PENGERTIAN NABI DAN RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah

01. 03. 05. 07. 09. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

Nabi Adam a.s. Nabi Nuh a.s. Nabi Salih a.s. Nabi Luth a.s. Nabi Ishaq a.s. Nabi Yusuf a.s. Nabi Syu'aib a.s. Nabi Harun a.s. Nabi Daud a.s. Nabi Ilyas a.s. Nabi Yunus a.s. Nabi Yahya a.s Nabi Muhammad s.a.w

02. 04. 06. 08. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

Nabi Idris a.s. Nabi Hud a.s. Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ismail a.s. Nabi Ya'akub a.s. Nabi Ayub a.s. Nabi Musa a.s. Nabi Zulkifli a.s. Nabi Sulaiman a.s. Nabi Ilyasa’ a.s. Nabi Zakaria a.s. Nabi Isa a.s.

1

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah: “Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.” (An-Nisa’:164)

Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah: “Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja.

2

WAJIB BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah: “Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada NabiNabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.” Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

3

PARA RASUL MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu: Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “ maksum “, tidak melakukan Sebagaimana firman Allah: “Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 ) kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.

4

yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya. seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya. seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak. yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat. sesuai dengan keperluan adanya mukjizat. Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka. antara lain: 1.JENIS MUKJIZAT Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai bentuknya. 3. 4. ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya. Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah. awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun. yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan. Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan. 5 . Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ). yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Mukjizat Kauniyah. 2.

Shidiq ( jujur ) Amanah ( dapat dipercayai ) Tabliqh ( menyampaikan wahyu ) Fatanah ( cerdas ) SIDDIQ Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. walaupun bagi manusia biasa juga merupakan keharusan. atau mereka menciptakannya dari konsep pemikiran 6 . Para nabi a. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka. paling utama ilmunya. kerana mereka juga makan dan minum. paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya. Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa. namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung. ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah. iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya. maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi. berjalan-jalan di pasar. 4. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut: 1.SIFAT NABI DAN RASUL Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. dan sifat-sifat buruk lainnya. namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. sihat dan sakit. nabi mana pun juga. menikahi wanita. Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka. walaupun mereka itu manusia biasa. memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah. dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat. 2.s. Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi. 3. Sifat ini. maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. tua dan mati. dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka.

Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: “Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama) Kami. AMANAH Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu.mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong. kerana khianat itu bertentangan dengan amanah. Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling sempurna. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah 7 . nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia. atau lisannya berbuat dusta. menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya. tanpa mengubah atau menantinya. tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. namun rasanya hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka. Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya. Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud: “(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. (Al-Ahzaab: 39) Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu. (Al-Haqqah: 44-48) Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah. Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah.

Sayyidah „Aisyah r.” (Al-Ahzaab: 37) Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna. Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam. TABLIGH Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu. sedang Allahlah yang berhak untuk kamu takuti…. yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit.a. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah. Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat. dan kamu takut kepada manusia. sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW.dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan”. Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya. walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan. Dalam kaitan ini. dan ketika turun kepadanya firman Allah yang bermaksud: 8 . berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ): “Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan.

Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata): “Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara”. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula ) memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhantuhan kami. menerusi dialog berikut yang bermaksud: “Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain. Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata: “Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”. sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya. nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a.s. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhantuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”. Maka apakah kamu tidak memahami?” (Al-Anbiya’: 58-67) 9 . agar mereka kembali ( untuk bertanya ) kepadamya.“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”. perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik. (Al-Hijr: 94) FATANAH Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a.s. maka tanyakanlah kepada berhala itu. jika mereka dapat berbicara”. Mereka berkata: “ ( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai. agar mereka menyaksikan”. wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya.

Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai. iaitu: Pertama : Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi. maksudnya melalui wahyu dan aklif daripada Allah. Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi. Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. ialah bahawa mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri. Kedua : Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya. 10 .KEISTEMAWAAN NABI DAN RASUL SUATU hal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a. Ketujuh : Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal keimanan kepada yang ghaib. mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah.a. Ketiga : Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepadaNya. Keempat : Kelima : Keenam : Sederhana dalam mengajak. tidak memberatkan atau menyukarkan.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.W.CIRI-CIRI KENABIAN Kenabian merupakan kurnian Allah S. dan tidak pula diterima sebagai warisan. Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala. tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan. bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku.” 11 .” (Al-Hajj:75) Allah berfirman yang bermaksud: “Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian. Hal ini sebagaimana firman-Nya: “Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia.T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal.

T itu dan memohon agar diberikan kesempatan untuk hidup sehingga hari khiamat dan bersumpah akan mendatangi anak-anak adam dari pelbagai sudut untuk mengajak mereka berbuat maksiat.s lalu mereka sujud kecuali iblis kerana iblis menggangap dia lebih mulia dan lebih unggul dari Nabi Adam a.W.s dijadikan Allah S.S Nabi Adam a.s diciptakan dari tanah.W.s wafat di tanah Hindustan dan Hawa pula wafat di Jeddah. Nabi Adam a.T Yang Maha Pengasih dan Penyanyang mengampuni mereka berdua kerana telah bertaubat kepadaNya.T di syurga dan baginya diciptakan hawa yang dijadiakan dari rusuk kiri sewaktu beliau tidur untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupanya.s diberikan tempat oleh Allah S.W.W.s kerana kejadian iblis dari api dan Nabi Adam a. merupakan junjungan pertama pilihan Allah S. Nabi Adam a.T dari tanah sebagaimana firmanNya di dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari tanah yang kering .T memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam a.W. Kedua-dua mereka bertemu semula di Musdzalifah. Sejak itu iblis sedaya upaya mengoda Nabi Adam a. Allah S.KISAH HIDUP 25 NABI DAN RASUL NABI ADAM A. Selaku manusia pertama dan juga merupakan keturunan pertama daripada golongan sekelian manusia. Nabi Adam a. iblis dengan bongkaknya menerima baik ganjaran Allah S.s.T tetapi Allah S. hal-hal yang terlarang dan menyekutukan Allah S. Akibat kesombongan dan keengganan iblis itu maka Allah S.T mengusirnya daripada syurga dan dikeluarkan daripada barisan malaikat dengan disertai dengan kutukan dan laknat serta balasan neraka bagi iblis .W.W.W. dari tanah yang hitam yang busuk” (Al-Hijir : 26) Setelah disempurnakan bentuk Nabi Adam a. Meskipun Nabi Adam a.s. Lantas Allah S. kemudian keduanya dikeluarkan dari syurga maka bumi inilah dijadikan tempat kediamannya dan anak cucunya sehingga kepada kita semua.T meniupkan roh ke dalamnya dan berdirilah ia seperti manusia yang sempurna. Nabi Adam a. 12 .T.W.T.W.s dan hawa sehingga keduanya terpedaya lalu memakan pohon kayu yang dilarang oleh Allah S.s diturunkan di tanah Hindustan dan Hawa di tanah Jeddah.T.s dan Hawa telah melanggar larangan Allah S.W.

Di antara kata-kata hikmah Nabi Idris a.s dan merupakan keturunan pertama yang dikurniakan kenabian selepas Nabi Adam a.s. Sebahagian ahli tafsir mengatakan tatkala Nabi Idris a.s itu di tunaikan oleh Allah S.s juga diberikan gelaran “Asadul Usud” yang bermakana Harimau segala Harimau kerana berani memerangi manusia yang derhaka kepada Allah S. menunggang kuda. Nabi Idris a.s.W dan Jibril a.NABI IDRIS A.s sewaktu menyeru kaumnya adalah : “Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntut sumpah daripada orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka di dalam doa” 13 .s tinggal di mesir dan mengajar kaumya ilmu tauhid dan beribadah kepada Allah S. anak kepada Yarid bin Mihla‟el bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam a.s melalui suatu tempat pada malam Israk dan Mikraj baginda bertemu dengan Nabi Idris. Sewaktu Nabi Muhammad S. Nabi Idris a.s merupakan keturunan keenam Nabi Adam a. Nabi Idris a.s memiliki pelbagai kemahiran contohnya menjahit.T dan di bawa naik ke langit ke 4.S Nabi Idris a. Nabi Idris wafat pada usia 82 tahun.T kepada Nabi Adam a.W.s.T.W. Keinginan Nabi Idris a.s dan Nabi Syith a.s dan Nabi Syith a.s mengenali malaikat beliau berhajat untuk mengenali alam ghaib. Beliau juga banyak mempelajari kitab-kitab yang telah di turunkan Allah S. (sebahagian ahli tafsir mengatakan sehingga ke langit ke 6).A.T.W. menulis dan membaca dan mengetahui ilmu bintang dan metamatik.W.

Orang-orang yang yang tidak mahu mengikutnya itu sentiasa mengejeknya dengan kata-kata yang keji.W. Maka binasalah seluruh kaum Nabi Nuh a. Begitulah Riwayat hidup Nabi Nuh a. Tiada tempat berlindung kecuali kapal Nabi Nuh a.W. mereka menentang agar Nabi Nuh a. tetapi hanya segelintir manusia sahaja yang mengikutnya. Nabi Nuh a.s mendatangkan seksaan keatas diri mereka. 14 . Nabi Nuh a.W.T.s juga telah menyampaikan kepada mereka bahawa sekiranya mereka tidak mahu beriman kepada Allah S.s yang telah dinaiki para penumpang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh a.T nescaya akan menerima azab seksaan daripadaNya tetapi mereka sedikit pun tidak menghiraukannya.T tentang persediaan mereka untuk berangkat maka banjir besar yang paling dahsyat melanda bumi.s dengan kaumnya.W. beliau melarang mereka menyembah berhala dan memberi petunjuk kepada mereka untuk menyembah Allah S.s merupakan keturunan Nabi Adam a.s mengumpul para pengikutnya. Mereka tetap tidak mempercayai kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Nuh a. Walaupun yang demikian Nabi Nuh a.S Nabi Nuh a. Nabi Nuh a.T.T untuk membina kapal Nabi Nuh a. malah menentang. Tenteranya mula mengumpulkan bahan binaan dan mula membina kapal itu di kawasan yang jauh dari bandar supaya mereka semua boleh berkerja dengan tenang tanpa sebarang gangguan.s atas perintah Allah S.T.NABI NUH A.s diutus Allah S.W. Setelah selesai tugasan pembinaan kapal yang merupakan pengangkutan laut yang pertama di dunia. Beliau merupakan seorang Nabi yang sering menangis memikirkan penderhakaan kaumnya terhadap Allah S.W.T kepada umatnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun.s menerima wahyu dari Allah S.s tidak luput dari ejekan serta cemuhan daripada segilintir kaumnya yang ingkar itu. Setelah menerima perintah dari Allah S.W.s yang ke-10.W.s yang ingkar itu termasuk putera sulungnya “Kan‟aan”.T sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Nya kepada penduduk negeri Armenia. Setelah terjadi perdebatan dia antara Nabi Nuh a.s dengan iringan keyakinan.s menyeru kaumnya hampir beratus tahun lamanya.W.T. Bertahun lamanya beliau mengajak dan menyeru dakwahnya kepada kaumnya namun hanya segelintir daripada mereka beriman kepada Allah S. Nabi Nuh a.s. Beliau diutuskan Allah S. Seluruh kota dan desa ditengelami oleh air sehingga ke puncak bukit-bukau.

Beliau dikebumikan di sana.s sentiasa menyeru kaumnya untuk menyembah Allah S.T dan meninggalkan penyembahan berhala.T. Maka dengan keizinan Allah S.W.T angin yang kuat serta hujan yang lebat keluar daripada awan itu selama tujuh malam dan lapan yang akibatnya membinasakan seluruh umat Nabi Hud a.s meninggalkan tempat tersebut dan berhijrah ke Hadramaut. Nabi Hud a. Nabi Hud a.W.NABI HUD A.S Nabi Hud a.T. Beliau diperintahkan membentuk kaum Ad yang alpa terhadap kesejahteraan hidup duniawi sehingga tidak mengenali Tuhannya Pencipta yakni Allah S. Kaum Nabi Hud a.s memiliki tanah kebun yang luas hasil bumi yang melimpah ruah.s). Beliau terkenal sejak kecil lagi kerana kelakuan yang baik.W. Melihat keadaan yang begitu ganjil.W. Oleh yang demikian maka Allah S. Walaupun Nabi Hud a. di suatu tempat lebih kurang lebih 50km dari kota Siwun. 15 . budi pekerti yang luhur.s merupakan keturunan Sam bin Nuh (cucu Nabi Nuh a. Makamnya masih terletak sehingga kini. mereka keluar dari rumah masing-masing untuk melihat awan tersebut dan berpendapat bahawa awan itu adalah awan rahmat yang menyiram dan menyuburkan tanaman mereka serta memberi minum pada ternakan mereka.W.s berasal daripada keluarga yang terhormat dan berpengaruh.T memberikan laknat atas mereka dan terbentanglah di langit yang hitam lagi panjang. Sifat takabur mereka terpahat hebat sekali sehingga tidak dapat diubah oleh sesiapa pun. mereka dapat membina rumah dan istana yang tersergam indah sebagai tempat tinggal masing-masing.s berkata kepada mereka itu bukah awan rahmat tetapi ia adalah azab dari Allah S. diatas sebuah bukit. sebagai penempatan menghabiskan sisa hidupnya sehingga wafat. Para penziarah datang berama-ramai. Beliau melarang sama sekali penganiayaan sesama manusia.s telah berusaha untuk menyeru kaumnya namun mereka tetap ingkar. Tetapi sebaliknya Nabi Hud a.T. Nabi Hud a.W. Akibat mengecapi kebahagiaan hidup itu mereka lupa asal-usul dan hanya tahu “berterima kasih” pada batu-batan dan tidak pada Allah S. lurus dan sangat bijaksana dalam pergaluan bersama rakan taulannya.s yang ingkar itu. Setelah keadaa cuaca kembali tenang dan tanah “Al-Ahqaf” menjadi sunyi daripada suara kaum Aad. terutamanya pada bulan Syaban setiap tahun.

s hanya manusia biasa dan bukan pesuruhNya. Nabi Salleh a.W.W.” Akibat daripada sikap tidak mempercayai.T maka Nabi Salleh a.s untuk menyeru kaumnya. Kamu Tsamud mendiami daerah yang sebelumnya menjadi penempatan kaum Ad‟.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang tidak akan membiarkan hamba-hambaNya berada di dalam kegelapan tanpa perutusan nabi. Sebelum azab tersebut melanda Nabi Salleh a.T akan menurunkan azab-Nya apabila kamu menggangu binatang ini. 16 . jangan kamu ganggu dan biarkan ia mencari makannanya sendiri di atas muka bumi Allah S.NABI SALEH A. Walaupun Nabi Salleh a.T menurunkan azab petir dan membinasakan serta menghancurkan golongan yang ingkar itu.T Yang Maha Esa. Allah S.s telah bersusah payah menyeru kaumnya agar menyembah Allah S. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum bagimu dan ternakanmu.W.T.W.T dan dengan kekuasaanNya keluar seekor unta dari perut batu karang yang besar. Akibat daripada perbuatan mereka itu maka Allah S.s adalah anak „Ubaid bin Jabir bin Tsamud.s berdoa kepada Allah S.s juga menuntut supaya ditunjukkan kepada mereka suatu mukjizat supaya mereka boleh mempercayai dan beriman kepada Allah S.S Nabi Salleh a.W. Nabi Salleh a.s memulakan misinya dengan memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang sepatutnya disembah iaitu Allah S.W. Kaum Tsamud memiliki harta benda. dan hidup dengan penuh kesenangan tanpa sebarang kekurangan malangnya mereka lupa sama sekali terhadap Tuhannya yakni Allah S. mereka menganggu unta tersebut dengan menyembelihnya.T.W.T mengutuskan Nabi Salleh a.W.W. namun mereka tetap ingkar dan mencemuh sambil mengatakan Nabi Salleh a. kaumnya bernama tsamud.W.s berasal daripada keturunan Nabi Nuh a. iaitu gelaran yang diambil bersempana nama datuknya. Nabi Salleh a. Oleh itu Allah S.T. Kaum Nabi Salleh a. Ketahuilah bahawa Allah S. Negeri tersebut menjadi sunyi sepi selepas ditingalkan oleh kaum Ad‟ akibat kemusnahan.s berserta pengikutnya yang beriman berjumlah 120 orang telah pun berhijirah ke negeri lain iaitu Hadramaut dan terdapat riwayat lain yang menyebut bahawa mereka berpindah ke negeri Makkah.s berkata kepada mereka “Inilah unta Allah S.s yang keenam. Sambil menunjukkan binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu.W.T dan meninggalakan penyembahan berhala.

s menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan semua patung berhala mereka di kota.s dijatuhkan hukum bakar namaun dengan keizinan Allah S.W.s terselamat daripada kejadian itu dan terus berdakwah kepada kaumnya. 17 . Beliau terkenal dengan gelaran Azar kerana pekerjaannya mengukir patung berhala untuk dijadikan sembahan. cercaan dari kaumnya yang ingkar.s memulakan dakwahnya yang kemudian membuat satu rancangan sebagai membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata dan boleh dilihat dengan mata kasar.s dan beliau dibawa menghadap hakim dan disambut dengan cemuhan.S Nabi Ibrahim a. Maka setelah mereka pulang dari pesta itu mereka amat terkejut akan kejadian itu dan mengetahui itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim a.s dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masihi di negeri Mausul yang diperintah oleh Raja Namrud dan beliau diutuskan kepada satu kaum di Iraq yang ketika itu dikusai oleh Raja Namrud.NABI IBRAHIM A. dan Nabi Ibrahim a. teriakan.W.s adalah Tarikh‟ bin Sam bin Nuh.T dengan didatangi nyamuk yang sangat banyak.s merupakan anak kepada Azar bin Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim a. Sudah menjadi kebiasaan adat tradisi penduduk kerajaan Babilion keluar dari kota untuk beberapa hari untuk merayakan hari raya untuk tuhan patung berhala mereka.T api yang panas menjadi sejuk mendingingkan Nabi Ibrahim a.T untuk menjadi Nabi maka Nabi Ibrahim a. Nama sebenar ayah Nabi Ibrahim a.s. menyatakan bahawa berhala dan patung-patung mereka itu benar-benar tidak berguna bahkan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah dibuat perbicaraan maka Nabi Ibrahim a. Nabi Ibrahim a. Namrud sendiri mati kerana dimasuki oleh seekor nyamuk hingga kelubang telinganya. Akhirnya Namrud dan pengikut meneriman seksaan Allah S.W. Setelah diutus oleh Allah S.

Maksiat berleluasa. perampasan harta adalah kegiatan seharian mereka.s malah mereka juga mengejek dan mencemuh beliau. Nabi Luth a.NABI LUTH A.s merupakan anak saudara Nabi Ibrahim a. memiliki susuk tubuh yang menarik dan menumpang di rumah Nabi Luth a.s dan pengikut yang soleh berangkat meninggalakan negeri Sadum. Masyarakat Sadum memiliki moral yang rendah. Sebelum negeri Nabi Luth a.W.W.s yang tidak bermoral itu maka menjelang fajar pada saat Nabi Luth a.T supaya kaumnya yang ingkar itu diberikan azab yang setimpal dengan kemungkaran mereka itu. yang terletak di dalam wilayah Palestin. rompakan.s dilanda kemusnahan.s yang bernama Kan‟an. pemikiran yang meleset serta tidak mempunyai pegangan agama. kecurian. Menurut riwayat. Mereka tidak sedikit pun mengendahkan seruan Nabi Luth a.s dan menetap di sebuah dusun yang disebut sebagai Sadum. Apabila kaum Nabi Luth a. Allah S.Ciri khas masyarakat mereka adalah perbuatan homoseksual (liwat) di kalangan lelaki dan lesbian dikalangan wanita.T mengutuskan gempa bumi yang kuat dan angin kencang yang disertai batu menghancurkan dengan serta merta kota Sadum bersama penghuninya termasuklah isteri dan anak sulung Nabi Luth a.s mengetahui akan hal ini maka mereka bergegas ke rumah Nabi Luth a.s untuk meminta dikhawinkan dengan para malaikat itu.s diutuskan oleh Allah S.T untuk kaumnya iaitu kaum Sadum yang yang terdiri daripada 4000 orang. Sehingakan Nabi Luth a. Akibat daripada perbuatan kaum Nabi Luth a.s sebagai musafir.s bordoa kepada Allah S. 18 .S Nabi Luth a. para malaikat tiba di Sadum dengan menyamar sebagai remaja yang kacak rupa parasnya.W.

Nabi Ibrahim a. Selang beberapa hari selepas kejadian itu rombongan masyarakat arab Jurham yang secara kebetulan lalu disitu menjumpai punca air itu dan seterusnya menetap bersamasama dengan Siti Hajar dan nabi Ismail a.s di kawasan itu.S Nabi Ismail a.s pun menyembelih Nabi Ismail a. 19 . Kemudian Nabi Ibrahim a. Nabi Ibrahim a.T malaikat Jibril a. Setelah kembalinya Nabi Ibrahim a.W.s pun terselamat daripada disembelih.W.s meningalakan Siti Hajar dan Nabi Ismail a. Ketika Siti hajar kehabisan air. Siti hajar akhirnya duduk termenung kerana penat dan hampir berputus asa dengan keizinan Allah S.T dan menjadi kunjungan wajib umat Islam yang mengerjakan Haji.s yang masih kecil pada ketika itu di kawasan yang terpencil dan sunyi itu.s dan ibunya Siti Hajar.s turut menderita akibat kekurangan susu. Lalu Nabi Ibrahim a.W.s bermimpi bahawa ia harus menyembelih puteranya.T. Dengan keyakinan yang benarbenar kepada Allah S. Pada suatu ketika sewaktu Nabi Ismail a.s mendatangai Siti Hajar dan bertanya beberapa soalan dan menghentakkan sekuat-kuat kakinya ke tanah dan dengan serta merta atas izin Allah S. Demi memikirkan masa hidupnya bersama anaknya yang tersayang. Sebakul bahan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan akhirnya habis dimakan dalam beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim a.s.s terus mendirikan Kaabah (Baitullah) yang sekarang ini menjadi kiblat kepada seluruh umat Islam untuk beribadah kepada Allah S.T terpancut keluar air yang jernih yang mengalir keluar sehingga ke hari ini yang lebih dikenali sebagai telaga Zam-Zam. Siti Hajar terus bermundarmandir dan berlari-lari anak sehingga tujuh kali di antara bukit Shafa dan Marwah.s yang kemudiannya ditukarkan kepada seekor domba oleh Allah S.s mencapai usai remajanya. ia terasa kehausan dan merasakan susunya semakin berkurangan dan bayinya Nabi Ismail a.s bersama Siti Hajar berserta puteranya berhijrah ke Mekah yang pada masa itu masih merupakan lapangan padang pasir yang luas tanpa didiami oleh seorang manusia pun.s ke Mekkah untuk menemuai anak dan isterinya yang tercinta beliau terkejut dan tercengang memerhatikan kawasan tersebut sebagai sebuah desa yang subur lagi makmur. Nabi Ibrahim a.NABI ISMAIL A.W.s ialah anak Nabi Ibrahim a.W.T dan Nabi Ismail a. Seruan inilah merupakan permulaan sunnah berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari Raya Aidiladha di seluruh pelusuk dunia.

s meningkat dewasa beliau pun berkhawin dengan seorang wanita Jurum.W. Dari sini lahirlah keturunan anak cucu Nabi Ismail a.A.s yang dikenali sebagai kaum Musta‟ribah ini kemudiannya melahirkan Nabi Muhammad S.Setelah Nabi Ismail a.s Nabi Ismail a. 20 .

W.s. Nabi Ishaq a. 21 . ia tertawa dan terkejut kerana usianya sudah lanjut.T keturunan yang ramai.s wafat ketika berusai 180 tahun dan dikuburkan di Jirun yang juga di kenali sebagai Kota Madinah. Nabi Ishaq a.s yang juga menjadi Nabi dan Rasul.s yang dilahirkan hasil perkhawinan bersama isterinya yang tertua iaitu Sarah. Nabi Ishaq a.W. Nabi Yaakub a.s memperolehi keturunan yang ramai .S Nabi Ishaq a.W.T. Beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul Allah S.NABI ISHAQ A.T sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran Nabi Ishaq a. Beliau dianugerahkan Allah S.T.s juga melahirkan keturunan para Nabi dari kalangan bani Israil sehingga kepada Nabi Isa a.s adalah putera Nabi Ibrahim a.W. Perkataan „ishaq‟ bererti tertawa gembira seraya terkejut kerana ibunya sewaktu mendengar berita bahawa beliau akan dikurniaka zuriat. di antaranya ialah Nabi Yusuf a. Ramai diantara mereka menjadi pemimpin dan ada pula yang derhaka terhadap ajaran Allah S.s berserta kedua orang tuanya dan ahli keluarganya yang lain dirahmati oleh Allah S.s dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Yaakub.

Hasil dari perkhawinan Nabi Yaakub a.s dari penjajahan Firaun yang dilaknat Oleh Allah S.T raja itu berjaya dikalahkan oleh mereka dan hartanya dijadikan sebagai harta rampasan perang (ghanimah).S Nabi Yaakub a. Beliau diutuskan menjadi Rasul di negeri Kan‟an untuk memimpin penduduknya menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa.s dan kaumnya dikurniakan Baitulmaqdis dan beliau dikurniakan kitab sebagai hikmah dan pegangan. Faktor usia menyebabkan beliau menyerahkan tugasnya kepada puteraya yang bernama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mewarisi peranan ayahnya sebagai pembesar mesir.NABI YAAKUB A.s berasal daripada keturunan anak Nabi Ishak bin Ibrahim a.W. kerana setiap mereka mempunyai keturunan yang ramai.s wafat ketika berusia 147 tahun di Mesir.s dengan raja dan dengan izin Allah S. Selepas itu Nabi Yaakub a.s dengan 4 orang isterinya beliau dikurniakan 12 orang anak. Inilah asal permulaan bangsa Israil dan tersebar luas di negeri Mesir.s dan keturunanya digelar sebagai Bani Israil yang membawa maksud suku yang berjalan pada malam hari.s berhijrah ke Palestin untuk menemui bapa saudaranya yang bernama Laban.W. Mereka kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa a. Dalam perjalanan hijrah tersebut beliau tertidur di atas sebiji batu dan bermimpi menerima wahyu dari Allah S. Pada masa itu tercetus peperangan salib diantara keluarga Nabi Yaakub a.s bin Azar bin Sam bin Nuh. Oleh yang demikian keluarga Nabi Yaakub a. Mereka turut disebut di dalam Al-Quran sebagai “Al-Asbaath” yang membawa maksud qabilah Bani Israil. 22 . Beliau berkerja sebagai petani dan penternak. Riwayat lain menceritakan bahawa beliau diutuskan ke Nablus. Beliau tinggal di Mesir dan dikurniakan zuriat keturunan yang teramai di Mesir.T .W.T yang menyatakan bahawa Nabi Yaakub a. Beliau berjalan pada malam hari dan beristirehat pada siang hari. Nabi Yaakub a.

T berlakulah seperti apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a.s.s dan menceritakan kisah yang menimpa dirinya dari mula. Nabi Yusuf a.s dipelihara dengan sempurna oleh isteri pembesar itu.s kepada Ketua Polis Mesir yang bernama Fathifar dan dijadikan anak angkatnya.T rupa paras yang tampan. Beliau juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim a. Sehinggalah pada suatu hari ibu angkatnya telah jatuh cinta pada Nabi Yusuf a.s di perjara dua orang pelayan makan dan minum raja yang kemudian seorang daripada pelayan itu dibunuh dan seorang lagi dibebaskan selepas mengalami sebuah mimpi yang kemudiannya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a. Sejak dari itu Nabi Yusuf a.s dari keluarga mereka dengan mencampakkannya ke dalam telaga dan atas izin Allah S.W. Nabi Yusuf a.s itu beliau diberikan darjat sebagai Menteri kewangan mesir dan akhirnya berkhawin dengan Zulaikah setelah menjadi janda akibat kematian suaminya. Nabi Yusuf a.T agar dipenjarakan.T. 23 . Akhirnya si musafir itu menjual Nabi Yusuf a.W. Pada suatu hari golongan yang membenci dan iri hati terhadap Nabi Yusuf a.s.s mentafsir sebuah mimpi raja itu yang menbawa maksud akan berlaku musim kemarau yang maha dahsyat dalam masa tujuh tahun lagi dan mereka perlu bersedia.s dikurniakan oleh Allah S. Nabi Yusuf a.NABI YUSUF A.s dengan rela memaafkan mereka dan dengan keizinan Allah S.s dan meluahkan perasaannya itu tetapi Nabi Yusuf a.s menolak dengan mengenangkan jasa ibu angkatnya menjagannya sejak kecil. terutamanya setelah kewafatan ibu kandungnya.s itu dan menyuruh Nabi Yusuf a. Maka atas jasa Nabi Yusuf a.s bertemu semula dengan saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dahulu namun yang demikian Nabi Yusuf a.W.s adalah anak ke tujuh daripada 12 orang anak Nabi Ya'qub a. Pada akhirnya Nabi Yusuf a.W.s berdoa kepada Allah S.s.s tinggal bersama ibu angkatnya. Dipendekan cerita atas sebab itu lah Nabi Yusuf a. Zulaikah. berbanding dengan saudara-saudaranya yang lain.s berkumpul dan berbincang untuk meluahkan perasaan masing-masing kepada bapa mereka dan membuat perancangan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf a. Beliau satu-satunya anak yang dimanjakan oleh Nabi Ya'qub a. dengan izin Allah S.s diselamatkan oleh seorang musafir yang kebetulan mengambil air di situ. Selepas kejadian itu raja mengetahui kelebihan Nabi Yusuf a.W.s.S Nabi Yusuf a.s bertemu semula dengan bapanya iaitu Nabi Ya'qub a.s.T. Bersama Nabi Yusuf a.

s berkata : “Awas kamu saya sudah sembuh dan senang akan saya pukul kamu 100 kali”.T den lebih cenderung berbuat kebajikan.s segera sembuh dari penyakitnya itu dan kembali sihat dan lebih kuat daripada sebelum ia menderita.W.W.NABI AYUB A.s adalah anak Ish bin Ishak bin Ibrahim a.W. batuk dan lain-lain sehingga menyebabkan badannya semakin kurus dan wajahnya pucat lesu tidak berdarah. tetapi Allah S.T mengembalikan kebesaran duniawi serta kekayaan harta benda berlipat ganda.s telah bersumpah bahawa sesudah sembuh ia akan memukul isterinya 100 kali sewaktu ia mengusirnya namun begitu beliau berasa kasihan untuk bertindak sedemikian apabila terkenangkan kesetiaan isterinya dalam mengharungi segala suka duka dan deritanya. Dengan izin Allah S.W.W. Nabi Ayub a.s.s bukan saja dengan memulihkan semula kesihatan serta kekuatan fizikilnya sebagaimana zaman mudanya. keldai dan sapi. Binatang seperti unta. 24 . Allah S.W.T telah membalas kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub a. memiliki tanah yang luas. Meski pun demikian beliau tidak pernah melupakan ibadahnya kepada Allah S.s suatu ketika dahulu itu bukanlah datang dari dirinya sendiri tetapi akibat godaan syaitan yang durjana. Akhirnya Nabi Ayub a.s yang telah berjaya menempuhi dugaanNya dengan penuh kesabaran.s bingung untuk melaksanakan sumpah itu atau pun tidak dan akhirnya Allah S. Beliau merupakan seorang yang kaya.s sehingga pada suatu hari ketika disuruh oleh suaminya ia berbicara kasar sehingga Nabi Aybu a.T.s dengan penuh sabar. Nabi Aybu a.s menderita akibat penyakit demam panas. Kepadanya juga dikurniaNya putera-puteranya yang telah meninggal. Tetapi syaitan terus mengoda isteri Nabi Aybu a. Demikianlah rahmat Tuhan kepada Nabi Aybu a. Kulitnya kelihatan berbintik-bintik dan akhirnya beliau dipulaukan oleh masyarakat kampung dan rakan-rakan karibnya.s. bertawakkal dan keimanan kepada Allah S.T. Oleh yang demikian pelbagai cara yang digunakan syaitan hingga akhirnya menghancurkan-hancurkan kekayaan Nabi Ayub a.T memberi petunjuk kepada Nabi Ayub a.S Nabi Aybu a. Dia antara anak lelaki beliau ialah Basyar yang digelar sebagai Zulkifli dan diangkat menjadi Nabi. Hanya isterinya sahaja yang setia mendampingi dan merawat Nabi Ayub a.s dengan memukul isterinya itu dengan 100 batang lidi kerana perbuatan isteri Nabi Ayub a. setelah dilaksanakan petunjuk Ilahi itu Nabi Ayub a.

walau dalam apa jua keadaan yang berlaku sekalipun dalam menghadapi setiap persoalan dan tentangan rakyatnya.s berpuasa dan membahagikan waktunya untuk memerintah kerajaan.NABI ZULKIFLI A. Gelaran ini diberiakan kepada beliau kerana sanggup menjalankan amanat raja. Allah S.T terutamanya pada waktu malam.W. Zulkifli adalah gelaran yang diberikan kepadanya manakala nama asal beliau adalah Basyar bin Ayub.s merupakan anak kepada Nabi Ayub a. (Al Anbiyaa' 85-86) Pada siang hari Nabi Zulkifli a. 25 .S Nabi Zulkifli a. melayani umat dan juga beribadah kepada Allah S. termasuk orang-orang yang sabar.W. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Idris dan Dzulkifli. Sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang saleh". Nabi Zulkifli a. ramah dan kesabaran. Setiap tugas yang diamanahkan kepadanya dilaksanakan dengan baik.s merupakan seorang raja yang tidak pernah marah.T berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud : "Ismail.s.

W.s dianggap sebagai seorang yang menimbulkan huru-hara dan pergaduhan.S Nabi Syuaib a.s berdoa kepada Allah S.s dari puak anak perempuannya.T berkenan menerima permohonan itu dan diturunkan dahulu udara yang panas yang mengeringkan kerongkong serta badan mereka dan seterusnya Allah S. Nabi Syuaib a. 26 .W. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi mangsa kepada pedagang besar dan para pemberi modal. Nabi Syuaib a. sedangkan Nabi Syuaib a.s diutuskan oleh Allah S.NABI SYUAIB A. Nabi Syuaib a.W. Nabi Syuaib a.T tetapi seruan tersebut tidak sedikit pun dihiraukan malah beranggapan bahawa kepercayaan mereka itu benar.T itu datang kepada mereka.s merupakan keturunan Nabi Luth a. Sebelum seksaan Allah S.s mengingatkan kepada mereka tentang azab Allah S.W.W.T kepada kaum Madyam iaitu segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama "Ma'an" di pinggir negeri Syam.T tetapi mereka tetap ingkar.W.T agar mereka diberikan pengajaran dan Allah S.s berserta orang-orang yang beriman telah berhijrah ke negeri lain iaitu Aikah.W. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa kerana menyembah kepada "Aikah" iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Naib Syuaib a.T menurunkan hujan yang lebat berserta kilat dan guruh yang maha dahsyat sehingga membinasakan mereka sekaligus.s menyeru kaumnya menyembah Allah S.

s serta Nabi Daud a.s meninggalkan Mesir tanah airnya daripada buruan Firaun. dalam perjalananya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan (Allah S. 27 . Nabi Musa a. tibalah Musa di kota Madyan iaitu kota Nabi Syu'aib yang terletak di timur jazirah Sinai dan teluk Aqabah di selatan Palestin.s dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semenjak Nabi Musa a. Dalam perjalanan hidup Nabi Musa a. Nabi Harun a.NABI MUSA A.s terselamat setelah dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil yang kemudiannya dipelihara oleh isteri Firaun iaitu Aisah dan dibesarkan di istana firaun.W. Setelah berjalan selama lapan hari lapan malam sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya.s dan Nabi Khidhir a. Nabi Musa a. Setelah meningkat dewasa Nabi Musa a.s berjanji kepada Bani Isra'il yang ditinggalkannya di bawah pimpinan Nabi Harun a. Firaun memerintahkan kesemua bayi lelaki yang lahir pada waktu itu dibunuh tetapi dengan keizinan Allah S. Nabi Musa a.s telah menolong dua orang gadis mengambil air untuk di beri minum kepada ternakan mereka.s untuk menegakkan Islam beliau telah diketemukan dengan beberapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib a. Akibat daripada itu firaun juga turut menindas kaum Nabi Musa a.s.s telah beristerikan dengan anak perempuan Nabi Syu'aib yaitu Shafura. Gadis itu adalah anak Nabi Syu'aib a.s kembali kepada mereka. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub adalah beribukan Yukabad.s. akhirnya beliau pulang atas wahyu dari Allah SWT dan diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun.s mengalahkan tukang-tukang sihir kaum Fir'aun.T.s bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih dari tiga puluh hari.T). Kerana sifat sombong dan ingkar firaun.s beristirehat di bawah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa letihnya kerana perjalanan yang jauh. Secara kebetulan Nabi Musa a.s berkahwin dengan salah seorang daripada gadis itu.S DAN NABI HARUN A. Akhirnya Nabi Musa a.s iaitu Bani Isra'il yang akhirnya meninggalkan Mesir menuju ke Baitul Maqdis dengan melalui Laut Merah yang terbelah atas izin Allah dan bercantum semula apabila firaun dan bala tenteranya melalui jalan itu. Di sini juga diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu'il a. Apabila meningkat dewasa Nabi Musa a.s.s keluar dari Mesir seorang diri dan berserah segalanya kepada Allah SWT. Bani Isra'il merasa kecewa dan menyesal atas kelewatan Nabi Musa a.S Nabi Musa a.s adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim.s Setelah sepuluh tahun lebih Nabi Musa a. firaun mengejek dan mempersendakan Nabi Musa a.W.

Tetapi sifat kekufuran di kalangan umat Nabi Musa a. Dalam pada itu.s kerana menganggap beliau telah gagal dalam tugasnya. Allah SWT memakbulkan doa Nabi Musa a.s menyuruh mereka kembali bertaubat dan mengajarkan isi taurat kepada mereka dan menghalau samiri si pembuat patung itu. Nabi Harun a. digunakan oleh seorang munafiq. Pada suatu hari Nabi Musa a.s menyeru mereka menyembah Allah SWT mereka ingin diperlihatkan rupa tuhan iaitu Allah SWT. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba dan melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi anak patung lembu emas itu dengan menyembahnya dan memuji-mujinya. Setelah peristiwa itu masyarakat Bani Israil menuduh Nabi Musa a.s amat tebal dan sukar dikikis sehingakan sewaktu Nabi Musa a. Permintaan mereka selalu dikabulkan oleh Allah SWT tetapi mereka tetap derhaka kepada-Nya dan sikap itu dimiliki 28 .s menafikan tuduhan itu dan berdoa kepada Allah SWT supaya memperlihatkan bukti-bukti kepada kaumnya bahawa Nabi Harun a. dengan memperlihatkan kepada Bani Israil tempat tidur turun dari langit dan tergantung di antara langit dan bumi.s wafat dan Nabi Musa a. karena ia bimbang kalau-kalau keadaan menjadi lebih rumit.s tidak membunuh Nabi Harun a. bernama Samiri yang telah berjaya menyusup ke tengahtengah mereka dan menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahawa dia tidak dapat diharapkan kembali dan kerana itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa.s melemparkan kitab Taurat dan menarik rambut Nabi Harun a.s. barulah mereka percaya bahawa Nabi Musa a.s setelah selesai bermunajat dengan Tuhan dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya.Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang membelengu kelompok Bani Isra'il itu.s meninggal bukan akibat dibunuh beliau. Kerana sangat marah dan sedih Nabi Musa a.s telah membunuh adiknya iaitu Nabi Harun a.s tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi kaumnya yang telah menjadi murtad itu. Dengan kemahirannya mengukir patung itu ia membuat patung sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu yang hidup. Nabi Musa a. Selepas kejadian itu Nabi Musa a.s diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke bukit Tursina dan membawa Nabi Harun a.s pulang seorang diri.s bersamanya dan dengan takdir Allah SWT Nabi Harun a.s. Nabi Musa a.s.

s wafat di padang Tih ketika berusia 120 tahun. Nabi Musa a.oleh mereka sehingga sekarang. 29 .

