MAKALAH FIQIH ZAKAT DAN WAKAF Tentang MUSTAHIQ DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT

Disusun oleh : KELOMPOK II HUDIA 306 065

Dosen Pembimbing AHMAD WIRA, M. Ag, Phd

JURUSAN MUAMALAH-A FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG 1430 H/ 2009 M

Untuk penjelasan lebih lanjut tentang mustahiq dan pendistribusian zakat. Muzakki atau orang yang berzakat dapat memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq atau boleh juga melalui lembagalembaga yang mendistribusikan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. pemakalah akan menguraikannya pada bab selanjutnya.BAB I PENDAHULUAN Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam apabila sudah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat). .

muallaf yang dibujuk hatinya. untuk (memerdekakan) budak. yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin. Sementara orang miskin adalah yang bias mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan. Umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsuntif. riqab (orang yang telah memerdekakan budak-zaman dulu). orang yang berjihad di lalan Allah (fi sabilillh) dan ibnu sabil (yang dalam perjalanan). Dari delapan asnaf itu. ‘amil. orang-orang yang berhutang.ghorim (orang yang berhutang. Biasanya fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak berpunya apa-apa. miskin. pengurus-pengurus zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini: 1 Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. juga tidak bekerja alias pengangguran. orang-orang miskin.1 Golongan penerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat AtTaubah: 60                                                                 Artinya: ”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah.BAB II PEMBAHASAN MUSTAHIQ DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT A. MUSTAHIQ ZAKAT Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (zakat mall) ada 8 asnaf (golongan) yakni fakir. yaitu untuk memenuhi kebutuhan seharihari. untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. mualaf qulubuhum (orang yang baru masuk islam).com . (petugas zakat).

  bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. cet.3 mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. bersabda: ‫امرت ان اخذ الصدقة من اغنيائكم واردها على فقرائكم‬ Artinya: ”Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang kaya diantara kamu sekalian. untuk aku berikan kepada orang-orang fakir diantara kalian” 4 2 3 Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid. 568.  memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. penguasa boleh mengkususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situsi dan kondisinya.com 4 DR. jilid I.10. h. 2006. . (Jakarta: Pustaka Azzam). Menurut Malik dan Abu Hanifah. Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. Yusuf Kardawi. Hukum Zakat. 666. Muallaf-Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya Gharimin-Mereka yang berhutang untuk keperluan yang halal dan Fasibilillah-mereka yang berjuang dijalan allah (misal:dakwah.  perang dsb)  Rasulullah SAW. Jakarta: 2007. Ibnu Sabil-mereka yang kehabiasan biaya diperjalanan. namun harus dibayarkan kepada 8 golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat diatas. Bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja atau harus diberikan kepada 8 golongan tersebut secara merata? 1.   tidak sanggup untuk memenuhinya.2 Yang berhak menerima zakat:  Fakir-Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak Miskin-Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk Amil-Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. h. 2. Menurut Syafi’i zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu.

2008. Namun.R. jika tidak memadai. Diriwayatkan dari Nasa’i: ”Jika harta zakat banyak dan cukup untuk dibagikan kepada 8 golongan.B. Allah lalu memberikan penerima zakat kepada delapan golongan. h.” (Ibnu Qudama:jilid II). Ziyad bin Harits ash-Shuda’i.! (H. Ia adalah seorang yang masih menjadi pertikaian pendapat dikalangan ulama.561. pada sanadnya terdapat Abdurrahman al-Ifriqi. maka harus dibagikan. tentulah aku akan memberikan bagianmu. . POLA DISTRIBUSI ZAKAT Zakat boleh diberikan kepada kepada salah satu asnaf 8.” Imam Malik berkata: ”Zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan.)5 5 Sayyid Sabiq. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan berkata. Jika engkau termasuk dalam salah satu dari delapan golongan itu. Jakarta: Pena Pundi Aksara. boleh diberikan hanya pada satu golongan. berilah aku pemberian zakat! Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat hingga Allah memutuskan sendiri dalam masalah ini. berkata yang artinya: ”Aku datang menjumpai Rasulullah SAW lalu berbait kepadanya. Fiqh Sunnah I. Abu Daud.

’Amil (petugas zakat) 4. Muallaf 5. Fakir 2. Riqab 6. KESIMPULAN  Mustahiq Zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. pemakalah menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang pemakalah miliki. pemakalah meminta kritikan dan saran dari para pembaca. Ibnu sabil Zakat dapat diberikan oleh muzakki atau orang yang memberikan zakat kepada mustahiq secara langsung atau bisa pula melalui badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah. . oleh sebab itu. Fisabilillah 8. Miskin 3. B. SARAN Dalam pembuatan makalah ini.  Ada 8 asnaf (golongan): 1.BAB III PENUTUP A. Ghorim 7.

Fiqh Sunnah I. 2008.DAFTAR PUSTAKA Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. Jakarta: Pena Pundi Aksara. (Jakarta: Pustaka Azzam).10. Yusuf. Sayyid. Cet. Sabiq. .com Kardawi. Ibnu. Jakarta: 2007. Bidayatul Mujtahid. 2006. Hukum Zakat. jilid I. Rusyd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful