PENGERTIAN NABI DAN RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah

01. 03. 05. 07. 09. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

Nabi Adam a.s. Nabi Nuh a.s. Nabi Salih a.s. Nabi Luth a.s. Nabi Ishaq a.s. Nabi Yusuf a.s. Nabi Syu'aib a.s. Nabi Harun a.s. Nabi Daud a.s. Nabi Ilyas a.s. Nabi Yunus a.s. Nabi Yahya a.s Nabi Muhammad s.a.w

02. 04. 06. 08. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

Nabi Idris a.s. Nabi Hud a.s. Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ismail a.s. Nabi Ya'akub a.s. Nabi Ayub a.s. Nabi Musa a.s. Nabi Zulkifli a.s. Nabi Sulaiman a.s. Nabi Ilyasa’ a.s. Nabi Zakaria a.s. Nabi Isa a.s.

1

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah: “Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.” (An-Nisa’:164)

Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah: “Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja.

2

WAJIB BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah: “Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada NabiNabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.” Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

3

PARA RASUL MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu: Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “ maksum “, tidak melakukan Sebagaimana firman Allah: “Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 ) kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.

4

ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya. yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat. 5 . Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah. sesuai dengan keperluan adanya mukjizat. yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan. yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya. 2. 4. seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya. seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak. antara lain: 1.JENIS MUKJIZAT Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai bentuknya. 3. Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ). Mukjizat Kauniyah. awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun. Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka. Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan. yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam.

SIFAT NABI DAN RASUL Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung. menikahi wanita. 4. nabi mana pun juga. iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya. namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada. maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi. paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya. 2. Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa. walaupun mereka itu manusia biasa. atau mereka menciptakannya dari konsep pemikiran 6 . maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. berjalan-jalan di pasar. ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah. paling utama ilmunya. dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka. namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. dan sifat-sifat buruk lainnya. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. tua dan mati. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut: 1. kerana mereka juga makan dan minum. Sifat ini. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka.s. walaupun bagi manusia biasa juga merupakan keharusan. memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah. 3. sihat dan sakit. Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi. Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka. Shidiq ( jujur ) Amanah ( dapat dipercayai ) Tabliqh ( menyampaikan wahyu ) Fatanah ( cerdas ) SIDDIQ Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat. Para nabi a.

menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud: “(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. tanpa mengubah atau menantinya. mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya. kerana khianat itu bertentangan dengan amanah.mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong. namun rasanya hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka. AMANAH Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu. atau lisannya berbuat dusta. Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling sempurna. (Al-Ahzaab: 39) Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu. (Al-Haqqah: 44-48) Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: “Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama) Kami. mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah 7 . Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”. Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya. Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah. nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya.

sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu. Sayyidah „Aisyah r. dan ketika turun kepadanya firman Allah yang bermaksud: 8 .a. yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah. Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya.dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. sedang Allahlah yang berhak untuk kamu takuti…. Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam. TABLIGH Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan”. dan kamu takut kepada manusia. berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ): “Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Dalam kaitan ini.” (Al-Ahzaab: 37) Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit. Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat. walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan.

s. sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya. jika mereka dapat berbicara”. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula ) memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhantuhan kami. menerusi dialog berikut yang bermaksud: “Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain.s. agar mereka menyaksikan”.“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”. wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhantuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”. Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata): “Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara”. agar mereka kembali ( untuk bertanya ) kepadamya. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a. maka tanyakanlah kepada berhala itu. nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a. (Al-Hijr: 94) FATANAH Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan. perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik. Maka apakah kamu tidak memahami?” (Al-Anbiya’: 58-67) 9 . Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata: “Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”. Mereka berkata: “ ( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa.

tidak memberatkan atau menyukarkan. Ketujuh : Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal keimanan kepada yang ghaib. ialah bahawa mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri. Kedua : Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya. Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai. 10 .KEISTEMAWAAN NABI DAN RASUL SUATU hal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a. Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. iaitu: Pertama : Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi. Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Keempat : Kelima : Keenam : Sederhana dalam mengajak. Ketiga : Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepadaNya. maksudnya melalui wahyu dan aklif daripada Allah. Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi.a. mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah.

W. Hal ini sebagaimana firman-Nya: “Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia. tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan.” 11 .” (Al-Hajj:75) Allah berfirman yang bermaksud: “Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian. bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku. Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. dan tidak pula diterima sebagai warisan.CIRI-CIRI KENABIAN Kenabian merupakan kurnian Allah S.T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal.

T.W.T dari tanah sebagaimana firmanNya di dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari tanah yang kering . Nabi Adam a. merupakan junjungan pertama pilihan Allah S.s kerana kejadian iblis dari api dan Nabi Adam a.s diturunkan di tanah Hindustan dan Hawa di tanah Jeddah. kemudian keduanya dikeluarkan dari syurga maka bumi inilah dijadikan tempat kediamannya dan anak cucunya sehingga kepada kita semua.T.s.W.T di syurga dan baginya diciptakan hawa yang dijadiakan dari rusuk kiri sewaktu beliau tidur untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupanya.s wafat di tanah Hindustan dan Hawa pula wafat di Jeddah.T tetapi Allah S.W.KISAH HIDUP 25 NABI DAN RASUL NABI ADAM A.W.s dijadikan Allah S.s dan Hawa telah melanggar larangan Allah S. Nabi Adam a.W. Nabi Adam a.T memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam a.s lalu mereka sujud kecuali iblis kerana iblis menggangap dia lebih mulia dan lebih unggul dari Nabi Adam a.T Yang Maha Pengasih dan Penyanyang mengampuni mereka berdua kerana telah bertaubat kepadaNya. Nabi Adam a.s diberikan tempat oleh Allah S.s diciptakan dari tanah. Selaku manusia pertama dan juga merupakan keturunan pertama daripada golongan sekelian manusia. Allah S.S Nabi Adam a. iblis dengan bongkaknya menerima baik ganjaran Allah S.s.T meniupkan roh ke dalamnya dan berdirilah ia seperti manusia yang sempurna.W.W. Kedua-dua mereka bertemu semula di Musdzalifah. dari tanah yang hitam yang busuk” (Al-Hijir : 26) Setelah disempurnakan bentuk Nabi Adam a.T mengusirnya daripada syurga dan dikeluarkan daripada barisan malaikat dengan disertai dengan kutukan dan laknat serta balasan neraka bagi iblis .W.T.W.s dan hawa sehingga keduanya terpedaya lalu memakan pohon kayu yang dilarang oleh Allah S. Lantas Allah S. hal-hal yang terlarang dan menyekutukan Allah S.W.W. Akibat kesombongan dan keengganan iblis itu maka Allah S. Meskipun Nabi Adam a. 12 .T itu dan memohon agar diberikan kesempatan untuk hidup sehingga hari khiamat dan bersumpah akan mendatangi anak-anak adam dari pelbagai sudut untuk mengajak mereka berbuat maksiat. Sejak itu iblis sedaya upaya mengoda Nabi Adam a.

(sebahagian ahli tafsir mengatakan sehingga ke langit ke 6).T dan di bawa naik ke langit ke 4. Di antara kata-kata hikmah Nabi Idris a.T.W. Keinginan Nabi Idris a.W. Nabi Idris a.s mengenali malaikat beliau berhajat untuk mengenali alam ghaib.s juga diberikan gelaran “Asadul Usud” yang bermakana Harimau segala Harimau kerana berani memerangi manusia yang derhaka kepada Allah S. Beliau juga banyak mempelajari kitab-kitab yang telah di turunkan Allah S.s dan Nabi Syith a. Sewaktu Nabi Muhammad S.A.s dan Nabi Syith a.s dan merupakan keturunan pertama yang dikurniakan kenabian selepas Nabi Adam a.s.W.W dan Jibril a.s merupakan keturunan keenam Nabi Adam a.T.T kepada Nabi Adam a.NABI IDRIS A. menunggang kuda.s memiliki pelbagai kemahiran contohnya menjahit. Nabi Idris wafat pada usia 82 tahun.s.s. menulis dan membaca dan mengetahui ilmu bintang dan metamatik.s sewaktu menyeru kaumnya adalah : “Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntut sumpah daripada orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka di dalam doa” 13 .s melalui suatu tempat pada malam Israk dan Mikraj baginda bertemu dengan Nabi Idris.s itu di tunaikan oleh Allah S.S Nabi Idris a.s tinggal di mesir dan mengajar kaumya ilmu tauhid dan beribadah kepada Allah S. anak kepada Yarid bin Mihla‟el bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam a. Nabi Idris a. Nabi Idris a. Sebahagian ahli tafsir mengatakan tatkala Nabi Idris a.W.

14 .W.s menyeru kaumnya hampir beratus tahun lamanya.W. Setelah menerima perintah dari Allah S.S Nabi Nuh a.W.s merupakan keturunan Nabi Adam a. mereka menentang agar Nabi Nuh a.T nescaya akan menerima azab seksaan daripadaNya tetapi mereka sedikit pun tidak menghiraukannya. Tenteranya mula mengumpulkan bahan binaan dan mula membina kapal itu di kawasan yang jauh dari bandar supaya mereka semua boleh berkerja dengan tenang tanpa sebarang gangguan.W. Nabi Nuh a. Orang-orang yang yang tidak mahu mengikutnya itu sentiasa mengejeknya dengan kata-kata yang keji.W.W.s diutus Allah S.W. Walaupun yang demikian Nabi Nuh a.s tidak luput dari ejekan serta cemuhan daripada segilintir kaumnya yang ingkar itu.T untuk membina kapal Nabi Nuh a.T kepada umatnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun.s juga telah menyampaikan kepada mereka bahawa sekiranya mereka tidak mahu beriman kepada Allah S. Nabi Nuh a. Beliau diutuskan Allah S.s atas perintah Allah S.s dengan iringan keyakinan.s mendatangkan seksaan keatas diri mereka.T sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Nya kepada penduduk negeri Armenia. Bertahun lamanya beliau mengajak dan menyeru dakwahnya kepada kaumnya namun hanya segelintir daripada mereka beriman kepada Allah S. Setelah selesai tugasan pembinaan kapal yang merupakan pengangkutan laut yang pertama di dunia.T.s yang telah dinaiki para penumpang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh a. Setelah terjadi perdebatan dia antara Nabi Nuh a.s yang ingkar itu termasuk putera sulungnya “Kan‟aan”. Maka binasalah seluruh kaum Nabi Nuh a.s.T. Seluruh kota dan desa ditengelami oleh air sehingga ke puncak bukit-bukau. beliau melarang mereka menyembah berhala dan memberi petunjuk kepada mereka untuk menyembah Allah S.s yang ke-10. tetapi hanya segelintir manusia sahaja yang mengikutnya.s mengumpul para pengikutnya.T tentang persediaan mereka untuk berangkat maka banjir besar yang paling dahsyat melanda bumi.s dengan kaumnya. Nabi Nuh a. malah menentang.NABI NUH A. Begitulah Riwayat hidup Nabi Nuh a. Nabi Nuh a.s menerima wahyu dari Allah S.W.W. Mereka tetap tidak mempercayai kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Nuh a. Tiada tempat berlindung kecuali kapal Nabi Nuh a.T. Beliau merupakan seorang Nabi yang sering menangis memikirkan penderhakaan kaumnya terhadap Allah S.T.

diatas sebuah bukit. Beliau diperintahkan membentuk kaum Ad yang alpa terhadap kesejahteraan hidup duniawi sehingga tidak mengenali Tuhannya Pencipta yakni Allah S.T.NABI HUD A. Walaupun Nabi Hud a.W. sebagai penempatan menghabiskan sisa hidupnya sehingga wafat.s yang ingkar itu. Melihat keadaan yang begitu ganjil.T. Beliau terkenal sejak kecil lagi kerana kelakuan yang baik. mereka keluar dari rumah masing-masing untuk melihat awan tersebut dan berpendapat bahawa awan itu adalah awan rahmat yang menyiram dan menyuburkan tanaman mereka serta memberi minum pada ternakan mereka. terutamanya pada bulan Syaban setiap tahun.s berkata kepada mereka itu bukah awan rahmat tetapi ia adalah azab dari Allah S.T memberikan laknat atas mereka dan terbentanglah di langit yang hitam lagi panjang.T dan meninggalkan penyembahan berhala.T angin yang kuat serta hujan yang lebat keluar daripada awan itu selama tujuh malam dan lapan yang akibatnya membinasakan seluruh umat Nabi Hud a.s meninggalkan tempat tersebut dan berhijrah ke Hadramaut.T. Para penziarah datang berama-ramai. Sifat takabur mereka terpahat hebat sekali sehingga tidak dapat diubah oleh sesiapa pun. Oleh yang demikian maka Allah S. di suatu tempat lebih kurang lebih 50km dari kota Siwun.s sentiasa menyeru kaumnya untuk menyembah Allah S. lurus dan sangat bijaksana dalam pergaluan bersama rakan taulannya. Nabi Hud a. Nabi Hud a.W.W.s merupakan keturunan Sam bin Nuh (cucu Nabi Nuh a.s).W. Akibat mengecapi kebahagiaan hidup itu mereka lupa asal-usul dan hanya tahu “berterima kasih” pada batu-batan dan tidak pada Allah S.S Nabi Hud a.s telah berusaha untuk menyeru kaumnya namun mereka tetap ingkar.s berasal daripada keluarga yang terhormat dan berpengaruh. Makamnya masih terletak sehingga kini. budi pekerti yang luhur. Tetapi sebaliknya Nabi Hud a. Maka dengan keizinan Allah S.W. Kaum Nabi Hud a. Beliau dikebumikan di sana.W.s memiliki tanah kebun yang luas hasil bumi yang melimpah ruah. Nabi Hud a. 15 . Beliau melarang sama sekali penganiayaan sesama manusia. Setelah keadaa cuaca kembali tenang dan tanah “Al-Ahqaf” menjadi sunyi daripada suara kaum Aad. mereka dapat membina rumah dan istana yang tersergam indah sebagai tempat tinggal masing-masing.

Kamu Tsamud mendiami daerah yang sebelumnya menjadi penempatan kaum Ad‟.W.s telah bersusah payah menyeru kaumnya agar menyembah Allah S. Kaum Nabi Salleh a. Nabi Salleh a.s yang keenam.W.S Nabi Salleh a.W. Oleh itu Allah S.s memulakan misinya dengan memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang sepatutnya disembah iaitu Allah S. Sebelum azab tersebut melanda Nabi Salleh a.s juga menuntut supaya ditunjukkan kepada mereka suatu mukjizat supaya mereka boleh mempercayai dan beriman kepada Allah S.s berdoa kepada Allah S.s berkata kepada mereka “Inilah unta Allah S.NABI SALEH A.s untuk menyeru kaumnya. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum bagimu dan ternakanmu.s adalah anak „Ubaid bin Jabir bin Tsamud. Akibat daripada perbuatan mereka itu maka Allah S.T menurunkan azab petir dan membinasakan serta menghancurkan golongan yang ingkar itu.W.T.T Yang Maha Esa.W. Ketahuilah bahawa Allah S.W.W. Nabi Salleh a. Kaum Tsamud memiliki harta benda.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang tidak akan membiarkan hamba-hambaNya berada di dalam kegelapan tanpa perutusan nabi. mereka menganggu unta tersebut dengan menyembelihnya. 16 .T dan dengan kekuasaanNya keluar seekor unta dari perut batu karang yang besar. jangan kamu ganggu dan biarkan ia mencari makannanya sendiri di atas muka bumi Allah S.W.s berserta pengikutnya yang beriman berjumlah 120 orang telah pun berhijirah ke negeri lain iaitu Hadramaut dan terdapat riwayat lain yang menyebut bahawa mereka berpindah ke negeri Makkah.T maka Nabi Salleh a.T dan meninggalakan penyembahan berhala. dan hidup dengan penuh kesenangan tanpa sebarang kekurangan malangnya mereka lupa sama sekali terhadap Tuhannya yakni Allah S. iaitu gelaran yang diambil bersempana nama datuknya. Nabi Salleh a. Negeri tersebut menjadi sunyi sepi selepas ditingalkan oleh kaum Ad‟ akibat kemusnahan.s berasal daripada keturunan Nabi Nuh a. Allah S.W.W.s hanya manusia biasa dan bukan pesuruhNya.” Akibat daripada sikap tidak mempercayai.T.T. Sambil menunjukkan binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu. Walaupun Nabi Salleh a.T mengutuskan Nabi Salleh a. kaumnya bernama tsamud. namun mereka tetap ingkar dan mencemuh sambil mengatakan Nabi Salleh a.T akan menurunkan azab-Nya apabila kamu menggangu binatang ini.W.

T untuk menjadi Nabi maka Nabi Ibrahim a. 17 . Setelah diutus oleh Allah S.W. Setelah dibuat perbicaraan maka Nabi Ibrahim a.s dijatuhkan hukum bakar namaun dengan keizinan Allah S.W. dan Nabi Ibrahim a. Namrud sendiri mati kerana dimasuki oleh seekor nyamuk hingga kelubang telinganya.T api yang panas menjadi sejuk mendingingkan Nabi Ibrahim a. Sudah menjadi kebiasaan adat tradisi penduduk kerajaan Babilion keluar dari kota untuk beberapa hari untuk merayakan hari raya untuk tuhan patung berhala mereka. Maka setelah mereka pulang dari pesta itu mereka amat terkejut akan kejadian itu dan mengetahui itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim a.s dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masihi di negeri Mausul yang diperintah oleh Raja Namrud dan beliau diutuskan kepada satu kaum di Iraq yang ketika itu dikusai oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim a.S Nabi Ibrahim a. Beliau terkenal dengan gelaran Azar kerana pekerjaannya mengukir patung berhala untuk dijadikan sembahan.s terselamat daripada kejadian itu dan terus berdakwah kepada kaumnya. Akhirnya Namrud dan pengikut meneriman seksaan Allah S. menyatakan bahawa berhala dan patung-patung mereka itu benar-benar tidak berguna bahkan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri.s dan beliau dibawa menghadap hakim dan disambut dengan cemuhan.s adalah Tarikh‟ bin Sam bin Nuh. Nama sebenar ayah Nabi Ibrahim a.s memulakan dakwahnya yang kemudian membuat satu rancangan sebagai membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata dan boleh dilihat dengan mata kasar. Nabi Ibrahim a. teriakan. cercaan dari kaumnya yang ingkar.s menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan semua patung berhala mereka di kota.T dengan didatangi nyamuk yang sangat banyak.W.s merupakan anak kepada Azar bin Sam bin Nuh.s.NABI IBRAHIM A.

Nabi Luth a.s sebagai musafir. pemikiran yang meleset serta tidak mempunyai pegangan agama. Maksiat berleluasa.W.s dan menetap di sebuah dusun yang disebut sebagai Sadum. memiliki susuk tubuh yang menarik dan menumpang di rumah Nabi Luth a.s yang bernama Kan‟an.s dilanda kemusnahan. yang terletak di dalam wilayah Palestin. kecurian.S Nabi Luth a.Ciri khas masyarakat mereka adalah perbuatan homoseksual (liwat) di kalangan lelaki dan lesbian dikalangan wanita.NABI LUTH A. Mereka tidak sedikit pun mengendahkan seruan Nabi Luth a.T supaya kaumnya yang ingkar itu diberikan azab yang setimpal dengan kemungkaran mereka itu. Menurut riwayat.W. Akibat daripada perbuatan kaum Nabi Luth a.s dan pengikut yang soleh berangkat meninggalakan negeri Sadum.s bordoa kepada Allah S. para malaikat tiba di Sadum dengan menyamar sebagai remaja yang kacak rupa parasnya.T mengutuskan gempa bumi yang kuat dan angin kencang yang disertai batu menghancurkan dengan serta merta kota Sadum bersama penghuninya termasuklah isteri dan anak sulung Nabi Luth a.s mengetahui akan hal ini maka mereka bergegas ke rumah Nabi Luth a.T untuk kaumnya iaitu kaum Sadum yang yang terdiri daripada 4000 orang.s merupakan anak saudara Nabi Ibrahim a. 18 .s untuk meminta dikhawinkan dengan para malaikat itu. Masyarakat Sadum memiliki moral yang rendah. Sehingakan Nabi Luth a.s malah mereka juga mengejek dan mencemuh beliau.s yang tidak bermoral itu maka menjelang fajar pada saat Nabi Luth a. Sebelum negeri Nabi Luth a.W. rompakan. perampasan harta adalah kegiatan seharian mereka. Allah S. Apabila kaum Nabi Luth a.s diutuskan oleh Allah S.

T terpancut keluar air yang jernih yang mengalir keluar sehingga ke hari ini yang lebih dikenali sebagai telaga Zam-Zam.T. Nabi Ibrahim a.s pun menyembelih Nabi Ismail a. 19 . Siti Hajar terus bermundarmandir dan berlari-lari anak sehingga tujuh kali di antara bukit Shafa dan Marwah. Nabi Ibrahim a.s bersama Siti Hajar berserta puteranya berhijrah ke Mekah yang pada masa itu masih merupakan lapangan padang pasir yang luas tanpa didiami oleh seorang manusia pun.s mencapai usai remajanya.s bermimpi bahawa ia harus menyembelih puteranya.s ialah anak Nabi Ibrahim a. Setelah kembalinya Nabi Ibrahim a. ia terasa kehausan dan merasakan susunya semakin berkurangan dan bayinya Nabi Ismail a.W.s dan ibunya Siti Hajar. Selang beberapa hari selepas kejadian itu rombongan masyarakat arab Jurham yang secara kebetulan lalu disitu menjumpai punca air itu dan seterusnya menetap bersamasama dengan Siti Hajar dan nabi Ismail a. Lalu Nabi Ibrahim a. Sebakul bahan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan akhirnya habis dimakan dalam beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim a.s turut menderita akibat kekurangan susu.W.s mendatangai Siti Hajar dan bertanya beberapa soalan dan menghentakkan sekuat-kuat kakinya ke tanah dan dengan serta merta atas izin Allah S. Nabi Ibrahim a. Demi memikirkan masa hidupnya bersama anaknya yang tersayang.s meningalakan Siti Hajar dan Nabi Ismail a. Kemudian Nabi Ibrahim a.W.s yang masih kecil pada ketika itu di kawasan yang terpencil dan sunyi itu. Pada suatu ketika sewaktu Nabi Ismail a.T malaikat Jibril a.s di kawasan itu. Seruan inilah merupakan permulaan sunnah berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari Raya Aidiladha di seluruh pelusuk dunia.s pun terselamat daripada disembelih.NABI ISMAIL A.T dan menjadi kunjungan wajib umat Islam yang mengerjakan Haji. Siti hajar akhirnya duduk termenung kerana penat dan hampir berputus asa dengan keizinan Allah S.s ke Mekkah untuk menemuai anak dan isterinya yang tercinta beliau terkejut dan tercengang memerhatikan kawasan tersebut sebagai sebuah desa yang subur lagi makmur.s terus mendirikan Kaabah (Baitullah) yang sekarang ini menjadi kiblat kepada seluruh umat Islam untuk beribadah kepada Allah S.s. Ketika Siti hajar kehabisan air.T dan Nabi Ismail a.s yang kemudiannya ditukarkan kepada seekor domba oleh Allah S.W.W.S Nabi Ismail a. Dengan keyakinan yang benarbenar kepada Allah S.

20 .s meningkat dewasa beliau pun berkhawin dengan seorang wanita Jurum.s Nabi Ismail a.W.A.Setelah Nabi Ismail a.s yang dikenali sebagai kaum Musta‟ribah ini kemudiannya melahirkan Nabi Muhammad S. Dari sini lahirlah keturunan anak cucu Nabi Ismail a.

T sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran Nabi Ishaq a.W.s dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Yaakub.T.s berserta kedua orang tuanya dan ahli keluarganya yang lain dirahmati oleh Allah S.NABI ISHAQ A.T keturunan yang ramai.W. Nabi Yaakub a.s juga melahirkan keturunan para Nabi dari kalangan bani Israil sehingga kepada Nabi Isa a.s yang dilahirkan hasil perkhawinan bersama isterinya yang tertua iaitu Sarah. Nabi Ishaq a. Beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul Allah S.s wafat ketika berusai 180 tahun dan dikuburkan di Jirun yang juga di kenali sebagai Kota Madinah. Nabi Ishaq a. Beliau dianugerahkan Allah S. di antaranya ialah Nabi Yusuf a.W. Perkataan „ishaq‟ bererti tertawa gembira seraya terkejut kerana ibunya sewaktu mendengar berita bahawa beliau akan dikurniaka zuriat.s adalah putera Nabi Ibrahim a. ia tertawa dan terkejut kerana usianya sudah lanjut. Ramai diantara mereka menjadi pemimpin dan ada pula yang derhaka terhadap ajaran Allah S.W.s memperolehi keturunan yang ramai . 21 .s.T.s yang juga menjadi Nabi dan Rasul.S Nabi Ishaq a. Nabi Ishaq a.

s dari penjajahan Firaun yang dilaknat Oleh Allah S.s berasal daripada keturunan anak Nabi Ishak bin Ibrahim a. Selepas itu Nabi Yaakub a.W.s dengan raja dan dengan izin Allah S.T raja itu berjaya dikalahkan oleh mereka dan hartanya dijadikan sebagai harta rampasan perang (ghanimah). Beliau berjalan pada malam hari dan beristirehat pada siang hari.s dengan 4 orang isterinya beliau dikurniakan 12 orang anak.W. Pada masa itu tercetus peperangan salib diantara keluarga Nabi Yaakub a. Nabi Yaakub a.W.s wafat ketika berusia 147 tahun di Mesir. Oleh yang demikian keluarga Nabi Yaakub a.S Nabi Yaakub a. Beliau diutuskan menjadi Rasul di negeri Kan‟an untuk memimpin penduduknya menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Inilah asal permulaan bangsa Israil dan tersebar luas di negeri Mesir.s dan kaumnya dikurniakan Baitulmaqdis dan beliau dikurniakan kitab sebagai hikmah dan pegangan. Dalam perjalanan hijrah tersebut beliau tertidur di atas sebiji batu dan bermimpi menerima wahyu dari Allah S.T yang menyatakan bahawa Nabi Yaakub a.T . Faktor usia menyebabkan beliau menyerahkan tugasnya kepada puteraya yang bernama Nabi Yusuf. Beliau tinggal di Mesir dan dikurniakan zuriat keturunan yang teramai di Mesir.s bin Azar bin Sam bin Nuh.s berhijrah ke Palestin untuk menemui bapa saudaranya yang bernama Laban. Nabi Yusuf mewarisi peranan ayahnya sebagai pembesar mesir. kerana setiap mereka mempunyai keturunan yang ramai. Mereka turut disebut di dalam Al-Quran sebagai “Al-Asbaath” yang membawa maksud qabilah Bani Israil. Riwayat lain menceritakan bahawa beliau diutuskan ke Nablus. Beliau berkerja sebagai petani dan penternak.NABI YAAKUB A. 22 . Mereka kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa a.s dan keturunanya digelar sebagai Bani Israil yang membawa maksud suku yang berjalan pada malam hari. Hasil dari perkhawinan Nabi Yaakub a.

W. Sehinggalah pada suatu hari ibu angkatnya telah jatuh cinta pada Nabi Yusuf a. Sejak dari itu Nabi Yusuf a.s dan menceritakan kisah yang menimpa dirinya dari mula. Akhirnya si musafir itu menjual Nabi Yusuf a. 23 .NABI YUSUF A.T berlakulah seperti apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a.s mentafsir sebuah mimpi raja itu yang menbawa maksud akan berlaku musim kemarau yang maha dahsyat dalam masa tujuh tahun lagi dan mereka perlu bersedia.s itu beliau diberikan darjat sebagai Menteri kewangan mesir dan akhirnya berkhawin dengan Zulaikah setelah menjadi janda akibat kematian suaminya.s di perjara dua orang pelayan makan dan minum raja yang kemudian seorang daripada pelayan itu dibunuh dan seorang lagi dibebaskan selepas mengalami sebuah mimpi yang kemudiannya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a.s menolak dengan mengenangkan jasa ibu angkatnya menjagannya sejak kecil.s bertemu semula dengan saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dahulu namun yang demikian Nabi Yusuf a.T. Nabi Yusuf a. Pada suatu hari golongan yang membenci dan iri hati terhadap Nabi Yusuf a. Nabi Yusuf a.W.s. Selepas kejadian itu raja mengetahui kelebihan Nabi Yusuf a. Maka atas jasa Nabi Yusuf a.s. dengan izin Allah S.s berkumpul dan berbincang untuk meluahkan perasaan masing-masing kepada bapa mereka dan membuat perancangan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf a.s itu dan menyuruh Nabi Yusuf a.T.s diselamatkan oleh seorang musafir yang kebetulan mengambil air di situ.s dari keluarga mereka dengan mencampakkannya ke dalam telaga dan atas izin Allah S. Zulaikah. Nabi Yusuf a. Dipendekan cerita atas sebab itu lah Nabi Yusuf a. Nabi Yusuf a.W.W. Beliau juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim a.s kepada Ketua Polis Mesir yang bernama Fathifar dan dijadikan anak angkatnya.s.s dikurniakan oleh Allah S. Beliau satu-satunya anak yang dimanjakan oleh Nabi Ya'qub a. terutamanya setelah kewafatan ibu kandungnya.s dipelihara dengan sempurna oleh isteri pembesar itu.S Nabi Yusuf a.s dan meluahkan perasaannya itu tetapi Nabi Yusuf a.s. Pada akhirnya Nabi Yusuf a. Bersama Nabi Yusuf a.s bertemu semula dengan bapanya iaitu Nabi Ya'qub a.s adalah anak ke tujuh daripada 12 orang anak Nabi Ya'qub a.s dengan rela memaafkan mereka dan dengan keizinan Allah S.W.s.T agar dipenjarakan.T rupa paras yang tampan.s berdoa kepada Allah S. berbanding dengan saudara-saudaranya yang lain.s tinggal bersama ibu angkatnya.

s menderita akibat penyakit demam panas.S Nabi Aybu a.s berkata : “Awas kamu saya sudah sembuh dan senang akan saya pukul kamu 100 kali”. Tetapi syaitan terus mengoda isteri Nabi Aybu a.s segera sembuh dari penyakitnya itu dan kembali sihat dan lebih kuat daripada sebelum ia menderita. Hanya isterinya sahaja yang setia mendampingi dan merawat Nabi Ayub a. Kepadanya juga dikurniaNya putera-puteranya yang telah meninggal. Allah S.W. tetapi Allah S. setelah dilaksanakan petunjuk Ilahi itu Nabi Ayub a.s bingung untuk melaksanakan sumpah itu atau pun tidak dan akhirnya Allah S. memiliki tanah yang luas. bertawakkal dan keimanan kepada Allah S.W. Binatang seperti unta.s yang telah berjaya menempuhi dugaanNya dengan penuh kesabaran. Meski pun demikian beliau tidak pernah melupakan ibadahnya kepada Allah S. Kulitnya kelihatan berbintik-bintik dan akhirnya beliau dipulaukan oleh masyarakat kampung dan rakan-rakan karibnya. 24 . Nabi Ayub a.T memberi petunjuk kepada Nabi Ayub a. Dia antara anak lelaki beliau ialah Basyar yang digelar sebagai Zulkifli dan diangkat menjadi Nabi.s dengan memukul isterinya itu dengan 100 batang lidi kerana perbuatan isteri Nabi Ayub a.s dengan penuh sabar.s.W.s telah bersumpah bahawa sesudah sembuh ia akan memukul isterinya 100 kali sewaktu ia mengusirnya namun begitu beliau berasa kasihan untuk bertindak sedemikian apabila terkenangkan kesetiaan isterinya dalam mengharungi segala suka duka dan deritanya.T.s sehingga pada suatu hari ketika disuruh oleh suaminya ia berbicara kasar sehingga Nabi Aybu a.T mengembalikan kebesaran duniawi serta kekayaan harta benda berlipat ganda.NABI AYUB A.W. Demikianlah rahmat Tuhan kepada Nabi Aybu a.s adalah anak Ish bin Ishak bin Ibrahim a.W. Akhirnya Nabi Ayub a.s. Nabi Aybu a. batuk dan lain-lain sehingga menyebabkan badannya semakin kurus dan wajahnya pucat lesu tidak berdarah. Dengan izin Allah S.s suatu ketika dahulu itu bukanlah datang dari dirinya sendiri tetapi akibat godaan syaitan yang durjana.s bukan saja dengan memulihkan semula kesihatan serta kekuatan fizikilnya sebagaimana zaman mudanya.T. Oleh yang demikian pelbagai cara yang digunakan syaitan hingga akhirnya menghancurkan-hancurkan kekayaan Nabi Ayub a.T den lebih cenderung berbuat kebajikan. Beliau merupakan seorang yang kaya.W. keldai dan sapi.T telah membalas kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub a.

Idris dan Dzulkifli. 25 .T terutamanya pada waktu malam.s merupakan seorang raja yang tidak pernah marah. melayani umat dan juga beribadah kepada Allah S. Sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang saleh".S Nabi Zulkifli a. Gelaran ini diberiakan kepada beliau kerana sanggup menjalankan amanat raja. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami.s berpuasa dan membahagikan waktunya untuk memerintah kerajaan.NABI ZULKIFLI A.W. termasuk orang-orang yang sabar. Setiap tugas yang diamanahkan kepadanya dilaksanakan dengan baik.W.s. Zulkifli adalah gelaran yang diberikan kepadanya manakala nama asal beliau adalah Basyar bin Ayub.s merupakan anak kepada Nabi Ayub a. ramah dan kesabaran. (Al Anbiyaa' 85-86) Pada siang hari Nabi Zulkifli a. Allah S. walau dalam apa jua keadaan yang berlaku sekalipun dalam menghadapi setiap persoalan dan tentangan rakyatnya.T berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud : "Ismail. Nabi Zulkifli a.

T agar mereka diberikan pengajaran dan Allah S.s berserta orang-orang yang beriman telah berhijrah ke negeri lain iaitu Aikah.T menurunkan hujan yang lebat berserta kilat dan guruh yang maha dahsyat sehingga membinasakan mereka sekaligus.W.W.W.s diutuskan oleh Allah S.s mengingatkan kepada mereka tentang azab Allah S.s merupakan keturunan Nabi Luth a.T tetapi seruan tersebut tidak sedikit pun dihiraukan malah beranggapan bahawa kepercayaan mereka itu benar. Nabi Syuaib a.s berdoa kepada Allah S. Nabi Syuaib a. Sebelum seksaan Allah S. Nabi Syuaib a.W.T itu datang kepada mereka.s menyeru kaumnya menyembah Allah S. Naib Syuaib a.W.T tetapi mereka tetap ingkar. Nabi Syuaib a.T berkenan menerima permohonan itu dan diturunkan dahulu udara yang panas yang mengeringkan kerongkong serta badan mereka dan seterusnya Allah S. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi mangsa kepada pedagang besar dan para pemberi modal.W.s dari puak anak perempuannya.s dianggap sebagai seorang yang menimbulkan huru-hara dan pergaduhan. 26 . sedangkan Nabi Syuaib a.W. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa kerana menyembah kepada "Aikah" iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman.S Nabi Syuaib a.T kepada kaum Madyam iaitu segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama "Ma'an" di pinggir negeri Syam.NABI SYUAIB A.

Gadis itu adalah anak Nabi Syu'aib a. Secara kebetulan Nabi Musa a.s dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semenjak Nabi Musa a. akhirnya beliau pulang atas wahyu dari Allah SWT dan diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun.s bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih dari tiga puluh hari.s dan Nabi Khidhir a.s adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim.s untuk menegakkan Islam beliau telah diketemukan dengan beberapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib a. Dalam perjalanan hidup Nabi Musa a. Firaun memerintahkan kesemua bayi lelaki yang lahir pada waktu itu dibunuh tetapi dengan keizinan Allah S.S DAN NABI HARUN A. Kerana sifat sombong dan ingkar firaun.S Nabi Musa a.s berjanji kepada Bani Isra'il yang ditinggalkannya di bawah pimpinan Nabi Harun a.s keluar dari Mesir seorang diri dan berserah segalanya kepada Allah SWT. 27 . Nabi Musa a. Akibat daripada itu firaun juga turut menindas kaum Nabi Musa a.T).W.s berkahwin dengan salah seorang daripada gadis itu. tibalah Musa di kota Madyan iaitu kota Nabi Syu'aib yang terletak di timur jazirah Sinai dan teluk Aqabah di selatan Palestin. firaun mengejek dan mempersendakan Nabi Musa a. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub adalah beribukan Yukabad.s telah menolong dua orang gadis mengambil air untuk di beri minum kepada ternakan mereka. dalam perjalananya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan (Allah S.NABI MUSA A.W.s mengalahkan tukang-tukang sihir kaum Fir'aun.s meninggalkan Mesir tanah airnya daripada buruan Firaun. Di sini juga diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu'il a.s.s beristirehat di bawah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa letihnya kerana perjalanan yang jauh. Setelah meningkat dewasa Nabi Musa a.s. Nabi Harun a.s kembali kepada mereka. Nabi Musa a.s telah beristerikan dengan anak perempuan Nabi Syu'aib yaitu Shafura. Apabila meningkat dewasa Nabi Musa a. Nabi Musa a.s terselamat setelah dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil yang kemudiannya dipelihara oleh isteri Firaun iaitu Aisah dan dibesarkan di istana firaun. Bani Isra'il merasa kecewa dan menyesal atas kelewatan Nabi Musa a. Setelah berjalan selama lapan hari lapan malam sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya.s iaitu Bani Isra'il yang akhirnya meninggalkan Mesir menuju ke Baitul Maqdis dengan melalui Laut Merah yang terbelah atas izin Allah dan bercantum semula apabila firaun dan bala tenteranya melalui jalan itu.s Setelah sepuluh tahun lebih Nabi Musa a.T.s.s serta Nabi Daud a. Akhirnya Nabi Musa a.

s menyeru mereka menyembah Allah SWT mereka ingin diperlihatkan rupa tuhan iaitu Allah SWT.s diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke bukit Tursina dan membawa Nabi Harun a. Tetapi sifat kekufuran di kalangan umat Nabi Musa a.s wafat dan Nabi Musa a. Selepas kejadian itu Nabi Musa a. bernama Samiri yang telah berjaya menyusup ke tengahtengah mereka dan menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahawa dia tidak dapat diharapkan kembali dan kerana itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba dan melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi anak patung lembu emas itu dengan menyembahnya dan memuji-mujinya. dengan memperlihatkan kepada Bani Israil tempat tidur turun dari langit dan tergantung di antara langit dan bumi. Kerana sangat marah dan sedih Nabi Musa a.s tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi kaumnya yang telah menjadi murtad itu. barulah mereka percaya bahawa Nabi Musa a. Allah SWT memakbulkan doa Nabi Musa a.s melemparkan kitab Taurat dan menarik rambut Nabi Harun a. Nabi Musa a. Nabi Musa a.s.s. Pada suatu hari Nabi Musa a.s kerana menganggap beliau telah gagal dalam tugasnya. Dalam pada itu. Permintaan mereka selalu dikabulkan oleh Allah SWT tetapi mereka tetap derhaka kepada-Nya dan sikap itu dimiliki 28 .s telah membunuh adiknya iaitu Nabi Harun a.s menyuruh mereka kembali bertaubat dan mengajarkan isi taurat kepada mereka dan menghalau samiri si pembuat patung itu. Dengan kemahirannya mengukir patung itu ia membuat patung sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu yang hidup.s pulang seorang diri.s menafikan tuduhan itu dan berdoa kepada Allah SWT supaya memperlihatkan bukti-bukti kepada kaumnya bahawa Nabi Harun a. karena ia bimbang kalau-kalau keadaan menjadi lebih rumit.s. digunakan oleh seorang munafiq.Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang membelengu kelompok Bani Isra'il itu.s amat tebal dan sukar dikikis sehingakan sewaktu Nabi Musa a.s meninggal bukan akibat dibunuh beliau.s tidak membunuh Nabi Harun a.s setelah selesai bermunajat dengan Tuhan dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya. Nabi Harun a.s bersamanya dan dengan takdir Allah SWT Nabi Harun a. Setelah peristiwa itu masyarakat Bani Israil menuduh Nabi Musa a.

29 .oleh mereka sehingga sekarang. Nabi Musa a.s wafat di padang Tih ketika berusia 120 tahun.

Dalam peperangan itu Jalut mati dibunuh oleh Nabi Daud a.s meninggalkan raja Thalout bersama sebilangan besar tenteranya kerana rasa tidak puas hati terhadap perbuatan raja Thalout yang tidak menepati janji.s dan meninggalkan istananya serta hilang tanpa jejak.s sebagai satu ancama dan mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Daud a. Negeri yang diperintahnya adalah diantara Syam dan Mesir. Nabi Daud a.s dan kemudian menuntut janji daripada raja Thalout. kejam.s sebagai raja.s yang ke-12.NABI DAUD A.S Nabi Daud a.W. Thalout bukan dari keturunan Nabi ataupun berdarah raja tetapi mahir dalam paperangan dan seorang pemimpin perang. Mereka memiliki kemantapan iman kepada Allah S. tetapi Thalout tidak juga memberi. Thalout menggangap Nabi Daud a.W. iaitu cucu Yahudza bin Yaakub keturunan Nabi Ibrahim a. Beliau merupakan seorang raja yang zalim. Seluruh rakyatnya mengangkat dan memahkotakan Nabi Daud a. Masyarakat Bani Israil meminta kepada Allah S. Hanya 313 orang sahaja yang sanggup dan berani maju. Beliau menjadu raja setelah kewafatan Raja Thalout. 30 . sentiasa memerangi dan mengusir rakayat Bani Israil dari tempat tinggal mereka. Pada zaman tersebut terdapat seorang raja yang zalim dan kafir yang bernama Jalut.T serta tidak takut walau sedikit pun dalam menghadapi musuh yang kuat walau jumlah mereka sedikit sahaja. Jalout merupakan panglima perang pasukan musuh dan terkenal sebagai seorang yang berani.T.s untuk menaiki taktha. Terdapat riwayat yang menyebut bahawa pasukan itu sebenarnya berjumlah 303 313 orang yang berangkat untuk berperang. cekap dan tidak pernah kalah dalam sebarang peperangan. Sesiapa sahaja yang berani menentangnya sudah pasti akan jatuh dibunuh.T supaya dianugerahkan seorang raja yang bakal memimpin mereka berperang di jalan Allah S. Sewaktu dalam peperangan banyak di antara mereka yang mengatakan tidak sanggup.s merupakan anak Isya bin Basywa. Tugas pertama Thalout setelah dinobatkan sebagai raja ialah membentuk satu pasukan yang terdiri daripada pemuda gergasi yang masih kuat dalam menghadapi rakyat palestin yang terkenal dengan kekuatan dan keberanian.W. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi Daud a.

31 .s meninggal ketika menjangkau usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis. seperti pakaian dan lain-lain.s dikurrniakan suara yang sangat merdu yang tiada tara bandingan serta dapat melembutkan besi dan membuat bermacam-macam barangan keperluan hidup. Nabi Daud a.Nabi Daud a.

s marah dan mengancam akan mengajar burung Hud-hud itu jika ketidak hadirannya itu tanpa alasan dan uzur yang nyata. Absyalum akhirnya memberontak tetapi akhirnya Absyalum berjaya dibunuh oleh askar yang dikerah oleh Nabi Daud a. iaitu Jin angin dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala arahannya. Seterusnya Nabi Sulaiman a. Nabi Sulaiman a.s yang bernama Absyalum yang beranggapan bahawa dialah yang sepatutnya lebih layak menduduki taktha itu.s. Nabi Sulaiman a. periuk-periuk yang tetap berada diatas tungku yang dikerjakan oleh pasukan JinNya. Oleh itu Nabi Daud a. kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Burung hud-hud itu memberitahu atas kelewatannya itu kerana ternampak satu kerajaan yang besar yang diperintah oleh seorang ratu yang bernama Balqis dan menjadikan matahari sebagai tuhan mereka.T juga memberikannya suatu kurnia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung. bahawa Nabi Sulaiman akhirnya berkahwin dengan Balqis dan dari perkahwinannya itu lahirlah seorang putera. Sewaktu Nabi Daud a. Menurut sebahagian ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi. Setibanya di San'a ibu kota Yeman .s mengutuskan surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya memeluk islam dan dipendekkan cerita akhirnya Ratu Balqis akur dan memeluk isalm dengan hati terbuka. Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitulmaqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nadzarnya pergilah ia meneruskan perjalannya ke Yeman.s diberikan kuasa penuh keatas kerajaan Bani Isra'il yang makin meluas.ia memanggil burung hud-hud sejenis burung belatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. ketajaman otak.s iaitu ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Isra'il beliau selalu mendampinginnya dalam tiap-tiap perbicaraan di mahkamah. Sejak kecil lagi beliau telah menampakkan tanda-tanda kecerdasan. Ternyata bahawa burung hud-hud yang dipanggilnya itu tidak berada bersama dengan burung-burung yang lain.NABI SULAIMAN A.s ini mendapat tentangan daripada abang Nabi Sulaiman a. perbuatan piring-piring sebesar kolam air.S Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud a. Di samping itu Allah S.s dari awal lagi untuk menggantikannya untuk menduduki taktha singgahsana kerajaan Bani Isra'il. Menurut pengakuan maharaja Ethiopia 32 .s telah melatih Nabi Sulaiman a.s.W. Allah SWT juag telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain. Tetapi tindakan Nabi Daud a.

Para Jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahawa Nabi Sulaiman telah mati kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai. 33 . Sekiranya para Jin sudah mengetahui sebelumnya.Abessinia. mereka adalah keturunan Nabi Sulaiman dari putera hasil perkahwinannya dengan Balqis itu. akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anai-anai. pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai seksaan yang menghinakan. Al-Quran mengisahkan bahawa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Sulaiman kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya.

W. Beliau diutus oleh Allah S. Mereka menerima balasan oleh Allah S. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ terselamat daripada seksaan tersebut.W.s yang keempat.T dengan seksaan yang berat yakni berupa musim kemarau yang berpanjangan.s kemudian berdoa kepada Allah S.s. Mereka seterusnya menerima seksaan Allah SWT yang lebih pedih. 34 . Beliau merupakan keturunan Nabi Harun a.T dah Allah S.s memohon supaya mereka terhindar daripada azab itu. Kaum Nabi Ilyas a.T mengabulkan doa Nabi Ilyas a. kerana mereka merupakan insan yang berbakti dan taat kepadaNya.W. Nabi Ilyas a. hujan turun dengan lebat menjadikan tanah sawah serta ladang mereka subur.W.T kepada kaumnya bani Israil yang gemar menyembah patung Ba‟al.s adalah putera Yasin.W. Setelah mendapat rahmat dan kurniaan Allah SWT mereka kembali alpa dengan kehidupan dan lupa akan rahmatNya. Mereka kembali derhaka bahkan melampaui batas zaman sebelumnya. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ sudah pun beredar pergi terlebih dahulu sebelum seksaan daripada Allah SWT datang menimpa mereka.S Nabi Ilyas a.s itu.s menyeru kepada mereka agar meninggalkan Ba‟al dan menyembah Allah S.s sering berdusta terhadap seruan Nabi Ilyas a.T. Mereka datang menghadap Nabi Ilyas a. Hujan tidak membasahi bumi menyebabkan mereka kehausan. Binatangbinatang ternakan membiak secara sihat dan bertambah bilangannya. kebuluran dan semua tanaman serta ternakan mereka tidak menjadi. Nabi Ilyas a.NABI ILYAS A. Situasi itu menimbulkan rasa insaf ke dalam diri mereka untuk seketika.

Semakin hari kekufuran mereka semakin meningkat. 35 .s merupaka putera Aktub Bin Ajuz.s menyebabkan umatnya yakni Bani Israel meninggalkan Islam dan menyimpang ke arah yang bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ilyasa‟ a.s. Pada zaman ini lahir seorang Nabi yang bernama Yunus a.S Nabi Ilyasa‟ a.s Ketika zaman pemerintahan Nabi Ilyasa‟ a.s rakyatnya makmur dan hidup dengan aman di atas ketaatan mereka kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyasa‟ a.NABI ILYASA’ A.s. Beliau dimartabatkan sebagai Rasul Allah SWT setelah kewafatan Nabi Ilyas a.s Kewafatan Nabi Ilyasa‟ a. Beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi Ilyas a. sehingga Allah SWT melenyapkan ke atas diri mereka nikmat dan kesenangan itu.

NABI YUNUS A.W. dan wajahwajah mereka bertukar menjadi pucat dan angin dari segala penjuru bertiup dengan kecangnya membawa suara gemuruh yang menakutkan. Nabi Yunus a.s itu merupakan hal yang baru dan belum pernah mereka dengar sebelumnya.s tetapi Nabi Yunus a. Nabi Yunus a.W.S Tidak banyak cerita yang terkandung di dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus a.s menganggap itu adalah hukuman tuhan terhadap dirinya dan mengambil keputusan terjun ke laut yang akhirnya beliau ditelan oleh seekor ikan paus yang utuskan oleh Allah SWT.s membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka.T dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Apatah lagi Nabi Yunus a.s sebagaimana kisah tentang Nabi Musa.s penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan seakan-akan ancaman Nabi Yunus a.s. Lalu beliau meninggalkan mereka dan berdoa agar mereka diberikan pengajaran oleh Allah S. mengajak mereka agar menyembah kepada Allah S. Dengan rahmat Allah SWT di tempat Nabi Yunus a.s adalah orang asing dan tidak seketurunan dengan mereka. Dalam keadaan cemas dan ketakutan mereka keluar dari kota dan beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir. Catatan yang diceritakan para sejarawan dan ahli tafsir tentang Nabi Yunus ialah nama sebenar beliau ialah Yunus bin Matta. Malangnya kapal laut yang dinaiki Nabi Yunus a. Sepeninggalan Nabi Yunus a.s kepada mereka itu akan menjadi kenyataan.lemah dan sakit.T. Selepas kejadian itu mereka mencari Nabi Yunus a. Mereka melihat keadaan udara disekeliling Ninawa makin gelap.s terdampar itu terdapat sebuah pohon labu yang akhirnya dijadikan makanan oleh Nabi Yunus a.s telah pergi menaiki kapal laut untuk membawa diri. Nabi Yunus a.s kemudian dimuntahkan ke darat ke darat dalam keadaan kurus.s sembuh sepenuhnya beliau diperintahkan oleh Allah SWT agar kembali kepada kaum Ninawa di mana penduduknya mengharapkan kedatangan beliau untuk memimpin mereka kearah jalan yang benar dan diredhai oleh-Nya. Beliau telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat yang bernama "Ninawa" penduduk tersebut bukan merupakan kaumnya dan tidak mempunyi sebarang ikatan persaudaraan darah dengan mereka.s tidak dapat bertahan dengan lebih lama di tengah-tengah kaum Ninawa yang ingkar terhadap ajaran dan dakwahnya.Setelah selesai menjalani hukuman. seraya menangis memohon ampun dan rahmat Allah SWT agar dihindarkan dari azab dan seksaan-Nya. Apabila Nabi Yunus a. 36 . Yusuf dan lain-lain. Tetapi ajaran Nabi Yunus a. Allah SWT yang Maha Pengasih menerima doa dan permohonan mereka itu.s itu dilanda taufan dan Nabi Yunus a.

s wafat akibat dibunuh dalam keadaan syahid yakni kematian yang membawa kepada kebahagian dunia dan akhirat. sehingga diberikan hidangan makanan oleh Allah SWT.s selaku bapa saudaranya demi menjaga keselamatan Maryam ialah menjauhkannya daripada dikelilingi orang ramai dan ditempatkan oleh Nabi Zakariya a.s melihat dan menyaksikan kesolehan Siti Maryam.s tidak berbicara dengan orang lain selam tiga hari.s datang kepada Nabi Zakariya a.s merupakan anak Azir bin Muslim yang berketurunan Nabi Sulaiman a.s itu dikabulkan oleh Allah SWT dan diberikan tanda-tanda bahawa seorang putera akan lahir. Setelah Nabi Zakariya a. Hannah meinginkan zuriat dan bernazar sambil ia memohon doa kepada Allah SWT. Isterinya bernama Isya yang bersaudara perempuan kepada Hannah. Beliau berdoa kepada Allah SWT agar memperolehi anak walaupaun usia Nabi Zakariya a.Tindakan pertama yang diambil oleh Nabi Zakariya a. Tanda-tanda itu adalah Nabi Zakariya a. Imran bin Matsan merupakan ayah Maryam.s.s di sebuah bilik di tingkat Baitul Maqdis yang tinggi. Atas perintah Allah SWT Jibril a. Doa Nabi Zakariya a.s dan memberi tahu beliau yang akan lahir seorang putera yang bernama Yahya terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat serta setelah Yahya meningkat dewasa Allah SWT akan memartabatkan beliau sebagai utusanNya. Dengan keizinan Allah SWT ia menghamilkan Maryam tetapi suaminya meninggal dunia sebelum menyambut kelahiran bayi tersebut. iaitu isteri Imran bin Matsan. Nabi Zakariya a. 37 .s bin Daud a.s dan isterinya sudah menjangkau ratusan tahun.S Nabi Zakariya a.NABI ZAKARIYA A.

Begitu juga ayah beliau yang dianggap berani menentang kekusaan raja. Nabi Yahya a.s memasuki ke dalam sebuah pohon yang pada ketika itu terbelah menjadi dua kemudian bercantum seperti sediakala setelah menerima kemasukan beliau.s. Mereka mengergaji pohin tersebut kepada dua sehingga menyebabkan kematian Nabi Zakariya a.S Nabi Yahya a.s. tidak sombong dan tidak pernah berlaku derhaka. Mereka berpendapat bahawa Nabi Zakariya memiliki sihir dan sudah pasti berada di dalam pokok yang kelihatan seperti biasa.s merupakan putera Nabi Zakariya a. di tempat persembunyainya namun mereka tidak menjumpai beliau. Di atas izin Allah SWT Nabi Zakariya a. Raja tersebut amat murka kepada Nabi Yahya a. Beliau diasuh sejal kecil supaya terpelihara daripada perbuatan syirik dan maksiat.s terdapat seorang raja yang hendak mengahwini anak tirinya sendiri.NABI YAHYA A. Beliau berbakti kepada kedua orang tuanya.s melarang keinginan raja tersebut kerana hukum Tuhan menyebut bahawa seorang dilarang daripada mengahwini anak tirinya sendiri. Petugas raja terburu-buru mencari Nabi Zakariya a. 38 .s dan membunuhnya. Kekerasan beliau mempertahankan hukum Allah SWT membolehkan beluai tersembunyai dan wafat dalam keadaan Syahid.s. Pada zaman kegemilangan Nabi Yahya a.

S Nabi Isa a. Golongan yang menentang Nabi Isa a.s yang bernama yahuza diserupakan Allah SWT seperti wajah Nabi Isa a.s lahir pada tahun 622 masihi .s sehinggalah beliau bersembunyi di suatu tempat.s berumur 30 beliau diutus oleh Allah SWT untuk menyeru kaumnya iaitu bani israil kearah kebaikan dan agama Allah SWT. Allah SWT mengangkatnya naik ke langit dalam usia 33 tahun dan sahabat Nabi Isa a. Apabila mereka hampir menangkap Nabi Isa a.s merupakan putera maryam yang tidak mempunyi ayah. Setelah ibunya.s. Mereka mengejar Nabi Isa a. Maka tamatlah riwayat yahuza dibunuh dan disalib. maryam mengandung tanpa suami pelbagai tomahan daripada penduduk sekeliling yang memuduh maryam berbuat zina tetapi maryam adalah gadis yang soleh dan tidak sekali pun melakukan perbuatan sumbang.s namun ada juga yang menyahut seruannya dan mereka digelar sebagai orang Nasra ( Nasrani ).W.s lahir mereka berhijrah ke negeri Mesir untuk melindungi diri mereka berdua daripada orang munafik dan kafir yang tidak suka kepada mereka. Akibat daripada gerakan Nabi Isa a.s untuk dibunuh (disalib).s. 39 . Beliau di lahirkan dengan perantaraan ibunya sahaja di atas izin Allah S. Walaupun ramai yang menentang Nabi Isa a. Apabila Nabi Isa a. Kemudian apabila Nabi Isa a.s pula digelar orang yahudi dan orang kafir.s adalah sama dengan RasulAllah yang sebelum beliau dan beliau dikurniakan oleh Allah SWT kitab Injil yang digunakan pakai oleh orangorang kristian sehingga ke hari ini tetepi malangnya Kitab Injil yang mereka amali itu telah dipesongkan dan telah diubah kandungan.s yang sebenar walaupun berkali-kali memberitahu golongan kafir dia adalah yahuza dan bukan Nabi Isa a.s itu ramai diantara orang kafir yang tidak puas hati dan hendak membunuh beliau.s. Nabi Isa a. yahuza kemudiannya ditangkap dan disalib kerana mereka menganggap itu adalah Nabi Isa a.NABI ISA A. Mereka bermesyuarat untuk menangkap Nabi Isa a.T. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a.

Sewaktu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun baginda sering pergi ke Gua Hira‟ untuk menyendiri daripada kaumnya yang menyembah berhala kerana Nabi Muhammad SAW tidak suka kepada cara sembahan kaumnya itu. Ibu susu Baginda pula bernama Halimatus Saadiah (menjadi adat masyarakat untuk mecari pengasuh bagi anak-anak mereka) Nabi dijaga oleh Halimatus Saadiah selama 4 tahun dan dikembalikan semula kepada ibunya. Baginda berkhawin dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun yang terkenal dalam kaum Quraisy kerana kesucian.NABI MUHAMMAD S. . Baginda mengigil ketakutan dan segera pulang ke rumah dan setibanya ke rumah baginda meminta Siti Khadijah supaya menyelimutinya dan sekali lagi Jibril a.A. Akibat daripada perkara itu baginda mendapat tentengan dari kaum kafir quraisy dan mereka mengancam untuk membunuh baginda lalu Allah SWT memerintahkan bagida berhijrah ke Kota Madinah. Maka tinggallah Nabi SAW seorang diri dan dijaga oleh datuknya. Pada malam 17 Ramadhan atas perintah dari Allah SWT malaikat Jibril datang kepada baginda untuk mengajar baginda membaca dengan perkataan “bacalah” tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan situasi ini berulang sebanyak 3 kali. Sewaktu baginda berusia 35 tahun terjadilah perselisihan di antara pembesar Quraisy untuk meletakkan Batu Hajarul Aswad di depan Ka‟bah dan dengan tindakan yang bijak baginda menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang tidak puas hati. 40 . sifat budiman dan dermawannya. Setelah Nabi Muhammad SAW sedar beliau adalah Rasul maka selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan rakan-rakan terdekatnya.s menyeru supaya orang yang berselimut bangun dan menjauhi maksiat.W Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari isnin 12 Rabiulawal (20 Apri 571 Masihi) dan dilahirkan di Mekkah. Semakin baginda meningkat dewasa sifat kepimpinan baginda mula terpancar keluar dan baginda juga digelar Al-Amin kerana tsentiasa berkata benar. Bapa baginda meninggal dunia semasa beliau berada di dalam kandungan. Bapa baginda bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu baginda bernama Aminah binti Wahab dari suku Qurais berasal daripada suku kaum yang dipandang mulia ketika itu. Semasa dalam perjalanan pulang dari melawat kubur suaminya Ibu baginda pula meninggal di suatu tempat yang dipanggail Abwa‟ Nabi berumur 6 tahu ketika itu . Selepas itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan.

Setelah beliau selesai menunaikan tugasnya menyeru agama Islam di kalangan penduduk Bangsa Arab dan seluruh umat manusia maka pada tanggal 12 rabiulaawal 11 Hijiriyah (7 jun 632 Masehi) baginda pulang kerahmatullah dalam usia 63 di tahun dan di makamkan di kota madinah.A. sahabatnya dan umat manusia sekeliannya dengan sabda baginda yang bermaksud : “Aku telah meningalkan kepada kamu semua dua buah pusaka tidak akan tersesat jalan selagi kamu berpegang teguh pada dua perkara itu iaitu : Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (Hadis)” 41 .W mewariskan kepada keluarganya. Nabi Muhammad S.

mencegah matahari daripada terbenam.W sebagai pesuruh-Nya maka manusia digelar sebagai umat kerana kita disyariatkan oleh Allah S.T berfirman dalam Al-Quran menyatakan bahawa umat akhir zaman adalah sebaik-baik umat. Insyallah.W. Nabi dan Rasul juga mempunyi kelebihan berbanding manusia biasa yang disebut Mukjizat sebagai contoh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya. Yang baik itu datang dari Allah S. musibah dan azab dari Allah S. ikut cara Nabi dan menjalankan kerja-kerja dakwah.A.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.T seperti yang ditimpakan kepada kaum yang terdahulu kerana keingkaran mereka kepada Allah S.T kepada atas seorang leleki yang tertentu dan terpilih untuk membimbing sesuatu kaum manusia yang jauh terpesong dari agama dan tidak mengenali Allah S.KESIMPULAN Nabi dan Rasul merupakan pilihan Allah S.T untuk beribadat kepada-Nya.W untuk kaum baginda dan seterusnya kepada umat akhir zaman iaitu manusia zaman sekarang. Namun Selepas kedatangan Nabi Muhammad S. Manusia sebelum kedatangan Nabi Muhammad S. Allah S. Nabi merupakan lelaki yang diberi wahyu oleh Allah S.T contohnya Nabi Musa a.A.T dan rasul-Nya..T merupakan pembimbing manusia kearah jalan yang diredhoi oleh Allah S.W.A.s diutuskan untuk kaumnya iaitu Bani Israil dan Nabi Muhammad S. tangannya itu akhirnya bertaut kembali dan lain-lain lagi. Mudahan-mudahan Allah S.T meanugerahkan kepada Nabi Daud a.W.W.W.W.W.T dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri.T memaafkan kami dan seluruh umat manusia serta menghindarkan kita dari segala mara bahaya.W.s kelebihan boleh melentur besi menggunakan tangannya untuk membuat barangan harian dan Nabi muhammad S. 42 .W. Boleh disimpulkan bahawa Nabi dan Rasul Allah S.A.T dan taat kepada rasul.W.W disebut sebagai kaum kerana mereka hanya disyariatkan untuk menyembah kepada Allah S. jampi-jampi Nabi Muhammad S..W.W terhadap tangan Mu‟adz bin Arfa‟ yang terpotong dan putus. metahari muncul kembali setelah terbenam.W.W yang Allah S.T anugerahkan pelbagai mukjizat contohnya membelah bulan menjadi dua.W. Akhir sekali mudah-mudahan tugasan ini memberikan manfaat kepada diri kami terutamanya dan kepada orang lain juga.A.T dan jalan menuju ke syurga-Nya.

Abdul F. Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Kampung Baharu Kuala Lumpur. Darul Numan.RUJUKAN Ustadz Salim bin Usman 1987. Siri Kisah-Kisah Nabi (Nabi Muhammad S. M.W). A.A. Majalah Hidayah (Daiges Islam) Safar 1429/Bilangan 115.T 1991. Muhammad Abdul Wahab 2008.A Jaya Jakarta. Hidayah. Politeknik Kuching Sarawak. Modul Pendidikan Islam 1 (A1001) 2008 . Sejarah 25 Rosul. Jabatan Pengajian Am. Jakarta Indonesia. Dr. Suhaidin Bin Siman Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kuching Sarawak 43 .geocities.com/ Disediakan Oleh Mohd. www. Kisah Hidup 25 Nabi dan Rasul. Berlian Publication Sdn Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful