F3

FIKRAH · l0 - l2 PA8|ULAKH|P l43l / 26 - 28 MAC 20l0 f o k u s k h a s
Kelantan
e
-ta
n
i
K
OTA BHARU: Hampir 20 tahun
lalu, suatu kelainan baru dapat
dirasakan di Kelantan. Pertama
kali dalam sejarah negara, ketua
bagi sebuah kerajaan memakai serban
dan baju Melayu.
Situasi itu tidak pernah ditemui
sebelum ini, kecuali sekiranya kita
berada di negara-negara Arab.
Namun, Kelantan memulakan
satu perubahan baru apabila seorang
ulama, sarjana pengajian Islam di
Universiti Al Azhar Mesir diangkat
rakyat memimpin kerajaan.
Tuan Guru Dato’ Nik Abdul
Aziz Nik Mat disepakati rakan-rakan
dalam Angkatan Perpaduan Ummah
untuk dijulang sebagai Menteri Besar
Kelantan.
Semangat 46, Berjasa dan Hamim
menerima Pesuruhjaya PAS, Tuan
Guru Nik Abdul Aziz sebagai Menteri
Besar sebuah kerajaan negeri yang
mulai dipacu berteras Membangun
Bersama Islam.
Pada Oktober 1990 beliau meng-
angkat sumpah sebagai Menteri
Besar Kelantan tanpa menanggalkan
serban dan baju Melayu yang terus
dipertahankan sehingga sekarang.
Bermula dari situlah satu demi satu
kelainan dapat dirasakan. Segala polisi
pentadbiran kerajaan dipandukan
mengikut acuan Islam.
Begitu juga dalam sektor pertanian,
suatu pendekatan baru dirintis kerajaan
negeri bagi memperkasakan sektor
komoditi selaras dengan kehendak
agama.
Bidang pertanian menjadi sek tor
utama yang diberi penekanan ke-
rajaan negeri biar pun negeri-negeri
lain sudah jauh melebarkan sayap
meneroka sektor perindustrian.
Selepas hampir 20 tahun bergerak
maju dalam sektor pertanian, maka
kerajaan negeri berusaha memberi
nafas baru bagi memastikan bidang itu
diserasikan dengan kehendak agama.
Maka bermula dari situlah dice-
tuskan konsep Bertani Satu Ibadah, yang
kini menjadi kondisi utama ke pada
petani, peladang, penternak, ne layan
dan usahawan tani di Kelantan.
Konsep itu biar pun masih agak
baru, namun falsafahnya cukup besar
ertinya kepada rakyat Kelantan yang
mencari rezeki dengan hasil tani.
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian,
Industri Desa dan Bioteknologi, Ha-
ji Che Abdullah Mat Nawi ber kata,
gagasan Bertani Satu Ibadah me-
rupakan pelaksanaan kepada dasar
Membangun Bersama Islam.
Katanya, ia memberi penekanan
kepada usaha-usaha mendidik rakyat
Kelantan menjadikan Islam sebagai
dasar dan cara hidup.
“Bertani Satu Ibadah bertujuan
un tuk meningkatkan pemahaman dan
penghayatan konsep ibadat di kalangan
masyarakat tani berteraskan prinsip
Masuliah, Ubudiah dan Itqan.
“Gagasan ini juga akan dijadikan
sebagai asas untuk mendorong ke-
sungguhan bekerja dan peningkatan
produktiviti para petani dalam mem-
bangunkan sektor pertanian ke arah
men jayakan visi Kelantan sebagai
Jelapang Makanan Negara menjelang
tahun 2015,” katanya di sini.
Oleh itu beliau yang juga Adun
Wakaf Bharu berharap masyarakat
tani memahami hasrat kerajaan negeri
memperkenalkan konsep bertani
sebagai satu ibadat.
Menurutnya, menjadi matlamat
kerajaan negeri untuk melahirkan
generasi petani yang beriman dan
beramal soleh serta berjaya dalam
usa ha tani mereka. Kata beliau petani
tidak boleh sama sekali menggunakan
alasan tidak sempat menunaikan solat
kerana sibuk berkebun, bersawah atau
menangkap ikan.
“Kita sama sekali tidak boleh
meng abaikan solat dengan alasan si-
buk dengan urusan kebun, sawah atau
kolam ternakan.
“Sedangkan solat merupakan tiang
agama. Maka tanpa solat seseorang
petani sudah tidak ada tiang dalam
agama,” katanya.
Beliau juga berkata, pernah geger
suatu ketika dahulu ada petani yang
menderhaka kepada Allah SWT kerana
hasil tanaman mereka musnah akibat
banjir. Katanya, perbuatan seumpama itu
tidak akan berlaku sekiranya seseorang
petani benar-benar menghayati konsep
bertani satu ibadat.
“Kita berdoa semoga petani, pen-
ternak, peladang, nelayan dan usahawan
tani yang mempraktik kon sep berkenaan
memperolehi kebahagiaan di dunia dan
akhirat,” ujarnya.
Program bertani satu ibadat dilan-
carkan sempena sambutan Hari
Pe la dang, Penternak dan Nelayan
peringkat negeri tahun lepas yang
diadakan di Dataran Stadium.
Selepas itu perlancaran di peringkat
jajahan diadakan secara berperingkat-
peringkat bagi memastikan rakyat
memahami konsep yang diketengahkan
kerajaan negeri.
Bertani Satu Ibadah
Hala tuju masyarakat tani di Kelantan..
Menteri Besar tertarik melihat produk yang dipamerkan sempena Hari Peladang,
Penternak dan Nelayan peringkat negeri 2009
Sambutan Hari Peladang 2009 bertema Bertani Satu Ibadah
Keluaran Khas Sempena Pelancaran Portal Bertani Satu Ibadah Dan Ekspo Pertanian Negeri Kelantan 2010
BERTANI sebagai satu ibadah yang diberi
ganjaran pahala oleh Allah SWT. Kita
tidak mahu bertani menjadi punca kita
meninggalkan suruhan agama. Sedangkan
ibadah dalam agama boleh dilakukan di
mana-mana sahaja asalkan bersih dari
segala najis.
Ikan Tok Bal i j adi
pi l i han ramai
>> 7
Peser t a Ladang Rakyat
dapat RM800 sebul an
>> 12
MEI 2010 / JAMADILAWAL 1431
2
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
AN Dialah yang menurunkan
air hujan dari langit, lalu kami
tumbuhkan dengan air itu segala macam
tumbuh-tumbuhan, maka kami keluar-
kan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman
yang menghijau, kami keluarkan dari
tanaman yang menghijau itu benih yang
banyak, dan dari mayang kurma meng-
urai tangkai-tangkai yang menjulai, dan
kebun-kebun anggur, dan (Kami keluar-
kan pula) zaitun dan delima yang serupa
dan yang tidak serupa. Perhatikanlah
buahnya di waktu pohonnya berbuah
dan (perhatikan pula) kematangannya.
Sesungguhnya pada yang demikian
itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah)
bagi orang-orang yang beriman.” – An
An’am:99.
Manusia mampu hidup tanpa makan-
an selama tiga minggu, tanpa air selama
tiga hari dan tanpa oksigen selama tiga
minit.
Begitu juga tanpa pertanian, sesuatu
bangsa itu tidak akan berupaya memba-
ngunkan tamadunnya. Seorang ulama, Al
Zarkasyi berkata, “bahawa semua orang
memperhatikan makanan kerana tidak
ada yang tidak memerlukan kepada hasil
tanaman dan kehidupan tidaklah teratur
tanpa adanya makanan.
Abu Yahya Zakaria Al Ansari menegas-
kan mata pencarian terbaik adalah ber-
cucuk tanam. Ini adalah kerana ia lebih
dekat dengan sikap tawakal bercucuk
tanam juga dapat memberikan manfaat
yang umum bagi semua makhluk.
Rasulullah saw bersabda yang ber-
maksud, “sekiranya kiamat hendak ter-
jadi, sedangkan di tangan salah seorang
di antara kamu ada benih tamar dan dia
mampu menanamnya sebelum terjadi
kiamat, maka hendaklah dia menanam-
nya dengan itu dia mendapat pahala.”
Riwayat Imam Ahmad.
Jelaslah kepada kita bidang pertanian
termasuk cabang pekerjaan yang sangat
mulia sehingga walaupun sekecil-kecil
usaha menanam satu benih tamar diberi
ganjaran pahala.
Inilah jalan Islam yang menjadikan
kerja dan ibadat sebagai dua dalam satu.
Tiada kerja yang dinamakan dunia dan
tiada ibadat dinamakan akhirat kecuali
kedua-duanya bergandingan di atas satu
jalan di sisi Islam.
Pertanian nadi ketamadunan
Pertanian merupakan nadi utama
ketamadunan sesuatu bangsa. Pertanian
sebagai sumber asasi bagi kehidupan ma-
nusia. Ilmu pertanianlah yang pertama
diajar Jibrail a.s kepada Nabi Adam a.s.
Jibrail mengajar membuat pakaian dari-
pada bulu dan kulit biri-biri.
Kemudian Adam a.s memperkem-
bangkan ilmu penternakan kepada anak-
anaknya sehingga bidang berucuk tanam
dan penternakan menjadi dua sektor yang
sangat penting.
Namun malangnya ada segelintir pi-
hak masih menganggap bidang pertanian
sebagai kelas ketiga. Ia bertentangan sama
sekali dengan apa yang diajar oleh Islam.
Rasulullah saw bersabda yang ber-
maksud, “Tujuh perkara yang pahalanya
berterusan walaupun ia berada dalam
kubur selepas kematiannya iaitu orang
yang mengajar ilmu, atau mengalirkan
sungai, menggali telaga, menanam ta-
manan, membina masjid, menulis al
Quran atau meninggalkan anak yang
sentiasa meminta ampun baginya selepas
kematiannya.” Riwayat Barraz.
Pertanian dalam Islam
Dalam kehidupan manusia tiga ker-
jaya melengkapi pencapaian tamadun
manusia iaitu pertanian, perdagangan
dan pembuatan.
Bagaimanapun di alaf baru sekarang
sektor pertanian semakin terpinggir
memandangkan bidang lain lebih cepat
berkembang dan memberi pulangan
lumayan.
Sedangkan Mazhab
As Syafei berpendapat
pertanian adalah peker-
jaan paling baik sekali
memandangkan ber-
cucuk tanam memberi
manfaat kepada ummah.
Selain itu bercucuk ta-
nam juga lebih dekat
sikap bertawakal.
Oleh itu mengusa-
hakan hasil bumi den-
gan bertani dan meman-
faatkan tanah terbiar
merupakan satu kerjaya
bagi mendapatkan pun-
ca pendapatan yang sah
dan halal di sisi Islam.
Islam adalah agama yang mengajar
umatnya untuk aktif mencari rezeki dan
kurniaan Allah. Islam tidak mengajar
umatnya mengasingkan diri dengan
bersikap pasif.
Jabir Abdullah menceritakan Rasulul-
lah s.a.w bersabda yang bermaksud,
“Tidaklah seseorang muslim menanam
suatu tanaman melainkan apa yang
di ma kan dari tanaman itu sebagai se-
dekah baginya, dan apa yang dicuri dari
tanaman tersebut sebagai sedekah bag-
inya dan tidaklah kepunyaan seorang itu
dikurangi melainkan menjadi sedekah
baginya.” – Imam Muslim.
Hukum bertani dalam Islam men-
jadi fardhu ain bagi petani yang men-
cari nafkah bagi diri dan keluarganya.
Manakala fardhu kifayah bagi petani
yang melakukan bagi kepentingan orang
ramai.
Sebuah Hadis Rasulullah s.a.w yang
diriwayatkan Abu Daud yang bermaksud,
“Sesiapa yang memiliki tanah hendaklah
dia mengusahakannya, namun jika dia
tidak berupaya melakukannya, maka
hendaklah diberikan kepada saudaranya
(supaya diusahakan) dan janganlah dia
menyewakannya.”
Sememangnya bercucuk tanam men-
jadi satu ibadat yang terbaik dan diberi
galakan dalam Islam.
Apa yang dilakukan kerajaan negeri
sekarang jelas untuk memastikan petani,
peladang, penternak dan nelayan mema-
hami sumbangan keringat mereka begitu
penting bagi keperluan ummah.
Maka sesuailah dengan gagasan yang
dicetus kerajaan negeri, Bertani Satu
Ibadah.
Bercucuk tanam tugas fardhu ain
Wartawan:
Tuan Mohd Nor Tuan Yahya
Muhd Yaakob Derahman
Salmah Mat Husain
Rizal Tahir
Zuharman MN
Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan peringkat negeri 2009 bertema Bertani Satu Ibadah
Che Abdullah Mat Nawi melancarkan sticker kereta Bertani
Satu Ibadah
Anggota Exco kerajaan negeri meninjau kerja-kerja
menuai padi
Kelantan
e-tani
PERTANIAN merupakan
nadi utama ketamadunan
sesuatu bangsa. Pertanian
sebagai sumber asasi bagi
kehidupan manusia. Ilmu
pertanianlah yang pertama
diajar Jibrail a.s kepada
Nabi Adam a.s.
Penerbit :
Jawatankuasa Pertanian, Industri Desa dan
Bioteknologi Kerajaan Negeri Kelantan
Penasihat Editorial:
YB Haji Che Abdullah
Mat Nawi
Editor Perunding:
Suhaimi Embong
Anas Karimi Ahmad Thani
Pengarang:
M Faqih
Editor Bersekutu:
Ismail Che Mat
Mohd Nazwan Ismail
Grafik:
Mohamad Noor
Abu Hanifah
Jurufoto
Farah & Wanna
D

Pencetak:
Angkatan Edaran Sdn Bhd
Shah Alam, Selangor
Pemasaran:
Harakah, 28A, Jalan Pahang Barat,
Off Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur
3
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
B
ANGKOK: Kerajaan negeri
mengadakan lawatan kerja
ke Bangkok Januari lalu bagi
mewujudkan kerjasama an-
tara sektor swasta di Kelantan dan
Thailand dalam bidang pertanian.
Lawatan tersebut diketuai
Penge rusi Jawatankuasa Pertanian,
Industri Desa, Bioteknologi, Che
Abdullah Mat Nawi bagi merebut
peluang perniagaan dalam segitiga
Indonesia-Malaysia-Thailand dan
ECER.
Selain itu bagi mengenal pasti
dan mengukuh peluang-peluang
perniagaan Kumpulan Pertanian
Kelantan Bhd (KPKB) dalam bi-
dang pertanian organik, pengim-
potan lembu dan perusahaan
ladang tamar melalui usahasama
pihak swasta di Thailand.
KPKB sebagai peneraju sektor
pertanian komersial milik kera-
jaan di Kelantan.
Lawatan ke pusat pembangu-
nan pertanian organik di Thailand
diketuai anggota Exco, manakala
tinjauan pengimportan lembu dan
logistik di Prachuap Khirikan dik-
etuai Pengarah Jabatan Veterinar
Negeri, Dato’ Dr Zairi Mohd
Serlan.
NABI Muhammad saw telah
menjelaskan seseorang Islam
bercucuk tanam, tiba-tiba hasil
tanamannya dimakan oleh
manusia, binatang atau burung,
melainkan dia akan memperolehi
pahala sedekah. (Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim).
Kegiatan pertanian
merupakan aktiviti penting bagi
kehidupan manusia. Tanpa
makanan manusia tidak dapat
meneruskan kelangsungan
hidup dengan sempurna.
Setiap hari manusia
mengambil makanan bagi
keperluan tubuh badan
untuk menghasilkan tenaga
bagi membolehkan kita
melakukan gerak kerja harian.
Oleh itu kepentingan sektor
pertanian tidak dapat dinafikan. Ia
perlu berkembang seiring dengan
perkembangan sektor lain.
Biar pun sektor lain
dikenalpasti dapat menjanakan
pendapatan negara dengan
pulangan hasil berskala besar,
namun sektor pertanian sama
sekali tidak boleh diabaikan.
Malah ia perlu diperkasakan
semula bagi memastikan
manusia tidak menghadapi krisis
bekalan maknan pada masa
akan datang. Setiap hari kita
tahu bilangan penduduk dunia
bertambah, dengan itu keperluan
kepada makanan juga meningkat.
Kita seringkali diperlihatkan
ada penduduk di sesetengah
negara menghadapi kebuluran
kerana kekurangan bekalan
makanan. Ia boleh berlaku
akibat peperangan, bencana
alam, atau tiada perancangan
khusus kerajaan untuk
memastikan sektor pertanian
sentiasa berdaya maju. Apa
yang penting kemajuan bidang
pertanian perlu seiring dengan
pertambahan penduduk.
Di Kelantan sejak dahulu
lagi memberi keutamaan
kepada sektor pertanian.
Ketika negeri lain sibuk dengan
agenda memperluaskan sektor
perindustrian, namun di
sini keutamaan tetap diberi
kepada bidang pertanian.
Usaha yang dilakukan itu
rupa-rupa memberi manfaat
besar kepada rakyat di negeri ini
ketika berlaku krisis kekurangan
beras beberapa tahun lalu. Ketika
itu kita mulai merasakan betapa
pentingnya sektor pertanian
bagi kehidupan manusia.
Selepas itu barulah kerajaan
di peringkat pusat mulai
memperkasakan sektor pertanian.
Kementerian Pertanian mulai
dipertanggungjawab kepada
menteri yang lebih kanan.
Sedangkan di Kelantan
usaha berterusan dilakukan
untuk muncul sebagai
Jelapang Makanan Negara.
Bagi memastikan sektor
pertanian di Kelantan
berkembang sejajar dengan
tuntutan agama, kerajaan negeri
mulai tahun lepas melancarkan
kempen Bertani Satu Ibadah.
Ini bersesuaian dengan
usaha untuk memberi kesedaran
secara lebih menyeluruh
terhadap kepentingan sektor
pertanian. Bertani bukan sekadar
mencari rezeki bagi keperluan
keluarga sebaliknya sebagai
satu ibadat kepada Allah SWT.
Bertani sebagai satu ibadah
yang diberi ganjaran pahala oleh
Allah SWT. Kita tidak mahu bertani
menjadi punca kita meninggalkan
suruhan agama. Sedangkan
ibadat dalam agama boleh
dilakukan di mana-mana sahaja
asalkan bersih dari segala najis.
Kalau pada zaman lampau
kita sering melihat pesawah-
pesawah bersolat di atas wakaf
di tengah bendang, namun hari
ini situasi itu sukar lagi untuk
dilihat. Perkembangan teknologi
menyebabkan bilangan pesawah
yang berada di tengah bendang
mulai berkurangan tetapi
hasilnya makin meningkat.
Adalah diharap usaha
murni ini dapat menyuntik
semangat bagi melahirkan
petani, pesawah, penoreh,
pekebun, peladang, nelayan,
penternak dan usahawan
tani yang berjiwa agama.
Pengarah MARDI Negeri pula
mengetuai lawatan ke ladang
tamar di Ratchaburi.
Che Abdullah berkata, lawatan
berkenaan bagi memperkasakan
KPKB yang merupakan entiti
pelaksana utama dasar kerajaan
ke arah Jelapang Makanan Negara
menjelang 2015.
Menurutnya penglibat-
an dan kesungguhan Raja
Thailand, Raja Bhumipol
Adulyadej dan keluarga
melaksanakan program
Royal Maj esty Proj ect
berjaya meningkat kes-
ejahteraan rakyat miskin
di negara berkenaan.
“Kerajaan Thailand me-
rangka program ‘Volunteer
Soil Doctor’ dan ‘Organic
Farm School’ untuk men-
arik minat generasi muda
dalam bidang bioteknolo-
gi, sains pertanian dan
inovasi,” katanya di sini,
baru-baru ini.
Beliau berkata, struktur
agensi kerajaan di Thailand lebih
‘people-friendly’ dan ‘outcome-
oriented’ memudahkan sokongan
kepada petani.
Peranan ‘Mobile Soil Clinic’ mem-
beri nasihat teknikal kepada petani.
Che Abdullah berkata, kerajaan
Thailand kini memberikan fokus ke-
pada pembangunan inovasi dalam
bidang ‘Bio-Business’ dan ‘Organic
Agriculture’ dan ia akan muncul seb-
agai gelombang baru industri dalam
tempoh 10 tahun akan datang.
Lebih menarik lagi katanya,
sektor swasta diberi tunjuk ajar
oleh pihak universiti dan badan
penyelidikan untuk mengaplikasi-
kan hasil penyelidikan dan meng-
komersilkan hasil penyelidikan.
“Masyarakat di Thailand didi-
dik dari kecil menghargai air dan
tanah sebagai sumber yang paling
berharga,” katanya.
Oleh itu katanya, usaha Kelan-
tan untuk muncul sebagai jelapang
makanan negara menjelang 2015
sebagai satu wadah yang sesuai
ke tika kegawatan ekonomi dunia
sebelum ini.
Kata beliau peruntukan yang
besar dan pemantapan agensi
pelaksana dasar mestilah direa-
lisasikan segera dan ia bersesuaian
dengan titah ucapan Pemangku
Raja Kelantan pada persidangan
Dewan Negeri Kelantan 2009.
Katanya juga program ‘Bertani
Satu Ibadah’ merupakan satu kae-
dah yang sesuai untuk membentuk
minat dan displin golongan muda
bagi menghasil pendapatan lebih
tinggi.
“Program Bertani Satu Ibadah
diperluaskan ke peringkat kanak-
kanak di PASTI, sekolah-sekolah
agama di bawah YIK serta institusi
pengajian tinggi di Kelantan boleh
dilaksanakan dengan kerjasama
semua pihak,” katanya.
Sementara itu, lawatan ke ladang
lembu di Phetchaburi turut disertai
Pengurus Kanan Perancangan Korporat
KPKB, Mohd Hasni Mohd Ali.
Phetchaburi Animal Station
diketuai Dr Yusathira Burdhukul
meliputi kawasan seluas 50 ekar
mampu menampung 2,000 ekor
lembu pada satu-satu masa.
Kebanyakan lembu yang di-
tempatkan di situ untuk di eksport
ke Malaysia melalui Kelantan.
Selain itu diadakan juga la-
watan ke pusat kuarantin milik
perseorangan di Phetchaburi yang
dimiliki Abdul Manan Khan Mohd
Hussin Khan.
Ladang dikenali Zarain Farm
mampu menampung kapasiti 2,000
ekor satu-satu masa. Lembu di
ladang berkenaan juga dieksport ke
Kelantan melalui Rantau Panjang.
Lawatan juga diadakan ke
ladang kontrak (fidlot) di bawah
seliaan Zarain Farm.
Ladang berkenaan mempun-
yai kapasiti 100 hingga 150 ekor
lembu pada satu-satu masa.
Makanan dibekalkan Zarain
Farm meliputi ramuan sisa ubi kayu,
petai belalang, sisa sagu, sisa kelapa
sawit, kulit nenas dan urea.
Dr Zairi berkata, sebanyak 70,000
lembu diimport melalui pintu ma-
suk Kelantan sepanjang 2009.
Kelantan lahirkan petani berjiwa agama
KEGIATAN pertanian
merupakan aktiviti
penting bagi kehidupan
manusia. Tanpa
makanan manusia tidak
dapat meneruskan
kelangsungan hidup
dengan sempurna.
Kerjasama sektor pertanian
Kelantan - Thailand
Bergambar di hadapan sebuah pejabat kerajaan di Bangkok Rombongan dari Kelantan mendengar taklimat mengenai pembangunan pertanian
Menyampaikan cenderahati kepada pemilik
sebuah syarikat yang terbaik dari segi inovasi
di Thailand
4
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
kempen Bertani Satu Ibadah, kita
mahu memahamkan rakyat khusus-
nya para petani mengenai konsep
pengabadian diri kepada Allah
SWT dalam erti kata yang sebenar.
Yang mana tidak meninggalkann
ibadat khusus seperti solat, puasa,
zakat dan haji adalah merupakan
sebahagian daripadanya.
Banyak perkara dan faktor yang
menjadi dorong kepada kerajaan
untuk melancarkan kempen Bertani
Satu Ibadah. Dua objektif utama
yang kita gariskan yang pertamanya
untuk menggalakkan dan memu-
puk minat rakyat untuk menceburi
bidang pertanian dengan meman-
faatkan segala sumber dan potensi
seperti tanah-tanah terbiar, kolam
terbiar, halaman rumah terbiar dan
apa-apa sahaja dengan pelbagai ak-
tiviti pertanian seperti tanaman, ter-
nakan, perikanan dan
industri asas tani.
Mer eka di ber i
ke sedaran bahawa
kerja-kerja bertani
bukan sahaja mem-
beri pulangan kewan-
gan di dunia bahkan
ganjaran di akhirat.
Dengan ini akan mem-
pertingkatkan hasil
pertanian.
Keduanya, bagi
memperbetulkan bu-
daya kerja para petani
agar menghayati Islam
secara menyeluruh,
mengambil kira titah
perintah Allah SWT
dalam setiap tindak
tanduk selaras dengan konsep iba-
dah dalam Islam.

Apa ciri-ciri yang diperlukan?
Dr Sheikh Yusof al Qardawi
dalam kitabnya Ibadah Fil Islam
telah menggariskan beberapa syarat
bagi orang beriman untuk men-
jadikan segala gerak kerja sebagai
ibadah kepada Allah SWT.
Ulama terbabit menulis be-
berapa ciri iaitu membetulkan niat,
segala perilaku hendaklah menepati
syarak, kaedah pelaksanaan selaras
syariat, kerja hendaklah bersung-
guh-sungguh. Sahabat Rasulullah
saw mampu menerajui dunia kerana
mereka bekerja bersungguh-sung-
guh dan pentingkan produktiviti.
Dan ciri terakhir tidak meninggal-
kan ibadat khusus.
Kalau bekerja sambil lewa,
selepas menabur padi dan tidak
pergi tengok, hanya datang ketika
hendak tuai hasil, itu tidak boleh
dipanggil ibadah lagi.
Hadis Qudsi menyebut Allah
menyukai hambaNya apabila
melaksanakan sesuatu kerja dilak-
sana dengan bersungguh-sungguh.
Jadi kalau boleh perkara ini boleh
merubah budaya atau kehidupan
rakyat.
Peningkatan produktiviti secara
household dengan melaksanakan
kerja dengan bersungguh-sungguh
kerana hendak kejar ibadat. Tidak
membiar tanah dan kolam terbiar.
Ini adalah satu cara dapat mem-
bantu mempercepat menjadikan
Kelantan sebagai jelapang makanan
negara.
Household tidak perlu mem-
beli makanan di luar kerana mer-
eka menanam lada, terung atau
sebagainya. Ini juga dapat mengu-
rangkan jumlah import bekalan
makanan dari luar.
Cara dilakukan bagi memastikan
rakyat benar-benar faham
gagasan tersebut?
Pertama sekali kita memberi
kesedaran, walaupun benda ini
sudah ada dalam Islam bertani
satu ibadah, namun apabila tidak
diperingatkan, ia berlalu begitu
sahaja. Sekarang kita memberi
kesedaran kepada seluruh agensi
kerajaan dan minta mereka mem-
beri kesedaran kepada kakitangan
dan rakyat.

Sejauh mana kempen yang telah
dijalankan?
Pelancaran kempen peringkat
negeri telah dibuat tahun lepas. Di
peringkat jajahan sudah enam tem-
pat dibuat iaitu Tumpat, Bachok,
Pasir Puteh, Kuala Krai, Jeli dan
Machang. Tahun ini kita akan jalank-
an kempen ke jajahan lain. Program
dibuat di bawah jawatankuasa
pertanian diletak di bawah payung
Bertani Satu Ibadah.
Selepas hampir setahun di-
lancarkan adakah rakyat boleh
memahaminya?
Saya melihat satu sokongan
begitu kuat sama ada daripada
jabatan-jabatan kerajaan, petani,
dan korporat-korporat, di mana
mereka membuat banner gagasan
tersebut. Mereka juga cuba meng-
hayati konsep itu sehingga dijelma
melalui tulisan-tulisan di baju dan
banner. Daripada respon tersebut
nampaknya lebih menyeluruh.
Pihak lawan pun nampak seperti
terkesan dengan kempen yang di-
lakukan melalui pemasangan iklan
di seluruh negeri. Ini bagi saya satu
kejayaan apabila mereka rasa sensi-
tif. Kita memberi satu kesedaran dan
tunjukkan kaedah-kaedah ibadat.
Dari segi kerajaan kita bukan setakat
bertani satu ibadah,
rakyat mula menyebut
buat benda lain pun
ibadah juga. Ini mem-
beri satu kesedaran
ubudiah kepada Allah
Taala.

Adakah agensi di
bawah kerajaan pusat
turut menghayati
konsep ini?
Saya rasa mereka
rasa seronok dengan
apa yang kita laku-
kan. Cuma ada jaba-
tan tertentu yang saya
tidak perlu beri ko-
men. Semasa menyer-
tai pameran MAHA di
Melaka tahun lepas,
orang ramai yang datang melawat
gerai kita. Banyak soalan dikemu-
kakan apabila mereka melihat ada
kelainan. Kita tumpu kepada kon-
sep yang lebih besar dengan ibadah
kepada Allah Taala.

Di peringkat pusat dilancarkan
kempen Pertanian Adalah
Perniagaan, tidakkah ia menimbul
satu kelainan?
Apabila kita berkempen Bertani
Satu Ibadah kita beritahu kepada
agensi-agensi kerajaan supaya ter-
uskan konsep yang telah diperke-
nalkan di peringkat pusat. Kita
juga meyakini pertanian adalah
satu perniagaan. Dan apabila kita
sebut bertani satu ibadah ia lebih
mencakupi atau pelengkap lebih
mencakupi segmen pertanian dan
perniagaan sekali. Dan lebih jauh
pandangan. Kalau pertanian hanya
sekadar perniagaan, maka petani
sekadar boleh mengira untung rugi
sahaja. Dan habis setakat itu sahaja.
Manakala apabila kita sebut Bertani
Satu Ibadah ia mengambil kira lebih
jauh, iaitu apa yang akan berlaku
selepas mati. Tanam pokok du-
rian kalau diamati dengan konsep
Bertani Adalah Perniagaan, ia akan
terhenti di situ apabila petani me-
ninggal dunia. Namun kalau bertani
satu ibadah ia memberi motivasi
lebih besar lagi. Kalau pokok itu
terus hidup, ia memberi manfaat
kepada lebih ramai orang sehingga
anak benih durian tersebut ditanam
orang lain pula. Jadi ia berterusan
sampai ke hari kiamat.

Mungkinkah konsep Bertani Satu
Ibadah diperluas ke negeri lain di
Pakatan Rakyat?
Saya sendiri berada dalam
Lajnah Pertanian PAS Pusat sebagai
timbalan pengerusi. Boleh jadi kita
akan sebut perkara itu, InsyaAllah
kita boleh perluaskan ke negeri-
negeri di bawah Pakatan.

Sudah lama kerajaan negeri
menguar-uarkan matlamat
menjadi Kelantan sebagai
Jelapang Makanan Negara 2015,
sejauh mana realitinya sekarang?
Kita akan buat satu review
dalam masa terdekat kajian pen-
capaian Kelantan sebagai Jelapang
Makanan Negara. Beberapa strategi
yang tidak sesuai pula akan ditukar
bagi mencapai matlamat tersebut.
Kajian itu InsyaAllah akan dibuat
sebelum pertengahan tahun ini.

Setakat ini apa indikator yang
menyokong Kelantan menjadi
Jelapang Makanan Negara?
Kalau ditengok dari segi pen-
geluaran berlaku peningkatan hasil
pertanian. Kita produce lebih daripada
penggunaan misalnya padi 121 pera-
tus, buah-buahan sampai 200 pera-
tus. sayur-sayuran 95 peratus, daging
lembu lebih 50 peratus. Daging
kambing biri-biri 98 hingga 100 pera-
tus, daging ayam 85 peratus, telor 80
peratus dan ikan 101 peratus.

Pembangunan sektor pertanian
seperti terganggu dengan
pengecilan kawasan pertanian
ekoran dibangun rumah-rumah
kedai dan kediaman. Di Kelantan
pun perkara ini agak serius?
Ini fenomena dunia, jadi penge-
cilan tanah pertanian boleh diatasi
dengan perkembangan teknologi
pertanian. Kalau dahulu tanam lada
perlukan kira-kira 10 ekar tanah,
namun sekarang sudah ada kaedah
lain iaitu fertegrasi. Dua ekar sudah
menyamai 10 ekar pada suatu ke-
tika dahulu. Kita memang terasa di
mana tanah-tanah pertanian ditukar
kepada pembinaan kedai dan kedia-
man. Kita menyedari keperluan asas
makanan untuk rakyat. Sedangkan
dalam masa yang sama kerajaan
negeri meletak prioriti yang tinggi
supaya rakyat ada rumah. Kita kena
realistik dalam soal ini. Rumah
merupakan keperluan asas. Food,
shelter and clothings.
Petani diperkasa
dengan budaya ibadah
Oleh M FAQIH
D
I NEGERI lain pelbagai konsep dan gagasan dijelmakan bagi merubah paradigma pemikiran rakyat. Hala
tuju sekadar terhenti setakat ada hayat dikandung badan. Namun, lain pula di Kelantan. Gagasan sama
dicetus, namun matlamat mencakupi dua alam. Tidak terhenti setakat dunia, sebaliknya melihat apa yang
akan berlaku selepas hari kematian. Begitu juga dalam usaha menyuntik minat rakyat terhadap sektor
pertanian. Dijelmakan gagasan lebih luas iaitu Bertani Satu Ibadah. Kini hampir setahun konsep itu dicernakan.
Oleh itu bagi memahami falsafah di sebalik gagasan itu ikuti temubual wakil Kelantan Etani dengan Pengerusi
Jawatankuasa Pertanian, Industri Desa dan Bioteknologi, Che Abdullah Mat Nawi baru-baru ini.
Kesuburan pokok kobis yang ditanam di Tanah Tinggi Lojing
menarik perhatian Che Abdullah
Apa matlamat
diperkenalkan gagasan Bertani
Satu Ibadah?
CHE ABDULLAH MAT NAWI:
Apabila kita melihat kepada peng-
hayatan Membangun Bersama
Islam ia melahirkan satu budaya
kerja Ubudiah, Masuliah dan Itqan
(UMI) iaitu menekankan kepada
budaya kerja memenuhi kehendak
pengabadian diri kepada Allah
Taala. Menteri Besar, YAB Tuan
Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat
menyebut, beliau masuk pejabat
seumpama masuk ke masjid.
Maka diperturunkan konsep itu
kepada kepimpinan di bawahnya
iaitu Exco, wakil rakyat dan pe-
mimpin masyarakat. Begitu juga
di kalangan pegawai tinggi kera-
jaan sehingga kepada kakitangan
rendah.
Namun kerajaan menyedari
sebahagian besar rakyat Kelantan
tidak terlibat dengan jabatan atau
syarikat kerajaan untuk diterap bu-
daya kerja pengabadian diri kepada
Allah Taala.
Maka sebab itulah kita lancar
gagasan Bertani Satu Ibadah. Kita
hendak terap budaya yang sama di
kalangan petani supaya mencakupi
budaya UMI. Kita mahu seluruh
rakyat termasuk petani, penternak
dan nelayan menghayati konsep
tersebut. Seluruh rakyat Kelantan
sentiasa berada dalam pengabadian
diri kepada Allah Taala. Misalnya
ketika berada di pejabat hendak-
lah dianggap sama seperti pergi ke
masjid. Petani merasakan mereka
pergi ke sawah sama seperti pergi
ke masjid. Maknanya seluruh rakyat
Kelantan sentiasa mengabdikan diri
kepada Allah Taala, maka barulah
dirasai aman tenteram negeri ini.

Mungkin agak terlewat
dilaksanakan gagasan tersebut?
Perpatah Inggeris sebut Better
Late Than Never, apabila saya sebut
kepada Menteri Besar mengenai
perkara ini, maka beliau beritahu
telah lama fikirkan mengenainya,
cuma cara hendak buat belum
men jelma.
Kempen Bertani Satu Ibadah
sebagai merealisasikan apa yang
telah lama berada dalam pemikiran
Tok Guru.
Biar pun terlewat ia hanyalah
proses kesedaran dari semasa ke
semasa supaya kalau selama ini
kita merubah kakitangan kerajaan,
sekarang kita hendak ubah budaya
kerja petani pula.
Kita tidak mahu lagi kalau sebe-
lum ini ada petani pergi ke kebun
sebelum Subuh dan tidak sempat
hendak solat. Kalau pergi tanam
tembakau sehingga tidak sempat
hendak solat Asar, dan kalau pergi
ke laut tak sempat hendak solat.
Jadi budaya yang kita mahu
laksanakan sekarang supaya iba-
dah menjadi sebagai satu syarat, di
mana tidak meninggalkan ibadat
khusus. Sibuk mana sekalipun
perlu ada dalam pemikiran petani,
penternak dan nelayan mesti kena
solat. Jadi hasrat kita kalau Allah
Taala mentakdirkan petani miskin
di dunia, kita harap di akhirat tidak
miskin lagi.

Adakah dirasakan petani
mengabai solat sehingga terpaksa
dikempen Bertani Satu Ibadah?
Mengabaikan aspek solat han-
ya sebahagian dari isu tersebut. Ada
pun apabila kerajaan melancarkan
Kelantan e-tani:
5
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
Mengambil kira cabaran itu,
Perbadanan Kemajuan Iktisad
Negeri Kelantan (PKINK) me-
lalui anak syarikatnya Kumpulan
Pertanian Kelantan Berhad (KPKB)
memikul tanggungjawab menya-
hut hasrat kerajaan negeri.
Melalui visi menjadikan sya-
rikat peneraju dalam aktiviti
pertanian komersial dan industri
asas tani, KPKB mengorak lang-
kah melalui anak syarikatnya
Darulnaim Agro Management
Industries Sdn Bhd (DAMAI)
membangun tanah di kawasan
Tanah Tinggi Lojing.
Kawasan itu akan dijadikan
pusat penanaman bersepadu “in-
tegrated farming” mencakupi
keluasan 213 ekar dengan penana-
man sayuran dan
buah-buahan.
Menurut Ketua
Eksekutif KPKB,
Haji Mohd Farid
Abdul Razak peng-
l i bat an DAMAI
da l am penana-
man bersepadu
ber t epat an de-
ngan kerj asama
kerajaan negeri dalam program
Pembangunan Ekonomi Wilayah
Timur (ECER).
“Dalam senarai ECER digaris-
kan Tanah Tinggi Lojing sebagai
kawasan penanaman sayuran dan
bunga-bungaan terbesar di Pantai
Timur,” katanya ketika ditemui di
pejabatnya baru-baru ini.
Menurutnya KPKB juga kini se-
dang berusaha menjadikan Tanah
Tinggi Lojing sebagai sebuah pusat
penggredan, pengumpulan dan
pemasaran bersepadu (CPPC)
hasil tanaman.
Kata beliau langkah tersebut
membolehkan CPPC menjadi pe-
nyelaras kepada penghantaran sa-
yur-sayuran ke Terminal Makanan
Negara (TEMAN) di Tunjung, Kota
Bharu yang dijangka beroperasi
hujung tahun ini.
“Dengan adanya TEMAN
KPKB berharap keseluruhan hasil
pertanian dapat dikumpulkan di
satu tempat dan memudahkan
pemasaran ke tempat-tempat
lain.
“Selain itu dapat meningkat-
kan kawalan mutu dan memper-
cepatkan sampai kepada peng-
guna. KPKB akan menjadi peneraju
usaha tersebut,” ujarnya.
Mohd Farid juga berkata, KPKB
sedang meneroka industri penter-
nakan melalui anak syarikatnya
KPKB Boer Breeding Sdn Bhd
iaitu menternak lembu secara fid-
lot di Kampung Nelayan Kandis,
Bachok.
Katanya pada peringkat awal
sebanyak 100 lembu kacukan
Brahman di pe-
lihara dan ia di-
j alankan secara
sistematik dengan
menyediakan pe-
makanan berkha-
siat bagi memper-
cepatkan pembe-
saran lembu.
Beliau juga ber-
kata, KPKB se dang
berusaha ke arah memantapkan
lagi pengurusan serta pembinaan
rangkaian operasi dalam bidang
pertanian bagi membantu kera-
jaan negeri membangunkan sektor
tersebut.
Menurutnya juga terdapat
13 ciri membolehkan Kelantan
lahir sebagai Jelapang Makanan
Negara 2015 dan antara usaha
dilakukan KPKB iaitu mengeluar-
kan ternakan bagi menyumbang-
kan 35 peratus untuk kegunaan
negara.
Selain itu mengoptimakan
penggunaan tanah, mengguna
teknologi terkini di mana sekarang
berkembang sebanyak 30 peratus
dan menjadikan Tok Bali sebagai
pusat perikanan laut dalam den-
gan mencapai 75 peratus jumlah
pendaratan ikan negara.
Oleh MOHD NOR YAHYA
K
OTA BHARU: Hasrat kera-
jaan negeri untuk menjadi-
kan Kelantan sebagai negeri
Jelapang Makanan Negara
2015 hanya akan menjadi ke-
nyataan sekiranya semua pihak
bergabung tenaga menuju ke arah
matlamat tersebut.
Oleh MOHD NOR YAHYA
BACHOK: Kumpulan
Pertanian Kelantan Berhad
(KPKB) melangkah setapak
lagi apabila mulai terbabit
secara langsung dalam industri
penternakan lembu fidlot.
KPKB mengembang
sayap dalam sektor baru
itu bermula Mac lalu dan
ladang lembu ditempatkan di
Kampung Nelayan, Kandis.
Anak syarikat milik
Perbadanan Kemajuan Iktisad
Negeri Kelantan (PKINK) itu
melabur sebanyak RM200,000
melaksanakan projek berkenaan
membabitkan 100 ekor lembu
kacukan Brahman–KK.
Pengurus Projek KPKB, Rudy
Marzuki Azmi berkata, ladang
ternakan seluas 12 ekar disewa
daripada Majlis Daerah Bachok.
“Projek penternakan
tersebut dikendalikan tiga
kakitangan KPKB termasuk
penyelia ladang,” katanya
ketika ditemui di ladang
berkenaan baru-baru ini.
Beliau berkata, ternakan
lembu diberi makanan
menggunakan teknologi
pemakanan lengkap yang
mengandungi mikrob boleh
menolong mempercepatkan
pencernaan makanan.
Selain itu, ianya juga
mempercepat peningkatan
berat badan lembu setiap hari
dan purata berat bertambah
dua hingga tiga kilogram
bagi setiap ekor lembu.
Ditanya dari segi pasaran,
Rudy Marzuki berkata, ia
tidak akan menjadi masalah
memandangkan permintaan
daging lembu meningkat pada
kadar 1.28 peratus setahun
bagi isirumah dan 6.98
peratus bagi sektor industri.
Menurutnya permintaan
daging makin bertambah sekali
ganda pada musim perayaan.
“Jualan biasanya dilakukan
melalui timbangan berat hidup.
Harga lembu yang dipelihara
secara fidlot biasanya lebih
tinggi berbanding harga lembu
biasa kerana mutu dagingnya
lebih baik,” ujar beliau.
Oleh itu orang ramai yang
berminat untuk membeli
ternakan tersebut yang
diusahakan KPKB boleh
menghubungi Zaki di talian
014-6091 284 dan Hakimi
di talian 012-9222 965.
KPKB peneraju sektor
pertanian di Kelantan
Tuan Guru Nik Abdul Aziz tertarik melihat lembu yang dipamerkan pada
sambutan Hari Peladang tahun lepas
Ternak lembu secara komersil
SELAIN itu dapat
meningkatkan
kawalan mutu dan
mempercepatkan
sampai kepada
pengguna. KPKB akan
menjadi peneraju usaha
tersebut”
DALAM senarai ECER
digariskan Tanah Tinggi
Lojing sebagai kawasan
penanaman sayuran dan
bunga-bungaan terbesar
di Pantai Timur”
Jadual 8.9 : Maklumat Pencapaian Projek TKPM Lojing, 2002
TAHUN PENGELUARAN (KG) NILAI (RM)
1998 4,385 5,908
1999 41,024 89,870
2000 94,855 105,501
2001 212,897 306,397
2002 (September) 171,110 259,103
Jumlah 524,271 766,779
Sumber : Jabatan Pertanian Negeri Kelantan, 2002
TANAMAN Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Lojing
merupakan satu-satunya TKPM yang mencatat kejayaan
memberangsangkan. Terdapat pelbagai jenis tanaman yang
diusahakan seperti sayur-sayuran, tomato, kacang buncis, dan cili.
Pada 1998 TKPM Lojing hanya mampu mengeluarkan sebanyak
4,385 kg dengan nilai RM5,908 tetapi setelah lima tahun beroperasi
pengeluaran hasil pertanian telah berjaya ditingkatkan sebanyak
171,110 kg dengan nilai sebanyak RM259,103 (rujuk Jadual 8.9).
TKPM Lojing
2<47<3(57,9;(50(5
2,3(5;(5),9/(+
LOT 1809, BANGUNAN KPKB,
JALAN BAYAM , 15200
KOTA BHARU,
KELANTAN DARUL NAIM.
TEL: 09 - 743 6323
09 - 744 4351
09 - 747 4353
FAX: 09 – 748 5787
6
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
Oleh Mohd Nor Yahya
B
ACHOK: Usaha yang dilakukan
kerajaan Kelantan untuk mun-
cul sebagai jelapang makanan
negara sejak hampir 20 tahun
lalu kini semakin menampakkan
hasilnya.
Pelbagai program dilaksanakan
kerajaan negeri bagi mencapai
matlamat tersebut.
Antaranya pembangunan in-
dustri padi, industri pelbagai ko-
moditi, industri sayur-sayuran dan
buah-buahan.
Pada tahun lepas sebanyak 669
projek berkelompok yang melibat-
kan kawasan seluas 34,642 hektar
dengan peserta seramai 21,546
orang telah berjaya mengeluarkan
hasil sebanyak 95 tan metrik.
Jumlah tersebut membabitkan
nilai yang dianggarkan sebanyak
RM90.3 juta.
Selain itu dalam tempoh 2005
hingga 2009 seluas 1,640 tanah
terbiar berjaya dipulihkan.
Jumlah tersebut meliputi tana-
man padi seluas 520 hektar dan
tanaman lain 1,120 hektar. Pada
tahun ini juga pengeluaran padi
dianggarkan sebanyak 295,000
metrik tan iaitu melebihi sara diri
121 peratus.
Tahun lepas seramai 334 usa-
hawan kecil dan sederhana (IKS)
mendapat manfaat program yang
dikendalikan di bawah Jabatan
Pertanian.
Industri ternakan ikan berkem-
bang lebih 9 peratus tahun lepas
dengan hasil sebanyak RM202.53
juta berbanding RM193.35 juta
tahun sebelumnya.
Pendaratan ikan pula tahun
lepas sebanyak 62,175 tan metrik
yang bernilai RM245 juta. Di Ke-
lantan sekarang terdapat sebanyak
1,432 bot menangkap ikan de-
ngan bilangan nelayan lebih 8,000
orang.
Berdasar kepada perkembangan
tersebut ternyata usaha untuk men-
jadikan Kelantan sebagai Jelapang
Makanan Negara kini semakin
membuahkan hasilnya.
Oleh itu bagi melihat dari dekat
perkembangan sektor pertanian di
Kelantan
Pengerusi Jawatankuasa Per ta-
nian, Industri Desa dan Bioteknologi,
Che Abdullah Mat Nawi mengada-
kan beberapa siri lawatan bagi meli-
hat perkembangan yang berlaku.
Baru-baru ini beliau melawat
projek pemprosesan ikan masin
dan kering milik Rohani Jusoh di
Kampung Pantai Senok.
Selain itu projek ternakan
udang di Kampung Kemasin oleh
Bachok Farm Enterprise.
Lawatan juga diadakan di
Kompleks Perikanan Tawang, pro-
jek tanaman nenas milik Mohd
Yusoff di Kampung Telaga Aral.
Beliau juga meninjau projek
lembu pedaging milik Annual
Jaafar di Kampung Beluka Gunong,
ternakan lembu dan kerbau milik
Abdullah Jaafar di Kampung Lubok
Kuin, Gunong.
Che Abdullah berkata, lawatan
tersebut diadakan bagi melihat send-
iri perkembangan sektor pertanian
dan penternakan di Kelantan.
“Kelantan sememangnya ter-
kenal dengan sektor pertanian.
Melalui slogan Bertani Satu Ibadah
diharap golongan petani dapat me-
ningkatkan pengeluaran mereka di
samping tidak mengabaikan ibadat
kepada Allah swt,” katanya.
Beliau juga berkata ramai usa-
hawan tani dapat dilahirkan di
Kelantan sehingga mampu mening-
katkan ekonomi penduduk.
“Saya mengucap ribuan terima
kasih kepada agensi terlibat kerana
berusaha bersungguh-sungguh bagi
membantu masyarakat petani bagi
menjayakan Kelantan sebagai ne-
geri pertanian,” ujarnya.
Turut sama pada lawatan terse-
but Pengarah Jabatan Pertanian
Negeri, Maliha Ghazali, Pengarah
Jabatan Perikanan, Zawawi Ali
dan Timbalan Pengarah Jabatan
Perkhidmatan Veterinar, Dr Madzlan
Mohd Salleh, Adun Tawang, Hassan
Mahmood dan Adun Jelawat, Abdul
Azziz Kadir.
Pada siri lawatan itu juga Che
Abdullah turut melawat kilang
mem proses serbuk kopi milik
Othman @ Abdullah Mat Ali, 60 di
Kampung Biah, Perol, Kota Bharu.
Pengeluaran serbuk kopi di
kilang tersebut mencecah sehingga
200 kilogram sehari dengan dua
jenama digunakan iaitu ‘Gajah
Hu tan’ dan ‘Dua Tangan Pak
Lah’. Sehingga kini pasarannya me-
masuki Terengganu dan Selatan
Thailand.
Oleh MUHAMMAD YUSRI AMIN
ALOR SETAR: Anggota Exco,
Che Abdullah Mat Nawi dan
anggota jawatankuasa pertanian
Kelantan mencetus paradigma
baru apabila melakukan lawatan
kerja ke Kedah tahun lepas.
Pada lawatan itu taklimat
disampaikan anggota Exco
kerajaan negeri Kedah, Dato’
Ir Aminuddin Hamzah.
Aminuddin berkata, projek
penanaman nenas membabitkan
kawasan Kedah Tengah dan Kedah
Selatan sedang giat dijalankan.
Menurutnya, tanaman
nenas dijangka meningkat
dengan mendadak di Kedah
sehingga Lembaga Nenas
Malaysia mewujud pejabat
cawangannya di Sungai Petani.
”Selain itu projek tanaman
jagung di kawasan utara
mencakupi Kubang Pasu, Kota
Setar, Padang Terap, Pokok
Sena, Pendang dan Yan.
”Kawasan sedia ada seluas
600 hektar, yang sebahagiannya
diusahakan Lembaga
Pertubuhan Peladang (LPP)
secara contract farming bernilai
RM6 juta setahun,” katanya.
Beliau berkata, kerajaan
Kedah mensasarkan 10,000 ekar
menjelang 2015, di samping
digerakkan industri hiliran iaitu
membangun kilang pemprosesan.
Mengenai harga jagung
katanya, di mana-mana
pasaraya harga bagi dua jantung
jagung ialah RM2.99 dan ia
dijangka harga lebih tinggi
di pasaran luar negara.
Manakala tanaman jagung
bagi makanan haiwan seluas 2,000
hektar dan jagung segar serta jagung
cawan (cup corn) seluas 50 hektar.
”Di Kedah tanah-tanah kerajaan
dimanfaatkan sepenuhnya. Kawasan
tanah terbiar di setiap daerah
kira-kira 4,000 hektar termasuk
kawasan banjir,” katanya.
Mengenai projek
ternakan, kata beliau Kedah
banyak mengimport daging
termasuk ternakan tenusu.
Oleh itu beliau berkata,
kerajaan negeri bercadang
mewujudkan projek Tanaman
Kekal Pengeluaran Ayam dan
padang ragut di Kulim.
Menurutnya, di Kedah terdapat
236 tempat ternakan ayam daging,
13 pusat ternakan ayam telor,
19 pusat ternakan ayam baka
daging. Manakala loji rumah
sembelihan sebanyak 26 tempat.
Amiruddin juga berkata,
produk-produk pertanian
yang dikeluarkan dilakukan
penjenamaan dengan
usahasama Perbadanan
Kemajuan Iktisad Negeri Kedah
(PKINK) dengan SIRIM.
Jenama yang dikeluarkan
dikenali sebagai ‘Kedah Vest’.
”Kerajaan negeri memiliki
Kedah Agro Holding Berhad
berkaitan pertanian bertujuan
menjadi pemangkin dan pemaju
kepada usaha petani dan
penternak di negeri ini,” ujarnya.

TUMPAT: Kerajaan negeri melaksanakan
projek perintis bagi pemulihan sawah
terbiar di seluruh Kelantan dengan
penanaman padi secara ladang kontrak.
Projek perintis memajukan tanah
terbiar seluas 30 ekar dilaksanakan
di Kampung Jal Besar, Tumpat.
Projek itu dilaksanakan melibatkan
kerjasama Kumpulan Pertanian Kelantan
Berhad (KPKB), Bio Nutri Immunizer
Sdn Bhd dan pemilik-pemilik tanah.
Projek berkenaan dijadikan kayu
ukur untuk melaksanakan program
pemulihan tanah padi terbiar secara
ladang kontrak di tempat-tempat lain.
Tanah terbiar dimaksudkan parsel padi
tidak diusahakan lebih dari tiga tahun.
Berdasarkan Laporan Penyiasatan Pengeluaran
Padi 2007, keluasan tanah yang masih
terbiar di Kelantan seluas 21,458 hektar iaitu
11,704 hektar di kawasan jelapang (di bawah
KADA) dan 9,754 hektar di luar jelapang.
Anggota Exco kerajaan negeri, Che
Abdullah Mat Nawi berkata, kajian kesesuaian
tanah menunjukkan seluas kira-kira 5,732
hektar di kawasan luar jelapang sesuai untuk
dimajukan dengan penanaman padi.
”Kerajaan negeri melalui Jabatan Pertanian
telah melaksanakan beberapa program
memulihkan tanah terbiar di luar jelapang
dengan tanaman padi seluas 5,732 hektar
dan tanaman lain seluas 4,022 hektar.
”Setakat 2005-2007 seluas 980
tanah terbiar telah dibangunkan
dengan iaitu 310 hektar dibangunkan
dengan padi dan 670 hektar dengan
tanaman kelapa matag, tembikai, pisang,
keledek dan labu,” katanya di sini.
Projek perintis pemulihan tanah
padi terbiar di Kampung Jal Besar
melibatkan kawasan seluas 30 ekar dengan
pemilikan tanah seramai 20 orang. Tanah
tersebut terbiar sejak tahun 1990.
Pelaksanaan projek tersebut melibatkan
tiga pihak dan pemilik tanah yang
diketuai Penghulu Abdul Halim Salleh.
KPKB merupakan pemodal yang juga
menjadi pengusaha bersama dengan
pemilik-pemilik tanah sebagai peserta.
Manakala Bio Nutri Immunizer sebagai
pengurus di tapak projek. Syarikat itu sebagai
pengeluar dan pengedar produk bioteknologi
sebagai immunisasi untuk padi dikenali
sebagai ’Bio Immunizer Padi’ dan nutrien.
Mereka memperkenalkan konsep
kombinasi immunisasi dan nutrien bagi
peningkatan hasil padi. Pemilik tanah pula
melaksanakan aktiviti penanaman mengikut
piawaian yang ditetapkan pengurus projek.
Projek berkenaan telah membuat
hasilnya dan berjaya memulih tanah
terbiar sejak sekian lama.
Che Abdullah juga berkata, kerajaan
negeri bercadang melantik agensi tertentu
bagi menguruskan projek pemulihan tanah
padi terbiar secara intensif di seluruh negeri.
”Dengan kaedah itu kerajaan negeri boleh
menyalurkan kemudahan atau peruntukan
kepada agensi pelaksana yang bertindak
sebagai pengurus projek,” katanya.
Projek ladang kontrak pulih sawah terbiar
Kelantan bekal keperluan
makanan negara
Kerjasama
Kelantan – Kedah
di sektor pertanian
Che Abdullah melihat undang yang diternak di Kampung Kemasin
Adun Wakaf Bharu bersama penduduk solat hajat
di tepi bendang
Program pemulihan sawah terbiar sedang giat
dijalankan
7
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
banyak kemudahan asas dan ke-
mudahan awam lain disediakan
seperti pasar, warung, surau dan
tempat rehat.
“Kalau hendak dibandingkan
sebelum 20 tahun lalu memang
jauh bezanya. Kiranya sesuai den-
gan apa yang ada di sini, khususnya
dari segi pertumbuhan ekonomi
masyarakat tempatan,” katanya
ketika ditemui baru-baru ini.
Projek pembangunan di Tok
Bali dijangka lebih terserlah den-
gan pembinaan jalan baru dari
Alor Pasir yang merentangi Sungai
Semerak memudahkan orang
ramai yang datang dari Machang,
Kuala Krai, Tanah Merah dan Jeli.
Tok Bali terletak dalam ka-
wasan Dewan Undangan Negeri
(Dun) Semerak kira-kira 16 kilo-
meter dari bandar Pasir Puteh. Dun
berkenaan diwakili
Wan Hassan Wan Ibrahim.
Seorang pemborong ikan ber-
bangsa Cina yang hanya mahu
dikenali sebagai Jefry berkata, dari
sudut prasarana memang tidak
dapat dipertikaikan, namun masih
terdapat beberapa perkara harus
dipertingkatkan.
“Sudah lebih setahun sa ya
memborong ikan di sini. Tem-
patnya memang bagus, cuma dari
segi kemudahan pengangkutan
sahaja masih di takuk lama.
“Saya rasa jika itu dapat di-
pertingkatkan pasti Tok Bali akan
jadi lebih maju dari tempat-tempat
lain,” katanya. Setiap kali datang
ke Tok Bali beliau memborong
ikan sehingga empat tan.
Seorang peniaga di pasar Tok
Bali, Senah Deraman mengakui
projek pembangunan di kawasan
itu telah banyak mengubahkan
nasib kehidupan masyarakat
setempat.
“Nak kata kaya
tu tidak-
Ikan Tok Bali jadi pilihan ramai
Jambatan yang merentangi terusan Tok Bali menjadi pemangkin utama pembangunan
Oleh HAFIZ IRWAN
Foto MUHD YUSRI AMIN
P
ASIR PUTEH: Tok Bali nama
yang menjadi sebutan ramai
bukan sahaja di Kelantan,
malah di seluruh negara. Jeti
pendaratan ikan boleh dilihat di
sepanjang terusan tersebut.
Ada jeti pendaratan dimiliki
pihak persendirian, agensi keraja-
an negeri dan Lembaga Kemajuan
Ikan Malaysia (LKIM). Selain itu
ada juga pasar ikan segar, resort,
aparment, kilang air batu dan lim-
bungan tempat membaiki kapal.
Maka tidak hairanlah Tok Bali
bukan sahaja masyhur dengan
kompleks perikanan terbesar di
Kelantan, sebaliknya sebagai pusat
peranginan tersohor.
Terdapat sembilan jeti peng-
kalan pendaratan ikan yang di-
usahakan syarikat swasta sejak
lebih 10 tahun lalu. Ini membuk-
tikan Tok Bali sebagai kawasan
berstrategik.
Jeti pendaratan ikan milik
LKIM terbesar di terusan Tok
Bali, namun belum beroperasi
sepenuhnya lagi.
Pemborang dan peraih ikan
yang terlibat dengan aktiviti per-
niagaan ikan ada yang datang
dari Kuala Lumpur, Pahang, Pulau
Pinang dan Terengganu.
Seorang peraih ikan dari Pasir
Puteh, Mazlan Jaafar tidak menafi-
kan kemudahan yang disediakan
di pusat pendaratan tersebut
memberi keselesaan kepada orang
ramai.
“Segala kemudahan yang ada
cukup selesa. Dari segi bekalan
ikan juga sentiasa mencukupi,
tidak pernah bermasalah.
“Orang ramai lebih suka ber-
urusan jual beli di sini kerana
ORANG ramai lebih
suka ber urusan jual beli
di sini kerana banyak
kemudahan asas dan
kemudahan awam lain
disediakan seperti pasar,
warung, surau dan
tempat rehat.
Pelbagai kemudahan disediakan di Tok Bali
Sebuah resort sedang proses pembinaan
Ikan segar yang baru didaratkan dari bot laut dalam menjadi pilihan ramai
Replika bot nelayan terletak tidak jauh dari jambatan Tok Bali
Jeti pendaratan ikan yang dibangunkan PKINK
lah, tapi sikit sebanyak sumber
pendapatan tu.. adalah.
“Cara kita orang kampung
boleh dikatakan majulah berniaga
dengan cara kampung,” katanya.
Beliau sudah tiga tahun terli-
bat dengan perniagaan hasil laut.
Jadual: Destinasi Pemasaran Ikan Pusat Pemeriksaan Ikan LKIM Tok Bali
BIL
PUSAT
PASARAN
JUMLAH
KUANTITI (KG)
PERATUS
1 Wilayah Tengah Negara 14,240 3.16%
2 Wilayah Utara Negara 260,960 57.98%
4 Wilayah Timur Utara 174,905 38.86%
Jumlah 450,105 100.00
Sumber : Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, 2003
J d l D ti i P Ik P t P ik Ik LKIM T k B li T
Ikan Tok Bali dihantar ke seluruh negara
9
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
8
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani BERTANI SATU IBADAH
Menteri Besar mencuba bakat memerah susu kambing
Dato’ Husam Musa dan Che Abdullah cuba merasakan buah dokong
yang dipamerkan di Dataran Stadium Sultan Mohammad Ke IV
Che Abdullah tertarik melihat buah koko selepas
merasmikan mesyuarat persatuan penanam koko di RPT
Sungai Satan, Jeli Mac lalu
Che Abdullah melawat pameran pensijilan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian melawat kebun sayur di projek
Tanaman Kekal Pengeluaran Makanan di Lojing, Gua Musang
Tuan Guru Nik Abdul Aziz merasai keenakan susu kambing sempena
sambutan Hari Peladang peringkat negeri tahun lepas
Lawatan Jawatankuasa Pertanian
Negeri Kelantan yang diketuai
anggota Exco ke ladang sayur-
sayuran di Lojing
Che Abdullah turut memungut buah tembikai yang baru dikutip
untuk dimuatkan ke atas traktor di sebuah ladang di Bachok
Mengejutkan apabila Tanah Tinggi Lojing yang terkenal dengan hawa sederhana
sejuk mampu mengeluarkan buah anggur. Che Abdullah tertarik melihat pokok
anggur berbuah

Che Abdullah
melihat buah lada yang subur ditanampetani
menggunakan kaedah fertegrasi tanpa memerlukan tanah yang luas
Pengerusi
Jawatankuasa
Pertanian
menyampaikan hadiah
kepada seorang
peserta sempena
sambutan Hari
Peladang, Penternak
dan Nelayan
peringkat negeri 2009
Anggota Exco kerajaan negeri, Che
Abdullah Mat Nawi merasmikan
kursus anjuran Pusat Pembangunan
Keusahawan dan Kemahiran Negeri
Kelantan (Kesdec) di Kota Bharu
Tuan Guru Nik Abdul Aziz tertarik melihat kesuburan
anak padi organik yang ditanam
1( 1(( 1() 1() 1111 (; (;( (;( (;( (;( (((( ;( (57 555577 57 57 5 5 ,9 ,90 990 ,990 90 90 90 02( 2( 22(5 2(5 22222 (5 (((5 (5 (5
5,. 5,. 5,. 5,. 5,. 5,. 55,.. , 555 .,9 ,9 ,,90 90 90 ,90 ,90 90 0 ,,,, 22, 2, 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2222, 2222, 2,,3(5 3(5 3(5 (5 3(55;( ;( ;(5 ;(5 ;(( ;( ;;
TIN TIN TIN NN IN TI TI GGGGK GKKK GK GGKKAAAAAAAATTTTTTTTTTTT AAAAAAA 66666666
WWI WIS WIS SSSSMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAPE PE PE PE PE PE PPE PEERSE RSE RSE RSE RSE SE SS RSE RSE RR E RSE RRR KKUT KUT KUT UT UT KK UAN UAN UAN UAN UAN UU AAAA
JAL AL AL JALLLLLL ALAAAAN AN ANNN AAN AN ANN NNN A BBBBBBBBAAAAAAAAAYYYYYYYYYY AAAAAAAAAA AM AM AM AM AM AMM AM A YYYY
156 156 156 156 1556 56 56 15 11 22228 88 28 228 28 KO KO KKKO KO KO KO KKKKOTTTAAAAAA TTT BH BH BH BH BH BHH BBH BH BHARU ARU ARU ARU RU RU RU ARRU AAA
KKKE KE KEEL EL L KKEEL EL L EEL EE AN AAANNN ANN ANN AANTTTTTTTTTAAN ANN AN ANN ANNN AANN TTTTT
TTEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL E TT L TEL T : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 0000 : 0 : 0 : 0 0 : 0 0 : 09-7 9-7 9-7 9-7 9 7 9 7 9-7 9-7 9--7 9-7 9-7 -7 - 9-7 9-7 9 74414 414 414 414 44414 441 4 773 77 773 773 7 77 773 773 773 73 777 7 77
FAX FAX FAX FAX A FAX FAX AX AX FAX: 0 : 0 : 0 : 0 00009-7 9-7 9-7 9-77 99-7 9-7 -7 99 48 483 4833 833 48 83 48 8333433 433 433 433 433 333 4 3 43 33 44
1() 1() 1() ())))) 1() 1()(((;( (;( (;;( (;( (;( ; (;;;( (;( (;(57 57 57 5 777 577 5 5 5 7 5 ,92 ,92 ,92 92 92 92 92 ,92 ,,,92 ,922 ,,92/0+ /0+ /0+ ++ 0+ /0+ /0+ /0+4(; 4(; 4(; 4(;;; 4(; 4(; 4(; ;(5 (5 ((5 (5 5 (5 (5 5 ( =,; =,; =,; =,; ,; ,; ,; =,; ,; ,; ,; = ,90 ,90 ,90 ,,, 55555(9 (9 ((9 (9 5(99 5(9 5 99
5, 5, 5, 5, , 5 .,9 .,9 .,9 .,9 ,9 .,9 . 0000 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3(5; (5; (5; (5; (5 (5;;(5 (5 (5 ((((5 (
161 161 161 61 161 6 50 50 550 50 5 KUB KUB KUB KUB KUBB KUBANG ANG ANG ANG ANGG KE KE KE KE KKEE KERIA RIA RIA RIA RRIA RIANNNNNNN
KOT KOT KOT KKO KOO KOT KOT KOTA B AA B A B A B A B A HAR HAR HAR HAR HAR HARRUUUU, UU, U KEL KEL KEL KEL KEL KEL KEL KEL KK AN AAN AN AN AN AN ANTTTTTTAN. AN. AN. N AANNNNN. ANN AN TTTTTT
TEL TEL TE TEL TEL: 0 : 0 : 0 : 0 009-7 9-7 9-7 9-7 -7 -7652 652 6652 65 652 65228888811111111111
09- 09 09- 09 09- 9 765 765 765 765 5 65 5254 254 254 2254 22 5555
09- 09- 09- 09- 09- 09- 00 765 765 65 765 765 765850 850 850 850 5 8509999999
FAX FAX FAX FAX FAX FAXX: 0 : 0 0 : 0 : 0 0009 - 9 99 - 9 - 9 - 9 - 76 76 76 76 76 766 7 5555555111178 178 178 178 1778 778 7 1788
1() 1() 1()) 1() 1()))(((((((;;;;;;; (((((((((( (5 (((5 (5 (5 (5 (5 ( 7, 7, 7, 7, 7, 7 ;;;;;;;;; 99999;;;;;;; 999999 (50 (50 (5 (50 (50 (50 50 (50(5 (5 (5 ((((5 (5 5 (5 5,. 5,. 5,. 5,. 55,, 5 ,90 ,,90 ,90 ,90 2, 2, 2, 2,, 2 3(5 3(5 3(5 3( 3(55 ;;;;;;;;;; ;;;;;(5 (5 (55 ;;;;;;
264 264 264 2664 4 26473, 73, 73, 73,, 3 2: 2: 2: 2: 2: 2: : 77, 7, 7, 7, , 77 99999999;;;;;;;; 99999 (50 ((50 (50 (50 (5 ((50(5 (5 (5 (5 (5 (5 ((5 (5 ;;;;;;;;;;; 3<5 3<5 3<5 3<5 <5 5 3<55+(5 +( +(5 +(5 +( .......
159 159 159 159 159 159 159 1599 5990 90 90 90 9900 KO KOO KOOOTTTTTAAAA TTTT BH BBH BH BH B ARU ARU ARU ARU AR AR AA
KEL KE KEEL LAN ANNNN AN A TTTTTTAN AN AN AN AN N AN TTTTTT
TEL TEL TEL EL TEL L TE : 0 : 0 : 0 0 : 0 0 : 009-7 9-77 99-7 9 44 44 44 44 44 270 270 270 270 70 7 6666
09- 09 09 0 -744 44 744 7 4 24 224 224 4 2400 00 00 00 000
09- 09 09 09 0009 09 744 74 7444 7 24 24 224 4 24 24 2 02 02 0222 022
FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX: 0 : 0 : 0 0 : 0 : 0 : 9 - 9 -- 9 9 74 74 744 1 4 1 4 44 047 047 047 047 0477
10
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
PENGENALAN teknologi kultur tisu
tumbuhan di Kelantan hasil gembelingan
usaha Kelantan Biote ch Corporation (KBC)
Sdn Bhd dengan Upen dan Universiti Sains
Malaysia (USM) bermula 2 Jun 2008.
Hasil kerjasama itu membolehkan USM
memindahkan teknologi kultur tisu tumbuhan
kepada KBC yang kini mempunyai kemudahan,
peralatan dan keperluan yang lengkap.
Teknik kultur tisu tumbuhan sebenarnya
melalui proses yang mudah di mana sebahagian
kecil tumbuhan sama ada daun, batang
atau sel-sel diletakkan di dalam medium
kultur bernutrien bagi membolehkan proses
tumbesaran dalam keadaan steril atau aseptik.
Tanaman yang disteril itu adalah
bebas daripada serangan mikroorganisma
seperti kulat, bakteria serta virus bagi
menghasil pertumbuhan yang lengkap.
Teknologi ini dicipta untuk menggalakkan
pertumbuhan spesis tanaman secara seragam
serta berbuah dan masak pada masa yang sama.
Melalui teknik ini pekebun dan petani
dijangka mendapat pulangan berlipat ganda
kerana hasil tanaman berkualiti tinggi.
Selain itu pekebun dan petani dapat
mengurang serta mengelakkan risiko kerosakan
tanaman kerana spesis pokok yang dipilih
mempunyai daya ketahanan yang tinggi.
Teknik ini dibangunkan untuk
memudahkan pengkomersilan kultur
baru dalam mengaplikasi pertanian
dengan kejuruteraan genetik merangkumi
pembaikpulihan tanaman dari segi
nilai nutrisi, kawalan serangga dan
kultur tumbuhan bebas virus.
Kaedah tersebut menjadi alternatif untuk
mengekalkan pertumbuhan tanaman yang
jarang ditemui dan mulai pupus. Selain itu
juga berguna kepada bidang farmaseutikal
untuk menghasilkan ginseng dan taxol.
Kultur tumbuhan yang siap diproses
juga mudah dan selamat untuk dieksport.
Proses awal kultur tisu bermula dengan
memilih induk tumbuhan yang berkualiti
sebelum membentuk klon-klon menyerupainya.
Progeni yang tumbuh dengan sihat kemudiannya
dipindah dan ditanam dalam suhu dan
kelembapan terkawal serta disteril.
Spesis tanaman yang terbukti berjaya melalui
teknik kultur tisu ialah pokok pisang. Tanaman
pisang merupakan tanaman ekonomik yang
kedua penting selepas durian di negara ini.
KBC memiliki makmal
menghasilkan variati anak benih pisang
beroperasi di Labok, Machang.
Jenis pokok pisang keluaran KBC iaitu
pisang awak, pisang cavendish, pisang
berangan, pisang tanduk, pisang rastali,
pisang abu dan pisang nangka. Selain itu
tanaman hiasan (ornamental plants) turut
dihasilkan seperti keladi hiasan dan orkid.
Harga yang ditawarkan berpatutan
antara RM1.50 hingga RM2.50 bagi setiap
pokok dengan ketinggian dua kaki.
Bagaimanapun bekalan anak benih
pisang berkualiti tidak mencukupi untuk
memenuhi permintaan di pasaran.
dana bagi membina sebuah kilang,”
katanya di sini.
Perletakan batu asas pembinaan
kilang tersebut dilakukan pada Mac
2008 disempurnakan Menteri Besar,
Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz
Nik Mat.
Kilang memproses kelapa dara
itu turut dilengkapkan sebuah
makmal untuk menjalankan pe-
nyelidikan dan pembangunan bi-
dang pertanian. Pembinaan kilang
berkena an membabitkan kos seban-
yak RM500,000.
Manakala sebanyak RM200,000
diperuntukan bagi menyediakan per-
alatan mesin berteknologi tinggi.
Dan 21 Mac lalu kilang tersebut
dirasmikan Menteri Besar. Pada
majlis itu diadakan solat hajat yang
diimamkan Tuan Guru Nik Abdul
Aziz.
Zamakhshari berkata, KBC kini
mempunyai 21 kakitangan terma-
suk 10 orang yang bekerja di kilang
tersebut.
“Kemampuan kilang ini men-
geluarkan produk cecair dan losyen
sebanyak 200 liter sehari atau 4,000
liter sebulan.
“Manakala sabun pepejal pula
sebanyak 50 liter sehari atau 1,000
kilogram,” katanya.
Kilang tersebut dijangka berop-
erasi sepenuhnya pada pertengahan
April ini. Ia merupakan pertama di
Pantai Timur yang dimiliki agensi
kerajaan.
Pada majlis itu juga diadakan
perjanjian pintar dengan Global
Biotech Produce Sdn Bhd, sebuah
syarikat Bumiputera yang berpejabat
di Shah Alam, Selangor.
Pada perjanjian itu KBC diwakili
ahli lembaga pengarahnya Haji
Zulkifli Mamat dan Nik Baharum
Nik Abdullah mewakili Global
Biotech.
Hadir sama pada majlis itu,
ang gota-anggota Exco kerajaan
negeri, Che Abdullah Mat Nawi,
Abdul Fattah Mahmood, Wan
Ubai dah Omar, anggota parlimen
Machang, Saifuddin Nasution,
Adun Kemuning, Wan Ahmad Lutfi
Wan Sulaiman dan Yang Dipertua
PAS Machang, Datuk Hassan
Muhammad.
Turut hadir Ketua Pegawai
Global Biotech, Rizal Hafiz Ruslan
dan Ketua Pegawai Eksekutif PMBK,
Ir Mustapa Salleh.
Pada Disember 2008 KBC
menandatangani memorandum
perjanjian persefahaman dengan
Universiti Putra Malaysia (UPM).
Che Abdullah yang juga Pe-
nge rusi Jawatankuasa Pertanian,
In dustri Desa dan Bioteknologi
berkata, kerajaan negeri akan terus
memperkasakan bidang perta-
nian yang menjadi keutamaan sejak
1990.
“Kelantan berhasrat untuk men-
jadikan negeri ini sebagai jelapang
makanan negara pada 2015. Dan ia
memerlukan transformasi dalam
sektor pertanian,” katanya.
Menteri Besar pula berharap
rakyat Kelantan mengambil peluang
sepenuhnya dengan memanfaatkan
potensi besar bidang bioteknologi.
Menurutnya kerjasama pakar diper-
lukan dalam bidang bio teknologi
bagi memancu sektor pertanian di
Kelantan.
Nutrifera produk
Kelantan Biotech
KBC perkenal teknologi kultur tisu tumbuhan
Peralatan canggih yang terdapat di kilang
nutraseutikal Kelantan Biotech
Zamakhshari Muhammad menerima
replika cek daripada Rizal Hafiz
Ruslan
Oleh RIZAL TAHIR
KOTA BAHRU: Usaha Kelantan
melalui syarikat Sunnah Tani
memperkenalkan tanaman
padi organik di bendang
Tunjung akhirnya mendapat
perhatian daripada Padi
Beras Nasional (Bernas).
Projek itu diusahakan
dengan kerjasama seorang
usahawan tani dari Indonesia.
Pada Mac lalu projek berkenaan
dilawati Ketua Perladangan
Bernas, Taharuddin Ghazali
bersama 48 orang ketua jabatan
Bernas dari seluruh negara.
Mereka mendengar taklimat
yang disampaikan usahawan
tani terbabit, Pak Aib.
Taharuddin berkata, Bernas
sekarang dalam usaha menukar
sistem yang menggunakan baja
kimia kepada baja organik
dalam penanaman padi.
“Dengan ada projek yang
diusahakan Sunnah Tani ini
dapat memberi gambaran lebih
jelas lagi kepada Bernas mengenai
kaedah tanaman padi organik.
“Selain itu kosnya agak
murah iaitu RM150 bagi setiap
satu hektar tanah. Bernas akan
memulakan ‘pilot’ projek
tanaman padi organik di
kawasan-kawasan di bawah
A
PABILA disebut syampu atau
sabun mandi, ramai menggu-
nakan jenama berdasar kepada
apa yang mereka tonton di kaca
televisyen atau baca dalam iklan.
Sunsilk, Pantene, Rejoice, Dove dan
pelbagai lagi.
Begitu juga dengan sabun man-
di, ada Lux, Dettol, Biore, Citra,
Palmolive dan Lifebuoy.
Namun, tidak ramai yang sedar
ada shampu dan sabun yang dihasil-
kan secara bioteknologi daripada
minyak kelapa dara.
Minyak kelapa sudah berkurun
digunakan masyarakat tradisional
Melayu. Masyarakat kampung me-
masak santan kelapa sehingga
terhasil minyak.
Namun semua itu sudah tidak
ada lagi sekarang. Lebih-lebih lagi
pelbagai jenama minyak rambut ada
di pasaran sekarang.
Menyedari hakikat itu kerajaan
negeri melalui Kelantan Biotech
Corporation Sdn Bhd (KBC) me-
lakukan penyelidikan dan pemban-
gunan (R&D) bagi menghasilkan
minyak kelapa dara.
Hasilnya minyak kelapa dara
bukan sekadar menghasilkan sham-
pu, lulur minyak, sabun aroma,
sabun muka, bam minyak, seba-
liknya minuman kesihatan. Jenama
dihasilkan menggunakan jenama
Nutrifera.
Produk tersebut kini berada di
pasaran menawarkan pilihan alter-
natif kepada orang ramai berband-
ing jenama lain yang sudah lama
mencipta nama.
Inilah kejayaan KBC selepas di-
tubuhkan pada 15 Disember 2005.
Kelantan Biotech merupakan anak
syarikat Perbadanan Menteri Besar
Kelantan (PMBK).
Mulai beroperasi pada Julai 2006
di pejabat PMBK di Kota Bharu.
Selepas itu berpindah ke pejabat
sendiri di Batu 23 Jalan Kota Bharu
– Machang pada Mac 2007.
Pengurusnya, Zamakhshari
Muhamad berkata, matlamat utama
penubuhan KBC untuk menerajui
industri bioteknologi.
”Pada peringkat awal enam pro-
duk kelapa dara tersebut diha sil kan
menggunakan kaedah ma nual.
”Namun disebabkan perminta-
an yang semakin menggalakkan
kerajaan negeri menyumbangkan
Padi organik dapat perhatian Bernas
seliaan Bernas,” katanya.
Menurutnya beliau
cukup tertarik dengan cara
penanaman padi organik yang
diusahakan Sunnah Tani.
Projek perintis tanaman
padi organik diusahakan di
tanah terbiar seluas enam
ekar di Kampung Tunjung
awal tahun lepas.
Penanaman dilakukan
pada Februari lalu dan telah
mengeluarkan hasil selepas
empat bulan kemudian.
Padi tersebut dituai pada
September lalu dan berjaya
menghasilkan sebanyak
sebanyak 450 kilogram beras.
Padi organik ditanam
dengan menggunakan baja yang
dihasilkan melalui bahan-bahan
terbuang termasuk sampah
dan sisa makanan yang diadun
menggunakan bahan campuran.
Pelancaran Beras Organik
dan Jamuan Nasi Organik juga
pernah diadakan di Perdana
Resort yang dirasmikan
anggota Exco, Dato’ Husam
Musa tahun lepas.
11
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
T
ERCATAT satu lagi sejarah di
Kelantan apabila beberapa
ladang yang diurus di bawah
Felcra Berhad diserah balik
kepada kerajaan negeri. Peristiwa
itu berlaku pada 17 Januari 2008
di perkarangan Masjid Panggong
Lalat, Gua Musang.
Penyerahan tanah pada majlis
itu membabitkan empat kawasan
iaitu ladang Panggung Lalat 1, 3
dan 4 yang diusahakan dengan
kelapa sawit dan getah. Manakala
ladang Gual Tambun di Rantau
Panjang ditanam kelapa sawit.
Tanah yang diusahakan Felcra
itu merupakan milik kerajaan
negeri.
Ladang di Panggung Lalat
1 melibatkan kawasan seluas
206 hektar, Panggong Lalat 3
(178 hektar) yang ditanam kelapa
sawit sejak 26 tahun lalu. Getah
juga ditanam di Panggung Lalat
di Panggung Lalat 1 seluas 279
hektar dan Panggong Lalat 4 (185
hektar).
Manakala di Paket A seluas
312 hektar dan Paket B 289 hektar.
Kedua-dua ladang tersebut dita-
nam sawit.
Ladang yang diserah kepada
kerajaan negeri di Pasir Mas iaitu
di Gual Tambun seluas 202 hektar,
Jeduk 1 (97 hektar) dan Jeduk 2
(338 hektar), kesemua ditanam
sawit.
Ladang di Tanah Merah dan Jeli
pula di Sungai Pelor ditanam sawit
seluas 122 hektar.
Ladang lain yang ditanam getah
iaitu di Air Piau 1 seluas 77 hektar, Air
Piau 2 (101 hektar), Kuala Gris 1 (196
hektar), Kuala Gris II (101 hektar), Air
Dergong 1B (166 hektar), Berdang
1A dan 1B (672 hektar), Gemang 1
(16 hektar), Gemang 4 (56 hektar)
dan Gemang 5 (135 hektar).
Kesemuanya membabitkan
kawasan seluas 3,729 hektar
kini diurus di bawah anak syari-
kat Perbadanan Menteri Besar
Kelantan (PMBK) iaitu PMBK Sawit
Sdn Bhd.
Pengarah Urusannya, Ramli
Abu Bakar berkata, selain tanaman
getah dan kelapa sawit, pihaknya
juga menaman pokok karas di
kawasan seluas 172 hektar di Batu
Papan, Gua Musang.
Menurutnya pokok karas di-
jang ka mampu mengeluarkan hasil
selepas mencapai usia tiga tahun.
“Sekarang banyak pokok karas
yang ditanam telah mencapai
ketinggian sehingga lapan kaki.
Jumlah pokok ditanam sebanyak
127,000 batang.
“Jumlah itu akan bertam-
bah kepada 200,000 pokok pada
pertengahan tahun ini,” katanya
ketika ditemui di pejabat PMBK
Sawit di Kota Bharu baru-baru
ini.
Ramli berkata, daun pokok
karas akan dikutip pada Jun de-
pan untuk dijadikan teh, sebagai
makanan kesihatan. Khasiatnya
mengatasi masalah darah tinggi,
diabetis dan menyihatkan tenaga
dalaman.
Menurutnya harga daun karas
di pasaran Thailand boleh menca-
pai RM360 sekg.
Namun beliau berkata, daun
karas yang akan dikutip di ladang
PMBK boleh mencapai RM80
sekg apabila dikeringkan sebelum
dijadikan teh.
Ladang karas itu diurus 20
pekerja dijangka mengeluarkan
minyak daripada teras selepas
berusia lima tahun.
Oleh itu Ramli menolak dak-
waan sesetengah pihak yang men-
dakwa projek tanaman karas atau
depu dilaksanakan kerajaan negeri
menemui kegagalan.
“Dakwaan tersebut adalah
tidak berasas. Orang ramai boleh
melihat sendiri kesuburan po-
kok karas yang ditanam di Gua
Musang,” katanya.
Menurutnya kos pembangu-
nan ladang karas membabitkan
peruntukan sebanyak RM2 juta.
Tanah dibangunkan Felcra
diambil balik kerajaan negeri me-
mandangkan tanah-tanah tersebut
tidak dipohon hak milik oleh
agensi berkenaan. Selain itu tanah-
tanah yang diambil tidak ditempat-
kan peneroka.
Felcra mengusahakan ladang
seluas 6,069,085 hektar di 34
ladang di Kelantan sejak 1978.
Daripada jumlah tersebut se-
luas 3,729.464 hektar telah diserah
kepada kerajaan negeri.
Manakala keluasan tanah yang
bertanam getah dan kelapa di-
urus PMBK Sawit sekarang seluas
3,193.750 hektar.
Beroperasi

PMBK Sawit Sdn Bhd memu-
lakan operasinya pada Mac 2007
mengurus ladang yang diambil
balik kerajaan negeri daripada
Felcra Bhd.
PMBK merancang pembukaan
ladang secara besar-besaran di
Kelantan. Dan sebagai permulaan
PMBK sawit menguruskan kawasan
ladang sawit sedia ada.
Sekarang PMBK Sawit mengu-
rus ladang sawit di lapan tempat
dan getah di 11 lokasi.
Bagi memperluaskan kawasan
operasi perladangan, PMBK sawit
melalui PMBK telah dianugerah-
kan tanah seluas 10,000 ekar di
blok Berangkat dan Batu Papan,
Gua Musang bagi penanaman
sawit bermula pada
2009.
PMBK sawit juga
melebarkan industri
perladangan getah
dengan penanaman
getah klon seluas
10,000 ekar pada
akhir 2008.
Sel ai n i tu ka-
wasan seluas 20,000
ekar dikenal pasti
daripada kerajaan
negeri setelah ke-
jayaan PMBK Sawit
yang ditunjukkan
dalam tempoh dua
tahun beroperasi.
Suatu ketika nan-
ti tidak dapat ditolak kemungkinan
PMBK sawit akan muncul sebagai
syarikat perladangan terbaik den-
gan memiliki kawasan operasi
terbesar di Kelantan.
Ekoran kejayaan PMBK Sawit,
majlis makan kesyukuran diadakan
pada 19 Disember 2008 yang turut
dihadiri Menteri Besar, Tuan Guru
Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat.
Menteri Besar merakamkan
tahniah di atas kejayaan PMBK
Sawit yang dapat menyumbang
pendapatan kepada kerajaan.
Pengerusi Lembaga Pengarah
PMBK Sawit, Dato’ Husam Musa
pula dalam ucapannya di majlis itu
berkata, pihaknya akan menceburi
bidang lain berkaitan perladan-
gan seperti penanaman pokok
cendana, depu dan penanaman
semula kelapa sawit.
Selain itu penyediaan tapak
semaian bagi pelbagai jenis tana-
man. `
Ditanya mengenai keuntungan
diraih PMBK Sawit, Ramli berkata,
walaupun syarikat berjaya mengaut
keuntungan agak lumayan, namun
pihaknya tidak mudah berpuas
hati.
Katanya, keuntungan yang
maksimum boleh dihasilkan den-
gan kos operasi yang munasabah.
“Pada tahun ini keuntungan di-
jangka sebanyak RM15 juta iaitu
meningkat berbanding RM13 juta
tahun lepas.
“Jangkaan itu dapat dicapai
memandangkan harga getah dan
kelapa sawit di pasaran sekarang
agak stabil,” katanya.
Tahun 2008 keuntungan di-
capai lebih tinggi sebanyak RM16
juta.
Ramli berkata, segala hasil
keuntungan tersebut menjadi pun-
ca hasil kepada kerajaan negeri.
Ternyata langkah kerajaan
negeri mengambil balik sebaha-
gian tanah yang dimajukan agensi
persekutuan sebelum ini telah
membuah hasilnya.
PMBK Sawit jana hasil
kerajaan negeri
Tuan Guru Nik Abdul Aziz melihat kenyataan perakuan penyerahan ladang oleh
Felcra Bhd kepada PMBK
Anak pokok karas berusia tiga tahun mencapai ketinggian lapan kaki
Pokok karas hidup subur di ladang Batu Papan, Gua Musang
Orang ramai hadir pada majlis penyerahan ladang kelapa sawit Felcra Bhd
kepada kerajaan negeri
Haji Ramli Abu Bakar
PMBK merancang
pembukaan ladang
secara besar-besaran
di Kelantan. Dan
sebagai permulaan
PMBK sawit
menguruskan
kawasan ladang sawit
sedia ada.
12
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
10 peserta bagi setiap Dun.
Ketua Pegawai Eksekutif Per-
badanan Ladang Rakyat, Dr Nazmi
Ghazali Azmi berkata, hasil jualan
ikan keli tersebut setiap peserta
mendapat antara RM800 hingga
RM950 sebulan.
“Projek berkenaan telah me-
nam pakkan kejayaan biar pun
ber mula dengan pengalaman yang
sifar. Perancangan awal Ladang
Rak yat mensasarkan pendapatan
sehingga RM800 sebulan kini
su dah tercapai,” katanya ketika
ditemui baru-baru ini.
Menurutnya biar pun pusingan
pertama projek berkenaan berde-
pan dengan pelbagai halangan
dan cabaran, namun beliau ber-
syukur kerana mampu mencapai
matlamat ditetapkan.
Katanya, peserta yang terlibat
hanya menjaga anak keli sehingga
membesar, manakala dari segi
pemasaran dan keperluan lain di-
urus Ladang Rakyat Aquafarm.
Keempat, Ladang Rakyat Tro-
pica Sdn Bhd melaksanakan pro-
jek penanaman tembikai boci
(tem bikai Cina). Projek perintis
dijalankan di Dun
Gual Ipoh di ka-
wasan seluas 10 ekar,
membabitkan sera-
mai empat peserta.
Ia di mulakan pada
Febuari 2010.
Projek penamanan
tembikai tersebut akan
diperluaskan seba nyak
20 ekar lagi di kawasan
berdekatan.
Manakala Ladang Rakyat Pro-
ducts Sdn Bhd berperanan mem-
proses hasil pertanian yang dike-
luarkan anak syarikat di bawah
Ladang Rakyat. Pada perancangan-
nya kilang akan dibina bagi mem-
proses serai dan hasil-hasil lain.
Kata Dr Nazmi pembinaan
kilang tersebut dan penyediaan
mesin dianggarkan melibatkan
kos sebanyak RM500,000. Beliau
berkata, lokasi yang dicadangkan
di Dun Gual Ipoh memandangkan
ia tidak jauh dari ladang serai.
Beliau juga memberitahu La-
dang Rakyat baru mengambil alih
ladang lembu di Selising, Pasir
Puteh yang sebelum ini dimiliki
syarikat persendirian. Ladang lem-
bu itu meliputi kawasan seluas 60
ekar. Ia telah mendapat kelulusan
Jabatan Veterinar.
“Ladang lembu tersebut ba-
ru diambil alih pada Mac lalu
me libatkan pelaburan sebanyak
RM270,000. Kompenan yang di-
ambil alih termasuk rumah peker-
ja, bangsal lembu, padang ragut,
dua traktor dan jentera pemotong
rumput,” katanya.
Menurutnya juga di kawasan
ladang lembu tersebut akan di-
bina kilang bagi memproses baja
organik daripada buangan lembu.
Selain itu pembinaan kilang mem-
proses daging lembu serta rumah
sembelihan juga dirancang.
Peserta Ladang Rakyat
dapat RM800 sebulan
26 Januari 2006.
Bermula sebagai unit khas di
pejabat Timbalan Menteri Besar
pada Januari 2006 dengan dua
kakitangan, iaitu seorang pengu-
rus dan pembantu. Pada Febuari
ditambah menjadi empat orang.
Memandangkan bilangan kakitan-
gan semakin ramai operasi Ladang
Rakyat dipindahkan ke JKR 273-N
di Jalan Raja Dewa dengan me-
numpang kuanters kerajaan.
Kini Ladang Rakyat semakin
berkembang maju dan mem-
punyai 30 kakitangan pelbagai
peringkat dan unit. Pada 6 Januari
2009 Ladang Rakyat berpindah
ke bangunan sendiri tiga tingkat
di Bandar Baru Wakaf Che Yeh.
Ba ngunan yang berharga kira-kira
RM1 juta kini megah berdiri ber-
hampiran Pasar Awam Bersepadu
Wakaf Che Yeh.
Tujuan diwujud Ladang Rakyat
antaranya bagi meningkatkan
sosial ekonomi penduduk dan me-
ningkatkan taraf kehidupan ma-
syarakat luar dan pinggir bandar.
Dan apa yang lebih penting iaitu
mengurangkan jumlah penduduk
miskin.
Biar pun masih baru sebagai
agensi milik kerajaan negeri, na-
mun Ladang Rakyat cepat melang-
kah ke hadapan. Sekarang lima
anak syarikat diwujudkan bagi
mengembelingkan usaha untuk
meningkatkan dana membantu
rakyat miskin.
Syarikat terbabit iaitu Ladang
Rakyat Project Management Sdn
Bhd yang mengendalikan projek
pertanian dan skim pelaburan
Ladang Rakyat.
Kedua, Ladang Rakyat Herbs
Sdn Bhd melaksanakan projek
tanaman serai bagi meningkatkan
pendapatan peserta Ladang Rakyat.
Penanaman serai dilaksana di em-
pat kawasan Dun iaitu Gual Ipoh,
Galas, Dabong dan Bukit Panau.
Setiap Dun disediakan kawasan
seluas 10 ekar yang dikendalikan
10 peserta. Projek berkenaan ber-
mula pada April 2009.
Ketiga, Ladang Rakyat Aqua-
farm Sdn Bhd pula melaksanakan
projek ternakan ikan keli dalam
kanvas di empat Dun iaitu Chetok,
Lim bongan, Pengkalan Pasir dan
Kota Lama.
Setiap Dun disediakan 100 kan-
vas di mana projek itu dimulakan
pada Jun 2009. Sehingga awal
April 2010 projek ternakan ikan
keli di Dun Chetok, Pengkalan
Pasir dan Limbongan sudah di-
tuai dan dijual di pasaran. Projek
berkenaan membabitkan seramai
n
Projek tanaman serai di Dun Gual Ipoh, Tanah Merah
Pokok serai subur di ladang komersial di
Gual Ipoh
Pejabat pengurusan Perbadanan Ladang
Rakyat di Wakaf Che Yeh, Kota Bharu Ladang ternakan lembu di Selising, Pasir Puteh
Kanvas tempat menternak ikan keli yang diusahakan peserta
Ladang Rakyat
Dr Nazmi Ghazali Azmi
TUJUAN diwujud Ladang
Rakyat antaranya bagi
meningkatkan sosial
ekonomi penduduk dan
me ningkatkan taraf
kehidupan masyarakat
luar dan pinggir bandar.
A
HMAD, Ah Seng, Maniam,
Busu Along dan Eh Chong
tidak bekerja dengan kera-
jaan, tetapi setiap empat bu-
lan mendapat RM800 daripada
kerajaan. Sedangkan orang lain
se awal jam 7 pagi sudah berkejar
ke tempat kerja, juga dapat RM800
setiap bulan.
“Ini sesuatu yang tidak dapat
diterima akal,” kata Dollah, 58
seorang guru pencen sekolah ke-
bangsaan. Bukan sekadar guru pen-
cen yang tidak faham, sebaliknya
21 Adun pembangkang di Dewan
Undangan Negeri (Dun) Kelantan
ketika itu juga pada awalnya tidak
faham.
Ketika Enakmen penubuhan
Perbadanan Pembangunan Ladang
Rakyat dibawa ke persidangan
Dun pada 2006, kesemua Adun
Barisan Nasional (BN) menentang.
Macam-macam dihambur bagi
mempertikaikan usaha kerajaan
negeri. Ada yang kata kerajaan
ne geri menggadai tanah kepada
syarikat swasta.
Itu lima tahun lampau. Namun
sekarang lain pula situasinya.
Cakap-cakap mengomel program
Pembangunan Ladang Rakyat sudah
tidak kedengaran lagi. Malah mereka
melihat sendiri ladang sawit yang
dibangunkan dengan ker jasama
syarikat swasta sudah menghijau.
Sebelum dilulus pada persidan-
gan Dun 21 Febuari 2006, kerajaan
negeri melancarkan penubuhan
Perbadanan Ladang Rakyat pada
7,9)(+(5(57,4)(5.<5(5
3(+(5.9(2@(;
5,.,902,3(5;(5
TINGKAT 1-3, BLOK B,
KOMPLEKS PASAR AWAM
BERSEPADU WAKAF CHE YEH,
JALAN KUALA KRAI
15100 KOTA BHARU
KELANTAN DARUL NAIM
TEL: 09 741 3180
09 741 3181
FAX: 09 741 3188
13
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
M
ACHANG: Kecekalan dan
semangat ingin mencuba
telah mengubah kehidupan
Zarinah Md Zain dan sua-
minya, Zahari Zainal Abidin sejak
pulang ke Kelantan awal 1990-an
setelah sekian lama berada di
perantauan.
Berbekalkan modal awal se-
banyak RM50,000, Zarinah me-
lalui syarikat Z & Z Niaga Sdn Bhd
membuka sebuah kilang secara
kecil-kecilan bagi mengusaha
pengeluaran sos bermula tahun
1998.
Berpendidikan dalam jurusan
Pengurusan Pelancongan tidak
menghalang beliau menukar
minat ke arah industri berasaskan
tani dengan menjadikan lada
sebagai sumber utama penghasi-
lan sos.
Bagi meningkatkan hasil pen-
geluaran dan mutu beliau sentiasa
menghadiri pelbagai kursus yang
dianjurkan pelbagai agensi kera-
jaan seperti FAMA, MARDI, SIRIM
dan Jabatan Pertanian.
Sehingga kini banyak kursus
yang dihadiri dan pemantauan
sepanjang masa diberikan agensi
berkaitan terhadap industri pem-
buatan sos milik Zarinah.
Sos yang dikeluarkan iaitu Sos
Pencicah Cili Kering, Sos Rojak,
Sos BBQ, Sos serbaguna dan Sos
Pencicah Cili segar. Semua hasil
yang dikeluarkan diberi nama
UMMI.
Zarinah berkata, sepanjang
tahun 2009 pengeluaran sos di
kilangya melebihi RM1 juta.
”Ini merupakan kejayaan syari-
kat dan kami sering mendapat
penghargaan pihak kerajaan negeri
dan persekutuan dalam industri
pengeluaran sos,” katanya ketika
ditemui baru-baru ini.
Kilangnya berkeluasan 80 X
55 kaki terletak di bandar lama
Machang kini mempunyai pekerja
seramai 20 orang.
Mengenai pemasaran, Zarinah
berkata, ia tidak mempunyai ma-
salah kerana sos yang dikeluarkan
berjaya memasuki pasaran di selu-
ruh negara.
Beliau juga sedang berusaha
menembusi pasaran negara Asean
seperti Singapura, Indonesia dan
Brunei.
Bagaimanapun sos Ummi te-
lah berjaya menembusi pasaran di
Aceh dengan memasuki pa saran di
220 kedai di wilayah berkenaan.
Zarinah kini memohon geran
perpadanan di bawah Jabatan
Pertanian untuk mendapatkan
sejumlah RM150,000 bagi mem-
besarkan kilang dan menambah
beberapa mesin.
Ketika ditanya wawasan ma-
sa depan, beliau berkata has-
rat untuk mendapatkan taraf
Amal an Pengilangan Baik (GMP)
diusahakan.
Oleh MOHD NOR YAHYA
MACHANG: Penanaman
cendawan di Kelantan sekarang
semakin meluas memandangkan
permintaannya begitu tinggi
terutamanya pemilik restoran
dan kedai-kedai makan.
Usaha itu turut mendapat
perhatian seorang petani,
Chong Ah Wang, 50 apabila
memulakan penanaman
cendawan lima tahun lalu
menggunakan cara tradisional.
Dengan bermodalkan
RM5,000 beliau membina dua
bangsal berkeluasan 50 X 18 kaki
persegi dan 20 X 16 persegi di
kawasan rumahnya di Kampung
Mata Ayer, Pulau Chondong.
Ketika ditemui baru-baru ini
katanya, penanaman cendawan
memerlukan ketabahan dan
kesabaran kerana ia melibatkan
aktiviti yang agak rumit.
Katanya, ia bermula
memproses bahan campuran
yang mengandungi dedak,
baja, habuk kayu, seterusnya
mengukus selama enam
jam menggunakan suhu
120 darjah celcius.
”Selepas itu menyuntik
benih dan diperamkan selama
seminggu dan peringkat
akhir memasukkan ke dalam
bangsal yang juga mempunyai
suhu agak lembap sehingga
boleh dituai,” katanya.
Beliau berkata, penanaman
cendawan mendatangkan hasil
selepas tiga atau empat bulan.
Ah Wang juga kini
menyediakan benih untuk
dijual kepada orang ramai.
Jenis cendawan yang
diusahakan ialah Cendawan
Tiram Kelabu dan Tiram Putih.
Beliau juga mendapat
bantuan teknikal dalam
usaha penanaman cendawan
daripada agensi kerajaan.
Pejabat Pertanian
Jajahan Machang membantu
menyediakan sebuah
bangsal seluas 20 X 100
kaki persegi tahun ini
melibatkan kos RM10,000.
Bagi mendalami bidang
penanaman cendawan, isteri
beliau Motthong mendapat
latihan teknologi moden
di Universiti Pertanian
Bangkok selama seminggu.
Selain itu turut mendapat
latihan daripada beberapa
pusat pertanian di Thailand.
Ah Wang berkata, sehingga
kini pasaran cendawannya
sentiasa menggalakkan kerana
ditempah pemborong dari
Pasar Borong Wakaf Che Yeh.
“Harga cendawan sekarang
RM5 sekg. Pendapatan bulanan
saya sekitar RM3,000 hingga
RM4,000,” ujar beliau.
Sebelum ini beliau
pernah bekerja makan gaji
di sebuah kilang kayu.
Beliau yang mempunyai
dua anak berkata dengan
bantuan kerajaan negeri projek
penanaman cendawannya
dicadang diperbesarkan lagi.
“Saya sanggup untuk
memberi tunjuk ajar kepada
sesiapa yang berminat untuk
mempelajari cara penanaman
cendawan,” kata beliau.
Sos UMMI tembusi
pasaran Asean
Cendawan ubah kehidupan keluarga Ah Wang
Ah Wang menunjukkan bangsal yang menempatkan
cendawan
Memanas benih sebelum dimasukkan ke tempat khas di
dalam bangsa
Pengusaha cendawan, Chong
Ah Wang
Kilang sos berjenama Ummi terletak di bandar lama Machang Zarinah memerhatikan pekerja memproses sos sebelum
dibotolkan
Seorang pekerja menyusun botol selepas proese pengisian sos
dilakukan
Pemilik kilang sos Ummi,
Zarinah Md Zain
PASARAN tidak
mempunyai masalah
kerana sos yang
dikeluarkan berjaya
memasuki pasaran di
seluruh negara.
SELEPAS itu
menyuntik benih
dan diperamkan
selama seminggu
dan peringkat akhir
memasukkan ke
dalam bangsal yang
juga mempunyai
suhu agak lembap
sehingga boleh
dituai”
14
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 Kelantan e-tani
KOTA BHARU: Biar pun baru diwujudkan
hampir lima tahun lalu, namun Perbadanan
Ladang Rakyat mampu berbangga apabila
memiliki ladang sawit seluas 50,000 ekar.
Sebahagian ladang tersebut sudah
ditanam kelapa sawit dan sedang
dalam proses penyediaan ladang.
Ladang terbabit dimajukan
secara kontrak dengan sembilan
syarikat terletak di Jeli, Tanah Merah,
Kuala Krai dan Gua Musang.
Selain itu Ladang Rakyat juga
memajukan sendiri ladang seluas 4,000 ekar,
di mana 3,000 ekar terletak di Limau Kasturi
dan 1,000 ekar lagi di Paloh 4, Gua Musang.
Ladang sawit di Limau Kasturi
telah ditanam, manakala di Paloh 4
masih dalam penyediaan ladang.
Di kawasan berkenaan Ladang Rakyat
merancang membina sebuah kilang sawit
dengan kerjasama syarikat swasta.
Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan
Ladang Rakyat, Dr Nazmi Ghazali Azmi
berkata, pihaknya membangunkan sendiri
ladang berkenaan di mana kerja-kerja
ladang dilakukan kontraktor secara tender.
“Bagi mengurus ladang berkenaan
Ladang Rakyat melantik seorang pengurus
dengan dibantu penyelia, mandor dan
penjaga stor,” katanya ketika ditemui di
pejabatnya di Wakaf Che Yeh baru-baru ini.
Melalui pembangunan tanah tersebut
Ladang Rakyat dapat mengagihkan
dividen bulanan sebanyak RM200 kepada
4,800 peserta dari seluruh Kelantan.
Pemilihan peserta seramai 100
orang bagi setiap kawasan Dewan
Undangan Negeri (Dun). Peserta pula
terdiri daripada masyarakat Melayu,
Cina, India, Siam dan Orang Asli.
Peserta Orang Asli seramai 250 orang
iaitu kedua teramai selepas Melayu.
Dr Nazmi berkata, pemilihan peserta
dicalonkan melalui penghulu di setiap
mukim, kemudian dipertimbangkan
wakil rakyat sebelum diangkat kepada
pengurusan Ladang Rakyat.
“Setiap peserta baru akan diberi
borang akaun sumpah bagi mengikrarkan
mereka sebagai golongan
yang benar-benar layak
menjadi peserta ladang
Rakyat,” katanya.
Peserta Ladang Rakyat
juga cukup bertuah apabila
mereka turut dicarumkan
dalam skim takaful hayat.
Sekiranya berlaku kematian
mereka akan menerima
pampasan sebanyak
RM7,000 dan kecederaan
kekal akibat kemalangan
sebanyak RM6,000.
Sejak skim berkenaan
diwujudkan seramai 20
keluarga peserta mendapat pampasan
membabitkan bayaran sebanyak RM140,000.
Selain itu ada Tabung Tindakan
Kebajikan Peserta Ladang Rakyat di
mana setiap bulan sebanyak RM10
daripada dividen milik peserta akan
dimasukkan ke dalam tabung tersebut.
“Dana tabung terbabit akan
digunakan bagi kerja-kerja kebajikan
masyarakat setempat termasuk gotong
royong membaiki rumah penduduk
miskin, madrasah dan sebagainya.
“Pengurusan tabung berkenaan
dilakukan sendiri di kalangan
peserta. Ia diketuai seorang pengerusi
bagi setiap Dun,” katanya.
Dr Nazmi juga berkata, Ladang
Rakyat mewujudkan Koperasi Peserta
Ladang Rakyat Sdn Bhd (Kopeladar)
sebagai usaha sampingan bagi
meningkatkan pendapatan peserta.
Katanya, buat permulaan Kopeladar
terbabit dengan projek hartanah dan
cadangan membuka sebuah kedai
menjual hardware. Kedai tersebut
dirancang diwujudkan di Wakaf
Bharu, Tumpat tidak lama lagi.
Ladang Rakyat miliki ladang sawit 50,000 ekar
Tapak semaian dan pokok sawit yang telah ditanam di ladang milik
Ladang Rakyat
KOTA BHARU: Karnival sempena
Hari Peladang, Penternak dan
Nelayan peringkat negeri yang
diadakan pada Julai tahun
lepas berjaya memunggut hasil
jualan sebanyak RM1 juta.
Pengerusi Jawatankuasa
Per ta nian, Industri Desa dan
Bioteknologi, Che Abdullah
Mat Nawi berkata, karnival
tersebut menerima pengunjung
lebih 200,000 orang.
“Ini sesuatu yang amat
menggalakkan. Pihak penganjur
menyediakan sebanyak 200
khemah termasuk yang dilengkapi
dengan alat penghawa dingin
mempamerkan pelbagai hasil
pertanian dan aktiviti kepada
orang ramai,” katanya di sini.
Karnival terbabit diadakan
selama tujuh hari bermula pada 23
hingga 29 Julai 2009 melibatkan
penyertaan pelbagai agensi
kerajaan negeri dan persekutuan.
Pelbagai hasil pertanian
dan ternakan dipamerkan
termasuk dar jenis baka baik.
Karnival tersebut diadakan
di Dataran Stadium Sultan
Muhammad ke-IV.
Che Abdullah berkata, karnival
terbabit bertema “Bertani Satu
Ibadah” bersesuaian dengan
dasar kerajaan negeri iaitu
Membangun Bersama Islam.
“Kerajaan negeri telah
memperkenalkan kempen
ini sebagai satu usaha untuk
meningkatkan pemahaman dan
penghayatan masyarakat kepada
konsep ibadah di kalangan
petani, penternak dan nelayan.
“Ini sekaligus memberikan
mo tivasi kepada mereka untuk
mempergiatkan lagi usaha ke
arah menjayakan visi menjadikan
Kelantan sebagai Jelapang
Makanan Negara 2015.
“Bertani Satu Ibadah
diperkenalkan sebagai pelengkap
kepada Membangun Bersama
Islam dan memacu ke arah
Kelantan sebagai jelapang
makanan negara,” ujar beliau.
Che Abdullah juga berkata,
dengan adanya karnival
pertanian membolehkan
rakyat dapat melihat dari
dekat pelbagai program yang
dilaksanakan di negeri ini.
Selain itu diharap dapat
menambahkan semangat generasi
muda bagi merebut peluang dalam
bidang pertanian dan penternakan
sebagai sumber ekonomi mereka.
Pada karnival tersebut
seekor lembu yang paling besar
di Malaysia dipertontonkan
kepada orang ramai.
Manakala industri sarang
bu rung walit yang dianggap
kedua terbaik di negara
ini juga dipamerkan.
Karnival Hari Peladang pungut RM1 juta
Pelbagai produk dijual pada karnival sempena Hari Peladang 2009
Portal Bertani
satu ibadah
dilancarkan
KERAJAAN Negeri Kelantan
memanfaatkan penggunaan
ICT ke arah meningkatkan
kesedaran orang ramai terhadap
kempen Bertani Satu Ibadah
sekaligus membantu menjayakan
pencapaian matlamat kempen.
Exco Pertanian, Industri Desa
dan Bioteknologi Kelantan berkata,
”pembinaan portal Bertani Satu
Ibadah (www.bertanisatuibadah.
net) merupakan satu inisiatif untuk
menyampaikan maklumat dan
isu-isu program pembangunan
pertanian negeri Kelantan
kepada orang ramai khususnya
generasi muda dapat disalurkan
dengan lebih cepat, pantas dan
berkesan secara atas talian”.
Portal yang berkonsepkan
gerbang penyampaian maklumat
pertanian secara informatif dan
interaktif ini mengandungi elemen-
elemen berikut; Informasi program
Bertani Satu Ibadah, Informasi
pertanian, Program pertanian,
Info Agro Kerjaya – peluang
kerjaya dalam bidang pertanian,
Info Agro Perniagaan – padanan
perniagaan dalam bidang pertanian,
galeri foto dan video serta berita
semasa berkaitan pertanian.
Selain itu, portal ini
juga menjadi suatu keperluan
dalam mendapat maklumbalas
mengenai kempen “Bertani Satu
Ibadah” daripada orang ramai.
JELAPANG: Kelantan akan
menjadi pengeluar terbesar
makanan di Malaysia. Komponen
ini akan menggerakkan
seluruh sektor pertanian untuk
lebih agresif dan mampan,
memanfaatkan bumi Kelantan
untuk memberi sumbangan
terbesar dari segi pengeluaran
pertanian KDNK di Malaysia.

Visi Kelantan Jelapang Makanan Negara
NEGARA: Malaysia
mensasarkan untuk
mengurangkan
pergantungan import
makanan. Dengan usaha
Kelantan untuk menjadi
Jelapang Makanan Negara
maka ia akan memberi
sokongan yang kuat ke arah
pencapaian sasaran tersebut.
MAKANAN: Dengan pertumbuhan
penduduk dunia yang bertambah
dan gaya pemakanan yang telah
banyak berubah maka makanan
menjadi satu isu yang sangat
penting untuk keharmonian
sesebuah negara.Terutamanya
dari segi keselamatan,kebersihan,
kualiti dan halal. Makanan juga
akan menentukan kesejahteraan
dan kesihatan rakyat negara ini.
15
MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431
BERTANI SATU IBADAH
BIL TARIKH HARI MASA PROGRAM LOKASI
1 27-Apr-10 Selasa 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN TAPAK E
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
2.30 petang MAJLIS PERASMIAN EKSPO PERTANIAN KELANTAN 2010 TAPAK B
Dirasmikan oleh YAB Tuan Guru Dato’ Menteri Besar Kelantan
5.00 petang - 6.00 petang DEMONSTRASI MASAKAN FAMA TAPAK B
9.30 malam - 11.00 malam PERSEMBAHAN WAYANG KULIT & DIKIR BARAT BERSAMA HALIM YAZID TAPAK B
2 28-Apr-10 Rabu 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
TAPAK E
TAPAK B
TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
2.00 petang - 5.00 petang PERTANDINGAN MEMASAK DAN DEMONSTRASI MASAKAN FAMA TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
9.30 malam - 11.00 malam PERSEMBAHAN WAYANG KULIT TAPAK B
3 29-Apr-10 Khamis 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
TAPAK E
TAPAK E
TAPAK E
TAPAK E
TAPAK E
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
08.00 pagi - 04.00 ptg KURSUS TEKNOLOGI MEMPROSES HASILAN BUAH
3.00 petang - 4.30 petang DEMONSTRASI MASAKAN FAMA TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
5.00 petang - 6.00 petang PROMOSI TEPUNG SERBAGUNA OLEH PROJEK KEMASIN SEMERAK TAPAK B
9.30 malam - 11.30 malam FORUM PERDANA : BERTANI SATU IBADAH TAPAK B
4 30-Apr-10 Jumaat 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
10.00 pagi - 12.00 tghari PERTANDINGAN MEWARNA KANAK-KANAK TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
3.00 petang - 4.00 petang PERTANDINGAN MENGANYAM KETUPAT TAPAK B
5.00 petang - 6.00 petang DEMONSTRASI DAN UJIRASA PRODUK NENAS OLEH LEMBAGA PERINDUSTRIAN TAPAK B
9.00 malam - 11.30 malam PERSEMBAHAN TEATER “MENUNGGU KATA DARI TUHAN” TAPAK B
5 01-Mei-10 Sabtu 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
10.00 pagi - 12.00 tgh PERTANDINGAN GUBAHAN SAYUR DAN BUAH (RISDA) TAPAK B
AKTIVITI INTERAKTIF - MEWARNA BATIK / PASU CERAMIK (KRAFTANGAN) TAPAK B
TAKLIMAT TEMAN - FAMA TAPAK B
3.00 petang - 6.30 petang DEMONSTRASI MASAKAN FAMA & PROMOSI NUGET OLEH JABATAN PERIKANAN TAPAK B
9.30 malam - 11.00 malam PERSEMBAHAN NASYID OLEH UNIC TAPAK B
6 02-Mei-10 Ahad 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
10.00 pagi - 11.30 pagi TAKLIMAT OLEH AGRO BANK TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
3.00 petang - 4.30 petang DEMONSTRASI MASAKAN FAMA TAPAK B
5.00 petang - 6.00 petang PROMOSI AYAM PUSING OLEH JABATAN VETERINAR TAPAK B
9.30 malam - 11.00 malam SIMFONI ORKESTRA KELANTAN TAPAK B
7 03-Mei-10 Isnin 10.00 pagi - 11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN TAPAK B
PAMERAN TERNAKAN
PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN
PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS
10.00 pagi - 11.30 pagi
10.00 pagi - 2.00 petang
TAKLIMAT OLEH ECER
DEMONSTRASIMASAKANFAMA TAPAK B
TAPAK B
TAPAK B
2.30 petang MAJLIS PENUTUP EKSPO PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 2010
TAPAK B
TAPAK B
Ekspo Pertanian Negeri Kelantan 2010
1. PAMERAN TERNAKAN RUMINAN
2. PAMERAN BIOTEKNOLOGI TERNAKAN
3. PAMERAN PERUMAHAN BURUNG WALIT
4. PAMERAN SISTEM REBAN AYAM TERTUTUP
5. PAMERAN MUZIUM AGRONOMI
6. KUIZ VETERINAR
7. TAYANGAN VIDEO INDUSTRI ASAS TANI
8. DEMONSTRASI BERKAITAN TERNAKAN/MAKANAN TERNAKAN
TAPAK PAMERAN TERNAKAN :
F2
FIKRAH · l0 - l2 PA8|ULAKH|P l43l / 26 - 28 MAC 20l0
f o k u s k h a s
M
ACHANG: Kelantan memiliki
makmal kultur tisu yang
pertama di Pantai Timur.
Makmal tersebut dibina
hasil sebahagian geran RM500,000
diluluskan Kementerian Sains,
Teknologi dan Inovasi.
Daripada jumlah itu sebanyak
RM150,000 digunakan bagi me-
nyiapkan Makmal Kelantan Biotech
Corporation (KBC) yang terletak di
Machang. Makmal itu mampu
menampung sehingga 80,000
plantlet dan nursery pula dapat
memuat 20,000 anak pokok dalam
satu masa.
Peruntukan tersebut juga bagi
membiayai bidang penyelidikan.
Makmal terbabit pada peran-
cangan nya dapat menampung
500,000 planlet dalam satu masa.
Ia akan menjadi pengeluar anak
benih kultur tisu terbesar di Pantai
Timur.
Teknik kultur tisu tumbuhan
kini semakin popular. Teknologi
tersebut membolehkan sel-sel
tumbuhan terpilih diletakkan
dalam medium kultur bernutrien.
Ia bagi membolehkan proses
tumbesaran dalam keadaan steril
atau aseptik.
Pegawai Penyelidik KBC, Zairos
Fadila Zainal Abidin berkata,
tanaman yang disteril bebas
daripada serangan mikroorganisma
seperti kulat, bakteria serta virus
bagi membentuk pertumbuhan
lengkap.
“Melalui teknik ini petani
dianggarkan mendapat pendapatan
serta pulangan yang berlipat ganda
kerana hasilnya berkualiti tinggi.
“Melalui teknologi kultur tisu
tumbuhan, petani dapat mengurang
serta mengelakkan risiko kerosakan
tanaman mereka kerana spesis
pokok yang dipilih mempunyai
daya ketahanan tinggi,” katanya.
Makmal tisu kultur KBC kini
menghasilkan anak pisang awak,
pisang cavendish, pisang berangan,
pisang tanduk, pisang rastali,
pisang abu dan pisang nangka.
Selain itu keladi hiasan dan
tanaman orkid. Hasil kejayaan itu
kini ternyata Kelantan semakin
bertapak kukuh dalam bidang
bioteknologi.
Teknik kultur tisu tumbuhan
yang popular masa kini sebenarnya
melalui proses agak mudah.
Sebahagian kecil tumbuhan sa-
ma ada daun, batang (organ)
atau sel-sel diletakkan di dalam
medium kultur bernutrien bagi
membolehkan proses tumbesaran
dalam keadaan steril atau aseptik.
Tanaman yang disteril bebas
daripada serangan mikroorganisma
seperti kulat, bakteria serta virus
bagi membentuk pertumbuhan
yang lengkap.
Melalui teknik ini pekebun dan
petani dianggarkan akan mendapat
pendapatan serta pulangan yang
berlipat ganda kerana dihasilkan
dari anak pokok yang berkualiti
tinggi.
Mel al ui teknol ogi kul tur
ti su pekebun dan petani dapat
mengurang serta mengelakkan
risiko kerosakan tanaman mereka
kerana spesis pokok yang dipilih
mempunyai daya ketahanan tinggi.
Teknik itu dibangunkan untuk
memudahkan pengkomersilan
kultur tisu dalam mengaplikasi
pertanian dengan kejuruteraan
genetik.
Ia merangkumi pembaikpulih-
an tanaman dari segi nilai nutrisi,
kawalan serangga dan kultur
tumbuhan bebas virus.
Makmal kultur
tisu pertama
di Pantai Timur
Zairos Fadila menunjukkan kultur tisu anak benih pisang mulai membesar
dalam tabung khas.
Makmal Agrobiotek kultur tisu yang pertama di Pantai Timur.
Pejabat Kelantan Biotech Corporation di Batu 23 Labok, Machang.
Kelantan
e-ta
n
i
MELALUI teknologi kultur ti su pekebun dan petani
dapat mengurang serta mengelakkan risiko
kerosakan tanaman mereka kerana spesis pokok
yang dipilih mempunyai daya ketahanan tinggi.
KELANTAN mengekalkan status sebagai
negeri pertanian sejak awal lagi biar pun
negeri lain memberi tumpuan kepada
bidang perindustrian.
KOTA BHARU: Menteri Besar berharap
rakyat Kelantan mengambil peluang
sepenuhnya memanfaatkan potensi
besar bidang bioteknologi yang sedang
berkembang pesat sekarang.
Katanya Kelantan mengekalkan status
sebagai negeri pertanian sejak awal lagi
biar pun negeri lain memberi tumpuan
kepada bidang perindustrian.
Bagaimanapun kata beliau selepas
berlaku krisis makanan di seluruh
dunia, barulah banyak pihak termasuk
kerajaan Malaysia memberi tumpuan
utama kepada sektor pertanian.
“Saya juga berharap mendapat kerjasama
dari mereka yang pakar dalam bidang
bioteknologi bagi menjadikan Kelantan berjaya
dalam bidang pertanian,” katanya pada majlis
menandatangani memorandum perjanjian
persefahaman antara Kelantan Biotech Corp Sdn
Bhd dengan Universiti Putra Malaysia (UPM).
Turut hadir Naib Canselor UPM, Prof Dato’
Dr Nik Mustafa Raja Abdullah, ahli Lembaga
Pengarah Biotech Corp Sdn Bhd, Haji Zulkifli
Mamat dan pegawai kanan kerajaan negeri.
Selain itu, Pengarah Institut Pusat
Inovasi dan Pengkomesilan UPM, Prof
Dato’ Dr Muhamed Shariff Muhamed
Din dan Pengurus Kelantan Biotech Corp
Sdn Bhd, Zamakhshari Muhamed.
Sempena majlis berkenaan turut
dianjurkan seminar bioteknologi.
Dalam perkembangan berkaitan
anggota Exco kerajaan negeri, Che
Abdullah Mat Nawi berkata, perkembangan
bioteknologi dalam sektor pertanian akan
dapat meningkatkan jumlah hasil ketika
penggunaan tanah semakin terhad sekarang.
“Kelantan berhasrat untuk menjadikan
negeri ini sebagai jelapang makanan negara
sepenuhnya pada 2015. Dan ia memerlukan
transformasi dalam sektor pertanian,” katanya.
Kertas kerja pada seminar itu dibentangkan
Dekan Falkuti Agro Industri dan Sumber
Asli UPM, Prof Dr Ibrahim Che Omar, Prof
Dr Mohd Razi Ismail (UPM), Dr Maziah
Mahmood (UPM) dan Pegawai Veterinar
Kanan, Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Kelantan, Abdul Halim Mohamad.
MOU yang ditandatangani teresbut bagi
membangunkan Lembah Agro-Bioteknologi
menggunakan kepakaran UPM.
Kelantan manfaat perkembangan bioteknologi
Tuan Guru Nik Abdul Aziz menandatangani plat perasmian kilang nutraseutikal
bertaraf GMP milik Kelantan Biotech
MEI 2010 / JAMADILAWAL 1431

” Riwayat Imam Ahmad. Inilah jalan Islam yang menjadikan kerja dan ibadat sebagai dua dalam satu. Off Jalan Pahang. Pertanian sebagai sumber asasi bagi kehidupan manusia.s. lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Al Zarkasyi berkata. menggali telaga. Kemudian Adam a.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 2 Penasihat Editorial: Pengarang: M Faqih Wartawan: Tuan Mohd Nor Tuan Yahya Muhd Yaakob Derahman Salmah Mat Husain Rizal Tahir Zuharman MN Grafik: Mohamad Noor Abu Hanifah PERTANIAN merupakan nadi utama ketamadunan sesuatu bangsa. . Ini adalah kerana ia lebih dekat dengan sikap tawakal bercucuk tanam juga dapat memberikan manfaat yang umum bagi semua makhluk. dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perdagangan dan pembuatan. Hukum bertani dalam Islam menjadi fardhu ain bagi petani yang mencari nafkah bagi diri dan keluarganya. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pula) kematangannya. Seorang ulama. Jelaslah kepada kita bidang pertanian termasuk cabang pekerjaan yang sangat mulia sehingga walaupun sekecil-kecil usaha menanam satu benih tamar diberi ganjaran pahala. Bagaimanapun di alaf baru sekarang sektor pertanian semakin terpinggir memandangkan bidang lain lebih cepat berkembang dan memberi pulangan lumayan. Selain itu bercucuk tanam juga lebih dekat sikap bertawakal.s memperkembangkan ilmu penternakan kepada anakanaknya sehingga bidang berucuk tanam dan penternakan menjadi dua sektor yang sangat penting. Jalan Pahang Barat.w bersabda yang bermaksud. Jabir Abdullah menceritakan Rasulullah s. Penternak dan Nelayan peringkat negeri 2009 bertema Bertani Satu Ibadah tiada ibadat dinamakan akhirat kecuali kedua-duanya bergandingan di atas satu jalan di sisi Islam. Apa yang dilakukan kerajaan negeri sekarang jelas untuk memastikan petani. menulis al Quran atau meninggalkan anak yang sentiasa meminta ampun baginya selepas kematiannya.” – An An’am:99. Manakala fardhu kifayah bagi petani yang melakukan bagi kepentingan orang ramai. dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. Jibrail mengajar membuat pakaian daripada bulu dan kulit biri-biri. “sekiranya kiamat hendak terjadi. Pertanian sebagai sumber asasi bagi kehidupan manusia.a.” Riwayat Barraz. “bahawa semua orang memperhatikan makanan kerana tidak ada yang tidak memerlukan kepada hasil tanaman dan kehidupan tidaklah teratur tanpa adanya makanan. Namun malangnya ada segelintir pihak masih menganggap bidang pertanian sebagai kelas ketiga. Maka sesuailah dengan gagasan yang dicetus kerajaan negeri.a. membina masjid. Ia bertentangan sama sekali dengan apa yang diajar oleh Islam. 28A. Pertanian dalam Islam Che Abdullah Mat Nawi melancarkan sticker kereta Bertani Satu Ibadah Dalam kehidupan manusia tiga kerjaya melengkapi pencapaian tamadun manusia iaitu pertanian. dan kebun-kebun anggur. Selangor Pemasaran: Harakah.s kepada Nabi Adam a. Abu Yahya Zakaria Al Ansari menegaskan mata pencarian terbaik adalah bercucuk tanam. atau mengalirkan sungai. Industri Desa dan Bioteknologi Kerajaan Negeri Kelantan “D Bercucuk tanam tugas fardhu ain AN Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Sebuah Hadis Rasulullah s. Kelantan Penerbit : e-tani YB Haji Che Abdullah Mat Nawi Editor Bersekutu: Editor Perunding: Suhaimi Embong Anas Karimi Ahmad Thani Ismail Che Mat Mohd Nazwan Ismail Jurufoto Farah & Wanna Pencetak: Angkatan Edaran Sdn Bhd Shah Alam. peladang.” Sememangnya bercucuk tanam menjadi satu ibadat yang terbaik dan diberi galakan dalam Islam. “Sesiapa yang memiliki tanah hendaklah dia mengusahakannya.s. Manusia mampu hidup tanpa makanan selama tiga minggu. Bertani Satu Ibadah. Begitu juga tanpa pertanian. Rasulullah saw bersabda yang bermaksud. maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Sedangkan Mazhab As Syafei berpendapat pertanian adalah pekerjaan paling baik sekali memandangkan bercucuk tanam memberi manfaat kepada ummah. Ilmu pertanianlah yang pertama diajar Jibrail a. Rasulullah saw bersabda yang bermaksud. Islam tidak mengajar umatnya mengasingkan diri dengan bersikap pasif. “Tidaklah seseorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya. kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu benih yang banyak. tanpa air selama tiga hari dan tanpa oksigen selama tiga minit. dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. sesuatu bangsa itu tidak akan berupaya membangunkan tamadunnya. maka hendaklah dia menanamnya dengan itu dia mendapat pahala. 53000 Kuala Lumpur Jawatankuasa Pertanian. sedangkan di tangan salah seorang di antara kamu ada benih tamar dan dia mampu menanamnya sebelum terjadi kiamat. “Tujuh perkara yang pahalanya berterusan walaupun ia berada dalam kubur selepas kematiannya iaitu orang yang mengajar ilmu. Pertanian nadi ketamadunan Pertanian merupakan nadi utama ketamadunan sesuatu bangsa. namun jika dia tidak berupaya melakukannya. menuai padi Islam adalah agama yang mengajar umatnya untuk aktif mencari rezeki dan kurniaan Allah. penternak dan nelayan memahami sumbangan keringat mereka begitu penting bagi keperluan ummah. maka hendaklah diberikan kepada saudaranya (supaya diusahakan) dan janganlah dia menyewakannya.s kepada Nabi Adam a. Oleh itu mengusahakan hasil bumi dengan bertani dan memanfaatkan tanah terbiar merupakan satu kerjaya bagi mendapatkan punca pendapatan yang sah Anggota Exco kerajaan negeri meninjau kerja-kerja dan halal di sisi Islam. Tiada kerja yang dinamakan dunia dan Sambutan Hari Peladang.w yang diriwayatkan Abu Daud yang bermaksud. Ilmu pertanianlah yang pertama diajar Jibrail a. menanam tamanan.” – Imam Muslim. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

KPKB sebagai peneraju sektor pertanian komersial milik kerajaan di Kelantan. Che Abdullah Mat Nawi bagi merebut peluang perniagaan dalam segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand dan ECER. Lawatan juga diadakan ke ladang kontrak (fidlot) di bawah seliaan Zarain Farm. usaha Kelantan untuk muncul sebagai jelapang makanan negara menjelang 2015 sebagai satu wadah yang sesuai ketika kegawatan ekonomi dunia sebelum ini. Sedangkan ibadat dalam agama boleh dilakukan di mana-mana sahaja asalkan bersih dari segala najis.Thailand agensi kerajaan di Thailand lebih ‘people-friendly’ dan ‘outcomeoriented’ memudahkan sokongan kepada petani. Makanan dibekalkan Zarain Farm meliputi ramuan sisa ubi kayu. tiba-tiba hasil tanamannya dimakan oleh manusia. Kita seringkali diperlihatkan ada penduduk di sesetengah negara menghadapi kebuluran kerana kekurangan bekalan makanan. Malah ia perlu diperkasakan semula bagi memastikan manusia tidak menghadapi krisis bekalan maknan pada masa akan datang. Ketika negeri lain sibuk dengan agenda memperluaskan sektor perindustrian. “Kerajaan Thailand merangka program ‘Volunteer Soil Doctor’ dan ‘Organic Farm School’ untuk menarik minat generasi muda dalam bidang bioteknologi. sebanyak 70. Tanpa makanan manusia tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. Menyampaikan cenderahati kepada pemilik baru-baru ini. . Kata beliau peruntukan yang besar dan pemantapan agensi pelaksana dasar mestilah direalisasikan segera dan ia bersesuaian dengan titah ucapan Pemangku Raja Kelantan pada persidangan Dewan Negeri Kelantan 2009. Lebih menarik lagi katanya. Sementara itu. Selain itu diadakan juga lawatan ke pusat kuarantin milik perseorangan di Phetchaburi yang dimiliki Abdul Manan Khan Mohd Hussin Khan. kerajaan Thailand kini memberikan fokus kepada pembangunan inovasi dalam bidang ‘Bio-Business’ dan ‘Organic Agriculture’ dan ia akan muncul sebagai gelombang baru industri dalam tempoh 10 tahun akan datang. Katanya juga program ‘Bertani Satu Ibadah’ merupakan satu kaedah yang sesuai untuk membentuk minat dan displin golongan muda bagi menghasil pendapatan lebih tinggi. peladang. Bagi memastikan sektor pertanian di Kelantan berkembang sejajar dengan tuntutan agama. manakala tinjauan pengimportan lembu dan logistik di Prachuap Khirikan diketuai Pengarah Jabatan Veterinar Negeri. sains pertanian dan inovasi. Dato’ Dr Zairi Mohd Serlan. Kegiatan pertanian merupakan aktiviti penting bagi kehidupan manusia. Setiap hari manusia mengambil makanan bagi keperluan tubuh badan untuk menghasilkan tenaga bagi membolehkan kita melakukan gerak kerja harian. Lawatan ke pusat pembangunan pertanian organik di Thailand diketuai anggota Exco. sebuah syarikat yang terbaik dari segi inovasi Beliau berkata. lawatan ke ladang lembu di Phetchaburi turut disertai Pengurus Kanan Perancangan Korporat KPKB. bencana alam. Kelantan lahirkan petani berjiwa agama NABI Muhammad saw telah menjelaskan seseorang Islam bercucuk tanam. sisa kelapa sawit. Bertani bukan sekadar mencari rezeki bagi keperluan keluarga sebaliknya sebagai satu ibadat kepada Allah SWT. Ladang dikenali Zarain Farm mampu menampung kapasiti 2.” katanya. namun sektor pertanian sama sekali tidak boleh diabaikan.000 lembu diimport melalui pintu masuk Kelantan sepanjang 2009. Oleh itu katanya. Menurutnya penglibatan dan kesungguhan Raja Thailand. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Mohd Hasni Mohd Ali. Ia perlu berkembang seiring dengan perkembangan sektor lain. kerajaan negeri mulai tahun lepas melancarkan kempen Bertani Satu Ibadah. pekebun. Industri Desa. Sedangkan di Kelantan usaha berterusan dilakukan untuk muncul sebagai Jelapang Makanan Negara.MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 3 KEGIATAN pertanian merupakan aktiviti penting bagi kehidupan manusia. struktur di Thailand ANGKOK: Kerajaan negeri mengadakan lawatan kerja ke Bangkok Januari lalu bagi mewujudkan kerjasama antara sektor swasta di Kelantan dan Thailand dalam bidang pertanian. pengimpotan lembu dan perusahaan ladang tamar melalui usahasama pihak swasta di Thailand. Bioteknologi. nelayan. penternak dan usahawan tani yang berjiwa agama. Dr Zairi berkata. Che Abdullah berkata. Bergambar di hadapan sebuah pejabat kerajaan di Bangkok Rombongan dari Kelantan mendengar taklimat mengenai pembangunan pertanian Kerjasama sektor pertanian Kelantan . Kementerian Pertanian mulai dipertanggungjawab kepada menteri yang lebih kanan. Raja Bhumipol Adulyadej dan keluarga melaksanakan program Royal Majesty Project berjaya meningkat kesejahteraan rakyat miskin di negara berkenaan. Di Kelantan sejak dahulu lagi memberi keutamaan kepada sektor pertanian. Perkembangan teknologi menyebabkan bilangan pesawah yang berada di tengah bendang mulai berkurangan tetapi hasilnya makin meningkat. Apa yang penting kemajuan bidang pertanian perlu seiring dengan pertambahan penduduk. “Program Bertani Satu Ibadah diperluaskan ke peringkat kanakkanak di PASTI. dengan itu keperluan kepada makanan juga meningkat. Che Abdullah berkata. Ladang berkenaan mempunyai kapasiti 100 hingga 150 ekor lembu pada satu-satu masa. Phetchaburi Animal Station diketuai Dr Yusathira Burdhukul meliputi kawasan seluas 50 ekar mampu menampung 2.” katanya.000 ekor lembu pada satu-satu masa. Setiap hari kita tahu bilangan penduduk dunia bertambah. Kebanyakan lembu yang ditempatkan di situ untuk di eksport ke Malaysia melalui Kelantan. penoreh. Ketika itu kita mulai merasakan betapa pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan manusia. Kita tidak mahu bertani menjadi punca kita meninggalkan suruhan agama. Biar pun sektor lain dikenalpasti dapat menjanakan pendapatan negara dengan pulangan hasil berskala besar. Selepas itu barulah kerajaan di peringkat pusat mulai memperkasakan sektor pertanian. sektor swasta diberi tunjuk ajar oleh pihak universiti dan badan penyelidikan untuk mengaplikasikan hasil penyelidikan dan mengkomersilkan hasil penyelidikan. B Pengarah MARDI Negeri pula mengetuai lawatan ke ladang tamar di Ratchaburi.000 ekor satu-satu masa. Kalau pada zaman lampau kita sering melihat pesawahpesawah bersolat di atas wakaf di tengah bendang. melainkan dia akan memperolehi pahala sedekah. binatang atau burung. Ia boleh berlaku akibat peperangan. sisa sagu. pesawah. petai belalang. namun hari ini situasi itu sukar lagi untuk dilihat. Oleh itu kepentingan sektor pertanian tidak dapat dinafikan. kulit nenas dan urea. Adalah diharap usaha murni ini dapat menyuntik semangat bagi melahirkan petani. “Masyarakat di Thailand dididik dari kecil menghargai air dan tanah sebagai sumber yang paling berharga. Peranan ‘Mobile Soil Clinic’ memberi nasihat teknikal kepada petani. sekolah-sekolah agama di bawah YIK serta institusi pengajian tinggi di Kelantan boleh dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak. Lawatan tersebut diketuai Pengerusi Jawatankuasa Pertanian. Bertani sebagai satu ibadah yang diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT. Lembu di ladang berkenaan juga dieksport ke Kelantan melalui Rantau Panjang.” katanya di sini. namun di sini keutamaan tetap diberi kepada bidang pertanian. Ini bersesuaian dengan usaha untuk memberi kesedaran secara lebih menyeluruh terhadap kepentingan sektor pertanian. Usaha yang dilakukan itu rupa-rupa memberi manfaat besar kepada rakyat di negeri ini ketika berlaku krisis kekurangan beras beberapa tahun lalu. Selain itu bagi mengenal pasti dan mengukuh peluang-peluang perniagaan Kumpulan Pertanian Kelantan Bhd (KPKB) dalam bidang pertanian organik. Tanpa makanan manusia tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. atau tiada perancangan khusus kerajaan untuk memastikan sektor pertanian sentiasa berdaya maju. lawatan berkenaan bagi memperkasakan KPKB yang merupakan entiti pelaksana utama dasar kerajaan ke arah Jelapang Makanan Negara menjelang 2015.

negara. Jadi budaya yang kita mahu laksanakan sekarang supaya ibadah menjadi sebagai satu syarat. Kita tumpu kepada konPertama sekali kita memberi Dr Sheikh Yusof al Qardawi sep yang lebih besar dengan ibadah dalam kitabnya Ibadah Fil Islam kesedaran. kaedah pelaksanaan selaras dan rakyat. Tanam pokok durian kalau diamati dengan konsep Bertani Adalah Perniagaan.makanan dari luar. sayur-sayuran 95 peratus. Kita menyedari keperluan asas makanan untuk rakyat. telor 80 peratus dan ikan 101 peratus. tanduk selaras dengan konsep ibaorang ramai yang datang melawat Cara dilakukan bagi memastikan dah dalam Islam.beli makanan di luar kerana mer. Kini hampir setahun konsep itu dicernakan. kerja hendaklah bersunguskan konsep yang telah diperkeguh-sungguh. Ini memke sedaran bahawa beri satu kesedaran kerja-kerja bertani ubudiah kepada Allah bukan sahaja memTaala. Namun. tidakkah ia menimbul Ulama terbabit menulis be. penternak dan nelayan mesti kena solat.kesedaran kepada seluruh agensi satu kelainan? berapa ciri iaitu membetulkan niat. nakan. Tahun ini kita akan jalank. sejauh mana realitinya sekarang? Kita akan buat satu review dalam masa terdekat kajian pencapaian Kelantan sebagai Jelapang Makanan Negara. Dua objektif utama bantu mempercepat menjadikan nampaknya lebih menyeluruh. jabatan-jabatan kerajaan. Ini juga dapat mengu. Dan apabila kita guh dan pentingkan produktiviti. Tidak terhenti setakat dunia. Menteri Besar. Kalau bekerja sambil lewa. Sekarang kita memberi ibadah kepada Allah SWT. Boleh jadi kita akan sebut perkara itu. Kalau pokok itu terus hidup. beliau masuk pejabat seumpama masuk ke masjid. Oleh M FAQIH D I NEGERI lain pelbagai konsep dan gagasan dijelmakan bagi merubah paradigma pemikiran rakyat. Ada pun apabila kerajaan melancarkan .banner. Hadis Qudsi menyebut Allah Bertani Satu Ibadah. Pasir Puteh. Dari segi kerajaan kita bukan setakat tiviti pertanian seperti tanaman. Kalau dahulu tanam lada perlukan kira-kira 10 ekar tanah. Maknanya seluruh rakyat Kelantan sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Taala. YAB Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat menyebut. Kita hendak terap budaya yang sama di kalangan petani supaya mencakupi budaya UMI. Cuma ada jabaagar menghayati Islam tan tertentu yang saya secara menyeluruh. Che Abdullah Mat Nawi baru-baru ini. itu tidak boleh dibuat di bawah jawatankuasa sekadar boleh mengira untung rugi pertanian diletak di bawah payung sahaja. Namun kerajaan menyedari sebahagian besar rakyat Kelantan tidak terlibat dengan jabatan atau syarikat kerajaan untuk diterap budaya kerja pengabadian diri kepada Allah Taala. Seluruh rakyat Kelantan sentiasa berada dalam pengabadian diri kepada Allah Taala. halaman rumah terbiar dan rangkan jumlah import bekalan tunjukkan kaedah-kaedah ibadat. Manakala apabila kita sebut Bertani Satu Ibadah ia mengambil kira lebih jauh. Maka sebab itulah kita lancar gagasan Bertani Satu Ibadah. jadi pengecilan tanah pertanian boleh diatasi dengan perkembangan teknologi pertanian. kita harap di akhirat tidak miskin lagi. InsyaAllah kita boleh perluaskan ke negerinegeri di bawah Pakatan. wakil rakyat dan pemimpin masyarakat. Begitu juga di kalangan pegawai tinggi kerajaan sehingga kepada kakitangan rendah. ia berlalu begitu kempen Pertanian Adalah sahaja. Banyak soalan dikemurakyat benar-benar faham kakan apabila mereka melihat ada gagasan tersebut? Apa ciri-ciri yang diperlukan? kelainan. penternak dan nelayan menghayati konsep tersebut. Mereka juga cuba mengBanyak perkara dan faktor yang kerana hendak kejar ibadat. telah menggariskan beberapa syarat sudah ada dalam Islam bertani bagi orang beriman untuk men. terbertani satu ibadah. ia memberi manfaat kepada lebih ramai orang sehingga anak benih durian tersebut ditanam orang lain pula. cuma cara hendak buat belum menjelma. kerja dengan bersungguh-sungguh tersebut. merubah budaya atau kehidupan begitu kuat sama ada daripada Yang mana tidak meninggalkann rakyat. maka petani hendak tuai hasil. Petani diperkasa dengan budaya ibadah kempen Bertani Satu Ibadah.tif. Namun kalau bertani satu ibadah ia memberi motivasi lebih besar lagi. Kita kena realistik dalam soal ini. Sudah lama kerajaan negeri menguar-uarkan matlamat menjadi Kelantan sebagai Jelapang Makanan Negara 2015. di mana zakat dan haji adalah merupakan household dengan melaksanakan mereka membuat banner gagasan sebahagian daripadanya. agensi-agensi kerajaan supaya tersyariat. Kalau pergi tanam tembakau sehingga tidak sempat hendak solat Asar. negeri telah dibuat tahun lepas. sekarang kita hendak ubah budaya kerja petani pula. kolam sebagainya. Maka diperturunkan konsep itu kepada kepimpinan di bawahnya iaitu Exco. Beberapa strategi yang tidak sesuai pula akan ditukar bagi mencapai matlamat tersebut. Begitu juga dalam usaha menyuntik minat rakyat terhadap sektor pertanian. ibadat khusus seperti solat. terkesan dengan kempen yang dipuk minat rakyat untuk menceburi Household tidak perlu mem. puasa. Kita memberi satu kesedaran dan terbiar. Jadi hasrat kita kalau Allah Taala mentakdirkan petani miskin di dunia. iaitu apa yang akan berlaku selepas mati. Daripada respon tersebut Satu Ibadah. hanya datang ketika an kempen ke jajahan lain. tidak perlu beri komengambil kira titah Kesuburan pokok kobis yang ditanam di Tanah Tinggi Lojing men. yang kita gariskan yang pertamanya Kelantan sebagai jelapang makanan Pihak lawan pun nampak seperti untuk menggalakkan dan memu. Peningkatan produktiviti secara dan korporat-korporat. buat benda lain pun Mereka diberi ibadah juga. beri pulangan kewangan di dunia bahkan Adakah agensi di ganjaran di akhirat. petani. Kalau pertanian hanya pergi tengok. Gagasan sama dicetus. Adakah dirasakan petani mengabai solat sehingga terpaksa dikempen Bertani Satu Ibadah? Mengabaikan aspek solat hanya sebahagian dari isu tersebut. Dan lebih jauh selepas menabur padi dan tidak Machang. Kajian itu InsyaAllah akan dibuat sebelum pertengahan tahun ini. Di sebut bertani satu ibadah ia lebih Dan ciri terakhir tidak meninggal. Dua ekar sudah menyamai 10 ekar pada suatu ketika dahulu. daging lembu lebih 50 peratus. Masuliah dan Itqan (UMI) iaitu menekankan kepada budaya kerja memenuhi kehendak pengabadian diri kepada Allah Taala. daging ayam 85 peratus. Mungkin agak terlewat dilaksanakan gagasan tersebut? Perpatah Inggeris sebut Better Late Than Never. terung atau kejayaan apabila mereka rasa sensiseperti tanah-tanah terbiar. Jeli dan perniagaan sekali. Mungkinkah konsep Bertani Satu Ibadah diperluas ke negeri lain di Pakatan Rakyat? Saya sendiri berada dalam Lajnah Pertanian PAS Pusat sebagai timbalan pengerusi. memahaminya? pengabadian diri kepada Allah Jadi kalau boleh perkara ini boleh Saya melihat satu sokongan SWT dalam erti kata yang sebenar.lancarkan adakah rakyat boleh nya para petani mengenai konsep sana dengan bersungguh-sungguh. Tidak hayati konsep itu sehingga dijelma menjadi dorong kepada kerajaan membiar tanah dan kolam terbiar. namun matlamat mencakupi dua alam. Sahabat Rasulullah Sejauh mana kempen yang telah nalkan di peringkat pusat. Petani merasakan mereka pergi ke sawah sama seperti pergi ke masjid. dan kalau pergi ke laut tak sempat hendak solat. Pembangunan sektor pertanian seperti terganggu dengan pengecilan kawasan pertanian ekoran dibangun rumah-rumah kedai dan kediaman. Oleh itu bagi memahami falsafah di sebalik gagasan itu ikuti temubual wakil Kelantan Etani dengan Pengerusi Jawatankuasa Pertanian. Kita saw mampu menerajui dunia kerana dijalankan? juga meyakini pertanian adalah Pelancaran kempen peringkat mereka bekerja bersungguh-sungsatu perniagaan. Biar pun terlewat ia hanyalah proses kesedaran dari semasa ke semasa supaya kalau selama ini kita merubah kakitangan kerajaan.melaksanakan sesuatu kerja dilak. bagi rasa seronok dengan memperbetulkan buapa yang kita lakudaya kerja para petani kan. Di Kelantan pun perkara ini agak serius? Ini fenomena dunia. Hala tuju sekadar terhenti setakat ada hayat dikandung badan. perikanan dan rakyat mula menyebut industri asas tani. kerajaan dan minta mereka memApabila kita berkempen Bertani segala perilaku hendaklah menepati beri kesedaran kepada kakitangan Satu Ibadah kita beritahu kepada syarak. Perniagaan.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 4 Kelantan e-tani: Apa matlamat diperkenalkan gagasan Bertani Satu Ibadah? CHE ABDULLAH MAT NAWI: Apabila kita melihat kepada penghayatan Membangun Bersama Islam ia melahirkan satu budaya kerja Ubudiah. ia akan terhenti di situ apabila petani meninggal dunia. Misalnya ketika berada di pejabat hendaklah dianggap sama seperti pergi ke masjid. mencakupi segmen pertanian dan kan ibadat khusus. Dijelmakan gagasan lebih luas iaitu Bertani Satu Ibadah. Kita produce lebih daripada penggunaan misalnya padi 121 peratus. maka barulah dirasai aman tenteram negeri ini. gerai kita. melalui tulisan-tulisan di baju dan untuk melancarkan kempen Bertani Ini adalah satu cara dapat mem. namun apabila tidak Di peringkat pusat dilancarkan jadikan segala gerak kerja sebagai diperingatkan. apa-apa sahaja dengan pelbagai ak. Sibuk mana sekalipun perlu ada dalam pemikiran petani. Sedangkan dalam masa yang sama kerajaan negeri meletak prioriti yang tinggi supaya rakyat ada rumah. Ini bagi saya satu faatkan segala sumber dan potensi eka menanam lada. Industri Desa dan Bioteknologi.lakukan melalui pemasangan iklan bidang pertanian dengan meman.mencakupi atau pelengkap lebih pat dibuat iaitu Tumpat. dipanggil ibadah lagi. Setakat ini apa indikator yang menyokong Kelantan menjadi Jelapang Makanan Negara? Kalau ditengok dari segi pengeluaran berlaku peningkatan hasil pertanian. Jadi ia berterusan sampai ke hari kiamat.pandangan.di seluruh negeri. di mana tidak meninggalkan ibadat khusus. Daging kambing biri-biri 98 hingga 100 peratus. sebaliknya melihat apa yang akan berlaku selepas hari kematian. lain pula di Kelantan. Kita mahu seluruh rakyat termasuk petani. Dan habis setakat itu sahaja. shelter and clothings. walaupun benda ini kepada Allah Taala. kita menyukai hambaNya apabila Selepas hampir setahun dimahu memahamkan rakyat khusus. Kita tidak mahu lagi kalau sebelum ini ada petani pergi ke kebun sebelum Subuh dan tidak sempat hendak solat. Program sekadar perniagaan. Semasa menyerperintah Allah SWT menarik perhatian Che Abdullah tai pameran MAHA di dalam setiap tindak Melaka tahun lepas. Food. maka beliau beritahu telah lama fikirkan mengenainya. namun sekarang sudah ada kaedah lain iaitu fertegrasi.satu ibadah. bawah kerajaan pusat Dengan ini akan memturut menghayati pertingkatkan hasil konsep ini? pertanian. Kuala Krai. apabila saya sebut kepada Menteri Besar mengenai perkara ini. Bachok. Rumah merupakan keperluan asas. Kempen Bertani Satu Ibadah sebagai merealisasikan apa yang telah lama berada dalam pemikiran Tok Guru. Kita memang terasa di mana tanah-tanah pertanian ditukar kepada pembinaan kedai dan kediaman.peringkat jajahan sudah enam tem. buah-buahan sampai 200 peratus. Saya rasa mereka Keduanya.

Pengurus Projek KPKB. Harga lembu yang dipelihara secara fidlot biasanya lebih tinggi berbanding harga lembu biasa kerana mutu dagingnya Tuan Guru Nik Abdul Aziz tertarik melihat lembu yang dipamerkan pada sambutan Hari Peladang tahun lepas lebih baik. Kota pusat perikanan laut dalam denBharu yang dijangka beroperasi gan mencapai 75 peratus jumlah pendaratan ikan negara.779 KPKB peneraju sektor pertanian di Kelantan LOT 1809. JALAN BAYAM .103 (rujuk Jadual 8. Kata beliau langkah tersebut penggunaan tanah.897 2002 (September) 171.385 kg dengan nilai RM5.501 306. Rudy Marzuki berkata. “Selain itu dapat meningkathut hasrat kerajaan negeri. KPKB sedang ngan kerjasama kerajaan negeri dalam program berusaha ke arah memantapkan Pembangunan Ekonomi Wilayah lagi pengurusan serta pembinaan rangkaian operasi dalam bidang Timur (ECER).908 89.870 105. DALAM senarai ECER menyediakan peHaji Mohd Farid digariskan Tanah Tinggi makanan berkhaAbdul Razak peng. Jadual 8.908 tetapi setelah lima tahun beroperasi pengeluaran hasil pertanian telah berjaya ditingkatkan sebanyak 171. “Jualan biasanya dilakukan melalui timbangan berat hidup.000 melaksanakan projek berkenaan membabitkan 100 ekor lembu kacukan Brahman–KK. KPKB akan menjadi peneraju asas tani. ternakan lembu diberi makanan menggunakan teknologi pemakanan lengkap yang mengandungi mikrob boleh menolong mempercepatkan pencernaan makanan. “Dalam senarai ECER digaris.9).9 : Maklumat Pencapaian Projek TKPM Lojing. Beliau berkata.Bachok.110 Jumlah 524.28 peratus setahun bagi isirumah dan 6. pusat penanaman bersepadu “in. pengumpulan dan kan 35 peratus untuk kegunaan pemasaran bersepadu (CPPC) negara. Oleh itu orang ramai yang berminat untuk membeli ternakan tersebut yang diusahakan KPKB boleh menghubungi Zaki di talian 014-6091 284 dan Hakimi di talian 012-9222 965. Anak syarikat milik Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) itu melabur sebanyak RM200. Katanya pada peringkat awal tegrated farming” mencakupi keluasan 213 ekar dengan penana. . jalankan secara Menurut Ketua sistematik dengan Eksekutif KPKB. mengguna membolehkan CPPC menjadi pe. 15200 KOTA BHARU.747 4353 FAX: 09 – 748 5787 SELAIN itu dapat meningkatkan kawalan mutu dan mempercepatkan sampai kepada pengguna. Ditanya dari segi pasaran.pertanian dapat dikumpulkan di lalui anak syarikatnya Kumpulan satu tempat dan memudahkan Pertanian Kelantan Berhad (KPKB) pemasaran ke tempat-tempat memikul tanggungjawab menya. BANGUNAN KPKB.MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 5 Ternak lembu secara komersil Oleh MOHD NOR YAHYA BACHOK: Kumpulan Pertanian Kelantan Berhad (KPKB) melangkah setapak lagi apabila mulai terbabit secara langsung dalam industri penternakan lembu fidlot. ianya juga mempercepat peningkatan berat badan lembu setiap hari dan purata berat bertambah dua hingga tiga kilogram bagi setiap ekor lembu.” ujarnya. 2002 TAHUN PENGELUARAN (KG) 1998 4. TEL: 09 . kacang buncis. KPKB mengorak lang.sebanyak 100 lembu kacukan Brahman dipeman sayuran dan lihara dan ia dibuah-buahan. m a n b ers e p a d u bunga-bungaan terbesar Beliau juga berb e r t e p a t a n d e .teknologi terkini di mana sekarang nyelaras kepada penghantaran sa. Menurutnya juga terdapat bunga-bungaan terbesar di Pantai Timur.385 1999 41. Mohd Farid juga berkata. 2002 NILAI (RM) 5.pertanian bagi membantu kerakan Tanah Tinggi Lojing sebagai jaan negeri membangunkan sektor kawasan penanaman sayuran dan tersebut. Selain itu mengoptimakan hasil tanaman.Negara 2015 dan antara usaha dang berusaha menjadikan Tanah dilakukan KPKB iaitu mengeluarTinggi Lojing sebagai sebuah pusat kan ternakan bagi menyumbangpenggredan.penanaman sayuran dan saran lembu.kan kawalan mutu dan memperrikat peneraju dalam aktiviti cepatkan sampai kepada pengpertanian komersial dan industri guna.” katanya ketika ditemui di 13 ciri membolehkan Kelantan lahir sebagai Jelapang Makanan pejabatnya baru-baru ini.” ujar beliau. ia tidak akan menjadi masalah memandangkan permintaan daging lembu meningkat pada kadar 1. Menurutnya KPKB juga kini se. ladang ternakan seluas 12 ekar disewa daripada Majlis Daerah Bachok. KPKB akan menjadi peneraju usaha tersebut” Oleh MOHD NOR YAHYA K OTA BHARU: Hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan Kelantan sebagai negeri Jelapang Makanan Negara 2015 hanya akan menjadi kenyataan sekiranya semua pihak bergabung tenaga menuju ke arah matlamat tersebut.743 6323 09 .744 4351 09 .berkembang sebanyak 30 peratus yur-sayuran ke Terminal Makanan dan menjadikan Tok Bali sebagai Negara (TEMAN) di Tunjung.98 peratus bagi sektor industri.397 259. hujung tahun ini. TKPM Lojing TANAMAN Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Lojing merupakan satu-satunya TKPM yang mencatat kejayaan memberangsangkan. Menurutnya permintaan daging makin bertambah sekali ganda pada musim perayaan. “Projek penternakan tersebut dikendalikan tiga kakitangan KPKB termasuk penyelia ladang. dan cili. Perbadanan Kemajuan Iktisad KPKB berharap keseluruhan hasil Negeri Kelantan (PKINK) me.” katanya ketika ditemui di ladang berkenaan baru-baru ini. Kandis.103 766. Rudy Marzuki Azmi berkata. Terdapat pelbagai jenis tanaman yang diusahakan seperti sayur-sayuran.024 2000 94.855 2001 212.Lojing sebagai kawasan siat bagi memperl i b a t a n DA M A I cepatkan pembed a l a m p e n a n a . KPKB mengembang sayap dalam sektor baru itu bermula Mac lalu dan ladang lembu ditempatkan di Kampung Nelayan. “Dengan adanya TEMAN Mengambil kira cabaran itu. Pada 1998 TKPM Lojing hanya mampu mengeluarkan sebanyak 4.di Pantai Timur” kata. KPKB kah melalui anak syarikatnya Darulnaim Agro Management sedang meneroka industri penterIndustries Sdn Bhd (DAMAI) nakan melalui anak syarikatnya membangun tanah di kawasan KPKB Boer Breeding Sdn Bhd iaitu menternak lembu secara fidTanah Tinggi Lojing.usaha tersebut. Kawasan itu akan dijadikan lot di Kampung Nelayan Kandis. Melalui visi menjadikan sya. Selain itu. KELANTAN DARUL NAIM.110 kg dengan nilai sebanyak RM259.lain.271 Sumber : Jabatan Pertanian Negeri Kelantan. tomato.

53 juta berbanding RM193. Maliha Ghazali.3 juta. Kelantan bekal keperluan makanan negara Oleh Mohd Nor Yahya B ACHOK: Usaha yang dilakukan kerajaan Kelantan untuk muncul sebagai jelapang makanan negara sejak hampir 20 tahun lalu kini semakin menampakkan hasilnya. Oleh itu bagi melihat dari dekat perkembangan sektor pertanian di Kelantan Pengerusi Jawatankuasa Pertanian. Tahun lepas seramai 334 usahawan kecil dan sederhana (IKS) mendapat manfaat program yang dikendalikan di bawah Jabatan Pertanian. ”Dengan kaedah itu kerajaan negeri boleh menyalurkan kemudahan atau peruntukan kepada agensi pelaksana yang bertindak sebagai pengurus projek. ternakan lembu dan kerbau milik Abdullah Jaafar di Kampung Lubok Kuin. Projek berkenaan dijadikan kayu ukur untuk melaksanakan program pemulihan tanah padi terbiar secara ladang kontrak di tempat-tempat lain.120 hektar. pisang. Aminuddin berkata. yang sebahagiannya diusahakan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) secara contract farming bernilai RM6 juta setahun. Pada tahun lepas sebanyak 669 projek berkelompok yang melibatkan kawasan seluas 34. Adun Wakaf Bharu bersama penduduk solat hajat di tepi bendang Program pemulihan sawah terbiar sedang giat dijalankan .704 hektar di kawasan jelapang (di bawah KADA) dan 9. ”Setakat 2005-2007 seluas 980 tanah terbiar telah dibangunkan dengan iaitu 310 hektar dibangunkan dengan padi dan 670 hektar dengan tanaman kelapa matag. Lawatan juga diadakan di Kompleks Perikanan Tawang. ”Di Kedah tanah-tanah kerajaan dimanfaatkan sepenuhnya. Pelbagai program dilaksanakan kerajaan negeri bagi mencapai matlamat tersebut. Kawasan tanah terbiar di setiap daerah kira-kira 4. Tumpat. tembikai. KPKB merupakan pemodal yang juga menjadi pengusaha bersama dengan pemilik-pemilik tanah sebagai peserta. Mengenai projek ternakan. Di Kelantan sekarang terdapat sebanyak 1. Tanah terbiar dimaksudkan parsel padi tidak diusahakan lebih dari tiga tahun.642 hektar dengan peserta seramai 21. Jumlah tersebut meliputi tanaman padi seluas 520 hektar dan tanaman lain 1.” katanya di sini. kerajaan Kedah mensasarkan 10. Selain itu projek ternakan udang di Kampung Kemasin oleh Bachok Farm Enterprise.” katanya. Kota Bharu. Projek itu dilaksanakan melibatkan kerjasama Kumpulan Pertanian Kelantan Berhad (KPKB). ”Kawasan sedia ada seluas 600 hektar. Perol. Projek berkenaan telah membuat hasilnya dan berjaya memulih tanah terbiar sejak sekian lama.432 bot menangkap ikan dengan bilangan nelayan lebih 8. Antaranya pembangunan industri padi. Dr Madzlan Mohd Salleh. kajian kesesuaian tanah menunjukkan seluas kira-kira 5. Pengeluaran serbuk kopi di kilang tersebut mencecah sehingga 200 kilogram sehari dengan dua jenama digunakan iaitu ‘Gajah Hu tan’ dan ‘Dua Tangan Pak Lah’. Che Abdullah juga berkata. Beliau berkata. kata beliau Kedah banyak mengimport daging termasuk ternakan tenusu. Manakala Bio Nutri Immunizer sebagai pengurus di tapak projek.000 orang. Anggota Exco kerajaan negeri.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 6 Kerjasama Kelantan – Kedah di sektor pertanian Oleh MUHAMMAD YUSRI AMIN ALOR SETAR: Anggota Exco. Manakala tanaman jagung bagi makanan haiwan seluas 2.754 hektar di luar jelapang. projek penanaman nenas membabitkan kawasan Kedah Tengah dan Kedah Selatan sedang giat dijalankan. keledek dan labu.” katanya. Projek ladang kontrak pulih sawah terbiar TUMPAT: Kerajaan negeri melaksanakan projek perintis bagi pemulihan sawah terbiar di seluruh Kelantan dengan penanaman padi secara ladang kontrak. 60 di Kampung Biah. Tanah tersebut terbiar sejak tahun 1990. Hassan Mahmood dan Adun Jelawat. Adun Tawang.732 hektar di kawasan luar jelapang sesuai untuk dimajukan dengan penanaman padi. Syarikat itu sebagai pengeluar dan pengedar produk bioteknologi sebagai immunisasi untuk padi dikenali sebagai ’Bio Immunizer Padi’ dan nutrien.640 tanah terbiar berjaya dipulihkan. produk-produk pertanian yang dikeluarkan dilakukan penjenamaan dengan usahasama Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kedah (PKINK) dengan SIRIM. Pendaratan ikan pula tahun lepas sebanyak 62. Pemilik tanah pula melaksanakan aktiviti penanaman mengikut piawaian yang ditetapkan pengurus projek. “Kelantan sememangnya terkenal dengan sektor pertanian.000 hektar dan jagung segar serta jagung cawan (cup corn) seluas 50 hektar. Pokok Sena. Sehingga kini pasarannya memasuki Terengganu dan Selatan Thailand.732 hektar dan tanaman lain seluas 4. industri pelbagai komoditi. Jumlah tersebut membabitkan nilai yang dianggarkan sebanyak RM90. keluasan tanah yang masih terbiar di Kelantan seluas 21. Mengenai harga jagung katanya. Manakala loji rumah sembelihan sebanyak 26 tempat. Amiruddin juga berkata. kerajaan negeri bercadang mewujudkan projek Tanaman Kekal Pengeluaran Ayam dan padang ragut di Kulim.35 juta tahun sebelumnya.” ujarnya. lawatan tersebut diadakan bagi melihat sendiri perkembangan sektor pertanian Che Abdullah melihat undang yang diternak di Kampung Kemasin dan penternakan di Kelantan. Che Abdullah Mat Nawi berkata. Pada lawatan itu taklimat disampaikan anggota Exco kerajaan negeri Kedah. industri sayur-sayuran dan buah-buahan. tanaman nenas dijangka meningkat dengan mendadak di Kedah sehingga Lembaga Nenas Malaysia mewujud pejabat cawangannya di Sungai Petani. Mereka memperkenalkan konsep kombinasi immunisasi dan nutrien bagi peningkatan hasil padi. Jenama yang dikeluarkan dikenali sebagai ‘Kedah Vest’.000 metrik tan iaitu melebihi sara diri 121 peratus.” katanya. Industri Desa dan Bioteknologi. di mana-mana pasaraya harga bagi dua jantung jagung ialah RM2. Kota Setar. Melalui slogan Bertani Satu Ibadah diharap golongan petani dapat meningkatkan pengeluaran mereka di samping tidak mengabaikan ibadat kepada Allah swt. kerajaan negeri bercadang melantik agensi tertentu bagi menguruskan projek pemulihan tanah padi terbiar secara intensif di seluruh negeri. Projek perintis pemulihan tanah padi terbiar di Kampung Jal Besar melibatkan kawasan seluas 30 ekar dengan pemilikan tanah seramai 20 orang. Pada tahun ini juga pengeluaran padi dianggarkan sebanyak 295. Oleh itu beliau berkata. Menurutnya. 13 pusat ternakan ayam telor. Pendang dan Yan. Berdasar kepada perkembangan tersebut ternyata usaha untuk menjadikan Kelantan sebagai Jelapang Makanan Negara kini semakin membuahkan hasilnya. Menurutnya. Che Abdullah Mat Nawi dan anggota jawatankuasa pertanian Kelantan mencetus paradigma baru apabila melakukan lawatan kerja ke Kedah tahun lepas. Selain itu dalam tempoh 2005 hingga 2009 seluas 1. Turut sama pada lawatan tersebut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri. Dato’ Ir Aminuddin Hamzah.022 hektar. Che Abdullah berkata.” katanya.000 ekar menjelang 2015. Berdasarkan Laporan Penyiasatan Pengeluaran Padi 2007. ”Kerajaan negeri memiliki Kedah Agro Holding Berhad berkaitan pertanian bertujuan menjadi pemangkin dan pemaju kepada usaha petani dan penternak di negeri ini. Baru-baru ini beliau melawat projek pemprosesan ikan masin dan kering milik Rohani Jusoh di Kampung Pantai Senok. Pada siri lawatan itu juga Che Abdullah turut melawat kilang mem proses serbuk kopi milik Othman @ Abdullah Mat Ali. Gunong. projek tanaman nenas milik Mohd Yusoff di Kampung Telaga Aral.175 tan metrik yang bernilai RM245 juta. Pelaksanaan projek tersebut melibatkan tiga pihak dan pemilik tanah yang diketuai Penghulu Abdul Halim Salleh. Projek perintis memajukan tanah terbiar seluas 30 ekar dilaksanakan di Kampung Jal Besar. Beliau juga meninjau projek lembu pedaging milik Annual Jaafar di Kampung Beluka Gunong. 19 pusat ternakan ayam baka daging. Pengarah Jabatan Perikanan. ”Kerajaan negeri melalui Jabatan Pertanian telah melaksanakan beberapa program memulihkan tanah terbiar di luar jelapang dengan tanaman padi seluas 5.000 hektar termasuk kawasan banjir. di Kedah terdapat 236 tempat ternakan ayam daging. Abdul Azziz Kadir.” ujarnya.99 dan ia dijangka harga lebih tinggi di pasaran luar negara. Che Abdullah Mat Nawi mengadakan beberapa siri lawatan bagi melihat perkembangan yang berlaku. Beliau juga berkata ramai usahawan tani dapat dilahirkan di Kelantan sehingga mampu meningkatkan ekonomi penduduk. di samping digerakkan industri hiliran iaitu membangun kilang pemprosesan. “Saya mengucap ribuan terima kasih kepada agensi terlibat kerana berusaha bersungguh-sungguh bagi membantu masyarakat petani bagi menjayakan Kelantan sebagai negeri pertanian.458 hektar iaitu 11. Padang Terap. Industri ternakan ikan berkembang lebih 9 peratus tahun lepas dengan hasil sebanyak RM202.546 orang telah berjaya mengeluarkan hasil sebanyak 95 tan metrik. ”Selain itu projek tanaman jagung di kawasan utara mencakupi Kubang Pasu. Zawawi Ali dan Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Bio Nutri Immunizer Sdn Bhd dan pemilik-pemilik tanah.

Setiap kali datang ke Tok Bali beliau memborong ikan sehingga empat tan. Kiranya sesuai dengan apa yang ada di sini. khususnya dari segi pertumbuhan ekonomi masyarakat tempatan. aparment. Tanah Merah dan Jeli.MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 7 ORANG ramai lebih suka berurusan jual beli di sini kerana banyak kemudahan asas dan kemudahan awam lain disediakan seperti pasar. Dari segi bekalan ikan juga sentiasa mencukupi. Dun berkenaan diwakili Wan Hassan Wan Ibrahim. “Sudah lebih setahun saya memborong ikan di sini. Beliau sudah tiga tahun terlibat dengan perniagaan hasil laut. Selain itu ada juga pasar ikan segar. Seorang peniaga di pasar Tok Bali. tidak pernah bermasalah. Projek pembangunan di Tok Bali dijangka lebih terserlah dengan pembinaan jalan baru dari Alor Pasir yang merentangi Sungai Semerak memudahkan orang ramai yang datang dari Machang. “Orang ramai lebih suka berurusan jual beli di sini kerana Ikan Tok Bali jadi pilihan ramai Ikan segar yang baru didaratkan dari bot laut dalam menjadi pilihan ramai Replika bot nelayan terletak tidak jauh dari jambatan Tok Bali banyak kemudahan asas dan kemudahan awam lain disediakan seperti pasar. 2003 Jambatan yang merentangi terusan Tok Bali menjadi pemangkin utama pembangunan . namun belum beroperasi sepenuhnya lagi. Seorang peraih ikan dari Pasir Puteh.86% 100. dari sudut prasarana memang tidak dapat dipertikaikan. Seorang pemborong ikan berbangsa Cina yang hanya mahu dikenali sebagai Jefry berkata.905 450. warung. “Nak kata kaya tu tidak- Jeti pendaratan ikan yang dibangunkan PKINK lah.240 260. cuma dari segi kemudahan pengangkutan sahaja masih di takuk lama. Jeti pendaratan ikan boleh dilihat di sepanjang terusan tersebut. namun masih terdapat beberapa perkara harus dipertingkatkan. Senah Deraman mengakui projek pembangunan di kawasan itu telah banyak mengubahkan nasib kehidupan masyarakat setempat. Pahang. Tempatnya memang bagus. adalah. “Kalau hendak dibandingkan sebelum 20 tahun lalu memang jauh bezanya. Kuala Krai.” katanya. Mazlan Jaafar tidak menafikan kemudahan yang disediakan di pusat pendaratan tersebut memberi keselesaan kepada orang ramai.960 174. Pemborang dan peraih ikan yang terlibat dengan aktiviti perniagaan ikan ada yang datang dari Kuala Lumpur. Ada jeti pendaratan dimiliki pihak persendirian. tapi sikit sebanyak sumber pendapatan tu. malah di seluruh negara. surau dan tempat rehat. Jeti pendaratan ikan milik LKIM terbesar di terusan Tok Bali. “Saya rasa jika itu dapat dipertingkatkan pasti Tok Bali akan jadi lebih maju dari tempat-tempat lain. sebaliknya sebagai pusat peranginan tersohor. surau dan tempat rehat. resort. Maka tidak hairanlah Tok Bali bukan sahaja masyhur dengan kompleks perikanan terbesar di Kelantan.” katanya. Ikan Tok Bali dihantar ke seluruh negara J d l Destinasi P Jadual: D ti i Pemasaran Ik P Ikan Pusat P t Pemeriksaan Ik LKIM T k B li ik Ikan Tok Bali BIL PUSAT PASARAN Wilayah Tengah Negara Wilayah Utara Negara Wilayah Timur Utara JUMLAH KUANTITI (KG) 14. kilang air batu dan limbungan tempat membaiki kapal. Ini membuktikan Tok Bali sebagai kawasan berstrategik.98% 38.” katanya ketika ditemui baru-baru ini.. “Segala kemudahan yang ada cukup selesa. “Cara kita orang kampung boleh dikatakan majulah berniaga dengan cara kampung. Pulau Pinang dan Terengganu.16% 57. Tok Bali terletak dalam kawasan Dewan Undangan Negeri (Dun) Semerak kira-kira 16 kilometer dari bandar Pasir Puteh.105 PERATUS 3. warung. Terdapat sembilan jeti pengkalan pendaratan ikan yang diusahakan syarikat swasta sejak lebih 10 tahun lalu. agensi kerajaan negeri dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM).00 1 2 4 Jumlah Sumber : Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Sebuah resort sedang proses pembinaan Pelbagai kemudahan disediakan di Tok Bali Oleh HAFIZ IRWAN Foto MUHD YUSRI AMIN P ASIR PUTEH: Tok Bali nama yang menjadi sebutan ramai bukan sahaja di Kelantan.

Che Abdullah tertarik melihat pokok anggur berbuah Che Abdullah melawat pameran pensijilan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan selepas at buah koko koko di RPT tertarik melih m Che Abdullah syuarat persatuan penana me merasmikan i Mac lalu . Gua Musang Che Abdullah turut memungut buah tembikai yang baru dikutip untuk dimuatkan ke atas traktor di sebuah ladang di Bachok .Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 8 sempena susu kambing ai keenakan at negeri tahun lepas l Aziz meras ru Nik Abdu n Hari Peladang peringk Tuan Gu sambuta 9 Menteri Besa r mencuba bakat mem erah susu ka mbing Anggota Exco kerajaan negeri. Penternak dan Nelayan peringkat negeri 2009 Lawatan Jawatankuasa Pertanian Negeri Kelantan yang diketuai anggota Exco ke ladang sayursayuran di Lojing Mengejutkan apabila Tanah Tinggi Lojing yang terkenal dengan hawa sederhana sejuk mampu mengeluarkan buah anggur.7651178 X 76 178 7 TINGK TINGKAT 6 IN WIS WISMA PERSEKUTUAN PERSEKUTU SE JALAN BAYAM ALA ALAN L AM 15 15628 KO BHARU 15628 KOTA BHARU 56 OT BHARU R RU KE AN AN KELANTAN EL NT TEL 09-741477 TEL: 09-7414773 EL 9-7 1 77 9-74 73 -7 FAX: 9-7483433 FAX: 09-7483433 AX A 7 8343 8 Tuan Guru Nik Abdul Aziz tertarik melihat kesuburan anak padi organik yang ditanam Pengerusi Jawatankuasa Pertanian melawat kebun sayur di projek Tanaman Kekal Pengeluaran Makanan di Lojing. KELANTAN. R K AN AN. Jel Sungai Satan 15990 KOTA BHARU 5990 O BHAR 990 KELAN N KELANTAN E TEL 9-7 TEL: 09-744 2706 EL 7 7 70 0 744 2400 09-744 24 0 09-744 2400 4 09 7 09 744 24 2 09-744 2402 FAX: FAX: 09 . ANTAN TEL: -7652 TE TEL: 09-7652811 -7652 652 09 65254 09-7652545 9 5 0 765850 09-7658509 658509 5 FAX: 09 . Che Abdullah Mat Nawi merasmikan kursus anjuran Pusat Pembangunan Keusahawan dan Kemahiran Negeri Kelantan (Kesdec) di Kota Bharu Dato’ Husam Musa dan Che Abdullah cub a merasakan buah dok yang dipamerkan di Dataran Stadium Sul ong tan Mohammad Ke IV Che Abdullah melihat buah lada yang subur ditanam petani menggunakan kaedah fertegrasi tanpa memerlukan tanah yang luas Pengerusi Jawatankuasa Pertanian menyampaikan hadiah kepada seorang peserta sempena sambutan Hari Peladang.744 1047 744 7 16150 KUBANG KERIAN 6 6150 KUBANG KERIA B G KERIA RIAN KOTA KO KO KOTA BHARU.

Bagaimanapun bekalan anak benih pisang berkualiti tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan di pasaran. Menyedari hakikat itu kerajaan negeri melalui Kelantan Biotech Corporation Sdn Bhd (KBC) melakukan penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi menghasilkan minyak kelapa dara. Begitu juga dengan sabun mandi. Kilang memproses kelapa dara itu turut dilengkapkan sebuah makmal untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan bidang pertanian. Dettol. pisang abu dan pisang nangka. pisang cavendish. Selepas itu berpindah ke pejabat sendiri di Batu 23 Jalan Kota Bharu – Machang pada Mac 2007. “Dengan ada projek yang diusahakan Sunnah Tani ini dapat memberi gambaran lebih jelas lagi kepada Bernas mengenai kaedah tanaman padi organik. Padi tersebut dituai pada September lalu dan berjaya menghasilkan sebanyak sebanyak 450 kilogram beras. Saifuddin Nasution. Produk tersebut kini berada di pasaran menawarkan pilihan alternatif kepada orang ramai berbanding jenama lain yang sudah lama mencipta nama. kawalan serangga dan kultur tumbuhan bebas virus. ramai menggunakan jenama berdasar kepada apa yang mereka tonton di kaca televisyen atau baca dalam iklan. Zamakhshari Muhamad berkata. ang gota-anggota Exco kerajaan negeri. Datuk Hassan Muhammad. Pada majlis itu juga diadakan perjanjian pintar dengan Global Biotech Produce Sdn Bhd. Pembinaan kilang berkenaan membabitkan kos sebanyak RM500. Citra. bam minyak. Projek perintis tanaman padi organik diusahakan di tanah terbiar seluas enam ekar di Kampung Tunjung awal tahun lepas. Kelantan Biotech merupakan anak syarikat Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK). Pelancaran Beras Organik dan Jamuan Nasi Organik juga pernah diadakan di Perdana Resort yang dirasmikan anggota Exco. Dan ia memerlukan transformasi dalam sektor pertanian. Hasilnya minyak kelapa dara bukan sekadar menghasilkan shampu. Dan 21 Mac lalu kilang tersebut dirasmikan Menteri Besar. Jenis pokok pisang keluaran KBC iaitu pisang awak. matlamat utama penubuhan KBC untuk menerajui industri bioteknologi. “Selain itu kosnya agak murah iaitu RM150 bagi setiap satu hektar tanah. pisang tanduk. kerajaan negeri akan terus memperkasakan bidang pertanian yang menjadi keutamaan sejak 1990. “Kemampuan kilang ini mengeluarkan produk cecair dan losyen sebanyak 200 liter sehari atau 4.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 10 PABILA disebut syampu atau sabun mandi. Tanaman pisang merupakan tanaman ekonomik yang kedua penting selepas durian di negara ini. Ir Mustapa Salleh. Bernas sekarang dalam usaha menukar sistem yang menggunakan baja kimia kepada baja organik dalam penanaman padi. Teknologi ini dicipta untuk menggalakkan pertumbuhan spesis tanaman secara seragam serta berbuah dan masak pada masa yang sama. Penanaman dilakukan pada Februari lalu dan telah mengeluarkan hasil selepas empat bulan kemudian. KBC kini mempunyai 21 kakitangan termasuk 10 orang yang bekerja di kilang tersebut. Kaedah tersebut menjadi alternatif untuk mengekalkan pertumbuhan tanaman yang jarang ditemui dan mulai pupus.000. Pada Mac lalu projek berkenaan dilawati Ketua Perladangan Bernas. Hasil kerjasama itu membolehkan USM memindahkan teknologi kultur tisu tumbuhan kepada KBC yang kini mempunyai kemudahan. Teknik ini dibangunkan untuk memudahkan pengkomersilan kultur baru dalam mengaplikasi pertanian dengan kejuruteraan genetik merangkumi pembaikpulihan tanaman dari segi nilai nutrisi. Rejoice. Selain itu tanaman hiasan (ornamental plants) turut dihasilkan seperti keladi hiasan dan orkid. Namun semua itu sudah tidak ada lagi sekarang. Che Abdullah Mat Nawi. Manakala sebanyak RM200. Che Abdullah yang juga Penge rusi Jawatankuasa Pertanian.” katanya di sini. Spesis tanaman yang terbukti berjaya melalui teknik kultur tisu ialah pokok pisang. Progeni yang tumbuh dengan sihat kemudiannya dipindah dan ditanam dalam suhu dan kelembapan terkawal serta disteril. batang atau sel-sel diletakkan di dalam medium kultur bernutrien bagi membolehkan proses tumbesaran dalam keadaan steril atau aseptik. Pada Disember 2008 KBC menandatangani memorandum perjanjian persefahaman dengan Universiti Putra Malaysia (UPM). Dove dan pelbagai lagi. . Selangor. Pada majlis itu diadakan solat hajat yang diimamkan Tuan Guru Nik Abdul Aziz. pisang rastali. Pengurusnya. Taharuddin Ghazali bersama 48 orang ketua jabatan Bernas dari seluruh negara. Dato’ Husam Musa tahun lepas. Minyak kelapa sudah berkurun digunakan masyarakat tradisional Melayu. Padi organik ditanam dengan menggunakan baja yang dihasilkan melalui bahan-bahan terbuang termasuk sampah dan sisa makanan yang diadun menggunakan bahan campuran. “Kelantan berhasrat untuk menjadikan negeri ini sebagai jelapang makanan negara pada 2015. Adun Kemuning. Mereka mendengar taklimat yang disampaikan usahawan tani terbabit. Lebih-lebih lagi pelbagai jenama minyak rambut ada di pasaran sekarang. Ia merupakan pertama di Pantai Timur yang dimiliki agensi kerajaan. Namun.” katanya.000 kilogram. Zamakhshari berkata. sabun aroma. Wan Ahmad Lutfi Wan Sulaiman dan Yang Dipertua PAS Machang.” katanya. Teknik kultur tisu tumbuhan sebenarnya melalui proses yang mudah di mana sebahagian kecil tumbuhan sama ada daun. tidak ramai yang sedar ada shampu dan sabun yang dihasilkan secara bioteknologi daripada minyak kelapa dara. Perletakan batu asas pembinaan kilang tersebut dilakukan pada Mac 2008 disempurnakan Menteri Besar. Tanaman yang disteril itu adalah bebas daripada serangan mikroorganisma seperti kulat. Projek itu diusahakan dengan kerjasama seorang usahawan tani dari Indonesia. sebaliknya minuman kesihatan. Menurutnya kerjasama pakar diperlukan dalam bidang bioteknologi bagi memancu sektor pertanian di Kelantan. “Manakala sabun pepejal pula sebanyak 50 liter sehari atau 1. Jenama dihasilkan menggunakan jenama Nutrifera. ”Pada peringkat awal enam produk kelapa dara tersebut dihasilkan menggunakan kaedah manual. Zamakhshari Muhammad menerima replika cek daripada Rizal Hafiz Ruslan Padi organik dapat perhatian Bernas Oleh RIZAL TAHIR KOTA BAHRU: Usaha Kelantan melalui syarikat Sunnah Tani memperkenalkan tanaman padi organik di bendang Tunjung akhirnya mendapat perhatian daripada Padi Beras Nasional (Bernas). Selain itu pekebun dan petani dapat mengurang serta mengelakkan risiko kerosakan tanaman kerana spesis pokok yang dipilih mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Turut hadir Ketua Pegawai Global Biotech. Sunsilk. Menteri Besar pula berharap rakyat Kelantan mengambil peluang sepenuhnya dengan memanfaatkan potensi besar bidang bioteknologi. Bernas akan memulakan ‘pilot’ projek tanaman padi organik di kawasan-kawasan di bawah seliaan Bernas. Kilang tersebut dijangka beroperasi sepenuhnya pada pertengahan April ini. Melalui teknik ini pekebun dan petani dijangka mendapat pulangan berlipat ganda kerana hasil tanaman berkualiti tinggi. ”Namun disebabkan permintaan yang semakin menggalakkan kerajaan negeri menyumbangkan A Nutrifera produk Kelantan Biotech dana bagi membina sebuah kilang. Pada perjanjian itu KBC diwakili ahli lembaga pengarahnya Haji Zulkifli Mamat dan Nik Baharum Nik Abdullah mewakili Global Biotech. pisang berangan. Inilah kejayaan KBC selepas ditubuhkan pada 15 Disember 2005. anggota parlimen Machang. Masyarakat kampung memasak santan kelapa sehingga terhasil minyak. ada Lux.50 bagi setiap pokok dengan ketinggian dua kaki. sebuah syarikat Bumiputera yang berpejabat di Shah Alam. Menurutnya beliau cukup tertarik dengan cara penanaman padi organik yang diusahakan Sunnah Tani. bakteria serta virus bagi menghasil pertumbuhan yang lengkap. Pantene. KBC perkenal teknologi kultur tisu tumbuhan PENGENALAN teknologi kultur tisu tumbuhan di Kelantan hasil gembelingan usaha Kelantan Biote ch Corporation (KBC) Sdn Bhd dengan Upen dan Universiti Sains Malaysia (USM) bermula 2 Jun 2008. Biore. Harga yang ditawarkan berpatutan antara RM1. lulur minyak.000 diperuntukan bagi menyediakan peralatan mesin berteknologi tinggi. In dustri Desa dan Bioteknologi berkata. peralatan dan keperluan yang lengkap. Selain itu juga berguna kepada bidang farmaseutikal untuk menghasilkan ginseng dan taxol. Taharuddin berkata. Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat. Mulai beroperasi pada Julai 2006 di pejabat PMBK di Kota Bharu. Kultur tumbuhan yang siap diproses juga mudah dan selamat untuk dieksport.” katanya.000 liter sebulan. Rizal Hafiz Ruslan dan Ketua Pegawai Eksekutif PMBK. Abdul Fattah Mahmood. Wan Ubaidah Omar. Hadir sama pada majlis itu. Machang. KBC memiliki makmal Peralatan canggih yang terdapat di kilang nutraseutikal Kelantan Biotech menghasilkan variati anak benih pisang beroperasi di Labok. Proses awal kultur tisu bermula dengan memilih induk tumbuhan yang berkualiti sebelum membentuk klon-klon menyerupainya.50 hingga RM2. Palmolive dan Lifebuoy. sabun muka. Pak Aib.

750 hektar. Khasiatnya mengatasi masalah darah tinggi.193.464 hektar telah diserah kepada kerajaan negeri. sebagai makanan kesihatan. PMBK merancang pembukaan ladang secara besar-besaran di Kelantan. .085 hektar di 34 ladang di Kelantan sejak 1978. segala hasil keuntungan tersebut menjadi punca hasil kepada kerajaan negeri. Gemang 4 (56 hektar) dan Gemang 5 (135 hektar). pihaknya juga menaman pokok karas di kawasan seluas 172 hektar di Batu Papan. Berdang 1A dan 1B (672 hektar). keuntungan yang maksimum boleh dihasilkan dengan kos operasi yang munasabah. Kuala Gris 1 (196 hektar). Ramli berkata.000 batang. Gua Musang Ramli berkata. Dato’ Husam Musa pula dalam ucapannya di majlis itu berkata. majlis makan kesyukuran diadakan pada 19 Disember 2008 yang turut dihadiri Menteri Besar. Panggong Lalat 3 (178 hektar) yang ditanam kelapa sawit sejak 26 tahun lalu. Ternyata langkah kerajaan negeri mengambil balik sebahagian tanah yang dimajukan agensi persekutuan sebelum ini telah membuah hasilnya. Air Dergong 1B (166 hektar). Pengerusi Lembaga Pengarah PMBK Sawit. walaupun syarikat berjaya mengaut keuntungan agak lumayan. Ladang di Panggung Lalat 1 melibatkan kawasan seluas 206 hektar. 3 dan 4 yang diusahakan dengan kelapa sawit dan getah.” katanya ketika ditemui di pejabat PMBK Sawit di Kota Bharu baru-baru ini. Menurutnya harga daun karas di pasaran Thailand boleh mencapai RM360 sekg. PMBK sawit melalui PMBK telah dianugerahkan tanah seluas 10. Jeduk 1 (97 hektar) dan Jeduk 2 (338 hektar). Oleh itu Ramli menolak dakwaan sesetengah pihak yang mendakwa projek tanaman karas atau depu dilaksanakan kerajaan negeri menemui kegagalan. ` Ditanya mengenai keuntungan diraih PMBK Sawit. Tanah yang diusahakan Felcra itu merupakan milik kerajaan negeri.” katanya. Kedua-dua ladang tersebut ditanam sawit. Selain itu penyediaan tapak semaian bagi pelbagai jenis tanaman. Dan sebagai permulaan PMBK sawit menguruskan kawasan ladang sawit sedia ada. Ladang karas itu diurus 20 pekerja dijangka mengeluarkan minyak daripada teras selepas berusia lima tahun. Kuala Gris II (101 hektar). Tahun 2008 keuntungan dicapai lebih tinggi sebanyak RM16 juta. Ramli berkata. Bagi memperluaskan kawasan operasi perladangan. Beroperasi ti tidak dapat ditolak kemungkinan PMBK sawit akan muncul sebagai syarikat perladangan terbaik dengan memiliki kawasan operasi terbesar di Kelantan. Namun beliau berkata. Tanah dibangunkan Felcra diambil balik kerajaan negeri memandangkan tanah-tanah tersebut tidak dipohon hak milik oleh agensi berkenaan. kesemua ditanam sawit. selain tanaman getah dan kelapa sawit.729 hektar kini diurus di bawah anak syarikat Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) iaitu PMBK Sawit Sdn Bhd. Ladang yang diserah kepada kerajaan negeri di Pasir Mas iaitu di Gual Tambun seluas 202 hektar. Manakala ladang Gual Tambun di Rantau Panjang ditanam kelapa sawit. T Ladang di Tanah Merah dan Jeli pula di Sungai Pelor ditanam sawit seluas 122 hektar. Peristiwa itu berlaku pada 17 Januari 2008 di perkarangan Masjid Panggong Lalat. Daripada jumlah tersebut seluas 3. Ladang lain yang ditanam getah iaitu di Air Piau 1 seluas 77 hektar. “Jangkaan itu dapat dicapai memandangkan harga getah dan kelapa sawit di pasaran sekarang agak stabil. Orang ramai boleh melihat sendiri kesuburan pokok karas yang ditanam di Gua Musang. Dan sebagai permulaan PMBK sawit menguruskan kawasan ladang sawit sedia ada. daun pokok karas akan dikutip pada Jun depan untuk dijadikan teh. Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat.000 ekar pada akhir 2008. PMBK sawit juga melebarkan industri perladangan getah dengan penanaman getah klon seluas 10. “Sekarang banyak pokok karas yang ditanam telah mencapai ketinggian sehingga lapan kaki. namun pihaknya tidak mudah berpuas hati.MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 11 PMBK merancang pembukaan ladang secara besar-besaran di Kelantan. Gemang 1 (16 hektar). Gua Musang bagi penanaman sawit bermula pada 2009. Jumlah pokok ditanam sebanyak 127. Katanya. Ekoran kejayaan PMBK Sawit.000 pokok pada pertengahan tahun ini.069. daun karas yang akan dikutip di ladang PMBK boleh mencapai RM80 sekg apabila dikeringkan sebelum dijadikan teh. diabetis dan menyihatkan tenaga dalaman. depu dan penanaman semula kelapa sawit.” katanya. “Pada tahun ini keuntungan dijangka sebanyak RM15 juta iaitu meningkat berbanding RM13 juta tahun lepas. Gua Musang. PMBK Sawit jana hasil kerajaan negeri Haji Ramli Abu Bakar Tuan Guru Nik Abdul Aziz melihat kenyataan perakuan penyerahan ladang oleh Felcra Bhd kepada PMBK ERCATAT satu lagi sejarah di Kelantan apabila beberapa ladang yang diurus di bawah Felcra Berhad diserah balik kepada kerajaan negeri. Menurutnya kos pembangunan ladang karas membabitkan peruntukan sebanyak RM2 juta. Penyerahan tanah pada majlis itu membabitkan empat kawasan iaitu ladang Panggung Lalat 1. “Jumlah itu akan bertambah kepada 200. Selain itu kawasan seluas 20. Air Piau 2 (101 hektar). Selain itu tanah- Anak pokok karas berusia tiga tahun mencapai ketinggian lapan kaki tanah yang diambil tidak ditempatkan peneroka. Kesemuanya membabitkan kawasan seluas 3. Sekarang PMBK Sawit mengurus ladang sawit di lapan tempat dan getah di 11 lokasi.000 ekar di blok Berangkat dan Batu Papan. Pengarah Urusannya. Suatu ketika nanPokok karas hidup subur di ladang Batu Papan. Menteri Besar merakamkan tahniah di atas kejayaan PMBK Sawit yang dapat menyumbang pendapatan kepada kerajaan. Orang ramai hadir pada majlis penyerahan ladang kelapa sawit Felcra Bhd kepada kerajaan negeri PMBK Sawit Sdn Bhd memulakan operasinya pada Mac 2007 mengurus ladang yang diambil balik kerajaan negeri daripada Felcra Bhd.729. Gua Musang.000 ekar dikenal pasti daripada kerajaan negeri setelah kejayaan PMBK Sawit yang ditunjukkan dalam tempoh dua tahun beroperasi. Felcra mengusahakan ladang seluas 6. Manakala di Paket A seluas 312 hektar dan Paket B 289 hektar. Menurutnya pokok karas dijangka mampu mengeluarkan hasil selepas mencapai usia tiga tahun. pihaknya akan menceburi bidang lain berkaitan perladangan seperti penanaman pokok cendana. Manakala keluasan tanah yang bertanam getah dan kelapa diurus PMBK Sawit sekarang seluas 3. Getah juga ditanam di Panggung Lalat di Panggung Lalat 1 seluas 279 hektar dan Panggong Lalat 4 (185 hektar). Ramli Abu Bakar berkata. “Dakwaan tersebut adalah tidak berasas.

” kata Dollah.000. hasil jualan ikan keli tersebut setiap peserta mendapat antara RM800 hingga RM950 sebulan. Bangunan yang berharga kira-kira RM1 juta kini megah berdiri berhampiran Pasar Awam Bersepadu Wakaf Che Yeh. membabitkan seramai empat peserta. Pengkalan Pasir dan Limbongan sudah dituai dan dijual di pasaran. Memandangkan bilangan kakitangan semakin ramai operasi Ladang Rakyat dipindahkan ke JKR 273-N di Jalan Raja Dewa dengan menumpang kuanters kerajaan.” katanya. Keempat. Sehingga awal April 2010 projek ternakan ikan keli di Dun Chetok. Menurutnya juga di kawasan berkata. Perancangan awal Ladang Rakyat mensasarkan pendapatan sehingga RM800 sebulan kini sudah tercapai. Pada perancangan. Pasir Puteh Kanvas tempat menternak ikan keli yang diusahakan peserta Ladang Rakyat . Ada yang kata kerajaan negeri menggadai tanah kepada syarikat swasta. Sebelum dilulus pada persidangan Dun 21 Febuari 2006. “Ladang lembu tersebut baluarkan anak syarikat di bawah Ladang Rakyat.bu itu meliputi kawasan seluas 60 ducts Sdn Bhd berperanan mem. Sedangkan orang lain seawal jam 7 pagi sudah berkejar ke tempat kerja. Bukan sekadar guru pencen yang tidak faham. “Projek berkenaan telah menam pakkan kejayaan biar pun bermula dengan pengalaman yang sifar. Ketiga. Projek berkenaan bermula pada April 2009.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 12 TUJUAN diwujud Ladang Rakyat antaranya bagi meningkatkan sosial ekonomi penduduk dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luar dan pinggir bandar. Penanaman serai dilaksana di empat kawasan Dun iaitu Gual Ipoh.” katanya ketika ditemui baru-baru ini. peserta yang terlibat hanya menjaga anak keli sehingga membesar. Projek berkenaan membabitkan seramai Peserta Ladang Rakyat dapat RM800 sebulan TINGKAT 1-3. lokasi yang dicadangkan di Dun Gual Ipoh memandangkan ladang lembu tersebut akan dibina kilang bagi memproses baja ia tidak jauh dari ladang serai.000. BLOK B. 58 seorang guru pencen sekolah kebangsaan. Ladang Rakyat Tropica Sdn Bhd melaksanakan projek penanaman tembikai boci (tembikai Cina). Kini Ladang Rakyat semakin berkembang maju dan mempunyai 30 kakitangan pelbagai peringkat dan unit. Ketika Enakmen penubuhan Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat dibawa ke persidangan Dun pada 2006. Dabong dan Bukit Panau. Biar pun masih baru sebagai agensi milik kerajaan negeri. Kata Dr Nazmi pembinaan ambil alih termasuk rumah pekerkilang tersebut dan penyediaan ja. bangsal lembu. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ladang Rakyat. Katanya. Kota Bharu Ladang ternakan lembu di Selising.ekar. Ia telah mendapat kelulusan proses hasil pertanian yang dike. tetapi setiap empat bulan mendapat RM800 daripada kerajaan. Limbongan. Dr Nazmi Ghazali Azmi berkata. Setiap Dun disediakan 100 kanvas di mana projek itu dimulakan pada Jun 2009. manakala dari segi pemasaran dan keperluan lain diurus Ladang Rakyat Aquafarm. Tujuan diwujud Ladang Rakyat antaranya bagi meningkatkan sosial ekonomi penduduk dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luar dan pinggir bandar. KOMPLEKS PASAR AWAM BERSEPADU WAKAF CHE YEH. Ah Seng. Sekarang lima anak syarikat diwujudkan bagi mengembelingkan usaha untuk meningkatkan dana membantu rakyat miskin. namun beliau bersyukur kerana mampu mencapai matlamat ditetapkan. mesin dianggarkan melibatkan dua traktor dan jentera pemotong kos sebanyak RM500. Setiap Dun disediakan kawasan seluas 10 ekar yang dikendalikan 10 peserta.melibatkan pelaburan sebanyak RM270. Pengkalan Pasir dan Kota Lama. “Ini sesuatu yang tidak dapat diterima akal. Cakap-cakap mengomel program Pembangunan Ladang Rakyat sudah tidak kedengaran lagi. Tanah Merah 10 peserta bagi setiap Dun.ru diambil alih pada Mac lalu nya kilang akan dibina bagi mem. Pada Febuari ditambah menjadi empat orang. dang Rakyat baru mengambil alih Selain itu pembinaan kilang memladang lembu di Selising. kerajaan negeri melancarkan penubuhan Perbadanan Ladang Rakyat pada A Projek tanaman serai di Dun Gual Ipoh. Kompenan yang diproses serai dan hasil-hasil lain. Bermula sebagai unit khas di pejabat Timbalan Menteri Besar pada Januari 2006 dengan dua kakitangan.organik daripada buangan lembu. Pasir proses daging lembu serta rumah Puteh yang sebelum ini dimiliki sembelihan juga dirancang. Busu Along dan Eh Chong tidak bekerja dengan kerajaan. iaitu seorang pengurus dan pembantu. Namun sekarang lain pula situasinya. Syarikat terbabit iaitu Ladang Rakyat Project Management Sdn Bhd yang mengendalikan projek pertanian dan skim pelaburan Ladang Rakyat. Macam-macam dihambur bagi mempertikaikan usaha kerajaan negeri. Pejabat pengurusan Perbadanan Ladang Rakyat di Wakaf Che Yeh. JALAN KUALA KRAI 15100 KOTA BHARU KELANTAN DARUL NAIM TEL: 09 741 3180 09 741 3181 FAX: 09 741 3188 Dr Nazmi Ghazali Azmi HMAD. Ladang lemberdekatan. Pada 6 Januari 2009 Ladang Rakyat berpindah ke bangunan sendiri tiga tingkat di Bandar Baru Wakaf Che Yeh. namun Ladang Rakyat cepat melangkah ke hadapan. Ladang Rakyat Aquafarm Sdn Bhd pula melaksanakan projek ternakan ikan keli dalam kanvas di empat Dun iaitu Chetok.Jabatan Veterinar. Kedua. Malah mereka melihat sendiri ladang sawit yang dibangunkan dengan kerjasama syarikat swasta sudah menghijau. Ia di mulakan pada Febuari 2010. Itu lima tahun lampau. sebaliknya 21 Adun pembangkang di Dewan Undangan Negeri (Dun) Kelantan ketika itu juga pada awalnya tidak faham. padang ragut. Ladang Rakyat Herbs Sdn Bhd melaksanakan projek tanaman serai bagi meningkatkan pendapatan peserta Ladang Rakyat. 26 Januari 2006. Manakala Ladang Rakyat Pro. Projek penamanan tembikai tersebut akan Pokok serai subur di ladang komersial di n diperluaskan seba nyak Gual Ipoh 20 ekar lagi di kawasan syarikat persendirian. Maniam. Dan apa yang lebih penting iaitu mengurangkan jumlah penduduk miskin. Beliau rumput. Menurutnya biar pun pusingan pertama projek berkenaan berdepan dengan pelbagai halangan dan cabaran. juga dapat RM800 setiap bulan. Beliau juga memberitahu La. Galas. Projek perintis dijalankan di Dun Gual Ipoh di kawasan seluas 10 ekar. kesemua Adun Barisan Nasional (BN) menentang.

Zarinah kini memohon geran perpadanan di bawah Jabatan Pertanian untuk mendapatkan sejumlah RM150. Berpendidikan dalam jurusan Pengurusan Pelancongan tidak menghalang beliau menukar minat ke arah industri berasaskan tani dengan menjadikan lada sebagai sumber utama penghasilan sos. Zahari Zainal Abidin sejak pulang ke Kelantan awal 1990-an setelah sekian lama berada di perantauan. Sos yang dikeluarkan iaitu Sos Pencicah Cili Kering. “Harga cendawan sekarang RM5 sekg. ”Ini merupakan kejayaan syarikat dan kami sering mendapat penghargaan pihak kerajaan negeri dan persekutuan dalam industri pengeluaran sos. MARDI.000 beliau membina dua bangsal berkeluasan 50 X 18 kaki persegi dan 20 X 16 persegi di kawasan rumahnya di Kampung Mata Ayer. ”Selepas itu menyuntik benih dan diperamkan selama seminggu dan peringkat Ah Wang menunjukkan bangsal yang menempatkan cendawan Memanas benih sebelum dimasukkan ke tempat khas di dalam bangsa akhir memasukkan ke dalam bangsal yang juga mempunyai suhu agak lembap sehingga boleh dituai. Sos serbaguna dan Sos Pencicah Cili segar. Bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan mutu beliau sentiasa menghadiri pelbagai kursus yang dianjurkan pelbagai agensi kerajaan seperti FAMA. sehingga kini pasaran cendawannya sentiasa menggalakkan kerana ditempah pemborong dari Pasar Borong Wakaf Che Yeh. habuk kayu. Semua hasil yang dikeluarkan diberi nama UMMI. Ketika ditanya wawasan masa depan. Bagaimanapun sos Ummi telah berjaya menembusi pasaran di Aceh dengan memasuki pasaran di 220 kedai di wilayah berkenaan. Sos Rojak.” kata beliau.000 hingga RM4. Ah Wang juga kini menyediakan benih untuk dijual kepada orang ramai. Beliau yang mempunyai dua anak berkata dengan bantuan kerajaan negeri projek penanaman cendawannya dicadang diperbesarkan lagi. Katanya. Zarinah berkata. Beliau juga sedang berusaha menembusi pasaran negara Asean seperti Singapura. Jenis cendawan yang diusahakan ialah Cendawan Tiram Kelabu dan Tiram Putih. Ketika ditemui baru-baru ini katanya. Sebelum ini beliau pernah bekerja makan gaji di sebuah kilang kayu.” ujar beliau.” katanya ketika ditemui baru-baru ini.000. Chong Ah Wang MACHANG: Penanaman cendawan di Kelantan sekarang semakin meluas memandangkan permintaannya begitu tinggi terutamanya pemilik restoran dan kedai-kedai makan. Berbekalkan modal awal sebanyak RM50. baja. Pejabat Pertanian Jajahan Machang membantu menyediakan sebuah bangsal seluas 20 X 100 kaki persegi tahun ini melibatkan kos RM10. Indonesia dan Brunei. penanaman cendawan mendatangkan hasil selepas tiga atau empat bulan. Mengenai pemasaran. “Saya sanggup untuk memberi tunjuk ajar kepada sesiapa yang berminat untuk mempelajari cara penanaman cendawan. 50 apabila memulakan penanaman cendawan lima tahun lalu menggunakan cara tradisional. ia bermula memproses bahan campuran yang mengandungi dedak.” katanya. . Zarinah melalui syarikat Z & Z Niaga Sdn Bhd membuka sebuah kilang secara kecil-kecilan bagi mengusaha pengeluaran sos bermula tahun 1998. Cendawan ubah kehidupan keluarga Ah Wang Oleh MOHD NOR YAHYA SELEPAS itu menyuntik benih dan diperamkan selama seminggu dan peringkat akhir memasukkan ke dalam bangsal yang juga mempunyai suhu agak lembap sehingga boleh dituai” Pengusaha cendawan.000. ia tidak mempunyai masalah kerana sos yang dikeluarkan berjaya memasuki pasaran di seluruh negara. penanaman cendawan memerlukan ketabahan dan kesabaran kerana ia melibatkan aktiviti yang agak rumit. Usaha itu turut mendapat perhatian seorang petani. Ah Wang berkata. sepanjang tahun 2009 pengeluaran sos di kilangya melebihi RM1 juta.MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 13 Kilang sos berjenama Ummi terletak di bandar lama Machang Zarinah memerhatikan pekerja memproses sos sebelum dibotolkan Seorang pekerja menyusun botol selepas proese pengisian sos dilakukan PASARAN tidak mempunyai masalah kerana sos yang dikeluarkan berjaya memasuki pasaran di seluruh negara. Sos BBQ. Sehingga kini banyak kursus yang dihadiri dan pemantauan sepanjang masa diberikan agensi berkaitan terhadap industri pembuatan sos milik Zarinah. Pulau Chondong.000.000 bagi membesarkan kilang dan menambah beberapa mesin. Dengan bermodalkan RM5. Chong Ah Wang. isteri beliau Motthong mendapat latihan teknologi moden di Universiti Pertanian Bangkok selama seminggu. Bagi mendalami bidang penanaman cendawan. Kilangnya berkeluasan 80 X 55 kaki terletak di bandar lama Machang kini mempunyai pekerja seramai 20 orang. Zarinah Md Zain ACHANG: Kecekalan dan semangat ingin mencuba telah mengubah kehidupan Zarinah Md Zain dan suaminya. beliau berkata hasrat untuk mendapatkan taraf Amalan Pengilangan Baik (GMP) diusahakan. Sos UMMI tembusi pasaran Asean M Pemilik kilang sos Ummi. Selain itu turut mendapat latihan daripada beberapa pusat pertanian di Thailand. Beliau berkata. SIRIM dan Jabatan Pertanian. Zarinah berkata. Beliau juga mendapat bantuan teknikal dalam usaha penanaman cendawan daripada agensi kerajaan. seterusnya mengukus selama enam jam menggunakan suhu 120 darjah celcius. Pendapatan bulanan saya sekitar RM3.

000 ekar terletak di Limau Kasturi dan 1.” ujar beliau.Terutamanya dari segi keselamatan. “Bertani Satu Ibadah diperkenalkan sebagai pelengkap kepada Membangun Bersama Islam dan memacu ke arah Kelantan sebagai jelapang makanan negara. pihaknya membangunkan sendiri ladang berkenaan di mana kerja-kerja ladang dilakukan kontraktor secara tender. Industri Desa dan Bioteknologi Kelantan berkata.Kelantan e-tani MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 14 Portal Bertani satu ibadah dilancarkan KERAJAAN Negeri Kelantan memanfaatkan penggunaan ICT ke arah meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kempen Bertani Satu Ibadah sekaligus membantu menjayakan pencapaian matlamat kempen. Selain itu Ladang Rakyat juga memajukan sendiri ladang seluas 4. Pemilihan peserta seramai 100 orang bagi setiap kawasan Dewan Undangan Negeri (Dun). kemudian dipertimbangkan wakil rakyat sebelum diangkat kepada pengurusan Ladang Rakyat. Peserta Orang Asli seramai 250 orang iaitu kedua teramai selepas Melayu. Tumpat tidak lama lagi. Info Agro Kerjaya – peluang kerjaya dalam bidang pertanian. Tanah Merah. Dr Nazmi juga berkata. “Ini sekaligus memberikan motivasi kepada mereka untuk mempergiatkan lagi usaha ke arah menjayakan visi menjadikan Kelantan sebagai Jelapang Makanan Negara 2015. Industri Desa dan Bioteknologi. Makanan juga akan menentukan kesejahteraan dan kesihatan rakyat negara ini.000 ekar KOTA BHARU: Biar pun baru diwujudkan hampir lima tahun lalu. manakala di Paloh 4 masih dalam penyediaan ladang. Che Abdullah berkata. Di kawasan berkenaan Ladang Rakyat merancang membina sebuah kilang sawit dengan kerjasama syarikat swasta. Sejak skim berkenaan Tapak semaian dan pokok sawit yang telah ditanam di ladang milik diwujudkan seramai 20 Ladang Rakyat keluarga peserta mendapat pampasan membabitkan bayaran sebanyak RM140.000.000 ekar. Program pertanian. Peserta pula terdiri daripada masyarakat Melayu.000 orang. Kuala Krai dan Gua Musang. Che Abdullah juga berkata. Ladang terbabit dimajukan secara kontrak dengan sembilan syarikat terletak di Jeli.kebersihan. pantas dan berkesan secara atas talian”. Dr Nazmi Ghazali Azmi berkata. Karnival terbabit diadakan selama tujuh hari bermula pada 23 hingga 29 Julai 2009 melibatkan penyertaan pelbagai agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Visi Kelantan Jelapang Makanan Negara JELAPANG: Kelantan akan menjadi pengeluar terbesar makanan di Malaysia.000.” katanya di sini.000 dan kecederaan kekal akibat kemalangan sebanyak RM6. Karnival tersebut diadakan di Dataran Stadium Sultan Muhammad ke-IV. dengan adanya karnival pertanian membolehkan rakyat dapat melihat dari dekat pelbagai program yang dilaksanakan di negeri ini. MAKANAN: Dengan pertumbuhan penduduk dunia yang bertambah dan gaya pemakanan yang telah banyak berubah maka makanan menjadi satu isu yang sangat penting untuk keharmonian sesebuah negara. Pada karnival tersebut seekor lembu yang paling besar di Malaysia dipertontonkan kepada orang ramai. Dr Nazmi berkata. Sekiranya berlaku kematian mereka akan menerima pampasan sebanyak RM7. Penternak dan Nelayan peringkat negeri yang diadakan pada Julai tahun lepas berjaya memunggut hasil jualan sebanyak RM1 juta. di mana 3. Siam dan Orang Asli. memanfaatkan bumi Kelantan untuk memberi sumbangan terbesar dari segi pengeluaran pertanian KDNK di Malaysia.000 ekar lagi di Paloh 4. Pelbagai hasil pertanian dan ternakan dipamerkan termasuk dar jenis baka baik. karnival tersebut menerima pengunjung lebih 200. Selain itu ada Tabung Tindakan Kebajikan Peserta Ladang Rakyat di mana setiap bulan sebanyak RM10 daripada dividen milik peserta akan dimasukkan ke dalam tabung tersebut. galeri foto dan video serta berita semasa berkaitan pertanian. karnival terbabit bertema “Bertani Satu Ibadah” bersesuaian dengan dasar kerajaan negeri iaitu Membangun Bersama Islam.000 ekar. NEGARA: Malaysia mensasarkan untuk mengurangkan pergantungan import makanan. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian. Ladang Rakyat mewujudkan Koperasi Peserta Ladang Rakyat Sdn Bhd (Kopeladar) sebagai usaha sampingan bagi meningkatkan pendapatan peserta.800 peserta dari seluruh Kelantan.” katanya ketika ditemui di pejabatnya di Wakaf Che Yeh baru-baru ini. “Setiap peserta baru akan diberi borang akaun sumpah bagi mengikrarkan mereka sebagai golongan yang benar-benar layak menjadi peserta ladang Rakyat. Pihak penganjur menyediakan sebanyak 200 khemah termasuk yang dilengkapi dengan alat penghawa dingin mempamerkan pelbagai hasil pertanian dan aktiviti kepada orang ramai. Che Abdullah Mat Nawi berkata. Komponen ini akan menggerakkan seluruh sektor pertanian untuk lebih agresif dan mampan. Informasi pertanian. penternak dan nelayan. Sebahagian ladang tersebut sudah ditanam kelapa sawit dan sedang dalam proses penyediaan ladang.” katanya. Ladang Rakyat miliki ladang sawit 50. “Bagi mengurus ladang berkenaan Ladang Rakyat melantik seorang pengurus dengan dibantu penyelia. net) merupakan satu inisiatif untuk menyampaikan maklumat dan isu-isu program pembangunan pertanian negeri Kelantan kepada orang ramai khususnya generasi muda dapat disalurkan dengan lebih cepat. “Pengurusan tabung berkenaan dilakukan sendiri di kalangan peserta. Ia diketuai seorang pengerusi bagi setiap Dun. Melalui pembangunan tanah tersebut Ladang Rakyat dapat mengagihkan dividen bulanan sebanyak RM200 kepada 4. . “Dana tabung terbabit akan digunakan bagi kerja-kerja kebajikan masyarakat setempat termasuk gotong royong membaiki rumah penduduk miskin. Pelbagai produk dijual pada karnival sempena Hari Peladang 2009 Karnival Hari Peladang pungut RM1 juta KOTA BHARU: Karnival sempena Hari Peladang. “Ini sesuatu yang amat menggalakkan. Info Agro Perniagaan – padanan perniagaan dalam bidang pertanian. Peserta Ladang Rakyat juga cukup bertuah apabila mereka turut dicarumkan dalam skim takaful hayat. Exco Pertanian. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ladang Rakyat. Dengan usaha Kelantan untuk menjadi Jelapang Makanan Negara maka ia akan memberi sokongan yang kuat ke arah pencapaian sasaran tersebut. madrasah dan sebagainya.” katanya. namun Perbadanan Ladang Rakyat mampu berbangga apabila memiliki ladang sawit seluas 50. Ladang sawit di Limau Kasturi telah ditanam. Katanya. Manakala industri sarang burung walit yang dianggap kedua terbaik di negara ini juga dipamerkan. Gua Musang. ”pembinaan portal Bertani Satu Ibadah (www. kualiti dan halal. Portal yang berkonsepkan gerbang penyampaian maklumat pertanian secara informatif dan interaktif ini mengandungi elemenelemen berikut.bertanisatuibadah. India. portal ini juga menjadi suatu keperluan dalam mendapat maklumbalas mengenai kempen “Bertani Satu Ibadah” daripada orang ramai. Selain itu. pemilihan peserta dicalonkan melalui penghulu di setiap mukim. buat permulaan Kopeladar terbabit dengan projek hartanah dan cadangan membuka sebuah kedai menjual hardware. “Kerajaan negeri telah memperkenalkan kempen ini sebagai satu usaha untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat kepada konsep ibadah di kalangan petani. mandor dan penjaga stor. Cina. Informasi program Bertani Satu Ibadah. Selain itu diharap dapat menambahkan semangat generasi muda bagi merebut peluang dalam bidang pertanian dan penternakan sebagai sumber ekonomi mereka. Kedai tersebut dirancang diwujudkan di Wakaf Bharu.

6.00 malam 7 03-Mei-10 Isnin 10.12.11.00 pagi .00 petang 9. PAMERAN MUZIUM AGRONOMI 6.30 petang 9.11.00 petang .6.00 pagi .6.00 malam 3 29-Apr-10 Khamis 10.00 malam KURSUS TEKNOLOGI MEMPROSES HASILAN BUAH DEMONSTRASI MASAKAN FAMA PROMOSI TEPUNG SERBAGUNA OLEH PROJEK KEMASIN SEMERAK FORUM PERDANA : BERTANI SATU IBADAH PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS 10.6.FAMA 3.04.00 tghari 3. PAMERAN TERNAKAN RUMINAN 2.12.00 petang 9.30 petang 5.00 malam TAKLIMAT OLEH AGRO BANK DEMONSTRASI MASAKAN FAMA PROMOSI AYAM PUSING OLEH JABATAN VETERINAR SIMFONI ORKESTRA KELANTAN PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS 10.30 petang 5.MEWARNA BATIK / PASU CERAMIK (KRAFTANGAN) TAKLIMAT TEMAN .00 petang .00 malam .11.00 petang 9.00 petang .30 malam .00 malam DEMONSTRASI MASAKAN FAMA PERSEMBAHAN WAYANG KULIT & DIKIR BARAT BERSAMA HALIM YAZID PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B 2.00 pagi .11.4. PAMERAN PERUMAHAN BURUNG WALIT 4.11.2.11.4.11.00 pagi . KUIZ VETERINAR 7. DEMONSTRASI BERKAITAN TERNAKAN/MAKANAN TERNAKAN BIL 1 TARIKH 27-Apr-10 HARI Selasa MASA 10.00 pagi .00 petang .30 malam 4 30-Apr-10 Jumaat 10. TAYANGAN VIDEO INDUSTRI ASAS TANI 8.00 pagi .4.00 petang .30 malam .00 pagi .11.00 malam PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B TAPAK B 10.00 petang 10.30 pagi 3.30 malam .6.11.00 pagi .11.00 petang .00 petang 9.30 malam .30 petang DEMONSTRASI MASAKAN FAMA TAKLIMAT OLEH ECER MAJLIS PENUTUP EKSPO PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 2010 .00 pagi .00 pagi .11.30 petang MAJLIS PERASMIAN EKSPO PERTANIAN KELANTAN 2010 Dirasmikan oleh YAB Tuan Guru Dato’ Menteri Besar Kelantan 5.00 petang 9.11.30 malam .00 malam 2 28-Apr-10 Rabu 10.30 pagi 2.00 malam DEMONSTRASI MASAKAN FAMA & PROMOSI NUGET OLEH JABATAN PERIKANAN PERSEMBAHAN NASYID OLEH UNIC PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS 10.00 petang .00 malam PERTANDINGAN MEMASAK DAN DEMONSTRASI MASAKAN FAMA PERSEMBAHAN WAYANG KULIT PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS 08.30 malam PERTANDINGAN MEWARNA KANAK-KANAK PERTANDINGAN MENGANYAM KETUPAT DEMONSTRASI DAN UJIRASA PRODUK NENAS OLEH LEMBAGA PERINDUSTRIAN PERSEMBAHAN TEATER “MENUNGGU KATA DARI TUHAN” 5 01-Mei-10 Sabtu 10.00 pagi .11.11.00 ptg 3.00 malam 6 02-Mei-10 Ahad 10.00 malam PROGRAM PAMERAN AGENSI KERAJAAN / HASIL PERTANDINGAN PERTANIAN / KUIZ AGENSI KERAJAAN PAMERAN TERNAKAN PAMERAN / JUALAN EKSPO PERTANIAN PROMOSI JUALAN BUAH-BUAHAN DAN BARANGAN AGROMAS LOKASI TAPAK B TAPAK E TAPAK B TAPAK B TAPAK B 2.00 pagi . PAMERAN BIOTEKNOLOGI TERNAKAN 3.00 petang . PAMERAN SISTEM REBAN AYAM TERTUTUP 5.00 petang 5.00 petang .5.00 pagi .00 tgh PERTANDINGAN GUBAHAN SAYUR DAN BUAH (RISDA) AKTIVITI INTERAKTIF .MEI 2010 / JAMADILAKHIR 1431 BERTANI SATU IBADAH 15 Ekspo Pertanian Negeri Kelantan 2010 TAPAK PAMERAN TERNAKAN : 1.11.

pisang berangan.MELALUI teknologi kultur tisu pekebun dan petani dapat mengurang serta mengelakkan risiko kerosakan tanaman mereka kerana spesis pokok yang dipilih mempunyai daya ketahanan tinggi. Melalui teknik ini pekebun dan petani dianggarkan akan mendapat pendapatan serta pulangan yang berlipat ganda kerana dihasilkan dari anak pokok yang berkualiti tinggi. Prof Dr Mohd Razi Ismail (UPM). Turut hadir Naib Canselor UPM.000 planlet dalam satu masa. pisang rastali. “Melalui teknik ini petani dianggarkan mendapat pendapatan serta pulangan yang berlipat ganda kerana hasilnya berkualiti tinggi. Peruntukan tersebut juga bagi membiayai bidang penyelidikan. pisang cavendish.” katanya pada majlis menandatangani memorandum perjanjian persefahaman antara Kelantan Biotech Corp Sdn Bhd dengan Universiti Putra Malaysia (UPM). Ia bagi membolehkan proses tumbesaran dalam keadaan steril atau aseptik. Teknik itu dibangunkan untuk memudahkan pengkomersilan kultur tisu dalam mengaplikasi pertanian dengan kejuruteraan genetik. Makmal Agrobiotek kultur tisu yang pertama di Pantai Timur. Sebahagian kecil tumbuhan sama ada daun. tanaman yang disteril bebas daripada serangan mikroorganisma seperti kulat. Abdul Halim Mohamad. Katanya Kelantan mengekalkan status sebagai negeri pertanian sejak awal lagi biar pun negeri lain memberi tumpuan kepada bidang perindustrian. batang (organ) atau sel-sel diletakkan di dalam medium kultur bernutrien bagi membolehkan proses tumbesaran dalam keadaan steril atau aseptik. Makmal tisu kultur KBC kini menghasilkan anak pisang awak. Machang. bakteria serta virus bagi membentuk pertumbuhan yang lengkap. ahli Lembaga Pengarah Biotech Corp Sdn Bhd. Pegawai Penyelidik KBC. fokus khas FIKRAH Kelantan MEI 2010 / JAMADILAWAL 1431 Pejabat Kelantan Biotech Corporation di Batu 23 Labok. pisang abu dan pisang nangka.000 plantlet dan nursery pula dapat memuat 20. barulah banyak pihak termasuk kerajaan Malaysia memberi tumpuan utama kepada sektor pertanian. Ia akan menjadi pengeluar anak benih kultur tisu terbesar di Pantai Timur. Pengarah Institut Pusat Inovasi dan Pengkomesilan UPM. kawalan serangga dan kultur tumbuhan bebas virus. Sempena majlis berkenaan turut dianjurkan seminar bioteknologi. Zamakhshari Muhamed. Dr Maziah Mahmood (UPM) dan Pegawai Veterinar Kanan. Teknologi dan Inovasi.000 anak pokok dalam satu masa. Tuan Guru Nik Abdul Aziz menandatangani plat perasmian kilang nutraseutikal bertaraf GMP milik Kelantan Biotech . Makmal tersebut dibina hasil sebahagian geran RM500. Selain itu. Teknologi tersebut membolehkan sel-sel tumbuhan terpilih diletakkan dalam medium kultur bernutrien. Teknik kultur tisu tumbuhan kini semakin popular. Daripada jumlah itu sebanyak RM150. Hasil kejayaan itu kini ternyata Kelantan semakin bertapak kukuh dalam bidang bioteknologi. Zairos Fadila menunjukkan kultur tisu anak benih pisang mulai membesar dalam tabung khas. Ia merangkumi pembaikpulihan tanaman dari segi nilai nutrisi. Prof Dr Ibrahim Che Omar.000 digunakan bagi menyiapkan Makmal Kelantan Biotech Corporation (KBC) yang terletak di Machang. Che Abdullah Mat Nawi berkata. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kelantan. Melalui teknologi kultur ti su pekebun dan petani dapat mengurang serta mengelakkan risiko kerosakan tanaman mereka kerana spesis pokok yang dipilih mempunyai daya ketahanan tinggi. Prof Dato’ Dr Muhamed Shariff Muhamed Din dan Pengurus Kelantan Biotech Corp Sdn Bhd.” katanya. Kelantan manfaat perkembangan bioteknologi KOTA BHARU: Menteri Besar berharap rakyat Kelantan mengambil peluang sepenuhnya memanfaatkan potensi besar bidang bioteknologi yang sedang berkembang pesat sekarang. Kertas kerja pada seminar itu dibentangkan Dekan Falkuti Agro Industri dan Sumber Asli UPM. MOU yang ditandatangani teresbut bagi membangunkan Lembah Agro-Bioteknologi menggunakan kepakaran UPM. pisang tanduk. “Saya juga berharap mendapat kerjasama dari mereka yang pakar dalam bidang bioteknologi bagi menjadikan Kelantan berjaya dalam bidang pertanian. Selain itu keladi hiasan dan tanaman orkid. Bagaimanapun kata beliau selepas berlaku krisis makanan di seluruh dunia.000 diluluskan Kementerian Sains. e-tani Makmal kultur tisu pertama di Pantai Timur M ACHANG: Kelantan memiliki makmal kultur tisu yang pertama di Pantai Timur. Dalam perkembangan berkaitan anggota Exco kerajaan negeri. petani dapat mengurang serta mengelakkan risiko kerosakan tanaman mereka kerana spesis pokok yang dipilih mempunyai daya ketahanan tinggi. “Melalui teknologi kultur tisu tumbuhan. bakteria serta virus bagi membentuk pertumbuhan lengkap. Teknik kultur tisu tumbuhan yang popular masa kini sebenarnya melalui proses agak mudah. Prof Dato’ Dr Nik Mustafa Raja Abdullah. “Kelantan berhasrat untuk menjadikan negeri ini sebagai jelapang makanan negara sepenuhnya pada 2015.” katanya. Zairos Fadila Zainal Abidin berkata. F2 KELANTAN mengekalkan status sebagai negeri pertanian sejak awal lagi biar pun negeri lain memberi tumpuan kepada bidang perindustrian. Dan ia memerlukan transformasi dalam sektor pertanian. Tanaman yang disteril bebas daripada serangan mikroorganisma seperti kulat. Haji Zulkifli Mamat dan pegawai kanan kerajaan negeri. perkembangan bioteknologi dalam sektor pertanian akan dapat meningkatkan jumlah hasil ketika penggunaan tanah semakin terhad sekarang. Makmal terbabit pada perancangan nya dapat menampung 500. Makmal itu mampu menampung sehingga 80.