P. 1
Kertas 3 > Soalan Kimia Kertas 3

Kertas 3 > Soalan Kimia Kertas 3

|Views: 2,821|Likes:
Published by api-3841296

More info:

Published by: api-3841296 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

KIMIA

Kertas 3
Satu jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
4541/3
Kimia
Kertas 3
Ogs
!""#
1 ½ jam
Nama: ………………………………………………. Ting: ………….
BAHAGIAN SEKOLAH
KEMENTERIAN $ELAJARAN MALA%SIA
$E$ERIKSAAN $ER&UBAAN S$M !""#
1. Tuliskan 'ama dan ti'g(ata' anda pada
ruangan yang disediakan.
2. Calon dikehendaki menjawab sem)a
soalan.
3. Calon dikenhendaki membaca maklumat
yang terdapat di halaman 2.
Untuk kegunaan pemeriksa
Soalan Markah
Penuh
Markah
iperolehi
1 21
2 12
3
!espons
1"
#aporan
2
$umlah "%

Kertas soalan ini mengan&ungi 11 halaman 'er(etak
SU#)T *"*1+3
1. Kertas soalan ini mengandungi tiga soalan. Jawab sem)a soalan
2. Tuliskan jawapan bagi Sa*a' 1 dan Sa*a' ! dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan.
3. Tuliskan jawapan bagi Sa*a' 3 pada halaman bergaris di bahagian akhir kertas soalan
ini dengan terperinci. Anda boleh menggunakan persamaan, gambar rajah, jadual, gra
dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda.
!. Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah.
". #ekiranya anda hendak membatalkan sesuatu jawapan, buat garisan di atas jawapan itu.
$. %ajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan
sebaliknya.
&. 'arkah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam
kurungan.
,. 'asa yang dicadangkan untuk menjawab Sa*a' 1 dan Sa*a' ! ialah !" minit dan
Sa*a' 3 ialah !" minit.
(. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintiik yang tidak boleh diprogramkan.
)*. #erahkan semua kertas jawapan anda di akhir peperiksaan.
SULIT
2

+emberian 'arkah:
Skor Penerangan
3 &emer*a'g: !espons -ang paling 'aik
2 Mem)as(a': !espons -ang se&erhana
1 Lema+: !espons -ang kurang tepat
% Tia&a respons atau respons salah
SU#)T *"*1+3
1 Seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan kepekatan
larutan asi& hi&roklorik. .ksperimen &ijalankan &engan mentitratkan larutan asi&
hi&roklorik &ari 'uret kepa&a 2".% (m
3
larutan natrium hi&roksi&a %.1% mol &m
/3
menggunakan penunjuk 0enol0talein.
!ajah &i 'a1ah menunjukkan 'a(aan a1al &an 'a(aan akhir 'uret 'agi tiga
pentitratan -ang telah &ijalankan.
..................... ......................... .......................... .......................
........................ ..........................
2a3 Peru'ahan 1arna penunjuk 0enol0talein 'erlaku pa&a takat akhir titratan.
SULIT
3
,ntuk
Kegunaan
+emeriksa
Pentitratan ))
!,
Pentitratan )
4a(aan a1al
4a(aan akhir
!-
!.
4
!
3
4
4
!,
4a(aan a1al
4a(aan akhir
3,
4"
4
15
1#
4
1-
41
Pentitratan )))
4a(aan a1al
4a(aan akhir
4#
4-
4
!!
!3
4
!4
4.
SU#)T *"*1+3
2i3 N-atakan peru'ahan 1arna terse'ut.
.....................................................................................................
.
53 markah6
2ii3 N-atakan in0erens -ang 'oleh &i'uat 'er&asarkan ja1apan
an&a &i 2a3 2i3
.....................................................................................................
.
.....................................................................................................
.
53 markah6
2iii3 7pakah -ang &imaksu&kan &engan takat akhir titratan
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.
53 markah6

2'3 4ina satu ja&ual &an reko&kan 'a(aaan a1al 'uret8 'a(aan akhir 'uret
&an isipa&u asi& hi&roklorik -ang terli'at &alam eksperimen terse'ut.
53 markah6
SULIT
*
1 (a)(i)
1(a)
(ii)
1(a)(iii)
1
(b)
SU#)T *"*1+3
2(3 9itungkan kepekatan larutan asi& hi&roklorik -ang &igunakan &alam
eksperimen itu

53 markah6
2&3 $ika titratan ini &iulangi &engan menggunakan asi& sul0urik8 %.1% mol &m
/3
'agi menggantikan larutan asi& hi&roklorik &engan kea&aan -ang lain
a&alah sama8 ramalkan isi pa&u asi& sul0urik -ang &iperlukan untuk
men(apai takat akhir.
N-atakan se'a' 'agi ramalan an&a.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
53 markah6
2e3 Kelaskan ion -ang ter&apat &alam larutan natrium hi&roksi&a &an
larutan asi& hi&roklorik -ang &igunakan &alam eksperimen itu kepa&a
ion positi0 &an ion negati0.
53 markah6
SULIT
"
J)m*a+
1
(d)
,ntuk
Kegunaan
+emeriksa
1
(c)
1
(e)
SU#)T *"*1+3
2 Seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen 'agi mengkaji kesan kepekatan
ke atas ka&ar tin&ak 'alas antara larutan natrium tiosul0at &engan asi& sul0urik 1.%
mol &m
/3
.
.ksperimen &ijalankan &engan men(ampurkan larutan natrium tiosul0at &an
larutan asi& sul0urik &alam kelalang kon 2"% (m
3
&an &iletakkan &i atas tan&a
:;< pa&a sehelai kertas putih seperti &itunjukkan &alam !ajah 2. Pa&a masa
-ang sama jam ran&ik &imulakan. Masa &iam'il se'aik sahaja tan&a :;< ti&ak
'oleh kelihatan.
.ksperimen &ijalankan se'an-ak lima kali &engan menggunakan kepekatan
larutan natrium tiosul0at -ang 'er'e=a8 sementara kea&aan lain &ikekalkan sama.
Ra/a+ !
$a&ual 2.1 menunjukkan keputusan eksperimen terse'ut.
E(s0erime'
Ke0e(ata' *ar)ta'
'atri)m tis)*1at / m* 2m
33
Masa / s
/ s
31
1 %.2% 2%
2 %.1> 2"
3 %.12 3>
* %.%, "%
" %.%* ?"
Ja2)a* !41
2a3 2i3 #engkapkan $a&ual 2.1
2ii3 lukiskan gra0 kepekatan larutan natrium tiosul0at mela1an pa&a
kertas gra0 -ang &ise&iakan.
53 markah6
SULIT
>
Tan&a @;A
Kertas putih
#arutan natrium tiosul0at
B asi& sul0urik
,ntuk
Kegunaan
+emeriksa
2 (a)
SU#)T *"*1+3

SULIT
C
SU#)T *"*1+3
2'3 4er&asarkan gra0 &i 2a38 n-atakan hu'ungan antara ka&ar tin&ak 'alas
&engan kepekatan 'ahan tin&ak 'alas
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
53 markah6
2(3 N-atakan semua pem'oleh u'ah -ang terli'at &alam eksperimen itu
Pem'oleh u'ah -ang &imanipulasikan
.......................................................................................................................
Pem'oleh u'ah -ang 'ergerak 'alas
.......................................................................................................................
Pem'oleh u'ah -ang &imalarkan
.......................................................................................................................
53 markah6
2&3 N-atakan hipotesis &alam eksperimen ini
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
53 markah6
3
Merujuk kepa&a pern-ataan &i atas8 ran(angkan satu eksperimen &alam makmal
untuk mem'an&ingkan keken-alan getah terDulkan &engan getah tak terDulkan.
Peran(angan an&a hen&aklah mengan&ungi perkara/perkara 'erikut:
2a3 Tujuan eksperimen
2'3 Semua pem'oleh u'ah -ang terli'at
2(3 Senarai 'ahan &an alat ra&as
2&3 Prose&ur
2e3 Penja&ualan &ata
51C markah6
SOALAN TAMAT
SULIT
,
Eetah asli 'ersi0at lem'ut &an kurang ken-al jika &i'an&ingkan
&engan getah terDulkan
12&3
,ntuk
Kegunaan
+emeriksa
2
(c)
2
(d)
Jumlah
Jumlah
2
(b)
SU#)T *"*1+3
RUANG UNTUK JA5A$AN
Ba+agia' 6………………………………. N Sa*a' :………………
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
RUANG UNTUK JA5A$AN
SULIT
?
,ntuk
Kegunaan
+emeriksa
,ntuk
Kegunaan
+emeriksa
SU#)T *"*1+3
Ba+agia' 6………………………………. N Sa*a' :………………
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
RUANG UNTUK JA5A$AN
Ba+agia' 6………………………………. N Sa*a' :………………
SULIT
1%
,ntuk
Kegunaan
+emeriksa
SU#)T *"*1+3
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
SULIT
11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->