P. 1
makalah tauhid

makalah tauhid

|Views: 210|Likes:
Published by Ovi Lyvia

More info:

Published by: Ovi Lyvia on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

pdf

text

original

KATA PENGANTAR

Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidullah, menurut tuntunan Islam, yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Allah Ta’ala berfirman dalam Al-Quran surat An Nahl ayat 97:

ô`tB Ÿ @ÏJtã $[sÎ=»|¹ `ÏiB @Ÿ Ÿ2sŸ ÷rr& 4Ós\Ré& uqèdur Ö`ÏB÷sãB ¼çm¨ZtŸ ósãZn=sù ͟ Zo4quŸym Zpt6ÍhŸ sÛ (

óOßg¨YtŸÌŸôfuZs9ur NèdtŸô_r& Ç`|¡ômr'Î/ $tB (#qçR$Ÿ2 tbqè=yJ÷ètŸ ÇÒÐÈ
Artinya : Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka (kerjakan. (QS. An Nahl : 97 Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, bukan sekedar mengetahui bukti bukti rasional tentang kebenaran wujud (keberadaan) Nya, dan wahdaniyah (keesaan) Nya, dan bukan pula sekedar mengenal Asma’ dan SifatNya. Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah dengan meminta kepada Allah melalui Asma’ dan SifatNya. Kaum jahiliyah kuno yang dihadapi Rasulullah, juga meyakini bahwa Tuhan Pencipta, Pengatur, Pemelihara dan Penguasa alam semesta ini adalah

dan sesungguhnya misi para Rasul adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut di atas. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah. harap dan takut kepadaNya.Allah. Maksudnya yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekwen dengan mentaati segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. dengan penuh rasa rendah diri. dan hanya kepadaNya kita memohon pertolongan. Semoga Makalah ini bermanfaat bagi kita dalam usaha mewujudkan ibadah kepada Allah dengan semurni-murninya. kepercayaan dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim. cinta. . keluarga. Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. mulai dari Rasul pertama sampai Rasul terahir. Dari sini timbullah pertanyaan : “Apakah hakekat tauhid itu ?” Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. yang beriman kepada Allah. yaitu Nabi Muhammad. dan para sahabatnya. Hanya kepada Allah kita menghambakan diri. Amin. Namun. tapi juga diharapkan bisa sebagai pedoman untuk mengetahui hakekat tauhid dan kemudian menjadikannya sebagai pegangan hidup. Makalah ini dibuat bukan hanya untuk melengkapi tugas mata kuliah pendidikan agama islam.

Mereka tidak mengenal secara luas tentang Tauhid dan bagaimana cara mengesakan Allah SWT. : Renungkanlah QS. 4 ö@è% uqèd ª!$# îŸ ymr& ÇÊÈ ô$Î#tŸ öNs9ur ôŸs9q㟠ÇÌÈ ª!$# ߟyJ¢Á9$# ÇËÈ öNs9 öNs9ur `ä3tŸ ¼ã&©! #·qàÿà2 7Ÿymr& ÇÍÈ : Artinya .Katakanlah: “Dia-lah Allah. Yang Maha Esa .BAB I PENDAHULUAN 1. sehingga mereka hanya yakin dan percaya dengan Islam tanpa adanya Ibadah dan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.d. Al Ikhlash ayat 1 s. Latar Belakang Masalah Banyak dari umat Islam hanya mengenal agama Islam dengan hanya yakin dan percaya bahwa Allah SWT adalah Tuhannya.1 .

