Jurnal Keningau Bil. 5, 2004/2005 ...

24-26 Kajian Matematik

NOMBOR PERPULUHAN: KESILAPAN KEFAHAMAN DALAM KALANGAN MURID TAHUN LIMA
Oleh Mas Norbany Abu Samah http://www.reocities.com/jpmmpks/jurnal/05_05_24-26_mas_nombor.htm PENGENALAN MASALAH pencapaian yang rendah dalam suatu topik matematik sering kali dihadapi oleh pendidik matematik. Kesilapan konsep matematik adalah jawapan yang diperoleh guru dalam mengenal pasti punca-punca kelemahan murid dalam suatu topik matematik. Murid sering memperoleh tahap pencapaian yang rendah dalam topik nombor perpuluhan. Pembelajaran nombor perpuluhan sukar difahami dan sering kali dianggap sukar oleh murid-murid. Ini disebabkan murid sering terkeliru dengan cara penyebutan nombor perpuluhan kerana mengalami masalah dalam istilah matematik. Justeru, pemahaman konsep nombor perpuluhan perlu diberi perhatian oleh para guru matematik. Kegagalan memahami konsep nombor perpuluhan menjadi faktor penghalang pemahaman murid dalam topik-topik berikutnya. Dan seterusnya membuat tanggapan bahawa pelajaran matematik sukar untuk dipelajari. Penggunaan kalkulator secara meluas dalam pengajaran matematik dan perubahan unit ukuran daripada Sistem Imperial kepada Sistem Metrik menjadikan topik nombor perpuluhan adalah topik penting dalam kurikulum matematik sekolah. Penekanan perlu dilakukan oleh guru matematik bagi memastikan murid dapat menguasai kemahiran dalam topik nombor perpuluhan ini. PERNYATAAN MASALAH Menurut kajian yang dilakukan oleh Ekenstam (1977 dalam Resnick dan rakanrakan1989), murid mempunyai kefahaman yang kabur tentang konsep perpuluhan. Brown ( 1981 dalam Osborne dan Freyberg (1985) mendapati 50 % daripada murid berumur 10 tahun tidak boleh menulis angka daripada bentuk pecahan jika ditukarkan kepada bentuk nombor perpuluhan. Penyelidik sewaktu melakukan penilaian latihan pengajaran (praktikum) KDPM pada 0gos 2001 mendapati muridmurid mengalami kesukaran untuk memahami tajuk nombor perpuluhan . Murid didapati gagal melihat perkaitan antara simbol perpuluhan dengan simbol numerik lain. Simbol titik perpuluhan membawa makna yang sukar bagi murid. Konsep nilai tempat juga dianggap rumit untuk dipelajari. Para penyelidik dari RECSAM menerusi Teaching-Learning project 1989 telah mengenal pasti topik nombor perpuluhan sebagai topik yang sukar dikuasai oleh murid. Pemahaman konsep nombor perpuluhan sangat penting bagi murid untuk meneruskan pembelajaran matematik yang berikutnya seperti perkaitan nombor perpuluhan dengan topik pecahan dan topik wang. Menurut Skemp (1997),

operasi tolak nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan mesti mempunyai sifar di hadapan. DAPATAN DAN PERBINCANGAN Min pencapaian murid dalam ujian ini adalah 39. Ujian diagnostik yang mengandungi 25 item berkisarkan tajuktajuk dalam topik nombor perpuluhan seperti operasi tambah nombor perpuluhan.6 = 206. e.” Adalah 0.8. b. METODOLOGI Kajian ini adalah kajian tinjauan yang menggunakan borang soal-selidik sebagai instrument kajian. TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan mengenal pasti kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh murid dalam topik nombor perpuluhan dan mengetahui pencapaian murid tahun 5 dalam topik nombor perpuluhan. Taburan tahap pencapaian murid dalam ujian diagnostik adalah seperti dalam Jadual 1. a. Contoh: 2. hanya maklumat daripada 25 orang murid sahaja yang diproses kerana mereka memperoleh markat 40 peratus sehingga 0 markat. operasi bahagi nombor perpuluhan dan penyelesaian masalah harian yang melibatkan nombor perpuluhan.pembelajaran suatu konsep matematik sangat perlu dan penting untuk dilaksanakan dalam suatu proses pengajaran dan pembelajaran. Sebanyak 80% murid telah memperoleh pencapaian 11% sehingga 40%.” c.” mengasingkan nombor bulat dan tidak dianggap penting dan memberi makna. Titik “. operasi darab nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan suatu nombor dengan titik “. Golongan ini dianggap oleh penyelidik mengalami masalah dalam penguasaan dalam topik nombor perpuluhan. Kajian ini melibatkan 40 orang murid tahun lima di Sekolah Kebangsaan Liau. Daripada sampel kajian ini. f. d. Titik “. Keningau. . Terdapat 20% murid memperoleh pencapaian kurang daripada 10%. Jadual 1: Tahap Pencapaian Ujian Diagnostik Markat 0-10 11-29 30-40 Bilangan 5 10 10 Peratus 20 40 40 Kesilapan-kesilapan kefahaman konsep nombor perpuluhan. Tidak dapat melihat perkaitan antara nombor perpuluhan dengan pecahan. Sifar (0) tidak ada nilai dan bukan pemegang nilai.

kemahiran proses. Budaya “tidak berfikir” tetapi “membuat” lebih ditekankan oleh pendidik matematik.471 > 10. BIBLIOGRAFI Ferrer. Justeru. Sering kali dianggap matematik sebagai subjek yang sukar dan tanggapan ini diterima oleh masyarakat. Vol 20 (1).237 disebut sebagai empat perpuluhan dua ratus tiga puluh tujuh. pemahaman. .g. P (1991). transformasi. Sierpinks (1994) menerangkan bahawa pemahaman guru dan murid bergantung pada budaya sekolah. Penang: RECSAM Publication. London: Lawrence Erlbaum Association. cuai dan motivasi. Murid tidak dapat menyebut nombor perpuluhan dengan betul. R (1997). Ini menyebabkan murid lebih banyak menghafal dalam mempelajari matematik daripada memahami konsep yang terlibat dalam topik nombor perpuluhan. Skemp. Encounters with Teaching-Learning Difficulties in Primary Science and Mathematic: Technical Report. kepercayaan dan norma kognitif. Rosnick .B. Resnick. I (1999) Conceptual Basis of Arithmetic Errors: The Case of Decimal Fractions. Kegagalan murid memahami konsep nombor perpuluhan menyebabkan topik ini menjadi suatu yang sukar untuk difahami. Leong. Contoh: 4. Newman (1977). Nombor yang mempunyai lebih tempat perpuluhan adalah lebih besar. Budaya mendapat jawapan yang betul tanpa menghiraukan algoritma yang terlibat sering diamalkan. Journal of Research in Mathematics Education. h. M: Omansons. L. Contoh: 10. Kesilapan dalam penyebutan secara verbal jelas menunjukkan murid tidak memahami konsep nombor perpuluhan. . KESIMPULAN Berdasarkan dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa kelemahan murid-murid dipengaruhi oleh beberapa faktor. Teaching-Learning Project. Program pemulihan perlu dilaksanakan untuk memastikan murid dapat memahami konsep nombor perpuluhan dengan betul. enkod. Psychology of Learning Mathematics. Nesher. Some Misconceptions Concerning the Concept of Variables. kesilapan murid dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bacaan. YP. Peled. penguasaan bahasa atau istilah memainkan peranan penting dalam pemahaman murid dalam topik nombor perpuluhan ini. dapat meningkatkan pemahaman konsep bagi nombor perpuluhan. Pemahaman murid dalam suatu konsep matematik terutama nombor perpuluhan adalah penting. L. Mathematic Teacher. P: Leonard F Magone. Menurut J. Menurut Rosnick (1991) ramai murid dianggap berjaya dalam matematik berdasarkan pencapaian mereka dalam ujian bertulis tetapi tidak memahami apa-apa yang dipelajari.5. M (1989). Liau. Aktiviti rekreasi matematik perlu diselitkan agar pengajaran–pembelajaran menjadi lebih menarik di samping penggabungjalinan elemen kemahiran berfikir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful