KONSEP TASKA DAN KURIKULUM PERMATA

Jane Laura Joe Melcorra Anne Judeh Mohd. Hanafi Kamaruzaman Mohamad Rafi Mut @ Asli Mohd. Firdaus Nawawi

JABATAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP (UPSI) FAKULTI TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 20 OKTOBER 2010

1

ABSTRAK Taman Asuhan Kanak-kanak dikenali sebagai TASKA merupakan mana-mana premis yang menempatkan empat orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur empat tahun lebih daripada satu isi rumah diterima masuk untuk dijaga dengan upah. Program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar, bandar dan pinggir bandar bagi golongan yang berpendapatan rendah dan miskin. TASKA menggunapakai kurikulum permata dalam melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak. Tujuan TASKA adalah untuk mendidik kanak-kanak agar mereka mampu bersosial dan berinteraksi di antara satu sama lain sama ada dengan kawan-kawannya atau dengan orang dewasa di sekelilingnya. Kurikulum Permata (KP) merupakan satu program pendidikan termasuk kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur budaya dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini. KP telah dirancang dengan mengambil kira semua aspek perkembangan dan ianya adalah berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. TASKA dan Kurikulum Permata mempunyai konsep yang tersendiri dalam pendidikan awal kanak-kanak. 1.0 PENGENALAN TASKA. TASKA atau Taman Asuhan Kanak-kanak merupakan tempat untuk menjaga kanakkanak di antara umur 0 hingga 4 tahun. TASKA menggunapakai kurikulum bersepadu dalam melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak. Bagi cara pengajaran, TASKA telah menyediakan suasana pengajaran yang berorientasikan

2

“belajar melalui bermain” (learning through play) bagi merangsang perkembangan personaliti dan minda kanak-kanak. TASKA ini bertujuan untuk mendidik kanak-kanak agar mereka mampu untuk bersosial dan berinteraksi di antara satu sama lain sama ada dengan kawankawannya atau dengan orang dewasa di sekelilingnya di awal usia kanak-kanak lagi. TASKA juga ingin melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sahsiah mulia kearah membina generasi cemerlang di masa hadapan selaras dengan pembentukan modal insan yang berkualiti. 2.0 PENGENALAN KURIKULUM PERMATA (KP). Kurikulum permata merupakan sesuatu program pendidikan termasuk kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur budaya dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996: Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997). KP telah dirancang dengan mengambil kira semua aspek perkembangan dan ianya adalah berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. KP merupakan satu panduan bagi pihak-pihak yang menguruskan taska atau Pusat Anak Perdana Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan awal kanak yang terbaik dalam meningkat potensi kecemerlangan kanak-kanak. Aspek yang dititikberatkan dalam KP ialah interaksi dengan kanak-kanak, kaedah pengasuhan

3

Di antara program pendidikan awal kanak-kanak yang didapati paling sesuai dirujuk ialah Program ‘Surestart ‘ dari Pen Green Centre. dan mengadakan rundingan dengan pelbagai pihak yang berkaitan untuk mendapatkan idea terbaik bagi menyediakan kurikulum ini. dan juga panduan dalam merancang sebarang aktiviti bagi tujuan menguji perkembangan kanak-kanak.0 DEFINISI TASKA Menurut Jabatan Kemajuan Masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada ibu-ibu bergiat di bidang ekonomi bagi meningkatkan taraf hidup keluarga 4. 3. Kementerian Pembangunan Luar Bandar. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan masyarakat sekelilingnya.secara holistik. Corby. Mereka juga telah melawat dan menghadiri beberapa seminar dan persidangan. 4 . bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin. Perkhidmatan TASKA termasuk di bawah Program Kesejahteraan Rakyat (PKR) atau Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). United Kingdom. Program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar Bandar. Taman Asuhan Kanak-kanak atau dikenali sebagai TASKA adalah mana-mana premis yang menempatkan empat orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur empat tahun lebih daripada satu isi rumah diterima masuk untuk dijaga dengan upah.0 LATAR BELAKANG KURIKULUM PERMATA Kurikulum Permata telah dibentuk oleh sekumpulan pakar Pendidikan Awal KanakKanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti setelah mengkaji pelbagai kurikulum sedia ada yang digunapakai di seluruh dunia.

Model asas kurikulum Pen Green tidak mempunyai tema atau topik tertentu. Oleh itu. Para pendidik masih boleh menggunakan The PG Loop dengan mengganti cara berkomunikasi. cara ini tidaklah sebaik kehadiran ibu bapa selama sejam setiap minggu. rekabentuk kurikulum dalam Model Pen Green ini menggalakkan penglibatan ibu bapa selaras dengan hasil kajian yang secara terang menunjukkan bahawa ibu bapa adalah guru pertama dan pendidik paling efektif untuk kanakkanak. Walaubagaimanapun. Kehadiran ibu bapa di pusat didikan setiap minggu boleh diganti dengan komunikasi menggunakan multimedia atau melalui perbincangan- perbincangan ringkas semasa mengambil dan menghantar anak berkenaan. Selain itu. manakala Kurikulum Permata telah diperkayakan dengan tema-tema berciri kebudayaan Malaysia. kurikulum ini menekankan penglibatan ibu bapa secara aktif. Kurikulum Permata mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu: 5 . Kitaran ini dipanggil “Pen Green Loop” atau singkatannya “PG Loop”. Rekabentuk Kurikulum Permata telah mengambil kira peranan ibu bapa yang tidak dapat meluangkan masa untuk melibatkan diri dalam perkembangan anak mereka.Antara elemen-elemen yang terdapat dalam Program Surestart di Pen Green ialah rekabentuk kurikulum dan pedagogi meletakkan kanak-kanak di tengah-tengah sebagai keutamaan yang menghubungkan Pusat Pendidikan dan Asuhan (nursery) dengan rumah. Kajian Brofenbrenner (1998) yang telah menghasilkan Ecological Systems Theory mendapati pembelajaran seseorang kanak-kanak boleh dimaksimumkan sekiranya ada kolaborasi dan kesinambungan di antara rumah dan taska atau pusat didikan dan asuhan kanak-kanak tersebut.

