MAKALAH FIQIH ZAKAT DAN WAKAF Tentang MUSTAHIQ DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT

Disusun oleh : KELOMPOK II HUDIA 306 065

Dosen Pembimbing AHMAD WIRA, M. Ag, Phd

JURUSAN MUAMALAH-A FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG 1430 H/ 2009 M

Muzakki atau orang yang berzakat dapat memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq atau boleh juga melalui lembagalembaga yang mendistribusikan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. pemakalah akan menguraikannya pada bab selanjutnya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang mustahiq dan pendistribusian zakat. .BAB I PENDAHULUAN Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam apabila sudah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat).

pengurus-pengurus zakat. miskin. untuk (memerdekakan) budak. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sementara orang miskin adalah yang bias mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan. yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin. sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. orang yang berjihad di lalan Allah (fi sabilillh) dan ibnu sabil (yang dalam perjalanan). mualaf qulubuhum (orang yang baru masuk islam). MUSTAHIQ ZAKAT Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (zakat mall) ada 8 asnaf (golongan) yakni fakir. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini: 1 Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. Umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsuntif. orang-orang miskin. riqab (orang yang telah memerdekakan budak-zaman dulu). Dari delapan asnaf itu. yaitu untuk memenuhi kebutuhan seharihari. (petugas zakat). juga tidak bekerja alias pengangguran.BAB II PEMBAHASAN MUSTAHIQ DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT A. ‘amil.com .1 Golongan penerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat AtTaubah: 60                                                                 Artinya: ”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. muallaf yang dibujuk hatinya. Biasanya fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak berpunya apa-apa.ghorim (orang yang berhutang. orang-orang yang berhutang.

568. h. Menurut Syafi’i zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu. Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat.3 mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. namun harus dibayarkan kepada 8 golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat diatas. untuk aku berikan kepada orang-orang fakir diantara kalian” 4 2 3 Ibnu Rusyd. Yusuf Kardawi. 2. jilid I.com 4 DR. Bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja atau harus diberikan kepada 8 golongan tersebut secara merata? 1.   bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.  perang dsb)  Rasulullah SAW. Muallaf-Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya Gharimin-Mereka yang berhutang untuk keperluan yang halal dan Fasibilillah-mereka yang berjuang dijalan allah (misal:dakwah. h.   tidak sanggup untuk memenuhinya. Jakarta: 2007. Ibnu Sabil-mereka yang kehabiasan biaya diperjalanan. (Jakarta: Pustaka Azzam). .  memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. 2006. penguasa boleh mengkususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situsi dan kondisinya. cet.10. bersabda: ‫امرت ان اخذ الصدقة من اغنيائكم واردها على فقرائكم‬ Artinya: ”Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang kaya diantara kamu sekalian. Hukum Zakat. Bidayatul Mujtahid. Menurut Malik dan Abu Hanifah. 666.2 Yang berhak menerima zakat:  Fakir-Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak Miskin-Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk Amil-Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

)5 5 Sayyid Sabiq. Namun. Jakarta: Pena Pundi Aksara. berkata yang artinya: ”Aku datang menjumpai Rasulullah SAW lalu berbait kepadanya. Abu Daud. Diriwayatkan dari Nasa’i: ”Jika harta zakat banyak dan cukup untuk dibagikan kepada 8 golongan. berilah aku pemberian zakat! Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat hingga Allah memutuskan sendiri dalam masalah ini.” Imam Malik berkata: ”Zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan. boleh diberikan hanya pada satu golongan.R. pada sanadnya terdapat Abdurrahman al-Ifriqi. Ziyad bin Harits ash-Shuda’i. tentulah aku akan memberikan bagianmu. Jika engkau termasuk dalam salah satu dari delapan golongan itu. Fiqh Sunnah I.561. .! (H. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan berkata. 2008.B. h. POLA DISTRIBUSI ZAKAT Zakat boleh diberikan kepada kepada salah satu asnaf 8. jika tidak memadai. Allah lalu memberikan penerima zakat kepada delapan golongan. maka harus dibagikan. Ia adalah seorang yang masih menjadi pertikaian pendapat dikalangan ulama.” (Ibnu Qudama:jilid II).

B. pemakalah menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang pemakalah miliki.  Ada 8 asnaf (golongan): 1. Fisabilillah 8. Fakir 2. Ghorim 7. ’Amil (petugas zakat) 4. Ibnu sabil Zakat dapat diberikan oleh muzakki atau orang yang memberikan zakat kepada mustahiq secara langsung atau bisa pula melalui badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah. oleh sebab itu. KESIMPULAN  Mustahiq Zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. SARAN Dalam pembuatan makalah ini. Muallaf 5. Miskin 3.BAB III PENUTUP A. . Riqab 6. pemakalah meminta kritikan dan saran dari para pembaca.

(Jakarta: Pustaka Azzam). jilid I. Fiqh Sunnah I. Ibnu. Sabiq. Bidayatul Mujtahid. Yusuf. 2008. Hukum Zakat. . Jakarta: 2007. Cet. Rusyd. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006. Sayyid.DAFTAR PUSTAKA Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat.10.com Kardawi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful