Takhayul dan Khurafat

Oleh : Kevin Prima Pambudi (7211030021) 1 D3 Teknik Telekomunikasi A

Politeknik Elektronika Negri Surabaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2011

1

dongeng atau legenda Sedangkan khurâfy adalah hal yang berkenaan dengan takhayul atau dongeng. ramalan-ramalan.Ringkasan Khurafat Khurâfat secara bahasa berarti takhayul. adat istiadat. pantang-larang. Dalam kamus munawir khurafat diartikan dengan hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tidak masuk akal (batil) Pengertian khurâfat dalam Islam Khurâfat ialah semua cerita rekaan atau khayalan. Berdasarkan pengertian tersebut. 2 . kepercayaan yang menyimpang dari pemujaan atau ajaran Islam. khurâfat mencakup cerita dan perbuatan yang direka-reka dan bersifat dusta. Begitu juga dengan pemikiran yang direka-reka merupakan salah satu bentuk khurafat. ajaran-ajaran.

keris dan lain sebagainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah (Taqarrub) atau karena benda-benda tersebut memiliki kesaktian yang mampu menolak suatu bencana atau mampu mendatangkan sebuah keberkahan. Takhayul menjadikan seorang menyembah kepada pohon. 3 . Jadi takhayul merupakan bagian dari khurâfat. berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. batu atau benda keramat lainnya.Takhayul Secara bahasa. Jika demikian maka Tauhid Rubûbiyyah dan Tauhid Ibadah seorang hamba akan keropos dan hancur. Ini salah satu dampak takhayul. Tahayul diartikan juga percaya kepada sesuatu yang tidak benar (mustahil) . pohon. mereka beralasan menyembah batu.

dan Hidayahnya. mengelola serta melestarikan seluruh alam. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia. Taufik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. makalah yang berjudul “Takhayul dan Khurafat” ini berhasil diselesaikan. oleh karena itu. atas limpahan Rahmat.Kata Pengantar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanya milik Allah. Saya sadar bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. 19 September 2011 Kevin Prima Pambudi 4 . saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pembuatan makalah yang akan datang. sehingga dapat mengamalkan. para keluarga dan sahabatnya sebagai sumber ilmu dan hikmah. dan pengertian Khurafat beserta contohnya. Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Agama Islam. Surabaya. anak cucu Nabi Adam serta menghiasinya dengan ilmu pengetahuan. Didalam makalah ini dijelaskan pengertian dari Tahayul beserta contohnya.

................ 2 Khurafat ................................................................................................................................. 8 Pengertian khurâfat dalam Islam .......................................................................................................................................... 14 5 ........... 11 Penutup ...................................... 4 Takhayul ..... 9 Kesan khurafat terhadap umat Islam .................................................................................................................................................................................................................................. 3 Kata Pengantar ....................................................................................................................................................................................Daftar isi Ringkasan................................................................ 9 Bentuk-bentuk khurafat ..................................................... 2 Takhayul ..................................................................................................... 13 Riwayat Hidup ..................................................... 12 Daftar Pustaka .... 10 Kesimpulan ................................................................................ 6 Khurafat .......................... 8 Ciri – ciri khurafat ...............................................................................

Nyai Roro Kidul dan cerita-cerita khurafat lainnya. kemudian satu dari unsurnya menjadi sebuah gambar yang baru. berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. Jadi takhayul merupakan bagian dari khurâfat. Kekuatan ingatan lainnya yang disandarkan pada gambar indrawi. atau hal yang diluar kebiasaan (kemustahilan). mereka beralasan menyembah batu. (seperti: pandangan. Takhayul menjadikan seorang menyembah kepada pohon. pendengaran. yaitu: 1. pancaroba. batu atau benda keramat lainnya. Dari istilah tahayul tersebut ada dua hal yang termasuk dalam kategori tahayul. pohon. Kekuatan ingatan yang yang terbentuk berdasarkan gambar indrawi dengan segala jenisnya. keris dan lain sebagainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah (Taqarrub) atau karena benda-benda tersebut memiliki ke-digdaya-an yang mampu menolak suatu bencana atau mampu mendatangkan 6 .Takhayul Secara bahasa. Seperti kisah seribu satu malam. 2. Tahayul diartikan juga percaya kepada sesuatu yang tidak benar (mustahil) . penciuman) setelah hilangnya sesuatu yang dapat diindera tersebut dari panca indra kita. Gambar baru tersebut bisa jadi satu hal yang benar-benar terjadi.

sebuah keberkahan. ini salah satu dampak takhayul. 7 . Takhayul juga merupakan senjata para ahli bid'ah dalam menguatkan argumennya dengan dalih bahwasanya ini adalah sesuai dengan syari'at yang disandarkan secara dusta kepada salafus shalih. Jika demikian maka Tauhid Rubûbiyyah dan Tauhid Ibadah seorang hamba akan keropos dan hancur.

Dalam kamus munawir khurafat diartikan dengan hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tidak masuk akal (batil) Pengertian khurâfat dalam Islam Khurâfat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan. ajaran-ajaran. pantang-larang.Khurafat Khurâfat secara bahasa berarti takhayul. khurâfat mencakup cerita dan perbuatan yang direka-reka dan bersifat dusta. ramalan-ramalan. 8 . dongeng atau legenda Sedangkan khurâfy adalah hal yang berkenaan dengan takhayul atau dongeng. Berdasarkan pengertian tersebut. adat istiadat. Begitu juga dengan pemikiran yang direka-reka merupakan salah satu bentuk khurafat. pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam .

batu. khayalan atau karut. Bukan dari benda-benda seperti tembikar. KERAMAT 1. Bentuk-bentuk khurafat Kepercayaan kepada keramat seperti kuburan . 9 . Bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan bercanggah dengan Islam. 2. Kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar. Bukan dari orang fasik. Mempunyai unsur-unsur negatif dari segi akidah dan syariah. Menggunakan objek-objek tertentu seperti kuburan. 6. Tidak didasarkan pada Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5. 2. Anugerah Allah kepada hambanya yang salih. 3. 3. dongeng. 4. 5.Ciri – ciri khurafat 1. tongkat dan sebagainya. kayu. 4. bukit. dll. adat mandi membuang sial dan sebagainya. Berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus. kuburan. Perkara yang luar biasa. kayu dan sebagainya. Cerita-cerita rekaan. telaga.

a. Anggapan sial itu adalah syirik. Merusak Akidah 2.w yang bermaksud: Tidak ada burung.6. Kepercayaan kepada kekuasaan jin dan memohon pertolongan darinya seperti adat memuja kampung. Menambahkan amalan Bid’ah 3. tidak ada penyakit menular dan tidak ada sial. Mudah berputus asa 10 . (ini diucapkan oleh Nabi sebanyak 3 kali) Kesan khurafat terhadap umat Islam 1. Hilang sikap berusaha 5. Hilang kepercayaan kepada Qodo dan Qodar 4. adat merenjis tepung tawar adat pantai dan sebagainya TIDAK ADA SANGKAAN SIAL DALAM ISLAM Sabda Rasulullah s.

tidak ada sangkaan sial. sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh adat atau ajaran-ajaran yang tidak diajarkan dalam Al-Qur’an atau Hadits. maka kita perlu terus mengkaji pengetahuan Islam kita. 11 . Didalam Islam.Kesimpulan Takhayul merupakan bagian dari khurafat. Untuk menghindari sifat tersebut. yang berarti Islam tidak mengajarkan untuk kita memiliki sifat takhayul atau khurafat.

tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Saya banyak berharap para pembaca yang budiman agar memberikan kritik dan saran yang membangun kepada saya demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan semoga kita semua diridhoi oleh Allah sehingga kuat iman. tidak mudah terbujuk setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 12 . Semoga makalah ini berguna bagi para pembaca. dll. kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.Penutup Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini.

html 13 .blogspot.com/2009/08/khurafat-menurutislampengaruh-dan.html 2 ) http://ushuluddinsh. From http://wajatimur11.com/2011/03/penyakit-tbc-tahayulbidah-dan-khurafat. Khurafat Menurut Islam:Pengaruh dan Kesannya Kepada Umat Islam.Daftar Pustaka 1 ) Zaujati Habibati (2009).blogspot.

24 November 1993 Jenis Kelamin Umur Agama Alamat E-mail Telepon : Laki-laki : 17 tahun : Islam : Kaliasin 8 / 35 Surabaya : mr_kevin_prima@yahoo. Tanggal Lahir : Surabaya. Kursus Komputer di IP. SMPN 29 Surabaya 4.co. Jama’ah Yaasin dan Tahlil 14 .Riwayat Hidup Nama : Kevin Prima Pambudi Tempat. Kursus bahasa Inggris di NSC. Surabaya 2. Surabaya 2.id : 031 91000693 Pendidikan Formal : 1. TK Aisyah Kedungrukem. SMKN 1 Surabaya 5. Surabaya Organisasi yang pernah diikuti 1. SDN Kaliasin IV Surabaya 3. PENS-ITS Pendidikan non Formal : 1.

TK Aisyah Kedungrukem.id : 031 91000693 Tempat. Tanggal Lahir Pendidikan Formal : 1.co. 24 November 1993 : Laki-laki : 17 tahun : Islam : Kaliasin 8 / 35 Surabaya : mr_kevin_prima@yahoo. Surabaya 3 .Riwayat Hidup Nama Jenis Kelamin Umur Agama Alamat E-mail Telepon : Kevin Prima Pambudi : Surabaya.

SMPN 29 Surabaya 4. Kursus Komputer di IP. Surabaya 2. PENS-ITS Pendidikan non Formal : 1. SMKN 1 Surabaya 5. Surabaya Organisasi yang pernah diikuti 1.2. Kursus bahasa Inggris di NSC. SDN Kaliasin IV Surabaya 3. Jama’ah Yaasin dan Tahlil 1 .