Takhayul dan Khurafat

Oleh : Kevin Prima Pambudi (7211030021) 1 D3 Teknik Telekomunikasi A

Politeknik Elektronika Negri Surabaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2011

1

khurâfat mencakup cerita dan perbuatan yang direka-reka dan bersifat dusta. Begitu juga dengan pemikiran yang direka-reka merupakan salah satu bentuk khurafat. ramalan-ramalan.Ringkasan Khurafat Khurâfat secara bahasa berarti takhayul. pantang-larang. kepercayaan yang menyimpang dari pemujaan atau ajaran Islam. adat istiadat. ajaran-ajaran. Dalam kamus munawir khurafat diartikan dengan hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tidak masuk akal (batil) Pengertian khurâfat dalam Islam Khurâfat ialah semua cerita rekaan atau khayalan. dongeng atau legenda Sedangkan khurâfy adalah hal yang berkenaan dengan takhayul atau dongeng. 2 . Berdasarkan pengertian tersebut.

Ini salah satu dampak takhayul. Jadi takhayul merupakan bagian dari khurâfat. Takhayul menjadikan seorang menyembah kepada pohon.Takhayul Secara bahasa. keris dan lain sebagainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah (Taqarrub) atau karena benda-benda tersebut memiliki kesaktian yang mampu menolak suatu bencana atau mampu mendatangkan sebuah keberkahan. Jika demikian maka Tauhid Rubûbiyyah dan Tauhid Ibadah seorang hamba akan keropos dan hancur. pohon. batu atau benda keramat lainnya. mereka beralasan menyembah batu. berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. Tahayul diartikan juga percaya kepada sesuatu yang tidak benar (mustahil) . 3 .

Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia. dan pengertian Khurafat beserta contohnya. atas limpahan Rahmat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. sehingga dapat mengamalkan. Didalam makalah ini dijelaskan pengertian dari Tahayul beserta contohnya. Saya sadar bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan.Kata Pengantar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanya milik Allah. 19 September 2011 Kevin Prima Pambudi 4 . makalah yang berjudul “Takhayul dan Khurafat” ini berhasil diselesaikan. saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pembuatan makalah yang akan datang. oleh karena itu. mengelola serta melestarikan seluruh alam. Surabaya. anak cucu Nabi Adam serta menghiasinya dengan ilmu pengetahuan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Agama Islam. para keluarga dan sahabatnya sebagai sumber ilmu dan hikmah. Taufik. Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT. dan Hidayahnya.

................... 13 Riwayat Hidup ................................................................................................Daftar isi Ringkasan............... 8 Pengertian khurâfat dalam Islam .. 4 Takhayul .......................................................................... 11 Penutup ......... 9 Kesan khurafat terhadap umat Islam ............................................................. 2 Khurafat ........................................................................... 6 Khurafat .............................................................. 14 5 ..................................................................................................................................... 12 Daftar Pustaka ............................................................................................................................................................................................................................ 8 Ciri – ciri khurafat .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 Kesimpulan .................................. 9 Bentuk-bentuk khurafat ...................... 3 Kata Pengantar ..................................................................................... 2 Takhayul ..........................

keris dan lain sebagainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah (Taqarrub) atau karena benda-benda tersebut memiliki ke-digdaya-an yang mampu menolak suatu bencana atau mampu mendatangkan 6 . (seperti: pandangan. Tahayul diartikan juga percaya kepada sesuatu yang tidak benar (mustahil) . Gambar baru tersebut bisa jadi satu hal yang benar-benar terjadi. yaitu: 1. batu atau benda keramat lainnya. mereka beralasan menyembah batu. Jadi takhayul merupakan bagian dari khurâfat. Kekuatan ingatan yang yang terbentuk berdasarkan gambar indrawi dengan segala jenisnya. pohon. penciuman) setelah hilangnya sesuatu yang dapat diindera tersebut dari panca indra kita. Dari istilah tahayul tersebut ada dua hal yang termasuk dalam kategori tahayul. Kekuatan ingatan lainnya yang disandarkan pada gambar indrawi. Takhayul menjadikan seorang menyembah kepada pohon. kemudian satu dari unsurnya menjadi sebuah gambar yang baru. Seperti kisah seribu satu malam. 2. pendengaran.Takhayul Secara bahasa. Nyai Roro Kidul dan cerita-cerita khurafat lainnya. pancaroba. atau hal yang diluar kebiasaan (kemustahilan). berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi.

sebuah keberkahan. Jika demikian maka Tauhid Rubûbiyyah dan Tauhid Ibadah seorang hamba akan keropos dan hancur. 7 . Takhayul juga merupakan senjata para ahli bid'ah dalam menguatkan argumennya dengan dalih bahwasanya ini adalah sesuai dengan syari'at yang disandarkan secara dusta kepada salafus shalih. ini salah satu dampak takhayul.

dongeng atau legenda Sedangkan khurâfy adalah hal yang berkenaan dengan takhayul atau dongeng. Berdasarkan pengertian tersebut. adat istiadat. pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam . ramalan-ramalan. ajaran-ajaran. 8 .Khurafat Khurâfat secara bahasa berarti takhayul. pantang-larang. Dalam kamus munawir khurafat diartikan dengan hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tidak masuk akal (batil) Pengertian khurâfat dalam Islam Khurâfat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan. Begitu juga dengan pemikiran yang direka-reka merupakan salah satu bentuk khurafat. khurâfat mencakup cerita dan perbuatan yang direka-reka dan bersifat dusta.

kuburan. tongkat dan sebagainya. 9 . Perkara yang luar biasa. bukit. batu. Bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan bercanggah dengan Islam. 2. 2. Menggunakan objek-objek tertentu seperti kuburan. Cerita-cerita rekaan. dongeng. dll. Mempunyai unsur-unsur negatif dari segi akidah dan syariah. 5. 3. 6. telaga. 4. Bukan dari benda-benda seperti tembikar. 5.Ciri – ciri khurafat 1. KERAMAT 1. kayu dan sebagainya. kayu. Kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar. Bentuk-bentuk khurafat Kepercayaan kepada keramat seperti kuburan . adat mandi membuang sial dan sebagainya. khayalan atau karut. Tidak didasarkan pada Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4. Bukan dari orang fasik. Berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus. Anugerah Allah kepada hambanya yang salih. 3.

(ini diucapkan oleh Nabi sebanyak 3 kali) Kesan khurafat terhadap umat Islam 1.6.a. adat merenjis tepung tawar adat pantai dan sebagainya TIDAK ADA SANGKAAN SIAL DALAM ISLAM Sabda Rasulullah s. Kepercayaan kepada kekuasaan jin dan memohon pertolongan darinya seperti adat memuja kampung. Hilang kepercayaan kepada Qodo dan Qodar 4. Mudah berputus asa 10 . Menambahkan amalan Bid’ah 3. Merusak Akidah 2.w yang bermaksud: Tidak ada burung. Anggapan sial itu adalah syirik. Hilang sikap berusaha 5. tidak ada penyakit menular dan tidak ada sial.

Untuk menghindari sifat tersebut. Didalam Islam. tidak ada sangkaan sial. sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh adat atau ajaran-ajaran yang tidak diajarkan dalam Al-Qur’an atau Hadits.Kesimpulan Takhayul merupakan bagian dari khurafat. 11 . yang berarti Islam tidak mengajarkan untuk kita memiliki sifat takhayul atau khurafat. maka kita perlu terus mengkaji pengetahuan Islam kita.

Saya banyak berharap para pembaca yang budiman agar memberikan kritik dan saran yang membangun kepada saya demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya.Penutup Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. tidak mudah terbujuk setan. kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 12 . Semoga makalah ini berguna bagi para pembaca. dll. Dan semoga kita semua diridhoi oleh Allah sehingga kuat iman.

blogspot. Khurafat Menurut Islam:Pengaruh dan Kesannya Kepada Umat Islam.blogspot. From http://wajatimur11.Daftar Pustaka 1 ) Zaujati Habibati (2009).com/2011/03/penyakit-tbc-tahayulbidah-dan-khurafat.html 2 ) http://ushuluddinsh.com/2009/08/khurafat-menurutislampengaruh-dan.html 13 .

Riwayat Hidup Nama : Kevin Prima Pambudi Tempat. SDN Kaliasin IV Surabaya 3. TK Aisyah Kedungrukem. SMPN 29 Surabaya 4. Surabaya 2. Tanggal Lahir : Surabaya. 24 November 1993 Jenis Kelamin Umur Agama Alamat E-mail Telepon : Laki-laki : 17 tahun : Islam : Kaliasin 8 / 35 Surabaya : mr_kevin_prima@yahoo.co. Jama’ah Yaasin dan Tahlil 14 . SMKN 1 Surabaya 5. Surabaya Organisasi yang pernah diikuti 1. Kursus Komputer di IP. Kursus bahasa Inggris di NSC.id : 031 91000693 Pendidikan Formal : 1. PENS-ITS Pendidikan non Formal : 1. Surabaya 2.

24 November 1993 : Laki-laki : 17 tahun : Islam : Kaliasin 8 / 35 Surabaya : mr_kevin_prima@yahoo. Surabaya 3 . Tanggal Lahir Pendidikan Formal : 1.co. TK Aisyah Kedungrukem.id : 031 91000693 Tempat.Riwayat Hidup Nama Jenis Kelamin Umur Agama Alamat E-mail Telepon : Kevin Prima Pambudi : Surabaya.

SMKN 1 Surabaya 5.2. SMPN 29 Surabaya 4. Surabaya Organisasi yang pernah diikuti 1. PENS-ITS Pendidikan non Formal : 1. Surabaya 2. Jama’ah Yaasin dan Tahlil 1 . Kursus bahasa Inggris di NSC. Kursus Komputer di IP. SDN Kaliasin IV Surabaya 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful