P. 1
19389764 Jurnal Keganasan Rumahtangga Terhadap Wanita

19389764 Jurnal Keganasan Rumahtangga Terhadap Wanita

|Views: 152|Likes:
Published by kingqsr8819

More info:

Published by: kingqsr8819 on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002, Vol.

2(1): 58-64 ORIGINAL ARTICLE KEGANASAN RUMAHTANGGA TERHADAP WANITA : PREVALEN DAN FAKTOR FAK TOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KALANGAN WANITA DI JABATAN PESAKIT LUAR Norasikin M.1 ABSTRAK Satu kajian irisan lintang mengukur prevalen keganasan rumahtangga dan f aktor-faktor yang mempengaruhinya di kalangan pesakit wanita di Jabatan Pesakit Luar Hospital Pontian telah dijalankan. Sampel kajian dipilih secara rawak siste matik pada bulan September 1998 hingga April 1999. Kajian mengunakan borang soal selidik yang diisi sendiri oleh reponden. Hasil kajian menunjukkan prevalens ke ganasan rumahtangga bagi tempoh satu tahun adalah 16.8% dan prevalens keganasan rumahtangga bagi tempoh sepanjang hayat adalah 35.1%. Kajian menunjukkan terdapa t perhubungan yang signifikan antara keganasan rumahtangga dengan faktor seperti umur, taraf perkahwinan, status pekerjaan, umur semasa berkahwin, sokongan mora l daripada suami dan keluarga serta pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap keg anasan rumahtangga. Peratus mangsa adalah tinggi di kalangan umur dibawah 20 tah un, bujang, bekerja, tidak mendapat sokongan moral daripada suami atau keluarga, sikap dan tindakan yang negatif serta berpengetahuan rendah mengenai tempat men dapatkan bantuan. Faktor peramal yang signifikan menyumbang kepada keganasan rum ahtangga dikalangan bujang adalah melakukan tindakan yang negatif dalam mengenda likan masalah keganasan rumahtangga dan di kalangan berkahwin adalah perkahwinan pada usia yang muda (<25 tahun), tiada sokongan moral daripada suami dan melaku kan tindakan negatif dalam mengendalikan masalah keganasan rumahtangga. Kata kun ci: prevalen keganasan rumahtangga, mangsa keganasan, faktor mempengaruhi, fakto r peramal ABSTRACT A cross sectional study to measure the prevalence of domestic violence and the factors associated with it among women who seek treatment at H ospital Pontian Out Patient Department was carried out in September 1998 until A pril 1999. The study sample was chosen through systematic random sampling. A tot al of 370 women between 15 to 49 years were selected and the response rate was 1 00%. The Results show the one year prevalence rate of domestic violence was 16.8 % and life- long prevalence of domestic violence was 35.1%. Studies shows signif icant difference between the prevalence of domestic violence by age, marital and working status, age at marriage, knowledge, attitude and action to be taken tow ard domestic violence. Percent of victim is higher among women less than 20 year old, single, still schooling, negative attitude and action towards abuse and le ss knowledge of place for seeking help. Factor that contribute significantly tow ard domestic violence among single women is the lack of positive action in deali ng with violence and among married women are early marriage(<25 year), lack of p ositive action in dealing with violence and lack of moral support from husband a nd family. Key words: prevalence of domestic violence, mangsa keganasan, associa ted factors, contributing factors adalah 58.7% dan di Costa Rica adalah 54%2. Ma nakala kajian di Malaysia mendapati 39% daripada wanita berumur 18 tahun keatas pernah dipukul oleh suami atau teman lelaki3. Walau bagaimanapun kajian yang dij alankan sebelum ini adalah keatas orang ramai, di unit kecemasan dan dikalangan mangsa keganasan rumahtangga yang mendapat perlindungan dipusat -pusat perlindun gan. Tiada kajian yang dijalankan di jabatan pesakit luar. Oleh itu kajian preva len keganasan rumahtangga dan faktor - faktor yang mempengaruhinya dikalangan wa nita dijabatan pesakit luar dijalankan untuk mengetahui trend keganasan rumahtan gga dan PENGENALAN Didapati kadar mortaliti dan morbiditi yang bermakna telah dikaitkan dengan keganasan rumahtangga, tetapi hanya segelintir wanita mangsa keganasan ru mahtangga dapat dikesan semasa menerima rawatan di unit kecemasan, jabatan pesak it luar, di klinik ibu mengandung dan klinik klinik swasta1. Prevalen keganasan rumahtangga di Amerika Syarikat adalah 28%, di New Zealand adalah 20.1%, di Kore a adalah 37.5% , di Jepun 1 Pejabat Kesihatan Daerah Pontian, Johor

58 .

91(24. seksual atau psikologi yang dilakukan di khalayak ramai atau tersembunyi yang dilapurkan oleh responden. Ujian regresi logistik digunakan untuk menguji kesan faktor r isiko yang bermakna. pengetahuan tempat rujukan (1=rendah.4%) daripada respond en adalah berkahwin. dipukul dan ditendang.05.8 % (62 orang). M ETODOLOGI Kajian yang dijalankan adalah berbentuk keratan rentas yang dijalankan pada bulan September 1998 hingga April 1999.2 ± 9 tahun. Sifat keganasan rumahtangga Penderaan fizikal yang paling tinggi adalah ditampar. sejarah reproduktif serta pengetahuan.5 Soal selidik mengandungi faktor demografi. Ianya juga sama dengan bagi tempoh satu tah un (Jadual 1). Terdapat 7 soalan berkaitan dengan pengetahuan (sko r maksima adalah 7 dan pengetahuan rendah skor < 6). Prevalen keganasan rumahtangga Prevalen mangsa keganasan rumahtangga unt uk tempoh satu tahun adalah 16.49 tahun di daerah Pontian) dan prevalen yang dijangkakan 39%3 dan aras keertian 5%. Min umur responden adalah 31.langkah pencegahan dan kawalan serta rawatan yang berkesan dapat dilakukan. sikap terhadap keganasan rumahtangga (1=negatif. Aras keertian yang digunakan adalah p<0. Prevalen keganasan rumahtangga da lam tempoh sepanjang hayat adalah 35. Pengetahuan.4%. Hanya faktor umur. Data dianalisa menggunakan program SPSS versi 8 (SPSS Inc.1% (130 orang).6%) a dalah bercerai atau kematian pasangan. 6 soalan untuk sikap yang m ana skor maksima adalah 24 (sikap negatif skor <18) dan 7 soalan untuk mengukur tindakan yang mana skor maksima adalah 28 (tindakan negatif skor<21). memp unyai anak 3-4 orang. Soal selidik adalah gabungan soalan yang diguna kan oleh kajiankajian lain3. 0=berkahwin). Seramai 370 wanita dipilih seba gai sampel dan penentuan saiz sampel mengunakan Perisian Epi Info versi 6 (CDC A tlanta) dengan saiz populasi sasaran 53080 orang (anggaran bilangan penduduk wan ita berumur 15 . tar af perkahwinan (1=tidak berkahwin.). Faktor yang dik aji adalah seperti berikut keganasan rumahtangga (0=mangsa. 2(1): 58-64 supaya langka h. umur mengandung anak pertama kurang dari 20 tahun (Jadual 3).2% dan tinggi (diploma/universiti)adalah 14.7%) orang responden Melayu.6%) diikuti dengan kombinasi penderaan fizikal dan psikologi (11.6%) adalah bujang. Kadar respon adalah 100%. Ujian t di gunakan untuk menguji skor sikap. skor tindakan dan skor amalan diantara mangsa dan bukan mangsa keganasan rumahtangga. Dari segi taraf pendidikan didapati taraf pendidikan rendah (tiada sekolah/sekolah rendah) adalah 18.05) . 0= positif). umur semasa berkahwin (1=<24 ta hun. Pengumpulan data mengunakan borang soal selidik yang di isi sendiri oleh respond en setelah penerangan diberikan. 0=positif) dan tindakan terhadap kega nasan rumahtangga (1= negatif. Dari segi taraf perkahwinan didapati seramai 268(72. sosioekonomi dan sejarah reproduktif dengan keganasan rumahtangga Dari segi demografi didapati p eratus mangsa keganasan rumahtangga adalah tinggi dikalangan bangsa India berban ding bangsa lain. Pemilihan sampel mengunakan persempelan rawak sistematik. Keganasan rumahtangga yang digunakan adalah sebarang tindakan ganas terha dap wanita oleh pasangannya atau ahli keluarga sama ada dalam bentuk penderaan f izikal. Umur responden ada lah diantara 15 hingga 49 tahun .5%). Penderaan mental yang tinggi adalah dima ki. status pekerjaan dan umur semasa berka hwin terdapat perbezaan yang signifikan (P<0. 1=bukan mangsa). sikap dan amalan dikalangan resp onden. Populasi sasaran adalah terdiri da ri wanita yang berumur 15-49 tahun yang menggunakan perkhidmatan Jabatan Pesakit Luar Hospital Pontian dan warganegara Malaysia. sosio ekonomi. 0=24 tahun keatas). Prevalen keganasan rumahtan gga untuk tempoh sepanjang hayat yang paling tinggi adalah penderaan psikologi s ahaja (11. Hubungan ciri-ciri demografi. dicemuh dan diherdik manakala penderaan seksual yang utama adalah dipaksa me lakukan hubungan seks (Jadual 1). 48(13%) Cina dan 27(7. sosioekonomi dan sejarah reproduktif antara mangsa dan bukan mangsa.4%) adalah janda dan 6(1. Dalam kajian ini terdapat 295(79. Sejarah reproduktif didapati peratus mangsa adalah tinggi dikalangan yang berkahwin dengan umur kurang 20 tahun.4%. dikalangan bujang dan pendapata n keluarga antara RM500-RM1000 (Jadual 2). HASIL KAJIAN Seramai 370 responden m engambil bahagian dalam kajian ini. Ujian khi kuasa dua digunakan untuk meng uji taburan faktor demografi.4.3%) India. 0=tinggi). taraf perkahwinan. sikap dan tindakan terhadap keganasan rumahtangga diu kur menggunakan sistem skor. Vol.Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002. umur kurang daripada 20 tahun. taraf pendidikan sederhana (sekolah menengah) adalah 67.1%) d an penderaan fizikal sahaja (10. 5(1.

59 .

0) (n=44) 30(68.0) 16(40.4) 66(21. 4) 41(85.39 tahun 40 . Vol.3) 232(75.4) Bukan mangsa (n=308) Bil (%) 249(84.49 tahun Taraf perkahwinan Berkahwin Bujang Janda Berpisa h/ cerai Taraf pendidikan Rendah (sekolah rendah / tidak bersekolah) Sederhana ( sekolah menengah) Tinggi (diploma/ijazah) Purata pendapatan keluarga <RM500 RM50 0 -RM 1000 >RM1000 Status pekerjaan Bekerja Suri rumahtangga Tidak bekerja Berse kolah Mangsa (n=62) Bil (%) 46(15.4) 18(66.9) Penderaan fizikal Ditampar/ dipukul/ ditendang (guna tangan/ rotan/penyapu/kayu) Dibaling dengan objek Dicekek Dibakar/ dicucur puntung rokok/ sterika Dihentak kepala kedinding Penderaan psikologi Dimaki/dicemuh/diherdik Diasingkan/tidak be bas bergerak Diancam/diugut Penderaan seksual Dipaksa melakukan hubungan seks Di perlakukan kekerasan semasa hubungan seks Jadual 2: Hubungan faktor demografi dan sosioekonomi dengan keganasan rumahtangg a (n=370) Ciri-ciri demografi Bangsa Melayu Cina India Umur <20 tahun 20 .9) 47(75.29 ta hun 30 .0) 2(40.05 P<0.6) 7(14.5) 23(7.8) 7 (8.05 P>0.4) 13(22.3) 17(27.6) (n=7) 4(57.05 60 .4) 14(22.6) 8(12.05 Nilai P P>0.6) 12(27.8) 12(13.Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002.7) 8 (9.4) 5( 1.0) Mangsa sepanjang hayat Bil (%) (n=86) 57(66.6) 15(24.6) 9(33.6) 5(1.5) 201(65.4) 101(32.5) P>0.9) 23(7.3) 5 (5.1) (n=87) 50(56.2) 16(25.05 P<0.7) 35(11.5) 103(33.2) 35(56.1) 7(2.3 ) (n=5) 3(60.1) 3(42.1) 25(40.2) 27(43.3) 23(26.6) 12(19.4) 182(59.5) 72(23.2) 7(1.8) 25(39.9) 7(1.0) 2 (5.6) 28(45.1) 17(38.6) 36(58.2) 47(15.0) 1(1.05 P<0.1) 168(54. 2(1): 58-64 Jadual 1: Sif at keganasan rumahtangga Sifat keganasan rumahtangga Mangsa dalam satu tahun Bil (%) ( n= 40) 28(70.6) 1(1.6) 60(19.8) 100(32.5) 10 8(35.0) 4(10.3) 0(0.

104.0) 53(21. 7 kali risi ko sekiranya tidak mendapat sokongan moral daripada suami dan 8 kali sekiranya b erkahwin pada usia yang muda (Jadual 6).0%) dan keluarga (89. seseorang individu berkahwin berisiko sebanyak 10 kali m enjadi mangsa keganasan rumahtangga jika melakukan tindakan negatif.2) 187(77.2) 18(48. p =0.3 Min skor tindakan mangsa Mang sa (n=37) Bil (%) 16(43. Hasil kajian menunjukkan min skor sikap secara keseluruhan responden adalah 16.Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002.1) 61 χ² = 9. si kap dan tindakan terhadap keganasan rumahtangga Min skor pengetahuan tempat ruju kan secara keseluruhan responden adalah 5.7) 3(8. keluarga (56%) berbanding dengan bukan mangsa.9) 6(16.8 ± 2.05 P>0. P=0.1) 29(12.8.6) 47(19.3%).3) 33(53. Faktor perama l kejadian keganasan rumahtangga di kalangan wanita berkahwin dan tidak berkahwi n Di kalangan bujang. P=0. Vol.4) P>0. Seseorang mangsa yang bujang berkemungkinan melakukan tindakan negatif dalam mengendalikan masalah keganasan rumahtangga adalah 7 kali berisiko menjadi mangsa.0) 195(80. s kor sikap dan skor tindakan mangsa berbanding dengan bukan mangsa. Didapati min skor sikap mangsa ad alah adalah rendah berbanding dengan bukan mangsa manakala min skor tindakan ter hadap keganasan rumahtangga adalah adalah 20.5) 62(2 5.7) 8(21.6 ± 3.05 ada rendah berbanding dengan bukan mangsa (rujuk Jadual 5) Dengan mengunakan uji an t terdapat perbezaan statistik yang bermakna diantara min skor pengetahuan.05 p>0. didapati hanya tindakan yang negatif sahaja memberi sumban gan secara bererti terhadap keganasan rumahtangga.2) 24(68.05 6(16.6.2) 14( 22.6) Bukan mangsa (n=242) Bil (%) 44(18.059 . W alaubagaimana ianya tidak signifikan dari segi statistik. Bagi yang berkahwin didapati faktor umur semasa berkahwin. Min skor pengetahuan bagi mangs a adalah rendah berbanding bukan mangsa. Mangsa juga kurang men erima sokongan moral dari suami (70.9 tahun) Lama (1 0 tahun keatas) Jumlah bilangan anak Tiada Tidak ramai (1-2 orang) Sederhana (34 orang) Ramai ( 5 orang keatas) Umur semasa mengandung anak pertama Awal (<20 t ahun) Biasa (20-24 tahun) Lewat (35 tahun keatas) Penggunaan perkhidmatan kesiha tan dan sokongan moral dengan keganasan rumahtangga.4%) Ianya adalah signifikan dari sta tistik (sokongan suami.4) 131(42.9) 2(54.1) Bukan mangsa (n=308) Bil(%) 3(1.1) 7(18.6) 18(7. Jadual 4: Hubungan penggunaan perkhidmatan kesihatan dengan keganasan rumahtangg a (n=370) Kekerapan Seminggu sekali Sebulan sekali Beberapa kali sebulan Beberap a kali dalam setahun Lain-lain Mangsa (n=62) Bil (%) 3(4.000 dan sokongan keluarga. Pengetahuan.9) Nilai P P<0.9) 92(38.4) 133(55. dari suami (93.2) 28(75.032).0) 15(6.6) 5(8.) 9(24. 3) 18(48.2) 82(33.7) 3(8. tindakan negatif dan tiada sokongan suami memberi sumbangan yang bererti. 2(1): 58-64 Jadual 3: Hub ungan sejarah reproduktif dengan keganasan rumahtangga (n=279) Sejarah reprodukt if Umur semasa berkahwin Awal (<20tahun) Biasa (20-34 tahun) Lewat (35 tahun kea tas) Tempoh Perkahwinan Baru berkahwin (<5tahun) Sederhana (5 .2 ± 1.0) 31( 10.5) 111(36. Didapati mangsa lebih kerap menggunakan perkhidmatan kesihatan berbanding dengan bukan mangsa (Jadual 4).0) 32(10.3) 11(4.8) 7(11.

2(1): 58-64 Jadual 5: Hub ungan pengetahuan.54.01 <0. Kajian menunjukkan bagi tempoh sepanjang hayat prevalennya adalah 35.01 Jadual 6: Nisbah ods terlaras dan selang keyakinan 95% bagi faktor peramal kegan asan rumahtangga di kalangan golongan bujang dan berkahwin Faktor-faktor peramal Bujang ( n=91) Nisbah Ods 95% sk 1. begitu juga bagi keganasan seks. 5.7 7. 17.5) 6. penyapu dan kerusi3. Peratus mangsa adalah tinggi pad a umur yang rendah (<20 tahun).8. 3.2%6 . Colorado kajian keatas wanita yang mendapatkan r awatan di unit ke emasan hospital pada tahun 1995 iaitu 14.6%7.5 17.4.8%. Kajian yang dilakukan di Denver. Di Denver.1 Nilai P Min skor pengetahuan tempat rujukan Min skor sikap Min skor tindakan <0.2%8.5) Umur 24 tahun kebawah (>25 tahun keatas) Pengetahuan mengenai tempat rujukan man gsa keganasan rumahtangga Rendah (Tinggi ) Sikap terhadap keganasan rumahtangga Negatif (Positif) Tindakan yang akan dilakukan jika menjadi mangsa Negatif (Posi tif) Sokongan moral daripada keluarga atau suami Tidak (Ya) Umur semasa berkahwi n 24 tahun kebawah (25 tahun keatas) 2. Colorado.1± 2. Vol.1) 6.3. Colorado menunj ukkan hubungan bermakna dengan umur yang muda dengan keganasan rumahtangga7 dan di Pusat         .9 (0.4 ± 1. kayu.11. 24. Ianya lebih kurang sama dengan kajian di Malaysia terhadap orang ramai oleh Women Aids Organisation pada tahun 1990 ia itu 39%.7.3 (2.4%6.4.3%7. Kajian diluar negeri mendapati prevalennya adalah diantara 40% .9%. Kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signi fikan antara umur dengan keganasan rumahtangga. kajian ini me nunjukkan kadar prevalen bagi satu tahun adalah 11. 2.p. buluh. kajian keatas wanita yang mendapatkan r awatan di unit ke emasan hospital adalah 15.9. b atang paip.8 (3.4) 1.8 (0.7 Bukan mangsa (n=308) Min ± s. dip ukul dan ditendang (70%).001 <0.2) 0.7 ± 2.9 15.2.1%.4. 35. prevalen kajian ini bagi tempoh satu tahun adalah 1.3.Malaysian Journal of Publi Health Medi ine 2002.5. 5.p.9) 1. 28.6 ± 2. Ini adalah lebih kurang sama dengan kajian di Amerika Sy arikat keatas wanita yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan di pendalam an sebanyak 16.9) 9.3 ± 1.8 (0.6 (1. 4.6) 4.6 21.9) PERBINCANGAN Kajian ini menunjukkan prevalen keganasan rumahtangga bagi tempoh s atu tahun adalah 16.5.5 (0.35% dan leb ih kurang sama dengan kajian di Minnesota keatas wanita yang mendapatkan rawatan pesakit luar adalah 2.5 (0.1 (0.9. Hasil kajian di Malaysia terhadap orang ramai pada tah un 1990 menujukkan peratus 62 keganasan fizikal yang tinggi (70%) adalah dipukul dengan tangan.7 (0.8.4.1± 3.5.8. Sifat keganasan fizikal yang paling kerap dilakukan adalah ditampar.5 (1. sikap dan tindakan dengan keganasan rumahtangga Skor Mangsa ( n=62) Min ± s.7) 7.0) Berkahwin (n=279) Nisbah Ods 95 %sk 0. Dari segi keganasan psikologikal. Didapati tiada banyak per bezaan dengan kajian di Denver. 29.

be rpisah atau ber erai10. Madya Dr. Kajian ini dijalankan se a ra irisan lintang dan semua pengukuran serta keputusan yang didapati hanya mengg ambarkan situasi pada masa tersebut sahaja. Di Amerika Syarikat kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang bermakna bagi wa nita yang tidak berkahwin menjadi mangsa8. et al. Walau bagaimanapun ia dapat digunaka n sebagai data asas untuk menilai masalah keganasan rumahtangga dan faktor-fakto r yang mempengaruhinya. KESIMPULAN Kajian dapat menunjukkan magn itud keganasan rumahtangga di kalangan wanita yang mendapatkan perkhidmatan di J abatan Pesakit Luar Hospital Pontian. 267.Malaysian Journal of Publi Health Medi ine 2002. Gender based viole n e and women reprodu tive health. PEN GHARGAAN Ditujukan kepada Prof. kajian ini menunjukan terdapat perbezaa n yang signifikan dimana peratus mangsa adalah tinggi dikalangan bujang (27. Amerika Syarikat menunjukkan hubungan yang signifikan dengan umur yan g muda10. International Journal of Gynae ology & Obstre tri 1994. RUJUKAN 1. Vol. bersikap lebih positif. Didapati man gsa lebih kerap menggunakan perkhidmatan kesihatan berbanding dengan bukan mangs a walaupun ianya tidak signifikan dari statistik. keganasan rumahtangga dalam tempoh satu tahun (16. Berdasarkan umur semasa berkahwin. Perpustakaan Negara Malaysia.soalan dar i kajian . bujang. sikap dan tindakan mangsa adalah rendah berbandi ng dengan bukan mangsa. Di Pusat Perubatan John Hopkins. Hasil kajian menunjukkan peratus mangsa adalah tinggi pada umur kurang daripa da 20 tahun. 272: 135-136 Farlane MC. Hemberger LK. Journal of Ameri an Medi al Asso iation 199 2. bia s pengukuran dapat dikurangkan dengan menggabungkan beberapa soalan . Amer ika Syarikat. Dari kajian di adan gkan setiap anggota masyarakat terutama wanita yang berumur 20 tahun kebawah. Di India.8%). Khadijah Shamsuddin dan Prof. kajian menunjukkan hubungan bermakna dengan mereka yang bujang. Survey resear h Malaysia: Battere d women in Malaysia. Dari segi pengukuran prevalen keganasan rumahtangga. tindakan negatif dan tiada sokongan daripada suami. 1990 Feldhau s. Heise LL. Jabatan Pesakit Luar Hospital Pontian merupakan pusat rujuk an utama bagi penduduk daerah Pontian . Mangsa keganasan rumahtangga kurang mendapat sokongan mo ral daripada suami atau keluarga berbanding dengan bukan mangsa.5%). tiada sokongan moral dari suami dan keluarga serta pengetahuan yang rendah. Walau bagaimanapun. A ura y of 3 brief s reening questions for dete ting partner violen e in the Emergen y Department. kajian yang dilakukan juga menunjukkan terdapat perbezaan yang bermakna antara umur semasa berkahwin dengan prevalens keganasan rumahtangga11.284. 283 . Kim M. WAO Publi ation. bersekolah atau berkahwin pada usia yang muda diberi penekanan dan pendeda han tentang masalah ini supaya mereka lebih berpengetahuan mengenai keganasan ru mahtangga.kajian yang terdahulu. hasil kajian menunjuk kan prevalen keganasan rumahtangga adalah paling tinggi dikalangan responden yan g berkahwin pada usia yang muda (<20 tahun) berbanding usia yang lain dan ianya signifikan dari segi statistik. 46:221-229 Women’s Aids Organization. Analisa regresi logistik yang dijalankan menunjukkan han ya faktor tindakan negatif menyumbang se ara bererti kepada keganasan rumahtangg a di kalangan bujang dan pada yang berkahwin adalah faktor umur semasa berkahwin . Berdasarkan taraf perkahwinan. Dalam kajian ini menunjukkan satu daripada 6 wanita menghadap i masalah 5. Salleh dalam memberi tunjuk ajar semasa membuat kajian. bu jang. Kajian ini juga menunjukkan sokongan moral mempengaruhi keganasan rumahtangga. Hasil kajian me nunjukkan min skor pengetahuan. Prevalen e of domesti violen e in ommunity pra ti e and pra ti e and rate of physi ian i nquiry. M lain K. Journal of Ameri an Medi al Asso iation 1997. bersekolah. Parket B. Masalah keganasan rumahtangga masih lagi t inggi prevalennya. umur semasa berkahwin kurang daripada 20 tahun. Oleh itu jabatan atau pertubuh an yang terlibat khasnya Jabatan Kesihatan terutama pegawai perubatan perlu meng esan kes-kes masalah keganasan rumahtangga semasa mereka mendapatkan perkhidmata n. berani bertindak dan mendapatkan bantuan. et al. Saunders DG & Hovey M. Brief reports a ssessing for abuse during pregnan y. Soeken K. Journal of Family Medi ine 1992. 3176-3178                                                                          . 2(1): 58-64 Perubatan Joh n Hopkins. Hanafiah Mohd. Penghar gaan juga kepada Profesor Osman Ali dalam memberi tunjuk ajar membuat lapuran ba gi tujuan penerbitan. Terdapat juga limitasi dimana kajian ini hanya dijalankan dikalangan wanita yang menggunakan perkhidmatan pesakit luar sahaja. Madya Dr . sik ap dan tindakan yang negatif terhadap keganasan rumahtangga.

4.2. 3. 63 .

273 : 1763 –1767 Elliott B & Johnson M . American Family Physician 1998. Prevalen e of adult domesti violen e among women seeking routine are in a Native Ameri an health are fa ility. Domestic violence in a primary care setting: Patterns and prevalence. The Lancet 1997. 8. 10:1515-1517 Abbott J. Archives of Family Medicine 1995. Miller K. David K. M lain JK. Annals Internal Medicin e 1995 . Jo urnal of Ameri an medi al Asso iation 1992. 349: 110-112.Malaysian Journal of Publi Health Medi ine 2002. Wilson MF & Stoner S. 64                                           . Steven R. 10. Domesti violen e against women : In iden e and prevalen e in an Emergen y Department. Ameri an Journal of Publ i Health 1998. State accountability for wife be ating: The Indian Challenge. Cauley J. David GF. Prevalence and clinic al characteristics of domestic violence in primary care. 10: 2528 7. Jejeebhoy SJ & Cook RJ. The battering syndrome. . 2(1): 58-64 6. Johnson R. 23: 737746 11. 4: 113-118 9. Domestic violence and women’s expectation of physicians. Kolodner K. Vol.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->