PENGERTIAN NABI DAN RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah

01. 03. 05. 07. 09. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

Nabi Adam a.s. Nabi Nuh a.s. Nabi Salih a.s. Nabi Luth a.s. Nabi Ishaq a.s. Nabi Yusuf a.s. Nabi Syu'aib a.s. Nabi Harun a.s. Nabi Daud a.s. Nabi Ilyas a.s. Nabi Yunus a.s. Nabi Yahya a.s Nabi Muhammad s.a.w

02. 04. 06. 08. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

Nabi Idris a.s. Nabi Hud a.s. Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ismail a.s. Nabi Ya'akub a.s. Nabi Ayub a.s. Nabi Musa a.s. Nabi Zulkifli a.s. Nabi Sulaiman a.s. Nabi Ilyasa’ a.s. Nabi Zakaria a.s. Nabi Isa a.s.

1

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah: “Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.” (An-Nisa’:164)

Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah: “Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja.

2

WAJIB BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah: “Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada NabiNabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.” Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

3

PARA RASUL MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu: Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “ maksum “, tidak melakukan Sebagaimana firman Allah: “Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 ) kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.

4

Mukjizat Kauniyah. 2. yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat. 3. 5 . yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ). Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka. Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan. antara lain: 1. yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya.JENIS MUKJIZAT Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai bentuknya. ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya. awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun. seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya. 4. Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah. yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan. sesuai dengan keperluan adanya mukjizat. seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak.

Sifat ini. nabi mana pun juga. memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah. walaupun bagi manusia biasa juga merupakan keharusan. paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya. dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat. tua dan mati. dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka. menikahi wanita. dan sifat-sifat buruk lainnya. Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi. Shidiq ( jujur ) Amanah ( dapat dipercayai ) Tabliqh ( menyampaikan wahyu ) Fatanah ( cerdas ) SIDDIQ Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. atau mereka menciptakannya dari konsep pemikiran 6 . Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung. Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut: 1. ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah. berjalan-jalan di pasar. sihat dan sakit. 2. iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya.s. 3. namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa. maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. paling utama ilmunya. maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi. 4. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya.SIFAT NABI DAN RASUL Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. walaupun mereka itu manusia biasa. namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada. Para nabi a. kerana mereka juga makan dan minum.

Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia. (Al-Haqqah: 44-48) Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah. Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah. namun rasanya hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka. nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. AMANAH Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu. tanpa mengubah atau menantinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud: “(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya. tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. atau lisannya berbuat dusta.mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah 7 . Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling sempurna. Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya. kerana khianat itu bertentangan dengan amanah. mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya. (Al-Ahzaab: 39) Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: “Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama) Kami.

Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ): “Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan.dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat. Dalam kaitan ini.a. sedang Allahlah yang berhak untuk kamu takuti…. dan ketika turun kepadanya firman Allah yang bermaksud: 8 . TABLIGH Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia. sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah. Sayyidah „Aisyah r. supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu.” (Al-Ahzaab: 37) Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna. yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit. dan kamu takut kepada manusia. Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan”. Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam.

Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhantuhan kami. Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata): “Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara”. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula ) memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. agar mereka menyaksikan”. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhantuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”. Maka apakah kamu tidak memahami?” (Al-Anbiya’: 58-67) 9 . wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. agar mereka kembali ( untuk bertanya ) kepadamya. Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata: “Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”. Mereka berkata: “ ( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai. menerusi dialog berikut yang bermaksud: “Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa. perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik.“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”.s. jika mereka dapat berbicara”. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a. (Al-Hijr: 94) FATANAH Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan. nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a. maka tanyakanlah kepada berhala itu. sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya.s.

Keempat : Kelima : Keenam : Sederhana dalam mengajak. ialah bahawa mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri.a. tidak memberatkan atau menyukarkan. Ketiga : Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepadaNya. maksudnya melalui wahyu dan aklif daripada Allah. 10 . Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. iaitu: Pertama : Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi. Ketujuh : Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal keimanan kepada yang ghaib. Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai. Kedua : Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya. mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah. Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi. Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia.KEISTEMAWAAN NABI DAN RASUL SUATU hal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a.

” (Al-Hajj:75) Allah berfirman yang bermaksud: “Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian.T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal. Hal ini sebagaimana firman-Nya: “Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia.W. bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku. tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. dan tidak pula diterima sebagai warisan.CIRI-CIRI KENABIAN Kenabian merupakan kurnian Allah S. Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala.” 11 .

Nabi Adam a.T. hal-hal yang terlarang dan menyekutukan Allah S.W.T itu dan memohon agar diberikan kesempatan untuk hidup sehingga hari khiamat dan bersumpah akan mendatangi anak-anak adam dari pelbagai sudut untuk mengajak mereka berbuat maksiat.W.T di syurga dan baginya diciptakan hawa yang dijadiakan dari rusuk kiri sewaktu beliau tidur untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupanya. merupakan junjungan pertama pilihan Allah S.T Yang Maha Pengasih dan Penyanyang mengampuni mereka berdua kerana telah bertaubat kepadaNya.W. Nabi Adam a.W.s diberikan tempat oleh Allah S.KISAH HIDUP 25 NABI DAN RASUL NABI ADAM A.T meniupkan roh ke dalamnya dan berdirilah ia seperti manusia yang sempurna. Sejak itu iblis sedaya upaya mengoda Nabi Adam a.s wafat di tanah Hindustan dan Hawa pula wafat di Jeddah.W. Allah S. 12 . kemudian keduanya dikeluarkan dari syurga maka bumi inilah dijadikan tempat kediamannya dan anak cucunya sehingga kepada kita semua. Meskipun Nabi Adam a.W.s kerana kejadian iblis dari api dan Nabi Adam a. Nabi Adam a.s dan hawa sehingga keduanya terpedaya lalu memakan pohon kayu yang dilarang oleh Allah S.T tetapi Allah S.T memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam a.W.T mengusirnya daripada syurga dan dikeluarkan daripada barisan malaikat dengan disertai dengan kutukan dan laknat serta balasan neraka bagi iblis .s dan Hawa telah melanggar larangan Allah S.s lalu mereka sujud kecuali iblis kerana iblis menggangap dia lebih mulia dan lebih unggul dari Nabi Adam a.T dari tanah sebagaimana firmanNya di dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari tanah yang kering .T. Akibat kesombongan dan keengganan iblis itu maka Allah S.s.W.W. dari tanah yang hitam yang busuk” (Al-Hijir : 26) Setelah disempurnakan bentuk Nabi Adam a.T.W.S Nabi Adam a.s dijadikan Allah S.s diciptakan dari tanah. Lantas Allah S. Selaku manusia pertama dan juga merupakan keturunan pertama daripada golongan sekelian manusia. iblis dengan bongkaknya menerima baik ganjaran Allah S.W. Nabi Adam a.s. Kedua-dua mereka bertemu semula di Musdzalifah.s diturunkan di tanah Hindustan dan Hawa di tanah Jeddah.

S Nabi Idris a.NABI IDRIS A.s.W. Di antara kata-kata hikmah Nabi Idris a.s memiliki pelbagai kemahiran contohnya menjahit.s.W.s juga diberikan gelaran “Asadul Usud” yang bermakana Harimau segala Harimau kerana berani memerangi manusia yang derhaka kepada Allah S. menulis dan membaca dan mengetahui ilmu bintang dan metamatik. Nabi Idris a. menunggang kuda.T kepada Nabi Adam a.s itu di tunaikan oleh Allah S.s dan merupakan keturunan pertama yang dikurniakan kenabian selepas Nabi Adam a.T.W.s tinggal di mesir dan mengajar kaumya ilmu tauhid dan beribadah kepada Allah S.T.s melalui suatu tempat pada malam Israk dan Mikraj baginda bertemu dengan Nabi Idris. anak kepada Yarid bin Mihla‟el bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam a.s mengenali malaikat beliau berhajat untuk mengenali alam ghaib.s sewaktu menyeru kaumnya adalah : “Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntut sumpah daripada orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka di dalam doa” 13 . Nabi Idris a. Beliau juga banyak mempelajari kitab-kitab yang telah di turunkan Allah S.A. Keinginan Nabi Idris a.T dan di bawa naik ke langit ke 4. Sebahagian ahli tafsir mengatakan tatkala Nabi Idris a.s merupakan keturunan keenam Nabi Adam a. Sewaktu Nabi Muhammad S.s dan Nabi Syith a.W.W dan Jibril a.s. Nabi Idris wafat pada usia 82 tahun. Nabi Idris a.s dan Nabi Syith a. (sebahagian ahli tafsir mengatakan sehingga ke langit ke 6).

T sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Nya kepada penduduk negeri Armenia. Beliau diutuskan Allah S.s yang telah dinaiki para penumpang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh a.W. Nabi Nuh a.s mengumpul para pengikutnya.s mendatangkan seksaan keatas diri mereka.W.NABI NUH A.T tentang persediaan mereka untuk berangkat maka banjir besar yang paling dahsyat melanda bumi.W.T untuk membina kapal Nabi Nuh a.T. Begitulah Riwayat hidup Nabi Nuh a. Bertahun lamanya beliau mengajak dan menyeru dakwahnya kepada kaumnya namun hanya segelintir daripada mereka beriman kepada Allah S. Walaupun yang demikian Nabi Nuh a.s juga telah menyampaikan kepada mereka bahawa sekiranya mereka tidak mahu beriman kepada Allah S.s diutus Allah S. tetapi hanya segelintir manusia sahaja yang mengikutnya. Tiada tempat berlindung kecuali kapal Nabi Nuh a.s.W.s menyeru kaumnya hampir beratus tahun lamanya. Setelah selesai tugasan pembinaan kapal yang merupakan pengangkutan laut yang pertama di dunia. Mereka tetap tidak mempercayai kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Nuh a. Tenteranya mula mengumpulkan bahan binaan dan mula membina kapal itu di kawasan yang jauh dari bandar supaya mereka semua boleh berkerja dengan tenang tanpa sebarang gangguan. Orang-orang yang yang tidak mahu mengikutnya itu sentiasa mengejeknya dengan kata-kata yang keji. Setelah menerima perintah dari Allah S. Maka binasalah seluruh kaum Nabi Nuh a.s atas perintah Allah S. malah menentang.T nescaya akan menerima azab seksaan daripadaNya tetapi mereka sedikit pun tidak menghiraukannya.T.s dengan kaumnya.s merupakan keturunan Nabi Adam a. beliau melarang mereka menyembah berhala dan memberi petunjuk kepada mereka untuk menyembah Allah S.T.W. Setelah terjadi perdebatan dia antara Nabi Nuh a.s dengan iringan keyakinan. Nabi Nuh a.W. 14 . Nabi Nuh a.s tidak luput dari ejekan serta cemuhan daripada segilintir kaumnya yang ingkar itu.T.W.s yang ingkar itu termasuk putera sulungnya “Kan‟aan”.T kepada umatnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun.S Nabi Nuh a.s menerima wahyu dari Allah S. mereka menentang agar Nabi Nuh a. Beliau merupakan seorang Nabi yang sering menangis memikirkan penderhakaan kaumnya terhadap Allah S. Seluruh kota dan desa ditengelami oleh air sehingga ke puncak bukit-bukau.W.W. Nabi Nuh a.s yang ke-10.

W.s sentiasa menyeru kaumnya untuk menyembah Allah S.S Nabi Hud a. di suatu tempat lebih kurang lebih 50km dari kota Siwun.s).W.W. Melihat keadaan yang begitu ganjil.T dan meninggalkan penyembahan berhala. budi pekerti yang luhur. Beliau melarang sama sekali penganiayaan sesama manusia.NABI HUD A. Walaupun Nabi Hud a. Tetapi sebaliknya Nabi Hud a.s yang ingkar itu.W. Kaum Nabi Hud a. Oleh yang demikian maka Allah S. Beliau diperintahkan membentuk kaum Ad yang alpa terhadap kesejahteraan hidup duniawi sehingga tidak mengenali Tuhannya Pencipta yakni Allah S. Akibat mengecapi kebahagiaan hidup itu mereka lupa asal-usul dan hanya tahu “berterima kasih” pada batu-batan dan tidak pada Allah S.s meninggalkan tempat tersebut dan berhijrah ke Hadramaut.T.s berasal daripada keluarga yang terhormat dan berpengaruh. Setelah keadaa cuaca kembali tenang dan tanah “Al-Ahqaf” menjadi sunyi daripada suara kaum Aad.T memberikan laknat atas mereka dan terbentanglah di langit yang hitam lagi panjang.W. Beliau dikebumikan di sana.s merupakan keturunan Sam bin Nuh (cucu Nabi Nuh a. diatas sebuah bukit. lurus dan sangat bijaksana dalam pergaluan bersama rakan taulannya. mereka dapat membina rumah dan istana yang tersergam indah sebagai tempat tinggal masing-masing.s memiliki tanah kebun yang luas hasil bumi yang melimpah ruah. mereka keluar dari rumah masing-masing untuk melihat awan tersebut dan berpendapat bahawa awan itu adalah awan rahmat yang menyiram dan menyuburkan tanaman mereka serta memberi minum pada ternakan mereka. sebagai penempatan menghabiskan sisa hidupnya sehingga wafat.T angin yang kuat serta hujan yang lebat keluar daripada awan itu selama tujuh malam dan lapan yang akibatnya membinasakan seluruh umat Nabi Hud a. Beliau terkenal sejak kecil lagi kerana kelakuan yang baik.T. Nabi Hud a. Nabi Hud a. Maka dengan keizinan Allah S.s berkata kepada mereka itu bukah awan rahmat tetapi ia adalah azab dari Allah S. Nabi Hud a.T. Sifat takabur mereka terpahat hebat sekali sehingga tidak dapat diubah oleh sesiapa pun. 15 .W. terutamanya pada bulan Syaban setiap tahun. Para penziarah datang berama-ramai. Makamnya masih terletak sehingga kini.s telah berusaha untuk menyeru kaumnya namun mereka tetap ingkar.

Akibat daripada perbuatan mereka itu maka Allah S. Kaum Tsamud memiliki harta benda. Sambil menunjukkan binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu.s telah bersusah payah menyeru kaumnya agar menyembah Allah S. Negeri tersebut menjadi sunyi sepi selepas ditingalkan oleh kaum Ad‟ akibat kemusnahan.s berasal daripada keturunan Nabi Nuh a. namun mereka tetap ingkar dan mencemuh sambil mengatakan Nabi Salleh a.T dan meninggalakan penyembahan berhala.W.W.T. Nabi Salleh a. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum bagimu dan ternakanmu.W. dan hidup dengan penuh kesenangan tanpa sebarang kekurangan malangnya mereka lupa sama sekali terhadap Tuhannya yakni Allah S.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang tidak akan membiarkan hamba-hambaNya berada di dalam kegelapan tanpa perutusan nabi.s berserta pengikutnya yang beriman berjumlah 120 orang telah pun berhijirah ke negeri lain iaitu Hadramaut dan terdapat riwayat lain yang menyebut bahawa mereka berpindah ke negeri Makkah. 16 .” Akibat daripada sikap tidak mempercayai.W.W.T Yang Maha Esa. Kamu Tsamud mendiami daerah yang sebelumnya menjadi penempatan kaum Ad‟.T mengutuskan Nabi Salleh a. Kaum Nabi Salleh a.s memulakan misinya dengan memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang sepatutnya disembah iaitu Allah S.s berdoa kepada Allah S. mereka menganggu unta tersebut dengan menyembelihnya.s berkata kepada mereka “Inilah unta Allah S. Sebelum azab tersebut melanda Nabi Salleh a.T dan dengan kekuasaanNya keluar seekor unta dari perut batu karang yang besar.T maka Nabi Salleh a.T.T.W.s untuk menyeru kaumnya.T menurunkan azab petir dan membinasakan serta menghancurkan golongan yang ingkar itu.W.s yang keenam. Oleh itu Allah S. Allah S.T akan menurunkan azab-Nya apabila kamu menggangu binatang ini.W. Nabi Salleh a.W.s adalah anak „Ubaid bin Jabir bin Tsamud.s hanya manusia biasa dan bukan pesuruhNya.NABI SALEH A. kaumnya bernama tsamud.W. jangan kamu ganggu dan biarkan ia mencari makannanya sendiri di atas muka bumi Allah S. Nabi Salleh a. Walaupun Nabi Salleh a.W. Ketahuilah bahawa Allah S.S Nabi Salleh a. iaitu gelaran yang diambil bersempana nama datuknya.s juga menuntut supaya ditunjukkan kepada mereka suatu mukjizat supaya mereka boleh mempercayai dan beriman kepada Allah S.

Akhirnya Namrud dan pengikut meneriman seksaan Allah S. Sudah menjadi kebiasaan adat tradisi penduduk kerajaan Babilion keluar dari kota untuk beberapa hari untuk merayakan hari raya untuk tuhan patung berhala mereka.s.s dan beliau dibawa menghadap hakim dan disambut dengan cemuhan. Namrud sendiri mati kerana dimasuki oleh seekor nyamuk hingga kelubang telinganya. Maka setelah mereka pulang dari pesta itu mereka amat terkejut akan kejadian itu dan mengetahui itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim a.s menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan semua patung berhala mereka di kota. cercaan dari kaumnya yang ingkar. teriakan.s adalah Tarikh‟ bin Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim a. menyatakan bahawa berhala dan patung-patung mereka itu benar-benar tidak berguna bahkan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Beliau terkenal dengan gelaran Azar kerana pekerjaannya mengukir patung berhala untuk dijadikan sembahan.s dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masihi di negeri Mausul yang diperintah oleh Raja Namrud dan beliau diutuskan kepada satu kaum di Iraq yang ketika itu dikusai oleh Raja Namrud.s terselamat daripada kejadian itu dan terus berdakwah kepada kaumnya.s merupakan anak kepada Azar bin Sam bin Nuh.W.s memulakan dakwahnya yang kemudian membuat satu rancangan sebagai membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata dan boleh dilihat dengan mata kasar.NABI IBRAHIM A.T untuk menjadi Nabi maka Nabi Ibrahim a. dan Nabi Ibrahim a.T dengan didatangi nyamuk yang sangat banyak. Nama sebenar ayah Nabi Ibrahim a.s dijatuhkan hukum bakar namaun dengan keizinan Allah S.W. Setelah diutus oleh Allah S.W. Nabi Ibrahim a. 17 .S Nabi Ibrahim a.T api yang panas menjadi sejuk mendingingkan Nabi Ibrahim a. Setelah dibuat perbicaraan maka Nabi Ibrahim a.

s sebagai musafir.W.s yang bernama Kan‟an.T untuk kaumnya iaitu kaum Sadum yang yang terdiri daripada 4000 orang.s dan menetap di sebuah dusun yang disebut sebagai Sadum.s dan pengikut yang soleh berangkat meninggalakan negeri Sadum. para malaikat tiba di Sadum dengan menyamar sebagai remaja yang kacak rupa parasnya. Mereka tidak sedikit pun mengendahkan seruan Nabi Luth a. rompakan. Apabila kaum Nabi Luth a.s mengetahui akan hal ini maka mereka bergegas ke rumah Nabi Luth a. kecurian.Ciri khas masyarakat mereka adalah perbuatan homoseksual (liwat) di kalangan lelaki dan lesbian dikalangan wanita.s dilanda kemusnahan.s malah mereka juga mengejek dan mencemuh beliau. memiliki susuk tubuh yang menarik dan menumpang di rumah Nabi Luth a.NABI LUTH A. yang terletak di dalam wilayah Palestin. Nabi Luth a. Allah S.W. Sehingakan Nabi Luth a. Maksiat berleluasa. perampasan harta adalah kegiatan seharian mereka. Masyarakat Sadum memiliki moral yang rendah. Menurut riwayat.T mengutuskan gempa bumi yang kuat dan angin kencang yang disertai batu menghancurkan dengan serta merta kota Sadum bersama penghuninya termasuklah isteri dan anak sulung Nabi Luth a.s diutuskan oleh Allah S.s merupakan anak saudara Nabi Ibrahim a.W.s bordoa kepada Allah S. pemikiran yang meleset serta tidak mempunyai pegangan agama.s untuk meminta dikhawinkan dengan para malaikat itu. 18 .s yang tidak bermoral itu maka menjelang fajar pada saat Nabi Luth a.T supaya kaumnya yang ingkar itu diberikan azab yang setimpal dengan kemungkaran mereka itu. Akibat daripada perbuatan kaum Nabi Luth a.S Nabi Luth a. Sebelum negeri Nabi Luth a.

s dan ibunya Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim a.s pun terselamat daripada disembelih.S Nabi Ismail a.s ialah anak Nabi Ibrahim a. Nabi Ibrahim a. Sebakul bahan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan akhirnya habis dimakan dalam beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim a. ia terasa kehausan dan merasakan susunya semakin berkurangan dan bayinya Nabi Ismail a.T.W.s yang kemudiannya ditukarkan kepada seekor domba oleh Allah S.NABI ISMAIL A.s di kawasan itu.W.s meningalakan Siti Hajar dan Nabi Ismail a. Pada suatu ketika sewaktu Nabi Ismail a.s.s ke Mekkah untuk menemuai anak dan isterinya yang tercinta beliau terkejut dan tercengang memerhatikan kawasan tersebut sebagai sebuah desa yang subur lagi makmur.W. Nabi Ibrahim a.W.T dan Nabi Ismail a. Nabi Ibrahim a.T dan menjadi kunjungan wajib umat Islam yang mengerjakan Haji. Demi memikirkan masa hidupnya bersama anaknya yang tersayang.T malaikat Jibril a.s pun menyembelih Nabi Ismail a.s bersama Siti Hajar berserta puteranya berhijrah ke Mekah yang pada masa itu masih merupakan lapangan padang pasir yang luas tanpa didiami oleh seorang manusia pun.s mendatangai Siti Hajar dan bertanya beberapa soalan dan menghentakkan sekuat-kuat kakinya ke tanah dan dengan serta merta atas izin Allah S. Dengan keyakinan yang benarbenar kepada Allah S.s bermimpi bahawa ia harus menyembelih puteranya.s turut menderita akibat kekurangan susu. Setelah kembalinya Nabi Ibrahim a. Ketika Siti hajar kehabisan air.T terpancut keluar air yang jernih yang mengalir keluar sehingga ke hari ini yang lebih dikenali sebagai telaga Zam-Zam.s terus mendirikan Kaabah (Baitullah) yang sekarang ini menjadi kiblat kepada seluruh umat Islam untuk beribadah kepada Allah S.s mencapai usai remajanya. Selang beberapa hari selepas kejadian itu rombongan masyarakat arab Jurham yang secara kebetulan lalu disitu menjumpai punca air itu dan seterusnya menetap bersamasama dengan Siti Hajar dan nabi Ismail a.W. Siti hajar akhirnya duduk termenung kerana penat dan hampir berputus asa dengan keizinan Allah S. Seruan inilah merupakan permulaan sunnah berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari Raya Aidiladha di seluruh pelusuk dunia. Lalu Nabi Ibrahim a.s yang masih kecil pada ketika itu di kawasan yang terpencil dan sunyi itu. 19 . Siti Hajar terus bermundarmandir dan berlari-lari anak sehingga tujuh kali di antara bukit Shafa dan Marwah.

W.s meningkat dewasa beliau pun berkhawin dengan seorang wanita Jurum.A.Setelah Nabi Ismail a.s yang dikenali sebagai kaum Musta‟ribah ini kemudiannya melahirkan Nabi Muhammad S. 20 .s Nabi Ismail a. Dari sini lahirlah keturunan anak cucu Nabi Ismail a.

W.T.s yang juga menjadi Nabi dan Rasul.W.W. di antaranya ialah Nabi Yusuf a. Nabi Yaakub a.W. Beliau dianugerahkan Allah S. ia tertawa dan terkejut kerana usianya sudah lanjut. Perkataan „ishaq‟ bererti tertawa gembira seraya terkejut kerana ibunya sewaktu mendengar berita bahawa beliau akan dikurniaka zuriat. 21 .S Nabi Ishaq a.s adalah putera Nabi Ibrahim a.s wafat ketika berusai 180 tahun dan dikuburkan di Jirun yang juga di kenali sebagai Kota Madinah.T keturunan yang ramai. Ramai diantara mereka menjadi pemimpin dan ada pula yang derhaka terhadap ajaran Allah S.NABI ISHAQ A.s dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Yaakub. Nabi Ishaq a.T sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran Nabi Ishaq a.s memperolehi keturunan yang ramai . Beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul Allah S.T.s yang dilahirkan hasil perkhawinan bersama isterinya yang tertua iaitu Sarah. Nabi Ishaq a. Nabi Ishaq a.s berserta kedua orang tuanya dan ahli keluarganya yang lain dirahmati oleh Allah S.s.s juga melahirkan keturunan para Nabi dari kalangan bani Israil sehingga kepada Nabi Isa a.

Beliau diutuskan menjadi Rasul di negeri Kan‟an untuk memimpin penduduknya menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Yusuf mewarisi peranan ayahnya sebagai pembesar mesir.T raja itu berjaya dikalahkan oleh mereka dan hartanya dijadikan sebagai harta rampasan perang (ghanimah).T .s berasal daripada keturunan anak Nabi Ishak bin Ibrahim a. Pada masa itu tercetus peperangan salib diantara keluarga Nabi Yaakub a. Mereka kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa a.W.S Nabi Yaakub a.s dengan 4 orang isterinya beliau dikurniakan 12 orang anak. Oleh yang demikian keluarga Nabi Yaakub a. Beliau berjalan pada malam hari dan beristirehat pada siang hari. kerana setiap mereka mempunyai keturunan yang ramai.s berhijrah ke Palestin untuk menemui bapa saudaranya yang bernama Laban. Inilah asal permulaan bangsa Israil dan tersebar luas di negeri Mesir. Hasil dari perkhawinan Nabi Yaakub a.s dari penjajahan Firaun yang dilaknat Oleh Allah S. Dalam perjalanan hijrah tersebut beliau tertidur di atas sebiji batu dan bermimpi menerima wahyu dari Allah S.s wafat ketika berusia 147 tahun di Mesir.s dengan raja dan dengan izin Allah S.s dan keturunanya digelar sebagai Bani Israil yang membawa maksud suku yang berjalan pada malam hari. Riwayat lain menceritakan bahawa beliau diutuskan ke Nablus. Beliau berkerja sebagai petani dan penternak. Mereka turut disebut di dalam Al-Quran sebagai “Al-Asbaath” yang membawa maksud qabilah Bani Israil. Nabi Yaakub a. Faktor usia menyebabkan beliau menyerahkan tugasnya kepada puteraya yang bernama Nabi Yusuf.NABI YAAKUB A.s dan kaumnya dikurniakan Baitulmaqdis dan beliau dikurniakan kitab sebagai hikmah dan pegangan.W.s bin Azar bin Sam bin Nuh. Selepas itu Nabi Yaakub a. 22 .W. Beliau tinggal di Mesir dan dikurniakan zuriat keturunan yang teramai di Mesir.T yang menyatakan bahawa Nabi Yaakub a.

Selepas kejadian itu raja mengetahui kelebihan Nabi Yusuf a. Pada suatu hari golongan yang membenci dan iri hati terhadap Nabi Yusuf a.s. Akhirnya si musafir itu menjual Nabi Yusuf a.s berdoa kepada Allah S.T rupa paras yang tampan.s berkumpul dan berbincang untuk meluahkan perasaan masing-masing kepada bapa mereka dan membuat perancangan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf a. Beliau juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim a.s di perjara dua orang pelayan makan dan minum raja yang kemudian seorang daripada pelayan itu dibunuh dan seorang lagi dibebaskan selepas mengalami sebuah mimpi yang kemudiannya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a.s mentafsir sebuah mimpi raja itu yang menbawa maksud akan berlaku musim kemarau yang maha dahsyat dalam masa tujuh tahun lagi dan mereka perlu bersedia. Beliau satu-satunya anak yang dimanjakan oleh Nabi Ya'qub a.T. Nabi Yusuf a.s dikurniakan oleh Allah S.s dan meluahkan perasaannya itu tetapi Nabi Yusuf a. berbanding dengan saudara-saudaranya yang lain.s menolak dengan mengenangkan jasa ibu angkatnya menjagannya sejak kecil.W.W.s bertemu semula dengan saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dahulu namun yang demikian Nabi Yusuf a.s.s dengan rela memaafkan mereka dan dengan keizinan Allah S. Nabi Yusuf a.NABI YUSUF A. Dipendekan cerita atas sebab itu lah Nabi Yusuf a.W.T. Sejak dari itu Nabi Yusuf a.s kepada Ketua Polis Mesir yang bernama Fathifar dan dijadikan anak angkatnya.s.s.W.s.s dan menceritakan kisah yang menimpa dirinya dari mula.W. 23 . Zulaikah.s bertemu semula dengan bapanya iaitu Nabi Ya'qub a.T agar dipenjarakan.s dipelihara dengan sempurna oleh isteri pembesar itu.s itu dan menyuruh Nabi Yusuf a.s itu beliau diberikan darjat sebagai Menteri kewangan mesir dan akhirnya berkhawin dengan Zulaikah setelah menjadi janda akibat kematian suaminya. Maka atas jasa Nabi Yusuf a.s tinggal bersama ibu angkatnya.S Nabi Yusuf a. Bersama Nabi Yusuf a. dengan izin Allah S. terutamanya setelah kewafatan ibu kandungnya.T berlakulah seperti apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a. Pada akhirnya Nabi Yusuf a. Sehinggalah pada suatu hari ibu angkatnya telah jatuh cinta pada Nabi Yusuf a.s dari keluarga mereka dengan mencampakkannya ke dalam telaga dan atas izin Allah S. Nabi Yusuf a. Nabi Yusuf a.s diselamatkan oleh seorang musafir yang kebetulan mengambil air di situ.s adalah anak ke tujuh daripada 12 orang anak Nabi Ya'qub a.

Beliau merupakan seorang yang kaya. Kulitnya kelihatan berbintik-bintik dan akhirnya beliau dipulaukan oleh masyarakat kampung dan rakan-rakan karibnya. Meski pun demikian beliau tidak pernah melupakan ibadahnya kepada Allah S.T. Nabi Aybu a.s dengan penuh sabar.s segera sembuh dari penyakitnya itu dan kembali sihat dan lebih kuat daripada sebelum ia menderita. Dengan izin Allah S.W.s bingung untuk melaksanakan sumpah itu atau pun tidak dan akhirnya Allah S.S Nabi Aybu a.W. tetapi Allah S. setelah dilaksanakan petunjuk Ilahi itu Nabi Ayub a. Tetapi syaitan terus mengoda isteri Nabi Aybu a.T mengembalikan kebesaran duniawi serta kekayaan harta benda berlipat ganda. Hanya isterinya sahaja yang setia mendampingi dan merawat Nabi Ayub a.s. Dia antara anak lelaki beliau ialah Basyar yang digelar sebagai Zulkifli dan diangkat menjadi Nabi.s yang telah berjaya menempuhi dugaanNya dengan penuh kesabaran. bertawakkal dan keimanan kepada Allah S. Binatang seperti unta.W. keldai dan sapi. Allah S.W.NABI AYUB A. Demikianlah rahmat Tuhan kepada Nabi Aybu a.T telah membalas kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub a.W. Kepadanya juga dikurniaNya putera-puteranya yang telah meninggal.W.s.s suatu ketika dahulu itu bukanlah datang dari dirinya sendiri tetapi akibat godaan syaitan yang durjana. Oleh yang demikian pelbagai cara yang digunakan syaitan hingga akhirnya menghancurkan-hancurkan kekayaan Nabi Ayub a.s bukan saja dengan memulihkan semula kesihatan serta kekuatan fizikilnya sebagaimana zaman mudanya.s telah bersumpah bahawa sesudah sembuh ia akan memukul isterinya 100 kali sewaktu ia mengusirnya namun begitu beliau berasa kasihan untuk bertindak sedemikian apabila terkenangkan kesetiaan isterinya dalam mengharungi segala suka duka dan deritanya.s adalah anak Ish bin Ishak bin Ibrahim a. Nabi Ayub a.s sehingga pada suatu hari ketika disuruh oleh suaminya ia berbicara kasar sehingga Nabi Aybu a. batuk dan lain-lain sehingga menyebabkan badannya semakin kurus dan wajahnya pucat lesu tidak berdarah.T den lebih cenderung berbuat kebajikan. Akhirnya Nabi Ayub a.s berkata : “Awas kamu saya sudah sembuh dan senang akan saya pukul kamu 100 kali”.T. 24 .s menderita akibat penyakit demam panas. memiliki tanah yang luas.s dengan memukul isterinya itu dengan 100 batang lidi kerana perbuatan isteri Nabi Ayub a.T memberi petunjuk kepada Nabi Ayub a.

Nabi Zulkifli a.T berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud : "Ismail.T terutamanya pada waktu malam.W. ramah dan kesabaran. Gelaran ini diberiakan kepada beliau kerana sanggup menjalankan amanat raja.NABI ZULKIFLI A. termasuk orang-orang yang sabar. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. walau dalam apa jua keadaan yang berlaku sekalipun dalam menghadapi setiap persoalan dan tentangan rakyatnya. (Al Anbiyaa' 85-86) Pada siang hari Nabi Zulkifli a. 25 . Sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang saleh".s merupakan seorang raja yang tidak pernah marah. Idris dan Dzulkifli. Allah S. Zulkifli adalah gelaran yang diberikan kepadanya manakala nama asal beliau adalah Basyar bin Ayub. Setiap tugas yang diamanahkan kepadanya dilaksanakan dengan baik. melayani umat dan juga beribadah kepada Allah S.s.S Nabi Zulkifli a.W.s berpuasa dan membahagikan waktunya untuk memerintah kerajaan.s merupakan anak kepada Nabi Ayub a.

Naib Syuaib a.W.T berkenan menerima permohonan itu dan diturunkan dahulu udara yang panas yang mengeringkan kerongkong serta badan mereka dan seterusnya Allah S. Sebelum seksaan Allah S.W.T agar mereka diberikan pengajaran dan Allah S.s menyeru kaumnya menyembah Allah S.s dari puak anak perempuannya. Nabi Syuaib a.W.s berdoa kepada Allah S. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi mangsa kepada pedagang besar dan para pemberi modal.W.s mengingatkan kepada mereka tentang azab Allah S.T menurunkan hujan yang lebat berserta kilat dan guruh yang maha dahsyat sehingga membinasakan mereka sekaligus.W. Nabi Syuaib a.T tetapi seruan tersebut tidak sedikit pun dihiraukan malah beranggapan bahawa kepercayaan mereka itu benar.NABI SYUAIB A.T itu datang kepada mereka.s berserta orang-orang yang beriman telah berhijrah ke negeri lain iaitu Aikah. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa kerana menyembah kepada "Aikah" iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman.s diutuskan oleh Allah S.W.S Nabi Syuaib a.W.s dianggap sebagai seorang yang menimbulkan huru-hara dan pergaduhan.T kepada kaum Madyam iaitu segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama "Ma'an" di pinggir negeri Syam.T tetapi mereka tetap ingkar.s merupakan keturunan Nabi Luth a. 26 . Nabi Syuaib a. Nabi Syuaib a. sedangkan Nabi Syuaib a.

Nabi Harun a. Akibat daripada itu firaun juga turut menindas kaum Nabi Musa a.T.s.s. Bani Isra'il merasa kecewa dan menyesal atas kelewatan Nabi Musa a.s telah menolong dua orang gadis mengambil air untuk di beri minum kepada ternakan mereka.s serta Nabi Daud a.s beristirehat di bawah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa letihnya kerana perjalanan yang jauh.s berjanji kepada Bani Isra'il yang ditinggalkannya di bawah pimpinan Nabi Harun a.s bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih dari tiga puluh hari.s mengalahkan tukang-tukang sihir kaum Fir'aun.s.s dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semenjak Nabi Musa a.s telah beristerikan dengan anak perempuan Nabi Syu'aib yaitu Shafura.T). Kerana sifat sombong dan ingkar firaun. Nabi Musa a.s Setelah sepuluh tahun lebih Nabi Musa a. Apabila meningkat dewasa Nabi Musa a. 27 .s keluar dari Mesir seorang diri dan berserah segalanya kepada Allah SWT.s berkahwin dengan salah seorang daripada gadis itu.S DAN NABI HARUN A.S Nabi Musa a. Secara kebetulan Nabi Musa a.s adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Dalam perjalanan hidup Nabi Musa a.s kembali kepada mereka. Setelah meningkat dewasa Nabi Musa a. akhirnya beliau pulang atas wahyu dari Allah SWT dan diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun.s terselamat setelah dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil yang kemudiannya dipelihara oleh isteri Firaun iaitu Aisah dan dibesarkan di istana firaun.s dan Nabi Khidhir a. Akhirnya Nabi Musa a.W. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub adalah beribukan Yukabad.NABI MUSA A.s untuk menegakkan Islam beliau telah diketemukan dengan beberapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib a. Nabi Musa a.W. firaun mengejek dan mempersendakan Nabi Musa a. Nabi Musa a.s meninggalkan Mesir tanah airnya daripada buruan Firaun. tibalah Musa di kota Madyan iaitu kota Nabi Syu'aib yang terletak di timur jazirah Sinai dan teluk Aqabah di selatan Palestin. Di sini juga diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu'il a.s iaitu Bani Isra'il yang akhirnya meninggalkan Mesir menuju ke Baitul Maqdis dengan melalui Laut Merah yang terbelah atas izin Allah dan bercantum semula apabila firaun dan bala tenteranya melalui jalan itu. Gadis itu adalah anak Nabi Syu'aib a. Firaun memerintahkan kesemua bayi lelaki yang lahir pada waktu itu dibunuh tetapi dengan keizinan Allah S. Setelah berjalan selama lapan hari lapan malam sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya. dalam perjalananya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan (Allah S.

Selepas kejadian itu Nabi Musa a. Allah SWT memakbulkan doa Nabi Musa a.s menyeru mereka menyembah Allah SWT mereka ingin diperlihatkan rupa tuhan iaitu Allah SWT.s tidak membunuh Nabi Harun a. Nabi Harun a. Dalam pada itu. dengan memperlihatkan kepada Bani Israil tempat tidur turun dari langit dan tergantung di antara langit dan bumi. Tetapi sifat kekufuran di kalangan umat Nabi Musa a.s kerana menganggap beliau telah gagal dalam tugasnya.s meninggal bukan akibat dibunuh beliau.s diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke bukit Tursina dan membawa Nabi Harun a. Permintaan mereka selalu dikabulkan oleh Allah SWT tetapi mereka tetap derhaka kepada-Nya dan sikap itu dimiliki 28 .s menyuruh mereka kembali bertaubat dan mengajarkan isi taurat kepada mereka dan menghalau samiri si pembuat patung itu.s tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi kaumnya yang telah menjadi murtad itu.s. Kerana sangat marah dan sedih Nabi Musa a. karena ia bimbang kalau-kalau keadaan menjadi lebih rumit.s melemparkan kitab Taurat dan menarik rambut Nabi Harun a. Nabi Musa a.s amat tebal dan sukar dikikis sehingakan sewaktu Nabi Musa a.s bersamanya dan dengan takdir Allah SWT Nabi Harun a. barulah mereka percaya bahawa Nabi Musa a.s wafat dan Nabi Musa a. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba dan melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi anak patung lembu emas itu dengan menyembahnya dan memuji-mujinya.s telah membunuh adiknya iaitu Nabi Harun a. Setelah peristiwa itu masyarakat Bani Israil menuduh Nabi Musa a.Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang membelengu kelompok Bani Isra'il itu. Dengan kemahirannya mengukir patung itu ia membuat patung sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu yang hidup.s pulang seorang diri. Pada suatu hari Nabi Musa a.s. bernama Samiri yang telah berjaya menyusup ke tengahtengah mereka dan menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahawa dia tidak dapat diharapkan kembali dan kerana itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. digunakan oleh seorang munafiq.s.s menafikan tuduhan itu dan berdoa kepada Allah SWT supaya memperlihatkan bukti-bukti kepada kaumnya bahawa Nabi Harun a. Nabi Musa a.s setelah selesai bermunajat dengan Tuhan dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya.

s wafat di padang Tih ketika berusia 120 tahun. Nabi Musa a.oleh mereka sehingga sekarang. 29 .

iaitu cucu Yahudza bin Yaakub keturunan Nabi Ibrahim a.s meninggalkan raja Thalout bersama sebilangan besar tenteranya kerana rasa tidak puas hati terhadap perbuatan raja Thalout yang tidak menepati janji.T. Seluruh rakyatnya mengangkat dan memahkotakan Nabi Daud a. Nabi Daud a. Jalout merupakan panglima perang pasukan musuh dan terkenal sebagai seorang yang berani.S Nabi Daud a. Beliau menjadu raja setelah kewafatan Raja Thalout.s dan kemudian menuntut janji daripada raja Thalout.s dan meninggalkan istananya serta hilang tanpa jejak.W.s merupakan anak Isya bin Basywa. Terdapat riwayat yang menyebut bahawa pasukan itu sebenarnya berjumlah 303 313 orang yang berangkat untuk berperang.s sebagai satu ancama dan mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Daud a. kejam.W. Beliau merupakan seorang raja yang zalim.s sebagai raja. sentiasa memerangi dan mengusir rakayat Bani Israil dari tempat tinggal mereka.T supaya dianugerahkan seorang raja yang bakal memimpin mereka berperang di jalan Allah S. Sewaktu dalam peperangan banyak di antara mereka yang mengatakan tidak sanggup. Sesiapa sahaja yang berani menentangnya sudah pasti akan jatuh dibunuh. Hanya 313 orang sahaja yang sanggup dan berani maju. Pada zaman tersebut terdapat seorang raja yang zalim dan kafir yang bernama Jalut.W. Thalout menggangap Nabi Daud a. cekap dan tidak pernah kalah dalam sebarang peperangan. Negeri yang diperintahnya adalah diantara Syam dan Mesir. Masyarakat Bani Israil meminta kepada Allah S. Dalam peperangan itu Jalut mati dibunuh oleh Nabi Daud a. 30 .s untuk menaiki taktha.s yang ke-12. Mereka memiliki kemantapan iman kepada Allah S.NABI DAUD A. tetapi Thalout tidak juga memberi. Tugas pertama Thalout setelah dinobatkan sebagai raja ialah membentuk satu pasukan yang terdiri daripada pemuda gergasi yang masih kuat dalam menghadapi rakyat palestin yang terkenal dengan kekuatan dan keberanian. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi Daud a. Thalout bukan dari keturunan Nabi ataupun berdarah raja tetapi mahir dalam paperangan dan seorang pemimpin perang.T serta tidak takut walau sedikit pun dalam menghadapi musuh yang kuat walau jumlah mereka sedikit sahaja.

s dikurrniakan suara yang sangat merdu yang tiada tara bandingan serta dapat melembutkan besi dan membuat bermacam-macam barangan keperluan hidup.s meninggal ketika menjangkau usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Nabi Daud a.Nabi Daud a. seperti pakaian dan lain-lain. 31 .

Tetapi tindakan Nabi Daud a.s. Nabi Sulaiman a. Ternyata bahawa burung hud-hud yang dipanggilnya itu tidak berada bersama dengan burung-burung yang lain. Sejak kecil lagi beliau telah menampakkan tanda-tanda kecerdasan.ia memanggil burung hud-hud sejenis burung belatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Burung hud-hud itu memberitahu atas kelewatannya itu kerana ternampak satu kerajaan yang besar yang diperintah oleh seorang ratu yang bernama Balqis dan menjadikan matahari sebagai tuhan mereka.s iaitu ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Isra'il beliau selalu mendampinginnya dalam tiap-tiap perbicaraan di mahkamah. perbuatan piring-piring sebesar kolam air. Di samping itu Allah S.s marah dan mengancam akan mengajar burung Hud-hud itu jika ketidak hadirannya itu tanpa alasan dan uzur yang nyata. Menurut pengakuan maharaja Ethiopia 32 . Absyalum akhirnya memberontak tetapi akhirnya Absyalum berjaya dibunuh oleh askar yang dikerah oleh Nabi Daud a.NABI SULAIMAN A.s diberikan kuasa penuh keatas kerajaan Bani Isra'il yang makin meluas. Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitulmaqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nadzarnya pergilah ia meneruskan perjalannya ke Yeman. Seterusnya Nabi Sulaiman a.W. periuk-periuk yang tetap berada diatas tungku yang dikerjakan oleh pasukan JinNya.s ini mendapat tentangan daripada abang Nabi Sulaiman a.s yang bernama Absyalum yang beranggapan bahawa dialah yang sepatutnya lebih layak menduduki taktha itu. Oleh itu Nabi Daud a. Allah SWT juag telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain. Menurut sebahagian ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi.s. Sewaktu Nabi Daud a.S Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud a. Nabi Sulaiman a. Setibanya di San'a ibu kota Yeman . kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan.s dari awal lagi untuk menggantikannya untuk menduduki taktha singgahsana kerajaan Bani Isra'il. ketajaman otak.s mengutuskan surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya memeluk islam dan dipendekkan cerita akhirnya Ratu Balqis akur dan memeluk isalm dengan hati terbuka. iaitu Jin angin dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala arahannya. bahawa Nabi Sulaiman akhirnya berkahwin dengan Balqis dan dari perkahwinannya itu lahirlah seorang putera.T juga memberikannya suatu kurnia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung.s telah melatih Nabi Sulaiman a.

Para Jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahawa Nabi Sulaiman telah mati kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai. pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai seksaan yang menghinakan. 33 . Al-Quran mengisahkan bahawa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Sulaiman kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya. Sekiranya para Jin sudah mengetahui sebelumnya.Abessinia. mereka adalah keturunan Nabi Sulaiman dari putera hasil perkahwinannya dengan Balqis itu. akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anai-anai.

T dah Allah S. Hujan tidak membasahi bumi menyebabkan mereka kehausan.s adalah putera Yasin. Mereka menerima balasan oleh Allah S.s memohon supaya mereka terhindar daripada azab itu.W. hujan turun dengan lebat menjadikan tanah sawah serta ladang mereka subur. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ terselamat daripada seksaan tersebut. kebuluran dan semua tanaman serta ternakan mereka tidak menjadi. Nabi Ilyas a.s sering berdusta terhadap seruan Nabi Ilyas a.T.s menyeru kepada mereka agar meninggalkan Ba‟al dan menyembah Allah S. Mereka seterusnya menerima seksaan Allah SWT yang lebih pedih.S Nabi Ilyas a. Beliau diutus oleh Allah S.T mengabulkan doa Nabi Ilyas a. kerana mereka merupakan insan yang berbakti dan taat kepadaNya. 34 .s yang keempat. Setelah mendapat rahmat dan kurniaan Allah SWT mereka kembali alpa dengan kehidupan dan lupa akan rahmatNya. Kaum Nabi Ilyas a. Situasi itu menimbulkan rasa insaf ke dalam diri mereka untuk seketika.s itu.T kepada kaumnya bani Israil yang gemar menyembah patung Ba‟al. Binatangbinatang ternakan membiak secara sihat dan bertambah bilangannya. Mereka datang menghadap Nabi Ilyas a.W. Beliau merupakan keturunan Nabi Harun a. Mereka kembali derhaka bahkan melampaui batas zaman sebelumnya.W.W.W.s.s kemudian berdoa kepada Allah S. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ sudah pun beredar pergi terlebih dahulu sebelum seksaan daripada Allah SWT datang menimpa mereka.T dengan seksaan yang berat yakni berupa musim kemarau yang berpanjangan.NABI ILYAS A. Nabi Ilyas a.

Pada zaman ini lahir seorang Nabi yang bernama Yunus a.s Ketika zaman pemerintahan Nabi Ilyasa‟ a. Semakin hari kekufuran mereka semakin meningkat.s.s rakyatnya makmur dan hidup dengan aman di atas ketaatan mereka kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyasa‟ a. Beliau dimartabatkan sebagai Rasul Allah SWT setelah kewafatan Nabi Ilyas a.s menyebabkan umatnya yakni Bani Israel meninggalkan Islam dan menyimpang ke arah yang bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ilyasa‟ a.s Kewafatan Nabi Ilyasa‟ a.S Nabi Ilyasa‟ a.s merupaka putera Aktub Bin Ajuz. 35 . Beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi Ilyas a. sehingga Allah SWT melenyapkan ke atas diri mereka nikmat dan kesenangan itu.s.NABI ILYASA’ A.

seraya menangis memohon ampun dan rahmat Allah SWT agar dihindarkan dari azab dan seksaan-Nya.s penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan seakan-akan ancaman Nabi Yunus a.Setelah selesai menjalani hukuman. mengajak mereka agar menyembah kepada Allah S.T. Apatah lagi Nabi Yunus a.s. Dalam keadaan cemas dan ketakutan mereka keluar dari kota dan beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir. 36 . dan wajahwajah mereka bertukar menjadi pucat dan angin dari segala penjuru bertiup dengan kecangnya membawa suara gemuruh yang menakutkan.s menganggap itu adalah hukuman tuhan terhadap dirinya dan mengambil keputusan terjun ke laut yang akhirnya beliau ditelan oleh seekor ikan paus yang utuskan oleh Allah SWT.s terdampar itu terdapat sebuah pohon labu yang akhirnya dijadikan makanan oleh Nabi Yunus a. Catatan yang diceritakan para sejarawan dan ahli tafsir tentang Nabi Yunus ialah nama sebenar beliau ialah Yunus bin Matta.s sebagaimana kisah tentang Nabi Musa. Nabi Yunus a. Yusuf dan lain-lain. Dengan rahmat Allah SWT di tempat Nabi Yunus a. Apabila Nabi Yunus a. Malangnya kapal laut yang dinaiki Nabi Yunus a. Nabi Yunus a.s itu merupakan hal yang baru dan belum pernah mereka dengar sebelumnya. Selepas kejadian itu mereka mencari Nabi Yunus a.NABI YUNUS A. Mereka melihat keadaan udara disekeliling Ninawa makin gelap.lemah dan sakit. Lalu beliau meninggalkan mereka dan berdoa agar mereka diberikan pengajaran oleh Allah S.s telah pergi menaiki kapal laut untuk membawa diri.W.s kepada mereka itu akan menjadi kenyataan.W.s tidak dapat bertahan dengan lebih lama di tengah-tengah kaum Ninawa yang ingkar terhadap ajaran dan dakwahnya.s itu dilanda taufan dan Nabi Yunus a.T dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala.s adalah orang asing dan tidak seketurunan dengan mereka.S Tidak banyak cerita yang terkandung di dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus a. Allah SWT yang Maha Pengasih menerima doa dan permohonan mereka itu.s membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka. Beliau telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat yang bernama "Ninawa" penduduk tersebut bukan merupakan kaumnya dan tidak mempunyi sebarang ikatan persaudaraan darah dengan mereka.s tetapi Nabi Yunus a.s kemudian dimuntahkan ke darat ke darat dalam keadaan kurus. Sepeninggalan Nabi Yunus a.s sembuh sepenuhnya beliau diperintahkan oleh Allah SWT agar kembali kepada kaum Ninawa di mana penduduknya mengharapkan kedatangan beliau untuk memimpin mereka kearah jalan yang benar dan diredhai oleh-Nya. Tetapi ajaran Nabi Yunus a. Nabi Yunus a.

Dengan keizinan Allah SWT ia menghamilkan Maryam tetapi suaminya meninggal dunia sebelum menyambut kelahiran bayi tersebut.s itu dikabulkan oleh Allah SWT dan diberikan tanda-tanda bahawa seorang putera akan lahir. 37 .s bin Daud a.s melihat dan menyaksikan kesolehan Siti Maryam.s wafat akibat dibunuh dalam keadaan syahid yakni kematian yang membawa kepada kebahagian dunia dan akhirat.s dan isterinya sudah menjangkau ratusan tahun. iaitu isteri Imran bin Matsan.S Nabi Zakariya a. Hannah meinginkan zuriat dan bernazar sambil ia memohon doa kepada Allah SWT.s merupakan anak Azir bin Muslim yang berketurunan Nabi Sulaiman a.Tindakan pertama yang diambil oleh Nabi Zakariya a. Beliau berdoa kepada Allah SWT agar memperolehi anak walaupaun usia Nabi Zakariya a. Doa Nabi Zakariya a. Nabi Zakariya a.s tidak berbicara dengan orang lain selam tiga hari.s di sebuah bilik di tingkat Baitul Maqdis yang tinggi. Tanda-tanda itu adalah Nabi Zakariya a. Atas perintah Allah SWT Jibril a.s dan memberi tahu beliau yang akan lahir seorang putera yang bernama Yahya terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat serta setelah Yahya meningkat dewasa Allah SWT akan memartabatkan beliau sebagai utusanNya.NABI ZAKARIYA A. Setelah Nabi Zakariya a. sehingga diberikan hidangan makanan oleh Allah SWT.s selaku bapa saudaranya demi menjaga keselamatan Maryam ialah menjauhkannya daripada dikelilingi orang ramai dan ditempatkan oleh Nabi Zakariya a.s. Isterinya bernama Isya yang bersaudara perempuan kepada Hannah. Imran bin Matsan merupakan ayah Maryam.s datang kepada Nabi Zakariya a.

di tempat persembunyainya namun mereka tidak menjumpai beliau. Raja tersebut amat murka kepada Nabi Yahya a.s dan membunuhnya.s memasuki ke dalam sebuah pohon yang pada ketika itu terbelah menjadi dua kemudian bercantum seperti sediakala setelah menerima kemasukan beliau. Di atas izin Allah SWT Nabi Zakariya a. Mereka berpendapat bahawa Nabi Zakariya memiliki sihir dan sudah pasti berada di dalam pokok yang kelihatan seperti biasa. 38 .NABI YAHYA A. Kekerasan beliau mempertahankan hukum Allah SWT membolehkan beluai tersembunyai dan wafat dalam keadaan Syahid.s.s merupakan putera Nabi Zakariya a. Mereka mengergaji pohin tersebut kepada dua sehingga menyebabkan kematian Nabi Zakariya a. Nabi Yahya a. tidak sombong dan tidak pernah berlaku derhaka.s terdapat seorang raja yang hendak mengahwini anak tirinya sendiri.s. Petugas raja terburu-buru mencari Nabi Zakariya a. Beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau diasuh sejal kecil supaya terpelihara daripada perbuatan syirik dan maksiat.s.S Nabi Yahya a. Pada zaman kegemilangan Nabi Yahya a. Begitu juga ayah beliau yang dianggap berani menentang kekusaan raja.s melarang keinginan raja tersebut kerana hukum Tuhan menyebut bahawa seorang dilarang daripada mengahwini anak tirinya sendiri.

Walaupun ramai yang menentang Nabi Isa a.T.NABI ISA A.s yang bernama yahuza diserupakan Allah SWT seperti wajah Nabi Isa a.s pula digelar orang yahudi dan orang kafir.s namun ada juga yang menyahut seruannya dan mereka digelar sebagai orang Nasra ( Nasrani ).S Nabi Isa a.s sehinggalah beliau bersembunyi di suatu tempat.s untuk dibunuh (disalib). Allah SWT mengangkatnya naik ke langit dalam usia 33 tahun dan sahabat Nabi Isa a. Apabila Nabi Isa a. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a. Akibat daripada gerakan Nabi Isa a.s berumur 30 beliau diutus oleh Allah SWT untuk menyeru kaumnya iaitu bani israil kearah kebaikan dan agama Allah SWT. yahuza kemudiannya ditangkap dan disalib kerana mereka menganggap itu adalah Nabi Isa a. Setelah ibunya. Apabila mereka hampir menangkap Nabi Isa a.W. Maka tamatlah riwayat yahuza dibunuh dan disalib. Nabi Isa a.s. maryam mengandung tanpa suami pelbagai tomahan daripada penduduk sekeliling yang memuduh maryam berbuat zina tetapi maryam adalah gadis yang soleh dan tidak sekali pun melakukan perbuatan sumbang. Kemudian apabila Nabi Isa a. 39 .s.s adalah sama dengan RasulAllah yang sebelum beliau dan beliau dikurniakan oleh Allah SWT kitab Injil yang digunakan pakai oleh orangorang kristian sehingga ke hari ini tetepi malangnya Kitab Injil yang mereka amali itu telah dipesongkan dan telah diubah kandungan.s yang sebenar walaupun berkali-kali memberitahu golongan kafir dia adalah yahuza dan bukan Nabi Isa a. Golongan yang menentang Nabi Isa a.s merupakan putera maryam yang tidak mempunyi ayah.s. Mereka bermesyuarat untuk menangkap Nabi Isa a. Beliau di lahirkan dengan perantaraan ibunya sahaja di atas izin Allah S.s lahir pada tahun 622 masihi .s lahir mereka berhijrah ke negeri Mesir untuk melindungi diri mereka berdua daripada orang munafik dan kafir yang tidak suka kepada mereka. Mereka mengejar Nabi Isa a.s itu ramai diantara orang kafir yang tidak puas hati dan hendak membunuh beliau.

s menyeru supaya orang yang berselimut bangun dan menjauhi maksiat. . Pada malam 17 Ramadhan atas perintah dari Allah SWT malaikat Jibril datang kepada baginda untuk mengajar baginda membaca dengan perkataan “bacalah” tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan situasi ini berulang sebanyak 3 kali. Selepas itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Semasa dalam perjalanan pulang dari melawat kubur suaminya Ibu baginda pula meninggal di suatu tempat yang dipanggail Abwa‟ Nabi berumur 6 tahu ketika itu . Baginda berkhawin dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun yang terkenal dalam kaum Quraisy kerana kesucian. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun baginda sering pergi ke Gua Hira‟ untuk menyendiri daripada kaumnya yang menyembah berhala kerana Nabi Muhammad SAW tidak suka kepada cara sembahan kaumnya itu.W Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari isnin 12 Rabiulawal (20 Apri 571 Masihi) dan dilahirkan di Mekkah. sifat budiman dan dermawannya. Bapa baginda meninggal dunia semasa beliau berada di dalam kandungan.NABI MUHAMMAD S.A. Ibu susu Baginda pula bernama Halimatus Saadiah (menjadi adat masyarakat untuk mecari pengasuh bagi anak-anak mereka) Nabi dijaga oleh Halimatus Saadiah selama 4 tahun dan dikembalikan semula kepada ibunya. Sewaktu baginda berusia 35 tahun terjadilah perselisihan di antara pembesar Quraisy untuk meletakkan Batu Hajarul Aswad di depan Ka‟bah dan dengan tindakan yang bijak baginda menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang tidak puas hati. Semakin baginda meningkat dewasa sifat kepimpinan baginda mula terpancar keluar dan baginda juga digelar Al-Amin kerana tsentiasa berkata benar. Baginda mengigil ketakutan dan segera pulang ke rumah dan setibanya ke rumah baginda meminta Siti Khadijah supaya menyelimutinya dan sekali lagi Jibril a. Maka tinggallah Nabi SAW seorang diri dan dijaga oleh datuknya. 40 . Akibat daripada perkara itu baginda mendapat tentengan dari kaum kafir quraisy dan mereka mengancam untuk membunuh baginda lalu Allah SWT memerintahkan bagida berhijrah ke Kota Madinah. Bapa baginda bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu baginda bernama Aminah binti Wahab dari suku Qurais berasal daripada suku kaum yang dipandang mulia ketika itu. Setelah Nabi Muhammad SAW sedar beliau adalah Rasul maka selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan rakan-rakan terdekatnya.

A. Nabi Muhammad S. sahabatnya dan umat manusia sekeliannya dengan sabda baginda yang bermaksud : “Aku telah meningalkan kepada kamu semua dua buah pusaka tidak akan tersesat jalan selagi kamu berpegang teguh pada dua perkara itu iaitu : Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (Hadis)” 41 .W mewariskan kepada keluarganya.Setelah beliau selesai menunaikan tugasnya menyeru agama Islam di kalangan penduduk Bangsa Arab dan seluruh umat manusia maka pada tanggal 12 rabiulaawal 11 Hijiriyah (7 jun 632 Masehi) baginda pulang kerahmatullah dalam usia 63 di tahun dan di makamkan di kota madinah.

W.W.T berfirman dalam Al-Quran menyatakan bahawa umat akhir zaman adalah sebaik-baik umat. Yang baik itu datang dari Allah S.T dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri.W untuk kaum baginda dan seterusnya kepada umat akhir zaman iaitu manusia zaman sekarang.T merupakan pembimbing manusia kearah jalan yang diredhoi oleh Allah S.W.W.W. Manusia sebelum kedatangan Nabi Muhammad S. tangannya itu akhirnya bertaut kembali dan lain-lain lagi. musibah dan azab dari Allah S.T seperti yang ditimpakan kepada kaum yang terdahulu kerana keingkaran mereka kepada Allah S.T contohnya Nabi Musa a.W disebut sebagai kaum kerana mereka hanya disyariatkan untuk menyembah kepada Allah S.W.W.KESIMPULAN Nabi dan Rasul merupakan pilihan Allah S. mencegah matahari daripada terbenam. Namun Selepas kedatangan Nabi Muhammad S.W.W.T memaafkan kami dan seluruh umat manusia serta menghindarkan kita dari segala mara bahaya.T dan taat kepada rasul. Boleh disimpulkan bahawa Nabi dan Rasul Allah S. Nabi merupakan lelaki yang diberi wahyu oleh Allah S.s kelebihan boleh melentur besi menggunakan tangannya untuk membuat barangan harian dan Nabi muhammad S. metahari muncul kembali setelah terbenam.W.A. Akhir sekali mudah-mudahan tugasan ini memberikan manfaat kepada diri kami terutamanya dan kepada orang lain juga.W.W sebagai pesuruh-Nya maka manusia digelar sebagai umat kerana kita disyariatkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.A.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W. 42 .T anugerahkan pelbagai mukjizat contohnya membelah bulan menjadi dua.T dan jalan menuju ke syurga-Nya.A.T dan rasul-Nya. Insyallah. jampi-jampi Nabi Muhammad S.T kepada atas seorang leleki yang tertentu dan terpilih untuk membimbing sesuatu kaum manusia yang jauh terpesong dari agama dan tidak mengenali Allah S.W.s diutuskan untuk kaumnya iaitu Bani Israil dan Nabi Muhammad S. Mudahan-mudahan Allah S.A.W terhadap tangan Mu‟adz bin Arfa‟ yang terpotong dan putus. ikut cara Nabi dan menjalankan kerja-kerja dakwah.W yang Allah S...T untuk beribadat kepada-Nya. Allah S.W.A. Nabi dan Rasul juga mempunyi kelebihan berbanding manusia biasa yang disebut Mukjizat sebagai contoh Allah S.T meanugerahkan kepada Nabi Daud a.

Dr. Siri Kisah-Kisah Nabi (Nabi Muhammad S. M. Politeknik Kuching Sarawak.A. Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. Modul Pendidikan Islam 1 (A1001) 2008 .geocities. Muhammad Abdul Wahab 2008. A.A Jaya Jakarta. Jakarta Indonesia.RUJUKAN Ustadz Salim bin Usman 1987.T 1991. Berlian Publication Sdn Bhd. Majalah Hidayah (Daiges Islam) Safar 1429/Bilangan 115. Sejarah 25 Rosul. Jabatan Pengajian Am. Kampung Baharu Kuala Lumpur. Selangor Darul Ehsan. Suhaidin Bin Siman Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kuching Sarawak 43 . Darul Numan.com/ Disediakan Oleh Mohd. www. Kisah Hidup 25 Nabi dan Rasul. Abdul F. Hidayah.W).