MAKALAH FIQIH ZAKAT DAN WAKAF Tentang MUSTAHIQ DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT

Disusun oleh : KELOMPOK II HUDIA 306 065

Dosen Pembimbing AHMAD WIRA, M. Ag, Phd

JURUSAN MUAMALAH-A FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG 1430 H/ 2009 M

. Muzakki atau orang yang berzakat dapat memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq atau boleh juga melalui lembagalembaga yang mendistribusikan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang mustahiq dan pendistribusian zakat. pemakalah akan menguraikannya pada bab selanjutnya.BAB I PENDAHULUAN Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam apabila sudah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat).

Biasanya fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak berpunya apa-apa. muallaf yang dibujuk hatinya. MUSTAHIQ ZAKAT Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (zakat mall) ada 8 asnaf (golongan) yakni fakir. Sementara orang miskin adalah yang bias mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan. juga tidak bekerja alias pengangguran. mualaf qulubuhum (orang yang baru masuk islam). dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. riqab (orang yang telah memerdekakan budak-zaman dulu). yaitu untuk memenuhi kebutuhan seharihari. (petugas zakat). sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. orang-orang yang berhutang. pengurus-pengurus zakat. Umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsuntif.BAB II PEMBAHASAN MUSTAHIQ DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT A.1 Golongan penerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat AtTaubah: 60                                                                 Artinya: ”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini: 1 Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. untuk (memerdekakan) budak. yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin. Dari delapan asnaf itu.ghorim (orang yang berhutang. orang-orang miskin. ‘amil. orang yang berjihad di lalan Allah (fi sabilillh) dan ibnu sabil (yang dalam perjalanan). miskin.com .

Menurut Syafi’i zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu. 2.  memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.   tidak sanggup untuk memenuhinya. Menurut Malik dan Abu Hanifah. Bidayatul Mujtahid. . untuk aku berikan kepada orang-orang fakir diantara kalian” 4 2 3 Ibnu Rusyd. bersabda: ‫امرت ان اخذ الصدقة من اغنيائكم واردها على فقرائكم‬ Artinya: ”Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang kaya diantara kamu sekalian. 568. namun harus dibayarkan kepada 8 golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat diatas. Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. h. jilid I. Jakarta: 2007. 2006.3 mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yusuf Kardawi. Muallaf-Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya Gharimin-Mereka yang berhutang untuk keperluan yang halal dan Fasibilillah-mereka yang berjuang dijalan allah (misal:dakwah. Bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja atau harus diberikan kepada 8 golongan tersebut secara merata? 1. Ibnu Sabil-mereka yang kehabiasan biaya diperjalanan. (Jakarta: Pustaka Azzam). Hukum Zakat. 666.10. h.com 4 DR. penguasa boleh mengkususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situsi dan kondisinya.   bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. cet.  perang dsb)  Rasulullah SAW.2 Yang berhak menerima zakat:  Fakir-Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak Miskin-Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk Amil-Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

Abu Daud. tentulah aku akan memberikan bagianmu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan berkata.R.! (H. Namun. Ziyad bin Harits ash-Shuda’i.” (Ibnu Qudama:jilid II). jika tidak memadai. Fiqh Sunnah I. berilah aku pemberian zakat! Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat hingga Allah memutuskan sendiri dalam masalah ini. Ia adalah seorang yang masih menjadi pertikaian pendapat dikalangan ulama. Jakarta: Pena Pundi Aksara.B. 2008. Allah lalu memberikan penerima zakat kepada delapan golongan. Jika engkau termasuk dalam salah satu dari delapan golongan itu.561. boleh diberikan hanya pada satu golongan.)5 5 Sayyid Sabiq. h. maka harus dibagikan. . Diriwayatkan dari Nasa’i: ”Jika harta zakat banyak dan cukup untuk dibagikan kepada 8 golongan. POLA DISTRIBUSI ZAKAT Zakat boleh diberikan kepada kepada salah satu asnaf 8.” Imam Malik berkata: ”Zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan. pada sanadnya terdapat Abdurrahman al-Ifriqi. berkata yang artinya: ”Aku datang menjumpai Rasulullah SAW lalu berbait kepadanya.

KESIMPULAN  Mustahiq Zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Ghorim 7. ’Amil (petugas zakat) 4. Miskin 3. Muallaf 5. Ibnu sabil Zakat dapat diberikan oleh muzakki atau orang yang memberikan zakat kepada mustahiq secara langsung atau bisa pula melalui badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah.BAB III PENUTUP A. . B. oleh sebab itu. Riqab 6. pemakalah menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang pemakalah miliki. pemakalah meminta kritikan dan saran dari para pembaca. Fakir 2.  Ada 8 asnaf (golongan): 1. SARAN Dalam pembuatan makalah ini. Fisabilillah 8.

. 2008. Cet.com Kardawi. Rusyd. Fiqh Sunnah I. Sayyid. Bidayatul Mujtahid. Jakarta: 2007. 2006. Ibnu. Hukum Zakat.10. (Jakarta: Pustaka Azzam). Sabiq.DAFTAR PUSTAKA Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. Yusuf. Jakarta: Pena Pundi Aksara. jilid I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful