MAKALAH FIQIH ZAKAT DAN WAKAF Tentang MUSTAHIQ DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT

Disusun oleh : KELOMPOK II HUDIA 306 065

Dosen Pembimbing AHMAD WIRA, M. Ag, Phd

JURUSAN MUAMALAH-A FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG 1430 H/ 2009 M

Muzakki atau orang yang berzakat dapat memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq atau boleh juga melalui lembagalembaga yang mendistribusikan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.BAB I PENDAHULUAN Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam apabila sudah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat). . pemakalah akan menguraikannya pada bab selanjutnya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang mustahiq dan pendistribusian zakat.

Sementara orang miskin adalah yang bias mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan. sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsuntif. ‘amil.com . MUSTAHIQ ZAKAT Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (zakat mall) ada 8 asnaf (golongan) yakni fakir. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini: 1 Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. orang-orang miskin. (petugas zakat). orang yang berjihad di lalan Allah (fi sabilillh) dan ibnu sabil (yang dalam perjalanan). yaitu untuk memenuhi kebutuhan seharihari. juga tidak bekerja alias pengangguran. yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin.1 Golongan penerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat AtTaubah: 60                                                                 Artinya: ”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. riqab (orang yang telah memerdekakan budak-zaman dulu). Biasanya fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak berpunya apa-apa.ghorim (orang yang berhutang.BAB II PEMBAHASAN MUSTAHIQ DAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT A. untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. miskin. muallaf yang dibujuk hatinya. mualaf qulubuhum (orang yang baru masuk islam). pengurus-pengurus zakat. orang-orang yang berhutang. untuk (memerdekakan) budak. Dari delapan asnaf itu.

Menurut Syafi’i zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu.  perang dsb)  Rasulullah SAW.  memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. . h. 2006.10. 2. Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. Jakarta: 2007.2 Yang berhak menerima zakat:  Fakir-Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak Miskin-Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk Amil-Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. (Jakarta: Pustaka Azzam). Muallaf-Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya Gharimin-Mereka yang berhutang untuk keperluan yang halal dan Fasibilillah-mereka yang berjuang dijalan allah (misal:dakwah.3 mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. penguasa boleh mengkususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situsi dan kondisinya. jilid I.   tidak sanggup untuk memenuhinya. h. bersabda: ‫امرت ان اخذ الصدقة من اغنيائكم واردها على فقرائكم‬ Artinya: ”Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang kaya diantara kamu sekalian.   bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. untuk aku berikan kepada orang-orang fakir diantara kalian” 4 2 3 Ibnu Rusyd. Hukum Zakat. Bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja atau harus diberikan kepada 8 golongan tersebut secara merata? 1. cet. namun harus dibayarkan kepada 8 golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat diatas. Ibnu Sabil-mereka yang kehabiasan biaya diperjalanan. 568.com 4 DR. Menurut Malik dan Abu Hanifah. Yusuf Kardawi. 666. Bidayatul Mujtahid.

Jakarta: Pena Pundi Aksara. h. berilah aku pemberian zakat! Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat hingga Allah memutuskan sendiri dalam masalah ini. pada sanadnya terdapat Abdurrahman al-Ifriqi.B.” (Ibnu Qudama:jilid II).R.” Imam Malik berkata: ”Zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan. Namun. Fiqh Sunnah I. Diriwayatkan dari Nasa’i: ”Jika harta zakat banyak dan cukup untuk dibagikan kepada 8 golongan. boleh diberikan hanya pada satu golongan. Ziyad bin Harits ash-Shuda’i. . tentulah aku akan memberikan bagianmu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan berkata. Jika engkau termasuk dalam salah satu dari delapan golongan itu. jika tidak memadai.561. 2008. Abu Daud.! (H. berkata yang artinya: ”Aku datang menjumpai Rasulullah SAW lalu berbait kepadanya. Allah lalu memberikan penerima zakat kepada delapan golongan.)5 5 Sayyid Sabiq. POLA DISTRIBUSI ZAKAT Zakat boleh diberikan kepada kepada salah satu asnaf 8. Ia adalah seorang yang masih menjadi pertikaian pendapat dikalangan ulama. maka harus dibagikan.

Miskin 3.  Ada 8 asnaf (golongan): 1. Fakir 2. B. ’Amil (petugas zakat) 4. Ibnu sabil Zakat dapat diberikan oleh muzakki atau orang yang memberikan zakat kepada mustahiq secara langsung atau bisa pula melalui badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah. SARAN Dalam pembuatan makalah ini. pemakalah meminta kritikan dan saran dari para pembaca. oleh sebab itu. pemakalah menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang pemakalah miliki. Muallaf 5. Fisabilillah 8.BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN  Mustahiq Zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Riqab 6. Ghorim 7. .

Yusuf. Ibnu. Hukum Zakat. . Cet. Rusyd. Jakarta: 2007. jilid I.10. 2006. Sayyid. Sabiq. 2008. Jakarta: Pena Pundi Aksara. (Jakarta: Pustaka Azzam).com Kardawi.DAFTAR PUSTAKA Http//Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat. Bidayatul Mujtahid. Fiqh Sunnah I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful