P. 1
Kertas 2 > Soalan Kimia Kertas 2

Kertas 2 > Soalan Kimia Kertas 2

5.0

|Views: 880|Likes:
Published by api-3841296

More info:

Published by: api-3841296 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

NAMA:.................................................... Tingkatan :..............................

SULIT
4541/2
Kimia
Kertas 2
Ogos
2006
2 ½ jam
BAHAGIAN SEKOLAH
KEMENTEIAN !ELA"AAN MALA#SIA
!E!EIKSAAN !E$UBAAN S!M 2006
KIMIA
Kertas 2
Dua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KETA! !"A#AN $N$ !E%$NGGA D$BE$TA%U
1. Tuliskan nama dan tingkatan pada
ruang yang disediakan.
2. Jawab semua soalan daripada
Bahagian A. Tuliskan jawapan anda
dalam ruang yang disediakan
&. Jawab satu soalan daripada Bahagian
B dan satu soalan daripada Bahagian
C.Jawapan kepada bahagian B dan
Bahagian C hendaklah ditulis pada
kertas tulis.
4. Anda diminta menjawab dengan lebih
terperinci untuk Bahagian B dan
Bahagian C. Jawapan mestilah jelas
dan logik. Persamaan gambar rajah
jadual gra! dan cara lain yang sesuai
untuk menjelaskan jawapan anda boleh
digunakan.
". Anda hendaklah menyerahkan kertas
tulis dan kertas tambahan jika
digunakan bersama#sama dengan
kertas soalan.
'. Penggunaan kalkulator sainti!ik yang
tidak boleh diprogramkan adalah
dibenarkan.
Bahagian !(alan Markah
penuh
Markah
)iper(leh
A
* *+
2 *+
& *+
, *+
- *+
' *+
B . 2+
/ 2+

0
1 2+
*+ 2+
Jumlah
Kertas s(alan ini mengan)ungi *- halaman 2er3etak
%&i'at se(e&a'
SULIT
BAHAGIAN A
4 '+ markah 5
Ja6a2 sem)a s(alan )alam 2ahagian ini.
Masa 7ang )i3a)angkan untuk menja6a2 Ba'agia* A ialah 1+ minit.
1 Ja)ual * )i 2a6ah menunjukkan n(m2(r pr(t(n )an 2ilangan elektr(n 2agi 8arah T+
U+,+- )an ..
/ara' Nom(or 0roto* Bi&a*ga* e&e1tro*
T & &
U ** *+
, ' '
- *. *.
. *+ *+
"A2UAL 1
Dengan menggunakan huru9:huru9 7ang ter)apat )alam Ja)ual * ja6a2 s(alan 2erikut :
;a< Apakah 7ang )imaksu)kan )engan n(m2(r pr(t(n=
...............................................................................................................................................
4* markah 5
;2< ;i< Tuliskan 9(rmula i(n 2agi 8arah U
...................................................................................................................................
.
4* markah 5
;ii< N7atakan sai8 at(m T 2er2an)ing sai8 at(m U3
...................................................................................................................................
.
4* markah 5
;iii< Jelaskan ja6apan an)a )i ;2<;ii<
...................................................................................................................................
.
4* markah 5
;3< U 2(leh 2erpa)u )engan - mem2entuk satu se2atian.
;i< N7atakan jenis 8arah )alam se2atian 7ang ter2entuk
...................................................................................................................................
.
4* markah 5
;ii< #ukiskan gam2ar rajah susunan elektr(n 2agi se2atian 7ang ter2entuk
2
42 markah 5
;)< Mengapa . 6uju) se2agai 8arah m(n(at(m=
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4* markah 5
;e< , 2erpa)u )engan - mem2entuk se2atian 7ang mempun7ai takat )i)ih 7ang ren)ah.
Terangkan.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.
42 markah 5
2 !atu eksperimen tin)ak 2alas (ksi)a kuprum )engan hi)r(gen untuk menentukan 9(rmula
empirik (ksi)a l(gam terse2ut telah )ijalankan )i )alam makmal. Data 7ang )iper(lehi
)i3atatkan )alam Ja)ual 2 .
!er1ara "isim4g5
Ta2ung pem2akaran > kertas as2est(s &'.2+
Ta2ung pem2akaran > kertas as2est(s > (ksi)a kuprum &1.,+
Ta2ung pem2akaran > kertas as2est(s > kuprum &/..'
"A2UAL 2
;a< Apakah 7ang )imaksu)kan )engan 9(rmula empirik=
?????????????????????????????????
4* markah5
;2< #ukiskan gam2ar rajah susunan ra)as untuk menjalankan eksperimen )i atas.
&
42 markah5
;3< N7atakan satu langkah 2erjaga:jaga semasa menjalankan eksperimen terse2ut.
????????????????????????????????...
4* markah5
;)< Ber)asarkan )ata 7ang )iper(lehi@
;i< hitungkan jisim kuprum )an jisim (ksigen 7ang 2ertin)ak 2alas.
4* markah5
;ii< hitungkan nis2ah m(l 2agi at(m kuprum kepa)a at(m (ksigen.
Di2eri jisim at(m relati9 0u A ',@ " A *'
4* markah5
;iii< tentukan 9(rmula empirik 2agi (ksi)a kuprum.
4* markah5
;e< Tuliskan persamaan kimia 2agi tin)ak 2alas (ksi)a kuprum )engan gas hi)r(gen.
?????????????????????????????????
,
4* markah5
;9< A)akah 9(rmula empirik (ksi)a l(gam magnesium 2(leh )itentukan melalui
kae)ah eksperimen )i atas= Berikan se2a2n7a.
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
42 markah5
6 ajah & menunjukkan susunan ra)as untuk mengkaji elektr(lisis larutan kuprum;$$<
sul9at *.+ m(l )m
:&
)engan menggunakan elektr():elektr() kuprum. Br(ses elektr(lisis
ini )ijalankan selama 2+ minit.
;a< Tuliskan 9(rmula 2agi semua kati(n 7ang ha)ir )alam larutan kuprum;$$< sul9at.
??????????????????????????????????..
4* markah5
;2< Merujuk kepa)a elektr() kuprum C@
;i< n7atakan satu pemerhatian.
......???????????????????????????????..
4* markah5
;ii< tuliskan setengah persamaan tin)ak 2alas 7ang 2erlaku
......???????????????????????????????..
4* markah5
-
A"AH 6
A
#arutan
kuprum;$$< sul9at
Elektr() kuprum
C
Elektr() kuprum
D
;iii< n7atakan pr(ses kimia 7ang 2erlaku.
.......??????????????????????????????....
4* markah5
;3< !elepas eksperimen ini )ijalankan@ )i)apati tia)a peru2ahan pa)a keamatan 6arna 2iru
larutan kuprum;$$< sul9at. Terangkan mengapa.
??????????????????????????????????..
??????????????????????????????????..
??????????????????????????????????.
42 markah5
;)< Elektr(lisis ini )iulangi )engan menggantikan ke)ua:)ua elektr() kuprum )engan
elektr():elektr() kar2(n.
;i< Namakan hasil 7ang ter2entuk )i elektr() kar2(n D

???????????????????????????????..
4* markah5
;ii< %uraikan satu ujian untuk mengesahkan hasil )i elektr() kar2(n D
???????????????????????????????..
???????????????????????????????..
???????????????????????????????..
42 markah5
;e< !usunan ra)as )alam ajah & 2(leh )igunakan untuk pen7a)uran su)u 2esi )engan l(gam
kuprum. Ba)a elektr() 7ang manakah su)u 2esi perlu )iletakkan=
??????????????????????????????????..
4* markah5
'
4 ajah , menunjukkan susunan ra)as 7ang )igunakan untuk mengkaji tin)ak 2alas )i antara
satu asi) kuat )an satu alkali kuat.
A"AH 4

2-.+ 3m
&
suatu larutan kalium hi)r(ksi)a )ituang ke )alam se2uah kelalang k(n.
Be2erapa titis metil jingga )itam2ah kepa)an7a. #arutan )alam kelalang k(n
kemu)ian )ititratkan )engan larutan asi) sul9urik +.* m(l )m
:&
.
;a< Apakah 7ang )imaksu)kan )engan alkali kuat =
??????????????????????
?????.......................
???????????????????????????.......................
42 markah5
.
Asi) sul9urik@ +.* m(l )m
:&
2- 3m
&
larutan kalium hi)r(ksi)a
>
metil jingga
;2< 0a)angkan satu ra)as 7ang 2(leh )igunakan untuk men7ukat 2-.+ 3m
&
larutan
kalium hi)r(ksi)a )engan tepat.

???????????????????????????......................
4* markah 5
;3< Apakah 9ungsi metil jingga )alam eksperimen ini
. ??????????????????????????
?......................
4* markah 5
;)< ; i< Namakan jenis tin)ak 2alas 7ang 2erlaku.
...???????????????????????
?...........................
4* markah 5
; ii< Tuliskan satu persamaan kimia 2agi tin)ak 2alas ini.
?????????????????????????...........................
4* markah 5
;iii< N7atakan peru2ahan 6arna larutan )alam kelalang k(n semasa takat akhir
pr(ses peneutralan ter3apai.

.????????????????????????...........................
4* markah 5
;e< Dalam eksperimen ini@ 2+.+ 3m
&
asi) sul9urik )iperlukan untuk men3apai takat
akhir.
;i< %itungkan 2ilangan m(l asi) sul9urik 7ang telah )igunakan

4* markah5
;ii< %itungkan 2ilangan m(l kalium hi)r(ksi)a 7ang ter)apat )alam kelalang k(n.

/
42 markah5
5. ajah - menunjukkan 3arta alir 2agi 2e2erapa siri tin)ak 2alas penukaran 7ang
)ijalankan terha)ap Bahan B.
A"AH 5
Berpan)ukan ajah - ja6a2 s(alan:s(alan 2erikut.
;a< ;i< Namakan 2ahan B.
...................................................................................................................................
41 markah 5
;ii< Namakan tin)ak 2alas I untuk menghasilkan 2ahan E
...................................................................................................................................
41 markah 5
1
Ba'a* !+
0
&
%
/
"
Ba'a*
0
&
%
'
Asid etanoik
$
asid sul!urik pekat
Banaskan
Ba'a* 7
Ber2au 6angi
%erpihan
porselin
Air bromin
Ba'a* S
0
&
%
'
Br
2
I
II
III
;iii< N7atakan 9ungsi asi) sul9urik pekat )alam tin)ak 2alas I
...................................................................................................................................
41 markah 5
;2< ;i< Namakan 2ahan E
...................................................................................................................................
41 markah 5
;ii< N7atakan sat) kegunaan 2ahan E
.............................................................................................................................
......
41 markah 5
;3< #ukiskan gam2ar rajah 2erla2el 2agi susunan ra)as 7ang 2(leh )igunakan untuk
menghasilkan Tin)ak 2alas II.
42 markah 5
;)< #ukiskan 9(rmula struktur !e2atian ! )an namakan mengikut sistem $UBA0.
*+
42 markah 5
;e< N7atakan pemerhatian )alam tin)ak 2alas III
...................................................................................................................................
.
41 markah 5
6 ajah ' menunjukkan 3arta alir 2agi pem2entukan Garam A )aripa)a !roses . )an
!roses # .
A"AH 6
;a< Namakan
;i< Br(ses C : ....................................................................................................
**
!ul9ur !ul9ur )i(ksi)a !ul9ur tri(ksi)a
Asi) sul9urik
!roses
.
Nitr(gen
Amm(nia
!roses
#
Garam A
%i)r(gen
;ii< Br(ses D : .....................................................................................................
4& markah 5
;2< ;i< Tuliskan persamaan kimia 2agi tin)ak 2alas penghasilan sul9ur tri(ksi)a
)alam Br(ses C
.............................................................................................................................
41 markah 5
;ii< Namakan mangkin 7ang )igunakan )alam Br(ses C
.............................................................................................................................
.
41 markah 5
;3< ;i< Tuliskan persamaan kimia 2agi tin)ak 2alas penghasilan amm(nia )alam
Br(ses D
.............................................................................................................................
41 markah 5
;ii< N7atakan suhu )an tekanan 7ang (ptimum 2agi Br(ses D
............................................................................................................................
.
41 markah 5
;)< ;i< Namakan garam A
.......................................................................................................................
41 markah 5
;ii< Tuliskan 9(rmula garam A
.........................................................................................................................
.
4 * markah5
;ii< %itungkan peratus nitr(gen )alam garam A .
Di2eri jisim at(m relati9 % A *@ N A *, @ " A *'@ ! A &2
41 markah 5
;e< Berikan sat) kegunaan asi) sul9urik.
...................................................................................................................................
*2
41 markah 5
Ba'agia* B ; 2+ markah <
Ja6a2 mana:mana sat) s(alan )aripa)a 2ahagian ini.
Masa 7ang )i3a)angkan untuk menja6a2 Ba'agia* B ialah &+ minit.
83 Ja)ual . menunjukkan susunan elektr(n 2agi unsur K@ L@ M )an N3
Unsur !usunan elektr(n
K 2.*
L 2./.*
M 2./..
N 2.,
JADUA# .
;a< Ban)ingkan kereakti9an unsur K )an # semasa 2ertin)ak2alas )engan air.
Jelaskan ja6apan an)a.
44 markah 5
;2< N7atakan jenis ikatan )an terangkan 2agaimana ikatan ter2entuk antara
*&
;i< # )an M
;ii< M )an N
41& markah 5
;3< Beri )ua si9at 9i8ik se2atian 7ang ter2entuk )alam ;2<;i<
42 markah 5
;)< Unsur C 2era)a )i )alam kumpulan / )an kala , )alam Ja)ual Berkala Unsur.
N7atakan 9)a 3iri istime6a 2agi unsur C
42 markah 5

: ;a< ;i< N7atakan tiga jenis tin)ak 2alas 2agi pen7e)iaan garam terlarutkan selain )aripa)a
garam kalium@ natrium atau amm(nium.
4& markah5
;ii< Bagi setiap jenis tin)ak 2alas 7ang an)a n7atakan )i ;a<;i<@ tuliskan satu persamaan
kimia untuk garam 7ang )ise)iakan.
4& markah5
;2< %uraikan satu eksperimen untuk men7e)iakan ha2lur garam magnesium sul9at )i
)alam makmal. Dalam huraian an)a sertakan persamaan kimia 2agi tin)ak 2alas 7ang
terli2at.
4*+ markah5
;3< %uraikan se3ara ringkas 2agaimana an)a menjalankan satu ujian kimia untuk
mem2e8akan antara larutan magnesium nitrat )an magnesium kl(ri)a.
4, markah5
Ba'agia* $ ; 2+ markah <
Ja6a2 mana:mana sat) s(alan )aripa)a 2ahagian ini.
Masa 7ang )i3a)angkan untuk menja6a2 Ba'agia* $ ialah &+ minit
;
;a< Apakah 7ang )imaksu)kan )engan peng(ksi)aan )an penurunan 2er)asarkan
pemin)ahan elektr(n.
42 markah5
;2<
*,
Tin)ak 2alas re)(ks meli2atkan pemin)ahan elektr(n )an peru2ahan
n(m2(r peng(ksi)aan 2ahan.
Tin)ak 2alas peneutralan 2ukan tin)ak 2alas re)(ks.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Belita
mengan)ungi
hi)r(kar2(n M
Term(meter
*++ 3m
&
air
Bikar
Dengan memilih suatu 3(nt(h tin)ak 2alas peneutralan@ 2uktikan pern7ataan )i
atas 2er)asarkan peru2ahan n(m2(r peng(ksi)aan.
4, markah5
;3 < Melalui tin)ak 2alas re)(ks i(n 9erum;$$< 2(leh )itukarkan kepa)a i(n 9erum;$$$<.
Dengan menggunakan 2ahan 7ang sesuai huraikan eksperimen 2agaimana
penukaran )i atas 2(leh )ilakukan. Dalam huraian an)a sertakan pemerhatian@
persamaan i(n@ pr(ses re)(ks 7ang terli2at serta n7atakan 2agaimana an)a
mengesahkan hasil 7ang ter2entuk.
4*, markah5


10 ;a< ajah *+ menunjukkan gam2ar rajah susunan ra)as untuk menjalankan satu
eksperimen menentukan ha2a pem2akaran suatu 3e3air hi)r(kar2(n M.
Jisim m(lekul relati9 hi)r(kar2(n M ialah /'.
Di2eri muatan ha2a tentu air A ,.2 J g
:*
F0
:*
@ ketumpatan air A * g 3m
:&
*-
AJA% *+
;i< N7atakan 2 kesalahan susunan ra)as )alam gam2ar rajah )i atas. 42 markah5
;ii< Jika kenaikan suhu air ialah -+ F0@ hitung ha2a 7ang )i2e2askan )aripa)a
pem2akaran 3e3air hi)r(kar2(n M. 4*
markah5
;iii< Di)apati jisim 3e3air hi)r(kar2(n M 7ang ter2akar ialah *..2 g. Dengan
menggunakan maklumat )ari ;a<;ii< hitung ha2a pem2akaran 3e3air
hi)r(kar2(n M. 4& markah5
;2< Alk(h(l merupakan satu sum2er 2ahan api alternati9 untuk menggantikan petr(l
)i masa ha)apan. 0(nt(h alk(h(l ialah metan(l@ etan(l@ pr(pan(l )an 2utan(l.
%uraikan suatu eksperimen )i )alam makmal untuk menentukan ha2a
pem2akaran satu 3(nt(h alk(h(l 7ang )inamakan. Dalam huraian an)a n7atakan
senarai ra)as )an 2ahan@ gam2ar rajah susunan ra)as@ kae)ah eksperimen )an
perhitungan ha2a pem2akaran alk(h(l.
Di2eri Jisim At(m elati9: 2agi 0 A *2G % A *G " A*'
4*, markah5

*'
KETAS SOALAN TAMAT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->