PENGERTIAN NABI DAN RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah

01. 03. 05. 07. 09. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

Nabi Adam a.s. Nabi Nuh a.s. Nabi Salih a.s. Nabi Luth a.s. Nabi Ishaq a.s. Nabi Yusuf a.s. Nabi Syu'aib a.s. Nabi Harun a.s. Nabi Daud a.s. Nabi Ilyas a.s. Nabi Yunus a.s. Nabi Yahya a.s Nabi Muhammad s.a.w

02. 04. 06. 08. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

Nabi Idris a.s. Nabi Hud a.s. Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ismail a.s. Nabi Ya'akub a.s. Nabi Ayub a.s. Nabi Musa a.s. Nabi Zulkifli a.s. Nabi Sulaiman a.s. Nabi Ilyasa’ a.s. Nabi Zakaria a.s. Nabi Isa a.s.

1

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah: “Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.” (An-Nisa’:164)

Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah: “Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja.

2

WAJIB BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah: “Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada NabiNabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.” Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

3

PARA RASUL MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu: Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “ maksum “, tidak melakukan Sebagaimana firman Allah: “Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 ) kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.

4

2. yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ). 3. yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya. yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat. antara lain: 1. sesuai dengan keperluan adanya mukjizat. 4. Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah. Mukjizat Kauniyah. yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan.JENIS MUKJIZAT Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai bentuknya. 5 . ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya. Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka. Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan. seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak. awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun. seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya.

Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka. maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi. kerana mereka juga makan dan minum. berjalan-jalan di pasar. dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat. Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka. 4. dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka. maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. 3. tua dan mati. walaupun bagi manusia biasa juga merupakan keharusan. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Shidiq ( jujur ) Amanah ( dapat dipercayai ) Tabliqh ( menyampaikan wahyu ) Fatanah ( cerdas ) SIDDIQ Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. Para nabi a.SIFAT NABI DAN RASUL Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. paling utama ilmunya. ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah. Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut: 1. Sifat ini. atau mereka menciptakannya dari konsep pemikiran 6 . iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya. menikahi wanita. walaupun mereka itu manusia biasa. 2. nabi mana pun juga.s. memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah. Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung. namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada. sihat dan sakit. dan sifat-sifat buruk lainnya. paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya.

Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: “Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama) Kami. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia. tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah 7 . (Al-Ahzaab: 39) Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu. mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya. kerana khianat itu bertentangan dengan amanah. tanpa mengubah atau menantinya. mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. namun rasanya hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka. atau lisannya berbuat dusta. menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya. nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud: “(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya. (Al-Haqqah: 44-48) Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah.mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong. Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling sempurna. AMANAH Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu.

Sayyidah „Aisyah r. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. dan kamu takut kepada manusia. Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya. sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW.a. berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ): “Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan. sedang Allahlah yang berhak untuk kamu takuti…. supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu. TABLIGH Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia. yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah. Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat. dan ketika turun kepadanya firman Allah yang bermaksud: 8 .dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit. Dalam kaitan ini. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan”. walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan.” (Al-Ahzaab: 37) Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna. Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam.

Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata: “Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”.s. Mereka berkata: “ ( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai.s. perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik. jika mereka dapat berbicara”. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula ) memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?” (Al-Anbiya’: 58-67) 9 . agar mereka kembali ( untuk bertanya ) kepadamya. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa. nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhantuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”. maka tanyakanlah kepada berhala itu. Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata): “Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara”. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a. sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya. Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhantuhan kami.“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”. menerusi dialog berikut yang bermaksud: “Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain. wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. agar mereka menyaksikan”. (Al-Hijr: 94) FATANAH Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan.

iaitu: Pertama : Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi.KEISTEMAWAAN NABI DAN RASUL SUATU hal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a. maksudnya melalui wahyu dan aklif daripada Allah. Kedua : Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya. tidak memberatkan atau menyukarkan. Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai. 10 . Keempat : Kelima : Keenam : Sederhana dalam mengajak. Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah. ialah bahawa mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri. Ketiga : Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepadaNya.a. Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi. Ketujuh : Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal keimanan kepada yang ghaib.

Hal ini sebagaimana firman-Nya: “Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia. tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan.W. dan tidak pula diterima sebagai warisan.T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal. bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 11 . Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala.” (Al-Hajj:75) Allah berfirman yang bermaksud: “Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian.CIRI-CIRI KENABIAN Kenabian merupakan kurnian Allah S.

s.W. Sejak itu iblis sedaya upaya mengoda Nabi Adam a.s diturunkan di tanah Hindustan dan Hawa di tanah Jeddah.T itu dan memohon agar diberikan kesempatan untuk hidup sehingga hari khiamat dan bersumpah akan mendatangi anak-anak adam dari pelbagai sudut untuk mengajak mereka berbuat maksiat.s diberikan tempat oleh Allah S.T tetapi Allah S. Nabi Adam a. Selaku manusia pertama dan juga merupakan keturunan pertama daripada golongan sekelian manusia.s dan Hawa telah melanggar larangan Allah S.W. Lantas Allah S.T Yang Maha Pengasih dan Penyanyang mengampuni mereka berdua kerana telah bertaubat kepadaNya.T. Nabi Adam a.s dan hawa sehingga keduanya terpedaya lalu memakan pohon kayu yang dilarang oleh Allah S.T.T mengusirnya daripada syurga dan dikeluarkan daripada barisan malaikat dengan disertai dengan kutukan dan laknat serta balasan neraka bagi iblis .T meniupkan roh ke dalamnya dan berdirilah ia seperti manusia yang sempurna. Meskipun Nabi Adam a.KISAH HIDUP 25 NABI DAN RASUL NABI ADAM A.S Nabi Adam a. dari tanah yang hitam yang busuk” (Al-Hijir : 26) Setelah disempurnakan bentuk Nabi Adam a.s kerana kejadian iblis dari api dan Nabi Adam a. Allah S. Nabi Adam a.W.W.W.W. Akibat kesombongan dan keengganan iblis itu maka Allah S.W.s wafat di tanah Hindustan dan Hawa pula wafat di Jeddah.W.T dari tanah sebagaimana firmanNya di dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari tanah yang kering .W. Nabi Adam a.W. 12 .W.T di syurga dan baginya diciptakan hawa yang dijadiakan dari rusuk kiri sewaktu beliau tidur untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupanya. iblis dengan bongkaknya menerima baik ganjaran Allah S. Kedua-dua mereka bertemu semula di Musdzalifah. merupakan junjungan pertama pilihan Allah S.T memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam a.s dijadikan Allah S.s lalu mereka sujud kecuali iblis kerana iblis menggangap dia lebih mulia dan lebih unggul dari Nabi Adam a. kemudian keduanya dikeluarkan dari syurga maka bumi inilah dijadikan tempat kediamannya dan anak cucunya sehingga kepada kita semua.s.s diciptakan dari tanah.T. hal-hal yang terlarang dan menyekutukan Allah S.

T kepada Nabi Adam a.s melalui suatu tempat pada malam Israk dan Mikraj baginda bertemu dengan Nabi Idris.s mengenali malaikat beliau berhajat untuk mengenali alam ghaib.s memiliki pelbagai kemahiran contohnya menjahit.s.W. Nabi Idris a.W dan Jibril a. Di antara kata-kata hikmah Nabi Idris a. menulis dan membaca dan mengetahui ilmu bintang dan metamatik.s.T.NABI IDRIS A. Sebahagian ahli tafsir mengatakan tatkala Nabi Idris a.s.T.s juga diberikan gelaran “Asadul Usud” yang bermakana Harimau segala Harimau kerana berani memerangi manusia yang derhaka kepada Allah S. Nabi Idris a. Beliau juga banyak mempelajari kitab-kitab yang telah di turunkan Allah S.S Nabi Idris a.s merupakan keturunan keenam Nabi Adam a.s dan merupakan keturunan pertama yang dikurniakan kenabian selepas Nabi Adam a.s sewaktu menyeru kaumnya adalah : “Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntut sumpah daripada orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka di dalam doa” 13 . anak kepada Yarid bin Mihla‟el bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam a.s tinggal di mesir dan mengajar kaumya ilmu tauhid dan beribadah kepada Allah S.W.W.s dan Nabi Syith a.A. Nabi Idris a.s itu di tunaikan oleh Allah S. Sewaktu Nabi Muhammad S. Keinginan Nabi Idris a. (sebahagian ahli tafsir mengatakan sehingga ke langit ke 6). menunggang kuda. Nabi Idris wafat pada usia 82 tahun.T dan di bawa naik ke langit ke 4.W.s dan Nabi Syith a.

W.T tentang persediaan mereka untuk berangkat maka banjir besar yang paling dahsyat melanda bumi.T.T untuk membina kapal Nabi Nuh a. Tiada tempat berlindung kecuali kapal Nabi Nuh a. Nabi Nuh a.s yang telah dinaiki para penumpang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh a. Setelah terjadi perdebatan dia antara Nabi Nuh a.s tidak luput dari ejekan serta cemuhan daripada segilintir kaumnya yang ingkar itu.s mendatangkan seksaan keatas diri mereka.S Nabi Nuh a.s merupakan keturunan Nabi Adam a. Nabi Nuh a.T.T sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Nya kepada penduduk negeri Armenia.T.W. 14 . Nabi Nuh a.W.s juga telah menyampaikan kepada mereka bahawa sekiranya mereka tidak mahu beriman kepada Allah S. Beliau diutuskan Allah S. Mereka tetap tidak mempercayai kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Nuh a. malah menentang.s yang ke-10.T nescaya akan menerima azab seksaan daripadaNya tetapi mereka sedikit pun tidak menghiraukannya.W.s menerima wahyu dari Allah S. Nabi Nuh a.NABI NUH A. Tenteranya mula mengumpulkan bahan binaan dan mula membina kapal itu di kawasan yang jauh dari bandar supaya mereka semua boleh berkerja dengan tenang tanpa sebarang gangguan. mereka menentang agar Nabi Nuh a. Orang-orang yang yang tidak mahu mengikutnya itu sentiasa mengejeknya dengan kata-kata yang keji.s dengan kaumnya.W. Beliau merupakan seorang Nabi yang sering menangis memikirkan penderhakaan kaumnya terhadap Allah S.T.s yang ingkar itu termasuk putera sulungnya “Kan‟aan”.W. Walaupun yang demikian Nabi Nuh a.s.s menyeru kaumnya hampir beratus tahun lamanya.W. Seluruh kota dan desa ditengelami oleh air sehingga ke puncak bukit-bukau. beliau melarang mereka menyembah berhala dan memberi petunjuk kepada mereka untuk menyembah Allah S. Setelah selesai tugasan pembinaan kapal yang merupakan pengangkutan laut yang pertama di dunia. Bertahun lamanya beliau mengajak dan menyeru dakwahnya kepada kaumnya namun hanya segelintir daripada mereka beriman kepada Allah S.T kepada umatnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun.s diutus Allah S. Setelah menerima perintah dari Allah S.s atas perintah Allah S.s dengan iringan keyakinan.W. Begitulah Riwayat hidup Nabi Nuh a.W.s mengumpul para pengikutnya. tetapi hanya segelintir manusia sahaja yang mengikutnya. Maka binasalah seluruh kaum Nabi Nuh a.

T angin yang kuat serta hujan yang lebat keluar daripada awan itu selama tujuh malam dan lapan yang akibatnya membinasakan seluruh umat Nabi Hud a.s memiliki tanah kebun yang luas hasil bumi yang melimpah ruah.s yang ingkar itu. diatas sebuah bukit. Setelah keadaa cuaca kembali tenang dan tanah “Al-Ahqaf” menjadi sunyi daripada suara kaum Aad.W.T. Beliau diperintahkan membentuk kaum Ad yang alpa terhadap kesejahteraan hidup duniawi sehingga tidak mengenali Tuhannya Pencipta yakni Allah S.s sentiasa menyeru kaumnya untuk menyembah Allah S.s telah berusaha untuk menyeru kaumnya namun mereka tetap ingkar.s berasal daripada keluarga yang terhormat dan berpengaruh. budi pekerti yang luhur. di suatu tempat lebih kurang lebih 50km dari kota Siwun.NABI HUD A. Melihat keadaan yang begitu ganjil. Sifat takabur mereka terpahat hebat sekali sehingga tidak dapat diubah oleh sesiapa pun.T memberikan laknat atas mereka dan terbentanglah di langit yang hitam lagi panjang. mereka keluar dari rumah masing-masing untuk melihat awan tersebut dan berpendapat bahawa awan itu adalah awan rahmat yang menyiram dan menyuburkan tanaman mereka serta memberi minum pada ternakan mereka. mereka dapat membina rumah dan istana yang tersergam indah sebagai tempat tinggal masing-masing.W.s berkata kepada mereka itu bukah awan rahmat tetapi ia adalah azab dari Allah S. Nabi Hud a.s).W.T. lurus dan sangat bijaksana dalam pergaluan bersama rakan taulannya.s meninggalkan tempat tersebut dan berhijrah ke Hadramaut. Kaum Nabi Hud a.T dan meninggalkan penyembahan berhala. 15 .S Nabi Hud a.s merupakan keturunan Sam bin Nuh (cucu Nabi Nuh a. Tetapi sebaliknya Nabi Hud a.W.W. Makamnya masih terletak sehingga kini.T. sebagai penempatan menghabiskan sisa hidupnya sehingga wafat. Nabi Hud a. Beliau terkenal sejak kecil lagi kerana kelakuan yang baik. Beliau melarang sama sekali penganiayaan sesama manusia. Walaupun Nabi Hud a. Oleh yang demikian maka Allah S. Maka dengan keizinan Allah S. Nabi Hud a. terutamanya pada bulan Syaban setiap tahun. Akibat mengecapi kebahagiaan hidup itu mereka lupa asal-usul dan hanya tahu “berterima kasih” pada batu-batan dan tidak pada Allah S.W. Beliau dikebumikan di sana. Para penziarah datang berama-ramai.

W.S Nabi Salleh a. kaumnya bernama tsamud.T. Allah S. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum bagimu dan ternakanmu.T. dan hidup dengan penuh kesenangan tanpa sebarang kekurangan malangnya mereka lupa sama sekali terhadap Tuhannya yakni Allah S.T menurunkan azab petir dan membinasakan serta menghancurkan golongan yang ingkar itu.s adalah anak „Ubaid bin Jabir bin Tsamud.NABI SALEH A. Negeri tersebut menjadi sunyi sepi selepas ditingalkan oleh kaum Ad‟ akibat kemusnahan.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang tidak akan membiarkan hamba-hambaNya berada di dalam kegelapan tanpa perutusan nabi. Kaum Tsamud memiliki harta benda.W. iaitu gelaran yang diambil bersempana nama datuknya. Sebelum azab tersebut melanda Nabi Salleh a. Akibat daripada perbuatan mereka itu maka Allah S. Ketahuilah bahawa Allah S.T dan dengan kekuasaanNya keluar seekor unta dari perut batu karang yang besar. Kamu Tsamud mendiami daerah yang sebelumnya menjadi penempatan kaum Ad‟.W.T dan meninggalakan penyembahan berhala.s juga menuntut supaya ditunjukkan kepada mereka suatu mukjizat supaya mereka boleh mempercayai dan beriman kepada Allah S.W. Nabi Salleh a.W.s hanya manusia biasa dan bukan pesuruhNya. Nabi Salleh a.T maka Nabi Salleh a.T.W.s memulakan misinya dengan memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang sepatutnya disembah iaitu Allah S.W. mereka menganggu unta tersebut dengan menyembelihnya.W.W. Kaum Nabi Salleh a.s berasal daripada keturunan Nabi Nuh a. Oleh itu Allah S.T akan menurunkan azab-Nya apabila kamu menggangu binatang ini.W.s untuk menyeru kaumnya. namun mereka tetap ingkar dan mencemuh sambil mengatakan Nabi Salleh a.T mengutuskan Nabi Salleh a. Walaupun Nabi Salleh a.” Akibat daripada sikap tidak mempercayai.W. Sambil menunjukkan binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu. jangan kamu ganggu dan biarkan ia mencari makannanya sendiri di atas muka bumi Allah S.s yang keenam.s berdoa kepada Allah S. 16 .s telah bersusah payah menyeru kaumnya agar menyembah Allah S.T Yang Maha Esa. Nabi Salleh a.s berkata kepada mereka “Inilah unta Allah S.s berserta pengikutnya yang beriman berjumlah 120 orang telah pun berhijirah ke negeri lain iaitu Hadramaut dan terdapat riwayat lain yang menyebut bahawa mereka berpindah ke negeri Makkah.

T untuk menjadi Nabi maka Nabi Ibrahim a. Setelah dibuat perbicaraan maka Nabi Ibrahim a.s adalah Tarikh‟ bin Sam bin Nuh. Nama sebenar ayah Nabi Ibrahim a. cercaan dari kaumnya yang ingkar.T api yang panas menjadi sejuk mendingingkan Nabi Ibrahim a. Nabi Ibrahim a.NABI IBRAHIM A. Setelah diutus oleh Allah S. Beliau terkenal dengan gelaran Azar kerana pekerjaannya mengukir patung berhala untuk dijadikan sembahan.W. Akhirnya Namrud dan pengikut meneriman seksaan Allah S.s memulakan dakwahnya yang kemudian membuat satu rancangan sebagai membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata dan boleh dilihat dengan mata kasar. Sudah menjadi kebiasaan adat tradisi penduduk kerajaan Babilion keluar dari kota untuk beberapa hari untuk merayakan hari raya untuk tuhan patung berhala mereka.s menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan semua patung berhala mereka di kota.s terselamat daripada kejadian itu dan terus berdakwah kepada kaumnya.s dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masihi di negeri Mausul yang diperintah oleh Raja Namrud dan beliau diutuskan kepada satu kaum di Iraq yang ketika itu dikusai oleh Raja Namrud.s. teriakan. Nabi Ibrahim a. 17 .S Nabi Ibrahim a. dan Nabi Ibrahim a. Namrud sendiri mati kerana dimasuki oleh seekor nyamuk hingga kelubang telinganya. Maka setelah mereka pulang dari pesta itu mereka amat terkejut akan kejadian itu dan mengetahui itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim a. menyatakan bahawa berhala dan patung-patung mereka itu benar-benar tidak berguna bahkan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri.s dan beliau dibawa menghadap hakim dan disambut dengan cemuhan.s dijatuhkan hukum bakar namaun dengan keizinan Allah S.W.s merupakan anak kepada Azar bin Sam bin Nuh.T dengan didatangi nyamuk yang sangat banyak.W.

18 . Mereka tidak sedikit pun mengendahkan seruan Nabi Luth a.s bordoa kepada Allah S. Nabi Luth a. Allah S. Sehingakan Nabi Luth a.s sebagai musafir.s malah mereka juga mengejek dan mencemuh beliau.T supaya kaumnya yang ingkar itu diberikan azab yang setimpal dengan kemungkaran mereka itu. Menurut riwayat.W.s dan pengikut yang soleh berangkat meninggalakan negeri Sadum. pemikiran yang meleset serta tidak mempunyai pegangan agama.T untuk kaumnya iaitu kaum Sadum yang yang terdiri daripada 4000 orang.s yang tidak bermoral itu maka menjelang fajar pada saat Nabi Luth a. Sebelum negeri Nabi Luth a.W.s dilanda kemusnahan. Apabila kaum Nabi Luth a.s merupakan anak saudara Nabi Ibrahim a. rompakan. yang terletak di dalam wilayah Palestin.s diutuskan oleh Allah S. Akibat daripada perbuatan kaum Nabi Luth a.NABI LUTH A. kecurian.s dan menetap di sebuah dusun yang disebut sebagai Sadum.s untuk meminta dikhawinkan dengan para malaikat itu. memiliki susuk tubuh yang menarik dan menumpang di rumah Nabi Luth a. perampasan harta adalah kegiatan seharian mereka. para malaikat tiba di Sadum dengan menyamar sebagai remaja yang kacak rupa parasnya.S Nabi Luth a.Ciri khas masyarakat mereka adalah perbuatan homoseksual (liwat) di kalangan lelaki dan lesbian dikalangan wanita.s mengetahui akan hal ini maka mereka bergegas ke rumah Nabi Luth a. Masyarakat Sadum memiliki moral yang rendah.s yang bernama Kan‟an.W.T mengutuskan gempa bumi yang kuat dan angin kencang yang disertai batu menghancurkan dengan serta merta kota Sadum bersama penghuninya termasuklah isteri dan anak sulung Nabi Luth a. Maksiat berleluasa.

Dengan keyakinan yang benarbenar kepada Allah S.s yang masih kecil pada ketika itu di kawasan yang terpencil dan sunyi itu.s. Kemudian Nabi Ibrahim a.s turut menderita akibat kekurangan susu.W. Nabi Ibrahim a. Selang beberapa hari selepas kejadian itu rombongan masyarakat arab Jurham yang secara kebetulan lalu disitu menjumpai punca air itu dan seterusnya menetap bersamasama dengan Siti Hajar dan nabi Ismail a.s bermimpi bahawa ia harus menyembelih puteranya.s pun menyembelih Nabi Ismail a. Nabi Ibrahim a.W.T dan menjadi kunjungan wajib umat Islam yang mengerjakan Haji.NABI ISMAIL A. Sebakul bahan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan akhirnya habis dimakan dalam beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim a.s ialah anak Nabi Ibrahim a.T dan Nabi Ismail a. Pada suatu ketika sewaktu Nabi Ismail a.W.S Nabi Ismail a.W. Setelah kembalinya Nabi Ibrahim a.W. ia terasa kehausan dan merasakan susunya semakin berkurangan dan bayinya Nabi Ismail a. Nabi Ibrahim a.s mendatangai Siti Hajar dan bertanya beberapa soalan dan menghentakkan sekuat-kuat kakinya ke tanah dan dengan serta merta atas izin Allah S.T malaikat Jibril a.s meningalakan Siti Hajar dan Nabi Ismail a. Siti Hajar terus bermundarmandir dan berlari-lari anak sehingga tujuh kali di antara bukit Shafa dan Marwah.s pun terselamat daripada disembelih. Seruan inilah merupakan permulaan sunnah berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari Raya Aidiladha di seluruh pelusuk dunia.s yang kemudiannya ditukarkan kepada seekor domba oleh Allah S.T terpancut keluar air yang jernih yang mengalir keluar sehingga ke hari ini yang lebih dikenali sebagai telaga Zam-Zam. Siti hajar akhirnya duduk termenung kerana penat dan hampir berputus asa dengan keizinan Allah S. Demi memikirkan masa hidupnya bersama anaknya yang tersayang.s ke Mekkah untuk menemuai anak dan isterinya yang tercinta beliau terkejut dan tercengang memerhatikan kawasan tersebut sebagai sebuah desa yang subur lagi makmur.s di kawasan itu. 19 .s dan ibunya Siti Hajar. Lalu Nabi Ibrahim a.s terus mendirikan Kaabah (Baitullah) yang sekarang ini menjadi kiblat kepada seluruh umat Islam untuk beribadah kepada Allah S.s mencapai usai remajanya. Ketika Siti hajar kehabisan air.T.s bersama Siti Hajar berserta puteranya berhijrah ke Mekah yang pada masa itu masih merupakan lapangan padang pasir yang luas tanpa didiami oleh seorang manusia pun.

Setelah Nabi Ismail a.W.s Nabi Ismail a.s yang dikenali sebagai kaum Musta‟ribah ini kemudiannya melahirkan Nabi Muhammad S.A. 20 .s meningkat dewasa beliau pun berkhawin dengan seorang wanita Jurum. Dari sini lahirlah keturunan anak cucu Nabi Ismail a.

ia tertawa dan terkejut kerana usianya sudah lanjut.W.s adalah putera Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ishaq a. Nabi Yaakub a.W.W.s yang dilahirkan hasil perkhawinan bersama isterinya yang tertua iaitu Sarah.T sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran Nabi Ishaq a. Ramai diantara mereka menjadi pemimpin dan ada pula yang derhaka terhadap ajaran Allah S. 21 .s juga melahirkan keturunan para Nabi dari kalangan bani Israil sehingga kepada Nabi Isa a. Nabi Ishaq a.T.T keturunan yang ramai.T. di antaranya ialah Nabi Yusuf a. Beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul Allah S.S Nabi Ishaq a.s dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Yaakub.s memperolehi keturunan yang ramai .s wafat ketika berusai 180 tahun dan dikuburkan di Jirun yang juga di kenali sebagai Kota Madinah. Perkataan „ishaq‟ bererti tertawa gembira seraya terkejut kerana ibunya sewaktu mendengar berita bahawa beliau akan dikurniaka zuriat.W. Nabi Ishaq a.s berserta kedua orang tuanya dan ahli keluarganya yang lain dirahmati oleh Allah S. Beliau dianugerahkan Allah S.s yang juga menjadi Nabi dan Rasul.NABI ISHAQ A.

s berasal daripada keturunan anak Nabi Ishak bin Ibrahim a.s dengan 4 orang isterinya beliau dikurniakan 12 orang anak.s wafat ketika berusia 147 tahun di Mesir. Oleh yang demikian keluarga Nabi Yaakub a. Beliau diutuskan menjadi Rasul di negeri Kan‟an untuk memimpin penduduknya menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Riwayat lain menceritakan bahawa beliau diutuskan ke Nablus.T .T yang menyatakan bahawa Nabi Yaakub a. 22 .s dan keturunanya digelar sebagai Bani Israil yang membawa maksud suku yang berjalan pada malam hari.W. Beliau berjalan pada malam hari dan beristirehat pada siang hari.NABI YAAKUB A. Pada masa itu tercetus peperangan salib diantara keluarga Nabi Yaakub a. Beliau tinggal di Mesir dan dikurniakan zuriat keturunan yang teramai di Mesir. Hasil dari perkhawinan Nabi Yaakub a. Faktor usia menyebabkan beliau menyerahkan tugasnya kepada puteraya yang bernama Nabi Yusuf.W. Selepas itu Nabi Yaakub a. Beliau berkerja sebagai petani dan penternak. Nabi Yaakub a.s dari penjajahan Firaun yang dilaknat Oleh Allah S.s berhijrah ke Palestin untuk menemui bapa saudaranya yang bernama Laban.s dan kaumnya dikurniakan Baitulmaqdis dan beliau dikurniakan kitab sebagai hikmah dan pegangan. Mereka kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa a. Mereka turut disebut di dalam Al-Quran sebagai “Al-Asbaath” yang membawa maksud qabilah Bani Israil. Inilah asal permulaan bangsa Israil dan tersebar luas di negeri Mesir.W.s bin Azar bin Sam bin Nuh.S Nabi Yaakub a. kerana setiap mereka mempunyai keturunan yang ramai.s dengan raja dan dengan izin Allah S.T raja itu berjaya dikalahkan oleh mereka dan hartanya dijadikan sebagai harta rampasan perang (ghanimah). Nabi Yusuf mewarisi peranan ayahnya sebagai pembesar mesir. Dalam perjalanan hijrah tersebut beliau tertidur di atas sebiji batu dan bermimpi menerima wahyu dari Allah S.

s dipelihara dengan sempurna oleh isteri pembesar itu.s berdoa kepada Allah S.s.W. Sehinggalah pada suatu hari ibu angkatnya telah jatuh cinta pada Nabi Yusuf a.s mentafsir sebuah mimpi raja itu yang menbawa maksud akan berlaku musim kemarau yang maha dahsyat dalam masa tujuh tahun lagi dan mereka perlu bersedia.s dan meluahkan perasaannya itu tetapi Nabi Yusuf a.T berlakulah seperti apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a.s dari keluarga mereka dengan mencampakkannya ke dalam telaga dan atas izin Allah S. terutamanya setelah kewafatan ibu kandungnya.s diselamatkan oleh seorang musafir yang kebetulan mengambil air di situ. Selepas kejadian itu raja mengetahui kelebihan Nabi Yusuf a.s bertemu semula dengan bapanya iaitu Nabi Ya'qub a. Bersama Nabi Yusuf a. berbanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Dipendekan cerita atas sebab itu lah Nabi Yusuf a. Sejak dari itu Nabi Yusuf a. Maka atas jasa Nabi Yusuf a. Nabi Yusuf a.s. dengan izin Allah S.s itu dan menyuruh Nabi Yusuf a.s berkumpul dan berbincang untuk meluahkan perasaan masing-masing kepada bapa mereka dan membuat perancangan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf a.s kepada Ketua Polis Mesir yang bernama Fathifar dan dijadikan anak angkatnya. Pada akhirnya Nabi Yusuf a.W. 23 .s.s menolak dengan mengenangkan jasa ibu angkatnya menjagannya sejak kecil.s dengan rela memaafkan mereka dan dengan keizinan Allah S.W. Nabi Yusuf a. Zulaikah.s dan menceritakan kisah yang menimpa dirinya dari mula. Beliau satu-satunya anak yang dimanjakan oleh Nabi Ya'qub a.s bertemu semula dengan saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dahulu namun yang demikian Nabi Yusuf a.s tinggal bersama ibu angkatnya. Nabi Yusuf a.S Nabi Yusuf a.W.s adalah anak ke tujuh daripada 12 orang anak Nabi Ya'qub a. Akhirnya si musafir itu menjual Nabi Yusuf a. Beliau juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim a.W.NABI YUSUF A. Pada suatu hari golongan yang membenci dan iri hati terhadap Nabi Yusuf a.s di perjara dua orang pelayan makan dan minum raja yang kemudian seorang daripada pelayan itu dibunuh dan seorang lagi dibebaskan selepas mengalami sebuah mimpi yang kemudiannya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a.s itu beliau diberikan darjat sebagai Menteri kewangan mesir dan akhirnya berkhawin dengan Zulaikah setelah menjadi janda akibat kematian suaminya. Nabi Yusuf a.T.T agar dipenjarakan.s.s.T rupa paras yang tampan.T.s dikurniakan oleh Allah S.

W.s bingung untuk melaksanakan sumpah itu atau pun tidak dan akhirnya Allah S.T memberi petunjuk kepada Nabi Ayub a.W.W. Nabi Ayub a. Kulitnya kelihatan berbintik-bintik dan akhirnya beliau dipulaukan oleh masyarakat kampung dan rakan-rakan karibnya. keldai dan sapi.s. Nabi Aybu a.S Nabi Aybu a.s dengan penuh sabar.s adalah anak Ish bin Ishak bin Ibrahim a.T telah membalas kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub a.T.s bukan saja dengan memulihkan semula kesihatan serta kekuatan fizikilnya sebagaimana zaman mudanya. Beliau merupakan seorang yang kaya.s segera sembuh dari penyakitnya itu dan kembali sihat dan lebih kuat daripada sebelum ia menderita. Akhirnya Nabi Ayub a.T den lebih cenderung berbuat kebajikan.T.s. bertawakkal dan keimanan kepada Allah S. Meski pun demikian beliau tidak pernah melupakan ibadahnya kepada Allah S.s yang telah berjaya menempuhi dugaanNya dengan penuh kesabaran.s dengan memukul isterinya itu dengan 100 batang lidi kerana perbuatan isteri Nabi Ayub a.W. batuk dan lain-lain sehingga menyebabkan badannya semakin kurus dan wajahnya pucat lesu tidak berdarah.W. Dia antara anak lelaki beliau ialah Basyar yang digelar sebagai Zulkifli dan diangkat menjadi Nabi. Kepadanya juga dikurniaNya putera-puteranya yang telah meninggal.s sehingga pada suatu hari ketika disuruh oleh suaminya ia berbicara kasar sehingga Nabi Aybu a. 24 .T mengembalikan kebesaran duniawi serta kekayaan harta benda berlipat ganda. setelah dilaksanakan petunjuk Ilahi itu Nabi Ayub a.s menderita akibat penyakit demam panas. Dengan izin Allah S.W. Binatang seperti unta.s telah bersumpah bahawa sesudah sembuh ia akan memukul isterinya 100 kali sewaktu ia mengusirnya namun begitu beliau berasa kasihan untuk bertindak sedemikian apabila terkenangkan kesetiaan isterinya dalam mengharungi segala suka duka dan deritanya. tetapi Allah S. Tetapi syaitan terus mengoda isteri Nabi Aybu a. memiliki tanah yang luas.NABI AYUB A. Oleh yang demikian pelbagai cara yang digunakan syaitan hingga akhirnya menghancurkan-hancurkan kekayaan Nabi Ayub a. Hanya isterinya sahaja yang setia mendampingi dan merawat Nabi Ayub a.s berkata : “Awas kamu saya sudah sembuh dan senang akan saya pukul kamu 100 kali”.s suatu ketika dahulu itu bukanlah datang dari dirinya sendiri tetapi akibat godaan syaitan yang durjana. Demikianlah rahmat Tuhan kepada Nabi Aybu a. Allah S.

Setiap tugas yang diamanahkan kepadanya dilaksanakan dengan baik. Gelaran ini diberiakan kepada beliau kerana sanggup menjalankan amanat raja. Sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang saleh".s merupakan seorang raja yang tidak pernah marah. Allah S. termasuk orang-orang yang sabar.s. Zulkifli adalah gelaran yang diberikan kepadanya manakala nama asal beliau adalah Basyar bin Ayub. melayani umat dan juga beribadah kepada Allah S.NABI ZULKIFLI A.s merupakan anak kepada Nabi Ayub a. Nabi Zulkifli a. ramah dan kesabaran. walau dalam apa jua keadaan yang berlaku sekalipun dalam menghadapi setiap persoalan dan tentangan rakyatnya. (Al Anbiyaa' 85-86) Pada siang hari Nabi Zulkifli a. Idris dan Dzulkifli. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami.S Nabi Zulkifli a.W.T berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud : "Ismail. 25 .T terutamanya pada waktu malam.W.s berpuasa dan membahagikan waktunya untuk memerintah kerajaan.

26 . Nabi Syuaib a.W.s berserta orang-orang yang beriman telah berhijrah ke negeri lain iaitu Aikah. sedangkan Nabi Syuaib a.s dari puak anak perempuannya. Nabi Syuaib a.s diutuskan oleh Allah S.W.s mengingatkan kepada mereka tentang azab Allah S.T tetapi seruan tersebut tidak sedikit pun dihiraukan malah beranggapan bahawa kepercayaan mereka itu benar.W. Sebelum seksaan Allah S. Naib Syuaib a.T itu datang kepada mereka.W.T berkenan menerima permohonan itu dan diturunkan dahulu udara yang panas yang mengeringkan kerongkong serta badan mereka dan seterusnya Allah S.s berdoa kepada Allah S.T agar mereka diberikan pengajaran dan Allah S.W. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa kerana menyembah kepada "Aikah" iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman.s merupakan keturunan Nabi Luth a.W.W.S Nabi Syuaib a.T menurunkan hujan yang lebat berserta kilat dan guruh yang maha dahsyat sehingga membinasakan mereka sekaligus. Nabi Syuaib a.T kepada kaum Madyam iaitu segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama "Ma'an" di pinggir negeri Syam. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi mangsa kepada pedagang besar dan para pemberi modal.s dianggap sebagai seorang yang menimbulkan huru-hara dan pergaduhan.T tetapi mereka tetap ingkar. Nabi Syuaib a.s menyeru kaumnya menyembah Allah S.NABI SYUAIB A.

Nabi Musa a.s berkahwin dengan salah seorang daripada gadis itu.s keluar dari Mesir seorang diri dan berserah segalanya kepada Allah SWT.T.s.s. Nabi Musa a.s.s dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semenjak Nabi Musa a. Nabi Harun a. Nabi Musa a.s dan Nabi Khidhir a.s beristirehat di bawah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa letihnya kerana perjalanan yang jauh.s bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih dari tiga puluh hari. Secara kebetulan Nabi Musa a.W.s iaitu Bani Isra'il yang akhirnya meninggalkan Mesir menuju ke Baitul Maqdis dengan melalui Laut Merah yang terbelah atas izin Allah dan bercantum semula apabila firaun dan bala tenteranya melalui jalan itu. Akhirnya Nabi Musa a. Kerana sifat sombong dan ingkar firaun.s adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Firaun memerintahkan kesemua bayi lelaki yang lahir pada waktu itu dibunuh tetapi dengan keizinan Allah S. Setelah meningkat dewasa Nabi Musa a. firaun mengejek dan mempersendakan Nabi Musa a. akhirnya beliau pulang atas wahyu dari Allah SWT dan diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun.s mengalahkan tukang-tukang sihir kaum Fir'aun.s berjanji kepada Bani Isra'il yang ditinggalkannya di bawah pimpinan Nabi Harun a. 27 . Dalam perjalanan hidup Nabi Musa a.s kembali kepada mereka.s serta Nabi Daud a. Apabila meningkat dewasa Nabi Musa a. Akibat daripada itu firaun juga turut menindas kaum Nabi Musa a.W.S DAN NABI HARUN A. tibalah Musa di kota Madyan iaitu kota Nabi Syu'aib yang terletak di timur jazirah Sinai dan teluk Aqabah di selatan Palestin.s terselamat setelah dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil yang kemudiannya dipelihara oleh isteri Firaun iaitu Aisah dan dibesarkan di istana firaun. Gadis itu adalah anak Nabi Syu'aib a. Di sini juga diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu'il a.S Nabi Musa a.s Setelah sepuluh tahun lebih Nabi Musa a.T).s telah menolong dua orang gadis mengambil air untuk di beri minum kepada ternakan mereka. Setelah berjalan selama lapan hari lapan malam sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya.NABI MUSA A. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub adalah beribukan Yukabad. dalam perjalananya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan (Allah S.s untuk menegakkan Islam beliau telah diketemukan dengan beberapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib a.s telah beristerikan dengan anak perempuan Nabi Syu'aib yaitu Shafura. Bani Isra'il merasa kecewa dan menyesal atas kelewatan Nabi Musa a.s meninggalkan Mesir tanah airnya daripada buruan Firaun.

Dengan kemahirannya mengukir patung itu ia membuat patung sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu yang hidup.s.s pulang seorang diri.s.s setelah selesai bermunajat dengan Tuhan dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya.s diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke bukit Tursina dan membawa Nabi Harun a. Allah SWT memakbulkan doa Nabi Musa a.s menyuruh mereka kembali bertaubat dan mengajarkan isi taurat kepada mereka dan menghalau samiri si pembuat patung itu. Nabi Harun a.s bersamanya dan dengan takdir Allah SWT Nabi Harun a. Setelah peristiwa itu masyarakat Bani Israil menuduh Nabi Musa a.s menyeru mereka menyembah Allah SWT mereka ingin diperlihatkan rupa tuhan iaitu Allah SWT. dengan memperlihatkan kepada Bani Israil tempat tidur turun dari langit dan tergantung di antara langit dan bumi. Selepas kejadian itu Nabi Musa a.s.s amat tebal dan sukar dikikis sehingakan sewaktu Nabi Musa a. karena ia bimbang kalau-kalau keadaan menjadi lebih rumit. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba dan melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi anak patung lembu emas itu dengan menyembahnya dan memuji-mujinya.s wafat dan Nabi Musa a.s melemparkan kitab Taurat dan menarik rambut Nabi Harun a.s kerana menganggap beliau telah gagal dalam tugasnya. barulah mereka percaya bahawa Nabi Musa a.s tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi kaumnya yang telah menjadi murtad itu. Nabi Musa a. Pada suatu hari Nabi Musa a. Kerana sangat marah dan sedih Nabi Musa a. Nabi Musa a.s telah membunuh adiknya iaitu Nabi Harun a. Permintaan mereka selalu dikabulkan oleh Allah SWT tetapi mereka tetap derhaka kepada-Nya dan sikap itu dimiliki 28 .s meninggal bukan akibat dibunuh beliau.Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang membelengu kelompok Bani Isra'il itu.s menafikan tuduhan itu dan berdoa kepada Allah SWT supaya memperlihatkan bukti-bukti kepada kaumnya bahawa Nabi Harun a. bernama Samiri yang telah berjaya menyusup ke tengahtengah mereka dan menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahawa dia tidak dapat diharapkan kembali dan kerana itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Dalam pada itu. digunakan oleh seorang munafiq.s tidak membunuh Nabi Harun a. Tetapi sifat kekufuran di kalangan umat Nabi Musa a.

oleh mereka sehingga sekarang. Nabi Musa a.s wafat di padang Tih ketika berusia 120 tahun. 29 .

Mereka memiliki kemantapan iman kepada Allah S.s meninggalkan raja Thalout bersama sebilangan besar tenteranya kerana rasa tidak puas hati terhadap perbuatan raja Thalout yang tidak menepati janji. sentiasa memerangi dan mengusir rakayat Bani Israil dari tempat tinggal mereka.s dan meninggalkan istananya serta hilang tanpa jejak.s untuk menaiki taktha. Dalam peperangan itu Jalut mati dibunuh oleh Nabi Daud a. Beliau menjadu raja setelah kewafatan Raja Thalout.W. Beliau merupakan seorang raja yang zalim. 30 . Negeri yang diperintahnya adalah diantara Syam dan Mesir.W.s sebagai raja. Thalout menggangap Nabi Daud a.S Nabi Daud a.s merupakan anak Isya bin Basywa.T supaya dianugerahkan seorang raja yang bakal memimpin mereka berperang di jalan Allah S. Sewaktu dalam peperangan banyak di antara mereka yang mengatakan tidak sanggup.s sebagai satu ancama dan mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Daud a.T serta tidak takut walau sedikit pun dalam menghadapi musuh yang kuat walau jumlah mereka sedikit sahaja.NABI DAUD A. Masyarakat Bani Israil meminta kepada Allah S. Seluruh rakyatnya mengangkat dan memahkotakan Nabi Daud a. cekap dan tidak pernah kalah dalam sebarang peperangan. Terdapat riwayat yang menyebut bahawa pasukan itu sebenarnya berjumlah 303 313 orang yang berangkat untuk berperang. kejam.T. Tugas pertama Thalout setelah dinobatkan sebagai raja ialah membentuk satu pasukan yang terdiri daripada pemuda gergasi yang masih kuat dalam menghadapi rakyat palestin yang terkenal dengan kekuatan dan keberanian. tetapi Thalout tidak juga memberi. iaitu cucu Yahudza bin Yaakub keturunan Nabi Ibrahim a. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi Daud a. Pada zaman tersebut terdapat seorang raja yang zalim dan kafir yang bernama Jalut. Sesiapa sahaja yang berani menentangnya sudah pasti akan jatuh dibunuh. Hanya 313 orang sahaja yang sanggup dan berani maju.s yang ke-12. Thalout bukan dari keturunan Nabi ataupun berdarah raja tetapi mahir dalam paperangan dan seorang pemimpin perang. Nabi Daud a.s dan kemudian menuntut janji daripada raja Thalout. Jalout merupakan panglima perang pasukan musuh dan terkenal sebagai seorang yang berani.W.

31 .Nabi Daud a. Nabi Daud a.s dikurrniakan suara yang sangat merdu yang tiada tara bandingan serta dapat melembutkan besi dan membuat bermacam-macam barangan keperluan hidup.s meninggal ketika menjangkau usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis. seperti pakaian dan lain-lain.

Sewaktu Nabi Daud a.s ini mendapat tentangan daripada abang Nabi Sulaiman a. Sejak kecil lagi beliau telah menampakkan tanda-tanda kecerdasan. Tetapi tindakan Nabi Daud a. Di samping itu Allah S. periuk-periuk yang tetap berada diatas tungku yang dikerjakan oleh pasukan JinNya.s telah melatih Nabi Sulaiman a.S Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud a. Setibanya di San'a ibu kota Yeman .T juga memberikannya suatu kurnia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung. Oleh itu Nabi Daud a. bahawa Nabi Sulaiman akhirnya berkahwin dengan Balqis dan dari perkahwinannya itu lahirlah seorang putera.NABI SULAIMAN A.s diberikan kuasa penuh keatas kerajaan Bani Isra'il yang makin meluas.s.s marah dan mengancam akan mengajar burung Hud-hud itu jika ketidak hadirannya itu tanpa alasan dan uzur yang nyata.s. Seterusnya Nabi Sulaiman a. Ternyata bahawa burung hud-hud yang dipanggilnya itu tidak berada bersama dengan burung-burung yang lain.s yang bernama Absyalum yang beranggapan bahawa dialah yang sepatutnya lebih layak menduduki taktha itu.ia memanggil burung hud-hud sejenis burung belatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Nabi Sulaiman a. Allah SWT juag telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain.W. kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. iaitu Jin angin dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala arahannya. Nabi Sulaiman a. Menurut sebahagian ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi. Menurut pengakuan maharaja Ethiopia 32 . Absyalum akhirnya memberontak tetapi akhirnya Absyalum berjaya dibunuh oleh askar yang dikerah oleh Nabi Daud a.s dari awal lagi untuk menggantikannya untuk menduduki taktha singgahsana kerajaan Bani Isra'il. Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitulmaqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nadzarnya pergilah ia meneruskan perjalannya ke Yeman. Burung hud-hud itu memberitahu atas kelewatannya itu kerana ternampak satu kerajaan yang besar yang diperintah oleh seorang ratu yang bernama Balqis dan menjadikan matahari sebagai tuhan mereka.s mengutuskan surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya memeluk islam dan dipendekkan cerita akhirnya Ratu Balqis akur dan memeluk isalm dengan hati terbuka.s iaitu ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Isra'il beliau selalu mendampinginnya dalam tiap-tiap perbicaraan di mahkamah. ketajaman otak. perbuatan piring-piring sebesar kolam air.

akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anai-anai. Para Jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahawa Nabi Sulaiman telah mati kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai.Abessinia. Al-Quran mengisahkan bahawa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Sulaiman kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya. 33 . pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai seksaan yang menghinakan. mereka adalah keturunan Nabi Sulaiman dari putera hasil perkahwinannya dengan Balqis itu. Sekiranya para Jin sudah mengetahui sebelumnya.

T kepada kaumnya bani Israil yang gemar menyembah patung Ba‟al.s memohon supaya mereka terhindar daripada azab itu. Nabi Ilyas a. Beliau merupakan keturunan Nabi Harun a. 34 . Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ terselamat daripada seksaan tersebut. Mereka kembali derhaka bahkan melampaui batas zaman sebelumnya. Beliau diutus oleh Allah S.s itu.NABI ILYAS A.T dengan seksaan yang berat yakni berupa musim kemarau yang berpanjangan.S Nabi Ilyas a. hujan turun dengan lebat menjadikan tanah sawah serta ladang mereka subur.T dah Allah S.W. Mereka seterusnya menerima seksaan Allah SWT yang lebih pedih.T. Situasi itu menimbulkan rasa insaf ke dalam diri mereka untuk seketika.W. kerana mereka merupakan insan yang berbakti dan taat kepadaNya. Binatangbinatang ternakan membiak secara sihat dan bertambah bilangannya.W.s sering berdusta terhadap seruan Nabi Ilyas a.s yang keempat. Mereka menerima balasan oleh Allah S. kebuluran dan semua tanaman serta ternakan mereka tidak menjadi.W. Hujan tidak membasahi bumi menyebabkan mereka kehausan.s kemudian berdoa kepada Allah S. Mereka datang menghadap Nabi Ilyas a.W. Kaum Nabi Ilyas a.s. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ sudah pun beredar pergi terlebih dahulu sebelum seksaan daripada Allah SWT datang menimpa mereka.s adalah putera Yasin.s menyeru kepada mereka agar meninggalkan Ba‟al dan menyembah Allah S. Nabi Ilyas a.T mengabulkan doa Nabi Ilyas a. Setelah mendapat rahmat dan kurniaan Allah SWT mereka kembali alpa dengan kehidupan dan lupa akan rahmatNya.

s merupaka putera Aktub Bin Ajuz.S Nabi Ilyasa‟ a.s.s menyebabkan umatnya yakni Bani Israel meninggalkan Islam dan menyimpang ke arah yang bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ilyasa‟ a.s Kewafatan Nabi Ilyasa‟ a.NABI ILYASA’ A.s. sehingga Allah SWT melenyapkan ke atas diri mereka nikmat dan kesenangan itu. 35 .s Ketika zaman pemerintahan Nabi Ilyasa‟ a. Beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi Ilyas a.s rakyatnya makmur dan hidup dengan aman di atas ketaatan mereka kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyasa‟ a. Semakin hari kekufuran mereka semakin meningkat. Pada zaman ini lahir seorang Nabi yang bernama Yunus a. Beliau dimartabatkan sebagai Rasul Allah SWT setelah kewafatan Nabi Ilyas a.

Malangnya kapal laut yang dinaiki Nabi Yunus a. Lalu beliau meninggalkan mereka dan berdoa agar mereka diberikan pengajaran oleh Allah S. Yusuf dan lain-lain. Sepeninggalan Nabi Yunus a.lemah dan sakit. seraya menangis memohon ampun dan rahmat Allah SWT agar dihindarkan dari azab dan seksaan-Nya.s terdampar itu terdapat sebuah pohon labu yang akhirnya dijadikan makanan oleh Nabi Yunus a. Apatah lagi Nabi Yunus a.s menganggap itu adalah hukuman tuhan terhadap dirinya dan mengambil keputusan terjun ke laut yang akhirnya beliau ditelan oleh seekor ikan paus yang utuskan oleh Allah SWT.T. Apabila Nabi Yunus a.s telah pergi menaiki kapal laut untuk membawa diri. Tetapi ajaran Nabi Yunus a. mengajak mereka agar menyembah kepada Allah S. Nabi Yunus a.W. Allah SWT yang Maha Pengasih menerima doa dan permohonan mereka itu. Nabi Yunus a.s itu dilanda taufan dan Nabi Yunus a.s tetapi Nabi Yunus a. Catatan yang diceritakan para sejarawan dan ahli tafsir tentang Nabi Yunus ialah nama sebenar beliau ialah Yunus bin Matta.NABI YUNUS A.s kepada mereka itu akan menjadi kenyataan.W. 36 .s sembuh sepenuhnya beliau diperintahkan oleh Allah SWT agar kembali kepada kaum Ninawa di mana penduduknya mengharapkan kedatangan beliau untuk memimpin mereka kearah jalan yang benar dan diredhai oleh-Nya.Setelah selesai menjalani hukuman.s itu merupakan hal yang baru dan belum pernah mereka dengar sebelumnya.T dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Nabi Yunus a.s kemudian dimuntahkan ke darat ke darat dalam keadaan kurus. Dengan rahmat Allah SWT di tempat Nabi Yunus a.s tidak dapat bertahan dengan lebih lama di tengah-tengah kaum Ninawa yang ingkar terhadap ajaran dan dakwahnya. Mereka melihat keadaan udara disekeliling Ninawa makin gelap. Beliau telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat yang bernama "Ninawa" penduduk tersebut bukan merupakan kaumnya dan tidak mempunyi sebarang ikatan persaudaraan darah dengan mereka.S Tidak banyak cerita yang terkandung di dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus a.s membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka.s sebagaimana kisah tentang Nabi Musa. dan wajahwajah mereka bertukar menjadi pucat dan angin dari segala penjuru bertiup dengan kecangnya membawa suara gemuruh yang menakutkan.s. Dalam keadaan cemas dan ketakutan mereka keluar dari kota dan beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir.s adalah orang asing dan tidak seketurunan dengan mereka.s penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan seakan-akan ancaman Nabi Yunus a. Selepas kejadian itu mereka mencari Nabi Yunus a.

37 .s.s bin Daud a.s wafat akibat dibunuh dalam keadaan syahid yakni kematian yang membawa kepada kebahagian dunia dan akhirat.Tindakan pertama yang diambil oleh Nabi Zakariya a. sehingga diberikan hidangan makanan oleh Allah SWT.s merupakan anak Azir bin Muslim yang berketurunan Nabi Sulaiman a. Imran bin Matsan merupakan ayah Maryam.s di sebuah bilik di tingkat Baitul Maqdis yang tinggi. Atas perintah Allah SWT Jibril a.NABI ZAKARIYA A. Beliau berdoa kepada Allah SWT agar memperolehi anak walaupaun usia Nabi Zakariya a. Isterinya bernama Isya yang bersaudara perempuan kepada Hannah.s melihat dan menyaksikan kesolehan Siti Maryam. Setelah Nabi Zakariya a. Doa Nabi Zakariya a.s tidak berbicara dengan orang lain selam tiga hari. iaitu isteri Imran bin Matsan.s dan memberi tahu beliau yang akan lahir seorang putera yang bernama Yahya terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat serta setelah Yahya meningkat dewasa Allah SWT akan memartabatkan beliau sebagai utusanNya. Dengan keizinan Allah SWT ia menghamilkan Maryam tetapi suaminya meninggal dunia sebelum menyambut kelahiran bayi tersebut. Tanda-tanda itu adalah Nabi Zakariya a.S Nabi Zakariya a. Nabi Zakariya a.s dan isterinya sudah menjangkau ratusan tahun. Hannah meinginkan zuriat dan bernazar sambil ia memohon doa kepada Allah SWT.s datang kepada Nabi Zakariya a.s itu dikabulkan oleh Allah SWT dan diberikan tanda-tanda bahawa seorang putera akan lahir.s selaku bapa saudaranya demi menjaga keselamatan Maryam ialah menjauhkannya daripada dikelilingi orang ramai dan ditempatkan oleh Nabi Zakariya a.

Mereka berpendapat bahawa Nabi Zakariya memiliki sihir dan sudah pasti berada di dalam pokok yang kelihatan seperti biasa. Raja tersebut amat murka kepada Nabi Yahya a.s merupakan putera Nabi Zakariya a.s.s dan membunuhnya. Di atas izin Allah SWT Nabi Zakariya a. di tempat persembunyainya namun mereka tidak menjumpai beliau. tidak sombong dan tidak pernah berlaku derhaka. Beliau diasuh sejal kecil supaya terpelihara daripada perbuatan syirik dan maksiat.NABI YAHYA A.s melarang keinginan raja tersebut kerana hukum Tuhan menyebut bahawa seorang dilarang daripada mengahwini anak tirinya sendiri. Mereka mengergaji pohin tersebut kepada dua sehingga menyebabkan kematian Nabi Zakariya a.s terdapat seorang raja yang hendak mengahwini anak tirinya sendiri.s. Nabi Yahya a. Begitu juga ayah beliau yang dianggap berani menentang kekusaan raja.S Nabi Yahya a. Kekerasan beliau mempertahankan hukum Allah SWT membolehkan beluai tersembunyai dan wafat dalam keadaan Syahid. Beliau berbakti kepada kedua orang tuanya.s. Petugas raja terburu-buru mencari Nabi Zakariya a.s memasuki ke dalam sebuah pohon yang pada ketika itu terbelah menjadi dua kemudian bercantum seperti sediakala setelah menerima kemasukan beliau. Pada zaman kegemilangan Nabi Yahya a. 38 .

Allah SWT mengangkatnya naik ke langit dalam usia 33 tahun dan sahabat Nabi Isa a. Setelah ibunya. Kemudian apabila Nabi Isa a. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a.s adalah sama dengan RasulAllah yang sebelum beliau dan beliau dikurniakan oleh Allah SWT kitab Injil yang digunakan pakai oleh orangorang kristian sehingga ke hari ini tetepi malangnya Kitab Injil yang mereka amali itu telah dipesongkan dan telah diubah kandungan.s lahir pada tahun 622 masihi .s merupakan putera maryam yang tidak mempunyi ayah.s yang bernama yahuza diserupakan Allah SWT seperti wajah Nabi Isa a. Nabi Isa a.s berumur 30 beliau diutus oleh Allah SWT untuk menyeru kaumnya iaitu bani israil kearah kebaikan dan agama Allah SWT. Akibat daripada gerakan Nabi Isa a. yahuza kemudiannya ditangkap dan disalib kerana mereka menganggap itu adalah Nabi Isa a. Mereka bermesyuarat untuk menangkap Nabi Isa a. 39 . Golongan yang menentang Nabi Isa a.s untuk dibunuh (disalib). Apabila mereka hampir menangkap Nabi Isa a.s sehinggalah beliau bersembunyi di suatu tempat. Beliau di lahirkan dengan perantaraan ibunya sahaja di atas izin Allah S.s lahir mereka berhijrah ke negeri Mesir untuk melindungi diri mereka berdua daripada orang munafik dan kafir yang tidak suka kepada mereka.S Nabi Isa a.s namun ada juga yang menyahut seruannya dan mereka digelar sebagai orang Nasra ( Nasrani ).W. maryam mengandung tanpa suami pelbagai tomahan daripada penduduk sekeliling yang memuduh maryam berbuat zina tetapi maryam adalah gadis yang soleh dan tidak sekali pun melakukan perbuatan sumbang.s yang sebenar walaupun berkali-kali memberitahu golongan kafir dia adalah yahuza dan bukan Nabi Isa a.s itu ramai diantara orang kafir yang tidak puas hati dan hendak membunuh beliau.s pula digelar orang yahudi dan orang kafir. Mereka mengejar Nabi Isa a.s. Apabila Nabi Isa a.T.NABI ISA A. Maka tamatlah riwayat yahuza dibunuh dan disalib. Walaupun ramai yang menentang Nabi Isa a.s.s.

Akibat daripada perkara itu baginda mendapat tentengan dari kaum kafir quraisy dan mereka mengancam untuk membunuh baginda lalu Allah SWT memerintahkan bagida berhijrah ke Kota Madinah. Sewaktu baginda berusia 35 tahun terjadilah perselisihan di antara pembesar Quraisy untuk meletakkan Batu Hajarul Aswad di depan Ka‟bah dan dengan tindakan yang bijak baginda menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang tidak puas hati. Semasa dalam perjalanan pulang dari melawat kubur suaminya Ibu baginda pula meninggal di suatu tempat yang dipanggail Abwa‟ Nabi berumur 6 tahu ketika itu . Baginda berkhawin dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun yang terkenal dalam kaum Quraisy kerana kesucian.NABI MUHAMMAD S. . Bapa baginda bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu baginda bernama Aminah binti Wahab dari suku Qurais berasal daripada suku kaum yang dipandang mulia ketika itu. Ibu susu Baginda pula bernama Halimatus Saadiah (menjadi adat masyarakat untuk mecari pengasuh bagi anak-anak mereka) Nabi dijaga oleh Halimatus Saadiah selama 4 tahun dan dikembalikan semula kepada ibunya.s menyeru supaya orang yang berselimut bangun dan menjauhi maksiat. Semakin baginda meningkat dewasa sifat kepimpinan baginda mula terpancar keluar dan baginda juga digelar Al-Amin kerana tsentiasa berkata benar. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun baginda sering pergi ke Gua Hira‟ untuk menyendiri daripada kaumnya yang menyembah berhala kerana Nabi Muhammad SAW tidak suka kepada cara sembahan kaumnya itu.A. 40 .W Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari isnin 12 Rabiulawal (20 Apri 571 Masihi) dan dilahirkan di Mekkah. Selepas itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Bapa baginda meninggal dunia semasa beliau berada di dalam kandungan. sifat budiman dan dermawannya. Baginda mengigil ketakutan dan segera pulang ke rumah dan setibanya ke rumah baginda meminta Siti Khadijah supaya menyelimutinya dan sekali lagi Jibril a. Setelah Nabi Muhammad SAW sedar beliau adalah Rasul maka selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan rakan-rakan terdekatnya. Maka tinggallah Nabi SAW seorang diri dan dijaga oleh datuknya. Pada malam 17 Ramadhan atas perintah dari Allah SWT malaikat Jibril datang kepada baginda untuk mengajar baginda membaca dengan perkataan “bacalah” tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan situasi ini berulang sebanyak 3 kali.

W mewariskan kepada keluarganya.A. sahabatnya dan umat manusia sekeliannya dengan sabda baginda yang bermaksud : “Aku telah meningalkan kepada kamu semua dua buah pusaka tidak akan tersesat jalan selagi kamu berpegang teguh pada dua perkara itu iaitu : Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (Hadis)” 41 . Nabi Muhammad S.Setelah beliau selesai menunaikan tugasnya menyeru agama Islam di kalangan penduduk Bangsa Arab dan seluruh umat manusia maka pada tanggal 12 rabiulaawal 11 Hijiriyah (7 jun 632 Masehi) baginda pulang kerahmatullah dalam usia 63 di tahun dan di makamkan di kota madinah.

W.W.W yang Allah S.s diutuskan untuk kaumnya iaitu Bani Israil dan Nabi Muhammad S.W.W. Yang baik itu datang dari Allah S.W. Namun Selepas kedatangan Nabi Muhammad S.W terhadap tangan Mu‟adz bin Arfa‟ yang terpotong dan putus.T dan jalan menuju ke syurga-Nya. Mudahan-mudahan Allah S.T untuk beribadat kepada-Nya.A. Allah S.T dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri. jampi-jampi Nabi Muhammad S.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya. mencegah matahari daripada terbenam.KESIMPULAN Nabi dan Rasul merupakan pilihan Allah S. tangannya itu akhirnya bertaut kembali dan lain-lain lagi.W untuk kaum baginda dan seterusnya kepada umat akhir zaman iaitu manusia zaman sekarang.A.T dan rasul-Nya. Akhir sekali mudah-mudahan tugasan ini memberikan manfaat kepada diri kami terutamanya dan kepada orang lain juga.W.T merupakan pembimbing manusia kearah jalan yang diredhoi oleh Allah S.W sebagai pesuruh-Nya maka manusia digelar sebagai umat kerana kita disyariatkan oleh Allah S..T meanugerahkan kepada Nabi Daud a.W.A. musibah dan azab dari Allah S.W.T dan taat kepada rasul.T seperti yang ditimpakan kepada kaum yang terdahulu kerana keingkaran mereka kepada Allah S.A.W. Insyallah. Boleh disimpulkan bahawa Nabi dan Rasul Allah S..W. metahari muncul kembali setelah terbenam.T memaafkan kami dan seluruh umat manusia serta menghindarkan kita dari segala mara bahaya.W.T anugerahkan pelbagai mukjizat contohnya membelah bulan menjadi dua.s kelebihan boleh melentur besi menggunakan tangannya untuk membuat barangan harian dan Nabi muhammad S.W.W.T contohnya Nabi Musa a. 42 . Nabi dan Rasul juga mempunyi kelebihan berbanding manusia biasa yang disebut Mukjizat sebagai contoh Allah S.T berfirman dalam Al-Quran menyatakan bahawa umat akhir zaman adalah sebaik-baik umat. Manusia sebelum kedatangan Nabi Muhammad S. ikut cara Nabi dan menjalankan kerja-kerja dakwah.A.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T kepada atas seorang leleki yang tertentu dan terpilih untuk membimbing sesuatu kaum manusia yang jauh terpesong dari agama dan tidak mengenali Allah S.W disebut sebagai kaum kerana mereka hanya disyariatkan untuk menyembah kepada Allah S. Nabi merupakan lelaki yang diberi wahyu oleh Allah S.W.

Selangor Darul Ehsan. Dr. Darul Numan. M.T 1991. Suhaidin Bin Siman Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kuching Sarawak 43 . Jabatan Pengajian Am.W). Jakarta Indonesia. Abdul F. Berlian Publication Sdn Bhd. Siri Kisah-Kisah Nabi (Nabi Muhammad S.A Jaya Jakarta. Kisah Hidup 25 Nabi dan Rasul. A.com/ Disediakan Oleh Mohd. Modul Pendidikan Islam 1 (A1001) 2008 .RUJUKAN Ustadz Salim bin Usman 1987. Hidayah. Majalah Hidayah (Daiges Islam) Safar 1429/Bilangan 115. Sejarah 25 Rosul. Kampung Baharu Kuala Lumpur. Muhammad Abdul Wahab 2008.geocities. www.A. Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. Politeknik Kuching Sarawak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful