P. 1
Panduan_Penulisan_Tesis_2011

Panduan_Penulisan_Tesis_2011

|Views: 402|Likes:
Published by Aishah Hajar

More info:

Published by: Aishah Hajar on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Maksud sebutan tesis
 • 1.2 Struktur tesis
 • 1.3 Pengisytiharan status tesis
 • 1.4 Panel pemeriksa viva voce
 • 1.5 Halaman judul
 • 1.6 Halaman pengakuan
 • 1.7 Halaman dedikasi (pilihan)
 • 1.8 Halaman penghargaan (pilihan)
 • 1.9 Abstrak
 • 1.10 Halaman kandungan
 • 1.11 Halaman senarai jadual
 • 1.12 Halaman senarai rajah
 • 1.13 Halaman senarai simbol dan singkatan
 • 1.14 Halaman Senarai Lampiran
 • 1.15.1 Rujukan dalam teks
 • 1.15.2 Jadual dalam teks
 • 1.15.3.1 Fotograf
 • 1.15.3.2 Keratan Akhbar dan Sebagainya
 • 1.15.3.3 Peta dan Fotograf Udara
 • 1.15.4 Persamaan dalam teks
 • 1.16 Rujukan
 • 1.17 Lampiran
 • 1.18 Vita
 • 2.1 Kertas dan saiz
 • 2.2 Jidar
 • 2.3 Penomboran muka surat
 • 2.4 Penomboran bab dan sub-judul dalam bab
 • 2.5 Penaipan
 • 2.6 Jarak dan format
 • 2.7 Cetakan dokumen
 • 2.8 Penghurufan dan lukisan
 • 2.9 Bilangan muka surat maksimum
 • 2.10.1 Warna kulit dan tulisan
 • 2.10.2 Kulit tesis
 • 2.10.3 Tulang Belakang
 • 2.10.4 Trimming bagi tujuan penjilidan
 • 3.1 Pengenalan
 • 3.2.1. Sebutan Dalam Teks
 • 3.2.2.1 Penulisan secara petikan
 • 3.2.2.2 Penulisan secara parafrasa
 • 3.2.2.3 Membuat kesimpulan
 • 3.2.3 Penulisan senarai rujukan
 • 3.2.4 Penulisan nama pengarang
 • 3.2.5.1 Buku
 • 3.2.5.2 Artikel dalam buku
 • 3.2.5.3 Artikel dalam jurnal
 • 3.2.5.4 Dokumen korporat
 • 3.2.5.5 Tesis
 • 3.2.5.6 Prosiding
 • 3.2.5.7 Perundangan
 • 3.2.5.8 Piawai
 • 3.2.5.9 Paten
 • 3.2.5.10 Katalog dagang
 • 3.2.5.11 Lukisan teknikal terukur / peta
 • 3.2.5.12 Akhbar bercetak
 • 3.2.5.13 Sumber terjemahan
 • 3.2.5.14 Sumber yang tidak diterbitkan
 • 3.2.5.15 Temu bual
 • 3.3 Rujukan dari sumber elektronik
 • 3.4.1 Sebutan Dalam Teks
 • 3.4.2 Gaya penulisan bagi pelbagai jenis bahan penerbitan dalam
 • 4. ** Sila tandakan (√)
 • 5.1 Perhubungan antara anjakan dan pusingan
 • 5.2 Perhubungan antara pusingan dan vo1tan 48
 • 5.3 Analisis Daya 21
 • 5.5 Teorem Bernoulli 22
 • 6. British Standards Institution. Tongued and Grooved Software Flooring
 • 8. Howick Partitioning Ltd. Howick: Partitioning in Business. Redhill (U.K.):

PANDUAN PENULISAN TESIS

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Edisi keempat Cetakan Pertama 2011 PANDUAN PENULISAN TESIS ISBN: 978-983-43398-2-1 © Pusat Pengajian Siswazah
Hak Cipta Terpelihara, tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekali pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

Diterbitkan oleh, Pusat Pengajian Siswazah UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Parit Raja, Batu Pahat, Johor RM5.00

PRAKATA

Panduan Penulisan Tesis ini diterbitkan oleh Pusat Pengajian Siswazah sebagai panduan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) menulis tesis dan laporan projek yang konsisten dengan norma penulisan akademik antarabangsa dari segi gaya dan format. Perkataan “tesis” dalam panduan ini dimaksudkan sebagai hasil penulisan ilmiah bagi pelajar program pengajian siswazah diperingkat Sarjana dan Doktor Falsafah secara penyelidikan. Perbincangan dalam panduan ini keseluruhannya juga menggunakan perkataan “tesis” bagi maksud penulisan ilmiah untuk Projek Sarjana Muda (PSM), Laporan Projek Sarjana dan Disertasi Penyelidikan bagi pengajian secara mod campuran. Walau bagaimanapun, panduan ini tidak bermaksud untuk menyediakan semua gaya format bagi semua bentuk rujukan. Sekiranya gaya format khusus yang diperlukan tidak ada di dalam panduan ini, pelajar boleh merujuk kepada panduan penulisan ilmiah lain seperti “American Psychological Association Manual” edisi ke-6.

Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Mac 2011

ii PENGHARGAAN Pusat Pengajian Siswazah. . Pihak Pusat Pengajian Siswazah UTHM juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam urusan penerbitan buku ini. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada staf yang telah menyumbangkan tenaga dan idea dalam penyediaan Panduan Penulisan Tesis edisi keempat yang dikemaskini berdasarkan edisi ketiga yang diterbitkan pada tahun 2009.

13 1.15.8 1.14 1.6 1.3 1.1 1.9 1.iii KANDUNGAN PRAKATA PENGHARGAAN KANDUNGAN SENARAI JADUAL BAB 1 STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS 1.12 1.10 1.15 Maksud sebutan tesis Struktur tesis Pengisytiharan status tesis Panel Pemeriksa viva voce Halaman judul Halaman pengakuan Halaman dedikasi (pilihan) Halaman penghargaan (pilihan) Abstrak Halaman kandungan Halaman senarai jadual Halaman senarai rajah Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman Senarai Lampiran Teks 1.4 1.5 1.2 1.11 1.1 Rujukan dalam Teks i ii iii vii 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 .7 1.

15.2 Kulit tesis 2.17 1.18 BAB 2 Rujukan Lampiran Vita 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 17 19 SAIZ DAN FORMAT 2.5 2.10.10.6 2.8 2.1 Warna kulit dan tulisan 2.3 2.2.3 Rajah dalam teks 1.1 2.3 Tulang belakang 2.4 2.2 Jadual dalam Teks 1.2.2 Penulisan maklumat rujukan 3.2.1 Sebutan dalam teks 3.4 Trimming bagi tujuan penjilidan BAB 3 FORMAT RUJUKAN 3.15.7 2.3 Penulisan senarai rujukan .10 Kertas dan saiz Jidar Penomboran muka surat Penomboran bab dan sub-judul dalam bab Penaipan Jarak dan format Cetakan dokumen Penghurufan dan lukisan Bilangan maksimum muka surat Penjilidan tesis 2.2 Pengenalan Sistem Penulis (Tahun) 3.iv 1.9 2.4 Persamaan dalam teks 1.1 3.2 2.15.10.10.16 1.

