PENGENALAN
Penulisan adalah satu daripada cabang komunikasi kepada manusia berbentuk tulisan/bertulis, sama ada disalurkan melalui medium cetak atau elektronik.  Dikategorikan kepada dua jenis, iaitu : i) Penulisan ilmiah – penulisan yang dijalankan secara saintifik. ii) Penulisan bukan ilmiah- penulisan yang menggunakan bermacam-macam sumber, kaedah dan pendekatan, seperti karya sastera.

Hanson (1996) menyatakan penulisan ilmiah mesti mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan kajian penyelidikan.0 DEFINISI PENULISAN ILMIAH  Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan maklumat dan data.  .1.

2.0 JENIS-JENIS PENULISAN ILMIAH Esei Ilmiah Disertasi Penulisan Ilmiah Tesis Buku Ilmiah .

3.0 CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH Fakta disampaikan secara sistematik Penulisan cermat. benar dan tidak membuat andaian Menulis untuk memaklumkan sesuatu Penulis tidak bersifat prejudis Bersifat sistematik dan teratur Tidak bersifat emosional Tidak bersifat persuasif Data dan maklumat yang digunakan mesti sahih atau benar Diterbitkan Merujuk karya terbitan sebelumnya Mempunyai format standard Tersedia kepada komuniti ilmiah . tepat.

GAYA PENULISAN ILMIAH American Psychological Association (APA) Modern Language Association GAYA (MLA) Chicago Gaya Dewan .

kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. .  Menggunakan rujukan Harvard (dikenali sistem pengarang-tarikh) untuk penulisan kutipan. gaya APA biasanya digunakan oleh ahli psikologi. dan rujukan kurungan yang berhubungan dengan senarai rujukan.1 GAYA “APA”  Menurut Sivachandralingam. sains sosial dan pendidik.4.  Memberi penekanan kepada tajuk dan susunannya. format.

terutamanya pengajian bahasa Inggeris. .2 GAYA “MLA”  Digunakan secara meluas di Amerika dan Kanada.  Memberi panduan untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan.4. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan.

bidang kesusasteraan. iaitu : Gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) .4. i) ii) Gaya penulis-tarikh .bidang sains sosial. . sejarah dan kesenian.3 GAYA chicago  Mempersembahkan dua sistem pendokumentasian asas.

4.  Panduan yang diberi perhatian adalah seperti bahagian awalan. . bahan teks (isi) dan akhiran.4 GAYA DEWAN  Merupakan gaya penulisan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

MEMBINA KERANGKA PENULISAN  Harus membina kerangka penulisan sebelum memulakan penulisan.   . Mengandungi latar belakang atau pendahuluan diikuti oleh pembinaan isi dan diakhiri dengan bahagian penutup. Idea perlu diperincikan untuk membentuk tajuk besar dan sub tajuknya bagi menghasilkan draf awal penulisan.

Contoh Kerangka dalam Penulisan Ilmiah. Tesis/Latihan • Pengakuan • Penghargaan Ilmiah • Abstrak • Kandungan • Senarai jadual • Senarai rajah • Senarai singkatan • Pendahuluan • Tinjauan terhadap kajian berkaitan • Metodologi kajian • Hasil kajian dan perbincangan • Penutup • Rujukan/Bibliografi • Lampiran .

Abelard. Oxford: Clarendon Press. . 1946. tajuk buku. The History of Malay Merchant Responsibility: A Study in English Values.0 KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Disusun mengikut abjad. tempat terbit.8. nama keluarga. GAYA CHICAGO Dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua hendaklah dijarakkan daripada baris pertama. Petera. Tidak diberi nombor dan disusun dalam langkau sebaris. Komponen maklumat dipisahkan oleh noktah. Nama keluarga pengarang ditulis dengan lengkap. penerbit dan tahun terbit.

Buku i) Seorang penulis ii) Dua orang penulis iii) Tiga hingga enam orang penulis i) Lebih dari enam orang penulis i) Buku yang diedit ii) Buku yang diterjemah iii) Buku keluaran institusi iv) Artikel atau bab yang ditulis seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain. Artikel dalam jurnal Artikel dalam akhbar Artikel dalam jurnal elektronik Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik GAYA APA Artikel dalam majalah mingguan Prosiding Persidangan Tesis atau Disertasi Artikel dalam majalah bulanan .

BUKU . Komunikasi kewartawanan. Semantik (Abdullah Hassan. Buku yang di terjemah Contoh : Palmer.).menggunakan format yang sama. Huraian sukatan BM. (1991). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Setia dan santun bahasa. hanya letak et al selepas nama pengarang yang terakhir.CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI Seorang penulis Contoh : Asmah Haji Omar (2002).R. Buku keluaran institusi atau organisasi. (1989). S. Pragmatics. Onn. Kuala Lumpur: Utusan Publication. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP. Tiga hingga enam orang penulis Contoh : Nik Safiah Karim. Terjemah). Contoh : Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Hashim Hj. Lebih daripada enam orang penulis. Dua orang penulis Contoh : Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. F. (Karya asli diterbitkan 1979). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Farid M. Buku yang diedit Contoh : David. Oxford: Oxford University Press. (Ed. . Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1996). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.

2004 daripada http://www.com.com/crebook2/html .au Sinclair. J. Diperoleh pada Ogos 20. Dasar bahasa dan Pembangunan negara Malaysia.html.virtualsalt. 2004 daripada http://www.it/EAGLES96/texttyp/texttyp.cnr.the australian. (2002). Diperoleh pada November 20 . The Australian. Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Jika tiada penulis : Creative thinking (2004). J. 2001 daripada http://www.M. 783-797. Preliminary recommendations on corpus typology. Doctors trom teen novel approach [Electronic version].ilc. Jilid Bulan Muka surat Artikel dalam jurnal elektronik Kerin.Artikel dalam jurnal Hassan Ahmad (1999). (1996). 4. Diperoleh pada Ogos 18. Dalam Dewan Bahasa. 43(9).

Bangi: Universiti Kebangsaan . Dunia Pendidikan. L. Kecemerlangan. Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing. Tesis Sarjana yang korpus tidak diterbitkan. Ra’in (2003). Berita Harian. (2002. Berita Harian. 17-20 Artikel dalam majalah mingguan Vygotsky. Mind in society.Artikel dalam akhbar Fazli Abdullah (2005. Artikel dalam majalah bulanan Zaidi M (2001. Jun). Boleh ambil pekerja asing. Perilaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan : Analisis data Tesis/disertasi berkomputer. 76-80 Mohd. Malaysia. Ogos 4). (2005. 1 dan 8.100. April 5). Newsweek. 1 dan 8. April 5).

Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004). Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. . Dalam Prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m.s. 68-78). Memberikan pendapat yang bernas sebagai Prosiding Perbincangan sumbangan dalam perbincangan.

Jika tiada penulis: _ _ _ _The Novel of Violence in America. The Major Works of John Steinbeck. . 1996. Stanly. Dallas: South Methodist UP.GAYA MLA Cooperman. New York: Monach. 1995.

Karya Penyusun/Editor Anwar Ridwan (ed. Jabatan Sejarah. 2. “Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur”. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. Kertas Kerja yang Dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. Kuala Lumpur: DBP. . Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Karya Penulis Ramlah Adam.GAYA DEWAN 1. Universiti Malaya. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman. 3.). Universiti Malaya. Ahmad Boestamam. 1976. Kuala Lumpur: DBP. “Ekonomi Sungai Ujong 1800-1895’. 4. 1994. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Julai 2000. Kertas Kerja Suffian Mansor. 1995.

Selain itu. aspek penulisan kutipan langsung dan tak langsung mengikut gaya tertentu. pelajar didedahkan secara umum tentang jenis-jenis penulisan ilmiah berdasarkan ciri-ciri dan gaya penulisannya masing-masing.9.  .0 PENUTUP  Keseluruhannya. bibliografi dan nota kaki juga turut diterangkan.

Sofri Ibrahim. Yusof Boon. et al (2001).  Mohd. . Hamid. Panduan wacana akademik: Teori dan penerapan. Sanitah Mohd Yusof. Mohd. Sundara Raja (2001). Azhar Abd. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Pemikiran dan penulisan ilmiah. Halimah Ma’alip.RUJUKAN  Asmah Haji Omar (2006). Bhd.  Sivachandralingan. Paima Atoma. Pengenalan kepada penulian ilmiah.

Seorang penulis Zainal Abidin Ahmad 1965 Pelita Bahasa Melayu Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Zainal Abidin Ahmad. Pelita Bahasa Melayu. . Petaling Jaya: Person Malaysia. Shah Alam: Fajar Bakti. 2004. 2. Pengantar semantik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. CHICAGO dan MLA 1. 2004.Norliza jamaluddin.(MLA)  Susun semula bibliografi berikut mengikut gaya APA 1.(chicago) Awang Sarian. Nama pengarang : Awang Sarian Tahun :2004 Judul :Pengantar semantik Bahasa Melayu Tempat terbit :Petaling Jaya Penerbit :Person Malaysia Awang Sarian. Bahasa melayu STPM. (2002). Petaling Jaya: Person Malaysia.Latihan intensif  Susun semula bibliografi di bawah mengikut gaya DEWAN. Dua orang penulis Nik safiah karim Norliza jamaluddin 2002 Bahasa melayu STPM Shah Alam Fajar Bakti Nik safiah karim. Pengantar semantik Bahasa Melayu. (1965).

Abdul hamid mahmod 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka 4.gov. Hashim haji musa.tripod.on. Enam penulis Muklis Abu bakar. salina johari.html .net/journal/2010/01/gempa-haiti-bencana-alam-terbesar-abad ini. 6.com/Dinakan/karya/karya 35. Http://bencana alam. Azax. Farid M.3.html 5. Tiada pengarang a.my/ Http://members. hamid ariffin 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka Berdasarkan 2 jenis Artikel daripada internet tetapi bukan jurnal elektronik . b. Berikut adalah artikel jurnal yang dipetik daripada internet. Nor ein mohd Nor. Nor ein mohd Nor.on. Abdul hamid mahmod. Farid M. Ssun semula a.jkr.sanat Md nasir. Ada pengarang ii. Hashim haji musa. susun semula mengikut penulisan bibliografi gaya APA i. Lebih enam penulis Muklis Abu bakar.sanat Md nasir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful