P. 1
19389764 Jurnal Keganasan Rumahtangga Terhadap Wanita

19389764 Jurnal Keganasan Rumahtangga Terhadap Wanita

|Views: 152|Likes:
Published by kingqsr8819

More info:

Published by: kingqsr8819 on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002, Vol.

2(1): 58-64 ORIGINAL ARTICLE KEGANASAN RUMAHTANGGA TERHADAP WANITA : PREVALEN DAN FAKTOR FAK TOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KALANGAN WANITA DI JABATAN PESAKIT LUAR Norasikin M.1 ABSTRAK Satu kajian irisan lintang mengukur prevalen keganasan rumahtangga dan f aktor-faktor yang mempengaruhinya di kalangan pesakit wanita di Jabatan Pesakit Luar Hospital Pontian telah dijalankan. Sampel kajian dipilih secara rawak siste matik pada bulan September 1998 hingga April 1999. Kajian mengunakan borang soal selidik yang diisi sendiri oleh reponden. Hasil kajian menunjukkan prevalens ke ganasan rumahtangga bagi tempoh satu tahun adalah 16.8% dan prevalens keganasan rumahtangga bagi tempoh sepanjang hayat adalah 35.1%. Kajian menunjukkan terdapa t perhubungan yang signifikan antara keganasan rumahtangga dengan faktor seperti umur, taraf perkahwinan, status pekerjaan, umur semasa berkahwin, sokongan mora l daripada suami dan keluarga serta pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap keg anasan rumahtangga. Peratus mangsa adalah tinggi di kalangan umur dibawah 20 tah un, bujang, bekerja, tidak mendapat sokongan moral daripada suami atau keluarga, sikap dan tindakan yang negatif serta berpengetahuan rendah mengenai tempat men dapatkan bantuan. Faktor peramal yang signifikan menyumbang kepada keganasan rum ahtangga dikalangan bujang adalah melakukan tindakan yang negatif dalam mengenda likan masalah keganasan rumahtangga dan di kalangan berkahwin adalah perkahwinan pada usia yang muda (<25 tahun), tiada sokongan moral daripada suami dan melaku kan tindakan negatif dalam mengendalikan masalah keganasan rumahtangga. Kata kun ci: prevalen keganasan rumahtangga, mangsa keganasan, faktor mempengaruhi, fakto r peramal ABSTRACT A cross sectional study to measure the prevalence of domestic violence and the factors associated with it among women who seek treatment at H ospital Pontian Out Patient Department was carried out in September 1998 until A pril 1999. The study sample was chosen through systematic random sampling. A tot al of 370 women between 15 to 49 years were selected and the response rate was 1 00%. The Results show the one year prevalence rate of domestic violence was 16.8 % and life- long prevalence of domestic violence was 35.1%. Studies shows signif icant difference between the prevalence of domestic violence by age, marital and working status, age at marriage, knowledge, attitude and action to be taken tow ard domestic violence. Percent of victim is higher among women less than 20 year old, single, still schooling, negative attitude and action towards abuse and le ss knowledge of place for seeking help. Factor that contribute significantly tow ard domestic violence among single women is the lack of positive action in deali ng with violence and among married women are early marriage(<25 year), lack of p ositive action in dealing with violence and lack of moral support from husband a nd family. Key words: prevalence of domestic violence, mangsa keganasan, associa ted factors, contributing factors adalah 58.7% dan di Costa Rica adalah 54%2. Ma nakala kajian di Malaysia mendapati 39% daripada wanita berumur 18 tahun keatas pernah dipukul oleh suami atau teman lelaki3. Walau bagaimanapun kajian yang dij alankan sebelum ini adalah keatas orang ramai, di unit kecemasan dan dikalangan mangsa keganasan rumahtangga yang mendapat perlindungan dipusat -pusat perlindun gan. Tiada kajian yang dijalankan di jabatan pesakit luar. Oleh itu kajian preva len keganasan rumahtangga dan faktor - faktor yang mempengaruhinya dikalangan wa nita dijabatan pesakit luar dijalankan untuk mengetahui trend keganasan rumahtan gga dan PENGENALAN Didapati kadar mortaliti dan morbiditi yang bermakna telah dikaitkan dengan keganasan rumahtangga, tetapi hanya segelintir wanita mangsa keganasan ru mahtangga dapat dikesan semasa menerima rawatan di unit kecemasan, jabatan pesak it luar, di klinik ibu mengandung dan klinik klinik swasta1. Prevalen keganasan rumahtangga di Amerika Syarikat adalah 28%, di New Zealand adalah 20.1%, di Kore a adalah 37.5% , di Jepun 1 Pejabat Kesihatan Daerah Pontian, Johor

58 .

4%. 6 soalan untuk sikap yang m ana skor maksima adalah 24 (sikap negatif skor <18) dan 7 soalan untuk mengukur tindakan yang mana skor maksima adalah 28 (tindakan negatif skor<21). Hubungan ciri-ciri demografi. sosioekonomi dan sejarah reproduktif antara mangsa dan bukan mangsa. Dalam kajian ini terdapat 295(79. Min umur responden adalah 31. Prevalen keganasan rumahtangga da lam tempoh sepanjang hayat adalah 35.6%) a dalah bercerai atau kematian pasangan.).Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002. taraf perkahwinan. Dari segi taraf pendidikan didapati taraf pendidikan rendah (tiada sekolah/sekolah rendah) adalah 18. sosioekonomi dan sejarah reproduktif dengan keganasan rumahtangga Dari segi demografi didapati p eratus mangsa keganasan rumahtangga adalah tinggi dikalangan bangsa India berban ding bangsa lain.1% (130 orang). 0=berkahwin). sikap dan amalan dikalangan resp onden.2 ± 9 tahun. umur semasa berkahwin (1=<24 ta hun. 0=positif) dan tindakan terhadap kega nasan rumahtangga (1= negatif.6%) diikuti dengan kombinasi penderaan fizikal dan psikologi (11.1%) d an penderaan fizikal sahaja (10. Ujian khi kuasa dua digunakan untuk meng uji taburan faktor demografi. Aras keertian yang digunakan adalah p<0. Keganasan rumahtangga yang digunakan adalah sebarang tindakan ganas terha dap wanita oleh pasangannya atau ahli keluarga sama ada dalam bentuk penderaan f izikal. dipukul dan ditendang. dikalangan bujang dan pendapata n keluarga antara RM500-RM1000 (Jadual 2). dicemuh dan diherdik manakala penderaan seksual yang utama adalah dipaksa me lakukan hubungan seks (Jadual 1). sikap dan tindakan terhadap keganasan rumahtangga diu kur menggunakan sistem skor. Kadar respon adalah 100%.7%) orang responden Melayu. Vol. sejarah reproduktif serta pengetahuan. Seramai 370 wanita dipilih seba gai sampel dan penentuan saiz sampel mengunakan Perisian Epi Info versi 6 (CDC A tlanta) dengan saiz populasi sasaran 53080 orang (anggaran bilangan penduduk wan ita berumur 15 . umur kurang daripada 20 tahun. status pekerjaan dan umur semasa berka hwin terdapat perbezaan yang signifikan (P<0.5%). Pemilihan sampel mengunakan persempelan rawak sistematik. 5(1. skor tindakan dan skor amalan diantara mangsa dan bukan mangsa keganasan rumahtangga. Hanya faktor umur. Prevalen keganasan rumahtangga Prevalen mangsa keganasan rumahtangga unt uk tempoh satu tahun adalah 16. 48(13%) Cina dan 27(7. sosio ekonomi. Sifat keganasan rumahtangga Penderaan fizikal yang paling tinggi adalah ditampar. Ujian regresi logistik digunakan untuk menguji kesan faktor r isiko yang bermakna. Pengumpulan data mengunakan borang soal selidik yang di isi sendiri oleh respond en setelah penerangan diberikan.4%. 91(24. M ETODOLOGI Kajian yang dijalankan adalah berbentuk keratan rentas yang dijalankan pada bulan September 1998 hingga April 1999. 0=tinggi). 2(1): 58-64 supaya langka h. Umur responden ada lah diantara 15 hingga 49 tahun . umur mengandung anak pertama kurang dari 20 tahun (Jadual 3). memp unyai anak 3-4 orang.2% dan tinggi (diploma/universiti)adalah 14.5 Soal selidik mengandungi faktor demografi. HASIL KAJIAN Seramai 370 responden m engambil bahagian dalam kajian ini. sikap terhadap keganasan rumahtangga (1=negatif. Ianya juga sama dengan bagi tempoh satu tah un (Jadual 1). Data dianalisa menggunakan program SPSS versi 8 (SPSS Inc.3%) India. pengetahuan tempat rujukan (1=rendah.4%) adalah janda dan 6(1.4.05) .05. Sejarah reproduktif didapati peratus mangsa adalah tinggi dikalangan yang berkahwin dengan umur kurang 20 tahun.langkah pencegahan dan kawalan serta rawatan yang berkesan dapat dilakukan. Terdapat 7 soalan berkaitan dengan pengetahuan (sko r maksima adalah 7 dan pengetahuan rendah skor < 6). 0= positif). 1=bukan mangsa).4%) daripada respond en adalah berkahwin. taraf pendidikan sederhana (sekolah menengah) adalah 67.6%) adalah bujang. tar af perkahwinan (1=tidak berkahwin. Soal selidik adalah gabungan soalan yang diguna kan oleh kajiankajian lain3. Ujian t di gunakan untuk menguji skor sikap. Prevalen keganasan rumahtan gga untuk tempoh sepanjang hayat yang paling tinggi adalah penderaan psikologi s ahaja (11.49 tahun di daerah Pontian) dan prevalen yang dijangkakan 39%3 dan aras keertian 5%. Penderaan mental yang tinggi adalah dima ki. Faktor yang dik aji adalah seperti berikut keganasan rumahtangga (0=mangsa. 0=24 tahun keatas). Populasi sasaran adalah terdiri da ri wanita yang berumur 15-49 tahun yang menggunakan perkhidmatan Jabatan Pesakit Luar Hospital Pontian dan warganegara Malaysia. Dari segi taraf perkahwinan didapati seramai 268(72. Pengetahuan. seksual atau psikologi yang dilakukan di khalayak ramai atau tersembunyi yang dilapurkan oleh responden.8 % (62 orang).

59 .

5) P>0.2) 16(25.6) 60(19.6) (n=7) 4(57.2) 7(1.9) 47(75.5) 23(7.8) 100(32.1) 25(40.5) 72(23.6) 28(45.4) 18(66.3) 232(75.6) 9(33.4) 101(32.49 tahun Taraf perkahwinan Berkahwin Bujang Janda Berpisa h/ cerai Taraf pendidikan Rendah (sekolah rendah / tidak bersekolah) Sederhana ( sekolah menengah) Tinggi (diploma/ijazah) Purata pendapatan keluarga <RM500 RM50 0 -RM 1000 >RM1000 Status pekerjaan Bekerja Suri rumahtangga Tidak bekerja Berse kolah Mangsa (n=62) Bil (%) 46(15.1) 17(38.0) 2(40.0) 1(1.05 60 .Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002.05 P<0. 2(1): 58-64 Jadual 1: Sif at keganasan rumahtangga Sifat keganasan rumahtangga Mangsa dalam satu tahun Bil (%) ( n= 40) 28(70.4) 66(21.1) 3(42.6) 12(19.29 ta hun 30 . Vol.4) 13(22.0) (n=44) 30(68.9) 7(1.0) 16(40.6) 1(1.3 ) (n=5) 3(60.5) 201(65.1) (n=87) 50(56.05 P<0.4) 5( 1.05 P<0.2) 47(15.6) 36(58.39 tahun 40 .8) 12(13.3) 17(27.05 Nilai P P>0.5) 103(33.1) 168(54.8) 25(39.6) 15(24.0) Mangsa sepanjang hayat Bil (%) (n=86) 57(66.6) 7(14.4) Bukan mangsa (n=308) Bil (%) 249(84.3) 23(26.8) 7 (8. 4) 41(85.2) 27(43.6) 12(27.1) 7(2.7) 8 (9.6) 5(1.6) 8(12.9) Penderaan fizikal Ditampar/ dipukul/ ditendang (guna tangan/ rotan/penyapu/kayu) Dibaling dengan objek Dicekek Dibakar/ dicucur puntung rokok/ sterika Dihentak kepala kedinding Penderaan psikologi Dimaki/dicemuh/diherdik Diasingkan/tidak be bas bergerak Diancam/diugut Penderaan seksual Dipaksa melakukan hubungan seks Di perlakukan kekerasan semasa hubungan seks Jadual 2: Hubungan faktor demografi dan sosioekonomi dengan keganasan rumahtangg a (n=370) Ciri-ciri demografi Bangsa Melayu Cina India Umur <20 tahun 20 .4) 14(22.0) 4(10.9) 23(7.05 P>0.4) 182(59.2) 35(56.7) 35(11.3) 0(0.3) 5 (5.0) 2 (5.5) 10 8(35.

7) 3(8.2) 28(75.1) 29(12. Jadual 4: Hubungan penggunaan perkhidmatan kesihatan dengan keganasan rumahtangg a (n=370) Kekerapan Seminggu sekali Sebulan sekali Beberapa kali sebulan Beberap a kali dalam setahun Lain-lain Mangsa (n=62) Bil (%) 3(4. dari suami (93.8 ± 2. 7 kali risi ko sekiranya tidak mendapat sokongan moral daripada suami dan 8 kali sekiranya b erkahwin pada usia yang muda (Jadual 6). si kap dan tindakan terhadap keganasan rumahtangga Min skor pengetahuan tempat ruju kan secara keseluruhan responden adalah 5. Bagi yang berkahwin didapati faktor umur semasa berkahwin.8.7) 8(21.3 Min skor tindakan mangsa Mang sa (n=37) Bil (%) 16(43. seseorang individu berkahwin berisiko sebanyak 10 kali m enjadi mangsa keganasan rumahtangga jika melakukan tindakan negatif. W alaubagaimana ianya tidak signifikan dari segi statistik.2) 14( 22.6.0) 53(21.000 dan sokongan keluarga.1) 7(18.3) 33(53. didapati hanya tindakan yang negatif sahaja memberi sumban gan secara bererti terhadap keganasan rumahtangga.104.05 P>0.0%) dan keluarga (89.0) 31( 10. Didapati mangsa lebih kerap menggunakan perkhidmatan kesihatan berbanding dengan bukan mangsa (Jadual 4).3%).2) 18(48.4) P>0.2) 82(33.2) 24(68. keluarga (56%) berbanding dengan bukan mangsa.0) 32(10. Faktor perama l kejadian keganasan rumahtangga di kalangan wanita berkahwin dan tidak berkahwi n Di kalangan bujang.9 tahun) Lama (1 0 tahun keatas) Jumlah bilangan anak Tiada Tidak ramai (1-2 orang) Sederhana (34 orang) Ramai ( 5 orang keatas) Umur semasa mengandung anak pertama Awal (<20 t ahun) Biasa (20-24 tahun) Lewat (35 tahun keatas) Penggunaan perkhidmatan kesiha tan dan sokongan moral dengan keganasan rumahtangga.0) 195(80.05 ada rendah berbanding dengan bukan mangsa (rujuk Jadual 5) Dengan mengunakan uji an t terdapat perbezaan statistik yang bermakna diantara min skor pengetahuan.6) 5(8.1) 61 χ² = 9.05 p>0. P=0.6) 47(19. P=0. Vol.5) 111(36.0) 15(6.4) 133(55.) 9(24.6 ± 3.7) 3(8. tindakan negatif dan tiada sokongan suami memberi sumbangan yang bererti. Didapati min skor sikap mangsa ad alah adalah rendah berbanding dengan bukan mangsa manakala min skor tindakan ter hadap keganasan rumahtangga adalah adalah 20.6) Bukan mangsa (n=242) Bil (%) 44(18.032).5) 62(2 5. Min skor pengetahuan bagi mangs a adalah rendah berbanding bukan mangsa. 2(1): 58-64 Jadual 3: Hub ungan sejarah reproduktif dengan keganasan rumahtangga (n=279) Sejarah reprodukt if Umur semasa berkahwin Awal (<20tahun) Biasa (20-34 tahun) Lewat (35 tahun kea tas) Tempoh Perkahwinan Baru berkahwin (<5tahun) Sederhana (5 . Mangsa juga kurang men erima sokongan moral dari suami (70.9) 6(16. Hasil kajian menunjukkan min skor sikap secara keseluruhan responden adalah 16. 3) 18(48.059 .1) Bukan mangsa (n=308) Bil(%) 3(1.9) 2(54.2) 187(77.8) 7(11.4%) Ianya adalah signifikan dari sta tistik (sokongan suami.9) 92(38. Pengetahuan. Seseorang mangsa yang bujang berkemungkinan melakukan tindakan negatif dalam mengendalikan masalah keganasan rumahtangga adalah 7 kali berisiko menjadi mangsa. s kor sikap dan skor tindakan mangsa berbanding dengan bukan mangsa.6) 18(7.Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002. p =0.4) 131(42.05 6(16.2 ± 1.9) Nilai P P<0.3) 11(4.

35% dan leb ih kurang sama dengan kajian di Minnesota keatas wanita yang mendapatkan rawatan pesakit luar adalah 2.p. 17. Peratus mangsa adalah tinggi pad a umur yang rendah (<20 tahun).8%. 5.4) 1. buluh.1%. Kajian menunjukkan bagi tempoh sepanjang hayat prevalennya adalah 35. Vol. kajian ini me nunjukkan kadar prevalen bagi satu tahun adalah 11.9%. 29.4.5 (0.1) 6.5. Kajian yang dilakukan di Denver.5 (0. begitu juga bagi keganasan seks. 4.6 ± 2.4. penyapu dan kerusi3. Kajian diluar negeri mendapati prevalennya adalah diantara 40% . 2. Di Denver.4.01 Jadual 6: Nisbah ods terlaras dan selang keyakinan 95% bagi faktor peramal kegan asan rumahtangga di kalangan golongan bujang dan berkahwin Faktor-faktor peramal Bujang ( n=91) Nisbah Ods 95% sk 1.5.001 <0.9) PERBINCANGAN Kajian ini menunjukkan prevalen keganasan rumahtangga bagi tempoh s atu tahun adalah 16. Kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signi fikan antara umur dengan keganasan rumahtangga.3%7.54.1 (0. Ini adalah lebih kurang sama dengan kajian di Amerika Sy arikat keatas wanita yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan di pendalam an sebanyak 16.9) 9.8. prevalen kajian ini bagi tempoh satu tahun adalah 1. Colorado menunj ukkan hubungan bermakna dengan umur yang muda dengan keganasan rumahtangga7 dan di Pusat         .7.5) 6.4%6.11.1 Nilai P Min skor pengetahuan tempat rujukan Min skor sikap Min skor tindakan <0. Hasil kajian di Malaysia terhadap orang ramai pada tah un 1990 menujukkan peratus 62 keganasan fizikal yang tinggi (70%) adalah dipukul dengan tangan.6 (1.3. Ianya lebih kurang sama dengan kajian di Malaysia terhadap orang ramai oleh Women Aids Organisation pada tahun 1990 ia itu 39%.8 (0.8 (0. 35.Malaysian Journal of Publi Health Medi ine 2002.01 <0.9.8 (3. Colorado kajian keatas wanita yang mendapatkan r awatan di unit ke emasan hospital pada tahun 1995 iaitu 14. 24.8.1± 2. Sifat keganasan fizikal yang paling kerap dilakukan adalah ditampar.2%6 .3 ± 1. 3.2. b atang paip. Didapati tiada banyak per bezaan dengan kajian di Denver. 5. Dari segi keganasan psikologikal.6 21.3.6%7.p.4 ± 1.8.7 Bukan mangsa (n=308) Min ± s. 2(1): 58-64 Jadual 5: Hub ungan pengetahuan. Colorado.3 (2.7 (0.5 (1.7) 7.5) Umur 24 tahun kebawah (>25 tahun keatas) Pengetahuan mengenai tempat rujukan man gsa keganasan rumahtangga Rendah (Tinggi ) Sikap terhadap keganasan rumahtangga Negatif (Positif) Tindakan yang akan dilakukan jika menjadi mangsa Negatif (Posi tif) Sokongan moral daripada keluarga atau suami Tidak (Ya) Umur semasa berkahwi n 24 tahun kebawah (25 tahun keatas) 2.0) Berkahwin (n=279) Nisbah Ods 95 %sk 0.2) 0.6) 4.9 (0.1± 3.5. kajian keatas wanita yang mendapatkan r awatan di unit ke emasan hospital adalah 15. 28.9) 1.7 7. kayu. dip ukul dan ditendang (70%).9.4.7 ± 2.5 17.2%8.9 15. sikap dan tindakan dengan keganasan rumahtangga Skor Mangsa ( n=62) Min ± s.

Dari segi pengukuran prevalen keganasan rumahtangga. sikap dan tindakan mangsa adalah rendah berbandi ng dengan bukan mangsa. 267. bia s pengukuran dapat dikurangkan dengan menggabungkan beberapa soalan . bu jang. Hemberger LK. Hanafiah Mohd. Walau bagaimanapun ia dapat digunaka n sebagai data asas untuk menilai masalah keganasan rumahtangga dan faktor-fakto r yang mempengaruhinya.kajian yang terdahulu. bersekolah atau berkahwin pada usia yang muda diberi penekanan dan pendeda han tentang masalah ini supaya mereka lebih berpengetahuan mengenai keganasan ru mahtangga. Hasil kajian me nunjukkan min skor pengetahuan. International Journal of Gynae ology & Obstre tri 1994. Di Pusat Perubatan John Hopkins. Dalam kajian ini menunjukkan satu daripada 6 wanita menghadap i masalah 5. PEN GHARGAAN Ditujukan kepada Prof. Saunders DG & Hovey M. Jabatan Pesakit Luar Hospital Pontian merupakan pusat rujuk an utama bagi penduduk daerah Pontian .284. 1990 Feldhau s. M lain K. Journal of Ameri an Medi al Asso iation 199 2. keganasan rumahtangga dalam tempoh satu tahun (16. umur semasa berkahwin kurang daripada 20 tahun. Vol. 46:221-229 Women’s Aids Organization. Oleh itu jabatan atau pertubuh an yang terlibat khasnya Jabatan Kesihatan terutama pegawai perubatan perlu meng esan kes-kes masalah keganasan rumahtangga semasa mereka mendapatkan perkhidmata n. RUJUKAN 1. kajian yang dilakukan juga menunjukkan terdapat perbezaan yang bermakna antara umur semasa berkahwin dengan prevalens keganasan rumahtangga11.8%). Di India. Analisa regresi logistik yang dijalankan menunjukkan han ya faktor tindakan negatif menyumbang se ara bererti kepada keganasan rumahtangg a di kalangan bujang dan pada yang berkahwin adalah faktor umur semasa berkahwin . Gender based viole n e and women reprodu tive health. Amer ika Syarikat. Salleh dalam memberi tunjuk ajar semasa membuat kajian. Madya Dr. be rpisah atau ber erai10. kajian menunjukkan hubungan bermakna dengan mereka yang bujang. bersikap lebih positif. hasil kajian menunjuk kan prevalen keganasan rumahtangga adalah paling tinggi dikalangan responden yan g berkahwin pada usia yang muda (<20 tahun) berbanding usia yang lain dan ianya signifikan dari segi statistik. Mangsa keganasan rumahtangga kurang mendapat sokongan mo ral daripada suami atau keluarga berbanding dengan bukan mangsa. Madya Dr . Kajian ini juga menunjukkan sokongan moral mempengaruhi keganasan rumahtangga. Didapati man gsa lebih kerap menggunakan perkhidmatan kesihatan berbanding dengan bukan mangs a walaupun ianya tidak signifikan dari statistik. Amerika Syarikat menunjukkan hubungan yang signifikan dengan umur yan g muda10. Walau bagaimanapun. Di Amerika Syarikat kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang bermakna bagi wa nita yang tidak berkahwin menjadi mangsa8. et al. 3176-3178                                                                          . WAO Publi ation. bersekolah. Survey resear h Malaysia: Battere d women in Malaysia. Masalah keganasan rumahtangga masih lagi t inggi prevalennya. bujang. Khadijah Shamsuddin dan Prof.soalan dar i kajian . Terdapat juga limitasi dimana kajian ini hanya dijalankan dikalangan wanita yang menggunakan perkhidmatan pesakit luar sahaja. Berdasarkan umur semasa berkahwin. tindakan negatif dan tiada sokongan daripada suami. Journal of Family Medi ine 1992. Kajian ini dijalankan se a ra irisan lintang dan semua pengukuran serta keputusan yang didapati hanya mengg ambarkan situasi pada masa tersebut sahaja. A ura y of 3 brief s reening questions for dete ting partner violen e in the Emergen y Department. Brief reports a ssessing for abuse during pregnan y. Berdasarkan taraf perkahwinan. Hasil kajian menunjukkan peratus mangsa adalah tinggi pada umur kurang daripa da 20 tahun. Prevalen e of domesti violen e in ommunity pra ti e and pra ti e and rate of physi ian i nquiry.Malaysian Journal of Publi Health Medi ine 2002. Soeken K. Parket B. Penghar gaan juga kepada Profesor Osman Ali dalam memberi tunjuk ajar membuat lapuran ba gi tujuan penerbitan. Heise LL. Journal of Ameri an Medi al Asso iation 1997. 283 . 2(1): 58-64 Perubatan Joh n Hopkins. sik ap dan tindakan yang negatif terhadap keganasan rumahtangga. 272: 135-136 Farlane MC.5%). kajian ini menunjukan terdapat perbezaa n yang signifikan dimana peratus mangsa adalah tinggi dikalangan bujang (27. tiada sokongan moral dari suami dan keluarga serta pengetahuan yang rendah. Perpustakaan Negara Malaysia. berani bertindak dan mendapatkan bantuan. Kim M. Dari kajian di adan gkan setiap anggota masyarakat terutama wanita yang berumur 20 tahun kebawah. KESIMPULAN Kajian dapat menunjukkan magn itud keganasan rumahtangga di kalangan wanita yang mendapatkan perkhidmatan di J abatan Pesakit Luar Hospital Pontian. et al.

63 .2. 4. 3.

349: 110-112. Kolodner K. Jejeebhoy SJ & Cook RJ. Ameri an Journal of Publ i Health 1998. Prevalence and clinic al characteristics of domestic violence in primary care. Annals Internal Medicin e 1995 . Jo urnal of Ameri an medi al Asso iation 1992. 10:1515-1517 Abbott J. Prevalen e of adult domesti violen e among women seeking routine are in a Native Ameri an health are fa ility. Miller K. M lain JK. David GF. 10: 2528 7. 4: 113-118 9. Vol. Archives of Family Medicine 1995. 23: 737746 11. . Wilson MF & Stoner S. Domestic violence in a primary care setting: Patterns and prevalence. Cauley J. The battering syndrome. State accountability for wife be ating: The Indian Challenge. 273 : 1763 –1767 Elliott B & Johnson M .Malaysian Journal of Publi Health Medi ine 2002. 10. 8. Johnson R. 64                                           . American Family Physician 1998. Domestic violence and women’s expectation of physicians. Steven R. 2(1): 58-64 6. David K. The Lancet 1997. Domesti violen e against women : In iden e and prevalen e in an Emergen y Department.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->