MAKALAH FIQIH ZAKAT DAN WAKAF Tentang MUSTAHIQ DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT

Disusun oleh : KELOMPOK II HUDIA 306 065

Dosen Pembimbing AHMAD WIRA, M. Ag, Phd

JURUSAN MUAMALAH-A FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG 1430 H/ 2009 M

Untuk penjelasan lebih lanjut tentang mustahiq dan pendistribusian zakat. pemakalah akan menguraikannya pada bab selanjutnya. . Muzakki atau orang yang berzakat dapat memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq atau boleh juga melalui lembagalembaga yang mendistribusikan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.BAB I PENDAHULUAN Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam apabila sudah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat).

miskin. Dari delapan asnaf itu. untuk (memerdekakan) budak. Umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsuntif. mualaf qulubuhum (orang yang baru masuk islam). MUSTAHIQ ZAKAT Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (zakat mall) ada 8 asnaf (golongan) yakni fakir. yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin.com .1 Golongan penerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat AtTaubah: 60                                                                 Artinya: ”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. yaitu untuk memenuhi kebutuhan seharihari. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Biasanya fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak berpunya apa-apa. muallaf yang dibujuk hatinya. juga tidak bekerja alias pengangguran. untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini: 1 Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. riqab (orang yang telah memerdekakan budak-zaman dulu). orang yang berjihad di lalan Allah (fi sabilillh) dan ibnu sabil (yang dalam perjalanan). ‘amil.ghorim (orang yang berhutang. (petugas zakat). orang-orang miskin. Sementara orang miskin adalah yang bias mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan. sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. orang-orang yang berhutang.BAB II PEMBAHASAN MUSTAHIQ DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT A. pengurus-pengurus zakat.

com 4 DR. namun harus dibayarkan kepada 8 golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat diatas. untuk aku berikan kepada orang-orang fakir diantara kalian” 4 2 3 Ibnu Rusyd. h. Bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja atau harus diberikan kepada 8 golongan tersebut secara merata? 1. Muallaf-Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya Gharimin-Mereka yang berhutang untuk keperluan yang halal dan Fasibilillah-mereka yang berjuang dijalan allah (misal:dakwah. .   tidak sanggup untuk memenuhinya. 666. Hukum Zakat. Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat.  memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yusuf Kardawi. Menurut Syafi’i zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu. cet.2 Yang berhak menerima zakat:  Fakir-Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak Miskin-Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk Amil-Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Bidayatul Mujtahid. (Jakarta: Pustaka Azzam).3 mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 568.10. penguasa boleh mengkususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situsi dan kondisinya. Menurut Malik dan Abu Hanifah. 2006. Jakarta: 2007. 2. bersabda: ‫امرت ان اخذ الصدقة من اغنيائكم واردها على فقرائكم‬ Artinya: ”Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang kaya diantara kamu sekalian.   bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. h. jilid I. Ibnu Sabil-mereka yang kehabiasan biaya diperjalanan.  perang dsb)  Rasulullah SAW.

R. berkata yang artinya: ”Aku datang menjumpai Rasulullah SAW lalu berbait kepadanya. Diriwayatkan dari Nasa’i: ”Jika harta zakat banyak dan cukup untuk dibagikan kepada 8 golongan. boleh diberikan hanya pada satu golongan. . Allah lalu memberikan penerima zakat kepada delapan golongan.” Imam Malik berkata: ”Zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan. h.)5 5 Sayyid Sabiq.561. berilah aku pemberian zakat! Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat hingga Allah memutuskan sendiri dalam masalah ini. 2008. POLA DISTRIBUSI ZAKAT Zakat boleh diberikan kepada kepada salah satu asnaf 8. Ziyad bin Harits ash-Shuda’i. Fiqh Sunnah I. Namun. jika tidak memadai. tentulah aku akan memberikan bagianmu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan berkata.B. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Ia adalah seorang yang masih menjadi pertikaian pendapat dikalangan ulama. Jika engkau termasuk dalam salah satu dari delapan golongan itu. Abu Daud. pada sanadnya terdapat Abdurrahman al-Ifriqi. maka harus dibagikan.! (H.” (Ibnu Qudama:jilid II).

Ghorim 7. oleh sebab itu.BAB III PENUTUP A. Fakir 2. . Riqab 6. Miskin 3. ’Amil (petugas zakat) 4. pemakalah menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang pemakalah miliki. Fisabilillah 8. pemakalah meminta kritikan dan saran dari para pembaca. Ibnu sabil Zakat dapat diberikan oleh muzakki atau orang yang memberikan zakat kepada mustahiq secara langsung atau bisa pula melalui badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah. SARAN Dalam pembuatan makalah ini. Muallaf 5. B. KESIMPULAN  Mustahiq Zakat adalah orang yang berhak menerima zakat.  Ada 8 asnaf (golongan): 1.

Jakarta: 2007.DAFTAR PUSTAKA Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat.com Kardawi. Cet. Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pena Pundi Aksara. . Rusyd. jilid I. 2008. Sayyid.10. (Jakarta: Pustaka Azzam). Sabiq. 2006. Fiqh Sunnah I. Yusuf. Hukum Zakat.