DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) KEMENTERIAN PERTAHANAN

12 MEI 2010

Versi 3.1

DISEDIAKAN OLEH Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Pertahanan Malaysia (MinDef) Wisma Pertahanan, Jalan Padang Tembak 50634 Kuala Lumpur

ISI KANDUNGAN Muka Surat

PENGENALAN OBJEKTIF PERNYATAAN DASAR SKOP PRINSIP-PRINSIP PERKARA 1 : PELAKSANAAN DASAR KESELAMATAN ICT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Objektif Pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT Penyebaran Dasar Penyelenggaraan Dasar Pemakaian Dan Pengecualian Dasar

1 2 3 4 6 10

PERKARA 2 : ORGANISASI KESELAMATAN ICT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Objektif Ketua Setiausaha Ketua Pegawai Maklumat Pegawai Keselamatan ICT Pengurus ICT Pentadbir Sistem ICT Pengguna Kontraktor / Pihak Ketiga Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef Jawatankuasa Teknikal ICT MinDef MinDef*CERT

12

PERKARA 3 : PENGURUSAN ASET 3.1 3.2 3.3 3.4 Objektif Tanggungjawab Ke Atas Aset ICT Pengelasan Maklumat Pelabelan Dan Pengendalian Maklumat

22

PERKARA 4

: KESELAMATAN SUMBER MANUSIA 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Objektif Tanggungjawab Keselamatan Sebelum Perkhidmatan Dalam Perkhidmatan Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan

25

PERKARA 5

: KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 Objektif Kawalan Kawasan Fizikal Kawalan Masuk Fizikal Kawalan Kawasan Larangan Kawalan Kawasan Terhad Keselamatan Peralatan Penyelenggaraan Peralatan Peminjaman Perkakasan Bagi Kegunaan Di Luar Pejabat Pengendalian Peralatan Luar Yang Dibawa Masuk/Keluar Pelupusan Peralatan Keselamatan Persekitaran Keselamatan Dokumen Clear Desk Dan Clear Screen

29

PERKARA 6 : PENGURUSAN OPERASI DAN KOMUNIKASI 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 PERKARA 7 Objektif Pengurusan Prosedur Operasi Dan Komunikasi Pengendalian Prosedur Operasi Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga Perancangan Dan Penerimaan Sistem Perlindungan Dari Malicious Code Backup Pengurusan Keselamatan Rangkaian Keselamatan Komunikasi Rangkaian Pengurusan Media Pemantauan

44

: KAWALAN CAPAIAN

56

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
PERKARA 8

Objektif Kawalan Capaian Dasar kawalan Capaian Pengurusan Capaian Pengguna Pengurusan Kata Laluan Kawalan Capaian Rangkaian Kawalan Capaian Sistem Operasi Kawalan Capaian Aplikasi Dan Maklumat Peralatan Mudah Alih 64

: PEROLEHAN, PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 8.1 Objektif 8.2 Kerperluan Keselamatan Sistem Maklumat 8.3 Pengesahan Data Input Dan Output 8.4 Kawalan Kriptografi 8.5 Keselamatan Fail-Fail Sistem Dan Kod Program 8.6 Keselamatan Dalam Proses Pembangunan Dan Sokongan 8.7 Pembangunan Perisian Secara Outsource 8.8 Pengurusan Teknikal Keterdedahan (Vulnerability)

2 10.3 Objektif Pelan Kesinambungan Perkhidmatan Pengurusan Penilaian Risiko Keselamatan ICT 73 PERKARA 11 : PEMATUHAN 11.1 11.2 11. Piawaian Dan Keperluan Teknikal 77 GLOSARI KEMBARAN A KEMBARAN B 81 87 88 .5 11.3 9.3 11.1 9.4 Objektif Prosedur Pengurusan Insiden Keselamatan ICT Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT Pengurusan maklumat Insiden Keselamatan ICT 69 PERKARA 10 : PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN 10.2 9.6 Objektif Pematuhan Dasar Pematuhan Keperluan Audit Keperluan Perundangan Pelanggaran Perundangan Pematuhan Dengan Dasar.4 11.PERKARA 9 : PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT 9.1 10.

Adalah penting di sini supaya penyimpanan maklumat dan penyebaran maklumat perlu dibatasi supaya ia dapat dikawal dengan lebih berkesan. keselamatan ICT merupakan tanggungjawab bersama warga MinDef untuk memastikan sistem ICT yang dikendalikan adalah selamat daripada sebarang penyalahgunaan dan ancaman pencerobohan. Keadaan ini menjadikan ia lebih terbuka kepada ancaman keselamatan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . tanggungjawab dan kawalan penggunaan. Faktor pertama ialah peranan dan tanggungjawab MinDef selaku Kementerian yang diberi amanah dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan pertahanan negara. VERSI 3. Kepentingan Dasar Keselamatan ICT MinDef boleh digambarkan seperti di Rajah 1. Sementara berbangga dengan kemajuan yang dicapai.1 00 12 Mei 2010 1/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. semua warga Kementerian Pertahanan (MinDef) juga perlu peka terhadap isu keselamatan ICT terutama dari segi peranan. Faktor kedua ialah kewujudan penggunaan pelbagai teknologi dan platfom sistem pengoperasian. Penekanan ke atas kesedaran dan tahap keselamatan ICT adalah penting dan perlu diberi perhatian yang serius disebabkan oleh dua faktor. Secara umumnya.NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) KEMENTERIAN PERTAHANAN PENGENALAN Kesan penggunaan ICT telah mengubah budaya kerja organisasi.

VERSI 3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Rajah 1 : Pelaksanaan Keselamatan ICT MinDef Dasar Keselamatan ICT MinDef mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Ini hanya boleh dicapai dengan memastikan semua aset ICT dilindungi. Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT MinDef. Dasar ini juga bertujuan untuk memudahkan perkongsian maklumat sesuai dengan keperluan operasi MinDef. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO.1 00 12 Mei 2010 2/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Objektif utama Keselamatan ICT MinDef ialah seperti berikut: (a) Menghebahkan pendirian pihak pengurusan untuk mendukung pelaksanaan keselamatan ICT. OBJEKTIF Dasar Keselamatan ICT MinDef diwujudkan untuk menjamin kesinambungan urusan MinDef dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT.

(c) Melindungi kepentingan aset-aset dan pihak-pihak yang bergantung kepada sistem ICT daripada kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan. Ia melibatkan aktiviti berkala yang mesti dilakukan dari semasa ke semasa untuk menjamin keselamatan kerana ancaman dan kelemahan sentiasa berubah. VERSI 3. kebolehsediaan. Penjagaan keselamatan adalah suatu proses yang berterusan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Menyediakan Dasar Keselamatan ICT MinDef yang komprehensif. (d) Memastikan kelancaran operasi MinDef dan meminimumkan kerosakan atau kemusnahan. (b) Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna. PERNYATAAN DASAR Keselamatan ditakrifkan sebagai keadaan yang bebas daripada ancaman dan risiko yang tidak boleh diterima.1 00 12 Mei 2010 3/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Keselamatan ICT adalah bermaksud keadaan di mana segala urusan menyedia dan membekalkan perkhidmatan yang berasaskan kepada sistem ICT berjalan secara berterusan tanpa gangguan yang boleh menjejaskan keselamatan. Terdapat empat (4) komponen asas keselamatan ICT iaitu: (a) Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi kerajaan dari capaian tanpa kuasa yang sah. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . integriti.NO. kesahihan maklumat dan komunikasi serta mencegah aktiviti penyalahgunaan dan kecurian. sesuai dengan perubahan semasa dan digunapakai oleh semua peringkat pengurusan dan pengguna. Keselamatan ICT berkait rapat dengan perlindungan aset ICT. (c) Memastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh pengguna.

Punca data dan maklumat hendaklah dari punca yang sah dan tidak boleh disangkal. VERSI 3. lengkap dan kemas kini.Data dan maklumat hendaklah boleh diakses pada bila-bila masa. perisian.Maklumat tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya atau dibiarkan diakses tanpa kebenaran. data/maklumat dan manusia. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (d) Memastikan akses kepada hanya pengguna-pengguna yang sah atau penerimaan maklumat dari sumber yang sah. Selain dari itu. Dasar Keselamatan ICT MinDef merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik bertujuan untuk menjamin keselamatan maklumat tersebut dan kebolehsediaan kepada semua pengguna yang dibenarkan. risiko yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahan sesuai yang boleh diambil untuk menangani risiko berkenaan. (c) Tidak Boleh Disangkal .Data dan maklumat hendaklah dijamin kesahihannya. (d) Kesahihan . Ia hanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan. (b) Integriti .NO. ancaman yang wujud akibat daripada kelemahan tersebut.Data dan maklumat hendaklah tepat. perkhidmatan. langkah-langkah ke arah menjamin keselamatan ICT hendaklah bersandarkan kepada penilaian yang bersesuaian dengan perubahan semasa terhadap kelemahan semula jadi aset ICT. dan (e) Ketersediaan . Ciri-ciri utama keselamatan maklumat adalah seperti berikut: (a) Kerahsiaan . Dasar Keselamatan ICT MinDef menetapkan keperluan-keperluan asas berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . SKOP Aset ICT MinDef terdiri daripada perkakasan.1 00 12 Mei 2010 4/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

disimpan. diakses.1 00 12 Mei 2010 5/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. diedar. mudah dan boleh dipercayai. tepat. Ini akan dilakukan melalui pewujudan dan penguatkuasaan sistem kawalan dan prosedur dalam pengendalian semua perkara-perkara berikut: (a) Perkakasan Semua aset yang digunakan untuk menyokong pemprosesan maklumat dan kemudahan storan MinDef. Contoh komputer. Ini adalah amat perlu bagi membolehkan keputusan dan penyampaian perkhidmatan dilakukan dengan berkesan dan berkualiti. dimusnah. Contoh perisian aplikasi atau perisian sistem seperti sistem pengoperasian. dan (b) Semua data dan maklumat hendaklah dijaga kerahsiaannya dan dikendalikan sebaik mungkin pada setiap masa bagi memastikan kesempurnaan dan ketepatan maklumat serta untuk melindungi kepentingan kerajaan. dalam penghantaran dan yang dibuat salinan keselamatan. Contoh: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO. (b) Perisian Program. perkhidmatan dan masyarakat. prosedur. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Data dan maklumat hendaklah boleh diakses secara berterusan dengan cepat. dicetak. dijana. VERSI 3. atau aplikasi pejabat yang menyediakan kemudahan pemprosesan maklumat kepada MinDef. Dasar Keselamatan ICT MinDef ini merangkumi perlindungan semua bentuk maklumat kerajaan yang dimasukkan. Bagi menentukan Aset ICT ini terjamin keselamatannya sepanjang masa. sistem pangkalan data. diwujud. perisian sistem rangkaian. peraturan dan dokumentasi yang berkaitan dengan sistem pengoperasian komputer yang disimpan di dalam sistem ICT. pelayan. peralatan komunikasi dan sebagainya. (c) Perkhidmatan Perkhidmatan atau sistem yang menyokong aset lain untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

yang mengandungi maklumat-maklumat untuk digunakan bagi mencapai misi dan objektif MinDef. (d) Data atau Maklumat Koleksi fakta-fakta dalam bentuk kertas atau mesej elektronik. (e) Manusia Individu yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan skop kerja harian MinDef bagi mencapai misi dan objektif agensi. prosedur operasi. Individu berkenaan merupakan aset berdasarkan kepada tugas-tugas dan fungsi yang dilaksanakan. sistem dokumentasi. Setiap perkara di atas perlu diberi perlindungan rapi. (f) Premis Komputer Dan Komunikasi Semua kemudahan serta premis yang digunakan untuk menempatkan perkara (a) . WAN dan lain-lain. Sebarang kebocoran rahsia atau kelemahan perlindungan adalah dianggap sebagai perlanggaran langkah-langkah keselamatan.NO. PRINSIP-PRINSIP Prinsip-prinsip yang menjadi asas kepada Dasar Keselamatan ICT MinDef dan perlu dipatuhi adalah seperti berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .(e) di atas. rekod-rekod MinDef. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (i) (ii) (iii) Perkhidmatan rangkaian seperti LAN. maklumatmaklumat arkib dan lain-lain.1 00 12 Mei 2010 6/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. profil-profil pelanggan. dan Perkhidmatan sokongan seperti kemudahan elektrik. sistem pencegah kebakaran dan lain-lain. Contohnya. penghawa dingin. Sistem halangan akses seperti sistem kad akses. pangkalan data dan fail-fail data.

NO. langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan. Hak akses perlu dikaji dari semasa ke semasa berdasarkan kepada peranan dan tanggungjawab pengguna/bidang tugas. mengubah atau membatalkan sesuatu maklumat. (iii) (iv) (v) Menentukan maklumat sedia untuk digunakan. Pertimbangan untuk akses adalah berdasarkan kategori maklumat seperti yang dinyatakan di dalam dokumen Arahan Keselamatan perenggan 53. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Memeriksa maklumat dan menentukan ianya tepat dan lengkap dari semasa ke semasa. Kelulusan adalah perlu untuk membolehkan pengguna mewujud. Mematuhi piawaian. Ini bermakna akses hanya akan diberikan sekiranya peranan atau fungsi pengguna memerlukan maklumat tersebut. (c) Akauntabiliti Semua pengguna adalah dipertanggungjawabkan ke atas semua tindakannya terhadap aset ICT MinDef. sistem ICT hendaklah mempunyai keupayaan mengesan dan mengesahkan pengguna boleh dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. (b) Hak akses minimum Hak akses pengguna hanya diberi pada tahap yang paling minimum iaitu untuk membaca dan/atau melihat sahaja. prosedur.1 00 12 Mei 2010 7/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Untuk menentukan tanggungjawab ini dipatuhi. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Akses atas dasar perlu mengetahui Akses terhadap penggunaan aset ICT hanya diberikan untuk tujuan spesifik dan dihadkan kepada pengguna tertentu atas dasar “perlu mengetahui” sahaja. Menjaga kerahsiaan kata laluan. mengemas kini. VERSI 3. menyimpan. muka surat 15. Akauntabiliti atau tanggungjawab pengguna merangkumi perkara berikut: (i) (ii) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan.

pertukaran dan pemusnahan. aset ICT seperti komputer. VERSI 3. (d) Pengasingan Pengasingan fungsi perlu diadakan di antara pentadbir dan pengguna. router. (e) Pengauditan Keselamatan Pengauditan keselamatan adalah tindakan untuk mengenal pasti insiden berkaitan keselamatan atau mengenal pasti keadaan yang mengancam keselamatan. pemprosesan. mengemaskini. difahami dan dipatuhi bagi mengelakkan sebarang bentuk pelanggaran ke atasnya yang boleh membawa ancaman kepada keselamatan ICT. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (vi) Memberi perhatian kepada maklumat berdarjah terutama semasa pengwujudan. mengubah dan mengesahkan data perlu diasingkan bagi mengelakkan daripada capaian yang tidak dibenarkan serta melindungi aset ICT daripada kesilapan. Dengan itu. penghantaran. Tugas mewujud. Pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah berdasarkan tindakan berikut: (i) Mewujudkan proses yang sistematik khususnya untuk menjamin keselamatan ICT bagi memantau dan menilai tahap pematuhan langkahlangkah keselamatan yang telah dikuatkuasakan. Ia membabitkan pemeliharaan semua rekod berkaitan tindakan keselamatan.1 00 12 Mei 2010 8/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Pengasingan fungsi juga hendaklah dilakukan di antara pentadbir sistem dan pentadbir rangkaian. kebocoran maklumat terperingkat atau di manipulasi. (f) Pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef hendaklah dibaca. penyampaian. penyelenggaraan. firewall dan rangkaian hendaklah ditentukan dapat menjana dan menyimpan log tindakan keselamatan atau audit trail. penyimpanan. memadam. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . pelayan.NO.

(h) Saling Bergantungan Setiap prinsip di atas adalah saling lengkap-melengkapi dan bergantung antara satu sama lain. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (ii) Merumus pelan pematuhan untuk menangani sebarang kelemahan atau kekurangan langkah-langkah keselamatan ICT yang dikenalpasti. Objektif utama adalah untuk meminimumkan sebarang gangguan atau kerugian akibat daripada ketidaksediaan. dan (iv) Menguatkuasakan amalan melapor sebarang peristiwa yang mengancam keselamatan ICT dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan. Dengan itu. g) Pemulihan Pemulihan sistem amat perlu untuk memastikan kebolehsediaan dan kebolehcapaian kerahsiaan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 00 12 Mei 2010 9/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. tindakan mempelbagaikan pendekatan dalam menyusun dan mencorakkan sebanyak mungkin mekanisme keselamatan adalah perlu bagi menjamin keselamatan yang maksimum. (iii) Pelaksanaan program pengawasan dan pemantauan keselamatan maklumat secara berterusan hendaklah dilaksanakan oleh setiap perkhidmatan di kawasan tanggungjawab masing-masing. Pemulihan boleh dilakukan melalui aktiviti penduaan dan mewujudkan pelan pemulihan bencana/kesinambungan perkhidmatan.NO.

1.1 Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah tertakluk kepada semakan dan pindaan dari semasa ke semasa termasuk kawalan keselamatan. Mengemukakan cadangan perubahan secara bertulis kepada ICTSO untuk pembentangan dan persetujuan Jawatankuasa Pemandu ICT. 1.2 Pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT Pelaksanaan dasar ini akan dijalankan oleh Ketua Setiausaha (KSU) dengan dibantu oleh Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef yang terdiri daripada Ketua Pegawai Maklumat (CIO).4 Penyelenggaraan Dasar 1.4.1 Objektif Untuk memberi hala tuju dan peraturan-peraturan bagi mengguna dan melindungi aset ICT selaras dengan keperluan undang-undang.3 Penyebaran Dasar Dasar ini perlu disebarkan kepada semua pengguna MinDef (termasuk kakitangan. perundangan. 1.1 00 12 Mei 2010 10/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 1. dasar Kerajaan dan kepentingan sosial. aplikasi. pembekal dan pakar runding yang berurusan dengan MinDef). Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO. prosedur dan proses selaras dengan perubahan teknologi. VERSI 3.4. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 1 : PELAKSANAAN DASAR KESELAMATAN ICT 1.2 Prosedur penyelenggaraan Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah termasuk yang berikut: (a) (b) Kenal pasti dan tentukan perubahan yang diperlukan. Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) dan lain-lain pegawai yang dilantik. prosedur.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . dan (d) Menyemak dasar ini sekurang-kurangnya sekali setahun bagi mengenalpasti dan menentukan perubahan yang diperlukan.NO. 1.5 Pemakaian Dan Pengecualian Dasar Dasar Keselamatan ICT MinDef adalah terpakai kepada semua pengguna MinDef dan tiada pengecualian diberikan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (c) Memaklumkan perubahan dasar yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef kepada semua pengguna. VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 11/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

2. kakitangan dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi. Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut: (a) Membantu KSU dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT. (d) Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT Kerajaan. (b) Menentukan keperluan keselamatan ICT.1 00 12 Mei 2010 12/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.3 Ketua Pegawai Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) MinDef ialah Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan).NO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 2 : ORGANISASI KESELAMATAN ICT 2. 2. (c) Memastikan semua keperluan keselamatan ICT (sumber kewangan.2 Ketua Setiausaha Peranan dan tanggungjawab Ketua Setiausaha (KSU) adalah seperti berikut : (a) Memastikan pelaksanaan organisasi keselamatan ICT MinDef berfungsi dengan berkesan. (b) Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT MinDef.1 Objektif Menerangkan peranan dan tanggungjawab organisasi pengurusan keselamatan ICT dan individu yang terlibat dengan lebih jelas dan teratur dalam mencapai objektif Dasar Keselamatan ICT MinDef. VERSI 3.

Peranan dan tanggungjawab ICTSO adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Menguatkuasa dan memantau pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef. VERSI 3. mengkaji semua. merumus tindakbalas pengurusan berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya. Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM).NO. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT MinDef kepada semua pengguna. 2. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (c) Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan tindakan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT.1 00 12 Mei 2010 13/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Menjalankan audit. prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT MinDef. dan (f) Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT.4 Pegawai Keselamatan ICT Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) bagi MinDef adalah Setiausaha Bahagian. (d) Mewujudkan garis panduan. (e) (f) Menjalankan tugas pengurusan risiko. (e) Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT. (d) Memastikan semua pengguna memahami peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MinDef. Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT MinDef.

MAMPU dan memaklumkannya kepada CIO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (h) Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindak balas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT). dan (d) Memastikan penyimpanan rekod. Peranan dan tanggungjawab Pengurus ICT adalah seperti berikut: (a) Mengkaji semula dan melaksanakan kawalan keselamatan ICT selaras dengan keperluan MinDef. Melaporkan sebarang insiden atau penemuan/ancaman keselamatan ICT kepada MinDef*CERT. (i) Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baikpulih dengan segera. dan (j) Menyedia dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT. 2. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (g) Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti malware dan memberikan khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian. bahan bukti dan laporan terkini mengenai ancaman keselamatan ICT MinDef dilaksanakan.5 Pengurus ICT Pengurus ICT bagi MinDef ialah pegawai ICT yang dilantik di Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM.NO. VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 14/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (b) (c) Menentukan kawalan akses semua pengguna terhadap aset ICT MinDef.

Mengenal pasti aktiviti-aktiviti tidak normal seperti pencerobohan dan pengubahsuaian data tanpa kebenaran. VERSI 3.6 Pentadbir Sistem ICT Pentadbir Sistem ICT bagi MinDef ialah pemilik sistem aplikasi MinDef. pengimbas dan sebagainya di dalam keadaan yang baik. Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan segera apabila dimaklumkan mengenai pengguna ICT MinDef yang berhenti. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Menyediakan laporan mengenai aktiviti capaian kepada pemilik maklumat berkenaan secara berkala. bertukar. (d) Menentukan ketepatan dan kesempurnaan sesuatu tahap capaian berdasarkan arahan pemilik sumber maklumat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MinDef. Peranan dan tanggungjawab pemilik sistem aplikasi adalah seperti berikut : (a) (b) Memastikan kerahsiaan kata laluan aset ICT.1 00 12 Mei 2010 15/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (g) (h) Menganalisis dan menyimpan rekod jejak audit. pencetak.NO. (c) Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan segera apabila dimaklumkan mengenai pengguna luar dan pihak ketiga yang berhenti atau tamat projek. bercuti panjang atau berlaku perubahan dalam bidang tugas. komputer riba. (e) (f) Memantau aktiviti capaian harian sistem aplikasi pengguna. dan (i) Bertanggungjawab memantau setiap perkakasan ICT yang diagihkan kepada pengguna seperti komputer peribadi. membatalkan atau memberhentikannya dengan serta merta dan memaklumkan kepada Pengurus ICT untuk tindakan selanjutnya. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. bersara.

(vi) Memberi perhatian kepada maklumat terperingkat terutama semasa pewujudan. Memeriksa maklumat dan menentukan ia tepat dan lengkap dari semasa ke semasa. Menjaga kerahsiaan kata laluan. Mematuhi standard. Melaksanakan prinsip-prinsip Dasar Keselamatan ICT MinDef dan menjaga kerahsiaan maklumat MinDef.7 Pengguna Peranan dan tanggungjawab pengguna adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Membaca. (e) Melaksanakan langkah-langkah perlindungan seperti berikut: (i) (ii) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. (g) (h) Menghadiri program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.1 00 12 Mei 2010 16/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. penghantaran. Melepasi tapisan keselamatan. dan Menandatangani ”Surat Akuan Pematuhan” Pematuhan Dasar Keselamatan ICT MinDef (KEMBARAN A). Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO. pemprosesan. langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan. (iii) (iv) (v) Menentukan maklumat sedia untuk digunakan. pertukaran dan pemusnahan. (f) Melaporkan sebarang aktiviti yang mengancam keselamatan ICT kepada MinDef*CERT dengan segera. VERSI 3. penyimpanan. prosidur. memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT MinDef. penyampaian. dan (vii) Menjaga kerahsiaan langkah-langkah keselamatan ICT dari diketahui umum. Mengetahui dan memahami implikasi keselamatan ICT kesan dari tindakannya.

dan (e) Perkara-perkara berikut hendaklah dimasukkan di dalam perjanjian yang dimeterai. Capaian kepada aset ICT MinDef perlu berlandaskan kepada perjanjian kontrak.1 00 12 Mei 2010 17/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Tapisan Keselamatan. (b) Mengenal pasti keperluan keselamatan sebelum memberi kebenaran capaian atau penggunaan kepada pengguna luar / asing. VERSI 3. (d) Memastikan setiap pekerja kontrak menandatangi surat perjanjian kontrak sepanjang tempoh kontrak. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2. Perakuan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986.dan Akta Hak Cipta (Pindaan) Tahun 1997. (i) (ii) (iii) (iv) Dasar Keselamatan ICT MinDef. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mengenal pasti risiko keselamatan maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat serta melaksanakan kawalan yang sesuai sebelum memberi kebenaran capaian.8 Kontraktor / Pihak Ketiga Pihak MinDef hendaklah memastikan keselamatan pengguna maklumat dan kemudahan proses maklumat oleh kontraktor/pihak ketiga dikawal. (c) Memastikan semua syarat keselamatan dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian dengan pihak ketiga.NO.

VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 18/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.9 Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef adalah jawatankuasa yang bertanggungjawab dalam keselamatan ICT dan berperanan sebagai penasihat dan pemangkin dalam merumuskan rancangan dan strategi keselamatan ICT MinDef. BPM (ICTSO) Ketua Staf Markas Angkatan Bersama Asisten Ketua Staf (AKS) Bahagian Komunikasi Dan Elektronik Pertahanan (KOMLEK) Markas Angkatan Tentera Malaysia (4) (5) (6) AKS KOMLEK. Keanggotaan Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef adalah seperti berikut: Pengerusi Ahli : Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) (CIO) : (1) (2) (3) Setiausaha Bahagian (SUB). Markas Tentera Darat Pengarah Pusat Teknologi Maklumat. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2.NO. Markas Tentera Darat (PUSTEKMA) (9) Pengarah Jabatan Arah Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (JTMK) Markas Tentera Udara (10) Ketua Cawangan Peperangan Elektronik Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP) Markas Angkatan Tentera Malaysia (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pengarah Pusat Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE) Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran SUB Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Am SUB Bahagian Pengurusan Sumber Manusia SUB Bahagian Pentadbiran SUB Bahagian Perolehan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Markas Tentera Laut (7) (8) Ketua Pegawai Semboyan. Cawangan Peperangan Siber AKS Bahagian Perkhidmatan Anggota AKS Cawangan Teknologi Maklumat / Logistik.

melulus dan menguatkuasakan dasar. VERSI 3. BPM (ICTSO) : (1) Wakil PUSTEKMA Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (g) Memastikan pengauditan keselamatan ICT MinDef dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun. (d) Menerima dan membincangkan laporan mengenai insiden-insiden keselamatan ICT semasa.NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (18) (19) SUB bahagian Kewangan SUB Bahagian Pembanguanan Urus Setia bagi Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef ialah BPM.10 Jawatankuasa Teknikal ICT MinDef Pengerusi Ahli : Setiausaha Bahagian (SUB).1 00 12 Mei 2010 19/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. halatuju. (e) Membincang tindakan yang melibatkan pelanggaran DKICT MinDef. dan (h) Memastikan peruntukan kewangan yang mencukupi disediakan untuk pelaksanaan program dan aktiviti keselamatan. Memastikan Dasar Keselamatan ICT MinDef selaras dengan dasar-dasar ICT semasa kerajaan. (f) Meneliti dan meluluskan semua program dan aktiviti yang berkaitan dengan keselamatan ICT. Bidang kuasa : (a) Memperaku. garis panduan dan piawaian keselamatan ICT. (b) (c) Memantau tahap pematuhan keselamatan ICT. 2.

NO. (e) Mengkaji semula Dasar Keselamatan ICT MinDef dari semasa ke semasa untuk dibentangkan kepada Jawatankuasa Pemandu ICT MinDef. MTL Wakil JTMK. dan (f) Menyediakan Sistem Pengurusan Kekunci Kriptografi ICT yang berkesan untuk digunapakai oleh MinDef. (b) Memberi nasihat teknikal kepada Jawatankuasa Pemandu ICT Mindef. Bidang kuasa : (a) Menilai aspek-aspek teknikal berhubung inisiatif dan projek keselamatan ICT. TUDM Wakil KOMLEK Wakil BPM Wakil MAB Wakil CPS. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. (d) Menilai pilihan teknologi dan cadangan penyelesaian terhadap keperluan keselamatan sistem ICT. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Wakil Caw.1 00 12 Mei 2010 20/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (c) Menyediakan pelan tindakan untuk pembangunan dan peningkatan keselamatan sistem ICT. IT. KOMLEK Wakil BSPP Wakil STRIDE Wakil JLKN Wakil JHEV Urus Setia bagi Jawatankuasa Teknikal ICT MinDef ialah BPM.

1 00 12 Mei 2010 21/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (b) Menjalankan siasatan ke atas insiden yang diterima dan kenal pasti tindakan baik pulih.11 Organisasi Ministry of Defense Computer Emergency Response Team (MinDef*CERT) Keanggotaan MinDef*CERT adalah seperti berikut: Pengurus Ahli Bidang kuasa : Setiausaha Bahagian (SUB). VERSI 3. dan (f) Mempunyai keupayaan untuk menjadi penasihat dan memberi bantuan teknikal kepada agensi penguatkuasa undang-undang bagi menjalankan tindakan seterusnya. (d) (e) Memaklumkan perkara berkaitan insiden kepada ICTSO. Organisasi MinDef*CERT adalah seperti Rajah 2. BPM dipertanggungjawabkan untuk pemulihan insiden keselamatan ICT MinDef. ICTSO Pengurus-Pengurus ICT Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM Rajah 2: Organisasi MinDef*CERT Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . BPM (ICTSO) : Pengurus-Pengurus ICT Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan : (a) Menerima dan merekod aduan keselamatan ICT serta menilai tahap dan jenis insiden. (c) Menasihati pentadbir sistem dan pengguna untuk mengambil tindakan pemulihan dan pengukuhan. Menyebarkan makluman berkaitan pengukuhan keselamatan ICT.NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 2.

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 22/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

PERKARA 3 : PENGURUSAN ASET

3.1

Objektif Memberi dan menyokong perlindungan yang bersesuaian ke atas semua aset ICT MinDef.

3.2

Tanggungjawab Ke Atas Aset ICT 3.2.1 Memastikan semua aset ICT Kerajaan diberi kawalan dan perlindungan yang sesuai oleh pemilik atau pemegang amanah masing-masing. 3.2.2 Tanggungjawab yang perlu dipatuhi adalah termasuk perkara-perkara berikut: (a) Memastikan semua aset dikenalpasti dan maklumat aset di rekod dalam borang daftar harta modal dan inventori dan sentiasa dikemaskini; (b) Memastikan semua aset mempunyai pemilik dan dikendalikan oleh pengguna yang dibenarkan sahaja; (c) Setiap pengguna adalah bertanggungjawab ke atas semua aset ICT di bawah kawalannya; (d) Memastikan semua pengguna mengesahkan penempatan aset ICT yang ditempatkan di MinDef; dan (e) Peraturan bagi pengendalian aset hendaklah dikenalpasti, didokumenkan dan dilaksanakan.

3.3

Pengelasan Maklumat 3.3.1 Memastikan setiap maklumat diberi perlindungan yang bersesuaian berdasarkan tahap kerahsiaan.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 23/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

3.3.2

Maklumat hendaklah dikelaskan berasaskan nilai, keperluan perundangan, tahap sensitiviti dan tahap kritikal kepada kerajaan. Setiap maklumat yang dikelaskan mestilah mempunyai peringkat keselamatan sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen Arahan Keselamatan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Rahsia Besar; Rahsia; Sulit; dan Terhad.

3.4

Pelabelan Dan Pengendalian Maklumat 3.4.1 Pelabelan dan pengendalian maklumat seperti pewujudan, pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, penghantaran, penyampaian, penukaran dan pemusnahan hendaklah mengikut standard, prosedur, langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan. Prosedur pengurusan maklumat adalah mengikut jenis-jenis pemprosesan berikut :

(a) (b) (c) (d)

Penyalinan (copying); Storan; Penghantaran melalui pos, faks dan e-mel; Penghantaran melalui percakapan termasuk melalui telefon bimbit, mel suara dan mesin menjawab telefon;

(e) (f)

Penghapusan; dan Multimedia.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 24/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

JENIS-JENIS PEMPROSESAN 1. Penyalinan 2. Storan 3.TX-Persuratan 4.TX-Percakapan 5. Pemusnahan 6. Multimedia

RAHSIA BESAR AK AK AK AK AK AK

RAHSIA AK AK AK AK AK AK

SULIT AK AK AK AK AK AK

TERHAD BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA

TERBUKA BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA BIASA

Rajah 3 : Skim Penandaan Maklumat Nota :a) AK – Arahan Khas b) TX – Transmisi 3.4.2 Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil adalah seperti berikut: (a) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan; c ) BIASA - Terbuka iaitu boleh dilakukan

(b)

Memeriksa, menyemak maklumat dan menentukan ia tepat dan lengkap dari semasa ke semasa;

(c) (d) (e)

Memastikan maklumat sedia untuk digunakan; Menjaga kerahsiaan kata laluan; Mematuhi standard, prosedur, langkah dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa;

(f)

Memberi perhatian kepada pengendalian maklumat rasmi terperingkat terutama semasa pewujudan, pengumpulan, penyampaian, pemprosesan, penukaran dan

penyimpanan, pemusnahan; dan (g) Menjaga

penghantaran,

kerahsiaan

langkah-langkah

pengurusan

pengendalian

maklumat rasmi keselamatan ICT dari diketahui umum.
Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

4.1 Peranan dan tanggungjawab pengguna terhadap keselamatan ICT mestilah lengkap.3 Terma Rujukan 4.1.2 Keselamatan ICT merangkumi tanggungjawab pengguna dalam menyediakan dan memastikan perlindungan ke atas semua aset atau sumber ICT yang digunakan di dalam melaksanakan tugas harian.NO. jelas. 4. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 4 : KESELAMATAN SUMBER MANUSIA 4. 4.1.3.2 Anggota tentera dan awam mesti mematuhi prosedur penggunaan aset ICT yang disediakan oleh setiap bahagian atau semua peringkat pemerintahan.3.2 Tanggungjawab Keselamatan 4.2.1 Awam atau Tentera 4. 4.1 Anggota tentera dan awam yang menggunakan dan mengendalikan aset ICT dan maklumat elektronik berdarjah mestilah menjalani tapisan keselamatan. dipatuhi dan dilaksanakan serta dinyatakan di dalam fail meja atau kontrak.3 Mematuhi semua terma dan syarat perkhidmatan yang ditawarkan dan peraturan semasa yang berkuatkuasa berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan.2.1 Objektif Memahami tanggungjawab dan peranan semua sumber manusia dalam keselamatan aset ICT MinDef.2. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .3. VERSI 3. direkod.1 00 12 Mei 2010 25/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 4.

2.3 Kontraktor atau Pihak Ketiga 4.3.3. VERSI 3.3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 4.2.3. 4.3 Ketua Jabatan dan setaraf dikehendaki menentukan setiap pekerja kontrak menandatangi surat perjanjian kontrak sepanjang tempoh kontrak 4.1 Kontraktor hanya dibenarkan menggunakan peralatan.2 Pekerja kontrak 4. terminal-terminal dan melakukan penyelenggaran terhadap peralatan yang mengikut kontrak untuk diselenggara atau dibaiki dan hendaklah diawasi oleh anggota yang bertanggungjawab terhadap sistem atau projek tersebut.3. 4.3. semasa dan selepas perkhidmatan.3.2 Ketua Jabatan atau setaraf dikehendaki menentukan setiap pekerja kontrak menandatangani surat perjanjian kontrak sepanjang tempoh kontrak.1 Anggota yang berkhidmat secara kontrak yang menggunakan dan mengendalikan aset ICT yang berkaitan atau relevan dengan tugas masing-masing sepanjang tempoh kontrak. 4.NO. (b) Menjalankan tapisan keselamatan untuk pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang terlibat berasaskan keperluan perundangan.2.3.2 Anggota mesti mematuhi prosedur penggunaan aset ICT yang disediakan oleh setiap bahagian atau semua peringkat pemerintahan.4 Sebelum Perkhidmatan Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Menyatakan dengan lengkap dan jelas peranan dan tanggungjawab pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang terlibat dalam menjamin keselamatan aset ICT sebelum. peraturan dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .3.1 00 12 Mei 2010 26/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 4.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT etika terpakai yang selaras dengan keperluan perkhidmatan. 4.5 Dalam Perkhidmatan Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Memastikan pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang berkepentingan mengurus keselamatan aset ICT berdasarkan perundangan dan peraturan yang ditetapkan oleh MinDef. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 00 12 Mei 2010 27/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. peringkat maklumat yang akan dicapai serta risiko yang dijangkakan. dan (d) Memantapkan pengetahuan berkaitan dengan penggunaan aset ICT bagi memastikan setiap kemudahan ICT digunakan dengan cara dan kaedah yang betul demi menjamin kepentingan keselamatan ICT.NO. VERSI 3. (b) Memastikan latihan kesedaran dan yang berkaitan mengenai pengurusan keselamatan aset ICT diberi kepada pengguna ICT MinDef secara berterusan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab mereka. (c) Memastikan adanya proses tindakan disiplin dan/atau undang-undang ke atas pegawai dan kakitangan MinDef serta pihak ketiga yang berkepentingan sekiranya berlaku perlanggaran dengan perundangan dan peraturan ditetapkan oleh MinDef. dan (c) Mematuhi semua terma dan syarat perkhidmatan yang ditawarkan dan peraturan semasa yang berkuat kuasa berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. dan sekiranya perlu diberi kepada pihak ketiga yang berkepentingan dari semasa ke semasa.

1 00 12 Mei 2010 28/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3.2 Ketua Jabatan atau setaraf dikehendaki memastikan pengguna dan pentadbir komputer menghadiri latihan.6 Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Memastikan semua aset ICT dikembalikan kepada MinDef mengikut peraturan dan/atau terma perkhidmatan yang ditetapkan. dan (b) Membatalkan atau menarik balik semua kebenaran capaian ke atas maklumat dan kemudahan proses maklumat mengikut peraturan yang ditetapkan oleh MinDef dan/atau terma perkhidmatan.1 Ketua Jabatan atau setaraf bertanggungjawab menentukan program kesedaran keselamatan ICT dilaksanakan pada semua peringkat anggota. memahami dasar dan tatacara penggunaan terutamanya yang melibatkan keselamatan ICT. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .7. 4. 4. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 4.7 Latihan Kesedaran Keselamatan ICT 4.NO.7.

Menghadkan jalan keluar masuk. (c) (d) (e) (f) (g) Memasang alat penggera atau kamera (CCTV). peralatan dan maklumat.1 Objektif Melindungi dan mencegah akses fizikal yang tidak dibenarkan yang boleh mengakibatkan kecurian. Mempamerkan papan tanda kawasan larangan.2 Kawalan Kawasan Fizikal Ini bertujuan untuk mengesan.NO. (b) Menggunakan keselamatan perimeter (halangan seperti dinding. 5.1 00 12 Mei 2010 29/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 5 : KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN 5. VERSI 3. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mengenalpasti kawasan keselamatan fizikal dengan jelas. Mewujudkan sistem pas keselamatan. pagar kawalan. maklumat dan kemudahan proses maklumat. dan lokasi serta keteguhan kawasan ini hendaklah bergantung kepada keperluan untuk melindungi aset dalam kawasan ini dan hasil penilaian risiko. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . pengawal keselamatan) untuk melindungi kawasan yang mengandungi maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat. Mengadakan kaunter kawalan. kerosakan dan gangguan kepada persekitaran premis. mencegah dan menghalang cubaan untuk menceroboh ke kawasan yang menempatkan peralatan.

(c) Setiap pelawat hendaklah mendapatkan Pas Keselamatan Pelawat di pintu kawalan utama MinDef. Ini dilaksanakan untuk melindungi aset ICT yang terdapat di dalam kawasan tersebut. (b) Semua pas keselamatan hendaklah diserahkan balik kepada MinDef apabila pegawai/staf berhenti atau bersara. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .4 Kawalan Kawasan Larangan Kawasan larangan ditakrifkan sebagai kawasan yang dihadkan kemasukan kepada pegawai-pegawai yang tertentu sahaja.NO.1 00 12 Mei 2010 30/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Mewujudkan perkhidmatan kawalan keselamatan. 5.3 Kawalan Masuk Fizikal (a) Setiap pegawai/staf MinDef hendaklah memakai atau mengenakan pas keselamatan sepanjang waktu bertugas. dan Memastikan kawasan-kawasan penghantaran dan pemunggahan dan juga tempat-tempat lain dikawal dari pihak yang tidak diberi kebenaran memasukinya. 5. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Akses kepada kawasan larangan hanyalah kepada pegawai-pegawai yang dibenarkan sahaja. dan Kehilangan pas mestilah dilaporkan dengan segera. (d) (e) Pas ini hendaklah dikembalikan semula selepas tamat lawatan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (h) (i) (j) Menyediakan tempat dan bilik khas untuk pelawat. VERSI 3.

dan (f) Memastikan kawasan-kawasan penghantaran dan pemunggahan dan juga tempat-tempat lain dikawal dari pihak yang tidak diberi kebenaran memasukinya. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Menggunakan kawasan perimeter (halangan seperti dinding. kacau-bilau manusia dan sebarang bencana disebabkan oleh kuasa Tuhan atau perbuatan manusia.1 00 12 Mei 2010 31/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. letupan. VERSI 3. (d) Mereka bentuk dan melaksanakan perlindungan fizikal dari kebakaran. 5. (b) Melindungi kawasan terhad melalui kawalan pintu masuk yang bersesuaian bagi memastikan kakitangan yang diberi kebenaran sahaja boleh masuk melalui pintu ini.NO. kerosakan dan gangguan secara fizikal terhadap premis dan maklumat MinDef.5 Kawalan Kawasan Terhad Menghalang capaian. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . pagar kawalan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Pihak ketiga adalah dilarang sama sekali untuk memasuki kawasan larangan kecuali. banjir. bilik dan kemudahan. pengawal keselamatan) untuk melindungi kawasan yang mengandungi maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat. (e) Melaksanakan perlindungan fizikal dan menyediakan garis panduan untuk kakitangan yang bekerja di dalam kawasan terhad. (c) Mereka bentuk dan melaksanakan keselamatan fizikal di dalam pejabat. bagi kes-kes tertentu seperti memberi perkhidmatan sokongan atau bantuan teknikal. dan mereka hendaklah diiringi sepanjang masa sehingga tugas di kawasan berkenaan selesai.

kecurian atau kompromi ke atas aset ICT dan gangguan ke atas sistem penyampaian agensi.6. (c) Pengguna dilarang sama sekali menambah. VERSI 3. (h) Semua peralatan sokongan ICT hendaklah dilindungi daripada kecurian. (f) Pengguna mesti memastikan perisian antivirus di komputer peribadi mereka sentiasa aktif (activated) dan dikemas kini disamping melakukan imbasan ke atas media storan yang digunakan.1 Peralatan ICT (a) Pengguna hendaklah menyemak dan memastikan semua peralatan ICT di bawah kawalannya berfungsi dengan baik. (e) Setiap pengguna adalah bertanggungjawab di atas kerosakan dan kehilangan peralatan ICT di bawahnya. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . kerosakan.1 00 12 Mei 2010 32/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. kerosakan. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut: 5.6 Keselamatan Peralatan Peralatan ICT hendaklah dijaga dan dikawal dengan baik bagi mengelakkan dari sebarang kehilangan. penyalahgunaan atau pengubahsuaian tanpa kebenaran.NO. bersih dan dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 5. (d) Semua perkakasan hendaklah ditempatkan dan disimpan di tempat yang teratur. menanggal atau mengganti sebarang perkakasan ICT yang telah ditetapkan. (b) Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya ke atas komputer masingmasing dan tidak dibenarkan membuat sebarang pertukaran perkakasan dan konfigurasi yang telah ditetapkan. (g) Penggunaan kata laluan untuk akses ke sistem komputer adalah diwajibkan.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (i) Peralatan-peralatan kritikal perlu disokong oleh Uninterruptable Power Supply (UPS).NO. VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 33/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (k) Peralatan ICT yang hendak dibawa keluar dari premis MinDef. Ini bagi menjamin peralatan tersebut sentiasa berkeadaan baik. (j) Semua peralatan yang digunakan secara berterusan mestilah diletakkan di kawasan yang berhawa dingin dan mempunyai pengudaraan (air ventilation) yang sesuai. (r) Pengguna dilarang sama sekali mengubah kata laluan bagi pentadbir (administrator password) yang telah ditetapkan oleh Pentadbir Sistem ICT. (l) Peralatan ICT yang hilang hendaklah dilaporkan kepada ICTSO dan Pegawai Aset dengan segera. (m) Pengendalian peralatan ICT hendaklah mematuhi dan merujuk kepada peraturan semasa yang berkuat kuasa. perlulah mendapat kelulusan Pentadbir Sistem ICT dan direkodkan bagi tujuan pemantauan. (q) Konfigurasi alamat IP tidak dibenarkan diubah daripada alamat IP yang asal. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (p) Sebarang pelekat selain bagi tujuan rasmi tidak dibenarkan. (n) Pengguna tidak dibenarkan mengubah kedudukan komputer dari tempat asal ia ditempatkan tanpa kebenaran Pentadbir Sistem ICT. (o) Sebarang kerosakan peralatan ICT hendaklah dilaporkan kepada Pentadbir Sistem ICT untuk di baik pulih.

RAHSIA. Pemain mp3. 5. VERSI 3. pencetak dan pengimbas dalam keadaan “OFF” apabila meninggalkan pejabat.1 Media storan merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk menyimpan data dan maklumat seperti disket. 5. integriti dan kebolehsediaan maklumat yang disimpan dalam media storan adalah terjamin dan selamat. SULIT di dalam removable disk (External Hard disk/Thumb/Pen Drive) kecuali dibenarkan oleh Ketua Jabatan. Optical Disk.2 Media Storan 5.2. (u) Sebarang bentuk penyelewengan atau salah guna peralatan ICT hendaklah dilaporkan kepada ICTSO.6. Kad multimedia. CD. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 5.2. kilat dan sebagainya. perisian dan maklumat di bawah jagaannya dan hendaklah digunakan sepenuhnya bagi urusan rasmi sahaja.1 00 12 Mei 2010 34/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2.6. Kad SD. dan (v) Memastikan plag dicabut daripada suis utama (main switch) bagi mengelakkan kerosakan perkakasan sebelum meninggalkan pejabat jika berlaku kejadian seperti petir.2 Keselamatan media storan perlu diberi perhatian khusus kerana ia berupaya menyimpan maklumat rasmi dan rahsia rasmi Kerajaan. Langkah-langkah pencegahan hendaklah diambil untuk memastikan kerahsiaan. DVD. Cakera Keras.6. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (s) Pengguna bertanggungjawab terhadap perkakasan. Removable Disk (External Hard disk/Thumb/Pen Drive) dan lainlain.NO. (t) Pengguna hendaklah memastikan semua perkakasan komputer. CD-ROM.3 Semua staf tidak boleh menyimpan maklumat RAHSIA BESAR.6. Pita Magnetik.

1 00 12 Mei 2010 35/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2 Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil termasuklah seperti berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . dan (g) Semua media storan yang mengandungi data kritikal hendaklah disimpan di dalam peti keselamatan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan termasuk tahan dari dipecahkan. (e) Semua media hendaklah dilabelkan mengikut tahap sensitiviti sesuatu maklumat.7 Penyelenggaraan Peralatan 5. (b) (c) Menghadkan akses kepada pengguna yang dibenarkan sahaja.7. air dan medanmagnet. pergerakan.NO.1 Perkakasan hendaklah disenggarakan dengan betul bagi memastikan kebolehsediaan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Menyediakan ruang penyimpanan dan bekas-bekas keselamatan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan bersesuaian dengan kandungan maklumat. (d) Mengadakan sistem pengurusan media termasuk inventori. (f) Penyelenggaraan direkodkan bagi media storan dari hendaklah sebarang dikawal kerosakan dan dan pelupusan hendaklah merujuk kepada tatacara mengelak pendedahan yang tidak dibenarkan. 5. api. Sebarang pelupusan. pelabelan dan backup/restore.7. 5. kerahsiaan dan integriti. VERSI 3.

(b) (c) Melindungi dan mengawal peralatan sepanjang masa. (b) Memastikan perkakasan hanya disenggara oleh kakitangan atau pihak yang dibenarkan sahaja. 5. (d) Memaklumkan pihak pengguna sebelum melaksanakan penyenggaraan mengikut jadual yang ditetapkan atau atas keperluan.1 00 12 Mei 2010 36/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (e) Bertanggungjawab terhadap setiap perkakasan bagi penyelenggaraan perkakasan sama ada dalam tempoh jaminan atau telah habis tempoh jaminan. VERSI 3. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO. perisian atau maklumat tertakluk kepada tujuan yang dibenarkan.8 Peminjaman Perkakasan Bagi Kegunaan di Luar Pejabat 5. Merekod aktiviti peminjaman dan pemulangan peralatan.2 Langkah-langkah perlu diambil termasuklah seperti berikut : (a) Mendapatkan kelulusan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh MinDef bagi membawa keluar peralatan.8. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pengeluar bagi semua perkakasan yang disenggara. (c) Menyemak dan menguji semua perkakasan sebelum dan selepas proses penyenggaraan.1 Perkakasan yang dipinjam untuk kegunaan di luar pejabat adalah terdedah kepada pelbagai risiko. (f) Semua penyelenggaraan mestilah mendapat kebenaran daripada Pengurus ICT/Pentadbir Sistem. 5.8.

10 Pelupusan Peralatan 5. 5. VERSI 3. usang dan tidak boleh dibaiki sama ada harta modal atau inventori yang dibekalkan oleh MinDef dan ditempatkan di MinDef. (b) Mendapatkan kelulusan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh MinDef bagi membawa masuk/keluar peralatan.9 Pengendalian Peralatan Luar yang dibawa Masuk/Keluar Bagi peralatan yang dibawa masuk/keluar ke MinDef. langkah keselamatan yang perlu diambil adalah seperti berikut: (a) Memastikan peralatan yang dibawa masuk tidak mengancam keselamatan ICT MinDef.1 00 12 Mei 2010 37/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO. Pelupusan perlu dilakukan secara terkawal dan lengkap supaya maklumat tidak terlepas dari kawalan kerajaan. Pelupusan perlu dilakukan secara terkawal dan lengkap supaya maklumat tidak terlepas dari kawalan MinDef.10. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (d) Menyemak peralatan yang dipulangkan berada dalam keadaan baik.2 Peralatan ICT yang hendak dilupuskan perlu melalui prosedur pelupusan terkini. dan (c) Menyemak peralatan yang dibawa keluar tidak mengandungi maklumat MinDef. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Semua kandungan peralatan khususnya maklumat rahsia rasmi hendaklah dihapuskan terlebih dahulu sebelum pelupusan sama ada Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Peralatan ICT yang hendak dilupuskan perlu melalui prosedur pelupusan semasa.1 Pelupusan melibatkan semua peralatan ICT yang telah rosak.10. 5. 5.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT melalui shredding.1 00 12 Mei 2010 38/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (b) Peralatan ICT yang akan dilupuskan sebelum dipindah-milik hendaklah dipastikan data-data dalam storan telah dihapuskan dengan cara yang selamat. VERSI 3.NO. (d) Peralatan yang hendak dilupus hendaklah disimpan di tempat yang telah dikhaskan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi menjamin keselamatan peralatan tersebut. grinding. speaker dan manamana peralatan yang berkaitan ke mana-mana bahagian di MinDef. menanggal dan menyimpan perkakasan tambahan dalaman CPU seperti RAM. (ii) Menyimpan dan memindahkan perkakasan luaran komputer seperti Automatic Voltage Regulator (AVR). degauzing atau pembakaran. hardisk. maka pengguna bolehlah membuat penduaan.Sekiranya maklumat perlu disimpan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (c) Pegawai Aset hendaklah mengenal pasti sama ada peralatan tertentu boleh dilupuskan atau sebaliknya. Mencabut. dan (g) Pengguna ICT adalah DILARANG SAMA SEKALI daripada melakukan perkara-perkara seperti berikut: (i) Menyimpan mana-mana peralatan ICT yang hendak dilupuskan untuk milik peribadi. (f) Pelupusan peralatan ICT hendaklah dilakukan secara berpusat dan mengikut tatacara pelupusan semasa yang berkuat kuasa. motherboard dan sebagainya. (e) Pegawai aset bertanggungjawab merekodkan butir–butir pelupusan dan mengemas kini rekod pelupusan peralatan ICT ke dalam Sistem Inventori.

NO.11. 5.1. kecuaian atau kemalangan. semua cadangan perolehan dan pengubahsuaian hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (KPKK).11.11.1 Menghindarkan kerosakan dan gangguan terhadap premis dan aset ICT. dan (v) Pengguna ICT bertanggungjawab memastikan segala maklumat sulit dan rahsia di dalam komputer disalin pada media storan kedua seperti disket atau thumb drive sebelum menghapuskan maklumat tersebut daripada peralatan komputer yang hendak dilupuskan. (b) Melengkapi semua ruang pejabat khususnya kawasan yang mempunyai kemudahan ICT dengan perlindungan keselamatan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (iii) Memindah keluar dari MinDef mana-mana peralatan ICT yang hendak dilupuskan.1 Kawalan Persekitaran 5. VERSI 3. (iv) Melupuskan sendiri peralatan ICT kerana kerja-kerja pelupusan di bawah tanggungjawab MinDef.1 00 12 Mei 2010 39/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2 Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Merancang dan menyediakan pelan keseluruhan Pusat Data termasuk ruang peralatan komputer.11 Keselamatan Persekitaran Melindungi aset ICT Kerajaan dari sebarang bentuk ancaman persekitaran yang disebabkan oleh bencana alam. 5. 5. kesilapan. ruang percetakan dan ruang atur pejabat.

NO.11. mudah dikenali dan dikendalikan. (g) Menyemak dan menguji semua peralatan perlindungan sekurangkurangnya dua (2) kali setahun.2 Bekalan Kuasa Bekalan kuasa merupakan punca kuasa elektrik yang dibekalkan kepada peralatan ICT. dan (h) Menetapkan suhu premis mengikut spesifikasi perkakasan yang diperlukan.1 00 12 Mei 2010 40/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT yang mencukupi dan dibenarkan seperti alat pencegah kebakaran dan pintu kecemasan. Aktiviti dan keputusan ujian ini perlu direkodkan bagi memudahkan rujukan dan tindakan sekiranya perlu. (e) Meletakkan semua bahan cecair di tempat yang bersesuaian dan berjauhan dari aset ICT. (c) Memasang peralatan perlindungan di tempat yang bersesuaian. 5. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (d) Menyimpan bahan mudah terbakar di luar kawasan kemudahan penyimpanan aset ICT. (f) Pengguna adalah dilarang merokok atau menggunakan peralatan memasak seperti cerek elektrik berhampiran peralatan komputer. VERSI 3. Perkara yang perlu dipatuhi bagi menjamin keselamatan bekalan kuasa adalah seperti berikut: (a) Melindungi semua peralatan ICT dari kegagalan bekalan elektrik dan menyalurkan bekalan yang sesuai kepada peralatan ICT.

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 41/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

(b)

Menggunakan peralatan sokongan seperti Uninterruptable Power Supply (UPS) dan penjana (generator) bagi perkhidmatan kritikal seperti di Bilik Server supaya mendapat bekalan kuasa berterusan; dan

(c)

Menyemak dan menguji semua peralatan sokongan bekalan kuasa secara berjadual.

5.11.3 Keselamatan Kabel Kabel elektrik dan telekomunikasi yang menyalurkan data atau menyokong sistem penyampaian perkhidmatan hendaklah dilindungi daripada pencerobohan dan kerosakan. Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil adalah seperti berikut: (a) (b) Menggunakan kabel yang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan; Melindungi kabel daripada kerosakan yang disengajakan atau tidak disengajakan; (c) Melindungi laluan pemasangan kabel sepenuhnya bagi mengelakkan ancaman kerosakan dan wire tapping; dan (d) Membuat pelabelan kabel menggunakan kod tertentu.

5.11.4 Prosedur Kecemasan Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memastikan setiap pengguna membaca, memahami dan mematuhi prosedur kecemasan yang ditetapkan oleh Pegawai Keselamatan MinDef;

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 42/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

(b)

Melaporkan insiden kecemasan persekitaran seperti kebakaran kepada Pegawai Keselamatan MinDef;

(c)

Mengadakan, menguji dan mengemaskini pelan kecemasan dari semasa ke semasa; dan

(d)

Mengadakan latihan fire drill mengikut jadual.

5.12

Keselamatan Dokumen Melindungi maklumat MinDef dari sebarang bentuk ancaman persekitaran yang disebabkan oleh bencana alam, kesilapan atau kecuaian. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Setiap dokumen hendaklah difail dan dilabelkan mengikut klasifikasi

keselamatan seperti Terbuka, Terhad, Sulit, Rahsia atau Rahsia Besar; (b) Pergerakan fail dan dokumen hendaklah direkodkan dan perlulah mengikut prosedur keselamatan; (c) Kehilangan dan kerosakan ke atas semua jenis dokumen perlu dimaklumkan mengikut prosedur Arahan Keselamatan; (d) Pelupusan dokumen hendaklah mengikut prosedur keselamatan semasa seperti mana Arahan Keselamatan, Arahan Amalan (Jadual tatacara Jabatan Arkib Negara;dan (e) Menggunakan enkripsi (encryption) ke atas dokumen rahsia rasmi yang disediakan dan dihantar secara elektronik. Pelupusan Rekod) dan

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

NO. VERSI

3.1 00 12 Mei 2010 43/95

DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef 

NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT

5.13

Clear Desk dan Clear Screen Prosedur Clear Desk dan Clear Screen perlu dipatuhi supaya maklumat dalam apa jua bentuk media hendaklah disimpan dengan teratur dan selamat bagi mengelakkan kerosakan, kecurian atau kehilangan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

(a)

Menggunakan kemudahan password screen saver atau I apabila meninggalkan komputer;

(b)

Menyimpan bahan-bahan sensitif di dalam laci atau kabinet fail yang berkunci; dan

(c)

Memastikan semua dokumen diambil segera dari pencetak, pengimbas, mesin faksimili dan mesin fotostat.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan!

!

1 00 12 Mei 2010 44/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. menyelenggara.1 Objektif Memastikan perkhidmatan dan pemprosesan maklumat dapat berfungsi dengan betul dan selamat. (b) Setiap perubahan kepada sistem dan kemudahan pemprosesan maklumat mestilah dikawal.3 Pengendalian Prosedur Operasi Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Semua prosedur operasi hendaklah didokumenkan dengan jelas lagi teratur.2 Pengurusan Prosedur Operasi dan Komunikasi KSU adalah bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan operasi sistem dan komunikasi dapat berfungsi dengan betul dan selamat. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 6 : PENGURUSAN OPERASI DAN KOMUNIKASI 6. 6. 6. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (c) Aktiviti-aktiviti seperti memasang. (d) Tugas dan tanggungjawab perlu diasingkan bagi mengurangkan risiko kecuaian dan penyalahgunaan aset MinDef.NO. menghapus dan mengemas kini mana-mana komponen sistem ICT hendaklah dikendalikan oleh pihak atau pegawai yang diberi kuasa dan mempunyai pengetahuan atau terlibat secara langsung dengan aset ICT berkenaan. dikemaskini dan sedia diguna pakai oleh pengguna mengikut keperluan. VERSI 3.

prosedur dan kawalan maklumat sedia ada. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Kapasiti sesuatu komponen atau sistem ICT hendaklah dirancang. pengujian dan operasi mestilah diasingkan bagi mengurangkan risiko capaian atau pengubahsuaian tidak sah ke atas sistem yang sedang beroperasi.4 Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga Memastikan pelaksanaan dan penyenggaraan tahap keselamatan maklumat dan penyampaian perkhidmatan yang sesuai selaras dengan perjanjian perkhidmatan dengan pihak ketiga. dan (c) Pengurusan ke atas perubahan penyediaan perkhidmatan termasuk menyenggara dan menambah baik polisi keselamatan. secara 6. laporan dan rekod yang dikemukakan oleh pihak ketiga dan pihak-pihak lain yang terlibat perlu sentiasa dipantau.NO. dilaksanakan dan disenggarakan oleh pihak ketiga. definasi perkhidmatan dan tahap penyampaian yang terkandung dalam perjanjian dipatuhi. disemak semula dan diaudit dari semasa ke semasa.1 00 12 Mei 2010 45/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 6. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Memastikan kawalan keselamatan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (e) Kemudahan ICT untuk pembangunan. (b) Perkhidmatan. perlu mengambil kira tahap kritikal sistem dan proses yang terlibat serta penilaian semula risiko.5 Perancangan dan Penerimaan Sistem Meminimumkan risiko yang menyebabkan gangguan atau kegagalan sistem. diurus dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT dikawal dengan teliti oleh pegawai yang berkenaan bagi memastikan keperluannya adalah mencukupi dan bersesuaian untuk pembangunan dan kegunaan sistem ICT pada masa akan datang. (b) (c) Memasang dan menggunakan hanya perisian yang tulen. 6. worm. VERSI 3. Menyemak kandungan sistem atau maklumat secara berkala bagi mengesan aktiviti yang tidak diingini seperti kehilangan atau kerosakan maklumat. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . ditala (fine tuning) dan perancangan perlu dibuat bagi memenuhi keperluan kapasiti akan datang untuk memastikan prestasi sistem di tahap optimum.6 Perlindungan Dari Malicious Code (Kod Jahat) Melindungi integriti maklumat dan perisian dari pendedahan atau kerosakan yang disebabkan oleh perisian berbahaya seperti virus. trojan dan lain-lain.NO. dan (c) Kriteria penerimaan untuk peralatan dan sistem baru. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memasang sistem keselamatan untuk mengesan perisian atau program berbahaya seperti anti virus. (b) Penggunaan peralatan dan sistem mestilah dipantau. Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) dan mengikut prosedur penggunaan yang selamat. (d) (e) Mengemaskini paten anti virus dari semasa ke semasa. Mengimbas semua perisian atau sistem dengan anti virus sebelum menggunakannya. peningkatan dan versi baru perlu ditetapkan dan ujian yang sesuai ke atasnya perlu dibuat semasa pembangunan dan sebelum penerimaan sistem.1 00 12 Mei 2010 46/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

1 00 12 Mei 2010 47/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Perkara yang mesti dipatuhi adalah sepeti berikut: (a) Membuat salinan keselamatan ke atas semua sistem perisian dan aplikasi sekurang-kurangnya sekali atau setelah mendapat versi terbaru.7 Backup (Salinan Penduaan) Mengekalkan integriti. (h) Mengadakan program dan prosedur jaminan kualiti ke atas semua perisian yang dibangunkan.NO. konfigurasinya hendaklah memastikan bahawa ianya beroperasi berdasarkan kepada dasar keselamatan yang jelas dan penggunaan mobile code yang tidak dibenarkan adalah dilarang sama sekali. Bagi memastikan sistem dapat dibangunkan semula setelah berlakunya bencana. Klausa ini bertujuan untuk tuntutan baik pulih sekiranya perisian tersebut mengandungi program berbahaya. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (f) Menghadiri program kesedaran mengenai ancaman perisian berbahaya dan cara mengendalikannya. (g) Memasukkan klausa tanggungan di dalam mana-mana kontrak yang ditawarkan kepada pembekal perisian. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (i) Memberi amaran mengenai ancaman seperti serangan virus terhadap keselamatan aset ICT MinDef. (j) Kawalan pencegahan. 6. kesediaan maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat. salinan maklumat dan perisian hendaklah dilakukan setiap kali berubah. dan (k) Dalam keadaan di mana mobile code dibenarkan. pengesanan dan pemulihan untuk melindungi daripada malicious code dan program kesedaran pengguna yang bersesuaian mesti dilaksanakan. VERSI 3. Salinan penduaan hendaklah direkodkan dan disimpan di lokasi yang berlainan (off site).

tahap perkhidmatan dan keperluan pengurusan bagi semua perkhidmatan rangkaian perlu dikenal pasti dan dimasukkan dalam mana-mana perjanjian perkhidmatan rangkaian sama ada perkhidmatan berkenaan disediakan secara dalaman atau melalui khidmat luar.1 00 12 Mei 2010 48/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.8 Pengurusan Keselamatan Rangkaian Memastikan keselamatan rangkaian MinDef terpelihara daripada pencerobohan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab . (b) Ciri-ciri keselamatan.1 Kawalan Infrastruktur Rangkaian Infrastruktur rangkaian mestilah dikawal. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) Polisi dan prosedur perlu dibangunkan dan dilaksanakan bagi melindung maklumat yang berhubung kait dengan sistem rangkaian. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . demi melindungi ancaman kepada sistem dan aplikasi di dalam rangkaian.8. (c) Menguji sistem penduaan sedia ada bagi memastikan ianya dapat berfungsi dengan sempurna. boleh dipercayai dan berkesan apabila digunakan khususnya pada waktu kecemasan. dan (d) Salinan maklumat dan perisian perlu dibuat dan diuji secara berkala berdasarkan kepada prosedur penduaan. 6.NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Membuat salinan penduaan ke atas semua data dan maklumat mengikut kesesuaian operasi. 6. VERSI 3. dipantau dan diurus sebaiknya.

(e) Capaian kepada peralatan rangkaian hendaklah dikawal dan terhad kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. (j) Memasang perisian Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) bagi mengesan sebarang cubaan menceroboh dan aktiviti-aktiviti lain yang boleh mengancam sistem dan maklumat MinDef.NO. (i) Semua perisian sniffer atau network analyzer adalah dilarang dipasang pada komputer pengguna kecuali mendapat kebenaran MinDef*CERT. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (g) Firewall hendaklah dipasang di antara rangkaian dalaman dan sistem yang melibatkan maklumat rahsia rasmi Kerajaan serta di konfigurasi oleh pentadbir sistem yang dibenarkan sahaja. (l) Sebarang penyambungan rangkaian yang bukan di bawah kawalan MinDef adalah tidak dibenarkan. (h) Semua trafik keluar dan masuk hendaklah melalui firewall di bawah kawalan MinDef. gegaran dan habuk. (f) Semua peralatan mestilah melalui proses Factory Acceptance Check (FAC) semasa pemasangan dan konfigurasi. (k) Memasang Web Content Filter pada Internet Gateway untuk menyekat aktiviti yang dilarang seperti yang termaktub di dalam PKPA 1/2003.1 00 12 Mei 2010 49/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (c) Tanggungjawab atau kerja-kerja operasi rangkaian dan komputer hendaklah diasingkan untuk mengurangkan capaian dan pengubahsuaian yang tidak dibenarkan. (d) Peralatan rangkaian hendaklah diletakkan di lokasi yang mempunyai ciriciri fizikal yang kukuh dan bebas dari risiko seperti banjir. VERSI 3.

6. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Etika Penggunaan Internet Dan E-mel MinDef perlu dipatuhi oleh semua pengguna MinDef. Rujuk KEMBARAN B. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (m) Memastikan keperluan perlindungan ICT adalah bersesuaian dan mencukupi bagi menyokong perkhidmatan yang optimum. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .2 Perkhidmatan Mel Elektronik (e-Mel) Maklumat yang terdapat dalam mel elektronik MinDef perlu dilindungi sebaikbaiknya bagi menghidari capaian atau sebaran maklumat yang tidak dibenarkan. VERSI 3. 6.9. prosedur dan kawalan rangkaian MinDef yang formal perlu diwujudkan untuk melindungi pertukaran maklumat melalui penggunaan pelbagai jenis kemudahan komunikasi.NO.9 Keselamatan Komunikasi Rangkaian 6. dan (n) Penggunaan rangkaian tanpa wayar (wireless) LAN di MinDef hendaklah mematuhi surat MinDef dengan rujukan UPTM (S) 159/338/8 Jilid 30 (84) bertajuk “Langkah-langkah Untuk Memperkukuhkan Keselamatan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless Local Area Network) di Agensi-agensi Kerajaan”.9. dan (b) Mematuhi ISP (Pelan Strategik ICT) rangkaian bersepadu yang telah ditetapkan.1 Memastikan perlindungan keselamatan maklumat dalam rangkaian dan infrastruktur sokongan terurus dan terkawal.1 00 12 Mei 2010 50/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Polisi.

Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (d) Setiap e-mel yang disediakan hendaklah mematuhi format yang ditetapkan oleh MinDef. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Akaun atau alamat mel elektronik (e-mel) yang diperuntukkan oleh MinDef sahaja boleh digunakan. (j) Pengguna pengguna hendaklah yang mengenal pasti dan mengesahkan sebelum identiti berkomunikasi dengannya meneruskan transaksi maklumat melalui e-mel. Walau bagaimanapun. sekiranya perlu semasa penghantaran. (i) Pengguna hendaklah mengelak dari membuka e-mel daripada penghantar yang tidak diketahui atau diragui.NO. (c) Segala akaun e-mel yang diberi adalah bukan hak persendirian.1 00 12 Mei 2010 51/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Kaedah pemampatan untuk mengurangkan saiz adalah disarankan. e-mel tidak akan diakses atau didedahkan kecuali untuk tujuan keselamatan dan undang-undang. (e) Sebarang penggunaan yang boleh memudaratkan nama baik MinDef adalah dilarang sama sekali. (g) Penghantaran e-mel rasmi hendaklah menggunakan akaun e-mel rasmi dan pastikan alamat e-mel penerima adalah betul. Penggunaan free web-based mail untuk kegunaan rasmi dilarang sama sekali. VERSI 3. Penggunaan akaun milik orang lain atau akaun yang dikongsi bersama adalah dilarang. Pentadbir Sistem e-mel berhak mengakses atas sebab-sebab tertentu. (h) Pengguna dinasihatkan menggunakan fail kepilan. (f) Memastikan subjek dan kandungan e-mel adalah berkaitan dan menyentuh perkara perbincangan yang sama sebelum penghantaran dilakukan.

dan (n) Maklumat yang terdapat dalam mel elektronik perlu dilindungi sebaikbaiknya. Menghantar katataluan tanpa perlindungan (encryption) adalah dilarang sama sekali. dan (d) Individu yang dibenarkan untuk menggunakan kemudahan ini adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas peralatan dan data sepanjang melakukan tugasnya. (c) Sistem yang diakses dari luar hendaklah mempunyai sistem perlindungan (encryption) yang mencukupi.1 00 12 Mei 2010 52/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 6. VERSI 3. (m) Pengguna hendaklah menentukan tarikh dan masa sistem komputer adalah tepat. tatacara pengurusan sistem fail elektronik yang telah (l) Emel yang tidak penting dan tidak mempunyai nilai arkib yang telah diambil tindakan dan tidak diperlukan lagi bolehlah dihapuskan.9. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Kemudahan ini disediakan hanya untuk sistem-sistem yang dibenarkan sahaja.3 Telecommuting Memastikan keselamatan maklumat yang diakses atau dihantar semasa menggunakan kemudahan telecommuting adalah terjamin. Sekiranya individu ini terpaksa menghantar Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (b) Kebenaran untuk menggunakan perkhidmatan hendaklah diberikan secara bertulis oleh Pengurus Sistem dengan menggunakan komputer peribadi perkhidmatan sahaja. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (k) Setiap e-mel rasmi yang dihantar atau diterima hendaklah disimpan mengikut ditetapkan.NO.

Memastikan keselamatan pertukaran maklumat dan mana-mana entiti luar terjamin. prosedur dan kawalan pertukaran maklumat yang formal perlu diwujudkan untuk melindungi pertukaran maklumat melalui penggunaan pelbagai jenis kemudahan komunikasi. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Menghadkan dan menentukan capaian kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. (b) Menghadkan pengedaran data untuk tujuan rasmi dan dibenarkan sahaja.NO. memindah serta melindungi maklumat daripada didedah tanpa kebenaran atau salah guna. 6. dan (e) Perjanjian perlu diwujudkan untuk pertukaran maklumat dan perisian di antara agensi dengan pihak luar.4 Prosedur Pengendalian Maklumat Prosedur ini bertujuan untuk mengendali. (c) Polisi. VERSI 3.9. menyimpan.1 00 12 Mei 2010 53/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT maklumat berdarjah atau terperingkat ia mestilah menggunakan encryption yang dibenarkan oleh MinDef. (d) Sebarang pertukaran maklumat di antara MinDef dan agensi kerajaan yang lain mestilah dikawal.

pengubahsuaian. (c) Menghadkan pengedaran data atau media untuk tujuan yang dibenarkan sahaja.1 Melindungi aset ICT dari sebarang pendedahan.10 Pengurusan Media 6. Prosedur-prosedur pengendalian media yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) (b) Melabelkan semua media mengikut tahap sensitiviti sesuatu maklumat. (d) Mengawal dan merekodkan aktiviti penyelenggaraan media bagi mengelak dari sebarang kerosakan dan pendedahan yang dibenarkan. Langkahlangkah pengurusan dokumentasi yang baik dan selamat perlu dilaksanakan bagi memastikan integriti maklumat. Menghadkan dan menentukan capaian media kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 6. (e) (f) Menyimpan semua media di tempat yang selamat.10.10. Penghantaran atau pemindahan media ke luar pejabat hendaklah mendapat kebenaran daripada pemilik terlebih dahulu. 6.1 00 12 Mei 2010 54/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. pemindahan atau pemusnahan serta gangguan ke atas aktiviti perkhidmatan.NO.2 Keselamatan Sistem Dokumentasi Dokumentasi sistem perlu dilindungi dari capaian yang dibenarkan. dan Media yang mengandungi maklumat terperingkat yang hendak tidak dihapuskan atau dimusnahkan mestilah dilupuskan mengikut prosedur yang betul dan selamat.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Memastikan sistem dokumentasi atau penyimpanan maklumat adalah selamat dan terjamin. sulit atau terhad pada dokumen. (d) Menggunakan enkripsi (encryption) ke atas dokumen terperingkat yang disediakan dan dihantar secara elektronik. (b) Menggunakan tanda atau label keselamatan seperti rahsia besar. memproses. 6.1 00 12 Mei 2010 55/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. menyimpan dan menghantar dokumen-dokumen tersebut supaya ianya diuruskan berasingan daripada dokumen-dokumen tidak terperingkat. (b) Menyemak sistem log secara berkala bagi mengesan ralat yang menyebabkan gangguan kepada sistem dan mengambil tindakan membaik pulih dengan segera. dan (c) Sekiranya wujud aktiviti-aktiviti tidak sah seperti kecurian maklumat dan pencerobohan hendaklah dilaporkan kepada MinDef*Cert.11 Pemantauan Memastikan pengesanan aktiviti pemprosesan maklumat yang tidak dibenarkan. VERSI 3. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mewujudkan sistem log bagi merekodkan semua aktiviti harian pengguna dan disimpan untuk tempoh masa yang dipersetujui bagi membantu siasatan dan memantau kawalan capaian. (c) Mewujudkan sistem pengurusan dokumen terperingkat bagi menerima.NO. dan (e) Mengawal dan merekodkan semua aktiviti capaian sistem dokumentasi sedia ada. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . rahsia.

PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 7 : KAWALAN CAPAIAN 7. 7. authentication dan authorization. dan (d) Keselamatan maklumat yang dicapai menggunakan kemudahan atau peralatan mudah alih. VERSI 3. (b) (c) Kawalan capaian ke atas perkhidmatan rangkaian dalaman dan luaran.1 Objektif Melindungi maklumat dari sebarang bentuk capaian yang tidak dibenarkan. didokumenkan dan dikaji semula berasaskan keperluan pengurusan MinDef dan keselamatan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .3 Dasar Kawalan Capaian Peraturan kawalan capaian hendaklah diwujudkan. 7.1 00 12 Mei 2010 56/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2 Kawalan Capaian Mengawal capaian ke atas maklumat.NO. kemudahan proses maklumat dan proses urus niaga berdasarkan keperluan urus niaga dan keperluan keselamatan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut : (a) Kawalan capaian ke atas maklumat dan proses urus niaga mengikut keperluan keselamatan dan peranan pengguna. Kawalan capaian ke atas information process facilities seperti capaian pengguna. Peraturan kawalan capaian hendaklah mengambil kira faktor identification.

4. VERSI 3.1 00 12 Mei 2010 57/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 7.2 Prosedur pendaftaran dan pembatalan kebenaran capaian pengguna perlu diwujudkan dan didokumenkan. Pengguna bertukar jawatan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Akaun pengguna adalah unik dan pengguna bertanggungjawab ke atas akaun tersebut selepas pengesahan penerimaan dibuat. (ii) (iii) (iv) Pengguna bercuti atau bertugas di luar pejabat. tanggungjawab dan/atau bidang tugas. (b) Akaun pengguna yang diwujudkan dan tahap capaian termasuk sebarang perubahan mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan secara bertulis dan direkodkan.3 Pengurusan Capaian Pengguna 7. dan Pengguna bersara atau tamat perkhidmatan.1 Memastikan bahawa sistem maklumat dicapai oleh pengguna yang sah dan menghalang capaian yang tidak sah. Melebihi satu tempoh yang ditentukan oleh Ketua Jabatan. 7.NO. (c) Pemilihan akaun dan capaian pengguna adalah tertakluk kepada peraturan jabatan dan tindakan pembatalan/pengubahsuaian hendaklah di ambil atas sebab seperti berikut: (i) Pengguna tidak hadir bertugas tanpa kebenaran melebihi satu tempoh yang ditentukan oleh Ketua Jabatan. (v) (vi) Pengguna bertukar atau berpindah Jabatan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .4.

7. VERSI 3. Kata laluan hendaklah ditukar selepas 90 hari atau selepas tempoh masa yang bersesuaian. (e) Kata laluan hendaklah tidak dipaparkan semasa input. (f) Kuatkuasakan pertukaran kata laluan semasa login kali pertama atau selepas login kali pertama atau selepas kata laluan diset semula. sumber yang digunakan. perubahan maklumat. disimpan atau didedahkan dengan apa cara sekalipun. (g) (h) Kata laluan hendaklah berlainan daripada pengenalan identiti pengguna. penggunaan dan pengurusan kata laluan sebagai laluan utama bagi mencapai maklumat dan data dalam sistem mestilah mematuhi amalan terbaik serta prosedur yang ditetapkan oleh MinDef seperti berikut: (a) Dalam apa jua keadaan dan sebab.1 00 12 Mei 2010 58/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. aplikasi diguna dan aktiviti capaian secara sah atau sebaliknya. (d) Kata laluan windows dan screen saver hendaklah diaktifkan terutamanya pada komputer yang terletak di ruang guna sama. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (d) Aktiviti capaian oleh pengguna direkod. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (b) Pengguna hendaklah menukar kata laluan apabila disyaki berlakunya kebocoran kata laluan atau dikompromi. disenggara dengan sistematik dan dikaji dari masa ke semasa. kata laluan hendaklah dilindungi dan tidak boleh dikongsi dengan sesiapa pun.NO. rangkaian dilalui. tarikh. dalam laporan atau media lain dan tidak boleh dikodkan di dalam program. masa. (c) Kata laluan hendaklah diingat dan TIDAK BOLEH dicatat. Maklumat yang direkod termasuk identiti pengguna.5 Pengurusan Kata Laluan Pemilihan.

(c) Mengguna kaedah pengenalan automatik berdasarkan lokasi dan peralatan untuk pengesahan sambungan ke dalam rangkaian. (e) Mengasingkan capaian mengikut kumpulan perkhidmatan. pengguna dan sistem maklumat dalam rangkaian. (b) Mewujudkan mekanisme pengesahan yang sesuai untuk mengawal capaian oleh pengguna jarak jauh. khususnya bagi kemudahan yang dikongsi dan menjangkau sempadan MinDef.1 00 12 Mei 2010 59/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 7. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (i) Mengelakkan penggunaan semula kata laluan yang baru digunakan. VERSI 3. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memastikan pengguna boleh mencapai perkhidmatan yang dibenarkan sahaja.6 Kawalan Capaian Rangkaian 7.1 Menghalang capaian tidak sah dan tanpa kebenaran ke atas rangkaian MinDef.6. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . dan (b) Mewujudkan dan menguatkuasakan mekanisme untuk pengesahan pengguna dan peralatan yang menepati kesesuaian penggunaannya. maklumat (f) Mengawal sambungan ke rangkaian.NO. (d) Mengawal capaian fizikal dan logikal ke atas kemudahan port diagnostik dan konfigurasi jarak jauh. Kawalan capaian perkhidmatan rangkaian hendaklah dijamin selamat dengan: (a) Menempatkan atau memasang antaramuka yang menepati kesesuaian penggunaannya di antara rangkaian MinDef dan rangkaian lain-lain organisas.

Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut : (a) Arahan yang dikeluarkan mengenai etika penggunaan Internet dan emel MinDef perlu dipatuhi oleh semua pengguna MinDef. 7. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (g) Mewujud dan melaksana kawalan pengalihan laluan (routing control) untuk memastikan pematuhan ke atas peraturan MinDef. VERSI 3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . (c) Laman yang dilayari hendaklah hanya yang berkaitan dengan bidang kerja dan terhad untuk tujuan yang dibenarkan oleh Ketua Jabatan.6. (e) Bahan yang diperoleh dari Internet hendaklah ditentukan ketepatan dan kesahihannya. Sebagai amalan baik. (b) Semua pihak dikehendaki menyediakan kawalan terhadap kemudahan internet. (g) Pengguna hanya dibenarkan memuat turun bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar dan dibawah hak cipta terpelihara.1 00 12 Mei 2010 60/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. berunsur hasutan dan mempunyai unsur-unsur lucah adalah dilarang sama sekali. (f) Bahan rasmi hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik ke Internet.NO. (d) Melayari laman web yang menentang pemerintahan kerajaan.2 Perkhidmatan Internet Capaian Internet perlu dikawal dan diurus bagi mengelakkan gangguan sistem rangkaian MinDef. rujukan sumber Internet hendaklah dinyatakan.

NO. Kaedah yang digunakan hendaklah menyokong perkara-perkara berikut: (a) Mengesahkan pengguna yang dibenarkan selaras dengan peraturan MinDef.7. Prosedur log-on yang selamat perlulah: Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 7.1 00 12 Mei 2010 61/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (d) Menyedia kaedah sesuai untuk pengesahan capaian (authentication).7. (b) Mewujudkan audit trail ke atas semua capaian sistem operasi terutama pengguna bertaraf khas (super user). (c) Menjana amaran (alert) sekiaranya berlaku pelanggaran ke atas peraturan keselamatan sistem. dan (e) Menghadkan tempoh penggunaan mengikut kesesuaian. VERSI 3.2 Mengawal capaian ke atas sistem operasi menggunakan prosedur log-on yang selamat.7 Kawalan Capaian Sistem Operasi 7.1 Memastikan bahawa capaian ke atas sistem operasi dikawal dan dihadkan kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. 7. dan (i) Maklumat lanjut mengenai keselamatan Internet bolehlah merujuk kepada “Etika Penggunaan Internet dan Emel Kementerian Pertahanan “ dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 bertajuk “Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan”. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (h) Sebarang bahan yang dimuat turun dari Internet hendaklah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh MinDef.

dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 00 12 Mei 2010 62/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. dan yang (e) Hadkan tempoh masa penggunaan bagi meningkatkan keselamatan aplikasi yang berisiko tinggi.NO. (d) Menamatkan sesi yang tidak aktif selepas tempoh masa ditetapkan. dan (c) Tidak berkompromi dengan sebarang sistem yang berkongsi sumber. Kawalan capaian hendaklah : (a) Membenarkan pengguna mencapai aplikasi dan maklumat mengikut tahap capaian yang ditentukan.8 Kawalan Capaian Aplikasi Dan Maklumat Menghalang capaian tidak sah ke atas sistem aplikasi dan maklumat. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Capaian ke atas maklumat dan fungsi sistem aplikasi oleh pengguna perlu dihadkan. 7. (b) Melaksana sistem pengurusan kata laluan yang interaktif dan menjamin kualiti serta keselamatan kata laluan. VERSI 3. (b) Menyediakan mekanisme perlindungan bagi menghalang capaian tidak sah ke atas aplikasi dan maklumat daripada utiliti yang sedia ada dalam sistem operasi dan perisian malicious yang berupaya melangkaui kawalan sistem. (c) Mengawal penggunaan utiliti yang berkeupayaan melepasi sistem dan aplikasi terhad. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (a) Menggunakan kaedah pengenalan pengguna yang unik dan teknik pengesahan pengguna yang berkesan dan selamat. selaras dengan peraturan MinDef.

NO. Bluetooth. dan (b) Pengguna bertanggungjawab menentukan maklumat berdarjah dan ia perlu melalui proses encryption yang dibenarkan sebelum dihantar atau disalurkan ke dalam sistem rangkaian yang tidak selamat (seperti Internet. 3G dan sebagainya). Mobil-GSM. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mewujudkan peraturan dan garis panduan keselamatan yang bersesuaian untuk melindungi dari risiko penggunaan perlatan mudah alih dan kemudahan komunikasi. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Sistem yang sensitif perlu persekitaran pengkomputeran yang khusus dan terasing. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Infrared. 7.9 Peralatan Mudah Alih Memastikan keselamatan maklumat semasa menggunakan peralatan mudah alih. WAP.1 00 12 Mei 2010 63/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3.

3 Pengesahan Data Input Dan Output Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Data input bagi aplikasi perlu disahkan bagi memastikan data yang dimasukkan betul dan bersesuaian. dan (b) Pernyataan keperluan bagi sistem maklumat baru atau penambahbaikan ke atas sistem sedia ada hendaklah menjelaskan mengenai kawalan jaminan keselamatan. dipersetujui dan didokumentasikan sebelum sesuatu sistem maklumat direkabentuk dan dilaksanakan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 00 12 Mei 2010 64/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. sistem aplikasi dan perisian.2 Keperluan Keselamatan Sistem Maklumat Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Memastikan bahawa aspek keselamatan dikenal pasti. VERSI 3. infrastruktur. dipersetujui dan di dokumenkan pada setiap peringkat perolehan. 8. pembangunan dan penyenggaraan.NO. PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 8.1 Objektif Memastikan aspek keselamatan dikenalpasti dan diambil kira dalam semua sistem maklumat termasuk sistem pengoperasian. 8. dijustifikasi. dan (b) Data output daripada aplikasi perlu disahkan bagi memastikan maklumat yang dihasilkan adalah tepat. Aspek keselamatan ini mesti dikenal pasti. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 8 : PEROLEHAN.

dan Menghadkan capaian ke atas kod sumber program. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah termasuk yang berikut: (a) Mewujudkan peraturan yang mengawal pemasangan perisian ke dalam sistem yang sedang beroperasi. (b) (c) Melindungi dan mengawal data-data ujian. di musnah dan didedahkan sepanjang tempoh sah kunci tersebut. dan (c) Pengurusan kunci dilakukan dengan berkesan dan selamat bagi melindungi kunci berkenaan dari diubah.5 Keselamatan Fail-Fail Sistem Dan Kod Sumber Program Memastikan capaian ke atas fail-fail sistem dan kod sumber program adalah terkawal dan aktiviti-aktiviti sokongan dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Penggunaan enkripsi (encryption) ke atas maklumat sensitif atau maklumat rahsia rasmi pada setiap masa. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8.NO.1 00 12 Mei 2010 65/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Kawalan perlu diambil untuk mengelakkan pendedahan maklumat sensitif semasa proses pengujian dilaksanakan. (b) Penggunaan tandatangan digital kepada semua pengguna yang menguruskan transaksi maklumat rahsia rasmi secara elektronik. 8.4 Kawalan Kriptografi Memastikan kaedah kriptografi diguna untuk melindungi kerahsiaan. kesahihan dan integriti maklumat melalui teknik kriptografi. VERSI 3.

1 00 12 Mei 2010 66/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Outsoursing ini boleh membantu penggunaan ICT dalam keadaan kekurangan kakitangan dan kemahiran. pada masa yang sama ia dapat memudahkan maklumat diperolehi oleh kontraktor atau pembekal yang dilantik. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah termasuk yang berikut: (a) Mengawal pelaksanaan perubahan menggunakan prosedur kawalan perubahan yang formal. Ini bagi menjamin keselamatan terhadap sistem yang akan dilaksanakan secara outsource. (d) (e) Menghalang sebarang peluang untuk membocorkan maklumat.NO. VERSI 3. (b) Mengkaji semula dan menguji aplikasi kritikal semasa melaksanakan perubahan ke atas sistem yang sedang beroperasi. pakar perunding dan pihak-pihak lain yang terlibat.7 Pembangunan Perisian Secara Outsource 8. Namun begitu. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 8.6 Keselamatan Dalam Proses Pembangunan Dan Sokongan Memastikan keselamatan perisian sistem aplikasi dan maklumat dikawal supaya selamat dalam semua keadaan. dan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8. Penggunaan Outsourcing perlu dikawal daripada segi pelasanaannya.7. (c) Mengawal perubahan dan/atau pindaan ke atas pakej perisian dan memastikan sebarang perubahan adalah terhad mengikut keperluan sahaja. Mengawal selia dan memantau pembangunan perisian oleh pembekal.1 Outsourcing merujuk kepada perkhidmatan pengurusan sebahagian atau keseluruhan sistem ICT oleh pihak ketiga. (f) Mengesahkan segala perubahan dan/atau pindaan ke atas sistem yang sedang beroperasi dan/atau pakej perisian sebelum diguna pakai.

pada 8. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8.6 Intelectual Property Right (IPR) untuk sistem yang dibangunkan atau pakej yang diubahsuai adalah menjadi hakmilik kerajaan mesti dinyatakan dalam perjanjian kontrak.7.7. 8.2 Dasar Pelaksanaan 8.1 Semua kontraktor yang melaksanakan kerja Outsourcing Maklumat dimestikan lulus dan melepasi tapisan keselamatan.2.4 Projek Outsourcing yang melibatkan pengauditan aset-aset ICT tidak dibenarkan. Pegawai kerajaan mesti membuat pengauditan terhadap sistem yang di outsource. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 8.7. 8.7.5 Capaian secara fizikal dan logikal mesti dipantau oleh kakitangan MinDef yang dilantik bagi menguruskannya.NO. dan (c) Mesti menyatakan faktor keselamatan secara terperinci Schedule Of Compliance (SOC). berdarjah hendaklah dimaklumkan secara need to know basis.2.2 Antara butir-butir yang perlu dinyatakan di dalam kontrak outsourcing adalah: (a) (b) Kesahihan dan kerahsiaan logikal organisasi mesti dipelihara. 8. VERSI 3.7.7.7.3 Pemindahan Teknologi atau Transfer Of Technology (TOT) mesti dilaksanakan oleh kontraktor kepada pengguna.1 00 12 Mei 2010 67/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

8.8. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 8.8 Pengurusan Teknikal Keterdedahan (Vulnerability) 8. melilai tahap keterdedahan tersebut dan mengambil langkah-langkah kawalan untuk mengatasi risiko berkaitan.1 00 12 Mei 2010 68/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. sistematik dan berkala dengan mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk menjamin keberkesanannya.NO.8.2 Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah termasuk memperoleh maklumat teknikal keterdedahan yang tepat pada masanya ke atas sistem maklumat yang digunakan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Perlaksanaan pengurusan teknikal keterdedahan ini perlu dilaksanakan di atas sistem pengoperasian dan sistem aplikasi yang digunakan. VERSI 3.1 Memastikan perlaksanaan pengurusan teknikal keterdedahan adalah berkesan.

VERSI 3.1 Objektif Memastikan tindakan menangani insiden keselamatan ICT diambil dengan cepat.2. (b) Menyedia pelan kontigensi dan mengaktifkan pelan kesinambungan perkhidmatan. tepat dan berkesan serta meminumkan kesan insiden keselamatan ICT. (c) (d) Menyimpan audit trail dan memelihara bahan bukti. MinDef*CERT perlu melaksanakan pengurusan pengendali insiden keselamatan ICT berpandukan prosedur operasi standard keselamatan ICT MinDef*CERT. didedahkan kepada pihak-pihak yang tidak diberi kuasa atau disyaki hilang atau didedahkan kepada pihak-pihak yang tidak diberi kuasa. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 9 : PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT 9. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .2.2 Insiden Keselamatan ICT adalah termasuk yang berikut: (a) Maklumat didapati hilang. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Mengenalpasti semua jenis insiden keselamatan ICT seperti gangguan perkhidmatan yang disengajakan.NO. 9.1 Prosedur Pengurusan Insiden Keselamatan ICT perlu diwujudkan dan didokumenkan.2 Prosedur Pengurusan Insiden Keselamatan ICT 9. dan Menyediakan pelan tindakan pemulihan segera.1 00 12 Mei 2010 69/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 9. pemalsuan identiti dan pengubahsuaian perisian tanpa kebenaran.

penyelewengan dan insiden-insiden yang tidak diingini. (c) Kata laluan atau mekanisme kawalan akses hilang.3 Rujuk Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 bertajuk ” Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT”. dan perlu sentiasa bersedia untuk memberi respons apabila diperlukan. Semua maklumat adalah SULIT.3. 9. dan.NO. (e) Berlaku percubaan menceroboh.2. atau disyaki hilang.1 Semua insiden keselamatan ICT yang berlaku mesti dilaporkan kepada ICTSO dan MinDef*CERT dengan kadar segera untuk pengendalian dan pengumpulan statistik insiden keselamatan ICT.3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (b) Sistem maklumat disyaki digunakan tanpa kebenaran dan kecurian maklumat/data. VERSI 3. 9.2 Pelantikan Pegawai Bertanggungjawab Pegawai Keselamatan ICT perkhidmatan dan anggota MinDef*CERT mestilah dilantik secara rasmi oleh perkhidmatan masing-masing dan semua warga MinDef perlu maklum akan perlantikan pegawai-pegawai ini.1 00 12 Mei 2010 70/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. tapi sebaliknya perlu terus Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .3 Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT 9. dan hanya boleh didedahkan kepada pihak-pihak yang dibenarkan. dicuri atau didedahkan. 9.3. 9. (d) Kejadian sistem luar biasa seperti kehilangan fail. sistem kerap kali gagal berfungsi dan kesilapan / ralat dalam komunikasi data. dicuri atau didedahkan.3 Tanggungjawab Pengguna Semua pengguna MinDef dan pihak ketiga yang terlibat diingatkan supaya tidak melaksanakan sebarang tindakan secara sendiri.

kelengkapan dan kebolehpercayaan bahan bukti yang termaktub dalam bidang kuasa perundangan berkenaan.3.4 Pengurusan Maklumat Insiden Keselamatan ICT 9. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT melaporkan dengan segera sebarang insiden keselamtan ICT. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 9.4 Tindakan Dalam Keadaan Berisiko Tinggi Dalam keadaan atau persekitaran berisiko tinggi.1 00 12 Mei 2010 71/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. pengurusan atasan hendaklah dimaklumkan dengan serta-merta supaya satu keputusan segera dapat diambil. 9.4. Tindakan ini perlu bagi mengelakkan kesan atau impak kerosakan yang lebih teruk dan mengelakkan kejadian insiden merebak kepada Bahagian yang lain. backup secara berkala. 9. keterdedahan yang diperhatikan atau disyaki terdapat dalam perkhidmatan dan sistem maklumat MinDef menerusi mekanisme pelaporan ini. media backup offline ini hendaklah mengikut amalan terbaik yang disarankan oleh MinDef dari semasa ke semasa. disenggarakan dan mempunyai perlindungan keselamatan. VERSI 3. disimpan. kerosakan dan kos kejadian insiden akan datang. Ini adalah bagi mengelakkan kerosakan atau kehilangan bahan bukti pencerobohan dan cubaan pencerobohan. Bahagian juga hendaklah memastikan semua bahan bukti adalah selaras dengan peraturan pengumpulan maklumat dari segi kualiti. Penyediaan bahan-bahan bukti seperti jejak audit.4. Maklumat ini juga digunakan untuk mengenal pasti insiden yang kerap berlaku atau yang memberi kesan serta impak yang tinggi kepada MinDef.NO.2 MinDef*CERT hendaklah memastikan bahan-bahan bukti berkaitan insiden keselamatan ICT dapat disediakan.1 Maklumat mengenai insiden keselamatan ICT yang dikendalikan perlu disimpan dan dianalisis bagi tujuan perancangan dan tindakan untuk melaksanakan peningkatan dan kawalan tambahan bagi mengawal kekerapan.

Menyalin bahan bukti oleh personel yang dipertanggungjawabkan. media perisian. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 00 12 Mei 2010 72/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO. Merekod semua maklumat aktivit penyalinan termasuk pegawai terlibat. dan (f) Menyalurkan kepada pihak atasan maklumat-maklumat yang difikirkan perlu. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut: (a) (b) (c) Melindungi Integriti semua bahan bukti. VERSI 3. (e) Mendapatkan nasihat dari pihak berkuasa perundangan ke atas bahan bukti yang diperlukan. seperti pegawai undang undang dan polis(jika perlu). (d) Memaklumkan pihak berkuasa perundangan. perkakasan dan peralatan yang digunakan.

2 Pelan Kesinambungan Perkhidmatan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (Business Continuity Management .1 00 12 Mei 2010 73/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. kebarangkalian berlaku dan kesan sekiranya berlaku. (c) Merancang dan melaksana peraturan kecemasan bagi membolehkan pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin atau dalam jangka masa yang telah ditetapkan. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . dipersetujui oleh pengurusan dan disenggarakan bagi setiap MinDef.BCM) hendaklah dibangunkan untuk memastikan pendekatan yang menyeluruh dilaksanakan bagi mengatasi gangguan ke atas aktiviti penyediaan perkhidmatan MinDef dan melindungi aktiviti daripada kesan bencana serta pemulihan perkhidmatan dalam tempoh yang ditetapkan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Keperluan keselamatan maklumat dibangunkan untuk mengurus dan menyelenggara proses formal untuk mengawal pelaksanaan perubahan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 10 : PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN 10.1 Objektif Menjamin operasi perkhidmatan agar tidak tergendala dan memastikan penyampaian perkhidmatan yang berterusan kepada pengguna. VERSI 3. (b) Peraturan untuk menangani gangguan ke atas penyediaan perkhidmatan dengan mengenalpasti keadaan tersebut. didokumentasikan.NO. 10. (d) Hanya satu rangka pelan kesinambungan perkhidmatan yang menyeluruh dibangunkan.

3.NO.3 Pengurusan Penilaian Risiko Keselamatan ICT 10. VERSI 3. (c) Melaksanakan penilaian risiko mengikut peraturan atau prosuder yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. (b) Mengambil tindakan susulan dan/atau langkah-langkah bersesuaian untuk mengurangkan atau mengawal risiko keselamatan ICT berdasarkan penemuan penilaian risiko. 10.3 Proses analisis risiko keselamatan ICT perlu dilakukan oleh Bahagian IT Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM masing-masing kurang-kurangnya sekali setahun.3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .1 Penilaian risiko keselamatan aset ICT bertujuan membolehkan MinDef mengukur.1 Ketua Bahagian yang memiliki sistem ICT hendaklah: (a) Bertanggungjawab keselamatan berterusan. 10. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (e) Menguji dan mengemaskini pelan kesinambungan perkhidmatan untuk memastikan berkesan. menganalisis tahap risiko aset ICT dan seterusnya mengambil tindakan untuk merancang dan mengawal risiko.2 Tanggungjawab Melaksanakan Penilaian Risiko Keselamatan ICT 10. 10. Proses pengurusan risiko adalah seperti di Rajah 4.1 00 12 Mei 2010 74/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.2.3.3. ICT memastikan dilaksanakan penilaian secara berkala risiko dan Keperluan melaksanakan penilaian risiko bergantung kepada perubahan ke atas persekitaran agensi. Laporan hendaklah dimajukan kepada Jawatankuasa Pemandu Keselamatan ICT.

NO. pelayan. perisian dan maklumat). senggaraan dan pembangunan).1 00 12 Mei 2010 75/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 10. perisian. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Penilaian risiko ini hendaklah juga dilaksanakan di premis yang menempatkan sumbersumber teknologi maklumat termasuklah Pusat Data.5 Skop Penilaian Risiko Keselamatan ICT Penilaian risiko keselamatan ICT hendaklah dilaksanakan ke atas sistem maklumat di agensi termasuklah aplikasi. Bilik Media Storan. VERSI 3.4 Keterangan sempadan perlu mengambil kira perkara berikut sebelum analisis risiko ke atas ICT dilakukan: (a) Aset-aset ICT (perkakasan. dan (d) Aktiviti-aktiviti ICT (operasi. Mengenalpasti Aset Nilai Aset dan Penentuan Kebergantungan Di Antara Aset Penilaian Terhadap Ancaman Penilaian Terhadap Kelemahan Mengenalpasti Perlindungan Sedia Ada/Yang Dirancang Penilaian Risiko Rajah 4: Proses Pengurusan Risiko 10.3. rangkaian dan/atau proses serta prosedur yang dikendalikan oleh agensi. (c) Persekitaran ICT (bangunan dan kemudahan).3. sub-kontraktor dan lain-lain personel luaran). kemudahan utiliti dan sistem-sistem sokongan lain. (b) Sumber Manusia (staf.

agensi dapat mengenal pasti risiko-risiko yang wujud dan seterusnya mengenal pasti tindakan yang sewajarnya untuk menghadapi kemungkinan berlakunya risiko berkenaan.6 Penentuan Tindakan Untuk Mengendalikan Risiko Keselamatan ICT 10.3.6.2 Untuk mengenalpasti tindakan yang risiko wajar terjadi diambil bagi menghadapi seperti berikut: kemungkinan termasuklah (a) Mengurang risiko dengan melaksanakan kawalan yang bersesuaian. pakar runding dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Melalui proses-proses yang dilaksanakan untuk menilai risiko aset ICT Kerajaan.1 00 12 Mei 2010 76/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. (c) Mengelak dan/atau mencegah risiko dari terjadi dengan mengambil tindakan yang dapat mengalak dan/atau mencegah berlakunya risiko.1 Setiap Jabatan/Bahagian dan dan Perkhidmatan menguruskan ATM risiko bertanggungjawab melaksanakan keselamatan ICT masing-masing. (d) Memindahkan risiko ke pihak lain seperti pembekal.NO. 10. (b) Menerima dan/atau bersedia berhadapan dengan risiko yang akan terjadi selagi ia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pengurusan MinDef.6.3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3.3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 10.

peraturan atau ikatan kontrak dan sebarang keperluan keselamatan yang lain. 11.2. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT PERKARA 11 : PEMATUHAN 11. undang-undang jenayah dan sivil.1 00 12 Mei 2010 77/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.Keperluan audit dan sebarang aktiviti pemeriksaan ke atas sistem operasi perlu dirancang dan dipersetujui bagi mengurangkan kebarangkalian berlaku gangguan dalam penyediaan perkhidmatan.3 Pematuhan Keperluan Audit Pematuhan kepada keperluan audit perlu bagi meminimumkan ancaman dan memaksimumkan keberkesanan dalam proses audit sistem maklumat.1 Objektif Meningkatkan tahap keselamatan ICT bagi mengelakkan dari pelanggaran kepada Dasar Keselamatan ICT MinDef. statutory.2 Pematuhan Dasar 11.NO. VERSI 3. Capaian ke atas peralatan audit sistem maklumat perlu dijaga dan diselia bagi mengelakkan berlaku penyalahgunaan. dan 11. 11. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan yang berkuatkuasa. memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT.2.2 Semua aset ICT di MinDef termasuk maklumat yang di simpan di dalamnya adalah milik Kementerian Pertahanan dan Ketua Jabatan/Bahagian dan Perkhidmatan ATM berhak memantau aktiviti pengguna untuk mengesan penggunaan selain dari tujuan yang telah ditetapkan.1 Setiap pengguna MinDef hendaklah membaca.

5. undang-undang. (b) Peraturan yang sesuai dilaksanakan dan untuk pematuhan kontrak ke atas perlembagaan. peraturan dan keperluan perjanjian MinDef. undang-undang keperluan mengenai penggunaan bahan yang tertakluk kepada hak milik harta intelek. peraturan.4 Keperluan Perundangan 11. peraturan dan terma perjanjian jika perlu. operasi. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .NO. perundangan dan peraturan yang berkuatkuasa. (c) Rekod penting hendaklah dilindungi daripada hilang. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Semua perlembagaan. penggunaan dan pengurusan sistem maklumat adalah selaras serta berkeupayaan menghalang perlanggaran mana-mana keperluan perundangan.1 Dasar ini bertujuan memastikan reka bentuk. didokumentasikan dan dikemaskini. dan (f) Penggunaan kriptografi dikawal selaras dengan perjanjian. (d) Perlindungan ke atas data dan hal milik peribadi hendaklah mematuhi perundangan. rosak dan dipalsukan selaras dengan keperluan undang-undang. peraturan dan perjanjian yang berkuatkuasa. perjanjian yang dimeterai dan lain-lain perkara yang relevan kepada keselamatan sistem maklumat dan organisasi hendaklah dikenalpasti.1 00 12 Mei 2010 78/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. VERSI 3. (e) Pengguna dilarang menggunakan kemudahan proses maklumat untuk tujuan yang tidak dibenarkan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 11.

NO. dan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Federal Armed Forces Security Instruction (FAFSI 1961). (d) Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 bertajuk “Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Arahan Keselamatan.2 Berikut adalah keperluan perundangan atau peraturan-peraturan lain berkaitan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna di Jabatan/bahagian dan Perkhidmatan ATM: (a) (b) (c) Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986. Akta Hak cipta (Pindaan) Tahun 1997. VERSI 3. (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Akta Tanda Tangan Digital 1997. Malaysian Public Sector Management of Information and Communications Technology Security Handbook (MyMIS). (e) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 bertajuk “Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan”. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 11. (f) Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005 – Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam. Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 bertajuk “Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan”. Akta Jenayah Komputer 1997.5. Akta Angkatan Tentera 1972.1 00 12 Mei 2010 79/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.

11.1 00 12 Mei 2010 80/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: (a) Pegawai penyelia hendaklah memastikan bahawa semua peraturan keselamatan di kawal selia masing-masing dipatuhi selaras dengan perundangan.5 Perlanggaran Perundangan Mengambil tindakan tatatertib ke atas sesiapa yang terlibat di dalam semua perbuatan kecuaian.6 Pematuhan kepada Dasar. Standard dan Teknikal Keselamatan Dasar ini bertujuan memastikan keselamatan maklumat disemak secara berkala supaya patuh dan selaras dengan dasar dan standard keselamatan Mindef. dan (b) Sistem maklumat hendaklah disemak dan diuji secara berkala untuk pastikan mematuhi pelaksanaan standard keselamatan yang ditetapkan. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . kelalaian dan perlanggaran keselamatan yang membahayakan perkaraperkara terperingkat di bawah Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986. VERSI 3. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT (n) Surat MinDef dengan rujukan UPTM (S) 159/338/8 Jilid 30 (84) bertajuk “Langkah-langkah untuk memperkukuhkan keselamatan rangkaian setempat tanpa wayar (Wireless Local Area Network) di Agensi-agensi Kerajaan. 11. peraturan dan lain-laian keperluan keselamatan.

Pelan tindakan untuk merancang aktiviti-aktiviti bisnes. Authentikasi Biometric Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP) Business Continuity Planning (BCP) Central Processing Unit (CPU) CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO) Unit Pemprosesan Utama iaitu yang mengandungi processor. Individu yang dilantik dan bertanggungjawab dalam menguruskan keselamatan maklumat di sesebuah agensi kerajaan. Komponen-komponen yang terdiri perisian. VERSI 3. Computer Emergency Response Team (CERT) Clear Desk dan Clear Screen Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Tidak meninggalkan bahan-bahan sensitif terdedah sama ada atas meja pengguna atau di paparan skrin apabila pengguna tidak berada di tempatnya. atau entiti dalam sistem komputer sebelum kebenaran diberikan untuk mengakses kepada sesuatu sistem.1 00 12 Mei 2010 81/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT GLOSARI TERMINOLOGI Arahan Keselamatan MAKSUD Panduan mengenai peraturan-peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi oleh semua kakitangan kerajaan. Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP) adalah satu jabatan/agensi yang mengendalikan tugas-tugas perisikan kepada ATM. memori dan papan utama. Aset ICT Audit Trail Satu proses untuk mengenalpasti semua aktiviti yang dilakukan oleh komputer dalam memproses kemasukan data. daripada perkakasan. Satu kaedah untuk mengenalpasti identiti pengguna. Satu agensi yang akan bertindak sekiranya berlaku bencana atau perkara-perkara yang tidak diingini. suara dan retina. hard disk. Kaedah yang digunakan untuk pengecaman identiti individu melalui pengesanan seperti cap jari. penjanaan output dan segala aktiviti yang terlibat di antaranya. Bahagian ini bertanggungjawab secara terus kepada Kementerian Pertahanan melalui pejabat Panglima Angkatan Tentera. peralatan.NO. dan sistem rangkaian ICT.

1 00 12 Mei 2010 82/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Cracker MAKSUD Individu atau kumpulan yang cuba untuk memasuki sesuatu rangkaian komputer dan sekaligus memusnahkan atau mengubah sistem yang telah direkabentuk bagi tujuan mencuri maklumat atau merosakkan sistem komputer. Ia mungkin suatu perbuatan yang melanggar dasar keselamatan ICT sama ada yang ditetapkan secara tersurat atau tersirat. Proses dan mekanisme untuk melindungi maklumat. Information Security Insiden keselamatan ICT ISDN (Integrated Sistem Digital Network) Jawatankuasa Pemandu Keselamatan ICT Jawatankuasa Tertinggi di peringkat Kementerian Pertahanan yang diketuai oleh CIO dan dianggotai oleh semua Ketuaketua Jabatan ICT di setiap perkhidmatan. Pembaikan yang dibuat terhadap perkakasan dan perisian apabila berlaku kerosakan. Bermaksud musibah (adverse event) yang berlaku ke atas aset ICT atau ancaman kemungkinan berlaku kejadian tersebut. Talian digital yang digunakan untuk mencapai internet.NO. Satu peralatan dalam bentuk perkakasan dan perisian untuk mencegah capaian ke atas maklumat pada server atau rangkaian oleh individu atau organisasi yang tidak dibenarkan. Peralatan rangkaian menghubung satu stesen kerja dengan stesen kerja yang lain. Penyenggaraan Pembetulan (Corrective Maintenance) Rangkaian MinDef Semua rangkaian Pertahanan. Jawantankuasa ini Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Firewall Hub Intrusion Detection Sistem Satu peralatan yang digunakan untuk memantau atau (IDS) merekod cubaan pencerobohan. VERSI 3. yang wujud di bawah Kementerian Enkripsi Proses yang berlaku ketika penukaran maklumat dari asal kepada yang tidak boleh difahami. Internet Perkhidmatan informasi secara global yang menghubungkan semua pengguna seluruh dunia melalui satu protokol rangkaian.

Arahan keselamatan digunapakai oleh semua perkhidmatan ATM dan anggota awam di dalam Kementerian Pertahanan. Persekitaran yang disediakan bagi menjamin keselamatan kakitangan. Katalaluan Kawalan Akses Kerajaan Elektronik (E-Government) Keselamatan Fizikal Keselamatan Personel Ketua Jabatan Ketua Pegawai Maklumat Pegawai yang bertanggungjawab untuk menjaga keseluruhan (CIO) keselamatan maklumat. VERSI 3. Beliau akan mengetuai tim untuk menggubal Pelan Strategik ICT. Satu kumpulan karektor atau gabungan karektor dan nombor yang mengesahkan pengenalan diri dan digunakan sebagai satu syarat untuk capaian kepada sesuatu sistem. Pengawasan terhadap pencapaian untuk perkakasan.1 00 12 Mei 2010 83/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Jawatankuasa yang dibentuk bagi membuat penilaian dari aspek keupayaan teknikal dan keselamatan bagi sesuatu projek ICT. Faktor-faktor keselamatan luaran yang perlu diambilkira untuk menjamin keselamatan perkakasan dan perisian. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI MAKSUD berperanan menetapkan dasar ICT MinDef. Peralatan yang digunakan bagi melindungi perkakasan elektrik dari terkena kilat.NO. Jabatan Jawatankuasa Teknikal Keselamatan ICT Formasi. perisian dan rangkaian. Leased Line Lightning Arrestor MAFSI (Malaysian Armed Forces Security Instruction) Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Kriptografi Kaedah untuk menukar maklumat biasa kepada format yang tidak boleh difahami. Pasukan. Talian suwa yang telah disewa secara tetap oleh Kementerian. Pegawai tentera atau awam yang mengetuai sesebuah unit/pangkalan/kapal dan jabatan awam. Menggunakan sistem pengurusan secara elektronik untuk melancarkan tugas-tugas pentadbiran dalam kerajaan. Bahagian atau Cawangan.

Pelan strategi 5 tahun bagi menjalankan projek-projek ICT. Mel yang dihantar secara elektronik. sulit dan terhad.NO. Tentera dan penjawat awam. Pegawai atau kakitangan yang dipertanggungjawabkan bagi mentadbir dan mengurus sistem ICT. Pegawai yang bertanggungjawab untuk menjalankan tugastugas pentadbiran sesuatu sistem. Maklumat ini boleh didapati dalam bentuk percetakan atau pun dalam bentuk digital. Pegawai yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan maklumat ICT. Merujuk kepada semua aset-aset fizikal ICT. Peralatan untuk menyimpan maklumat digital.1 00 12 Mei 2010 84/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Menggunakan khidmat nasihat dari consultant bagi melaksanakan projek-projek ICT disebabkan kekurangan kemahiran dan sumber manusia. Merujuk kepada semua asset-aset digital ICT. Maklumat rasmi yang telah diklasifikasikan mengikut klasifikasi rahsia besar. VERSI 3. rahsia. Individu atau kumpulan yang berhasrat untuk mencapai maklumat atau sistem rangkaian walaupun mereka tidak berhak untuk berbuat demikian. Satu peranti yang membenarkan komputer menghantar maklumat melalui rangkaian telefon. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Mail Server MAKSUD Pelayan yang digunakan sebagai platform oleh sesebuah organisasi untuk menguruskan penerimaan dan penghantaran e-mel. yang bekerja dan menggunakan rangkaian ICT di mana-mana organisasi di bawah Kementerian Pertahanan. Maklumat Berdarjah Media Storan Modem Mel Elektronik Outsourcing Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) Pelan Strategik MinDef Penggodam (Hacker) Pengguna MinDef Pengurus Sistem Pentadbir Sistem Perisian Perkakasan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! .

Router Risk Assesment Scanning Tool Secondary Storage Secured Network Smartcard Stesen Kerja Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . perisian atau sistem operasi. Sebarang jenis utiliti dalam bentuk perisian atau perkakasan yang berupaya untuk melakukan pengimbasan terhadap sistem rangkaian. VERSI 3. Penyelenggaraan pencegahan berjadual untuk melindungi perkakasan. Sejenis peralatan rangkaian yang digunakan untuk menghubungkan antara satu rangkaian dengan rangkaian lain. Kad Pintar yang mempunyai cip untuk menyimpan maklumat secara digital. Komputer peribadi yang telah disambungkan secara rangkaian dan digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem aplikasi. Analisa risiko untuk menngenalpasti kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem yang boleh memberi ancaman kepada keselamatan system. Storan sekunder yang berfungsi untuk menyokong storan utama. Sistem Rangkaian terselamat di mana maklumat yang melaluinya diengkripkan. Rangkaian Awam (Public Rangkaian komputer awam yang digunakan secara bersama Network) oleh semua perkhidmatan tentera dan awam untuk mengakses Internet. AMSS dan SIS. Rangkaian Selamat (Secured Network) Rangkaian komputer strategik yang memproses maklumat berdarjah keselamatan yang tinggi seperti P4x.NO.1 00 12 Mei 2010 85/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Rangkaian Dalaman Rangkaian komputer persendirian yang digunakan bagi (Private Network) sesuatu projek atau perkhidmatan. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Pihak Ketiga Power Over-Rating Preventive Maintenance MAKSUD Juru Perunding atau Kontraktor Kuasa elektrik yang melebihi had.

Pelayan yang digunakan sebagai platform oleh sesebuah organisasi untuk meletakkan aplikasi web yang dilancarkan ke Internet. Peranti yang mengandungi bateri yang menyimpan kuasa yang bertujuan untuk mengambil alih peranan kuasa elektrik sekiranya berlaku gangguan bekalan kuasa. Rangkaian Maya Persendirian yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi awam. Satu Protokol yang akan membenarkan stesen kerja untuk memasuki persekitaran UNIX dengan menggunakan sessi terminal (terminal session). Telecommuting Telnet UPS VPN (Virtual Private Network) Warga MinDef Web Server Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3.secara keseluruhan. tetapi masih mengekalkan pemilikan (privacy) melalui protokol tertentu dan lain-lain prosedur keselamatan. Merupakan satu cara yang membolehkan pegawai untuk melaksanakan tugas di mana sahaja dan dalam masa yang sama berhubung secara terus (Online) dengan pejabat. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT TERMINOLOGI Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) MAKSUD Sebarang bentuk teknologi berasaskan elektroknik yang merangkumi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan untuk menguruskan maklumat. Merujuk kepada semua pegawai dan kakitangan Kementerian Pertahanan termasuk awam dan tentera.1 00 12 Mei 2010 86/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO.NO.

... Jika saya ingkar kepada peruntukan-peruntukan yang ditetapkan............1 00 12 Mei 2010 87/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO........................... 2.............. Ketua Setiausaha Tarikh : .................... : Kementerian/Jabatan/Syarikat .......... Pengesahan Pegawai Keselamatan ICT Cop Jabatan ............................. Saya telah mengikuti Taklimat Dasar Keselamatan ICT MinDef...................................................................... VERSI 3........ 3..........NO............................p........................ maka tindakan undang-undang boleh diambil ke atas diri saya...... .................. Adalah dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa : 1.... ( Nama/Pangkat) b................................................... : ..................... : ......................................................... ( Tandatangan ) Tarikh : ...................................................................................... Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! ............ memahami dan akur akan peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam Dasar Keselamatan ICT MinDef.................................. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT Kembaran A SURAT AKUAN PEMATUHAN DASAR KESELAMATAN ICT MinDef Nama No............................ Saya juga telah membaca......................................... KP/Tentera Pangkat/ Jawatan : ................

Capaian Internet hendaklah menggunakan terminal yang dikhaskan untuk Internet sahaja dan dilengkapi dengan ciri-ciri sistem keselamatan. berunsur hasutan dan mempunyai unsur-unsur lucah adalah dilarang sama sekali. trojan horse dan trap door).1 00 12 Mei 2010 88/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Bahan rasmi yang hendak dimuat naik ke internet hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik. Pengguna hendaklah memastikan sebarang bahan yang dimuat turun dari internet mestilah bebas daripada kod perosak (virus. 8. 3. Pengguna hendaklah memastikan ketepatan dan kesahihan bahan yang diperolehi dari Internet. 4. Rujukan yang didapati daripada sumber Internet hendaklah dinyatakan dengan jelas. worm. Etika Penggunaan Internet 1. 5. 2. Melayari laman web yang menentang pemerintahan kerajaan.NO. 6. Bahan yang dimuat turun hendaklah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh jabatan sahaja. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . VERSI 3. 7. Tindakan memuat turun hanya dibenarkan ke atas bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar di bawah hak cipta terpelihara. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT ETIKA PENGGUNAAN INTERNET DAN E-MEL KEMENTERIAN PERTAHANAN Kembaran B A. 9. Laman yang dilayari hendaklah hanya yang berkaitan dengan bidang kerja dan terhad untuk tujuan yang dibenarkan oleh Ketua Jabatan.

12. video dan lagu. Pengguna yang memasuki perbincangan awam adalah bertanggunjawab untuk mengekalkan konsistensi dan keutuhan maklumat yang dikongsi.1 00 12 Mei 2010 89/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan Malaysia Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Pengguna adalah DILARANG daripada menyedia dan menghantar maklumat berulang-ulang berupa gangguan. menyimpan dan menggunakan perisian berbentuk hiburan atas talian seperti permainan elektronik. Pengguna adalah DILARANG daripada memuat naik. 15. 13. Kandungan perbincangan awam seperti newsgroup dan bulletin board mestilah mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan tertakluk kepada dasar dan tatacara yang telah ditetapkan. 2. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 10. Rujukan 1. 11. 14. Pengguna adalah DILARANG daripada memuat turun. Pengguna adalah DILARANG untuk menggunakan kemudahan chatting melalui internet. VERSI 3. memuat turun dan menyimpan gambar atau teks yang bercorak penentangan yang boleh membawa keadaan huru-hara dan menakutkan pengguna internet yang lain.NO.

1 00 12 Mei 2010 90/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 10.gov. 4. Kaedah pemampatan untuk mengurangkan saiz fail adalah disarankan. Penyimpanan salinan e-mel pada sumber storan kedua seperti disket dan pen drive adalah digalakkan bagi tujuan keselamatan. 3. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . Penggunaan akaun e-mel rasmi sebagai akaun e-mel digalakkan. Maklumat terperingkat adalah tidak dibenarkan sama sekali dihantar melalui emel. Semua e-mel yang telah selesai diambil tindakan hendaklah dihapuskan selepas disimpan dalam storan kedua dan diarkibkan. 11. jawatan dan bahagian. Semua pegawai dan kakitangan Mindef boleh memohon kemudahan e-mel mengikut keperluan tugas dan mendapat kelulusan dari Ketua Jabatan. Pentadbir Sistem E-mel berhak memantau dan mengakses akaun e-mel atas sebab-sebab kepentingan kementerian. peribadi adalah tidak 2. 7. Alamat e-mel hendaklah berdasarkan naming convention yang telah ditetapkan iaitu initial nama. Saiz e-mel termasuk e-mel yang mengandungi fail kepilan yang dihantar atau diterima hanya dibenarkan sehingga 10 megabait. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT B. 6. Etika Penggunaan E-mel Rasmi (@mod. 5.my) 1. VERSI 3. Akaun e-mel yang diberi adalah bukan hak persendirian.NO. 8. 9. Semua e-mel lama hendaklah diarkibkan untuk simpanan dan rujukan pada masa hadapan. Penggunaan akaun e-mel hanya untuk urusan rasmi sahaja.

2. VERSI 3. worm. 14. trojan horse dan trap door) yang boleh merosakkan sistem komputer dan maklumat pengguna lain. 16. worm. Pengguna adalah bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Pentadbir Sistem E-mel di BPM apabila menerima e-mel yang meragukan atau tidak dikenali. PINDAAN TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT 12. e-mel milik orang 13. Pengguna hendaklah memastikan e-mel yang diterima bebas daripada kod perosak (virus. Pengguna adalah DILARANG untuk menggunakan akaun lain. Pengguna adalah DILARANG daripada menyebarkan kod perosak (virus. Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan Malaysia Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pertahanan! ! . 15. 13. trojan horse dan trap door) E-mel yang diragui atau tidak dikenali hendaklah dihapuskan dengan segera. Pengguna adalah DILARANG untuk menyamar sebagai penghantar maklumat yang sah. Rujukan 1. Pengguna adalah DILARANG daripada membenarkan pihak lain untuk menjawab e-mel kepada penghantar asal bagi pihaknya.1 00 12 Mei 2010 91/95 DASAR KESELAMATAN  ICT MinDef  NO. 14.NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful