LEMBANGAN SALIRAN : DEFINISI, CIRI DAN GERAKBALAS

DEFINISI KAWASAN TADAHAN (CATCHMENT)
Umumnya pandang darat persekitaran fizikal ini begitu unik. Rupa bentuk bumi yang berbeza kesan daripada proses-proses tektonik, lipatan dan gelinciran telah mewujudkan permukaan bumi tinggi-rendah. Keunikan rupa bumi tinggi-rendah menghasilkan jaringan lurah-lurah bagi membolehkan kawasan tinggi dapat berhubung dengan kawasan rendah. Siratan dan jaringan lurah yang membentuk alur-alur sungai dan permuakaan di antara alur telah membentuk satu ruang fizikal yang dinamik dikenali sebagai lembangan saliran/sungai. Banyak istilah-istilah yang berbeza digunakan bagi menggambarkan unit geografi yang dinamik ini. Antaranya river basin, drainage basin, catchment dan watershed. Penggunaan istilah yang berbeza ini bergantung kepada disiplin sesorang pengkaji. Istilah drainage basin, river basin, catchment sering digunakan bagi merujuk sstem pengawalan sungai (river control) manakala istilah watershed lebih kepada usaha-usaha pengurusan sumber air (Gregory and Walling, 1973 : 37). Muligan (2004 : 108) menjelaskan catchment merujuk kepada mana-mana titik dalam sesuatu lanskap dimana kawasan lanskap tersebut menyediakan air ke point melalui aliran lateral di atas permukaan dan bawah permukaan. Ia disempadani oleh watershed[1] (garis/point tertinggi) yang ditentukan berdasarkan topografi permukaan yang mana air yang wujud di sebelah-menyebelah watershed ini akan mengalir di atas permukaan lanskap yang berbeza (juga ke outlet yang

berbeza). Krenkel and Novotny (1980 : 158) mengatakan bahawa watershed atau drainage basin ditentukan berdasarkan outletnya, yang mana kebiasaannya merujuk kepada kawasan terendah (the lowest point) di kawasan tersebut. Kawasan ini dipisahkan melalui satu jaringan poin-poin tertinggi dalam bentuk garisan yang membentuk sempadan. Mana-mana air yang jatuh dalam kawasan sempadan ini samada membentuk air larian (runoff) ke outlet, menyusup ke bawah permukaan dan hilang melalui sejatpeluhan. Penjelasan lembangan tersebut yang menggunakan legeh/poin tertinggi/watershed

Keadaan pertama apabila semua air hujan yang jatuh ke permukaan akan disusupkan. Gregory and Walling.sebagai sempadan pengagih aliran air ke outlet di kenali sebagai pendefinisian secara topografi. penjelasan boleh dilihat mengikut tiga keadaan. sempadan pemisah adalah . VICAIRE. Bagi lembangan realiti. 2006). penentuan sempadan bergantung kepada ciri-ciri keterlapan sesuatu tanih. Air akan bergerak mengikut kecondongan batuan dan memasuki outlet (b). Ini kerana pergerakan dan pengagihan air dalam tanih khususnya di antara batuan dasar tidak selalunya mengikut garis sempadan topografi (Muligan. sudut tegak batuan dan paras water table kawasan tersebut. Pendefinisian secara topografi dalam penentuan sempadan pemisah tidak selalunya tepat bagi menggambarkan proses-proses sebenar. 1973 : 41. Oleh itu. air yang disusupkan di lokasi LT1 akan dihalang memasuki outlet (a) oleh lapisan atas batuan tidak telap air. pembahagian lembangan secara topografi merujuk pemisahan dan pengagihan air larian permukaan dilakukan oleh puncak bukit. VICAIRE (2006) mengelaskan lembangan sungai ini kepada 2 iaitu lembangan topografi (topographical watershed) dan lembangan realiti (real watershed) bagi menjelaskan kekeliruan Sempadan lembangan topografi merujuk kepada kawasan yang dibahagikan berdasarkan jaringan point tertinggi sesuatu kawasan seperti yang diutarakan oleh Krenkel dan Novotny (1980). Untuk itu. Dalam kes ini. Puncak bukit tertinggi ini bertindak sebagai sempadan pemisah mengasilkan lembangan LT1 dan LT2. Dalam rajah di atas. Dalam kes rajah 2. 2004:18. Dalam konteks ini. penentuan sempadan bergantung kepada “dari lokasi/point mana” air yang diterima oleh sesuatu outlet.

Dalam keadaan ini persempadanan keadaan pertama dan kedua perlu digunakan serentak. 1973 : 43-44). Dalam konteks ini. Strahler (1952). Pentertiban sungai ini merujuk kepada proses pemberian pangkat atau nombor bagi setiap segmen sungai yang berjaring dengan segmen-segmen yang lain. segmen seterusnya hendaklah dikekalkan nilai tertib tetinggi di antara dua segmen sebelumnya. Horton (1945). Dalam kes ini. semua segmen yang tidak mempunyai cabang di atasnya. Shreve (1957). segmen seterusnya diberi pangkat B tertib 2. Bagi segmen yang bertemu dengan segmen yang tidak sama nilai tertibnya. Keadaan ketiga merujuk kepada keadaan hujan lebat dimana proses susupan dan larian permukaan berlaku serentak. Manakala air yang mengalir dipermukaan dan menyusup ke dalam tanih dan bergerak mengikut batuan tidak telap air. kesemua air yang turun akan mengalir secara larian permukaan. segmen seterusnya diberikan pangkat 3. 2. Kepadatan Jaringan Alur 4. Bentuk dan Luas 3. Air yang mengalir dipermukaan dan masuk ke outlet (a). Antara sarjana yang terlibat dalam pembangunan pentertiban sungai ialah Gravelius-1914. sempadan berdasarkan bahan tidak telap air digunakan. Menurut kaedah ini. segmen seterusnya hendaklah ditambah 1. CIRI-CIRI MORFOMETRI 1. Keadaan kedua merujuk kepada lapisan permukaan daratan tersumbat dan susupan tidak berlaku. diberikan pangkat 1. pembahagian sesuatu lembangan dilakukan berdasarkan order atau tertib sesuatu sungai. Kecerunan Alur . Pemangkatan seterusnya iaitu mana-mana segmen bertemu dan mempunyai nilai pangkat/tertib yang sama. Contohnya apabila segmen tertib 2 bertemu segmen tertib 3.batuan tidak telap air sperti yang ditunjukkan oleh LR1 dan LR2. Namun daripada banyak pentertiban. Scheidegger (1965) dan Lewin (1970). Panjang Alur 5. sempadan lembangan merujuk kepada sempadan topografi. sempadannya merujuk sempadan topografi. Tertib Segmen Alur Dari segi skala keluasan. pentertiban Strahler yang diubahsuai daripada Horton secara meluas digunakan hingga ke hari ini (Gregory and Walling. Contohnya segmen tertib 1 bertemu segmen tertib 1.

Sistem atmosfera-daratan akan berhubung melalui pesanan-pesanan tertentu berkaitan jumlah bahan yang akan dipindahkan. menyesuaikan diri dan seterusnya bertindak apabila tenaga dan bahan yang berinteraksi dengannya. Kemerosotan keseimbangan sistem dapat dipulihkan apabila sistem kawalan dan ketahanan kendiri sesuatu objek dapat disesuaikan dengan proses dan tindakbalas yang bertindak. Pesanan-pesanan yang diterima mampu disesuai dan diselaraskan oleh semua angkubah untuk menyeimbangkan keadaan sistem (Rajah 6). neutron dan elektron. Setiap subsistem mempunyai struktur organisasi yang terdiri daripada angkubah yang berhubung dan berinteraksi melalui proses-proses naturalnya sendiri bagi memastikan keadaan keseimbangan[2] dapat dicapai. litosfera dan biosfera manakala sistem kegunaan manusia meliputi semua aktiviti sosial dan ekonomi. menyebabkan wujud hubungan-hubungan yang berantaian lagi rencam di antara angkubang-angkubah. Sekiranya maklumbalas yang terhasil bersifat positif dan ia berlaku berterusan akan menyebabkan ketahanan kendiri (self-sustained) akan lemah dan boleh merosakkan keadaan (state) keseimbangan sistem. Keseimbangan dapat dicapai apabila objek dan angkubah dapat menyesuaikan diri dengan proses dan tindakbalas yang bertindak ke atasnya. Pesanan/signal akan dihantar kepada agen penerima sebelum perpindahan tenaga dan bahan dilakukan. Sebagai satu sistem terbuka. Kesan kemasukan tenaga dan bahan. Terdapat dua maklum balas yang wujud iaitu maklumbalas positive dan maklumbalas negatif (Pidwirny. Pemulihan sistem kawalan dan ketahanan ini akan menghasilkan maklum balas negartif yang mana maklumbalas ini penting bagi membolehkan persekitaran lembangan sentiasa berada dalam keadaan keseimbangan dinamik (dynamic equilibrium)[6] Dalam konteks lembangan sebagai sistem fizikal. Proses penyesuaian ini dapat dilihat melalui mekanisme maklumbalas[5] dimana kawalan kendiri (self-regulation) sesuatu objek mesti berupaya untuk mengawal. factor penghad.elemen-elemen angkubah seperti factor penggalak. hydrosfera. Hubungan elemen-elemen angkubah di atas dapat dijelaskan dengan kemasukan input hujan daripada atmosfera. agen penerima dan sistem kawalan kendiri sentiasa bekerja dalam suatu organisasi tersusun dan bertindak bersama-sama. Keseimbangan atau kadang-kadang berkeadaan tetap merujuk kepada pengekalan struktur organisasi mengikut ruang dan masa walaupun jumlah tenaga dan bahan yang masuk adalah berbeza. Kerencaman hubungan ini digambarkan melalui proses-proses dan tindakbalas yang berlaku di dalamnya. 2006). ia menerima input tenaga[3] dan bahan (matter)[4] dari atmosfera. Tenaga dan bahan ini samada disimpan oleh objek penyimpan dilembangan atau hilang melalui perpindahan air dan sediment yang sebahagian besarnya melalui mulut lembangan (outlet).CIRI-CIRI BATUAN DAN TANIH CIRI-CIRI TUMBUHAN PROSES-GERAKBALAS DALAM KAWASAN TADAHAN Lembangan saliran merupakan satu sistem natural yang besar yang terdiri daripada dua sistem utama iaitu sistem fizikal dan sistem kegunaan manusia. mengatur. Sekiranya persetujuan kedua-dua pihak . Sistem fizikal terdiri daripada subsistem atmosfera. Setiap subsistem ini terdiri daripada beberapa subsistem kecil hinggalah kepada komponen paling asas iaitu atom yang terdiri daripada proton.

Kebeterusan makumbalas ini akan menyebabkan perubahan-prubahan sistem hidrologi dalam lembangan.w. Ini kerana disamping bilangan angkubah bertambah. siratan dan interaksi turut menjadi lebih kompleks dan rencam. Daripada daunan.telah dicapai. . Tumbuhan adalah angkubah yang menjadi agen penerima pertama yang menerima air hujan. air akan di simpan sebagai lembapan tanih dan air bawah. air akan dipindahkan ke lantai saraf menerusi aliran dahan dan batang. batang dan lantai sarap berperanan untuk memperlahankan perpindahan air daripada angkubah tumbuhan ke angkubah tanih melalui pesanan-pesana antara kedua angkubah ini. kebanyakan aktiviti manusia dalam sistem ini telah mengubah keharmonian interaksi dan kedinamikan susunan organisasi sistem fizikal. 2000). Sekiranya sesuatu lembangan tersebut tidak mampu menerima kemasukan air. Namun fungsi lembangan saliran bukan sahaja sebagai sebuah sistem fizikal tetapi juga berfungsi sebagai sistem kegunaan manusia (Jamaluddin. Allah s. Sejatan kurang menyebabkan. Air-air yang tersimpan dalam tanih akan membekalkan air ke dalam alur sungai sesuai dengan kemampuan alur tersebut dan daripada alur akan di hantar terus ke lautan. Air daripada satu daunan akan dipindahkan ke daunan-daunan yang lain.t melalui surah Al-Ra’ad :17 (Al-Quran) menjelaskan bahawa air yang diturunkan ke tanah-tanah lembah mengikut kadar yang telah ditetapkan dan member faedah kepada semua komponen alam sekitar. Melalui sifat kawalan kendirinya yang kental. wap air tadi akan membentuk awan dan awan akan menghalang factor penggalak matahari. Tanah akan menerima kemasukan air melalui proses infiltrasi dengan penuh “kesantunan” tanpa menggangu struktur tanih. peruses pembentukan awan hujan akan dapat diperlahankan. Kebanyakkan gangguan-gangguan yang berlaku merujuk kepada peningkatan proses-proses penggalak (proses pecutan) yang diterima oleh agen penerima yang tidak mampu dikawal dan diselaraskan tindakan oleh sistem kawalan kendiri alam sekitar. Semua agen penympan air seperti daun. Sekiranya kandungan wap air berkurangan di atmosfera signal akan dihantar kepada factor penggalak seperti matahari dan angin bagi membolehkan cecair ditukarkan menjadi wap. Jumlah air yang turun bersesuaian dengan kemampuan agen penerima. air hujan akan diintersepsikan oleh silara daunan tumbuhan. Melalui proses susupan dan recharge. Ia akan menghasilkan maklumbalas positif secara berterusan. bahan akan dipindahkan mengikut kadar yang tetap dan mampu diterima oleh agen penerima. Air daripada agen-agen simpanan akan dipindahkan melalui proses sejatpeluhan bergantung kepada gipermintaan atmosfera. Daun akan bertindak sebagai agen penyimpan dan pengawal.

Perubahan hasil gangguan manusia ke atas interasksi angkubah persekitaran boleh dilihat melalui 3 elemen yang bertalian iaitu perubahan (changes). Ia meliputi penggunaan untuk tujuan pembandaran dan domestic. perubahan masa aliran atau masa konsentrasi aliran dan perubahan kualiti air tanah. Pertambahan penduduk menyebabkan permintaan yang tinggi selaras dengan taraf hidup masyarakat bandar. industry. Kawasan lembangan yang didominasikan oleh bandar merupakan gambaran yang terbaik bagi menjelaskan kesan-akibat ini. Kebiasaanya. Penggunaan yang banyak akan menyebabkan air yang dilepaskan dalam bentuk sisa juga akan meningkat. Terdapat beberapa pengarang telah menerangkan perubahan rejim aliran kesan daripada persekitaran lembangan natural di tukar menjadi persekitaran bandar. Berpandukan rajah di atas. kesan (effects) dan akibat (consequences or impacts). Kumpulan perubahan pertama disebabkan oleh perubahan litupan tumbuhan (land cover) merujuk kepada proses penaggalan tumbuhan yang bertindak sebagai payung daratan lembangan disebabkan oleh aktiviti penebangan hutan. perubahan litupan disebabkan oleh permintaan kawasan untuk mendirikan bangunan dan pengubahan jaringan sistem saliran. Kesan perbandaran kepada proses-proses hidrologi digambarkan dalam rajah di bawah. Leopold (1968) dan Hall (1973). pertanian dan pembinaan takungan air/ reseboir. Air sisa yang kualitinya merosot akan memasuki alur (simpanan air transit) akan turut mengubah kualiti air alur. Terdapat tiga kesan utama akibat perbandaran terhadap perilaku sistem hidrologi iaitu perubahan jumlah aliran dan simpanan air bawah tanah. sungai dan bawah tanah. 2002 : 170-171). Kumpulan perubahan ketiga merujuk kepada kerja-kerja pengubahan jaringan alur. air sungai akan tercemar. pembandaran dan perlombongan. Antaranya Savini and Kammerer (1961). Ia meliputi kerja-kerja dalam alur dan kerja-kerja di dataran banjir untuk mengelakkan ditenggelami air (Arnel. air sisa yang dilepaskan ini telah berubah kualitinya. sistem lembangan berasaskan bandar menunjukkan proses dan kitaran hidrologi akan diganggu oleh peningkatan kepadatan penduduk. perubahan dalam lembangan boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan utama. Kumpulan perubahan kedua dikaitkan dengan penggunaan dan pengeksplotasian air. . Dalam rajah di atas. pertanian. Kesannya sekiranya julah air dalam alur tidak mampu untuk membersihkan dirinya sendiri (self-purification).

2002. (ed). E. Sekiranya alur sungai tidak mampu menampung kehadiran air. Drainage Basin Form and Process : A Geomorphological Approach. air akan mengalir dipermukaan dengan jumlah yang banyak dengan halaju yang tinggi (storm runoff). 1973.J. 336 Carhart. R. Co. Dicetak 20 Julai 2008 12. Kebiasaannya permukaan tanah akan mejadi tidak telap air sama ada disebabkan oleh pemadatan lapisan atas tanah atau berlakunya proses penyimenan permukaan. Hall. M. Dibangunkan oleh Jamal Al-Nasir Arnel. Managing Water Resources in the 21st Century : Involving All Stakeholders Towards Sunstainable Water Resources Management in Malaysia.J. D. Natural Ecosystem.fr/~iahs/redbooks/a123/iahs_123_0144.W.Situasi kedua bila mana permintaan kawasan yang tinggi untuk pembangunan menyebabkan banyak tumbuhan akan dinyahkan dan sistem saliran diubah. Hydrology and Global Environmental Change. K. Kesannya ada dua di mana kemerosotan air sungai meningkat dan jumlah air dalam alur akan bertambah dengan cepat disebabkan oleh masa konsentrasi aliran bertambah (lag time[7] telah di pendekkan). Bangi : Centre For Graduate Studies.B. Water . J. (atas talian) http://www. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Chorley. New York: American Elsevier Pub.cig. Malaysia : Prentice Hall. Lippincott Co.pdf. 2004. University Kebangsaan Malaysia. 1973 The effect of urbanization on storm runoff from two catchment areas in North London. Kesan pemusnahan tumbuhan ini akan menyebabkan ciri-ciri permukaan berubah. 1969. kualiti air semakin merosot disebabkan oleh kemerosotan aliran air daripada simpanan bawah tanah.W. 1970.910. A. paras aliran puncak akan meningkat berbanding masa biasa menyebabakan banjir akan berlaku. R. Ini menyebabkan simpanan air bawah tanah akan berkurangan disebabkan oleh kegagalan proses susupan Semasa hujan ribut berlaku. N. Gregory. New York: J. History of Hydrology. 42-43 Chan.7 Clapham. Introduction to Geographical Hydrology: Spatial Aspects of the Interactions Between Water Occurrence and Human Activity.or Your Life.ensmp. New York: Macmillan Co. 1951. London : Edward Arnold. 1 . Permukaan tidak telap akan dibasuh dan segala kekotoran akan dibawa bersama ke dalam alur sungai. R. Kemerosatan aliran ini disebabkan air bawah tanah berkurangan disebabkan oleh pengisian semula melalui proses susupan dan recas tidak berlaku. Perisian DivineIslam’s Qur’an Viewer v2. London : Methuen & Co.J. N. W. Introduction. RUJUKAN Al-Quran. 346 p Biswas. Chan. & Kates. 73. K. & Walling. Sekiranya hujan berhenti. paras air dalam alur semakin rendah dan sekiranyan air sisa yang kotor berterusan memasuki alur. A. 456. W. 64-73.03 pm . Chorley. 1999. Pengantar Geografi. 1973.B. N.H.

C. National Conference on Sustainable River Basin Management in Malaysia. (atas talian) http://www. The Basin Hydrological Cycle.C. 1999. A. Environmental Modelling : Finding Simplicity in Complexity.htm Dicetak 18 Jun 2008 5:36:16 AM Ward. 1961..P. V. M.. A. J. 13 .net/home. (atas talian) http://echo. Hydrology System : Rainfall-Runoff Modelling. J. 18 (atas talian) http://eps. Introduction to Physical Hydrology. 2006.A Guidebook on the Hydrologic Effects of Urban Land Use. (ed).org/user/timfewtrell/article/1033735 Dicetak 18 Jun 2008 6:56 AM Sing. Krenkel. Principles of Hydrology. United States geological survey circular 554.G and Williams.R. London : John Wiley & Son. Chorley.14 November 2000. 2006. Urban growth and the water regime. M.Jamaluddin Md. 362 VICAIRE [Virtual Campus In Hydrology and Resources Management]. M. New York : Academic Press.berkeley. London : Methuen & Co.physicalgeography. Jahi. M. 1990. P.edu/people/lunaleopold/(104)Hydrologyfor Urban Land Planning . Netherlands : AA Balkema.epfl.html (1 of 2)1/24/2008 12:54:16 AM Santhi. S. V. 2nd (atas talian) http://www. J. 1980. Srinivasan. R. R. Kuala Lumpur. Journal Of Sciencedirect Savini. Wainwright.13 pm More. R. 2004:12) . 106121 Pidwirny. 367 [1] Istilah watershed merujuk kepada sempadan lembangan (point tertinggi . New York: McGrawHill Book Co. A modeling approach to evaluate the impacts of water quality management plans implemented in a watershed in Texas.. Modelling Catchment Hydrology. Water Quality Management. 1. Thompson. C. 2000. 671 Leopold LB (1968) Hydrology for urban land planning-A guidebook on the hydrologic effects of urban land use. Kammerer.citeulike. 1988. (ed).legeh). & Novotny. Fundamental of Physical Geography. United States Geological Survey publication. 1591A. New Jersey : Prentice Hall. Vol. dan Robinson. 3rd Edition. J & Mulligan. 1979.ch/VICAIRE/mod_1a/chapt_2/main. Hydrology for Water Management.pdf Dicetak 20 Julai 2008 12. J. Considering Social and Economic Aspects in Integrated River Basin Management. 2004. R. and J. Namun begitu istilah ini biasa digunakan untuk menggambarkan kawasan lembangan itu sendiri (Muligan. Arnold. Muligan. Basic Hydrology. J. 2006.

Manakala sebatian ialah gabungan dua atau lebih elemen yang berbeza (Pidwirny. Ahli kimia telah mengenalpasti terdapat 112 jenis elemen. 2006) [6] Keseimbangan dinamik merujuk kepada sesuatu sistem tidak berubah megikut masa (timeinvariant).[2] Keseimbangan menerangkan keadaan purata sesuatu system yang diukur dalam satu jangkamasa tertentu (Pidwirny. 2006). [3] Tenaga merujuk kepada keupayaan untuk melakukan kerja [4] Bahan terdiri daripada elemen dan sebatian (compound). [5] Maklumbalas merujuk kepada proses dimana output sesuatu sistem menyebakan perubahan positif atau negative terhadap komponen yang diukur (Pidwirny. Dengan kata lain jumlah input (I) yang masuk ke dalam sistem menyamai dengan output (Q) yang keluar daripada sistem (Sing. 1988) [7] Lag time merujuk jangka masa daripada bermulanya hujan hingga masa puncak tertinggi dalam sesuatu hidrograf . Elemen dibentuk oleh satu jenis atom. 2006).

 4-0/.5..309.3907/7/.2 /3.5.303/7808:.202.2..8.3.32030-.9248107..8..3.35:9903.3.3.3.3.9:7 20308:.:5:3:2.5207:: 05.24390802-.-.....2./.3:-..3909.3../.3574808/.:574808 5748083.3-070.5.2 8:.3..303/78039.:2-./.791.9248107..920./.302.7.75..-07.8././.8.9:47.8/.3:-.30802-././.3.3.340802:.3 2.3.3.8(/2.5030.3 4:909 08.8.75.38.920308:.7.3903.-007..303/7 801 8:89.388902 /.3-48107.32.3.32..9907 (/.388902 02074849.903.. :-:3...3 009743 $09.9/:.3.3:-.33 ..3.388902 #.5...3/3.3 /.574943 30:9743/.2..38.388902. %07/. $89021./.38202.9..3..9:4-0/.3/./.3 2..3/02-.8.3 -4020748.3-0793/.8:-88902 .2.3 -. .-..06:-7:2 ( .75.3.3 ./..3.393/.3404-050325.58:-889023907/7/.3:8.9248107.-.83.3 .7.9. 948107.3 /03..3-07.907/7/.30.203072..9..889021.8..3.-078..309.5.32.3.8:-889020..3/.-..3203./.320..3(/. 0703./.5.205:9802:..3 :-:3. !02:.3-073907.3-0793/.89. 0802-..393/.-. 00203 00203.889020:3.-07..03503072..33..943 808:.8...38./..5.380-.8050791.9./.3.8:.3..3507809.3..-.3 -07:-:3/.:20./..:39:20302-..30.7..309.3.3/7/.3::/:-:3.9:7.-.820..3/03.3/.32.-.../..9:889021..830..380-. !08.302.3:-.3 508.30/ .90 0802-./.:.3.8.3.5.380/2039.393/.32. !7480850308:.39.3.5.954891/.3-. 202-40.:-07907:8.3:-.75.2/.338.3-..3897:9:747.2...3/7/03.3:-.42543035..5.3.947503.320.88902 :9.8..5.:39:203. /748107./.3:8.0/.0 ..88902.3 2030-.30802-.39./.20./.9/.32. 203.9/0.5.8.2-..5.:2-.8.3:-:3.3:-.9:.:2::902-.302-.: 574808 574808/.9/.33/./.58:-889022025:3../.8-0781.2.3 .8 /03.-07-0.335:9:.9:889023.3574808/..5. 0802-.7.05.. 8.8:.:2-./.# #%&% # #%&& !# $$ #$$% 02-...947 503.830./.7/.33/..8.302.38039.3/.91 !/73  $07.903.3::/.9:7..3-.85489.2.3-08./.73.:2-.3.3 .3-.8203:97:./.. 1.703.3907/7/.:.:2-.3.9:2.(/.3.25: /808:./825./.3 89.75.304342 $09.2..3/80.2. .8:. %03.3907/7/.:2-. 3.897:9:747.:2-.3207:5.3.3./.8350393-./:.8. $0-.3 0802-.75.8.9:4-02089-07:5.303/7 801 70:.: 50753/..3/9072.9848.7.7.9:88902907-:.300203 00203.3907./..803/7-...-0-07.3-0793/.30../.2.942../ ....://.20.3-07.380907:83.2..9/5:.388902.38.9/.3889020:3.3. .38.89078:8:3/.3.3-073907..-0793/. !08.23./..9..9/808:.3-08.

39.3-..9.3/.-.9.3 9079039:-07..3/.3/53/. .3-07:-:320..3.705.9248107.3../.507809::..03503072.83.3:2...3.80-0:250753/..5. /.7./.:..3 $07.:508.3.3 $8902.30/:..3.3 903.3 508.3. /:.

..388902/744/.03825.5-07507.8 920.3/9072.288902390.90.7.7..02-. 9:2-:.25:/.947503.3-0793/././.808:...7/.3 . $07..5./03.9..7 .-.5. ./.39:7:3-07808:.7907:80.5079.347.3039. /..70/.2.:5748088:8:5..889020:3./909.2-.3 ./..3...3 /.39:3.3:-.3...8..3.39..3.390780-:99/.2. . 7 .3.9248107.720././.:5748083197.5/..7/.3:.3/.03503072.25:203072.9.5. 7/.3/39078058.7.3.:207:: 05.3..-.3 0.8. 507239.3/.83...3 2030..7 .3.3.3 0.30/3.7..3703.9.380-.85489180.38.3/.38:8:3.3/.02.../ ":7.3. 2...:508..:3..38.:2-..3.3203.3203..3.:9.75.3 508.3:-. .75.32030-.7.3.7:..202-.9.3 9...3202-0.40.25:.3-.39.3 ..2809. %:2-:..3/:3.2:31:3802-.3.35.2809.3.39.79.8.9:02-..3:.30.8.3/.3/53/.3.:2-.3 /.3.3 /.7-..3.39.3 9:2-:..3.:81..3408../.0..2.03503072.3/.3/...3 0.7.3.7243..33-./.3:..0350325.7./.3.:3..3. 87./.05./..83. 57480850..3.80-..3/..03 . -071:3880-.3/53/.:3. #..7-07:7.31.7.8:..909.34088902.32.75.39:305.3/03.303/73.9.3 .7.3..89:7:9 203.8 889021./.-07907:8.3 .7:./../.3203.3:-.3..390.5.3 203072.3 2030-.303/7.25:/9072..:8:7.7.7.8:.7.3:8./.3.25:.3 0-0907:8.3..3.3/53/.3907825..:57480880.0.9: /.947503.320.889021./.1.5033.5.9.3203.3 7 /.70 .7.370.5.350753/.3.80-:.://3 0-.3.8.802:.320.3-:.3:-.5:.3:39:202507.. 307.39.. 808:./.9.3.3503: 08..75.29..:790780-:9/.3.2..9248107. 4254303.7 :2.3.3/825.302..0/:..38.203:-.8.3:7.5 $07.3 57:-.... .2 0-.3909.3 $02:. 02..30/.2.3.3/53/.8050792./.3 /.:9.3.3202-039:.:78:3.7 /9:.3-07..8/.3..03 503072.33907.75.393/..7 $0.:3./8.2.950:./..39/.3202-071.:7..3.203:9. .3-07.7.:3.3/..3:8.3: 897:9:79..7..3.202-40.80-.92..../0-42508/.3/80.3 .3203:9.203.253-.7.-079.:3.0/.3.3..3 %.3.3/9:7:3.40.39..3574808 574808503.3  .3.03503072.8/03.. 9.3.30 9.9.0350325.9.7805079/.3.120307:8. -.3.3.302.3203072...32..32.9 /507.705.:3 -..3.3.02-.3 507:808502-039:.32....3/.33907..3507:-.3-.3:-.3503.3/.3/.9..

3.3502-.0847 25..3..9./..9.9.35079.3 5079.3 502-..:3.: 00203.7.3/.8.3/42089.!07:-..3-40/-.. :25:...7.574808503.205:9503:3./.39.3/.5.3:-.3/.3507:-.80-.0.-.3/..2.3/.3.27./.3-079.7 ..350308549.302-...3.3 502-3./80-.3-40/.507809.3.98 /.9:507:-.9 .340507:-.3/03.-.8 507:-.3 :25:.39:2-:..8.305..920.3-0793/.88.3.3:9.7.39:2-:.9..32.340.3 .83907.30/:. :25:.:3 /.9.-.3/80-.9.2...3:39:9::.4..308 08.3 ..3:8.3 50742-43.3/.3503:3.7.43806:03.39:5.3/.98 .7.07 207::05./.95030-..3507:-.3.202-.3 .3/.3.3:9.3.3 0110.3:.3. 3/:897 5079.

3574808/.9.8.803/7 801 5:71.3.5..7207:5.2030.3/.389 ../-. 8:3.302-.7 730  .309.3..8.574808 574808 /744/.32030-.7.3..3.3.7.:2.3/. %07/.9:7.3/.3507:-.32033.8.305.7 .39:5.390..7. 07.3907.2.3.3.307.3/.99.39.308..3390..:.8.5507.39380.7203..:7 825. :.-.3./507809.7..3/73.788.7.8.3-.7./.8 8890202-..3/05.3/.3/ .7080-47 :25:.79.5.3507:-.. 507809.3907-.3.9-.73.205:907.1/:5 2./9:. 08.7.. 788.3 !079.3.39.7.3.3889028.7.7.220707 0454/ /.305.3/05. 07.-./.27.8/03..3/:..3/9030..2.3-.3.3...503.-.9:507:-./.2.33.3/.3.2-.8..3.9.7.9../.302-.2-.8..3-.308.3/80-..20307.25::39: 202-078..807.3..3.3.7.5.7.7..73.9 0-.3 40507239.9507-.32./..:./.:7/.:88902/744.07..3825... .9.02..3507239.8..3/.9.:79/.3/.9-0-07..$.//.3907.7.3:9.2 -039:88.3-.08.340-.4380397.3.2.3:405033.3507:-...3-.3-07.:..3..33. 507:-.3.3503/:/: 507:-.93.7 39.3/..3.8. 503:-.37 :39:2030... 075.3.75.2.3.3702.9..39:7:9 203:-..943 . 07.3.3:..3 :2..3503:-.3:39:203/7.7/.9.9.:7 08.3-.93.207::05.3 /.8.3507-.3 //423.7.:7 .37.3/..3.797.2074849.3503/:/:2030-.7.8:.7203:3:.93 %07/.-.3/.-.3 /744.7-.3:3.-07:-.3.-.3202.2-.3:.3/.3 ./.7 !03:3.8.7.8.9.7..3./.78:3.7.8.

/80-.3 /80-.-.943 470 #  0/ 3974/:.8..3./744$5.3402. 470 #  .9./.7 5.3.25:30.-078.908 #  3974/:.9 43/4309:03 4  .7.94343894727:3411174294.08804247544.3889028..5.3 $07.8.3.3.3..  .9-07-.3./03.8  894741/744 047207.3807.70.3..0.3.3.7-.3.7/.3.3/-.020393..38..7.8.:25:70.:3.: #&& ":7.07890-.8.3 202.3/.80/:....2.3  !03.32030-./..-.7/734/  .3 !078.8.3/!74.7..39.3../7..788.3$02....943809003.3./ 9/.04947.08.3..3 -079.33 .3:2.9.33..3-07:7.393 894727:3411 !072:../2.7/.9:2-:.3!:89..9.3/ :2.3-.3. 020748.393:39:502-..3.3:3.32074849/80-.3703/. 5 8.3 -.7432039.2.3..3.83472.-.340502.-.2 8":7 .2-.2.34  7047  .3.3502:83.3/32.78.2039..0.8:.574808 503203.3. 0-. 08.35:3.37-:9-07.3/:-.907 .39.-.0839089039:73.:78:3.:7802. .3-.:./.33/80-. ...9.3..3.9841903907.3.7.75072:..$9:.4.3:3.89..-.3/4-./.3.37.90 $9:/08 &3.7...32033...20.507239.920(90.-07.308.:5748088:8:5.8.7.75.0/.370..3 -07039 5./:.8.83479 43/43 .89/.9.5.340.3 /80-.:78:3..9.5072:.7802...07!:- 4 .3./..30 .8....5.2  ..34002074849.3:2..3 995.: $07.3.87 730  /744.33.2...:-07. .-0.94394 047.3.8.58.7..3$9.8..9..3.3.-.2.9.:.3.3.8.4380397.:7 :.2..488902 047./03.9.3825.850.9.-.380.7/.3405038.:7703. 08.3203.3-07:-..3  7.2.5.7047.2.7 ..05.79  .34947-07907:8.35072:.3.3-07.-07:7. 5574.3.2-.0.3. 825.3-. -.3.7.3400..3/.02074849.1 :.2033. .-.3.32030-.3802:.25:203.3 32030-.04/078 %4..9/.3/-.2.3...3 9/.3-079.-.3/03.9/.8.39:2-:.3.4994  .3./ 503/0.7/8$:389.9:7.!7039.7.303970477.3.9.907#084:7.8:/.941:7-..78:3.7 /5072:.380.-.: .3.3.:..89.3.2030-.3/3..7-../.90.8..3   .35748088:8:5./:.:7.  %00110...9/80-.9.3'007.907#084:7.-.3.907 474:710 047 553.320. 43/43/.90.

.

 03825 17. .

8.=.

70/-448.

..

 52 .09. :..8** 5/1 .

.:25:7 7030 !  4. 438/073$4./02.3.0..907":.  4.7.02039 047.90/#.3/.9.3.2.3.07.3 995.9833907.4310703..9.02039 ..908044.83 .://3/ .3.83.3/5.8:7.850.020393.7 .8..3.3.9841 :7-..:.333 :/0-444390/744.0110.043$:89.89.4342..07.943.-0#.02-07 :.3/:80 &390/$9..493 ' .!7088  0454/ /744147:7-.

.

058 -0700 0/:.

50450.

:3.0454/.

 :.89..3..047. 52 470 #  %0.3.9841&7-.3  0/ 3.5 3/ .  /744147&7-.2039/744 .379 :..110.3/!.3 995.0 470 #  0/ 3974/:.4/033/3$25.9.2039.83/744.333 :/0-444390/744.3  4/03.9342509 43/43430 $43  !/73  :3/.3/&80 5/1..09.9. /744 43/4309:03 4 :.41!8..94394!8.7432039.

.

. 58.047.5 309.

420 92 41 .

.

3/..3825020390/3.$:7..9841.8 4:73.3/ .3 995.:.3/90..0/70.94 0.90780/3%0.908 044...3749.9. 1$.3 # 734/ . $.92.5574.220707 &7-.3 .3.943  .03.020395.89.8..39 $73.05:-..909025.9 $.28 #  24/03...9077020 &390/$9.9076:.

.

 .90:0 47.

:807.

92 10970.

.0.79.

:3 $3 ' ! /744$8902#..02039(  . '#'79:. #:34114/03 '4 00780!7039.89.907.09.3.25:83/744..02039 0907.3/8.08.31.3/#084:7.3.9.02. .8.0 .3 995. %425843 $  /744147./744 .

.

.0.4 051 .

'#.

24/*.

..59*.

:3  .8025./:3.2:3 -09:89.90780/207::05./.3...3.09.3  .7.3 543990793 00 .302-.3:39:203.7.3 92.8.50841/744 7//943 047.3#4-3843  !73.8.2.3.2-.3-.. 444  (89.39:803/7 :.7/ # /./.302-.

5. (.75./.808:.2.3.3907/7/.20:92..942 2..75.920207::.3.9.320307.207::05.2207::05.....9:/747.3.35:7.9.35:9 .9: ..288902203.3.903800203 .-072:.3 4:95:9 " .3/::7/.30./.. !/73  (.20303.3507:-.3/:.9.-07:-.88902 $3  (.3-07-0..-:3././...80-.9.3 54891.3.33.0907.5.7.8./.3/3.3.. 920 3.4:95:9808:..9:889029/.3.32.:0-00203.8./..3.808:.00203/.380-./03.75..5:3.90.9:889022030-. .8./.2808:.3:2.3:39:20.:30.0:5.3.8207::05.1  .3.(0802-.54254303./.8.:.9079039: !/73  (%03.4254:3/ 0203/-039:408.30:.28.9.:2-.3/::7 !/73  (0802-.39 03.9:038 .2.8:0/.89907/./..:.7/.9:88902..307.9.9.90793 /.574808/2.2.2..3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful