Surah Al Imran

    
     
   
  
133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang
luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,





   
 
139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal
kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

    







   






 

  
185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat
sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke
dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah
kesenangan yang memperdayakan.


 






  

supaya kamu beruntung. yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin.                                          54. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya). yang berjihad dijalan Allah. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Itulah karunia Allah. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya. (Al Maidah)          . lagi Maha Mengetahui. dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah.Surah Al Imran 200. yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir.

"Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya Aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. serta lalai dari memperhatikan urusan akhirat.Surah Al Imran          32. Maka Tidakkah kamu memahaminya? Al An ‘am [468] Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu Hanya sebentar dan tidak kekal. Dan tiadalah kehidupan dunia ini. janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia. dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Aazar[489]." [489] di antara Mufassirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Abiihi (bapaknya) ialah pamannya. Al An’am                    74. supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri. Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan. selain dari main-main dan senda gurau belaka[468].             42. . Dan (Ingatlah) di waktu Ibrahim Berkata kepada bapaknya.

(apa yang Telah kami ceritakan itu). Al imran                                                                                   . yang datang dari Tuhanmu. Itulah yang benar.Surah Al Imran         60. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. . tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maka sungguh Telah Engkau hinakan ia. Ya Tuhan kami. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami.Surah Al Imran                                                                              190. 192. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

Surah Al Imran 193. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya.194                 1. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. Ya Tuhan kami. Maka kamipun beriman. Allah ialah nama zat yang Maha suci." Al Imran 190 . yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. setiap pekerjaan yang baik.                             . tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Ya Tuhan kami. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1]. Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya. minum. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. berilah kami apa yang Telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Ya Tuhan kami. seperti makan. 194. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. menyembelih hewan dan sebagainya. [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah.

Surah Al Imran                                                                                                          A Imran .

[262] maksudnya ialah penghargaan dari Allah disamping tempat tinggal beserta perlengkapan-perlengkapannya itu. [260] Yakni: kelancaran dan kemajuan dalam perdagangan dan perusahaan mereka. adalah lebih baik daripada kesenangan duniawi yang dinikmati orang-orang kafir itu. 198. kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir 197. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. sebagai pahala di sisi Allah." 196. bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah)[261] dari sisi Allah. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam. Hai orang-orang yang beriman. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. 199. . 200. kedua-duanya samasama manusia. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. [259] maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan. yang diusir dari kampung halamannya. Dan Sesungguhnya diantara ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. yang disakiti pada jalan-Ku. baik laki-laki atau perempuan. Janganlah sekali-kali bergerak[260] di dalam negeri. Maka orang-orang yang berhijrah. supaya kamu beruntung. dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. minuman dan lain-lain.Surah Al Imran 195. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah. Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti[262]. tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. yang berperang dan yang dibunuh. Itu hanyalah kesenangan sementara. [261] Yakni: tempat tinggal beserta perlengkapan-perlengkapannya seperti makanan. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.

jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di .antara kamu yang menjadikan mereka wali. dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. harta kekayaan yang kamu usahakan.Surah Al Imran           139. janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu . kaum keluargamu. Katakanlah: "Jika bapa-bapa . saudara-saudara. perniagaan yang kamu khawatiri .23 menjadi wali(mu). isteri-isteri. anak-anak . padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya). jika kamu orang-orang yang beriman. Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim 24.                                                         AtTaubah Hai orang-orang beriman. Janganlah kamu bersikap lemah.

yang ruku'. 112.                                                               At Taubah 111. Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.Surah Al Imran kerugiannya. Injil dan Al Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. lalu mereka membunuh atau terbunuh. yang melawat[662]. yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah . dan Itulah kemenangan yang besar. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu. dan tempat tinggal yang kamu sukai. yang sujud. yang memuji. mereka berperang pada jalan Allah. yang beribadat. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan NYA". (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat.

ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. . 2. [662] Maksudnya: melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad.Surah Al Imran berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.                                                                     1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.

4. 11. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. [994] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir. 10. 6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]. imam boleh melarang kebiasaan ini. 9. mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. Surah Al Mukminun Al Kahfi 102 -110                            . dan kebiasan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. dalam peperangan dengan orangorang kafir itu. homoseksual. dan sebagainya. 8. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. 5.Surah Al Imran 3. 7. [995] Maksudnya: zina.

Surah Al Imran                                                                                                              .

amalan mereka. . dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" 104. 105. 103.Surah Al Imran                                                                                     102. Mereka itu orang-orang yang Telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia[896]. Maka hapuslah amalan. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hambahamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya kami Telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Yaitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini.

sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". . Katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku.Surah Al Imran 106. Mereka kekal di dalamnya. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. menyembelih hewan dan sebagainya. 107. meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam. seperti makan. setiap pekerjaan yang baik. bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Allah ialah nama zat yang Maha suci. 110. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". [896] Maksudnya: tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat. sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1]. [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. mereka tidak ingin berpindah dari padanya. minum. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu. 108.                           1. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya. 109. hisab dan pembalasan.

dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.Surah Al Imran Al Hujerat 15 -18                                                                          15. Sebenarnya Allah. padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?" 17." 18. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa Telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. 16. Mereka merasa Telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. mereka Itulah orangorang yang benar. Katakanlah: "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu. . Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah.

Surah Al Imran At Taghabun 14 -18                                                                      14. 16. Hai orang-orang mukmin. Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung. . 15. dan di sisi Allahlah pahala yang besar. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu[1480]. Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu[1479] Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya.

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. . seolah-olah ia sedang mendaki langit. dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya[503]. niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. [1479] Maksudnya: kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Al An’am 125                                125. 18.Surah Al Imran 17. . begitulah Allah menimpakan siksa kepada orangorang yang tidak beriman. [1480] Maksudnya: nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Maka mereka itu menjadi sesat. [503] disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. dalam ayat ini.

Surah Al Imran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful