Surah Al Imran

    
     
   
  
133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang
luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,





   
 
139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal
kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

    







   






 

  
185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat
sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke
dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah
kesenangan yang memperdayakan.


 






  

Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah.                                          54. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin. yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. lagi Maha Mengetahui. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya). Hai orang-orang yang beriman. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. supaya kamu beruntung. Itulah karunia Allah. (Al Maidah)          . dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.Surah Al Imran 200. Hai orang-orang yang beriman. yang berjihad dijalan Allah. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya.

selain dari main-main dan senda gurau belaka[468]. Kemudian kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan." [489] di antara Mufassirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Abiihi (bapaknya) ialah pamannya. . Al An’am                    74. Maka Tidakkah kamu memahaminya? Al An ‘am [468] Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu Hanya sebentar dan tidak kekal.             42. Dan tiadalah kehidupan dunia ini. serta lalai dari memperhatikan urusan akhirat. Aazar[489]. Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu. supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri. Dan (Ingatlah) di waktu Ibrahim Berkata kepada bapaknya.Surah Al Imran          32. "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya Aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia.

Al imran                                                                                   . Itulah yang benar. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. yang datang dari Tuhanmu. (apa yang Telah kami ceritakan itu).Surah Al Imran         60.

Maka peliharalah kami dari siksa neraka. tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia.Surah Al Imran                                                                              190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami. . dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Maha Suci Engkau. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Maka sungguh Telah Engkau hinakan ia. 192. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. 191.

194                 1. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ya Tuhan kami. 194. setiap pekerjaan yang baik. Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. berilah kami apa yang Telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1]. Ya Tuhan kami. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. seperti makan. menyembelih hewan dan sebagainya. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. minum. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Ya Tuhan kami. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti." Al Imran 190 .                             . Maka kamipun beriman. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. Allah ialah nama zat yang Maha suci. [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah.Surah Al Imran 193.

Surah Al Imran                                                                                                          A Imran .

Itu hanyalah kesenangan sementara. Janganlah sekali-kali bergerak[260] di dalam negeri. 198. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. kedua-duanya samasama manusia. sebagai pahala di sisi Allah. 200. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah. sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah)[261] dari sisi Allah. [260] Yakni: kelancaran dan kemajuan dalam perdagangan dan perusahaan mereka. yang disakiti pada jalan-Ku. 199. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya. yang diusir dari kampung halamannya. yang berperang dan yang dibunuh. Hai orang-orang yang beriman. minuman dan lain-lain. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. baik laki-laki atau perempuan. dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. adalah lebih baik daripada kesenangan duniawi yang dinikmati orang-orang kafir itu. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir 197. dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti[262]." 196. bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. . Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam. supaya kamu beruntung. [259] maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan. Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259].Surah Al Imran 195. Dan Sesungguhnya diantara ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. [261] Yakni: tempat tinggal beserta perlengkapan-perlengkapannya seperti makanan. [262] maksudnya ialah penghargaan dari Allah disamping tempat tinggal beserta perlengkapan-perlengkapannya itu. Maka orang-orang yang berhijrah.

                                                        AtTaubah Hai orang-orang beriman. Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim 24. saudara-saudara.Surah Al Imran           139. janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu . kaum keluargamu. Katakanlah: "Jika bapa-bapa . anak-anak . perniagaan yang kamu khawatiri . padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya).23 menjadi wali(mu). isteri-isteri. harta kekayaan yang kamu usahakan. jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di . dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. jika kamu orang-orang yang beriman. Janganlah kamu bersikap lemah.antara kamu yang menjadikan mereka wali.

yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah . adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya. mereka berperang pada jalan Allah. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan NYA". yang memuji. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat.                                                               At Taubah 111. Injil dan Al Quran. 112. yang ruku'. yang melawat[662]. lalu mereka membunuh atau terbunuh. dan Itulah kemenangan yang besar. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat.Surah Al Imran kerugiannya. yang sujud. dan tempat tinggal yang kamu sukai. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu. Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. yang beribadat. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.Surah Al Imran berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah.                                                                     1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. [662] Maksudnya: melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa. 2. .

Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi. dan sebagainya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. 9. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. Surah Al Mukminun Al Kahfi 102 -110                            . [995] Maksudnya: zina.Surah Al Imran 3. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. 5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. dan kebiasan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. homoseksual. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. 7. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. dalam peperangan dengan orangorang kafir itu. [994] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir. bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. mereka kekal di dalamnya. wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. 8. imam boleh melarang kebiasaan ini. 4. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. 11. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]. 10. 6.

Surah Al Imran                                                                                                              .

Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" 104. dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. Maka hapuslah amalan. 103.amalan mereka. .Surah Al Imran                                                                                     102. Yaitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Mereka itu orang-orang yang Telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia[896]. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hambahamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya kami Telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. 105.

hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. hisab dan pembalasan. Katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku. .                           1. minum. 109. mereka tidak ingin berpindah dari padanya. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. Allah ialah nama zat yang Maha suci. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya.Surah Al Imran 106. [896] Maksudnya: tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1]. disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok. 108. setiap pekerjaan yang baik. Mereka kekal di dalamnya. menyembelih hewan dan sebagainya. Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. seperti makan. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. 107. [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam. sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. 110.

16." 18. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. mereka Itulah orangorang yang benar. padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?" 17. Katakanlah: "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu. Mereka merasa Telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Sebenarnya Allah. dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. . Katakanlah: "Janganlah kamu merasa Telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.Surah Al Imran Al Hujerat 15 -18                                                                          15.

16.Surah Al Imran At Taghabun 14 -18                                                                      14. 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu[1480]. Hai orang-orang mukmin. Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu[1479] Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan di sisi Allahlah pahala yang besar. .

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. . [1480] Maksudnya: nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. [503] disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. 18.Surah Al Imran 17. Al An’am 125                                125. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya[503]. . seolah-olah ia sedang mendaki langit. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. begitulah Allah menimpakan siksa kepada orangorang yang tidak beriman. niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. [1479] Maksudnya: kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. dalam ayat ini. Maka mereka itu menjadi sesat.

Surah Al Imran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful