F3

FIKRAH · l0 - l2 PA8|ULAKH|P l43l / 26 - 28 MAC 20l0 f o k u s k h a s
Kelantan
e
-ta
n
i
K
OTA BHARU: Hampir 20 tahun
lalu, suatu kelainan baru dapat
dirasakan di Kelantan. Pertama
kali dalam sejarah negara, ketua
bagi sebuah kerajaan memakai serban
dan baju Melayu.
Situasi itu tidak pernah ditemui
sebelum ini, kecuali sekiranya kita
berada di negara-negara Arab.
Namun, Kelantan memulakan
satu perubahan baru apabila seorang
ulama, sarjana pengajian Islam di
Universiti Al Azhar Mesir diangkat
rakyat memimpin kerajaan.
Tuan Guru Dato’ Nik Abdul
Aziz Nik Mat disepakati rakan-rakan
dalam Angkatan Perpaduan Ummah
untuk dijulang sebagai Menteri Besar
Kelantan.
Semangat 46, Berjasa dan Hamim
menerima Pesuruhjaya PAS, Tuan
Guru Nik Abdul Aziz sebagai Menteri
Besar sebuah kerajaan negeri yang
mulai dipacu berteras Membangun
Bersama Islam.
Pada Oktober 1990 beliau meng-
angkat sumpah sebagai Menteri
Besar Kelantan tanpa menanggalkan
serban dan baju Melayu yang terus
dipertahankan sehingga sekarang.
Bermula dari situlah satu demi satu
kelainan dapat dirasakan. Segala polisi
pentadbiran kerajaan dipandukan
mengikut acuan Islam.
Begitu juga dalam sektor pertanian,
suatu pendekatan baru dirintis kerajaan
negeri bagi memperkasakan sektor
komoditi selaras dengan kehendak
agama.
Bidang pertanian menjadi sek tor
utama yang diberi penekanan ke-
rajaan negeri biar pun negeri-negeri
lain sudah jauh melebarkan sayap
meneroka sektor perindustrian.
Selepas hampir 20 tahun bergerak
maju dalam sektor pertanian, maka
kerajaan negeri berusaha memberi
nafas baru bagi memastikan bidang itu
diserasikan dengan kehendak agama.
Maka bermula dari situlah dice-
tuskan konsep Bertani Satu Ibadah, yang
kini menjadi kondisi utama ke pada
petani, peladang, penternak, ne layan
dan usahawan tani di Kelantan.
Konsep itu biar pun masih agak
baru, namun falsafahnya cukup besar
ertinya kepada rakyat Kelantan yang
mencari rezeki dengan hasil tani.
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian,
Industri Desa dan Bioteknologi, Ha-
ji Che Abdullah Mat Nawi ber kata,
gagasan Bertani Satu Ibadah me-
rupakan pelaksanaan kepada dasar
Membangun Bersama Islam.
Katanya, ia memberi penekanan
kepada usaha-usaha mendidik rakyat
Kelantan menjadikan Islam sebagai
dasar dan cara hidup.
“Bertani Satu Ibadah bertujuan
un tuk meningkatkan pemahaman dan
penghayatan konsep ibadat di kalangan
masyarakat tani berteraskan prinsip
Masuliah, Ubudiah dan Itqan.
“Gagasan ini juga akan dijadikan
sebagai asas untuk mendorong ke-
sungguhan bekerja dan peningkatan
produktiviti para petani dalam mem-
bangunkan sektor pertanian ke arah
men jayakan visi Kelantan sebagai
Jelapang Makanan Negara menjelang
tahun 2015,” katanya di sini.
Oleh itu beliau yang juga Adun
Wakaf Bharu berharap masyarakat
tani memahami hasrat kerajaan negeri
memperkenalkan konsep bertani
sebagai satu ibadat.
Menurutnya, menjadi matlamat
kerajaan negeri untuk melahirkan
generasi petani yang beriman dan
beramal soleh serta berjaya dalam
usa ha tani mereka. Kata beliau petani
tidak boleh sama sekali menggunakan
alasan tidak sempat menunaikan solat
kerana sibuk berkebun, bersawah atau
menangkap ikan.
“Kita sama sekali tidak boleh
meng abaikan solat dengan alasan si-
buk dengan urusan kebun, sawah atau
kolam ternakan.
“Sedangkan solat merupakan tiang
agama. Maka tanpa solat seseorang
petani sudah tidak ada tiang dalam
agama,” katanya.
Beliau juga berkata, pernah geger
suatu ketika dahulu ada petani yang
menderhaka kepada Allah SWT kerana
hasil tanaman mereka musnah akibat
banjir. Katanya, perbuatan seumpama itu
tidak akan berlaku sekiranya seseorang
petani benar-benar menghayati konsep
bertani satu ibadat.
“Kita berdoa semoga petani, pen-
ternak, peladang, nelayan dan usahawan
tani yang mempraktik kon sep berkenaan
memperolehi kebahagiaan di dunia dan
akhirat,” ujarnya.
Program bertani satu ibadat dilan-
carkan sempena sambutan Hari
Pe la dang, Penternak dan Nelayan
peringkat negeri tahun lepas yang
diadakan di Dataran Stadium.
Selepas itu perlancaran di peringkat
jajahan diadakan secara berperingkat-
peringkat bagi memastikan rakyat
memahami konsep yang diketengahkan
kerajaan negeri.
Bertani Satu Ibadah
Hala tuju masyarakat tani di Kelantan..
Menteri Besar tertarik melihat produk yang dipamerkan sempena Hari Peladang,
Penternak dan Nelayan peringkat negeri 2009
Sambutan Hari Peladang 2009 bertema Bertani Satu Ibadah
Keluaran Khas Sempena Pelancaran Portal Bertani Satu Ibadah Dan Ekspo Pertanian Negeri Kelantan 2010
BERTANI sebagai satu ibadah yang diberi
ganjaran pahala oleh Allah SWT. Kita
tidak mahu bertani menjadi punca kita
meninggalkan suruhan agama. Sedangkan
ibadah dalam agama boleh dilakukan di
mana-mana sahaja asalkan bersih dari
segala najis.
Ikan Tok Bal i j adi
pi l i han ramai
>> 7
Peser t a Ladang Rakyat
dapat RM800 sebul an
>> 12
MEI 2010 / JAMADILAWAL 1431
2
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
AN Dialah yang menurunkan
air hujan dari langit, lalu kami
tumbuhkan dengan air itu segala macam
tumbuh-tumbuhan, maka kami keluar-
kan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman
yang menghijau, kami keluarkan dari
tanaman yang menghijau itu benih yang
banyak, dan dari mayang kurma meng-
urai tangkai-tangkai yang menjulai, dan
kebun-kebun anggur, dan (Kami keluar-
kan pula) zaitun dan delima yang serupa
dan yang tidak serupa. Perhatikanlah
buahnya di waktu pohonnya berbuah
dan (perhatikan pula) kematangannya.
Sesungguhnya pada yang demikian
itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah)
bagi orang-orang yang beriman.” – An
An’am:99.
Manusia mampu hidup tanpa makan-
an selama tiga minggu, tanpa air selama
tiga hari dan tanpa oksigen selama tiga
minit.
Begitu juga tanpa pertanian, sesuatu
bangsa itu tidak akan berupaya memba-
ngunkan tamadunnya. Seorang ulama, Al
Zarkasyi berkata, “bahawa semua orang
memperhatikan makanan kerana tidak
ada yang tidak memerlukan kepada hasil
tanaman dan kehidupan tidaklah teratur
tanpa adanya makanan.
Abu Yahya Zakaria Al Ansari menegas-
kan mata pencarian terbaik adalah ber-
cucuk tanam. Ini adalah kerana ia lebih
dekat dengan sikap tawakal bercucuk
tanam juga dapat memberikan manfaat
yang umum bagi semua makhluk.
Rasulullah saw bersabda yang ber-
maksud, “sekiranya kiamat hendak ter-
jadi, sedangkan di tangan salah seorang
di antara kamu ada benih tamar dan dia
mampu menanamnya sebelum terjadi
kiamat, maka hendaklah dia menanam-
nya dengan itu dia mendapat pahala.”
Riwayat Imam Ahmad.
Jelaslah kepada kita bidang pertanian
termasuk cabang pekerjaan yang sangat
mulia sehingga walaupun sekecil-kecil
usaha menanam satu benih tamar diberi
ganjaran pahala.
Inilah jalan Islam yang menjadikan
kerja dan ibadat sebagai dua dalam satu.
Tiada kerja yang dinamakan dunia dan
tiada ibadat dinamakan akhirat kecuali
kedua-duanya bergandingan di atas satu
jalan di sisi Islam.
Pertanian nadi ketamadunan
Pertanian merupakan nadi utama
ketamadunan sesuatu bangsa. Pertanian
sebagai sumber asasi bagi kehidupan ma-
nusia. Ilmu pertanianlah yang pertama
diajar Jibrail a.s kepada Nabi Adam a.s.
Jibrail mengajar membuat pakaian dari-
pada bulu dan kulit biri-biri.
Kemudian Adam a.s memperkem-
bangkan ilmu penternakan kepada anak-
anaknya sehingga bidang berucuk tanam
dan penternakan menjadi dua sektor yang
sangat penting.
Namun malangnya ada segelintir pi-
hak masih menganggap bidang pertanian
sebagai kelas ketiga. Ia bertentangan sama
sekali dengan apa yang diajar oleh Islam.
Rasulullah saw bersabda yang ber-
maksud, “Tujuh perkara yang pahalanya
berterusan walaupun ia berada dalam
kubur selepas kematiannya iaitu orang
yang mengajar ilmu, atau mengalirkan
sungai, menggali telaga, menanam ta-
manan, membina masjid, menulis al
Quran atau meninggalkan anak yang
sentiasa meminta ampun baginya selepas
kematiannya.” Riwayat Barraz.
Pertanian dalam Islam
Dalam kehidupan manusia tiga ker-
jaya melengkapi pencapaian tamadun
manusia iaitu pertanian, perdagangan
dan pembuatan.
Bagaimanapun di alaf baru sekarang
sektor pertanian semakin terpinggir
memandangkan bidang lain lebih cepat
berkembang dan memberi pulangan
lumayan.
Sedangkan Mazhab
As Syafei berpendapat
pertanian adalah peker-
jaan paling baik sekali
memandangkan ber-
cucuk tanam memberi
manfaat kepada ummah.
Selain itu bercucuk ta-
nam juga lebih dekat
sikap bertawakal.
Oleh itu mengusa-
hakan hasil bumi den-
gan bertani dan meman-
faatkan tanah terbiar
merupakan satu kerjaya
bagi mendapatkan pun-
ca pendapatan yang sah
dan halal di sisi Islam.
Islam adalah agama yang mengajar
umatnya untuk aktif mencari rezeki dan
kurniaan Allah. Islam tidak mengajar
umatnya mengasingkan diri dengan
bersikap pasif.
Jabir Abdullah menceritakan Rasulul-
lah s.a.w bersabda yang bermaksud,
“Tidaklah seseorang muslim menanam
suatu tanaman melainkan apa yang
di ma kan dari tanaman itu sebagai se-
dekah baginya, dan apa yang dicuri dari
tanaman tersebut sebagai sedekah bag-
inya dan tidaklah kepunyaan seorang itu
dikurangi melainkan menjadi sedekah
baginya.” – Imam Muslim.
Hukum bertani dalam Islam men-
jadi fardhu ain bagi petani yang men-
cari nafkah bagi diri dan keluarganya.
Manakala fardhu kifayah bagi petani
yang melakukan bagi kepentingan orang
ramai.
Sebuah Hadis Rasulullah s.a.w yang
diriwayatkan Abu Daud yang bermaksud,
“Sesiapa yang memiliki tanah hendaklah
dia mengusahakannya, namun jika dia
tidak berupaya melakukannya, maka
hendaklah diberikan kepada saudaranya
(supaya diusahakan) dan janganlah dia
menyewakannya.”
Sememangnya bercucuk tanam men-
jadi satu ibadat yang terbaik dan diberi
galakan dalam Islam.
Apa yang dilakukan kerajaan negeri
sekarang jelas untuk memastikan petani,
peladang, penternak dan nelayan mema-
hami sumbangan keringat mereka begitu
penting bagi keperluan ummah.
Maka sesuailah dengan gagasan yang
dicetus kerajaan negeri, Bertani Satu
Ibadah.
Bercucuk tanam tugas fardhu ain
Wartawan:
Tuan Mohd Nor Tuan Yahya
Muhd Yaakob Derahman
Salmah Mat Husain
Rizal Tahir
Zuharman MN
Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan peringkat negeri 2009 bertema Bertani Satu Ibadah
Che Abdullah Mat Nawi melancarkan sticker kereta Bertani
Satu Ibadah
Anggota Exco kerajaan negeri meninjau kerja-kerja
menuai padi
Kelantan
e-tani
PERTANIAN merupakan
nadi utama ketamadunan
sesuatu bangsa. Pertanian
sebagai sumber asasi bagi
kehidupan manusia. Ilmu
pertanianlah yang pertama
diajar Jibrail a.s kepada
Nabi Adam a.s.
Penerbit :
Jawatankuasa Pertanian, Industri Desa dan
Bioteknologi Kerajaan Negeri Kelantan
Penasihat Editorial:
YB Haji Che Abdullah
Mat Nawi
Editor Perunding:
Suhaimi Embong
Anas Karimi Ahmad Thani
Pengarang:
M Faqih
Editor Bersekutu:
Ismail Che Mat
Mohd Nazwan Ismail
Grafik:
Mohamad Noor
Abu Hanifah
Jurufoto
Farah & Wanna
D

Pencetak:
Angkatan Edaran Sdn Bhd
Shah Alam, Selangor
Pemasaran:
Harakah, 28A, Jalan Pahang Barat,
Off Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur
3
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
B
ANGKOK: Kerajaan negeri
mengadakan lawatan kerja
ke Bangkok Januari lalu bagi
mewujudkan kerjasama an-
tara sektor swasta di Kelantan dan
Thailand dalam bidang pertanian.
Lawatan tersebut diketuai
Penge rusi Jawatankuasa Pertanian,
Industri Desa, Bioteknologi, Che
Abdullah Mat Nawi bagi merebut
peluang perniagaan dalam segitiga
Indonesia-Malaysia-Thailand dan
ECER.
Selain itu bagi mengenal pasti
dan mengukuh peluang-peluang
perniagaan Kumpulan Pertanian
Kelantan Bhd (KPKB) dalam bi-
dang pertanian organik, pengim-
potan lembu dan perusahaan
ladang tamar melalui usahasama
pihak swasta di Thailand.
KPKB sebagai peneraju sektor
pertanian komersial milik kera-
jaan di Kelantan.
Lawatan ke pusat pembangu-
nan pertanian organik di Thailand
diketuai anggota Exco, manakala
tinjauan pengimportan lembu dan
logistik di Prachuap Khirikan dik-
etuai Pengarah Jabatan Veterinar
Negeri, Dato’ Dr Zairi Mohd
Serlan.
NABI Muhammad saw telah
menjelaskan seseorang Islam
bercucuk tanam, tiba-tiba hasil
tanamannya dimakan oleh
manusia, binatang atau burung,
melainkan dia akan memperolehi
pahala sedekah. (Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim).
Kegiatan pertanian
merupakan aktiviti penting bagi
kehidupan manusia. Tanpa
makanan manusia tidak dapat
meneruskan kelangsungan
hidup dengan sempurna.
Setiap hari manusia
mengambil makanan bagi
keperluan tubuh badan
untuk menghasilkan tenaga
bagi membolehkan kita
melakukan gerak kerja harian.
Oleh itu kepentingan sektor
pertanian tidak dapat dinafikan. Ia
perlu berkembang seiring dengan
perkembangan sektor lain.
Biar pun sektor lain
dikenalpasti dapat menjanakan
pendapatan negara dengan
pulangan hasil berskala besar,
namun sektor pertanian sama
sekali tidak boleh diabaikan.
Malah ia perlu diperkasakan
semula bagi memastikan
manusia tidak menghadapi krisis
bekalan maknan pada masa
akan datang. Setiap hari kita
tahu bilangan penduduk dunia
bertambah, dengan itu keperluan
kepada makanan juga meningkat.
Kita seringkali diperlihatkan
ada penduduk di sesetengah
negara menghadapi kebuluran
kerana kekurangan bekalan
makanan. Ia boleh berlaku
akibat peperangan, bencana
alam, atau tiada perancangan
khusus kerajaan untuk
memastikan sektor pertanian
sentiasa berdaya maju. Apa
yang penting kemajuan bidang
pertanian perlu seiring dengan
pertambahan penduduk.
Di Kelantan sejak dahulu
lagi memberi keutamaan
kepada sektor pertanian.
Ketika negeri lain sibuk dengan
agenda memperluaskan sektor
perindustrian, namun di
sini keutamaan tetap diberi
kepada bidang pertanian.
Usaha yang dilakukan itu
rupa-rupa memberi manfaat
besar kepada rakyat di negeri ini
ketika berlaku krisis kekurangan
beras beberapa tahun lalu. Ketika
itu kita mulai merasakan betapa
pentingnya sektor pertanian
bagi kehidupan manusia.
Selepas itu barulah kerajaan
di peringkat pusat mulai
memperkasakan sektor pertanian.
Kementerian Pertanian mulai
dipertanggungjawab kepada
menteri yang lebih kanan.
Sedangkan di Kelantan
usaha berterusan dilakukan
untuk muncul sebagai
Jelapang Makanan Negara.
Bagi memastikan sektor
pertanian di Kelantan
berkembang sejajar dengan
tuntutan agama, kerajaan negeri
mulai tahun lepas melancarkan
kempen Bertani Satu Ibadah.
Ini bersesuaian dengan
usaha untuk memberi kesedaran
secara lebih menyeluruh
terhadap kepentingan sektor
pertanian. Bertani bukan sekadar
mencari rezeki bagi keperluan
keluarga sebaliknya sebagai
satu ibadat kepada Allah SWT.
Bertani sebagai satu ibadah
yang diberi ganjaran pahala oleh
Allah SWT. Kita tidak mahu bertani
menjadi punca kita meninggalkan
suruhan agama. Sedangkan
ibadat dalam agama boleh
dilakukan di mana-mana sahaja
asalkan bersih dari segala najis.
Kalau pada zaman lampau
kita sering melihat pesawah-
pesawah bersolat di atas wakaf
di tengah bendang, namun hari
ini situasi itu sukar lagi untuk
dilihat. Perkembangan teknologi
menyebabkan bilangan pesawah
yang berada di tengah bendang
mulai berkurangan tetapi
hasilnya makin meningkat.
Adalah diharap usaha
murni ini dapat menyuntik
semangat bagi melahirkan
petani, pesawah, penoreh,
pekebun, peladang, nelayan,
penternak dan usahawan
tani yang berjiwa agama.
Pengarah MARDI Negeri pula
mengetuai lawatan ke ladang
tamar di Ratchaburi.
Che Abdullah berkata, lawatan
berkenaan bagi memperkasakan
KPKB yang merupakan entiti
pelaksana utama dasar kerajaan
ke arah Jelapang Makanan Negara
menjelang 2015.
Menurutnya penglibat-
an dan kesungguhan Raja
Thailand, Raja Bhumipol
Adulyadej dan keluarga
melaksanakan program
Royal Maj esty Proj ect
berjaya meningkat kes-
ejahteraan rakyat miskin
di negara berkenaan.
“Kerajaan Thailand me-
rangka program ‘Volunteer
Soil Doctor’ dan ‘Organic
Farm School’ untuk men-
arik minat generasi muda
dalam bidang bioteknolo-
gi, sains pertanian dan
inovasi,” katanya di sini,
baru-baru ini.
Beliau berkata, struktur
agensi kerajaan di Thailand lebih
‘people-friendly’ dan ‘outcome-
oriented’ memudahkan sokongan
kepada petani.
Peranan ‘Mobile Soil Clinic’ mem-
beri nasihat teknikal kepada petani.
Che Abdullah berkata, kerajaan
Thailand kini memberikan fokus ke-
pada pembangunan inovasi dalam
bidang ‘Bio-Business’ dan ‘Organic
Agriculture’ dan ia akan muncul seb-
agai gelombang baru industri dalam
tempoh 10 tahun akan datang.
Lebih menarik lagi katanya,
sektor swasta diberi tunjuk ajar
oleh pihak universiti dan badan
penyelidikan untuk mengaplikasi-
kan hasil penyelidikan dan meng-
komersilkan hasil penyelidikan.
“Masyarakat di Thailand didi-
dik dari kecil menghargai air dan
tanah sebagai sumber yang paling
berharga,” katanya.
Oleh itu katanya, usaha Kelan-
tan untuk muncul sebagai jelapang
makanan negara menjelang 2015
sebagai satu wadah yang sesuai
ke tika kegawatan ekonomi dunia
sebelum ini.
Kata beliau peruntukan yang
besar dan pemantapan agensi
pelaksana dasar mestilah direa-
lisasikan segera dan ia bersesuaian
dengan titah ucapan Pemangku
Raja Kelantan pada persidangan
Dewan Negeri Kelantan 2009.
Katanya juga program ‘Bertani
Satu Ibadah’ merupakan satu kae-
dah yang sesuai untuk membentuk
minat dan displin golongan muda
bagi menghasil pendapatan lebih
tinggi.
“Program Bertani Satu Ibadah
diperluaskan ke peringkat kanak-
kanak di PASTI, sekolah-sekolah
agama di bawah YIK serta institusi
pengajian tinggi di Kelantan boleh
dilaksanakan dengan kerjasama
semua pihak,” katanya.
Sementara itu, lawatan ke ladang
lembu di Phetchaburi turut disertai
Pengurus Kanan Perancangan Korporat
KPKB, Mohd Hasni Mohd Ali.
Phetchaburi Animal Station
diketuai Dr Yusathira Burdhukul
meliputi kawasan seluas 50 ekar
mampu menampung 2,000 ekor
lembu pada satu-satu masa.
Kebanyakan lembu yang di-
tempatkan di situ untuk di eksport
ke Malaysia melalui Kelantan.
Selain itu diadakan juga la-
watan ke pusat kuarantin milik
perseorangan di Phetchaburi yang
dimiliki Abdul Manan Khan Mohd
Hussin Khan.
Ladang dikenali Zarain Farm
mampu menampung kapasiti 2,000
ekor satu-satu masa. Lembu di
ladang berkenaan juga dieksport ke
Kelantan melalui Rantau Panjang.
Lawatan juga diadakan ke
ladang kontrak (fidlot) di bawah
seliaan Zarain Farm.
Ladang berkenaan mempun-
yai kapasiti 100 hingga 150 ekor
lembu pada satu-satu masa.
Makanan dibekalkan Zarain
Farm meliputi ramuan sisa ubi kayu,
petai belalang, sisa sagu, sisa kelapa
sawit, kulit nenas dan urea.
Dr Zairi berkata, sebanyak 70,000
lembu diimport melalui pintu ma-
suk Kelantan sepanjang 2009.
Kelantan lahirkan petani berjiwa agama
KEGIATAN pertanian
merupakan aktiviti
penting bagi kehidupan
manusia. Tanpa
makanan manusia tidak
dapat meneruskan
kelangsungan hidup
dengan sempurna.
Kerjasama sektor pertanian
Kelantan - Thailand
Bergambar di hadapan sebuah pejabat kerajaan di Bangkok Rombongan dari Kelantan mendengar taklimat mengenai pembangunan pertanian
Menyampaikan cenderahati kepada pemilik
sebuah syarikat yang terbaik dari segi inovasi
di Thailand
4
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
kempen Bertani Satu Ibadah, kita
mahu memahamkan rakyat khusus-
nya para petani mengenai konsep
pengabadian diri kepada Allah
SWT dalam erti kata yang sebenar.
Yang mana tidak meninggalkann
ibadat khusus seperti solat, puasa,
zakat dan haji adalah merupakan
sebahagian daripadanya.
Banyak perkara dan faktor yang
menjadi dorong kepada kerajaan
untuk melancarkan kempen Bertani
Satu Ibadah. Dua objektif utama
yang kita gariskan yang pertamanya
untuk menggalakkan dan memu-
puk minat rakyat untuk menceburi
bidang pertanian dengan meman-
faatkan segala sumber dan potensi
seperti tanah-tanah terbiar, kolam
terbiar, halaman rumah terbiar dan
apa-apa sahaja dengan pelbagai ak-
tiviti pertanian seperti tanaman, ter-
nakan, perikanan dan
industri asas tani.
Mer eka di ber i
ke sedaran bahawa
kerja-kerja bertani
bukan sahaja mem-
beri pulangan kewan-
gan di dunia bahkan
ganjaran di akhirat.
Dengan ini akan mem-
pertingkatkan hasil
pertanian.
Keduanya, bagi
memperbetulkan bu-
daya kerja para petani
agar menghayati Islam
secara menyeluruh,
mengambil kira titah
perintah Allah SWT
dalam setiap tindak
tanduk selaras dengan konsep iba-
dah dalam Islam.

Apa ciri-ciri yang diperlukan?
Dr Sheikh Yusof al Qardawi
dalam kitabnya Ibadah Fil Islam
telah menggariskan beberapa syarat
bagi orang beriman untuk men-
jadikan segala gerak kerja sebagai
ibadah kepada Allah SWT.
Ulama terbabit menulis be-
berapa ciri iaitu membetulkan niat,
segala perilaku hendaklah menepati
syarak, kaedah pelaksanaan selaras
syariat, kerja hendaklah bersung-
guh-sungguh. Sahabat Rasulullah
saw mampu menerajui dunia kerana
mereka bekerja bersungguh-sung-
guh dan pentingkan produktiviti.
Dan ciri terakhir tidak meninggal-
kan ibadat khusus.
Kalau bekerja sambil lewa,
selepas menabur padi dan tidak
pergi tengok, hanya datang ketika
hendak tuai hasil, itu tidak boleh
dipanggil ibadah lagi.
Hadis Qudsi menyebut Allah
menyukai hambaNya apabila
melaksanakan sesuatu kerja dilak-
sana dengan bersungguh-sungguh.
Jadi kalau boleh perkara ini boleh
merubah budaya atau kehidupan
rakyat.
Peningkatan produktiviti secara
household dengan melaksanakan
kerja dengan bersungguh-sungguh
kerana hendak kejar ibadat. Tidak
membiar tanah dan kolam terbiar.
Ini adalah satu cara dapat mem-
bantu mempercepat menjadikan
Kelantan sebagai jelapang makanan
negara.
Household tidak perlu mem-
beli makanan di luar kerana mer-
eka menanam lada, terung atau
sebagainya. Ini juga dapat mengu-
rangkan jumlah import bekalan
makanan dari luar.
Cara dilakukan bagi memastikan
rakyat benar-benar faham
gagasan tersebut?
Pertama sekali kita memberi
kesedaran, walaupun benda ini
sudah ada dalam Islam bertani
satu ibadah, namun apabila tidak
diperingatkan, ia berlalu begitu
sahaja. Sekarang kita memberi
kesedaran kepada seluruh agensi
kerajaan dan minta mereka mem-
beri kesedaran kepada kakitangan
dan rakyat.

Sejauh mana kempen yang telah
dijalankan?
Pelancaran kempen peringkat
negeri telah dibuat tahun lepas. Di
peringkat jajahan sudah enam tem-
pat dibuat iaitu Tumpat, Bachok,
Pasir Puteh, Kuala Krai, Jeli dan
Machang. Tahun ini kita akan jalank-
an kempen ke jajahan lain. Program
dibuat di bawah jawatankuasa
pertanian diletak di bawah payung
Bertani Satu Ibadah.
Selepas hampir setahun di-
lancarkan adakah rakyat boleh
memahaminya?
Saya melihat satu sokongan
begitu kuat sama ada daripada
jabatan-jabatan kerajaan, petani,
dan korporat-korporat, di mana
mereka membuat banner gagasan
tersebut. Mereka juga cuba meng-
hayati konsep itu sehingga dijelma
melalui tulisan-tulisan di baju dan
banner. Daripada respon tersebut
nampaknya lebih menyeluruh.
Pihak lawan pun nampak seperti
terkesan dengan kempen yang di-
lakukan melalui pemasangan iklan
di seluruh negeri. Ini bagi saya satu
kejayaan apabila mereka rasa sensi-
tif. Kita memberi satu kesedaran dan
tunjukkan kaedah-kaedah ibadat.
Dari segi kerajaan kita bukan setakat
bertani satu ibadah,
rakyat mula menyebut
buat benda lain pun
ibadah juga. Ini mem-
beri satu kesedaran
ubudiah kepada Allah
Taala.

Adakah agensi di
bawah kerajaan pusat
turut menghayati
konsep ini?
Saya rasa mereka
rasa seronok dengan
apa yang kita laku-
kan. Cuma ada jaba-
tan tertentu yang saya
tidak perlu beri ko-
men. Semasa menyer-
tai pameran MAHA di
Melaka tahun lepas,
orang ramai yang datang melawat
gerai kita. Banyak soalan dikemu-
kakan apabila mereka melihat ada
kelainan. Kita tumpu kepada kon-
sep yang lebih besar dengan ibadah
kepada Allah Taala.

Di peringkat pusat dilancarkan
kempen Pertanian Adalah
Perniagaan, tidakkah ia menimbul
satu kelainan?
Apabila kita berkempen Bertani
Satu Ibadah kita beritahu kepada
agensi-agensi kerajaan supaya ter-
uskan konsep yang telah diperke-
nalkan di peringkat pusat. Kita
juga meyakini pertanian adalah
satu perniagaan. Dan apabila kita
sebut bertani satu ibadah ia lebih
mencakupi atau pelengkap lebih
mencakupi segmen pertanian dan
perniagaan sekali. Dan lebih jauh
pandangan. Kalau pertanian hanya
sekadar perniagaan, maka petani
sekadar boleh mengira untung rugi
sahaja. Dan habis setakat itu sahaja.
Manakala apabila kita sebut Bertani
Satu Ibadah ia mengambil kira lebih
jauh, iaitu apa yang akan berlaku
selepas mati. Tanam pokok du-
rian kalau diamati dengan konsep
Bertani Adalah Perniagaan, ia akan
terhenti di situ apabila petani me-
ninggal dunia. Namun kalau bertani
satu ibadah ia memberi motivasi
lebih besar lagi. Kalau pokok itu
terus hidup, ia memberi manfaat
kepada lebih ramai orang sehingga
anak benih durian tersebut ditanam
orang lain pula. Jadi ia berterusan
sampai ke hari kiamat.

Mungkinkah konsep Bertani Satu
Ibadah diperluas ke negeri lain di
Pakatan Rakyat?
Saya sendiri berada dalam
Lajnah Pertanian PAS Pusat sebagai
timbalan pengerusi. Boleh jadi kita
akan sebut perkara itu, InsyaAllah
kita boleh perluaskan ke negeri-
negeri di bawah Pakatan.

Sudah lama kerajaan negeri
menguar-uarkan matlamat
menjadi Kelantan sebagai
Jelapang Makanan Negara 2015,
sejauh mana realitinya sekarang?
Kita akan buat satu review
dalam masa terdekat kajian pen-
capaian Kelantan sebagai Jelapang
Makanan Negara. Beberapa strategi
yang tidak sesuai pula akan ditukar
bagi mencapai matlamat tersebut.
Kajian itu InsyaAllah akan dibuat
sebelum pertengahan tahun ini.

Setakat ini apa indikator yang
menyokong Kelantan menjadi
Jelapang Makanan Negara?
Kalau ditengok dari segi pen-
geluaran berlaku peningkatan hasil
pertanian. Kita produce lebih daripada
penggunaan misalnya padi 121 pera-
tus, buah-buahan sampai 200 pera-
tus. sayur-sayuran 95 peratus, daging
lembu lebih 50 peratus. Daging
kambing biri-biri 98 hingga 100 pera-
tus, daging ayam 85 peratus, telor 80
peratus dan ikan 101 peratus.

Pembangunan sektor pertanian
seperti terganggu dengan
pengecilan kawasan pertanian
ekoran dibangun rumah-rumah
kedai dan kediaman. Di Kelantan
pun perkara ini agak serius?
Ini fenomena dunia, jadi penge-
cilan tanah pertanian boleh diatasi
dengan perkembangan teknologi
pertanian. Kalau dahulu tanam lada
perlukan kira-kira 10 ekar tanah,
namun sekarang sudah ada kaedah
lain iaitu fertegrasi. Dua ekar sudah
menyamai 10 ekar pada suatu ke-
tika dahulu. Kita memang terasa di
mana tanah-tanah pertanian ditukar
kepada pembinaan kedai dan kedia-
man. Kita menyedari keperluan asas
makanan untuk rakyat. Sedangkan
dalam masa yang sama kerajaan
negeri meletak prioriti yang tinggi
supaya rakyat ada rumah. Kita kena
realistik dalam soal ini. Rumah
merupakan keperluan asas. Food,
shelter and clothings.
Petani diperkasa
dengan budaya ibadah
Oleh M FAQIH
D
I NEGERI lain pelbagai konsep dan gagasan dijelmakan bagi merubah paradigma pemikiran rakyat. Hala
tuju sekadar terhenti setakat ada hayat dikandung badan. Namun, lain pula di Kelantan. Gagasan sama
dicetus, namun matlamat mencakupi dua alam. Tidak terhenti setakat dunia, sebaliknya melihat apa yang
akan berlaku selepas hari kematian. Begitu juga dalam usaha menyuntik minat rakyat terhadap sektor
pertanian. Dijelmakan gagasan lebih luas iaitu Bertani Satu Ibadah. Kini hampir setahun konsep itu dicernakan.
Oleh itu bagi memahami falsafah di sebalik gagasan itu ikuti temubual wakil Kelantan Etani dengan Pengerusi
Jawatankuasa Pertanian, Industri Desa dan Bioteknologi, Che Abdullah Mat Nawi baru-baru ini.
Kesuburan pokok kobis yang ditanam di Tanah Tinggi Lojing
menarik perhatian Che Abdullah
Apa matlamat
diperkenalkan gagasan Bertani
Satu Ibadah?
CHE ABDULLAH MAT NAWI:
Apabila kita melihat kepada peng-
hayatan Membangun Bersama
Islam ia melahirkan satu budaya
kerja Ubudiah, Masuliah dan Itqan
(UMI) iaitu menekankan kepada
budaya kerja memenuhi kehendak
pengabadian diri kepada Allah
Taala. Menteri Besar, YAB Tuan
Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat
menyebut, beliau masuk pejabat
seumpama masuk ke masjid.
Maka diperturunkan konsep itu
kepada kepimpinan di bawahnya
iaitu Exco, wakil rakyat dan pe-
mimpin masyarakat. Begitu juga
di kalangan pegawai tinggi kera-
jaan sehingga kepada kakitangan
rendah.
Namun kerajaan menyedari
sebahagian besar rakyat Kelantan
tidak terlibat dengan jabatan atau
syarikat kerajaan untuk diterap bu-
daya kerja pengabadian diri kepada
Allah Taala.
Maka sebab itulah kita lancar
gagasan Bertani Satu Ibadah. Kita
hendak terap budaya yang sama di
kalangan petani supaya mencakupi
budaya UMI. Kita mahu seluruh
rakyat termasuk petani, penternak
dan nelayan menghayati konsep
tersebut. Seluruh rakyat Kelantan
sentiasa berada dalam pengabadian
diri kepada Allah Taala. Misalnya
ketika berada di pejabat hendak-
lah dianggap sama seperti pergi ke
masjid. Petani merasakan mereka
pergi ke sawah sama seperti pergi
ke masjid. Maknanya seluruh rakyat
Kelantan sentiasa mengabdikan diri
kepada Allah Taala, maka barulah
dirasai aman tenteram negeri ini.

Mungkin agak terlewat
dilaksanakan gagasan tersebut?
Perpatah Inggeris sebut Better
Late Than Never, apabila saya sebut
kepada Menteri Besar mengenai
perkara ini, maka beliau beritahu
telah lama fikirkan mengenainya,
cuma cara hendak buat belum
men jelma.
Kempen Bertani Satu Ibadah
sebagai merealisasikan apa yang
telah lama berada dalam pemikiran
Tok Guru.
Biar pun terlewat ia hanyalah
proses kesedaran dari semasa ke
semasa supaya kalau selama ini
kita merubah kakitangan kerajaan,
sekarang kita hendak ubah budaya
kerja petani pula.
Kita tidak mahu lagi kalau sebe-
lum ini ada petani pergi ke kebun
sebelum Subuh dan tidak sempat
hendak solat. Kalau pergi tanam
tembakau sehingga tidak sempat
hendak solat Asar, dan kalau pergi
ke laut tak sempat hendak solat.
Jadi budaya yang kita mahu
laksanakan sekarang supaya iba-
dah menjadi sebagai satu syarat, di
mana tidak meninggalkan ibadat
khusus. Sibuk mana sekalipun
perlu ada dalam pemikiran petani,
penternak dan nelayan mesti kena
solat. Jadi hasrat kita kalau Allah
Taala mentakdirkan petani miskin
di dunia, kita harap di akhirat tidak
miskin lagi.

Adakah dirasakan petani
mengabai solat sehingga terpaksa
dikempen Bertani Satu Ibadah?
Mengabaikan aspek solat han-
ya sebahagian dari isu tersebut. Ada
pun apabila kerajaan melancarkan
Kelantan e-tani:
5
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
Mengambil kira cabaran itu,
Perbadanan Kemajuan Iktisad
Negeri Kelantan (PKINK) me-
lalui anak syarikatnya Kumpulan
Pertanian Kelantan Berhad (KPKB)
memikul tanggungjawab menya-
hut hasrat kerajaan negeri.
Melalui visi menjadikan sya-
rikat peneraju dalam aktiviti
pertanian komersial dan industri
asas tani, KPKB mengorak lang-
kah melalui anak syarikatnya
Darulnaim Agro Management
Industries Sdn Bhd (DAMAI)
membangun tanah di kawasan
Tanah Tinggi Lojing.
Kawasan itu akan dijadikan
pusat penanaman bersepadu “in-
tegrated farming” mencakupi
keluasan 213 ekar dengan penana-
man sayuran dan
buah-buahan.
Menurut Ketua
Eksekutif KPKB,
Haji Mohd Farid
Abdul Razak peng-
l i bat an DAMAI
da l am penana-
man bersepadu
ber t epat an de-
ngan kerj asama
kerajaan negeri dalam program
Pembangunan Ekonomi Wilayah
Timur (ECER).
“Dalam senarai ECER digaris-
kan Tanah Tinggi Lojing sebagai
kawasan penanaman sayuran dan
bunga-bungaan terbesar di Pantai
Timur,” katanya ketika ditemui di
pejabatnya baru-baru ini.
Menurutnya KPKB juga kini se-
dang berusaha menjadikan Tanah
Tinggi Lojing sebagai sebuah pusat
penggredan, pengumpulan dan
pemasaran bersepadu (CPPC)
hasil tanaman.
Kata beliau langkah tersebut
membolehkan CPPC menjadi pe-
nyelaras kepada penghantaran sa-
yur-sayuran ke Terminal Makanan
Negara (TEMAN) di Tunjung, Kota
Bharu yang dijangka beroperasi
hujung tahun ini.
“Dengan adanya TEMAN
KPKB berharap keseluruhan hasil
pertanian dapat dikumpulkan di
satu tempat dan memudahkan
pemasaran ke tempat-tempat
lain.
“Selain itu dapat meningkat-
kan kawalan mutu dan memper-
cepatkan sampai kepada peng-
guna. KPKB akan menjadi peneraju
usaha tersebut,” ujarnya.
Mohd Farid juga berkata, KPKB
sedang meneroka industri penter-
nakan melalui anak syarikatnya
KPKB Boer Breeding Sdn Bhd
iaitu menternak lembu secara fid-
lot di Kampung Nelayan Kandis,
Bachok.
Katanya pada peringkat awal
sebanyak 100 lembu kacukan
Brahman di pe-
lihara dan ia di-
j alankan secara
sistematik dengan
menyediakan pe-
makanan berkha-
siat bagi memper-
cepatkan pembe-
saran lembu.
Beliau juga ber-
kata, KPKB se dang
berusaha ke arah memantapkan
lagi pengurusan serta pembinaan
rangkaian operasi dalam bidang
pertanian bagi membantu kera-
jaan negeri membangunkan sektor
tersebut.
Menurutnya juga terdapat
13 ciri membolehkan Kelantan
lahir sebagai Jelapang Makanan
Negara 2015 dan antara usaha
dilakukan KPKB iaitu mengeluar-
kan ternakan bagi menyumbang-
kan 35 peratus untuk kegunaan
negara.
Selain itu mengoptimakan
penggunaan tanah, mengguna
teknologi terkini di mana sekarang
berkembang sebanyak 30 peratus
dan menjadikan Tok Bali sebagai
pusat perikanan laut dalam den-
gan mencapai 75 peratus jumlah
pendaratan ikan negara.
Oleh MOHD NOR YAHYA
K
OTA BHARU: Hasrat kera-
jaan negeri untuk menjadi-
kan Kelantan sebagai negeri
Jelapang Makanan Negara
2015 hanya akan menjadi ke-
nyataan sekiranya semua pihak
bergabung tenaga menuju ke arah
matlamat tersebut.
Oleh MOHD NOR YAHYA
BACHOK: Kumpulan
Pertanian Kelantan Berhad
(KPKB) melangkah setapak
lagi apabila mulai terbabit
secara langsung dalam industri
penternakan lembu fidlot.
KPKB mengembang
sayap dalam sektor baru
itu bermula Mac lalu dan
ladang lembu ditempatkan di
Kampung Nelayan, Kandis.
Anak syarikat milik
Perbadanan Kemajuan Iktisad
Negeri Kelantan (PKINK) itu
melabur sebanyak RM200,000
melaksanakan projek berkenaan
membabitkan 100 ekor lembu
kacukan Brahman–KK.
Pengurus Projek KPKB, Rudy
Marzuki Azmi berkata, ladang
ternakan seluas 12 ekar disewa
daripada Majlis Daerah Bachok.
“Projek penternakan
tersebut dikendalikan tiga
kakitangan KPKB termasuk
penyelia ladang,” katanya
ketika ditemui di ladang
berkenaan baru-baru ini.
Beliau berkata, ternakan
lembu diberi makanan
menggunakan teknologi
pemakanan lengkap yang
mengandungi mikrob boleh
menolong mempercepatkan
pencernaan makanan.
Selain itu, ianya juga
mempercepat peningkatan
berat badan lembu setiap hari
dan purata berat bertambah
dua hingga tiga kilogram
bagi setiap ekor lembu.
Ditanya dari segi pasaran,
Rudy Marzuki berkata, ia
tidak akan menjadi masalah
memandangkan permintaan
daging lembu meningkat pada
kadar 1.28 peratus setahun
bagi isirumah dan 6.98
peratus bagi sektor industri.
Menurutnya permintaan
daging makin bertambah sekali
ganda pada musim perayaan.
“Jualan biasanya dilakukan
melalui timbangan berat hidup.
Harga lembu yang dipelihara
secara fidlot biasanya lebih
tinggi berbanding harga lembu
biasa kerana mutu dagingnya
lebih baik,” ujar beliau.
Oleh itu orang ramai yang
berminat untuk membeli
ternakan tersebut yang
diusahakan KPKB boleh
menghubungi Zaki di talian
014-6091 284 dan Hakimi
di talian 012-9222 965.
KPKB peneraju sektor
pertanian di Kelantan
Tuan Guru Nik Abdul Aziz tertarik melihat lembu yang dipamerkan pada
sambutan Hari Peladang tahun lepas
Ternak lembu secara komersil
SELAIN itu dapat
meningkatkan
kawalan mutu dan
mempercepatkan
sampai kepada
pengguna. KPKB akan
menjadi peneraju usaha
tersebut”
DALAM senarai ECER
digariskan Tanah Tinggi
Lojing sebagai kawasan
penanaman sayuran dan
bunga-bungaan terbesar
di Pantai Timur”
Jadual 8.9 : Maklumat Pencapaian Projek TKPM Lojing, 2002
TAHUN PENGELUARAN (KG) NILAI (RM)
1998 4,385 5,908
1999 41,024 89,870
2000 94,855 105,501
2001 212,897 306,397
2002 (September) 171,110 259,103
Jumlah 524,271 766,779
Sumber : Jabatan Pertanian Negeri Kelantan, 2002
TANAMAN Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Lojing
merupakan satu-satunya TKPM yang mencatat kejayaan
memberangsangkan. Terdapat pelbagai jenis tanaman yang
diusahakan seperti sayur-sayuran, tomato, kacang buncis, dan cili.
Pada 1998 TKPM Lojing hanya mampu mengeluarkan sebanyak
4,385 kg dengan nilai RM5,908 tetapi setelah lima tahun beroperasi
pengeluaran hasil pertanian telah berjaya ditingkatkan sebanyak
171,110 kg dengan nilai sebanyak RM259,103 (rujuk Jadual 8.9).
TKPM Lojing
2<47<3(57,9;(50(5
2,3(5;(5),9/(+
LOT 1809, BANGUNAN KPKB,
JALAN BAYAM , 15200
KOTA BHARU,
KELANTAN DARUL NAIM.
TEL: 09 - 743 6323
09 - 744 4351
09 - 747 4353
FAX: 09 – 748 5787
6
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
Oleh Mohd Nor Yahya
B
ACHOK: Usaha yang dilakukan
kerajaan Kelantan untuk mun-
cul sebagai jelapang makanan
negara sejak hampir 20 tahun
lalu kini semakin menampakkan
hasilnya.
Pelbagai program dilaksanakan
kerajaan negeri bagi mencapai
matlamat tersebut.
Antaranya pembangunan in-
dustri padi, industri pelbagai ko-
moditi, industri sayur-sayuran dan
buah-buahan.
Pada tahun lepas sebanyak 669
projek berkelompok yang melibat-
kan kawasan seluas 34,642 hektar
dengan peserta seramai 21,546
orang telah berjaya mengeluarkan
hasil sebanyak 95 tan metrik.
Jumlah tersebut membabitkan
nilai yang dianggarkan sebanyak
RM90.3 juta.
Selain itu dalam tempoh 2005
hingga 2009 seluas 1,640 tanah
terbiar berjaya dipulihkan.
Jumlah tersebut meliputi tana-
man padi seluas 520 hektar dan
tanaman lain 1,120 hektar. Pada
tahun ini juga pengeluaran padi
dianggarkan sebanyak 295,000
metrik tan iaitu melebihi sara diri
121 peratus.
Tahun lepas seramai 334 usa-
hawan kecil dan sederhana (IKS)
mendapat manfaat program yang
dikendalikan di bawah Jabatan
Pertanian.
Industri ternakan ikan berkem-
bang lebih 9 peratus tahun lepas
dengan hasil sebanyak RM202.53
juta berbanding RM193.35 juta
tahun sebelumnya.
Pendaratan ikan pula tahun
lepas sebanyak 62,175 tan metrik
yang bernilai RM245 juta. Di Ke-
lantan sekarang terdapat sebanyak
1,432 bot menangkap ikan de-
ngan bilangan nelayan lebih 8,000
orang.
Berdasar kepada perkembangan
tersebut ternyata usaha untuk men-
jadikan Kelantan sebagai Jelapang
Makanan Negara kini semakin
membuahkan hasilnya.
Oleh itu bagi melihat dari dekat
perkembangan sektor pertanian di
Kelantan
Pengerusi Jawatankuasa Per ta-
nian, Industri Desa dan Bioteknologi,
Che Abdullah Mat Nawi mengada-
kan beberapa siri lawatan bagi meli-
hat perkembangan yang berlaku.
Baru-baru ini beliau melawat
projek pemprosesan ikan masin
dan kering milik Rohani Jusoh di
Kampung Pantai Senok.
Selain itu projek ternakan
udang di Kampung Kemasin oleh
Bachok Farm Enterprise.
Lawatan juga diadakan di
Kompleks Perikanan Tawang, pro-
jek tanaman nenas milik Mohd
Yusoff di Kampung Telaga Aral.
Beliau juga meninjau projek
lembu pedaging milik Annual
Jaafar di Kampung Beluka Gunong,
ternakan lembu dan kerbau milik
Abdullah Jaafar di Kampung Lubok
Kuin, Gunong.
Che Abdullah berkata, lawatan
tersebut diadakan bagi melihat send-
iri perkembangan sektor pertanian
dan penternakan di Kelantan.
“Kelantan sememangnya ter-
kenal dengan sektor pertanian.
Melalui slogan Bertani Satu Ibadah
diharap golongan petani dapat me-
ningkatkan pengeluaran mereka di
samping tidak mengabaikan ibadat
kepada Allah swt,” katanya.
Beliau juga berkata ramai usa-
hawan tani dapat dilahirkan di
Kelantan sehingga mampu mening-
katkan ekonomi penduduk.
“Saya mengucap ribuan terima
kasih kepada agensi terlibat kerana
berusaha bersungguh-sungguh bagi
membantu masyarakat petani bagi
menjayakan Kelantan sebagai ne-
geri pertanian,” ujarnya.
Turut sama pada lawatan terse-
but Pengarah Jabatan Pertanian
Negeri, Maliha Ghazali, Pengarah
Jabatan Perikanan, Zawawi Ali
dan Timbalan Pengarah Jabatan
Perkhidmatan Veterinar, Dr Madzlan
Mohd Salleh, Adun Tawang, Hassan
Mahmood dan Adun Jelawat, Abdul
Azziz Kadir.
Pada siri lawatan itu juga Che
Abdullah turut melawat kilang
mem proses serbuk kopi milik
Othman @ Abdullah Mat Ali, 60 di
Kampung Biah, Perol, Kota Bharu.
Pengeluaran serbuk kopi di
kilang tersebut mencecah sehingga
200 kilogram sehari dengan dua
jenama digunakan iaitu ‘Gajah
Hu tan’ dan ‘Dua Tangan Pak
Lah’. Sehingga kini pasarannya me-
masuki Terengganu dan Selatan
Thailand.
Oleh MUHAMMAD YUSRI AMIN
ALOR SETAR: Anggota Exco,
Che Abdullah Mat Nawi dan
anggota jawatankuasa pertanian
Kelantan mencetus paradigma
baru apabila melakukan lawatan
kerja ke Kedah tahun lepas.
Pada lawatan itu taklimat
disampaikan anggota Exco
kerajaan negeri Kedah, Dato’
Ir Aminuddin Hamzah.
Aminuddin berkata, projek
penanaman nenas membabitkan
kawasan Kedah Tengah dan Kedah
Selatan sedang giat dijalankan.
Menurutnya, tanaman
nenas dijangka meningkat
dengan mendadak di Kedah
sehingga Lembaga Nenas
Malaysia mewujud pejabat
cawangannya di Sungai Petani.
”Selain itu projek tanaman
jagung di kawasan utara
mencakupi Kubang Pasu, Kota
Setar, Padang Terap, Pokok
Sena, Pendang dan Yan.
”Kawasan sedia ada seluas
600 hektar, yang sebahagiannya
diusahakan Lembaga
Pertubuhan Peladang (LPP)
secara contract farming bernilai
RM6 juta setahun,” katanya.
Beliau berkata, kerajaan
Kedah mensasarkan 10,000 ekar
menjelang 2015, di samping
digerakkan industri hiliran iaitu
membangun kilang pemprosesan.
Mengenai harga jagung
katanya, di mana-mana
pasaraya harga bagi dua jantung
jagung ialah RM2.99 dan ia
dijangka harga lebih tinggi
di pasaran luar negara.
Manakala tanaman jagung
bagi makanan haiwan seluas 2,000
hektar dan jagung segar serta jagung
cawan (cup corn) seluas 50 hektar.
”Di Kedah tanah-tanah kerajaan
dimanfaatkan sepenuhnya. Kawasan
tanah terbiar di setiap daerah
kira-kira 4,000 hektar termasuk
kawasan banjir,” katanya.
Mengenai projek
ternakan, kata beliau Kedah
banyak mengimport daging
termasuk ternakan tenusu.
Oleh itu beliau berkata,
kerajaan negeri bercadang
mewujudkan projek Tanaman
Kekal Pengeluaran Ayam dan
padang ragut di Kulim.
Menurutnya, di Kedah terdapat
236 tempat ternakan ayam daging,
13 pusat ternakan ayam telor,
19 pusat ternakan ayam baka
daging. Manakala loji rumah
sembelihan sebanyak 26 tempat.
Amiruddin juga berkata,
produk-produk pertanian
yang dikeluarkan dilakukan
penjenamaan dengan
usahasama Perbadanan
Kemajuan Iktisad Negeri Kedah
(PKINK) dengan SIRIM.
Jenama yang dikeluarkan
dikenali sebagai ‘Kedah Vest’.
”Kerajaan negeri memiliki
Kedah Agro Holding Berhad
berkaitan pertanian bertujuan
menjadi pemangkin dan pemaju
kepada usaha petani dan
penternak di negeri ini,” ujarnya.

TUMPAT: Kerajaan negeri melaksanakan
projek perintis bagi pemulihan sawah
terbiar di seluruh Kelantan dengan
penanaman padi secara ladang kontrak.
Projek perintis memajukan tanah
terbiar seluas 30 ekar dilaksanakan
di Kampung Jal Besar, Tumpat.
Projek itu dilaksanakan melibatkan
kerjasama Kumpulan Pertanian Kelantan
Berhad (KPKB), Bio Nutri Immunizer
Sdn Bhd dan pemilik-pemilik tanah.
Projek berkenaan dijadikan kayu
ukur untuk melaksanakan program
pemulihan tanah padi terbiar secara
ladang kontrak di tempat-tempat lain.
Tanah terbiar dimaksudkan parsel padi
tidak diusahakan lebih dari tiga tahun.
Berdasarkan Laporan Penyiasatan Pengeluaran
Padi 2007, keluasan tanah yang masih
terbiar di Kelantan seluas 21,458 hektar iaitu
11,704 hektar di kawasan jelapang (di bawah
KADA) dan 9,754 hektar di luar jelapang.
Anggota Exco kerajaan negeri, Che
Abdullah Mat Nawi berkata, kajian kesesuaian
tanah menunjukkan seluas kira-kira 5,732
hektar di kawasan luar jelapang sesuai untuk
dimajukan dengan penanaman padi.
”Kerajaan negeri melalui Jabatan Pertanian
telah melaksanakan beberapa program
memulihkan tanah terbiar di luar jelapang
dengan tanaman padi seluas 5,732 hektar
dan tanaman lain seluas 4,022 hektar.
”Setakat 2005-2007 seluas 980
tanah terbiar telah dibangunkan
dengan iaitu 310 hektar dibangunkan
dengan padi dan 670 hektar dengan
tanaman kelapa matag, tembikai, pisang,
keledek dan labu,” katanya di sini.
Projek perintis pemulihan tanah
padi terbiar di Kampung Jal Besar
melibatkan kawasan seluas 30 ekar dengan
pemilikan tanah seramai 20 orang. Tanah
tersebut terbiar sejak tahun 1990.
Pelaksanaan projek tersebut melibatkan
tiga pihak dan pemilik tanah yang
diketuai Penghulu Abdul Halim Salleh.
KPKB merupakan pemodal yang juga
menjadi pengusaha bersama dengan
pemilik-pemilik tanah sebagai peserta.
Manakala Bio Nutri Immunizer sebagai
pengurus di tapak projek. Syarikat itu sebagai
pengeluar dan pengedar produk bioteknologi
sebagai immunisasi untuk padi dikenali
sebagai ’Bio Immunizer Padi’ dan nutrien.
Mereka memperkenalkan konsep
kombinasi immunisasi dan nutrien bagi
peningkatan hasil padi. Pemilik tanah pula
melaksanakan aktiviti penanaman mengikut
piawaian yang ditetapkan pengurus projek.
Projek berkenaan telah membuat
hasilnya dan berjaya memulih tanah
terbiar sejak sekian lama.
Che Abdullah juga berkata, kerajaan
negeri bercadang melantik agensi tertentu
bagi menguruskan projek pemulihan tanah
padi terbiar secara intensif di seluruh negeri.
”Dengan kaedah itu kerajaan negeri boleh
menyalurkan kemudahan atau peruntukan
kepada agensi pelaksana yang bertindak
sebagai pengurus projek,” katanya.
Projek ladang kontrak pulih sawah terbiar
Kelantan bekal keperluan
makanan negara
Kerjasama
Kelantan – Kedah
di sektor pertanian
Che Abdullah melihat undang yang diternak di Kampung Kemasin
Adun Wakaf Bharu bersama penduduk solat hajat
di tepi bendang
Program pemulihan sawah terbiar sedang giat
dijalankan
7
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
banyak kemudahan asas dan ke-
mudahan awam lain disediakan
seperti pasar, warung, surau dan
tempat rehat.
“Kalau hendak dibandingkan
sebelum 20 tahun lalu memang
jauh bezanya. Kiranya sesuai den-
gan apa yang ada di sini, khususnya
dari segi pertumbuhan ekonomi
masyarakat tempatan,” katanya
ketika ditemui baru-baru ini.
Projek pembangunan di Tok
Bali dijangka lebih terserlah den-
gan pembinaan jalan baru dari
Alor Pasir yang merentangi Sungai
Semerak memudahkan orang
ramai yang datang dari Machang,
Kuala Krai, Tanah Merah dan Jeli.
Tok Bali terletak dalam ka-
wasan Dewan Undangan Negeri
(Dun) Semerak kira-kira 16 kilo-
meter dari bandar Pasir Puteh. Dun
berkenaan diwakili
Wan Hassan Wan Ibrahim.
Seorang pemborong ikan ber-
bangsa Cina yang hanya mahu
dikenali sebagai Jefry berkata, dari
sudut prasarana memang tidak
dapat dipertikaikan, namun masih
terdapat beberapa perkara harus
dipertingkatkan.
“Sudah lebih setahun sa ya
memborong ikan di sini. Tem-
patnya memang bagus, cuma dari
segi kemudahan pengangkutan
sahaja masih di takuk lama.
“Saya rasa jika itu dapat di-
pertingkatkan pasti Tok Bali akan
jadi lebih maju dari tempat-tempat
lain,” katanya. Setiap kali datang
ke Tok Bali beliau memborong
ikan sehingga empat tan.
Seorang peniaga di pasar Tok
Bali, Senah Deraman mengakui
projek pembangunan di kawasan
itu telah banyak mengubahkan
nasib kehidupan masyarakat
setempat.
“Nak kata kaya
tu tidak-
Ikan Tok Bali jadi pilihan ramai
Jambatan yang merentangi terusan Tok Bali menjadi pemangkin utama pembangunan
Oleh HAFIZ IRWAN
Foto MUHD YUSRI AMIN
P
ASIR PUTEH: Tok Bali nama
yang menjadi sebutan ramai
bukan sahaja di Kelantan,
malah di seluruh negara. Jeti
pendaratan ikan boleh dilihat di
sepanjang terusan tersebut.
Ada jeti pendaratan dimiliki
pihak persendirian, agensi keraja-
an negeri dan Lembaga Kemajuan
Ikan Malaysia (LKIM). Selain itu
ada juga pasar ikan segar, resort,
aparment, kilang air batu dan lim-
bungan tempat membaiki kapal.
Maka tidak hairanlah Tok Bali
bukan sahaja masyhur dengan
kompleks perikanan terbesar di
Kelantan, sebaliknya sebagai pusat
peranginan tersohor.
Terdapat sembilan jeti peng-
kalan pendaratan ikan yang di-
usahakan syarikat swasta sejak
lebih 10 tahun lalu. Ini membuk-
tikan Tok Bali sebagai kawasan
berstrategik.
Jeti pendaratan ikan milik
LKIM terbesar di terusan Tok
Bali, namun belum beroperasi
sepenuhnya lagi.
Pemborang dan peraih ikan
yang terlibat dengan aktiviti per-
niagaan ikan ada yang datang
dari Kuala Lumpur, Pahang, Pulau
Pinang dan Terengganu.
Seorang peraih ikan dari Pasir
Puteh, Mazlan Jaafar tidak menafi-
kan kemudahan yang disediakan
di pusat pendaratan tersebut
memberi keselesaan kepada orang
ramai.
“Segala kemudahan yang ada
cukup selesa. Dari segi bekalan
ikan juga sentiasa mencukupi,
tidak pernah bermasalah.
“Orang ramai lebih suka ber-
urusan jual beli di sini kerana
ORANG ramai lebih
suka ber urusan jual beli
di sini kerana banyak
kemudahan asas dan
kemudahan awam lain
disediakan seperti pasar,
warung, surau dan
tempat rehat.
Pelbagai kemudahan disediakan di Tok Bali
Sebuah resort sedang proses pembinaan
Ikan segar yang baru didaratkan dari bot laut dalam menjadi pilihan ramai
Replika bot nelayan terletak tidak jauh dari jambatan Tok Bali
Jeti pendaratan ikan yang dibangunkan PKINK
lah, tapi sikit sebanyak sumber
pendapatan tu.. adalah.
“Cara kita orang kampung
boleh dikatakan majulah berniaga
dengan cara kampung,” katanya.
Beliau sudah tiga tahun terli-
bat dengan perniagaan hasil laut.
Jadual: Destinasi Pemasaran Ikan Pusat Pemeriksaan Ikan LKIM Tok Bali
BIL
PUSAT
PASARAN
JUMLAH
KUANTITI (KG)
PERATUS
1 Wilayah Tengah Negara 14,240 3.16%
2 Wilayah Utara Negara 260,960 57.98%
4 Wilayah Timur Utara 174,905 38.86%
Jumlah 450,105 100.00
Sumber : Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, 2003
J d l D ti i P Ik P t P ik Ik LKIM T k B li T
Ikan Tok Bali dihantar ke seluruh negara
9
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
8
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani BERTANI SATU IBADAH
Menteri Besar mencuba bakat memerah susu kambing
Dato’ Husam Musa dan Che Abdullah cuba merasakan buah dokong
yang dipamerkan di Dataran Stadium Sultan Mohammad Ke IV
Che Abdullah tertarik melihat buah koko selepas
merasmikan mesyuarat persatuan penanam koko di RPT
Sungai Satan, Jeli Mac lalu
Che Abdullah melawat pameran pensijilan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian melawat kebun sayur di projek
Tanaman Kekal Pengeluaran Makanan di Lojing, Gua Musang
Tuan Guru Nik Abdul Aziz merasai keenakan susu kambing sempena
sambutan Hari Peladang peringkat negeri tahun lepas
Lawatan Jawatankuasa Pertanian
Negeri Kelantan yang diketuai
anggota Exco ke ladang sayur-
sayuran di Lojing
Che Abdullah turut memungut buah tembikai yang baru dikutip
untuk dimuatkan ke atas traktor di sebuah ladang di Bachok
Mengejutkan apabila Tanah Tinggi Lojing yang terkenal dengan hawa sederhana
sejuk mampu mengeluarkan buah anggur. Che Abdullah tertarik melihat pokok
anggur berbuah

Che Abdullah
melihat buah lada yang subur ditanampetani
menggunakan kaedah fertegrasi tanpa memerlukan tanah yang luas
Pengerusi
Jawatankuasa
Pertanian
menyampaikan hadiah
kepada seorang
peserta sempena
sambutan Hari
Peladang, Penternak
dan Nelayan
peringkat negeri 2009
Anggota Exco kerajaan negeri, Che
Abdullah Mat Nawi merasmikan
kursus anjuran Pusat Pembangunan
Keusahawan dan Kemahiran Negeri
Kelantan (Kesdec) di Kota Bharu
Tuan Guru Nik Abdul Aziz tertarik melihat kesuburan
anak padi organik yang ditanam
1( 1(( 1() 1() 1111 (; (;( (;( (;( (;( (((( ;( (57 555577 57 57 5 5 ,9 ,90 990 ,990 90 90 90 02( 2( 22(5 2(5 22222 (5 (((5 (5 (5
5,. 5,. 5,. 5,. 5,. 5,. 55,.. , 555 .,9 ,9 ,,90 90 90 ,90 ,90 90 0 ,,,, 22, 2, 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2222, 2222, 2,,3(5 3(5 3(5 (5 3(55;( ;( ;(5 ;(5 ;(( ;( ;;
TIN TIN TIN NN IN TI TI GGGGK GKKK GK GGKKAAAAAAAATTTTTTTTTTTT AAAAAAA 66666666
WWI WIS WIS SSSSMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAPE PE PE PE PE PE PPE PEERSE RSE RSE RSE RSE SE SS RSE RSE RR E RSE RRR KKUT KUT KUT UT UT KK UAN UAN UAN UAN UAN UU AAAA
JAL AL AL JALLLLLL ALAAAAN AN ANNN AAN AN ANN NNN A BBBBBBBBAAAAAAAAAYYYYYYYYYY AAAAAAAAAA AM AM AM AM AM AMM AM A YYYY
156 156 156 156 1556 56 56 15 11 22228 88 28 228 28 KO KO KKKO KO KO KO KKKKOTTTAAAAAA TTT BH BH BH BH BH BHH BBH BH BHARU ARU ARU ARU RU RU RU ARRU AAA
KKKE KE KEEL EL L KKEEL EL L EEL EE AN AAANNN ANN ANN AANTTTTTTTTTAAN ANN AN ANN ANNN AANN TTTTT
TTEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL E TT L TEL T : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 0000 : 0 : 0 : 0 0 : 0 0 : 09-7 9-7 9-7 9-7 9 7 9 7 9-7 9-7 9--7 9-7 9-7 -7 - 9-7 9-7 9 74414 414 414 414 44414 441 4 773 77 773 773 7 77 773 773 773 73 777 7 77
FAX FAX FAX FAX A FAX FAX AX AX FAX: 0 : 0 : 0 : 0 00009-7 9-7 9-7 9-77 99-7 9-7 -7 99 48 483 4833 833 48 83 48 8333433 433 433 433 433 333 4 3 43 33 44
1() 1() 1() ())))) 1() 1()(((;( (;( (;;( (;( (;( ; (;;;( (;( (;(57 57 57 5 777 577 5 5 5 7 5 ,92 ,92 ,92 92 92 92 92 ,92 ,,,92 ,922 ,,92/0+ /0+ /0+ ++ 0+ /0+ /0+ /0+4(; 4(; 4(; 4(;;; 4(; 4(; 4(; ;(5 (5 ((5 (5 5 (5 (5 5 ( =,; =,; =,; =,; ,; ,; ,; =,; ,; ,; ,; = ,90 ,90 ,90 ,,, 55555(9 (9 ((9 (9 5(99 5(9 5 99
5, 5, 5, 5, , 5 .,9 .,9 .,9 .,9 ,9 .,9 . 0000 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3(5; (5; (5; (5; (5 (5;;(5 (5 (5 ((((5 (
161 161 161 61 161 6 50 50 550 50 5 KUB KUB KUB KUB KUBB KUBANG ANG ANG ANG ANGG KE KE KE KE KKEE KERIA RIA RIA RIA RRIA RIANNNNNNN
KOT KOT KOT KKO KOO KOT KOT KOTA B AA B A B A B A B A HAR HAR HAR HAR HAR HARRUUUU, UU, U KEL KEL KEL KEL KEL KEL KEL KEL KK AN AAN AN AN AN AN ANTTTTTTAN. AN. AN. N AANNNNN. ANN AN TTTTTT
TEL TEL TE TEL TEL: 0 : 0 : 0 : 0 009-7 9-7 9-7 9-7 -7 -7652 652 6652 65 652 65228888811111111111
09- 09 09- 09 09- 9 765 765 765 765 5 65 5254 254 254 2254 22 5555
09- 09- 09- 09- 09- 09- 00 765 765 65 765 765 765850 850 850 850 5 8509999999
FAX FAX FAX FAX FAX FAXX: 0 : 0 0 : 0 : 0 0009 - 9 99 - 9 - 9 - 9 - 76 76 76 76 76 766 7 5555555111178 178 178 178 1778 778 7 1788
1() 1() 1()) 1() 1()))(((((((;;;;;;; (((((((((( (5 (((5 (5 (5 (5 (5 ( 7, 7, 7, 7, 7, 7 ;;;;;;;;; 99999;;;;;;; 999999 (50 (50 (5 (50 (50 (50 50 (50(5 (5 (5 ((((5 (5 5 (5 5,. 5,. 5,. 5,. 55,, 5 ,90 ,,90 ,90 ,90 2, 2, 2, 2,, 2 3(5 3(5 3(5 3( 3(55 ;;;;;;;;;; ;;;;;(5 (5 (55 ;;;;;;
264 264 264 2664 4 26473, 73, 73, 73,, 3 2: 2: 2: 2: 2: 2: : 77, 7, 7, 7, , 77 99999999;;;;;;;; 99999 (50 ((50 (50 (50 (5 ((50(5 (5 (5 (5 (5 (5 ((5 (5 ;;;;;;;;;;; 3<5 3<5 3<5 3<5 <5 5 3<55+(5 +( +(5 +(5 +( .......
159 159 159 159 159 159 159 1599 5990 90 90 90 9900 KO KOO KOOOTTTTTAAAA TTTT BH BBH BH BH B ARU ARU ARU ARU AR AR AA
KEL KE KEEL LAN ANNNN AN A TTTTTTAN AN AN AN AN N AN TTTTTT
TEL TEL TEL EL TEL L TE : 0 : 0 : 0 0 : 0 0 : 009-7 9-77 99-7 9 44 44 44 44 44 270 270 270 270 70 7 6666
09- 09 09 0 -744 44 744 7 4 24 224 224 4 2400 00 00 00 000
09- 09 09 09 0009 09 744 74 7444 7 24 24 224 4 24 24 2 02 02 0222 022
FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX: 0 : 0 : 0 0 : 0 : 0 : 9 - 9 -- 9 9 74 74 744 1 4 1 4 44 047 047 047 047 0477
10
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
PENGENALAN teknologi kultur tisu
tumbuhan di Kelantan hasil gembelingan
usaha Kelantan Biote ch Corporation (KBC)
Sdn Bhd dengan Upen dan Universiti Sains
Malaysia (USM) bermula 2 Jun 2008.
Hasil kerjasama itu membolehkan USM
memindahkan teknologi kultur tisu tumbuhan
kepada KBC yang kini mempunyai kemudahan,
peralatan dan keperluan yang lengkap.
Teknik kultur tisu tumbuhan sebenarnya
melalui proses yang mudah di mana sebahagian
kecil tumbuhan sama ada daun, batang
atau sel-sel diletakkan di dalam medium
kultur bernutrien bagi membolehkan proses
tumbesaran dalam keadaan steril atau aseptik.
Tanaman yang disteril itu adalah
bebas daripada serangan mikroorganisma
seperti kulat, bakteria serta virus bagi
menghasil pertumbuhan yang lengkap.
Teknologi ini dicipta untuk menggalakkan
pertumbuhan spesis tanaman secara seragam
serta berbuah dan masak pada masa yang sama.
Melalui teknik ini pekebun dan petani
dijangka mendapat pulangan berlipat ganda
kerana hasil tanaman berkualiti tinggi.
Selain itu pekebun dan petani dapat
mengurang serta mengelakkan risiko kerosakan
tanaman kerana spesis pokok yang dipilih
mempunyai daya ketahanan yang tinggi.
Teknik ini dibangunkan untuk
memudahkan pengkomersilan kultur
baru dalam mengaplikasi pertanian
dengan kejuruteraan genetik merangkumi
pembaikpulihan tanaman dari segi
nilai nutrisi, kawalan serangga dan
kultur tumbuhan bebas virus.
Kaedah tersebut menjadi alternatif untuk
mengekalkan pertumbuhan tanaman yang
jarang ditemui dan mulai pupus. Selain itu
juga berguna kepada bidang farmaseutikal
untuk menghasilkan ginseng dan taxol.
Kultur tumbuhan yang siap diproses
juga mudah dan selamat untuk dieksport.
Proses awal kultur tisu bermula dengan
memilih induk tumbuhan yang berkualiti
sebelum membentuk klon-klon menyerupainya.
Progeni yang tumbuh dengan sihat kemudiannya
dipindah dan ditanam dalam suhu dan
kelembapan terkawal serta disteril.
Spesis tanaman yang terbukti berjaya melalui
teknik kultur tisu ialah pokok pisang. Tanaman
pisang merupakan tanaman ekonomik yang
kedua penting selepas durian di negara ini.
KBC memiliki makmal
menghasilkan variati anak benih pisang
beroperasi di Labok, Machang.
Jenis pokok pisang keluaran KBC iaitu
pisang awak, pisang cavendish, pisang
berangan, pisang tanduk, pisang rastali,
pisang abu dan pisang nangka. Selain itu
tanaman hiasan (ornamental plants) turut
dihasilkan seperti keladi hiasan dan orkid.
Harga yang ditawarkan berpatutan
antara RM1.50 hingga RM2.50 bagi setiap
pokok dengan ketinggian dua kaki.
Bagaimanapun bekalan anak benih
pisang berkualiti tidak mencukupi untuk
memenuhi permintaan di pasaran.
dana bagi membina sebuah kilang,”
katanya di sini.
Perletakan batu asas pembinaan
kilang tersebut dilakukan pada Mac
2008 disempurnakan Menteri Besar,
Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz
Nik Mat.
Kilang memproses kelapa dara
itu turut dilengkapkan sebuah
makmal untuk menjalankan pe-
nyelidikan dan pembangunan bi-
dang pertanian. Pembinaan kilang
berkena an membabitkan kos seban-
yak RM500,000.
Manakala sebanyak RM200,000
diperuntukan bagi menyediakan per-
alatan mesin berteknologi tinggi.
Dan 21 Mac lalu kilang tersebut
dirasmikan Menteri Besar. Pada
majlis itu diadakan solat hajat yang
diimamkan Tuan Guru Nik Abdul
Aziz.
Zamakhshari berkata, KBC kini
mempunyai 21 kakitangan terma-
suk 10 orang yang bekerja di kilang
tersebut.
“Kemampuan kilang ini men-
geluarkan produk cecair dan losyen
sebanyak 200 liter sehari atau 4,000
liter sebulan.
“Manakala sabun pepejal pula
sebanyak 50 liter sehari atau 1,000
kilogram,” katanya.
Kilang tersebut dijangka berop-
erasi sepenuhnya pada pertengahan
April ini. Ia merupakan pertama di
Pantai Timur yang dimiliki agensi
kerajaan.
Pada majlis itu juga diadakan
perjanjian pintar dengan Global
Biotech Produce Sdn Bhd, sebuah
syarikat Bumiputera yang berpejabat
di Shah Alam, Selangor.
Pada perjanjian itu KBC diwakili
ahli lembaga pengarahnya Haji
Zulkifli Mamat dan Nik Baharum
Nik Abdullah mewakili Global
Biotech.
Hadir sama pada majlis itu,
ang gota-anggota Exco kerajaan
negeri, Che Abdullah Mat Nawi,
Abdul Fattah Mahmood, Wan
Ubai dah Omar, anggota parlimen
Machang, Saifuddin Nasution,
Adun Kemuning, Wan Ahmad Lutfi
Wan Sulaiman dan Yang Dipertua
PAS Machang, Datuk Hassan
Muhammad.
Turut hadir Ketua Pegawai
Global Biotech, Rizal Hafiz Ruslan
dan Ketua Pegawai Eksekutif PMBK,
Ir Mustapa Salleh.
Pada Disember 2008 KBC
menandatangani memorandum
perjanjian persefahaman dengan
Universiti Putra Malaysia (UPM).
Che Abdullah yang juga Pe-
nge rusi Jawatankuasa Pertanian,
In dustri Desa dan Bioteknologi
berkata, kerajaan negeri akan terus
memperkasakan bidang perta-
nian yang menjadi keutamaan sejak
1990.
“Kelantan berhasrat untuk men-
jadikan negeri ini sebagai jelapang
makanan negara pada 2015. Dan ia
memerlukan transformasi dalam
sektor pertanian,” katanya.
Menteri Besar pula berharap
rakyat Kelantan mengambil peluang
sepenuhnya dengan memanfaatkan
potensi besar bidang bioteknologi.
Menurutnya kerjasama pakar diper-
lukan dalam bidang bio teknologi
bagi memancu sektor pertanian di
Kelantan.
Nutrifera produk
Kelantan Biotech
KBC perkenal teknologi kultur tisu tumbuhan
Peralatan canggih yang terdapat di kilang
nutraseutikal Kelantan Biotech
Zamakhshari Muhammad menerima
replika cek daripada Rizal Hafiz
Ruslan
Oleh RIZAL TAHIR
KOTA BAHRU: Usaha Kelantan
melalui syarikat Sunnah Tani
memperkenalkan tanaman
padi organik di bendang
Tunjung akhirnya mendapat
perhatian daripada Padi
Beras Nasional (Bernas).
Projek itu diusahakan
dengan kerjasama seorang
usahawan tani dari Indonesia.
Pada Mac lalu projek berkenaan
dilawati Ketua Perladangan
Bernas, Taharuddin Ghazali
bersama 48 orang ketua jabatan
Bernas dari seluruh negara.
Mereka mendengar taklimat
yang disampaikan usahawan
tani terbabit, Pak Aib.
Taharuddin berkata, Bernas
sekarang dalam usaha menukar
sistem yang menggunakan baja
kimia kepada baja organik
dalam penanaman padi.
“Dengan ada projek yang
diusahakan Sunnah Tani ini
dapat memberi gambaran lebih
jelas lagi kepada Bernas mengenai
kaedah tanaman padi organik.
“Selain itu kosnya agak
murah iaitu RM150 bagi setiap
satu hektar tanah. Bernas akan
memulakan ‘pilot’ projek
tanaman padi organik di
kawasan-kawasan di bawah
A
PABILA disebut syampu atau
sabun mandi, ramai menggu-
nakan jenama berdasar kepada
apa yang mereka tonton di kaca
televisyen atau baca dalam iklan.
Sunsilk, Pantene, Rejoice, Dove dan
pelbagai lagi.
Begitu juga dengan sabun man-
di, ada Lux, Dettol, Biore, Citra,
Palmolive dan Lifebuoy.
Namun, tidak ramai yang sedar
ada shampu dan sabun yang dihasil-
kan secara bioteknologi daripada
minyak kelapa dara.
Minyak kelapa sudah berkurun
digunakan masyarakat tradisional
Melayu. Masyarakat kampung me-
masak santan kelapa sehingga
terhasil minyak.
Namun semua itu sudah tidak
ada lagi sekarang. Lebih-lebih lagi
pelbagai jenama minyak rambut ada
di pasaran sekarang.
Menyedari hakikat itu kerajaan
negeri melalui Kelantan Biotech
Corporation Sdn Bhd (KBC) me-
lakukan penyelidikan dan pemban-
gunan (R&D) bagi menghasilkan
minyak kelapa dara.
Hasilnya minyak kelapa dara
bukan sekadar menghasilkan sham-
pu, lulur minyak, sabun aroma,
sabun muka, bam minyak, seba-
liknya minuman kesihatan. Jenama
dihasilkan menggunakan jenama
Nutrifera.
Produk tersebut kini berada di
pasaran menawarkan pilihan alter-
natif kepada orang ramai berband-
ing jenama lain yang sudah lama
mencipta nama.
Inilah kejayaan KBC selepas di-
tubuhkan pada 15 Disember 2005.
Kelantan Biotech merupakan anak
syarikat Perbadanan Menteri Besar
Kelantan (PMBK).
Mulai beroperasi pada Julai 2006
di pejabat PMBK di Kota Bharu.
Selepas itu berpindah ke pejabat
sendiri di Batu 23 Jalan Kota Bharu
– Machang pada Mac 2007.
Pengurusnya, Zamakhshari
Muhamad berkata, matlamat utama
penubuhan KBC untuk menerajui
industri bioteknologi.
”Pada peringkat awal enam pro-
duk kelapa dara tersebut diha sil kan
menggunakan kaedah ma nual.
”Namun disebabkan perminta-
an yang semakin menggalakkan
kerajaan negeri menyumbangkan
Padi organik dapat perhatian Bernas
seliaan Bernas,” katanya.
Menurutnya beliau
cukup tertarik dengan cara
penanaman padi organik yang
diusahakan Sunnah Tani.
Projek perintis tanaman
padi organik diusahakan di
tanah terbiar seluas enam
ekar di Kampung Tunjung
awal tahun lepas.
Penanaman dilakukan
pada Februari lalu dan telah
mengeluarkan hasil selepas
empat bulan kemudian.
Padi tersebut dituai pada
September lalu dan berjaya
menghasilkan sebanyak
sebanyak 450 kilogram beras.
Padi organik ditanam
dengan menggunakan baja yang
dihasilkan melalui bahan-bahan
terbuang termasuk sampah
dan sisa makanan yang diadun
menggunakan bahan campuran.
Pelancaran Beras Organik
dan Jamuan Nasi Organik juga
pernah diadakan di Perdana
Resort yang dirasmikan
anggota Exco, Dato’ Husam
Musa tahun lepas.
11
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
T
ERCATAT satu lagi sejarah di
Kelantan apabila beberapa
ladang yang diurus di bawah
Felcra Berhad diserah balik
kepada kerajaan negeri. Peristiwa
itu berlaku pada 17 Januari 2008
di perkarangan Masjid Panggong
Lalat, Gua Musang.
Penyerahan tanah pada majlis
itu membabitkan empat kawasan
iaitu ladang Panggung Lalat 1, 3
dan 4 yang diusahakan dengan
kelapa sawit dan getah. Manakala
ladang Gual Tambun di Rantau
Panjang ditanam kelapa sawit.
Tanah yang diusahakan Felcra
itu merupakan milik kerajaan
negeri.
Ladang di Panggung Lalat
1 melibatkan kawasan seluas
206 hektar, Panggong Lalat 3
(178 hektar) yang ditanam kelapa
sawit sejak 26 tahun lalu. Getah
juga ditanam di Panggung Lalat
di Panggung Lalat 1 seluas 279
hektar dan Panggong Lalat 4 (185
hektar).
Manakala di Paket A seluas
312 hektar dan Paket B 289 hektar.
Kedua-dua ladang tersebut dita-
nam sawit.
Ladang yang diserah kepada
kerajaan negeri di Pasir Mas iaitu
di Gual Tambun seluas 202 hektar,
Jeduk 1 (97 hektar) dan Jeduk 2
(338 hektar), kesemua ditanam
sawit.
Ladang di Tanah Merah dan Jeli
pula di Sungai Pelor ditanam sawit
seluas 122 hektar.
Ladang lain yang ditanam getah
iaitu di Air Piau 1 seluas 77 hektar, Air
Piau 2 (101 hektar), Kuala Gris 1 (196
hektar), Kuala Gris II (101 hektar), Air
Dergong 1B (166 hektar), Berdang
1A dan 1B (672 hektar), Gemang 1
(16 hektar), Gemang 4 (56 hektar)
dan Gemang 5 (135 hektar).
Kesemuanya membabitkan
kawasan seluas 3,729 hektar
kini diurus di bawah anak syari-
kat Perbadanan Menteri Besar
Kelantan (PMBK) iaitu PMBK Sawit
Sdn Bhd.
Pengarah Urusannya, Ramli
Abu Bakar berkata, selain tanaman
getah dan kelapa sawit, pihaknya
juga menaman pokok karas di
kawasan seluas 172 hektar di Batu
Papan, Gua Musang.
Menurutnya pokok karas di-
jang ka mampu mengeluarkan hasil
selepas mencapai usia tiga tahun.
“Sekarang banyak pokok karas
yang ditanam telah mencapai
ketinggian sehingga lapan kaki.
Jumlah pokok ditanam sebanyak
127,000 batang.
“Jumlah itu akan bertam-
bah kepada 200,000 pokok pada
pertengahan tahun ini,” katanya
ketika ditemui di pejabat PMBK
Sawit di Kota Bharu baru-baru
ini.
Ramli berkata, daun pokok
karas akan dikutip pada Jun de-
pan untuk dijadikan teh, sebagai
makanan kesihatan. Khasiatnya
mengatasi masalah darah tinggi,
diabetis dan menyihatkan tenaga
dalaman.
Menurutnya harga daun karas
di pasaran Thailand boleh menca-
pai RM360 sekg.
Namun beliau berkata, daun
karas yang akan dikutip di ladang
PMBK boleh mencapai RM80
sekg apabila dikeringkan sebelum
dijadikan teh.
Ladang karas itu diurus 20
pekerja dijangka mengeluarkan
minyak daripada teras selepas
berusia lima tahun.
Oleh itu Ramli menolak dak-
waan sesetengah pihak yang men-
dakwa projek tanaman karas atau
depu dilaksanakan kerajaan negeri
menemui kegagalan.
“Dakwaan tersebut adalah
tidak berasas. Orang ramai boleh
melihat sendiri kesuburan po-
kok karas yang ditanam di Gua
Musang,” katanya.
Menurutnya kos pembangu-
nan ladang karas membabitkan
peruntukan sebanyak RM2 juta.
Tanah dibangunkan Felcra
diambil balik kerajaan negeri me-
mandangkan tanah-tanah tersebut
tidak dipohon hak milik oleh
agensi berkenaan. Selain itu tanah-
tanah yang diambil tidak ditempat-
kan peneroka.
Felcra mengusahakan ladang
seluas 6,069,085 hektar di 34
ladang di Kelantan sejak 1978.
Daripada jumlah tersebut se-
luas 3,729.464 hektar telah diserah
kepada kerajaan negeri.
Manakala keluasan tanah yang
bertanam getah dan kelapa di-
urus PMBK Sawit sekarang seluas
3,193.750 hektar.
Beroperasi

PMBK Sawit Sdn Bhd memu-
lakan operasinya pada Mac 2007
mengurus ladang yang diambil
balik kerajaan negeri daripada
Felcra Bhd.
PMBK merancang pembukaan
ladang secara besar-besaran di
Kelantan. Dan sebagai permulaan
PMBK sawit menguruskan kawasan
ladang sawit sedia ada.
Sekarang PMBK Sawit mengu-
rus ladang sawit di lapan tempat
dan getah di 11 lokasi.
Bagi memperluaskan kawasan
operasi perladangan, PMBK sawit
melalui PMBK telah dianugerah-
kan tanah seluas 10,000 ekar di
blok Berangkat dan Batu Papan,
Gua Musang bagi penanaman
sawit bermula pada
2009.
PMBK sawit juga
melebarkan industri
perladangan getah
dengan penanaman
getah klon seluas
10,000 ekar pada
akhir 2008.
Sel ai n i tu ka-
wasan seluas 20,000
ekar dikenal pasti
daripada kerajaan
negeri setelah ke-
jayaan PMBK Sawit
yang ditunjukkan
dalam tempoh dua
tahun beroperasi.
Suatu ketika nan-
ti tidak dapat ditolak kemungkinan
PMBK sawit akan muncul sebagai
syarikat perladangan terbaik den-
gan memiliki kawasan operasi
terbesar di Kelantan.
Ekoran kejayaan PMBK Sawit,
majlis makan kesyukuran diadakan
pada 19 Disember 2008 yang turut
dihadiri Menteri Besar, Tuan Guru
Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat.
Menteri Besar merakamkan
tahniah di atas kejayaan PMBK
Sawit yang dapat menyumbang
pendapatan kepada kerajaan.
Pengerusi Lembaga Pengarah
PMBK Sawit, Dato’ Husam Musa
pula dalam ucapannya di majlis itu
berkata, pihaknya akan menceburi
bidang lain berkaitan perladan-
gan seperti penanaman pokok
cendana, depu dan penanaman
semula kelapa sawit.
Selain itu penyediaan tapak
semaian bagi pelbagai jenis tana-
man. `
Ditanya mengenai keuntungan
diraih PMBK Sawit, Ramli berkata,
walaupun syarikat berjaya mengaut
keuntungan agak lumayan, namun
pihaknya tidak mudah berpuas
hati.
Katanya, keuntungan yang
maksimum boleh dihasilkan den-
gan kos operasi yang munasabah.
“Pada tahun ini keuntungan di-
jangka sebanyak RM15 juta iaitu
meningkat berbanding RM13 juta
tahun lepas.
“Jangkaan itu dapat dicapai
memandangkan harga getah dan
kelapa sawit di pasaran sekarang
agak stabil,” katanya.
Tahun 2008 keuntungan di-
capai lebih tinggi sebanyak RM16
juta.
Ramli berkata, segala hasil
keuntungan tersebut menjadi pun-
ca hasil kepada kerajaan negeri.
Ternyata langkah kerajaan
negeri mengambil balik sebaha-
gian tanah yang dimajukan agensi
persekutuan sebelum ini telah
membuah hasilnya.
PMBK Sawit jana hasil
kerajaan negeri
Tuan Guru Nik Abdul Aziz melihat kenyataan perakuan penyerahan ladang oleh
Felcra Bhd kepada PMBK
Anak pokok karas berusia tiga tahun mencapai ketinggian lapan kaki
Pokok karas hidup subur di ladang Batu Papan, Gua Musang
Orang ramai hadir pada majlis penyerahan ladang kelapa sawit Felcra Bhd
kepada kerajaan negeri
Haji Ramli Abu Bakar
PMBK merancang
pembukaan ladang
secara besar-besaran
di Kelantan. Dan
sebagai permulaan
PMBK sawit
menguruskan
kawasan ladang sawit
sedia ada.
12
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
10 peserta bagi setiap Dun.
Ketua Pegawai Eksekutif Per-
badanan Ladang Rakyat, Dr Nazmi
Ghazali Azmi berkata, hasil jualan
ikan keli tersebut setiap peserta
mendapat antara RM800 hingga
RM950 sebulan.
“Projek berkenaan telah me-
nam pakkan kejayaan biar pun
ber mula dengan pengalaman yang
sifar. Perancangan awal Ladang
Rak yat mensasarkan pendapatan
sehingga RM800 sebulan kini
su dah tercapai,” katanya ketika
ditemui baru-baru ini.
Menurutnya biar pun pusingan
pertama projek berkenaan berde-
pan dengan pelbagai halangan
dan cabaran, namun beliau ber-
syukur kerana mampu mencapai
matlamat ditetapkan.
Katanya, peserta yang terlibat
hanya menjaga anak keli sehingga
membesar, manakala dari segi
pemasaran dan keperluan lain di-
urus Ladang Rakyat Aquafarm.
Keempat, Ladang Rakyat Tro-
pica Sdn Bhd melaksanakan pro-
jek penanaman tembikai boci
(tem bikai Cina). Projek perintis
dijalankan di Dun
Gual Ipoh di ka-
wasan seluas 10 ekar,
membabitkan sera-
mai empat peserta.
Ia di mulakan pada
Febuari 2010.
Projek penamanan
tembikai tersebut akan
diperluaskan seba nyak
20 ekar lagi di kawasan
berdekatan.
Manakala Ladang Rakyat Pro-
ducts Sdn Bhd berperanan mem-
proses hasil pertanian yang dike-
luarkan anak syarikat di bawah
Ladang Rakyat. Pada perancangan-
nya kilang akan dibina bagi mem-
proses serai dan hasil-hasil lain.
Kata Dr Nazmi pembinaan
kilang tersebut dan penyediaan
mesin dianggarkan melibatkan
kos sebanyak RM500,000. Beliau
berkata, lokasi yang dicadangkan
di Dun Gual Ipoh memandangkan
ia tidak jauh dari ladang serai.
Beliau juga memberitahu La-
dang Rakyat baru mengambil alih
ladang lembu di Selising, Pasir
Puteh yang sebelum ini dimiliki
syarikat persendirian. Ladang lem-
bu itu meliputi kawasan seluas 60
ekar. Ia telah mendapat kelulusan
Jabatan Veterinar.
“Ladang lembu tersebut ba-
ru diambil alih pada Mac lalu
me libatkan pelaburan sebanyak
RM270,000. Kompenan yang di-
ambil alih termasuk rumah peker-
ja, bangsal lembu, padang ragut,
dua traktor dan jentera pemotong
rumput,” katanya.
Menurutnya juga di kawasan
ladang lembu tersebut akan di-
bina kilang bagi memproses baja
organik daripada buangan lembu.
Selain itu pembinaan kilang mem-
proses daging lembu serta rumah
sembelihan juga dirancang.
Peserta Ladang Rakyat
dapat RM800 sebulan
26 Januari 2006.
Bermula sebagai unit khas di
pejabat Timbalan Menteri Besar
pada Januari 2006 dengan dua
kakitangan, iaitu seorang pengu-
rus dan pembantu. Pada Febuari
ditambah menjadi empat orang.
Memandangkan bilangan kakitan-
gan semakin ramai operasi Ladang
Rakyat dipindahkan ke JKR 273-N
di Jalan Raja Dewa dengan me-
numpang kuanters kerajaan.
Kini Ladang Rakyat semakin
berkembang maju dan mem-
punyai 30 kakitangan pelbagai
peringkat dan unit. Pada 6 Januari
2009 Ladang Rakyat berpindah
ke bangunan sendiri tiga tingkat
di Bandar Baru Wakaf Che Yeh.
Ba ngunan yang berharga kira-kira
RM1 juta kini megah berdiri ber-
hampiran Pasar Awam Bersepadu
Wakaf Che Yeh.
Tujuan diwujud Ladang Rakyat
antaranya bagi meningkatkan
sosial ekonomi penduduk dan me-
ningkatkan taraf kehidupan ma-
syarakat luar dan pinggir bandar.
Dan apa yang lebih penting iaitu
mengurangkan jumlah penduduk
miskin.
Biar pun masih baru sebagai
agensi milik kerajaan negeri, na-
mun Ladang Rakyat cepat melang-
kah ke hadapan. Sekarang lima
anak syarikat diwujudkan bagi
mengembelingkan usaha untuk
meningkatkan dana membantu
rakyat miskin.
Syarikat terbabit iaitu Ladang
Rakyat Project Management Sdn
Bhd yang mengendalikan projek
pertanian dan skim pelaburan
Ladang Rakyat.
Kedua, Ladang Rakyat Herbs
Sdn Bhd melaksanakan projek
tanaman serai bagi meningkatkan
pendapatan peserta Ladang Rakyat.
Penanaman serai dilaksana di em-
pat kawasan Dun iaitu Gual Ipoh,
Galas, Dabong dan Bukit Panau.
Setiap Dun disediakan kawasan
seluas 10 ekar yang dikendalikan
10 peserta. Projek berkenaan ber-
mula pada April 2009.
Ketiga, Ladang Rakyat Aqua-
farm Sdn Bhd pula melaksanakan
projek ternakan ikan keli dalam
kanvas di empat Dun iaitu Chetok,
Lim bongan, Pengkalan Pasir dan
Kota Lama.
Setiap Dun disediakan 100 kan-
vas di mana projek itu dimulakan
pada Jun 2009. Sehingga awal
April 2010 projek ternakan ikan
keli di Dun Chetok, Pengkalan
Pasir dan Limbongan sudah di-
tuai dan dijual di pasaran. Projek
berkenaan membabitkan seramai
n
Projek tanaman serai di Dun Gual Ipoh, Tanah Merah
Pokok serai subur di ladang komersial di
Gual Ipoh
Pejabat pengurusan Perbadanan Ladang
Rakyat di Wakaf Che Yeh, Kota Bharu Ladang ternakan lembu di Selising, Pasir Puteh
Kanvas tempat menternak ikan keli yang diusahakan peserta
Ladang Rakyat
Dr Nazmi Ghazali Azmi
TUJUAN diwujud Ladang
Rakyat antaranya bagi
meningkatkan sosial
ekonomi penduduk dan
me ningkatkan taraf
kehidupan masyarakat
luar dan pinggir bandar.
A
HMAD, Ah Seng, Maniam,
Busu Along dan Eh Chong
tidak bekerja dengan kera-
jaan, tetapi setiap empat bu-
lan mendapat RM800 daripada
kerajaan. Sedangkan orang lain
se awal jam 7 pagi sudah berkejar
ke tempat kerja, juga dapat RM800
setiap bulan.
“Ini sesuatu yang tidak dapat
diterima akal,” kata Dollah, 58
seorang guru pencen sekolah ke-
bangsaan. Bukan sekadar guru pen-
cen yang tidak faham, sebaliknya
21 Adun pembangkang di Dewan
Undangan Negeri (Dun) Kelantan
ketika itu juga pada awalnya tidak
faham.
Ketika Enakmen penubuhan
Perbadanan Pembangunan Ladang
Rakyat dibawa ke persidangan
Dun pada 2006, kesemua Adun
Barisan Nasional (BN) menentang.
Macam-macam dihambur bagi
mempertikaikan usaha kerajaan
negeri. Ada yang kata kerajaan
ne geri menggadai tanah kepada
syarikat swasta.
Itu lima tahun lampau. Namun
sekarang lain pula situasinya.
Cakap-cakap mengomel program
Pembangunan Ladang Rakyat sudah
tidak kedengaran lagi. Malah mereka
melihat sendiri ladang sawit yang
dibangunkan dengan ker jasama
syarikat swasta sudah menghijau.
Sebelum dilulus pada persidan-
gan Dun 21 Febuari 2006, kerajaan
negeri melancarkan penubuhan
Perbadanan Ladang Rakyat pada
7,9)(+(5(57,4)(5.<5(5
3(+(5.9(2@(;
5,.,902,3(5;(5
TINGKAT 1-3, BLOK B,
KOMPLEKS PASAR AWAM
BERSEPADU WAKAF CHE YEH,
JALAN KUALA KRAI
15100 KOTA BHARU
KELANTAN DARUL NAIM
TEL: 09 741 3180
09 741 3181
FAX: 09 741 3188
13
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
M
ACHANG: Kecekalan dan
semangat ingin mencuba
telah mengubah kehidupan
Zarinah Md Zain dan sua-
minya, Zahari Zainal Abidin sejak
pulang ke Kelantan awal 1990-an
setelah sekian lama berada di
perantauan.
Berbekalkan modal awal se-
banyak RM50,000, Zarinah me-
lalui syarikat Z & Z Niaga Sdn Bhd
membuka sebuah kilang secara
kecil-kecilan bagi mengusaha
pengeluaran sos bermula tahun
1998.
Berpendidikan dalam jurusan
Pengurusan Pelancongan tidak
menghalang beliau menukar
minat ke arah industri berasaskan
tani dengan menjadikan lada
sebagai sumber utama penghasi-
lan sos.
Bagi meningkatkan hasil pen-
geluaran dan mutu beliau sentiasa
menghadiri pelbagai kursus yang
dianjurkan pelbagai agensi kera-
jaan seperti FAMA, MARDI, SIRIM
dan Jabatan Pertanian.
Sehingga kini banyak kursus
yang dihadiri dan pemantauan
sepanjang masa diberikan agensi
berkaitan terhadap industri pem-
buatan sos milik Zarinah.
Sos yang dikeluarkan iaitu Sos
Pencicah Cili Kering, Sos Rojak,
Sos BBQ, Sos serbaguna dan Sos
Pencicah Cili segar. Semua hasil
yang dikeluarkan diberi nama
UMMI.
Zarinah berkata, sepanjang
tahun 2009 pengeluaran sos di
kilangya melebihi RM1 juta.
”Ini merupakan kejayaan syari-
kat dan kami sering mendapat
penghargaan pihak kerajaan negeri
dan persekutuan dalam industri
pengeluaran sos,” katanya ketika
ditemui baru-baru ini.
Kilangnya berkeluasan 80 X
55 kaki terletak di bandar lama
Machang kini mempunyai pekerja
seramai 20 orang.
Mengenai pemasaran, Zarinah
berkata, ia tidak mempunyai ma-
salah kerana sos yang dikeluarkan
berjaya memasuki pasaran di selu-
ruh negara.
Beliau juga sedang berusaha
menembusi pasaran negara Asean
seperti Singapura, Indonesia dan
Brunei.
Bagaimanapun sos Ummi te-
lah berjaya menembusi pasaran di
Aceh dengan memasuki pa saran di
220 kedai di wilayah berkenaan.
Zarinah kini memohon geran
perpadanan di bawah Jabatan
Pertanian untuk mendapatkan
sejumlah RM150,000 bagi mem-
besarkan kilang dan menambah
beberapa mesin.
Ketika ditanya wawasan ma-
sa depan, beliau berkata has-
rat untuk mendapatkan taraf
Amal an Pengilangan Baik (GMP)
diusahakan.
Oleh MOHD NOR YAHYA
MACHANG: Penanaman
cendawan di Kelantan sekarang
semakin meluas memandangkan
permintaannya begitu tinggi
terutamanya pemilik restoran
dan kedai-kedai makan.
Usaha itu turut mendapat
perhatian seorang petani,
Chong Ah Wang, 50 apabila
memulakan penanaman
cendawan lima tahun lalu
menggunakan cara tradisional.
Dengan bermodalkan
RM5,000 beliau membina dua
bangsal berkeluasan 50 X 18 kaki
persegi dan 20 X 16 persegi di
kawasan rumahnya di Kampung
Mata Ayer, Pulau Chondong.
Ketika ditemui baru-baru ini
katanya, penanaman cendawan
memerlukan ketabahan dan
kesabaran kerana ia melibatkan
aktiviti yang agak rumit.
Katanya, ia bermula
memproses bahan campuran
yang mengandungi dedak,
baja, habuk kayu, seterusnya
mengukus selama enam
jam menggunakan suhu
120 darjah celcius.
”Selepas itu menyuntik
benih dan diperamkan selama
seminggu dan peringkat
akhir memasukkan ke dalam
bangsal yang juga mempunyai
suhu agak lembap sehingga
boleh dituai,” katanya.
Beliau berkata, penanaman
cendawan mendatangkan hasil
selepas tiga atau empat bulan.
Ah Wang juga kini
menyediakan benih untuk
dijual kepada orang ramai.
Jenis cendawan yang
diusahakan ialah Cendawan
Tiram Kelabu dan Tiram Putih.
Beliau juga mendapat
bantuan teknikal dalam
usaha penanaman cendawan
daripada agensi kerajaan.
Pejabat Pertanian
Jajahan Machang membantu
menyediakan sebuah
bangsal seluas 20 X 100
kaki persegi tahun ini
melibatkan kos RM10,000.
Bagi mendalami bidang
penanaman cendawan, isteri
beliau Motthong mendapat
latihan teknologi moden
di Universiti Pertanian
Bangkok selama seminggu.
Selain itu turut mendapat
latihan daripada beberapa
pusat pertanian di Thailand.
Ah Wang berkata, sehingga
kini pasaran cendawannya
sentiasa menggalakkan kerana
ditempah pemborong dari
Pasar Borong Wakaf Che Yeh.
“Harga cendawan sekarang
RM5 sekg. Pendapatan bulanan
saya sekitar RM3,000 hingga
RM4,000,” ujar beliau.
Sebelum ini beliau
pernah bekerja makan gaji
di sebuah kilang kayu.
Beliau yang mempunyai
dua anak berkata dengan
bantuan kerajaan negeri projek
penanaman cendawannya
dicadang diperbesarkan lagi.
“Saya sanggup untuk
memberi tunjuk ajar kepada
sesiapa yang berminat untuk
mempelajari cara penanaman
cendawan,” kata beliau.
Sos UMMI tembusi
pasaran Asean
Cendawan ubah kehidupan keluarga Ah Wang
Ah Wang menunjukkan bangsal yang menempatkan
cendawan
Memanas benih sebelum dimasukkan ke tempat khas di
dalam bangsa
Pengusaha cendawan, Chong
Ah Wang
Kilang sos berjenama Ummi terletak di bandar lama Machang Zarinah memerhatikan pekerja memproses sos sebelum
dibotolkan
Seorang pekerja menyusun botol selepas proese pengisian sos
dilakukan
Pemilik kilang sos Ummi,
Zarinah Md Zain
PASARAN tidak
mempunyai masalah
kerana sos yang
dikeluarkan berjaya
memasuki pasaran di
seluruh negara.
SELEPAS itu
menyuntik benih
dan diperamkan
selama seminggu
dan peringkat akhir
memasukkan ke
dalam bangsal yang
juga mempunyai
suhu agak lembap
sehingga boleh
dituai”
14
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
KOTA BHARU: Biar pun baru diwujudkan
hampir lima tahun lalu, namun Perbadanan
Ladang Rakyat mampu berbangga apabila
memiliki ladang sawit seluas 50,000 ekar.
Sebahagian ladang tersebut sudah
ditanam kelapa sawit dan sedang
dalam proses penyediaan ladang.
Ladang terbabit dimajukan
secara kontrak dengan sembilan
syarikat terletak di Jeli, Tanah Merah,
Kuala Krai dan Gua Musang.
Selain itu Ladang Rakyat juga
memajukan sendiri ladang seluas 4,000 ekar,
di mana 3,000 ekar terletak di Limau Kasturi
dan 1,000 ekar lagi di Paloh 4, Gua Musang.
Ladang sawit di Limau Kasturi
telah ditanam, manakala di Paloh 4
masih dalam penyediaan ladang.
Di kawasan berkenaan Ladang Rakyat
merancang membina sebuah kilang sawit
dengan kerjasama syarikat swasta.
Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan
Ladang Rakyat, Dr Nazmi Ghazali Azmi
berkata, pihaknya membangunkan sendiri
ladang berkenaan di mana kerja-kerja
ladang dilakukan kontraktor secara tender.
“Bagi mengurus ladang berkenaan
Ladang Rakyat melantik seorang pengurus
dengan dibantu penyelia, mandor dan
penjaga stor,” katanya ketika ditemui di
pejabatnya di Wakaf Che Yeh baru-baru ini.
Melalui pembangunan tanah tersebut
Ladang Rakyat dapat mengagihkan
dividen bulanan sebanyak RM200 kepada
4,800 peserta dari seluruh Kelantan.
Pemilihan peserta seramai 100
orang bagi setiap kawasan Dewan
Undangan Negeri (Dun). Peserta pula
terdiri daripada masyarakat Melayu,
Cina, India, Siam dan Orang Asli.
Peserta Orang Asli seramai 250 orang
iaitu kedua teramai selepas Melayu.
Dr Nazmi berkata, pemilihan peserta
dicalonkan melalui penghulu di setiap
mukim, kemudian dipertimbangkan
wakil rakyat sebelum diangkat kepada
pengurusan Ladang Rakyat.
“Setiap peserta baru akan diberi
borang akaun sumpah bagi mengikrarkan
mereka sebagai golongan
yang benar-benar layak
menjadi peserta ladang
Rakyat,” katanya.
Peserta Ladang Rakyat
juga cukup bertuah apabila
mereka turut dicarumkan
dalam skim takaful hayat.
Sekiranya berlaku kematian
mereka akan menerima
pampasan sebanyak
RM7,000 dan kecederaan
kekal akibat kemalangan
sebanyak RM6,000.
Sejak skim berkenaan
diwujudkan seramai 20
keluarga peserta mendapat pampasan
membabitkan bayaran sebanyak RM140,000.
Selain itu ada Tabung Tindakan
Kebajikan Peserta Ladang Rakyat di
mana setiap bulan sebanyak RM10
daripada dividen milik peserta akan
dimasukkan ke dalam tabung tersebut.
“Dana tabung terbabit akan
digunakan bagi kerja-kerja kebajikan
masyarakat setempat termasuk gotong
royong membaiki rumah penduduk
miskin, madrasah dan sebagainya.
“Pengurusan tabung berkenaan
dilakukan sendiri di kalangan
peserta. Ia diketuai seorang pengerusi
bagi setiap Dun,” katanya.
Dr Nazmi juga berkata, Ladang
Rakyat mewujudkan Koperasi Peserta
Ladang Rakyat Sdn Bhd (Kopeladar)
sebagai usaha sampingan bagi
meningkatkan pendapatan peserta.
Katanya, buat permulaan Kopeladar
terbabit dengan projek hartanah dan
cadangan membuka sebuah kedai
menjual hardware. Kedai tersebut
dirancang diwujudkan di Wakaf
Bharu, Tumpat tidak lama lagi.
Ladang Rakyat miliki ladang sawit 50,000 ekar
Tapak semaian dan pokok sawit yang telah ditanam di ladang milik
Ladang Rakyat
KOTA BHARU: Karnival sempena
Hari Peladang, Penternak dan
Nelayan peringkat negeri yang
diadakan pada Julai tahun
lepas berjaya memunggut hasil
jualan sebanyak RM1 juta.
Pengerusi Jawatankuasa
Per ta nian, Industri Desa dan
Bioteknologi, Che Abdullah
Mat Nawi berkata, karnival
tersebut menerima pengunjung
lebih 200,000 orang.
“Ini sesuatu yang amat
menggalakkan. Pihak penganjur
menyediakan sebanyak 200
khemah termasuk yang dilengkapi
dengan alat penghawa dingin
mempamerkan pelbagai hasil
pertanian dan aktiviti kepada
orang ramai,” katanya di sini.
Karnival terbabit diadakan
selama tujuh hari bermula pada 23
hingga 29 Julai 2009 melibatkan
penyertaan pelbagai agensi
kerajaan negeri dan persekutuan.
Pelbagai hasil pertanian
dan ternakan dipamerkan
termasuk dar jenis baka baik.
Karnival tersebut diadakan
di Dataran Stadium Sultan
Muhammad ke-IV.
Che Abdullah berkata, karnival
terbabit bertema “Bertani Satu
Ibadah” bersesuaian dengan
dasar kerajaan negeri iaitu
Membangun Bersama Islam.
“Kerajaan negeri telah
memperkenalkan kempen
ini sebagai satu usaha untuk
meningkatkan pemahaman dan
penghayatan masyarakat kepada
konsep ibadah di kalangan
petani, penternak dan nelayan.
“Ini sekaligus memberikan
mo tivasi kepada mereka untuk
mempergiatkan lagi usaha ke
arah menjayakan visi menjadikan
Kelantan sebagai Jelapang
Makanan Negara 2015.
“Bertani Satu Ibadah
diperkenalkan sebagai pelengkap
kepada Membangun Bersama
Islam dan memacu ke arah
Kelantan sebagai jelapang
makanan negara,” ujar beliau.
Che Abdullah juga berkata,
dengan adanya karnival
pertanian membolehkan
rakyat dapat melihat dari
dekat pelbagai program yang
dilaksanakan di negeri ini.
Selain itu diharap dapat
menambahkan semangat generasi
muda bagi merebut peluang dalam
bidang pertanian dan penternakan
sebagai sumber ekonomi mereka.
Pada karnival tersebut
seekor lembu yang paling besar
di Malaysia dipertontonkan
kepada orang ramai.
Manakala industri sarang
bu rung walit yang dianggap
kedua terbaik di negara
ini juga dipamerkan.
Karnival Hari Peladang pungut RM1 juta
Pelbagai produk dijual pada karnival sempena Hari Peladang 2009
Portal Bertani
satu ibadah
dilancarkan
KERAJAAN Negeri Kelantan
memanfaatkan penggunaan
ICT ke arah meningkatkan
kesedaran orang ramai terhadap
kempen Bertani Satu Ibadah
sekaligus membantu menjayakan
pencapaian matlamat kempen.
Exco Pertanian, Industri Desa
dan Bioteknologi Kelantan berkata,
”pembinaan portal Bertani Satu
Ibadah (www.bertanisatuibadah.
net) merupakan satu inisiatif untuk
menyampaikan maklumat dan
isu-isu program pembangunan
pertanian negeri Kelantan
kepada orang ramai khususnya
generasi muda dapat disalurkan
dengan lebih cepat, pantas dan
berkesan secara atas talian”.
Portal yang berkonsepkan
gerbang penyampaian maklumat
pertanian secara informatif dan
interaktif ini mengandungi elemen-
elemen berikut; Informasi program
Bertani Satu Ibadah, Informasi
pertanian, Program pertanian,
Info Agro Kerjaya – peluang
kerjaya dalam bidang pertanian,
Info Agro Perniagaan – padanan
perniagaan dalam bidang pertanian,
galeri foto dan video serta berita
semasa berkaitan pertanian.
Selain itu, portal ini
juga menjadi suatu keperluan
dalam mendapat maklumbalas
mengenai kempen “Bertani Satu
Ibadah” daripada orang ramai.
JELAPANG: Kelantan akan
menjadi pengeluar terbesar
makanan di Malaysia. Komponen
ini akan menggerakkan
seluruh sektor pertanian untuk
lebih agresif dan mampan,
memanfaatkan bumi Kelantan
untuk memberi sumbangan
terbesar dari segi pengeluaran
pertanian KDNK di Malaysia.

Visi Kelantan Jelapang Makanan Negara
NEGARA: Malaysia
mensasarkan untuk
mengurangkan
pergantungan import
makanan. Dengan usaha
Kelantan untuk menjadi
Jelapang Makanan Negara
maka ia akan memberi
sokongan yang kuat ke arah
pencapaian sasaran tersebut.
MAKANAN: Dengan pertumbuhan
penduduk dunia yang bertambah
dan gaya pemakanan yang telah
banyak berubah maka makanan
menjadi satu isu yang sangat
penting untuk keharmonian
sesebuah negara.Terutamanya
dari segi keselamatan,kebersihan,
kualiti dan halal. Makanan juga
akan menentukan kesejahteraan
dan kesihatan rakyat negara ini.
15
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
BIL TARIKH HARI MASA PROGRAM LOKASI
1 27-Apr-10 Selasa 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN TAPAK E
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
2.30 petang MAJLIS PERASMIAN EKSPO PERTANIAN KELANTAN 2010 TAPAK B
Dirasmikan oleh YAB Tuan Guru Dato’ Menteri Besar Kelantan
5.00 petang - 6.00 petang DEMONSTRASI MASAKAN FAMA TAPAK B
9.30 malam - 11.00 malam PERSEMBAHAN WAYANG KULIT & DIKIR BARAT BERSAMA HALIM YAZID TAPAK B
2 28-Apr-10 Rabu 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
TAPAK E
TAPAK B
TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
2.00 petang - 5.00 petang PERTANDINGAN MEMASAK DAN DEMONSTRASI MASAKAN FAMA TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
9.30 malam - 11.00 malam PERSEMBAHAN WAYANG KULIT TAPAK B
3 29-Apr-10 Khamis 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
TAPAK E
TAPAK E
TAPAK E
TAPAK E
TAPAK E
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
08.00 pagi - 04.00 ptg KURSUS TEKNOLOGI MEMPROSES HASILAN BUAH
3.00 petang - 4.30 petang DEMONSTRASI MASAKAN FAMA TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
5.00 petang - 6.00 petang PROMOSI TEPUNG SERBAGUNA OLEH PROJEK KEMASIN SEMERAK TAPAK B
9.30 malam - 11.30 malam FORUM PERDANA : BERTANI SATU IBADAH TAPAK B
4 30-Apr-10 Jumaat 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
10.00 pagi - 12.00 tghari PERTANDINGAN MEWARNA KANAK-KANAK TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
3.00 petang - 4.00 petang PERTANDINGAN MENGANYAM KETUPAT TAPAK B
5.00 petang - 6.00 petang DEMONSTRASI DAN UJIRASA PRODUK NENAS OLEH LEMBAGA PERINDUSTRIAN TAPAK B
9.00 malam - 11.30 malam PERSEMBAHAN TEATER “MENUNGGU KATA DARI TUHAN” TAPAK B
5 01-Mei-10 Sabtu 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
10.00 pagi - 12.00 tgh PERTANDINGAN GUBAHAN SAYUR DAN BUAH (RISDA) TAPAK B
AKTIVITI INTERAKTIF - MEWARNA BATIK / PASU CERAMIK (KRAFTANGAN) TAPAK B
TAKLIMAT TEMAN - FAMA TAPAK B
3.00 petang - 6.30 petang DEMONSTRASI MASAKAN FAMA & PROMOSI NUGET OLEH JABATAN PERIKANAN TAPAK B
9.30 malam - 11.00 malam PERSEMBAHAN NASYID OLEH UNIC TAPAK B
6 02-Mei-10 Ahad 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
10.00 pagi - 11.30 pagi TAKLIMAT OLEH AGRO BANK TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
3.00 petang - 4.30 petang DEMONSTRASI MASAKAN FAMA TAPAK B
5.00 petang - 6.00 petang PROMOSI AYAM PUSING OLEH JABATAN VETERINAR TAPAK B
9.30 malam - 11.00 malam SIMFONI ORKESTRA KELANTAN TAPAK B
7 03-Mei-10 Isnin 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
10.00 pagi - 11.30 pagi
10.00 pagi - 2.00 petang
TAKLIMAT OLEH ECER
DEMONSTRASIMASAKANFAMA TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
2.30 petang MAJLIS PENUTUP EKSPO PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 2010
TAPAK B
TAPAK B
Ekspo Pertanian Negeri Kelantan 2010
1. PAMERAN TERNAKAN RUMINAN
2. PAMERAN BIOTEKNOLOGI TERNAKAN
3. PAMERAN PERUMAHAN BURUNG WALIT
4. PAMERAN SISTEM REBAN AYAM TERTUTUP
5. PAMERAN MUZIUM AGRONOMI
6. KUIZ VETERINAR
7. TAYANGAN VIDEO INDUSTRI ASAS TANI
8. DEMONSTRASI BERKAITAN TERNAKAN/MAKANAN TERNAKAN
TAPAK PAMERAN TERNAKAN :
F2
FIKRAH · l0 - l2 PA8|ULAKH|P l43l / 26 - 28 MAC 20l0
f o k u s k h a s
M
ACHANG: Kelantan memiliki
makmal kultur tisu yang
pertama di Pantai Timur.
Makmal tersebut dibina
hasil sebahagian geran RM500,000
diluluskan Kementerian Sains,
Teknologi dan Inovasi.
Daripada jumlah itu sebanyak
RM150,000 digunakan bagi me-
nyiapkan Makmal Kelantan Biotech
Corporation (KBC) yang terletak di
Machang. Makmal itu mampu
menampung sehingga 80,000
plantlet dan nursery pula dapat
memuat 20,000 anak pokok dalam
satu masa.
Peruntukan tersebut juga bagi
membiayai bidang penyelidikan.
Makmal terbabit pada peran-
cangan nya dapat menampung
500,000 planlet dalam satu masa.
Ia akan menjadi pengeluar anak
benih kultur tisu terbesar di Pantai
Timur.
Teknik kultur tisu tumbuhan
kini semakin popular. Teknologi
tersebut membolehkan sel-sel
tumbuhan terpilih diletakkan
dalam medium kultur bernutrien.
Ia bagi membolehkan proses
tumbesaran dalam keadaan steril
atau aseptik.
Pegawai Penyelidik KBC, Zairos
Fadila Zainal Abidin berkata,
tanaman yang disteril bebas
daripada serangan mikroorganisma
seperti kulat, bakteria serta virus
bagi membentuk pertumbuhan
lengkap.
“Melalui teknik ini petani
dianggarkan mendapat pendapatan
serta pulangan yang berlipat ganda
kerana hasilnya berkualiti tinggi.
“Melalui teknologi kultur tisu
tumbuhan, petani dapat mengurang
serta mengelakkan risiko kerosakan
tanaman mereka kerana spesis
pokok yang dipilih mempunyai
daya ketahanan tinggi,” katanya.
Makmal tisu kultur KBC kini
menghasilkan anak pisang awak,
pisang cavendish, pisang berangan,
pisang tanduk, pisang rastali,
pisang abu dan pisang nangka.
Selain itu keladi hiasan dan
tanaman orkid. Hasil kejayaan itu
kini ternyata Kelantan semakin
bertapak kukuh dalam bidang
bioteknologi.
Teknik kultur tisu tumbuhan
yang popular masa kini sebenarnya
melalui proses agak mudah.
Sebahagian kecil tumbuhan sa-
ma ada daun, batang (organ)
atau sel-sel diletakkan di dalam
medium kultur bernutrien bagi
membolehkan proses tumbesaran
dalam keadaan steril atau aseptik.
Tanaman yang disteril bebas
daripada serangan mikroorganisma
seperti kulat, bakteria serta virus
bagi membentuk pertumbuhan
yang lengkap.
Melalui teknik ini pekebun dan
petani dianggarkan akan mendapat
pendapatan serta pulangan yang
berlipat ganda kerana dihasilkan
dari anak pokok yang berkualiti
tinggi.
Mel al ui teknol ogi kul tur
ti su pekebun dan petani dapat
mengurang serta mengelakkan
risiko kerosakan tanaman mereka
kerana spesis pokok yang dipilih
mempunyai daya ketahanan tinggi.
Teknik itu dibangunkan untuk
memudahkan pengkomersilan
kultur tisu dalam mengaplikasi
pertanian dengan kejuruteraan
genetik.
Ia merangkumi pembaikpulih-
an tanaman dari segi nilai nutrisi,
kawalan serangga dan kultur
tumbuhan bebas virus.
Makmal kultur
tisu pertama
di Pantai Timur
Zairos Fadila menunjukkan kultur tisu anak benih pisang mulai membesar
dalam tabung khas.
Makmal Agrobiotek kultur tisu yang pertama di Pantai Timur.
Pejabat Kelantan Biotech Corporation di Batu 23 Labok, Machang.
Kelantan
e-ta
n
i
MELALUI teknologi kultur ti su pekebun dan petani
dapat mengurang serta mengelakkan risiko
kerosakan tanaman mereka kerana spesis pokok
yang dipilih mempunyai daya ketahanan tinggi.
KELANTAN mengekalkan status sebagai
negeri pertanian sejak awal lagi biar pun
negeri lain memberi tumpuan kepada
bidang perindustrian.
KOTA BHARU: Menteri Besar berharap
rakyat Kelantan mengambil peluang
sepenuhnya memanfaatkan potensi
besar bidang bioteknologi yang sedang
berkembang pesat sekarang.
Katanya Kelantan mengekalkan status
sebagai negeri pertanian sejak awal lagi
biar pun negeri lain memberi tumpuan
kepada bidang perindustrian.
Bagaimanapun kata beliau selepas
berlaku krisis makanan di seluruh
dunia, barulah banyak pihak termasuk
kerajaan Malaysia memberi tumpuan
utama kepada sektor pertanian.
“Saya juga berharap mendapat kerjasama
dari mereka yang pakar dalam bidang
bioteknologi bagi menjadikan Kelantan berjaya
dalam bidang pertanian,” katanya pada majlis
menandatangani memorandum perjanjian
persefahaman antara Kelantan Biotech Corp Sdn
Bhd dengan Universiti Putra Malaysia (UPM).
Turut hadir Naib Canselor UPM, Prof Dato’
Dr Nik Mustafa Raja Abdullah, ahli Lembaga
Pengarah Biotech Corp Sdn Bhd, Haji Zulkifli
Mamat dan pegawai kanan kerajaan negeri.
Selain itu, Pengarah Institut Pusat
Inovasi dan Pengkomesilan UPM, Prof
Dato’ Dr Muhamed Shariff Muhamed
Din dan Pengurus Kelantan Biotech Corp
Sdn Bhd, Zamakhshari Muhamed.
Sempena majlis berkenaan turut
dianjurkan seminar bioteknologi.
Dalam perkembangan berkaitan
anggota Exco kerajaan negeri, Che
Abdullah Mat Nawi berkata, perkembangan
bioteknologi dalam sektor pertanian akan
dapat meningkatkan jumlah hasil ketika
penggunaan tanah semakin terhad sekarang.
“Kelantan berhasrat untuk menjadikan
negeri ini sebagai jelapang makanan negara
sepenuhnya pada 2015. Dan ia memerlukan
transformasi dalam sektor pertanian,” katanya.
Kertas kerja pada seminar itu dibentangkan
Dekan Falkuti Agro Industri dan Sumber
Asli UPM, Prof Dr Ibrahim Che Omar, Prof
Dr Mohd Razi Ismail (UPM), Dr Maziah
Mahmood (UPM) dan Pegawai Veterinar
Kanan, Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Kelantan, Abdul Halim Mohamad.
MOU yang ditandatangani teresbut bagi
membangunkan Lembah Agro-Bioteknologi
menggunakan kepakaran UPM.
Kelantan manfaat perkembangan bioteknologi
Tuan Guru Nik Abdul Aziz menandatangani plat perasmian kilang nutraseutikal
bertaraf GMP milik Kelantan Biotech
MEI 2010 / JAMADILAWAL 1431

Hukum bertani dalam Islam menjadi fardhu ain bagi petani yang mencari nafkah bagi diri dan keluarganya. Pertanian sebagai sumber asasi bagi kehidupan manusia. Ia bertentangan sama sekali dengan apa yang diajar oleh Islam.” Sememangnya bercucuk tanam menjadi satu ibadat yang terbaik dan diberi galakan dalam Islam. maka hendaklah dia menanamnya dengan itu dia mendapat pahala.w yang diriwayatkan Abu Daud yang bermaksud. Pertanian sebagai sumber asasi bagi kehidupan manusia. menanam tamanan. membina masjid. Jabir Abdullah menceritakan Rasulullah s.a. Industri Desa dan Bioteknologi Kerajaan Negeri Kelantan “D Bercucuk tanam tugas fardhu ain AN Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu benih yang banyak. menuai padi Islam adalah agama yang mengajar umatnya untuk aktif mencari rezeki dan kurniaan Allah.s. Off Jalan Pahang. Manakala fardhu kifayah bagi petani yang melakukan bagi kepentingan orang ramai. Apa yang dilakukan kerajaan negeri sekarang jelas untuk memastikan petani.s kepada Nabi Adam a. 28A. Sebuah Hadis Rasulullah s. sesuatu bangsa itu tidak akan berupaya membangunkan tamadunnya. Jelaslah kepada kita bidang pertanian termasuk cabang pekerjaan yang sangat mulia sehingga walaupun sekecil-kecil usaha menanam satu benih tamar diberi ganjaran pahala. Namun malangnya ada segelintir pihak masih menganggap bidang pertanian sebagai kelas ketiga. “Tujuh perkara yang pahalanya berterusan walaupun ia berada dalam kubur selepas kematiannya iaitu orang yang mengajar ilmu.s. penternak dan nelayan memahami sumbangan keringat mereka begitu penting bagi keperluan ummah. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pula) kematangannya. Oleh itu mengusahakan hasil bumi dengan bertani dan memanfaatkan tanah terbiar merupakan satu kerjaya bagi mendapatkan punca pendapatan yang sah Anggota Exco kerajaan negeri meninjau kerja-kerja dan halal di sisi Islam. Islam tidak mengajar umatnya mengasingkan diri dengan bersikap pasif.” – Imam Muslim. Kelantan Penerbit : e-tani YB Haji Che Abdullah Mat Nawi Editor Bersekutu: Editor Perunding: Suhaimi Embong Anas Karimi Ahmad Thani Ismail Che Mat Mohd Nazwan Ismail Jurufoto Farah & Wanna Pencetak: Angkatan Edaran Sdn Bhd Shah Alam. Pertanian dalam Islam Che Abdullah Mat Nawi melancarkan sticker kereta Bertani Satu Ibadah Dalam kehidupan manusia tiga kerjaya melengkapi pencapaian tamadun manusia iaitu pertanian. Abu Yahya Zakaria Al Ansari menegaskan mata pencarian terbaik adalah bercucuk tanam. Manusia mampu hidup tanpa makanan selama tiga minggu. Ini adalah kerana ia lebih dekat dengan sikap tawakal bercucuk tanam juga dapat memberikan manfaat yang umum bagi semua makhluk. “sekiranya kiamat hendak terjadi.a.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 2 Penasihat Editorial: Pengarang: M Faqih Wartawan: Tuan Mohd Nor Tuan Yahya Muhd Yaakob Derahman Salmah Mat Husain Rizal Tahir Zuharman MN Grafik: Mohamad Noor Abu Hanifah PERTANIAN merupakan nadi utama ketamadunan sesuatu bangsa. peladang. 53000 Kuala Lumpur Jawatankuasa Pertanian. dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. tanpa air selama tiga hari dan tanpa oksigen selama tiga minit. maka hendaklah diberikan kepada saudaranya (supaya diusahakan) dan janganlah dia menyewakannya. “Tidaklah seseorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya. Selain itu bercucuk tanam juga lebih dekat sikap bertawakal. maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Bertani Satu Ibadah. Jibrail mengajar membuat pakaian daripada bulu dan kulit biri-biri.s kepada Nabi Adam a. . Tiada kerja yang dinamakan dunia dan Sambutan Hari Peladang. dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. “Sesiapa yang memiliki tanah hendaklah dia mengusahakannya. Maka sesuailah dengan gagasan yang dicetus kerajaan negeri. Kemudian Adam a.” Riwayat Barraz. Pertanian nadi ketamadunan Pertanian merupakan nadi utama ketamadunan sesuatu bangsa. Seorang ulama. Al Zarkasyi berkata. Jalan Pahang Barat. Inilah jalan Islam yang menjadikan kerja dan ibadat sebagai dua dalam satu. Begitu juga tanpa pertanian. Ilmu pertanianlah yang pertama diajar Jibrail a. perdagangan dan pembuatan. namun jika dia tidak berupaya melakukannya.w bersabda yang bermaksud. “bahawa semua orang memperhatikan makanan kerana tidak ada yang tidak memerlukan kepada hasil tanaman dan kehidupan tidaklah teratur tanpa adanya makanan. Selangor Pemasaran: Harakah. dan kebun-kebun anggur. lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. menulis al Quran atau meninggalkan anak yang sentiasa meminta ampun baginya selepas kematiannya. menggali telaga. Penternak dan Nelayan peringkat negeri 2009 bertema Bertani Satu Ibadah tiada ibadat dinamakan akhirat kecuali kedua-duanya bergandingan di atas satu jalan di sisi Islam. Bagaimanapun di alaf baru sekarang sektor pertanian semakin terpinggir memandangkan bidang lain lebih cepat berkembang dan memberi pulangan lumayan. Rasulullah saw bersabda yang bermaksud.s memperkembangkan ilmu penternakan kepada anakanaknya sehingga bidang berucuk tanam dan penternakan menjadi dua sektor yang sangat penting. Ilmu pertanianlah yang pertama diajar Jibrail a.” – An An’am:99.” Riwayat Imam Ahmad. Sedangkan Mazhab As Syafei berpendapat pertanian adalah pekerjaan paling baik sekali memandangkan bercucuk tanam memberi manfaat kepada ummah. sedangkan di tangan salah seorang di antara kamu ada benih tamar dan dia mampu menanamnya sebelum terjadi kiamat. atau mengalirkan sungai. Rasulullah saw bersabda yang bermaksud.

Katanya juga program ‘Bertani Satu Ibadah’ merupakan satu kaedah yang sesuai untuk membentuk minat dan displin golongan muda bagi menghasil pendapatan lebih tinggi. lawatan berkenaan bagi memperkasakan KPKB yang merupakan entiti pelaksana utama dasar kerajaan ke arah Jelapang Makanan Negara menjelang 2015.” katanya di sini. namun hari ini situasi itu sukar lagi untuk dilihat. namun sektor pertanian sama sekali tidak boleh diabaikan. Che Abdullah berkata. Kementerian Pertanian mulai dipertanggungjawab kepada menteri yang lebih kanan. Ladang dikenali Zarain Farm mampu menampung kapasiti 2. Lembu di ladang berkenaan juga dieksport ke Kelantan melalui Rantau Panjang.000 lembu diimport melalui pintu masuk Kelantan sepanjang 2009. Bertani bukan sekadar mencari rezeki bagi keperluan keluarga sebaliknya sebagai satu ibadat kepada Allah SWT. Apa yang penting kemajuan bidang pertanian perlu seiring dengan pertambahan penduduk. Perkembangan teknologi menyebabkan bilangan pesawah yang berada di tengah bendang mulai berkurangan tetapi hasilnya makin meningkat. Sedangkan di Kelantan usaha berterusan dilakukan untuk muncul sebagai Jelapang Makanan Negara. Peranan ‘Mobile Soil Clinic’ memberi nasihat teknikal kepada petani. pengimpotan lembu dan perusahaan ladang tamar melalui usahasama pihak swasta di Thailand. namun di sini keutamaan tetap diberi kepada bidang pertanian. Raja Bhumipol Adulyadej dan keluarga melaksanakan program Royal Majesty Project berjaya meningkat kesejahteraan rakyat miskin di negara berkenaan. Kata beliau peruntukan yang besar dan pemantapan agensi pelaksana dasar mestilah direalisasikan segera dan ia bersesuaian dengan titah ucapan Pemangku Raja Kelantan pada persidangan Dewan Negeri Kelantan 2009.” katanya. Menurutnya penglibatan dan kesungguhan Raja Thailand. Bioteknologi. kerajaan Thailand kini memberikan fokus kepada pembangunan inovasi dalam bidang ‘Bio-Business’ dan ‘Organic Agriculture’ dan ia akan muncul sebagai gelombang baru industri dalam tempoh 10 tahun akan datang. Adalah diharap usaha murni ini dapat menyuntik semangat bagi melahirkan petani. Bertani sebagai satu ibadah yang diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT. Oleh itu katanya. “Kerajaan Thailand merangka program ‘Volunteer Soil Doctor’ dan ‘Organic Farm School’ untuk menarik minat generasi muda dalam bidang bioteknologi. lawatan ke ladang lembu di Phetchaburi turut disertai Pengurus Kanan Perancangan Korporat KPKB. Setiap hari manusia mengambil makanan bagi keperluan tubuh badan untuk menghasilkan tenaga bagi membolehkan kita melakukan gerak kerja harian. pekebun. bencana alam. Tanpa makanan manusia tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. Lebih menarik lagi katanya. Tanpa makanan manusia tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. Di Kelantan sejak dahulu lagi memberi keutamaan kepada sektor pertanian. Lawatan ke pusat pembangunan pertanian organik di Thailand diketuai anggota Exco. penternak dan usahawan tani yang berjiwa agama. B Pengarah MARDI Negeri pula mengetuai lawatan ke ladang tamar di Ratchaburi. Menyampaikan cenderahati kepada pemilik baru-baru ini. Ladang berkenaan mempunyai kapasiti 100 hingga 150 ekor lembu pada satu-satu masa. Kegiatan pertanian merupakan aktiviti penting bagi kehidupan manusia. Oleh itu kepentingan sektor pertanian tidak dapat dinafikan. . Ketika negeri lain sibuk dengan agenda memperluaskan sektor perindustrian. Sedangkan ibadat dalam agama boleh dilakukan di mana-mana sahaja asalkan bersih dari segala najis. sains pertanian dan inovasi. Ini bersesuaian dengan usaha untuk memberi kesedaran secara lebih menyeluruh terhadap kepentingan sektor pertanian. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Ia boleh berlaku akibat peperangan. atau tiada perancangan khusus kerajaan untuk memastikan sektor pertanian sentiasa berdaya maju. Phetchaburi Animal Station diketuai Dr Yusathira Burdhukul meliputi kawasan seluas 50 ekar mampu menampung 2. kerajaan negeri mulai tahun lepas melancarkan kempen Bertani Satu Ibadah.000 ekor satu-satu masa. sektor swasta diberi tunjuk ajar oleh pihak universiti dan badan penyelidikan untuk mengaplikasikan hasil penyelidikan dan mengkomersilkan hasil penyelidikan. Kita tidak mahu bertani menjadi punca kita meninggalkan suruhan agama. sisa kelapa sawit. Selepas itu barulah kerajaan di peringkat pusat mulai memperkasakan sektor pertanian.MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 3 KEGIATAN pertanian merupakan aktiviti penting bagi kehidupan manusia.Thailand agensi kerajaan di Thailand lebih ‘people-friendly’ dan ‘outcomeoriented’ memudahkan sokongan kepada petani. Industri Desa. Lawatan juga diadakan ke ladang kontrak (fidlot) di bawah seliaan Zarain Farm. Malah ia perlu diperkasakan semula bagi memastikan manusia tidak menghadapi krisis bekalan maknan pada masa akan datang. Kalau pada zaman lampau kita sering melihat pesawahpesawah bersolat di atas wakaf di tengah bendang. kulit nenas dan urea. struktur di Thailand ANGKOK: Kerajaan negeri mengadakan lawatan kerja ke Bangkok Januari lalu bagi mewujudkan kerjasama antara sektor swasta di Kelantan dan Thailand dalam bidang pertanian. Setiap hari kita tahu bilangan penduduk dunia bertambah.000 ekor lembu pada satu-satu masa. melainkan dia akan memperolehi pahala sedekah.” katanya. “Masyarakat di Thailand dididik dari kecil menghargai air dan tanah sebagai sumber yang paling berharga. peladang. Che Abdullah Mat Nawi bagi merebut peluang perniagaan dalam segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand dan ECER. Ia perlu berkembang seiring dengan perkembangan sektor lain. manakala tinjauan pengimportan lembu dan logistik di Prachuap Khirikan diketuai Pengarah Jabatan Veterinar Negeri. binatang atau burung. Sementara itu. Dato’ Dr Zairi Mohd Serlan. penoreh. Kita seringkali diperlihatkan ada penduduk di sesetengah negara menghadapi kebuluran kerana kekurangan bekalan makanan. Bergambar di hadapan sebuah pejabat kerajaan di Bangkok Rombongan dari Kelantan mendengar taklimat mengenai pembangunan pertanian Kerjasama sektor pertanian Kelantan . Mohd Hasni Mohd Ali. tiba-tiba hasil tanamannya dimakan oleh manusia. Makanan dibekalkan Zarain Farm meliputi ramuan sisa ubi kayu. Biar pun sektor lain dikenalpasti dapat menjanakan pendapatan negara dengan pulangan hasil berskala besar. KPKB sebagai peneraju sektor pertanian komersial milik kerajaan di Kelantan. petai belalang. Kebanyakan lembu yang ditempatkan di situ untuk di eksport ke Malaysia melalui Kelantan. Lawatan tersebut diketuai Pengerusi Jawatankuasa Pertanian. Dr Zairi berkata. dengan itu keperluan kepada makanan juga meningkat. Ketika itu kita mulai merasakan betapa pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan manusia. nelayan. sebuah syarikat yang terbaik dari segi inovasi Beliau berkata. Bagi memastikan sektor pertanian di Kelantan berkembang sejajar dengan tuntutan agama. sekolah-sekolah agama di bawah YIK serta institusi pengajian tinggi di Kelantan boleh dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak. Kelantan lahirkan petani berjiwa agama NABI Muhammad saw telah menjelaskan seseorang Islam bercucuk tanam. Usaha yang dilakukan itu rupa-rupa memberi manfaat besar kepada rakyat di negeri ini ketika berlaku krisis kekurangan beras beberapa tahun lalu. usaha Kelantan untuk muncul sebagai jelapang makanan negara menjelang 2015 sebagai satu wadah yang sesuai ketika kegawatan ekonomi dunia sebelum ini. sebanyak 70. Selain itu bagi mengenal pasti dan mengukuh peluang-peluang perniagaan Kumpulan Pertanian Kelantan Bhd (KPKB) dalam bidang pertanian organik. Che Abdullah berkata. pesawah. “Program Bertani Satu Ibadah diperluaskan ke peringkat kanakkanak di PASTI. Selain itu diadakan juga lawatan ke pusat kuarantin milik perseorangan di Phetchaburi yang dimiliki Abdul Manan Khan Mohd Hussin Khan. sisa sagu.

kerajaan dan minta mereka memApabila kita berkempen Bertani segala perilaku hendaklah menepati beri kesedaran kepada kakitangan Satu Ibadah kita beritahu kepada syarak. Sahabat Rasulullah Sejauh mana kempen yang telah nalkan di peringkat pusat. sebaliknya melihat apa yang akan berlaku selepas hari kematian. Kita memang terasa di mana tanah-tanah pertanian ditukar kepada pembinaan kedai dan kediaman. telor 80 peratus dan ikan 101 peratus. Kita tidak mahu lagi kalau sebelum ini ada petani pergi ke kebun sebelum Subuh dan tidak sempat hendak solat. Oleh itu bagi memahami falsafah di sebalik gagasan itu ikuti temubual wakil Kelantan Etani dengan Pengerusi Jawatankuasa Pertanian. merubah budaya atau kehidupan begitu kuat sama ada daripada Yang mana tidak meninggalkann rakyat. Mereka juga cuba mengBanyak perkara dan faktor yang kerana hendak kejar ibadat. Begitu juga dalam usaha menyuntik minat rakyat terhadap sektor pertanian. terbertani satu ibadah. ibadat khusus seperti solat. maka beliau beritahu telah lama fikirkan mengenainya. daging lembu lebih 50 peratus. Petani diperkasa dengan budaya ibadah kempen Bertani Satu Ibadah. ia berlalu begitu kempen Pertanian Adalah sahaja. tidakkah ia menimbul Ulama terbabit menulis be. bawah kerajaan pusat Dengan ini akan memturut menghayati pertingkatkan hasil konsep ini? pertanian. mencakupi segmen pertanian dan kan ibadat khusus. puasa. sejauh mana realitinya sekarang? Kita akan buat satu review dalam masa terdekat kajian pencapaian Kelantan sebagai Jelapang Makanan Negara.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 4 Kelantan e-tani: Apa matlamat diperkenalkan gagasan Bertani Satu Ibadah? CHE ABDULLAH MAT NAWI: Apabila kita melihat kepada penghayatan Membangun Bersama Islam ia melahirkan satu budaya kerja Ubudiah.banner. Begitu juga di kalangan pegawai tinggi kerajaan sehingga kepada kakitangan rendah.tif. Kalau pertanian hanya pergi tengok. Kajian itu InsyaAllah akan dibuat sebelum pertengahan tahun ini.di seluruh negeri. Dan apabila kita guh dan pentingkan produktiviti. Kini hampir setahun konsep itu dicernakan. Setakat ini apa indikator yang menyokong Kelantan menjadi Jelapang Makanan Negara? Kalau ditengok dari segi pengeluaran berlaku peningkatan hasil pertanian. wakil rakyat dan pemimpin masyarakat. Kalau bekerja sambil lewa. dipanggil ibadah lagi. jabatan-jabatan kerajaan. kolam sebagainya. perikanan dan rakyat mula menyebut industri asas tani. Sedangkan dalam masa yang sama kerajaan negeri meletak prioriti yang tinggi supaya rakyat ada rumah. Peningkatan produktiviti secara dan korporat-korporat.pandangan. iaitu apa yang akan berlaku selepas mati. Dijelmakan gagasan lebih luas iaitu Bertani Satu Ibadah. Hadis Qudsi menyebut Allah Bertani Satu Ibadah. sekarang kita hendak ubah budaya kerja petani pula. namun sekarang sudah ada kaedah lain iaitu fertegrasi.lakukan melalui pemasangan iklan bidang pertanian dengan meman.makanan dari luar.beli makanan di luar kerana mer. dan kalau pergi ke laut tak sempat hendak solat. cuma cara hendak buat belum menjelma. Petani merasakan mereka pergi ke sawah sama seperti pergi ke masjid. agensi-agensi kerajaan supaya tersyariat. walaupun benda ini kepada Allah Taala. Tidak terhenti setakat dunia. telah menggariskan beberapa syarat sudah ada dalam Islam bertani bagi orang beriman untuk men. Dua objektif utama bantu mempercepat menjadikan nampaknya lebih menyeluruh. Kita tumpu kepada konPertama sekali kita memberi Dr Sheikh Yusof al Qardawi sep yang lebih besar dengan ibadah dalam kitabnya Ibadah Fil Islam kesedaran. Di sebut bertani satu ibadah ia lebih Dan ciri terakhir tidak meninggal. Kuala Krai. Jadi ia berterusan sampai ke hari kiamat. Ini juga dapat mengu. yang kita gariskan yang pertamanya Kelantan sebagai jelapang makanan Pihak lawan pun nampak seperti untuk menggalakkan dan memu.negara. Misalnya ketika berada di pejabat hendaklah dianggap sama seperti pergi ke masjid. Di Kelantan pun perkara ini agak serius? Ini fenomena dunia. Masuliah dan Itqan (UMI) iaitu menekankan kepada budaya kerja memenuhi kehendak pengabadian diri kepada Allah Taala. Mungkin agak terlewat dilaksanakan gagasan tersebut? Perpatah Inggeris sebut Better Late Than Never. kita menyukai hambaNya apabila Selepas hampir setahun dimahu memahamkan rakyat khusus. hanya datang ketika an kempen ke jajahan lain. Sekarang kita memberi ibadah kepada Allah SWT. Tahun ini kita akan jalank. beri pulangan kewangan di dunia bahkan Adakah agensi di ganjaran di akhirat. terkesan dengan kempen yang dipuk minat rakyat untuk menceburi Household tidak perlu mem. kita harap di akhirat tidak miskin lagi. Kita mahu seluruh rakyat termasuk petani. Kita kena realistik dalam soal ini. Pasir Puteh. Namun. buah-buahan sampai 200 peratus. ia akan terhenti di situ apabila petani meninggal dunia. Maka sebab itulah kita lancar gagasan Bertani Satu Ibadah. shelter and clothings. Menteri Besar. lain pula di Kelantan. Perniagaan. Seluruh rakyat Kelantan sentiasa berada dalam pengabadian diri kepada Allah Taala. Bachok. Tidak hayati konsep itu sehingga dijelma menjadi dorong kepada kerajaan membiar tanah dan kolam terbiar. Mungkinkah konsep Bertani Satu Ibadah diperluas ke negeri lain di Pakatan Rakyat? Saya sendiri berada dalam Lajnah Pertanian PAS Pusat sebagai timbalan pengerusi. Jadi budaya yang kita mahu laksanakan sekarang supaya ibadah menjadi sebagai satu syarat. Daripada respon tersebut Satu Ibadah. Jadi hasrat kita kalau Allah Taala mentakdirkan petani miskin di dunia. Ini memke sedaran bahawa beri satu kesedaran kerja-kerja bertani ubudiah kepada Allah bukan sahaja memTaala. Industri Desa dan Bioteknologi. Daging kambing biri-biri 98 hingga 100 peratus. Kita produce lebih daripada penggunaan misalnya padi 121 peratus. petani.kesedaran kepada seluruh agensi satu kelainan? berapa ciri iaitu membetulkan niat. Dua ekar sudah menyamai 10 ekar pada suatu ketika dahulu. bagi rasa seronok dengan memperbetulkan buapa yang kita lakudaya kerja para petani kan.satu ibadah.mencakupi atau pelengkap lebih pat dibuat iaitu Tumpat. Semasa menyerperintah Allah SWT menarik perhatian Che Abdullah tai pameran MAHA di dalam setiap tindak Melaka tahun lepas. tanduk selaras dengan konsep ibaorang ramai yang datang melawat Cara dilakukan bagi memastikan dah dalam Islam. di mana tidak meninggalkan ibadat khusus. YAB Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat menyebut. InsyaAllah kita boleh perluaskan ke negerinegeri di bawah Pakatan. Sudah lama kerajaan negeri menguar-uarkan matlamat menjadi Kelantan sebagai Jelapang Makanan Negara 2015. beliau masuk pejabat seumpama masuk ke masjid. Cuma ada jabaagar menghayati Islam tan tertentu yang saya secara menyeluruh. Kita saw mampu menerajui dunia kerana dijalankan? juga meyakini pertanian adalah Pelancaran kempen peringkat mereka bekerja bersungguh-sungsatu perniagaan. Boleh jadi kita akan sebut perkara itu. negeri telah dibuat tahun lepas. kerja hendaklah bersunguskan konsep yang telah diperkeguh-sungguh. Adakah dirasakan petani mengabai solat sehingga terpaksa dikempen Bertani Satu Ibadah? Mengabaikan aspek solat hanya sebahagian dari isu tersebut. kaedah pelaksanaan selaras dan rakyat. Biar pun terlewat ia hanyalah proses kesedaran dari semasa ke semasa supaya kalau selama ini kita merubah kakitangan kerajaan.lancarkan adakah rakyat boleh nya para petani mengenai konsep sana dengan bersungguh-sungguh.melaksanakan sesuatu kerja dilak. Saya rasa mereka Keduanya. maka barulah dirasai aman tenteram negeri ini. tidak perlu beri komengambil kira titah Kesuburan pokok kobis yang ditanam di Tanah Tinggi Lojing men. Program sekadar perniagaan. Food. Jeli dan perniagaan sekali. Beberapa strategi yang tidak sesuai pula akan ditukar bagi mencapai matlamat tersebut. Ada pun apabila kerajaan melancarkan . kerja dengan bersungguh-sungguh tersebut. terung atau kejayaan apabila mereka rasa sensiseperti tanah-tanah terbiar. di mana zakat dan haji adalah merupakan household dengan melaksanakan mereka membuat banner gagasan sebahagian daripadanya. Kita hendak terap budaya yang sama di kalangan petani supaya mencakupi budaya UMI.peringkat jajahan sudah enam tem. Che Abdullah Mat Nawi baru-baru ini. apa-apa sahaja dengan pelbagai ak. daging ayam 85 peratus. penternak dan nelayan mesti kena solat. Kalau pergi tanam tembakau sehingga tidak sempat hendak solat Asar. sayur-sayuran 95 peratus. Rumah merupakan keperluan asas. Dan habis setakat itu sahaja. Dari segi kerajaan kita bukan setakat tiviti pertanian seperti tanaman. penternak dan nelayan menghayati konsep tersebut. ia memberi manfaat kepada lebih ramai orang sehingga anak benih durian tersebut ditanam orang lain pula. Manakala apabila kita sebut Bertani Satu Ibadah ia mengambil kira lebih jauh. gerai kita. apabila saya sebut kepada Menteri Besar mengenai perkara ini. Tanam pokok durian kalau diamati dengan konsep Bertani Adalah Perniagaan. Banyak soalan dikemurakyat benar-benar faham kakan apabila mereka melihat ada gagasan tersebut? Apa ciri-ciri yang diperlukan? kelainan. Namun kerajaan menyedari sebahagian besar rakyat Kelantan tidak terlibat dengan jabatan atau syarikat kerajaan untuk diterap budaya kerja pengabadian diri kepada Allah Taala. Hala tuju sekadar terhenti setakat ada hayat dikandung badan. Maka diperturunkan konsep itu kepada kepimpinan di bawahnya iaitu Exco. jadi pengecilan tanah pertanian boleh diatasi dengan perkembangan teknologi pertanian. itu tidak boleh dibuat di bawah jawatankuasa sekadar boleh mengira untung rugi pertanian diletak di bawah payung sahaja. Sibuk mana sekalipun perlu ada dalam pemikiran petani. memahaminya? pengabadian diri kepada Allah Jadi kalau boleh perkara ini boleh Saya melihat satu sokongan SWT dalam erti kata yang sebenar. namun matlamat mencakupi dua alam. Kita menyedari keperluan asas makanan untuk rakyat. Dan lebih jauh selepas menabur padi dan tidak Machang. Kempen Bertani Satu Ibadah sebagai merealisasikan apa yang telah lama berada dalam pemikiran Tok Guru. Ini bagi saya satu faatkan segala sumber dan potensi eka menanam lada. maka petani hendak tuai hasil. Kalau pokok itu terus hidup. Kalau dahulu tanam lada perlukan kira-kira 10 ekar tanah. melalui tulisan-tulisan di baju dan untuk melancarkan kempen Bertani Ini adalah satu cara dapat mem. halaman rumah terbiar dan rangkan jumlah import bekalan tunjukkan kaedah-kaedah ibadat. Gagasan sama dicetus. nakan. buat benda lain pun Mereka diberi ibadah juga. Maknanya seluruh rakyat Kelantan sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Taala. Pembangunan sektor pertanian seperti terganggu dengan pengecilan kawasan pertanian ekoran dibangun rumah-rumah kedai dan kediaman. Namun kalau bertani satu ibadah ia memberi motivasi lebih besar lagi. namun apabila tidak Di peringkat pusat dilancarkan jadikan segala gerak kerja sebagai diperingatkan. Oleh M FAQIH D I NEGERI lain pelbagai konsep dan gagasan dijelmakan bagi merubah paradigma pemikiran rakyat. Kita memberi satu kesedaran dan terbiar.

usaha tersebut. TKPM Lojing TANAMAN Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Lojing merupakan satu-satunya TKPM yang mencatat kejayaan memberangsangkan. “Projek penternakan tersebut dikendalikan tiga kakitangan KPKB termasuk penyelia ladang. 15200 KOTA BHARU. Harga lembu yang dipelihara secara fidlot biasanya lebih tinggi berbanding harga lembu biasa kerana mutu dagingnya Tuan Guru Nik Abdul Aziz tertarik melihat lembu yang dipamerkan pada sambutan Hari Peladang tahun lepas lebih baik.penanaman sayuran dan saran lembu. Kandis. JALAN BAYAM . “Selain itu dapat meningkathut hasrat kerajaan negeri.9).024 2000 94.MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 5 Ternak lembu secara komersil Oleh MOHD NOR YAHYA BACHOK: Kumpulan Pertanian Kelantan Berhad (KPKB) melangkah setapak lagi apabila mulai terbabit secara langsung dalam industri penternakan lembu fidlot.501 306.271 Sumber : Jabatan Pertanian Negeri Kelantan. Kata beliau langkah tersebut penggunaan tanah.pertanian dapat dikumpulkan di lalui anak syarikatnya Kumpulan satu tempat dan memudahkan Pertanian Kelantan Berhad (KPKB) pemasaran ke tempat-tempat memikul tanggungjawab menya. Pengurus Projek KPKB. dan cili. Selain itu mengoptimakan hasil tanaman.9 : Maklumat Pencapaian Projek TKPM Lojing. Selain itu.Lojing sebagai kawasan siat bagi memperl i b a t a n DA M A I cepatkan pembed a l a m p e n a n a . Rudy Marzuki berkata. Menurutnya juga terdapat bunga-bungaan terbesar di Pantai Timur. KPKB akan menjadi peneraju usaha tersebut” Oleh MOHD NOR YAHYA K OTA BHARU: Hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan Kelantan sebagai negeri Jelapang Makanan Negara 2015 hanya akan menjadi kenyataan sekiranya semua pihak bergabung tenaga menuju ke arah matlamat tersebut.lain. Terdapat pelbagai jenis tanaman yang diusahakan seperti sayur-sayuran.779 KPKB peneraju sektor pertanian di Kelantan LOT 1809. TEL: 09 .98 peratus bagi sektor industri. Mohd Farid juga berkata. Menurutnya KPKB juga kini se.sebanyak 100 lembu kacukan Brahman dipeman sayuran dan lihara dan ia dibuah-buahan. mengguna membolehkan CPPC menjadi pe.berkembang sebanyak 30 peratus yur-sayuran ke Terminal Makanan dan menjadikan Tok Bali sebagai Negara (TEMAN) di Tunjung.743 6323 09 . Beliau berkata. Pada 1998 TKPM Lojing hanya mampu mengeluarkan sebanyak 4.Bachok.397 259.908 tetapi setelah lima tahun beroperasi pengeluaran hasil pertanian telah berjaya ditingkatkan sebanyak 171.908 89.897 2002 (September) 171. Oleh itu orang ramai yang berminat untuk membeli ternakan tersebut yang diusahakan KPKB boleh menghubungi Zaki di talian 014-6091 284 dan Hakimi di talian 012-9222 965. KPKB mengorak lang.855 2001 212. Anak syarikat milik Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) itu melabur sebanyak RM200.103 766. hujung tahun ini. “Dengan adanya TEMAN Mengambil kira cabaran itu. 2002 TAHUN PENGELUARAN (KG) 1998 4. “Dalam senarai ECER digaris. ianya juga mempercepat peningkatan berat badan lembu setiap hari dan purata berat bertambah dua hingga tiga kilogram bagi setiap ekor lembu.pertanian bagi membantu kerakan Tanah Tinggi Lojing sebagai jaan negeri membangunkan sektor kawasan penanaman sayuran dan tersebut.” katanya ketika ditemui di 13 ciri membolehkan Kelantan lahir sebagai Jelapang Makanan pejabatnya baru-baru ini.385 1999 41. pusat penanaman bersepadu “in. ternakan lembu diberi makanan menggunakan teknologi pemakanan lengkap yang mengandungi mikrob boleh menolong mempercepatkan pencernaan makanan. kacang buncis.385 kg dengan nilai RM5.103 (rujuk Jadual 8. KELANTAN DARUL NAIM.744 4351 09 . ladang ternakan seluas 12 ekar disewa daripada Majlis Daerah Bachok. KPKB sedang ngan kerjasama kerajaan negeri dalam program berusaha ke arah memantapkan Pembangunan Ekonomi Wilayah lagi pengurusan serta pembinaan rangkaian operasi dalam bidang Timur (ECER). jalankan secara Menurut Ketua sistematik dengan Eksekutif KPKB. Jadual 8.Negara 2015 dan antara usaha dang berusaha menjadikan Tanah dilakukan KPKB iaitu mengeluarTinggi Lojing sebagai sebuah pusat kan ternakan bagi menyumbangpenggredan.” ujar beliau.” ujarnya. Kota pusat perikanan laut dalam denBharu yang dijangka beroperasi gan mencapai 75 peratus jumlah pendaratan ikan negara. KPKB mengembang sayap dalam sektor baru itu bermula Mac lalu dan ladang lembu ditempatkan di Kampung Nelayan.kan kawalan mutu dan memperrikat peneraju dalam aktiviti cepatkan sampai kepada pengpertanian komersial dan industri guna.28 peratus setahun bagi isirumah dan 6.” katanya ketika ditemui di ladang berkenaan baru-baru ini.110 kg dengan nilai sebanyak RM259. KPKB kah melalui anak syarikatnya Darulnaim Agro Management sedang meneroka industri penterIndustries Sdn Bhd (DAMAI) nakan melalui anak syarikatnya membangun tanah di kawasan KPKB Boer Breeding Sdn Bhd iaitu menternak lembu secara fidTanah Tinggi Lojing. KPKB akan menjadi peneraju asas tani. Kawasan itu akan dijadikan lot di Kampung Nelayan Kandis. 2002 NILAI (RM) 5.di Pantai Timur” kata. Melalui visi menjadikan sya. pengumpulan dan kan 35 peratus untuk kegunaan pemasaran bersepadu (CPPC) negara. Perbadanan Kemajuan Iktisad KPKB berharap keseluruhan hasil Negeri Kelantan (PKINK) me. BANGUNAN KPKB. “Jualan biasanya dilakukan melalui timbangan berat hidup. DALAM senarai ECER menyediakan peHaji Mohd Farid digariskan Tanah Tinggi makanan berkhaAbdul Razak peng.000 melaksanakan projek berkenaan membabitkan 100 ekor lembu kacukan Brahman–KK. ia tidak akan menjadi masalah memandangkan permintaan daging lembu meningkat pada kadar 1. Menurutnya permintaan daging makin bertambah sekali ganda pada musim perayaan. m a n b ers e p a d u bunga-bungaan terbesar Beliau juga berb e r t e p a t a n d e .747 4353 FAX: 09 – 748 5787 SELAIN itu dapat meningkatkan kawalan mutu dan mempercepatkan sampai kepada pengguna.870 105.110 Jumlah 524. tomato. Ditanya dari segi pasaran. . Katanya pada peringkat awal tegrated farming” mencakupi keluasan 213 ekar dengan penana. Rudy Marzuki Azmi berkata.teknologi terkini di mana sekarang nyelaras kepada penghantaran sa.

Mengenai projek ternakan. di mana-mana pasaraya harga bagi dua jantung jagung ialah RM2. Kelantan bekal keperluan makanan negara Oleh Mohd Nor Yahya B ACHOK: Usaha yang dilakukan kerajaan Kelantan untuk muncul sebagai jelapang makanan negara sejak hampir 20 tahun lalu kini semakin menampakkan hasilnya. Mengenai harga jagung katanya. Projek berkenaan dijadikan kayu ukur untuk melaksanakan program pemulihan tanah padi terbiar secara ladang kontrak di tempat-tempat lain. Hassan Mahmood dan Adun Jelawat.” katanya. 19 pusat ternakan ayam baka daging. Perol.732 hektar dan tanaman lain seluas 4.640 tanah terbiar berjaya dipulihkan. kerajaan negeri bercadang mewujudkan projek Tanaman Kekal Pengeluaran Ayam dan padang ragut di Kulim. ”Dengan kaedah itu kerajaan negeri boleh menyalurkan kemudahan atau peruntukan kepada agensi pelaksana yang bertindak sebagai pengurus projek.” katanya. Tahun lepas seramai 334 usahawan kecil dan sederhana (IKS) mendapat manfaat program yang dikendalikan di bawah Jabatan Pertanian. Bio Nutri Immunizer Sdn Bhd dan pemilik-pemilik tanah. Manakala tanaman jagung bagi makanan haiwan seluas 2. Pengarah Jabatan Perikanan.175 tan metrik yang bernilai RM245 juta. Projek perintis memajukan tanah terbiar seluas 30 ekar dilaksanakan di Kampung Jal Besar.35 juta tahun sebelumnya. projek tanaman nenas milik Mohd Yusoff di Kampung Telaga Aral. Beliau berkata. Dato’ Ir Aminuddin Hamzah.754 hektar di luar jelapang. Selain itu dalam tempoh 2005 hingga 2009 seluas 1. Oleh itu beliau berkata. Projek berkenaan telah membuat hasilnya dan berjaya memulih tanah terbiar sejak sekian lama. Pemilik tanah pula melaksanakan aktiviti penanaman mengikut piawaian yang ditetapkan pengurus projek. ”Selain itu projek tanaman jagung di kawasan utara mencakupi Kubang Pasu. Projek ladang kontrak pulih sawah terbiar TUMPAT: Kerajaan negeri melaksanakan projek perintis bagi pemulihan sawah terbiar di seluruh Kelantan dengan penanaman padi secara ladang kontrak. Pendaratan ikan pula tahun lepas sebanyak 62.000 orang. Jumlah tersebut meliputi tanaman padi seluas 520 hektar dan tanaman lain 1. Turut sama pada lawatan tersebut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri. tanaman nenas dijangka meningkat dengan mendadak di Kedah sehingga Lembaga Nenas Malaysia mewujud pejabat cawangannya di Sungai Petani. Tanah tersebut terbiar sejak tahun 1990. projek penanaman nenas membabitkan kawasan Kedah Tengah dan Kedah Selatan sedang giat dijalankan. Pada siri lawatan itu juga Che Abdullah turut melawat kilang mem proses serbuk kopi milik Othman @ Abdullah Mat Ali. Lawatan juga diadakan di Kompleks Perikanan Tawang. Manakala loji rumah sembelihan sebanyak 26 tempat.” katanya di sini. Syarikat itu sebagai pengeluar dan pengedar produk bioteknologi sebagai immunisasi untuk padi dikenali sebagai ’Bio Immunizer Padi’ dan nutrien.000 metrik tan iaitu melebihi sara diri 121 peratus. Che Abdullah Mat Nawi mengadakan beberapa siri lawatan bagi melihat perkembangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Penyiasatan Pengeluaran Padi 2007. KPKB merupakan pemodal yang juga menjadi pengusaha bersama dengan pemilik-pemilik tanah sebagai peserta. ”Kawasan sedia ada seluas 600 hektar. Melalui slogan Bertani Satu Ibadah diharap golongan petani dapat meningkatkan pengeluaran mereka di samping tidak mengabaikan ibadat kepada Allah swt.99 dan ia dijangka harga lebih tinggi di pasaran luar negara. ”Kerajaan negeri melalui Jabatan Pertanian telah melaksanakan beberapa program memulihkan tanah terbiar di luar jelapang dengan tanaman padi seluas 5.000 hektar termasuk kawasan banjir. Zawawi Ali dan Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Pelaksanaan projek tersebut melibatkan tiga pihak dan pemilik tanah yang diketuai Penghulu Abdul Halim Salleh.022 hektar. Menurutnya. Kota Setar. industri sayur-sayuran dan buah-buahan. Menurutnya. Projek perintis pemulihan tanah padi terbiar di Kampung Jal Besar melibatkan kawasan seluas 30 ekar dengan pemilikan tanah seramai 20 orang. Abdul Azziz Kadir.000 hektar dan jagung segar serta jagung cawan (cup corn) seluas 50 hektar. Beliau juga meninjau projek lembu pedaging milik Annual Jaafar di Kampung Beluka Gunong. keluasan tanah yang masih terbiar di Kelantan seluas 21.” katanya. Tumpat. ”Setakat 2005-2007 seluas 980 tanah terbiar telah dibangunkan dengan iaitu 310 hektar dibangunkan dengan padi dan 670 hektar dengan tanaman kelapa matag. Antaranya pembangunan industri padi. Baru-baru ini beliau melawat projek pemprosesan ikan masin dan kering milik Rohani Jusoh di Kampung Pantai Senok. Tanah terbiar dimaksudkan parsel padi tidak diusahakan lebih dari tiga tahun.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 6 Kerjasama Kelantan – Kedah di sektor pertanian Oleh MUHAMMAD YUSRI AMIN ALOR SETAR: Anggota Exco. Pada tahun ini juga pengeluaran padi dianggarkan sebanyak 295.53 juta berbanding RM193.” katanya. Che Abdullah Mat Nawi dan anggota jawatankuasa pertanian Kelantan mencetus paradigma baru apabila melakukan lawatan kerja ke Kedah tahun lepas.704 hektar di kawasan jelapang (di bawah KADA) dan 9. Amiruddin juga berkata. produk-produk pertanian yang dikeluarkan dilakukan penjenamaan dengan usahasama Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kedah (PKINK) dengan SIRIM. kajian kesesuaian tanah menunjukkan seluas kira-kira 5. Pelbagai program dilaksanakan kerajaan negeri bagi mencapai matlamat tersebut. Pokok Sena. yang sebahagiannya diusahakan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) secara contract farming bernilai RM6 juta setahun. Padang Terap. Adun Wakaf Bharu bersama penduduk solat hajat di tepi bendang Program pemulihan sawah terbiar sedang giat dijalankan .” ujarnya. Pada lawatan itu taklimat disampaikan anggota Exco kerajaan negeri Kedah. Di Kelantan sekarang terdapat sebanyak 1. Berdasar kepada perkembangan tersebut ternyata usaha untuk menjadikan Kelantan sebagai Jelapang Makanan Negara kini semakin membuahkan hasilnya. lawatan tersebut diadakan bagi melihat sendiri perkembangan sektor pertanian Che Abdullah melihat undang yang diternak di Kampung Kemasin dan penternakan di Kelantan. Projek itu dilaksanakan melibatkan kerjasama Kumpulan Pertanian Kelantan Berhad (KPKB). Kawasan tanah terbiar di setiap daerah kira-kira 4. Gunong.432 bot menangkap ikan dengan bilangan nelayan lebih 8. Industri ternakan ikan berkembang lebih 9 peratus tahun lepas dengan hasil sebanyak RM202. Sehingga kini pasarannya memasuki Terengganu dan Selatan Thailand. Oleh itu bagi melihat dari dekat perkembangan sektor pertanian di Kelantan Pengerusi Jawatankuasa Pertanian.3 juta. Che Abdullah Mat Nawi berkata. di samping digerakkan industri hiliran iaitu membangun kilang pemprosesan. ”Di Kedah tanah-tanah kerajaan dimanfaatkan sepenuhnya. di Kedah terdapat 236 tempat ternakan ayam daging. Che Abdullah berkata. ternakan lembu dan kerbau milik Abdullah Jaafar di Kampung Lubok Kuin. Industri Desa dan Bioteknologi.120 hektar.546 orang telah berjaya mengeluarkan hasil sebanyak 95 tan metrik.458 hektar iaitu 11. ”Kerajaan negeri memiliki Kedah Agro Holding Berhad berkaitan pertanian bertujuan menjadi pemangkin dan pemaju kepada usaha petani dan penternak di negeri ini. Pada tahun lepas sebanyak 669 projek berkelompok yang melibatkan kawasan seluas 34. Pengeluaran serbuk kopi di kilang tersebut mencecah sehingga 200 kilogram sehari dengan dua jenama digunakan iaitu ‘Gajah Hu tan’ dan ‘Dua Tangan Pak Lah’. Aminuddin berkata. Kota Bharu. kerajaan Kedah mensasarkan 10. 60 di Kampung Biah. industri pelbagai komoditi. Manakala Bio Nutri Immunizer sebagai pengurus di tapak projek. keledek dan labu. pisang. kerajaan negeri bercadang melantik agensi tertentu bagi menguruskan projek pemulihan tanah padi terbiar secara intensif di seluruh negeri. Jumlah tersebut membabitkan nilai yang dianggarkan sebanyak RM90.642 hektar dengan peserta seramai 21. Dr Madzlan Mohd Salleh. Che Abdullah juga berkata. kata beliau Kedah banyak mengimport daging termasuk ternakan tenusu. Beliau juga berkata ramai usahawan tani dapat dilahirkan di Kelantan sehingga mampu meningkatkan ekonomi penduduk. 13 pusat ternakan ayam telor. Pendang dan Yan. Adun Tawang. “Saya mengucap ribuan terima kasih kepada agensi terlibat kerana berusaha bersungguh-sungguh bagi membantu masyarakat petani bagi menjayakan Kelantan sebagai negeri pertanian.000 ekar menjelang 2015. Jenama yang dikeluarkan dikenali sebagai ‘Kedah Vest’.” ujarnya. Anggota Exco kerajaan negeri.732 hektar di kawasan luar jelapang sesuai untuk dimajukan dengan penanaman padi. Maliha Ghazali. “Kelantan sememangnya terkenal dengan sektor pertanian. Selain itu projek ternakan udang di Kampung Kemasin oleh Bachok Farm Enterprise. tembikai. Mereka memperkenalkan konsep kombinasi immunisasi dan nutrien bagi peningkatan hasil padi.

Jeti pendaratan ikan milik LKIM terbesar di terusan Tok Bali. Mazlan Jaafar tidak menafikan kemudahan yang disediakan di pusat pendaratan tersebut memberi keselesaan kepada orang ramai. Ini membuktikan Tok Bali sebagai kawasan berstrategik. Pemborang dan peraih ikan yang terlibat dengan aktiviti perniagaan ikan ada yang datang dari Kuala Lumpur. Pahang. “Cara kita orang kampung boleh dikatakan majulah berniaga dengan cara kampung. Tempatnya memang bagus. dari sudut prasarana memang tidak dapat dipertikaikan. surau dan tempat rehat. 2003 Jambatan yang merentangi terusan Tok Bali menjadi pemangkin utama pembangunan . Tanah Merah dan Jeli. kilang air batu dan limbungan tempat membaiki kapal. Dari segi bekalan ikan juga sentiasa mencukupi. warung. Jeti pendaratan ikan boleh dilihat di sepanjang terusan tersebut.00 1 2 4 Jumlah Sumber : Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. “Sudah lebih setahun saya memborong ikan di sini. Terdapat sembilan jeti pengkalan pendaratan ikan yang diusahakan syarikat swasta sejak lebih 10 tahun lalu. surau dan tempat rehat.240 260. sebaliknya sebagai pusat peranginan tersohor. Senah Deraman mengakui projek pembangunan di kawasan itu telah banyak mengubahkan nasib kehidupan masyarakat setempat. Projek pembangunan di Tok Bali dijangka lebih terserlah dengan pembinaan jalan baru dari Alor Pasir yang merentangi Sungai Semerak memudahkan orang ramai yang datang dari Machang. warung. Setiap kali datang ke Tok Bali beliau memborong ikan sehingga empat tan. Maka tidak hairanlah Tok Bali bukan sahaja masyhur dengan kompleks perikanan terbesar di Kelantan.960 174. agensi kerajaan negeri dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM). Ada jeti pendaratan dimiliki pihak persendirian. resort.MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 7 ORANG ramai lebih suka berurusan jual beli di sini kerana banyak kemudahan asas dan kemudahan awam lain disediakan seperti pasar. “Saya rasa jika itu dapat dipertingkatkan pasti Tok Bali akan jadi lebih maju dari tempat-tempat lain. khususnya dari segi pertumbuhan ekonomi masyarakat tempatan. cuma dari segi kemudahan pengangkutan sahaja masih di takuk lama. Seorang pemborong ikan berbangsa Cina yang hanya mahu dikenali sebagai Jefry berkata.98% 38. Kuala Krai. Seorang peraih ikan dari Pasir Puteh. Selain itu ada juga pasar ikan segar. “Nak kata kaya tu tidak- Jeti pendaratan ikan yang dibangunkan PKINK lah. namun masih terdapat beberapa perkara harus dipertingkatkan. “Kalau hendak dibandingkan sebelum 20 tahun lalu memang jauh bezanya. “Orang ramai lebih suka berurusan jual beli di sini kerana Ikan Tok Bali jadi pilihan ramai Ikan segar yang baru didaratkan dari bot laut dalam menjadi pilihan ramai Replika bot nelayan terletak tidak jauh dari jambatan Tok Bali banyak kemudahan asas dan kemudahan awam lain disediakan seperti pasar. adalah. tapi sikit sebanyak sumber pendapatan tu. Dun berkenaan diwakili Wan Hassan Wan Ibrahim.86% 100.” katanya ketika ditemui baru-baru ini. “Segala kemudahan yang ada cukup selesa.105 PERATUS 3. Pulau Pinang dan Terengganu.905 450.. Tok Bali terletak dalam kawasan Dewan Undangan Negeri (Dun) Semerak kira-kira 16 kilometer dari bandar Pasir Puteh. aparment. Seorang peniaga di pasar Tok Bali.” katanya. Beliau sudah tiga tahun terlibat dengan perniagaan hasil laut.” katanya. namun belum beroperasi sepenuhnya lagi. tidak pernah bermasalah. Ikan Tok Bali dihantar ke seluruh negara J d l Destinasi P Jadual: D ti i Pemasaran Ik P Ikan Pusat P t Pemeriksaan Ik LKIM T k B li ik Ikan Tok Bali BIL PUSAT PASARAN Wilayah Tengah Negara Wilayah Utara Negara Wilayah Timur Utara JUMLAH KUANTITI (KG) 14. malah di seluruh negara.16% 57. Kiranya sesuai dengan apa yang ada di sini. Sebuah resort sedang proses pembinaan Pelbagai kemudahan disediakan di Tok Bali Oleh HAFIZ IRWAN Foto MUHD YUSRI AMIN P ASIR PUTEH: Tok Bali nama yang menjadi sebutan ramai bukan sahaja di Kelantan.

R K AN AN.7651178 X 76 178 7 TINGK TINGKAT 6 IN WIS WISMA PERSEKUTUAN PERSEKUTU SE JALAN BAYAM ALA ALAN L AM 15 15628 KO BHARU 15628 KOTA BHARU 56 OT BHARU R RU KE AN AN KELANTAN EL NT TEL 09-741477 TEL: 09-7414773 EL 9-7 1 77 9-74 73 -7 FAX: 9-7483433 FAX: 09-7483433 AX A 7 8343 8 Tuan Guru Nik Abdul Aziz tertarik melihat kesuburan anak padi organik yang ditanam Pengerusi Jawatankuasa Pertanian melawat kebun sayur di projek Tanaman Kekal Pengeluaran Makanan di Lojing. ANTAN TEL: -7652 TE TEL: 09-7652811 -7652 652 09 65254 09-7652545 9 5 0 765850 09-7658509 658509 5 FAX: 09 . Gua Musang Che Abdullah turut memungut buah tembikai yang baru dikutip untuk dimuatkan ke atas traktor di sebuah ladang di Bachok . Che Abdullah Mat Nawi merasmikan kursus anjuran Pusat Pembangunan Keusahawan dan Kemahiran Negeri Kelantan (Kesdec) di Kota Bharu Dato’ Husam Musa dan Che Abdullah cub a merasakan buah dok yang dipamerkan di Dataran Stadium Sul ong tan Mohammad Ke IV Che Abdullah melihat buah lada yang subur ditanam petani menggunakan kaedah fertegrasi tanpa memerlukan tanah yang luas Pengerusi Jawatankuasa Pertanian menyampaikan hadiah kepada seorang peserta sempena sambutan Hari Peladang. Penternak dan Nelayan peringkat negeri 2009 Lawatan Jawatankuasa Pertanian Negeri Kelantan yang diketuai anggota Exco ke ladang sayursayuran di Lojing Mengejutkan apabila Tanah Tinggi Lojing yang terkenal dengan hawa sederhana sejuk mampu mengeluarkan buah anggur.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 8 sempena susu kambing ai keenakan at negeri tahun lepas l Aziz meras ru Nik Abdu n Hari Peladang peringk Tuan Gu sambuta 9 Menteri Besa r mencuba bakat mem erah susu ka mbing Anggota Exco kerajaan negeri.744 1047 744 7 16150 KUBANG KERIAN 6 6150 KUBANG KERIA B G KERIA RIAN KOTA KO KO KOTA BHARU. Jel Sungai Satan 15990 KOTA BHARU 5990 O BHAR 990 KELAN N KELANTAN E TEL 9-7 TEL: 09-744 2706 EL 7 7 70 0 744 2400 09-744 24 0 09-744 2400 4 09 7 09 744 24 2 09-744 2402 FAX: FAX: 09 . KELANTAN. Che Abdullah tertarik melihat pokok anggur berbuah Che Abdullah melawat pameran pensijilan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan selepas at buah koko koko di RPT tertarik melih m Che Abdullah syuarat persatuan penana me merasmikan i Mac lalu .

Kaedah tersebut menjadi alternatif untuk mengekalkan pertumbuhan tanaman yang jarang ditemui dan mulai pupus. Projek perintis tanaman padi organik diusahakan di tanah terbiar seluas enam ekar di Kampung Tunjung awal tahun lepas. pisang cavendish. Selain itu tanaman hiasan (ornamental plants) turut dihasilkan seperti keladi hiasan dan orkid. Pada Disember 2008 KBC menandatangani memorandum perjanjian persefahaman dengan Universiti Putra Malaysia (UPM). Projek itu diusahakan dengan kerjasama seorang usahawan tani dari Indonesia. Che Abdullah Mat Nawi. ”Namun disebabkan permintaan yang semakin menggalakkan kerajaan negeri menyumbangkan A Nutrifera produk Kelantan Biotech dana bagi membina sebuah kilang.50 hingga RM2. Pada majlis itu diadakan solat hajat yang diimamkan Tuan Guru Nik Abdul Aziz.000 kilogram. peralatan dan keperluan yang lengkap.50 bagi setiap pokok dengan ketinggian dua kaki. Penanaman dilakukan pada Februari lalu dan telah mengeluarkan hasil selepas empat bulan kemudian. Pada Mac lalu projek berkenaan dilawati Ketua Perladangan Bernas. batang atau sel-sel diletakkan di dalam medium kultur bernutrien bagi membolehkan proses tumbesaran dalam keadaan steril atau aseptik. Padi organik ditanam dengan menggunakan baja yang dihasilkan melalui bahan-bahan terbuang termasuk sampah dan sisa makanan yang diadun menggunakan bahan campuran. bam minyak. Pada perjanjian itu KBC diwakili ahli lembaga pengarahnya Haji Zulkifli Mamat dan Nik Baharum Nik Abdullah mewakili Global Biotech. Rejoice. Proses awal kultur tisu bermula dengan memilih induk tumbuhan yang berkualiti sebelum membentuk klon-klon menyerupainya. Harga yang ditawarkan berpatutan antara RM1. Zamakhshari berkata. anggota parlimen Machang. Padi tersebut dituai pada September lalu dan berjaya menghasilkan sebanyak sebanyak 450 kilogram beras. “Kemampuan kilang ini mengeluarkan produk cecair dan losyen sebanyak 200 liter sehari atau 4. tidak ramai yang sedar ada shampu dan sabun yang dihasilkan secara bioteknologi daripada minyak kelapa dara. “Selain itu kosnya agak murah iaitu RM150 bagi setiap satu hektar tanah. Zamakhshari Muhamad berkata. Teknologi ini dicipta untuk menggalakkan pertumbuhan spesis tanaman secara seragam serta berbuah dan masak pada masa yang sama. Abdul Fattah Mahmood. sebaliknya minuman kesihatan.000. Teknik ini dibangunkan untuk memudahkan pengkomersilan kultur baru dalam mengaplikasi pertanian dengan kejuruteraan genetik merangkumi pembaikpulihan tanaman dari segi nilai nutrisi. pisang berangan. Machang. Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat. Kilang memproses kelapa dara itu turut dilengkapkan sebuah makmal untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan bidang pertanian. pisang rastali. “Dengan ada projek yang diusahakan Sunnah Tani ini dapat memberi gambaran lebih jelas lagi kepada Bernas mengenai kaedah tanaman padi organik. Taharuddin berkata. Perletakan batu asas pembinaan kilang tersebut dilakukan pada Mac 2008 disempurnakan Menteri Besar.000 liter sebulan. Mereka mendengar taklimat yang disampaikan usahawan tani terbabit. Bernas sekarang dalam usaha menukar sistem yang menggunakan baja kimia kepada baja organik dalam penanaman padi. Rizal Hafiz Ruslan dan Ketua Pegawai Eksekutif PMBK. Datuk Hassan Muhammad. Bernas akan memulakan ‘pilot’ projek tanaman padi organik di kawasan-kawasan di bawah seliaan Bernas. Turut hadir Ketua Pegawai Global Biotech. Ia merupakan pertama di Pantai Timur yang dimiliki agensi kerajaan. sebuah syarikat Bumiputera yang berpejabat di Shah Alam. Minyak kelapa sudah berkurun digunakan masyarakat tradisional Melayu.” katanya. Hasil kerjasama itu membolehkan USM memindahkan teknologi kultur tisu tumbuhan kepada KBC yang kini mempunyai kemudahan. Dettol. Pak Aib. kerajaan negeri akan terus memperkasakan bidang pertanian yang menjadi keutamaan sejak 1990. Pelancaran Beras Organik dan Jamuan Nasi Organik juga pernah diadakan di Perdana Resort yang dirasmikan anggota Exco. Wan Ubaidah Omar. Namun. matlamat utama penubuhan KBC untuk menerajui industri bioteknologi. Kultur tumbuhan yang siap diproses juga mudah dan selamat untuk dieksport. Pantene. Dan ia memerlukan transformasi dalam sektor pertanian. Spesis tanaman yang terbukti berjaya melalui teknik kultur tisu ialah pokok pisang. Tanaman pisang merupakan tanaman ekonomik yang kedua penting selepas durian di negara ini. Pembinaan kilang berkenaan membabitkan kos sebanyak RM500. Mulai beroperasi pada Julai 2006 di pejabat PMBK di Kota Bharu. Hasilnya minyak kelapa dara bukan sekadar menghasilkan shampu. Saifuddin Nasution. “Kelantan berhasrat untuk menjadikan negeri ini sebagai jelapang makanan negara pada 2015. Produk tersebut kini berada di pasaran menawarkan pilihan alternatif kepada orang ramai berbanding jenama lain yang sudah lama mencipta nama. Menurutnya beliau cukup tertarik dengan cara penanaman padi organik yang diusahakan Sunnah Tani. Pengurusnya. bakteria serta virus bagi menghasil pertumbuhan yang lengkap. Lebih-lebih lagi pelbagai jenama minyak rambut ada di pasaran sekarang. ramai menggunakan jenama berdasar kepada apa yang mereka tonton di kaca televisyen atau baca dalam iklan. Palmolive dan Lifebuoy. Citra. kawalan serangga dan kultur tumbuhan bebas virus. ada Lux. Sunsilk. Bagaimanapun bekalan anak benih pisang berkualiti tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan di pasaran. Dove dan pelbagai lagi.000 diperuntukan bagi menyediakan peralatan mesin berteknologi tinggi. In dustri Desa dan Bioteknologi berkata. KBC kini mempunyai 21 kakitangan termasuk 10 orang yang bekerja di kilang tersebut. Jenis pokok pisang keluaran KBC iaitu pisang awak. Manakala sebanyak RM200.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 10 PABILA disebut syampu atau sabun mandi. pisang tanduk. Tanaman yang disteril itu adalah bebas daripada serangan mikroorganisma seperti kulat. KBC perkenal teknologi kultur tisu tumbuhan PENGENALAN teknologi kultur tisu tumbuhan di Kelantan hasil gembelingan usaha Kelantan Biote ch Corporation (KBC) Sdn Bhd dengan Upen dan Universiti Sains Malaysia (USM) bermula 2 Jun 2008. lulur minyak. Menteri Besar pula berharap rakyat Kelantan mengambil peluang sepenuhnya dengan memanfaatkan potensi besar bidang bioteknologi. sabun muka. Selangor. KBC memiliki makmal Peralatan canggih yang terdapat di kilang nutraseutikal Kelantan Biotech menghasilkan variati anak benih pisang beroperasi di Labok. Teknik kultur tisu tumbuhan sebenarnya melalui proses yang mudah di mana sebahagian kecil tumbuhan sama ada daun. pisang abu dan pisang nangka. Pada majlis itu juga diadakan perjanjian pintar dengan Global Biotech Produce Sdn Bhd. Dan 21 Mac lalu kilang tersebut dirasmikan Menteri Besar. ”Pada peringkat awal enam produk kelapa dara tersebut dihasilkan menggunakan kaedah manual. Selain itu pekebun dan petani dapat mengurang serta mengelakkan risiko kerosakan tanaman kerana spesis pokok yang dipilih mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Dato’ Husam Musa tahun lepas. Menurutnya kerjasama pakar diperlukan dalam bidang bioteknologi bagi memancu sektor pertanian di Kelantan. Inilah kejayaan KBC selepas ditubuhkan pada 15 Disember 2005. Namun semua itu sudah tidak ada lagi sekarang. Adun Kemuning.” katanya di sini. Biore. Kilang tersebut dijangka beroperasi sepenuhnya pada pertengahan April ini. Wan Ahmad Lutfi Wan Sulaiman dan Yang Dipertua PAS Machang. Ir Mustapa Salleh. . Begitu juga dengan sabun mandi. Kelantan Biotech merupakan anak syarikat Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK). “Manakala sabun pepejal pula sebanyak 50 liter sehari atau 1. Taharuddin Ghazali bersama 48 orang ketua jabatan Bernas dari seluruh negara. Jenama dihasilkan menggunakan jenama Nutrifera. Che Abdullah yang juga Penge rusi Jawatankuasa Pertanian. Progeni yang tumbuh dengan sihat kemudiannya dipindah dan ditanam dalam suhu dan kelembapan terkawal serta disteril.” katanya. Selain itu juga berguna kepada bidang farmaseutikal untuk menghasilkan ginseng dan taxol. ang gota-anggota Exco kerajaan negeri.” katanya. Hadir sama pada majlis itu. Melalui teknik ini pekebun dan petani dijangka mendapat pulangan berlipat ganda kerana hasil tanaman berkualiti tinggi. Zamakhshari Muhammad menerima replika cek daripada Rizal Hafiz Ruslan Padi organik dapat perhatian Bernas Oleh RIZAL TAHIR KOTA BAHRU: Usaha Kelantan melalui syarikat Sunnah Tani memperkenalkan tanaman padi organik di bendang Tunjung akhirnya mendapat perhatian daripada Padi Beras Nasional (Bernas). Menyedari hakikat itu kerajaan negeri melalui Kelantan Biotech Corporation Sdn Bhd (KBC) melakukan penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi menghasilkan minyak kelapa dara. Selepas itu berpindah ke pejabat sendiri di Batu 23 Jalan Kota Bharu – Machang pada Mac 2007. Masyarakat kampung memasak santan kelapa sehingga terhasil minyak. sabun aroma.

Ladang yang diserah kepada kerajaan negeri di Pasir Mas iaitu di Gual Tambun seluas 202 hektar. Air Dergong 1B (166 hektar).000 ekar di blok Berangkat dan Batu Papan. Ladang karas itu diurus 20 pekerja dijangka mengeluarkan minyak daripada teras selepas berusia lima tahun. Manakala ladang Gual Tambun di Rantau Panjang ditanam kelapa sawit. Dan sebagai permulaan PMBK sawit menguruskan kawasan ladang sawit sedia ada. kesemua ditanam sawit. Tanah dibangunkan Felcra diambil balik kerajaan negeri memandangkan tanah-tanah tersebut tidak dipohon hak milik oleh agensi berkenaan.000 pokok pada pertengahan tahun ini. Kedua-dua ladang tersebut ditanam sawit. namun pihaknya tidak mudah berpuas hati. sebagai makanan kesihatan. “Jangkaan itu dapat dicapai memandangkan harga getah dan kelapa sawit di pasaran sekarang agak stabil. 3 dan 4 yang diusahakan dengan kelapa sawit dan getah. “Sekarang banyak pokok karas yang ditanam telah mencapai ketinggian sehingga lapan kaki. Gua Musang Ramli berkata. Oleh itu Ramli menolak dakwaan sesetengah pihak yang mendakwa projek tanaman karas atau depu dilaksanakan kerajaan negeri menemui kegagalan. . Manakala keluasan tanah yang bertanam getah dan kelapa diurus PMBK Sawit sekarang seluas 3. Menurutnya pokok karas dijangka mampu mengeluarkan hasil selepas mencapai usia tiga tahun. daun pokok karas akan dikutip pada Jun depan untuk dijadikan teh. keuntungan yang maksimum boleh dihasilkan dengan kos operasi yang munasabah. Selain itu penyediaan tapak semaian bagi pelbagai jenis tanaman. pihaknya akan menceburi bidang lain berkaitan perladangan seperti penanaman pokok cendana. Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat. Selain itu kawasan seluas 20. Dato’ Husam Musa pula dalam ucapannya di majlis itu berkata.MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 11 PMBK merancang pembukaan ladang secara besar-besaran di Kelantan. Ladang lain yang ditanam getah iaitu di Air Piau 1 seluas 77 hektar. depu dan penanaman semula kelapa sawit. Ramli Abu Bakar berkata. Khasiatnya mengatasi masalah darah tinggi. “Jumlah itu akan bertambah kepada 200. Menurutnya harga daun karas di pasaran Thailand boleh mencapai RM360 sekg. Kuala Gris 1 (196 hektar). selain tanaman getah dan kelapa sawit. Pengerusi Lembaga Pengarah PMBK Sawit. Gemang 4 (56 hektar) dan Gemang 5 (135 hektar). Menteri Besar merakamkan tahniah di atas kejayaan PMBK Sawit yang dapat menyumbang pendapatan kepada kerajaan. Daripada jumlah tersebut seluas 3.729 hektar kini diurus di bawah anak syarikat Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) iaitu PMBK Sawit Sdn Bhd. Orang ramai hadir pada majlis penyerahan ladang kelapa sawit Felcra Bhd kepada kerajaan negeri PMBK Sawit Sdn Bhd memulakan operasinya pada Mac 2007 mengurus ladang yang diambil balik kerajaan negeri daripada Felcra Bhd. T Ladang di Tanah Merah dan Jeli pula di Sungai Pelor ditanam sawit seluas 122 hektar. Beroperasi ti tidak dapat ditolak kemungkinan PMBK sawit akan muncul sebagai syarikat perladangan terbaik dengan memiliki kawasan operasi terbesar di Kelantan.” katanya. pihaknya juga menaman pokok karas di kawasan seluas 172 hektar di Batu Papan. Getah juga ditanam di Panggung Lalat di Panggung Lalat 1 seluas 279 hektar dan Panggong Lalat 4 (185 hektar).085 hektar di 34 ladang di Kelantan sejak 1978. Menurutnya kos pembangunan ladang karas membabitkan peruntukan sebanyak RM2 juta. Ladang di Panggung Lalat 1 melibatkan kawasan seluas 206 hektar. Felcra mengusahakan ladang seluas 6. walaupun syarikat berjaya mengaut keuntungan agak lumayan. Ekoran kejayaan PMBK Sawit.000 ekar pada akhir 2008.193. Pengarah Urusannya. PMBK sawit juga melebarkan industri perladangan getah dengan penanaman getah klon seluas 10. Gua Musang bagi penanaman sawit bermula pada 2009. Selain itu tanah- Anak pokok karas berusia tiga tahun mencapai ketinggian lapan kaki tanah yang diambil tidak ditempatkan peneroka. Air Piau 2 (101 hektar). “Pada tahun ini keuntungan dijangka sebanyak RM15 juta iaitu meningkat berbanding RM13 juta tahun lepas. Orang ramai boleh melihat sendiri kesuburan pokok karas yang ditanam di Gua Musang.000 batang. segala hasil keuntungan tersebut menjadi punca hasil kepada kerajaan negeri. Peristiwa itu berlaku pada 17 Januari 2008 di perkarangan Masjid Panggong Lalat. daun karas yang akan dikutip di ladang PMBK boleh mencapai RM80 sekg apabila dikeringkan sebelum dijadikan teh. Dan sebagai permulaan PMBK sawit menguruskan kawasan ladang sawit sedia ada.729. “Dakwaan tersebut adalah tidak berasas. Berdang 1A dan 1B (672 hektar). Gemang 1 (16 hektar). Jumlah pokok ditanam sebanyak 127. Manakala di Paket A seluas 312 hektar dan Paket B 289 hektar.750 hektar. Bagi memperluaskan kawasan operasi perladangan. Katanya. Tahun 2008 keuntungan dicapai lebih tinggi sebanyak RM16 juta. Tanah yang diusahakan Felcra itu merupakan milik kerajaan negeri. Panggong Lalat 3 (178 hektar) yang ditanam kelapa sawit sejak 26 tahun lalu. Penyerahan tanah pada majlis itu membabitkan empat kawasan iaitu ladang Panggung Lalat 1. Kesemuanya membabitkan kawasan seluas 3.” katanya ketika ditemui di pejabat PMBK Sawit di Kota Bharu baru-baru ini. Ramli berkata. Ternyata langkah kerajaan negeri mengambil balik sebahagian tanah yang dimajukan agensi persekutuan sebelum ini telah membuah hasilnya. diabetis dan menyihatkan tenaga dalaman. Kuala Gris II (101 hektar). PMBK sawit melalui PMBK telah dianugerahkan tanah seluas 10.069. Namun beliau berkata. Gua Musang. Sekarang PMBK Sawit mengurus ladang sawit di lapan tempat dan getah di 11 lokasi. ` Ditanya mengenai keuntungan diraih PMBK Sawit.000 ekar dikenal pasti daripada kerajaan negeri setelah kejayaan PMBK Sawit yang ditunjukkan dalam tempoh dua tahun beroperasi. PMBK merancang pembukaan ladang secara besar-besaran di Kelantan. Jeduk 1 (97 hektar) dan Jeduk 2 (338 hektar).” katanya.464 hektar telah diserah kepada kerajaan negeri. Gua Musang. Ramli berkata. PMBK Sawit jana hasil kerajaan negeri Haji Ramli Abu Bakar Tuan Guru Nik Abdul Aziz melihat kenyataan perakuan penyerahan ladang oleh Felcra Bhd kepada PMBK ERCATAT satu lagi sejarah di Kelantan apabila beberapa ladang yang diurus di bawah Felcra Berhad diserah balik kepada kerajaan negeri. majlis makan kesyukuran diadakan pada 19 Disember 2008 yang turut dihadiri Menteri Besar. Suatu ketika nanPokok karas hidup subur di ladang Batu Papan.

lokasi yang dicadangkan di Dun Gual Ipoh memandangkan ladang lembu tersebut akan dibina kilang bagi memproses baja ia tidak jauh dari ladang serai. Menurutnya biar pun pusingan pertama projek berkenaan berdepan dengan pelbagai halangan dan cabaran. BLOK B. “Projek berkenaan telah menam pakkan kejayaan biar pun bermula dengan pengalaman yang sifar. mesin dianggarkan melibatkan dua traktor dan jentera pemotong kos sebanyak RM500. “Ini sesuatu yang tidak dapat diterima akal. Ia di mulakan pada Febuari 2010. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ladang Rakyat. kesemua Adun Barisan Nasional (BN) menentang. Bangunan yang berharga kira-kira RM1 juta kini megah berdiri berhampiran Pasar Awam Bersepadu Wakaf Che Yeh. Macam-macam dihambur bagi mempertikaikan usaha kerajaan negeri. Ladang Rakyat Aquafarm Sdn Bhd pula melaksanakan projek ternakan ikan keli dalam kanvas di empat Dun iaitu Chetok. padang ragut. juga dapat RM800 setiap bulan. Kedua. Ada yang kata kerajaan negeri menggadai tanah kepada syarikat swasta. Perancangan awal Ladang Rakyat mensasarkan pendapatan sehingga RM800 sebulan kini sudah tercapai.” katanya ketika ditemui baru-baru ini. kerajaan negeri melancarkan penubuhan Perbadanan Ladang Rakyat pada A Projek tanaman serai di Dun Gual Ipoh. Bukan sekadar guru pencen yang tidak faham.melibatkan pelaburan sebanyak RM270. Malah mereka melihat sendiri ladang sawit yang dibangunkan dengan kerjasama syarikat swasta sudah menghijau. Projek penamanan tembikai tersebut akan Pokok serai subur di ladang komersial di n diperluaskan seba nyak Gual Ipoh 20 ekar lagi di kawasan syarikat persendirian. Penanaman serai dilaksana di empat kawasan Dun iaitu Gual Ipoh. 26 Januari 2006.000. Cakap-cakap mengomel program Pembangunan Ladang Rakyat sudah tidak kedengaran lagi. Projek perintis dijalankan di Dun Gual Ipoh di kawasan seluas 10 ekar. Projek berkenaan membabitkan seramai Peserta Ladang Rakyat dapat RM800 sebulan TINGKAT 1-3. Kata Dr Nazmi pembinaan ambil alih termasuk rumah pekerkilang tersebut dan penyediaan ja. Bermula sebagai unit khas di pejabat Timbalan Menteri Besar pada Januari 2006 dengan dua kakitangan. Pada Febuari ditambah menjadi empat orang. JALAN KUALA KRAI 15100 KOTA BHARU KELANTAN DARUL NAIM TEL: 09 741 3180 09 741 3181 FAX: 09 741 3188 Dr Nazmi Ghazali Azmi HMAD. Pada 6 Januari 2009 Ladang Rakyat berpindah ke bangunan sendiri tiga tingkat di Bandar Baru Wakaf Che Yeh. hasil jualan ikan keli tersebut setiap peserta mendapat antara RM800 hingga RM950 sebulan. Setiap Dun disediakan 100 kanvas di mana projek itu dimulakan pada Jun 2009. Sebelum dilulus pada persidangan Dun 21 Febuari 2006. Busu Along dan Eh Chong tidak bekerja dengan kerajaan. “Ladang lembu tersebut baluarkan anak syarikat di bawah Ladang Rakyat. Pengkalan Pasir dan Kota Lama. Manakala Ladang Rakyat Pro. 58 seorang guru pencen sekolah kebangsaan. namun Ladang Rakyat cepat melangkah ke hadapan. namun beliau bersyukur kerana mampu mencapai matlamat ditetapkan. Pada perancangan. Beliau rumput. KOMPLEKS PASAR AWAM BERSEPADU WAKAF CHE YEH. Kini Ladang Rakyat semakin berkembang maju dan mempunyai 30 kakitangan pelbagai peringkat dan unit.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 12 TUJUAN diwujud Ladang Rakyat antaranya bagi meningkatkan sosial ekonomi penduduk dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luar dan pinggir bandar. Syarikat terbabit iaitu Ladang Rakyat Project Management Sdn Bhd yang mengendalikan projek pertanian dan skim pelaburan Ladang Rakyat. Kota Bharu Ladang ternakan lembu di Selising. tetapi setiap empat bulan mendapat RM800 daripada kerajaan. Dr Nazmi Ghazali Azmi berkata. Ia telah mendapat kelulusan proses hasil pertanian yang dike.” kata Dollah.organik daripada buangan lembu. Ah Seng. Beliau juga memberitahu La. Keempat. manakala dari segi pemasaran dan keperluan lain diurus Ladang Rakyat Aquafarm. peserta yang terlibat hanya menjaga anak keli sehingga membesar. Galas. dang Rakyat baru mengambil alih Selain itu pembinaan kilang memladang lembu di Selising. Biar pun masih baru sebagai agensi milik kerajaan negeri. Itu lima tahun lampau. Dabong dan Bukit Panau. Ladang Rakyat Herbs Sdn Bhd melaksanakan projek tanaman serai bagi meningkatkan pendapatan peserta Ladang Rakyat. Namun sekarang lain pula situasinya. Katanya. Memandangkan bilangan kakitangan semakin ramai operasi Ladang Rakyat dipindahkan ke JKR 273-N di Jalan Raja Dewa dengan menumpang kuanters kerajaan. Ladang lemberdekatan.” katanya. Pasir Puteh Kanvas tempat menternak ikan keli yang diusahakan peserta Ladang Rakyat . membabitkan seramai empat peserta. Kompenan yang diproses serai dan hasil-hasil lain. Ketika Enakmen penubuhan Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat dibawa ke persidangan Dun pada 2006. Maniam. Menurutnya juga di kawasan berkata. Ladang Rakyat Tropica Sdn Bhd melaksanakan projek penanaman tembikai boci (tembikai Cina).bu itu meliputi kawasan seluas 60 ducts Sdn Bhd berperanan mem. Limbongan.ekar. Tujuan diwujud Ladang Rakyat antaranya bagi meningkatkan sosial ekonomi penduduk dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luar dan pinggir bandar. Sedangkan orang lain seawal jam 7 pagi sudah berkejar ke tempat kerja. sebaliknya 21 Adun pembangkang di Dewan Undangan Negeri (Dun) Kelantan ketika itu juga pada awalnya tidak faham. Setiap Dun disediakan kawasan seluas 10 ekar yang dikendalikan 10 peserta. Sekarang lima anak syarikat diwujudkan bagi mengembelingkan usaha untuk meningkatkan dana membantu rakyat miskin. Pejabat pengurusan Perbadanan Ladang Rakyat di Wakaf Che Yeh.Jabatan Veterinar. Dan apa yang lebih penting iaitu mengurangkan jumlah penduduk miskin.ru diambil alih pada Mac lalu nya kilang akan dibina bagi mem. Pengkalan Pasir dan Limbongan sudah dituai dan dijual di pasaran. Pasir proses daging lembu serta rumah Puteh yang sebelum ini dimiliki sembelihan juga dirancang. Sehingga awal April 2010 projek ternakan ikan keli di Dun Chetok. Ketiga. Projek berkenaan bermula pada April 2009. Tanah Merah 10 peserta bagi setiap Dun. iaitu seorang pengurus dan pembantu. bangsal lembu.000.

” kata beliau. Kilangnya berkeluasan 80 X 55 kaki terletak di bandar lama Machang kini mempunyai pekerja seramai 20 orang.000. Zahari Zainal Abidin sejak pulang ke Kelantan awal 1990-an setelah sekian lama berada di perantauan. habuk kayu. Pulau Chondong. MARDI. Indonesia dan Brunei. baja. Beliau juga mendapat bantuan teknikal dalam usaha penanaman cendawan daripada agensi kerajaan. Zarinah kini memohon geran perpadanan di bawah Jabatan Pertanian untuk mendapatkan sejumlah RM150. beliau berkata hasrat untuk mendapatkan taraf Amalan Pengilangan Baik (GMP) diusahakan.” ujar beliau. Sebelum ini beliau pernah bekerja makan gaji di sebuah kilang kayu. Semua hasil yang dikeluarkan diberi nama UMMI. Beliau yang mempunyai dua anak berkata dengan bantuan kerajaan negeri projek penanaman cendawannya dicadang diperbesarkan lagi. Ah Wang berkata. Sos BBQ. Chong Ah Wang.” katanya ketika ditemui baru-baru ini. 50 apabila memulakan penanaman cendawan lima tahun lalu menggunakan cara tradisional. Bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan mutu beliau sentiasa menghadiri pelbagai kursus yang dianjurkan pelbagai agensi kerajaan seperti FAMA. “Saya sanggup untuk memberi tunjuk ajar kepada sesiapa yang berminat untuk mempelajari cara penanaman cendawan.000. Sos UMMI tembusi pasaran Asean M Pemilik kilang sos Ummi. Pejabat Pertanian Jajahan Machang membantu menyediakan sebuah bangsal seluas 20 X 100 kaki persegi tahun ini melibatkan kos RM10. Ah Wang juga kini menyediakan benih untuk dijual kepada orang ramai. seterusnya mengukus selama enam jam menggunakan suhu 120 darjah celcius. Beliau juga sedang berusaha menembusi pasaran negara Asean seperti Singapura. Jenis cendawan yang diusahakan ialah Cendawan Tiram Kelabu dan Tiram Putih. sepanjang tahun 2009 pengeluaran sos di kilangya melebihi RM1 juta. penanaman cendawan memerlukan ketabahan dan kesabaran kerana ia melibatkan aktiviti yang agak rumit. Bagaimanapun sos Ummi telah berjaya menembusi pasaran di Aceh dengan memasuki pasaran di 220 kedai di wilayah berkenaan. Berpendidikan dalam jurusan Pengurusan Pelancongan tidak menghalang beliau menukar minat ke arah industri berasaskan tani dengan menjadikan lada sebagai sumber utama penghasilan sos. ia bermula memproses bahan campuran yang mengandungi dedak. Zarinah berkata. Pendapatan bulanan saya sekitar RM3. Sehingga kini banyak kursus yang dihadiri dan pemantauan sepanjang masa diberikan agensi berkaitan terhadap industri pembuatan sos milik Zarinah. “Harga cendawan sekarang RM5 sekg. penanaman cendawan mendatangkan hasil selepas tiga atau empat bulan. Usaha itu turut mendapat perhatian seorang petani. Mengenai pemasaran. Sos Rojak. Chong Ah Wang MACHANG: Penanaman cendawan di Kelantan sekarang semakin meluas memandangkan permintaannya begitu tinggi terutamanya pemilik restoran dan kedai-kedai makan. Dengan bermodalkan RM5. SIRIM dan Jabatan Pertanian. Sos yang dikeluarkan iaitu Sos Pencicah Cili Kering. Ketika ditemui baru-baru ini katanya.000. Selain itu turut mendapat latihan daripada beberapa pusat pertanian di Thailand. isteri beliau Motthong mendapat latihan teknologi moden di Universiti Pertanian Bangkok selama seminggu. Bagi mendalami bidang penanaman cendawan.MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 13 Kilang sos berjenama Ummi terletak di bandar lama Machang Zarinah memerhatikan pekerja memproses sos sebelum dibotolkan Seorang pekerja menyusun botol selepas proese pengisian sos dilakukan PASARAN tidak mempunyai masalah kerana sos yang dikeluarkan berjaya memasuki pasaran di seluruh negara. Zarinah melalui syarikat Z & Z Niaga Sdn Bhd membuka sebuah kilang secara kecil-kecilan bagi mengusaha pengeluaran sos bermula tahun 1998. Sos serbaguna dan Sos Pencicah Cili segar. ”Ini merupakan kejayaan syarikat dan kami sering mendapat penghargaan pihak kerajaan negeri dan persekutuan dalam industri pengeluaran sos.000 hingga RM4. ia tidak mempunyai masalah kerana sos yang dikeluarkan berjaya memasuki pasaran di seluruh negara. . Katanya. Zarinah Md Zain ACHANG: Kecekalan dan semangat ingin mencuba telah mengubah kehidupan Zarinah Md Zain dan suaminya. ”Selepas itu menyuntik benih dan diperamkan selama seminggu dan peringkat Ah Wang menunjukkan bangsal yang menempatkan cendawan Memanas benih sebelum dimasukkan ke tempat khas di dalam bangsa akhir memasukkan ke dalam bangsal yang juga mempunyai suhu agak lembap sehingga boleh dituai. Ketika ditanya wawasan masa depan. Berbekalkan modal awal sebanyak RM50. Cendawan ubah kehidupan keluarga Ah Wang Oleh MOHD NOR YAHYA SELEPAS itu menyuntik benih dan diperamkan selama seminggu dan peringkat akhir memasukkan ke dalam bangsal yang juga mempunyai suhu agak lembap sehingga boleh dituai” Pengusaha cendawan.000 bagi membesarkan kilang dan menambah beberapa mesin. Zarinah berkata.” katanya. Beliau berkata. sehingga kini pasaran cendawannya sentiasa menggalakkan kerana ditempah pemborong dari Pasar Borong Wakaf Che Yeh.000 beliau membina dua bangsal berkeluasan 50 X 18 kaki persegi dan 20 X 16 persegi di kawasan rumahnya di Kampung Mata Ayer.

buat permulaan Kopeladar terbabit dengan projek hartanah dan cadangan membuka sebuah kedai menjual hardware. pemilihan peserta dicalonkan melalui penghulu di setiap mukim. Peserta pula terdiri daripada masyarakat Melayu. “Pengurusan tabung berkenaan dilakukan sendiri di kalangan peserta. “Setiap peserta baru akan diberi borang akaun sumpah bagi mengikrarkan mereka sebagai golongan yang benar-benar layak menjadi peserta ladang Rakyat. Selain itu. “Kerajaan negeri telah memperkenalkan kempen ini sebagai satu usaha untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat kepada konsep ibadah di kalangan petani. namun Perbadanan Ladang Rakyat mampu berbangga apabila memiliki ladang sawit seluas 50.000 ekar. Info Agro Perniagaan – padanan perniagaan dalam bidang pertanian. Sebahagian ladang tersebut sudah ditanam kelapa sawit dan sedang dalam proses penyediaan ladang. Melalui pembangunan tanah tersebut Ladang Rakyat dapat mengagihkan dividen bulanan sebanyak RM200 kepada 4. penternak dan nelayan. “Ini sesuatu yang amat menggalakkan. Di kawasan berkenaan Ladang Rakyat merancang membina sebuah kilang sawit dengan kerjasama syarikat swasta. Selain itu Ladang Rakyat juga memajukan sendiri ladang seluas 4. Katanya. dengan adanya karnival pertanian membolehkan rakyat dapat melihat dari dekat pelbagai program yang dilaksanakan di negeri ini. Dengan usaha Kelantan untuk menjadi Jelapang Makanan Negara maka ia akan memberi sokongan yang kuat ke arah pencapaian sasaran tersebut. Che Abdullah Mat Nawi berkata. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian. Dr Nazmi Ghazali Azmi berkata. “Bagi mengurus ladang berkenaan Ladang Rakyat melantik seorang pengurus dengan dibantu penyelia. Industri Desa dan Bioteknologi. MAKANAN: Dengan pertumbuhan penduduk dunia yang bertambah dan gaya pemakanan yang telah banyak berubah maka makanan menjadi satu isu yang sangat penting untuk keharmonian sesebuah negara. “Bertani Satu Ibadah diperkenalkan sebagai pelengkap kepada Membangun Bersama Islam dan memacu ke arah Kelantan sebagai jelapang makanan negara. Ladang Rakyat mewujudkan Koperasi Peserta Ladang Rakyat Sdn Bhd (Kopeladar) sebagai usaha sampingan bagi meningkatkan pendapatan peserta.000 dan kecederaan kekal akibat kemalangan sebanyak RM6. Gua Musang. Sekiranya berlaku kematian mereka akan menerima pampasan sebanyak RM7. Pelbagai hasil pertanian dan ternakan dipamerkan termasuk dar jenis baka baik. . Portal yang berkonsepkan gerbang penyampaian maklumat pertanian secara informatif dan interaktif ini mengandungi elemenelemen berikut. Peserta Orang Asli seramai 250 orang iaitu kedua teramai selepas Melayu. Pemilihan peserta seramai 100 orang bagi setiap kawasan Dewan Undangan Negeri (Dun). karnival terbabit bertema “Bertani Satu Ibadah” bersesuaian dengan dasar kerajaan negeri iaitu Membangun Bersama Islam. Che Abdullah juga berkata. Informasi pertanian. ”pembinaan portal Bertani Satu Ibadah (www.” katanya. portal ini juga menjadi suatu keperluan dalam mendapat maklumbalas mengenai kempen “Bertani Satu Ibadah” daripada orang ramai. Karnival terbabit diadakan selama tujuh hari bermula pada 23 hingga 29 Julai 2009 melibatkan penyertaan pelbagai agensi kerajaan negeri dan persekutuan. memanfaatkan bumi Kelantan untuk memberi sumbangan terbesar dari segi pengeluaran pertanian KDNK di Malaysia. Makanan juga akan menentukan kesejahteraan dan kesihatan rakyat negara ini. mandor dan penjaga stor. Sejak skim berkenaan Tapak semaian dan pokok sawit yang telah ditanam di ladang milik diwujudkan seramai 20 Ladang Rakyat keluarga peserta mendapat pampasan membabitkan bayaran sebanyak RM140. NEGARA: Malaysia mensasarkan untuk mengurangkan pergantungan import makanan.000. Tanah Merah. Industri Desa dan Bioteknologi Kelantan berkata. “Ini sekaligus memberikan motivasi kepada mereka untuk mempergiatkan lagi usaha ke arah menjayakan visi menjadikan Kelantan sebagai Jelapang Makanan Negara 2015. Info Agro Kerjaya – peluang kerjaya dalam bidang pertanian. Ladang sawit di Limau Kasturi telah ditanam. pantas dan berkesan secara atas talian”. di mana 3. Che Abdullah berkata.000 ekar terletak di Limau Kasturi dan 1.” katanya ketika ditemui di pejabatnya di Wakaf Che Yeh baru-baru ini.bertanisatuibadah. Dr Nazmi juga berkata. Pihak penganjur menyediakan sebanyak 200 khemah termasuk yang dilengkapi dengan alat penghawa dingin mempamerkan pelbagai hasil pertanian dan aktiviti kepada orang ramai. Exco Pertanian. Program pertanian.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 14 Portal Bertani satu ibadah dilancarkan KERAJAAN Negeri Kelantan memanfaatkan penggunaan ICT ke arah meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kempen Bertani Satu Ibadah sekaligus membantu menjayakan pencapaian matlamat kempen.000 orang. Selain itu ada Tabung Tindakan Kebajikan Peserta Ladang Rakyat di mana setiap bulan sebanyak RM10 daripada dividen milik peserta akan dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Ladang terbabit dimajukan secara kontrak dengan sembilan syarikat terletak di Jeli.” katanya di sini. India. Manakala industri sarang burung walit yang dianggap kedua terbaik di negara ini juga dipamerkan. Cina. pihaknya membangunkan sendiri ladang berkenaan di mana kerja-kerja ladang dilakukan kontraktor secara tender. madrasah dan sebagainya.800 peserta dari seluruh Kelantan. Peserta Ladang Rakyat juga cukup bertuah apabila mereka turut dicarumkan dalam skim takaful hayat.kebersihan. Informasi program Bertani Satu Ibadah.” ujar beliau. Selain itu diharap dapat menambahkan semangat generasi muda bagi merebut peluang dalam bidang pertanian dan penternakan sebagai sumber ekonomi mereka.000 ekar lagi di Paloh 4.000. Ladang Rakyat miliki ladang sawit 50. Pada karnival tersebut seekor lembu yang paling besar di Malaysia dipertontonkan kepada orang ramai.” katanya. galeri foto dan video serta berita semasa berkaitan pertanian. Visi Kelantan Jelapang Makanan Negara JELAPANG: Kelantan akan menjadi pengeluar terbesar makanan di Malaysia. Dr Nazmi berkata. kualiti dan halal. Siam dan Orang Asli. Karnival tersebut diadakan di Dataran Stadium Sultan Muhammad ke-IV. Penternak dan Nelayan peringkat negeri yang diadakan pada Julai tahun lepas berjaya memunggut hasil jualan sebanyak RM1 juta. Ia diketuai seorang pengerusi bagi setiap Dun. Komponen ini akan menggerakkan seluruh sektor pertanian untuk lebih agresif dan mampan. kemudian dipertimbangkan wakil rakyat sebelum diangkat kepada pengurusan Ladang Rakyat. “Dana tabung terbabit akan digunakan bagi kerja-kerja kebajikan masyarakat setempat termasuk gotong royong membaiki rumah penduduk miskin. Kedai tersebut dirancang diwujudkan di Wakaf Bharu.000 ekar. Kuala Krai dan Gua Musang.Terutamanya dari segi keselamatan. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ladang Rakyat. Pelbagai produk dijual pada karnival sempena Hari Peladang 2009 Karnival Hari Peladang pungut RM1 juta KOTA BHARU: Karnival sempena Hari Peladang.000 ekar KOTA BHARU: Biar pun baru diwujudkan hampir lima tahun lalu. karnival tersebut menerima pengunjung lebih 200. net) merupakan satu inisiatif untuk menyampaikan maklumat dan isu-isu program pembangunan pertanian negeri Kelantan kepada orang ramai khususnya generasi muda dapat disalurkan dengan lebih cepat. manakala di Paloh 4 masih dalam penyediaan ladang. Tumpat tidak lama lagi.

4.11.00 petang 5.00 petang .00 pagi .00 malam PROGRAM PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS LOKASI TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B 2.00 pagi .11. KUIZ VETERINAR 7.30 malam .00 malam 6 02-Mei-10 Ahad 10.00 pagi .11.00 malam KURSUS TEKNOLOGI MEMPROSES HASILAN BUAH DEMONSTRASI MASAKAN FAMA PROMOSI TEPUNG SERBAGUNA OLEH PROJEK KEMASIN SEMERAK FORUM PERDANA : BERTANI SATU IBADAH PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS 10.11.00 petang .00 pagi .11.00 malam 3 29-Apr-10 Khamis 10.00 pagi .12.6.00 petang .00 malam 7 03-Mei-10 Isnin 10.00 pagi .00 petang 9. PAMERAN MUZIUM AGRONOMI 6.FAMA 3.00 malam 2 28-Apr-10 Rabu 10.00 malam TAKLIMAT OLEH AGRO BANK DEMONSTRASI MASAKAN FAMA PROMOSI AYAM PUSING OLEH JABATAN VETERINAR SIMFONI ORKESTRA KELANTAN PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS 10.30 malam .00 ptg 3.6.11.30 petang 5.30 pagi 3.00 malam DEMONSTRASI MASAKAN FAMA PERSEMBAHAN WAYANG KULIT & DIKIR BARAT BERSAMA HALIM YAZID PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B 2.5.MEWARNA BATIK / PASU CERAMIK (KRAFTANGAN) TAKLIMAT TEMAN .30 petang 9.00 petang .11.11.4.00 petang 9.00 petang 9.4.11.00 malam DEMONSTRASI MASAKAN FAMA & PROMOSI NUGET OLEH JABATAN PERIKANAN PERSEMBAHAN NASYID OLEH UNIC PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS 10.11.6.00 petang . PAMERAN TERNAKAN RUMINAN 2. PAMERAN BIOTEKNOLOGI TERNAKAN 3.6.00 petang .11.11.00 petang 9. PAMERAN PERUMAHAN BURUNG WALIT 4.30 petang MAJLIS PERASMIAN EKSPO PERTANIAN KELANTAN 2010 Dirasmikan oleh YAB Tuan Guru Dato’ Menteri Besar Kelantan 5. PAMERAN SISTEM REBAN AYAM TERTUTUP 5.00 malam PERTANDINGAN MEMASAK DAN DEMONSTRASI MASAKAN FAMA PERSEMBAHAN WAYANG KULIT PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS 08.30 petang DEMONSTRASI MASAKAN FAMA TAKLIMAT OLEH ECER MAJLIS PENUTUP EKSPO PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 2010 .00 petang .30 malam 4 30-Apr-10 Jumaat 10.00 pagi .00 tghari 3.6.30 malam PERTANDINGAN MEWARNA KANAK-KANAK PERTANDINGAN MENGANYAM KETUPAT DEMONSTRASI DAN UJIRASA PRODUK NENAS OLEH LEMBAGA PERINDUSTRIAN PERSEMBAHAN TEATER “MENUNGGU KATA DARI TUHAN” 5 01-Mei-10 Sabtu 10.00 pagi .00 pagi .MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 15 Ekspo Pertanian Negeri Kelantan 2010 TAPAK PAMERAN TERNAKAN : 1.00 petang 9.00 pagi .00 malam .30 petang 5. DEMONSTRASI BERKAITAN TERNAKAN/MAKANAN TERNAKAN BIL 1 TARIKH 27-Apr-10 HARI Selasa MASA 10.00 petang .00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B 10.11.00 pagi .00 petang .04.00 tgh PERTANDINGAN GUBAHAN SAYUR DAN BUAH (RISDA) AKTIVITI INTERAKTIF .30 malam . TAYANGAN VIDEO INDUSTRI ASAS TANI 8.30 malam .12.00 pagi .30 malam .00 pagi .00 petang 10.11.11.30 pagi 2.2.

Katanya Kelantan mengekalkan status sebagai negeri pertanian sejak awal lagi biar pun negeri lain memberi tumpuan kepada bidang perindustrian. ahli Lembaga Pengarah Biotech Corp Sdn Bhd. Teknik itu dibangunkan untuk memudahkan pengkomersilan kultur tisu dalam mengaplikasi pertanian dengan kejuruteraan genetik. Ia merangkumi pembaikpulihan tanaman dari segi nilai nutrisi. Bagaimanapun kata beliau selepas berlaku krisis makanan di seluruh dunia. Zairos Fadila menunjukkan kultur tisu anak benih pisang mulai membesar dalam tabung khas. Hasil kejayaan itu kini ternyata Kelantan semakin bertapak kukuh dalam bidang bioteknologi. kawalan serangga dan kultur tumbuhan bebas virus. Selain itu. Prof Dato’ Dr Muhamed Shariff Muhamed Din dan Pengurus Kelantan Biotech Corp Sdn Bhd. pisang rastali. Teknik kultur tisu tumbuhan yang popular masa kini sebenarnya melalui proses agak mudah. Haji Zulkifli Mamat dan pegawai kanan kerajaan negeri. “Melalui teknik ini petani dianggarkan mendapat pendapatan serta pulangan yang berlipat ganda kerana hasilnya berkualiti tinggi. e-tani Makmal kultur tisu pertama di Pantai Timur M ACHANG: Kelantan memiliki makmal kultur tisu yang pertama di Pantai Timur. Zamakhshari Muhamed. “Kelantan berhasrat untuk menjadikan negeri ini sebagai jelapang makanan negara sepenuhnya pada 2015.” katanya.” katanya pada majlis menandatangani memorandum perjanjian persefahaman antara Kelantan Biotech Corp Sdn Bhd dengan Universiti Putra Malaysia (UPM). batang (organ) atau sel-sel diletakkan di dalam medium kultur bernutrien bagi membolehkan proses tumbesaran dalam keadaan steril atau aseptik. pisang tanduk. Makmal tersebut dibina hasil sebahagian geran RM500. Teknologi tersebut membolehkan sel-sel tumbuhan terpilih diletakkan dalam medium kultur bernutrien. Zairos Fadila Zainal Abidin berkata. bakteria serta virus bagi membentuk pertumbuhan yang lengkap. barulah banyak pihak termasuk kerajaan Malaysia memberi tumpuan utama kepada sektor pertanian. Ia bagi membolehkan proses tumbesaran dalam keadaan steril atau aseptik. pisang cavendish. Sebahagian kecil tumbuhan sama ada daun. Kelantan manfaat perkembangan bioteknologi KOTA BHARU: Menteri Besar berharap rakyat Kelantan mengambil peluang sepenuhnya memanfaatkan potensi besar bidang bioteknologi yang sedang berkembang pesat sekarang. Dan ia memerlukan transformasi dalam sektor pertanian.000 planlet dalam satu masa. Machang. Dalam perkembangan berkaitan anggota Exco kerajaan negeri. bakteria serta virus bagi membentuk pertumbuhan lengkap. Peruntukan tersebut juga bagi membiayai bidang penyelidikan. perkembangan bioteknologi dalam sektor pertanian akan dapat meningkatkan jumlah hasil ketika penggunaan tanah semakin terhad sekarang. Daripada jumlah itu sebanyak RM150. Kertas kerja pada seminar itu dibentangkan Dekan Falkuti Agro Industri dan Sumber Asli UPM.000 plantlet dan nursery pula dapat memuat 20.000 anak pokok dalam satu masa. Teknologi dan Inovasi. Selain itu keladi hiasan dan tanaman orkid. Tuan Guru Nik Abdul Aziz menandatangani plat perasmian kilang nutraseutikal bertaraf GMP milik Kelantan Biotech .MELALUI teknologi kultur tisu pekebun dan petani dapat mengurang serta mengelakkan risiko kerosakan tanaman mereka kerana spesis pokok yang dipilih mempunyai daya ketahanan tinggi.” katanya. fokus khas FIKRAH Kelantan MEI 2010 / JAMADILAWAL 1431 Pejabat Kelantan Biotech Corporation di Batu 23 Labok. Pegawai Penyelidik KBC. F2 KELANTAN mengekalkan status sebagai negeri pertanian sejak awal lagi biar pun negeri lain memberi tumpuan kepada bidang perindustrian. Prof Dr Mohd Razi Ismail (UPM). Prof Dr Ibrahim Che Omar. “Saya juga berharap mendapat kerjasama dari mereka yang pakar dalam bidang bioteknologi bagi menjadikan Kelantan berjaya dalam bidang pertanian. Tanaman yang disteril bebas daripada serangan mikroorganisma seperti kulat. Teknik kultur tisu tumbuhan kini semakin popular. pisang berangan. tanaman yang disteril bebas daripada serangan mikroorganisma seperti kulat. Makmal terbabit pada perancangan nya dapat menampung 500. Prof Dato’ Dr Nik Mustafa Raja Abdullah. “Melalui teknologi kultur tisu tumbuhan. Makmal Agrobiotek kultur tisu yang pertama di Pantai Timur.000 digunakan bagi menyiapkan Makmal Kelantan Biotech Corporation (KBC) yang terletak di Machang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kelantan. Melalui teknik ini pekebun dan petani dianggarkan akan mendapat pendapatan serta pulangan yang berlipat ganda kerana dihasilkan dari anak pokok yang berkualiti tinggi. petani dapat mengurang serta mengelakkan risiko kerosakan tanaman mereka kerana spesis pokok yang dipilih mempunyai daya ketahanan tinggi. Makmal itu mampu menampung sehingga 80. Ia akan menjadi pengeluar anak benih kultur tisu terbesar di Pantai Timur. pisang abu dan pisang nangka. Abdul Halim Mohamad. MOU yang ditandatangani teresbut bagi membangunkan Lembah Agro-Bioteknologi menggunakan kepakaran UPM. Melalui teknologi kultur ti su pekebun dan petani dapat mengurang serta mengelakkan risiko kerosakan tanaman mereka kerana spesis pokok yang dipilih mempunyai daya ketahanan tinggi. Dr Maziah Mahmood (UPM) dan Pegawai Veterinar Kanan. Che Abdullah Mat Nawi berkata. Sempena majlis berkenaan turut dianjurkan seminar bioteknologi. Makmal tisu kultur KBC kini menghasilkan anak pisang awak. Pengarah Institut Pusat Inovasi dan Pengkomesilan UPM.000 diluluskan Kementerian Sains. Turut hadir Naib Canselor UPM.