Hakekat dan Inti Tauhid 4..4 Firman Allah dalam QS.Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan . Keagungan Kalimat Tauhid . Perumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan membahas masalah Tauhid dalam Islam yaitu sebagai berikut : 1. Adz Dzaariyaat ayat 56 : tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur Ÿ wÎ) Èbrߟç7÷èuŸÏ9$ ÇÎÏÈ Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Balasan Ahli Tauhid 7.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu . sangatlah jelas bahwa Allah adalah satu dan kita wajib beribadah kepada Allah SWT serta janganlah menyutukanNya dengan apapun.2 . 2.” (QS. Keutamaan Tauhid 6.” (QS.3 (dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Al Ikhlash : 1-4 . Pembagian Tauhid 3. Adz Dzaariyaat : 56) Bila kita cermati ayat-ayat Al-Quran di atas. Pengertian Tauhid 2. Buah Hakekat Iman 5.

Maha Suci dari segala aib dan kekurangan. Sesungguhnya Dia SWT bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dia SWT mempunyai nama-nama yang . yaitu seorang hamba meyakini bahwa Allah SWT adalah Esa. tidak ada sekutu bagi-Nya dalam rububiyah (ketuhanan). Sesungguhnya hanya Dia yang Maha Pencipta. Dan setiap yang disembah selain-Nya adalah batil. uluhiyah (ibadah). Urgensi Tauhid: Seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah SWT semata. Maha Pengatur alam semesta. tiada sekutu bagiNya. Pengertian Tauhid Tauhid. Asma` dan Sifat-Nya. Rabb (Tuhan) segala sesuatu dan rajanya.BAB II PEMBAHASAN A. Hanya Dia lah yang berhak disembah.

yang sempurna pada zat. B. sifat.ätuŸõŸ ÏmŸÏù 4 }§øŸs9 ¾ÏmÎ=÷WÏJx. Pembagian Tauhid Tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan diturunkan kitab-kitab karenanya ada dua : 1. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengatur alam ini. Tauhid dalam pengenalan dan penetapan. Dia SWT mempunyai asma’ (nama-nama) yang indah dan sifat yang tinggi. Pengertiannya : seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah SWT sematalah Rabb yang Menciptakan. ÖäïŸ ( uqèdur tŸ x« ßìŸÏJ¡¡9$# çŸÅÁt7ø9$# ÇÊÊÈ Ÿ Artinya :(Dia) Pencipta langit dan bumi. Asy-Sura : 11 . serta perbuatan-Nya. Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Asy-Sura ayat 11 : ãŸÏÛ$sù ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöŸ F{$#ur 4 Ÿ@yèy_ /ä3s9 ô`ÏiB öNä3Å¡àÿRr& $[_ºurøŸ z`ÏBur ÉO»yè÷RF{$# $[_ºurøŸr& ( r& öNä. dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan (Melihat. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasanganpasangan (pula).indah dan sifat-sifat yang tinggi. dan dinamakan dengan Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma dan Sifat. di Tangan-Nya kerajaan. Membolak-balikan. Memiliki. Dalam QS. dan perbuatan-Nya. Yang Meliputi segala sesuatu. dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Asma dan Sifat-sifat. (QS. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. Yaitu menetapkan hakekat zat Rabb SWT dan mentauhidkan (mengesakan) Allah SWT dengan asma (nama).

2. Oleh sebab itulah Allah SWT mengutus para rasul kepada umat manusia. Karena itu tidak diperbolehkan untuk memberikan salah satu dari jenis ibadah seperti: berdoa. shalat. meminta tolong. Firman Allah SWT: tBur $uZù=yŸ öŸr& `ÏB ŸÎ=ö6s% `ÏB @Aqߟ§Ÿ ŸwÎ)$! Ÿ . Firman Allah SWT : tBur äíôŸtŸ yìtB «!$# $·g»s9Î) tŸyz#uä Ÿw z`»ydöŸç/` ¼çms9 ¾ÏmÎ/ $yJ¯RÎ*sù ¼çmç/$|¡Ïm yŸZÏã ÿ¾ÏmÎn/uŸ 4 ¼çm¯RÎ) Ÿw ßxÎ=øÿ㟠tbrãŸÏÿ»s3ø9$# ÇÊÊÐÈ Artinya : Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah. yaitu mengesakan Allah SWT dengan semua jenis ibadah. kebanyakan manusia mengingkari tauhid ini. takut. seperti: doa. (QS. mengharap. Al-Mukminun : 117) Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Tauhid dalam tujuan dan permohonan. takut. dll. Pengertiannya : Seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah SWT saja yang memiliki hak uluhiyah terhadap semua makhlukNya. tawakkal. 1. shalat. agar mereka beribadah kepada Allah SWT saja dan meninggalkan ibadah kepada selain-Nya. bukan yang lain. bernazar dan semisalnya melainkan hanya untuk Allah SWT semata. dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Siapa yang memalingkan sebagian dari ibadah ini kepada selain Allah SWT maka dia adalah seorang musyrik lagi kafir. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. mengharap. dinamakan tauhid uluhiyah dan ibadah. Hanya Dia SWT yang berhak untuk disembah. menyembelih.

Ÿc%x. maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. èpt7É)»t㠟úüÎ/ÉjŸs3ßJø9$# ÇÌÏÈ Artinya : Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja). An-Nahl :36) Thaghut adalah syaitan dan apa saja yang disembah kecuali selain dari Allah SWT. (QS. C.” (QS. Firman Allah SWT : ôŸs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Ÿ Èe@à2 7p¨Bé& »wqߟ§Ÿ Âcr& Îû (#rߟç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B Ÿ yŸyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym ÏmøŸn=tã ä's#»n=ŸÒ9$# 4 (#r矟šsù ŸÎû ÇÚöŸF{$# (#rãŸÝàR$$sù y#øŸx. maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.ûÓÇrqçR ÏmøŸs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrߟç7ôã$$sù ÇËÎÈ Artinya : Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya : “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku. Hakekat dan Inti Tauhid Hakekat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara . Al-Anbiya` :25) 2. dan jauhilah Thaghut itu”. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

yang berguna dan yang berbahaya dan semisalnya. dan yang memberi rizki niscaya mengharuskan dia mengakui bahwa tidak ada . niscaya dia bukanlah seorang yang bertauhid dan bukan pula seorang muslim. Tauhid Rububiyah diakui manusia dengan naluri fitrahnya dan pemikirannya terhadap alam semesta. Pencipta. tidak ada sekutu bagiNya. Seseorang melihat yang baik dan buruk. mencintaiNya dan tunduk kepada hukumNya.berasal dari Allah SWT. bukan yang lainnya. Siapa yang mengakui Tauhid Rububiyah saja. Tauhid Uluhiyah dan Rububiyah memiliki ketergantungan satu sama lain: 1. Sehingga dia bersaksi bahwa tidak Ilah (sesembahan) yang berhak disembah selain Allah SWT semata. D. Ia ridha kepada Allah SWT. Sungguh iblis telah mengakuinya. Yang Memiliki. tidak memohon kepada makhluk serta tidak memperdulikan celaan mereka. Dia lah Rabb. Tauhid Rububiyah mengharuskan kepada Tauhid Uluhiyah. juga orang-orang musyrik. Dan dia mengakui hanya Allah SWT saja yang berhak disembah. namun tidak ada gunanya bagi mereka. Seseorang menyembahNya dengan ibadah yang mengesakanNya dengan ibadah itu dan tidak menyembah kepada yang lain. dan konsekuensinya adalah hanya beribadah kepada Allah SWT saja. semuanya berasal dariNya SWT. Karena mereka tidak mengakui tauhid ibadah kepada Allah SWT semata. tidak ada sekutu bagiNya. dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selainNya SWT tanpa sebab atau perantara. Siapa yang mengakui bahwa Allah SWT Maha Esa. serta tidak dihormati/diharamkan darah dan hartanya sampai dia mengakui dan menjalankan Tauhid Uluhiyah. Tetapi sekedar mengakui saja tidaklah cukup untuk beriman kepada Allah SWT dan selamat dari siksa. Buah Hakekat Iman Seseorang hanya boleh tawakkal kepada Allah SWT semata.

dan tidak ada sekutu bagi-Nya. bukan kepada yang lainnya. Maka dia tidak boleh berdoa melainkan hanya kepada Allah SWT. 2. yang berhak untuk disembah. Dia tidak memalingkan sesuatu dari jenis ibadah kecuali hanya kepada Allah SWT semata. Dia harus meyakini bahwa Allah SWT adalah Rabb-Nya. Dan terkadang keduanya disebutkan secara terpisah. 3. Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah terkadang disebutkan secara bersama-sama. seperti firman Allah SWT : ö@è% uŸöŸxîr& «!$# ÓÈöö/r& $|/uŸ uqèdur Ÿ >uŸ Èe@ä. Seperti firman Allah SWT : Artinya : 1. Tauhid uluhiyah mengharuskan bagi tauhid rububiyah agar setiap orang hanya menyembah Allah SWT saja. Penciptanya. akan tetapi keduanya mempunyai pengertian berbeda. &äóÓx« 4 Ÿwur Ü=Å¡õ3s? Ÿ @à2 C§øÿtR ŸwÎ) $pköŸ n=tæ 4 Ÿwur âŸÌŸs? ×ouŸÎŸ#ur uŸøŸÍr 3ŸtŸ÷zé& 4 §NèO 4Ÿn<Î) /ä3În/uŸ ö/ä3ãèÅ_óŸ /ä3ã¥Îm7t^ãŸsù $yJÎ/ öNçFZä.yang berhak disembah selain Allah SWT. tidak meminta tolong kecuali kepadaNya. dan pemiliknya. Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. 1. maka keduanya mempunyai pengertian yang sama. £D . tidak bertawakkal kecuali kepadaNya. Sembahan manusia. Makna Rabb adalah yang memiliki dan yang mengatur dan sedangkan makna ilah adalah yang disembah dengan sebenarnya. Raja manusia. tidak menyekutukan sesuatu dengannya.

Tiada sekutu bagi-Nya. . dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Firman Allah SWT : tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOs9ur (#þqÝ¡Î6ù=tŸ OßguZ»yJŸÎ) AOù=ÝàÎ/ y7Í´¯»s9'ré& ãNßgs9 ß`øBF{$# Nèdur tbrߟtGôgŸ B ÇÑËÈ Artinya :Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik).” (QS. Keutamaan Tauhid 1. serta kalimah-Nya yang diberikan-Nya kepada Maryam dan Ruh dari-Nya. “Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah SWT. dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.a. Muttafaqun ‘alaih. neraka adalah benar. niscaya Allah SWT memasukkannya ke dalam surga berdasarkan amal yang telah ada”. Dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya. mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Isa adalah hamba dan Rasul-Nya. Dan (siapa yang bersaksi dan meyakini bahwa) surga adalah benar. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali. AnAn’aam:164) E. bahwasanya Nabi SAW bersabda.ÏmŸÏù tbqàÿÎ=tGøŸrB ÇÊÏÍÈ Artinya :Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah. (Al-An’aam: 82) 2. Dari ‘Ubadah bin ash-Shamit r. padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu.

‘Wahai keturunan Adam.” Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteriisteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. jika engkau datang kepadanya dengan kesalahan sepenuh bumi.M»¨Yy_ ŸÌŸøgrB `ÏB $ygÏFøtrB 㟻yg÷RF{$# ( $yJ¯=à2 (#qè%Ο⟠$pk÷]ÏB `ÏB . Balasan Ahli Tauhid Artinya : ΟÅe³o0ur ŸúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNçlm. Al-Baqarah : 25) . F. (QS. at-Tirmidzi. Wahai keturunan Adam. “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu. kemudian engkau datang menemui-Ku dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatupun dengan-Ku. .otŸyJrO $]%øŸÍhŸ (#qä9$s% #xŸ»yd ŸÏ%©!$# $oYø%Ο⟠`ÏB ã@ö6s% ( (#qè?é&ur ¾ÏmÎ/ $YgÎ7»t±tFãB ( óOßgs9ur !$ygŸÏù ÓlºurøŸr& ×otŸ£gsܟB ( öNèdur $ygŸÏù Ÿcrà$Î#»yz ÇËÎÈ Artinya: Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungaisungai di dalamnya. niscaya Kuampuni semua dosa kalian dan Aku tidak perduli (sebanyak apapun dosanya). niscaya Kuampuni dan Aku tidak perduli (sebanyak apapun dosamu). jika dosamu telah sama ke atas langit. selama kamu berdoa dan mengharap kepada-Ku.a.3. kemudian engkau meminta ampun kepada-Ku. mereka mengatakan : “Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. ‘Allah SWT berfirman. Wahai keturunan Adam.” HR. Dari Anas bin Malik r. ia berkata. niscaya Aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuhnya (bumi).

‘Siapa yang meninggal dunia dan keadaan tidak menyekutukan sesuatupun dengan Allah SWT niscaya dia masuk dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengan Allah SWT. beliau berkata kepada anaknya. Sesungguhnya seandainya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi diletakkan dalam satu daun timbangan dan kalimah laa ilaaha illallah (Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah) diletakkan pada daun timbangan yang lain. . “Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya berkata. apakah dua perkara yang bisa dipastikan?’ Beliau menjawab. ‘Wahai Rasulullah. Ahmad dan al-Bukhari dalam al-Adab alMufrad. Dan jikalau tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi merupakan sebuah lingkaran yang samar. niscaya dipecahkan oleh kalimah laa ilaaha illallah dan subhanallahi wabihamdih (maha suci Allah dan dengan memujian-Nya). Saya perintahkan kepadamu dengan kalimat laa ilaaha illallah (Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah). ia berkata. Muslim.” HR. “Sesungguhnya Nabi Nuh ‘alaihissalam tatkala menjelang kematiannya.Dari Jabir r. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Dengannya makhluk diberi rizqi.a. niscaya dia masuk neraka. sesungguhnya ia merupakan inti dari semua ibadah. Keagungan Kalimat Tauhid Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-’Ash r. Dan aku melarangmu dari perbuatan syirik dan takabur…” HR. “Sesungguhnya aku menyampaikan wasiat kepadamu: Aku perintahkan kepadamu dua perkara dan melarangmu dari dua perkara.a. G. niscaya kalimat laa ilaaha illallah lebih berat.

dan tiada yang lain selain Dia. Kesimpulan Dari yang telah diuraikan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa tauhid merupakan inti pokok agama islam sebagai pengakuan umat islam terhadap sang pencipta.BAB III PENUTUP A. untuk itu dalam firman Allah yaitu : tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOs9ur (#þqÝ¡Î6ù=tŸ OßguZ»yJŸÎ) AOù=ÝàÎ/ y7Í´¯»s9'ré& ãNßgs9 ß`øBF{$# Nèdur tbrߟtGôgŸB ÇÑËÈ Artinya : orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik). mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. .

com. keutamaan dan macam- macamnya. 2007) 3. (www. (http://www.com. 2008) 4. 2001) .perpustakaan-islam.scribd.com/file/41066124/ed75e1eb/RAHASIA_KALIMAT_TAU HID.islamhouse. Muhammad bin Abdul Wahab. 2007) 2. (www. Dasar-dasar Memahami Tauhid. Maktabah Abu Syeikha Bin Imam Al Magety. Tauhid.DAFTAR PUSTAKA 1. Islamic Digital Library.html?s=1.4shared. Kitab Tauhid. Muhammad bin Abdullah At Tuwaijry.com/doc/10055486/Kitab-Tauhid. (http://www. Syaikh Muhammad At-Tamimi. Yayasan Al-Sofwa. Rahasia di balik kalimat Tauhid dalam ayat-ayat Al Quran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->