P. 1
Peranan Kaunselor

Peranan Kaunselor

|Views: 109|Likes:
Published by Mohd Rohan Siddiq

More info:

Published by: Mohd Rohan Siddiq on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

86

I

PEMIMPIN

BERelRI

KAUNSELOR

Menongonl

Kegowoton

505101

(J}]JrJ]
[;]

PERANAN

KAUNSELOR KERUNTUHAN

SEKOLAH DAN MASALAH MORAL PELAJAR

Sapora Sipon

perkahwinan dan HIV /AIDS berleluasa berlaku di kalangan hingga 1996, sejumlah 4,045 antara urn ur 13 hingga 16

D

EWASA ini, banyak masalah disiplin yang melanda pelajar-pelajar sekolah. Selain daripada masalah penyalahgunaan dadah, masalahmasalah sosial yang lain sepert i lepak, bohsia, seks di luar merupakan masalah-masalah yang semakin pelajar-pelajar sekolah. Di antara tahun 1990 remaja lelaki dan 166 remaja perempuan di tah un didapati telah melakukan kesalahan

juvenile. (New Straits Times, 1998). Suradi Salim (1993) menjelaskan masalah keruntuhan moral di kalangan pelajar memerlukan perhatian yang serius dan satu perancangan yang teliri haruslah dilakukan oleh pihak sekolah dalam menangani masalah ini. 'cldak dapat dinafikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling melalui ~OJ.~:~_olah dikatakan dapat mernbant u mengurangkan masalah kerunruhan moral dan disiplin di kalangan pelajar.
-

--_._-----.. .._. --- ... ..
-

-""

.

-".

,

\Kaunselor sekolah dapat memainkan peranan penring dalam menangani masalah disiplin acau keruntuhan moral pelajar. Kaunselor boleh melakukan cugas inr sarna ada secara rerus dengan pelajar yang bermasalah melalui

(

rujuan mama kaunselor sekolah adalah unruk mengubah dan menyesuaikan perlakuan klien (pelajar) kepada sacu perlakuan yang lebih baik. Mereka berpendapat pendekatan disiplin yang sisremarik merupakan sacu proses pembelajaran bagi pernbenrukan kognirif ke arah pelajar yang positif Penglibatan kaunselor sekolah dalam mencegah masalah disiplin pelajar boleh dibahagikan kepada dua aspek: peneegahan dan bantuan. Aspek pencegahan rneliputi usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh kaunselor seperri mengadakan peraruran-peraturan sekolah dan menekankan kepenringannya. Stach well & Mayer (1991) menekankan keperluan kemah iran ini sebagai usaha penting memperbaiki sikap pelajar yang tidak berdisiplin. Selain daripada iru. pelajar-pelajar juga perlu diberi peluang untuk terlibat sarna dalam membuat peraturan d isiplin. concohnya disiplin dalam bilik darjah dan persatuan. guru dan pihak pentadbir. Sementara iru . Melalui penganjuran aktiviti-akriviri yang terancang. kaunselor sekolah perlu melahirkan pelajar yang lebih bertanggungjawab rerhadap diri sendiri dan juga dapat mengawal tingkah laku dirinya sendiri. Pendedahan seumpama ini perlu di peringkat awal persekolahan. Selain itu. memberi harapan kepada keluarga dan masyarakat terhadap pelajar. peraturan-peraruran sekolah dapat mendidik pelajar mengenalpasri kebaikan dan keburukan sekiranya mereka terlibat dalam sesuatu tingkah laku. Bahkan mereka akan lebih bertanggungjawab apabila mereka . penekanan juga perlu diberi kepada melatih guru-guru dan pihak pentadbir sekolah berkaitan kemahiran memainkan peranan sebagai pembirnbing. Stickel. Ini boleh dilaksanakan melalui peraturan sekolah yang menyeluruh yang dapat mernbentuk peribadi pelajar. para pelajar akan dapat mengenal pasti kepentingan ilmu pengetahuan serta dapat menanam nilai-nilai positif yang bersesuaian dengan norma-norma masyarakat. Dalam konteks ini . menanam cita-cita dan daya usaha ke atas pelajar. <. mengadakan eeramah-eeramah kerjaya dan memberi pengertian akan falsafah hidup.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawafan Soslal I 87 perbincangan atau melalui penganjuran program-program bersama-sama dengan mereka yang berkait rapat dengan golongan pelajar-pelajar umpamanya ibu bapa. Kaedah ini boleh mewujudkan rasa "kepunyaan" di kalangan pelajar. Knoff (1985) berpendapat.

Cara ini dilihar lebih sesuai kerana kaunselor dianggap sebagai orang yang lebih rapat dengan pelajar rersebur sebagai student advocate. kepada .88 I PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawatan S05101 melanggar peraruran/d isipi in rersebu t. seserengah pelajar tidak boleh didenda. Rujukan terus masalah disiplin J usreru " . ponteng sekolah atau kelas. kaunselor sekolah sering d irn inra berjumpa dengan pelajar-pelajar yang bermasalah. Sebaliknya. pendekatan yang digunakan oleh kaunselor sekolah lebih berkesan berbanding dengan digunakan guru pendekatan yang kaunselor sekolah disiplin. pergaduhan. Melalui aspek bancuan pula. merosakkan harta bendadan menyertai kumpulan-kumpulan haram. kaunselor menunjukkan bahawa dalam sesetengah kes tingkah laku. Kajian Stickel (1991) mendapati pelajarpelajar yang bermasalah datang berjumpa dengan kaunselor adalah atas sebab-sebab tertentu. Kajian oleh Stickel (1991) arnac rnen ir ikberar kan penglibatan kaunselor dalam aspek ini. Amara masalah-masalah disiplin yang sering dirujuk kepada kaunselor adalah seperri tidak menghormari guru. Ini adalah disebabkan dianggap lebih berkemahiran unruk memahami personali r i seseorang dan memiliki pengetahuan yang boleh diaplikasikan serta personaliti mereka sebagai individu yang mudah didekati.. pelajar ini bersedia berubah apabiia kaunselor menjalankan proses rundingan mengenai masalah yang mereka hadapi. seorang kaunselor sekolah didapati boleh membantu seorang pelajar bermasalah kerana mereka memiliki teknikteknik kemahiran yang sesuai dengan pernyataan sesuatu masalah. itu. Mengikut beliau. masalah dalam bilik darjah.

Hasilnya perkembangan moral pelajar didapati telah meningkat dan mereka menunjukkan nilai-nilai positif terhadap sekolah dan tingkah laku negatif sebelumnya telah dapat diperbaiki. Kajian mereka rnendapati pada mulanya pelajar-pelajar ini mempunyai pencapaian akademik yang rendah. Brake dan Gelles (1994) merangka satu program yang dipanggil "Discovery". Kaunseling kelompok 'yang diadakan berjaya menghindarkan pelajar-pelajar daripada melakukan perkara-perkara yang memberi kesan negatif ke atas diri mereka. tidak suka datang ke sekolah dan pernah diganrung sekolah kerana salah laku.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menangani Kegawatan Sosial I 89 AKTIVITI-AKTIVITI BIMBINGAN DAN KAUNSELING Perubahan tingkah laku mengambil masa yang panjang. Sementara di tahap kedua ialah tahap di mana pelajar-pelajar diberi satu tanggungjawab yang besar iaitu mereka perlu membimbing atau mengajar sekumpulan pelajar lain yang lebih muda. pelajar-pelajar didedahkan kepada maklumatmaklumat seperti kaedah menjadi pelajar yang baik. /Masalah disiplin pelajar juga boleh ditangani melalui kaunseling keloriipok. Dalam program ini. perkembangan moral pelajar dapat dipertingkatkan di samping memperbaiki rnutu pencapaian akademik mereka. Tahap pertama ialah "pendedahan maklumat" manakala tahap kedua ialah tahap "arnbil peranan". . Program ini mempunyai dua tahap. iaitu tahap pertama dan tahap kedua. Kaunselor sekolah perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam merangka programprogram yang bersesuaian. Sebaliknya. pelajar-pelajar ini telah berjaya memperbaiki tingkah laku negatif dalam bilik darjah. teknik belajar secara betul dan cara berkomunikasi. setelah menjalani beberapa sesi kaunseling kelompok. Dari segi psikososialnya. Mereka kini memiliki internal locus of control dan peratus keciciran juga d idapati berkurangan. Program ini memakan masa selama 12 minggu dan pelajar-pelajar akan mendapat bimbingan. Kaj ian Mula dan Cole (1991) mendapati kaunseling kelompok yang dijalankan kepada pelajar-pelajar yang tercicir dan menghadapi masalah disiplin relah berjaya menunjukkan hasil yang positif. Di tahap pertama. mereka mempunyai konsep kendiri yang lemah dan banyak bergantung kepada faktor-fakror luaran. nasihat dan bantuan dari kaunselor.

Perbincangan terus kaunselor dengan pelajar dalam menghadapi masalah disiplin banyak sekali. Kaj ian oleh Center dan Canter (1991) mendapati bahawa kaunselor sekolah dengan kerjasama guru kelas merupakan sumber penting membantu guru-guru membentuk kemahiran menangani masalah pelajar dalam bilik darjah. Satu dokumentasi dan kaji selidik mengenai keberkesanan program-program disiplin yang telah dijalankan bolehlah dilakukan. Antara cadangan-cadangan tersebut termasuklah menguasai kemahiran menangani masalah salah laku. Kaunselor sekolah sering menghadapi beberapa kekangan dalam mengaplikasikan khidmat kaunseling. mengendalikan program-program yang berkaitan -dengan disiplin dan bekerjasama dengan guru dan pihak pentadbir. Kaunselor sekolah juga disarankan mengadakan perbincangan dengan guru-guru yang ingin mencuba pendekaran-pendekatan baru menangani masalah disiplin pelajar. guru sekolah dan pihak sekolah bagi menangani masalah salah laku di kalangan pelajar. Mereka menggariskan beberapa cadangan dalam usaha kaunselor menangani masalah pelajar. peranan kaunselor juga termasuk memperkembang dan menjalankan peraturan-peraturan yang perlu diikuri dalam b ilik darjah dan aktivit i kumpulan kecil. melibatkan diri dengan aktif dalam mengubal dasar dan polisi yang berkaitan dengan masalah disiplin. Antara kekangan-kekangan tersebut termasuklah perasaan kecewa pelajar-pelajar.90 I PEMIMPIN Menonganl BERCIRI KAUNSELOR Kegowolon 50$101 PERANAN GURU Guru sekolah memainkan peranan penting dalam menangani masalah disiplin pelajar. Kaunselor sekolah juga boleh mernbantu guru-guru dan pihak pentadbir dalam memilih pendekatan disiplin yang paling sesuai dengan pelajar. Di samping itu. Kesemua ini dapat mernbanru memahami dengan lebih baikperaturan-peraturan bilik darjah dan perlakuan yang diingini. kebimbangan guru-guru dan takut akan kegagalan. melibarkan diri dalam kaunseling individu dan kelompok. Ini juga bermakna bahawa kaunselor terlibat dalam menangani masalah disiplin sekolah. Kajian mereka mendapati guru berupaya mengubah sikap pelajar hasil daripada latihan kaunseling. Terdapat juga kaunselor yang takut tidak berjaya * . Kaunselor sering menjadi rujukan pengetua.

Tujuan utama program latihan dalaman dan rundingcara kaunseling ini adalah unruk mendedahkan guru kepada teknik-teknik rundingan/kaunseling dan cara mengaplikasikannya . Teori-teori. Oengan iru. PERANAN IBU BAPA Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan pelajar. Mereka sebaliknya ingin menyerahkan bulat-bulat tugas melaksanakan kaunseling kepada kaunselor sekolah. mereka dapat mengenalpasti dan menganalisa faktor-faktor psikologi dan persekitaran yang mendorong kepada masalah salah laku dan diajar cara-cara menangani masalah disiplin tersebut dengan fikiran dan perasaan yang terbuka. Amara lainnya termasuklah kemungkinan guru tidak menyertai program ini kerana telah mempunyai tanggapan yang negarif terhadap pelajar yang bermasalah. Guru yang kurang mahir akan berrindak dengan cara paling mudah bagi mengatasi masalah disiplin iaitu dengan menghalau pelajar keluar dari bilik darjah. sat lisarunya cara unruk menangani masalah disiplin pelajar adalah dengan mendekati . Jika program ini tidak dilakukan pada peringkat awal. Kedua-dua program ini perlu dilaksanakan di peringkat awal sebelum masalah disiplin menjadi serius. Kekecewaan dan kemarahan yang dialami oleh guru juga disebabkan oleh beliau terlalu mengharapkan perubahan sikap pelajar dengan cepat melalui hasil usaha rundingcara/kaunseling yang sedikit. menggunakan logik dan juga sumber yang sedia ada. ernosi dan mental. kaunselor Bagi mengatasi masalah ini.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menongonl Kegowaton 50"0' I 91 merubah tingkah laku pelajar-pelajar dan juga keengganan mempelajari pendekatan daripada teknik kaunseling. beberapa kesan negatif akan timbul. terdapat beberapa program di mana guruguru boleh meningkatkan kemahiran dalam usaha menangani masalah disiplin pe1ajar iairu melalui Program Latihan Oalaman arau In Service Training dan program rundingan 'consultation'. Kedua-dua program ini dianggap sebagai program pencegahan. falsafah dan teknik-teknik yang terbaru dalam menangani masalah disiplin juga akan didedahkan kepada mereka. Melalui latihan ini guru peserta akan dapat membezakan jenis-jenis salah laku sarna ada yang berbentuk perlakuan. Di samping itu. Guru yang mempunyai tanggapan bahawa program ini akan menemui kegagalan akan merasa takut untuk menghadapi kenyataan kegagalan tersebut.

mempunyai tiga tujuan utama iaitu melihat sejauhmana kerjasama antara kaunselor dengan pihak ibu bapa. <. kaunselor sekolah boleh mengadakan perjumpaan-perjumpaan dengan ibu bapadi mana kedua-dua pihak akan diberi peluang untuk berkongsi pendapat dalam menerima dan membahagikan maklumat. Mengikutnya. mengadakan latihan kemahiran ibu bapa atau parenting skills dan me1ihat perubahan sikap pelajar. kaunselor dan guru tingkatan. kaunselor akan mengadakan satu sesi latihan untuk ibu bapa dengan menggunakan sebuah buku panduan. Program Kontrak Tingkah laku ini. 'J<ebanyakan kaunselor berpendapat bahawa kaunseling yang berjaya sepatutnya melibatkan kerjasama yang aktif dari pihak ibu bapa. Program ini telah dijalankan ke atas dua belas orang ibu bapa dari kelas menengah yang anak mereka menghadiri gred K* di sebuah sekolah awam di bahagian Utara New Jersey. Dalam program ini. carta-carta penilaian. Kelakuan yang diingini akan ditentukan melalui perbincangan bersama ibu bapa. Kaunselor sekolah boleh menangani masalah keruntuhan akhlak pelajar dengan penglibatan ibu bapa. Buku panduan yang dirul is oleh kaunselor mengandungi kontrakkontrak. Noller dan Tyler (1989) mendapati bahawa penyertaan ibu bapa am at berkesan dalam menangani pelajar-pelajar yang bermasalah. Davies (dalam La Brie dan Vall ies. sijil-s ijil meng ikuri program. . 1990) pula rnendapati bahawa satu usaha yang terancang perlu diadakan antara ibu bapa dengan pelajar. Ibu bapa dikehendaki mengenalpasti masalah-masalah disiplin anak-anak mereka dan kaunselor akan mengesahkan masalah ini dengan guru darjah anak-anak tersebut. keterangan mengenai perlakuan yang sepatutnya dimiliki oleh pelajar-pelajar.92 I PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menongonl Kegowolan 500101 ibu bapa pelajar terse but. Salah satu program yang melibatkan kerjasama kaunselor dengan ibu bapa dalam menangani masalah disiplin dinamakan "konrrak tingkah laku" atau "Bebaoiour Contract".

beliau akan diberi pujian. Mereka relah diberi peluang yang amar bernilai unruk bekerjasama dengan guru dan kaunselor di sekolah terbabir dalam menangani masalah displin anak mereka. Masalah yang sering rimbul dalam perlaksanaan sisrem kontrak ringkah laku ini ialah ibu bapa mempunyai kurang kemahiran dalam perlaksanaannya. Malangnya ibu bapa r idak menyedari kewujudan buku ini. Hasil kajian ini juga menunjukkan kesan posirif terhadap peringkar kerjasama dari ibu bapa melalui buku panduan yang disediakan. Selain itu. guru juga mendapar peluang unruk melibarkan diri dalam program yang melibarkan ibu bapa. Keberkesanan konrrak tingkah laku ini banyak bergantung kepada sejauhmana kerjasama yang rerjalin anrara rumah dengan sekolah dan bagaimana program ini dinilai.PEMIMPIN Menongonl Kegowatan 500101 BERCIRI KAUNSElOR I 93 Sekiranya pelajar berkelakuan baik. Smith (1994) telah berusaha unruk menghasilkan satu buku panduan program konrrak ringkah laku. Hasil kajian Roberts (dalam Knoff 1985) di sebuah sekolah di West Middle School Illinios terhadap perjumpaan-perjumpaan ibu bapa dengan guru . peratus keciciran yang menurun dan masalah disiplin yang semakin berkurangan. Selain iru. kedatangan pelajar juga semakin meyakinkan. Sepuluh daripada dua belas peserta (ibu bapa) tersebut mendapari bahawa konrrak ringkah laku ini sangar berkesan. Kajian menunjukkan kerjasama yang baik anrara sekolah dan rumah melalui perjumpaan-perjurnpaan di sekolah telah memberi kesan ke aras gred pelajar yang didapati semakin baik. perhubungan yang lebih mesra antara ibu bapa dan kaunselor. Guru-guru yang rerlibat dalam program ini mendapari perubahan posirif di kalangan pelajar-pelajar yang bermasalah di mana pelajar-pelajar terlibat didapari telah memperolehi markah tugasan yang jauh lebih baik. Oleh itu. hubungan serra komunikasi ibu bapa dan guru semakin mesra. Sejauhmana kerjasama yang terjalin anrara rumah dan sekolah banyak dipengaruhi oleh pengerahuan dan penerimaaan nilai-nilai keluarga. Ibu bapa yang dikaji relah mengenalpasri ringkah laku yang dikehendaki dan mempelajari bagaimana hendak memberi penilaian kepada anak-anak mereka di samping menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak tersebur.

melihat pencapaian dan kebolehan pelajar berdasarkan rekod kumulatif. pelajar dan ibu bapa menjadi semakin mesra hasil dari konferen rersebut.TEKNIK KEMAH IRAN UNTUK KA UNSELOR SEKOLAH Kaunselor sekolah boleh mernbanru seorang pelajar bermasalah kerana mereka memiliki teknik-reknik kemah iran yang sesuai. Kemahiran-kemahiran asas adalah amat penting untuk seorang kaunselor melihat permasalahan pelajar dan menanganinya sebaik mungkin.94 I PEMIMPIN BEI~IRI KAUNSELOR Menanganl Kegawalan $oslal kaunselor dan guru sekolah membuktikan bahawa kaedah tersebut berjaya membincangkan rninat pelajar. membincangkan tentang kerjaya dan masa depan pelajar. pelajar dan ibu bapa boleh memahami dengan jelas kebolehan pencapaian akademik dan juga minat pelajar terhadap kerjaya. TEKNIK. Para kaunselor ini berkongsi pandangan dengan pihak sekolah dalam membangunkan dasar atau peraturan disiplin di sekolah. konferensi antara kaunselor dengan ibu bapa pelajar merupakan cara yang penting bagi mengetahui apa sebenamya masalah pelajar. berkongsi pendapat dan bertukar-tukar maklumat. . Konferensi juga rnernbantu ibu bapa dan pelajar merancang masa depan. Selain hubungan antara kaunselor. PERANAN PIHAK SEKOLAH DENGAN KAUNSELOR Seorang kaunselor juga mempunyai peranan untuk memberi pandangan atau berunding dengan pihak penradbir sekolah dalam menggubal dasar. Melalui konferensi juga. Ia juga memberi sam pengalaman yang berguna kepada ibu bapa dan pelajar terutamanya pendedahan dari segi kerjaya pelajar. Berikut ialah beberapa kemah iran yang boleh diaplikasikan oleh kaunselor dalam usaha menangani masalah keruntuhan pelajar. Selain itu ibu bapa bertanya soalan. Pihak kaunselor memiliki ilmu pengetahuan. polisi dan program-program yang bersesuaian untuk pernbentukan tingkah laku positif di kalangan pelajar. Pihak kaunselor boleh memberi penerangan yang terperinci dan bertindak sebagai penasihat kepada pengetua dalam mengubal polisi disiplin di sekolah. kemahiran dalam bidang kaunseling amatlah wajar. Secara kesirnpulannya.

saya rasa saya nak cari pengalarnan dan kerja. Teknik ini ridak boleh digunakan rerlalu awal kerana klien akan mernbuar gambaran yang menakurkan seolah-olah kaunselor boleh mernbaca segala isi harinya. Klien "Saya ridak rahu apa yang saya nak lakukan dalarn hidup ini." "Awak rnasih lagi ridak pasri unruk rnernbuar pilihan yang rerbaik . Kadangkala. Cara ini ." * Kemahiran berkomunikasi dengan jelas. Kernahiran rnendengar kaunselor sekolah rnenunjukkan kesediaannya unruk bersarnasarna pelajar dan kaunselor boleh rnenunjukkan kernahirannya rnendengar rnelalui beberapa cara iairu: Menyarakan semula Kaunselor rnenyebur sernula dengan tepat apa yang relah diperkarakan oleh klien." Kaunselor: Mengambarkan semula Kaunselor rnernberi fokus kepada isi kandungan serra perasaan hari klien. ada rnasanya saya rasa saya nak reruskan pelajaran saya. " "Nampaknya. Adalah baik sekiranya kaunselor sekolah dapat rnenggunakan ayar-ayar yang biasa digunakan di sekolah dan bukannya dari buku-buku akadernik.. rnasih lag i rercari -cari.. Kaunselor sekolah perlu rnenjauhi perkaraan-perkaraan yang sukar difaharni oleh klien. Tapi. Di sini kaunselor rnenunjukkan bahawa beliau rnendengar kara-kara klien. awak rasa ridak rnahu ernak awak marah. Kaunselor sekolah akan lebih berjaya sekiranya beliau rnernpunyai kemah iran berkornunikasi dengan jelas.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menongonl Kegowaton $oslol I 95 * Kemahiran mendengar Kernahiran rnendengar rnerupakan kernahiran asas dan utarna dalarn sesi kaunseling.. Kaunselor rnernerlukan daya pendengaran dan perharian yang kuar unruk benar-benar rnendengar rnaklurnar pelajar. Klien: Kaunselor: "Saya ridak suka belajar tapi saya ridak rnahu rnak saya marah dan susah hati ..

Pelajar akan lebih rertarik kepada kaunselor sekolah yang mempunyai imej yang mesra. Kemahiran Meneroka Dalam sesi kaunseling. Kerja-kerja rumah saya banyak. Kaunselor sekolah harus menguasai kemahiran ini unruk rnendapatkan maklumat yang diperlukan dari pelajar. * Kemahiran membina hubungan Seorang kaunselor sekolah seharusnya berkemahiran untuk membina hubungan yang menyakinkan dan mewujudkan kepercayaan seorang klien kepadanya. Ini disebabkan pelajar yang sejak awal-awallagi telah yakin akan kebolehan kaunselor akan dapat meluahkan perasaannya tanpa perasaan takur. Salah saw cara kaunselor sekolah dapat mengetahui samaada pelajar tidak dapat memahami percakapannya ialah ketika pelajar bertanya semula soalan-soalan yang telah dikemukakan kepadanya. cunga atau segan. Selain iru. Selalu saya tak dapat habiskan kerja rumah saya kerana saya terpaksa lebihkan dia. Saya bukan tak mahu tolong dia tapi keadaan semakin sukar. ayat-ayat yang panjang. berbelir-belit dan menyukarkan kefahaman pelajar perlu dielakkan. Dia semakin cua dan nyanyuk pula. Saya banyak kerja tapi terpaksa layan dia. Penstrukturan yang baik boleh memudahkan proses penerokaan sesi kaunseling. kemahiran meneroka adalah amat penting kerana tanpa penerokaan. Klien: "Saya menghadapi masalah dengan bapa saya. Kepercayaan dan keyakinan yang wujud antara kaunselor sekolah dengan pelajar dan ini akan berjaya membina hubungan yang baik." * * . baik dan ramah. Kaunselor sekolah yang mahir membuat penstrukturan akan dapat membina hubungan yang mesra dengan pelajar. Kemahiran menstrukrur Pensrrukruran penr irig dalam sesi kaunseling kerana kegagalan menstruktur akan memberi kesan kepada sesi-sesi kaunseling yang akan datang. Kegagalan kaunselor membuat penerokaan yang baik akan mengagalkan sesuatu sesi. proses kaunseling ridak akan berjalan dengan baik.96 I PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawaton Soslol mungkin akan dapat menakurkan pelajar-pelajar.

PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawatan Soslal I 97 Kaunselor: " Saya rasa saya boleh faham perasaan awak. marah tapi pada wak t u yang sarna awak rasa bersalah pad a bapa awak. kaunselor sekolah harus ikhlas dan bertanya pada diri sendiri sebelum bertanya pelajar. Anda kecewa. ? * Kernahiran membuat klarifikasi Teknik ini bertujuan mernperolehi rnaklurnat lanjut dari pelajar. Belkin (1988) menjelaskan bahawa. Pelajar: Kaunselor: "Saya selalu tak dapat turnpu perhatian Milah pada masa dia mengajar . mereka akan kurang memberi kerjasama kepada kaunselor dengan tidak menjawab kepada soalan-soalan yang dikemukakan oleh kaunselor. Klien yang ditanya bertalu-talu oleh kaunselor akan merasa terancam dan ini boleh mempengamhi kelicinan sesi kaunseling. Kaunselor sekolah hams bertanya pada dirinya samada pertanyaannya kepada pelajar adalah untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan at au semata-rnata untuk rnengelakkan kesenyapan. Bagaimanapun.. kaunselor sekolah perlu bijak unruk menghadapi kesenyapan. Kaunselor sekolah boleh menggunakan kemahiran ini untuk benar-benar memaharni maksud pelajar. walaupun kadangkala kesenyapan * . " "Bolch awak beritahu saya kenapa ... Dalam menangani perkara ini. Pelajar juga akan lebih memahami kekeliruan yang timbul. Kemahiran menghadapi kesenyapan Pelajar yang dirninra rnenghadiri sesi kaunseling sering menganggap sepert i rnereka sedang/akan dihukum... ? pada cikgu * Kemahiran bertanya Kaunselor sekolah perlu cekap bertanya soalan-soalan yang dapat melicinkan proses kaunseling. Oleh itu. Pertanyaan soalan yang tepat dapat mengalakkan pelajar lebih rnemahami dirinya. Kernahiran kaunselor untuk bertanya mempunyai tujuan rerrenru seperri dapat menarik perhatian pelajar untuk meluahkan perasaan dan masalah tanpa mereka rasa rergugar.. Soalan-soalan kaunselor haruslah yang berkaitan dengan usaha menggalakkan pelajar menjelajah dan mernahami perasaan pelajar. Sudah lama perkara ini berlaku .

saya tak ada mood . " "rnrn . "Lagipun. Di antara dorongan minima tersebut ialah "rnrn . Brammer & Shostrom (1977) menjelaskan kemahiran intrepretasi ban yak bergantung kepada teori-teori yang dianuti. Klien: "Saya tak suka subjek Sejarah. konfrontasi * Kernahiran memfokus Kaunselor sekolah harus mempunyai kemah iran memfokus supaya persoalan pelajar dapat diberi perhatian dan menghalang pelajar bercerita keluar daripada tajuknya. buar pengiraan.teruskan". La juga memberi manfaat kepada kaunselor dan pelajar untuk memikirkan apakah tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan. Lagipun . kepada tiga iaitu membuat klarifikasi.. teruskan". ya.. Kaunselor akan menghimpunkan butir-butir penting yang dilakukan semasa perbincangan.. "Saya pun tak tahu kenapa. George (1981) membahagikan teknik inteprerasi dan "immediacy". Kaunselor haruslah mahir dalam membuat intepretasi kerana tersilap membuat pentafsiran boleh menganggu proses kaunseling yang sedang rancak berjalan. Say a suka belajar Matematik. Cikgu Milah pandai ajar Maternatik" Kaunselor: Klien: * Kernahiran membuat inteprerasi Intepretasi ialah mentafsirkan maksud tersirat klien.. Tujuan urarna membuat . Senyap. saya cuba nak atasi masalah saya 101. .. kena hafal tarikh. Pelajar: Kaunselor: Pelajar: Kaunselor: "Saya nak belajar tapi ser iap kali saya baca buku.. fakta..98 I PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menongonl Kegowaton Soslol tidak dianggap sebagai satu kemahiran dalam kaunseling rerapi ianya sang at berguna.. " Senyap. * Kernahiran melakukan dorongan minima Dorongan minima diperlukan untuk memberi sokongan dan dorongan kepada klien untuk meneruskan perbincangan.mm . Jemu saya.

semua lari." * Kemahiran berernpati Kemahiran berempati adalah di mana kaunselor cuba memahami. mengalami serta merasa apa yang dirasai oleh pelajar.. irulah inilah. Tapi. salah sikir bising semuanya yang saya buat rak kena." "Memang sedih apabila k ira dah berusaha sekuat Kaunselor: mungkin tetapi masih lagi gagal. Ia buatkan awak rasa sedih dan mungkin buatkan awak rasa kasihan pada diri awak." KESIMPULAN Masalah kerunruhan moral semakin berleluasa berlaku di kalangan pelajar-pelajar. Conroh "Saya tidak tahu apa yang berlaku.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawatan Soslal I 99 kesimpulan ialah supaya pelajar sedar apa yang relah dibincangkan dapar mengingar semula. Lepas ru. semua orang tak suka berkawan dengan saya." "Okayl. Emak saya suka membebel kar rumah. Saya faham perasaan awak. Klien: dan Kaunselor: "Dulu saya ramai kawan. Sedih saya. Kawan rapat saya dulu baik sangar dengan saya. Saya rasa saya belajar macam orang lain. macamana kalau kira rumpukan dulu cerita awak dengan kawankawan awak baru kira bercerita renrang keluarga awak.. riba-tiba jadi begini. Saya raj in belajar Klien: tetapi masih lagi tak dapat keputusan yang baik. Semuanya suka berkawan dengan saya. tapi usaha saya masih lagi gagal. Keadaan ini membolehkan klien merasa kaunselor sedang mendengar dan mengambil perhatian serta cuba memahami masalahnya. bila pengerua panggil saya sebab say a ada masalah. Masalah ini memerlukan perhatian yang serius dan seriap pihak yang terlibat perlu memikirkan perancangan yang rel iti supaya masalah ini tidak akan menjejaskan usaha Kemenrerian Pendidikan .

2l1-21 7. Cole. Elementary School Guidance & Counseling (28) 182-188" Suradi Salim.G Literature: & La Brie. Salah sam usaha yang boleh dijalankan untuk menangani masalah kerunruhan moral ini ialah melalui penglibatan kaunselor sekolah. E. Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah-Sekolah Menengah di Malaysia.48-54. pihak kaunselor sepatutnya mempunyai hubungan yang rapat dengan semua pihak dalam menangani masalah pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kerunruhan moral kerana mereka mempunyai kemahiran dan ilmu pengetahuan. The school counselor (28). "Discovery: A Programme Identified as Disciplines for Fourth and Fifth Grades Problems: Elementary School Guidance (28).M. (1991). & Taylor. S. D. "Assertive Educator": Canter and Associates. H. Kaunselor sekolah melalui penglibatannya dengan pihak-pihak lain seperri guru. 38(2). Noller. (1994). M. 188-200 Smith. "Dropout Prevention and Group Counseling".PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawatan S051al Malaysia melahirkan individu yang seimbang dan harmon is seperri yang rerdapar dalam Falsafah Pendidikan Negara. K. A Review of the The University of North Caroline Press. Jelasnya. for Educational Knoff. 1998. Rujukan Brake. ibu bapa. . R. Kuala Lumpur. "Parent Education and Family Relations". Muha. (1985).J dan Gelles. (1989). & Program Vallies. (1990). R. New Straits Times. Faku lri Pendidikan Universir i Malaya. (1993). P. June 8. (1994). Bill. "The Effects Of a Token Economy On First Grade Students" Inappropriate Social Behaviour (28) 182-188. Isnin. Siri Monograf. penradbir sekolah boleh membanru menangani masalah kerunruhan moral pelajar. Discipline: A Take-Charge Approach For Today's Canter dan Canter. "Discipline in the Schools: An Inseruice and Consultation Staffs".E. "Parent Initited Contracts for School Related Behaviours". C (1991).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->