Beberapa Persoalan

Lazim Tentang
Thaharah


Penulis
Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

Disemak Oleh
Tuan Hassan Tuan Lah2
Judul:
Beberapa Persoalan Lazim Tentang Thaharah

Penulis:
Abu Iqbal Mohd Yaakub bin Mohd Yunus
akob73@yahoo.com.
H/P: 016-264 0722

Penyemak:
Tuan Hassan Tuan Lah
www.al-ahkam.net

Cetakan Pertama: 2008

© Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

Dianjurkan membuat salinan untuk tujuan pengajian ilmu. Tidak
dibenarkan mengulang cetak atau menyalin dengan apa cara jua untuk
tujuan komersil tanpa keizinan bertulis daripada penulis.

Penerbit:
Perniagaan Jahabersa
15, Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas,
81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim,
Malaysia.
Tel: 07-235 1602, 235 1605. Fax: 07-235 1603
http://www.jahabersa.com.my

Pencetak:
Bin Halabi Press
12/21 Mo.1 Talubo Moung Pattani, Thailand 94000
Tel: 66-73-310296, 310339
Fax: 66-73-334863

3
Kandungan
Kata-kata aluan Tuan Hasan Tuan Lah 5
Mukadimah 9
1. Pendahuluan berkenaan wuduk 19
2. Apakah keutamaan berwuduk? 23
3. Hal-hal berkaitan wuduk secara ringkas 33
4. Bagaimanakah tatacara wuduk Rasulullah? 51
5. Sucikah air mustakmal digunakan untuk
berwuduk? 117
6. Adakah menyentuh wanita membatalkan
wuduk? 131
7. Adakah memegang kemaluan membatalkan
wuduk? 151
8. Adakah darah dan muntah membatalkan
wuduk? 159
9. Adakah memakan daging unta membatalkan
wuduk? 165
10. Bagaimanakah tidur yang membatalkan
wuduk? 177
11. Perlukah berwuduk untuk memegang
dan membaca al-Qur’an? 187
12. Perlukah berwuduk untuk tawaf
di sekeliling Ka’abah? 203

4
13. Bagaimana menyapu khuf menurut
sunnah Nabi? 213
14. Bolehkah menyapu jaurab (stoking)? 231
15. Bolehkah menyapu penutup kepala? 237
16. Bolehkah menyapu balutan ketika berwuduk? 245
17. Bagaimanakah tatacara tayamum dan
apakah hukum hakam berkaitannya? 253
18. Bagaimanakah tatacara mandi wajib dan
apakah hukum-hakam berkaitan dengannya? 293
Penutup 341
Rujukan 347
Biodata 3515
Kata-Kata Aluan


ِ »-ِ=´ ·'ا ِ .َ-ْ=´ ·'ا ِª´''ا ِ »ْ-ِ-


Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan
salam ke atas Rasulullah, penghulu, imam, qudwah hasanah dan
kekasih kita semua. Juga selawat dan salam kita berikan kepada
kaum keluarga (ahlil bait) baginda, para sahabat, kaum salaf dan
sesiapa yang menjejaki sunnah dan hidayah baginda hingga ke
penghujung usia alam buana ini.

Saya rasa berbesar hati di atas penghargaan saudara saya,
Mohd Yaakub Mohd Yunus yang sudi menjemput saya memberi
sepatah dua kata-kata aluan sempena pelancaran buku beliau yang
terbaru. Saya secara peribadi amat mengkagumi kegigihan penulis.
Walaupun bekerjaya di sektor perbankan yang kita tahu dengan
kesibukannya, tetapi masih mampu menghasilkan buku demi buku
yang berkualiti serta mampu menandingi kitab-kitab agama yang
dihasilkan di Timur Tengah.

Topik buku ini ialah topik yang paling popular dalam
pasaran buku-buku agama di Malaysia, yakni seputar wuduk,
tayamum dan ghusl (mandi). Tetapi kebanyakan buku tersebut
hanyalah mengukuhkan satu mazhab sahaja, misalnya mazhab
resmi Malaysia, manakala penulis membuka semula sempadan fiqih
kepada fiqh yang asli dan original, merentasi mazhab dan Imam
selaras dengan era digital dan internet. Umat Islam semakin celik
komputer dan internet dan mereka semakin terdedah kepada
ledakan maklumat di ruang siber, maka mereka memerlukan fiqih
yang lebih global dan terbuka.

Manhaj buku ini atau metodenya ialah fiqhus sunnah, iaitu
fiqih berasaskan amalan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang

6
digarap dari pelbagai sumber kedua yang mentafsir amalan sunnah
tersebut dan penulis kemudian melakukan tarjih dan tahqiq
(menimbang semua pendapat dan mengesyorkan apakah pendapat
yang paling hampir kepada kebenaran). Sumber sekunder atau
kitab-kitab khazanah ilmu-ilmu Islam (turath) itu adalah kitab-kitab
tafsir, kitab-kitab hadis, dan syarah kepada kitab hadis, kemudian
kitab-kitab induk mazhab-mazhab fiqh yg muktabar (reliable) dan
kitab-kitab ulamak-ulamak terkini yang dinamakan muhaqqiqin
(yang tekun meneliti dan membuat kajian kepada perselisihan dan
kesamaran dalil-dalil hukum fiqih).

Penulis juga memilih jalan yang sederhana dan
pertengahan. Disamping mengesyorkan pendapat yang paling rajih
(lebih benar), beliau tidak menolak pendapat-pendapat dan
ketetapan-ketetapan dalam mazhab-mazhab sedia ada. Ini berbeda
dengan sesetengah penulis yang mencela pendapat-pendapat Imam
dan madzhab.

Walaupun tiga sub-topik yang dipilih oleh penulis (wuduk,
mandi dan tayamum) sudah terlalu biasa dihidangkan dalam kitab-
kitab fardhu ’ain di pasaran buku tempatan, tetapi penulis
menjanjikan kelainan dan menyegarkan semula topik ini yang
begitu kaku dan beku bahkan praktis berwuduk, bertayamum dan
mandi sudah menjadi amalan turun temurun tanpa dipedulikan
dalil-dalil yang mendokong amalan dan ritual di kamar mandi umat
Islam.

Saya yakin kehadiran buku ini akan memperkayakan
khazanah buku agama berasaskan dalil di tanah air kita dan ia akan
memberi banyak manfaat kepada umat Islam berbanding buku
agama yang biasa kedapatan di pasaran buku tempatan, antara
faedahnya:

1. Menyampaikan hukum-hukum fiqih kepada massa dalam isu-
isu yang sering diperselisihkan.

7

2. Ia menjadikan fiqh made easy atau menjadikan hukum-hukum
fiqih itu mudah dimengerti hatta oleh orang yang tiada asas al-
Qur’an dan al-Hadis sekalipun.

3. Mendedahkan kepada massa konsep pendapat yang lemah dan
pendapat yang kuat.

4. Mengangkat kejumudan dan kelesuan umat lantaran lamanya
budaya taklid dan bermadzhab.

5. Memberi pendedahan kepada massa bagaimana teknik atau
manhaj yang harus digunakan dalam menganalisa perselisihan
dalam hukum-hukum fiqih yang melibatkan rantingan.

Wuduk, mandi dan tayamum adalah alat thohaarah dan
dengannya umat Islam melakukan ibadah. Kualiti solat bermula
dengan wuduk, maka penulis telah melakukan sebaiknya. Saya
doakan buku ini diterima oleh pencinta ilmu di tanahair dan negara
jiran nusantara dan mudah-mudahan fiqh berasaskan dalil dan
muqarran (perbandingan) mampu memecah kejumudan dan
kesempitan dalam beragama, ini adalah kerana penulis telah
membawa kita kepada wuduk, tayamum dan mandi seperti yang
dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 1400 tahun
dahulu. Jika masyarakat sebelum ini banyak didedahkan tentang
sifat solat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka kali ini kita
kena ketahui pula tentang wuduk cara Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam. Sabda baginda shallallahu 'alaihi wasallam:

'´-َ ·َ-َی ´-َ= َ ثَ -ْ=َ أ اَ ذِ إ ْ»ُآِ -َ=َ أ َ ةَ `َ- ُª´''ا ُ .َ-ْ-َی َ ` .
Allah tidak menerima solat salah seorang di antara

8
kalian yang berhadas hingga dia berwuduk.
1
Sekian
Tuan Hassan Tuan Lah
Panel Fiqh al-Ahkam.net (www.al-ahkam.net)


1
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 225.

9
MUKADIMAH

ِ »-ِ=´ ·'ا ِ .َ-ْ=´ ·'ا ِª´''ا ِ »ْ-ِ-

ِª´'ِ' َ -ْ-َ=ْ'ا ´ نَ أ ِª´'''ِ- ُ ذ·ُ·َ-َ و ُ -ُ ·ِ-ْ·َ-ْ-َ-َ و ُªُ--ِ·َ-ْ-َ-َو ُ -ُ -َ-ْ=َ-
´ .ِ-ُﻡ َ `َ· ُª´''ا ِ -ِ -ْ+َی ْ.َﻡ 'َ-ِ''َ-ْ=َ أ ِ ت'َ--َﺱ ْ.ِﻡَ و 'َ-ِ-ُ-ْ-َ أ ِ روُ ·ُ- ْ.ِﻡ
َ ` ُ -َ -ْ=َ و ُª´''ا ´ `ِ إ َªَ'ِ إ َ ` ْنَ أ ُ -َ+ْ-َ أَ و ُªَ' َ يِ د'َه َ `َ· ْ.ِ'ْ-ُی ْ.َﻡَ و ُªَ'
ِ ·َ- ُªُ'·ُﺱَ رَ و ُ -ُ -ْ-َ= اً -´-َ=ُﻡ ´ نَ أَ و ُªَ' َ =ی .
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepada-Nya
kita memohon dan kepada-Nya jua kita meminta ampun. Kita
memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri dan
keburukan amal perbuatan. Barangsiapa yang diberi petunjuk
oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kesesatan.
Barangsiapa yang tersesat, maka tidak ada yang dapat
memberikannya petunjuk kecuali hanya Dia. Saya bersaksi
bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Saya
bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-
Nya.

O&¬³Ò^4C 4ׯR~-.-
W-QN44`-47 W-Q¬³E>- -.-
E-⌧O ·ROR>·³¬> ºº4Ò E׬-Q¬¼·`
·ºT³ ª+^Ò¡4Ò 4¹Q÷☺RU¯O·`
^¯´=÷
Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu
kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-
kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.
2

O&¬³Ò^4C +EEL¯-
W-Q¬³E>- Nª7¯+4O OR~-.-

2
Aali-‘Imraan (3) :102

10
7¯·³ÞU·· TR)` ¯·^¼^^ ±EE³RÞE4Ò
4-ÞUE=4Ò O&u+R` E¹E·uÒEe
O+44Ò 4©×&u+R` Lº~ETØO
-☯OOR1⌧ ☯7.=ORe4Ò ¯
W-Q¬³E>-4Ò -.- OR~-.-
4¹Q7¯47.=O·> ·ROT
4¯~4Þ¯O·-4Ò ¯ E¹T³ -.-
4¹~⌧ ¯ª7¯^OÞU4× 4:1R~4O ^¯÷
Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan
kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu
(Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya
(isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya -
zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. Dan
bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan
menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan
(silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah
sentiasa memerhati (mengawas) kamu.
3


O&¬³Ò^4C 4ׯR~-.-
W-QNL4`-47 W-Q¬³E>- -.-
W-Q7¯Q¬~4Ò Lº¯Q·~ -4³CR³Ec
^_´÷ ^⌧RU¯NC ¯ª7¯·¯
¯7¯ÞUE☺^NÒ¡ ¯OR¼^¯4C4Ò
¯ª7¯·¯ ¯ª7¯4Q+^¬O ¯ T4`4Ò
ó7RCNC -.- N¡·.Q÷c4O4Ò
^³·³·· Ee·· -e¯Q·· ☺1R¬4N
^_¯÷
Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada
Allah, dan katakanlah perkataan yang tepat - benar (dalam
segala perkara). Supaya Dia memberi taufiq dengan menjayakan
amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan

3
al-Nisaa’ (4) : 1

11
(ingatlah) sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka
sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar
kejayaan.
4

ُ يْ-َه ِ يْ-َ+ْ'ا َ .َ-ْ=َ أَ و ِª´''ا ُ ب'َ-ِآ ِ -یِ -َ=ْ'ا َ قَ -ْ-َ أ ´ نِ إ
ٍªَ=ْ-ِ- ´ .ُآَ و ٌªَ=ْ-ِ- ٍªَ`َ -ْ=ُﻡ ´ .ُآَ و 'َ+ُﺕ'َ`َ -ْ=ُﻡ ِ ر·ُﻡُ `ا ´ ·َ-َ و ٍ -´-َ=ُﻡ
ِ ر'´-'ا ¸ِ· ٍªَ'َ `َ- ´ .ُآَ و ٌªَ'َ `َ- .
Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah
kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad
shallallahu 'alaihi wasallam. Sedangkan seburuk-buruk perkara
adalah yang diada-adakan dan semua yang diada-adakan adalah
bid’ah. Semua yang bid’ah adalah sesat dan semua yang sesat
tempat kembalinya adalah neraka.
5


Penulis ingin memanjat rasa syukur kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia-Nya buku
penulis sebelum ini yang bertajuk Beberapa Persoalan Lazim
Tentang Solat mendapat sambutan yang menggalakkan. Lantas
penulis diajukan satu idea yang bernas daripada sahabat karib,
mentor serta guru penulis iaitu Saudara Hafiz Firdaus Abdullah
agar mengarang sebuah buku berkaitan dengan wuduk kerana
kedua subjek ini iaitu wuduk dan solat adalah saling bertaut di
antara satu sama lain. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda:

'´-َ ·َ-َی ´-َ= َ ثَ -ْ=َ أ اَ ذِ إ ْ»ُآِ -َ=َ أ َ ةَ `َ- ُª´''ا ُ .َ-ْ-َی َ ` َ .
Allah tidak menerima solat salah seorang di antara
kalian yang berhadas hingga dia berwuduk.
6


4
al-Ahzaab (33) : 70-71
5
Hadis riwayat imam al-Nasa’i di dalam Sunannya, Kitab Sholat
al-‘Iedaini, no: 1560.
6
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 225.

12

Maka lanjutan dari saranan tersebut penulis usahakan
sebuah buku yang membicarakan perihal tatacara wuduk Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam. Namun begitu penulis melihat perlu
juga dibahaskan di dalam buku yang sama ini tentang tatacara
sebenar untuk bertayamum dan mandi wajib mahupun sunat kerana
ianya juga saling berkait rapat dengan ritual menyucikan diri
sebelum mengerjakan solat. Sememangnya terdapat begitu banyak
buku di pasaran yang telah membahaskan tentang perkara-perkara
tersebut. Namun begitu penulis berharap kehadiran buku ini akan
dapat saling lengkap-melengkapi di antara satu sama lain. Menerusi
buku ini penulis juga telah menerapkan beberapa metodologi
penulisan agar buku ini dapat dipersembahkan dalam format yang
mudah dicerna walaupun perbahasannya berciri ilmiah dan dalam
beberapa topik penulis telah mengupasnya dengan secara
mendalam. Metodologi tersebut adalah seperti berikut :-

1) Penulis sedaya-upaya akan membahaskan topik-topik tersebut
seadil mungkin dengan menggunakan al-Qur’an dan al-Sunnah
sebagai neraca kerana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah
memberi jaminan bahawa selagimana kita berpegang kepada
keduanya kita tidak akan tersesat. Sabda Nabi shallallahu
'alaihi wasallam :

َ ب'َ-ِآ 'َ-ِ+ِ- ْ»ُ-ْ´´-َ-َﺕ 'َﻡ ا·´'ِ-َﺕ ْ.َ' ِ .ْیَ ·ْﻡَ أ ْ»ُ´-ِ· ُ -ْآَ ·َﺕ
ِª-ِ-َ- َª´-ُﺱَ و ِª´''ا
Aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian dua
perkara yang kamu tidak akan sesat dengan keduanya,
iaitu Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya.”
7

2) Sengaja penulis bahaskan segala topik dalam buku ini merujuk

7
Hadis riwayat Imam Malik dalam al-Muwattha’, Kitab al-Jami’,
hadis no. 1395.

13
kepada kepelbagaian pandangan tanpa menghadkan kepada
mazhab Syafi’i sahaja. Ini secara tidak langsung akan
mendedahkan kepada para pembaca kepada pandangan
mazhab-mazhab lain dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan
dapat memperkayakan ilmu-ilmu fekah masing-masing. Sifat
keterbukaan kepada pandangan-pandangan mazhab lain
diharapkan akan dapat membasmi sikap taksub mazhab
8
dalam

8
Membasmi sikap taksub mazhab bukan bermakna memerangi
mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Penulis sentiasa mengiktiraf
kewujudan mazhab-mazhab tersebut dan menghormati para ulamak Ahlus
Sunnah Wal Jamaah secara keseluruhannya. Menurut Syaikh al-Albani
rahimahullah:
Sesungguhnya penyeru untuk kembali kepada al-Sunnah tidak
bermaksud meninggalkan semua mazhab yang ada baik secara
global mahupun secara rinci, bahkan mereka (yang mengajak
untuk kembali kepada sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam)
senantiasa menghargai mazhab-mazhab tersebut dan
menghormati para imam mazhab sambil bergantung pada
pandangan para imam untuk memahami al-Kitab dan al-Sunnah.
Mereka hanya meninggalkan pendapat para imam apabila jelas
bertentangan dengan al-Kitab dan al-Sunnah.- Syaikh
Muhammad Nashiruddin al-Albani, Risalah Ilmiah Albani, (edisi
terjemahan oleh Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Pustaka
Azzam, Jakarta, 2002), ms. 42.
Sebenarnya tidak ada salah untuk mengikuti mazhab asalkan
pendapat mazhab itu tidak lebih diutamakan dari al-Qur’an dan hadis Nabi
shalallahu 'alaihi wasallam. Dalam ertikata lain sekiranya di dalam
sesuatu mazhab itu terdapat amalan yang bercanggah dengan al-Qur’an
dan al-Sunnah maka hendaklah ditinggalkan pendapat mazhab tersebut.
Diakibatkan oleh bisikan syaitan, wujud dikalangan umat Islam yang
begitu taksub terhadap mazhab masing-masing sehingga mereka
beranggapan hanya mazhab mereka sahaja yang benar dan wajib ditaati
dalam apa jua keadaan. Menurut Syaikh Muhammad Sulthan al-Maksumi
al-Khajandi rahimahullah:

14
masyarakat kita dan saling menghargai khazanah fekah yang
telah ditinggalkan oleh ulamak-ulamak silam.
3) Hendaklah para pembaca menyedari bahawa perbahasan
hukum wajib mahupun sunat di dalam buku ini hanyalah
bertujuan ilmiah dan agar dapat dijadikan panduan tentang
adakah tindakan seseorang meninggalkan sesuatu amalan
tersebut dapat menjejaskan keabsahan sesuatu ibadah. Namun
begitu sekiranya sesuatu amalan itu memang sabit datangnya
daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka bagi
Ahlus Sunnah akan sedaya upaya untuk mengerjakannya
walaupun ianya sekadar amalan yang sunat mahupun harus
sahaja.
4) Perbahasan fekah sentiasa akan mendedahkan para pembaca
kepada perbezaan-perbezaan pendapat (ikhtilaf) di antara para
ulamak. Bagi penulis pendedahan tersebut adalah satu sikap
yang baik dan wajar untuk diketengahkan kepada masyarakat
yang semakin dahagakan ilmu. Apatah lagi Qatadah (seorang
imam generasi awal) pernah berkata:


Dari sanalah (sikap fanatik mazhab) munculnya saling
membenci, saling meninggalkan, saling menghasut dan takbur,
hingga urusan umat Islam berantakan dan persatuan menjadi
cerai-berai. Jadilah mereka santapan orang-orang Eropah dan
penindas. Bukankah setiap imam Ahl al-Sunnah rahimahumullah
itu merupakan imam kita dan kita di barisan mereka? Sangat
disesalkan orang-orang fanatik ini! Ya Allah, tunjukilah kami
dan mereka ke jalan yang lurus. - Syaikh Muhammad Sulthan al-
Ma’shumi al-Khajandi, Perlukah Bermazhab (edisi terjemahan,
Penerbit Aras Sarana Widia, Jakarta, 1999), ms. 86.
Penulis menyarankan para pembaca untuk mendapatkan buku
karangan Saudara Hafiz Firdaus bertajuk Pedoman-Pedoman Bermazhab
Dalam Islam (Edisi Baru) terbitan Perniagaan Jahabersa untuk memahami
lebih lanjut tentang perkara ini.

15
Barangsiapa yang tidak mengenal ikhtilaf, maka dia
belum mencium fikih (ilmu Fekah) dengan hidungnya.
9


Pengarang kitab Shahih Fikih Sunnah ketika mengulas ucapan
Qatadah di atas telah berkata:

Disebabkan tidak tahunya seseorang terhadap ikhtilaf
itu boleh menyebabkan seseorang menolak sebahagian
kebenaran. Kebenaran tidak diungguli oleh sebahagian
individu – di antara sekian banyak ulamak-, namun ia
boleh dimiliki oleh sesiapapun. Kerana itu ada sebuah
riwayat daripada ‘Uthman bin Atha’ daripada bapanya,
dia berkata:

Tidak seharusnya seseorang berfatwa kepada manusia
sebelum dia mengetahui ikhtilaf yang terjadi di kalangan
manusia (ulamak), kerana jika dia melakukan hal itu,
boleh terjadi dia menolak ilmu yang sebenarnya lebih
thiqah (terpercaya kebenarannya) daripada ilmu yang dia
yakini.
10

5) Adakalanya ketika berhadapan dengan perkara yang terdapat
perbezaan pendapat di kalangan para ulamak, penulis akan
melakukan tarjih (memilih pendapat yang lebih tepat)
sekiranya telah jelas bagi penulis akan kekukuhan hujahya
berbanding dengan pendapat-pendapat yang lain. Namun begitu
ini tidak bermakna penulis telah memperkecilkan pandangan
para ulamak yang berpegang kepada pendapat yang penulis

9
Dinukil dari buku karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim
bertajuk Shahih Fikih Sunnah (edisi terjemahan terbitan Pustaka Azzam,
Jakarta, 2006) jilid 1, ms. 21.
10
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim bertajuk Shahih Fikih
Sunnah, jilid 1, ms. 21.

16
lihat kurang tepat itu. Hanya sahaja sekiranya terdapat sesuatu
perselisihan pendapat samada dalam perkara yang pokok atau
cabang dalam agama, manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah
adalah merujuk semula kepada al-Qur’an dan al-Sunnah untuk
mendapatkan kepastian tentang pandangan mana yang lebih
benar dan tepat. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa
Ta'ala:

O&¬³Ò^4C 4ׯR~-.-
W-×QN44`-47 W-QN¬ORCÒ¡
-.- W-QN¬ORCÒ¡4Ò
4·Q÷c·O¯- OدÒ+¡4Ò
ØO¯··- ¯¦7¯LR` W ¹T¯··
u®7+^N4O4L·> OT× ¡7¯Ø⌧*
+ÞÒ·1NO·· OÞ¯T³ *.-
´·Q÷c·O¯-4Ò ¹T³ u®7+47
4¹QNLR`u·¬> *.T
R¬¯Q4O^¯-4Ò ØO=E- ¯
ElR¯E·O ⌦O¯OE=
÷T=O^OÒ¡4Ò ⌧CØÒ··> ^T_÷
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada
Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada
"Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) daripada
kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah
(berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah
kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-
Quran) dan (Sunnah) Rasul-Nya - jika kamu benar
beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian
adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula
kesudahannya.
11


Harus juga penulis tekankan di sini bahawa pendapat-pendapat

11
al-Nisaa’ (4) : 59

17
yang telah penulis tarjih bukan bermaksud menjadi keharusan
bagi orang lain untuk mengikuti pendapat penulis tersebut.
Hanya sahaja penulis telah melakukan tarjih tersebut sesuai
dengan kemampuan dan ilmu yang ada pada diri penulis yang
sememangnya tidak bebas dari melakukan kesilapan. Usaha
penulis ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk
melakukan amalan sesuai dengan sunnah Nabi shallallahu
'alaihi wasallam, amalan para al-Salafussoleh dan bebas dari
amalan-amalan bid’ah.

6) Adakalanya perkara-perkara yang dikhilafkan itu masing-
masing memiliki hujah-hujah yang kukuh dan dibangunkan
menurut kaedah-kaedah fekah yang benar. Maka dalam
keadaan sebegini penulis tidak melakukan tarjih tetapi penulis
terbuka kepada pendapat-pendapat tersebut. Bagi para pembaca
bolehlah memilih pendapat mana yang mereka yakini lebih
tepat. Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata:

Adalah wajib ketika terjadi ikhtilaf ulamak, agar
mencari dalil dari al-Qur’an, al-Sunnah, ijmak atau qiyas
berdasarkan pokok-pokok dalil tadi. Apabila dari dalil-
dalil yang ada adalah sama kuat, maka wajib memilih dalil
yang paling mendekati kebenaran menurut al-Qur’an dan
al-Sunnah. Jika langkah tersebut belum menunjukkan
kejelasan, maka wajib untuk bertawaqquf (berhenti
tanpa mentarjih) dan tidak boleh memastikan pada salah
satu pendapat melainkan dengan keyakinan.
12


Buku yang berada di tangan para pembaca ini penulis
berikan judul Beberapa Persoalan Lazim Tentang Wuduk,
Tayamum & Mandi. Berbeza dengan buku-buku penulis sebelum

12
Penulis nukil dari buku karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid
Salim bertajuk Shahih Fikih Sunnah jilid 1, ms. 22-23.

18
ini, buku ini penulis usahakan bersama dengan rakan seperjuangan
dan guru penulis iaitu Saudara Tuan Hassan Tuan Lah, yang
merupakan seorang yang ahli dalam bidang fekah. Beliau
merupakan ahli panel fiqh bagi laman web al-Ahkam.

Semoga buku ini mencapai objektifnya serta mendatangkan
manfaat kepada sesiapa yang membacanya serta dapat menjadikan
kita insan yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah-
sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam segala perkara
terutamanya dalam bab thohaarah. Penghargaan dan terima kasih
kepada guru-guru yang banyak mengajar penulis tentang Manhaj
Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Setinggi-tinggi penghormatan juga
kepada kedua ibu bapa yang dikasihi, seluruh ahli keluarga yang
disayangi, kepada teman seperjuangan di alFikrah dan al-Ahkam,
rakan-rakan di Affin Bank Berhad yang telah sudi untuk berkongsi
ilmu serta bertukar pandangan dengan penulis. Semoga Allah
membalas jasa mereka dengan ganjaran pahala yang lebih baik di
dunia dan akhirat.

Penulis juga ingin merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan kepada Hafiz Firdaus Abdullah, Mohd Khairul
Muhammed, Ummu ‘Izzati, Maryati bte Mat Nasir dan Ainul Yakin
kerana sudi membaca pruf serta membuat sebarang pembetulan
yang perlu terhadap buku ini. Walaubagaimanapun seandainya
terdapat apa-apa kesilapan atau kekurangan dalam buku ini, maka
ia adalah di atas tanggungjawab penulis. Sebarang pembetulan dan
pembaikan dialu-alukan. Ia boleh disampaikan kepada penulis
samada melalui telefon: 016-2640722 atau e-mel:
akob73@yahoo.com. Semoga amalan yang baik dan ilmu yang
berfaedah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.


Abu Iqbal Mohd Yaakub Bin Mohd Yunus
Rabiulakhir 1428 / Mei 2007
Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur

19


PENDAHULUAN BERKENAAN WUDUK

Wuduk diambil dari kata dasar ُ ةَ ء'َ-َ ·'ا al-wadha’ah yang
bermaksud bersih atau indah. Adapun ٍ ءْ·ُ-َ ·'ا al-Wadhu’ adalah air
yang digunakan untuk berwuduk. Definisi wuduk menurut istilah
hukum Islam adalah penggunaan air yang menyucikan kepada
empat anggota tubuh yang sudah ditentukan dengan cara-cara yang
sudah ditetapkan syari’at untuk menghilangkan sesuatu yang
menghalangi sahnya solat.

Wuduk ini telah disyari’atkan berdasarkan al-Qur’an dan
al-Sunnah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³
¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷-R·-4OE☺^¯-
W-Q÷·=O^`-4Ò
¯ª7¯´cÒ+7NOT
¯ª¬:ÞUN·¯OÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷×u-4:u¬·¯^¯- ¯ ¹T³4Ò
¯ª+-L7 4:NLN·
W-ÒNOO¹-C·· ¯ ¹T³4Ò

20
ª+-47 -ØEQ¯OO· uÒÒ¡
¯OÞ>4N O⌧¼Ec uÒÒ¡ 47.~ET
س4ÞÒ¡ ª7¯4R)` =TR)`
´OØ*.4¯^¯- uÒÒ¡
Ne+-¯OE☺·¯
47.=OR)4¯- ¯ªÞU··
W-Ò÷³´¹Ò` ☯7.4`
W-Q÷☺O☺4O4·· -4³OR¬=
4:Ø´1·C W-Q÷·=O^`··
¯ª¬:R-QN·+QT
ª7¯CR³uCÒ¡4Ò +Ou4R)` ¯ 4`
÷³CØONC +.- ºE¬^×41R¯
ª¬:^OÞU4× ^TR)` ´¤4O⌧O
T´¯·¯4Ò ÷³CØONC
¯ª74OT-¹·CN1R¯
·ªR-N1R¯4Ò +O4-E☺u¬R^
¯ª7¯^OÞU4× ¯ª¬:^UE¬·¯
¬HÒNO7¯^=Þ ^R÷
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua
belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah
sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah
kaki kamu meliputi buku lali; dan jika kamu junub
(berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib;
dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam
perjalanan, atau salah seorang daripada kamu datang
dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan,
sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan
mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan
tanah, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah
tangan kamu dengan tanah itu. Allah tidak mahu
menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan
(kepayahan), tetapi Dia berkehendak membersihkan

21
(mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan
nikmat-Nya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.
13


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ْ-َی َ ` '´-َ ·َ-َی ´-َ= َ ثَ -ْ=َ أ اَ ذِ إ ْ»ُآِ -َ=َ أ َ ةَ `َ- ُª´''ا ُ .َ- َ .
Allah tidak menerima solat salah seorang di antara
kalian yang berhadas hingga dia berwuduk.
14


Daripada Abu Sa’id radhiallahu 'anh berkata, Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

'َ+ُ'-ِ'ْ=َﺕَ و ُ ·-ِ-ْ´´-'ا 'َ+ُ-یِ ·ْ=َﺕَ و ُ ر·ُ+´='ا ِ ةَ `´-'ا ُ ح'َ-ْ-ِﻡ
ُ »-ِ'ْ-´-'ا .
Kunci solat adalah bersuci (wuduk) dan permulaan
pengharamannya (melakukan perbuatan-perbuatan
selain dari yang disyari’atkan dalam solat) adalah
takbiratul ihram serta penghalalannya adalah salam.
1513
Al-Maaidah (5) : 6
14
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 225.
15
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 3.

22
23
APAKAH KEUTAMAAN BERWUDUK?

Ibadah wuduk memiliki kedudukan yang tersendiri di sisi
Allah 'Azza wa Jalla. Ianya merupakan kunci permulaan bagi satu
ibadah yang paling mulia di dalam Islam iaitu solat. Sewajarnya
sebelum seseorang mendirikan solat, hendaklah jiwanya
dikosongkan dari memikirkan apa jua perkara berkaitan dengan
kehidupan seharian yang telah dan bakal dilaluinya. Wuduk di sini
dapat berperanan untuk menenangkan jiwa seseorang agar dapat
membantunya untuk menumpukan sepenuh perhatian terhadap
ibadah solat. Air yang dipergunakan untuk berwuduk bukan
sekadar akan menyegarkan tubuh badan seseorang tetapi ianya juga
dapat mengembalikan tenaganya sehingga membolehkannya
melakukan ibadah solat sesempurna mungkin. Wuduk juga dapat
membersihkan anggota-anggota badan yang sentiasa terdedah

24
kerana tidak ditutupi pakaian. Lazimnya sebelum seseorang itu
bertemu dengan orang-orang kenamaan, tentu dia akan
membersihkan dirinya agar nampak segar dan bertenaga. Solat pada
hakikatnya merupakan satu ibadah di mana seseorang sedang
bermunajat
16
kepada Allah 'Azza wa Jalla secara langsung. Oleh
itu adalah lebih wajar bagi seseorang itu untuk membersihkan
anggota badannya melalui wuduk sebelum bertemu dengan Allah
'Azza wa Jalla ketika bersolat. Di sini kita dapat melihat bahawa
ibadah wuduk ini mempunyai peranan yang positif bukan sahaja
dari segi spiritual malah juga dari segi fizikal.

Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah
menyatakan
17
bahawa sunnah Rasulullah datang dengan
membawa ajaran menghindari kekotoran fizik dan
membersihkan tubuh darinya. Sebagaimana dia juga
datang dengan membawa ajaran menghindari kekotoran
rohani dan membersihkannya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

'ً`َ `َ` ْ·ِ`ْ-َ-ْ-َ-ْ'َ· َ '´-َ ·َ-َ· ِªِﻡ'َ-َﻡ ْ.ِﻡ ْ»ُآُ -َ=َ أ ُ -اَ رُ أ َ=َ-ْ-َ-ْﺱا اَ ذِ إ
ِªِﻡ·ُ-ْ-َ= َ'َ= ُ --ِ-َی َ ن'َ=ْ-´-'ا ´ نِ 'َ· .
Ketika salah seorang daripada kalian bangun dari
tidur maka hendaklah menghirup air ke hidung dan
mengeluarkannya kembali sebanyak tiga kali.
Sesungguhnya syaitan bermalam di batang

16
Mendampingi, mendekati dan bergaul dengan Allah Subhanahu
wa Ta'ala menerusi amal ibadah.
17
Penulis nukil dari kitab Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-
Bassam, Syarah Bulughul Maram, (edisi terjemahan oleh Thahirin
Suparta, M. Faisal dan Adlis Aldizar, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006) jilid
1, ms. 206-207.

25
hidungnya.
18


Baginda shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda:

ِ ء'َ-ِ `ا ¸ِ· ُ -َ -َی ْ.ِ-ْ·َی َ `َ· ِªِﻡْ·َ- ْ.ِﻡ ْ»ُآُ -َ=َ أ َ=َ-ْ-َ-ْﺱا اَ ذِ إ
ِ رْ-َی َ ` ُª´-ِ 'َ· 'ً`َ `َ` 'َ+َ'ِ-ْ·َی ´-َ= ُ -ُ -َی ْ-َﺕ'َ- َ .ْیَ أ ي .
Ketika salah seorang daripada kalian bangun dari
tidur malamnya maka janganlah dia memasukkan
tangannya ke tempat air sehingga dia membasuhnya
sebanyak tiga kali. Sesungguhnya seseorang itu tidak
tahu di mana tangannya semalam.
19

Seterusnya mari kita lihat beberapa kelebihan ibadah
wuduk ini sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam:

1) Anggota-anggota wuduk bercahaya.

Ternyata bagi mereka yang sentiasa berwuduk sesuai dengan
sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka anggota-
anggota wuduk tersebut akan bercahaya di hari akhirat nanti.
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ِ ر'َ`' ْ.ِﻡ َ .-ِ'´=َ=ُﻡ ا´ ·ُ= ِªَﻡ'َ-ِ-ْ'ا َ مْ·َی َ نْ·َ=ْ-ُی ¸ِ-´ﻡُ أ ´ نِ إ
ِ ء·ُ-ُ ·ْ'ا .
Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat
dengan cahaya di wajah, tangan dan kaki kerana bekas

18
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab Bada
al-Khalik, no: 3295.
19
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 278.

26
wuduk.
20


Melalui cahaya di anggota-anggota wuduk tersebut Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam akan dapat mengenali umatnya.
Apabila para sahabat radhiallahu 'anhum bertanya kepada
baginda bagaimana kelak baginda dapat mengenali umatnya
yang belum pernah diketemui setelah wafatnya baginda,
baginda menjawab:

" َ رَ أ ْيَ ·ْ+َ= َ .ْ-َ- ٌªَ'´=َ=ُﻡ ´ ·ُ= ٌ.ْ-َ= ُªَ' ً `ُﺝَ ر ´ نَ أ ْ·َ' َ -ْیَ أ
؟ُªَ'ْ-َ= ُ فِ ·ْ·َی َ `َ أ ٍ »ْ+ُ- ٍ »ْهُ د ٍ .ْ-َ= "
Tahukah kamu seandainya seseorang mempunyai kuda
yang belang putih di kening dan kakinya yang berada di
antara kuda-kuda yang hitam kelam, bukankah dia dapat
mengenali kudanya?
ا·ُ''َ· " : ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی َ'َ- ".
Para sahabat menjawab: “Tentu wahai Rasulullah!”
َ ل'َ· " : 'َ-َ أَ و ِ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ْ.ِﻡ َ .-ِ'´=َ=ُﻡ ا´ ·ُ= َ ن·ُﺕْ'َی ْ»ُ+´-ِ 'َ·
ٌل'َﺝِ ر ´ نَ داَ -ُ-َ' َ `َ أ ِ ضْ·َ=ْ'ا َ'َ= ْ»ُ+ُ=َ ·َ· ¸ِ-ْ·َ= ْ.َ= ".
Baginda shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Maka
sesungguhnya mereka (umat Nabi Muhammad
shallallahu 'alaihi wasallam) akan datang kepada ku
dalam keadaan putih bercahaya di kening dan kakinya
kerana cahaya wuduk dan aku menanti mereka di sebuah
telaga.
21


20
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 136.
21
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 249.

27

2) Dapat menghapuskan dosa-dosa lalu

Ibadah wuduk dapat menghilangkan dosa-dosa kita di masa
lampau selagi mana ia tidak termasuk di dalam kategori dosa-
dosa besar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ْ-َ·ْ'ا َ '´-َ ·َﺕ اَ ذِ إ 'َی'َ=َ=ْ'ا ْ-َﺝَ ·َ= َ .َ-ْ-َ-َ-َ· ُ .ِﻡْ·ُ-ْ'ا ُ -
َ .َ-َ= اَ ذِ 'َ· ِªِ-ْ-َ أ ْ.ِﻡ 'َی'َ=َ=ْ'ا ْ-َﺝَ ·َ= َ ·َ`ْ-َ-ْﺱا اَ ذِ 'َ· ِª-ِ· ْ.ِﻡ
ْ.ِﻡ َ جُ ·ْ=َﺕ ´-َ= ِªِ+ْﺝَ و ْ.ِﻡ 'َی'َ=َ=ْ'ا ِ -ْﺝَ ·َ= ُªَ+ْﺝَ و
ِªْ-َ-ْ-َ= ِ ر'َ-ْ-َ أ ِ -ْ=َﺕ . ْ-َﺝَ ·َ= ِªْیَ -َی َ .َ-َ= اَ ذِ 'َ· ْ.ِﻡ 'َی'َ=َ=ْ'ا
ِªِﺱْأَ ·ِ- َ -َ-َﻡ اَ ذِ 'َ· ِªْیَ -َی ِ ر'َ-ْ=َ أ ِ -ْ=َﺕ ْ.ِﻡ َ جُ ·ْ=َﺕ ´-َ= ِªْیَ -َی
ِªْ-َ-ُ ذُ أ ْ.ِﻡ َ جُ ·ْ=َﺕ ´-َ= ِªِﺱْأَ ر ْ.ِﻡ 'َی'َ=َ=ْ'ا ْ-َﺝَ ·َ= . اَ ذِ 'َ·
َ جُ ·ْ=َﺕ ´-َ= ِªْ-َ'ْﺝِ ر ْ.ِﻡ 'َی'َ=َ=ْ'ا ْ-َﺝَ ·َ= ِªْ-َ'ْﺝِ ر َ .َ-َ=
ْ=َﺕ ْ.ِﻡ ِ -ِ=ْ-َ-ْ'ا َ'ِ إ ُªُ-ْ-َﻡ َ ن'َآ ´ »ُ` ِªْ-َ'ْﺝِ ر ِر'َ-ْ=َ أ ِ -
ًªَ'ِ·'َ- ُªُﺕَ `َ-َ و .
Bila seorang hamba berwuduk lalu berkumur-kumur,
keluarlah dosa-dosa dari mulutnya; jika dia
membersihkan hidung, dosa-dosa akan keluar pula dari
hidungnya; begitu juga tatkala dia membasuh muka,
dosa-dosa akan keluar dari mukanya sampai dari bawah
pinggir kelopak matanya. Jika dia membasuh kedua
tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai dari
bawah kukunya, demikian pula halnya bila dia menyapu
kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala bahkan
dari kedua telinganya. Begitupun tatkala dia membasuh
kedua kaki, keluarlah pula dosa-dosa tersebut dari
dalamnya, sampai bawah kuku-kuku jari kakinya.
Kemudian tinggallah perjalanannya ke masjid dan

28
solatnya menjadi pahala yang bersih baginya.
22


3) Dapat meningkatkan darjat seseorang

Ibadah wuduk bukan sekadar dapat menghapuskan dosa-dosa
seseorang, bahkan ianya dapat meninggikan darjat seseorang di
sisi Allah 'Azza wa Jalla.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

" َ أ ِªِ- ُ ·َ·ْ·َیَ و 'َی'َ=َ=ْ'ا ِªِ- ُª´''ا ·ُ=ْ-َی 'َﻡ َ'َ= ْ»ُ´´'ُ دَ أ َ `
؟ِ ت'َﺝَ ر´ -'ا "
Mahukah saya tunjukkan kepadamu perkara-perkara
yang mana dengannya Allah menghapuskan dosa-
dosamu serta mengangkatkan darjatmu?
ا·ُ''َ· " : ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی َ'َ- "
Mereka (yakni para sahabat radhiallahu 'anhum)
berkata: Mahu Ya Rasulullah,”
َ ل'َ· " : َ'ِ إ 'َ=ُ=ْ'ا ُ ةَ ·ْ`َآَ و ِ -ِ ر'َ´َ-ْ'ا َ'َ= ِ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ُ غ'َ-ْﺱِ إ
ِ ةَ `´-'ا َ -ْ·َ- ِ ةَ `´-'ا ُ ر'َ=ِ-ْ-اَ و ِ -ِﺝ'َ-َ-ْ'ا ".
Menyempurnakan wuduk ketika menghadapi segala
kesusahan, dan sering melangkah mengunjungi masjid,
serta menunggu solat demi solat.
23


4) Dapat ganjaran syurga

22
Hadis riwayat Imam al-Nasa’i di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 102.
23
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 251.

29

Bagi mereka yang menyempurnakan wuduk lalu mengerjakan
solat sunat wuduk sebanyak dua rakaat maka akan diberi
ganjaran syurga.

َ ·ْیَ ·ُه ¸ِ-َ أ ْ.َ= ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ ُªْ-َ= ُª´''ا َ ¸ِ-َ ر َ ة
ِ ·ْ=َ-ْ'ا ِ ةَ `َ- َ -ْ-ِ= ٍ لَ `ِ-ِ' َ ل'َ· َ »´'َﺱَ و " : ¸ِ-ْ` -َ= ُ لَ `ِ- 'َی
َ =ْ-َ'ْ·َ- ´ فَ د ُ -ْ·ِ-َﺱ ¸-ِ 'َ· ِ مَ `ْﺱِ `ا ¸ِ· ُªَ-ْ'ِ-َ= ٍ .َ-َ= َﺝْرَ 'ِ-
ِª´-َ=ْ'ا ¸ِ· ´ يَ -َی َ .ْ-َ- .
Daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anh daripada
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda
kepada Bilal ketika hendak solat Subuh: “Wahai Bilal,
katakanlah kepada ku, amalan apakah yang telah engkau
lakukan dalam Islam yang paling engkau harapkan?
Sesungguhnya aku mendengar bunyi terompahmu di
hadapanku di dalam syurga?”
َ ل'َ· " : ْ·´+َ=َﺕَ أ ْ»َ' ¸-َ أ يِ -ْ-ِ= َﺝْرَ أ ً `َ-َ= ُ -ْ'ِ-َ= 'َﻡ
ِ ر·ُ+´='ا َ =ِ'َ -ِ- ُ -ْ-´'َ- ´ `ِ إ ٍ ر'َ+َ- ْوَ أ ٍ .ْ-َ' ِªَ='َﺱ ¸ِ· اً ر·ُ+َ=
َ ¸'َ-ُ أ ْنَ أ ¸ِ' َ -ِ-ُآ 'َﻡ ".
Bilal menjawab: “Aku tidak melakukan sesuatu amalan
yang paling aku harapkan, hanya sahaja setiap kali aku
bersuci [berwuduk], samada pada waktu malam ataupun
siang hari, aku sering mengerjakan solat setelah
berwuduk.”
24


5) Bersuci adalah sebahagian dari iman

Berwuduk adalah termasuk dalam bab bersuci [al-Thohaarah]

24
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Jama’ah, no: 1149.

30
dan bersuci itu adalah sebahagian dari iman sebagaimana sabda
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

ِ ن'َ-یِ `ا ُ ·ْ=َ- ُ ر·ُ+´='ا .
Bersuci itu adalah separuh dari keimanan.
25


Demikianlah beberapa keutamaan ibadah wuduk yang
sempat penulis perturunkan untuk manfaat para pembaca semua.
Namun begitu keutamaan-keutamaan di atas hanya akan dapat kita
kecapi apabila kita memperbaguskan atau menyempurnakan ibadah
wuduk tersebut. Hal ini dapat kita perhatikan melalui banyak hadis
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang menekankan perkara
tersebut dengan lafaz baginda “Barangsiapa yang berwuduk lalu
dia menyempurnakan wuduknya”. Mari kita lihat beberapa contoh
hadis-hadis tersebut:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ِ -ِ -َ-َﺝ ْ.ِﻡ ُ -'َی'َ=َ= ْ-َﺝَ ·َ= َ ء·ُ-ُ ·ْ'ا َ .َ-ْ=َ 'َ· َ '´-َ ·َﺕ ْ.َﻡ
ِ -ِ ر'َ-ْ=َ أ ِ -ْ=َﺕ ْ.ِﻡ َ جُ ·ْ=َﺕ ´-َ= .
Barangsiapa yang berwuduk, kemudian dia
menyempurnakan wuduknya, maka keluarlah dosa-
dosanya dari jasadnya hingga keluar dari kuku-
kukunya.
26


َﻡ ُ .ِ-ْ-ُی ِ .ْ-َ-َ·ْآَ ر ´'َ- ´ »ُ` َ ء·ُ-ُ ·ْ'ا َ .َ-ْ=َ 'َ· َ '´-َ ·َﺕ ْ.
ُª´-َ=ْ'ا ُªَ' ْ-َ-َﺝَ و ِªِ+ْﺝَ وَ و ِªِ-ْ'َ-ِ- 'َ-ِ+ْ-َ'َ= .

25
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 223.
26
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 245.

31
Barangsiapa yang berwuduk dan dia menyempurnakan
wuduknya, kemudian dia solat dua rakaat dan dia
lakukan kedua rakaat itu dengan sepenuh hati dan
wajahnya, maka wajib baginya masuk ke syurga.
27


Ternyata kesempurnaan wuduk hanya akan dapat dicapai
sekiranya seseorang itu mencontohi sifat wuduk Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam yang merupakan contoh ikutan atau
teladan yang paling sempurna. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

³·³-¯ 4¹~⌧ ¯ª7¯·¯ OT×
´·Q÷c4O *.- NE4Q¯c+¡
¬O4L=O⌧O TE☺Rm¯ 4¹~⌧
W-QN·¯O4C -.-
4¯¯Q4O^¯-4Ò 4O=E-
4O⌧·O4Ò -.- -☯OORV⌧
^=¯÷
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri
Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang
yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan
(balasan baik) hari akhirat, serta dia pula menyebut dan
mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan
senang).
28


Oleh itu penulis berpendapat perlu untuk memperjelaskan
beberapa persoalan berkaitan dengan ibadah wuduk ini bersesuaian
dengan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang sabit agar
ianya mendatangkan manfaat kepada kita semua di dunia dan juga
di akhirat.


27
Hadis riwayat Imam al-Nasa’i di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 151.
28
al-Ahzaab (33) :21

32
33

HAL-HAL BERKAITAN WUDUK SECARA RINGKAS

Penulis tidak bercadang untuk membahaskan setiap perkara
berkaitan wuduk secara mendalam kerana telah terdapat banyak
kitab fekah yang telah membicarakannya dijual di pasaran. Buku ini
hanya akan menumpukan beberapa perkara berkaitan wuduk yang
sering menjadi tanda-tanya di kalangan masyarakat di Malaysia dan
juga beberapa sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
berkaitan wuduk yang jarang-jarang diamalkan. Namun begitu
penulis akan mengetengahkan juga hukum-hakam berkaitan dengan
wuduk di dalam bab ini dengan seringkas mungkin.


Rukun-Rukun Wuduk

Ibadah wuduk mempunyai rukun-rukun yang mana
sekiranya ianya tidak dilakukan akan menyebabkan wuduk
seseorang itu tidak sah iaitu:

34

1) Membasuh muka dengan mengalirkan air dari puncak dahi di
anak rambut sehingga ke dagu dan dari pinggir telinga kiri
hingga ke pinggir telinga kanan
2) Membasuh kedua tangan sampai ke siku.
3) Mengusap seluruh kepala dengan air.
4) Membasuh kedua kaki sehingga ke paras mata kaki atau buku
lali.

Terdapat juga beberapa perkara yang dianggap rukun tetapi
masih diperselisihkan di kalangan para ulamak:

1) Niat di dalam hati dan dimulai dengan membaca ِ -ا ِ »ْ-ِ-.
2) Berkumur-kumur dan membersihkan hidung dengan air
(istinsyaq & istintsar).

* Penulis akan membentangkan kesemua perkara di atas berserta
dengan dalil dalam bab “Bagaimanakah Tatacara Wuduk
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?”.


Perkara Yang Digalakkan Semasa Berwuduk

Perkara yang disunatkan ketika berwuduk bersesuaian
dengan tatacara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu
'alaihi wasallam ialah:

1) Menggosok gigi (bersiwak).
2) Membasuh tapak tangan hingga ke pergelangan tangan.
3) Menyilang-nyilangi janggut
4) Membasuh kedua cuping telinga.
5) Menyela jemari tangan dan jemari kaki.
6) Tayamun iaitu mendahulukan basuhan anggota yang sebelah
kanan.
7) Muwalat iaitu berturut-turut membasuh anggota demi anggota.

35
8) Meratakan air ke anggota wuduk dengan melebihi sedikit dari
paras yang disyari’atkan. Contohnya apabila membasuh tangan
dilebihkan sedikit melepasi paras siku dan apabila membasuh
kaki dengan melepasi di atas buku lali.
9) Membasuh anggota wuduk sebanyak tiga (3) kali dan dilarang
lebih dari bilangan tersebut.
10) Tertib atau berurutan.
11) Tidak boros menggunakan air.
12) Membaca doa sesudah berwuduk.
13) Menunaikan solat sunat dua rakaat setelah berwuduk

* Penulis akan membentangkan kesemua perkara di atas berserta
dengan dalil dalam bab “Bagaimanakah Tatacara Wuduk
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?”.Perkara Yang Membatalkan Wuduk

1) Apa juga yang keluar dari salah satu dari kedua jalan (qubul
dan dubur). Termasuk yang disebutkan di bawah ini:

a) Buang air kecil (kencing).
b) Buang air besar (berak).

Dalil untuk kedua perkara di atas adalah keumuman lafaz
...atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat
buang air… dalam surah al-Maaidah ayat ke 6:

O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³
¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³

36
÷-R·-4OE☺^¯-
W-Q÷·=O^`-4Ò
¯ª7¯´cÒ+7NOT
¯ª¬:ÞUN·¯OÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷×u-4:u¬·¯^¯- ¯ ¹T³4Ò
¯ª+-L7 4:NLN·
W-ÒNOO¹-C·· ¯ ¹T³4Ò
ª+-47 -ØEQ¯OO· uÒÒ¡
¯OÞ>4N O⌧¼Ec uÒÒ¡ 47.~ET
س4ÞÒ¡ ª7¯4R)` =TR)`
´OØ*.4¯^¯- uÒÒ¡
Ne+-¯OE☺·¯
47.=OR)4¯- ¯ªÞU··
W-Ò÷³´¹Ò` ☯7.4`
W-Q÷☺O☺4O4·· -4³OR¬=
4:Ø´1·C W-Q÷·=O^`··
¯ª¬:R-QN·+QT
ª7¯CR³uCÒ¡4Ò +Ou4R)` ¯ 4`
÷³CØONC +.- ºE¬^×41R¯
ª¬:^OÞU4× ^TR)` ´¤4O⌧O
T´¯·¯4Ò ÷³CØONC
¯ª74OT-¹·CN1R¯
·ªR-N1R¯4Ò +O4-E☺u¬R^
¯ª7¯^OÞU4× ¯ª¬:^UE¬·¯
¬HÒNO7¯^=Þ ^R÷
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua
belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah
sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah
kaki kamu meliputi buku lali; dan jika kamu junub
(berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib;
dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam
perjalanan, atau salah seorang daripada kamu datang

37
dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan,
sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan
mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan
tanah, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah
tangan kamu dengan tanah itu. Allah tidak mahu
menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan
(kepayahan), tetapi Dia berkehendak membersihkan
(mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan
nikmat-Nya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.
29


c) Buang angin (kentut)

Daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anh, dia berkata
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

'´-َ ·َ-َی ´-َ= َ ثَ -ْ=َ أ ْ.َﻡ ُ ةَ `َ- ُ .َ-ْ-ُﺕ َ ` َ .
Allah tidak akan menerima solat seseorang apabila dia
berhadas sehingga dia kembali wuduk.

ْ.ِﻡ ٌ.ُﺝَ ر َ ل'َ· ؟َ ةَ ·ْیَ ·ُه 'َ-َ أ 'َی ُ ثَ -َ=ْ'ا 'َﻡ َ تْ·َﻡَ ·ْ-َ=
Seorang lelaki dari Hadramaut bertanya: Apakah yang
dimaksudkan dengan hadas wahai Abu Hurairah?
َ ل'َ· : ٌطاَ ·ُ- ْوَ أ ٌء'َ-ُ·
Jawabnya: Angin (kentut) yang mendesis mahupun yang
keluar dengan suara yang deras.
30


2) Keluar mani iaitu air putih pekat yang terpancut selepas
terangsang.

29
Al-Maaidah (5) : 6
30
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, No: 135.

38

Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh berkata:

Mani, wadi dan mazi, adapun mani maka wajib mandi,
sedangkan wadi dan mazi, maka cucilah kemaluanmu -
atau kemaluan-kemaluanmu- dan berwuduklah seperti
wuduk untuk solat.
31


3) Keluar mazi iaitu air jernih pekat yang keluar semasa
terangsang.

Ali bin Abu Talib radhiallahu 'anh berkata:

Aku adalah lelaki yang paling banyak keluar air mazi
lalu aku perintahkan seorang lelaki bertanya kepada
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggunakan nama
anak perempuannya (Fathimah). Lalu dia bertanya
kepada baginda lantas beginda menjawab:

َ كَ ·َآَ ذ ْ.ِ-ْ=اَ و ْ'´-َ ·َﺕ
Berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu.
32


4) Keluar wadi iaitu air kekuningan cair yang keluar selepas
membuang air kecil tanpa terangsang disebabkan kepenatan.

Hukum air wadi adalah sama seperti mazi, wajib dibasuh
kemaluannya lalu berwuduk. Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh
berkata:

31
Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam Sunannya dan menurut
Syaikh Kamal as-Sayyid Salim sanadnya sahih. Penulis nukil dari Shahih
Fikih Sunnah, jilid 1, ms. 196.
32
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusl, No: 269.

39

Mani, wadi dan mazi, adapun mani maka wajib mandi,
sedangkan wadi dan mazi, maka cucilah kemaluanmu -
atau kemaluan-kemaluanmu- dan berwuduklah seperti
wuduk untuk solat.
33


5) Tidur nyenyak. (Akan dibahaskan secara berasingan)

Berdasarkan hadis Shofwan bin Ghassal radhiallahu 'anh dia
berkata:

'´-ُآ اَ ذِ إ 'َ-ُ ·ُﻡْ'َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ ن'َآ
ْ.ِﻡ ´ `ِ إ ´ .ِ+-ِ''َ-َ'َ و ٍ م'´یَ أ َªَ`َ `َ` 'َ-َ·'َ-ِ= َ عِ ·ْ-َ- َ ` ْنَ أ اً ·َ-َﺱ
ٍ مْ·َ-َ و ٍ لْ·َ-َ و ٍ=ِﺉ'َ= ْ.ِﻡ ْ.ِ´َ'َ و ٍªَ-'َ-َﺝ .
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan
apabila sedang berada dalam perjalanan supaya kami
tidak membuka sepatu selama tiga hari hingga malam
kecuali bila berjunub, tetapi agar membukanya apabila
membuang air besar atau kecil dan jika tidur.
34


6) Hilang akal kerana gila, pengsan, pitam, mabuk samada
disebabkan arak atau ubat.

Daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah radhiallahu 'anh,
dia berkata:

ِ ضَ ·َﻡ ْ.َ= ¸ِ--ِ` -َ=ُﺕ َ `َ أ ُ -ْ'ُ-َ· َªَ-ِﺉ'َ= َ'َ= ُ -ْ'َ=َ د

33
Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam Sunannya dan menurut
Syaikh Kamal as-Sayyid Salim sanadnya Shahih. Penulis nukil dari
Shahih Fikih Sunnah, jilid 1, 196.
34
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 89.

40
َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر . ْ-َ''َ· : َ'َ- ! َ .ُ-َ`
َ ل'َ-َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا : 'َ-ْ'ُ· ؟ُ س'´-'ا ´'َ-َ أ :
َ =َ-وُ ·ِ=َ-ْ-َی ْ»ُه َ ` . َ ل'َ· : َ- ِ -َ-ْ=ِ-ْ'ا ¸ِ· ً ء'َﻡ ¸ِ' ا·ُ· .
ْ-َ''َ· : َ ق'َ·َ أ ´ »ُ` ِªْ-َ'َ= َ ¸ِ-ْ=ُ 'َ· َ ء·ُ-َ-ِ' َ -َهَ -َ· َ .َ-َ-ْ='َ· 'َ-ْ'َ·َ-َ· .
َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- َ ل'َ-َ· : 'َ-ْ'ُ· ؟ُ س'´-'ا ´'َ-َ أ : ْ»ُه َ `
ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی َ =َ-وُ ·ِ=َ-ْ-َی . َ ل'َ· : َﻡ ¸ِ' ا·ُ·َ- ¸ِ· ً ء'
ِ -َ-ْ=ِ-ْ'ا . ْ-َ''َ· : َ ¸ِ-ْ=ُ 'َ· َ ء·ُ-َ-ِ' َ -َهَ ذ ´ »ُ` َ .َ-َ-ْ='َ· َ -َ·َ-َ·
َ ق'َ·َ أ ´ »ُ` ِªْ-َ'َ= .
َ ل'َ-َ· : 'َ-ْ'ُ· ؟ُ س'´-'ا ´'َ-َ أ : َ ل·ُﺱَ ر 'َی َ =َ-وُ ·ِ=َ-ْ-َی ْ»ُه َ `
ِª´''ا . َ ل'َ-َ· : َ .َ-َ-ْ='َ· َ -َ·َ-َ· ِ -َ-ْ=ِ-ْ'ا ¸ِ· ً ء'َﻡ ¸ِ' ا·ُ·َ-
َ ق'َ·َ أ ´ »ُ` ِªْ-َ'َ= َ ¸ِ-ْ=ُ 'َ· َ ء·ُ-َ-ِ' َ -َهَ ذ ´»ُ` .
"Saya pernah masuk ke rumah Aisyah dan bertanya
kepadanya: Bolehkah kamu ceritakan kepadaku tentang
sakit yang dideritai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam? Aisyah menjawab: Tentu! Ketika sakitnya
semakin berat, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bertanya: Apakah orang ramai sudah mengerjakan solat?
Kami menjawab: Belum. Mereka sedang menunggu
engkau. Lantas baginda berkata: Letakkan air ke dalam
bekas. Lalu kami lakukan perintah baginda itu. Baginda
mandi seterusnya cuba bangun untuk menunaikan solat
berjemaah lalu pengsan.

Kemudian baginda sedar lantas bertanya: Adakah orang
ramai sudah solat? Kami menjawab: Belum. Mereka
sedang menunggu engkau wahai Rasulullah. Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Letakkan air ke
dalam bekas. Aisyah berkata lagi: Baginda duduk dan
mandi, kemudian cuba bangun untuk menunaikan solat

41
berjemaah lalu pengsan.

Kemudian baginda sedar lantas bertanya: Adakah orang
ramai sudah solat? Kami menjawab: Belum. Mereka
sedang menunggu engkau wahai Rasulullah. Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Letakkan air ke
dalam bekas lalu baginda duduk dan mandi, kemudian
cuba bangun untuk menunaikan solat berjemaah lalu
pengsan.
35


7) Menyentuh kemaluan tanpa berlapik jika disertai syahwat.
(Akan dibahaskan secara berasingan)

Busrah binti Shofwan radhiallahu 'anha mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
ْ'´-َ ·َ-َ-ْ'َ· ُ -َ ·َآَ ذ ´ .َﻡ ْ.َﻡ .
Sesiapa yang menyentuh zakarnya maka berwuduklah
dia.
36

8) Makan daging unta. (Akan dibahaskan secara berasingan)

Daripada Jabir bin Samurah bahawa seseorang bertanya
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:
؟ِ »َ-َ·ْ'ا ِ م·ُ=ُ' ْ.ِﻡ ُ '´-َ ·َﺕَ أَ أ
Apakah kita harus berwuduk kerana makan daging
kambing?
َ ل'َ· : ْ'´-َ ·َﺕ َ `َ· َ -ْ-ِ- ْنِ إَ و ْ'´-َ ·َ-َ· َ -ْ-ِ- ْنِ إ .

35
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Azan, no: 687.
36
Hadis riwayat Imam Abu Dawud, di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, No: 154.

42
Baginda menjawab: Jika kamu mahu berwuduklah, dan
jika kamu mahu, kau tidak perlu berwuduk.
َ ل'َ· : ؟ِ .ِ-ِ `ا ِ م·ُ=ُ' ْ.ِﻡ ُ '´-َ ·َﺕَ أ
Orang tersebut bertanya lagi: Apakah kami harus
berwuduk kerana makan daging unta?
َ ل'َ· : ْ»َ·َ- . ِ .ِ-ِ `ا ِ م·ُ=ُ' ْ.ِﻡ ْ'´-َ ·َ-َ· .
Baginda menjawab: Ya, berwuduklah kerana memakan
daging unta.
37


9) Menyentuh wanita dengan tujuan berseronok-seronok atau
merasai keghairahan ketika bersentuhan hingga merangsang
syahwatnya dan mengeluarkan air mani atau mazi. (Akan
dibahaskan secara berasingan)
Perkara yang tidak membatalkan wuduk

Terdapat beberapa perkara yang tidak membatalkan wuduk
tetapi dianggap oleh sesetengah pihak sebagai membatalkan,
antaranya seperti berikut:

1) Menyentuh perempuan tanpa beralas. (Akan dibahaskan secara
berasingan)
2) Keluar darah dari jalan yang bukan kebiasaannya, seperti
terluka kerana berbekam, hidung berdarah, kudis berdarah atau
terkena sesuatu yang tajam semasa bersolat seperti panah, paku
dan sebagainya. (Akan dibahaskan secara berasingan)

37
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Haidh, no: 360.

43
3) Muntah. (Akan dibahaskan secara berasingan)
4) Orang yang berwuduk tetapi ragu-ragu samada ia sudah batal
atau belum.

Bagi seseorang yang telah berwuduk lalu dia was-was samada
dia telah berhadas (terbatal wuduknya) maka dia tetap berada
dalam keadaan asalnya iaitu suci dari hadas (tidak batal
wuduknya). Sekiranya keraguan itu timbul ketika sedang
bersolat maka hendaklah dia tetap meneruskan solatnya
sehinggalah dia benar-benar yakin bahawa wuduknya telah
batal.

Daripada ‘Abdullah bin Zaid bahawasanya dia mengadu
tentang seorang lelaki yang merasakan sesuatu (terkentut)
dalam solat. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
َ -ِ=َی ْوَ أ 'ًﺕْ·َ- َ ·َ-ْ-َی ´-َ= ْفِ ·َ-ْ-َی َ ` ْوَأ ْ.ِ-َ-ْ-َی َ `
'ً=یِ ر .
Janganlah dia berpaling ( menghentikan solatnya)
sehingga dia mendengar bunyi atau mencium bau.
38

5) Ketawa terbahak-bahak sewaktu solat.

Telah sepakat para ulamak bahawa tertawa dalam apa jua
keadaan pun di luar solat tidak membatalkan wuduk. Namun
mereka berbeza pendapat tentang ketawa dengan terbahak-
bahak ketika bersolat. Namun yang lebih tepat ianya
membatalkan solat tetapi tidak membatalkan wuduk. Dalil yang
sabit tentang hal ini adalah hadis daripada Jabir bin ‘Abdillah
radhiallahu 'anh secara mauquf bahawa dia ditanya tentang
seseorang yang tertawa dalam solat lalu dia berkata:


38
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 137.

44
Hendaklah dia mengulangi solat dan tidak mengulangi
wuduk.
39


Inilah juga pendapat bagi mazhab Syafi’i, Maliki, Ahmad,
Ishak dan Abu Tsaur.

6) Menyentuh kemaluan tanpa syahwat. (Akan dibahaskan secara
berasingan)

Daripada Thalqi bin ‘Ali radhiallahu 'anh, dia berkata:

َ ل'َ-َ· ´ يِ وَ -َ- ُª´-َ 'َآ ٌ.ُﺝَ ر َ ء'َﺝ " : ¸ِ· ىَ ·َﺕ 'َﻡ ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی
؟ِ ةَ `´-'ا ¸ِ· ُ -َ ·َآَ ذ ´ .َﻡ ٍ .ُﺝَ ر " َ ل'َ· " : ´ `ِ إ َ ·ُه ْ.َهَ و
ْ-ِﻡ ٌªَ·ْ-ُﻡ ؟َ =ْ-ِﻡ ٌªَ·ْ-َ- ْوَ أ َ = "
Telah datang seorang lelaki dari pedalaman (Arab
Badwi) lalu dia bertanyakan kepada Nabi shallallahu
'alaihi wasallam: “Wahai Nabi Allah, bagaimana
pandanganmu tentang seseorang yang menyentuh
kemaluannya setelah dia berwuduk?” Nabi menjawab:
“Bukankah kemaluan itu tidak lain hanyalah sekerat
(sebahagian) dari daging (tubuh) orang itu?”
40


7) Memandikan serta mengusungkan jenazah.

Daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anh bahawa Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:
َﻡ ْ'´-َ ·َ-َ-ْ'َ· ُªَ'َ-َ= ْ.َﻡَ و ْ.ِ-َ-ْ·َ-ْ'َ· َ --َ-ْ'ا َ .´-َ= ْ. .

39
Hadis riwayat Imam al-Bukhari secara ta’liq, al-Baihaqi serta al-
Daraquthni.
40
Hadis riwayat Imam al-Nasa’i di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 165

45
Barangsiapa memandikan mayat maka hendaklah dia
mandi, dan barangsiapa (hanya) membawanya maka
hendaklah dia berwuduk.
41


Menurut Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim:

Barangsiapa memandikan mayat atau mengusungnya maka
wuduknya tidak batal menurut pendapat yang lebih tepat
(rajih). Hanya sahaja sebahagian ulamak menganjurkan
orang yang memandikan mayat untuk mandi dan orang
yang membawanya untuk berwuduk berdasarkan hadis
daripada Abu Hurairah (di atas).
42Perkara Yang Diwajibkan Berwuduk

Diwajibkan berwuduk untuk melakukan dua perkara ini
iaitu:

1) Solat

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

ِ ٍ ر·ُ+ُ= ِ ·ْ-َ·ِ- ٌةَ `َ- ُ .َ-ْ-ُﺕ َ ` ...

41
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Jana’iz, no: 2749.
42
Shahih Fikih Sunnah, jilid 1, ms. 216.

46
Allah tidak menerima solat tanpa bersuci…
43


2) Tawaf di sekeliling Kaabah. (Akan dibahaskan secara
berasingan)

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

ٌةَ `َ- ِ -ْ-َ-ْ''ِ- ُ فاَ ·´='ا ...
Tawaf di Ka’abah adalah solat...
44


Perkara Yang Disunatkan Berwuduk.

1) Ketika berzikir, membaca al-Qur’an atau menyebut nama Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Temasuklah di dalam hal ini apabila
membaca kitab-kitab hadis, buku-buku agama atau menghadiri
majlis-majlis ilmu. Dalilnya:

Daripada Muhajir bin Qunfaz radhiallahu 'anh,
sesungguhnya beliau pernah datang kepada Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam dan baginda sedang
membuang air kecil, lalu dia memberi salam kepada
baginda, akan tetapi baginda tidak menjawabnya
sehinggalah baginda berwuduk. Kemudian baginda
meminta keuzuran (beralasan) dan kemudian bersabda:
ٍ ·ْ+ُ= َ'َ= ´ `ِ إ ´ .َﺝَ و ´ ·َ= َª´''ا َ ·ُآْذَ أ ْنَ أ ُ-ْهِ ·َآ ¸-ِ إ . ْوَ أ
َ ل'َ· : ٍ ةَ ر'َ+َ= َ'َ=
Sesungguhnya aku tidak suka menyebut Nama Allah

43
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 224.
44
Hadis riwayat al-Nasa’i di dalam Sunannya, Kitab Manasik al-
Hajj, no: 2873.

47
kecuali di dalam keadaan suci (tidak berhadas).
45


2) Ketika hendak tidur

Daripada al-Bara’ bin ‘Azib radhiallahu 'anh dia berkata
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ِ ةَ `´-'ِ' َ كَ ء·ُ-ُ و ْ'´-َ ·َ-َ· َ =َ·َ=ْ-َﻡ َ -ْ-َﺕَ أ اَ ذِ إ ...
Apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah
sebagaimana wuduk ketika hendak solat…
46


3) Bagi orang yang berjunub (hadas besar) disunatkan berwuduk
ketika hendak makan, minum dan mengulangi jimak
(persetubuhan).

Daripada Abi Sa’id, daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda:

اَ ذِ إ ْ'´-َ ·َ-َ-ْ'َ· َ د·ُ·َی ْنَ أ َ داَ رَ أ ´ »ُ` ُªَ'ْهَ أ ْ»ُآُ -َ=َ أ َﺕَ أ ...
Jika salah seorang daripada kalian mendatangi
(menyetubuhi) isterinya, lalu ingin mengulanginya maka
hendaklah dia berwuduk.
47


4) Sebelum memulakan mandi wajib (junub) atau mandi sunat
maka disunatkan untuk memulakannya dengan berwuduk.


45
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 16.
46
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 247.
47
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Haidh, no: 308.

48
´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ¸ِ-´-'ا ِ جْوَ ز َªَ-ِﺉ'َ= ْ.َ=
َ أَ -َ- ِªَ-'َ-َ=ْ'ا ْ.ِﻡ َ .َ-َ-ْ=ا اَ ذِ إ َ ن'َآ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ-
َ-َآ ُ '´-َ ·َ-َی ´ »ُ` ِªْیَ -َی َ .َ-َ·َ· ُ .ِ=ْ-ُی ´ »ُ` ِ ةَ `´-'ِ' ُ '´-َ ·َ-َی '
´ -ُ-َی ´ »ُ` ِ -ِ ·َ·َ- َ ل·ُ-ُ أ 'َ+ِ- ُ .'َ=ُ-َ· ِ ء'َ-ْ'ا ¸ِ· ُªَ·ِ-'َ-َ أ
َ'َ= َ ء'َ-ْ'ا ُ .-ِ-ُی ´ »ُ` ِªْیَ -َ-ِ- ٍ فَ ·ُ= َ ثَ `َ` ِªِﺱْأَ ر َ'َ=
ِª'ُآ ِ -ِ -ْ'ِﺝ .
Daripada ‘Aishah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam bahawa apabila baginda mandi junub, baginda
memulainya dengan mencuci kedua tangannya kemudian
berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat, kemudian
baginda memasukkan jari-jari tangannya ke dalam air,
setelah itu menggosokkannya di sela-sela rambutnya,
kemudian baginda menyiram kepalanya sebanyak tiga
kali cedokan, setelah itu meratakan air ke seluruh
tubuhnya.
48

5) Setelah memakan apa yang telah disentuh oleh api.

Daripada Zaid bin Tsabit radhiallahu 'anh, dia mendengar
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ُ ر'´-'ا ْ-´-َﻡ '´-ِﻡ ُ ء·ُ-ُ ·ْ'ا .
Berwuduklah setelah menjamah makanan yang tersentuh
oleh api (dimasak).
49


6) Memperbaharui wuduk untuk setiap solat walaupun wuduk
pada solat sebelumnya belum batal.

48
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusul, no: 248
49
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Haidh, no: 351.

49

Daripada Buraidah, dia berkata:

'ا َ ن'َآ ٍ ةَ `َ- .ُ´ِ' ُ '´-َ ·َ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´- ...
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwuduk setiap kali
hendak solat…
50


7) Bersegera untuk berwuduk setiap kali berhadas kecil.

Dalilnya adalah dari hadis Bilal bahawa Nabi shallallahu
'alaihi wasallam mendengar suara sandal Bilal di Syurga lalu
baginda bertanya kepada Bilal:

ُ ·ْ-َ-ْ'ا اَ -َه ْ.َ-ِ'
Dengan amalan apa kamu mendahuluiku sampai
kepadanya (syurga)?

Bilal berkata:

َ ر ُ -ْ-´'َ- ´ `ِ إ ´=َ· ُ -ْ-´ ذَ أ 'َﻡ ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی 'َﻡَ و ِ .ْ-َ-َ·ْآ
ُ تْ'´-َ ·َﺕ ´ `ِ إ ´=َ· ٌثَ -َ= ¸ِ-َ-'َ-َ أ .
Wahai Rasulullah, tidaklah saya mengumandangkan
azan kecuali dengan disertai solat dua rakaat dan tidak
pernah aku berhadas kecuali aku terus berwuduk.

Lalu baginda shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
'َ-ِ+ِ-

50
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 56.

50
Kerana itulah.
.51


8) Berwuduk kerana muntah.

Daripada Ma’dan bin Abu Thalhah daripada Abu Darda’, dia
berkata:

َ '´-َ ·َ-َ· َ ·َ=ْ·َ 'َ· َ ء'َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ´ نَ أ
Bahawasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
pernah muntah lalu baginda berbuka dan berwuduk.
52

51
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab Al-
Manaaqib, no: 3622.
52
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 80.

51BAGAIMANAKAH TATACARA WUDUK
RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM?

Sebagaimana yang kita semua telah maklum ibadah wuduk
memiliki banyak kelebihannya dan untuk seseorang itu
memperolehi kelebihan-kelebihan tersebut maka dia perlu terlebih
dahulu menyempurnakan tatacara wuduknya. Kesempurnaan dalam
berwuduk hanya akan dapat dicapai sekiranya seseorang itu
bersungguh-sungguh mencontohi sunnah Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam. Di dalam bab ini penulis akan cuba membentangkan satu
persatu secara mendalam tentang tatacara berwuduk sebagaimana
yang terdapat di dalam hadis-hadis baginda yang sabit. Perbahasan
di dalam bab ini merangkumi perkara yang fardhu dan sunat
tentang wuduk. Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam:

Seorang Muslim selayaknya mematuhi syari’at tanpa

52
memandang apakah perkara itu fardhu ataupun sunat.
Yang terpenting dia melakukan kerana mematuhi syari’at
Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana mengikuti Nabi-Nya
dan mencari pahala. Pembahasan mengenai hukum hanya
diperlukan saat ingin meninggalkannya, apakah yang akan
ditinggalkannya itu sesuatu yang wajib atau sunat.
Demikian kewajipan seorang hamba yang serius
beribadah. Adapun dalam kajian ilmiah dan mengetahui
hukum-hukumnya maka perlu mengetahui antara yang
fardhu dan yang sunat.
53

1) Bersiwak (Menggosok Gigi)

Siwak adalah sebatang kayu kecil (kayu sugi) dari pokok Araak
yang dipergunakan untuk menggosok gigi. Syaikh Fahd al-
Syuwayyib berkata:

Bersiwak itu disunnatkan sekerap mungkin berdasarkan
keterangan daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,
bahawasanya baginda bersiwak setiap kali hendak
mengerjakan solat, ketika hendak membaca al-Qur’an,
ketika hendak tidur dan bangun tidur, ketika mulut
berubah bau baik dalam keadaan tidak berpuasa atau
sedang berpuasa, atau di awal siang (pagi) atau pada
petang hari.
54


53
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, (edisi terjemahan oleh Thahirin Suparta, M. Faisal dan Adlis
Aldizar, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006) jilid 1, ms. 217.
54
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam

53

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

.ُآ َ -ْ-ِ= ِ كاَ ·-''ِ- ْ»ُ+ُﺕْ·َﻡَ ` ¸ِ-´ﻡُ أ َ'َ= ´ ·ُ-َ أ ْنَ أ َ `ْ·َ'
ٍ ةَ `َ- .
Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku maka aku
akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali
berwuduk.
55


Menurut Imam al-Syafi’i rahimahullah:

Dari hadis ini dapat diketahui bahawa bersiwak tidak
wajib dan hanya berbentuk pilihan (sunnah). Ini adalah
kerana jika bersiwak itu wajib, maka baginda shallallahu
'alaihi wasallam akan memerintahkan umatnya untuk
bersiwak, baik dalam keadaan sulit mahupun senang.
56


Ada yang menimbulkan persoalan adakah bersiwak itu boleh
digantikan dengan berus dan ubat gigi sebagaimana yang lazim
digunakan pada zaman ini. Dr. Yusuf Qaradhawi berkata:

Saya melihat bahawa menggunakan berus gigi moden
yang disertai ubat gigi, telah cukup untuk menggantikan
siwak. Bahkan siwak secara moden, itu mengandungi
banyak bahan yang membantu membersihkan gigi lebih

Berwuduk, (edisi terjemahan oleh Azhar Khalid Seff, Darus Sunnah,
Jakarta, 2005), ms. 69.
55
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 22.
56
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, (edisi terjemahan
oleh Mohammad Yassir Abd Mutholib, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005)
jilid 1, ms. 34.

54
baik dari siwak model lama. Tambahan pula Islam sangat
menumpukan perhatiannya kepada maksud syari’at
(maqasid syari’ah) walaupun sarananya berbeza.

Lebih khusus lagi, sangat tidak mungkin bagi kita
mengharuskan penduduk bumi agar memakai pohon Araak
dalam bersiwak dan membersihkan mulut bagi mendapat
keredhaan Tuhan kita. Ini adalah kerana pohon-pohon itu
tidak mungkin untuk diperolehi di sesetengah negara.
57


Oleh itu sewajarnya kita untuk berusaha untuk bersiwak
mahupun memberus gigi sebelum kita berwuduk kerana
perbuatan ini dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam.


2) Hadirkan niat untuk berwuduk di dalam hati

Dalil wajibnya niat adalah hadis daripada ‘Alqamah bin
Waqqash al-Laitsi radhiallahu 'anh, dia berkata:

ِ ·َ-ْ-ِ-ْ'ا َ'َ= ُªْ-َ= ُª´''ا َ ¸ِ-َ ر ِ ب'´=َ=ْ'ا َ .ْ- َ ·َ-ُ= ُ -ْ·ِ-َﺱ
'َ-´-ِ إ ُ ل·ُ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ُ -ْ·ِ-َﺱ َ ل'َ·
ىَ ·َ- 'َﻡ ٍ ئِ ·ْﻡا .ُ´ِ' 'َ-´-ِ إَ و ِ ت'´--''ِ- ُ ل'َ-ْ=َ `ا
Aku mendengar Umar bin Khattab radhiallahu 'anh
berkata di atas mimbar: “Aku mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tiap-tiap amal
perbuatan harus disertai dengan niat, balasan bagi setiap
amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan….”
58


57
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 145-146.
58
Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab Bada’
al-Wahyu, hadis no. 1.

55

Niat adalah keinginan atau azam untuk mengerjakan
ibadah (dalam konteks ini ibadah wuduk) semata-mata untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Niat ini tempatnya di hati dan
tidak perlu dilafazkan.
59


Menurut Syaikh Sa’id al-Qahtani:

Niat tidak boleh dilafazkan dengan lisan kerana Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah melakukannya.
Di samping itu, Allah mengetahui apa yang dibisikkan
oleh hati seseorang, sehingga tidak perlu niat itu
dilafazkan.
60


Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah berkata:

Tempat niat itu di dalam hati, bukan diucapkan dengan
lidah, sesuai kesepakatan para imam Muslimin dalam
semua urusan ibadah seperti wuduk, solat, zakat, puasa,
haji, membebaskan hamba atau tawanan, berjihad di
jalan Allah dan ibadah-ibadah lainnya.

Jika sekiranya lidahnya mengucapkan sesuatu yang

59
Sila rujuk buku penulis bertajuk Beberapa Persoalan Lazim
Tentang Solat di dalam bab Tidak Melafazkan Niat Sebelum Memulakan
Solat. Penulis telah membahaskan dengan panjang lebar tentang isu niat
ini bersertakan dalil-dalil dan keterangan-keterangan daripada para ulamak
Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Walaupun perbincangan di dalam buku
tersebut berkisar tentang amalan melafazkan niat ketika solat namun ianya
berkaitan dengan ibadah-ibadah lain termasuk berniat sebelum berwuduk.
60
Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thaharah Nabi Shallallahu
'alaihi wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, (Edisi terjemahan oleh Abu
Shafiya, Media Hidayah, Jogjakarta, 2004) ms. 67.

56
berbeza dengan isi hatinya, maka yang diterima adalah
apa yang diniatkan oleh hatinya, bukan apa yang
diucapkan. Dan sekiranya dia melafazkan niatnya tetapi
di dalam hati tidak terjadi niat, maka yang demikian itu
belum mencukupi menurut kesepakatan para Imam
Muslimin. Kerana niat itu adalah sejenis maksud dan
kesungguhan kehendak.
61


Oleh itu lafaz niat seperti َ'َ·ﺕَ ِª´'ِ' َ ءْ·ُ-ُ ·ْ'ا ُ -یَ ْ·-َ (Sengaja aku
berwuduk kerana Allah Ta’ala) atau selainnya sebagaimana
yang lazim diamalkan di Malaysia sewajarnya tidak dilafazkan
apatah lagi lafaz-lafaz tersebut tidak pernah wujud di dalam
mana-mana hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang sabit
mahupun dari kitab-kitab Imam al-Syafi’i rahimahullah
sendiri. Memadailah kita menghadirkan azam di dalam hati kita
bahawa kita sedang berwuduk kerana Allah 'Azza wa Jalla
tanpa dilafazkan.

3) Membaca ِ -ْ~ِ- ِ =ا saat berwuduk

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memerintahkan
kita untuk memulakan wuduk dengan membaca ِ -ا ِ »ْ-ِ-
sebagaimana sabdanya:

ِªْ-َ'َ= ِª´''ا َ »ْﺱا ْ·ُآْ-َی ْ»َ' ْ.َ-ِ' َ ء·ُ-ُ و َ ` .
Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama
Allah padanya.
62


61
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, (edisi terjemahan oleh Azhar Khalid Seff, Darus Sunnah,
Jakarta, 2005), ms. 34-35.
62
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab
al-Thohaarah, no: 25 dan Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-

57

َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ¸ِ-´-'ا ِ ب'َ=ْ-َ أ ُ .ْ·َ- َ -َ'َ=
َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ ل'َ-َ· اً ء·ُ-َ و " : ْ.َه
ٌء'َﻡ ْ»ُ´ْ-ِﻡ ٍ -َ=َ أ َ ·َﻡ ". ُ ل·ُ-َیَ و ِ ء'َ-ْ'ا ¸ِ· ُ -َ -َی َ ·َ-َ ·َ· :
" ا·ُ-´-َ ·َﺕ ِª´''ا ِ »ْ-ِ- ".
Beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
mencari air wuduk, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bertanya: “Apakah salah seorang daripada
kalian ada mempunyai air?” Kemudian baginda
meletakkan tangannya di dalam air itu dan bersabda:
“Berwuduklah kalian dengan menyebut nama Allah.”
63


Para ulamak berbeza pendapat tentang hukum membaca ِ -ا ِ »ْ-ِ-
semasa memulakan wuduk samada wajib atau sunat. Menurut
Imam al-Syafi’i rahimahullah ianya hanyalah sunat. Beliau
berkata:

Saya menyukai seseorang memulai wuduknya dengan
membaca ِ -ا ِ »ْ-ِ-. Namun jika terlupa, dia boleh
membacanya apabila dia teringat walaupun wuduk itu
hampir selesai. Apabila dia meninggalkan membaca ِ -ا ِ »ْ-ِ-,
baik terlupa atau sengaja, maka wuduknya tidak rosak,

Thaharah, no: 92. Ulamak berbeza pendapat tentang status hadis ini.
Syaikh Syu’aib al-Arna’uth dan pengarang kitab Shahih Fikih Sunnah
mendha’ifkannya. Namun begitu Syaikh al-Albani rahimahullah di dalam
kitabnya Irwa’ al-Ghalil (jilid 1, ms. 122) telah menetapkan hadis ini
berstatus hassan. Perbezaan pendapat di kalangan ulamak hadis tentang
status hadis ini menyebabkan wujudnya perbezaan pendapat tentang wajib
atau sunat membaca ِ »ْ-ِ- ِ -ا ketika hendak berwuduk.
63
Hadis riwayat Imam al-Nasa’i di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 77.

58
insya Allah.
64


Syaikh Kamal bin As-Sayyid Salim juga sependapat dengan
Imam al-Syafi’i dalam hal ini. Beliau berkata:

Membaca ِ -ا ِ »ْ-ِ- secara umum merupakan perkara ibadah
yang baik dan dianjurkan. Dalam masalah wuduk ada
beberapa hadis dha’if (walaupun disahihkan oleh
sebahagian ulamak). Di antaranya adalah hadis yang
menyatakan:

ِªْ-َ'َ= ِª´''ا َ »ْﺱا ْ·ُآْ-َی ْ»َ' ْ.َ-ِ' َ ء·ُ-ُ و َ ` .
Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama
Allah padanya.
65


Hadis-hadis lainnya sangat lemah, sehingga tidak layak
untuk dijadikan hujah. Oleh kerananya Imam Ahmad
berkata: “Aku tidak mengetahui ada hadis yang sanadnya
bagus dalam bab ini”.

Saya katakan tidak diwajibkan bacaan ِ -ا ِ »ْ-ِ- diperkuatkan
oleh perawi yang meriwayatkan sifat wuduk Rasulullah,
mereka tidak menyebut adanya membaca ِ -ا ِ »ْ-ِ-. Ini
adalah pendapat al-Thauri, Malik, Syafi’i, Ashabu ra’yi
dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad.
6664
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 45.
65
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab
al-Thohaarah, no: 25 dan Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thaharah, no: 92.
66
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah
(edisi terjemahan terbitan Pustaka Azzam, Jakarta, 2006) jilid 1, ms. 187.

59
Namun begitu terdapat juga riwayat daripada Imam Ahmad
rahimahullah yang menyatakan membaca ِ -ا ِ »ْ-ِ- ketika
berwuduk, mandi wajib dan tayamum hukumnya wajib.
Perbezaan pendapat ini wujud kerana bagi mereka yang
menyatakan ianya sunat menganggap hadis tentang membaca
ِ -ا ِ »ْ-ِ- ketika hendak memulakan wuduk itu dha’if (lemah)
sedangkan bagi mereka yang menyatakan ianya wajib melihat
hadis tersebut berstatus sahih. Syaikh Fahd al-Syuwayyib
berkata:

Adapun yang memperkuat pendapat kami di atas, ialah
perintah baginda “Berwuduklah kalian dengan menyebut
nama Allah”. Sedangkan golongan yang menyatakan
hukumnya sunnah muakkadah, beralasan bahawa hadis
yang berkaitan dengan masalah ini adalah dha’if (iaitu
hadis: Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama
Allah padanya). Namun kerana hadis tersebut adalah
sahih, sebagaimana yang telah kami jelaskan, maka alasan
mereka itu tidak berlaku dan alasan kamilah yang dapat
dipegang. Wallahu A’lam. Maka hukum membaca ِ -ا ِ »ْ-ِ- itu
menjadi wajib. Adapun orang yang lupa membacanya,
maka hendaklah dia membacanya ketika teringat.
67


Syaikh al-Albani rahimahullah juga berpendapat membaca ِ »ْ-ِ-
ِ -ا ketika hendak memulakan wuduk hukumnya wajib kerana
hadis ... َ ء·ُ-ُ و َ ` tersebut berstatus sahih. Ianya mempunyai tiga
jalur periwayatan dan banyak hadis pendukung lain yang telah
beliau sentuh dalam Shahih Sunannya (hadis no: 90). Menurut
Syaikh al-Albani sewajarnya kita mengambil hukum tentang
hal ini menurut zahir hadis tersebut iaitu wajib membaca ِ »ْ-ِ-

67
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, ms. 38.

60
ِ -ا. Menurut beliau:

Ini adalah kerana tidak ada dalil yang membenarkan
keluar dari makna zahir ini kepada pernyataan bahawa
perintah ini hanyalah suatu anjuran (sunat). Hukum wajib
ini juga adalah pendapat golongan zahiriyah, Ishaq, salah
satu dari dua riwayat Imam Ahmad dan pilihan Shadiq
Khan dan al-Syaukani. Itulah yang benar, insya Allah.
68


Apapun jua penulis terbuka kepada kedua-dua pendapat.
Namun begitu membaca ِ -ا ِ »ْ-ِ- bukan satu perkara yang
menyukarkan bagi sesiapapun hatta untuk kanak-kanak yang
masih bersekolah tadika. Oleh itu usahakanlah untuk membaca
ِ -ا ِ »ْ-ِ- ketika hendak berwuduk kerana ianya adalah amalan
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan akan diberikan
ganjaran kepada sesiapa jua yang ingin mencontohi baginda
walaupun perkara itu nampak seperti kecil. Firman Allah
Subhanahu wa Ta'ala:

TE☺·· ¯E☺u¬4C 4··³u1R`
·E·O·O -+O^OE= +Þ4O4C ^_÷
T4`4Ò ¯E☺u¬4C 4··³u1R`
±E·O·O -+O⌧- +Þ4O4C ^l÷
Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya
akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa
berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya
(dalam surat amalnya)!
6968
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah Tamamul
Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Syaikh Sayyid Sabiq, (edisi terjemahan oleh Afifuddin Said,
Maktabah Salafy Press, Gajah Mada 2002) jilid 1, ms. 96.
69
al-Zalzalah (99) : 7-8

61
4) Jumlah Basuhan Untuk Anggota Wuduk

Disunnatkan untuk membasuh setiap anggota wuduk (kecuali
kepala) sebanyak tiga kali. Ini sebagaimana sebuah riwayat
daripada Humran dia berkata:

ِªْیَ -َی َ'َ= َ غَ ·ْ·َ 'َ· ٍ ء·ُ-َ ·ِ- 'َ=َ د َ ن'´-َ= َ.ْ- َ ن'َ-ْ`ُ= ىَ أَ ر ُª´-َ أ
َ=ْدَ أ ´ »ُ` ٍ تا´ ·َﻡ َ ثَ `َ` 'َ-ُ+َ'َ-َ·َ· ِªِﺉ'َ-ِ إ ْ.ِﻡ ¸ِ· ُªَ--ِ-َی َ .
َ .َ-َ= ´ »ُ` َ ·َ`ْ-َ-ْﺱاَ و َ ·َ-ْ-َ-ْﺱاَ و َ .َ-ْ-َ-َﺕ ´ »ُ` ِ ء·ُ-َ ·ْ'ا
´ »ُ` ِªِﺱْأَ ·ِ- َ -َ-َﻡ ´ »ُ` 'ً`َ `َ` ِ .ْ-َ-َ·ْ·ِ-ْ'ا َ'ِ إ ِªْیَ -َیَ و 'ً`َ `َ` ُªَ+ْﺝَ و
َ ل'َ· ´ »ُ` 'ً`َ `َ` ٍ .ْﺝِ ر ´ .ُآ َ .َ-َ= " : ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ُ -ْیَ أَ ر
َ= ¸ِﺉ·ُ-ُ و َ ·ْ=َ- ُ '´-َ ·َ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ' ".
Bahawa aku melihat ‘Uthman bin ‘Affan pernah
meminta air (dalam bejana) untuk berwuduk. Lalu
menuang air dari bejana itu ke tapak tangannya dan
mencuci ke duanya 3 kali. Kemudian dia memasukkan
tangan kanannya ke dalam tempat wuduk itu (bejana)
lalu berkumur-kumur seraya memasukkan air ke hidung
(untuk membersihkannya) dan mengeluarkannya.
Kemudian membasuh muka 3 kali. Kemudian membasuh
tangan kanannya sehingga ke siku sebanyak 3 kali, lalu
tangan kirinya begitu juga. Kemudian mengusap
kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya hingga
mata kaki (buku lali) sebanyak 3 kali, lalu kaki kirinya
begitu juga. Kemudian dia berkata: “Aku melihat
Rasullullah shallallahu 'alaihi wasallam berwuduk
seperti wuduk ku ini.”
70


Namun begitu terdapat juga riwayat yang menunjukkan

70
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 164.

62
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hanya membasuh
anggota wuduknya sebanyak 1 kali dan 2 kali. Imam Bukhari
rahimahullah berkata:

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan
bahawa fardhu wuduk itu adalah satu kali-satu kali,
namun baginda shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah
berwuduk (membasuh anggota wuduk) dua kali-dua kali
dan tiga kali tetapi baginda shallallahu 'alaihi wasallam
tidak pernah melakukan lebih dari tiga kali. Di samping
itu para ulamak tidak menyukai berlebihan dalam wuduk
dan melebihi apa yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam.
71


Dalil yang menunjukkan Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam pernah membasuh anggota wuduk sebanyak 1 kali
dan 2 kali adalah seperti berikut:

َ ل'َ· ٍ س'´-َ= ِ .ْ-ا ْ.َ= " : ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ '´-َ ·َﺕ
ً ة´ ·َﻡ ً ة´ ·َﻡ َ »´'َﺱَ و ".
Daripada Ibnu ‘Abbas (radhiallahu 'anh), dia berkata:
“Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berwuduk satu
kali-satu kali.”
72


َ ز ِ .ْ- ِª´''ا ِ -ْ-َ= ْ.َ= َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ ٍ -ْی
ِ .ْ-َﺕ´ ·َﻡ ِ .ْ-َﺕ´ ·َﻡ َ '´-َ ·َﺕ

71
Penulis nukil daripada kitab Fathul Baari karya al-Hafidz Ibnu
Hajar al-‘Asqalani, jilid 2, ms. 2.
72
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 157.

63
Telah diriwayatkan daripada ‘Abdullah bin Zaid
(radhiallahu 'anh), bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam pernah berwuduk dua kali-dua kali.
73

Tentang perbezaan jumlah basuhan anggota wuduk ini al-
Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah berkata:

Sesungguhnya fardhu atau kewajipan dalam berwuduk
adalah mencuci anggota wuduk sebanyak 1
kali...sedangkan selebihnya adalah sunat.
74


Oleh itu tidaklah semestinya anggota-anggota wuduk itu
dibasuh sebanyak 3 kali. Sekiranya dengan hanya membasuh 1
kali dan diyakini air tersebut telah diratakan keseluruh anggota
wuduk terbabit maka ianya dianggap sudah memadai.
75


5) Berhemat menggunakan air ketika berwuduk

Terdapat sesetengah pihak yang begitu boros menggunakan air
ketika berwuduk sehingga basah kuyup baju mereka. Sabda
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

ِ ر·ُ+´='ا ¸ِ· َ نوُ -َ-ْ·َی ٌمْ·َ· ِª´ﻡُ `ا ِ -ِ -َه ¸ِ· ُ ن·ُ´َ-َﺱ ُª´-ِ إ
ِ ء'َ=´ -'اَ و .
Nanti akan muncul di kalangan umat ini satu golongan

73
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 158.
74
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 6.
75
Sewajarnya hal ini diberi perhatian kepada seluruh umat Islam
terutamanya ketika mereka berwuduk di masjid-masjid yang mana ketika
itu terdapat begitu ramai ahli jemaah lain yang sedang beratur. Sekiranya
dengan berwuduk sebanyak sekali telah memadai untuk meratakan air ke
anggota-anggota wuduk, maka cukuplah dengan berwuduk hanya sekali
demi untuk keselesaan pera jemaah yang lain. Wallahu a’lam.

64
yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa.
76


Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hanya
menggunakan 1 mud air (540 gram / 0.7 liter atau air yang
berada di dalam bekas sebesar 40 cm persegi) untuk berwuduk.
Daripada Anas radhiallahu 'anh, dia berkata:

ُ .ِ-َ-ْ·َی َ ن'َآ ْوَ أ ُ .ِ-ْ·َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ ن'َآ
-ُ-ْ''ِ- ُ '´-َ ·َ-َیَ و ٍ داَ -ْﻡَ أ ِªَ-ْ-َ= َ'ِ إ ِ ع'´-''ِ- .
Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa mandi
dengan satu sha’
77
(empat mud) sampai lima mud air dan
berwuduk dengan satu mud.
78


Oleh itu hendaklah kita menjimatkan penggunaan air ketika
berwuduk walaupun kita sedang berwuduk di tepi sungai yang
mengalir.

6) ُ óُ-َ---َ ا (mendahulukan bahagian kanan) ketika berwuduk.

Disunatkan mendahulukan bahagian kanan anggota wuduk
ketika berwuduk. Ini sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam:

ْ»ُ´ِ-ِﻡ'َ-َ-ِ- اوُ ءَ -ْ-'َ· ْ»ُﺕْ'´-َ ·َﺕ اَ ذِ إ .
Ketika kalian berwuduk maka mulailah dengan sebelah

76
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 88.
77
Menurut Dr Yusuf al-Qaradhawi 1 sha’ bersamaan dengan
2.156kg atau 2.75 liter air. Sila rujuk Fikih Thaharah, ms. 204.
78
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 201.

65
kanan kalian.
79


Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata:
ِªِ'´·َ-َﺕ ¸ِ· ُ .´-َ-´-'ا ُªُ-ِ=ْ·ُی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ ن'َآ
ِª'ُآ ِªِ-ْ'َ- ¸ِ·َ و ِ -ِ ر·ُ+ُ=َ و ِªِ'´ﺝَ ·َﺕَ و .
Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sangat suka
mendahulukan bahagian kanan ketika memakai kasut,
menyikat rambut, bersuci dan dalam semua urusan
baginda.
80


Walaubagaimanapun bagi mereka yang mendahulukan anggota
kiri ketika berwuduk, wuduk tersebut tidak batal. Imam al-
Nawawi rahimahullah berkata:

Semua ulamak bersepakat bahawa mendahulukan
bahagian kanan ketika berwuduk adalah sunat. Siapa
yang meninggalkannya maka dia telah kehilangan
keutamaannya meskipun wuduknya tetap sah.
81


Anjuran untuk mendahulukan bahagian kanan hanya khusus
untuk anggota wuduk tangan dan kaki. Menurut Syaikh
‘Abdullah al-Bassam:

Anjuran mendahulukan bahagian kanan dilakukan saat
membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Berbeza dengan
muka kerana anggota wuduk yang hanya satu harus
dibasuh seluruhnya bersamaan. Demikian juga bahagian

79
Hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 396.
80
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 168.
81
Dinukil daripada kitab Fathul Baari, jilid 2, ms. 118.

66
kepala, ia dibasuh seluruhnya secara bersamaan.
82


7) Hendaklah menggosok anggota wuduk.

Anggota-anggota wuduk itu hendaklah digosok yakni dengan
menjalankan tangan untuk mencuci anggota wuduk. Sekiranya
hanya dilalukan air ke atas anggota wuduk, maka wuduk
tersebut tetap sah namun begitu tidak mendapat keutamaan
dalam mencontohi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.
Dalil menggosok anggota wuduk adalah seperti berikut:

Diriwayatkan daripada ‘Abdullah bin Zaid (radhiallahu 'anh),
dia berkata:

-ُﻡ ِ -ُ'ُ`ِ- َ ¸ِﺕُ أ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُ -ا ´'َ- َ ¸-´-'ا ´ نَ أ َ 'َ-َ ·َ-َ·
ِªُ-َ=اَ رِ ذ ُ =ِ'ْ-ُی َ .َ·َ=َ· .
Bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dibawakan
sepertiga mud air, kemudian berwuduk, lalu menggosok
kedua lengannya.
83


ُ ل·ُ-َی َ .َ·َ=َ· َ '´-َ ·َﺕ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ :
" اَ -َ´َه ُ =ُ'ْ-َی ".
Bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwuduk,
kemudian baginda bersabda: “Beginilah cara
menggosok.”
8482
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 249.
83
Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Shahih Ibnu
Khuzaimah, no: 118.
84
Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnadnya, no: 15846.

67
8) Membasuh kedua pergelangan tangan sebanyak tiga kali.

Adalah disunnatkan membasuh tapak tangan sehingga ke
pergelangan tangan ketika berwuduk.

ِ ء'َ-ِ `ا ¸ِ· ُ -َ -َی ْ.ِ-ْ·َی َ `َ· ِªِﻡْ·َ- ْ.ِﻡ ْ»ُآُ -َ=َ أ َ=َ-ْ-َ-ْﺱا اَ ذِ إ
ُ -ُ -َی ْ-َﺕ'َ- َ .ْیَ أ يِ رْ-َی َ ` ُª´-ِ 'َ· 'ً`َ `َ` 'َ+َ'ِ-ْ·َی ´-َ= .
Ketika salah seorang daripada kalian bangun dari tidur
malamnya maka janganlah dia memasukkan tangannya
ke tempat air sehingga dia membasuhnya sebanyak tiga
kali. Sesungguhnya seseorang itu tidak tahu di mana
tangannya semalam.
85


َ .ْ- َ ن'َ-ْ`ُ= ىَ أَ ر ُª´-َ أ ُ -َ ·َ-ْ=َ أ َ ن'َ-ْ`ُ= َ'ْ·َﻡ َ ناَ ·ْ-ُ= ´ نَ أ
´-َآ َ'َ= َ غَ ·ْ·َ 'َ· ٍ ء'َ-ِ 'ِ- 'َ=َ د َ ن'´-َ= ٍ راَ ·ِﻡ َ ثَ `َ` ِªْ-
'َ-ُ+َ'َ-َ·َ· ...
Humran (hamba ‘Uthman radhiallahu 'anh yang telah
dimerdekakan), mengkhabarkan bahawa dia telah
melihat ‘Uthman bin ‘Affan meminta dibawakan sebuah
bejana (berisi air), lalu dia menuangkan air ke telapak
tangannya seraya membasuh kedua telapak tangannya
tiga kali...
8685
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 278.
86
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 159. Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah:
Hadis ini merupakan keterangan mencuci kedua tangan sebelum
memasukkannya ke dalam bejana (bekas air untuk berwuduk),
meskipun bukan kerana bangun tidur sebagai tindakan berhati-hati.
(al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 82)

68
Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam, istilah ِªْ-´-َآ
menunjukkan:

Batasnya adalah dari hujung jari sehingga pergelangan
tangan.
87


Membasuh telapak tangan sebelum berwuduk adalah bertujuan
untuk memastikan bahawa tangan yang akan dipergunakan
untuk menggosok angota wuduk yang lain itu bersih dari apa
jua bentuk kekotoran. Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi:

Sunnah ini sangat sesuai dengan fitrah dan akal. Ini
adalah kerana kebiasaannya tangan itu ada debu atau
yang serupa dengan debu. Maka sudah seharusnya kalau
dimulai dengan membersihkannya sehingga kemudian
ianya boleh dipergunakan untuk mencuci muka dan
anggota lainnya. Dan yang sangat ditekankan untuk
melakukan itu adalah saat bangun tidur.
88


9) Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan
dihembuskan semula. (3 kali).

Antara sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang
semakin dilupakan di Malaysia adalah berkumur-kumur dan
memasukkan air ke hidung secara serentak. Sebenarnya hal ini
juga dianjurkan oleh Imam al-Syafi’i rahimahullah. Beliau
berkata:

Saya lebih menyukai orang berwuduk yang memulainya
dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke

87
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 214.
88
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 200.

69
hidungnya tiga kali setelah membasuh kedua (telapak)
tangannya, iaitu dengan cara mengambil air dengan
telapak tangannya untuk mulut dan hidungnya, kemudian
memasukkan air itu ke dalam hidungnya sampai batas
yang terlihat bahawa air itu masuk ke bahagian dalam
hidungnya. Namun apabila dia berpuasa, hendaklah dia
memasukkan air ke dalam hidung dengan lembut, agar air
itu tidak masuk ke bahagian kepalanya. Berkumur-kumur
dan memasukkan air ke dalam hidung adalah sunnah
kerana dengannya bau mulut dan hidung akan hilang.
89


Dalil-dalil berkaitan dengan berkumur-kumur seraya
memasukkan air ke hidung adalah seperti berikut:

َ .ْ- َ ن'َ-ْ`ُ= ىَ أَ ر ُª´-َ أ َ ن'´-َ= ِ .ْ- َ ن'َ-ْ`ُ= َ'ْ·َﻡ َ ناَ ·ْ-ُ= ْ.َ=
'َ-ُ+َ'َ-َ·َ· ِªِﺉ'َ-ِ إ ْ.ِﻡ ِªْیَ -َی َ'َ= َ غَ ·ْ·َ'َ· ٍ ء·ُ-َ ·ِ- 'َ=َ د َ ن'´-َ=
َ .َ-ْ-َ-َﺕ ´ »ُ` ِ ء·ُ-َ ·ْ'ا ¸ِ· ُªَ--ِ-َی َ .َ=ْدَ أ ´ »ُ` ٍ تا´ ·َﻡ َ ثَ `َ`
ْﺱاَ و َ ·َ-ْ-َ-ْﺱاَ و 'ً`َ `َ` ُªَ+ْﺝَ و َ .َ-َ= ´ »ُ` َ ·َ`ْ-َ- ... َ ل'َ· ´ »ُ` :
" َ ·ْ=َ- ُ '´-َ ·َ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´¸ِ-´-'ا ُ -ْیَ أَ ر
¸ِﺉ·ُ-ُ و ".
Bahawa aku melihat ‘Uthman pernah meminta air
(dalam bejana) untuk berwuduk. Lalu menuang air dari
bejana itu ke tapak tangannya dan mencuci ke duanya 3
kali. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke
dalam tempat wuduk itu (bejana) lalu berkumur-kumur
seraya memasukkan air ke hidung (untuk
membersihkannya) dan mengeluarkannya. Setelah itu
dia membasuh mukanya tiga kali…Kemudian dia
(‘Uthman bin Affan) berkata: “Aku melihat Rasulullah

89
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 35.

70
berwuduk sebagaimana wuduk ku ini…”
90

ِªْیَ -َی َ'َ= ِ ء'َ-ِ `ا ْ.ِﻡ َ غَ ·ْ·َ أ ُª´-َ أ ٍ -ْیَ ز ِ .ْ- ِª´''ا ِ -ْ-َ= ْ.َ=
ْ.ِﻡ َ ·َ-ْ-َ-ْﺱاَ و َ .َ-ْ-َﻡ ْوَ أ َ .َ-َ= ´ »ُ` 'َ-ُ+َ'َ-َ·َ· ٍ ةَ -ِ=اَ و ٍª´-َآ
'ً`َ `َ` َ =ِ'َ ذ َ .َ·َ-َ· ... ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ُ ء·ُ-ُ و اَ -َ´َه َ ل'َ· ´ »ُ`
َ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- َ »´'َﺱ
Daripada ‘Abdullah bin Zaid bahawa dia menuangkan
air dari bejana ke atas kedua tangannya lalu membasuh
keduanya. Kemudian membasuh atau berkumur-kumur
dan mengeluarkan air dari hidung dari satu telapak
tangan, dia lakukan hal ini sebanyak tiga kali… lalu
berkata: “Demikianlah wuduk Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam.
91


َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ´ نَ أ َ ةَ ·ْیَ ·ُه ¸ِ-َ أ ْ.َ=
ْ·ِ`ْ-َ-ْ-َ-ِ' ´ »ُ` ً ء'َﻡ ِªِ-ْ-َ أ ¸ِ· ْ.َ·ْ=َ-ْ'َ· ْ»ُآُ -َ=َ أ َ '´-َ ·َﺕ اَ ذِ إ َ ل'َ·
Daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anh, dia berkata
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
“Apabila salah seorang dari kalian berwuduk maka
hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya,
kemudian mengeluarkan semula air tersebut.
92


Daripada Laqith bin Shabirah, dia bertanya:

" ِ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ِ .َ= ¸ِ-ْ·ِ-ْ=َ أ ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی ".

90
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Sahih al-Bukhari, Kitab
al-Wuduk, no: 164.
91
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Sahih al-Bukhari, Kitab
al-Wuduk, no: 191.
92
Hadis riwayat Imam al-Nasa’i di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 85.

71
“Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang
berwuduk.”
َ ل'َ· " : ¸ِ· ْ·ِ''َ-َ و ِ ·ِ-'َ-َ `ا َ .ْ-َ- ْ.'َ=َ و َ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ْ·ِ-ْﺱَ أ
'ً-ِﺉ'َ- َ ن·ُ´َﺕ ْنَ أ ´ `ِ إ ِ ق'َ-ْ-ِ-ْﺱِ `ا ".
Rasulullah menjawab: “Sempurnakan wuduk dan
selang-selangilah antara jari-jemarimu dan bersungguh-
sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung
kecuali ketika kamu sedang berpuasa.
93


َ ل'َ· ٍ ·ْ-َ= ُ -ْ-َ= ¸ِ-َ`´ -َ= " ... : ِªْ-َ'ِ إ ُ ·ُ=ْ-َ- ٌس·ُ'ُﺝ ُ .ْ=َ-َ و
َ-ْ-ُ-ْ'ا ُ -َ -َی َ .َ=ْدَ 'َ· َ ·َ`َ-َ و َ ·َ-ْ-َ-ْﺱاَ و َ .َ-ْ-َ-َ· ُªَ-َ· َ `َ-َ·
َ ل'َ· ´ »ُ` ٍ تا´ ·َﻡ َ ثَ `َ` اَ -َه َ .َ·َ· ىَ ·ْ-ُ-ْ'ا ِ-ِ -َ-ِ- " : ُ -´ ·َﺱ ْ.َﻡ
َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ِ ر·ُ+ُ= َ'ِ إ َ ·ُ=ْ-َی ْنَ أ
ُ -ُ ر·ُ+ُ= اَ -َ+َ· ".
Diriwayatkan daripada ‘Abdu Khair, dia berkata: “Kami
duduk memperhatikan ‘Ali (radhiallahu 'anh) sedang
berwuduk, maka dia memasukkan tangannya yang kanan
ke dalam bejana, dia memenuhi mulutnya dengan air
kemudian berkumur dan istinsyaq (memasukkan air ke
dalam hidung) dan menggerak-gerakkan hujung
hidungnya dengan tangan kirinya. Dia melakukannya
tiga kali, kemudian berkata: “Barangsiapa yang merasa
senang memperhatikan wuduk Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam, maka inilah cara baginda berwuduk.”
94


Berdasarkan hadis-hadis di atas dapat kita rumuskan seperti

93
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Shaum, hadis no 718.
94
Hadis riwayat Imam al-Darimi di dalam Sunan al-Darimi, Kitab
al-Thohaarah, no: 696.

72
berikut:

1) .َ-ْ-َﻡ َ adalah berkumur-kumur dengan menggerak-
gerakkan air di dalam mulut bertujuan untuk mencucinya.
·َ-ْ-ِ-ْﺱِ ا َ adalah memasukkan air ke dalam hidung dengan
menghirupnya bersama nafas hingga ke bahagian hidung
yang paling dalam. ·َ`ْ-ِ-ْﺱِ ا َ pula adalah mengeluarkan air
tersebut setelah melakukan ·َ-ْ-ِ-ْﺱِ ا.
2) Adalah disunnahkan berkumur-kumur dilakukan serentak
dengan memasukkan air ke dalam hidung lalu
mengeluarkannya dan diulang sebanyak tiga kali.
3) Hendaklah bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam
hidung kecuali apabila sedang berpuasa.
4) Hendaklah memasukkan air ke dalam hidung dengan
menggunakan tangan kanan dan mengeluarkan air tersebut
menggunakan tangan kiri.
Tentang hukum berkumur-kumur serta memasukkan air ke
dalam hidung lalu mengeluarkannya maka ulamak berbeza
pendapat. Bagi mereka yang berpendapat bahawa hukumnya
adalah sunat, mereka menyatakan bahawa perbuatan tersebut
tidak termasuk di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkaitan wuduk iaitu:

O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³
¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷-R·-4OE☺^¯-
W-Q÷·=O^`-4Ò
¯ª7¯´cÒ+7NOT
¯ª¬:ÞUN·¯OÒ¡4Ò OÞ¯T³

73
÷×u-4:u¬·¯^¯- ¯
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua
belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah
sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah
kaki kamu meliputi buku lali…
95


Bagi mereka yang menyatakan ianya wajib maka mereka juga
menggunakan dalil yang sama seperti di atas namun mereka
beranggapan bahawa mulut dan hidung adalah termasuk di
dalam anggota yang disebut muka. Menurut Syaikh ‘Abdullah
al-Bassam:

Mereka (yang menyatakan wajib) beralasan seperti
berikut:

1) Ketekunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam
melakukan kedua perbuatan tersebut merupakan bukti
kewajipannya. Jika keduanya hanya sunat tentu
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah
meninggalkannya meskipun sekali sahaja, untuk
memperjelaskan kepada umatnya bahawa kedua
pekerjaan itu boleh (ditinggalkan yakni tidak wajib).
Suatu pekerjaan yang disertai dengan perintah memberi
pemahaman bahawa pekerjaan itu wajib. Allah telah
memerintahkan kedua pekerjaan tersebut dalam firman-
Nya “basuhlah muka kamu” di mana mulut dan hidung
termasuk bahagian muka.

2) Hadis ‘Aishah radhiallahu 'anha bahawa Rasulullah

95
Al-Maaidah (5) : 6

74
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ُªْ-ِﻡ ´ -ُ-َ ` يِ -´'ا ِ ءْ·ُ-ُ ·ْ'ا َ .ِﻡ ُ ق'َ-ْ-ِ-ْﺱِ `ْاَ و ُªَ-َ-ْ-َ-'ا .
Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung
termasuk (pekerjaan) wuduk yang wajib. (Hadis ini
diriwayatkan oleh Abu Bakar di dalam kitab al-Syafi)

3) Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah
radhiallahu 'anh bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda:

´ »ُ` ِ ء'َ-ْ'ا َ .ِﻡ ِªْیَ ·ِ=ْ-َ-ِ- ْ·ِ-ْ-َ-ْ-َ-ْ'َ· ْ»ُآُ -َ=َ أ َ '´-َ ·َﺕ اَ ذِ إ
ْ·ِ`َ-ْ-َ-ِ' .
Jika salah satu di antara kalian berwuduk maka
hendaklah menghirup air ke dalam hidung melalui
kedua hidungnya kemudian mengeluarkannya.
96


4) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruquthni
daripada Laqith bin Shabirah bahawa Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ْ.ِ-ْ-َ-َ· َ تْ'´-َ ·َﺕ اَ ذِ إ .
Jika kamu berwuduk maka berkumurlah.
97


5) Perintah membasuh muka atau wajah dalam ayat

96
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 237.
97
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 123.

75
“basuhlah muka kamu” adalah juga untuk berkumur dan
menghirup air ke dalam hidung. Ini kerana mulut dan
hidung merupakan sebahagian dari wajah. Keduanya
adalah anggota tubuh luar yang termasuk dalam kategori
wajah. Yang paling kuat adalah pendapat mazhab yang
terakhir (iaitu wajib) kerana kekuatan dalil-dalilnya dan
tidak ada yang menentangnya.
98


Di atas dasar sabitnya dalil serta kesungguhan Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam serta para sahabat radhiallahu
'anhum dalam mengerjakan berkumur-kumur dan memasukkan
air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, maka sewajarnya
bagi mereka yang tidak menganggap ianya wajib agar tetap
berusaha sedaya upaya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam ini. Dr Yusuf al-Qaradhawi
berkata:

Bagi mereka yang mengatakan bahawa itu adalah tidak
wajib dan menganggapnya sebahagian dari wajah, sangat
dianjurkan untuk melakukannya dengan bersungguh-
sungguh kecuali bagi orang yang berpuasa. Dan sangat
dianjurkan untuk mengeluarkan yang ada di hidung
setelah dihirup. Demikian banyak hadis yang
menunjukkan sifat wuduk Nabi bahawa baginda selalu
berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung…
99


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memperjelaskan tentang
hikmah disyari’atkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke
dalam hidung. Menurut beliau:


98
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 218.
99
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 198-199.

76
Lalu para ulamak menyebutkan hikmah perbuatan ini
adalah untuk mengetahui sifat air yang akan digunakan
untuk berwuduk. Sebab warna dapat diketahui dengan
penglihatan, rasa dapat diketahui melalui lidah (mulut)
dan bau dapat diketahui melalui penciuman (hidung).
100


10) Membasuh muka dengan sempurna

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³
¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
...
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu …
101


َ .ْ- َ ن'َ-ْ`ُ= ىَ أَ ر ُª´-َ أ َ ن'´-َ= ِ .ْ- َ ن'َ-ْ`ُ= َ'ْ·َﻡ َ ناَ ·ْ-ُ= ْ.َ=
'َ-ُ+َ'َ-َ·َ· ِªِﺉ'َ-ِ إ ْ.ِﻡ ِªْیَ -َی َ'َ= َ غَ ·ْ·َ'َ· ٍ ء·ُ-َ ·ِ- 'َ=َ د َ ن'´-َ=
َ .َ-ْ-َ-َﺕ ´ »ُ` ِ ء·ُ-َ ·ْ'ا ¸ِ· ُªَ--ِ-َی َ .َ=ْدَ أ ´ »ُ` ٍ تا´ ·َﻡ َ ثَ `َ`
َ ·َ`ْ-َ-ْﺱاَ و َ ·َ-ْ-َ-ْﺱاَ و 'ً`َ `َ` ُªَ+ْﺝَ و َ .َ-َ= ´ »ُ` ... َ ل'َ· ´ »ُ` :
" َ ·ْ=َ- ُ '´-َ ·َ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´¸ِ-´-'ا ُ -ْیَ أَ ر
¸ِﺉ·ُ-ُ و ".
Telah diriwayatkan daripada Humran (hamba abdi
‘Uthman), bahawasanya dia melihat ‘Uthman bin Affan

100
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 83
101
Al-Maaidah (5) : 6

77
minta dibawakan sebuah bejana, lalu menuangkan air
dari bejana itu ke telapak tangannya dan mencuci
keduanya tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangan
kanannya ke dalam tempat wuduk itu (bejana) lalu
berkumur-kumur seraya memasukkan air ke hidung serta
mengeluarkannya. Setelah itu dia membasuh mukanya
tiga kali…Kemudian dia (‘Uthman bin Affan) berkata:
“Aku melihat Rasulullah berwuduk sebagaimana wuduk
ku ini…”
102


Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atas telah sepakat para
ulamak akan kefardhuan membasuh muka atau wajah ketika
berwuduk.

Menurut Imam al-Syafi’i rahimahullah tentang muka atau
wajah adalah:

Tempat tumbuhnya rambut kepala (yakni anak rambut)
sampai kepada dua telinga, tulang rahang dan dagu.
Bukanlah dinamakan muka apabila melewati tempat
tumbuh rambut kepala (di dahi) dan dua tepi dahi itu
termasuk bahagian kepala. Demikian halnya bahagian
yang botak dari kepala, botak itu bukanlah bahagian dari
muka.
103


Bagi mereka yang memiliki janggut pada wajah mereka maka
adalah sunnah untuk menyela-nyela janggutnya dengan air.
Dalilnya adalah seperti berikut:


102
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Sahih al-Bukhari, Kitab
al-Wuduk, no: 164.
103
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms 35-36.

78
Daripada ‘Uthman radhiallahu 'anh, dia berkata:

ُªَ-َ-ْ=ِ' ُ .'َ=ُی َ ن'َآ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ .
Bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
menyela-nyela janggutnya.
104


Daripada Anas bin Malik radhiallahu 'anh, dia berkata:

َ -َ=َ أ َ '´-َ ·َﺕ اَ ذِ إ َ ن'َآ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ´ نَ أ
َ·َ و ُªَ-َ-ْ=ِ' ِªِ- َ .´'َ=َ· ِªِ´َ-َ= َ -ْ=َﺕ ُªَ'َ=ْدَ 'َ· ٍ ء'َﻡ ْ.ِﻡ '´-َآ َ ل' :
" ´ .َﺝَ و ´ ·َ= ¸-َ ر ¸ِ-َ ·َﻡَ أ اَ -َ´َه ."
Bahawasanya apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam berwuduk, baginda mengambil secedok air
dengan telapak tangannya, kemudian baginda
memasukkannya di bawah rahangnya, lalu menyela-
nyela janggutnya kemudian bersabda: “Beginilah
Tuhanku 'Azza wa Jalla memerintahkanku.”
105


Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam menyela-nyela janggut
ketika berwuduk adalah:

Dengan menyisir janggut (dengan jari-jari tangan) dan
mengalirkan air di celah-celahnya agar air dapat masuk
ke tengah-tengah rambut (janggut yang tumbuh di dagu)
dan sampat ke kulit.
106


104
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 29.
105
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 124.
106
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 249.

79

Ulamak membezakan di antara janggut yang nipis dan janggut
yang tebal. Bagi janggut yang nipis maka hendaklah
menyelanya dengan air sehingga terkena kulit. Apabila janggut
lebat dan bahagian kulit tidak kelihatan dan tertutup maka
memadailah dengan mengusap-usap air sehingga ke hujung
janggut.

Menurut Imam al-Syafi’i
107
rahimahullah:

Apabila janggut yang tumbuh pada diri seseorang tidak
lebat dan menutup sedikit mukanya, maka dia harus
membasuh mukanya seperti ketika janggut belum tumbuh
(iaitu dengan mengenakan air ke kulit). Namun apabila
janggut itu lebat sehingga mengambil tempat pada
wajahnya, maka tindakan yang lebih berhati-hati (al-
Ihtiyath) ialah dengan membasuh semuanya.
108


Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam:

Hukum menyela-nyela janggut ini ada dua, wajib dan
sunnah

Menyela-nyela janggut yang wajib adalah ketika rambut
janggut nipis sehingga kulitnya kelihatan. Kulit dan
rambut janggut yang tumbuh di sini dihukumi sebagai
bahagian luar sehingga wajib dibasuh sambil disela-sela.

Menyela-nyela janggut yang sunnah adalah ketika

107
Imam al-Syafi’i rahimahullah menganggap perbuatan menyela-
nyela janggut ini hanyalah sunat sahaja. Wallahu A’lam
108
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms 36.

80
janggut tebal sehingga bahagian kulitnya tidak kelihatan
dan tertutup. Dalam keadaan ini menyela-nyela bahagian
dalam rambut (janggut) dan bahagian dasarnya (terkena
kulit) adalah sunat kerana dianggap bahagian dalam.
Adapun hukum membasuh bahagian rambut janggut yang
luar adalah wajib sebagai kepanjangan dari mengusap
wajah.

Perincian di atas dan penjelasannya didasarkan pada
hasil penelitian terhadap cara wuduk yang di syari’atkan.
Hasilnya menunjukkan bahawa bahagian wajah yang
nampak wajib dibasuh, termasuk kulit dan rambut
janggut yang nipis. Adapun bahagian wajah yang tertutup
kerana ketebalan janggut, seperti janggut rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam maka yang disyariatkan
adalah menyela-nyelanya.
109


Oleh itu sewajarnya kita tetap untuk mengamalkan sunnah
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam menyela-nyela
janggut ketika berwuduk walaupun majoriti umat Islam di
Malaysia beranggapan ianya hanyalah amalan sunat. Ini adalah
kerana telah sabit perintah daripada Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam akan kesunnahan amalan tersebut dan tentu
sekali mengamalkannya tidak akan merugikan kita walau
sedikitpun.

11) Membasuh tangan hingga ke siku dengan memulakan
tangan kanan (3 kali).

Telah sepakat para ulamak akan kefardhuan membasuh tangan
ketika berwuduk. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

109
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 249.

81
O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³
¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷-R·-4OE☺^¯- ...
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua
belah tangan kamu meliputi siku…
110


Menurut Imam al-Syafi’i rahimahullah:

Saya tidak mengetahui bahawa ada perbezaan pendapat
tentang membasuh siku, seolah-olah mereka memahami
bahawa makna ayat ini adalah: “Maka basuhlah mukamu
dan tanganmu sampai kalian membasuh siku.”

Jadi tidak cukup sekadar membasuh kedua tangan tanpa
membasuh di celah-celah jari-jemari sehingga siku pun
turut dibasuh, dan hendaknya dimulai dari sebelah kanan
lalu pindah ke sebelah kiri. Saya memandang makruh
apabila memulai membasuh anggota wuduk yang sebelah
kiri namun dia tidak harus mengulanginya apabila telah
melakukannya.
111


Tentang termasuknya siku sebagai anggota yang perlu dibasuh,
Na’im bin ‘Abdullah al-Mujmar telah berkata:


110
Al-Maaidah (5) : 6
111
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 36-37.

82
ُ '´-َ ·َ-َی َ ةَ ·ْیَ ·ُه 'َ-َ أ ُ -ْیَ أَ ر ... ´-َ= َ-ْ-ُ-ْ'ا ُ -َ -َی َ .َ-َ= ´ »ُ`
ْ'ا ُ -َ -َی ´ »ُ` ِ -ُ-َ·ْ'ا ¸ِ· َ عَ ·ْ-َ أ ¸ِ· َ عَ ·ْ-َ أ ´-َ= ىَ ·ْ-ُ-
ِ -ُ-َ·ْ'ا ... َ ل'َ· ´ »ُ` " : ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ُ -ْیَ أَ ر اَ -َ´َه
ُ '´-َ ·َ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ".
Aku melihat Abu Hurairah radhiallahu 'anh berwuduk…
kemudian dia membasuh tangan kanannya hingga masuk
ke bahagian lengan bahagian atas, lalu membasuh
tangan kirinya hingga masuk ke lengan bahagian atas…
Abu Hurairah berkata: “Seperti inilah aku melihat
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwuduk.”
112


Menurut Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim:
Tambahan pula perkataan OÞ¯T³ dalam firman Allah
Subhanahu wa Ta'ala:
-·OT³ ¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷-R·-4OE☺^¯- ...
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua
belah tangan kamu meliputi siku…
113112
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 246. Hadis ini juga dipergunakan sebagai dalil disunatkan
untuk meratakan air ke anggota wuduk dengan melebihi sedikit dari paras
yang disyari’atkan. Contohnya apabila membasuh tangan dilebihkan
sedikit melepasi paras siku dan apabila membasuh kaki melepasi di paras
buku lali.
113
Al-Maaidah (5) : 6

83
Bererti “bersama dengan” seperti dalam firman Allah
Subhanahu wa Ta'ala:
ºº4Ò W-×Q¬U7··>
¯ª+¤O±E4Q^`Ò¡ -OÞ¯T³
¯ª7¯R¯E4Q^`Ò¡
dan janganlah kamu makan harta mereka (dengan
menghimpunkannya) bersama harta kamu.
114


dan
¯ª¬±^1ØO4C4Ò E·Q¬~ ¯OÞ¯T³
¯ª7¯R>·Q¬~
serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan
kamu yang sedia ada
115


ertinya bersama kekuatan kamu. Al-Mubarrid berkata:

Jika batasan termasuk dari bahagian yang dibatasi maka
itu termasuk di dalamnya.
116


Maka dari penjelasan di atas jelaslah bagi kita bahawa siku
termasuk bahagian yang perlu dibasuh ketika berwuduk.

Disunatkan juga bagi kita untuk membasuh di celah jari-jemari
tangan serta memastikan air mengenai celah-celah cincin atau
jam yang dipakai.

Daripada Laqith bin Shabirah, dia bertanya:
" ِ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ْ.َ= ¸ِ-ْ·ِ-ْ=َ أ ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی ".

114
al-Nisaa’ (4) : 2
115
Hud (11) : 52
116
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 178.

84
“Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang
berwuduk.”
َ ل'َ· " : ِ ·ِ-'َ-َ `ا َ .ْ-َ- ْ.'َ=َ و َ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ْ·ِ-ْﺱَ أ ...
Rasulullah menjawab: “Sempurnakan wuduk dan
selang-selangilah antara jari-jemari mu …
117


Tentang maksud ِ ·ِ-'َ-َ `ا َ .ْ-َ- ْ.'َ=َ و Menurut Syaikh ‘Abdullah al-
Bassam:

Renggangkanlah jari-jari dan alirkan air di antara celah-
celahnya. Yang dimaksudkan dengan jari di sini adalah
jari tangan dan jari kaki. Keterangan ini didasarkan
menerusi riwayat Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh:

َ ل'َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ´ نَ أ " : َ تْ'´-َ ·َﺕ اَ ذِ إ
َ =ْ-َ'ْﺝِ رَ و َ =ْیَ -َی ِ ·ِ-'َ-َ أ َ .ْ-َ- ْ.'َ=َ· ".
Bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: Jika kamu berwuduk maka renggangkanlah
dan basuhlah celah-celah antara jari kedua tanganmu
dan kedua kakimu.
118


Walaupun kita telah membasuh telapak tangan pada permulaan
berwuduk tadi, namun apabila membasuh tangan kita tetap
wajib sekali lagi membasuh telapak tangan tersebut secara
sempurna. Ketahuilah bahawa membasuh kedua telapak tangan
pada peringkat awal berwuduk hukumnya hanyalah sunat
sedangkan menyempurnakan membasuh tangan adalah wajib

117
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Shaum, hadis no 718.
118
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 37.

85
dan anggota tangan di dalam berwuduk adalah di mulai dari
kuku sehingga siku yang mana telapak tangan termasuk di
dalamnya. Hendaklah juga kita memastikan bahagian kulit
yang terlindung kerana memakai cincin, gelang, jam tangan
dan lain-lain juga dibasahi air ketika berwuduk.

Syaikh Wahid ‘Abdussalam Bali berkata:

Di antara kesalahan yang mereka lakukan (ketika
berwuduk) ialah tidak menggerak-gerakkan cincin ketika
membasuh telapak tangan dan tidak menggerak-gerakkan
jam tangan ketika membasuh tangan sehingga kulit di
kedua tempat tersebut kering.

Oleh kerana itu wajib menggerakkan keduanya sehingga
terbasuh kulit yang berada di bawah keduanya. Imam al-
Bukhari rahimahullah menyatakan:

َ '´-َ ·َﺕ اَ ذِ إ ِ »َﺕ'َ=ْ'ا َ ·ِ-ْ·َﻡ ُ .ِ-ْ·َی َ .ْیِ ·ْ-ِﺱ ُ .ْ-ا َ ن'َآَ و .
Ibnu Sirin biasa membasuh tempat cincin saat
wuduk.
119


Dan sanadnya disahihkan oleh al-Hafidz
120
(Ibnu Hajar
al-‘Asqalani rahimahullah) seraya menyatakan: “Kerana
adakalanya air tidak sampai kepadanya jika sempit.
121119
Diriwayatkan daripada Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya,
Bab Membasuh Mata Kaki.
120
Sila rujuk Fathul Baari, jilid 2, ms. 107.
121
Syaikh Wahid Abdussalam Bali, 474 Kesalahan Dalam Akidah
& Ibadah Beserta Koreksinya (edisi terjemahan oleh Ahmad Syaikhu,
Darul Haq, Jakarta 2005), ms. 105.

86
12) Menyapu seluruh kepala dari hadapan ke belakang
bersekali dengan kedua telinga menggunakan dua tangan.
Kepala adalah anggota wuduk yang telah disepakati oleh para
ulamak sebagai bahagian yang fardhu ketika berwuduk. Ini
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³
¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷-R·-4OE☺^¯-
W-Q÷·=O^`-4Ò
¯ª7¯´cÒ+7NOT ...
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua
belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah kepala
kamu…
122


Namun mereka berbeza pendapat samada yang perlu disapu
adalah sebahagian dari kepala atau seluruh kepala. Ini adalah
kerana ª7¯´cÒ+7NOT boleh ditafsirkan sebagai
sebahagian mahupun keseluruhan. Bagi Imam al-Syafi’i dan
Abu Hanifah rahimahumallah ayat di atas menunjukkan
bahawa menyapu sebahagian kepala dengan air sudah
memadai. Imam al-Syafi’i berkata:

Adalah masuk akal bahawa pada ayat ini dijelaskan
tentang barangsiapa telah menyapu sedikit dari
kepalanya, maka sesungguhnya dia dianggap telah

122
Al-Maaidah (5) : 6

87
menyapu kepala. Ayat ini juga tidak memiliki
kemungkinan arti lain selain dari yang telah disebutkan,
yang mana hal itu merupakan makna yang terkuat. Makna
yang tidak dianggap kuat adalah menyapu kepala
seluruhnya.
123


Imam al-Syafi’i rahimahullah menguatkan pendapatnya
dengan riwayat daripada Mughirah bin Syu’bah:

ِªِ-َ-ِ-'َ-ِ- َ -َ-َ-َ· َ '´-َ ·َﺕ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ
ِ .ْ-´-ُ=ْ'ا َ'َ=َ و ِªَﻡ'َ-ِ·ْ'ا َ'َ=َ و .
Bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
berwuduk dan menyapu ubun-ubunnya dan juga di atas
serbannya serta di atas khuf.
124


Namun begitu menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam pula:

Huruf ب di dalam ayat ini tidak menunjukkan bahawa
yang disapu hanya sebahagian. Kerana fungsi huruf ب
tersebut adalah ilshaaq (menunjukkan keseluruhan).
Siapa yang beranggapan bahawa ب tersebut berfungsi
tab’iidh (sebahagian) maka dia sama sahaja seperti telah
menyalahkan para pakar bahasa arab.
125


Selanjutnya Syaikh Fahd al-Syuwayyib pula berkata:


123
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 37.
124
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 274.
125
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 225.

88
Al-Syaukani rahimahullah dalam Nail al-Authar
mengatakan, bahawa huruf ب tidak terbukti
dipergunakan untuk menyatakan sebahagian dan
Sibawaih (ulamak pakar bahasa) telah membantahnya
dalam 15 tempat di dalam kitabnya.
126


Pendapat menyapu seluruh kepala ini juga merupakan pendapat
Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumallah. Menurut
Imam al-Bukhari rahimahullah:

Imam Malik rahimahullah pernah ditanya: “Apakah
mencukupi jika menyapu sebahagian kepala sahaja?”
Maka beliau (Imam Malik) berhujah dengan hadis
‘Abdullah bin Zaid radhiallahu 'anh:

... َ-َﻡ ´ »ُ` ِ م´ -َ-ُ-ِ- َ أَ -َ- َ ·َ-ْدَ أَ و 'َ-ِ+ِ- َ .َ-ْ·َ 'َ· ِªْیَ -َ-ِ- ُªَﺱْأَ ر َ -
ِ ن'َ´َ-ْ'ا َ'ِ إ 'َ-ُه´ دَ ر ´ »ُ` ُ -'َ-َ· َ'ِ إ 'َ-ِ+ِ- َ -َهَ ذ ´-َ= ِªِﺱْأَ ر
ُªْ-ِﻡ َ أَ -َ- يِ -´'ا ...
… lalu (baginda) mengusap kepalanya dengan kedua
tangannya. Baginda menggerakkan kedua tangannya ke
arah hadapan dan ke belakang; dimulai daripada
bahagian depan kepalanya kemudian menggerakkan
kedua tangannya sampai ke belakang (tengkuknya), lalu
mengembalikan keduanya ke tempat baginda
memulainya…
127126
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, ms. 38.
127
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 185.

89
Inilah sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam
menyapu kepalanya yakni setelah membasahkan tapak
tangannya baginda meletakkan kedua tangannya di atas
bahagian hadapan kepala dengan tangan tersebut melitupi
seluruh kepala lalu menyapunya ke arah belakang sehingga
kebatasan terakhir rambut di tengkuk lalu menyapunya semula
ke arah hadapan dan berhenti di tempat pemulaan baginda
meletakkan kedua tangannya.

Berkenaan hadis Mughirah iaitu hadis yang menunjukkan
baginda hanya menyapu bahagian ubun-ubun yang dijadikan
dalil untuk menyapu sebahagian kepala ianya sebenarnya
khusus untuk mereka yang memakai serban dan kemudian
hendaklah dia menyempurnakannya dengan menyapu serban
sebagaimana zahir hadis tersebut. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz
‘Abdullah bin Baz rahimahullah berkata:

Tidak ada dalam hadis Mughirah keterangan yang
menyatakan bahawa menyapu kepala secara keseluruhan
saat berwuduk bukanlah fardhu apabila seseorang tidak
memakai serban. Akan tetapi sesungguhnya hadis itu
hanya memberi keterangan bolehnya menyapu bahagian
kepala yang nampak dan melanjutkan dengan menyapu
serban di saat memakainya. Adapun di saat seseorang
tidak memakai serban, maka yang wajib dilakukannya
adalah dengan menyapu kepala secara keseluruhannya
sebagai pengamalan hadis ‘Abdullah bin Zaid.
128


Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pula berkata di dalam
Zaadul Ma’ad (jilid 1, ms. 193):


128
Sebagaimana komentar beliau terhadap kitab Fathul Baari, jilid
2, ms. 179.

90
Tidak ada satu hadis yang sahih bahawa baginda
(shallallahu 'alaihi wasallam) hanya menyapu sebahagian
kepalanya sahaja. Tetapi jika (baginda) menyapu ubun-
ubunnya, maka baginda menyempurnakan pada
serbannya.
129


Selanjutnya mari kita melihat beberapa hadis lain yang
menjelaskan tentang tatacara menyapu kepala:

a) Menyapu Kepala Hanya Satu Kali

Imam al-Bukhari memperuntukkan satu bab khusus
bertajuk Menyapu Kelapa Sekali di dalam Shahih al-
Bukhari dan di bawah bab itu terdapat sebuah hadis dimana
‘Abdullah bin Zaid menceritakan tentang wuduk Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam:

َ ل'َ· ٌ-ْ-َهُ و 'َ-َ`´ -َ= َ ل'َ· َﺱ·ُﻡ 'َ-َ`´ -َ= " : ُªَﺱْأَ ر َ -َ-َﻡ
ً ة´ ·َﻡ ."
Musa telah menceritakan kepada kami, dia berkata telah
menceritakan kepada kami Wuhaib, dia berkata:
“Baginda (shallallahu 'alaihi wasallam) menyapu
kepalanya sekali.”
130129
Penulis nukil daripada kitab Syaikh Wahid Abdussalam Bali, 474
Kesalahan Dalam Akidah & Ibadah Beserta Koreksinya (edisi terjemahan
oleh Ahmad Syaikhu, Darul Haq, Jakarta 2005), ms. 106. Boleh juga
dirujuk pendapat Imam Ibnul Qayyim ini di dalam Mukhtasar Zaadul
Ma’ad Bekal Menuju Akhirat, Peringkas Muhammad Abdul Wahhab at-
Tamimi, (edisi terjemahan oleh Kathur Suhardi, Pustaka Azzam, 1999)
ms. 17.
130
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 192.

91
َ '´-َ ·َﺕ ُªْ-َ= ُª´''ا َ ¸ِ-َ ر '´-ِ'َ= ُ -ْیَ أَ ر َ ل'َ· َ'ْ-َ' ¸ِ-َ أ ِ .ْ- ِ .َ-ْ=´ ·'ا ِ -ْ-َ= ْ.َ= ...
ً ةَ -ِ=اَ و ِªِﺱْأَ ·ِ- َ -َ-َﻡَ و َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ '´-َ·َﺕ اَ -َ´َه َ ل'َ· ´ »ُ`
Daripada ‘Abdul Rahman bin Abi Laila, dia berkata: Aku
melihat ‘Ali radhiallahu 'anh berwuduk… dan beliau
menyapu kepalanya sekali lalu (‘Ali) berkata: Inilah
cara wuduk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.
131


Hadis daripada ‘Ali radhiallahu 'anh ini merupakan dalil
ke atas sunnahnya menyapu kepala hanya sekali dan
menurut pengarang kitab Tuhfat al-‘Ahwadzi bi Sharh
Jami’ al-Tirmidzi ianya merupakan pendapat jumhur.

Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam:

Hadis ‘Ali radhiallahu 'anh di atas menunjukkan bahawa
mengusap kepala hanya dilakukan sekali, tidak berulang-
ulang sebagaimana saat membasuh anggota wuduk yang
lain.
132


131
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 100. Hadis yang senada juga diriwayatkan daripada Abi
Hayyah oleh Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-Thohaarah,
no: 45, dan daripada ‘Abdi Khair oleh Imam al-Nasa’i di dalam Sunannya,
Kitab al-Thohaarah, no: 91 yang mana kedua-dua riwayat tersebut juga
berpunca dari Saidina ‘Ali radhiallahu 'anh. Manakala satu lagi riwayat
daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh yang diriwayatkan oleh Imam al-
Nasa’i di dalam Sunannya no: 100 dengan lafaz (ً ة´ ·َﻡ ِªْ-َ-ُ ذُ أَ و ِªِﺱْأَ ·ِ- َ -َ-َﻡَ و) yang
menunjukkan bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyapu
kepalanya berserta kedua telinganya sebanyak satu kali.
132
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 249. Namun begitu menurut Syaikh al-Albani
rahimahullah di dalam Tamamul Minnah (Jilid 1, ms 98) terdapat hadis
yang bersanad hasan menunjukkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
pernah juga menyapu kepala sebanyak tiga kali. Menurut beliau walaupun
terdapat banyak hadis yang lebih kuat yang menunjukkan sapuan hanya

92
b) Menyapu Kedua Telinga

Adalah disunnahkan untuk menyapu telinga sesudah
menyapu kepala tanpa mengambil air yang baru. Ini adalah

satu kali tetapi penambahan dari perawi yang terpercaya dapat diterima.
Hadis menyapu kepala sekali tersebut bagi beliau tidak bercanggah
dengan hadis mengusap tiga kali tetapi menurut beliau pembicaraan di sini
adalah bersangkutan masalah sunnah iaitu lazim dikerjakan dan kadang-
kadang ditinggalkan.
Namun menurut Syaikh Ben Bazz rahimahullah ketika memberi komentar
terhadap kitab Fathul Baari (jilid 2, ms. 206) hadis yang menunjukkan
sapuan kepala lebih dari sekali adalah syadz kerana tambahan tersebut
menyalahi riwayat perawi yang lebih thiqah (kuat) sehingga tidak dapat
dijadikan pegangan.
Untuk mengkompromikan hadis menyapu kepala sekali dan tiga kali al-
Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata:
Dalil terkuat yang menunjukkan tidak ada pengulangan dalam
menyapu kepala adalah hadis masyhur yang disahihkan oleh Ibnu
Khuzaimah dari selainnya dari jalur periwayatan ‘Abdullah bin Amru
bin al-Ash mengenai sifat wuduk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,
di mana baginda bersabda setelah selesai berwuduk:
َ »َ'َ=َ و َ ء'َﺱَ أ ْ-َ-َ· اَ -َه َ'َ= َ داَ ز ْ.َﻡ .
“Barangsiapa yang menambahkan dari yang demikian ini, sungguh
dia telah berlaku buruk lagi zalim.”
Sementara dalam riwayat Sa’id bin Manshur terhadap hadis di atas
terdapat ketegasan, bahawa baginda shallallahu 'alaihi wasallam
menyapu kepalanya satu kali. Hal ini menunjukkan bahawa menyapu
kepala lebih dari satu kali tidaklah disukai. Adapun riwayat-riwayat
yang menerangkan adanya pengulangan dalam menyapu kepala –
apabila terbukti kebenarannya- maka harus difahami bahawa
maksudnya adalah meratakan sapuan, di mana pemahaman seperti
itu untuk mengompromikan dengan riwayat-riwayat yang
menyatakan tidak adanya pengulangan dalam menyapu kepala. (Ibnu
Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 207)

93
kerana telinga termasuk dalam bahagian kepala. Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ِ سْأ´ ·'ا ْ.ِﻡ ِ ن'َ-ُ ذُ `ا .
Kedua telinga adalah sebahagian daripada kepala.
133


Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyapu
telinganya dengan menggunakan air yang sama ketika
baginda menyapu kepalanya dengan memasukkan jari
telunjuknya ke bahagian dalam telinga untuk menyapu
bahagian dalam serta ibu jarinya pula dipergunakan
baginda untuk meyapu bahagian luar telinga baginda.
Diriwayatkan daripada ‘Abdullah bin ‘Amru radhiallahu
'anhuma tentang wuduk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

... ِªْ-َ-ُ ذُ أ ¸ِ· ِ .ْ-َ-َ='´-´-'ا ِªْ-َ·َ-ْ-ِ إ َ .َ=ْدَ 'َ· ِªِﺱْأَ ·ِ- َ -َ-َﻡ ´ »ُ`
ِªْ-َ-ُ ذُ أ ِ ·ِه'َ= َ'َ= ِªْ-َﻡ'َ+ْ-ِ 'ِ- َ -َ-َﻡَ و ...
…kemudian baginda menyapu kepalanya dan
memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga
baginda dan menyapu bahagian luar kedua telinganya
dengan kedua ibu jarinya…
134


Ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak
menggunakan air yang baru untuk mengusap telinganya.
Inilah tatacara yang sah daripada Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam.
135


133
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 35.
134
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no:116.
135
Tentang sebuah hadis daripada ‘Abdullah bin Zaid radhiallahu
'anh yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi rahimahullah yang

94
Secara ringkasnya tatacara yang sahih daripada Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam berkaitan dengan menyapu
kepala menurut Syaikh Sa’id al-Qahthani:

Membasuh kepala sekali dimulai dengan membasahi
kedua tapak tangan dengan air, lalu membasahi kepala
bahagian depan, kemudian menarik tangan ke belakang
hingga kepala bahagian belakang, kemudian menariknya
kembali ke kepala bahagian depan. Setelah itu
dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang
telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bahagian
luar.
136


13) Membasuh kaki hingga ke buku lali dengan memulakan
dari kaki kanan (3 kali).

Sebagaimana kepala, kaki juga merupakan anggota wuduk
yang telah disepakati oleh para ulamak sebagai bahagian yang
fardhu ketika berwuduk. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³
¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ

menunjukkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menggunakan air
untuk mengusap kedua telinganya bukan dari air yang digunakannya
untuk menyapu kepala; ianya telah dinilaikan syadz oleh al-Hafidz Ibnu
Hajar rahimahullah di dalam Bulughul Maram (Sila rujuk no:39 di dalam
Taudhih al-Ahkam Min Bulughul Maram [edisi terjemahan: Syarah
Bulughul Maram] karya Syaikh ‘Abdullah al-Bassam).
136
Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thaharah Nabi Shallallahu
'alaihi wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, ms. 69-70.

95
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷-R·-4OE☺^¯-
W-Q÷·=O^`-4Ò
¯ª7¯´cÒ+7NOT
¯ª¬:ÞUN·¯OÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷×u-4:u¬·¯^¯- ¯ ...
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua
belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah
sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah
kaki kamu meliputi kedua mata kaki (buku lali)…
137


Menurut Imam al-Syafi’i rahimahullah:

Saya tidak mendengar adanya perbezaan pendapat
tentang ×u-4:u¬·¯^¯- (kedua mata kaki) yang
disebut Allah 'Azza wa Jalla pada wuduk, iaitu bahawa
kedua mata kaki yang dimaksudkan ialah (tulang) yang
menonjol, dan keduanya merupakan tempat bertemunya
pergelangan betis dan kaki (iaitu buku lali). Kedua (buku
lali) harus disapu (diratakan dengan air), seolah-olah
maknanya menjadi, “Basuhlah kakimu sehingga membasuh
kedua mata kakimu.” Tidak cukup bagi seseorang apabila
dia membasuh kedua tapak kakinya, baik bahagian atas
mahupun bahagian bawah, pinggiran (bahagian tepi kaki)
dan kedua mata kakinya (yakni buku lali), kecuali hingga
merata (iaitu air) ke setiap bahagian berdekatan dengan
mata kaki dan berhubungan dengan pangkal betis.
138137
Al-Maaidah (5) : 6
138
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 39.

96
Jelas Imam al-Syafi’i amat menitik beratkan agar bahagian
buku lali dan sekitarnya diratakan dengan air kerana
sememangnya ramai yang melalaikannya. Apatah lagi terdapat
ancaman daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bagi
mereka yang tidak meratakan air sehingga ke seluruh kaki.
Diriwayatkan daripada ‘Abdullah bin ‘Amru radhiallahu 'anh,
dia berkata:

ٍ ةَ ·ْ-َﺱ ¸ِ· '´-َ= َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ -´'َ=َﺕ
ُ '´-َ ·َ-َ- 'َ-ْ'َ·َ=َ· َ ·ْ-َ·ْ'ا 'َ-ْ-َهْرَ أ ْ-َ·َو 'َ-َآَ رْدَ 'َ· 'َه'َ-ْ·َ·'َﺱ
ُﺝْرَ أ َ'َ= ُ -َ-ْ-َ-َ و ِªِﺕْ·َ- َ'ْ=َ 'ِ- ىَ د'َ-َ· 'َ-ِ' " : ٌ.ْیَ و
ِ ر'´-'ا ْ.ِﻡ ِ ب'َ-ْ=َ `ِ' ". 'ً`َ `َ` ْوَ أ ِ .ْ-َﺕ´ ·َﻡ .
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sengaja tertinggal di
belakang kami dalam satu perjalanan yang pernah kami
lakukan. Lalu baginda pun menyusul kami sementara
waktu Asar mendapati kami (telah tiba). Saat itu kami
berwuduk seraya menyapu kaki-kaki kami. Maka baginda
menyeru dengan suara keras: “Wail
139
bagi tumit-tumit
dari api neraka.” Baginda menyatakannya dua atau tiga
kali.”
140


Diriwayatkan daripada Muhammad bin Ziyad, dia berkata:

ْ.ِﻡ َ ن·ُ-´-َ ·َ-َی ُ س'´-'اَ و 'َ-ِ- ´ ·ُ-َی َ ن'َآَ و َ ةَ ·ْیَ ·ُه 'َ-َ أ ُ -ْ·ِ-َﺱ
َ ل'َ· ِ ةَ ·َ+ْ=ِ-ْ'ا " : ´'َ- ِ »ِﺱ'َ-ْ'ا 'َ-َ أ ´ نِ 'َ· َ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ا·ُ·ِ-ْﺱَأ
َ ل'َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا " : ِ ر'´-'ا ْ.ِﻡ ِ ب'َ-ْ=َ `ِ' ٌ.ْیَ و ".
Aku mendengar Abu Hurairah –yang pada saat itu

139
Wail adalah sebuah lembah di neraka jahannam.
140
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 163.

97
bersama kami melewati orang-orang yang sedang
berwuduk dari satu bejana- mengatakan:
“Sempurnakanlah wuduk kerana sesungguhnya Abu
Qassim (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam)
bersabda: “Wail bagi tumit-tumit dari neraka.”
141


Sebagaimana yang pernah penulis perjelaskan sebelum ini,
celah-celah jari-jemari kaki juga hendaklah dibersihkan ketika
berwuduk. Diriwayatkan daripada al-Mustaurid radhiallahu
'anh, dia berkata:

َ =َ'َ د َ '´-َ ·َﺕ اَ ذِ إ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ُ -ْیَ أَ ر
ِ -ِ ·َ-ْ-ِ=ِ- ِªْ-َ'ْﺝِ ر َ ·ِ-'َ-َ أ .
Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila
berwuduk baginda menggosok jari-jari kakinya dengan
(jari) kelingkingnya.
142


14) Berwuduk mengikut tertib.

Jumhur ulamak berpendapat bahawa berwuduk secara tertib
merupakan suatu perkara yang wajib. Ini adalah kerana dalil-
dalil daripada hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
sentiasa menunjukkan baginda menuruti tertib iaitu membasuh
muka, tangan, kepala dan kaki. Hal ini diperkuatkan lagi
dengan keumuman lafaz sabda baginda shallallahu 'alaihi
wasallam:

ِªِ- ´ .َﺝَ و ´ ·َ= ُª´''ا َ أَ -َ- 'َ-ِ- اوُ ءَ -ْ-ا

141
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 165.
142
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 38.

98
Mulailah (kalian) dari yang Allah 'Azza wa Jalla
mulai.
143

Oleh itu berwuduk juga hendaklah dikerjakan secara tertib
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³
¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷-R·-4OE☺^¯-
W-Q÷·=O^`-4Ò
¯ª7¯´cÒ+7NOT
¯ª¬:ÞUN·¯OÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷×u-4:u¬·¯^¯- ¯ ¹T³4Ò
¯ª+-L7 4:NLN·
W-ÒNOO¹-C·· ¯ ¹T³4Ò
ª+-47 -ØEQ¯OO· uÒÒ¡
¯OÞ>4N O⌧¼Ec uÒÒ¡ 47.~ET
س4ÞÒ¡ ª7¯4R)` =TR)`
´OØ*.4¯^¯- uÒÒ¡
Ne+-¯OE☺·¯
47.=OR)4¯- ¯ªÞU··
W-Ò÷³´¹Ò` ☯7.4`
W-Q÷☺O☺4O4·· -4³OR¬=
4:Ø´1·C W-Q÷·=O^`··
¯ª¬:R-QN·+QT
ª7¯CR³uCÒ¡4Ò +Ou4R)` ¯ 4`
÷³CØONC +.- ºE¬^×41R¯
ª¬:^OÞU4× ^TR)` ´¤4O⌧O
T´¯·¯4Ò ÷³CØONC

143
Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnadnya, no: 14707.

99
¯ª74OT-¹·CN1R¯
·ªR-N1R¯4Ò +O4-E☺u¬R^
¯ª7¯^OÞU4× ¯ª¬:^UE¬·¯
¬HÒNO7¯^=Þ ^R÷
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua
belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah
sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah
kaki kamu meliputi buku lali; dan jika kamu junub
(berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib;
dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam
perjalanan, atau salah seorang dari kamu datang dari
tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang
kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi),
maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah - debu
yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah
tangan kamu dengan tanah - debu itu. Allah tidak mahu
menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan
(kepayahan), tetapi Dia berkehendak membersihkan
(mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan
nikmat-Nya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.
144


Dengan berdalilkan ayat di atas Imam al-Syafi’i rahimahullah
berkata:

Rasul shallallahu 'alaihi wasallam berwuduk sebagaimana
yang diperintahkan kepadanya, dan memulai dengan apa
yang dimulai (diperintahkan) oleh Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Dengan demikian –Wallahu A’lam- orang yang
berwuduk hendaknya memperhatikan dua perkara iaitu:
Memulai dengan apa yang dimulai (diperintahkan) oleh

144
Al-Maaidah (5) : 6

100
Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang dimulai oleh
Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, dan hendaknya
menyempurnakan apa yang diperintahkan kepadanya.
Barangsiapa memulai dengan tangannya sebelum muka,
atau kepalanya sebelum kedua tangannya, atau kedua
kakinya sebelum kepalanya, maka menurut saya
hendaklah dia mengulang wuduknya sehingga dia
membasuh sesuai dengan urutan (tertib). Wuduknya
tidak sah –menurut saya- kecuali bila dikerjakan sesuai
urutannya (tertib).
145


Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam:

Menerusi ayat ini Allah membuat urutan pertama kali
dengan membasuh wajah, kedua tangan, mengusap muka
dan membasuh kaki. Dengan begitu urutan yang dilakukan
ketika berwuduk hendaklah disesuaikan dengan urutan
pada ayat tersebut.

Urutan yang dijelaskan ayat tersebut adalah wajib
dilakukan. Jika dilakukan tidak sesuai urutan tersebut
maka wuduknya dinilai tidak sah meskipun ada yang
menilainya sah.
146


Wajibnya berwuduk mengikut tertib ini juga merupakan
mazhab Imam al-Syafi’i dan mazhab yang masyhur daripada
Imam Ahmad. Pendapat ini diambil daripada ‘Uthman, Ibnu
‘Abbas daripada para sahabat, dan dalam sebuah riwayat
daripada ‘Ali. Pendapat ini juga dikatakan oleh Qatadah, Abu

145
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 43.
146
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 252.

101
Tsaur, Abu Ubaid dan Ishaq bin Rahawaih.
147


Namun begitu para ulamak Ahlus Sunnah Wal Jamaah
sebenarnya tidak sepakat tentang wajibnya wuduk dilakukan
secara tertib. Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi:

Sedangkan (ulamak) yang lain mengatakan bahawa tidak
ada kewajipan untuk tertib. Ini dikatakan oleh al-
Baghawi dengan mengutip sekian banyak pendapat
ulamak. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Ibnul
Mundzir daripada ‘Ali dan Ibnu Mas’ud. Pendapat ini juga
merupakan pendapat Said bin al-Musayyab, al-Hassan,
Atha’, Makhul, al-Nakha’i, al-Zuhri, Rabiah, al-Auza’i,
Abu Hanifah dan Malik serta sahabat dan murid
keduanya. Pendapat ini juga merupakan pendapat al-
Muzanni dan Abu Dawud. Pendapat ini pulalah yang
menjadi pilihan Ibnul Mundzir.
148


Hujah yang dipergunakan oleh para ulamak yang menyatakan
tertib itu tidak wajib adalah:

1) Hadis yang diriwayatkan daripada Miqdam bin Ma’di
Karib al-Kindi radhiallahu 'anh, dia berkata:

َ '´-َ ·َ-َ· ٍ ء·ُ-َ ·ِ- َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ ¸ِﺕُ أ
ِªْ-َ=اَ رِ ذ َ .َ-َ= ´ »ُ` 'ً`َ `َ` ُªَ+ْﺝَ و َ .َ-َ= ´ »ُ` 'ً`َ `َ` ِªْ-´-َآ َ .َ-َ·َ·
ِªِﺱْأَ ·ِ- َ -َ-َﻡَ و 'ً`َ `َ` َ ·َ-ْ-َ-ْﺱاَ و َ .َ-ْ-َﻡ ´ »ُ` 'ً`َ `َ` 'ً`َ `َ`
ِه'َ= ِªْ-َ-ُ ذُ أَ و 'ً`َ `َ` 'ً`َ `َ` ِªْ-َ'ْﺝِ ر َ .َ-َ=َ و 'َ-ِ+ِ-ِ='َ-َ و 'َ-ِهِ · .
Dibawakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi

147
Dr. Yusuf Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms 193.
148
Dr. Yusuf Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms 193.

102
wasallam air untuk berwuduk, maka baginda berwuduk:
membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian
membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh
kedua tangannya tiga kali-tiga kali, kemudian berkumur
dan istinsyaq tiga kali, dan membasuh kepala serta
telinga bahagian luar dan dalamnya dan membasuh
kedua kakinya tiga kali-tiga kali.
149

150

Jelas di dalam hadis di atas berkumur dan istinsyaq yang
sepatutnya urutannya sebelum membasuh wajah telah
dikerjakan oleh baginda setelah membasuh kedua
tangannya. Menurut Syaikh al-Albani rahimahullah hadis
ini menunjukkan tidak wajibnya tertib.
151


2) Tentang surah al-Maaidah ayat ke 6, menurut Dr Yusuf al-

149
Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnadnya, no: 16558
150
Bagi mereka yang berpegang kepada pendapat pertama mereka
tidak melihat hadis ini sebagai dalil yang dapat menghilangkan kewajipan
tertib. Dr. Muhammad bin Umar berkata:
Hadis Miqdam tidak menunjukkan hukum apa pun selain
membolehkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung setelah
membasuh tangan dan sebelum menyapu kepala. Jadi ianya bukan dalil
yang membolehkan dilakukan urutan yang berbeza dengan urutan yang
tertera dalam al-Qur’an. Tidakkah anda lihat dalam hadis tersebut
tertera membasuh telapak tangan tiga kali, lantas membasuh wajah tiga
kali, lantas membasuh kedua tangan tiga kali, kemudian menyapu kepala
serta telinga, dan terakhir membasuh kedua kaki. Inilah tertib yang
tertera dalam teks ayat (al-Qur’an) tanpa diselingi apa pun. Lantas
bagaimana mungkin ada hadis yang menunjukkan tidak wajib berwuduk
dengan tertib tersebut? – Rujuk Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah
dan Shalat karya Dr Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul (edisi
terjemahan oleh Ali Nur, Darus Sunnah Press, 2007 Jalarta), ms. 79.
151
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah Tamamul
Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Syaikh Sayyid Sabiq, jilid 1, ms. 94-95.

103
Qaradhawi:

Sedangkan mereka yang menyatakan tertib itu tidak
wajib, mereka berdalil dengan menggunakan ayat wuduk
itu sendiri (al-Maaidah (5) : 6), yakni athaf (sambungan
urutan anggota wuduk) dengan huruf waw (و = dan) tidak
menunjukkan bahawa adanya keharusan untuk mengikut
urutan tersebut (tertib).
152
Sebagaimana jika seseorang
mengatakan kepada seseorang pembantunya: “Jika
engkau pergi pasar belilah roti dan kurma” maka ini tidak
bermaksud bahawa pembantu itu mesti membeli roti
terlebih dahulu kemudian disusuli dengan kurma. Apapun
yang dia beli terlebih dahulu maka dia bererti telah
memenuhi perintah tuannya.


152
Hal ini telah dibantah oleh Dr. Muhammad bin Umar yang
berkata:
Huruf ‘athaf waw (و = dan) dalam bahasa Arab tidak
menunjukkan tertib tetapi menunjukkan muthlaqul jam’u.
Namun begitu kita juga beriman bahawa al-Qur’an al-Karim
memiliki keistimewaan-keistimewaan dan al-Qur’an merupakan
firman Allah yang Maha Halus, Maha Bijaksana lagi Maha
Mengetahui tidak akan mencantumkan sesuatu terlebih dahulu
kecuali untuk suatu hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi
makna waw ‘athaf (و) di sini tidak menunjukkan tertib urutan,
tetapi maknanya menunjukkan keistimewaan dan peraturan al-
Qur’an. Sehingga makna ‘athaf di sini dapat difahami jika kita
perhatikan nas tersebut beserta nas sebelum dan sesudahnya.
Dengan demikian perhatian tidak hanya terfokus kepada makna
yang ditunjukkan oleh huruf ‘athaf dari sisi ilmu nahu dan
balaghah sahaja. – Rujuk Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah
dan Shalat karya Dr Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul,
ms. 80.

104
Demikian juga dengan berwuduk, kerana ia sifatnya
adalah bersuci. Maka tidak ada kewajipan tertib di sana,
sebagaimana orang mandi junub, juga mendahulukan yang
kanan atas yang kiri, atau siku atas mata kaki. Sebab
apabila seseorang yang sedang hadas maka membasuh
semua anggota tubuhnya sekaligus maka hadasnya akan
hilang.
153

Apapun jua pendapat yang dipegang, bagi penulis
mencontohi apa yang lazimnya dikerjakan oleh Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam iaitu mengikuti tertib sesuai
dengan dalil dari al-Qur’an adalah lebih wajar untuk kita
amalkan. Ini adalah kerana hadis yang menunjukkan
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwuduk dengan
tidak menurut tertib jarang-jarang dikemukakan berbanding
dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan tertib yang lebih
banyak dan masyhur.

15) Al-Muwalah ) ª-:--ا ( iaitu berturut-turut membasuh anggota
wuduk.

Al-Muwalah adalah bergilir-gilir membasuh dan mengusap
anggota wuduk dengan tidak memisahkannya dalam tempoh
waktu yang lama. Rata-rata umat Islam di Malaysia
beranggapan bahawa al-Muwalah ini hukumnya wajib. Dalil
bagi mereka yang mewajibkan al-Muwalah adalah:

´''ا ´'َ- ¸ِ-´-'ا ِ ب'َ=ْ-َ أ ِ .ْ·َ- ْ.َ= ٍ -ِ''َ= ْ.َ= ِªْ-َ'َ= ُª
.َ-ُی ً `ُﺝَ ر ىَ أَ ر َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ َ »´'َﺱَ و
ُ ء'َ-ْ'ا 'َ+ْ-ِ-ُی ْ»َ' ِ »َهْر -'ا ُ رْ-َ· ٌªَ·ْ-ُ' ِªِﻡَ -َ· ِ ·ْ+َ= ¸ِ·َ و

153
Dr. Yusuf Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms 193. Sila juga rujuk
pendapat Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah di dalam al-
Majmu’ Fatawa, jilid 1, ms. 441-451.

105
َ ء·ُ-ُ ·ْ'ا َ --ِ·ُی ْنَ أ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ُ -َ ·َﻡَ 'َ·
´-'اَ و َ ةَ ` .
Daripada Khalid daripada sebahagian sahabat bahawa
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang lelaki
sedang solat, namun baginda mendapati bahawa di
bahagian tepi kakinya ada yang tidak terkena air lalu
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya
untuk mengulangi wuduk dan mengulangi solatnya.
154


Menerusi hadis ini mereka berhujah bahawa sekiranya al-
Muwalah itu tidak wajib nescaya Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam akan hanya menyuruh sahabat tersebut membasuh
kakinya dan tidak mengulangi wuduk sepenuhnya. Namun
begitu menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi,
155
Imam al-Nawawi
rahimahullah telah menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis
dha’if dan tidak boleh dijadikan hujah.

Seterusnya mereka juga berhujah dengan sebuah hadis daripada
‘Umar al-Khaththab radhiallahu 'anh:

ُ -َ ·َ-ْ-َ 'َ· ِªِﻡَ -َ· َ'َ= ٍ ·ُ-ُ= َ ·ِ-ْ·َﻡ َ كَ ·َ-َ· َ '´-َ ·َﺕ ً `ُﺝَ ر ´ نَ أ
َ ل'َ-َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا " : ْ.ِ-ْ=َ 'َ· ْ·ِﺝْرا
َ كَ ء·ُ-ُ و ".
Sesungguhnya seorang lelaki berwuduk kemudian beliau
meninggalkan kawasan yang kecil sebesar kuku di
kakinya (tidak terkena air). Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam melihatnya dan bersabda: “Ulangi dan perbaiki

154
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 149.
155
Dr. Yusuf Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms 195.

106
wudukmu.”
156


Menerusi hadis ini mereka beranggapan bahawa perintah
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk mengulangi
wuduk menunjukkan bahawa al-Muwalah itu wajib kerana
sekiranya tidak wajib tentu baginda akan hanya menyuruh
lelaki tersebut membasuh bahagian kaki sahaja. Namun
demikian menurut Dr. Yusuf Qaradhawi
157
hadis ini juga tidak
menunjukkan dengan jelas tentang wajibnya berturut-turut
membasuh atau mengusap anggota wuduk. Apatah lagi terdapat
riwayat yang lain menunjukkan Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam hanya memerintahkan untuk membasuh apa yang
tertinggal sahaja. Menurut Imam al-Nawawi hadis yang
menunjukkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
mengarahkan untuk mengulangi wuduk menunjukkan hal
tersebut adalah sunat (mustahab) dan hadis yang menunjukkan
perintah baginda hanyalah untuk membasuh apa yang tidak
sempurna menunjukkan ianya diperbolehkan dan tidak
diwajibkan.

Imam al-Syafi’i rahimahullah juga berpegang kepada pendapat
al-Muwalah itu tidak wajib. Menurut beliau:

Tidak jelas bagi saya dalil yang mewajibkan mengulangi
wuduk dari awal, walaupun ianya (wuduk yang tidak
dihabiskan tersebut) diputuskan dalam waktu lama
selama tidak terjadi kepadanya hadas…Sesungguhnya
saya tidak menemukan dalil yang mengharuskan wuduk
dengan berturutan (al-Muwalah), sebagaimana dalil yang
saya temui dalam hal mendahulukan sebahagian anggota

156
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 243.
157
Dr. Yusuf Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms 195.

107
wuduk yang lain atas sebahagian yang lain.
158


Tentang pendapat bahawa al-Muwalah ini tidak wajib
dikuatkan lagi dengan sebuah hadis daripada ‘Abdullah bin
‘Umar radhiallahu 'anh:

َ -َ-َﻡَ و ِªْیَ -َیَ و ُªَ+ْﺝَ و َ .َ-َ·َ· َ '´-َ ·َﺕ ´ »ُ` ِ ق·´-'ا ¸ِ· َ ل'َ-
´ »ُ` ُªَﺱْأَ ر َ -ِ=ْ-َ-ْ'ا َ .َ=َ د َ .-ِ= 'َ+ْ-َ'َ= َ ¸'َ-ُ-ِ' ٍ ةَ ز'َ-َ=ِ' َ ¸ِ=ُ د
'َ+ْ-َ'َ= ´'َ- ´ »ُ` ِªْ-´-ُ= َ'َ= َ -َ-َ-َ· .
Bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
membuang air kecil di pasar, kemudian baginda
berwuduk maka baginda membasuh wajahnya, kemudian
kedua tangannya, kemudian mengusap kepalanya. Lalu
baginda dipanggil untuk mensolatkan jenazah, maka
ketika baginda shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke
masjid kemudian baru mengusap ke dua khufnya, lalu
mensolatkan (jenazah tersebut).”
159


Imam al-Syafi’i rahimahullah juga telah membawa satu
riwayat bahawa Ibnu ‘Umar juga pernah melakukan perkara
yang sama dengan hadis di atas. Melalui riwayat tersebut Imam
al-Syafi’i berkata:

Perbuatan ini menunjukkan tidak adanya kesinambungan
dalam berwuduk dan mungkin sahaja air wuduknya telah
kering. Bahkan air wuduk itu boleh kering pada jarak
lebih dekat daripada jarak antara masjid dan pasar itu.
Saya dapati bahawa ketika dia meninggalkan tempat

158
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 44.
159
Hadis riwayat Imam Malik di dalam al-Muwatta’, Kitab
Thohaarah, no: 66.

108
wuduknya untuk menuju ke masjid, dia telah
mengerjakan perbuatan selain wuduk dan memutuskan
kesinambungan wuduk itu sendiri.
160


Bagi penulis walaupun al-Muwalah itu hanyalah sunat, namun
hendaklah kita sentiasa menjaganya kerana tatacara sebeginilah
yang lazimnya dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam. Namun begitu ianya bukanlah perkara yang wajib
sehinggakan sekiranya ianya ditinggalkan akan menjadikan
wuduk kita terbatal. Wallahu A’lam.

16) Membaca doa sebaik sahaja selesai berwuduk.

Adalah disunatkan untuk membaca doa sebaik sahaja selesai
berwuduk. Di antara doa-doa yang sabit daripada Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam adalah seperti berikut:

Diriwayatkan daripada ‘Umar al-Khaththab radhiallahu 'anh
daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Tidaklah salah seorang di antara kamu berwuduk lalu
menyempurnakan wuduknya lalu dia mengucapkan:

" ُªُ'·ُﺱَ رَ و ِª´''ا ُ -ْ-َ= اً -´-َ=ُﻡ ´ نَ أَ و ُª´''ا ´`ِ إ َªَ'ِ إ َ ` ْنَ أ ُ -َ+ْ-َ أ "
(Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah
melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu hamba dan
rasul-Nya) kecuali akan dibukakan baginya lapan pintu
syurga dan dia boleh masuk dari mana saja dia suka.
161


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

160
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 44.
161
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 234.

109

Barangsiapa yang berwuduk dan menyempurnakan
wuduknya lalu dia mengucapkan:

" ´''ا ´ `ِ إ َªَ'ِ إ َ ` ْنَ أ ُ -َ+ْ-َ أ ´ نَ أ ُ -َ+ْ-َ أَ و ُªَ' َ =یِ ·َ- َ ` ُ -َ -ْ=َ و ُª
ُªُ'·ُﺱَ رَ و ُ -ُ -ْ-َ= اً -´-َ=ُﻡ . ¸ِ-ْ'َ·ْﺝا ´ »ُ+´''ا َ .-ِ-ا´ ·´-'ا ْ.ِﻡ
َ .یِ ·+َ=َ-ُ-ْ'ا ْ.ِﻡ ¸ِ-ْ'َ·ْﺝاَ و "
(Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah
melainkan Allah tidak ada sekutu bagi-Nya dan Nabi
Muhammad itu hamba dan rasul-Nya. Ya Allah, jadikan
aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan
aku termasuk orang-orang yang selalu bersuci) kecuali
akan dibukakan baginya lapan pintu syurga dan dia
boleh masuk dari mana saja dia suka.
162


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Barangsiapa yang berwuduk kemudian ketika selesai dari
wuduknya dia membaca:

" ِ =ْ-َ'ِ إ ُ بْ·ُﺕَ أَ و ´ »ُ+´''ا َ =َ-'َ=ْ-ُﺱ "
(Maha suci Engkau ya Allah dan aku bertaubat kepada-
Mu) maka akan ditulis doanya tersebut pada kepingan
yang nipis dan ditatah, sehingga tidak akan rosak pada
hari kiamat.
163162
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 50.
163
Hadis riwayat al-Sunni di dalam bab Amalul Yaum Wal Lailah,
no: 30 dan Syaikh al-Albani mengsahihkannya di dalam Shahih al-Jami’,
no: 6046.

110
Di dalam sebuah kitab bertajuk Panduan Fardhu ‘Ain tulisan
seorang tokoh agama yang terkenal di Malaysia beliau telah
mengajar beberapa doa yang perlu dibaca apabila membasuh
atau menyapu setiap anggota wuduk seperti muka, tangan,
kepala dan kaki. Sebagai contohnya ketika membasuh muka
menurut beliau disunatkan membaca:
Ya Tuhan kami putihlanlah mukaku dengan cahayamu
pada hari putihnya muka-muka wali-wali Engkau dan
janganlah Engkau hitamkan mukaku dengan kegelapan
pada hari hitamnya muka musuh-musuh engkau.
164


Sebenarnya terdapat beberapa variasi dalam bacaan doa ketika
membasuh anggota-anggota wuduk namun begitu kesemuanya
tidak sabit daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.
Menurut pengarang kitab al-Sunan wa al-Mubtada’aat al-
Muta’alliqah bi al-Adzkaar wa al-Sholawaat, Syaikh
Muhammad ‘Abdussalam al-Syaqiry rahimahullah:

Setiap hadis yang menjelaskan bacaan (doa) ketika
berwuduk adalah dusta, hanyalah rekaan dan tidak
pernah diucapkan oleh rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam dan semuanya bukan hadis sahih.
165


Menurut Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah:

Semua doa-doa ini dan yang semisalnya (yakni doa ketika
berwuduk) telah disebut sebahagian ulamak yang datang
kemudian (ulamak khalaf yang bukan daripada generasi

164
Panduan Fardhu ‘Ain, At-Tafkir Enterprise, Kuala Lumpur 1997,
ms. 27.
165
Syaikh Muhammad ‘Abdussalam, Bid’ah Bid’ah Yang Dianggap
Sunnah, (edisi terjemahan oleh Achmad Munir Awood Badjeber & Imam
Sulaiman, Qisthi Press, 2004, Jakarta) ms. 20.

111
al-Salafussoleh) khususnya daripada kalangan al-
Syafi’iyah seperti al-Syairazi dalam al-Muhadzdzab. Al-
Nawawi berkata: “Tidak berdasar! Dan tidak pernah
disebutkan oleh para ulamak terdahulu.”
166

Menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pula:

Adapun zikir (doa) yang dibaca oleh orang awam saat
berwuduk, maka yang demikian itu sama sekali tidak ada
dasarnya daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,
tidak pula daripada sahabat dan tabi’in ataupun imam
yang empat. Di dalamnya ada hadis palsu yang
dinisbahkan kepada Rasulullah.
167


Oleh itu sewajarnya kita meninggalkan amalan-amalan bid’ah
sebegini demi menjaga ketulenan ibadah kita apatah lagi telah
terdapat perintah daripada baginda shallallahu 'alaihi wasallam
supaya menolak segala bentuk amalan bid’ah.

Ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam:
ٍ -´-َ=ُﻡ ىَ -ُه ىَ -ُ+ْ'ا ُ ·ْ-َ=َ و ِª´''ا ُ ب'َ-ِآ ِ -یِ -َ=ْ'ا َ ·ْ-َ= ´ نِ 'َ·
ٌªَ'َ `َ- ٍªَ=ْ-ِ- ´ .ُآَ و 'َ+ُﺕ'َ`َ -ْ=ُﻡ ِ ر·ُﻡُ `ا ´ ·َ-َ و .
Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah (al-
Qur’an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk
Muhammad (al-Sunnah), serta seburuk-buruk perkara
adalah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan

166
Ibnu Taymiyyah, al-Majmu’ al-Fatawa, jilid 1 ms 462 dan 465.
Penulis nukil dari Fikih Thaharah, ms 213.
167
Lihat kitab al-Inshaf Ma’a Syarh al-Kabir ‘ala al-Muqni’, jilid 1,
ms. 292. Penulis nukil daripada kitab Fikih Thaharah, ms 213.

112
(bid’ah) adalah sesat.
168

Ternyata semua amalan yang tidak ada contohnya daripada
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka ianya terbatal.
Ini sebagaimana sabda baginda shallallahu 'alaihi wasallam:
´ دَ ر َ ·ُ+َ· ِª-ِ· َ .ْ-َ' 'َﻡ اَ -َه 'َ-ِ ·ْﻡَ أ ¸ِ· َ ثَ -ْ=َ أ ْ.َﻡ .
Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam urusan
kami (iaitu di dalam perkara berkaitan agama) apa-apa
yang tidak ada padanya, maka tertolaklah ia.
169

ُ ·ْﻡَ أ ِªْ-َ'َ= َ .ْ-َ' ً `َ-َ= َ .ِ-َ= ْ.َﻡ ´ دَ ر َ ·ُ+َ· 'َ- .
Barangsiapa yang melakukan satu amal yang bukan dari
suruhan kami (iaitu di dalam perkara berkaitan agama),
maka tertolaklah ia.
170


Mungkin ada yang berkata apa salahnya perbuatan tersebut
kerana ianya nampak baik. Jawapan kami kepada mereka
adalah setiap bid’ah itu tetap sesat walaupun nampak seperti
baik.

Daripada ‘Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma:
ٌªَ-َ-َ= ُ س'´-'ا 'َه'ر ْنِ اَ و ٌªَ'َ `َ- ٍªَ=ْ-ِ- ´ .ُآ .
“Setiap bid’ah itu sesat, walaupun manusia
memandangnya (perbuatan bid’ah tersebut) hasanah

168
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Jama’ah, no: 867.
169
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Sulh, no: 2697.
170
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Aqdhiyah, no: 1718.

113
(baik).”
171


Imam al-Syafi’i rahimahullah pernah berkata:
َ ·َ-َآ ْ-َ-َ· َ عَ ·َ- ْ.َﻡَ و َ عَ ·َ- ْ-َ-َ· َ .َ-ْ=َ-ْﺱِ ا ْ.َﻡ .
Sesiapa yang menganggap baik (apa yang diciptakan
dalam agama), dia telah mencipta syarak, sesiapa yang
mencipta syarak, maka dia telah kafir.
172

Kesimpulannya tidak ada istilah bid’ah hasanah (bid’ah yang
baik atau terpuji) di dalam perkara bersangkutan dengan ibadah
kerana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: ... ´ .ُآَ و
ٌªَ'َ `َ- ٍªَ=ْ-ِ- . “dan setiap yang diada-adakan (bid’ah) adalah
sesat”
173
. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan
segala bentuk amal ibadah yang Dia inginkan hamba-hamba-
Nya persembahkan kepada-Nya sebelum Dia mewafatkan
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ini sebagaimana
firman-Nya:
4¯¯Q4O^¯- ¬e·UE☺^Ò¡
¯ª7¯·¯ ¯ª7¯·4CR1
¬e^☺E¼^`Ò¡4Ò ¯ª7¯^OÞU4×
Ø´®E☺u¬R^ ¬e1´¯4O4Ò
Nª7¯·¯ =ªÞU¯ce"- 44CR1
¯
Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama

171
Diriwayatkan oleh Imam al-Lalaka’i di dalam Syarah Usul
I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, Ibnu Nashir di dalam al-Sunnah dan
oleh Ibnu Baththah di dalam al-Ibanah.
172
Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah, ms. 507.
Penulis nukil daripada kitab Bid’ah dan Percanggahannya karya Ustaz
Rasul Dahri, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 1998, ms. 75.
173
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Jama’ah, no: 867.

114
kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu,
dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk
kamu.
174


Telah berkata Imam al-Syaukani rahimahullah:
Jika sekiranya Allah telah menyempurnakan agama-Nya
sebelum diambil (nyawa) Nabi-Nya apa perlunya
seseorang itu mengada-adakan lagi suatu amalan yang
baru (amalan bid’ah) sedangkan Allah telah
menyempurnakan agama-Nya? Jika yang diada-adakan itu
bukan kerana agama, maka apa perlunya bersibuk-sibuk
dengan amalan yang bukan urusan agama?
175


17) Mengerjakan Solat Sunat setelah berwuduk

Adalah disunatkan bagi seseorang untuk mengerjakan solat
sunat dua rakaat setelah berwuduk. Diriwayatkan daripada Abu
Hurairah radhiallahu 'anh:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada
Bilal ketika waktu solat Subuh:
" ¸-ِ 'َ· ِ مَ `ْﺱِ `ا ¸ِ· ُªَ-ْ'ِ-َ= ٍ .َ-َ= َﺝْرَ 'ِ- ¸ِ-ْ` -َ= ُ لَ `ِ- 'َی
َ د ُ -ْ·ِ-َﺱ ِª´-َ=ْ'ا ¸ِ· ´ يَ -َی َ .ْ-َ- َ =ْ-َ'ْ·َ- ´ ف ".
“Ya Bilal, katakanlah kepada ku pekerjaan apa yang
amat engkau pentingkan sekali selama dalam Islam,
kerana saya dengar bunyi tapak kasutmu di hadapanku
dalam syurga.”

174
al-Maaidah (5) : 3
175
Imam al-Syaukani, al-Qaul al-Mufid, ms. 38. Penulis nukil
daripada kitab Bid’ah & Percanggahannya karya Ustaz Rasul Dahri ms.
53.

115
َ ل'َ· " : ِ= َﺝْرَ أ ً `َ-َ= ُ -ْ'ِ-َ= 'َﻡ اً ر·ُ+َ= ْ·´+َ=َﺕَ أ ْ»َ' ¸-َ أ يِ -ْ-
¸ِ' َ -ِ-ُآ 'َﻡ ِ ر·ُ+´='ا َ =ِ'َ -ِ- ُ -ْ-´'َ- ´ `ِ إ ٍ ر'َ+َ- ْوَ أ ٍ .ْ-َ' ِªَ='َﺱ ¸ِ·
َ ¸'َ-ُ أ ْنَ أ ".
Jawab Bilal: “Tidak satu pun pekerjaan yang lebih saya
utamakan hanyalah setiap kali saya melakukan wuduk,
baik di waktu siang mahupun malam, maka saya solat
dengan wuduk tersebut sebelum aku melakukan solat
yang lain.”
176


Daripada ‘Uqbah bin ‘Amir, telah bersabda Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam:

ُ م·ُ-َی ´ »ُ` ُ -َ ء·ُ-ُ و ُ .ِ-ْ=ُ-َ· ُ '´-َ ·َ-َی ٍ »ِ'ْ-ُﻡ ْ.ِﻡ 'َﻡ ¸'َ-ُ-َ·
ُª´-َ=ْ'ا ُªَ' ْ-َ-َﺝَ و ´ `ِ إ ِªِ+ْﺝَ وَ و ِªِ-ْ'َ-ِ- 'َ-ِ+ْ-َ'َ= ٌ.ِ-ْ-ُﻡ ِ .ْ-َ-َ·ْآَ ر .
“Sesiapa daripada kalangan orang Islam yang berwuduk
dan melakukannya dengan sempurna lalu solat dua
rakaat dengan segenap hati dan wajahnya, wajiblah
(pastilah) syurga baginya.”
177


Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

ُ ث -َ=ُی َ ` ِ .ْ-َ-َ·ْآَ ر ´'َ- ´ »ُ` اَ -َه ¸ِﺉ·ُ-ُ و َ ·ْ=َ- َ '´-َ ·َﺕ ْ.َﻡ
ِªِ-ْ-َ ذ ْ.ِﻡ َ م´ -َ-َﺕ 'َﻡ ُªَ' َ ·ِ-ُ= ُªَ-ْ-َ- 'َ-ِ+-ِ· .
Sesiapa yang wuduk seperti wudukku ini, kemudian dia
solat dua rakaat dengan khusyuk, diampuni dosa-

176
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Jama’ah, no: 1149.
177
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 234.

116
dosanya yang terdahulu.
178


Demikianlah sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam dalam berwuduk yang sewajarnya kita contohi kerana
bagindalah contoh ikutan yang terbaik bagi seluruh umat Islam. Ini
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

^³·³-¯ 4¹~⌧ ¯ª7¯·¯ OT×
´·Q÷c4O *.- NE4Q¯c+¡
¬O4L=O⌧O TE☺Rm¯ 4¹~⌧
W-QN·¯O4C -.-
4¯¯Q4O^¯-4Ò 4O=E-
4O⌧·O4Ò -.- -☯OORV⌧
^=¯÷
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri
Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang
yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan
(balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan
mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan
senang).
179
178
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 160.
179
al-Ahzaab (33) :21

117
SUCIKAH AIR MUSTAKMAL DIGUNAKAN UNTUK
BERWUDUK?

Sebagaimana yang lazim kita pelajari daripada ustaz-ustaz
atau buku-buku tentang Fardhu ‘Ain, air mustakmal itu tidak boleh
dibuat bersuci. Sekiranya air mustakmal itu digunakan untuk
berwuduk nescaya wuduk kita itu dianggap terbatal. Wuduk yang
batal akan menjejaskan keabsahan solat seseorang. Oleh sebab itu
permasalahan air mustakmal harus kita perhatikan dengan serius
kerana solat adalah perkara yang pokok di dalam Islam. Ini
sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

ِ ذَ و ُ ةَ `´-'ا ُ -ُ د·ُ-َ=َ و ُ مَ `ْﺱِ `ا ِ ·ْﻡَ `ا ُ سْأَ ر ِªِﻡ'َ-َﺱ ُ ةَ وْر
ُ د'َ+ِ=ْ'ا .
Pangkal semua urusan agama adalah Islam, dan
tiangnya adalah solat, dan puncak tertingginya adalah
jihad.
180180
Hadis riwayat Imam al-Tirmidhi di dalam Sunan Tirmidhi, kitab
al-Iman, no: 2541.

118

DEFINISI AIR MUSTAKMAL.

Air mustakmal adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Ustaz
Ismail Kamus menyatakan bahawa air mustakmal:

Iaitu air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas
samada hadas yang kecil (berwuduk) atau hadas besar
(mandi wajib). Ini bermakna air yang telah dibasuhkan
kepada anggota yang wajib sekiranya ditadah semula dan
air itu tidak sampai dua kolah, maka air itu dikira sebagai
air mustakmal iaitu tidak boleh dibuat bersuci. Ia hanya
boleh dibuat minum atau makan sahaja atau membasuh
benda-benda yang bukan najis. Begitu juga sekiranya air
basuhan wajib tertitik ke dalam air yang tidak sampai
dua kolah, ia dikira mustakmal.
181


Dalam Ensiklopidi Hukum Islam, Bab Air, air mustakmal
didefinasikan sebagai:

Air yang kurang dari dua kolah (216 liter) yang terpisah
atau mengalir dari atau pada anggota tubuh seseorang
yang berwuduk atau mandi wajib. Contohnya ialah
terjatuhnya semula air yang sedang digunakan bagi
berwuduk ke dalam bekas simpanan air yang digunakan
sebagai sumber air wuduk atau air yang sama (tidak
mengalir dari sumber yang baru) yang digunakan bagi
mengulang-basuh keseluruhan anggota wuduk.
182


181
Al-Ustaz Dato’ Haji Ismail Kamus, Panduan Fardhu ‘Ain, At-
Tafkir Enterprise, Kuala Lumpur 1997, ms. 20.
182
Hafiz Firdaus Abdullah, Panduan Ibadah Dalam Musafir
Penerbangan, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2000, ms. 29.

119

Dalam ertikata lain sekiranya kita sedang berwuduk atau
mandi maka percikan air dari anggota badan kita termasuk dalam
bekas air seperti kolah, baldi, tong dan bekas takungan air yang lain
yang kandungan airnya kurang dari dua kolah, maka air di dalam
bekas tersebut dihukumkan sebagai mustakmal. Maka tidak sah
berwuduk dengan air tersebut. Benarkah dakwaan ini? Mari kita
lihat perbahasan seterusnya.


ADAKAH TUBUH SEORANG MUKMIN ITU NAJIS?

Kebiasaannya yang menyebabkan air itu tidak suci dan
tidak boleh berwuduk dengannya adalah disebabkan ianya telah
tercampur dengan unsur-unsur najis. Maka adakah tubuh seorang
mukmin itu dianggap sebagai najis sehingga sekiranya terpercik air
dari anggota tubuhnya ia boleh menjejaskan kesucian sumber air
untuk berwuduk? Untuk menjawab persoalan ini mari kita lihat
sebuah riwayat daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anh:

ِ ·یِ ·َ= ِ .ْ·َ- ¸ِ· ُªَ-ِ-َ' َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ
ٌ-ُ-ُﺝ َ ·ُهَ و ِªَ-یِ -َ-ْ'ا . ´ »ُ` َ .َ-َ-ْ='َ· َ -َهَ -َ· ُªْ-ِﻡ ُ -ْ-َ-َ=ْ-'َ·
َ ل'َ-َ· َ ء'َﺝ " : َ ةَ ·ْیَ ·ُه 'َ-َ أ 'َی َ -ْ-ُآ َ .ْیَ أ ". َ ل'َ· " : 'ً-ُ-ُﺝ ُ -ْ-ُآ
َ-ِ''َﺝُ أ ْنَ أ ُ -ْهِ ·َ´َ· ٍ ةَ ر'َ+َ= ِ ·ْ-َ= َ'َ= 'َ-َ أَ و َ = ". َ ل'َ-َ· :
" ُ .ُ=ْ-َی َ ` َ »ِ'ْ-ُ-ْ'ا ´ نِ إ ِª´''ا َ ن'َ=ْ-ُﺱ ".
Bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berjumpa
dengannya di salah satu jalan kota Madinah, sedangkan
waktu itu dia di dalam keadaan junub. Maka dia pun
menyelinap pergi daripada Rasulullah lalu mandi,
kemudian datang kembali. Ditanyakan oleh Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam ke mana dia tadi lalu
dijawabnya bahawa dia sedang di dalam keadaan junub
dan tidak hendak menemani baginda di dalam keadaan

120
tidak suci itu. Maka bersabdalah Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam: “Maha Suci Allah, orang mukmin itu
tidak mungkin najis.”
183


Imam al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini di
dalam bab “Keringat Orang Junub dan Seorang Muslim Tidak
Najis.” Jelas melalui hadis di atas, ia membuktikan tubuh seorang
mukmin itu bukanlah najis walaupun di dalam keadaan berjunub.
Oleh itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahawa sekiranya
terpercik air daripada tubuh seorang mukmin lalu jatuh ke dalam
bekas air ianya akan menghilangkan kesucian air tersebut. Jelas
apabila barang yang suci bertemu barang yang suci ianya tidak akan
memberi pengaruh apa-apa.
184


Tambahan lagi menurut al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani
rahimahullah:

Ibnu Hibban (rahimahullah) telah menyebutkan hal ini di
dalam satu bab yang tersendiri di dalam kitabnya,
sebagai bantahan terhadap orang yang berpendapat
bahawa orang yang junub dan berniat mandi wajib, lalu
air percikan mandi wajibnya itu jatuh ke dalam bekas
maka airnya menjadi najis.
185


RASULULLAH TIDAK MENGHARAMKAN
PENGGUNAAN AIR MUSTAKMAL UNTUK BERWUDUK


183
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Sahih al-Bukhari, Kitab
al-Ghusl, no: 283.
184
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Victory Agencie, Kuala Lumpur
1990, Jilid 1, ms. 37.
185
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari Penjelasan
Kitab Shahihnya, Tahqiq Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz,
Pustaka Azzam, Jakarta 1997, Jilid 2, ms. 469.

121
Terdapat beberapa riwayat yang sabit daripada Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bahawa air mustakmal itu adalah suci
dan boleh digunakan untuk berwuduk.

َ ن'َ-ْ`ُ= ىَ أَ ر ُª´-َ أ َ ن'´-َ= ِ .ْ- َ ن'َ-ْ`ُ= َ'ْ·َﻡ َ ناَ ·ْ-ُ= ْ.َ=
ِªِﺉ'َ-ِ إ ْ.ِﻡ ِªْیَ -َی َ'َ= َ غَ ·ْ·َ 'َ· ٍ ء·ُ-َ ·ِ- 'َ=َ د َ ن'´-َ= َ .ْ-
´ »ُ` ِ ء·ُ-َ ·ْ'ا ¸ِ· ُªَ--ِ-َی َ .َ=ْدَ أ ´ »ُ` ٍ تا´ ·َﻡ َ ثَ `َ` 'َ-ُ+َ'َ-َ·َ·
َ ·َ`ْ-َ-ْﺱاَ و َ ·َ-ْ-َ-ْﺱاَ و َ .َ-ْ-َ-َﺕ 'ً`َ `َ` ُªَ+ْﺝَ و َ .َ-َ= ´ »ُ` ...
َ ل'َ· ´ »ُ` " : ُ '´-َ ·َ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ُ -ْیَ أَ ر
¸ِﺉ·ُ-ُ و َ ·ْ=َ- ".
Telah diriwayatkan daripada Humran (hamba abdi
‘Uthman), bahawasanya dia melihat ‘Uthman bin Affan
minta dibawakan sebuah bejana, lalu menuangkan air
dari bejana itu ke telapak tangannya dan mencuci
keduanya tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangan
kanannya ke dalam tempat wuduk itu (bejana) lalu
berkumur-kumur seraya memasukkan air ke hidung serta
mengeluarkannya. Setelah itu dia membasuh mukanya
tiga kali…Kemudian dia (‘Uthman bin Affan) berkata:
“Aku melihat Rasulullah berwuduk sebagaimana wuduk
ku ini…”
186


Dari hadis ini jelas kita melihat bahawa ‘Uthman al-Affan
radhiallahu 'anh telah mencelup tangannya ke dalam sebuah bejana
berisi air dan terus menggunakan air tersebut untuk membasuh
anggota wuduk yang lain. Sekiranya air mustakmal itu tidak suci
untuk berwuduk pasti dia akan menyuruh Humran untuk
menggantikan air di dalam bejana tersebut kerana ianya tidak sah
lagi untuk digunakan untuk berwuduk. Lantas ‘Uthman radhiallahu

186
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Sahih al-Bukhari, Kitab
al-Wuduk, no: 164.

122
'anh mensabitkan perbuatannya kepada ajaran Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam.

ُ -ْیَ أَ ر ْ-َ''َ· ُªْﺕَ ·َ-ْ=َ أ َ ءاَ ·ْ-َ= ِ .ْ-ا ٍ ذ ·َ·ُﻡ َ -ْ-ِ- َ ·-َ-ُ ر ´ نَ أ
ْ-َ''َ· ُ '´-َ ·َ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر " : َ -َ-َ-َ·
ُªْ-ِﻡ َ .َ-ْ·َ أ 'َﻡ َ -َ-َﻡَ و ُªَﺱْأَ ر ".
Rubaiyi’ binti Mu’awwidz mengkhabarkan bahawa dia
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
berwuduk. Katanya: “Baginda menyapukan kepalanya
dengan air yang tersisa dari kedua belah tangannya.”
187


Hadis ini secara jelas menunjukkan bahawa Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam membasuh kepalanya dengan lebihan
air yang ada ditangannya tanpa mengambil sumber air yang baru.
Jika air mustakmal itu tidak menyucikan tentu baginda shallallahu
'alaihi wasallam akan mengambil air yang baru untuk menyapu
kepalanya.

ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'اَ و 'َ-َ أ ُ .ِ-َ-ْ=َ أ ُ -ْ-ُآ ْ-َ''َ· َªَ-ِﺉ'َ= ْ.َ=
ª-ِ· 'َ-یِ -ْیَ أ ُ -ِ'َ-ْ=َﺕ ٍ -ِ=اَ و ٍ ء'َ-ِ إ ْ.ِﻡ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ِ .
Daripada ‘Aisyah radhiallahu 'anha, dia berkata: Aku
pernah mandi janabah bersama Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam dari satu bejana dan tangan kami
bergiliran memasuki bejana itu.
188


Ukuran jumlah air dalam bejana ini diterangkan oleh
‘Aisyah radhiallahu 'anha melalui sebuah riwayat yang lain.

187
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thaharah, no: 110.
188
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusl, no: 261.

123

´'َ- ´ ¸ِ-´-'اَ و 'َ-َ أ ُ .ِ-َ-ْ=َ أ ُ -ْ-ُآ ْ-َ''َ· َªَ-ِﺉ'َ= ْ.َ= ُª´''ا
ُ قَ ·َ-ْ'ا ُªَ' ُ ل'َ-ُی ٍ حَ -َ· ْ.ِﻡ ٍ -ِ=اَ و ٍ ء'َ-ِ إ ْ.ِﻡ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ=
Daripada ‘Aisyah dia berkata: Aku mandi bersama Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam dari satu bejana dari sebuah
bejana yang disebut al-Faraq.
189


Ulamak berbeza pendapat tentang ukuran al-Faraq. Ada
yang menyatakan ianya 16 rithil atau 3 sha’ (lebih kurang 6.5kg
atau 8.25 liter) air dan lain-lain.
190
Apapun jua ukuran tersebut
ianya tetap kurang dari ukuran dua kolah. Apa yang jelas bagi kita
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mandi wajib bersama
‘Aisyah
191
dan mereka berdua telah mencelupkan tangan mereka ke
dalam bejana atau al-Faraq tersebut tanpa menggantikannya
dengan air yang baru. Ini menunjukkan air mustakmal tetap suci
untuk digunakan untuk bersuci.


189
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusl, no: 250.
190
Sila rujuk perbahasan al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah no:
250 di dalam Fathul Baari, jilid 2, ms. 399-400.
191
Hadis ‘Aisyah ini (no: 261) menunjukkan bolehnya suami isteri
mandi bersama ketika mandi wajib dan juga boleh saling melihat tubuh
masing-masing. Menurut al-Hafidz:
Al-Dawudi berhujah dengan hadis ini untuk membolehkan
seorang suami melihat aurat isterinya demikian juga sebaliknya.
Ini diperkuatkan lagi dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu
Hibban melalui Sulaiman bin Musa ketika ditanya tentang
seorang suami melihat kemaluan isterinya, maka dia berkata:
Aku bertanyakan hal ini kepada ‘Aisyah kemudian dia
menyebutkan hadis ini dengan maknanya. Ini merupakan nas
dalam masalah tersebut. Wallahu A’lam. – Ibnu Hajar al-
‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 400.

124
Selanjutnya Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan
sebuah athar secara mu’allaq
192
:
ِ .ْ-َ-ِ- ا·ُ-´-َ ·َ-َی ْنَ أ ُªَ'ْهَ أ ِª´''ا ِ -ْ-َ= ُ .ْ- ُ ·یِ ·َﺝ َ ·َﻡَ أَ و
ِªِآاَ ·ِﺱ .
“Jarir bin ‘Abdullah radhiallahu 'anh memerintahkan
keluarganya untuk berwuduk dengan sisa air yang dia
gunakan untuk bersiwak (membersihkan gigi dengan
kayu sugi)”
193


Mengikut amalan kebiasaan di Malaysia ternyata sisa air
yang dipakai untuk mencelupkan kayu siwak/sugi
194
adalah
termasuk dalam jenis air mustakmal yang tidak boleh lagi
digunakan untuk berwuduk. Ternyata Jarir bin ‘Abdullah
radhiallahu 'anh seorang sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam telah menyelisihi amalan yang lazim
diamalkan di Malaysia ini.

192
Hadis yang diriwayatkan secara mu’allaq adalah hadis yang
terputus dari awal-awal sanadnya seorang perawi atau lebih. Melalui athar
ini Imam al-Bukhari rahimahullah tidak menunjukkan sanad athar
tersebut melainkan secara terus meriwayatkannya daripada Jarir bin
‘Abdullah radhiallahu 'anh. Namun begitu menurut al-Hafidz Ibnu Hajar
al-‘Asqalani rahimahullah sanad athar tersebut telah diriwayatkan juga
oleh Imam-Imam yang lain:
Riwayat dan silsilahnya (sanad athar tersebut – pen) disebutkan
oleh Ibnu Abu Syaibah dan al-Daruquthni serta lainnya dari jalur
Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin ‘Abdullah. (Fathul Baari
Penjelasan Kitab Shahihnya, tahqiq Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah
bin Baz, Pustaka Azzam, Jakarta 1997, Jilid 2, ms. 196. Selepas ini
kitab ini hanya akan disebut sebagai Fathul Baari sahaja)
193
Athar Riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, Bab “Mempergunakan Sisa Air Wuduk Orang Lain.”
194
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah menunjukkan bahawa
Jarir bin ‘Abdullah telah membenamkan hujung kayu suginya tersebut.
Sila rujuk Fathul Baari Jilid 2, ms. 196.

125

ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر 'َ-ْ-َ'َ= َ جَ ·َ= ُ ل·ُ-َی َªَ-ْ-َ=ُﺝ 'َ-َ أ
َ .َ·َ=َ· َ '´-َ ·َ-َ· ٍ ء·ُ-َ ·ِ- َ ¸ِﺕُ 'َ· ِ ةَ ·ِﺝ'َ+ْ''ِ- َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ=
ِªِ- َ ن·ُ=´-َ-َ-َ-َ· ِªِﺉ·ُ-َ و ِ .ْ-َ· ْ.ِﻡ َ نوُ -ُ=ْ'َی ُ س'´-'ا .
Abu Juhaifah berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam keluar menemui kami waktu tengahari, lalu
dibawakan air kepada beliau untuk berwuduk maka
manusia mengambil sisa air wuduknya, kemudian
menyapukan ke badan mereka..”
195


Berkenaan dengan hadis ini al-Hafidz Ibnu Hajar
rahimahullah berkata: “Di sini terdapat keterangan yang sangat
jelas mengenai sucinya air mustakmal.”
196


Apa yang dapat kita simpulkan dari riwayat-riwayat di atas
adalah air mustakmal itu suci lagi menyucikan tanpa timbulnya
keraguan. Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah berkata:

Hukumnya (air mustakmal) suci lagi menyucikan
sebagaimana halnya air mutlak tanpa berbeza sedikitpun.
Hal itu adalah disebabkan asalnya yang suci, sedangkan
tidak dijumpai satu alasan pun yang mengeluarkannya
dari kesucian itu.
197BENARKAH IMAM AL-SYAFI’I MENOLAK

195
Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 187
196
Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, Jilid 2, ms. 196.
197
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Victory Agencie, Kuala Lumpur
1990, Jilid 1, ms. 36.

126
PENGGUNAAN AIR MUSTAKMAL DALAM WUDUK?

Setelah penulis merujuk kitab al-Umm karangan Imam al-
Syafi’i rahimahullah tentang al-Thohaarah (bersuci) jilid 1,
halaman 32 hingga 44, ketika beliau membicarakan hukum
penggunaan air yang kurang dari dua kolah
198
, ternyata

198
Pengkhususan ukuran dua kolah sebagai ukuran untuk
memastikan kesucian air adalah bersandarkan kepada sebuah hadis yang
diriwayatkan daripada Ibnu ‘Umar, dia berkata:

“Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam ditanya tentang air yang bertakung di tengah padang pasir
tenpat minum haiwan buas dan haiwan ternak. Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam menjawab:

َ -َ-َ=ْ'ا ْ.ِ-ْ=َی ْ»َ' ِ .ْ-َ-´'ُ· ُ ء'َ-ْ'ا َ ن'َآ اَ ذِ إ .
“Air yang mencapai dua koleh tidak boleh dinajiskan oleh apa
pun.” – Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 67.

Daripada hadis ini ada yang berpendapat bahawa air yang tidak mencapai
ukuran dua kolah sekiranya sesuatu unsur najis terjatuh ke dalamnya, air
tersebut tetap dianggap najis walupun tidak terjadi perubahan terhadap air
tersebut dari segi warna, bau dan rasanya. Namun begitu hal ini telah di
bantah oleh Dr. Muhammad bin Umar yang berpendapat:

Penyebutan dua kolah (dalam hadis tersebut) secara khusus
demi menyesuaikan dengan pertanyaan, bukan demi pengkhususan
hukum. Ini adalah kerana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak
menyebutkan ukuran tersebut pada permulaan sabda baginda, tetapi
baginda menyebutkannnya ketika ada sahabat yang bertanya tentang
air yang bertakung di tempat minum binatang-binatang buas. Apabila
pengkhusususan itu disebutkan sebagai jawapan atas sesuatu
pertanyaan, maka pengkhususan tersebut tidak dapat dijadikan hujah.
Ibnu Taymiyyah rahimahullah berkata: “Menurut majoriti ulamak,

127
perbincangan beliau lebih berkisar tentang air yang kurang dari dua
kolah tersebut bercampur dengan najis. Maka di dalam keadaan ini
hukum air tersebut adalah tidak menyucikan dan tidak sah
digunakan untuk berwuduk. Sedangkan bagi air yang umat Islam di
Malaysia definasikan sebagai mustakmal maka beliau menganggap
ianya suci lagi menyucikan. Telah tertulis di dalam kitab al-Umm:

Al-Rabi’ berkata: “Peluh orang Kristian, orang berjunub
dan wanita yang sedang haid itu suci. Demikian juga
peluh orang majusi dan peluh setiap binatang ternak itu

apabila pengkhususan bukan disebabkan pengkhususan hukum maka
tidak dapat dijadikan hujah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa
Ta'ala:

ºº4Ò W-×Q¬U+-^³·> ¯ª7E³·¯uÒÒ¡
·O4O^=E= ¯-ÞU^`T³ W
Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana
takutkan kepapaan. – al-Israa’ (17) : 31

Pengkhususan takutkan kepapaan adalah sebab larangan,
kerana sebab inilah yang banyak terjadi. Bukan bererti hukum haram
membunuh anak hanya pada saat takut kepapaan. – Rujuk Ensiklopedi
Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat karya Dr Muhammad bin Umar bin
Salim Bazamul, ms. 51.

Beliau menambah lagi:

Sekiranya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ingin membezakan antara
ukuran air yang menjadi najis, jika terkena najis, dan ukuran yang tidak
ternajis kecuali jika berubah sifatnya tentu baginda akan bersabda:
“Jika air tidak mencapai dua kolah maka akan dinajisi dan apabila
mencapai dua koleh maka air tersebut tidak akan dinajisi kecuali jika
sifatnya berubah” atau dengan lafaz lain yang mempunyai maksud yang
sama. – Rujuk Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat karya Dr
Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul, ms. 53.

128
suci. Air sisa minuman binatang ternak dan binatang buas
seluruhnya itu suci kecuali anjing dan babi.

Al-Rabi’ berkata dan itu adalah kata al-Syafi’i bahawa:
“Apabila seorang meletakkan air, lalu dia mengerjakan
perbuatan sunat dengan bersugi dan dia membenamkan
sugi itu di dalam air, kemudian dia mengeluarkannya,
nescaya dia dapat berwuduk dengan air itu. Kerana yang
terdapat pada sugi itu adalah air liurnya. Dan kalau dia
meludah atau berkahak atau berhingus dalam air,
nescaya tidak menajiskan air itu. Binatang ternak itu
sendiri minum di dalam air dan kadang-kadang
bercampuran air liur dengan air maka tidaklah
menajiskan air kecuali binatang itu anjing dan babi.

Begitu juga kalau berpeluh, lalu peluhnya jatuh dalam air,
nescaya tidak menajiskan. Kerana keringat manusia dan
binatang ternak itu tidak najis. Dan sama sahaja dari
tempat manapun peluh itu, dari bawah bahu atau
lainnya.
199


Selarilah pandangan Imam al-Syafi’i rahimahullah dengan
hadis-hadis yang sabit daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam tentang keabsahannya menggunakan air mustakmal untuk
berwuduk.

Berkenaan dengan hukum penggunaan air mustakmal ini
Dr Yusuf al-Qaradhawi berkata:


199
Al-Imam al-Syafi’i rahimahullah, Al-Umm (Kitab Induk) (Edisi
Terjemahan oleh Prof TK. H. Ismail Yakub, Victorie Agencie, Kuala
Lumpur 1989), jilid 1, ms. 38.

129
Sebahagian fuqaha berpendapat bahawa di sana ada air
yang suci namun tidak menyucikan yang mereka sebutkan
sebagai air mustakmal…Namun tidak ada dalil manapun
yang menunjukkan akan kebenaran pendapat ini bahkan
dalil sebaliknya (sucinya air mustakmal) ditunjukkan
dengan sangat jelas.
200


Pengarang Kitab Shahih Fikih Sunnah pula berkata:

Dalam hal ini (penggunaan air mustakmal) para ulamak
berbeza pendapat, apakah ia tetap suci atau tidak?
Pendapat yang paling kuat menyatakan bahawa ia masih
tetap dianggap air yang dapat menyucikan selagi tidak
keluar dari nama air mutlak dan tidak bercampur dengan
suatu najis yang sampai mempengaruhi salah satu
sifatnya (iaitu warna, bau dan rasa). Ini adalah pendapat
Ali bin Abu Thalib, Ibnu ‘Umar, Ibnu Umamah,
segolongan ulamak salaf, yang masyhur dari mazhab
Malik, salah satu riwayat daripada Syafi’i dan Ahmad,
pendapat Ibnu Hazm, Ibnu Mundzir dan pendapat yang
dipilih oleh Syaikh al-Islam (Ibnu Taymiyyah).
201


Adalah harapan penulis dengan penjelasan yang serba
ringkas ini akan dapat menghilangkan keraguan tentang kesucian
air mustakmal untuk digunakan ketika berwuduk. Maka air yang di
dalam baldi, tong drum, kolah dan sebagainya yang biasa kita
gunakan di rumah untuk menyimpan air adalah dibenarkan untuk
dipergunakan untuk berwuduk walaupun telah terpercik dengan air
dari badan kita. Air di dalam bekas tersebut adalah sama hukumnya

200
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms.52.
201
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 160.

130
dengan air mutlak selagi tidak bercampur dengan najis atau berubah
bau, warna dan rasanya.


131
ADAKAH MENYENTUH WANITA
MEMBATALKAN WUDUK?

Ulamak berbeza pendapat tentang adakah menyentuh
wanita membatalkan wuduk. Menurut Syaikh Kamal bin As-Sayyid
Salim:

Dalam masalah ini ada tiga pendapat di kalangan para
ulamak:

Pertama: Lelaki menyentuh perempuan secara mutlak
membatalkan wuduk. Ini adalah pendapat Syafi’i yang
disepakati oleh Ibnu Hazm dan merupakan perkataan
Ibnu Mas’ud serta Ibnu ‘Umar.

Kedua: Tidak membatalkan wuduk secara mutlak menurut
mazhab Abu Hanifah, Muhammad bin Hassan al-Syaibani
dan merupakan perkataan Ibnu ‘Abbas, Thawus, al-
Hassan, Atha’ dan dipilih oleh Ibnu Taymiyyah. Inilah
pendapat yang kuat.

Ketiga: Menyentuh perempuan dapat membatalkan wuduk
jika disertai syahwat. Ini adalah pendapat Malik dan
Ahmad pada riwayat yang masyhur darinya.
202


Apapun jua rata-rata umat Islam di Malaysia berpegang

202
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 210-211.

132
kepada pendapat yang pertama iaitu pendapat yang dipegang oleh
Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i rahimahullah. Imam al-
Syafi’i berkata:

Apabila seseorang lelaki menyentuhkan tangan isterinya,
atau bersentuhan sebahagian tubuhnya kepada
sebahagian tubuh isterinya di mana tidak ada pembatas
antara dia dan isterinya, baik dengan nafsu berahi atau
tidak, maka wajib atas keduanya berwuduk.
203


Dalil yang telah dipergunakan oleh Imam al-Syafi’
rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³
¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷-R·-4OE☺^¯-
W-Q÷·=O^`-4Ò
¯ª7¯´cÒ+7NOT
¯ª¬:ÞUN·¯OÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷×u-4:u¬·¯^¯- ¯ ¹T³4Ò
¯ª+-L7 4:NLN·
W-ÒNOO¹-C·· ¯ ¹T³4Ò
ª+-47 -ØEQ¯OO· uÒÒ¡
¯OÞ>4N O⌧¼Ec uÒÒ¡ 47.~ET
س4ÞÒ¡ ª7¯4R)` =TR)`
´OØ*.4¯^¯- uÒÒ¡

203
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, (edisi terjemahan
oleh Mohammad Yassir Abd Mutholib, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005)
jilid 1, ms. 25.

133
Ne+-¯OE☺·¯
47.=OR)4¯- ¯ªÞU··
W-Ò÷³´¹Ò` ☯7.4`
W-Q÷☺O☺4O4·· -4³OR¬=
4:Ø´1·C W-Q÷·=O^`··
¯ª¬:R-QN·+QT
ª7¯CR³uCÒ¡4Ò +Ou4R)` ¯ 4`
÷³CØONC +.- ºE¬^×41R¯
ª¬:^OÞU4× ^TR)` ´¤4O⌧O
T´¯·¯4Ò ÷³CØONC
¯ª74OT-¹·CN1R¯
·ªR-N1R¯4Ò +O4-E☺u¬R^
¯ª7¯^OÞU4× ¯ª¬:^UE¬·¯
¬HÒNO7¯^=Þ ^R÷
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua
belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah
sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah
kaki kamu meliputi buku lali; dan jika kamu junub
(berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib;
dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam
perjalanan, atau salah seorang dari kamu datang dari
tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang
kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi),
maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah - debu
yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah
tangan kamu dengan tanah - debu itu. Allah tidak mahu
menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan
(kepayahan), tetapi Dia berkehendak membersihkan
(mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan
nikmatNya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.
204


204
Al-Maaidah (5) : 6

134

O&¬³Ò^4C 4ׯR~-.-
W-QN44`-47 ºº W-Q+4O^³·>
ÞE¯QÞUO¯- ¯¦+^Ò¡4Ò
¯O4O·¯÷c ¯Ø4®⌧O
W-Q÷☺ÞUu¬·> 4` 4¹Q7¯Q¬³·>
ºº4Ò lN4N· ·ºT³ OØOT4N
OT:Ec ¯Ø4®⌧O
W-Q¬U´O4^¯·> ¯ ¹T³4Ò
®7+47 -ØEQ¯OO· uÒÒ¡
¯OÞ>4N O⌧¼Ec uÒÒ¡ 47.E·
س4ÞÒ¡ ª7¯4R)` =TR)`
´OØ*.4¯^¯- uÒÒ¡
N®7+¯OE☺·¯
47.=OR)4¯- ¯ªÞU··
W-Ò÷³´¹Ò` ☯7.4`
W-Q÷☺O☺4O4·· -4³OR¬=
4lØ´1·C W-Q÷·=O^`··
¯ª7¯R-QN·+QT
¯ª7¯CR³uCÒ¡4Ò ¯ E¹T³ -.-
4¹~⌧ -CQ¬¼4N -OQ¬¼⌧N
^ØQ÷
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
hampiri solat (mengerjakannya) sedang kamu dalam
keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui
akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula
(hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub
(berhadas besar) - kecuali kamu hendak melintas sahaja -
hingga kamu mandi bersuci. Dan jika kamu sakit, atau
sedang dalam musafir, atau salah seorang di antara
kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh
dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air
(untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu
bertayamum dengan tanah - debu, yang suci, iaitu

135
sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha
Pengampun.
205


Bagi Imam al-Syafi’i rahimahullah ayat “atau kamu
sentuh wanita” menjadi bukti bahawa tersentuh kulit di antara
lelaki dan wanita itu membatalkan wuduk. Sebelum kita
meneruskan perbincangan ini ada baiknya sekiranya kita
memahami bagaimanakah manhaj atau pegangan Imam al-Syafi’i
yang juga di kenali dengan gelaran al-Nashir al-Sunnah (Seorang
Pembela Sunnah) dan hal-hal yang bersangkutan ibadah. Imam al-
Syafi’i berkata:

Bila suatu masalah ada hadisnya yang sah daripada
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menurut kalangan
Ahlul Hadis, tetapi pendapatku menyalahinya, pasti aku
akan mencabutnya, baik selama aku hidup mahupun
setelah aku mati.
206


Selanjutnya Imam al-Syafi’i rahimahullah juga berkata:

Setiap hadis yang datang daripada Nabi shallallahu
'alaihi wasallam bererti itulah pendapatku, sekalipun
kalian tidak mendengarnya sendiri dari aku.
207205
al-Nisaa’ (4) : 43
206
Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim di dalam al-Hilyah, al-Harawi,
Ibnul Qayyim di dalam al-I’lam dan al-Fullani. Penulis nukil daripada
buku Sifat Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam oleh Syaikh
Muhammad Nashiruddin al-Albani (edisi terjemahan oleh Muhammad
Thalib, Media Hidayah, Yogyakarata, 2000), ms. 59. Di mukasurat yang
seterusnya buku ini hanya akan disebut sebagai Sifat Shalat Nabi.
207
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Adabu Asy-Syafi’i,
ms. 93-94. Penulis nukil daripada buku Sifat Shalat Nabi, ms. 58.

136
Masih terdapat banyak lagi kata-kata Imam al-Syafi’i
rahimahullah yang senada dengan apa yang telah penulis turunkan
di atas. Oleh itu melalui risalah ringkas ini penulis akan sedaya
upaya mengupas isu ini dengan merujuk kepada dalil-dalil yang
sabit daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.


TAKRIFAN SEBENAR BERSENTUH DENGAN
PEREMPUAN.

Bersentuh di dalam kedua ayat al-Qur’an di atas
sebenarnya bukan merujuk kepada bersentuh antara kulit tetapi
ianya sebenarnya merujuk kepada jimak (persetubuhan). Terdapat
beberapa ayat di dalam al-Qur’an yang juga menggunakan istilah
bersentuh tetapi ianya hanya mengarahkan kepada makna jimak.

¹T³4Ò OT¬-Q÷☺+^³^U·C TR`
÷¯:·~ ¹Ò¡ OT¬-QOOE☺·>
^³·~4Ò ¯¦+^¯4O·· OT+¤O±
LOº_CØO·· ÷-¯R4·· 4`
u®7+^¯4O·· ·ºT³ ¹Ò¡
¬HQ¬¼u¬4C uÒÒ¡
W-4Q¬¼u¬4C OR~-.-
·RÞR³4OT 7EE³^³NN
^E~·¯R)L¯- ¯ ¹Ò¡4Ò
W-×Q¬¼u¬·> C±4O^~Ò¡
¯O4Q^³+-UR¯ ¯ ºº4Ò
W-+Q=O4·> º^_⌧¼^¯-
¯ª7¯4LuO4 ¯ E¹T³ -.-
E☺T 4¹Q¬UE☺u¬·>
vOO´4 ^=Q_÷
Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh
(jimak) dengan mereka, padahal kamu sudah
menetapkan kadar maskahwin untuk mereka, maka

137
mereka berhak mendapat separuh daripada maskahwin
yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka
memaafkannya tidak menuntutnya); atau (pihak) yang
memegang ikatan nikah itu memaafkannya (memberikan
maskahwin itu dengan sepenuhnya). Dan perbuatan
kamu bermaaf-maafan (halal menghalalkan) itu lebih
hampir kepada taqwa. Dan janganlah pula kamu lupa
berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya
Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu
kerjakan.
208


^e·¯·~ ¯O^+Ò¡ N¹Q7¯4C Oد
⌦ªÞU7N ¯ª·¯4Ò Ø´·¯O=O^☺4C
⌦O=¯E´ ¯ª·¯4Ò ¬´Ò¡
ºO´¯4 ^=´÷
Maryam bertanya (dengan cemas): Bagaimanakah aku
akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak
pernah disentuh (dijimak) oleh seorang lelaki pun, dan
aku pula bukan perempuan jahat?"
209


Jelas kedua-dua ayat di atas merujuk bersentuh sebagai
berjimak. Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh yang merupakan pakar
tafsir al-Qur’an di kalangan para sahabat juga mentafsirkan
bersentuh di dalam surah al-Nisaa’ dan al-Maaidah yang telah
dipergunakan oleh Imam al-Syafi’i sebagai dalil untuk menguatkan
hujahnya sebagai jimak. Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata:

Sedangkan makna menyentuh yang kemudian dijadikan
dalil bahawa itu adalah hubungan badan (jimak) di dalam
ayat di atas (iaitu di dalam surah al-Nisaa’ dan al-
Maaidah), adalah seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu

208
Al-Baqarah (2) : 237
209
Maryam (19) : 20

138
‘Abbas (radhiallahu 'anh).
210


Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah memiliki penjelasan
yang begitu baik tentang surah al-Maaidah ayat ke 6 dan beliau
telah membuktikan bahawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
“kamu sentuh perempuan” itu bermaksud jimak. Ayat tersebut
dimulakan dengan pembahagian thohaarah asli kepada dua iaitu
berwuduk untuk hadas kecil dan mandi wajib untuk hadas besar.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: “…apabila kamu
hendak mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah
tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala
kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku
lali…” menetapkan tentang diwajibkan berwuduk apabila berhadas
kecil untuk bersolat.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: “…dan jika kamu
junub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib…”
menerangkan bahawa apabila kita berhadas besar diwajibkan mandi
wajib.

Selanjutnya ayat tersebut menceritakan tentang thohaarah
pengganti apabila tidak ada air yakni dengan bertayamum. Jika di
awal ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membahagi
thohaarah asli untuk hadas besar dan hadas kecil, tentu sekali
thohaarah pengganti yakni tayamum juga akan meliputi perbahasan
untuk hadas besar dan hadas kecil agar ianya sesuai dengan
balaghah (sastera bahasa) al-Qur’an. Antara contoh-contoh yang
Allah 'Azza wa Jalla pamerkan untuk thohaarah pengganti adalah:
1) dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air),
2) atau dalam perjalanan,

210
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, (edisi terjemahan oleh
Samson Rahman, Pustaka al-Kautsar, Jakarta 2004) ms. 239.

139
3) atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air,
4) atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat
air (untuk berwuduk dan mandi),
Perkara (1), (2) dan (3) adalah hadas kecil manakala perkara (4)
sebenarnya merujuk kepada perbuatan yang melibatkan terjadinya
hadas besar yakni berjimak.

Oleh itu Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah membuat
kesimpulan:

Yang tepat bahawa ayat ini (al-Maaidah (5) : 6)
menunjukkan bahawa firman-Nya: atau kamu sentuh
perempuan maksudnya jika kamu menyetubuhi (berjimak)
wanita agar ayat ini meliputi dua sebab yang
mengharuskan bersuci (thohaarah) iaitu hadas besar dan
hadas kecil. Dan berwuduk meliputi empat anggota
badan, sedangkan mandi (wajib) meliputi seluruh badan.
Sedangkan thohaarah pengganti iaitu tayamum meliputi
dua anggtota tubuh sahaja baik tayamum untuk hadas
kecil mahupun besar.
211


Oleh itu ayat-ayat tersebut sebenarnya hanya menjelaskan
bahawa sekiranya terjadi jimak atau persetubuhan di antara lelaki
dan wanita maka hal tersebut membatalkan wuduk.
PETUNJUK DARI SUNNAH NABI SHALLAllahU 'ALAIHI

211
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Majmu’ Fatawa
Solusi Problematika Umat Islam Seputar Aqidah dan Ibadah : Bab
Ibadah, (edisi terjemahan oleh Furqan Syuhada, Qosdi Ridwanullah dan
Irwan Raihan, Pustaka Arafah, Solo, 2002) ms. 291.

140
WASALLAM

Terdapat beberapa hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
yang menunjukkan sekadar bersentuhan kulit antara lelaki dan
wanita ianya tidak membatalkan wuduk.

Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha isteri Nabi shallallahu
'alaihi wasallam dia berkata:

َ .ْ-َ- ُ م'َ-َ أ ُ -ْ-ُآ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ْيَ -َی
´ ¸َ'ْﺝِ ر ُ -ْ-َ-َ-َ· ¸ِ-َ ·َ-َ= َ -َ=َﺱ اَ ذِ 'َ· ِªِ-َ'ْ-ِ· ¸ِ· َ يَ `ْﺝِ رَ و .
Aku tidur di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,
sedang kakiku di arah kiblatnya. Maka apabila baginda
hendak bersujud, baginda mencolekku, maka aku lantas
melipat kakiku.
212


Menurut Imam Abu Ja’far al-Thobari hadis di atas menjadi
bukti yang kukuh bahawa fiman Allah Subhanahu wa Ta'ala
“kamu sentuh perempuan” itu bermaksud jimak. Menurut beliau:

Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah
pendapat yang mengatakan bahawa makna firman Allah
“kamu sentuh perempuan” itu adalah jimak bukan
bermakna bersentuhan. Ini berdasarkan hadis sahih
daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam behawasanya
baginda mencium sebahagian isterinya lalu keluar untuk
melaksanakan solat tanpa mengambil wuduk kembali.
213


212
Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Sholah, no: 382.
213
Tafsir al-Thobari, jilid 5, ms. 105. Dinukil dari kitab Ensiklopedi
Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat karya Dr Muhammad bin Umar bin
Salim Bazamul, ms. 96.

141

Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha dia berkata:

ْ'ا ْ.ِﻡ ًªَ'ْ-َ' َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ُ تْ-َ-َ· ِ شاَ ·ِ-
¸ِ· َ ·ُهَ و ِªْ-َﻡَ -َ· ِ .ْ=َ- َ'َ= يِ -َی ْ-َ·َ·َ ·َ· ُªُ-ْ-َ-َ-ْ''َ·
ِ -ِ=ْ-َ-ْ'ا .
Pada suatu malam aku kehilangan Nabi shallallahu
'alaihi wasallam, maka aku mencarinya dengan
tanganku, kemudian tanganku mengenai telapak kaki
baginda yang sedang tertegak dalam keadaan bersujud.
214


Maka dari kedua hadis di atas jelaslah bahawa sekadar
bersentuhan kulit sahaja tidaklah membatalkan wuduk. Ada
sesetengah pihak beranggapan bahawa di dalam kedua-dua
peristiwa di atas persentuhan tersebut sebenarnya berlaku di dalam
keadaan berlapik namun ini di sanggah oleh Dr. Yusuf al-
Qaradhawi. Menurut beliau:

Penafsiran bahawa memegangnya dengan menggunakan
pembatas (berlapik) adalah sebuah penafsiran yang jauh
terpesong dari zahir hadis.
215


Hal ini akan menjadi semakin jelas apabila kita meneliti
hadis seterusnya. Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata:

´ »ُ` ِªِﺉ'َ-ِ- َ .ْ·َ- َ .´-َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ
ْ'´-َ ·َ-َی ْ»َ'َ و ِ ةَ `´-'ا َ'ِ إ َ جَ ·َ= .
Bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencium

214
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Shalah, no: 486.
215
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms 236.

142
sebahagian isteri-isterinya lalu pergi solat tanpa
berwuduk lagi.
216


Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata: “Bahawa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menciumnya sedang
baginda berpuasa.” Kemudian Nabi bersabda:

ُ-ْ'ا ´ نِ إ َ »ِﺉ'´-'ا ُ ·ِ=ْ-َﺕ َ `و َ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ُ .ُ-ْ-َﺕ َ ` َª'ْ- .
Ciuman ini tidaklah merosakkan (membatalkan) wuduk
dan tidak pula membatalkan puasa.
217


Menerusi hadis-hadis di atas maka terdapat para ulamak
yang menguatkan hujah mereka bahawa menyentuh perempuan
samada disertai dengan syahwat mahupun tidak, ianya tidak
membatalkan wuduk. Ini adalah kerana kebiasaannya bercium itu
disertai dengan syahwat. Sekiranya Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam ingin membezakan bahawa ciuman yang bersyahwat itu
membatalkan wuduk sementara ciuman yang biasa tidak
membatalkan wuduk pasti ada riwayat darinya yang
menggambarkan tentang perbezaan tersebut. Namun hadis di atas
dibiarkan di dalam bentuk yang umum. Menurut Syaikh Sa’id al-
Qahtani:

Menyentuh perempuan berdasarkan pendapat yang kuat
tidak membatalkan wuduk, baik disertai syahwat

216
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab
al-Thohaarah, no: 79, Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 495 dan Imam Ahmad di dalam Musnadnya, no: 24584.
217
Menurut Syaikh Sayyid Sabiq hadis ini dikeluarkan oleh Ishak
bin Rahawaih dan al-Bazzar dengan sanad yang cukup baik. Menurut
Abdul Hak, tidak ada cacat untuk tidak mengamalkannya. Penulis nukil
dari kitab Fikih Sunnah, (edisi terjemahan oleh Mahyuddin Syaf, Victory
Agencie, Kuala Lumpur, 1990) jilid 1, ms. 113.

143
mahupun tidak, selama tidak disertai keluarnya mani atau
madzi kerana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah
suatu ketika mencium sebahagian isterinya, lalu solat
tanpa memperbaharui wuduknya.
218


Menurut Fahd al-Syuwayyib, penulis kitab al-Ta’lieqaat
al-Salafiyah’ ala Sunannya berkata:

Perkataan ghomazani (mencolek) atau seperti di dalam
hadis al-Nasai massani bi rijilih (menyentuhku dengan
kakinya), adalah maklum bahawa hal itu bererti
menyentuh tanpa syahwat. Maka pengarang
menjadikannya sebagai dalil bahawa menyentuh tanpa
syahwat itu tidak membatalkan wuduk. Adapun jika
menyentuh dengan syahwat, maka alasan bahawa tidak
batal kerananya ialah kembali kepada asal, iaitu tidak
ada dalil yang menunjukkan tentang ianya membatalkan,
sehinggalah orang yang berpendapat hal itu membatalkan
dapat menunjukkan dalilnya. Dan ini cukup menjadi alasan
hal itu tidak membatalkan. Bahkan akan tampak dalil
yang mengindikasikan tidak membatal wuduk, iaitu hadis
mengenai qublah (mencium), yang menurut kebiasaan
bahawa mencium itu tidak terbebaskan dari adanya
syahwat.
219218
Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thaharah Nabi Shallallahu
'alaihi wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, (Edisi terjemahan oleh Abu
Shafiya, Media Hidayah, Jogjakarta, 2004) ms. 86.
219
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, (edisi terjemahan oleh Azhar Khalid Seff, Darus Sunnah,
Jakarta, 2005), ms. 95-96.

144
Selanjutnya Fahd al-Syuwayyib berkata:

Apabila suami dan isteri merasa aman dari keluarnya
suatu cairan, maka menyentuh itu tidak membatalkan
wuduknya tetapi yang lebih utama adalah mengambil
sikap berhati-hati kerana ada kalanya dia tidak dapat
menjamin tidak keluarnya sesuatu cairan di dalam
keadaan ini (adanya syahwat). Wallahu A’lam.
220


Inilah beberapa petunjuk yang dapat kita ambil dari hadis-
hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkaitan dengan
perbahasan samada menyentuh wanita itu membatalkan wuduk
ataupun tidak. Hadis-hadis tersebut jelas menunjukkan ianya tidak
batal malah sebenarnya tidak wujud petunjuk daripada baginda
bahawa hal tersebut boleh membatalkan wuduk. Menurut Syaikh
al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah di dalam Majmu’ al-
Fatawa, jilid 21, ms. 235-236:

Adapun wajib wuduk nyata kerana menyentuh wanita
dengan tanpa syahwat maka yang demikian adalah
pendapat yang paling lemah. Pendapat ini tidak dikenal
dari salah seorang sahabat manapun. Tidak pernah
diriwayatkan daripada Nabi bahawa dia memerintahkan
kaum muslim untuk berwuduk kerana disebabkan hal
tersebut. Padahal ini adalah masalah yang sering terjadi
yang hampir-hampir kaum muslim tidak dapat
menghindarkan diri darinya. Sebab seorang lelaki selalu
mengambil sesuatu daripada isterinya dan mengambilnya

220
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, ms. 97.


145
dengan tangannya. Dan yang serupa itu yang terjadi
kepada kebanyakan manusia. Maka andaikata wuduk
diwajibkan disebabkan kerana itu (iaitu bersentuhan
lelaki dan wanita - pen) pastilah Rasulullah
memerintahkan sekali ataupun dua kali dan akan
tersebar luas di tengah para sahabat. Andaikata
Rasulullah melakukan itu maka pasti akan ada hadis yang
ditulis mengenai hal ini walaupun hadis ahad
221
. Maka
ketika tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan
masalah ini dari salah seorang dari kaum muslimin
bahawa Rasulullah memerintahkan seorang dari kaum
muslimin –padahal ini sering kali terjadi- boleh kita
fahami bahawa hal itu tidak wajib.
222


KESIMPULAN

Setelah membentang serta membahaskan semua pandangan

221
ُ -َ=َ ا bermaksud satu. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan
oleh seorang atau dua orang perawi sahaja, khasnya di tingkatan pertama,
yakni tingkatan para sahabat. Ini berbeza dengan hadis mutawatir di mana
ia adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi (melebihi
4) sehingga tidak mungkin mereka berbuat silap dalam meriwayatkannya.
Hadis ahad yang sabit daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
menjadi dasar hukum dalam agama menurut mazhab Ahlus Sunnah Wal
Jamaah. Silalah rujuk artikel-artikel berikut dalam buku Himpunan
Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah (buku 1) terbitan Perniagaan
Jahabersa) susunan Saudara Hafiz Firdaus Abdullah:
1) Kedudukan Hadis Ahad: Dari zaman awal Islam sehingga kini oleh
Hafiz Firdaus Abdullah.
2) Mazhab Imam al-Syafi‘i Terhadap Sunnah dan Hadis oleh Mohd
Yaakub bin Mohd Yunus.
222
Dinukil daripada kitab Fikih Thaharah karya Dr Yusuf al-
Qaradhawi, ms. 239.

146
yang ada di dalam mazhab-mazhab fekah berkaitan isu samada
menyentuh wanita membatalkan wuduk ataupun tidak, Dr Yusuf al-
Qaradhawi membuat kesimpulan seperti berikut
223
:

Kami menyatakan bahawa pendapat yang paling kuat
dalam masalah ini adalah tidak batalnya wuduk secara
mutlak. Sebab yang menjadi sandaran orang-orang
mengkritik pandangan ini adalah ayat yang mulia ini.
224

Padahal tidak ada dilalah (indikasi) yang menunjukkan hal
itu (yakni menyentuh wanita membatalkan wuduk – pen)
di dalam ayat tersebut. Pandangan ini sama dengan apa
yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas (radhiallahu 'anh), Sang
Tarjuman al-Qur’an (pakar tafsir al-Qur’an) dan orang
yang Rasulullah doakan semoga Allah mengajarkan takwil
(tafsiran). Pandangan ini sangat sesuai dengan penutup
ayat ini:

Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung
sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi Dia
berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan
hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu,
supaya kamu bersyukur.
225

Syaikh Shalih Fauzan pula berkata:

Akan tetapi pendapat yang kuat adalah tidak
membatalkan (wuduk apabila menyentuh wanita) secara
mutlak, kecuali bila keluar sesuatu cairan dari orang yang
menyentuh dan disentuh, seperti madzi dan sebagainya.
Di dalam keadaan seperti ini, wuduk orang yang

223
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 240.
224
Iaitu surah al-Nisaa’ ayat ke 43 dan Surah al-Maaidah ayat ke 6.
225
Al-Maaidah (5) : 6

147
bersangkutan batal disebabkan sesuatu yang keluar
darinya dan bukan kerana memegang.
226


Penulis berpendapat sewajarnya kita menangani isu ini
dengan minda yang bersih dari sifat fanatik mazhab. Apatah lagi
Imam al-Syafi’i rahimahullah sendiri menganjurkan kita untuk
lebih mengutamakan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari
pendapat beliau sendiri dan sekiranya terdapat sunnah Nabi yang
bertentangan dengan pandangan beliau maka tolaklah pendapat
beliau. Firman Allah 'Azza wa Jalla:

O&¬³Ò^4C 4ׯR~-.-
W-×QN44`-47 W-QN¬ORCÒ¡
-.- W-QN¬ORCÒ¡4Ò
4·Q÷c·O¯- OدÒ+¡4Ò
ØO¯··- ¯¦7¯LR` W ¹T¯··
u®7+^N4O4L·> OT× ¡7¯Ø⌧*
+ÞÒ·1NO·· OÞ¯T³ *.-
´·Q÷c·O¯-4Ò ¹T³ u®7+47
4¹QNLR`u·¬> *.T
R¬¯Q4O^¯-4Ò ØO=E- ¯
ElR¯E·O ⌦O¯OE=
÷T=O^OÒ¡4Ò ⌧CØÒ··> ^T_÷
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada
Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada
"Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan
kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah
(berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah
kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-
Quran) dan (Sunnah) Rasul-Nya - jika kamu benar

226
Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, Fatwa-Fatwa
Syaikh al-Fauzan, (edisi terjemahan oleh Ali Murtadho Syahudi, Jakarta,
2004) ms.153.

148
beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian
adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula
kesudahannya.
227


Melalui ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala
mewajibkan bagi kita sekiranya terjadi sesuatu perselisihan
pendapat samada dalam perkara yang pokok atau cabang dalam
agama, hendaklah dirujuk semula kepada al-Qur’an dan al-Sunnah
untuk mendapatkan kepastian tentang pandangan mana yang lebih
benar dan tepat. Keengganan mencerminkan sikap seseorang yang
tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
hari akhirat.

Tambahan pula antara manhaj Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam dalam membuat pilihan ketika memberi
pandangan adalah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Umm al-
Mukminun ‘Aishah radhiallahu 'anha:

´ `ِ إ ِ .ْیَ ·ْﻡَ أ َ .ْ-َ- َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ ·-ُ= 'َﻡ
ْ»َ`ْ'َی ْ»َ' 'َﻡ 'َ-ُهَ ·َ-ْیَ أ َ ر'َ-ْ=ا .

Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika
diberi dua pilihan kecuali baginda memilih yang paling
mudah di antaranya selagi tidak mengandungi dosa.
228


Penulis melihat hukum batalnya wuduk apabila
bersentuhan di antara lelaki dan wanita agak memberatkan serta
menyukarkan umat Islam terutamanya bagi pasangan suami isteri.
Kesukaran ini akan kelihatan lebih jelas lagi apabila kita terpaksa
berasak-asak di dalam keadaan jumlah orang yang begitu ramai

227
al-Nisaa’ (4): 59
228
Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab al-
Hudud, hadis no. 6786.

149
seperti ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah. Untuk
meringankan kesukaran ini maka ada pihak yang mengambil
pendirian untuk bertaklid kepada mazhab Imam Ahmad hanya
ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saranan penulis
kenapa tidak kembali sahaja kepada sunnah Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam yang sememangnya memudahkan umatnya. Sabda
baginda shallallahu 'alaihi wasallam:

.یِ ·-َ·ُﻡ ا·ُ`َ·ْ-ُﺕ ْ»َ'َ و َ .یِ ·-َ-ُﻡ ْ»ُ-ْ`ِ·ُ- 'َ-´-ِ 'َ· َ.
Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan
kemudahan dan tidak diutus untuk menyulitkan.
229


Baginda juga telah memerintahkan kita untuk
mempermudahkan segala urusan sebagaimana sabdanya:

َی اوُ ·-َ·ُﺕ َ `َ و اوُ ·-
Permudahkanlah dan jangan kamu persulitkan.
230


Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
anugerahkan kepada kita semua akan menjadi pilihan kita kerana
mustahil apa yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya serta
menjadi amalan para sahabat Nabi radhiallahu 'anhum akan
mengandungi unsur-unsur dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu
wa Ta'ala hanya menginginkan kemudahan kepada hamba-hamba-
Nya dan tidak mahu memberati kita semua. Ini sebagaimana
Firman-Nya:

... ÷³CØONC +.- Nª¬:T

229
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, No: 220.
230
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
’Ilm, No: 69.

150
4O¯ON1^¯- ºº4Ò ÷³CØONC
Nª¬:T 4O^ON¬^¯- ...
…(Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah
menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak
menghendaki kamu menanggung kesukaran…
231

231
al-Baqarah (2) : 185

151
ADAKAH MEMEGANG KEMALUAN
MEMBATALKAN WUDUK?


152
Sudah menjadi amalan yang lazim bagi umat Islam di
Malaysia untuk mengulangi wuduk sekiranya tersentuh kemaluan
(termasuk dubur) samada lelaki mahupun wanita dengan tapak
tangan. Ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Imam al-
Syafi’i rahimahullah. Beliau berkata:

Apabila seseorang menyentuh kemaluannya dengan tapak
tangannya, di mana tiada pembatas di antara tangan dan
kemaluannya maka wajib ke atasnya berwuduk kembali.
Hukumnya sama sahaja samada sentuhan tersebut
secara sengaja mahupun tidak sengaja… Demikian juga
apabila dia menyentuh dubur atau qubulnya, menyentuh
dubur isterinya atau menyentuh dubur anak kecil, maka
wajib atasnya mengambil wuduk… Apabila kemaluannya
tersentuh oleh punggung telapak tangannya, dengan
lengannya atau sesuatu yang bukan tapak tangan, maka
dia tidak wajib mengulangi wuduk… Semua yang telah
kami katakan tentang wajib berwuduk ke atas lelaki yang
menyentuh kemaluannya, demikian juga berlaku bagi
wanita yang menyentuh kemaluannya; atau seorang
wanita menyentuh kemaluan suaminya atau suami yang
menyentuh kemaluan isterinya, keduanya tidak ada
perbedaan.
232


Namun begitu, permasalahan ini sebenarnya banyak
diperbincangkan oleh para ulamak sehingga terdapat tiga pendapat:

1) Menyentuh kemaluan sama sekali tidak membatalkan wuduk.
2) Menyentuh kemaluan membatalkan wuduk dalam apa jua
keadaan.

232
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 29.

153
3) Hanya sentuhan yang memiliki unsur syahwat sahaja yang
membatalkan wuduk.

Insya-Allah melalui risalah ringkas ini penulis akan
membawa kesemua hujah-hujah yang dipegang oleh ketiga-tiga
golongan.


MENYENTUH KEMALUAN SAMA SEKALI TIDAK
MEMBATALKAN WUDUK

Pendapat ini telah diriwayatkan daripada Saidina ‘Ali, Ibnu
Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, ‘‘Ammar, Hudzaifah, Imran bin al-Hushain
dan Abu al-Darda radhiallahu 'anhum. Ini juga merupakan
pendapat Rabiah, al-Tsauri, Ibnu Mundzir, Imam Abu Hanifah dan
juga salah satu qaul Imam Ahmad rahimahumullah. Hujah utama
yang dipergunakan oleh mereka adalah sebuah hadis yang
diriwayatkan daripada Thalqi bin ‘Ali radhiallahu 'anh, dia
berkata:

َ ل'َ-َ· ´ يِ وَ -َ- ُª´-َ 'َآ ٌ.ُﺝَ ر َ ء'َﺝ " : ¸ِ· ىَ ·َﺕ 'َﻡ ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی
؟ِ ةَ `´-'ا ¸ِ· ُ -َ ·َآَ ذ ´ .َﻡ ٍ .ُﺝَ ر " َ ل'َ· " : ´ `ِ إ َ ·ُه ْ.َهَ و
؟َ =ْ-ِﻡ ٌªَ·ْ-َ- ْوَ أ َ =ْ-ِﻡ ٌªَ·ْ-ُﻡ "
Telah datang seorang lelaki dari pedalaman (Arab
Badwi) lalu dia bertanyakan kepada Nabi shallallahu
'alaihi wasallam: “Wahai Rasulullah, bagaimana
pandanganmu tentang seseorang yang menyentuh
kemaluannya ketika bersolat?” Nabi menjawab:
“Bukankah kemaluan itu tidak lain hanyalah sekerat
(sebahagian) dari daging (tubuh) orang itu?”
233


233
Hadis riwayat Imam al-Nasa’i di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 165

154

Mereka berpendirian hadis ini jauh lebih kuat serta baik
sanadnya jika hendak dibandingkan dengan hadis yang menyatakan
menyentuh kemaluan membatalkan wuduk sebagaimana yang telah
diperkatakan oleh Ibnul Madini. Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi:

Mereka (yang berpegang kepada pendapat tidak batal)
berkata: “Oleh kerana ia adalah sebahagian dari tubuh
manusia maka wuduk tidak batal kerana menyentuhnya
sebagaimana anggota tubuh yang lain.
234


Dr Yusuf al-Qaradhawi juga memperkuat pendapat ini
dengan menyatakan:

Kami menguatkan pendapat pertama bahawa memegang
zakar itu tidak membatalkan wuduk walau apapun
alasannya. Jika memegangnya dengan penuh syahwat
maka dianjurkan untuk berwuduk.
235


Dr Yusuf al-Qaradhawi berpendapat hadis-hadis yang
menyuruh untuk berwuduk kembali setelah memegang kemaluan
hanyalah suatu anjuran (mustahab) sahaja dan bukan wajib.
Pendapat ini juga selari dengan pendapat Syaikh al-Islam Ibnu
Taymiyyah rahimahullah:

Yang nampak dari semua hadis di atas adalah bahawa
perintah mengulangi wuduk kerana memegang zakar itu
adalah anjuran dan bukan perintah wajib. Demikian Imam
Ahmad menerangkan hal ini dengan jelas di dalam satu
dari dua riwayat daripadanya… Dengan demikian hadis
dan athar boleh diertikan bahawa yang demikian itu

234
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, 241.
235
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, 244.

155
adalah anjuran. Dan tidak ada nasakh terhadap sabdanya
“Bukankah kemaluan itu tidak lain hanyalah sekerat
(sebahagian) dari daging (tubuh) orang itu?”. Menyatakan
bahawa perintah itu adalah anjuran adalah jauh lebih
utama daripada menyatakan bahawa (hadis) itu telah
dinasakh.
236MENYENTUH KEMALUAN MEMBATALKAN WUDUK DI
DALAM APA JUA KEADAAN

Pendapat ini turut dipersetujui oleh ‘Umar al-Khaththab,
Ibnu ‘Umar, Abu Ayyub, Abu Hurairah, Zaid bin Khalid, ‘Aisyah,
Sa’id bin Musayyib, Atha’, Urwah, Sulaiman bin Yasar, al-Zuhri,
al-Awza’i, Imam al-Syafi’i, salah satu dari pendapat Imam Ahmad
dan pendapat yang masyhur dari Imam Malik. Dalil-dalil yang
membelakangi pendapat mereka adalah seperti berikut:

Busrah binti Shofwan (radhiallahu 'anha) mendengar
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ْ'´-َ ·َ-َ-ْ'َ· ُ -َ ·َآَ ذ ´ .َﻡ ْ.َﻡ .
Sesiapa yang menyentuh zakarnya maka berwuduklah
dia.
237

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anh dia berkata bahawa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:


236
Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah, Majmu’ Fatawa, jilid 21. ms.
241. Penulis nukil daripada kitab Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih
Thaharah, ms. 244.
237
Hadis riwayat Imam Abu Dawud, di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, No: 154.

156
َ .ْ-َ'َ و ِªِﺝْ·َ· َ'ِ إ ِ -ِ -َ-ِ- ْ»ُآُ -َ=َ أ َ-َ·َأ اَ ذِ إ 'َ+َ-ْ-َ-َ و ُªَ-ْ-َ-
ُ ءْ·ُ-ُ ·ْ'ا ِªْ-َ'َ= َ -ِﺝَ و ْ-َ-َ· ٌ·ْ-َﺱ َ `َ و ٌب'َ=ِ= .
Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluan
dengan tangannya dan tiada penghalang di antaranya
dan tangannya, tidak juga ada kain yang menutupinya,
maka dia wajib berwuduk.
238


Mereka menetapkan apabila hadis berbentuk larangan
bertembung dengan hadis menetapkan kebolehan, maka hendaklah
hadis yang menetapkan larangan itu diunggulkan di atas sikap
berhati-hati dan merupakan pilihan yang lebih selamat.

Ada juga yang beranggapan hadis daripada Busrah binti
Shofwan ini lebih kuat dari hadis daripada Thalqi bin ‘Ali dan hadis
Busrah ini juga telah memansuhkan hukum yang terdapat di dalam
hadis Thalqi. Menurut Sa’id al-Qahtani:

Ketika membahaskan kitab Bulughul Maram, Syaikh Ben
Bazz rahimahullah telah mengomentar hadis yang
diriwayatkan dari Thalqi yang membolehkan seseorang
menyentuh kemaluannya lalu berkata: “Di awal-awal
munculnya Islam, menyentuh kemaluan tidak
membatalkan wuduk, tetapi kemudian ketentuan
tersebut dimansuhkan oleh hadis yang diriwayatkan
daripada Busrah. Kami berpendapat hadis yang
diriwayatkan dari Busrah lebih kuat dari hadis yang
diriwayatkan daripada Thalqi bin ‘Ali. Ketentuan di dalam
hadis yang diriwayatkan daripada Busrah itulah yang
benar. Oleh itu menyentuh kemaluan membatalkan

238
Hadis riwayat al-Hakim di dalam al-Mustadrak dan disahihkan
oleh Syaikh al-Albani di dalam Shahih al-Jami’ no: 359. Namun begitu
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir pula mendha’ifkan hadis ini.

157
wuduk.
239MENYENTUH KEMALUAN DISERTAI SYAHWAT
MEMBATALKAN WUDUK

Golongan ketiga ini pula berpendapat kedua-dua hadis
Busrah dan Thalqi radhiallahu 'anhuma itu adalah sahih. Maka
mereka menafsirkan memegang kemaluan yang membatalkan
wuduk seperti yang diriwayatkan oleh Busrah radhiallahu 'anha itu
adalah pemegangan yang disertai syahwat. Manakala hadis Thalqi
radhiallahu 'anh pula menunjukkan menyentuh kemaluan tanpa
disertai syahwat tidak membatalkan wuduk. Menurut Syaikh al-
Albani rahimahullah:

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam “Bukankah
kemaluan itu tidak lain hanyalah sekerat (sebahagian) dari
daging (tubuh) orang itu?” ada isyarat bahawa menyentuh
yang tidak mewajibkan wuduk ialah menyentuh yang
tidak disertai nafsu. Dalam keadaan seperti ini sentuhan
dapat disamakan dengan menyentuh anggota tubuh yang
lain. Berbeda dengan sentuhan yang disertai nafsu, ini
tidak boleh disamakan dengan menyentuh anggota tubuh
yang lain, yang biasanya tidak disertai nafsu. Ini masalah
yang jelas –sebagaimana anda tahu- maka hadis di atas
(dari Thalqi radhiallahu 'anh) bukan dasar dalil bagi
mazhab Hanafi (pendapat golongan pertama) yang
menyatakan tidak batalnya wuduk kerana menyentuh ini
secara mutlak, tetapi dalil bagi pendapat yang
menyatakan bahawa menyentuh tanpa disertai nafsu
tidak membatalkan. Adapun menyentuh dengan nafsu

239
Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thaharah Nabi Shallallahu
'alaihi wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, ms. 84.

158
membatalkan berdasar hadis Busrah (radhiallahu
'anha).
240


Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam:

Kedua hadis (Basrah dan Thalqi) di atas sahih. Selagi
keduanya dapat digabungkan maka itu lebih baik
daripada menggugurkan salah satunya… Penggabungan
kedua hadis itu boleh dilakukan dengan dua cara:

1) Menyentuh zakar membatalkan wuduk jika dilakukan
tanpa penghalang. Jika menyentuhnya dengan
menggunakan penghalang maka tidak membatalkan
wuduk. Pemahaman ini didukung oleh riwayat:

ِ ةَ `´-'ا ¸ِ· ُ -َ ·َآَ ذُّ .َ-َی ُ .ُﺝ´ ·'ا .
Seorang lelaki menyentuh zakarnya ketika solat

Solat bukan waktu (tepat) untuk menyentuh zakar tanpa
penghalang

2) Jika dia menyentuhnya dengan syahwat maka hal itu
membatalkan wuduk. Jika sebaliknya, maka tidak
membatalkan wuduk.
Penggabungan cara kedua ini lebih beralasan dan lebih
mendekati kebenaran. Sebab zakar hanya sepotong
bahagian tubuh. Selama menyentuhnya dengan sentuhan

240
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah Tamamul
Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Syaikh Sayyid Sabiq, (edisi terjemahan oleh Afifuddin Said,
Maktabah Salafy Press, Gajah Mada 2002) jilid 1, ms. 112-113.

159
biasa yang tidak disertai dengan syahwat, maka sekadar
menyentuh seperti itu tidak membatalkan wuduk.
Penyebab batalnya wuduk yang sebenarnya adalah
sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan akibat
menyentuh zakar. Tanpa syahwat, sesuatu itu tidak akan
keluar. Berbeza jika menyentuh diiringi dengan syahwat,
maka hal itu menjadikan dugaan kuat keluarnya madzi
yang membatalkan wuduk.
241KESIMPULAN

Pendapat-pendapat di atas memiliki kekuatan hujah
tersendiri dan datangnya daripada para al-Salafussoleh
242
serta
ulamak Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang muktabar. Maka
sewajarnya kita berlapang dada terhadap ketiga-tiga pendapat
tersebut. Wallahu A’lam.
ADAKAH DARAH DAN MUNTAH MEMBATALKAN
WUDUK?

Majoriti umat Islam di Malaysia beranggapan bahawa

241
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, (edisi terjemahan oleh Thahirin Suparta, M. Faisal dan Adlis
Aldizar, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006) jilid 1, ms. 310-311.
242
Al-salafussoleh adalah golongan yang diiktiraf sebagai generasi
terbaik bagi umat Islam. Mereka adalah para sahabat Nabi shallallahu
'alaihi wasallam, para tabi’in dan tabi’ut at-tabi’in. Ini sebagaimana sabda
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam al-
Bukhari rahimahullah (Shahihnya, Kitab al-Manaqib, no: 3650):
ُ` ¸ِ-ْ·َ· ¸ِ-´ﻡُ أ ُ ·ْ-َ= ْ»ُ+َ-·ُ'َی َ .یِ -´'ا ´ »ُ` ْ»ُ+َ-·ُ'َی َ .یِ -´'ا ´ » .
Sebaik-baik generasi ialah generasiku, kemudian
orang-orang yang sesudahnya (tabi’in) dan kemudian
orang-orang yang sesudahnya (tabi’ut at-Tabi’in).

160
darah, nanah serta muntah itu membatalkan wuduk. Para ulamak
sebenarnya berbeza pendapat tentang hal ini.

Imam Malik dan al-Syafi’i rahimahumallah berpendapat
bahawa keluarnya perkara-perkara yang disebut di atas sama sekali
tidak membatalkan wuduk meskipun di dalam jumlah yang banyak.
Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumallah
berpendapat bahawa ianya membatalkan wuduk sekiranya keluar di
dalam jumlah yang banyak.

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi:

Menurut pandangan kami pendapat yang kuat adalah
tidak batalnya wuduk yang disebabkan oleh masalah-
masalah di atas, baik sedikit ataupun banyak.

Perkara yang menjadi penyebab batalnya wuduk adalah
masalah ta’abbudi yang tidak ditetapkan kecuali oleh
syariat, baik melalui al-Qur’an ataupun hadis sahih,
padahal tidak ada dalil manapun di sana. Dalam hal ini
tidak boleh menggunakan qiyas. Sebab alasan batalnya
sesuatu perkara tidak boleh bergantung kepada akal
semata.
243


Pendapat Dr. Yusuf al-Qaradhawi ini sebenarnya selari
dengan Imam al-Nawawi rahimahullah yang juga menyatakan
bahawa tidak terbukti ada riwayat sahih yang menjelaskan bahawa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan wuduk kerana
hal-hal tersebut. Tambah al-Nawawi lagi ini adalah pendapat Ibnu
‘Umar, Ibnu ‘Abbas, Ibnu Abi Aufa, Jabir, Abu Hurairah, ‘Aisyah,
Ibnul Musayyib, Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar, Qasim bin
Muhammad, Thawus, Atha’, Makhul, Rabi’ah, Malik, Abu Tsaur

243
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 250.

161
dan Dawud. Al-Baghawi berkata: “Ini adalah pendapat majoriti
sahabat dan tabi’in.”
244


Imam al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan:

¸ِ· َ ن'َآ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ ٍ ·ِ-'َﺝ ْ.َ=
َ ·َآَ ·َ· ُ م´ -'ا ُªَ·َ ·َ-َ· ٍ »ْ+َ-ِ- ٌ.ُﺝَ ر َ ¸ِﻡُ ·َ· ِ ع'َ· ·'ا ِ تاَ ذ ِ ةَ وْ·َ=
ِªِﺕَ `َ- ¸ِ· َ-َﻡَ و َ -َ=َﺱَ و . ُ .َ-َ=ْ'ا َ ل'َ·َ و : َ لاَ ز 'َﻡ
ِ+ِﺕ'َ=اَ ·ِﺝ ¸ِ· َ ن·´'َ-ُی َ ن·ُ-ِ'ْ-ُ-ْ'ا ْ» . ُ -´-َ=ُﻡَ و ٌسُ و'َ= َ ل'َ·َ و
ِ ز'َ=ِ=ْ'ا ُ .ْهَ أَ و ٌء'َ=َ=َ و ¸ِ'َ= ُ .ْ- : ٌء·ُ-ُ و ِ م´ -'ا ¸ِ· َ .ْ-َ' .
ْ'´-َ ·َ-َی ْ»َ'َ و ُ م´ -'ا 'َ+ْ-ِﻡ َ جَ ·َ=َ· ً ةَ ·ْ`َ- َ ·َ-ُ= ُ .ْ-ا َ ·َ-َ=َ و .
ِªِﺕَ `َ- ¸ِ· َ-َ-َ· 'ًﻡَ د َ·ْوَ أ ¸ِ-َ أ ُ .ْ-ا َ قَ ·َ-َ و . ُ .ْ-ا َ ل'َ·َ و
َ-ُ= ُ .ْ-َ= ´ `ِ إ ِªْ-َ'َ= َ .ْ-َ' ُ »ِ=َ-ْ=َی ْ.َ--ِ· ُ .َ-َ=ْ'اَ و َ ·
ِªِ-ِﺝ'َ=َﻡ .
Disebutkan dari Jabir bahawasanya Nabi pada perang
Dzat al-Riqa’, saat itu ada seseorang yang di panah
hingga darah keluar dari tubuhnya namun beliau tetap
rukuk, sujud dan meneruskan solatnya. Al-Hassan
berkata: “Kaum Muslimin senantiasa solat di dalam
keadaan luka-luka.” Thawus, Muhammad bin Ali, Atha’
serta ulamak Hijaz berkata: “Darah tidak menyebabkan
batal wuduk.” Ibnu ‘Umar pernah memecahkan bisulnya
hingga keluar darah namun beliau tidak mengulangi
wuduknya. Sementara Ibnu Abu Aufa pernah
mengeluarkan ludah yang bercampur darah namun
beliau tetap meneruskan solatnya. Ibnu ‘Umar dan al-
Hassan berkata tentang seseorang berbekam: “Tidak ada

244
Sila rujuk al-Majmu’ Syarh Muhazzab, jilid 2, ms. 54. Penulis
nukil dari Fikih Thaharah, ms. 252

162
baginya kecuali mencuci di tempat bekam.”
245


Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah:

Imam al-Bukhari memaksudkan riwayat ini sebagai
bantahan bagi ulamak mazhab Hanafi yang menyatakan
bahawa darah dapat membatalkan wuduk.
246


Telah diriwayatkan daripada Jabir bin ‘Abdullah
radhiallahu 'anh pada perang Dzat al-Riqa’ Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam singgah di suatu lembah, lalu baginda bertanya:

“Siapa yang bersedia menjaga kita pada malam ini?”
Berdirilah seorang lelaki dari kalangan Muhajirin serta
seorang lelaki dari kalangan Anshar. Maka keduanya
berjaga malam di pinggiran seraya membahagi tugas
mengawal. Lelaki dari kalangan Muhajirin tidur terlebih
dahulu, sementara lelaki dari kalangan Anshar berdiri
melakukan solat. Saat itu lelaki dari pihak musuh datang
dan melihat lelaki Anshar sedang solat. Tanpa berfikir
panjang lalu dia memanah lelaki Anshar itu dan anak
panah tersebut tepat terbenam di tubuhnya. Lelaki
Anshar itu mencabut anak panah tersebut dan terus
mengerjakan solat, lalu lelaki dari pihak musuh kembali
memanah untuk kali yang kedua dan lelaki Anshar
kembali mengulangi perbuatannya seperti yang pertama
tadi. Seterusnya dia dipanah lagi untuk kali yang ketiga.
Dia kembali mencabut anak panah itu dari tubuhnya lalu
rukuk kemudian sujud sehingga selesai (solat). Setelah
itu dia membangunkan sahabatnya. Ketika sahabatnya

245
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, Bab Orang Yang Berpendapat Tidak ada Wuduk Kecuali Kerana
Sesuatu Yang Keluar Dari Dua Jalan (Qubul dan Dubur).
246
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 154.

163
melihat darah yang mengucur dari badannya, dia
berkata: “Mengapa engkau tidak membangunkan aku
pada kali pertama engkau dipanah?” Lelaki Anshar
menjawab: “Aku sedang membaca satu surah dan aku
tidak mahu memutuskannya (bacaan ayat tersebut).
247


Berkenaan dengan hadis ini Imam al-Nawawi rahimahullah
berkata:

Petunjuknya di sini (dari hadis tersebut) adalah bahawa
darah telah keluar dengan banyak dari dia (pemuda
Anshar tersebut), namun dia tetap meneruskan solatnya.
Andaikata keluarnya darah itu membatalkan wuduk tentu
sahaja tidak boleh bagi orang itu untuk rukuk, sujud dan
menyelesaikan solat. Rasulullah mengetahui hal itu dan
tidak mengingkarinya.
248


Berkenaan dengan perbincangan samada muntah
membatalkan wuduk, Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim berkata:

Pendapat para ulamak dalam masalah ini sama seperti
pendapat mereka dalam masalah keluarnya darah dan
yang benar adalah tidak membatalkan wuduk kerana
tidak adanya hadis yang sahih yang mewajibkan wuduk
kerana muntah dan juga berpedoman kepada hukum asal

247
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 170. Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah hadis ini
juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur periwayatan yang lain dan
dalam riwayat tersebut telah menyatakan nama lelaki Anshar itu sebagai
Abbad bin Bisy dan lelaki Muhajirin tersebut adalah ‘Ammar bin Yassir.
Adapun surah yang dibaca oleh lelaki Anshar tersebut adalah surah al-
Kahfi (Fathul Baari, jilid 2, ms. 154)
248
Dinukil daripada buku Fikih Thaharah, ms. 253.

164
segala sesuatu adalah suci.

Adapun hadis Ma’adan bin Abi Thalhah dari Abi Darda

َ '´-َ ·َ-َ· َ ·َ=ْ·َ 'َ· َ ء'َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ´ نَ أ
Bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah
muntah lalu baginda berbuka dan berwuduk.
249


tidak diragukan lagi bahawa riwayat tersebut tidak
menyimpulkan kewajipan berwuduk lantaran muntah,
kerana hal itu hanya sekadar perbuatan dan suatu
perbuatan secara maksimumnya hanya menunjukkan
anjuran (bukan kewajipan). Wallahu A’lam.
250


Dengan ini jelas bagi kita bahawa pendapat yang tepat
adalah darah, muntah dan sejenisnya tidak membatalkan wuduk
baik sedikit mahupun banyak kerana tidak ada dalil yang
menunjukkan hal-hal itu membatalkan wuduk. Untuk itu hukum
asalnya adalah tetap dalam keadaan suci iaitu tidak batal. Tentang
wujudnya hadis bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
mengulangi wuduk kerana muntah maka status hadis tersebut masih
diperselisihkan kesahihannya dan sekiranya sahih maka perbuatan
Rasulullah itu tidak menunjukkan hukum wajib tetapi memberi
petunjuk ianya sekadar sunat sahaja. Inilah mazhab sebenar Imam

249
Menurut Syaikh Kamal as-Sayyid Salim hadis ini berstatus
Shahih Mauquf dan di riwayatkan oleh al-Bukhari secara ta’liq, dan
dinyatakan maushul oleh al-Baihaqi serta Daraquthni. Hadis tersebut juga
diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 80.
250
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 215.

165
al-Syafi’i rahimahullah. Wallahu a’lam.

ADAKAH MEMAKAN DAGING UNTA
MEMBATALKAN WUDUK?

Para ulamak berbeza pendapat tentang hukum memakan
daging unta adakah ianya membatalkan wuduk ataupun tidak.

166

Pendapat pertama mengatakan ianya membatalkan wuduk
berdalilkan hadis di bawah:

Daripada Jabir bin Samurah bahawa seseorang bertanya
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:
؟ِ »َ-َ·ْ'ا ِ م·ُ=ُ' ْ.ِﻡ ُ '´-َ ·َﺕَ أَ أ
Apakah kita harus berwuduk kerana makan daging
kambing?
َ ل'َ· : ْ'´-َ ·َﺕ َ `َ· َ -ْ-ِ- ْنِ إَ و ْ'´-َ ·َ-َ· َ -ْ-ِ- ْنِ إ .
Baginda menjawab: Jika kamu mahu berwuduklah, dan
jika kamu mahu, kamu tidak perlu berwuduk.
َ ل'َ· : ؟ِ .ِ-ِ `ا ِ م·ُ=ُ' ْ.ِﻡ ُ '´-َ ·َﺕَ أ
Orang tersebut bertanya lagi: Apakah kami harus
berwuduk kerana makan daging unta?
َ ل'َ· : ْ»َ·َ- . ِ .ِ-ِ `ا ِ م·ُ=ُ' ْ.ِﻡ ْ'´-َ ·َ-َ· .
Baginda menjawab: Ya, berwuduklah kerana memakan
daging unta.
251


َ ل'َ· ٍ بِ ز'َ= ِ .ْ- ِ ءاَ ·َ-ْ'ا ْ.َ= : ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ .ِ-ُﺱ
·ُ=ُ' ْ.ِﻡ ِ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ْ.َ= َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ِ .ِ-ِ 'ْ'ا ِ م .
Dari al- Barra’ bin ‘Aazib, dia berkata bahawa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya
apakah harus berwuduk kerana memakan daging unta.

251
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Haidh, no: 360.

167
َ ل'َ-َ· : 'َ+ْ-ِﻡ ا·ُ-´-َ ·َﺕ .
Baginda menjawab: Berwuduklah kerananya.
ُ=ُ' ْ.َ= َ .ِ-ُﺱَ و ِ »َ-َ·ْ'ا ِ م· .
Dan baginda ditanya pula tentang memakan daging
kambing.
َ ل'َ-َ· : 'َ+ْ-ِﻡ ا·ُ-´-َ ·َﺕ َ ` .
Jawab baginda: Tidak berwuduk kerananya.
252


Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Ahmad, Ishaq, Abi
Khaitsumah, Ibnu Mundzir, al-Baihaqi, al-Nawawi, Ibnu Hazm,
Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah, Ibnul Qayyim, al-Syaukani, para
ulama salaf Najd dan tokoh-tokoh hadis yang lebih mengutamakan
perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari pendapat akal.
253


Imam al-Nawawi rahimahullah berkata:

Imam al-Syafi’i dalam qaul qadiim (pendapat lamanya
ketika menetap di Iraq) berpendapat memakan daging
unta membatalkan wuduk. Pendapat ini yang paling kuat
jika dilihat dari sisi dalil dan ini pendapat yang aku
unggulkan.
254


Hikmah hukum batalnya wuduk kerana memakan daging
unta menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam adalah:


252
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 156.
253
Rujuk Syarah Bulughul Maram, jilid 1, ms. 319 dan Shahih Fikih
Sunnah, jilid 1, ms. 208.
254
Rujuk Syarah Bulughul Maram, jilid 1, ms. 319.

168
Unta mempunyai kekuatan syaithoniyyah (syaitan)
sebagaimana disinggung oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam dalam sabdanya:

Ia (unta) sebahagian dari jin.

Untuk itu memakannya dapat menimbulkan kekuatan
syaithoniyyah yang hanya dapat dihilangkan dengan
berwuduk.

Hal tersebut diperkuatkan lagi dengan sikap kebiasaan
pengembala unta yang sombong dan tinggi hati. Sikap ini
disebabkan oleh seringnya kebersamaan mereka bersama
unta. Berbeza halnya dengan pengembala kambing yang
cenderung rendah hati dan tenang. Mungkin inilah rahsia
mengapa para Nabi kebiasaannya pernah mengembala
kambing.
255


Pendapat kedua pula menyatakan memakan daging unta
sama sekali tidak membatalkan wuduk. Menurut Imam al-Nawawi
rahimahullah:

Ini adalah pendapat jumhur ulamak. Ini dikisahkan dari
Abu Bakar al-Shiddiq, ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali, Ibnu Mas’ud,
Ubay bin Ka’ab, Abu Thalhah, Abu al-Darda’, Ibnu
‘Abbas, Amir bin Rabi’ah, Abu Umamah. Pendapat ini juga
merupakan pendapat jumhur tabi’in, Malik, Abu Hanifah
dan Syafi’i (dalam qaul jadid nya).
256


255
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 316-317.

256
Rujuk Fikih Thaharah, ms. 246.

169

Mereka berpendapat hukum memakan daging unta ini telah
dimansuhkan oleh hadis daripada Jabir bin ‘Abdullah radhiallahu
'anh yang berkata:

ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ْ.ِﻡ ِ .ْیَ ·ْﻡَ `ا َ ·ِ=' َ ن'َآ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ-
ُ ر'´-'ا ْ-´-َﻡ '´-ِﻡ ِ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ُ كْ·َﺕ
Hukum terakhir di antara dua hal (tersebut) daripada
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah
meninggalkan wuduk setelah memakan sesuatu yang
disentuh api (dimasak).
257


Hadis di atas bersifat umum bagi semua daging yang
dimasak termasuklah daging unta. Bagi mereka perkara-perkara
yang membatalkan wuduk adalah disebabkan sesuatu yang keluar
dari badan (seperti kentut, membuang air kecil mahupun besar,
keluar air mani dan lain-lain) dan bukannya kerana sesuatu yang
masuk (seperti makan daging unta ini).

Mereka juga melihat hadis-hadis yang memerintahkan
untuk berwuduk kerana memakan daging unta sebenarnya
bermaksud membasuh tangan dan mulut. Ini adalah kerana daging
unta adalah lebih berbau berbanding dengan daging-daging yang
lain dan ianya sangat berlemak.

Imam al-Syairazi rahimahullah pula berkata:

Sekiranya memakan daging babi (yang jelas hukumnya
haram) tidak membatalkan wuduk maka makan daging
yang halal pasti lebih tidak membatalkan.
258


257
Hadis riwayat Imam al-Nasa’i di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 185.
258
Rujuk Fikih Thaharah, ms. 247.

170

Dr. Yusuf al-Qaradhawi telah menguatkan pendapat ke dua
ini dan dia berkata:

Di antara dalil jumhur ulamak yang paling menonjol
adalah bahawa pendapat ini (tidak batalnya wuduk kerana
memakan daging unta) adalah kerana ianya merupakan
pandangan al-Khulafa’ al-Rasyideen secara keseluruhan;
Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali dan pendapat para
ulamak di kalangan sahabat bahkan ini juga merupakan
pendapat majoriti sahabat sebagaimana dikatakan oleh
al-Nawawi. Dengan demikian sangat tidak masuk akal jika
memakan daging unta itu membatalkan wuduk, namun
kemudian tidak diketahui oleh mereka padahal mereka
adalah orang-orang yang berdampingan dengan Rasulullah
dan orang yang paling dekat dengannya, mereka adalah
orang-orang yang paling mengerti sunnahnya. Lalu
bagaimana mungkin mereka hidup selama tiga puluh tahun
setelah wafatnya dan mereka tidak mengetahui hukum
yang banyak bersangkutan dengan kehidupan mereka
sehari-hari yakni tentang memakan daging unta. Oleh
sebab itulah Imam al-Nawawi (di dalam al-Majmu’, jilid 2,
ms. 260) berkata; pandangan yang paling menyejukkan
hati adalah pendapat para khulafa’ dan jumhur
sahabat.
259KESIMPULAN

Sebagaimana yang kita sedia maklum hal ini termasuk
dalam perkara yang diperselisihkan oleh para ulamak dan

259
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 247-248.

171
sebagaimana yang telah sedia maklum adalah manhaj penulis untuk
berlapang dada dalam hal-hal sebegini. Hanya sahaja penulis
melihat hujah batalnya wuduk kerana memakan daging unta adalah
lebih bertepatan dengan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam sebagaimana yang termaktub dalam hadis Jabir bin
Samurah dan al-Barra’ bin ‘Aazib radhiallahu 'anhuma. Bila
adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya
maka hendaklah kita dengar dan taat. Firman Allah 'Azza wa Jalla:

¬-¯R~-.-4Ò W-QNL4`-47
W-Q¬UR☺4N4Ò
ReE·RUO¯- ºº
÷-R&U·¯+^ ·O^¼4^ ·ºT³
.E¹E¬¯cNÒ ElØ·^·¯Ò+¡
CU44'·Ò¡ ROELO¹·¯- W
¯ª¬- O&OR· 4¹Ò¬Ø-E=
^Ø=÷
Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh -
(dengan tidak menjadi keberatan kepada mereka, kerana)
Kami tidak memberati diri seseorang (dengan kewajipan)
melainkan sekadar yang terdaya olehnya, - merekalah
ahli Syurga, mereka kekal di dalamnya.
260


Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak mengutamakan
atau meninggikan logik akal berbanding dengan al-Qur’an dan al-
Sunnah. Ini adalah kerana akal tidak dapat berdiri sendiri untuk
memahami syariah, kerana akal itu lemah dan terbatas.
Sebagaimana pendengaran, penglihatan dan kekuatan manusia itu
terbatas, demikian pula dengan akalnya. Oleh itu akal harus tunduk
kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.

Selanjutnya penulis bentangkan bantahan terhadap

260
al-A’raaf (7) : 42

172
pendapat golongan yang menyatakan makan daging unta tidak
membatalkan wuduk. Namun penulis ingin peringatkan tujuan
penulis ini tidak sedikitpun untuk memperkecilkan sesiapa jua yang
berpegang kepada pandangan tersebut. Satu lagi ciri-ciri Ahlus
Sunnah Wal Jamaah adalah tidak mengagungkan mana-mana imam
ataupun ulamak yang mereka ambil seluruh ucapannya kecuali
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Walaubagaimanapun
Ahlus Sunnah tetap menghormati seluruh imam-imam Ahlus
Sunnah Wal Jamaah terutamanya imam-imam mazhab yang empat.
Bagi Ahlus Sunnah pendapat ataupun ucapan selain daripada
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah tidak terpelihara
dari kesilapan maka mereka menimbangnya dengan al-Qur'an dan
al-Sunnah. Jika ia sesuai dengan keduanya maka ianya akan
diterima sebagai hujah dan sekiranya tidak maka ianya akan
terbatal.

Berikut adalah bantahannya:

PERTAMA: Tentang dakwaan Imam al-Nawawi bahawa
pendapat memakan daging unta tidak membatalkan wuduk
merupakan pendapat Khulafa’, jumhur sahabat dan tabi’in. Yang
sebenar riwayat-riwayat dari para salaf hanyalah mengkhabarkan
tentang tidak perlunya berwuduk apabila memakan daging yang
dimasak secara umum. Sedangkan daging unta membatalkan
wuduk sekiranya ia dimakan saat ianya mentah mahupun dimasak.
Syaikh al-Albani rahimahullah berkata:

Pengakuan ini merupakan kesalahan al-Nawawi. Syaikh al-
Islam (Ibnu Taymiyyah rahimahullah) telah
mengingatkannya di dalam al-Qawa’id al-Nuraniyyah (ms.
9), beliau berkata:

Adapun orang yang menukilkan daripada al-Khulafa’ al-
Rasyideen dan majoriti sahabat bahawa mereka tidak

173
berwuduk kerana (makan) daging unta, telah melakukan
kesalahan. Ini adalah salah faham terhadap apa yang dia
nukilkan. Dia menduga mereka tidak berwuduk kerana
(makan) daging yang sudah disentuh oleh api (dimasak).
Padahal yang dimaksudkan adalah bahawa setiap sesuatu
yang tersentuh api, menurut mereka, tidak menyebabkan
kewajipan wuduk. Perintah Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam agar berwuduk kerana (makan) daging unta
bukan kerana daging itu tersentuh api. Sebagaimana
dinyatakan misalnya: Fulan tidak berwuduk kerana
menyentuh kemaluan, tetapi dia berwuduk kerana keluar
mazi.
261


Menurut Syaikh al-Albani athar-athar yang sebenarnya
datang dari para sahabat termasuk al-Khulafa’ al-Rasyideen
sebenarnya sama sekali tidak menyebutkan tentang memakan
daging unta melainkan disebutkan daging secara umum. Menurut
Syaikh al-Albani:

Kerana itu Imam al-Thahawi dan al-Baihaqi
mencantumkan athar-athar ini dalam bab Wuduk Kerana
(makan) Sesuatu Terkena Api. Al-Baihaqi tidak
mencantumkan (athar-athar tersebut) pada bab
Berwuduk Kerana (makan) Daging Unta.
262


KEDUA: Tentang riwayat dari ‘Ali bin Abi Thalib dan
Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anhuma yang telah berkata: Berwuduk

261
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah Tamamul
Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Syaikh Sayyid Sabiq, jilid 1, ms. 115.
262
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah Tamamul
Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Syaikh Sayyid Sabiq, jilid 1, ms. 116.

174
kerana sesuatu yang keluar, bukan kerana sesuatu yang masuk,
menurut Syaikh al-Albani rahimahullah:

Keduanya menyatakan hal itu dalam masalah
meninggalkan wuduk kerana sesuatu yang disentuh oleh
api (dimasak).
263


Manakala riwayat daripada Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anh
bahawa beliau makan daging unta dan tidak berwuduk. Menurut
Imam al-Baihaqi rahimahullah:

Hadis ini munqati’ (terputus)
264
dan mauquf
265
. Hadis
seperti ini tidak boleh dijadikan alasan untuk
meninggalkan hadis yang sah daripada Nabi shallallahu
'alaihi wasallam.
266


KETIGA: Berkaitan dengan dakwaan hadis Jabir bin

263
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah Tamamul
Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Syaikh Sayyid Sabiq, jilid 1, ms. 116.
264
Munqathi’ bermaksud yang memutuskan. Menurut istilah ianya
bermakna hadis yang pada sanadnya gugur seorang rawi sebelum sahabat
atau gugur dua orang rawi di dua tempat dengan syarat tidak berturut-
turut. Hadis munqathi’ tergolong dalam kategori hadis dha’if (lemah) yang
tidak boleh dijadikan hujah.
265
Mauquf bermaksud yang diberhentikan. Menurut istilah ianya
adalah perkataan atau perbuatan sahabat atau taqrir (persetujuan) yang
disandarkan kepada sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.
Hadis mauquf ini ada yang shahih, hassan dan dha’if. Riwayat mauquf ini
tidak dijadikan dasar hukum bagi agama kecuali terdapat ijmak dikalangan
para sahabat.
266
Rujuk Terjemah Tamamul Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah
Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah Karya Syaikh Sayyid Sabiq, jilid 1, ms.
116.

175
‘Abdullah radhiallahu 'anh yang telah memansuhkan hukum
batalnya wuduk kerana memakan daging unta, Syaikh Kamal bin
as-Sayyid Salim berkata:

1) Hadis Jabir bersifat umum, adapun (hadis) yang
menyatakan batalnya wuduk kerana makan daging unta
bersifat khusus. Yang umum dibawa pada yang khusus,
dan keumuman tersebut dapat dikecualikan apabila ada
dalil yang mengkhususkannya
267
dan tidak dapat
dikatakan nasakh (dalil yang memansuhkan) kerana masih
berkemungkinan (hadis-hadis) ini digabungkan.

2) Perintah yang ada di dalam masalah wuduk kerana makan
daging unta adalah hukum yang khusus berkaitan
dengannya, baik daging (unta) tersebut dimasak dengan
api atau tidak, bukan kerana (daging unta itu) tersentuh
api sahaja yang mengharuskan berwuduk. Hukum ini
(batalnya wuduk kerana makan daging unta) di luar
pembahasan yang ada dalam riwayat-riwayat tersebut
yang mengharuskan berwuduk kerana menyentuh
(memasak daging tersebut) dengan api, juga kerana
hukum wuduk dari hal tersebut telah dinasakh

267
Inilah juga merupakan pandangan Imam al-Nawawi
rahimahullah yang berkata:
Hadis tentang tidak berwuduk dari makanan yang tersentuh
api bersifat umum, dan hadis yang memerintahkan berwuduk
dari (apabila dimakan) daging unta bersifat khusus dan yang
khusus itu didahulukan daripada perkara yang khusus. – Dinukil
dari kitab Syaikh Wahid Abdussalam Bali, 474 Kesalahan
Dalam Akidah & Ibadah Beserta Koreksinya, ms. 123.

176
(dimansuhkan hukumnya).
268


Yang sebenarnya hadis Jabir bin ‘Abdullah radhiallahu 'anh
hanyalah memansuhkan hukum yang terdapat dalam hadis
daripada Zaid bin Tsabit, dia mendengar Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda:

ُ ر'´-'ا ْ-´-َﻡ '´-ِﻡ ُ ء·ُ-ُ ·ْ'ا
Berwuduklah setelah makan-makanan yang tersentuh
oleh api (dimasak).
269


KEEMPAT: Tentang dakwaan yang menyatakan bahawa
maksud wuduk dalam hadis Jabir bin Samurah dan al-Barra’ bin
‘Aazib radhiallahu 'anhuma hanya perintah untuk membasuh mulut
dan tangan agar hilang bau daging unta yang kurang menyenangkan
adalah dakwaan yang batil. Ini adalah kerana mengertikan lafaz
pada makna syar’i lebih didahulukan dari makna bahasa. Dari segi
bahasa wuduk bermakna kebersihan manakala dari segi syarak
ianya bermakna menggunakan air pada tempat-tempat yang tertentu
(wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki) untuk menghilangkan
sesuatu yang menghalangi sahnya solat. Oleh itu istilah wuduk
dalam hadis tersebut haruslah dimaknakan dengan takrifan syarak
bagi wuduk.

Sebagai penutup bicara dalam bab ini penulis ingin
mengemukakan kata-kata Imam al-Syafi’i rahimahullah dalam bab
ini: “Jika hadis berkaitan daging unta sahih tentu aku
berpendapat sesuai dengan itu.”
270


268
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 209.
269
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Haidh, no: 351.
270
Rujuk Syarah Bulughul Maram, jilid 1, ms. 318.

177

Ternyata hadis-hadis daripada Jabir bin Samurah dan al-
Barra’ bin ‘Aazib radhiallahu 'anhuma itu sahih sebagaimana
diperakui oleh ulamak-ulamak hadis termasuk Imam al-Baihaqi dan
Imam al-Nawawi rahimahumallah yang bermazhab Syafi’i
271
.
BAGAIMANAKAH TIDUR YANG MEMBATALKAN
WUDUK?

Sebelum kita membicarakan hukum tidur yang

271
Ternyata keikhlasan dalam bermazhab yang diperlihatkan oleh
kedua-dua tokoh hadis ini sememangnya patut dipuji. Sebagai contohnya
Imam al-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim telah berkata:
Pendapat yang menyatakan wajibnya berwuduk kerana makan
daging unta lebih kuat dalilnya.- Dinukil dari kitab Syaikh Wahid
Abdussalam Bali, 474 Kesalahan Dalam Akidah & Ibadah
Beserta Koreksinya, ms. 124-125.
Walaupun mereka berdua ini bermazhab Syafi’i tetapi ternyata sekiranya
ada dalil dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang menyalahi mazhabnya itu,
mereka akan mengunggulkan al-Qur’an dan al-Sunnah. Malah perkara
sebegini sebenarnya telah diperintahkan sendiri oleh Imam Abu ‘Abdillah
Muhammad bin Idris al-Syafi’i rahimahullah pada banyak tempat. Beliau
pernah berkata:
Bila suatu masalah ada hadisnya yang sah dari Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam menurut kalangan ahl al-Hadis,
tetapi pendapatku menyalahinya, pasti aku akan mencabutnya,
baik selama aku hidup mahupun setelah aku mati. - Dinukil
daripada buku Sifat Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam oleh
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (edisi terjemahan oleh
Muhammad Thalib, Media Hidayah, Yogyakarata, 2000), ms. 59.
Selanjutnya Imam al-Syafi’i rahimahullah juga pernah berkata:
Bila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlainan
dengan hadis Rasulullah, peganglah hadis Rasulullah itu dan
tinggalkanlah pendapatku itu. - Dinukil daripada buku Sifat
Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ms. 59.

178
membatalkan wuduk sewajarnya kita dapat membezakan tidur (مْ·´-'ا)
dan mengantuk (.َ·´-'ا). Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar
rahimahullah:

Keduanya (yakni mengantuk dan tidur) itu berbeza, iaitu
barangsiapa yang fungsi inderanya berkurang, di mana
dia mendengar perkataan teman disekitarnya namun
tidak mengerti maknanya maka orang seperti ini
dinamakan mengantuk. Apabila lebih dari keadaan
tersebut maka dinamakan tidur. Di antara tanda-tanda
tidur adalah mimpi baik yang singkat ataupun
berlangsung lama… Ibnu al-Tin berkata: “َ ·َ-َ= (anggukan
kepala) adalah .َ·´-'ا (mengantuk)”.
272


Dari sini dapat kita fahami bahawa perasaan mengantuk
sehingga menyebabkan seseorang itu tersengguk-sengguk sampai
mengakibatkan kepalanya menempel ke dada bukanlah tidur yang
membatalkan wuduk.

ْ.َ= ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ُ ب'َ=ْ-َ أ َ ن'َآ َ ل'َ· ٍ .َ-َ أ
´ »ُ` ْ»ُ+ُﺱوُ ءُ ر َ ·ِ-ْ=َﺕ ´-َ= َ ةَ ·ِ=`ا َ ء'َ-ِ·ْ'ا َ نوُ ·ِ=َ-ْ-َی َ »´'َﺱَ و
َ ن·ُ-´-َ ·َ-َی َ `َ و َ ن·´'َ-ُی .
Daripada Anas, dia berkata: Suatu ketika para sahabat
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunggu solat
Isyak sehingga tersengguk-sengguk kepala mereka
kerana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
melewatkannya. Setelah baginda bersiap untuk
menunaikan solat, mereka bangun tanpa memperbaharui
wuduk.
273


272
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 254.
273
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 172

179

َ ل'َ· ٍ س'´-َ= ِ .ْ-ا ْ.َ= : ِ -ْ-ِ- َªَ-·ُ-ْ-َﻡ ¸ِ-َ''َ= َ -ْ-ِ= ًªَ'ْ-َ' ´ -ِ-
ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ م'َ· اَ ذِ إ 'َ+َ' ُ -ْ'ُ-َ· ِ ثِ ر'َ=ْ'ا
َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ م'َ-َ· ¸ِ--ِ=ِ-ْیَ 'َ· َ »´'َﺱَ و
َ -َ=َ 'َ· ِ ·َ-ْیَ `ا ِªِ-ْ-َﺝ َ'ِ إ ُ -ْ-ُ-َ· ِª-ِ- ْ.ِﻡ ¸ِ-َ'َ·َ=َ· يِ -َ-ِ-
¸ِ-ُ ذُ أ ِªَ-ْ=َ-ِ- ُ -ُ=ْ'َی ُ -ْ-َ-ْ=َ أ اَ ذِ إ ُ -ْ'َ·َ=َ· ِ .َ-ْیَ `ا . َ ل'َ· :
ًªَ·ْآَ ر َ ةَ ·ْ-َ= ىَ -ْ=ِ إ ´'َ-َ· .
Daripada Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Aku bermalam di
rumah ibu saudaraku Maimunah (isteri Nabi).
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bangun untuk
menunaikan solat malam. Lalu aku bangun berdiri di
sebelah kirinya. Kemudian baginda menarik tanganku
hingga menjadikan aku berada di sebelah kanannya.
Setiap kali kepalaku tersengguk kerana mengantuk,
baginda akan menarik telingaku. Dia (‘Ibnu ‘Abbas)
berkata: Baginda melakukan solat itu sebanyak 11
rakaat.
274

Manakala dalil bagi wajibnya berwuduk apabila tidur
adalah berdasarkan hadis Shofwan bin Ghassal radhiallahu 'anh,
dia berkata:

'´-ُآ اَ ذِ إ 'َ-ُ ·ُﻡْ'َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ ن'َآ
ْ.ِﻡ ´ `ِ إ ´ .ِ+-ِ''َ-َ'َ و ٍ م'´یَ أ َªَ`َ `َ` 'َ-َ·'َ-ِ= َ عِ ·ْ-َ- َ ` ْنَ أ اً ·َ-َﺱ
ٍ مْ·َ-َ و ٍ لْ·َ-َ و ٍ=ِﺉ'َ= ْ.ِﻡ ْ.ِ´َ'َ و ٍªَ-'َ-َﺝ .
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan
bila sedang berada dalam perjalanan supaya kami tidak
membuka sepatu selama tiga hari hingga malam kecuali

274
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Sholatu al-Musafirni wa Qasruha, no: 763.

180
bila junub, tetapi agar membukanya apabila buang air
besar atau kecil dan jika tidur.
275


Jelas melalui hadis ini Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam mengkategorikan tidur bersama-sama dengan buang air
besar atau kecil yang turut membatalkan wuduk. Namun yang
hangat diperbincangkan oleh para ulamak adalah tidur yang
bagaimana sebenarnya dianggap membatalkan wuduk.

Berikut penulis akan bentangkan pendapat-pendapat para
ulamak berkaitan dengan tidur dan batalnya wuduk.
276


PENDAPAT PERTAMA: Tidur sama sekali tidak
membatalkan wuduk. Pendapat ini dipegang oleh sekelompok
sahabat seperti Ibnu ‘Umar, Abu Musa al-Asy’ari dan Sa’id bin
Musayyab. Ianya juga merupakan pandangan Sa’id bin jubair,
Makhlul, Ubaidah al-Salmani, al-Auza’i dan lain-lain

َ ل'َ· ٍ =ِ''َﻡ ِ .ْ- ِ .َ-َ أ ْ.َ= : ´'َ- ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ُ ب'َ=ْ-َ أ َ ن'َآ
َ `َ و َ ن·´'َ-ُ-َ· َ ن·ُﻡ·ُ-َی ´ »ُ` َ ن·ُﻡ'َ-َی َ »´'َﺱَو ِªْ-َ'َ= ُª´''ا
ن·ُ-´-َ ·َ-َی .
Daripada Anas bin Malik, dia berkata: Dahulu sahabat-
sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidur
lalu solat dengan tidak berwuduk lagi.
277


275
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 89.
276
Pendapat-pendapat ini penulis rangkumkan dari kitab Shahih
Fikih Sunnah karya Syaikh Kamal as-Sayyid Salim, Fathul Baari karya
al-Hafidz Ibnu Hajar, Fikih Thaharah karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi dan
Syarah Bulughul Maram oleh Syaikh ‘Abdullah al-Bassam.
277
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 73.

181

PENDAPAT KEDUA: Tidur samada sekejap mahupun
lama secara mutlak membatalkan wuduk. Ibnu Mundzir telah
menukilkan pendapat ini dari sebahagian sahabat dan tabi’in dan ini
juga merupakan pandangan Abu Hurairah, Abu Rafi’, ‘Urwah bin
Zubair, Atha’, al-Hassan al-Bashri, Ibnul al-Musayyib, Zuhri, al-
Muzani, Ibnu Hazm, Abu Ubaid dan Ishaq bin Rahawaih. Syaikh
al-Albani juga dalam kitab Tamamul Minnah
278
telah menguatkan
pendapat ini. Hujah golongan ini adalah seperti berikut:

Daripada Shofwan bin Ghassal radhiallahu 'anh dia
berkata:

'´-ُآ اَ ذِ إ 'َ-ُ ·ُﻡْ'َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ ن'َآ
ْ.ِﻡ ´ `ِ إ ´ .ِ+-ِ''َ-َ'َ و ٍ م'´یَ أ َªَ`َ `َ` 'َ-َ·'َ-ِ= َ عِ ·ْ-َ- َ ` ْنَ أ اً ·َ-َﺱ
ِ´َ'َ و ٍªَ-'َ-َﺝ ٍ مْ·َ-َ و ٍ لْ·َ-َ و ٍ=ِﺉ'َ= ْ.ِﻡ ْ. .
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan
bila sedang berada dalam perjalanan supaya kami tidak
membuka sepatu selama tiga hari hingga malam kecuali
bila junub, tetapi agar membukanya apabila buang air
besar atau kecil dan jika tidur.
279


Di sini hukum tidur disamakan dengan membuang air kecil
dan besar. Maksud tidur di sini adalah secara umum dan ianya
termasuk tidur yang panjang mahupun pendek.

PENDAPAT KETIGA: Kelompok ini membezakan tidur

278
Rujuk Terjemah Tamamul Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah
Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah Karya Syaikh Sayyid Sabiq,, jilid 1, ms.
110.
279
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 89.

182
yang sekejap dan lama. Hanya tidur yang lama membatalkan
wuduk. Ini merupakan pendapat Imam Malik, salah satu daripada
riwayat Imam Ahmad, al-Zuhri, Rabi’ah dan al-Auza’i. Hadis yang
diriwayatkan daripada Anas bin Malik yang dipergunakan oleh
golongan pertama mereka fahami sebagai tidur yang sekejap sahaja.
Oleh itu bagi mereka pendapat bahawa tidur secara mutlak tidak
membatalkan wuduk adalah tidak benar.

PENDAPAT KEEMPAT: Tidur yang hanya
membatalkan wuduk adalah tidur ketika dalam posisi baring atau
bersandar kepada sesuatu. Tidur dalam posisi lain seperti duduk,
rukuk, sujud atau berdiri maka wuduknya tidak batal baik dia tidur
di luar solat atau ketika bersolat. Ini merupakan pandangan Hamad,
Sufyan al-Thawri, Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya,
Imam Daud dan Imam al-Syafi’i.

PENDAPAT KELIMA: Tidur yang membatalkan wuduk
hanyalah tidur orang yang rukuk atau sujud. Ini dikatakan sebagai
pendapat Imam Ahmad.

PENDAPAT KEENAM: Tidur yang membatalkan wuduk
hanyalah tidur orang yang bersujud. Pendapat ini juga diriwayatkan
daripada Imam Ahmad.

PENDAPAT KETUJUH: Tidur ketika berada dalam solat
sama sekali tidak membatalkan wuduk. Tidur di luar solat
membatalkan wuduk. Pendapat ini juga dikatakan pendapat Imam
Abu Hanifah.

PENDAPAT KELAPAN: Apabila seseorang itu tidur di
dalam keadaan punggungnya rata kepada lantai maka ianya tidak
membatalkan solat baik tidurnya itu ketika dalam solat mahupun di
luar solat atau tidur yang lama mahupun seketika sahaja. Ini

183
merupakan mazhab Imam al-Syafi’i.
280
Telah berkata Imam al-
Syafi’i:
Apabila seseorang tidur pada posisi duduk tegak, maka
saya melihat bahawa dia tidak wajib berwuduk, sebab
orang yang tidur dalam posisi terlentang (baring) tidak
sama dengan orang yang tidur dalam keadaan duduk. Ini
adalah kerana tidur dengan posisi terlentang akan terasa
lebih nyenyak, sehingga akalnya akan terasa lebih tidak
berfungsi jika dibandingkan dengan orang yang tidur
dalam keadaan duduk.

Apabila dia telah tergeser dari posisi duduk tegak saat
tidur, maka dia wajib megulangi wuduknya, kerana orang

280
Ini juga merupakan pendapat lama Syaikh al-Albani
rahimahullah namun beliau telah menarik kembali dari pandangan ini
kerana satu peristiwa yang telah berlaku terhadap dirinya. Beliau berkata:
Saya pernah berfatwa bahawa orang yang tertidur dalam posisi
duduk tidak perlu berwuduk kecuali jika dia bersandar pada
lambung sehingga seorang lelaki (yang duduk di sebelahku) pada
hari Jumaat, lalu dia tertidur kemudian dia mengeluarkan angin
(terkentut).
Saya berkata: Berdiri lalu berwuduklah!
Orang itu menjawab: Saya tidak tidur.
Saya berkata: Benar, tetapi anda telah mengeluarkan angin
yang membatalkan wuduk.
Kemudian dia bersumpah: Demi Allah bahawa angin itu bukan
keluar dari dirinya tetapi dari anda.
Maka saya tinggalkan keyakinan tentang tidurnya orang yang
duduk dan menjaga sampai tertidur atau kacaunya kesedaran
hati. - Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah
Tamamul Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab
Fiqhus Sunnah Karya Syaikh Sayyid Sabiq, jilid 1, ms. 111.

184
yang tidur dalam keadaan duduk itu menekan dirinya
(bahagian punggungnya) pada lantai dan hampir tidak
terkeluar sesuatu (kentut) kecuali dia akan
menyedarinya.

Tambah Imam al-Syafi’i lagi:

Yang mewajibkan seseorang berwuduk kembali kerana
tidur ialah hilangnya fungsi akal, baik tidur ringan
mahupun tidur nyenyak. Adapun orang yang fungsi
akalnya tidak hilang, baik tidur dengan posisi terlentang,
dengan kepala yang tersengguk-sengguk kerana
mengantuk atau adanya bisikan hati, maka hal itu tidak
mewajibkan berwuduk kembali, sehingga dia yakin
bahawa dia telah berhadas.
281


KESIMPULAN

Apabila kita menghimpunkan segala dalil-dalil dan hujah-
hujah di atas lalu kita cuba menyatukan kesemua pendapat-
pendapat ini maka dapatlah kita simpulkan bahawa tidur yang
membatalkan wuduk adalah tidur nyenyak sehingga menghilangkan
kawalan seseorang terhadap pancainderanya dalam apa jua posisi
samada duduk, baring, meniarap, sujud, rukuk, berdiri dan lain-lain.
Namun perasaan mengantuk sehinggakan kepalanya tersengguk-
sengguk yang mana seseorang itu tidak hilang kawalan
pancainderanya secara total dalam apa jua posisi dia berada samada
duduk, baring, meniarap, sujud, rukuk, berdiri dan lain-lain tetap
tidak membatalkan wuduk.

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz ‘Abdullah bin Baz rahimahullah
berkata:

281
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 24-25.

185

Pendapat yang benar dalam masalah ini bahawa tidur
merupakan saat umum mengakibatkan hadas, maka rasa
mengantuk dan tidur ringan tidaklah membatalkan
wuduk. Akan tetapi tidur yang membatalkan wuduk
adalah tidur yang dapat meghilangkan rasa (indera)
secara sempurna. Dengan demikian hadis-hadis yang
disebutkan mengenai hal-hal ini dapat dipadukan.
Wallahu A’lam.
282


Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim pula berkata:

Tidur yang nyenyak sehingga seseorang itu tidak
sedarkan diri, tidak mendengar suara (di sekelilingnya),
tidak terasa sesuatu jika sesuatu jatuh dari tangannya
atau jika ada air liur keluar dari mulutnya dan lain-lain
adalah tidur yang membatalkan wuduk. Sebab tidur
sebegini menunjukkan (berkemungkinan) terjadinya
hadas, samada dalam posisi berdiri, duduk, berbaring,
rukuk atau sujud, tidak ada bezanya semua posisi itu. …
Tidur ringan yang berupa rasa mengantuk sehingga
apabila seseorang itu masih dapat merasa hal-hal yang
kami sebutkan di atas, maka bagaimanapun keadaan tidur
seperti itu tidak membatalkan wuduk dengan alasan
hadis tertidurnya para sahabat sehingga kepala mereka
tersengguk-sengguk dan hadis Ibnu ‘Abbas ketika solat
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dengan
demikian terkumpullah seluruh dalil-dalil tersebut dalam

282
Ini merupakan penjelasan beliau dalam kitab Fathul Baari, jilid
2, ms. 256.

186
bab ini, segala puji dan kurnia hanya milik Allah.
283


Bagaimana pula jika seseorang itu berada dalam keraguan
samada tidurnya itu membatalkan wuduk atau tidak. Menurut
pendapat Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah dalam Majmu al-Fatawa
(jilid 21, ms. 230) yang lebih zahir sebagai hukumnya adalah tidak
batal, sebab kesuciannya telah kukuh dengan keyakinan sehingga
tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.
284

283
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 201-202.
284
Rujuk Shahih Fikih Sunnah, jilid 1, ms. 201-202.

187

PERLUKAH BERWUDUK UNTUK MEMEGANG DAN
MEMBACA AL-QUR’AN?

Lazimnya rata-rata umat Islam berpendapat bahawa wajib
untuk kita suci dari hadas kecil (yakni dengan berwuduk) mahupun
hadas besar (yakni dengan mandi wajib) sebelum memegang atau
membaca al-Qur’an. Ini juga merupakan pandangan yang dipegang
oleh Imam al-Syafi’i rahimahullah serta ketiga-tiga Imam mazhab
yang lain dan jumhur (majoriti) para ulamak.


188

DALIL YANG DIGUNAKAN UNTUK MEWAJIBKAN
BERWUDUK SERTA BANTAHAN TERHADAPNYA

Dalil yang paling utama dipergunakan untuk mewajibkan
berwuduk dan juga menyucikan diri dari hadas besar ketika hendak
memegang al-Qur’an adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

OT× ±U4-R ±¹QNL'¯E` ^_l÷
·º ¼+OOOE☺4C ·ºT³
4¹ÒNOO¹·C÷☺^¯- ^__÷
¬CØO6·> TR)` ´¹··O
4×-R···E¬^¯- ^l´÷
Bahawa sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu)
itu ialah Al-Quran yang mulia, (yang sentiasa memberi
ajaran dan pimpinan), yang tersimpan dalam Kitab yang
cukup terpelihara, Yang tidak disentuh melainkan oleh
makhluk-makhluk yang disucikan; Al-Quran itu
diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.
285


Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebenarnya
menunjukkan bahawa al-Qur’an itu dipelihara oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala di Lauh Mahfuz sebelum diturunkan kepada
umat manusia yang hanya boleh disentuh oleh para malaikat.
Pendapat ini lebih sesuai menurut balagah (gaya bahasa) al-Qur’an
kerana dhamir hu di dalam (la yamassuhu) merujuk kepada
(Kitabin Maknun) yakni bermaksud di langit di Lauh Mahfuz dan
bukan al-Qur’an. Inilah tafsiran Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh. Mari
kita lihat beberapa komentar para ulamak berkaitan ayat di atas.

Menurut Dr Yusuf al-Qaradhawi:


285
al-Waqi’ah (56) : 78-80

189
Makna nash al-Qur’an tadi adalah bahawa Allah telah
menjaga al-Qur’an itu di dalam Lauh Mahfuz di sisi-Nya.
Yang tidak disentuh atau dipegang oleh sesiApapun
kecuali para malaikat yang Allah sucikan dan dekat
kepada Allah yang tidak mungkin disentuh oleh syaitan.

4`4Ò Ø÷¯4l°4C ¯ª+¤O±
4`4Ò ¬HQN¬ORC4-¯OEC
^=¯¯÷ ¯¦÷¹^^T³ ^T4N
ó7^☺OO¯- 4¹Q7¯Ò+Ou¬E☺·¯
^=¯=÷
Dan tidak layak bagi syaitan-syaitan itu berbuat
demikian, dan mereka juga tidak akan dapat
melakukannya. Sesungguhnya mereka dihalang sama
sekali daripada mendengar wahyu (al-Qur’an) yang
dibawa oleh Malaikat.
286


Yang menguatkan pendapat ini adalah bahawa Allah
Ta’ala berfirman al-Muthahharun yang bermaksud
makhluk-makhluk yang disucikan dan tidak menyatakan
al-Mutathahhirin iaitu orang-orang yang membersihkan
diri sebagaimana yang kebiasaannya disebutkan untuk
manusia, sebagaimana yang Allah firmankan tentang
manusia:

E¹T³ -.- OUR47©
4×-TE·Q+-¯- OUR47©4Ò
¬-¯ØOT-¹·C4÷☺^¯- ^===÷
Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang
banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang

286
al-Syu’araa’ (26) : 211-212

190
sentiasa membersihkan diri.
287


Dengan demikian, tidak ada petunjuk yang kuat di dalam
ayat tersebut bagi larangan menyentuh al-Qur’an (bagi
yang tidak berwuduk).
288


Seterusnya penulis akan membawa pendapat dua orang
ulamak yang berpendapat wajib berwuduk sebelum memegang al-
Qur’an namun mereka menolak penggunaan surah al-Waqi’ah di
atas sebagai dalilnya.

Menurut Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah:

Maksud dari “Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-
makhluk yang disucikan”, Kitabin Maknun itu bermaksud
Lauhul Mahfuz, dan al-Muthahharun bermakna para
malaikat. Sekiranya ayat itu adalah tentang bersuci
tentulah bunyinya Muthahhirun atau Muthathahhirun
sehingga tidak boleh menyatakan dilarang menyentuh al-
Qur’an kecuali dia suci (dari hadas) dengan dalil ayat
tersebut…
289

Syaikh Shalih Fauzan pula berkata:

…ayat ini “Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-
makhluk yang disucikan” bukan dalilnya (yang mewajibkan
berwuduk ketika menyentuh al-Qur’an), akan tetapi yang

287
al-Baqarah (2) : 222
288
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 222.
289
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Majmu’ Fatawa
Solusi Problematika Umat Islam Seputar Aqidah dan Ibadah : Bab
Ibadah, (edisi terjemahan oleh Furqan Syuhada, Qosdi Ridwanullah dan
Irwan Raihan, Pustaka Arafah, Solo, 2002) ms. 292.

191
dimaksudkan adalah kitab yang terpelihara (Kitabin
Maknun) iaitu di Lauhul Mahfuz, dan yang dimaksudkan
dengan al-Muthahharun adalah para malaikat. Sekiranya
yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang
yang suci (manusia) maka yang akan disebutkan la
yamassuhu illal Mutthahhirun atau la yamassuhu illal
Muthathahhirun dan bukan hamba-hamba yang disucikan
(malaikat).
290


Jelas kedua-dua Syaikh al-‘Utsaimin dan Syaikh Shalih
Fauzan tidak menafsirkan surah al-Waqi’ah sebagaimana tafsiran
sesetengah pihak yang mewajibkan berwuduk ketika hendak
memegang atau membaca al-Qur’an. Kedua mereka sepakat
bahawa dalil yang lebih tepat untuk menyokong hujah mereka
adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari ‘Amr bin Hazm
radhiallahu 'anh, dia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda:

ٌ·ِه'َ= ´ `إ -َ=ْ-ُ-ْ'ا َ `َ و َ ن'ْ·ُ-ْ'ا ´ .َ-َی َ ` .
Tidaklah menyentuh al-Qur’an dan tidak juga mushaf
melainkan orang yang suci.
291

Status hadis di atas masih diperbincangkan di kalangan
ulamak hadis.
292
Sekiranya hadis tersebut berstatus sahih, perkataan
Thoohirun atau orang yang suci yang terdapat di dalam hadis di
atas boleh mengandungi pelbagai makna. Inilah yang kita namakan

290
Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, Fatwa-Fatwa
Syaikh al-Fauzan, (edisi terjemahan oleh Ali Murtadho Syahudi, Jakarta,
2004) ms.153.
291
Hadis riwayat Imam Ibn Hibban, al-Hakim dan Baihaqi.
292
Hadis ini disahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah di
dalam al-Irwa’ (jilid 1, ms. 158). Namun begitu menurut pengarang kitab
Shahih Fikih Sunah (jilid 1, ms. 219) hadis ini dha’if kerana memiliki
sanad-sanad yang lemah.

192
lafaz Musytarak. Thoohirun di dalam hadis di atas boleh ditafsirkan
sebagai suci dari hadas kecil ataupun besar, suci dari najis dan
aqidah yang suci dari syirik, munafik dan kekafiran. Menurut
Syaikh ‘Abdullah al-Bassam:

Kalimat Thoohirun (orang yang suci) dalam hadis
merupakan lafaz musytarak yang dapat diertikan dengan
empat makna:

1) Maksud kata tersebut adalah seorang muslim,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

E☺^^T³
¬HQ7TO^¯÷☺^¯- Ø·O¹º± .
Sesungguhnya orang-orang kafir musyrik itu najis.
293


Ayat ini menjelaskan bahawa orang Islam itu suci. Yang
dimaksudkan suci di sini adalah kesucian aqidah.

2) Maksud Thoohirun (orang yang suci) di dalam hadis
adalah orang yang suci dari najis. Sebagaimana sabda
Rasulullah dalam masalah kucing bahawa kucing bukan
haiwan najis.

3) Maksud Thoohirun (orang yang suci) di dalam hadis
adalah orang yang suci dari hadas besar. Sebagaimana
diriwayatkan oleh Ahmad dan penyusun kitab sunan
bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ªَ-'َ-َ=ْ'ا َ .ْ-َ' ٌءْ¸َ- ِ ن'ْ·ُ-ْ'ا ْ.َ= ُ -ُ ·ِ=ْ=َ ی َ ` َ .

293
Al-Tawbah (9) : 28

193
Tidak ada apapun yang menghalangi dari al-Qur’an
kecuali al-Janabah (berada dalam keadaan junub)
294


294
Hadis ini diperselisihkan statusnya. Bagi mereka yang
menganggapnya sahih, hadis tersebut dijadikan sebagai bukti bahawa
mereka yang berada dalam keadaan janabah tidak dibenarkan memegang
atau membaca al-Qur’an sehinggalah dia menyucikan dirinya dengan
mandi wajib. Memang terdapat para ulamak yang membezakan mereka
yang berada dalam keadaan haid dan janabah. Haid adalah satu keadaan
yang mana seseorang tidak ada pilihan melainkan sekiranya putaran waktu
telah cukup maka darah haid pasti akan keluar. Apatah lagi seseorang
yang haid hanya boleh menyucikan diri apabila darah tersebut berhenti
dan ini juga tidak dapat ditentukannya sendiri. Berbeza dengan janabah
yang mana seseorang boleh membuat pilihan samada ingin melakukan
jimak ataupun tidak dan dia juga boleh membuat pilihan samada untuk
segera menyucikan diri ataupun melewatkannya. Wallahu A’lam.
Namun begitu Syaikh al-Albani rahimahullah telah mendhai’fkan hadis
tersebut dalam Tamamul Minnah, jilid 1, ms. 130. Ini adalah kerana
‘Abdullah bin Salimah telah meriwayatkan hadis ini secara bersendirian
dan beliau pada hari-hari terakhir hidupnya telah berubah akalnya seperti
diperakui oleh al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam at-Taqrib.
Menurut Syaikh al-Albani beliau telah meriwayatkan hadis ini setelah
akalnya menjadi lemah.
Terdapat sebuah lagi hadis yang dijadikan hujah untuk mengharamkan
seseorang yang janabah dari membaca al-Qur’an yakni hadis yang
diriwayatkan oleh ‘Ali radhiallahu 'anh, dia berkata:
Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
berwuduk kemudian membaca sedikit dari al-Qur’an dan
bersabda:
َªَی' َ `َ و َ `َ· ُ -ُ-ُ=ْ'ا '´ﻡَ 'َ· ٍ -ُ-ُ=ِ- َ .ْ-َ' ْ.َ-ِ' اَ -َه .
Beginilah bagi orang yang tidak junub. Adapun orang yang
sedang junub tidak (melakukannya) dan tidak juga (membaca
al-Qur’an walaupun dengan) satu ayat. – Hadis riwayat Imam
Ahmad, no: 830.
Di dalam Tamamul Minnah, jilid 1, ms. 131, Syaikh al-Albani berkata
jalur periwayatan hadis ini memiliki dua kecacatan yakni terdapat perawi

194
4) Maksud kata Thoohirun (orang yang suci) di dalam hadis
merujuk kepada orang yang sudah berwuduk.
Sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Shahihain
bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

'´-َ ·َ-َی ´-َ= َ ثَ -ْ=َ أ اَ ذِ إ ْ»ُآِ -َ=َ أ َ ةَ `َ- ُª´''ا ُ .َ-ْ-َی َ ` َ .
Allah tidak menerima solat salah seorang di antara
kalian yang berhadas hingga dia berwuduk.

Menurut kaedah Usul Fekah sesuatu perkataan yang
memiliki banyak erti (lafaz musytarak) tidak boleh dibataskan
kepada satu maksud tertentu melainkan wujud petunjuk yang dapat
mendokongi pembatasan tersebut. Ternyata hadis ini tertulis di
dalam sepucuk surat yang ditulis untuk ‘Amr bin Hazm ketika dia
diutus ke Yaman. Pada saat itu Yaman adalah sebuah negara yang
penduduknya masih terdiri daripada orang Islam dan kafir. Maka
hadis tersebut merujuk kepada larangan al-Qur’an dari disentuh

yang dha’if dan hadis tersebut juga mauquf sehingga tidak layak dijadikan
hujah mahupun penguat bagi hadis ‘Abdullah bin Salimah sebelum ini.
Oleh itu Syaikh al-Albani menguatkan pendapat tidaklah menjadi
kesalahan bagi orang yang berada dalam janabah untuk membaca
mahupun memegang al-Qur’an kerana tidak terdapat dalil yang sabit
daripada baginda shallallahu 'alaihi wasallam yang melarangnya. Apabila
tidak ada dalil yang sabit maka ianya kembali kepada hukum asalnya
yakni diperbolehkan. Penulis juga lebih cenderung kepada pendapat ini.
Menurut Syaikh al-Albani rahimahullah:
Bara’ah Ashliyah (pembebasan asal) itu bersama orang-orang
yang berpendapat dibolehkan menyentuh al-Qur’an bagi muslim
yang junub. Dalam bab ini tidak diterima dalil sahih yang
membolehkan keluar dari bara’ah ashliyah, maka renungkanlah. -
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah Tamamul
Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus
Sunnah Karya Syaikh Sayyid Sabiq, jilid 1, ms. 129.

195
oleh golongan kafir. Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi:

Di sini (lafaz Thoohirun) ada qarinah (pentunjuk) kata
yang menunjukkan kepada makna yang sebenarnya di
dalam ayat tersebut, yakni bahawa yang dimaksudkan
dengan orang yang suci adalah orang mukmin. Dengan
dalil dari hadis yang sahih:

ُ .ُ=ْ-َی َ ` َ »ِ'ْ-ُ-ْ'ا ´ نِ إ ِª´''ا َ ن'َ=ْ-ُﺱ .
“Maha Suci Allah, orang mukmin itu tidak mungkin
najis.”
295


Dan firman Allah yang mengatakan:

E☺^^T³
¬HQ7TO^¯÷☺^¯- Ø·O¹º± .
Sesungguhnya orang-orang kafir musyrik itu najis.
296

Dengan demikian, makna hadis itu adalah; janganlah
seorang yang musyrik diberi peluang untuk menyentuh al-
Qur’an. Ini adalah kerana dia menyentuh tanpa memberi
rasa hormat kepadanya, tidak mengakuinya bahkan
sebaliknya dia merendahkannya. Dan ini sangat sesuai
dengan larangan mengirimkan al-Qur’an ke wilayah musuh
kerana khuatir ianya jatuh ke tangan mereka yang
kemudian diperlakukan dengan tidak sopan dan penuh
permusuhan.
297295
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Sahih al-Bukhari, Kitab
al-Ghusl, no: 283.
296
Al-Tawbah (9) : 28
297
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 224.

196
Seterusnya terdapat sebuah riwayat daripada ‘Abdullah
ibnu ‘Umar, dia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda:

ْ'ا ْ.ِﻡ 'ً-ْ-َ- ُ -ُ-ُ=ْ'ا َ `َ و ُ .ِﺉ'َ=ْ'ا ْأَ ·ْ-َﺕ َ ` ِ ن'ْ·ُ- .
Janganlah orang yang didatangi haid atau berjunub
membaca walau sedikit daripada al-Qur’an.
298


Namun begitu hadis di atas adalah dha’if (lemah) dan tidak
boleh dijadikan hujah. Menurut Imam al-Nawawi rahimahullah:

Adapun hadis Ibn Umar: “Tidak boleh membaca sesuatu apa
jua daripada al-Qur’an seorang yang dalam keadaan junub
atau haid” , maka ia diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Ibn
Majah, al-Baihaqi dan selainnya. Ia adalah hadis yang
dha‘if, didha‘ifkan oleh al-Bukhari, al-Baihaqi dan
selainnya. Kedha‘ifan yang terdapat padanya adalah
jelas.
299


Oleh itu penulis merasakan sudah memadai dengan
bantahan di atas untuk menguatkan bahawa dalil-dalil di atas tidak
selayaknya dipergunakan untuk dijadikan hujah untuk mewajibkan
wuduk mahupun menyucikan diri dari hadas besar sebelum
menyentuh al-Qur’an.


DALIL YANG MENUNJUKKAN TIDAK DIWAJIBKAN

298
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 121 dan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, Kitab
al-Thohaarah wa Sunanuha, no: 588.
299
Majmu’ Syarh al-Muhazzab, jilid. 2, ms. 123-125.Penulis nukil
dari buku Menelan Air Liur Tidak Membatalkan Puasa karangan Hafiz
Firdaus Abdullah terbitan Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2005.

197
BERWUDUK UNTUK MEMEGANG DAN MEMBACA AL-
QUR’AN

Memegang atau membaca al-Qur’an merupakan amalan
yang lazimnya dikerjakan oleh generasi sahabat Nabi baik lelaki
mahupun wanita. Generasi mereka yang merupakan generasi
terbaik bagi umat Islam ini juga terkenal dengan gelaran Generasi
al-Qur’an. Dalam erti kata lain al-Qur’an sentiasa dibaca, difahami
dan diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiallahu 'anhum.
Sekiranya sebelum membaca mahupun memegang al-Qur’an wajib
hukumnya untuk menyucikan diri dari hadas besar mahupun kecil,
pasti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan memperjelaskannya
kepada para sahabat dan pasti riwayat tentang hal ini akan tersebar
kepada orang ramai. Namun tidak ada satu riwayat pun yang sabit
daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang mana baginda
memerintahkan perkara tersebut. Oleh itu tidak diwajibkan untuk
berwuduk tatkala hendak memegang dan membaca al-Qur’an. Di
samping itu terdapat pula beberapa hadis yang sabit dari Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam yang boleh dijadikan dalil tentang
bolehnya membaca al-Qur’an tanpa berwuduk. Menurut Syaikh al-
Albani:
Membaca al-Qur’an tanpa berwuduk adalah satu perkara
yang diperbolehkan, kerana tidak ada suatu nash dalam
al-Kitab ataupun al-Sunnah yang melarang membaca al-
Qur’an tanpa bersuci. Dan tidak ada perbezaannya di
dalam hal ini di antara seorang lelaki yang telah bersuci
atau belum dan perempuan yang sedang haid ataupun
tidak. Sebahagian dalilnya adalah hadis ‘Aishah di dalam
Shahih Muslim bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Yang
dilarang bagi wanita haid adalah solat. Larangan ini
mengandungi hikmah yang sangat dalam, iaitu agar dia
beribadah kepada Allah dalam keadaan suci sebagaimana
sebelum datang haid. Kita tidak boleh mempersempitkan

198
daerah ibadah yang dulunya (sebelum haid) disyari’atkan
bersama dengan solat. Jika kemudian dia dilarang solat,
ini bukan bererti dia dilarang daripada melakukan ibadah
yang lain. Kita harus melapangkan apa yang telah Allah
lapangkan bagi manusia.
300


Mari kita lihat dalil-dalil tersebut.

Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata:

.ُآ َ'َ= َª´''ا ُ ·ُآْ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ ن'َآ
ِªِ-'َ-ْ=َ أ .
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sentiasa berzikir
kepada Allah dalam segala keadaan.
301

Hadis ini menunjukkan bahawa dibolehkan berzikir
termasuklah membaca al-Qur’an walaupun di dalam keadaan tidak
berwuduk mahupun tidak suci dari hadas besar.

Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata:

Kami keluar (mengerjakan haji) bersama Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam. Tidaklah ada apa yang kami
fikirkan melainkan ibadah haji. Ketika kami tiba di Sarif
aku kedatangan haid. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam masuk menemuiku dan aku sedang menangis.
Maka baginda bertanya: “Apakah yang menyebabkan
kau menangis?” Aku menjawab: “Aku inginkan

300
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Fatwa-Fatwa Albani
(edisi terjemahan oleh Adni Kurniawan, Pustaka At Tauhid, Jakarta,
2002), ms. 69-70.
301
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-Haid,
No: 373.

199
sekiranya aku tidak berhaji tahun ini” Baginda bertanya:
“Apakah engkau sedang bernifas (berhaid)?” Aku
menjawab: “Ya!” Baginda bersabda:

´ ج'َ=ْ'ا ُ .َ·ْ-َی 'َﻡ ¸ِ'َ·ْ·ا َ مَ د' ِ ت'َ-َ- َ'َ= ُª´''ا ُªَ-َ-َآ ٌءْ¸َ- اَ -َه
يِ ·ُ+ْ=َﺕ ´-َ= ِ -ْ-َ-ْ''ِ- ¸ِ··ُ=َﺕ َ ` ْنَ أ َ ·ْ-َ= .
Sesungguhnya ia adalah sesuatu yang telah Allah
tentukan untuk anak-anak perempuan Adam, oleh itu
kerjakanlah setiap yang dikerjakan oleh orang yang
sedang menunaikan ibadah haji selain tawaf di bait
(Ka’abah) sehinggalah engkau di dalam keadaan suci.
302


Di dalam hadis di atas Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam tidak melarang ‘Aishah radhiallahu 'anha memasuki
masjid atau membaca al-Qur’an yang kebiasaannya dilakukan oleh
mereka yang mengerjakan ibadah haji. Jika larangan tersebut
memang benar wujud maka pasti Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam akan memperjelaskan hal itu kepada ‘Aishah radhiallahu
'anha.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah
memerintahkan perempuan haid untuk keluar pergi ke musholla
303


302
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-Hajj,
No: 1211.
303
Apakah itu musholla dan apakah perbezaanya dengan masjid?
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah berkata:
Adapun perbezaan di antara musholla dan masjid adalah
bahawa musholla berada di tempat terbuka (seperti padang-
pen) sehingga khatib dapat melihat semua hadirin. Sedangkan
masjid berada di dalam sebuah tempat (bangunan-pen) yang
tertutup, sehingga terkadang seorang khatib hanya dapat
melihat sebahagian sahaja para hadirin. Shalat ‘Ied
disunnahkan untuk dilakukan di musholla, dan tidak dilakukan di

200
semasa solat hari raya.

Ummu ‘Athiyah radhiallahu 'anha telah berkata:

َ .´-ُ=ْ'ا َ جِ ·ْ=ُ-َ· َ جُ ·ْ=َ- ْنَ أ 'َ-ْ·ِﻡُ أ ِ تاَ وَ ذَ و َ ·ِﺕاَ ·َ·ْ'اَ و
ِ روُ -ُ=ْ'ا . ٍ نْ·َ= ُ .ْ-ا َ ل'َ· " : َ ·ِﺕاَ ·َ·ْ'ا ْوَ أ ِ روُ -ُ=ْ'ا ِ تاَ وَ ذ . "
ْ»ُ+َﺕَ ·ْ=َ دَ و َ .-ِ-ِ'ْ-ُ-ْ'ا َªَ='َ-َﺝ َ نْ-َ+ْ-َ-َ· ُ .´-ُ=ْ'ا '´ﻡَ 'َ·
ْ»ُه'´'َ-ُﻡ َ .ْ'ِ ·َ-ْ·َیَ و .
Kami telah diperintahkan (oleh Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam) untuk keluar, maka kami memerintahkan
wanita-wanita yang sedang haid, para gadis dan wanita-
wanita pingitan untuk keluar. Ibnu ‘Aun berkata: “atau
wanita-wanita pingitan,” dan wanita-wanita yang haid
diperintahkan (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) agar
menyaksikan jamaah kaum muslimin dan dakwah
mereka serta menjauhi tempat solat.
304masjid kecuali apabila di dalam keadaan darurat (seperti hujan,
angin kencang dan lainnya-pen). - Al-Hafidz Ibnu Hajar al-
‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 5, ms.282.
Menurut Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam solat Hari Raya
Aidilfitri dan Aidiladha dikerjakan di musholla dan bukan di masjid.
Daripada Abu Sa’id al-Khudri (radhiallahu 'anh), dia berkata:
ِ ·ْ=ِ-ْ'ا َ مْ·َی ُ جُ ·ْ=َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ ن'َآ
´'َ-ُ-ْ'ا َ'ِ إ َ=ْ-َ `اَ و . ُ ةَ `´-'ا ِªِ- ُ أَ -ْ-َی ٍ ءْ¸َ- ُ ل´ وَ 'َ· .
Pada hari Aidilfitri dan Aidiladha, Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam keluar menuju musholla. Ketika itu yang pertama baginda
lakukan adalah solat hari raya. - Hadis riwayat Imam al-Bukhari di
dalam Shahihnya, Kitab al-‘Iedaini, no: 956.
304
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
‘Iedaini, no: 981.

201
Wanita-wanita yang sedang haid tersebut berada di
belakang seluruh umat Islam dan mereka bertakbir dan berdoa
bersama-sama. Hal ini menunjukkan perempuan haid boleh
bertakbir dan berzikir mengingati Allah.

Menurut Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim:

Dapat diketahui sekarang bahawa tidak ada dalil yang
menunjukkan wajibnya berwuduk untuk menyentuh al-
Qur’an, ini adalah mazhab Abu Hanifah, Daud, Ibnu
Hazm, Ibnu ‘Abbas, sekelompok kaum salaf dan pendapat
ini pula yang dipilih oleh Ibnu Mundziri. Wallahu A’lam.
305


Dari sini dapat kita fahami bahawa dakwaan sesetengah
pihak bahawa pendapat tidak wajibnya berwuduk untuk menyentuh
al-Qur’an merupakan satu pendapat yang bertentangan dengan
mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah satu dakwaan yang tidak
benar.


KESIMPULAN

Maka dengan penjelasan ringkas ini penulis lebih
cenderung untuk menyokong pendapat golongan yang menyatakan
tidak diwajibkan berwuduk mahupun menyucikan diri dari hadas
besar sebelum memegang atau membaca al-Qur’an. Hanya sahaja
berwuduk sebelum memegang atau membaca al-Qur’an adalah
bersifat anjuran (mustahab) kerana Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam menyukai sekiranya kita berada di dalam keadaan suci
apabila hendak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Muhajir bin Qunfaz, sesungguhnya beliau pernah

305
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 220.

202
datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan
baginda sedang membuang air kecil, lalu dia memberi
salam kepada baginda, akan tetapi baginda tidak
menjawabnya sehinggalah baginda berwuduk. Kemudian
baginda meminta keuzuran (beralasan) dan kemudian
bersabda:

ٍ ·ْ+ُ= َ'َ= ´ `ِ إ ´ .َﺝَ و ´ ·َ= َª´''ا َ ·ُآْذَ أ ْنَ أ ُ-ْهِ ·َآ ¸-ِ إ . ْوَ أ
َ ل'َ· : ٍ ةَ ر'َ+َ= َ'َ=
Sesungguhnya aku tidak suka menyebut Nama Allah
kecuali di dalam keadaan suci (tidak berhadas).
306


Oleh itu disunatkan untuk kita berwuduk bukan sahaja
ketika membaca al-Qur’an, malah ketika membuka kitab-kitab
hadis, buku-buku agama, menghadiri majlis-majlis ilmu, berdoa,
ketika berzikir atau di dalam apa sahaja aktiviti yang banyak
menyebut nama Allah 'Azza wa Jalla.306
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 16.

203


PERLUKAH BERWUDUK UNTUK TAWAF DI
SEKELILING KA’ABAH?

Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji mahupun
umrah mereka pasti akan melakukan tawaf di sekeliling Ka’abah
yang merupakan salah satu rukun bagi ibadah tersebut sebagaimana
yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui
Rasul-Nya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

W-Q¬··Q-C4O^¯4Ò
Re^14l^¯T
÷-1RE¬^¯- ^=_÷
… dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah (Kaabah)
yang tua sejarahnya itu".
307


307
al-Hajj (22) : 29

204

Telah terjadi perdebatan di kalangan para ulamak samada
wajibkah berwuduk untuk melakukan tawaf ataupun ianya hanyalah
berbentuk satu anjuran.

PENDAPAT PERTAMA : Wajib berwuduk ketika
hendak tawaf mengelilingi Ka’abah. Kelompok ini berhujahkan
kepada hadis-hadis di bawah:

َ ل'َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ ٍ س'´-َ= ِ .ْ-ا ْ.َ= :
ِª-ِ· َ ن·ُ-´'َ´َ-َﺕ ْ»ُ´´-َ أ ´ `ِ إ ِ ةَ `´-'ا ُ .ْ`ِﻡ ِ -ْ-َ-ْ'ا َ لْ·َ= ُ فاَ ·´='ا
ٍ ·ْ-َ=ِ- ´ `ِ إ ´ .َ-´'َ´َ-َی َ `َ· ِª-ِ· َ »´'َ´َﺕ ْ.َ-َ· .
Daripada Ibnu ‘Abbas bahawa Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam berkata: Tawaf mengelilingi Ka’abah adalah
sama seperti perbuatan solat, hanya sahaja dibenarkan
berbicara di dalamnya, bagi sesiapa yang berbicara di
dalamnya maka janganlah berbicara kecuali perkara
yang baik-baik.
308


Hadis yang pertama menunjukkan ibadah tawaf adalah
menyamai ibadah solat maka bagi sesiapa yang ingin
mengerjakannya hendaklah dia berwuduk kerana ia termasuk dalam
ibadah yang baginya seseorang bertaqarrub (mendekatkan diri)
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata:

Kami keluar (mengerjakan haji) bersama Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam. Tidaklah ada apa yang kami
fikirkan melainkan ibadah haji. Ketika kami tiba di Sarif

308
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Hajj, no: 883.

205
aku kedatangan haid. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam masuk menemuiku dan aku sedang menangis.
Maka baginda bertanya: “Apakah yang menyebabkan
kau menangis?” Aku menjawab: “Aku inginkan
sekiranya aku tidak berhaji tahun ini” Baginda bertanya:
“Apakah engkau sedang bernifas (berhaid)?” Aku
menjawab: “Ya!” Baginda bersabda:

´ ج'َ=ْ'ا ُ .َ·ْ-َی 'َﻡ ¸ِ'َ·ْ·ا َ مَ د' ِ ت'َ-َ- َ'َ= ُª´''ا ُªَ-َ-َآ ٌءْ¸َ- اَ -َه
يِ ·ُ+ْ=َﺕ ´-َ= ِ -ْ-َ-ْ''ِ- ¸ِ··ُ=َﺕ َ ` ْنَ أ َ ·ْ-َ= .
Sesungguhnya ia adalah sesuatu yang telah Allah
tentukan untuk anak-anak perempuan Adam, oleh itu
kerjakanlah setiap yang dikerjakan oleh orang yang
sedang menunaikan ibadah haji selain tawaf di bait
(Kaabah) sehinggalah engkau di dalam keadaan suci.
309


Hadis kedua ini pula menunjukkan pula seseorang itu perlu
suci dari hadas besar sebelum mengerjakan ibadah tawaf
sebagaimana solat.

Menurut ‘Aisyah radhiallahu 'anha:

َ ف'َ= ´ »ُ` َ '´-َ ·َﺕ ُª´-َ أ َ مِ -َ· َ .-ِ= ِªِ- َ أَ -َ- ٍ ءْ¸َ- ُ ل´ وَ أ ُª´-َ أ
ِ -ْ-َ-ْ''ِ- .
Bahawa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sampai
ke Makkah, pertama kali yang baginda lakukan adalah
berwuduk kemudian melakukan tawaf.
310


309
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-Hajj,
No: 1211.
310
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Hajj, no: 1642.

206

Hadis ini lalu digabungkan dengan sabda Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam agar mengambil tatacara perlaksanaan
ibadah haji daripada baginda menunjukkan wajibnya untuk
berwuduk sebelum melakukan tawaf.

Pendapat yang menyatakan wajibnya berwuduk ketika
hendak tawaf mengelilingi Ka’abah merupakan pegangan bagi
jumhur (majoriti) ulamak.

PENDAPAT KEDUA: Tidak wajib berwuduk ketika
hendak melakukan tawaf mengelilingi Ka’abah. Syaikh al-Islam
Ibnu Taymiyyah rahimahullah berkata di dalam kitab Majmu
Fatawa (jilid 26, ms. 298):

Sudah jelas menurutku bahawa bersuci dari hadas (kecil)
tidak disyaratkan pada waktu tawaf dan tidak diwajibkan
melainkan dianjurkan bersuci dari hadas kecil (iaitu
dengan berwuduk) kerana dalil-dalil syar’i menunjukkan
tidak diwajibkan padanya. Di dalam syari’at juga tidak
ada dalil yang mewajibkan untuk bersuci dari hadas kecil
pada waktu tawaf.
311


Hujah kelompok ini adalah seperti berikut:

1) Tidak ada hadis yang shahih menunjukkan wajibnya
berwuduk ketika hendak tawaf. Mereka menyatakan hadis
Ibnu ‘Abbas itu sebenarnya berstatus mauquf yakni
hanyalah perkataan Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh. Di
antara ulamak yang berpandangan sedemikian rupa adalah
Imam al-Tirmidzi, al-Baihaqi, Ibnu Taymiyyah dan al-
Hafidz Ibnu Hajar.

311
Dinukil dari Shahih Fikih Sunnah, jilid 1, ms. 218.

207

2) Sekiranya hadis tersebut marfu’ atau shahih, tawaf dan
solat merupakan dua ibadah yang sama sekali berbeza dan
mempunyai struktur hukum yang tersendiri. Solat
sebagaimana yang disabdakan Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam adalah:

'َ+ُ'-ِ'ْ=َﺕَ و ُ ·-ِ-ْ´´-'ا 'َ+ُ-یِ ·ْ=َﺕَ و ُ ر·ُ+´='ا ِ ةَ `´-'ا ُ ح'َ-ْ-ِﻡ
ُ »-ِ'ْ-´-'ا .
Kunci solat adalah bersuci (wuduk) dan permulaan
pengharamannya (melakukan perbuatan-perbuatan
selain dari yang disyari’atkan dalam solat) adalah
takbiratul ihram serta penghalalannya adalah salam.
312


Sedangkan tawaf tidak ada takbiratul ihram pada awalnya
dan tidak juga diakhiri dengan salam.

3) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hanya mewajibkan
wuduk ketika hendak solat sahaja.

´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ ٍ س'´-َ= ِ .ْ-ا ْ.َ= َ جَ ·َ= َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ-
َ ¸ِﺕُ 'َ· ِ ءَ `َ=ْ'ا ْ.ِﻡ َ ء·ُ-ُ ·ْ'ا ُªَ' اوُ ·َآَ -َ· ٍ م'َ·َ=ِ- .
Daripada Ibnu ‘Abbas bahawa Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam menuju tempat pembuangan air atau beliau
makan dalam keadaan berhadas maka diingatkan kepada
baginda tentang berwuduk.
َ ل'َ-َ· : َ '´-َ ·َﺕَ 'َ· َ ¸'َ-ُ أ ْنَ أ ُ -یِ رُ أ .
Jawab baginda: Sekiranya aku hendak bersolat maka aku

312
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 3.

208
berwuduk.
313


4) Manakala hadis ‘Aisyah radhiallahu 'anha hanya
menunjukkan wanita yang sedang haid tidak dibenarkan
untuk melakukan tawaf. Sebagaimana yang telah kita sedia
maklum bahawa telah sepakat Imam-Imam mazhab yang
empat bahawa dilarang untuk tawaf bagi mereka yang
sedang haid dan junub.

5) Berkaitan dengan hadis ‘Aisyah radhiallahu 'anha yang
berbunyi “…pertama kali yang baginda lakukan adalah
berwuduk kemudian melakukan tawaf.” Ianya merupakan
pendalilan yang tidak begitu tepat kerana ia tidak menyebut
secara pasti baginda berwuduk kerana tawaf. Mungkin
sahaja baginda berwuduk kerana ingin melakukan solat
sunat tawaf.
314313
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Haidh, No: 374.
314
Dalil menujukkan disyari’atkan solat sunat Tawaf adalah sebuah
hadis daripada Ibnu ‘Umar r.a, dia berkata:

´ »ُ` 'ً·ْ-َﺱ ِ -ْ-َ-ْ''ِ- َ ف'َ=َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ مِ -َ·
ِ ةَ وْ·َ-ْ'اَ و 'َ-´-'ا َ .ْ-َ- َ ف'َ=َ و ِ .ْ-َ-َ·ْآَ ر ِم'َ-َ-ْ'ا َ -ْ'َ= ´'َ- . َ ل'َ·َ و :
ٌªَ-َ-َ= ٌةَ ·ْﺱِ إ ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ¸ِ· ْ»ُ´َ' َ ن'َآ ْ-َ-َ' .

Rasulullah s.a.w. datang dan thawaf di ka’abah sebanyak
tujuh kali lalu solat dua rakaat di belakang makam Ibrahim
kemudian sa’i di antara Shafa dan Marwah. Lalu dia (Ibnu
‘Umar) berkata: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada
diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik.(al-Ahzaab (33) :
21) – Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab
al-Hajj, no: 1623.


209
Berkenaan hukum berwuduk sebelum tawaf Syaikh Kamal
as-Sayyid Salim berkata:

Kami tidak menemukan dalil yang shahih yang
mengharuskan berwuduk bagi orang yang tawaf, jumlah
kaum Muslimin yang melaksanakan tawaf pada zaman
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak terhitung
jumlahnya sementara tidak ada keterangan yang
menyatakan bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
memerintahkan salah seorang daripada mereka untuk
berwuduk ketika hendak melakukan tawaf, padahal
kemungkinan di antara mereka ada yang batal wuduknya
ketika melaksanakan tawaf, atau kebanyakan dari
mereka memulai tawaf tanpa wuduk khususnya pada saat
hari yang sangat penuh sesak seperti semasa thawaf
qudum dan ifadhah. Dengan tidak adanya dalil yang
mewajibkan wuduk untuk orang yang tawaf dan tidak ada
ijmak ulamak mengenai hal itu padahal ianya diperlukan,
maka menunjukkan tidak wajibnya wuduk bagi orang yang
melakukan tawaf.
315KESIMPULAN

Bukanlah menjadi satu perkara yang tersembunyi bagi
sekalian penuntut ilmu bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam sentiasa berusaha untuk menyucikan dirinya dari hadas
(yakni dengan berwuduk) sekiranya baginda ingin menyebut nama
Allah 'Azza wa Jalla.


315
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 217.

210
Daripada Muhajir bin Qunfaz, sesungguhnya beliau
pernah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
dan baginda sedang membuang air kecil, lalu dia
memberi salam kepada baginda, akan tetapi baginda
tidak menjawabnya sehinggalah baginda berwuduk.
Kemudian baginda meminta keuzuran (beralasan) dan
kemudian bersabda:

ٍ ·ْ+ُ= َ'َ= ´ `ِ إ ´ .َﺝَ و ´ ·َ= َª´''ا َ ·ُآْذَ أ ْنَ أ ُ-ْهِ ·َآ ¸-ِ إ . ْوَ أ
َ ل'َ· : ٍ ةَ ر'َ+َ= َ'َ=
Sesungguhnya aku tidak suka menyebut Nama Allah
kecuali di dalam keadaan suci (tidak berhadas).
316

Begitu juga tidak tersembunyi bagi sekalian penuntut ilmu
bahawa ibadah tawaf dihiasi dengan zikir-zikir, doa-doa dan juga
bacaan-bacaan ayat al-Qur’an.
317


316
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 16.
317
Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah berkata:
Disunatkan pula memperbanyakkan zikir dan doa dengan
memilih mana-mana yang dirasanya baik tanpa mengikat diri
dengan sesuatu doa tertentu atau mengikuti apa yang diajarkan
oleh muthawwif (mereka yang menjadi petunjuk tawaf). Dalam
hal ini tidak ada bentuk zikir tertentu yang diwajibkan oleh
syarak. Mengenai pendapat sesetengah pihak tentang doa dan
zikir tertentu yang diharuskan bagi putaran pertama, kemudian
kedua, ketiga dan seterusnya, maka ianya tidak berdasar dan
tidak dihafalkan daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
(tidak berdasarkan hadis-hadis baginda). Maka orang yang
tawaf boleh berdoa apa sahaja yang dirasai baik, berupa
kepentingan dunia dan akhirat, buat diri dan kaum keluarganya.
– Syaikh Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 5, ms. 135.
Seterusnya di dalam kitab Fikih Sunnah, Syaikh Sayyid Sabiq membawa
beberapa zikir-zikir serta doa daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi

211

Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

اَ و 'َ-´-'ا َ .ْ-َ-َ و ِ -ْ-َ-ْ''ِ- ُ فاَ ·´='ا َ .ِ·ُﺝ 'َ-´-ِ إ ِ ةَ وْ·َ-ْ'
ِª´''ا ِ ·ْآِ ذ ِªَﻡ'َ·ِ ` ِ ر'َ-ِ=ْ'ا ُ ¸ْﻡَ رَ و .
Diadakan tawaf di Ka’abah, sa’i antara Shafa dan
Marwah dan melempar di jumrah-jumrah itu tiada lain
hanyalah untuk membangkitkan zikir kepada Allah.
318


Oleh itu sewajarnya bagi mereka yang ingin mengerjakan
ibadah tawaf untuk berwuduk sebelum mengerjakannya dalam
rangka untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah walaupun
mereka cenderung kepada pendapat yang tidak mewajibkannya.
Wallahu A’lam.

wasallam yang diamalkan secara umum tanpa batasan menurut putaran
yang tertentu. Sewajarnya peringatan Syaikh Sayyid Sabiq ini diberi
perhatian bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji mahupun
umrah.
318
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Manasik, no: 1612

212
213

BAGAIMANA MENYAPU KHUF MENURUT
SUNNAH NABI?

-ُ=ْ'َ ا adalah sejenis sandal yang diperbuat dari kulit yang
menutupi dua mata kaki. Termasuk dalam istilah khuf adalah kasut
yang dipakai seharian baik yang diperbuat dari kulit, getah, kain
kanvas dan lain-lain. Penulis merasakan perlu untuk
membincangkan tentang hukum-hakam berkaitan dengan menyapu
khuf kerana ianya merupakan pengganti kepada membasuh kedua
kaki ketika berwuduk.

Mungkin ada yang berpendapat isu ini tidak perlu
diperbincangkan di Malaysia kerana umat Islam di sini tidak lagi
memakai khuf atau kasut ketika bersolat. Namun begitu bagi
penulis hukum-hakam menyapu khuf masih penting untuk
diperbincangkan kerana:

1) Memakai kasut dalam bersolat adalah sunnah Nabi shallallahu
'alaihi wasallam.

Daripada ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash, dia berkata:


214
'ً-ِ·'َ= ¸'َ-ُی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ُ -ْیَ أَ ر
ً `ِ·َ-ْ-ُﻡَ و .
Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersolat dengan kaki telanjang (tidak memakai kasut)
dan memakai kasut.
319


Solat dengan memakai kasut masih dapat dilakukan ketika
bermusafir, ketika bersolat di dalam bilik hotel dan situasi lain
yang mungkin sesuai. Apatah lagi sekiranya kita berada di
tempat yang tidak disediakan tempat berwuduk dan kita perlu
berwuduk dari tempat basuh tangan, maka adalah lebih mudah
sekiranya kita hanya menyapu air di atas kasut dari kita
mengangkat kaki lalu meletakkannya di atas tempat membasuh
tangan tersebut sebagaimana yang lazim dilakukan.

2) Hukum-hakam berkaitan dengan menyapu khuf ini adalah sama
dengan menyapu kaos (al-Jaurab) kaki atau apa yang
dipakaikan di kaki yang bahannya diperbuat dari kain kapas
dan lain-lain yang sesuai. Di Malaysia ini kaos kaki lebih
dikenali sebagai stoking. Tentu sekali menyapu stoking sebagai
pengganti membasuh kaki adalah satu kemudahan yang perlu
diketahui oleh kita semua. Insya-Allah penulis akan
memperuntukkan satu bab khusus berkenaan menyapu stoking
kerana inilah yang lebih mungkin untuk kita semua amalkan
pada banyak situasi.


DALIL DISYARI’ATKAN MENYAPU KHUF

Menyapu khuf ini disyari’atkan berdasarkan dalil dari al-
Qur’an dan al-Sunnah dan telah sepakat (ijmak) seluruh ulamak

319
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Sholah, no: 557.

215
akan keharusan menyapu khuf samada ketika bermusafir mahupun
bermukim sebagai pengganti membasuh kaki ketika berwuduk.
Menurut Imam al-Nawawi rahimahullah:

Orang-orang yang diakui keahliannya telah ijmak
dibolehkannya menyapu khuf –baik dalam perjalanan
mahupun ketika menetap, disebabkan sesuatu
kepentingan ataupun bukan- bahkan juga bagi perempuan
yang menetap, serta pada waktu seseorang tidak
berpergian.
320

Dalil dari al-Qur’an adalah firman Allah Subhanahu wa
Ta'ala:

O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³ ¯¦+^☺¬~
OÞ¯T³ RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷-R·-4OE☺^¯-
W-Q÷·=O^`-4Ò
¯ª7¯´cÒ+7NOT
¯ª¬:ÞUN·¯OÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷×u-4:u¬·¯^¯- ¯ ...
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka
(berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua
belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah
sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah
kaki kamu meliputi buku lali…
321


320
Penulis nukil daripada buku Syaikh Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,
(edisi terjemahan oleh Mahyuddin Syaf, Victory Agencie, Kuala Lumpur,
1990), jilid 1, ms. 129.
321
Al-Maaidah (5) : 6

216

Menurut Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah:

Kata ُ »ُ´َ'ُﺝْرَ أَ و (kedua belah kaki kamu) dalam firman Allah
tersebut memiliki dua macam bacaan yang datang dari
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, di antaranya
dibaca ْ»ُ´َ'َﺝْرَ أَ و iaitu dengan fathah huruf ل sebagai athaf
atau mengikuti bacaan dari kata ْ»ُ´َهْ·ُﺝُ و (wajah-wajah
kalian). Dengan demikian bererti “kedua kaki” harus
dibasuh, seperti halnya membasuh wajah.

Adapun bacaan kedua adalah dengan dibaca kasrah huruf
ل menjadi ْ»ُ´ِ'ُﺝْرَ أَ و sebagai athaf atau mengikuti bacaan
ْ»ُ´ِﺱْوُ ءُ ر (kepala kalian). Maka dengan bacaan seperti ini
bererti kaki dapat disapu.
322


Menurut Syaikh Sa’id al-Qahtani:

Pada ayat di atas, kata ْ»ُ´ِ'ُﺝْرَ أَ و (kedua belah kaki kamu), bila
dibaca jar maksudnya kaki yang tertutup, sedangkan bila
dibaca ْ»ُ´َ'ُﺝْرَ أَ و nashob maksudnya kaki yang terbuka.
323


Dalil dari hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pula
begitu banyak dan bertaraf mutawatir. Menurut Muhyiddin
rahimahullah:

Sementara itu sejumlah ahli hadis telah menegaskan
bahawa perbuatan menyapu di atas khuf dinukil melalui

322
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, ms. 102-103.
323
Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thaharah Nabi Shallallahu
'alaihi wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, ms. 93.

217
jalur mutawatir. Sebahagian mereka mengumpulkan para
perawi hadis tersebut sehingga melebihi jumlah lapan
puluh orang, di antaranya sepuluh orang yang dijamin
masuk syurga.
324


Di antara hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang
mensyari’atkan penyapuan khuf untuk berwuduk adalah:

´'َ- ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ْ.َ= َªَ-ْ·ُ- ِ .ْ- ِ ةَ ·-ِ·ُ-ْ'ا ِª-ِ-َ أ ْ.َ= ُª´''ا
'َ+-ِ· ٍ ةَ واَ دِ 'ِ- ُ ةَ ·-ِ·ُ-ْ'ا ُªَ·َ-´ﺕ'َ· ِªِ-َﺝ'َ=ِ' َ جَ ·َ= ُª´-َ أ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ=
َ -َ-َﻡَ و َ '´-َ ·َ-َ· ِªِ-َﺝ'َ= ْ.ِﻡ َ غَ ·َ· َ .-ِ= ِªْ-َ'َ= ´ -َ-َ· ٌء'َﻡ
ِ .ْ-´-ُ=ْ'ا َ'َ= .
Daripada al-Mughirah bin Syu’bah bahawa Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk buang hajat,
maka al-Mughirah mengikutinya sambil membawakan
bejana berisi air. Dia menuangkan kepada baginda
shallallahu 'alaihi wasallam setelah selesai buang hajat,
lalu baginda shallallahu 'alaihi wasallam berwuduk dan
menyapu bahagian atas kedua khufnya.
325HUKUM-HUKUM BERKAITAN MENYAPU KHUF

Terdapat beberapa hukum-hakam yang berkaitan dengan
menyapu khuf iaitu:

1) Hendaklah memakai khuf ketika berada dalam keadaan suci

324
Penulis nukil daripada kitab Fathul Baari karya al-Hafidz Ibnu
Hajar al-‘Asqalani, jilid 2, ms. 230.
325
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 203.

218
dari hadas.

َ ل'َ· ِª-ِ-َ أ ْ.َ= ِ ةَ ·-ِ·ُ-ْ'ا ِ .ْ- َ ةَ وْ·ُ= ْ.َ= " : ¸ِ-´-'ا َ ·َﻡ ُ -ْ-ُآ
ِªْ-´-ُ= َ عِ ·ْ-َ ` ُ -ْیَ ·ْهَ 'َ· ٍ ·َ-َﺱ ¸ِ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ-
َ ل'َ-َ· " : 'َ-ِ+ْ-َ'َ= َ -َ-َ-َ· ِ .ْ-َﺕَ ·ِه'َ= 'َ-ُ+ُ-ْ'َ=ْدَ أ ¸-ِ 'َ· 'َ-ُ+ْ=َ د ".
Daripada Urwah bin Mughirah dari bapanya (Mughirah
bin Syu’bah), dia berkata: “Aku pernah bersama Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam dalam satu perjalanan jauh
(safar). Aku pun bermaksud melepaskan kedua khuf
baginda, maka baginda shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: “Biarkan keduanya, kerana aku memasukkan
keduanya dalam keadaan suci.”
326


Maka hendaklah kita memakai khuf tersebut setelah kita bebas
dari hadas kecil mahupun besar yakni setelah menyempurnakan
wuduk ataupun mandi wajib. Menurut Imam al-Syafi’i
rahimahullah:

Apabila telah menyempurnakan wuduk, maka hendaklah
seseorang itu memasukkan kakinya ke dalam khuf. Bila
dia berhadas setelah itu, maka boleh baginya menyapu
kedua khufnya.
327


2) Hendaklah khuf itu itu bersih dari sebarang najis

Khuf yang dipakai itu hendaklah suci dari najis ketika hendak
menyapu bahagian atasnya dengan air. Sekiranya khuf tersebut
bernajis maka ketika mengusapnya dengan air maka ia akan
mengotori bahagian lainnya sehingga tidak selayaknya ianya

326
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 206.
327
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 48.

219
dianggap menyucikan. Dalilnya adalah sebagaimana yang
dikhabarkan oleh Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu 'anh:

ِªِ-'َ=ْ-َ 'ِ- ¸'َ-ُی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر 'َ-َ-ْ-َ-
ُ مْ·َ-ْ'ا َ =ِ'َ ذ ىَ أَ ر '´-َ'َ· ِ -ِ ر'َ-َی ْ.َ= 'َ-ُ+َ·َ-َ ·َ· ِªْ-َ'ْ·َ- َ ·َ'َ= ْذِ إ
ْ»ُ+َ''َ·ِ- اْ·َ-ْ'َ أ .
Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
menjadi imam bagi kami, tetapi ketika sedang bersolat
baginda membuka sandalnya lalu meletakkanya di
sebelah kiri. Apabila para sahabat melihat kejadian itu,
mereka pun membuka sandal mereka.
َ ل'َ· " : َ= 'َﻡ ْ»ُ´ِ''َ·ِ- ِ ء'َ-ْ'ِ إ َ'َ= ْ»ُ´َ'َ- ".
Setelah solat, baginda bersabda: “Mengapa kamu
membuka sandal kamu?”
ا·ُ''َ· " : 'َ-َ''َ·ِ- 'َ-ْ-َ-ْ'َ 'َ· َ =ْ-َ'ْ·َ- َ -ْ-َ-ْ'َ أ َ ك'َ-ْیَ أَ ر ".
Mereka menjawab: “Kami melihat Tuan membuka
sandal Tuan, lalu kami pun membuka sandal kami.”
َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ ل'َ-َ· " : َ .یِ ·ْ-ِﺝ ´ نِ إ
ْوَ أ اً رَ -َ· 'َ-ِ+-ِ· ´ نَ أ ¸ِ-َ ·َ-ْ=َ 'َ· ¸ِ-'َﺕَ أ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ-
ىً ذَ أ َ ل'َ· ". َ ل'َ·َ و " : ْ·ُ=ْ-َ-ْ'َ· ِ -ِ=ْ-َ-ْ'ا َ'ِ إ ْ»ُآُ -َ=َ أ َ ء'َﺝ اَ ذِ إ
.َ-ُ-ْ'َ و ُªْ=َ-ْ-َ-ْ'َ· ىً ذَ أ ْوَ أ اً رَ -َ· ِªْ-َ'ْ·َ- ¸ِ· ىَ أَ ر ْنِ 'َ·
'َ-ِ+-ِ· ".
Baginda bersabda: “Tadi Jibril shallallahu 'alaihi
wasallam datang kepada ku lalu memberitahukan
kepadaku bahawa pada sandal tersebut ada kotoran lalu
aku membuka keduanya. Baginda bersabda lagi: Jika
seseorang di antara kamu datang ke masjid hendaklah

220
dia memeriksa kedua sandalnya. Jika dia melihat ada
kotoran padanya, hendaklah dia menggosokkannya (ke
tanah) terlebih dahulu, kemudian barulah dia gunakan
sandalnya untuk solat.”
328


Maka hukum yang sama juga perlu diperhatikan ketika hendak
menyapu khuf. Hendaklah terlebih dahulu dipastikan bahawa
ianya bebas dari sebarang najis.

3) Menyapu Khuf hanya diperbolehkan ketika hadas kecil sahaja.

Tidak boleh menyapu khuf di dalam keadaan hadas besar.
Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Shofwan bin
‘Assaal radhiallahu 'anh, dia berkata:

ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ ن'َآ َ ل'َ· ٍ ل'´-َ= ِ .ْ- َ ناَ ·ْ-َ- ْ.َ=
ِ ·ْ-َ- َ ` ْنَ أ اً ·َ-َﺱ '´-ُآ اَ ذِ إ 'َ-ُ ·ُﻡْ'َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= َªَ`َ `َ` 'َ-َ·'َ-ِ= َ ع
ٍ مْ·َ-َ و ٍ لْ·َ-َ و ٍ=ِﺉ'َ= ْ.ِﻡ ْ.ِ´َ'َ و ٍªَ-'َ-َﺝ ْ.ِﻡ ´ `ِ إ ´ .ِ+-ِ''َ-َ'َ و ٍ م'´یَ أ .
Kami diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam apabila berada di dalam keadaan musafir agar
tidak melepaskan kedua khuf kami selama tiga hari tiga
malam kecuali ketika dalam keadaan janabah (perkara-
perkara) yang menyebabkan perlunya mandi wajib),
tetapi tidak melepaskannya meskipun setelah habis buang
air besar, air kecil ataupun tidur.
329


Apabila telah berada di dalam keadaan hadas besar hendaklah

328
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Sholah, no: 555.
329
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 89 dan juga Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya, Kitab
al-Thohaarah wa Sunanuha, no: 471.

221
dibuka kedua khuf tersebut dan tidak boleh menyapu keduanya
lagi sehingga suci dari hadas besar tersebut dengan mandi
wajib (janabah). Setelah itu maka bolehlah memakai khuf
semula dan sekiranya ingin bersuci dari berhadas kecil (yakni
berwuduk) maka bolehlah menyapu khuf semula.

4) Menyapu khuf hendaklah mengikut kadar masa yang ditetapkan

Sebagaimana yang telah kita sedia maklum menyapu khuf ini
dibenarkan bagi mereka yang bermukim dan bermusafir.
330
Ini
adalah berdasarkan hadis dari ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu
'anh, dia berkata:

ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ .َ·َﺝ ٍ م'´یَ أ َªَ`َ `َ` َ »´'َﺱَ و
ِ »-ِ-ُ-ْ'ِ' ًªَ'ْ-َ'َ و 'ًﻡْ·َیَ و ِ ·ِ·'َ-ُ-ْ'ِ' ´ .ُ+َ-ِ''َ-َ'َ و .

330
Penulis masih teringat ketika menghadiri satu Majlis Minum
petang sempena lawatan Yvonne Ridley ke Malaysia anjuran Pertubuhan
al-Khaadem pimpinan Ustaz Hussain Yee di sebuah hotel di Lembah
Kelang. Setelah selesai majlis itu maka para hadirin berpusu-pusu
mengerjakan solat Asar. Keadaan di bilik mandi agak kelam kabut kerana
terlalu ramai yang ingin berwuduk di tempat membasuh tangan. Ramai
yang bersusah payah meletakkan kaki di atas tempat basuh tangan tersebut
dan ini juga melambatkan lagi proses mengambil wuduk tersebut. Maka
seorang saudara kita berbangsa Afrika menganjurkan bagi mereka yang
memakai stoking dalam keadaan suci dari hadas kecil untuk menyapu
bahagian atas stoking tersebut sebagai gantian membasuh kedua kaki.
Maka dengan lantang seorang pemuda Melayu membantah dengan keras
dengan menyatakan: “Kami bermazhab Syafi’i dan dalam mazhab kami
menyapu khuf hanya dibenarkan ketika bermusafir sahaja.” Sekiranya
pemuda yang mengaku bermazhab Syafi’i itu berusaha sedikit untuk
membuka kitab al-Umm tentu beliau akan ketemui bahawa Imam al-
Syafi’i rahimahullah sebenarnya membenarkan penyapuan khuf bagi
mereka yang bermukim dan bermusafir. Insya-Allah penulis akan
perturunkan pendapat Imam al-Syafi’i tersebut.

222
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan
batasan (yakni dalam mengusap khuf) bagi orang yang
bermusafir adalah tiga hari tiga malam, sedangkan bagi
orang-orang yang bermukim selama sehari semalam.
331


Imam al-Syafi’i rahimahullah pula di dalam al-Umm telah
membawa sebuah riwayat dari ‘Abdurrahman bin Abi Bakrah,
dari ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

َ ثَ -ْ=َ أ ´ »ُ` ِªْ-´-ُ= َ .ِ-َ'َ و َ '´-َ ·َﺕ اَ ذِ إ ِ ·ِ·'َ-ُ-ْ'ِ' َ .´=َ ر ُª´-َ أ
'ًﻡْ·َی ِ »-ِ-ُ-ْ'ِ'َ و ´ .ُ+َ-ِ''َ-َ'َ و ٍ م'´یَ أ َªَ`َ `َ` َ -َ-ْ-َی ْنَ أ اً ء·ُ-ُ و
ًªَ'ْ-َ'َ و .
Bahawasanya baginda pernah memberi keringanan
terhadap orang yang melakukan perjalanan apabila
berwuduk untuk menyapu kedua khuf selama tiga hari
tiga malam dan untuk orang yang mukim selama sehari
semalam.
332


Menurut Imam al-Syafi’i rahimahullah:

Apabila dia bermukim, boleh baginya menyapu khuf
sampai kepada waktu di mana dia berhadas pada
keesokan harinya, dan itu adalah sehari semalam, tidak
lebih dari itu. Namun apabila dia bermusafir, maka dia
boleh menyapu kedua khufnya untuk tiga hari tiga
malam.
333331
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 276.
332
Hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 548.
333
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 51-52.

223
Dari sini dapat kita fahami bahawa sekiranya seseorang yang
bermukim itu memakai khuf selepas mengambil wuduk untuk
solat subuh pada hari Selasa dan dia mengusap khufnya ketika
ingin mengerjakan solat zuhur pada pukul 1.15 petang. Maka
pada 1.15 petang hari Rabu batas waktu untuk menyapu
khufnya telah tamat. Sekiranya dia ingin mengambil wuduk
untuk solat Zuhur pada jam 1.20 petang hari Rabu maka dia
perlu membuka khufnya dan membasuh kedua kakinya.
Bagi mereka yang bermusafir pula sekiranya seseorang itu
memakai khuf selepas mengambil wuduk untuk solat subuh
pada hari Selasa dan dia mengusap khufnya ketika ingin
mengerjakan solat zuhur pada pukul 1.15 petang. Maka dia
boleh manyapu khufnya selagi dia suci dari hadas besar
sehingga 1.15 petang pada hari Jumaat. Sekiranya dia ingin
mengambil wuduk untuk solat Jumaat pada jam 1.20 petang
maka dia perlu membuka khufnya dan membasuh kedua
kakinya.

Mungkin timbul persoalan bagaimana sekiranya seseorang itu
bermusafir lalu musafirnya selesai sebelum tamat tempoh tiga
hari dan kini dia dianggap sebagai bermukim, bagaimana
dengan tempoh penyapuan khufnya?

Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim berkata:

Apabila seseorang musafir mengusap khufnya, dan dia
baru satu hari atau lebih dalam perjalanan (lalu tamat
musafirnya), maka dia harus melepaskan khufnya dan
mencuci kedua kakinya ketika berwuduk. Kemudian apa
yang berlaku baginya adalah hukum (memakai khuf) bagi
orang mukim.
334334
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 229

224
5) Hendaklah menyapu di bahagian atas khuf

Bahagian khuf yang disyari’atkan untuk disapu adalah di
bahagian atasnya.

َªَ-ْ·ُ- ِ .ْ- ِ ةَ ·-ِ·ُ-ْ'ا ِª-ِ-َ أ ْ.َ= ... ِ .ْ-´-ُ=ْ'ا َ'َ= َ -َ-َﻡَ و .
Daripada al-Mughirah bin Syu’bah… lalu baginda
shallallahu 'alaihi wasallam berwuduk dan menyapu
bahagian atas kedua khufnya.
335


Dari ‘Ali radhiallahu 'anh, dia berkata:

-'ا َ ن'َآ ْ·َ' ِ -ْ-َ-ْ''ِ- َ'ْوَ أ -ُ=ْ'ا ُ .َ-ْﺱَ أ َ ن'َ´َ' ِ يْأ´·''ِ- ُ .ی
ْ.ِﻡ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ُ -ْیَ أَ ر ْ-َ·َ و ُ -َ `ْ=َ أ
ِªْ-´-ُ= ِ ·ِه'َ= َ'َ= ُ -َ-ْ-َی .
Kalau seandainya agama itu berdasarkan akal, tentulah
bahagian bawah khuf lebih sepatutnya disapu daripada
bahagian atasnya. Sungguh saya telah lihat Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam menyapu pada bahagian
atas dari khufnya.
336


Penyapuan di atas khuf disunatkan untuk dilakukan serentak
keduanya iaitu tangan kanan menyapu khuf di sebelah kanan
dan tangan kiri menyapu khuf di sebelah kiri secara bersama.
Menurut Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah:

Sebab cara seperti inilah yang ditunjukkan oleh sunnah

335
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 203.
336
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 206.

225
sesuai dengan hadis Mughirah bin Syu’bah radhiallahu
'anh di atas, yang di dalamnya disebutkan:

... 'َ-ِ+ْ-َ'َ= َ -َ-َ-َ·
… maka baginda mengusap kedua kakinya (yang sedang
memakai khuf).
337


Dan tidak dikatakan: “Baginda memulai dengan yang
kanan” misalnya. Tetapi Mughirah mengatakan “… maka
baginda mengusap kedua kakinya”. Maka dari zahir hadis
ini menyebut seperti ini.
338


Tetapi Syaikh ‘Abdullah al-Bassam memiliki pandangan yang
berbeza dengan Syaikh al-‘Utsaimin dalam hal ini. Menurut
Syaikh ‘Abdullah al-Bassam:

Pendapat yang kuat adalah mendahulukan yang kanan
(ketika menyapu khuf)…kerana menyapu khuf adalah
gantian hukum dari membasuh kedua kaki, sementara
dalam membasuh disunnahkan mendahulu yang kanan. Di
samping itu kerana hadis ‘Aishah radhiallahu 'anha
secara eksplisit menerangkan tentang kesukaan
Rasulullah mendahulukan bahagian kanan ketika bersuci.
Perlu diingat bahawa mengusap kedua khuf termasuk
dalam bersuci. Untuk itu disunnahkan mengusap khuf
kanan dengan tangan kanan dan mengusap khuf bahagian
kiri dengan tangan kiri sambil merenggangkan jari-jari

337
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 203.
338
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, ms. 118.

226
tangan. Meskipun begitu bagaimanapun (samada menyapu
serentak kedua khuf ataupun mendahulukan khuf
sebelah kanan) cara mengusap maka itu sudah dianggap
mencukupi. Para ulamak sepakat bahawa menyapu khuf
cukup dilakukan sekali, tidak disunnahkan berulang-
kali.
339


6) Membuka khuf menamatkan batas waktu penyapuan

Membuka khuf menyebabkan batas waktu penyapuannya tamat
serta merta. Sekiranya dia berhadas kecil setelah membuka
khufnya dan ingin berwuduk maka dia perlu untuk membasuh
kedua kakinya.

َ أ ْ.َ= ِ ةَ ·-ِ·ُ-ْ'ا ِ .ْ- َ ةَ وْ·ُ= ْ.َ= َ ل'َ· ِª-ِ- " : ¸ِ-´-'ا َ ·َﻡ ُ -ْ-ُآ
ِªْ-´-ُ= َ عِ ·ْ-َ ` ُ -ْیَ ·ْهَ 'َ· ٍ ·َ-َﺱ ¸ِ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ-
َ ل'َ-َ· " : 'َ-ِ+ْ-َ'َ= َ -َ-َ-َ· ِ .ْ-َﺕَ ·ِه'َ= 'َ-ُ+ُ-ْ'َ=ْدَ أ ¸-ِ 'َ· 'َ-ُ+ْ=َ د ".
Dari Urwah bin Mughirah dari bapanya (Mughirah bin
Syu’bah), dia berkata: “Aku pernah bersama Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam dalam satu perjalanan jauh
(safar). Aku pun bermaksud melepaskan kedua khuf
baginda, maka baginda shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: “Biarkan ke duanya, kerana aku memasukkan
keduanya dalam keadaan suci.”
340


Keengganan baginda shallallahu 'alaihi wasallam untuk
membuka khufnya menunjukkan baginda tidak mahu
kehilangan kemudahan (rukhshah) menyapu di atas keduanya

339
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 279.
340
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 206.

227
ketika berwuduk.

Bagaimana pula bagi seseorang yang mengusap khuf, kemudian
dia membukanya dalam keadaan belum berhadas? Apakah
status wuduknya dan apakah batasan jumlah menyapu khufnya
(iaitu 3 hari bagi musafir dan 1 hari bagi yang bermukim) telah
tamat? Maka para ulama berbeza pendapat kepada empat
golongan.
341


PENDAPAT PERTAMA : Hendaklah dia mengulangi wuduk.
Mereka melihat menyapu khuf merupakan pengganti bagi
membasuh kaki ketika berwuduk, jika telah terbuka khuf yang
diusapnya, maka batallah kesucian pada kedua kakinya dan
batal pula seluruhnya (wuduk). Ini merupakan pendapat al-
Nakha’i, al-Auza’i, Ahmad, Ishaq dan Imam al-Syafi’i dalam
pendapat lamanya (Qaul Qadiim).

PENDAPAT KEDUA : Memadai baginya untuk mencuci
kakinya sahaja setelah membuka khuf tersebut. Ini adalah
pendapat al-Thawri, Abu Hanifah dan sahabatnya, Abu Tsaur
dan Imam al-Shafi’i melalui pendapat barunya (Qaul Jadiid).

PENDAPAT KETIGA : Hendaklah dia segera mencuci
kakinya dan jika dia melewatkannya maka dia perlu
mengulangi wuduknya, Ini adalah pendapat Malik dan al-Laits.

PENDAPAT KEEMPAT : Dia tidak perlu berwuduk semula
dan tidak juga perlu membasuh kaki. Ini adalah satu riwayat
daripada al-Nakha’i, dan dipegang oleh al-Hassan al-Bashri,
Atha’, Ibnu Hazam dan dipilih oleh al-Nawawi, ibnu Mundzir
dan Ibnu Taymiyyah. Inilah pendapat yang benar kerana –
sepatu yang ada padanya- dalam keadaan bersih – benar-benar

341
Sila rujuk perbahasan Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid
Salim dalam kitabnya Shahih Fikih Sunnah, jilid 1, ms. 233

228
bersih- berdasarkan sunnah yang sabit dan tidak batal jika
melepaskan sepatunya kecuali ada keterangan yang jelas dari
al-sunnah atau ijmak.
Menurut Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah:

Apabila seseorang membuka khufnya dalam keadaan
masih memiliki wuduk (suci dari hadas kecil) dan telah
menyapunya, maka wuduknya tidak batal. Apabila
seseorang menyapu khufnya maka telah sempurnalah
perbuatan bersucinya menurut dalil syarak, dan apabila
dia membuka khufnya maka kesucian yang telah
ditetapkan oleh dalil syarak tidak mungkin dibatalkan
kecuali berdasarkan dalil syarak pula, dan tidak ada dalil
yang menyebutkan bahawa apabila sesuatu diusap baik
khuf atau jaurab akan membatalkan wuduk. Maka dengan
demikian, wuduknya masih ada.
342


Maka jelaslah bagi kita semua bahawa membuka khuf dalam
keadaan suci dari hadas tidak membatalkan wuduk. Hanya
sahaja batasan hari yang sah untuk menyapu khuf bermula pada
ketika dia memakai semula khufnya yang dibuka tadi.

7) Menyapu khuf yang koyak

Para ulamak berbeza pendapat tentang hukum menyapu khuf
yang terkoyak serta berlubang.

1) Imam Ahmad dan Imam al-Syafi’i rahimahumallah
melarang menyapu khuf yang telah terkoyak meskipun
lubang tersebut kecil sahaja.

342
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, ms. 118.

229

2) Imam Abu Hanifah rahimahullah pula membenarkan
penyapuan khuf yang koyak dilakukan sekiranya lubangnya
kecil yakni tidak sampai ukuran tiga jari.

3) Manakala Imam Malik rahimahullah membenarkan khuf
yang terkoyak itu disapu selagimana koyakkan tersebut
tidak terlalu besar. Nilai ukuran kebesaran koyakan
tersebut bergantung kepada kebiasaan yang berlaku.

4) Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah juga
memiliki pandangan yang seakan sama dengan Imam
Malik. Bagi beliau diperbolehkan menyapu di atas khuf
yang koyak serta berlubang selagimana masyarakat masih
memandang ianya sebagai khuf. Pendapat ini juga adalah
selari dengan pegangan al-Thawri, Ishaq, Ibnu al-Mundziri
dan al-Auza’i.

Menurut Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah:

Ini adalah pendapat yang paling sahih. Pendapat ini
sesuai dengan qiyas dalam kaedah Usul Fekah dan teks-
teks Imam Ahmad yang memaafkan terbukanya sedikit
aurat, sedikit najis dan lain-lain, kerana sunnah
membolehkan menyapu khuf secara mutlak. Banyak hadis
dalam kitab sahih yang menjelaskan bahawa Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam menyapu kedua khufnya,
begitu juga para sahabat, berdasarkan apa yang mereka
ketahui dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga
berpendapat tentang bolehnya menyapu khuf. Seperti
yang dimaklumi, biasanya khuf mereka tidak ada yang
tidak berlubang atau terkoyak. Kebanyakan mereka
adalah orang-orang miskin yang tidak mempunyai

230
kesempatan membeli khuf yang baru.
343

Demikianlah perbincangan tentang menyapu khuf
sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi shallallahu
'alaihi wasallam. Semoga kita mengambil kemudahan yang Allah
Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kita kerana Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

َﺕْ·ُﺕ ْنَ أ ُ -َ ·ْ´َی 'َ-َآ ُªُ-َ=ُ ر َﺕْ·ُﺕ ْنَ أ ´ -ِ=ُی َª´''ا ´ نِ إ
ُªُ-َ-ِ-ْ·َﻡ .
Bahawa Allah menyukai jika dilaksanakan sesuatu yang
telah diizinkan-Nya (diberi keringanan) sebagaimana
Allah membenci (terhadap seseorang) yang melakukan
perlanggaran maksiat (perkara yang dilarang-Nya).
344


343
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 286.
344
Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadis no. 5600.


231
BOLEHKAH MENYAPU JAURAB (STOKING)?

Sebagaimana yang telah penulis bahas sebelum ini telah
sepakat di kalangan ulamak Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang
pensyari’atan menyapu khuf atau kasut sebagai pengganti
membasuh kaki ketika berwuduk. Namun begitu mungkin ramai
yang belum terdedah dengan hukum-hakam disebalik menyapu
jaurab. Apakah itu jaurab?

َ بَ رْ·َ=ْ'َ ا adalah sesuatu yang dipakai oleh seseorang pada
kedua kakinya baik yang diperbuat dari bahan kapas, wol, bahan
sintetik, polyster dan lain-lain lagi. Jaurab yang lazimnya dipakai
di Malaysia adalah stoking.

Ulamak berbeza pendapat tentang hukum menyapu jaurab
dan ianya terbahagi kepada tiga pendapat.

PENDAPAT PERTAMA: Boleh menyapu jaurab
sebagaimana menyapu khuf secara mutlak. Menurut Dr. Yusuf al-
Qaradhawi:

Ibnu Mundzir berkata kebolehan mengusap jaurab ini
diriwayatkan daripada sembilan sahabat Rasulullah; ‘Ali,
‘‘Ammar, Ibnu Mas’ud, Anas, Ibnu ‘Umar, al-Bara’, Bilal,
Ibnu Abi Awfa dan Sahl bin Sa’ad. Abu Dawud
menambahkan; ‘Amar bin Huraits. Dia berkata;
diriwayatkan dari ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas. Inilah juga
pendapat Atha’, al-Hassan, Said bin al-Musayyab, al-

232
Thawri, Ibnul Mubarak, Ishaq, Ya’qub dan Muhammad.
345


Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim pula berkata:

Ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm, Ibnu
Taymiyyah dan dipilih oleh Ibnu ‘Utsaimin serta al-
Syinqithi dan inilah pendapat yang kuat.
346


PENDAPAT KEDUA: Boleh menyapu jaurab tetapi ianya
harus tebal dan menutupi anggota wuduk. Ini merupakan pendapat
al-Hassan, Ibnul Musayyib, Ahmad dan para fuqaha mazhab
Hanafi, Syafi’i dan Hanbali.

PENDAPAT KETIGA: Tidak boleh menyapu jaurab
secara mutlak. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam
Malik dan Imam al-Syafi’i rahimahumullah. Menurut mereka
jaurab adalah berbeza dengan khuf maka tidak boleh menyamakan
hukum menyapu jaurab dengan khuf. Bagi mereka tidak ada hadis
yang mengkhabarkan tentang menyapu jaurab.

Bagi ulamak yang membolehkan menyapu jaurab mereka
berdalilkan kepada sebuah hadis dari al-Mughirah bin Syu’bah
radhiallahu 'anh:

َ'َ= َ -َ-َﻡَ و َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ '´-َ ·َﺕ
ِ .ْ-َ'ْ·´-'اَ و ِ .ْ-َ-َ رْ·َ=ْ'ا .
Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
berwuduk dan menyapu kedua jaurabnya dan

345
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 273.
346
Abu Malik Kamal ibnu Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah , jilid
1, ms. 234-235.

233
sandalnya.
347


Mereka juga berpendapat bahawa jaurab dan khuf adalah
sama kerana kedua-duanya ada sesuatu yang dipakai serta menutupi
kaki. Dari al-Azraq bin Qais, dia berkata:

“Aku pernah melihat Anas bin Malik (radhiallahu 'anh)
berhadas maka dia membasuh mukanya, dua tangan
(yakni berwuduk) dan menyapu dua jaurab kakinya yang
diperbuat dari kain benang bulu. Aku bertanya: Engkau
mengusapnya?” Dia (Anas) menjawab: “Keduanya
adalah khuf, hanya sahaja diperbuat dari wol.”
348


Setelah membawa pendapat ulamak berkaitan menyapu
jaurab, Dr. Yusuf Qaradhawi lebih cenderung kepada pendapat
yang membolehkan menyapu jaurab secara mutlak. Beliau berkata:

Pada pandangan saya pendapat yang paling kuat adalah
memberi kelapangan dan kemudahan dalam masalah ini.
Sebab tujuan disyari’atkan menyapu kedua khuf dan
kedua jaurab adalah memberi keringanan, kemudahan
dan kelapangan kepada manusia…

Walaupun kebanyakan jaurab pada masa kini nipis, namun
ianya kuat dan bukan menjadi suatu kemestian bahawa
jaurab itu boleh dipakai untuk berjalan di atas tanah.
Sebab umumnya manusia tidak berjalan hanya dengan

347
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 92.
348
Riwayat ini dinukil dari buku Shahih Fiqih Sunnah karya Syaikh
Abu Malik Kamal ibnu Sayyid Salim, jilid 1, ms. 235. Menurut beliau
hadis ini disahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir, Riwayat al-Dulabi dalam
al-Kuni (1/181).

234
menggunakan jaurab. Sebab mereka sentiasa
memakainya bersama kasut.

Cukuplah bagi kita dalil bahawa sekian banyak sahabat
Rasulullah –sebahagian menghitung jumlah mereka
sehingga mencapai lapan belas orang- memfatwakan
kebolehan menyapu jaurab. Satu hal yang tidak boleh
disangkal bahawa bahan dan bentuk jaurab senantiasa
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
Walaupun dengan perbezaan ini janganlah sampai ianya
menghapuskan keringanan yang Rasulullah berikan
kepada kita.
349


Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah pula menambah:

Seperti halnya jaurab, boleh juga menyapu segala apa
yang menutupi kedua kaki, seperti pembalut dan lain-lain,
yakni apa jua yang dibalutkan kepada kaki kerana
kedinginan atau takut melecet atau kerana luka dan
sebagainya.
350


Bagaimana pula bagi seseorang yang telah berwuduk
dengan menyapu jaurab (stoking), lalu cuaca menjadi dingin
sehingga memerlukannya untuk memakai satu lagi stoking di atas
stoking yang awal tadi lalu dia berhadas dan ingin berwuduk
semula, stoking mana yang perlu di sapu? Jawapan yang akan
diberikan adalah dengan memberi beberapa situasi memakai dua
pasang stoking secara umum agar perbahasannya lebih

349
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 273.
350
Syaikh Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (edisi terjemahan oleh
Mahyuddin Syaf, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1990) jilid 1, ms. 131.

235
menyeluruh:
351


SITUASI 1: Sekiranya dia berwuduk lalu memakai dua
pasang stoking, maka apabila dia berhadas dan hendak berwuduk
semula, dibenarkan baginya untuk mengusap stoking yang paling
atas dari kedua stoking yang dipakai tersebut. Ini merupakan
pendapat mazhab Hanafi, yang kuat menurut mazhab Maliki,
Hanbali dan Syafi’i dan pendapat lamanya (qaul qadiim).

SITUASI 2: Setelah dia berwuduk lalu dia memakai dua
pasang stoking dan di ketika yang lain setelah dia berhadas dia
telah mengusap stoking pada bahagian atas sekali. Setelah itu dia
membuka stoking pada bahagian atas dan memakai hanya sepasang
sahaja, maka diperbolehkan baginya sekira berhadas untuk
menyapu stoking yang berada di bahagian bawah tadi.

SITUASI 3: Sekiranya telah berwuduk dan memakai
sepasang stoking, tidak berapa lama setelah itu dia memakai
sepasang lagi stoking di atas yang pertama tadi sebelum berhadas,
maka dia dibenarkan mengusap stoking yang mana sahaja yang
mudah baginya.

SITUASI 4: Jika dia telah berwuduk dan memakai stoking
lalu mengusapnya,. Setelah itu dia memakai sepasang lagi stoking
sedangkan pada masa itu dia masih suci dari hadas. Maka sah
baginya mengusap stoking yang berada di atas kerana dia memakai
stoking ke dua dalam keadaan kakinya suci.

SITUASI 5: Namun apabila dia telah berhadas kemudian
dia memakai stoking keduanya maka dia tidak boleh mengusap
stoking yang berada di atas, melainkan dia perlu membuka stoking
ke dua lalu mengusap stoking yang pertama dia pakai. Setelah itu

351
Penulis ringkaskan dari kitab Shahih Fikih Sunnah, jilid 1, ms.
236

236
dia pakai semula stoking kedua dan jika dia berhadas semula maka
kini boleh baginya untuk menyapu stoking pada bahagian atas.


KESIMPULAN

Oleh itu sekiranya seseorang itu memakai stoking dalam
keadaan suci dari hadas besar mahupun kecil maka sekiranya dia
ingin berwuduk semula pada ketika yang lain, maka diperbolehkan
baginya untuk menyapu di atas stoking tersebut sebagai gantian
kepada membasuh kedua kaki. Hukumnya adalah sama
sebagaimana menyapu khuf. Inilah kemudahan yang Allah 'Azza wa
Jalla kurniakan kepada hamba-hamba-Nya. Firman Allah
Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan berwuduk:

4` ÷³CØONC +.-
ºE¬^×41R¯ ª¬:^OÞU4× ^TR)`
´¤4O⌧O T´¯·¯4Ò ÷³CØONC
¯ª74OT-¹·CN1R¯
·ªR-N1R¯4Ò +O4-E☺u¬R^
¯ª7¯^OÞU4× ¯ª¬:^UE¬·¯
¬HÒNO7¯^=Þ ^R÷
Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu
kesusahan (kepayahan), tetapi Dia berkehendak
membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak
menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu, supaya
kamu bersyukur.
352352
Al-Maaidah (5) : 6

237
BOLEHKAH MENYAPU PENUTUP KEPALA?

Terdapat beberapa penutup kepala yang lazimnya dipakai
oleh umat Islam di Malaysia. Di dalam risalah ini penulis akan
membincangkan tiga jenis penutup kepala iaitu:-

1) Serban (ِªَﻡ'َ-ِ·ْ'َ ا atau ) ِ ر'َ-ِ=ْ'َ ا
2) Kain tudung wanita
3) Kopiah atau Ketayap

Apakah boleh menyapu ketiga-tiga jenis penutup kepala di
atas sebagai pengganti menyapu kepala ketika berwuduk? Insya-
Allah penulis akan membincangkannya satu-persatu.


HUKUM MENYAPU SERBAN

Ulamak berbeza pendapat tentang menyapu serban. Ada
yang membenarkannya dan ada yang melarangnya. Namun
pendapat yang lebih tepat adalah diperbolehkan menyapu serban
sebagai menggantikan menyapu kepala ketika berwuduk. Menurut
Dr. Yusuf al-Qaradhawi:


238
Di antara mereka yang menyatakan boleh (iaitu menyapu
serban) adalah Abu Bakar, ‘Umar bin al-Khaththab, Anas
dan Abu Umamah. Sebagaimana pandangan ini juga
diriwayatkan dari Sa’ad bin Malik (Ibnu Abi Waqqash)
dan Abu al-Darda’. Pendapat ini juga merupakan
pendapat ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, al-Hassan, Makhul,
Qatadah Ibnul Mundzir dan yang lainnya. Pendapat ini
juga merupakan pendapat fuqaha’ dari pelbagai wilayah
yang antaranya al-Awza’i (dalam sebuah riwayat darinya),
juga Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud, al-Thabarani dan
Ibnu Khuzaimah.
353


Dalil yang dijadikan hujah bagi mereka adalah hadis
daripada ‘Amr bin Umayyah al-Dhamiri, dia berkata:

ِªِ-َﻡ'َ-ِ= َ'َ= ُ -َ-ْ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ُ -ْیَ أَ ر
ِªْ-´-ُ=َ و .
Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang
mengusap khuf dan serbannya.
354


Daripada Bilal, dia berkata:

َ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ´ نَ أ ِ .ْ-´-ُ=ْ'ا َ'َ= َ -َ-َﻡ َ »´'َﺱ
ِ ر'َ-ِ=ْ'اَ و .
Bahawa Rasulullah mengusap khuf dan khimarnya.
355


353
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 279.
354
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 205.
355
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 275.

239

Namun begitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam
al-Syafi’i rahimahumullah berpendapat tidak memadai sekadar
menyapu serban sahaja tetapi hendaklah disapu juga bahagian
depan (ubun-ubun) kepala. Malah bagi mereka menyapu ubun-ubun
itu wajib sedangkan menyapu serban hanya sekadar tambahan
(sunat). Mereka berpegang kepada hadis mengusap sebahagian
kepala ketika berwuduk yang datang daripada Mughirah bin
Syu’bah:

ِªِ-َ-ِ-'َ-ِ- َ -َ-َ-َ· َ '´-َ ·َﺕ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ
ِ .ْ-´-ُ=ْ'ا َ'َ=َ و ِªَﻡ'َ-ِ·ْ'ا َ'َ=َ و .
Bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwuduk dan
menyapu ubun-ubunnya dan juga di atas serbannya serta
di atas khuf.
356


Menerusi hadis di atas ada ulamak yang berpendapat
bahawa disunatkan menyapu bahagian kepala yang tidak tertutup
dengan serban dan setelah itu bolehlah disapu ke atas seluruh atau
sebahagian besar serban. Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah
berkata:

Seseorang boleh manyapu semua atau sebahagian besar
daripadanya (yakni serban) dan disunatkan pula menyapu
bahagian kepala yang kelihatan seperti ubun-ubun dan
bahgian tepi kepala dan telinga.
357


356
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Thohaarah, no: 274.
357
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, ms. 125. Ini juga merupakan pendapat Syaikh Ben Bazz
rahimahullah ketika mengomentar kitab Fathul Baari seperti yang telah

240

Ternyata kesemua pendapat di atas didirikan berdasar
hujah yang sahih. Maka bolehlah diamalkan mana-mana pendapat
yang dianggap lebih tepat dan sesuai dengan suasana di Malaysia.
Sedangkan pendapat ulamak yang melarang menyapu serban adalah
pendapat yang lemah tanpa dalil yang sabit daripada Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam.

MENYAPU KAIN TUDUNG KEPALA WANITA

Para ulamak juga berbeza pendapat tentang hukum
menyapu tudung kepala bagi para wanita. Namun begitu haruslah
kita fahami bahawa keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
menyapu khuf, stoking dan serban adalah bertujuan untuk memberi
rukhshah (kemudahan) demi menghindari kesulitan. Ternyata
sebagaimana sulitnya bagi pihak lelaki untuk membuka serbannya,
ia juga menyulitkan bagi pihak wanita untuk menanggalkan tudung
kepala setiap kali hendak berwuduk. Maka para ulamak
mengqiyaskan hukum menyapu kain tudung kepala ketika
berwuduk sama seperti menyapu serban. Menurut Syaikh ‘Abdullah
al-Bassam:

Kes yang sama dengan khuf adalah serban dan kain
tudung kepala wanita menurut ulamak yang
memperbolehkan menyapu kedua jenis (penutup kepala)
tersebut. Pendapat yang kuat adalah membolehkannya.
358


Menurut Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah:

Adapun untuk para wanita, mereka dibolehkan mengusap

dikemukakan ketika membicara tentang tatacara Nabi menyapu kepalanya
dalam berwuduk.
358
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 283.

241
kain tudung kepala mereka menurut pendapat yang
masyhur dari mazhab Imam Ahmad apabila kain
tudungnya itu menutupi hingga ke bahagian bawah
lehernya, kerana yang demikian itu telah dilakukan oleh
sebahagian sahabat perempuan radhiallahu 'anhum.
359


Sebagaimana disunatkan mengusap di bahagian depan
kepala (ubun-ubun) ketika menyapu serban, maka ada juga ulamak
yang menganjurkan untuk menyapu sedikit dari rambut sebelum
menyapu tudung kepala. Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah
rahimahullah berkata:

Jika seorang wanita mengkhuatirkan hawa dingin dan
keadaan lain yang serupa, dia boleh menyapu kain tutup
kepalanya. Sesungguhnya Ummu Salamah radhiallahu
'anha pernah mengusap kain tudung kepalanya.
Sebaiknya, selain mengusap kain tudung kepalanya, dia
juga menyapu sedikit rambutnya. Tetapi jika dia tidak
terdesak untuk melakukannya (untuk menyapu kain
tudung kepala), maka tentang persoalan ini terdapat
perbezaan pendapat di kalangan para ulamak.
360


Antara manhaj Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
dalam membuat pilihan ketika memberi pandangan adalah
sebagaimana yang dikhabarkan oleh Umm al-Mukminun ‘Aishah
radhiallahu 'anha:


359
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, ms. 125.
360
Ibnu Taymiyyah, Majmu al-Fatawa, jilid 21, ms. 218. Penulis
nukil daripada kitab Shahih Fiqih Sunnah karya Syaikh Abu Malik Kamal
Ibnu Sayyid Salim, jilid 1, ms 239.

242
'´'ِ إ ِ .ْیَ ·ْﻡَ أ َ .ْ-َ- َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ ·-ُ= 'َﻡ
ْ»َ`ْ'َی ْ»َ' 'َﻡ 'َ-ُهَ ·َ-ْیَ أ َ ر'َ-ْ=ا

Tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika diberi
dua pilihan kecuali baginda memilih yang paling mudah
di antaranya selagi tidak mengandungi dosa.
361

Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
anugerahkan akan menjadi pilihan kita kerana mustahil apa yang
datangnya daripada Allah dan Rasul-Nya serta menjadi amalan para
sahabat Nabi radhiallahu 'anhum mengandungi unsur-unsur dosa.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan
kemudahan kepada hamba-hamba-Nya dan tidak mahu memberati
kita semua. Ini sebagaimana Firman-Nya:

÷³CØONC +.- Nª¬:T
4O¯ON1^¯- ºº4Ò ÷³CØONC
Nª¬:T 4O^ON¬^¯- .
…(Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah
menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak
menghendaki kamu menanggung kesukaran…
362MENYAPU KOPIAH ATAU KETAYAP

Hendaklah kita fahami bahawa hukum asal yang wajib
dalam berwuduk adalah menyapu kepala. Namun begitu syarak
membenarkan ianya diganti dengan menyapu serban mahupun kain
tudung kepala wanita kerana terdapat unsur kesukaran jika
membukanya. Oleh itu apa jua yang dipakai di atas kepala dan
menyukarkan pemakai untuk membukanya maka diperbolehkan

361
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Hudud, hadis no. 6786.
362
al-Baqarah (2) : 185

243
untuk menyapunya. Atas dasar ini ada di kalangan para ulamak
yang membenarkan penyapuan dilakukan pada topi yang dipakai di
musim dingin. Namun begitu dalam konteks memakai kopiah atau
ketayap kesukaran tersebut tidak wujud. Maka jumhur ulamak tidak
membenarkan menyapu kopiah, ketayap, songkok, tarbus (topi ala
Mesir) dan lain-lain penutup kepala yang tidak menyulitkan untuk
memakai serta membukanya. Menurut Syaikh al-‘Utsamin
rahimahullah:

Ada pun Simagh (penutup kepala yang biasa dipakai orang
Arab) atau peci (kopiah, ketayap atau songkok) sama
sekali tidak termasuk dalam kriteria serban yang
dimaksudkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam…

Yang jelas apabila tarbus itu tidak sulit untuk
melepasnya, maka tidak boleh menyapu di atasnya.
Kerana ia sama dengan peci atau kopiah dari beberapa
segi. Hukum asal, adalah wajib menyapu kepala sehingga
jelas bagi seseorang bahawa sesuatu yang dikenakannya
itu boleh disapu di atasnya.
363


Namun begitu terdapat juga ulamak yang membenarkannya
seperti Ibnu Hazm dan Ibnu Taymiyyah rahimahumallah dengan
mengqiyaskannya kepada al-‘Imaamah atau serban. Mereka
berpendapat bahawa dalam menyapu kepala ketika berwuduk
adalah tidak wajib untuk air tersebut menyentuh kulit kepala. Yang
terkena hanyalah rambut dan bukan kepala. Rambut posisinya sama
dengan penghalang kepada kepala. Oleh itu apa sahaja yang dipakai
di atas kepala maka dibenarkan untuk menyapunya walaupun tidak
wujud kesukaran untuk melepas dan membukanya.

363
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Berwuduk, ms. 125-126.

244

Apa yang lebih patut kita ikuti adalah hukum asal dalam
berwuduk yakni diwajibkan menyapu kepala sekiranya tidak ada
kesukaran yang dihadapi dalam perlaksanaannya. Wallahu A’lam.
245


BOLEHKAH MENYAPU BALUTAN KETIKA
BERWUDUK?

Apa yang dimaksudkan dengan al-Jabirah adalah sesuatu
yang dijadikan pengikat pada anggota badan yang patah atau
tergeliat mahupun balutan kepada anggota yang luka, melecur dan
lain-lain bentuk kecederaan dan balutan tersebut diperbuat dari
kain, bahan plastik, simen, kayu dan selainnya.

Ulamak berbeza pendapat tentang hukum menyapu air di
atas balutan yang menyeliputi anggota wuduk yang perlu dibasuh.

PENDAPAT PERTAMA: Mereka mewajibkan menyapu
di atas balutan tersebut sebagai ganti kepada membasuhnya.

PENDAPAT KEDUA: Golongan ini pula berpendapat
tidak perlu disapu kerana telah gugur hukum wajib membasuh ke
atasnya dalam rangka memberi kemudahan (rukhshah).


PENDAPAT MEREKA YANG MENSYARI’ATKAN
MENYAPU DI ATAS BALUTAN

Terdapat beberapa hadis dha’if yang dijadikan hujah bagi
mereka yang mewajibkan menyapu di atas balutan ketika

246
berwuduk. Walaupun hadis dha’if tidak boleh dijadikan hujah bagi
menetapkan sesuatu hukum, namun ianya mempunyai jalan
periwayatan yang banyak sehinggakan ianya saling menguatkan di
antara satu sama lain. Menurut Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah:

Disyari’atkan menyapu balutan atau benda lainnya yang
digunakan untuk mengikat anggota yang sakit
berdasarkan hadis yang diterima berkenaan hal
tersebut. Walaupun hadis-hadis itu dha’if, tetapi ia
mempunyai berbagai sumber yang saling menguatkan
antara satu sama lain dan menyebabkannya boleh
diterima sebagai dalil.
364


Di antara hadis-hadis tersebut adalah:

Daripada Jabir radhiallahu 'anh tentang seorang lelaki
yang terluka kepalanya kemudian dia mandi (janabah)
lalu meninggal dunia. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam:

´ =َ- َ -ِ-ْ·َی ْوَ أ َ ·ِ-ْ·َیَ و َ »´-َ-َ-َی ْنَ أ ِª-ِ-ْ´َی َ ن'َآ 'َ-´-ِ إ
َ ·ِﺉ'َﺱ َ .ِ-ْ·َیَ و 'َ+ْ-َ'َ= َ -َ-ْ-َی ´ »ُ` ًªَ·ْ·ِ= ِªِ=ْ·ُﺝ َ'َ= َﺱ·ُﻡ
ِ -ِ -َ-َﺝ .
Sesungguhnya dia cukup bertayamum dan mengikat
lukanya dengan sepotong kain kemudian menyapunya
dan membasuh sisa badannya yang lain.
365364
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 1, ms. 174.
365
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 284. Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani di dalam
Bulughul Maram, no: 115 sanadnya dha’if dan juga didha’ifkan oleh
Syaikh al-Albani di dalam Dha’if Abu Dawud, no: 236.

247
Daripada Ali radhiallahu 'anh, dia berkata:

ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ¸ِ-´-'ا ُ -ْ'َ 'َ-َ· ´ يَ -ْ-َ ز ىَ -ْ=ِ إ ْتَ ·َ-َ´ْ-ا
ِ ·ِﺉ'َ-َ=ْ'ا َ'َ= َ -َ-ْﻡَ أ ْنَ أ ¸ِ-َ ·َﻡَ 'َ· َ »´'َﺱَ و .
Salah satu bahagian bawah tulang lenganku retak lalu
aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam kemudian baginda memerintahku untuk
menyapu pembalutnya sahaja.
366


Sebuah athar mauquf
367
daripada Ibnu ‘Umar radhiallahu
'anh:

Barangsiapa yang mempunyai luka yang sudah dibalut
dengan kain, maka dia berwuduk dan menyapu balutan
tadi dan membasuh daerah sekitar balutan-balutan
tersebut
368


366
Hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah wa Sunanuha, no: 649. Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar al-
‘Asqalani di dalam Bulughul Maram, no: 114 sanadnya dha’if dan juga
didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam Tamamul Minnah, jilid 1, ms.
155-156.
367
ُ فْ·ُ·ْ·َﻡ secara bahasa ertinya yang diberhentikan. Namun begitu
menurut istilah ianya bermaksud perkataan atau perbuatan atau taqrir
(persetujuan) yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi shallallahu
'alaihi wasallam. Riwayat mauquf tidak boleh dijadikan dasar bagi hukum
agama kecuali terjadi kesepakatan di antara para sahabat. Riwayat mauquf
boleh dihukumkan ُ عْ··ْ·َﻡ marfu’ (sanadnya bersambung sehingga
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) apabila perkataan para sahabat
itu disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ataupun ianya
mempunyai dasarnya dari agama dan bukan hasil ijtihad sendiri dari
seorang sahabat.
368
Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi. Menurut
Imam Ibnu Hazm rahimahullah:

248

Terdapat juga ulamak yang menggunakan kaedah qiyas
dalam mensyari’atkan menyapu balutan. Menurut Syaikh Ben Bazz
rahimahullah hadis-hadis menyapu balutan ini boleh digabungkan
dengan hadis-hadis yang membolehkan menyapu khuf bagi
menunjukkan dibolehkan menyapu balutan. Sekiranya menyapu
khuf dibenarkan bagi mereka yang sihat tentu sekali menyapu
balutan bagi mereka yang tercedera adalah lebih patut dibenarkan
dalam rangka memberi kemudahan.
369


Menyapu balutan ini memiliki perbezaan berbanding
dengan menyapu khuf, serban atau kain tudung wanita:

1) Menyapu balutan boleh digunakan untuk bersuci dari hadas
besar dan hadas kecil sedangkan menyapu khuf, serban atau
kain tudung wanita hanya untuk bersuci dari hadas kecil.


Perihal athar Ibnu ‘Umar yang lalu bahawa ini hanya perbuatan
dari Ibnu ‘Umar sendiri. Ini bukan jawapan (hujah) bagi
menyapu pembalut. Telah juga diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar
bahawa beliau memasukkan air ke dalam kedua matanya ketika
berwuduk dan mandi, dan itu tidak disyari’atkan apalagi
diwajibkan (Tamaamul Minnah, jilid 1, ms 157)
369
Apa yang perlu diperhatikan qiyas hanya boleh dilakukan apabila
suatu yang far’u (cabang) iaitu peristiwa yang tidak ada nas akan
hukumnya (dalam hal ini menyapu balutan) disamakan dengan ashal
(pokok) iaitu suatu peristiwa yang sudah ada nas tentang hukumnya
(dalam hal ini menyapu khuf) yang jelas (hukum ashal). Apabila far’u dan
ashal memiliki ‘illat yang sama iaitu suatu sifat yang terdapat pada kedua-
dua ashal dan far’u barulah qiyas dapat dilakukan. Ternyata menyapu khuf
dan balutan mempunyai struktur hukum yang berbeza. Menyapu khuf
adalah satu perkara yang optional (berbentuk pilihan) manakala hukum
menyapu balutan menurut jumhur ulamak adalah wajib. Oleh itu tidak
boleh kita menqiyaskan menyapu balutan dengan hadis-hadis menyapu
khuf.

249
2) Batas waktu menyapu balutan adalah sehingga luka atau patah
itu sembuh sedangkan menyapu khuf dan semisalnya hanya
sehari semalam bagi mereka yang bermukim dan tiga hari tiga
malam bagi mereka yang bermusafir.

3) Mengusap balutan harus mengenai seluruhnya menurut mazhab
Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Sedangkan menurut Imam Hanafi
cukup mengusap sebahagian besar balutannya. Berbeza halnya
dengan menyapu khuf, serban dan kain tudung hanya
sebahagian sahaja.

4) Tidak disyaratkan untuk kain balutan tersebut suci. Berbeza
dengan khuf, serban dan kain tudung wanita.

5) Menyapu balutan disebabkan kekhuatiran akan menyebabkan
kecederaan semakin parah manakala menyapu khuf, serban atau
kain tudung wanita boleh dilakukan di dalam keadaan yang
sihat. Mengusap atau menyapu khuf, serban atau kain tudung
wanita berbentuk pilihan manakala menyapu pembalut luka
bersifat terpaksa.
370


Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah pula telah menggariskan
beberapa langkah dalam menyucikan anggota wuduk yang
tercedera:

1) Luka yang terbuka (tidak dibalut) dan tidak membahayakan
jika dibasuh, maka pada keadaan ini dia wajib membasuhnya.

2) Luka yang terbuka tetapi membahayakan jika dibasuh tetapi
tidak mengapa jika disapu, maka pada keadaan seperti ini dia
wajib menyapunya, tidak wajib membasuhnya.

370
Penulis gabungkan pendapat Syaikh Abdullah al-Bassam di
dalam Syarah Bulughul Maram dan Dr. Yusuf Qaradhawi di dalam Fikih
Thaharah.

250

3) Luka yang terbuka dan membahayakan jika dibasuh dan
disapu, maka pada keadaan ini hendaklah dia bertayamum.

4) Luka yang dibalut dengan kain pembalut atau sejenisnya yang
diperlukan, maka pada keadaan ini, dia cukup menyapu balutan
tersebut tanpa harus membasuhnya untuk berwuduk.

Haruslah kita fahami bahawa membuka balutan tersebut
setelah seseorang itu menyapunya untuk bersuci tidaklah
membatalkan wuduk seseorang kerana dia telah melakukannya
secara sempurna sesuai dengan tuntutan syari’ah. Wuduk tersebut
hanya terbatal disebabkan perkara-perkara yang membatalkan
wuduk menurut hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang
sabit.

Demikianlah pendapat serta hukum-hukum berkaitan
menyapu balutan bagi ulamak yang mewajibkannya.


PENDAPAT MEREKA YANG MENOLAK PENSYARI’ATAN
MENYAPU DI ATAS BALUTAN

Bagi para ulamak yang menolak pensyari’atan menyapu
balutan mereka melihat hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh
mereka yang mewajibkannya kesemuanya memiliki kecacatan yang
teruk sehingga tidak boleh saling menguatkan di antara satu sama
lain dan tidak boleh dijadikan hujah dalam menetapkan hukum.
Oleh itu hukum membasuh bahagian yang dibalut kerana
kecederaan itu telah gugur.

Menurut Syaikh al-Albani rahimahullah:

Hadis-hadis ini -kerana begitu sangat lemahnya- tidak

251
dapat dikuatkan oleh banyaknya jalur periwayatan.
371


Seterusnya Syaikh al-Albani membahaskan secara ringkas
kelemahan hadis-hadis tersebut lalu beliau membawa pendapat
Imam Ibnu Hazm rahimahullah:
Oleh sebab itu, Ibnu Hazm memilih tidak disyari’atkan
menyapu pembalut. Beliau berkata:

Dalilnya adalah firman Allah:

ºº ÷-R&U·¯NC +.- ·O^¼4^
·ºT³ E¹E¬¯cNÒ ¯
Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang
terdaya olehnya.
372


Dan Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

... ْ»ُ-ْ·َ=َ-ْﺱا 'َﻡ ُªْ-ِﻡ ا·ُﺕْ'َ· ٍ ·ْﻡَ 'ِ- ْ»ُ´ُﺕْ·َﻡَ أ اَ ذِ إَ و .
… dan jika aku menyuruh kamu melakukan sesuatu
maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu.
373


Maka berdasarkan dalil al-Qur’an dan al-Sunnah ini,
gugurlah semua perbuatan yang seseorang tidak mampu
melakukannya, sedangkan kompensasi harus sesuai
dengan syari’at dan syari’at hanya ditetapkan oleh al-

371
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah Tamamul
Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Syaikh Sayyid Sabiq, jilid 1, ms. 155.
372
Al-Baqarah (2) : 286
373
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
‘Itishom bil Kitab was Sunnah, no: 7288.

252
Qur’an dan al-Sunnah, padahal baik al-Qur’an mahupun
al-Sunnah tidak mengganti membasuh anggota yang tidak
mampu dibasuh dengan mengusap pembalut dan ubat.
Dengan ini gugurlah pendapat di atas (yakni wajib
menyapu balutan).
374


Menurut Syaikh al-Albani rahimahullah inilah pendapat
yang yang lebih menepati kebenaran dan penulis juga lebih
cenderung kepada pendapat ini kerana ianya lebih mencerminkan
kemudahan dalam bersuci sebagaimana firman Allah Subhanahu
wa Ta'ala:

÷³CØONC +.- Nª¬:T
4O¯ON1^¯- ºº4Ò ÷³CØONC
Nª¬:T 4O^ON¬^¯- .
…(Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah
menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak
menghendaki kamu menanggung kesukaran…
375

374
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah Tamamul
Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Syaikh Sayyid Sabiq, jilid 1, ms. 157.
375
al-Baqarah (2) : 185

253

BAGAIMANAKAH TATACARA TAYAMUM DAN
APAKAH HUKUM HAKAM BERKAITANNYA?

Tayamum adalah menyucikan diri secara simbolik sebagai
ganti kepada mandi dan berwuduk apabila ketiadaan air. Tayamum
menurut bahasa (etimologi) bermaksud al-Qashdu ) ُ -ْ-َ-ْ'َ ا ( atau
sengaja melakukan. Dari segi syarak tayamum bermaksud sengaja
menepuk kedua tapak tangan ke tanah untuk mengusap wajah dan
kedua tapak tangan berdasarkan tatacara yang telah ditentukan
dengan niat untuk menghilangkan hadas kerana ketiadaan air atau
wujud halangan untuk mendapatkan air agar sah melakukan solat
dan ibadah yang serupa.

Tayamum ini telah disyari’atkan berdasarkan al-Qur’an
dan al-Sunnah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

O&¬³Ò^4C ¬-¯R~-.-
W-×QN44`-47 -·OT³
¯¦+^☺¬~ OÞ¯T³
RE¯QÞUO¯-
W-Q¬U´O^N·· ¯ª7¯E-QN·NÒ
¯ª7¯4CR³uCÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷-R·-4OE☺^¯-
W-Q÷·=O^`-4Ò
¯ª7¯´cÒ+7NOT
¯ª¬:ÞUN·¯OÒ¡4Ò OÞ¯T³
÷×u-4:u¬·¯^¯- ¯ ¹T³4Ò
¯ª+-L7 4:NLN·

254
W-ÒNOO¹-C·· ¯ ¹T³4Ò
ª+-47 -ØEQ¯OO· uÒÒ¡
¯OÞ>4N O⌧¼Ec uÒÒ¡ 47.~ET
س4ÞÒ¡ ª7¯4R)` =TR)`
´OØ*.4¯^¯- uÒÒ¡
Ne+-¯OE☺·¯
47.=OR)4¯- ¯ªÞU··
W-Ò÷³´¹Ò` ☯7.4`
W-Q÷☺O☺4O4·· -4³OR¬=
4:Ø´1·C W-Q÷·=O^`··
¯ª¬:R-QN·+QT
ª7¯CR³uCÒ¡4Ò +Ou4R)` ¯ 4`
÷³CØONC +.- ºE¬^×41R¯
ª¬:^OÞU4× ^TR)` ´¤4O⌧O
T´¯·¯4Ò ÷³CØONC
¯ª74OT-¹·CN1R¯
·ªR-N1R¯4Ò +O4-E☺u¬R^
¯ª7¯^OÞU4× ¯ª¬:^UE¬·¯
¬HÒNO7¯^=Þ ^R÷
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas
kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu,
dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah
sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah
kaki kamu meliputi buku lali; dan jika kamu junub
(berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib;
dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam
pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari
tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang
kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi),
maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang
bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah
tangan kamu dengan tanah itu. Allah tidak mahu
menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan

255
(kepayahan), tetapi dia berkehendak membersihkan
(mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan
nikmat-Nya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.
376


Daripada Imran bin Hussain radhiallahu 'anh, dia berkata:

Kami pernah bermusafir bersama Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam. Waktu itu baginda solat mengimami
kami. Tatkala solat selesai, ada seorang lelaki yang solat
sendirian memisahkan diri dari orang ramai. Baginda
bertanya kepadanya:

َ =َ·َ-َﻡ 'َﻡ ؟ِ مْ·َ-ْ'ا َ ·َﻡ َ ¸'َ-ُﺕ ْنَ أ ُ نَ `ُ· 'َی

Wahai fulan mengapa kamu tidak solat bergabung
dengan orang ramai?

Orang tersebut menjawab:

َ ء'َﻡ َ `َ و ٌªَ-'َ-َﺝ ¸ِ-ْ-َ-'َ-َ أ .
Malam tadi saya junub tetapi saya tidak mendapatkan air.

Baginda menjawab:

َ =-ِ-ْ´َی ُª´-ِ 'َ· ِ --ِ·´-''ِ- َ =ْ-َ'َ= .

Kamu boleh bersuci dengan tanah dan hal itu sudah
cukup bagimu.
377


Dari kedua dalil di atas dapat kita fahami bahawa tayamum

376
al-Maaidah (5) : 6
377
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 344.

256
bukan sekadar dapat menyucikan seseorang dari hadas kecil tetapi
juga hadas besar dan hal ini telah disepakati (ijmak) oleh seluruh
ulamak Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi:

Sedangkan ijmak semua mazhab dan semua aliran dalam
Islam sepakat dan para fuqaha kaum Muslimin sejak
zaman sahabat dan tabi’in telah sepakat tentang
diwajibkan tayamum dengan syarat-syaratnya.
378


Tayamum juga merupakan satu anugerah istimewa
daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus bagi umat Nabi
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.

Diriwayatkan oleh Jabir radhiallahu 'anh bahawa Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ِ -ْ=´ ·''ِ- ُ تْ·ِ-ُ- ¸ِ'ْ-َ· ٌ-َ=َ أ ´ .ُ+َ=ْ·ُی ْ»َ' 'ً-ْ-َ= ُ --ِ=ْ=ُ أ
'َ-´یَ 'َ· اً ر·ُ+َ=َ و اً -ِ=ْ-َﻡ ُ ضْرَ `ا ¸ِ' ْ-َ'ِ·ُﺝَ و ٍ ·ْ+َ- َ ةَ ·-ِ-َﻡ
¸ِ' ْ-´'ِ=ُ أَ و .َ-ُ-ْ'َ· ُ ةَ `´-'ا ُªْ-َآَ رْدَ أ ¸ِ-´ﻡُ أ ْ.ِﻡ ٍ .ُﺝَ ر
َ ن'َآَ و َªَ='َ-´-'ا ُ --ِ=ْ=ُ أَ و ¸ِ'ْ-َ· ٍ -َ=َ ` ´ .ِ=َﺕ ْ»َ'َ و ُ »ِ-'َ·َ-ْ'ا
ًª´ﻡ'َ= ِ س'´-'ا َ'ِ إ ُ -ْ`ِ·ُ-َ و ًª´-'َ= ِªِﻡْ·َ· َ'ِ إ ُ -َ·ْ-ُی ´ ¸ِ-´-'ا .
Aku telah diberikan lima perkara yang tidak diberikan
kepada seorang pun sebelumku; aku ditolong dengan
ditimbulkan ketakutan (pada diri musuh) selama satu
bulan perjalanan, dijadikan tanah untukku sebagai
masjid dan sesuatu yang menyucikan; maka sesiapapun
di antara umatku yang bertemu dengan waktu solat
hendaklah dia solat, dihalalkan bagiku binatang ternak

378
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 334.

257
sedang bagi orang-orang sebelumku tidak dihalalkan,
aku diberi hak untuk memberi syafaat, dan yang kelima
jika Nabi-Nabi lain dikirim kepada kaumnya semata-
mata maka aku dikirimkan kepada seluruh umat
manusia.
379HIKMAH DISYARI’ATKAN TAYAMUM

ِApabila telah sabit perintah daripada Allah Subhanahu wa
Ta'ala tentang sesuatu ibadah maka hendaklah kita patuh kepada
perintah tersebut secara total samada hikmah yang membelakangi
ibadah tersebut diketahui mahupun tidak. Firman Allah Subhanahu
wa Ta'ala:

E☺^^T³ 4¹~⌧ 4·¯Q·~
4×-RLR`u·÷☺^¯- -·OT³
W-×QNN÷1 OÞ¯T³ *.-
·R¡R.Q÷c4O4Ò 47¯¯·4OR¯
¯ª÷¹·4uO4 ¹Ò¡ W-Q7¯Q¬³4C
4Lu¬R☺Ec 4Lu¬·CÒ¡4Ò ¯
ElØ·^·¯Ò+¡4Ò Nª¬-
4¹Q÷·RU^¼÷☺^¯- ^T¯÷
T4`4Ò ó7RCNC -.-
N¡·.Q÷c4O4Ò =^C·©4Ò
-.- RO^³+-4C4Ò
ElØ·^·¯Ò+·· Nª¬-
4¹Ò+OØ*.⌧¼^¯- ^T=÷
Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-
orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Kitab
Allah dan Sunnah Rasul-Nya, supaya menjadi hakim

379
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 335.

258
memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka
berkata: "Kami dengar dan kami taat": dan mereka
itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Dan sesiapa
yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut
melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya supaya
tidak terdedah kepada azab Allah, maka merekalah
orang-orang yang beroleh kemenangan.
380


Ini bukan bermakna kita langsung tidak dibenarkan
mencari hikmah di sebalik perintah Allah 'Azza wa Jalla kerana
terdapat banyak anjuran di dalam al-Qur’an untuk memikirkan
hikmah di sebalik kejadian seluruh alam semesta, akan tetapi kita
tidak perlu untuk memaksa diri untuk mencari hikmah-hikmah
tersebut. Kita tetap perlu menuruti perintah Allah dan Rasul-Nya
walaupun hikmahnya tidak dapat dicapai oleh akal kita.

Namun begitu hikmah utama berkaitan tayamum ini adalah
ianya bertujuan untuk memudahkan hamba-hamba-Nya untuk
menyucikan diri dari hadas kecil mahupun besar apabila hendak
melaksanakan ibadah atau solat ketika ketiadaan air atau air wujud
tetapi timbul kemudaratan apabila digunakan. Allah Subhanahu wa
Ta'ala juga menggantikan air dengan al-Sho’iid ) ُ -ْ-ِ·َ-ْ'َ ا ( atau tanah
(akan diperjelaskan perbahasan ulamak tentang al-Sho’iid) yang
merupakan sarana yang paling mudah untuk menghilangkan
kesulitan tersebut kerana ianya tidak sukar didapati. Bertayamum
dengan al-Sho’iid juga dapat membentuk rasa rendah diri apabila
menyapu wajah dengan tanah.


PERBAHASAN TENTANG AL-SHO’IID

Para ulamak berselisih pendapat tentang batasan objek
yang termasuk dalam istilah al-Sho’id. Tentang perbezaan pendapat

380
al-Nuur (24) : 51-52

259
makna al-Sho’iid ini Dr. Yusuf al-Qaradhawi pula telah berkata:

Namun di sana terjadi perbezaan pendapat mengenai
pengertian al-Sho’iid. Apa maksudnya?

Di antara fuqaha ada yang berkata bahawa yang disebut
dengan al-Sho’iid dalam ayat itu adalah tanah dan tidak
boleh bertayamum kecuali dengannya. Ini adalah
pandangan Imam al-Syafi’i, Ahmad dan Dawud. Ini juga
merupakan pendapat di kalangan ahli bahasa. Ini
diperkuatkan dengan sebuah hadis sahih dalam Shahih
Muslim: “Telah dijadikan bagi ku bumi itu masjid dan
tanahnya adalah suci.”

Abu Hanifah, Malik dan murid keduanya, Atha’, al-Awza’i
dan al-Thawri berkata yang disebutkan al-Sho’iid adalah
semua jenis bumi berupa tanah, pasir, batu, kapur dan
marmar. Sehinggakan Imam Malik turut menyertakan ais
(sebagai al-Sho’iid).

Sedangkan sesuatu yang meleleh dan rosak kerana api,
atau terbakar sehingga menjadi debu, maka ia tidak
termasuk dari jenis bumi.
381


Mazhab Malik membolehkan bertayamum dengan
menggunakan barang-barang yang dilombong kecuali
barang-barang berharga seperti emas, perak dan
permata seperti yaqut dan zamrud. Diperbolehkan (untuk
bertayamum dengan) besi, timah hitam, batu serawak,
alkohol, garam dan serupa dengannya jika tempatnya

381
Al-Ikhtiyar fi Syarh al-Mukhtaar, jilid 1, ms. 20.

260
berada di dalam bumi dan belum beralih tangan menjadi
milik manusia.
382


Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada apa yang
dikatakan oleh sebahagian ahli bahasa juga bahawa yang
dimaksudkan dengan al-Sho’iid itu adalah bahagian luar
bumi baik tanah atau bukan. Penggunaan al-Qur’an
perkataan al-Sho’iid mungkin menunjukkan kepada hal ini:

-4³OR¬= ³·¯Ee
...tanah yang licin tandus
383

dan
-4³OR¬= -eNON·
…tanah yang tandus
384 385


Oleh itu secara mudahnya kita dapat bahagikan perbahasan
ulamak tentang al-Sho’iid kepada dua:

PENDAPAT PERTAMA: Al-Sho’iid adalah permukaan
bumi secara mutlak, samada tanah pasir, gunung, kerikil atau debu
tanah. Fairuz Abadi dalam al-Qamus (ms. 266) menyatakan: “Al-
Sho’iid adalah tanah, debu atau permukaan bumi.” Ini
merupakan pendapat mazhab Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik,
Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Hazm.

PENDAPAT KEDUA: Al-Sho’iid adalah debu dan tidak
boleh diertikan dengan selainnya. Ini adalah pendapat Imam al-
Syafi’i, mazhab Hanbali dan Abu Tsaur. Namun begitu Imam al-

382
Al-Syarh al-Shaghir/Dardir, jilid 1, ms. 195-196
383
al-Kahfi (18) : 40
384
al-Kahfi (18) : 8
385
Dr. Yusuf al-Qaradhwi, Fikih Thaharah, ms. 345.

261
Syafi’i rahimahullah hanya membataskan al-Sho’iid kepada tanah
yang berdebu. Menurut beliau:

Setiap sesuatu yang dinamakan al-Sho’iid (tanah) yang
tidak bercampur dengan najis, maka ia adalah tanah yang
baik (al-Sho’iid Thoyyiban – 'ً--َ= ُ --ِْ·َ~ْ-َ ا) yang boleh dipakai
untuk bertayamum. Sebaliknya setiap sesuatu yang
terhalang untuk dinamakan tanah, maka ia tidak boleh
dipakai untuk bertayamum, dan lafaz al-Sho’iid tidaklah
digunakan kecuali untuk tanah yang berdebu.
386


Menurut Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim:

Pendapat yang lebih kuat menurutku adalah yang
pertama, iaitu boleh bertayamum dengan apa sahaja
secara mutlak dinamakan bumi atau yang mengandungi
sesuatu dari bumi seperti debu dan sejenisnya.
387


Imam al-Shafi’i rahimahullah juga turut membenarkan
untuk bertayamum dengan debu yang melekat pada dinding.
Menurut beliau:

Apabila seseorang mengambil debu dari dinding, maka dia
boleh bertayamum dengannya.

Apabila dia meletakkan tangannya kepada dinding dan
debu itu melekat pada tangannya, lalu dia bertayamum,
maka tayamumnya dianggap telah memadai.


386
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 72.
387
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 245

262
Apabila debu itu bercampur dengan kapur, jerami halus,
tepung gandum atau yang lainnya, maka dia tidak boleh
bertayamum dengannya sampai debu itu benar-benar
tidak bercampur dengan sesuatu Apapun.
388


Selanjutnya berkaitan bertayamum pada dinding Syaikh al-
‘Utsaimin rahimahullah berkata:

Dinding biasanya diperbuat dari tanah yang bersih. Maka
jika dindingnya diperbuat dari tanah, samada dari batu
mahupun batu bata maka ia boleh digunakan untuk
bertayamum. Jika dindingnya berlapis kayu atau cat tapi
ada debunya maka tidak mengapa bertayamum padanya.
Hukumnya sama dengan bertayamum pada tanah, kerana
debu itu termasuk sebahagian dari tanah. Tetapi jika
dindingnya tidak berdebu maka ia tidak boleh digunakan
sebagai tempat bertayamum.
389


Oleh itu kita simpulkan tentang al-Sho’iid menerusi
penjelasan Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah pula berkata:

Boleh tayamum dengan tanah yang suci, begitupun
(diperbolehkan juga untuk bertayamum) dengan segala
yang sejenis seperti pasir, batu dan bata berdasarkan
firman Allah Ta’ala maka hendaklah kamu bertayamum
dengan tanah yang bersih
390
.


388
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 73.
389
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Majmu’ Fatawa
Solusi Problematika Umat Islam Seputar Aqidah dan Ibadah : Bab
Ibadah, ms. 300-301.
390
al-Maaidah (5) : 6

263
Sedangkan ahli-ahli bahasa telah sepakat bahawa yang
dimaksudkan dengan al-Sho’iid itu ialah permukaan bumi,
baik ia berupa tanah mahupun yang lainnya.
391


Tidak disyaratkan hanya tanah yang berdebu.
Diperbolehkan juga untuk bertayamum di atas tanah yang basah
berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

W-Q÷☺O☺4O4·· -4³OR¬=
4:Ø´1·C W-Q÷·=O^`··
¯ª¬:R-QN·+QT
ª7¯CR³uCÒ¡4Ò +Ou4R)`
maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang
bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah
tangan kamu dengan tanah itu.
392

Menurut Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah:

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya
juga pernah melakukan safar ke daerah yang hanya
mengandungi pasir, hujan pun membasahi tempat itu dan
mereka bertayamum sebagaimana yang Allah
perintahkan. Jadi pendapat yang kuat bahawa bila
seseorang bertayamum di atas tanah maka tayamumnya
sah baik tanahnya berdebu ataupun tidak.
393


PERKARA-PERKARA YANG MEMBOLEHKAN
TAYAMUM

391
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 1, ms. 170.
392
al-Maaidah (5) : 6
393
Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Majmu’ Fatawa
Solusi Problematika Umat Islam Seputar Aqidah dan Ibadah : Bab
Ibadah, ms. 300.

264

Diperbolehkan untuk bertayamum bagi mereka yang
berhadas kecil mahupun berhadas besar, samada ketika bermusafir
ataupun bermukim, sekiranya berhadapan dengan situasi-situasi
seperti yang akan diperjelaskan nanti.

Dalilnya boleh bertayamum bagi musafir adalah
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

¹T³4Ò ª+-47 -ØEQ¯OO·
uÒÒ¡ ¯OÞ>4N O⌧¼Ec uÒÒ¡
47.~ET س4ÞÒ¡ ª7¯4R)` =TR)`
´OØ*.4¯^¯- uÒÒ¡
Ne+-¯OE☺·¯
47.=OR)4¯- ¯ªÞU··
W-Ò÷³´¹Ò` ☯7.4`
W-Q÷☺O☺4O4·· -4³OR¬=
4:Ø´1·C W-Q÷·=O^`··
¯ª¬:R-QN·+QT
ª7¯CR³uCÒ¡4Ò +Ou4R)` ¯ 4`
÷³CØONC +.- ºE¬^×41R¯
ª¬:^OÞU4× ^TR)` ´¤4O⌧O
T´¯·¯4Ò ÷³CØONC
¯ª74OT-¹·CN1R¯
·ªR-N1R¯4Ò +O4-E☺u¬R^
¯ª7¯^OÞU4× ¯ª¬:^UE¬·¯
¬HÒNO7¯^=Þ ^R÷
dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam
pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari
tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang
kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi),
maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang
bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah
tangan kamu dengan tanah itu. Allah tidak mahu

265
menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan
(kepayahan), tetapi Dia berkehendak membersihkan
(mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan
nikmat-Nya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.
394


Berkaitan dengan ayat di atas Imam al-Syafi’i
rahimahullah berkata:

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan hukum
diperbolehkan tayamum pada dua keadaan:

Pertama : Dalam perjalanan dan sulit mendapatkan air.

Kedua: Bagi orang yang sakit baik di tempat pemukiman
atau dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahawa orang
yang musafir wajib berusaha terlebih dahulu untuk
mendapatkan air, berdasarkan firman-Nya:

..sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk
dan mandi), maka hendaklah kamu bertayamum...
395

Selanjutnya dalil tentang bolehnya tayamum bagi mereka
yang bermukim (tidak musafir) adalah hadis daripada Abul Juhaim
radhiallahu 'anh, dia berkata:

ٍ .َ-َﺝ ِ ·ْ-ِ- ِ ·ْ=َ- ْ.ِﻡ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ .َ-ْ·َ أ
ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ِªْ-َ'َ= ´ دُ ·َی ْ»َ'َ· ِªْ-َ'َ= َ »´'َ-َ· ٌ.ُﺝَ ر ُªَ-ِ-َ'َ·
َ ·ِ- َ -َ-َ-َ· ِ راَ -ِ=ْ'ا َ'َ= َ .َ-ْ·َ أ ´-َ= َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ِªْیَ -َیَ و ِªِ+ْﺝ
َ مَ `´-'ا ِªْ-َ'َ= ´ دَ ر ´ »ُ` .

394
al-Maaidah (5) : 6
395
al-Maaidah (5) : 6. Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm,
jilid 1, ms. 66-67.

266
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang dari Bi’r Jamal
lalu ada seseorang bertemu dengan baginda dan
mengucapkan salam namun baginda tidak membalasnya
hingga beliau menghadap ke tembok lalu mengusap
wajah dan kedua tangan baginda (yakni bertayamum)
kemudian barulah membalas salam orang tersebut.
396


Imam al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab Tayamum
Ketika Mukim (Tidak Bermusafir) Jika Tidak Terdapat Air Dan
Khuatir Waktu solat Habis. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata:

Apabila tidak ada air ketika sedang mukim kerana tiada
air dalam lingkungan mereka atau air tertahan pada
suatu tempat maka boleh tayamum dan solat dengan
tayamum tersebut. Ini merupakan pendapatnya Malik,
al-Tsauri, al-Auza’i, dan al-Syafi’i.
397


Situasi-situasi yang membenarkan seseorang untuk
bertayamum adalah seperti berikut:
1) Apabila ketiadaan air

Ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
... ¯ªÞU·· W-Ò÷³´¹Ò` ☯7.4`
W-Q÷☺O☺4O4·· -4³OR¬=
4:Ø´1·C ...
… sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan
mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan

396
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 337.
397
Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, jilid 1, ms. 234. Penulis
nukil dari artikel Tayammum tulisan al-Ustadz Abu Ishaq Muslim al-
Atsary di dalam majalah Salafy, edisi 41, ms. 38.

267
tanah yang bersih …
398


Tentang ketiadaan air ini timbul perbincangan para ulamak.
Adakah perlu untuk berusaha mencari air terlebih dahulu atau
memadai sekiranya ketika hendak solat itu air tiada maka terus
bertayamum tanpa perlu mencarinya. Imam al-Syafi’i
rahimahullah bersandarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
di atas berpendapat perlu terlebih dahulu berusaha mencari
sumber air.

Namun begitu menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi:

Pandangan yang tepat di sini adalah apa yang sesuai
dengan pengertian ketiadaan air yang terikat dengan
upaya mendirikan solat. Jika waktu solat tiba dan
seseorang ingin mendirikan solat tersebut lalu dia dapati
ketiadaan air untuk berwuduk atau untuk mandi (wajib)
di rumahnya atau di masjid atau di tempat yang
berdekatan itu, maka itulah yang menjadikan alasan
baginya untuk bertayamum.

Bukan maksud ketiadaan air di sini dengan tidak
menemuinya setelah mencarinya di sekitarnya dan
bertanya ke sana ke mari. Namun maksudnya adalah dia
tidak memiliki pengetahuan atau keyakinan adanya air
pada saat itu dan tidak mungkin baginya untuk
mendapatkannya dengan cara membeli dan yang serupa
dengannya. Ini boleh dikatakan bahawa dia tidak
mendapatkan air dalam pengertian ahli bahasa.
Sedangkan kewajipan kita adalah menempatkan firman

398
al-Maaidah (5) : 6

268
Allah seperti ini jika tidak ada penjelasan syar’i.
399


Pandangan beliau ini dikuatkan dengan perbuatan Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam yang bertayamum di tembok
400

ketika berada di Madinah tanpa baginda mencari sumber air
mahupun bertanya ke sana kemari. Selanjutnya ianya disokong
juga dengan sebuah hadis dari Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu
'anh, dia berkata:

Ada dua orang lelaki sedang bermusafir sehingga tiba
waktu solat. Pada saat itu keduanya tidak mendapatkan
air lalu keduanya bertayamum dengan debu yang suci,
kemudian keduanya solat. (Setelah solat) keduanya
terjumpa air. Salah satu dari keduanya mengulangi solat
dan berwuduk sedangkan yang seorang lagi tidak
mengulangi solatnya. Setelah itu keduanya bertemu
dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk
menanyakan hal tersebut. Kepada lelaki yang tidak
mengulangi solat dan wuduknya baginda bersabda:

َ =ُﺕ'َ'َ- َ =ْﺕَ أَ ·ْﺝَ أَ و َª´-´-'ا َ -ْ-َ-َ أ .
Kamu telah menjalankan sunnah dan mendapat ganjaran
di atas solatmu.

Sementara kepada yang seorang lagi baginda bersabda:

ِ .ْ-َﺕ´ ·َﻡ ُ ·ْﺝَ `ا َ =َ' .

399
Dr, Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 340.
400
Ini sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam
Shahihnya, Kitab al-Tayammum, no: 337 yang telah penulis sertakan
sebelum ini.

269
Kamu mendapatkan dua ganjaran.
401


Ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah
menyatakan bagi sahabat yang tidak mengulangi solatnya
apabila bertemu dengan sumber air telah mengamalkan
sunnahnya. Ini membuktikan bahawa tidak perlu untuk mencari
air ke sana ke mari apabila tiba waktu solat. Justeru itu Imam
al-Syaukani rahimahullah berkata:

Kewajipan untuk mencari air hingga akhir waktu solat
tidak ada dalil apapun yang menunjukkan tentang hal itu
baik dari al-Qur’an, al-Sunnah, Qiyas ataupun ijmak.
402


Oleh itu sekiranya tiba waktu solat dan kita tidak menemui
sumber air untuk berwuduk ataupun mandi wajib pada ketika
itu, maka diperbolehkan bagi kita untuk bertayamum.

2) Apabila terdapat bekalan air tetapi ianya tidak mencukupi

Sekiranya bekalan air tidak mencukupi pada masa sekarang
ataupun mungkin pada masa akan datang sekiranya
menggunakan air tersebut untuk berwuduk atau mandi wajib,
maka diperbolehkan seseorang itu bertayamum dan menyimpan
air tersebut untuk kegunaan harian seperti minum, memasak,
menyucikan diri dari najis, memberi haiwan tunggangan
minum dan lain-lain lagi yang dianggap penting bagi seseorang
meneruskan perjalanannya. Syaikh Sayyid Sabiq
rahimahullah
403
telah memperkuatkan pandangan ini dengan
berkata:

401
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thoharaah, no: 286
402
Sila rujuk al-Sail al-Jarrar, jilid 1, ms. 128. Penulis nukil dari
kitab Fikih Thaharah karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi, ms. 340.
403
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 1, ms. 169.

270

Dari Ali radhiallahu 'anh bahawa dia berfatwa mengenai
seorang lelaki dalam perjalanan yang ditimpa janabat
sedangkan dia hanya membawa sedikit air dan khuatir
akan ditimpa kehausan:

Hendaklah dia bertayamum dan jangan mandi.
404


Imam Ibnu Mundzir rahimahullah berkata:

Sejauh pengetahuan saya, para ulamak sepakat bahawa
seorang musafir yang mempunyai air tetapi kalau dia
gunakan air tersebut untuk berwuduk dia khuatir akan
kehausan, maka dia boleh bertayamum.
405


Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi:

Sebab apa diutamakan minum di atas wuduk sedangkan
menjaga agama itu adalah suatu kewajipan dan menjaga
jiwa dan kehidupan itu juga merupakan kewajipan bahkan
kewajipan menjaga agama didahulukan dari menjaga
kehidupan. Oleh sebab itulah seseorang mengorbankan
jiwanya demi agamanya. Namun di sini ianya sedemikian
rupa kerana wuduk itu terdapat penggantinya yang
berupa tayamum sementara air tidak ada gantinya bagi
orang yang sedang kehausan. Ini merupakan sebuah
bentuk keindahan dalam syari’at. Dan yang serupa dengan

404
Hadis riwayat Imam Daruquthni.
405
Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, jilid 1, ms. 315-316 dan
Ibnu Taymiyyah, Syarah al-‘Umdah, jilid 1, ms. 428. Penulis nukil dari
buku Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thaharah Nabi Shallallahu
'alaihi wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, ms. 143.

271
minuman adalah segala sesuatu yang menjadi keperluan
seperti (menggunakan air sebagai) adunan, masakan yang
sangat diperlukan.
406


3) Apabila air terlalu dingin sehingga membahayakan diri
seseorang.

Di benarkan bertayamum apabila air terlalu dingin sehingga
menjejaskan kesihatan seseorang. Namun begitu sekiranya dia
mampu untuk memanaskan air tersebut atau mengupah orang
lain untuk memanaskannya maka tidak diperbolehkan bagi dia
untuk bertayamum. Sekiranya waktu untuk solat semakin
hampir tamat dan memanaskan air tersebut menyebabkan dia
gagal untuk solat dalam waktu, maka diperbolehkan baginya
untuk bertayamum. Diperbolehkan untuk bertayamum apabila
air terlalu dingin adalah bersandarkan kepada hadis daripada
‘Amru bin Ash radhiallahu 'anh, dia berkata:

Saya bermimpi basah pada suatu malam yang dingin saat
perang Dzatis Salasil. Saya merasakan sekiranya saya
mandi (junub) maka ianya akan membahayakan diriku.
Oleh kerana itu saya bertayamum lalu solat subuh
bersama para sahabat yang lain. Tatkala kami pulang
dari perang para sahabat menceritakan kepada Nabi apa
yang telah saya alami itu. Nabi bersabda kepada saya:
؟ٌ-ُ-ُﺝ َ -ْ-َ أَ و َ =ِ-'َ=ْ-َ 'ِ- َ -ْ-´'َ- وُ ·ْ-َ= 'َی
Wahai ‘Amru, kamu solat dengan rakan-rakanmu dalam
keadaan junub?
Saya pun menyampaikan alasan yang menyebabkan saya
tidak mandi pada waktu itu. Saya berkata:

406
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 342.

272
ُ-ْ-َﺕ َ `َ و ُ ل·ُ-َی َª´''ا ُ -ْ·ِ-َﺱ ¸-ِ إ ْ»ُ´ِ- َ ن'َآ َª´''ا ´ نِ إ ْ»ُ´َ-ُ-ْ-َ أ ا·ُ'
'ً--ِ=َ ر .
Sesungguhnya saya dengar Allah berfirman: “dan
janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri.
Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.”
407


Mendengar jawapan saya Rasulullah tertawa dan tidak
berkata sepatah pun.
408


4) Apabila terhalang kepada bekalan air yang berhampiran

Seseorang diperbolehkan untuk bertayamum sekiranya
terhalang untuk pergi ke kawasan bekalan air kerana adanya
musuh, kebakaran, perompak atau apa-apa jua perkara yang
boleh menggugat keselamatan diri, harta atau kehormatannya.
Hal yang sama juga dibenarkan bagi mereka yang uzur dan
tidak mampu untuk mengambil air dan tidak ada pula orang
lain yang dapat membantu. Hal ini bersesuaian dengan konsep
di dalam Islam yang mana ia adalah agama yang mudah dan
tidak memberatkan penganutnya. Firman Allah Subhanahu wa
Ta'ala:
⌧´NO´HO41+^4Ò
¯O4O^ONO·UR¯ ^l÷
Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk
(melaksanakan segala perkara) agama yang mudah
diterima oleh akal yang sihat.
409


Islam juga melarang umatnya untuk sengaja meletakkan diri

407
al-Nisaa’ (4) : 29
408
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 283.
409
al-A’laa (87) : 8

273
mereka ke dalam posisi yang membahayakan keselamatan diri
masing-masing. Firman-Nya:

... ºº4Ò W-Q¬³·U¬>
¯7¯CR³uCÒT OÞ¯T³
RO·¯¬Uu&+☺¯- O ...
… dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri
kamu ke dalam bahaya kebinasaan …
410


5) Apabila terdapat kecederaan yang akan semakin parah
atau lambat sembuh sekiranya terkena air

Ini bersandarkan kepada hadis daripada Jabir radhiallahu 'anh,
dia berkata:

Suatu hari ketika kami pergi untuk suatu perjalanan
kebetulan salah seorang di antara kami ditimpa sebuah
batu yang melukai kepalanya. Kemudian orang itu
bermimpi (yang mengeluarkan air mani), lalu dia
bertanya kepada para sahabatnya: Apakah ada
keringanan bagi saya untuk bertayamum.

Para sahabatnya menjawab: Tidak ada bagi anda
keringanan, kerana anda boleh mendapatkan air.
Maka orang itu pun mandilah dan kebetulan meninggal
dunia. Kemudian setelah kami berada di hadapan
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kami
sampaikanlah peristiwa tersebut kepadanya. Maka
baginda bersabda:

¸ِ·ْ'ا ُ ء'َ-ِ- 'َ-´-ِ 'َ· ا·ُ-َ'ْ·َی ْ»َ' ْذِ إ ا·ُ'َ 'َﺱ َ `َ أ ُª´''ا ْ»ُ+َ'َ-َ· ُ -·ُ'َ-َ·

410
al-Baqarah (2) : 195

274
َ »´-َ-َ-َی ْنَ أ ِª-ِ-ْ´َی َ ن'َآ 'َ-´-ِ إ ُ لاَ ·´-'ا ...
Mereka telah membunuhnya dan semoga Allah
membunuh mereka! Mengapa mereka tidak mahu
bertanya jika mereka tidak tahu? Ubat bagi kebodohan
adalah bertanya! Cukuplah bagi orang tersebut
bertayamum…
411


Oleh itu kesimpulannya seseorang diperbolehkan untuk
bertayamum apabila terdapat halangan untuk menggunakan air baik
kerana tidak terdapat bekalan air mahupun kerana terdapat halangan
atau mudarat apabila menggunakan air.


TATACARA BERTAYAMUM

Berkenaan dengan tatacara tayamum Syaikh Sayyid Sabiq
rahimahullah telah berkata:

Hendaklah orang yang bertayamum itu berniat terlebih
dahulu. Mengenai ini telah dibicarakan dalam soal
berwuduk. Kemudian membaca basmallah dan
memukulkan kedua tapak tangan ke tanah yang suci lalu
menyapukannya ke muka, begitu pun kedua belah tapak
tangannya sampai ke pergelangan.
412


Ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Sa’id bin
‘Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, dia berkata: Seseorang
mendatangi ‘Umar bin al-Khaththab dan berkata: Aku berjunub dan
tidak menemukan air.

411
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 284.
412
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 1, ms.170.

275

Maka ‘‘Ammar bin Yaasir berkata kepada ‘Umar bin al-
Khaththab: Apakah anda tidak ingat ketika kita dalam
suatu perjalanan (saya dan engkau) maka engkau tidak
solat, adapun aku berguling-guling di tanah kemudian
solat. Kemudian aku menyebutkan hal itu kepada Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam. Maka baginda shallallahu
'alaihi wasallam bersabda:

َ´َه َ =-ِ-ْ´َی َ ن'َآ 'َ-´-ِ إ ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ بَ ·َ-َ· اَ -
ُªَ+ْﺝَ و 'َ-ِ+ِ- َ -َ-َﻡ ´ »ُ` 'َ-ِ+-ِ· َ -َ-َ-َ و َ ضْرَ `ا ِªْ-´-َ´ِ- َ »´'َﺱَ و
ِªْ-´-َآَ و

Hanya sahaja cukup bagimu begini. Lalu Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam memukul tanah dengan
kedua tapak tangannya dan meniupnya, kemudian
mengusap muka dan kedua tangannya dengan
keduanya.
413


Penjelasan tentang tatacara untuk bertayamum adalah
seperti berikut:

1) Niat dalam hati
Dalil wajibnya niat adalah hadis daripada ‘Alqamah bin
Waqqash al-Laitsi radhiallahu 'anh , dia berkata:

ِ ·َ-ْ-ِ-ْ'ا َ'َ= ُªْ-َ= ُª´''ا َ ¸ِ-َ ر ِ ب'´=َ=ْ'ا َ .ْ- َ ·َ-ُ= ُ -ْ·ِ-َﺱ
'َ-´-ِ إ ُ ل·ُ-َی َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ُ -ْ·ِ-َﺱ َ ل'َ·
ىَ ·َ- 'َﻡ ٍ ئِ ·ْﻡا .ُ´ِ' 'َ-´-ِ إَ و ِ ت'´--''ِ- ُ ل'َ-ْ=َ 'ْ'ا

413
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 338.

276
Aku mendengar ‘Umar bin al-Khattab berkata di atas
mimbar: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: “Tiap-tiap amal perbuatan harus
disertai dengan niat, balasan bagi setiap amal manusia
sesuai dengan apa yang diniatkan….”
414


Niat adalah keinginan atau azam untuk mengerjakan
ibadah (dalam konteks ini ibadah wuduk) semata-mata untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Niat ini tempatnya di hati dan
tidak perlu dilafazkan sebagaimana yang telah penulis
bahaskan sebelum ini.

2) Membaca ِ =ا ِ -ْ~ِ- (Bismillah)

Disunnatkan membaca bismillah sebelum bertayamum
sebagaimana berwuduk.

3) Menepuk tangan ke tanah dengan sekali tepukan

Menerusi hadis daripada ‘‘Ammar ini jelas Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam hanya memerintahkan untuk
menepuk kedua tapak tangan dengan sekali tepukan untuk
muka dan kedua tapak tangan sekaligus. Sabda Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam:

Hanya sahaja cukup bagimu begini. Lalu Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam memukul tanah dengan
kedua tapak tangannya dan meniupnya, kemudian
mengusap muka dan kedua tangannya dengan
keduanya.
415


414
Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab Bada’
al-Wahyu, hadis no. 1.
415
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 338.

277

Namun begitu terdapat juga pandangan dari para ulamak
bahawa hendaklah bertayamum dengan dua kali tepukan kedua
tapak tangan ke tanah. Pukulan yang pertama untuk menyapu
wajah dan yang kedua untuk menyapu kedua tapak tangan.
Mereka berhujah dengan sebuah hadis dari Ibnu ‘Umar
radhiallahu 'anh, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda:

ِ ن'َ-َ-َ ·َ- ُ »´-َ-´-'َ ا : ِªْﺝَ ·ْ'ِ' ٌªَ-َ ·َ- . َ'ِ إ ِ .ْیَ -َ-ْ'ِ' ٌªَ-َ ·َ-َ و
ِ .ْ-َ-َ·ْ·ِ-ْ'ا .

Tayamum itu dua pukulan, yang pertama untuk wajah
dan yang kedua untuk kedua tangan sehingga ke siku.
416


Namun begitu hadis ini bercanggah dengan hadis ‘‘Ammar
yang telah penulis keluarkan sebelum ini. Mengenai
percanggahan ini Syaikh ‘Abdullah al-Bassam telah memberi
ulasan seperti berikut:

a) Hadis ‘‘Ammar terdapat dalam kitab al-Bukhari dan
Muslim, sedangkan hadis Ibnu ‘Umar hanya terdapat di
dalam kitab Sunan al-Daruquthni di mana penyusunnya
tidak komited dengan hadis-hadis sahih bahkan banyak
sekali terdapat di dalamnya hadis-hadis dha’if, maka
hadis Ibnu ‘Umar tidak boleh dibandingkan dengan hadis

416
Hadis mauquf riwayat Imam al-Daruquthni. Menurut al-Albani
rahimahullah hadis-hadis yang meriwayatkan dua kali tepukan kesemua
terdapat kecacatan dan kelemahan. Berkenaan dengan hadis-hadis tersebut
al-Khallal rahimahullah berkata: “Hadis-Hadis itu sangat dha’if dan
tidak terdapat di dalam kitab-kitab sunan kecuali hadis Ibnu ‘Umar.”
Imam Ahmad rahimahullah pula berkata: “Tidak benar bahawa hadis
tersebut berasal daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.”

278
‘‘Ammar dari segi kesahihannya.

b) Hadis ‘‘Ammar dimarfu’kan
417
kepada Nabi shallallahu
'alaihi wasallam. Adapun hadis Ibnu ‘Umar, bukan
perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sekalipun hal
itu tidak perlu diberikan pendapat lagi dan dibezakannya
di antara hadis marfu’ dan mauquf
418
.

c) Semua riwayat hadis yang menjelaskan sifat tayamum
dengan dua kali pukulan ada yang mauquf, ada yang tidak
sampai kepada Nabi dan ada pula yang dha’if dan tidak
boleh dijadikan dalil dan hujah.

… Oleh kerana itu yang sahih dalam bab ini dan yang
boleh dijadikan pedoman adalah hadis ‘‘Ammar. Hadis ini
(yakni hadis ‘‘Ammar) ditetapkan oleh Bukhari di dalam
kitab Shahihnya, dia berkata bab Tayamum Untuk Muka
dan Kedua Tapak Tangan. Ibnu Hajar berpendapat dalam
Fathul Baari bahawa hanya inilah yang wajib dan
mencukupi.
419


Oleh itu memadai menepuk kedua tangan hanya sekali untuk
menyapu wajah dan kedua tapak tangan. Syaikh ‘Abdullah al-

417
Hadis marfu’ adalah hadis yang sanadnya bersambung sehingga
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
418
ُ فْ·ُ·ْ·َﻡ secara bahasa ertinya yang diberhentikan. Namun begitu
menurut istilah ianya bermaksud perkataan atau perbuatan atau taqrir
(persetujuan) yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi shallallahu
'alaihi wasallam. Riwayat mauquf tidak boleh dijadikan dasar bagi hukum
agama kecuali terjadi kesepakatan di antara para sahabat.
419
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 430.

279
Bassam berkata:

Tayamum dengan satu kali tepukan (ke tanah) mencukupi
untuk wajah dan kedua tangan.
420


4) Meniup tapak tangan

Di dalam hadis ‘‘Ammar juga menunjukkan Nabi shallallahu
'alaihi wasallam setelah menepuk kedua tangannya ke tanah
maka baginda meniup kedua tapak tangan tersebut.

…Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memukul tanah
dengan kedua tapak tangannya dan meniupnya…
421


Tiupan disini adalah tiupan yang ringan untuk menipiskan debu
tanah yang terdapat di kedua tapak tangan. Menurut al-Hafidz
Ibnu Hajar rahimahullah:

Meniup debu tersebut dijadikan landasan dalil disukainya
menipiskan debu seperti yang diterangkan dan gugurnya
anjuran mengusap anggota tayamum secara berulang-
ulang. Ini adalah kerana mengusap anggota tayamum
berulang-ulang bertentangan dengan usaha menipiskan
debu (dengan meniup).
422


5) Menyapu muka dan kedua tapak tangan

Berbeza dengan berwuduk, bertayamum hanya melibatkan dua

420
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 427.
421
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 338.
422
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 6

280
anggota iaitu wajah dan kedua tangan sehingga ke pergelangan.
Bertayamum juga tidak berulang-ulang seperti wuduk.
Memadai dengan menyapu anggota tayamum sekali sahaja. Ini
adalah sebagaimana sabda-sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam di bawah:

Hanya sahaja cukup bagimu begini. Lalu Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam memukul tanah dengan
kedua tapak tangannya dan meniupnya, kemudian
mengusap muka dan kedua tangannya dengan
keduanya.
423


ًªَ-ْ·َ- ِª-َ´ِ- َ بَ ·َ-َ· اَ -َ´َه َ ·َ-ْ-َﺕ ْنَ أ َ=-ِ-ْ´َی َ ن'َآ 'َ-´-ِ إ
َ= ِªِ''َ-ِ-ِ- ِª-َآ َ ·ْ+َ= 'َ-ِ+ِ- َ -َ-َﻡ ´ »ُ` 'َ+َ-َ-َ- ´ »ُ` ِ ضْرَ `ا َ'
ُªَ+ْﺝَ و 'َ-ِ+ِ- َ -َ-َﻡ ´ »ُ` ِª-َ´ِ- ِªِ''َ-ِ- َ ·ْ+َ= ْوَ أ .
Cukuplah bagimu melakukan seperti ini. Lalu baginda
menepuk tanah sekali tepukan dengan kedua tapak
tangannya, kemudian mengibaskannya, lalu mengusap
punggung tangannya dengan tangan kirinya atau
punggung tangan kirinya dengan tapak tangan
kanannya, kemudian baginda mengusap wajahnya
dengan kedua tangannya.
424


Pengajaran yang dapat diambil dari kedua hadis di atas:

a) Perbezaan di antara yang mana didahulukan di antara wajah
dan tapak tangan menunjukkan tidak diwajibkan tertib
ketika bertayamum. Kedua-duanya boleh didahulukan

423
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 338.
424
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 347.

281
samada wajah mahupun kedua tapak tangan. Ketika
mensyarahkan hadis Shahih al-Bukhari, no : 347, al-Hafidz
Ibnu Hajar berkata:

Lafaz di atas juga memberi keterangan bahawa tertib
(urutan) tidaklah disyaratkan ketika tayamum.
425


b) Mengusap tangan memadailah hanya sehingga ke
pergelangan tangan. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam:

ْ'ا َ =ْ-ِ-ْ´َی ِ ن'´-َ´ْ'اَ و ُªْﺝَ · .
Cukup bagi kamu (menyapu) wajah dan kedua tapak
tangan.
426


Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah:

Dari lafaz ini dapat difahami, bahawa menyapu lebih dari
kedua tapak tangan hukumnya tidak wajib sebagaimana
yang telah diterangkan.
…Ada pun alasan yang dikemukakan oleh mereka yang
mensyaratkan mengusap sampai kedua siku ketika
tayamum kerana hal itu merupakan syarat dalam wuduk,
maka dijawab dengan menyatakan: “Sesungguhnya qiyas
(analogi) yang demikian itu bertentangan dengan nas
(teks hadis) maka dianggap keliru.”
427425
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 642.
426
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 341.
427
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 616-
617.

282
Apatah lagi hadis-hadis yang mengisyaratkan bertayamum
sehingga ke siku atau ke ketiak terdapat kelemahan di
dalamnya.
428
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata:
Adapun riwayat yang menyebutkan sampai ke siku serta
pertengahan lengan kebenarannya masih diperdebatkan.
Sedangkan riwayat yang menyebutkan sampai ke ketiak,
maka Imam al-Syafi’i dan ulamak lainnya menjelaskan:
“Jika hal itu ditetapkan berdasarkan perintah Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam, maka setiap tatacara
tayamum yang terbukti berasal merupakan ketentuan

428
Diantara hadis-hadisnya adalah:
Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Jauhaim yang diantara lafaznya
adalah:
Sampai baginda berdiri dan menggosok tembok tersebut
dengan tongkatnya, kemudian dia meletakkan kedua
tangannya di atas tembok tersebut lalu manyapu wajah dan
kedua lengannya, kemudian menjawab salam orang tersebut –
Hadis munkar (ِ ·َ´ْ-ُ-ْ'َ ا) riwayat Imam al-Syafi’i dalam
Musnadnya dan Imam al-Baihaqi. Hadis munkar adalah hadis yg
diriwayatkan perawi yang dha’if bertentangan dengan riwayat
dari perawi yang thiqah.
Hadis daripada ‘‘Ammar bin Yaasir radhiallahu 'anh bahawa suatu ketika
terjadilah sesuatu, para sahabat menyapu debu (bertayamum) untuk solat
subuh, di saat itu, mereka bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam, maka mereka kembali menepuk debu dengan tapak tangan
mereka lalu mereka menyapu tangan mereka semuanya sampai bahu dan
ketiak bahagian dalam tangan mereka – Hadis mudhtharib (ُ بِ ·َ=ْ-ُ-ْ'َ ا)
riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah (564) dan al-Nasa’i di dalam kitab
Sunan mereka. Hadis mudhtharib adalah hadis yang diriwayatkan dari
jalur yang berbeza-beza serta sama dalam tingkat kekauatannya di mana
satu jalur dengan lainnya tidak memungkinkan untuk disatukan atau
digabungkan dan tidak memungkinkan pula untuk dipilih salah satu yang
terkuat. Hadis mudhtharib termasuk dalam kategori hadis dha’if dan tidak
boleh dijadikan hujah dalam menetapkan hukum sesuatu perkara.

283
yang menghapuskan tatacara sebelumnya. Sedangkan bila
ditetapkan berdasarkan perbuatannya, maka yang harus
diamalkan adalah yang ditetapkan berdasarkan perintah
daripada baginda shallallahu 'alaihi wasallam.
429


Menurut Imam Ahmad rahimahullah:

Sesiapa yang menyatakan bahawa tayamum sehingga
kedua siku, maka itu adalah sesuatu yang ditambah
olehnya.
430


Ada pun tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
…sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu
dengan tanah itu…
431
ianya bukanlah hujah menunjukkan
bahawa bertayamum hendaklah menyapu sehingga ke siku.
Akan tetapi Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh menyatakan
ianya diibaratkan seperti batasan pemotongan tangan bagi
hukuman hudud terhadap pencuri iaitu sehingga ke
pergelangan tangan sahaja.
c) Hendaklah menyapu keseluruhan tapak tangan serta
punggung tapak tangan tersebut sehingga ke bahagian
pergelangan. Namun begitu diperbolehkan juga dengan
hanya menyapu di bahagian punggung tapak tangan kerana
bahagian tapak tangan tersebut telah terkena debu ketika
menepuk serta menyapu wajah. Ini sebagaimana perbuatan
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

... َ ·ْ+َ= ْوَ أ ِªِ''َ-ِ-ِ- ِª-َآ َ ·ْ+َ= 'َ-ِ+ِ- َ -َ-َﻡ ´ »ُ` 'َ+َ-َ-َ-

429
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 615.
430
Penulis nukil dari kitab tulisan Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman
al-Bassam bertajuk Syarah Bulughul Maram, jilid 1, ms. 430-431.
431
al-Maaidah (5) : 6

284
ِª-َ´ِ- ِªِ''َ-ِ- ...
…lalu mengusap punggung tangannya dengan tangan
kirinya atau punggung tangan kirinya dengan tapak
tangan kanannya…
432


Demikianlah sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam dalam bertayamum yang sewajarnya kita contohi kerana
bagindalah contoh ikutan yang terbaik bagi seluruh umat Islam. Ini
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

^³·³-¯ 4¹~⌧ ¯ª7¯·¯ OT×
´·Q÷c4O *.- NE4Q¯c+¡
¬O4L=O⌧O TE☺Rm¯ 4¹~⌧
W-QN·¯O4C -.-
4¯¯Q4O^¯-4Ò 4O=E-
4O⌧·O4Ò -.- -☯OORV⌧
^=¯÷
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri
Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang
yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan
(balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan
mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan
senang).
433PERKARA YANG BOLEH DILAKUKAN DENGAN
TAYAMUM

Tayamum itu adalah sebagai pengganti berwuduk atau pun

432
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 347.
433
al-Ahzaab (33) :21

285
mandi wajib ketika tiada air. Oleh itu apa sahaja yang
diperbolehkan bagi seseorang ketika telah berwuduk atau mandi
wajib maka ianya juga diperbolehkan bagi mereka yang telah
bertayamum seperti solat fardhu mahupun sunat, membaca al-
Qur’an, tawaf di Ka’bah, berzikir, membaca kitab-kitab hadis atau
buku-buku agama, menghadiri majlis ilmu dan lain-lain. Dr. Yusuf
al-Qaradhawi berkata:

Tayamum boleh membuat seseorang Muslim boleh
melakukan apa sahaja yang dibolehkan bagi seseorang
yang berwuduk seperti melakukan solat fardhu, solat
sunnah atau solat jenazah.

Sebagaimana boleh baginya untuk melakukan tawaf di
Baitullah, memegang al-Qur’an, membaca al-Qur’an,
berzikir kepada Allah. Hingga bagi mereka yang tidak
mewajibkan perkara-perkara di atas kerana
sesungguhnya disunnahkan untuk mengambil wuduk yang
bererti pula disunnahkan juga untuk bertayamum.
434


Selagimana tayamum tersebut tidak batal maka
diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Sebagai contoh
seseorang solat Maghrib dengan bertayamum. Apabila masuk
waktu solat Isyak ternyata tayamum tersebut belum terbatal, maka
dia boleh mengerjakan solat Isyak tersebut tanpa memperbaharui
tayamum. Syah Waliyullah al-Dahlawi rahimahullah berkata dalam
kitabnya al-Hujjah al-Balighah:

Tidak saya dapatkan dalam hadis sahih yang
menunjukkan bahawa seorang yang bertayamum harus
bertayamum setiap kali akan melakukan solat fardhu.
435


434
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 350.
435
Penulis nukil dari kitab Fikih Thaharah, ms. 350.

286

Hal ini adalah kerana Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam telah bersabda:

َ ء'َ-ْ'ا ْ-ِ=َی ْ»َ' ْنِ إَ و ِ »ِ'ْ-ُ-ْ'ا ُ ر·ُ+َ= َ --´='ا َ --ِ·´-'ا ´ نِ إ
َ .-ِ-ِﺱ َ ·ْ-َ= ...
Tanah itu mensucikan orang Islam walau dia tidak
mendapatkan air selama sepuluh tahun…
436PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMUM

Apa sahaja perbuatan atau perkara yang membatalkan
wuduk maka ianya juga membatalkan tayamum. Ini adalah kerana
tayamum dengan debu hanya merupakan pengganti berwuduk
dengan air. Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata:

Maka barangsiapa yang menyatakan bahawa ada sesuatu
yang membatalkan (tayamum) selain dari itu (yakni
perkara yang membatalkan wuduk), maka janganlah
diterima kecuali dia boleh mendatangkan dalil. Namun
kami tidak mendapatkan dalil yang boleh dijadikan hujah
untuk itu. Maka kewajipan kita adalah membatasi hanya
pada hal-hal yang membatalkan wuduk.
437


Hanya sahaja tayamum tidak boleh dilakukan seseorang
apabila bekalan air itu wujud, mencukupi serta tiada halangan untuk
mempergunakannya untuk berwuduk mahupun mandi wajib. Dr

436
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 115.
437
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 352. Beliau
menukil pendapat ini dari kitab al-Raudhah al-Nadiyah, jilid 1, ms. 61.

287
Yusuf Qaradhawi berkata:

Boleh kita tambahkan di sini apabila hilangnya sebab
yang membolehkan seseorang bertayamum seperti
menemui bekalan air setelah dia tidak mendapatkannya
sebelum itu, atau dia mampu mempergunakan air setelah
sebelumnya dia tidak sanggup melakukannya, atau bahaya
memakainya telah hilang, atau dia mampu
menghangatkannya dan seterusnya. Oleh sebab itu
seperti ada suatu ungkapan yang tersebar di kalangan
kaum muslimin: “Jika air tiba maka batallah tayamum.”
Sebab tayamum itu sebagai pengganti air. Maka jika yang
digantikan telah ada, gugurlah yang menjadi
penggantinya.
438


Namun begitu setelah seseorang itu bertayamum lalu
mengerjakan solat sehingga selesai, setelah itu beliau terjumpa
sumber air sedangkan waktu solat tadi masih ada, maka dia tidak
perlu mengulangi solat tersebut. Hanya sahaja sekiranya dia ingin
mengerjakan solat yang lain samada yang fardhu mahupun sunat
maka hendaklah dia berwuduk dengan air. Namun begitu jika
sekiranya dia menemui sumber air sebelum dia memulakan solat
atau solat belum selesai, maka dia perlu berwuduk ataupun mandi
wajib. Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah berkata:

Apabila seseorang melakukan solat dengan tayamum
kemudian dia menemukan air, atau bila dia dapat
menggunakannya setelah solat selesai, tidaklah wajib dia
mengulangi (solatnya) walaupun waktu solat masih
ada…Tetapi bila dia menemui sumber bekalan air atau
dapat menggunakannya setelah mulai solat tetapi belum

438
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 352.

288
mengakhirinya, maka tayamumnya itu terbatal dan dia
harus mengulangi bersuci dengan memakai air.
439


Daripada Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu 'anh, dia
berkata:

Ada dua orang lelaki sedang bermusafir sehingga tiba
waktu solat. Pada saat itu keduanya tidak mendapatkan
air lalu keduanya bertayamum dengan debu yang suci,
kemudian keduanya solat. (Setelah solat) keduanya
terjumpa air. Salah satu dari keduanya mengulangi solat
dan berwuduk sedangkan yang seorang lagi tidak
mengulangi solatnya. Setelah itu keduanya bertemu
dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk
menanyakan hal tersebut. Kepada lelaki yang tidak
mengulangi solat dan wuduknya baginda bersabda:

َ =ُﺕ'َ'َ- َ =ْﺕَ أَ ·ْﺝَ أَ و َª´-´-'ا َ -ْ-َ-َ أ .
Kamu telah menjalankan sunnah dan mendapat ganjaran
di atas solatmu.

Sementara kepada yang seorang lagi baginda bersabda:

ِ .ْ-َﺕ´ ·َﻡ ُ ·ْﺝَ `ا َ =َ' .
Kamu mendapatkan dua ganjaran.
440


Daripada Abu Dzar radhiallahu 'anh, bahawa Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:


439
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 1, ms. 172.
440
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thoharaah, no: 286.

289
... ٌ·ْ-َ= َ =ِ'َ ذ ´ نِ 'َ· ُªَﺕَ ·َ-َ- ُª´-ِ-ُ-ْ'َ· َ ء'َ-ْ'ا َ -َﺝَ و اَ ذِ 'َ· .
…Jika seseorang menemukan air, hendaklah
dibasuhkannya ke kulitnya, kerana demikian lebih
baik.
441


Begitu pula bagi orang yang berada di dalam keadaan
junub ataupun wanita yang sedang haid lalu tamat haidnya lantas
ingin mengerjakan solat dengan bertayamum dengan sebab-sebab
yang valid, maka tidak perlu mereka mengulangi solat apabila
bertemu dengan sumber air. Hal ini berdasarkan hadis daripada
Imran bin Hussain radhiallahu 'anh, dia berkata:

Kami pernah bermusafir bersama Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam. Waktu itu baginda solat mengimami
kami. Tatkala solat selesai, ada seorang lelaki yang solat
sendirian memisahkan diri dari orang ramai. Baginda
bertanya kepadanya:

َ =َ·َ-َﻡ 'َﻡ ؟ِ مْ·َ-ْ'ا َ ·َﻡ َ ¸'َ-ُﺕ ْنَ أ ُ نَ `ُ· 'َی

Wahai fulan mengapa kamu tidak solat bergabung
dengan orang ramai?

Orang tersebut menjawab:

َ ء'َﻡ َ `َ و ٌªَ-'َ-َﺝ ¸ِ-ْ-َ-'َ-َ أ .
Malam tadi saya junub tetapi saya tidak mendapatkan air.

Baginda menjawab:


441
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 115.

290
َ =-ِ-ْ´َی ُª´-ِ 'َ· ِ --ِ·´-''ِ- َ =ْ-َ'َ= .

Kamu boleh bersuci dengan tanah dan hal itu sudah
cukup bagimu.
442


APA YANG PERLU DILAKUKAN SEKIRANYA TIADA AIR
ATAU AL-SHO’IID

Seseorang itu mungkin akan berhadapan dalam satu
keadaan ketiadaan air mahupun tanah untuk berwuduk atau
tayamum sedangkan dia perlu menunaikan solat yang fardhu maka
hendaklah dia tetap menunaikan solat tersebut tanpa menyucikan
diri dari hadas dan tidak perlu dia mengulangi solat tersebut setelah
terjumpa alat untuk bersuci. Pandangan ini dikuatkan dengan
sebuah hadis daripada Urwah bin Zubair radhiallahu 'anh dia
berkata:

ْ-َ´َ'َ+َ· ً ةَ دَ `ِ· َ ء'َ-ْﺱَ أ ْ.ِﻡ ْتَ ر'َ·َ-ْﺱا 'َ+´-َ أ َªَ-ِﺉ'َ= ْ.َ=
ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ُ ل·ُﺱَ ر َ -َ·َ-َ· 'َهَ -َﺝَ ·َ· ً `ُﺝَ ر َ »´'َﺱَ و
َ =ِ'َ ذ اْ·َ´َ-َ· اْ·´'َ-َ· ٌء'َﻡ ْ»ُ+َ·َﻡ َ .ْ-َ'َ و ُ ةَ `´-'ا ْ»ُ+ْ-َآَ رْدَ 'َ·
َ- ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر َ'ِ إ َªَی' ُª´''ا َ لَ ·ْ-َ 'َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'
ِ »´-َ-´-'ا .
Bahawasanya A'isyah radhiallahu 'anha pernah
meminjam sebentuk kalung dari Asma binti Abu Bakar
radhiallahu 'anha lalu kalung itu hilang di perjalanan.
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh
beberapa orang mencari dan akhirnya mereka
menemuinya kembali. Di dalam mereka mencari kalung
itu masuklah waktu solat. Oleh kerana di ketika itu tiada

442
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no: 344.

291
air maka merekapun solat tanpa berwuduk.
Sekembalinya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam mereka menerangkan hal tersebut. Maka di
ketika itu turunlah ayat (mensyari'atkan) tayamum.
443


Hadis di atas menunjukkan bahawa para sahabat tersebut
telah mengerjakan solat tanpa berwuduk dan apabila Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam mengetahui peristiwa tersebut baginda
tidak menyuruh mereka mengulangi solat tersebut. Ini
menunjukkan solat tersebut adalah sah. Berkaitan dengan hadis di
atas Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah menjelaskan:

Kita lihat para sahabat melakukan solat sewaktu mereka
tidak menemukan apa yang dapat dijadikan alat untuk
bersuci. Dan sewaktu mereka laporkan hal itu kepada
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, baginda tidak
menyalahkan mereka dan tidak pula menyuruh mereka
mengulangi (solat tersebut). Berkata al-Nawawi: “Ucapan
itu merupakan alasan yang terkuat.”
444

Mungkin ada yang beranggapan peristiwa di dalam hadis
tersebut berlaku sebelum turunnya ayat tentang tayamum sebagai
ganti berwuduk. Namun begitu ianya tetap sah untuk dijadikan
hujah sekiranya seseorang itu berhadapan dengan situasi yang sama
iaitu tidak memiliki alat untuk menyucikan diri dari hadas.

Syaikh Sa’id al-Qahtani pula berkata:

Pada asalnya seseorang wajib bersuci menggunakan air.
Akan tetapi apabila dia terhalang dari menggunakan air
baik kerana sakit mahupun kerana lainnya, dia boleh

443
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Tayammum, no:336.
444
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 1, ms. 176

292
bertayamum menggunakan tanah. Namun bila
menggunakan tanah juga terdapat halangan, maka dia
boleh mengerjakan solat tanpa bersuci terlebih dahulu.
Allah Ta’ala berfirman:

W-Q¬³E>·· -.- 4`
u®7+u¬·C4¯c- . ..
Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah sedaya
supaya kamu…
445


Allah juga berfirman:

... 4`4Ò ºE¬E· ¯7¯^OÞU4×
OT× ÷ׯR-³¯- ^TR`
´¤4O⌧O ...
…dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu
keberatan dan susah payah dalam perkara agama…
446


Dalam hal ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda:

ْ»ُ-ْ·َ=َ-ْﺱا 'َﻡ ُªْ-ِﻡ ا·ُﺕْ'َ· ٍ ·ْﻡَ 'ِ- ْ»ُ´ُﺕْ·َﻡَ أ اَ ذِ إَ و .
Bila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka
lakukan semampu kalian.
447


Walaubagaimanapun apa yang ingin penulis tekankan di

445
al-Taghabun (64) : 16
446
al-Hajj (22) : 78
447
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
I’tishom bi al-Kitab wa al-Sunnah, no:7288.

293
sini adalah bahawa kemaafan hukum ini adalah bagi seseorang
yang benar-benar tidak dapat berwuduk atau bertayamum setelah
segala usaha yang sewajarnya telah dilaksanakan semampu
mungkin dan bukan kerana sikap malas atau perbuatan
mengabaikan perintah agama.

Begitulah perbahasan berkaitan dengan tayamum dan
hukum-hakam berkaitan dengannya menurut al-Qur’an dan al-
Sunnah.

BAGAIMANAKAH TATACARA MANDI WAJIB DAN
APAKAH HUKUM-HAKAM BERKAITAN
DENGANNYA?

Mandi atau al-Ghusl ) ِ .ْ-ُ·ْ'َ ا ( secara bahasa bermakna
mengalirkan air kepada sesuatu. Manakala menurut syarak pula al-
Ghusl bermakna mengalirkan air yang suci ke seluruh anggota
tubuh dengan cara yang telah ditetapkan disertai dengan niat, di
mana niat itulah yang membezakan antara mandi untuk ibadah atau
hanya sekadar kebiasaan. Dalil disyari’atkan mandi wajib adalah
firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berikut:


294
... ¹T³4Ò ¯ª+-L7 4:NLN·
W-ÒNOO¹-C·· ...
…dan jika kamu junub (berhadas besar) maka bersucilah
dengan mandi wajib…
448


El4^Q¬U4*¯OEC4Ò ^T4N
^*1´·E☺^¯- W ¯¬~ 4Q¬-
O+OÒ¡ W-Q7¯ØOE¨^N··
47.=OR)4¯- OT×
^*1´·E☺^¯- W ºº4Ò
OT¬-Q+4O^³·> ¯Ø4®⌧O
4¹¯O÷¹^C4C W -·OT¯··
4¹¯OO¹·C·> ·ó¬-Q¬>··· ^TR`
÷+^O⌧O Nª74O4`Ò¡ +.- ¯
E¹T³ -.- OUR47©
4×-TE·Q+-¯- OUR47©4Ò
¬-¯ØOT-¹·C4÷☺^¯- ^===÷
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad),
mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu
satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan
mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan
diri daripada perempuan (jangan bersetubuh dengan
isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan
janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh)
sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah
bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang
diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya
Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat,
dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan
diri.
449


448
al-Maa-idah (5) : 6
449
al-Baqarah (2) : 222

295


PERKARA-PERKARA YANG MEWAJIBKAN MANDI

Di antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang
perlu melakukan mandi wajib adalah seperti berikut:-

1) Keluarnya air mani

Apabila terkeluar atau terpancut air mani dari kemaluan maka
diwajibkan mandi. Daripada Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu
'anh, daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, baginda
bersabda:

ِ ء'َ-ْ'ا ْ.ِﻡ ُ ء'َ-ْ'ا 'َ-´-ِ إ
Sesungguhnya air itu kerana air.
450


Maksud hadis di atas adalah kita wajib mandi apabila keluarnya
air mani bagi lelaki mahupun perempuan. Air mani lelaki itu
likat dan berwarna putih manakala air mani wanita itu cair dan
berwarna kuning.

Daripada Ummu Salamah Ummul Mukminin, dia
berkata: “Telah datang Ummu Sulaim (Isteri Abu
Thalhah) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu
berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak
malu terhadap kebenaran. Apakah wanita harus mandi
jika bermimpi (melakukan persetubuhan)? Maka
Rasulullah bersabda:

ْتَ أَ ر اَ ذِ إ ْ»َ·َ- َ ء'َ-ْ'ا .

450
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-Haid,
no: 343.

296
Ya, jika dia melihat air (mani).
451


Dari sini dapat kita fahami bahawa wanita yang bermimpi
melakukan hubungan intim dalam tidurnya memungkinkan
untuk keluarnya cairan (air mani) sebagaimana lelaki. Namun
begitu mimpi yang tidak menyebabkan keluarnya air mani
maka tidak diwajibkan baginya mandi kerana menurut sabda
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di atas hendaklah
seseorang itu benar-benar melihat bekas air mani tersebut.
452


451
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusl, no: 282.
452
Sekiranya seseorang bermimpi melakukan hubungan intim
namun tiada kesan yang menunjukkan air mani telah terkeluar, maka tidak
perlu baginya mandi wajib. Sekiranya sesorang lelaki mahupun wanita
setelah terjaga dari tidur dan didapatinya terdapat kesan cairan pada badan
mahupun pakaiannya maka terdapat tiga kemungkinan:
1) Cairan tersebut adalah air mani maka hendaklah dia mengerjakan
mandi wajib sekalipun dia tidak pasti bahawa dia bermimpi
melakukan hubungan intim mahupun tidak.
2) Cairan tersebut adalah air mazi maka ianya adalah najis maka
hendaklah dia mencucinya tetapi tidak diwajibkan mandi.
3) Cairan tersebut tidak dikenalpasti samada air mani atau air madzi. Di
dalam situasi sebegini terdapat dua situasi.
a) Sekiranya sebelum tidur, seseorang itu telah melakukan
perbuatan yang menaikkan nafsu, memikirkan sesuatu yang
meransangkan syahwatnya atau perkara-perkara lain yang
sejenisnya maka cairan tersebut adalah air mazi. Maka ianya
najis dan hendaklah dia mencucinya tanpa perlu mandi wajib.
b) Namun sekiranya sebelum tidur seseorang itu tidak melakukan
sebarang aktiviti yang merangsangkan nafsunya maka
diwajibkan baginya mandi wajib dan mencuci apa jua bahagaian
yang terkena cairan tersebut sebagai langkah berhati-hati. Namun
begitu terdapat juga ulamak yang berpandangan bahawa di dalam
keadaan sebegini maka dia tidak perlu mandi wajib dan memadai
baginya untuk mencuci mana-mana bahagian yang terkena cairan

297
Para ulamak sepakat akan wajibnya mandi setelah keluarnya air
mani yang disertai syahwat baik ketika sedar mahupun tidur.
Namun begitu mereka berbeza pendapat tentang adakah perlu
mandi wajib apabila keluar air mani tanpa syahwat, kerana
sakit atau selainnya.

Menurut Imam al-Syafi’i rahimahullah:

Barangsiapa melihat air yang memancar baik terasa
nikmat atau tidak, maka wajib baginya mandi.
453


Namun begitu menurut pengarang kitab Shahih Fikih Sunnah:

Barangsiapa yang keluar air maninya tanpa syahwat;
kerana sakit, udara dingin atau lainnya, maka tidak
diwajibkan mandi ke atasnya menurut pendapat yang
lebih kuat di antara dua pendapat ini dan inilah
merupakan pendapat majoriti ulamak kecuali Syafi’i dan
Ibnu Hazm.

Para ulamak bersepakat mengenai kewajipan mandi yang
disebabkan oleh keluarnya air mani kerana syahwat pada
saat sedar dan yang disebabkan oleh mimpi.
454


Pendapat Dr. Yusuf al-Qaradhawi juga selari dengan
pandangan Syaikh Kamal bin As-Sayyid Salim di atas. Beliau
berkata:

tersebut. Ini adalah pada asalnya dia berada di dalam keadaan
suci. Perkara yang yakin tidak boleh dihilangkan oleh perkara
yang terdapat unsur keraguan.
453
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 55.
454
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 245.

298

Jika mani keluar tanpa syahwat, baik kerana sakit atau
kerana cuaca dingin atau penyebab lainnya maka tidak
ada kewajipan baginya untuk mandi wajib.
455


2) Melakukan Persetubuhan

Mandi wajib juga dikenali sebagai mandi janabah. Ini adalah
kerana seseorang itu diwajibkan mandi sekiranya dia berada di
dalam keadaan janabah. Menurut Imam al-Syafi’i
rahimahullah:

Allah 'Azza wa Jalla mewajibkan mandi yang disebabkan
oleh janabah. Sudah masyhur pula pada lisan orang Arab
bahawa janabah bererti bersetubuh (jimak), walaupun
dalam bersetubuh itu tidak disertai air yang terpancar
(keluar air mani).

Rabi’i berkata: Yang dimaksudkan adalah tidak inzal
(tidak keluar air mani). Sunnah menunjukkan bahawa
janabah adalah bersetubuh antara lelaki dan wanita
sehingga zakar lelaki memasuki ke dalam kemaluan
wanita atau terlihat keluarnya air mani walaupun tidak
jimak.
456


Dalil-dalil yang menunjukkan persetubuhan itu mewajibkan
seseorang mandi wajib adalah:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:


455
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 295.
456
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 54.

299
... ¹T³4Ò ¯ª+-L7 4:NLN·
W-ÒNOO¹-C·· ...
…dan jika kamu junub (berhadas besar) maka bersucilah
dengan mandi wajib…
457


Daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anh daripada Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, baginda bersabda:

ُ .ْ-َ·ْ'ا َ -َﺝَ و ْ-َ-َ· 'َهَ -َ+َﺝ ´ »ُ` ِ ·َ-ْرَ `ا 'َ+ِ-َ·ُ- َ .ْ-َ- َ .َ'َﺝ اَ ذِ إ .
Jika lelaki duduk di antara empat anggota tubuh
wanita
458
lalu bersungguh-sungguh melakukannya
(hubungan intim) maka wajib atasnya mandi.
459


Dan di dalam lafaz Imam Muslim terdapat penambahan:

... ْلِ ·ْ-ُی ْ»َ' ْنِ إَ و .
Meskipun tidak mengeluarkan air mani.
460


457
al-Maaidah (5) : 6
458
Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam ِ ·َ-ْرَ `ا 'َ+ِ-َ·ُ- atau empat
anggota tubuh wanita bermaksud:
Kedua tangan dan kaki wanita. Sedangkan duduknya lelaki di
antara kedua tangan dan kaki wanita saat berhubungan intim
merupakan salah satu sifat hubungan intim yang layak
meskipun dengan sifat lainnya diperbolehkan selama
berhubungan intim pada tempat yang diperbolehkan. (Syaikh
‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram,
jilid 1, ms. 382)
459
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusl, no: 291.
460
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-Haid,
no: 348.

300

Daripada ‘Aisyah radhiallahu 'anha daripada Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, baginda bersabda:

َ-ِ=ْ'ا ُ ن'َ-ِ=ْ'ا ´ .َﻡَ و ِ ·َ-ْرَ `ا 'َ+ِ-َ·ُ- َ .ْ-َ- َ .َ'َﺝ اَ ذِ إ ْ-َ-َ· َ ن'
ُ .ْ-ُ·ْ'ا َ -َﺝَ و .
Jika lelaki duduk di antara empat anggota tubuh wanita
lalu kemaluannya bertemu dengan kemaluan isterinya,
maka keduanya wajib mandi.
461


Menurut Imam al-Nawawi rahimahullah:

Pengertian hadis di atas adalah bahawa wajibnya mandi
tidak harus dengan keluarnya air mani.
462

Daripada ‘Aisyah radhiallahu 'anha bahawa ada seorang
yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam tentang seorang lelaki yang bersetubuh dengan
isterinya kemudian bermalas-malasan, apakah keduanya
wajib segera mandi? Pada saat itu ‘Aisyah sedang duduk
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ُ .ِ-َ-ْ·َ- ´ »ُ` ِ -ِ -َهَ و 'َ-َ أ َ =ِ'َ ذ ُ .َ·ْ·َ ` ¸-ِ إ .
Sesungguhnya aku pernah melakukan hal itu, aku dan
ini (‘Aisyah), kemudian kami mandi.
463


Jelas melalui hadis-hadis di atas menunjukkan sekiranya

461
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-Haid,
no: 349.
462
Penulis nukil daripada kitab Fathul Baari karya al-Hafidz Ibnu
Hajar al-‘Asqalani, jilid 2, ms. 480.
463
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-Haid,
no: 350.

301
terjadinya persetubuhan di antara lelaki dan pasangan
wanitanya, maka hendaklah dia mengerjakan mandi wajib
meskipun air mani tidak terkeluar.

Namun begitu hal ini tidak disepakati oleh para ulamak.
Terdapat juga di kalangan para ulamak yang beranggapan
bahawa hanya persetubuhan yang menyebabkan terkeluarnya
air mani sahaja yang menyebabkan wajibnya mandi. Jika
persetubuhan tersebut tidak mengeluarkan air mani maka
memadai bagi mereka untuk hanya mencuci kemaluan dan
berwuduk seperti wuduk solat. Dalil-dalil yang dijadikan
sandaran mereka adalah seperti berikut:

Daripada Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu 'anh,
daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,
baginda bersabda:

ِ ء'َ-ْ'ا ْ.ِﻡ ُ ء'َ-ْ'ا 'َ-´-ِ إ
Sesungguhnya air itu kerana air.
464


Imam Daud al-Dzahiri rahimahullah berkata:

Tidak wajib (mandi) selama tidak keluar air mani
berdasarkan hadis: “Sesungguhnya air itu kerana air.”
465


Sementara itu terdapat juga beberapa hadis lain yang
menunjukkan tidak perlu mandi wajib sekiranya berjimak tanpa
mengeluarkan air mani.


464
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-Haid,
no: 343.
465
Penulis nukil dari kitab Fikih Thaharah, ms 296 dan Shahih Fikih
Sunnah, ms. 246.

302
Yahya berkata: Abu Salamah bercerita kepadaku bahawa
Atha’ bin Yasar menyatakan Zaid bin Khalid al-Juhani
memberitahukan kepadanya bahawa dia bertanya kepada
‘Uthman bin Affan:
؟ِ .ْ-ُی ْ»َ'َ· ُªَﺕَ أَ ·ْﻡا ُ .ُﺝ´ ·'ا َ ·َﻡ'َﺝ اَ ذِ إ َ -ْیَ أَ رَ أ
Apa pendapatmu jika seseorang menggauli isterinya dan
tidak sampai mengeluarkan air mani.?
ُ ن'َ-ْ`ُ= َ ل'َ· : ُ -َ ·َآَ ذ ُ .ِ-ْ·َیَ و ِ ةَ `´-'ِ' ُ '´-َ ·َ-َی 'َ-َآ ُ '´-َ ·َ-َی .
‘Uthman berkata: Dia berwuduk seperti wuduk solat dan
mencuci kemaluannya.
ُ ن'َ-ْ`ُ= َ ل'َ· : َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ْ.ِﻡ ُªُ-ْ·ِ-َﺱ .
‘Uthman berkata: Aku mendengarnya daripada
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.
َ .ْ- ´ ¸ِ'َ= َ =ِ'َ ذ ْ.َ= ُ -ْ'َ 'َ-َ· ¸ِ-َ أ ِ ما´ ·َ·ْ'ا َ .ْ- َ ·ْ-َ-´ ·'اَ و ٍ -ِ''َ=
ْ»ُ+ْ-َ= ُª´''ا َ ¸ِ-َ ر ٍ -ْ·َآ َ .ْ- ´ ¸َ-ُ أَ و ِª´''ا ِ -ْ-َ-ُ= َ .ْ- َªَ=ْ'َ=َ و
َ =ِ'َ -ِ- ُ -وُ ·َﻡَ 'َ· .
Maka aku bertanya-tanya kepada ‘Ali bin Abi Thalib, al-
Zubair bin al-Awwam, Thalhah bin Ubaidillah dan Ubai
bin Ka’ab, mereka memerintahkan melakukan hal itu.
ِ ·ْ-َ-´ ·'ا َ .ْ- َ ةَ وْ·ُ= ´ نَ أ َªَ-َ'َﺱ ·ُ-َ أ ¸ِ-َ ·َ-ْ=َ أَ و َ-ْ=َی َ ل'َ·
ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ْ.ِﻡ َ =ِ'َ ذ َ ·ِ-َﺱ ُª´-َ أ ُ -َ ·َ-ْ=َأ َ ب·´یَ أ 'َ-َ أ ´ نَ أ ُ -َ ·َ-ْ=َ أ
َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- .
Yahya berkata Abu Salamah memberitahuku bahawa
‘Urwah bin al-Zubair memberitahu kepadanya bahawa
Abu Ayub memberitahukan bahawa dia mendengar
demikian daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi

303
wasallam.
466


ْ·َآ ُ .ْ- ´ ¸َ-ُ أ ¸ِ-َ ·َ-ْ=َ أ َ ل'َ· َ ب·´یَ أ ·ُ-َ أ ¸ِ-َ ·َ-ْ=َ أ َ ل'َ· ُª´-َ أ ٍ - :
ْلِ ·ْ-ُی ْ»َ'َ· َ ةَ أْ·َ-ْ'ا ُ .ُﺝ´ ·'ا َ ·َﻡ'َﺝ اَ ذِ إ ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی .
Diriwayatkan daripada Abu Ayyub, dia berkata: Aku
diberitahukan oleh Ubai bin Ka’ab bahawa dia berkata:
Wahai Rasulullah, (apa hukumnya) jika seorang lelaki
menggauli isterinya dan tidak (sampai) keluar air mani?
َ ل'َ· : ¸'َ-ُیَ و ُ '´-َ ·َ-َی ´ »ُ` ُªْ-ِﻡ َ ةَ أْ·َ-ْ'ا ´ .َﻡ 'َﻡ ُ .ِ-ْ·َی .
Baginda berkata: Hendaknya dia mencuci apa yang
menyentuh wanita itu kemudian berwuduk dan solat.

ْ-َ·ْ'ا ِª´''ا -ْ-َ= ·ُ-َ أ َ ل'َ· '´-´-َ- 'َ-´-ِ إَ و ُ ·ِ=`ا َ كاَ ذَ و ُطَ ·ْ=َ أ ُ .
ْ»ِ+ِ·َ `ِ-ْ=ِ `
Abu ‘Abdillah (Imam al-Bukhari) berkata: Mandi lebih
hati-hati dan lebih selamat. Demikian keputusan terakhir,
hanya sahaja kami jelaskan perkara ini kerana
perselisihan yang terjadi di antara mereka.
467


Ternyata kedua-dua pandangan ini didirikan di atas dalil-dalil
yang sahih dan bagi penulis ianya termasuk di dalam perkara
khilafiyah (perkara yang diperselisihkan di kalangan para
ulamak). Sewajarnya kita menghormati kedua-dua pandangan
tersebut dan tidak berkeras untuk menetapkan pegangan
masing-masing terhadap pihak lain. Hanya sahaja penulis

466
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusl, no: 292.
467
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusl, no: 293.

304
berpandangan hadis-hadis yang menunjukkan tidak diwajibkan
mandi sekiranya persetubuhan tersebut tidak mengeluarkan air
mani telah dimansuhkan oleh hadis-hadis yang diriwayatkan
daripada Abu Hurairah dan ‘Aishah radhiallahu 'anhuma
seperti yang telah penulis bawakan di atas. Menurut al-Hafidz
Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah:

Jumhur ulamak berpendapat bahawa hubungan badan
yang tidak mengeluarkan air mani yang cukup berwuduk
sahaja (tidak perlu mandi wajib) telah dimansuhkan
dengan hadis Abu Hurairah dan ‘Aisyah yang telah
disebutkan pada bab sebelumnya (Hadis no: 291). Dalil
penghapusannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh
Ahmad dan lainnya daripada al-Zuhri daripada Sahal bin
Sa’ad, dia berkata:
Ubai bin Ka’ab berkata kepadaku bahawa fatwa yang
mereka katakan iaitu air (mandi) kerana sebab air
(keluarnya mani) adalah keringanan yang diberikan
Rasulullah pada permulaan Islam, lalu baginda
memerintahkan untuk mandi setelah itu. Riwayat ini
disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Al-
Isma’ili berkata, “Riwayat ini sahih memenuhi
persyaratan Imam al-Bukhari,”

Seterusnya al-Hafidz mengisyaratkan kelemahan hadis
tersebut namun begitu beliau berkata:

Akan tetapi secara umum jalur periwayatan tersebut
boleh dijadikan dalil dan (riwayat tersebut) jelas-jelas
untuk menghapuskan hukum yang ada dalam hadis
‘Uthman. Di samping itu, hadis yang mewajibkan mandi
meskipun tidak keluar air mani adalah lebih kuat dari
hadis Sesungguhnya air itu kerana air kerana yang pertama

305
adalah ucapan langsung sedangkan hadis yang tidak
mewajibkan mandi meskipun tidak keluar air mani adalah
hasil pemahaman terhadap hadis itu. Atau kemungkinan
hadis kedua ini mengandungi makna tekstual, namun
konteks hadis yang pertama lebih tegas.

Ibnu Abi Syaibah dan lainnya meriwayatkan daripada
Ibnu ‘Abbas bahawa hadis Sesungguhnya air itu kerana air
khusus untuk orang yang mimpi bersetubuh. Ini adalah
tafsiran yang mengkompromikan di antara kedua hadis
tersebut tanpa ada pertentangan.
468


Imam al-Syafi’i rahimahullah juga telah memberi perbahasan
yang menarik berkaitan perkara ini. Beliau telah menyebutkan
kata junub dalam bahasa Arab bererti jimak (bersetubuh)
meskipun tidak mengeluarkan air mani. Jika dikatakan si fulan
telah junub kerana fulanah, bererti dia telah berhubungan badan
dengannya walaupun tidak sampai keluar air mani. Imam al-
Syafi’i juga berkata:

Para ulamak tidak berbeza pendapat bahawa zina yang
mendapat hukuman adalah hubungan badan walaupun
tidak mengeluarkan air mani.
469


Oleh itu penulis lebih cenderung dengan mazhab Syafi’i dalam
hal ini dan wajib mandi setelah melakukan persetubuhan
walaupun tidak mengeluarkan air mani merupakan pandangan
yang lebih berhati-hati. Namun begitu ini sama sekali tidak

468
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 483-
484.
469
Penulis nukil daripada kitab Fathul Baari karya al-Hafidz Ibnu
Hajar al-‘Asqalani, jilid 2, ms. 484 dan Fikih Sunnah karya Syaikh Sayyid
Sabiq, jilid 1, ms. 139.

306
bermakna penulis melihat mereka yang berpandangan bahawa
mandi hanya diwajibkan setelah persetubuhan yang
mengeluarkan air mani itu sebagai golongan yang tidak berhati-
hati. Penulis menghormati pandangan tersebut dan adalah
manhaj penulis untuk menetapkan perkara khilafiyah sebagai
khilafiyah.

3) Terhentinya Haid dan Nifas

Haid secara bahasa bermaksud mengalir. Secara syari’at haid
adalah darah yang berwarna hitam pekat dan berbau busuk,
yang keluar dari kemaluan wanita yang telah baligh mengikut
putaran waktu tertentu.

Nifas pula adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita
setelah melahirkan anak. Warna darah nifas adalah sama seperti
haid.

Istihadhah pula adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita
yang bukan pada waktu haid mahupun nifas dan warnanya pula
adalah merah bersinar. Darah istihadhah adalah darah penyakit
di mana bagi wanita yang mengalaminya dianggap suci dan
tidak perlu baginya untuk mandi wajib.

Telah sepakat para ulamak bahawa setelah berhentinya darah
haid mahupun nifas maka diwajibkan bagi wanita untuk
menyucikan diri dengan mengerjakan mandi wajib.

Dalil-dalil berkaitan haid adalah seperti berikut:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

El4^Q¬U4*¯OEC4Ò ^T4N
^*1´·E☺^¯- W ¯¬~ 4Q¬-
O+OÒ¡ W-Q7¯ØOE¨^N··

307
47.=OR)4¯- OT×
^*1´·E☺^¯- W ºº4Ò
OT¬-Q+4O^³·> ¯Ø4®⌧O
4¹¯O÷¹^C4C W -·OT¯··
4¹¯OO¹·C·> ·ó¬-Q¬>··· ^TR`
÷+^O⌧O Nª74O4`Ò¡ +.- ¯
E¹T³ -.- OUR47©
4×-TE·Q+-¯- OUR47©4Ò
¬-¯ØOT-¹·C4÷☺^¯- ^===÷
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad),
mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu
satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan
mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan
diri daripada perempuan (jangan bersetubuh dengan
isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan
janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh)
sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah
bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang
diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya
Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat,
dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan
diri.
470


Telah diriwayatkan daripada ‘Aisyah bahawasanya Fathimah
binti Abi Hubaisy mengalami istihadhah, maka dia bertanya
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Nabi bersabda:

ِªَ-ْ-َ=ْ''ِ- ْ-َ-ْ-َ'َ و ٌقْ·ِ= ِ =ِ'َ ذ . ¸ِ=َ -َ· ُªَ-ْ-َ=ْ'ا ْ-َ'َ-ْ·َ أ اَ ذِ 'َ·
¸'َ-َ و ¸ِ'ِ-َ-ْ='َ· ْتَ ·َ-ْدَ أ اَ ذِ إَ و َ ةَ `´-'ا .
Yang demikian itu adalah penyakit dan bukan haid.
Apabila telah datang waktu haid maka tinggalkanlah

470
al-Baqarah (2) : 222

308
solat; dan apabila telah berlalu (waktu haid tersebut)
maka mandilah dan laksanakan solat.
471


Sebenarnya darah nifas juga merupakan darah haid hanya
sahaja darah nifas itu keluar setelah sesorang wanita itu
melahirkan anak. Menurut Syaikh Kamal bin al-Sayyid Salim:

Secara ijmak hukum nifas adalah sama dengan hukum
haid dan pernah disebutkan daripada Nabi shallallahu
'alaihi wasallam bahawa baginda pernah mengiktibarkan
nifas dengan haid dan sebaliknya.
472


Bukti menunjukkan hal tersebut adalah adalah seperti peristiwa
yang diriwayatkan oleh ‘Aishah radhiallahu 'anha:

Kami berangkat tanpa ada maksud selain mengerjakan
ibadah haji. Ketika kami telah berada di suatu tempat
yang bernama Sarif aku mengalami haid, maka
Rasulullah masuk menemuiku sedangkan aku dalam
keadaan menangis.
َ ل'َ· : ِ -ْ-ِ-ُ-َ أ ِ =َ' 'َﻡ .
Baginda bertanya: Ada apa denganmu? Apakah engkau
sedang nifas?
ُ -ْ'ُ· : ْ»َ·َ- !

Aku menjawab: Benar!
473


471
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Haid, no: 320.
472
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 249.
473
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Haid, no: 294.

309

Oleh itu bagi wanita yang telah berhentinya darah nifas maka
dia juga perlu menyucikan dirinya dengan mandi wajib.
Menurut Syaikh Sa’id al-Qahtani:

Ijmak ulamak menyebutkan bahawa wanita yang telah
berhenti dari nifas wajib mandi sebagaimana wanita
yang yang telah berhenti dari haid.
474


4) Kematian

Orang Islam yang meninggal dunia wajib dimandikan kecuali
mereka yang syahid di medan pertempuran.

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi:

Di antara yang mewajibkan mandi adalah kematian. Ini
adalah sesuatu yang telah disepakati (ijmak) umat
bahawa mayat hendaklah dimandikan baik lelaki mahupun
perempuan, besar ataupun kecil, kecuali seseorang yang
mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid
hendaklah dia dibiarkan seperti apa yang sedia ada
padanya dan hendaklah dia dikafankan dengan pakaian
yang dipakainya saat mati syahid.
475


Dalilnya adalah seperti berikut:

Daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh, dia berkata:
Ketika seseorang berdiri bersama Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam di ‘Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari

474
Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thaharah Nabi Shallallahu
'alaihi wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, ms. 114.
475
Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 300.

310
kenderaannya hingga lehernya patah. Maka Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

َ `َ و ُ -·ُ=-َ=ُﺕ َ `َ و ِ .ْ-َ-ْ·َ` ¸ِ· ُ -·ُ--َآَ و ٍ رْ-ِﺱَ و ٍ ء'َ-ِ- ُ -·ُ'ِ-ْ=ا
'ً--َ'ُﻡ ِªَﻡ'َ-ِ-ْ'ا َ مْ·َی ُªُ`َ·ْ-َی َª´''ا ´ نِ'َ· ُªَﺱْأَ ر اوُ ·-َ=ُﺕ .
Mandikanlah dia dengan air dan sidr (daun bidara) dan
kafankanlah dia dengan dua pakaian (ihramnya), dan
janganlah kalian memberinya wangi-wangian serta
jangan pula menutupi kepalanya, kerana sesungguhnya
Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam
keadaan bertalbiyah.
476


Daripada Ummu ‘Athiyyah al-Anshariyah radhiallahu
'anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam masuk menemui kami ketika puterinya
meninggal dunia lalu bersabda:

َ =ِ'َ ذ ´ .ُ-ْیَ أَ ر ْنِ إ َ =ِ'َ ذ ْ.ِﻡ َ ·َ`ْآَ أ ْوَ أ 'ً-ْ-َ= ْوَ أ 'ً`َ `َ` 'َ+َ-ْ'ِ-ْ=ا
ٍ رْ-ِﺱَ و ٍ ء'َ-ِ- .
Mandikanlah dia tiga kali atau lima kali atau lebih
banyak dari itu jika kamu beranggapan hal itu perlu
dengan menggunakan air dan sidr (daun bidara).
477


5) Orang Kafir Masuk Islam

Telah sabit dalil-dalil menunjukkan adanya saranan daripada
baginda shallallahu 'alaihi wasallam tentang perlunya bagi

476
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Jana’iz, hadis no 1266.
477
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Jana’iz, hadis no 1253.

311
orang kafir yang bertukar agamanya ke agama Islam untuk
mandi wajib.

Daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anh, dia berkata:

ُ -ا ´'َ- ´ ¸-ِ ´-'َ ا َ »َ'ْﺱَ أ 'َﻡ َ -ْ-ِ= ٍ ل'َ`ُ أ ِ .ْ- َªَﻡ'َ-ُ` ِª´-ِ· ْ¸ِ·
َ .ِ-ْ·َی ْنَ أ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= .
Dalam kisah Tsumamah bin Utsal ketika memeluk Islam,
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya
untuk mandi.
478

Daripada Qais bin ‘Ashim, dia berkata:

¸ِ-َ ·َﻡَ 'َ· َ مَ `ْﺱِ `ا ُ -یِ رُ أ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ُ -ْ-َﺕَ أ
ٍ رْ-ِﺱَ و ٍ ء'َ-ِ- َ .ِ-َ-ْ=َ أ ْنَ أ
Suatu ketika saya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam untuk masuk Islam lalu baginda
memerintahkan saya mandi dengan air dan daun
bidara.
479


Tentang hikmah diperintahkan mandi bagi orang kafir yang
memeluk Islam menurut Syaikh Sa’id al-Qahtani:

Hal itu kerana seseorang yang masuk Islam bererti telah

478
Hadis riwayat Imam Abdur Razaq dan juga al-Hafidz Ibnu Hajar
al-‘Asqalani di dalam Bulughul Maram, no: 98, Bab al-Ghusli wa Hukmul
Junubi, no: 98. Menurut pensyarah kitab Bulughul Maram iaitu Syaikh
‘Abdullah al-Bassam hadis ini sahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui
Abdur Razaq, sanadnya sahih daripada perawi hadis Bukhari-Muslim,
juga berasal dari keduanya. Hadis ini dinilai sahih juga oleh Ibnu
Khuzaimah.
479
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 301.

312
membersihkan batinnya dari najis syirik, maka hikmah
diperintahkannya mandi adalah agar orang tersebut juga
membersihkan badannya dari najis yang lahir.
480


Ada juga yang beranggapan tujuan diperintahkan orang yang
baru memeluk Islam untuk mandi adalah kerana secara
umumnya mereka ketika kafir tidak suci dari janabah.

Namun begitu para ulamak berbeza pendapat tentang
hukumnya samada wajib mahupun sunat dan ianya boleh
dibahagikan kepada tiga pendapat. Menurut Syaikh ‘Abdullah
al-Bassam:

Pendapat Pertama: Imam Malik dan Ahmad berpendapat
wajibnya mandi ketika seseorang masuk Islam, baik pada
masa kufurnya ada sebab lain yang mewajibkannya mandi
ataupun tidak. Pendapat ini adalah mazhab Abu Tsaur
dan Ibnul Mundzir. Mereka berpedoman pada hadis bab
ini (Tsumamah bin Utsal) dan hadis yang diriwayatkan
Ahmad dan al-Tirmidzi bahawa Qais bin Ashim ketika
masuk Islam diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam untuk mandi dan perintah ini wajib. Syaikh al-
Albani mengatakan bahawa sanad hadisnya sahih.

Pendapat Kedua: Menurut Imam Syafi’i tidak diwajibkan
mandi kecuali jika pada masa kufurnya ada hal yang
menyebabkan wajibnya mandi.

Pendapat Ketiga: Sedangkan Imam Hanafi berpendapat
bahawa orang kafir yang masuk Islam tidak diwajibkan

480
Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thaharah Nabi Shallallahu
'alaihi wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, ms. 110.

313
mandi, mereka berpedoman bahawa Islam membatalkan
sesuatu yang sebelumnya (ketika kafir) dan seandainya
setiap orang yang masuk Islam diperintahkan untuk
mandi maka pastilah diriwayatkan dengan hadis yang
mutawatir
481
. Adapun hadis Qais bin Ashim menunjukkan
sunat. Sementara al-Khaththabi menyatakan bahawa ini
adalah pendapat majoriti ulamak.
482

Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam tentang pendapat kedua:

Ia adalah pendapat yang tidak didukung oleh dalil kerana
tidak ada hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan tentang orang
yang masuk Islam seperti itu.
483


Kini yang tinggal hanya pendapat yang menyatakan wajib serta
sunat secara mutlak. Menurut Syaikh Kamal bin As-Sayyid
Salim:

Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah
apabila orang kafir (baik kafir asli mahupun kafir
murtad) hendak masuk Islam, maka diwajibkan mandi
secara mutlak.
484481
ٌ·ِﺕاَ ·َ-ُﻡ bermaksud berturut-turut. Menurut istilah hadis mutawatir
adalah hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang dan kemudian diterima
pula oleh ramai orang yang semisalnya yang menurut adat mustahil
mereka bersepakat untuk berdusta.
482
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 391-392.
483
Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul
Maram, jilid 1, ms. 392.
484
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 251.

314
Tentang pandangan Islam membatalkan sesuatu yang
sebelumnya (yakni ketika kafir) adalah berlandaskan dalil
berikut:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

¬~ =TCR~--Rm¯
W-¼ÒNO⌧¼º± ¹T³
W-Q÷¹4-°4C ¯O⌧¼^¯NC ¦÷¹·¯
E` ^³·~ E-ÞUEc ¹T³4Ò
W-Ò÷1QN¬4C ^³·³·· ^eº_4`
¬eE4÷c ¬--R¯EÒ·- ^Ql÷
Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang
yang kafir itu, jika mereka berhenti (dari kekufurannya),
nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu,
dan jika mereka kembali lagi (ingkar maka Kami akan
menyeksa mereka), kerana sesungguhnya telah
berlakulah kebinasaan orang-orang (yang kufur ingkar)
dahulu kala.
485


Hadis ‘Amru bin al-Ash secara marfu’ (sanad bersambung
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam)

ُªَ'ْ-َ· َ ن'َآ 'َﻡ ُ مِ -ْ+َی َ مَ `ْﺱِ `ا .
Islam menggugurkan apa-apa yang terjadi
sebelumnya.
486


Pada dasarnya dalil-dalil di atas bersifat mutlak atau umum.
Sedangkan hadis-hadis yang menunjukkan perintah untuk

485
al-Anfaal (8) : 38
486
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Imaan, no: 121,

315
mandi itu adalah bersifat khusus. Kaedah ushul fiqh
menyatakan lafaz mutlak tetap pada kemutlakannya selama
tidak ada dalil yang mengikatnya baik berupa nas mahupun
petunjuk (dalalah). Penulis berpandangan perintah Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam untuk mandi bagi orang kafir yang
masuk Islam telah mengikat kemutlakan dalil-dalil tersebut.

Syaikh Kamal bin As-Sayyid Salim berkata:

Pengambilan ayat dan hadis di atas sebagai dalil masih
harus diulang kaji kerana yang dimaksudkan melalui ayat
dan hadis tadi adalah pengampunan dosa-dosa. Para
ulamak bersepakat bahawa seorang yang masuk Islam
yang memiliki tanggungan hutang atau qishash, maka
keislamannya tidak dapat menggugurkan tanggungan
tadi.
487


Tentang pandangan yang menyatakan seandainya setiap orang
yang masuk Islam diperintahkan untuk mandi maka pastilah
diriwayatkan dengan hadis yang mutawatir, dapat kita sanggahi
dengan menyatakan bahawa perintah Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam kepada satu orang juga berlaku kepada seluruh
manusia. Menurut Syaikh Kamal bin As-Sayyid Salim:

Kewajipan mandi nampak sangat jelas kerana perintah
Rasulullah kepada sebahagian sahabat (tentu) telah
disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Oleh kerana
itu anggapan bahawa tidak ada perintah kepada
sebahagian sahabat yang lain tidak boleh dijadikan

487
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 251.

316
pegangan.
488


6) Mandi Pada Hari Jumaat

Hikmah untuk mandi pada hari Jumaat adalah bagi
menyegarkan badan supaya dapat menambah kekhusyukkan
ketika mengerjakan solat Jumaat. Walaupun begitu perintah ini
juga ditujukan kepada kaum wanita. Di samping itu mandi pada
hari Jumaat juga bertujuan untuk menghilangkan bau-bau
badan yang boleh menggangu pihak lain ketika mengerjakan
solat Jumaat. Oleh itu waktu yang paling utama untuk mandi
pada hari Jumaat adalah sebelum berangkat ke masjid untuk
mengerjakan solat Jumaat. Namun begitu menurut Imam al-
Syafi’i rahimahullah ianya boleh dikerjakan setelah terbit fajar
pada hari Jumaat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

Imam al-Syafi’i berpendapat bahawa mandi Jumaat akan
mendapat pahala jika dilakukan setelah terbit fajar.
489


Tambah al-Hafidz Ibnu Hajar lagi:

Apabila diketahui bahawa hikmah diperintahkan mandi
dan memelihara kebersihan semasa solat Jumaat adalah
demi menjaga ketenangan jamaah agar tidak terganggu
dengan bau yang tidak enak, maka barangsiapa yang
khuatir kebersihan dan keharuman tubuhnya hilang pada
siang hari, dia lebih dianjurkan untuk mengakhirkan
mandinya hingga menjelang berangkat solat Jumaat.
490488
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,
jilid 1, ms. 251.
489
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 5, ms. 43.
490
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 20.

317
Namun begitu para ulamak berbeza pendapat tentang hukum
mandi pada hari Jumaat ini samada wajib atau sunat.

Bagi mereka yang berpendapat bahawa hukum mandi pada hari
Jumaat ini adalah wajib, mereka memandang meninggalkannya
adalah satu perbuatan yang berdosa. Ini merupakan pendapat
Abu Hurairah, ‘Ammar bin Yasir, Abu Sa’id al-Khudri, al-
Hassan, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ibu Hazm. Dalil-dalil
yang dipergunakan oleh mereka adalah seperti berikut:

Daripada Abu Sa’id al-Khudri, bahawa Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda:
ٍ »ِ'َ-ْ=ُﻡ .ُآ َ'َ= ٌ-ِﺝاَ و ِªَ·ُ-ُ=ْ'ا ِ مْ·َی ُ .ْ-ُ= .
Mandi hari Jumaat adalah wajib bagi setiap orang yang
bermimpi (sudah akhil baligh).
491


Daripada ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu 'anh, bahawa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

اَ ذِ إ ْ.ِ-َ-ْ·َ-ْ'َ· َªَ·ُ-ُ=ْ'ا ْ»ُآُ -َ=َ أ َ ء'َﺝ .
Apabila salah seorang daripada kamu hendak
melaksanakan solat Jumaat maka hendaklah mandi
terlebih dahulu.
492


Daripada ‘Amr bin Sulaim, dia berkata: Saya menyaksikan
(mendengarkan) Abu Sa’id, dia berkata: Saya menyaksikan
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:


491
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Jumu’ah, no: 879.
492
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Jumu’ah, no: 877.

318
´ .َ-ْ-َی ْنَ أَ و ٍ »ِ'َ-ْ=ُﻡ .ُآ َ'َ= ٌ-ِﺝاَ و ِªَ·ُ-ُ=ْ'ا َ مْ·َی ُ .ْ-ُ·ْ'ا
َ -َﺝَ و ْنِ إ 'ً--ِ= ´ .َ-َی ْنَ أَ و .
Mandi pada hari Jumaat adalah wajib bagi orang yang
sudah baligh, begitu juga menggosok gigi dan memakai
wangi-wangian jika memungkinkan.
493


Tentang pendapat wajibnya mandi pada hari Jumaat Syaikh
Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah telah berkata:

Inilah pendapat yang benar yang tidak selayaknya
beralih darinya sebab hadis-hadis sandarannya lebih
kuat sanadnya dan lebih tegas maknanya dari hadis-hadis
yang dijadikan dalil oleh para penentangnya untuk
menetapkan hukum sunat.
494


Namun begitu jumhur ulamak termasuk Ibnu Mas’ud dan Ibnu
‘Abbas radhiallahu 'anhuma daripada kalangan para sahabat
berpandangan bahawa hukum mandi pada hari Jumaat hanyalah
sunat dan tidak diwajibkan. Imam kita Muhammad bin Idris al-
Syafi’i rahimahullah berkata:

Adapun mandi Jumaat dalil-dalil yang ada pada kami
menunjukkan bahawa ia diperintahkan atas dasar pilihan
(hukum sunat).
495


Pada dasarnya dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh

493
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Jumu’ah, no: 880.
494
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Terjemah Tamamul
Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Syaikh Sayyid Sabiq, jilid 1, ms. 135.
495
Imam al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, jilid 1, ms. 57.

319
golongan kedua ini adalah sama seperti mereka yang
menyatakan mandi pada hari Jumaat itu wajib. Hanya sahaja
perkataan ٌ-ِﺝاَ و (diwajibkan) yang terdapat pada hadis Abu
Sa’id
496
hanya menunjukkan perintah yang ditekankan (sunah
mu’akkad) dan bukan wajib yang apabila ditinggalkan
seseorang itu berdosa. Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar pengarang
kitab al-Ghaniyah iaitu Ibnu Suraj telah berkata:

Imam al-Syafi’i sendiri di dalam kitab al-Risalah (setelah
menyebutkan kedua hadis daripada Ibnu ‘Umar dan Abi
Sa’id) menyatakan: “Kata ٌ-ِﺝاَ و yang terdapat pada hadis
di atas memiliki dua maksud yang berkemungkinan

Pertama: wajib yang apabila tidak dikerjakan maka
seseorang tidak akan mendapatkan pahala bersuci untuk
solat Jumaat.

Kedua: wajib yang berbentuk anjuran untuk menjaga
kemuliaan akhlak dan kebersihan ketika masuk masjid.
497


Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar:

Imam al-Syafi’i lebih cenderung kepada maksud yang
kedua berdasarkan cerita ‘Uthman bin ‘Affan dan ‘Umar
al-Khaththab.
498


Mari kita lihat riwayat tersebut.

Daripada Ibnu ‘Umar radhiallahu 'anh, bahawa ketika

496
Sila rujuk hadis riwayat Imam al-Bukhari (no: 879) yang telah
penulis paparkan sebelum ini.
497
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 29.
498
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 29.

320
‘Umar al-Khaththab berdiri di atas mimbar untuk
menyampaikan khutbah Jumaat, tiba-tiba seorang
sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam daripada
kaum Muhajirin (yakni ‘Uthman al-‘Affan) masuk, maka
‘Umar memanggil (dan bertanya):

؟ِ -ِ -َه ٍªَ='َﺱ ُª´یَ أ
Jam berapa ini?

Orang muhajirin itu berkata:

ُ -ْ'ِ·ُ- ¸-ِ إ ْ»َ'َ· َ .یِ ذْ'´-'ا ُ -ْ·ِ-َﺱ ´-َ= ¸ِ'ْهَ أ َ'ِ إ ْ-ِ'َ-ْ-َ أ ْ»َ'َ·
ُ تْ'´-َ ·َﺕ ْنَ أ ْدِ زَ أ .
Aku sangat sibuk sampai ketika pulang ke rumah aku
mendengar azan dan tidak sempat melakukan apa-apa
kecuali hanya berwuduk.

‘Umar berkata:

'ً-ْیَ أ ُ ء·ُ-ُ ·ْ'اَ و ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر ´ نَ أ َ -ْ-ِ'َ= ْ-َ·َ و
.ْ-ُ·ْ''ِ- ُ ·ُﻡْ'َی َ ن'َآ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= .
Hanya wuduk? Tidakkah kamu mengetahui bahawa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan
untuk mandi (sebelum melaksanakan solat Jumaat).
499


Menurut Imam al-Syafi’i sekiranya mandi pada hari Jumaat itu
wajib, pasti ‘Umar akan menyuruh ‘Uthman mandi terlebih
dahulu, namun ini tidak berlaku. Hal itu membuktikan bahawa

499
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Jumu’ah, no: 878.

321
mereka berdua sedia memahami bahawa mandi pada hari
Jumaat itu tidaklah diwajibkan tetapi ianya hanyalah berbentuk
anjuran daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.
Menerusi hadis ini jugalah timbulnya kesepakatan di kalangan
para ulamak bahawa solat Jumaat tanpa mandi terlebih dahulu
hukumnya sah baik bagi mereka yang menganggapnya wajib
mahupun sunat.

Berkenaan dengan hadis ‘Abdullah ibnu ‘Umar radhiallahu
'anh
500
huruf ف pada perkataan ْ.ِ-َ-ْ·َ-ْ'َ· membuktikan mandi
pada hari Jumaat hanyalah berbentuk anjuran. Menurut al-
Hafidz Ibnu Hajar:

Makna huruf ف dalam hadis ini sama dengan makna huruf
ف dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

O&¬³Ò^4C 4ׯR~-.-
W-×QNL4`-47 -·OT³
N®7+^OE×4^ 4·Q÷c·O¯-
· · ³ · ³ - R ` N Q - W 4 - u × 4 C 4 ³ E O ^
¯¦7¯.4Q^¹º± lO·~E³= ...
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu
hendak mengadap dan bertanyakan sesuatu kepada
Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah (kepada
fakir miskin) sebelum kamu mengadapnya…
501

502


Ternyata perintah untuk bersedekah di dalam ayat di atas
hanyalah bersifat anjuran dan bukan wajib.


500
Sila rujuk hadis riwayat Imam al-Bukhari (no: 877) yang telah
penulis paparkan sebelum ini.
501
al-Mujaadalah (58) : 12
502
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari, jilid 2, ms. 17.

322
Tambahan pula pada hadis ‘Amr bin Sulaim
503
perintah untuk
mandi pada hari Jumaat itu diletakkan sebaris dengan bersiwak
(menggosok gigi) dan memakai minyak wangi yang merupakan
perbuatan yang sunat. Apatah lagi ianya disambungkan dengan
huruf و yang menunjukkan persamaan hukum. Menurut al-
Qurthubi dan Ibnu al-Manayyar rahimahumallah tidak
dibenarkan menyatukan hukum wajib dengan hukum sunat
dalam satu kalimat.
504
Oleh itu hukum mandi pada hari Jumaat
adalah sama dengan bersiwak serta memakai minyak wangi
yakni sunat.

Ibnu Daqiq al-‘Ied rahimahullah pula berkata:

Majoriti ulamak berpendapat bahawa mandi Jumaat itu
hukumnya sunat mereka mengertikan bentuk perintah itu
hanya menunjukkan disukai (anjuran) dan bentuk wajib
itu menunjukkan penekanan sebagaimana lahiriah hadis:

Daripada Samurah bin Jundub radhiallahu 'anh bahawa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda

َ .َ-َ-ْ=ا ْ.َﻡَ و ْ-َ-ْ·ِ-َ و 'َ+ِ-َ· ِªَ·ُ-ُ=ْ'ا َ مْ·َی َ '´-َ ·َﺕ ْ.َﻡ
ُ .َ-ْ·َ أ ُ .ْ-ُ·ْ''َ· .
Barangsiapa berwuduk pada hari Jumaat, maka hal
itu sudah cukup baginya. Akan tetapi, barangsiapa
mandi maka hal itu lebih utama.
505


503
Sila rujuk hadis riwayat Imam al-Bukhari (no: 880) yang telah
penulis paparkan sebelum ini.
504
Rujuk Fathul Baari, jilid 5, ms. 32.
505
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Jumu’ah, no: 457. Hadis ini turut diriwayatkan oleh al-Nasa’i, Abu

323

Demikianlah perbahasan tentang hukum mandi pada hari
Jumaat. Penulis terbuka kepada kedua-dua pendapat kerana
ianya didirikan atas hadis-hadis yang sabit dan kaedah-kaedah
fekah yang benar. Hanya sahaja bagi penulis hendaklah kita
berusaha bersungguh-sungguh untuk mandi pada hari Jumaat
agar kita mendapat ganjaran pahala kerana mengerjakannya.
Apatah lagi bagi umat Islam di Malaysia, kita sedikitpun tidak
memiliki sebarang kesulitan untuk mandi pada hari Jumaat
sekurang-kurangnya pada awal pagi sebelum bertolak ke
tempat kerja. Menurut Syaikh Sa’id al-Qahtani:

Syaikh Ben Bazz (rahimahullah) berpendapat mandi pada
hari Jumaat hukumnya sunah mu’akkad (sangat
dianjurkan) dan agar lebih selamat, setiap Muslim
hendaklah selalu mandi pada hari Jumaat agar terlepas
dari pendapat yang menyatakan bahawa mandi jumaat
hukumnya wajib.
506


Manakala Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah juga
memiliki pandangan yang sederhana berkaitan hukum mandi
pada hari Jumaat: Beliau berkata:

Mandi itu hukumnya sunat tetapi wajib bagi orang yang
memiliki bau yang tidak sedap dan memiliki keringat yang
menganggu orang-orang yang solat dan para malaikat,
maka orang itu tidak boleh menghadiri (solat) Jumaat
serta berkumpul dengan kaum Muslimin dalam keadaan
demikian (bau tak sedap) sampai dia menghilangkannya

Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Syaikh al-Albani menilai hadis ini
hassan di dalam kitab Shahih Abu Dawud.
506
Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thaharah Nabi Shallallahu
'alaihi wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, ms. 129.

324
dengan cara mandi dan bersih-bersih.
507


MANDI-MANDI YANG DISUNATKAN

Berikut adalah secara ringkasnya beberapa perkara yang
disunatkan untuk mandi iaitu apabila dikerjakan mendapat pahala
dan apabila ditinggalkan tidaklah pula ianya berdosa mahupun
tercela.

1) Mandi pada pagi Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha

Adalah disunnahkan untuk mandi pada pagi Hari Raya iaitu
sebelum berangkat menuju ke tempat perlaksanaan solat Hari
Raya.

Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anh pernah ditanya tentang
mandi; apakah harus mandi setiap hari? Maka beliau
menjawab:

Tidak harus. Namun, yang harus mandi ialah pada hari
Jumaat, hari ‘Arafah, hari ‘Ied al-Adha dan ‘Ied al-
Fithri.
508


Menurut Imam al-Nawawi rahimahullah di dalam kitab
Majmu’nya (jilid 1, ms. 7):

Imam al-Syafi’i dan rakan-rakannya mengatakan: “Untuk
melaksanakan solat ‘Ied al-Fithri dan ‘Ied al-Adha
dianjurkan mandi. Tidak ada perbezaan pendapat di

507
Penulis nukil dari kitab Syarah Bulughul Maram, jilid 1, ms. 398.
508
Hadis riwayat Imam al-Syafi’i di dalam Musnad al-Syafi’i, jilid
1, ms.118-119.

325
dalam masalah ini.”
509


2) Setelah Memandikan Jenazah

Setelah memandikan jenazah adalah disunnahkan untuk mandi.
Dalilnya adalah seperti berikut:

Daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anh bahawa Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ْ'´-َ ·َ-َ-ْ'َ· ُªَ'َ-َ= ْ.َﻡَ و ْ.ِ-َ-ْ·َ-ْ'َ· َ --َ-ْ'ا َ .´-َ= ْ.َﻡ .
Barangsiapa yang memandikan jenazah, hendaklah
mandi sesudahnya dan barangsiapa yang mengusungnya
hendaklah berwuduk.
510


3) Setelah Menguburkan Mayat Orang Musyrik

Setelah menguburkan mayat orang yang mati dalam keadaan
syirik kepada Allah 'Azza wa Jalla maka disunatkan bagi kita
untuk mandi. Ini adalah berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib
radhiallahu 'anh. Dia datang kepada Nabi dan berkata:
َ ت'َﻡ ٍ -ِ''َ= 'َ-َ أ ´ نِ إ .
Sesungguhnya Abi Thalib telah mati.

Nabi bersabda:

ِ -ِ راَ ·َ· ْ-َهْذا .

509
Dinukil dari artikel karangan Abu Ihsan al-Atsari bertajuk
Mendulang Sunnah Nabi Pada Hari Raya ‘Iedul Fitri yang diterbitkan
oleh majalah As-Sunnah, edisi 08/VII/1424H/2003M, ms. 23.
510
Hadis riwayat Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-Jana’iz,
no: 3161.

326
Pergilah dan kuburkanlah dia.

Ali berkata lagi:

'ًآِ ·ْ-ُﻡ َ ت'َﻡ ُª´-ِ إ .
Dia meninggal dalam keadaan musyrik.

Nabi kembali menyahut:

ِ -ِ راَ ·َ· ْ-َهْذا .
Pergilah dan kuburkanlah dia.

Setelah menguburkannya, saya kembali kepada baginda.
Baginda bersabda kepadaku:

ْ.ِ-َ-ْ=ا .
Mandilah.
511


4) Setelah Terjaga Dari Pengsan

Adalah disunatkan untuk mandi setelah tersedar dari pengsan.
Ini adalah sebagaimana diriwayatkan daripada Ubaidillah bin
Abdullah bin Utbah radhiallahu 'anh, dia berkata:

ِ ضَ ·َﻡ ْ.َ= ¸ِ--ِ` -َ=ُﺕ َ `َ أ ُ -ْ'ُ-َ· َªَ-ِﺉ'َ= َ'َ= ُ -ْ'َ=َ د
َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر . ْ-َ''َ· : َ'َ- ! َ .ُ-َ`
َ ل'َ-َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا : 'َ-ْ'ُ· ؟ُ س'´-'ا ´'َ-َ أ :
َ =َ-وُ ·ِ=َ-ْ-َی ْ»ُه َ ` . َ ل'َ· : ِ -َ-ْ=ِ-ْ'ا ¸ِ· ً ء'َﻡ ¸ِ' ا·ُ·َ- .
ْ-َ''َ· : َ ق'َ·َ أ ´ »ُ` ِªْ-َ'َ= َ ¸ِ-ْ=ُ 'َ· َ ء·ُ-َ-ِ' َ -َهَ -َ· َ .َ-َ-ْ='َ· 'َ-ْ'َ·َ-َ· .

511
Hadis riwayat Imam al-Nasa’i di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 190.

327
َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- َ ل'َ-َ· : 'َ-ْ'ُ· ؟ُ س'´-'ا ´'َ-َ أ : ْ»ُه َ `
َ ر 'َی َ =َ-وُ ·ِ=َ-ْ-َی ِª´''ا َ ل·ُﺱ . َ ل'َ· : ¸ِ· ً ء'َﻡ ¸ِ' ا·ُ·َ-
ِ -َ-ْ=ِ-ْ'ا . ْ-َ''َ· : َ ¸ِ-ْ=ُ 'َ· َ ء·ُ-َ-ِ' َ -َهَ ذ ´ »ُ` َ .َ-َ-ْ='َ· َ -َ·َ-َ·
َ ق'َ·َ أ ´ »ُ` ِªْ-َ'َ= .
َ ل'َ-َ· : 'َ-ْ'ُ· ؟ُ س'´-'ا ´'َ-َ أ : َ ل·ُﺱَ ر 'َی َ =َ-وُ ·ِ=َ-ْ-َی ْ»ُه َ `
ِª´''ا . َ ل'َ-َ· : ِ· ً ء'َﻡ ¸ِ' ا·ُ·َ- َ .َ-َ-ْ='َ· َ -َ·َ-َ· ِ -َ-ْ=ِ-ْ'ا ¸
َ ق'َ·َ أ ´ »ُ` ِªْ-َ'َ= َ ¸ِ-ْ=ُ 'َ· َ ء·ُ-َ-ِ' َ -َهَ ذ ´»ُ` .
"Saya pernah masuk ke rumah Aisyah dan bertanya
kepadanya: Bolehkah kamu ceritakan kepadaku tentang
sakit yang dideritai oleh Rasulullah s.a.w? Aisyah
menjawab: Tentu! Ketika sakitnya semakin berat, Nabi
s.a.w bertanya: Apakah orang ramai sudah mengerjakan
solat? Kami menjawab: Belum. Mereka sedang
menunggu engkau. Lantas baginda berkata: Letakkan air
ke dalam bekas. Lalu kami lakukan perintah baginda itu.
Baginda mandi seterusnya cuba bangun untuk
menunaikan solat berjemaah lalu pengsan.

Kemudian baginda sedar lantas bertanya: Adakah orang
ramai sudah solat? Kami menjawab: Belum. Mereka
sedang menunggu engkau wahai Rasulullah. Rasulullah
s.a.w bersabda: Letakkan air ke dalam bekas. Aisyah
berkata lagi: Baginda duduk dan mandi, kemudian cuba
bangun untuk menunaikan solat berjemaah lalu pengsan.

Kemudian baginda sedar lantas bertanya: Adakah orang
ramai sudah solat? Kami menjawab: Belum. Mereka
sedang menunggu engkau wahai Rasulullah. Rasulullah
s.a.w bersabda: Letakkan air ke dalam bekas lalu baginda
duduk dan mandi, kemudian cuba bangun untuk

328
menunaikan solat berjemaah lalu pengsan.
512


Melalui riwayat di atas kita dapati Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam telah pengsan sebanyak tiga kali dan setiap
kali baginda terjaga maka baginda akan mandi walaupun pada
ketika itu baginda terpaksa bersusah-payah untuk
melakukannya kerana keuzuran.

5) Setelah Berbekam

Adalah disunatkan untuk mandi setelah berbekam. Ini adalah
berlandaskan hadis daripada ‘Aisyah radhiallahu 'anha, dia
berkata:

ٍ ·َ-ْرَ أ ْ.ِﻡ ُ .ِ-َ-ْ·َی َ ن'َآ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ
ِ .ْ-ُ= ْ.ِﻡَ و ِªَﻡ'َ=ِ=ْ'ا ْ.ِﻡَ و ِªَ·ُ-ُ=ْ'ا َ مْ·َیَ و ِªَ-'َ-َ=ْ'ا ْ.ِﻡ
ِ --َ-ْ'ا .
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa mandi
kerana empat perkara iaitu kerana junub, ketika hendak
solat Jumaat, sesudah berbekam dan setelah
memandikan jenazah.
513


6) Ketika Hendak Mengulangi Persetubuhan

Adalah disunatkan untuk mandi apabila hendak mengulangi
persetubuhan setelah selesai melakukannya pada pertama
kalinya. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan
daripada Abu Rafi’ radhiallahu 'anh, dia berkata:

512
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Azan, no: 687.
513
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 294.

329

Suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
pernah menggilirkan [melakukan hubungan seks]
dengan isteri-isterinya dan baginda mandi setiap kali
hendak mengulangi persetubuhan. Abu Rafi’ berkata:
Aku bertanya:
اً -ِ=اَ و ً `ْ-ُ= ُªُ'َ·ْ=َﺕ َ `َ أ ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی .
Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak cukup mandi
sekali sahaja (setelah persetubuhan terakhir)?
Baginda menjawab:
ُ -َ-ْ=َ أَ و َآْزَ أ اَ -َه .
Apa yang aku lakukan itu adalah lebih bersih dan lebih
harum.
514


7) Ketika Hendak Ihram Haji Atau Umrah

Disunatkan untuk mandi bagi mereka yang ingin memakai
pakaian untuk ihram. Dalil bagi disyari’atkan hal ini adalah
hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Tsabit radhiallahu
'anh, dia berkata:

َ .َ-َ-ْ=اَ و ِªِ'َ `ْهِ ` َ د´ ·َ=َﺕ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ىَ أَ ر ُª´-َ أ .
Sesungguhnya aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam (ketika hendak ihram) menanggalkan pakaian
berjahit dan mandi terlebih dahulu.
515514
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 189.
515
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Hajj, no: 760.

330
8) Ketika Hendak Masuk Makkah

Adalah disunatkan untuk mandi ketika hendak memasuki kota
Makkah. Ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan daripada
Nafi’, dia berkata:
ِ مَ ·َ=ْ'ا َ-ْدَ أ َ .َ=َ د اَ ذِ إ 'َ-ُ+ْ-َ= ُª´''ا َ ¸ِ-َ ر َ ·َ-ُ= ُ .ْ-ا َ ن'َآ
´ »ُ` ِªَ-ِ-ْ'´-'ا ْ.َ= َ =َ-ْﻡَ أ ِªِ- ¸'َ-ُی ´ »ُ` ىً ·ِ= يِ -ِ- ُ --ِ-َی
ُ .ِ-َ-ْ·َیَ و َ -ْ-´-'ا . ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ´ ¸ِ-َ- ´ نَ أ ُ ث -َ=ُیَو
َ =ِ'َ ذ ُ .َ·ْ-َی َ ن'َآ َ »´'َﺱَ و .
Apabila Ibnu ‘Umar radhiallahu 'anhuma memasuki
daerah yang paling dekat ke wilayah tanah haram dia
berhenti mengucapkan talbiyah kemudian bermalam di
Dzi Thuwa lalu solat subuh di sana dan mandi. Dia
menceritakan bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
telah melakukan seperti itu.
516


9) Ketika Hendak Wukuf di ‘Arafah

Adalah disunatkan bagi jemaah haji yang hendak wukuf di
‘Arafah untuk mandi terlebih dahulu. Dalilnya adalah:

Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anh pernah ditanya tentang
mandi; apakah harus mandi setiap hari? Maka beliau
menjawab:

Tidak harus. Namun, yang harus mandi ialah pada hari
Jumaat, hari ‘Arafah, hari ‘Ied al-Adha dan ‘Ied al-
Fithri.
517


516
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Hajj, no: 1573.
517
Hadis riwayat Imam al-Syafi’i di dalam Musnad al-Syafi’i, I/118-
119.

331

10) Bagi Wanita Istihadhah Yang Ingin Mengerjakan Solat

Adalah disunatkan bagi wanita yang istihadhah (mengeluarkan
darah bukan pada hari-hari haid mahupun nifas) mandi setiap
kali ingin mengerjakan solat atau satu kali mandi untuk solat
Zuhur dan Asar, dan satu kali untuk solat Maghrib dan Isyak,
dan sekali lagi untuk solat subuh.

Ini berdasarkan hadis ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata:

ِ ل·ُﺱَ ر ِ -ْ+َ= ¸ِ· ْ-َ--ِ=ُ-ْﺱا ٍ .ْ=َﺝ َ -ْ-ِ- َªَ--ِ-َ= ´ مُ أ ´ نَ أ
ٍ ةَ `َ- .ُ´ِ' ِ .ْ-ُ·ْ''ِ- 'َهَ ·َﻡَ 'َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا .
Sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsyin
mengeluarkan darah istihadhah pada zaman Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, maka baginda
menyuruhnya mandi pada setiap kali (dia) akan
(mendirikan)solat…
518


Dalam satu riwayat daripada ‘Aisyah radhiallahu 'anha
disebutkan:

ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا ِ ل·ُﺱَ ر ِ -ْ+َ= َ'َ= ٌةَ أَ ·ْﻡا ْ-َ--ِ=ُ-ْﺱا
ِﻡُ 'َ· َ »´'َﺱَ و َ .ِ-َ-ْ·َﺕَ و َ ·ْ+´='ا َ ·=َ ·ُﺕَ و َ ·ْ-َ·ْ'ا َ .=َ·ُﺕ ْنَ أ ْتَ ·
ً `ْ-ُ= 'َ-ُ+َ' . َ ء'َ-ِ·ْ'ا َ .=َ·ُﺕَ و َ بِ ·ْ·َ-ْ'ا َ ·=ُ ·ُﺕ ْنَ أَ و
ً `ْ-ُ= 'َ-ُ+َ' َ .ِ-َ-ْ·َﺕَ و . ً `ْ-ُ= ِ -ْ-´-'ا ِ ةَ `َ-ِ' َ .ِ-َ-ْ·َﺕَ و .
Seorang wanita pada zaman Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam mengeluarkan darah istihadhah. Lalu

518
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 250.

332
dia disuruh menyegerakan Asar dan mengakhirkan
Zuhur serta mandi satu kali untuk kedua solat itu,
mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan Isyak serta
mandi satu kali untuk keduanya dan mandi satu kali
untuk solat Subuh.
519


TATACARA MANDI MENURUT SUNNAH NABI

Sebagaimana yang sedia maklum segala amal ibadah
diwajibkan bagi kita untuk mencontohi Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam kerana dia merupakan contoh ikutan bagi kita
yang tiada tolok bandingnya. Oleh itu berikutnya penulis akan
menggariskan tatacara mandi menurut hadis-hadis baginda
shallallahu 'alaihi wasallam yang sabit.

´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ¸ِ-´-'ا ِ جْوَ ز َªَ-ِﺉ'َ= ْ.َ=
ِ إ َ ن'َآ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- َ أَ -َ- ِªَ-'َ-َ=ْ'ا ْ.ِﻡ َ .َ-َ-ْ=ا اَ ذ
ُ .ِ=ْ-ُی ´ »ُ` ِ ةَ `´-'ِ' ُ '´-َ ·َ-َی 'َ-َآ ُ '´-َ ·َ-َی ´ »ُ` ِªْیَ -َی َ .َ-َ·َ·
´ -ُ-َی ´ »ُ` ِ -ِ ·َ·َ- َ ل·ُ-ُ أ 'َ+ِ- ُ .'َ=ُ-َ· ِ ء'َ-ْ'ا ¸ِ· ُªَ·ِ-'َ-َ أ
َ ء'َ-ْ'ا ُ .-ِ-ُی ´ »ُ` ِªْیَ -َ-ِ- ٍ فَ ·ُ= َ ثَ `َ` ِªِﺱْأَ ر َ'َ= َ'َ=
ِª'ُآ ِ -ِ -ْ'ِﺝ .
Daripada ‘Aishah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam bahawa apabila baginda mandi junub, baginda
memulainya dengan mencuci kedua tangannya kemudian
berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat, kemudian
baginda memasukkan jari-jari tangannya ke dalam air,
setelah itu menggosokkannya di sela-sela rambutnya,
kemudian baginda menyiram kepalanya sebanyak tiga
kali cedokan, setelah itu meratakan air ke seluruh

519
Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-
Thohaarah, no: 252.

333
tubuhnya.
520


َ ل'َ· ٍ س'´-َ= ِ .ْ-ا ْ.َ= " : ُªَ-·ُ-ْ-َﻡ ْ-َ''َ· " : ُﺱَ ·ِ' ُ -ْ·َ-َ و ِ ل·
َ'َ= َ غَ ·ْ·َ 'َ· ِªِ- ُ .ِ-َ-ْ·َی ً ء'َﻡ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ِª´''ا
ِªِ--ِ-َ-ِ- َ غَ ·ْ·َ أ ´ »ُ` 'ً`َ `َ` ْوَ أ ِ .ْ-َﺕ´ ·َﻡ ِ.ْ-َﺕ´ ·َﻡ 'َ-ُ+َ'َ-َ·َ· ِªْیَ -َی
´ »ُ` ِ ضْرَ `'ِ- ُ -َ -َی َ =َ'َ د ´ »ُ` ُ -َ ·-ِآاَ -َﻡ َ .َ-َ·َ· ِªِ''َ-ِ- َ'َ=
َ .َ-ْ-َﻡ ُªَﺱْأَ ر َ .َ-َ=َ و ِªْیَ -َیَ و ُªَ+ْﺝَ و َ .َ-َ= ´ »ُ` َ ·َ-ْ-َ-ْﺱاَ و
َ .َ-َ·َ· ِªِﻡ'َ-َﻡ ْ.ِﻡ ´=َ-َﺕ ´ »ُ` ِ -ِ -َ-َﺝ َ'َ= َ غَ ·ْ·َ أ ´ »ُ` 'ً`َ `َ`
ِªْ-َﻡَ -َ· ".
Diriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas dia berkata:
“Maimunah berkata: “Aku meletakkan air untuk mandi
(junub) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka
baginda menuangkannya ke kedua tangannya kemudian
mencucinya dua atau tiga kali, kemudian baginda
menuang (air) dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu
membasuh kemaluannya. Kemudian baginda menggosok
tangannya ke tanah, lalu berkumur-kumur dan
memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya,
kemudian baginda membasuh wajah dan kedua
tangannya, dan membasuh kepalanya tiga kali, kemudian
baginda menyiram seluruh tubuhnya, setelah itu baginda
berpindah tempat dan mencuci kedua kakinya.”
521


ْ-َ''َ· َªَ-َ'َﺱ مُ أ ْ.َ= : ´ -ُ-َ أ ٌةَ أَ ·ْﻡا ¸-ِ إ ِª´''ا َ ل·ُﺱَ ر 'َی ُ -ْ'ُ·
ِªَ-'َ-َ=ْ'ا ِ .ْ-ُ·ِ' ُªُ-ُ-ْ-َ 'َ· ¸ِﺱْأَ ر َ ·ْ-َ- . َ ل'َ· : ِ =-ِ-ْ´َی 'َ-´-ِ إ َ `

520
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusul, no: 248
521
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusul, no: 265

334
-ِ--ِ-ُﺕ ´ »ُ` ٍ ت'َ-َ`َ= َ ثَ `َ` ِ =ِﺱْأَ ر َ'َ= ¸ِ`ْ=َﺕ ْنَ أ َ . .
Daripada Ummu Salamah radhiallahu 'anha, dia
berkata: Ya Rasulullah, aku adalah wanita yang suka
menyanggul rambut supaya kemas. Adakah aku perlu
menguraikannya setiap kali mandi junub?

Jawab baginda: Tidak, memadai hanya engkau tuangkan
ke kepalamu dengan tiga cedokan air.
522


Menerusi hadis-hadis di atas dapat kita simpulkan bahawa
tatacara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mandi wajib
adalah seperti berikut:

a) Berniat dengan berazam di dalam hati bahawa mandian ini
adalah mandi wajib atau mandi sunat yang telah disyari’atkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu tidak perlu
dilafazkan dan tidak ada lafaz yang tertentu berkaitan dengan
niat yang datang daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam. Ini telah penulis bahaskan ketika memperjelaskan
bab niat ketika wuduk.

b) Mencuci kedua tangan sehingga ke pergelangan tangan
sebanyak dua atau tiga kali. Ianya bertujuan untuk
membersihkan segala kotoran-kotoran yang mungkin ada
padanya. Tangan juga merupakan alat untuk mengambil air
serta menggosok badan maka sewajarnya ianya dibersihkan
terlebih dahulu.

c) Mencuci kemaluan dari kotoran yang mungkin ada di
sekitarnya dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian
hendaklah membersihkan tangan tersebut dengan sabun atau

522
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al-
Haidh, no: 330.

335
yang sejenis dengannya seperti debu, tanah mahupun dengan
menggosokkan tangannya ke dinding atau lantai untuk
menghilangkan sisa-sisa kotoran dari tangannya. Bagi wanita
yang mandi kerana bebas dari haid mahupun nifas maka
dianjurkan baginya untuk membersihkan kemaluannya dengan
sepotong kapas yang dibubuhkan wangian seperti sabun dan
lain-lain untuk menghilangkan bau busuk yang mungkin ada.

d) Berwuduk secara sempurna sebagaimana berwuduk untuk
solat. Di dalam riwayat Maimunah radhiallahu 'anha ketika
berwuduk tersebut kaki dikecualikan dahulu dan hanya dibasuh
setelah membasuh seluruh tubuh. Keduanya samada
mengakhirkan membasuh kaki atau tidak merupakan sunnah
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang boleh diamalkan.
523


523
Tentang bilakah mencuci kedua-dua kaki semasa mandi wajib,
menurut Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim ianya terbahagi menjadi
empat pendapat:
1) Dianjurkan mengakhirkan mencuci kedua kaki pada saat mandi,
dalilnya adalah hadis dari Maimunah radhiallahu 'anha dan
inilah pendapat majoriti ulamak
2) Sebelum mandi dianjurkan untuk berwuduk dengan sempurna.
Dalilnya adalah hadis ‘Aisyah radhiallahu 'anha. Ini adalah
kerana hadis ‘Aisyah memberitakan tentang mandi yang biasa
dilakukan oleh Nabi, berbeza dengan hadis Maimunah
radhiallahu 'anha yang memberitakan tentang salah satu cara
mandi baginda shallallahu 'alaihi wasallam. Ini adalah pendapat
Imam al-Syafi’i, Malik dan Ahmad.
3) Pendapat lain daripada Imam Ahmad adalah seseorang boleh
memilih di antara mendahulukan mencuci kedua kaki bersamaan
dengan wuduk atau mengakhirkannya.
4) Pendapat lain dari Imam Malik adalah apabila seseorang mandi
di tempat yang tidak bersih lebih baik dia mengakhirkan
mencuci kedua kakinya dan jika dia madi di tempat yang bersih
lebih baik dia mendahulukannya bersamaan dengan wuduk.

336
e) Membasahkan jari-jemari dan kemudian menggosokkannya di
celah-celah rambut sehingga basah kulit kepala.

f) Menjirus air ke kepala sebanyak tiga kali cedokan atau bagi
mereka yang memiliki pancuran air (shower) hanya lalukan
kepala di bawahnya sebanyak tiga kali. Manakala bagi wanita
yang berambut panjang dan bersanggul, tidak perlu baginya
untuk membuka sanggulnya.
524
Memadai dengan hanya
menjiruskan air ke kepalanya juga sebanyak tiga kali.

g) Meratakan air ke seluruh badan dan meratakannya ke seluruh
celah-celah rambut dan kulit dengan memulakannya pada

Saya (Syaikh Kamal as-Sayyid Salim) katakan: Pendapat yang
terakhir adalah pendapat yang lebih rajih (kuat). Wallahu
A’lam. - Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih
Sunnah, jilid 1, ms. 264-265.
Menurut Syaikh ‘Abdullah al-Bassam membasuh kedua kaki pada akhir
sekali bertujuan:
Kerana setiap kotoran dan sisa endapan yang turun dari badan
mengenai kedua kaki, maka kedua kaki harus dibersihkan untuk
menghilangkan sesuatu yang melekat dan turun mengalir pada
keduanya. - Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah
Bulughul Maram, jilid 1, ms. 409.
524
Namun begitu ada juga ulamak yang membezakan mandi kerana
junub dan haid dalam hal ini. Bagi wanita yang mandi ketika suci dari haid
handaklah menguraikan rambut yang bersanggul. Menurut bekas mufti
Arab Saudi, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Bazz rahimahullah:
Yang benar adalah bahawa tidak wajibnya menguraikan rambut
(yang diikat) ketika mandi kerana haid berdasarkan hadis
riwayat Ummu Salamah dalam Shahihnya… Pendapat Majoriti
ulamak adalah jika air sudah sampai ke semua rambut bahagian
luar dan dalamnya tanpa menguraikan rambut maka tidak wajib
diuraikan. - Syaikh ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Syarah
Bulughul Maram, jilid 1, ms. 412.

337
bahagian kanan.
525


h) Tidak membazirkan air kerana Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam mandi dengan air berukuran lebih kurang 1 sha’
(berukuran 2.156kg atau 2.75 liter) air.
526
Namun begitu

525
Dalil untuk memulakan dengan bahagian kanan terlebih dahulu
adalah daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata:

´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا َ ن'َآ ِªِ'´ﺝَ ·َﺕَ و ِªِ'´·َ-َﺕ ¸ِ· ُ .´-َ-´-'ا ُªُ-ِ=ْ·ُی َ »
ِª'ُآ ِªِ-ْ'َ- ¸ِ·َ و ِ -ِ ر·ُ+ُ=َ و .
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat suka
mendahulukan bahagian kanan ketika memakai kasut,
menyikat rambut, bersuci dan dalam semua urusan baginda. –
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Wuduk, no: 168.

526
Dalil bagi penggunaan air mencupi sekurang-kurangnya 1 sha’
adalah seperti berikut:
َ ل'َ· ٍ .ْ-َ= ُ .ْ- ِ ·ْ´َ- ·ُ-َ أ : ·ُ=َ أَ و 'َ-َ أ ُ -ْ'َ=َ د ُ ل·ُ-َی َªَ-َ'َﺱ 'َ-َ أ ُ -ْ·ِ-َﺱ
َªَ-ِﺉ'َ= ُª´''ا ´'َ- ¸ِ-´-'ا ِ .ْ-ُ= ْ.َ= 'َه·ُ=َ أ 'َ+َ'َ 'َ-َ· َªَ-ِﺉ'َ= َ'َ=
ْ-َ-'َ·َ أَ و ْ-َ'َ-َ-ْ='َ· ٍ ع'َ- ْ.ِﻡ اً ·ْ=َ- ٍ ء'َ-ِ 'ِ- ْ-َ=َ -َ· َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ=
ٌب'َ=ِ= 'َ+َ-ْ-َ-َ و 'َ-َ-ْ-َ-َ و 'َ+ِﺱْأَ ر َ'َ= .
Abu Bakar bin Hafsh berkata, saya mendengar Abu Salamah
berkata: Aku dan saudara ‘Aisyah berkunjung ke rumah
‘Aisyah lalu saudaranya bertanya tentang cara mandi
Rasulullah. Maka dia (‘Aisyah) minta dibawakan bejana (berisi
air) sekitar 1 sha’ kemudian dia mandi dan menyiram
kepalanya sementara di antara kami ada hijab. – Hadis riwayat
Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-Ghusl, no: 251.
ُ -َ -ْ-ِ=َ و ُ -·ُ-َ أَ و َ ·ُه ِª´''ا ِ -ْ-َ= ِ .ْ- ِ ·ِ-'َﺝ َ -ْ-ِ= َ ن'َآ ُª´-َ أ ٍ ·َ-ْ·َﺝ ·ُ-َ أ 'َ-َ`´ -َ=
ِ .ْ-ُ·ْ'ا ْ.َ= ُ -·ُ'َ 'َ-َ· ٌمْ·َ· . َ ل'َ-َ· : ٌع'َ- َ =-ِ-ْ´َی .

338
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah
menggunakan air yang lebih banyak seperti al-Faraq (3 sha’
iaitu 6.5kg atau 8.25 liter air) dan 5 mud ( 2.7kg atau 3.5liter
air). Namun apa yang ingin penulis tekankan di sini adalah
berpada-pada menggunakan air ketika mandi wajib mahupun
sunat kerana 1 sha’ (2.15kg / 2.75 liter air) sebenarnya sudah
memadai.

Niat dan meratakan air ke seluruh badan merupakan rukun
bagi mandi wajib manakala menggosok-gosok anggota tubuh
527

serta perkara-perkara lain yang penulis bentangkan di atas
merupakan perkara yang disunatkan. Inilah tatacara sebenar mandi
wajib mengikut sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang
sepatutnya dijadikan contoh ikutan kita. Bagi mereka yang telah
menyempurnakan mandi wajib ini maka tidaklah perlu baginya
untuk berwuduk sekiranya hendak melaksanakan solat meskipun
jika saat dia mandi dia hanya meratakan air ke seluruh badannya
dan tidak berwuduk. Dalilnya adalah:

َ ` َ ن'َآ َ »´'َﺱَ و ِªْ-َ'َ= ُª´''ا ´'َ- ´ ¸ِ-´-'ا ´ نَ أ َªَ-ِﺉ'َ= ْ.َ=

Diriwayatkan daripada Abu Ja’far bahawasanya dia dan
bapanya berada dekat Jabir bin ‘Abdullah, sementara di
hadapan Jabir terdapat sekelompok orang mereka bertanya
tentang mandi maka Jabir menjawab: Cukup dengan 1 sha’. –
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Ghusl, no: 252.
527
Menurut Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim:
Pendapat yang lebih kuat adalah bahawa menggosok-gosok
badan ketika mandi hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib…
Oleh kerana itu apabila seseorang berdiri di bawah pancuran
air (shower) dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya
telah sah… - Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih
Fikih Sunnah, jilid 1, ms. 267-268.

339
ِ .ْ-ُ·ْ'ا َ -ْ·َ- ُ '´-َ ·َ-َی .
Daripada ‘Aisyah bahawa Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam tidak berwuduk setelah mandi junub.
528


Begitu juga sekiranya terdapat dua sebab yang memerlukan
seseorang untuk mandi seperti junub dan mandi sunat hari Jumaat,
memadai baginya untuk mandi sekali sahaja. Begitu juga jika
wanita yang junub lalu dia didatangi haid sebelum mandi junub
maka dia hanya perlu mandi sekali sahaja iaitu setelah suci dari
haid.


528
Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunannya, Kitab al-
Thoharaah, no: 100.

340
PENUTUP

Demikianlah perbahasan mengenai wuduk, tayamum serta

341
mandi wajib mahupun sunat dan hal-hal berkaitan dengannya.
Adalah harapan penulis yang menggunung tinggi agar buku ini
akan dapat meningkatkan keazaman semua pihak untuk
bersungguh-sungguh dalam mencontohi Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang telah penulis
perbincangkan menerusi buku ini dan juga seluruh amal ibadah
yang lain. Mencontohi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
adalah bukti yang jelas bagi menunjukkan kecintaan kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya:

¯¬~ ¹T³ ¯¦+L7
4¹Qcl´·¬> -.-
OR^QN¬TlE>··
Nª7¯¯lT:¯·NC +.-
¯OR¼^¯4C4Ò ¯7¯·¯
¯7¯4Q+^¬O ¯ +.-4Ò
⌦OQ¬¼⌧N _¦ORO·O ^Q¯÷
Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu
mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah
mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu.
Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani.”
529


Semoga dengan kesungguhan kita dalam mencontohi atau
berittiba’ kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kita akan
termasuk dalam golongan yang mendapat rahmat Allah dan segala
dosa kita diampunkan oleh-Nya.

Apakah itu ittiba’? Ittiba’ dari segi bahasa bermaksud
mengikuti atau mencontohi. Bila dikatakan Ittiba’ al-Rasul ianya
bermakna mencontohi baginda shallallahu 'alaihi wasallam,
mengikuti jejaknya dan menjadikannya sebagai contoh teladan

529
ali ‘Imraan (3): 31

342
yang baik. Ittiba’ dari segi syari’at bermaksud mencontohi Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam dalam hal-hal berkaitan akidah,
ibadah, akhlak, dakwah, politik, syari’at dan muamalah dengan
beramal seperti amalannya menurut cara yang baginda lakukan baik
dalam perkara yang diklasifikasikan sebagai wajib, sunat, harus,
makruh mahupun haram dengan disertai niat dan kehendak di
dalamnya untuk mencapai keredhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Untuk kita lebih memahami konsep ittiba’ mari kita
melihat kaedah-kaedah yang membelakanginya:

a) Agama Islam adalah agama yang ilmiah. Ianya ditegakkan di
atas dasar dalil-dalil dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih.
Ianya bukan satu agama yang didirikan menurut rekaan akal
manusia dengan sewenang-wenangnya.

b) Hendaklah kita pastikan kesahihan sesuatu perkara berkaitan
dengan hukum-hukum Islam sebelum kita mengamalkannya.
Oleh itu setiap amal ibadah yang tidak didirikan atas dalil-dalil
yang sah maka ianya terbatal. Ini sebagaimana sabda
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

´ دَ ر َ ·ُ+َ· ِª-ِ· َ .ْ-َ' 'َﻡ اَ -َه 'َ-ِ ·ْﻡَ أ ¸ِ· َ ثَ -ْ=َ أ ْ.َﻡ
“Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam urusan
kami (iaitu di dalam perkara berkaitan agama) apa-apa
yang tidak ada padanya, maka tertolaklah ia.”
530


´ دَ ر َ ·ُ+َ· 'َ-ُ ·ْﻡَ أ ِªْ-َ'َ= َ .ْ-َ' ً `َ-َ= َ .ِ-َ= ْ.َﻡ
“Barangsiapa yang melakukan satu amal yang bukan
dari suruhan kami (iaitu di dalam perkara berkaitan

530
Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al-
Shulh, no: 2697.

343
agama), maka tertolaklah ia.”
531


c) Ittiba’ al-Rasul ialah mengamalkan segala yang dibawa oleh
baginda dan meninggalkan segala larangannya. Jika baginda
shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan sesuatu hukum
maka tidak boleh sesiapapun yang menentangnya atau
mengutamakan pandangan orang lain melebihi perintah
baginda tersebut.

d) Apa juga bentuk-bentuk peribadatan yang ditinggalkan oleh
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak pernah
dikerjakan oleh baginda padahal ianya boleh diamalkan pada
masa baginda masih hidup, maka mengerjakannya adalah
bid’ah dan meninggalkannya adalah sunnah. Ini adalah kerana
Islam telah sempurna sebelum baginda wafat. Sekiranya
sesuatu ibadah itu tidak wujud pada zaman Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam dan ianya dianggap bukan
sebahagian dari agama semasa itu maka sehingga kini ibadah
itu juga dianggap tidak termasuk sebahagian dari Islam. Imam
Malik rahimahullah berkata:

Sesiapa yang membuat bid’ah dalam Islam dan
menganggapnya baik (hasanah) maka dia telah mendakwa
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam mengkhianati
risalah. Ini kerana Allah telah berfirman:

4¯¯Q4O^¯- ¬e·UE☺^Ò¡ ¯ª7¯·¯
¯ª7¯·4CR1
“Pada hari ini aku telah sempurnakan agama
kamu.”
532


531
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sunannya, Kitab al-
Aqdhiyah, no: 1718.
532
al-Maaidah (5) : 3

344

Apa yang pada hari tersebut bukan sebahagian dari
agama, maka ia tidak menjadi sebahagian dari agama
pada hari ini.
533


e) Segala perkara yang diperlukan dalam kehidupan seharian
manusia telah diperjelaskan oleh syari’at. Ini sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

4L^¯EO4^4Ò El^OÞU4N
=U4-´¯^¯- 4L4O¯±R>
÷"7¯Rm¯ ¡7¯Ø⌧* O4³¬-4Ò
LOE☺^O4O4Ò ¯O4O^¯+´4Ò
4×-R☺RU¯O÷☺·UR¯ ^l_÷
“Kami turunkan kepadamu al-Quran menjelaskan tiap-
tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta
membawa rahmat dan berita yang menggembirakan, bagi
orang-orang Islam.”
534


f) Syarat-syarat berkaitan ittiba’ adalah seperti berikut:

1) SEBAB: Setiap ibadah yang dihubungkaitkan dengan
sesuatu sebab yang tidak disyari’atkan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala maka ianya termasuk dalam perkara
bid’ah dan tertolak. Sebagai contohnya berpuasa sempena
dengan Mawlidul Rasul. Puasa pada asalnya adalah ibadah,
namun tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa berpuasa
pada tanggal 12 Rabiulawal itu adalah sunat, maka
mengkhususkan hari tersebut dengan berpuasa adalah
bid’ah.

533
Diriwayatkan oleh Imam al-Syathibi di dalam al-I’tishom, jilid 1,
ms. 49.
534
al-Nahl (16) : 89

345

2) JENIS: Setiap ibadah yang dikerjakan memerlukan untuk
menggunakan sesuatu jenis barang maka hendaklah jenis
barang tersebut bertepatan dengan syarak. Contohnya
menyembelih ayam sebagai haiwan korban pada hari raya
Aidiladha adalah bid’ah. Ini adalah kerana haiwan yang
dibolehkan untuk disembelih sebagai ibadah korban adalah
unta , lembu, kambing dan biri-biri.

3) KADAR: Setiap ibadah yang mempunyai kadar tertentu
yang ditetapkan oleh syarak maka hendaklah kita menepati
kadar tersebut tanpa menambahi mahupun menguranginya.
Sebagai contohnya bilangan rakaat solat subuh adalah 2.
Oleh itu menambahkannya menjadi 3 rakaat adalah bid’ah.

4) TATACARA: Kita juga hendaklah menuruti tatacara yang
telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi sesuatu
ibadah. Sekiranya kita menambahi atau mengurangi
sesuatu perbuatan mahupun bacaan yang tidak dibenarkan
oleh syarak dalam wuduk atau solat secara sengaja maka
solat tersebut terbatal. Sebagai contoh kita menetapkan
doa-doa tertentu yang tiada contohnya daripada Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam yang perlu dibaca untuk setiap
anggota wuduk.

5) WAKTU: Kita juga hendaklah menepati waktu yang telah
ditetapkan oleh syarak bagi sesuatu ibadah. Contohnya
menyembelih haiwan korban sebelum mengerjakan solat
hari raya Aidiladha membatalkan ibadah korban tersebut.

6) TEMPAT: Kita hendaklah mematuhi penetapan tempat
untuk mengerjakan sesuatu ibadah tertentu seperti yang
telah termaktub di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Ibadah
haji hendaklah dikerjakan di tempat-tempat yang telah
ditetapkan iaitu di Makkah dan kawasan sekitarnya. Oleh

346
itu mengerjakan ibadah haji di Malaysia adalah terbatal.

Ittiba’ al-Rasul ini merupakan agenda utama yang hendak
diterapkan oleh penulis serta rakan-rakan seperjuangan dalam
gerakan Tajdid menerusi buku-buku, risalah-risalah, forum-forum
dan kuliyah-kuliyah kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa
Ta'ala memperkenankan permohonan kami dan hanya kepada
Dialah kami memohon pertolongan dan perlindungan sebagaimana
firman-Nya:

¯ª·¯Ò¡ ¯ªÞUu¬·> ·HÒ¡ -.-
N¡·. ¬l·UN`
RªE4QE☺OO¯-
^·¯O·-4Ò ¯ 4`4Ò ª¬:·¯
TR)` HÒ÷1 *.- TR`
±HOد4Ò ºº4Ò ·OO´4^ ^¯´_÷
Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya
Allah Yang Menguasai segala alam langit dan bumi?
Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapapun yang
dapat melindungi dan yang dapat memberi
pertolongan.
535

535
al-Baqarah (2): 107

347
RUJUKAN

1) ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Taudhih al-Ahkam min
Bulugh al-Maram, (edisi terjemahan dengan tajuk Syarah
Bulughul Maram, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006)

2) Abdul Hakim bin Amir Abdat, Al Masaa-il : Masalah-
Masalah Agama, (Darul Qolam, Jakarta, 2001)

3) Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Kitab Al-
Umm, (Edisi terjemahan dengan tajuk Al-Umm (Kitab Induk),
Victorie Agencie, Kuala Lumpur 1989)

4) Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Mukhtasar
Kitab al-Umm fiil Fiqhi, diringkaskan dan diteliti oleh
Hussain Abdul Hamid Abu Nashir Nail (edisi terjemahan
dengan tajuk Ringkasan Kitab al-Umm, Pustaka Azzam,
Jakarta, 2005)

5) Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh as-
Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A’immah
(edisi terjemahan dengan tajuk Shahih Fikih Sunnah terbitan
Pustaka Azzam, Jakarta, 2006)

6) Abu Ruwais al-Syubrawi @ Mohd Noor bin Tahir, Wuduk &
Solat Menurut Sunnah & Mazhab Syafie, (Karya Bestari Sdn
Bhd, Shah Alam, 2007)

7) Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari Syarah
Shahih al-Bukhari, Tahqiq ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin
Baaz, (edisi terjemahan dengan tajuk Fathul Baari
Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Pustaka Azzam, Jakarta
1997)

8) Hafiz Firdaus Abdullah, Menelan Air Liur Tidak

348
Membatalkan Puasa, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru
2005)

9) Hafiz Firdaus Abdullah, Panduan Ibadah Dalam Musafir
Penerbangan, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2000)

10) Hafiz Firdaus Abdullah, Pedoman-Pedoman Bermazhab
Dalam Islam (edisi baru), (Perniagaan Jahabersa, Johor
Bahru 2004)

11) Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtashar Zaadul Ma’ad,
Peringkas Muhammad ‘Abdul Wahhab al-Tamimi, (edisi
terjemahan dengan tajuk Zaadul Maad Bekal Menuju ke
Akherat, Pustaka Azzam, Jakarta, 1999)

12) Ismail Kamus, Panduan Fardhu ‘Ain, (At-Tafkir Enterprise,
Kuala Lumpur 1997)

13) Majalah As-Sunnah, Edisi 03/IX/1426H/2005M

14) Majalah Salafy, Edisi 41/1423H/2002

15) Muhammad ‘Abdussalam al-Syaqiry, As-Sunan wa al-
Mubtada’aat al-Muta’alliqah bi al-Adzkaar wa ash-
Shalawaat, (edisi terjemahan dengan tajuk Bid’ah Bid’ah
Yang Dianggap Sunnah, Qisthi Press, Jakarta, 2004)

16) Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shifatu Shalaati an-
Nabiyyi Shallallahu 'alaihi wasallam min at-Takbiiri at-
Tasliimi Ka-annaka Taraaha, (edisi terjemahan dengan tajuk
Sifat Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Media
Hidayah, Yogyakarata, 2000)

17) Muhammad Nashiruddin al-Albani, Tamamul Minnah fit-
Ta’liq ‘Ala Fiqhus Sunnah, (edisi terjemahan dengan tajuk

349
Terjemah Tamamul Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah
Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah Karya Syaikh Sayyid Sabiq,
Maktabah Salafy Press, Gajah Mada 2002)

18) Muhammad Nashiruddin al-Albani, Majmu’ah Fatawa al-
Madina al-Munawwarah, (edisi terjemahan dengan tajuk
Fatwa-Fatwa Albani, Pustaka At Tauhid, Jakarta, 2002)

19) Muhammad Nashiruddin al-Albani, Maqalaat Albani, (edisi
terjemahan dengan tajuk Risalah Ilmiah Albani Pustaka
Azzam, Jakarta, 2002)

20) Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur
Rahman al-Syuwayyib, Shifat Wuduk an-Nabi Shallallahu
'alaihi wasallam, (edisi terjemahan dengan tajuk Beginilah
Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam Berwuduk, Darus Sunnah,
Jakarta, 2005)

21) Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Majmu’ Fatawa Arkanil
Islam, (edisi terjemahan dengan tajuk Majmu’ Fatawa Solusi
Problematika Umat Islam Seputar Aqidah dan Ibadah : Bab
Ibadah, Pustaka Arafah, Solo, 2002)

22) Muhammad Sulthan al-Ma’shumi al-Khajandi, Halil Muslim
bi at-Tiba’ Mazhab Mu’ayyan bin Mazahibi al-Arba’ah
(edisi terjemahan dengan tajuk Perlukah Bermazhab,
Penerbit Aras Sarana Widia, Jakarta, 1999)

23) Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul, At-Tarjih fi
Masaa’il at-Thohaarah wal ash-Sholah (edisi terjemahan
dengan tajuk Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dab
Shalat, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2007)

24) Rasul bin Dahri, Bid’ah dan Percanggahannya, (Perniagaan
Jahabersa, Johor Bahru, 1998)

350
25) Rasul bin Dahri, Mencontohi Sifat Wuduk Nabi (s.a.w.),
(tanpa nama penerbit dan tanpa tahun)

26) Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thuhur al-Muslim fi
Dhau’i al-Kitab wa al-Sunnah Mafhumun wa Fadha’il wa
Adaabun wa Ahkaamun, (edisi terjemahan dengan tajuk
Thaharah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam: Tuntunan
Bersuci Lengkap, Media Hidayah, Jogjakarta, 2004)

27) Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Shalaatul Mariidh: Bab
min Kitaab Shalaatil Mu’min dan ‘Abdul ‘Aziz bin
‘Abdullah bin Baaz, Ahkaamu Shalaatil Mariidh wa
Thohaaratihi, (edisi terjemahan dengan tajuk Panduan
Shalat dan Bersuci Bagi Orang Sakit Menurut Sunnah Yang
Shahih, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2005)

28) Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah, (edisi terjemahan dengan
tajuk Fikih Sunnah, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1990)

29) Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, Fatawaa asy-
Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, disusun
oleh Fayiz Musa Abu Syaikhah, (edisi terjemahan dengan
tajuk Fatwa-Fatwa Syaikh al-Fauzan, Jakarta, 2004)

30) Wahid Abdussalam Bali, Al-Kalimat al-Nafi’ah fil Akhtha’
asy-Sya’iah, (edisi terjemahan dengan tajuk 474 Kesalahan
Dalam Akidah & Ibadah Beserta Koreksinya, Darul Haq,
Jakarta 2005)

31) Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu al-Thohaarah, (edisi terjemahan
dengan tajuk Fikih Thaharah, Pustaka al-Kautsar, Jakarta
2004)
351
BIODATA

MOHD YAAKUB BIN MOHD YUNUS dilahirkan di
Bentong, Pahang Darul Makmur pada tahun 1973 tetapi dibesarkan
di Ipoh, Perak Darul Ridzuan. Beliau mendapat pendidikan awal di
Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson, Ipoh dan kemudian
melanjutkan pelajarannya di Kuliyyah Sains Kemanusiaan dan Ilmu
Wahyu & Warisan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
(UIAM). Pengkhususan beliau adalah dalam bidang Organizational
Communication. Beliau pernah menjawat jawatan Presiden bagi
Forum Pelajar-Pelajar Komunikasi UIAM dan juga telah terpilih
sebagai pelajar terbaik keseluruhan bagi Jabatan Komunikasi
UIAM pada tahun 1997.
Di UIAM beliau telah terdedah kepada masyarakat Islam
yang datang dari pelbagai negara dan berpegang kepada pelbagai
mazhab. Pensyarah-pensyarah yang datang dari seluruh dunia Islam
sedikit sebanyak telah mencorak pemikiran beliau untuk terbuka
terhadap perbezaan pendapat yang wujud di antara mazhab-mazhab
di dalam Islam. Setelah tamat pengajian di UIAM, beliau telah
menghadiri kelas-kelas agama yang dipimpin oleh para ulamak
Ahlus Sunnah Wal Jamaah di tanah air. Melalui bimbingan serta
tunjuk ajar mereka beliau mendapati bahawa umat Islam bukan
hanya perlu terbuka kepada perbezaan pendapat yang timbul di
antara mazhab-mazhab, tetapi juga harus berusaha untuk berpegang
kepada pendapat yang lebih tepat menurut al-Qur’an dan al-Sunnah
sebagaimana difahami oleh generasi al-Salafussoleh. Ini
mendorong beliau untuk meningkatkan penyelidikan dan
kefahaman tentang agama Islam supaya bertepatan dengan Manhaj
Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
Alhamdulillah kini beliau telah berjaya menulis beberapa
buah buku, membentang kertas kerja di seminar serta forum,
menyumbang artikel di majalah-majalah serta akhbar-akhbar di
dalam rangka untuk melakukan amar ma’ruf (mengajak ke arah
kebaikkan) dan nahi mungkar (menjauhkan dari perkara yang

352
bertentangan dengan syarak). Beliau pada masa ini bertugas di
Bahagian Perbankan Perusahaan, Affin Bank Berhad.
Di antara buku-buku beliau yang telah diterbitkan adalah:
a) Kaedah Memahami Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah,
Jahabersa, 2004.
b) Sembahyang Jamak dan Qasar Adalah Sedekah Allah,
Jahabersa, 2005.
c) Beberapa Persoalan Lazim Tentang Solat, Jahabersa, 2006.
d) Fahaman Wahabi Menular: Satu Analisis Terhadap
Dakwaan Yang Ditimbulkan oleh Akhbar Utusan
Malaysia, Jahabersa, 2006.
e) Menyambut Ramadan dan Aidilfitri Menurut Sunnah
Rasulullah S.A.W., Karya Bestari, 2007.
f) 25 Persoalan Semasa: Huraian & Penyelesaian, Karya
Bestari, 2007
g) Persiapan Menghadapi Kematian, Karya Bestari, 2007