Kurikulum Permata menggabungkan semua aspek pembelajaran dan asuhan secara bersepadu supaya setiap individu kanak-kanak dapat berkembang secara holistik. IV. tidak ada kaedah (dalam pengetahuan kami) yang menggunakannya kecuali di Pen Green Corby. Ini bermaksud. VI. Kurikulum Permata melihat perkembangan kognitif (intelek) sebagai perkembangan deria dan pengetahuan tentang dunia (knowledge and understanding of the world). bukan sebagai penguasaan kemahiran akademik semata-mata. III. komunikasi dan literasi awal Perkembangan pra matematik dan pemikiran logik Perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran Perkembangan fizikal. Rangka teori yang menjadi asas kepada Kurikulum Permata ini adalah unik dan tidak ada dalam mana-mana kaedah pendidikan awal kanak-kanak lain.I. II. rohani dan sosial Perkembangan bahasa. Isi kandungan Kurikulum Permata adalah sama seperti yang digunakan di Pen Green iaitu berasaskan konsep skema Piaget dan beberapa asas teori yang lain seperti: 6 . Perkembangan emosi. Dokumentasi perkembangan kanak-kanak ini bertujuan menilai keberkesanan program dan untuk pendidik merancang intrevensi atau pembelajaran lanjutan bagi membantu perkembangan kanak-kanak. V. koordinasi motor dan pengurusan diri Perkembangan daya kreativiti dan estetika Penilaian dan pentaksiran pembelajaran adalah berasaskan enam bidang pembelajaran ini.

maka ia seharusnya boleh digunapakai oleh semua kaedah atau program pendidikan awal kanak-kanak yang sudah sedia ada di Malaysia mahupun yang dibawa masuk dari luar negara.I. II. IV. Konsep ‘Involvement’ – oleh Leavar’s (1997) Konsep ‘Well-Being’ – oleh Laevar’s (1997) Konsep ‘Attachment’ – oleh Bowlby (1969) Konsep ‘Holding and containment’ – oleh Winnicot (1965) and Bion (1962). Dapatan dari penilaian yang telah dibuat selepas satu tahun pelaksanaannya menunjukkan Kurikulum Permata berjaya dan sangat berkesan dalam meningkatkan kebolehan dan potensi kanak-kanak yang maksimum. 7 . sosioemosi. Kurikulum Permata digubal dan diuji rintis di lima buah Pusat Anak Permata Negara dalam Fasa I dan di enam buah Pusat Anak Permata Negara dalam Fasa II. fizikal dan sahsiah kanak-kanak yang terbaik daripada semua kurikulum yang telah dikaji. Oleh kerana rangka teori Kurikulum Permata ini berasaskan prinsip perkembangan kognitif. III. Berasaskan model Pen Green ini. Ini adalah kerana semua kanak-kanak akan melalui proses perkembangan yang serupa disebabkan proses perkembangan manusia adalah mengikut genetic blueprint yang sama. Sifat rangka teori Kurikulum Permata yang boleh diselitkan ke dalam manamana kaedah pendidikan awal kanak-kanak menjadikannya satu faktor kompromi untuk pengamal-pengamal kaedah lain seperti Kaedah Montessori dan Reggio Emilia yang telah lama diperakui kualiti program tersebut di peringkat antarabangsa.

5. MASTURA BADZIS Hakikat yang perlu kita tahu dari fakta yang dikemukakan oleh pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak. boleh dikatakan di sini bawa 8 . Kurikulum Permata menggunakan hasil penyelidikan yang terkini dan terbukti boleh diaplikasikan dalam suasana sebenar. pada peringkat umur 6 tahun pertama. Ianya berasaskan proses perkembangan kanak-kanak yang universal yang menjadi sebab utama ianya boleh digunapakai oleh mana-mana kaedah atau program pendidikan awal kanakkanak. Pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak berpendapat bahawa lebih separuh dari perkembangan intelektual kanak-kanak berlaku dari usia 0 hingga 4 tahun manakala satu pertiga yang lain sempurna perkembangannya ketika kanak-kanak berusia 8 tahun . Kami mengesyorkan agar kurikulum ini boleh digunakan sepenuhnya atau dimasukkan ke dalam program yang sedia ada dengan tujuan untuk memperkayakan lagi proses pengajaran dan pembelajaran walau apa jenis program yang beroperasi di negara ini.Secara ringkasnya. PROF MADYA DR.0 PERBANDINGAN KONSEP TASKA DI MALAYSIA DAN LUAR NEGARA Konsep Taska Mengikut Pandangan Tokoh Dalam Negara 1. Justeru itu. kajian yang dilakukan oleh pakar neurologi mendapati bahawa 80-85% perkembangan otak manusia berlaku dalam tempoh enam tahun pertama usia seorang kanak-kanak dan peringkat perkembangan yang paling pesat ialah diperingkat umur yang terawal dalam tempoh enam tahun tersebut. inilah merupakan peringkat paling utama dan baik menerusi perkembangan kanak-kanak untuk menerima perkembangan kognitif berbanding dengan peringkat-peringat atau tahap umur yang lebih dewasa dalam kehidupan seorang insan.

children in nursery schools are normally aged between 3 and 5 years.ketinggian kualiti pendedahan dan pendidikan awal seseorang kanak-kanak merupakan asas kepada keseluruhan perkembangannya yang akan datang. 2006). 2001. Graves et al (1996) stress that regardless of such determinations the increased interest in early childhood education around the world reflects respective nations' and/or societies' particular philosophical beliefs about children. the definitions of early childhood care and education differ around the world. 2002). & Murphy (1999). Sweden has pre-schools for children aged 0–5 (förskola) and another pre-school for 6-year-olds (föreskoleklass) (Mahani. DR. some schools have classes called “reception” classes for children who have not yet reached the compulsory school age (5 years old). and kindergartens cater for children aged 4–5 years old. 2. while developing nations focus on birth through to age 6 (Eville-Lo & Mbugua. MAHANI RAZALI Ramai telah menghantar email kepada beliau tentang definisi sebenar kanak-kanak yang dikategorikan dalam “ Pendidikan Awal Kanak-Kanak ” atau “ Early Childhood Education ”. and in Northern Ireland. and Wales. 9 . According to Swiniarski. Berikut adalah petikan yang dapat kita kongsi bersama: “There is some variation across countries in the ages of children considered to be in early childhood education. The more industrialized nations consider early childhood to be the period from birth through to age 8 (Essa. UNICEF. Wortham. between 2 and 4 years. Breitborde. 2000). Nursery schools generally cater for children aged 3–5 years old. children start school at age 6. In England. Beliau cuba menjawab persoalan ini dengan memetik sedikit penulisan berhubung dengan perkara dalam tesis PhD beliau. Scotland. In England and Wales. In the United States and Canada. 1999.

Jika kehendak-kehendak bayi dipenuhi seperti mendapat makanan. zaman bermain. remaja . awal dewasa dan tua terdapat konflik sosial yang akan diatasi untuk perkembangan seterusnya. ERIC ERIKSON Seorang tokoh lagi yang bernama Eric Erikson berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri berlawanan di tahap-tahap tertentu. 2. jika tidak.Konsep Taska Mengikut Pandangan Tokoh Luar Negara 1. perhatian dan kasih sayang. Oleh sebab itu. Pada setiap peringkat bayi. Ini jelas kelihatan di tahap pertama Erikson ialah kepercayaan berlawanan ketidakpercayaan. JEAN PIAGET Piaget menyatakan setiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka yang tersendiri. Yang paling jelas dari hasil kajian Erikson ialah individu merupakan individu yang dinamik dan bukan statik dan dia mempunyai identiti tersendiri. kanak-kanak. Piaget berpendapat bahawa perkembangan kognitif itu berlaku dengan berperingkat peringkatdan peringkat yang lebih awal adalah mustahak bagi perkembangan peringkat peringkat yang berikutnya kerana peringkat-peringkat yang lebih awal itu menjadi asas bagi perkembangan peringkat yang berikutnya. Sebaliknya. kanak-kanak yang dalam sesuatu darjah itu bukan sahaja berlainan peringkat kebolehan mereka tetapi juga berlainan kecepatan perkembangan kognitif mereka. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. bayi berkenaan akan tidak dapat mempercayai orang di 10 . sekolah. Erikson berpendapat darjah kepercayaan bayi bergantung Kepada nilai jagaan dan pemeliharaan ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. minum.

Pendapat ini bercanggah dengan pendapat Jean Piaget di mana beliau berpendapat kanak-kanak pada setiap tahap mempunyai perkembangan tertentu. inilah merupakan peringkat paling utama dan laju perkembangan kanak-kanak untuk menerima perkembangan kognitif berbanding dengan peringkat-peringat atau tahap umur yang lebih dewasa dalam kehidupan seorang insan. Jean Piaget menyatakan setiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka yang tersendiri .kanak adalah berbeza-beza. kanak-kanak yang dalam sesuatu darjah itu bukan sahaja berlainan peringkat kebolehan mereka tetapi 11 . manakala satu pertiga yang lain sempurna perkembangannya ketika kanak-kanak berusia 8 tahun. Di luar negara. Oleh sebab itu. Pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak berpendapat bahawa lebih separuh dari perkembangan intelektual kanak-kanak berlaku pada usia kanak-kanak 0 hingga 4 tahun. Konsep TASKA di Malaysia. pada peringkat umur 6 tahun pertama. boleh dikatakan di sini bawa ketinggian kualiti pendedahan dan pendidikan awal seseorang kanak-kanak merupakan asas kepada keseluruhan perkembangannya yang akan datang.85% perkembangan otak manusia berlaku dalam tempoh enam tahun pertama usia seorang kanak-kanak dan peringkat perkembangan yang paling pesat ialah diperingkat umur yang terawal dalam tempoh enam tahun tersebut.sekitarnya dan akan menjadi defensif serta akan cuba melindungi dari persekitaran yang tidak memberangsangkannya. Secara keseluruhannya pandangan dan pendapat tokoh atau pakar di Malaysia dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak. Justeru itu. kajian yang dilakukan oleh pakar neurologi mendapati bahawa 80. menurut Prof Madya Dr. Mastura badzis menyatakan pendapat bahawa hakikat yang perlu kita tahu dari fakta yang dikemukakan oleh pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak.

Jika kehendak-kehendak bayi dipenuhi seperti mendapat makanan. kanak. bayi berkenaan akan tidak dapat mempercayai orang di sekitarnya dan akan menjadi defensif serta akan cuba melindungi dari persekitaran yang tidak memberangsangkannya. Di samping itu juga.juga berlainan kecepatan perkembangan kognitif mereka. zaman bermain. Yang paling jelas dari hasil kajian Erikson ialah individu merupakan individu yang dinamik dan bukan statik dan dia mempunyai identiti tersendiri. perhatian dan kasih sayang. Pada setiap peringkat bayi. jika tidak. awal dewasa dan tua terdapat konflik sosial yang akan diatasi untuk perkembangan seterusnya. 12 .kanak. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. Ini jelas kelihatan di tahap pertama Erikson ialah kepercayaan berlawanan ketidakpercayaan. seorang tokoh lagi yang bernama Eric Erikson berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri berlawanan di tahap-tahap tertentu. sekolah. remaja. Piaget berpendapat bahawa perkembangan kognitif itu berlaku dengan berperingkat peringkat dan peringkat yang lebih awal adalah mustahak bagi perkembangan peringkat peringkat yang berikutnya kerana peringkat-peringkat yang lebih awal itu menjadi asas bagi perkembangan peringkat yang berikutnya. minum. Pendapat Ini bercanggah dengan pendapat Jean Piaget di mana beliau berpendapat kanak-kanak pada setiap tahap mempunyai perkembangan tertentu. Erikson berpendapat darjah kepercayaan bayi bergantung Kepada nilai jagaan dan pemeliharaan ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. Sebaliknya.

Corby. Atas dasar ini.6. bijak bergaul dan ini juga adalah penting untuk pembangunan modal insan yang cemerlang.0 KAJIAN-KAJIAN YANG TERDAPAT DI DALAM DAN LUAR NEGARA 1. anak-anak PERMATA ditekankan untuk belajar melalui eksperimentasi. ia merupakan satu program yang menekankan program pembelajaran yang holistik dan berbeza dari corak pembelajaran sedia ada. kesihatan. Program Permata ZAILANI ZAKARIA Kajian menunjukkan yang perkembangan otak manusia berlaku paling cepat semasa awal tahun pertama hingga tahun ke lima dalam kehidupan mereka. penglibatan ibu bapa dan komuniti Ini adalah bersesuaian untuk membentuk personaliti anak yang seimbang. dengan memberi penekanan kepada modul pendidikan yang sesuai dengan perkembangan minda kanak-kanak Malaysia. Kurikulum Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN) disesuaikan mengikut acuan dan keperluan kanak-kanak di negara ini walaupun konsep asalnya berpandukan amalan pusat asuhan di luar negara. yakin diri. England. PERMATA mengamalkan konsep asuhan dan didikan yang bersepadu merangkumi aspek pemakanan. keistimewaan Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak PERMATA ialah. 13 .. Diadaptasi dari konsep ‘learning is fun through play’ dari Pen Green Centre. eksplorasi dan pengalaman di Pusat Anak PERMATA Negara. sekaligus mengelakkan anak-anak dari terjebak ke dalam kancah gejala sosial apabila mereka dewasa.

Program Permata telah pun menggubal kurikulumnya tersendiri serta dinilai melalui ujian kajian pemakaiannya dikalangan kanak-kanak di pusat-pusat permata. meliputi pendidikan. Hasilnya adalah memberangsangkan dalam pembangunan awal kanak-kanak secara holistik. kurikulum PERMATA telah dipersetujui dijadikan sebagai garis panduan Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal kanak-kanak kebangsaan (PERMATA Negara. 2009).565 kanak-kanak dipusat jagaan kanak-kanak di seluruh negara mendapat manfaat daripada program ini di mana modul Pembelajaran. stabil. ceria dan berkeyakinan diri. Sehingga kini 17.Buat masa ini. Walaupun kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) diwajibkan kepada semua pengusaha/pengasuh berdaftar di bawah Akta asuhan Kanak-Kanak. namun demikian aspek utama KAAK memberi tumpuan kepada asuhan dan keselamatan kanak-kanak. Kajian UPSI dan pusat penyelidikan perkembangan kanak-kanak kebangsaan (NCDRC) mendapati 84 peratus kanak-kanak di permata Negara mencapai perkembangan emosi yang baik dan membentuk personaliti yang tenang. teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik disediakan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). pengasuhan. belum ada satu kurikulum kebangsaan yang digubal untuk mengintegrasikan asuhan dan didikan awal kanak-kanak dibawah umur 4 tahun di Malaysia. Kajian itu juga merumuskan bahawa mereka lebih istimewa berbanding kanak-kanak bukan Permata dengan lebih 80 % daripadanya 14 . Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh amat penting dan ianya akan meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. nutrisi dan kesihatan. Oleh itu.

berkongsi mainan.80% kanak-kanak PERMATA boleh menggunakan ayat penuh dan betul berbanding 51% kanak-kanak Bukan PERMATA.80% kanak-kanak PERMATA bersifat mesra. mudah bergaul/berkawan.85% kanak-kanak PERMATA lebih pandai mengurus diri sendiri berbanding 60% kanak-kanak Bukan PERMATA. UPSI adalah seperti berikut:• Perkembangan emosi : . • Pengurusan Diri : . mesra. ceria.mencapai kemahiran pra-sains. 15 . Program PERMATA didapati berjaya membentuk personaliti kanak-kanak yang tenang dan terkawal. mengikut arahan dan menunggu giliran berbanding kanakkanak Bukan PERMATA. Dapatan ke atas hasil kajian penyelidikan yang dijalankan oleh NCDRC. • Kemahiran berkomunikasi : . pandai mengurus diri sendiri serta bersifat mesra dan mudah mengikut arahan. stabil. • Perkembangan sosial : . penyayang dan berkeyakinan diri.72% kanak-kanak PERMATA boleh menggunakan bahasa ekspresi dan bercerita mengatasi 60% kanak-kanak Bukan PERMATA.84% kanak-kanak PERMATA mencapai perkembangan emosi yang baik berbanding 42% kanak-kanak Bukan PERMATA. boleh menggunakan ayat dengan penuh dan betul. • Perkembangan bahasa dan Komunikasi : .

Dalam bentuknya yang praktikal. 2.kanak-kanak PERMATA lebih berdisiplin dan suka bersalam berbanding kanak-kanak Bukan PERMATA. Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC) Universiti Pendidikan Sultan Idris. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian.• Perkembangan intelek : . Mastura Badzis.85% kanak-kanak PERMATA mencapai kemahiran pra-sains berbanding 50% kanak-kanak Bukan PERMATA. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperolehi ia akan 16 . Secara umumnya. Madya Dr. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Malaysia (Naib Presiden HELWA) pengenalan Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. dan • Perkembangan rohani : . Dalam konteks kanak-kanak. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai.Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif Prof.

Satu kajian yang dilakukan oleh seorang penyelidik Barat mendapati bahawa pembinaan pemikiran masyarakat Jepun bukanlah disebabkan oleh laungan suara kebangkitan atau paluan gendang lagu 17 . negara yang suatu ketika dahulu pernah lumpuh akibat ledakan bom atom. Pernyataan dari hasil-hasil kajian ilmiah samada di timur.mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai sama ada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupan di masa akan datang (Department of education and Science. dapatan kajian membuktikan bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah asas kepada pembinaan kekukuhan sesuatu bangsa dan pemangkin kepada visi wawasan halatuju negara. Kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat misalnya menunjukkan bahawa setiap nilaian dolar yang dilaburkan untuk pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti tinggi dapat memberi pulangan yang tinggi sama ada dari segi perkembangan ekonomi mahupun perkembangan sosial kehidupan masyarakat di negara tersebut Manakala Jepun. Ini kerana kanak-kanak merupakan aset penting negara bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah bangsa. 1990) Kepentingan Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal dan Cabaran Pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik Muslim. dalam jangkamasa yang tak sampai setengah abad ia mampu bangun menjadi tunggak ekonomi dunia. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. di barat malah saentorio dunia.

peralatan. tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. tidak juga tumpuan kepada pencapaian akademik mengorientasi pemikiran rakyat. aktiviti.membakar semangat. dan mereka juga bertungkus lumus menumpukan perhatian membina daya keintelektualan dan menggarap potensi semulajadi setiap individu kanak-kanak sejak dari peringkat awal perkembangan. United Kingdom berpandangan bahawa kurikulum untuk kanakkanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: • Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanak-kanak 18 . Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dari National Children Beaureu. Masyarakat Jepun telah menyediakan generasi mereka dengan daya ketahanan menghadapi cabaran dari aspek fizikal dan mental. Definisi Kurikulum untuk Kanak-kanak Kurikulum pendidikan bila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Akan tetapi ianya berpunca dari keprihatinan dan kepekaan pemimpin dan rakyat negara itu terhadap pembentukan generasi awal. di rumah atau di luar rumah. jadual waktu. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanakkanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. perancangan.

Kurikulum integratif juga boleh membawa maksud kesepaduan pelbagai kemahiran dalam satu-satu pengajaran atau mungkin juga kesepaduan kepelbagaian cabang-cabang ilmu dalam sesuatu subjek yang diajar. Integratif di sini boleh memberi maksud kesepaduan iaitu menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu kearah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. keyakinan serta kepatuhan kepada tuhan. sikap dan tingkahlaku samada yang dirancang atau tidak . samada digalakkan atau ditegah. • Cara bagaimana persekitaran fizikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri. 1990) Binaan Kurikulum Integrattif Kurikulum integratif mempunyai makna yang subjektif. merangsang dan membantu menggarap potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya ( Department for Education and Science.• Segala aktiviti. Bruce dan Meggit (2005) menyifatkan Kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak membesar dan belajar yang mana akan menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong. Dalam erti kata yang 19 . Pengkaji membuat kajian terhadap binaan kurikulum yang integratif dengan menghuraikannya kepada tiga aspek iaitu yang pertama adalah dari segi kesepaduan maklumat yang disampaikan oleh kanak-kanak.

integratif dari segi kesepaduan aspek-aspek perkembangan dan potensi akan digarap diperingkat awal. `Reggio Emilio’. penekanan kurikulum kepada aspek Hygiene. integratif di sini bererti kita menyepadukan antara pendekatan barat dengan pendekatan islam dalam mendidik anak-anak. sosial dan aspekaspek perkembangan yang lain. Dibarat misalnya. barat dan timur. 20 . ‘Early Learning Goals’. Sememangnya pengalaman pembelajaran seorang kanak-kanak diperingkat awal kanak-kanak mampu memberikan kesan positif atau negatif kepada perkembangannya dimasa hadapan dari segi kognitif. ‘High Scope’. Manakala di Timur Jepun misalnya. dan sebagainya. Mengambil yang baik dari barat apa yang boleh dilihat dengan mata kasar tentang amalan-amalan dan pendekatan mereka mendidik anak-anak dan menyepadukan dengan pendekatan islam yang kaya dengan teori dan khazanah. kesihatan dan pemakanan sihat manakala di New Zealand sebagai contoh. Tetapi sebaliknya jika pendedahan awal yang hanya menumpu kepada perkembangan akademik atau satu aspek semata-mata maka pincanglah aspek perkembangan diri kanak-kanak yang lain .lain pengetahuan dan pengalaman pembelajaran perlu didedahkan kepada kanakkanak diperingkat awal usianya perlulah sesuatu yang komprehensif dan tidak terpecah-pecah mengikut subjek supaya kanak-kanak tidak keliru. menekankan kepada pendidikan yang berkonsepkan kebudayaan dan menghormati tatacara kehidupan masyarakat Maori. Sesuatu program pendidikan awal kanak-kanak ini perlu dibentuk berdasarkan pandangan dan pendekatan integratif dan bersepadu gabungan islam. Ketiga. emosi. ‘ Te Wariki’. Kedua. modul program pengasuhan kanak-kanak dipelopori dalam pelbagai bentuk kurikulum seperti ‘ montesorri’.

Perkembangan kurikulum awal kanak-kanak di Malaysia telah berkembang secara baik sehingga kini dengan penubuhan agensi.al.Sebagai kesimpulan perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( ‫ ) ١لطفل‬yang berasal dari perkataan tafula ( ‫ ) طفل‬yang membawa maksud sesuatu yang lembut. Oleh hal demikian.A. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian. Oleh hal yang demikian. kita akan Berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang akan membawa pulangan ekonomi yang baik kepada Negara (Aminah Ayob et. 1985). Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga. Projek perintis “Setiap anak PERMATA Negara” telah dilaksanakan setelah dicetuskan oleh Rosmah kira-kira tiga tahun lepas setelah beliau melihat peningkatan kes jenayah dan masalah sosial dalam negara yang dipercayai berpunca daripada corak didikan semasa kanak-kanak. institusi. Permata 21 . program dan latihan yang berkaitan dengan kanak-kanak supaya impian Y.0 ULASAN UMUM KURIKULUM PERMATA Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang tersendiri hasil daripada perwarisan seperti yang telah dicipta dalam gen mereka (Rozumah & Salma. isteri Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan modal insan Negara yang hollistik dan produktif bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. 2008). dasar. Bhg. mudah rosak dan sensitif. Oleh itu. 7. Implikasi daripada polisi ini sebenarnya. kurikulum awal kanak-kanak harus melihat kepada tahap perkembangan mereka. diasuh dan dididik dengan rapi.

Rosmah. dan keutamaan diberikan kepada ibu bapa yang berpendapatan kurang daripada RM1. Kajian itu juga merumuskan bahawa mereka lebih istimewa berbanding kanak-kanak bukan Permata dengan lebih 80 peratus daripadanya mencapai kemahiran pra-sains. komunikasi dan fizikal. Sehingga kini 17. Kajian UPSI dan Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC) mendapati 84 peratus kanak-kanak di Permata Negara mencapai perkembangan emosi yang baik dan membentuk personaliti yang tenang. boleh menggunakan ayat dengan penuh dan betul.565 kanak-kanak di 457 pusat jagaan kanak-kanak di seluruh negara mendapat manfaat daripada program ini di mana modul pembelajaran. pandai mengurus diri sendiri serta bersifat mesra dan mudah mengikut arahan. Kurikulumnya juga digubal berbeza daripada kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang lain kerana ia memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. yang juga Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Dasar Permata Negara berkata. ceria dan berkeyakinan diri.Negara dilaksanakan sejak 1 Mac 2007 dengan menawarkan perkhidmatan pengasuhan dan didikan awal untuk kanak-kanak di bawah umur lima tahun. kanak-kanak di bawah program ini juga terbukti sekurang22 . sosio-emosi. Pengasuhan yang dilaksanakan berbeza dengan taska biasa kerana ibu bapa perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya sejam setiap minggu untuk bersama dengan anak mereka di pusat itu selain melawat pada waktu makan tengah hari untuk mewujudkan hubungan yang lebih erat antara ibu bapa dan anak. teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik disediakan oleh Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI). stabil.500 sebulan.

Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. mendalami dan mengaplikasi ilmu yang berteraskan al-Quran. Permata Insan bertujuan melatih pelajar supaya memahami. dan dikendalikan Universiti Sains Islam Malaysia bagi pelajar yang berumur 9 hingga 12 tahun. Perkasa Remaja. yang dikendalikan UKM. Pada tahun 1969. Sasaran utama projek ini adalah dikalangan kanak-kanak daripada 23 . Permata Negara yang melibatkan program asuhan dan didikan awal kanakkanak dan satu garis panduan akan disediakan untuk menyelaras kurikulum. Pendidikan Awal Kanak-Kanak mula berkembang secara umum untuk mendapatkan pendidikan selepas merdeka . Pada tahun 1960. satu revolusi telah berlaku iaitu Yayasan Asia telah menyumbangkan bantuan dalam bentuk kewangan kepada ‘Worker Society of Malaysia’ untuk membangunkan institusi model TADIKA yang mana ia hampir sama dengan projek di Amerika Syarikat. Permata Pintar bertujuan membimbing pelajar yang mempunyai tahap kepintaran yang luar biasa untuk menjadi lebih cemerlang. yang akan dilaksanakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan kerjasama University of Johns Hopkins. latihan dan kelayakan tenaga pendidik di semua taman asuhan kanak-kanak iaitu Permata Seni melibatkan latihan pelajar yang pintar dan berbakat dalam bidang seni. bertujuan melatih dan membimbing remaja berumur 18 hingga 25 tahun bagi mengelak mereka terlibat dalam gejala sosial serta dibentuk menjadi lebih bertanggungjawab dan berguna kepada masyarakat dan negara (Bernama. 2009).kurangnya setahun lebih ke hadapan berbanding kanak-kanak sebaya mereka dalam beberapa perkara termasuk aspek kematangan emosi. keyakinan dan kemahiran berkomunikasi. Amerika Syarikat.

menganjurkan seminar-seminar dan menerbitkan buku panduan pendidikan yang khas untuk pendidikan awal kanak-kanak (Bernard van Leer Foundation. 2009). pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berfokuskan kepada program "Pembasmian Buta Huruf". Perkembangan pesat tersebut menuntut bilangan tenaga pengajar yang lebih banyak dalam pendidikan awal kanak-kanak. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA). Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA).U (A). Kaedah-kaedah Pelajaran (Kindergarten/ Sekolah Asuhan)(Pendaftaran) pada 1972. Cina dan India. Pendidikan awal kanak-kanak semakin berkembang pesat dengan kewujudan Yayasan Bernard Van Leer. Usaha MPIK ini mendapatkan sambutan dan diteruskan melalui projek-projek rintis Prasekolah oleh Maktab 24 . Pada tahun 1970. (Bernard Van Lee 2009). Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) mula menawarkan kursus untuk melatih para guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1972 sehingga 1976. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membina akta yang khusus bagi Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang dinamakan Akta Pelajaran 1961 P. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS).keluarga miskin daripada pelbagai bangsa seperti Melayu. Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerajaan Tempatan serta Perumahan Sabah telah mengambil keputusan untuk menubuhkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) atau Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA) untuk penjagaan dan pendidikan bagi kanak-kanak di antara umur empat hingga enam tahun. Yayasan ini telah banyak membiayai aktiviti pendidikan Prasekolah terutamanya dalam menggubal program pukal Prasekolah.

Pendidikan awal kanak-kanak mula mendapat perhatian yang lebih serius pada tahun 1984.A.B. Kini. Pada tahun 1986 pula. Maktab Perguruan Sri Pinang (MPSP). Terdapat beberapa pihak mula mencadangkan dan menuntut bahawa pendidikan awal kanak-kanak harus bermula lebih awal menyebabkan tertubuhnya ‘Children Centre Act’ atau Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) bagi memenuhi tuntutan tersebut.” Y. Keluarga dan Masyarakat dan Y. Buku Panduan Guru Prasekolah mula diterbitkan. Usaha ini turut disokong oleh Y. Anak-anak yang mempunyai nilai-nilai seperti ini akan membangun sebagai modal insan berminda kelas pertama.Perguruan Sultan Idris (MPSI). Garis Panduan Pendidikan Prasekolah Malaysia diganti dengan Kurikulum PERMATA (0-4 tahun) dan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (4-6 tahun) dan dijadikan rujukan utama bagi Pendidikan awal kanak-kanak. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia mula diperkenalkan dan digunapakai untuk sekolah rintis di KPM. “Saya yakin bahawa Pusat Anak Permata Negara akan mencapai matlamatnya dalam mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak yang berakhlak mulia serta mempunyai kekuatan dalaman yang membolehkan mereka menghadapi cabaran dan masalah dengan tenang dan baik.B Menteri Pelajaran. Maktab Perguruan Mohd Khalid (MPMK) dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu (MPPM) yang dibiayai oleh UNICEF (Bernard Van Leer Foundation 2009).B Pembangunan Wanita. Tujuannya untuk meningkatkan kemahiran dan kreativiti guru prasekolah. Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi Menteri 25 .

Malah. emosi. 26 .. kognitif dan komunikasi mereka. fokus permata adalah kepada pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang memenuhi kriteria seperti berumur antara satu hingga lima tahun. Malah. mengikut Kementerian Pelajaran Malaysia. norma. menetap di pinggir atau luar bandar. rohani. nilai.. hubungan emosi dan sosial yang dibina penting ke arah pembentukan personaliti mereka yang tenang. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan” [ Akta Pendidikan 1996 : Peraturan-peraturan 9Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997] Falsafah permata adalah untuk melahirkan setiap anak permata negara.suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. 2009). Rasional membuktikan permata diwujudkan antaranya disebabkan kajian telah neurosains menunjukkan bahawa 3 tahun pertama adalah amat penting dalam perkembangan otak kanak-kanak. setiap anak amat berharga. kemahiran. Oleh itu. Malah. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu memperkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. pendidikan awal kanak-kanak penting dalam perkembangan intelek. datangnya daripada keluarga berpendapatan rendah serta berbilang kaum dan agama. Kurikulum Permata bermaksud : “. setiap anak adalah modal insan negara. aman dan penyayang.. kita perlu menyediakan pengalaman pembelajaran yang positif supaya otak kanak-kanak akan berkembang dengan baik. Malah. Oleh itu. Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) diberi tanggungjawab untuk menyediakan modul pembelajaran dan teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik-pendidik di Pusat Anak PERMATA Negara (Mazlah.

Modul 2 : 6 – 12 Bulan.Struktur Kurikulum Permata Kurikulum PERMATA memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara keseluruhan (holistik) dalam aspek kemahiran kognitif. Antara lain ciri-ciri penting dalam kurikulum ini ialah a) Kasih sayang dan belaian b) Interaksi dan komunikasi c) Pemikiran dan bacaan d) Memberi kuasa (empowerment) kepada kanak-kanak melalui pembelajaran secara bebas e) Mendorong kebolehan dan potensi kanak-kanak f) Belajar melalui bermain g) Menghayati muzik dan seni. bahasa dan literasi awal. Modul 4 : 2 – 3 Tahun dan Modul 5 : 3 – 5 Tahun 27 . sensori dan pemahaman dunia persekitaran. berkomunikasi dan fizikal. nyanyian dan pantun. Sosioemosi dan kerohanian. sosio-emosi. Modul 3 : 1 – 2 Tahun. Bagi menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan fizikal kanak-kanak selaras dengan umur mereka ia dipecahkan dalam lima modul iaitu Modul 1 : 0 – 6 Bulan. tarian dan lakonan Kurikulum ini digubal dengan berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia serta mengandungi enam bidang pembelajaran seperti motor kasar dan halus. pra-matematik dan logik. estetika dan kreativiti.

berkawan dan bersosial Kurikulum permata menerapkan sikap suka kecil. membina minat membaca dan berfikir sejak dari awal dan merangsang kemahiran matematik dan pemikiran secara logik. mahir berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Antara aktiviti yang boleh mereka melibatkan diri ialah berbincang dan menilai perkembangan kanak-kanak. pemakanan dan kaunseling. memandikan. Malah. Kaedah ini mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan menyeronokkan bagi kanak-kanak. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam Program PERMATA. memberi makan. mencipta dan merekabentuk. bijak bergaul dan sihat jasmani.Teknik pembelajaran permata ialah dengan merangsang minda kanak-kanak dengan kaedah meneroka. kanak-kanak suka meneroka. mencuba dan mengalami melalui aktiviti permainan. membaca. dan Suci rohani. komuniti dan pelbagai agensi melalui pemberian pelbagai perkhidmatan termasuk kesihatan. berintelektual tinggi. Keistimewaan program Permata Pelaksanaan program PERMATA adalah secara bersepadu (integrated) dengan penglibatan ibu bapa. kanak-kanak mengeksperimen. Satu jam seminggu atau empat jam sebulan kepada aktiviti-aktiviti Pusat Anak PERMATA Negara. bercerita dan memasak dengan kanak-kanak. menyertai lawatan sambil belajar bersama kanak-kanak. mempunyai akhlak dan sahsiah yang mulia. 28 . program PERMATA bertujuan melahirkan kanak-kanak yang holistik dan seimbang. menyertai program kesihatan dan kaunseling dan memastikan kesinambungan kaedah pembelajaran PERMATA semasa di rumah. bertanya.

Pusat anak permata negara terawal diwujudkan di PERMATA Mempaga. memudahkan mereka berinteraksi dan menguasai kebolehan berfikir logik dan pra-matematik. berkeyakinan diri.Hasil pembelajaran permata adalah untuk melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sosio-emosi yang kukuh. serta menumpukan perhatian dalam menerokai sesuatu pembelajaran. Selain dari 5 Pusat ini. Tuaran di Sabah dan Kota Samarahan di Sarawak. PERMATA Kepala Batas dan PERMATA Subang Jaya. Kedah. kanak-kanak yang mempunyai kemahiran sosial yang tinggi. Sabah Samarahan. Dungun. Pusat Anak PERMATA Negara Bercham. Kedah dijangka akan beroperasi sebelum April 2008. Seteruanya. dan budi pekerti yang mulia. Tambun Tulang di Perlis. PERMATA Chini. menghayati pentingnya kebersihan diri. Terengganu Pasir Mas. dan mengurus diri sendiri dengan baik. suka menyiasat dan meneroka. mengeksperimen dan menyelesaikan masalah. Batu Pahat di Johor. PERMATA Putrajaya. Chembong. meningkatkan minat kanak-kanak untuk ingin tahu. 29 . Perak Bangunan baru akan dibinaoleh Kerajaan Negeri. self-esteem yang tinggi. kanak-kanak yang sihat dari segi fizikal dan mental serta berdipslin dalam menyusun atur kehidupannya. Bercham. Sarawak Kuala Ketil. Melaka. Negeri Sembilan Tuaran. Bukit Peringgit di Melaka. 7 lagi Pusat Anak PERMATA Negara telah beroperasi di Pasir Mas diKelantan. Kelantan Tambun Tulang. Malah. Perak dan Kuala Ketil. Pusat Anak PERMATA Negara di Chembong. Dungun di Terengganu. Seterusnya. Malah. Negeri Sembilan dijangka beroperasi pada akhir bulan Februari 2008. mampu untuk bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Batu Pahat. Johor Bukit Peringgit. ia dapat menggalakkan kanak-kanak berkomunikasi dan seterusnya memahirkannya. Kanak-kanak dapat mengenali potensi serta kebolehan diri sendiri dan bebas membuat keputusan berdasarkan potensi/kebolehan dirinya.

Malah boleh menggunakan bahasa ekspresi dan bercerita serta bersifat mesra. Kanak-kanak PERMATA mencapai perkembangan emosi yang baik. Hodder & 30 . 1989.0 RUJUKAN Amabile. New York: The Creative Education Foundation Aminah Ayob et. termasuklah program intervensi awal untuk kanakkanak autistik.al. Teresa. Ini adalah supaya hak untuk mendapat peluang pendidikan atau perkhidmatan yang sama rata terjamin. “pendidikan untuk semua’’ yang telah diperkenalkan perlu sentiasa diingati dalam usaha penyediaan perkhidmatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. terutamanya dalam persekitaran semula jadi. berkongsi mainan. 2008. C (2005) Child Care and Education. Penghasilan program yang efektif kepada kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan pelbagai adalah kolaborasi antara semua. Bruce. Dari segi pengurusan diri pula. mudah bergaul/berkawan. boleh menggunakan ayat penuh dan betul. 8. London. Kolaborasi yang berkesan dapat diwujudkan jika semua pihak yang terlibat mengamalkan pemikiran yang terbuka dan mempunyai matlamat yang sama. kanak-kanak PERMATA lebih pandai mengurus diri sendiri berbanding kanak-kanak bukan PERMATA. mengikut arahan dan menunggu giliran berbanding kanak-kanak bukan PERMATA. Kurikulum Permata. Growing up creative: nurturing a lifetime of creativity. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. T and Meggit.Program ini masih perlu ditinjau dengan lebih mendalam. Tambahan pula. iaitu memaksimumkan potensi dan meminimumkan ketidakupayaan kanak-kanak autistik dalam sepanjang perjalanan kolaborasi.

com/search/label/Program%20PERMATA Pendidikan Anak-anak diperingkat Awal Umur Berasaskan binaan kurikulum yang 31 . Kursus Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanakkanak dalam nota kuliah satu (1): Sejarah Perkembangan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia. Edward. The power of creative Intellingence. London: Harper Collins Business Definisi Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA). 2001. HMSO. 2009. 1996. Creativity in Education & Learning. A. Abd Salam. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributor Sdn.blogspot. London: Thorsons Cropley. Norhashimah Hashim dan Yahya Che Lah 2003.Stoughton. Kurikulum Permata.Bhd. 2001. 2008. Program permata . Kamarul Azman b.jkm. Perak: Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara Universiti Pendidikan Sultan Idris. Serious creativity. J. http://www. London. Tony.my (7 September 2010) Department of Education and Sciences (DES) (1990) Starting with Quality. Panduan Pendidikan Awal Kanak-kanak 0-4 Tahun. Panduan Pendidikan Prasekolah. Diperolehi pada 7 september 2010 daripada http://cikguani. London: Kogan Page De Bono. Buzan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.gov.

gov.gov.00 p.m) 32 .18 p.integritif.html Taman asuhan kanak-kanak mnegikut Akta 308 (Akta Taman Asuhan Kanak kanak1984) http://www.my/7# (10 Ogos 2009.my/ (10 Ogos 2009.m) http://www.Blogspot.kemas. 4. (10 Ogos 2009.permata.my/20# . [online] diperolehi pada 3 september 2010 daripada http://fiqhsemasa.jpm. 4.com/2010/03/pendidikan-anak-anak-di-peringkatawal.m) http://www. 5.kemas.40 p.