Borang Skema Pemarkahan (dilampirkan pada setiap eviden pelajar) Nama :_____________________________________ Tingkatan :__________________ c) menentukan hubungan antara

pemboleh Tarikh: ____________________ ubah berdasarkan inferens dibuat. elemen 1 : sains proses kemahiran Semua betul – 3m, mengenalpasti C1 – memerhati pemboleh ubah – 2m, menyatakan a) mengenal pasti ciri-ciri umum hubungan – 1m

b) mengenal pasti ciri-ciri berkualiti c) mengenal pasti ciri-ciri unik d) menyatakan perbezaan dan persamaan e) menyatakan perubahan yang berlaku f) mengenal pasti corak
semua betul - 3m, sekurang2nya 4 - 2m, sekurang2nya 2 – 1m C2 – Pengelasan

C – 6 berkomunikasi.

a) b)

mengenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item.

menerangkan idea-idea (secara lisan / bertulis). c) merekodkan maklumat. menyediakan dan merancang bahan-bahan yang diperlukan untuk digunakan (kaedah). Semua betul -3m, sebahagian data – 2m, pilih atau susun data – 1m C – 7 menggunakan perhubungan ruang dan masa.

d)

Elemen 2 : membuat eksperimen dan kemahiran manipulatif. C – 12 Merancang penyiasatan saintifik.

a) mengenal pasti perbezaan dan
persamaan.

b) mengklasifikasikan ciri-ciri biasa. c) menggunakan kriteria yang lain dengan
matlamat kumpulan.

a) b) c) d)

menyatakan tujuan. membuat hipotesis. mengenal pasti pemalar, dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bertindak balas. senarai apperatus.

d) menjelaskan kaedah clasification
digunakan. Semua betul – 3m, a & b – 2m, a – 1m C3 - mengukur dan menggunakan nombor. mengira dan bandingkan item kumpulan

a) menyatakan perubahan dalam parameter. b) menguruskan kejadian secara kronologi
fenomena.

c)

a) kuantitatif yang berbeza. b) menggunakan nombor untuk merekod
fenomena.

menentukan magnitud perubahan yang berdasarkan undian pada kadar perubahan.

senarai bahan-bahan / bahan. lakarkan / melukis set radas (rajah) semua betul – 3m, sekurang2nya lima – 2m, sekurang2nya tiga – 1m C – 13 menjalankan penyiasatan.

d) menjelaskan hubungan antara perubahan
dalam parameter. Semua betul – 3m, a.b.c – 2m, a dan/atau 1m C – 8 mentafsir data.

c)

menggunakan apperatus yang bersesuaian.

a) menjalankan kriteria dalam perancangan. b) menggunakan dan mengendalikan radas. c) menggunakan dan mengendalikan bahanbahan dan spesimen. Betul semua – 3m, b,c dengan bantuan – 2m, b, c dengan perancangan – 1m C – 14 mengumpul dan merekod

d) rekod bacaan. menggunakan unit piawai
(SI). Semua betul – 3m, a,b,c gunakan radas yg tepat – 2m, a,b,c menunjukkan idea – 1m C – 4 membuat kesimpulan.

a) mengumpul data melalui pemerhatian. b) mengesan corak dari maklumat yang
telah dikumpulkan.

a) membuat tafsiran yang mungkin pelbagai
daripada pemerhatian yang menggunakan pengalaman lalu.

c) menyatakan hubungan. d) membuat penjelasan yang rasional
berdasarkan data yang dikumpulkan. Semua betul – 3m, a&b – 2m, sekurang2nya kumpul data – 1m C – 9 mendefinisikan operasi.

a) Eksperiment kuantitatif. i. rekod ukuran.menulis unit
pengukuran

ii. iii. a)

.membuat pemerhatian yang mencukupi. mewakili dan menyampaikan data kuantitatif yang menggunakan jadual / carta / graf. Eksperimen kualitatif.

b) menggunakan maklumat daripada
pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal.

c)

menggunakan inferens yang dibuat sebagai alat untuk menentukan pemerhatian yang berikut. Semua betul – 3m, a, b – 2m, sekurang2nya satu – 1m C – 5 meramalkan.

a) b)

mentakrifkan konsep dengan menerangkan apa yang perlu dilakukan.

mentakrifkan konsep dengan menerangkan apa yang perlu diperhatikan. Semua betul – 3m, a, b menyatakan konsep – 2m, kenyataan asas – 1m C – 10 mengawal pembolehubah

i. ii.

merekodkan pemerhatian.melukis / lakaran / paste produk akhir dalam laporan itu.

a) menggunakan data yang sebelumnya
atau yang ada sekarang untuk meramalkan kejadian yang mungkin.

a) menentukan pemboleh ubah yang
berkaitan.

label / negeri satu perubahan fizikal yang berlaku dalam lukisan / produk akhir semua betul – 3m, A (i, ii, iii) atau B (i, ii) – 2m kerekod 1 set maklumat – 1m C – 15 menganalisis dan mentafsir data.

b) menggunakan pola sebagai bukti dalam
membuat ramalan.

b) menentukan pemalar, dimanipulasi dan
pemboleh ubah yang bertindak balas.

c)

menentukan hasil yang mungkin daripada mana-mana aktiviti.

c)

d) mengesahkan ramalan berdasarkan set
data pengalaman yang lepas semua betul – 3m, a,b,c – 2m, a,b -1m

menentukan tindakan sewajarnya ke atas pemboleh ubah yang dimanipulasi. Semua betul – 3m, mana2 dua pemboleh ubah – 2m, kenyataan asas – 1m C – 11 membuat hipotesis.

a)

menggunakan pengetahuan dan pemahaman saintifik untuk menjelaskan dan mentafsirkan pemerhatian

.menerangkan akibatnya jika salah satu pembolehubah tidak ada. Semua betul – 2m, salah satu betul – 1m C – 16 Membuat kesimpulan

b)

a) mengenal pasti pemboleh ubah yang
dimanipulasi dan bertindak balas.

b) membuat inferens yang sesuai.

sikap ekstrinsik.a) Menyatakan sama ada hipotesis diterima atau ditolak dengan alasan yang munasabah. salah satu betul – 1m Elemen 3: sikap saintifik dan nilai-nilai C. a -1m . Semua betul – 3m.b – 2m. keupayaan berfikir.17 sikap saintifik dan nilai-nilai murni. a) b) c) d) sikap intrinsik. nilai murni. a. b) mempertimbangkan sama ada pengumpulan bukti adalah mencukupi untuk menyokong kesimpulan manamana Semua betul – 2m.