Mereka memiliki kemantapan iman kepada Allah S.s untuk menaiki taktha. Terdapat riwayat yang menyebut bahawa pasukan itu sebenarnya berjumlah 303 313 orang yang berangkat untuk berperang.W. iaitu cucu Yahudza bin Yaakub keturunan Nabi Ibrahim a.T serta tidak takut walau sedikit pun dalam menghadapi musuh yang kuat walau jumlah mereka sedikit sahaja. Beliau merupakan seorang raja yang zalim. kejam. Hanya 313 orang sahaja yang sanggup dan berani maju. 30 . Tugas pertama Thalout setelah dinobatkan sebagai raja ialah membentuk satu pasukan yang terdiri daripada pemuda gergasi yang masih kuat dalam menghadapi rakyat palestin yang terkenal dengan kekuatan dan keberanian.s sebagai raja. Negeri yang diperintahnya adalah diantara Syam dan Mesir. Seluruh rakyatnya mengangkat dan memahkotakan Nabi Daud a.W. Sewaktu dalam peperangan banyak di antara mereka yang mengatakan tidak sanggup.s merupakan anak Isya bin Basywa.T.s meninggalkan raja Thalout bersama sebilangan besar tenteranya kerana rasa tidak puas hati terhadap perbuatan raja Thalout yang tidak menepati janji.s dan kemudian menuntut janji daripada raja Thalout. Pada zaman tersebut terdapat seorang raja yang zalim dan kafir yang bernama Jalut. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi Daud a.W. Beliau menjadu raja setelah kewafatan Raja Thalout. Dalam peperangan itu Jalut mati dibunuh oleh Nabi Daud a.T supaya dianugerahkan seorang raja yang bakal memimpin mereka berperang di jalan Allah S.s sebagai satu ancama dan mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Daud a.s dan meninggalkan istananya serta hilang tanpa jejak. Sesiapa sahaja yang berani menentangnya sudah pasti akan jatuh dibunuh.s yang ke-12. Nabi Daud a. tetapi Thalout tidak juga memberi. Masyarakat Bani Israil meminta kepada Allah S. Jalout merupakan panglima perang pasukan musuh dan terkenal sebagai seorang yang berani.NABI DAUD A. Thalout menggangap Nabi Daud a. sentiasa memerangi dan mengusir rakayat Bani Israil dari tempat tinggal mereka. Thalout bukan dari keturunan Nabi ataupun berdarah raja tetapi mahir dalam paperangan dan seorang pemimpin perang.S Nabi Daud a. cekap dan tidak pernah kalah dalam sebarang peperangan.

s dikurrniakan suara yang sangat merdu yang tiada tara bandingan serta dapat melembutkan besi dan membuat bermacam-macam barangan keperluan hidup. Nabi Daud a.Nabi Daud a.s meninggal ketika menjangkau usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis. seperti pakaian dan lain-lain. 31 .

W.s diberikan kuasa penuh keatas kerajaan Bani Isra'il yang makin meluas. Menurut pengakuan maharaja Ethiopia 32 . Tetapi tindakan Nabi Daud a. Nabi Sulaiman a. Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitulmaqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nadzarnya pergilah ia meneruskan perjalannya ke Yeman. Sewaktu Nabi Daud a. Absyalum akhirnya memberontak tetapi akhirnya Absyalum berjaya dibunuh oleh askar yang dikerah oleh Nabi Daud a. Menurut sebahagian ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi. bahawa Nabi Sulaiman akhirnya berkahwin dengan Balqis dan dari perkahwinannya itu lahirlah seorang putera. Ternyata bahawa burung hud-hud yang dipanggilnya itu tidak berada bersama dengan burung-burung yang lain. Oleh itu Nabi Daud a.S Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud a. ketajaman otak.s yang bernama Absyalum yang beranggapan bahawa dialah yang sepatutnya lebih layak menduduki taktha itu. Nabi Sulaiman a.s marah dan mengancam akan mengajar burung Hud-hud itu jika ketidak hadirannya itu tanpa alasan dan uzur yang nyata.s.s mengutuskan surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya memeluk islam dan dipendekkan cerita akhirnya Ratu Balqis akur dan memeluk isalm dengan hati terbuka.s dari awal lagi untuk menggantikannya untuk menduduki taktha singgahsana kerajaan Bani Isra'il. Burung hud-hud itu memberitahu atas kelewatannya itu kerana ternampak satu kerajaan yang besar yang diperintah oleh seorang ratu yang bernama Balqis dan menjadikan matahari sebagai tuhan mereka.s iaitu ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Isra'il beliau selalu mendampinginnya dalam tiap-tiap perbicaraan di mahkamah. perbuatan piring-piring sebesar kolam air. Seterusnya Nabi Sulaiman a. Setibanya di San'a ibu kota Yeman . Di samping itu Allah S. Sejak kecil lagi beliau telah menampakkan tanda-tanda kecerdasan.NABI SULAIMAN A. kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan.s telah melatih Nabi Sulaiman a.ia memanggil burung hud-hud sejenis burung belatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu.T juga memberikannya suatu kurnia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung. iaitu Jin angin dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala arahannya. periuk-periuk yang tetap berada diatas tungku yang dikerjakan oleh pasukan JinNya.s.s ini mendapat tentangan daripada abang Nabi Sulaiman a. Allah SWT juag telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain.

mereka adalah keturunan Nabi Sulaiman dari putera hasil perkahwinannya dengan Balqis itu. Para Jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahawa Nabi Sulaiman telah mati kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai. pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai seksaan yang menghinakan.Abessinia. akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anai-anai. 33 . Al-Quran mengisahkan bahawa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Sulaiman kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya. Sekiranya para Jin sudah mengetahui sebelumnya.

T mengabulkan doa Nabi Ilyas a. Beliau diutus oleh Allah S. Beliau merupakan keturunan Nabi Harun a.s menyeru kepada mereka agar meninggalkan Ba‟al dan menyembah Allah S.T dengan seksaan yang berat yakni berupa musim kemarau yang berpanjangan.T kepada kaumnya bani Israil yang gemar menyembah patung Ba‟al.s memohon supaya mereka terhindar daripada azab itu.W.s adalah putera Yasin.S Nabi Ilyas a. Mereka seterusnya menerima seksaan Allah SWT yang lebih pedih. Nabi Ilyas a.W.s sering berdusta terhadap seruan Nabi Ilyas a. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ terselamat daripada seksaan tersebut. hujan turun dengan lebat menjadikan tanah sawah serta ladang mereka subur.W.T. Kaum Nabi Ilyas a. Nabi Ilyas a. Hujan tidak membasahi bumi menyebabkan mereka kehausan. Mereka kembali derhaka bahkan melampaui batas zaman sebelumnya.W.s kemudian berdoa kepada Allah S.s yang keempat.s. Binatangbinatang ternakan membiak secara sihat dan bertambah bilangannya.NABI ILYAS A.W. Setelah mendapat rahmat dan kurniaan Allah SWT mereka kembali alpa dengan kehidupan dan lupa akan rahmatNya.T dah Allah S. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ sudah pun beredar pergi terlebih dahulu sebelum seksaan daripada Allah SWT datang menimpa mereka. kerana mereka merupakan insan yang berbakti dan taat kepadaNya.s itu. Mereka menerima balasan oleh Allah S. 34 . Mereka datang menghadap Nabi Ilyas a. kebuluran dan semua tanaman serta ternakan mereka tidak menjadi. Situasi itu menimbulkan rasa insaf ke dalam diri mereka untuk seketika.

Beliau dimartabatkan sebagai Rasul Allah SWT setelah kewafatan Nabi Ilyas a.s Ketika zaman pemerintahan Nabi Ilyasa‟ a.S Nabi Ilyasa‟ a. Pada zaman ini lahir seorang Nabi yang bernama Yunus a. Beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi Ilyas a.s rakyatnya makmur dan hidup dengan aman di atas ketaatan mereka kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyasa‟ a.s menyebabkan umatnya yakni Bani Israel meninggalkan Islam dan menyimpang ke arah yang bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ilyasa‟ a.s.s.s Kewafatan Nabi Ilyasa‟ a.s merupaka putera Aktub Bin Ajuz.NABI ILYASA’ A. Semakin hari kekufuran mereka semakin meningkat. 35 . sehingga Allah SWT melenyapkan ke atas diri mereka nikmat dan kesenangan itu.

36 .s kemudian dimuntahkan ke darat ke darat dalam keadaan kurus. Yusuf dan lain-lain.s membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka.s sebagaimana kisah tentang Nabi Musa. mengajak mereka agar menyembah kepada Allah S. seraya menangis memohon ampun dan rahmat Allah SWT agar dihindarkan dari azab dan seksaan-Nya. Apabila Nabi Yunus a. Sepeninggalan Nabi Yunus a.Setelah selesai menjalani hukuman. Apatah lagi Nabi Yunus a.s terdampar itu terdapat sebuah pohon labu yang akhirnya dijadikan makanan oleh Nabi Yunus a.S Tidak banyak cerita yang terkandung di dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus a. Lalu beliau meninggalkan mereka dan berdoa agar mereka diberikan pengajaran oleh Allah S.s adalah orang asing dan tidak seketurunan dengan mereka.s kepada mereka itu akan menjadi kenyataan.T.s telah pergi menaiki kapal laut untuk membawa diri.s menganggap itu adalah hukuman tuhan terhadap dirinya dan mengambil keputusan terjun ke laut yang akhirnya beliau ditelan oleh seekor ikan paus yang utuskan oleh Allah SWT. Dengan rahmat Allah SWT di tempat Nabi Yunus a.s.T dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala.s sembuh sepenuhnya beliau diperintahkan oleh Allah SWT agar kembali kepada kaum Ninawa di mana penduduknya mengharapkan kedatangan beliau untuk memimpin mereka kearah jalan yang benar dan diredhai oleh-Nya.s itu dilanda taufan dan Nabi Yunus a. Nabi Yunus a. Selepas kejadian itu mereka mencari Nabi Yunus a.W.s tidak dapat bertahan dengan lebih lama di tengah-tengah kaum Ninawa yang ingkar terhadap ajaran dan dakwahnya.NABI YUNUS A. Catatan yang diceritakan para sejarawan dan ahli tafsir tentang Nabi Yunus ialah nama sebenar beliau ialah Yunus bin Matta. Allah SWT yang Maha Pengasih menerima doa dan permohonan mereka itu. Malangnya kapal laut yang dinaiki Nabi Yunus a.s tetapi Nabi Yunus a.s itu merupakan hal yang baru dan belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka melihat keadaan udara disekeliling Ninawa makin gelap. Dalam keadaan cemas dan ketakutan mereka keluar dari kota dan beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir. Nabi Yunus a. Beliau telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat yang bernama "Ninawa" penduduk tersebut bukan merupakan kaumnya dan tidak mempunyi sebarang ikatan persaudaraan darah dengan mereka.lemah dan sakit. Nabi Yunus a. dan wajahwajah mereka bertukar menjadi pucat dan angin dari segala penjuru bertiup dengan kecangnya membawa suara gemuruh yang menakutkan. Tetapi ajaran Nabi Yunus a.s penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan seakan-akan ancaman Nabi Yunus a.W.

s melihat dan menyaksikan kesolehan Siti Maryam. Tanda-tanda itu adalah Nabi Zakariya a.s tidak berbicara dengan orang lain selam tiga hari.s wafat akibat dibunuh dalam keadaan syahid yakni kematian yang membawa kepada kebahagian dunia dan akhirat.s. Imran bin Matsan merupakan ayah Maryam.s dan isterinya sudah menjangkau ratusan tahun. Hannah meinginkan zuriat dan bernazar sambil ia memohon doa kepada Allah SWT. Isterinya bernama Isya yang bersaudara perempuan kepada Hannah.NABI ZAKARIYA A. 37 .s bin Daud a. Nabi Zakariya a.s selaku bapa saudaranya demi menjaga keselamatan Maryam ialah menjauhkannya daripada dikelilingi orang ramai dan ditempatkan oleh Nabi Zakariya a.S Nabi Zakariya a.s merupakan anak Azir bin Muslim yang berketurunan Nabi Sulaiman a. iaitu isteri Imran bin Matsan.s dan memberi tahu beliau yang akan lahir seorang putera yang bernama Yahya terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat serta setelah Yahya meningkat dewasa Allah SWT akan memartabatkan beliau sebagai utusanNya. Setelah Nabi Zakariya a.s datang kepada Nabi Zakariya a. Dengan keizinan Allah SWT ia menghamilkan Maryam tetapi suaminya meninggal dunia sebelum menyambut kelahiran bayi tersebut. Atas perintah Allah SWT Jibril a. Doa Nabi Zakariya a. sehingga diberikan hidangan makanan oleh Allah SWT.s itu dikabulkan oleh Allah SWT dan diberikan tanda-tanda bahawa seorang putera akan lahir.Tindakan pertama yang diambil oleh Nabi Zakariya a. Beliau berdoa kepada Allah SWT agar memperolehi anak walaupaun usia Nabi Zakariya a.s di sebuah bilik di tingkat Baitul Maqdis yang tinggi.

s. 38 . Begitu juga ayah beliau yang dianggap berani menentang kekusaan raja.s melarang keinginan raja tersebut kerana hukum Tuhan menyebut bahawa seorang dilarang daripada mengahwini anak tirinya sendiri. Nabi Yahya a. Kekerasan beliau mempertahankan hukum Allah SWT membolehkan beluai tersembunyai dan wafat dalam keadaan Syahid. Pada zaman kegemilangan Nabi Yahya a. Di atas izin Allah SWT Nabi Zakariya a.s. Mereka berpendapat bahawa Nabi Zakariya memiliki sihir dan sudah pasti berada di dalam pokok yang kelihatan seperti biasa. Mereka mengergaji pohin tersebut kepada dua sehingga menyebabkan kematian Nabi Zakariya a.NABI YAHYA A.s merupakan putera Nabi Zakariya a.S Nabi Yahya a. tidak sombong dan tidak pernah berlaku derhaka. di tempat persembunyainya namun mereka tidak menjumpai beliau.s dan membunuhnya. Petugas raja terburu-buru mencari Nabi Zakariya a. Beliau berbakti kepada kedua orang tuanya.s memasuki ke dalam sebuah pohon yang pada ketika itu terbelah menjadi dua kemudian bercantum seperti sediakala setelah menerima kemasukan beliau. Beliau diasuh sejal kecil supaya terpelihara daripada perbuatan syirik dan maksiat.s terdapat seorang raja yang hendak mengahwini anak tirinya sendiri. Raja tersebut amat murka kepada Nabi Yahya a.s.

s. Walaupun ramai yang menentang Nabi Isa a. Nabi Isa a.s yang bernama yahuza diserupakan Allah SWT seperti wajah Nabi Isa a. Golongan yang menentang Nabi Isa a.s. Setelah ibunya. 39 . Mereka bermesyuarat untuk menangkap Nabi Isa a. Mereka mengejar Nabi Isa a. Apabila mereka hampir menangkap Nabi Isa a.s merupakan putera maryam yang tidak mempunyi ayah.s lahir pada tahun 622 masihi . Beliau di lahirkan dengan perantaraan ibunya sahaja di atas izin Allah S.NABI ISA A. Kemudian apabila Nabi Isa a. yahuza kemudiannya ditangkap dan disalib kerana mereka menganggap itu adalah Nabi Isa a.s namun ada juga yang menyahut seruannya dan mereka digelar sebagai orang Nasra ( Nasrani ).s itu ramai diantara orang kafir yang tidak puas hati dan hendak membunuh beliau. Maka tamatlah riwayat yahuza dibunuh dan disalib.s.s berumur 30 beliau diutus oleh Allah SWT untuk menyeru kaumnya iaitu bani israil kearah kebaikan dan agama Allah SWT.s lahir mereka berhijrah ke negeri Mesir untuk melindungi diri mereka berdua daripada orang munafik dan kafir yang tidak suka kepada mereka.s yang sebenar walaupun berkali-kali memberitahu golongan kafir dia adalah yahuza dan bukan Nabi Isa a. Akibat daripada gerakan Nabi Isa a.T. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a.s sehinggalah beliau bersembunyi di suatu tempat.S Nabi Isa a. Apabila Nabi Isa a.s pula digelar orang yahudi dan orang kafir.s untuk dibunuh (disalib).W. maryam mengandung tanpa suami pelbagai tomahan daripada penduduk sekeliling yang memuduh maryam berbuat zina tetapi maryam adalah gadis yang soleh dan tidak sekali pun melakukan perbuatan sumbang.s adalah sama dengan RasulAllah yang sebelum beliau dan beliau dikurniakan oleh Allah SWT kitab Injil yang digunakan pakai oleh orangorang kristian sehingga ke hari ini tetepi malangnya Kitab Injil yang mereka amali itu telah dipesongkan dan telah diubah kandungan. Allah SWT mengangkatnya naik ke langit dalam usia 33 tahun dan sahabat Nabi Isa a.

Sewaktu baginda berusia 35 tahun terjadilah perselisihan di antara pembesar Quraisy untuk meletakkan Batu Hajarul Aswad di depan Ka‟bah dan dengan tindakan yang bijak baginda menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang tidak puas hati. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun baginda sering pergi ke Gua Hira‟ untuk menyendiri daripada kaumnya yang menyembah berhala kerana Nabi Muhammad SAW tidak suka kepada cara sembahan kaumnya itu. Selepas itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Bapa baginda bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu baginda bernama Aminah binti Wahab dari suku Qurais berasal daripada suku kaum yang dipandang mulia ketika itu.A. Semakin baginda meningkat dewasa sifat kepimpinan baginda mula terpancar keluar dan baginda juga digelar Al-Amin kerana tsentiasa berkata benar. 40 . Maka tinggallah Nabi SAW seorang diri dan dijaga oleh datuknya. Baginda mengigil ketakutan dan segera pulang ke rumah dan setibanya ke rumah baginda meminta Siti Khadijah supaya menyelimutinya dan sekali lagi Jibril a.NABI MUHAMMAD S. Akibat daripada perkara itu baginda mendapat tentengan dari kaum kafir quraisy dan mereka mengancam untuk membunuh baginda lalu Allah SWT memerintahkan bagida berhijrah ke Kota Madinah. Semasa dalam perjalanan pulang dari melawat kubur suaminya Ibu baginda pula meninggal di suatu tempat yang dipanggail Abwa‟ Nabi berumur 6 tahu ketika itu . Pada malam 17 Ramadhan atas perintah dari Allah SWT malaikat Jibril datang kepada baginda untuk mengajar baginda membaca dengan perkataan “bacalah” tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan situasi ini berulang sebanyak 3 kali.s menyeru supaya orang yang berselimut bangun dan menjauhi maksiat. sifat budiman dan dermawannya. Bapa baginda meninggal dunia semasa beliau berada di dalam kandungan. Baginda berkhawin dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun yang terkenal dalam kaum Quraisy kerana kesucian. Setelah Nabi Muhammad SAW sedar beliau adalah Rasul maka selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan rakan-rakan terdekatnya. Ibu susu Baginda pula bernama Halimatus Saadiah (menjadi adat masyarakat untuk mecari pengasuh bagi anak-anak mereka) Nabi dijaga oleh Halimatus Saadiah selama 4 tahun dan dikembalikan semula kepada ibunya.W Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari isnin 12 Rabiulawal (20 Apri 571 Masihi) dan dilahirkan di Mekkah. .

A. sahabatnya dan umat manusia sekeliannya dengan sabda baginda yang bermaksud : “Aku telah meningalkan kepada kamu semua dua buah pusaka tidak akan tersesat jalan selagi kamu berpegang teguh pada dua perkara itu iaitu : Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (Hadis)” 41 .Setelah beliau selesai menunaikan tugasnya menyeru agama Islam di kalangan penduduk Bangsa Arab dan seluruh umat manusia maka pada tanggal 12 rabiulaawal 11 Hijiriyah (7 jun 632 Masehi) baginda pulang kerahmatullah dalam usia 63 di tahun dan di makamkan di kota madinah.W mewariskan kepada keluarganya. Nabi Muhammad S.

T dan jalan menuju ke syurga-Nya.W.W. Yang baik itu datang dari Allah S.W.s kelebihan boleh melentur besi menggunakan tangannya untuk membuat barangan harian dan Nabi muhammad S.KESIMPULAN Nabi dan Rasul merupakan pilihan Allah S.T berfirman dalam Al-Quran menyatakan bahawa umat akhir zaman adalah sebaik-baik umat. Nabi dan Rasul juga mempunyi kelebihan berbanding manusia biasa yang disebut Mukjizat sebagai contoh Allah S.T untuk beribadat kepada-Nya.T dan taat kepada rasul.W disebut sebagai kaum kerana mereka hanya disyariatkan untuk menyembah kepada Allah S.T kepada atas seorang leleki yang tertentu dan terpilih untuk membimbing sesuatu kaum manusia yang jauh terpesong dari agama dan tidak mengenali Allah S. musibah dan azab dari Allah S.A.T dan rasul-Nya. Nabi merupakan lelaki yang diberi wahyu oleh Allah S..W yang Allah S.W.T meanugerahkan kepada Nabi Daud a.W.W.W untuk kaum baginda dan seterusnya kepada umat akhir zaman iaitu manusia zaman sekarang.W terhadap tangan Mu‟adz bin Arfa‟ yang terpotong dan putus.T merupakan pembimbing manusia kearah jalan yang diredhoi oleh Allah S.W.W.W.T dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri.W sebagai pesuruh-Nya maka manusia digelar sebagai umat kerana kita disyariatkan oleh Allah S. Namun Selepas kedatangan Nabi Muhammad S. ikut cara Nabi dan menjalankan kerja-kerja dakwah.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S. tangannya itu akhirnya bertaut kembali dan lain-lain lagi. Manusia sebelum kedatangan Nabi Muhammad S. jampi-jampi Nabi Muhammad S.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.T contohnya Nabi Musa a. 42 .W. Boleh disimpulkan bahawa Nabi dan Rasul Allah S.T anugerahkan pelbagai mukjizat contohnya membelah bulan menjadi dua.A.A. Insyallah.W.A.T memaafkan kami dan seluruh umat manusia serta menghindarkan kita dari segala mara bahaya.W.W.. mencegah matahari daripada terbenam. metahari muncul kembali setelah terbenam.T seperti yang ditimpakan kepada kaum yang terdahulu kerana keingkaran mereka kepada Allah S. Mudahan-mudahan Allah S.W.W.s diutuskan untuk kaumnya iaitu Bani Israil dan Nabi Muhammad S. Akhir sekali mudah-mudahan tugasan ini memberikan manfaat kepada diri kami terutamanya dan kepada orang lain juga.A. Allah S.

Selangor Darul Ehsan.W).com/ Disediakan Oleh Mohd. Jakarta Indonesia. Sejarah 25 Rosul. Suhaidin Bin Siman Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kuching Sarawak 43 . Abdul F. Majalah Hidayah (Daiges Islam) Safar 1429/Bilangan 115. www. Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. Politeknik Kuching Sarawak.A. Kampung Baharu Kuala Lumpur. Dr.RUJUKAN Ustadz Salim bin Usman 1987. Modul Pendidikan Islam 1 (A1001) 2008 . Berlian Publication Sdn Bhd. Kisah Hidup 25 Nabi dan Rasul. A. Muhammad Abdul Wahab 2008.T 1991.geocities. Hidayah.A Jaya Jakarta. M. Darul Numan. Siri Kisah-Kisah Nabi (Nabi Muhammad S. Jabatan Pengajian Am.