09 - Bahasa Arab

1

SILABUS MATA KULIAH PROGRAM KODE MATA KULIAH KOMPONEN SEMESTER BOBOT SKS STANDAR KOMPETENSI : Bahasa Arab : Srata Satu (S1) : INS-109 : MPK : I (satu) : 2 SKS : mahasiswa memiliki kemampuan dasar untuk berkomunikasi lisan (muhadasah) dan membaca teks dalam bahasa Arab (Qiraah) secara baik dan benar. Jenis dan bentuk penilaian Penilaian : Ujian Tengah Semester : 20 % Ujian Akhir Semester 20% Tugas paper Presentasi 10 % Kuis 10 % Partisipasi 5% Kemampuan komunikasi 20 %

Kompetensi Dasar Mata kuliah ini diberikan agar mahasiswa memiliki kemampuan dasar untuk berkomunikasi lisan (muhadasah) dan membaca teks dalam bahasa Arab (Qiraah) secara baik dan benar.

Materi Pokok dan Uraian Pengalaman Belajar Materi Pokok - al-kalimat wa aqsamuha - al-jumlah wa anwauha - Fi’il madhi, mudhari’ dan amr - Fi’il lazim dan mutaaddi - Fi’il ma’lum dan majhul - Aqsam al-ism; - Dhamir - muzakkar-muannas Mata kuliah ini disampaikan secara dialog, percakapan, contoh, latihan,

Alokasi Waktu 16 X pertemuan terdiri dari 14 X kuliah 2 X ujian

Sumber/Bahan/Alat Sumber Bacaan : 1. Muhammad Nashif, al-Nahw al-Wadhih 2. al-‘Arabiyyah li alNasyiin 3. Durus al-lughah alarabiyyah, UIN Sunan kalijaga

4. al-Qiraah wa al-

Bahasa Arab 2 .Ism al-istifham Kitabah. Muhammad Muharram al-Misri 5.Ism al-maushul .09 . Alat peraga dan pendidikan .Ism al-isyarah .Sifat mausuf .