P. 1
Dinul Islam

Dinul Islam

|Views: 264|Likes:
Published by Benny Hanugroho

More info:

Published by: Benny Hanugroho on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2014

pdf

text

original

DINUL ISLAM

Dinul berasal dari bahasa Arab "addin" yang berarti agama, sedangkan islam itu sangat
luas pengertiannya dan secara istilah disebutkan bahwa islam itu adalah keselamatan, perdamaian yang meliputi : 1. Islam itu keselamatan, yang artinya seseorang yang memeluk agama islam akan selamat di dunia dan akhirat selama dia menjalankan apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup agama Islam. 2. Islam itu perdamaian, yang artinya bahwa islam itu adalah damai dan cinta perdamaian dan sebaliknya benci terhadap permusuhan.

Secara keseluruhan bahwa Dinul Islam itu adalah agama pembawa keselamatan kepada umat manusia sepanjang hamba Allah tersebut menjalankan syari'at dinul Islam itu Dalam sendiri al-Qur'an yang berlandaskan dalam al-Qur'an surah Ali dan ‘Imran: Hadist. 19

disebutkan

“Sesungguhnya

agama

yang

di

ridhoi

Allah

di

sisi-Nya

ialah

Islam.

Mengucap dua kalimat syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Ali ‘Imran: 85 "Dan barangsiapa mencari agama selain Islam. Membaya Zakat 4. Ibadah Haji bagi mereka yang mampu. 2. Mendirikan Shalat wajib lima kali sehari. dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Puasa pada bulan Ramadhan 5. 3. dia tidak akan diterima. .Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman dalam QS.” Orang yang akan memeluk agama Islam harus dan waib hukumnya mengetahui dab melaksanakan Rukun Islam yang terdiri dari lima Isi dari kelima Rukun Islam itu adalah: 1.

tidak ada sekutu bagi-Nya. Nabi Muhammad SAW. yaitu mempercayai dan meyakini bahwa hanya terdapat satu Tuhan yang wajib disembah. Iman kepada Malaikat Allah 3. Ibrahim. asal makna tauhid adalah berkeyakinan bahwa Allah itu Esa. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa risalah Dinul Islam dengan tujuan memurnikan tauhid. Iman kepada Hari Kiamat 6. membawa dinul islam berupa wahyu Allah yaitu Al-Qur'an yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia yang pertama disamping Sunnah Nabi Muhammad SAW yang kedua sebagai pedoman hidup manusia. Iman kepada Allah 2.Agama islam mempunyai Rukun Iman yang terdiri dari 6 yaitu : 1. Nuh. Iman kepada kitab-kitab Allah 4. dimohonkan petunjuk dan pertologan-Nya. Mulai Nabi Adam. Musa dan Isa sampai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Daud. Konsep islam sebagai agama tauhid adalah ajaran sepanjang sejarah manusi dari tiap-tiap Rasul. . kepada Qoda dan Qadar (Ketentuan yang baik dan ketentuan yang jelek) Tujuan Dinul Islam Dinul Islam yang utama adalah bertauhid kepada Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah 5.

"Saya datang ke Kufah untuk urusan dagang. tatkala saya hendak turun. Abu al-Qasim ath-Thabrani meriwayatkan dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanadnya dari Ghalib al-Qathan.' A'masy mengatakan hal itu beberapa kali. Kemudian dia mengatakan. `Sungguh aku mendengar sesuatu dalam ayat ini. Syiar Tauhid adalah kalimat Thayyiba "Laa Ilaaha Illallaah" dialah sendi utama Dinul Islam. Pada malam hari. Juga aku menitipkan kesaksianku pada sisi Allah bahwa sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam sebagai suatu titipan. Saya berkata.S Al-Anbiya : 25 yang artinya : "Dan kami tidak mengirim seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Aku (Allah). A'masy pun bangkit kemudian shalat malam. `Aku pun bersaksi dengan apa yang dipersaksikan Allah. Secara tegasnya Tauhid itu urat nadi segala rupa ibadah dan muamalah. Saya menginap dengan A'masy. dia berkata. Dia membaca ayat dan sampai pada `Allah mempersaksikan' hingga ayat `sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam'. maka sembahlah olehmu sekalian Aku (Allah)". Aku ingin menitipkan kesaksian ini kepada Allah.ini terdapat dalam Firman Allah Q.' .

Anda `Bukankah mengulang-ulang kandungannya telah ayat disampaikan itu. `Hai Abu Muhammad. Setelah satu tahun berlalu.'" Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. dan Aku adalah yang paling berhak memenuhi janji itu.Ketika pagi tiba. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. saya menemuinya dan berkata. Sesungguhnya agama (yang diridai) di . aku tidak akan menceritakannya kepadamu sebelum satu tahun.' kepadamu? Saya menjawab. namun Anda belum memberitahukannya kepadaku. ' Maka aku pun tinggal bersamanya selama satu tahun. setahun telah berlalu.' A'masy berkata. `Demi Allah. Yang menegakkan keadilan. maka saya bertanya. `Sudah sebulan saya bersama Anda.' A'masy berkata. `Pada hari kiamat akan ditampilkan pemilik titipan ayat itu. Masuklah ke dalam surga. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). `Hamba-Ku telah berjanji kepada-Ku. saya mendengar A'masy berkata. dia berkata bahwa Rasulullah saw. `Hai Abu Muhammad. lalu Allah Azza wa Jalla berkata. bersabda. `Abu Wa'il telah menceritakan kepadaku dari Abdullah. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. (Ali-'Imran:18-19) .sisi Allah hanyalah Islam. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka.

seperti pengetahuan yang menjelaskan tentang sarana. diharapkan dapat dengan ikhlas dan sadar mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Setiap umat harus mengetahui apa yang ada dalam ruang lingkup dinul Islam. pengabdian dan batas – batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan RasulNya. Dengan mengetahui tujuanya maka akan timbul gairah atau semangat mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tujuan dinul islam merupakan suatu arah yang harus dicapai oleh setiap muslim dan muslimat.Dinul Islam mengandung pengertian yang dalam dan sangat luas. • Pengertian Dinul Islam dapat dilihat dari segi bahasa (lugat) dan dari segi istilah (terminologi). 1. Dari segi bahasa dinul Islam terdiri atas dua kata : Pengertian ad-din dapat dilihat seperti ini : . amalan. Dengan demikian bagi yang telah memahami dan menghayatinya.

. Addin yang berarti nasihat. tata cara dan adat istiadat. undang-undang. Addin yang berarti pembalasan dan kiamat. agama. Al-Kafirun : 6) b. • Firman Allah SWT : ”Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.” (QS. Al-Fatihah : 4) c. pedoman.” (Al-Hadist) • Sementara pengertian Islam itu sendiri mempunyai (memiliki) empat arti dalam bahasa Arab. • Bersabda Rasulullah SAW : ”Dia itu nasihat. • Firman Allah SWT : ”Penguasa hari pembalasan (kiamat)” (QS. Addin berarti peraturan.a.

(benar)” (QS. AlMaidah : 16) b. • Firman Allah SWT : ”Dengan kitab itulah Allah SWT menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaanNya kejalan keselamatan dan (dengan kitab itu pula) Allah SWT mengeluarkan orang–orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjukkan mereka kejalan yang lurus. Islam berasal dari kata : Artinya : Jenjang atau tangga..a. Katakanlah : Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan Semesta Alam. Islam berasal dari kata : Artinya : Tunduk.. Islam berasal dari kata : Artinya : Selamat..” (QS. • Firman Allah SWT : ”.. Al-An-am : 71) c. keselamatan atau kesejahteraan. menyerah dan pasrah. • Firman Allah SWT : .

• Firman Allah SWT : ”Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar . Dengan tunduk atau pasrah kepada Allah..” (QS. • Firman Allah SWT : ”Masuklah kedalam syorga itu dengan aman. Al-Bayyinah : 5) Dinul Islam berarti peraturan atau pedoman yang datangnya dari Allah berupa wahyu kepada Rasul-Nya untuk seluruh manusia agar memperoleh keselamatan. dinul Islam diartikan seperti berikut ini : Addin atau Din ialah peraturan tau undang-undang yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah (khalik) dan hubungannya dengan sesama umat manusia (makhluk) agar tidak mengalami kekacauan dan hambatan.. itulah hari kekekalan... Dari segi istilah.?” (QS.” (QS. dinul Islam wajib dilaksanakan menurut tahap kemampuannya sehingga tercapai kedamaian dan kebahagiaan dunia sampai akhirat.. • Firman Allah SWT : ”.”Ataukah mereka mempunyai tangga (kelangit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib). dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). Qaf : 34) 2. At-Tur : 38) d. Islam berasal dari kata : Artinya : Damai atau tentram.

menghindari kemusyrikan. 2. kekhurafatan dan ketahayulan. dalam bukunya : Al-Islam Akidah Was Syari’ah memberikan ta’rif (definisi) agama Islam sebagai berikut : ”Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan untuk diajarkan prihal pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan menyerukan agar umat manusia memeluknya. Syekh Al-Azhar Mesir yaitu Al-Ustadz Mahmud Syaltut.” (Dari buku AL-Islam Akidah Was Syari’ah. Hanya dengan mentaati dan melaksanakan peraturan tersebut hidup kita akan selamat di dunia sampai akhiriat.” (QS. yaitu seperti berikut : 1. Dinul islam bertujuan agar setiap muslim mentaati peraturan Allah dan RasulNya serta peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dinul Islam dapat disimpulkan menjadi empat macam. As-Saf : 9) Ulama besar.) • Tujuan Dinul Islam : Berupaya mengetahui tujuan dinul Islam merupakan suatu keharusan bagi seorang hamba muslim karena dapat menimbulkan gairah mengamalkannya. Dinul Islam bertujuan agar setiap muslim beriman kepada Allah dan berakidah secara benar. Tunduk dan . Peraturan harus ditaati dan dilaksanakan.agar Dia memenangkannya ditas segala agama-agama meskipun orang musyrik benci.

Dinul Islam bertujuan agar setiap muslim berakhlak mulia. beribadah sesuai dengan tuntunan syariat yang didasarkan atas kemampuannya sebagai muslim. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. kesadaran dan pemahaman yang tinggi apalagi pengamalan ibadah mengenai jenjang kesanggupan. Dinul Islam bertujuan agar setiap muslim bertakwa... bergaul dan memelihara hubungan dengan semua mahkluk Allah. 3. • Mengenai kewajiban seorang mukmin didalam menjalankan ibadah dijelaskan oleh Allah dalam Friman-Nya sebagai berikut : Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dinul Islam tidak merupakan beban berat jika dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. setiap muslim harus berusaha memelihara lingkungan dan melestarikannya untuk memperoleh kedamaian dan ketentraman.pasrah kepada-Nya untuk memperoleh hidayah dari Allah dengan disertai ikhtiar merupakan wewenang yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia. • Perhatikan Hadist Nabi SAW berikut ini : ”Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan ..” (QS. beramal shaleh. Selain itu. Al-Hajj : 78) 4.

” Setelah itu dia bertanya lagi : ”Kini beritahu aku tentang iman. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. beritahu aku tentang Islam.” Rasulullah SAW menjawab : ”Beriman kepada Allah.” orang itu . kitab-kitab-Nya. seraya berkata : ”Ya Muhammad.” lalu Rasulullah SAW menjawab : ”Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. menunaikan zakat. Ibnu ’Asakir) • Ruang Lingkup Dinul Islam Ruang lingkup dinul Islam mencakup sarana dan prasarana. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah dan kedua telapak tangannya diletakkan diatas paha Rasulullah SAW. malaikat-malaikat-Nya. amalan ibadah dan batasbatas dinul Islam. kami (Sayyidina Umar r. berikut ini diuraikan sebuah Hadist Rasulullah SAW serta sejarah disabdakannya (as babul wurudnya) : • ”Pada suatu hari.a.beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tanda-tanda perjalanan. Rasul-rasul-Nya. mendirikan shalat. Untuk mengetahui ruang lingkup dinul Islam. inilah ruang lingkup dinul Islam.” (HR. dan para Sahabat) duduk – duduk bersama Rasulullah SAW. amalan ibadah yang bagaimana yang harus dikerjakan serta batas-batas mana yang wajib dijauhi oleh setiap muslim. hari kiamat dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. puasa Ramadhan dan mengerjakan haji apabila mampu. lalu muncul dihadapan kami seroang yang berpakaian putih.

” Rasulullah menjawab : ”Seorang budak wanita melahirkan nyonya besarnya.” setelah itu oran gitu pergi menghilang dari padangan mata.lantas berkata : ”Beritahu aku tentang ikhsan.) menjawab : ”Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Peringatan Rasulullah SAW tentang hancurnya lingkungan akibat umat lalai terhadap hari akhir. tehukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?” lalu aku (Umar r. Ihsan merupakan masalah pengabdian.a. ketaatan kepada Allah. Muslim) Dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup dinul Islam meliputi rukun Islam.” Rasulullah SAW lantas berkata : ”Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. • Perhatikan Firman Allah SWT : ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu. rukun iman dan ihsan. lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar r. setengah telanjang.” Rasulullah menjawab : ”Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. (kenikmatan) duniawi dan . Orangorang tanpa sandal. kerena sesungguhnya Allah melihat anda. Ibadah ’am (umum) atau setiap ibadah termasuk dalam ihsan yang menumbuhkan takwa.” setelah itu dia betanya lagi : ”Beritahu aku tentang tanda-tandanya. keikhlasan dan kesadaran. : ”Hai Umar. Rasul dan sesama makhluk.” Rasulullah menjawab : ”Beribadah kepada Allah seolah-lah anda melihat-Nya walaupun anda tidak melihat-Nya.” Dia bertanya lagi : ”Beritahu aku tentang Assa’ah (azab kiamat). melarat dan penggembala unta masingmasing berlomba membangun gedung – gedung bertingkat.a.” (HR.

penyempurnaan agma lain. Demikian juga yang dilarang dan diharamkan sebab semua itu mendatangkan kerusakan. Al-Qasas : 77) Adapun yang menjadi batas-batas dinul Islam ialah segala yang berakibat kerusakan. pendorong kemajuan dan sebagai pedoman hidup. Bukhari dan Muslim) • Ciri – Ciri Dinul Islam. Ciri-cirinya adalah Islam sebagai agama fitrah. Islam memerintahkan agar penganutnya berkhitan untuk menjaga kebersihan dalam ibadah.. tentang kebersihan. Misalnya. a.. .” (QS..” (HR... Islam sebagai Agama Fitrah Agama fitrah artinya agama yang sesuai dengan tuntutan fitrah manusia. Menjaga kebersihan itu sendiri merupakan fitrah manusia. baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat dan lingkungan.berbuat baiklat (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuata kerusakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. • Bersabda Rasulullah SAW ” ”.. Ingatlah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya.. Dinul Islam memiliki ciri-ciri khusus yang menunjukkan adanya perbedaan agama Islam dengan agama lainnya di dunia ini. dan sesungguhnya bagi setiap Raja memiliki batas berupa larangannya.

” (QS. waris dan munakahat dalam Islam yang diatur secara rapi. dalam dinul Islam diajarkan. Dinul Islam sangat mendorong pemeluknya utnuk menggunakan akal. Syariat dinul Islam sangat luas. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Islam sebagai Penyempurna Agama Lain. Itulah agama yang lurus. Dinul Islam menyempurnakan agama sebelumnya. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. .Apakah kamu tidak memikirkan ? . Ar-Rum : 30) b. Al-Qur’an menyebutkan berkali-kali tentang peranan akal pikiran.Apakah kamu tidak melihat ? . Islam sebagai Pendorong Kemajuan. misalnya adanya muamalat. misalnya : . apa yang belum pernah diajarkan oleh Nabi-nabi terdahulu. c.• Sesuai firman Allah SWT ”Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) dan (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.Coba perhatikan bagaimana unta diciptakan.

d. seperti zakat. tetapi ada aturannya. Syariat dinul Islam juga memberikan tuntunan dalam beribadah untuk melakukan pengabdian kepada Allah secara teratur dengan waktu yang teratur pula dan mensucikan harta yang tidak mementingkan diri sendiri. Waafwa minkum Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. . Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terhadap kesalahan. Islam sebagai Pedoman Hidup : Syariat dinul Islam memberikan tuntunan cara beriman yang benar dan bertuhan yang jelas. Demikianlah ciri-ciri dinul Islam yang secara ringkas dan masih perlu dijelaskan lebih luas lagi tentunya. Saudaraku. infak dan hadanah (memilhara anak). sidang pembaca sampai disini saya sudahi dulu dakwah saya (lewat tulisan) semoga bermanfaat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->