Ciri-Ciri Golongan Muttaqin (1

)
Ayat berikutnya menerangkan sifat-sifat dan karakter orang-orang muttaqin, yaitu sifat kaum mu'minin terdahulu di Madinah, yang merupakan sifat-sifat tulus orang-orang beriman dari ummat ini pada setiap masa.

َ ُِ ْ ُ َ ِ ّ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ ّ ِ َ َ َ ّ َ ُ ِ َُ ِ ْ َ ْ ِ َ ُِ ْ ُ َ ِ ّ ‫الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلة ومما رزقناهم ينفقون﴿٣﴾والذين يؤمنون‬ َ ُ ِ ُ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ِْ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َِ َ ِ ْ ُ َ ِ ‫بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالخرة هم يوقنون‬
”(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.(4)dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat”. (QS. Al-Baqarah: 3-4) Ciri pertama bagi orang-orang muttaqin ialah kesatuan perasaan yang positif dan aktif. Suatu kesatuan yang menghimpun di dalam jiwa mereka iman kepada yang ghaib dengan menunaikan kewajban, iman kepada rasul secara keseluruhan, dan sesudah itu yakin akan adanya kehidupan akhirat. Inilah kelengkapan yang menjadi ciri khas aqidah Islam, menjadi ciri khas jiwa yang beriman dengan aqidah ini, yang layak menjadi aqidah terakhir untuk diterima oleh semua manusia, dan untuk menjaga kemanusiaan seluruhnya, agar manusia dapat hidup dibawah naungannya dengan segenap perasaannya dan manhaj (sistem) hidupnya secara sempurna, mencakup perasaan dan amal, iman serta peraturan. Kalau kita rinci ciri pertama orang yang taqa ini sesuai masing-masing kata yang menjadi bahan bentukannya, maka terungkaplah bagi kita betapa kata-kata ini mengandung nilai yang asasi bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

ِ ْ َ ْ ِ َ ُِ ْ ُ َ ِ ّ ‫الذين يؤمنون بالغيب‬
Mereka yang beriman kepada yang ghaib. Maka tidak ada yang dapat menghalangi perasaannya untuk mengadakan hubungan antara ruh mereka dan kekuatan Terbesar yang menjadi sumbernya, dan menjadi sumber alam semesta ini. Tidak ada yang menghalangi antara ruhnya dan apa yang ada dibalik sesuatu yang dirasakan ini yang berupa hakikat-hakikat, kekuatan-kekuatan, potensipotensi, ciptaan-ciptaan dan semesta yang maujud. Iman kepada yang ghaib merupakan palang pintu yang dilewati oleh manusia, melewati tingkat binatang yang hanya mengerti apa yang dicapai panca inderanya saja, menuju martabat manusia yang mengerti bahwa yang ada ini lebih besar dan lebih lengkap daripada bingkai kecil terbatas yang bisa dicapai panca indera itu, dimana ia hanya sebagai sarana untuk mengembangkan panca indera menuju ke alam lebih luas. Inilah suatu peralihan yang memiliki pengaruh yang besar di dalam pikiran manusia terhadap hakikat wujud semesta, hakikat wujud darinya, dan hakikat kekuatan lepas di alam

dan sibuk dengan sesuatu yang ia tidak diciptakan untuknya. melampaui batas. Maka. mengembangkan dan memperindah kehidupan ini. bahwa tidak dapatnya dicapai sesuatu yang tak diketahui itu bukan berarti meniadakan keberadaan sesuatu yang tersembunyi di dalam keghaiban. tanpa memiliki sandaran dari ruh yang mendapatkan ilham dan mata hati yang terbuka. dan merupakan ciri pertama dari sifat-sifat orang-orang muttaqin. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kehidupannya di muka bumi. serta tidak mempercayai perkara ghaib yang tidak dapat dicapai akal ini. untuk bekerja dan berkarya. maka demi menghormati logika itu sendiri. orang yang hidup di dalam bingkai kecil yang cuma sebatas apa yang dapat dicapai panca inderanya saja. dan menjadi asal-muasal wujudnya. yang memperoleh gema dan isyarat-isyaratnya di dalam suara dan lubuk hatinya. Hendaklah diperoleh ilmunya tentang hal itu dari Yang Maha Mengetahui semua yang tampak dan yang tidak tampak. Ia merasa bahwa jangkauannya lebih luas dalam masa dan tempat daripada segala sesuatu yang dicapai pikirannya dalam usianya yang terbatas. dan tidak ada gunanya sama sekali kalau ia menggunakannya untuk itu.semesta ini. Adapun usaha untuk memahami apa yang ada dibalik alam nyata ini dengan menggunakan akal yang terbatas kemampuannya sesuai dengan keterbatasan bumi dan kehidupan diatasnya. yang menjadi sumber alam. Dan juga dia merasa bahwa dibalik alam yang nyata dan tidak nyata terdapat hakikat yang lebih besar dari alam semesta ini. Apabila akal manusia telah menerima aksioma pertama bahwa sesuatu yang terbatas tidak dapat mencapai sesuatu yang mutlak (tidak terbatas). dan gagal karena ia telah berlaku sewenang-wenang mempergunakan akal yang tidak diciptakan untuk hal-hal seperti ini. Dengan demikian. tidaklah sama dengan orang yang hidup di alam besar yang dicapai dengan mata dan pandangan batinnya. yang ghaib dan yang nyata. Juga berpengaruh terhadap perasaannya kepada alam dan apa yang ada dibalik alam semesta ini. bahwa disana ada kekuatan dan pengaturan. Dengan demikian. dengan menggunakan potensi ruhaninya untuk berhubungan secara langsung dengan alam semesta dan Sang Maha Pencipta. Ia diserahi kehidupan praktis yang dekat ini. seperti ini menjadi hiasan hidup orang-orang beriman. . Sesungguhnya kemampuan pikiran yang diberikan kepada manusia adalah untuk menegakkan kekhalifahan di muka bumi. maka usaha ini pertama mengalami kegagalan dan akhirnya sia-sia. untuk memandangnya dan merenungkannya. terpeliharalah kemampuan pikiran manusia yang terbatas jangkauannya itu dari bertindak sewenang-wenang. dia dapat menerima kesimpulan bahwa untuk mencapai sesuatu yang mutlak itu adalah mustahil. Gagal karena ia mempergunakan alat yang dciptakan untuk lapangan ini. ia harus menyerahkan perkara ghaib kepada kekuatan lain yang bukan kekuatan akal. yaitu hakikat Dzat Ilahi yang tidak dapat dicapai oleh pandangan mata dan tidak dapat digapai oleh akal pikiran manusia. Dan. Menghormati logika akal. tidak diberi kemampuan untuk meliputinya. serta meninggalkan urusan ghaib yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikirannya.

mereka menundukkan wajahnya kepada Alalh. َ ُِ ُ ْ ُ َْ َ َ ّ ِ َ ‫ومما رزقناهم ينفقون‬ . Dan. Dengan demikian meningkatlah derajat mereka. sebagaimana ia menjadi sumber baginya untuk menjauhi dosa dan berbuat taqwa. dan dia mendapatkan bagi hidupnya tujuan yang lebih tinggi daripada berkutat di dirinya lebih kuat dari makhluk lain karena ia berhubungan dengan Pencipta makhluk-makhluk ini. perasaan rabbaniyah. dan perilaku rabbaniyah yang selalu disertai dengan bimbingan rabbaniyah. Akan tetapi. Dan mereka menamakannya sebagai kemajuan. َ َ ّ َ ُ ِ َُ ‫ويقيمون الصلة‬ “yang mendirikan shalat”. ِ ْ َ ْ ِ َ ُِ ْ ُ َ ِ ّ ‫الذين يؤمنون بالغيب‬ “orang-orang yang beriman kepada yang ghaib” Segala puji bagi Allah atas segala nikmatNya. Hati yang bersujud kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan berhubungan dengan Zat yang Wajib Wujudnya.Ciri-Ciri Golongan Muttaqin (2) Iman kepada yang ghaib merupakan persimpangan jalan dalam mengangkat martabat manusia dari dunia binatang. bukan kepada sesama hamba. keterpurukan adalah bagi orang-orang yang terpuruk dan terjungkal. tidak menyembah kepada sesama hamba dan tidak menyembah kepada materi (harta benda). padahal itu sebenarnya adalah keterpurukan yang Allah melindungi orang-orang mu'min daripadanya. yang keberadaannya tidak lain hanya untuk sesuatu yang dapat dicapai panca indera saja. hal ini menjadi faktor penting dalam pembinaan kepribadian dan menjadikannya memiliki persepsi rabbaniyah. karena itu dijadikanlah sifat khusus itu untuk mereka. golongan materialistis pada zaman sekarang ini. sebagaimana golongan materialistis dalam setiap zaman. ingin mengembalikan manusia ke titik terendah. Mereka menghadapkan diri kepada Pemiliki kekuatan mutlak yang tak terbatas. Semua ini menjadi sumber kekuatan hatinya. Mereka menghadapkan dan mengarahkan ibadah kepada Allah yang Maha Esa saja. ke dunia binatang.

Sejak awal mereka mengerti bahwa harta yang ada ditangan mereka itu adalah rezeki dari Allah. fanatisme yang menetang agama. dan orang-orang yang beriman . kesatuan rasul-rasulnya. Infak disini mencakup zakat dan sedekah. yang dikhususkan oleh nash-nash zakat namun tidak menghabiskan semuanya. lemah dan terbatas. dan merasakan persaudaraan dengan sesama manusia. dan pengawal rombongan iman di muka bumi hingga akhir zaman. merasa sama-sama unsur manusia. bukan untuk bertengkar dan berperang. dan segala sesuatu yang dinafkahkan untuk kebaikan dan kebajikan. untuk memberikan rasa aman kepada yang tak berdaya. Nilai semua ini tercermin dalam pembersihan jiwanya dari penyakit bakhil dan penyuciannya dengan melakukan amal shalih. Ini merupakan sifay yang sangat tepat bagi umat Islam. dari pengakuan terhadap nikmat rezeki ini maka ia ingin membagi kebaikan dengan semua makhluk. Infak telah disyariatkan sebelum disyariahkannya zakat. menimbulkan perasaan di dalam hati mereka bahwa mereka hidup diantara hati. pewaris nubuwwah sejak fajar kemanusiaan. µ ‫والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك‬ َ ِْ َ ِ َ ِ ُ َ َ َ ْ َِ َ ِ ُ َ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ ّ َ “Dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu”. Juga. pewaris aqidah samawiyah. dan sebagai pemelihara warisan aqidah dan warisan kenabian itu. (HR at-Tirmidzi) Ditetapkannya prinsip ini secara menyeluruh adalah yang dimaksudkan dalam nash diwajibkannya zakat. bukan diantara kuku. Nilai sifat ini adalah adanya perasaan tentang kesatuan manusia. karena infak merupakan pokok yang menyeluruh. kesatuan agamanya. dan jiwa. bukan hasil ciptaan dirinya sendiri. Nah. Diriwayatkan di dalam hadits Rasulullah SAW dengan isnadnya dari Fatimah binti Qais. “Sesungguhnya pada harta itu terdapat kewajiban selain zakat”.“Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka”. pencakar dan taring. timbulnya solidaritas sosialnya dengan sesama makhluk Allah. Nilainya lagi ialah menjadikan kehidupan sebagai lapangan untuk saling menolong. wajah. Nilai ialah kebersihan ruh dari fanatisme yang tercela. dan keesaan Yang Disembah.

Setiap sifat dari sifat-sifat ini -sebagaimana kita lihat. Pamungkas yang menghubungkan dunia dengan akhirat. dan orang yang hidup dalam alam yang lapang membentang. yang dari semua itu disusun suatu kesatuan yang teratur dan rapi. semua itu menjadi sifat golongan muttaqin (orang-orang yang bertakwa). Sifatsifat ini tersusun secara rapi dan saling mengisi.”. Ini merupakan pamungkas sifat-sifat itu. penyatu perasaan batin dan tindakan lahir. Maka “takwa” adalah perasaan di dalam hati. dalam kehidupan akhirat. Antara orang yang merasa bahwa kehidupan di bumi ini merupakan segala baginya di alam semesta ini. kondisi dan nurani. tidak dibiarkan tak bermakna. “Yakin kepada kehidupan akhirat” merupakan persimpangan jalan antara orang yang hidup dalam batas dinding indra yang tertutup. dibalik kehidupan dunia yang terbatas bingkainya ini. Juga menimbulkan perasaan akan adanya keadilan mutlak yang dinantikan. timbul kembali harapannya untuk mendapatkan keadilan dan rahmat Allah setelah perjalanan hidup usai. ketika sedang sendirian maupun dihadapan banyak orang. dengan orang yang merasa bahwa kehidupan di muka bumi ini hanyalah sasaran ujian yang akan mengantarkannya untuk mendapatkan pembalasan. hingga menghilangkan hijab-hijab pendinding antara dia dan segala . amalan dan pembalasan. Oleh karena itulah. permulaan dan tempat kembali. tidak diciptakan tanpa guna. Suatu pemeliharaan yang tampak jelas dalam pengutusan para rasul dan risalah dengan satu agama dan satu petunjuk. yang menimbulkan perasaan kepada manusia bahwa dia tidak dicampakkan dengan sia-sia. sumber arah perjalanan dan amalan. yang menghubungkan manusia dengan Allah baik secara sembunyi maupun terang-terangan.kepada agama yang benar..memiliki nilai tersendiri bagi kehidupan manusia. agar hati menjadi tenang. dan bahwa kehidupan yang hakiki adalah di alam sana. Nilainya ialah merasa bangga dan mulia dengan petunjuk yang tetap berlaku meskipun hari terus berganti dan masa terus bertukar. Nilainya adalah perasaan tenang dan tenteram terhadap pemeliharaan dan perlindungan Allah kepada kemanusiaan sepanjang masa dan generasi. Takwa juga menjernihkan ruh. ‫وبالخرة هم يوقنون‬ َ ُِ ُ ْ ُ ِ َ ِ ْ َِ “Dan mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. bagaikan bintang yang tetap bersinar menjadi petunjuk dalam kegelapan.. perasaan tiada goncang. timbul kembali semangatnya untuk beramal shalih.

juga terdapat suatu bentuk ibadah yang telah dipilihkan oleh Allah dan dijadikannya sebagai tali penghubung antara hamba dengan Rabbnya.sesuatu yang meliputi alam gaib dan alam nyata. semua nabi. sebagai wujud pengakuan terhadap keindahan nikmat Allah dan rasa persaudaraan sesama manusia. berhubunganlah ruh dengan perkara ghaib dan merasa tenang dengannya. *** . Selanjutnya. Allah menjadi beberapa urusan besar dimuka bumi dan di dalam kehidupan seluruh ummat manusia. Dan apabila ruh telah jernih. maka hilanglah sekatsekat antara yang lahir dan yang batin. Jamaah tersebut dengan sifatsifatnya ini merupakan sesuatu yang besar. Karena. (QS. kaum muhajirin dan kaum Anshar. iman kepada yang ghaib pada waktu itu menjadi buah amaliah hilangnya sekat dan dinding yang menutupi. yang terdiri dari angkatan awal (as-sabiqunal awwalun). ditetapkanlah bahwa. Begitulah gambaran jamaah muslimin yang ada di Madinah pada waktu itu. Dan selanjutnya merasa yakin akan adanya kehidupan akhirat dengan tidak ragu dan tidak bimbang. Sehingga. Karena itu. dan merasakan adanya unsur-unsur kekerabatan bagi semua mukmin. dengan jamah ini. dan begitulah mereka mendapat keberuntungan. besar dalam arti sesungguhnya dengan implementasi iman diantara mereka. yang diketahui dan yang tidak diketahui. dan semua risalah. Al-Baqarah: 5) Begitulah mereka mendapat petunjuk. Karena itu. µ‫أو ٰلئك عل ٰى هدى من ربهم وأو ٰلئك هم المفلحون‬ َ ُ ِْ ُ ْ ُ ُ َ ِ َُ ْ ِ ّ ّ ّ ً ُ ََ َ ِ ُ “Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya dan merekalah orang-orang yang beruntung”. Kemudian kelapangan hati terhadap rombongan iuman yang berurat berakar. dan di dalamnya bertemu yang dikenal dan yang tidak dikenal. sifat “kedermawanan” dengan memberikan sebagian rezeki kepada orang lain. Disamping ketakwaan dan iman kepada yang gaib. Dan jalan petunjuk dan keberuntungan inilah jalan yang dibentangkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful