PENGENALAN
Penulisan adalah satu daripada cabang komunikasi kepada manusia berbentuk tulisan/bertulis, sama ada disalurkan melalui medium cetak atau elektronik.  Dikategorikan kepada dua jenis, iaitu : i) Penulisan ilmiah – penulisan yang dijalankan secara saintifik. ii) Penulisan bukan ilmiah- penulisan yang menggunakan bermacam-macam sumber, kaedah dan pendekatan, seperti karya sastera.

0 DEFINISI PENULISAN ILMIAH  Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan maklumat dan data.  .1. Hanson (1996) menyatakan penulisan ilmiah mesti mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan kajian penyelidikan.

0 JENIS-JENIS PENULISAN ILMIAH Esei Ilmiah Disertasi Penulisan Ilmiah Tesis Buku Ilmiah .2.

tepat.0 CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH Fakta disampaikan secara sistematik Penulisan cermat.3. benar dan tidak membuat andaian Menulis untuk memaklumkan sesuatu Penulis tidak bersifat prejudis Bersifat sistematik dan teratur Tidak bersifat emosional Tidak bersifat persuasif Data dan maklumat yang digunakan mesti sahih atau benar Diterbitkan Merujuk karya terbitan sebelumnya Mempunyai format standard Tersedia kepada komuniti ilmiah .

GAYA PENULISAN ILMIAH American Psychological Association (APA) Modern Language Association GAYA (MLA) Chicago Gaya Dewan .

sains sosial dan pendidik.1 GAYA “APA”  Menurut Sivachandralingam. gaya APA biasanya digunakan oleh ahli psikologi. kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. .4. format. dan rujukan kurungan yang berhubungan dengan senarai rujukan.  Menggunakan rujukan Harvard (dikenali sistem pengarang-tarikh) untuk penulisan kutipan.  Memberi penekanan kepada tajuk dan susunannya.

4. terutamanya pengajian bahasa Inggeris.  Memberi panduan untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan. .2 GAYA “MLA”  Digunakan secara meluas di Amerika dan Kanada. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan.

bidang sains sosial. . sejarah dan kesenian.4.bidang kesusasteraan. iaitu : Gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) . i) ii) Gaya penulis-tarikh .3 GAYA chicago  Mempersembahkan dua sistem pendokumentasian asas.

bahan teks (isi) dan akhiran.4.4 GAYA DEWAN  Merupakan gaya penulisan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).  Panduan yang diberi perhatian adalah seperti bahagian awalan. .

  . Mengandungi latar belakang atau pendahuluan diikuti oleh pembinaan isi dan diakhiri dengan bahagian penutup. Idea perlu diperincikan untuk membentuk tajuk besar dan sub tajuknya bagi menghasilkan draf awal penulisan.MEMBINA KERANGKA PENULISAN  Harus membina kerangka penulisan sebelum memulakan penulisan.

Contoh Kerangka dalam Penulisan Ilmiah. Tesis/Latihan • Pengakuan • Penghargaan Ilmiah • Abstrak • Kandungan • Senarai jadual • Senarai rajah • Senarai singkatan • Pendahuluan • Tinjauan terhadap kajian berkaitan • Metodologi kajian • Hasil kajian dan perbincangan • Penutup • Rujukan/Bibliografi • Lampiran .

penerbit dan tahun terbit. tajuk buku. GAYA CHICAGO Dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua hendaklah dijarakkan daripada baris pertama. Petera. .0 KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Disusun mengikut abjad. Oxford: Clarendon Press. nama keluarga. Komponen maklumat dipisahkan oleh noktah. Nama keluarga pengarang ditulis dengan lengkap. Abelard. tempat terbit. Tidak diberi nombor dan disusun dalam langkau sebaris. The History of Malay Merchant Responsibility: A Study in English Values.8. 1946.

Buku i) Seorang penulis ii) Dua orang penulis iii) Tiga hingga enam orang penulis i) Lebih dari enam orang penulis i) Buku yang diedit ii) Buku yang diterjemah iii) Buku keluaran institusi iv) Artikel atau bab yang ditulis seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain. Artikel dalam jurnal Artikel dalam akhbar Artikel dalam jurnal elektronik Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik GAYA APA Artikel dalam majalah mingguan Prosiding Persidangan Tesis atau Disertasi Artikel dalam majalah bulanan .

R. Terjemah).menggunakan format yang sama. . Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Farid M. (1989). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. F. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Huraian sukatan BM. BUKU . (Karya asli diterbitkan 1979). (Ed. Komunikasi kewartawanan. Setia dan santun bahasa. hanya letak et al selepas nama pengarang yang terakhir. Semantik (Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP. Pragmatics. Hashim Hj.CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI Seorang penulis Contoh : Asmah Haji Omar (2002). Lebih daripada enam orang penulis. Tiga hingga enam orang penulis Contoh : Nik Safiah Karim. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1996). Dua orang penulis Contoh : Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). Buku yang di terjemah Contoh : Palmer.). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Contoh : Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Buku keluaran institusi atau organisasi. Buku yang diedit Contoh : David. Onn. Kuala Lumpur: Utusan Publication. S. Oxford: Oxford University Press.

2004 daripada http://www.com. Preliminary recommendations on corpus typology.virtualsalt.html. J.au Sinclair. Diperoleh pada Ogos 20. Doctors trom teen novel approach [Electronic version]. Dalam Dewan Bahasa. The Australian. J. Diperoleh pada Ogos 18. 4. Jilid Bulan Muka surat Artikel dalam jurnal elektronik Kerin.Artikel dalam jurnal Hassan Ahmad (1999).M. 2001 daripada http://www.ilc. Diperoleh pada November 20 . Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Jika tiada penulis : Creative thinking (2004). 2004 daripada http://www. 783-797. Dasar bahasa dan Pembangunan negara Malaysia.com/crebook2/html . (2002). 43(9). (1996).cnr.it/EAGLES96/texttyp/texttyp.the australian.

Ogos 4). Mind in society. Artikel dalam majalah bulanan Zaidi M (2001. Bangi: Universiti Kebangsaan . Newsweek. Dunia Pendidikan. Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing. Berita Harian. 1 dan 8. 17-20 Artikel dalam majalah mingguan Vygotsky. Jun). Berita Harian. Kecemerlangan. April 5). (2002. Malaysia. 1 dan 8. L. Perilaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan : Analisis data Tesis/disertasi berkomputer. (2005. Boleh ambil pekerja asing.Artikel dalam akhbar Fazli Abdullah (2005. Tesis Sarjana yang korpus tidak diterbitkan. April 5). Ra’in (2003). 76-80 Mohd.100.

s. Dalam Prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m.Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004). . 68-78). Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Memberikan pendapat yang bernas sebagai Prosiding Perbincangan sumbangan dalam perbincangan.

Dallas: South Methodist UP. Stanly. . New York: Monach. The Major Works of John Steinbeck. Jika tiada penulis: _ _ _ _The Novel of Violence in America. 1996. 1995.GAYA MLA Cooperman.

Universiti Malaya. Universiti Malaya. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. Kuala Lumpur: DBP. Kuala Lumpur: DBP. 1994. . Kertas Kerja yang Dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. Julai 2000. 1995. “Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur”. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. 1976. Ahmad Boestamam. Kertas Kerja Suffian Mansor. “Ekonomi Sungai Ujong 1800-1895’. Jabatan Sejarah. 3.). Karya Penyusun/Editor Anwar Ridwan (ed. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. 4. 2. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman. Karya Penulis Ramlah Adam.GAYA DEWAN 1. Fakulti Sastera dan Sains Sosial.

 .0 PENUTUP  Keseluruhannya.9. Selain itu. aspek penulisan kutipan langsung dan tak langsung mengikut gaya tertentu. bibliografi dan nota kaki juga turut diterangkan. pelajar didedahkan secara umum tentang jenis-jenis penulisan ilmiah berdasarkan ciri-ciri dan gaya penulisannya masing-masing.

Pemikiran dan penulisan ilmiah. Paima Atoma. . Panduan wacana akademik: Teori dan penerapan. Sanitah Mohd Yusof. Sundara Raja (2001). Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Pengenalan kepada penulian ilmiah.RUJUKAN  Asmah Haji Omar (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. et al (2001).  Sivachandralingan. Azhar Abd. Bhd.  Mohd. Mohd. Hamid. Halimah Ma’alip. Sofri Ibrahim. Yusof Boon.

(chicago) Awang Sarian. Pelita Bahasa Melayu. 2004.Norliza jamaluddin. . 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Latihan intensif  Susun semula bibliografi di bawah mengikut gaya DEWAN. (2002). Seorang penulis Zainal Abidin Ahmad 1965 Pelita Bahasa Melayu Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Zainal Abidin Ahmad. Petaling Jaya: Person Malaysia. Nama pengarang : Awang Sarian Tahun :2004 Judul :Pengantar semantik Bahasa Melayu Tempat terbit :Petaling Jaya Penerbit :Person Malaysia Awang Sarian. 2004. Bahasa melayu STPM. Dua orang penulis Nik safiah karim Norliza jamaluddin 2002 Bahasa melayu STPM Shah Alam Fajar Bakti Nik safiah karim. Petaling Jaya: Person Malaysia.(MLA)  Susun semula bibliografi berikut mengikut gaya APA 1. Pengantar semantik Bahasa Melayu. CHICAGO dan MLA 1. (1965). Shah Alam: Fajar Bakti. Pengantar semantik Bahasa Melayu.

salina johari.my/ Http://members. Nor ein mohd Nor. Lebih enam penulis Muklis Abu bakar.html 5.3. hamid ariffin 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka Berdasarkan 2 jenis Artikel daripada internet tetapi bukan jurnal elektronik .sanat Md nasir.com/Dinakan/karya/karya 35.net/journal/2010/01/gempa-haiti-bencana-alam-terbesar-abad ini. Http://bencana alam. Ada pengarang ii. Farid M. Tiada pengarang a.sanat Md nasir. b. Nor ein mohd Nor. susun semula mengikut penulisan bibliografi gaya APA i. Berikut adalah artikel jurnal yang dipetik daripada internet. Hashim haji musa.html .on. Ssun semula a. Azax. Abdul hamid mahmod. Abdul hamid mahmod 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka 4. Enam penulis Muklis Abu bakar.tripod. Farid M.gov.on. Hashim haji musa. 6.jkr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful