SULIT 1511/2 Sains

Set 2 Kertas 2
Mei 2005 2 1 jam 2 JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE

SAINS Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kod Pemeriksa Bahagian Soalan 1 A 2 3 4 1 2 B 3 4 5 1 C 2 3 Markah Markah Penuh Diperolehi 5 5 5 5 6 6 6 6 6 10 10 10 Jumlah Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

SET 2 KERTAS 2 Bahagian A [20 markah]

SAINS SPM 2005

Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 60 minit. termometer

sulfur

pasir

Rajah 1 1. Rajah 1 menunjukkan susunan radas eksperimen untuk menentukan takat lebur sulfur. Keputusan yang diperoleh dicatatkan di dalam Jadual 1 di bawah. Masa/minit Suhu/oC 0 89 1 95 2 101 3 107 4 113 5 113 6 7 8 9 113 113 119 125 10 131

Jadual 1

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 1

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

(a) Dengan menggunakan keputusan dalam Jadual 1, lukiskan graf suhu melawan masa pada kertas graf di bawah. Suhu/ 0C

140

130

120

110

100

90

80 0 2 4 6 8 10 Masa/ minit [ 2 markah] (b) Berdasarkan graf yang telah anda lukiskan, tentukan takat lebur sulfur. …………………………………………………………………………………………….. [ 1 markah ]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 2

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

(c) Jika simbol mewakili satu molekul sulfur, lukiskan susunan zarah-sarah sulfur pada awal eksperimen.

[ 1 markah] (d) Nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini. ……………………………………………………………………………………………….. [ 1 markah]

Pemanjangan spring/cm

1.5

1.0

0.5

0

0.2

0.4

0.6 Rajah 2

0.8

1.0

Berat beban/ N

2. Rajah 2 menunjukkan graf bagi keputusan eksperimen mengkaji kesan berat beban yang dikenakan terhadap pemanjangan suatu spring. (a) Berdasarkan graf di atas, nyatakan (i) pemboleh ubah dimanipulasikan: …………………………………………………………………………………………….. (ii) pemboleh ubah bergerak balas ……………………………………………………………………………………………..

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 3

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

(iii) pemanjangan ke atas spring jika beban yang dikenakan adalah 0.5 N. ……………………………………………………………………………………………. [3 markah] (b) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen ini. ………………………………………………………………………………………………….. [1 markah] (c) Apakah yang akan berlaku pada spring tersebut jika berat beban yang dikenakan melebihi had kekenyalan spring? ………………………………………………………………………………………………….. [1 markah] 3. Rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas pertumbuhan bakteria. Selepas beberapa hari keadaan bubur nutrien diperhatikan. Kapas steril

Bubur nutrien + kultur bakteria

Bubur nutrien + kultur bakteria

(Di simpan dalam peti sejuk 50C)

(Di simpan pada suhu bilik 280C)

(Di simpan dalam pengeram 370C)

(Di simpan dalam ketuhar 900C)

Rajah 3 (a) (i) Tandakan “X” pada petak di bawah tabung uji yang menghasilkan bubur nutrien paling keruh selepas beberapa hari. (ii) Beri alasan untuk jawapan (a)(i). ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. [2 markah]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 4

SET 2 KERTAS 2 (b) Dalam eksperimen ini, nyatakan (i) pemboleh ubah dimanipulasikan:

SAINS SPM 2005

……………………………………………………………………………………………… (ii) pemboleh ubah bergerak balas: ……………………………………………………………………………………………. [2 markah] (c) Berikan hipotesis yang sesuai bagi eksperimen ini. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah] 4. Rajah 4 menunjukkan rajah sinar bagi menunjukkan pembentukan suatu imej oleh cermin satah.

Imej

Objek

Cermin satah Mata Rajah 4 (a) Nyatakan dua sifat imej yang terbentuk. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. [2 markah] (b) Namakan fenomena cahaya yang terlibat dalam pembentukan imej oleh cermin satah ini. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 5

SET 2 KERTAS 2 Kedudukan baru objek

SAINS SPM 2005

Mata

Cermin satah Rajah 5 (c) Jika objek digerakkan menghampiri cermin satah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5 di atas, ramalkan kedudukan baru imej dengan cara melukiskan rajah sinar yang sesuai. [2 markah]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 6

SET 2 KERTAS 2 Bahagian B [30 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk menjawab ini ialah 50 minit.

SAINS SPM 2005

1. Pereputan radioaktif ialah proses perubahan atom yang mempunyai nukleas tak stabil menjadi atom baru yang mempunyai nukleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif.

Atom radioaktif X

Atom radioaktif Y Rajah 6(a)

Sinar alfa (Nukleus Helium, 4 He )
2

(a) Rajah 6(a) di atas menunjukkan pereputan atom radioaktif X dengan memancarkan sinar alfa dan menjadi atom radioaktif Y . Apakah perubahan kepada nombor nukleon dan nombor proton atom radioaktif X ?. (i) Nombor nukleon:……………………………….. (ii) Nombor proton :……………………………….. [2 markah] Sinar P Sinar Q

Sumber radioaktif

Sehelai kertas Rajah 6(b)

Aluminium (4 mm)

Plumbum (20 cm)

(b) Rajah 6(b) di atas menunjukkan 3 sinar radioaktif yang dipancarkan melalui tiga keping penapis iaitu sehelai kertas, sekeping aluminium (4mm) ,dan sekeping plumbum (20 cm). Nyatakan sinar radioaktif yang diwakili oleh sinar P dan sinar Q masing-masing. Sinar P :………………………………………….. Sinar Q :…………………………………………… [2 markah]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 7

SET 2 KERTAS 2 (c) Nyatakan satu kegunaan bahan radioaktif.

SAINS SPM 2005

………………………………………………………………………………………………….. [1 markah] (d) Bulatkan simbol bahan radioaktif.

[1 markah] 2. Rajah 7 menunjukkan satu alur cahaya putih dipancarkan melalui penapis warna X dan penapis warna Y. Kotak sinar Cahaya putih X Y Skrin

Penapis warna Rajah 7 (a) Jika penapis warna X adalah berwarna sian dan penapis Y adalah kuning, nyatakan warna yang terbentuk di atas skrin. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah] (b) Ramalkan warna penapis X dan penapis Y jika warna biru terbentuk pada skrin. (i) Penapis X : …………………………………………………………………… (ii) Penapis Y : …………………………………………………………………... [2 markah] (c) Nyatakan tiga warna primer. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah] (d) Ahmad memakai baju berwarna kuning dan berseluar hijau. Jika cahaya biru menyinarinya, nyatakan warna baju dan seluar Ahmad yang kelihatan. (i) Baju :……………………………… (ii) Seluar : ………………………….. [2 markah]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 8

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

3. Carta palang dalam Rajah 8 menunjukkan jumlah bahan pencemar utama yang dibebaskan ke udara di Bandar K dalam setiap tan metrik udara setahun. Jumlah bahan pencemar dalam setiap tan metrik udara setahun

2 x 1010

1.3 x 108 5 x 107
Karbon dioksida

2.4 x 107
Sulfur dioksida Karbon monoksida

2.4 x 107

Sebatian plumbum

Oksida nitrogen

2 x 105

Bahan pencemar Rajah 8 (a) Nyatakan kesan gas karbon dioksida yang dibebaskan secara berlebihan ke atas alam sekitar. …………………………………………………………………………………………………. [ 1 markah] (b) Nyatakan satu aktiviti perkilangan yang membebaskan gas karbon dioksida dan sulfur dioksida. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah] (c) Antara kesan pencemaran yang terdapat di bandar K ialah hujan asid. (i) Namakan gas yang boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. …………………………………………………………………………………………….. (ii) Nyatakan satu kesan hujan asid terhadap alam sekitar. …………………………………………………………………………………………….. [2 markah] (d) Nyatakan satu sebab mengapa logam plumbum dianggap sebagai bahan pencemar. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 9

Habuk

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

(e) Tandakan ( X ) bagi kaedah yang boleh digunakan untuk mengurangkan penghasilan bahan pencemar di bandar K .

Pemendakan elektrostatik

Penggunaan kebuk wasap

Pembakaran secara terus

[1 markah]

4.

Rajah 9 menunjukkan model struktur molekul sabun.

Rajah 9 (a) Labelkan bahagian hidrofilik dan hidrofobik pada Rajah 9. [2 markah]

Minyak kelapa sawit

+

Bahan X

Natrium klorida

sabun

+

gliserol

Rajah 10 (b) Rajah 10 menunjukkan persamaan tindakbalas dalam proses pembuatan sabun. (i) Namakan proses pembuatan sabun ini. …………………………………………………………………………………………… [1 markah] (ii) Apakah bahan X ? …………………………………………………………………………………………….. [1 markah] (iii) Namakan satu bahan yang boleh menggantikan minyak kelapa sawit bagi kegunaan harian. …………………………………………………………………………………………….. [1 markah]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 10

SET 2 KERTAS 2 (iv) Apakah fungsi natrium klorida ?

SAINS SPM 2005

…………………………………………………………………………………………….. [1 markah]

5. Polimer sintetik dihasilkan dengan menggabungkan monomer yang sesuai melalui tindak balas di bawah keadaan tertentu. Gabungan monomer yang sama jenis akan menghasilkan polimer. Rajah 11 di bawah menunjukkan perubahan monomer kepada polimer atau sebaliknya.

Proses I :………………………….

Monomer etena

Polimer politena

Proses II :………………………. Rajah 11 (a) Labelkan Rajah 11 dengan melengkapkan Proses I dan Proses II. [2 markah]
Rantai polimer Rangkai silang

Rantai polimer

Rajah 12(a)

Rajah 12(a)

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 11

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

(b) Rajah 12 (a) dan Rajah 12(b) menunjukkan dua jenis struktur polimer sintetik. Berdasarkan rajah di atas, (i) Nyatakan perbezaan antara struktur polimer pada Rajah 12(a) dan Rajah 12(b). …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. [2 markah] (ii) Nyatakan kelebihan yang diakibatkan oleh keadaan struktur polimer pada Rajah 12(b). ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. [1 markah] (iii) Antara kedua-dua jenis struktur polimer di atas, yang manakah boleh dilembutkan berulangkali apabila dipanaskan ? ……………………………………………………………………………………………… [1 markah]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 12

SET 2 KERTAS 2 Bahagian C [20 markah]

SAINS SPM 2005

Jawab Soalan 1 dan mana-mana satu daripada Soalan 2 atau Soalan 3 Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 40 minit 1. Seorang pelajar bercadang menggunakan bahan atom dan bahan ion untuk dijadikan konduktor elektrik dalam bentuk pepejal atau leburan. Pelajar itu telah menggunakan bahan atom (plumbum) sebagai konduktor elektrik dalam kedua-dua bentuk manakala bahan ion (plumbum bromida) hanya dalam bentuk leburan sahaja. (a) Berdasarkan pernyataan di atas, tulis satu hipotesis yang sesuai. [1 markah]

(b) Huraikan satu eksperimen yang boleh anda jalankan di makmal untuk membuktikan hipotesis itu. Huraian anda hendaklah mengandungi perkara berikut; (i) tujuan eksperimen [1markah] [2 markah] [1markah] [3 markah] [1 markah] [1 markah]

(ii) mengenalpasti pembolehubah (iii) senarai radas dan bahan (iv) kaedah (v) penjadualan data (vi) kesimpulan

2. (a) Pelbagai jenis bahan kimia telah dicampurkan ke dalam makanan semasa pemprosesan makanan itu. Nyatakan empat jenis bahan kimia yang biasa digunakan serta fungsinya. [4 markah] (b) Seorang pelajar mendapati bahawa susu segar yang baru dibelinya cepat menjadi rosak jika dibiarkan terdedah. Terangkan bagaimana pelajar itu perlu memproses susu segar tersebut untuk mengelakkannya daripada cepat rosak tanpa menjejaskan rasa dan kandungan nutriennya. Penerangan anda mestilah mengandungi perkara berikut; Pernyataan masalah Kaedah yang digunakan Penjelasan tentang kaedah yang digunakan [6 markah]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 13

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

3. (a) Mikroorganisma boleh menyebabkan jangkitan penyakit. Nyatakan empat cara bagaimana mikroorganisma boleh tersebar dan menyebabkan jangkitan penyakit. [4 markah] (b) Seorang pembantu makmal di hospital ingin mensterilkan peralatan pembedahan yang telah digunakan ketika merawat pesakit supaya bebas daripada sebarang mikroorganisma dan boleh digunakan semula. Terangkan tiga kaedah pensterilan. Pilih satu kaedah yang terbaik dan berikan sebab bagi menyokong jawapan anda. [6 markah]

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

HALAMAN 14

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.