P. 1
RKK

RKK

|Views: 264|Likes:
Published by Mohd Fadzli

More info:

Published by: Mohd Fadzli on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

Sections

  • 2.5.2 Cadangan Pembangunan Di Zon Bunyi Bising 57dba
  • Jangka Masa & Bilangan Serahan Laporan

i

KANDUNGAN

MUKA
SURAT

ISI KANDUNGAN

i - iii

SENARAI RAJAH

iv

SENARAI JADUAL

iv

SENARAI LAMPIRAN

iv

1.0

PENDAHULUAN

1

1.1

Tujuan

1

1.2

Tafsiran Rancangan Kawasan Khas

1

1.3

Keperluan Perundangan Dalam Penyediaan Rancangan Kawasan Khas

1

1.3.1

Subseksyen 16B(1) Akta 172

1

1.3.2

Subseksyen 16B(2) Akta 172

1

1.3.3

Subseksyen 16B(3) Akta 172

2

1.4

Fungsi Rancangan Kawasan Khas

2

2.0

RANCANGAN KAWASAN KHAS LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA
KUALA LUMPUR (KLIA)

2

2.1

Kepentingan Dan Keperluan Rancangan Kawasan Khas Lapangan
Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)

5

2.1.1

Fungsional Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur
(KLIA)

5

2.1.2

Perkembangan Konsep Penerbangan Tambang Murah (Low Cost
Carrier)

6

2.1.3

Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang Kebangsaaan Malaysia
(National Airport Master Plan, Malaysia-NAMP), Disember 2008

7

2.1.4

Perancangan Bandar Lapangan Terbang (Airport Cities)

7

2.1.5

‘Bird Strike’

8

2.2

Keadaan Semasa Dan Cadangan Berdasar RTD Sepang, 2015

9

2.2.1

Guna Tanah Semasa

9

2.2.2

Sistem Perhubungan

11

2.2.3

Kawasan Hijau dan Pembangunan Rekreasi

11

2.2.4

Pengangkutan (KLIA)

12

2.3

RKK KLIA Dalam Konteks RTD Sepang

13

2.4

Kriteria Utama Pembangunan Kawasan Rancangan Kawasan Khas KLIA

13

ii

KANDUNGAN

MUKA
SURAT

2.5

Cadangan utama berdasarkan Kajian Penilaian Impak Sosial Daripada
Projek Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)

16

2.5.1

Cadangan Pembangunan Di Zon Risiko Fataliti 1-E05

16

2.5.2

Cadangan Pembangunan Di Zon Bunyi Bising 57dba

16

3.0

OBJEKTIF RANCANGAN KAWASAN KHAS KLIA

17

3.1

Objektif

17

4.0 SKOP DAN BIDANG KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS

17

4.1

Skop Kajian

17

4.1.1

Rancangan Pembangunan

17

4.1.2

Rancangan Pelaksanaan

18

4.1.3

Pembangunan Pangkalan Data dan GIS

18

4.2

Matlamat Kajian

18

4.3

Bidang Kajian

18

4.4

Objektif dan Skop Kajian

19

4.4.1

Perancangan Bandar Lapangan Terbang (Airport Cities) Dan
Rekabentuk Bandar

19

4.4.2

Fizikal, Gunatanah dan Pelan Susunatur (Integrasi Kemudahan
Awam)

20

4.4.3

Kemudahan Rekreasi dan Lanskap

21

4.4.4

Pengangkutan dan Lalulintas

22

4.4.5

Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA), Pelan Pengurusan Alam
Sekitar (EMP), Penilaian Impak Sosial (SIA)

23

4.4.6

Bekalan Air, Saliran, Sistem Pembentungan, Bekalan Elektrik,
Bekalan Gas, Utiliti Bandaran

25

4.4.7

Teknologi Hijau (Green Technology)

26

4.4.8

Perancangan Lapangan Terbang (Airport Planning)

27

4.4.9

Sistem Maklumat Geografi (GIS)

28

4.4.10 Strategi Dan Perlaksanaan Projek

28

5.0 PROSES DAN TEMPOH PENYEDIAAN KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS

29

5.1

Proses Penyediaan

29

5.2

Program dan Tempoh Penyediaan

29

iii

KANDUNGAN

MUKA
SURAT

6.0 HASIL KAJIAN

32

6.1

Laporan Pendekatan Kajian

32

6.2

Draf RKK

32

6.3

Penyerahan Laporan

32

6.4

Keperluan-Keperluan Lain

33

7.0 STRUKTUR PENGURUSAN KAJIAN

34

7.1

Jawatankuasa Perancang Negeri

34

7.1.1

Keahlian Jawatankuasa

34

7.1.2

Fungsi Jawatankuasa

35

7.2

Mesyuarat Majlis Penuh

36

7.3

Jawatankuasa Siasatan Dan Pendengaran Awam

36

7.3.1

Keahlian Jawatankuasa

36

7.3.2

Fungsi Jawatankuasa

37

7.4

Jawatankuasa Teknikal

37

7.4.1 Keahlian Jawatankuasa

37

7.4.2 Fungsi Jawatankuasa

38

7.5

Jawatankuasa Penyelarasan

38

7.6

Pasukan Kajian

38

7.6.1

Pasukan Teras

39

7.6.2

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor

39

8.0 PENGURUSAN KEWANGAN

40

8.1

Sumber Kewangan

40

8.2

Anggaran Kos Kajian

40

8.3

Bayaran Kemajuan Perunding

40

8.4

Anggaran Perbelanjaan Pengurusan

41

iv

SENARAI RAJAH

MUKA
SURAT

Rajah 1

:

Peta Gunatanah Daerah Sepang (2005-2015)

3

Rajah 2

: Kawasan Kajian RKK KLIA

4

Rajah 3

: Cadangan Gunatanah KLIA

10

Rajah 4

: Proses Penyediaan Rancangan Kawasan Khas KLIA

30

Rajah 5

: Tempoh Penyediaan Kajian RKK KLIA

31

SENARAI JADUAL

Jadual 1

:

Gunatanah Semasa KLIA

9

Jadual 2

: Jangka Masa & Bilangan Serahan Laporan

33

Jadual 3

: Anggaran Kos Kajian Rancangan Kawasan Khas KLIA Yang Akan
Dibiayai Oleh Malaysian Airport Holdings Berhad (MAHB)

41

Jadual 4

: Anggaran Input ‘Man-Month’ dan Kos Khidmat Perunding dan
Khidmat Sokongan Mengikut Tema Kajian

42

SENARAI LAMPIRAN

Lampiran 1

:

Kontor Bunyi Bising (Noise Contours)

43

Lampiran 2

: Zon Risiko (Risk Zones : Runway Protection Zone)

44

Lampiran 3

: KL International Airport Master Plan

45

1

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Asas Rujukan ini disediakan sebagai panduan dalam menyediakan kajian Rancangan

Kawasan Khas (RKK) KLIA. Asas rujukan ini menerangkan secara ringkas berhubung

kawasan Rancangan Kawasan Khas, keperluan, bidang, program, pendekatan dan

aspek pengurusan kajian. Proses penyediaan Rancangan Kawasan Khas perlu

mematuhi peruntukan-peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

1.2 Tafsiran Rancangan Kawasan Khas

Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah satu rancangan pemajuan yang disediakan

untuk menangani isu-isu spesifik sesuatu kawasan untuk tujuan pelaksanaan. Hasil akhir

RKK adalah Pelan Tindakan Pembangunan samada dalam bentuk Pelan Pengurusan

atau Pelan Susunatur atau kedua-duanya sekali.

1.3 Keperluan Perundangan Dalam Penyediaan Rancangan Kawasan Khas

Penyediaan Rancangan Kawasan Khas oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan

adalah diperlukan mengikut peruntukan Subseksyen 16B(1), 16B(2) dan 16B(3) Akta

Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta 172.

1.3.1 Subseksyen 16B(1) Akta 172

1. Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri (JPBD Negeri) atau

Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan (PBPT) boleh menyampaikan

kepada Jawatankuasa Perancangan Negeri (JPN) cadangan untuk

menyediakan RKK bagi suatu kawasan khas ;

2. RKK perlu mengandungi cadangan-cadangan tindakan khusus yang

terperinci bagi tujuan sama ada untuk memajukan, memajukan semula,

memperelokkan lagi, memulihara atau bagi tujuan pengurusan kawasan

berkenaan; dan

3. RKK boleh disediakan semasa penyediaan atau setelah berkuatkuasanya

sesuatu Rancangan Struktur (RS) atau Rancangan Tempatan (RT).

1.3.2 Subseksyen 16B(2) Akta 172

Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) akan menentukan sama ada Pengarah

JPBD Negeri atau PBPT yang berkenaan diberi tanggungjawab menyediakan

RKK.

2

1.3.3 Subseksyen 16B(3) Akta 172

1. RKK hendaklah disediakan dengan cara yang sama sebagaimana

Rancangan Tempatan (RT) disediakan;

2. RKK hendaklah mengandungi panduan yang terperinci berkenaan cara-cara

pelaksanaan dan pengurusannya; dan

3. RKK hendaklah mempunyai kuatkuasa seperti suatu Rancangan Tempatan.

1.4 Fungsi Rancangan Kawasan Khas

1.

Melengkapkan sistem perancangan fizikal negara yang terdiri dari empat

peringkat, iaitu Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur Negeri

(RSN), Rancangan Tempatan Daerah (RTD) dan Rancangan Kawasan Khas

(RKK) supaya lebih sistematik dan berkesan;

2.

Menterjemahkan cadangan-cadangan Rancangan Tempatan Daerah (RTD) dan

lain-lain dokumen cadangan daerah dengan lebih terperinci dalam konteks

kawasan RKK;

3.

Menentukan penyediaan kemudahan sosial, utiliti dan infrastruktur yang seimbang

dengan pembangunan yang sedang dan akan berjalan;

4.

Mengenalpasti sumber-sumber alam bina dan semulajadi yang mempunyai

kepentingan alam sekitar, nilai sejarah dan keindahan yang perlu dan penting

untuk dikekalkan;

5.

Mengenalpasti kawasan-kawasan yang sesuai untuk dimajukan serta corak

pembangunan yang akan dilaksanakan mengikut kesesuaian tempatan serta

penggunaan ruang fizikal yang optima serta menyediakan program pelaksanaan;

dan

6.

Menyediakan pelan tindakan pembangunan bagi kawasan RKK agar dapat

dijadikan rujukan dan dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan serta pihak

swasta dalam membangun dan menguruskan kawasan kajian.

2.0 RANCANGAN KAWASAN KHAS LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KUALA

LUMPUR (KLIA)

Kawasan Kajian RKK KLIA terletak di dalam Daerah Sepang dan terletak dalam Mukim Labu

serta di bawah pentadbiran Majlis Sepang (rujuk Rajah 1 dan Rajah 2). Berdasarkan Draf RTD

Sepang, jumlah keluasan keseluruhan Daerah Sepang adalah 56,150 hektar (tidak termasuk

kawasan 3 batu nautikal dari tikas air surut). Manakala keluasan KLIA adalah 9,844 hektar.

5

2.1 Kepentingan Dan Keperluan Rancangan Kawasan Khas Lapangan Terbang

Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)

2.1.1

Fungsional Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)

1.

KLIA telah dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia dan dibuka secara

rasmi pada 27 Jun 1998. Lapangan antarabangsa yang baru ini dibina

bagi menggantikan Lapangan Terbang Antarabangsa Subang yang

mengalami kesesakan dan tidak mampu lagi memenuhi permintaan

kepada keperluan pengangkutan udara negara yang semakin

meningkat;

2.

KLIA dibangunkan bagi memenuhi keperluan pengangkutan udara dan

dirancangkan dengan segala kemudahan teknologi tercanggih serta

terkini, seterusnya meletakkan lapangan terbang ini sebagai salah satu

lapangan terbang terbesar dunia, dan mampu berperanan sebagai hub

pengangkutan udara rantau Asia Tenggara dan Asia Pasifik ;

3.

KLIA dirancang sebagai lapangan terbang yang paling selamat dengan

sistem pencahayaan ‘aeronautical’ yang membolehkan pesawat

mendarat dalam apa jua cuaca serta beroperasi selama 24 jam sehari

bagi menerima pesawat-pesawat dari blok antarabangsa yang lain

dengan penerimaan ketibaan puncak selepas jam 7 malam ;

4.

KLIA dirancangkan dalam 4 fasa dan akan dibina secara berperingkat-

peringkat sehingga tahun 2050 di mana ia akan beroperasi secara

penuh. Pembangunan dalam fasa pertama KLIA telah melibatkan

pembinaan Kompleks Terminal Penumpang dan kemudahan kawasan

luar bangunan termasuk pembinaan Landasan Udara 1 dan Landasan

Udara 2. Sejak pembukaannya, pada tahun 1998 Landasan Udara 1

telah dapat menampung antara 40 hingga 45 pesawat udara sejam dan

dengan pembukaan Landasan Udara ke 2 sejak 19 September 1998,

KLIA boleh menampung sehingga 90 hingga 100 penerbangan pesawat

sejam ;

5.

Pada tahun 2002, KLIA telah dapat menampung keperluan perjalanan

udara sehingga 14.4 juta penumpang. Walaubagaimanapun, jumlah

penumpang ini adalah kurang dari jumlah unjuran Pelan Induk KLIA

yang menjangkakan jumlah penumpang tahun 2002 mencapai 21 juta.

Di antara sebab kegagalan ialah Krisis Kewangan Asia, insiden 11

6

September di New York, USA dan serangan ke atas Bali, Indonesia oleh

pengganas antarabangsa yang seterusnya menyebabkan kemungkinan

pembangunan fasa 2 dan 3 KLIA tertangguh dari jadual asal. Fasa 2, 3

dan 4 KLIA adalah seperti yang telah dirancangkan di dalam Pelan Induk

KLIA, Disember 1992 serta Pelan Induk KLIA (Pengubahan) 1993. Fasa

2 pembangunan KLIA ialah untuk menyediakan kemudahan bagi

keperluan perjalanan udara sehingga 35 juta penumpang setahun,

termasuk pembesaran Kompleks Terminal Penumpang dan

penaiktarafan kemudahan-kemudahan yang berkaitan. Fasa ke 3

merangkumi pembesaran kemudahan dan pembinaan Landasan

Terbang ke 3 bagi menampung perjalanan udara sehingga 45 - 60 juta

penumpang setahun. Landasan Terbang ke 4 hanya akan dibina di

dalam fasa akhir bagi melengkapkan lapangan terbang ini untuk

menampung jumlah maksima penumpang sehingga melebihi 60 juta

orang ;

2.1.2

Perkembangan Konsep Penerbangan Tambang Murah (Low Cost Carrier)

1.

Perubahan dan penerimaan yang menggalakkan terhadap konsep

penerbangan tambang murah telah menunjukkan peningkatan

penumpang yang drastik menyebabkan perancangan terhadap

pembangunan KLIA perlu dikaji semula. Pada tahun 2008 jumlah

penumpang yang telah menggunakan Terminal Penerbangan Tambang

Murah (LCCT) di KLIA telah mencapai 10 juta penumpang setahun.

Kapasiti terminal sediada hanya boleh menampung 15 juta penumpang

setahun. Air Asia, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Asia,

menjangkakan jumlah penumpang akan mencecah 15 juta penumpang

setahun pada tahun 2011 ;

2.

Cadangan Penyediaan Rancangan Kawasan Khas Lapangan Terbang

Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Daerah Sepang telah dipersetujui

dan diperakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui Mesyuarat

Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor (JPNS) Bil.2/2009 bertarikh

16 Jun 2009 yang telah bersetuju supaya kajian RKK KLIA ini disediakan

dan dibiayai oleh Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB), manakala

Majlis Perbandaran Sepang akan bertindak sebagai ’Pengurus Projek’

dengan di bantu oleh Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri

Selangor dan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung

Malaysia ;

7

3.

Kerajaan Malaysia telah mengarahkan Malaysia Airports Holdings

Berhad (MAHB) membina projek pembangunan terminal baru

penerbangan tambang murah (LCCT) dan pembinaan landasan ke-3 di

bahagian Barat, KLIA, Daerah Sepang seperti yang telah diumumkan

oleh Perdana Menteri dalam pakej rancangan ekonomi ke-2 pada 10

Mac 2009. Tapak cadangan bagi mendirikan bangunan terminal,

landasan ke 3 dan lain-lain kemudahan untuk projek ini masih lagi

didalam kawasan lapangan terbang, KLIA seluas 10km x 10km. Terminal

ini dijangkakan dapat menampung kapasiti 30 juta penumpang setahun

dan sekiranya perlu boleh dibesarkan kepada tidak kurang dari 45 juta

penumpang setahun di masa akan datang. Terminal baru dan landasan

ke-3 di KLIA ini perlu dilaksanakan secara ‘fast track’ serta dijangka mula

beroperasi pada suku ke-3 tahun 2011.

2.1.3

Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang Kebangsaaan Malaysia (National

Airport Master Plan, Malaysia-NAMP), Disember 2008

1. Berdasarkan Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang Kebangsaan

(National Airport Master Plan – NAMP) yang disediakan oleh MAHB

dengan kerjasama NACO dan KLIA Consultant pada Disember 2008

telah mencadangkan beberapa perubahan terhadap bilangan dan

orientasi landasan KLIA di masa hadapan yang mana mempunyai empat

(4) sistem landasan sahaja berbanding lima (5) sistem landasan

berdasarkan Pelan Induk KLIA terdahulu. Bagi perancangan akan

datang, landasan yang ke-3 dan ke-4 akan dialihkan dan cadangan baru

orientasi landasan tersebut (landasan ke-4) telah menyebabkan Daerah

Kuala Langat telah menerima impak secara tidak langsung berbanding

Daerah Sepang. Dengan kata lain, tanah-tanah yang telibat adalah milik

individu atau persendirian serta melibatkan kawasan sediada

membangun seperi kawasan perumahan, pertanian dan perindustrian.

(Rujuk Rajah 2 : Pelan Kawasan KLIA, Lampiran 1 : Pelan ‘Noise

Countours’ dan Lampiran 2 : Pelan ‘Risk Zone : Runways Protection

Zones’) ;

2. Perubahan terhadap landasan (runways) tersebut menyebabkan aspek-

aspek seperti kontor bunyi bising, impak perancangan gunatanah, impak

sosial, CSR (Contract Social Responsibility), sistem pengangkutan,

Pelan Induk Infrastruktur, hal-ehwal tanah dan keperluan terhadap pelan

kawasan khas atau Rancangan Kawasan Khas bagi KLIA.

8

2.1.4

Perancangan Bandar Lapangan Terbang (Airport Cities)

Tujuan utama perancangan bandar lapangan terbang (Airport Cities) perlu

diambilkira di dalam kajian ini adalah seperti berikut :

1. Panduan untuk mengurangkan konflik gunatanah antara kawasan

lapangan terbang dan diluar kawasan persekitaran lapangan terbang ;

2. Sebagai alat antara pemegang kepentingan / pemilik lapangan terbang

dan PBT dalam menyediakan penilaian dan garispanduan pembangunan

di sekitar lapangan terbang ;

3. Menyelaras perancangan lapangan terbang dan proses perancangan

guna tanah ;

4. Membantu Kerajaan Tempatan (diantara tanah lapangan terbang dengan

keperluan mereka) dalam menyediakan pelan gunatanah untuk kawasan

khas ; dan

5. Memastikan perancangan masa depan lapangan terbang telah

mengambilkira pertimbangan polisi perancangan oleh PBT berkaitan.

2.1.5

‘Bird Strike’

1. Pihak PBT ada menerima maklumbalas daripada Jabatan Perhilitan

berhubung perancangan di lapangan terbang yang telah mengesyorkan

kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) supaya tidak meluluskan lesen

bagi pembinaan rumah burung layang-layang dalam radius 40km

daripada KLIA. Ia bertujuan untuk mengurangkan risiko ‘Bird Strike’ dan

mendedah bahaya kepada pesawat-pesawat ;

2. Menurut Jabatan Perhilitan bahawa salah satu spesies burung yang

boleh mendatangkan bahaya kepada pesawat ialah burung layang-

layang atau walit. Burung layang-layang merupakan spesies burung kecil

yang berterbangan di udara dan ia berpotensi untuk menyebabkan

berlakunya ‘Bird Strike’. Burung layang-layang ini berupaya terbang

dalam lingkungan radius 40km untuk mencari makan terutamanya di

kawasan pertanian dan takungan air ; dan

3. Berdasarkan maklumat daripada ‘Airside Operations & Safety’, Malaysia

Airports (Sepang) Sdn Bhd memaklumkan bahawa ruang udara

Lapangan Terbang KLIA merupakan zon yang sensitif bagi burung-

burung berterbangan dan ianya berisiko tinggi yang boleh menyebabkan

berlakunya kemalangan udara. Berdasarkan rekod daripada 39

lapangan terbang di Malaysia, KLIA telah merekodkan jumlah yang

9

tertinggi bagi kejadian langgar burung. Pada tahun 2007, 24 kes telah

dicatitkan dan telah meningkat pada tahun 2008 sebanyak 38 kes.

Contohnya, satu kejadian langgar burung yang telah berlaku di Sungai

Hudson, Amerika Syarikat menyebabkan pesawat tersebut terhempas.

2.2 Keadaan Semasa Dan Cadangan Berdasar RTD Sepang, 2015

2.2.1 Guna Tanah Semasa

Berdasarkan RTD Sepang, Kawasan KLIA diletakkan di Blok Perancangan 1

(BP1) yang merangkumi kawasan seluas 9,844 hektar. Blok perancangan ini

meliputi keseluruhan kawasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur

(KLIA) yang terletak di bahagian selatan Daerah Sepang. Secara umumnya BP1

ini lebih tertumpu pada aktiviti berkaitan aktiviti Lapangan Terbang yang mana ia

merupakan pintu masuk utama ke negara ini. Walaubagaimanapun, terdapat juga

cadangan pembangunan untuk perniagaan dan perkhidmatan, perindustrian

‘aeronatical’ dan kawasan rekreasi. Guna tanah utama kawasan Rancangan

Kawasan KLIA diperinci seperti Jadual 1.

Jadual 1 :

Gunatanah Semasa KLIA

GUNATANAH

LUAS
(HEKTAR)

PERATUS (%)

1. Perdagangan

385.85

9.92

2. Kemudahan Masyarakat

81.55

0.83

3. Infrastruktur & Utiliti

52.49

0.53

4. Tanah Lapang dan Rekreasi

1,261.08

12.81

5. Pengangkutan

7,922.62

80.48

6. Sungai/Badan Air/Lombong

140.41

1.43

Jumlah Keseluruhan

9,844.00

100.00

Catatan : * Termasuk Luas KLIA -7,558.95 hektar dan Litar Sepang -240.34 hektar

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Daerah Sepang 2015

BP1 pula terbahagi kepada 4 Blok Perancangan Kecil (BPK) seperti berikut:

i. BPK 1.1 : Terminal Utama (6,121.86 hektar)

ii. BPK 1.2 : Formula 1 (826.70 hektar)

iii. BPK 1.3 : Taman Linear (482.42 hektar)

iv. BPK 1.4 : Zon pemeliharaan ekologi semulajadi (tanah gambut) (2,413.02

hektar)

(Rujuk Rajah 3 : Pelan Cadangan Guna tanah BP1 – KLIA)

Plot 27 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 29^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 28 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 30 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 26 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 25^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 24^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 23 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 21 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 22 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 19 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 20 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 18 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 17 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 15 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 16 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 14 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 13 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 12 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 11 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 10^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 9^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 8 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 7 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 6^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 5 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 4 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 2 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

Plot 3 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)
Plot 1 ^JLbk 0.4046 ha^J(1.0 ek)

NEGERI
SEMBILAN

DESA VISTA
DESA VISTA
DESA VISTA

DESA VISTA
DESA VISTA

DESA VISTA
DESA VISTA
DESA VISTA

DESA VISTA

KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS

KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS

KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS

KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS

KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS

KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS

KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS
KOMPLEKS

KOMPLEKS

PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN

PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN

PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN

PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN

PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN

PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN

PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN
PEJ. KERAJAAN

PEJ. KERAJAAN

TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN

CEMPAKA
CEMPAKA
CEMPAKA

CEMPAKA
CEMPAKA

CEMPAKA
CEMPAKA
CEMPAKA

CEMPAKA

TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN

ANGGERIK
ANGGERIK
ANGGERIK

ANGGERIK
ANGGERIK

ANGGERIK
ANGGERIK
ANGGERIK

ANGGERIK

TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA

TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA

TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA

TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA

TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA

TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA

TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA
TAMAN SEROJA

TAMAN SEROJA

BANDAR BARU
BANDAR BARU
BANDAR BARU

BANDAR BARU
BANDAR BARU

BANDAR BARU
BANDAR BARU
BANDAR BARU

BANDAR BARU
SALAK TINGGI
SALAK TINGGI
SALAK TINGGI

SALAK TINGGI
SALAK TINGGI

SALAK TINGGI
SALAK TINGGI
SALAK TINGGI

SALAK TINGGI

B
4
8B

4
8B

4
8

B
4
8B

4
8

B
4
8B

4
8B

4
8

B
4
8

TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR

TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR

TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR

TAMAN MAWAR

FASA 2
FASA 2
FASA 2

FASA 2
FASA 2

FASA 2
FASA 2
FASA 2

FASA 2

TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR

TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR

TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR

TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR

TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR

TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR

TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR
TAMAN MAWAR

TAMAN MAWAR

FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1

FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1

FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1

FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1

FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1

FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1

FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1
FASA 1

FASA 1

TAMANMAWAR
TAMANMAWAR
TAMANMAWAR

TAMANMAWAR
TAMANMAWAR

TAMANMAWAR
TAMANMAWAR
TAMANMAWAR

TAMANMAWAR

PERDANA
PERDANA
PERDANA

PERDANA
PERDANA

PERDANA
PERDANA
PERDANA

PERDANA

TAMAN KENANGA
TAMAN KENANGA
TAMAN KENANGA

TAMAN KENANGA
TAMAN KENANGA

TAMAN KENANGA
TAMAN KENANGA
TAMAN KENANGA

TAMAN KENANGA

UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)

UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)

UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)

UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)

UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)

UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)

UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)
UniKL(MIAT)

UniKL(MIAT)

Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium

Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium

Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium

Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium

Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium

Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium

Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium
Stadium

Stadium
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran

Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran

Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran

Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran

Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran

Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran

Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran
Perbandaran

Perbandaran

TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN

IXORA
IXORA
IXORA

IXORA
IXORA

IXORA
IXORA
IXORA

IXORA

TAMAN DAHLIA
TAMAN DAHLIA
TAMAN DAHLIA

TAMAN DAHLIA
TAMAN DAHLIA

TAMAN DAHLIA
TAMAN DAHLIA
TAMAN DAHLIA

TAMAN DAHLIA

GCH
GCH
GCH

GCH
GCH

GCH
GCH
GCH

GCH

Distribution Centre
Distribution Centre
Distribution Centre

Distribution Centre
Distribution Centre

Distribution Centre
Distribution Centre
Distribution Centre

Distribution Centre

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

TMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMNTMN

BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA

BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA

BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA

BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA

BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA

BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA

BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA
BUNGA

BUNGA

RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA

RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA

RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA

RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA

RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA

RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA

RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA
RAYA

RAYA

ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE

ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE

ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE

ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE

ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE

ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE

ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE
ESTATE

ESTATE
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG

AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG

AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG

AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG

AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG

AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG

AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG
AMPAR TENANG

AMPAR TENANG

TENGAH
TENGAH
TENGAH

TENGAH
TENGAH

TENGAH
TENGAH
TENGAH

TENGAH

UTARA SELATAN
UTARA SELATAN
UTARA SELATAN

UTARA SELATAN
UTARA SELATAN

UTARA SELATAN
UTARA SELATAN
UTARA SELATAN

UTARA SELATAN

KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN

KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN

KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN

KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN

KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN

KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN

KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN
KOTA WARISAN

KOTA WARISAN

BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU

BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU

BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU

BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU

BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU

BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU

BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU
BANDAR ILMU

BANDAR ILMU

HUBUNGAN
HUBUNGAN
HUBUNGAN

HUBUNGAN
HUBUNGAN

HUBUNGAN
HUBUNGAN
HUBUNGAN

HUBUNGAN

3362
3362
33623362

33623362

3362
3362

3362

R
e
ntis E
le
k
trik

R
e
ntis E
le
k
trik

R
e
ntis E
le
k
trik

R
e
ntis E
le
k
trik

R
e
ntis E
le
k
trik

R
e
ntis E
le
k
trik

R
e
ntis E
le
k
trik

R
e
ntis E
le
k
trik

R
e
ntis E
le
k
trik

S
g
. L
a
b
u

S
g
. L
a
b
u

S
g
. L
a
b
u

S
g
. L
a
b
u

S
g
. L
a
b
u

S
g
. L
a
b
u

S
g
. L
a
b
u

S
g
. L
a
b
u

S
g
. L
a
b
u

Rentis Elektrik
Rentis Elektrik
Rentis Elektrik

Rentis Elektrik
Rentis Elektrik

Rentis Elektrik
Rentis Elektrik
Rentis Elektrik

Rentis Elektrik

S

g

.

L

a

n

g

a

t

S

g

.

L

a

n

g

a

t

S

g

.

L

a

n

g

a

t

S

g

.

L

a

n

g

a

t

S

g

.

L

a

n

g

a

t

S

g

.

L

a

n

g

a

t

S

g

.

L

a

n

g

a

t

S

g

.

L

a

n

g

a

t

S

g

.

L

a

n

g

a

t

L
E
B
U
H
R
A
Y
A

L
E
B
U
H
R
A
Y
A

L
E
B
U
H
R
A
Y
A

L
E
B
U
H
R
A
Y
A

L
E
B
U
H
R
A
Y
A

L
E
B
U
H
R
A
Y
A

L
E
B
U
H
R
A
Y
A

L
E
B
U
H
R
A
Y
A

L
E
B
U
H
R
A
Y
A

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati

Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati

Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati

Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati

Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati

Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati

Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati
Desa Merpati

Desa Merpati

PEKAN
PEKAN
PEKAN

PEKAN
PEKAN

PEKAN
PEKAN
PEKAN

PEKAN
SALAK
SALAK
SALAK

SALAK
SALAK

SALAK
SALAK
SALAK

SALAK

KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG

KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG

KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG

KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG

KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG

KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG

KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG
KG.CINCHANG

KG.CINCHANG

Rentis Elektrik
Rentis Elektrik
Rentis Elektrik

Rentis Elektrik
Rentis Elektrik

Rentis Elektrik
Rentis Elektrik
Rentis Elektrik

Rentis Elektrik

BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE

BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE

BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE

BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE

BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE

BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE

BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE
BUTE ESTATE

BUTE ESTATE

IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST

IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST

IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST

IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST

IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST

IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST

IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST
IPPD BBST

IPPD BBST

KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK

KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK

KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK

KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK

KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK

KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK

KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK
KG. SALAK

KG. SALAK
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI

TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI

TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI

TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI

TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI

TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI

TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI

TINGGI

LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA

LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA

LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA

LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA

LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA

LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA

LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA
LITAR LUMBA

LITAR LUMBA
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1

FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1

FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1

FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1

FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1

FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1

FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1
FORMULA 1

FORMULA 1

R

e

n

t

is

E

le

k

t

rik

R

e

n

t

is

E

le

k

t

rik

R

e

n

t

is

E

le

k

t

rik

R

e

n

t

is

E

le

k

t

rik

R

e

n

t

is

E

le

k

t

rik

R

e

n

t

is

E

le

k

t

rik

R

e

n

t

is

E

le

k

t

rik

R

e

n

t

is

E

le

k

t

rik

R

e

n

t

is

E

le

k

t

rik

IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN

IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN

IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN

IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN

IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN

IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN

IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN
IKTBN

IKTBN

BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial

BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial

BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial

BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial

BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial

BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial

BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial
BBSTIndustrial

BBSTIndustrial

ParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkPark
ParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkParkPark

KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING

KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING

KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING

KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING

KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING

KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING

KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING
KG. GICHING

KG. GICHING

B 20
B 20
B 20

B 20
B 20

B 20
B 20
B 20

B 20

LAPANGAN TERBANG
LAPANGAN TERBANG
LAPANGAN TERBANG

LAPANGAN TERBANG
LAPANGAN TERBANG

LAPANGAN TERBANG
LAPANGAN TERBANG
LAPANGAN TERBANG

LAPANGAN TERBANG

ANTARABANGSA KUALA LUMPUR
ANTARABANGSA KUALA LUMPUR
ANTARABANGSA KUALA LUMPUR

ANTARABANGSA KUALA LUMPUR
ANTARABANGSA KUALA LUMPUR

ANTARABANGSA KUALA LUMPUR
ANTARABANGSA KUALA LUMPUR
ANTARABANGSA KUALA LUMPUR

ANTARABANGSA KUALA LUMPUR

(KLIA)
(KLIA)
(KLIA)

(KLIA)
(KLIA)

(KLIA)
(KLIA)
(KLIA)

(KLIA)

1
1
11

11

1
11

LCCT KLIA
LCCT KLIA
LCCT KLIA

LCCT KLIA
LCCT KLIA

LCCT KLIA
LCCT KLIA
LCCT KLIA

LCCT KLIA

TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN

TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN

TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN

TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN

TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN

TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN

TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN
TMN PERINDUSTRIAN

TMN PERINDUSTRIAN
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG

TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG

TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG

TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG

TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG

TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG

TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG
TANJUNG

TANJUNG

KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT

KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT

KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT

KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT

KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT

KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT

KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT
KG. LABU LANJUT

KG. LABU LANJUT

DAERAH
KUALA LANGAT

TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI

TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI

TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI

TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI

TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI

TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI

TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI
TMN MURNI

TMN MURNI

PEKAN
PEKAN
PEKAN

PEKAN
PEKAN

PEKAN
PEKAN
PEKAN

PEKAN
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG

TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA

TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA

TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA

TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA

TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA

TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA

TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA
TAMAN DESA

TAMAN DESA
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH

KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU

KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU

KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU

KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU

KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU

KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU

KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU
KG. BARU

KG. BARU
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG

SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG

SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG

SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG

SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG

SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG

SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG
SRI SEPANG

SRI SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK

INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK

INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK

INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK

INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK

INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK

INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK
INDUSTRIAL PARK

INDUSTRIAL PARK

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM

AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM

AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM

AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM

AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM

AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM

AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM
AYER HITAM

AYER HITAM

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

R

e

n

tis

E

le

k

tr

ik

LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG

LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG

LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG

LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG

LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG

LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG

LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG
LADANG SEPANG

LADANG SEPANG

PEKAN
PEKAN
PEKAN

PEKAN
PEKAN

PEKAN
PEKAN
PEKAN

PEKAN
SG. PELEK
SG. PELEK
SG. PELEK

SG. PELEK
SG. PELEK

SG. PELEK
SG. PELEK
SG. PELEK

SG. PELEK

LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA

LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA

LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA

LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA

LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA

LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA

LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA
LADANG SONIA

LADANG SONIA

LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI

LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI

LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI

LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI

LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI

LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI

LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI
LADANG SUNGAI

LADANG SUNGAI
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU

LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU

LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU

LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU

LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU

LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU

LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU
LINAU

LINAU

R
entis E

lektrik

R
entis E

lektrik

R
entis E

lektrik

R
entis E

lektrik

R
entis E

lektrik

R
entis E

lektrik

R
entis E

lektrik

R
entis E

lektrik

R
entis E

lektrik

KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG

KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG

KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG

KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG

KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG

KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG

KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG
KG. JELUTONG

KG. JELUTONG
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH
INDAH

INDAH

KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ

KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ

KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ

KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ

KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ

KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ

KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ
KOLEJ

KOLEJ
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA

SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA

SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA

SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA

SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA

SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA

SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA

SWASTA

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL

KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH

KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH

KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH

KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH

KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH

KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH

KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH
KAMPONG ULU CHUHOH

KAMPONG ULU CHUHOH

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU
RIZAB MELAYU

RIZAB MELAYU
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL
SEPANG KECHIL

SEPANG KECHIL

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

R

e

n

t

i

s

E

l

e

k

t

r

i

k

KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG

KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG

KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG

KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG

KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG

KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG

KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG
KG. BUKIT BANGKONG

KG. BUKIT BANGKONG

TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN
TAMAN

TAMAN
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU

TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU

TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU

TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU

TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU

TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU

TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU
TELUK MERBAU

TELUK MERBAU

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG
SEPANG

SEPANG
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK

ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK

ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK

ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK

ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK

ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK

ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK
ARGO−TEK PARK

ARGO−TEK PARK

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

C
ad
a
n
g
an

L
eb
u
h
ra

ya P

an

tai B
a
rat

LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG

LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG

LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG

LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG

LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG

LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG

LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG
LADANG SG. RAWANG

LADANG SG. RAWANG

LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG

LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG

LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG

LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG

LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG

LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG

LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG
LADANG

LADANG
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN

PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN

PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN

PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN

PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN

PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN

PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN
PENGKALAN

PENGKALAN
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS

MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS

MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS

MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS

MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS

MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS

MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS
MANGGIS

MANGGIS

KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS

KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS

KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS

KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS

KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS

KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS

KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS
KAMPUNG ULU TERIS

KAMPUNG ULU TERIS

LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH

LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH

LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH

LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH

LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH

LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH

LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH
LADANG FERMANAGH

LADANG FERMANAGH

LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU

LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU

LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU

LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU

LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU

LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU

LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU
LADANG TG. RHU

LADANG TG. RHU

JALAN PERSEKUTUAN
JALAN PERSEKUTUAN
JALAN PERSEKUTUAN

JALAN PERSEKUTUAN
JALAN PERSEKUTUAN

JALAN PERSEKUTUAN
JALAN PERSEKUTUAN
JALAN PERSEKUTUAN

JALAN PERSEKUTUAN

LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN

LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN

LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN

LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN

LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN

LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN

LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN
LADANG SUNGAI BLANKAN

LADANG SUNGAI BLANKAN

SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN

SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN

SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN

SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN

SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN

SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN

SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN
SG. BLANKAN

SG. BLANKAN

RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG

RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG

RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG

RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG

RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG

RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG

RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG
RIZAB ORANG

RIZAB ORANG
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT

ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT

ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT

ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT

ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT

ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT

ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT
ASLI SG. MELUT

ASLI SG. MELUT

PLAZA
PLAZA
PLAZA

PLAZA
PLAZA

PLAZA
PLAZA
PLAZA

PLAZA

TOL KLIA
TOL KLIA
TOL KLIA

TOL KLIA
TOL KLIA

TOL KLIA
TOL KLIA
TOL KLIA

TOL KLIA

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI

BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI

BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI

BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI

BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI

BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI

BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI
BKT TAMPOI

BKT TAMPOI

PUSAT
PUSAT
PUSAT

PUSAT
PUSAT

PUSAT
PUSAT
PUSAT

PUSAT

SERENTI
SERENTI
SERENTI

SERENTI
SERENTI

SERENTI
SERENTI
SERENTI

SERENTI

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB
RIZAB

RIZAB
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI
ORANG ASLI

ORANG ASLI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI

SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI

SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI

SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI

SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI

SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI

SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI
SAKAI

SAKAI

11.16

1.65

0.13

0.12

0.04

1.25

76.78

80.48

100.00

1.43

12.81

0.24

0.53

0.64

0.83

2.44

1.43

0.07

0.12

LUAS (HEK)%

3.92

0.81

3.11

11.52

52.49

123.33

7,558.95

385.85

306.20

79.65

140.41

7,922.62

1,261.08

162.11

Jumlah Kecil

140.41

Kawasan Hijau/Rekreasi

1,098.97

Litar Sepang

240.34

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Sempadan Blok Perancangan

Sungai/Badan Air/Rezab Parit

Lain-Lain

Jumlah Kecil

Pembangunan Bercampur

Kemudahan Masyarakat

Perniagaan

Laluan ERL

JUMLAH KELUASAN BP1

23.63

12.88

11.97

4.01

62.86

Perkhidmatan Keselamatan dan

Kecemasan

7.17

81.55

Padang Golf

9,844.00

Jumlah Kecil

Rizab Jalan/Lebuh Raya

Lapangan Terbang

Antarabangsa (KLIA)

Jumlah Kecil

Bekalan Air

Pembentungan

Bekalan Gas

Pengangkutan

PETUNJUK:

GUNA TANAH

Jumlah Kecil

Kegunaan Kerajaan

Kemudahan Keagamaan

Tanah Lapang dan Rekreasi

Infrastruktur dan Utiliti

Bekalan Elektrik

Jumlah Kecil

Perdagangan

MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN
DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN
DESA NEGERI SELANGOR

R A J A H 3

U

1.5

0

3

Kilometer

R A N C A N G A N

K L I A

BPK
BPK
BPK

BPK
BPK

BPK
BPK
BPK

BPK
1.4
1.4
1.4

1.4
1.4

1.4
1.4
1.4

1.4

BPK
BPK
BPK

BPK
BPK

BPK
BPK
BPK

BPK
1.2
1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2
1.2

1.2

BPK
BPK
BPK

BPK
BPK

BPK
BPK
BPK

BPK
1.3
1.3
1.3

1.3
1.3

1.3
1.3
1.3

1.3

BP1
BP1
BP1BP1
BP1BP1

BP1
BP1

BP1

BP2
BP2
BP2BP2
BP2BP2

BP2
BP2

BP2

BP8
BP8
BP8BP8
BP8BP8

BP8
BP8

BP8

BP4
BP4
BP4BP4
BP4BP4

BP4
BP4

BP4

BP5
BP5
BP5BP5
BP5BP5

BP5
BP5

BP5

BP3
BP3
BP3BP3
BP3BP3

BP3
BP3

BP3

BP7
BP7
BP7BP7
BP7BP7

BP7
BP7

BP7

BP6
BP6
BP6BP6
BP6BP6

BP6
BP6

BP6

NEGERI
NEGERI
NEGERI

NEGERI
NEGERI

NEGERI
NEGERI
NEGERI

NEGERI
SEMBILAN
SEMBILAN
SEMBILAN

SEMBILAN
SEMBILAN

SEMBILAN
SEMBILAN
SEMBILAN

SEMBILAN

DAERAH
DAERAH
DAERAH

DAERAH
DAERAH

DAERAH
DAERAH
DAERAH

DAERAH
HULULANGAT
HULULANGAT
HULULANGAT

HULULANGAT
HULULANGAT

HULULANGAT
HULULANGAT
HULULANGAT

HULULANGAT

DAERAH
DAERAH
DAERAH

DAERAH
DAERAH

DAERAH
DAERAH
DAERAH

DAERAH
KUALALANGAT
KUALALANGAT
KUALALANGAT

KUALALANGAT
KUALALANGAT

KUALALANGAT
KUALALANGAT
KUALALANGAT

KUALALANGAT

DAERAHPETALING
DAERAHPETALING
DAERAHPETALING

DAERAHPETALING
DAERAHPETALING

DAERAHPETALING
DAERAHPETALING
DAERAHPETALING

DAERAHPETALING

BPK 1.1
BPK 1.1
BPK 1.1

BPK 1.1
BPK 1.1

BPK 1.1
BPK 1.1
BPK 1.1

BPK 1.1

BPK 1.2
BPK 1.2
BPK 1.2

BPK 1.2
BPK 1.2

BPK 1.2
BPK 1.2
BPK 1.2

BPK 1.2

BPK 1.4
BPK 1.4
BPK 1.4

BPK 1.4
BPK 1.4

BPK 1.4
BPK 1.4
BPK 1.4

BPK 1.4

P E L A N K U N C I
P E L A N K U N C I
P E L A N K U N C I

P E L A N K U N C I
P E L A N K U N C I

P E L A N K U N C I
P E L A N K U N C I
P E L A N K U N C I

P E L A N K U N C I

P E L A N L O K A S I
P E L A N L O K A S I
P E L A N L O K A S I

P E L A N L O K A S I
P E L A N L O K A S I

P E L A N L O K A S I
P E L A N L O K A S I
P E L A N L O K A S I

P E L A N L O K A S I

UUUUUUUUU

UUUUUUUUU

CADANGAN GUNATANAH KLIA

BPK 1.3
BPK 1.3
BPK 1.3

BPK 1.3
BPK 1.3

BPK 1.3
BPK 1.3
BPK 1.3

BPK 1.3

BPK
BPK
BPK

BPK
BPK

BPK
BPK
BPK

BPK
1.1
1.1
1.1

1.1
1.1

1.1
1.1
1.1

1.1

KAWASAN

K

H

A

S

11

2.2.2 Sistem Perhubungan

Kawasan Kajian pada amnya mempunyai tahap aksessibiliti yang baik dan boleh

dihubungi dengan jalanraya melalui Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh raya

Lingkaran Tengah (ELITE), Lebuh Raya Lembah Klang Selatan (SKVE) dan Putra

Link.

Lebuhraya sedia ada iaitu KLIA Ekpressway merupakan lebuh raya penghubung

utama bagi kenderaan masuk ke dalam kawasan KLIA. Cadangan ‘Dedicated

Highway’ juga akan berfungsi sebagai lebuh raya penghubung utama ke KLIA di

mana ia akan bertemu dengan ‘KLIA Expressway’ di bahagian utara KLIA dan

membentuk Jalan Perimeter Barat sebagai jalan masuk ke Bangunan Terminal

Utama KLIA. Rizab sedia ada ‘KLIA Expressway’ dan ‘Western Access Road’ ini

adalah 100m dengan 4 lorong berkembar.

Jalan raya utama lain yang merupakan jalan masuk sedia ada ke BP1 ini adalah

Jalan Raya Negeri B20 yang merupakan jalan raya 2 lorong berkembar yang

dihubungkan ke Jalan Perimeter Utara di bahagian utara KLIA melalui Jalan E1.

Manakala jalanraya kuarters KLIA pula merupakan jalan raya raua 2 lorong

berkembar bersebelahan dengan litar Formula Satu dan menghubungkan Jalan

Raya Negeri B48 di sebelah timur KLIA dengan Jalan Perimeter Timur.

2.2.3 Kawasan Hijau dan Pembangunan Rekreasi

Bagi menyokong pembangunan lapangan terbang yang menerapkan konsep

“Airport City in the Forest’ taman rekreasi awam dicadangkan. Kawasan cadangan

taman rekreasi awam ini meliputi kawasan seluas 859.31 hektar. Pembangunan

kawasan rekreasi ini akan menyokong keperluan kemudahan rekreasi seluruh

kawasan rancangan tempatan dan dasar pembangunan Rancangan Struktur

Negeri Selangor yang menjurus kepada pembangunan pelancongan rekreasi dan

sukan bagi kawasan KLIA.

Terdapat beberapa bentuk kemudahan akan disediakan antaranya seperti tandas

awam, ruang pejalan kaki, tempat permainan kanak-kanak dan tempat letak

kenderaan. Di samping itu, taman rekreasi awam ini juga menerapkan konsep

‘Barrier Free’ di mana ia juga boleh digunakan dengan mudah oleh Orang Kurang

Upaya (OKU).

12

Terdapat 3 zon kawasan rekreasi di zon rekreasi yang telah dikenalpasti iaitu :

1.

Kawasan Rekreasi Sukan Aktif

Kawasan ini terletak bersebelahan dengan kawasan litar formula satu

(BPK1.2) yang menjadi salah satu aktiviti sokongan kepada kawasan litar

formula satu tersebut sejajar dengan objektif mewujudkan kawasan

pelancongan sukan dan rekreasi.

2.

Taman Awam (Linear Park)

Taman ini terletak di BPK 1.3 berhampiran kompleks Tabung Haji dan

Masjid sediada. Ianya bertujuan untuk kegunaan masyarakat tempatan dan

ketika musim haji.

3.

Kawasan Pemeliharaan Ekologi Semula Jadi Dan Pengekalan

Kawasan ini akan dikekalkan bagi tujuan pemeliharaan ekologi semula jadi

pemandangan keadaan semasa tapak merupakan paya gambut. Kawasan

ini adalah seluas 2,338.65 hektar. Aktiviti lain yang dibenarkan adalah “bio-

tech Research” yang akan menjadikan tapak kawasan kajian dan

penyelidikan ekologi. Di samping itu juga, aktiviti-aktiviti rekreasi pasif yang

menggunakan sumber semula jadi tapak adalah digalakkan.

Kawasan ini juga berfungsi sebagai kawasan takungan air kepada KLIA.

Aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian dengan cadangan pemuliharaan

adalah kawasan retensi bagi mengawal banjir bagi pembangunan masa

hadapan KLIA.

2.2.4 Pengangkutan (KLIA)

Kawasan ini khusus diperuntukkan sebagai kawasan operasi KLIA yang

menempatkan :

1.

Kawasan terminal pusat

2.

Kawasan “Apron” dan bangunan satelit;

3.

Kawasan kemudahan sokongan berkaitan aktiviti lapangan terbang (Non-

public facilities);

4.

Kawasan landasan;

13

5.

Kawasan kemudahan sokongan (terdiri dari kemudahan awam dan

kemudahan bukan awam);

6.

Kawasan kolam imbangan (Balancing Pond);

7.

Kawasan Restricted Navigational Area; dan

8.

Kawasan kemudahan sokongan (Kawasan penyimpanan dan transit kargo-

kargo).

2.3 RKK KLIA Dalam Konteks RTD Sepang

Wawasan Pembangunan Rancangan Tempatan Daerah Sepang adalah menjadikan

kawasan Sepang sebagai ‘Hub Koridor Raya Multimedia Yang Membangun Dengan

Mampan dan Sejahtera’. Oleh itu, adalah amat wajar KLIA dirancang pembangunan bagi

merealisasikan wawasan Rancangan Tempatan Daerah Sepang.

Rancangan Tempatan Daerah Sepang telah menerimapakai strategi pembangunan

‘multi-focus’ atau strategi pembangunan tumpuan pelbagai yang dibentuk berasaskan

gabungan pelbagai strategi iaitu Strategi Pembangunan Pelbagai (Nuclei), Strategi

Pembangunan Berorientasikan Transit dan Strategi Pembangunan Zon Ekonomi Mandiri.

Bagi kawasan KLIA, strategi yang digunapakai adalah ‘Strategi Pembangunan

Berorientasikan Transit’. KLIA dikenalpasti sebagai Transit Antarabangsa selain KL

Sentral dan Perlabuhan Klang. Manakala Cyberjaya di samping Putrajaya merupakan

zon transit utama.

2.4 Kriteria Utama Pembangunan Kawasan Rancangan Kawasan Khas KLIA

Kriteria bagi pembangunan KLIA yang telah ditetapkan oleh Jemaah Menteri seperti

dalam Laporan KLIA Master Plan 1992 adalah:

2.4.1 Pembangunan yang dapat memenuhi 6 prinsip perancangan iaitu:

1. Keperluan kepada aspek pengekalan dan mempertingkatkan mutu alam

persekitaran yang selaras dengan falsafah Doktrin perancangan Sejagat

yang di antaranya dapat menjamin keharmonian hubungan antar manusia

dengan alam sekitar. Untuk itu pembangunan KLIA perlu mengekalkan

kawasan-kawasan yang mempunyai keadaan ekologi semulakjadi serta

kawasan-kawasan hijau yang akan berfungsi dalam mengawal kesan

pencemaran udara dan bunyi bising ;

14

2. Fungsi KLIA sebagai lapangan terbang tanpa ‘deviation’ perancangan

gunatanah yang ketara ;

3. Keperluan perancangan KLIA sebagai ‘Transportation Hub’ ;

4. Keperluan kepada aspek-aspek teknikal dan keselamatan khususnya yang

berkaitan dengan ketinggian, susunan dan jenis bangunan ;

5. Keperluan kepada pewujudan sebuah lapangan terbang antarabangsa yang

serba lengkap dan ‘futuristik’ serta berfungsi sebagai pintu masuk utama ke

negara ini ;

6. Keperluan kepada kawasan ‘green lung’ bagi kawasan Koridor Raya

Multimedia dan sekitarnya.

2.4.2 Perancangan dan komponen-komponen perancangan sesebuah lapangan terbang

tidak boleh bercanggah dengan fungsi utamanya sebagai lapangan terbang.

2.4.3 Pembangunan yang selaras dengan dasar dan strategi pembangunan Majlis

Perbandaran Sepang dan pembangunan yang boleh disesuaikan untuk keperluan

dalam jangka panjang (15 tahun akan datang).

2.4.4 Pembangunan yang mengambilkira keperluan-keperluan perancangan yang telah

digariskan dalam KLIA Master Plan 1992.

2.4.5 Pembangunan yang dapat memenuhi garispanduan perancangan fizikal Koridor

Raya Multimedia dan garispanduan alam sekitar Koridor Raya Multimedia yang

berhasrat untuk mencapai ‘world-class environment’.

2.4.6 Pembangunan yang mengambilkira perubahan-perubahan fizikal yang telah dan

sedang dilaksanakan dalam dan sekitar KLIA, dan

2.4.7 Kompromi diantara keperluan KLIA sebagai hub yang berdaya saing (competitive)

dengan keperluan untuk mengelakkan percanggahan gunatanah dan impaknya

terhadap kawasan lapangan terbang.

Perancangan dan pembangunan KLIA seperti yang telah dilaksanakan dan

pembangunan masa hadapan kawasan yang masih belum dibangunkan adalah

berlandaskan ciri-ciri utama konsep pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam

perancangan awal iaitu:-

15

1.

Kawasan terminal utama dan kawasan satelit merupakan kawasan pusat(nadi)

keseluruhan pembangunan KLIA, yang diintegrasikan dengan lima (5) landasan

terbang, kompleks-kompleks kargo, kawasan penyenggaraan pesawat dan lain-

lain kemudahan yang mempunyai kaitan langsung denganya.

2.

Keseluruhan kawasan di atas tertakluk kepada keperluan-keperluan keselamatan

dan ianya dikategorikan kepada dua kawasan (zon):-

a.

Kawasan larangan kepada orang awam (area with no or restricted public

acces) meliputi kawasan landasan terbang, kompleks kargo, katering,

bangunan satelit dan kawasan apron ; dan

b.

Kawasan untuk orang awam (unrestricted public acces) meliputi kawasan

terminal utama, hotel, tempat letak kereta dan kawasan perniagaan.

3.

Sistem sirkulasi dalam yang diwujudkan adalah tidak membenarkan laluan terus

(through traffic) dari kawasan luar dan sekitar KLIA.

4.

Konsep perancangan ‘Forest in the Airport’ dapat dilaksanakan melalui elemen-

elemen landskap dalam bentuk ‘hutan buatan’ di setiap ruang dan ‘nodes’ yang

diwujudkan berpandukan kepada rekabentuk dan susunatur banguan yang sesuai

5.

Pewujudan aktiviti-aktiviti sokongan yang akan memperlengkapkan lagi imej KLIA

sebagai ‘Transportation Hub’ serta juga pintu masuk utama ke negara ini iaitu:-

a.

Litar lumba Formula Satu (5.6km) yang dapat menampung 150,000

penonton.

b.

Kawasan perniagaan dan perkhidmatan serta zon perdangangan bebas

sebagai salah satu elemen tarikan pelacongan

c.

Kawasan sebelah barat yang merupakan kawasan paya, terletak

bersebelahan dengan landasan 3 dan 4 sesuai dijadikan kawasan

pemeliharaan ekologi semulajadi.

6.

Keperluan kepada suatu kawasan hijau semulajadi yang akan berfungsi sebagai

imbangan untuk kawalan banjir di samping untuk kegunaan rekreasi.

16

2.5 Cadangan utama berdasarkan Kajian Penilaian Impak Sosial Daripada Projek

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)

2.5.1 Cadangan Pembangunan Di Zon Risiko Fataliti

1.

Pembangunan dikawal di dalam aspek zon guna tanah, aktiviti guna tanah

dan densiti pembangunan.

2.

Guna tanah utama yang dibenarkan ialah pertanian, perhutanan dan

perhutanan tani (Agroforestry), tanah perkuburan pelbagai agama serta

utiliti dan pengangkutan.

3.

Beberapa aktiviti Industri ‘low manning’ dengan jumlah pekerja maksima 6

orang sehektar turut dicadangkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->