Nama : Dian Sasmita Anratama Nim :21106103

Kelas : Reguler C

“ISLAM” IS THE BEST RELIGION
Kata Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari akar triliteral s-l-m, dan didapat dari tatabahasa bahasa Arab Aslama, yaitu bermaksud "untuk menerima, menyerah atau tunduk." Dengan demikian, Islam berarti penerimaan dari dan penundukan kepada Tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya, menuruti perintah-Nya, dan menghindari politheisme. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari al-Qur‟an. Dalam beberapa ayat, kualitas Islam sebagai kepercayaan ditegaskan: "Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam..." Ayat lain menghubungkan Islām dan dīn (lazimnya diterjemahkan sebagai "agama"): "...Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." Namun masih ada yang lain yang menggambarkan Islam itu sebagai perbuatan kembali kepada Tuhan-lebih dari hanya penyataan pengesahan keimanan. Secara etimologis kata Islam diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata salām yang berarti “damai”. Kata 'Muslim' (sebutan bagi pemeluk agama Islam) juga berhubungan dengan kata Islām, kata tersebut berarti “orang yang berserah diri kepada Allah" dalam bahasa Indonesia.

Salima: Artinya selamat. Hubungan antara pengertian asli dan pengertian religius dari kata Islam adalah erat dan jelas. Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam. sedang ia berbuat kebaikan. Hal senada dikemukakan Hammudah Abdalati .S. Artinya menyerahkan diri. penyerahan diri. Sallama. Ada juga pendapat. Mim . barangsiapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah.Arti Etimologis Secara etimologis (asal-usul kata. Al Baqarah:112). 2. kata “Islam” berasal dari akar kata Arab. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya . . Artinya menyelamatkan orang lain. Orang yang memeluk Islam. Seorang pemeluk Islam tidak hanya menyelematkan diri sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT. lughawi) kata “Islam” berasal dari bahasa Arab: salima yang artinya selamat. Lam. Pemeluknya disebut Muslim. “Bahkan. kesucian. SLM (Sin. menurut Abdalati. maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati” (Q.Aslama. Orang yang masuk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah SWT. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.ARTI DAN MAKNA ISLAM . . tetapi juga harus menyelamatkan orang lain (tugas dakwah atau „amar ma‟ruf nahyi munkar). akar kata yang membentuk kata “Islam” setidaknya ada empat yang berkaitan satu sama lain : 1. Hanya melalui penyerahan diri kepada kehendak Allah SWT dan ketundukkan atas hukum-Nya. Menurutnya. Islam berarti “penyerahan diri kepada kehendak Tuhan dan ketundukkan atas hukum-Nya” (Submission to the Will of God and obedience to His Law). dan ketundukkan.. ) yang berarti kedamaian. Dalam pengertian religius. 3. Ia siap mematuhi ajaran-Nya. maka seseorang dapat mencapai kedamaian sejati dan menikmati kesucian abadi. hidupnya akan selamat.

Aman. sehingga mereka tidak memerlukan lagi ajaran-ajaran selain Islam. maknawi) dapat dikatakan. Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia. damai. syariat dan akhlak. lalu menganalisisnya. di mana pun dan kapan pun. Islam juga dinyatakan telah sempurna sebagai ajaran-Nya yang merupakan rahmat dan karunia-Nya bagi umat manusia. Kehidupan yang damai sentosa akan tercipta jika pemeluk Islam melaksanakan asalama dan sallama. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan Tuhan. Cukup banyak ahli dan ulama yang berusaha merumuskan definisi Islam secara terminologis. sesama manusia. Nama “Islam” bagi agama ini diberikan oleh Allah SWT sendiri. sentosa. ia merumuskan dan menyimpulkan bahwa agama Islam adalah: Wahyu yang diurunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Dia juga menyatakan hanya Islam agama yang diridhai-Nya dan siapa yang memeluk agama selain Islam kehidupannya akan merugi di akhirat nanti. Bertujuan: keridhaan Allah. Nama “Islam” Pemberian Allah. Pada garis besarnya terdiri atas akidah. dan alam lainnya. yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Salam. kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bersumberkan Kitab Suci Al-Quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah SWT sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. setelah mempelajari sejumlah rumusan tentang agama Islam. . rahmat bagi segenap alam.4. KH Endang Saifuddin Anshari mengemukakan. Arti Terminologis Secara terminologis (istilah.

sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta‟bir mimpi. dan Aku ridha Islam sebagai agamamu. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (QS Al Baqarah : 128) Nabi Ya‟qub “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka.” (Q.S. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. jadikanlah kami berdua orang yang muslim( tunduk patuh) kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami. demikian pula Ya‟qub.“Sesungguhnya dien (agama) yang diridhai Allah hanyalah Islam.” (QS Al Baqarah : 132) Nabi Yusuf “Ya Tuhanku. 5:3).” (QS Nuh : 72) Nabi Ibrahim “Ya Tuhan kami. (QS Yusuf : 101) . maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu.” (Q. 3:19) “Dan siapa saja yang memeluk agama selain Islam. semua agama yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad pun pada hakikatnya adalah agama Islam dan pemeluknya disebut Muslim : Nabi Nuh “Jika kamu berpaling (dari peringatanku). Menurut Al-Quran. 3:85) “Pada hari ini Aku telah sempurnakan agamamu (Islam) dan Aku telah melimpahkan nikmat-Ku padamu. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh”. tidak akan diterima (oleh Allah) dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan muslim (orang-orang yang berserah diri) kepada-Nya.S.S.” (Q. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat.

maka bertawakkallah kepada-Nya saja. But no so with Islam…” Zoroaster adalah agama di Parsi. menyebut diri mereka Muslim : “Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah.Nabi Musa “Berkata Musa: “Hai kaumku. Islam sama sekali tidak seperti nama agama-agama lain yang dikaitkan dengan nama sesuatu atau seseorang. Nama itu disandarkan pada nama pendirinya. Budhism from its founder Gautama Budha. lahir tahun 560 SM di India. Inilah salah satu kekhasan agama Islam. QS. from the name of tribe Judah (of the Country of Judea) where in it took its birth. (Q. An-Naml: 31 atau pada ayat-ayat lain. Hawariyun. yang dianut orang-orang Yahudi. berasal dari nama negara Juda (Judea) atau Yahuda. Agama Hindu (Hinduism) adalah kumpulan macam-macam agama dan tanggapan tentang dunia dari orang-orang India. Zoroaster yang meninggal tahun 583 SM. Ali „Imran : 52). dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim (berserah diri)”.. Sebagaimana dikemukakan Abul A‟la Al-Maududi . Budha adalah gelar bagi Sidharta yang dianggap memperoleh penerangan agung. Yunus: 90. Zoroastrianisme from its founder Zoroaster. Al-A‟raf: 126. Nama “Islam” tidak diasosiasikan pada pribadi seseorang. nama ras. Yahudi (Judaism). the reigion of Jews. Banyak ayat-ayat lain dalam Al-Qur‟an tentang apa agama yang dianut hamba-hamba pilihan Allah Swt terdahulu tersebut seperti pada QS. QS. yakni sebutan bagi pengikut Nabi Isa a. and Judaism. jika kamu benar-benar orang muslim ( berserah diri). jika kamu beriman kepada Allah. “…Christianity takes its appelation from the name of its prophet Yesus Christ. Agama Budha (Budhism) berasal dari nama Sidharta Budha Gautama. suku.” (QS Yunus : 84) Bahkan. kami beriman kepada Allah. ataupun wilayah. .S.s.

Isa. berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). melalui perantara Malaikat Jibril yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya (Al-Baqarah [2]:2). ataupun kedua-duanya. melainkan sebagai pembaharu dari keimanan monoteistik dari Ibrahim. Tradisi Islam menegaskan bahwa agama Yahudi dan Kristen telah membelokkan wahyu yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan intepretasi palsu.yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kristen diambil dari nama Tuhan yang dipujanya. Mereka tidak menganggap Muhammad sebagai pengasas agama baru. Jesus Christ. Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan al-Qur'an hingga akhir zaman dalam suatu ayat. disandarkan pada asal daerah Jesus. dan khayalan orang-orang Cina yang berkembang menjadi agama dalam Dinasti Han (206 SM-220 M). Pengikut Kristus disebut pula orang-orang Kristen. dan nabi lainnya (untuk lebih lanjutnya. yaitu "asyhadu an-laa ilaaha illallaah. yakni Nazareth (Jesus of Nazareth) . Kaum Muslim percaya bahwa Allah mewahyukan al-Qur'an kepada Muhammad sebagai Khataman Nabiyyin (Penutup Para Nabi) dan menganggap bahwa al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan Muhammad) sebagai sumber fundamental Islam. Umat Islam juga meyakini al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini. Musa.Agama Tao (Taoism) pada mulanya adalah suatu ajaran filsafat. wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah" . Wallahu a‟lam. . silakan baca artikel mengenai Para nabi dan rasul dalam Islam). sebagai aspek manifestasi perasaan. Dalam Al-Quran ada istilah Nasrani atau Nashoro. spontanitas. dan saya bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Kepercayaan Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahādatāin ("dua kalimat persaksian").

Islam adalah agama pradominan sepanjang Timur Tengah.6% di Indonesia. Hampir semua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab terbesar. hukum Islam (syariah) telah membangun tradisi perintah yang telah menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan. juga di sebagian besar Afrika dan Asia. perbankan. Lima Rukun Islam Islam memberikan banyak amalan keagamaan. Semenanjung Balkan di Eropa Timur dan Rusia. Umat Islam juga percaya bahwa selain al-Qur'an. 30% di subbenua India dan 15. Para penganut umumnya digalakkan untuk memegang Lima Rukun Islam.Adapun sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an. Tradisi ini meliputi segalanya dari hal praktikal seperti kehalalan. Pandangan ini meletakkan Islam bersama agama Yahudi dan Kristen dalam rumpun agama yang mempercayai Nabi Ibrahim as. seperti Eropa Barat. Di dalam al-Qur'an. umat Islam juga diwajibkan untuk mengimani kitab suci dan firman-Nya yang diturunkan sebelum al-Qur'an (Zabur. Komunitas besar juga ditemui di Cina. Tambahan dari Lima Rukun. Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab. penganut Yahudi dan Kristen sering disebut sebagai Ahli Kitab atau Ahlul Kitab. yaitu lima pilar yang menyatukan Muslim sebagai sebuah komunitas. Terdapat juga sebagian besar komunitas imigran Muslim di bagian lain dunia. jihad dan zakat. Injil dan suhuf para nabi-nabi yang lain) melalui nabi dan rasul terdahulu adalah benar adanya. seluruh firman Allah terdahulu telah mengalami perubahan oleh manusia. Perpecahan terjadi setelah abad ke-7 yang mengikut pada ketidaksetujuan atas kepemimpinan politik dan keagamaan dari komunitas Islam ketika itu. Sunni (85%) dan Syiah (15%). negara Muslim terbesar berdasar populasi. Umat Islam juga meyakini bahwa agama yang dianut oleh seluruh nabi dan rasul utusan Allah sejak masa Adam adalah agama tauhid. Taurat. . Mengacu pada kalimat di atas. dengan demikian tentu saja Ibrahim juga menganut ketauhidan secara hanif (murni imannya) maka menjadikannya seorang muslim. maka umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya kitab Allah yang benar-benar asli dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya.

Mendirikan salat wajib lima kali sehari. Enam Rukun Iman Muslim juga mempercayai Rukun Iman yang terdiri atas 6 perkara yaitu: 1. 5. 3. Islam adalah agama pradominan sepanjang Timur Tengah. Mengucap dua kalimah syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. 4.Isi dari kelima Rukun Islam itu adalah: 1. 30% di subbenua India dan 15. dan Pakistan sedangkan negara dengan mayoritas Islam Syi'ah adalah Iran dan Irak. Negara dengan mayoritas pemeluk Islam Sunni adalah Indonesia. Semenanjung Balkan di Eropa Timur dan Rusia. Berpuasa pada bulan Ramadan. 6. 3. Taurat. Perpecahan terjadi setelah abad ke-7 yang mengikut pada ketidaksetujuan atas kepemimpinan politik dan keagamaan dari komunitas Islam ketika itu. Komunitas besar juga ditemui di Cina. Terdapat juga sebagian besar komunitas imigran Muslim di bagian lain dunia. Arab Saudi. 2. adalah negara Muslim terbesar berdasarkan populasinya. Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab. Membayar zakat. 2. Doktrin antara Sunni dan Syi'ah berbeda pada masalah imamah (kepemimpinan) dan . yaitu Sunni (85%) dan Syiah (15%).6% di Indonesia. seperti Eropa Barat. 4. Zabur dan suhuf) Iman kepada nabi dan rasul Allah Iman kepada hari kiamat Iman kepada qada dan qadar Ajaran Islam Hampir semua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab terbesar. Injil. Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Allah Iman kepada Kitab Allāh (Al-Qur'an. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. juga di sebahagian besar Afrika dan Asia. 5.

peletakan Ahlul Bait (keluarga keturunan Muhammad). 3. Namun secara umum. tauhid dituangkan dalam syahadat (pengakuan).(si) dan ʾilāh' (dewa. Yang Maha Esa. 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. kebanyakan ilmuwan[rujukan?] percaya kata Allah didapat dari penyingkatan dari kata al. Allah Konsep Islam teologikal fundamental ialah tauhid-kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan. (Asy-Syu'ara' [42]:11) . 4. Yang pertama dari Lima Rukun Islam. Kata Allah juga adalah kata yang digunakan oleh orang Kristen (Nasrani) dan Yahudi Arab sebagai terjemahan dari ho theos dari Perjanjian Baru dan Septuaginta. bermaksud "Tuhan" (al-ilāh'). dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu." Nama "Allah" tidak memiliki bentuk jamak dan tidak diasosiasikan dengan jenis kelamin tertentu.pasangan (pula). dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat". yaitu bersaksi: “ ‫هللا إ ال إل ه ال‬ ‫هللا ر سول محمد‬ Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah ” Konsep tauhid ini dituangkan dengan jelas dan sederhana pada Surah Al-Ikhlas yang terjemahannya adalah: 1. tetapi yang lain menjejakkan asal usulnya dari Arami Alāhā. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. baik Sunni maupun Syi'ah percaya pada rukun Islam dan rukun iman walaupun dengan terminologi yang berbeda. Istilah Arab untuk Tuhan ialah Allāh. Dalam Islam sebagaimana disampaikan dalam al-Qur'an dikatakan: "(Dia) Pencipta langit dan bumi. Katakanlah: "Dia-lah Allah (Tuhan). Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. bentuk maskulin).

janganlah kamu melampaui batas dalam agama dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Umat Islam percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sama dengan Tuhan umat Yahudi dan Nasrani. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Islam menolak ajaran Kristen menyangkut paham Trinitas dimana hal ini dianggap Politeisme. (Ta Ha [20]:14) Pemakaian kata Allah secara linguistik mengindikasikan kesatuan. berhentilah dari ucapan itu.Allah adalah Nama Tuhan (ilah) dan satu-satunya Tuhan sebagaimana perkenalanNya kepada manusia melalui al-Quran : "Sesungguhnya Aku ini adalah Allah. Islam menggambarkan Tuhan dalam 99 nama/gelar/julukan Tuhan (asma'ul husna) yang menggambarkan sifat ketuhanan-Nya sebagaimana terdapat pada al-Qur'an. Sebagai gantinya. Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan kalimat-Nya) yang disampaikannya kepada Maryam dan (dengan tiupan ) roh dari-Nya. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. hal ini dilarang karena dapat berujung pada pemberhalaan dan justru penghinaan. Dalam Islam. Mengutip al-Qur'an. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara". karena Tuhan tidak serupa dengan apapun (Asy-Syu'ara' [42]:11). An-Nisa' [4]:71: "Wahai Ahli Kitab. . maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku". segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. dalam hal ini adalah Tuhan Ibrahim. Itu lebih baik bagi kamu. visualisasi atau penggambaran Tuhan tidak dapat dibenarkan. Namun. tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku. Dan janganlah kamu mengatakan :"Tuhan itu tiga". Sesungguhnya al-Masih.

ummat Islam merujuk Al-Qur'an sendiri lebih pada kata-kata atau kalimat di dalamnya. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Penurunannya sendiri terjadi secara bertahap antara tahun 610 hingga hingga wafatnya beliau 632 M. namun sebagai tambahan banyak pengikut Islam pada masa itu yang menuliskannya pada tulang. kemudian disampaikan lagi kepada pengikutnya. Namun walau terdengar merujuk ke sebuah buku/kitab. batu-batu dan dedaunan. Secara harfiah Qur'an berarti bacaan. Walau Al-Qur'an lebih banyak ditransfer melalui hafalan. .Al-Qur'an Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Qur'an Al-Qur'an adalah kitab suci ummat Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an yang ada saat ini persis sama dengan yang disampaikan kepada Muhammad. bukan pada bentuk fisiknya sebagai hasil cetakan.

Muslim juga percaya bahwa Al-Qur'an hanya berbahasa Arab. Nabi Muhammad S. Utsman bin Affan kemudian mengirimkan duplikat dari versi kompilasi ini ke seluruh penjuru kekuasaan Islam pada masa itu dan memerintahkan agar semua versi selain itu dimusnahkan untuk keseragaman. Terlepas dari tingginya statusnya sebagai seorang Nabi. Hasil terjemahan dari Al-Qur'an ke berbagai bahasa tidak merupakan Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu dalam Islam dikenal istilah hadits yakni kumpulan perkataan (sabda). Yang membacakan disebut Qari (pria) atau Qariah (wanita). mereka yang menghafal keseluruhan Al-Qur'an dikenal sebagai hafiz (jamak:huffaz).W Muhammad (570-632) adalah nabi terakhir dalam ajaran Islam dimana mengakui kenabiannya merupakan salah satu syarat untuk dapat disebut sebagai seorang muslim (lihat syahadat).236 ayat (terdapat perbedaan tergantung cara menghitung).yang kemudian menghapalkan dan menulis isi Al Qur'an tersebut. Oleh karena itu terjemahan hanya memiliki kedudukan sebagai komentar terhadap Al-Qur'an ataupun hasil usaha mencari makna Al-Qur'an. Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang jarang. ketetapan maupun persetujuan Muhammad. Muhammad dalam pandangan Islam adalah seorang manusia biasa.A. . Namun setiap perkataan dan perilaku dalam kehidupannya dipercayai merupakan bentuk ideal dari seorang muslim. dipercayai bahwa saat ini terdapat jutaan penghapal Al-Qur'an diseluruh dunia.[22] Al-Qur'an memiliki 114 surah . perbuatan. Dalam Islam Muhammad tidak diposisikan sebagai seorang pembawa ajaran baru. melainkan merupakan penutup dari rangkaian nabi-nabi yang diturunkan sebelumnya. tetapi bukan Al-Qur'an itu sendiri. dan sejumlah 6.[23] Hampir semua Muslim menghafal setidaknya beberapa bagian dari keseluruhan Al-Qur'an. Hadits adalah teks utama (sumber hukum) kedua Islam setelah Al Qur'an. pertama kali dikompilasi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan (khalifah Islam ke-3) yang berkisar antara 650 hingga 656 M. Di Indonesia ada lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an yaitu lomba membaca Al-Qur'an dengan tartil atau baik dan benar. Secara umum para ulama menyepakati bahwa versi Al-Qur'an yang ada saat ini.

ia mulai mendapatkan wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril.CIA World Factbook. Pada saat usianya masih 6 tahun. Sepeninggalan ibunya. : As-Sabiqun al-Awwalun Ketika Muhammad berusia 40 tahun. Ia dilahirkan ditengah-tengah suku Quraish pada zaman jahiliyah. dan yang terpenting adalah Ka'bah. Masa awal Negara-negara dengan populasi Muslim mencapai 10% (hijau dengan dominan sunni. dan sesudahnya selama beberapa waktu mulai mengajarkan ajaran Islam secara tertutup kepada para sahabatnya. karena di sana terdapat berhala-berhala agama mereka. Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Talib. Arab Saudi. Bodoh disini bukan dalam intelegensianya namun dalam pemikiran moral. Mekkah adalah tempat yang suci bagi bangsa Arab ketika itu. Masyarakat ini disebut pula Jahiliyah atau dalam artian lain bodoh. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian yang merupakan pengikut agama-agama Kristen dan Yahudi. Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Warga Quraisy terkenal dengan masyarakat yang suka berpuisi. Muhammad kemudian menikah dengan seorang janda bernama Siti Khadijah dan menjalani kehidupan secara sederhana. merah dengan dominan syi'ah) (Sumber . Setelah tiga tahun menyebarkan . Mereka menjadikan puisi sebagai salah satu hiburan disaat berkumpul di tempat-tempat ramai. Islam bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira'. sebab ayahnya Abdullah wafat ketika ia masih berada di dalam kandungan. ibunya Aminah meninggal dunia. 2004).Sejarah Masa sebelum kedatangan islam Jazirah Arab sebelum kedatangan agama Islam merupakan sebuah kawasan perlintasan perdagangan dalam Jalan Sutera yang menjadikan satu antara Indo Eropa dengan kawasan Asia di timur. dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka berperang dan menyembah berhala. Muhammad dilahirkan di Mekkah pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (571 masehi). telaga Zamzam.

Islam secara sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab. banyak harta rampasan perang dan wilayah kekuasaan yang dapat diraih oleh umat Islam. dan semenjak peristiwa itulah dasar permulaan perhitungan kalender Islam. Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Keunggulan diplomasi nabi Muhammad SAW pada saat perjanjian Hudaibiyah. menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan. Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib berhasil memimpin balatentara dan kaum Muslimin pada umumnya untuk mendakwahkan Islam. dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab. Di Madinah. Banyak penduduk Mekkah yang sebelumnya menjadi musuh kemudian berbalik memeluk Islam. Pada masa ini umat Islam mencapai kestabilan politik dan ekonomi. Dalam fase awal ini. yang mana sebagian menerima dan sebagian lainnya menentangnya. Peristiwa ini disebut Hijrah. Dengan takluknya negeri-negeri tersebut. sehingga ketika penaklukan kota Mekkah oleh umat Islam tidak terjadi pertumpahan darah. dan sebagainya. Masa kekhalifahan selanjutnya Setelah periode Khalifah Rasyidin. Khalifah Rasyidin Khalifah Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin memilki arti pemimpin yang baik diawali dengan kepemimpinan Abu Bakar. umat Islam selalu mendapatkan kemenangan. Ketika Muhammad wafat. hampir seluruh Jazirah Arab telah memeluk agama Islam. melainkan secara turun-temurun dalam satu dinasti (bahasa Arab: bani) sehingga banyak yang . Mesir. sehingga semakin kuatlah umat Islam. dan Irak. Pada periode ini khalifah tidak lagi ditentukan berdasarkan orang yang terbaik di kalangan umat Islam. akhirnya ajaran Islam kemudian juga disampaikan secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekkah. "sultan". Muhammad dan pengikutnya berpindah ke Madinah. Dalam setiap peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir. atau kadang-kadang "amirul mukminin". tak terhindarkan terjadinya perang antara Mekkah dan Madinah. Abu Bakar memperkuat dasar-dasar kenegaraan umat Islam dan mengatasi pemberontakan beberapa suku-suku Arab yang terjadi setelah meninggalnya Muhammad. terutama ke Syam. Muhammad dapat menyatukan orang-orang anshar (kaum muslimin dari Madinah) dan muhajirin (kaum muslimin dari Mekkah). Pada tahun 622 masehi. kepemimpinan umat Islam berganti dari tangan ke tangan dengan pemimpinnya yang juga disebut "khalifah".

menyebabkan munculnya berbagai otoritasotoritas kekuasaan terpisah yang berbentuk "kesultanan". kesultanan-kesultanan tersebut secara nominal masih menghormati dan menganggap diri mereka bagian dari kekhalifahan Islam. dan tata bahasa Arab di berbagai wilayah dunia Islam telah mewujudkan satu kontinuitas kebudayaan Islam yang agung. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.menyamakannya dengan kerajaan. yang telah menjadi kesultanan-kesultanan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan terkenal di dunia. Pada kurun ke-18 dan ke-19 masehi. Dari jumlah tersebut sekitar 18% hidup di negara-negara Arab. 30% di Asia Selatan yakni Pakistan. Bani Abbasiyyah. 20% di Asia Tenggara. Timbulnya tempat-tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama. sains. Arab Saudi. Demografi Masjid Quba di Madinah. Meskipun memiliki kekuasaan terpisah. terutamanya pada zaman keemasan Islam sekitar abad ke-7 sampai abad ke13 masehi. Besarnya kekuasaan kekhalifahan Islam telah menjadikannya salah satu kekuatan politik yang terkuat dan terbesar di dunia pada saat itu. misalnya Kesultanan Safawi. Kerajaan ottoman pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad V. Kesultanan Utsmaniyyah (Kerajaan Ottoman) yang secara nominal dianggap sebagai kekhalifahan Islam terakhir. Banyak ahli-ahli ilmu pengetahuan bermunculan dari berbagai negeri-negeri Islam.4 miliar umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia. . hingga Bani Utsmaniyyah. Kesultanan Mughal. Kesultanan Turki Seljuk. sistem kerajaan dirombak dan diganti menjadi republik. filsafat. banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa. 20% di Afrika.250 juta hingga 1. akhirnya tumbang selepas Perang Dunia I. misalnya kekhalifahan Bani Umayyah. Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Malaka. Luasnya wilayah penyebaran agama Islam dan terpecahnya kekuasaan kekhalifahan yang sudah dimulai sejak abad ke-8. Karena dianggap kurang tegas oleh kaum pemuda Turki yang di pimpin oleh mustafa kemal pasha atau kemal attaturk.

Namun belum lama ini. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina. Eropa. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia. sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam (enam dari sepuluh negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Asia Tengah.3%.India dan Bangladesh. . Pertumbuhan Muslim sendiri diyakini mencapai 2. Amerika Serikat. sebuah studi demografi telah menyatakan bahwa angka kelahiran negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat.9% per tahun. dan Rusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful