KEMAHIRAN MEMBACA DALAM SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH DAN IMPAKNYA KEPADA PERSEDIAAN GURU DI DALAM

BILIK DARJAH OLEH BAYREI B. ASRIN JERED B. YUTUI KAMILLAH MOHAMED NORHAYATI MOHAMAD SITI SALBIAH BT. SHAFIE Pendidikan Awal Kanak-Kanak Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris 25 Mac 2008

PENGENALAN Kini, pada umumnya diakui bahawa kemampuan murid-murid membaca berkembang sedikit demi sedikit melalui beberapa tahap perkembangan pembacaan. Kemampuan murid untuk membaca memerlukan setiap murid menguasai beberapa kemahiran membaca. Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-3, kemahiran didefinisikan sebagai kecekapan dan kepandaian yang diketahui oleh seseorang dalam sesuatu perkara. Manakala membaca pula adalah aktiviti seseorang sama ada belajar, menelaah, merujuk, memahamkan, meneliti, menghafaz, mengaji, mengkaji, melafazkan, mengucapkan, mendeklamasi, menuturkan, berkata, membatang, mentafsir, meramal, menyimpulkan, menilik, meneliti, melihat dan memerhati. Membaca juga membunyikan huruf-huruf yang ditulis serta melihat dan memahami apa-apa yg tertulis. Daripada definisi kemahiran dan membaca, maka kita bolehlah mendefinisikan kemahiran membaca adalah merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan yang betul perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kitis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca (PPK, 2003)

Dalam penulisan ini, kami akan membincangkan beberapa subtopik berkaitan kemahiran membaca iaitu interpretasi kemahiran membaca Bahasa Melayu dalam sukatan pelajaran sekolah

rendah, isu-isu dan kepentingan kemahiran membaca, impak kemahiran membaca terhadap persediaan guru di dalam bilik darjah serta langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk

meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan pelajar sekolah rendah.

INTERPRETASI KEMAHIRAN MEMBACA DALAM SUKATAN PELAJARAN Sukatan Pelajaran KBSR disediakan bagi setiap tahun pembelajaran. Ia bertujuan untuk membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Ia bertujuan untuk membolehkan seseorang murid yang belajar selama enam ahun di sekolah rendah itu menggunakan bahasa yang sewajarnya dengan perkembangan umur mereka dalam perhubungan sehari-hari dan dalam mempelajari mata pelajaran lain yang terkandung dalam kurikulum sekoah rendah. Tegasnya, seseorang murid, selama enam tahun berada di sekolah rendah, dapat menguasai kesemua kemahiran bahasa dari segi lisan, bacaan dan kefahaman dan gerak kerja bertulis (Marzukhi Nyak Abdullah, 1994).

Membaca adalah salah satu lagi aspek yang penting dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kemahiran membaca terletak di bawah kemahiran bahasa termasuk kemahiran mendengar, bertutur dan menulis. Dalam kemahiran bahasa di sekolah, penekanan kepada kemahiran tertentu telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran ke arah melahirkan pelajar yang berketrampilan dalam berbahasa (Abu Bakar Yusuf, Abdullah Yusof dan Omar Hisham Mohd Baharin, 2007). Begitu juga dengan kemahiran membaca yang perlu dikuasai oleh setiap murid bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca (PPK, 2001: 14). Kemahiran membaca membolehkan murid-murid memahami perkara yang dibaca.

Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran, didapati bahawa kemahiran membaca diajar pada semua peringkat pembelajaran iaitu bermula dari Tahun Satu hingga ke Tahun Enam. Tahap pembacaan Tahun Satu lebih kepada kebolehan murid membaca dengan lancar dan memahami perkara yang dibacakan. Manakala, bagi murid Tahun Enam penekanan kepada proses membaca, memahami dan mengenalpasti isi-isi penting dalam petikan yang diberi serta sebagai langkah untuk memupuk minat membaca dalam kalangan murid sekolah rendah.

Bukti yang memperlihatkan kemahiran membaca itu penting untuk dikuasai oleh murid adalah melalui objektif pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah itu sendiri. Dalam objektif yang keempat, adalah diharapkan agar murid dapat membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan dengan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. Pada umumnya, terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh guru-guru untuk mengajar bacaan pada peringkat awal atau peringkat permulaan. Objektif kelima pula lebih kepada proses memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran. Menurut Prof. DR. Henry Guntur Tarigan (1994), untuk meningkatkan minat membaca ini, maka kita perlu menyediakan waktu untuk membaca dan memilih bahan bacaan yang baik, ditinjau dari norma-norma kekritisan yang mencakup norma-norma estetik, sastera dan moral. Hal ini memperlihatkan bahawa kemahiran membaca penting untuk dikuasai oleh murid sebagai langkah kepada kelangsungan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan seterusnya memupuk minat murid untuk membaca.

Di dalam bilik darjah, kemahiran membaca diaplikasikan secara penggabungjalinan. Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui program penggabungjalinan ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran secara bersepadu seperti yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Marzukhi Nyak Abdullah (1994), terdapat dua cara penggabungjalinan kemahiran dijalankan. Pertama, penggabungjalinan kemahiran dapat dilakukan dalam satu mata pelajaran Contohnya, kemahiran membaca dapat digabungjalinkan dalam kemahiran lain seperti bertutur dan menulis. Kedua, penggabungjalinan kemahiran dapat juga dilakukan antara satu mata pelajaran dengan satu atau beberapa mata pelajaran lain. Contohnya, kemahiran bahasa dapat digabungjalinkan dengan kemahiran Seni Muzik, Pendidikan Jasmani atau mata pelajaran lain. Abu Bakar Yusuf, Abdullah Yusof dan Omar Hisham Mohd Baharin (2007) pula mengatakan kata kunci bagi kemahiran membaca adalah seperti ’membaca kuat’, ’membaca dan memahami maklumat’, ’membaca, menaakul.....’ dan sebagainya yang menggambarkan kewujudan kemahiran membaca yang terdapat dalam sukatan

pelajaran.

Program

penggabungjalinan

dapat

mengelakkan

kebosanan

dalam

proses

pembelajaran.

Oleh itu, disebabkan peri pentingnya kemahiran membaca yang perlu dikuasai oleh murid, maka guru perlu bijak mengatur strategi pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik dalam proses mengajar membaca dalam kalangan murid. Hal ini kerana, pendekatan dan teknik yang betul menentukan pencapaian murid dalam penguasaan kemahiran membaca dengan tepat dan lancar. Namun begitu, walaupun kemahiran membaca merupakan kemahiran penting yang perlu dicapai dalam sesuatu pengajaran, tetapi kemahiran mendengar, bertutur dan menulis tidak boleh diabaikan kerana ia juga merupakan elemen penting dalam sesuatu pengajaran bahasa.

ISU-ISU DAN KEPENTINGAN KEMAHIRAN MEMBACA Kemahiran membaca bukanlah kemahiran semulajadi. Membaca tidak sama pembentukannya seperti berjalan atau berlari. Kanak-kanak secara semulajadi boleh berkembang dari segi psikomotor tapi sebaliknya, kanak–kanak tidak boleh membaca secara semulajadi. Ini bermakna , kemahiran ini perlu dipupuk dengan cara yang tersusun dan berkesan. Hakikatnya, kemahiran membaca dan juga menulis, merupakan kemahiran peringkat tinggi. Pengalaman kita sendiri jelas menyokong kenyataan bahawa kemahiran membaca dan seterusnya menulis bukanlah satu perkara yang mudah. Masih ramai kanak-kanak di peringkat sekolah rendah dan juga menengah yang masih tidak boleh membaca dan menulis dengan lancar dan baik.

Isu- Isu Dalam Pendidikan

Pada 12 Oktober 2005, Kementerian Pelajaran menyedari wujudnya masalah murid yang tidak tahu membaca, menulis dan mengira seperti yang dibangkitkan di Dewan Rakyat pada masa itu. Menurut Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein, usaha mengatasi masalah itu sedang dilakukan termasuk persetujuan Kabinet supaya guru pemulihan khas segera ditambah segera ke sekolah terbabit. Pada masa itu, lebih kurang terdapat 100,000 murid sekolah rendah dari tahun 2 hingga tahun 6 tidak tahu membaca, mengira dan menulis. Namun begitu menurut beliau lagi, bilangan sebenar murid yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M) belum dapat disahkan sama ada benar

100,000 murid atau kurang daripada itu. Tetapi, jumlah ini pasti akan meningkat lagi jika langkah yang sewajarnya tidak dipedulikan oleh semua pihak.

Selain itu, pada masa kini juga masih ramai lagi yang keciciran bukan sahaja dalam kemahiran membaca malahan 3M juga. Pada 11 Disember 2007, kita dikejutkan dengan berita dalam Utusan Malaysia yang mengatakan bahawa kini terdapat 3.1 juta murid sekolah lagi yang masih belum menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira (Utusan Malaysia, 2007). Seorang ahli Parlimen Barisan Nasional (BN) iaitu Fadillah Yusof (BN-Petra Jaya) mendakwa bahawa sebanyak 3.1 juta murid di negara ini masih belum dapat menguasai sepenuhnya kemahiran 3M. Dalam berita ini, Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Noh Omar memberikan respon tentang masalah ini dengan mengatakan bahawa pihak mereka sedar bahawa masih terdapat sebanyak 3.1 juta murid di negara ini yang masih belum dapat menguasai sepenuhnya kemahiran membaca, menulis dan mengira namun beliau memberitahu juga bahawa kementerian telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut dengan melaksanakan Program Bimbingan Kemahiran Asas Membaca dan Menulis yang dikenali sebagai Probim. Menurut beliau lagi, bagi mengatasi masalah pelajar di peringkat menengah yang lemah dalam bidang akademik, kementerian telah melaksanakan sebanyak 22 mata pelajaran vokasional di sekolah menengah dan melalui mata pelajaran vokasional ini, para pelajar dapat mempelajari kemahiran teknikal supaya mereka dapat berdikari atau memulakan perniagaan

Sehubungan itu, pelbagai pendapat dari mulut masyarakat tentang siapakah yang harus dipersalahkan dalam masalah ini dan sudah pasti pihak yang disalahkan adalah pihak pendidik yang dikatakan lemah dan cuai dalam menjalankan tugas mereka sebagai seorang guru. Menurut Utusan Malaysia pada 20 November 2005, Guru-guru yang semakin lemah dan terhakisnya budaya `kerja kuat' di kalangan mereka adalah punca murid-murid gagal menguasai kemahiran 3M serta mendapat gred corot dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2005. Sehubungan itu beberapa orang pakar pendidikan membidas Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) yang menyalahkan faktor kekurangan guru di kelas-kelas pemulihan sebagai punca kepada masalah itu. Menurut bekas Ketua Jemaah

Nazir Sekolah, Datuk Abd. Rahim Tahir juga berkata, budaya `kerja kuat' di kalangan guruguru dalam membantu memulihkan murid masing-masing semakin terhakis.

Kepentingan Kemahiran Membaca

Membaca sudah lama menjadi topik yang diminati dan sering dibincangkan dari semasa ke semasa di kalangan para pendidik terutama di Malaysia. Mereka yang berminat dalam bidang ini sentiasa mengkaji berbagai-bagai perspektif dan pendekatan tentang pengajaran membaca, sama ada di peringkat bacaan awal, di peringkat pertengahan ataupun di peringkat bacaan luas. Mereka sentiasa mencari jalan untuk mencuba teknik membaca yang berkesan untuk golongan sasaran yang tertentu. Kemahiran membaca merupakan komponen yang penting dalam sesuatu kurikulum dan menjadi kunci kepada ilmu pengetahuan. Tanpa menguasai kemahiran membaca, seseorang itu tidak dapat meneroka buku ilmiah ataupun buku bacaan berbentuk hiburan. Dalam sistem persekolahan di Malaysia, yang bermula daripada peringkat sekolah tendah, kemahiran membaca sudah ditekankan dalam sukatan pelajaran bahasa dan kepentingannya telah dirakamkan dalam penyataan objektif dan matlamat sukatan pelajaran tersebut.

Kemahiran membaca juga amat penting dalam semua aspek dan salah satunya adalah aspek komunikasi. Membaca merupakan satu cara komunikasi di antara dua pihak iaitu pembaca dan penulis. Penulis mempunyai objektif dalam penulisan yang mereka hasilkan iaitu menyampaikan apa juga bentuk mesej sama ada berbentuk ilmiah ataupun hiburan sematamata. Sekiranya kemahiran membaca seseorang indivudu itu lemah, maka, mesej yang hendak disampaikan oleh penulis itu, sukar difaham oleh pembaca. Selain itu, kemahiran membaca juga penting dalam mencari dan mendapatkan pelbagai bentuk maklumat dan ilmu pengetahuan. Sekiranya seseorang itu ingin mendapatkan maklumat berbentuk bacaan, kemahiran membaca perlulah tinggi untuk memastikan maklumat yang dikehendaki mudah diperolehi. Menurut Prof. DR. Henry Guntur Tarigan (1994), seseorang itu membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh penulis. Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau faktafakta (reading for details or facts).

Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk membantu meningkatkan keupayaan murid sekolah rendah bagi menguasai kemahiran membaca. Hal ini kerana terdapat banyak isu dan masalah yang dihadapi oleh murid dalam penguasaan membaca tetapi kita tidak boleh menunding jari kepada satu-satu pihak sahaja di atas kelemahan ini. Seharusnya kita perlu mengambil langkah segera bagi mengatasinya memandangkan kemahiran membaca mempunyai banyak kepentingan.

IMPAK KEMAHIRAN MEMBACA TERHADAP PERSEDIAAN GURU DI DALAM BILIK DARJAH Kemahiran membaca merupakan salah satu komponen penting yang perlu dikuasai oleh murid bagi meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Kemahiran membaca menjadi landasan kepada sekumpulan kemahiran yang perlu untuk menguasai kemahiran belajar. Bagi membolehkan murid membaca dengan baik, asas membaca yang kukuh perlu dibina sejak mereka di sekolah rendah lagi. Sehubungan dengan itu, Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah telah menyenaraikan sebanyak 124 kemahiran membaca untuk dikuasai oleh murid dalam tempoh enam tahun persekolahan (Asas kemahiran berbahasa KBSR, 1994). Selain itu, kemahiran membaca yang tinggi akan menyebabkan murid menguasai pelbagai aspek bahasa dan penyusunan idea yang bernas dan teratur. Sebaliknya, murid-murid yang kurang minat membaca akan menjadikan pengetahuan mereka tidak luas malah akan menjadikan mereka kekurangan kosa kata (Abu Bakar Yusuf, Abdullah Yusof dan Omar Hisham Mohd. Baharin, 2007). Kemahiran membaca yang dikuasai oleh murid akan memberi impak terhadap persediaan guru di dalam bilik darjah.

Antara impak kemahiran membaca terhadap persediaan guru di dalam bilik darjah adalah guru perlu menganalisis ciri-ciri murid. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sama ada murid itu sudah menguasai kemahiran membaca atau belum menguasai. Mengikut model ASSURE oleh Heinich, Molenda, Russell dan Smaldino (1996), guru perlu menganalisis ciri-ciri murid sebelum merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Jika terdapat murid yang belum menguasai kemahiran membaca dengan baik, ia akan memberi kesan terhadap persediaan guru di dalam bilik darjah. Misalnya, guru tidak boleh mengubah pembelajaran dari satu unit ke unit pembelajaran yang lain jika terdapat ramai murid yang belum menguasai sesuatu unit itu.

Penguasaan unit pembelajaran oleh murid terhadap sesuatu unit pembelajaran akan bertambah rumit jika kemahiran membaca mereka adalah lemah. Sebaliknya mereka akan mudah menguasai sesuatu unit pembelajaran jika mereka dapat menguasai kemahiran membaca.

Guru juga mesti mempelbagaikan kaedah pengajajran mereka agar potensi murid dapat diperkembangkan semaksimum yang mungkin (Shukri Zain, 2007). Hal ini kerana, di dalam sesuatu kelas terdapat pelbagai tahap kemahiran membaca oleh murid. Oleh yang demikian, guru perlu merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dan berkesan bagi membolehkan semua murid dapat menguasai perkara yang diajar. Keadaan ini akan menjadikan murid yang lemah dapat menguasai pembelajaran dengan baik dan murid yang mahir tidak akan bosan dengan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Antara aktiviti yang mesti dibuat oleh guru seperti aktiviti yang dapat memberi peluang sepenuhnya kepada murid untuk mempraktikkan kecekapan berbahasa yang boleh menunjukkan bakat dan mencabar pemikiran. Selain itu, guru juga hendaklah menyediakan aktiviti yang boleh menyeronokkan murid supaya mereka tidak merasa bosan terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa seperti berlakon, simulasi dan main peranan (Asas Perkaedahan Mengajar Bahasa, 1992).

Selain itu, impak kemahiran membaca murid juga memastikan guru untuk melakukan aktiviti pengayaan. Aktiviti pengayaan merupakan aktiviti tambahan kepada aktiviti asas yang dijalankan sama ada sekolah ataupun di luar waktu sekolah, daerah, negeri atau kebangsaaan. Aktiviti ini hendaklah dapat meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran bahasa yang telah dan sedang dipelajari. Melalui aktivti ini murid mendapat peluang tambahan untuk mengembangkan minat, daya kreativiti, perasaan ingin tahu, sikap berdikari dan bakat kepimpinannya. Aktiviti pengayaan ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu pilihan murid atau pilihan guru. Dalam aktiviti pengayaan pilihan murid, mereka bebas memilih dan menjalankan sendiri sesuatu aktiviti mengikut minat dan kebolehan masing-masing. Guru boleh menyediakan beberapa pukal bahasa yang boleh dipilih sendiri oleh murid. Manakala bagi pilihan guru pula aktiviti ini bertujuan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tertentu. Aktiviti ini dikendali secara formal mengikut arahan, penentuan atau rancangan guru (Asas Perkaedahan Mengajar Bahasa, 1992).

Impak kemahiran membaca juga memerlukan guru untuk melakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang mengalami masalah. Pemulihan mengikut Kamus Dewan bermaksud perbuatan memulihkan, pengembalian kepada yang semula dan pemulangan atau pengembalian. Murid yang lemah dalam kemahiran membaca boleh menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran terganggu. Misalnya mereka membuat bising atau menganggu kawan lain yang hendak belajar. Keadaan ini akan menyebabkan pengajaran guru tidak berkesan. Oleh yang demikian, aktiviti pemulihan diperlukan bagi membantu murid yang bermasalah ini. Aktiviti pemulihan merupakan langkah khas untuk membantu murid-murid menghadapi masalah pembelajaran dan dijalankan dalam waktu yang pendek.

Goleman (1995) mengatakan bahawa seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi mampu mengenal emosi sendiri (self-awareness), menguruskan emosi (self-management), memotivasi diri (motivation), memahami emosi dalam orang lain (empathy) dan dapat menjalin hubungan dengan manusia (sosial skills). Sekiranya seseorang murid itu dapat mengenal pasti emosinya sendiri, dia akan menyedari kelemahan dan kekuatannya dan membuat sesuatu keputusan dengan bijak (Shukri Zain, 2007). Hal ini menunjukkan bahawa guru hendaklah memainkan peranan dalam meningkatkan tahap kecerdasan emosi murid bagi membolehkan mereka bersemangat untuk belajar membaca dan lebih mahir. Kesimpulannya, kejayaan pengajaran guru-guru bahasa tidak hanya bergantung kepada latihan mengenai cara-cara pengajaran, tetapi juga pengetahuan yang secukupnya tentang bahasa yang menjadi bahan pengajaran mereka. Tetapi dengan penguasaan bahasa yang tinggi serta dibekalkan dengan kaedah pengajaran yang baik, belum tentu guru itu akan berjaya tanpa disokong oleh sikap dedikasi, usaha dan inisiatif yang perlu dilakukan oleh guru itu (Azman Wan Chik, 1986). Oleh itu, kemahiran membaca dalam kalangan murid sekolah rendah dapat dipertingkatkan.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA Kemahiran membaca merupakan kemahiran peringkat tinggi, kemahiran ini merupakan bukan satu perkara yang mudah untuk dikuasai terutamanya pada peringkat awal pembacaan. Ramai pelajar sama ada di peringkat sekolah rendah atau peringkat menengah masih lagi tidak boleh membaca dengan lancar (Dr. Syukri Abdullah, 2007). Kemahiran membaca itu bukanlah

kemahiran semulajadi. Membaca tidak sama pembentukannya seperti berjalan atau berlari. Ini bermakna , kemahiran ini perlu dipupuk dengan cara yang tersusun dan berkesan. Pelbagai kaedah telah digunakan untuk meningkatkan kemahiran membaca (Noor Fazrina Kamal, 2007). Antara langkah yang boleh dijalankan untuk meningkatkan kemahiran membaca ialah:

Peranan guru

Guru memainkan peranan yang amat penting bagi meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid sekolah rendah. Kita boleh perhatikan bahawa masih ada murid sekolah rendah yang belum dapat menguasai kemahiran membaca dengan lancar. Bagi mengatasi permasalahan ini, guru boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk meningkatkan kemahiran membaca. Menurut Azwan Wan Chik (1986), terdapat empat kaedah mengajar membaca Bahasa Melayu yang biasa dilaksanakan dalam bilik darjah iaitu kaedah abjad, kaedah seluruh perkataan, kaedah fonik dan kaedah eklektik. Setiap kaedah mempunyai cara penyampaian yang berbeza dan guru boleh menggunakan kaedah-kaedah tersebut dalam proses pengajaran membaca kepada murid. Namun begitu, kaedah eklektik adalah paling sesuai digunakan untuk mengajar membaca kerana ia menggabungkan terus kaedah fonik dan kaedah seluruh perkataan dan ayat dalam satu pelajaran membaca.

Selain penggunaan teknik yang betul dalam pengajaran membaca, alat bantu mengajar (ABM) juga memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu termasuk mengajar membaca. Setiap pengajaran yang telah dirancang oleh guru bermula dari ‘set induksi’ sehinggalah ke penutupnya, seharusnya guru menyediakan ABM atau media yang paling berkesan supaya objektif pengajaran tercapai (Syarifah Alwiah Alsagoff, 1984: 349 dalam Marzukhi Nyak Abdullah, 1994). Penggunaan ABM dapat memudahkan murid-murid memahami atau membantu mereka ke arah pembentukan konsep yang betul. Contohnya, penggunaan gambar dalam pengajaran membaca dapat membantu dan merangsang minda murid untuk menyebut dan membacanya.

Selain itu, untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan, murid juga perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. Oleh itu guru perlu membimbing murid untuk menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. Dalam konteks sekolah,

murid membaca untuk tujuan-tujuan seperti untuk mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu tajuk atau perkara, untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara, untuk memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kefahaman tentang sesuatu konsep dan untuk mengumpul pelbagai pendapat berkaitan dengan sesuatu persoalan. Secara umumnya, seseorang murid perlu menguasai dua teknik membaca, iaitu membaca pantas dan membaca kritis. Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning, manakala untuk membaca dengan kritis seseorang boleh menggunakan teknik seperti KWLH dan SQ3R. Teknik Membaca KWLH KWLH adalah singkatan bagi yang berikut iaitu, K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca), W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca), L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) dan H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan yang berkaitan (untuk membaca seterusya). Melalui teknik ini, pembaca mengingat dahulau apa yang telah diketahui, membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui, melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih), mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Teknik pembacaan akan membolehkan murid mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca, menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya, dan menentukan apakah lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan. Teknik skimming dan scanning Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang ringkas seperti sesuatu petikan mahu pun bahan bacaan yang lebih panjang seperti buku, jurnal dan majalah. Dalam pembacaan sesuatu petikan, kita hanya memberi perhatian kepada idea penting setiap perengan untuk mendapat gambaram umum. Idea-idea khusus sengaja diabaikan. Dalam pembacaan sesebuah buku pula. fokus kita diberikan kepada bahagian tertentu di dalam buku itu seperti pengenalan, prakata, isi kandungan, tajuk utama, rumusan pada akhir bab dan rujukan indeks untuk mendapat gambaran umum tentang perkara yang dibaca. Scanning ialah pembacaan

cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. Pembacaan cara ini boleh melangkau bahagian-bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. Ketika kita membaca, kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah dengan pantas mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil menberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. Oleh yang demikian, pembacaan cara ini adakah lebih cepat daripada pembacaan cara skimming. Dalam konteks pembelajaran, skimming dan scanning boleh digunakan bersama. Biasanya, kita boleh membaca cara skimming untuk menentukan kesesuaian sesuatu bahan bacaan . Jika bahan berkenaan itu didapati sesuai maka kita boleh menggunakan teknik scanning untuk mendapatkan maklumat khusus yang dicari (Baca, 2007). • Peranan murid

Kejayaan murid dalam bidang pelajaran terletak di tangan mereka sendiri. Murid perlu rajin dan berusaha untuk memantapkan diri bagi mengatasi kelemahan yang dimiliki. Bagi meningkatkan kemahiran membaca, murid perlu memperuntukkan masa yang sesuai untuk membaca. Kebanyakan individu memberi alasan tidak membaca kerana kesuntukan masa. Memang tidak dinafikan bahawa terdapat banyak alasan terhadap waktu, tetapi jika murid berminat pada kemajuan diri dalam kemahiran membaca, maka mereka perlu mengatur masa dan memperuntukan sedikt masa untuk membaca dengan baik. Prof. DR. Henry Guntur Tarigan (1994) mengatakan bahawa masa untuk membaca tidak perlu lebih dari 15 hingga 30 minit, tetapi kesetiaan murid terhadap pembacaan akam meningkatkan kemahiran membaca mereka. Katanya lagi, orang yang tidak ingin maju sahajalah yang tidak menyediakan masa untuk membaca dalam hidupnya. Usaha yang paling efisyen untuk mengetahui segala kejadian pening di dunia moden sekarang ini adalah dengan membaca.

Selain itu, menyediakan masa untuk membaca berhubungan rapat dengan salah satu aspek yang paling penting dalam membaca kritis iaitu mengetahui apa yang baik dan bermanfaat untuk dibaca. Memang tidak mungkin muurid akan membaca tentang semua perkara, oleh itu setiap murid perlu mengadakan prinsip-prinsip sendiri yang dapat membimbing mereka terhadap apa yang harus dibaca dan tidak perlu dibaca. Dalam buku Azman Wan Chik (1986) ada diselitkan pesanan Sandra Loch kepada Encik Simkins yang dinukilankan dalam

buku Personalized Reading Instruction oleh Walter R. Barbe de Jerry L. Abbott, terjemahannya lebih kurang begini:
”Saya suka waktu yang tuan tentukan untuk bacaan kerana saya boleh membaca apa-apa buku yang saya suka dan saya tidak dipaksa membaca buku yang saya tidak suka, saya juga suka kerana saya diberi masa untuk membaca. Saya suka menyatakan bahawa sesungguhnya saya seronok membaca dan saya fikir anda akan belajar bagaimana membaca dengan baik apabila anda membaca buku-buku yang anda suka, ini akan menarik minat anda ingin membaca. Saya tulis suatu catatan berkenaan dengan buku-buku yang saya sudah baca, dengan itu saya boleh memberitahu kepada semua orang bahawa tidak ada sebuah buku yang baik tentang sebuah buku yang saya sudah baca, ini menjadikan mereka akan berminat membaca buku-buku. Percayalah saya suka membaca.”

Daripada pesanan di atas ternyata setiap murid boleh dipupuk minat membacanya dengan memimpin mereka memilih buku-buku yang disukainya dan menentukan masa untu membaca.

Peranan sekolah

Peranan pihak sekolah juga penting dalam meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid. Bagi murid yang dikesan mempunyai kelemahan dalam kemahiran membaca, mereka perlu diberi kelas pemulihan yang khusus untuk memahirkan mereka dalam bacaan. Kelas pemulihan ini pula memerlukan guru- guru yang mahir untuk mengajar mereka supaya mahir membaca. Di samping itu, persekitaran sekolah juga penting untuk memotivasikan murid agar gemar membaca. Bernard (1965) berpendapat motivasi ialah penggerak yang melibatkan proses membangkit, mengekal dan mengawal minat (Ramlah Jantan dan Mahani Razali, 2004). Contohnya, pada dinding-dinding sekolah atau tugu perlu diletakkan motto atau renungan yang berkaitan dengan kelebihan dan kebaikan amalan membaca. Keadaan ini secara tidak langsung akan memberi kesedaran kepada murid untuk cuba menghayati dan mengubah diri mereka ke arah suka membaca.

Selain itu, sudut bacaan juga perlu diwujudkan di dalam bilik darjah. Sudut ini perlu disediakan dengan buku-buku yang sesuai dibaca oleh murid dan sudut ini juga perlulah senyap dan selesa supaya murid dapat menumpukan perhatian mereka semasa mereka membaca (Nordin Mamat, 2005).

Peranan ibu bapa Terdapat hubungan yang rapat antara peranan ibu bapa dan persekitaran rumah dalam pemerolehan kemahiran membaca di kalangan kanak-kanak. Kajian Durkin (1966) tentang kanak-kanak yang didapati sudah cekap membaca walaupun masih di dalam kelas-kelas tadika mendapati bahawa faktor utama yang mendorong mereka cepat dan lancar membaca ialah jumlah bahan bacaan yang mencukupi yang disediakan oleh ibu bapa. Trelease (1989) (dalam Lee Lai Guan, Rahman & Salihah, 2007) pula berpendapat membaca kuat kepada anak-anak boleh mendatangkan banyak faedah. Ibu bapa yang membaca kuat kepada anak bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran membaca anak tetapi kemahiran-kemahiran lain yang berkaitan dengan kemahiran membaca. Antara lain, ibu bapa dapat meningkatkan daya mental anak-anak mereka dengan meluaskan konsep, perbendaharaan kata serta meluaskan alam pengetahuan dan pemikiran. Dalam kajiannya, Hansen (1969) telah menggabungkan 4 faktor yang berkaitan dengan persekitaran rumah. Faktor-faktor itu ialah terdapat atau tidak bahan bacaan yang sesuai di rumah, masa yang diperuntukkan bagi membaca kepada kanak-kanak, masa yang diperuntukkan bagi membimbing dan menggalakkan kanak-kanak membaca dan sama ada ibu bapa menjadi contoh atau model yang baik kepada kanak-kanak. Keempat-empat faktor itu secara bergabung didapati lebih mempengaruhi sikap kanak-kanak membaca daripada secara berasingan.

Ibu bapa juga perlu menunjukkan sikap suka membaca kepada anak-anak. Perkara ini dosokong oleh Rohani Rustam dan Jamiah A.Bakar (1995) menyatakan contoh melalui teladan penting dan benar kerana sudah menjadi tabii anak-anak suka meniru. Apa yang dibuat oleh ibu bapa atau orang-orang dewasa yang sentiasa berada dengannya, maka itulah yang akan cuba ditirunya. Walaupun mereka bukan pembaca yang serius, namun perbuatan ibu bapa membaca bahan-bahan itu menjadi contoh kepada anak-anak. Sebagai kesimpulan, faktor peranan ibu bapa dan persekitaran rumah merupakan faktor utama dalam mempengaruhi sikap kanak-kanak membaca. Ia merupakan faktor penentu sama ada seseorang kanak-kanak akan menjadi pembaca yang berjaya atau sebaliknya.

PENUTUP Seseorang murid lazimnya harus banyak membaca. Dalam konteks sekolah bestari, murid digalakkan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan, murid perlu menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai dalam pembacaan. Oleh itu, dalam proses pembelajaran, kemahiran membaca seharusnya tidak dipandang remeh oleh murid. Kemahiran membaca yang betul akan dapat meningkatkan pemahaman dengan lebih berkesan. Terdapat banyak kaedah yang sesuai digunakan dalam kemahiran membaca seperti membaca secara berhati-hati iaitu dengan menumpukan terhadap apa yang dibaca dan mengelakkan gangguan televisyen serta bunyi bising semasa membaca. Terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan kemahiran membaca seperti pelajar buta huruf namun begitu, kerajaan telah menjalankan banyak program untuk mengatasi masalah seperti ini. Walaupun demikian, masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan tanpa kerjasama daripada semua pihak terutamanya ibu bapa dan guru.

BIBLIOGRAFI

Abu Bakar Yusuf (2005). Nota Kuliah Prinsip Pengajaran Penulisan. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Abu Bakar Yusuf, Abdullah Yusof dan Omar Hisham Mohd. Baharin. Prinsip pengajaran penulisan. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Azman Wan Chik (1986). Mengajar bahasa malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Asas perkaedahan mengajar bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzukhi Nyak Abdullah (1994). Kaedah pengajaran bahasa melayu kurikulum bersepadu sekoah rendah. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.Bhd. Nordin Mamat. (2005). Asas sosial kanak-kanak. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn. Bhd. Prof. DR. Henry Guntur Tarigan (1994). Membaca sebagai statu keterampilan berbahasa. Indonesia: Penerbit ANGKASA Bandung. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Huraian sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malayasia. Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004). Psikologi pendidikan: pendekatan kontemporari. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd. Rohani Rustam dan Jamiah A.Bakar (1995). Bacalah sayang!: panduan untuk ibu bapa ke arah pembacaan awal. Selangor: Times Editions Pte.Ltd. Shukri Zain (2007). Pengantar pemikiran. Tanjong Malim: Quantum Books. Yusup Hashim dan Razmah Man (2005). Teknologi Instruksional: Teori dan Aplikasi. Tanjong Malim: Syarikat Perintis Tanjong Malim.

3.1 juta murid gagal kuasai kemahiran 3M (2007). Diperolehi pada 6 Mac 2008 daripada http://www.utusan.com.my/utusan/arkib.asp?y=2007&dt=1211&pub=utusan_malaysia& sec=parlimen&pg=pa_01.htm&arc=hive Dr. Shukri Abdullah. (2007). Anak berilmu keluarga beruntung. Diperoleh pada Februari 21, 2008 daripada http://www.cepatbaca.com.my/site/ Guru lemah punca murid gagal kuasai (2005). Diperolehi pada 6 Mac 2008 daripada http://www.utusan.com.my/utusan/arkib.asp?y=2005&dt=1121&pub=utusan_ malaysia&sec=muka%5Fhadapan&pg=mh_03.htm&arc=hive Kemahiran belajar (2006). Diperoleh pada Februari 21, 2008 daripada

http://mahirkb.tripod.com/olehbaca.htm Kementerian sedar wujud murid tidak tahu membaca (2005). Diperolehi pada 6 Mac 2008 daripada http://www.utusan.com.my/utusan/arkib.asp?y=2005&dt=013&

pub=utusan_malaysia&sec=muka%5Fhadapan&pg=mh_05.htm&arc=hive Lee Lai Guan, Rahmah Hanafi dan Salihah Yusof. (2007). Satu tinjauan pelbagai aspek membaca murid-murid tadika. Diperoleh pada Februari 23, 2008 daripada http://members.tripod.com/ipdares/baca.htm Kementerian sedar wujud murid tidak tahu membaca (2005). Diperolehi pada 6 Mac 2008 daripada http://www.utusan.com.my/utusan/arkib.asp?y=2005&dt=013&pub=utusanmalaysia&sec =muka%5Fhadapan&pg=mh_05.htm&arc=hive

Guru lemah punca murid gagal kuasai (2005). Diperolehi pada 6 Mac 2008 daripada http://www.utusan.com.my/utusan/arkib.asp?y=2005&dt=1121&pub=utusan_ malaysia&sec=muka%5Fhadapan&pg=mh_03.htm&arc=hive