5 Penulisan pelbagai sumber rujukan 3.1 Penulisan sumber internet dalam teks 3.1 Sebutan Dalam Teks 3.3 Rujukan dari sumber elektronik 3.3.4.2.2 Gaya penulisan bagi pelbagai penerbitan dalam senarai rujukan RUJUKAN LAMPIRAN 26 29 31 19 20 25 25 26 26 .4 Penulisan nama pengarang 3.2.4 Sistem Nombor 3.v 3.4.

vi SENARAI JADUAL 1.1 Susunan dan urutan kandungan tesis 1 .

1: Susunan dan urutan kandungan tesis BIL.2 Struktur tesis Setiap tesis mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut urutan seperti Jadual 1.1 Maksud sebutan tesis Perkataan “tesis” dalam buku panduan ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah doktor falsafah dan ijazah sarjana secara penyelidikan. Jadual 1. 1.1. disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus. 1 2 3 PERKARA Halaman Kosong Pengesahan Status Tesis Perakuan Pemeriksa STATUS Wajib Wajib CONTOH (LAMPIRAN) A1/A2/A3/A4 B CATATAN Tidak bernombor Tidak bernombor . Perkataan “tesis” dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana. mod campuran dan pengijazahan sarjana muda.BAB 1 STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS 1.

Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad.3 Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis seperti di LAMPIRAN A1-A4.2 Jadual 1. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut.1 (sambungan) PERKARA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Halaman Judul Halaman Perakuan Halaman Dedikasi Halaman Penghargaan Abstrak Halaman Kandungan Halaman Senarai Jadual Halaman Senarai Rajah Halaman Senarai Simbol Senarai Lampiran Teks Rujukan Lampiran Vita STATUS Wajib Wajib Pilihan Pilihan Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Pilihan Wajib CONTOH (LAMPIRAN) C1/ C2/C3 D1/D2 E F G1a/ G1b/ G2a G2b H I J K L M P1 / P2 Q CATATAN Tidak bernombor tetapi dikira sebagai (i) Dinomborkan dengan angka Roman kecil iaitu Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil (jika Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman Kecil Bernombor Arab dimulakan dengan muka Bernombor Arab bersambungan dengan teks Bernombor Arab bersambungan dengan teks Tidak bernombor 1. Fakulti atau Pusat akademik berkaitan. . pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti Tun Hussein Onn Malaysia berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Sekiranya penulis mengkelaskan tesis sebagai tidak terhad. surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah.

Halaman ini tidak perlu bagi laporan projek sarjana. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor. Sila lihat contoh di . carta atau gambar. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah.4 Panel pemeriksa viva voce Nama-nama ahli panel pemeriksa viva voce mesti disertakan seperti contoh di LAMPIRAN B. Nama Universiti.7 Halaman dedikasi (pilihan) Pernyataan dedikasi hendaklah ringkas.6 Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis. 1. Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar. la hendaklah ditandatangani oleh penulis. Pernyataan tujuan tesis dikemukakan. Sila lihat contoh di LAMPIRAN D1-D2.3 1.5 Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Judul tesis. (Rujuk LAMPIRAN C1-C3) 1. Nama penuh pelajar. laporan projek sarjana muda. LAMPIRAN E. 1. dan Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan.

8 Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. Sila lihat contoh di LAMPIRAN F. Ia menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah). singkatan tanpa penjelasan. Sila lihat contoh di LAMPIRAN H. .4 1. 1. keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan. ditulis dalam dua bahasa. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu setengah (1 ½ ) langkau.10 Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja. Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab. topik dan nombor muka surat. topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab. Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris. Sila lihat contoh abstrak untuk program kejuruteraan di LAMPIRAN G1a dan LAMPIRAN G2a serta contoh abstrak untuk program sains sosial di LAMPIRAN G1b dan LAMPIRAN G2b. Jangan masukkan ulasan karya. abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran. kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. Setiap bab. metodologi. Inggeris dan Bahasa Melayu. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis. 1.9 Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis.

Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab.11 Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis. singkatan. Sila lihat contoh di LAMPIRAN J.13 Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. . tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan. Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab. tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis. graf.14 Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah. Untuk mendapatkan keterangan lanjut berkenaan ejaan dan kata singkatan. 1. Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. gambar rajah dan fotograf disebut ‘Rajah’. pelajar dinasihati supaya merujuk kepada edisi terkini Gaya Dewan Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. lukisan. Sila lihat contoh di LAMPIRAN I. tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks. Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman Huruf Greek Superskrip Subskrip ikut abjad ikut abjad ikut abjad ikut abjad Sila lihat contoh di LAMPIRAN K. Sila rujuk contoh LAMPIRAN L.12 Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. 1. carta. 1.5 1.

Sila lihat contoh di Lampiran M. (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan. (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor.15 Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. model. Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori. Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. . Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru. Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul. instrumen. bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan. prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan. bahan. Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori. jadual dan/atau lain-lain. Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. seperti matlamat. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis. (d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks. Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan. rajah. (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel.6 1.

muka surat 1-2. Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan dalam BAB 3: FORMAT RUJUKAN. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu. Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buat . sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan “Rajah 4. Setiap tajuk jadual diletak 1. Sekiranya rajah melebihi satu muka surat.15. Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris di bawah rajah tersebut dan ditulis menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. 1.15. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks. Jadual hanya boleh diletak selepas dirujuk dalam teks.15. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1. Lihat contoh di LAMPIRAN N. Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris. Sila lihat contoh di LAMPIRAN O.5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4). sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual.3 bagi rajah yang ke-3 dalam Bab 4). 1.1 Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut.3 (sambungan)”. Jika rajah diambil dari sumber tertentu.7 1.2 Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab.3 (sambungan)”. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4. Jika jadual melebihi satu muka surat.3 Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan “Jadual 4.1. Semua jadual hendaklah disenaraikan di halaman Senarai Jadual seperti di LAMPIRAN I.

Bahan ilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: 1. y2 = 3x2 + 3xy + C z = 10x6 + 9y5 + 8x4 + 7y6x5 + 6y5x4 + 5x4 + 4y4x3 + 3y3x2 + 2y2x + yx (4. Bahan ilustrasi yang berukuran besar seperti pelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman.15. Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket.15. 1.15. (4. Sebagai contoh. Semua rajah hendaklah disenaraikan di halaman Senarai rajah seperti di LAMPIRAN J. slaid atau seumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak di bahagian dalam kulit belakang tesis.3) . Nombor persamaan hendaklah ditulis di hujung persamaan dan dikaitkan dengan bab (Sebagai contoh.2 Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja. 1.3.1 Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik.3) bagi persamaan yang ke-3 dalam Bab 4).15.4 Persamaan dalam teks Semua persamaan hendaklah dinombori menggunakan angka Arab.3.3.3 Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. 1.4) (4.8 kali pertama dalam teks.

Secara umumnya. Halaman Vita ini tidak dinombori. jadual. atur cara perisian dan soal selidik. 1.18 Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran. Antara bahan-bahan tersebut adalah seperti jadual. carta. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk 1. jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A.17 Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat memberi penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji. Sila lihat LAMPIRAN Q sebagai contoh . halaman Vita. peta. Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan (lihat LAMPIRAN P1 dan LAMPIRAN P2). tertentu.9 1. contoh soal-selidik. Berikut adalah panduan untuk lampiran. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. (a) Data kajian. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. Senarai rujukan perlu disediakan mengikut kaedah yang dijelaskan dalam Bab 3: FORMAT RUJUKAN.16 Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis.

bermula dari halaman judul.3 Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1. hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i. 2.5 cm di sebelah kanan dan 2. untuk setiap muka surat.5 cm dari tepi atas dan 2. Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan.5 cm di sebelah atas. 2. (ii) Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1. 3 dan sebagainya).1 Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis. (iii) Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat. iii dan sebagainya). Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya. termasuk muka depan. 1. 2. ii. tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil .5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan. 2.BAB 2 SAIZ DAN FORMAT 2.1. Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis.5 cm di bawah.2 Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2.

14. BAB 2.1.14.5 Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6.1. kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. Nombor bab ditulis sebagai BAB 1. 2. Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris.11 kira bagi menombori muka surat berikutnya. Perkataan dalam bahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakan huruf condong. Tahap keempat (sub-sub-sub-judul).1 Tahap pertama (Nombor Bab) Tahap kedua (sub-judul). maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks.1 2. Judul hendaklah ditaip dengan huruf tebal dan tidak digariskan. Jarak di antara baris dalam teks ialah 1.1 2. Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru. BAB 2 2.1. Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul (rujuk contoh dalam LAMPIRAN R). Tahap ketiga (sub-sub-judul).4 Penomboran bab dan sub-judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab.2 dan 1.3). BAB 3.0 atau versi yang lebih terkini. . Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. Teks hendaklah ditaip pada sebelah muka surat sahaja. Hanya huruf pertama perkataan pertama dalam sub-judul hendaklah huruf besar. Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengah antara jidar kiri dan kanan. Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah. 2. Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm .5 baris.

Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan (indent) dari jidar kiri. perenggan-perenggan seterusnya perlu diensot sebanyak 1. Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri. yang bukan perenggan pertama seksyen.6 Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2.) ialah sekurang-kurangnya satu (1) huruf. Jarak antara noktah (. Penulis bertanggungjawab melaraskan mana-mana jarak yang berlebihan antara perkataan. Rajah atau Ilustrasi ialah 1 baris.7 Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf. 2. Jarak di antara judul bab dengan baris pertama teks ialah 2 baris. (xiii) Jarak selepas koma (. Tiada jarak di antara perenggan dengan perenggan berikutnya.27 cm dari jidar kiri. (x) Isi kandungan teks mestilah “Justified” sepenuhnya kecuali bagi baris pertama perenggan. . Jarak di antara nombor bab dengan judul bab ialah 4 baris.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalam perenggan yang sama) ialah sekurang-kurangnya satu (1) huruf.5 cm.8 Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat. (Rujuk perkara (viii) seperti di atas). 2. Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris. Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 2 baris. (xi) (xii) Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual.12 2. (ix) Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka surat sekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja.

gambar rajah dan lain-lain ilustrasi tetapi tidak termasuk lampiran. Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit keras selepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Pengajian Siswazah atau Jawatankuasa lain yang berkenaan bagi program pengajian tersebut.2 Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm).13 2. nama penulis dan Universiti Tun Hussein . Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing.10 Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna.9 Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: Laporan Projek Sarjana Muda: Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 100 muka surat tidak melebihi 200 muka surat tidak melebihi 300 muka surat Had maksimum ini termasuk jadual. Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan. 2. Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis.10.1 Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic).10. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) Tesis Doktor Falsafah: Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Laporan Projek Sarjana Muda: Hitam (585) Hijau Lumut (557) Biru Baru (550) 2. 2.

10. 2.3 Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti “UTHM” nama penulis. tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian seperti contoh di LAMPIRAN T. .5 mm untuk setiap sisi kertas A4.4 Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2.10.14 Onn Malaysia dengan huruf besar seperti contoh di LAMPIRAN S. 2.

sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak. sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman . Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal. 3. Sebagai contoh: (a) Tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem “Penulis (Tahun) (APA Format)” atau sistem “Nombor (IEEE Format)” yang ditetapkan.BAB 3 FORMAT RUJUKAN 3. Sebutan Dalam Teks Rujukan yang disebut dalam teks mesti ditunjukkan menggunakan nama penulis dan tahun penerbitan.1.1 Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis. Sebagai contoh. Menurut Mohamed (2005). hendaklah dinukilkan di dalam tesis. Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan.2 Sistem Penulis (Tahun) Sistem ini juga dikenali sebagai American Psychological Association (APA).2. Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat. 3.

catatkan penulis pertama dan diikuti dengan “et al. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis. 2005). (f) Gunakan huruf kecil (a.c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan. Sebagai contoh. nyatakan nama pertama. contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)… (d) Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis. Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. Penulis tesis . Kajian Alias. diikuti dengan “et al.b.16 kekangan. Sebagai contoh. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed. Oleh itu. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Sebagai contoh. Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a). tuliskan nama kedua-dua penulis. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al. Untuk sebutan kedua dan seterusnya. Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. maka nama penulis dan tahun terbitan perlu ditulis dalam kurungan. (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis. 2002).” dan tahun. Sebagai contoh.. catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks.” dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. (c) Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis. (b) Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat.

Health in a 24-hr society. Contoh rujukan silang adalah. Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan. Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis.dilihat ke atas tidur. . sistem penghadaman. kadar kemalangan dan masalah sosial.2. (a) Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis. Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan. Dalam jangka pendek. ms. Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh “.. 358. Ali (dalam Abu. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan. Lancet. S.1 Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah... sistem penghadaman. Sebagai contoh..2 Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan. (ms. ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (“ ”) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat. 1000) Sumber: Rajaratnam. 1000). 3.2. 999 – 1005. (2001). kadar kemalangan dan masalah sosial” (ms. 3.2. Selanjutnya. (b) parafrasa dan (c) kesimpulan. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui.. 2000) menegaskan bahawa . nama penulis ditulis di awal ayat.17 hendaklah merujuk kepada sumber asal..

.. Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik..3 Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah . konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara. 3.. (ms. 1000). Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line.2. Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik. Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang. Sebagai contoh. sistem penghadaman. kadar kemalangan dan masalah sosial” (Rajaratnam.2. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan.2.18 (b) Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea. Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihat kesannya “. Sebagai contoh. kadar kemalangan dan masalah sosial. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui. 1000) 3. Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat. nama penulis ditulis di akhir ayat. ms. kesannya boleh dilihat ke atas tidur.2. 2001. Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001).ke atas tidur.2 Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri. Dalam jangka pendek. ia perlu diasingkan daripada teks sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan. Selanjutnya. diletakkan noktah pada akhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka surat rujukan. sistem penghadaman. Sebagai contoh.

: Mohd Noor Abdullah : Abdullah. N. 3. : Malik ibn Anas : Ibn Anas. : Tan Beng Keat : Tan. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama Ditulis (ii) Nama Ditulis (iii) Nama Ditulis (iv) Nama Ditulis (v) Nama Ditulis : John Neville Pavlovic : Pavlovic. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. : Syed Muhammad Naquib Al-Attas : Al-Attas. K. J.2. N. S. B.2. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. 3. M. M. Jangan gunakan tajuk “BIBLIOGRAFI” kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks. Dalam kesimpulannya.3 Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk “RUJUKAN”. misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007.4 Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain. M. N. . Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad.19 maksud asalnya. nyatakan secara kronologi. Sebagai contoh. Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan sosial negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan.

perkataan . (2004). N. P.2. : S. : Yasunori Matsufuji : Matsufuji.2. Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis. Atkinson. Edisi. R. 2nd.20 (vi) Nama Ditulis (vii) Nama Ditulis (viii) Nama Ditulis (ix) Nama Ditulis (x) Nama Ditulis : Raymond Tan Beng Keat : Tan. P. Y. B. 3. K. S. Maiden: Open University Press. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. & Lea. S.5. Tempat terbit: Penerbit. Delamont. & Parry. S. (2002). Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme. M. R. P. penulis akan merujuk berbagai jenis sumber.5 Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis. P. ed. Gupta : Gupta. Writing at University. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press. N. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. Buckingham: Open University Press. Judul Buku.. : Pretam Singh : Singh. (2003). Contoh buku oleh seorang penulis.1 Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). 3.. : Srinivasan Venkataraman : Venkataraman. O. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University. Race. 2nd ed.

2 Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun). . Petaling Jaya: Fajar Bakti. Sebagai contoh. Sebagai contoh. dlm. H. (1994). Lees.) (1974). ms. dlm. A. Perspektif Persekitaran. B.) (Tahun). Sebagai contoh: Sarmani.M.3 Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). no. N. Tempat terbit: Penerbit. Mikac. London: Elsevier.2.21 “and” dan “dan” digantikan dengan simbol “&”. Pencemaran Radioaktif. Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste.87. Nama penulis/penyunting buku. (Ed). jilid (bilangan keluaran). ms. 3. S. 314-362. Martin. Chemical Nomenclature Usage. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku. (Ed. A. Judul Jurnal. Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds. 37 – 43. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. ms. Electroanalysis. (Eds. Judul buku. Judul Artikel. 71 . ms. Tempat penerbitan: Penerbit.5. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. (1987). 3. Mohamad. 6(2). R.) (1991). and Branica. Judul Artikel.2. Judul Buku. Sebagai contoh. Chischester: Ellis Horwood. M.5.

Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics.5.: American Chemical Society. (2006). Women Law Centre (2002). M. (2008). Abdullah. (Ed. Engineers Joint Council (1969). Thomas.2. (2008). Washington DC: Women Law Centre. . New York: Engineers Joint Council. K. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms.) (Tahun). Sebagai contoh. R. Sekiranya ada penyunting.4 Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Handbook for Authors of American Chemical Society Publications. B. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph. Washington.) (1978). 3.5 Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun). Tempat Penerbitan: Penerbit Sebagai contoh. Judul Dokumen. A. Judul Dokumen. Judul. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana. sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed. Sebagai contoh. Tempat penerbitan: Penerbit. Design of Pavement on Soft Soil.D.22 3.2. Mohamed. C. D. Mat Ali. Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik.5. Nama lnstitusi: Peringkat Tesis. Promise Still Owned to the Nation Young Women.

Sebagai contoh. 3.8 Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun). Proc.5. San Jose. (2006). The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. Judul Perundangan: Nombor perundangan.2.6 Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut. Conference on Concept Mapping.(A)41 1983. 3.5. Muka surat Sebagai contoh. M. Malaysia (1983). Contoh: British Standards Institution (1987). Penulis (Tahun). of the Second Int. 3.2. Judul artikel.7 Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun).5.2. Tempat terbit: Nombor piawai.5. Tongued And Grooved Software Flooring. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. pp.2. Tempat penerbitan: Penerbit. U. 550-557.9 Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: . Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P. London: BS 1297. Alias.23 3. Prosiding. Judul Piawai.

Redhill (U. Nombor paten.10 Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun).2. Judul Paten.): Trade Brochure. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. Patent 2.5. Lukisan Teknik.24 Nama pemilik (Tahun). (b) Peta Nama penulis (Tahun). 925.2. London: Royal Georgraphical Society. Judul. E. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.2. et al. E.5. (2006). (1960). Tempat terbit. U. Sebagai contoh. Derbysgire. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif. Lindgren. Sulaiman. Nombor rujukan. Nota. (1984).11 Lukisan teknikal terukur / peta Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada (a) Lukisan teknikal terukur Nama penulis (Tahun). Glacier map of Tasmania. Sebagai contoh. 3. LT10-2006. Z. Judul [peta]. Tempat terbit.K. Sebagai contoh. (2000). 457. [Map].12 Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada . Howick: Partitioning in Business. 3. Judul. Penerbit Sebagai contoh. 3. A. Tempat terbit: Nota.S. Howick Partitioning Ltd.5.

Trans. (1970). 3. perkataan “Tidak diterbitkan” perlu ditambah di akhir ayat rujukan. Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi.. J. komunikasi peribadi. 3. Utusan Mingguan.pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan. A. (2001. A. New York: Norton. (Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. (Judul asal diterbitkan 1940) 3.. Hatinya telah dimiliki.5. Tempat diterbitkan: Penerbit.). Judul Artikel.). Sebagai contoh. Trans.25 akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh). oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. ms. R. Judul buku (Nama penterjemah. .5.2.2..5. 2006) . Februari 14).14 Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis.15 Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula.2. Ogos 15. An outline of psychoanalysis (Strachey. Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan). A. Freud. Nama akhbar.. Sebagai contoh. 12. S.13 Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan. Latiff. ms. B.

Sekiranya tiada. Keputusan.1 Sebutan Dalam Teks Semua rujukan yang disebut dalam teks hendaklah dinomborkan mengikut Numerik Arab.4 Sistem Nombor 3. sama seperti bahan rujukan bercetak. para.“Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yang tidak dapat dinilai buat masa ini. Sebagai contoh. Rujukan pertama yang disebut hendaklah diberi nombor 1. nyatakan sub-judul yang berkaitan dengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari subjudul hingga ke lokasi petikan.3. gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan. para.” (Rajaratnam. Sebagai rumusan. 3) Contoh senarai rujukan mengikut Sistem “Penulis (Tahun)” terdapat di LAMPIRAN P1.4. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan. 2001.1 Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet. Sebagai rumusan.” (Rajaratnam. rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. gunakan nombor muka surat jika ada. contoh. Sebagai 3.3 Rujukan dari sumber elektronik Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas. 2001.“Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yang tidak dapat dinilai buat masa ini. Oleh itu. . 3.26 3.

4. Contoh: Sarmani. . Mukasurat. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan [2]. Tempat terbitan.27 Rujukan yang kedua diberi nombor 2 dan seterusnya. Judul artikel. berikut boleh digunakan: i) Jika nama penulis ditulis sebagai sebahagian dari ayat nombor rujukan hendaklah diletakkan di dalam kurungan empat segi “[ ]” selepas nama penulis seperti contoh berikut: Menurut Rajaratnam [1]. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah Salah satu kaedah kejuruteraan. Dalam: Mohamad. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 1994 ii) Artikel Dalam Buku Penulis. Kaedah penulisan dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: i) Buku Penulis. Judul. Oxford: Oxford University Press. S. Pencemaran Radioaktif. bahawa amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yang tidak dapat dinilai buat masa ini. Edisi (jika tidak yang pertama). ii) Jika nama penulis bukan sebahagian dari ayat. A. 2nd Ed.2 Gaya penulisan bagi pelbagai jenis bahan penerbitan dalam senarai rujukan. Dalam: Penulis buku. B. nombor rujukan hendaklah dimasukkan di dalam kurungan empat segi “[ ]” di tempat yang bersesuaian seperti contoh berikut: Kajian [1] menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. Tahun. tahun.S. Contoh: Hornby. Penerbit. Judul buku.. A. 3. Tempat terbitan: Penerbit.

A. Tahun. 457. ms 550-557. 6(2): 37 – 43. Tajuk artikel. London. 925. Tajuk tesis. vi) Piawai Nama institusi. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Judul Piawai. Contoh: Mikac. ms. M. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Tongued And Grooved Software Flooring. iv) Artikel Dalam Prosiding Penulis. Patent 2. Conference on Concept Mapping.28 (Ed). U. Tesis Ph. Nombor paten. and Branica. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. Judul Paten. Muka surat. 71 – 87. Contoh: Lindgren. 2008. N. Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. Nombor piawai. 1987 vii) Paten Nama pemilik. Tajuk jurnal. Perspektif Persekitaran. Tajuk artikel. Contoh: Abdullah. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. E. v) Tesis Penulis. K. Nama institusi. Nama persidangan. tahun. Petaling Jaya: Fajar Bakti. viii) Katalog dagang . 1994. Tempat terbit. M. Tempat penerbitan: Penerbit. iii) Artikel Dalam Jurnal Penulis. 2006. The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. Peringkat tesis. Tarikh persidangan. Tahun. Contoh: Alias M. Nombor jilid (Bilangan keluaran): Mukasurat. 1960. Tahun. BS 1297. San Jose. Contoh: British Standards Institution.D. Second Int.S. Electroanalysis. 1987. Tahun.

2006. from http://wordnet. Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah. x) Internet Nama Penulis. 2007 dari doi: 10. Tahun. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Lukisan Teknik.1111/j. Judul.princeton. 0(0).2006. gunakan DOI menggantikan URL.29 Nama pengedar. Dicapai pada Bulan Hari. Tempat terbit: Nota. I. . Tempat terbit: Nota. 2006. Dicapai pada November 30. Contoh: Sulaiman. (2006). Redhill (U. Judul.00536. Tajuk artikel [versi elektronik]. Contoh senarai rujukan yang menggunakan sistem nombor seperti dalam LAMPIRAN P2. Sub-judul (jika ada).): Trade Brochure.x Dalam senarai rujukan.K.1467-8535. Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning.edu Sekiranya DOI diberikan. Howick: Partitioning in Business. nombor yang diletakkan kepada sumber rujukan dalam teks disenaraikan dalam susunan menaik. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif. WordNet Search – 2. dari URL Contoh: Wordnet (2006). Howick Partitioning Ltd. Tahun. Tahun. 1984. British Journal of Educational Technology. Contoh. Dicapai pada Ogos 23.1. Z. (Tahun). ix) Lukisan teknikal terukur Nama. Kinchin.

(1973). Chicago: University of Chicago Press. Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. USA: George Banta Comp. Gaya Dewan Bahasa. Hornby. Turabian K. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English.princeton. (1994). Wordnet (2006). British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. Wisconsin. Pusat Pengajian Siswazah. A.1.S. Theses and Dissertations. Theses and Dissertations. Kuala Lumpur. What’s New in the Sixth Edition of the Publication Manual. Universiti Kebangsaan Malaysia (2004). Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). British Standard Institution (1990).org American Psychological Association (2004).apastyle. Publication Manual of the American Psychological Association. Panduan Menulis Tesis. L.RUJUKAN American Psychological Association (2011). New York: Modern Language Association. Retrieved November 30. Retrieved from http://www. Universiti Teknologi Malaysia (1989). 5th edition. Perpustakaan Sultanah Zanariah.edu . from http://wordnet. 2006. A Manual for Writers of Term Papers. London: BS4821. 4th edition. WordNet Search – 2. Oxford: Oxford University Press Modern Language Association (1977). MLA Handbook for Writers of Research Papers.

Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4.31 LAMPIRAN A1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan Laporan Projek Sarjana Muda ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. 2. Laporan Projek Sarjana Muda adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika Laporan Projek Sarjana Muda ini SULIT atau TERHAD. ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2. . TAMAN WIRA. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. 3.

32 LAMPIRAN A2 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS LAPORAN PROJEK SARJANA TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan Laporan Projek Sarjana ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2. Laporan Projek Sarjana adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 3. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. 4. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. . 2. TAMAN WIRA. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika Laporan Projek Sarjana ini SULIT atau TERHAD.

Tesis adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. 4.33 LAMPIRAN A3 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS TESIS IJAZAH SARJANA TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan tesis ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. TAMAN WIRA. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD. 3. ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2. . 2.

3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. TAMAN WIRA. . JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. 2. 4. Tesis adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.34 LAMPIRAN A4 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS TESIS IJAZAH DOKTOR FALSAFAH TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan tesis ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2.

MUHAMMAD RASHID BIN RAJUDIN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia PROF. dan didapati memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah.5 cm Tesis ini telah diperiksa pada tarikh …………………………. 4 line Pengerusi: PROF. ABDUL AZIZ BIN DATO’ ABDUL SAMAD Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 4.5 cm PROF.0 cm Pemeriksa: 2. MADYA DR. MAIZAM BINTI ALIAS Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia .2. ZAKARIA BIN KASA Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia PROF. DR. DR. DR.5 cm 35 LAMPIRAN B 2.

5 cm .5 cm 8 line Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 8 line APRIL 2006 (Bulan JKPS) 2. 2.2.5 cm 36 LAMPIRAN C1 2.5 cm 2.5 cm PEMODELAN CIRI-CIRI HIDRODINAMIK DALAM SISTEM TERBENDALIR TERPUSAR X MOHAMMAD KAMIL BIN ABDULLAH X Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi 4.0 cm sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana …………………………….

2.5 cm 8 line Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 8 line APRIL 2006 (Bulan JKPS) 2.2.5 cm .5 cm 37 LAMPIRAN C2 2.5 cm PEMODELAN CIRI-CIRI HIDRODINAMIK SISTEM TERBENDALIR BERPUSAR X MOHAMMAD KAMIL BIN ABDULLAH X Tesis ini dikemukakan sebagai 4.5 cm 2.0 cm memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana …………………………….

5 cm 2.0 cm memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah………………………..5 cm PEMODELAN CIRI-CIRI HIDRODINAMIK SISTEM TERBENDALIR BERPUSAR X MOHAMMAD KAMIL BIN ABDULLAH X Tesis ini dikemukakan sebagai 4.5 cm .2.5 cm 38 LAMPIRAN C3 2.5 cm 8 line Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 8 line APRIL 2006 (Bulan JKPS) 2. 2.

5 cm 2..5 cm 39 LAMPIRAN D1 2.5 cm .5 cm Saya akui laporan projek ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya 4 line Pelajar : ………………………………. Taip nama penyelia bersama di sini 2.0 cm : ………………………………………..2. YUSUF BIN MOHAMMAD ALI Tarikh : ……………………………………… 8 line Penyelia : ……………………………………… Taip nama penyelia di sini 4 line Penyelia Bersama 4.…….

2.5 cm Saya akui tesis ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya 4 line Pelajar : ………………………………. SITI SARAH BINTI MUHAMMAD Tarikh : ……………………………………… 8 line Penyelia : ……………………………………… Taip nama penyelia di sini 4 line Penyelia Bersama : ……………………………………….…….5 cm 40 LAMPIRAN D2 2.5 cm 4..5 cm .. Taip nama penyelia bersama di sini 2.0 cm 2.

5 cm 41 LAMPIRAN E 2.5 cm 2.5 cm Untuk ayah dan ibu tersayang 4.0 cm 2.2.5 cm .

1.27 cm (0. Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.5 cm 2. Mohd Nor bin Husain atas bimbingan dan dorongan yang diberi sepanjang tempoh penyelidikan tesis ini.5 inch) Kerjasama daripada pihak Jabatan Bekalan Air Johor amatlah dihargai. Dr.5 cm PENGHARGAAN 4 line Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia tesis. Akhir kata… 4.0 cm 2. Prof.2.5 cm 42 LAMPIRAN F 2.5 cm .

2. Beberapa alatan sedia ada 4. Pada masa ini.5 cm . isu-isu yang mendapat perhatian dalam membuat substrate daripada kepingan logam nipis dengan ketebalan 0.5 cm 2. Konsep rekabentuk yang telah dipilih dimulakan dengan membangunkan model alatan tersebut.5 cm ABSTRAK 4 line Spiral catalyst substrate adalah salah satu daripada jenis-jenis substrate yang digunakan untuk catalytic converter dan mempunyai luas permukaan geometri yang tinggi. Kaedah Unsur Tidak Terhingga (Dynaform) telah digunapakai untuk analisis pembentukan alunan sel berbentuk trapezoid pada kepingan logam nipis dan bentuk lingkaran kepingan logam yang telah dialunkan. Rule of thumb untuk mendapatkan diameter tanpa beban kepingan logam yang telah dialunkan dalam bentuk lingkaran telah diperolehi. 2.11mm dan menggunakan bahan FeCrAl telah menjadi kebiasaan. Kerja-kerja ini memberikan gambaran untuk konsep rekabentuk untuk alatan Corrugated Tool untuk proses alunan dan Spiral Tool untuk proses lingkaran. Ianya adalah untuk memberi struktur sokongan dimana washcoat dan catalyst akan ditempatkan.0 cm yang telah dipatenkan di luar negara menggunakan sistem yang berselirat dan perincian tidak diberikan sepenuhnya. Rajah Pembentukan Tidak Terbatas (FLD) menunjukan bahawa kepingan logam nipis telah berjaya dibentuk tanpa sebarang koyak dan Rajah Ketebalan menunjukan bahawa ketebalan kepingan logam yang dibentuk adalah dalam keadaan selamat. Oleh itu.5 cm 43 LAMPIRAN G1a 2. penyelidikan ini mempersembahkan tugasan dalam merekabentuk dan membangunkan alatan yang inovatif berdasarkan pendekatan yang sistematik model Pahl dan Beitz’s untuk proses merekabentuk. Tambahan pula. Alatan yang telah direkabentuk iaitu Corrugated Tool dan Spiral Tool dibangunkan dan kesempurnaan telah dijalankan dengan memhasilkan spiral catalyst substrate. Kesan springback yang berlaku semasa kepingan logam dalam bentuk lingkaran telah diselesaikan dengan meletakkan spiral catalyst substrate dalam bekas yang dibuat.

2. Daripada kajian. Kajian ini mendapati bahawa kedua-dua sistem latihan mempunyai persamaan yang tinggi dalam hampir semua dimensi analisis ini. kerangka dasar. kajian dokumen termasuk rekod rasmi. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik bagaimana kedua-dua sistem latihan tersebut telah dibangunkan agar ciri dan sifat mereka dikenalpasti. dirumuskan bahawa sistem latihan berteraskan SKPK dan juga SLDN tidak wajar wujud secara berasingan.5 cm 44 LAMPIRAN G1b 2.5 cm 2. perlunya sistem latihan berasaskan SKPK yang lebih dinamik. Kajian menggunakan rekabentuk kualitatif interpretif yang berteraskan kepada pendekatan fenomena. Berasaskan kepada tema-tema ini. dan seterusnya dibandingkan 4.0 cm bagi menentukan keperluan dan asas untuk mengintegrasikan kedua-dua sistem.5 cm ABSTRAK 4 line Pembangunan sistem latihan berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) sebagai entiti berlainan telah menimbulkan kekeliruan dan mengakibatkan kesangsian terhadap halatuju dan kedudukan masa depan sistem latihan kemahiran nasional Malaysia. dan perlunya SLDN yang lebih selari dengan konteks kerja di Malaysia. lima tema utama telah dikenalpasti iaitu bahawa kedua-dua sistem mempunyai banyak persamaan.2. Integrasi sistem dapat direalisasikan melalui suatu kerangka yang memenuhi beberapa keperluan utama. terdapat kelemahan asas dalam setiap sistem.5 cm . Data diperolehi melalui temubual para peserta penting dalam kedua-dua sistem latihan. serta melibatkan tiga fasa pengukuhan termasuk membentuk sistem latihan berasaskan SKPK yang lebih dinamik dan SLDN yang lebih fleksibel. berteraskan konsep yang boleh diterima. wujudnya sistem latihan berasaskan pekerjaan yang kukuh. Pembangunan sistem latihan diselidik berteraskan dimensi analisis yang meliputi tujuan latihan. mekanisme penyampaian dan konteks kerja. kajian kes dan kajian sektor.

5 cm . 2.2. Finite Element Method (Dynaform) was applied for the forming analysis of a trapezoid cell of corrugation on a thin sheet metal and spiral shape of corrugated sheet metal.0 cm designing and developing an innovative apparatus based on a systematic approach of Pahl and Beitz’s model of design process. Currently. A rule of thumb for requiring unloaded diameter of corrugated sheet metal in spiral shape was derived. Forming Limit Diagram (FLD) shows that the thin sheet metal was successfully formed without any cracking and Thickness Diagram shows that the thickness of the formed thin sheet metal was in safe thickness.5 cm ABSTRACT 4 line Spiral catalyst substrate is one of the substrate types for catalytic converter and has high geometric surface area.5 cm 2. Furthermore. Therefore. The innovative apparatus for producing the full scale of spiral catalyst substrate were successfully designed and developed. The selected conceptual design was established by developing a model of the apparatus. These works provide the conceptual designs for the apparatus of Corrugated Tool for corrugation process and Spiral Tool for spiral process. an issue of considerable interest in producing the substrate from a thin sheet metal with a thickness 0. The springback effect that occurs during the sheet metal in spiral shape was solved using the developed casing. this research presents the works in 4. It is to provide support structure in which the washcoat and the catalyst are applied. The designed apparatus of Corrugated Tool and Spiral Tool were fabricated and optimization was performed by producing the spiral catalyst substrate. Existing patented apparatus overseas use a complicated system and specific details are scarce.11mm and using FeCrAl material has become a trend.5 cm 45 LAMPIRAN G2a 2.

2.5 cm

46 LAMPIRAN G2b

2.5 cm ABSTRACT 4 line The development of the NOSS-based training system and the National Dual Training System (NDTS) as different entities had caused confusion and raised concerns on the future direction and position of the national skills training system in Malaysia. The basic purpose of the study was to examine how they had evolved in order to determine their key characteristics and parameters, and to examine their comparability and ultimately to ascertain whether there was a basis for their 4.0 cm integration within the country’s national skills training system. The study adopted the interpretive qualitative research design which was premised on the 2.5 cm

phenomenological approach. For data collection, it employed interviews of key participants in both training systems, review of documents including unpublished official records, case studies and sector study. The development of the training systems were examined utilising analytical dimensions which covered the purpose of training, policy framework, delivery mechanism and work context. The two training systems showed strong convergence in almost all these dimensions. From the investigation, five major themes emerged, namely strong commonalities between the two training systems; fundamental limitations in each of the training systems; well established, existing work-based foundation; the need for a dynamic NOSS-based training system; and the need for re-aligning the NDTS closer to the work context in Malaysia. Based on these themes, the study contended that the NOSS-based training system and the NDTS should no longer be kept separate. Their integration into a unified system can be realized through a framework which meets various key requirements; is conceptually feasible; and involves three main phases of consolidating the existing training systems that include making the NOSS-based training system more dynamic and the NDTS more flexible.

2.5 cm

2.5 cm

47 LAMPIRAN H

2.5 cm KANDUNGAN

4 line TAJUK PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN 4.0 cm ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL BAB 1 PENGENALAN 1.1 1.2 Latar belakang Kajian Penyataan Masalah 1.2.1 Objektif Kajian BAB 2 KAJIAN LITERATUR v vii xiv 1 i ii iii iv

2.5 cm

2.5 cm

2.5 cm

48 LAMPIRAN I

2.5 cm SENARAI JADUAL

4 line 1.1 4.1 Analisa bagi kedudukan o dan w Perhubungan antara halaju, jejari dan daya empar 4.2 Perubahan ketinggian aliran yang mengalir melalui sistem paip secara graviti berbanding dengan perubahan Nombor 4.0 cm 5.1 Reynold Perhubungan antara anjakan dan pusingan pengawal imbang 5.2 6.1 Perhubungan antara pusingan dan vo1tan Nilai pekali kesusutan injap pada bukaan sudut yang berbeza 6.2 Perhubungan antara kadaralir dengan voltan yang dihasilkan 60 57 45 48 37 2.5 cm
1.5 cm
Sila kosongkan ruangan ini

15

19

2.5 cm

5 cm 2.0 cm 5.5 cm 49 LAMPIRAN J 2.3 4.1 5.1 5.6 Rajah bongkah kawalan aliran (litar tutup) Pengawal imbang reka bentuk Analisis Daya Teorem Bernoulli Sistem Paip 1.5 cm Sila kosongkan ruangan ini 15 16 20 21 22 29 2.5 cm SENARAI RAJAH 4 line 1.1 Cara –cara pengawalan ke atas sistem Pengaliran 4.2.5 5.5 cm .

81 m/s Momen inertia Panjang Jisim Tekanan Kadaralir Jejari Daya kilas Nombor Reynold Halaju Anjakan Ketinggian Sudut – Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2.5 cm θ UTHM UNESCO – United Nation for Education.5 cm 50 LAMPIRAN K 2.5 cm . d F G I l m 4.5 cm SENARAI SIMBOL/SINGKATAN/TATANAMA/ISTILAH 4 line D. Science and Cultural Organisation 2.2.0 cm P Q r T Re V x Z Garis Pusat Daya Graviti = 9.

2.0 cm E F G H I J K Borang Pengesahan Status Tesis Pengesahan Penyelia Halaman Judul Pernyataan Tujuan Tesis Halaman Pengakuan Contoh Halaman Dedikasi Contoh Halaman Penghargaan Contoh Halaman Senarai Jadual Contoh Halaman Senarai Rajah Contoh Halaman Senarai Simbol Contoh Halaman Senarai Lampiran 1.5 cm 2.5 cm SENARAI LAMPIRAN 4 line A B C D 4.5 cm .5 cm 51 LAMPIRAN L 2.5 cm Sila kosongkan ruangan ini 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2.

5 cm .5 cm 2 baris 2. Teks ayat pada perenggan kedua bab bermula 1.5 cm BAB 2 4 baris JUDUL BAB Tiada jarak antara perenggan 2 baris Teks bab bermula di sini dan bersambung ke jidar kiri.1.5.5.2.1 Sub-judul 2 baris Teks sub-judul bermula di sini dan bersambung ke jidar kiri.5 cm 52 LAMPIRAN M 2. 2 baris 2.0 cm kiri dengan langkau 1.1 Sub-sub-judul 2.27 cm daripada jidar kiri dengan langkau 1. 2. Teks ayat pada perenggan kedua sub-judul bermula 1.27 cm daripada jidar 4.

000 0.46 0.88 0. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 4. Lihat contoh di LAMPIRAN N.375 0.625 0.560 0.93 1.997 1.5 cm 2.137 0.939 0.981 0.738 0.00 4.750 0.5 cm 53 LAMPIRAN N Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris. Jika jadual melebihi satu muka surat.125 0. Schwoerer and Rosen.3 (sambungan)”.250 0.861 0. 1989) Nisbah Jarak Uji kaji Makmal Secara Purata Simulasi Komputer Secara Purata 0. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu.2.63 0.500 0.5 cm .000 0. Jadual hanya boleh diletak selepas dirujuk dalam teks. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual. Jadual 4.83 0.75 0.25 0.3: Perbandingan keputusan antara makmal dan simulasi computer (Gist. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan “Jadual 4.0 cm 2.3.875 1.

0 cm 450 400 350 300 250 Rajah 4.4: Model Keberkesanan Persekitaran Pembelajaran Secara Maya (Gist. Kajang Selangor. Schwoerer and Rosen. 2. 1989) 2.54 2.5 cm .5 cm Enrolmen Sarjana 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 Tahun 2007 2008 PhD Rajah 4.5 cm LAMPIRAN O Pencapaian + Model Pembelajaran Persekitaran Pembelajaran Secara Maya Urus Kendiri + Keberkesanan Pembelajaran Kepuasan 4.4: Enrolmen pelajar 2004 hingga 2008 di Pusat XYZ.

on Artificial Intelligence (IJCAI93). and Albert.C. J.0805417105 Light. (2008). (1994a). Paredis. doi:10.: American Chemical Society.A. Collins. (1993). F. 6. M. Pemprosesan Teks Bahasa Melayu untuk Pemahaman Komputer. A. Technical Report. M.. P. & Mohd Zain. (1989).) (1991). SOLVER: Constraints – objects descriptions. Martin.5 cm 2.Genetic state-space search for Constraint Optimization Problems. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms.. S. Puget.. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. A. and Branica. N. & Lent.D.E. (1994b).. F. D.A. J. 7(3).5 cm 55 LAMPIRAN P1 2.net American Chemical Society (Ed. 4. P. Electroanalysis. Retrieved from http://iej. Proceedings of the National Academy of Sciences 105. Relationship between entry qualifications and performance in graduate education. Peat as an Agent in Biological Degradation of Waste. 73-82. Wong. San Mateo. London: Elsevier. (2006). Joint Cont. Handbook for Authors of American Chemical Society Publications. ILOG S. & Light. 37 – 43. R. 12593-12598. 371-378. J. USA: Morgan Kaufman. Proc. P. A. Washington. Mikac.1073/pnas.H.0 cm Herculanc-Houzel. 8(1). The Basic nonuniformity of the cerebrel cortex. and Albert. A C++ implementation of CLP. Technical Report. International Education Journal. (Ed. Law Enforcement Executive Forum Journal. The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. Engineers Joint Council (1969). M. of the 13th Int. A.5 cm . I. New York: Engineers Joint Council. ILOG S. J. 2.) (1978). F.5 cm RUJUKAN 4 line Ali Suradi. M. H. (1994). Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Ph. Z. Puget.2. C. Alias. (2008). Kaas.cbj.

Redhill (U.E. 1996. J. 2. Sheta. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Lindgren. Michigan. F.5 cm RUJUKAN 4 line 1. Theusen.: Prentice-Hall. 1987 7.5 cm .K. 1989 6. 1996.: Ahmad Badri Mohamad. 4. A. Dlm.. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. A.. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. E.Dearborn. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. Identification of Nonlinear Systems: A Survey. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. Z. Sarmani. J. Michigan: IEEE. XYX. C. Tesis Doktor Falsafah. U. 1980. September 15-18. Tongued and Grooved Software Flooring. Dearborn. 9. The Basic nonuniformity of the cerebrel cortex. J. 1996. 1960. and De Jong. Sheta. Universiti Teknologi Malaysia. Englewood Cliffs. S. Instn Electr. F. 8. Herculanc-Houzel. 1987 3. Engineering Economy. K. Kaas. Wong. A. 2. G. British Standards Institution. BS 1297. Abu Bakar. R. Michigan: IEEE. 2008. Pencemaran Radioaktif. 925. 10. J. W. Howick: Partitioning in Business.5 cm 56 LAMPIRAN P2 2.): Trade brochure. Proc. S. Patent 2. 4. 127(6): 272-284.. Perspektif Persekitaran. London. Part D. 1984.. N. A. Proceedings of the National Academy of Sciences 105. and Fabrycky.2. & Lent. September 1518. ms 12593-12598. S.0 cm 5. K. April 20-29. and De Jong. 360-365. Collins. Engrs. 360-365. Dearborn. 6th edition. 71–87. A. Howick Partitioning Ltd. 1984.S. Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk Pemahaman Komputer. H. P. Billings. 457.

57 LAMPIRAN Q VITA Penulis dilahirkan pada 28 Januari 1970 di Melaka. England. Pada tahun 1999. Beliau juga merupakan pembantu pengajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik di The Pennsylvania State University dalam tahun 2000. beliau bekerja sebagai tutor di Jabatan Elektronik di Universiti Teknologi Malaysia. Beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda di University of Sheffield. England dan dianugerahkan Sarjana Kejuruteraan Elektrik pada tahun 1996. Beliau juga merupakan ahli badan profesional Institute of Electrical and Electronics Engineering dan bergiat aktif sebagai pengendali radio amatur menggunakan amaran panggilan N3FLX dan 9M2DX dalam bidang berkaitan satelit. Selepas itu. Encik Azwan melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah di The Pennsylvania State University dan bergraduan pada tahun 2004. Universiti Teknologi Malaysia. beliau mengajar subjek teori elektromagnetik serta aplikasi dan reka bentuk mikropemproses di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Selepas graduan. Beliau mendapat pendidikan awal di Maktab Rendah Sains MARA di Muar. beliau merupakan pembantu penyelidik di Communications and Space Sciences Laboratory. untuk mengukur frekuensi rendah ke ionosfera latidud tinggi menggunakan kemudahan pemanas ionosferik High Power Auroral Simulation. dan packet communications. di mana penyelidikan yang dibuat ditanggung oleh University Research Initiative dibawa tajaan Naval Research bernilai 3 juta dollar. dan berjaya memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik pada tahun 1992. Pada tahun 1994 beliau melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana di University of Sheffield. Semasa pengajiannya. moonbounce. Johor. Encik Azwan turut menulis bersama tiga kertas kerja dalam bidang aplikasi mikopemproses serta aspek teori dan ekperimen dalam pemanasan ionosperik. Malaysia. . Beliau telah menyertai empat kempen di Fairbanks. Alaska.

0 cm Perenggan kedua dan seterusnya bermula di sini.1 Sub-sub-sub-judul 2 line Perenggan pertama bermula di sini. (a) Sub-judul tahap lima 2.5. 58 LAMPIRAN R 2 line 2.5 Sub-judul 2 line Perenggan pertama bermula di sini. Perenggan kedua dan seterusnya bermula di sini.5 cm . 2 line 2.1. 4.2.5 cm Teks dari muka surat sebelah bermula di sini.5.5 cm 2.1 Sub-sub-judul 2 line 2.

5 cm 2.0 cm TINDAK BALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI 2.5 cm X ABDUL RAHIM BIN AHMAD 19 line UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 2.2.5 cm 4.5 cm 59 LAMPIRAN S 2.5 cm .

Kej 2011 2.5cm 2.5 cm UTHM MAHVIDAYANTI BINTI AHMAD DOKTOR FALSAFAH 2011 2.5 cm .60 LAMPIRAN T 2.5 cm UTHM RAJAGOPAL A/P KRISHNAN SARJANA MUDA 2011 2.5 cm UTHM CHOR PEI YAO S.5 cm 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->