Nama : Dian Sasmita Anratama Nim :21106103

Kelas : Reguler C

“ISLAM” IS THE BEST RELIGION
Kata Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari akar triliteral s-l-m, dan didapat dari tatabahasa bahasa Arab Aslama, yaitu bermaksud "untuk menerima, menyerah atau tunduk." Dengan demikian, Islam berarti penerimaan dari dan penundukan kepada Tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya, menuruti perintah-Nya, dan menghindari politheisme. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari al-Qur‟an. Dalam beberapa ayat, kualitas Islam sebagai kepercayaan ditegaskan: "Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam..." Ayat lain menghubungkan Islām dan dīn (lazimnya diterjemahkan sebagai "agama"): "...Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." Namun masih ada yang lain yang menggambarkan Islam itu sebagai perbuatan kembali kepada Tuhan-lebih dari hanya penyataan pengesahan keimanan. Secara etimologis kata Islam diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata salām yang berarti “damai”. Kata 'Muslim' (sebutan bagi pemeluk agama Islam) juga berhubungan dengan kata Islām, kata tersebut berarti “orang yang berserah diri kepada Allah" dalam bahasa Indonesia.

Hanya melalui penyerahan diri kepada kehendak Allah SWT dan ketundukkan atas hukum-Nya. Hubungan antara pengertian asli dan pengertian religius dari kata Islam adalah erat dan jelas. Dalam pengertian religius. 2. dan ketundukkan. Pemeluknya disebut Muslim.Aslama. sedang ia berbuat kebaikan. akar kata yang membentuk kata “Islam” setidaknya ada empat yang berkaitan satu sama lain : 1. Al Baqarah:112). Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam. menurut Abdalati. maka seseorang dapat mencapai kedamaian sejati dan menikmati kesucian abadi. kesucian. Salima: Artinya selamat. ) yang berarti kedamaian. 3.. hidupnya akan selamat. SLM (Sin. Hal senada dikemukakan Hammudah Abdalati . Sebagaimana firman Allah SWT. Ada juga pendapat. Lam.S. Orang yang masuk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah SWT. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. barangsiapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah.Arti Etimologis Secara etimologis (asal-usul kata. . Orang yang memeluk Islam. Artinya menyerahkan diri. penyerahan diri. Islam berarti “penyerahan diri kepada kehendak Tuhan dan ketundukkan atas hukum-Nya” (Submission to the Will of God and obedience to His Law). . lughawi) kata “Islam” berasal dari bahasa Arab: salima yang artinya selamat.ARTI DAN MAKNA ISLAM . Seorang pemeluk Islam tidak hanya menyelematkan diri sendiri. “Bahkan. Mim . Sallama. Ia siap mematuhi ajaran-Nya. tetapi juga harus menyelamatkan orang lain (tugas dakwah atau „amar ma‟ruf nahyi munkar). Artinya menyelamatkan orang lain. maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati” (Q. kata “Islam” berasal dari akar kata Arab. Menurutnya. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya .

setelah mempelajari sejumlah rumusan tentang agama Islam. Kehidupan yang damai sentosa akan tercipta jika pemeluk Islam melaksanakan asalama dan sallama. rahmat bagi segenap alam. sesama manusia. Nama “Islam” Pemberian Allah. syariat dan akhlak. yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia. di mana pun dan kapan pun. ia merumuskan dan menyimpulkan bahwa agama Islam adalah: Wahyu yang diurunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan Tuhan. dan alam lainnya. Cukup banyak ahli dan ulama yang berusaha merumuskan definisi Islam secara terminologis. Aman.4. Bertujuan: keridhaan Allah. Dia juga menyatakan hanya Islam agama yang diridhai-Nya dan siapa yang memeluk agama selain Islam kehidupannya akan merugi di akhirat nanti. KH Endang Saifuddin Anshari mengemukakan. sehingga mereka tidak memerlukan lagi ajaran-ajaran selain Islam. Pada garis besarnya terdiri atas akidah. kebahagiaan di dunia dan akhirat. damai. lalu menganalisisnya. Arti Terminologis Secara terminologis (istilah. Islam juga dinyatakan telah sempurna sebagai ajaran-Nya yang merupakan rahmat dan karunia-Nya bagi umat manusia. maknawi) dapat dikatakan. Nama “Islam” bagi agama ini diberikan oleh Allah SWT sendiri. Salam. Bersumberkan Kitab Suci Al-Quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah SWT sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. . sentosa.

Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (QS Al Baqarah : 128) Nabi Ya‟qub “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya.” (Q. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. tidak akan diterima (oleh Allah) dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti.“Sesungguhnya dien (agama) yang diridhai Allah hanyalah Islam. semua agama yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad pun pada hakikatnya adalah agama Islam dan pemeluknya disebut Muslim : Nabi Nuh “Jika kamu berpaling (dari peringatanku).” (Q.” (Q. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat.” (QS Al Baqarah : 132) Nabi Yusuf “Ya Tuhanku. jadikanlah kami berdua orang yang muslim( tunduk patuh) kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami. dan Aku ridha Islam sebagai agamamu. (QS Yusuf : 101) . aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu. maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.S. 5:3).S. 3:85) “Pada hari ini Aku telah sempurnakan agamamu (Islam) dan Aku telah melimpahkan nikmat-Ku padamu.S. dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan muslim (orang-orang yang berserah diri) kepada-Nya. sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta‟bir mimpi. Menurut Al-Quran. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh”. demikian pula Ya‟qub. dan terimalah taubat kami.” (QS Nuh : 72) Nabi Ibrahim “Ya Tuhan kami. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. 3:19) “Dan siapa saja yang memeluk agama selain Islam.

Budhism from its founder Gautama Budha. berasal dari nama negara Juda (Judea) atau Yahuda. Ali „Imran : 52). Sebagaimana dikemukakan Abul A‟la Al-Maududi . QS. (Q. suku. Inilah salah satu kekhasan agama Islam. lahir tahun 560 SM di India. yang dianut orang-orang Yahudi. Banyak ayat-ayat lain dalam Al-Qur‟an tentang apa agama yang dianut hamba-hamba pilihan Allah Swt terdahulu tersebut seperti pada QS. Nama itu disandarkan pada nama pendirinya.S. QS. Hawariyun. kami beriman kepada Allah. Budha adalah gelar bagi Sidharta yang dianggap memperoleh penerangan agung.s. Yahudi (Judaism). An-Naml: 31 atau pada ayat-ayat lain. Zoroastrianisme from its founder Zoroaster. dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim (berserah diri)”. ataupun wilayah.. nama ras. and Judaism. Al-A‟raf: 126. the reigion of Jews. jika kamu benar-benar orang muslim ( berserah diri). “…Christianity takes its appelation from the name of its prophet Yesus Christ. maka bertawakkallah kepada-Nya saja. menyebut diri mereka Muslim : “Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. from the name of tribe Judah (of the Country of Judea) where in it took its birth. Islam sama sekali tidak seperti nama agama-agama lain yang dikaitkan dengan nama sesuatu atau seseorang. .” (QS Yunus : 84) Bahkan. Agama Hindu (Hinduism) adalah kumpulan macam-macam agama dan tanggapan tentang dunia dari orang-orang India. Agama Budha (Budhism) berasal dari nama Sidharta Budha Gautama. Yunus: 90. Zoroaster yang meninggal tahun 583 SM.Nabi Musa “Berkata Musa: “Hai kaumku. jika kamu beriman kepada Allah. Nama “Islam” tidak diasosiasikan pada pribadi seseorang. But no so with Islam…” Zoroaster adalah agama di Parsi. yakni sebutan bagi pengikut Nabi Isa a.

Isa. . berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya).Agama Tao (Taoism) pada mulanya adalah suatu ajaran filsafat. Umat Islam juga meyakini al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah" . silakan baca artikel mengenai Para nabi dan rasul dalam Islam). Wallahu a‟lam. melainkan sebagai pembaharu dari keimanan monoteistik dari Ibrahim. Mereka tidak menganggap Muhammad sebagai pengasas agama baru. sebagai aspek manifestasi perasaan. Kepercayaan Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahādatāin ("dua kalimat persaksian"). Jesus Christ. ataupun kedua-duanya. Pengikut Kristus disebut pula orang-orang Kristen. spontanitas. melalui perantara Malaikat Jibril yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya (Al-Baqarah [2]:2). dan saya bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Dalam Al-Quran ada istilah Nasrani atau Nashoro. Musa. Kristen diambil dari nama Tuhan yang dipujanya. yaitu "asyhadu an-laa ilaaha illallaah.yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan al-Qur'an hingga akhir zaman dalam suatu ayat. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini. dan nabi lainnya (untuk lebih lanjutnya. Kaum Muslim percaya bahwa Allah mewahyukan al-Qur'an kepada Muhammad sebagai Khataman Nabiyyin (Penutup Para Nabi) dan menganggap bahwa al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan Muhammad) sebagai sumber fundamental Islam. dan khayalan orang-orang Cina yang berkembang menjadi agama dalam Dinasti Han (206 SM-220 M). disandarkan pada asal daerah Jesus. Tradisi Islam menegaskan bahwa agama Yahudi dan Kristen telah membelokkan wahyu yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan intepretasi palsu. yakni Nazareth (Jesus of Nazareth) .

Injil dan suhuf para nabi-nabi yang lain) melalui nabi dan rasul terdahulu adalah benar adanya. 30% di subbenua India dan 15. seperti Eropa Barat.6% di Indonesia. Hampir semua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab terbesar. Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab. Terdapat juga sebagian besar komunitas imigran Muslim di bagian lain dunia. penganut Yahudi dan Kristen sering disebut sebagai Ahli Kitab atau Ahlul Kitab. hukum Islam (syariah) telah membangun tradisi perintah yang telah menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan. Umat Islam juga meyakini bahwa agama yang dianut oleh seluruh nabi dan rasul utusan Allah sejak masa Adam adalah agama tauhid. . seluruh firman Allah terdahulu telah mengalami perubahan oleh manusia. Taurat. negara Muslim terbesar berdasar populasi. Semenanjung Balkan di Eropa Timur dan Rusia. Di dalam al-Qur'an. maka umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya kitab Allah yang benar-benar asli dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. yaitu lima pilar yang menyatukan Muslim sebagai sebuah komunitas. Umat Islam juga percaya bahwa selain al-Qur'an. Lima Rukun Islam Islam memberikan banyak amalan keagamaan. dengan demikian tentu saja Ibrahim juga menganut ketauhidan secara hanif (murni imannya) maka menjadikannya seorang muslim. perbankan. Sunni (85%) dan Syiah (15%). Perpecahan terjadi setelah abad ke-7 yang mengikut pada ketidaksetujuan atas kepemimpinan politik dan keagamaan dari komunitas Islam ketika itu. Komunitas besar juga ditemui di Cina. Tradisi ini meliputi segalanya dari hal praktikal seperti kehalalan. Mengacu pada kalimat di atas. umat Islam juga diwajibkan untuk mengimani kitab suci dan firman-Nya yang diturunkan sebelum al-Qur'an (Zabur. Pandangan ini meletakkan Islam bersama agama Yahudi dan Kristen dalam rumpun agama yang mempercayai Nabi Ibrahim as. Tambahan dari Lima Rukun. Para penganut umumnya digalakkan untuk memegang Lima Rukun Islam. Islam adalah agama pradominan sepanjang Timur Tengah.Adapun sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an. juga di sebagian besar Afrika dan Asia. jihad dan zakat.

Mendirikan salat wajib lima kali sehari. Taurat. Arab Saudi. Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Allah Iman kepada Kitab Allāh (Al-Qur'an. Injil. adalah negara Muslim terbesar berdasarkan populasinya. 6.Isi dari kelima Rukun Islam itu adalah: 1. Negara dengan mayoritas pemeluk Islam Sunni adalah Indonesia. dan Pakistan sedangkan negara dengan mayoritas Islam Syi'ah adalah Iran dan Irak. Terdapat juga sebagian besar komunitas imigran Muslim di bagian lain dunia. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Berpuasa pada bulan Ramadan. Zabur dan suhuf) Iman kepada nabi dan rasul Allah Iman kepada hari kiamat Iman kepada qada dan qadar Ajaran Islam Hampir semua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab terbesar. 5. juga di sebahagian besar Afrika dan Asia. Perpecahan terjadi setelah abad ke-7 yang mengikut pada ketidaksetujuan atas kepemimpinan politik dan keagamaan dari komunitas Islam ketika itu. 2. Komunitas besar juga ditemui di Cina. yaitu Sunni (85%) dan Syiah (15%). Membayar zakat. Enam Rukun Iman Muslim juga mempercayai Rukun Iman yang terdiri atas 6 perkara yaitu: 1. 2. seperti Eropa Barat. Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab. Islam adalah agama pradominan sepanjang Timur Tengah.6% di Indonesia. Semenanjung Balkan di Eropa Timur dan Rusia. Doktrin antara Sunni dan Syi'ah berbeda pada masalah imamah (kepemimpinan) dan . 30% di subbenua India dan 15. 3. 3. 5. 4. Mengucap dua kalimah syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. 4.

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. 4. dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan." Nama "Allah" tidak memiliki bentuk jamak dan tidak diasosiasikan dengan jenis kelamin tertentu. bermaksud "Tuhan" (al-ilāh'). Allah Konsep Islam teologikal fundamental ialah tauhid-kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3.(si) dan ʾilāh' (dewa.pasangan (pula). 2. Kata Allah juga adalah kata yang digunakan oleh orang Kristen (Nasrani) dan Yahudi Arab sebagai terjemahan dari ho theos dari Perjanjian Baru dan Septuaginta. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. yaitu bersaksi: “ ‫هللا إ ال إل ه ال‬ ‫هللا ر سول محمد‬ Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah ” Konsep tauhid ini dituangkan dengan jelas dan sederhana pada Surah Al-Ikhlas yang terjemahannya adalah: 1. kebanyakan ilmuwan[rujukan?] percaya kata Allah didapat dari penyingkatan dari kata al.peletakan Ahlul Bait (keluarga keturunan Muhammad). Namun secara umum. bentuk maskulin). Dalam Islam sebagaimana disampaikan dalam al-Qur'an dikatakan: "(Dia) Pencipta langit dan bumi. Katakanlah: "Dia-lah Allah (Tuhan). tauhid dituangkan dalam syahadat (pengakuan). Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan. tetapi yang lain menjejakkan asal usulnya dari Arami Alāhā. (Asy-Syu'ara' [42]:11) . Istilah Arab untuk Tuhan ialah Allāh. Yang pertama dari Lima Rukun Islam. Yang Maha Esa. dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat". baik Sunni maupun Syi'ah percaya pada rukun Islam dan rukun iman walaupun dengan terminologi yang berbeda.

visualisasi atau penggambaran Tuhan tidak dapat dibenarkan. Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan kalimat-Nya) yang disampaikannya kepada Maryam dan (dengan tiupan ) roh dari-Nya. dalam hal ini adalah Tuhan Ibrahim. Mengutip al-Qur'an. segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Namun. Dan janganlah kamu mengatakan :"Tuhan itu tiga". . Islam menggambarkan Tuhan dalam 99 nama/gelar/julukan Tuhan (asma'ul husna) yang menggambarkan sifat ketuhanan-Nya sebagaimana terdapat pada al-Qur'an. Maha suci Allah dari mempunyai anak. (Ta Ha [20]:14) Pemakaian kata Allah secara linguistik mengindikasikan kesatuan. tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku". karena Tuhan tidak serupa dengan apapun (Asy-Syu'ara' [42]:11). An-Nisa' [4]:71: "Wahai Ahli Kitab. Umat Islam percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sama dengan Tuhan umat Yahudi dan Nasrani. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara".Allah adalah Nama Tuhan (ilah) dan satu-satunya Tuhan sebagaimana perkenalanNya kepada manusia melalui al-Quran : "Sesungguhnya Aku ini adalah Allah. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. hal ini dilarang karena dapat berujung pada pemberhalaan dan justru penghinaan. janganlah kamu melampaui batas dalam agama dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. berhentilah dari ucapan itu. Dalam Islam. Itu lebih baik bagi kamu. Sebagai gantinya. Islam menolak ajaran Kristen menyangkut paham Trinitas dimana hal ini dianggap Politeisme. Sesungguhnya al-Masih.

Secara harfiah Qur'an berarti bacaan. batu-batu dan dedaunan. ummat Islam merujuk Al-Qur'an sendiri lebih pada kata-kata atau kalimat di dalamnya. namun sebagai tambahan banyak pengikut Islam pada masa itu yang menuliskannya pada tulang. . kemudian disampaikan lagi kepada pengikutnya. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an yang ada saat ini persis sama dengan yang disampaikan kepada Muhammad. Namun walau terdengar merujuk ke sebuah buku/kitab. Walau Al-Qur'an lebih banyak ditransfer melalui hafalan.Al-Qur'an Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Qur'an Al-Qur'an adalah kitab suci ummat Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril. Penurunannya sendiri terjadi secara bertahap antara tahun 610 hingga hingga wafatnya beliau 632 M. bukan pada bentuk fisiknya sebagai hasil cetakan.

Terlepas dari tingginya statusnya sebagai seorang Nabi. dipercayai bahwa saat ini terdapat jutaan penghapal Al-Qur'an diseluruh dunia. Oleh karena itu dalam Islam dikenal istilah hadits yakni kumpulan perkataan (sabda).236 ayat (terdapat perbedaan tergantung cara menghitung). pertama kali dikompilasi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan (khalifah Islam ke-3) yang berkisar antara 650 hingga 656 M.yang kemudian menghapalkan dan menulis isi Al Qur'an tersebut. Di Indonesia ada lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an yaitu lomba membaca Al-Qur'an dengan tartil atau baik dan benar. Namun setiap perkataan dan perilaku dalam kehidupannya dipercayai merupakan bentuk ideal dari seorang muslim.[23] Hampir semua Muslim menghafal setidaknya beberapa bagian dari keseluruhan Al-Qur'an. Yang membacakan disebut Qari (pria) atau Qariah (wanita). Nabi Muhammad S. Hadits adalah teks utama (sumber hukum) kedua Islam setelah Al Qur'an. Muhammad dalam pandangan Islam adalah seorang manusia biasa. melainkan merupakan penutup dari rangkaian nabi-nabi yang diturunkan sebelumnya.W Muhammad (570-632) adalah nabi terakhir dalam ajaran Islam dimana mengakui kenabiannya merupakan salah satu syarat untuk dapat disebut sebagai seorang muslim (lihat syahadat). Muslim juga percaya bahwa Al-Qur'an hanya berbahasa Arab. Utsman bin Affan kemudian mengirimkan duplikat dari versi kompilasi ini ke seluruh penjuru kekuasaan Islam pada masa itu dan memerintahkan agar semua versi selain itu dimusnahkan untuk keseragaman. Secara umum para ulama menyepakati bahwa versi Al-Qur'an yang ada saat ini. Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang jarang.[22] Al-Qur'an memiliki 114 surah . perbuatan. Oleh karena itu terjemahan hanya memiliki kedudukan sebagai komentar terhadap Al-Qur'an ataupun hasil usaha mencari makna Al-Qur'an. Hasil terjemahan dari Al-Qur'an ke berbagai bahasa tidak merupakan Al-Qur'an itu sendiri. ketetapan maupun persetujuan Muhammad. mereka yang menghafal keseluruhan Al-Qur'an dikenal sebagai hafiz (jamak:huffaz).A. dan sejumlah 6. tetapi bukan Al-Qur'an itu sendiri. . Dalam Islam Muhammad tidak diposisikan sebagai seorang pembawa ajaran baru.

dan sesudahnya selama beberapa waktu mulai mengajarkan ajaran Islam secara tertutup kepada para sahabatnya. merah dengan dominan syi'ah) (Sumber . Arab Saudi. karena di sana terdapat berhala-berhala agama mereka. Masyarakat ini disebut pula Jahiliyah atau dalam artian lain bodoh. 2004).CIA World Factbook. Islam bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira'. Muhammad kemudian menikah dengan seorang janda bernama Siti Khadijah dan menjalani kehidupan secara sederhana. Setelah tiga tahun menyebarkan . Masa awal Negara-negara dengan populasi Muslim mencapai 10% (hijau dengan dominan sunni. Sepeninggalan ibunya. Muhammad dilahirkan di Mekkah pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (571 masehi). Pada saat usianya masih 6 tahun. dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka berperang dan menyembah berhala.Sejarah Masa sebelum kedatangan islam Jazirah Arab sebelum kedatangan agama Islam merupakan sebuah kawasan perlintasan perdagangan dalam Jalan Sutera yang menjadikan satu antara Indo Eropa dengan kawasan Asia di timur. Warga Quraisy terkenal dengan masyarakat yang suka berpuisi. Bodoh disini bukan dalam intelegensianya namun dalam pemikiran moral. Mereka menjadikan puisi sebagai salah satu hiburan disaat berkumpul di tempat-tempat ramai. sebab ayahnya Abdullah wafat ketika ia masih berada di dalam kandungan. Mekkah adalah tempat yang suci bagi bangsa Arab ketika itu. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian yang merupakan pengikut agama-agama Kristen dan Yahudi. Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Talib. ia mulai mendapatkan wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril. : As-Sabiqun al-Awwalun Ketika Muhammad berusia 40 tahun. Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. telaga Zamzam. Ia dilahirkan ditengah-tengah suku Quraish pada zaman jahiliyah. ibunya Aminah meninggal dunia. dan yang terpenting adalah Ka'bah.

menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan. terutama ke Syam. melainkan secara turun-temurun dalam satu dinasti (bahasa Arab: bani) sehingga banyak yang . umat Islam selalu mendapatkan kemenangan. dan sebagainya. Peristiwa ini disebut Hijrah. dan semenjak peristiwa itulah dasar permulaan perhitungan kalender Islam. sehingga ketika penaklukan kota Mekkah oleh umat Islam tidak terjadi pertumpahan darah.Islam secara sembunyi-sembunyi. hampir seluruh Jazirah Arab telah memeluk agama Islam. Pada periode ini khalifah tidak lagi ditentukan berdasarkan orang yang terbaik di kalangan umat Islam. Abu Bakar memperkuat dasar-dasar kenegaraan umat Islam dan mengatasi pemberontakan beberapa suku-suku Arab yang terjadi setelah meninggalnya Muhammad. Masa kekhalifahan selanjutnya Setelah periode Khalifah Rasyidin. atau kadang-kadang "amirul mukminin". Mesir. Umar bin Khattab. Banyak penduduk Mekkah yang sebelumnya menjadi musuh kemudian berbalik memeluk Islam. Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. akhirnya ajaran Islam kemudian juga disampaikan secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekkah. Pada tahun 622 masehi. kepemimpinan umat Islam berganti dari tangan ke tangan dengan pemimpinnya yang juga disebut "khalifah". Di Madinah. Pada masa ini umat Islam mencapai kestabilan politik dan ekonomi. Dalam fase awal ini. Ketika Muhammad wafat. yang mana sebagian menerima dan sebagian lainnya menentangnya. Keunggulan diplomasi nabi Muhammad SAW pada saat perjanjian Hudaibiyah. "sultan". Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib berhasil memimpin balatentara dan kaum Muslimin pada umumnya untuk mendakwahkan Islam. tak terhindarkan terjadinya perang antara Mekkah dan Madinah. Dengan takluknya negeri-negeri tersebut. dan Irak. Muhammad dapat menyatukan orang-orang anshar (kaum muslimin dari Madinah) dan muhajirin (kaum muslimin dari Mekkah). Khalifah Rasyidin Khalifah Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin memilki arti pemimpin yang baik diawali dengan kepemimpinan Abu Bakar. Muhammad dan pengikutnya berpindah ke Madinah. dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab. Dalam setiap peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir. sehingga semakin kuatlah umat Islam. banyak harta rampasan perang dan wilayah kekuasaan yang dapat diraih oleh umat Islam.

20% di Afrika. Kerajaan ottoman pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad V. Kesultanan Mughal. . filsafat. Besarnya kekuasaan kekhalifahan Islam telah menjadikannya salah satu kekuatan politik yang terkuat dan terbesar di dunia pada saat itu. misalnya kekhalifahan Bani Umayyah. 20% di Asia Tenggara. Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Malaka. Kesultanan Utsmaniyyah (Kerajaan Ottoman) yang secara nominal dianggap sebagai kekhalifahan Islam terakhir. Luasnya wilayah penyebaran agama Islam dan terpecahnya kekuasaan kekhalifahan yang sudah dimulai sejak abad ke-8.250 juta hingga 1. Pada kurun ke-18 dan ke-19 masehi.menyamakannya dengan kerajaan. Meskipun memiliki kekuasaan terpisah. sistem kerajaan dirombak dan diganti menjadi republik. kesultanan-kesultanan tersebut secara nominal masih menghormati dan menganggap diri mereka bagian dari kekhalifahan Islam. Kesultanan Turki Seljuk. Arab Saudi. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1. dan tata bahasa Arab di berbagai wilayah dunia Islam telah mewujudkan satu kontinuitas kebudayaan Islam yang agung.4 miliar umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia. banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa. yang telah menjadi kesultanan-kesultanan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan terkenal di dunia. Banyak ahli-ahli ilmu pengetahuan bermunculan dari berbagai negeri-negeri Islam. Demografi Masjid Quba di Madinah. 30% di Asia Selatan yakni Pakistan. sains. misalnya Kesultanan Safawi. menyebabkan munculnya berbagai otoritasotoritas kekuasaan terpisah yang berbentuk "kesultanan". Dari jumlah tersebut sekitar 18% hidup di negara-negara Arab. Karena dianggap kurang tegas oleh kaum pemuda Turki yang di pimpin oleh mustafa kemal pasha atau kemal attaturk. Bani Abbasiyyah. hingga Bani Utsmaniyyah. Timbulnya tempat-tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama. akhirnya tumbang selepas Perang Dunia I. terutamanya pada zaman keemasan Islam sekitar abad ke-7 sampai abad ke13 masehi.

dan Rusia. Asia Tengah. Eropa. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia. Namun belum lama ini.9% per tahun. .3%. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam (enam dari sepuluh negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Amerika Serikat. Pertumbuhan Muslim sendiri diyakini mencapai 2. sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2. sebuah studi demografi telah menyatakan bahwa angka kelahiran negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat.India dan Bangladesh. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful