Bab 3. AKHLAK (Oleh: Dr. M. Masykuri, M.Si.

)

A. Pengertian akhlak: 1. Berdasar etimologi (lughawi, bahasa): - Dari kata khalaqa  akar kata khuluqa: = perangai, tabiat, adat - Dari kata khalqun: = kejadian, buatan, ciptaan 2. Berdasar terminologi (istilah): Daya kekuatan/jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah/spontan tanpa dipikir/direnungkan lagi (menurut Ibn Qudamah)

-

Akhlakul karimah/mahmudah Akhlakul madzumah

: baik : jahat/tercela

Akhlak islami adalah sebagaimana dicontohkan Rosululloh saw:  Diberi gelar oleh Allah: khuluqin adziim (memiliki akhlak yang agung)  Aisyah menyebutkan: akhlak Rosululloh adalah Al Quran QS Al Ahzab: 3, Sesungguhnya pada diri Rosululloh ada suri tauladan yang baik bagi kalian Contoh akhlak rosululloh: - Menyatukan kabilah-kabilah dalam pengangkatan Hajar Aswad - Mendoakan orang yang berbuat jahat saat ia dilempari dengan batu di Thaif - Mendoakan orang yang meludahi Nabi - Dalam pembukaan kota Makkah, mengampuni seluruh penduduk Makkah B. Karakteristik akhlak Islam 1. Mengajarkan perbuatan baik dan menjauhkan perbuatan buruk 2. Sumber moral, ukuran baik buruk adalah Allah SWT 3. Bersifat universal dan komprehensif Bersifat menyeluruh 4. Mengarahkan fitroh manusia dan meluruskan perbuatan manusia C. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan 1. Akhlak kepada Allah a. Mensyukuri nikmat Allah (QS Al Baqoroh, 2: 52) b. Malu berbuat dosa (QS An Nahl: 19) c. Allah sebagai tempat pengharapan (QS Al Huud: 56) d. Optimis terhadap pertolongan Allah (QS Yusuf: 87) Yang berputus asa dari rahmat Allah: orang-orang kafir e. Bersifat husnudzan kepada Allah (QS Fushilat: 22 – 23) f. Yakin akan janji-janji Allah (QS Al An’am: 160)
1

Akhlak kepada diri sendiri Beberapa cara memperbaiki diri: . QS Yusuf: 53) 3.Mengelola dan memelihara lingkungan hidup .Amar ma’ruf nahi munkar .2. Harus taat dan patuh pada orang tua. Akhlak kepada lingkungan .Mujahadah: bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu (QS Al ankabut: 69.Menyebarkan rahmat dan kasih sayang 5.Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup 2 .Taubatun nashuha (QS At Tahrim: 8) .Muroqobah: senantiasa merasa dlm pengawasan Allah (QS Al Baqoroh: 235) . namun jika orang tua memaksa berbuat jahat.Muhasabah: evaluasi diri (QS Al Hasyr: 18) . Akhlak kepada orang tua: . Akhlak kepada orang lain a.Taat dan patuh kepada orang tua QS Lukman: 15. Akhlak kepada masyarakat . kita tidak boleh mengikuti 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful