P. 1
Ayat-ayat hafalan

Ayat-ayat hafalan

|Views: 15|Likes:
Published by Amin Asri

More info:

Published by: Amin Asri on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2011

pdf

text

original

Surah Al Imran

   
   
  
 
133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang
luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,
   
   
 
139. anganlah kamu bersikap lemah, dan !anganlah "pula# kamu bersedih hati, padahal
kamulah orang-orang yang paling Tinggi "dera!atnya#, !ika kamu orang-orang yang beriman.
    
  
   
   
    
  
  
1$%. Tiap-tiap yang ber!iwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat
sa!alah disempurnakan pahalamu. barangsiapa di!auhkan dari neraka dan dimasukkan ke
dalam syurga, &aka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah
kesenangan yang memperdayakan.
  
 
  
  
Surah Al Imran
'((. )ai orang-orang yang beriman, *ersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan
tetaplah bersiap siaga "di perbatasan negerimu# dan bertakwalah kepada Allah, supaya
kamu beruntung.

  
    
   
 
  
  
    
    
     
   
%+. )ai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari
agamanya, &aka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah men,intai mereka
dan merekapun men,intai-ya, yang bersikap lemah .embut terhadap orang yang mukmin,
yang bersikap keras terhadap orang-orang ka/ir, yang ber!ihad di!alan Allah, dan yang tidak
takut kepada ,elaan orang yang suka men,ela. Itulah karunia Allah, diberikan--ya kepada
siapa yang dikehendaki--ya, dan Allah &aha luas "pemberian--ya#, lagi &aha &engetahui.
"Al &aidah#
   
   
Surah Al Imran
  
    
3'. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka0+1$2.
dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang berta3wa. &aka
Tidakkah kamu memahaminya4 Al An 5am
0+1$2 &aksudnya6 kesenangan-kesenangan duniawi itu )anya sebentar dan tidak kekal.
!anganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai dari
memperhatikan urusan akhirat.
   
  
 
  
+'. Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus "rasul-rasul# kepada umat-umat yang
sebelum kamu, 7emudian kami siksa mereka dengan "menimpakan# kesengsaraan dan
kemelaratan, supaya mereka memohon "kepada Allah# dengan tunduk merendahkan diri. Al
An8am
    
  
   
    
9+. Dan "Ingatlah# di waktu Ibrahim *erkata kepada bapaknya, Aa:ar0+$92, ;<antaskah
kamu men!adikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan4 Sesungguhnya Aku melihat kamu
dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.;
0+$92 di antara &u/assirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Abiihi
"bapaknya# ialah pamannya.
Surah Al Imran
    
  
1(. "apa yang Telah kami ,eritakan itu#, Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu,
7arena itu !anganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Al imran
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
    
  
   
    
  
  
   
  
  
   
   
  
Surah Al Imran
  
  
  
  
  
  
   
  
    
  
   
    
 
  
   
  
  
   
   
   
    
  
19(. Sesungguhnya dalam pen,iptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan
siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
191. "yaitu# orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang pen,iptaan langit dan bumi "seraya
berkata#6 ;=a Tuhan kami, tiadalah >ngkau men,iptakan Ini dengan sia-sia, &aha Su,i
>ngkau, &aka peliharalah kami dari siksa neraka.
19'. =a Tuhan kami, Sesungguhnya barangsiapa yang >ngkau masukkan ke dalam neraka,
&aka sungguh Telah >ngkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang :alim seorang
penolongpun.
Surah Al Imran
193. =a Tuhan kami, Sesungguhnya kami mendengar "seruan# yang menyeru kepada iman,
"yaitu#6 ;*erimanlah kamu kepada Tuhanmu;, &aka kamipun beriman. =a Tuhan kami,
ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami,
dan wa/atkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.
19+. =a Tuhan kami, berilah kami apa yang Telah >ngkau !an!ikan kepada kami dengan
perantaraan rasul-rasul >ngkau. dan !anganlah >ngkau hinakan kami di hari kiamat.
Sesungguhnya >ngkau tidak menyalahi !an!i.;
Al Imran 19( - 19+
   
   
    
  
1. Dengan menyebut nama Allah yang &aha <emurah lagi &aha <enyayang012.
012 &aksudnya6 saya memulai memba,a al-?atihah Ini dengan menyebut nama Allah. setiap
peker!aan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan,
minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama :at yang &aha su,i, yang
berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluk--ya, tapi
makhluk yang membutuhkan--ya. Ar @ahmaan "&aha <emurah#6 salah satu nama Allah
yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia--ya kepada makhluk--ya,
sedang Ar @ahiim "&aha <enyayang# memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersi/at
rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat--ya kepada makhluk--ya.
  
    
     
    
  
   
 
Surah Al Imran
 
 
   
   
    
   
   
   
    
   
   
   
    
     
   
   
   
  
   
    
  
     
  
  
 
  
 
A Imran
Surah Al Imran
19%. &aka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya "dengan ber/irman#6
;Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu,
baik laki-laki atau perempuan, "karena# sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang
lain0'%92. &aka orang-orang yang berhi!rah, yang diusir dari kampung halamannya, yang
disakiti pada !alan-7u, yang berperang dan yang dibunuh, <astilah akan 7u-hapuskan
kesalahan-kesalahan mereka dan <astilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang
mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi--ya
pahala yang baik.;
191. anganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang ka/ir
bergerak0'1(2 di dalam negeri.
199. Itu hanyalah kesenangan sementara, 7emudian tempat tinggal mereka ialah
!ahannamA dan ahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.
19$. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang
mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat
tinggal "anugerah#0'112 dari sisi Allah. dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi
orang-orang yang berbakti0'1'2.
199. Dan Sesungguhnya diantara ahli 7itab ada orang yang beriman kepada Allah dan
kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang
mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan
harga yang sedikit. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat
,epat perhitungan--ya.
'((. )ai orang-orang yang beriman, *ersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan
tetaplah bersiap siaga "di perbatasan negerimu# dan bertakwalah kepada Allah, supaya
kamu beruntung.
0'%92 maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, &aka
demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. kedua-duanya sama-
sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan
amalnya.
0'1(2 =akni6 kelan,aran dan kema!uan dalam perdagangan dan perusahaan mereka.
0'112 =akni6 tempat tinggal beserta perlengkapan-perlengkapannya seperti makanan,
minuman dan lain-lain.
0'1'2 maksudnya ialah penghargaan dari Allah disamping tempat tinggal beserta
perlengkapan-perlengkapannya itu, adalah lebih baik daripada kesenangan duniawi yang
dinikmati orang-orang ka/ir itu.
Surah Al Imran
   
   
 
139. anganlah kamu bersikap lemah, dan !anganlah "pula# kamu bersedih hati, padahal
kamulah orang-orang yang paling Tinggi "dera!atnya#, !ika kamu orang-orang yang beriman.
   
 
  
  
   
  
    
 
 
 
 
  
  
   
   
    
  
 
AtTaubah
'3 . )ai orang-orang beriman, !anganlah kamu !adikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu
men!adi wali"mu#, !ika mereka lebih mengutamakan keka/iran atas keimanan dan siapa di
antara kamu yang men!adikan mereka wali, &aka mereka Itulah orang-orang yang :alim .
'+. 7atakanlah6 ;ika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum
keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri
Surah Al Imran
kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu ,intai dari Allah dan
@asul-ya dan dari ber!ihad di !alan nya, &aka tunggulah sampai Allah mendatangkan
7eputusan -=A;. dan Allah tidak memberi petun!uk kepada orang-orang yang /asik.
    
 
  
   
  
   
   
   
   
 
    
   
 
 
 
 
  
   
  
At Taubah
111. Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka
dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada !alan AllahA lalu mereka
membunuh atau terbunuh. "Itu Telah men!adi# !an!i yang benar dari Allah di dalam Taurat,
In!il dan Al Buran. dan siapakah yang lebih menepati !an!inya "selain# daripada Allah4 &aka
bergembiralah dengan !ual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang
besar.
11'. &ereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memu!i, yang
melawat011'2, yang rukuC, yang su!ud, yang menyuruh berbuat maCru/ dan men,egah
Surah Al Imran
berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang
mukmin itu.
011'2 &aksudnya6 melawat untuk men,ari ilmu pengetahuan atau ber!ihad. ada pula yang
mena/sirkan dengan orang yang berpuasa.
   
   
    
  
  
   
   
   
  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
 
1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
'. "yaitu# orang-orang yang khusyuC dalam sembahyangnya,
Surah Al Imran
3. Dan orang-orang yang men!auhkan diri dari "perbuatan dan perkataan# yang tiada
berguna,
+. Dan orang-orang yang menunaikan :akat,
%. Dan orang-orang yang men!aga kemaluannya,
1. 7e,uali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki099+2A &aka
Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada ter,eIa.
9. *arangsiapa men,ari yang di balik itu099%2 &aka mereka Itulah orang-orang yang
melampaui batas.
$. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat "yang dipikulnya# dan !an!inya.
9. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.
1(. &ereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi,
11. "yakni# yang akan mewarisi syurga ?irdaus. mereka kekal di dalamnya.
099+2 &aksudnya6 budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang ka/ir,
bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-
orang ka/ir itu, wanita-wanita yang ditawan *iasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin
yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan Ini bukanlah suatu yang diwa!ibkan. imam
boleh melarang kebiasaan ini. &aksudnya6 budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak
ikut tertawan bersama-samanya.
099%2 &aksudnya6 :ina, homoseksual, dan sebagainya.
Surah Al &ukminun
Al 7ah/i 1(' -11(
   
   
   
  
   
  
   
Surah Al Imran
  
  
  
  
  
   
   
   
  
   
  
  
   
   
     
  
   
    
   
   
   
   
  
   
  
   
  
  
  
  
Surah Al Imran
  
   
   
   
  
   
  
  
   
   
     
  
   
    
   
   
   
    
   
   
  
 
1('. &aka apakah orang-orang ka/ir menyangka bahwa mereka "dapat# mengambil hamba-
hamba-7u men!adi penolong selain Aku4 Sesungguhnya kami Telah menyediakan neraka
ahannam tempat tinggal bagi orang-orang ka/ir.
1(3. 7atakanlah6 ;Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang
paling merugi perbuatannya4;
1(+. =aitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini,
sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
1(%. &ereka itu orang-orang yang Telah ku/ur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan "ku/ur
terhadap# per!umpaan dengan Dia0$912, &aka hapuslah amalan- amalan mereka, dan kami
tidak mengadakan suatu penilaian bagi "amalan# mereka pada hari kiamat.
Surah Al Imran
1(1. Demikianlah balasan mereka itu neraka ahannam, disebabkan keka/iran mereka dan
disebabkan mereka men!adikan ayat-ayat-7u dan rasul-rasul-7u sebagai olok-olok.
1(9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah
surga ?irdaus men!adi tempat tinggal,
1($. &ereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari padanya.
1(9. 7atakanlah6 sekiranya lautan men!adi tinta untuk "menulis# kalimat-kalimat Tuhanku,
sungguh habislah lautan itu sebelum habis "ditulis# kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami
datangkan tambahan sebanyak itu "pula#;.
11(. 7atakanlah6 Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan
kepadaku6 ;*ahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang >sa;. barangsiapa
mengharap per!umpaan dengan Tuhannya, &aka hendaklah ia menger!akan amal yang
saleh dan !anganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya;.
0$912 &aksudnya6 tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat, hisab dan
pembalasan.
   
   
    
   
   
  
 
1. Dengan menyebut nama Allah yang &aha <emurah lagi &aha <enyayang012.
012 &aksudnya6 saya memulai memba,a al-?atihah Ini dengan menyebut nama Allah. setiap
peker!aan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan,
minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama :at yang &aha su,i, yang
berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluk--ya, tapi
makhluk yang membutuhkan--ya. Ar @ahmaan "&aha <emurah#6 salah satu nama Allah
yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia--ya kepada makhluk--ya,
sedang Ar @ahiim "&aha <enyayang# memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersi/at
rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat--ya kepada makhluk--ya.
Surah Al Imran
Al )u!erat 1% -1$
  
   
  
  
    
  
  
   
    
    
   
    
    
  
   
    
   
   
1%. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang per,aya
"beriman# kepada Allah dan @asul--ya, 7emudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka
ber!uang "ber!ihad# dengan harta dan !iwa mereka pada !alan Allah. mereka Itulah orang-
orang yang benar.
11. 7atakanlah6 ;Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu,
padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah &aha
mengetahui segala sesuatu4;
19. &ereka merasa Telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka.
7atakanlah6 ;anganlah kamu merasa Telah memberi nikmat kepadaku dengan
keislamanmu, Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan
menun!uki kamu kepada keimanan !ika kamu adalah orang-orang yang benar.;
1$. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. dan Allah &aha
melihat apa yang kamu ker!akan.
Surah Al Imran
At Taghabun 1+ -1$
  
  
  
   
  
    
 
    
    
 
  
    
  
  
   
  
     
  
  
1+. )ai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada
yang men!adi musuh bagimu01+992 &aka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan !ika
kamu memaa/kan dan tidak memarahi serta mengampuni "mereka# &aka Sesungguhnya
Allah &aha <engampun lagi &aha <enyayang.
1%. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ,obaan "bagimu#, dan di sisi Allah-
lah pahala yang besar.
11. &aka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta
taatlah dan na/kahkanlah na/kah yang baik untuk dirimu01+$(2. dan barangsiapa yang
dipelihara dari kekikiran dirinya, &aka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.
Surah Al Imran
19. ika kamu memin!amkan kepada Allah pin!aman yang baik, nis,aya Allah melipat
gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah &aha pembalas asa
lagi &aha <enyantun.
1$. =ang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. yang &aha <erkasa lagi &aha *i!aksana.
01+992 &aksudnya6 kadang-kadang isteri atau anak dapat men!erumuskan suami atau
ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama.
01+$(2 &aksudnya6 na/kahkanlah na/kah yang berman/aat bagi dunia dan akhirat.
Al An8am 1'%
    
   
    
  
    
   
    
1'%. *arangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petun!uk, nis,aya
dia melapangkan dadanya untuk "memeluk agama# Islam. dan barangsiapa yang
dikehendaki Allah kesesatannya0%(32, nis,aya Allah men!adikan dadanya sesak lagi sempit,
seolah-olah ia sedang mendaki langit. begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-
orang yang tidak beriman.
0%(32 disesatkan Allah berarti6 bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak
mau memahami petun!uk-petun!uk Allah. dalam ayat ini, 7arena mereka itu ingkar dan tidak
mau memahami apa sebabnya Allah men!adikan nyamuk sebagai perumpamaan, &aka
mereka itu men!adi sesat.
.
Surah Al Imran

yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin. Hai orang-orang yang beriman. (Al Maidah)           . supaya kamu beruntung.                                           54. Hai orang-orang yang beriman.Surah Al Imran 200. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Itulah karunia Allah. lagi Maha Mengetahui. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah. yang berjihad dijalan Allah. yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->