P. 1
Peranan Kaunselor

Peranan Kaunselor

|Views: 109|Likes:
Published by Mohd Rohan Siddiq

More info:

Published by: Mohd Rohan Siddiq on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

86

I

PEMIMPIN

BERelRI

KAUNSELOR

Menongonl

Kegowoton

505101

(J}]JrJ]
[;]

PERANAN

KAUNSELOR KERUNTUHAN

SEKOLAH DAN MASALAH MORAL PELAJAR

Sapora Sipon

perkahwinan dan HIV /AIDS berleluasa berlaku di kalangan hingga 1996, sejumlah 4,045 antara urn ur 13 hingga 16

D

EWASA ini, banyak masalah disiplin yang melanda pelajar-pelajar sekolah. Selain daripada masalah penyalahgunaan dadah, masalahmasalah sosial yang lain sepert i lepak, bohsia, seks di luar merupakan masalah-masalah yang semakin pelajar-pelajar sekolah. Di antara tahun 1990 remaja lelaki dan 166 remaja perempuan di tah un didapati telah melakukan kesalahan

juvenile. (New Straits Times, 1998). Suradi Salim (1993) menjelaskan masalah keruntuhan moral di kalangan pelajar memerlukan perhatian yang serius dan satu perancangan yang teliri haruslah dilakukan oleh pihak sekolah dalam menangani masalah ini. 'cldak dapat dinafikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling melalui ~OJ.~:~_olah dikatakan dapat mernbant u mengurangkan masalah kerunruhan moral dan disiplin di kalangan pelajar.
-

--_._-----.. .._. --- ... ..
-

-""

.

-".

,

\Kaunselor sekolah dapat memainkan peranan penring dalam menangani masalah disiplin acau keruntuhan moral pelajar. Kaunselor boleh melakukan cugas inr sarna ada secara rerus dengan pelajar yang bermasalah melalui

(

<. memberi harapan kepada keluarga dan masyarakat terhadap pelajar. Sementara iru . rujuan mama kaunselor sekolah adalah unruk mengubah dan menyesuaikan perlakuan klien (pelajar) kepada sacu perlakuan yang lebih baik. concohnya disiplin dalam bilik darjah dan persatuan. Dalam konteks ini . Mereka berpendapat pendekatan disiplin yang sisremarik merupakan sacu proses pembelajaran bagi pernbenrukan kognirif ke arah pelajar yang positif Penglibatan kaunselor sekolah dalam mencegah masalah disiplin pelajar boleh dibahagikan kepada dua aspek: peneegahan dan bantuan. peraturan-peraruran sekolah dapat mendidik pelajar mengenalpasri kebaikan dan keburukan sekiranya mereka terlibat dalam sesuatu tingkah laku. Aspek pencegahan rneliputi usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh kaunselor seperri mengadakan peraruran-peraturan sekolah dan menekankan kepenringannya.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawafan Soslal I 87 perbincangan atau melalui penganjuran program-program bersama-sama dengan mereka yang berkait rapat dengan golongan pelajar-pelajar umpamanya ibu bapa. Bahkan mereka akan lebih bertanggungjawab apabila mereka . Knoff (1985) berpendapat. penekanan juga perlu diberi kepada melatih guru-guru dan pihak pentadbir sekolah berkaitan kemahiran memainkan peranan sebagai pembirnbing. Selain daripada iru. Stach well & Mayer (1991) menekankan keperluan kemah iran ini sebagai usaha penting memperbaiki sikap pelajar yang tidak berdisiplin. Selain itu. Stickel. menanam cita-cita dan daya usaha ke atas pelajar. para pelajar akan dapat mengenal pasti kepentingan ilmu pengetahuan serta dapat menanam nilai-nilai positif yang bersesuaian dengan norma-norma masyarakat. Pendedahan seumpama ini perlu di peringkat awal persekolahan. Ini boleh dilaksanakan melalui peraturan sekolah yang menyeluruh yang dapat mernbentuk peribadi pelajar. Kaedah ini boleh mewujudkan rasa "kepunyaan" di kalangan pelajar. mengadakan eeramah-eeramah kerjaya dan memberi pengertian akan falsafah hidup. kaunselor sekolah perlu melahirkan pelajar yang lebih bertanggungjawab rerhadap diri sendiri dan juga dapat mengawal tingkah laku dirinya sendiri. guru dan pihak pentadbir. pelajar-pelajar juga perlu diberi peluang untuk terlibat sarna dalam membuat peraturan d isiplin. Melalui penganjuran aktiviti-akriviri yang terancang.

ponteng sekolah atau kelas. pelajar ini bersedia berubah apabiia kaunselor menjalankan proses rundingan mengenai masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya. Melalui aspek bancuan pula. merosakkan harta bendadan menyertai kumpulan-kumpulan haram. seserengah pelajar tidak boleh didenda. Cara ini dilihar lebih sesuai kerana kaunselor dianggap sebagai orang yang lebih rapat dengan pelajar rersebur sebagai student advocate. itu. Kajian Stickel (1991) mendapati pelajarpelajar yang bermasalah datang berjumpa dengan kaunselor adalah atas sebab-sebab tertentu. Mengikut beliau. seorang kaunselor sekolah didapati boleh membantu seorang pelajar bermasalah kerana mereka memiliki teknikteknik kemahiran yang sesuai dengan pernyataan sesuatu masalah. Rujukan terus masalah disiplin J usreru " . kaunselor sekolah sering d irn inra berjumpa dengan pelajar-pelajar yang bermasalah. Kajian oleh Stickel (1991) arnac rnen ir ikberar kan penglibatan kaunselor dalam aspek ini.. kaunselor menunjukkan bahawa dalam sesetengah kes tingkah laku. Amara masalah-masalah disiplin yang sering dirujuk kepada kaunselor adalah seperri tidak menghormari guru. kepada .88 I PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawatan S05101 melanggar peraruran/d isipi in rersebu t. Ini adalah disebabkan dianggap lebih berkemahiran unruk memahami personali r i seseorang dan memiliki pengetahuan yang boleh diaplikasikan serta personaliti mereka sebagai individu yang mudah didekati. masalah dalam bilik darjah. pendekatan yang digunakan oleh kaunselor sekolah lebih berkesan berbanding dengan digunakan guru pendekatan yang kaunselor sekolah disiplin. pergaduhan.

. pelajar-pelajar didedahkan kepada maklumatmaklumat seperti kaedah menjadi pelajar yang baik. tidak suka datang ke sekolah dan pernah diganrung sekolah kerana salah laku. Program ini mempunyai dua tahap. mereka mempunyai konsep kendiri yang lemah dan banyak bergantung kepada faktor-fakror luaran. Kaunselor sekolah perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam merangka programprogram yang bersesuaian. Tahap pertama ialah "pendedahan maklumat" manakala tahap kedua ialah tahap "arnbil peranan". Di tahap pertama. Dari segi psikososialnya. Kaunseling kelompok 'yang diadakan berjaya menghindarkan pelajar-pelajar daripada melakukan perkara-perkara yang memberi kesan negatif ke atas diri mereka. Brake dan Gelles (1994) merangka satu program yang dipanggil "Discovery". /Masalah disiplin pelajar juga boleh ditangani melalui kaunseling keloriipok. Kajian mereka rnendapati pada mulanya pelajar-pelajar ini mempunyai pencapaian akademik yang rendah. setelah menjalani beberapa sesi kaunseling kelompok. perkembangan moral pelajar dapat dipertingkatkan di samping memperbaiki rnutu pencapaian akademik mereka. Program ini memakan masa selama 12 minggu dan pelajar-pelajar akan mendapat bimbingan. Sebaliknya. teknik belajar secara betul dan cara berkomunikasi. Dalam program ini. Sementara di tahap kedua ialah tahap di mana pelajar-pelajar diberi satu tanggungjawab yang besar iaitu mereka perlu membimbing atau mengajar sekumpulan pelajar lain yang lebih muda. Mereka kini memiliki internal locus of control dan peratus keciciran juga d idapati berkurangan. Hasilnya perkembangan moral pelajar didapati telah meningkat dan mereka menunjukkan nilai-nilai positif terhadap sekolah dan tingkah laku negatif sebelumnya telah dapat diperbaiki. Kaj ian Mula dan Cole (1991) mendapati kaunseling kelompok yang dijalankan kepada pelajar-pelajar yang tercicir dan menghadapi masalah disiplin relah berjaya menunjukkan hasil yang positif.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menangani Kegawatan Sosial I 89 AKTIVITI-AKTIVITI BIMBINGAN DAN KAUNSELING Perubahan tingkah laku mengambil masa yang panjang. iaitu tahap pertama dan tahap kedua. pelajar-pelajar ini telah berjaya memperbaiki tingkah laku negatif dalam bilik darjah. nasihat dan bantuan dari kaunselor.

Kaunselor sering menjadi rujukan pengetua. Satu dokumentasi dan kaji selidik mengenai keberkesanan program-program disiplin yang telah dijalankan bolehlah dilakukan. mengendalikan program-program yang berkaitan -dengan disiplin dan bekerjasama dengan guru dan pihak pentadbir.90 I PEMIMPIN Menonganl BERCIRI KAUNSELOR Kegowolon 50$101 PERANAN GURU Guru sekolah memainkan peranan penting dalam menangani masalah disiplin pelajar. Ini juga bermakna bahawa kaunselor terlibat dalam menangani masalah disiplin sekolah. Mereka menggariskan beberapa cadangan dalam usaha kaunselor menangani masalah pelajar. Antara kekangan-kekangan tersebut termasuklah perasaan kecewa pelajar-pelajar. Antara cadangan-cadangan tersebut termasuklah menguasai kemahiran menangani masalah salah laku. Kaunselor sekolah juga disarankan mengadakan perbincangan dengan guru-guru yang ingin mencuba pendekaran-pendekatan baru menangani masalah disiplin pelajar. Kesemua ini dapat mernbanru memahami dengan lebih baikperaturan-peraturan bilik darjah dan perlakuan yang diingini. melibatkan diri dengan aktif dalam mengubal dasar dan polisi yang berkaitan dengan masalah disiplin. Kaunselor sekolah juga boleh mernbantu guru-guru dan pihak pentadbir dalam memilih pendekatan disiplin yang paling sesuai dengan pelajar. Di samping itu. melibarkan diri dalam kaunseling individu dan kelompok. Terdapat juga kaunselor yang takut tidak berjaya * . Kaj ian oleh Center dan Canter (1991) mendapati bahawa kaunselor sekolah dengan kerjasama guru kelas merupakan sumber penting membantu guru-guru membentuk kemahiran menangani masalah pelajar dalam bilik darjah. kebimbangan guru-guru dan takut akan kegagalan. Perbincangan terus kaunselor dengan pelajar dalam menghadapi masalah disiplin banyak sekali. peranan kaunselor juga termasuk memperkembang dan menjalankan peraturan-peraturan yang perlu diikuri dalam b ilik darjah dan aktivit i kumpulan kecil. Kaunselor sekolah sering menghadapi beberapa kekangan dalam mengaplikasikan khidmat kaunseling. Kajian mereka mendapati guru berupaya mengubah sikap pelajar hasil daripada latihan kaunseling. guru sekolah dan pihak sekolah bagi menangani masalah salah laku di kalangan pelajar.

Di samping itu. Kedua-dua program ini perlu dilaksanakan di peringkat awal sebelum masalah disiplin menjadi serius. Tujuan utama program latihan dalaman dan rundingcara kaunseling ini adalah unruk mendedahkan guru kepada teknik-teknik rundingan/kaunseling dan cara mengaplikasikannya . Teori-teori. falsafah dan teknik-teknik yang terbaru dalam menangani masalah disiplin juga akan didedahkan kepada mereka. Jika program ini tidak dilakukan pada peringkat awal. PERANAN IBU BAPA Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan pelajar. mereka dapat mengenalpasti dan menganalisa faktor-faktor psikologi dan persekitaran yang mendorong kepada masalah salah laku dan diajar cara-cara menangani masalah disiplin tersebut dengan fikiran dan perasaan yang terbuka. Melalui latihan ini guru peserta akan dapat membezakan jenis-jenis salah laku sarna ada yang berbentuk perlakuan. Amara lainnya termasuklah kemungkinan guru tidak menyertai program ini kerana telah mempunyai tanggapan yang negarif terhadap pelajar yang bermasalah. sat lisarunya cara unruk menangani masalah disiplin pelajar adalah dengan mendekati . Guru yang kurang mahir akan berrindak dengan cara paling mudah bagi mengatasi masalah disiplin iaitu dengan menghalau pelajar keluar dari bilik darjah. Kekecewaan dan kemarahan yang dialami oleh guru juga disebabkan oleh beliau terlalu mengharapkan perubahan sikap pelajar dengan cepat melalui hasil usaha rundingcara/kaunseling yang sedikit. kaunselor Bagi mengatasi masalah ini. ernosi dan mental. Kedua-dua program ini dianggap sebagai program pencegahan. Mereka sebaliknya ingin menyerahkan bulat-bulat tugas melaksanakan kaunseling kepada kaunselor sekolah. Oengan iru. Guru yang mempunyai tanggapan bahawa program ini akan menemui kegagalan akan merasa takut untuk menghadapi kenyataan kegagalan tersebut. beberapa kesan negatif akan timbul. terdapat beberapa program di mana guruguru boleh meningkatkan kemahiran dalam usaha menangani masalah disiplin pe1ajar iairu melalui Program Latihan Oalaman arau In Service Training dan program rundingan 'consultation'.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menongonl Kegowaton 50"0' I 91 merubah tingkah laku pelajar-pelajar dan juga keengganan mempelajari pendekatan daripada teknik kaunseling. menggunakan logik dan juga sumber yang sedia ada.

keterangan mengenai perlakuan yang sepatutnya dimiliki oleh pelajar-pelajar. Buku panduan yang dirul is oleh kaunselor mengandungi kontrakkontrak. sijil-s ijil meng ikuri program. mempunyai tiga tujuan utama iaitu melihat sejauhmana kerjasama antara kaunselor dengan pihak ibu bapa. mengadakan latihan kemahiran ibu bapa atau parenting skills dan me1ihat perubahan sikap pelajar.92 I PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menongonl Kegowolan 500101 ibu bapa pelajar terse but. Davies (dalam La Brie dan Vall ies. Mengikutnya. . 'J<ebanyakan kaunselor berpendapat bahawa kaunseling yang berjaya sepatutnya melibatkan kerjasama yang aktif dari pihak ibu bapa. carta-carta penilaian. kaunselor sekolah boleh mengadakan perjumpaan-perjumpaan dengan ibu bapadi mana kedua-dua pihak akan diberi peluang untuk berkongsi pendapat dalam menerima dan membahagikan maklumat. Program ini telah dijalankan ke atas dua belas orang ibu bapa dari kelas menengah yang anak mereka menghadiri gred K* di sebuah sekolah awam di bahagian Utara New Jersey. Noller dan Tyler (1989) mendapati bahawa penyertaan ibu bapa am at berkesan dalam menangani pelajar-pelajar yang bermasalah. Kelakuan yang diingini akan ditentukan melalui perbincangan bersama ibu bapa. 1990) pula rnendapati bahawa satu usaha yang terancang perlu diadakan antara ibu bapa dengan pelajar. Dalam program ini. Kaunselor sekolah boleh menangani masalah keruntuhan akhlak pelajar dengan penglibatan ibu bapa. Salah satu program yang melibatkan kerjasama kaunselor dengan ibu bapa dalam menangani masalah disiplin dinamakan "konrrak tingkah laku" atau "Bebaoiour Contract". <. kaunselor dan guru tingkatan. kaunselor akan mengadakan satu sesi latihan untuk ibu bapa dengan menggunakan sebuah buku panduan. Ibu bapa dikehendaki mengenalpasti masalah-masalah disiplin anak-anak mereka dan kaunselor akan mengesahkan masalah ini dengan guru darjah anak-anak tersebut. Program Kontrak Tingkah laku ini.

Mereka relah diberi peluang yang amar bernilai unruk bekerjasama dengan guru dan kaunselor di sekolah terbabir dalam menangani masalah displin anak mereka. Hasil kajian Roberts (dalam Knoff 1985) di sebuah sekolah di West Middle School Illinios terhadap perjumpaan-perjumpaan ibu bapa dengan guru . guru juga mendapar peluang unruk melibarkan diri dalam program yang melibarkan ibu bapa. Malangnya ibu bapa r idak menyedari kewujudan buku ini. Smith (1994) telah berusaha unruk menghasilkan satu buku panduan program konrrak ringkah laku. perhubungan yang lebih mesra antara ibu bapa dan kaunselor. Keberkesanan konrrak tingkah laku ini banyak bergantung kepada sejauhmana kerjasama yang rerjalin anrara rumah dengan sekolah dan bagaimana program ini dinilai. peratus keciciran yang menurun dan masalah disiplin yang semakin berkurangan. kedatangan pelajar juga semakin meyakinkan.PEMIMPIN Menongonl Kegowatan 500101 BERCIRI KAUNSElOR I 93 Sekiranya pelajar berkelakuan baik. Sepuluh daripada dua belas peserta (ibu bapa) tersebut mendapari bahawa konrrak ringkah laku ini sangar berkesan. Hasil kajian ini juga menunjukkan kesan posirif terhadap peringkar kerjasama dari ibu bapa melalui buku panduan yang disediakan. hubungan serra komunikasi ibu bapa dan guru semakin mesra. beliau akan diberi pujian. Selain itu. Kajian menunjukkan kerjasama yang baik anrara sekolah dan rumah melalui perjumpaan-perjurnpaan di sekolah telah memberi kesan ke aras gred pelajar yang didapati semakin baik. Masalah yang sering rimbul dalam perlaksanaan sisrem kontrak ringkah laku ini ialah ibu bapa mempunyai kurang kemahiran dalam perlaksanaannya. Guru-guru yang rerlibat dalam program ini mendapari perubahan posirif di kalangan pelajar-pelajar yang bermasalah di mana pelajar-pelajar terlibat didapari telah memperolehi markah tugasan yang jauh lebih baik. Sejauhmana kerjasama yang terjalin anrara rumah dan sekolah banyak dipengaruhi oleh pengerahuan dan penerimaaan nilai-nilai keluarga. Oleh itu. Ibu bapa yang dikaji relah mengenalpasri ringkah laku yang dikehendaki dan mempelajari bagaimana hendak memberi penilaian kepada anak-anak mereka di samping menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak tersebur. Selain iru.

Para kaunselor ini berkongsi pandangan dengan pihak sekolah dalam membangunkan dasar atau peraturan disiplin di sekolah.94 I PEMIMPIN BEI~IRI KAUNSELOR Menanganl Kegawalan $oslal kaunselor dan guru sekolah membuktikan bahawa kaedah tersebut berjaya membincangkan rninat pelajar. kemahiran dalam bidang kaunseling amatlah wajar. polisi dan program-program yang bersesuaian untuk pernbentukan tingkah laku positif di kalangan pelajar. . PERANAN PIHAK SEKOLAH DENGAN KAUNSELOR Seorang kaunselor juga mempunyai peranan untuk memberi pandangan atau berunding dengan pihak penradbir sekolah dalam menggubal dasar. Melalui konferensi juga. konferensi antara kaunselor dengan ibu bapa pelajar merupakan cara yang penting bagi mengetahui apa sebenamya masalah pelajar. Konferensi juga rnernbantu ibu bapa dan pelajar merancang masa depan.TEKNIK KEMAH IRAN UNTUK KA UNSELOR SEKOLAH Kaunselor sekolah boleh mernbanru seorang pelajar bermasalah kerana mereka memiliki teknik-reknik kemah iran yang sesuai. TEKNIK. Pihak kaunselor memiliki ilmu pengetahuan. Secara kesirnpulannya. Selain hubungan antara kaunselor. pelajar dan ibu bapa boleh memahami dengan jelas kebolehan pencapaian akademik dan juga minat pelajar terhadap kerjaya. membincangkan tentang kerjaya dan masa depan pelajar. pelajar dan ibu bapa menjadi semakin mesra hasil dari konferen rersebut. Ia juga memberi sam pengalaman yang berguna kepada ibu bapa dan pelajar terutamanya pendedahan dari segi kerjaya pelajar. Pihak kaunselor boleh memberi penerangan yang terperinci dan bertindak sebagai penasihat kepada pengetua dalam mengubal polisi disiplin di sekolah. Selain itu ibu bapa bertanya soalan. Berikut ialah beberapa kemah iran yang boleh diaplikasikan oleh kaunselor dalam usaha menangani masalah keruntuhan pelajar. Kemahiran-kemahiran asas adalah amat penting untuk seorang kaunselor melihat permasalahan pelajar dan menanganinya sebaik mungkin. melihat pencapaian dan kebolehan pelajar berdasarkan rekod kumulatif. berkongsi pendapat dan bertukar-tukar maklumat.

Tapi. Kaunselor rnernerlukan daya pendengaran dan perharian yang kuar unruk benar-benar rnendengar rnaklurnar pelajar. Cara ini .. awak rasa ridak rnahu ernak awak marah. Teknik ini ridak boleh digunakan rerlalu awal kerana klien akan mernbuar gambaran yang menakurkan seolah-olah kaunselor boleh mernbaca segala isi harinya. ada rnasanya saya rasa saya nak reruskan pelajaran saya. Adalah baik sekiranya kaunselor sekolah dapat rnenggunakan ayar-ayar yang biasa digunakan di sekolah dan bukannya dari buku-buku akadernik.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menongonl Kegowaton $oslol I 95 * Kemahiran mendengar Kernahiran rnendengar rnerupakan kernahiran asas dan utarna dalarn sesi kaunseling." * Kemahiran berkomunikasi dengan jelas. Di sini kaunselor rnenunjukkan bahawa beliau rnendengar kara-kara klien. Kaunselor sekolah akan lebih berjaya sekiranya beliau rnernpunyai kemah iran berkornunikasi dengan jelas." "Awak rnasih lagi ridak pasri unruk rnernbuar pilihan yang rerbaik . Kaunselor sekolah perlu rnenjauhi perkaraan-perkaraan yang sukar difaharni oleh klien. " "Nampaknya... Kernahiran rnendengar kaunselor sekolah rnenunjukkan kesediaannya unruk bersarnasarna pelajar dan kaunselor boleh rnenunjukkan kernahirannya rnendengar rnelalui beberapa cara iairu: Menyarakan semula Kaunselor rnenyebur sernula dengan tepat apa yang relah diperkarakan oleh klien. saya rasa saya nak cari pengalarnan dan kerja." Kaunselor: Mengambarkan semula Kaunselor rnernberi fokus kepada isi kandungan serra perasaan hari klien. Klien: Kaunselor: "Saya ridak suka belajar tapi saya ridak rnahu rnak saya marah dan susah hati . rnasih lag i rercari -cari. Kadangkala. Klien "Saya ridak rahu apa yang saya nak lakukan dalarn hidup ini..

Klien: "Saya menghadapi masalah dengan bapa saya.96 I PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawaton Soslol mungkin akan dapat menakurkan pelajar-pelajar. proses kaunseling ridak akan berjalan dengan baik. berbelir-belit dan menyukarkan kefahaman pelajar perlu dielakkan. Penstrukturan yang baik boleh memudahkan proses penerokaan sesi kaunseling. Kegagalan kaunselor membuat penerokaan yang baik akan mengagalkan sesuatu sesi. baik dan ramah. Dia semakin cua dan nyanyuk pula. Kaunselor sekolah yang mahir membuat penstrukturan akan dapat membina hubungan yang mesra dengan pelajar. cunga atau segan. Kerja-kerja rumah saya banyak." * * . Selalu saya tak dapat habiskan kerja rumah saya kerana saya terpaksa lebihkan dia. Kemahiran menstrukrur Pensrrukruran penr irig dalam sesi kaunseling kerana kegagalan menstruktur akan memberi kesan kepada sesi-sesi kaunseling yang akan datang. kemahiran meneroka adalah amat penting kerana tanpa penerokaan. Kepercayaan dan keyakinan yang wujud antara kaunselor sekolah dengan pelajar dan ini akan berjaya membina hubungan yang baik. Pelajar akan lebih rertarik kepada kaunselor sekolah yang mempunyai imej yang mesra. Selain iru. Ini disebabkan pelajar yang sejak awal-awallagi telah yakin akan kebolehan kaunselor akan dapat meluahkan perasaannya tanpa perasaan takur. * Kemahiran membina hubungan Seorang kaunselor sekolah seharusnya berkemahiran untuk membina hubungan yang menyakinkan dan mewujudkan kepercayaan seorang klien kepadanya. ayat-ayat yang panjang. Kaunselor sekolah harus menguasai kemahiran ini unruk rnendapatkan maklumat yang diperlukan dari pelajar. Salah saw cara kaunselor sekolah dapat mengetahui samaada pelajar tidak dapat memahami percakapannya ialah ketika pelajar bertanya semula soalan-soalan yang telah dikemukakan kepadanya. Kemahiran Meneroka Dalam sesi kaunseling. Saya bukan tak mahu tolong dia tapi keadaan semakin sukar. Saya banyak kerja tapi terpaksa layan dia.

mereka akan kurang memberi kerjasama kepada kaunselor dengan tidak menjawab kepada soalan-soalan yang dikemukakan oleh kaunselor. marah tapi pada wak t u yang sarna awak rasa bersalah pad a bapa awak. Oleh itu.. " "Bolch awak beritahu saya kenapa . Dalam menangani perkara ini. kaunselor sekolah perlu bijak unruk menghadapi kesenyapan.. Pelajar juga akan lebih memahami kekeliruan yang timbul.. Anda kecewa... Soalan-soalan kaunselor haruslah yang berkaitan dengan usaha menggalakkan pelajar menjelajah dan mernahami perasaan pelajar. ? pada cikgu * Kemahiran bertanya Kaunselor sekolah perlu cekap bertanya soalan-soalan yang dapat melicinkan proses kaunseling. Klien yang ditanya bertalu-talu oleh kaunselor akan merasa terancam dan ini boleh mempengamhi kelicinan sesi kaunseling. Kemahiran menghadapi kesenyapan Pelajar yang dirninra rnenghadiri sesi kaunseling sering menganggap sepert i rnereka sedang/akan dihukum. walaupun kadangkala kesenyapan * . kaunselor sekolah harus ikhlas dan bertanya pada diri sendiri sebelum bertanya pelajar. Kernahiran kaunselor untuk bertanya mempunyai tujuan rerrenru seperri dapat menarik perhatian pelajar untuk meluahkan perasaan dan masalah tanpa mereka rasa rergugar. Pertanyaan soalan yang tepat dapat mengalakkan pelajar lebih rnemahami dirinya. Kaunselor sekolah boleh menggunakan kemahiran ini untuk benar-benar memaharni maksud pelajar. ? * Kernahiran membuat klarifikasi Teknik ini bertujuan mernperolehi rnaklurnat lanjut dari pelajar.. Bagaimanapun. Sudah lama perkara ini berlaku . Belkin (1988) menjelaskan bahawa.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawatan Soslal I 97 Kaunselor: " Saya rasa saya boleh faham perasaan awak. Pelajar: Kaunselor: "Saya selalu tak dapat turnpu perhatian Milah pada masa dia mengajar . Kaunselor sekolah hams bertanya pada dirinya samada pertanyaannya kepada pelajar adalah untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan at au semata-rnata untuk rnengelakkan kesenyapan.

Cikgu Milah pandai ajar Maternatik" Kaunselor: Klien: * Kernahiran membuat inteprerasi Intepretasi ialah mentafsirkan maksud tersirat klien. "Saya pun tak tahu kenapa. Kaunselor haruslah mahir dalam membuat intepretasi kerana tersilap membuat pentafsiran boleh menganggu proses kaunseling yang sedang rancak berjalan. buar pengiraan. Lagipun . " "rnrn . La juga memberi manfaat kepada kaunselor dan pelajar untuk memikirkan apakah tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan. ya..98 I PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menongonl Kegowaton Soslol tidak dianggap sebagai satu kemahiran dalam kaunseling rerapi ianya sang at berguna. Klien: "Saya tak suka subjek Sejarah... fakta. saya tak ada mood . saya cuba nak atasi masalah saya 101. "Lagipun.mm .. Di antara dorongan minima tersebut ialah "rnrn .. " Senyap. George (1981) membahagikan teknik inteprerasi dan "immediacy".. teruskan". Jemu saya. Tujuan urarna membuat . * Kernahiran melakukan dorongan minima Dorongan minima diperlukan untuk memberi sokongan dan dorongan kepada klien untuk meneruskan perbincangan. kena hafal tarikh. Brammer & Shostrom (1977) menjelaskan kemahiran intrepretasi ban yak bergantung kepada teori-teori yang dianuti. Senyap..teruskan".. konfrontasi * Kernahiran memfokus Kaunselor sekolah harus mempunyai kemah iran memfokus supaya persoalan pelajar dapat diberi perhatian dan menghalang pelajar bercerita keluar daripada tajuknya. . kepada tiga iaitu membuat klarifikasi. Pelajar: Kaunselor: Pelajar: Kaunselor: "Saya nak belajar tapi ser iap kali saya baca buku. Say a suka belajar Matematik. Kaunselor akan menghimpunkan butir-butir penting yang dilakukan semasa perbincangan.

" KESIMPULAN Masalah kerunruhan moral semakin berleluasa berlaku di kalangan pelajar-pelajar.. Masalah ini memerlukan perhatian yang serius dan seriap pihak yang terlibat perlu memikirkan perancangan yang rel iti supaya masalah ini tidak akan menjejaskan usaha Kemenrerian Pendidikan .PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawatan Soslal I 99 kesimpulan ialah supaya pelajar sedar apa yang relah dibincangkan dapar mengingar semula. Keadaan ini membolehkan klien merasa kaunselor sedang mendengar dan mengambil perhatian serta cuba memahami masalahnya. Semuanya suka berkawan dengan saya. Sedih saya. Lepas ru. tapi usaha saya masih lagi gagal. macamana kalau kira rumpukan dulu cerita awak dengan kawankawan awak baru kira bercerita renrang keluarga awak. Tapi. Conroh "Saya tidak tahu apa yang berlaku. Kawan rapat saya dulu baik sangar dengan saya. irulah inilah. semua lari. bila pengerua panggil saya sebab say a ada masalah. semua orang tak suka berkawan dengan saya. salah sikir bising semuanya yang saya buat rak kena." * Kemahiran berernpati Kemahiran berempati adalah di mana kaunselor cuba memahami.." "Okayl. Saya raj in belajar Klien: tetapi masih lagi tak dapat keputusan yang baik. Klien: dan Kaunselor: "Dulu saya ramai kawan. Saya rasa saya belajar macam orang lain." "Memang sedih apabila k ira dah berusaha sekuat Kaunselor: mungkin tetapi masih lagi gagal. riba-tiba jadi begini. mengalami serta merasa apa yang dirasai oleh pelajar. Ia buatkan awak rasa sedih dan mungkin buatkan awak rasa kasihan pada diri awak. Emak saya suka membebel kar rumah. Saya faham perasaan awak.

& Taylor. Muha. (1989).J dan Gelles. Kaunselor sekolah melalui penglibatannya dengan pihak-pihak lain seperri guru. Kuala Lumpur. P. Jelasnya. Noller. Bill. "Parent Education and Family Relations". (1994). Faku lri Pendidikan Universir i Malaya. (1993). & Program Vallies.E. (1994). "The Effects Of a Token Economy On First Grade Students" Inappropriate Social Behaviour (28) 182-188. (1985). "Discipline in the Schools: An Inseruice and Consultation Staffs". Elementary School Guidance & Counseling (28) 182-188" Suradi Salim. C (1991). for Educational Knoff. R. ibu bapa. K. June 8. R. . 188-200 Smith. H.M. New Straits Times.PEMIMPIN BERCIRI KAUNSELOR Menanganl Kegawatan S051al Malaysia melahirkan individu yang seimbang dan harmon is seperri yang rerdapar dalam Falsafah Pendidikan Negara. A Review of the The University of North Caroline Press. Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah-Sekolah Menengah di Malaysia. 1998. Cole. S. E. "Dropout Prevention and Group Counseling". penradbir sekolah boleh membanru menangani masalah kerunruhan moral pelajar. (1990). "Discovery: A Programme Identified as Disciplines for Fourth and Fifth Grades Problems: Elementary School Guidance (28). Discipline: A Take-Charge Approach For Today's Canter dan Canter. Siri Monograf. The school counselor (28). 38(2). "Assertive Educator": Canter and Associates. (1991). D.48-54. "Parent Initited Contracts for School Related Behaviours". Rujukan Brake. M. pihak kaunselor sepatutnya mempunyai hubungan yang rapat dengan semua pihak dalam menangani masalah pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kerunruhan moral kerana mereka mempunyai kemahiran dan ilmu pengetahuan. 2l1-21 7. Salah sam usaha yang boleh dijalankan untuk menangani masalah kerunruhan moral ini ialah melalui penglibatan kaunselor sekolah. Isnin.G Literature: & La Brie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->