Surah Al Imran

    
     
   
  
133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang
luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,





   
 
139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal
kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

    







   






 

  
185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat
sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke
dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah
kesenangan yang memperdayakan.


 






  

yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. lagi Maha Mengetahui. Hai orang-orang yang beriman. yang berjihad dijalan Allah.                                          54. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah.Surah Al Imran 200. Itulah karunia Allah. supaya kamu beruntung. (Al Maidah)          . Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya). yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin. dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Hai orang-orang yang beriman. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya.

selain dari main-main dan senda gurau belaka[468]. Kemudian kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan. janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia. "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya Aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan tiadalah kehidupan dunia ini. Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu.             42. serta lalai dari memperhatikan urusan akhirat." [489] di antara Mufassirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Abiihi (bapaknya) ialah pamannya. supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri. Dan (Ingatlah) di waktu Ibrahim Berkata kepada bapaknya. . Al An’am                    74. Maka Tidakkah kamu memahaminya? Al An ‘am [468] Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu Hanya sebentar dan tidak kekal.Surah Al Imran          32. dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Aazar[489].

Itulah yang benar. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.Surah Al Imran         60. yang datang dari Tuhanmu. Al imran                                                                                   . (apa yang Telah kami ceritakan itu).

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.Surah Al Imran                                                                              190. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Ya Tuhan kami. 191. . Maka peliharalah kami dari siksa neraka. tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. Maha Suci Engkau. 192. Maka sungguh Telah Engkau hinakan ia.

" Al Imran 190 . Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. minum. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. seperti makan. Ya Tuhan kami. berilah kami apa yang Telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat.Surah Al Imran 193. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya.                             . sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. 194. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu".194                 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1]. Maka kamipun beriman. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya. menyembelih hewan dan sebagainya. Ya Tuhan kami. Allah ialah nama zat yang Maha suci. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. setiap pekerjaan yang baik.

Surah Al Imran                                                                                                          A Imran .

[262] maksudnya ialah penghargaan dari Allah disamping tempat tinggal beserta perlengkapan-perlengkapannya itu. dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. supaya kamu beruntung. tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. Itu hanyalah kesenangan sementara. kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir 197. 200. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam.Surah Al Imran 195. 199. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya. yang diusir dari kampung halamannya. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. baik laki-laki atau perempuan. Hai orang-orang yang beriman. dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti[262]. . (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah. sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah)[261] dari sisi Allah. bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. kedua-duanya samasama manusia. sebagai pahala di sisi Allah." 196. yang disakiti pada jalan-Ku. adalah lebih baik daripada kesenangan duniawi yang dinikmati orang-orang kafir itu. [261] Yakni: tempat tinggal beserta perlengkapan-perlengkapannya seperti makanan. 198. yang berperang dan yang dibunuh. minuman dan lain-lain. [259] maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan. Maka orang-orang yang berhijrah. Janganlah sekali-kali bergerak[260] di dalam negeri. Dan Sesungguhnya diantara ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. [260] Yakni: kelancaran dan kemajuan dalam perdagangan dan perusahaan mereka.

janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu . harta kekayaan yang kamu usahakan.Surah Al Imran           139.23 menjadi wali(mu). jika kamu orang-orang yang beriman. kaum keluargamu. isteri-isteri. jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di . Katakanlah: "Jika bapa-bapa . saudara-saudara. dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim 24. anak-anak . perniagaan yang kamu khawatiri .                                                         AtTaubah Hai orang-orang beriman. Janganlah kamu bersikap lemah. padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya).antara kamu yang menjadikan mereka wali.

yang memuji. 112. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. dan Itulah kemenangan yang besar. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat. yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah .                                                               At Taubah 111. Injil dan Al Quran. mereka berperang pada jalan Allah. dan tempat tinggal yang kamu sukai. Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. lalu mereka membunuh atau terbunuh. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.Surah Al Imran kerugiannya. yang melawat[662]. adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu. yang sujud. yang beribadat. yang ruku'. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan NYA".

                                                                    1. [662] Maksudnya: melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad.Surah Al Imran berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. . ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. 2.

Surah Al Mukminun Al Kahfi 102 -110                            . homoseksual. 10. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 9. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi. 4. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. mereka kekal di dalamnya. dalam peperangan dengan orangorang kafir itu. 6. 8. 5. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]. wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. dan kebiasan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. [994] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir. dan sebagainya. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. 11. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. 7. [995] Maksudnya: zina.Surah Al Imran 3. imam boleh melarang kebiasaan ini. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa.

Surah Al Imran                                                                                                              .

Mereka itu orang-orang yang Telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia[896]. .Surah Al Imran                                                                                     102.amalan mereka. Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" 104. Yaitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. 103. Maka hapuslah amalan. 105. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hambahamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya kami Telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

[1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. . Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1]. 108. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. menyembelih hewan dan sebagainya. disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok. 107. Allah ialah nama zat yang Maha suci. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya. [896] Maksudnya: tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat. Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu. seperti makan. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa".                           1. meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam. hisab dan pembalasan. sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku. setiap pekerjaan yang baik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. minum. 110. mereka tidak ingin berpindah dari padanya. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. Mereka kekal di dalamnya. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".Surah Al Imran 106. 109. Katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku.

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa Telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya." 18. Katakanlah: "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu. . Sebenarnya Allah. dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?" 17. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orangorang yang benar.Surah Al Imran Al Hujerat 15 -18                                                                          15. 16. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka merasa Telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka.

Surah Al Imran At Taghabun 14 -18                                                                      14. dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Hai orang-orang mukmin. Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu[1479] Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu[1480]. 16. dan di sisi Allahlah pahala yang besar. 15. . Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu).

. Maka mereka itu menjadi sesat. seolah-olah ia sedang mendaki langit. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dalam ayat ini. Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. 18. niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. . Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. [503] disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. begitulah Allah menimpakan siksa kepada orangorang yang tidak beriman.Surah Al Imran 17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. [1479] Maksudnya: kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Al An’am 125                                125. dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya[503]. [1480] Maksudnya: nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

Surah Al Imran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful