P. 1
KISAH NABI DAWUD

KISAH NABI DAWUD

|Views: 169|Likes:
Published by Hendy Suzuki

More info:

Published by: Hendy Suzuki on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

Qoshosh al - Qur’an

( Kisah-Kisah dalam Al-Qur’an )

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Qoshosh al-Qur’an

DISUSUN OLEH : KELOMPOK IV
ROJIKIN KHALID ROBIATUL ADAWIYAH

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Dzat yang Maha Agung,yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua.Sholawat dan Salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah,agar disampaikan keharibaan junjungan nabi besar Muhammad Saw,beserta keluarga,sahabat serta kita semua hingga yaumil kiyamah nanti. Tiada kata yang pantas kami ucapkan selain lafazd hamdalah,karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan pembuatan makalah yang berjudul

Kisah Nabi Dawud,AS
Kepada semua

pada mata kuliah Qashosh al - Qur’an. pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga kami

dapat menyelesaikan makalah ini kami sampaikan terima kasih.Disadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kekhilafan,maka kami mohon maaf dan koreksi dari Dosen tentunya demi sempurnanya makalah ini.Untuk itu sebelumya kami ucapkan banyak terima kasih.Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para Mahasiswa/i di kelas kami khususnya.

Ciputat,13 Nopember 2011 Kelompok IV

..............AS menjadi raja......................................... Daftar Pustaka.................................... Daftar Isi....................... A................ Bab II Pembahasan................................................................................................................................................ Bab III Penutup Kesimpulan......... Kata Pengantar.......Kisah Nabi Dawud............................................DAFTAR ISI Kaper.................................................AS membuat baju dari besi......................................................................... C.....................................................................................................AS Menerima Wahyu.................................................Nabi Dawud........................................................................................... B..................................AS.............................................................................. D.......AS........................................................ E.............. Bab I Pendahuluan....Nabi Dawud.................................Nabi Dawud................Puasa Nabi Dawud........... 1 2 3 4 6 6 12 14 15 17 20 21 ..................................................................................................................................

akhlak.A. sebagai risalah Tuhan Yang Maha Agung dan berperanan menjadi pedoman dan memberi peringatan kepada seluruh umat manusia.Latara Belakang Kisah-Kisah Al-Qur’an ( Al-Qur’an adalah mukjizat ) Al-Qur’an adalah Kalam Allah S. Mukjizat ini telah mencabar bangsa Arab pada masa tersebut untuk membawa atau mencipta sebagaimana Al-Quran sebanyak sepuluh surah kemudian satu surah. sejarah nabi-nabi. Penurunan Al-Qur’an juga bermakna terbatalnya seluruh risalah atau kitab-kitab terdahulu kerana segala-galanya sudah terkandung di dalam Al-Qur’an. syumul serta sesuai bagi semua tempat dan keadaan sehingga akhir zaman. Perkara ini dijelaskan oleh : Firman Allah S.W.BAB I PENDAHULUAN A. Katakanlah: "(Kalau demikian). Pernyataan-pernyataan yang terkandung di dalam Al-Qur’an adalah mukjizat yang akan berkekalan sehingga hari Kiamat. mukjizat dan segala keistimewaan yang ada di dalam AlQur’an. syariah.A. dalam surah Hud ayat 13 yang maksudnya 13.W.W. perkara-perkara ghaib.T. jika kamu memang orang-orang yang benar". asal-usul manusia. merupakan mukjizat yang paling besar dan istimewa. dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah. meliputi perkara akidah. namun semuanya tidak mampu menandingi kehebatan Kalam Allah ini.Kewujudan Al-Qur’an di tengah-tengah masyarakat Arab Jahiliyah yang kaya dengan seni sastera Arab dan terkenal dengan ketinggian bahasanya telah dilumpuhkan oleh ketinggian ilmu.T. yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad S. . Maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. fenomena alam semesta dan lain-lain lagi. bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu". Penurunan Al-Qur’an kepada Rasulullah S.W.

dan menetapkan keyakinan bahawa Al-Qur’an bukan kalam Nabi atau manusia bahkan ianya adalah Kalam Tuhan Yang Maha Mulia. yang mendirikan shalat. 3. dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu. 5. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Kitab Al-Qur’an ini tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya) ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertaqwa. dan merekalah orangorang yang beruntung. Alif laam miin 2. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib. Iaitu orang-orang yang beriman pada perkara-perkara ghaib dan      . sekaligus membenarkan kerasulan Nabi Muhammad S.T. Pedoman dan pengajaran yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an mampu menjadi cahaya petujuk yang akan menerangi perjalanan hidup manusia menuju keredhaan Tuhannya. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. dikaji dan dihayati oleh seluruh umat pada hari ini. dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya. mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka.Inilah kemukjizatan Al-Qur’an yang di dalamnya terkandung seribu satu rahsia yang perlu diteroka.W. 4.W.A.Kemukjizatan Al-Qur’an ini menjadi satu bukti yang cukup ampuh untuk menandingi apa jua bentuk perbandingan. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 yang maksudnya :                                                   1. “Alif Lam Mim. Allah S.

Dan juga orang-orang yang beriman pada Kitab Al-Qur’an yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya”. ibunya itu mengirimnya ke mesjid dan menyerahkannya kepada lelaki saleh agar belajar kebaikan dan ibadah darinya. Anak itu berada di sisinya. ya.AS Berlalulah tahun-tahun yang cukup panjang dari wafatnya Musa. Ketika anak itu tumbuh dewasa. Pada suatu malam ketika ia telah menginjak dewasa ia tidur. Ia bangun dalam keadaan ketakutan dan mengira bahwa syaikh atau gurunya memanggilnya. dan tidak tersisa dari mereka kecuali seorang wanita yang hamil yang berdoa kepada Allah SWT agar Dia memberinya anak laki-laki. Musuh-musuh mereka menguasai peti perjanjian yang di dalamnya terdapat peninggalan keluarga Musa dan Harun.mendirikan sembahyang serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." Pada suatu hari. Ia segera menuju gurunya dan bertanya: "Apakah engkau memang memanggilku?" Guru itu tidak ingin menakut-nakutinya maka ia berkata: "Ya. Setelah Nabi Musa. BAB II PEMBAHASAN A." Anak itu pun tidur kembali.Kisah Nabi Dawud. Yakni Allah SWT mendengar doaku. lalu ia mendengar ada suara yang datang dari sisi mesjid. dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu serta mereka yakin akan adanya hari Akhirat (dengan sepenuhnya). Kemudian suara itu lagi-lagi memanggilnya untuk kedua kalinya dan ketiga hingga ia bangun dan melihat malaikat Jibril memanggilnya: "Tuhanmu telah mengutusmu kepada kaummu. Bani Israil terusir dari keluarga mereka dan rumah mereka. Bani Israil menemui nabi yang mulia ini. Mereka bertanya kepadanya: "Tidakkah kami orang-orang yang teraniaya?" . Kitab suci mereka telah hilang. Kenabian telah terputus dari cucu Lawi. datanglah para nabi dan mereka telah mati dan anak-anak Israil setelah Musa telah kalah. yaitu Taurat. Keadaan mereka sungguh sangat tragis. Ketika Taurat telah hilang dari dada mereka maka ia pun tercabut dari tangan mereka. Lalu ia melahirkan anak laki-laki dan menamainya dengan nama Asymu'il yang dalam bahasa Ibrani berarti Ismail.

mereka mendapati sungai dan sebagian tentara minum darinya dan kemudian mereka keluar dari barisan tentara. Pembentukan pasukan Thalut dimulai." Mereka berkata: "Bagaimana ia menjadi penguasa atas kami sedangkan kami lebih berhak mendapatkan kekuasaan itu daripadanya. ia bukan seorang yang kaya. dan anak-anak kami pun terusir serta keadaan kami makin memburuk. Pasukan Thalut telah siap. siapa di antara mereka yang memiliki tekad yang kuat dan mampu menahan rasa haus dan siapa . Pasukan berjalan dalam waktu yang lama di tengah-tengah gurun dan gunung sehingga mereka merasakan kehausan. Jalut adalah seseorang yang perkasa dan penantang yang hebat di mana tak seorang pun mampu mengalahkannya. Kitab itu akan dibawa oleh para malaikat dan diserahkan kepada kalian. Ini adalah tanda kekuasaanNya. Barangsiapa yang meminumnya maka hendaklah ia akan keluar dari pasukan dan barangsiapa yang tidak mencicipinya dan hanya sekadar membasahi kerongkongannya maka ia akan dapat bersamaku dalam pasukan." Akhirnya. Thalut telah menyiapkan ujian ini untuk mengetahui siapa di antara mereka yang menaatinya dan siapa yang membangkangnya. Lagi pula." Mukjizat tersebut benar-benar terjadi di mana pada suatu hari Taurat kembali kepada mereka.Dia menjawab: "Benar." Nabi mereka berkata: "Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Thalut sebagai penguasa bagi kalian. Dan Allah SWT memberikan kekuasaan-Nya kepada siapa pun yang Dia kehendaki. Raja Thalut berkata kepada tentaranya: "Kita akan menemui sungai di jalan." Nabi mereka berkata: "Sesungguhnya Allah SWT memilihnya atas kalian karena ia memiliki keutamaan dari sisi ilmu dan fisik." Mereka berkata: "Apa tanda kekuasaa-Nya?" Nabi menjawab: "Kitab Taurat yang dirampas musuh kalian akan kembali kepada kalian. Thalut telah menyiapkan tentaranya untuk memerangi Jalut." Mereka berkata: "Tidakkah kami orang-orang yang terusir?" Dia menjawab: "Benar." Mereka mengatakan: "Kirimkanlah untuk kami seorang raja yang dapat mengumpulkan kami di bawah satu bendera agar kita dapat berperang di jalan Allah SWT dan agar kita dapat mengembalikan tanah kita dan kemuliaan kita." Nabi mereka berkata kepada mereka dan tentu ia lebih tahu daripada mereka: "Apakah kalian yakin akan menjalankan peperangan jika diwajibkan peperangan atas kalian? Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak berperang di jalan Allah SWT sedangkan kami telah terusir dari negeri kami. sedangkan di antara kami ada orang yang lebih kaya daripadanya.

" Allah SWT berfirman: yang artinya: "Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah nabi Musa.' Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.' Mereka menjawab: 'Bagaimana Thalut memerintah kami. sedang diapun tidak diberi kekayaan yang banyak?' (Nabi mereka) berkata: 'Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Jumlah pasukan Thalut sedikit sekali tetapi pasukan Musuh sangat banyak dan kuat. Jalut. Sebagian orang-orang yang lemah dari pasukan Thalut berkata: "Bagaimana mungkin kita dapat mengalahkan pasukan yang perkasa itu?" Kemudian orang-orang mukmin dari pasukan Thalut menjawab: "Yang penting dalam pasukan adalah keimanan dan keberanian.' Mereka menjawab: 'Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah. di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. sifat keberanian dan iman. kecuali beberapa orang yang saja di antara mereka. bukan semata-mata jumlah dan senjata. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.' Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka. Mereka berdiri di depan pasukan musuhnya. ia berkata: 'Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Nabi mereka mengatakan kepada mereka: 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu. Nabi mereka menjawab: 'Mung-kin sehali jika kamu diwajibkan berperang.yang memiliki keinginan yang lemah dan gampang menyerah. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang lalim. padahal kami sesungguhnya telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. ialah kembalinya tabut kepadamu. Maka siapa di antara . jika kamu orang yang beriman." Jumlah pasukan memang berpengaruh tetapi yang paling penting dalam pasukan adalah. padahal kami lebih berhak mengendalihan pemerintahan daripadanya. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah SWT. Lalu datanglah saat-saat yang menentukan bagi pasukan Thalut. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: 'Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja. Thalut berkata kepada dirinya sendiri: "Sekarang kami mengetahui orang-orang yang pengecut sehingga tidak ada yang bersamaku kecuali orang-orang yang berani. yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka: 'Angkatlah untuk kami seorang raja agar kami berperang (di bawah pimpinannya) dijalan Allah. mereka pun berpaling. Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu. tabut itu dibawa oleh malaikat. kamu tidah akan berperang.

Jalut maju dengan dilapisi senjata dan baju besi. Daud maju dengan membawa tongkatnya dan lima buah batu serta katapel. Karena ia seorang yang beriman kepada Allah SWT." Daud tidak peduli dengan iming-iming tersebut. maka engkau menjadi pemimpin pasukan dan akan menikahi anak perempuanku. Raja mengizinkan kepada Daud untuk berduel dengan jalut. yaitu Daud. ia hanya sekadar pengembala kambing yang kecil. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. dan bahwa kemenangan bukan semata-mata ditentukan banyaknya senjata dan kuatnya tubuh. Lalu raja memberikan izin kepadanya. Daud mengetahui bahwa Allah SWT adalah sumber kekuatan yang hakiki di dunia ini. Raja berkata kepadanya: "Seandainya engkau berani memeranginya. Meskipun demikian. Daud maju dan meminta kepada raja Thalut agar mengizinkannya berduel dengan Jalut. maka ia merasa lebih kuat daripada Jalut. Namun si raja pada hari pertama menolak permintaan itu. Tampaknya ia menantang seseorang untuk berduel dengannya. Ia mengetahui bahwa keimanan kepada Allah SWT adalah hakikat kekuatan di alam ini. Daud adalah seorang yang beriman kepada Allah SWT. senjatanya adalah potongan batu bata yang digunakan untuk mengusir kambingnya. Daud bukanlah seorang tentara. Semua tentara Thalut merasa takut untuk menghadapinya. Ia tidak rnemiliki pengalaman dalam peperangan. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu. Ia ingin membunuh Jalut. Ia tidak memiliki pedang.kamu meminum airnya. Dan Allah beserta orang-orangyang sabar. bukanlah ia pengikutku. Jalut berusaha mengejek Daud dan merendahkannya . Di saat-saat tegang ini. maka ia adalah pengikutku. seorang lelaki yang sombong yang lalim dan tidak beriman kepada Allah SWT. kecuali menceduk seceduk tangan.'" (QS. ia kembali meminta izin agar diberi kesempatan untuk memerangi Jalut. al-Baqarah: 246-249) Jalut tampak membawa baju besinya bersama pedangnya. muncullah dari pasukan Thalut seorang pengembala kambing yang kecil. orang-orang yang telah minum berkata: 'Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentara-nya. Dan barangsiapa tiada rneminumnya. Ia hanya ingin berperang dan memenangkan agama.' Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata: 'Berapa banyak yang terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Pada hari kedua.

Batu itu membunuhnya. Kemudian Daud meletakkan batu yang kuat di atas katapelnya. mengambil pedangnya. Angin menjadi sahabat Daud karena ia cinta kepada Allah SWT sehingga angin itu membawa batu itu menuju ke dahi Jalut. mereka pun berdoa: 'Ya Tuhan kami.serta menertawakan kefakirannya dan kelemahannya. lalu ia melepaskannya di udara sehingga batu itu pun meluncur dengan keras.Daud. dan kokohkanlah pendirian kami terhadap orangorang kafir. Jalut yang dibekali senjata yang lengkap itu tersungkur ke tanah dan mati. (sesudah meninggalnya Thalut) . Peperangan dimulai saat pemimpinnya terbunuh dan rasa ketakutan menghinggapi seluruh pasukannya. tuangkanlah kesabaran atas diri kami. seorang pengembala yang baik. sedangkan pasukan yang lain dipimpin oleh seorang pengembala kambing yang sederhana. Allah SWT berfirman:                                                         "Tatkala mereka tampak oleh jalut dan tentaranya.' Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentarajalut dengan izin Allah memberinya kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah. Dan berkecamuklah peperangan di antara kedua pasukan.

" (QS. (Kami berfirman): 'Hai gunung-gunung dan burung-burung. (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Di saat mengasingkan diri.dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. dan Kami telah melu-nakkan besi padanya. tetapi beliau berusaha untuk menggapai cinta Allah SWT. beliau bertaubat kepada Allah SWT. Daud bertasbih kepada Allah SWT dan mengagungkan-Nya dengan suaranya yang menarik dan mengundang decak kagum. pasti rusaklah bumi ini. dan kerjakanlah amalan yang saleh. setelah mengalahkan Jalut. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam. Beliau merasakan kedamaian di tengah-tengah makhluk-makhluk yang lain. Daud telah diberi suatu suara yang sangat indah dan mengagumkan. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu . Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain. bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud'. Beliau pergi ke gurun dan gunung. Oleh karena itu. ia mencapai puncak ketenaran di tengah-tengah kaumnya sehingga ia menjadi seorang lelaki yang paling terkenal di kalangan Bani Israil. Allah SWT berfirman:                                      "Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia Kami. Namun Daud tidak begitu gembira dengan semua ini. Beliau menjadi pemimpin pasukan dan suami dari anak perempuan raja. Beliau tidak bertujuan untuk mencapai ketenaran atau kedudukan atau kehormatan. al-Baqarah: 250-251) Setelah Daud membunuh jalut. Daud bersembunyi.

79. karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah). di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. semua bertasbih bersama Daud.kerjakan. dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman.Nabi Dawud Menerima Wahyu . guna memelihara kamu dalam peperanganmu." (QS. Saba': 10-11) Allah SWT Berfirman pada surat Al-Anbiya ayat 78-80 :                                                78. B. dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu. 80. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan Hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. dan kamilah yang melakukannya.

dan Sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain). maka ia bertasbih kepada Allah SWT dan memuliakan-Nya. gunung-gunung juga ikut bertasbih. Allah SWT memilih Daud sebagai Nabi dan memberinya Kitab Zabur. dan Kami berikan Zabur kepada Daud.Ketika Daud duduk. Daud membaca kitab tersebut dan bertasbih kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:                       55. dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. Saat beliau bertasbih. Allah SWT berfirman:                                          . ( Al-Isra : 55 Zabur adalah kitab suci seperti Kitab Taurat. dan burung-burung pun berkumpul bersama beliau.

                                                                                                          .

19. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan). 24. Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Dia (Daud) di waktu petang dan pagi. 21. Maka berilah keputusan antara Kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah Kami ke jalan yang lurus. masing-masingnya Amat taat kepada Allah. 18. ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut. 20. dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah[1301]dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Maka Dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan Dia mengalahkan aku dalam perdebatan".                           17. dan (kami tundukkan pula) burung-burung dalam Keadaan terkumpul. 23. (Kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari Kami berbuat zalim kepada yang lain. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta . dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan. dan Adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? 22.

AS . Hai Daud. 26. Lalu beliau mengerti apa yang dibicarakan burung-burung itu. Bukan hanya gunung yang bertasbih bersama beliau. karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Allah SWT juga memberinya ilmu atau kemampuan untuk memahami bahasa burung dan hewan-hewan yang lain. Nabi Daud berpuasa pada suatu hari dan berbuka pada hari yang lain. namun ini adalah mukjizat dari Allah SWT kepadanya sebagai Nabi yang memiliki keimanan yang agung. Ketika Daud mulai membaca Kitab Zabur yang suci maka burung-burung. Bukan hanya ini mukjizat yang diberikan kepada beliau. 25. dan Amat sedikitlah mereka ini". Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. dan terkadang beliau diam sementara gunung itu menyempurnakan tasbihnya. bukan hanya keindahan suaranya yang menjadi penyebab bertasbihnya makhluk-makhluk yang lain bersama beliau. Bukan hanya karena ketulusan Daud yang menjadi penyebab bertasbihnya gunung-gunung atau burung-burung bersama beliau. burung-burung pun ikut bertasbih. bahkan gunung-gunung ikut bertasbih. Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Gunung menyempurnakan pembacaan ayat tersebut. Inilah yang disebut dengan Shiam ad-Dahr. dan Sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik. Pada suatu hari. binatang-binafang buas. beliau merenung dan mendengarkan ocehan burung yang berdialog satu sama lain. Daud membaca Kitab Zabur dan merenungkan ayat-ayatnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain. Allah SWT . yang cintanya kepada Allah SWT sangat tulus. Gunung-gunung bertasbih bersamanya. dan pohonpohon pun berkumpul di sisinya.kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.Puasa Nabi Dawud. karena mereka melupakan hari perhitungan C. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi.

Dan masalah yang dihadapi oleh kaumnya adalah. yaitu baju besi yang terbentuk dari lingkaran-lingkaran besi yang jika dipakai oleh seseorang yang berperang maka ia akan leluasa untuk bergerak dan tubuhnya tetap terlindung dari pedang dan kampak. pembuatan baju besi sangat penting. Baju besi yang dibuat oleh para ahli sangat berat sehingga seorang yang berperang tidak mudah bergerak dengan bebas ketika memakai baju besi itu. Nabi Daud bersyukur kepada Allah SWT. banyaknya peperangan di zaman mereka. sehingga beliau mampu membuat baju besi yang baru. Oleh karena itu. tidak demikian halnya dengan baju besi yang dibuat oleh Nabi Daud. Allah SWT memang telah melunakkan besi bagi Daud. Allah SWT juga memberinya hikmah (ilmu pengetahuan). beliau mengetahui bahwa tangannya dapat membikin besi itu lunak. Allah SWT sangat mencintai Daud dan memberinya kerajaan yang besar. Ketika selesai pembuatan baju besi itu dan diberikan kepada pasukannya maka musuh-musuh Daud mengetahui bahwa pedang mereka tidak akan mampu menembus baju besi ini. Tiba-tiba. Karena itu. .AS Membuat Baju Dari Besi Pada suatu hari. Ketika Daud memperoleh ilmu dari Allah SWT atau ketika ia mendapatkan mukjizat maka bertambahlah rasa cintanya kepada Allah SWT dan bertambah juga rasa syukumya kepada-Nya. Yakni. Allah SWT melunakkan baju besi baginya. D. Nabi Daud duduk sambil merenungkan masalah tersebut dan di depan beliau ada potongan besi yang beliau main-mainkan. Lalu Daud memotong-motongnya dan membentuknya dalam potongan-potongan kecil dan melekatkan sebagian pada yang lain. Baju besi yang dipakai oleh para musuh itu sangat berat dan dapat ditembus oleh pedang.meletakkan cahaya dalam hatinya sehingga ia memahami bahasa burung dan bahasa hewanhewan yang lain. Beliau berlemah lembut kepada hewan-hewan itu. begitu juga ibadahnya semakin meningkat. beliau berpuasa pada suatu hari dan berbuka pada hari yang lain. Daud sangat mencintai hewan dan burung. bahkan beliau merawatnya ketika hewan-hewan itu sakit sehingga burungburung dan binatang yang lain pun mencintainya. Kami merasa puas dengan tafsir seperti ini.Nabi Dawud. Kemudian banyak pabrik-pabrik berdiri untuk membuat baju besi yang baru. Di samping kemampuan memahami bahasa burung. Nabi Daud adalah orang yang pertama kali menemukan bahwa besi dapat menjadi leleh dengan api dan ia dapat dibentuk menjadi ribuan rupa. Baju besi yang mereka pakai tidak membuat mereka bergerak dengan bebas dan tidak dapat melindungi mereka saat berperang. Baju besi itu lebih baik dari semua baju besi yang ada pada saat itu.

Allah SWT memperkuat kerajaan Daud. Jadi." E.Setiap peperangan yang diikuti oleh tentara Daud maka beliau selalu mendapatkan kemenangan. engkau telah berencana untuk membunuhku. Beliau mengetahui bahwa kemenangan ini semata-mata datangnya karena Allah SWT sehingga rasa syukurnya kepada-Nya semakin bertambah dan tasbih yang beliau lakukan pun semakin meningkat serta kecintaan kepada Allah SWT pun semakin bergelora. Aku bisa saja memotong lehermu sebagai ganti dari memotong baju itu. Raja menyadari bahwa dirinya salah dan ia meminta maaf kepada Daud.Ketika Allah SWT mencintai seorang nabi atau seorang hamba dari hamba-hambaNya maka Dia menjadikan manusia juga mencintainya. tetapi aku tidak melakukannya.Nabi Dawud Menjadi Raja Kemudian berlalulah hari demi hari dan raja terbunuh dalam suatu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Daud. Masyarakat saat itu mengetahui bahwa Daud melakukan apa saja demi kebaikan dan kebahagiaan mereka sehingga mereka rela untuk menjadikannya raja bagi mereka. Ia menyiapkan pasukan untuk membunuh Daud. Raja melihat hal yang demikian itu lalu timbullah rasa cemburu dalam dirinya. Daud menjadi Nabi yang diutus oleh Allah SWT sekaligus menjadi raja. Allah selalu menjadikannya menang ketika melawan musuh-musuhnya. Oleh karena itu. namun aku tidak membencimu dan tidak ingin membunuhmu. bukan kebencian. Daud mengetahui bahwa raja cemburu kepadanya. Nabi Daud menjadi raja. Aku tidak suka untuk menyakiti seseorang pun. Kemudian beliau membangunkan raja dan berkata kepadanya: "Wahai raja. dan gunung-gunung pun mencintainya. Aku telah memotongnya saat engkau tidur. beliau tidak memerangi raja namun apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil pedang raja saat ia tidur lalu beliau memotong sebagian dari pakaiannya dengan pedang itu. karena raja itu cemburu kepadanya dan menolak bantuannya. Ini bajumu telah terpotong. Allah menjadikan kerajaannya sangat besar sehingga ditakuti . Setelah itu. Seandainya aku ingin membunuhmu maka aku lakukan saat engkau tidur. Kekuasaan tersebut justru meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT dan meningkatkan ibadahnya kepada-Nya serta mendorong beliau untuk lebih meningkatkan kebaikan dan menyantuni orang-orang fakir serta menjaga kepentingan masyarakat umum. Manusia mencintai Nabi Daud sebagaimana burung-burung. hewan-hewan. Ajaran yang aku bawa hanya berisi cinta dan kasih sayang. setiap kali beliau memasuki kancah peperangan maka beliau merasakan kemenangan. Ia mulai berusaha untuk menyakiti Nabi Daud dan membunuhnya.

" Daud berkata: "Aku telah memutuskan untuk memberikan kambingmu sebagai ganti dari apa yang telah dirusak oleh kambingmu." Daud berkata: "Katakanlah wahai Sulaiman. Pada suatu hari Nabi Daud duduk di mihrabnya yang di situ ia salat dan beribadah. Jika pohon anggur telah besar dan kebun tidak rusak atau kembali seperti semula. Allah SWT telah mengajarinya agar ia tidak memutuskan suatu perkara kecuali setelah ia mendengar perkataan kedua belah pihak yang bertikai. maka pemilik kebun itu dapat mengambil kembali kebunnya dan begitu juga pemilik kambing pun dapat mengambil kambingnya. Allah SWT memberi hikmah dan kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kebatilan." Sulaiman berkata: "Aku memutuskan agar pemilik kambing mengambil kebun laki-laki ini yang buahnya telah dimakan oleh kambingnya. Daud takut kepada mereka . Lalu hendaklah ia memperbaikinya dan menanam di situ sehingga tumbuhlah pohon-pohon anggur yang baru. wahai ayahku. Dan aku memutuskan agar pemilik kebun itu mengambil kambingnya sehingga ia dapat mengambil manfaat dari bulunya dan susunya serta makan darinya. Daud duduk dan memberikan keputusan hukum kepada manusia dan menyelesaikan persoalan mereka. Aku datang kepadamu agar engkau menjadi hakim bagi kami." Nabi Daud—meskipun kedekatannya kepada Allah SWT dan kecintaannya kepada-Nya—selalu belajar kepada Allah SWT. Allah menambah nikmat-Nya kepada Daud dalam bentuk memberinya hikmah. Tiba-tiba. Nabi Daud mempunyai seorang anak yang bernama Sulaiman. beliau dikagetkan ketika melihat dua orang lelaki berdiri di hadapannya. Seperti biasanya. Dan aku menuntut ganti rugi." Daud berkata: "Ini adalah keputusan yang hebat wahai Sulaiman. Selain memberi kenabian kepada Daud."Daud berkata kepada pemilik kambing: "Apakah benar bahwa kambingmu memakan kebun lelaki ini?" Pemilik kambing itu berkata: "Benar wahai tuanku. Seorang lelaki pemilik kebun datang kepadanya disertai dengan lelaki yang lain. sesungguhnya kambing laki-laki ini masuk ke kebunku dan memakan semua anggur yang ada di dalamnya. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberimu hikmah ini. Pemilik kebun itu berkata kepadanya: "Tuanku wahai Nabi. Ketika ia memasuki kamarnya. Engkau adalah Sulaiman yang benarbenar bijaksana." Sulaiman berkata: "Allah telah memberinya hikmah di samping ilmu yang diwarisi dari ayahnya— aku memiliki hukum yang lain.oleh musuh-musuhnya meskipun tidak dalam peperangan. Sulaiman adalah anak yang cerdas dan kecerdasannya itu tampak sejak masa kecilnya. ia memerintahkan para pengawalnya untuk tidak mengizinkan seseorang pun masuk menemuinya atau mengganggunya saat ia salat.

maka mustahil baginya untuk hanya melihat atau tertarik dengan keindahan atau kecantikan wajah wanita atau fisiknya. sedangkan aku hanya mempunyai satu. Dan sesungguhnya dari kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain. Ia telah mengambilnya dariku.berdua karena mereka berani masuk. Akhirnya. kecuali orang-orangyang beriman. Barangkali pemilik sembilan puluh sembilan kambing itu yang benar. Dikatakan bahwa ia tertarik dengan istri dari salah seorang pemimpin pasukannya lalu ia mengutus pemimpin itu di suatu peperangan di mana ia mengetahui apa yang terjadi dengannya." Ia berkata: "Berikanlah kepadaku." Daud bertanya: "Apa masalahnya?" Laki-laki yang pertama berkata: "Saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan kambing betina. Kedua orang itu bersembunyi laksana awan yang menguap di udara. Kami datang kepadamu agar kamu memutuskan dengan cara yang benar." Daud berkata tanpa mendengar pendapat atau argumentasi pihak yang lain: 'Sesungguknya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Banyak cerita dongeng atau bohong yang disampaikan orang-orang Yahudi tentang godaan yang dialami oleh Daud. Nabi Daud kembali menyembah Allah SWT dan bertasbih kepada-Nya serta . Daud mengetahui bahwa kedua lelaki itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah SWT kepadanya untuk memberinya pelajaran: hendaklah ia tidak mengambil keputusan hukum di antara dua orang yang berselisih kecuali setelah mendengar perkataan mereka semua. padahal ia telah memerintahkan agar tak seorang pun masuk menemuinya. Daud adalah seorang hamba Allah SWT dan tidak mungkin ia menjadi hamba dari nalurinya sebagaimana yang dikemukakan oleh cerita-cerita palsu Bani Israil.Itu adalah kepalsuan yang mengada-ada. Daud bertanya kepada mereka: "Siapakah kalian berdua?" Salah seorang lelaki itu berkata: "Janganlah takut wahai tuanku. Kemudian Daud menguasai istrinya. lalu ia mengambilnya dariku. Aku dan laki-laki ini berselisih pendapat. Daud tunduk dan bersujud serta rukuk kepada Allah SWT dan meminta ampun kepada-Nya. Seseorang yang melihat puncak keindahan di alam dan berhubungan dengannya secara langsung dan menundukkannya dengan tasbihnya maka mustahil baginya untuk tunduk kepada naluri seksual.' Daud terkejut ketika tiba-tiba dua orang itu menghilang dari hadapannya. Manusia yang hatinya berhubungan dengan bintang tertinggi di langit dan tasbihnya berhubungan dengan tasbih makhluk-makhluk dan benda-benda mati.

A. Beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Beliau membaca Zabur dengan tujuh puluh suara. yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad S. BAB III Penutup Kesimpulan Al-Qur’an adalah Kalam Allah S.W.melantunkan senandung cinta kepada-Nya sampai akhir hayatnya. Penurunan Al-Qur’an kepada Rasulullah S. Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud. dan suaranya dapat menyembuhkan orang yang gelisah dan orang yang menderita. syumul serta sesuai bagi semua tempat dan keadaan sehingga akhir zaman. dan karena tangisannya segala sesuatu pun ikut menangis. Penurunan Al-Qur’an juga . beliau melakukan salat di tengah malam dan menangis di dalamnya.T. merupakan mukjizat yang paling besar dan istimewa.A." Nabi Daud meninggal secara tiba-tiba sebagaimana dikatakan oleh berbagai riwayat. Nabi Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari. sebagai risalah Tuhan Yang Maha Agung dan berperanan menjadi pedoman dan memberi peringatan kepada seluruh umat manusia.W. Sehubungan dengan itu.W.

Contohnya kisah Firaun.bermakna terbatalnya seluruh risalah atau kitab-kitab terdahulu kerana segala-galanya sudah terkandung di dalam Al-Qur’an. sekaligus membenarkan kerasulan Nabi Muhammad S. asal-usul manusia. Merupakan kisah-kisah sejarah lampau dan kisah-kisah pada nabi terdahulu yang diceritakan oleh Al-Qur’an yang lengkap dengan makluman serta penjelasan. Contohnya kisah Maryam ibu Nabi Isa. meliputi perkara akidah. Kemukjizatan Al-Qur’an ini menjadi satu bukti yang cukup ampuh untuk menandingi apa jua bentuk perbandingan. akhlak. kaum ‘Ad. dan menetapkan keyakinan bahawa Al-Qur’an bukan kalam Nabi atau manusia bahkan ianya adalah Kalam Tuhan Yang Maha Mulia. fenomena alam semesta dan lain-lain lagi. Al-Qur’an juga memaparkan kisah orang-orang yang beriman dan berpegang teguh dengan ajaran Islam.com/Kisah-pdf . kisah Ashab al-Kahfi dan juga kisah nabi-nabi serta para rasul. Pada masa yang sama. perkaraperkara ghaib. kategori ini juga meliputi kisah umat terdahulu yang ditimpakan dengan azab seksaan kerana telah mengingkari perintah Allah dan menolak dakwah Islam. kaum Thamud dan kaum Nabi Lut.Selain dari itu. Qarun. sejarah nabi-nabi.blogspot. Peristiwa tersebut adalah benar dan bertepatan dengan apa yang berlaku sebagaimana tercatat dalam lembaran sejarah manusia. Daftar Pustaka Al-Qur’an Al Karim http:// deny-destomo.W. syariah.A. Pernyataan-pernyataan yang terkandung di dalam Al-Qur’an adalah mukjizat yang akan berkekalan sehingga hari Kiamat.com/2010/05 Filetram.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->