DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) KEMENTERIAN PERTAHANAN

12 MEI 2010

Versi 3.1

DISEDIAKAN OLEH Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Pertahanan Malaysia (MinDef) Wisma Pertahanan, Jalan Padang Tembak 50634 Kuala Lumpur

ISI KANDUNGAN Muka Surat

PENGENALAN OBJEKTIF PERNYATAAN DASAR SKOP PRINSIP-PRINSIP PERKARA 1 : PELAKSANAAN DASAR KESELAMATAN ICT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Objektif Pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT Penyebaran Dasar Penyelenggaraan Dasar Pemakaian Dan Pengecualian Dasar

1 2 3 4 6 10

PERKARA 2 : ORGANISASI KESELAMATAN ICT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Objektif Ketua Setiausaha Ketua Pegawai Maklumat Pegawai Keselamatan ICT Pengurus ICT Pentadbir Sistem ICT Pengguna Kontraktor / Pihak Ketiga Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef Jawatankuasa Teknikal ICT MinDef MinDef*CERT

12

PERKARA 3 : PENGURUSAN ASET 3.1 3.2 3.3 3.4 Objektif Tanggungjawab Ke Atas Aset ICT Pengelasan Maklumat Pelabelan Dan Pengendalian Maklumat

22

PERKARA 4

: KESELAMATAN SUMBER MANUSIA 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Objektif Tanggungjawab Keselamatan Sebelum Perkhidmatan Dalam Perkhidmatan Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan

25

PERKARA 5

: KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 Objektif Kawalan Kawasan Fizikal Kawalan Masuk Fizikal Kawalan Kawasan Larangan Kawalan Kawasan Terhad Keselamatan Peralatan Penyelenggaraan Peralatan Peminjaman Perkakasan Bagi Kegunaan Di Luar Pejabat Pengendalian Peralatan Luar Yang Dibawa Masuk/Keluar Pelupusan Peralatan Keselamatan Persekitaran Keselamatan Dokumen Clear Desk Dan Clear Screen

29

PERKARA 6 : PENGURUSAN OPERASI DAN KOMUNIKASI 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 PERKARA 7 Objektif Pengurusan Prosedur Operasi Dan Komunikasi Pengendalian Prosedur Operasi Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga Perancangan Dan Penerimaan Sistem Perlindungan Dari Malicious Code Backup Pengurusan Keselamatan Rangkaian Keselamatan Komunikasi Rangkaian Pengurusan Media Pemantauan

44

: KAWALAN CAPAIAN

56

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
PERKARA 8

Objektif Kawalan Capaian Dasar kawalan Capaian Pengurusan Capaian Pengguna Pengurusan Kata Laluan Kawalan Capaian Rangkaian Kawalan Capaian Sistem Operasi Kawalan Capaian Aplikasi Dan Maklumat Peralatan Mudah Alih 64

: PEROLEHAN, PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 8.1 Objektif 8.2 Kerperluan Keselamatan Sistem Maklumat 8.3 Pengesahan Data Input Dan Output 8.4 Kawalan Kriptografi 8.5 Keselamatan Fail-Fail Sistem Dan Kod Program 8.6 Keselamatan Dalam Proses Pembangunan Dan Sokongan 8.7 Pembangunan Perisian Secara Outsource 8.8 Pengurusan Teknikal Keterdedahan (Vulnerability)

PERKARA 9 : PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT 9.1 11.3 9.2 9.1 10.2 10.5 11.1 9.2 11.4 Objektif Prosedur Pengurusan Insiden Keselamatan ICT Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT Pengurusan maklumat Insiden Keselamatan ICT 69 PERKARA 10 : PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN 10.6 Objektif Pematuhan Dasar Pematuhan Keperluan Audit Keperluan Perundangan Pelanggaran Perundangan Pematuhan Dengan Dasar.3 11. Piawaian Dan Keperluan Teknikal 77 GLOSARI KEMBARAN A KEMBARAN B 81 87 88 .3 Objektif Pelan Kesinambungan Perkhidmatan Pengurusan Penilaian Risiko Keselamatan ICT 73 PERKARA 11 : PEMATUHAN 11.4 11.

Keadaan ini menjadikan ia lebih terbuka kepada ancaman keselamatan. Faktor pertama ialah peranan dan tanggungjawab MinDef selaku Kementerian yang diberi amanah dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan pertahanan negara. tanggungjawab dan kawalan penggunaan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) KEMENTERIAN PERTAHANAN PENGENALAN Kesan penggunaan ICT telah mengubah budaya kerja organisasi. Adalah penting di sini supaya penyimpanan maklumat dan penyebaran maklumat perlu dibatasi supaya ia dapat dikawal dengan lebih berkesan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Faktor kedua ialah kewujudan penggunaan pelbagai teknologi dan platfom sistem pengoperasian.1 00 12 Mei 2010 1/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO. semua warga Kementerian Pertahanan (MinDef) juga perlu peka terhadap isu keselamatan ICT terutama dari segi peranan. Kepentingan Dasar Keselamatan ICT MinDef boleh digambarkan seperti di Rajah 1. Secara umumnya. keselamatan ICT merupakan tanggungjawab bersama warga MinDef untuk memastikan sistem ICT yang dikendalikan adalah selamat daripada sebarang penyalahgunaan dan ancaman pencerobohan. Sementara berbangga dengan kemajuan yang dicapai. VERSI 3. Penekanan ke atas kesedaran dan tahap keselamatan ICT adalah penting dan perlu diberi perhatian yang serius disebabkan oleh dua faktor.

Dasar ini juga bertujuan untuk memudahkan perkongsian maklumat sesuai dengan keperluan operasi MinDef.1 00 12 Mei 2010 2/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO. OBJEKTIF Dasar Keselamatan ICT MinDef diwujudkan untuk menjamin kesinambungan urusan MinDef dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT. Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT MinDef. Ini hanya boleh dicapai dengan memastikan semua aset ICT dilindungi. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. Objektif utama Keselamatan ICT MinDef ialah seperti berikut: (a) Menghebahkan pendirian pihak pengurusan untuk mendukung pelaksanaan keselamatan ICT. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Rajah 1 : Pelaksanaan Keselamatan ICT MinDef Dasar Keselamatan ICT MinDef mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Menyediakan Dasar Keselamatan ICT MinDef yang komprehensif. kesahihan maklumat dan komunikasi serta mencegah aktiviti penyalahgunaan dan kecurian. (c) Melindungi kepentingan aset-aset dan pihak-pihak yang bergantung kepada sistem ICT daripada kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan.1 00 12 Mei 2010 3/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. Penjagaan keselamatan adalah suatu proses yang berterusan.NO. kebolehsediaan. PERNYATAAN DASAR Keselamatan ditakrifkan sebagai keadaan yang bebas daripada ancaman dan risiko yang tidak boleh diterima. Keselamatan ICT berkait rapat dengan perlindungan aset ICT. sesuai dengan perubahan semasa dan digunapakai oleh semua peringkat pengurusan dan pengguna. (d) Memastikan kelancaran operasi MinDef dan meminimumkan kerosakan atau kemusnahan. Terdapat empat (4) komponen asas keselamatan ICT iaitu: (a) Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi kerajaan dari capaian tanpa kuasa yang sah. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Ia melibatkan aktiviti berkala yang mesti dilakukan dari semasa ke semasa untuk menjamin keselamatan kerana ancaman dan kelemahan sentiasa berubah. integriti. Keselamatan ICT adalah bermaksud keadaan di mana segala urusan menyedia dan membekalkan perkhidmatan yang berasaskan kepada sistem ICT berjalan secara berterusan tanpa gangguan yang boleh menjejaskan keselamatan. (c) Memastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh pengguna. (b) Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna.

Dasar Keselamatan ICT MinDef menetapkan keperluan-keperluan asas berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . langkah-langkah ke arah menjamin keselamatan ICT hendaklah bersandarkan kepada penilaian yang bersesuaian dengan perubahan semasa terhadap kelemahan semula jadi aset ICT. risiko yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahan sesuai yang boleh diambil untuk menangani risiko berkenaan.NO. Ciri-ciri utama keselamatan maklumat adalah seperti berikut: (a) Kerahsiaan . SKOP Aset ICT MinDef terdiri daripada perkakasan. perisian. Ia hanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan. ancaman yang wujud akibat daripada kelemahan tersebut. lengkap dan kemas kini.Data dan maklumat hendaklah dijamin kesahihannya. (d) Kesahihan . Dasar Keselamatan ICT MinDef merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik bertujuan untuk menjamin keselamatan maklumat tersebut dan kebolehsediaan kepada semua pengguna yang dibenarkan.1 00 12 Mei 2010 4/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. (c) Tidak Boleh Disangkal . Selain dari itu.Punca data dan maklumat hendaklah dari punca yang sah dan tidak boleh disangkal. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (d) Memastikan akses kepada hanya pengguna-pengguna yang sah atau penerimaan maklumat dari sumber yang sah. data/maklumat dan manusia.Data dan maklumat hendaklah boleh diakses pada bila-bila masa.Maklumat tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya atau dibiarkan diakses tanpa kebenaran. (b) Integriti . perkhidmatan.Data dan maklumat hendaklah tepat. dan (e) Ketersediaan .

Dasar Keselamatan ICT MinDef ini merangkumi perlindungan semua bentuk maklumat kerajaan yang dimasukkan. dijana. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Data dan maklumat hendaklah boleh diakses secara berterusan dengan cepat.NO. perkhidmatan dan masyarakat. Ini akan dilakukan melalui pewujudan dan penguatkuasaan sistem kawalan dan prosedur dalam pengendalian semua perkara-perkara berikut: (a) Perkakasan Semua aset yang digunakan untuk menyokong pemprosesan maklumat dan kemudahan storan MinDef. dan (b) Semua data dan maklumat hendaklah dijaga kerahsiaannya dan dikendalikan sebaik mungkin pada setiap masa bagi memastikan kesempurnaan dan ketepatan maklumat serta untuk melindungi kepentingan kerajaan. prosedur. disimpan. Contoh komputer. dalam penghantaran dan yang dibuat salinan keselamatan. (b) Perisian Program.1 00 12 Mei 2010 5/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. diakses. Bagi menentukan Aset ICT ini terjamin keselamatannya sepanjang masa. dimusnah. tepat. peralatan komunikasi dan sebagainya. diedar. mudah dan boleh dipercayai. Contoh: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Ini adalah amat perlu bagi membolehkan keputusan dan penyampaian perkhidmatan dilakukan dengan berkesan dan berkualiti. VERSI 3. atau aplikasi pejabat yang menyediakan kemudahan pemprosesan maklumat kepada MinDef. sistem pangkalan data. dicetak. perisian sistem rangkaian. peraturan dan dokumentasi yang berkaitan dengan sistem pengoperasian komputer yang disimpan di dalam sistem ICT. Contoh perisian aplikasi atau perisian sistem seperti sistem pengoperasian. (c) Perkhidmatan Perkhidmatan atau sistem yang menyokong aset lain untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. diwujud. pelayan.

yang mengandungi maklumat-maklumat untuk digunakan bagi mencapai misi dan objektif MinDef. PRINSIP-PRINSIP Prinsip-prinsip yang menjadi asas kepada Dasar Keselamatan ICT MinDef dan perlu dipatuhi adalah seperti berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .(e) di atas. Individu berkenaan merupakan aset berdasarkan kepada tugas-tugas dan fungsi yang dilaksanakan. Setiap perkara di atas perlu diberi perlindungan rapi. sistem dokumentasi. Contohnya. sistem pencegah kebakaran dan lain-lain. profil-profil pelanggan. (f) Premis Komputer Dan Komunikasi Semua kemudahan serta premis yang digunakan untuk menempatkan perkara (a) .NO.1 00 12 Mei 2010 6/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. dan Perkhidmatan sokongan seperti kemudahan elektrik. (e) Manusia Individu yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan skop kerja harian MinDef bagi mencapai misi dan objektif agensi. prosedur operasi. Sistem halangan akses seperti sistem kad akses. (d) Data atau Maklumat Koleksi fakta-fakta dalam bentuk kertas atau mesej elektronik. penghawa dingin. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (i) (ii) (iii) Perkhidmatan rangkaian seperti LAN. Sebarang kebocoran rahsia atau kelemahan perlindungan adalah dianggap sebagai perlanggaran langkah-langkah keselamatan. WAN dan lain-lain. rekod-rekod MinDef. maklumatmaklumat arkib dan lain-lain. pangkalan data dan fail-fail data.

Pertimbangan untuk akses adalah berdasarkan kategori maklumat seperti yang dinyatakan di dalam dokumen Arahan Keselamatan perenggan 53. Kelulusan adalah perlu untuk membolehkan pengguna mewujud. (iii) (iv) (v) Menentukan maklumat sedia untuk digunakan.1 00 12 Mei 2010 7/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Akses atas dasar perlu mengetahui Akses terhadap penggunaan aset ICT hanya diberikan untuk tujuan spesifik dan dihadkan kepada pengguna tertentu atas dasar “perlu mengetahui” sahaja.NO. menyimpan. prosedur. mengemas kini. (c) Akauntabiliti Semua pengguna adalah dipertanggungjawabkan ke atas semua tindakannya terhadap aset ICT MinDef. Mematuhi piawaian. VERSI 3. langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan. mengubah atau membatalkan sesuatu maklumat. Menjaga kerahsiaan kata laluan. Untuk menentukan tanggungjawab ini dipatuhi. Akauntabiliti atau tanggungjawab pengguna merangkumi perkara berikut: (i) (ii) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan. sistem ICT hendaklah mempunyai keupayaan mengesan dan mengesahkan pengguna boleh dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Hak akses perlu dikaji dari semasa ke semasa berdasarkan kepada peranan dan tanggungjawab pengguna/bidang tugas. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (b) Hak akses minimum Hak akses pengguna hanya diberi pada tahap yang paling minimum iaitu untuk membaca dan/atau melihat sahaja. Ini bermakna akses hanya akan diberikan sekiranya peranan atau fungsi pengguna memerlukan maklumat tersebut. Memeriksa maklumat dan menentukan ianya tepat dan lengkap dari semasa ke semasa. muka surat 15.

penyelenggaraan. penghantaran.1 00 12 Mei 2010 8/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. aset ICT seperti komputer. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (d) Pengasingan Pengasingan fungsi perlu diadakan di antara pentadbir dan pengguna. (e) Pengauditan Keselamatan Pengauditan keselamatan adalah tindakan untuk mengenal pasti insiden berkaitan keselamatan atau mengenal pasti keadaan yang mengancam keselamatan.NO. memadam. penyimpanan. Tugas mewujud. pemprosesan. (f) Pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef hendaklah dibaca. penyampaian. Pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah berdasarkan tindakan berikut: (i) Mewujudkan proses yang sistematik khususnya untuk menjamin keselamatan ICT bagi memantau dan menilai tahap pematuhan langkahlangkah keselamatan yang telah dikuatkuasakan. Ia membabitkan pemeliharaan semua rekod berkaitan tindakan keselamatan. mengubah dan mengesahkan data perlu diasingkan bagi mengelakkan daripada capaian yang tidak dibenarkan serta melindungi aset ICT daripada kesilapan. pertukaran dan pemusnahan. Dengan itu. Pengasingan fungsi juga hendaklah dilakukan di antara pentadbir sistem dan pentadbir rangkaian. pelayan. mengemaskini. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (vi) Memberi perhatian kepada maklumat berdarjah terutama semasa pengwujudan. router. kebocoran maklumat terperingkat atau di manipulasi. VERSI 3. firewall dan rangkaian hendaklah ditentukan dapat menjana dan menyimpan log tindakan keselamatan atau audit trail. difahami dan dipatuhi bagi mengelakkan sebarang bentuk pelanggaran ke atasnya yang boleh membawa ancaman kepada keselamatan ICT.

1 00 12 Mei 2010 9/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. tindakan mempelbagaikan pendekatan dalam menyusun dan mencorakkan sebanyak mungkin mekanisme keselamatan adalah perlu bagi menjamin keselamatan yang maksimum. dan (iv) Menguatkuasakan amalan melapor sebarang peristiwa yang mengancam keselamatan ICT dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan. Dengan itu. Pemulihan boleh dilakukan melalui aktiviti penduaan dan mewujudkan pelan pemulihan bencana/kesinambungan perkhidmatan. VERSI 3. (iii) Pelaksanaan program pengawasan dan pemantauan keselamatan maklumat secara berterusan hendaklah dilaksanakan oleh setiap perkhidmatan di kawasan tanggungjawab masing-masing. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (ii) Merumus pelan pematuhan untuk menangani sebarang kelemahan atau kekurangan langkah-langkah keselamatan ICT yang dikenalpasti. Objektif utama adalah untuk meminimumkan sebarang gangguan atau kerugian akibat daripada ketidaksediaan. g) Pemulihan Pemulihan sistem amat perlu untuk memastikan kebolehsediaan dan kebolehcapaian kerahsiaan.NO. (h) Saling Bergantungan Setiap prinsip di atas adalah saling lengkap-melengkapi dan bergantung antara satu sama lain.

1 Objektif Untuk memberi hala tuju dan peraturan-peraturan bagi mengguna dan melindungi aset ICT selaras dengan keperluan undang-undang. 1.3 Penyebaran Dasar Dasar ini perlu disebarkan kepada semua pengguna MinDef (termasuk kakitangan.2 Prosedur penyelenggaraan Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah termasuk yang berikut: (a) (b) Kenal pasti dan tentukan perubahan yang diperlukan.4.1 Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah tertakluk kepada semakan dan pindaan dari semasa ke semasa termasuk kawalan keselamatan. 1. 1.2 Pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT Pelaksanaan dasar ini akan dijalankan oleh Ketua Setiausaha (KSU) dengan dibantu oleh Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef yang terdiri daripada Ketua Pegawai Maklumat (CIO). PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 1 : PELAKSANAAN DASAR KESELAMATAN ICT 1. perundangan.4 Penyelenggaraan Dasar 1. Mengemukakan cadangan perubahan secara bertulis kepada ICTSO untuk pembentangan dan persetujuan Jawatankuasa Pemandu ICT. 1. Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) dan lain-lain pegawai yang dilantik.NO. dasar Kerajaan dan kepentingan sosial.4.1 00 12 Mei 2010 10/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. prosedur. VERSI 3. pembekal dan pakar runding yang berurusan dengan MinDef). aplikasi. prosedur dan proses selaras dengan perubahan teknologi. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (c) Memaklumkan perubahan dasar yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef kepada semua pengguna.1 00 12 Mei 2010 11/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO.5 Pemakaian Dan Pengecualian Dasar Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah terpakai kepada semua pengguna MinDef dan tiada pengecualian diberikan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . dan (d) Menyemak dasar ini sekurang-kurangnya sekali setahun bagi mengenalpasti dan menentukan perubahan yang diperlukan. VERSI 3. 1.

2. (b) Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT MinDef.1 Objektif Menerangkan peranan dan tanggungjawab organisasi pengurusan keselamatan ICT dan individu yang terlibat dengan lebih jelas dan teratur dalam mencapai objektif Dasar Keselamatan ICT MinDef. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .2 Ketua Setiausaha Peranan dan tanggungjawab Ketua Setiausaha (KSU) adalah seperti berikut : (a) Memastikan pelaksanaan organisasi keselamatan ICT MinDef berfungsi dengan berkesan.NO. VERSI 3. (c) Memastikan semua keperluan keselamatan ICT (sumber kewangan.1 00 12 Mei 2010 12/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.3 Ketua Pegawai Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) MinDef ialah Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan). (d) Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT Kerajaan. 2. Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut: (a) Membantu KSU dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT. (b) Menentukan keperluan keselamatan ICT. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 2 : ORGANISASI KESELAMATAN ICT 2. kakitangan dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi.

2. VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 13/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (e) Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (c) Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan tindakan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT. Peranan dan tanggungjawab ICTSO adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Menguatkuasa dan memantau pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef. (d) Mewujudkan garis panduan. (d) Memastikan semua pengguna memahami peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MinDef. Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM). Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT MinDef. mengkaji semua. Menjalankan audit.4 Pegawai Keselamatan ICT Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) bagi MinDef adalah Setiausaha Bahagian. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (e) (f) Menjalankan tugas pengurusan risiko.NO. prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT MinDef. dan (f) Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT MinDef kepada semua pengguna. merumus tindakbalas pengurusan berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya.

(h) Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindak balas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT). Peranan dan tanggungjawab Pengurus ICT adalah seperti berikut: (a) Mengkaji semula dan melaksanakan kawalan keselamatan ICT selaras dengan keperluan MinDef. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3.NO. dan (d) Memastikan penyimpanan rekod. MAMPU dan memaklumkannya kepada CIO.1 00 12 Mei 2010 14/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. bahan bukti dan laporan terkini mengenai ancaman keselamatan ICT MinDef dilaksanakan.5 Pengurus ICT Pengurus ICT bagi MinDef ialah pegawai ICT yang dilantik di Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (g) Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti malware dan memberikan khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian. (b) (c) Menentukan kawalan akses semua pengguna terhadap aset ICT MinDef. (i) Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baikpulih dengan segera. 2. Melaporkan sebarang insiden atau penemuan/ancaman keselamatan ICT kepada MinDef*CERT. dan (j) Menyedia dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.

Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan segera apabila dimaklumkan mengenai pengguna ICT MinDef yang berhenti. membatalkan atau memberhentikannya dengan serta merta dan memaklumkan kepada Pengurus ICT untuk tindakan selanjutnya. dan (i) Bertanggungjawab memantau setiap perkakasan ICT yang diagihkan kepada pengguna seperti komputer peribadi. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. VERSI 3. Peranan dan tanggungjawab pemilik sistem aplikasi adalah seperti berikut : (a) (b) Memastikan kerahsiaan kata laluan aset ICT. (e) (f) Memantau aktiviti capaian harian sistem aplikasi pengguna. Menyediakan laporan mengenai aktiviti capaian kepada pemilik maklumat berkenaan secara berkala. bersara. bercuti panjang atau berlaku perubahan dalam bidang tugas.NO. bertukar. pengimbas dan sebagainya di dalam keadaan yang baik. pencetak. (c) Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan segera apabila dimaklumkan mengenai pengguna luar dan pihak ketiga yang berhenti atau tamat projek.1 00 12 Mei 2010 15/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (d) Menentukan ketepatan dan kesempurnaan sesuatu tahap capaian berdasarkan arahan pemilik sumber maklumat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MinDef. komputer riba.6 Pentadbir Sistem ICT Pentadbir Sistem ICT bagi MinDef ialah pemilik sistem aplikasi MinDef. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (g) (h) Menganalisis dan menyimpan rekod jejak audit. Mengenal pasti aktiviti-aktiviti tidak normal seperti pencerobohan dan pengubahsuaian data tanpa kebenaran.

7 Pengguna Peranan dan tanggungjawab pengguna adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Membaca. Melepasi tapisan keselamatan. (e) Melaksanakan langkah-langkah perlindungan seperti berikut: (i) (ii) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan. langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan. VERSI 3. Melaksanakan prinsip-prinsip Dasar Keselamatan ICT MinDef dan menjaga kerahsiaan maklumat MinDef. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. Memeriksa maklumat dan menentukan ia tepat dan lengkap dari semasa ke semasa. penghantaran. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . penyampaian.NO. memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT MinDef. Mengetahui dan memahami implikasi keselamatan ICT kesan dari tindakannya. pemprosesan. pertukaran dan pemusnahan. dan Menandatangani ”Surat Akuan Pematuhan” Pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef (KEMBARAN A).1 00 12 Mei 2010 16/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (vi) Memberi perhatian kepada maklumat terperingkat terutama semasa pewujudan. (f) Melaporkan sebarang aktiviti yang mengancam keselamatan ICT kepada MinDef*CERT dengan segera. dan (vii) Menjaga kerahsiaan langkah-langkah keselamatan ICT dari diketahui umum. Mematuhi standard. penyimpanan. (iii) (iv) (v) Menentukan maklumat sedia untuk digunakan. prosidur. (g) (h) Menghadiri program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT. Menjaga kerahsiaan kata laluan.

Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mengenal pasti risiko keselamatan maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat serta melaksanakan kawalan yang sesuai sebelum memberi kebenaran capaian.NO. (i) (ii) (iii) (iv) Dasar Keselamatan ICT MinDef. Capaian kepada aset ICT MinDef perlu berlandaskan kepada perjanjian kontrak. Tapisan Keselamatan. VERSI 3.dan Akta Hak Cipta (Pindaan) Tahun 1997.1 00 12 Mei 2010 17/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.8 Kontraktor / Pihak Ketiga Pihak MinDef hendaklah memastikan keselamatan pengguna maklumat dan kemudahan proses maklumat oleh kontraktor/pihak ketiga dikawal. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. (b) Mengenal pasti keperluan keselamatan sebelum memberi kebenaran capaian atau penggunaan kepada pengguna luar / asing. (d) Memastikan setiap pekerja kontrak menandatangi surat perjanjian kontrak sepanjang tempoh kontrak. Perakuan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986. dan (e) Perkara-perkara berikut hendaklah dimasukkan di dalam perjanjian yang dimeterai. (c) Memastikan semua syarat keselamatan dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian dengan pihak ketiga. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .

Markas Tentera Laut (7) (8) Ketua Pegawai Semboyan.1 00 12 Mei 2010 18/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.9 Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef adalah jawatankuasa yang bertanggungjawab dalam keselamatan ICT dan berperanan sebagai penasihat dan pemangkin dalam merumuskan rancangan dan strategi keselamatan ICT MinDef. Markas Tentera Darat Pengarah Pusat Teknologi Maklumat. Markas Tentera Darat (PUSTEKMA) (9) Pengarah Jabatan Arah Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (JTMK) Markas Tentera Udara (10) Ketua Cawangan Peperangan Elektronik Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP) Markas Angkatan Tentera Malaysia (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pengarah Pusat Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE) Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran SUB Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Am SUB Bahagian Pengurusan Sumber Manusia SUB Bahagian Pentadbiran SUB Bahagian Perolehan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. BPM (ICTSO) Ketua Staf Markas Angkatan Bersama Asisten Ketua Staf (AKS) Bahagian Komunikasi Dan Elektronik Pertahanan (KOMLEK) Markas Angkatan Tentera Malaysia (4) (5) (6) AKS KOMLEK.NO. Keanggotaan Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef adalah seperti berikut: Pengerusi Ahli : Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) (CIO) : (1) (2) (3) Setiausaha Bahagian (SUB). VERSI 3. Cawangan Peperangan Siber AKS Bahagian Perkhidmatan Anggota AKS Cawangan Teknologi Maklumat / Logistik.

(g) Memastikan pengauditan keselamatan ICT MinDef dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (18) (19) SUB bahagian Kewangan SUB Bahagian Pembanguanan Urus Setia bagi Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef ialah BPM.NO.1 00 12 Mei 2010 19/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 2. Memastikan Dasar Keselamatan ICT MinDef selaras dengan dasar-dasar ICT semasa kerajaan. VERSI 3. halatuju. BPM (ICTSO) : (1) Wakil PUSTEKMA Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (d) Menerima dan membincangkan laporan mengenai insiden-insiden keselamatan ICT semasa. Bidang kuasa : (a) Memperaku. (e) Membincang tindakan yang melibatkan pelanggaran DKICT MinDef. melulus dan menguatkuasakan dasar. dan (h) Memastikan peruntukan kewangan yang mencukupi disediakan untuk pelaksanaan program dan aktiviti keselamatan.10 Jawatankuasa Teknikal ICT MinDef Pengerusi Ahli : Setiausaha Bahagian (SUB). (b) (c) Memantau tahap pematuhan keselamatan ICT. garis panduan dan piawaian keselamatan ICT. (f) Meneliti dan meluluskan semua program dan aktiviti yang berkaitan dengan keselamatan ICT.

1 00 12 Mei 2010 20/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Wakil Caw.NO. dan (f) Menyediakan Sistem Pengurusan Kekunci Kriptografi ICT yang berkesan untuk digunapakai oleh MinDef. VERSI 3. MTL Wakil JTMK. TUDM Wakil KOMLEK Wakil BPM Wakil MAB Wakil CPS. IT. (c) Menyediakan pelan tindakan untuk pembangunan dan peningkatan keselamatan sistem ICT. (e) Mengkaji semula Dasar Keselamatan ICT MinDef dari semasa ke semasa untuk dibentangkan kepada Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (d) Menilai pilihan teknologi dan cadangan penyelesaian terhadap keperluan keselamatan sistem ICT. Bidang kuasa : (a) Menilai aspek-aspek teknikal berhubung inisiatif dan projek keselamatan ICT. (b) Memberi nasihat teknikal kepada Jawatankuasa Pemandu ICT Mindef. KOMLEK Wakil BSPP Wakil STRIDE Wakil JLKN Wakil JHEV Urus Setia bagi Jawatankuasa Teknikal ICT MinDef ialah BPM.

Menyebarkan makluman berkaitan pengukuhan keselamatan ICT. VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 21/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan (f) Mempunyai keupayaan untuk menjadi penasihat dan memberi bantuan teknikal kepada agensi penguatkuasa undang-undang bagi menjalankan tindakan seterusnya. BPM (ICTSO) : Pengurus-Pengurus ICT Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan : (a) Menerima dan merekod aduan keselamatan ICT serta menilai tahap dan jenis insiden. BPM dipertanggungjawabkan untuk pemulihan insiden keselamatan ICT MinDef. (b) Menjalankan siasatan ke atas insiden yang diterima dan kenal pasti tindakan baik pulih.11 Organisasi Ministry of Defense Computer Emergency Response Team (MinDef*CERT) Keanggotaan MinDef*CERT adalah seperti berikut: Pengurus Ahli Bidang kuasa : Setiausaha Bahagian (SUB). Organisasi MinDef*CERT adalah seperti Rajah 2.NO. (c) Menasihati pentadbir sistem dan pengguna untuk mengambil tindakan pemulihan dan pengukuhan. ICTSO Pengurus-Pengurus ICT Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM Rajah 2: Organisasi MinDef*CERT Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. (d) (e) Memaklumkan perkara berkaitan insiden kepada ICTSO.

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 22/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

PERKARA 3 : PENGURUSAN ASET

3.1

Objektif Memberi dan menyokong perlindungan yang bersesuaian ke atas semua aset ICT MinDef.

3.2

Tanggungjawab Ke Atas Aset ICT 3.2.1 Memastikan semua aset ICT Kerajaan diberi kawalan dan perlindungan yang sesuai oleh pemilik atau pemegang amanah masing-masing. 3.2.2 Tanggungjawab yang perlu dipatuhi adalah termasuk perkara-perkara berikut: (a) Memastikan semua aset dikenalpasti dan maklumat aset di rekod dalam borang daftar harta modal dan inventori dan sentiasa dikemaskini; (b) Memastikan semua aset mempunyai pemilik dan dikendalikan oleh pengguna yang dibenarkan sahaja; (c) Setiap pengguna adalah bertanggungjawab ke atas semua aset ICT di bawah kawalannya; (d) Memastikan semua pengguna mengesahkan penempatan aset ICT yang ditempatkan di MinDef; dan (e) Peraturan bagi pengendalian aset hendaklah dikenalpasti, didokumenkan dan dilaksanakan.

3.3

Pengelasan Maklumat 3.3.1 Memastikan setiap maklumat diberi perlindungan yang bersesuaian berdasarkan tahap kerahsiaan.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 23/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

3.3.2

Maklumat hendaklah dikelaskan berasaskan nilai, keperluan perundangan, tahap sensitiviti dan tahap kritikal kepada kerajaan. Setiap maklumat yang dikelaskan mestilah mempunyai peringkat keselamatan sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen Arahan Keselamatan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Rahsia Besar; Rahsia; Sulit; dan Terhad.

3.4

Pelabelan Dan Pengendalian Maklumat 3.4.1 Pelabelan dan pengendalian maklumat seperti pewujudan, pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, penghantaran, penyampaian, penukaran dan pemusnahan hendaklah mengikut standard, prosedur, langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan. Prosedur pengurusan maklumat adalah mengikut jenis-jenis pemprosesan berikut :

(a) (b) (c) (d)

Penyalinan (copying); Storan; Penghantaran melalui pos, faks dan e-mel; Penghantaran melalui percakapan termasuk melalui telefon bimbit, mel suara dan mesin menjawab telefon;

(e) (f)

Penghapusan; dan Multimedia.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 24/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

JENIS-JENIS PEMPROSESAN 1. Penyalinan 2. Storan 3.TX-Persuratan 4.TX-Percakapan 5. Pemusnahan 6. Multimedia

RAHSIA BESAR AK AK AK AK AK AK

RAHSIA AK AK AK AK AK AK

SULIT AK AK AK AK AK AK

TERHAD BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA

TERBUKA BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA

Rajah 3 : Skim Penandaan Maklumat Nota :a) AK – Arahan Khas b) TX – Transmisi 3.4.2 Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil adalah seperti berikut: (a) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan; c ) BIASA - Terbuka iaitu boleh dilakukan

(b)

Memeriksa, menyemak maklumat dan menentukan ia tepat dan lengkap dari semasa ke semasa;

(c) (d) (e)

Memastikan maklumat sedia untuk digunakan; Menjaga kerahsiaan kata laluan; Mematuhi standard, prosedur, langkah dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa;

(f)

Memberi perhatian kepada pengendalian maklumat rasmi terperingkat terutama semasa pewujudan, pengumpulan, penyampaian, pemprosesan, penukaran dan

penyimpanan, pemusnahan; dan (g) Menjaga

penghantaran,

kerahsiaan

langkah-langkah

pengurusan

pengendalian

maklumat rasmi keselamatan ICT dari diketahui umum.
Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

4.1 00 12 Mei 2010 25/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. jelas. 4.3. dipatuhi dan dilaksanakan serta dinyatakan di dalam fail meja atau kontrak. 4.2 Anggota tentera dan awam mesti mematuhi prosedur penggunaan aset ICT yang disediakan oleh setiap bahagian atau semua peringkat pemerintahan.3 Terma Rujukan 4.2 Tanggungjawab Keselamatan 4.1 Peranan dan tanggungjawab pengguna terhadap keselamatan ICT mestilah lengkap. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO.2.1 Awam atau Tentera 4. VERSI 3.2.2 Keselamatan ICT merangkumi tanggungjawab pengguna dalam menyediakan dan memastikan perlindungan ke atas semua aset atau sumber ICT yang digunakan di dalam melaksanakan tugas harian.1 Objektif Memahami tanggungjawab dan peranan semua sumber manusia dalam keselamatan aset ICT MinDef.2. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 4 : KESELAMATAN SUMBER MANUSIA 4.1 Anggota tentera dan awam yang menggunakan dan mengendalikan aset ICT dan maklumat elektronik berdarjah mestilah menjalani tapisan keselamatan. 4.3.1. direkod.1.3.3 Mematuhi semua terma dan syarat perkhidmatan yang ditawarkan dan peraturan semasa yang berkuatkuasa berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. 4.

1 Anggota yang berkhidmat secara kontrak yang menggunakan dan mengendalikan aset ICT yang berkaitan atau relevan dengan tugas masing-masing sepanjang tempoh kontrak. 4. semasa dan selepas perkhidmatan. peraturan dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .3.3. VERSI 3.2 Ketua Jabatan atau setaraf dikehendaki menentukan setiap pekerja kontrak menandatangani surat perjanjian kontrak sepanjang tempoh kontrak. 4. (b) Menjalankan tapisan keselamatan untuk pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang terlibat berasaskan keperluan perundangan.NO.3.3 Kontraktor atau Pihak Ketiga 4. 4.2 Pekerja kontrak 4. terminal-terminal dan melakukan penyelenggaran terhadap peralatan yang mengikut kontrak untuk diselenggara atau dibaiki dan hendaklah diawasi oleh anggota yang bertanggungjawab terhadap sistem atau projek tersebut.3 Ketua Jabatan dan setaraf dikehendaki menentukan setiap pekerja kontrak menandatangi surat perjanjian kontrak sepanjang tempoh kontrak 4.3.2.3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 4.3. 4.2 Anggota mesti mematuhi prosedur penggunaan aset ICT yang disediakan oleh setiap bahagian atau semua peringkat pemerintahan.2.3.1 Kontraktor hanya dibenarkan menggunakan peralatan.2.3.4 Sebelum Perkhidmatan Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Menyatakan dengan lengkap dan jelas peranan dan tanggungjawab pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang terlibat dalam menjamin keselamatan aset ICT sebelum.3.1 00 12 Mei 2010 26/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT etika terpakai yang selaras dengan keperluan perkhidmatan. peringkat maklumat yang akan dicapai serta risiko yang dijangkakan. dan (d) Memantapkan pengetahuan berkaitan dengan penggunaan aset ICT bagi memastikan setiap kemudahan ICT digunakan dengan cara dan kaedah yang betul demi menjamin kepentingan keselamatan ICT. 4. (b) Memastikan latihan kesedaran dan yang berkaitan mengenai pengurusan keselamatan aset ICT diberi kepada pengguna ICT MinDef secara berterusan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab mereka. dan sekiranya perlu diberi kepada pihak ketiga yang berkepentingan dari semasa ke semasa. dan (c) Mematuhi semua terma dan syarat perkhidmatan yang ditawarkan dan peraturan semasa yang berkuat kuasa berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan.1 00 12 Mei 2010 27/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO.5 Dalam Perkhidmatan Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Memastikan pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang berkepentingan mengurus keselamatan aset ICT berdasarkan perundangan dan peraturan yang ditetapkan oleh MinDef. (c) Memastikan adanya proses tindakan disiplin dan/atau undang-undang ke atas pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang berkepentingan sekiranya berlaku perlanggaran dengan perundangan dan peraturan ditetapkan oleh MinDef. VERSI 3.

7. VERSI 3.NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 4.7 Latihan Kesedaran Keselamatan ICT 4. memahami dasar dan tatacara penggunaan terutamanya yang melibatkan keselamatan ICT.7.1 Ketua Jabatan atau setaraf bertanggungjawab menentukan program kesedaran keselamatan ICT dilaksanakan pada semua peringkat anggota.1 00 12 Mei 2010 28/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 4.6 Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Memastikan semua aset ICT dikembalikan kepada MinDef mengikut peraturan dan/atau terma perkhidmatan yang ditetapkan. dan (b) Membatalkan atau menarik balik semua kebenaran capaian ke atas maklumat dan kemudahan proses maklumat mengikut peraturan yang ditetapkan oleh MinDef dan/atau terma perkhidmatan.2 Ketua Jabatan atau setaraf dikehendaki memastikan pengguna dan pentadbir komputer menghadiri latihan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 4.

pengawal keselamatan) untuk melindungi kawasan yang mengandungi maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat. mencegah dan menghalang cubaan untuk menceroboh ke kawasan yang menempatkan peralatan. VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 29/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (c) (d) (e) (f) (g) Memasang alat penggera atau kamera (CCTV). Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mengenalpasti kawasan keselamatan fizikal dengan jelas. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 5 : KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN 5. pagar kawalan. Mempamerkan papan tanda kawasan larangan.NO. (b) Menggunakan keselamatan perimeter (halangan seperti dinding. Mewujudkan sistem pas keselamatan. maklumat dan kemudahan proses maklumat. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . kerosakan dan gangguan kepada persekitaran premis.1 Objektif Melindungi dan mencegah akses fizikal yang tidak dibenarkan yang boleh mengakibatkan kecurian. Menghadkan jalan keluar masuk. Mengadakan kaunter kawalan. 5.2 Kawalan Kawasan Fizikal Ini bertujuan untuk mengesan. peralatan dan maklumat. dan lokasi serta keteguhan kawasan ini hendaklah bergantung kepada keperluan untuk melindungi aset dalam kawasan ini dan hasil penilaian risiko.

3 Kawalan Masuk Fizikal (a) Setiap pegawai/staf MinDef hendaklah memakai atau mengenakan pas keselamatan sepanjang waktu bertugas. (d) (e) Pas ini hendaklah dikembalikan semula selepas tamat lawatan. dan Memastikan kawasan-kawasan penghantaran dan pemunggahan dan juga tempat-tempat lain dikawal dari pihak yang tidak diberi kebenaran memasukinya. VERSI 3. dan Kehilangan pas mestilah dilaporkan dengan segera. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Akses kepada kawasan larangan hanyalah kepada pegawai-pegawai yang dibenarkan sahaja. Ini dilaksanakan untuk melindungi aset ICT yang terdapat di dalam kawasan tersebut.1 00 12 Mei 2010 30/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 5. (c) Setiap pelawat hendaklah mendapatkan Pas Keselamatan Pelawat di pintu kawalan utama MinDef. Mewujudkan perkhidmatan kawalan keselamatan.NO.4 Kawalan Kawasan Larangan Kawasan larangan ditakrifkan sebagai kawasan yang dihadkan kemasukan kepada pegawai-pegawai yang tertentu sahaja. 5. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (h) (i) (j) Menyediakan tempat dan bilik khas untuk pelawat. (b) Semua pas keselamatan hendaklah diserahkan balik kepada MinDef apabila pegawai/staf berhenti atau bersara.

Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Menggunakan kawasan perimeter (halangan seperti dinding. (b) Melindungi kawasan terhad melalui kawalan pintu masuk yang bersesuaian bagi memastikan kakitangan yang diberi kebenaran sahaja boleh masuk melalui pintu ini. 5. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Pihak ketiga adalah dilarang sama sekali untuk memasuki kawasan larangan kecuali. VERSI 3. bilik dan kemudahan. letupan. dan mereka hendaklah diiringi sepanjang masa sehingga tugas di kawasan berkenaan selesai. dan (f) Memastikan kawasan-kawasan penghantaran dan pemunggahan dan juga tempat-tempat lain dikawal dari pihak yang tidak diberi kebenaran memasukinya. pengawal keselamatan) untuk melindungi kawasan yang mengandungi maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat. kerosakan dan gangguan secara fizikal terhadap premis dan maklumat MinDef.5 Kawalan Kawasan Terhad Menghalang capaian. banjir. (c) Mereka bentuk dan melaksanakan keselamatan fizikal di dalam pejabat. (d) Mereka bentuk dan melaksanakan perlindungan fizikal dari kebakaran. pagar kawalan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . kacau-bilau manusia dan sebarang bencana disebabkan oleh kuasa Tuhan atau perbuatan manusia.1 00 12 Mei 2010 31/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. bagi kes-kes tertentu seperti memberi perkhidmatan sokongan atau bantuan teknikal.NO. (e) Melaksanakan perlindungan fizikal dan menyediakan garis panduan untuk kakitangan yang bekerja di dalam kawasan terhad.

1 00 12 Mei 2010 32/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. kecurian atau kompromi ke atas aset ICT dan gangguan ke atas sistem penyampaian agensi. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 5. VERSI 3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (g) Penggunaan kata laluan untuk akses ke sistem komputer adalah diwajibkan. (d) Semua perkakasan hendaklah ditempatkan dan disimpan di tempat yang teratur. (c) Pengguna dilarang sama sekali menambah.NO. (b) Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya ke atas komputer masingmasing dan tidak dibenarkan membuat sebarang pertukaran perkakasan dan konfigurasi yang telah ditetapkan. menanggal atau mengganti sebarang perkakasan ICT yang telah ditetapkan.6 Keselamatan Peralatan Peralatan ICT hendaklah dijaga dan dikawal dengan baik bagi mengelakkan dari sebarang kehilangan. (f) Pengguna mesti memastikan perisian antivirus di komputer peribadi mereka sentiasa aktif (activated) dan dikemas kini disamping melakukan imbasan ke atas media storan yang digunakan. kerosakan. penyalahgunaan atau pengubahsuaian tanpa kebenaran.1 Peralatan ICT (a) Pengguna hendaklah menyemak dan memastikan semua peralatan ICT di bawah kawalannya berfungsi dengan baik. (e) Setiap pengguna adalah bertanggungjawab di atas kerosakan dan kehilangan peralatan ICT di bawahnya.6. (h) Semua peralatan sokongan ICT hendaklah dilindungi daripada kecurian. kerosakan. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut: 5. bersih dan dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (i) Peralatan-peralatan kritikal perlu disokong oleh Uninterruptable Power Supply (UPS). (q) Konfigurasi alamat IP tidak dibenarkan diubah daripada alamat IP yang asal. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . perlulah mendapat kelulusan Pentadbir Sistem ICT dan direkodkan bagi tujuan pemantauan. (k) Peralatan ICT yang hendak dibawa keluar dari premis MinDef. Ini bagi menjamin peralatan tersebut sentiasa berkeadaan baik. (p) Sebarang pelekat selain bagi tujuan rasmi tidak dibenarkan. (j) Semua peralatan yang digunakan secara berterusan mestilah diletakkan di kawasan yang berhawa dingin dan mempunyai pengudaraan (air ventilation) yang sesuai.1 00 12 Mei 2010 33/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (r) Pengguna dilarang sama sekali mengubah kata laluan bagi pentadbir (administrator password) yang telah ditetapkan oleh Pentadbir Sistem ICT. VERSI 3. (n) Pengguna tidak dibenarkan mengubah kedudukan komputer dari tempat asal ia ditempatkan tanpa kebenaran Pentadbir Sistem ICT. (o) Sebarang kerosakan peralatan ICT hendaklah dilaporkan kepada Pentadbir Sistem ICT untuk di baik pulih.NO. (m) Pengendalian peralatan ICT hendaklah mematuhi dan merujuk kepada peraturan semasa yang berkuat kuasa. (l) Peralatan ICT yang hilang hendaklah dilaporkan kepada ICTSO dan Pegawai Aset dengan segera.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (s) Pengguna bertanggungjawab terhadap perkakasan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . perisian dan maklumat di bawah jagaannya dan hendaklah digunakan sepenuhnya bagi urusan rasmi sahaja. 5. VERSI 3. 5.2.1 Media storan merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk menyimpan data dan maklumat seperti disket. Langkah-langkah pencegahan hendaklah diambil untuk memastikan kerahsiaan. Removable Disk (External Hard disk/Thumb/Pen Drive) dan lainlain. Kad multimedia. CD. dan (v) Memastikan plag dicabut daripada suis utama (main switch) bagi mengelakkan kerosakan perkakasan sebelum meninggalkan pejabat jika berlaku kejadian seperti petir.6.2.2 Media Storan 5. Pemain mp3. RAHSIA.3 Semua staf tidak boleh menyimpan maklumat RAHSIA BESAR. Pita Magnetik. kilat dan sebagainya. CD-ROM. pencetak dan pengimbas dalam keadaan “OFF” apabila meninggalkan pejabat.6. 5. integriti dan kebolehsediaan maklumat yang disimpan dalam media storan adalah terjamin dan selamat. Cakera Keras. (t) Pengguna hendaklah memastikan semua perkakasan komputer.2 Keselamatan media storan perlu diberi perhatian khusus kerana ia berupaya menyimpan maklumat rasmi dan rahsia rasmi Kerajaan.6. Optical Disk. (u) Sebarang bentuk penyelewengan atau salah guna peralatan ICT hendaklah dilaporkan kepada ICTSO.1 00 12 Mei 2010 34/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. DVD. Kad SD.2. SULIT di dalam removable disk (External Hard disk/Thumb/Pen Drive) kecuali dibenarkan oleh Ketua Jabatan.6.NO.

1 00 12 Mei 2010 35/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (e) Semua media hendaklah dilabelkan mengikut tahap sensitiviti sesuatu maklumat. dan (g) Semua media storan yang mengandungi data kritikal hendaklah disimpan di dalam peti keselamatan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan termasuk tahan dari dipecahkan. air dan medanmagnet. pergerakan.2 Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil termasuklah seperti berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 5. (b) (c) Menghadkan akses kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. api.7 Penyelenggaraan Peralatan 5.7.7. pelabelan dan backup/restore.1 Perkakasan hendaklah disenggarakan dengan betul bagi memastikan kebolehsediaan.NO. Sebarang pelupusan. kerahsiaan dan integriti. (f) Penyelenggaraan direkodkan bagi media storan dari hendaklah sebarang dikawal kerosakan dan dan pelupusan hendaklah merujuk kepada tatacara mengelak pendedahan yang tidak dibenarkan. 5. VERSI 3. (d) Mengadakan sistem pengurusan media termasuk inventori. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Menyediakan ruang penyimpanan dan bekas-bekas keselamatan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan bersesuaian dengan kandungan maklumat.

8. VERSI 3. (d) Memaklumkan pihak pengguna sebelum melaksanakan penyenggaraan mengikut jadual yang ditetapkan atau atas keperluan. 5. (b) Memastikan perkakasan hanya disenggara oleh kakitangan atau pihak yang dibenarkan sahaja. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .2 Langkah-langkah perlu diambil termasuklah seperti berikut : (a) Mendapatkan kelulusan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh MinDef bagi membawa keluar peralatan. (b) (c) Melindungi dan mengawal peralatan sepanjang masa.1 00 12 Mei 2010 36/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 5. Merekod aktiviti peminjaman dan pemulangan peralatan. perisian atau maklumat tertakluk kepada tujuan yang dibenarkan.8. (f) Semua penyelenggaraan mestilah mendapat kebenaran daripada Pengurus ICT/Pentadbir Sistem.NO. (c) Menyemak dan menguji semua perkakasan sebelum dan selepas proses penyenggaraan. (e) Bertanggungjawab terhadap setiap perkakasan bagi penyelenggaraan perkakasan sama ada dalam tempoh jaminan atau telah habis tempoh jaminan.8 Peminjaman Perkakasan Bagi Kegunaan di Luar Pejabat 5.1 Perkakasan yang dipinjam untuk kegunaan di luar pejabat adalah terdedah kepada pelbagai risiko. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pengeluar bagi semua perkakasan yang disenggara.

10.2 Peralatan ICT yang hendak dilupuskan perlu melalui prosedur pelupusan terkini. Pelupusan perlu dilakukan secara terkawal dan lengkap supaya maklumat tidak terlepas dari kawalan MinDef. VERSI 3. Pelupusan perlu dilakukan secara terkawal dan lengkap supaya maklumat tidak terlepas dari kawalan kerajaan. dan (c) Menyemak peralatan yang dibawa keluar tidak mengandungi maklumat MinDef.10 Pelupusan Peralatan 5. langkah keselamatan yang perlu diambil adalah seperti berikut: (a) Memastikan peralatan yang dibawa masuk tidak mengancam keselamatan ICT MinDef. Peralatan ICT yang hendak dilupuskan perlu melalui prosedur pelupusan semasa.NO.1 00 12 Mei 2010 37/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. usang dan tidak boleh dibaiki sama ada harta modal atau inventori yang dibekalkan oleh MinDef dan ditempatkan di MinDef.1 Pelupusan melibatkan semua peralatan ICT yang telah rosak. 5. (b) Mendapatkan kelulusan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh MinDef bagi membawa masuk/keluar peralatan. 5. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Semua kandungan peralatan khususnya maklumat rahsia rasmi hendaklah dihapuskan terlebih dahulu sebelum pelupusan sama ada Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (d) Menyemak peralatan yang dipulangkan berada dalam keadaan baik.9 Pengendalian Peralatan Luar yang dibawa Masuk/Keluar Bagi peralatan yang dibawa masuk/keluar ke MinDef.10. 5.

maka pengguna bolehlah membuat penduaan. (f) Pelupusan peralatan ICT hendaklah dilakukan secara berpusat dan mengikut tatacara pelupusan semasa yang berkuat kuasa. motherboard dan sebagainya. degauzing atau pembakaran. Mencabut.Sekiranya maklumat perlu disimpan.1 00 12 Mei 2010 38/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (b) Peralatan ICT yang akan dilupuskan sebelum dipindah-milik hendaklah dipastikan data-data dalam storan telah dihapuskan dengan cara yang selamat. (d) Peralatan yang hendak dilupus hendaklah disimpan di tempat yang telah dikhaskan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi menjamin keselamatan peralatan tersebut. hardisk. (c) Pegawai Aset hendaklah mengenal pasti sama ada peralatan tertentu boleh dilupuskan atau sebaliknya.NO. grinding. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . dan (g) Pengguna ICT adalah DILARANG SAMA SEKALI daripada melakukan perkara-perkara seperti berikut: (i) Menyimpan mana-mana peralatan ICT yang hendak dilupuskan untuk milik peribadi. (ii) Menyimpan dan memindahkan perkakasan luaran komputer seperti Automatic Voltage Regulator (AVR). menanggal dan menyimpan perkakasan tambahan dalaman CPU seperti RAM. VERSI 3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT melalui shredding. speaker dan manamana peralatan yang berkaitan ke mana-mana bahagian di MinDef. (e) Pegawai aset bertanggungjawab merekodkan butir–butir pelupusan dan mengemas kini rekod pelupusan peralatan ICT ke dalam Sistem Inventori.

2 Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Merancang dan menyediakan pelan keseluruhan Pusat Data termasuk ruang peralatan komputer. 5.1 Menghindarkan kerosakan dan gangguan terhadap premis dan aset ICT.1. kecuaian atau kemalangan.11.1 00 12 Mei 2010 39/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. kesilapan.NO.1 Kawalan Persekitaran 5. (b) Melengkapi semua ruang pejabat khususnya kawasan yang mempunyai kemudahan ICT dengan perlindungan keselamatan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1. dan (v) Pengguna ICT bertanggungjawab memastikan segala maklumat sulit dan rahsia di dalam komputer disalin pada media storan kedua seperti disket atau thumb drive sebelum menghapuskan maklumat tersebut daripada peralatan komputer yang hendak dilupuskan. semua cadangan perolehan dan pengubahsuaian hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (KPKK).11.11 Keselamatan Persekitaran Melindungi aset ICT Kerajaan dari sebarang bentuk ancaman persekitaran yang disebabkan oleh bencana alam. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (iii) Memindah keluar dari MinDef mana-mana peralatan ICT yang hendak dilupuskan.11. 5. (iv) Melupuskan sendiri peralatan ICT kerana kerja-kerja pelupusan di bawah tanggungjawab MinDef. ruang percetakan dan ruang atur pejabat. 5. VERSI 3.

Perkara yang perlu dipatuhi bagi menjamin keselamatan bekalan kuasa adalah seperti berikut: (a) Melindungi semua peralatan ICT dari kegagalan bekalan elektrik dan menyalurkan bekalan yang sesuai kepada peralatan ICT. (c) Memasang peralatan perlindungan di tempat yang bersesuaian. VERSI 3. (g) Menyemak dan menguji semua peralatan perlindungan sekurangkurangnya dua (2) kali setahun. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . mudah dikenali dan dikendalikan. dan (h) Menetapkan suhu premis mengikut spesifikasi perkakasan yang diperlukan. (d) Menyimpan bahan mudah terbakar di luar kawasan kemudahan penyimpanan aset ICT. Aktiviti dan keputusan ujian ini perlu direkodkan bagi memudahkan rujukan dan tindakan sekiranya perlu. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT yang mencukupi dan dibenarkan seperti alat pencegah kebakaran dan pintu kecemasan.NO.2 Bekalan Kuasa Bekalan kuasa merupakan punca kuasa elektrik yang dibekalkan kepada peralatan ICT. (e) Meletakkan semua bahan cecair di tempat yang bersesuaian dan berjauhan dari aset ICT.1 00 12 Mei 2010 40/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (f) Pengguna adalah dilarang merokok atau menggunakan peralatan memasak seperti cerek elektrik berhampiran peralatan komputer. 5.11.

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 41/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

(b)

Menggunakan peralatan sokongan seperti Uninterruptable Power Supply (UPS) dan penjana (generator) bagi perkhidmatan kritikal seperti di Bilik Server supaya mendapat bekalan kuasa berterusan; dan

(c)

Menyemak dan menguji semua peralatan sokongan bekalan kuasa secara berjadual.

5.11.3 Keselamatan Kabel Kabel elektrik dan telekomunikasi yang menyalurkan data atau menyokong sistem penyampaian perkhidmatan hendaklah dilindungi daripada pencerobohan dan kerosakan. Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil adalah seperti berikut: (a) (b) Menggunakan kabel yang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan; Melindungi kabel daripada kerosakan yang disengajakan atau tidak disengajakan; (c) Melindungi laluan pemasangan kabel sepenuhnya bagi mengelakkan ancaman kerosakan dan wire tapping; dan (d) Membuat pelabelan kabel menggunakan kod tertentu.

5.11.4 Prosedur Kecemasan Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memastikan setiap pengguna membaca, memahami dan mematuhi prosedur kecemasan yang ditetapkan oleh Pegawai Keselamatan MinDef;

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 42/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

(b)

Melaporkan insiden kecemasan persekitaran seperti kebakaran kepada Pegawai Keselamatan MinDef;

(c)

Mengadakan, menguji dan mengemaskini pelan kecemasan dari semasa ke semasa; dan

(d)

Mengadakan latihan fire drill mengikut jadual.

5.12

Keselamatan Dokumen Melindungi maklumat MinDef dari sebarang bentuk ancaman persekitaran yang disebabkan oleh bencana alam, kesilapan atau kecuaian. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Setiap dokumen hendaklah difail dan dilabelkan mengikut klasifikasi

keselamatan seperti Terbuka, Terhad, Sulit, Rahsia atau Rahsia Besar; (b) Pergerakan fail dan dokumen hendaklah direkodkan dan perlulah mengikut prosedur keselamatan; (c) Kehilangan dan kerosakan ke atas semua jenis dokumen perlu dimaklumkan mengikut prosedur Arahan Keselamatan; (d) Pelupusan dokumen hendaklah mengikut prosedur keselamatan semasa seperti mana Arahan Keselamatan, Arahan Amalan (Jadual tatacara Jabatan Arkib Negara;dan (e) Menggunakan enkripsi (encryption) ke atas dokumen rahsia rasmi yang disediakan dan dihantar secara elektronik. Pelupusan Rekod) dan

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 43/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

5.13

Clear Desk dan Clear Screen Prosedur Clear Desk dan Clear Screen perlu dipatuhi supaya maklumat dalam apa jua bentuk media hendaklah disimpan dengan teratur dan selamat bagi mengelakkan kerosakan, kecurian atau kehilangan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

(a)

Menggunakan kemudahan password screen saver atau I apabila meninggalkan komputer;

(b)

Menyimpan bahan-bahan sensitif di dalam laci atau kabinet fail yang berkunci; dan

(c)

Memastikan semua dokumen diambil segera dari pencetak, pengimbas, mesin faksimili dan mesin fotostat.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

1 00 12 Mei 2010 44/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . dikemaskini dan sedia diguna pakai oleh pengguna mengikut keperluan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 6 : PENGURUSAN OPERASI DAN KOMUNIKASI 6. VERSI 3. (c) Aktiviti-aktiviti seperti memasang. 6. menghapus dan mengemas kini mana-mana komponen sistem ICT hendaklah dikendalikan oleh pihak atau pegawai yang diberi kuasa dan mempunyai pengetahuan atau terlibat secara langsung dengan aset ICT berkenaan.1 Objektif Memastikan perkhidmatan dan pemprosesan maklumat dapat berfungsi dengan betul dan selamat.3 Pengendalian Prosedur Operasi Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Semua prosedur operasi hendaklah didokumenkan dengan jelas lagi teratur. (d) Tugas dan tanggungjawab perlu diasingkan bagi mengurangkan risiko kecuaian dan penyalahgunaan aset MinDef. menyelenggara. 6. (b) Setiap perubahan kepada sistem dan kemudahan pemprosesan maklumat mestilah dikawal.NO.2 Pengurusan Prosedur Operasi dan Komunikasi KSU adalah bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan operasi sistem dan komunikasi dapat berfungsi dengan betul dan selamat.

NO. prosedur dan kawalan maklumat sedia ada. diurus dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Memastikan kawalan keselamatan. 6. secara 6. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (e) Kemudahan ICT untuk pembangunan.4 Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga Memastikan pelaksanaan dan penyenggaraan tahap keselamatan maklumat dan penyampaian perkhidmatan yang sesuai selaras dengan perjanjian perkhidmatan dengan pihak ketiga. VERSI 3.5 Perancangan dan Penerimaan Sistem Meminimumkan risiko yang menyebabkan gangguan atau kegagalan sistem.1 00 12 Mei 2010 45/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. definasi perkhidmatan dan tahap penyampaian yang terkandung dalam perjanjian dipatuhi. pengujian dan operasi mestilah diasingkan bagi mengurangkan risiko capaian atau pengubahsuaian tidak sah ke atas sistem yang sedang beroperasi. disemak semula dan diaudit dari semasa ke semasa. laporan dan rekod yang dikemukakan oleh pihak ketiga dan pihak-pihak lain yang terlibat perlu sentiasa dipantau. dilaksanakan dan disenggarakan oleh pihak ketiga. perlu mengambil kira tahap kritikal sistem dan proses yang terlibat serta penilaian semula risiko. (b) Perkhidmatan. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Kapasiti sesuatu komponen atau sistem ICT hendaklah dirancang. dan (c) Pengurusan ke atas perubahan penyediaan perkhidmatan termasuk menyenggara dan menambah baik polisi keselamatan.

VERSI 3. trojan dan lain-lain. Mengimbas semua perisian atau sistem dengan anti virus sebelum menggunakannya. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) dan mengikut prosedur penggunaan yang selamat. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memasang sistem keselamatan untuk mengesan perisian atau program berbahaya seperti anti virus. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT dikawal dengan teliti oleh pegawai yang berkenaan bagi memastikan keperluannya adalah mencukupi dan bersesuaian untuk pembangunan dan kegunaan sistem ICT pada masa akan datang. (d) (e) Mengemaskini paten anti virus dari semasa ke semasa. worm.NO. Menyemak kandungan sistem atau maklumat secara berkala bagi mengesan aktiviti yang tidak diingini seperti kehilangan atau kerosakan maklumat. 6. (b) Penggunaan peralatan dan sistem mestilah dipantau. peningkatan dan versi baru perlu ditetapkan dan ujian yang sesuai ke atasnya perlu dibuat semasa pembangunan dan sebelum penerimaan sistem.6 Perlindungan Dari Malicious Code (Kod Jahat) Melindungi integriti maklumat dan perisian dari pendedahan atau kerosakan yang disebabkan oleh perisian berbahaya seperti virus. (b) (c) Memasang dan menggunakan hanya perisian yang tulen. dan (c) Kriteria penerimaan untuk peralatan dan sistem baru. ditala (fine tuning) dan perancangan perlu dibuat bagi memenuhi keperluan kapasiti akan datang untuk memastikan prestasi sistem di tahap optimum.1 00 12 Mei 2010 46/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

konfigurasinya hendaklah memastikan bahawa ianya beroperasi berdasarkan kepada dasar keselamatan yang jelas dan penggunaan mobile code yang tidak dibenarkan adalah dilarang sama sekali. Perkara yang mesti dipatuhi adalah sepeti berikut: (a) Membuat salinan keselamatan ke atas semua sistem perisian dan aplikasi sekurang-kurangnya sekali atau setelah mendapat versi terbaru. Bagi memastikan sistem dapat dibangunkan semula setelah berlakunya bencana.1 00 12 Mei 2010 47/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. salinan maklumat dan perisian hendaklah dilakukan setiap kali berubah. (i) Memberi amaran mengenai ancaman seperti serangan virus terhadap keselamatan aset ICT MinDef. Salinan penduaan hendaklah direkodkan dan disimpan di lokasi yang berlainan (off site). PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (f) Menghadiri program kesedaran mengenai ancaman perisian berbahaya dan cara mengendalikannya. (h) Mengadakan program dan prosedur jaminan kualiti ke atas semua perisian yang dibangunkan. kesediaan maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat. (g) Memasukkan klausa tanggungan di dalam mana-mana kontrak yang ditawarkan kepada pembekal perisian. Klausa ini bertujuan untuk tuntutan baik pulih sekiranya perisian tersebut mengandungi program berbahaya. 6. pengesanan dan pemulihan untuk melindungi daripada malicious code dan program kesedaran pengguna yang bersesuaian mesti dilaksanakan. (j) Kawalan pencegahan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .7 Backup (Salinan Penduaan) Mengekalkan integriti.NO. dan (k) Dalam keadaan di mana mobile code dibenarkan. VERSI 3.

dan (d) Salinan maklumat dan perisian perlu dibuat dan diuji secara berkala berdasarkan kepada prosedur penduaan. dipantau dan diurus sebaiknya. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Membuat salinan penduaan ke atas semua data dan maklumat mengikut kesesuaian operasi.8. demi melindungi ancaman kepada sistem dan aplikasi di dalam rangkaian. 6. (b) Ciri-ciri keselamatan. VERSI 3. tahap perkhidmatan dan keperluan pengurusan bagi semua perkhidmatan rangkaian perlu dikenal pasti dan dimasukkan dalam mana-mana perjanjian perkhidmatan rangkaian sama ada perkhidmatan berkenaan disediakan secara dalaman atau melalui khidmat luar.NO.8 Pengurusan Keselamatan Rangkaian Memastikan keselamatan rangkaian MinDef terpelihara daripada pencerobohan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab . boleh dipercayai dan berkesan apabila digunakan khususnya pada waktu kecemasan. (c) Menguji sistem penduaan sedia ada bagi memastikan ianya dapat berfungsi dengan sempurna.1 00 12 Mei 2010 48/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.1 Kawalan Infrastruktur Rangkaian Infrastruktur rangkaian mestilah dikawal. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 6. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Polisi dan prosedur perlu dibangunkan dan dilaksanakan bagi melindung maklumat yang berhubung kait dengan sistem rangkaian.

(j) Memasang perisian Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) bagi mengesan sebarang cubaan menceroboh dan aktiviti-aktiviti lain yang boleh mengancam sistem dan maklumat MinDef. (d) Peralatan rangkaian hendaklah diletakkan di lokasi yang mempunyai ciriciri fizikal yang kukuh dan bebas dari risiko seperti banjir. gegaran dan habuk.1 00 12 Mei 2010 49/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. (h) Semua trafik keluar dan masuk hendaklah melalui firewall di bawah kawalan MinDef. (i) Semua perisian sniffer atau network analyzer adalah dilarang dipasang pada komputer pengguna kecuali mendapat kebenaran MinDef*CERT. (e) Capaian kepada peralatan rangkaian hendaklah dikawal dan terhad kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (c) Tanggungjawab atau kerja-kerja operasi rangkaian dan komputer hendaklah diasingkan untuk mengurangkan capaian dan pengubahsuaian yang tidak dibenarkan. (f) Semua peralatan mestilah melalui proses Factory Acceptance Check (FAC) semasa pemasangan dan konfigurasi.NO. (g) Firewall hendaklah dipasang di antara rangkaian dalaman dan sistem yang melibatkan maklumat rahsia rasmi Kerajaan serta di konfigurasi oleh pentadbir sistem yang dibenarkan sahaja. (l) Sebarang penyambungan rangkaian yang bukan di bawah kawalan MinDef adalah tidak dibenarkan. (k) Memasang Web Content Filter pada Internet Gateway untuk menyekat aktiviti yang dilarang seperti yang termaktub di dalam PKPA 1/2003.

Rujuk KEMBARAN B.9 Keselamatan Komunikasi Rangkaian 6.2 Perkhidmatan Mel Elektronik (e-Mel) Maklumat yang terdapat dalam mel elektronik MinDef perlu dilindungi sebaikbaiknya bagi menghidari capaian atau sebaran maklumat yang tidak dibenarkan.9. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Polisi. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Etika Penggunaan Internet Dan E-mel MinDef perlu dipatuhi oleh semua pengguna MinDef. prosedur dan kawalan rangkaian MinDef yang formal perlu diwujudkan untuk melindungi pertukaran maklumat melalui penggunaan pelbagai jenis kemudahan komunikasi. dan (n) Penggunaan rangkaian tanpa wayar (wireless) LAN di MinDef hendaklah mematuhi surat MinDef dengan rujukan UPTM (S) 159/338/8 Jilid 30 (84) bertajuk “Langkah-langkah Untuk Memperkukuhkan Keselamatan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless Local Area Network) di Agensi-agensi Kerajaan”. 6.1 Memastikan perlindungan keselamatan maklumat dalam rangkaian dan infrastruktur sokongan terurus dan terkawal. 6. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (m) Memastikan keperluan perlindungan ICT adalah bersesuaian dan mencukupi bagi menyokong perkhidmatan yang optimum. dan (b) Mematuhi ISP (Pelan Strategik ICT) rangkaian bersepadu yang telah ditetapkan. VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 50/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.9.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Akaun atau alamat mel elektronik (e-mel) yang diperuntukkan oleh MinDef sahaja boleh digunakan. sekiranya perlu semasa penghantaran. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (c) Segala akaun e-mel yang diberi adalah bukan hak persendirian. (h) Pengguna dinasihatkan menggunakan fail kepilan. e-mel tidak akan diakses atau didedahkan kecuali untuk tujuan keselamatan dan undang-undang. Pentadbir Sistem e-mel berhak mengakses atas sebab-sebab tertentu. Penggunaan free web-based mail untuk kegunaan rasmi dilarang sama sekali. (e) Sebarang penggunaan yang boleh memudaratkan nama baik MinDef adalah dilarang sama sekali.NO. Kaedah pemampatan untuk mengurangkan saiz adalah disarankan. Penggunaan akaun milik orang lain atau akaun yang dikongsi bersama adalah dilarang. (d) Setiap e-mel yang disediakan hendaklah mematuhi format yang ditetapkan oleh MinDef. (j) Pengguna pengguna hendaklah yang mengenal pasti dan mengesahkan sebelum identiti berkomunikasi dengannya meneruskan transaksi maklumat melalui e-mel.1 00 12 Mei 2010 51/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. (f) Memastikan subjek dan kandungan e-mel adalah berkaitan dan menyentuh perkara perbincangan yang sama sebelum penghantaran dilakukan. (g) Penghantaran e-mel rasmi hendaklah menggunakan akaun e-mel rasmi dan pastikan alamat e-mel penerima adalah betul. (i) Pengguna hendaklah mengelak dari membuka e-mel daripada penghantar yang tidak diketahui atau diragui. Walau bagaimanapun.

1 00 12 Mei 2010 52/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO. dan (n) Maklumat yang terdapat dalam mel elektronik perlu dilindungi sebaikbaiknya. 6. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (k) Setiap e-mel rasmi yang dihantar atau diterima hendaklah disimpan mengikut ditetapkan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Kemudahan ini disediakan hanya untuk sistem-sistem yang dibenarkan sahaja. Menghantar katataluan tanpa perlindungan (encryption) adalah dilarang sama sekali.9. (c) Sistem yang diakses dari luar hendaklah mempunyai sistem perlindungan (encryption) yang mencukupi. Sekiranya individu ini terpaksa menghantar Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (b) Kebenaran untuk menggunakan perkhidmatan hendaklah diberikan secara bertulis oleh Pengurus Sistem dengan menggunakan komputer peribadi perkhidmatan sahaja. dan (d) Individu yang dibenarkan untuk menggunakan kemudahan ini adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas peralatan dan data sepanjang melakukan tugasnya. tatacara pengurusan sistem fail elektronik yang telah (l) Emel yang tidak penting dan tidak mempunyai nilai arkib yang telah diambil tindakan dan tidak diperlukan lagi bolehlah dihapuskan. VERSI 3.3 Telecommuting Memastikan keselamatan maklumat yang diakses atau dihantar semasa menggunakan kemudahan telecommuting adalah terjamin. (m) Pengguna hendaklah menentukan tarikh dan masa sistem komputer adalah tepat.

NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Menghadkan dan menentukan capaian kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. prosedur dan kawalan pertukaran maklumat yang formal perlu diwujudkan untuk melindungi pertukaran maklumat melalui penggunaan pelbagai jenis kemudahan komunikasi. Memastikan keselamatan pertukaran maklumat dan mana-mana entiti luar terjamin.1 00 12 Mei 2010 53/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 6. (d) Sebarang pertukaran maklumat di antara MinDef dan agensi kerajaan yang lain mestilah dikawal. (b) Menghadkan pengedaran data untuk tujuan rasmi dan dibenarkan sahaja. menyimpan. dan (e) Perjanjian perlu diwujudkan untuk pertukaran maklumat dan perisian di antara agensi dengan pihak luar. VERSI 3. (c) Polisi. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT maklumat berdarjah atau terperingkat ia mestilah menggunakan encryption yang dibenarkan oleh MinDef.9.4 Prosedur Pengendalian Maklumat Prosedur ini bertujuan untuk mengendali. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . memindah serta melindungi maklumat daripada didedah tanpa kebenaran atau salah guna.

1 00 12 Mei 2010 54/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (e) (f) Menyimpan semua media di tempat yang selamat. VERSI 3. dan Media yang mengandungi maklumat terperingkat yang hendak tidak dihapuskan atau dimusnahkan mestilah dilupuskan mengikut prosedur yang betul dan selamat.1 Melindungi aset ICT dari sebarang pendedahan. Penghantaran atau pemindahan media ke luar pejabat hendaklah mendapat kebenaran daripada pemilik terlebih dahulu.10 Pengurusan Media 6.10. (c) Menghadkan pengedaran data atau media untuk tujuan yang dibenarkan sahaja.2 Keselamatan Sistem Dokumentasi Dokumentasi sistem perlu dilindungi dari capaian yang dibenarkan. Langkahlangkah pengurusan dokumentasi yang baik dan selamat perlu dilaksanakan bagi memastikan integriti maklumat. Prosedur-prosedur pengendalian media yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) (b) Melabelkan semua media mengikut tahap sensitiviti sesuatu maklumat.10. pengubahsuaian. pemindahan atau pemusnahan serta gangguan ke atas aktiviti perkhidmatan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 6. 6.NO. (d) Mengawal dan merekodkan aktiviti penyelenggaraan media bagi mengelak dari sebarang kerosakan dan pendedahan yang dibenarkan. Menghadkan dan menentukan capaian media kepada pengguna yang dibenarkan sahaja.

6. (d) Menggunakan enkripsi (encryption) ke atas dokumen terperingkat yang disediakan dan dihantar secara elektronik. rahsia. (b) Menyemak sistem log secara berkala bagi mengesan ralat yang menyebabkan gangguan kepada sistem dan mengambil tindakan membaik pulih dengan segera. memproses. dan (e) Mengawal dan merekodkan semua aktiviti capaian sistem dokumentasi sedia ada.NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mewujudkan sistem log bagi merekodkan semua aktiviti harian pengguna dan disimpan untuk tempoh masa yang dipersetujui bagi membantu siasatan dan memantau kawalan capaian.1 00 12 Mei 2010 55/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (b) Menggunakan tanda atau label keselamatan seperti rahsia besar. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . menyimpan dan menghantar dokumen-dokumen tersebut supaya ianya diuruskan berasingan daripada dokumen-dokumen tidak terperingkat. dan (c) Sekiranya wujud aktiviti-aktiviti tidak sah seperti kecurian maklumat dan pencerobohan hendaklah dilaporkan kepada MinDef*Cert. (c) Mewujudkan sistem pengurusan dokumen terperingkat bagi menerima. VERSI 3.11 Pemantauan Memastikan pengesanan aktiviti pemprosesan maklumat yang tidak dibenarkan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Memastikan sistem dokumentasi atau penyimpanan maklumat adalah selamat dan terjamin. sulit atau terhad pada dokumen.

Peraturan kawalan capaian hendaklah mengambil kira faktor identification.NO. kemudahan proses maklumat dan proses urus niaga berdasarkan keperluan urus niaga dan keperluan keselamatan. didokumenkan dan dikaji semula berasaskan keperluan pengurusan MinDef dan keselamatan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . authentication dan authorization. 7.2 Kawalan Capaian Mengawal capaian ke atas maklumat. VERSI 3. Kawalan capaian ke atas information process facilities seperti capaian pengguna. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 7 : KAWALAN CAPAIAN 7.1 00 12 Mei 2010 56/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan (d) Keselamatan maklumat yang dicapai menggunakan kemudahan atau peralatan mudah alih. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut : (a) Kawalan capaian ke atas maklumat dan proses urus niaga mengikut keperluan keselamatan dan peranan pengguna. 7. (b) (c) Kawalan capaian ke atas perkhidmatan rangkaian dalaman dan luaran.3 Dasar Kawalan Capaian Peraturan kawalan capaian hendaklah diwujudkan.1 Objektif Melindungi maklumat dari sebarang bentuk capaian yang tidak dibenarkan.

4.3 Pengurusan Capaian Pengguna 7. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (c) Pemilihan akaun dan capaian pengguna adalah tertakluk kepada peraturan jabatan dan tindakan pembatalan/pengubahsuaian hendaklah di ambil atas sebab seperti berikut: (i) Pengguna tidak hadir bertugas tanpa kebenaran melebihi satu tempoh yang ditentukan oleh Ketua Jabatan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 7. Melebihi satu tempoh yang ditentukan oleh Ketua Jabatan. (ii) (iii) (iv) Pengguna bercuti atau bertugas di luar pejabat.2 Prosedur pendaftaran dan pembatalan kebenaran capaian pengguna perlu diwujudkan dan didokumenkan.1 00 12 Mei 2010 57/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (v) (vi) Pengguna bertukar atau berpindah Jabatan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Akaun pengguna adalah unik dan pengguna bertanggungjawab ke atas akaun tersebut selepas pengesahan penerimaan dibuat.1 Memastikan bahawa sistem maklumat dicapai oleh pengguna yang sah dan menghalang capaian yang tidak sah. 7. Pengguna bertukar jawatan. (b) Akaun pengguna yang diwujudkan dan tahap capaian termasuk sebarang perubahan mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan secara bertulis dan direkodkan.4. dan Pengguna bersara atau tamat perkhidmatan. VERSI 3. tanggungjawab dan/atau bidang tugas.NO.

tarikh. masa. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (d) Kata laluan windows dan screen saver hendaklah diaktifkan terutamanya pada komputer yang terletak di ruang guna sama. (f) Kuatkuasakan pertukaran kata laluan semasa login kali pertama atau selepas login kali pertama atau selepas kata laluan diset semula. penggunaan dan pengurusan kata laluan sebagai laluan utama bagi mencapai maklumat dan data dalam sistem mestilah mematuhi amalan terbaik serta prosedur yang ditetapkan oleh MinDef seperti berikut: (a) Dalam apa jua keadaan dan sebab. VERSI 3. (b) Pengguna hendaklah menukar kata laluan apabila disyaki berlakunya kebocoran kata laluan atau dikompromi.5 Pengurusan Kata Laluan Pemilihan.NO. sumber yang digunakan. (c) Kata laluan hendaklah diingat dan TIDAK BOLEH dicatat. Kata laluan hendaklah ditukar selepas 90 hari atau selepas tempoh masa yang bersesuaian. (g) (h) Kata laluan hendaklah berlainan daripada pengenalan identiti pengguna. disimpan atau didedahkan dengan apa cara sekalipun. rangkaian dilalui. disenggara dengan sistematik dan dikaji dari masa ke semasa. dalam laporan atau media lain dan tidak boleh dikodkan di dalam program. 7. Maklumat yang direkod termasuk identiti pengguna. aplikasi diguna dan aktiviti capaian secara sah atau sebaliknya. (e) Kata laluan hendaklah tidak dipaparkan semasa input. perubahan maklumat. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (d) Aktiviti capaian oleh pengguna direkod. kata laluan hendaklah dilindungi dan tidak boleh dikongsi dengan sesiapa pun.1 00 12 Mei 2010 58/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

7. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (e) Mengasingkan capaian mengikut kumpulan perkhidmatan. (c) Mengguna kaedah pengenalan automatik berdasarkan lokasi dan peralatan untuk pengesahan sambungan ke dalam rangkaian.6 Kawalan Capaian Rangkaian 7.1 Menghalang capaian tidak sah dan tanpa kebenaran ke atas rangkaian MinDef.NO. VERSI 3. Kawalan capaian perkhidmatan rangkaian hendaklah dijamin selamat dengan: (a) Menempatkan atau memasang antaramuka yang menepati kesesuaian penggunaannya di antara rangkaian MinDef dan rangkaian lain-lain organisas.6. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (i) Mengelakkan penggunaan semula kata laluan yang baru digunakan. khususnya bagi kemudahan yang dikongsi dan menjangkau sempadan MinDef. dan (b) Mewujudkan dan menguatkuasakan mekanisme untuk pengesahan pengguna dan peralatan yang menepati kesesuaian penggunaannya.1 00 12 Mei 2010 59/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (b) Mewujudkan mekanisme pengesahan yang sesuai untuk mengawal capaian oleh pengguna jarak jauh. (d) Mengawal capaian fizikal dan logikal ke atas kemudahan port diagnostik dan konfigurasi jarak jauh. maklumat (f) Mengawal sambungan ke rangkaian. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memastikan pengguna boleh mencapai perkhidmatan yang dibenarkan sahaja. pengguna dan sistem maklumat dalam rangkaian.

NO. (f) Bahan rasmi hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik ke Internet. (b) Semua pihak dikehendaki menyediakan kawalan terhadap kemudahan internet. rujukan sumber Internet hendaklah dinyatakan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (g) Mewujud dan melaksana kawalan pengalihan laluan (routing control) untuk memastikan pematuhan ke atas peraturan MinDef. (d) Melayari laman web yang menentang pemerintahan kerajaan. 7.6.1 00 12 Mei 2010 60/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2 Perkhidmatan Internet Capaian Internet perlu dikawal dan diurus bagi mengelakkan gangguan sistem rangkaian MinDef. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut : (a) Arahan yang dikeluarkan mengenai etika penggunaan Internet dan emel MinDef perlu dipatuhi oleh semua pengguna MinDef. VERSI 3. (e) Bahan yang diperoleh dari Internet hendaklah ditentukan ketepatan dan kesahihannya. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Sebagai amalan baik. (g) Pengguna hanya dibenarkan memuat turun bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar dan dibawah hak cipta terpelihara. (c) Laman yang dilayari hendaklah hanya yang berkaitan dengan bidang kerja dan terhad untuk tujuan yang dibenarkan oleh Ketua Jabatan. berunsur hasutan dan mempunyai unsur-unsur lucah adalah dilarang sama sekali.

dan (e) Menghadkan tempoh penggunaan mengikut kesesuaian. 7. (c) Menjana amaran (alert) sekiaranya berlaku pelanggaran ke atas peraturan keselamatan sistem.NO. dan (i) Maklumat lanjut mengenai keselamatan Internet bolehlah merujuk kepada “Etika Penggunaan Internet dan Emel Kementerian Pertahanan “ dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 bertajuk “Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan”.7. VERSI 3. (d) Menyedia kaedah sesuai untuk pengesahan capaian (authentication).1 00 12 Mei 2010 61/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.7.7 Kawalan Capaian Sistem Operasi 7.2 Mengawal capaian ke atas sistem operasi menggunakan prosedur log-on yang selamat. Prosedur log-on yang selamat perlulah: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (h) Sebarang bahan yang dimuat turun dari Internet hendaklah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh MinDef. (b) Mewujudkan audit trail ke atas semua capaian sistem operasi terutama pengguna bertaraf khas (super user). 7.1 Memastikan bahawa capaian ke atas sistem operasi dikawal dan dihadkan kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. Kaedah yang digunakan hendaklah menyokong perkara-perkara berikut: (a) Mengesahkan pengguna yang dibenarkan selaras dengan peraturan MinDef.

Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Capaian ke atas maklumat dan fungsi sistem aplikasi oleh pengguna perlu dihadkan. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. dan (c) Tidak berkompromi dengan sebarang sistem yang berkongsi sumber. (b) Menyediakan mekanisme perlindungan bagi menghalang capaian tidak sah ke atas aplikasi dan maklumat daripada utiliti yang sedia ada dalam sistem operasi dan perisian malicious yang berupaya melangkaui kawalan sistem. dan yang (e) Hadkan tempoh masa penggunaan bagi meningkatkan keselamatan aplikasi yang berisiko tinggi. (c) Mengawal penggunaan utiliti yang berkeupayaan melepasi sistem dan aplikasi terhad.8 Kawalan Capaian Aplikasi Dan Maklumat Menghalang capaian tidak sah ke atas sistem aplikasi dan maklumat. 7. selaras dengan peraturan MinDef. Kawalan capaian hendaklah : (a) Membenarkan pengguna mencapai aplikasi dan maklumat mengikut tahap capaian yang ditentukan.NO.1 00 12 Mei 2010 62/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Menggunakan kaedah pengenalan pengguna yang unik dan teknik pengesahan pengguna yang berkesan dan selamat. (b) Melaksana sistem pengurusan kata laluan yang interaktif dan menjamin kualiti serta keselamatan kata laluan. (d) Menamatkan sesi yang tidak aktif selepas tempoh masa ditetapkan.

dan (b) Pengguna bertanggungjawab menentukan maklumat berdarjah dan ia perlu melalui proses encryption yang dibenarkan sebelum dihantar atau disalurkan ke dalam sistem rangkaian yang tidak selamat (seperti Internet. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Sistem yang sensitif perlu persekitaran pengkomputeran yang khusus dan terasing. Bluetooth. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mewujudkan peraturan dan garis panduan keselamatan yang bersesuaian untuk melindungi dari risiko penggunaan perlatan mudah alih dan kemudahan komunikasi.1 00 12 Mei 2010 63/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Mobil-GSM. 3G dan sebagainya). WAP.NO. Infrared.9 Peralatan Mudah Alih Memastikan keselamatan maklumat semasa menggunakan peralatan mudah alih. VERSI 3. 7. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .

pembangunan dan penyenggaraan. 8.NO. dipersetujui dan di dokumenkan pada setiap peringkat perolehan. infrastruktur. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .3 Pengesahan Data Input Dan Output Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Data input bagi aplikasi perlu disahkan bagi memastikan data yang dimasukkan betul dan bersesuaian. dan (b) Pernyataan keperluan bagi sistem maklumat baru atau penambahbaikan ke atas sistem sedia ada hendaklah menjelaskan mengenai kawalan jaminan keselamatan.1 Objektif Memastikan aspek keselamatan dikenalpasti dan diambil kira dalam semua sistem maklumat termasuk sistem pengoperasian. sistem aplikasi dan perisian. PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 8. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 8 : PEROLEHAN.2 Keperluan Keselamatan Sistem Maklumat Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memastikan bahawa aspek keselamatan dikenal pasti. dijustifikasi. Aspek keselamatan ini mesti dikenal pasti. dipersetujui dan didokumentasikan sebelum sesuatu sistem maklumat direkabentuk dan dilaksanakan. VERSI 3. dan (b) Data output daripada aplikasi perlu disahkan bagi memastikan maklumat yang dihasilkan adalah tepat. 8.1 00 12 Mei 2010 64/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

8. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8. kesahihan dan integriti maklumat melalui teknik kriptografi. Kawalan perlu diambil untuk mengelakkan pendedahan maklumat sensitif semasa proses pengujian dilaksanakan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Penggunaan enkripsi (encryption) ke atas maklumat sensitif atau maklumat rahsia rasmi pada setiap masa. (b) Penggunaan tandatangan digital kepada semua pengguna yang menguruskan transaksi maklumat rahsia rasmi secara elektronik. di musnah dan didedahkan sepanjang tempoh sah kunci tersebut. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah termasuk yang berikut: (a) Mewujudkan peraturan yang mengawal pemasangan perisian ke dalam sistem yang sedang beroperasi. (b) (c) Melindungi dan mengawal data-data ujian.1 00 12 Mei 2010 65/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3.5 Keselamatan Fail-Fail Sistem Dan Kod Sumber Program Memastikan capaian ke atas fail-fail sistem dan kod sumber program adalah terkawal dan aktiviti-aktiviti sokongan dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. dan Menghadkan capaian ke atas kod sumber program. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .4 Kawalan Kriptografi Memastikan kaedah kriptografi diguna untuk melindungi kerahsiaan.NO. dan (c) Pengurusan kunci dilakukan dengan berkesan dan selamat bagi melindungi kunci berkenaan dari diubah.

NO. (f) Mengesahkan segala perubahan dan/atau pindaan ke atas sistem yang sedang beroperasi dan/atau pakej perisian sebelum diguna pakai. Outsoursing ini boleh membantu penggunaan ICT dalam keadaan kekurangan kakitangan dan kemahiran. Mengawal selia dan memantau pembangunan perisian oleh pembekal. pada masa yang sama ia dapat memudahkan maklumat diperolehi oleh kontraktor atau pembekal yang dilantik. pakar perunding dan pihak-pihak lain yang terlibat. (c) Mengawal perubahan dan/atau pindaan ke atas pakej perisian dan memastikan sebarang perubahan adalah terhad mengikut keperluan sahaja. (b) Mengkaji semula dan menguji aplikasi kritikal semasa melaksanakan perubahan ke atas sistem yang sedang beroperasi. Ini bagi menjamin keselamatan terhadap sistem yang akan dilaksanakan secara outsource. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah termasuk yang berikut: (a) Mengawal pelaksanaan perubahan menggunakan prosedur kawalan perubahan yang formal.1 Outsourcing merujuk kepada perkhidmatan pengurusan sebahagian atau keseluruhan sistem ICT oleh pihak ketiga.7 Pembangunan Perisian Secara Outsource 8. dan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8. (d) (e) Menghalang sebarang peluang untuk membocorkan maklumat.1 00 12 Mei 2010 66/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Namun begitu.7. VERSI 3. 8. Penggunaan Outsourcing perlu dikawal daripada segi pelasanaannya.6 Keselamatan Dalam Proses Pembangunan Dan Sokongan Memastikan keselamatan perisian sistem aplikasi dan maklumat dikawal supaya selamat dalam semua keadaan.

7.7.1 Semua kontraktor yang melaksanakan kerja Outsourcing Maklumat dimestikan lulus dan melepasi tapisan keselamatan.1 00 12 Mei 2010 67/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 8.6 Intelectual Property Right (IPR) untuk sistem yang dibangunkan atau pakej yang diubahsuai adalah menjadi hakmilik kerajaan mesti dinyatakan dalam perjanjian kontrak.2.7. dan (c) Mesti menyatakan faktor keselamatan secara terperinci Schedule Of Compliance (SOC). 8. VERSI 3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 8.7.3 Pemindahan Teknologi atau Transfer Of Technology (TOT) mesti dilaksanakan oleh kontraktor kepada pengguna.NO.4 Projek Outsourcing yang melibatkan pengauditan aset-aset ICT tidak dibenarkan. pada 8.2.7.5 Capaian secara fizikal dan logikal mesti dipantau oleh kakitangan MinDef yang dilantik bagi menguruskannya.2 Dasar Pelaksanaan 8.2 Antara butir-butir yang perlu dinyatakan di dalam kontrak outsourcing adalah: (a) (b) Kesahihan dan kerahsiaan logikal organisasi mesti dipelihara.7. berdarjah hendaklah dimaklumkan secara need to know basis.7. Pegawai kerajaan mesti membuat pengauditan terhadap sistem yang di outsource. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8. 8.

8 Pengurusan Teknikal Keterdedahan (Vulnerability) 8.1 00 12 Mei 2010 68/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.1 Memastikan perlaksanaan pengurusan teknikal keterdedahan adalah berkesan. VERSI 3. melilai tahap keterdedahan tersebut dan mengambil langkah-langkah kawalan untuk mengatasi risiko berkaitan. Perlaksanaan pengurusan teknikal keterdedahan ini perlu dilaksanakan di atas sistem pengoperasian dan sistem aplikasi yang digunakan. 8. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .8. sistematik dan berkala dengan mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk menjamin keberkesanannya.8. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8.NO.2 Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah termasuk memperoleh maklumat teknikal keterdedahan yang tepat pada masanya ke atas sistem maklumat yang digunakan.

VERSI 3.2 Prosedur Pengurusan Insiden Keselamatan ICT 9. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mengenalpasti semua jenis insiden keselamatan ICT seperti gangguan perkhidmatan yang disengajakan. 9. MinDef*CERT perlu melaksanakan pengurusan pengendali insiden keselamatan ICT berpandukan prosedur operasi standard keselamatan ICT MinDef*CERT. (b) Menyedia pelan kontigensi dan mengaktifkan pelan kesinambungan perkhidmatan. 9. didedahkan kepada pihak-pihak yang tidak diberi kuasa atau disyaki hilang atau didedahkan kepada pihak-pihak yang tidak diberi kuasa.1 Objektif Memastikan tindakan menangani insiden keselamatan ICT diambil dengan cepat.NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 9 : PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT 9.2.2 Insiden Keselamatan ICT adalah termasuk yang berikut: (a) Maklumat didapati hilang. pemalsuan identiti dan pengubahsuaian perisian tanpa kebenaran. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (c) (d) Menyimpan audit trail dan memelihara bahan bukti. dan Menyediakan pelan tindakan pemulihan segera. tepat dan berkesan serta meminumkan kesan insiden keselamatan ICT.1 00 12 Mei 2010 69/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2.1 Prosedur Pengurusan Insiden Keselamatan ICT perlu diwujudkan dan didokumenkan.

atau disyaki hilang.3. (d) Kejadian sistem luar biasa seperti kehilangan fail. sistem kerap kali gagal berfungsi dan kesilapan / ralat dalam komunikasi data. (e) Berlaku percubaan menceroboh. 9.1 Semua insiden keselamatan ICT yang berlaku mesti dilaporkan kepada ICTSO dan MinDef*CERT dengan kadar segera untuk pengendalian dan pengumpulan statistik insiden keselamatan ICT. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Sistem maklumat disyaki digunakan tanpa kebenaran dan kecurian maklumat/data. tapi sebaliknya perlu terus Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 9. Semua maklumat adalah SULIT.2. penyelewengan dan insiden-insiden yang tidak diingini.NO.3 Tanggungjawab Pengguna Semua pengguna MinDef dan pihak ketiga yang terlibat diingatkan supaya tidak melaksanakan sebarang tindakan secara sendiri. dan hanya boleh didedahkan kepada pihak-pihak yang dibenarkan. VERSI 3.3.1 00 12 Mei 2010 70/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan perlu sentiasa bersedia untuk memberi respons apabila diperlukan. dicuri atau didedahkan.3. (c) Kata laluan atau mekanisme kawalan akses hilang.3 Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT 9.3 Rujuk Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 bertajuk ” Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT”.2 Pelantikan Pegawai Bertanggungjawab Pegawai Keselamatan ICT perkhidmatan dan anggota MinDef*CERT mestilah dilantik secara rasmi oleh perkhidmatan masing-masing dan semua warga MinDef perlu maklum akan perlantikan pegawai-pegawai ini. dan. 9. 9. dicuri atau didedahkan.

Ini adalah bagi mengelakkan kerosakan atau kehilangan bahan bukti pencerobohan dan cubaan pencerobohan. disenggarakan dan mempunyai perlindungan keselamatan.3.NO.4.1 Maklumat mengenai insiden keselamatan ICT yang dikendalikan perlu disimpan dan dianalisis bagi tujuan perancangan dan tindakan untuk melaksanakan peningkatan dan kawalan tambahan bagi mengawal kekerapan. keterdedahan yang diperhatikan atau disyaki terdapat dalam perkhidmatan dan sistem maklumat MinDef menerusi mekanisme pelaporan ini. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. pengurusan atasan hendaklah dimaklumkan dengan serta-merta supaya satu keputusan segera dapat diambil. Maklumat ini juga digunakan untuk mengenal pasti insiden yang kerap berlaku atau yang memberi kesan serta impak yang tinggi kepada MinDef. 9. Bahagian juga hendaklah memastikan semua bahan bukti adalah selaras dengan peraturan pengumpulan maklumat dari segi kualiti.4. Penyediaan bahan-bahan bukti seperti jejak audit. backup secara berkala. Tindakan ini perlu bagi mengelakkan kesan atau impak kerosakan yang lebih teruk dan mengelakkan kejadian insiden merebak kepada Bahagian yang lain. 9.2 MinDef*CERT hendaklah memastikan bahan-bahan bukti berkaitan insiden keselamatan ICT dapat disediakan. kerosakan dan kos kejadian insiden akan datang. media backup offline ini hendaklah mengikut amalan terbaik yang disarankan oleh MinDef dari semasa ke semasa. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT melaporkan dengan segera sebarang insiden keselamtan ICT.4 Tindakan Dalam Keadaan Berisiko Tinggi Dalam keadaan atau persekitaran berisiko tinggi. disimpan. 9.1 00 12 Mei 2010 71/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.4 Pengurusan Maklumat Insiden Keselamatan ICT 9. kelengkapan dan kebolehpercayaan bahan bukti yang termaktub dalam bidang kuasa perundangan berkenaan.

dan (f) Menyalurkan kepada pihak atasan maklumat-maklumat yang difikirkan perlu.1 00 12 Mei 2010 72/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (d) Memaklumkan pihak berkuasa perundangan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) (b) (c) Melindungi Integriti semua bahan bukti. media perisian. (e) Mendapatkan nasihat dari pihak berkuasa perundangan ke atas bahan bukti yang diperlukan. Merekod semua maklumat aktivit penyalinan termasuk pegawai terlibat.NO. seperti pegawai undang undang dan polis(jika perlu). Menyalin bahan bukti oleh personel yang dipertanggungjawabkan. VERSI 3. perkakasan dan peralatan yang digunakan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 10 : PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN 10. (d) Hanya satu rangka pelan kesinambungan perkhidmatan yang menyeluruh dibangunkan.NO.2 Pelan Kesinambungan Perkhidmatan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (Business Continuity Management .1 00 12 Mei 2010 73/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (b) Peraturan untuk menangani gangguan ke atas penyediaan perkhidmatan dengan mengenalpasti keadaan tersebut. kebarangkalian berlaku dan kesan sekiranya berlaku. 10. didokumentasikan.BCM) hendaklah dibangunkan untuk memastikan pendekatan yang menyeluruh dilaksanakan bagi mengatasi gangguan ke atas aktiviti penyediaan perkhidmatan MinDef dan melindungi aktiviti daripada kesan bencana serta pemulihan perkhidmatan dalam tempoh yang ditetapkan. (c) Merancang dan melaksana peraturan kecemasan bagi membolehkan pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin atau dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Keperluan keselamatan maklumat dibangunkan untuk mengurus dan menyelenggara proses formal untuk mengawal pelaksanaan perubahan. dipersetujui oleh pengurusan dan disenggarakan bagi setiap MinDef.1 Objektif Menjamin operasi perkhidmatan agar tidak tergendala dan memastikan penyampaian perkhidmatan yang berterusan kepada pengguna. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3.

1 00 12 Mei 2010 74/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2 Tanggungjawab Melaksanakan Penilaian Risiko Keselamatan ICT 10. menganalisis tahap risiko aset ICT dan seterusnya mengambil tindakan untuk merancang dan mengawal risiko.1 Ketua Bahagian yang memiliki sistem ICT hendaklah: (a) Bertanggungjawab keselamatan berterusan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (b) Mengambil tindakan susulan dan/atau langkah-langkah bersesuaian untuk mengurangkan atau mengawal risiko keselamatan ICT berdasarkan penemuan penilaian risiko.3. Proses pengurusan risiko adalah seperti di Rajah 4. Laporan hendaklah dimajukan kepada Jawatankuasa Pemandu Keselamatan ICT.3 Proses analisis risiko keselamatan ICT perlu dilakukan oleh Bahagian IT Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM masing-masing kurang-kurangnya sekali setahun.1 Penilaian risiko keselamatan aset ICT bertujuan membolehkan MinDef mengukur. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (e) Menguji dan mengemaskini pelan kesinambungan perkhidmatan untuk memastikan berkesan.2. (c) Melaksanakan penilaian risiko mengikut peraturan atau prosuder yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.3.3. VERSI 3. 10.NO. 10.3 Pengurusan Penilaian Risiko Keselamatan ICT 10.3. ICT memastikan dilaksanakan penilaian secara berkala risiko dan Keperluan melaksanakan penilaian risiko bergantung kepada perubahan ke atas persekitaran agensi. 10.

1 00 12 Mei 2010 75/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. pelayan. dan (d) Aktiviti-aktiviti ICT (operasi.3.5 Skop Penilaian Risiko Keselamatan ICT Penilaian risiko keselamatan ICT hendaklah dilaksanakan ke atas sistem maklumat di agensi termasuklah aplikasi.4 Keterangan sempadan perlu mengambil kira perkara berikut sebelum analisis risiko ke atas ICT dilakukan: (a) Aset-aset ICT (perkakasan. rangkaian dan/atau proses serta prosedur yang dikendalikan oleh agensi. (c) Persekitaran ICT (bangunan dan kemudahan). kemudahan utiliti dan sistem-sistem sokongan lain.NO. perisian dan maklumat). Bilik Media Storan. Penilaian risiko ini hendaklah juga dilaksanakan di premis yang menempatkan sumbersumber teknologi maklumat termasuklah Pusat Data. sub-kontraktor dan lain-lain personel luaran). senggaraan dan pembangunan). (b) Sumber Manusia (staf. Mengenalpasti Aset Nilai Aset dan Penentuan Kebergantungan Di Antara Aset Penilaian Terhadap Ancaman Penilaian Terhadap Kelemahan Mengenalpasti Perlindungan Sedia Ada/Yang Dirancang Penilaian Risiko Rajah 4: Proses Pengurusan Risiko 10.3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . perisian. VERSI 3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 10.

6 Penentuan Tindakan Untuk Mengendalikan Risiko Keselamatan ICT 10. (b) Menerima dan/atau bersedia berhadapan dengan risiko yang akan terjadi selagi ia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pengurusan MinDef.3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .3.2 Untuk mengenalpasti tindakan yang risiko wajar terjadi diambil bagi menghadapi seperti berikut: kemungkinan termasuklah (a) Mengurang risiko dengan melaksanakan kawalan yang bersesuaian.6. Melalui proses-proses yang dilaksanakan untuk menilai risiko aset ICT Kerajaan.6.NO. (c) Mengelak dan/atau mencegah risiko dari terjadi dengan mengambil tindakan yang dapat mengalak dan/atau mencegah berlakunya risiko.1 Setiap Jabatan/Bahagian dan dan Perkhidmatan menguruskan ATM risiko bertanggungjawab melaksanakan keselamatan ICT masing-masing. 10. (d) Memindahkan risiko ke pihak lain seperti pembekal.3.1 00 12 Mei 2010 76/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. agensi dapat mengenal pasti risiko-risiko yang wujud dan seterusnya mengenal pasti tindakan yang sewajarnya untuk menghadapi kemungkinan berlakunya risiko berkenaan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 10. pakar runding dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. VERSI 3.

11.2 Pematuhan Dasar 11.1 Setiap pengguna MinDef hendaklah membaca. memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT.NO.2. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 11 : PEMATUHAN 11. undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan yang berkuatkuasa. undang-undang jenayah dan sivil.Keperluan audit dan sebarang aktiviti pemeriksaan ke atas sistem operasi perlu dirancang dan dipersetujui bagi mengurangkan kebarangkalian berlaku gangguan dalam penyediaan perkhidmatan. Capaian ke atas peralatan audit sistem maklumat perlu dijaga dan diselia bagi mengelakkan berlaku penyalahgunaan.2. statutory. peraturan atau ikatan kontrak dan sebarang keperluan keselamatan yang lain. 11.1 00 12 Mei 2010 77/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.1 Objektif Meningkatkan tahap keselamatan ICT bagi mengelakkan dari pelanggaran kepada Dasar Keselamatan ICT MinDef.3 Pematuhan Keperluan Audit Pematuhan kepada keperluan audit perlu bagi meminimumkan ancaman dan memaksimumkan keberkesanan dalam proses audit sistem maklumat. VERSI 3. dan 11. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .2 Semua aset ICT di MinDef termasuk maklumat yang di simpan di dalamnya adalah milik Kementerian Pertahanan dan Ketua Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM berhak memantau aktiviti pengguna untuk mengesan penggunaan selain dari tujuan yang telah ditetapkan.

penggunaan dan pengurusan sistem maklumat adalah selaras serta berkeupayaan menghalang perlanggaran mana-mana keperluan perundangan.1 Dasar ini bertujuan memastikan reka bentuk.1 00 12 Mei 2010 78/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. peraturan dan terma perjanjian jika perlu. didokumentasikan dan dikemaskini. (e) Pengguna dilarang menggunakan kemudahan proses maklumat untuk tujuan yang tidak dibenarkan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Semua perlembagaan. (c) Rekod penting hendaklah dilindungi daripada hilang. perundangan dan peraturan yang berkuatkuasa.4 Keperluan Perundangan 11. undang-undang. operasi. peraturan dan keperluan perjanjian MinDef. (b) Peraturan yang sesuai dilaksanakan dan untuk pematuhan kontrak ke atas perlembagaan. peraturan dan perjanjian yang berkuatkuasa. undang-undang keperluan mengenai penggunaan bahan yang tertakluk kepada hak milik harta intelek. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (d) Perlindungan ke atas data dan hal milik peribadi hendaklah mematuhi perundangan. peraturan.5. perjanjian yang dimeterai dan lain-lain perkara yang relevan kepada keselamatan sistem maklumat dan organisasi hendaklah dikenalpasti. rosak dan dipalsukan selaras dengan keperluan undang-undang. dan (f) Penggunaan kriptografi dikawal selaras dengan perjanjian.NO. VERSI 3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 11.

(g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Akta Tanda Tangan Digital 1997. Akta Hak cipta (Pindaan) Tahun 1997. Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 bertajuk “Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan”. Arahan Keselamatan. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Federal Armed Forces Security Instruction (FAFSI 1961).2 Berikut adalah keperluan perundangan atau peraturan-peraturan lain berkaitan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna di Jabatan/bahagian dan Perkhidmatan ATM: (a) (b) (c) Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 11. (f) Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005 – Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam. Malaysian Public Sector Management of Information and Communications Technology Security Handbook (MyMIS). (d) Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 bertajuk “Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Akta Angkatan Tentera 1972.NO. (e) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 bertajuk “Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan”. VERSI 3. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.5.1 00 12 Mei 2010 79/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Akta Jenayah Komputer 1997.

6 Pematuhan kepada Dasar.1 00 12 Mei 2010 80/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Pegawai penyelia hendaklah memastikan bahawa semua peraturan keselamatan di kawal selia masing-masing dipatuhi selaras dengan perundangan. peraturan dan lain-laian keperluan keselamatan. dan (b) Sistem maklumat hendaklah disemak dan diuji secara berkala untuk pastikan mematuhi pelaksanaan standard keselamatan yang ditetapkan. Standard dan Teknikal Keselamatan Dasar ini bertujuan memastikan keselamatan maklumat disemak secara berkala supaya patuh dan selaras dengan dasar dan standard keselamatan Mindef. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (n) Surat MinDef dengan rujukan UPTM (S) 159/338/8 Jilid 30 (84) bertajuk “Langkah-langkah untuk memperkukuhkan keselamatan rangkaian setempat tanpa wayar (Wireless Local Area Network) di Agensi-agensi Kerajaan.NO. 11. VERSI 3.5 Perlanggaran Perundangan Mengambil tindakan tatatertib ke atas sesiapa yang terlibat di dalam semua perbuatan kecuaian. 11. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . kelalaian dan perlanggaran keselamatan yang membahayakan perkaraperkara terperingkat di bawah Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT GLOSARI TERMINOLOGI Arahan Keselamatan MAKSUD Panduan mengenai peraturan-peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi oleh semua kakitangan kerajaan. Aset ICT Audit Trail Satu proses untuk mengenalpasti semua aktiviti yang dilakukan oleh komputer dalam memproses kemasukan data. suara dan retina. hard disk. memori dan papan utama. dan sistem rangkaian ICT.1 00 12 Mei 2010 81/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Bahagian ini bertanggungjawab secara terus kepada Kementerian Pertahanan melalui pejabat Panglima Angkatan Tentera. Authentikasi Biometric Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP) Business Continuity Planning (BCP) Central Processing Unit (CPU) CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO) Unit Pemprosesan Utama iaitu yang mengandungi processor. VERSI 3. Satu kaedah untuk mengenalpasti identiti pengguna. Kaedah yang digunakan untuk pengecaman identiti individu melalui pengesanan seperti cap jari. Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP) adalah satu jabatan/agensi yang mengendalikan tugas-tugas perisikan kepada ATM. Individu yang dilantik dan bertanggungjawab dalam menguruskan keselamatan maklumat di sesebuah agensi kerajaan. penjanaan output dan segala aktiviti yang terlibat di antaranya. Computer Emergency Response Team (CERT) Clear Desk dan Clear Screen Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . atau entiti dalam sistem komputer sebelum kebenaran diberikan untuk mengakses kepada sesuatu sistem.NO. Satu agensi yang akan bertindak sekiranya berlaku bencana atau perkara-perkara yang tidak diingini. Tidak meninggalkan bahan-bahan sensitif terdedah sama ada atas meja pengguna atau di paparan skrin apabila pengguna tidak berada di tempatnya. peralatan. Pelan tindakan untuk merancang aktiviti-aktiviti bisnes. daripada perkakasan. Komponen-komponen yang terdiri perisian.

Ia mungkin suatu perbuatan yang melanggar dasar keselamatan ICT sama ada yang ditetapkan secara tersurat atau tersirat.NO. Proses dan mekanisme untuk melindungi maklumat. yang wujud di bawah Kementerian Enkripsi Proses yang berlaku ketika penukaran maklumat dari asal kepada yang tidak boleh difahami.1 00 12 Mei 2010 82/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Bermaksud musibah (adverse event) yang berlaku ke atas aset ICT atau ancaman kemungkinan berlaku kejadian tersebut. Jawantankuasa ini Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Penyenggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Rangkaian MinDef Semua rangkaian Pertahanan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Cracker MAKSUD Individu atau kumpulan yang cuba untuk memasuki sesuatu rangkaian komputer dan sekaligus memusnahkan atau mengubah sistem yang telah direkabentuk bagi tujuan mencuri maklumat atau merosakkan sistem komputer. VERSI 3. Peralatan rangkaian menghubung satu stesen kerja dengan stesen kerja yang lain. Satu peralatan dalam bentuk perkakasan dan perisian untuk mencegah capaian ke atas maklumat pada server atau rangkaian oleh individu atau organisasi yang tidak dibenarkan. Information Security Insiden keselamatan ICT ISDN (Integrated Sistem Digital Network) Jawatankuasa Pemandu Keselamatan ICT Jawatankuasa Tertinggi di peringkat Kementerian Pertahanan yang diketuai oleh CIO dan dianggotai oleh semua Ketuaketua Jabatan ICT di setiap perkhidmatan. Internet Perkhidmatan informasi secara global yang menghubungkan semua pengguna seluruh dunia melalui satu protokol rangkaian. Firewall Hub Intrusion Detection Sistem Satu peralatan yang digunakan untuk memantau atau (IDS) merekod cubaan pencerobohan. Talian digital yang digunakan untuk mencapai internet. Pembaikan yang dibuat terhadap perkakasan dan perisian apabila berlaku kerosakan.

Kriptografi Kaedah untuk menukar maklumat biasa kepada format yang tidak boleh difahami. Menggunakan sistem pengurusan secara elektronik untuk melancarkan tugas-tugas pentadbiran dalam kerajaan. Beliau akan mengetuai tim untuk menggubal Pelan Strategik ICT. Pegawai tentera atau awam yang mengetuai sesebuah unit/pangkalan/kapal dan jabatan awam. Talian suwa yang telah disewa secara tetap oleh Kementerian. Pasukan. Jawatankuasa yang dibentuk bagi membuat penilaian dari aspek keupayaan teknikal dan keselamatan bagi sesuatu projek ICT. perisian dan rangkaian. Katalaluan Kawalan Akses Kerajaan Elektronik (E-Government) Keselamatan Fizikal Keselamatan Personel Ketua Jabatan Ketua Pegawai Maklumat Pegawai yang bertanggungjawab untuk menjaga keseluruhan (CIO) keselamatan maklumat.NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI MAKSUD berperanan menetapkan dasar ICT MinDef. Arahan keselamatan digunapakai oleh semua perkhidmatan ATM dan anggota awam di dalam Kementerian Pertahanan.1 00 12 Mei 2010 83/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Peralatan yang digunakan bagi melindungi perkakasan elektrik dari terkena kilat. Jabatan Jawatankuasa Teknikal Keselamatan ICT Formasi. Leased Line Lightning Arrestor MAFSI (Malaysian Armed Forces Security Instruction) Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Persekitaran yang disediakan bagi menjamin keselamatan kakitangan. Faktor-faktor keselamatan luaran yang perlu diambilkira untuk menjamin keselamatan perkakasan dan perisian. Pengawasan terhadap pencapaian untuk perkakasan. VERSI 3. Satu kumpulan karektor atau gabungan karektor dan nombor yang mengesahkan pengenalan diri dan digunakan sebagai satu syarat untuk capaian kepada sesuatu sistem. Bahagian atau Cawangan.

Maklumat Berdarjah Media Storan Modem Mel Elektronik Outsourcing Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) Pelan Strategik MinDef Penggodam (Hacker) Pengguna MinDef Pengurus Sistem Pentadbir Sistem Perisian Perkakasan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 00 12 Mei 2010 84/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. Pegawai yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan maklumat ICT. sulit dan terhad. Merujuk kepada semua aset-aset fizikal ICT. Satu peranti yang membenarkan komputer menghantar maklumat melalui rangkaian telefon. Individu atau kumpulan yang berhasrat untuk mencapai maklumat atau sistem rangkaian walaupun mereka tidak berhak untuk berbuat demikian. Pegawai atau kakitangan yang dipertanggungjawabkan bagi mentadbir dan mengurus sistem ICT. Pelan strategi 5 tahun bagi menjalankan projek-projek ICT. Tentera dan penjawat awam. Maklumat rasmi yang telah diklasifikasikan mengikut klasifikasi rahsia besar.NO. Peralatan untuk menyimpan maklumat digital. Pegawai yang bertanggungjawab untuk menjalankan tugastugas pentadbiran sesuatu sistem. yang bekerja dan menggunakan rangkaian ICT di mana-mana organisasi di bawah Kementerian Pertahanan. Merujuk kepada semua asset-aset digital ICT. rahsia. Mel yang dihantar secara elektronik. Menggunakan khidmat nasihat dari consultant bagi melaksanakan projek-projek ICT disebabkan kekurangan kemahiran dan sumber manusia. Maklumat ini boleh didapati dalam bentuk percetakan atau pun dalam bentuk digital. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Mail Server MAKSUD Pelayan yang digunakan sebagai platform oleh sesebuah organisasi untuk menguruskan penerimaan dan penghantaran e-mel.

VERSI 3. Komputer peribadi yang telah disambungkan secara rangkaian dan digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem aplikasi. perisian atau sistem operasi. Kad Pintar yang mempunyai cip untuk menyimpan maklumat secara digital.NO. Penyelenggaraan pencegahan berjadual untuk melindungi perkakasan. Sejenis peralatan rangkaian yang digunakan untuk menghubungkan antara satu rangkaian dengan rangkaian lain.1 00 12 Mei 2010 85/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Storan sekunder yang berfungsi untuk menyokong storan utama. Rangkaian Selamat (Secured Network) Rangkaian komputer strategik yang memproses maklumat berdarjah keselamatan yang tinggi seperti P4x. Router Risk Assesment Scanning Tool Secondary Storage Secured Network Smartcard Stesen Kerja Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Sebarang jenis utiliti dalam bentuk perisian atau perkakasan yang berupaya untuk melakukan pengimbasan terhadap sistem rangkaian. Rangkaian Dalaman Rangkaian komputer persendirian yang digunakan bagi (Private Network) sesuatu projek atau perkhidmatan. Analisa risiko untuk menngenalpasti kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem yang boleh memberi ancaman kepada keselamatan system. Sistem Rangkaian terselamat di mana maklumat yang melaluinya diengkripkan. Rangkaian Awam (Public Rangkaian komputer awam yang digunakan secara bersama Network) oleh semua perkhidmatan tentera dan awam untuk mengakses Internet. AMSS dan SIS. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Pihak Ketiga Power Over-Rating Preventive Maintenance MAKSUD Juru Perunding atau Kontraktor Kuasa elektrik yang melebihi had.

Peranti yang mengandungi bateri yang menyimpan kuasa yang bertujuan untuk mengambil alih peranan kuasa elektrik sekiranya berlaku gangguan bekalan kuasa. Satu Protokol yang akan membenarkan stesen kerja untuk memasuki persekitaran UNIX dengan menggunakan sessi terminal (terminal session).1 00 12 Mei 2010 86/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. Merujuk kepada semua pegawai dan kakitangan Kementerian Pertahanan termasuk awam dan tentera. Pelayan yang digunakan sebagai platform oleh sesebuah organisasi untuk meletakkan aplikasi web yang dilancarkan ke Internet. Telecommuting Telnet UPS VPN (Virtual Private Network) Warga MinDef Web Server Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Rangkaian Maya Persendirian yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi awam.NO. Merupakan satu cara yang membolehkan pegawai untuk melaksanakan tugas di mana sahaja dan dalam masa yang sama berhubung secara terus (Online) dengan pejabat. tetapi masih mengekalkan pemilikan (privacy) melalui protokol tertentu dan lain-lain prosedur keselamatan.secara keseluruhan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) MAKSUD Sebarang bentuk teknologi berasaskan elektroknik yang merangkumi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan untuk menguruskan maklumat.

Saya juga telah membaca...........................................NO............................................................. Ketua Setiausaha Tarikh : ......... ( Tandatangan ) Tarikh : ............... 3............................................... Pengesahan Pegawai Keselamatan ICT Cop Jabatan .......... PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Kembaran A SURAT AKUAN PEMATUHAN DASAR KESELAMATAN ICT MinDef Nama No........... maka tindakan undang-undang boleh diambil ke atas diri saya............................................................................ VERSI 3......... Adalah dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa : 1.... ( Nama/Pangkat) b.......p................ KP/Tentera Pangkat/ Jawatan : ........................ : Kementerian/Jabatan/Syarikat .. Jika saya ingkar kepada peruntukan-peruntukan yang ditetapkan........1 00 12 Mei 2010 87/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Saya telah mengikuti Taklimat Dasar Keselamatan ICT MinDef................... : ..................................................................................................................... Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .......................... ....... : ........................................ memahami dan akur akan peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam Dasar Keselamatan ICT MinDef.................................................................. 2...........

1 00 12 Mei 2010 88/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. Melayari laman web yang menentang pemerintahan kerajaan. Pengguna hendaklah memastikan ketepatan dan kesahihan bahan yang diperolehi dari Internet. Tindakan memuat turun hanya dibenarkan ke atas bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar di bawah hak cipta terpelihara. Bahan rasmi yang hendak dimuat naik ke internet hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik. Etika Penggunaan Internet 1. 7. 2. Laman yang dilayari hendaklah hanya yang berkaitan dengan bidang kerja dan terhad untuk tujuan yang dibenarkan oleh Ketua Jabatan. Pengguna hendaklah memastikan sebarang bahan yang dimuat turun dari internet mestilah bebas daripada kod perosak (virus. Capaian Internet hendaklah menggunakan terminal yang dikhaskan untuk Internet sahaja dan dilengkapi dengan ciri-ciri sistem keselamatan. 6.NO. 8. berunsur hasutan dan mempunyai unsur-unsur lucah adalah dilarang sama sekali. 4. Bahan yang dimuat turun hendaklah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh jabatan sahaja. 5. 3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT ETIKA PENGGUNAAN INTERNET DAN E-MEL KEMENTERIAN PERTAHANAN Kembaran B A. worm. 9. trojan horse dan trap door). Rujukan yang didapati daripada sumber Internet hendaklah dinyatakan dengan jelas.

14. Pengguna adalah DILARANG untuk menggunakan kemudahan chatting melalui internet. Pengguna adalah DILARANG daripada memuat turun. Pengguna adalah DILARANG daripada memuat naik. Pengguna adalah DILARANG daripada menyedia dan menghantar maklumat berulang-ulang berupa gangguan. VERSI 3. memuat turun dan menyimpan gambar atau teks yang bercorak penentangan yang boleh membawa keadaan huru-hara dan menakutkan pengguna internet yang lain. menyimpan dan menggunakan perisian berbentuk hiburan atas talian seperti permainan elektronik. 2. 12. Pengguna yang memasuki perbincangan awam adalah bertanggunjawab untuk mengekalkan konsistensi dan keutuhan maklumat yang dikongsi. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan Malaysia Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Kandungan perbincangan awam seperti newsgroup dan bulletin board mestilah mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan tertakluk kepada dasar dan tatacara yang telah ditetapkan.NO. video dan lagu. 11.1 00 12 Mei 2010 89/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Rujukan 1. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 10. 13. 15.

10. 9. 3. 6. Semua e-mel yang telah selesai diambil tindakan hendaklah dihapuskan selepas disimpan dalam storan kedua dan diarkibkan. 11.1 00 12 Mei 2010 90/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Penggunaan akaun e-mel hanya untuk urusan rasmi sahaja. Semua pegawai dan kakitangan Mindef boleh memohon kemudahan e-mel mengikut keperluan tugas dan mendapat kelulusan dari Ketua Jabatan. 8.my) 1. Etika Penggunaan E-mel Rasmi (@mod. VERSI 3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT B.gov. Maklumat terperingkat adalah tidak dibenarkan sama sekali dihantar melalui emel. Saiz e-mel termasuk e-mel yang mengandungi fail kepilan yang dihantar atau diterima hanya dibenarkan sehingga 10 megabait. peribadi adalah tidak 2. jawatan dan bahagian. Penggunaan akaun e-mel rasmi sebagai akaun e-mel digalakkan. 5. 7. Pentadbir Sistem E-mel berhak memantau dan mengakses akaun e-mel atas sebab-sebab kepentingan kementerian. Akaun e-mel yang diberi adalah bukan hak persendirian.NO. Kaedah pemampatan untuk mengurangkan saiz fail adalah disarankan. Penyimpanan salinan e-mel pada sumber storan kedua seperti disket dan pen drive adalah digalakkan bagi tujuan keselamatan. Semua e-mel lama hendaklah diarkibkan untuk simpanan dan rujukan pada masa hadapan. Alamat e-mel hendaklah berdasarkan naming convention yang telah ditetapkan iaitu initial nama. 4.

trojan horse dan trap door) yang boleh merosakkan sistem komputer dan maklumat pengguna lain. e-mel milik orang 13.NO. VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 91/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Pengguna adalah DILARANG daripada menyebarkan kod perosak (virus. 16. 14. Pengguna adalah DILARANG untuk menyamar sebagai penghantar maklumat yang sah. Pengguna hendaklah memastikan e-mel yang diterima bebas daripada kod perosak (virus. worm. 15. 14. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 12. worm. trojan horse dan trap door) E-mel yang diragui atau tidak dikenali hendaklah dihapuskan dengan segera. Pengguna adalah DILARANG untuk menggunakan akaun lain. Rujukan 1. 2. Pengguna adalah bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Pentadbir Sistem E-mel di BPM apabila menerima e-mel yang meragukan atau tidak dikenali. 13. Pengguna adalah DILARANG daripada membenarkan pihak lain untuk menjawab e-mel kepada penghantar asal bagi pihaknya. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan Malaysia Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .