Takhayul dan Khurafat

Oleh : Kevin Prima Pambudi (7211030021) 1 D3 Teknik Telekomunikasi A

Politeknik Elektronika Negri Surabaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2011

1

Dalam kamus munawir khurafat diartikan dengan hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tidak masuk akal (batil) Pengertian khurâfat dalam Islam Khurâfat ialah semua cerita rekaan atau khayalan. pantang-larang. khurâfat mencakup cerita dan perbuatan yang direka-reka dan bersifat dusta. 2 . Berdasarkan pengertian tersebut. kepercayaan yang menyimpang dari pemujaan atau ajaran Islam.Ringkasan Khurafat Khurâfat secara bahasa berarti takhayul. ramalan-ramalan. dongeng atau legenda Sedangkan khurâfy adalah hal yang berkenaan dengan takhayul atau dongeng. adat istiadat. ajaran-ajaran. Begitu juga dengan pemikiran yang direka-reka merupakan salah satu bentuk khurafat.

Jadi takhayul merupakan bagian dari khurâfat. 3 . batu atau benda keramat lainnya. pohon. keris dan lain sebagainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah (Taqarrub) atau karena benda-benda tersebut memiliki kesaktian yang mampu menolak suatu bencana atau mampu mendatangkan sebuah keberkahan.Takhayul Secara bahasa. Jika demikian maka Tauhid Rubûbiyyah dan Tauhid Ibadah seorang hamba akan keropos dan hancur. Takhayul menjadikan seorang menyembah kepada pohon. mereka beralasan menyembah batu. berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. Tahayul diartikan juga percaya kepada sesuatu yang tidak benar (mustahil) . Ini salah satu dampak takhayul.

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT. mengelola serta melestarikan seluruh alam. Surabaya. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia.Kata Pengantar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanya milik Allah. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Agama Islam. 19 September 2011 Kevin Prima Pambudi 4 . makalah yang berjudul “Takhayul dan Khurafat” ini berhasil diselesaikan. saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pembuatan makalah yang akan datang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. dan pengertian Khurafat beserta contohnya. para keluarga dan sahabatnya sebagai sumber ilmu dan hikmah. Didalam makalah ini dijelaskan pengertian dari Tahayul beserta contohnya. anak cucu Nabi Adam serta menghiasinya dengan ilmu pengetahuan. Taufik. dan Hidayahnya. sehingga dapat mengamalkan. oleh karena itu. Saya sadar bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. atas limpahan Rahmat.

.......................................................................................................................... 6 Khurafat ......... 2 Khurafat ...... 2 Takhayul ................................................................................. 12 Daftar Pustaka .................... 8 Ciri – ciri khurafat ....................................................... 13 Riwayat Hidup ........................................ 11 Penutup .................................................................. 14 5 ............................................................................................................................................................................... 9 Bentuk-bentuk khurafat ............................................................................................................................................ 4 Takhayul ............................................................................................. 3 Kata Pengantar ..................................................................................................................... 9 Kesan khurafat terhadap umat Islam ...................Daftar isi Ringkasan............................................. 10 Kesimpulan ......................................................................................................................................... 8 Pengertian khurâfat dalam Islam ..............................................................................

pendengaran. Kekuatan ingatan lainnya yang disandarkan pada gambar indrawi. atau hal yang diluar kebiasaan (kemustahilan).Takhayul Secara bahasa. yaitu: 1. Tahayul diartikan juga percaya kepada sesuatu yang tidak benar (mustahil) . berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. mereka beralasan menyembah batu. Seperti kisah seribu satu malam. Jadi takhayul merupakan bagian dari khurâfat. Takhayul menjadikan seorang menyembah kepada pohon. (seperti: pandangan. pancaroba. pohon. kemudian satu dari unsurnya menjadi sebuah gambar yang baru. Dari istilah tahayul tersebut ada dua hal yang termasuk dalam kategori tahayul. penciuman) setelah hilangnya sesuatu yang dapat diindera tersebut dari panca indra kita. Nyai Roro Kidul dan cerita-cerita khurafat lainnya. Gambar baru tersebut bisa jadi satu hal yang benar-benar terjadi. 2. batu atau benda keramat lainnya. keris dan lain sebagainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah (Taqarrub) atau karena benda-benda tersebut memiliki ke-digdaya-an yang mampu menolak suatu bencana atau mampu mendatangkan 6 . Kekuatan ingatan yang yang terbentuk berdasarkan gambar indrawi dengan segala jenisnya.

Takhayul juga merupakan senjata para ahli bid'ah dalam menguatkan argumennya dengan dalih bahwasanya ini adalah sesuai dengan syari'at yang disandarkan secara dusta kepada salafus shalih.sebuah keberkahan. ini salah satu dampak takhayul. 7 . Jika demikian maka Tauhid Rubûbiyyah dan Tauhid Ibadah seorang hamba akan keropos dan hancur.

dongeng atau legenda Sedangkan khurâfy adalah hal yang berkenaan dengan takhayul atau dongeng. Berdasarkan pengertian tersebut. pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam . Begitu juga dengan pemikiran yang direka-reka merupakan salah satu bentuk khurafat.Khurafat Khurâfat secara bahasa berarti takhayul. khurâfat mencakup cerita dan perbuatan yang direka-reka dan bersifat dusta. 8 . pantang-larang. adat istiadat. ajaran-ajaran. ramalan-ramalan. Dalam kamus munawir khurafat diartikan dengan hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tidak masuk akal (batil) Pengertian khurâfat dalam Islam Khurâfat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan.

3. 2. Cerita-cerita rekaan. Bukan dari orang fasik. telaga. 6. Bukan dari benda-benda seperti tembikar. 9 . kayu dan sebagainya.Ciri – ciri khurafat 1. khayalan atau karut. kuburan. 5. 4. dongeng. kayu. Bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan bercanggah dengan Islam. 3. Mempunyai unsur-unsur negatif dari segi akidah dan syariah. Anugerah Allah kepada hambanya yang salih. Berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus. adat mandi membuang sial dan sebagainya. 2. Tidak didasarkan pada Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan objek-objek tertentu seperti kuburan. tongkat dan sebagainya. KERAMAT 1. dll. 5. 4. Kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar. Perkara yang luar biasa. batu. bukit. Bentuk-bentuk khurafat Kepercayaan kepada keramat seperti kuburan .

adat merenjis tepung tawar adat pantai dan sebagainya TIDAK ADA SANGKAAN SIAL DALAM ISLAM Sabda Rasulullah s. Mudah berputus asa 10 . Merusak Akidah 2.w yang bermaksud: Tidak ada burung. Hilang kepercayaan kepada Qodo dan Qodar 4. Anggapan sial itu adalah syirik. Menambahkan amalan Bid’ah 3. Hilang sikap berusaha 5.6. Kepercayaan kepada kekuasaan jin dan memohon pertolongan darinya seperti adat memuja kampung. tidak ada penyakit menular dan tidak ada sial. (ini diucapkan oleh Nabi sebanyak 3 kali) Kesan khurafat terhadap umat Islam 1.a.

tidak ada sangkaan sial.Kesimpulan Takhayul merupakan bagian dari khurafat. sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh adat atau ajaran-ajaran yang tidak diajarkan dalam Al-Qur’an atau Hadits. yang berarti Islam tidak mengajarkan untuk kita memiliki sifat takhayul atau khurafat. Didalam Islam. 11 . maka kita perlu terus mengkaji pengetahuan Islam kita. Untuk menghindari sifat tersebut.

tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Dan semoga kita semua diridhoi oleh Allah sehingga kuat iman. tidak mudah terbujuk setan.Penutup Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. dll. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 12 . kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Saya banyak berharap para pembaca yang budiman agar memberikan kritik dan saran yang membangun kepada saya demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi para pembaca.

Daftar Pustaka 1 ) Zaujati Habibati (2009).com/2009/08/khurafat-menurutislampengaruh-dan. Khurafat Menurut Islam:Pengaruh dan Kesannya Kepada Umat Islam. From http://wajatimur11.blogspot.blogspot.html 13 .html 2 ) http://ushuluddinsh.com/2011/03/penyakit-tbc-tahayulbidah-dan-khurafat.

24 November 1993 Jenis Kelamin Umur Agama Alamat E-mail Telepon : Laki-laki : 17 tahun : Islam : Kaliasin 8 / 35 Surabaya : mr_kevin_prima@yahoo.id : 031 91000693 Pendidikan Formal : 1. Tanggal Lahir : Surabaya. SDN Kaliasin IV Surabaya 3. TK Aisyah Kedungrukem. Jama’ah Yaasin dan Tahlil 14 . PENS-ITS Pendidikan non Formal : 1. SMPN 29 Surabaya 4. Surabaya Organisasi yang pernah diikuti 1. Kursus bahasa Inggris di NSC.co. Kursus Komputer di IP.Riwayat Hidup Nama : Kevin Prima Pambudi Tempat. Surabaya 2. Surabaya 2. SMKN 1 Surabaya 5.

24 November 1993 : Laki-laki : 17 tahun : Islam : Kaliasin 8 / 35 Surabaya : mr_kevin_prima@yahoo.co. Surabaya 3 .id : 031 91000693 Tempat.Riwayat Hidup Nama Jenis Kelamin Umur Agama Alamat E-mail Telepon : Kevin Prima Pambudi : Surabaya. TK Aisyah Kedungrukem. Tanggal Lahir Pendidikan Formal : 1.

Surabaya Organisasi yang pernah diikuti 1. Kursus Komputer di IP. SMKN 1 Surabaya 5. Surabaya 2. SDN Kaliasin IV Surabaya 3. PENS-ITS Pendidikan non Formal : 1. Kursus bahasa Inggris di NSC. SMPN 29 Surabaya 4.2. Jama’ah Yaasin dan Tahlil 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful