Takhayul dan Khurafat

Oleh : Kevin Prima Pambudi (7211030021) 1 D3 Teknik Telekomunikasi A

Politeknik Elektronika Negri Surabaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2011

1

dongeng atau legenda Sedangkan khurâfy adalah hal yang berkenaan dengan takhayul atau dongeng. adat istiadat. kepercayaan yang menyimpang dari pemujaan atau ajaran Islam. ramalan-ramalan. 2 .Ringkasan Khurafat Khurâfat secara bahasa berarti takhayul. Dalam kamus munawir khurafat diartikan dengan hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tidak masuk akal (batil) Pengertian khurâfat dalam Islam Khurâfat ialah semua cerita rekaan atau khayalan. pantang-larang. ajaran-ajaran. khurâfat mencakup cerita dan perbuatan yang direka-reka dan bersifat dusta. Berdasarkan pengertian tersebut. Begitu juga dengan pemikiran yang direka-reka merupakan salah satu bentuk khurafat.

keris dan lain sebagainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah (Taqarrub) atau karena benda-benda tersebut memiliki kesaktian yang mampu menolak suatu bencana atau mampu mendatangkan sebuah keberkahan. Takhayul menjadikan seorang menyembah kepada pohon. berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. Tahayul diartikan juga percaya kepada sesuatu yang tidak benar (mustahil) .Takhayul Secara bahasa. pohon. Jadi takhayul merupakan bagian dari khurâfat. batu atau benda keramat lainnya. Ini salah satu dampak takhayul. Jika demikian maka Tauhid Rubûbiyyah dan Tauhid Ibadah seorang hamba akan keropos dan hancur. 3 . mereka beralasan menyembah batu.

makalah yang berjudul “Takhayul dan Khurafat” ini berhasil diselesaikan. dan pengertian Khurafat beserta contohnya. anak cucu Nabi Adam serta menghiasinya dengan ilmu pengetahuan. Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT. oleh karena itu. mengelola serta melestarikan seluruh alam. saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pembuatan makalah yang akan datang. Taufik.Kata Pengantar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanya milik Allah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Surabaya. sehingga dapat mengamalkan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Agama Islam. para keluarga dan sahabatnya sebagai sumber ilmu dan hikmah. Didalam makalah ini dijelaskan pengertian dari Tahayul beserta contohnya. 19 September 2011 Kevin Prima Pambudi 4 . Saya sadar bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. dan Hidayahnya. atas limpahan Rahmat. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia.

................................................................................................................................................................................. 14 5 .................................................................................................. 10 Kesimpulan .......................... 12 Daftar Pustaka . 2 Khurafat ........ 3 Kata Pengantar ........................................................................................................................... 8 Pengertian khurâfat dalam Islam ........................................................................................................................... 2 Takhayul ...................................................Daftar isi Ringkasan........ 11 Penutup . 9 Kesan khurafat terhadap umat Islam ............................................................ 8 Ciri – ciri khurafat ................................................ 9 Bentuk-bentuk khurafat ................................................. 13 Riwayat Hidup ....................................................................................... 6 Khurafat ......................................................................................................................................................................................................................... 4 Takhayul ..............................................................................................................................

Jadi takhayul merupakan bagian dari khurâfat. Dari istilah tahayul tersebut ada dua hal yang termasuk dalam kategori tahayul. Kekuatan ingatan yang yang terbentuk berdasarkan gambar indrawi dengan segala jenisnya. penciuman) setelah hilangnya sesuatu yang dapat diindera tersebut dari panca indra kita. mereka beralasan menyembah batu. Takhayul menjadikan seorang menyembah kepada pohon. Tahayul diartikan juga percaya kepada sesuatu yang tidak benar (mustahil) . berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. Seperti kisah seribu satu malam. pohon. Nyai Roro Kidul dan cerita-cerita khurafat lainnya. keris dan lain sebagainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah (Taqarrub) atau karena benda-benda tersebut memiliki ke-digdaya-an yang mampu menolak suatu bencana atau mampu mendatangkan 6 . Kekuatan ingatan lainnya yang disandarkan pada gambar indrawi. 2. yaitu: 1. pancaroba. pendengaran. (seperti: pandangan. Gambar baru tersebut bisa jadi satu hal yang benar-benar terjadi.Takhayul Secara bahasa. atau hal yang diluar kebiasaan (kemustahilan). batu atau benda keramat lainnya. kemudian satu dari unsurnya menjadi sebuah gambar yang baru.

7 . Jika demikian maka Tauhid Rubûbiyyah dan Tauhid Ibadah seorang hamba akan keropos dan hancur.sebuah keberkahan. Takhayul juga merupakan senjata para ahli bid'ah dalam menguatkan argumennya dengan dalih bahwasanya ini adalah sesuai dengan syari'at yang disandarkan secara dusta kepada salafus shalih. ini salah satu dampak takhayul.

Begitu juga dengan pemikiran yang direka-reka merupakan salah satu bentuk khurafat. ajaran-ajaran. khurâfat mencakup cerita dan perbuatan yang direka-reka dan bersifat dusta. adat istiadat.Khurafat Khurâfat secara bahasa berarti takhayul. Dalam kamus munawir khurafat diartikan dengan hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tidak masuk akal (batil) Pengertian khurâfat dalam Islam Khurâfat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan. pantang-larang. pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam . dongeng atau legenda Sedangkan khurâfy adalah hal yang berkenaan dengan takhayul atau dongeng. 8 . Berdasarkan pengertian tersebut. ramalan-ramalan.

Ciri – ciri khurafat 1. Perkara yang luar biasa. 9 . Tidak didasarkan pada Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. kayu. KERAMAT 1. 3. kayu dan sebagainya. 5. Berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus. bukit. Cerita-cerita rekaan. dll. telaga. Bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan bercanggah dengan Islam. Bukan dari orang fasik. 2. adat mandi membuang sial dan sebagainya. batu. khayalan atau karut. 2. 4. Mempunyai unsur-unsur negatif dari segi akidah dan syariah. Menggunakan objek-objek tertentu seperti kuburan. kuburan. tongkat dan sebagainya. 6. 5. Bukan dari benda-benda seperti tembikar. 3. dongeng. 4. Bentuk-bentuk khurafat Kepercayaan kepada keramat seperti kuburan . Anugerah Allah kepada hambanya yang salih. Kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar.

(ini diucapkan oleh Nabi sebanyak 3 kali) Kesan khurafat terhadap umat Islam 1. Anggapan sial itu adalah syirik. tidak ada penyakit menular dan tidak ada sial.w yang bermaksud: Tidak ada burung. Hilang kepercayaan kepada Qodo dan Qodar 4. Mudah berputus asa 10 .a. Hilang sikap berusaha 5. Menambahkan amalan Bid’ah 3. adat merenjis tepung tawar adat pantai dan sebagainya TIDAK ADA SANGKAAN SIAL DALAM ISLAM Sabda Rasulullah s. Merusak Akidah 2. Kepercayaan kepada kekuasaan jin dan memohon pertolongan darinya seperti adat memuja kampung.6.

tidak ada sangkaan sial. Untuk menghindari sifat tersebut.Kesimpulan Takhayul merupakan bagian dari khurafat. maka kita perlu terus mengkaji pengetahuan Islam kita. sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh adat atau ajaran-ajaran yang tidak diajarkan dalam Al-Qur’an atau Hadits. 11 . yang berarti Islam tidak mengajarkan untuk kita memiliki sifat takhayul atau khurafat. Didalam Islam.

Semoga makalah ini berguna bagi para pembaca. tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.Penutup Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Saya banyak berharap para pembaca yang budiman agar memberikan kritik dan saran yang membangun kepada saya demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 12 . tidak mudah terbujuk setan. dll. Dan semoga kita semua diridhoi oleh Allah sehingga kuat iman.

Daftar Pustaka 1 ) Zaujati Habibati (2009). From http://wajatimur11.html 2 ) http://ushuluddinsh.blogspot.com/2011/03/penyakit-tbc-tahayulbidah-dan-khurafat.blogspot. Khurafat Menurut Islam:Pengaruh dan Kesannya Kepada Umat Islam.com/2009/08/khurafat-menurutislampengaruh-dan.html 13 .

SMPN 29 Surabaya 4. PENS-ITS Pendidikan non Formal : 1. SMKN 1 Surabaya 5. Kursus Komputer di IP. Kursus bahasa Inggris di NSC. Surabaya Organisasi yang pernah diikuti 1. Jama’ah Yaasin dan Tahlil 14 .id : 031 91000693 Pendidikan Formal : 1. Surabaya 2. Surabaya 2.co. 24 November 1993 Jenis Kelamin Umur Agama Alamat E-mail Telepon : Laki-laki : 17 tahun : Islam : Kaliasin 8 / 35 Surabaya : mr_kevin_prima@yahoo. TK Aisyah Kedungrukem. SDN Kaliasin IV Surabaya 3.Riwayat Hidup Nama : Kevin Prima Pambudi Tempat. Tanggal Lahir : Surabaya.

Surabaya 3 . 24 November 1993 : Laki-laki : 17 tahun : Islam : Kaliasin 8 / 35 Surabaya : mr_kevin_prima@yahoo. TK Aisyah Kedungrukem. Tanggal Lahir Pendidikan Formal : 1.Riwayat Hidup Nama Jenis Kelamin Umur Agama Alamat E-mail Telepon : Kevin Prima Pambudi : Surabaya.id : 031 91000693 Tempat.co.

Jama’ah Yaasin dan Tahlil 1 .2. SMPN 29 Surabaya 4. SDN Kaliasin IV Surabaya 3. Kursus bahasa Inggris di NSC. PENS-ITS Pendidikan non Formal : 1. SMKN 1 Surabaya 5. Surabaya 2. Kursus Komputer di IP. Surabaya Organisasi yang pernah diikuti 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful