G.C. LINEAR LAW @ INTERNET.

COM Ding Hong Eng Sekolah Menengah Sains Seri Puteri, Jalan Kolam Ayer, 51200 Kuala Lumpur E-mel : dinghongeng2@yahoo.com Abstrak: Kertas kerja ini membentangkan satu transformasi dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan dengan mengeksploitasikan bahan-bahan sumber seperti ‘Additional Mathematics Teaching Courseware’, ‘Additional Mathematics Courseware Integrated Teaching and Learning Module’, kalkulator grafik TI-84 PLUS, ‘Learning Mathematics Using TI-84 PLUS Graphing Calculators Module, buku ‘Problem Based Mathematics Activities Using Graphing Calculators - Workbook and Teacher’s Guide’ dan juga kemudahan kelengkapan teknologi seperti LCD dalam setiap kelas yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dalam pelaksanaan inovasi pembelajaran dan pengajaran, guru bermula dengan mengajar topik ‘Linear Law’ melalui modul dan ‘Teaching Courseware’. Seterusnya, pelajar-pelajar diberi pendedahan tentang penggunaan kalkulator grafik dalam ‘Linear Law’ untuk melukiskan Garis Lurus Penyuaian Terbaik, memperoleh persamaan Garis Lurus Penyuaian Terbaik, mencari nilai-nilai pembolehubah dan pemalar. Pada peringkat akhir, pelajarpelajar mengaplikasikan pengetahuan ‘Linear Law’ dan kemahiran penggunaan Kalkulator Grafik dalam penyelesaian masalah harian berkaitan dengan Internet. Ujian pra, ujian pos serta ujian perbandingan antara penggunaan Kalkulator Grafik dengan penggunaan Kertas Graf telah dijalankan. Soal-selidik dan temuramah telah dijalankan untuk memperoleh keberkesanan penggunaan kalkulator grafik dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. Inovasi ini bertujuan mempelbagaikan kaedah pembelajaran dan pengajaran untuk memberi pendidikan berkualiti kepada semua pelajar supaya pelajar berminat dalam pembelajaran di samping meningkatkan kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran dalam Matematik Tambahan. Inovasi ini juga berhasrat memperlengkapkan semua pelajar dan guru Matematik Tambahan dengan teknologi terkini untuk merealisasikan visi dan misi Sekolah Menengah Sains Seri Puteri untuk melahirkan insan proaktif, inovatif dan efektif serta sekolah menjadi institusi pendidikan terbilang di peringkat antarabangsa menjelang tahun 2020.

BIODATA PENULIS: Ding Hong Eng ialah Guru Cemerlang Matematik Tambahan Gred Khas C. Berkelayakan Sarjana Pendidikan Matematik (UM). Mula mengajar pada tahun1982. Sekarang mengajar di SM Sains Seri Puteri, Kuala Lumpur. Pernah memperolehi Anugerah Guru Inovatif peringkat kebangsaan (2000), Anugerah Guru Inovatif peringkat Negeri Wilayah Persekutuan K.L. (2000, 2001, 2003 dan 2011), Anugerah Guru Kreatif peringkat Negeri Wilayah Persekutuan K.L.(2003), Anugerah Pendidikan Matematik (MPKSN) dari Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (2002), Anugerah Toray Sains Malaysia (2006). Pembentang kertas kerja di persidangan kebangsaan dan antarabangsa seperti Persidangan Kebangsaan Guru Cemerlang Malaysia 2006, Persidangan Antarabangsa East Asia Regional Conference on Mathematics Education 2007 dan Asian Technology Conference in Mathematics 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010. Sebagai Guru Sumber Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan, dan juga memberi sumbangan di Bahagian Perkembangan Kurikulum, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Bahagian Pembangunan & Penilaian Kompetensi, Lembaga Peperiksaan Malaysia, Bahagian Pengurusan

1

Kuala Lumpur bertuah sebab merupakan salah sebuah sekolah yang dibekalkan dengan satu set lengkap kalkulator grafik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dengan tujuan menggalakkan penggunaan teknologi dalam pendidikan Matematik dan memanfaatkan pelajar. Ia merangkumi semua fungsi penting dalam kalkulator saintifik dan diperkayakan dengan pelbagai fungsi-fungsi seperti statistik. grafik dan sebagainya. serta semua guru Sains dan Matematik telah dibekalkan notebook komputer. Malahan melalui penggunaan kalkulator grafik. LATARBELAKANG GC LINEAR LAW @ INTERNET.COM adalah ringkasan dari penggunaan Kalkulator Grafik (Graphing Calculators) dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan bagi tajuk ‘Linear Law’ dan aplikasi dalam ‘Problem-Based Mathematics Activities Using Graphing Calculator’ yang bertajuk: ‘Internet. suatu jenis kalkulator grafik yang sesuai digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan yang berunsur interaktif dan berpusatkan pelajar. Kalkulator yang digunakan dalam inovasi ini ialah TI 84-PLUS. pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan dapat dilaksanakan di luar kongkongan kaedah tradisional dan diperkayakan dengan pelbagai kaedah dan sumber untuk membangkitkan minat pelajar dalam pembelajaran. Kalkulator Grafik merupakan salah satu rekaan teknologi yang penting. Penulis Buku Teks. Sekolah Menengah Sains Seri Puteri. aplikasi.com’ Perkembangan dalam teknologi telah membawa perubahan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. kalkulus. Kementerian Pelajaarn juga telah membekalkan CD ‘Additional Mathematics Teaching Courseware’ berdasarkan Kurikulum KBSM tingkatan 4 dan 5 kepada semua sekolah kerajaan untuk 2 . Kementerian Pelajaran Malaysia juga memperlengkapkan kemudahan setiap kelas dengan LCD dan skrin. pelajar berpeluang untuk meneroka atau menyelesaikan masalah yang lebih mencabar. Melalui penggunaan teknologi dalam pendidikan. kritis dan bertahap tinggi. Matematik Tambahan merupakan satu mata pelajaran elektif yang memberi penekanan kepada penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Buku Aktiviti Kalkulator Grafik dan Buku Rujukan Matematik Tambahan. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu pelajar untuk memahami konsep dan menguasai kemahiran di samping memperkembangkan kemahiran berfikir secara kreatif. Penggunaan kalkulator grafik adalah suatu inovasi yang diperkenalkan kepada pelajar bagi memantapkan kefahaman konsep di dalam pembelajaran.Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan dan Bahagian Buku Teks. Selain daripada itu.

setengah pelajar tidak dapat melukis Garis Lurus Penyuaian Terbaik dengan jitu dan menyebabkan jawapan lain yang berkaitan dengan graf juga kurang jitu. b. ‘Additional Mathematics Teaching Courseware’ yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia tidak atau kurang digunakan oleh guru-guru dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan. Dalam pengajaran dan pembelajaran topik ‘Linear Law’.memudahkan pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. 3 . kertas graf dan kalkulator saintifik digunakan untuk menyelesaikan masalah berkaitan. Penyelesaian masalah dalam topik Linear Law dengan melukis graf secara manual telah mengkongkong penyelesaian masalah yang mencabar dari segi masa dan penerokaan lanjutan. iaitu berpandu kepada buku teks dan menumpu kepada penerangan guru diikuti oleh latihan pelajar. REFLEKSI P & P YANG LALU Sebelum inovasi dilaksanakan. Dalam topik ‘Linear Law’. d. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI Masalah-masalah yang dihadapi sebelum inovasi termasuk: a. Ini menyebabkan pelajar gagal dalam ujian dan peperiksaan. Semua kemudahan fizikal dan bahan sumber pembelajaran dan pengajaran ini harus digunakan dengan sepenuhnya untuk memberi pendidikan berkualiti dan berfaedah kepada pelajar. Pelajar lemah tidak dapat memahami konsep dan menguasai kemahiran melalui cara pengajaran tradisional dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang mencabar. c. pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan adalah melalui kaedah tradisional. Setengah pelajar kurang berminat dalam pembelajaran Matematik Tambahan sebab mata pelajaran ini dianggap sebagai kurang menarik dan bertahap tinggi.

OBJEKTIF INOVASI 1. KUMPULAN SASARAN Semua pelajar tingkatan 5 TARIKH MULA DAN TARIKH SIAP PELAKSANAAN Tarikh mula: 18 Jan 2011 Tarikh siap : 11 Mac 2011 INOVASI YANG DILAKSANAKAN Bentuk Bahan: 4 . Memperkembangkan keupayaan pelajar dalam penggunaan teknologi untuk penyelesaian masalah seharian dan penerokaan lanjutan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan agar dapat membantu para pelajar untuk memahami konsep dan menguasai kemahiran serta memperkembangkan kemahiran berfikir. 2. Melaksanakan inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dan menarik minat pelajar dalam pembelajaran. 3.

5 . Buku “Problem Based Mathematics Activities Using Graphing Calculator Workbook and Teacher’s Guide”: Buku ini mengintegrasikan pedagogi i. iii. memperoleh persamaan Garis Lurus Penyuaian Terbaik. Berunsur menyeronokkan. melukis Garis Lurus Penyuaian Terbaik melalui data yang diberikan. b. Modul ini disediakan oleh jurulatih Kalkulator Grafik dan ahli kumpulan kami. Cik ‘Atikah binti Mohd Kassim. buku teks. buku rujukan dan juga Soalan Sebenar Peperiksaan SPM Tahun Lepas. Modul Learning Additional Mathematics Using TI-84 Plus Graphing Calculator: Modul ini membimbing pelajar menggunakan kalkulator grafik untuk i. Modul Pembelajaran dan Pengajaran Linear Law berdasarkan “Additional Mathematics Teaching Courseware”: Modul ini disediakan oleh guru untuk membantu pelajar memahami dan menguasai isi kandungan yang diajar oleh guru melalui hands-on aktiviti. ‘Additional Mathematics Courseware Integrated Teaching and Learning Module’ disediakan oleh Pn. Modul Pembelajaran dan Pengajaran ini membimbing dan memudahkan pelajar untuk mencatat nota supaya dapat mengikuti pengajaran guru dengan lebih berkesan. Ding Hong Eng manakala ‘Additional Mathematics Teaching Courseware’ adalah dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. merupakan salah seorang daripada panel penulis. Modul ini memberi penerangan penggunaan kalkulator grafik dengan langkah-langkah disertai oleh gambar rajah secara sistematik dan jelas. Modul ini mengintegrasikan penggunaan ‘teaching courseware’. mencabar. menentukan nilai pembolehubah daripada graph Garis Lurus Penyuaian Terbaik atau melalui persamaan Garis Lurus. c. ii.a. bermakna dan berguna.

Memenuhi prinsip pembelajaran yang memberi penekanan kepada penyelesaian masalah. Pengajaran dan pembelajaran interaktif yang menggabungjalinkan pendekatan mengarah.Melalui lembaran kerja dalam aktiviti ‘Internet. kemahiran membuat keputusan.com berunsur kontekstual sebab diperkaitkan dengan penyelesaian masalah harian dalam kehidupan. ilustrasi. berkomunikasi Matematik. Ding Hong Eng dan rakan-rakan. ilustrasi dan juga ditanya dengan soalan yang mencungkil pemikiran. . iv. Pembelajaran secara koperatif antara rakan sebaya juga menambah interaksi. Tujuan penggunaan kalkulator grafik adalah untuk memberi kefahaman konsep dengan lebih mendalam khususnya bagi topik ‘Linear Law’. . Pengendalian: Inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran ini telah dilaksanakan oleh keempat-empat orang guru Matematik Tambahan di SM Sains Seri Puteri. menyoal.- Aktiviti ‘Internet.com mengaplikasikan pengetahuan Linear Law untuk penyelesaian masalah yang melibatkan komunikasi matematik. demonstrasi. Kuala Lumpur. Buku ini dituliskan oleh Pn. pelajar membina pengetahuan melalui eksplorasi dan bersesuaian dengan teori konstruktivisme. dibimbing untuk membuat rumusan dan penilaian.Aktiviti Internet. komunikasi dan keseronokkan dalam pembelajaran. pembelajaran secara berinteraksi berlaku apabila pelajar diberi penerangan.com’. Eksplorasi dan Koperatif. dan penggunaan teknologi. Pembelajaran berlandaskan Konstruktivisme. arahan. penaakulan. menerang. .com’ mengaplikasikan pengetahuan Linear Law untuk membuat keputusan dalam pemilihan Internet Service Providers (ISP). Guru memberi tunjuk ajar secara langkah demi langkah untuk memastikan bahawa pelajar boleh mengikuti pengajaran di dalam kelas 6 .Aktiviti Internet. demonstrasi. Kontekstual. menghubungkaitkan data yang diberi dan membuat penaakulan berlandaskan teknologi. menilai dan membuat rumusan. ii. iii. untuk memanfaatkan semua pelajar tingkatan 5. menghubungkait.

28 Feb – 4 Mac 2011 (1 minggu)  Pengaplikasian konsep dan kemahiran ‘Linear Law’ dan penggunaan Kalkulator Grafik dalam penyelesaian masalah harian berkaitan dengan 7 Buku ‘Problem Based Mathematics Activities Using Graphing Calculators’ .dengan lancar. Bahan Inovasi ‘Courseware Integrated Teaching and Learning Module’ dan Teaching Courseware 2. Ujian Pos Ujian Intervensi Selaras Peringkat Negeri Modul ‘Learning Mathematics Using TI-84 Plus Graphing Calculator’  4.28 Jan 2011 (2 minggu)  Cara Pelaksanaan Pengajaran dan pembelajaran Linear Law dengan menggunakan Modul dan ‘Teaching Courseware’. Tarikh / Tempoh 18 . 14 – 25 Feb 2011 (2 minggu)  5. 31 Jan – 6 Feb 2011 (1 minggu) 7 – 11 Feb 2011 (1 minggu) Cuti Tahun Baru Cina   Ujian Pra Penggunaan Kalkulator Grafik dalam Pembelajaran dan Pengajaran Linear Law. Selain daripada itu prosedur penggunaan kalkulator grafik diterangkan terlebih dahulu agar pelajar memahami cara penggunaan kalkulator grafik dengan betul. Jadual Pelaksanaan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran adalah seperti berikut: Bil 1. 3. Setiap pelajar diberi kalkulator grafik dan lembaran kerja.

6. Ding Hong Eng (Tajuk pembentangan: Fun With Graphing Calculators) dalam Persidangan Antarabangsa ’The 15th Asian Technology Conference in Mathematics’ (ATCM 2010) yang berlangsung pada 17-21 Disember 2010. (M). 7 Mac – 11 Mac 2011 (1 minggu)  Ujian Perbandingan antara penggunaan Kalkulator Grafik dan Kertas Graf Soal Selidik berkaitan dengan Inovasi P & P  Perbelanjaan: Semua kos bahan cetak modul dan lembaran kerja disumbangkan oleh pihak sekolah dan ahli kumpulan.Internet. BENTUK KEJAYAAN Modul dan buku yang ditulis oleh ahli kumpulan inovasi telah diterbitkan atau dimuat-naik ke blog untuk perkongsian guru-guru sebagai bahan sumber pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan: i. di Kuala Lumpur. Additional Mathematics Teaching Courseware dan Grafik Kalkulator dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. TI Smart View disumbangkan oleh Statworks Sdn. 8 . Bhd. Buku ‘Problem Based Mathematics Activities Using Graphing Calculator Workbook and Teacher’s Guide’ telah diterbitkan pada tahun 2008. Penggunaan buku ini juga dibentangkan oleh Pn.

Melukis graf Garis Lurus Penyuaian Terbaik dan penyelesaian masalah dengan penggunaan teknologi dapat menjimatkan masa berbanding dengan melukis graf secara 9 . iii. PENGURANGAN KOS OPERASI Mengeksploitasikan bahan sumber yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (Additional Mathematics Teaching Courseware. Modul ‘Learning Additional Mathematics Using TI-84 Plus Graphing Calculator’ telah diterbitkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum. Additional Mathematics Courseware Integrated Teaching and Learning Module dimuatnaik di dalam Blog ‘Ding’s Resource Centre’ (dinghongeng1. Modul Learning Additional Mathematics Using TI-84 Plus Graphing Calculator. Notebook Komputer) untuk memanfaatkan pelajar dan guru dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan. kelengkapan LCD. PENJIMATAN MASA Inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran ini telah berjaya dalam penjimatan masa dari segi: i. Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2010. Inovasi ini juga berjaya memenangi Anugerah Guru Inovatif Peringkat Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2011.ii. kalkulator grafik. iv.com untuk perkongsian semua guru Matematik Tambahan). ii.wordpress. ‘Additional Mathematics Courseware Integrated Teaching and Learning Module’ telah memudahkan dan menjimatkan masa pelajar untuk mencatat nota pembelajaran supaya pembelajaran dan pengajaran dijalankan dengan lebih berkesan.

manual. mengaplikasikan prinsip-prinsip pedagogi dengan berkesan seperti berikut: 10 . Penyelesaian masalah yang mencabar dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. PENINGKATAN KEBERKESANAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN Inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran ini membolehkan pelajar mengadakan aktiviti ‘handson’ dengan penggunaan teknologi untuk peningkatan kefahaman dalam Matematik Tambahan. Ia juga mengintegrasikan unsur-unsur pengajaran dan pembelajaran secara interaktif. Penggunaan ‘Teaching Courseware’ dan Modul telah menggalakkan pembelajaran secara menyeronokkan. bermakna dan mencabar.

Penggunaan Kalkulator Grafik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Linear Law berpandukan Modul Learning Mathematics Using TI-84 Plus Graphing Calculator.  Lembaran kerja dalam modul ini dapat membimbing pelajar menguasai penggunaan kalkulator grafik untuk menyimpan data.  ‘Additional Mathematics Courseware Integrated Teaching and Learning Module’ dapat membantu pelajar dalam memahami konsep dan menguasai kemahiran dengan berkesan dari segi penjimatan masa pengambilan nota dan membuat catatan dengan sistematik. dan menentukan nilai-nilai pemalar dan pembolehubah. Cara Pelaksanaan Inovasi Pengajaran dan pembelajaran topik ‘Linear Law’ dengan menggunakan ‘Additional Mathematics Courseware Integrated Teaching and Learning Module’ dan ‘Additional Mathematics Teaching Courseware’. 3.  Lembaran kerja ‘Internet. berkomunikasi. muzik. memudahkan ulangkaji dan mengingatkan isi kandungan pengajaran guru. 11 menghubungkait. 2. berwarna warni yang dapat menarik pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. video klip.com’ dapat membimbing pelajar memperkembangkan kemahiran berfikir.Bil 1. . kepelbagaian isi kandungan. menganalisis dan membuat keputusan. Pengaplikasi konsep dan kemahiran dalam ‘Linear Law’ dan penggunaan Kalkulator Grafik dalam penyelesaian masalah harian berkaitan dengan Internet dalam buku ‘Problem Based Mathematics Activities Using Graphing Calculators’. melukis Garis Lurus Penyuaian Terbaik. memperoleh Persamaan Garis Lurus Penyuaian Terbaik.  Pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam ‘Linear Law’ untuk menyelesaikan masalah harian. Peningkatan Keberkesanan  ‘Additional Mathematics Teaching Courseware’ mempunyai ciri-ciri seperti animasi.  Penggunaan kalkulator grafik secara ‘hands-on’ membolehkan pelajar menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan dan menggalakkan penerokaan lanjut.

Jadual 1 berikut menunjukkan keputusan ujian pra dan ujian pos. min markah keseluruhan 12 .07 68. Jadual 2 berikut menunjukkan keputusan ujian perbandingan tersebut.9 66.ANALISIS UJIAN PRA DAN UJIAN POS Dua kelas pelajar sederhana telah dipilih secara rawak untuk menjalankan ujian pra dan ujian pos. KUMPULAN Penggunaan Kalkulator Grafik Penggunaan Kertas Graf BIL PELAJAR MIN MARKAH MIN MASA YANG DIGUNAKAN 12 12 67. KELAS 1 2 BIL PELAJAR 28 28 MIN MARKAH UJIAN PRA 51.63 76. jelas menunjukkan bahawa selepas penggunaan Kalkulator Grafik dalam pembelajaran dan pengajaran Linear Law.93 MIN MARKAH UJIAN POS 74.65 30 min 45 min JADUAL 2: Keputusan perbandingan di antara penggunaan kalkulator grafik dan kertas graf bagi 2 kelas lemah PERBINCANGAN Dari keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos yang diadakan.00 JADUAL 1: Keputusan ujian pra dan ujian pos bagi 2 kelas sederhana ANALISIS UJIAN PERBANDINGAN ANTARA PENGGUNAAN KALKULATOR GRAFIK DAN KERTAS GRAF DALAM PENYELESAIAN MASALAH Satu kelas pelajar lemah telah dipilih secara rawak untuk menjalankan ujian perbandingan penyelesaian masalah melalui penggunaan Kalkulator Grafik dan Kertas Graf.

PENINGKATAN DALAM TAHAP KEPUASAN HATI GURU/ PELAJAR 1.9 dan 66. penggunaan teknologi untuk penyelesaian masalah mencabar dan menggalakkan penerokaan lanjut. Peningkatan Tahap Kepuasan Hati Di Kalangan Pelajar Pembelajaran dalam kelas adalah berpusatkan pelajar dan berunsur interaktif.93 ke 76.6 (peningkatan 46. Tetapi masa penyelesaian masalah dengan penggunaan kalkulator grafik adalah lebih pendek (30 min) perbandingan dengan penggunaan kertas graf (45 min).65). Pelajar berpuas hati sebab pembelajaran melalui penggunaan teknologi membolehkan mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran. Pelajar berminat dan aktif untuk belajar. Peningkatan Tahap Kepuasan Hati Di Kalangan Guru Guru dapat melaksanakan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mempelbagaikan dan memperkayakan kaedah penyampaian dan sumber pengajaran.26%) bagi Kelas Sederhana 2. pelaksanaan inovasi ini memberi faedah dari segi pengurangan penggunaan kertas-kertas dan lebih mesra alam (environmental friendly). Guru memperlengkapkan dengan kemahiran teknologi untuk memberi pendidikan berkuali kepada pelajar. Secara langsung. ia menunjukkan min markah keputusan lebih kurang sama (67. FAEDAH-FAEDAH LAIN Penggunaan kalkulator grafik membolehkan guru-guru dan pelajar-pelajar mengeksplorasi topik ‘Linear Law’ dengan lebih mendalam berbanding dengan penggunaan kertas graf.07%) bagi Kelas Sederhana 1 dan dari 68.07 ke 74. Dari keputusan Ujian Perbandingan dalam penyelesaian masalah dengan penggunaan Kalkulator Grafik dan Kertas Graf untuk kelas lemah.pelajar telah meningkat dari 51. Pelajar-pelajar dapat menguasai teknologi moden dan boleh memberi perangsang kepada mereka untuk menciptakan teknologi baru yang akan membantu dalam pembelajaran 13 .00 (peningkatan 10. 2. Ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi memperjimatkan masa dan meyakinkan pelajar dalam penyelesaian masalah. Guru berpuashati apabila melihat pelajar menceburi diri dengan aktif dan berminat dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan.

lebih banyak topik dalam Matematik Tambahan boleh diperkayakan dan dipelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran melalui teknologi. Penggunaan Kalkulator Grafik dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan dalam topik ‘Linear Law’ dapat membangkitkan minat guru dan pelajar dalam penggunaan teknologi. Keyakinan terhadap jawapan yang diperolehi melalui kalkulator grafik juga bertambah jika berbanding dengan pendekatan tradisional secara manual.dan pengajaran pada masa yang akan datang. Pelajar menunjukkan minat dalam pembelajaran dan berkeyakinan dalam penggunaan kalkulator grafik untuk penyelesaian masalah yang mencabar dan berkemampuan membuat penerokaan lanjut. Melalui perkongsian kepakaran. Lanjutannya. 14 . semua guru Matematik Tambahan dimahirkan dengan penggunaan Modul. KETERANGAN LAIN YANG BERKAITAN Inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran ini telah membawa transformasi dalam kaedah pembelajaran dan pengajaran di sekolah dan memberi kepuasan kepada guru dan pelajar. inovatif dan efektif melalui pendidikan berkualiti demi merealisasikan hasrat sekolah untuk menjadi institusi pendidikan terbilang di peringkat antarabangsa menjelang tahun 2020. ‘Teaching Courseware’ dan teknologi terkini seperti kalkulator grafik dalam pembelajaran dan pengajaran untuk memanfaatkan semua pelajar. Penggunaan teknologi dalam pendidikan Matematik Tambahan juga bersesuaian dengan visi dan misi sekolah untuk melahirkan insan proaktif.

Kuala Lumpur: Statworks Publishing Sdn.16.(2007). No. Mello. Technology. Learning mathematics using TI-84 Plus Graphing Calculator. Tay B.L. 55. Crisan. (2010). Pedagogy and Education.& Ding H. Brazil.P. UK. Bhd. Technology. 21-39..RUJUKAN Curriculum Development Division. R. 15 . Lim. S.E. Singapore. 95-106. Effective integration of ICT in Singapore schools: pedagogical and policy implications. 1 (March). No. Pedagogy and Education.15. C. (2007). & Winbourne. L. 83-116. Mathematics and ICT: a framework for conceptualizing secondary school mathematics teachers’ classroom practices.(2006). Problem based mathematics activities using graphing calculator-workbook and teacher's guide. S. Pumadevi. Identifying success in the application of information and communication technology as a curriculum teaching and learning tool. (2008). C. 1 (March). Lerman. P. Vol. Education Technology Research Development. Putrajaya: Ministry of Education Malaysia. Vol.

FOTO-FOTO PELAKSANAAN Penggunaan Kalkulator Grafik dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik Tambahan : Linear Law. Inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran ini telah dilaksanakan oleh semua guru Matematik Tambahan untuk memanfaatkan semua pelajar tingkatan 5. Guru membimbing pelajar menggunakan kalkulator grafik dalam penyelesaian masalah. 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful