KPTM

KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 1 Masa 50 minit Rujukan Bab 1 Topik Sub topik 1.0 BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PEMASARAN 1.1 Apakah pemasaran?

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 mendefinisi pengertian pemasaran 1.2 mengenalpasti konsep-konsep asas kehendak individu

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul (mukasurat 1 hingga 4) Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. Membawa contoh barang yang diniagakan seperti laptop. b. Meletakan harga mengikut jenis dan keluaran semasa. c. Mengaitkan laptop dengan pasaran dan pemasaran.

3.2

KANDUNGAN 1 APAKAH PEMASARAN? 1
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

I II 3.3

Definisi Bahagian utama pemasaran

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 1.

3.4

KESIMPULAN Pelajar perlu memahami definisi beberapa perkataan yang berkaitan dengan konsep asas yang menjadi teras kepada kefahaman tentang pemasaran.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 3. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 2 Disember 2007

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PEMASARAN

2

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Definisi pemasaran mengikut pendapat yang berlainan; American Marketing Association Pemasaran merupakan aktiviti perniagaan secara menyeluruh iaitu proses perancangan dan perlaksanaan konsep, penentuan harga, promosi dan pengagihan idea, produk dan perkhidmatan untuk mencipta pertukaran yang boleh memuaskan kehendak individu serta mencapai objektif organisasi. Peter Drucker Pemasaran adalah penglibatan perniagaan secara menyeluruh. Dengan lain perkataan, pemasaran lebih luas skopnya berbanding jualan dan ianya tidak melibatkan pengkhususan aktiviti-aktiviti. Philip Kotler Pemasaran ialah satu proses yang bertujuan memberi kepuasan kepada manusia setelah memenuhi keperluan dan kehendakl pengguna samada secara individu, berkumpulan ataupun organisasi atau usaha yang dilaksanakan secara sistematik bagi melariskan atau meningkatkan jualan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Pemasaran ialah proses sosial dan pengurusan di mana individu dan kumpulan memperolehi apa yang diperlukan dan dikehendaki melalui penciptaan dan pertukaran nilai antara satu sama lain.

1.1 1

Pemasaran dibahagikan kepada lima bahagian utama iaitu; Kehendak Individu Dan Objektif Organisasi

3

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Aspek yang paling penting dalam pemasaran ialah memuaskan keperluan dan kehendak pembeli serta mencapai matlamat penjual untuk memaksimakan keuntungan i. keperluan (needs) perkara asas yang perlu ada dalam kehidupan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. ii. iii. iv. v. vi. kehendak (wants) sesuatu yang diperlukan bagi melengkapkan lagi kehidupan permintaan (demand) kehendak yang disertai dengan kemampuan membayar pertukaran (exchange) memberikan sesuatu untuk mendapatkan yang lain. nilai (customer value) kepuasan yang dinikmati apabila menggunakan produk. kepuasan pelanggan (customer satisfaction) kepuasan atau utiliti terbahagi kepada empat jenis iaitu utility masa (time), utiliti tempat (place), utiliti pemilikan (possession) dan utiliti bentuk (form). utiliti masa, tempat dan pemilikan dihasilkan oleh aktiviti pemasaran manakala aktiviti pengeluaran menghasilkan utiliti bentuk. kepuasan berkait rapat dengan kualiti – tahap kepuasan dan nilai meningkat bersama kualiti produk. vii. urusniaga (transaction) proses yang wujud apabila berlaku pertukaran.

2

Pemasaran Merupakan Proses Pertukaran Nilai

4

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pemilihan produk ditentukan oleh konsep nilai, kos dan kepuasan pelanggan. Pembeli (pengguna) menerima objek, servis dan idea yang memuaskan kehendak mereka manakala penjual menerima sesuatu atau bayaran yang dianggap mempunyai persamaan nilai. 3 Apa Sahaja Boleh Dipasarkan Dalam pasaran produk ditakrifkan sebagai produk ketara [samada produk pengguna (dibeli untuk kegunaan pengguna) atau produk industri (dibeli untuk diproses)], servis atau perkhidmatan (produk tidak ketara), idea atau mana-mana kombinasi yang memuaskan pelanggan menerusi proses pertukaran. 4 Alat Utama Pemasaran Adalah Campuran Pemasaran (atau 4P) Alat pemasaran yang strategik ialah campuran pemasaran yang terdiri daripada 4Ps iaitu produk, harga, promosi dan pengedaran. Produk Harga Promosi - barang yang dikeluarkan dan ditawarkan di pasaran. - nilai yang perlu dibayar untuk mendapatkan sesuatu. - memberi maklumat mengenai sesuatu produk.

Pengedaran - mengagih produk kepada yang memerlukannya. 5 Pemasaran ialah Satu Proses Pemasaran merupakan proses perancangan dan perlaksanaan yang dinamik dan berterusan.

PM 103
5
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 1 Masa 50 minit Rujukan Bab 1 Topik Sub topik BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PEMASARAN 1.2 Konsep asas pemasaran

1.0

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 menjelaskan konsep-konsep asas pemasaran 1.2 mengetahui kepentingan konsep asas pemasaran mengikut era perkembangan.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. b. membawa telefon jenis nokia mengikut keluaran yang terdahulu hingga terkini. Cuba membandingkan telefon keluaran terdahulu dengan sekarang. Yang manakah menjadi pilihan ramai. 3.2 KANDUNGAN 1 KONSEP-KONSEP ASAS PEMASARAN I Konsep-konsep pemasaran

6

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.3

LATIHAN KENDIRI Untuk jam yang pertama, cuma soalan mengenai definisi sahaja yang dapat diberikan. Rujuk Latihan 1 dalam modul.

3.4

KESIMPULAN Pelajar perlu memahami definisi beberapa perkataan yang berkaitan dengan konsep asas yang menjadi teras kepada kefahaman tentang pemasaran.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 4. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 1.2

: NORALIZA AWANG : 2 Disember 2007

KONSEP-KONSEP ASAS PEMASARAN 1 Konsep Pengeluaran (1869 – 1930)

7

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Menurut konsep ini, pengguna akan membeli produk yang mampu dimiliki dan sedia ada dalam pasaran Konsep pengeluaran ialah konsep pengurusan yang menekankan kepada usaha untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan pengagihan. Konsep ini sesuai apabila; i. ii. berlaku lebihan permintaan jadi pihak pengurusan perlu meningkatkan pengeluaran. kos pengeluaran tinggi jadi produktiviti perlu ditingkatkan untuk mengurangkan kos purata pengeluaran. 2 Konsep Produk Pengeluar menganggap pengguna sukakan produk yang berkualiti tinggi, mempunyai rekabentuk yang menarik, berprestasi tinggi dan ditawarkan pada harga yang mampu dimiliki. Bagi mengekalkan ciri-ciri tersebut, aktiviti penambahbaikan yang berterusan diperlukan dengan peredaran masa. 3 Konsep Jualan (1930’s – 1950’s) Konsep ini menganggap pengguna tidak akan membeli sesuatu produk tanpa penjualan keras dan promosi yang hebat dan berkesan. Konsep ini digunakan untuk produk yang tidak dicari atau tidak difikir untuk dibeli oleh pengguna seperti Ensaiklopedia, polisi insuran dan lain-lain. Sesetengah firma menggunakan konsep ini apabila berlaku lebihan penawaran; jual apa yang telah dikeluarkan dan bukan apa yang diinginkan di pasaran.

4

Konsep Pemasaran (1950’s – 1960’s) Konsep pemasaran menyatakan bahawa pencapaian objektif organisasi bergantung kepada kebolehan untuk memuaskan

8

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

kehendak dan keperluan sasaran berbanding pesaing.

pasaran secara lebih baik

Menurut konsep ini, firma perlu mengeluarkan produk yang diingini oleh pengguna dan yang memberikan kepuasan kepada mereka Antara firma yang mengamalkan konsep ini ialah McDonald’s, Disney, Proctor & Gamble, Wal-Mart dll. 5 Konsep Kemasyarakatan (1960’s – sekarang) Dalam usaha untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi asas yang utama. Ini bermaksud perlu wujud keseimbangan antara keperluan pengguna semasa dan keperluan masyarakat jangka panjang. Di bawah konsep ini, firma perlu mencapai tiga keseimbangan; i. ii. iii. mendapatkan keuntungan yang maksima kepada organisasi, memenuhi keperluan atau kehendak pengguna kepentingan atau minat masyarakat tidak dipandang remeh dalam usaha memenuhi kehendak dan keprluan pengguna dan mencapai matlamat organisasi.

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN

9

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Minggu 1 Masa 50 minit Rujukan Bab 1 Topik Sub topik BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PEMASARAN 1.3 Falsafah Pengurusan Pemasaran 1.4 1.0 Cabaran-cabaran Pemasaran Di Alaf Baru

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 mengetahui maksud pengurusan pemasaran 1.2 menerangkan konsep yang berkaitan dengan pengurusan pemasaran 1.3 membincangkan cabaran-cabaran pemasaran alaf baru

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.3 2.4 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. b. membawa contoh rekaan fesyen ke pejabat. meminta pelajar memberikan pandangan untuk mengubahsuai fesyen tersebut mengikut perkembangan semasa, faktor geografi dan sasaran pengguna. 3.2 KANDUNGAN 1 Falsafah Pengurusan Pemasaran I Definisi pengurusan pemasaran dan konsep pengurusan pemasaran. II mengenalpasti cabaran-cabaran di Alaf Baru 10
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 1

3.4

KESIMPULAN Pelajar perlu memahami bagaimana pengurusan pemasaran dan konsep-konsep dalam pemasaran. Selain daripada itu pelajar dapat mengetahui cabaran-cabaran di alaf baru.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 5. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 1.3

: NORALIZA AWANG : 2 Disember 2007

PENGURUSAN PEMASARAN Pengurusan pemasaran bermaksud analisa, perancangan, perlaksanaan dan pengawalan program yang direkabentuk untuk mencipta, membina dan mengekalkan pertukaran nilai dengan sasaran pembeli bagi maksud mencapai objektif organisasi. Beberapa konsep yang berkaitan dengan pengurusan pemasaran iaitu; 11
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1

Pengurusan Permintaan Pengurusan permintaan bertumpu kepada usaha mencari dan 8meningkatkan permintaan serta mengubah atau menurunkan permintaan bergantung kepada keadaan semasa dalam pasaran.

2

Mencari Dan Mencapai Sasaran Pasaran Pemasaran mungkin dilakukan secara pasaran massa (keseluruhan pasaran) tanpa mengira kehendak dan keperluan pelanggan atau mengikut segmentasi pasaran (pasaran sasaran) iaitu memilih untuk memasuki segmen tertentu pasaran sahaja.

3

Membina Hubungan Pelanggan Yang Menguntungkan Mengurus pelanggan ialah sebahagian daripada menguruskan permintaan. Kejayaan mengekalkan pelanggan bergantung kepada keupayaan untuk memberikan nilai dan kepuasan kepada mereka.

1.4

CABARAN-CABARAN PEMASARAN ALAF BARU 1 Pertumbuhan Pemasaran Tanpa Untung (Non-profit marketing) Pemasaran memainkan peranan yang penting dalam merancang strategi oleh organisasi tanpa untung. 2 Perkembangan Informasi Teknologi. Perkembangan pesat di bidang komputer, telekomunikasi dan informasi teknologi mengubah cara pengeluaran dan pemasaran produk menjadi semakin luas dan pemasar perlu mendalami perkembangan terkini sistem teknologi untuk memastikan perniagaan sentiasa berkembang pesat. 3 Perkembangan Global Yang Pesat. Isu berlainan kebudayaan dan geografi bukan satu masalah kerana perkembangan teknologi mencipta berbagai peralatan terkini yang menyebabkan “dunia wujud tanpa sempadan” disebabkan sistem komunikasi yang canggih, cepat dan efisyen.

12

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

4

Perkembangan Ekonomi. Pelanggan kini inginkan produk berkualiti tinggi dan servis yang baik atau memenuhi slogan “Lebih nilai untuk wang anda”. Krisis ekonomi 1997 mengubah persepsi pemasaran. Pengguna kini lebih berhati-hati membelanjakan wang mereka. Jadi, pemasar perlu lebih teliti dalam aktiviti pemasaran dengan menjalankan kajian untuk memastikan kepuasan pelanggan.

LATIHAN 1 : PENGENALAN KEPADA PEMASARAN 1. Apakah maksud “pemasaran”? (2)

13

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2.

Terangkan LIMA (5) konsep asas yang menjadi teras kepada kefahaman tentang pemasaran dan memuaskan kehendak individu serta objektif organisasi. (10)

3.

Bezakan antara pasaran massa dan pasaran sasaran.

(6)

4.

Huraikan LIMA (5) konsep pemasaran.

(10)

5.

Terangkan EMPAT (4) cabaran dalam bidang pemasaran.

(8)

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 2 Masa 50 minit Rujukan Bab 2 14
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Topik Sub topik

BAB 2 : PEMASARAN DI ERA DIGITAL 2.1 Faktor Yang Membentuk Era Internet 2.2 Strategi Pemasaran Di Era Digital

1.0

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 menerangkan faktor-faktor yang membentuk era internet 1.2 membincangkan tentang strategi-strategi pemasaran di era digital

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. kuliah dibuat di maklmal computer. b. pelajar diminta membuka satu laman web. Contoh : www.wiley.com/college/schermeron. daripada web tersebut pelajar diminta membuka menu utama yang mana disitu pelajar akan dapat melihat bagaimana cara untuk membeli buku dari luar negara dengan hanya menggunakan internet. 3.2 KANDUNGAN 1 PEMASARAN DI ERA DIGITAL I II 3.3 faktor yang membentuk era internet strategi Pemasaran Di Era Digital

LATIHAN KENDIRI 15
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Rujuk Latihan 2 3.4 KESIMPULAN Pelajar perlu memahami faktor yang membentuk era internet dan strategi pemasaran di Era Digital. 4.0 RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 6. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 2.1

: NORALIZA AWANG : 4 Disember 2007

FAKTOR YANG MEMBENTUK ERA INTERNET 1. Digital dan ‘Connectivity’ (Digitalization and Connectivity) •Intranet rangkaian komputer dalaman persendirian jaringan perhubungan antara pekerja dalam organisasi .

•Extranet jaringan milik persendirian yang boleh dikongsi bersama antara firma 16
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

-

jaringan yang menghubungkan sebuah firma dengan pembekal dan pengedar

•Internet @ inter network hubungan dalam jaringan jaringan umum yang menghubungkan semua jenis pengguna komputer (users) di seluruh dunia. Digitalization N Connectivity

Customization N Customerization

ERA DIGITAL

The Explosion of The Internet

New Types of Intermediaries

Rajah 1 : Faktor Yang Membentuk Era Internet Rujukan : Rajah 3.1 mukasurat 71 Teks 2 Ledakan Internet (Internet Explosion) •Perkembangan pesat dalam dunia ekonomi baru •Satu daripada tiga pengguna menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat sebelum membuat apa-apa keputusan pembelian. •Pada masa kini, firma perlu menggunakan teknologi internet untuk terus berkembang maju atau menghadapi risiko tertinggal di belakang pesaing 3 ‘Customization’ dan ‘Customerization’ 17
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

•Dahulu, ekonomi lebih bertumpu kepada firma pengeluaran yang menitikberatkan aspek menyelaraskan pengeluaran, produk dan proses perniagaan atau “customization”. •Kini, ekonomi lebih bertumpu kepada maklumat perniagaan. •Selaras dengan perkembangan pesat dalam bidang teknologi dan internet, firma perlu meningkatkan kemahiran mengumpulkan maklumat mengenai kehendak pelanggan dan rakan perniagaan. . •Customerization bermaksud memberikan peluang kepada pengguna individu untuk menentukan jenis dan ciri-ciri produk yang dikeluarkan bagi menepati citarasa pengguna. •Contoh : Firma Dell ialah mempraktikkan customerization. 4 Saluran Pengedaran Terkini •Perkembangan internet. •Kejayaan firma (seperti eToys atau Dell Computers) menyebabkan firma sedia ada turut mengedarkan barang (Toys R Us atau Compag Computers) melalui internet. teknologi yang pesat telah menyebabkan kewujudan banyak firma yang mengedarkan barang melalui

18

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2.2

STRATEGI PEMASARAN DI ERA DIGITAL

Pengendalian perniagaan di era internet memerlukan model baru untuk
strategi dan amalan pemasaran.

Ada

yang berpendapat akan tiba masa di mana semua penjualan dan

pembelian (pertukaran @ transaksi perniagaan) akan melibatkan hubungan elektronik secara langsung.

Pada

dasarnya, ekonomi hari ini memerlukan kombinasi kedua-dua

model serta pemikiran lama dan baru. Firma perlu mengekalkan kemahiran sedia ada yang masih boleh digunapakai dan menambahkan kemahiran-kemahiran lain untuk terus berkembang maju pada masa hadapan.

Kesimpulannya,

pemasaran sepatutnya memainkan peranan utama

(leading role) dalam membentuk strategi baru firma. 1 E-Perniagaan, E-Dagang Dan E-Pemasaran Di Era Internet (E-Business, E-Commerce And E-Marketing) i E- Perniagaan (E-Business)

–merangkumi semua pertukaran maklumat secara elektronik dalam
organisasi yang sama atau antara firma dan pengguna bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan firma dalam mengendalikan perniagaan dengan liputan yang lebih luas dalam masa yang singkat. .

–contoh :penggunaan Intranet, Extranet dan Internet –firma menggunakan internet dengan mewujudkan laman web bagi
menyediakan maklumat dan mempromosi produk.

–firma menubuhkan intranet untuk menyebarkan maklumat dengan
cepat kepada para pekerja serta supaya mereka dapat berkomunikasi dengan lebih baik.

–extranet digunakan bagi memastikan pengendalian firma menjadi
19
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

lebih baik dan cekap. ii. E-Dagang (E-Commerce)

–e-commerce lebih spesifik dibandingkan dengan e-business –e-commerce.merupakan semua proses jualan dan belian
menggunakan peralatan elektronik terutamanya internet.

–jualan dibuat menerusi e-market dan bayaran dibuat melalui ecash (credit card)

–e-commerce merangkumi e-marketing dan e-purchasing.
iii yang E-Pemasaran (E-Marketing) perlu dilakukan untuk memperkenalkan, menyediakan

–e-marketing ialah bidang pemasaran e-commerce atau usaha
maklumat, mempromosi dan menjual produk melalui internet. 2 Faedah Kepada Pelanggan E-commerce mempunyai beberapa kelebihan antaranya;

–cara

yang lebih selesa (convenience) kerana tiada kesesakan

lalulintas, masalah meletak kenderaan, diganggu jurujual dll.

–pembelian lebih mudah dan tersendiri (private). –tidak melibatkan jurujual dan tidak melibatkan emosi. –pengguna
mempunyai lebih banyak pilihan dan lebih senang mendapatkan produk yang dikehendaki..

–senang membandingkan maklumat sebelum membuat keputusan
pembelian.

–pembelian adalah secara interaktif dan segera.
3 Faedah Kepada Penjual E-commerce memberikan berbagai faedah pada penjual seperti;

–membina perhubungan yang baik dengan pelanggan
20
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

–mengurangkan

kos, menjimatkan masa dan meningkatkan

kecekapan; kos dapat dikurangkan kerana penjualan tidak melibatkan ruang penyimpanan yang besar, sewa, insurans,utiliti dll.

–e-marketing –perantaraan
hujung jari.

lebih fleksibel kerana perubahan yang berterusan

boleh dibuat tanpa melibatkan kos yang tinggi terpenting (global medium) di dunia kerana internet

menyebabkan “dunia wujud tanpa sempadan” atau berada di

21

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 2 Masa 50 minit Rujukan Bab 2 Topik Sub topik BAB 2 : PEMASARAN DI ERA DIGITAL 2.3 Liputan-liputan E-Dagang 2.4 1.0 Harapan dan Cabaran E-dagang

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 1.2 mengetahui liputan-liputan e-dagang menjelaskan harapan dan cabaran e-dagang

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. Membawa contoh-contoh iklan pemasaran produk melalui internet. Contoh : - CIMB internet banking - Felissa kosmetik

3.2

KANDUNGAN 1 PEMASARAN DI ERA DIGITAL 22
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

I II 3.3

Liputan-liputan E-Dagang Harapan dan Cabaran E-dagang

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 2

3.4 KESIMPULAN Pelajar mengetahui liputan-liputan e-dagang serta mengenalpasti harapan dan cabaran dalam e-dagang.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 7. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 4 Disember 2007

23

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2.3

LIPUTAN-LIPUTAN E-DAGANG (E-COMMERCE DOMAINS) Terdapat empat domain utama e-dagang iaitu; 1. B2C : Penjual Kepada Pengguna (Business To Customer) B2C ialah cara penjualan atas talian (online selling) secara terus daripada penjual kepada pengguna.akhir. Ini menyediakan laluan mudah elektronik untuk pelanggan pada pelbagai peringkat usia. Pada 2003 jualan online ialah $112 billion, meningkat lebih 50% daripada tahun sebelumnya dan keadaan ini dijangka berterusan dengan didahului oleh perbelanjaan untuk perkhidmatan pelancongan, pakaian, peralatan komputer, produk elektronik, produk kesihatan dan kecantikan, buku, barang permainan dll. Pengguna Atas Talian (Online Consumers) ialah satu contoh B2C yang utama. Di awal pengenalannya, internet cuma popular di kalangan golongan berada. Pada zaman ini, internet digunakan oleh semua golongan. Statistik di Amerika membuktikan 71% daripada pengguna internet tidak mempunyai pelajaran tinggi, 65% berpendapatan sederhana iaitu kurang daripada $50 000 setahun. Cuma 25% pengguna atas talian berusia kurang daripada 30 tahun atau 20% daripada golongan yang berusia melebihi 50 tahun. Pengguna dalam kategori umur yang berlainan menggunakan internet untuk tujuan yang berbeza. Hiburan paling popular di kalangan remaja manakala golongan professional melayari laman web berasaskan pelaburan dll. 2. B2B : Penjual Kepada Penjual (Business To Business) Kebanyakan rangkaian e-perdagangan perdagangan (e-commerce) (open berlaku trading dalam network) terbuka

http://www.xxx.com. Sebahagian kecil firma sahaja menubuhkan rangkaian perdagangan perindustrian (private trading network).

24

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pada tahun 2005, lebih 500 000 firma menyertai B2B samada sebagai pembeli, penjual atau kedua-duanya. 3. C2C : Pengguna Kepada Pengguna (Customer To Customer) C2C berlaku antara pelanggan yang melibatkan pertukaran atas talian pelbagai produk dan perkhidmatan. Contoh : Pertukaran maklumat melalui forum, internet dll. 4. C2B : Pengguna Kepada Penjual (Customer To Business) Di era digital, pelanggan boleh terus berhubung dan berkomunikasi dengan firma menerusi laman web. Contoh: Dengan menggunakan http://www.priceline.com/, pelanggan boleh membuat bida atas harga tiket penerbangan, bilik hotel dll. Seterusnya, penjual boleh menentukan samada untuk menerima tawaran bida daripada pelanggan atau tidak. 2.4 HARAPAN DAN CABARAN E-DAGANG (Promises And Challenges Of E-Commerce)

Pendedahan dan pembelian terhad Demografik dan psikografik yang tidak seimbang (skewed) ‘Chaos’ dan ‘clutter’ Keselamatan Hal-hal etika

25

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

LATIHAN 2 : PEMASARAN DI ERA DIGITAL Bahagian A (7 markah) 1. Penekanan kepada aspek penyelarasan dalam pengeluaran, produk dan proses perniagaan di kenali sebagai; A C 2. “connectivity” “customization”. B D “digitalization”. “customerization”.

Jaringan yang menghubungkan pengguna komputer di seluruh dunia ialah; A C internet. extranet. B D intranet. externet.

3.

____ ialah proses penjualan dan pembelian secara elektronik. A C E-Pasar E-Pemasaran B D E-Dagang E-Perniagaan

4.

Apakah fungsi utama intranet? A B C D Menyediakan maklumat dan mempromosi produk. Menghubungkan firma dengan pembekal dan pengedar. Memastikan pengendalian firma menjadi lebih baik dan cekap. Menyebarkan maklumat dengan cepat kepada para pekerja serta supaya mereka dapat berkomunikasi dengan lebih baik.

5.

Berikut adalah liputan e-dagang KECUALI; A C penjual kepada penjual. pengguna kepada pengurus. B D penjual kepada pengguna. pengguna kepada penjual.

6.

Perhubungan secara terus menerusi laman web antara penjual dan pengguna dipanggil; 26
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

A C 7. ialah; A C

penjual kepada penjual. pengguna kepada pengurus.

B D

penjual kepada pengguna. pengguna kepada penjual.

Liputan e-dagang yang berlaku dalam rangkaian perdagangan terbuka penjual kepada penjual. pengguna kepada pengurus. B D penjual kepada pengguna. pengguna kepada penjual.

Bahagian B (26 markah) 1. Huraikan faktor-faktor yang membentuk era internet. (8)

2.

Apakah “ledakan internet” atau “internet explosion”.

(2)

3.

Bezakan antara “customization” dan “customerization”.

(4)

4.

Huraikan DUA faedah e-dagang.

(4)

5.

Terangkan liputan-liputan utama e-dagang?

(8)

27

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 3 Masa 50 minit Rujukan Bab 3 Topik Sub topik BAB 3 : PERSEKITARAN DI ERA GLOBAL 3.1 Kepentingan persekitaran pemasaran 3.2 Persekitran mikro 1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 1.2 menjelaskan kepentingan persekitaran pemasaran membincangkan faktor-faktor persekitaran mikro yang saling bergantung antara satu sama lain 2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 3.0 Modul Transperansi

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. membawa beberapa contoh broucher digi, maxis, celcom.

28

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.2

KANDUNGAN 1 PERSEKITARAN PEMASARAN GLOBAL I II Kepentingan persekitaran pemasaran Persekitaran mikro

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 3

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat mengetahui kepentingan persekitaran pemasaran dan persekitaran mikro

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 8. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 6 Disember 2007 29
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.1

KEPENTINGAN PERSEKITARAN PEMASARAN Persekitaran pemasaran mengandungi beberapa kepentingan antaranya; 1. 2. menawarkan peluang dan ancaman kepada firma. peka kepada perubahan di persekitaran yang boleh dan mampu memberi kesan kepada firma samada maju atau mundur.

3.2

PERSEKITARAN MIKRO Persekitaran mikro ialah faktor-faktor yang rapat dengan firma serta boleh mempengaruhi firma seperti firma itu sendiri, pembekal, pesaing, orang awam, orang tengah dan pelanggan. Faktor ini mempunyai hubungan saling bergantungan antara satu sama lain. 1 Firma Dalam merangka strategi pemasaran, pihak pengurusan kewangan, pemasaran perlu mengambil kira unit-unit lain seperti pentadbiran, pemasaran, sumber manusia, pengeluaran, penyelidikan dan pembangunan (R & D) dll kerana kerjasama antara semua unit dan jabatan penting untuk menghasilkan keputusan yang baik serta menentukan kejayaan sesebuah firma. Sebagai contoh, pengurusan atasan bertanggungjawab menentukan misi, objektif, polisi dan strategi manakala pengurus pemasaran membuat keputusan yang selari dengan matlamat yang telah ditetapkan untuk menentukan kejayaan bersama.

2

Pembekal Pembekal ialah firma-firma yang menyediakan sumber bekalan yang dikehendaki dalam menghasilkan barang atau produk. Antara fungsi pengurusan pemasaran ialah mengawal dan memantau perolehan bekalan agar tidak menjejaskan pengeluaran atau meningkatkan kos kerana perubahan harga boleh menjejaskan 30
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

hubungan baik antara pengeluar dan pengguna serta mengancam jualan dan keuntungan. Pembekal terbahagi kepada dua iaitu pembekal bahan mentah dan pembekal barang separuh siap. Contoh pembekal barang separuh siap ialah Proton. Proton mendapatkan bahan-bahan bekalan daripada pembekal seperti lampu, cermin kereta, brek, aksesori kereta dan lain-lain untuk melengkapkan keperluan sebuah kereta. 3 Pesaing Setiap perniagaan mempunyai persaingan. Menurut konsep pemasaran, untuk berjaya sebuah firma mesti melakukan lebih daripada memuaskan kehendak pengguna atau pasaran sasaran. Firma juga mesti merangka, mempunyai serta menyesuaikan strategi yang dijalankan bagi mengatasi pesaing dan memperolehi kelebihan berbanding pesaing. 4 Masyarakat @ Orang Awam Orang awam merupakan kumpulan yang mempunyai pengaruh (positif/negatif), kepentingan diri atau kebolehan memberi kesan kepada tindakan atau objektif firma serta pencapaiannya. Orang awam terbahagi kepada tujuh golongan iaitu; i Masyarakat kewangan Mampu mempengaruhi kebolehan firma untuk mendapatkan bantuan kewangan seperti bank, institusi pelaburan dll. ii iii Masyarakat media Saluran yang menyebarkan berita seperti radio, TV, majalah Masyarakat kerajaan Firma perlu mengambilkira perkembangan kerajaan dalam membuat keputusan terutama mengenai isu keselamatan, memberi nasihat undang-undang dll. 31
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

iv

Penduduk tempatan Merupakan masyarakat di sekeliling organisasi. Firma perlu mempunyai hubungan baik dengan anggota masyarakat.

v

Tindakan masyarakat Keputusan pemasaran firma bergantung kepada pengguna organisasi, kumpulan persekitaran, kumpulan minoriti dll. Fungsi pegawai perhubungan awam (PRO) penting bagi menjaga hubungan dengan masyarakat dan menjelaskan apa-apa salah faham yang mungkin timbul.

vi

Orang awam dalaman Orang yang berkaitan dengan firma seperti pekerja, pengurus dan lembaga pengarah. Firma mungkin perlu menerbitkan bahan bercetak dalaman bagi mendorong mereka ke arah sikap yang positif terhadap firma.

vii

Masyarakat umum Firma perlu berhati-hati dengan tingkahlaku orang awam terhadap produk mereka. Imej firma boleh mempengaruhi gelagat pembelian pengguna.

5

Orang Tengah (Saluran Pemasaran @ Pengagihan) Saluran pemasaran ialah firma lain yang membantu sesebuah firma untuk memperkenalkan, menjualkan, mengedarkan dan mempromosikan barang kepada pembeli akhir iaitu firma saluran pengedaran yang membantu firma mencari pelanggan atau membuat jualan pada mereka. Perantara pemasaran terdiri daripada penjual semula, firma agihan fizikal, agensi perkhidmatan pemasaran dan perantara kewangan Antara saluran pemasaran; i Penjual semula Saluran pengagihan firma yang membantu firma mendapatkan pembeli untuk sesuatu produk. 32

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

ii

Firma pengagihan fizikal Firma yang membantu firma pengeluar menyimpan dan memindahkan barang ke destinasinya.

iii

Agensi perkhidmatan pemasaran Firma yang membantu membuat promosi seperti agensi penyelidikan, pemasaran, media, penasihat pemasaran dll yang membantu dalam mempromosikan dan mengagihkan barang kepada pasaran yang sebenar. Firma ini berbeza dari segi kreativiti, kualiti, perkhidmatan dan harga.

iv

Perantara kewangan Perantara kewangan terdiri daripada bank, firma insuran, firma kredit dll untuk membantu pengurusan kewangan.

6

Pelanggan / Pelanggan Pengguna yang berbeza akan memberi respon yang berbeza kepada pemasaran. Firma perlu mengkaji pasaran pengguna dengan teliti kerana setiap pasaran mempunyai ciri-ciri istimewa. i ii iii Pasaran pengguna Orang yang membeli barang untuk kegunaan sendiri. Pasaran industri Firma yang membeli barang untuk pengeluaran seterusnya. Pasaran penjualan semula Firma yang membeli produk dengan tujuan menjual semula bagi mendapat keuntungan. iv Pasaran kerajaan Agensi kerajaan yang membeli barang dengan tujuan memindahkannya kepada orang yang memerlukannya. v Pasaran antarabangsa Pembeli dari negara lain seperti pengguna, pengeluar, penjual semula dan kerajaan. 33

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 3 Masa 50 minit Rujukan Bab 3 Topik Sub topik 1.0 BAB 3 : PERSEKITARAN PEMASARAN GLOBAL 3.3 Persekitaran makro

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 mengenalpasti faktor-faktor persekitaran makro yang boleh mempengaruhi persekitaran makro

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. b. mempamer meminta gambar budaya cina, melayu, India menggunakan LCD. pelajar memberikan pandangan berdasarkan gambar tersebut.

3.2

KANDUNGAN 34
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1

Persekitaran Pemasaran Global I Persekitaran makro

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 3

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat menjelaskan kepentingan perkitaran pemasaran dan dapat mengetahui bagaimana persekitran makro yang mempengaruhi firma.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 9. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 6 Disember 2007

35

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.3

PERSEKITARAN MAKRO Persekitaran makro adalah faktor-faktor pihak luar yang mempengaruhi persekitaran mikro iaitu demografi, ekonomi, alam semulajadi (nature), teknologi, politik dan budaya. Perubahan yang berlaku di persekitaran makro adalah di luar kawalan firma. Ini dapat membentuk peluang dan menjadi ancaman kepada firma. 1 Demografi Demografi ialah kajian mengenai kependudukan iaitu kajian mengenai umur, jantina, kelahiran,, pekerjaan, bangsa, suku dll. Demografi penting kerana ia merupakan kajian tentang manusia iaitu unsur utama pemasaran juga kerana demografi sentiasa berubah mengikut tren berikut; i Perubahan penduduk dunia yang meningkat. Keadaan ini mungkin menyebabkan permintaan terhadap makanan melebihi kemampuan dunia menghasilkan makanan. Ini akan menjadi masalah besar terutama kepada negara-negara miskin di dunia. ii Tren taraf pendidikan yang tinggi Jumlah penduduk yang berpelajaran tinggi meningkat menyebabkan keperluan yang berkaitan juga meningkat seperti tempat belajar, buku-buku dan informasi terkini. iii Perpindahan dari kawasan desa ke bandar Golongan belia paling ramai terlibat bagi mencari pekerjaan yang menjanjikan pendapatan yang lebih lumayan. iv Perubahan struktur umur Ini menjadi tren yang semakin penting. Faktor ini penting dalam menentukan jenis barang yang akan dikeluarkan dan keputusan pemasaran. v Peningkatan kepelbagaian dan etnik 36
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Terdapat peningkatan kepelbagaian etnik dan bangsa dalam sesebuah negara seperti Malaysia, Amerika dll yang masih mengekalkan cirri-ciri budaya, bahasa, adat resam dan tradisi masing-masing. Kepelbagaian merupakan satu tekanan yang perlu diberi perhatian penting dan firma perlu mengawasi perubahan ini kerana ia merupakan satu pasaran yang penting dalam sasaran pasaran. 2 Ekonomi Persekitaran ekonomi mengandungi faktor-faktor yang memberi kesan kepada kuasa beli dan corak perbelanjaan pengguna seperti perubahan harga dan pendapatan, kos hidup, kadar bunga, tabungan, simpanan dll. Corak pengagihan pendapatan berbeza antara satu negara dengan yang lain. Perubahan ekonomi mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Semasa kemelesetan ekonomi, pengguna lebih berhati-hati membelanjakan pendapatan mereka berbanding semasa ekonomi berkembang pesat. Pengagihan pendapatan juga mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Golongan yang berpendapatan tinggi jarang terjejas dengan kemelesetan ekonomi tetapi sebaliknya ke atas golongan pertengahan yang berpendapatan sederhana dan bawahan. Perubahan dalam corak perbelanjaan pengguna menerangkan perbezaan cara membelanjakan pendapatan antara pengguna yang mempunyai tingkat pendapatan yang berbeza.

3

Alam Semulajadi 37

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Persekitaran semulajadi merupakan sumber semulajadi yang memberi kesan ke atas aktiviti pemasaran. i Kekurangan bahan mentah Umumnya, bekalan air dan udara dilihat sebagai sumber yang tidak terhad tetapi terdapat kesan negatif jangka panjang sekiranya penggunaannya tidak diuruskan dengan baik. Sumber yang boleh diganti (seperti pokok dll) dan sumber yang tidak boleh diganti (seperti galian; petroleum, arang batu, mineral dll) harus digunakan dengan sewajarnya untuk mengelakkan masalah pada masa hadapan. ii Peningkatan tahap pencemaran Kegiatan industri boleh menjejaskan kualiti alam sekitar sekiranya tidak dikawal dengan baik. Pengguna sepatutnya lebih prihatin dengan membeli barang yang “mesra alam”, tidak menyebabkan pencemaran dan boleh dikitar semula untuk mengurangkan pencemaran serta menggunakan tenaga dengan lebih cekap dan menjimatkan. iii Campurtangan kerajaan Agensi kerajaan memainkan peranan yang penting dengan untuk melindungi alam sekitar daripada pencemaran. melaksanakan peraturan kerajaan.yang perlu dipatuhi 4 Teknologi Zaman ini merupakan zaman di mana teknologi berubah dengan cepat bagi menghasilkan pelbagai peralatan untuk kemudahan pengeluaran. Perubahan teknologi juga mengubah persekitaran dengan mencipta pasaran dan peluang baru. Pertumbuhan teknologi sering mendapat kecaman daripada pencinta alam sekitar sekiranya kesan negatif kepada masyarakat tidak diambilkira. 5 Persekitaran Politik 38
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Persekitaran politik berkait rapat dengan perundangan dan peraturan yang boleh menghadkan atau mempengaruhi aktiviti pemasaran. Contohnya persaingan yang adil, kepersekitaran, keluaran yang bebas daripada risiko, etika dan tanggungjawab sosial dll. 6 Budaya Persekitaran budaya terdiri daripada norma, kebiasaan, nilai dan pegangan yang mempengaruhi nilai asas masyarakat, persepsi / tanggapan, keutamaan dan kelakuan. Nilai budaya masyarakat yang utama dilengkapkan dengan pandangan sendiri dan orang lain contohnya;

Pandangan diri sendiri Pandangan orang lain Pandangan organisasi Pandangan masyarakat Pandangan alam semulajadi Pandangan dunia sejagat
Unsur-unsur budaya berikut mempengaruhi pembuatan keputusan pemasaran; i Kekukuhan nilai-nilai budaya Kepercayaan yang kuat mempunyai darjah ketahanan yang tinggi dan mampu membentuk kelakuan serta tabi’at dalam kehidupan pendidikan, seharian. tempat Kepercayaan ibadat, ini diperturunkan dan kerajaan. daripada generasi ke generasi dan diperkukuhkan di institusi perniagaan Kepercayaan yang utama ini agak sukar untuk diubah.

39

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

ii

Perubahan nilai budaya @ kepercayaan sekunder (kedua) Kepercayaan peringkat ini lebih terbuka dan senang berubah berbanding peringkat utama. Kesediaan untuk mengalami perubahan ini sepatutnya dimanafaatkan oleh pemasar dengan mengambil peluang mengeluarkan barang serta perkhidmatan yang memenuhi citarasa semasa pengguna yang sentiasa berubah-ubah.

3.3

KESIMPULAN Sesetengah firma berpendapat persekitaran pemasaran adalah unsurunsur yang tidak dapat dikawal oleh firma. Jadi, firma mempunyai dua pilihan iaitu; i. ii. menerima keadaan persekitaran tersebut seadanya. Mengambil langkah untuk memepengaruhi masyarakat umum dan keadaan persekitarannya (mikro dan makro) melalui pelbagai media. Persekitaran pemasaran menawarkan peluang serta ancaman.

Pemahaman tentang persekitaran pemasaran adalah aspek utama dalam merangka strategi pemasaran supaya aktiviti pemasaran yang dirancang bukan sahaja menguntungkan firma tetapi memberi manafaat kepada semua pihak.

40

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

LATIHAN 3 : PERSEKITARAN PEMASARAN GLOBAL 1. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran mikro. (6)

2.

Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran makro.

(6)

3.

Jelaskan tujuh golongan orang awam.

(14)

4.

Apakah perbezaan jenis-jenis pasaran pelanggan?

(10)

5.

Berikan maksud istilah berikut; i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. alam semulajadi budaya demografi ekonomi orang tengah pembekal pesaing politik (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

6.

Senaraikan tren demografi masa kini.

(5)

41

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 4 Masa 50 minit Rujukan Bab 4 Topik Sub topik BAB 4 : PENYELIDIKAN DAN SISTEM MAKLUMAT PEMASARAN 4.1 Sistem Maklumat Pemasaran 4.2 Fungsi Sistem Maklumat Pemasaran 1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 mengenali sistem maklumat pemasaran 1.2 menjelaskan fungsi-fungsi sistem maklumat pemasaran 2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 3.0 Modul Transperansi

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. mengedar salinan analisa tentang jumlah pengeluaran kereta proton untuk tahun 2007. 3.3 KANDUNGAN 1 Penyelidikan dan Sistem Maklumat Pemasaran I II 3.3 Sistem Maklumat Pemasaran Fungsi sistem Maklumat Pemasaran

LATIHAN KENDIRI 42
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Rujuk Latihan 4 3.4 KESIMPULAN Pelajar dapat mentakrif maksud sistem maklumat pemasaran dan mengetahui mengenai fungsi-fungsi sistem maklumat pemasaran. 4.0 RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 10. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 9 Disember 2007

43

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

BAB 4 : SISTEM MAKLUMAT DAN KAJI SELIDIK PEMASARAN SISTEM MAKLUMAT PEMASARAN (SMP)

Sistem

yang

dirancang

berasaskan

komputer

untuk

membantu

pengurus mengendalikan aliran maklumat dalam proses membuat keputusan.

Ia

meliputi manusia, peralatan dan langkah-langkah (prosedur) untuk

mengumpul, memilih, menganalisa, menilai dan mengagih keperluan, masa dan maklumat yang tepat kepada pembuat keputusan pemasaran.

SMP bermula dan berakhir dengan pengurus pemasaran.
4.1 FUNGSI SISTEM MAKLUMAT PEMASARAN Sistem maklumat pemasaran mempunyai beberapa fungsi; 1 Menilai Keperluan Maklumat  Untuk keseimbangan antara maklumat yang ingin diperolehi, apa yang diperlukan dan apa yang munasabah untuk ditawarkan.  Memerhati sebagai diperlukan Membuat tersebut. dan mengawasi untuk oleh pembuat persekitaran keputusan antara kos bagi pemasaran yang membuat usaha menyediakan maklumat

keputusan yang tepat dan jitu.  perbandingan mendapatkan maklumat dan faedah yang didapati daripada maklumat

44

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2

Pembangunan Keperluan Maklumat Maklumat boleh diperolehi daripada beberapa sumber; i Data Dalaman  Cepat dan mudah didapati serta murah seperti rekod inventori, penempahan dan penerimaan, jualan dll.  Digunakan untuk mengenalpasti peluang dan masalah pemasaran, Maklumat merancang program dan menilai data boleh diperolehi daripada pencapaian yang diperolehi.  pengkalan banyak sumber seperti penyata kewangan, kos dan aliran tunai, jadual pengeluaran, inventori dan lain-lain. Firma yang menggunakan data dalaman ialah: FritoLay yang menjalankan analisa prestasi jualan harian Fritos, Doritos dan sebagainya. ii Risikan Pemasaran

 Pengumpulan dan
sistematik berhubung dalam persekitaran 

penganalisaan pesaing pemasaran.

maklumat dan

secara

pembangunan

Sumber risikan terdiri daripada dan pelanggan.

kakitangan

(pengurus,

eksekutif, tenaga jualan dll), pembekal, penjual semula Maklumat boleh diperolehi dengan membeli daripada firma penyelidikan pemasaran, konsultan dan pembekal luar.  Teknologi tinggi seperti internet merupakan sumber risikan yang sangat penting pada era ini.

45

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

iii Penyelidikan Pemasaran  Antara kaedah penyelidikan yang digunakan ialah mereka cipta, mengumpul, menganalisa, melaporkan data dan hasil penemuan berkaitan pemasaran secara spesifik dan sistematik.  Sistem analisa maklumat boleh memproses maklumat kepada bentuk yang lebih sesuai dan berguna kepada pengurus.  Boleh dikendalikan oleh Penyelidikan kemahiran jabatan penyelidikan dalaman bergantung dan kepada atau dikendalikan oleh orang luar sepenuhnya.  pemasaran mengendalikannya sumber-sumber

maklumat yang didapati. iv. Analisa Maklumat  Maklumat yang dikumpul perlu diproses dan dianalisa supaya memberi makna yang berguna dan boleh digunakan.  yang lebih baik dan berkesan. Melibatkan satu pengumpulan model matematik yang akan membantu ahli pemasaran membuat keputusan

46

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3

Pengagihan Maklumat

Maklumat

yang dikumpul melalui risikan dan penyelidikan pemasaran

diagihkan kepada pengurus pemasaran.

Kebanyakan

firma mempunyai SMP. Pengurus perlu tahu bagaimana

untuk mendapatkan dan menggunakan maklumat di dalam SMP.

Pembangunan

teknologi maklumat menyebabkan satu revolusi dalam

pengagihan maklumat seperti kemajuan dalam komputer, perisian dan komunikasi telah menyumbang kepada pemencaran (decentralization) dalam pengurusan sistem maklumat.

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 4 Masa 50 minit Rujukan Bab 4 Topik Sub topik 1.0 BAB 4 : PENYELIDIKAN DAN SISTEM MAKLUMAT PEMASARAN 4.3 Kaji Selidik Pemasaran

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 membincangkan proses kaji selidik pemasaran

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

47

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 3.4 SET INDUKSI KANDUNGAN 1 Penyelidikan dan Sistem Maklumat Pemasaran I II 3.3 3.4 Kaji Selidik Pemasaran Proses Penyelidikan Pemasaran

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 4 KESIMPULAN Pelajar dapat mengetahui langkah-langkah dalam proses penyelidikan pemasaran.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 11. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

48

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Disediakan oleh Tarikh 4.3

: NORALIZA AWANG : 9 Disember 2007

KAJI SELIDIK PEMASARAN proses mengumpul dan menggunakan maklumat-maklumat untuk

Satu

membuat keputusan pemasaran.

Maklumat

sedia ada diperolehi daripada pelbagai sumber samada sumber

dalaman (sekunder) atau luaran (primer).

Proses Penyelidikan Pemasaran

Terdapat EMPAT langkah dalam proses penyelidikan pemasaran iaitu:
i. ii. iii. iv. Mengenal pasti masalah dan objektif penyelidikan Membangunkan rancangan penyelidikan Melaksanakan rancangan penyelidikan Menterjemah dan melaporkan penemuan-penemuan tersebut

49

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1. Mengenal Pasti Masalah Dan Objektif Penyelidikan

Memberikan Setelah

takrifan yang betul kepada masalah akan mengurangkan

kos dan kelambatan dalam mengendalikan penyelidikan pengiklanan. masalah dikenalpasti, pengurus dan penyelidik boleh

menetapkan objektif penyelidikan. Contoh objektif penyelidikan ialah:

–Penyelidikan penerokaan (exploratory) –Penyelidikan deskriptif (descriptive) –Penyelidikan kausal (causal)
2. Membangunkan Rancangan Penyelidikan  Menggariskan sumber-sumber data yang sedia ada dan menerangkan pendekatan penyelidikan secara spesifik, kaedah kontak, rancangan persampelan dan instrumen (alat-alat) yang akan digunakan oleh penyelidik bagi mengumpul data-data baru.   Menentukan keperluan maklumat yang spesifik. Mengumpul maklumat membentuk rancangan penyelidikan yang berjaya.  Terdapat DUA bentuk maklumat / data yang diperlukan iaitu data sekunder dan data primer.  Penyelidikan akan bermula dengan data sekunder atau data kedua iaitu data yang telah dikumpulkan oleh penyelidik terdahulu dan boleh digunakan sebagai rujukan atau sokongan kepada data sebenar yang ingin diperolehi.  Data primer atau data utama ialah data yang baru dikumpul oleh penyelidik sendiri untuk sesuatu tujuan tertentu. Perbandingan Antara Data Sekunder Dan Data Primer

50

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Data Sekunder boleh didapati daripada;

–Data komersil
Contoh : Data ini boleh dibeli daripada pembekal luar

–Perkhidmatan pangkalan data secara terus
Contoh : Data demografi, laporan berita terkini, senarai tanda perdagangan aktif

–Data-data internet
Contoh : Persatuan industri, agensi kerajaan, saluran berita yang menawarkan maklumat secara percuma, penerbitan perniagaan. • Data Primer boleh didapati daripada; - Pemerhatian ialah sistem sumber data tunggal yang dilakukan melalui rakaman video, people’s meter’ (pada TV di rumah), ‘virtual reality’, pengimbas bayar dan keluar ( checkout scanner).

–Kajian ialah cara yang paling popular di mana maklumat dikumpul
secara deskriptif dengan bertanya terus kepada individu. Kajian mempunyai ciri-ciri fleksibel untuk mendapat pelbagai maklumat

–Kaedak kontak bergantung kepada maklumat, jenis dan jumlah
responden. Antaranya ialah soal selidik melalui surat, temuramah telefon, lain. temuramah secara peribadi, temuramah secara berkumpulan (kumpulan fokus), temuramah berkomputer dan lain-

–Pelan persampelan ialah mengambil sampel satu segmen
populasi yang dipilih untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Tiga soalan utama untuk rangka persampelan ialah; (i) (ii) (iii) apakah unit sampel apakah saiz sampel apakah prosedur sampel

–Instrumen penyelidikan ialah alat yang digunakan untuk mengumpul
51
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

data seperti soal-selidik (questionnaire) dan alat mekanikal. Soal selidik digunakan samada melalui orang perorangan, telefon atau melalui internet. Alat mekanikal seperti meter manusia dan pengimbas pasaraya serta alat mengukur subjek respon fizikal seperti stetescope dll. 3 Melaksanakan Rancangan Penyelidikan Penyelidik memulakan tugas dengan mengumpul, memproses dan menganalisa maklumat yang diperolehi.

Pengumpulan Proses

data dibuat oleh penyelidik dalaman (lebih kawalan dan

kos lebih rendah) atau firma luar (cepat dan kos yang tinggi). pengumpulan data memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan

terdedah kepada banyak kesilapan.

Data diproses / dianalisa untuk mengasingkan maklumat yang penting.
4 Interpretasi dan Laporan Penemuan Tersebut

Penyelidik Interpretasi Pengurus

perlu menterjemahkan penemuan hasil penyelidikan yang

dibuat, membuat kesimpulan dan melaporkan kepada pihak pengurusan. data adalah fasa penting dalam proses pemasaran kerana

ianya dibuat oleh penyelidik dan juga pengurus pemasaran perlu memastikan penyelidikan dilakukan dengan betul dan

membuat tafsiran yang sesuai untuk penemuan tersebut.

52

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

LATIHAN 4 : SISTEM MAKLUMAT DAN KAJI SELIDIK PEMASARAN Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan 1. Apakah sistem maklumat pemasaran (SMP)? A B Membuat perbandingan Mengumpul mengenai pemasaran C Membuat perancangan berasaskan komputer untuk membantu mengendalikan aliran maklumat dalam proses membuat keputusan dan pesaing antara kos mendapatkan maklumat maklumat secara dalam sistematik persekitaran dan faedah yang didapati daripada maklumat tersebut menganalisa dan pembangunan

53

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

D

Merangkumi manusia, peralatan dan prosedur untuk mengumpul, memilih, menganalisa, menilai dan mengagih keperluan, masa dan maklumat yang tepat kepada pembuat keputusan pemasaran

2.

Pengumpulan dan penganalisaan maklumat secara sistematik berhubung pesaing dan pembangunan dalam persekitaran pemasaran ialah satu fungsi sistem maklumat pemasaran di bawah; A B C D pengagihan maklumat. pembangunan maklumat. menilai keperluan maklumat. menterjemah dan melapor penemuan.

3.

Gaya hidup dan personaliti pengguna merupakan sebahagian daripada maklumat yang didapati daripada; A C data dalaman. risikan pemasaran. B D analisa maklumat. penyelidikan pemasaran.

4.

Mengumpul dan menggunakan maklumat untuk membuat keputusan pemasaran di kenali sebagai; A B C D risikan pemasaran. kaji selidik pemasaran. penyelidikan pemasaran. sistem maklumat pemasaran.

5.

Maklumat hasil penyelidikan orang lain merupakan data; A. C. primer sekunder B. D. memori pemasaran

54

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

6.

Kaedah penyelidikan yang mengambil masa yang paling lama untuk disiapkan ialah; A. C. soal selidik temuduga telefon B. D. melalui surat temuduga bersemuka

7.

Senarai jenis dan harga barang yang dikawal sepanjang musim perayaan Hari Raya Puasa dan Tahun Baru Cina ialah contoh; A B C D data primer. data sekunder. data komersil. pengkalan data secara terus.

8.

Data primer boleh didapati daripada kaedah berikut KECUALI: A B C D data daripada internet. penggunaan alat mekanikal. soal selidik (questionnaires). pengimbas bayar dan keluar.

Bahagian B : Soalan Struktur 1. Apakah Sistem Maklumat Pemasaran (SMP)? (2)

2.

Huraikan fungsi-fungsi utama SMP.

(8)

3.

Jelaskan perbezaan antara risikan dan penyelidikan pemasaran.

(6)

55

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

4.

Berikan maksud “kaji selidik pemasaran”.

(2)

5.

Terangkan EMPAT langkah dalam proses penyelidikan pemasaran. (8)

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 5 Masa 50 minit Rujukan Bab 5 Topik Sub topik BAB 5 : GELAGAT PENGGUNA 5.1 Model Gelagat Pengguna 5.2 Faktor yang mempengaruhi gelagat individu 1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 56
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1.1 1.2 1.3 2.0

mendefinisikan pengertian gelagat pengguna menjelaskan bagaimana model gelagat pengguna membantu pengguna membeli sesuatu produk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI Tayangan klip video gelagat remaja berpakaian

3.5

KANDUNGAN 1 Gelagat Pengguna I II III Definisi gelagat pengguna Model Gelagat Pengguna/Pembeli Individu Faktor yang mempengaruhi gelagat individu

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 5

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat memahami maksud gelagat pengguna dan menjelaskan model gelagat pengguna/ pembeli individu dalam membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk. 57
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 12. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 12 Disember 2007

BAB 5 : GELAGAT PENGGUNA (INDIVIDU) GELAGAT PENGGUNA Gelagat pengguna ialah kelakuan membeli pengguna akhir iaitu individu dan isi rumah ketika memilih, membeli dan menggunakan produk atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing untuk kegunaan peribadi. 5.1 MODEL GELAGAT PENGGUNA / PEMBELI INDIVIDU
Pemasaran Dan Rangsangan Lain Pemasaran Lain Produk Ekonomi Kotak Hitam Pembeli Ciri-ciri Proses Pembeli Pembeli Tindakbalas Pembeli Pemilihan Produk,
PM 103

58

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

P. Harga Teknologi Pengedaran Politik Promosi Budaya

Atau Membuat Pengguna Keputusan

Jenama, Penjual. Masa Belian, Jumlah Belian

Rajah 5.1 : Model Gelagat Pengguna Model asas gelagat pengguna membantu menjawab soalan seperti apa (what), di mana (where), bagaimana (how), berapa banyak (how much), bila (when) dan mengapa (why) pengguna membeli sesuatu produk. 1 Rangsangan Pemasaran Dan Lain-lain Rangsangan Rangsangan pemasaran (marketing stimuli) terdiri dari campuran pemasaran (4Ps) ; produk (product), penentuan harga (price), pengagihan atau pengedaran (place) dan promosi (promotion). Rangsangan-rangsangan 2. Kotak Hitam Pembeli Semua rangsangan di atas akan memasuki KOTAK HITAM PEMBELI di mana maklumat akan diproses kepada satu set tindakbalas pembelian. Kotak hitam pembeli terbahagi kepada dua bahagian iaitu ciri-ciri pengguna dan proses membuat keputusan pembelian. Ciri-ciri pengguna menentukan bagaimana pembeli bertindakbalas terhadap rangsangan-rangsangan yang dipengaruhi oleh faktorfaktor budaya, sosial, peribadi dan psikologi. Gelagat pengguna juga bergantung kepada proses membuat keputusan dan jenis keputusan pembelian. 3 Tindakbalas Pembelian Selepas melalui proses membuat keputusan di dalam kotak hitam pembeli, pengguna akan menunjukkan tindakbalas yang boleh lain terdiri daripada faktor-faktor teknologi, ekonomi, budaya dan politik.

59

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

dikesan menerusi pemilihan produk, pemilihan jenama, pemilihan penjual, pemilihan masa membuat pembelian dan jumlah belian. 5.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GELAGAT PENGGUNA Kelakuan membeli pengguna dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kebiasaannya adalah di luar kawalan firma. Namun begitu, firma masih perlu mengambilkira faktor-faktor ini dalam merangka strategi pemasaran. 1 Faktor Budaya (Cultural Factor) Faktor budaya merangkumi budaya, sub budaya dan kelas sosial. Budaya ialah nilai asas kehidupan berdasarkan adat dan tradisi. Budaya boleh mempengaruhi kepercayaan, kehendak, sikap dan perilaku serta keutamaan terhadap sesuatu. Setiap budaya mempunyai sub budaya iaitu kumpulan kecil dalam masyarakat yang mempunyai “perbezaan” tertentu yang dikongsi berdasarkan pengalaman kehidupan yang ditempuhi. Antara komponen sub budaya ialah perbezaan agama, bangsa dll. Di Amerika, kumpulan sub budaya yang utama ialah bangsa Hispanik, African-American dan Asia. Di Malaysia, kumpulan sub budaya yang utama adalah bangsa Melayu, Cina, India dan kaum Bumiputera. Setiap kumpulan mempunyai gelagat pembelian yang berbeza antara satu sama lain. 2 Faktor Taraf Sosial (Social Factor) Struktur taraf sosial menentukan bagaimana individu atau kumpulan diiktiraf dan dihormati dalam masyarakat. Individu dalam taraf sosial yang sama mempunyai banyak persamaan di segi minat, nilai dan gelagat. Taraf sosial bergantung kepada tahap pendidikan, pekerjaan, keturunan dll di samping pendapatan sebagai faktor terpenting. Gelagat pengguna juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kumpulan kecil pengguna, keluarga serta 60
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

peraturan dan status sosial. Kelas sosial dibahagikan kepada tujuh bahagian iaitu golongan atasan atas (upper uppers), atasan bawah (lower uppers), pertengahan atasan (upper middles), pertengahan (middle class), golongan pekerja (working class), bawahan atas (upper lowers) dan bawahan bawah (lower lowers). Selain taraf sosial, pengguna juga berbelanja mengikut pengaruh kumpulan. Kumpulan terbahagi kepada beberapa jenis iaitu “membership group, reference group, aspirational group” dan “opinion leaders”. Kumpulan rujukan (reference group) penting dalam mempengaruhi cara pengguna berbelanja. Pengguna terutama remaja selalu merasa mereka perlu mencontohi pemilihan seterusnya pembelian barang yang digunakan oleh kumpulan rujukan agar mereka dianggap sebagai setaraf dengan kumpulan yang dirujuk. 3 Faktor Peribadi (Personal Factor) Keputusan pembelian serta jenis barang yang dibeli dipengaruhi oleh faktor peribadi seperti usia dan kitaran hayat pembeli, pekerjaan, kedudukan ekonomi, gaya hidup, personaliti dan konsep hidup. Orang yang bekerja sebagai doctor, peguam, kerani atau pemandu mungkin tidak memerlukan perisian pengiraan yang canggih seperti yang diperlukan oleh seorang akauntan. Gaya hidup menentukan aktiviti, minat dan cara seseorang memberikan pendapat. 4 Faktor Psikologi (Psychological Factor) Selain daripada faktor budaya, taraf sosial dan peribadi, faktor psikologi juga mempengaruhi pemilihan dan cara pembelian pengguna. Empat jenis faktor psikologi yang utama ialah; 61
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

i ii. iii iv

motivasi (motivation) persepsi (perception) pembelajaran (learning) kepercayaan dan sikap (beliefs and attitude)

Motivasi ialah kehendak dalaman yang membentuk perilaku seseorang untuk mendapatkan sesuatu (kehendak) yang diingini. Keperluan psikologi menentukan gelagat pengguna. Rujuk Teori Hirarki Keperluan Maslow. Teori Hirarki Keperluan Maslow membahagikan keperluan manusia kepada lima bahagian yang disusun mengikut kepentingan daripada bawah iaitu keperluan asas ke atas.

Keperluan Pencapaian Diri Keperluan Penghargaan Keperluan Sosial Keperluan Keselamatan Keperluan Fisiologi

Rajah 5.2 : Teori Hirarki Keperluan Maslow Persepsi ialah proses memilih, menyusun dan menterjemah maklumat untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 62
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

sesuatu. Terdapat tiga jenis persepsi iaitu penumpuan terpilih, gangguan terpilih dan simpanan terpilih. Pembelajaran merupakan perubahan kepada gelagat pengguna disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaran berlaku menerusi interaksi antara kemahuan, rangsangan, petunjuk dan motif seseorang bertindakbalas mengenai sesuatu kejadian / keperluan. Sikap ialah pandangan yang konsisten mengenai nilai-nilai, perasaan dan kecenderungan samada positif atau negatif terhadap sesuatu objek atau idea.

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 5 Masa 50 minit Rujukan Bab 5 Topik Sub topik 1.0 BAB 5 : GELAGAT PENGGUNA 5.3 Proses Pembelian Pengguna Individu

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 membincangkan proses pembelian pengguna individu

63

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. menyediakan segelas air, susu dan milo. b. menunjukkan cara-cara macam mana untuk membancuh air milo 3.6 KANDUNGAN 1 Gelagat Pengguna I Proses pembelian pengguna individu

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 5

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat mengetahui bagaimana pengguna individu membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk atau perkhidmatan.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). 64
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pearson Publication. 13. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 5.3

: NORALIZA AWANG : 12 Disember 2007

PROSES PEMBELIAN PENGGUNA INDIVIDU Proses pembelian pengguna individu ialah langkah-langkah yang diambil oleh pengguna sebelum membuat keputusan membeli sesuatu produk atau perkhidmatan. Langkah-langkah tersebut ialah;

Pengiktirafan keperluan (Need Recognition) Pencarian maklumat (Information Search) Penilaian alternatif (Evaluation of Alternatives) Keputusan pembelian (Purchase Decision) Kelakuan selepas membeli (Postpurchase Behaviour)

65

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1.

Pengiktirafan Keperluan Pembeli mengenalpasti sesuatu masalah atau keperluan hasil daripada rangsangan dalaman (lapar, dahaga) atau luaran (terpengaruh dengan kawan, iklan dll) Firma perlu mengkaji kelakuan pengguna untuk mengenalpasti jenis produk yang diperlukan bagi memenuhi keperluan pengguna dan bagaimana mendorong pengguna membeli sesuatu produk. Melalui maklumat tersebut, firma boleh menentukan program pemasaran (promosi) yang sesuai dan berkesan.

2

Pencarian Maklumat Jika rangsangan yang diterima cukup besar, pengguna mungkin terdorong untuk mencari maklumat tentang sesuatu produk. Usaha pencarian bergantung kepada kekuatan desakan atau dorongan. Sumber-sumber maklumat terdiri daripada;

Sumber peribadi seperti ahli keluarga, rakan sebaya, jiran dll. Sumber komersil seperti pengiklanan, jurujual, pameran dll. Sumber awam seperti media massa dll. Sumber pengalaman seperti ujian dan penggunaan produk.
3 Penilaian Alternatif Penilaian alternatif ialah cara pengguna memproses maklumat untuk menentukan pilihan barang dan jenama.

Cara untuk membuat penilaian maklumat ialah;
–atribut atau ciri-ciri produk –kepercayaan tentang kaitan antara jenama dan kualiti

66

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Menggunakan pengiraan yang berhati-hati dan pemikiran logik Menilai sedikit / membeli secara spontan / mengikut gerak hati Merujuk kepada kawan, panduan pengguna atau nasihat jurujual
Ahli pemasaran perlu mengkaji pembeli untuk menentukan bagaimana mereka menilai alternatif sebelum mengambil langkahlangkah untuk mempengaruhi keputusan pembeli. 4 Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian dibuat selepas melalui proses di atas serta
pandangan orang lain dan faktor-faktor luar jangka.

Keutamaan / niat pembelian tidak menjanjikan pembelian sebenar.
5. Kelakuan Selepas Pembelian Menilai kepuasan yang diterima hasil pembelian / penggunaan dengan membandingkan pencapaian sebenar prestasi dan jangkaan mengenainya.

Memberi reaksi kepada prestasi sebenar dan menyebarkannya.

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 5 Masa 50 minit Rujukan Bab 5 Topik BAB 5 : GELAGAT PENGGUNA 67
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Sub topik

5.4 Gelagat Pembelian Produk Baru 5.5 Pengaruh Keputusan pembelian Individu

1.0

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 1.2 menerangkan bagaimana gelagat pembelian produk baru mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli individu

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. b. mengedar keratan kertas yang mengandungi jenama pakaian pelajar diminta menanda manakah pilihan pakaian mengikut jenama yang disukai dan mampu memilikinya.

3.7

KANDUNGAN 1 Gelagat Pengguna I II Gelagat pembelian produk baru Pengaruh keputusan pembelian individu

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 5

3.4

KESIMPULAN 68
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pelajar dapat memahami bagaimana kelakuan pengguna dalam pembelian produk baru.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 14. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 5.4

: NORALIZA AWANG : 12 Disember 2007

GELAGAT PEMBELIAN PRODUK BARU Kelakuan membeli pengguna bergantung kepada jenis barang yang dibeli samada produk yang sudah lama berada di pasaran atau produk baru. Gelagat pengguna berkait rapat dengan keputusan pembelian. Ia terbahagi kepada tiga bahagian;

Maklumbalas secara lazim (routine) Penyelesaian masalah terhad Penyelesaian masalah ekstensif
69
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Maklumbalas secara lazim ialah pembelian yang selalu dilakukan untuk mendapatkan keperluan harian. Ini tidak memerlukan usaha yang tinggi. Ini melibatkan proses pembuatan keputusan yang mudah dan berisiko rendah atau tidak memberi kesan yang ketara kepada pembeli. Pembelian gula-gula ialah contoh maklumbalas secara lazim. Penyelesaian masalah terhad ialah proses pembelian yang memerlukan sedikit pencarian. Ini berlaku kerana pengguna kurang pasti tentang jenama, harga dan jenis produk yang hendak dipilih. Jadi, ini memerlukan sedikit pencarian maklumat supaya tiada masalah wujud apabila belian dibuat seperti mendapatkan pandangan rakan, meneliti brosur dsbnya. Contoh : Pembelian sepasang jam tangan atau seluar. Di bawah penyelesaian masalah ekstensif, bakal pembeli mempunyai banyak pilihan jenama jadi mereka perlu membuat perbandingan dari segi kualiti, harga, nilai jual balik dll. Mereka sepatutnya mendapatkan maklumat terperinci sebelum membeli kerana ini mempunyai risiko yang tinggi. Contohnya pembelian kereta, rumah dll.

70

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pembelian Produk Baru Produk baru ialah barang atau perkhidmatan atau idea yang dianggap oleh pelanggan berpotensi untuk diterima. Proses penerimaan produk baru ialah proses mental yang dilalui oleh seorang individu dari permulaan dia belajar mengenai innovasi (pembaharuan) sehingga dia menerima produk tersebut. Penerimaan ialah keputusan individu untuk menjadi pengguna tetap sesuatu produk. Lima tahap dalam proses penerimaan ialah;

–Kesedaran (tahu tetapi masih kurang maklumat) –Minat (mencari maklumat tambahan tentang sesuatu) –Penilaian (membuat keputusan untuk mencuba atau tidak) –Percubaan (mengguna produk dalam skop yang kecil) –Pengambilan/penerimaan (memutuskan untuk menggunakan produk)
Ahli pemasaran perlu memikirkan bagaimana membantu pengguna melalui tahap-tahap tersebut sehingga pengguna menerima untuk menjadi pelanggan tetap.

5.5

PENGARUH KEPUTUSAN PEMBELI INDIVIDU

71

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Keputusan pembelian dilakukan berdasarkan beberapa faktor iaitu;

Demografik - umur, jantina, pekerjaan, taraf hidup, status Geografik kawasan, cuaca, musim (season)

Psikografik - gaya hidup, personaliti Kelakuan Faedah yang diperolehi

LATIHAN 5 : GELAGAT PENGGUNA INDIVIDU Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan 1. Faktor manakah TIDAK mempengaruhi gelagat pengguna individu; A. C. 2. budaya taraf sosial B. D. peribadi alam sekitar

Yang manakah BUKAN merupakan situasi pembelian? A. B. C. D. Pembelian semula Pembelian langsung Pembelian tugas baru Pembelian semula terus

3.

Proses pengguna membuat keputusan pembelian bermula dengan; A. B. C. D. mencari maklumat kelakuan selepas pembelian menonton sebuah rancangan iklan pengenalan kepada sesuatu masalah atau keperluan

4.

Pengaruh keputusan pembelian individu terdiri daripada faktor; 72
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

A. C. 5.

geografik demografik

B. D.

psikologi psikografik

Mengikut proses pembelian oleh pengguna, langkah kedua selepas mengenal pasti masalah ialah; A. B. C. D. pembelian pencarian maklumat penilaian selepas pembelian penilaian terhadap alternatif

6.

Mengikut proses pembelian oleh pengguna, langkah ketiga ialah; A. B. C. D. pembelian pencarian maklumat penilaian selepas pembelian penilaian terhadap alternatif

BAHAGIAN B (30 MARKAH) 1. Nyatakan EMPAT (4) elemen rangsangan pemasaran. (

2.

Huraikan fungsi kotak hitam pembeli?

3.

Apakah “tindakbalas pembelian” dalam model gelagat pengguna.

4.

Jelaskan bagaimana faktor taraf sosial mempengaruhi keputusan pembelian individu. 73
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

5.

Lakarkan rajah Teori Hirarki Maslow dan labelkan.

6.

Senaraikan dan huraikan sumber maklumat dalam proses pembelian individu.

7.

Apakah maksud kelakuan selepas pembelian?

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 6 Masa 50 minit Rujukan Bab 6 Topik Sub topik 1.0 BAB 5 : GELAGAT PEMBELI PERNIAGAAN 6.1 Model Gelagat Pengguna Perniagaan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 mengenali apa itu gelagat pembeli perniagaan 1.2 membincangkan model gelagat pengguna perniagaan

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN

74

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.1

SET INDUKSI Melukis gambar aiskrim

3.2

KANDUNGAN 1 Gelagat Pembeli Perniagaan I Model Gelagat Pengguna Perniagaan

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 6

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat memahami bagaimana kelakuan pengguna dalam pembelian produk baru.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 15. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

75

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 16 Disember 2007

BAB 6 : GELAGAT PEMBELIAN PERNIAGAAN Pembeli perniagaan ialah semua firma atau organisasi yang membeli barang dan perkhidmatan untuk digunakan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan lain yang dijual, disewa dan dibekalkan pada harga yang lebih tinggi. Pembelian untuk tujuan perniagaan melibatkan wang yang banyak berbanding pembelian individu. 6.1 MODEL GELAGAT PENGGUNA PERNIAGAAN Rangsangan pemasaran dan lain-lain rangsangan Produk P.Harga P’gagihan Promosi Ekonomi Teknologi Politik Budaya Persaingan Organisasi Pembelian Pusat Proses Pembelian Keputusan (Pengaruh Pembelian Peribadi & Organisasi) Tindakbalas Pembelian Pemilihan: Produk Pembekal Kuantiti Pembayaran

Rajah 6.1 :Model Gelagat Pembeli Perniagaan Model asas kelakuan pembeli perniagaan membantu menjawab soalan seperti apa (what), di mana (where), bagaimana (how), berapa banyak (how much), bila (when) dan mengapa (why) sesuatu produk dibeli. Pembeli perniagaan membuat keputusan pembelian berdasarkan jenis atau situasi pembelian yang berlainan iaitu;

76

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1

Pembelian Tugas baru Pembelian jenis ini melibatkan kos dan risiko yang besar kerana usaha yang banyak diperlukan untuk mengumpul maklumat memandang pembelian ini dibuat untuk kali pertama. Sebelum membelli, pembeli perlu menentukan spesifikasi produk, pembekal, had harga, syarat-syarat pembayaran, kuantiti pesanan, masa penghantaran dan syarat-syarat perkhidmatan lain yang berkaitan. Beberapa faktor seperti faktor persekitaran (environment), faktor organisasi (organization), faktor antara peribadi (interpersonal) dan individu mempengaruhi keputusan pembelian perniagaan.

2

Pembelian Semula Terubahsuai Pembelian jenis ini dibuat dengan perubahan spesifikasi produk, harga, syarat- syarat pembayaran dll.

3

Pembelian Semula Terus Pembeli membuat pesanan semula tanpa sebarang perubahan.

77

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 6 Masa 50 minit Rujukan Bab 6 Topik Sub topik 1.0 BAB 6 : GELAGAT PEMBELI PERNIAGAAN 6.2 Peserta Dalam Proses Pembelian Perniagaan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 memahami peserta dalam proses pembelian perniagaan

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI Membawa replika menara KLCC ke dalam kelas. 3.2 KANDUNGAN 78
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1

Gelagat Pembeli Perniagaan I Peserta Dalam Proses Pembelian Perniagaan

3.3 3.4

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 6 KESIMPULAN Pelajar dapat memahami bagaimana kelakuan pengguna dalam pembelian produk baru.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 16. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

79

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Disediakan oleh Tarikh 6.2

: NORALIZA AWANG : 16 Disember 2007

PESERTA DALAM PROSES PEMBELIAN PERNIAGAAN Beberapa golongan memainkan peranan yang berbeza dalam proses pembelian perniagaan iaitu; 1 Pengguna (Users) Firma yang menggunakan produk dan perkhidmatan. Rima ini mungkin memulakan cadangan pembelian dan membantu menentukan spesifikasi produk. 2 Pempengaruh (Influencers) Golongan yang mempengaruhi keputusan pembelian. Mereka selalu menolong menentukan spesifikasi produk dan menyediakan maklumat untuk tujuan penilaian alternatif. 3 Pembeli (Buyers) Golongan yang membuat pembelian sebenar. Bagi organisasi yang besar, pembeli berperanan memilih pembekal dan mengatur syarat-syarat pembelian serta membantu membentuk spesifikasi produk. 4 Penentu (Deciders) Golongan yang mempunyai kuasa (secara rasmi atau tidak) untuk memilih atau meluluskan pemilihan pembekal. 5 Pengawal Maklumat (Gatekeepers) Golongan yang mengawal aliran maklumat. Agen pembelian contohnya mempunyai kuasa untuk menghalang jurujual daripada berjumpa terus dengan pembeli atau penentu. 80
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 6 Masa 50 minit Rujukan Bab 6 Topik Sub topik 1.0 BAB 6 : GELAGAT PEMBELI PERNIAGAAN 6.3 Faktor yang mempengaruhi pembelian perniagaan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian perniagaan. 1.2 mengetahui proses pembuatan keputusan pembelian perniagaan

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI Menayang gambar seorang ahli korporat. 3.2 KANDUNGAN 1 Gelagat Pembeli Perniagaan I Faktor yang mempengaruhi pembelian perniagaan 81
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 6

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelakuan pengguna dalam pembelian produk baru.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 17. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 16 Disember 2007 82
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

6.3

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELIAN PERNIAGAAN Persekitaran Organisasi Interpersona Individu Ekonomi Objektif Autoriti Umur Teknologi Polisi Satus Pendidikan Politik Prosedur Empati Jawatan Persaingan Struktur Org Kuasa ‘pujuk Personaliti Budaya Sistem Sikap Rajah 6.2 : Pengaruh Pembelian Perniagaan Empat faktor yang mempengaruhi pembelian perniagaan.ialah; 1 Faktor Persekitaran (Environmental Factor) Pembeli perniagaan perlu mempunyai pengetahuan mengenai keadaan ekonomi semasa dan akan datang. Ini amat penting kerana ia menentukan jumlah pelaburan dll. Antara faktor persekitaran yang semakin mendapat perhati an ialah kekurangan bahan mentah utama seperti petroleum. Faktor-faktor persekitaran yang lain ialah teknologi, politik dll. 2. Faktor Organisasi (Organizational Factor) Setiap firma pembeli mempunyai objektif, polisi, prosedur, struktur dan sistem tersendiri. Jadi, pembekal perniagaan mesti memahami faktor-faktor ini untuk memahami gelagat pembelian perniagaan. 3 Faktor Antara Peribadi (Interpersonal Factor) Unit pembelian (buying center) terdiri daripada ramai peserta yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Jadi, secara langsung, faktor antara peribadi mempengaruhi keputusan pembelian. 4 Faktor Individu (Individual Factor) Setiap peserta dalam proses pembuatan keputusan perniagaan mempunyai motif peribadi, persepsi dan keutamaan. Faktor ini dipengaruhi oleh ciri-ciri peribadi seperti umur, pendapatan, pendidikan, personaliti dll.

PEMBELI

6.4

PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN PEMBELI PERNIAGAAN 83
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Lapan langkah dalam proses pembuatan keputusan pembeli perniagaan; 1 Pengiktirafan Masalah (Problem Recognition) Mengesan kewujudan masalah atau keperluan yang boleh dipenuhi dengan mendapatkan produk atau perkhidmatan. 2 Huraian Keperluan Umum (General Need Description) Firma perlu menentukan ciri-ciri umum dan kuantiti barang yang diperlukan. 3 Spesifikasi Produk (Product Specification) Unit pembelian menentukan cirri-ciri teknikal produk yang terbaik untuk barang yang diperlukan. 4 Pencarian Pembekal (Supplier Search) Usaha pembeli mencari pembekal yang terbaik yang dapat memenuhi kehendak dan permintaan pembeli. 5 Permohonan Cadangan (Proposal Solicitation) Pembeli menjemput pembekal yang berkelayakan untuk menghantar cadangan. 6 Pemilihan Pembekal (Supplier Selection) Pembeli akan menyemak permohonan cadangan untuk memilih pembekal yang layak dan menepati kehendak pembeli. 7 Spesifikasi Rutin-Pesanan (Order-Routine Specification) Pembeli membuat pesanan dengan menyenaraikan spesifikasi teknikal, kuantiti, jangkaan penghantaran, polisi pemulangan dll. 8 Semakan Semula Prestasi (Performance Review) Pembeli menilai prestasi pembekal samada baik atau tidak serta memutuskan untuk terus berurusan dengan pembekal yang sama, dengan syarat yang sama atau sebaliknya.

84

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

LATIHAN 6 : GELAGAT PENGGUNA PERNIAGAAN Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan 1. Yang manakah BUKAN ciri-ciri pasaran perniagaan? A. B. C. D. 2. Jumlah pembeli yang sedikit Penumpuan kawasan pasaran Proses pembelian yang mudah Hubungan penjual-pembeli yang erat

Pengaruh keputusan pembelian perniagaan terdiri daripada; A. C. faktor individu faktor alam sekitar B. D. faktor organisasi semua di atas

3.

Apakah langkah pertama dalam proses pembelian perniagaan? A. B. C. D. Mengenal pasti masalah Memilih rutin pesanan yang sesuai Mengenal pasti alternatif yang sesuai Mengenal pasti masalah dan penyelesaian umum

4.

Yang manakah BUKAN merupakan situasi pembelian? A. Pembelian langsung C. Pembelian semula terubahsuai B. D. Pembelian tugas baru Pembelian semula terus

5.

Pengaruh keputusan pembelian perniagaan terdiri daripada; A. C. faktor individu faktor alam sekitar B. D. faktor organisasi semua di atas

85

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

BAHAGIAN B STRUKTUR 1. Terangkan TIGA (3) situasi pembelian perniagaan.

2.

Terangkan LIMA (5) golongan dalam proses pembelian perniagaan.

3.

Bezakan antara huraian keperluan umum dan spesifikasi produk.

4.

Apakah semakan semula prestasi dalam proses pembelian perniagaan

86

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 7 Masa 50 minit Rujukan Bab 7 Topik Sub topik 1.0 BAB 7 : SEGMENTASI, PENYASARAN DAN PERLETAKAN PASARAN 7.1 Segmentasi @ Pemetaan Pasaran

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 mengenali apa itu segmentasi pasaran 1.2 menjelaskan asas utama segmentasi pasaran

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. menggunakan LCD untuk mempamerkan peta Malaysia. Melalui peta tersebut akan dikaitkan dengan geografi, budaya dan agama.

3.2

KANDUNGAN 1 Segmentasi, Penyasaran dan Perletakan Pasaran 87
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

I 3.3

Segmentasi @ Pemetaan Pasaran

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 7

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat memahami bagaimana di mana produk di pasarkan.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 18. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG :17 Disember 2007

BAB 7 : SEGMENTASI, PENYASARAN DAN PERLETAKAN PASARAN

88

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

7.1

SEGMENTASI @ PEMETAKAN PASARAN (MARKET SEGMENTATION) Segmentasi pasaran ialah pembahagian pasaran mengikut kumpulan-kumpulan pembeli yang memerlukan produk yang berbeza atau campuran pemasaran yang berbeza. 1 ASAS SEGMENTASI PASARAN PENGGUNA Empat asas utama segmentasi pasaran ialah: i Segmentasi Geografi / Kawasan (Geographic) Pembahagian pasaran mengikut kawasan seperti negara, negeri, daerah, kejiranan atau mengikut cuaca dan kepadatan penduduk. Berikan contoh untuk pengiklanan. Contoh : Berita Harian ii mengeluarkan edisi yang berbeza bagi kawasan yang berlainan. Segmentasi Demografi (Demographic) Pembahagian pasaran mengikut faktor demografi seperti umur, jantina, taraf pendidikan, pekerjaan, pendapatan, agama, bangsa, kenegaraan dan lain-lain. Contoh : Johnson & Johnson untuk produk kanak-kanak. iii Segmentasi Psikografi (Psychografic) Pembahagian pasaran kepada kumpulan mengikut kelas sosial, gaya hidup dan ciri-ciri personaliti. Contoh : Nestle mensegmen pasaran kopinya seperti Gold Blend, Expresso, Decaf dan Arabica. iv. Segmentasi Tingkahlaku / Tingkahlaku (Behavioral) Pembahagian pasaran kepada kumpulan mengikut tahap pengetahuan 2 pengguna, sikap, penggunaan atau tindakbalas terhadap sesuatu produk. CIRI-CIRI UNTUK SEGMENTASI YANG BERKESAN Antara ciri-ciri yang diperlukan untuk menentukan keberkesanan; i Kebolehukuran (Measurable)

89

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Setiap segmentasi boleh diukur di segi kuasa beli, saiz segmentasi dan profail pengguna di dalamnya. ii Kebolehsampaian (Accessible) Segmen sasaran boleh dijejaki dan produk boleh sampai ke tangan pengguna. Sekiranya produk tidak sampai kepada sasaran kerana masalah agihan misalnya, ini dikira sebagai ketidakbolehsampaian atau segmentasi yang tidak berjaya. iii Kecukupbesaran (Substantial) Setiap segmen mesti cukup besar dan menguntungkan. iv Keterbezaan (Differentiable) Konsep untuk produk bagi setiap segmen adalah tidak sama dan mendapat maklumbalas yang berbeza. v Kebolehtindakan (Actionable) Program yang dirancang boleh memberi kesan kepada segmen yang disasarkan dan dapat dilaksanakan tanpa halangan.

PM 103

90

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 7 Masa 50 minit Rujukan Bab 7 Topik Sub topik 1.0 BAB 7 : SEGMENTASI, PENYASARAN DAN PERLETAKAN PASARAN 7.2 Pasaran Sasaran

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 membincangkan pasaran sasaran

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI Menyoalan pelajar tentang sejauhmana pengetahuan mereka pasaran 3.2 KANDUNGAN 1 Pasaran Sasaran I 3.3 Penilaian Segmentasi Pasaran

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 7

3.4

KESIMPULAN 91
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pelajar dapat menilai segmen pasaran dan mengetahui faktor yang diambilkira dalam pasaran sasaran.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 19. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 7.2

: NORALIZA AWANG : 17 Disember 2007

PASARAN SASARAN (TARGET MARKET) Faktor kekurangan sumber-sumber pengeluaran atau untuk meningkatkan kecekapan di segi pengeluaran dan pengagihan, firma perlu menentukan pasaran sasaran yang sesuai dengan produk keluaran masing-masing. 92
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pasaran

sasaran

ialah

penilaian

terhadap

segmen-segmen

yang

berlainan dalam pasaran dan membuat keputusan untuk memilih segmen yang paling sesuai dan berapa segmen untuk dimasuki. Sebelum keputusan dibuat, beberapa langkah perlu diambil; 1 Penilaian Segmentasi Pasaran Untuk menilai segmen pasaran yang berbeza, firma perlu mengambilkira beberapa faktor iaitu; i Saiz Dan Pertumbuhan Segmen Firma memerlukan data mengenai jualan dan kadar keuntungan semasa serta kadar pertumbuhan dan kadar keuntungan di masa hadapan bagi segmen yang dipilih. ii. Tarikan Struktur Segmentasi Selain faktor saiz segmentasi, firma perlu mengambil tahu tentang daya tarikan setiap segmen. Suatu segmen menjadi tidak menarik sekiranya segmen tersebut mempunyai banyak persaingan, produk yang ditawarkan mempunyai banyak pengganti, pengguna mempunyai kuasa beli yang rendah dll. iii Matlamat Organisasi Dan Sumber-Sumber Yang Ada Firma perlu memastikan matlamat dan objektif tidak diabaikan dalam mendapatkan segmen yang besar dan menguntungkan. Firma perlu mengambilkira jumlah sumber yang ada terutama sumber kewangan dan sumber manusia di samping memiliki kelebihan lain berbanding pesaing sebelum memasuki suatu segmen baru. 2 Pemilihan Segmen Pasaran Tiga jenis sasaran pasaran ialah; i. Pemasaran Tak Terbeza (Undifferentiated Marketing) Firma mengeluarkan satu produk sahaja dan menawarkannya kepada semua pengguna. Pemasaran jenis 93
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

ini menganggap semua pengguna mempunyai keperluan yang sama. Cara ini dapat mengurangkan beberapa kos seperti pengeluaran, pengangkutan, penyimpanan, pengiklanan, penyelidikan dll. Contoh : Gula dan garam.

¤¤

4Ps

Sasaran

FIRMA

CAMPURAN PEMASARAN

PASARAN

Rajah 6.3 : Pemasaran Tak Terbeza ii. Pemasaran Terbeza (Differentiated Marketing) Firma menggunakan pemasaran terbeza apabila memilih lebih daripada satu segmen pasaran untuk memasarkan produknya. Contoh : Colgate Palmolive (ubat gigi), NIKE (kasut) dll.

4Ps 4Ps 4Ps

SASARAN SASARAN SASARAN

FIRMA

CAMPURAN PEMASARAN Rajah 6.4 : Pemasaran Terbeza

PASARAN

iii

Pemasaran Tertumpu (Concentrated Marketing) Firma menggunakan pemasaran tertumpu apabila memilih campuran pemasaran secara berasingan untuk segmen pasaran bagi memasarkan produknya. 94
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

4Ps FIRMA CAMPURAN PEMASARAN Rajah 6.5 : Pemasaran Tertumpu

SASARAN PASARAN

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
95
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Minggu 7 Masa 50 minit Rujukan Bab 7 Topik Sub topik 1.0 BAB 7 : SEGMENTASI, PENYASARAN DAN PERLETAKAN PASARAN 7.3 Pemposisian (perletakan) pasaran

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 mengetahui ciri-ciri utama perletakan pasaran

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI Melukis peta Malaysia 3.2 KANDUNGAN 1 Segmentasi, Penyasaran dan Perletakan Pasaran I Pemposisian (perletakan) pasaran

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 7

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat mengetahui tentang ciri-ciri utama perletakan pasaran. 96
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 20. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 7.3

: NORALIZA AWANG : 17 Disember 2007

PEMPOSISIAN (PERLETAKAN) PASARAN (PRODUCT POSITIONING) Perletakan pasaran sasaran ialah satu cara di mana sesuatu produk dikenali melalui ciri-ciri pentingnya dan di mana pengguna meletakkan produk tersebut terutama dalam fikiran mereka iaitu samada sesuatu

97

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

produk itu bagus atau tidak, berkualiti atau tidak dll berbanding produk yang dikeluarkan oleh pesaing. Perletakan pasaran mempunyai beberapa ciri-ciri yang utama iaitu; 1 Ciri-ciri produk (product attributes) – sifat produk Contoh : Volvo dengan ciri-ciri keselamatannya, Maggi dengan cepat dimasak sedap dimakan 2 Tawaran faedah (benefit) – faedah daripada penggunaan Contoh : Panadol Acti-5 melegakan sakit kepala dalam masa 5 minit, Milo untuk sihat dan kuat, Anlene untuk kuatkan tulang dll. 3 Situasi penggunaan (usage occassions) Contoh : Kad ucapan untuk situasi berlainan; Hari Raya, Hari Guru dan lain-lain. 4 5 6 7 Kelas pengguna (users) – bergantung kepada jenis pengguna Contoh : Anlene “Mum” Vs Anlene “Gold” Pengkelasan produk (product classes) – Butter dan margerine Perbandingan pesaing (against a competitor) – Coca Cola Vs Pepsi Berlainan dengan pesaing (away from competitor) – 7-Up membezakan produknya dengan Coca Cola dengan mengeluarkan minuman bukan cola. Produk Coca Cola ialah minuman cola. 8 Gabungan – Mastercard dan Visa bergabung dengan bank untuk mengekuarkan satu produk tambahan kepada pelanggan mereka.

Latihan 7 : Segmentasi (Pemetakan), Penyasaran Dan Pemposisian Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan 1. _____ ialah satu proses menilai daya tarikan setiap segmen (petak) pasaran dan memilih satu atau lebih segmen untuk diketengahkan. 98
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

A. C. 2.

Pasaran sasaran Pemposisian pasaran

B. D.

Segmentasi pasaran Tiada jawapan

Pemetakan pasaran berdasarkan status kesetiaan pengguna dikenali sebagai; A. C. pemetakan kawasan pemetakan psikologi B. D. pemetakan kelakuan pemetakan demografi

3.

Dasar manakah tidak digunakan untuk pemetakan pasaran pengguna? A. C. Sosial Psikologi B. D. Kawasan Kelakuan

4.

________ adalah proses pembahagian pasaran kepada beberapa kumpulan tertentu mengikut kelas sosial, gaya hidup dan ciri-ciri personaliti. A. C. Pemetakan kawasan Pemetakan psikografi B. D. Pemetakan kelakuan Pemetakan demografi

5.

Pembahagian pasaran sasaran untuk sesuatu produk mengikut pelbagai citarasa dan tabiat pengguna dikenali sebagai; A. C. pemasaran tak terbeza pemasaran industri B. D. pemasaran bertumpu pemasaran terbeza

6.

Bentuk pemasaran yang digunakan oleh Colgate Palmolive untuk pasarannya yang terdiri daripada pelbagai cita rasa dan permintaan adalah; A. C. pasaran terbeza pasaran bertumpu B. D. pasaran tak terbeza pasaran berselerak

7.

Segmentasi yang berasaskan faedah yang dicari (benefit sought) dipanggil; A B C segmentasi gelagat. segmentasi geografi. segmentasi demografi. 99
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

D 8.

segmentasisosio-ekonomi.

Pembolehubah manakah BUKAN daripada segmentasi geografik? A C Personaliti Kelas sosial P FIRMA P P P Campuran Pemasaran Rajah 1 : Model Gelagat Pengguna Sasaran SASARAN B D Gaya hidup Sikap terhadap produk

9.

Rujuk Rajah 1. Ini ialah bentuk pasaran sasaran yang dikenali sebagai; A. C. pasaran terbeza pasaran bertumpu B. D. pasaran tak terbeza pasaran berselerak

P FIRMA P P Campuran Pemasaran Rajah 2 : Model Gelagat Pengguna 10. Rujuk Rajah 2. Ini ialah bentuk pasaran sasaran yang dikenali sebagai; A. C. 11. pasaran terbeza pasaran bertumpu B. D. pasaran tak terbeza pasaran berselerak Sasaran P S2

Segmentasi pasaran yang berasaskan kadar penggunaan pengguna ringan (light users), pengguna berat (heavy users) dipanggil; A C segmentasi gelagat. segmentasi demografik B D segmentasi geografik. segmentasi psikografi

100

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

12.

Pemetakan pasaran berdasarkan pembahagian kawasan dikenali sebagai; A. C. pemetakan geografi pemetakan psikografi B. D. pemetakan kelakuan pemetakan demografi

13.

Faktor manakah tidak mempengaruhi gelagat pengguna individu; A. C. budaya taraf sosial B. D. peribadi alam sekitar

Bahagian B : Soalan Struktur 1. Namakan EMPAT (4) asas utama untuk segmentasi pasaran pengguna. (2) 2. Senaraikan EMPAT (4) daripada lima syarat untuk segmentasi berkesan. (2) 3. Berikan EMPAT (4) kumpulan segmentasi pasaran mengikut pasaran antarabangsa. (2)

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN

101

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Minggu 9 Masa 50 minit Rujukan Bab 8 Topik Sub topik 1.0 BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDTAN 8.1 Produk (definisi, peringkat dan jenis-jenis produk pengguna)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.3 mengenali apakah produk 1.4 menkelaskan peringkat dan jenis-jenis produk

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. membawa masuk sepapan Panadol, sebungkus gula-gula, seutas gelang emas dan sebuah telefon bimbit untuk ditunjukkan dan diedarkan (gula-gula) kepada pelajar.. 3.8 KANDUNGAN 1 Produk I II 3.3 Peringkat Produk Jenis-jenis Produk Pengguna

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 8

3.4

KESIMPULAN

102

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pelajar dapat mentakrif maksud produk, mengetahui peringkat produk yang berlainan serta perbezaan antara jenis-jenis produk dan bagaimana pengguna membuat keputusan pembelian. 4.0 RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 21. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 18 Disember 2007

BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN (GOODS AND SERVICES) 8.1 PRODUK

103

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Produk ialah apa sahaja yang ditawarkan dalam pasaran untuk perhatian, pemilikan atau penggunaan yang boleh memuaskan atau memenuhi sesuatu keperluan atau kehendak pengguna. Produk terbahagi kepada TIGA peringkat yang utama iaitu; i. Produk teras Produk teras merupakan faedah yang didapati hasil penggunaan sesuatu produk. Produk teras kereta merupakan pengangkutan. ii. Produk sebenar Produk sebenar merupakan cara pembungkusan, reka bentuk, ciriciri, tahap kualiti dan nama jenama yang dipertimbangkan oleh pelanggan sebelum membuat keputusan membeli sesuatu produk. iii. Produk tambahan Produk tambahan ialah nilai tambahan yang ada pada produk yang dicari oleh pelanggan seperti pemasangan dan penghantaran percuma, perkhidmatan selepas jualan, jaminan dan sebagainya. PRODUK PENGGUNA Produk pengguna adalah barang yang dibeli oleh pengguna untuk memenuhi keperluan atau kehendak individu dan keluarga. EMPAT jenis produk pengguna ialah; i. Barang Mudah Beli (Convenience goods) Barang mudah beli ialah produk yang sentiasa atau kerap dibeli, selalu dibeli dengan segera dan usaha membeli yang terhad serta perbandingan yang minima diperlukan semasa proses pembelian. Barang ini berharga murah dan diletakkan di tempat yang senang dilihat serta mudah diperolehi oleh pengguna. ii. Barang Beli Belah (Shopping goods) Barang beli belah ialah barang yang dibeli setelah pengguna membuat perbandingan harga, kualiti, stail, gaya dan ciri-cirinya. Sebelum membuat keputusan 104 pembelian, pengguna akan

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

mengumpul maklumat dan membuat penilaian terlebih dahulu iii. Barang Istimewa (Specialty goods) Barang istimewa ialah produk pengguna yang mempunyai ciri-ciri yang unik atau mempunyai pengenalan jenama dan ianya disasarkan khusus kepada golongan tertentu sahaja. Barang ini juga dijual di tempat-tempat khas atau kedai yang tertentu sahaja. iv. Barang Tidak Dicari (Unsought goods) Barang tidak dicari ialah barang yang tidak diketahui kewujudannya oleh pengguna atau barang yang diketahui kewujudannya tetapi pengguna tidak pernah berfikir untuk membelinya berlaku sesuatu kejadian yang mengubah pandangan pengguna.

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN

105

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Minggu 9 Masa 50 minit Rujukan Bab 8 Topik Sub topik 1.0 BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN 8.3 Penjenamaan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.3 1.4 mentafsirkan jenama dan terma yang berkaitan dengan jenama mengenalpasti strategi memilih jenama dan jenis-jenis jenama yang berlainan

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. memberikan nama beberapa jenama seperti Rejoice, Pantene dan Head & Shoulder, ADABI, PROTON, Panasonic, Sony dan sebagainya serta meminta pelajar menggambarkan produk-produk yang menggunakan jenama yang disebutkan di atas.. 3.9 KANDUNGAN 1 Penjenamaan I II III Definisi jenama dan terma-terma yang berkaitan Strategi Pemilihan Jenama Jenis-jenis Jenama

106

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 8

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat memahami maksud jenama dan terma-terma yang berkaitan dengannya serta strategi yang digunakan oleh firma dalam memilih jenama bagi produk keluarannya. Pelajar juga dapat mengetahui perbezaan antara jenis-jenis jenama yang berlainan.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 22. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 8.3

: NORALIZA AWANG : 18 Disember 2007

PENJENAMAAN (BRANDING) Jenama ialah nama, terma, tanda, simbol, reka bentuk, reka cipta atau mana-mana gabungan yang digunakan untuk mengenal pasti produk atau perkhidmatan serta untuk membezakan sesuatu produk daripada produk pesaing.

107

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Nama jenama (brand name) ialah perkataan, huruf atau nombor yang digunakan seperti Proton, Kodak, Nokia, KFC, Acer, Dell dan sebagainya. Tanda jenama (brand mark) ialah lambing, simbol, reka bentuk atau warna sesuatu jenama seperti wau bulan (Malaysian Airlines). Tanda dagang (trademark) ialah nama jenama atau tanda jenama yang dilindungi oleh undang-undang yang didaftarkan. Ekuiti jenama ialah nilai pada jenama. iaitu tahap kesetiaan pada jenama, kesedaran pada jenama, tanggapan kualiti dan aset lain seperti tanda perdagangan dan hubungan saluran pengedaran. Contohnya Marlboro bernilai USD45 b, Coke USD43 b, USD15 b dan sebagainya. Strategi Pemilihan Jenama 1. 2. 3. 4. Memperkenalkan perkembangan barisan Memperkenalkan perkembangan jenama Memperkenalkan kepelbagaian jenama Memperkenalkan jenama baru

Jenis-Jenis Jenama 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenama Pengilang (Contoh : Proton, Pepsi, John Master dll) Jenama Keluarga (Contoh : Barang Panasonic, Toshiba dll) Jenama Individu (Contoh : P & G – Pantene, Rejoice, H&S dll) Jenama Persendirian (Contoh : 7-Eleven, Aro-Makro dll) Jenama Berlesen Gabungan Jenama

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 9 Masa 50 minit Rujukan Bab 8 108
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Topik Sub topik 1.0

BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN 8.4 Pembungkusan Dan Pelabelan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.3 menerangkan kepentingan dan fungsi pembungkusan serta pelabelan kepada pemasaran dan pengguna.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. b. membawa tiub dan kotak ubat gigi serta beberapa pembungkus gula-gula yang berlainan. meminta pelajar memikirkan jenama produk yang diubah pembungkusannya dan membuat perbandingan antara cara pembungkusan yang lama dan baru.

3.10

KANDUNGAN 1 Pembungkusan I II 2 Peringkat Pembungkusan Kepentingan Pembungkusan

Pelabelan

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 8 109
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat memahami kenapa barang-barang yang dikeluarkan dibungkus dan dilabel dengan pelbagai cara dan gaya bagi menarik perhatian pengguna.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 23. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 8.4

: NORALIZA AWANG : 18 Disember 2007

PEMBUNGKUSAN Pembungkusan ialah aktiviti mencipta (reka) dan mengeluarkan suatu jenis bekas atau pembungkus untuk membungkus sesuatu produk. Peringkat Pembungkusan;. 1. Bungkusan Pertama (Primary package) Bekas utama ialah bekas yang digunakan untuk melindungi barang yang sedia digunakan atau bekas untuk menyimpan barang. 110
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2.

Bungkusan Kedua (Secondary package) Bahan atau kotak yang digunakan untuk melindungi bungkusan pertama.

3.

Bungkusan Untuk Pengangkutan (Shipping package) Kotak tebal atau kadbod kayu untuk membungkus barang yang ingin disimpan atau dihantar kepada pengedar serta dieksport.

Kepentingan Pembungkusan 1. Perkhidmatan Layan Diri Maklumat yang terdapat pada label pembungkus boleh menarik minat atau menolong pengguna membuat keputusan pembelian. 2. Kemudahan Pengguna Barang yang dipasarkan mudah dibuka atau digunakan selain mempunyai ciri-ciri cantik, menarik, boleh dipercayai dan berkualiti. 3. Peluang Inovasi Boleh menambah atau meningkatkan kegunaan sesuatu barang seperti botol atau kotak yang boleh dikitar semula. 4. Peningkatan Imej Jenama Dan Firma Contoh tin MILO berwarna hijau dlan sebagainya.

PELABELAN Label ialah maklumat bercetak mengenai produk, jenama, pengeluar, pengedar, kandungan, tarikh luput dan sebagainya yang tertera pada pembungkusan. Pelabelan ialah sebahagian daripada pembungkusan. Jenis-Jenis Label I II III Label Jenama Label Deskriptif (seperti cara penggunaan dan penjagaan) Label Gred seperti Gred A, B, C dll (untuk telur), tanda HALAL dll.

111

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 10 Masa 50 minit Rujukan Bab 8 Topik Sub topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN 8.5 Strategi Pembangunan Produk Baru

112

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1.0

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 membincangkan proses bagaimana sesuatu produk dibangunkan bermula daripada idea untuk menghasilkan sesuatu produk hingga produk tersebut dipasarkan.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. meminta pelajar menggambarkan diri sebagai seorang yang memainkan peranan yang penting dalam menentukan aktiviti persatuan dan kelab serta memikirkan apakah aktiviti yang akan dilakukan untuk semester ini. b. 3.11 menunjukkan cara atau kaedah merancang aktiviti tersebut.

KANDUNGAN 1 Strategi Pembangunan Produk Baru I Lapan langkah dalam membangunkan produk baru

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 8

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu produk baru dibangunkan. 113
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 24. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 8.5

: NORALIZA AWANG : 18 Disember 2007

STRATEGI PEMBANGUNAN PRODUK BARU Produk baru boleh diwujudkan dengan TIGA cara iaitu; i mengeluarkan produk baru (asli) hasil penyelidikan dan pembangunan sendiri atau membeli paten (patent) atau lesen. iii penambahbaikan atau pengubahsuaian dilakukan ke atas jenama sedi ada menghasilkan produk baru Strategi Pembangunan Produk Baru 1. Penghasilan Idea (Idea Generation) 2. Penapisan (Idea Screening) 114
PM 103

ii mengambil alih firma lain serta produknya samada membeli firma itu

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3. Pembangunan dan Pengujian Konsep (Concept Development/Testing) 4. Strategi Pemasaran (Marketing Strategy) 5. Analisa Perniagaan (Business Analysis) 6. Pembangunan Produk (Product Development) 7. Pengujian Pasaran (Market Testing) 8. Pemerdagangan (Commercialization) Penghasilan Idea (Idea Generation) Penjanaan idea ialah untuk mencari sebanyak idea yang mungkin sebelum idea tersebut ditapis atau dipilih. Idea boleh didapati daripada sumber dalaman atau sumber luaran firma. Penapisan Idea (Idea Screening) Idea ditapis untuk mengenal pasti dan memilih idea yang baik dan menolak idea yang kurang baik atau tidak sesuai. Pembangunan Dan Pengujian Konsep (Concept Development & Testing) Idea yang dipilih akan dibangunkan sebagai konsep produk. Konsep produk ialah huraian idea secara terperinci dinyatakan dalam konteks yang boleh difahami oleh pengguna. Idea produk ialah satu idea untuk produk yang mungkin akan dipasarkan di pasaran. Imej produk ialah gambaran pengguna terhadap produk sebenar atau produk potensi. Strategi Pemasaran (Marketing Strategy) Strategi pemasaran melibatkan sasaran pasaran, perletakan produk, penentuan harga, pengedaran, matlamat jualan dan keuntungan serta syer pasaran yang ingin dicapai dalam jangka masa pendek dan panjang. Analisa Perniagaan (Business Analysis) Menilai daya tarikan perniagaan dengan mengkaji jangkaan jualan, kos pengeluaran dan jangkaan keuntungan untuk menentukan samada objektif firma dapat dipenuhi atau sebaliknya. 115
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pembangunan Produk (Product Development) Produk yang diilhamkan akan dibangunkan menjadi produk secara fizikal berdasarkan konsep yang telah dikenalpasti kepada model percubaan atau ‘prototype’ yang akan diuji keberkesanannya menggunakan kaedah; ujian fungsian dan ujian penggunaan. Pengujian Pemasaran (Market Testing) Antara ujian yang mungkin dijalankan ialah ujian pada program pemasaran, strategi pemposisian produk, pengiklanan, pengedaran

harga, jenama, pembungkusan dll. Bilangan ujian bergantung kepada kos dan risiko memperkenalkan produk, kos untuk ujian dan faktor masa. Pemerdagangan (Commercialization) Beberapa keputusan yang perlu dibuat:untuk melancarkan produk baru; 1. Bila (When) – Masa 2. Di mana (Where) – Tempat 3. Pada siapa (To Whom) – Sasaran pasaran 4. Bagaimana (How) – Cara promosi dilakukan

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 9 Masa 50 minit Rujukan Bab 8 Topik Sub topik 1.0 BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN 8.1 Produk (definisi, peringkat dan jenis-jenis produk pengguna)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.5 mengenali apakah produk 1.6 menkelaskan peringkat dan jenis-jenis produk

116

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. membawa masuk sepapan Panadol, sebungkus gula-gula, seutas gelang emas dan sebuah telefon bimbit untuk ditunjukkan dan diedarkan (gula-gula) kepada pelajar.. 3.12 KANDUNGAN 1 Produk I II 3.3 Peringkat Produk Jenis-jenis Produk Pengguna

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 8

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat mentakrif maksud produk, mengetahui peringkat produk yang berlainan serta perbezaan antara jenis-jenis produk dan bagaimana pengguna membuat keputusan pembelian.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 117
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

25. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG :

BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN (GOODS AND SERVICES) 8.1 PRODUK Produk ialah apa sahaja yang ditawarkan dalam pasaran untuk perhatian, pemilikan atau penggunaan yang boleh memuaskan atau memenuhi sesuatu keperluan atau kehendak pengguna. Produk terbahagi kepada TIGA peringkat yang utama iaitu; i. Produk teras Produk teras merupakan faedah yang didapati hasil penggunaan sesuatu produk. Produk teras kereta merupakan pengangkutan. ii. Produk sebenar Produk sebenar merupakan cara pembungkusan, reka bentuk, ciriciri, tahap kualiti dan nama jenama yang dipertimbangkan oleh pelanggan sebelum membuat keputusan membeli sesuatu produk. iii. Produk tambahan

118

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Produk tambahan ialah nilai tambahan yang ada pada produk yang dicari oleh pelanggan seperti pemasangan dan penghantaran percuma, perkhidmatan selepas jualan, jaminan dan sebagainya. PRODUK PENGGUNA Produk pengguna adalah barang yang dibeli oleh pengguna untuk memenuhi keperluan atau kehendak individu dan keluarga. EMPAT jenis produk pengguna ialah; i. Barang Mudah Beli (Convenience goods) Barang mudah beli ialah produk yang sentiasa atau kerap dibeli, selalu dibeli dengan segera dan usaha membeli yang terhad serta perbandingan yang minima diperlukan semasa proses pembelian. Barang ini berharga murah dan diletakkan di tempat yang senang dilihat serta mudah diperolehi oleh pengguna. ii. Barang Beli Belah (Shopping goods) Barang beli belah ialah barang yang dibeli setelah pengguna membuat perbandingan harga, kualiti, stail, gaya dan ciri-cirinya. Sebelum membuat keputusan pembelian, pengguna akan mengumpul maklumat dan membuat penilaian terlebih dahulu iii. Barang Istimewa (Specialty goods) Barang istimewa ialah produk pengguna yang mempunyai ciri-ciri yang unik atau mempunyai pengenalan jenama dan ianya disasarkan khusus kepada golongan tertentu sahaja. Barang ini juga dijual di tempat-tempat khas atau kedai yang tertentu sahaja. iv. Barang Tidak Dicari (Unsought goods) Barang tidak dicari ialah barang yang tidak diketahui kewujudannya oleh pengguna atau barang yang diketahui kewujudannya tetapi pengguna tidak pernah berfikir untuk membelinya berlaku sesuatu kejadian yang mengubah pandangan pengguna.

119

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 9 Masa 50 minit Rujukan Bab 8 Topik Sub topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN 8.1 Jenis-jenis Produk Perniagaan (sambungan) 8.2 Perkhidmatan atau Servis 1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 1.2 2.0 mengenali dan mengkelaskan produk perniagaan. Memberikan definisi perkhidmatan

ALAT BANTUAN MENGAJAR 120
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2.1 2.2 3.0

Modul Transperansi

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. b. c. membawa masuk beg alat-alat “pertukangan” Borsch memasuki kelas lebih awal daripada pelajar dan memastikan lampu dan penghawa dingin tidak dibuka. mengumumkan topik yang akan dibincangkan pada hari ini dan senyap selama 1 – 2 minit sambil memerhatikan pelajar. 3.13 KANDUNGAN 1 2 Produk Perniagaan Perkhidmatan I II III IV 3.3 Jenis-jenis Perkhidmatan Ciri-ciri Perkhidmatan Penentu Kualiti Perkhidmatan Perbezaan Antara Produk Dan Perkhidmatan

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 8

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat mengetahui perbezaan antara produk pengguna dan produk perniagaan, faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti perkhidmatan serta perbezaan produk dan perkhidmatan.

4.0

RUJUKAN

121

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1

Modul Pengantar Pemasaran (2006) Noraliza Awang

2

Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication.

26. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG :

PRODUK PERNIAGAAN Produk perniagaan terdiri daripada EMPAT bahagian yang utama iaitu; i. Bahan Mentah (Raw Materials) Bahan terdiri daripada dua iaitu bahan mentah pertanian (hasil tanaman) dan bahan mentah semulajadi (petrol, balak dll). ii. Bahagian Ganti (Spare Parts) Bahagian ganti ialah bahagian komponen yang digunakan untuk mengganti dan membaiki bahagian peralatan yang rosak. iii. Bahan Modal (Capital Items) Pemasangan (installations) ialah kelengkapan pada premis bagi menjalankan perniagaan seperti kilang, bangunan pejabat dll. Peralatan tambahan ialah kelengkapan mudah alih seperti kelengkapan pejabat; meja, kerusi, komputer, rak dll. iv. Bekalan Dan Perkhidmatan (Supplies And Services)

122

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Bekalan ialah produk yang digunakan bagi melicinkan perjalanan operasi, pembaikan dan penyelenggaraan perniagaan seperti disket, kertas, peralatan menulis, pencuci dan sebagainya. Perkhidmatan perniagaan ialah perkhidmatan yang dibeli bagi membantu firma seperti khidmat nasihat atau jururunding, agensi pengiklanan, perkhidmatan guaman dan lain-lain.

8.2

PERKHIDMATAN (ATAU SERVIS) Perkhidmatan ialah satu produk yang berbentuk aktiviti, faedah atau kepuasan yang bersifat tidak ketara (intangible) iaitu tidak boleh dipegang atau disentuh serta tidak menghasilkan pemilikan, yang ditawarkan untuk jualan kepada pengguna. Selain tiada pemilikan, perkhidmatan juga tidak melibatkan pemindahan hak milik kepada pengguna. Jenis-jenis Perkhidmatan 1. Perkhidmatan kerajaan seperti bomba, tentera, pendidikan, dll. 2. Organisasi bukan untung seperti badan amal, kolej komuniti dll. 3. Organisasi perniagaan seperti perbankan, perhotelan, pengangkutan. Ciri-Ciri Perkhidmatan 1. Ketidakketaraan (Intangibility) 2. Ketidakbolehasingan (Inseparability) 3. Ketidakseragaman (Variability) 4. Ketidakbolehsimpanan (Perishability) Perbezaan Antara Produk Dan Perkhidmatan 1. Keketaraan 2. Pengeluaran Dan Penggunaan 3. Kontak Dengan Pengguna 4. Bekalan Dan Permintaan

123

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Penentu Kualiti Perkhidmatan i. Kebolehpercayaan ii. Bertindakbalas iii. Empati iv. Ketara v. Ansuran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 9 Masa 50 minit Rujukan Bab 8 Topik Sub topik 1.0 BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN 8.3 Penjenamaan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.5 1.6 mentafsirkan jenama dan terma yang berkaitan dengan jenama mengenalpasti strategi memilih jenama dan jenis-jenis jenama yang berlainan

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR

124

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2.1 2.2 3.0

Modul Transperansi

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. memberikan nama beberapa jenama seperti Rejoice, Pantene dan Head & Shoulder, ADABI, PROTON, Panasonic, Sony dan sebagainya serta meminta pelajar menggambarkan produk-produk yang menggunakan jenama yang disebutkan di atas.. 3.14 KANDUNGAN 1 Penjenamaan I II III 3.3 Definisi jenama dan terma-terma yang berkaitan Strategi Pemilihan Jenama Jenis-jenis Jenama

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 8

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat memahami maksud jenama dan terma-terma yang berkaitan dengannya serta strategi yang digunakan oleh firma dalam memilih jenama bagi produk keluarannya. Pelajar juga dapat mengetahui perbezaan antara jenis-jenis jenama yang berlainan.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2006) Noraliza Awang 125
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2

Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication.

27. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 8.3 :

: NORALIZA AWANG

PENJENAMAAN (BRANDING) Jenama ialah nama, terma, tanda, simbol, reka bentuk, reka cipta atau mana-mana gabungan yang digunakan untuk mengenal pasti produk atau perkhidmatan serta untuk membezakan sesuatu produk daripada produk pesaing. Nama jenama (brand name) ialah perkataan, huruf atau nombor yang digunakan seperti Proton, Kodak, Nokia, KFC, Acer, Dell dan sebagainya. Tanda jenama (brand mark) ialah lambing, simbol, reka bentuk atau warna sesuatu jenama seperti wau bulan (Malaysian Airlines). Tanda dagang (trademark) ialah nama jenama atau tanda jenama yang dilindungi oleh undang-undang yang didaftarkan. Ekuiti jenama ialah nilai pada jenama. iaitu tahap kesetiaan pada jenama, kesedaran pada jenama, tanggapan kualiti dan aset lain seperti tanda perdagangan dan hubungan saluran pengedaran. Contohnya Marlboro bernilai USD45 b, Coke USD43 b, USD15 b dan sebagainya. Strategi Pemilihan Jenama 1. Memperkenalkan perkembangan barisan 126
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2. 3. 4.

Memperkenalkan perkembangan jenama Memperkenalkan kepelbagaian jenama Memperkenalkan jenama baru

Jenis-Jenis Jenama 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenama Pengilang (Contoh : Proton, Pepsi, John Master dll) Jenama Keluarga (Contoh : Barang Panasonic, Toshiba dll) Jenama Individu (Contoh : P & G – Pantene, Rejoice, H&S dll) Jenama Persendirian (Contoh : 7-Eleven, Aro-Makro dll) Jenama Berlesen Gabungan Jenama

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 9 Masa 50 minit Rujukan Bab 8 Topik Sub topik 1.0 BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN 8.4 Pembungkusan Dan Pelabelan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.4 menerangkan kepentingan dan fungsi pembungkusan serta pelabelan kepada pemasaran dan pengguna.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 127
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.1

SET INDUKSI a. b. membawa tiub dan kotak ubat gigi serta beberapa pembungkus gula-gula yang berlainan. meminta pelajar memikirkan jenama produk yang diubah pembungkusannya dan membuat perbandingan antara cara pembungkusan yang lama dan baru.

3.15

KANDUNGAN 1 Pembungkusan I II 2 I Peringkat Pembungkusan Kepentingan Pembungkusan Jenis-jenis Label

Pelabelan

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 8

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat memahami kenapa barang-barang yang dikeluarkan dibungkus dan dilabel dengan pelbagai cara dan gaya bagi menarik perhatian pengguna.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2006) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, 128
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 28. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education Disediakan oleh Tarikh 8.4 : NORALIZA AWANG : PEMBUNGKUSAN Pembungkusan ialah aktiviti mencipta (reka) dan mengeluarkan suatu jenis bekas atau pembungkus untuk membungkus sesuatu produk. Peringkat Pembungkusan;. 1. Bungkusan Pertama (Primary package) Bekas utama ialah bekas yang digunakan untuk melindungi barang yang sedia digunakan atau bekas untuk menyimpan barang. 2. Bungkusan Kedua (Secondary package) Bahan atau kotak yang digunakan untuk melindungi bungkusan pertama. 3. Bungkusan Untuk Pengangkutan (Shipping package) Kotak tebal atau kadbod kayu untuk membungkus barang yang ingin disimpan atau dihantar kepada pengedar serta dieksport. Kepentingan Pembungkusan 1. Perkhidmatan Layan Diri Maklumat yang terdapat pada label pembungkus boleh menarik minat atau menolong pengguna membuat keputusan pembelian. 2. Kemudahan Pengguna Barang yang dipasarkan mudah dibuka atau digunakan selain mempunyai ciri-ciri cantik, menarik, boleh dipercayai dan berkualiti. 129
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.

Peluang Inovasi Boleh menambah atau meningkatkan kegunaan sesuatu barang seperti botol atau kotak yang boleh dikitar semula.

4.

Peningkatan Imej Jenama Dan Firma Contoh tin MILO berwarna hijau dlan sebagainya.

PELABELAN Label ialah maklumat bercetak mengenai produk, jenama, pengeluar, pengedar, kandungan, tarikh luput dan sebagainya yang tertera pada pembungkusan. Pelabelan ialah sebahagian daripada pembungkusan. Jenis-Jenis Label I II III Label Jenama Label Deskriptif (seperti cara penggunaan dan penjagaan) Label Gred seperti Gred A, B, C dll (untuk telur), tanda HALAL dll.

130

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 10 Masa 50 minit Rujukan Bab 8 Topik Sub topik 1.0 BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN 8.5 Strategi Pembangunan Produk Baru

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 membincangkan proses bagaimana sesuatu produk dibangunkan bermula daripada idea untuk menghasilkan sesuatu produk hingga produk tersebut dipasarkan.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI

131

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

a.

meminta pelajar menggambarkan diri sebagai seorang yang memainkan peranan yang penting dalam menentukan aktiviti persatuan dan kelab serta memikirkan apakah aktiviti yang akan dilakukan untuk semester ini.

b. 3.16

menunjukkan cara atau kaedah merancang aktiviti tersebut.

KANDUNGAN 1 Strategi Pembangunan Produk Baru I Lapan langkah dalam membangunkan produk baru

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 8

3.4

KESIMPULAN Pelajar dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu produk baru dibangunkan.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 29. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

132

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Disediakan oleh Tarikh 8.5

: NORALIZA AWANG : 18 Disember 2007

STRATEGI PEMBANGUNAN PRODUK BARU Produk baru boleh diwujudkan dengan TIGA cara iaitu; i mengeluarkan produk baru (asli) hasil penyelidikan dan pembangunan sendiri atau membeli paten (patent) atau lesen. iii penambahbaikan atau pengubahsuaian dilakukan ke atas jenama sedi ada menghasilkan produk baru Strategi Pembangunan Produk Baru 9. Penghasilan Idea (Idea Generation) 10. Penapisan (Idea Screening) 11. Pembangunan dan Pengujian Konsep (Concept Development/Testing) 12. Strategi Pemasaran (Marketing Strategy) 13. Analisa Perniagaan (Business Analysis) 14. Pembangunan Produk (Product Development) 15. Pengujian Pasaran (Market Testing) 16. Pemerdagangan (Commercialization) Penghasilan Idea (Idea Generation) Penjanaan idea ialah untuk mencari sebanyak idea yang mungkin sebelum idea tersebut ditapis atau dipilih. Idea boleh didapati daripada sumber dalaman atau sumber luaran firma. Penapisan Idea (Idea Screening) Idea ditapis untuk mengenal pasti dan memilih idea yang baik dan menolak idea yang kurang baik atau tidak sesuai. 133
PM 103

ii mengambil alih firma lain serta produknya samada membeli firma itu

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pembangunan Dan Pengujian Konsep (Concept Development & Testing) Idea yang dipilih akan dibangunkan sebagai konsep produk. Konsep produk ialah huraian idea secara terperinci dinyatakan dalam konteks yang boleh difahami oleh pengguna. Idea produk ialah satu idea untuk produk yang mungkin akan dipasarkan di pasaran. Imej produk ialah gambaran pengguna terhadap produk sebenar atau produk potensi. Strategi Pemasaran (Marketing Strategy) Strategi pemasaran melibatkan sasaran pasaran, perletakan produk, penentuan harga, pengedaran, matlamat jualan dan keuntungan serta syer pasaran yang ingin dicapai dalam jangka masa pendek dan panjang. Analisa Perniagaan (Business Analysis) Menilai daya tarikan perniagaan dengan mengkaji jangkaan jualan, kos pengeluaran dan jangkaan keuntungan untuk menentukan samada objektif firma dapat dipenuhi atau sebaliknya. Pembangunan Produk (Product Development) Produk yang diilhamkan akan dibangunkan menjadi produk secara fizikal berdasarkan konsep yang telah dikenalpasti kepada model percubaan atau ‘prototype’ yang akan diuji keberkesanannya menggunakan kaedah; ujian fungsian dan ujian penggunaan. Pengujian Pemasaran (Market Testing) Antara ujian yang mungkin dijalankan ialah ujian pada program pemasaran, strategi pemposisian produk, pengiklanan, pengedaran

harga, jenama, pembungkusan dll. Bilangan ujian bergantung kepada kos dan risiko memperkenalkan produk, kos untuk ujian dan faktor masa. Pemerdagangan (Commercialization) Beberapa keputusan yang perlu dibuat:untuk melancarkan produk baru; 2. Bila (When) – Masa 134
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

5. Di mana (Where) – Tempat 6. Pada siapa (To Whom) – Sasaran pasaran 7. Bagaimana (How) – Cara promosi dilakukan

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 10 Masa 50 minit Rujukan Bab 8 Topik Sub topik 1.0 BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN 8.6 Kitaran Hayat Barang

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 memahami jangka hayat sesuatu barang atau perkhidmatan bermula dari idea untuk menghasilkan sesuatu barang atau perkhidmatan hingga barang atau perkhidmatan tersebut dukeluarkan dari pasaran.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. menggunakan Mawi atau Siti Nurhaliza sebagai contoh dan meminta pelajar menentukan di tahap mana mereka berada dalam kitaran hayat (KHB) samada sedang meningkat popular atau semakin kurang popular. 135
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

b. 3.17 1

menunjukkan hubungan antara populariti dan jualan album. Kitaran Hayat Barang KHB) I II Peringkat dalam KHB Jenis-jenis KHB

KANDUNGAN

3.3

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 8

3.4

KESIMPULAN Pelajar diharap dapat memahami proses kitaran hayat sesuatu produk dan kepentingannya serta strategi pemasaran yang diperlukan pada tahap kiatarn yang berbeza.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 30. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 18 Disember 2007 136
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

8.5

KITARAN HAYAT BARANG (PRODUCT LIFE CYCLE) Jangka masa untuk suatu produk “hidup” dinamakan sebagai kitaran hayat. Kitaran hayat barang (KHB) ialah satu pusingan siri atau peringkat perubahan yang dialami oleh suatu produk. Peringkat KHB 1. Pembangunan produk (product development) 2. Peringkat pengenalan (introduction stage) 3. Peringkat pertumbuhan (growth stage) 4. Peringkat kematangan (maturity stage) 5. Peringkat penurunan (decline stage) Pembangunan Produk (Product Development) Peringkat pertama bermula dengan penghasilan dan pembangunan idea. Tiada jualan dibuat kerana produk baru dibangunkan. Jumlah pelaburan dan kos pengeluaran sangat tinggi. Peringkat Pengenalan (Introduction Stage) Produk mula memasuki pasaran sebenar. Kos dan aktiviti promosi dan pengedaran amat tinggi bagi menyebarkan maklumat dan menarik minat bakal pengguna untuk mencuba produk. Tiada keuntungan kerana jualan rendah tetapi kos amat tinggi. Persaingan juga agak rendah. Peringkat Pertumbuhan (Growth Stage) Orang ramai mula menerima produk yang baru diperkenalkan dan kadar jualan semakin meningkat. Penerima awal akan terus membeli produk ini diikuti oleh pengguna yang lain. Keuntungan semakin meningkat kerana kos promosi diagihkan kepada jumlah pengeluaran dan volum jualan yang lebih besar jadi kos purata pengeluaran menjadi semakin rendah. Beberapa strategi yang mungkin dilaksanakan pada tahap ini;  memperbaharui kualiti, menambahkan sifat, mengeluarkan model baru 137
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

 memasuki pasaran sasaran yang baru  memasuki saluran pengedaran baru  mengubah bentuk pengiklanan dan promosi  menurunkan harga untuk menarik bakal pembeli yang sensitif harga Peringkat Kematangan (Maturity Stage) Jualan berada pada peringkat paling tinggi tapi pertumbuhan jualan mula menurun atau jualan agak perlahan kerana produk telah lama berada di pasaran dan sudah mencapai tahap penerimaan hampir keseluruhan pasaran. Keuntungan adalah stabil atau berkurang. Cabaran menjadi semakin sengit kerana penerimaan barang sudah mencapai tahap tepu dan firma mempunyai banyak produk yeng terpaksa dijual. Untuk mempertahankan produk, beberapa strategi boleh digunakan; i. ii. iii. Pengubahsuaian @ Modifikasi Pasaran Pengubahsuaian @ Modifikasi Produk Pengubahsuaian Campuran Pemasaran

Peringkat Penurunan (Decline Stage) Jualan dan keuntungan semakin berkurang. Permintaan merosot kerana terdapat produk pengganti yang banyak di pasaran. Beberapa sebab berlakunya penurunan jualan antaranya adalah:  peningkatan teknologi  perubahan dalam citarasa pengguna  peningkatan persaingan dalam dan luar negara  barang kehilangan daya tarikannya Penurunan jualan menyebabkan berlaku lebihan kapasiti, pengurangan harga dan keuntungan. Ini mungkin menyebabkan ada firma yang akan menarik diri dari pasaran. Firma yang kekal akan mengurangkan pengeluaran atau harga serta memotong belanjawan promosi. Firma perlu mengenal pasti masalah dan membuat beberapa keputusan;; 138
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1. mengenal pasti barang di peringkat penurunan dengan menganalisa jualan, syer pasaran, kos dan trend keuntungan. 2. membuat keputusan samada untuk mengekalkan produk, mengaut keuntungan atau menghentikan jualan produk tersebut. ♦ sekiranya firma mengekalkan (maintain) produk, firma berharap agar pesaing akan meninggalkan pasaran tersebut. ♦ mengaut keuntungan (harvest) kos sebanyak mungkin dan dengan peralatan, mengurangkan pelbagai seperti kilang

penyelenggaraan, penyelidikan dan pembangunan, pengiklanan dan tenaga jualan. ♦ menghentikan jualan (terminate) dengan menjualnya kapada firma lain atau mencairkan produk pada nilai sisaan (salvage value). Jenis Kitaran Hayat Barang (KHB) TIGA jenis kitaran hayat barang ialah fesyen, gaya dan fad. I Fesyen (Fashion) Fesyen ialah gaya yang diterima masa kini atau sesuatu yang sedang popular dalam sesuatu bidang seperti gaya “rock” pada tahun 1980an, gaya atau imej kasual pada tahun 1990an dll. II Gaya (Style) Gaya ialah satu cara ekspresi yang terbeza. Selepas gaya tercipta, ia akan kekal untuk beberapa generasi, kemudian ia pergi atau hilang dan berkemungkinan muncul kembali pada masa hadapan. III Fad (Fad) Fad ialah sejenis gaya yang datang secara cepat, meningkat dan popular untuk dalam jangka masa yang singkat. Selepas diperkenalkan gaya fad akan diamalkan secara giat, memuncak dan merosot dengan cepat. LATIHAN 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN (Goods And Services) 139
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1.

Apa sahaja tawaran kepada pasaran untuk menarik perhatian, pemilikan, atau penggunaan akan dapat memenuhi kehendak dan keperluan individu atau kumpulan dikenali sebagai; A. C. idea produk B. D. permintaan perkhidmatan

2.

Berikut ialah ciri-ciri kategori produk sebenar KECUALI; A. C. tahap kualiti nama jenama B. D. pemasangan reka bentuk

3.

Berikut ialah kategori barang mudah beli KECUALI; A. C. barang asasi barang kecemasan B. D. barang gerak hati barang tidak dicari

4.

Antara berikut, yang manakah merupakan contoh barang beli belah? A. C. Barang asasi Barang tidak dicari B. D. Barang gerak hati Barang homogeneous

5.

Barang yang dibeli oleh pelanggan untuk kegunaan harian ialah; A. C. barang asasi barang gerak hati B. D. barang istimewa barang kecemasan

6.

Contoh barang gerak hati ialah; A gula C payung

B D

beras gula-gula

7.

Barang pengguna yang murah dan selalu dibeli oleh pengguna dengan menggunakan sedikit usaha dan masa yang minima di kenali sebagai; A. C. barang istimewa barang beli belah B. D. barang tidak dicari barang mudah beli

140

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

8.

Barang pengguna yang melalui proses pemilihan dan pembelian serta perbandingan ciri-cirinya berdasarkan kesesuaian, kualiti dan harga ialah; A. C. barang istimewa barang beli belah B. D. barang tidak dicari barang mudah beli

9

Kenapakah penggunaan jenama persendirian (private branding) adalah satu perkara biasa di kalangan orang tengah? A B C D Mampu untuk mendapatkan tambahan harga (additional price) yang lebih tinggi di atas jenama persendirian. Dapat menghalang tanggungan kos yang tinggi akibat daripada kempen-kempen yang dilakukan oleh pengeluar. Dapat meningkatkan kesetiaan pengguna dan belian ulangan yang lebih tinggi kerana jenama persendirian tidak berada di tempat lain. semua di atas.

10.

Yang manakah BUKAN kepentingan jenama kepada pengguna? A B C D Membentuk kesetiaan pelanggan Membantu memperkenalkan produk baru Membantu firma membezakan produknya dengan produk pesaing Memerlukan banyak promosi sokongan untuk memaklumkan kepada bakal pembeli

11.

_____ ialah sebahagian daripada aktiviti pembungkusan dan merangkumi maklumat bercetak yang terdapat pada produk atau pembungkus. A. C. Pelabelan Khidmat sokongan produk B. D. Pembungkusan Keputusan barisan produk

12.

Apakah peringkat kitaran hidup barang yang merujuk kepada satu tempoh penerimaan pasaran dan pertambahan keuntungan yang cepat? A. C. peringkat pertumbuhan peringkat penurunan 141 B. D. peringkat pengenalan peringkat kematangan
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

13

Produk sedia ada dalam pasaran dikembangkan kepada bentuk, saiz dan citarasa yang baru ialah strategi pemilihan jenama berdasarkan; A B C D memperkenalkan jenama baru. memperkenalkan kepelbagaian jenama. memperkenalkan perkembangan barisan. memperkenalkan perkembangan jenama.

14

Kebaikan utama jenama keluarga ialah; A B C D peruncit bersedia menggandakan promosi. dapat menarik perhatian pelbagai segmen pasaran. produk baru yang rendah mutunya tidak akan merosakkan nama jenama itu. dapat menghasilkan imej yang konsisten pada produk-produk keluaran firma tersebut.

15

Jika firma “Berasku” iaitu pengeluar terkenal beras wangi dan usang berjenama “Lazzat” menggunakan jenama tersebut bagi produk baru iaitu makanan segera, firma ini dikatakan mengamalkan strategi; A C jenama baru. kepelbagaian jenama B D perkembangan barisan peekembangan jenama

16.

Firma Berjaya mengeluarkan syampu berjenama Kristal. Dalam usaha meningkatkan syer pasaran, firma ini mengeluarkan tiga jenama baru iaitu Delima, Nilam dan Zamrud. Firma ini mengamalkan strategi; A C jenama baru. kepelbagaian.jenama B D perkembangan narisan. perkembangan jenama.

17.

Jenis kitaran hayat barang yang bertahan untuk tempoh masa yang singkat, diterima oleh pengguna dengan cepat, matang pada peringkat awal dan menurun dengan cepat dikenali sebagai; A. C. fad stail 142 B. D. gaya fesyen
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

18.

Pada peringkat permulaan kitaran hayat produk, ahli pemasaran cuba; A. B. C. D. memujuk pengguna mencuba sesuatu produk menaikkan harga menaikkan syer pasaran daripada pesaing-pesaing memberi tumpuan kepada promosi yang hebat

19.

Strategi yang digunakan semasa peringkat kematangan ialah untuk meningkatkan penggunaan produk terkini dikenali sebagai; A. B. C. D. pembaikan produk pembaikan pasaran pembaikan pengguna pembaikan campuran pemasaran

20.

Pengenalan produk ke dalam pasaran berlaku pada peringkat _____ dalam proses pembangunan produk baru. A. B. C. D. pemerdagangan penghasilan idea pengujian pemasaran pembangunan dan pengujian konsep

21.

Pencarian idea baru secara sistematik merupakan ciri utama untuk peringkat ___ di dalam proses pembangunan produk baru. A. B. C. D. penapisan idea penghasilan idea analisa perniagaan pembangunan dan pengujian konsep

22.

Produk manakah tidak memerlukan pengaruh kumpulan rujukan untuk menjadi pilihan pengguna? A. C. Rokok Perabot 143 B. D. Pakaian Buah-buahan dalam tin
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

23.

Langkah kedua selepas penghasilan idea untuk strategi pembangunan produk baru; A. B. C. D. penapisan idea pemerdagangan pengujian pasaran pembangunan dan pengujian konsep

24.

Idea penghasilan produk baru kebanyakkannya diperolehi daripada; A. C. pelabur para pengguna B. D. pesaing sumber dalaman firma

25.

Ulasan pada jangkaan jualan, kos dan keuntungan suatu produk baru untuk menentukan samada faktor-faktor ini boleh mencapai objektif firma dinamakan; A. B. C. D. penghasilan idea analisis perniagaan pengujian pemasaran analisis strategi pemasaran

26.

Satu jenama atau sebahagian jenama yang mendapat perlindungan undang-undang kerana keunikannya dikenali sebagai; A. B. C. D. nama jenama simbol jenama simbol perniagaan hakcipta terpelihara

27.

Antara berikut, yang manakah BUKAN penyebab kegagalan produk baru? A. B. C. D. Kos penyelidikan yang rendah Rekabentuk yang tidak menarik Aktiviti pemasaran yang tidak berkesan. Tidak mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. 144
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

28.

Langkah kedua dalam strategi pembangunan produk baru ialah; A. B. C. D. Penapisan idea Penghasilan idea Strategi pemasaran Pembangunan dan pengujian konsep

29.

Langkah keempat dalam strategi pembangunan produk baru ialah; A. B. C. D. Penapisan idea Penghasilan idea Strategi pemasaran Pembangunan dan pengujian konsep

30.

Pada peringkat ini, penilaian dilakukan untuk mencari idea yang paling baik dan meninggalkan idea yang lemah. A. B. C. D. Penapisan idea Penghasilan idea Strategi pemasaran Pembangunan dan pengujian konsep

145

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

BAHAGIAN B 1. 2. 3. 4. 5. Huraikan TIGA peringkat produk. Namakan semua jenis produk pengguna dan berikan contoh yang sesuai. Senaraikan TIGA jenis produk mudah beli.Berikan contoh yang sesuai. Berikan jenis-jenis produk perniagaan. Bezakan antara nama jenama, tanda jenama, tanda dagang dan ekuiti jenama. 6. Apakah perkembangan barisan, perkembangan jenama, kepelbagaian jenama dan jenama baru? 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Senaraikan ENAM jenis jenama. Berikan definisi dan contoh yang sesuai. Bezakan pelabelan dan pembungkusan. Terangkan EMPAT ciri-ciri utama perkhidmatan. Namakan LIMA factor yang menentukan kualiti perkhidmatan. Kenapa produk baru kadang-kadang gagal di pasaran? Senaraikan tahap dalam.KHB. Lakarkan rajah kitaran hayat barang. Apakah perbezaan antara fesyen. Gaya dan fad. Lakarkan rajah yang sesuai bagi fesyen, gaya dan fad. 146
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 10 Masa 50 minit Rujukan Bab 9 Topik Sub topik BAB 9 : PENENTUAN HARGA 9.1 Definisi Harga 9.2 Faktor-faktor Yang Menentukan Harga 1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 1.2 memahami maksud harga dan dapat mengenalpasti nama lain bagi harga untuk barang yang berlainan mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi harga dan bagaimana faktor tersebut boleh memberi kesan ke atas harga 2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 3.0 Modul Transperansi

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. menggunakan barang kemas sebagai contoh gelang atau cincin keluaran Habib Jewel, Zhullian dan emas Kelantan. Kenapa harga bagi barang-barang ini berlainan walaupun barang kelihatan sama dan sama berat? 3.18 KANDUNGAN 1 Harga 147
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

I II II 3.3

Definisi harga Jenis-jenis harga

Faktor-faktor yang menentukan harga

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 9

3.4

KESIMPULAN Pelajar diharap dapat memahami proses kitaran hayat sesuatu produk dan kepentingannya serta strategi pemasaran yang diperlukan pada tahap kiatarn yang berbeza.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 31. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 6 Januari 2008

BAB 9 : PENENTUAN HARGA BARANG (PRICING)

148

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

9.1

DEFINISI Harga ialah nilai sesuatu barang atau perkhidmatan yang diukur dengan wang. Di dalam pemasaran, harga dikenali dengan pelbagai nama:

1. Sewa : Bangunan / ruang yang disewakan kepada orang lain. 2. Tambang :Bayaran untuk pengangkutan udara, darat dan air. 3. Faedah / Bunga : Kos atau bayaran untuk pinjaman bank. 4. Premium : Bayaran yang dikenakan ke atas polisi insuran. 5. Upah : Bayaran untuk perkhidmatan yang diberikan. 6. Kadar : Bil seperti elektrik, air dan telefon. 9.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA 1. Faktor dalaman yang terdiri daripada objektif pemasaran, strategi campuran pemasaran (4Ps), kos dan pertimbangan organisasi. 2. Faktor luaran yang terdiri daripada keadaan pasaran dan permintaan, kos, harga dan tawaran pesaing dan factor-faktor lain seperti keadaan ekonomi, penjual semula dan lain-lain.

Faktor Dalaman Penentuan Harga 1. Objektif Pemasaran a) Untuk terus hidup / kekal dalam pasaran (survival). b) Memaksimakan keuntungan semasa (current profit-maximization). c) Kepemimpinan syer pasaran (market share leadership). d) Kepemimpinan kualiti barang (product quality leadership). e) Objektif lain seperti untuk mengelak pesaing daripada memasuki pasaran (prevent competition), firma meletakkan harga pada tahap yang agak rendah dan tidak mampu disaingi pesaing. 149
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Objektif pemasaran terbahagi kepada empat (4) iaitu i. Strategi Penakatan ii. Untung Semasa Maksima iii. Kepimpinan Syer Pasaran iv. Kepimpinan Kualiti

2. Strategi Campuran Pemasaran Penentuan harga perlu diselaraskan dengan keputusan reka bentuk produk, pengagihan dan promosi untuk mewujudkan program pemasaran yang mantap (consistent) dan berkesan (effective).

3. Kos Kos ialah faktor penting dalam menentukan harga suatu barang supaya mendapat pulangan atau keuntungan daripada hasil jualan produk dan perkhidmatan kepada pengguna. Kos terbahagi kepada: a) Kos tetap : bayaran kepada faktor tetap seperti sewa dll.

b) Kos berubah : bayaran kepada penggunaan faktor berubah seperti bahan mentah, pekerja dll. c) Jumlah kos : Jumlah keseluruhan kos pengeluaran. TC = TFC + TVC

4. Pertimbangan Organisasi Keputusan penentuan harga dibuat oleh individu tertentu dalam organisasi bergantung kepada kepentingan (pangkat) mereka. 150
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

TIGA jenis organisasi yang terlibat adalah: a) firma kecil : harga ditetapkan oleh pengurusan atasan. b) firma besar : harga ditentukan oleh pengurus bahagian / pengurus barisan barang / keluaran c) industri dalam jeda harga tertentu Faktor Luaran Penentuan Harga 1. Pasaran Dan Permintaan  Harga ditentukan oleh jenis pasaran dan permintaan yang berbeza kerana terdapat pelbagai jenis pasaran seperti pasaran persaingan sempurna, persaingan bermonopoli, oligopoli dan monopoli.  Menganalisa hubungan harga dan permintaan dengan melihat keanjalan permintaan samada anjal, tidak anjal, anjal uniti dll : jurujual boleh berunding dengan pelanggan

2. Harga Dan Tawaran Oleh Pesaing  Menggunakan maklumat mengenai harga dan kualiti produk pesaing dan membuat perbandingan dengan produk keluaran firma sebagai cara untuk menentukan harga yang sesuai.

3. Faktor-Faktor Lain  Keadaan ekonomi semasa boleh mempengaruhi penentuan harga barang. Jika ekonomi meleset, harga mungkin turun. Jika ekonomi mengalami masalah inflasi, harga agak tinggi.

151

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

 Kerajaan mempengaruhi pemasaran melalui akta atau undang-undang yang ditentukan oleh kerajaan.  Contoh : Harga barang asasi akan dikawal oleh kerajaan bagi menjaga dan melindungi kebajikan dan hak pengguna.

152

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 11 Masa 50 minit Rujukan Bab 9 Topik Sub topik 1.0 BAB 9 : PENENTUAN HARGA 9.3 Pendekatan Umum Penentuan Harga

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 membincangkan kaedah bagaimana harga barang ditentukan

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. meminta pelajar berfikir kenapa harga secawan kopi dijual pada harga yang berbeza di kedai kopi, di restoran dan di hotel. 3.19 KANDUNGAN 1 2 3 3.3 Pendekatan berasaskan harga Pendekatan berasaskan pembeli Pendekatan berasaskan persaingan

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 9

153

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.4

KESIMPULAN Pelajar diharap dapat memahami dan membezakan kaedah berlainan yang digunakan dalam menentukan harga barang dan kenapa pendekatan yang berlainan digunakan samada kepada pengguna yang berlainan atau barang yang berbeza.

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 32. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 9.3

: NORALIZA AWANG : 6 Januari 2007

PENDEKATAN UMUM PENENTUAN HARGA (GENERAL PRICING) Antara pendekatan yang perlu diketahui oleh firma ialah; (a) Pendekatan Berasaskan Kos (Cost-Based Approach) 154
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

i.

Penentuan Harga Tokokan Kos (Cost-plus Pricing) Ditentukan dengan menambahkan satu tokokan piawaian

kepada kos barang. Harga ini masih popular kerana beberapa sebab;  Firma lebih pasti tentang kos dibandingkan permintaan  harga stabil dan persaingan harga dapat dikurangkan  Cara ini dirasakan lebih adil kepada firma, penjual dan pembeli. ii. Analisa Pulang-Modal Dan Penentuan Harga Untung Sasaran (Breakeven Analysis And Target Profit Pricing)  Cara menentukan harga berasaskan titik pulang modal untuk mendapat keuntungan.  Penentuan harga sasaran merupakan konsep carta pulangan modal yang menunjukkan jumlah kos dan jumlah hasil yang dijangka pada tahap volum jualan yang berbeza

(b) Pendekatan Berasaskan Pembeli (Buyer-Based Approach) Penentuan harga dibuat berasaskan penilaian pembeli terhadap barang. Perbezaan nilai ditentukan oleh faktor suasana atau alam sekeliling di mana produk tersebut boleh diperolehi atau dijual. Contoh harga secawan kopi berbeza mengikut citarasa pembeli; ♦ Gerai ♦ Restoran ♦ Hotel : : : 155 RM 0.80 secawan RM 1.50 secawan RM 3.00 secawan
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Harga yang berbeza dikenakan kerana yang dijual bukan sahaja produk tetapi juga perkhidmatan seperti layanan, hiasan dalaman kedai, muzik, penyaman udara dan sebagainya

(c) Pendekatan Berasaskan Persaingan (Competition-Based Approach) i. Penentuan Harga Kadar Kini (Going-Rate Pricing)  Firma meletakkan harga berdasarkan harga pesaing dan kurang memberi perhatian pada kos atau permintaan.  Harga mungkin sama, kurang atau lebih daripada harga pesaing. ii. Penentuan Harga Bida Tertutup (Sealed-Bid Pricing)  Firma menawarkan bida untuk sesuatu produk.  Firma meletakkan harga yang menyamai harga pesaing.  Untuk mendapatkan kontrak, firma perlu menentukan harga yang lebih rendah daripada firma lain.

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN

156

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Minggu 11 Masa 50 minit Rujukan Bab 9 Topik Sub topik 1.0 BAB 9 : PENENTUAN HARGA 9.4 Strategi Penentuan Harga

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 membincangkan strategi yang dgunakan dalam menentukan harga.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. meminta pelajar memikirkan harga barang-barang seperti “Playstation” dan telefon mudah alih serta kenapa harganya lebih mahal semasa baru diperkenalkan di pasaran. 3.20 KANDUNGAN 4 5 6 3.3 Strategi Harga Produk Baru Strategi Harga Produk Campuran Strategi Pelarasan Harga

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 9

3.4

KESIMPULAN Pelajar diharap dapat memahami dan membezakan kenapa strategi yang berlainan digunakan dalam menentukan harga bagi 157
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

barang yang berlainan bergantung kepada matlamat jangka pendek dan panjang firma terhadap sesuatu produk. 4.0 RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 33. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 9.4

: NORALIZA AWANG : 6 Januari 2008

STRATEGI PENENTUAN HARGA (PRICING STRATEGY) I Strategi Produk Baru – Produk Inovatif (Innovative Product) (a) Harga Penarahan Pasaran (Market Skimming Pricing) (b) Harga Penembusan Pasaran (Market Penetration Pricing)

158

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Strategi Produk Baru – Produk Tiruan (Immitative Product) (a) Strategi Harga Premium (b) Strategi Harga Ekonomi (c) Strategi Harga Nilai Baik (d) Strategi Harga Lebih

II

Strategi Harga Produk Campuran (a) Harga Barisan Produk (b) Harga Barang Pilihan (c) Harga Barang Tawanan (d) Harga Barang Sampingan (e) Harga Barang Gabungan/Timbunan

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 11 Masa 50 minit Rujukan Bab 10

159

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Topik Sub topik 1.0

BAB 9 : PENENTUAN HARGA 9.4 Strategi Penentuan Harga (sambungan)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 membincangkan kaedah bagaimana harga barang diselaraskan mengikut musim dan fungsi tertentu.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. meminta pandangan pelajar kenapa harga tiket atau bilik hotel yang ditempah dikenakan harga yang berlainan pada masa yang berbeza. (Weekdays and weekend rates or peak and regular seasons) 3.21 3.3 KANDUNGAN 7 Strategi Pelarasan Harga LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 9 3.4 KESIMPULAN Pelajar diharap dapat memahami kenapa strategi pelarasan harga yang berlainan digunakan ke atas barang yang berlainan serta bila strategi tersebut digunakan dan bagaimana pemasar menentukan jenis strategi yang digunakan.

160

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 34. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh III

: NORALIZA AWANG : 6 Januari 2008

Strategi Pelarasan Harga 1. Harga Diskaun Dan Elaun (Discount Pricing And Allowances) (a) Diskaun Bermusim (Seasonal Discounts) Pengurangan harga pada barang yang dibeli di luar musim seperti tambang, package percutian, kadar sewa, hotel dll. (b) Diskaun Tunai (Cash Discounts) Pengurangan harga kepada yang membayar bil dengan cepat.. 161
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

(c) Diskaun Kuantiti (Quantity Discounts) Pengurangan harga jika membeli dengan jumlah yang banyak (d) Diskaun Fungsi/Perdagangan (Functional/Trade Discounts) Diskaun ditawarkan kepada ahli-ahli saluran perdagangan yang menjalankan fungsi tertentu seperti jualan, menyimpan rekod,. (e) Elaun Tukar-beli n Promosi (Trade-in / Promotional Allowances) Elaun tukar beli ialah pengurangan harga untuk pembelian barang baru yang ditukar dengan barang lama. Elaun promosi ialah pengurangan harga kepada orang tengah yang membantu dalam pengedaran dan promosi serta program sokongan jualan untuk memberi ganjaran kepada mereka. 2. Harga Berdiskriminasi (Discriminatory Pricing) Harga yang ditawarkan adalah berbeza mengikut keadaan: (a) (b) (c) (d) Segmen Pengguna Bentuk Produk Tempat Masa - berasaskan pelanggan - berasaskan bentuk produk

: berasaskan lokasi barang dijual : berasaskan masa siang mahal, malam murah atau sebaliknya.

3.

Harga Psikologi (Psychological Pricing) Mementingkan aspek psikologi dalam penentuan harga dan bukan aspek ekonomi. Contohnya produk berjenama dianggap berkualliti tinggi dan mahal harganya.

4.

Harga Promosi (Promotional Pricing) 162
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1. 2. 3. 4.

Pemimpin Harga Harga Peristiwa Khas (Special Event Pricing) Rebet Tunai (Cash Rebate) Tawaran Pembiayaan Faedah Rendah

5. Harga Geografi (Geographical Pricing) 1. 2. 3. 4. 5. Harga FOB (Free On Board : Percuma Atas Kapal) Harga Terkirim Seragam Harga Zon Harga Titik Asas Harga Serapan Tambang @ Penyerapan Pengangkutan

6.

Harga Antarabangsa Harga yang hampir sama tanpa mengira pasaran seperti Boeng.

LATIHAN 9 : PENENTUAN HARGA 1. Penentuan harga barang berdasarkan harga pesaing berbanding kos atau permintaan dikenali sebagai penentuan harga; A. C. 2. kadar kini bida tertutup B. D. tokokan kos untung sasaran

Kos yang tidak berubah dengan tingkat pengeluaran dikenali sebagai; A. C. kos tetap kos standard 163 B. D. kos berubah kos individu
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.

Apabila seorang pembeli sanggup membayar harga RM250 untuk minyak wangi yang bernilai RM50 ialah contoh harga; A. C. promosi diskriminasi B. D. psikologi penarahan pasaran

4.

Strategi meletakkan harga permulaan yang rendah untuk membolehkan produk diterima oleh pengguna dengan cepat dinamakan strategi harga; A. C. barang pilihan penarahan pasaran B. D. baeang tawanan penembusan pasaran

5.

Penentuan harga geografi yang dikenakan kepada pengguna pada kadar yang sama tanpa mengambilkira perbezaan lokasi dikenali sebagai; A. C. harga zon harga terkirim seragam B. D. harga titik asas harga serapan tambang

6.

__ ialah pengurangan harga kepada yang membayar bil dengan segera.. A. C. Elaun Diskaun tunai B. D. Diskaun fungsi Diskaun kuantiti

7.

Pengurangan harga untuk pembeli yang membeli dalam jumlah yang banyak dikenali sebagai; A. C. diskaun tunai diskaun fungsian B. D. diskaun kuantiti diskaun bermusim

8.

______ ialah untuk mengukur sejauhmana permintaan berubah mengikut perubahan harga. A. B. C. D. Maklumbalas harga Perbandingan harga Keanjalan permintaan harga Keanjalan permintaan pendapatan

9.

Apabila penjual memilih satu tempat sebagai asas untuk harga tawaran berdasarkan lokasi tersebut maka ianya mengamalkan strategi; 164
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

A. C. 10.

harga zon harga terkirim seragam

B. D.

harga titik asas harga serapan tambang

Firma yang mengamalkan strategi ______ dalam tempoh masa tertentu meletakkan harga lebih rendah dari senarai kerja dan kadang-kadang di bawah kos untuk meningkatkan jualan jangka pendek. A. C. harga lokasi harga geografi B. D. harga promosi harga psikologi

11.

Yang manakah antara berikut BUKAN objektif penentuan harga? A. B. C. D. Memimpin syer pasaran Memimpin kualiti produk Memaksimakan untung semasa Memaksimakan kepuasan pengguna Apakah faktor dalaman yang diambilkira dalam menentukan harga sesuatu barang atau produk? Terangkan TIGA (3) daripada faktor-faktor berikut secara ringkas.

12.

(a)

(b)

Antara faktor-faktor luaran yang

perlu dipertimbangkan

semasa menentukan harga produk ialah pasaran dan permintaan. Jelaskan EMPAT (4) jenis pasaran yang terlibat dan bagaimana harga ditentukan dalam setiap pasaran tersebut.

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 12 Masa 50 minit Rujukan Bab 10 Topik Sub topik BAB 10 : SALURAN PENGEDARAN 10.1 Orang Tengah (Intermediaries) 165
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1.0

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 1.2 memberikan definisi perkataan “pengedaran” membincangkan siapakah orang tengah, kepentingan orang tengah kepada firma dan pengguna serta fungsi-fungsi yang dimainkan oleh orang tengah.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. pelajar diminta membayangkan “masalah” terutama di segi masa dan kos yang mungkin mereka hadapi tanpa kewujudan orang tengah iaitu terpaksa membeli semua barang TERUS daripada pengeluar. 3.22 KANDUNGAN 8 9 10 3.3 Siapakah orang tengah? Kepentingan orang tengah Fungsi orang tengah

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 10

3.4

KESIMPULAN

166

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pelajar diharap dapat memahami kepentingan orang tengah dalam saluran pengagihan samada kepada firma atau pengguna terutama dalam meningkatkan kecekapan pengedaran... 4.0 RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 35. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 6 Januari 2008

BAB 10 : SALURAN PENGEDARAN (PLACE) Pengedaran ialah proses pemindahan hakmilik terhadap suatu barang atau perkhidmatan. 10.1 SIAPAKAH ORANG TENGAH? Orang tengah ialah orang yang membantu pengeluar mengedarkan barang kepada pembeli dan bakal-bakal pembeli. DUA kategori orang tengah yang utama ialah; 1. Pemborong (Wholesaler) 167
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pemborong ialah orang atau firma yang membeli barang daripada pengeluar dan menjualkannya kepada peruncit dan pengguna industri. 2. Peruncit (Retailer) Peruncit ialah mereka yang membeli barang daripada pengeluar atau pemborong dan mengambil hak serta menjualnya kepada pengguna. Kepentingan Orang Tengah a) Orang tengah menyediakan sistem pengedaran yang lebih berkesan b) Orang tengah memainkan peranan sebagai “matchmaker” untuk permintaan dan penawaran barang di pasaran c) Orang tengah mengurangkan bilangan saluran transaksi atau menjadikan saluran lebih mudah dan lebih teratur. d) Orang tengah membuat pemasaran secara langsung dan membantu pengeluar mempromosikan barang tersebut e) Sesetengah pengeluar tidak mempunyai pengalaman dalam bidang pemasaran dan mereka bergantung kepada orang tengah yang berpengalaman untuk membantu memasarkan barang mereka. f) Adanya orang tengah memungkinkan firma mempunyai lebih banyak masa untuk meningkatkan pelaburan atau membuat penyelidikan

Fungsi Saluran Pemasaran Saluran pengedaran menjalankan beberapa fungsi yang utama iaitu; • • • • • • • Penyelidikan (Research) Promosi (Promotion) Kontrak (Contract) Penyesuaian (Matching) Berunding (Negotiate) Agihan secara fizikal (Physical distribution) Kewangan (Financing) 168
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Risiko (Risk taking)

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 12 Masa 50 minit Rujukan Bab 10 Topik Sub topik BAB 10 : SALURAN PENGEDARAN 10.2 Rangkaian Saluran Pengedaran 10.3 Peruncitan 169
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1.0

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.3 1.4 Membincangkan Menerangkan tahap-tahap bagaimana yang berbeza dalam yang saluran berbeza

pemasaran pengguna faktor-faktor mempengaruhi reka bentuk saluran pengedaran 2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.2 3.0 Modul Transperansi

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI a. membawa ubat gigi yang dibeli di kedai / pasaraya dan produk AVON dan meminta pelajar membayangkan tahap yang dilalui sebelum produk sampai ke tangan pengguna akhir. 3.23 KANDUNGAN 11 Rangkaian saluran pengedaran i ii 12 3.3 Saluran pemasaran pengguna Saluran pemasaran industri

Keputusan reka bentuk saluran

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 10

3.4

KESIMPULAN

170

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pelajar diharap dapat memahami kenapa produk yang berbeza mempunyai tahap saluran pemasaran yang berlainan serta apakah maksud peruncitan. 4.0 RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 36. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 6 Januari 2008

10. 2 RANGKAIAN SALURAN PENGEDARAN Rangkaian saluran pengedaran terdiri daripada saluran pemasaran pengguna dan saluran pemasaran industri. Saluran Pemasaran Pengguna Saluran pemasaran pengguna menitikberatkan penjualan produk dan / atau perkhidmatan kepada pengguna akhir. 1) Tahap 1 : Saluran ‘Zero-level’ Tiada orang tengah yang terlibat dalam pengedaran atau ‘direct selling’ iaitu jualan terus kepada pengguna seperti AVON. 171
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

2) Tahap 2 : Saluran ‘One-level’ Menggunakan seorang orang tengah sahaja dalam menjalankan aktiviti pemasaran dan ia melibatkan peruncit. Dalam pasaran industri, barang dijual melalui agen jualan atau broker seperti EON.(Proton) 3) Tahap 3 : Saluran ‘Two-level’ Memerlukan khidmat dua orang tengah seperti pemborong dan peruncit untuk menyampaikan produk kepada pengguna. 4) Tahap 4 : Saluran ‘Three-level’ Melibatkan tiga peringkat orang tengah seperti pemborong, pengedar, peruncit dan pengguna. Keputusan Rekabentuk Saluran (Channel Design Decision) Beberapa faktor mempengaruhi rekabentuk saluran pemasaran yang ingin digunakan oleh ahli pemasaran. Antaranya ialah: 1. Mengenal Pasti Objektif Dan Halangan Saluran: 2. Mengenal Pasti Saluran Pilihan 3. Bilangan Orang Tengah

10.3

PERUNCITAN Peruncitan ialah semua aktiviti yang melibatkan penjualan barang dan perkhidmatan secara langsung kepada pengguna untuk kegunaan sendiri. Cara peruncitan dilakukan ialah; (a) Kedai Istimewa (Specialty Store) Membawa barisan barang yang sempit tetapi mempunyai pelbagai rekabentuk seperti kedai alat sukan, perabot, buku dan lain-lain. (b) Kedai Berjabatan (Department Store)

172

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Membawa barisan barang yang lebih luas seperti pakaian, barang perhiasan dan peralatan rumah seperti Kamdar, Nagoya dan lain-lain. (c) Supermarket Kedai layan diri yang besar dengan kos yang rendah, margin yang rendah, jumlah / volum jualan yang tinggi seperti Tesco dan Giant. (d) Kedai Mudah Beli (Convenience Store) Kedai kecil yang mempunyai barisan barang yang terhad tetapi pusingan yang tinggi serta terletak berdekatan dengan kawasan perumahan dan dibuka untuk jangkamasa yang lama (mungkin 24 jam) selama 7 hari seminggu. Harga di sini agak tinggi.

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 12 Masa 50 minit Rujukan Bab 10 Topik BAB 10 : SALURAN PENGEDARAN 173
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Sub topik

10.4 Pemborongan 10.5 Pengangkutan

1.0

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.5 1.6 Membincangkan apakah pemborongan dan bagaimana / kenapa aktiviti ini dilakukan serta siapakah pemborong. Menerangkan jenis-jenis sistem pengangkutan yang digunakan dan kepentingannya kepada pengeluar produk yang berbeza.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.3 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI b. “mengajak” pelajar “mengunjungi” kedai borong di bangunan bersebelahan KPTMKB dan menunjukkan perbezaan cara barang dijual dibandingkan dengan kedai runcit.. 3.24 KANDUNGAN 13 14 3.3 Pemborongan Sistem pengangkutan

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 10

3.4

KESIMPULAN

174

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pelajar diharap dapat memahami kenapa produk yang berbeza diagihkan dengan cara yang berlainan dan menggunakan sistem pengangkutan yang berbeza. 4.0 RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 37. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 6 Januari 2008

10. 4 PEMBORONGAN Pemborongan (Wholesaling) melibatkan semua aktiviti di dalam penjualan barang dan perkhidmatan kepada mereka yang membelinya (terutama secara pukal) untuk dijual semula atau untuk kegunaan industri. Pemborongan berbeza dengan peruncitan kerana: • • Pemborong lebih menitikberatkan kepada pengguna industri / firma. Pemborong kurang memberi perhatian pada promosi, suasana dan lokasi di mana barang itu dijual. 175
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

• •

Pemborong lebih bertumpu kepada kawasan yang lebih luas dan mempunyai transaksi yang lebih besar berbanding peruncit. Kebiasaannya pemborong tidak menjual terus kepada peruncit tetapi pemborong jober para (rack jobber wholesaler). Pemborong terbahagi kepada beberapa jenis iaitu; (a) Pemborong Dagang Mereka mengambil hak terhadap barang yang dijual dan menanggung risiko ke atasnya. . (b) Broker Dan Agen Orang tengah yang memperolehi komisyen dengan melakukan aktiviti pemasaran secara terhad iaitu merunding harga dan jualan tetapi tidak mengambil hak ke atas barang yang dijual. Agen adalah orang tengah yang mewakili pembeli dan penjual secara tetap dan kebiasaannya mempunyai hubungan jangka panjang dengan pembeli dan penjual. (c) Pejabat Dan Cawangan Jualan Pihak Pengeluar Melibatkan operasi borong dan pengeluar boleh menyediakan cawangan jualannya sendiri untuk membawa inventori. Ini berkesan. membolehkan pengeluar menjadi pemborong dan menjadikan pertemuan dengan para pembeli lebih

10.5 • • • • • •

SISTEM PENGANGKUTAN (TRANSPORTATION) Sistem pengangkutan yang digunakan bergantung kepada kriteria seperti;

kos jangkamasa ‘transit’ boleh dipercayai (reliability) kebolehan (capability) laluan (accessibility) boleh dikesan (traceability) 176
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Jenis-jenis pengangkutan
• • • • • Jalan raya (motor carriers) – trak dan lori khas untuk mengangkut barangbarang berat, peti sejuk dingin beku, lori kontena dll Jalan keretapi (railroads) – mengangkut barang-barang, kontena, surat, kenderaan seperti motorsikal dan basikal, penumpang dll. Pengangkutan air (water tansportation) – kapal, ‘hoovercraft’. Pengangkutan udara (airways) – kapal terbang, surat. Saluran paip (pipelines) - air, minyak. Pengangkutan yang paling murah adalah jalan air iaitu menggunakan kapal tetapi ianya mengambil masa yang lama untuk sampai ke destinasi.

BAB 10 : SALURAN PENGEDARAN 1. Zhullian A C 2. menjual produk keluarannya B D kegunaan harian dengan menggunakan tenaga jurujualnya sendiri. Ini ialah saluran pengedaran; pengguna. secara langsung. peringkat sifar. peringkat pertama.

Tahap kawalan saluran pengedaran yang tertinggi adalah; A B agen dan broker. kontrak saluran “administered”. 177
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

C D 3.

pemborong-pemborong “full service”. pemborongan pengeluar (manufacturer wholesaling).

Barang khusus sesuai menggunakan saluran pengedaran jenis; A C dual. selektif. B D intensif. eksklusif.

4.

___ merupakan saluran pemasaran yang tidak mempunyai tahap saluran? A B C D Saluran hibrid (hybrid) Saluran menegak (Veertical ) Saluran pengedaran langsung Saluran pengedaran tidak langsung

5.

Dalam saluran pengedaran, bilangan perantara yang terlibat dalam saloran menunjukkan _____ saluran. A C panjang kesamaan B D kelebaran kedalaman

6.

Dalam intensiti pengedaran secara _____, pengeluar akan menggunakan seberapa banyak pengedar yang mungkin. A C intensif eksklusif B D selektif langsung

7.

Kewujudan orang tengah dalam saluran pengedaran memainkan peranan penting dalam menyesuaikan; A B C D jumlah dan kos. pengeluar dan pasaran. produk dan perkhidmatan. penawaran dan permintaan.

8.

Pengangkutan dan penyimpanan barang merupakan sebarang daripada fungsi _____ dalam saluran pengedaran. 178
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

A C 9.

perundingan pengedaran saluran

B D

pengedaran fizikal perhubungan pemasaran

Pengeluar kereta berjenama Rolls Royce yang mengedarkan kereta hanya A C beberapa agen terpilih sahaja, dikatakan menjalankan intensiti intensif eksklusif B D selektif langsung pengedaran secara _____.

10. 11. 12.

Huraikan EMPAT (4) tahap atau peringkat saluran pengedaran.

(8)

Jelaskan EMPAT (4) fungsi pemborong dalam saluran pengedaran. (8) Bincangkan secara ringkas TIGA (3) kepentingan saluran pengedaran kepada pengguna. (6) (2) (4)

13 14

Apakah maksud “konflik saluran pengedaran”. Senaraikan konflik di atas. .

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 13 Masa 50 minit Rujukan Bab 11 Topik Sub topik BAB 11 : KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 11.1 Definisi 179
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

11.2 Elemen Komunikasi 11.3 Proses Komunikasi Berkesan 1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.7 1.8 Membincangkan elemen-elemen yang terdapat dalam proses komunikasi. Menerangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi membentuk satu program komunikasi yang berkesan 2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.4 3.0 Modul Transperansi

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI c. sebaik sahaja memasuki kelas (sebelum mendapat perhatian daripada mereka), beri arahan supaya pelajar melakukan sesuatu dan lihat samada mereka dapat melakukannya atau tidak – isu gangguan yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak berkesan. 3.25 KANDUNGAN 1 2 3 3.3 Definisi Elemen Komunikasi Proses Komunikasi Berkesan

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 11

3.4

KESIMPULAN

180

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pelajar diharap dapat menyatakan elemen-elemen komunikasi dan memahami langkah-langkah yang patut dilakukan unuk membentuk satu proses komunikasi yang berkesan. 4.0 RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 38. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 8 Januari 2008

BAB 11 : KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU

11.1

DEFINISI Komunikasi ialah satu proses pertukaran maklumat dan difahami oleh dua atau lebih manusia yang pada kebiasaannya berhubung dengan memotivasi dan mempengaruhi tingkahlaku.

181

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

11.2

ELEMEN KOMUNIKASI Elemen-elemen di dalam proses komunikasi melibatkan: 1. Penghantar: pihak yang menghantar mesej kepada pihak yang lain 2. Enkod: proses penterjemahan ke dalam bentuk simbol 3. Mesej: satu set simbol-simbol yang dipindahkan oleh penghantar 4. Media: saluran komunikasi yang digunakan untuk menghantar mesej 5. Dekod: proses di mana penerima memberikan makna pada simbolsimbol yang dienkodkan oleh penghantar 6. Penerima: pihak yang menerima mesej yang dihantar oleh pihak lain 7. Respon: reaksi penerima selepas didedahkan kepada mesej 8. Maklumbalas: respon penerima yang dikembalikan kepada penghantar 9. Gangguan: sesuatu yang tidak dirancang semasa proses komunikasi yang menyebabkan penerima menerima mesej yang berlainan daripada yang dihantar oleh penghantar

11.3

PROSES-PROSES KOMUNIKASI YANG BERKESAN ENAM langkah bagi membentuk satu program komunikasi yang efektif; (a) (b) (c) (d) (e) (f) mengenal pasti audien sasaran menentukan objektif-objektif komunikasi merekabentuk mesej memilih media memilih sumber media mengumpul maklumbalas

182

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 13 Masa 50 minit Rujukan Bab 11 Topik Sub topik BAB 11 : KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 11.4 Belanjawan Dan Campuran Promosi 11.2 Pengiklanan 183
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1.0

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.9 1.10 Membincangkan kaedah yang digunakan untuk menentukan belanjawan dan campuran promosi serta startegi promosi.. Menerangkan jenis-jenis media yang digunakan dalam pengiklanan dan tujuan pengiklanan dilakukan.

2.0

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.5 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI d. Membawa pelbagai jenis “flyers” yang dikeluarkan oleh pasaraya yang berlainan serta keratan akhbar dan majalah yang menunjukkan uklan seperi shampoo dan produk kosmetik untuk ditunjukkan kepada pelajar. 3.26 KANDUNGAN 1 Jumlah Belanjawan Dan Campuran Promosii i. ii. iii. 2 3.3 Jumlah Belanjawan Promosii Campuran Promosii Strategi Campuran Promosii

Pengiklanan

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 11

3.4

KESIMPULAN

184

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

Pelajar diharap dapat memahami keadah dan strategi yang digunakan umtuk mempromosi sesuatu produk dan bagaimana menentukan media yang sesuai untuk melakukannya. 4.0 RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 39. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh

: NORALIZA AWANG : 8 Januari 2008

BAB 11 : KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 11.4 JUMLAH BELANJAWAN DAN CAMPURAN PEMASARAN 1. Jumlah Belanjawan Promosi ☼ empat kaedah digunakan untuk menentukan jumlah belanjawan i) kaedah kemampuan ii) iii) iv) kaedah peratusan daripada jualan kaedah pariti persaingan kaedah objektif-dan-tugas

2. Campuran Promosi 185
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

☼ alat promosi iaitu pengiklanan jualan peribadi, promosi jualan dan perhubungan awam ☼ firma dalam industri yang sama mempunyai rekabentuk campuran promosi yang berbeza seperti: Avon yang lebih fokus kepada jualan peribadi (pemasaran langsung) manakala Maybeline pula lebih folus pada pengiklanan pengguna. 3. Strategi Campuran Promosi i. Strategi Menolak (Pushing Strategy) Cara penjualan dan pengiklanan secara agresif untuk meyakinkan pemborong dan peruncit untuk menjual barang yang dikeluarkan oleh pengeluar. ii. Strategi Menarik (Pulling Strategy) Cara yang digunakan adalah untuk merangsang pengguna supaya membeli barang dan yang boleh menyebabkan pengagihan barang melalui pemborong atau peruncit.

11.5

PENGIKLANAN (ADVERTISING) PENGIKLANAN ialah satu bentuk persembahan produk atau idea melalui penaja yang telah dikenalpasti dan dibayar. Philip Kotler mendefinisikan pengiklanan sebagai bentuk komunikasi tidak berunsur peribadi yang dibuat melalui penaja berbayar. Media yang menggunakan pengiklanan dalam mempromosikan produk atau barang mereka adalah: ☺ radio dan televisyen ☺ majalah dan suratkhabar ☺ ‘display’ luaran ; poster 186

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

☺ kad ☺ katalog ☺ direktori dan pekeliling

Tujuan pengiklanan dilakukan ialah;
1. Mencapai prospek 2. Pra jualan sesuatu produk 3. Memperkenalkan produk baru 4. Meningkatkan imej (goodwill) Pembuatan Keputusan Pengiklanan Langkah dalam membangunkan program pengiklanan: 1. menetapkan objektif 2. menetapkan belanjawan pengiklanan 3. keputusan mesej 4. keputusan media 5. penilaian media .

PM 103 PENGANTAR PEMASARAN
Minggu 13 Masa 50 minit Rujukan Bab 11 Topik Sub topik BAB 11 : KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU 11.6 Jualan Peribadi 11.7 Mengurus Tenaga Jualan 1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

187

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

1.11

memahami maksud jualan peribadi dan tugas-tugas membuat jualan peribadi. .

seorang

jurujual peribadi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 1.12 2.0 menerangkan bagaimana tenaga jualan diuruskan

ALAT BANTUAN MENGAJAR 2.1 2.6 Modul Transperansi

3.0

KAEDAH PENGAJARAN 3.1 SET INDUKSI e. Membawa brosur AVON, Nutri Metics, Cosway, Rorine, Leno serta polisi insurans dan sebagainya untuk diedarkan kepada pelajar sambil menerangkan cara bagaimana jualan peribadi mungkin dilakuka sebelum mengambil balik brosur-brosur tersebut. 3.27 KANDUNGAN 1 2 3 3.3 Definisi dan tugas jurujual peribadi Langkah-langkah dalam proses jualan peribadi Mengurus tenaga jualan

LATIHAN KENDIRI Rujuk Latihan 11

3.4

KESIMPULAN Pelajar diharap dapat memahami kenapa sesetengah produk memerlukan cara jualan peribadi dan tidak dapat dijual di tempattempat tertentu seperti di kedai serta cara yang perlu dilakukan dalam mengurus tenaga jualan peribadi.

188

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

4.0

RUJUKAN 1 Modul Pengantar Pemasaran (2007) Noraliza Awang 2 Principles of Marketing, Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004). Pearson Publication. 40. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002) McGraw Hill Education

Disediakan oleh Tarikh 11.6

: NORALIZA AWANG : 8 Januari 2008

JUALAN PERIBADI Jualan peribadi ialah satu alat campuran promosi yang bersifat “interpersonal”. Ia juga merupakan komunikasi dua hala yaang bersifat peribadi antara jurujual dan pelanggan individu samada secara bersemuka,melalui telefon, sidang video atau cara-cara lain. Tugas-tugas semulajadi seorang jurujual Jurujual dikenali dengan pelbagai nama seperti

 Jurujual  Wakil jualan  Eksekutif jualan  Perunding jualan  Jurutera jualan  Agen 189
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

 Pengurus wilayah  Wakil pemasaran Istilah jurujual merangkumi pelbagai jenis kedudukan  Pengambil pesanan (jurujual di kedai berjabatan)  Penerima pesanan  Jualan bermisi Langkah-Lamgkah Dalam Proses Jualan Peribadi • • • • • • • Memprospek (Prospecting) Pra-pendekatan (Pre-approach) Mendekati (Approach) Persembahan dan demonstrasi (Sales Presentation & Demonstration) Menangani bantahan (Handling Objections) Penutupan jualan (Closing the sales) Tindakan susulan (Follow up) MENGURUS TENAGA JUALAN Definisi : Menganalisa, merancang, melaksana dan mengawal aktivitiaktiviti tenaga jualan seperti; 1. Merekabentuk struktur dan strategi tenaga jualan 2. Merekrut dan memilih tenaga jualan 3. Melatih tenaga jualan 4. Memberi pampasan / ganjaran 5. Menyelia tenaga jualan 6. Menilai jurujual-jurujual firma

11.7

190

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

BAB 11 : PROMOSI 1. Membuat sidang akhbar untuk menyebarkan maklumat tentang produk baru merupakan satu contoh; A C 2. publisiti. promosi jualan. B D pengiklanan. pengiklanan klasified.

Alat-alat promosi mengandungi; A B C D publisiti, harga, promosi dan barang. produk, harga , promosi dan pengagihan. pengiklanan, publisiti, promosi dan harga. pengiklanan, promosi jualan, publisiti dan jualan peribadi/langsung.

191

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

3.

Pengiklan membelanjakan RM100 000 untuk satu muka ruang iklan di dalam majalah yang dibaca oleh 5 juta pembaca. Berapakah anggaran kos yang dikenakan untuk sampai kepada 5000 pembaca? A C RM100.00 RM1000.00 B D RM500.00 RM5000.00

4.

Apakah matlamat utama pengiklanan institusi (institutional advertising? A B C D Untuk membina nama baik institusi Untuk merancang permintaan terhadap sesuatu jenama Untuk menerangkan sifat dan faedah untuk suatu jenama tertentu Untuk mempromosikan cirri-ciri yang unggul pada sesuatu jenama

5.

Apakah pengertian jualan peribadi? A B C D Satu komunikasi bersemuka berkenaan satu-satu maklumat. Suatu bentuk persembahan seperti pameran dan pertunjukkan perdagangan. Satu bentuk persembahan tidak berbayar berkenaan dengan firma atau barangnya. Satu persembahan maklumat bukan peribadi kepada sekumpulan besar pelanggan.

6.

Pengiklanan paling baik digunakan di dalam campuran promosi sekiranya; A B C D belanjawan promosi firma adalah terhad. produk firma adalah terhad dan mahal. sasaran pasaran adalah besar dan berselerak (dispersed). kelebihan-kelebihan perbezaan product (product differential advantages) adalah sukar untuk diterangkan.

7.

Sekiranya sesebuah firma ingin memasarkan produk baru, langkah pertama yang perlu dilakukannya dalam usaha promosi ialah; A B menentukan jenama yang paling menarik. memujuk produk pengguna mengenai produk tersebut. 192
PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

C D 8.

memaklumkan para pengguna mengenai produk tersebut. mengingatkan para pengguna mengenai produk tersebut.

Berikut adalah elemen-elemen dalam komunikasi pemasaran KECUALI; A C pengiklanan. pemasaran langsung. B D jualan peribadi. perhubungan awam.

9.

_____ merupakan satu alat dalam campuran promosi di mana persembahan bukan peribadi dan promosi idea, barang dan perkhidmatan dikenalpasti penajanya. A C pengiklanan. pemasaran langsung. B D jualan peribadi. perhubungan awam.

10.

Promosi perdagangan di mana pengeluar bersetuju untuk mengurangkan harga A C kepada rebat. diskaun. peruncit sebagai balasan B D kepada elaun. premium. peruncit yang mempamerkan produk pengeluar dikenali sebagai;

11.

Satu aktiviti utama yang terdapat dalam perhubungan awam ialah; A C melobi. membentuk iklan. B D membuat jualan. kontrak antarabangsa.

12.

Sekiranya pengeluar inginkan fleksibiliti, liputan pasaran yang luas, ketepatan masa, diterima umum dan dipercayai ramai, pengeluar akan memilih media ini untuk menyiarkan iklannya. A C radio. mel langsung. B D televisyen. suratkhabar.

193

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

13.

Promosi perdagangan di mana pengeluar bersetuju untuk mengurangkan harga A C kepada rebat. diskaun. peruncit sebagai balasan B D kepada elaun. premium. peruncit yang mempamerkan produk pengeluar dikenali sebagai;

14.

Satu aktiviti utama yang terdapat dalam perhubungan awam ialah; A C melobi. membentuk iklan. B D membuat jualan. kontrak antarabangsa.

15.

Sekiranya pengeluar inginkan fleksibiliti, liputan pasaran yang luas, ketepatan masa, diterima umum dan dipercayai ramai, pengeluar akan memilih media ini untuk menyiarkan iklannya. A C radio. mel langsung. berikut B D televisyen. suratkhabar. kelemahan dalam

17.

Media

dikatakan mempunyai beberapa

penyiaran iklan; kualiti hasil iklan yang tidak begitu baik, jangka hayat iklan yang singkat dan penonton terlibat dalam iklan secara tidak sengaja. A C 18. Radio Mel langsung B D Televisyen Suratkhabar

Apakah EMPAT (4) komponen dalam campuran pemasaran. Terangkan secara ringkas kebaikan dan keburukan setiap komponen berikut daripada perspektif pengeluar. (12) (6) (4) (7)

19. 20. 21.

Huraikan campuran promosi. Senaraikan DUA (2) kebaikan dan DUA (2) keburukan promosi. Namakan peranan-peranan yang dilakukan oleh jurujual.

194

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

22 23

Senaraikan LIMA (5) bentuk komunikasi pemasaran langsung. Berikan LIMA (5) faedah pemasaran atas talian.

(5) (5)

195

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

196

PM 103

KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA

Pengantar Pemasaran

197

PM 103

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.