Surah Al Imran

    
     
   
  
133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang
luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,





   
 
139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal
kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

    







   






 

  
185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat
sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke
dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah
kesenangan yang memperdayakan.


 






  

Hai orang-orang yang beriman. yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin. dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya). Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya. Hai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah. yang berjihad dijalan Allah. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Itulah karunia Allah.Surah Al Imran 200. supaya kamu beruntung. (Al Maidah)          . barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. lagi Maha Mengetahui.                                          54.

supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri. dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. selain dari main-main dan senda gurau belaka[468]. Al An’am                    74. . Maka Tidakkah kamu memahaminya? Al An ‘am [468] Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu Hanya sebentar dan tidak kekal. serta lalai dari memperhatikan urusan akhirat.             42." [489] di antara Mufassirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Abiihi (bapaknya) ialah pamannya. Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu. Aazar[489]. janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Dan tiadalah kehidupan dunia ini. "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya Aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.Surah Al Imran          32. Dan (Ingatlah) di waktu Ibrahim Berkata kepada bapaknya. Kemudian kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan.

Al imran                                                                                   . yang datang dari Tuhanmu.Surah Al Imran         60. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. (apa yang Telah kami ceritakan itu). Itulah yang benar.

tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. 191. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Maha Suci Engkau. Maka sungguh Telah Engkau hinakan ia. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.Surah Al Imran                                                                              190. 192. . Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.

minum. 194. [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. Ya Tuhan kami. setiap pekerjaan yang baik. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah.                             . ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami.Surah Al Imran 193.194                 1. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya. menyembelih hewan dan sebagainya. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Ya Tuhan kami. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. Allah ialah nama zat yang Maha suci." Al Imran 190 . berilah kami apa yang Telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Maka kamipun beriman. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1]. seperti makan. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya Tuhan kami.

Surah Al Imran                                                                                                          A Imran .

(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. [261] Yakni: tempat tinggal beserta perlengkapan-perlengkapannya seperti makanan. 198. yang diusir dari kampung halamannya. dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. kedua-duanya samasama manusia. dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti[262]. tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah)[261] dari sisi Allah. [260] Yakni: kelancaran dan kemajuan dalam perdagangan dan perusahaan mereka. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir 197. Dan Sesungguhnya diantara ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. adalah lebih baik daripada kesenangan duniawi yang dinikmati orang-orang kafir itu. yang disakiti pada jalan-Ku. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. [259] maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan. 199. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." 196. 200. yang berperang dan yang dibunuh. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. minuman dan lain-lain. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah. baik laki-laki atau perempuan. Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Itu hanyalah kesenangan sementara. sebagai pahala di sisi Allah. Janganlah sekali-kali bergerak[260] di dalam negeri. supaya kamu beruntung.Surah Al Imran 195. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam. Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. [262] maksudnya ialah penghargaan dari Allah disamping tempat tinggal beserta perlengkapan-perlengkapannya itu. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya. Hai orang-orang yang beriman. . bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Maka orang-orang yang berhijrah.

harta kekayaan yang kamu usahakan.23 menjadi wali(mu). janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu . jika kamu orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Jika bapa-bapa . Janganlah kamu bersikap lemah. isteri-isteri. padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya). perniagaan yang kamu khawatiri .                                                         AtTaubah Hai orang-orang beriman. anak-anak . jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di .antara kamu yang menjadikan mereka wali. kaum keluargamu. Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim 24. saudara-saudara.Surah Al Imran           139. dan janganlah (pula) kamu bersedih hati.

yang melawat[662].                                                               At Taubah 111. yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah . dan Itulah kemenangan yang besar. Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.Surah Al Imran kerugiannya. 112. adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. yang sujud. yang memuji. mereka berperang pada jalan Allah. yang beribadat. lalu mereka membunuh atau terbunuh. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu. yang ruku'. Injil dan Al Quran. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan NYA". dan tempat tinggal yang kamu sukai.

ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya.Surah Al Imran berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.                                                                     1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. [662] Maksudnya: melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. . 2.

9. wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. dalam peperangan dengan orangorang kafir itu. 4. dan kebiasan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. [994] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir. 7.Surah Al Imran 3. 11. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi. mereka kekal di dalamnya. 6. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. 10. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Surah Al Mukminun Al Kahfi 102 -110                            . homoseksual. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 8. [995] Maksudnya: zina. dan sebagainya. 5.

Surah Al Imran                                                                                                              .

Yaitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Maka hapuslah amalan. Mereka itu orang-orang yang Telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia[896].amalan mereka. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. 103. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hambahamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya kami Telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. . dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. 105. Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" 104.Surah Al Imran                                                                                     102.

yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. seperti makan. Allah ialah nama zat yang Maha suci. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. 109. meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu. 110. [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. [896] Maksudnya: tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat. setiap pekerjaan yang baik. bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. . hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. 107. mereka tidak ingin berpindah dari padanya.Surah Al Imran 106. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". 108. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].                           1. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku. menyembelih hewan dan sebagainya. Mereka kekal di dalamnya. disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok. minum. hisab dan pembalasan. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku.

16.Surah Al Imran Al Hujerat 15 -18                                                                          15. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Katakanlah: "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu. Mereka merasa Telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?" 17. Sebenarnya Allah. . Katakanlah: "Janganlah kamu merasa Telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya. dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." 18. mereka Itulah orangorang yang benar.

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu[1480]. Hai orang-orang mukmin. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung. dan di sisi Allahlah pahala yang besar. dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya. .Surah Al Imran At Taghabun 14 -18                                                                      14. 15. Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu[1479] Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 16.

dalam ayat ini. niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. begitulah Allah menimpakan siksa kepada orangorang yang tidak beriman. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. [503] disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. . 18. seolah-olah ia sedang mendaki langit. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [1479] Maksudnya: kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. . Al An’am 125                                125. Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya[503]. Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. [1480] Maksudnya: nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Maka mereka itu menjadi sesat.Surah Al Imran 17. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu.

Surah Al Imran .