DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) KEMENTERIAN PERTAHANAN

12 MEI 2010

Versi 3.1

DISEDIAKAN OLEH Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Pertahanan Malaysia (MinDef) Wisma Pertahanan, Jalan Padang Tembak 50634 Kuala Lumpur

ISI KANDUNGAN Muka Surat

PENGENALAN OBJEKTIF PERNYATAAN DASAR SKOP PRINSIP-PRINSIP PERKARA 1 : PELAKSANAAN DASAR KESELAMATAN ICT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Objektif Pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT Penyebaran Dasar Penyelenggaraan Dasar Pemakaian Dan Pengecualian Dasar

1 2 3 4 6 10

PERKARA 2 : ORGANISASI KESELAMATAN ICT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Objektif Ketua Setiausaha Ketua Pegawai Maklumat Pegawai Keselamatan ICT Pengurus ICT Pentadbir Sistem ICT Pengguna Kontraktor / Pihak Ketiga Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef Jawatankuasa Teknikal ICT MinDef MinDef*CERT

12

PERKARA 3 : PENGURUSAN ASET 3.1 3.2 3.3 3.4 Objektif Tanggungjawab Ke Atas Aset ICT Pengelasan Maklumat Pelabelan Dan Pengendalian Maklumat

22

PERKARA 4

: KESELAMATAN SUMBER MANUSIA 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Objektif Tanggungjawab Keselamatan Sebelum Perkhidmatan Dalam Perkhidmatan Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan

25

PERKARA 5

: KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 Objektif Kawalan Kawasan Fizikal Kawalan Masuk Fizikal Kawalan Kawasan Larangan Kawalan Kawasan Terhad Keselamatan Peralatan Penyelenggaraan Peralatan Peminjaman Perkakasan Bagi Kegunaan Di Luar Pejabat Pengendalian Peralatan Luar Yang Dibawa Masuk/Keluar Pelupusan Peralatan Keselamatan Persekitaran Keselamatan Dokumen Clear Desk Dan Clear Screen

29

PERKARA 6 : PENGURUSAN OPERASI DAN KOMUNIKASI 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 PERKARA 7 Objektif Pengurusan Prosedur Operasi Dan Komunikasi Pengendalian Prosedur Operasi Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga Perancangan Dan Penerimaan Sistem Perlindungan Dari Malicious Code Backup Pengurusan Keselamatan Rangkaian Keselamatan Komunikasi Rangkaian Pengurusan Media Pemantauan

44

: KAWALAN CAPAIAN

56

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
PERKARA 8

Objektif Kawalan Capaian Dasar kawalan Capaian Pengurusan Capaian Pengguna Pengurusan Kata Laluan Kawalan Capaian Rangkaian Kawalan Capaian Sistem Operasi Kawalan Capaian Aplikasi Dan Maklumat Peralatan Mudah Alih 64

: PEROLEHAN, PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 8.1 Objektif 8.2 Kerperluan Keselamatan Sistem Maklumat 8.3 Pengesahan Data Input Dan Output 8.4 Kawalan Kriptografi 8.5 Keselamatan Fail-Fail Sistem Dan Kod Program 8.6 Keselamatan Dalam Proses Pembangunan Dan Sokongan 8.7 Pembangunan Perisian Secara Outsource 8.8 Pengurusan Teknikal Keterdedahan (Vulnerability)

1 9.3 9.3 Objektif Pelan Kesinambungan Perkhidmatan Pengurusan Penilaian Risiko Keselamatan ICT 73 PERKARA 11 : PEMATUHAN 11.1 10.4 Objektif Prosedur Pengurusan Insiden Keselamatan ICT Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT Pengurusan maklumat Insiden Keselamatan ICT 69 PERKARA 10 : PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN 10.2 9.5 11.1 11.4 11. Piawaian Dan Keperluan Teknikal 77 GLOSARI KEMBARAN A KEMBARAN B 81 87 88 .2 10.PERKARA 9 : PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT 9.2 11.6 Objektif Pematuhan Dasar Pematuhan Keperluan Audit Keperluan Perundangan Pelanggaran Perundangan Pematuhan Dengan Dasar.3 11.

Adalah penting di sini supaya penyimpanan maklumat dan penyebaran maklumat perlu dibatasi supaya ia dapat dikawal dengan lebih berkesan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Faktor pertama ialah peranan dan tanggungjawab MinDef selaku Kementerian yang diberi amanah dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan pertahanan negara. tanggungjawab dan kawalan penggunaan. VERSI 3. Faktor kedua ialah kewujudan penggunaan pelbagai teknologi dan platfom sistem pengoperasian. Sementara berbangga dengan kemajuan yang dicapai.1 00 12 Mei 2010 1/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. semua warga Kementerian Pertahanan (MinDef) juga perlu peka terhadap isu keselamatan ICT terutama dari segi peranan. Secara umumnya. Kepentingan Dasar Keselamatan ICT MinDef boleh digambarkan seperti di Rajah 1. keselamatan ICT merupakan tanggungjawab bersama warga MinDef untuk memastikan sistem ICT yang dikendalikan adalah selamat daripada sebarang penyalahgunaan dan ancaman pencerobohan. Keadaan ini menjadikan ia lebih terbuka kepada ancaman keselamatan. Penekanan ke atas kesedaran dan tahap keselamatan ICT adalah penting dan perlu diberi perhatian yang serius disebabkan oleh dua faktor. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) KEMENTERIAN PERTAHANAN PENGENALAN Kesan penggunaan ICT telah mengubah budaya kerja organisasi.NO.

Objektif utama Keselamatan ICT MinDef ialah seperti berikut: (a) Menghebahkan pendirian pihak pengurusan untuk mendukung pelaksanaan keselamatan ICT. Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT MinDef. Dasar ini juga bertujuan untuk memudahkan perkongsian maklumat sesuai dengan keperluan operasi MinDef. VERSI 3. Ini hanya boleh dicapai dengan memastikan semua aset ICT dilindungi. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Rajah 1 : Pelaksanaan Keselamatan ICT MinDef Dasar Keselamatan ICT MinDef mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). OBJEKTIF Dasar Keselamatan ICT MinDef diwujudkan untuk menjamin kesinambungan urusan MinDef dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT.1 00 12 Mei 2010 2/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Menyediakan Dasar Keselamatan ICT MinDef yang komprehensif. VERSI 3. (b) Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna. kebolehsediaan.NO. Terdapat empat (4) komponen asas keselamatan ICT iaitu: (a) Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi kerajaan dari capaian tanpa kuasa yang sah. (c) Memastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh pengguna. sesuai dengan perubahan semasa dan digunapakai oleh semua peringkat pengurusan dan pengguna. integriti. PERNYATAAN DASAR Keselamatan ditakrifkan sebagai keadaan yang bebas daripada ancaman dan risiko yang tidak boleh diterima. (d) Memastikan kelancaran operasi MinDef dan meminimumkan kerosakan atau kemusnahan. Penjagaan keselamatan adalah suatu proses yang berterusan. kesahihan maklumat dan komunikasi serta mencegah aktiviti penyalahgunaan dan kecurian. Keselamatan ICT berkait rapat dengan perlindungan aset ICT. Keselamatan ICT adalah bermaksud keadaan di mana segala urusan menyedia dan membekalkan perkhidmatan yang berasaskan kepada sistem ICT berjalan secara berterusan tanpa gangguan yang boleh menjejaskan keselamatan.1 00 12 Mei 2010 3/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (c) Melindungi kepentingan aset-aset dan pihak-pihak yang bergantung kepada sistem ICT daripada kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Ia melibatkan aktiviti berkala yang mesti dilakukan dari semasa ke semasa untuk menjamin keselamatan kerana ancaman dan kelemahan sentiasa berubah.

Data dan maklumat hendaklah boleh diakses pada bila-bila masa.1 00 12 Mei 2010 4/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan (e) Ketersediaan . Dasar Keselamatan ICT MinDef menetapkan keperluan-keperluan asas berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . perisian. Ciri-ciri utama keselamatan maklumat adalah seperti berikut: (a) Kerahsiaan . langkah-langkah ke arah menjamin keselamatan ICT hendaklah bersandarkan kepada penilaian yang bersesuaian dengan perubahan semasa terhadap kelemahan semula jadi aset ICT. lengkap dan kemas kini. SKOP Aset ICT MinDef terdiri daripada perkakasan. (c) Tidak Boleh Disangkal .Punca data dan maklumat hendaklah dari punca yang sah dan tidak boleh disangkal. ancaman yang wujud akibat daripada kelemahan tersebut. VERSI 3.Data dan maklumat hendaklah dijamin kesahihannya. perkhidmatan.NO. (b) Integriti . data/maklumat dan manusia. (d) Kesahihan . risiko yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahan sesuai yang boleh diambil untuk menangani risiko berkenaan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (d) Memastikan akses kepada hanya pengguna-pengguna yang sah atau penerimaan maklumat dari sumber yang sah. Ia hanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan. Selain dari itu. Dasar Keselamatan ICT MinDef merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik bertujuan untuk menjamin keselamatan maklumat tersebut dan kebolehsediaan kepada semua pengguna yang dibenarkan.Maklumat tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya atau dibiarkan diakses tanpa kebenaran.Data dan maklumat hendaklah tepat.

dijana. atau aplikasi pejabat yang menyediakan kemudahan pemprosesan maklumat kepada MinDef. Contoh komputer. Bagi menentukan Aset ICT ini terjamin keselamatannya sepanjang masa. (c) Perkhidmatan Perkhidmatan atau sistem yang menyokong aset lain untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.NO. Ini adalah amat perlu bagi membolehkan keputusan dan penyampaian perkhidmatan dilakukan dengan berkesan dan berkualiti.1 00 12 Mei 2010 5/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Ini akan dilakukan melalui pewujudan dan penguatkuasaan sistem kawalan dan prosedur dalam pengendalian semua perkara-perkara berikut: (a) Perkakasan Semua aset yang digunakan untuk menyokong pemprosesan maklumat dan kemudahan storan MinDef. diakses. diwujud. sistem pangkalan data. pelayan. Contoh: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . peraturan dan dokumentasi yang berkaitan dengan sistem pengoperasian komputer yang disimpan di dalam sistem ICT. prosedur. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Data dan maklumat hendaklah boleh diakses secara berterusan dengan cepat. dicetak. (b) Perisian Program. dan (b) Semua data dan maklumat hendaklah dijaga kerahsiaannya dan dikendalikan sebaik mungkin pada setiap masa bagi memastikan kesempurnaan dan ketepatan maklumat serta untuk melindungi kepentingan kerajaan. dalam penghantaran dan yang dibuat salinan keselamatan. Contoh perisian aplikasi atau perisian sistem seperti sistem pengoperasian. mudah dan boleh dipercayai. Dasar Keselamatan ICT MinDef ini merangkumi perlindungan semua bentuk maklumat kerajaan yang dimasukkan. perkhidmatan dan masyarakat. disimpan. dimusnah. diedar. peralatan komunikasi dan sebagainya. perisian sistem rangkaian. VERSI 3. tepat.

yang mengandungi maklumat-maklumat untuk digunakan bagi mencapai misi dan objektif MinDef. PRINSIP-PRINSIP Prinsip-prinsip yang menjadi asas kepada Dasar Keselamatan ICT MinDef dan perlu dipatuhi adalah seperti berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . pangkalan data dan fail-fail data. Setiap perkara di atas perlu diberi perlindungan rapi.(e) di atas. (d) Data atau Maklumat Koleksi fakta-fakta dalam bentuk kertas atau mesej elektronik. WAN dan lain-lain. profil-profil pelanggan. Sistem halangan akses seperti sistem kad akses. sistem pencegah kebakaran dan lain-lain. prosedur operasi. rekod-rekod MinDef. sistem dokumentasi.1 00 12 Mei 2010 6/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (i) (ii) (iii) Perkhidmatan rangkaian seperti LAN. (e) Manusia Individu yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan skop kerja harian MinDef bagi mencapai misi dan objektif agensi. Individu berkenaan merupakan aset berdasarkan kepada tugas-tugas dan fungsi yang dilaksanakan. Contohnya. dan Perkhidmatan sokongan seperti kemudahan elektrik. penghawa dingin. (f) Premis Komputer Dan Komunikasi Semua kemudahan serta premis yang digunakan untuk menempatkan perkara (a) .NO. Sebarang kebocoran rahsia atau kelemahan perlindungan adalah dianggap sebagai perlanggaran langkah-langkah keselamatan. maklumatmaklumat arkib dan lain-lain.

Ini bermakna akses hanya akan diberikan sekiranya peranan atau fungsi pengguna memerlukan maklumat tersebut. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Akses atas dasar perlu mengetahui Akses terhadap penggunaan aset ICT hanya diberikan untuk tujuan spesifik dan dihadkan kepada pengguna tertentu atas dasar “perlu mengetahui” sahaja. Pertimbangan untuk akses adalah berdasarkan kategori maklumat seperti yang dinyatakan di dalam dokumen Arahan Keselamatan perenggan 53. mengubah atau membatalkan sesuatu maklumat. Akauntabiliti atau tanggungjawab pengguna merangkumi perkara berikut: (i) (ii) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan. muka surat 15. Hak akses perlu dikaji dari semasa ke semasa berdasarkan kepada peranan dan tanggungjawab pengguna/bidang tugas. VERSI 3. (b) Hak akses minimum Hak akses pengguna hanya diberi pada tahap yang paling minimum iaitu untuk membaca dan/atau melihat sahaja. Kelulusan adalah perlu untuk membolehkan pengguna mewujud. Mematuhi piawaian. (c) Akauntabiliti Semua pengguna adalah dipertanggungjawabkan ke atas semua tindakannya terhadap aset ICT MinDef. langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan.NO. (iii) (iv) (v) Menentukan maklumat sedia untuk digunakan. menyimpan.1 00 12 Mei 2010 7/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. sistem ICT hendaklah mempunyai keupayaan mengesan dan mengesahkan pengguna boleh dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. prosedur. Memeriksa maklumat dan menentukan ianya tepat dan lengkap dari semasa ke semasa. Untuk menentukan tanggungjawab ini dipatuhi. mengemas kini. Menjaga kerahsiaan kata laluan.

(f) Pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef hendaklah dibaca.NO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . memadam.1 00 12 Mei 2010 8/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. difahami dan dipatuhi bagi mengelakkan sebarang bentuk pelanggaran ke atasnya yang boleh membawa ancaman kepada keselamatan ICT. Pengasingan fungsi juga hendaklah dilakukan di antara pentadbir sistem dan pentadbir rangkaian. Ia membabitkan pemeliharaan semua rekod berkaitan tindakan keselamatan. Pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah berdasarkan tindakan berikut: (i) Mewujudkan proses yang sistematik khususnya untuk menjamin keselamatan ICT bagi memantau dan menilai tahap pematuhan langkahlangkah keselamatan yang telah dikuatkuasakan. kebocoran maklumat terperingkat atau di manipulasi. penghantaran. firewall dan rangkaian hendaklah ditentukan dapat menjana dan menyimpan log tindakan keselamatan atau audit trail. mengubah dan mengesahkan data perlu diasingkan bagi mengelakkan daripada capaian yang tidak dibenarkan serta melindungi aset ICT daripada kesilapan. Tugas mewujud. router. aset ICT seperti komputer. (e) Pengauditan Keselamatan Pengauditan keselamatan adalah tindakan untuk mengenal pasti insiden berkaitan keselamatan atau mengenal pasti keadaan yang mengancam keselamatan. penyelenggaraan. Dengan itu. pemprosesan. pertukaran dan pemusnahan. penyimpanan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (vi) Memberi perhatian kepada maklumat berdarjah terutama semasa pengwujudan. VERSI 3. mengemaskini. penyampaian. pelayan. (d) Pengasingan Pengasingan fungsi perlu diadakan di antara pentadbir dan pengguna.

dan (iv) Menguatkuasakan amalan melapor sebarang peristiwa yang mengancam keselamatan ICT dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan.1 00 12 Mei 2010 9/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Pemulihan boleh dilakukan melalui aktiviti penduaan dan mewujudkan pelan pemulihan bencana/kesinambungan perkhidmatan. (iii) Pelaksanaan program pengawasan dan pemantauan keselamatan maklumat secara berterusan hendaklah dilaksanakan oleh setiap perkhidmatan di kawasan tanggungjawab masing-masing. Objektif utama adalah untuk meminimumkan sebarang gangguan atau kerugian akibat daripada ketidaksediaan. tindakan mempelbagaikan pendekatan dalam menyusun dan mencorakkan sebanyak mungkin mekanisme keselamatan adalah perlu bagi menjamin keselamatan yang maksimum. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (ii) Merumus pelan pematuhan untuk menangani sebarang kelemahan atau kekurangan langkah-langkah keselamatan ICT yang dikenalpasti.NO. (h) Saling Bergantungan Setiap prinsip di atas adalah saling lengkap-melengkapi dan bergantung antara satu sama lain. g) Pemulihan Pemulihan sistem amat perlu untuk memastikan kebolehsediaan dan kebolehcapaian kerahsiaan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. Dengan itu.

perundangan. 1. pembekal dan pakar runding yang berurusan dengan MinDef). aplikasi. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 1 : PELAKSANAAN DASAR KESELAMATAN ICT 1.3 Penyebaran Dasar Dasar ini perlu disebarkan kepada semua pengguna MinDef (termasuk kakitangan. 1. VERSI 3. dasar Kerajaan dan kepentingan sosial. prosedur dan proses selaras dengan perubahan teknologi. prosedur.4 Penyelenggaraan Dasar 1.4.1 00 12 Mei 2010 10/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2 Pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT Pelaksanaan dasar ini akan dijalankan oleh Ketua Setiausaha (KSU) dengan dibantu oleh Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef yang terdiri daripada Ketua Pegawai Maklumat (CIO).4. Mengemukakan cadangan perubahan secara bertulis kepada ICTSO untuk pembentangan dan persetujuan Jawatankuasa Pemandu ICT. Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) dan lain-lain pegawai yang dilantik.NO.1 Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah tertakluk kepada semakan dan pindaan dari semasa ke semasa termasuk kawalan keselamatan. 1. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .2 Prosedur penyelenggaraan Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah termasuk yang berikut: (a) (b) Kenal pasti dan tentukan perubahan yang diperlukan. 1.1 Objektif Untuk memberi hala tuju dan peraturan-peraturan bagi mengguna dan melindungi aset ICT selaras dengan keperluan undang-undang.

1. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3.NO. dan (d) Menyemak dasar ini sekurang-kurangnya sekali setahun bagi mengenalpasti dan menentukan perubahan yang diperlukan.1 00 12 Mei 2010 11/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.5 Pemakaian Dan Pengecualian Dasar Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah terpakai kepada semua pengguna MinDef dan tiada pengecualian diberikan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (c) Memaklumkan perubahan dasar yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef kepada semua pengguna.

2 Ketua Setiausaha Peranan dan tanggungjawab Ketua Setiausaha (KSU) adalah seperti berikut : (a) Memastikan pelaksanaan organisasi keselamatan ICT MinDef berfungsi dengan berkesan. Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut: (a) Membantu KSU dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT. VERSI 3. 2. (b) Menentukan keperluan keselamatan ICT. kakitangan dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi. 2.1 Objektif Menerangkan peranan dan tanggungjawab organisasi pengurusan keselamatan ICT dan individu yang terlibat dengan lebih jelas dan teratur dalam mencapai objektif Dasar Keselamatan ICT MinDef.3 Ketua Pegawai Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) MinDef ialah Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan). (d) Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT Kerajaan. (c) Memastikan semua keperluan keselamatan ICT (sumber kewangan.1 00 12 Mei 2010 12/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (b) Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT MinDef. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 2 : ORGANISASI KESELAMATAN ICT 2.NO.

NO. 2. Peranan dan tanggungjawab ICTSO adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Menguatkuasa dan memantau pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef. Menjalankan audit. dan (f) Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT. merumus tindakbalas pengurusan berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya. (e) (f) Menjalankan tugas pengurusan risiko. Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT MinDef.1 00 12 Mei 2010 13/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (d) Memastikan semua pengguna memahami peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MinDef. (d) Mewujudkan garis panduan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (e) Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT. VERSI 3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (c) Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan tindakan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT. Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM). Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT MinDef kepada semua pengguna.4 Pegawai Keselamatan ICT Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) bagi MinDef adalah Setiausaha Bahagian. prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT MinDef. mengkaji semua.

5 Pengurus ICT Pengurus ICT bagi MinDef ialah pegawai ICT yang dilantik di Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM. (b) (c) Menentukan kawalan akses semua pengguna terhadap aset ICT MinDef. 2. Peranan dan tanggungjawab Pengurus ICT adalah seperti berikut: (a) Mengkaji semula dan melaksanakan kawalan keselamatan ICT selaras dengan keperluan MinDef. VERSI 3. MAMPU dan memaklumkannya kepada CIO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (i) Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baikpulih dengan segera. dan (d) Memastikan penyimpanan rekod. (h) Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindak balas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT). dan (j) Menyedia dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.1 00 12 Mei 2010 14/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. bahan bukti dan laporan terkini mengenai ancaman keselamatan ICT MinDef dilaksanakan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (g) Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti malware dan memberikan khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian. Melaporkan sebarang insiden atau penemuan/ancaman keselamatan ICT kepada MinDef*CERT.NO.

(g) (h) Menganalisis dan menyimpan rekod jejak audit. Menyediakan laporan mengenai aktiviti capaian kepada pemilik maklumat berkenaan secara berkala. (e) (f) Memantau aktiviti capaian harian sistem aplikasi pengguna.6 Pentadbir Sistem ICT Pentadbir Sistem ICT bagi MinDef ialah pemilik sistem aplikasi MinDef. pengimbas dan sebagainya di dalam keadaan yang baik. bertukar.NO. bersara.1 00 12 Mei 2010 15/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Mengenal pasti aktiviti-aktiviti tidak normal seperti pencerobohan dan pengubahsuaian data tanpa kebenaran. (d) Menentukan ketepatan dan kesempurnaan sesuatu tahap capaian berdasarkan arahan pemilik sumber maklumat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MinDef. membatalkan atau memberhentikannya dengan serta merta dan memaklumkan kepada Pengurus ICT untuk tindakan selanjutnya. VERSI 3. (c) Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan segera apabila dimaklumkan mengenai pengguna luar dan pihak ketiga yang berhenti atau tamat projek. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . pencetak. Peranan dan tanggungjawab pemilik sistem aplikasi adalah seperti berikut : (a) (b) Memastikan kerahsiaan kata laluan aset ICT. komputer riba. dan (i) Bertanggungjawab memantau setiap perkakasan ICT yang diagihkan kepada pengguna seperti komputer peribadi. bercuti panjang atau berlaku perubahan dalam bidang tugas. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan segera apabila dimaklumkan mengenai pengguna ICT MinDef yang berhenti.

Melaksanakan prinsip-prinsip Dasar Keselamatan ICT MinDef dan menjaga kerahsiaan maklumat MinDef. (iii) (iv) (v) Menentukan maklumat sedia untuk digunakan. Mengetahui dan memahami implikasi keselamatan ICT kesan dari tindakannya. memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT MinDef. Melepasi tapisan keselamatan. prosidur. Mematuhi standard.1 00 12 Mei 2010 16/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.7 Pengguna Peranan dan tanggungjawab pengguna adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Membaca. (g) (h) Menghadiri program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT. dan (vii) Menjaga kerahsiaan langkah-langkah keselamatan ICT dari diketahui umum. (f) Melaporkan sebarang aktiviti yang mengancam keselamatan ICT kepada MinDef*CERT dengan segera. penyampaian. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. dan Menandatangani ”Surat Akuan Pematuhan” Pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef (KEMBARAN A). penyimpanan. Menjaga kerahsiaan kata laluan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. pertukaran dan pemusnahan. pemprosesan. penghantaran. langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan. (vi) Memberi perhatian kepada maklumat terperingkat terutama semasa pewujudan.NO. Memeriksa maklumat dan menentukan ia tepat dan lengkap dari semasa ke semasa. (e) Melaksanakan langkah-langkah perlindungan seperti berikut: (i) (ii) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan.

dan (e) Perkara-perkara berikut hendaklah dimasukkan di dalam perjanjian yang dimeterai.dan Akta Hak Cipta (Pindaan) Tahun 1997. Capaian kepada aset ICT MinDef perlu berlandaskan kepada perjanjian kontrak. (i) (ii) (iii) (iv) Dasar Keselamatan ICT MinDef. (c) Memastikan semua syarat keselamatan dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian dengan pihak ketiga. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mengenal pasti risiko keselamatan maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat serta melaksanakan kawalan yang sesuai sebelum memberi kebenaran capaian. (b) Mengenal pasti keperluan keselamatan sebelum memberi kebenaran capaian atau penggunaan kepada pengguna luar / asing.8 Kontraktor / Pihak Ketiga Pihak MinDef hendaklah memastikan keselamatan pengguna maklumat dan kemudahan proses maklumat oleh kontraktor/pihak ketiga dikawal.NO. (d) Memastikan setiap pekerja kontrak menandatangi surat perjanjian kontrak sepanjang tempoh kontrak. Perakuan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986.1 00 12 Mei 2010 17/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. Tapisan Keselamatan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2.

Markas Tentera Darat (PUSTEKMA) (9) Pengarah Jabatan Arah Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (JTMK) Markas Tentera Udara (10) Ketua Cawangan Peperangan Elektronik Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP) Markas Angkatan Tentera Malaysia (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pengarah Pusat Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE) Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran SUB Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Am SUB Bahagian Pengurusan Sumber Manusia SUB Bahagian Pentadbiran SUB Bahagian Perolehan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Markas Tentera Laut (7) (8) Ketua Pegawai Semboyan.1 00 12 Mei 2010 18/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. Keanggotaan Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef adalah seperti berikut: Pengerusi Ahli : Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) (CIO) : (1) (2) (3) Setiausaha Bahagian (SUB). PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. Cawangan Peperangan Siber AKS Bahagian Perkhidmatan Anggota AKS Cawangan Teknologi Maklumat / Logistik. Markas Tentera Darat Pengarah Pusat Teknologi Maklumat.9 Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef adalah jawatankuasa yang bertanggungjawab dalam keselamatan ICT dan berperanan sebagai penasihat dan pemangkin dalam merumuskan rancangan dan strategi keselamatan ICT MinDef.NO. BPM (ICTSO) Ketua Staf Markas Angkatan Bersama Asisten Ketua Staf (AKS) Bahagian Komunikasi Dan Elektronik Pertahanan (KOMLEK) Markas Angkatan Tentera Malaysia (4) (5) (6) AKS KOMLEK.

(g) Memastikan pengauditan keselamatan ICT MinDef dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun. Bidang kuasa : (a) Memperaku. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (18) (19) SUB bahagian Kewangan SUB Bahagian Pembanguanan Urus Setia bagi Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef ialah BPM. garis panduan dan piawaian keselamatan ICT. (d) Menerima dan membincangkan laporan mengenai insiden-insiden keselamatan ICT semasa.1 00 12 Mei 2010 19/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 2. dan (h) Memastikan peruntukan kewangan yang mencukupi disediakan untuk pelaksanaan program dan aktiviti keselamatan. (b) (c) Memantau tahap pematuhan keselamatan ICT.NO. Memastikan Dasar Keselamatan ICT MinDef selaras dengan dasar-dasar ICT semasa kerajaan. (f) Meneliti dan meluluskan semua program dan aktiviti yang berkaitan dengan keselamatan ICT. melulus dan menguatkuasakan dasar.10 Jawatankuasa Teknikal ICT MinDef Pengerusi Ahli : Setiausaha Bahagian (SUB). BPM (ICTSO) : (1) Wakil PUSTEKMA Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . halatuju. (e) Membincang tindakan yang melibatkan pelanggaran DKICT MinDef. VERSI 3.

dan (f) Menyediakan Sistem Pengurusan Kekunci Kriptografi ICT yang berkesan untuk digunapakai oleh MinDef. IT. VERSI 3. (c) Menyediakan pelan tindakan untuk pembangunan dan peningkatan keselamatan sistem ICT. Bidang kuasa : (a) Menilai aspek-aspek teknikal berhubung inisiatif dan projek keselamatan ICT.1 00 12 Mei 2010 20/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO. TUDM Wakil KOMLEK Wakil BPM Wakil MAB Wakil CPS. (e) Mengkaji semula Dasar Keselamatan ICT MinDef dari semasa ke semasa untuk dibentangkan kepada Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (b) Memberi nasihat teknikal kepada Jawatankuasa Pemandu ICT Mindef. MTL Wakil JTMK. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Wakil Caw. KOMLEK Wakil BSPP Wakil STRIDE Wakil JLKN Wakil JHEV Urus Setia bagi Jawatankuasa Teknikal ICT MinDef ialah BPM. (d) Menilai pilihan teknologi dan cadangan penyelesaian terhadap keperluan keselamatan sistem ICT.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. Menyebarkan makluman berkaitan pengukuhan keselamatan ICT. (d) (e) Memaklumkan perkara berkaitan insiden kepada ICTSO.NO. Organisasi MinDef*CERT adalah seperti Rajah 2.1 00 12 Mei 2010 21/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan (f) Mempunyai keupayaan untuk menjadi penasihat dan memberi bantuan teknikal kepada agensi penguatkuasa undang-undang bagi menjalankan tindakan seterusnya. BPM dipertanggungjawabkan untuk pemulihan insiden keselamatan ICT MinDef. ICTSO Pengurus-Pengurus ICT Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM Rajah 2: Organisasi MinDef*CERT Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (b) Menjalankan siasatan ke atas insiden yang diterima dan kenal pasti tindakan baik pulih.11 Organisasi Ministry of Defense Computer Emergency Response Team (MinDef*CERT) Keanggotaan MinDef*CERT adalah seperti berikut: Pengurus Ahli Bidang kuasa : Setiausaha Bahagian (SUB). (c) Menasihati pentadbir sistem dan pengguna untuk mengambil tindakan pemulihan dan pengukuhan. VERSI 3. BPM (ICTSO) : Pengurus-Pengurus ICT Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan : (a) Menerima dan merekod aduan keselamatan ICT serta menilai tahap dan jenis insiden.

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 22/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

PERKARA 3 : PENGURUSAN ASET

3.1

Objektif Memberi dan menyokong perlindungan yang bersesuaian ke atas semua aset ICT MinDef.

3.2

Tanggungjawab Ke Atas Aset ICT 3.2.1 Memastikan semua aset ICT Kerajaan diberi kawalan dan perlindungan yang sesuai oleh pemilik atau pemegang amanah masing-masing. 3.2.2 Tanggungjawab yang perlu dipatuhi adalah termasuk perkara-perkara berikut: (a) Memastikan semua aset dikenalpasti dan maklumat aset di rekod dalam borang daftar harta modal dan inventori dan sentiasa dikemaskini; (b) Memastikan semua aset mempunyai pemilik dan dikendalikan oleh pengguna yang dibenarkan sahaja; (c) Setiap pengguna adalah bertanggungjawab ke atas semua aset ICT di bawah kawalannya; (d) Memastikan semua pengguna mengesahkan penempatan aset ICT yang ditempatkan di MinDef; dan (e) Peraturan bagi pengendalian aset hendaklah dikenalpasti, didokumenkan dan dilaksanakan.

3.3

Pengelasan Maklumat 3.3.1 Memastikan setiap maklumat diberi perlindungan yang bersesuaian berdasarkan tahap kerahsiaan.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 23/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

3.3.2

Maklumat hendaklah dikelaskan berasaskan nilai, keperluan perundangan, tahap sensitiviti dan tahap kritikal kepada kerajaan. Setiap maklumat yang dikelaskan mestilah mempunyai peringkat keselamatan sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen Arahan Keselamatan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Rahsia Besar; Rahsia; Sulit; dan Terhad.

3.4

Pelabelan Dan Pengendalian Maklumat 3.4.1 Pelabelan dan pengendalian maklumat seperti pewujudan, pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, penghantaran, penyampaian, penukaran dan pemusnahan hendaklah mengikut standard, prosedur, langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan. Prosedur pengurusan maklumat adalah mengikut jenis-jenis pemprosesan berikut :

(a) (b) (c) (d)

Penyalinan (copying); Storan; Penghantaran melalui pos, faks dan e-mel; Penghantaran melalui percakapan termasuk melalui telefon bimbit, mel suara dan mesin menjawab telefon;

(e) (f)

Penghapusan; dan Multimedia.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 24/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

JENIS-JENIS PEMPROSESAN 1. Penyalinan 2. Storan 3.TX-Persuratan 4.TX-Percakapan 5. Pemusnahan 6. Multimedia

RAHSIA BESAR AK AK AK AK AK AK

RAHSIA AK AK AK AK AK AK

SULIT AK AK AK AK AK AK

TERHAD BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA

TERBUKA BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA

Rajah 3 : Skim Penandaan Maklumat Nota :a) AK – Arahan Khas b) TX – Transmisi 3.4.2 Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil adalah seperti berikut: (a) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan; c ) BIASA - Terbuka iaitu boleh dilakukan

(b)

Memeriksa, menyemak maklumat dan menentukan ia tepat dan lengkap dari semasa ke semasa;

(c) (d) (e)

Memastikan maklumat sedia untuk digunakan; Menjaga kerahsiaan kata laluan; Mematuhi standard, prosedur, langkah dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa;

(f)

Memberi perhatian kepada pengendalian maklumat rasmi terperingkat terutama semasa pewujudan, pengumpulan, penyampaian, pemprosesan, penukaran dan

penyimpanan, pemusnahan; dan (g) Menjaga

penghantaran,

kerahsiaan

langkah-langkah

pengurusan

pengendalian

maklumat rasmi keselamatan ICT dari diketahui umum.
Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

2 Tanggungjawab Keselamatan 4. 4.1 Peranan dan tanggungjawab pengguna terhadap keselamatan ICT mestilah lengkap.1 Awam atau Tentera 4.NO. direkod.2. jelas. 4.1.3. 4.1 00 12 Mei 2010 25/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2 Keselamatan ICT merangkumi tanggungjawab pengguna dalam menyediakan dan memastikan perlindungan ke atas semua aset atau sumber ICT yang digunakan di dalam melaksanakan tugas harian.2.1.3 Mematuhi semua terma dan syarat perkhidmatan yang ditawarkan dan peraturan semasa yang berkuatkuasa berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. VERSI 3.1 Objektif Memahami tanggungjawab dan peranan semua sumber manusia dalam keselamatan aset ICT MinDef.3. 4. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 4 : KESELAMATAN SUMBER MANUSIA 4.3.3 Terma Rujukan 4.2. dipatuhi dan dilaksanakan serta dinyatakan di dalam fail meja atau kontrak.2 Anggota tentera dan awam mesti mematuhi prosedur penggunaan aset ICT yang disediakan oleh setiap bahagian atau semua peringkat pemerintahan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 Anggota tentera dan awam yang menggunakan dan mengendalikan aset ICT dan maklumat elektronik berdarjah mestilah menjalani tapisan keselamatan. 4.

1 Anggota yang berkhidmat secara kontrak yang menggunakan dan mengendalikan aset ICT yang berkaitan atau relevan dengan tugas masing-masing sepanjang tempoh kontrak.3 Ketua Jabatan dan setaraf dikehendaki menentukan setiap pekerja kontrak menandatangi surat perjanjian kontrak sepanjang tempoh kontrak 4.3.2 Pekerja kontrak 4.2. peraturan dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .3.2 Anggota mesti mematuhi prosedur penggunaan aset ICT yang disediakan oleh setiap bahagian atau semua peringkat pemerintahan.3. 4. VERSI 3. 4.3.1 00 12 Mei 2010 26/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.3 Kontraktor atau Pihak Ketiga 4. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 4.4 Sebelum Perkhidmatan Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Menyatakan dengan lengkap dan jelas peranan dan tanggungjawab pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang terlibat dalam menjamin keselamatan aset ICT sebelum.NO.3.2.3. semasa dan selepas perkhidmatan.2. (b) Menjalankan tapisan keselamatan untuk pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang terlibat berasaskan keperluan perundangan. 4. 4.3.3.3.2 Ketua Jabatan atau setaraf dikehendaki menentukan setiap pekerja kontrak menandatangani surat perjanjian kontrak sepanjang tempoh kontrak.1 Kontraktor hanya dibenarkan menggunakan peralatan. terminal-terminal dan melakukan penyelenggaran terhadap peralatan yang mengikut kontrak untuk diselenggara atau dibaiki dan hendaklah diawasi oleh anggota yang bertanggungjawab terhadap sistem atau projek tersebut.

peringkat maklumat yang akan dicapai serta risiko yang dijangkakan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT etika terpakai yang selaras dengan keperluan perkhidmatan. dan (d) Memantapkan pengetahuan berkaitan dengan penggunaan aset ICT bagi memastikan setiap kemudahan ICT digunakan dengan cara dan kaedah yang betul demi menjamin kepentingan keselamatan ICT.5 Dalam Perkhidmatan Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Memastikan pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang berkepentingan mengurus keselamatan aset ICT berdasarkan perundangan dan peraturan yang ditetapkan oleh MinDef. dan (c) Mematuhi semua terma dan syarat perkhidmatan yang ditawarkan dan peraturan semasa yang berkuat kuasa berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. (c) Memastikan adanya proses tindakan disiplin dan/atau undang-undang ke atas pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang berkepentingan sekiranya berlaku perlanggaran dengan perundangan dan peraturan ditetapkan oleh MinDef. dan sekiranya perlu diberi kepada pihak ketiga yang berkepentingan dari semasa ke semasa. 4. (b) Memastikan latihan kesedaran dan yang berkaitan mengenai pengurusan keselamatan aset ICT diberi kepada pengguna ICT MinDef secara berterusan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab mereka. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3.NO.1 00 12 Mei 2010 27/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

7. VERSI 3.7.1 00 12 Mei 2010 28/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 4. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . memahami dasar dan tatacara penggunaan terutamanya yang melibatkan keselamatan ICT. 4. 4.1 Ketua Jabatan atau setaraf bertanggungjawab menentukan program kesedaran keselamatan ICT dilaksanakan pada semua peringkat anggota. dan (b) Membatalkan atau menarik balik semua kebenaran capaian ke atas maklumat dan kemudahan proses maklumat mengikut peraturan yang ditetapkan oleh MinDef dan/atau terma perkhidmatan.2 Ketua Jabatan atau setaraf dikehendaki memastikan pengguna dan pentadbir komputer menghadiri latihan.7 Latihan Kesedaran Keselamatan ICT 4.NO.6 Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Memastikan semua aset ICT dikembalikan kepada MinDef mengikut peraturan dan/atau terma perkhidmatan yang ditetapkan.

5.2 Kawalan Kawasan Fizikal Ini bertujuan untuk mengesan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 5 : KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN 5. (c) (d) (e) (f) (g) Memasang alat penggera atau kamera (CCTV). Mewujudkan sistem pas keselamatan.1 00 12 Mei 2010 29/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Mempamerkan papan tanda kawasan larangan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mengenalpasti kawasan keselamatan fizikal dengan jelas. Menghadkan jalan keluar masuk. VERSI 3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . pagar kawalan. mencegah dan menghalang cubaan untuk menceroboh ke kawasan yang menempatkan peralatan. dan lokasi serta keteguhan kawasan ini hendaklah bergantung kepada keperluan untuk melindungi aset dalam kawasan ini dan hasil penilaian risiko. kerosakan dan gangguan kepada persekitaran premis. (b) Menggunakan keselamatan perimeter (halangan seperti dinding. maklumat dan kemudahan proses maklumat. peralatan dan maklumat.1 Objektif Melindungi dan mencegah akses fizikal yang tidak dibenarkan yang boleh mengakibatkan kecurian. pengawal keselamatan) untuk melindungi kawasan yang mengandungi maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat.NO. Mengadakan kaunter kawalan.

dan Kehilangan pas mestilah dilaporkan dengan segera. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (h) (i) (j) Menyediakan tempat dan bilik khas untuk pelawat.1 00 12 Mei 2010 30/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Ini dilaksanakan untuk melindungi aset ICT yang terdapat di dalam kawasan tersebut. 5.3 Kawalan Masuk Fizikal (a) Setiap pegawai/staf MinDef hendaklah memakai atau mengenakan pas keselamatan sepanjang waktu bertugas. dan Memastikan kawasan-kawasan penghantaran dan pemunggahan dan juga tempat-tempat lain dikawal dari pihak yang tidak diberi kebenaran memasukinya. Mewujudkan perkhidmatan kawalan keselamatan. (c) Setiap pelawat hendaklah mendapatkan Pas Keselamatan Pelawat di pintu kawalan utama MinDef. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Akses kepada kawasan larangan hanyalah kepada pegawai-pegawai yang dibenarkan sahaja. 5. (b) Semua pas keselamatan hendaklah diserahkan balik kepada MinDef apabila pegawai/staf berhenti atau bersara.4 Kawalan Kawasan Larangan Kawasan larangan ditakrifkan sebagai kawasan yang dihadkan kemasukan kepada pegawai-pegawai yang tertentu sahaja. VERSI 3. (d) (e) Pas ini hendaklah dikembalikan semula selepas tamat lawatan.NO. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .

dan (f) Memastikan kawasan-kawasan penghantaran dan pemunggahan dan juga tempat-tempat lain dikawal dari pihak yang tidak diberi kebenaran memasukinya. (b) Melindungi kawasan terhad melalui kawalan pintu masuk yang bersesuaian bagi memastikan kakitangan yang diberi kebenaran sahaja boleh masuk melalui pintu ini. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . bagi kes-kes tertentu seperti memberi perkhidmatan sokongan atau bantuan teknikal. pagar kawalan. kacau-bilau manusia dan sebarang bencana disebabkan oleh kuasa Tuhan atau perbuatan manusia. 5. kerosakan dan gangguan secara fizikal terhadap premis dan maklumat MinDef. letupan. (d) Mereka bentuk dan melaksanakan perlindungan fizikal dari kebakaran. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Pihak ketiga adalah dilarang sama sekali untuk memasuki kawasan larangan kecuali. (c) Mereka bentuk dan melaksanakan keselamatan fizikal di dalam pejabat. pengawal keselamatan) untuk melindungi kawasan yang mengandungi maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat. VERSI 3. bilik dan kemudahan.5 Kawalan Kawasan Terhad Menghalang capaian. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Menggunakan kawasan perimeter (halangan seperti dinding.1 00 12 Mei 2010 31/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO. banjir. (e) Melaksanakan perlindungan fizikal dan menyediakan garis panduan untuk kakitangan yang bekerja di dalam kawasan terhad. dan mereka hendaklah diiringi sepanjang masa sehingga tugas di kawasan berkenaan selesai.

6. penyalahgunaan atau pengubahsuaian tanpa kebenaran. (c) Pengguna dilarang sama sekali menambah. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (h) Semua peralatan sokongan ICT hendaklah dilindungi daripada kecurian.6 Keselamatan Peralatan Peralatan ICT hendaklah dijaga dan dikawal dengan baik bagi mengelakkan dari sebarang kehilangan. kerosakan. kerosakan. VERSI 3. (d) Semua perkakasan hendaklah ditempatkan dan disimpan di tempat yang teratur.NO. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut: 5. (b) Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya ke atas komputer masingmasing dan tidak dibenarkan membuat sebarang pertukaran perkakasan dan konfigurasi yang telah ditetapkan.1 00 12 Mei 2010 32/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.1 Peralatan ICT (a) Pengguna hendaklah menyemak dan memastikan semua peralatan ICT di bawah kawalannya berfungsi dengan baik. menanggal atau mengganti sebarang perkakasan ICT yang telah ditetapkan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 5. (f) Pengguna mesti memastikan perisian antivirus di komputer peribadi mereka sentiasa aktif (activated) dan dikemas kini disamping melakukan imbasan ke atas media storan yang digunakan. kecurian atau kompromi ke atas aset ICT dan gangguan ke atas sistem penyampaian agensi. (e) Setiap pengguna adalah bertanggungjawab di atas kerosakan dan kehilangan peralatan ICT di bawahnya. bersih dan dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. (g) Penggunaan kata laluan untuk akses ke sistem komputer adalah diwajibkan.

1 00 12 Mei 2010 33/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (r) Pengguna dilarang sama sekali mengubah kata laluan bagi pentadbir (administrator password) yang telah ditetapkan oleh Pentadbir Sistem ICT. (j) Semua peralatan yang digunakan secara berterusan mestilah diletakkan di kawasan yang berhawa dingin dan mempunyai pengudaraan (air ventilation) yang sesuai. (k) Peralatan ICT yang hendak dibawa keluar dari premis MinDef. (q) Konfigurasi alamat IP tidak dibenarkan diubah daripada alamat IP yang asal. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (l) Peralatan ICT yang hilang hendaklah dilaporkan kepada ICTSO dan Pegawai Aset dengan segera. (m) Pengendalian peralatan ICT hendaklah mematuhi dan merujuk kepada peraturan semasa yang berkuat kuasa.NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (i) Peralatan-peralatan kritikal perlu disokong oleh Uninterruptable Power Supply (UPS). (p) Sebarang pelekat selain bagi tujuan rasmi tidak dibenarkan. VERSI 3. perlulah mendapat kelulusan Pentadbir Sistem ICT dan direkodkan bagi tujuan pemantauan. Ini bagi menjamin peralatan tersebut sentiasa berkeadaan baik. (n) Pengguna tidak dibenarkan mengubah kedudukan komputer dari tempat asal ia ditempatkan tanpa kebenaran Pentadbir Sistem ICT. (o) Sebarang kerosakan peralatan ICT hendaklah dilaporkan kepada Pentadbir Sistem ICT untuk di baik pulih.

6. Cakera Keras.2. 5. integriti dan kebolehsediaan maklumat yang disimpan dalam media storan adalah terjamin dan selamat.1 00 12 Mei 2010 34/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Pemain mp3. Langkah-langkah pencegahan hendaklah diambil untuk memastikan kerahsiaan. Removable Disk (External Hard disk/Thumb/Pen Drive) dan lainlain. perisian dan maklumat di bawah jagaannya dan hendaklah digunakan sepenuhnya bagi urusan rasmi sahaja. Pita Magnetik.6.NO.2 Keselamatan media storan perlu diberi perhatian khusus kerana ia berupaya menyimpan maklumat rasmi dan rahsia rasmi Kerajaan. Kad SD. dan (v) Memastikan plag dicabut daripada suis utama (main switch) bagi mengelakkan kerosakan perkakasan sebelum meninggalkan pejabat jika berlaku kejadian seperti petir. RAHSIA.3 Semua staf tidak boleh menyimpan maklumat RAHSIA BESAR. VERSI 3. pencetak dan pengimbas dalam keadaan “OFF” apabila meninggalkan pejabat. kilat dan sebagainya. Kad multimedia. 5.6. (u) Sebarang bentuk penyelewengan atau salah guna peralatan ICT hendaklah dilaporkan kepada ICTSO. (t) Pengguna hendaklah memastikan semua perkakasan komputer. CD-ROM. Optical Disk. CD. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . SULIT di dalam removable disk (External Hard disk/Thumb/Pen Drive) kecuali dibenarkan oleh Ketua Jabatan.6.1 Media storan merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk menyimpan data dan maklumat seperti disket.2 Media Storan 5. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (s) Pengguna bertanggungjawab terhadap perkakasan.2. DVD.2. 5.

7.NO. (d) Mengadakan sistem pengurusan media termasuk inventori. (f) Penyelenggaraan direkodkan bagi media storan dari hendaklah sebarang dikawal kerosakan dan dan pelupusan hendaklah merujuk kepada tatacara mengelak pendedahan yang tidak dibenarkan. pelabelan dan backup/restore. VERSI 3. (e) Semua media hendaklah dilabelkan mengikut tahap sensitiviti sesuatu maklumat. dan (g) Semua media storan yang mengandungi data kritikal hendaklah disimpan di dalam peti keselamatan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan termasuk tahan dari dipecahkan.7 Penyelenggaraan Peralatan 5. 5.7. 5. api. pergerakan. Sebarang pelupusan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Menyediakan ruang penyimpanan dan bekas-bekas keselamatan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan bersesuaian dengan kandungan maklumat. air dan medanmagnet.1 Perkakasan hendaklah disenggarakan dengan betul bagi memastikan kebolehsediaan.1 00 12 Mei 2010 35/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2 Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil termasuklah seperti berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (b) (c) Menghadkan akses kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. kerahsiaan dan integriti.

VERSI 3. (f) Semua penyelenggaraan mestilah mendapat kebenaran daripada Pengurus ICT/Pentadbir Sistem. Merekod aktiviti peminjaman dan pemulangan peralatan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pengeluar bagi semua perkakasan yang disenggara. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . perisian atau maklumat tertakluk kepada tujuan yang dibenarkan. 5. (e) Bertanggungjawab terhadap setiap perkakasan bagi penyelenggaraan perkakasan sama ada dalam tempoh jaminan atau telah habis tempoh jaminan. (c) Menyemak dan menguji semua perkakasan sebelum dan selepas proses penyenggaraan. 5.1 00 12 Mei 2010 36/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO.8. (b) Memastikan perkakasan hanya disenggara oleh kakitangan atau pihak yang dibenarkan sahaja.1 Perkakasan yang dipinjam untuk kegunaan di luar pejabat adalah terdedah kepada pelbagai risiko. (d) Memaklumkan pihak pengguna sebelum melaksanakan penyenggaraan mengikut jadual yang ditetapkan atau atas keperluan.2 Langkah-langkah perlu diambil termasuklah seperti berikut : (a) Mendapatkan kelulusan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh MinDef bagi membawa keluar peralatan. (b) (c) Melindungi dan mengawal peralatan sepanjang masa.8 Peminjaman Perkakasan Bagi Kegunaan di Luar Pejabat 5.8.

5. Pelupusan perlu dilakukan secara terkawal dan lengkap supaya maklumat tidak terlepas dari kawalan MinDef. dan (c) Menyemak peralatan yang dibawa keluar tidak mengandungi maklumat MinDef.10.NO. usang dan tidak boleh dibaiki sama ada harta modal atau inventori yang dibekalkan oleh MinDef dan ditempatkan di MinDef.1 Pelupusan melibatkan semua peralatan ICT yang telah rosak. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Semua kandungan peralatan khususnya maklumat rahsia rasmi hendaklah dihapuskan terlebih dahulu sebelum pelupusan sama ada Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 00 12 Mei 2010 37/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 5. (b) Mendapatkan kelulusan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh MinDef bagi membawa masuk/keluar peralatan.2 Peralatan ICT yang hendak dilupuskan perlu melalui prosedur pelupusan terkini.10 Pelupusan Peralatan 5. langkah keselamatan yang perlu diambil adalah seperti berikut: (a) Memastikan peralatan yang dibawa masuk tidak mengancam keselamatan ICT MinDef. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (d) Menyemak peralatan yang dipulangkan berada dalam keadaan baik. Pelupusan perlu dilakukan secara terkawal dan lengkap supaya maklumat tidak terlepas dari kawalan kerajaan.10.9 Pengendalian Peralatan Luar yang dibawa Masuk/Keluar Bagi peralatan yang dibawa masuk/keluar ke MinDef. VERSI 3. 5. Peralatan ICT yang hendak dilupuskan perlu melalui prosedur pelupusan semasa.

grinding. VERSI 3. (ii) Menyimpan dan memindahkan perkakasan luaran komputer seperti Automatic Voltage Regulator (AVR). hardisk. (f) Pelupusan peralatan ICT hendaklah dilakukan secara berpusat dan mengikut tatacara pelupusan semasa yang berkuat kuasa. speaker dan manamana peralatan yang berkaitan ke mana-mana bahagian di MinDef. (e) Pegawai aset bertanggungjawab merekodkan butir–butir pelupusan dan mengemas kini rekod pelupusan peralatan ICT ke dalam Sistem Inventori. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT melalui shredding.NO. Mencabut. degauzing atau pembakaran. (b) Peralatan ICT yang akan dilupuskan sebelum dipindah-milik hendaklah dipastikan data-data dalam storan telah dihapuskan dengan cara yang selamat. motherboard dan sebagainya. maka pengguna bolehlah membuat penduaan.1 00 12 Mei 2010 38/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.Sekiranya maklumat perlu disimpan. (c) Pegawai Aset hendaklah mengenal pasti sama ada peralatan tertentu boleh dilupuskan atau sebaliknya. dan (g) Pengguna ICT adalah DILARANG SAMA SEKALI daripada melakukan perkara-perkara seperti berikut: (i) Menyimpan mana-mana peralatan ICT yang hendak dilupuskan untuk milik peribadi. menanggal dan menyimpan perkakasan tambahan dalaman CPU seperti RAM. (d) Peralatan yang hendak dilupus hendaklah disimpan di tempat yang telah dikhaskan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi menjamin keselamatan peralatan tersebut.

1 Menghindarkan kerosakan dan gangguan terhadap premis dan aset ICT. (b) Melengkapi semua ruang pejabat khususnya kawasan yang mempunyai kemudahan ICT dengan perlindungan keselamatan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (iii) Memindah keluar dari MinDef mana-mana peralatan ICT yang hendak dilupuskan.1 00 12 Mei 2010 39/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.1. 5.NO. 5.11 Keselamatan Persekitaran Melindungi aset ICT Kerajaan dari sebarang bentuk ancaman persekitaran yang disebabkan oleh bencana alam. (iv) Melupuskan sendiri peralatan ICT kerana kerja-kerja pelupusan di bawah tanggungjawab MinDef.2 Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Merancang dan menyediakan pelan keseluruhan Pusat Data termasuk ruang peralatan komputer. kecuaian atau kemalangan.11.11. ruang percetakan dan ruang atur pejabat.11.1 Kawalan Persekitaran 5. 5. VERSI 3. kesilapan.1. semua cadangan perolehan dan pengubahsuaian hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (KPKK). dan (v) Pengguna ICT bertanggungjawab memastikan segala maklumat sulit dan rahsia di dalam komputer disalin pada media storan kedua seperti disket atau thumb drive sebelum menghapuskan maklumat tersebut daripada peralatan komputer yang hendak dilupuskan.

(f) Pengguna adalah dilarang merokok atau menggunakan peralatan memasak seperti cerek elektrik berhampiran peralatan komputer. VERSI 3. dan (h) Menetapkan suhu premis mengikut spesifikasi perkakasan yang diperlukan. 5. (g) Menyemak dan menguji semua peralatan perlindungan sekurangkurangnya dua (2) kali setahun. (e) Meletakkan semua bahan cecair di tempat yang bersesuaian dan berjauhan dari aset ICT. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (c) Memasang peralatan perlindungan di tempat yang bersesuaian. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT yang mencukupi dan dibenarkan seperti alat pencegah kebakaran dan pintu kecemasan.2 Bekalan Kuasa Bekalan kuasa merupakan punca kuasa elektrik yang dibekalkan kepada peralatan ICT.1 00 12 Mei 2010 40/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Aktiviti dan keputusan ujian ini perlu direkodkan bagi memudahkan rujukan dan tindakan sekiranya perlu.NO. Perkara yang perlu dipatuhi bagi menjamin keselamatan bekalan kuasa adalah seperti berikut: (a) Melindungi semua peralatan ICT dari kegagalan bekalan elektrik dan menyalurkan bekalan yang sesuai kepada peralatan ICT. mudah dikenali dan dikendalikan.11. (d) Menyimpan bahan mudah terbakar di luar kawasan kemudahan penyimpanan aset ICT.

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 41/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

(b)

Menggunakan peralatan sokongan seperti Uninterruptable Power Supply (UPS) dan penjana (generator) bagi perkhidmatan kritikal seperti di Bilik Server supaya mendapat bekalan kuasa berterusan; dan

(c)

Menyemak dan menguji semua peralatan sokongan bekalan kuasa secara berjadual.

5.11.3 Keselamatan Kabel Kabel elektrik dan telekomunikasi yang menyalurkan data atau menyokong sistem penyampaian perkhidmatan hendaklah dilindungi daripada pencerobohan dan kerosakan. Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil adalah seperti berikut: (a) (b) Menggunakan kabel yang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan; Melindungi kabel daripada kerosakan yang disengajakan atau tidak disengajakan; (c) Melindungi laluan pemasangan kabel sepenuhnya bagi mengelakkan ancaman kerosakan dan wire tapping; dan (d) Membuat pelabelan kabel menggunakan kod tertentu.

5.11.4 Prosedur Kecemasan Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memastikan setiap pengguna membaca, memahami dan mematuhi prosedur kecemasan yang ditetapkan oleh Pegawai Keselamatan MinDef;

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 42/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

(b)

Melaporkan insiden kecemasan persekitaran seperti kebakaran kepada Pegawai Keselamatan MinDef;

(c)

Mengadakan, menguji dan mengemaskini pelan kecemasan dari semasa ke semasa; dan

(d)

Mengadakan latihan fire drill mengikut jadual.

5.12

Keselamatan Dokumen Melindungi maklumat MinDef dari sebarang bentuk ancaman persekitaran yang disebabkan oleh bencana alam, kesilapan atau kecuaian. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Setiap dokumen hendaklah difail dan dilabelkan mengikut klasifikasi

keselamatan seperti Terbuka, Terhad, Sulit, Rahsia atau Rahsia Besar; (b) Pergerakan fail dan dokumen hendaklah direkodkan dan perlulah mengikut prosedur keselamatan; (c) Kehilangan dan kerosakan ke atas semua jenis dokumen perlu dimaklumkan mengikut prosedur Arahan Keselamatan; (d) Pelupusan dokumen hendaklah mengikut prosedur keselamatan semasa seperti mana Arahan Keselamatan, Arahan Amalan (Jadual tatacara Jabatan Arkib Negara;dan (e) Menggunakan enkripsi (encryption) ke atas dokumen rahsia rasmi yang disediakan dan dihantar secara elektronik. Pelupusan Rekod) dan

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 43/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

5.13

Clear Desk dan Clear Screen Prosedur Clear Desk dan Clear Screen perlu dipatuhi supaya maklumat dalam apa jua bentuk media hendaklah disimpan dengan teratur dan selamat bagi mengelakkan kerosakan, kecurian atau kehilangan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

(a)

Menggunakan kemudahan password screen saver atau I apabila meninggalkan komputer;

(b)

Menyimpan bahan-bahan sensitif di dalam laci atau kabinet fail yang berkunci; dan

(c)

Memastikan semua dokumen diambil segera dari pencetak, pengimbas, mesin faksimili dan mesin fotostat.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

(d) Tugas dan tanggungjawab perlu diasingkan bagi mengurangkan risiko kecuaian dan penyalahgunaan aset MinDef.1 00 12 Mei 2010 44/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 6.2 Pengurusan Prosedur Operasi dan Komunikasi KSU adalah bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan operasi sistem dan komunikasi dapat berfungsi dengan betul dan selamat. menghapus dan mengemas kini mana-mana komponen sistem ICT hendaklah dikendalikan oleh pihak atau pegawai yang diberi kuasa dan mempunyai pengetahuan atau terlibat secara langsung dengan aset ICT berkenaan. (c) Aktiviti-aktiviti seperti memasang. VERSI 3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 6 : PENGURUSAN OPERASI DAN KOMUNIKASI 6. (b) Setiap perubahan kepada sistem dan kemudahan pemprosesan maklumat mestilah dikawal.1 Objektif Memastikan perkhidmatan dan pemprosesan maklumat dapat berfungsi dengan betul dan selamat.3 Pengendalian Prosedur Operasi Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Semua prosedur operasi hendaklah didokumenkan dengan jelas lagi teratur. dikemaskini dan sedia diguna pakai oleh pengguna mengikut keperluan.NO. 6. menyelenggara.

laporan dan rekod yang dikemukakan oleh pihak ketiga dan pihak-pihak lain yang terlibat perlu sentiasa dipantau.NO. VERSI 3.4 Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga Memastikan pelaksanaan dan penyenggaraan tahap keselamatan maklumat dan penyampaian perkhidmatan yang sesuai selaras dengan perjanjian perkhidmatan dengan pihak ketiga. (b) Perkhidmatan. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Kapasiti sesuatu komponen atau sistem ICT hendaklah dirancang. prosedur dan kawalan maklumat sedia ada. 6. dilaksanakan dan disenggarakan oleh pihak ketiga. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Memastikan kawalan keselamatan. dan (c) Pengurusan ke atas perubahan penyediaan perkhidmatan termasuk menyenggara dan menambah baik polisi keselamatan.1 00 12 Mei 2010 45/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. definasi perkhidmatan dan tahap penyampaian yang terkandung dalam perjanjian dipatuhi. disemak semula dan diaudit dari semasa ke semasa. pengujian dan operasi mestilah diasingkan bagi mengurangkan risiko capaian atau pengubahsuaian tidak sah ke atas sistem yang sedang beroperasi.5 Perancangan dan Penerimaan Sistem Meminimumkan risiko yang menyebabkan gangguan atau kegagalan sistem. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (e) Kemudahan ICT untuk pembangunan. secara 6. perlu mengambil kira tahap kritikal sistem dan proses yang terlibat serta penilaian semula risiko. diurus dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .

trojan dan lain-lain. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (b) Penggunaan peralatan dan sistem mestilah dipantau. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT dikawal dengan teliti oleh pegawai yang berkenaan bagi memastikan keperluannya adalah mencukupi dan bersesuaian untuk pembangunan dan kegunaan sistem ICT pada masa akan datang. (d) (e) Mengemaskini paten anti virus dari semasa ke semasa. Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) dan mengikut prosedur penggunaan yang selamat. worm. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memasang sistem keselamatan untuk mengesan perisian atau program berbahaya seperti anti virus. ditala (fine tuning) dan perancangan perlu dibuat bagi memenuhi keperluan kapasiti akan datang untuk memastikan prestasi sistem di tahap optimum. Menyemak kandungan sistem atau maklumat secara berkala bagi mengesan aktiviti yang tidak diingini seperti kehilangan atau kerosakan maklumat. VERSI 3. peningkatan dan versi baru perlu ditetapkan dan ujian yang sesuai ke atasnya perlu dibuat semasa pembangunan dan sebelum penerimaan sistem.6 Perlindungan Dari Malicious Code (Kod Jahat) Melindungi integriti maklumat dan perisian dari pendedahan atau kerosakan yang disebabkan oleh perisian berbahaya seperti virus. 6. (b) (c) Memasang dan menggunakan hanya perisian yang tulen. dan (c) Kriteria penerimaan untuk peralatan dan sistem baru. Mengimbas semua perisian atau sistem dengan anti virus sebelum menggunakannya.1 00 12 Mei 2010 46/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO.

Perkara yang mesti dipatuhi adalah sepeti berikut: (a) Membuat salinan keselamatan ke atas semua sistem perisian dan aplikasi sekurang-kurangnya sekali atau setelah mendapat versi terbaru. dan (k) Dalam keadaan di mana mobile code dibenarkan. (j) Kawalan pencegahan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (f) Menghadiri program kesedaran mengenai ancaman perisian berbahaya dan cara mengendalikannya. salinan maklumat dan perisian hendaklah dilakukan setiap kali berubah. Klausa ini bertujuan untuk tuntutan baik pulih sekiranya perisian tersebut mengandungi program berbahaya. Bagi memastikan sistem dapat dibangunkan semula setelah berlakunya bencana. kesediaan maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat.NO. konfigurasinya hendaklah memastikan bahawa ianya beroperasi berdasarkan kepada dasar keselamatan yang jelas dan penggunaan mobile code yang tidak dibenarkan adalah dilarang sama sekali. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (g) Memasukkan klausa tanggungan di dalam mana-mana kontrak yang ditawarkan kepada pembekal perisian.1 00 12 Mei 2010 47/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3.7 Backup (Salinan Penduaan) Mengekalkan integriti. 6. pengesanan dan pemulihan untuk melindungi daripada malicious code dan program kesedaran pengguna yang bersesuaian mesti dilaksanakan. Salinan penduaan hendaklah direkodkan dan disimpan di lokasi yang berlainan (off site). (i) Memberi amaran mengenai ancaman seperti serangan virus terhadap keselamatan aset ICT MinDef. (h) Mengadakan program dan prosedur jaminan kualiti ke atas semua perisian yang dibangunkan.

dipantau dan diurus sebaiknya. demi melindungi ancaman kepada sistem dan aplikasi di dalam rangkaian.1 Kawalan Infrastruktur Rangkaian Infrastruktur rangkaian mestilah dikawal.8 Pengurusan Keselamatan Rangkaian Memastikan keselamatan rangkaian MinDef terpelihara daripada pencerobohan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab . 6. boleh dipercayai dan berkesan apabila digunakan khususnya pada waktu kecemasan. (b) Ciri-ciri keselamatan.1 00 12 Mei 2010 48/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan (d) Salinan maklumat dan perisian perlu dibuat dan diuji secara berkala berdasarkan kepada prosedur penduaan. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Polisi dan prosedur perlu dibangunkan dan dilaksanakan bagi melindung maklumat yang berhubung kait dengan sistem rangkaian.NO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (c) Menguji sistem penduaan sedia ada bagi memastikan ianya dapat berfungsi dengan sempurna.8. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Membuat salinan penduaan ke atas semua data dan maklumat mengikut kesesuaian operasi. VERSI 3. tahap perkhidmatan dan keperluan pengurusan bagi semua perkhidmatan rangkaian perlu dikenal pasti dan dimasukkan dalam mana-mana perjanjian perkhidmatan rangkaian sama ada perkhidmatan berkenaan disediakan secara dalaman atau melalui khidmat luar. 6.

(d) Peralatan rangkaian hendaklah diletakkan di lokasi yang mempunyai ciriciri fizikal yang kukuh dan bebas dari risiko seperti banjir. VERSI 3.NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (c) Tanggungjawab atau kerja-kerja operasi rangkaian dan komputer hendaklah diasingkan untuk mengurangkan capaian dan pengubahsuaian yang tidak dibenarkan. (i) Semua perisian sniffer atau network analyzer adalah dilarang dipasang pada komputer pengguna kecuali mendapat kebenaran MinDef*CERT. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (g) Firewall hendaklah dipasang di antara rangkaian dalaman dan sistem yang melibatkan maklumat rahsia rasmi Kerajaan serta di konfigurasi oleh pentadbir sistem yang dibenarkan sahaja. (k) Memasang Web Content Filter pada Internet Gateway untuk menyekat aktiviti yang dilarang seperti yang termaktub di dalam PKPA 1/2003. gegaran dan habuk. (l) Sebarang penyambungan rangkaian yang bukan di bawah kawalan MinDef adalah tidak dibenarkan. (j) Memasang perisian Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) bagi mengesan sebarang cubaan menceroboh dan aktiviti-aktiviti lain yang boleh mengancam sistem dan maklumat MinDef.1 00 12 Mei 2010 49/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (e) Capaian kepada peralatan rangkaian hendaklah dikawal dan terhad kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. (h) Semua trafik keluar dan masuk hendaklah melalui firewall di bawah kawalan MinDef. (f) Semua peralatan mestilah melalui proses Factory Acceptance Check (FAC) semasa pemasangan dan konfigurasi.

1 00 12 Mei 2010 50/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.9 Keselamatan Komunikasi Rangkaian 6.1 Memastikan perlindungan keselamatan maklumat dalam rangkaian dan infrastruktur sokongan terurus dan terkawal. dan (n) Penggunaan rangkaian tanpa wayar (wireless) LAN di MinDef hendaklah mematuhi surat MinDef dengan rujukan UPTM (S) 159/338/8 Jilid 30 (84) bertajuk “Langkah-langkah Untuk Memperkukuhkan Keselamatan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless Local Area Network) di Agensi-agensi Kerajaan”. 6. 6.9. dan (b) Mematuhi ISP (Pelan Strategik ICT) rangkaian bersepadu yang telah ditetapkan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Polisi. VERSI 3.NO.2 Perkhidmatan Mel Elektronik (e-Mel) Maklumat yang terdapat dalam mel elektronik MinDef perlu dilindungi sebaikbaiknya bagi menghidari capaian atau sebaran maklumat yang tidak dibenarkan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Etika Penggunaan Internet Dan E-mel MinDef perlu dipatuhi oleh semua pengguna MinDef.9. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . prosedur dan kawalan rangkaian MinDef yang formal perlu diwujudkan untuk melindungi pertukaran maklumat melalui penggunaan pelbagai jenis kemudahan komunikasi. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (m) Memastikan keperluan perlindungan ICT adalah bersesuaian dan mencukupi bagi menyokong perkhidmatan yang optimum. Rujuk KEMBARAN B.

(f) Memastikan subjek dan kandungan e-mel adalah berkaitan dan menyentuh perkara perbincangan yang sama sebelum penghantaran dilakukan. (j) Pengguna pengguna hendaklah yang mengenal pasti dan mengesahkan sebelum identiti berkomunikasi dengannya meneruskan transaksi maklumat melalui e-mel. Penggunaan akaun milik orang lain atau akaun yang dikongsi bersama adalah dilarang. Pentadbir Sistem e-mel berhak mengakses atas sebab-sebab tertentu. e-mel tidak akan diakses atau didedahkan kecuali untuk tujuan keselamatan dan undang-undang.NO. (g) Penghantaran e-mel rasmi hendaklah menggunakan akaun e-mel rasmi dan pastikan alamat e-mel penerima adalah betul. VERSI 3. (c) Segala akaun e-mel yang diberi adalah bukan hak persendirian. sekiranya perlu semasa penghantaran. Walau bagaimanapun. Kaedah pemampatan untuk mengurangkan saiz adalah disarankan. (i) Pengguna hendaklah mengelak dari membuka e-mel daripada penghantar yang tidak diketahui atau diragui. (e) Sebarang penggunaan yang boleh memudaratkan nama baik MinDef adalah dilarang sama sekali. (d) Setiap e-mel yang disediakan hendaklah mematuhi format yang ditetapkan oleh MinDef.1 00 12 Mei 2010 51/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (h) Pengguna dinasihatkan menggunakan fail kepilan. Penggunaan free web-based mail untuk kegunaan rasmi dilarang sama sekali. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Akaun atau alamat mel elektronik (e-mel) yang diperuntukkan oleh MinDef sahaja boleh digunakan.

Menghantar katataluan tanpa perlindungan (encryption) adalah dilarang sama sekali.3 Telecommuting Memastikan keselamatan maklumat yang diakses atau dihantar semasa menggunakan kemudahan telecommuting adalah terjamin. (c) Sistem yang diakses dari luar hendaklah mempunyai sistem perlindungan (encryption) yang mencukupi. Sekiranya individu ini terpaksa menghantar Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 6. tatacara pengurusan sistem fail elektronik yang telah (l) Emel yang tidak penting dan tidak mempunyai nilai arkib yang telah diambil tindakan dan tidak diperlukan lagi bolehlah dihapuskan. dan (n) Maklumat yang terdapat dalam mel elektronik perlu dilindungi sebaikbaiknya. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (k) Setiap e-mel rasmi yang dihantar atau diterima hendaklah disimpan mengikut ditetapkan. (m) Pengguna hendaklah menentukan tarikh dan masa sistem komputer adalah tepat.NO. VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 52/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (b) Kebenaran untuk menggunakan perkhidmatan hendaklah diberikan secara bertulis oleh Pengurus Sistem dengan menggunakan komputer peribadi perkhidmatan sahaja.9. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Kemudahan ini disediakan hanya untuk sistem-sistem yang dibenarkan sahaja. dan (d) Individu yang dibenarkan untuk menggunakan kemudahan ini adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas peralatan dan data sepanjang melakukan tugasnya.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Memastikan keselamatan pertukaran maklumat dan mana-mana entiti luar terjamin. (d) Sebarang pertukaran maklumat di antara MinDef dan agensi kerajaan yang lain mestilah dikawal. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Menghadkan dan menentukan capaian kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. menyimpan. 6. prosedur dan kawalan pertukaran maklumat yang formal perlu diwujudkan untuk melindungi pertukaran maklumat melalui penggunaan pelbagai jenis kemudahan komunikasi.4 Prosedur Pengendalian Maklumat Prosedur ini bertujuan untuk mengendali.1 00 12 Mei 2010 53/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT maklumat berdarjah atau terperingkat ia mestilah menggunakan encryption yang dibenarkan oleh MinDef.NO. (c) Polisi. dan (e) Perjanjian perlu diwujudkan untuk pertukaran maklumat dan perisian di antara agensi dengan pihak luar. memindah serta melindungi maklumat daripada didedah tanpa kebenaran atau salah guna. (b) Menghadkan pengedaran data untuk tujuan rasmi dan dibenarkan sahaja. VERSI 3.9.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 6.10 Pengurusan Media 6.1 Melindungi aset ICT dari sebarang pendedahan. (d) Mengawal dan merekodkan aktiviti penyelenggaraan media bagi mengelak dari sebarang kerosakan dan pendedahan yang dibenarkan.10. Menghadkan dan menentukan capaian media kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. dan Media yang mengandungi maklumat terperingkat yang hendak tidak dihapuskan atau dimusnahkan mestilah dilupuskan mengikut prosedur yang betul dan selamat.10. (e) (f) Menyimpan semua media di tempat yang selamat. Langkahlangkah pengurusan dokumentasi yang baik dan selamat perlu dilaksanakan bagi memastikan integriti maklumat. 6.2 Keselamatan Sistem Dokumentasi Dokumentasi sistem perlu dilindungi dari capaian yang dibenarkan. VERSI 3.NO. (c) Menghadkan pengedaran data atau media untuk tujuan yang dibenarkan sahaja. pemindahan atau pemusnahan serta gangguan ke atas aktiviti perkhidmatan. pengubahsuaian.1 00 12 Mei 2010 54/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Prosedur-prosedur pengendalian media yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) (b) Melabelkan semua media mengikut tahap sensitiviti sesuatu maklumat. Penghantaran atau pemindahan media ke luar pejabat hendaklah mendapat kebenaran daripada pemilik terlebih dahulu. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .

6. (b) Menggunakan tanda atau label keselamatan seperti rahsia besar. dan (c) Sekiranya wujud aktiviti-aktiviti tidak sah seperti kecurian maklumat dan pencerobohan hendaklah dilaporkan kepada MinDef*Cert. menyimpan dan menghantar dokumen-dokumen tersebut supaya ianya diuruskan berasingan daripada dokumen-dokumen tidak terperingkat. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Memastikan sistem dokumentasi atau penyimpanan maklumat adalah selamat dan terjamin.1 00 12 Mei 2010 55/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (d) Menggunakan enkripsi (encryption) ke atas dokumen terperingkat yang disediakan dan dihantar secara elektronik. memproses. (b) Menyemak sistem log secara berkala bagi mengesan ralat yang menyebabkan gangguan kepada sistem dan mengambil tindakan membaik pulih dengan segera. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mewujudkan sistem log bagi merekodkan semua aktiviti harian pengguna dan disimpan untuk tempoh masa yang dipersetujui bagi membantu siasatan dan memantau kawalan capaian. (c) Mewujudkan sistem pengurusan dokumen terperingkat bagi menerima.NO. sulit atau terhad pada dokumen. rahsia. VERSI 3.11 Pemantauan Memastikan pengesanan aktiviti pemprosesan maklumat yang tidak dibenarkan. dan (e) Mengawal dan merekodkan semua aktiviti capaian sistem dokumentasi sedia ada.

kemudahan proses maklumat dan proses urus niaga berdasarkan keperluan urus niaga dan keperluan keselamatan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut : (a) Kawalan capaian ke atas maklumat dan proses urus niaga mengikut keperluan keselamatan dan peranan pengguna.1 00 12 Mei 2010 56/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 7. dan (d) Keselamatan maklumat yang dicapai menggunakan kemudahan atau peralatan mudah alih.1 Objektif Melindungi maklumat dari sebarang bentuk capaian yang tidak dibenarkan. VERSI 3. 7. Kawalan capaian ke atas information process facilities seperti capaian pengguna.2 Kawalan Capaian Mengawal capaian ke atas maklumat.3 Dasar Kawalan Capaian Peraturan kawalan capaian hendaklah diwujudkan. didokumenkan dan dikaji semula berasaskan keperluan pengurusan MinDef dan keselamatan. authentication dan authorization. Peraturan kawalan capaian hendaklah mengambil kira faktor identification. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 7 : KAWALAN CAPAIAN 7. (b) (c) Kawalan capaian ke atas perkhidmatan rangkaian dalaman dan luaran.

Pengguna bertukar jawatan.2 Prosedur pendaftaran dan pembatalan kebenaran capaian pengguna perlu diwujudkan dan didokumenkan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .3 Pengurusan Capaian Pengguna 7. tanggungjawab dan/atau bidang tugas. (ii) (iii) (iv) Pengguna bercuti atau bertugas di luar pejabat.4. (c) Pemilihan akaun dan capaian pengguna adalah tertakluk kepada peraturan jabatan dan tindakan pembatalan/pengubahsuaian hendaklah di ambil atas sebab seperti berikut: (i) Pengguna tidak hadir bertugas tanpa kebenaran melebihi satu tempoh yang ditentukan oleh Ketua Jabatan. (v) (vi) Pengguna bertukar atau berpindah Jabatan. dan Pengguna bersara atau tamat perkhidmatan. (b) Akaun pengguna yang diwujudkan dan tahap capaian termasuk sebarang perubahan mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan secara bertulis dan direkodkan. VERSI 3. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Akaun pengguna adalah unik dan pengguna bertanggungjawab ke atas akaun tersebut selepas pengesahan penerimaan dibuat. 7.1 00 12 Mei 2010 57/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.1 Memastikan bahawa sistem maklumat dicapai oleh pengguna yang sah dan menghalang capaian yang tidak sah.4. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 7.NO. Melebihi satu tempoh yang ditentukan oleh Ketua Jabatan.

masa. (c) Kata laluan hendaklah diingat dan TIDAK BOLEH dicatat.NO. Maklumat yang direkod termasuk identiti pengguna. (e) Kata laluan hendaklah tidak dipaparkan semasa input. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (d) Aktiviti capaian oleh pengguna direkod. dalam laporan atau media lain dan tidak boleh dikodkan di dalam program. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . disimpan atau didedahkan dengan apa cara sekalipun. penggunaan dan pengurusan kata laluan sebagai laluan utama bagi mencapai maklumat dan data dalam sistem mestilah mematuhi amalan terbaik serta prosedur yang ditetapkan oleh MinDef seperti berikut: (a) Dalam apa jua keadaan dan sebab. disenggara dengan sistematik dan dikaji dari masa ke semasa. (b) Pengguna hendaklah menukar kata laluan apabila disyaki berlakunya kebocoran kata laluan atau dikompromi.1 00 12 Mei 2010 58/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (d) Kata laluan windows dan screen saver hendaklah diaktifkan terutamanya pada komputer yang terletak di ruang guna sama.5 Pengurusan Kata Laluan Pemilihan. VERSI 3. aplikasi diguna dan aktiviti capaian secara sah atau sebaliknya. rangkaian dilalui. 7. (f) Kuatkuasakan pertukaran kata laluan semasa login kali pertama atau selepas login kali pertama atau selepas kata laluan diset semula. sumber yang digunakan. Kata laluan hendaklah ditukar selepas 90 hari atau selepas tempoh masa yang bersesuaian. (g) (h) Kata laluan hendaklah berlainan daripada pengenalan identiti pengguna. kata laluan hendaklah dilindungi dan tidak boleh dikongsi dengan sesiapa pun. perubahan maklumat. tarikh.

khususnya bagi kemudahan yang dikongsi dan menjangkau sempadan MinDef. (d) Mengawal capaian fizikal dan logikal ke atas kemudahan port diagnostik dan konfigurasi jarak jauh. Kawalan capaian perkhidmatan rangkaian hendaklah dijamin selamat dengan: (a) Menempatkan atau memasang antaramuka yang menepati kesesuaian penggunaannya di antara rangkaian MinDef dan rangkaian lain-lain organisas.6. pengguna dan sistem maklumat dalam rangkaian. dan (b) Mewujudkan dan menguatkuasakan mekanisme untuk pengesahan pengguna dan peralatan yang menepati kesesuaian penggunaannya.6 Kawalan Capaian Rangkaian 7.1 Menghalang capaian tidak sah dan tanpa kebenaran ke atas rangkaian MinDef. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memastikan pengguna boleh mencapai perkhidmatan yang dibenarkan sahaja. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (i) Mengelakkan penggunaan semula kata laluan yang baru digunakan. 7. (b) Mewujudkan mekanisme pengesahan yang sesuai untuk mengawal capaian oleh pengguna jarak jauh.1 00 12 Mei 2010 59/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (c) Mengguna kaedah pengenalan automatik berdasarkan lokasi dan peralatan untuk pengesahan sambungan ke dalam rangkaian. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO. (e) Mengasingkan capaian mengikut kumpulan perkhidmatan. maklumat (f) Mengawal sambungan ke rangkaian. VERSI 3.

Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut : (a) Arahan yang dikeluarkan mengenai etika penggunaan Internet dan emel MinDef perlu dipatuhi oleh semua pengguna MinDef. (d) Melayari laman web yang menentang pemerintahan kerajaan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (g) Mewujud dan melaksana kawalan pengalihan laluan (routing control) untuk memastikan pematuhan ke atas peraturan MinDef. 7. (b) Semua pihak dikehendaki menyediakan kawalan terhadap kemudahan internet. (f) Bahan rasmi hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik ke Internet. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (g) Pengguna hanya dibenarkan memuat turun bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar dan dibawah hak cipta terpelihara. rujukan sumber Internet hendaklah dinyatakan.1 00 12 Mei 2010 60/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. Sebagai amalan baik. (e) Bahan yang diperoleh dari Internet hendaklah ditentukan ketepatan dan kesahihannya.6. berunsur hasutan dan mempunyai unsur-unsur lucah adalah dilarang sama sekali.NO. (c) Laman yang dilayari hendaklah hanya yang berkaitan dengan bidang kerja dan terhad untuk tujuan yang dibenarkan oleh Ketua Jabatan.2 Perkhidmatan Internet Capaian Internet perlu dikawal dan diurus bagi mengelakkan gangguan sistem rangkaian MinDef.

(d) Menyedia kaedah sesuai untuk pengesahan capaian (authentication). PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (h) Sebarang bahan yang dimuat turun dari Internet hendaklah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh MinDef. (c) Menjana amaran (alert) sekiaranya berlaku pelanggaran ke atas peraturan keselamatan sistem.NO. Prosedur log-on yang selamat perlulah: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .7.1 Memastikan bahawa capaian ke atas sistem operasi dikawal dan dihadkan kepada pengguna yang dibenarkan sahaja.2 Mengawal capaian ke atas sistem operasi menggunakan prosedur log-on yang selamat. dan (i) Maklumat lanjut mengenai keselamatan Internet bolehlah merujuk kepada “Etika Penggunaan Internet dan Emel Kementerian Pertahanan “ dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 bertajuk “Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan”. 7. 7. VERSI 3. dan (e) Menghadkan tempoh penggunaan mengikut kesesuaian.7 Kawalan Capaian Sistem Operasi 7. Kaedah yang digunakan hendaklah menyokong perkara-perkara berikut: (a) Mengesahkan pengguna yang dibenarkan selaras dengan peraturan MinDef.1 00 12 Mei 2010 61/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (b) Mewujudkan audit trail ke atas semua capaian sistem operasi terutama pengguna bertaraf khas (super user).7.

(b) Menyediakan mekanisme perlindungan bagi menghalang capaian tidak sah ke atas aplikasi dan maklumat daripada utiliti yang sedia ada dalam sistem operasi dan perisian malicious yang berupaya melangkaui kawalan sistem. dan yang (e) Hadkan tempoh masa penggunaan bagi meningkatkan keselamatan aplikasi yang berisiko tinggi. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Capaian ke atas maklumat dan fungsi sistem aplikasi oleh pengguna perlu dihadkan. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 00 12 Mei 2010 62/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 7.NO. Kawalan capaian hendaklah : (a) Membenarkan pengguna mencapai aplikasi dan maklumat mengikut tahap capaian yang ditentukan. selaras dengan peraturan MinDef. dan (c) Tidak berkompromi dengan sebarang sistem yang berkongsi sumber. (d) Menamatkan sesi yang tidak aktif selepas tempoh masa ditetapkan. (b) Melaksana sistem pengurusan kata laluan yang interaktif dan menjamin kualiti serta keselamatan kata laluan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Menggunakan kaedah pengenalan pengguna yang unik dan teknik pengesahan pengguna yang berkesan dan selamat. (c) Mengawal penggunaan utiliti yang berkeupayaan melepasi sistem dan aplikasi terhad.8 Kawalan Capaian Aplikasi Dan Maklumat Menghalang capaian tidak sah ke atas sistem aplikasi dan maklumat. VERSI 3.

VERSI 3.9 Peralatan Mudah Alih Memastikan keselamatan maklumat semasa menggunakan peralatan mudah alih. Bluetooth. 3G dan sebagainya). dan (b) Pengguna bertanggungjawab menentukan maklumat berdarjah dan ia perlu melalui proses encryption yang dibenarkan sebelum dihantar atau disalurkan ke dalam sistem rangkaian yang tidak selamat (seperti Internet. Mobil-GSM.NO. WAP. Infrared.1 00 12 Mei 2010 63/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mewujudkan peraturan dan garis panduan keselamatan yang bersesuaian untuk melindungi dari risiko penggunaan perlatan mudah alih dan kemudahan komunikasi. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Sistem yang sensitif perlu persekitaran pengkomputeran yang khusus dan terasing. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 7.

dan (b) Data output daripada aplikasi perlu disahkan bagi memastikan maklumat yang dihasilkan adalah tepat. VERSI 3. dijustifikasi. PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 8. dan (b) Pernyataan keperluan bagi sistem maklumat baru atau penambahbaikan ke atas sistem sedia ada hendaklah menjelaskan mengenai kawalan jaminan keselamatan. dipersetujui dan didokumentasikan sebelum sesuatu sistem maklumat direkabentuk dan dilaksanakan. 8. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 8 : PEROLEHAN. sistem aplikasi dan perisian. dipersetujui dan di dokumenkan pada setiap peringkat perolehan.1 Objektif Memastikan aspek keselamatan dikenalpasti dan diambil kira dalam semua sistem maklumat termasuk sistem pengoperasian.3 Pengesahan Data Input Dan Output Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Data input bagi aplikasi perlu disahkan bagi memastikan data yang dimasukkan betul dan bersesuaian.2 Keperluan Keselamatan Sistem Maklumat Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memastikan bahawa aspek keselamatan dikenal pasti. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 8. Aspek keselamatan ini mesti dikenal pasti. pembangunan dan penyenggaraan. infrastruktur.1 00 12 Mei 2010 64/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO.

dan (c) Pengurusan kunci dilakukan dengan berkesan dan selamat bagi melindungi kunci berkenaan dari diubah. (b) (c) Melindungi dan mengawal data-data ujian. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah termasuk yang berikut: (a) Mewujudkan peraturan yang mengawal pemasangan perisian ke dalam sistem yang sedang beroperasi.NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Penggunaan enkripsi (encryption) ke atas maklumat sensitif atau maklumat rahsia rasmi pada setiap masa.4 Kawalan Kriptografi Memastikan kaedah kriptografi diguna untuk melindungi kerahsiaan. 8.1 00 12 Mei 2010 65/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan Menghadkan capaian ke atas kod sumber program. VERSI 3. di musnah dan didedahkan sepanjang tempoh sah kunci tersebut. (b) Penggunaan tandatangan digital kepada semua pengguna yang menguruskan transaksi maklumat rahsia rasmi secara elektronik. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8. Kawalan perlu diambil untuk mengelakkan pendedahan maklumat sensitif semasa proses pengujian dilaksanakan.5 Keselamatan Fail-Fail Sistem Dan Kod Sumber Program Memastikan capaian ke atas fail-fail sistem dan kod sumber program adalah terkawal dan aktiviti-aktiviti sokongan dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . kesahihan dan integriti maklumat melalui teknik kriptografi.

7 Pembangunan Perisian Secara Outsource 8. Mengawal selia dan memantau pembangunan perisian oleh pembekal. pakar perunding dan pihak-pihak lain yang terlibat.1 Outsourcing merujuk kepada perkhidmatan pengurusan sebahagian atau keseluruhan sistem ICT oleh pihak ketiga. 8.7. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah termasuk yang berikut: (a) Mengawal pelaksanaan perubahan menggunakan prosedur kawalan perubahan yang formal. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . dan.6 Keselamatan Dalam Proses Pembangunan Dan Sokongan Memastikan keselamatan perisian sistem aplikasi dan maklumat dikawal supaya selamat dalam semua keadaan. pada masa yang sama ia dapat memudahkan maklumat diperolehi oleh kontraktor atau pembekal yang dilantik. Penggunaan Outsourcing perlu dikawal daripada segi pelasanaannya. VERSI 3. (c) Mengawal perubahan dan/atau pindaan ke atas pakej perisian dan memastikan sebarang perubahan adalah terhad mengikut keperluan sahaja. (b) Mengkaji semula dan menguji aplikasi kritikal semasa melaksanakan perubahan ke atas sistem yang sedang beroperasi. Namun begitu. (d) (e) Menghalang sebarang peluang untuk membocorkan maklumat. Outsoursing ini boleh membantu penggunaan ICT dalam keadaan kekurangan kakitangan dan kemahiran. (f) Mengesahkan segala perubahan dan/atau pindaan ke atas sistem yang sedang beroperasi dan/atau pakej perisian sebelum diguna pakai.1 00 12 Mei 2010 66/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Ini bagi menjamin keselamatan terhadap sistem yang akan dilaksanakan secara outsource.NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8.

8.7. pada 8.7.6 Intelectual Property Right (IPR) untuk sistem yang dibangunkan atau pakej yang diubahsuai adalah menjadi hakmilik kerajaan mesti dinyatakan dalam perjanjian kontrak. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .7. berdarjah hendaklah dimaklumkan secara need to know basis.2 Antara butir-butir yang perlu dinyatakan di dalam kontrak outsourcing adalah: (a) (b) Kesahihan dan kerahsiaan logikal organisasi mesti dipelihara. Pegawai kerajaan mesti membuat pengauditan terhadap sistem yang di outsource. VERSI 3.7.NO.2 Dasar Pelaksanaan 8.3 Pemindahan Teknologi atau Transfer Of Technology (TOT) mesti dilaksanakan oleh kontraktor kepada pengguna.1 Semua kontraktor yang melaksanakan kerja Outsourcing Maklumat dimestikan lulus dan melepasi tapisan keselamatan.5 Capaian secara fizikal dan logikal mesti dipantau oleh kakitangan MinDef yang dilantik bagi menguruskannya. 8.7.2. dan (c) Mesti menyatakan faktor keselamatan secara terperinci Schedule Of Compliance (SOC).4 Projek Outsourcing yang melibatkan pengauditan aset-aset ICT tidak dibenarkan.1 00 12 Mei 2010 67/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.7. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8.7. 8. 8.2.

2 Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah termasuk memperoleh maklumat teknikal keterdedahan yang tepat pada masanya ke atas sistem maklumat yang digunakan. melilai tahap keterdedahan tersebut dan mengambil langkah-langkah kawalan untuk mengatasi risiko berkaitan.8. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. sistematik dan berkala dengan mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk menjamin keberkesanannya. 8. Perlaksanaan pengurusan teknikal keterdedahan ini perlu dilaksanakan di atas sistem pengoperasian dan sistem aplikasi yang digunakan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8.8.8 Pengurusan Teknikal Keterdedahan (Vulnerability) 8.1 Memastikan perlaksanaan pengurusan teknikal keterdedahan adalah berkesan.1 00 12 Mei 2010 68/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 00 12 Mei 2010 69/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. didedahkan kepada pihak-pihak yang tidak diberi kuasa atau disyaki hilang atau didedahkan kepada pihak-pihak yang tidak diberi kuasa. dan Menyediakan pelan tindakan pemulihan segera.1 Objektif Memastikan tindakan menangani insiden keselamatan ICT diambil dengan cepat. (c) (d) Menyimpan audit trail dan memelihara bahan bukti.1 Prosedur Pengurusan Insiden Keselamatan ICT perlu diwujudkan dan didokumenkan.2.2 Prosedur Pengurusan Insiden Keselamatan ICT 9.NO. 9. MinDef*CERT perlu melaksanakan pengurusan pengendali insiden keselamatan ICT berpandukan prosedur operasi standard keselamatan ICT MinDef*CERT. 9. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 9 : PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT 9. VERSI 3.2. tepat dan berkesan serta meminumkan kesan insiden keselamatan ICT. (b) Menyedia pelan kontigensi dan mengaktifkan pelan kesinambungan perkhidmatan.2 Insiden Keselamatan ICT adalah termasuk yang berikut: (a) Maklumat didapati hilang. pemalsuan identiti dan pengubahsuaian perisian tanpa kebenaran. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mengenalpasti semua jenis insiden keselamatan ICT seperti gangguan perkhidmatan yang disengajakan.

9.3.1 00 12 Mei 2010 70/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3.3 Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT 9. dicuri atau didedahkan.NO. dan hanya boleh didedahkan kepada pihak-pihak yang dibenarkan.1 Semua insiden keselamatan ICT yang berlaku mesti dilaporkan kepada ICTSO dan MinDef*CERT dengan kadar segera untuk pengendalian dan pengumpulan statistik insiden keselamatan ICT.2.3. sistem kerap kali gagal berfungsi dan kesilapan / ralat dalam komunikasi data.3.2 Pelantikan Pegawai Bertanggungjawab Pegawai Keselamatan ICT perkhidmatan dan anggota MinDef*CERT mestilah dilantik secara rasmi oleh perkhidmatan masing-masing dan semua warga MinDef perlu maklum akan perlantikan pegawai-pegawai ini.3 Rujuk Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 bertajuk ” Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT”. dan. (e) Berlaku percubaan menceroboh.3 Tanggungjawab Pengguna Semua pengguna MinDef dan pihak ketiga yang terlibat diingatkan supaya tidak melaksanakan sebarang tindakan secara sendiri. atau disyaki hilang. Semua maklumat adalah SULIT. dicuri atau didedahkan. 9. (d) Kejadian sistem luar biasa seperti kehilangan fail. 9. dan perlu sentiasa bersedia untuk memberi respons apabila diperlukan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Sistem maklumat disyaki digunakan tanpa kebenaran dan kecurian maklumat/data. penyelewengan dan insiden-insiden yang tidak diingini. (c) Kata laluan atau mekanisme kawalan akses hilang. 9. tapi sebaliknya perlu terus Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .

NO. Tindakan ini perlu bagi mengelakkan kesan atau impak kerosakan yang lebih teruk dan mengelakkan kejadian insiden merebak kepada Bahagian yang lain.4. Penyediaan bahan-bahan bukti seperti jejak audit.1 Maklumat mengenai insiden keselamatan ICT yang dikendalikan perlu disimpan dan dianalisis bagi tujuan perancangan dan tindakan untuk melaksanakan peningkatan dan kawalan tambahan bagi mengawal kekerapan. disenggarakan dan mempunyai perlindungan keselamatan. 9. Bahagian juga hendaklah memastikan semua bahan bukti adalah selaras dengan peraturan pengumpulan maklumat dari segi kualiti. disimpan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT melaporkan dengan segera sebarang insiden keselamtan ICT. media backup offline ini hendaklah mengikut amalan terbaik yang disarankan oleh MinDef dari semasa ke semasa. VERSI 3. keterdedahan yang diperhatikan atau disyaki terdapat dalam perkhidmatan dan sistem maklumat MinDef menerusi mekanisme pelaporan ini. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Maklumat ini juga digunakan untuk mengenal pasti insiden yang kerap berlaku atau yang memberi kesan serta impak yang tinggi kepada MinDef.4 Pengurusan Maklumat Insiden Keselamatan ICT 9. backup secara berkala.1 00 12 Mei 2010 71/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 9. kelengkapan dan kebolehpercayaan bahan bukti yang termaktub dalam bidang kuasa perundangan berkenaan. pengurusan atasan hendaklah dimaklumkan dengan serta-merta supaya satu keputusan segera dapat diambil.3. Ini adalah bagi mengelakkan kerosakan atau kehilangan bahan bukti pencerobohan dan cubaan pencerobohan. kerosakan dan kos kejadian insiden akan datang.2 MinDef*CERT hendaklah memastikan bahan-bahan bukti berkaitan insiden keselamatan ICT dapat disediakan.4 Tindakan Dalam Keadaan Berisiko Tinggi Dalam keadaan atau persekitaran berisiko tinggi. 9.4.

(d) Memaklumkan pihak berkuasa perundangan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) (b) (c) Melindungi Integriti semua bahan bukti. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. Merekod semua maklumat aktivit penyalinan termasuk pegawai terlibat. (e) Mendapatkan nasihat dari pihak berkuasa perundangan ke atas bahan bukti yang diperlukan. seperti pegawai undang undang dan polis(jika perlu). dan (f) Menyalurkan kepada pihak atasan maklumat-maklumat yang difikirkan perlu. media perisian. Menyalin bahan bukti oleh personel yang dipertanggungjawabkan.1 00 12 Mei 2010 72/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO. perkakasan dan peralatan yang digunakan.

1 Objektif Menjamin operasi perkhidmatan agar tidak tergendala dan memastikan penyampaian perkhidmatan yang berterusan kepada pengguna. (b) Peraturan untuk menangani gangguan ke atas penyediaan perkhidmatan dengan mengenalpasti keadaan tersebut. (c) Merancang dan melaksana peraturan kecemasan bagi membolehkan pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin atau dalam jangka masa yang telah ditetapkan.2 Pelan Kesinambungan Perkhidmatan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (Business Continuity Management . dipersetujui oleh pengurusan dan disenggarakan bagi setiap MinDef. 10. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Keperluan keselamatan maklumat dibangunkan untuk mengurus dan menyelenggara proses formal untuk mengawal pelaksanaan perubahan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 10 : PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN 10. (d) Hanya satu rangka pelan kesinambungan perkhidmatan yang menyeluruh dibangunkan.BCM) hendaklah dibangunkan untuk memastikan pendekatan yang menyeluruh dilaksanakan bagi mengatasi gangguan ke atas aktiviti penyediaan perkhidmatan MinDef dan melindungi aktiviti daripada kesan bencana serta pemulihan perkhidmatan dalam tempoh yang ditetapkan. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 73/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. kebarangkalian berlaku dan kesan sekiranya berlaku. didokumentasikan.NO.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .3 Pengurusan Penilaian Risiko Keselamatan ICT 10. 10.1 Penilaian risiko keselamatan aset ICT bertujuan membolehkan MinDef mengukur.1 00 12 Mei 2010 74/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2 Tanggungjawab Melaksanakan Penilaian Risiko Keselamatan ICT 10.3. 10.1 Ketua Bahagian yang memiliki sistem ICT hendaklah: (a) Bertanggungjawab keselamatan berterusan. Proses pengurusan risiko adalah seperti di Rajah 4.NO.3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (e) Menguji dan mengemaskini pelan kesinambungan perkhidmatan untuk memastikan berkesan. (c) Melaksanakan penilaian risiko mengikut peraturan atau prosuder yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.3 Proses analisis risiko keselamatan ICT perlu dilakukan oleh Bahagian IT Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM masing-masing kurang-kurangnya sekali setahun. VERSI 3. (b) Mengambil tindakan susulan dan/atau langkah-langkah bersesuaian untuk mengurangkan atau mengawal risiko keselamatan ICT berdasarkan penemuan penilaian risiko. 10. ICT memastikan dilaksanakan penilaian secara berkala risiko dan Keperluan melaksanakan penilaian risiko bergantung kepada perubahan ke atas persekitaran agensi.2. Laporan hendaklah dimajukan kepada Jawatankuasa Pemandu Keselamatan ICT. menganalisis tahap risiko aset ICT dan seterusnya mengambil tindakan untuk merancang dan mengawal risiko.3.3.

perisian. Bilik Media Storan. senggaraan dan pembangunan).3. perisian dan maklumat). sub-kontraktor dan lain-lain personel luaran).5 Skop Penilaian Risiko Keselamatan ICT Penilaian risiko keselamatan ICT hendaklah dilaksanakan ke atas sistem maklumat di agensi termasuklah aplikasi.4 Keterangan sempadan perlu mengambil kira perkara berikut sebelum analisis risiko ke atas ICT dilakukan: (a) Aset-aset ICT (perkakasan. Mengenalpasti Aset Nilai Aset dan Penentuan Kebergantungan Di Antara Aset Penilaian Terhadap Ancaman Penilaian Terhadap Kelemahan Mengenalpasti Perlindungan Sedia Ada/Yang Dirancang Penilaian Risiko Rajah 4: Proses Pengurusan Risiko 10.NO. rangkaian dan/atau proses serta prosedur yang dikendalikan oleh agensi. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 10.3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 00 12 Mei 2010 75/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. (b) Sumber Manusia (staf. dan (d) Aktiviti-aktiviti ICT (operasi. (c) Persekitaran ICT (bangunan dan kemudahan). pelayan. Penilaian risiko ini hendaklah juga dilaksanakan di premis yang menempatkan sumbersumber teknologi maklumat termasuklah Pusat Data. kemudahan utiliti dan sistem-sistem sokongan lain.

pakar runding dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.2 Untuk mengenalpasti tindakan yang risiko wajar terjadi diambil bagi menghadapi seperti berikut: kemungkinan termasuklah (a) Mengurang risiko dengan melaksanakan kawalan yang bersesuaian. agensi dapat mengenal pasti risiko-risiko yang wujud dan seterusnya mengenal pasti tindakan yang sewajarnya untuk menghadapi kemungkinan berlakunya risiko berkenaan.3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 10.1 Setiap Jabatan/Bahagian dan dan Perkhidmatan menguruskan ATM risiko bertanggungjawab melaksanakan keselamatan ICT masing-masing.3.6.NO. Melalui proses-proses yang dilaksanakan untuk menilai risiko aset ICT Kerajaan. 10. (b) Menerima dan/atau bersedia berhadapan dengan risiko yang akan terjadi selagi ia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pengurusan MinDef. VERSI 3.6.3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (d) Memindahkan risiko ke pihak lain seperti pembekal.1 00 12 Mei 2010 76/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (c) Mengelak dan/atau mencegah risiko dari terjadi dengan mengambil tindakan yang dapat mengalak dan/atau mencegah berlakunya risiko.6 Penentuan Tindakan Untuk Mengendalikan Risiko Keselamatan ICT 10.

2. 11.1 Setiap pengguna MinDef hendaklah membaca.1 Objektif Meningkatkan tahap keselamatan ICT bagi mengelakkan dari pelanggaran kepada Dasar Keselamatan ICT MinDef.2 Pematuhan Dasar 11.1 00 12 Mei 2010 77/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2 Semua aset ICT di MinDef termasuk maklumat yang di simpan di dalamnya adalah milik Kementerian Pertahanan dan Ketua Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM berhak memantau aktiviti pengguna untuk mengesan penggunaan selain dari tujuan yang telah ditetapkan.2.3 Pematuhan Keperluan Audit Pematuhan kepada keperluan audit perlu bagi meminimumkan ancaman dan memaksimumkan keberkesanan dalam proses audit sistem maklumat. statutory. dan 11. Capaian ke atas peralatan audit sistem maklumat perlu dijaga dan diselia bagi mengelakkan berlaku penyalahgunaan. undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan yang berkuatkuasa.Keperluan audit dan sebarang aktiviti pemeriksaan ke atas sistem operasi perlu dirancang dan dipersetujui bagi mengurangkan kebarangkalian berlaku gangguan dalam penyediaan perkhidmatan.NO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 11 : PEMATUHAN 11. 11. peraturan atau ikatan kontrak dan sebarang keperluan keselamatan yang lain. undang-undang jenayah dan sivil. memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT.

VERSI 3. dan (f) Penggunaan kriptografi dikawal selaras dengan perjanjian. peraturan dan perjanjian yang berkuatkuasa. perundangan dan peraturan yang berkuatkuasa. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 11. rosak dan dipalsukan selaras dengan keperluan undang-undang. (b) Peraturan yang sesuai dilaksanakan dan untuk pematuhan kontrak ke atas perlembagaan. (e) Pengguna dilarang menggunakan kemudahan proses maklumat untuk tujuan yang tidak dibenarkan. operasi.1 Dasar ini bertujuan memastikan reka bentuk.5. (c) Rekod penting hendaklah dilindungi daripada hilang.NO. didokumentasikan dan dikemaskini. undang-undang. peraturan. (d) Perlindungan ke atas data dan hal milik peribadi hendaklah mematuhi perundangan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Semua perlembagaan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . undang-undang keperluan mengenai penggunaan bahan yang tertakluk kepada hak milik harta intelek. peraturan dan terma perjanjian jika perlu.4 Keperluan Perundangan 11. penggunaan dan pengurusan sistem maklumat adalah selaras serta berkeupayaan menghalang perlanggaran mana-mana keperluan perundangan. perjanjian yang dimeterai dan lain-lain perkara yang relevan kepada keselamatan sistem maklumat dan organisasi hendaklah dikenalpasti. peraturan dan keperluan perjanjian MinDef.1 00 12 Mei 2010 78/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

Akta Jenayah Komputer 1997. Federal Armed Forces Security Instruction (FAFSI 1961). Malaysian Public Sector Management of Information and Communications Technology Security Handbook (MyMIS). VERSI 3. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta Angkatan Tentera 1972. (e) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 bertajuk “Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan”. (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Akta Tanda Tangan Digital 1997.5. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 11. Akta Hak cipta (Pindaan) Tahun 1997. Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 bertajuk “Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan”.2 Berikut adalah keperluan perundangan atau peraturan-peraturan lain berkaitan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna di Jabatan/bahagian dan Perkhidmatan ATM: (a) (b) (c) Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986. Arahan Keselamatan.NO.1 00 12 Mei 2010 79/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (f) Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005 – Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam. (d) Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 bertajuk “Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).

11. dan (b) Sistem maklumat hendaklah disemak dan diuji secara berkala untuk pastikan mematuhi pelaksanaan standard keselamatan yang ditetapkan.1 00 12 Mei 2010 80/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Standard dan Teknikal Keselamatan Dasar ini bertujuan memastikan keselamatan maklumat disemak secara berkala supaya patuh dan selaras dengan dasar dan standard keselamatan Mindef. peraturan dan lain-laian keperluan keselamatan.5 Perlanggaran Perundangan Mengambil tindakan tatatertib ke atas sesiapa yang terlibat di dalam semua perbuatan kecuaian. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .6 Pematuhan kepada Dasar. VERSI 3. kelalaian dan perlanggaran keselamatan yang membahayakan perkaraperkara terperingkat di bawah Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (n) Surat MinDef dengan rujukan UPTM (S) 159/338/8 Jilid 30 (84) bertajuk “Langkah-langkah untuk memperkukuhkan keselamatan rangkaian setempat tanpa wayar (Wireless Local Area Network) di Agensi-agensi Kerajaan.NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Pegawai penyelia hendaklah memastikan bahawa semua peraturan keselamatan di kawal selia masing-masing dipatuhi selaras dengan perundangan. 11.

hard disk. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT GLOSARI TERMINOLOGI Arahan Keselamatan MAKSUD Panduan mengenai peraturan-peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi oleh semua kakitangan kerajaan. Aset ICT Audit Trail Satu proses untuk mengenalpasti semua aktiviti yang dilakukan oleh komputer dalam memproses kemasukan data. penjanaan output dan segala aktiviti yang terlibat di antaranya. daripada perkakasan.NO. suara dan retina. Bahagian ini bertanggungjawab secara terus kepada Kementerian Pertahanan melalui pejabat Panglima Angkatan Tentera. Satu agensi yang akan bertindak sekiranya berlaku bencana atau perkara-perkara yang tidak diingini. VERSI 3. Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP) adalah satu jabatan/agensi yang mengendalikan tugas-tugas perisikan kepada ATM. Komponen-komponen yang terdiri perisian. peralatan. Authentikasi Biometric Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP) Business Continuity Planning (BCP) Central Processing Unit (CPU) CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO) Unit Pemprosesan Utama iaitu yang mengandungi processor. Satu kaedah untuk mengenalpasti identiti pengguna. dan sistem rangkaian ICT. atau entiti dalam sistem komputer sebelum kebenaran diberikan untuk mengakses kepada sesuatu sistem. memori dan papan utama. Pelan tindakan untuk merancang aktiviti-aktiviti bisnes. Kaedah yang digunakan untuk pengecaman identiti individu melalui pengesanan seperti cap jari.1 00 12 Mei 2010 81/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Computer Emergency Response Team (CERT) Clear Desk dan Clear Screen Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Tidak meninggalkan bahan-bahan sensitif terdedah sama ada atas meja pengguna atau di paparan skrin apabila pengguna tidak berada di tempatnya. Individu yang dilantik dan bertanggungjawab dalam menguruskan keselamatan maklumat di sesebuah agensi kerajaan.

Firewall Hub Intrusion Detection Sistem Satu peralatan yang digunakan untuk memantau atau (IDS) merekod cubaan pencerobohan. Talian digital yang digunakan untuk mencapai internet. Bermaksud musibah (adverse event) yang berlaku ke atas aset ICT atau ancaman kemungkinan berlaku kejadian tersebut. Penyenggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Rangkaian MinDef Semua rangkaian Pertahanan. Jawantankuasa ini Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Proses dan mekanisme untuk melindungi maklumat.NO. VERSI 3. Satu peralatan dalam bentuk perkakasan dan perisian untuk mencegah capaian ke atas maklumat pada server atau rangkaian oleh individu atau organisasi yang tidak dibenarkan. Information Security Insiden keselamatan ICT ISDN (Integrated Sistem Digital Network) Jawatankuasa Pemandu Keselamatan ICT Jawatankuasa Tertinggi di peringkat Kementerian Pertahanan yang diketuai oleh CIO dan dianggotai oleh semua Ketuaketua Jabatan ICT di setiap perkhidmatan. yang wujud di bawah Kementerian Enkripsi Proses yang berlaku ketika penukaran maklumat dari asal kepada yang tidak boleh difahami. Peralatan rangkaian menghubung satu stesen kerja dengan stesen kerja yang lain. Ia mungkin suatu perbuatan yang melanggar dasar keselamatan ICT sama ada yang ditetapkan secara tersurat atau tersirat.1 00 12 Mei 2010 82/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Pembaikan yang dibuat terhadap perkakasan dan perisian apabila berlaku kerosakan. Internet Perkhidmatan informasi secara global yang menghubungkan semua pengguna seluruh dunia melalui satu protokol rangkaian. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Cracker MAKSUD Individu atau kumpulan yang cuba untuk memasuki sesuatu rangkaian komputer dan sekaligus memusnahkan atau mengubah sistem yang telah direkabentuk bagi tujuan mencuri maklumat atau merosakkan sistem komputer.

Pengawasan terhadap pencapaian untuk perkakasan. perisian dan rangkaian. Peralatan yang digunakan bagi melindungi perkakasan elektrik dari terkena kilat.NO. Talian suwa yang telah disewa secara tetap oleh Kementerian. Satu kumpulan karektor atau gabungan karektor dan nombor yang mengesahkan pengenalan diri dan digunakan sebagai satu syarat untuk capaian kepada sesuatu sistem. Katalaluan Kawalan Akses Kerajaan Elektronik (E-Government) Keselamatan Fizikal Keselamatan Personel Ketua Jabatan Ketua Pegawai Maklumat Pegawai yang bertanggungjawab untuk menjaga keseluruhan (CIO) keselamatan maklumat. Faktor-faktor keselamatan luaran yang perlu diambilkira untuk menjamin keselamatan perkakasan dan perisian. Pegawai tentera atau awam yang mengetuai sesebuah unit/pangkalan/kapal dan jabatan awam.1 00 12 Mei 2010 83/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI MAKSUD berperanan menetapkan dasar ICT MinDef. Jabatan Jawatankuasa Teknikal Keselamatan ICT Formasi. VERSI 3. Persekitaran yang disediakan bagi menjamin keselamatan kakitangan. Bahagian atau Cawangan. Leased Line Lightning Arrestor MAFSI (Malaysian Armed Forces Security Instruction) Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Beliau akan mengetuai tim untuk menggubal Pelan Strategik ICT. Arahan keselamatan digunapakai oleh semua perkhidmatan ATM dan anggota awam di dalam Kementerian Pertahanan. Menggunakan sistem pengurusan secara elektronik untuk melancarkan tugas-tugas pentadbiran dalam kerajaan. Kriptografi Kaedah untuk menukar maklumat biasa kepada format yang tidak boleh difahami. Jawatankuasa yang dibentuk bagi membuat penilaian dari aspek keupayaan teknikal dan keselamatan bagi sesuatu projek ICT. Pasukan.

Merujuk kepada semua asset-aset digital ICT. Peralatan untuk menyimpan maklumat digital. Satu peranti yang membenarkan komputer menghantar maklumat melalui rangkaian telefon. rahsia. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Mail Server MAKSUD Pelayan yang digunakan sebagai platform oleh sesebuah organisasi untuk menguruskan penerimaan dan penghantaran e-mel. yang bekerja dan menggunakan rangkaian ICT di mana-mana organisasi di bawah Kementerian Pertahanan. Menggunakan khidmat nasihat dari consultant bagi melaksanakan projek-projek ICT disebabkan kekurangan kemahiran dan sumber manusia. Pelan strategi 5 tahun bagi menjalankan projek-projek ICT. Pegawai atau kakitangan yang dipertanggungjawabkan bagi mentadbir dan mengurus sistem ICT. Maklumat rasmi yang telah diklasifikasikan mengikut klasifikasi rahsia besar. Tentera dan penjawat awam. Maklumat ini boleh didapati dalam bentuk percetakan atau pun dalam bentuk digital. Pegawai yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan maklumat ICT.1 00 12 Mei 2010 84/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Maklumat Berdarjah Media Storan Modem Mel Elektronik Outsourcing Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) Pelan Strategik MinDef Penggodam (Hacker) Pengguna MinDef Pengurus Sistem Pentadbir Sistem Perisian Perkakasan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . sulit dan terhad. Merujuk kepada semua aset-aset fizikal ICT. Mel yang dihantar secara elektronik. VERSI 3. Individu atau kumpulan yang berhasrat untuk mencapai maklumat atau sistem rangkaian walaupun mereka tidak berhak untuk berbuat demikian. Pegawai yang bertanggungjawab untuk menjalankan tugastugas pentadbiran sesuatu sistem.NO.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Pihak Ketiga Power Over-Rating Preventive Maintenance MAKSUD Juru Perunding atau Kontraktor Kuasa elektrik yang melebihi had. Router Risk Assesment Scanning Tool Secondary Storage Secured Network Smartcard Stesen Kerja Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Kad Pintar yang mempunyai cip untuk menyimpan maklumat secara digital. Sejenis peralatan rangkaian yang digunakan untuk menghubungkan antara satu rangkaian dengan rangkaian lain. Storan sekunder yang berfungsi untuk menyokong storan utama. Rangkaian Awam (Public Rangkaian komputer awam yang digunakan secara bersama Network) oleh semua perkhidmatan tentera dan awam untuk mengakses Internet. Sebarang jenis utiliti dalam bentuk perisian atau perkakasan yang berupaya untuk melakukan pengimbasan terhadap sistem rangkaian.NO. Komputer peribadi yang telah disambungkan secara rangkaian dan digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem aplikasi. AMSS dan SIS. Sistem Rangkaian terselamat di mana maklumat yang melaluinya diengkripkan. Analisa risiko untuk menngenalpasti kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem yang boleh memberi ancaman kepada keselamatan system. Rangkaian Dalaman Rangkaian komputer persendirian yang digunakan bagi (Private Network) sesuatu projek atau perkhidmatan. perisian atau sistem operasi.1 00 12 Mei 2010 85/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Penyelenggaraan pencegahan berjadual untuk melindungi perkakasan. Rangkaian Selamat (Secured Network) Rangkaian komputer strategik yang memproses maklumat berdarjah keselamatan yang tinggi seperti P4x. VERSI 3.

secara keseluruhan.NO. Merupakan satu cara yang membolehkan pegawai untuk melaksanakan tugas di mana sahaja dan dalam masa yang sama berhubung secara terus (Online) dengan pejabat.1 00 12 Mei 2010 86/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. tetapi masih mengekalkan pemilikan (privacy) melalui protokol tertentu dan lain-lain prosedur keselamatan. Pelayan yang digunakan sebagai platform oleh sesebuah organisasi untuk meletakkan aplikasi web yang dilancarkan ke Internet. Rangkaian Maya Persendirian yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi awam. Satu Protokol yang akan membenarkan stesen kerja untuk memasuki persekitaran UNIX dengan menggunakan sessi terminal (terminal session). VERSI 3. Telecommuting Telnet UPS VPN (Virtual Private Network) Warga MinDef Web Server Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Merujuk kepada semua pegawai dan kakitangan Kementerian Pertahanan termasuk awam dan tentera. Peranti yang mengandungi bateri yang menyimpan kuasa yang bertujuan untuk mengambil alih peranan kuasa elektrik sekiranya berlaku gangguan bekalan kuasa. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) MAKSUD Sebarang bentuk teknologi berasaskan elektroknik yang merangkumi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan untuk menguruskan maklumat.

................. : Kementerian/Jabatan/Syarikat ........................ Saya telah mengikuti Taklimat Dasar Keselamatan ICT MinDef..........................................................p...................... Jika saya ingkar kepada peruntukan-peruntukan yang ditetapkan..... Saya juga telah membaca............................................................... .......................................... VERSI 3........................... Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! ........................................................... Pengesahan Pegawai Keselamatan ICT Cop Jabatan .......................... 3.................................. Ketua Setiausaha Tarikh : ...... PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Kembaran A SURAT AKUAN PEMATUHAN DASAR KESELAMATAN ICT MinDef Nama No.... : .......... KP/Tentera Pangkat/ Jawatan : .... 2...... : ................. memahami dan akur akan peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam Dasar Keselamatan ICT MinDef..1 00 12 Mei 2010 87/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.....NO........... Adalah dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa : 1.................................................................... ( Nama/Pangkat) b.............................. ( Tandatangan ) Tarikh : ......................................................... maka tindakan undang-undang boleh diambil ke atas diri saya................................

trojan horse dan trap door). Capaian Internet hendaklah menggunakan terminal yang dikhaskan untuk Internet sahaja dan dilengkapi dengan ciri-ciri sistem keselamatan. 5. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Tindakan memuat turun hanya dibenarkan ke atas bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar di bawah hak cipta terpelihara.NO. Laman yang dilayari hendaklah hanya yang berkaitan dengan bidang kerja dan terhad untuk tujuan yang dibenarkan oleh Ketua Jabatan. Bahan yang dimuat turun hendaklah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh jabatan sahaja. Rujukan yang didapati daripada sumber Internet hendaklah dinyatakan dengan jelas. 4. Pengguna hendaklah memastikan sebarang bahan yang dimuat turun dari internet mestilah bebas daripada kod perosak (virus. 7. 2. 6. 9.1 00 12 Mei 2010 88/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 8. Etika Penggunaan Internet 1. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT ETIKA PENGGUNAAN INTERNET DAN E-MEL KEMENTERIAN PERTAHANAN Kembaran B A. Pengguna hendaklah memastikan ketepatan dan kesahihan bahan yang diperolehi dari Internet. 3. berunsur hasutan dan mempunyai unsur-unsur lucah adalah dilarang sama sekali. VERSI 3. worm. Bahan rasmi yang hendak dimuat naik ke internet hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik. Melayari laman web yang menentang pemerintahan kerajaan.

Pengguna yang memasuki perbincangan awam adalah bertanggunjawab untuk mengekalkan konsistensi dan keutuhan maklumat yang dikongsi. Kandungan perbincangan awam seperti newsgroup dan bulletin board mestilah mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan tertakluk kepada dasar dan tatacara yang telah ditetapkan. Rujukan 1. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan Malaysia Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Pengguna adalah DILARANG daripada memuat naik. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 10. Pengguna adalah DILARANG daripada menyedia dan menghantar maklumat berulang-ulang berupa gangguan. 13. 12. 11. VERSI 3. 15. 2. menyimpan dan menggunakan perisian berbentuk hiburan atas talian seperti permainan elektronik. Pengguna adalah DILARANG untuk menggunakan kemudahan chatting melalui internet.1 00 12 Mei 2010 89/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 14.NO. video dan lagu. Pengguna adalah DILARANG daripada memuat turun. memuat turun dan menyimpan gambar atau teks yang bercorak penentangan yang boleh membawa keadaan huru-hara dan menakutkan pengguna internet yang lain.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT B.gov. 11. Etika Penggunaan E-mel Rasmi (@mod. 10. Saiz e-mel termasuk e-mel yang mengandungi fail kepilan yang dihantar atau diterima hanya dibenarkan sehingga 10 megabait. 4.NO. jawatan dan bahagian. Semua e-mel lama hendaklah diarkibkan untuk simpanan dan rujukan pada masa hadapan. Semua e-mel yang telah selesai diambil tindakan hendaklah dihapuskan selepas disimpan dalam storan kedua dan diarkibkan. 5. 7. peribadi adalah tidak 2. Maklumat terperingkat adalah tidak dibenarkan sama sekali dihantar melalui emel. Pentadbir Sistem E-mel berhak memantau dan mengakses akaun e-mel atas sebab-sebab kepentingan kementerian. 3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Kaedah pemampatan untuk mengurangkan saiz fail adalah disarankan.1 00 12 Mei 2010 90/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Alamat e-mel hendaklah berdasarkan naming convention yang telah ditetapkan iaitu initial nama. Penggunaan akaun e-mel hanya untuk urusan rasmi sahaja. 8. Penyimpanan salinan e-mel pada sumber storan kedua seperti disket dan pen drive adalah digalakkan bagi tujuan keselamatan. 9. Penggunaan akaun e-mel rasmi sebagai akaun e-mel digalakkan. VERSI 3. Akaun e-mel yang diberi adalah bukan hak persendirian.my) 1. 6. Semua pegawai dan kakitangan Mindef boleh memohon kemudahan e-mel mengikut keperluan tugas dan mendapat kelulusan dari Ketua Jabatan.

1 00 12 Mei 2010 91/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 14. Pengguna adalah DILARANG daripada membenarkan pihak lain untuk menjawab e-mel kepada penghantar asal bagi pihaknya. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan Malaysia Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Pengguna adalah DILARANG daripada menyebarkan kod perosak (virus.NO. Pengguna adalah DILARANG untuk menyamar sebagai penghantar maklumat yang sah. Pengguna hendaklah memastikan e-mel yang diterima bebas daripada kod perosak (virus. Rujukan 1. Pengguna adalah DILARANG untuk menggunakan akaun lain. 13. 2. worm. 14. trojan horse dan trap door) E-mel yang diragui atau tidak dikenali hendaklah dihapuskan dengan segera. VERSI 3. trojan horse dan trap door) yang boleh merosakkan sistem komputer dan maklumat pengguna lain. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 12. 16. Pengguna adalah bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Pentadbir Sistem E-mel di BPM apabila menerima e-mel yang meragukan atau tidak dikenali. e-mel milik orang 13. 15. worm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful