P. 1
BORANG KAJI SELIDIK

BORANG KAJI SELIDIK

|Views: 336|Likes:
Published by Mya Zara

More info:

Published by: Mya Zara on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2015

pdf

text

original

BORANG KAJI SELIDIK

HUBUNGAN ANTARA AMALAN PENGAJARAN GURU DENGAN PENGUASAAN
PELAJAR DALAM PEMBELAJARAN TILAWAH AL-QURAN
Assalamualaikum dan Salam Seja!e"a
→ S#al selidik ini dilakukan un!uk menda$a!kan maklum %alas !en!an& u%un&an amalan
$en&aja"an &u"u den&an $en&uasaan $elaja" dalam Tila'a al-Qu"an
→ Dia"a$kan anda menja'a% semua s#alan den&an iklas %a&i mem%an!u kum$ulan $en(elidik
un!uk menda$a!kan makluma! (an& %e"kuali!i
→ Se&ala maklum %alas (an& di%e"ikan akan di"asiakan
→ )e"jasama anda melen&ka$kan s#al selidik ini ama! dia"&ai
BAHAGIAN I * LATAR BELA)ANG
Ba&i se!ia$ i!em+ sila !andakan ,X- a!au isi !em$a! k#s#n& $ada "uan&an (an& %e"kai!an.
/. Jan!ina * 0 1 Lelaki 0 1 Pe"em$uan
2. Umu" * 3333333333 !aun
4. Tin&ka!an * 3333333333333
/
5. Gu"u * 0 1 Lelaki 0 1 Pe"em$uan
4. )ela(akan Akademik * 0 1 UPSR 0 1 PMR 0 1 SPM 0 1 STPM
0 1 PSRA 0 1 SMA 0 1 STAM
5. Tem$a! Lai" ,sila rujuk kod negeri- * 0 1
6. )a!e&#"i kediaman semasa * 0 1 Banda"
0 1 Pin&&i" Banda"
0 1 Lua" Banda"
7. Ma!a$elaja"an u!ama (an& diam%il di sek#la seka"an& *

0 1 Baasa Mela(u 0 1 Seja"a Lain-lain *
0 1 Baasa In&&e"is 0 1 Sains
0 1 Baasa A"a% 0 1 Pendidikan Islam
0 1 Ma!ema!ik 0 1 Ge#&"a8i
9. Peke"jaan %a$a *
:. Peke"jaan i%u *
;. )ende"aan ke sek#la *
2
KOD NEGERI
/. J##" :. Pe"lis
2. )eda ;. Pulau Pinan&
4. )elan!an /<. Sa%a
5. Melaka //. Sa"a'ak
6. Ne&e"i Sem%ilan /2. Selan&#"
7. Paan& /4. Te"en&&anu
BAHAGIAN II * PENDAPAT ANDA
a- Ba&i se!ia$ i!em+ sila bulatkan un!uk men(a!akan $enda$a! anda men&iku! skala (an&
di%e"ikan.
Sangat Tidak
Setuju
Tidak
Setuju
Tidak
Pasti
Setuju Sangat
Setuju
1 ! " #
Bil Pe$ka$a Skala K%d
/ 2 4 5 6
/ Gu"u memulakan $en&aja"an TQ den&an melaksanakan se!
induksi.
/ 2 4 5 6 A/
2 Gu"u men&aja" TQ se!ela $elaja" %e"sedia. / 2 4 5 6 A2
4 Gu"u menunjukkan =#n!# %a=aan al-Qu"an (an& %e!ul. / 2 4 5 6 A4
5 Gu"u men(u"u $elaja"n(a mem%a=a $#!#n&an a(a! al-Qu"an / 2 4 5 6 A5
6 Gu"u me"umuskan $en&aja"an TQ (an& disam$aikan / 2 4 5 6 A6
7 Gu"u %e"%in=an& den&an $elaja" un!uk menin&ka!kan $en&uasaan
al-Qu"an.
/ 2 4 5 6 A7
9 Gu"u mem$el%a&aikan kaeda $en&aja"an se!ia$ kali $en&aja"an
TQ.
/ 2 4 5 6 B/
: Gu"u mena(an&kan >ide# =#n!# %a=aan (an& %e!ul / 2 4 5 6 B2
; Gu"u mem%e!ulkan %a=aan se!ia$ $elaja" / 2 4 5 6 B4
/< Gu"u men&ai!kan $em%elaja"an al-Qu"an den&an %a=aan
dalam s#la!
/ 2 4 5 6 B5
// Gu"u men&ai!kan $em%elaja"an al-Qu"an den&an ilmu !aj'id
se!ia$ kali men&aja"
/ 2 4 5 6 B6
/2 Gu"u meli%a!kan "akan-"akan sa(a un!uk men&aja" al-Qu"an / 2 4 5 6 B7
/4 Gu"u me"umuskan $en&aja"an Tila'a
al-Qu"an.
/ 2 4 5 6 ?/
/5 Gu"u memin!a $elaja" menjelaskan isi-isi kandun&an
%a=aan TQ.
/ 2 4 5 6 ?2
4
/6 Gu"u mem%im%in& $elaja" un!uk me"umus $elaja"an. / 2 4 5 6 ?4
/7 Gu"u me"ek#d kelemaan se!ia$ $elaja". / 2 4 5 6 ?5
/9 Gu"u men&enal $as!i $elaja" (an& lema
dalam $en&uasaan al-Qu"an.
/ 2 4 5 6 ?6
/: Gu"u %e"%in=an& den&an $elaja" un!uk
menin&ka!kan $en&uasaan al-Qu"an.
/ 2 4 5 5 ?7
/; Gu"u mena(an&kan >ide#@kase!@$#'e" $#in! dalam $en&aja"an
!ila'a al-Qu"an
/ 2 4 5 6 D/
2< Ala! %an!u men&aja" TQ (an& di&unakan mena"ik. / 2 4 5 6 D2
2/ Gu"u men&ai!kan isi-isi $em%elaja"an den&an ala! %an!u
men&aja".
/ 2 4 5 6 D4
22 Gu"u mem$el%a&aikan $en&&unaan ala! %an!u men&aja". / 2 4 5 6 D5
24 Ala! %an!u men&aja" (an& di&unakan %e"!ekn#l#&i !e"kini. / 2 4 5 6 D6
25 Ala! %an!u men&aja" (an& di&unakan da$a! mem%an!u sa(a
mem%a=a al-Qu"an den&an %e!ul dan lan=a"
/ 2 4 5 6 D7
26 Gu"u %e"seman&a! men&aja" 'alau$un ke$ada $elaja" (an& lema
dalam %a=aan al-Qu"an.
/ 2 4 5 6 E/
27 Gu"u mem%e"i $enekanna $en&aja"an !e"ada$ $elaja" (an& lema / 2 4 5 6 E2
29 Gu"u menekankan ada%-ada% !e"ada$ al-Qu"an ke!ika men&aja"
TQ.
/ 2 4 5 6 E4
2: Gu"u men(am$aikan $en&aja"an den&an %aik / 2 4 5 6 E5
2; Gu"u men(ediakan kelas !am%aan ke$ada $elaja" (an& lema
dalam TQ.
/ 2 4 5 6 E6
4< Gu"u mene$a!i 'ak!u semasa memulakan $en&aja"an TQ. / 2 4 5 6 E7
BAHAGIAN III * ISI)AN JAWAPAN PADA RUANG AANG DISEDIA)AN
1. Pada $enda$a! anda+ men&a$aka $endidikan Tila'a al-Qu"an san&a! $en!in& un!uk
di$elaja"i se=a"a %e"!e"usanB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. N(a!akan $e"masalaan anda dalam $em%elaja"an Tila'a al-Qu"an.
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33
3. N(a!akan =adan&an anda un!uk $enam%a%aikan
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
)e"jasama anda ama! dia"&ai
Sekian+ !e"ima kasi
6

4. Matapelajaran utama yang diambil di sekolah sekarang : [ [ [ [ ] Bahasa Melayu ] Bahasa Inggeris ] Bahasa Arab ] Matematik [ [ [ [ ] Sejarah ] Sains ] Pendidikan Islam ] Geografi Lain-lain : 7. 5. 3. Sarawak 12. Perlis 9. Pekerjaan bapa : 8. Selangor 13. Kenderaan ke sekolah : 2 . Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang 8.4. Pekerjaan ibu : 9. Pulau Pinang 10. Kelayakan Akademik 4. 6. Tempat Lahir (sila rujuk kod negeri) KOD NEGERI 1. Sabah 11. Kategori kediaman semasa : [ [ [ ] Bandar ] Pinggir Bandar ] Luar Bandar 6. Guru : [ ] Lelaki : [ [ [ ] Perempuan ] UPSR ] PSRA : [ [ [ ] PMR ] SMA ] [ [ ] SPM ] STAM [ ] STPM 3. 2. Terengganu 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->