpi (dot per inch).

Surat Kelulusan MB/ MMKN. Borang ‘K’. Sijil Pengecualian Bayaran Ukur. Permohonan Ukur (PU). iii. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Surat Pejabat Tanah. Permohonan Ukur Pecah Sempadan / Pecah Bahagian / Cantuman Lot: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Surat Pejabat Tanah.ii. Permohonan Ukur (PU). (a) (b) (c) (d) (e) (f) Surat Pejabat Tanah. iv. Senarai tanah yang di ambil yang perlu diukur. Permohonan Ukur Untuk Pewartaan ( Sek. 62 KTN ). Pelan PU. Surat Kelulusan MB. Warta Pengambilan. Borang 9A/ 9B/ 9C Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). 21 . Permohonan Ukur (PU). Pelan PU. Permohonan Ukur Pengambilan Balik Tanah. Surat Kelulusan PTD/ PTG/ MMKN. Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). Pelan PU. Sijil Pengecualian Bayaran Ukur.

(a) Penyediaan SKL adalah berdasarkan kepada NDCDB. Lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada). poligon akan dibentuk dan pepenjuru setiap poligon akan membentuk tanda sempadan. lapisan PUQT dan lapisan CRM dalam Cassini-Soldner GDM2000. 22 . Pelan cadangan Pewartaan. Kelulusan dari Pihak Berkuasa Negeri (jika ada). PU Hardcopy dari Pejabat Tanah. Permohonan Ukur ( Pewartaan di bawah Akta lain selain KTN). (a) (b) (c) (d) Surat dari Agensi. Sekurang-kurangnya empat titik kawalan diperlukan untuk membuat pendaftaran imej raster bagi tujuan tindihan dengan NDCDB atau lapisan PUQT. (b) (c) Imej PU digunakan untuk membantu penyediaan SKL. 3. (d) Nilai bearing dan jarak diperolehi dengan menggunakan dua kaedah iaitu Keyboard entry .v. Selisihan piksel yang dibenarkan tidak melebihi 5 piksel. Kaedah ini dinamakan featurization.7 Penyediaan Surihan Kerjaluar (SKL) Berdigit Penyediaan Surihan Kerjaluar Berdigit bagi Cawangan Kerjaluar terbahagi kepada dua cara iaitu: i. atau Pendigitan Garisan • • (e) Hasil dari para (d).

perkara-perkara berikut hendaklah diberikan perhatian: Rizab jalan dan parit hendaklah selari kecuali bagi kerja pengambilan. (i) Sewaktu penyediaan SKL. (g) Lapisan NDCDB. • SKL yang dihasilkan hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut: *.skl • • • (k) SKL yang telah siap hendaklah dimajukan kepada Ketua Cawangan sebelum dimajukan kepada TPU untuk kelulusan.(f) Nombor lot perlu dipadankan dengan Unit Parcel Identifier (UPI) yang didaftarkan semasa proses pendaftaran fail.job *. menjadi tanggungjawab pemproses untuk minit dalam sistem bagi menarik perhatian Ketua Cawangan dan TPU. 23 . lapisan PUQT dan lapisan CRM di sekeliling SKL yang dijana perlu diekstrak dalam radius sekurang-kurangnya kerjaluar. 1 km untuk tujuan kegunaan (h) Perbezaan keluasan lot-lot SKL dengan kelulusan PU yang dijana hendaklah mematuhi Peraturan 38(4). Jika sebaliknya. PUK 2009. • (j) Sekan hendaklah dikira terlebih dahulu.skb *.

kemudiannya akan ditindihkan dengan lapisan NDCDB untuk tujuan semakan. (e) Perbezaan keluasan lot-lot SKL dengan kelulusan PU yang dijana hendaklah mematuhi Peraturan 38(4). PU Berdigit dari Pejabat Tanah. ii. perkara-perkara berikut hendaklah diberikan perhatian: Rizab jalan dan parit hendaklah selari kecuali bagi kerja pengambilan.(l) Sistem secara automatik akan update lapisan SKL kepada lapisan PUQT. • 24 . menjadi tanggungjawab pemproses untuk minit dalam sistem bagi menarik perhatian Ketua Cawangan dan TPU. Jika sebaliknya. lapisan GLMS dan lapisan CRM di sekeliling SKL yang dijana perlu diekstrak dalam radius sekurang-kurangnya 1 km untuk tujuan kegunaan kerja luar. (c) Nombor lot perlu dipadankan dengan UPI yang didaftarkan semasa proses pendaftaran fail. (a) Sistem akan mengimpot ASCII dan menjana grafik. • Sekan hendaklah dikira terlebih dahulu. (b) Proses featurization hendaklah dilakukan semula apabila berlaku pertindihan sempadan. PUK 2009. (f) Sewaktu penyediaan SKL. (d) Lapisan NDCDB.

(g) SKL yang dihasilkan hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut: *. i.8 Notifikasi Satu notifikasi berhubung status kerja akan dihantar sama ada melalui email ataupun sistem pesanan ringkas (sms) kepada kakitangan Jabatan yang terbabit. JTB dan pengguna di ABT yang didaftarkan ke dalam sistem pengurusan personel eKadaster. iii.skl • • • (h) SKL yang telah siap hendaklah dimajukan kepada Ketua Cawangan sebelum dimajukan kepada TPU untuk kelulusan.job *. Format piawai bagi notifikasi tersebut adalah seperti di Lampiran “ F “. Fail kerja bagi SKL berdigit yang disiapkan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya maklumat-maklumat seperti berikut. (i) Sistem secara automatik akan update lapisan SKL kepada lapisan PUQT. 25 . Folder NDCDB Folder PU Details Folder SKL Folder CRM Folder GLMS • • • • • 3.skb *.

Pegawai Teknologi Maklumat bertanggungjawab memastikan semua email yang dijana boleh disampaikan kepada pengguna.1 Datum 4. tanda-tanda Cadastral Reference Mark (CRM) yang ditentududukan seperti berikut: (a) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan serentak dengan kaedah MyRTKnet bagi tanda pertama dan kaedah statik bagi tanda kedua.ii. iii. Role pengguna sistem yang terlibat dengan penghantaran notis adalah seperti di Lampiran “B”. 4. Setiap ukuran kadaster hendaklah berasaskan kepada datum yang memuaskan yang terdiri daripada:i. atau (b) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan serentak dengan kaedah statik bagi kedua-dua tanda.1. AMALAN KERJALUAR 4.1 Datum Ukuran Ia adalah satu keperluan utama bagi setiap ukuran baru untuk membolehkan penentuan asas planimetri ukuran dan nilai koordinat. Penentuan koordinat tanda CRM pertama boleh melalui pasca pemprosesan Virtual Reference Station (VRS) atau seperti yang 26 .

Proses yang sama perlu diulang dalam initialisasi kedua. atau (e) sekiranya dua tanda CRM lama digunakan maka tanda-tanda tersebut hendaklah dibuktikan kedudukannya dengan tanda ketiga dengan ukuran sudut dan jarak sama ada dari CRM lama atau NDCDB berhampiran. atau (d) sekurang-kurangnya dua tanda CRM yang berjarak tidak kurang daripada 75 meter dibuat cerapan dengan kaedah MyRTKnet masa hakiki bagi kedua-dua tanda dalam dua initialisasi. atau (c) sekurang-kurangnya dua tanda CRM baru yang berjarak tidak kurang daripada 30 meter dibuat cerapan dengan kaedah MyRTKnet bagi keduadua tanda dalam satu initialisasi. atau ii.dinyatakan di Pekeliling KPUP Bil. atau iii. dua tanda ukuran dari NDCDB yang berjarak tidak kurang daripada 40 meter yang mana kedudukan asal tanda-tanda tersebut telah dibuktikan dengan ukuran terus atau terabas dan hitungan. 6 Tahun 1999. beserta dengan cerapan astronomi untuk azimut atau cerapan MyRTKnet (cerapan MyRTKnet hanya untuk membuktikan tanda sempadan berada dalam kedudukan asal seperti yang ditetapkan di para 4.15 tetapi nilai bearing dan jarak yang terhasil tidak digunapakai) . dua tanda ukuran bersebelahan dari NDCDB yang diperakui kedudukannya dan dibuktikan dengan tanda 27 .

1 (iii) hendaklah tidak melebihi 10”.2 Kaedah Pengukuran Ukuran kadaster boleh dilaksana dengan menggunakan kaedahkaedah GNSS.4 Syarat-syarat Datum Jarak garisan yang akan dijadikan sebagai datum hendaklah melebihi 30 meter dan memenuhi had anjakan yang dibenarkan seperti dinyatakan pada Peraturan 39(2). 4.3 Sistem Unjuran Koordinat Semua pengukuran di Semenanjung Malaysia mestilah menggunakan Sistem Koordinat Cassini Geosentrik manakala Sistem RSO Geosentrik digunakan bagi Wilayah Persekutuan Labuan. terabas. manakala sudut dalaman di antara dua garisan yang diperolehi mengikut prosedur 4. 4. PUK 2009. 4.2 Datum Geosentrik Malaysia (GDM2000) GDM2000 bermakna datum di mana sistem koordinatnya adalah berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2000. 28 . radiasi.ketiga dengan ukuran sudut dan jarak atau dengan terabas dan berada dalam kedudukan asal.1. 4.1.1. persilangan dan silangalikan.1. Origin bagi sistem koordinat GDM2000 adalah di pusat jisim bumi atau dengan terma lain sebagai geosentrik dan berdasarkan kepada epok terkini.

ii. i. ii. Pengukuran menggunakan GNSS hendaklah dibuat mengikut kaedah dan prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan seperti di Lampiran “G”. Kaedah tanah.4. Kutipan data menggunakan kaedah ini perlulah cerapan GNSS boleh digunakan untuk pengukuran kawalan ukur kadaster dan ukuran hakmilik menghadkan cerapan jarak tidak melebihi 300 meter berdasarkan single-leg sahaja. yang mana lebih dahulu dicapai. yang mana lebih dahulu dicapai.5 km.2. terabas hendaklah ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal bagi setiap 25 stesen terabas atau 1 km.2 Kaedah Terabas Kaedah terabas dengan mencerap bearing dan jarak bagi kedua-dua penyilang kiri dan kanan.2. Bagi kawasan luar bandar. 4. terabas hendaklah ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal bagi setiap 25 stesen terabas atau 2. 4. Bagi kawasan bandar. 29 .1 Kaedah GNSS i.3 Radiasi i.2.

Contoh gambarajah kombinasi kaedah terabas dan kaedah radiasi yang dibenarkan adalah seperti di Lampiran “I1” dan Lampiran “I2”. 30 . bearing cerapan matahari atau nilai-nilai lama dari Surihan Kerjaluar atau Pelan Pra hitungan. 4. cerapan perlu ditutup kepada stesen CRM berdekatan atau tanda-tanda lama yang disahkan di dalam kedudukan asal tidak melebihi 25 stesen atau kawalan bearing dilakukan dengan cerapan astronomi. 4. iii.4 Persilangan Cerapan bearing dan jarak hendaklah dibuat dari dua stesen terabas yang berlainan dengan satu penyilang sahaja (lihat Lampiran “J1”). Cerapan bearing dan jarak hendaklah menggunakan kedua-dua penyilang dan direkod sebagai dua cerapan berasingan.2.3.3 Cerapan Sudut dan Bearing 4.1 Setiap ukuran bolehlah bermula sama ada daripada bearing anggaran. bearing kompas prismatik.5 Silangalikan Cerapan bearing dan jarak hendaklah dibuat kepada tiga titik kawalan yang berlainan dengan satu penyilang sahaja (lihat Lampiran “J2”). Sekiranya cerapan dibuat melebihi daripada single-leg atau melebihi jarak 300 meter.ii. 4.2.

4.4. dan iii.3.3.3 Bagi kerja ukuran di kawasan-kawasan berikut hendaklah bermula dengan sekurang-kurangnya dua (2) tanda CRM serta perlu diikat kepada satu tanda lama atau satu lagi tanda CRM yang merentasi kawasan ukuran: i. 4. Jika melebihi had tersebut. Jika melebihi had tersebut. cerapan semula perlu dilakukan. cerapan semula perlu dilakukan.3.6 Perbezaan di antara bacaan penyilang kiri dan bacaan penyilang kanan hendaklah tidak melebihi 20”.7 Cerapan sudut pugak pertama pada setiap hari hendaklah dibaca di kedua-dua penyilang dan direkodkan kepada 01” terhampir. Kawasan tersebut tidak mempunyai NDCDB. 4. 31 .3. 4.3. Kawasan tersebut terdiri daripada ukuran kelas 3 atau ukuran demarkasi.3. ii.4 Cerapan bearing atau sudut mendatar bagi setiap ukuran hendaklah dibuat pada dua (2) penyilang iaitu penyilang kiri dan penyilang kanan dengan cerapan penyilang kiri didahulukan. Perbezaan di antara bacaan kedua-dua penyilang hendaklah tidak melebihi 01’. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang tidak terlibat dengan proses recoordination dan repopulation (R&R) yang telah dilakukan oleh pihak JUPEM.5 Cerapan bearing atau sudut mendatar hendaklah direkodkan kepada 01” terhampir.2 Ukuran juga bolehlah bermula dari sekurang-kurangnya dua (2) stesen CRM yang berada dalam keadaan baik serta merentasi kawasan ukuran. 4.

DFT hendaklah dibuat di atas garisan yang menyambungkan kedua-dua tanda CRM tersebut. Bagi kerja yang bermula dengan menggunakan dua (2) tanda CRM yang saling nampak. ii. Sebarang kemasukan data secara manual (key-in) adalah dilarang sama sekali.4 Cerapan Jarak 4. 4.8 Jarak garisan yang digunakan untuk membawa bearing ke hadapan hendaklah bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan alat serta boleh menjamin kejituan cerapan bearing bagi sesuatu ukuran. DFT hendaklah dijalankan setiap kali memulakan kerja baru.001 meter terhampir di mana perbezaan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 0.4.4 Differential Field Test (DFT) i.1 Cerapan jarak sempadan seboleh-bolehnya hendaklah dibuat secara terus sama ada secara mendatar atau jarak cerun.3 Cerapan jarak hendaklah menggunakan peralatan dan perisian yang membolehkannya direkod secara automatik.3.2 Cerapan jarak hendaklah dibaca pada kedua-dua penyilang dan direkodkan kepada 0. tetapi jarak muktamad mestilah merupakan jarak mendatar.4.005 meter.9 Tatacara penentuan azimut dengan menggunakan kaedah cerapan matahari adalah seperti di Lampiran “K”.4.4. 4. 32 .3. 4. 4.4. 4.

(a) DFT berada dalam had 0.010 meter.020 meter. Semakan harian hendaklah dibuat setiap hari sebelum menyambung kerja-kerja ukuran bagi memastikan alat berada dalam keadaan baik. iii. Perbezaan di antara jarak diukur berbanding cerapan hari sebelumnya hendaklah tidak melebihi 10 milimeter.iii. semakan harian hendaklah dibuat mengikut para 4. 33 . Sekiranya wujud perbezaan jarak di antara cerapan terus menggunakan Total Station berbanding hasil kiraan dua (2) tanda CRM. tindakan berikut hendaklah diambil jika. 4.4. penentuan CRM perlu dilakukan semula. Bagi alat GNSS. Had perbezaan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 0.020 meter.1 Pekeliling KPUP Bilangan 1 Tahun 2008. jarak hasil kiraan dua tanda CRM hendaklah digunapakai sebagai jarak muktamad garisan tersebut. iv. (b) DFT tidak berada dalam had. ii. alat total station tersebut perlu dibuat kalibrasi. Bagi perbezaan melebihi had 0.5 Semakan Harian i.

5. 4. iii. iii.2 Kaedah Penandaan i. Pemasangan tanda sempadan hendaklah dibuat dengan kemas di dalam tanah dan bahagian atasnya hendaklah berada pada ketinggian tidak melebihi lapan (8) sentimeter di atas permukaan tanah.5. mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Jabatan. Kaedah melalui GNSS boleh juga digunakan untuk menanam tanda sempadan baru berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar . memadai tanda-tanda sempadan 34 . persetujuan daripada Pentadbir Tanah Daerah hendaklah diperolehi terlebih dahulu. Tanda sempadan baru hendaklah ditanam seberapa hampir yang boleh dari kedudukan stesen terabas dan sewajarnya tidak melebihi 300 meter berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar . Sebarang perbezaan bentuk atau luas yang melebihi daripada had yang dibenarkan.4. ii. ii.1 Kaedah Untuk Menanam Tanda Sempadan Baru i.5 Penandaan Sempadan 4. Pemasangan tanda sempadan di atas permukaan lain hendaklah dibuat dengan jelas dan kekal. Tanda atas garisan (on-line) (a) Jika tanda sempadan baru perlu ditanam di atas garisan lama.

Jarak antara tanda sempadan (a) Tanda-tanda di atas sempadan lurus hendaklah ditanam pada sela yang tidak melebihi 300 meter 35 . iv. Tiada Tanda (T.) Jika kedudukan sempadan berada di lokasi yang tidak boleh ditandakan. persilangan sempadan-sempadan perbezaan bearing baru yang dikira berbanding nilai asal hendaklah tidak melebihi seberapa hampir kepada butiran penghalang (lihat Lampiran “L1”). (c) Had 20’’.T. (b) Bearing dan jarak antara tanda sempadan atas garisan tersebut diperolehi daripada kiraan oleh sistem. v.T.) hendaklah digunakan seperti berikut: (a) Tanda-tanda rujukan kekal hendaklah ditanam bagi membolehkan kedudukan tanda sempadan yang sebenar ditentukan. dan (b) Tanda-tanda rujukan kekal tersebut hendaklah ditanam di atas garisan yang membentuk berkenaan. kaedah Tiada Tanda (T.tersebut ditanam berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar atau koordinat asal (NDCDB).

jika tanda-tanda tersebut saling nampak atau pada sela tidak melebihi 200 meter jika tidak saling nampak. (b) Garisan-garisan sempadan mengikut lengkung hendaklah ditandakan di hujung perentas supaya jarak normal dari lengkung tersebut ke garisan perentas tidak melebihi 0. Bilangan tanda CRM hendaklah mengikut seperti mana yang dinyatakan dalam para 4. CRM ini juga hendaklah ditandakan berhampiran dengan kawasan atau lot yang hendak diukur dan penandaan kedua-dua tanda CRM ini seboleh-bolehnya merentasi lot yang hendak diukur. (b) Punca-punca yang memberi kesan gangguan kepada penerimaan gelombang satelit seperti 36 .1 (i). iv. Bagi memudahkan pasukan kerjaluar menjalankan kerja pengukuran. CRM hendaklah ditandakan terlebih dahulu sebelum pasukan kerjaluar pergi menjalankan kerja pengukuran di lapangan. Contoh kedudukan tanda CRM yang sesuai adalah seperti di Lampiran “L2”. 4.1.5.2 meter. ii. iii. Ciri-ciri lain yang perlu diberikan perhatian ketika menentukan lokasi pemilihan tanda CRM adalah:(a) Cut off angle di sekeliling kawasan tanda CRM hendaklah sekurang-kurangnya 15 º.3 Kaedah Penandaan Cadastral Reference Mark (CRM) i.

dinding.pencawang letrik. stesen radar dan stesen telekomunikasi hendaklah dielakkan. (d) Tanda CRM hendaklah dibuat di tempat yang seberapa selamat yang boleh. Nombor siri tanda CRM adalah dijana oleh sistem yang dibangunkan dan berdasarkan nombor fail ukur. Nombor Fail Ukur PUPS69_2009 ID_Stesen Nombor Siri CRM PUPSCRM69_2009_1 R0001_1[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM69_2009_2 R0001_2[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM69_2009_3 R0001_3[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPS70_2009 PUPSCRM70_2009_1 R0002_1[Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPSCRM70_2009_2 R0002_2[(Di mana R = Negeri (Perlis)] PUPS71_2009 PUPSCRM71_2009_1 R0003_1[(Di mana R = Negeri (Perlis)] 37 . Contoh nombor siri tanda CRM adalah seperti berikut . dan (e) Permukaan tanah di sekitar tanda CRM hendaklah stabil. stesen radio. v. bumbung besi dan kolam. (c) Lokasi tanda CRM hendaklah jauh ( tidak kurang daripada 50 meter ) dari bahan yang boleh menyebabkan pantulan gelombang satelit seperti bangunan tinggi.

5. maklumat tambahan dan rujukan yang dilakukan di lapangan hendaklah direkodkan dalam bentuk berdigit secara terus daripada peralatan ukur.4. maklumat kalibrasi alat ukur perlu dimuat turun daripada sistem yang dibangunkan dan diluluskan oleh pegawai bertanggungjawab di Jabatan mengikut lokasi tapak cerapan kalibrasi. Penandaan sempadan hendaklah menggunakan jenisjenis tanda sempadan yang dibenarkan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 25. nombor tanda kawalan ukur kadaster perlu dicetak pada apa sahaja tanda yang digunakan . iii. 4.6. maklumat-maklumat lain yang diperlukan oleh Jabatan. 4. 38 .6 Rekod Cerapan 4.7. nama Pegawai Ukur atau JTB. Walaupun begitu.4 Jenis Tanda Sempadan Untuk Penandaan i. Tanda CRM boleh berupa paip besi berkonkrit atau pepaku berkonkrit. data-data mengikut format yang ditetapkan seperti di para 4. PUK 2009.2 Rekod cerapan hendaklah menunjukkan:i.6. ii. ii. Tanda sempadan yang sedia ada juga boleh digunakan untuk tujuan yang disebutkan.1 Cerapan. dan iv.

ncp) traverses (*. data cerapan hendaklah ditandatangani secara berdigit sebelum dihantar 4.6.bcs) area comparison (*.bln) 4.job) lot details (*.tps) fahrasat (*.edm) topography (*.1 Format rekod cerapan bagi ukuran menggunakan alat total station adalah dalam bentuk fail JUPEM ASCII yang mengandungi fail-fail seperti berikut.bdy) old value (*.7 Format Rekod Cerapan 4.po) base line (*. 4.2 Format fail JUPEM ASCII adalah seperti di Lampiran “M1” manakala keterangan maklumat fail tersebut adalah seperti di Lampiran “M2”.3 Format rekod cerapan bagi ukuran menggunakan alat GNSS sepenuhnya adalah dalam bentuk fail JUPEM GNSS yang mengandungi fail-fail seperti berikut: 39 .cor) solar observation (*.7. field book (*.3 Bagi kerja-kerja yang dijalankan oleh JTB secara atas talian ke JUPEM.acs) deduced field data (*.fbk) corrections (*.tpo) job details (*.lot) bearing.7.sob) bearing close statement (*.coo) EDM test (*.4. distance & coordinates (*.fah) coordinates information (*.7.

7.html) eVRSCal result (*.crm) CRM Point (*. iaitu seperti di Lampiran “N”.8.jxl) RTGA result (*.dat) real time data (*.8 Huraian Tanda Sempadan.- Cadastral Reference Mark (*.dry) fahrasat (*.7.pot) checkroll (*.tpo) RINEX (*.T01 & *.4 Contoh fail JUPEM GNSS bagi ukuran menggunakan kaedah GNSS sepenuhnya adalah seperti di Lampiran “M3” 4.html) 4.3. Tanda Ukur dan Nombor Stesen 4.7.crd) diari (*.gnss) topography (*.7.5 Format rekod cerapan bagi gabungan ukuran menggunakan alat GNSS dan trabas adalah dalam bentuk fail JUPEM GNSS dan ASCII yang mengandungi fail-fail sepertimana di para 4.html) post-processing result (*.8. 4.1 dan 4.fah) gnss test (*.0xo) V-RINEX (*. 40 . 4.dc) PVM result (*.1 Hanya singkatan yang ditetapkan oleh Jabatan sahaja digunakan bagi menerangkan keadaan tanda-tanda sempadan dan tanda-tanda ukur.2 Penggunaan istilah dan simbol bagi tanda-tanda sempadan dan tanda-tanda ukur hendaklah mengikut ketetapan yang dibuat oleh Jabatan.0xo) raw (*.

4.8.3

Nombor stesen i. Angka bulat (integer) hendaklah digunakan bagi membuat penomboran stesen dan seboleh-bolehnya dinomborkan secara berturutan mengikut susunan ianya dicerap. ii. Nombor stesen hendaklah digunakan sekali sahaja bagi setiap ukuran.

4.8.4

Gambarajah Gambarajah yang lengkap bagi menggambarkan pengukuran yang dijalankan merupakan janaan data berdigit hasil pengukuran yang dijalankan.

4.9

Pindaan Cerapan Pindaan terhadap data cerapan berdigit adalah tidak dibenarkan sama sekali. Pembetulan pada data ukur berdigit jika perlu hendaklah dibuat dengan menjalankan cerapan semula yang mana cerapan baru akan menggantikan cerapan asal.

4.10

Penghantaran Data-data Cerapan 4.10.1 Penyerahan data-data cerapan hendaklah dibuat secara atas talian dan dalam bentuk fail JUPEM ASCII yang mengandungi fail-fail seperti di para 4.7.1, para 4.7.3 dan para 4.7.5. 4.10.2 JTB hendaklah menandatangani fail JUPEM ASCII secara berdigit.

41

4.11

Kaedah Pelarasan Data 4.11.1 Kaedah pelarasan data cerapan hendaklah menggunakan kaedah pelarasan kuasadua terkecil yang bertujuan untuk: (a) Menentukan ukuran. (b) Mendapatkan NDCDB. 4.11.2 Bearing terhampir. 4.11.3 Jarak muktamad hendaklah dilaras kepada 0.001 meter terhampir. 4.11.4 Keputusan sama ada untuk menerima atau menolak hasil cerapan kerjaluar dan sebab yang jelas bagi penolakan itu akan dimaklumkan kepada pegawai kerjaluar atau JTB secara atas talian. muktamad hendaklah dilaraskan kepada 01” koordinat terlaras bagi membentuk ketepatan dan kesempurnaan kerja

4.12

Penentuan Ketepatan Kerjaluar Melalui hasil output daripada pelarasan kuasadua terkecil, pegawai kerjaluar atau JTB hendaklah memastikan bahawa ketepatan kerjaluar telah dipenuhi sebelum sesuatu ukuran kadaster dimajukan kepada Pengarah Ukur dan Pemetaan (PUPN) Negeri.

4.12.1

Tikaian Ukuran i. Tikaian maksimum yang dibenarkan dalam ukuran

kadaster adalah sebagaimana berikut:

42

(a) (b)

15” √n di mana ”n” adalah bilangan stesen ; bagi ukuran GNSS tikaian yang dibenarkan untuk sesuatu garisan adalah tidak melebihi 10 mm atau ketepatan relatif yang tidak melebihi daripada (a + bL) mm di mana a = 5 mm, b = 2 ppm dan L adalah jarak garisan asas dalam kilometer; dan

(c)

tikaian bagi ukuran aras stratum hendaklah tidak lebih daripada 0.012√K meter, di mana “K” adalah jumlah jarak dalam kilometer.

ii.

Tiada apa-apa dalam Pekeliling ini yang menghalang Pengarah Ukur daripada menggunakan budibicaranya untuk menerima ukuran yang tikaiannya tidak menepati kehendak di atas dengan alasan yang munasabah.

iii.

Pemberat (Weightage) Sama ada sesuatu kerja itu boleh diterima oleh sistem juga bergantung kepada pemberat yang ditetapkan di dalam perisian pemprosesan. Pemberat yang ditetapkan adalah seperti berikut : (a) Bagi bearing, pemberat yang ditetapkan adalah 15 saat; (b) Bagi jarak, pemberat yang ditetapkan adalah 0.010 meter; dan (c) Bagi CRM held fixed, pemberat yang ditetapkan adalah 0.020 meter bagi komponen utaraan dan timuran. 43

4.13

Perbezaan Keluasan 4.13.1 Had penerimaan perbezaan keluasan yang diukur berbanding keluasan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) adalah seperti berikut: i. ii. tidak melebihi 5 % bagi luas di bawah 40 hektar; tidak melebihi 2 hektar bagi luas antara 40 hektar dan 200 hektar; dan iii. tidak melebihi 1 % bagi luas melebihi 200 hektar.

4.13.2 Prosedur yang dinyatakan pada para 4.13.1 di atas tidak terpakai dalam keadaan di mana lot yang diukur dilingkungi oleh sempadan-sempadan lama. 4.13.3 Perbezaan yang melebihi had yang dinyatakan pada para 4.13.1 di atas hendaklah dirujuk kepada PBN melalui Pentadbir Tanah oleh PUPN atau JTB, di mana berkaitan.

4.14

Had Anjakan Koordinat 4.14.1 Had anjakan vektor tanda sempadan yang dibenarkan adalah 0.050 meter bagi kawasan bandar/pekan serta pembangunan baru manakala bagi kawasan lain had anjakan vektor adalah 0.10 meter. 4.14.2 Had anjakan tiga (3) tanda lama bagi tujuan tanam pastian hendaklah separuh (1/2) daripada had maksima anjakan vektor tanda sempadan yang dibenarkan.

44

1 Tanda sempadan lama yang didapati berganjak dari kedudukan asal (melebihi had yang dibenarkan) hendaklah dibuat penandaan semula.16.3 Kaedah melalui GNSS boleh juga digunakan untuk menggantikan tanda sempadan lama berdasarkan kepada koordinat yang telah ditetapkan dalam pelan pra-hitungan atau dalam pelan surihan kerjaluar.15 Perbandingan Nilai Koordinat Baru dan Koordinat NDCDB 4.14. 4.2 Sekiranya perbezaan di antara nilai koordinat baru dan NDCDB melebihi had yang dibenarkan.16 Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4. mengikut tatacara yang dinyatakan pada para 4. maka penandaan semula tanda sempadan lama hendaklah dibuat ke atas tanda sempadan berkaitan.15. 4.16. Sekiranya didapati hilang.15.4. 4. 4.1 Perbandingan nilai koordinat baru dan NDCDB hendaklah dibuat berdasarkan dari nilai NDCDB untuk memastikan tanda sempadan lama tidak berganjak dan berada pada kedudukan asal seperti yang ditetapkan dalam para 4. ofset cerapan bagi menggantikan tanda sempadan lama hendaklah dilakukan seberapa dekat yang boleh dari kedudukan stesen terabas dan tidak melebihi jarak 300 meter berdasarkan kepada koordinat asal (NDCDB).16.16. 45 .2 Dengan menggunakan bearing dan jarak. ia hendaklah diganti dengan tanda sempadan baru.

di mana perlu. 4. manakala ii. kaedah dan opset tanam pastian adalah seperti di Lampiran “O”. tanda sempadan yang dijumpai dalam keadaan baik dianggap berkedudukan betul. maka nilai koordinat asal (NDCDB) hendaklah digunakan.1 Bagi kawasan yang mana ukuran dahulunya kelas tiga (3) dan ke bawah. kecuali jika terdapat perbezaan nilai ukuran yang ketara berbanding nilai asal. mengikut pendekatanpendekatan berikut: 46 . kedudukan tanda sempadan adalah diterima sebagai dalam kedudukan asal.16. 4. bagi kawasan yang tiada usaha.1 Ukuran ofset.17 Pengecualian Penandaan Semula Tanda Sempadan Lama 4. 4. 4.18 Ukuran Ofset 4. hendaklah dibuat untuk membolehkan butiran kekal ditunjukkan di atas Pelan Akui (PA) dan bagi menambah maklumat di dalam lapisan GIS Layer Management System (GLMS).16. sempadan boleh diterima sebagai dalam kedudukan asal berdasarkan kriteria-kriteria berikut: i.17.5 Contoh pengiraan. tanda sempadan yang dijumpai berada dalam keadaan baik di atas sempadan usaha dianggap berkedudukan betul.4.18.17. bagi kawasan yang diusahakan.2 Bagi kawasan yang mana kerja ukur dahulunya merupakan ukuran demarkasi.4 Sebarang perbezaan had anjakan yang berada di dalam toleran yang dibenarkan.

ofset terhadap butiran yang berbentuk ‘arc’ hendaklah diambil sekurang-kurangnya pada setiap jarak 2 meter agar bentuk ‘arch’ tersebut dapat diplotkan. 47 . ofset yang diambil hendaklah dinyatakan. ukuran ofset hendaklah diambil pada bahagian kiri dan kanan laluan tersebut selagi ianya melibatkan lot yang diukur. memadai dibuat pada satu (1) penyilang sahaja kepada 01’ terhampir. ukuran ofset perlu diambil cukup sekadar untuk membuktikan halangan tersebut menyebabkan posisi tiada tanda terpaksa dibuat.18.i. v. dan vi. bagi halangan yang berdekatan dengan tanda rujukan untuk posisi tiada tanda. 4. butiran-butiran kekal lain yang perlu diambil ofsetnya termasuklah sungai. tasik.2 Ukuran ofset kepada butiran semulajadi atau buatan hendaklah diambil dengan kaedah cerapan bearing dan jarak sahaja dan. bagi laluan yang sedia ada di atas tanah. untuk bangunan atau sebarang binaan kekal yang berada di dalam lot. Contoh kaedah pengukuran ofset adalah seperti di Lampiran “P”. yang iv. ii. ukuran ofset perlu diambil mengikut bentuk bangunan atau struktur binaan kekal berkenaan. laluan sistem pengangkutan atau laluan talian hantaran elektrik dan menara yang terdapat berhampiran dengan garisan ukuran. iii.

iv. sistem yang telah dibangunkan untuk tujuan validasi data dan seterusnya 48 . data-data cerapan hendaklah dimasukkan ke dalam sistem melalui key board entry untuk validasi data dan kelulusan. iii. Data-data berdigit bagi jarak piawai pillar (*.edm dan *.4. Bagi kalibrasi yang dibuat secara manual pula.1 Kaedah Kalibrasi Total Station dan Peralatan GNSS i.19. 4.gnss) dan sijil jarak piawai pillar (*. peralatan-peralatan tersebut perlu dilakukan kalibrasi sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali untuk alat total station atau EDM dan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali bagi alat GNSS.3 Moss Genio Code bagi ofset butiran tersebut hendaklah mengikut Malaysian Standard Geographic Information / Geomatic.pdf) hendaklah dimuat turun secara dalam talian (on-line) daripada sistem yang telah dibangunkan. MS 1759 : 2004 (Feature and attribute codes).19 Kalibrasi Peralatan Ukur Bagi memastikan peralatan yang digunakan untuk mencerap jarak dan mendapatkan koordinat relatif di atas permukaan bumi berada dalam keadaan baik.med dan *. Fail kalibrasi yang dihasilkan secara berdigit dilapangan hendaklah dimuat naik ke dalam kelulusan.gnss) yang telah diluluskan dan hendaklah dimuat turun dan seterusnya disertakan bersama-sama fail ASCII yang lain semasa membuat penghantaran kerja. Sistem akan mengeluarkan sijil kalibrasi (*. 4.18. ii.

49 .gnss yang dikeluarkan oleh sistem adalah seperti berikut : JE_2009_01_01 di mana. Format fail EDM / GNSS yang dikeluarkan oleh sistem bagi setiap JUPEM Negeri adalah seperti di Lampiran “Q4”.edm dan *. J E 2009 01 01 Negeri Tapak EDM (G-Tapak GNSS) Tahun ID Tapak Nombor Siri Sijil EDM vi. Senarai tapak-tapak kalibrasi bagi menguji peralatan yang digunakan untuk ukuran menggunakan alat total station atau EDM dan GNSS adalah seperti di Lampiran “Q2” manakala contoh format fail yang dikeluarkan oleh eMedmas Ibu Pejabat JUPEM adalah seperti di Lampiran “Q3”.v. Format fail berdigit *. vii. viii. Contoh borang hasil ujian peralatan EDM adalah seperti di Lampiran “Q” manakala borang ringkasan hitungan masa-hakiki bagi peralatan GNSS adalah seperti di Lampiran “Q1”.

tpo) job details (*.fah) EDM test (*. Walau field book (*.1 Pelarasan Data Cerapan Kaedah Trabas (16 ASCII) i.cor) bearing close statement (*.fbk) coordinates information (*.5.1 Proses Semakan Kualiti 5.tps) solar observation (*.edm) topography (*. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut.bcs) area comparison (*.1. ii. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian.sob) (Jika ada) bagaimanapun.acs) deduced field data (*.ncp) fahrasat (*. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM. AMALAN PEJABAT 5.lot) - 50 .coo) traverses (*. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: corrections (*.job) lot details (*.

bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem. 51 .tps. bearing. (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *. hanya dua fixed point sahaja diperlukan. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum. iv. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan. Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000).po) base line (*.iii. Kriteria Pelarasan (a) Cerapan bearing dan jarak mendatar akan digunakan untuk tujuan pelarasan.bdy) old value (*. v. (b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0. (c) Koordinat permulaan hendaklah diambil daripada koordinat-koordinat NDCDB atau nilai CRM yang dicerap.001 meter terhampir. distance & coordinates (*.

lst) Error file (*. perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat NDCDB.(d) Bagi menggunakan koordinat GNSS.lst) Lampiran “R1” / Lampiran “R2” Lampiran “R3” Lampiran “R4” dan Lampiran “R5” LAMPIRAN 5. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti laporan berikut: HASIL PELARASAN KUASADUA TERKECIL STATUS FAIL HASIL LAPORAN Data Passed / Lower Bound Data Upper Bound Data Failed Listing file (*.2 Pelarasan Data Cerapan Kaedah GNSS Sepenuhnya i.1.err) Listing file (*. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian. 52 . vi. vii.

field book (*.tps) bagaimanapun.ii. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *.bdy) old value (*.po) base line (*.fah) traverses (*. 53 . dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data Walau hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: iii.sob) (Jika ada) corrections (*. Cadastral Reference Mark (*. distance & coordinates (*.cor) bearing close statement (*.edm) topography (*.coo) solar observation (*.job) lot details (*.lot) bearing.acs) deduced field data (*.ncp) EDM test (*.bcs) area comparison (*.crd) dairy (*.crm) CRM Point (*. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut.tps.pot) checkroll (*.dry) fahrasat (*.bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem.fbk) coordinates information (*.tpo) job details (*.

54 .1.001 meter terhampir. Kriteria Pelarasan (a) Koordinat GNSS akan digunakan untuk tujuan pelarasan. Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000). (b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0.1 (d) Bagi menggunakan koordinat GNSS. v. (b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum. hanya dua fixed point sahaja diperlukan.iv. (c) Koordinat cerapan permulaan hendaklah dibuat atas tanda CRM atau mana-mana tanda NDCDB yang telah diperakui kedudukannya bagi memenuhi amalan kerjaluar merujuk para 4. perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan.

ii.1.sob) (Jika ada) bagaimanapun.dry) fahrasat (*.tps) solar observation (*. menggunakan Sistem Pemprosesan Berpusat yang telah ditetapkan secara atas talian. Fail berdigit mandatori yang diperlukan oleh sistem bagi tujuan pelarasan data cerapan adalah seperti berikut.3 Pelarasan Data Cerapan Gabungan Kaedah GNSS dan Terabas i. 5. Cadastral Reference Mark (*.fbk) coordinates information (*. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti para 5.pot) checkroll (*. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat GNSS.vi. vii. dimajukan fail-fail bersekali berdigit bagi yang tujuan lain data Walau hendaklah lodgement meskipun terdapat fail yang tiada kandungan data (NULL) iaitu: 55 .coo) traverses (*.1 (vii).crm) CRM Point (*.crd) dairy (*. Proses pelarasan data cerapan hanya dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar dengan JUPEM.fah) field book (*.1.

(b) Bagi pelarasan Kekangan Minimum.cor) bearing close statement (*. iv. Kriteria Pelarasan (a) Koordinat GNSS akan digunakan untuk tujuan pelarasan.lot) bearing.tpo) job details (*.iii. pengguna hendaklah menetapkan fixed point dan ditunjukkan di dalam fail *. distance & coordinates (*. v.po) base line (*.fah) EDM test (*. hanya dua fixed point sahaja diperlukan. 56 . Pengiraan Koordinat (a) Sistem unjuran yang diguna pakai adalah Unjuran Cassini-Soldner Geosentrik (Datum GDM 2000).bln) Bagi membolehkan data cerapan dilaraskan oleh sistem.acs) deduced field data (*.tps.ncp) fahrasat (*. (c) Bagi pelarasan Kekangan Maksimum.bdy) old value (*.bcs) area comparison (*. corrections (*.edm) topography (*.job) lot details (*. tiga atau lebih fixed point yang bertaburan secara seimbang di kawasan kerja diperlukan.

(c) Koordinat cerapan permulaan hendaklah dibuat atas tanda CRM atau mana-mana tanda NDCDB yang telah diperakui kedudukannya bagi memenuhi amalan kerjaluar merujuk para 4.4 Data Lodgement i. ii.1 (vii). iii.1. Pengguna hendaklah memastikan hanya data cerapan berstatus lower bound dan level passed oleh sistem sahaja boleh dimajukan untuk tujuan data lodgement. PUPN berhak menggunakan budi bicaranya 57 . 5. Hanya JUD dan JTB sahaja yang dibenarkan menjalankan proses data lodgement.(b) Koordinat bagi setiap titik hendaklah dihitung dan ditunjukkan kepada 0. vii. perlulah dipastikan bahawa transformasi dan penukaran dari koordinat WGS84 ke koordinat CassiniSoldner Geosentrik (GDM 2000) adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan.1.1.1 (d) Bagi menggunakan koordinat GNSS.001 meter terhampir. vii. Pengiraan Bearing dan Jarak Bearing dan jarak dijana daripada koordinat NDCDB. Sistem akan memaparkan hasil prosesan kepada pengguna secara atas talian menggunakan antara muka yang ditetapkan Jabatan seperti para 5. Walau bagaimanapun bagi kes data cerapan upper bound dan failed.

ii. PA akan dijana oleh JUPEM bagi kerja yang dilakukan oleh Jabatan atau JTB. Berasaskan pada status yang ditetapkan oleh sistem tersebut kesemua data cerapan berdigit seperti para 5. 58 . JUPEM hendaklah memastikan proses semakan kualiti selanjutnya seperti di Lampiran “R6” dipatuhi melainkan pengecualian diberikan atas budi bicara PUPN.1. 5. Data cerapan yang diterima pada para 5.2 Pelan Akui (PA) PA merupakan produk akhir ukuran kadaster yang menggambarkan kedudukan sebenar persempadanan di atas tanah (secara relatif) mengikut format. Semakan kualiti atau semakan lanjut ini hanya boleh dilakukan sekiranya semakan awalan yang dibuat oleh Sistem Pemprosesan Berpusat diterima seperti di para 5.5 Semakan Kualiti i.4 (ii) dan (iii) hendaklah diproses semula menggunakan pelarasan kuasadua terkecil dan proses semakan kualiti selanjutnya. iii.1.bagi menerima data cerapan tersebut berserta justifikasi yang berkaitan untuk semakan kualiti. iv. media dan skala yang ditetapkan oleh Jabatan bagi tujuan penyediaan hakmilik kekal atau kegunaan lain. 5.1.3 hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh JTB mengikut Akta Tandatangan Berdigit 1997.1 hingga para 5.1.4 (ii) dan (iii).1.

ii. PA tidak perlu disediakan bagi ukuran semula atau ukuran pengesahan kecuali: (a) ukuran melibatkan tanam pastian atau penggantian tanda sempadan. (b) ukuran yang dijalankan melibatkan naik taraf.1 Penyediaan Pelan Akui i.2. ukuran melibatkan lot yang asalnya disempadani oleh sempadan semula jadi mengikut Peraturan 28(4). ukuran strata dan ukuran stratum. PA hendaklah disediakan berdasarkan nilai-nilai koordinat yang dijana daripada NDCDB. PUK 2009. PA hendaklah disediakan bagi setiap ukuran hakmilik tanah. ukuran semula yang dibuat mengikut peruntukan Pekeliling ini ke atas lot lama yang dahulu diukur dengan menggunakan kaedahkaedah kelas kedua dan ke bawah adalah dianggap sebagai ukuran naik taraf. iii. PUK 2009. Dalam hal ini. 59 . (c) ruang atas PA asal tidak mencukupi bagi memasukkan dan (d) maklumat-maklumat seperti diperuntukkan di bawah Peraturan 44. PUK 2009. PA hendaklah dilukis daripada rekod ukur yang sedia ada dalam kes di mana PA tidak dapat dikesan atau sebab keadaan fizikalnya tidak boleh digunakan lagi seperti mana Peraturan 42(5). Walau bagaimanapun.5.

60 .2. sementara itu penggunaan istilah dan simbol hendaklah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan seperti di Lampiran “N”.iv. v. 5. Semua maklumat yang perlu ditunjukkan pada ruang grafik PA hendaklah dijana hasil daripada NDCDB seperti berikut: (a) tanda-tanda sempadan. vii. hendaklah disediakan Peraturan 42(6). PA yang disediakan hendaklah menggunakan sama ada saiz A2 atau A3. vi. viii. Bagi mana-mana PA ukuran yang dijalankan secara mengikut berperingkat. Jabatan akan menggunakan pelan pra hitungan berdigit atau PU berdigit yang diterima untuk menjana PA tersebut. Penomboran PA hendaklah diuruskan mengikut kaedah yang ditetapkan dalam Peraturan 60. dalam nombornya bulatan hendaklah tanda ditunjukkan berdekatan sempadan berkaitan. PUK 2009. dan bagi tanda sempadan yang bernombor. PUK 2009 serta tatacara-tatacara lain yang telah ditetapkan oleh Jabatan. Semua maklumat ofset hendaklah ditunjukkan dalam PA sekiranya berkaitan dan dijana daripada lapisan GLMS. Bagi PA yang merupakan susunan daripada NDCDB.2 Maklumat Yang Perlu Ditunjukkan Dalam Pelan Akui i.

PUK 2009. keluasan lot sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan 38(3). jika ada. nama daerah atau jajahan. (g) nilai-nilai koordinat bagi dua tanda penjuru ekstrim lot kepada 0. ii.001 meter terhampir bagi jarak. bangunan dan hidro jika berkaitan daripada lapisan GLMS.001m terhampir. 61 . penggunaan rajah pembesaran atau gambarajah tanpa skala adalah dibenarkan. nama mukim atau bandar atau pekan. (d) abuttal serta nombor lot dan nombor PA lot-lot bersebelahan. Tajuk maklumat. (h) nilai bearing dan jarak hendaklah dijana dalam bentuk tabulasi serta ditunjukkan kepada 10” bagi bearing dan 0.(b) (c) nombor lot. (e) (f) sempadan pentadbiran. dan (i) bagi maklumat-maklumat akibat ruang yang tidak tidak dapat ditunjukkan mencukupi. ofset berkaitan jalan. seperti berikut: nama negeri. Ruangan teks bagi setiap PA hendaklah menunjukkan: (a) (b) Penunjuk utara.

Nombor fail Pejabat Tanah. “Diluluskan” dan nama PUPN.2. dan 2D Barcode. nombor PA terdahulu.3 Sijil Di Atas Pelan Akui JTB Bagi PA yang dijana untuk kerja JTB. dalam kes pecah sempadan atau bahagian atau lainlain. - sejarah lot yang sedang diukur dan nota berkaitan. 5.- nombor seksyen (di mana berkaitan). skala. dalam kes ukuran semula. nombor lot. Nombor fail ukur. nombor lot asal dan nombor PA. jika ada. sijil yang perlu ditunjukkan di atas PA tersebut adalah seperti berikut: 62 . (c) (d) (e) (f) (g) (h) iii. Nombor PA. Contoh-contoh format PA bagi kerja Jabatan adalah seperti di Lampiran “S1” hingga Lampiran “S2” manakala bagi kerja JTB adalah seperti di Lampiran “S3” hingga Lampiran “S4”. Nombor Peta Kadaster.

seorang Juruukur Tanah yang dilesenkan Tanah Berlesen di bawah Akta Juruukur memperakui bahawa pengukuran telah dijalankan dan ditanda di atas tanah oleh saya atau di bawah arahan saya sendiri secara langsung di lapangan pada .....…… haribulan ………………….. ……………………………. sematamata mengikut Peraturan–peraturan Juruukur Tanah Berlesen....2.......... atau (c) tanah berimilik terhenti menjadi sebahagian bandar. 20 ………….... Mengikut peruntukan seksyen 396A KTN 1965. Bahawa saya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas salah betulnya ukuran ini.. pekan atau mukim. Juruukur Tanah Yang Dilesenkan di bawah Akta 458” 5.4 Pindaan Pelan Ukur i..... PUPN bertanggungjawab untuk meminda dan membetulkan kesilapan atau menambah data tertinggal pada PA yang telah diluluskan dalam keadaan-keadaan berikut: (a) (b) terdapat kesilapan atau ketinggalan pada PA......... 63 ... atau berlakunya perubahan sempadan pentadbiran.. 1958 (Akta 458).....“Saya ………………………………………………..

64 .ii. (c) Setiap pindaan atau pembetulan atribut hendaklah direkodkan secara berdigit untuk semakan. (b) Sekiranya sahih. PA hendaklah dijana semula dengan membekalkan nombor PA yang baru. manakala PA yang terdahulu dibatalkan. data yang tertinggal hendaklah ditambah. mengikut budi bicara PUPN. (d) Sekiranya pembetulan atau pindaan yang perlu dilakukan adalah banyak. kemaskinian NDCDB hendaklah dibuat terdahulu terhadap atribut yang perlu dipinda atau dibuat pembetulan dan hendaklah disahkan secara tanda tangan berdigit oleh PUPN. dan pindaan atau pembetulan atribut pada PA yang dijana ditunjukkan dengan warna merah seperti berikut. dan pembetulan atau penambahan tersebut hendaklah ditandatangan secara berdigit oleh PUPN terhadap keseluruhan PA. data yang tersilap hendaklah dipotong dan dibetulkan. Tatacara Pembetulan (a) PUPN hendaklah menyiasat dan memastikan bahawa kesilapan atau data tertinggal adalah sahih.

....3..........3...... 5.........4 Sijil akuan di atas Pelan B1 yang dijana serta ditanda tangani secara berdigit adalah seperti berikut: “Adalah diakui mengikut seksyen 3 dalam Akta Pelan dan Dokumen Tanah dan Lombong (Salinan Fotograf) 1950 (Semakan 1980).. 5. bagi tujuan memperenggan lot yang diukur untuk pengeluaran Dokumen Hakmilik Tanah di PTG/PTD.... bahawa ini ialah salinan pelan yang betul lagi benar yang telah dibuat pada ....1 Pelan Hakmilik Tanah (B1) dijana oleh Jabatan secara berdigit.. 5.... bagi lot ……… di dalam ...2 Pelan B1 ini adalah janaan PA daripada NDCDB untuk kerja Jabatan dan JTB serta perlu ditanda tangani secara berdigit oleh Timbalan Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri (TPUPN)..........3..(e) PUPN Pendaftar hendaklah Hakmilik memaklumkan atau Pentadbir kepada Tanah mengenai apa-apa pindaan yang diperlukan ke atas pelan hakmilik akibat daripada perubahan atau tambahan maklumat kepada PA yang telah diluluskan.3 Pelan Hakmilik Tanah (B1) 5.3 PUPN hendaklah memaklumkan kepada Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah mengenai apa-apa perubahan yang diperlukan ke atas pelan B1 akibat PA yang dipinda dan telah diluluskan secara tanda tangan berdigit.. Pengarah Ukur" 65 .3.. 5.... jika berkaitan.... seperti ditunjuk di atas pelan …………… ..

vi. yang dijanakan oleh sistem yang diguna pakai oleh JUPEM. 5. Hutan simpan mengikut Seksyen 7 Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313).4.3 Setiap DW dan PW diberikan nombor bersiri dan unik. Kawasan dan Tempat Larangan mengikut Akta Kawasan dan Tempat Larangan.4. Kawasan Penempatan Berkelompok mengikut Seksyen 4 dan 5 Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 (Akta 530). 5.1 Selain daripada menyediakan PA dan PA(B). Kawasan Pilihanraya mengikut Seksyen 7 Akta Pilihanraya 1958. ii. iii.4.2 Draf Warta (DW) yang dijana oleh sistem berdasarkan kepada PUW hendaklah diperakukan terlebih dahulu oleh pemohon atau ABT yang berkaitan sebelum PW disediakan. Kawasan Rizab Melayu mengikut Enakmen Rizab Melayu. v. 1959 (Akta 298). JUPEM juga menyediakan Pelan Warta (PW) bagi tujuan pewartaan mengikut undang-undang yang ada. iv. di mana di antaranya adalah: i. Bagi kegunaan awam di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965.5.4 Penyediaan Pelan Warta 5. 66 .

4.4. v. Sijil Akuan Warta. iv. 67 . Gazet dan lain-lain. Nombor siri DW dan PW.5. pelan pra-hitungan yang diserahkan ke Jabatan hendaklah berasaskan NDCDB dan dijana oleh Jabatan bagi maksud pengeluaran Pelan Lot bagi Sijil Melombong tersebut. 5.5.5 Penyediaan Pelan Akui Pajakan Melombong 5. Atribut di ekstrak daripada NDCDB jika berkaitan.1 Sebelum PA Pajakan Melombong boleh disediakan. iii. Nombor Plot bagi DW dan PW. Manakala contoh format PW seperti di Lampiran “T2” 5. terlebih dahulu pelan lot bagi tujuan Sijil Melombong (Mining Certificate) hendaklah disediakan berasaskan NDCDB oleh Jabatan bagi tujuan mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) melalui PTG berkaitan.5.2 Bagi kerja JTB. dan Atribut tambahan yang tidak terkandung di dalam NDCDB tetapi diperlukan dalam permohonan warta seperti No. 5. kecuali. i.5 Contoh format DW adalah seperti di Lampiran “T1”. ii.4 Maklumat yang terkandung di dalam DW dan PW adalah sebagaimana maklumat bagi penyediaan pelan berkaitan permohonan Hakmilik Tanah.

4 PA Pajakan Melombong hanya boleh disediakan setelah Sijil Melombong diluluskan oleh PBN.4 Maklumat yang terkandung di PM adalah sebagai mana PA dengan maklumat tambahan seperti berikut.3 Kaedah dan proses pengukuran bagi menyediakan Sijil Melombong ini adalah sama seperti mana pengukuran bagi tujuan pengeluaran hakmilik tanah 5. 5.6.5. 5.5.7 Tandatangan Berdigit 5.6. 5.6 Penyediaan Pelan Multi Purpose 5.3 Sebarang pindaan terhadap PM adalah sebagaimana tatacara pindaan PA.7. ii.5.1 Di dalam persekitaran eKadaster.6. 68 . i.6. Tujuan Ukuran Pelbagai Nombor Siri PM 5.1 Pelan Multi Purpose (PM) disediakan untuk menggambarkan kedudukan suatu plot bagi kerja ukuran pelbagai yang dibuat atau diterima oleh Jabatan dari semasa ke semasa. semua data dan pelan yang dijana adalah dalam bentuk berdigit sepenuhnya.5. 5.2 PM hendaklah disediakan sebagaimana tatacara penyediaan PW kecuali yang melibatkan ukuran di lapangan. 5.5 Format PA Pajakan Melombong dan tatacara penyediaannya adalah sebagaimana tatacara penyediaan PA bagi hakmilik tanah.

2 Bagi menjamin kredibiliti dan akauntabiliti data ukuran serta pelan-pelan yang dihasilkan. penerimaan. 5. 5.7. i. maka data dan pelan yang dihasilkan perlu ditandatangani secara berdigit (PKI) dengan yang menggunakan Prasarana Kekunci Awam dibangunkan oleh Jabatan. pemprosesan dan penjanaan hasilhasil pengukuran adalah secara atas talian (on-line) melalui portal yang disediakan oleh Jabatan.6 Terdapat dua (2) kaedah bagi menurunkan tandatangan berdigit ini iaitu.7 Bagi proses tandatangan berdigit secara atas talian (on-line).7.5 Segala maklumat seperti user ID atau password yang berkaitan dengan PKI hendaklah dijaga serta disimpan oleh pihak yang terbabit dengan rahsia dan berhati-hati agar PKI tersebut tidak disalah guna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.7. Akta Tanda Tangan Berdigit 1997 sahaja yang boleh digunakan bagi tanda tangan berdigit ini.7. Secara atas talian (on-line) Secara luar talian (off-line) 5.4 Adalah menjadi tanggungjawab PUPN. 5. TPUPN dan JTB supaya memastikan semua dokumen dan pelan yang ingin ditandatangani adalah teratur dan betul sebelum membuat tandatangan berdigit. PUPN dan JTB akan melaksanakannya menggunakan portal 69 . ii. 5.3 Hanya Trusted Certification Authority yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia di bawah Akta A562.7.Penghantaran. 5.7.

2 Urusan memuat turun data tersebut hendaklah dibenarkan kepada pegawai atau kakitangan PTG/PTD yang didaftarkan dengan Jabatan dan hendaklah sentiasa dikemaskinikan.3 Agensi Berkaitan Tanah (ABT) atau badan-badan lain yang diberi kebenaran secara bertulis oleh KPUP. 5.9. 5.8.8. Lapisan GLMS ini hendaklah mengandungi lapisan-lapisan berikut.9 Lapisan GIS Layer Management System (GLMS) 5.8 Penyerahan Dokumen ke KOMMS atau Laman Web JUPEM2U 5. TPUPN atau JTB.1 Output berkaitan yang dijana dan disahkan secara berdigit oleh PUPN. atau mengikut kesesuaian dan budi bicara PUPN. 5. 5. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap edaran dokumen dan output berkaitan Jabatan yang dimuat turunkan dan perlulah mengesahkan penerimaan dokumen dan output berkaitan yang dimuat turun tersebut bagi kepentingan keselamatan data.1 Lapisan maklumat GLMS merupakan dan lapisan maklumat yang mengandungi berkaitan geografi ukuran permohonan tanah. hendaklah disimpan di dalam pangkalan data yang ditetapkan Jabatan dan dimaklumkan kepada pihak PTG/PTD supaya urusan muat turun data dapat digunakan untuk Sistem Komunikasi Pejabat Tanah (KOMMS).8. 70 .yang telah dibangunkan oleh Jabatan. Manakala bagi tandatangan berdigit secara luar talian (off-line) pula akan dilakukan secara setempat di komputer masing-masing melalui perisian yang dibangunkan oleh Jabatan dengan membuat sekali sahaja muat turun (download) daripada portal Jabatan.

5. iv.9.1.2 sempadan pentadbiran (eAdmBdy) warta (eWarta) maklumat Permohonan Ukur (Lapisan PU) jalan (eJalan) nama kampung (eTownKg) hidrografi (eHidro) bangunan / building foot prints (eBangunan) grid (eGrid) GLMS boleh dikemaskini sama ada melalui Lapisan penawanan di lapangan termasuk butiran ofset atau secara pendigitan data raster.4 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Sempadan Pentadbiran 5.2 Sempadan Negeri Sempadan daerah Sempadan mukim/pekan/bandar/seksyen naiktaraf / perubahan sempadan Sebarang pentadbiran hendaklah dikemaskinikan mengikut Warta Sempadan Pentadbiran yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. ii.4.3 JUPEM Negeri bertanggungjawab membentuk.i. iii. 5. vi.3 Sempadan pentadbiran hendaklah berasaskan kepada garisan sempadan lot di NDCDB kecuali bagi 71 . 5.1 Lapisan sempadan pentadbiran terbahagi kepada 3 iaitu: i. viii. iii.9.9. ii. v.9. menawan dan menyelenggara lapisan-lapisan GLMS seperti di para 5.9. vii.9. 5.9.4.4. 5.

8 Kaedah pengemaskinian maklumat Lapisan attribut adalah untuk Lapisan Sempadan seperti mengikut format Sempadan Pentadbiran. i. 5.6 Sumber data hendaklah berasaskan data vektor atau pun raster.9.7 Keterangan Pentadbiran Lampiran “U”. Pendigitan daripada data raster. 5.9.tiff.4. 5.9.9.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. 5. (a) Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. pada hendaklah juga dikemaskinikan di NDCDB. *. 72 .9.sempadan pentadbiran yang telah diwartakan terlebih dahulu.4.5 Bagi kes naik taraf atau baru kod-kod pewujudan Lapisan pentadbiran daerah/mukim/bandar/pekan Sempadan Pentadbiran.4.4. 5.bmp. Peta Topografi atau pelan lain yang diterima oleh Jabatan.4. *. permatang dan garisan lurus stesen trigonometri hendaklah dibuat pendigitan berdasarkan Pelan Warta.4 Bagi kawasan yang tiada lot berimilik atau sempadan semula jadi seperti butiran hidrografi.jpg. *.

5. iv. iii.(b) Melaksanakan secara pendaftaran imej raster dengan on-screen digitizing keperluan minimum 4 tanda rujukan. (c) Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polygon.2 Lapisan warta terbahagi kepada 5 iaitu: i. (b) Maklumat-maklumat yang perlu di key-in adalah bearing dan jarak / koordinat.9. yang terdapat dalam modul 5. Hidro Jalan Pelbagai SPR Kawasan Lot 73 . (d) ii. (a) Lapisan juga boleh diwujudkan dengan menggunakan fungsi Coordinate Geometry (COGO) eGLMS. ii. Kaedah Keyboard Entry.5. (c) Mengemaskini maklumat attribute. 5. Mengemaskini maklumat attribute.1 JUPEM Negeri bertanggungjawab untuk mengemaskinikan semua Pelan Warta sedia ada di Jabatan ke dalam Lapisan Warta.9. v.9.5 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Warta 5.

74 .tiff. *.5.9. (a) Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. (d) Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polygon atau polyline. *.jpg. adalah 5. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan.5.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.3 Keterangan attribut untuk Lapisan Warta mengikut format seperti di Lampiran “E”. *. Pendigitan daripada data raster. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.4 Pengemaskinian Lapisan Warta boleh dilaksanakan berdasarkan seperti berikut: i. (e) Mengemaskini maklumat-maklumat mengikut lapisan yang berkaitan. (c) Bagi objek yang mempunyai bentuk arc. (b) Minimum diperlukan empat (4) tanda rujukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara on-screen digitizing.9.bmp.5.

(d) Mengemaskini maklumat di dalam attribute table.9. (a) Sumber data hendaklah di dalam format *.6 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Jalan Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan jalan iaitu daripada butiran ofset. daripada untuk NDCDB tujuan juga pewujudan 5.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i. String line hendaklah mengikut turutan kod butiran sebagaimana Lampiran “W” dan hendaklah dalam bentuk polyline atau polygon. (b) Hanya objek yang ingin diwartakan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data mengikut lapisan.dwg.shp.ii.dxf. Keterangan attribut untuk Lapisan Jalan adalah mengikut format seperti Lampiran “V”. Sumber data diperoleh daripada fail PU**JLN yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat string line dan nama jalan. Import data (vektor).9. *. 5. *. pendigitan data raster dan import data (vektor). ii.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. (c) Extraction dibolehkan lapisan. *.6. 75 .

ii. v. iv. *.9.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. iii. *. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan. Sumber data hendaklah di dalam format *. Mengemaskini maklumat nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan di dalam attribute table. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. 5.dxf.iii.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.jpg.2 Pendigitan daripada data raster i.tiff. *. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.shp. 5. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan. Nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan hendaklah dikemaskini di dalam attribute table. 76 .bmp. *.3 Import data (vektor) i.6. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon.9.dwg. *.6. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing. *.

iii. *. iii.bmp.9. Mengemaskini maklumat nama objek (nama jalan) dan kod kategori jalan di dalam attribute table. 5.ii. Hanya objek jalan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk point.7 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan TownKg Terdapat dua kaedah pengemaskinian maklumat lapisan townkg iaitu secara pendigitan daripada data raster dan import data (vektor).9. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing. 5.jpg. ii.7. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. Mengemaskini maklumat nama objek (nama adalah kampung) dan kod kategori kampung di dalam attribute table. Keterangan attribut untuk Lapisan TownKg mengikut format seperti Lampiran “X1”. *. iv. *.1 Pendigitan daripada data raster i. 77 .tiff.

Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table. 5.dxf. Hanya objek kampung sahaja yang akan di ekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data.dwg. pendigitan data raster dan import data (vektor). *.shp.5. ii. iii. hendaklah mengikut turutan kod Lampiran “W” dan String line butiran sebagaimana hendaklah dalam bentuk polyline atau polygon. Keterangan attribut untuk Lapisan Hidro adalah mengikut format seperti Lampiran “X2”. 5. *.9.8.9.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. Mengemaskini maklumat nama objek (nama kampung) dan kod kategori kampung di dalam attribute table. 78 . ii. Sumber data hendaklah di dalam format *.8 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Hidro Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan jalan iaitu daripada butiran ofset. iii.9. *.7.2 Import data (vektor) i. Sumber data diperoleh daripada fail PU**HDR yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat string line dan nama hidro.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i.

2 Pendigitan daripada data raster i.bmp.8.dwg.8.3 Import data (vektor) i. *. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. *.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. 79 . 5. ii. iv.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem.9. *. *. v.5. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan.9. ii. Hanya objek hidro sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon.tiff. Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table. *. *.dxf. iii. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.shp. Sumber data hendaklah di dalam format *.jpg. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara onscreen digitizing.

2 Pendigitan daripada data raster i. 5. String line hendaklah mengikut turutan kod butiran sebagaimana Lampiran “W” dan hendaklah dalam bentuk polygon. Mengemaskini maklumat nama objek (nama string line dan nama bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table. pendigitan data raster dan import data (vektor).9.9. *. Minimum empat (4) tanda rujukan diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran imej raster secara on- 80 .tiff.bmp. ii.jpg. Sumber data hendaklah di dalam format imej raster seperti *. Sumber data diperoleh daripada fail PU**BGN yang dijana daripada sistem dan mengandungi maklumat-maklumat bangunan. Keterangan attribut untuk Lapisan Bangunan adalah mengikut format seperti Lampiran “X3”. iii. *.img dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. ii.9.iii. 5.9. Mengemaskini maklumat nama objek (nama hidro) dan kod kategori hidro di dalam attribute table. *.9 Proses Mengemaskini Maklumat Lapisan Bangunan Terdapat tiga (3) kaedah pengemaskinian maklumat lapisan bangunan iaitu daripada butiran ofset. 5.9.1 Proses mengemaskini daripada butiran ofset i.

*. iii. iii.9. Mengemaskini maklumat nama objek (nama objek bangunan sahaja yang akan diekstrak untuk dimasukkan ke dalam pangkalan bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table. *.9.dwg. 81 . Hanya data.4 Contoh nama fail bagi mengemaskini Lapisan GLMS adalah seperti di bawah.screen digitizing. Mengemaskini maklumat nama objek (nama bangunan) dan kod kategori bangunan di dalam attribute table.9.shp. Sumber data hendaklah di dalam format *.dgn dan lain-lain format yang dibenarkan oleh sistem. pendigitan hendaklah dilakukan seberapa hampir yang boleh bagi membolehkan bentuk asal objek dipaparkan. 5. Bagi objek yang mempunyai bentuk arc seperti simpang jalan.3 Import data (vektor) i.9. 5. Pendigitan hendaklah dilakukan dalam bentuk polyline atau polygon. *.dxf. ii. Fail Prefix untuk setiap fail adalah sebagaimana di Lampiran “C”. iv. v. Had error picture element (pixel) yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi satu (1) pixel.

5. NAMA FAIL PUSELBGN11_2009 KETERANGAN PUSEL = JUPEM Selangor BGN = Jenis Lapisan adalah bangunan 11_2009 = Bilangan nombor fail 2. hendaklah pengenalan bagi tujuan mengenal pasti tahap kejituan dan tidak digunapakai maklumatnya sebagai asas pengukuran baru.10.1 NDCDB hendaklah berasaskan kepada Unjuran CassiniSoldner Geosentrik (Datum GDM2000). 1.2 Kejituan data NDCDB adalah di bawah had 0. PUSELJLN11_2009 PUSEL = JUPEM Selangor JLN = Jenis Lapisan adalah jalan 11_2009 = Bilangan nombor fail 3.100m bagi kawasan-kawasan lain. 82 .3 Data-data ukuran lama yang berkejituan rendah (Ukuran Kelas kepada Ketiga dan Ukuran Data-data Demarkasi) ini hendaklah dibuat dipastikan menjalani proses migrasi data (transpose NDCDB).10.050m bagi kawasan bandar/ pembangunan baru dan di bawah had 0. 5.BIL.10.10 Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan (NDCDB) 5. PUSELHDR11_2009 PUSEL = JUPEM Selangor HDR = Jenis Lapisan adalah hidro 11_2009 = Bilangan nombor fail 5.

6 Tindakan bersesuaian para 5.10.10.5 hendaklah selanjutnya diambil mengikut budi bicara PUPN 5.10. PUPN bolehlah menggunakan budibicaranya untuk menerima kerja yang tidak menepati sepenuhnya kehendak-kehendak yang dinyatakan dengan alasan yang munasabah. PEMAKAIAN Dalam keadaan terdapat percanggahan prosedur yang dibekalkan melalui Pekeliling ini dengan yang diperuntukkan melalui Pekeliling-pekeliling KPUP sebelumnya. PERKARA AM Walau apa pun yang diperuntukan di dalam Pekeliling ini. Pegawai Ukur atau JTB hendaklah mendapatkan bukti lengkap bagi menentukan sama ada perbezaan itu disebabkan oleh pertindihan sempadan. 83 .10. anjakan tanda sempadan atau kecacatan dalam pengukuran terdahulu.5.7 Sebarang kemaskinian pada NDCDB hendaklah ditandatangani secara berdigit oleh PUPN. 7. 6.4 PUPN hendaklah memastikan ukuran-ukuran lama yang berkejituan rendah tersebut dinaiktaraf kepada NDCDB dari semasa ke semasa.5 Jika terdapat perbezaan di antara nilai koordinat tanda sempadan di atas tanah dengan nilai di atas Pelan Akui atau NDCDB. 5. 5. maka ketetapan yang dibuat dalam Pekeliling ini hendaklah diterimapakai. menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Jabatan.10.

8. KADIR BIN TAIB ) Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia 84 . DR. Sekian. 10. PELAKSANAAN Pekeliling ini hendaklah dikuatkuasakan penggunaannya mulai tarikh ianya dikeluarkan. 9. semua ukuran kadaster yang telah dijalankan mengikut Peraturan Ukur Kadaster 2002 dan Pekeliling KPUP Bilangan 3 Tahun 2003 masih boleh diterima sehingga 31 Disember 2009. PENAMBAHBAIKAN Langkah-langkah yang perlu telah diambil semasa menggubal garis panduan amalan kerjaluar dan pejabat ini supaya ianya selengkap mungkin. terima kasih. Walau bagaimanapun. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ( DATO’ PROF. cadangan mengenai mana-mana bahagian yang memerlukan penambahbaikan adalah amat dihargai dan bolehlah disalurkan ke Bahagian Kadaster Ibu Pejabat JUPEM untuk tindakan susulan sewajarnya. ABD. Namun demikian. PEMBATALAN Dengan berkuatkuasanya Pekeliling ini. maka Pekeliling KPUP Bilangan 3 Tahun 2003 adalah dengan ini dibatalkan.

Salinan kepada: Agihan Dalaman: Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Pengarah Ukur Bahagian Kadaster Pengarah Ukur Bahagian Pemetaan Agihan Luaran: Setiausaha Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia 85 .

LAMPIRAN “A” CARTA ORGANISASI JUPEM NEGERI PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN PA TIMBALAN PENGARAH UKUR PENAWANAN DATA TIMBALAN PENGARAH UKUR PANGKALAN DATA SEKSYEN HAK MILIK TANAH (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN STRATA/STRATUM/MARIN (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN NDCDB (PENOLONG PENGARAH UKUR ) SEKSYEN PDUSSM (PENOLONG PENGARAH UKUR ) CAWANGAN PU CAWANGAN SSM CAWANGAN STANDARD NDCDB CAWANGAN STANDARD PDUSSM CAWANGAN CRM CAWANGAN INSPEKTORAT CAWANGAN PELAN WARTA CAWANGAN KHIDMAT PELANGGAN CAWANGAN MULTI PURPOSE CADASTRE CAWANGAN PELAN BERDIGIT PEJABAT UKUR DAERAH UTARA PEJABAT UKUR DAERAH TENGAH PEJABAT UKUR DAERAH SELATAN CAWANGAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN CAWANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT .

TEKNIK UKUR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x BIL ROLE ID SPPK JAWATAN Papar Carta Pendaftaran Organisasi Pekerja Edit Maklumat Edit Maklumat MODUL ORGANISASI Akaun Pengguna Carian Pekerja (general info) Bina Carta Org Pengurusan Carian Kump Kerja Maklumat JTB PENYELENGGARAAN Konfigurasi Kalendar Cuti Set Role + Reset 1 KPPU/PPU 2 JURUUKUR DAERAH 3 PENGUKUR 4 PENYOKONG 5 PENTADBIRAN 6 SA 7 ENTRY PU / TPU / PPU / PPU JUD PENGUKUR KETUA CAWANGAN PEGAWAI TADBIR PTM / PPTM JURUTEKNIK / PEM. TEKNIK UKUR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .LAMPIRAN "B" ROLE PENGGUNA MODUL BIL ROLE ID SPPK JAWATAN KERJA Kehadiran Kerja TSM Kehadiran Kerja CRM Diari Kerja Pejabat Diari Kerja TSM Diari Kerja Tuntutan Elaun Tuntutan CRM Perjalanan Dalam Kerja Lebih Masa Negeri CUTI Permohonan Permohonan Permohonan Cuti Lanjutan Cuti Cuti 1 KPPU/PPU 2 JURUUKUR DAERAH 3 PENGUKUR 4 PENYOKONG 5 PENTADBIRAN 6 SA 7 ENTRY PU / TPU / PPU / PPU JUD PENGUKUR KETUA CAWANGAN PEGAWAI TADBIR PTM / PPTM JURUTEKNIK / PEM.

.. K......... ZAIDI BIN JABIT SYAHRULNIZAM BIN SHAMSUDIN 790422-03-5799 680121-01-5877 750727-06-5749 791202-14-5499 810408-02-6031 800828-02-5239 J29 R4 R1 R1 R1 R1 Peringatan : 0 X H S V P TR Tidak hadir Kedatangan Cuti Am Bergaji Cuti Sakit Bergaji Hari-hari tidak bekerja (spt.LAMPIRAN “B1” JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Laporan Kehadiran Kerja Luar Jabatan Ukur Negeri Daerah : : Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya PEJABAT UKUR DAERAH W. hari Sabtu.....tiap hari dalam sebulan Nama No..... 2009 ROSDI BIN CHE MAN Tiap .......... ... Jurukur Daerah PEJABAT UKUR DAERAH W.......P KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA Bulan Nama Pegawai Kerja Luar : : MAC.Ahad dan Cuti-Cuti tanpa gaji) Cuti biasa yang bergaji Di Pejabat Cuti Tanpa Rekod Pegawai Kerja Luar ................P Pangkat 01 02 X X X X X X 03 X X X X X X 04 X X X X X X 05 X X X X X X 06 X X X X X X 07 08 09 10 X X X V X X 11 X X X X X X 12 X X X X V X 13 X X X X X X 14 15 16 X X X X X X 17 X X X X X X 18 X X X V X X 19 X X X X X X 20 X X X X X X 21 22 23 X X X X X X 24 X X X X V X 25 X X X X X X 26 27 X X X X X X X X X X X X 28 29 30 X X V X X X 31 P P P P P P ROSDI BIN CHE MAN HAMIDI BIN MURAH MARZUKI BIN MAT YA'ACOB MASHELMY AFFENDY BIN MASKIRAN MD.........P KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA .. .......

32 353.5 310.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 30 30 30 30 30 Ukuran.6 0 7433.00 0.00 0.00 0.97 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 6 6 30 30 30 30 30 Sub close. pergi ke pejabat Ukuran Ukuran.LAMPIRAN “B2” Diary Kerja e TSM (Mac 2009) Cawangan : PEJABAT UKURDAERAH W.7 136. ukuran Ukuran Ikatan tanda lama.4 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 6 30 30 30 30 Close traverse Tanam BKB Tanam BKB Tanam. ikatan dan tanda baca Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP272_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP272_2008 PUWP272_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP272_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU PUWP135_2008 PUWP135_2008 102A 102A 102A 102A 6 4 3 2 685. KP : 790422-03-5799 Jawatan (Gred) : PEMBANTUTEKNIK UKUR (J29) Gaji : RM 2015. semakan.7 54.00 0 0 0 0 0 0 5 0 30 30 630. siap ukuran 102A 102A 4 0 174.00 0 0 0.8 840.0 188. semakan 102A 102A 102A 102A 102A 12 10 2 6 4 686.1 542.00 Tanam BKB Mesyuarat dan membuat tuntutan Jumlah 100.9 300.9 131.7 1254.00 0.00 30. tanam BKB.00 0. ikatan dan tanam bkb 102A 102A 102A 102A 102A 5 2 0 0 3 262.25 sebulan Tarikh Fail Kelas Ukur Berkesan Stesen Meter Tidak Berkaitan Stesen Meter Bil Lot Lu as Bil Batu Sempadan BKBB BKB BKU Bil.4 0 0 74. Buruh Penilaian KM Catitan Mutu Cepatan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HUJUNG MINGGU PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 PUWP135_2008 HUJUNG MINGGU HUJUNG MINGGU 102A 102A 102A 102A 102A 10 8 8 5 6 584.76 .7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 6 6 30 30 30 30 30 Cari kawasan. siap Hujan.00 Purata 4. semakan traverse Tanam BKB Tanam BKB Refix.P KUALALUMPUR/PUTRAJAYA Jabatan Ukur : JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN/PUTRAJAYA Nama : ROSDIBIN CHE MAN No.00 0 0 0.12 998.7 166.

LAMPIRAN “C” CARA PENOMBORAN FAIL UKUR MENGIKUT NEGERI JUPEM Negeri Temp Fail Jabatan TUJ TUK TUKN TUM TUNS TUPHG TUPP TUPK TUPS TUSEL TUT TUWP TUWPP TUWPL Fail Jabatan Temp LS Precomp LS Precomp Temp Strata Strata Jabatan Temp LS Strata JSJ JSK JSKN JSM JSNS JSPHG JSPP JSPK JSPS JSSEL JST JSWP JSWPP JSWPL LS Strata Temp Warta Warta Johor Kedah Kelantan Melaka NS Pahang P.Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu WPKL Putrajaya WP Labuan PUJ PUK PUKN PUM PUNS PUPHG PUPP PUPK PUPS PUSEL PUT PUWP PUWPP PUWPL JUJ JUK JUKN JUM JUNS JUPHG JUPP JUPK JUPS JUSEL JUT JUWP JUWPP JUWPL PUBLJ PUBLK PUBLKN PUBLM PUBLNS PUBLPHG PUBLPP PUBLPK PUBLPS PUBLSEL PUBLT PUBLWP PUBLWPP PUBLWPL TUJB TUKB TUKNB TUMB TUNSB TUPHGB TUPPB TUPKB TUPSB TUSELB TUTB TUWPB TUWPPB TUWPLB PUJB PUKB PUKNB PUMB PUNSB PUPHGB PUPPB PUPKB PUPSB PUSELB PUTB PUWPB PUWPPB PUWPLB PUBLJB PUBLKB PUBLKNB PUBLMB PUBLNSB PUBLPHGB PUBLPPB PUBLPKB PUBLPSB PUBLSELB PUBLTB PUBLWPB PUBLWPPB PUBLWPLB TUJW TUKW TUKNW TUMW TUNSW TUPHGW TUPPW TUPKW TUPSW TUSELW TUTW TUWPW TUWPPW TUWPLW PUJW PUKW PUKNW PUMW PUNSW PUPHGW PUPPW PUPKW PUPSW PUSELW PUTW PUWPW PUWPPW PUWPLW .

JENIS-JENIS PENDAFTARAN FAIL UKUR MENGIKUT NEGERI JUPEM Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka NS Pahang P.Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu WPKL Putrajaya WP Labuan Multipurpose PUJG PUKG PUKNG PUMG PUNSG PUPHGG PUPPG PUPKG PUPSG PUSELG PUTG PUWPG PUWPPG PUWPLG Trabas PUJT PUKT PUKNT PUMT PUNST PUPHGT PUPPT PUPKT PUPST PUSELT PUTT PUWPT PUWPPT PUWPLT Admin Bdy PUJADM PUKADM PUKNADM PUMADM PUNSADM PUPHGADM PUPPADM PUPKADM PUPSADM PUSELADM PUTADM PUWPADM PUWPPADM PUWPLADM Bangunan PUJBGN PUKBGN PUKNBGN PUMBGN PUNSBGN PUPHGBGN PUPPBGN PUPKBGN PUPSBGN PUSELBGN PUTBGN PUWPBGN PUWPPBGN PUWPLBGN Hidro PUJHDR PUKHDR PUKNHDR PUMHDR PUNSHDR PUPHGHDR PUPPHDR PUPKHDR PUPSHDR PUSELHDR PUTHDR PUWPHDR PUWPPHDR PUWPLHDR Jalan PUJJLN PUKJLN PUKNJLN PUMJLN PUNSJLN PUPHGJLN PUPPJLN PUPKJLN PUPSJLN PUSELJLN PUTJLN PUWPJLN PUWPPJLN PUWPLJLN Town Kg PUJTKG PUKTKG PUKNTKG PUMTKG PUNSTKG PUPHGTKG PUPPTKG PUPKTKG PUPSTKG PUSELTKG PUTTKG PUWPTKG PUWPPTKG PUWPLTKG .

Alamat pemohon 8. 6. FAIL JABATAN UNTUK PEMBERIMILIKAN 1. Senarai nama pemohon 6. 2. . 4. Senarai tanah yang di ambil yang perlu diukur. 4. FAIL JABATAN UNTUK PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN / CANTUMAN LOT 1. 3. 2. 3. Nombor rujukan Warta Pengambilan 8.LAMPIRAN “C1” MAKLUMAT YANG PERLU DIMASUKKAN KE DALAM PANGKALAN DATA DAFTAR FAIL UKUR 1. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MMKN atau salinan Hakmilik sementara ( QT ) Dokumen Tambahan 5. 2. Senarai nama pemohon 7. Nombor resit / Bayaran Upah Ukur 2. Alamat pemohon 7. 3. 5. Nombor resit / Bayaran Upah Ukur 3. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MMKN / MB Borang ‘K’ Sijil pelepasan Bayaran Upah Ukur Dokumen Tambahan 7. FAIL JABATAN UNTUK PENGAMBILAN BALIK TANAH 1. 4. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan PTD/PTG/MMKN Borang 9A/9B/9C Dokumen Tambahan 6. 5.

4. 3. Nombor rujukan Surat Pejabat Tanah Nombor rujukan Permohonan Ukur (PU) Pelan PU Nombor rujukan Surat Kelulusan MB/MMKN Sijil pelepasan Bayaran Upah Ukur 5. FAIL UKUR HAKMILIK DARI JTB UNTUK PENGAMBILAN BALIK TANAH Dokumen sokongan yang diperlukan 1. Salinan Hakmilik 7. 5. 6. Borang ‘K’ Dokumen Tambahan 6. FAIL UKUR HAKMILIK DARI JTB 1. 3.4. Nama Pemohon / Agensi Dokumen Tambahan 3. 3. Nombor rujukan Surat dari Agensi 2. Nombor rujukan kelulusan dari Pihak Berkuasa Jika Ada 6. 5. 4. . FAIL WARTA ( Pewartaan di bawah Akta lain selain KTN ) 1. 7. Surat daripada JTB Pre-comp Ascii Salinan Pelan yang diluluskan MMKN/PTG/PTD Surat Kelulusan MMKN/PTG/PTD Salinan Borang yang diluluskan spt Borang 9A/9B/9C/12A / 12B/ 12D/7D Salinan resit bayaran untuk Pelan Hakmilik. FAIL JABATAN UNTUK PEWARTAAN ( Sek. 62 KTN ) 1. 2. 4. Surat daripada JTB Pre-comp Ascii Salinan Pelan yang di perakui oleh PTG/ PTD / JKPTG Negeri Surat Kelulusan/Persetujuan dari PTG/PTD/JKPTG Negeri. 2. Salinan Warta Pengambilan. 2. 5.

10100100012-2002-1.pul. 2 8 7. 9 2 12.mmss) Y DistanceCal 18 10 Y Class 19 2 N LineCode 20 2 N LineType 21 2 N xxx. Type (Char) N Negeri 1. PUNo 3.AreaCal14 16 14.pub.2 2 2. 20. 21.pud Null N N N N N N Y Y Y Y N N Y Y The file name should follow the PU number (Negeri + Daerah + Mukim + Seksyen + PUNo). Mukim 2 2 4.Unit 8. Daerah 2 2 3. PTNo 4. 9 2 N PUQTKey 7 35 N SvyFees 10 N MarkDescFrom 10 13 Y LandUseCode 11 2 N SerialFrom 10 Y LandTitleCode 13 2 Y NorthFrom 12 N SijilAkaunNo 15 EastFrom 12 N Remarks 12 Bearing 15 9 (deg.LAMPIRAN “C2” DIGITAL PU ASCII LOT Field Desc. 3 15 Y PUNo 2. UPI 6 16 10. 25. 18. 22. 10100100012-2002-1. 15. 10100100012-2002-1.17 2 N MarkDescTo 10 13 Y SerialTo 10 Y NorthTo 12 N EastTo 12 N BearingCal 15 9 (deg. QTNo 16 9. Seksyen 2 3 5. 16. 23. Name xxx. e. 2 15 6. 17.pub xxx. 19.2 2 N Negeri 1. 26. Type (Char) 1. Lot 7 8. Type (Char) Null Field Desc.puf .ApArea 12 16 13.PUQTKey 7 35 11. 24.g. Negeri 1. 4 8 N LoNo 30 Y Lot 7 Y FileNo 30 Y QTNo 16 Y Area 5 16 Y UPI 6 16 Y Unit 8.mmss) Y Distance 10 Y Unit 16. 2 2 N Daerah 2 2 N Daerah 2 2 N Mukim 2 2 N Mukim 2 2 N Seksyen 2 3 N Seksyen 2 3 N PUNo 2.pul No BOUNDARY PU DETAILS Null Field Desc. 3 15 N PTNo 2.

5 = TIDAK DINYATAKAN. TKL = Tiang Konkrit Lama. PTU = Peti Tanda Ukur.3. 10 = Selangor.0. WR = WARTA 14 15 Calculated area in metric value. Daerah. default to meter ‘M’ 10 BKB = Batu Konkrit Baru. 07 = Pulau Pinang. PgKK = Pancang Kayu Keras. D = Depa (Kelantan) 1F = .01168 M . PL = PAJAKAN LOMBONG. ‘123/2001’ and ‘124/2001-1’ Prefix ‘PT’ e. I = Inch.poles (ASCII using 0. PL = Paip Lama. TT = Tiada Tanda. 11 = Terengganu. 4 = PERLOMBONGAN. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.g 01 = Johor.g. 10 = RUMAH IBADAT.rod. 2 = PERUMAHAN/KEDIAMAN. GPS = GPS 11 0 = TAPAKPASAR.0254 M 1D = 2. 103. Mukim. 7 = PERINDUSTRIAN.g. TAB = TandaatasBatu. 03 = Kelantan.g. 14 = PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.LAMPIRAN “C3” NOTES : 1 Negeri Code.g.3048 M 1L = . PkL = Paku Lama. PB = Paip Baru. PpBL = Pepaku Besi Lama. PpBB = Pepaku Besi Baru. Mukim. 06 = Pahang. index. R = Acre. 8. pkB = Paku Baru. 13 = KEDIAMAN DAN PERDAGANGAN. Seksyen.201168 M 1I = .g. PM = PAJAKAN MUKIM. Seksyen. 04 = Melaka.0. e. 15 = KEDIAMAN DAN PERINDUSTRIAN 12 13 Approved Area GM = GERAN MUKIM. Pkt = Piket .09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod = 25.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . ST = HAKMILIK STRATA. 3 = PERUSAHAAN.mmss e. GN = GERAN NEGERI. PN = PAJAKAN NEGERI. PUNo. ‘10010200012/2002*1000’ 8 A = Acre. 09 = Perlis. Tp = Tanam Pastian. 14 = Wilayah Persekutuan KL. 08 = Perak. 12 = KEDIAMAN. 8 = TAPAK PERKUBURAN. 05 = Negeri Sembilan. H = Hectare.856 M2 1 F2 = . 02 = Kedah. Deg. 9 = PUSAT REKREASI. PT123 (include prefix in database) 3 4 5 6 Total Area Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot 7 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + PUNo + ”*” + PTNo e. 6 = BANGUNAN. BKL = Batu Konkrit Lama. 16 = Putrajaya 2 Composite key using (Negeri. Database using Acre unit) 1A = 4046. Daerah. 11 = PERDAGANGAN. M = Square Meter.0 9 Area unit. PTNo) for lot (Negeri. BL = Batu Lama. non duplicate Do not join the composite key into a field Query e.3010 16 Distance Unit F = Feet. L = Link. e. “ where Negeri=’01’ and Daerah=’10’ and Mukim=’12’ and Seksyen=’000’ and PUNo=’123/2001’ and PTNo=’123’ ” PU No e. PUNo) for PU Composite keys are unique.g. F = Squere Feet. PgKL =Pancang Konkrit Lama. 1 = PERTANIAN.

1 = Ki Line. 2 = Second Class.17 18 19 20 Distance unit. 3 = Boundary Connection 21 0 = Survey Line. 2 = Scaled Line. 3 = Not Set . 3 = Third 1 = Boundary. 2 = Connection Line. default to meter ‘M’ Calculated Distance in metric value 1 = First Class.

g. Mukim 2 2 4.pud Null N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y N Y The file name should follow the PU number (Negeri + Daerah + Mukim + Seksyen + PUNo). QTNo 16 9.pul No BOUNDARY PU DETAILS Null Field Desc. Type (Char) Null Field Desc. 25. 10100100012-2002-1. Negeri 1. Name xxx. Type (Char) N Negeri 1. 9 2 N PUQTKey 7 35 N SvyFees 10 N MarkDescFrom 10 13 Y LandUseCode 11 2 Y SerialFrom 10 Y LandTitleCode 13 2 Y NorthFrom 12 N SijilAkaunNo 15 EastFrom 12 N Remarks 12 Bearing 15 9 (deg. Daerah 2 2 3. 2 15 6.LAMPIRAN “C4” PRECOMP ASCII LOT Field Desc. 18. 21. 16.puf . 23. PUNo 3.pub. 20. Type (Char) 1. 10100100012-2002-1. Seksyen 2 3 5.2 2 2. 10100100012-2002-1. e. UPI 6 16 10. 24. 9 2 12. 26. 4 8 N LoNo 30 Y Lot 7 Y FileNo 30 Y QTNo 16 Y Area 5 16 Y UPI 6 16 Y Unit 8.pul. 3 15 Y PUNo 2.pub xxx.mmss) Y DistanceCal 18 10 Y Class 19 2 N LineCode 20 2 N LineType 21 2 N xxx.2 2 N Negeri 1. 2 2 N Daerah 2 2 N Daerah 2 2 2 N Mukim 2 N Mukim 2 2 N Seksyen 2 3 N Seksyen 2 3 Y PUNo 2. 15. 2 8 7.17 2 N MarkDescTo 10 13 Y SerialTo 10 Y NorthTo 12 N EastTo 12 N BearingCal 15 9 (deg.ApArea 12 16 13.AreaCal14 16 14.Unit 8. 17. 22. 3 15 N PTNo 2. Lot 7 8.mmss) Y Distance 10 Y Unit 16. PTNo 4.PUQTKey 7 35 11. 19.

N Serial 20 N 3. 10. Field Desc. 7. FileName Error! Bookmark not defined. 12. 13. Null N 2.CRM 14 (yyyymmddhhmmss) 14 (yyyymmddhhmmss) 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 50 xxx. CF SurveyorName SurveyorIC DateAssign DateSurvey Negeri C Daerah C Mukim C Seksyen C InstSerial GPSAntSerial Remarks 50 14 8 (yyyymmdd) 8 (yyyymmdd) 2 2 2 3 20 20 50 N N N Y N N N N N N Y SurveyStart SurveyEnd WGS84_X_DMS WGS84_Y_DMS WGS84_Z RSOGDM_X RSOGDM_Y RSOGDM_Z CSGDM2000_X CSGDM2000_Y CSGDM2000_Z StdEast StdNorth StdErrEast StdErrNorth Remarks Name xxx. 8. 11. Type (Char) 10 N StnID CF 20 No 1. CF FileNo Error! Bookmark 20 not defined. 4. 9.pot N N N N N N N N N N N N N N N Y .PRECOMP ASCII CRM CRM Point Type (Char) Null Field Desc. 5. 6.

13 = KEDIAMAN DAN PERDAGANGAN.g. PTNo) for lot (Negeri. PT123 (include prefix in database) 3 4 5 6 Total Area Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot 7 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + PUNo + ”*” + PTNo e. 103. non duplicate Do not join the composite key into a field Query e.g. 10 = Selangor. 15 = KEDIAMAN DAN PERINDUSTRIAN 12 13 Approved Area GM = GERAN MUKIM. 8. 3 = PERUSAHAAN. 4 = PERLOMBONGAN. 16 = Putrajaya 2 Composite key using (Negeri. Daerah. 2 = PERUMAHAN/KEDIAMAN. BL = Batu Lama. “ where Negeri=’01’ and Daerah=’10’ and Mukim=’12’ and Seksyen=’000’ and PUNo=’123/2001’ and PTNo=’123’ ” PU No e. PgKK = Pancang Kayu Keras. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. 11 = PERDAGANGAN.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . ST = HAKMILIK STRATA.g. 12 = KEDIAMAN.0 9 Area unit. GPS = GPS 11 0 = TAPAKPASAR.g. 07 = Pulau Pinang. Seksyen. default to meter ‘M’ 10 BKB = Batu Konkrit Baru. 11 = Terengganu. 7 = PERINDUSTRIAN.poles (ASCII using 0. 04 = Melaka. ‘123/2001’ and ‘124/2001-1’ Prefix ‘PT’ e. 6 = BANGUNAN.0. M = Square Meter. Database using Acre unit) 1A = 4046. 1 = PERTANIAN.0. 08 = Perak. PB = Paip Baru. 9 = PUSAT REKREASI. 10 = RUMAH IBADAT. PL = PAJAKAN LOMBONG. 03 = Kelantan. BKL = Batu Konkrit Lama.rod.g. 05 = Negeri Sembilan. Pkt = Piket . Daerah. PUNo.LAMPIRAN “C5” NOTES : 1 Negeri Code. 5 = TIDAK DINYATAKAN. Seksyen. PTU = Peti Tanda Ukur. H = Hectare. Tp = Tanam Pastian.3.3010 16 Distance Unit . PL = Paip Lama. e. 02 = Kedah. 09 = Perlis. F = Squere Feet. PkL = Paku Lama. TT = Tiada Tanda. TAB = TandaatasBatu.g 01 = Johor. R = Acre. ‘10010200012/2002*1000’ 8 A = Acre. Deg. 14 = PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. GN = GERAN NEGERI.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod = 25. Mukim. PN = PAJAKAN NEGERI. pkB = Paku Baru. WR = WARTA 14 15 Calculated area in metric value. Mukim.g.mmss e.856 M2 1 F2 = . PUNo) for PU Composite keys are unique. PM = PAJAKAN MUKIM. 14 = Wilayah Persekutuan KL. PpBB = Pepaku Besi Baru. TKL = Tiang Konkrit Lama. PpBL = Pepaku Besi Lama. 8 = TAPAK PERKUBURAN. e. PgKL =Pancang Konkrit Lama. index. 06 = Pahang.

01168 M 17 Distance unit. 1 = Ki Line.F = Feet.0254 M 1D = 2.3048 M 1L = .201168 M 1I = . I = Inch. D = Depa (Kelantan) 1F = . 3 = Boundary Connection 21 0 = Survey Line. 3 = Third 1 = Boundary. L = Link. default to meter ‘M’ 18 19 20 Calculated Distance in metric value 1 = First Class. 2 = Connection Line. 2 = Second Class. 3 = Not Set . 2 = Scaled Line.

Perkiraan unit syer bagi petak atau petak tanah dan petak aksesori. Lot Nama Projek : : : : Mukim/Bandar/Seksyen Daerah Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan: Bil. Data kerjaluar berdigit mengikut format JUPEM ASCII. Borang LJT 12.) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) . Sijil perakuan arkitek/jurutera profesional yang berdaftar. (i) Perkara Borang 1 atau 1A (AHS 1985) beserta senarai jadual petak atau petak tanah dan petak aksesori.LAMPIRAN “D” BORANG PENGHANTARAN PELAN STRATA ( PERINGKAT I ) Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri Tuan. Salinan surat perjanjian jual beli (jika perlu). Pelan Strata XML termasuk pelan tandaan. Ada / Tiada ( √ atau . Salinan hakmilik kekal atau salinan hakmilik sementara bersama salinan/nombor PA. Sijil Akuan LJT . Pelan bangunan yang diluluskan. Rujukan JTB Rujukan LJT No. Permit ruang udara atau salinan surat permohonan permit ruang udara (jika berkenaan).

. lengkap dan memenuhi kehendak Akta Hakmilik Strata 1985.. 3. 2.. (Diisikan jika perlu) 1... (Nama dan Tandatangan Juruukur Tanah Berlesen) Salinan kepada: 1....Salinan asal dokumen di atas telah dikemukakan kepada PTD/PTG pada . Pemaju/pemohon Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan ...... ♦ Lot tapak skim telah diukur semula dan semua sempadan telah ditandakan. Saya mengesahkan serta bertanggungjawab bahawa: ♦ Semua dokumen yang dikemukakan di atas adalah teratur. 2.... ♦ Perkiraan unit syer telah dipersetujui oleh pemaju.... Saya ingin menarik perhatian tuan kepada perkara-perkara berikut untuk pertimbangan. 4..

Name 31 33 35 24 18 21 Blok Type (Char) 2 2 2 3 7 9 25 Y 20 30 Y 70 70 Y 50 12 8 (yyyymmdd) 10 10 8 (yyyymmdd) Y 8 (yyyymmdd) Y 14 14 254 60 10 70 40 Y Y Y Y Y Y Y N N N xxx. 5. 4. NOFAILUKUR24 PAB 5 9 12 Type (Char) 30 25 15 73 20 1 20 Null Y Y N N Y N Y DAERAH MUKIM LOT 13 15 6 10 TINGKAT_UPI BIL_PETAK38 PETAKNO SEKSYEN SKIM BLOK_UPI 16 PETAK_UPI BIL_TINGKAT 10 20 10 BIL_AKSESORI39 KELUASAN 17 20 KELUASAN 17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI16 V_TINGGI 23 TINGGI KOD_KEGUNAANBANGUNAN 19 KOD_UNITLUAS NO_HAKMILIK Y NAMALAINBANGUNAN 22 50 10 Y N TINGGI16 KETINGGIAN_DARI_ARAS 26 Y 20 1 Y N NOFAIL_PT 28 TARIKH_KEMASKINI51 8 (yyyymmdd) N NAMALAINTINGKAT 29 50 8 (yyyymmdd) Y N KOD_KEGUNAANPETAK PETAKAKSESORIBERSANGKUTAN 32 10 7 N Y DIUKUR_OLEH TARIKH_SIAP BIL_PETAK 38 UNIT_SYER 34 36 10 30 8 (yyyymmdd) Y Y N PENGUKUR_NOIC 37 JADUAL_RASTER TARIKH_KEMASKINI51 BIL_AKSESORI TARIKH_TERIMA_SIJIL_AK_LJT12 40 39 TARIKH_LULUS_PERMOHONAN 41 BAYARAN_UKUR ULASAN_JUPEM NAMA_PEMAJU NAMA_PROJEK NORUJJUBL NORUJLJT 47 48 42 43 BAYARAN_PELAN 44 45 46 NOFAILUKUR_SEMULA KOD_TUJUANUKUR 50 51 49 30 2 8 (yyyymmdd) xxx. 3. PA 8. 6.skm TARIKH_KEMASKINI xxx. 29. NOFAIL_PTG 12. 22. 27. 9. 17. NOFAILUKUR24 TINGKATNO 4 8 Petak Type (Char) 30 9 58 10 10 20 1 Null Y N N N N Y N 20 20 Y V_KOD_UNITJAUH 27 30 Field Desc. 15. 11. 24. NOFAILUKUR 10. 19. 13. 23. 14.LAMPIRAN “D1” JUPEM STRATA XML ASCII Skim No 1. 25. 16. 21. 18. 7.blk Y Y Y N N TARIKH_KEMASKINI51 Y KOD_JENISBLOK 25 Tingkat Type (Char) 30 15 9 49 Null Y N N N N Y N Field Desc. 26. NOFAILUKURbelow24 BANGUNANNO BLOKNO 7 11 14 3 Field Desc.ptk . 20.tgt xxx. 2. 28. NEGERI 1 2 Null N N N N N N Field Desc.

21. 16. 14. NOFAILUKUR24 PAB5 AKSESORINO KELUASAN17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI 16 V_TINGGI23 V_KOD_UNITJAUH27 AKSESORI_UPI Null Y Y N N Y N Y Y N N Field Desc. 3. 15. 23. 29. 8. 5. 26. 19. 4. 28. 18.sbd . 30. 25. Name Field Desc. NOFAILUKUR24 PETAK_UPI12 AKSESORI_UPI57 Petak_Aksespri Type (Char) 30 73 67 8 (yyyymmdd) BDY Null Y N N N Field Desc. 22. 9.aks xxx. 10.mmss) 14 14 1 Null Y N Y Y Y Y N N N N HARTA_BERSAMANO KELUASAN 17 A_KOD_UNITLUAS20 TINGGI16 V_TINGGI23 V_KOD_UNITJAUH27 KOD_JENISPETAK 63 9 67 20 1 20 20 1 30 8 (yyyymmdd) 9 67 20 1 20 20 1 8 (yyyymmdd) HARTA_BERSAMA_UPI BEARING G_JARAK A_JARAK UNIT 60 TARIKH_KEMASKINI51 58 59 ISISLANDLOT TURUTAN GUID 64 62 61 5 2 32 8 (yyyymmdd) TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. NOFAILUKUR24 Harta_Bersama Type (Char) 30 52 55 Null Y N N Y N Y Y N N N Field Desc.JUPEM STRATA XML ASCII Aksesori Type (Char) 30 25 54 57 No 1. 27. 12.hab xxx. 2. 13. 7. 20. 24. 17.pak xxx. 6. NOFAILUKUR24 UPI 53 56 Type (Char) 30 73 9 (deg. 11.

Name Field Desc. 13.JUPEM STRATA XML ASCII VTX No 1. 8. 29. 2. 14. 24. 10. 23. 4. NOFAILUKUR24 UPI53 X Y 67 71 Type (Char) 30 73 12 12 2 5 32 32 8 (yyyymmdd) Null Y N N N N N N N N Field Desc. NOFAILUKUR24 HOUSENO 66 70 House Type (Char) 30 9 43 20 1 8(yyyymmdd) Null Y N N Y N N OFFSET_LINEID BEARING56 JARAK58 LAND_PARCELNO KELUASAN17 9 34 20 1 10 8(yyyymmdd) HOUSE_UPI LAND_PARCEL_UPI KELUASAN17 A_KOD_UNITLUAS20 TARIKH_KEMASKINI51 TURUTAN62 ISISLANDLOT61 GUID64 BDY_GUID 73 TARIKH_KEMASKINI51 A_KOD_UNITLUAS20 UNIT_SYER34 TARIKH_KEMASKINI51 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 16. 27.ldp xxx. 21. 20. 6.hse .mmss) 13 8 (yyyymmdd) Null Y N N Y Y N Field Desc. 28. 22. 12. NOFAILUKUR24 SKIM_UPI 65 68 OFFSETLINE Type (Char) 30 25 32 9 (deg. 7. 26. 11.vtx xxx. 18. NOFAILUKUR24 PAB 5 Land_Parcel Type (Char) 30 25 69 72 Null Y Y N N Y N Y N Field Desc. 5. 15. 17. 19. 3.osl xxx. 25. 9. 30.

Name Field Desc. 26. 12. NOFAILUKUR24 KERATANNO 74 75 Null Y N N N N Y Y N N KERATAN_UPI PARENT_UPI TINGGI16 TINGKAT_UPI8 76 KETINGGIAN_DARI_ARAS26 GUID64 TARIKH_KEMASKINI51 xxx. 15. 17. 25.krt . 18. 8. 22. 27. 6. 29. 3. 9. 13. 14. 5. 16. 21. 7. 4. 30. 20. 2. 19. 11.JUPEM STRATA XML ASCII Keratan_Tegak Type (Char) 30 9 58 49 49 20 20 32 8 (yyyymmdd) No 1. 10. 28. 24. 23.

E. 06 = Pahang. number of floor with respect to a building. 05 = Negeri Sembilan. unified identifier for strata floor.g PUBLSEL1_2009.poles (ASCII using 0. 14 = Wilayah Persekutuan KL. stick together. unified identifier for strata block. BC0010= Industrial Building. e. 25 P=Provisional Block. 22 Nama Lain Bangunan 23 V Height.3C/BB20/95. Certified plan number for strata file. Value in Square Meter 18 PA Number. D. E. H = Hectare. 07 = Pulau Pinang. Default value: B 26 Altitute. PN1234. 15 Skim Number. PTUS. 6 Mukim Code 7 Block No.g. no full-stop.E.g 01 = Johor.E. parcel’s number which is unique for a particular building. Default value: REU1 31 PTG File Number e.2/1076/9ICH.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0 12 Petak UPI. Value in Meter 28 Land Office File Number.g. 09 = Perlis. F = Squere Feet.856 M2 1 F2 = .12.E. E.P = Daerah Petaling.LAMPIRAN “D2” notes 1 2 Negeri Code.g. Land Office Reference/No e. 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1 9 Petak No. M = Square Meter. 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(P)1 13 Lot Number. certified plan number fot the underlying lot. PTG2/647/93 (No space. R = Acre. 08 = Perak. B= Block. Value in Meter 24 Survey File Number. Database using Acre unit) 1A2 = 4046. keep ‘/’) 32 Petak Aksesori Bersangkutan .09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M 2 = 1 M2 1 Rod2 = 25. building usage code.(M)0 8 Tingkat UPI.3. PTKS.g.g. E. keep ‘/’) Nama Lain Tingkat 30 Kod Kegunaan Petak. 11 = Terengganu.2/647/93.0 Value in Square Meter only Title Number.g. G=Gombak. 19 KodKegunaanBangunan. PTD. e. 10 = Selangor. 03 = Kelantan. GRN1234.g.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . 04 = Melaka. BB0010=Commercial Building.99.Value in Meter 17 Keluasan.(B)M1 4 TingkatNo. unified identifier for strata Parcel. Nombor menara E. REU1 = Condominium.g. 16 = Putrajaya Daerah Code 3 Bangunan NoE. US = Ulu Selangor 29 (No space. Value in Meter 27 V Distance Unit.g. E. area of of the specified strata object. 8. 14 Bilangan Tingkat. no full-stop.0. (P)1234 10 Seksyen Code 11 Block UPI.g. PM1234.0.rod. height of floor. BA0010=Residential Building.E 21 KS = Kuala Selangor.(S)-1234 16 Height. 02 = Kedah. PUBLPP2_2009. lot number of the underlying lot. PTG.P2A/WNV. Default value: BA0010 20 A = Acre.g. stick together.(T)1 5 PAB.

‘-‘ 36 Jadual Raster. E. E.g.Default value: 0 64 GUID. unified identifier for strata land parcel. 6=Parking. MIf5060f904d614c65838c643b22500 Land Parcel No E. M=Meter.33 34 Diukur Oleh Unit Syer 35 Pengukur IC. 1001010001234 54 Aksesori No. date (YYYYMMDD) 52 Common Area No. unified identifier for strata aksesori. 50 Kod Tujuan Ukur.g -4841.g (H)1234 67 X coordinate. Unified Parcel Identifier. E.(K)1234 72 73 75 76 Keratan UPI.g.E.7670 (ddd.E.g 14000700025480(S)1 66 House No. 7=Play Ground. E. date (YYYYMMDD) 41 Tarikh Lulus Permohonan.E. 1=Tangga.E. Globally Unique Identifier.g. Value in Meter 60 Distance Unit.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(K)1 Parent UPI.g. 1 63 0=Unknown. an identifier has a very low probability of being duplicated. unified identifier for strata House.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(A)1/14000700025480(S)1(A)1 58 Graphical Distance. Default value: False 62 Order. Polyline bearing = null 57 Aksesori UPI.E.E. E.g (L)1234 70 House UPI.F=Feet.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1 .E. (A)1234 55 Common Area UPI.g -4790. 181. unified identifier for strata skim. date (YYYYMMDD) 42 Bayaran Ukur. 5=TNB.g. 9=Bilik Sampah. 12 digit IC number without. E.g 14000700025480(S)1(L)1 Bdy GUID.18=Pecahan Bangunan. 3=RuangUdara. 17=Cantuman Petak.g 14000700025480(S)1(B)M1(M)0(T)1(C)1/14000700025480(S)1(C)1 56 Bearing.E.mmss) . 4=Lift.976 Land Parcel UPI. Ringgit malaysia 44 Ulasan JUPEM 45 Nama Pemaju 46 Nama Projek 47 Nombor Rujukan JUBL 48 Nombor Rujukan LJT. unified identifier for strata common area. E.3=Berimilik Pecahan Tanah.943 68 69 Offset Line ID. F9168C5E-CEB2-4faa-B6BF-329BF39FA1E4 74 Keratan No. Value in Meter only 61 Is Island Lot. E. An identifier which has very low probability of being duplicate. (C)1234 53 UPI.g 14000700025480(S)1(L)1(H)1 71 Y coordinate. unified identifier for strata land parcel. an identifier has a very low probability of being duplicated. unified identifier for strata land parcel. D=Depa(Kelantan).g True/False. 8=Swimming Pool. L=Link.g 121/00265 49 No Fail Ukur Semula. 2=Laluan. Value in Meter 59 Attribute Distance. E. Ringgit malaysia 43 Bayaran Pelan. I=Inch. E. Fail number for the Ukuran Semula Fail.g (S)127(B)M1(M)1(T)01 37 Date (YYYYMMDD) 38 Bilangan Petak 39 Bilangan Aksesori 40 Tarikh Terima Sijial Akuan & Borang LJT12. MIf5060f904d614c65838c643b22500 65 Skim UPI. Default value: 3 51 Tarikh Kemaskini.

658" y="28931.135" z="0" guid="MI6fe50aff63ff4d94abccb9856d4a3" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28275.857" z="0" guid="MI1c4e88b9d1804ba18cea9765bc103" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="185" g_distance="5. DAUD" periksa_noic="" diluluskan_oleh="MOHAMED AZHARI B.697" y="28931.3" a_distance="0" unit="M" guid="MIee0ccdcb5a3b4c1090f3292d92ee7" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28275.808" g_distance="6.103" z="0" guid="MI4fa00a770eb246aebcc123c351bd3" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="190" g_distance="0.234" z="0" guid="MI0d6e96be7c5845eb9a5948144939c" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28243.4" sijilno="" blocktype="B" kodkegunaanbangunan="BA0010"> <Tingkat blockupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0" tingkatno="(T)1" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1" no_of_petak="9" no_of_aksesori="0" area="2006" unit="M" height="3.103" z="0" guid="MI4fa00a770eb246aebcc123c351bd3" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.025" y="28925.7" kodkegunaanpetak="REU8" rastertable="_S_5_B_M1_M_0_T_1" unitsyer=""> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="8.943" y="28930.org/"> <pduklot negeri="08" daerah="03" mukim="44" seksyen="000" lot="16126" upi="08034400016126" s_area="4268" pa="PA100318" /> <Block bangunanno="(B)M1" blockno="(M)0" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0" no_of_tingkat="6" height="21.1" a_distance="0" unit="M" guid="MIbfc59553141444a798dff1dd978bf" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28242. MOHAMED ZAINUDIN" pelulus_noic="" nama_pemaju="PERUMAHAN EHSAN SDN BHD" nama_projek="PANGSAPURI CITY-VIEW" xmlns="http://tempuri.857" z="0" guid="MI1c4e88b9d1804ba18cea9765bc103" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.(D)159302" no_bukukerja_luar="10026-10046" no_fail_ukur="PUBLPKB78_2008" no_fail_ptg="PTG.376" y="28924. AHMAD" penyedia_noic="" diperiksa_oleh="HARUN B.594" y="28931.7" rotate="" x="" y="" attitude="1"> <Petak petakno="(P)1" upi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" g_area="195" a_area="0" a_unit="M" height="3.958" z="0" guid="MI0dd535c6d71e4a48869be7bfbe7d2" isislandlot="False" /> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28260.15/6-163(H)" no_lembar_kadaster="635" diukur_oleh="LEE BOON CHONG" pengukur_noic="" tarikh_siap="2008-05-28" disediakan_oleh="RAZMAN B.631" g_distance="31.594" y="28931.376" y="28924.7" a_distance="0" unit="M" guid="MI0a006a574b334440b335959705f9f" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28243.9" a_distance="0" unit="M" guid="MI250855d2f9e741e68ccbead9782b7" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.PK.958" z="0" guid="MI0dd535c6d71e4a48869be7bfbe7d2" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="274" g_distance="13.221" z="0" guid="MI82f1968b37a74e00b03307ecba0f8" isislandlot="False" /> .LAMPIRAN “D3” CONTOH DATA XML <Strata xmlns="Ekadas GDM2000"> <Scheme negeri="08" daerah="03" mukim="44" seksyen="000" lot="16126" skim="(S)1120" pa="PA(B)103876" no_hakmilik="H.S.135" z="0" guid="MI6fe50aff63ff4d94abccb9856d4a3" isislandlot="False" /> </boundary> <boundary petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" bearing="98.9" a_distance="0" unit="M" guid="MI4fab4cd1c62048c6843b2cb3c1544" isislandlot="False"> <vertex petakupi="08034400016126(S)1120(B)M1(M)0(T)1(P)1" x="28274.025" y="28925.658" y="28931.

Contohnya Jalan Wangsa Murni.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NAMA_JALAN KELAS_JALAN NEGERI MUKIM GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE Nama bagi jalan tersebut.LAMPIRAN ”E” STRUKTUR DATA BAGI KAWASAN BERWARTA (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) 1. 2. Warta Hidro TYPE NAMA VARCHAR2(100) JENIS VARCHAR2(30) GUID VARCHAR2(32) TARIKH_KEMASKINI DATE MI_PRINX NUMBER(11) GEOLOC MDSYS. Warta Jalan DESC NAMA_JALAN KELAS_JALAN NEGERI MUKIM GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(50) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY DESC . Negeri bagi data jalan tersebut Mukim bagi data jalan tersebut Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data.

Contohnya pewartaan kawasan TNB. Contohnya Kawasan Tadahan Air. PW882.3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(22) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(7) DATE VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Contohnya PU(A) 139.Catatan: DESC TYPE Nama data hidrografi yang diwartakan. Warta Kawasan Lot DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA KELUASAN KOD_UNITLUAS NOFAILUKUR RUJ_FAIL_PEMOHON NO_PELAN NEGERI DAERAH MUKIM NO_LOT TARIKH_LULUS GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(200) VARCHAR2(20) DATE NUMBER(18. Nombor pewartaan bagi Pelan Warta tersebut di dalam Warta Kerajaan. MI_PRINX GEOLOC 3. Contohnya PW123. . Tujuan pewartaan diadakan.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TYPE Nombor Pelan Warta tersebut. NAMA JENIS GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data.

Tarikh ianya diwartakan di dalam Warta Kerajaan dalam TARIKH_WARTA format YYYYMMDD. Contohnya 20030512 (12 Mei 2003). Luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. KELUASAN Contohnya 200.340. Kod unit luas kawasan pewartaan di dalam unit meter KOD_UNITLUAS persegi. Nombor fail ukur bagi Pelan Warta tersebut. Contohnya NOFAILUKUR JUSEL10/2003. Nombor rujukan fail pemohon kawasan pewartaan tersebut. RUJ_FAIL_PEMOHON Contohnya TNB12/SULIT/P1. Nombor pelan yang disertakan dalam pemohonan warta NO_PELAN tersebut. NEGERI Nama negeri bagi kawasan pewartaan tersebut. DAERAH Nama daerah bagi kawasan pewartaan tersebut. MUKIM Nama mukim bagi kawasan pewartaan tersebut. NO_LOT TARIKH_LULUS GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. MI_PRINX GEOLOC

4. Warta Pelbagai DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA NAMA KELUASAN KOD_UNITLUAS NOFAILUKUR RUJ_FAIL_PEMOHON KOD_JENISWARTA STATUS CATATAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(200) VARCHAR2(20) DATE VARCHAR2(100) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(25) VARCHAR2(10) VARCHAR2(10) VARCHAR2(254) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

Catatan: DESC NO_PW TUJUAN_WARTA NO_WARTA TARIKH_WARTA NAMA KELUASAN KOD_UNITLUAS TYPE Nombor Pelan Warta tersebut. Contohnya PW123, PW882. Tujuan pewartaan diadakan. Contohnya pewartaan kawasan hutan simpan. Nombor pewartaan bagi Pelan Warta tersebut di dalam Warta Kerajaan. Contohnya PU(A) 139. Tarikh ianya diwartakan di dalam Warta Kerajaan dalam format YYYYMMDD. Contohnya 20030512 (12 Mei 2003).

Luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. Contohnya 1200.340. Kod unit luas kawasan pewartaan di dalam unit meter persegi. Nombor fail ukur bagi Pelan Warta tersebut. Contohnya NOFAILUKUR JUSEL11/2003. Nombor rujukan fail pemohon kawasan pewartaan tersebut. RUJ_FAIL_PEMOHON Contohnya JPH12/SULIT/P1. KOD_JENISWARTA STATUS CATATAN GUID TARIKH_KEMASKINI Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. MI_PRINX GEOLOC

5. Warta SPR DESC ID NO_WARTA_PAR NAMA_KAW_PAR KOD_PAR NO_WARTA_NEGERI NAMA_KAW_NEGERI NEGERI PETI_UNDI KOD_PETI_UNDI BIL_PEMILIH UNDI_POS TEMPAT_MENGUNDI BN PAS TYPE VARCHAR2(22) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(50) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8)

UNDI_ROSAK MENANG KELUASAN KOD_UNITLUAS PERIMETER GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC

VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) NUMBER(18,3) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

Catatan: DESC ID NO_WARTA_PAR NAMA_KAW_PAR KOD_PAR NO_WARTA_NEGERI NAMA_KAW_NEGERI NEGERI PETI_UNDI KOD_PETI_UNDI BIL_PEMILIH UNDI_POS TEMPAT_MENGUNDI BN PAS UNDI_ROSAK MENANG KELUASAN KOD_UNITLUAS PERIMETER GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(22) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(2) VARCHAR2(15) VARCHAR2(2) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(50) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) NUMBER(18,3) VARCHAR2(1) NUMBER(18,3) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY

LAMPIRAN “F”
CONTOH FORMAT PIAWAI BAGI NOTIFIKASI

1)

Apabila PU Berdigit dan Pra Hitungan ASCII diterima dan diproses oleh JUPEM • • Penerima = PTD,PTG, JTB Pesanan : Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah diterima dan dalam tindakan. T.K.

2)

Apabila fail strata XML diterima dan diproses oleh JUPEM. • • Penerima = JTB Pesanan: Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah diterima dan dalam tindakan. T.K.

3)

Apabila fail siap diukur diterima dari JUD & diproses oleh JUPEM. • • Penerima = JUD Pesanan: Tuan, Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX - dalam keadaan teratur OR - tidak teratur. Sila rujuk syit pertanyaan. T.K

4)

Apabila fail CRM diluluskan oleh Ketua cawangan CRM. • • Penerima = JUD / Pengukur CRM Pesanan: Tuan,CRM utk Fail PUXXXXXXX_XXXX Daerah XX Mukim XX Telah lulus. T.K.

5)

Apabila JUD memberi kerja kepada Pengukur • • Penerima = Pengukur Pesanan: Tuan, Sila jalankan ukuran bagi fail PUXXXXXX_XXXX, Daerah XX, Negeri XX, Lot XXXX. T.K.

6)

Apabila PA(B) dihantar untuk tandatangan Pengarah Ukur • • Penerima = PUPN Pesanan: Tuan, Sila tandatangan PA(B) XXXXXXX , Fail XXXXXXXX. T.K.

7)

Apabila PA / PA(B) dihantar untuk tandatangan JTB • • Penerima = JTB Pesanan: Tuan, Sila tandatangan PA XXXXXXX / PA(B) XXXXXXX , Fail XXXXXXXX. T.K.

.......... Aset nombor siri …………………… untuk kelulusan.......... Sijil Tapak kalibrasi …………………… telah diluluskan...... Mukim ..... Sila muat turun B1/B4 dari laman portal JUPEM . untuk tujuan penyediaan dokumen hakmilik. ... 15) Pelupusan aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD/ Pengguna Pesanan: Tuan.............. Aset nombor siri ……………………... 12) Apabila Sijil EDM/GNSS telah diluluskan • • • Penerima = Pengukur / JTB Pesanan: Tuan.... 11) Apabila Sijil EDM/GNSS untuk kelulusan JUD • • • Penerima = JUD Pesanan: Tuan........... Daerah ..... 9) Apabila Sijil eMedmas untuk diluluskan oleh PUB(K) • • • Penerima = PUB(K) Pesanan: Tuan. 14) Pinjaman aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD/ Pengguna Pesanan: Tuan.8) Apabila Sijil eMedmas untuk pengesahan oleh KPPU • • • Penerima = KPPU Pesanan: Tuan.. Sila muat turun dari SPAK.... bagi Lot . Sijil Tapak kalibrasi …………………… untuk kelulusan...... Sijil Tapak kalibrasi …………………… untuk kelulusan PUB(K). Aset nombor siri ……………………. 16) Apabila B1 / B4 dihantar kepada PTD/PTG • • Penerima = PTD/PTG Pesanan: Tuan.. 13) Aduan kerosakan aset • • • Penerima = Pegawai Aset / JUD Pesanan: Tuan. 10) Apabila Sijil eMedmas diluluskan • • • Penerima = PUPN Pesanan: Tuan.... Aset nombor siri …………………… telah diluluskan pada dd/mm/yy oleh ... Aset nombor siri …………………….

1 Keperluan Alat Penerima GNSS dan Sela Cerapan 2.LAMPIRAN “G” KAEDAH DAN PROSEDUR PENGUKURAN MENGGUNAKAN GNSS 1. Hanya alat yang menerima sekurang-kurangnya dwi gelombang boleh digunakan dalam kerja-kerja pengukuran ini. 1 . L2C atau L5. sistem komunikasi serta perisian pemprosesan.1 Alat penerima GNSS yang akan digunakan untuk tujuan kerja-kerja ukur kadaster hendaklah mempunyai kemampuan menjalankan pencerapan fasa bagi sekurang-kurangnya dua (2) gelombang pembawa daripada L1. PERALATAN GNSS Peralatan GNSS lazimnya mempunyai lima (5) komponen utama iaitu alat penerima.1. TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menetapkan kaedah dan cara menjalankan Penentududukan pengukuran Sejagat menggunakan (GNSS) yang alat Sistem menggunakan perkhidmatan Malaysian RTK GNSS Network (MyRTKnet). • Kaedah dan prosedur pengukuran 2. 2. antena. Ia disediakan dengan merujuk kepada: • Pemilihan peralatan GNSS (keperluan perkakasan dan perisian). Keperluan seperti yang disenaraikan di bawah perlulah dipenuhi bagi melayakkan peralatan tersebut digunakan dalam kerja-kerja ukur kadaster. unit kawalan dan storan. L2.

2.6 Sela cerapan statik bagi tujuan pasca pemprosesan hendaklah ditetapkan pada sela lima (5) saat dan dicerap selama satu sepuluh (1) (10) minit bagi pasca melengkapkan pemprosesan. 2.1.1.1. tag masa (merujuk kepada perakam waktu di alat penerima).5 Cerapan masa-hakiki hendaklah direkodkan pada setiap lima (5) saat dan dibaca sebanyak sepuluh (10) kali bagi melengkapkan satu (1) epok cerapan. Adalah digalakkan supaya alat penerima GNSS menjejak semua satelit yang berada di atas ufuk semasa pencerapan dilakukan. 2.7 Pengukuran hendaklah dilakukan dengan mencerap dua (2) epok bagi setiap stesen dan setiap epok melalui proses initialisasi yang berasingan. epok cerapan 2.2.1. 2 .2 Alat penerima mestilah mampu merekodkan fasa isyarat satelit.3 Alat penerima mestilah mampu untuk menjejak sekurang-kurangnya enam (6) satelit GNSS secara serentak.1. Bagi kerja-kerja masa-hakiki (real-time).1.4 Sela cerapan alat GNSS bagi masa-hakiki perlu diset pada satu (1) saat dan pada masa yang sama data mentah perlu disimpan di dalam alat GNSS atau di dalam unit kawalan. alat penerima mestilah mampu merekodkan data-data cerapan asal (raw data) di samping data-data cerapan masa-hakiki. 2.

4 Peralatan yang mempunyai komponen berasingan hendaklah disimpan dan digunakan sebagai satu unit. kabel antena dan unit penyambung (connector) hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih.2. panjang maksimum dan jenis kabel antena yang dicadangkan digunapakai.3. oleh Bagi pembuat alat hendaklah membolehkan pencerapan mendapat data yang berkualiti tinggi.1 Antena yang dipilih hendaklah electrical mampu phase meminimumkan centre variations kesan-kesan dan pencegahan gangguan bebilang laluan (multipath). 3 menggunakan teknologi . 2.2 Keperluan Antena dan Kabel 2. 2. Penggunaan antena dengan spesifikasi geodetik adalah digalakkan.2 Bagi alat yang mempunyai komponen yang disatukan (integrated). 2.2.3.3 Keperluan Unit Kawalan dan Storan 2.1 Unit kawalan (controller) yang dicadangkan oleh pembuat alat hendaklah digunakan bersama dengan peralatan pencerapan GNSS.2. 2.2.grade). 2. spesifikasi minimum yang boleh digunakan adalah terdiri dari gred kerja ukur (survey.3 Bagi peralatan yang mempunyai komponen berasingan.2.2 Penyambungan dari unit kawalan ke unit utama (alat penerima) boleh menggunakan kabel yang berkaitan atau penyambungan Bluetooth(TM).

4 Keperluan Komunikasi Bagi penyambungan ke sistem MyRTKnet secara masahakiki.2. 4 . operasi dan validasi perisian pemprosesan data hendaklah mengikut arahan pembuat alat.5 Keperluan Perisian Pemprosesan Data 2. peralatan komunikasi mudah alih atau tersedia ada bersama alat GNSS yang menyokong sistem GPRS / EDGE / 3G / HSDPA / GSM atau lain-lain jaringan telekomunikasi terkini hendaklah digunakan. Pengguna perlu memastikan sebarang penaikan taraf terhadap perkakasan atau firmware tidak mengurangkan kualiti hasil pemprosesan data.3 Semua aspek pemprosesan hendaklah mengikut pilihan piawai yang ditetapkan oleh perisian yang digunakan.5.5.2 Installasi. 2.5.1 Perisian pengurusan dan pemprosesan data yang dicadangkan oleh pembuat alat atau mana-mana perisian yang boleh menerima input data dalam format Receiver Independent Exchange (RINEX) hendaklah digunakan di dalam semua aspek pemprosesan data. 2. Sebarang permasalahan berkaitan dengan perisian terbabit hendaklah dirujuk terus kepada pembekal peralatan GNSS untuk mendapatkan nasihat atau penyelesaian. 2.

1 Alat GNSS yang digunakan hendaklah melalui proses kalibrasi terlebih dahulu dengan memuat turun Sijil Piawai Tapak GNSS daripada sistem dan mematuhi kehendak seperti mana para 4 Pekeliling KPUP Bilangan 1 Tahun 2008. PROSEDUR CERAPAN DI LAPANGAN 3. 3. 3. Langkah-langkah di bawah adalah dicadangkan bagi memenuhi garis panduan ini : 5 .2 Hasil kalibrasi hendaklah dimuat naik ke dalam sistem untuk disimpan ke dalam pangkalan data.5 Cerapan perlu dilakukan dengan menjejak sekurang- kurangya lima (5) satelit dengan nilai Position Dilution of Precision (PDOP) kurang dari enam (6). sementara bagi komponen ketinggian adalah enam (6) sentimeter.6 Perbezaan koordinat cerapan antara dua epok hendaklah kurang dari dua (2) sentimeter bagi komponen utaraan dan timuran. 3. 3.3 Pengukuran hendaklah dijalankan dengan menyambung unit GNSS ke unit kawalan dan unit komunikasi seperti yang dicadangkan oleh pembuat alat. 3.4 Pengukuran hendaklah dilakukan dengan mencerap dua (2) epok bagi setiap stesen / point dengan setiap epok melalui proses initialisasi yang berasingan. 4 PROSEDUR PEJABAT Pengukuran dengan peralatan GNSS selanjutnya hendaklah melalui prosedur pejabat bagi penghasilan koordinat muktamad.3.

4.2 Prosedur Hitungan dan Analisis Cerapan Masa-Hakiki 4.3 Buatkan salinan pendua data-data cerapan di dalam media berasingan (Contoh.2 Ikut prosedur muat turun data-data cerapan seperti yang dinyatakan oleh manual peralatan GNSS.1. Hitungan reja cerapan (v): vi = Cerapani − Cerapan (2) 6 . Formula penghitungan reja cerapan.1 Prosedur Pengurusan Data Cerapan 4. penukaran ke unit meter dan lain-lain hitungan adalah seperti di bawah: i. 4.2. Hitungan purata bagi komponen latitud.1.4. CD.1 Muat turun data-data cerapan hendaklah dilakukan dengan kadar segera. n ∑ Cerapan Cerapan = i =1 n (1) ii. 4.1 Setiap epok cerapan hendaklah dihitung nilai purata bagi setiap komponen dan seterusnya hitung nilai reja cerapan (observation residuals) dalam unit meter. longitud dan ketinggian elipsoid. DVD atau Flash card) bagi tujuan backup oleh pencerap.1.

iii. Penukaran jarak arka dari unit Darjah. Di mana: 1 saat (arka) = 30 meter (6) 7 . Hitungan Root Mean Square (RMS) untuk reja: n ∑v i 2 2 RMS = i=1 n (3) iv. R π = = Purata jejari bumi 3. Minit dan Saat (DMS) ke meter. p = Jarak lengkung di meridian ν = Jarak lengkung di pugak utama untuk memudahkan pengiraan.v (5) Di mana. penukaran dari nilai saat (arka) ke meter boleh menggunakan faktor 30.14159265358979 Nilai R boleh di dapati melalui formula: R = p. boleh menggunakan formula seperti di bawah: 1 saat (arka) = 2πR/1296000 (4) Di mana.

2.2.2. penerimaan nilai koordinat purata bagi setiap epok cerapan masa-hakiki hendaklah mempunyai sekurang-kurangya tujuh (7) bacaan.2.3 Prosedur Cerapan Pasca Pemprosesan Statik dan Analisis 4.4 Kesemua keperluan di para 4. Dengan kata lain. Bagi cerapan yang kurang dari tujuh (7) bacaan.3.1 Pemprosesan data-data cerapan statik memerlukan perisian yang dicadangkan oleh pembuat alat untuk tujuan analisis. Jumlah maksimum data yang boleh dikeluarkan adalah sebanyak tiga (3) cerapan. cerapan epok tambahan hendaklah dilaksanakan.5 4.1 hingga para 4. mana-mana cerapan yang mempunyai nilai reja tiga kali ganda lebih besar dari nilai RMS hendaklah dikeluarkan dari hitungan purata nilai koordinat.4. Contoh Laporan RTGA seperti di Lampiran “H1” 4.2 Muat turun data-data Virtual Reference Station (VRS) yang berkenaan dari laman web MyRTKnet/ Geoportal JUPEM dengan menggunakan koordinat anggaran dan masa cerapan yang dicatatkan di padang. 8 .3.3 akan dihitung secara automatik sekiranya menggunakan perisian Real Time GNSS Analysis (RTGA).2 Untuk tujuan penerimaan nilai koordinat muktamad bagi setiap epok cerapan masa-hakiki. 4.2. 4.3 Bandingkan nilai koordinat purata muktamad bagi setiap epok seperti dinyatakan di perenggan 3.

RMS bagi reja cerapan Faktor varian aposteriori Jenis penyelesaian (solution type) Dalam menilai RMS bagi reja cerapan.3.3. penerimaan nilai RMS adalah 0. Nilai RMS yang rendah menggambarkan data dan penyelesaian yang dihasilkan boleh diterima. iii. Dalam kes ini nilai yang boleh diterima adalah 2 sm. ii.5 Hanya penyelesaian “Ambiguity Fixed” atau “Bias Fixed” sahaja diterima bagi setap garis dasar yang diproses. Penyelesaian “Ambiguity Float” adalah tidak diterima. Secara amnya. 4.4. ii. 9 . Kekang semua stesen VRS yang terdapat di dalam projek pemprosesan berkenaan.1 dari kitaran (cycle) gelombang L1. perkara-perkara di bawah perlulah diambil kira: i. Manual pemprosesan data yang dibekalkan lazimnya memberikan kriteria bagi penerimaan sesuatu hasil pemprosesan.3. 4.4 Untuk analisis statistik garis dasar yang diberikan. perkaraperkara di bawah bolehlah dipertimbangkan: i.3 Import data cerapan statik bagi semua epok dan datadata VRS ke dalam projek pemprosesan. Prosedur bagi menjalankan pemprosesan data perlulah mengikut manual perisian pemprosesan dengan menggunakan parameter- parameter yang dicadangkan.

6.1 Semua data cerapan untuk CRM perlu dibuat validasi oleh JUPEM Negeri yang akan menjalankan satu ujian menggunakan modul aplikasi Positioning Validation Module (PVM) sebelum dikemaskini ke dalam lapisan (layer) CRM.3 JUPEM Negeri berhak untuk menolak hasil ujian jika hasil yang diperolehi tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan di dalam garis panduan ini.3. VALIDASI DATA CRM 6.5. PEROLEHAN DATA Harga yang dikenakan bagi muat turun data-data VRS adalah mengikut kadar yang ditetapkan oleh Jabatan. Contoh laporan adalah seperti di Lampiran “H2”.6 Bandingkan nilai koordinat yang terhasil antara kedua-dua epok dan perbezaannya mematuhi syarat yang dinyatakan di para 3. Nilai purata kedua-dua epok diterima sebagai koordinat muktamad. Permohonan data dan bayaran ini perlulah melalui laman web Geoportal JUPEM. 6.4. 6.5 maka satu laporan akan dijana. 5.2 Sekiranya data yang dihantar mematuhi peraturan di perenggan 3. 10 .

1 .

PVM_PUKN1877_2008 LAMPIRAN “H2” 1 .

2 .

RTGA_PUKN1877_2008

LAMPIRAN “H1”

3

4

5

6

7 .

8 .

LAMPIRAN “I1” 8 9 12 Nota : Kaedah radiasi dari stesen 4. 6 dan 8 dibenarkan dengan syarat trabas ditutup ke stesen 10 7 6 10 13 3 11 15 5 4 2 (CRM) 1 (CRM) 14 TRABAS TERTUTUP .

LAMPIRAN “I2” Nota : Kaedah radiasi dari stesen 4 dan 6 dibenarkan dengan syarat trabas ditutup ke stesen 11 ( CRM / CCI / NDCDB ) CRM/CCI/NDCDB 10 11 7 5 6 3 4 9 8 1 (CRM) 2 (CRM) TRABAS TERBUKA .

.LAMPIRAN “J1” KAEDAH PERSILANGAN CRM/BKL Bearing dan Jarak diketahui CRM/BKL Bearing atau jarak Bearing atau jarak Stesen yang diketahui Titik yang ingin diketahui Cerapan dibuat daripada 2 tanda atau stesen yang diketahui dengan membuat cerapan bearing atau jarak ke stesen yang dikehendaki bagi kedua-dua penyilang.

Cerapan bearing dan jarak dibuat bagi kedua-dua penyilang. .LAMPIRAN “J2” KAEDAH SILANGALIKAN Stesen Be ar in g ak Bearing dan Jarak Be ar in g da n da n Ja r Ja ra k BKL BKL BKL Lot 789 Lot 123 Lot 456 Cerapan dibuat dari satu tanda atau stesen yang tidak diketahui ke 3 tanda-tanda yang diketahui nilai.

LAMPIRAN “K” TATACARA PENENTUAN AZIMUT DENGAN CERAPAN MATAHARI 1. ii. . iii. Bacaan waktu hendaklah sekurang-kurangnya direkodkan kepada satu (1) minit terhampir sementara bacaan mengufuk dan pugak ke matahari hendaklah direkodkan kepada 01” terhampir. dengan setiap set cerapan mengandungi dua (2) purata ke tengah matahari di penyilang kiri dan kanan. 2. Sekurang-kurangnya dua (2) set cerapan yang berterusan. Setiap set cerapan hendaklah dirujuk kepada tanda rujukan yang sama dengan kedua-dua penyilang. ii. Bagaimanapun altitud cerapan ke matahari hendaklah sekurang-kurangnya 10º. Semua maklumat cerapan yang dibuat secara manual atau dengan bantuan perisian hendaklah direkodkan mengikut format seperti di Lampiran “K1”. Jarak garisan di antara stesen cerapan dan tanda rujukan yang digunakan hendaklah tidak kurang daripada 30 meter. Kaedah Cerapan Matahari i. Set ketiga (3) hendaklah diambil sekiranya perbezaan bearing grid antara set pertama (1) dan set kedua (2) melebihi 10”. Merekodkan Cerapan i. Cerapan matahari boleh dilakukan sama ada di waktu pagi atau petang. iv.

iii.

Cerapan

hendaklah

direkodkan

apabila

stadia

mengufuk

membahagikan tengah cakera matahari dan stadia tegak menyentuh garis lengkungan matahari seperti di Lampiran “K1”.

iv.

Maklumat gelembung aras hendaklah direkodkan bagi setiap cerapan yang dibuat.

3.

Kaedah Pelarasan

i.

Waktu

Purata waktu setiap set hendaklah dilaraskan kepada waktu universal dengan kaedah seperti berikut : Waktu Universal cerapan = Purata waktu tempatan cerapan – 8j 00m

ii.

Bacaan Altitud, Mengufuk dan Tanda Rujukan

a.

Purata bacaan altitud, mengufuk dan ke tanda rujukan hendaklah dihitung bagi kedua-dua penyilang kepada 01” terhampir.

b.

Purata bacaan altitud hendaklah dilaraskan dengan bedalihat dan biasan menggunakan formula berikut :

4 Biasan dan Bedalihat =

41.4105 – 8.8” x kos (Purata Altitud) Tan (Purata Altitud)

4.

Pengiraan Azimut

4.1

Sudutistiwa pada waktu cerapan (δ)

i.

Kaedah Interpolasi.

Sudutistiwa pada waktu cerapan hendaklah diperolehi daripada Almanak Ukur Malaysia keluaran Universiti Teknologi Malaysia (UTM) atau mana-mana almanak yang diiktiraf oleh Jabatan.

ii.

Kaedah Polinomial.

Sudutistiwa juga boleh dihitung menggunakan polinomial yang dibekalkan dalam Almanak Ukur Malaysia keluaran UTM atau mana-mana almanak yang diiktiraf oleh Jabatan bersesuaian dengan kaedah berdigit pada masa kini.

(a)

Faktor tentuan dalaman yang digunakan adalah x = d / 32 di mana “d” adalah bilangan hari di dalam bulan berkenaan (mengikut tarikh) pada waktu cerapan, dicampurkan dengan perpuluhan hari itu dalam waktu universal (UT).

(b)

Sudutistiwa pada waktu cerapan δ = ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 di mana: ao, a1, a2, a3 dan a4 adalah pekali polinomial

(c)

Set-set Polinomial bulanan hanya sah untuk 0 < x < 1 Untuk mendapatkan ketepatan yang penuh, nilai x

perlulah

dihitung

sehingga

ke

tujuh

(7)

angka

perpuluhan.

(d)

Contoh: Tarikh: 6 September 2003 pada jam 08j 45m (waktu tempatan), = 6 + [(08j 45m – 08j 00m ) /24)] = 6.0312500 Maka, x = 6.0312500 / 32 = 0.1884766

d

δ

= 8.8693600 + (-2.1666705) + (-0.0406953) + 0.0026614 + 0.0000586 = 6.6647142

δ (ddd.mmss) = 6. 3953

4.2

Latitud dan tirusan stesen cerapan

i.

Latitud (Φ)

(a)

Koordinat stesen yang diduduki perlulah ditentukan seberapa tepat yang boleh bagi mendapatkan nilai latitud stesen sebenar.

(b)

Koordinat origin bagi setiap negeri boleh diperolehi dari jadual koordinat seperti di belakang Lampiran “K1”.

(c)

Latitud ditentukan dengan formula berikut: Φs = [ ( (±) Koordinat origin – (±) Koordinat stesen) x (0.03256/3600) + Φo], di mana: Φo = Koordinat Origin Geografi, simbol (+) bagi koordinat di utara (U), dan simbol (-) bagi koordinat di selatan (S).

ii.

Tirusan Tirusan merupakan faktor pembetulan azimut ke matahari pada stesen cerapan. Oleh itu formula yang digunakan untuk mendapat nilai tirusan adalah seperti berikut :

Tirusan = [((±) Koordinat origin – (±) Koordinat stesen) x (0.03246/3600) x sin Φs] di mana ; Φs = latitud stesen , simbol (+) bagi koordinat di timur (T) , simbol (-) bagi koordinat di barat (B) dan hasil kiraan tirusan adalah dalam (dd,mm,ss)

4.3

Azimut cerapan

Formula yang digunakan untuk mendapatkan nilai Azimut (Az) ke matahari dari stesen cerapan adalah seperti berikut : Si Kosain (Az) = Sain δ – Sain Φ Sain α Kos Φ Kos α di mana α adalah tinjah yang di laras semasa cerapan.

Walau bagaimanapun. Bearing Grid Bearing Grid bagi setiap set cerapan hendaklah dihitung dan direkodkan kepada 01” terhampir. Formula untuk mendapatkan nilai bearing grid adalah seperti berikut: Bearing Grid = Purata TR + Az .Purata ke Matahari ± Aras ± Tirusan.i. ii. . Formula yang digunakan untuk pembetulan aras adalah seperti berikut : (±) Aras = a / 8 ( ∑ R . ∑ L adalah jumlah bacaan gelembung di penyilang kiri (Ki). Arasan Pembetulan aras hendaklah dibuat jika alat yang digunakan semasa mencerap matahari tidak dilaras dengan sempurna.∑ L ) Tan α di mana : a adalah bahagian aras ufuk alat teodolit yang digunakan. urusan pembetulan ini tidak lagi diperlukan. bagi alat yang boleh membuat pembetulan tersebut secara automatik. dan ∑R adalah jumlah bacaan gelembung di penyilang kanan (Ka).

4. 5. Format Cerapan Borang bagi penentuan bearing akui menggunakan kaedah cerapan matahari adalah seperti yang ditetapkan oleh Jabatan seperti contoh di Lampiran “K1” atau format JUPEM ASCII seperti di Lampiran “K2”. . manakala purata bearing grid antara dua (2) set hendaklah dikira kepada 01” terhampir.4 Had Perbezaan Antara Set Cerapan Perbezaan hitungan bearing grid di antara dua (2) set cerapan hendaklah tidak melebihi 10”.

026 M -0.4510 68.0 2.03256 G.minit saat .0 2. = Tanda Rujukan Sel.0211 20.2544 0.4105 + ( 8.4305 0. T/B Jumlah / Sel. Kosain (Az) Tanda Rujuk sebenar ( Purata TR + Az – Purata ke Matahari ) Aras Tirusan Bearing grid TR 20. Ki T.mmss) P.3005 Purata Altitud (H) Biasan & Bedalihat Altitud Di laras 20.8 Kos H ) Tan H / 3600 Aras = a/8 ( ∑ R .R Gelembung Ki 2.0 2.LAMPIRAN “K1" CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT Penilik Stesen Syed Omar 1 Pkt T.3010 Ka 2.0 Tinjah (ddd.R Koordinat Origin U/S Stesen U/S Jumlah / Sel.4900 20.0115 20.03246 Sel.4115 Purata Waktu – 08. d = jumlah hari dalam bulan + waktu UT H = ( 90 . Aras Ufuk = a:30” Tahun 2009 2 BKL File no/Bk No Of Obs:2 Negeri Set 1 Waktu hh.4335 233. Ki T.00 Purata Ufuk Purata T.026 M -27415.minit saat ddd.Ki.2338 0. U/S Jumlah / Sel.5025 8:45:25 8:45:36 8:46:12 8:47:14 P.Ka.0 Pugak (ddd. = Penyilang kanan Sudutistiwa (δ) = ao+ a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 di mana.0 2.516 M -73812.0000 M -27415.R 157. Bujur x Sain G.mmss Johor Set 2 Mengufuk (ddd.R Koordinat Origin T/B Stesen T/B Jumlah / Sel.5318 Sudutistiwa pada waktu Penilikan Azimut matahari yang dikira Tanda Rujuk sebenar ( Purata TR + Az – Purata ke Matahari ) Aras Tirusan Bearing grid TR Purata Bearing Grid ke Tanda Rujuk Penilik Formula.3000 233.0 8:43:04 8:43:13 8:43:33 8:43:43 P.4516 0.0 2.4550 337.mmss Gelembung Ki 2.mmss = jam.0 2.0115 -5. = Selisih j.mmss) 68.R Mengufuk (ddd. X 0.R.θ ) θ = Purata sudut pugak T.1453 2.∑ L ) Tan α Pembetulan Biasan = & Bedalihat Nota: P.4135 337.0 69.0115 +0.4555 20.0206 21.3010 Ka 2.5319 Purata Waktu – 08.R 157.G.0 2.516 M -0.0630 53.mmss = deg.4110 291.00 Purata Ufuk Purata T.0233 1.Ka T.0 2.0 2.0 2.4740 -5.Lintang T(-) / B(+) Tirusan Sudutistiwa pada waktu Penilikan Azimut matahari yang dikira Purata Altitud (H) Biasan & Bedalihat Altitud Di laras 21.R.4800 290.0115 20.Lintang Stesen U 00:43:00 233. = Penyilang kiri P.0905 53.0000 M -73812.5318 Tanda tangan Syed Omar = Sain δ – Sain Φ Sain α Kos Φ Kos α 41.3005 233.2356 157.2800 291. Hari Jumaat PUJ3389/ 2009 Tarikh Siri Alat 6 Bulan 3 Bah.5204 +0.4104 96.1710 290.2708 157.mmss) Waktu hh.5202 +0. X 0.4045 233.Ka T.3956 -0.3015 00:46:00 233.2010 69. x = d/32 .1000 53.4102 96.0 2.0655 53.Lintang Origin U G.mmss) P.0 2.

Contoh hitungan . 2.9954800 2.000 0.Sembilan & Melaka Pahang Selangor Terengganu P.000 0.20204” 5˚ 57’ 52. . Perai Kedah & Perlis Perak Kelantan Gunung Belumut Gun Hill Gunung Sinyum Bukit Asa Gunung Gajah Trom Fort Cornwallis Gunung Perak Gunung Hijau Larut Bukit Panau (Baru) 2˚ 02’ 33.000 0.JADUAL KOORDINAT ORIGIN MENGIKUT NEGERI Koordinat Titik-Titik Asalan Negeri Negeri Nama Stesen GDM 2000(2009) Latitud.000 0.46334” 102˚ 10’ 32. Faktor tentuan dalaman ( interpolasi ) yang digunakan adalah x = d / 32 dengan ‘d’’ adalah bilangan hari di dalam bulan tersebut (mengikut tarikh) dicampurkan dengan perpuluhan hari itu dalam Waktu Universal ( UT ). 4.1884332 3.83599” 101˚ 56’ 22.4104 ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 δ( ddd.08j 00m ) / 24) = 6.000 0.000 Pekali Polinomial Matahari untuk menghitung sudutistiwa 1.93028” 100˚ 48’ 55. (N) Johor N.92628” 102˚ 26’ 04.Almanak Ukur hendaklah sentiasa dikemas kini mengikut tahun agar tidak berlaku kesilapan pada hasil hitungan cerapan.000 0.000 0.000 0.Pinang & S.000 0.9259000 -0.1072500 0.6845931 -5.24004” Cassini-Soldner Utaraan Timuran (m) (m) 0.07908” Longitud.5032400 -0.000 0.9954800 12.000 0.pekali polinomial yang digunakan adalah daripada Almanak Ukur Malaysia UTM bagi bulan Mac 2009 .000 0.000 0. Untuk mendapatkan ketepatan yang penuh. nilai x perlu dihitung sehingga ke tujuh angka perpuluhan.mmss) Nota: . Hitungan untuk Sudutistiwa Pekali Polinomial Bulanan a0 a1 a2 a3 a4 -7.60447” 101˚ 30’ 24.37751” 4˚ 56’ 44.0237500 Sudutistiwa a0 a1x a2x2 a3x3 a4x4 = = = = = = -7. Sudutistiwa matahari dihitung dengan menggunakan formula berikut.75188” 100˚ 38’ 10.63412” 3˚ 42’ 38. 08j 43m 00s (Waktu tempatan) Dengan ‘d’ = 6 + ( ( 08j 43m .000 0.000 0.000 0.69308” 3˚ 40’ 48. 06h .nilai pekali polinomial yang digunakan untuk hitungan cerapan matahari hendaklah dipastikan mengikut Almanak Ukur yang tahun keluarannya sama dengan tahun cerapan dibuat.0000299 -5.0328760 -0. (E) 103˚ 33’ 39.20279” 2˚ 42’ 43. x = 6.81981” 4˚ 51’ 32.0298611/32 = 0.0033670 -0.64361” 5˚ 53’ 37.0298611 Maka.2814079 0. Sudutistiwa (δ) = ao + a1x + a2x2 +a3x3 + a4x4 Set-set Polinomial bulanan hanya sah untuk 0 < x < 1.000 0.48130” 102˚ 53’ 37. . Tarikh : 2009 Mac.00068” 100˚ 20’ 40.97144” 5˚ 25’ 15.

mmss) (deg.mmss) .mmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.LAMPIRAN “K2" FORMAT DATA ASCII BORANG CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT No.mmss) 12 (hhmmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg. OccStnNo OccStnType OccStnSerial OccCorNorth OccCorEast StnToNo StnToType StnToTypeSerial SurveyorName InstNo Date OBS_NO CL_RO_1 H_CL_SUN_TR V_CL_SUN_TR OBS_TIME_1 H_CL_SUN_TL V_CL_SUN_TL OBS_TIME_1 H_CR_SUN_TL V_CR_SUN_TL OBS_TIME_3 H_CR_SUN_TR V_CR_SUN_TR OBS_TIME_4 AVG_TIME CR_RO AVG_ZENITH AVG_H AVG_RO REF_COOR DECLINATION AZIMUTH_CAL TRUE_BEARING Type ( Char ) 10 20 10 10 10 12 12 10 10 10 50 50 8 2 8 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 ( yyyymmdd ) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg.mmss) (deg.mmss) 12 (hhmmss) (deg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Field Description File Name File No.

TR hendaklah di tanam di atas sempadan lama yang sedia ada sehampir yang boleh dengan TT.LAMPIRAN “L1” KAEDAH TIADA TANDA (TT) DAN TANDA RUJUKAN (TR) TT BKB 6 KOLAM 7 TR BKL 5 TR BKB 8 BKL Proses ukuran bagi menyediakan tanda rujukan bagi batu sempadan yang tidak boleh di tanam kerana ada kolam. .

Penentuan bilangan dan jarak tanda CRM hendaklah mengikut sepertimana yang dinyatakan dalam para 4. .1.LAMPIRAN “L2” KEDUDUKAN TANDA CRM YANG SESUAI Lot yang diukur Tanda CRM BKL Contoh kedudukan tanda-tanda CRM yang sesuai (melintasi lot yang hendak diukur).1 (i).

FileName2 FileNo2 StnFromNo OccStnNo StnToNo CorrectionNo 8 ValuePerStone10 Index 11 CorrectionType 13 StartStation 15 LineCode29 Solar Observations Type (Char) 10 20 10 10 10 12 12 10 10 10 50 50 8 (yyyymmdd) Date21 OBS_NO 2 CL_RO_125. FileName2 FileNo2 StnFromNo StnFromType StnFromSerial OccStnNo OccStnType OccStnSerial StnToNo StnToType StnToSerial ReadBearing28 Type (Char) Null 10 N 20 N 10 N 10 N 10 Y 10 N 10 N 10 Y 10 N 10 N 10 Y 8 (deg. Code 6 1 6. 31.mmss) REF_COOR 8 (deg.mmss) N DiffBearing28 3 N TotalOccStn26 3 N CorrNo8 8 (deg.mmss) N 8 (deg. 35. DistanceDiff 16 10 12. Name xxx.LAMPIRAN “M1” Struktur Fail JUPEM ASCII No EDM Field Desc. 36.mmss) 8 (deg. 27.mmss) 8 (deg.mmss) Null N N N N Y N N N N Y N Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Bearing Close Statement Field Desc. InstPillarDist 14 10 11.mmss) V_CL_SUN_TR 8 (deg. 28 8 (deg. 21. 33.mmss) AVG_RO 8 (deg. SumDiff 18 10 13. ObsDate 23 8 (yyyymmdd) 15.mmss) N CorrPerStn 10 Remarks 30 Y Area Comparison Field Desc. 22.acs . 24. Temp 24 10 16. StdPillarDist 12 10 10. 32. SurveyorIC 50 4. ObsTime 20 6 (hhmmss) 14.mmss) OBS_TIME_2 6 (hhmmss) H_CR_SUN_TL 8 (deg.mmss) DECLINATION 8 (deg. 29.fah xxx.mmss) 10 10 10 8 (yyyymmdd) 6 (hhmmss) 2 30 10 10 Null N N Y Y Y N N Y N N Y Y Y N N N N N N N N N N N Y Y Y Corrections Field Desc. 26.mmss) V_CR_SUN_TR 8 (deg.mmss) OBS_TIME_3 6 (hhmmss) H_CR_SUN_TR 8 (deg. PillarTo 9 2 9. Updated27 8(yyyymmdd) 17.mmss) OBS_TIME_1 6 (hhmmss) H_CL_SUN_TL 8 (deg.bcs xxx. Location 50 5.cor xxx. 22 8 (deg.mmss) V_CL_SUN_TL 8 (deg. 18. FileName2 FileNo2 Negeri Daerah Mukim Seksyen Lot SKLArea PUArea SvyArea Type (Char) Null 10 N 20 N 2 N 2 N 2 N 3 N 7 N 16 N 16 N 16 N N Percentage17 16 N Misclosure 19 16 1. 19. 25. 28. 20.mmss) H_CL_SUN_TR 8 (deg.mmss) 8 (deg.mmss) OBS_TIME_4 6 (hhmmss) AVG_TIME 6 (hhmmss) CR_RO 8 (deg. PillarFrom 9 2 8.fbk xxx. 34.mmss) 8 (deg.mmss) 8 (deg. 30.mmss) V_CR_SUN_TL 8 (deg.sob xxx. JUBLID 7 10 7.mmss) AZIMUTH_CAL 8 (deg. 37. Fahrasat Type (Char) Null Fieldbook Field Desc. InstNo 1 50 2.edm N N N Y N Y N N N N N N N N N N FileName 2 FileNo2 SurveyType4 Negeri Daerah Mukim Seksyen Lot SurveyorIC StartDate EndDate InstNo Remarks 10 20 2 2 2 2 3 7 50 8 (yyyymmdd) 8 (yyyymmdd) 50 50 N N N N N N N N N Y StnFromType 5 StnFromSerial OccStnNo OccStnType5 OccStnSerial StnToNo StnToType5 StnToSerial CLFrom CRFrom CLTo CRTo AvgBearing 28 VAToCL VAToCR SDToCL SDToCR HD ObsDate ObsTime LineCode29 Remarks ParentFrom 30 ParentTo 31 Type (Char) Null Field Desc. N FileName 2 N FileNo2 N StnFromNo Type (Char) 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 (deg.mmss) N SReadBearing28. 23. Type (Char) Null Field Desc. Negeri 3 2 3.mmss) 8 (deg.mmss) AVG_ZENITH 8 (deg.mmss) AVG_H 8 (deg. 10 N FileName2 20 N FileNo2 10 Y OccStnNo 10 N OccStnType 10 N OccStnSerial 10 N OccCorNorth 16 N OccCorEast 10 N StnToNo 2 N StnToType 10 N StnToSerial 2 N SurveyorName InstNo xxx.mmss) TRUE_BEARING 8 (deg.

OccStnType5 3. 19. 18. 2.lot xxx. 15. Remarks 10.bdy xxx.job xxx. LineCode29 11.Struktur Fail JUPEM ASCII No NCP Field Desc. OccStnSerial 4. 14. OccStnNo TPS (crlf delimitered) Null Field Desc. 18 N FileName2 10 N FileNo2 10 Y StnNo 4 Y MarkDesc5 3 Y Serial 4 Y North 3 Y East Code36 Remarks xxx. FinalDistance 9. 12. StnToNo 5. 16. FromMarkDesc5 FromStnNo FromX FromY FromCoorType Bearing28 Distance Unit 37 ToMarkDesc5 ToStnNo ToX ToY ToCoorType Class 38 LineCode 29 ValueCode 39 Plan Remark Type (Char) 16 13 10 12 12 1 9 10 3 13 10 12 12 1 1 2 2 12 12 Null N N N N N N N N N N N N N N N N N Y Y Field Desc.tps xxx. FinalBearing28 8. SurveyedFileNo CompletedDate CVApprovedDate StartCalVolNo StartPageNo EndCalVolNo EndPageNo JOB Surveyed Station Type (Char) Null 10 N 20 N 10 N 10 N 10 Y 12 N 12 N 10 N 30 Y 1. Name xxx. N UPI N CentroidX N CentroidY Area Unit 35 LOT Type (Char) 16 12 12 16 3 Null N N N N N UPI BOUNDARY Field Desc. Type (Char) 10 N ObjectInfo 32 256 10 Y Ordinate 33 GLOB 10 Y RecordsDelim34 3 (END) 10 N 10 Y 10 Y 10 (deg. 17.coo . StnToType5 6.ncp Type (Char) Null Field Desc. 13.mmss) N 10 N 10 Y 2 Y Type (Char) Null Field Desc. StnToSerial 7. 20.

FileName2 FileNo2 Plan UPI ApDate 41 Class Bearing28 Distance Unit 35 StnFromNo StnFromPointKey StnFromType5 StnFromSerial StnFromNorth StnFromEast StnOccNo StnOccPointKey StnOccType5 StnOccSerial StnOccNorth StnOccEast StnToNo StnToPointKey StnToType5 StnToSerial StnToNorth StnToEast PO Type (Char) 10 20 12 16 8 1 8 10 1 10 40 10 10 12 12 10 40 10 10 12 12 10 40 10 10 12 12 xxx. Filename2 Fileno2 StnFromNo OccStnNo StnToNo Code 42 StringNo 44 Ordered MS1759 Topo Offset Type (Char) 10 20 10 10 10 5 10 10 10 Null N N N N N Y N N Field Desc. 12. 25.po Null N N N N N N N N N Y Y Y Y Y Y N N N Y N N N N N Y N N Field Desc. 17. 2. 19. 10. 13. 4. 24. 8. 9. 3. 6. 16. 7. 18. 23. FileName2 FileNo2 StnFromNo OccStnNo StnToNo BaseLineNo49 Index50 BaseLineType51 LineCode29 Baseline Type (Char) 10 20 10 10 10 10 10 3 2 Null N N Y N N N N N N xxx. 21. 22.Struktur Fail JUPEM ASCII No 1.tpo xxx.bln . Name Field Desc. 26. 11. 20. 5. 27. 15. 14.

10 = Hari Ahad.g. 10 = topo. 44. 20. BKU = Batu Konkrit Diubah. L = Let.LAMPIRAN “M2” Keterangan Format JUPEM ASCII Notes 1 File number e.g 0. 11 = dpi. B= Bus.P2A/WNV. R or K. M=Mileage. D =Distance 41 1 = datum. E. 10 km. 55 For K (x.5 km. 2 = normal. 1300. Y= Ferry. unit) e. BKB = Batu Konkrit Kosong Ditanam. AK0001A. first record stored Ketua kumpulan name. 05 = Negeri Sembilan.g. H = Horizontal. 3 = on_line. e. e.890. Latihan Dan Cuti Panjang(121 E).ini. 0. T = Target. Daerah. 2 = Tak Hadir. L. 4 = bering_tutup. keep ‘/’) . DiffBearing/TotalOccStn 40 C = Circle. stored all ahli kumpulan IC No only. S = Slope.min 20 AK0001A or AK0010B or AK1111C AK = Perak. For Ahli. 02 = Kedah. 30 31 No siri Total Station T = Traverse e. A = Angle. L e. C. D=Dobi. JK = Johor.ini. O=Tol. MK = Melaka. AK0001A. 18 Correction. TK = Terengganu. 20. and the rest stored members IC No. C= Others(Tuntutan Pelbagai) 27 FileNo e. T. DK = Kelantan. BK = Selangor. G=Gombak. K. B. 6 = ki. 4 = Cuti Sakit Swasta(118 E). 210823. N=Others.ccf. -4142. PUSEL12-2002. C. e.g. 04 = Melaka. (FileName + FileNo = PUPWP12/2002) (Refer as FileNo or SvyFileNo) JUPEM & LS e. 6 = Non-Effective.dry. 11 = Hari Cuti Kelepasan Am 23 S = Sementara.g. 3 L = Lot (LotNo. 07.ini. PUBLSEL438/1999 SEL = Selangor. T=Telephone. For Ahli. 5 = azimuth. 17 Total records per testing/observation. 14 = Wilayah Persekutuan KL 4 0. P=Parking. 19 FileNo as file name e.crd.001 10 Total previous DiffDistance – DiffDistance. 9 = tp. 005910 13 Observation Date 14 The temperature at observation in Celsius.g. 06. 06 = Pahang. 10 = Selangor.P = Daerah Petaling. 5 = Cuti Sakti Kerajaan(118 E). P 32 For T.E KS = Kuala Selangor. PTUS. RK = Perlis. 09 = Perlis.g.. 05.000 K = Coordinate. 1..99.g. Default = 0 25 Full Mileage Claim. P = Plotting e. 16 Actual table name in SAPDII database.g. Mukim/Pekan/Bandar.2/1076/9ICH.g.g. 2. S=Post. 45. E=Elaun Harian. 2183. PTG. Negeri.5 km. C = 500m A = Primary Grid. C = 500m 22 1 = Hadir. 1 B = Boundary e. WK = WP KL/Putrajaya A = Primary Grid.3C/BB20/95. R= Train.g. N=No 26 H=Hotel.304.001 11 Observation Time 12 International time e.g. 38 Integer e. RO = Reference Object. 54. L=Lojing. A= Taxi.InstPillarDist). PUSEL12-2002. E.g 01 = Johor. no full-stop. 7 = Cuti Tanpa Rekod.g. 99 = Cancel 42 Fill with “END” 43 Tarikh Cerapan 44 Either (Bearing and Distance) or (BearingCal and DistanceCal) must be filled.ini. 8 Pillar distance read from total station. 52475. 15The order of the records. y. PUSEL12-2002. 1-2002. F=Food. PUSEL416/2001. 10 km. 03 = Kelantan. first record stored Ketua kumpulan IC No.g. stored all ahli kumpulan name only. Y=Yes. PTD.. T = Tetap 24 BKBB = Batu Konkrit Bernombor Baru Ditanam. M 33 minute and second. PointNumber + “*” + PU e. LK =WP Labuan.g 0105 34 Should read bearing.. from JUBL 5 JUBL registered company ID e. K=Elaun Kerja Luar. 7 = batal. PK = Pulau Pinang. CK = Pahang. V = Vertical.g.g 1 or 2 39 Correction per stone. R = Right.. 11 = Terengganu. 2.edm. PUSEL12-2002. US = Ulu Selangor (No space.g. 1 or 2 7 Pillar distance standard. SumDiff/Observation Number. stick together. 1234gty123 3 Negeri Code. B. 2 C = Connection e. 8 = Cuti Rehat Sabtu. 12/2002 47 PU PointKey. BL = License Surveyor 2 Instrument no. 35First class survey can have only 5% difference or less. B = Secondary Grid. B = Secondary Grid.. NK = Negeri Sembilan. 29 For Kumpulanxx.g. Area) e.2/647/93. 8 = offset. 9 = Hari Tidak Kerja Luar. 2*10100100012/2002. D. ~30 37 First class survey can have only 1:8000 ratio or less.ccr 21 28 For Kumpulanxx. KK = Kedah. R = Rigid. 1*10100100012/2002. Seksyen. 45 Either (North and East) or (NorthKeyIn and EastKeyIn) must be filled.g. PTKS. 46 Surihan Kerja Luar. 36 Total occupied stations. 9 Distance difference (StdPillarDist . 000. and the rest stored members name.g. 48 Land Office Reference/No e. E. 3 = Cuti Rehat(119 E). 08 = Perak. 07 = Pulau Pinang. from department.12. (14051-V) 6 Numeric e.

Bowditch-misclosure or Graphics – scale line) 89 Negeri + Daerah + Mukim +Seksyen + Lot Primary Key (unique.dmf . I = Inch. Mukim Lease = PM.09290304 M2 1 H = 10000 M2 1 M2 = 1 M 2 1 Rod2 = 25.g. Perlombongan = 4. Rizab = R. Strata = ST. PA23042.g. F = Squere Feet. PUSEL12-2002. PA23042. 64 The file name should follow the PlanError! Bookmark not defined.dmb. e. Pusat Rekreasi = 9.fah 58 Enforcement done in the application. 27.g. Perdagangan Dan Perindustrian = 14. 99 Default to ‘0’. index. 27. PUSEL12-2002.g. Pecahan Lot-Lot = 2.856 M2 1 F2 = . L = Link. Rumah Ibadat = 10.g. Updated by trigger.g. 3 = JUPEM3 ASCII 94 Last modify (database) 95 Connection lines can be stored as boundaries without UPI in xxx. Tapak Pasar = 0. PA23042.bdy and PA23042. Gantian = G.not. Bangunan = 6.job. 3 = Not Set 84 The actual table name in PDUK and BLMS database. Pengambilan = 5.3. 2 = Second Class. Ukuran Berimilik & Pecahan T. 93 1 = Keyboard Entry.g. Currently it follows job name.g.. 69 Degree value e.01168 M 61 Order/arrangement of the boundary or stone in a lot 62 PointNumber + FileNo e. H = Hectare. Updated by trigger. 88 Calculated Value (Min Comp. Penyerahan Sebahagian Lot = 6. PA23042. 85 The file name should follow the PlanError! Bookmark not defined. GUID 87 The actual table name in GLMS database. Perusahaan = 3. Geran = GN.0. 51 Key in Area from PU (Total Area) 52 Land use code e. 2 = Scaled Line.29285 M2 1 ekar = 4 rod 1 rod = 40 pole . Database using Acre unit) 1A2 = 4046.g. Verifikasi = V 50 Calculated area the value in unit.g. e.g. Only 3 and D are used in Third Class. ± 0 -> 179° 66 Minute value e. PUSEL12-2002.g. Verifikasi = V 56 Key in Area from PU (Total Area) 57 The file name should follow the FileNo number. Rizab = 9. Perumahan = 2. e. 73 Degree value e. PUSEL12-2002. PA23042. Pecahan Lot-Lot = 2.0. M = Square Meter.skl. Perindustrian = 7. 100 The file name should follow the Plan. e.98721” 72 Decimal value of degree. 2 = Connection 83 0 = Survey Line.g. R = Acre. Tiada = T. Serahan Dan Berimilik Semula = A. Tidak Di Nyatakan = 5. 8. 77 Approve Date 78 Station No + PA No (included ‘PA’ prefix) 79 Deg. Ukuran Pengesahan = 8.0254 M 1D = 2.g. Ukuran Berimilik Tanah Kerajaan = 3. e. Pengambilan = 5.dmb or ‘Error! Reference source not found.3048 M 1L = .0 91 Excluding ‘PA’ prefix.bdy and abc. D = Depa (Kelantan) 1F = . 2 = Digitizing. 96 Default to meter ‘M’. Geran Mukim = GM. Kerajaan = B. 3 = Third Class.mmss e.dml. Ukuran Semula = 7.98721” 68 Decimal value of degree. Pertanian = 1. Serahan Dan Berimilik Semula = A.g. Warta = WR 54 Surihan Kerja Luar.. e. Ukuran Pengesahan = 8.3010 80 BKB = Batu Konkrit Baru (Default). Strata = 4. ± 0 -> 179° 74 Minute value e.’. Ukuran Berimilik & Pecahan T. Penyerahan Sebahagian Lot = 6. Strata = 4. PA23042. PA23042. 97 Default to Third Class ‘3’.g. Lease Negeri = PN.g.not 86 128 Bit global unique identifier. 59 Captured by keying in from Keyboard Entry or Digitize 60 F = Feet. Gazet = G.dmf 65 Degree value e. 103. Mining Lease = PL. BKL = Batu Konkrit Lama.98721” 76 Decimal value of degree. Ukuran Berimilik Tanah Kerajaan = 3. Tapak Perkuburan Islam = 8. 12/2002 55 Cantuman = 1. 27. etc… 81 The fields size follows SPDKI PDUK without modification. abc. 1PUSEL12/20001 63 Calculated area the value in unit.g. 0 -> 59’ 75 Second value e. ± 0 -> 179° 70 Minute value e. Perdagangan = 11. Kediaman Dan Perindustrian = 15 53 Land title code e. Updated by trigger. 0 -> 59’ 71 Second value e. 0 -> 59’ 67 Second value e. 98 Default to ‘1’. Only 1 is used in PU/QT. Kediaman. non duplicate) 90 A = Acre.49 Cantuman = 1. e.skb. BKBB = Batu Konkrit Baru Bernumber.lot. Kerajaan = B. 1 = Ki(ra) Line.lot.Perdagangan Dan Perindustrian = 12. ‘DM’ for Perak 92 1 = First Class.g. D = Demarcation defined.201168 M 1I = . Kediaman Dan Perdagangan = 13. BL = Batu Lama. Gazet = G. PpBB = Pepaku Besi Baru.poles (ASCII using 0. abc. Rizab = 9.g. PA23042. 82 1 = Boundary. Ukuran Semula = 7.dml.rod.dmb.

Eccentricities of antenna center | | | | relative to marker to the east | | | | and north (all units in meters) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |WAVELENGTH FACT L1/2| .10 FORMAT DEFINITIONS AND EXAMPLES +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A1 | | GPS OBSERVATION DATA FILE .A40 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |REC # / TYPE / VERS | Receiver number.HEADER SECTION DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | HEADER LABEL | DESCRIPTION | FORMAT | | (Columns 61-80) | | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |RINEX VERSION / TYPE| . | | | . | | | 1: Full cycle ambiguities | | | | 2: Half cycle ambiguities (squaring) | | | | 0 (in L2): Single frequency instrument | | | | | | | | .Antenna height: Height of bottom | 3F14.11X.19X.4 | | | surface of antenna above marker | | | | . Internal Software Version)| | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |ANT # / TYPE | Antenna number and type | 2A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |APPROX POSITION XYZ | Approximate marker position (WGS84) | 3F14. | | | . and version | 3A20 | | | (Version: e.g.10) | F9.zero or blank | I6 | | | | | | | The default wavelength factor line is | | | | required and must preceed satellite| | | | specific lines. | | | .Default wavelength factors for | | | | L1 and L2 | 2I6.4 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |ANTENNA: DELTA H/E/N| .Name of agency creating current file | A20.LAMPIRAN “M3” RINEX VERSION 2. | | 1 . | | | . type.File type ('O' for Observation Data) | A1.19X | | | 'R': GLONASS | | | | 'S': Geostationary | | | | signal payload | | | | 'T': NNSS Transit | | | | 'M': Mixed | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PGM / RUN BY / DATE | .Name of program creating current file | A20.Date of file creation | A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|COMMENT | Comment line(s) | A60 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |MARKER NAME | Name of antenna marker | A60 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|MARKER NUMBER | Number of antenna marker | A20 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |OBSERVER / AGENCY | Name of observer / agency | A20.Satellite System: blank or 'G': GPS | A1.Format version (2.2.

L2| | | | D1. if they identify a state | | | | different from the default values.A1. |* | | 1: Full cycle ambiguities | | | | 2: Half cycle ambiguities (squaring) | | | | 0 (in L2): Single frequency instrument | | | | . month. | | | for which these factors are valid. P2: Pseudorange using P-Code on L1. | | | stored in the file | | | | . S2: Raw signal strengths or SNR | | | | values as given by the receiver | | | | for the L1.A3 | | | GLO (=UTC time system) | | 2 . | | | | .day. L2: Phase measurements on L1 and L2 | | | | C1 : Pseudorange using C/A-Code on L1 | | | | P1.F13. D2: Doppler frequency on L1 and L2 | | | | T1.Number of satellites to follow in list | I6.3 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |TIME OF FIRST OBS | .10: | | | | | | | | L1.L2 phase observations | | | | | | | | Observations collected under Antispoofing| | | | are converted to "L2" or "P2" and flagged| | | | with bit 2 of loss of lock indicator | | | | (see Table A2). | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |# / TYPES OF OBSERV | .Wavelength factors for L1 and L2 | 2I6.Observation types | 9(4X.7. T2: Transit Integrated Doppler on | | | | 150 (T1) and 400 MHz (T2) | | | | S1.Time of first observation record | 5I6.hour. | | | | | | | | Units : Phase : full cycles | | | | Pseudorange : meters | | | | Doppler : Hz | | | | Transit : cycles | | | | SNR etc : receiver-dependent | | | | | | | | The sequence of the types in this record | | | | has to correspond to the sequence of the | | | | observations in the observation records | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|INTERVAL | Observation interval in seconds | F10.List of PRNs (satellite numbers with | 7(3X.A2) | | | | | | | If more than 9 observation types: | | | | Use continuation line(s) |6X.Time system: GPS (=GPS time system) | 5X.sec) | | | | .A2) | | | | | | | The following observation types are | | | | defined in RINEX Version 2.Number of different observation types | I6.+--------------------+------------------------------------------+------------+ *|WAVELENGTH FACT L1/2| .min. | | | (4-digit-year.9(4X.I2)| | | system identifier) | | | | | | | | These opional satellite specific lines | | | | may follow. | | | | | | | | Repeat record if necessary.

1) in current epoch | | | | .number).min.List of PRNs (sat. | | | .receiver clock offset (seconds. | | | identifier. and phase are corrected by | I6 |* | | applying the realtime-derived receiver | | | | clock offset: 1=yes.year (2 digits.Time system: Same value as in | 5X. see 5. default: 0=no | | | | Record required if clock offsets are | | | | reported in the EPOCH/SAT records | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|LEAP SECONDS | Number of leap seconds since 6-Jan-1980 | I6 |* | | Recommended for mixed GPS/GLONASS files | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|# OF SATELLITES | Number of satellites.9I6|* | | for each observation type indicated | | | | in the "# / TYPES OF OBSERV" . | | | . | | EVENT FLAG | . | | | | | | | .A3 || | | TIME OF FIRST OBS record | || +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|RCV CLOCK OFFS APPL | Epoch.hour.day. |* | | (4-digit-year.sec) | | | | .Number of satellites in current epoch | I3.day.I2.I2). | | | 1: power failure between | | | | previous and current epoch | | | | >1: Event flag | | | | . 0=no.Time of last observation record | 5I6.numbers with system | 12(A1. | 60X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ Records marked with * are optional +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A2 | | GPS OBSERVATION DATA FILE .min.Epoch : | | | or | .| | Compulsory in mixed GPS/GLONASS files | | | | Defaults: GPS for pure GPS files | | | | GLO for pure GLONASS files | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|TIME OF LAST OBS | . code.2.DATA RECORD DESCRIPTION | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ | OBS. | 4(1X.F13.A1.I2. month.9I6 | | | | | | | This record is (these records are) | | | | repeated for each satellite present in | | | | the data file | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |END OF HEADER | Last record in the header section.7.Epoch flag 0: OK | 2X. optional) | F12. number of observations |3X. for which | I6 |* | | observations are stored in the file | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|PRN / # OF OBS | PRN (sat. | | | | | | | | If more than 9 observation types: | | | | Use continuation line(s) | 6X.7. padded with 0 if necessary) | 1X. RECORD | DESCRIPTION | FORMAT | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ | EPOCH/SAT | .9 | 3 .hour.record.I1.sec | F11.month.I2).

Event flag: | [2X.| | | | add or subtract 10**9). | | | . data) | | | | (at least MARKER NAME record follows) | | | | 4: header information follows | | | | 5: external event (epoch is significant. | | | | slip instead of observation.3 | | | | have to be clipped into the valid interval (e. | | | line(s) | 12(A1.| | | | Valid for the current epoch only.I2) | | | | | | | If epoch flag 2-5: | | | | | | | | .g. within record for | m(F14. | | | .For events without significant epoch the | || | | epoch fields can be left blank | || | | | | | | If epoch flag = 6: | | | | 6: cycle slip records follow to optionally | | | | report detected and repaired cycle slips | | | | (same format as OBSERVATIONS records.3."Number of satellites" contains number of | [I3] | | | special records to follow. | | | | | | | | Loss of lock indicator (LLI).| | | | | | If more than 12 satellites: Use continuation | 32X.0 | | | | or blanks. | | | | | | | | Phase values overflowing the fixed format F14. | | | | same time frame as observation time tags)| | | | | | | | . | | | | | | | | Observations: | | | | Phase : Units in whole cycles of carrier | | | | Code : Units in meters | | | | Missing observations are written as 0.Observation | rep.type (same seq | I1. | | | | | | | | This record is (these records are) repeated for | | | | each satellite given in EPOCH/SAT .I1. Range: 0-7 | | | | 0 or blank: OK or not known | | | | Bit 0 set : Lost lock between previous and | | | | current observation: cycle slip | | | | possible | | | | Bit 1 set : Opposite wavelength factor to the | | | | one defined for the satellite by a | | | | previous WAVELENGTH FACT L1/2 line.Signal strength | as given in header) | I1) | | | | | | | If more than 5 observation types (=80 char): | | | | continue observations in next record. | | | | Maximum number of records: 999 | | | | | | | | .record. LLI and | | | | signal strength blank or zero) | | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ |OBSERVATIONS | .] | | | 2: start moving antenna | | | | 3: new site occupation (end of kinem.LLI | each obs. | | 4 . set LLI indicator.

| | | | Continuous number.A1. | | | .T.Name of program creating current file | A20.2D19.2.W| Almanac parameters to compute time in UTC| 3X.A1: terms of polynomial | | | | T : reference time for UTC data | | | | W : UTC reference week number. | | | .File type ('N' for Navigation data) | A1.11X.Format version (2.4D12.|* | | (page 18 of subframe 4) | 2I9 | | | A0.Time of Clock | | 5 .19X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PGM / RUN BY / DATE | .| | Bit 2 set : Observation under Antispoofing | | | | (may suffer from increased noise) | | | | | | | | Bits 0 and 1 for phase only. don't care | | +-------------+-------------------------------------------------+------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A3 | | GPS NAVIGATION MESSAGE FILE .Name of agency creating current file | A20.4 |* | | (page 18 of subframe 4) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|ION BETA | Ionosphere parameters B0-B3 of almanac | 2X. not mod(1024)! | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|LEAP SECONDS | Delta time due to leap seconds | I6 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ |END OF HEADER | Last record in the header section.4D12.4 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|DELTA-UTC: A0.12.Epoch: Toc . | | | .10) | F9. | 60X | +--------------------+------------------------------------------+------------+ Records marked with * are optional +----------------------------------------------------------------------------+ | TABLE A4 | | GPS NAVIGATION MESSAGE FILE . | | | .DATA RECORD DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | OBS.HEADER SECTION DESCRIPTION | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | HEADER LABEL | DESCRIPTION | FORMAT | | (Columns 61-80) | | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |RINEX VERSION / TYPE| . | | | | | | | | Signal strength projected into interval 1-9: | | | | 1: minimum possible signal strength | | | | 5: threshold for good S/N ratio | | | | 9: maximum possible signal strength | | | | 0 or blank: not known.Date of file creation | A20 | +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|COMMENT | Comment line(s) | A60 |* +--------------------+------------------------------------------+------------+ *|ION ALPHA | Ionosphere parameters A0-A3 of almanac | 2X.Satellite PRN number | I2. RECORD | DESCRIPTION | FORMAT | +--------------------+------------------------------------------+------------+ |PRN / EPOCH / SV CLK| .

Codes on L2 channel | | | | .Cus (radians) | | | | .1| .g.OMEGA DOT (radians/sec) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .I2.5| .Crs (meters) | | | | .4D19.e Eccentricity | | | | .3| .L2 P data flag | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .Transmission time of message *) | 3X.12 | | | (sec of GPS week) | | | | .sqrt(A) (sqrt(m)) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .| | year (2 digits.12 | | | . | | | month | 1X.GPS Week # (to go with TOE) | | | | Continuous number.OMEGA (radians) | | | | . | | | day | 1X.6| .4D19.M0 (radians) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .4D19.I2.2.SV clock bias (seconds) | 3D19.Fit interval (hours) | | | | (see ICD-GPS-200.I2. derived e.IODC Issue of Data.Crc (meters) | | | | .Cuc (radians) | 3X. | | | second | F5.2| .CIS (radians) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT . Clock | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .4D19.IODE Issue of Data.12 | | | .spare | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ 6 .4) | | | | Zero if not known | | | | .I2.12 | | | (sec of GPS week.I2.SV accuracy (meters) | 3X. 20.4| .Delta n (radians/sec) | | | | .i0 (radians) | 3X.4D19.spare | | | | .Cic (radians) | | | | .SV health (bits 17-22 w 3 sf 1) | | | | . | | | minute | 1X. Ephemeris | 3X. padded with 0 | | | | if necessary) | 1X.TGD (seconds) | | | | .SV clock drift (sec/sec) | | | | .7| .12 | | | . | | | .1.12 | | | .3.SV clock drift rate (sec/sec2) | | +--------------------+------------------------------------------+------------+ | BROADCAST ORBIT .Toe Time of Ephemeris | 3X.IDOT (radians/sec) | 3X.omega (radians) | | | | .12 | | | .4D19.4D19. | | | hour | 1X.12 | | | .4. not mod(1024)! | | | | . | | | | from Z-count in Hand Over Word (HOW) | | | | .

C.C.B.C.Sp) Pepaku Besi Lama Old Iron Spike (O.) Tiada Tanda No Mk Pancang Kayu Keras Hardwood Peg (HWP) Piket Picket (Pkt) Tanam Pastian Refixed (R) Tanda Terabas Piawai Baru New Standard Traverse PpBB PpBL BKB BKL BL PB PL TKL PpBB PpBL BKB BKL BL PB PL TKL ●p ●p ○ ○ ○ ○P ○P ○T ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PgKL pkB PgKL pkB ○Pg ●pk ○ ○ pkL pkL ●pk ○ Tanda Atas Batu PTU TT PgKK Pkt TP TTPB TAB PTU TT PgKK Pkt TP TTPB TP TT • ○ ○ ○ ○ ○ ○ .Peg) Paku Baru (Berkonkrit) New Nail (In Concrete) (N.Sp) Batu Konkrit Baru New Concrete Mark (N.P) Paip Lama Old Pipe (O.Nail) Tanda Atas Batu Mark On Rock Peti Tanda Ukur Road Box (R.P) Tiang Konkrit Lama Old Concrete Post (O.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pepaku Besi Baru New Iron Spike (N.M.) Batu Konkrit Lama Old Concrete Mark (O. PENGGUNAAN ISTILAH DAN SIMBOL TANDA-TANDA SEMPADAN BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.C.M.LAMPIRAN “N” MAKLUMAT TEKS DI ATAS PELAN AKUI DAN PENGGUNAAN ISTILAH SERTA SIMBOL DALAM UKURAN KADASTER A.Post) Pancang Konkrit Lama Old Concrete Peg (O.Nail) Paku Lama (Berkonkrit) Old Nail (In Concrete) (O.S) Paip Baru New Pipe (N.) Batu Lama Old Granite Stone (O.

K.23 • ← 141.23 • ← 141.K.23 TS TS ○ T.23 • ← 141.U T.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 19 20 21 22 Tanda Terabas Piawai Lama Old Standard Traverse Mark Paip Terabas Piawai Baru New Standard Traverse Pipe Paip Terabas Piawai Lama Old Standard Traverse Tiang Sempadan Antarabangsa International Boundary Pillars Jenis Lama i) Jenis A ii) Jenis B iii) Jenis C iv) Jenis D Tiang Sempadan Negeri State Boundary Pillars i) ii) Jenis A Jenis B TTPL PTB PTL TTPL PTB PTL ○PT ○PT ○ ○ ○ TSA TSAA TSAB TSAC TASD TSA TSAA TSAB TSAC TASD ● ○ ○ ○ ○ ○ 23 TSNA TSNB GPS TSNA TSNB GPS ○GPS ○ ○ ○ 24 25 26 27 Tugu Sistem Penentu Dudukan Global Global Positioning System Monument Tanda Aras Dengan Ketinggian Bench Mark With Height Stesen Trigonometri Trigonometrical Station Tanda Kawalan Ukur Kadaster Cadastral Survey Control Mark Jenis Utama Jenis Skunder Tanda Rujukan Kadaster • ← 141.S CRM .Mark BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.

L.B.M.B. broken. atas B. diluruskan BKL (No.S. digantikan dengan B.C.C. pecah.L.L. atas B.K.B. on O.K.K.M. ganti BKB BKB ○ ○ BL pecah.K. broken. tidak terang) O. O.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tanda-tanda sempadan dijumpai dan diterima kedudukannya Boundary Marks found and accepted to be in position Direndahkan (Jumpa lampau tinggi) Lowered (found too high) Dinaikkan (Jumpa terkambus) Raised (Found buried) Ditegakkan (Jumpa condong) Straightened (Found slanting) B. Broken. pecah.B. O.L. diluruskan O.M. obliterated or illegible) Lama atau L ○ ○ Rendahkan ○ ○ Naikkan ○ ○ Tegakkan ○ ○ BKB atas B.L. pecah. diganti dengan paip O. B. Broken.C. bent.M. pecah. BKB ○ ○ BKB atas BKL BKB ○ ○ BL pecah. tak terang) ○P BKL ○ ○ ○ .P. bengkok. on O.K.K. replaced by N.S. ganti PB PB ○P ○ BKL pecah. digantikan dengan B. (No. digantikan dengan Paip O. ganti PB PB ○P ○ PL bengkok.S. (Terkambus Dalam) N.C.K. BIL KETERANGAN TANDA-TANDA SEMPADAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.B. replaced by pipe P. (Buried deep) B.K.C.C. ganti BKB BKB ○ ○ BKL pecah.M.C.M. (buried deep) B. (No.L. straightened B.L.L. replaced by pipe B.L. B.M.M.C. replaced by N. (Terkambus dalam) N.

Class Traverse or Old Survey Dengan Tilikan Matahari By Sun Observation Daripada Tilikan Matahari From Sun Observation Jumlah Total Garisan Diskel Scaled Line Az AzAk Bg Ki Ki Kl SA KiSA Kl SA SAKi AzAk DgnMh DpdMh Jum Jum sk .C.) Didapati Deduced (Ded) Dikira Purata Meancomp CALS Seperti Asal Per Original (P.P.O. Az) Bearing yang diakui Adopted Bearing (Adp.) Dikirakan seperti asal Computed Per Original (Comp.O.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Azimut Azimuth (Az) Azimut yang diakui Adopted Azimuth (Adp.Comp) Azimut yang diakui daripada Terabas Kelas Satu atau Terabas Piawai atau ukuran Lama Adopted Azimuth from 1st. BIL KETERANGAN GARISAN-GARISAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.O) Seperti Asal dikirakan Per Original Computed (P. Bg) Bearing Bearing (Bg) Dikirakan Computed (Comp.

Second Simpanan laluan (Kurang dari 6. ha m² ha m² ek kp ha m² ha m² E.p.D.096 m) Simpanan Jalan (lebih 6. Mini. BIL PENGGUNAAN ISTILAH TEKS BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 1 2 3 4 Ekar Acre Kaki Persegi Square feet Hektar Hectare Meter Persegi Square Meter ek. Saat Degree.096 m) ′ ″ Ela Rantai Ling Km m ° ′ " ° ′ " ′ ″ Rantai (untuk tajuk sahaja Lg Km m ° ′ " ° ′ " Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah Simpanan Laluan Simpanan Jalan Parit Konkrit Parit Tanah 10 11 12 Parit Konkrit Masonry or Concrete Drain Parit Tanah Earth Drain .096 m) Access Reserve (Less than 6. Minute. BIL KETERANGAN KELUASAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk.096 m) Road Reserve (More than 6.ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH BARU LAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kaki Feet Inci Inch Ela Yard Rantai Chain Ling Link Kilometer Kilometre Meter Metre Darjah. k.

ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 15 Talian Hantaran Elektrik Electric Transmission Line Penanda atau Tanda Kilometer 8 8 Kilometre Post Utara North Timur East Selatan South Barat West Pelan Diakui Certified Plan Pelan Pelbagai Miscellaneous Plan Pelan Warta Gazette Plan Gambarajah Diagram Pembesaran Enlargement Tidak Berskala Not to scale Diskala Scaled Buku Kerjaluar Field Book Mukasurat Page Lembar Piawai Standard Sheet Peta Kadaster Cadastral Map Dilukis Semula Redrawn Rujukan Reference 16 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 Talian Hantaran Elektrik Km8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 U T S B PA PP PW GAMBARAJAH PEMBESARAN U T S B PA PM PW U T S B PA PP PW GAMBARAJAH PEMBESARAN U T S B PA PM PW GAMBARAJAH TANPA SKALA TANPA SKALA Sk (Di atas Pelan Warta) TANPA SKALA BK M Lembar Piawai Peta Kadaster BK M Lembar Piawai Peta Kadaster BK M Lembar Piawai Peta Kadaster Dilukis Semula Rujukan Peta Kadaster Rujukan Rujukan .13 14 Talian Paip Pipe Line Hak Lalu Right Of Way BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan Talian Paip Hak Laluan BIL DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.

. Surveyed by…and partly compiled from 46 47 Perbandaran Majlis Tempatan Perbandaran Majlis Tempatan 48 49 50 51 52 53 54 Diukur Oleh Diukur Oleh Diukur Oleh Disedia oleh Dicarta oleh Siap Pada Diperiksa oleh Diluluskan oleh Diukur oleh…… dan sebahagian disusun Diluluskan Oleh Diukur oleh…… dan sebahagian disusun .…dan sebahagian disusun daripada……….ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH KAEDAH LAMA BARU 34 35 36 37 38 Ukuran Kelas Satu First Class Survey Tanah Kerajaan State Land Ukuran Pengesahan Verification Survey Ukuran Kelas Dua Second Class Survey Ukuran Dinding Duatuan Party Wall Survey Dinding Duatuan Party Wall Negeri State Daerah/Jajahan (untuk Kelantan) Ukuran Kelas Satu T.BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH KAEDAH LAMA BARU (Fbk.K.. Ukuran Pengesahan TK Ukuran Pengesahan Ukuran Kelas Satu TK Ukuran Pengesahan TK Ukuran Pengesahan 39 40 41 42 43 44 45 Ukuran Kelas Dua Ukuran Dinding Duatuan Dinding Duatuan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran Ukuran Kelas Dua Ukuran Dinding Duatuan Dinding Duatuan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran (Di atas Pelan Warta) Perbandaran Majlis Tempatan NEGERI DAERAH/ JAJAHAN MUKIM Sempadan Lembaga Bandaran Majlis Perbandaran (Di atas Pelan Warta) Perbandaran Majlis Tempatan (Di atas Pelan Warta) District Mukim Mukim Sempadan Boundary Lembaga Bandaran Town Board Majlis Bandaran Town Council Perbandaran Municipality Majlis Tempatan Local Council Diukur Oleh Surveyed By Dilukis Oleh Drawn By Dicarta Oleh Charted By Siap Pada Completed On Diperiksa Oleh Examined By Diluluskan Oleh Approved By Diukur oleh….

BIL BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DALAM BUKU KERJA LUAR KAEDAH LAMA KAEDAH BARU (Fbk...ASCII) DI ATAS PELAN AKUI KAEDAH LAMA KAEDAH BARU 55 56 57 58 59 60 Disusun Daripada Compiled From Inset Inset Lot Lot Serentak Dengan In Conjuntion With Simpanan Benteng Bund Reserve Telah Dicabut Since Pulled Out Disusun Daripada INSET LOT Serentak dengan Simpanan Benteng Telah Dicabut Disusun Daripada INSET LOT Serentak Dengan Simpanan Benteng Disusun Daripada INSET LOT (Untuk tajuk plan sahaja) Disusun Daripada LOT (Untuk tajuk plan sahaja) Serentak dengan Simpanan Benteng Telah dicabut Serentak Dengan Simpanan Benteng . daripada ….daripada ….

Contoh Pengiraan Semasa membuat ukuran semula untuk Lot 1083 (Rajah 1).LAMPIRAN “O” PENGENDALIAN TANAM PASTIAN 1. Rajah 1 : Terabas Asal . tanda sempadan lama di A telah hilang dan tanda sempadan 6 didapati berganjak dari kedudukan asal (lihat Rajah 2).

Langkah-Langkah i. Bagi kerja yang menggunakan stesen CRM sebagai asas ukuran (a) Pastikan proses validasi data menggunakan LSA adalah teratur dan kenalpasti tanda sempadan yang perlu di buat tanam pastian. . (c) Dapatkan koordinat stesen NDCDB (stesen A dan 6) (d) Dapatkan koordinat stesen trabas baru (stesen 1).Rajah 2 : Terabas Baru 2. PUK 2009. (e) Lakukan pengiraan offset untuk tanam pastian berdasarkan nilai koordinat di para (c) dan (d). (b) Datum ukuran telah dipatuhi sepertimana Peraturan 18.

(k) Dapatkan nilai koordinat stesen trabas baru (stesen 1). PUK 2009. Contoh pengiraan ofset untuk tanam pastian bagi tanda sempadan yang hilang atau teranjak adalah seperti di Jadual 2. Bagi kerja yang menggunakan stesen NDCDB sebagai asas ukuran (g) Laksanakan validasi data menggunakan LSA dan pastikan teratur. (j) Dapatkan nilai koordinat stesen NDCDB bagi stesen yang perlu dibuat tanam pastian (stesen 1A dan 6). Contoh perbezaan kordinat ukuran dan kordinat NDCDB adalah seperti di Jadual 1 manakala contoh pengiraan ofset untuk tanam pastian adalah seperti di Jadual 2 di bawah. (i) Kenalpasti tanda sempadan yang perlu dibuat tanam pastian (stesen 1A dan 6). (l) Lakukan pengiraan offset untuk tanam pastian berdasarkan nilai koordinat di para (d) dan (e). ii.(f) Laksanakan proses tanampastian berdasarkan bearing dan jarak yang telah dikira di para (e). . (m) Laksanakan proses tanampastian berdasarkan bearing dan jarak yang telah dikira di para (f). (h) Datum ukuran telah dipatuhi sepertimana Peraturan 18.

512 49402.366 49472.800 Timur -49078.3247 25.007 0.740 0.006 49487.Stn Jenis Tanda Sempadan BKL BKL BL BL BKL Diukur Utara 49516.716 -49060.000 0.742 Jadual 2 : Contoh pengiraan ofset bagi tanam pastian .716 Timur -49060.520 -49061.582 1 6 49505.509 49403.860 49516.980 -49061.240 -49242.680 -49245.580 -49067.459 49402.237 49403.027 0.073 0.360 -49092.722 49487.3731 102.390 -49092.365 49403.720 -49067.860 -49242.459 Kordinat NDCDB Utara 49487.700 Timur NDCDB Utara Timur Perbezaan(m) 3 4 5 6 7 -49245.680 49472.720 Bearing Jarak 225.980 -49061.580 180.027 Jadual 1 : Contoh perbezaan kordinat ukuran dan kordinat NDCDB Stn (Dari) 1 Stn (Ke) 1A Kordinat terabas Utara 49505.

1 Jarak Ofset Kurang Daripada 1 Meter Rajah 4 : Jarak Ofset Kurang Daripada 1 Meter Merujuk kepada Rajah 4. Bagi tujuan menanam semula tanda sempadan di stesen 6 pada kedudukan asal. Cara Melaksanakan Tanam Pastian Secara Ofset 3. tanda sempadan di stesen 6 didapati telah hilang tetapi piket yang ditanam terlalu hampir dengan kedudukan tanda sempadan yang hendak diganti [kaedah ini juga sesuai untuk membuat tanam pastian bagi tanda sempadan yang teranjak dari kedudukan asal di mana kebanyakan jarak ofset adalah kurang dari 1 meter].3. tatacara berikut dilakukan : .

Cara 1 : Tanda sempadan boleh ditanam terus daripada stesen 5 atau stesen 7. Rajah 5 : Jarak Ofset Melebihi 1 Meter . Pastikan jarak dari stesen 80 ke stesen 73 adalah lebih dari jarak fokus total station.2 Jarak Ofset Melebih 1 Meter Bagi jarak ofset dari stesen (pkt) ke tanda sempadan yang hendak ditanam melebihi daripada 1 meter cara berikut boleh digunakan (lihat Rajah 5). (stesen 5 ke 73 atau stesen 7 ke 73) Cara 2 : Buatkan trabas baru iaitu dari stesen 5 – 80 – 7. 3.

110 meter. (3) Tanam tanda sempadan baru yang bersesuaian untuk menggantikan tanda sempadan yang hilang di stesen 70 mengikut jarak ofset yang dikira iaitu 2.(1) Alat didirisiap di stesen 4 dengan bearing rujukan ke stesen 2. . (2) Buka bearing ofset iaitu 34° 20’ 20” (bearing yang dikira dari koordinat untuk buat gantian atau tanam pastian).

LAMPIRAN “P” PANDUAN MENGAMBIL OFSET DALAM UKUR KADASTER Pengambilan ofset dibuat untuk membolehkan butiran atau maklumat di atas muka bumi seperti sungai. Bagi ofset yang berliku-liku.432 o 3920 Ke K ar amp . cerapan hendaklah dibuat kepada banyak tempat-tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan gambaran bentuk yang hampir dengan bentuk kekal.2 ’ 1 70 16. Berikut adalah disenaraikan beberapa tatacara mengambil ofset. Gambarajah (1) Huraian Mengambil Ofset o 228 O 69 o 74 15 28 5. taliair. Ofset-ofset perlu diambil dengan tepat dan betul supaya kedudukan di atas pelan dapat menggambarkan keadaan geografinya yang sebenar.2 45 ’ Kolam Lombong 8211 (2) 0 88 30 ’ 16. jalanraya dan sebagainya dapat digambarkan di atas pelan.870 92 o 45 ’ 17.870 101 o 2257 20 ’ 10 .22 0 Ofset secara membuka bearing dan mencerap jarak.2 2 0 o or ai Bid Sung 9682 88 45 ’ 00” o o O 88 45 ’ 24.335 45 ’ 17 . (3) Dari Ipoh 141 O 88 45 ’ 14.870 98 o 16 ’ 101 o 15.

(Tandatangan Juruukur) ……………………………………… (Nama) n ∑ (A-B) 1 C = __________ = n n = No.BKL : Tarikh Ujian : Model EDM : Tempat Ujian : Nombor Tiang Dari Ke Jarak Saperti Asal (B) Muka Surat Suhu : No.LAMPIRAN “Q” Borang KPU 143 Pindaan 1/86 BORANG UJIAN EDM JABATAN UKUR DAN PEMETAAN..Siri EDM : ke Jarak Di Ukur Jarak Mendatar (A) Perbezaan Asas (A-B) n ∑ 1 ……………………………………. MALAYSIA No.of observations .

LAMPIRAN “Q1” BORANG RINGKASAN HITUNGAN MASA-HAKIKI Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) Koordinat Rujukan Pilar Latitud Longitud Tinggi (m) Latitud Koordinat Purata Cerapan Longitud Tinggi (m) Perbezaan (m) Latitud Longitud Tinggi (m) .

Johor UTHM. Said. Pahang Sisi tapak tol BKE. Perak . Bahru. Melaka Jln. Seremban. P. Batu Pahat. Sembilan R&R. Permatang Pauh. Sheikh Hj. Kawasan Perindustrian Air Keroh. Dickson. Melor. Kedah KADA Resort. N. Songsang. K. Alor Setar. Jabi. Pekan. Jln. Mohd. Johor Bahru. Kulim. Kg. Jalan Sepoy Lines. Kedah Ban Sg. Tekah. Bahru. Jalan Kilang Lama. Sembilan Taman Seri Semantan. Melor. Kuantan. Pahang KOMTUR. K. Lebuhraya Seremban – P. Kg. Melaka Taman Tasik Utama. Pahang Pantai Sepat. Santap. Johor Tapak industri. Kg. Kedah Ban Sg. Johor Taman Permas Jaya. Pinang Padang polo. Temerloh. Pinang Lapangan terbang kecil. Jabi. P. Air Keroh. Taiping. Alor Setar. Santap.LAMPIRAN “Q2” TAPAK KALIBERASI EDM/GNSS NEGERI JOHOR ID TAPAK 1 2 3 KEDAH 4 5 6 KELANTAN 7 8 MELAKA 9 10 NEGERI SEMBILAN 11 12 PAHANG 13 14 15 PULAU PINANG 16 17 PERAK 18 JENIS TAPAK EDM EDM EDM EDM EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS EDM GNSS LOKASI TAPAK Lapangan Terbang. Kelantan Jalan PAK 2/2. N. Segamat. Kelantan KADA Resort.

Perlis UiTM. Batu Gajah. Papar. Andus. W. Sabah Balai Ringin.P. Dungun. Shah Alam. Kuala Lumpur Pangkalan TUDM.P LABUAN 27 28 29 30 31 32 TERENGGANU 33 EDM EDM EDM EDM GNSS GNSS GNSS EDM EDM EDM EDM EDM EDM GNSS GNSS Taman Tasik. Perak Padang golf.19 20 21 PERLIS 22 23 SELANGOR 24 25 26 TERENGGANU SABAH SARAWAK W. Shah Alam . Labuan Pangkalan TUDM. Dungun.P.P KUALA LUMPUR W. Terengganu . W. Sarawak Wangsa Maju. Malim Sg. Shah Alam. Batu Pahat. Terengganu Kg.KLIA Seksyen 7. T. Perak INSTUN. Taiping. Arau. Selangor Seksyen 6. Selangor Tanjung Jara. Labuan Tanjung Jara. Perlis Lebuhraya ELITE. Ulu Behrang. Serian.

med (Dikeluarkan Oleh eMedmas-HQ) (Kod Negeri) 14 30 01012009 ID Tapak Kalibrasi Tarikh Tapak Ujian Dikalibarasi Oleh Ibu Pejabat – Setiap 2 Tahun atau bila dikehendaki .LAMPIRAN “Q3” Contoh Format fail *.

LAMPIRAN “Q4” FORMAT FAIL EDM / GNSS YANG DIKELUARKAN OLEH SISTEM BAGI SETIAP JUPEM NEGERI Negeri xxx.Siri Sijil EDM NG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS N.P.Siri Sijil EDM WG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM RG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM TG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM CG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Perlis RE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM AG_Tahun_ID Tapak_No.P.Siri Sijil EDM DG_Tahun_ID Tapak_No.Sembilan NE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM JG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Terengganu TE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM LAG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS .Siri Sijil GNSS Pulau Pinang PE_ Tahun_ID Tapak_No.Kuala Lumpur/ Putrajaya WE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM PG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM BG_ Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS W.Siri Sijil GNSS Selangor BE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM KG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Kedah KE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Kelantan DE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Perak AE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil EDM MG_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS W.gnss Pahang CE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Johor JE_Tahun_ID Tapak_No.Siri Sijil GNSS Melaka ME_Tahun_ID Tapak_No.Labuan LAE_Tahun_ID Tapak_No.edm xxx.

000000 FeetUS Seconds Seconds Seconds FeetUS FeetUS Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetUS) = 2 Fixed Stations 1 Free Stations 6 N 5045. Run Date: Mon Feb 02 2009 16:54:37 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List TRAV2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Trav2D.010000.000000 4.00 115-10-00.5720 N 5000. Inc.0000 FeetUS 1.00 3. DMS LOCAL 0.0000 E 5495.000000 0.000000 0.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 13 At 1 2 From 6 1 To 2 3 Angle 99-47-25.000000 2.0.020000 5. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetUS.00 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0.00 .070000 6372000.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software.LAMPIRAN "R1" STAR*NET-PRO Version 6. Licensed to CCS WORKSHOP.3380 E 5190.000000 3.dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit.00 StdErr 3. 10 0.

3163 Description .1900 105.0300 134.00 3.0210 0.522/1.00 3.945 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Az/Bearings Total Count 13 12 1 26 Sum Squares of StdRes 0.00 3.354 0.0214 0.0210 0.5510 5310.00 86-57-49.5700 160.0208 0.00 3.00 3.00 3.00 106-12-32.6600 161.5720 5250.4100 284.0205 0.3384 5380.00 Number of Distance Observations (FeetUS) = 12 From 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 Distance 205.4000 191.00 225-47-02.00 216-46-09.3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 6 2 3 4 5 2 3 7 8 8 9 10 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 1 94-51-53.0208 0.00 3.00 3.00% Level Passed Lower/Upper Bounds (0.00 3.146 The Chi-Square Test at 5.0215 0.00 97-31-36.9500 166.00 3.00 3.000 0.0208 0.00 83-45-28.4400 161.308 1.9000 151.0208 0.3000 115.0208 Number of Azimuth/Bearing Observations (DMS) = 1 From 8 To 7 Bearing N79-52-31.00 164-00-42.000 7.0207 0.379 6.3380 5500.480) Adjusted Coordinates (FeetUS) ============================= Station 1 2 3 N 5045.00 115-14-57.767 0.0206 0.5600 E 5495.00 106-26-42.3400 StdErr 0.7100 308.00 156-15-44.00E StdErr FIXED Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 3 10 26 18 8 Error Factor 0.

3308 5345.5816 5020.1879 105.0107 -0.0 Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetUS) ========================================================= (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) From 1 1 2 3 3 4 5 To 2 6 3 4 7 5 6 Bearing N01-23-50.00 0.0021 0.1 3.3 3.80 0-00-00.5566 0.0398 129.00 0.62E Distance 205.00 0.0400 308.8910 151.3091 115.1879 105.0118 -0.0382 186.40 -0-00-00.84 -0-00-00.95 106-26-42.05 0-00-00.2249 0.0206 1.00 0.3097 5065.93W S05-21-24.0091 0.0361 0.3303 5015.0210 1.73 0-00-00.0297 -0.4 0.77 11.1 0.5593 160.00 0.0208 0.86 RelConfidence Dist PPM 0.0208 0.0208 0.5707 5370.21 StdErr StdRes 3.0 3.6303 161.4 5 6 7 8 9 10 5220.75 8.84W S68-11-52.00 0.5 0.0095 -0.45 86-57-49.4495 115.00E Residual 0-00-00.00 0.80 83-45-27.9382 166.0214 0.74 10.20 -0-00-00.0370 320.3091 134.1429 0.8 0.5 0.4495 161.0084 -0.4461 161.32 -0-00-00.67 0-00-00.68 164-00-41.64W S31-25-43.00 0.7097 95% Brg 9.00 StdErr StdRes FIXED 0.00 0.23 -0-00-00.62 216-46-08.0208 0.0207 0.84 115-14-56.5729 5325.0100 -0.5812 5160.5553 .2 3.2 3.6 0.9420 0.4084 191.7097 308.0400 134.41 6.58 -0-00-00.77 106-12-31.2 3.3327 Residual 0.3310 5040.98W N17-39-05.0317 197.0386 238.5703 5420.0205 0.5 0.3 3.38 -0-00-00.00 0.1 3.0215 0.3785 0.5781 5000.3307 5175.00 0.0003 0.4 0.60 156-15-43.79 Residual 0-00-00.0090 -0.9558 0.1 Adjusted Distance Observations (FeetUS) From 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 Distance 205.80 97-31-36.4461 284.3272 5190.58 94-51-52.1 3.0384 363.5741 5185.4 0.4 0.0210 0.77E S81-36-25.3258 Existing post Iron pipe Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 9 10 6 From 6 1 2 3 4 5 2 3 7 8 8 9 10 To 2 3 4 5 6 1 7 8 9 5 10 6 1 Angle 99-47-25.00 0.5593 160.90 9.0386 287.0208 0.05W N63-26-08.73 115-10-00.3 Adjusted Azimuth/Bearing Observations (DMS) From 8 To 7 Bearing N79-52-31.67 225-47-02.1 3.04 10.45 0-00-00.0073 StdErr StdRes 0.1 3.0 0.2 3.00 0.

0.00 6.004052 0.0397 0.38W 161.0765 Error in 909.70W 191.05W BS N01-23-50.038169 Semi-Minor Axis 0.1900 S31-25-44. 6 Angles.014852 0.0300 N63-26-09.019109 0.9000 S82-24-17.64E BS N17-39-06.0390 0.78 0.43W 161. 1:58661.9982 137.000000 0. 84.75E N08-36-48. -0.9382 284.2400.69 Sec.07E 151.0183 Error in 1075.66 8.05W 105.1315 195.014735 0.019168 0.019052 Station Coordinate Error Ellipses (FeetUS) Confidence Region = 95% Station 1 2 Semi-Major Axis 0.014470 0.00W S15-07-27.4400 S68-11-53. 0.019439 0.4000 S15-07-26.0734 S.05 PPM From 1 1 2 3 4 5 6 To 6 2 3 4 5 6 1 Unadj Bearing Unadj Dist S81-36-25.0066 S.017007 0.05E FS Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetUS) Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 0.000000 0.000000 0.1537 211. 17.0326 194.09 PPM From 3 3 7 8 9 10 6 To 2 7 8 9 10 6 1 Unadj Bearing Unadj Dist S63-26-08.009835 Azimuth of Major Axis 0-00 1-59 .53W 115.0316 0.015585 0. 1:11892.29W 134.6600 S08-36-49.7100 N81-36-25.016275 0.4084 191. -0.00 Sec.015505 0.1992 207.4100 S79-52-29.3742 Traverse Closures of Unadjusted Observations ============================================ (Beginning and Ending on Adjusted Stations) TRAVERSE 1 Error Angular = -2.18E 166.12 Sec/Angle Error Linear = 0.5700 S05-21-24.0320 0.016133 0.008732 E 0.33 Sec/Angle Error Linear = 0.59W 284.6303 151.006333 0.7100.015109 0.5 7 8 10 10 9 8 9 6 9 N81-07-04.019066 0.000000 0.29E 160. 6 Angles.80W S82-24-16.79 9.05E 308.3327 166.3000 TRAVERSE 2 Error Angular = -0.94 0.3400 N81-36-25.0171 W Horiz Precision = 0.014460 0.60W S79-52-31.38E 205.8910 9.0216 E Horiz Precision = 0.

000000 0.036572 0.048011 0.035845 0.037014 0.014570 0.031749 0.040942 0.036976 0.3 4 5 6 7 8 9 10 0.031951 0.009835 0.008462 0.047416 0.005315 0.046333 0.046924 0.039700 0.043750 0.003775 0.005684 0.036988 0.014570 0.007090 0.031578 0.038379 0.032612 Semi-Minor Axis 0.007081 Azimuth of Major Axis 1-59 81-48 116-39 31-53 162-53 67-09 174-50 98-59 79-53 14-27 97-38 170-18 To 2 6 3 4 7 5 6 9 8 9 6 9 Elapsed Time = 00:00:00  28 44 01 00000000 01 00000006 02 00000009 02 00000015 02 00000033 03 00000035 01 00000044 02 00000047 03 00000049 03 00000052 02 00000055 02 00000072 02 00000088 01 00000093 01 00000115 01 00000130 02 00000133 02 00000150 02 00000166 01 00000171 01 00000190 02 00000194 02 00000208 01 00000222 02 00000225 02 00000239 02 00000255 01 00000272 00003455 STARPLUS 0001553B Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Azimuth/Bearing Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Azimuth/Bearing Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Traverse Closures of Unadjusted Observations TRAVERSE 1 TRAVERSE 2 Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .046690 0.032735 0.038169 0.034134 0.021252 123-21 62-23 65-17 81-48 163-34 30-37 88-40 86-51 Relative Error Ellipses (FeetUS) Confidence Region = 95% Stations From 1 1 2 3 3 4 5 5 7 8 10 10 Semi-Major Axis 0.039841 0.008619 0.007804 0.038587 0.039841 0.038612 0.006288 0.039021 0.

000000 4.000000 FeetInt Seconds Seconds Seconds FeetInt FeetInt Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetInt) = 3 Fixed Stations 1 3 Free Stations 2 N 5102.0. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetInt.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 15 At From To Angle StdErr .1970 6940.54 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0.070000 6372161.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0. DMS LOCAL 0.090000 0. Licensed to CCS WORKSHOP.0000 FeetInt 1. Run Date: Mon Feb 02 2009 17:28:34 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List NET2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Net2D.000000 3.000000 0.4980 N 5642. 6 0.dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit.2210 E 7017.000000 4.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software.5020 7294.0000 E 5793.LAMPIRAN "R2" STAR*NET-PRO Version 6. Inc.000000 0.010000.

8900 1548.00 110-34-04.4980 6940.00 4.00 120-26-52.512 Warning: The Chi-Square Test at 5.2089 6547.00 4.629 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Total Count 15 12 27 Sum Squares of StdRes 4.00 4.2210 5642.4700 StdErr 0.0900 0.00 4.00 4.685/1.5400 1337.00 4.0900 0.0900 0.5111 5000.0900 0.5200 5582.2170 7162.00 4.2500 1364.676 0.4000 951.00 43-35-22.315) Adjusted Coordinates (FeetInt) ============================== N E Description 5102.00 57-28-12.00 39-46-29.4900 983.8700 1124.00 4.0900 0.00 105-18-27.00 4.2131 5908.695 7.1961 Station 1 3 2 6 4 5 .00 4.0300 0.00 4.00 65-36-54.00% Level Exceeded Lower Bound Lower/Upper Bounds (0.565 0.4972 6350.00 Number of Distance Observations (FeetInt) = 12 From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.00 110-43-40.00 40-58-15.00 89-36-55.00 4.9200 1382.0900 0.0900 Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 2 6 27 8 19 Error Factor 0.00 44-14-21.0900 0.00 4.00 4.0900 0.4799 7017.5020 5793.00 4.00 77-24-52.00 87-07-04.7500 1493.1970 7294.2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 111-08-11.0900 0.7600 2034.00 64-01-01.0900 0.8600 1130.6100 2070.817 2.

0590 -0.82 0-00-02.81 4.4 4.00 0.00 1.0418 37.76E N02-40-05.0900 0.0059 -0.50 65-36-52.60 4.0448 22.53 RelConfidence Dist PPM 0.47W N82-29-11.7082 1548.1 0.26E N64-40-15.1 4.7 0.8927 0.0425 31.11W N36-23-23.2 4.09 64-01-00.0418 0.0 4.80 43-35-25.9121 1493.0387 39.3 0.46E N05-50-51.0 0.2484 1364.1 Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetInt) ========================================================== (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Bearing N66-11-42.06 0-00-04.3 4.0122 0.91W S38-18-09.92 5.2484 1364.4811 1124.04 39-46-25.0900 0.00 0.0391 18.4913 983.00 0.0422 25.6063 1337.0629 0.64 87-07-02.5 4.09 -0-00-00.4811 Residual -0.8110 2034.92W N44-32-02.2847 0.6389 1653.8370 0.0016 0.1854 0.6063 95% Brg 5.83 110-34-08.04 -0-00-03.89 89-36-53.6 0.00 0.7 0.4913 983.00 0.66 StdErr StdRes 4.6538 0.0498 44.1537 0.0410 29.0900 0.3483 0.4059 951.0900 0.64 -0-00-01.20 0-00-03.00 0.50 -0-00-01.39 0-00-01.5 0.6 0.25 6.17 0-00-04.0900 0.7 Adjusted Distance Observations (FeetInt) From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.0900 0.00 0.07 77-24-53.00 0.0194 0.85E Distance 1337.8271 1548.9121 1130.0314 20.0900 0.04W N21-04-50.3 4.4 4.3 4.4059 951.5168 0.8110 1124.62 0-00-00.90W S84-26-56.Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 From 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 Angle 111-08-12.8 4.0900 0.7941 2034.0289 0.9006 1382.00 0.4 0.0900 0.66 Residual 0-00-01.18 57-28-14.0332 34.0 0.6445 .0694 0.01 -0-00-01.11 -0-00-01.0 4.7941 1130.92W S51-18-43.94 110-43-44.00 0.83 -0-00-00.00 1.2205 0.0900 0.7082 1493.8 4.38 6.01 44-14-19.9006 1382.07 0-00-01.00 0.0341 0.17 105-18-26.28 5.1 4.92 6.0900 0.00 0.0111 StdErr StdRes 0.92W S24-53-49.0013 0.8271 2070.6389 2070.0663 -0.39 120-26-53.48 6.0300 0.00 0.0390 29.23 6.3 4.0383 25.7 0.64 6.38 40-58-15.0521 -0.14 3.

033614 0.000000 0.024203 0.000000 0.024203 0.042811 0.016318 Station Coordinate Error Ellipses (FeetInt) Confidence Region = 95% Station 1 3 2 6 4 5 Semi-Major Axis 0.000000 0.026216 0.047296 0.047581 Semi-Minor Axis 0.044621 0.033196 Azimuth of Major Axis 0-00 0-00 24-05 51-56 68-05 143-44 Relative Error Ellipses (FeetInt) Confidence Region = 95% Stations From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Semi-Major Axis 0.012412 0.033196 0.038801 0.033614 0.016090 0.032951 0.042811 0.013711 0.038766 0.050121 Semi-Minor Axis 0.017271 0.018355 E 0.000000 0.050121 0.044621 0.000000 0.030878 0.033614 0.030878 0.Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetInt) Station 1 3 2 6 4 5 N 0.037947 Azimuth of Major Axis 24-05 68-05 143-44 51-56 24-05 173-34 177-40 68-05 51-56 109-04 134-17 144-13 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Elapsed Time = 00:00:00  23 42 01 01 02 02 02 03 01 02 03 03 02 02 01 01 01 00000000 00000006 00000009 00000015 00000033 00000035 00000044 00000047 00000049 00000053 00000056 00000075 00000091 00000112 00000123 Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals .017421 0.038801 0.043483 0.011502 0.030878 0.000000 0.038801 0.040969 0.000000 0.042811 0.043078 0.044621 0.000000 0.066593 0.024203 0.

02 00000126 02 00000145 01 00000161 01 00000180 02 00000183 02 00000193 02 00000205 01 00000222 00002C2C STARPLUS 0001190B Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .

0.070000 6372161.000000 0.0000 Description Description Number of Angle Observations (DMS) = 15 At From To Angle StdErr .54 Meters Yes No No Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Distances (Constant) Distances (PPM) Angles Directions Azimuths & Bearings Centering Error Instrument Centering Error Target : : : : : : : 0.000000 FeetUS Seconds Seconds Seconds FeetUS FeetUS Summary of Unadjusted Input Observations ======================================== Number of Entered Stations (FeetUS) = 3 Fixed Stations 1 3 Free Stations 2 N 5102.2210 E 7017.dat Project Option Settings STAR*NET Run Mode Type of Adjustment Project Units Coordinate System Default Project Elevation Apply Average Scale Factor Input/Output Coordinate Order Angle Data Station Order Distance/Vertical Data Type Convergence Limit.010000. Max Iterations Default Coefficient of Refraction Earth Radius Create Coordinate File Create Ground Scale Coordinate File Create Dump File : : : : : : : : : : : : : : : Adjust with Error Propagation 2D FeetUS.030000 0.5020 7294.1970 6940. Inc.0000000000 North-East At-From-To Slope/Zenith 0.000000 4.25 Copyright 1988-2002 Starplus Software.000000 4.000000 0. Run Date: Mon Feb 02 2009 17:24:05 Summary of Files Used and Option Settings ========================================= Project Folder and Data Files Project Name Project Folder Data File List NET2D C:\PROGRAM FILES\STARNET\EXAMPLES Net2D.000000 3. 6 0. Licensed to CCS WORKSHOP.4980 N 5642.0000 E 5793.LAMPIRAN "R3" STAR*NET-PRO Version 6.0000 FeetUS 1. DMS LOCAL 0.

00 4.00 4.0300 0.00 4.7600 2034.00 120-26-52.7500 1493.5400 1337.00 4.8700 1124.00 4.4900 983.0300 0.0300 0.9532 E 5793.161 Number of Observations = Number of Unknowns = Number of Redundant Obs = Observation Angles Distances Total Count 15 12 27 Sum Squares of StdRes 54054.828 57.093 Warning: The Chi-Square Test at 5.0300 0.00 40-58-15.00 4.0300 0.00 87-07-04.4000 951.00 Number of Distance Observations (FeetUS) = 12 From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.685/1.00 4.00 39-46-29.00 65-56-54.1970 6940.00 110-43-40.00 4.2500 1364.00% Level Exceeded Upper Bound Lower/Upper Bounds (0.00 4.0300 Adjustment Statistical Summary ============================== Convergence Iterations Number of Stations = = 3 6 27 8 19 Error Factor 71.0300 0.2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 111-08-11.981 8025.00 105-18-27.6100 2070.0300 0.561 30.315) Adjusted Coordinates (FeetUS) ============================= Station 1 3 2 6 N 5102.4700 StdErr 0.00 110-34-04.9200 1382.00 4.112 62080.00 4.00 89-36-55.00 4.8900 1548.0300 0.2210 7017.9234 6546.8600 1130.0300 0.00 64-01-01.3055 6350.00 4.00 57-28-12.4980 5642.00 44-14-21.0300 0.00 43-35-22.00 77-24-52.00 4.5020 7294.5799 Description .0300 0.00 4.

12W S84-25-52.3736 2034.00 41.0300 29.00 -0-00-10.6* 0.8825 1.1155 952.00 2.15W N21-06-01.1* 0.9060 1.70 57-30-34.Adjustment Failed the Chi-Square Test Angular and Distance Errors are Scaled by Total Error Factor From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Bearing N66-10-45.8* 4.4386 1.5* Adjusted Distance Observations (FeetUS) From 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 1 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 4 5 Distance 1653.58 39-46-18.9* 0.8* 0.0300 12.0300 11.00 206.4975 -0.0300 48.70 0-02-22.3725 2034.6* 0.4* 4.52 -0-01-02.7485 844.0821 1.79W S38-15-55.8* 0.42 -0-00-10.5285 2.7155 0.8827 1123.03 110-30-31.00 29.2045 -0.97 -0-03-32.5 4.92E N05-52-02.2955 1365.96 87-06-12.0* 4.1* 4.0300 16.8827 Residual -0.0300 38.53E Distance 1338.9489 957.2* 4.09 43-32-36.82W N44-37-08.0300 29.9253 1713.7* 4.74 -0-00-24.6* 0.4* 4.48 44-13-18.8* 0.1884 1936.85 264.3864 0.5* 4.0945 2070.55 184.26 120-26-27.0300 6.29 89-36-44.7 4.73 0-04-14.8615 1495.7882 1815.00 35.00 7.63 301.3547 1.00 6.07 65-43-10.9545 0.84W N36-24-32.7478 1129.6339 984.1029 1383.7 4.3725 1123.8123 1354.7478 1495.40 -0-00-28.06 StdErr StdRes 4.32 309.65 0-01-05.1* 4.5955 Adjusted Observations and Residuals =================================== Adjusted Angle Observations (DMS) At 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 6 6 6 From 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 5 4 3 2 To 3 6 4 6 5 6 1 6 2 6 5 4 3 2 1 Angle 111-08-54.5977 1.9090 1154.2955 1365.0300 31.7375 1.06 Residual 0-00-43.00 15.00 12.2619 2070.74 RelConfidence Dist PPM 1.7* 4.17W S24-52-20.00 63.5480 4999.9* 0.00 2.31 280.6* 0.7306 5581.87 40-56-15.7815 .04 -0-00-51.8284 1.8878 -0.1* 0.8* Adjusted Bearings (DMS) and Horizontal Distances (FeetUS) ========================================================= (Relative Confidence of Bearing is in Seconds) NOTE .64 206.24 310.91 -0-02-45.2619 1653.0063 1338.1829 1.9856 1.3481 -0.00 16.0945 1548.0300 6.71 -0-00-10.1155 952.00 77-24-41.4663 0.27W S51-20-49.00 10.0300 23.10 354.18E N64-38-38.07 -0-13-43.6339 984.8885 1.55 198.9* 4.9349 1398.00 2.4 5 7162.27 110-47-54.1439 0.47 309.35 105-19-32.0063 95% Brg 271.0300 13.0290 5906.00 53.3736 1129.4818 957.60 64-00-32.7474 1.1029 1383.5631 1641.4127 StdErr StdRes 0.8615 1548.58 315.08W N82-33-03.9915 1458.94E N02-40-20.7234 1152.13 -0-01-59.

991958 2.000006 0.245905 Semi-Minor Axis 1.721462 0.008763 1.788975 2.900969 1.000006 0.637461 Azimuth of Major Axis 0-00 0-00 24-32 58-08 69-31 152-15 Relative Error Ellipses (FeetUS) NOTE .669632 0.722235 Azimuth of Major Axis 24-32 69-31 152-15 58-08 24-32 176-49 0-43 69-31 58-08 136-16 123-26 157-11 To 2 4 5 6 3 5 6 4 6 5 6 6 Elapsed Time = 00:00:00  23 42 01 01 02 02 02 03 01 02 00000000 00000006 00000009 00000015 00000033 00000035 00000044 00000047 Top of File Summary of Files Used and Option Settings Project Folder and Data Files Project Option Settings Instrument Standard Error Settings Project Default Instrument Summary of Unadjusted Input Observations Entered Stations .000006 0.729371 1.616862 0.248064 1.865123 E 0.599676 2.Adjustment Failed the Chi-Square Test Error Ellipses are Scaled by Total Error Factor Confidence Region = 95% Station 1 3 2 6 4 5 Semi-Major Axis 0.248064 1.008763 2.637461 1.Adjustment Failed the Chi-Square Test Standard Deviations are Scaled by Total Error Factor Station 1 3 2 6 4 5 N 0.000014 0.553681 0.807549 0.785935 0.599676 2.248064 1.000006 0.Adjustment Failed the Chi-Square Test Relative Error Ellipses are Scaled by Total Error Factor Confidence Region = 95% Stations From 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Semi-Major Axis 1.599676 1.690768 1.729371 1.232300 Semi-Minor Axis 0.000014 1.991958 1.006012 2.729371 1.000014 0.555510 1.555510 1.907419 1.000014 1.170538 2.728552 Station Coordinate Error Ellipses (FeetUS) NOTE .232300 1.991958 3.397959 1.Error Propagation ================= Station Coordinate Standard Deviations (FeetUS) NOTE .555510 1.105417 1.008763 2.

03 00000049 03 00000053 02 00000056 02 00000075 01 00000091 01 00000112 01 00000123 02 00000126 02 00000145 01 00000161 01 00000182 02 00000185 02 00000197 02 00000211 01 00000230 00002E4A STARPLUS 00011B3F Fixed Coordinates Free Coordinates Angle Observations Distance Observations Adjustment Statistical Summary Adjusted Coordinates Adjusted Observations and Residuals Adjusted Angle Observations Adjusted Distance Observations Adjusted Bearings and Horizontal Distances Error Propagation Station Coordinate Standard Deviations Station Coordinate Error Ellipses Relative Error Ellipses End of File .

LAMPIRAN "R4" STAR*NET-PRO Error Log WARNING Network Has No Fixed XY Stations ERROR Could Not Compute Approximate Coordinates for Following Stations: 6 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Processing Terminated Due to Errors. .

LAMPIRAN "R5" STAR*NET-PRO Error Log WARNING The Solution Did Not Converge in 6 Iterations!!! Adjustment Coordinates Should Not be Considered Valid. Network Processing Completed with 1 Warnings .

po *.prj *.tps *.xml *.prj + *.ncp *.job *.sob *.LAMPIRAN “R6” CHECKLIST SEMAKAN KUALITI. a) Lower bound/level passed b) Upper bound/Failed (jika berkaitan) perlu disertakan justifikasi/kelulusan PUPN.lot *. .LST + *.edm *. b) Had perbezaan kalibrasi EDM berbanding dengan jarak piawai tidak melebihi 0.lst *. 1) Kenalpasti fix point yang diguna pakai dalam cerapan (xxx. Tempoh sah EDM adalah 6 bulan.acs *. a) Tempoh sah GNSS adalah 12 bulan.tpo *. 5) Maklumat JTB/Pembantu Kerjaluar disemak daripada sistem.bln *.tps) 2) Keputusan chi square test.bcs *.010m. 3) Data berdigit mengandungi 16 ASCII + *.bdy *.xml 4) Data 16 ASCII ditandatangani secara berdigit oleh JTB dan masih sah.fbk *.cor *.coo *. a) Tindakan disiplin JTB jika berkaitan b) Pembantu kerja luar yang berdaftar c) Tempoh sah Pembantu kerja luar 6) Ujian EDM / GNSS disertakan dan dalam tempoh sah.fah *.

11) Jarak perbezaan koordinat ukuran dengan NDCDB a) tidak melebihi 0.100m bagi kawasan lain 12) Asas koordinat adalah dari stesen CRM atau NDCDB (senaraikan 2 tanda CRM atau 3 tanda NDCDB yang digunakan untuk kawalan) 13) Jumlah lot yang diukur bersamaan dengan jumlah lot dalam PU Layer.060m bagi ketinggian.050m bagi kawasan bandar b) tidak melebihi 0. hendaklah disertai dengan ukuran ofset. c) Perbezaan purata azimut yang dicerap dan dihitung oleh sistem tidak melebihi 10”. d) Jarak garisan stesen cerapan dan tanda rujukan tidak kurang daripada 30m.030m bagi koordinat utaraan dan timuran manakala 0. . 9) Cerapan matahari a) Altitud cerapan tidak kurang 10o b) Perbezaan azimuth diantara dua set hendaklah tidak melebihi 10”. 10) Tanda CRM disediakan JTB disahkan Jabatan. 7) Tanda sempadan lot-lot bukan piket 8) Jenis tanda sempadan Tiada Tanda (tt). d) Laporan kalibrasi diukur dan laporan kalibrasi daripada pangkalan data tidak dipinda.c) Had perbezaan kalibrasi GNSS berbanding dengan jarak piawai tidak melebihi 0.

20) Lain-lain semakan yang dirasakan perlu dari semasa ke semasa. a) Permintaan Ukur (PU).14) Kawasan untuk tujuan awam telah diperuntukkan nombor lot 15) Perbezaan luas lot dalam had a) tidak melebihi 5% bagi luas di bawah 40ha b) tidak melebihi 2 ha bagi luas antara 40ha hingga 200ha c) tidak melebihi 1% bagi luas melebihi 200ha d) luas yang melebihi had diberi pertimbangan jika ada surat kelulusan 16) Lebar simpanan adalah mencukupi 17) Data ofset. xxx. atau b) ukuran mengikut usaha dan persetujuan PTD disertakan. atau c) ukuran mengikut pelan hakmilik sementara. 19) Dokumen-dokumen sokongan (jika ada). a) Disemak lengkap dan mengikut prosedur pengambilan ofset b) Dihantar ke Cawangan Multipurpose Kadaster 18) Ukuran adalah mengikut. .tpo (jika ada). atau d) ukuran tidak mengikut pelan PU dan pelan pindaan dikemukakan.

.

.

.

.

.

.

.

3) NUMBER(18.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY LAPISAN DAERAH (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18.3) NUMBER(18.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY LAPISAN MUKIM (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KETERANGAN TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) .LAMPIRAN “U” STRUKTUR DATA BAGI SEMPADAN PENTADBIRAN LAPISAN NEGERI (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18.

02. 044 Nama negeri/daerah/mukim/bandar/pekan/seksyen tersebut.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC VARCHAR2(1) NUMBER(18.3) NUMBER(18. Contohnya 02. 44 Kod seksyen tersebut.3) NUMBER(18.3) DATE VARCHAR2(32) NUMBER(11) MDSYS.04 Kod mukim/bandar/pekan tersebut. Contohnya 002. Contohnya 02.SDO_GEOMETRY ULASAN Kod negeri tersebut. Contohnya 01 Kod daerah tersebut.SDO_GEOMETRY LAPISAN SEKSYEN (POLYGON FEATURE) DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KODSEKSYEN KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC Catatan: DESC KODNEGERI KODBAHAGIAN KODDAERAH KODMUKIM KODSEKSYEN KETERANGAN KOD_UNITLUAS KELUASAN PERIMETER TARIKH_KEMASKINI GUID MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(50) VARCHAR2(1) NUMBER(18. Kod unit luas kawasan tersebut dalam unit meter persegi Keluasan kawasan tersebut dalam unit meter persegi Perimeter kawasan tersebut dalam unit meter Tarikh data tersebut dikemaskini dalam pangkalan data .

.

Contohnya Jalan Wangsa Murni. Contohnya RDC 1 untuk Toll Expressway & Tol Highway. Contohnya jalan berturap. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data. Lebar jalan tersebut dalam unit meter Panjang jalan tersebut dalam unit meter Kategori jalan tersebut mengikut MS Feature Code. .LAMPIRAN “V” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT JALAN (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA LEBAR PANJANG KATEGORI_JALAN SUBKATEGORI_JALAN KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(100) NUMBER(18.3) NUMBER(18. Kategori jalan tersebut.3) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(10) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA LEBAR PANJANG KATEGORI_JALAN SUBKATEGORI_JALAN KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC ULASAN Negeri bagi data jalan tersebut Daerah bagi data jalan tersebut Mukim bagi data jalan tersebut Seksyen bagi data jalan tersebut Nama bagi jalan tersebut.

LAMPIRAN “W” CONTOH CARA MENGAMBIL OFSET BESERTA STRING LINE Ofset Jalan 2 HDR 1 Ofset Sungai Ofset Bangunan 1 BGN 4 1 BGN 5 1 BGN 7 1 BGN 6 2 HDR 2 2 JLN 1 2 JLN 2 JALAN 1 JLN 1 1 JLN 2 1 JLN 3 2 JLN 3 1 HDR 1 SUNGAI 2 HDR 3 2 HDR 4 1 BGN 2 1 BGN 3 SEKOLAH 1 HDR 2 1 HDR 3 1 HDR 4 1 BGN 1 2 BGN 2 2 BGN 3 1 BGN 8 KANTIN 2 BGN 1 2 BGN 4 Nota : Pegawai Kerjaluar/JTB perlu menghantar gambarajah ofset yang diambil 1 .

. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data.LAMPIRAN “X1” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT TOWNKG (POINT FEATURE) DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA UTARA_CAS TIMUR_CAS LAT_WGS84 LON_WGS84 KATEGORI_TOWNKG GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(100) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(12) VARCHAR2(30) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Contohnya KCT 1 untuk Kampung Tradisional.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NEGERI DAERAH MUKIM SEKSYEN NAMA UTARA_CAS TIMUR_CAS LAT_WGS84 LON_WGS84 KATEGORI_TOWNKG GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Negeri bagi data kampung tersebut Nama kampung tersebut Koordinat point kampung tersebut dalam Unjuran GDM2000 Koordinat point kampung tersebut dalam Unjuran GDM2000 Koordinat point kampung tersebut dalam WGS84 Koordinat point kampung tersebut dalam WGS84 Kategori kampung tersebut mengikut MS Feature Code.

LAMPIRAN “X2” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT HIDROGRAFI (POLYGON AND POLYLINE FEATURE) DESC NO_HIDRO DAERAH NAMA KOD_HIDRO KELUASAN KOD_UNITLUAS KATEGORI_HIDRO KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(20) VARCHAR2(2) VARCHAR2(100) VARCHAR2(10) NUMBER(18. Contohnya Sungai Gombak. Contohnya daerah Gombak. Contohnya WBT 1 untuk Sungai. Keluasan data hidrografi tersebut dalam unit meter persegi.SDO_GEOMETRY Catatan: DESC NO_HIDRO DAERAH NAMA KOD_HIDRO KELUASAN KOD_UNITLUAS KATEGORI_HIDRO KATA_AWALAN GUID TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC ULASAN Nama daerah di mana letaknya data hidrografi tersebut. Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam pangkalan data . Contohnya WBT 1 untuk Sungai. Nama data hidrografi tersebut. Kod data hidrografi tersebut mengikut MS Feature Code.3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(10) VARCHAR2(32) DATE NUMBER(11) MDSYS. Kod unit keluasan tersebut dalam unit meter persegi Kod data hidrografi tersebut mengikut MS Feature Code.

SDO_GEOMETRY Catatan: DESC BANGUNANNO BLOKNO BLOK_UPI BIL_TINGKAT TINGGI TYPE Nombor bangunan tersebut. 49 Nombor bangunan tersebut. Contohnya 25A. Contohnya BA0010 untuk Bangunan Residen Nama bangunan tersebut. M1. M1. 49 Nombor UPI bangunan tersebut Bilangan tingkat bangunan tersebut Ketinggian bangunan tersebut dalam unit meter Kod kategori bangunan tersebut mengikut MS KOD_KEGUNAANBANGUNAN Feature Code.3) VARCHAR2(10) VARCHAR2(50) VARCHAR2(10) DATE NUMBER(11) MDSYS. Contohnya Menara NAMALAINBANGUNAN Kenanga.LAMPIRAN “X3” STRUKTUR DATA BAGI MAKLUMAT BANGUNAN (POLYGON FEATURE) DESC BANGUNANNO BLOKNO BLOK_UPI BIL_TINGKAT TINGGI KOD_KEGUNAANBANGUNAN NAMALAINBANGUNAN KOD_JENISBLOK TARIKH_KEMASKINI MI_PRINX GEOLOC TYPE VARCHAR2(15) VARCHAR2(9) VARCHAR2(49) NUMBER(10) NUMBER(18. KOD_JENISBLOK Kod jenis blok bangunan tersebut Tarikh data tersebut dikemaskini ke dalam TARIKH_KEMASKINI pangkalan data MI_PRINX GEOLOC . Contohnya 25A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful