Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05

)

SIKAP PELAJAR SEMASA MENYANYIKAN LAGU NEGARAKU PEMBENTANG: ASRI BIN HAJI CHE MAT SMK CHENDERIANG 35350 TEMOH, PERAK DARUL RIDZUAN

PENDAHULUAN 1. Pendahuluan Lagu Negaraku atau Negara Ku ialah lagu kebangsaan Malaysia. Negaraku telah dipilih menjadi lagu kebangsaan ketika Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan daripada Britian pada tahun 1957. Sebagai lagu kebangsaan, Negaraku melambangkan identiti dan maruah bangsa yang merdeka. Melalui nyanyian Lagu Negaraku, semangat patrotik boleh disemai dalam jiwa pelajar. Ini secara tidak langsung akan mewujudkan perasaan kasih sayang dan berani untuk berkorban demi negara di kalangan rakyat Malaysia. Lirik Lagu Negaraku mengandungi susunan kata-kata yang merangsang penyanyi dan pendengar yang prihatin untuk menyayangi Malaysia. Ia adalah sumpah dan ikrar rakyat Malaysia untuk berjuang membela bangsa dan tanah air. Lirik yang indah serta bersemangat mengajak kita untuk bersatu padu tidak mengira apa juga bangsa kita. Perpaduan adalah sangat penting bagi sesebuah negara yang terdiri dari pelbagai kaum. Melalui nyanyian lagu kebangsaan yang sama iaitu Lagu Negaraku, perasaan bersatu dapat dipupuk dan disemai. Banyak kempen dan program yang telah dan sedang dianjurkan oleh pihak kerajaan untuk menanam semangat cintakan negara. Di antara program-program tersebut ialah Kempen Kibarkan Bendera Kita, Program Rakan Muda, Program Khidmat Negara, Kempen Menjaga Alam Sekitar dan sebagainya. Melalui kempen dan program yang seperti ini semangat cintakan negara akan dapat diperkukuhkan lagi. Melalui nyanyian dan penghayatan yang baik semasa menyanyikan Lagu Negaraku turut membantu ke arah itu.

2.1. Objektif Kajian Kajian terhadap sikap pelajar semasa menyanyikan Lagu Negaraku diharapkan akan dapat mencapai objektif-objektif berikut: i) Untuk mengetahui posisi dan fostur badan murid semasa menyanyikan Lagu Negaraku. ii) Untuk mengetahui perasaan pelajar terhadap ciri-ciri yang terkandung dalam Lagu Negaraku. iii) Untuk mengetahui perasaan pelajar terhadap pelajar lain yang tidak memberikan rasa hormat terhadap Nyanyian Lagu Negaraku. iv) Untuk mengetahui pengetahuan pelajar terhadap sejarah Lagu Negaraku. 1

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05)

v) Untuk mengetahui perasaan pelajar sekiranya lagu lain dicipta untuk menggantikan Lagu Negaraku sebagai lagu kebangsaan. 2.2. Latar Belakang Kajian Kajian telah dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Chenderiang, 35350 Temoh, Perak Darul Ridzuan. Sekolah ini baru saja di buka pada tahun 2003. Seramai 646 orang pelajar sedang belajar di tingkatan peralihan, tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga serta tingkatan empat. Terdapat seramai 34 orang guru yang bertugas dan diketuai oleh Encik Fauzi Bin Lokman. Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah gred B. Ia terletak dalam daerah Batang Padang dan di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Batang Padang. Pelajarnya terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India, Punjabi dan Asli. Kebanyakan pelajar adalah dari keluarga yang berpendapatan sederhana dan rendah. 2.3. Sampel Kajian Pengkaji telah menggunakan sepenuhnya pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chenderiang sebagai sampel. Semua pelajar ini telah diperhatikan sikap mereka semasa menyanyikan Lagu Negaraku melalui kaedah pemerhatian. Sementara itu, tiga puluh orang pelajar telah dipilih untuk menjawab soalansoalan kaji selidik, lima orang pelajar yang lain pula telah dipilih untuk ditemu bual dan tiga orang guru dari sekolah yang sama telah memberikan kerja sama untuk sesi temubual sebagai pelengkap kepada kajian yang telah dijalankan. 2.4. Batasan Kajian Kajian ini hanya dapat dijalankan dalam masa yang singkat kerana kesuntukan masa. Ia telah dimulakan dari bulan Disember 2003 dan berakhir pada bulan Febuari 2004. Masa yang singkat ini menghalang pengkaji dari mengkaji dengan lebih mendalam sikap pelajar semasa menyanyikan Lagu Negaraku.

2.5. Soalan-soalan Kajian Untuk mendapatkan maklumat dalam kajian yang dijalankan, pengkaji telah menggunakan 3 kaedah yang bersesuaian iaitu pemerhatian, temu bual dan kaji selidik. Melalui pemerhatian, kriteria yang diperhatikan adakah pelajar berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku? Bagi kaedah temubual pula, pengkaji telah mengutarakan sebanyak 13 soalan yang digunakan sebagai asas pertanyaan. Namun begitu, soalan-soalan ini telah diubah suai oleh pengkaji semasa menemu bual sampel untuk mendapat maklumat yang lebih terperinci. Melalui kaji selidik yang telah dijalankan, sampel hanya perlu menjawap 'ya' atau 'tidak' kepada 12 soalan yang diutarakan. 2

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05)

4. DAPATAN KAJIAN

4.1 Pendahuluan Tiga puluh orang pelajar telah dipilih secara rawak untuk menjawab soalansoalan kaji. Lima belas sampel adalah perempuan dan bakinya adalah pelajar lelaki. iaitu sepuluh orang pelajar Melayu, enam orang pelajar Cina, empat orang pelajar India, lapan orang pelajar berketurunan Asli dan dua orang berketurunan Punjabi. Lima orang pelajar yang lain pula telah dipilih untuk ditemu bual iaitu tiga orang pelajar lelaki dan dua orang pelajar perempuan serta tiga orang guru, Pengkaji telah menggunakan sepenuhnya pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chenderiang sebagai sampel. Semua pelajar ini telah diperhatikan sikap mereka semasa menyanyikan Lagu Negaraku melalui kaedah pemerhatian. 4.2. Dapatan Dari Soal Selidik Semua pelajar memberikan respon yang positif apabila ditanyakan soalan adakah pelajar akan berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku. Mereka akan berdiri tegak pada setiap kali menyanyikan Lagu Negaraku. Melalui dapatan ini, bukti telah menunjukkan bahawa pelajar ada memiliki semangat menghormati Lagu Negaraku melalui pernyataan yang telah mereka berikan. Pelajar juga mengakui bahawa mereka berjaya untuk menghafal senikata Lagu Negaraku dengan baik. Lirik lagu dan melodi yang menarik juga telah berjaya menambat hati pelajar. Sebahagian besar dari pelajar menggemari Lagu Negaraku. Dari tiga puluh sampel yang diuji, seramai dua orang atau 6.66% pelajar tidak menggemari lagu tersebut. Dari sejumlah tiga puluh sampel dalam kaji selidik yang dijalankan, seramai enam orang pelajar atau seramai 20% yang menyatakan bahawa mereka tidak menghayati senikata Lagu Negaraku semasa mereka menyanyikannya. Dua daripada mereka adalah pelajar yang sama yang menyatakan bahawa mereka tidak suka akan Lagu Negaraku. Selebihnya adalah pelajar lain iaitu seramai empat orang pelajar yang turut menyertai mereka. Dari enam orang sampel yang diambil dalam soal selidik ini, empat dari dari mereka adalah pelajar lelaki sementara dua adalah pelajar perempuan. Ini menunjukkan bahawa dari jumlah pelajar yang tidak menghayati senikata Lagu Negaraku, 66.66% adalah pelajar lelaki dan sementara bakinya pula iaitu sebanyak 33.33% adalah pelajar perempuan. Jika dibandingkan pula dari sudut bangsa, tiga pelajar dari enam pelajar yang tidak menghayati senikata Lagu Kebangsaan adalah pelajar berketurunan Cina, dua pelajar India dan seorang lain-lain. Keseluruhan pelajar ataupun 100% pelajar berbangsa Melayu. menyatakan bahawa mereka menghayati senikata Lagu Negaraku semasa menyanyikannya. Penyelidik merasakan bahawa faktor bahasa dalam Lagu Negaraku dan bahasa yang digunakan oleh pelajar berketurunan Melayu banyak memberikan kesan kepada jawapan ini. Jika ditinjau pula perasaan bangga menjadi rakyat Malaysia semasa menyanyikan Lagu Negaraku. 100% pelajar memberikan jawapan yang sama. 3

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05)

Kesemua sampel bersetuju bahawa mereka berbangga semasa menyanyikan Lagu Negaraku. Walaupun terdapat seramai enam orang pelajar telah menyatakan bahwa mereka tidak menghayati senikata Lagu Negaraku, tetapi mereka turut bersetuju bahawa mereka masih berbangga sebagai warga Negara Malaysia. Apabila dikemukakan soalan adakah mereka kurang senang jika ada pelajar lain atau orang lain yang tidak berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku, seramai 26,66% berkata"tidak" dan selebihnya seramai 22 pelajar atau 73.33% menjawab "ya". Ini membuktikan bahawa dalam diri mereka sudah tersemat perasaan patriotik. Sekali lagi pelajar berbangsa Melayu menunjukkan mereka sangat mengambil berat akan negara ini. Hanya seorang dari sepuluh sampel yang berbangsa Melayu tidak menunjukkan sikap yang positif. Begitu juga dengan sampel-sampel yang lain yang memberikan jawapan tidak kisah jika ada pelajar lain yang tidak berdiri tegak jika sedang menyanyikan Lagu Negaraku adalah pelajar yang berusia tiga belas tahun dan juga empat belas tahun. Namun begitu, pelajar yang lebih berusia sekurang-kurangnya empat belas tahun bersetuju bahawa mereka kurang selesa jika masih ada di kalangan mereka yang menganggap remeh untuk berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku. Berikutan dengan soalan yang telah dikemukakan sebelum ini iaitu adakah mereka kurang senang jika ada pelajar lain atau orang lain yang tidak berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku, pengkaji telah mengemukakan soalan yang selanjutnya iaitu adakah anda bersetuju jika dikatakan bahawa orang yang tidak berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku adalah orang yang tidak patriotik? Bagi kedua-dua soalan ini, terdapat persamaan fakta yang ditemui melalui jawapan yang diberikan. Semua sampel memberikan jawapan yang sama dalam soalan ini dan yang sebelumnya. Ini bererti bahawa seramai 26,66% berkata "tidak" dan selebihnya seramai 22 pelajar atau 73.33% menjawab "ya". Sampel dengan mudah membuat persamaan bahawa mereka tidak suka kepada orang yang tidak tahu untuk menghormati lagu kebangsaan. Kabanyakan sampel mahukan semua orang berdiri tegak dan mempunyai semangat patriotik dalam jiwa mereka. Terdapat pertambahan jumlah persepsi sampel berhubung justifikasi pelajar yang tidak patriotik jika dibandingkan pelajar yang tidak berdiri tegak dengan pelajar yang tidak menghafal senikata Lagu Negaraku. Seramai dua puluh empat pelajar ataupun 80% secara tegas menyatakan bahawa orang yang tidak menghafal senikata Lagu Negaraku adalah seorang yang tidak patriotik. Ramai di kalangan pelajar tidak mengetahui siapakah yang mencipta Lagu Negaraku. Dalam perkara ini, kita tidak tidak boleh menyalahkan dan meletakkan sepenuhnya perkara ini di atas bahu pelajar. Melalui kajian pengkaji, pelajar sememangnya tidak pernah diterangkan oleh guru siapakah yang mencipta Lagu Negaraku. Tidak ada dalam Sukatan Pelajaran untuk sebarang mata pelajaran samada di peringkat sekolah rendah mahupun di peringkat sekolah menengah yang menekan perkara ini. Mata pelajaran Pendidikan Moral, Bahasa Melayu mahupun Sejarah gagal menyelitkan penerangan mengenai sejarah lagu kebangsaan kita.

4

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05)

Keseluruhan sampel yang dikaji tidak mengetahui siapakah yang mencipta Lagu Kebangsaan. Ada juga kemungkinan pelajar atau sampel tidak mengetahui sejarah bagaimana lagu kebangsaan yang kita nyanyikan dan kita dengari pada hari ini terbentuk. Terdapat pencanggahan pendapat di kalangan sampel atau pelajar dalam memberikan respon kepada soalan terakhir dalam sesi kaji selidik ini. Terdapat hampir separuh dari pelajar bersetuju jika diciptakan sebuah lagu baru yang boleh menggantikan fungsi Lagu Negaraku. Tiga belas dari tiga puluh sampel yang diambil bersetuju dan selebihnya seramai tujuh belas sampel atau sebanyak 56.66% menyatakan tidak. Dari keseluruhan sampel yang bersetuju untuk diciptakan sebuah lagu baru yang boleh menggantikan Lagu Negaraku 20% adalah pelajar Melayu, 13.33% adalah pelajar yang berketurunan Cina dan 13.33% adalah pelajar Asli. 4.3 Dapatan Dari Temu Bual Untuk memantapkan lagi kajian, pengkaji telah menjalankan sesi temu bual dengan para pelajar dan juga guru-guru yang terpilih. Lima orang pelajar telah dipilih untuk ditemu bual. Mereka mewakili setiap bangsa yang terdapat di Sekolah Menengah Kebangsaan Chenderiang iaitu Melayu, Cina, India, Asli dan Punjabi. Dalam sesi temubual juga, pengkaji telah memilih seramai tiga orang pelajar lelaki dan dua orang pelajar perempuan. Seramai tiga orang guru dari sekolah yang sama telah memberikan kerja sama untuk sesi temu bual sebagai pelengkap kepada kajian yang telah dijalankan. Semua sampel yang terdiri dari pelajar menyatakan bahawa mereka berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku. Sampel memberikan alasan bahawa mereka ingin menunjukkan rasa hormat dan telah dididik untuk berdiri tegak samada ketika menyanyikan Lagu Negaraku, ketika Lagu Negaraku dimainkan ataupun ketika mendengar Lagu Negaraku semasa berada di sekolah. Namun begitu, sikap yang murni ini tidak dapat ditunjukkan sepenuhnya ketika berada di luar sekolah. Ada sampel yang hanya tersenyum ketika ditanyakan adakah mereka akan berdiri tegak sekiranya mendengar Lagu Negaraku dimainkan di kawasan luar sekolah contohnya ketika mendengarnya di radio atau di tempattempat lain. Sampel juga mengakui bahawa sebilangan besar dari pelajar boleh menghafal senikata Lagu Negaraku termasuk diri mereka sendiri. Bukan itu sahaja, sampel bersetuju bahawa mereka berbangga untuk menjadi warga Negara Malaysia dan menganggap orang yang tidak berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku atau ketika mendengar nyanyian Lagu Negaraku adalah seorang yang tidak mempunyai semangat patriotik ataupun sayang kepada negara. Perasaan sayang kepada negara boleh ditunjukkan dengan cara berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku, atau ketika mendengar nyanyian Lagu Negaraku. Sampel memberikan alasan senikata Lagu Negaraku yang pendek dan mudah untuk dihafal sebagai jawaban mengapa mereka boleh menghafal senikata lagu tersebut dengan baik. Secara keseluruhan para sampel bersetuju bahawa jika seseorang itu tidak berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku atau pun semasa mendengarnya 5

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05)

boleh dianggap sebagai seorang yang tidak mempunyai semangat patriotik. Begitu juga sekiranya seseorang itu tidak menghafal senikata Lagu Negaraku. Namun begitu ada sebilangan kecil sampel yang tidak dengan sewenangwenangnya melabelkan orang yang seperti ini tidak patriotik. Sampel memberikan alasan bahawa semangat patriotik tidak hanya diwakili dengan berdiri tegak dan menghafal senikata Lagu Negaraku. Masih ada banyak lagi perkara yang boleh diambil untuk menunjukkan bahawa kita sebenarnya sayangkan negara kita. Sebagai contoh, para pejuang kemerdekaan berjuang kerana mereka sayangkan negara. Semangat patriotik juga menurut sampel ini boleh ditunjukkan dengan mengibarkan bendera Malaysia di rumah semasa menyambut hari kebangsaan pada setiap tahun. Jika dibandingkan dengan jawapan yang didapati semasa soal selidik, jawapan yang diterima semasa sesi temu bual adalah tidak jauh berbeza. Rata-rata sampel tidak tahu akan sejarah Lagu Negaraku. Secara kesimpulannya berhubung dengan sejarah Lagu Negaraku, tiga perkara utama iaitu siapakah yang mencipta melodi Lagu Negaraku, siapakah yang menulis lirik lagu Lagu Negaraku dan pada tahun berapakah Lagu Negaraku diterima menjadi Lagu Kebangsaan Malaysia masih tidak mampu untuk dijawab oleh sampel. Ada sampel yang cuba memberikan jawapan P.Ramlee sebagai pencipta dan penulis lirik Lagu Negaraku. Dari lima sampel yang diambil , tiga dari mereka tidak bersetuju jika diciptakan lagu baru untuk menggantikan Lagu Negaraku sementara dua lagi sampel mencadangkan agar diciptakan lagu baru yang lebih menarik dan terkini. Secara berseloroh seorang sampel menyatakan lebih menarik jika lagu baru itu berentak Hip-Hop atau nusantara! Guru-guru yang telah dipilih untuk dijadikan sampel berpendapat bahawa pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Chenderiang akan berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku kerana mereka telah didisiplinkan untuk berbuat begitu. Namun begitu terdapat juga pelajar yang masih berjalan atau berlari sekiranya Lagu Negaraku dimainkan jika mereka tiba lambat ke tapak perhimpunan. Pelajar telah ditekankan untuk berdiri tegak semasa Lagu Negaraku dimainkan. Guru-guru juga menyatakan bahawa ada pelajar yang tidak berdiri tegak jika mereka tidak dilihat oleh guru. Perlakuan mereka jelas bertentangan dengan apa yang mereka katakan semasa sesi temu bual ataupun kaji selidik yang telah dilakukan oleh pengkaji. Namun begitu, pihak guru tidak menafikan ada pelajar yang sudah tertanam dalam diri mereka semangat patriotik dan mereka akan berdiri dengan rela hati bila mendengar Lagu Kebangsaan Malaysia dimainkan. Guru-guru juga sependapat menyatakan bahawa pelajar lebih bersemangat menyanyikan Lagu Negaraku ketika berada di tapak perhimpunan rasmi sekolah jika dibandingkan dengan ketika menyanyikan Lagu Negaraku semasa berbaris di hadapan kelas masing-masing setiap hari ketika sebelum memulakan sesi pembelajaran. Ada kemungkinan pelajar akan menyanyikan Lagu Negaraku dengan bersemangat jika diawasi oleh guru berbanding dengan tidak. Gubahan muzik Lagu Negaraku yang baru pada pendapat guru kurang berjaya untuk menyuntikkan semangat kepada pelajar. Tempo lagu yang lebih lambat dan susah untuk dinyanyikan berbanding dengan Lagu Negaraku yang menggunakan rentak march. Pelajar seolah-olah kurang yakin untuk 6

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05)

menyanyikannya. Guru-guru sendiri mengakui bahawa mereka lebih gemarkan Lagu Negaraku yang berentak March kerana ia lebih mudah untuk dinyanyikan. Guru memberikan jawapan yang mereka tidak pasti bila ditanyakan soalan berhubung sejarah Lagu Negaraku. Guru dengan kurang yakin tahu bahawa Lagu Negaraku berasal dari Lagu Negeri Perak tetapi tidak dapat menjawab siapa yang mencipta lirik lagu tersebut dan bila secara rasminya Lagu Negaraku diterima sebagai Lagu Kebangsaan Malaysia.

4.4 Dapatan Dari Pemerhatian Sebanyak lima sesi pemerhatian telah dijalankan oleh pengkaji dalam menjalankan penyelidikan Sikap Pelajar Semasa Menyanyikan Lagu Negaraku ini. Dua sesi pemerhatian telah dijalankan semasa sesi perhimpunan rasmi sementara tiga lagi telah dijalankan semasa perbarisan pelajar sebelum memulakan sesi pembelajaran. Dari pemerhatian pengkaji, sikap pelajar berubah-ubah dari masa ke semasa ketika menyanyikan Lagu Negaraku. Perbezaan ini bukan sahaja berlaku jika dibandingkan antara nyanyian semasa sesi perhimpunan rasmi dan hari biasa, bahkan juga antara nyanyian semasa berbaris sebelum masuk ke dalam kelas pada hari-hari yang berbeza. Sebagai Contoh, semasa pengkaji memerhatikan sikap pelajar, adakah mereka berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku. Jawapannya ialah 'ya'. Namun begitu masih kedapatan pelajar yang masih berjalan atau berlari ke tapak perhimpunan jika mereka datang lambat ke sekolah. Untuk maklumat, pihak sekolah telah berkali-kali memperingatkan kepada pelajar supaya berdiri tegak di tempat mereka berada walaupun mereka tiba lambat ke tapak perhimpunan. Pengkaji merasakan pelajar bukan tidak menghormati Lagu Negaraku tetapi mereka ingin cepat sampai untuk bersama-sama rakan-rakan yang lain di dalam barisan semasa perhimpunan. Pelajar kurang memberikan penghormatan ketika menyanyikan Lagu Negaraku semasa berbaris di luar kelas sebelum memulakan sesi pembelajaran jika dibandingkan dengan semasa perhimpunan rasmi. Mereka seakan-akan bersikap sambil lewa sahaja. Keadaan ini mungkin berlaku kerana kurang pengawasan dari pihak guru dan pihak pengawas sekolah. Apabila dikaji semangat pelajar semasa menyanyikan Lagu Negaraku, keadaan yang sama berlaku sekali lagi. Pelajar bersemangat bila ada pengawasan dari pihak guru. Namun begitu pengkaji tidak menafikan adanya pelajar yang memberikan penumpuan yang baik tetapi bilangannya masih boleh diperbaiki lagi. Tempo lagu Negaraku versi yang terkini memberikan sedikit kesukaran kepada pelajar untuk menyanyikannya. Keadaan ini disebabkan tempo yang seakan berubah-ubah dan ada unsur 'ritanando' pada bahagian akhir lagu. Begitu juga pada peringkat awal lagu tersebut yang mempunyai unsur 'anakusis' menyukarkan pelajar memulakan nyanyian. Gubahan iringan Lagu Negaraku tidak menampakkan detik(beat) yang tepat ataupun bukan pada detik yang kuat(strong beat). Namun begitu, ciri-ciri tempo

7

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05)

yang tersendiri inilah yang memberikan muzik iringan Lagu Negaraku ini mempunyai identiti yang tersendiri dan unik! Lagu Negaraku ditulis dalam nada Major. Nada ini boleh membangkitkan semangat patriotik. Kebanyakan lagu-lagu negeri di Malaysia dan lagu-lagu kebangsaan bagi negara lain di dunia ditulis dalam nada Major. Nada Major adalah satu nada yang mudah untuk dinyanyikan. Lagu Negaraku tidak terkecuali. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Chenderiang dapat menyanyikan Lagu Negaraku dengan nada yang betul secara keseluruhannya. Suara pelajar seimbang dari segi kekuatan vokal dan muzik yang mengiringinya.

5. RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Rumusan Sebagai satu rumusan dar kajian yang telah dilakukan dapatlah dikatakan bahawa: i. pelajar berdiri tegak semasa menyanyikan Lagu Negaraku. Sekiranya pelajar sedang berjalan semasa Lagu Negaraku dinyanyikan, mereka akan berhenti dan berdiri tegak. Mereka juga lebih bersemangat menyanyikan Lagu Negaraku apabila berada di tapak perhimpunan bersama-sama guru berbanding ketika berbaris di luar bilik darjah atau ketika berada di luar sekolah. pelajar berbangsa Melayu lebih memberikan penghayatan terhadap senikata Lagu Negaraku berbanding dengan bangsa lain. Faktor bahasa memainkan peranan. pelajar tidak gemar akan sikap pelajar lain sekiranya pelajar itu tidak berdiri tegak semasa Lagu Negaraku dinyanyikan. Mereka beranggapan semangat patriotik tidak tertanam dalam diri pelajar berkenaan. pelajar tidak mengetahui sejarah penciptaan Lagu Negaraku. hampir separuh dari pelajar bersetuju sekiranya lagu kebangsaan yang baru dicipta bagi menggantikan Lagu Negaraku.

ii.

iii.

iv. v.

5.2 Cadangan i. ii. iii. pelajar perlu ditanamkan semangat patriotik dan dan nasionalisme serta menghormati Lagu Negaraku. pelajar perlu diterangkan makksud yang tersirat dalam Lagu Negaraku. Pelajar perlu diterangkan sejarah Lagu Negaraku.

8