Interaksi budaya India bahasa dalam Tamadun Melayu ZAWIAH MAT1 & MASHITAH SULAIMAN2

ABSTRACT The history of human civilization depicts that the growth and downfall of a civilization is interrelated to the power and solidarity of its language. Language is an important factor in determining positive interaction within individuals in a society. The migration of the Indian to theMalay Archipelago had led to the strengthening of the Malay language and its civilization. Historians of ancient civilization, elucidate that language plays a crucial role in fostering relations between the speaker and others. The people of the Peninsular of Malaya started interacting using various languages like Malay and Tamil. This led to the accommodation and assimilation of culture and the sprucing up of the Malay vocabulary. Thus, this article describes the history of the migration of the Indian community to the Malay Archipelago and their interaction with the language, culture and the build-up of the Malay civilization. Besides, this article also discusses about the loan words from the different ethnic groups which have enriched the Malay language.

PENGENALAN
Pembangunan sesebuah negara dan tamadun tidak dapat dinafikanmempunyai hubung kait yang sangat rapat antara manusia sesama manusia. Manusia tidak mampu dan mungkin hidup berasingan tanpa wujudnya masyarakat.Manusia perlu hidup bersosialisasi untuk berinteraksi dan membentuk kelompok manusia bagi memenuhi keperluan hidup dalam ekonomi, politik, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Dalam hal ini, proses interaksi berterusan merupakan asset penting untuk tujuan meneruskan hubung jalin antara makhluk ciptaan tuhan di seluruh alam demi kelangsungan dan kemajuan sesebuah tamadun. Proses peminjaman dan penerimaan daripada unsur-unsur luar telah berjaya diasimilasi dan diadaptasi dengan kepakaran golongan intelektual tempatan sebagai pemangkin kepada perkembangan sesebuah tamadun mengorak langkah lebih maju. Catatan sejarah telah membuktikan bahawa dalam beberapa abad yang lalu,masyarakat dan budaya Melayu telah mengalami perubahan kesan daripada pertembungan dan kemasukan pengaruh asing, khususnya pengembangan bahasa Melayu. Seperti juga wilayah lain di dunia, fenomena yang disebut sebagai imperialisme budaya ini turut berlaku di AlamMelayu yang terkenal sebagai kawasan strategik antara Timur dan Barat, pusat perdagangan entrepot dan aktiviti keagamaan. Interaksi positif daripada pertembungan ini, memperlihatkan kecenderungan dalam memperkayakan bahasa dan kebudayaan. Maka berlakulah penyerapan kosa kata pinjaman daripada pelbagai bahasa dan budaya. Antaranya bahasa Inggeris,Arab, India, Cina, Portugis, Belanda dan lain-lain. Namun begitu, skop perbincangan ini lebih tertumpu kepada pertalian awal kedatangan masyarakat India ke AlamMelayu, pertalian hubungan budaya khususnya peminjaman India dalam budaya dan tamadun Melayu.

Di Malaysia. Justeru itu. Jelaslah bahawa bahasa merupakan alat untuk melestarikan budaya dari satu tahap ke satu tahap lain. Alam Melayu atau Dunia Melayu (Malay Archipelago) merujuk kepada pengertian yang luas merangkumi tiga konsep utama iaitu: 1. DuniaMelayu-Polinesia yang mempunyai keturunan rumpun bangsa dan bahasa induk yang sama merentasi dari Pulau Malagasi (Madagaskar) sehingga ke Lautan Pasifik merangkumi Pulau-pulau Polinesia. Mikronesia dan ke Utara sehingga ke Pulau Taiwan. PERTALIAN AWAL KEDATANGAN MASYARAKAT INDIA KE ALAM MELAYU Orang India dianggarkan mula sampai diAsia Tenggara sekitar kurun pertama Masihi. Dunia Melayu yang merangkumi keserumpunan bahasa-bahasa dan bangsa-bangsa yang dikenali dengan Melayu-Polinesia majority masyarakat adalah beragama Islam (Wan HashimWan Teh dalam Ismail Hussien. dan alat pemersatu bangsa daripada berbagai-bagai suku dan kaum. 1997: 127). bahasa dilihat berdasarkan ruang lingkup dan bidang penggunaannya. Hawaii. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Jelasnya. Faktor ekonomi ini lama-kelamaan mendorong mereka untukmembina penempatan baru di Asia Tenggara (Abdul Rahman . tanggapan atau fikiran serta tindakan seseorang bergantung kepada struktur kosa kata bahasanya. agama dan Negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi utama 3. Nama wilayah Asia Tenggara yang tersebut di dalam kitab Ramayana mereka ialah Suvarnadvipa (Semenanjung Emas) dan Suvarnabhumi (Bumi Emas).Dari segi fungsi kemasyarakatan pula. et al. hipotesis Sapir-Whorf (daripada nama Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf) menyatakan struktur bahasa yang dituturkan memberikan kesan kepada bagaimana kita membuat tanggapan tentang dunia di sekeliling kita. iaitu bahasa perhubungan seharian dalam kalangan rakyatMalaysia (Puteri Roslina 2005: 35-36). Dunia berbahasa Melayu yangmeliputi pelbagai etnik. jati diri bangsa. Ia merupakan lambing kebanggaan kebangsaan. Penggunaan bahasaMelayu juga agak meluas Sehingga dikenali sebagai bahasa lingua franca. Bahasa juga merupakan penginventori ciri budaya. iaitu alat yang digunakannya untuk berfikir dan menanggapi sesuatu (Puteri Roslina 2005: 33). bahasa berkait rapat dengan kebudayaan kerana bahasa ialah unsur budaya. Oleh sebab itu.Jurnal Pengajian Umum Bil. iaitu seluruh kehidupan dan persekitaran yang dibina oleh manusia hasil amalan dan hubungan manusia dalam linkungan persekitaran yang meliputi budaya kebendaan dan budaya bukan kebendaan. 2. 8 DEFINISI KONSEP Budaya merupakan tatacara hidup sesuatu kelompok atau kumpulan sosial.

Walau bagaimanapun kerajaan yang paling penting tidak syak lagi ialah Srivijaya iaitu catatan China: Chi-li-fo-che yang muncul pada akhir abad ke-5M di tebing Sungai Musi (Palembang sekarang).Antaranya ialah Batu Bersurat yang dijumpai di sekitar Palembang (kurun ke-7M).G. yang dipercayai berperanan sebagai pusat empayar agung Melayu dan di kawasan sekitarnya. Namun negara terawal muncul yang mendapat pengaruh India ialah Funan kemudian Langkasuka.Kam-t‟o-li di Sumatera.Hall 1994: 37-41). Contohnya. Inskripsi-inskripsi Tamil yang dijumpai di Takuapa (di selatan Thai) dan Labu Tuwa (Sumatera) juga menunjukkan peranan gabungan syarikat peniaga-peniaga India di AsiaTenggara.yang Bahasa Sankrit Sapuluh Datang Manua Jalan Swasti Dapunta Bala Laksa Shriwijaya Jayasidhayatra Marwuat Tlu - sepuluh datang benua jalan selamat baginda tentera laksa Srivijaya kota yang berjaya membuat tiga . pada batu Bersurat Kedukan Bukit (683M) terdapat kosa-kosa kata berikut: Bahasa Melayu Kuno Wulan Naik Sambau Hiyang Mgalap Marlapas Dari Membawa Yang - bulan naik kapal Tuhan/tuan mencari berlepas dari membawa . Kedah. Kuala Selinsing dan TanahMerah di Semenanjung.120 Abdullah 2000: 53).melalui kaedah arkeologi telah ditemui batubatu bersurat atau prasasti di sekitar Palembang. Taruma di Jawa dan Kutei di Borneo (D.KerajaanMelayu di tebing Sungai Batang Hari (Jambi sekarang) juga telah disebut oleh catatan China dengan namaMo-lo-yeu yang kemudiannya disatukan dengan kerajaan Srivijaya (HashimMusa 2005:138) Dalam konteks penggunaan bahasa Melayu pada zaman empayar Srivijaya.E. Talang Tuwo (684M) dan di Pulau Bangka (686M) membuktikan bahawa terdapat kira-kira 70% kosa kata bahasaMelayu kuno dan 30% lagi kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit.

wujud setelah berlakunya perhubungan antara India dan Asia Tenggara. Penempatan awal mereka di Melaka dan kini dikenali sebagai Tanjung Keling. Hubungan India dan Alam Melayu yang agak lama sedikit sebanyak mempengaruhi struktur budaya dan bahasaMelayu. Proses pengindiaan berlaku diAlamMelayu setelah wujud hubungan awal yang berterusan di antara India denganAsia Tenggara sejak abad pertama Masihi lagi. Beliau mengemukakan empat unsur kebudayaan yang didatangkan dari India ke AsiaTenggara.G. Selain itu. 8 Shri Saptami Tshara Sidhayatra Ekadashi - bahagia tujuh pawang keberkatan sebelas Manakala dalam Les Etats hindouises. terdapat beberapa pandangan sarjana telah berpendapat bahawa. system kepercayaan yang dijelaskan dalam hikayat Ramayana dan Mohabhrata mengandungi beberapa tradisi diraja dan salasilah keturunan keluarga diraja di daerahGanges dan hukum-hukum agama Hindu (D. kedatangan masyarakat India ke Tanah Melayu juga bermula sejak awal lagi. Mereka pada awalnya adalah pedagang yang berkahwin dengan orang tempatan dan kerana itu wujud satu golongan India campuran Melayu yang berdasarkan agama iaitu India Muslim. Cina. Beruas dan Melaka. Penghijrahan mereka adalah berkait rapat dengan perdagangan di negeriMelayu Tua seperti diGangga Negara. iaitu zaman dimana sumber-sumber sejarah tentang budaya. Parsi dan Greek.E Hall 1987:25).Arab. Kemasukan mereka secara besar-besaran pula kemudiannya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di negeri mereka dan TanahMelayu sendiri pada ketika itu. bahasa dan pandangan semesta masyarakat berdasarkan catatan asing termasuk dari India. Hasil kemajuan dalam teknologi perkapalan menggalakkan mereka untuk berdagang. PENGARUH BUDAYA INDIA KE ATAS BAHASA DALAM TAMADUN MELAYU Konsep dan proses pengindiaan pula (indianization) di Asia Tenggara sepertimana istilah yang digunakan oleh George Coedes (The Indianized States of Southeast Asia: 1944). Coedes telah mengemukakan satu hipotesis dengan menjelaskan bahawa perkembangan kebudayaan India berlaku hasil daripada aktiviti perdagangan India dengan Asia Tenggara pada permulaan tahun Masihi. penulisan sastera yang menggunakan bahasa Sanskrit. Dari segi bahasa.Jurnal Pengajian Umum Bil. Pengaruh India dalam masyarakat dan TamadunMelayu dapat dilihat dari beberapa aspek. asimilasi konsep dan . Kedua-dua bangsa ini sememangnya terkenal dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas merentas samudera. Kedudukan ini sama dengan pengaliran budaya yang berlaku antara Cina dan masyarakat Melayu di Asia Tenggara. Hasilnya bermulalah zaman protosejarah dalam sejarah peradaban Asia Tenggara.Antaranya ialah konsep diraja bersifat Hindu-Buddha. Perhubungan ini berlaku secara dua hala yang melibatkan penjelajahan orang India ke kawasanAsia Tenggara dan pengembaraan pelaut Melayu-Polinesia ke India.

sastera .beza/beza .harta .cakerawala . “Hubungan Kebudayaan antara India denganMalaysia Zaman Pramoden”dalam Ismail Hussein dkk. “The Nature of Tamil LoanWords in Malay”. Jil. morfologi.Gonda 1973. Omar 1975. a) Pinjaman daripada Sanskrit Dari segi fonologi. Sanskrit in Indonesia.penjara .Namun proses peminjaman kebanyakannya disesuaikan dengan ciri-ciri fonologi. contohnya seperti perkataan di bawah: Bhumi Bheda Bhasa Arthah Bhakti Bhudi Arghah .umpama Vokal e pepet disisipkan di tempat gugus konsonan: Putrah Cakravala Sastram . Essays on Malaysian Linguistics dalamHashim Hj.Asmah Hj. Musa 2005: 142).1.bahasa .budi . S.putera .harga Vokal /a/ dalam suku kata pertama digantikan dengan e pepet.bumi . dalam Asmah Hj.denda Konsonan sengau/nasal disisipkan antara vokal: Akasah Upama .120 idea baru dapat dilihat melalui unsur pinjaman dan penyerapan daripada budaya dan bahasa India terutamanya Sanskrit dan sedikit bahasaTamil ke dalam budaya dan bahasa Melayu.negara . TamadunMelayu. Nagaram Panajaram Danda . aspirasi /h/ dalam Sanskrit digugurkan atau dipindahkan tempat.angkasa . Omar 1975. Singravelu 1989. sintaksis dan semantik bahasaMelayu (lihat J.bakti .

kapal .kawal . Hikayat Pendawa Lima (Pandawa Jaya )(berasaskan Ramayana dan Mahabrata).mempelam .modal .emak Kesan hubungan masyarakat India dengan Alam Melayu juga dapat dilihat dalam bidang kesusasteraan.Misalnya epik dan mitos India digunakan dalam kesusasteraan Melayu Lama.bagai .bende Vokal /u/ digantikan dengan vokal /o/ seperti: Mutal Kulam . seperti Hikayat Merong Mahawangsa. Hikayat Kalilah dan Daminah.kolam Vokal panjang di hujung perkataan digantikan dengan bunyi tekak atau glotis seperti: Ayyaa .kedai .perisai Konsonan /v/ digantikan dengan /b/ atau /w/ seperti: Vagai Kaval Vanali . Hikayat Maharaja Pikrama Sakti (daripada Kathasaritsagara) beberapa tema dan motif kesusasteraan India tertentu diserapkan ke dalam beberapa karya .kendi . ciri kepanjangan vokal dan penggandaan konsonan dihilangkan. Hikayat Seri Rama.peti Vokal /a/ digantikan dengan e pepet: Kadai Mampalam Paricai .Jurnal Pengajian Umum Bil. 8 Cakram . Hikayah Nakhkoda Muda.cakera b) Pinjaman daripada BahasaTamil Terdapat juga kata pinjaman daripada bahasa Tamil iaitu konsonan retrofleks.ayah Akkaa .kakak Ammaa . seperti: Kendii Kappal Petti .

HashimMusa 2000: 10). proses penyerapan budaya tersebut turut mengambil kira penyesuaian dan penyelarasan oleh unsur-unsur kebijaksanaan tempatan ( S. Singaravelu 1993: 96-99. ISTILAH-ISTILAH BARU DARIPADA KEPELBAGAIAN ETNIK DALAM PENGKAYAAN BAHASA MELAYU & TAMADUN MELAYU Terdapat juga beberapa perkataan Bahasa Melayu yang terbit hasil serapan dan pinjaman daripada bahasa Sanskrit dan Tamil. raja Mahkota Putera Sanskrit Nagari Dhulih Puri istana Diraja Paduaka Parameswari Putri Melayu Negeri Duli Puri Raja Raja Paduka Permaisuri Puteri . Singaravelu (1993:100.105): 1) Senarai perkataan Sanskrit dalamBahasaMelayu a) Fenomena alam Sanskrit Akasah Cakravala Meghah Melayu Angkasa Cakerawala Mega Sanskrit Udara Bhumih Samudrah Melayu Udara Bumi Samudera b) Negeri dan Kerajaan Sanskrit Nagaram Dasah Kotah Asthanam AdhiMakutan Putrah Melayu Negara Desa Kota Astana. Berikut adalah antara sebahagian perkataan yang dicatatkan oleh S.120 tradisi historiografi Melayu sebagai contoh lagenda Raja Suran yang mengembara ke negara dasar laut dan perkahwinannya dengan puteri raja kerajaan tersebut tercatat dalam Sejarah Melayu manakala jelmaan anak raja daripada buih terdapat dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah dikaitkan dengan sumber kesusasteraan India tertentu.Walau bagaimanapun. Kemasukan unsur-unsur daripada epik Ramayana dan Mahabrata juga terdapat dalam seni lakon dan wayang kulit di Nusantara.

8 Sanskrit Mantri Bhandagarikah Tantram Virah Karunyam Panjaram Melayu Menteri Bendahari Tentera Wira Kurnia Penjara Sanskrit Pradhanamantri Dutah Laksamanah Anugrahah Dandah Anyaya Melayu PerdanaMenteri Duta Laksamana Anugerah Denda Aniaya c) Kelompok manusia dan keluarga Sanskrit Vamsah Kalu + varga Stri Bandhu Bandu Sahayah Melayu Bangsa Keluarga Isteri Nama Saya Sanskrit Manusyah Svami Sodarah Nama Melayu Manusia Suami Saudara/Belia c) Aktiviti perdagangan Sanskrit Vanji Labhah Kotih Bhagah Melayu Berniaga Laba Keti Bahagi Sanskrit Laksam Bhandam Arghah Karyam Melayu Laksa Benda Harga Kerja/ Karya e) Bahasa. pelajaran dan kesusasteraan Sanskrit Bhasa Khatha Guruh Astramah Satram Melayu Bahasa Kata Guru Asrama Sastera Sanskrit Svarah Arthah Sisyah Periksa Pustakam Melayu Suara Erti /Arti Siswa Periksa Pustaka .Jurnal Pengajian Umum Bil.

120 f) Agama Sanskrit Agamah Bhaktih Candi Devi Dosah Narakah Saktih Srih Tapah Melayu Agama Bakti Candi Dewi Dosa Neraka Sakti Sri Tapa Sanskrit Bhatrarah Acarah Devah Dharmah Jamma Puja Syargah Upavasah Vidyadhari Melayu Bentara Acara Dewa Derma Jelma Puja Syurga Puasa. Pertapaan Bidadari g) Istilah abstrak Sanskrit Melayu Sanskrit Melayu Bhedah Dukham Cinta Rahasya Satya Sukha Beza / Beda Duka Cinta Rahsia Setia Sukacita Buddhih Gunah Jayah Rasah Smarah Ssunyam Budi / Budaya Guna Jaya Rasa Asmara Sunyi h) Konsep masa Sanskrit Melayu Sanskrit Melayu Vela Bila Masah Masa Ghatika Ketika Kalah Kala Purva Purba Samdhyakalah Senjakala Tatkala i) Perkara lain Sanskrit Melayu Sanskrit Melayu .

Jurnal Pengajian Umum Bil. 8 Aneka Chaya Mahan Saman Tathapi Sampurnam Uttama Aneka Cahaya Maha Sama Tetapi Sempurna Utama Antaram Karanam Rupam Sopaya Sigharam Sakala Varna Antara Kerana/Kerna Rupa Supaya Segera Segala Warna 2) Senarai perkataan daripada Bahasa Tamil ke BahasaMelayu a) Bahan makanan Tamil Kari Puttu Mankay Venti Appam Melayu Kari Putu Mangga Bendi Apam Tamil Untai Satai Mampalam Marungkai Kanci Melayu Onde-onde Sate Mempelam Munggai Kanji b) Istilah Perdagangan Tamil Katai Kappal Melayu Kedai Kapal Tamil Kitanku Mutal Melayu Gedung Modal c) Perabot/Peralatan Tamil Kattil Petti Melayu Katil Peti Tamil Kenti Tambalam Melayu Kendi talam d) Kekeluargaan Tamil Appa Amma Mama Melayu Bapa Emak Mamak Tamil Ayya Akka Melayu Ayah Kakak .

bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di negara Malaysia. rumah sakit bagi hospital dan lainlain (Puteri RoslinaAbdulWahid 2007: 7).Contohnya tetuang udara bagi radio. Sesungguhnya bahasa Melayu telah menerima pengembangan secara evolusi dari semasa ke semasa. kereta lereng bagi basikal. bangsa dan masyarakatMelayu akan terhapus sedikit demi sedikit dan akhirnya kita gagal mendefinisikan makna „Melayu‟ kerana kita sudah kehilangan unsur yang paling penting bagi jati diri sesuatu bangsa.Apa yang pasti semua pihak perlu berganding bahu agar dapat memastikan bahawa arus globalisasi kini lebih mencabar agar tidak meruntuhkan status bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Bahasa merupakan wahana yang konkrit untuk masyarakat berinteraksi. maka jati diri budaya. . perdagangan dan factor perkembangan agama khususnya Islam. iaitu bahasa. Bahasa dan budaya mempunyai kaitan yang amat rapat kerana penggunaan bahasa yang indah dan menarik melambangkan budaya yang demikian juga dan sebaliknya akan menggambarkan betapa cacamarbanya budaya sesuatu bangsa tersebut. Peminjaman bahasa dan asimilasi berlaku mengikut keperluan semasa dan ia akan terus berlaku sebagai satu fenomena selagi adanya pertembungan budaya dan bahasa. Sekiranya kita tidak berhati-hati dalam menentukan fungsi bahasa Melayu.120 e) Istilah lain Tamil Accu Curai Kaval Kulam Kuttu Vakai Veti Melayu Acuan Curi Kawal Kolam Kutu Bagai Bedil Tamil Ceruppu Cumma Koyil Kumpal Parisai Vatai Vilanku Melayu Cerpu Cuma Kuil Kumpul Perisai Badai Belenggu Kadangkala pengaruh asing juga begitu kuat sehinggakan kata-kata bahasa Melayu akan menjadi arkaik kerana jarang-jarang digunakan. KESIMPULAN Hasil perbincangan di atas jelas menunjukkan bahawa tamadun Melayu dibina dan terus berkembang melalui kekuatan ekonomi. peti gambar bagi televisyen.Namun faktor bahasa juga merupakan pendorong dan kekuatan kepada perkembangan tamadun Melayu di Alam Melayu.

Universiti KebangsaanMalaysia. HashimHj.Jurnal Pengajian Umum Bil.). Jilid 10. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8 RUJUKAN Anuar Puteh. Keith W. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 1997. ShahAlam: Karisma Publications. Tamadun Melayu.DuniaMelayu dan dunia Indocina. 1800. Hall. Tamadun Melayu.Kuala Lumpur: PenerbitUniversitiMalaya dan Pusat Dialog Peradaban UniversitiMalaya. _______________. LeeKam Hing dan Tan Chee-Beng (ed. Taylor. 2006. Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia menghadapi globalisasiBarat.G. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8 _____________.Musa. . Bhd. Tamadun Melayu dan pembinaan bangsa Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu.3. The Chinese inMalaysia. Petaling Jaya: DJ Gemilang Sdn. Pelayaran Zheng He dan alamMelayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kehidupan beragama dalam masyarakat Cina: Tinjauan terhadap kecenderungan mereka memilih Islam dalam Jaffary Awang. D. _______________ 2000. 1987. Agama dan Perpaduan Kaum di Malaysia.Masyarakat dan kebudayaanMalaysia: Suatu analisis perkembangan kebudayaan diMalaysia. (ed. 2005. Pemerkasaan TamadunMelayuMalaysiamenghadapi globalisasi Barat.Aziz Deraman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. _____________ 2000. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 2000. 2001. Kobkua Suwannathat ~ Pian. _____________2000.). Sejarah dan kebudayaan Asia Tenggara tradisional.E. et al. 1993. Shah Alam: Oxford University Press. Jil. KongYuanzhi. James T. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam. Cambridge: CambridgeUniversityPress. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Collins. 2005. The Cambridge History of Southeast Asia: From Early Times to c. Jurnal Pengajian Umum Bil. 8 138 IsmailHussein. SejarahAsia Tenggara. 2003. Pertalian Tamadun India dan Tamadun Cina dalam bahasa dan kebudayaan Melayu. 2000. Evita Elmanar). Abdul Rahman Abdullah. 1995. Bahasa Melayu bahasa dunia sejarah singkat. Asia Tenggara: Hubungan tradisional serantau. 1992 . The early Kingdoms dalam Nicholas Tarling. Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara sebelum dan sesudah pengaruh Islam. Jurnal Pengajian Umum Bil. A. 1995. dll. (Terj. _______________ 2004. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hubungan empayarMelaka-Dinasti Ming abad ke-15. Puteri Roslina Abdul Wahid. TamadunMelayu.). Mary F.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bangi: UKM. 1992.Rajantheran.Australia: Longman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1981. Shamsul Amri Baharuddin. Implikasi penjajahan terhadap bahasa Melayu dalamMajalah Dewan Bahasa. Hubungan kebudayaan antara India denganMalaysia zaman pramoden dalam Ismail Hussain et al.. 1800. The first three rulers of Malacca. Journal of Malay Branch of The RoyalAsiatic Society. ______________ 2005. 1996.A. Jilid 4Bil 2.120 Liang Liji. 1Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti TeknikalMalaysiaMelaka 2Pusat Pengajian Umum Universiti Sains IslamMalaysia . Singapura:Heimann Educational Books (Asia) Ltd. _____________ 1989. 1974. Modul hubungan etnik. Cambridge: Cambridge University Press. Jurnal Pengajian Umum Bil. (ed. 2004. (ed. M. The Chinese in Southeast Asia. TamadunMelayu. London:OxfordUniversity Press. Tamadun Melayu. 1993. et al. (1962). Bahasa Melayu dalam konteks budaya dan kuasa dalamMelayu JurnalAntarabangsaDuniaMelayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.A. Ilmu mengarang Melayu. Nicholas Tarling. Somers Heidhues.Aziz Deraman. Ulasan ringkas hubungan kebudayaan antara India denganMalaysia pada zaman pramoden dalam Ismail Hussein. Sejarah Melayu kesan hubungan kebudayaan Melayu dan India. Oktober. 8 139 Wang Gungwu. Liang Liji. Jilid1. Za‟ba (Zainal Abidin Bin Ahmad). Singaravelu. Community and nation: Essays on Southeast Asia and the Chinese. al. 1965. et. 2007. _____________ 1968. Pantulan bahasa dan TamadunMelayu di China dalam Ismail Hussein. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA).Aziz Deraman.Disember. (ed). The cambridge history of Southeast Asia: From early times to c. 41 i. 1999. SoutheastAsia’s Chineseminority. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.). Victor Purcell. 2007.