PENGERTIAN NABI DAN RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah

01. 03. 05. 07. 09. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

Nabi Adam a.s. Nabi Nuh a.s. Nabi Salih a.s. Nabi Luth a.s. Nabi Ishaq a.s. Nabi Yusuf a.s. Nabi Syu'aib a.s. Nabi Harun a.s. Nabi Daud a.s. Nabi Ilyas a.s. Nabi Yunus a.s. Nabi Yahya a.s Nabi Muhammad s.a.w

02. 04. 06. 08. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

Nabi Idris a.s. Nabi Hud a.s. Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ismail a.s. Nabi Ya'akub a.s. Nabi Ayub a.s. Nabi Musa a.s. Nabi Zulkifli a.s. Nabi Sulaiman a.s. Nabi Ilyasa’ a.s. Nabi Zakaria a.s. Nabi Isa a.s.

1

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah: “Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.” (An-Nisa’:164)

Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah: “Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja.

2

WAJIB BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah: “Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada NabiNabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.” Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

3

PARA RASUL MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu: Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “ maksum “, tidak melakukan Sebagaimana firman Allah: “Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 ) kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.

4

3. yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya. seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya. awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun. Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah. 4. Mukjizat Kauniyah. yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan. sesuai dengan keperluan adanya mukjizat.JENIS MUKJIZAT Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai bentuknya. Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka. Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ). Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan. 2. antara lain: 1. 5 . yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak. ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya. yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat.

nabi mana pun juga. namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. 2. Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung. atau mereka menciptakannya dari konsep pemikiran 6 . tua dan mati.SIFAT NABI DAN RASUL Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka. berjalan-jalan di pasar. 4. menikahi wanita. dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat. Sifat ini. 3. paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya. kerana mereka juga makan dan minum. walaupun mereka itu manusia biasa. Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi. maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. sihat dan sakit. paling utama ilmunya. Shidiq ( jujur ) Amanah ( dapat dipercayai ) Tabliqh ( menyampaikan wahyu ) Fatanah ( cerdas ) SIDDIQ Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. walaupun bagi manusia biasa juga merupakan keharusan. memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah. ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah. maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi. Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut: 1. iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya. dan sifat-sifat buruk lainnya. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka. Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa. namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada.s. Para nabi a.

Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah. kerana khianat itu bertentangan dengan amanah. tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: “Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama) Kami. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. (Al-Ahzaab: 39) Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu. mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud: “(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. (Al-Haqqah: 44-48) Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah. tanpa mengubah atau menantinya. namun rasanya hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka. atau lisannya berbuat dusta. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia. menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah 7 . Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya. Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya. Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling sempurna. AMANAH Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu. mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah.mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong.

dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. dan kamu takut kepada manusia. Sayyidah „Aisyah r. yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit. Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat. TABLIGH Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia.” (Al-Ahzaab: 37) Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan”. Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya. yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah. sedang Allahlah yang berhak untuk kamu takuti…. sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. dan ketika turun kepadanya firman Allah yang bermaksud: 8 .a. Dalam kaitan ini. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu. walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan. Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ): “Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan.

perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik. menerusi dialog berikut yang bermaksud: “Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain. sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya.“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”. Maka apakah kamu tidak memahami?” (Al-Anbiya’: 58-67) 9 . Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula ) memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. (Al-Hijr: 94) FATANAH Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan. Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata: “Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”. wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya.s. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhantuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”. Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata): “Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara”. agar mereka menyaksikan”. maka tanyakanlah kepada berhala itu. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa. nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a. agar mereka kembali ( untuk bertanya ) kepadamya. Mereka berkata: “ ( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai. Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhantuhan kami. jika mereka dapat berbicara”.s.

Ketiga : Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepadaNya. tidak memberatkan atau menyukarkan. ialah bahawa mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri. iaitu: Pertama : Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi. Ketujuh : Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal keimanan kepada yang ghaib. 10 .a. Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi. Keempat : Kelima : Keenam : Sederhana dalam mengajak. mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah. Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. maksudnya melalui wahyu dan aklif daripada Allah. Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Kedua : Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya. Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai.KEISTEMAWAAN NABI DAN RASUL SUATU hal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a.

tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan.W. Hal ini sebagaimana firman-Nya: “Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia.” (Al-Hajj:75) Allah berfirman yang bermaksud: “Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian.T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal. bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku.CIRI-CIRI KENABIAN Kenabian merupakan kurnian Allah S.” 11 . Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. dan tidak pula diterima sebagai warisan. Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala.

W.s.T dari tanah sebagaimana firmanNya di dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari tanah yang kering .T mengusirnya daripada syurga dan dikeluarkan daripada barisan malaikat dengan disertai dengan kutukan dan laknat serta balasan neraka bagi iblis .s diturunkan di tanah Hindustan dan Hawa di tanah Jeddah.s diberikan tempat oleh Allah S.s wafat di tanah Hindustan dan Hawa pula wafat di Jeddah. hal-hal yang terlarang dan menyekutukan Allah S.T.T di syurga dan baginya diciptakan hawa yang dijadiakan dari rusuk kiri sewaktu beliau tidur untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupanya. Allah S. Sejak itu iblis sedaya upaya mengoda Nabi Adam a.W.T Yang Maha Pengasih dan Penyanyang mengampuni mereka berdua kerana telah bertaubat kepadaNya.T meniupkan roh ke dalamnya dan berdirilah ia seperti manusia yang sempurna. merupakan junjungan pertama pilihan Allah S. Nabi Adam a.W.W.W.W. Akibat kesombongan dan keengganan iblis itu maka Allah S.s dan Hawa telah melanggar larangan Allah S.W. Nabi Adam a. iblis dengan bongkaknya menerima baik ganjaran Allah S.s kerana kejadian iblis dari api dan Nabi Adam a.W.s dijadikan Allah S.T itu dan memohon agar diberikan kesempatan untuk hidup sehingga hari khiamat dan bersumpah akan mendatangi anak-anak adam dari pelbagai sudut untuk mengajak mereka berbuat maksiat.W. Kedua-dua mereka bertemu semula di Musdzalifah.T.s.T memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam a.S Nabi Adam a. 12 . dari tanah yang hitam yang busuk” (Al-Hijir : 26) Setelah disempurnakan bentuk Nabi Adam a. Lantas Allah S.s diciptakan dari tanah.T tetapi Allah S. kemudian keduanya dikeluarkan dari syurga maka bumi inilah dijadikan tempat kediamannya dan anak cucunya sehingga kepada kita semua.W.T.s lalu mereka sujud kecuali iblis kerana iblis menggangap dia lebih mulia dan lebih unggul dari Nabi Adam a.s dan hawa sehingga keduanya terpedaya lalu memakan pohon kayu yang dilarang oleh Allah S.KISAH HIDUP 25 NABI DAN RASUL NABI ADAM A. Nabi Adam a. Selaku manusia pertama dan juga merupakan keturunan pertama daripada golongan sekelian manusia.W. Meskipun Nabi Adam a. Nabi Adam a.

W. Di antara kata-kata hikmah Nabi Idris a.s dan Nabi Syith a. Nabi Idris a.s tinggal di mesir dan mengajar kaumya ilmu tauhid dan beribadah kepada Allah S.A. Keinginan Nabi Idris a.T.T kepada Nabi Adam a.s dan merupakan keturunan pertama yang dikurniakan kenabian selepas Nabi Adam a. anak kepada Yarid bin Mihla‟el bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam a. (sebahagian ahli tafsir mengatakan sehingga ke langit ke 6). Nabi Idris a.T.s.s memiliki pelbagai kemahiran contohnya menjahit.s dan Nabi Syith a.T dan di bawa naik ke langit ke 4.s.NABI IDRIS A.s melalui suatu tempat pada malam Israk dan Mikraj baginda bertemu dengan Nabi Idris.S Nabi Idris a.W dan Jibril a.s itu di tunaikan oleh Allah S.W.s. menulis dan membaca dan mengetahui ilmu bintang dan metamatik.W.s sewaktu menyeru kaumnya adalah : “Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntut sumpah daripada orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka di dalam doa” 13 . Nabi Idris a. Nabi Idris wafat pada usia 82 tahun.W. menunggang kuda.s merupakan keturunan keenam Nabi Adam a.s mengenali malaikat beliau berhajat untuk mengenali alam ghaib. Sebahagian ahli tafsir mengatakan tatkala Nabi Idris a. Sewaktu Nabi Muhammad S. Beliau juga banyak mempelajari kitab-kitab yang telah di turunkan Allah S.s juga diberikan gelaran “Asadul Usud” yang bermakana Harimau segala Harimau kerana berani memerangi manusia yang derhaka kepada Allah S.

Beliau diutuskan Allah S. Mereka tetap tidak mempercayai kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Nuh a.s mengumpul para pengikutnya.s diutus Allah S.NABI NUH A.s yang ingkar itu termasuk putera sulungnya “Kan‟aan”.T. Maka binasalah seluruh kaum Nabi Nuh a. 14 . Tiada tempat berlindung kecuali kapal Nabi Nuh a.s tidak luput dari ejekan serta cemuhan daripada segilintir kaumnya yang ingkar itu.W. Setelah terjadi perdebatan dia antara Nabi Nuh a.W.T. Bertahun lamanya beliau mengajak dan menyeru dakwahnya kepada kaumnya namun hanya segelintir daripada mereka beriman kepada Allah S. Beliau merupakan seorang Nabi yang sering menangis memikirkan penderhakaan kaumnya terhadap Allah S. Nabi Nuh a.T untuk membina kapal Nabi Nuh a. Nabi Nuh a.s menyeru kaumnya hampir beratus tahun lamanya.T sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Nya kepada penduduk negeri Armenia.T. malah menentang. Begitulah Riwayat hidup Nabi Nuh a.T nescaya akan menerima azab seksaan daripadaNya tetapi mereka sedikit pun tidak menghiraukannya. Nabi Nuh a.S Nabi Nuh a. Nabi Nuh a.s dengan iringan keyakinan. Walaupun yang demikian Nabi Nuh a.s merupakan keturunan Nabi Adam a.s menerima wahyu dari Allah S. mereka menentang agar Nabi Nuh a.s mendatangkan seksaan keatas diri mereka.W. Orang-orang yang yang tidak mahu mengikutnya itu sentiasa mengejeknya dengan kata-kata yang keji.s dengan kaumnya. tetapi hanya segelintir manusia sahaja yang mengikutnya.W.s.W.s juga telah menyampaikan kepada mereka bahawa sekiranya mereka tidak mahu beriman kepada Allah S. beliau melarang mereka menyembah berhala dan memberi petunjuk kepada mereka untuk menyembah Allah S.T.W.W. Tenteranya mula mengumpulkan bahan binaan dan mula membina kapal itu di kawasan yang jauh dari bandar supaya mereka semua boleh berkerja dengan tenang tanpa sebarang gangguan. Setelah menerima perintah dari Allah S.T kepada umatnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun.T tentang persediaan mereka untuk berangkat maka banjir besar yang paling dahsyat melanda bumi.W. Setelah selesai tugasan pembinaan kapal yang merupakan pengangkutan laut yang pertama di dunia.s yang telah dinaiki para penumpang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh a.s atas perintah Allah S. Seluruh kota dan desa ditengelami oleh air sehingga ke puncak bukit-bukau.W.s yang ke-10.

Maka dengan keizinan Allah S.W. Melihat keadaan yang begitu ganjil.s memiliki tanah kebun yang luas hasil bumi yang melimpah ruah. mereka keluar dari rumah masing-masing untuk melihat awan tersebut dan berpendapat bahawa awan itu adalah awan rahmat yang menyiram dan menyuburkan tanaman mereka serta memberi minum pada ternakan mereka.s yang ingkar itu. Walaupun Nabi Hud a. Beliau diperintahkan membentuk kaum Ad yang alpa terhadap kesejahteraan hidup duniawi sehingga tidak mengenali Tuhannya Pencipta yakni Allah S.NABI HUD A.s telah berusaha untuk menyeru kaumnya namun mereka tetap ingkar. 15 .s sentiasa menyeru kaumnya untuk menyembah Allah S.T angin yang kuat serta hujan yang lebat keluar daripada awan itu selama tujuh malam dan lapan yang akibatnya membinasakan seluruh umat Nabi Hud a. Oleh yang demikian maka Allah S. Sifat takabur mereka terpahat hebat sekali sehingga tidak dapat diubah oleh sesiapa pun.S Nabi Hud a.s). mereka dapat membina rumah dan istana yang tersergam indah sebagai tempat tinggal masing-masing.s berkata kepada mereka itu bukah awan rahmat tetapi ia adalah azab dari Allah S.W. Tetapi sebaliknya Nabi Hud a.s meninggalkan tempat tersebut dan berhijrah ke Hadramaut. lurus dan sangat bijaksana dalam pergaluan bersama rakan taulannya.W. Setelah keadaa cuaca kembali tenang dan tanah “Al-Ahqaf” menjadi sunyi daripada suara kaum Aad. Makamnya masih terletak sehingga kini.T dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Hud a. Beliau terkenal sejak kecil lagi kerana kelakuan yang baik.W. Para penziarah datang berama-ramai. Beliau melarang sama sekali penganiayaan sesama manusia. terutamanya pada bulan Syaban setiap tahun. budi pekerti yang luhur.W. Akibat mengecapi kebahagiaan hidup itu mereka lupa asal-usul dan hanya tahu “berterima kasih” pada batu-batan dan tidak pada Allah S.T memberikan laknat atas mereka dan terbentanglah di langit yang hitam lagi panjang. Nabi Hud a. Beliau dikebumikan di sana.T.W. diatas sebuah bukit. di suatu tempat lebih kurang lebih 50km dari kota Siwun. sebagai penempatan menghabiskan sisa hidupnya sehingga wafat.s berasal daripada keluarga yang terhormat dan berpengaruh. Kaum Nabi Hud a.s merupakan keturunan Sam bin Nuh (cucu Nabi Nuh a.T.T. Nabi Hud a.

s untuk menyeru kaumnya. Nabi Salleh a. Ketahuilah bahawa Allah S.W.s adalah anak „Ubaid bin Jabir bin Tsamud.s berkata kepada mereka “Inilah unta Allah S. Kamu Tsamud mendiami daerah yang sebelumnya menjadi penempatan kaum Ad‟. mereka menganggu unta tersebut dengan menyembelihnya. dan hidup dengan penuh kesenangan tanpa sebarang kekurangan malangnya mereka lupa sama sekali terhadap Tuhannya yakni Allah S.T mengutuskan Nabi Salleh a. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum bagimu dan ternakanmu.s juga menuntut supaya ditunjukkan kepada mereka suatu mukjizat supaya mereka boleh mempercayai dan beriman kepada Allah S.s berserta pengikutnya yang beriman berjumlah 120 orang telah pun berhijirah ke negeri lain iaitu Hadramaut dan terdapat riwayat lain yang menyebut bahawa mereka berpindah ke negeri Makkah.NABI SALEH A. Allah S. Sebelum azab tersebut melanda Nabi Salleh a.T akan menurunkan azab-Nya apabila kamu menggangu binatang ini. Sambil menunjukkan binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu. Nabi Salleh a. iaitu gelaran yang diambil bersempana nama datuknya.W.T Yang Maha Esa.S Nabi Salleh a.T.T menurunkan azab petir dan membinasakan serta menghancurkan golongan yang ingkar itu. kaumnya bernama tsamud.W.W. Walaupun Nabi Salleh a.W. Akibat daripada perbuatan mereka itu maka Allah S. Nabi Salleh a.T dan meninggalakan penyembahan berhala.W.s berasal daripada keturunan Nabi Nuh a.s telah bersusah payah menyeru kaumnya agar menyembah Allah S.s hanya manusia biasa dan bukan pesuruhNya.T. Kaum Tsamud memiliki harta benda.T.W.s berdoa kepada Allah S.W. namun mereka tetap ingkar dan mencemuh sambil mengatakan Nabi Salleh a.s yang keenam.T dan dengan kekuasaanNya keluar seekor unta dari perut batu karang yang besar.T maka Nabi Salleh a.s memulakan misinya dengan memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang sepatutnya disembah iaitu Allah S.W.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang tidak akan membiarkan hamba-hambaNya berada di dalam kegelapan tanpa perutusan nabi. Kaum Nabi Salleh a.W. Oleh itu Allah S. jangan kamu ganggu dan biarkan ia mencari makannanya sendiri di atas muka bumi Allah S. 16 .” Akibat daripada sikap tidak mempercayai. Negeri tersebut menjadi sunyi sepi selepas ditingalkan oleh kaum Ad‟ akibat kemusnahan.W.

Nama sebenar ayah Nabi Ibrahim a. Akhirnya Namrud dan pengikut meneriman seksaan Allah S.NABI IBRAHIM A. Sudah menjadi kebiasaan adat tradisi penduduk kerajaan Babilion keluar dari kota untuk beberapa hari untuk merayakan hari raya untuk tuhan patung berhala mereka. Setelah dibuat perbicaraan maka Nabi Ibrahim a. Beliau terkenal dengan gelaran Azar kerana pekerjaannya mengukir patung berhala untuk dijadikan sembahan.s terselamat daripada kejadian itu dan terus berdakwah kepada kaumnya.T dengan didatangi nyamuk yang sangat banyak.s adalah Tarikh‟ bin Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim a. Maka setelah mereka pulang dari pesta itu mereka amat terkejut akan kejadian itu dan mengetahui itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim a.s dijatuhkan hukum bakar namaun dengan keizinan Allah S.S Nabi Ibrahim a.T api yang panas menjadi sejuk mendingingkan Nabi Ibrahim a.W. dan Nabi Ibrahim a. 17 . cercaan dari kaumnya yang ingkar. menyatakan bahawa berhala dan patung-patung mereka itu benar-benar tidak berguna bahkan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Nabi Ibrahim a. teriakan.s memulakan dakwahnya yang kemudian membuat satu rancangan sebagai membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata dan boleh dilihat dengan mata kasar.s menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan semua patung berhala mereka di kota.s dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masihi di negeri Mausul yang diperintah oleh Raja Namrud dan beliau diutuskan kepada satu kaum di Iraq yang ketika itu dikusai oleh Raja Namrud.W.W.T untuk menjadi Nabi maka Nabi Ibrahim a. Setelah diutus oleh Allah S.s dan beliau dibawa menghadap hakim dan disambut dengan cemuhan. Namrud sendiri mati kerana dimasuki oleh seekor nyamuk hingga kelubang telinganya.s merupakan anak kepada Azar bin Sam bin Nuh.s.

W. Allah S. pemikiran yang meleset serta tidak mempunyai pegangan agama. para malaikat tiba di Sadum dengan menyamar sebagai remaja yang kacak rupa parasnya.T mengutuskan gempa bumi yang kuat dan angin kencang yang disertai batu menghancurkan dengan serta merta kota Sadum bersama penghuninya termasuklah isteri dan anak sulung Nabi Luth a. perampasan harta adalah kegiatan seharian mereka. Menurut riwayat. Sebelum negeri Nabi Luth a. Akibat daripada perbuatan kaum Nabi Luth a.NABI LUTH A.Ciri khas masyarakat mereka adalah perbuatan homoseksual (liwat) di kalangan lelaki dan lesbian dikalangan wanita.s yang bernama Kan‟an.s diutuskan oleh Allah S.s sebagai musafir.W.s bordoa kepada Allah S.s dan menetap di sebuah dusun yang disebut sebagai Sadum.s yang tidak bermoral itu maka menjelang fajar pada saat Nabi Luth a. yang terletak di dalam wilayah Palestin. Maksiat berleluasa. rompakan.W.T untuk kaumnya iaitu kaum Sadum yang yang terdiri daripada 4000 orang.s mengetahui akan hal ini maka mereka bergegas ke rumah Nabi Luth a. Masyarakat Sadum memiliki moral yang rendah.s merupakan anak saudara Nabi Ibrahim a. memiliki susuk tubuh yang menarik dan menumpang di rumah Nabi Luth a. Mereka tidak sedikit pun mengendahkan seruan Nabi Luth a. Sehingakan Nabi Luth a.T supaya kaumnya yang ingkar itu diberikan azab yang setimpal dengan kemungkaran mereka itu.s malah mereka juga mengejek dan mencemuh beliau. 18 .s dilanda kemusnahan. Nabi Luth a.S Nabi Luth a. Apabila kaum Nabi Luth a. kecurian.s untuk meminta dikhawinkan dengan para malaikat itu.s dan pengikut yang soleh berangkat meninggalakan negeri Sadum.

Sebakul bahan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan akhirnya habis dimakan dalam beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim a. Seruan inilah merupakan permulaan sunnah berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari Raya Aidiladha di seluruh pelusuk dunia. Siti Hajar terus bermundarmandir dan berlari-lari anak sehingga tujuh kali di antara bukit Shafa dan Marwah. Pada suatu ketika sewaktu Nabi Ismail a.T dan Nabi Ismail a.T terpancut keluar air yang jernih yang mengalir keluar sehingga ke hari ini yang lebih dikenali sebagai telaga Zam-Zam.W.s yang masih kecil pada ketika itu di kawasan yang terpencil dan sunyi itu. Dengan keyakinan yang benarbenar kepada Allah S.s ke Mekkah untuk menemuai anak dan isterinya yang tercinta beliau terkejut dan tercengang memerhatikan kawasan tersebut sebagai sebuah desa yang subur lagi makmur.s pun terselamat daripada disembelih.W.W.s di kawasan itu.s bersama Siti Hajar berserta puteranya berhijrah ke Mekah yang pada masa itu masih merupakan lapangan padang pasir yang luas tanpa didiami oleh seorang manusia pun.s pun menyembelih Nabi Ismail a. Selang beberapa hari selepas kejadian itu rombongan masyarakat arab Jurham yang secara kebetulan lalu disitu menjumpai punca air itu dan seterusnya menetap bersamasama dengan Siti Hajar dan nabi Ismail a.W.s mencapai usai remajanya. ia terasa kehausan dan merasakan susunya semakin berkurangan dan bayinya Nabi Ismail a.S Nabi Ismail a. Siti hajar akhirnya duduk termenung kerana penat dan hampir berputus asa dengan keizinan Allah S. Nabi Ibrahim a.s. Ketika Siti hajar kehabisan air.s ialah anak Nabi Ibrahim a. Kemudian Nabi Ibrahim a.W. Nabi Ibrahim a.T dan menjadi kunjungan wajib umat Islam yang mengerjakan Haji.s dan ibunya Siti Hajar.s turut menderita akibat kekurangan susu.T. Setelah kembalinya Nabi Ibrahim a.s terus mendirikan Kaabah (Baitullah) yang sekarang ini menjadi kiblat kepada seluruh umat Islam untuk beribadah kepada Allah S. Lalu Nabi Ibrahim a. 19 .s mendatangai Siti Hajar dan bertanya beberapa soalan dan menghentakkan sekuat-kuat kakinya ke tanah dan dengan serta merta atas izin Allah S. Demi memikirkan masa hidupnya bersama anaknya yang tersayang.s bermimpi bahawa ia harus menyembelih puteranya.T malaikat Jibril a.s meningalakan Siti Hajar dan Nabi Ismail a. Nabi Ibrahim a.NABI ISMAIL A.s yang kemudiannya ditukarkan kepada seekor domba oleh Allah S.

s meningkat dewasa beliau pun berkhawin dengan seorang wanita Jurum.A.W.s Nabi Ismail a.s yang dikenali sebagai kaum Musta‟ribah ini kemudiannya melahirkan Nabi Muhammad S.Setelah Nabi Ismail a. Dari sini lahirlah keturunan anak cucu Nabi Ismail a. 20 .

s yang dilahirkan hasil perkhawinan bersama isterinya yang tertua iaitu Sarah.T keturunan yang ramai.s juga melahirkan keturunan para Nabi dari kalangan bani Israil sehingga kepada Nabi Isa a. Nabi Ishaq a.s.T sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran Nabi Ishaq a.T. di antaranya ialah Nabi Yusuf a. Nabi Ishaq a. Perkataan „ishaq‟ bererti tertawa gembira seraya terkejut kerana ibunya sewaktu mendengar berita bahawa beliau akan dikurniaka zuriat.T.s dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Yaakub. Ramai diantara mereka menjadi pemimpin dan ada pula yang derhaka terhadap ajaran Allah S.W.s berserta kedua orang tuanya dan ahli keluarganya yang lain dirahmati oleh Allah S. Nabi Ishaq a. ia tertawa dan terkejut kerana usianya sudah lanjut. Nabi Yaakub a.s wafat ketika berusai 180 tahun dan dikuburkan di Jirun yang juga di kenali sebagai Kota Madinah.W.S Nabi Ishaq a. 21 . Beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul Allah S. Beliau dianugerahkan Allah S.s memperolehi keturunan yang ramai .s adalah putera Nabi Ibrahim a.s yang juga menjadi Nabi dan Rasul.W.W.NABI ISHAQ A.

s bin Azar bin Sam bin Nuh.W.T yang menyatakan bahawa Nabi Yaakub a.s berhijrah ke Palestin untuk menemui bapa saudaranya yang bernama Laban. Oleh yang demikian keluarga Nabi Yaakub a. Pada masa itu tercetus peperangan salib diantara keluarga Nabi Yaakub a.NABI YAAKUB A.s dengan raja dan dengan izin Allah S. kerana setiap mereka mempunyai keturunan yang ramai. Nabi Yusuf mewarisi peranan ayahnya sebagai pembesar mesir. Beliau diutuskan menjadi Rasul di negeri Kan‟an untuk memimpin penduduknya menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa.s dan keturunanya digelar sebagai Bani Israil yang membawa maksud suku yang berjalan pada malam hari.S Nabi Yaakub a. Faktor usia menyebabkan beliau menyerahkan tugasnya kepada puteraya yang bernama Nabi Yusuf. Riwayat lain menceritakan bahawa beliau diutuskan ke Nablus. Beliau tinggal di Mesir dan dikurniakan zuriat keturunan yang teramai di Mesir. 22 .T . Mereka turut disebut di dalam Al-Quran sebagai “Al-Asbaath” yang membawa maksud qabilah Bani Israil.s dengan 4 orang isterinya beliau dikurniakan 12 orang anak.s dari penjajahan Firaun yang dilaknat Oleh Allah S.W. Hasil dari perkhawinan Nabi Yaakub a. Inilah asal permulaan bangsa Israil dan tersebar luas di negeri Mesir.T raja itu berjaya dikalahkan oleh mereka dan hartanya dijadikan sebagai harta rampasan perang (ghanimah). Selepas itu Nabi Yaakub a.s dan kaumnya dikurniakan Baitulmaqdis dan beliau dikurniakan kitab sebagai hikmah dan pegangan.W.s berasal daripada keturunan anak Nabi Ishak bin Ibrahim a.s wafat ketika berusia 147 tahun di Mesir. Mereka kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa a. Dalam perjalanan hijrah tersebut beliau tertidur di atas sebiji batu dan bermimpi menerima wahyu dari Allah S. Nabi Yaakub a. Beliau berkerja sebagai petani dan penternak. Beliau berjalan pada malam hari dan beristirehat pada siang hari.

W.s di perjara dua orang pelayan makan dan minum raja yang kemudian seorang daripada pelayan itu dibunuh dan seorang lagi dibebaskan selepas mengalami sebuah mimpi yang kemudiannya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a.s dan meluahkan perasaannya itu tetapi Nabi Yusuf a.s.T.s itu beliau diberikan darjat sebagai Menteri kewangan mesir dan akhirnya berkhawin dengan Zulaikah setelah menjadi janda akibat kematian suaminya. Sejak dari itu Nabi Yusuf a. Bersama Nabi Yusuf a.T berlakulah seperti apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a.W.s adalah anak ke tujuh daripada 12 orang anak Nabi Ya'qub a.s menolak dengan mengenangkan jasa ibu angkatnya menjagannya sejak kecil.s kepada Ketua Polis Mesir yang bernama Fathifar dan dijadikan anak angkatnya.s. Beliau juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim a. dengan izin Allah S. Beliau satu-satunya anak yang dimanjakan oleh Nabi Ya'qub a.s dengan rela memaafkan mereka dan dengan keizinan Allah S.T rupa paras yang tampan.s itu dan menyuruh Nabi Yusuf a.T. Nabi Yusuf a.s dikurniakan oleh Allah S. Nabi Yusuf a. Akhirnya si musafir itu menjual Nabi Yusuf a. Nabi Yusuf a. Maka atas jasa Nabi Yusuf a.s dipelihara dengan sempurna oleh isteri pembesar itu.s mentafsir sebuah mimpi raja itu yang menbawa maksud akan berlaku musim kemarau yang maha dahsyat dalam masa tujuh tahun lagi dan mereka perlu bersedia.s berkumpul dan berbincang untuk meluahkan perasaan masing-masing kepada bapa mereka dan membuat perancangan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf a. berbanding dengan saudara-saudaranya yang lain.s.S Nabi Yusuf a. Dipendekan cerita atas sebab itu lah Nabi Yusuf a.s diselamatkan oleh seorang musafir yang kebetulan mengambil air di situ.s berdoa kepada Allah S. Nabi Yusuf a.s. Pada akhirnya Nabi Yusuf a.NABI YUSUF A.s dari keluarga mereka dengan mencampakkannya ke dalam telaga dan atas izin Allah S. Sehinggalah pada suatu hari ibu angkatnya telah jatuh cinta pada Nabi Yusuf a.W.s dan menceritakan kisah yang menimpa dirinya dari mula. 23 . Pada suatu hari golongan yang membenci dan iri hati terhadap Nabi Yusuf a. terutamanya setelah kewafatan ibu kandungnya.W.s tinggal bersama ibu angkatnya. Zulaikah.W.T agar dipenjarakan.s bertemu semula dengan bapanya iaitu Nabi Ya'qub a.s. Selepas kejadian itu raja mengetahui kelebihan Nabi Yusuf a.s bertemu semula dengan saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dahulu namun yang demikian Nabi Yusuf a.

setelah dilaksanakan petunjuk Ilahi itu Nabi Ayub a. Demikianlah rahmat Tuhan kepada Nabi Aybu a. Binatang seperti unta. Kulitnya kelihatan berbintik-bintik dan akhirnya beliau dipulaukan oleh masyarakat kampung dan rakan-rakan karibnya.T den lebih cenderung berbuat kebajikan. Nabi Aybu a.s dengan penuh sabar. 24 . batuk dan lain-lain sehingga menyebabkan badannya semakin kurus dan wajahnya pucat lesu tidak berdarah. bertawakkal dan keimanan kepada Allah S. Akhirnya Nabi Ayub a.S Nabi Aybu a. Kepadanya juga dikurniaNya putera-puteranya yang telah meninggal.T mengembalikan kebesaran duniawi serta kekayaan harta benda berlipat ganda. Hanya isterinya sahaja yang setia mendampingi dan merawat Nabi Ayub a. Allah S. Beliau merupakan seorang yang kaya. memiliki tanah yang luas. Nabi Ayub a.s menderita akibat penyakit demam panas. Tetapi syaitan terus mengoda isteri Nabi Aybu a. keldai dan sapi.T.W. Dengan izin Allah S. tetapi Allah S. Meski pun demikian beliau tidak pernah melupakan ibadahnya kepada Allah S.T telah membalas kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub a. Oleh yang demikian pelbagai cara yang digunakan syaitan hingga akhirnya menghancurkan-hancurkan kekayaan Nabi Ayub a.s telah bersumpah bahawa sesudah sembuh ia akan memukul isterinya 100 kali sewaktu ia mengusirnya namun begitu beliau berasa kasihan untuk bertindak sedemikian apabila terkenangkan kesetiaan isterinya dalam mengharungi segala suka duka dan deritanya. Dia antara anak lelaki beliau ialah Basyar yang digelar sebagai Zulkifli dan diangkat menjadi Nabi.NABI AYUB A.s suatu ketika dahulu itu bukanlah datang dari dirinya sendiri tetapi akibat godaan syaitan yang durjana.s adalah anak Ish bin Ishak bin Ibrahim a.T.s berkata : “Awas kamu saya sudah sembuh dan senang akan saya pukul kamu 100 kali”.s segera sembuh dari penyakitnya itu dan kembali sihat dan lebih kuat daripada sebelum ia menderita.s.s yang telah berjaya menempuhi dugaanNya dengan penuh kesabaran.s.W.W.T memberi petunjuk kepada Nabi Ayub a.W.s bukan saja dengan memulihkan semula kesihatan serta kekuatan fizikilnya sebagaimana zaman mudanya.s bingung untuk melaksanakan sumpah itu atau pun tidak dan akhirnya Allah S.W.s sehingga pada suatu hari ketika disuruh oleh suaminya ia berbicara kasar sehingga Nabi Aybu a.W.s dengan memukul isterinya itu dengan 100 batang lidi kerana perbuatan isteri Nabi Ayub a.

Sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang saleh". (Al Anbiyaa' 85-86) Pada siang hari Nabi Zulkifli a. Gelaran ini diberiakan kepada beliau kerana sanggup menjalankan amanat raja.T terutamanya pada waktu malam. Setiap tugas yang diamanahkan kepadanya dilaksanakan dengan baik. ramah dan kesabaran. walau dalam apa jua keadaan yang berlaku sekalipun dalam menghadapi setiap persoalan dan tentangan rakyatnya. Idris dan Dzulkifli. Zulkifli adalah gelaran yang diberikan kepadanya manakala nama asal beliau adalah Basyar bin Ayub.T berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud : "Ismail. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami.s.NABI ZULKIFLI A. termasuk orang-orang yang sabar. 25 . Nabi Zulkifli a.W.S Nabi Zulkifli a. Allah S.W.s berpuasa dan membahagikan waktunya untuk memerintah kerajaan.s merupakan seorang raja yang tidak pernah marah. melayani umat dan juga beribadah kepada Allah S.s merupakan anak kepada Nabi Ayub a.

26 .W. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi mangsa kepada pedagang besar dan para pemberi modal.NABI SYUAIB A.T itu datang kepada mereka.s menyeru kaumnya menyembah Allah S.W.T berkenan menerima permohonan itu dan diturunkan dahulu udara yang panas yang mengeringkan kerongkong serta badan mereka dan seterusnya Allah S.s diutuskan oleh Allah S.s mengingatkan kepada mereka tentang azab Allah S. sedangkan Nabi Syuaib a. Nabi Syuaib a.S Nabi Syuaib a.T tetapi seruan tersebut tidak sedikit pun dihiraukan malah beranggapan bahawa kepercayaan mereka itu benar.T menurunkan hujan yang lebat berserta kilat dan guruh yang maha dahsyat sehingga membinasakan mereka sekaligus.s dianggap sebagai seorang yang menimbulkan huru-hara dan pergaduhan.T tetapi mereka tetap ingkar.T kepada kaum Madyam iaitu segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama "Ma'an" di pinggir negeri Syam. Sebelum seksaan Allah S.W.W. Nabi Syuaib a. Naib Syuaib a.T agar mereka diberikan pengajaran dan Allah S.s dari puak anak perempuannya. Nabi Syuaib a.s berserta orang-orang yang beriman telah berhijrah ke negeri lain iaitu Aikah.s merupakan keturunan Nabi Luth a.s berdoa kepada Allah S. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa kerana menyembah kepada "Aikah" iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Nabi Syuaib a.W.W.W.

Di sini juga diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu'il a.s kembali kepada mereka. Apabila meningkat dewasa Nabi Musa a. Bani Isra'il merasa kecewa dan menyesal atas kelewatan Nabi Musa a. Setelah berjalan selama lapan hari lapan malam sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya.s iaitu Bani Isra'il yang akhirnya meninggalkan Mesir menuju ke Baitul Maqdis dengan melalui Laut Merah yang terbelah atas izin Allah dan bercantum semula apabila firaun dan bala tenteranya melalui jalan itu.s berkahwin dengan salah seorang daripada gadis itu. Nabi Harun a.s dan Nabi Khidhir a.NABI MUSA A.s telah beristerikan dengan anak perempuan Nabi Syu'aib yaitu Shafura. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub adalah beribukan Yukabad.S Nabi Musa a.s terselamat setelah dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil yang kemudiannya dipelihara oleh isteri Firaun iaitu Aisah dan dibesarkan di istana firaun.s meninggalkan Mesir tanah airnya daripada buruan Firaun.s keluar dari Mesir seorang diri dan berserah segalanya kepada Allah SWT. Kerana sifat sombong dan ingkar firaun.s untuk menegakkan Islam beliau telah diketemukan dengan beberapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib a. Nabi Musa a.s adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim.s telah menolong dua orang gadis mengambil air untuk di beri minum kepada ternakan mereka.s berjanji kepada Bani Isra'il yang ditinggalkannya di bawah pimpinan Nabi Harun a. Setelah meningkat dewasa Nabi Musa a. akhirnya beliau pulang atas wahyu dari Allah SWT dan diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun. Dalam perjalanan hidup Nabi Musa a. Akhirnya Nabi Musa a. dalam perjalananya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan (Allah S. Gadis itu adalah anak Nabi Syu'aib a.s Setelah sepuluh tahun lebih Nabi Musa a.s serta Nabi Daud a.W.s. Akibat daripada itu firaun juga turut menindas kaum Nabi Musa a. Secara kebetulan Nabi Musa a. Firaun memerintahkan kesemua bayi lelaki yang lahir pada waktu itu dibunuh tetapi dengan keizinan Allah S.S DAN NABI HARUN A.T.s bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih dari tiga puluh hari.W. tibalah Musa di kota Madyan iaitu kota Nabi Syu'aib yang terletak di timur jazirah Sinai dan teluk Aqabah di selatan Palestin. firaun mengejek dan mempersendakan Nabi Musa a.s mengalahkan tukang-tukang sihir kaum Fir'aun.s. 27 .s beristirehat di bawah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa letihnya kerana perjalanan yang jauh.s. Nabi Musa a.s dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semenjak Nabi Musa a. Nabi Musa a.T).

Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang membelengu kelompok Bani Isra'il itu.s pulang seorang diri. digunakan oleh seorang munafiq. Setelah peristiwa itu masyarakat Bani Israil menuduh Nabi Musa a.s tidak membunuh Nabi Harun a. Tetapi sifat kekufuran di kalangan umat Nabi Musa a.s.s menyeru mereka menyembah Allah SWT mereka ingin diperlihatkan rupa tuhan iaitu Allah SWT. Dengan kemahirannya mengukir patung itu ia membuat patung sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu yang hidup.s menyuruh mereka kembali bertaubat dan mengajarkan isi taurat kepada mereka dan menghalau samiri si pembuat patung itu. Kerana sangat marah dan sedih Nabi Musa a. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba dan melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi anak patung lembu emas itu dengan menyembahnya dan memuji-mujinya.s setelah selesai bermunajat dengan Tuhan dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya. Permintaan mereka selalu dikabulkan oleh Allah SWT tetapi mereka tetap derhaka kepada-Nya dan sikap itu dimiliki 28 . Pada suatu hari Nabi Musa a.s meninggal bukan akibat dibunuh beliau.s menafikan tuduhan itu dan berdoa kepada Allah SWT supaya memperlihatkan bukti-bukti kepada kaumnya bahawa Nabi Harun a. Dalam pada itu. bernama Samiri yang telah berjaya menyusup ke tengahtengah mereka dan menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahawa dia tidak dapat diharapkan kembali dan kerana itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa.s.s tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi kaumnya yang telah menjadi murtad itu.s wafat dan Nabi Musa a. karena ia bimbang kalau-kalau keadaan menjadi lebih rumit. Nabi Harun a. dengan memperlihatkan kepada Bani Israil tempat tidur turun dari langit dan tergantung di antara langit dan bumi.s melemparkan kitab Taurat dan menarik rambut Nabi Harun a.s bersamanya dan dengan takdir Allah SWT Nabi Harun a. Selepas kejadian itu Nabi Musa a.s kerana menganggap beliau telah gagal dalam tugasnya. barulah mereka percaya bahawa Nabi Musa a. Allah SWT memakbulkan doa Nabi Musa a.s telah membunuh adiknya iaitu Nabi Harun a.s diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke bukit Tursina dan membawa Nabi Harun a.s amat tebal dan sukar dikikis sehingakan sewaktu Nabi Musa a. Nabi Musa a. Nabi Musa a.s.

Nabi Musa a.oleh mereka sehingga sekarang.s wafat di padang Tih ketika berusia 120 tahun. 29 .

Sewaktu dalam peperangan banyak di antara mereka yang mengatakan tidak sanggup.s sebagai raja.W. Sesiapa sahaja yang berani menentangnya sudah pasti akan jatuh dibunuh.s merupakan anak Isya bin Basywa. Tugas pertama Thalout setelah dinobatkan sebagai raja ialah membentuk satu pasukan yang terdiri daripada pemuda gergasi yang masih kuat dalam menghadapi rakyat palestin yang terkenal dengan kekuatan dan keberanian.T serta tidak takut walau sedikit pun dalam menghadapi musuh yang kuat walau jumlah mereka sedikit sahaja. Masyarakat Bani Israil meminta kepada Allah S. Pada zaman tersebut terdapat seorang raja yang zalim dan kafir yang bernama Jalut.s dan kemudian menuntut janji daripada raja Thalout. sentiasa memerangi dan mengusir rakayat Bani Israil dari tempat tinggal mereka. Nabi Daud a.s yang ke-12. Hanya 313 orang sahaja yang sanggup dan berani maju. kejam. iaitu cucu Yahudza bin Yaakub keturunan Nabi Ibrahim a.W. Terdapat riwayat yang menyebut bahawa pasukan itu sebenarnya berjumlah 303 313 orang yang berangkat untuk berperang. tetapi Thalout tidak juga memberi. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi Daud a.S Nabi Daud a.s meninggalkan raja Thalout bersama sebilangan besar tenteranya kerana rasa tidak puas hati terhadap perbuatan raja Thalout yang tidak menepati janji.s dan meninggalkan istananya serta hilang tanpa jejak.NABI DAUD A. Negeri yang diperintahnya adalah diantara Syam dan Mesir. 30 .s sebagai satu ancama dan mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Daud a. Seluruh rakyatnya mengangkat dan memahkotakan Nabi Daud a. Thalout menggangap Nabi Daud a. Jalout merupakan panglima perang pasukan musuh dan terkenal sebagai seorang yang berani. Beliau merupakan seorang raja yang zalim.s untuk menaiki taktha.T supaya dianugerahkan seorang raja yang bakal memimpin mereka berperang di jalan Allah S.W. Dalam peperangan itu Jalut mati dibunuh oleh Nabi Daud a. Thalout bukan dari keturunan Nabi ataupun berdarah raja tetapi mahir dalam paperangan dan seorang pemimpin perang. Mereka memiliki kemantapan iman kepada Allah S. cekap dan tidak pernah kalah dalam sebarang peperangan.T. Beliau menjadu raja setelah kewafatan Raja Thalout.

s meninggal ketika menjangkau usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis. 31 .s dikurrniakan suara yang sangat merdu yang tiada tara bandingan serta dapat melembutkan besi dan membuat bermacam-macam barangan keperluan hidup.Nabi Daud a. Nabi Daud a. seperti pakaian dan lain-lain.

S Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud a.s marah dan mengancam akan mengajar burung Hud-hud itu jika ketidak hadirannya itu tanpa alasan dan uzur yang nyata.T juga memberikannya suatu kurnia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung. Allah SWT juag telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain. Nabi Sulaiman a.s ini mendapat tentangan daripada abang Nabi Sulaiman a. ketajaman otak.s diberikan kuasa penuh keatas kerajaan Bani Isra'il yang makin meluas.s yang bernama Absyalum yang beranggapan bahawa dialah yang sepatutnya lebih layak menduduki taktha itu. kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan.s mengutuskan surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya memeluk islam dan dipendekkan cerita akhirnya Ratu Balqis akur dan memeluk isalm dengan hati terbuka.s.s dari awal lagi untuk menggantikannya untuk menduduki taktha singgahsana kerajaan Bani Isra'il. Menurut sebahagian ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi. iaitu Jin angin dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala arahannya. perbuatan piring-piring sebesar kolam air. Absyalum akhirnya memberontak tetapi akhirnya Absyalum berjaya dibunuh oleh askar yang dikerah oleh Nabi Daud a. Setibanya di San'a ibu kota Yeman . Oleh itu Nabi Daud a. Seterusnya Nabi Sulaiman a.s. Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitulmaqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nadzarnya pergilah ia meneruskan perjalannya ke Yeman. Ternyata bahawa burung hud-hud yang dipanggilnya itu tidak berada bersama dengan burung-burung yang lain.s telah melatih Nabi Sulaiman a.s iaitu ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Isra'il beliau selalu mendampinginnya dalam tiap-tiap perbicaraan di mahkamah. Menurut pengakuan maharaja Ethiopia 32 .W. periuk-periuk yang tetap berada diatas tungku yang dikerjakan oleh pasukan JinNya.NABI SULAIMAN A. Tetapi tindakan Nabi Daud a. bahawa Nabi Sulaiman akhirnya berkahwin dengan Balqis dan dari perkahwinannya itu lahirlah seorang putera. Sewaktu Nabi Daud a. Sejak kecil lagi beliau telah menampakkan tanda-tanda kecerdasan. Nabi Sulaiman a.ia memanggil burung hud-hud sejenis burung belatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Burung hud-hud itu memberitahu atas kelewatannya itu kerana ternampak satu kerajaan yang besar yang diperintah oleh seorang ratu yang bernama Balqis dan menjadikan matahari sebagai tuhan mereka. Di samping itu Allah S.

Abessinia. pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai seksaan yang menghinakan. Sekiranya para Jin sudah mengetahui sebelumnya. akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anai-anai. Para Jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahawa Nabi Sulaiman telah mati kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai. mereka adalah keturunan Nabi Sulaiman dari putera hasil perkahwinannya dengan Balqis itu. Al-Quran mengisahkan bahawa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Sulaiman kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya. 33 .

Hujan tidak membasahi bumi menyebabkan mereka kehausan. 34 .s memohon supaya mereka terhindar daripada azab itu. Mereka seterusnya menerima seksaan Allah SWT yang lebih pedih.W. hujan turun dengan lebat menjadikan tanah sawah serta ladang mereka subur.T dengan seksaan yang berat yakni berupa musim kemarau yang berpanjangan. Situasi itu menimbulkan rasa insaf ke dalam diri mereka untuk seketika. Beliau merupakan keturunan Nabi Harun a.T mengabulkan doa Nabi Ilyas a.s kemudian berdoa kepada Allah S.s menyeru kepada mereka agar meninggalkan Ba‟al dan menyembah Allah S. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ terselamat daripada seksaan tersebut. Mereka kembali derhaka bahkan melampaui batas zaman sebelumnya. Mereka menerima balasan oleh Allah S.W.W.s itu.T dah Allah S. Setelah mendapat rahmat dan kurniaan Allah SWT mereka kembali alpa dengan kehidupan dan lupa akan rahmatNya.s. kerana mereka merupakan insan yang berbakti dan taat kepadaNya.NABI ILYAS A.s yang keempat.T. Kaum Nabi Ilyas a.W. Nabi Ilyas a.W.s adalah putera Yasin. Binatangbinatang ternakan membiak secara sihat dan bertambah bilangannya. Beliau diutus oleh Allah S.S Nabi Ilyas a. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ sudah pun beredar pergi terlebih dahulu sebelum seksaan daripada Allah SWT datang menimpa mereka. kebuluran dan semua tanaman serta ternakan mereka tidak menjadi. Mereka datang menghadap Nabi Ilyas a.T kepada kaumnya bani Israil yang gemar menyembah patung Ba‟al.s sering berdusta terhadap seruan Nabi Ilyas a. Nabi Ilyas a.

s Kewafatan Nabi Ilyasa‟ a.s merupaka putera Aktub Bin Ajuz. Beliau dimartabatkan sebagai Rasul Allah SWT setelah kewafatan Nabi Ilyas a.s rakyatnya makmur dan hidup dengan aman di atas ketaatan mereka kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyasa‟ a. Beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi Ilyas a.s.NABI ILYASA’ A. sehingga Allah SWT melenyapkan ke atas diri mereka nikmat dan kesenangan itu. 35 . Semakin hari kekufuran mereka semakin meningkat.s menyebabkan umatnya yakni Bani Israel meninggalkan Islam dan menyimpang ke arah yang bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ilyasa‟ a. Pada zaman ini lahir seorang Nabi yang bernama Yunus a.s.S Nabi Ilyasa‟ a.s Ketika zaman pemerintahan Nabi Ilyasa‟ a.

Apatah lagi Nabi Yunus a. Dengan rahmat Allah SWT di tempat Nabi Yunus a. Tetapi ajaran Nabi Yunus a. Nabi Yunus a.NABI YUNUS A. Apabila Nabi Yunus a. 36 .lemah dan sakit.s telah pergi menaiki kapal laut untuk membawa diri.W.s sebagaimana kisah tentang Nabi Musa.s itu merupakan hal yang baru dan belum pernah mereka dengar sebelumnya.s itu dilanda taufan dan Nabi Yunus a. Selepas kejadian itu mereka mencari Nabi Yunus a.s kemudian dimuntahkan ke darat ke darat dalam keadaan kurus.s sembuh sepenuhnya beliau diperintahkan oleh Allah SWT agar kembali kepada kaum Ninawa di mana penduduknya mengharapkan kedatangan beliau untuk memimpin mereka kearah jalan yang benar dan diredhai oleh-Nya. Malangnya kapal laut yang dinaiki Nabi Yunus a. Mereka melihat keadaan udara disekeliling Ninawa makin gelap.s penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan seakan-akan ancaman Nabi Yunus a.s. Catatan yang diceritakan para sejarawan dan ahli tafsir tentang Nabi Yunus ialah nama sebenar beliau ialah Yunus bin Matta.s tidak dapat bertahan dengan lebih lama di tengah-tengah kaum Ninawa yang ingkar terhadap ajaran dan dakwahnya.s tetapi Nabi Yunus a. dan wajahwajah mereka bertukar menjadi pucat dan angin dari segala penjuru bertiup dengan kecangnya membawa suara gemuruh yang menakutkan.S Tidak banyak cerita yang terkandung di dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus a. Nabi Yunus a.s terdampar itu terdapat sebuah pohon labu yang akhirnya dijadikan makanan oleh Nabi Yunus a.s adalah orang asing dan tidak seketurunan dengan mereka. Beliau telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat yang bernama "Ninawa" penduduk tersebut bukan merupakan kaumnya dan tidak mempunyi sebarang ikatan persaudaraan darah dengan mereka.s menganggap itu adalah hukuman tuhan terhadap dirinya dan mengambil keputusan terjun ke laut yang akhirnya beliau ditelan oleh seekor ikan paus yang utuskan oleh Allah SWT. Yusuf dan lain-lain.s membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka. mengajak mereka agar menyembah kepada Allah S.W. Dalam keadaan cemas dan ketakutan mereka keluar dari kota dan beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir.T.Setelah selesai menjalani hukuman. Lalu beliau meninggalkan mereka dan berdoa agar mereka diberikan pengajaran oleh Allah S. Allah SWT yang Maha Pengasih menerima doa dan permohonan mereka itu.s kepada mereka itu akan menjadi kenyataan. Nabi Yunus a. seraya menangis memohon ampun dan rahmat Allah SWT agar dihindarkan dari azab dan seksaan-Nya.T dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Sepeninggalan Nabi Yunus a.

s wafat akibat dibunuh dalam keadaan syahid yakni kematian yang membawa kepada kebahagian dunia dan akhirat.s datang kepada Nabi Zakariya a. Tanda-tanda itu adalah Nabi Zakariya a. Beliau berdoa kepada Allah SWT agar memperolehi anak walaupaun usia Nabi Zakariya a. iaitu isteri Imran bin Matsan.NABI ZAKARIYA A.s dan isterinya sudah menjangkau ratusan tahun.s dan memberi tahu beliau yang akan lahir seorang putera yang bernama Yahya terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat serta setelah Yahya meningkat dewasa Allah SWT akan memartabatkan beliau sebagai utusanNya. sehingga diberikan hidangan makanan oleh Allah SWT.s bin Daud a. Atas perintah Allah SWT Jibril a.s melihat dan menyaksikan kesolehan Siti Maryam.s merupakan anak Azir bin Muslim yang berketurunan Nabi Sulaiman a. Hannah meinginkan zuriat dan bernazar sambil ia memohon doa kepada Allah SWT.s selaku bapa saudaranya demi menjaga keselamatan Maryam ialah menjauhkannya daripada dikelilingi orang ramai dan ditempatkan oleh Nabi Zakariya a.s.s tidak berbicara dengan orang lain selam tiga hari. 37 .s di sebuah bilik di tingkat Baitul Maqdis yang tinggi. Imran bin Matsan merupakan ayah Maryam. Doa Nabi Zakariya a.s itu dikabulkan oleh Allah SWT dan diberikan tanda-tanda bahawa seorang putera akan lahir. Nabi Zakariya a.S Nabi Zakariya a. Isterinya bernama Isya yang bersaudara perempuan kepada Hannah.Tindakan pertama yang diambil oleh Nabi Zakariya a. Dengan keizinan Allah SWT ia menghamilkan Maryam tetapi suaminya meninggal dunia sebelum menyambut kelahiran bayi tersebut. Setelah Nabi Zakariya a.

s melarang keinginan raja tersebut kerana hukum Tuhan menyebut bahawa seorang dilarang daripada mengahwini anak tirinya sendiri.s. Pada zaman kegemilangan Nabi Yahya a. Begitu juga ayah beliau yang dianggap berani menentang kekusaan raja. Petugas raja terburu-buru mencari Nabi Zakariya a. Beliau diasuh sejal kecil supaya terpelihara daripada perbuatan syirik dan maksiat. tidak sombong dan tidak pernah berlaku derhaka. Mereka berpendapat bahawa Nabi Zakariya memiliki sihir dan sudah pasti berada di dalam pokok yang kelihatan seperti biasa. di tempat persembunyainya namun mereka tidak menjumpai beliau.s. Raja tersebut amat murka kepada Nabi Yahya a.s terdapat seorang raja yang hendak mengahwini anak tirinya sendiri.s dan membunuhnya. 38 . Di atas izin Allah SWT Nabi Zakariya a.S Nabi Yahya a.NABI YAHYA A.s memasuki ke dalam sebuah pohon yang pada ketika itu terbelah menjadi dua kemudian bercantum seperti sediakala setelah menerima kemasukan beliau.s merupakan putera Nabi Zakariya a. Mereka mengergaji pohin tersebut kepada dua sehingga menyebabkan kematian Nabi Zakariya a. Nabi Yahya a. Kekerasan beliau mempertahankan hukum Allah SWT membolehkan beluai tersembunyai dan wafat dalam keadaan Syahid.s. Beliau berbakti kepada kedua orang tuanya.

Mereka bermesyuarat untuk menangkap Nabi Isa a.s merupakan putera maryam yang tidak mempunyi ayah. yahuza kemudiannya ditangkap dan disalib kerana mereka menganggap itu adalah Nabi Isa a.s namun ada juga yang menyahut seruannya dan mereka digelar sebagai orang Nasra ( Nasrani ).T. maryam mengandung tanpa suami pelbagai tomahan daripada penduduk sekeliling yang memuduh maryam berbuat zina tetapi maryam adalah gadis yang soleh dan tidak sekali pun melakukan perbuatan sumbang.s. Apabila mereka hampir menangkap Nabi Isa a. Golongan yang menentang Nabi Isa a. Beliau di lahirkan dengan perantaraan ibunya sahaja di atas izin Allah S. Walaupun ramai yang menentang Nabi Isa a.s pula digelar orang yahudi dan orang kafir.s berumur 30 beliau diutus oleh Allah SWT untuk menyeru kaumnya iaitu bani israil kearah kebaikan dan agama Allah SWT. Allah SWT mengangkatnya naik ke langit dalam usia 33 tahun dan sahabat Nabi Isa a. Maka tamatlah riwayat yahuza dibunuh dan disalib.s untuk dibunuh (disalib).s itu ramai diantara orang kafir yang tidak puas hati dan hendak membunuh beliau.s yang sebenar walaupun berkali-kali memberitahu golongan kafir dia adalah yahuza dan bukan Nabi Isa a. Apabila Nabi Isa a. Mereka mengejar Nabi Isa a. Akibat daripada gerakan Nabi Isa a.s sehinggalah beliau bersembunyi di suatu tempat. Setelah ibunya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a.s lahir pada tahun 622 masihi .S Nabi Isa a. Kemudian apabila Nabi Isa a.NABI ISA A.s yang bernama yahuza diserupakan Allah SWT seperti wajah Nabi Isa a.W.s adalah sama dengan RasulAllah yang sebelum beliau dan beliau dikurniakan oleh Allah SWT kitab Injil yang digunakan pakai oleh orangorang kristian sehingga ke hari ini tetepi malangnya Kitab Injil yang mereka amali itu telah dipesongkan dan telah diubah kandungan.s. Nabi Isa a. 39 .s.s lahir mereka berhijrah ke negeri Mesir untuk melindungi diri mereka berdua daripada orang munafik dan kafir yang tidak suka kepada mereka.

Selepas itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. sifat budiman dan dermawannya. 40 . Baginda berkhawin dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun yang terkenal dalam kaum Quraisy kerana kesucian. Ibu susu Baginda pula bernama Halimatus Saadiah (menjadi adat masyarakat untuk mecari pengasuh bagi anak-anak mereka) Nabi dijaga oleh Halimatus Saadiah selama 4 tahun dan dikembalikan semula kepada ibunya. Semasa dalam perjalanan pulang dari melawat kubur suaminya Ibu baginda pula meninggal di suatu tempat yang dipanggail Abwa‟ Nabi berumur 6 tahu ketika itu . Bapa baginda meninggal dunia semasa beliau berada di dalam kandungan. Maka tinggallah Nabi SAW seorang diri dan dijaga oleh datuknya. Akibat daripada perkara itu baginda mendapat tentengan dari kaum kafir quraisy dan mereka mengancam untuk membunuh baginda lalu Allah SWT memerintahkan bagida berhijrah ke Kota Madinah. Baginda mengigil ketakutan dan segera pulang ke rumah dan setibanya ke rumah baginda meminta Siti Khadijah supaya menyelimutinya dan sekali lagi Jibril a. . Pada malam 17 Ramadhan atas perintah dari Allah SWT malaikat Jibril datang kepada baginda untuk mengajar baginda membaca dengan perkataan “bacalah” tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan situasi ini berulang sebanyak 3 kali.s menyeru supaya orang yang berselimut bangun dan menjauhi maksiat.NABI MUHAMMAD S.A. Bapa baginda bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu baginda bernama Aminah binti Wahab dari suku Qurais berasal daripada suku kaum yang dipandang mulia ketika itu. Semakin baginda meningkat dewasa sifat kepimpinan baginda mula terpancar keluar dan baginda juga digelar Al-Amin kerana tsentiasa berkata benar. Sewaktu baginda berusia 35 tahun terjadilah perselisihan di antara pembesar Quraisy untuk meletakkan Batu Hajarul Aswad di depan Ka‟bah dan dengan tindakan yang bijak baginda menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang tidak puas hati. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun baginda sering pergi ke Gua Hira‟ untuk menyendiri daripada kaumnya yang menyembah berhala kerana Nabi Muhammad SAW tidak suka kepada cara sembahan kaumnya itu. Setelah Nabi Muhammad SAW sedar beliau adalah Rasul maka selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan rakan-rakan terdekatnya.W Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari isnin 12 Rabiulawal (20 Apri 571 Masihi) dan dilahirkan di Mekkah.

Setelah beliau selesai menunaikan tugasnya menyeru agama Islam di kalangan penduduk Bangsa Arab dan seluruh umat manusia maka pada tanggal 12 rabiulaawal 11 Hijiriyah (7 jun 632 Masehi) baginda pulang kerahmatullah dalam usia 63 di tahun dan di makamkan di kota madinah.A. Nabi Muhammad S.W mewariskan kepada keluarganya. sahabatnya dan umat manusia sekeliannya dengan sabda baginda yang bermaksud : “Aku telah meningalkan kepada kamu semua dua buah pusaka tidak akan tersesat jalan selagi kamu berpegang teguh pada dua perkara itu iaitu : Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (Hadis)” 41 .

T dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri.W untuk kaum baginda dan seterusnya kepada umat akhir zaman iaitu manusia zaman sekarang.T anugerahkan pelbagai mukjizat contohnya membelah bulan menjadi dua.A.W. musibah dan azab dari Allah S.A. Mudahan-mudahan Allah S.W terhadap tangan Mu‟adz bin Arfa‟ yang terpotong dan putus..W.W. Insyallah.A. Yang baik itu datang dari Allah S.T seperti yang ditimpakan kepada kaum yang terdahulu kerana keingkaran mereka kepada Allah S. Allah S. tangannya itu akhirnya bertaut kembali dan lain-lain lagi.W.W.T kepada atas seorang leleki yang tertentu dan terpilih untuk membimbing sesuatu kaum manusia yang jauh terpesong dari agama dan tidak mengenali Allah S.W. Akhir sekali mudah-mudahan tugasan ini memberikan manfaat kepada diri kami terutamanya dan kepada orang lain juga.W. Nabi merupakan lelaki yang diberi wahyu oleh Allah S. metahari muncul kembali setelah terbenam.T untuk beribadat kepada-Nya.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.W.W. 42 .s kelebihan boleh melentur besi menggunakan tangannya untuk membuat barangan harian dan Nabi muhammad S.W yang Allah S.W.T memaafkan kami dan seluruh umat manusia serta menghindarkan kita dari segala mara bahaya.W.A.T dan taat kepada rasul..W.T merupakan pembimbing manusia kearah jalan yang diredhoi oleh Allah S.T contohnya Nabi Musa a.W sebagai pesuruh-Nya maka manusia digelar sebagai umat kerana kita disyariatkan oleh Allah S.T berfirman dalam Al-Quran menyatakan bahawa umat akhir zaman adalah sebaik-baik umat. ikut cara Nabi dan menjalankan kerja-kerja dakwah. Nabi dan Rasul juga mempunyi kelebihan berbanding manusia biasa yang disebut Mukjizat sebagai contoh Allah S. jampi-jampi Nabi Muhammad S.W.s diutuskan untuk kaumnya iaitu Bani Israil dan Nabi Muhammad S.W disebut sebagai kaum kerana mereka hanya disyariatkan untuk menyembah kepada Allah S.KESIMPULAN Nabi dan Rasul merupakan pilihan Allah S.T dan jalan menuju ke syurga-Nya.W.T dan rasul-Nya.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.A. Manusia sebelum kedatangan Nabi Muhammad S. mencegah matahari daripada terbenam. Boleh disimpulkan bahawa Nabi dan Rasul Allah S. Namun Selepas kedatangan Nabi Muhammad S.W.T meanugerahkan kepada Nabi Daud a.

W). Sejarah 25 Rosul. Siri Kisah-Kisah Nabi (Nabi Muhammad S. Jakarta Indonesia. www. Kisah Hidup 25 Nabi dan Rasul. Darul Numan. Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan.A. Kampung Baharu Kuala Lumpur.RUJUKAN Ustadz Salim bin Usman 1987. Modul Pendidikan Islam 1 (A1001) 2008 .geocities.A Jaya Jakarta. Abdul F. Suhaidin Bin Siman Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kuching Sarawak 43 . Muhammad Abdul Wahab 2008. Dr. A. Selangor Darul Ehsan. M. Berlian Publication Sdn Bhd. Hidayah. Politeknik Kuching Sarawak.T 1991.com/ Disediakan Oleh Mohd. Jabatan Pengajian Am. Majalah Hidayah (Daiges Islam) Safar 1429/Bilangan 115.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful