Nama : Dian Sasmita Anratama Nim :21106103

Kelas : Reguler C

“ISLAM” IS THE BEST RELIGION
Kata Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari akar triliteral s-l-m, dan didapat dari tatabahasa bahasa Arab Aslama, yaitu bermaksud "untuk menerima, menyerah atau tunduk." Dengan demikian, Islam berarti penerimaan dari dan penundukan kepada Tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya, menuruti perintah-Nya, dan menghindari politheisme. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari al-Qur‟an. Dalam beberapa ayat, kualitas Islam sebagai kepercayaan ditegaskan: "Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam..." Ayat lain menghubungkan Islām dan dīn (lazimnya diterjemahkan sebagai "agama"): "...Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." Namun masih ada yang lain yang menggambarkan Islam itu sebagai perbuatan kembali kepada Tuhan-lebih dari hanya penyataan pengesahan keimanan. Secara etimologis kata Islam diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata salām yang berarti “damai”. Kata 'Muslim' (sebutan bagi pemeluk agama Islam) juga berhubungan dengan kata Islām, kata tersebut berarti “orang yang berserah diri kepada Allah" dalam bahasa Indonesia.

menurut Abdalati. sedang ia berbuat kebaikan. dan ketundukkan. Hanya melalui penyerahan diri kepada kehendak Allah SWT dan ketundukkan atas hukum-Nya. . . ) yang berarti kedamaian. Dalam pengertian religius. Lam. Seorang pemeluk Islam tidak hanya menyelematkan diri sendiri. Hubungan antara pengertian asli dan pengertian religius dari kata Islam adalah erat dan jelas. Mim .ARTI DAN MAKNA ISLAM . 2. hidupnya akan selamat. Salima: Artinya selamat. Ada juga pendapat. Al Baqarah:112). penyerahan diri. barangsiapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah. Hal senada dikemukakan Hammudah Abdalati . Ia siap mematuhi ajaran-Nya. Pemeluknya disebut Muslim. lughawi) kata “Islam” berasal dari bahasa Arab: salima yang artinya selamat. Menurutnya. kata “Islam” berasal dari akar kata Arab. Orang yang masuk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah SWT. maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati” (Q. “Bahkan. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya . Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sallama.S. 3.. akar kata yang membentuk kata “Islam” setidaknya ada empat yang berkaitan satu sama lain : 1. SLM (Sin.Aslama. Artinya menyerahkan diri. Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam.Arti Etimologis Secara etimologis (asal-usul kata. Artinya menyelamatkan orang lain. Orang yang memeluk Islam. Sebagaimana firman Allah SWT. tetapi juga harus menyelamatkan orang lain (tugas dakwah atau „amar ma‟ruf nahyi munkar). kesucian. Islam berarti “penyerahan diri kepada kehendak Tuhan dan ketundukkan atas hukum-Nya” (Submission to the Will of God and obedience to His Law). maka seseorang dapat mencapai kedamaian sejati dan menikmati kesucian abadi.

Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia.4. sentosa. sesama manusia. setelah mempelajari sejumlah rumusan tentang agama Islam. maknawi) dapat dikatakan. Cukup banyak ahli dan ulama yang berusaha merumuskan definisi Islam secara terminologis. Nama “Islam” bagi agama ini diberikan oleh Allah SWT sendiri. Bertujuan: keridhaan Allah. Bersumberkan Kitab Suci Al-Quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah SWT sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. damai. kebahagiaan di dunia dan akhirat. di mana pun dan kapan pun. yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dia juga menyatakan hanya Islam agama yang diridhai-Nya dan siapa yang memeluk agama selain Islam kehidupannya akan merugi di akhirat nanti. KH Endang Saifuddin Anshari mengemukakan. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan Tuhan. Arti Terminologis Secara terminologis (istilah. lalu menganalisisnya. Pada garis besarnya terdiri atas akidah. Kehidupan yang damai sentosa akan tercipta jika pemeluk Islam melaksanakan asalama dan sallama. Nama “Islam” Pemberian Allah. . dan alam lainnya. syariat dan akhlak. rahmat bagi segenap alam. Islam juga dinyatakan telah sempurna sebagai ajaran-Nya yang merupakan rahmat dan karunia-Nya bagi umat manusia. Aman. sehingga mereka tidak memerlukan lagi ajaran-ajaran selain Islam. ia merumuskan dan menyimpulkan bahwa agama Islam adalah: Wahyu yang diurunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Salam.

S. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. semua agama yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad pun pada hakikatnya adalah agama Islam dan pemeluknya disebut Muslim : Nabi Nuh “Jika kamu berpaling (dari peringatanku).“Sesungguhnya dien (agama) yang diridhai Allah hanyalah Islam. 3:85) “Pada hari ini Aku telah sempurnakan agamamu (Islam) dan Aku telah melimpahkan nikmat-Ku padamu. (QS Yusuf : 101) .” (QS Nuh : 72) Nabi Ibrahim “Ya Tuhan kami. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (QS Al Baqarah : 128) Nabi Ya‟qub “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta‟bir mimpi. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka.” (Q. dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan muslim (orang-orang yang berserah diri) kepada-Nya.” (Q. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat. maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu.” (QS Al Baqarah : 132) Nabi Yusuf “Ya Tuhanku. wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh”. jadikanlah kami berdua orang yang muslim( tunduk patuh) kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami.S. 3:19) “Dan siapa saja yang memeluk agama selain Islam. tidak akan diterima (oleh Allah) dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. dan terimalah taubat kami. dan Aku ridha Islam sebagai agamamu. 5:3). demikian pula Ya‟qub.S. Menurut Al-Quran.” (Q.

nama ras. Agama Hindu (Hinduism) adalah kumpulan macam-macam agama dan tanggapan tentang dunia dari orang-orang India. Al-A‟raf: 126. An-Naml: 31 atau pada ayat-ayat lain. jika kamu beriman kepada Allah. berasal dari nama negara Juda (Judea) atau Yahuda. QS. Budhism from its founder Gautama Budha. Inilah salah satu kekhasan agama Islam. yang dianut orang-orang Yahudi. and Judaism. . Islam sama sekali tidak seperti nama agama-agama lain yang dikaitkan dengan nama sesuatu atau seseorang. Zoroastrianisme from its founder Zoroaster. Budha adalah gelar bagi Sidharta yang dianggap memperoleh penerangan agung. maka bertawakkallah kepada-Nya saja. But no so with Islam…” Zoroaster adalah agama di Parsi. Yunus: 90.s. “…Christianity takes its appelation from the name of its prophet Yesus Christ.Nabi Musa “Berkata Musa: “Hai kaumku. Yahudi (Judaism). ataupun wilayah. Zoroaster yang meninggal tahun 583 SM. QS. the reigion of Jews. lahir tahun 560 SM di India. yakni sebutan bagi pengikut Nabi Isa a. jika kamu benar-benar orang muslim ( berserah diri). (Q. Nama itu disandarkan pada nama pendirinya. menyebut diri mereka Muslim : “Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah.” (QS Yunus : 84) Bahkan. Ali „Imran : 52). suku. dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim (berserah diri)”. Hawariyun. Banyak ayat-ayat lain dalam Al-Qur‟an tentang apa agama yang dianut hamba-hamba pilihan Allah Swt terdahulu tersebut seperti pada QS. from the name of tribe Judah (of the Country of Judea) where in it took its birth. Sebagaimana dikemukakan Abul A‟la Al-Maududi . Nama “Islam” tidak diasosiasikan pada pribadi seseorang..S. kami beriman kepada Allah. Agama Budha (Budhism) berasal dari nama Sidharta Budha Gautama.

melalui perantara Malaikat Jibril yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya (Al-Baqarah [2]:2). Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini.yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. ataupun kedua-duanya. yaitu "asyhadu an-laa ilaaha illallaah. Musa. Mereka tidak menganggap Muhammad sebagai pengasas agama baru. Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan al-Qur'an hingga akhir zaman dalam suatu ayat. dan nabi lainnya (untuk lebih lanjutnya. Dalam Al-Quran ada istilah Nasrani atau Nashoro. silakan baca artikel mengenai Para nabi dan rasul dalam Islam). melainkan sebagai pembaharu dari keimanan monoteistik dari Ibrahim. Jesus Christ. berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). dan saya bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". dan khayalan orang-orang Cina yang berkembang menjadi agama dalam Dinasti Han (206 SM-220 M). yakni Nazareth (Jesus of Nazareth) .Agama Tao (Taoism) pada mulanya adalah suatu ajaran filsafat. . spontanitas. sebagai aspek manifestasi perasaan. Tradisi Islam menegaskan bahwa agama Yahudi dan Kristen telah membelokkan wahyu yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan intepretasi palsu. Umat Islam juga meyakini al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. Wallahu a‟lam. Kepercayaan Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahādatāin ("dua kalimat persaksian"). Isa. Kristen diambil dari nama Tuhan yang dipujanya. wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah" . Pengikut Kristus disebut pula orang-orang Kristen. disandarkan pada asal daerah Jesus. Kaum Muslim percaya bahwa Allah mewahyukan al-Qur'an kepada Muhammad sebagai Khataman Nabiyyin (Penutup Para Nabi) dan menganggap bahwa al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan Muhammad) sebagai sumber fundamental Islam.

Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab. Taurat. Di dalam al-Qur'an. Umat Islam juga meyakini bahwa agama yang dianut oleh seluruh nabi dan rasul utusan Allah sejak masa Adam adalah agama tauhid. Semenanjung Balkan di Eropa Timur dan Rusia. Perpecahan terjadi setelah abad ke-7 yang mengikut pada ketidaksetujuan atas kepemimpinan politik dan keagamaan dari komunitas Islam ketika itu. Para penganut umumnya digalakkan untuk memegang Lima Rukun Islam. Sunni (85%) dan Syiah (15%). seluruh firman Allah terdahulu telah mengalami perubahan oleh manusia. jihad dan zakat. seperti Eropa Barat. Injil dan suhuf para nabi-nabi yang lain) melalui nabi dan rasul terdahulu adalah benar adanya.Adapun sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an. Tambahan dari Lima Rukun. 30% di subbenua India dan 15. Islam adalah agama pradominan sepanjang Timur Tengah. negara Muslim terbesar berdasar populasi. Hampir semua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab terbesar. maka umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya kitab Allah yang benar-benar asli dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Komunitas besar juga ditemui di Cina. hukum Islam (syariah) telah membangun tradisi perintah yang telah menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan. juga di sebagian besar Afrika dan Asia. Mengacu pada kalimat di atas. Terdapat juga sebagian besar komunitas imigran Muslim di bagian lain dunia.6% di Indonesia. umat Islam juga diwajibkan untuk mengimani kitab suci dan firman-Nya yang diturunkan sebelum al-Qur'an (Zabur. Lima Rukun Islam Islam memberikan banyak amalan keagamaan. penganut Yahudi dan Kristen sering disebut sebagai Ahli Kitab atau Ahlul Kitab. Tradisi ini meliputi segalanya dari hal praktikal seperti kehalalan. dengan demikian tentu saja Ibrahim juga menganut ketauhidan secara hanif (murni imannya) maka menjadikannya seorang muslim. perbankan. Umat Islam juga percaya bahwa selain al-Qur'an. yaitu lima pilar yang menyatukan Muslim sebagai sebuah komunitas. Pandangan ini meletakkan Islam bersama agama Yahudi dan Kristen dalam rumpun agama yang mempercayai Nabi Ibrahim as. .

Negara dengan mayoritas pemeluk Islam Sunni adalah Indonesia. Semenanjung Balkan di Eropa Timur dan Rusia. Enam Rukun Iman Muslim juga mempercayai Rukun Iman yang terdiri atas 6 perkara yaitu: 1. 4. juga di sebahagian besar Afrika dan Asia. Zabur dan suhuf) Iman kepada nabi dan rasul Allah Iman kepada hari kiamat Iman kepada qada dan qadar Ajaran Islam Hampir semua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab terbesar.6% di Indonesia. Arab Saudi. 5. adalah negara Muslim terbesar berdasarkan populasinya. seperti Eropa Barat. dan Pakistan sedangkan negara dengan mayoritas Islam Syi'ah adalah Iran dan Irak. 6. Islam adalah agama pradominan sepanjang Timur Tengah. Terdapat juga sebagian besar komunitas imigran Muslim di bagian lain dunia. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab. 2.Isi dari kelima Rukun Islam itu adalah: 1. Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Allah Iman kepada Kitab Allāh (Al-Qur'an. Doktrin antara Sunni dan Syi'ah berbeda pada masalah imamah (kepemimpinan) dan . Taurat. Membayar zakat. 3. Berpuasa pada bulan Ramadan. 30% di subbenua India dan 15. Injil. 3. Mengucap dua kalimah syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Komunitas besar juga ditemui di Cina. 2. Perpecahan terjadi setelah abad ke-7 yang mengikut pada ketidaksetujuan atas kepemimpinan politik dan keagamaan dari komunitas Islam ketika itu. 4. yaitu Sunni (85%) dan Syiah (15%). Mendirikan salat wajib lima kali sehari. 5.

Yang pertama dari Lima Rukun Islam. kebanyakan ilmuwan[rujukan?] percaya kata Allah didapat dari penyingkatan dari kata al. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Allah Konsep Islam teologikal fundamental ialah tauhid-kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan. 2. Namun secara umum. Dalam Islam sebagaimana disampaikan dalam al-Qur'an dikatakan: "(Dia) Pencipta langit dan bumi. bermaksud "Tuhan" (al-ilāh'). bentuk maskulin). Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. tetapi yang lain menjejakkan asal usulnya dari Arami Alāhā. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. Istilah Arab untuk Tuhan ialah Allāh." Nama "Allah" tidak memiliki bentuk jamak dan tidak diasosiasikan dengan jenis kelamin tertentu. 4. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan. baik Sunni maupun Syi'ah percaya pada rukun Islam dan rukun iman walaupun dengan terminologi yang berbeda. dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Katakanlah: "Dia-lah Allah (Tuhan). Kata Allah juga adalah kata yang digunakan oleh orang Kristen (Nasrani) dan Yahudi Arab sebagai terjemahan dari ho theos dari Perjanjian Baru dan Septuaginta.pasangan (pula).(si) dan ʾilāh' (dewa.peletakan Ahlul Bait (keluarga keturunan Muhammad). Yang Maha Esa. (Asy-Syu'ara' [42]:11) . tauhid dituangkan dalam syahadat (pengakuan). yaitu bersaksi: “ ‫هللا إ ال إل ه ال‬ ‫هللا ر سول محمد‬ Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah ” Konsep tauhid ini dituangkan dengan jelas dan sederhana pada Surah Al-Ikhlas yang terjemahannya adalah: 1. dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat".

Mengutip al-Qur'an. janganlah kamu melampaui batas dalam agama dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Islam menggambarkan Tuhan dalam 99 nama/gelar/julukan Tuhan (asma'ul husna) yang menggambarkan sifat ketuhanan-Nya sebagaimana terdapat pada al-Qur'an. Namun. dalam hal ini adalah Tuhan Ibrahim. Dalam Islam. berhentilah dari ucapan itu. visualisasi atau penggambaran Tuhan tidak dapat dibenarkan. Islam menolak ajaran Kristen menyangkut paham Trinitas dimana hal ini dianggap Politeisme. . An-Nisa' [4]:71: "Wahai Ahli Kitab. hal ini dilarang karena dapat berujung pada pemberhalaan dan justru penghinaan. tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku.Allah adalah Nama Tuhan (ilah) dan satu-satunya Tuhan sebagaimana perkenalanNya kepada manusia melalui al-Quran : "Sesungguhnya Aku ini adalah Allah. Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan kalimat-Nya) yang disampaikannya kepada Maryam dan (dengan tiupan ) roh dari-Nya. Itu lebih baik bagi kamu. Sebagai gantinya. Dan janganlah kamu mengatakan :"Tuhan itu tiga". (Ta Ha [20]:14) Pemakaian kata Allah secara linguistik mengindikasikan kesatuan. Umat Islam percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sama dengan Tuhan umat Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya al-Masih. maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku". karena Tuhan tidak serupa dengan apapun (Asy-Syu'ara' [42]:11). Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara". Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya.

.Al-Qur'an Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Qur'an Al-Qur'an adalah kitab suci ummat Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an yang ada saat ini persis sama dengan yang disampaikan kepada Muhammad. Namun walau terdengar merujuk ke sebuah buku/kitab. Walau Al-Qur'an lebih banyak ditransfer melalui hafalan. ummat Islam merujuk Al-Qur'an sendiri lebih pada kata-kata atau kalimat di dalamnya. bukan pada bentuk fisiknya sebagai hasil cetakan. namun sebagai tambahan banyak pengikut Islam pada masa itu yang menuliskannya pada tulang. batu-batu dan dedaunan. kemudian disampaikan lagi kepada pengikutnya. Penurunannya sendiri terjadi secara bertahap antara tahun 610 hingga hingga wafatnya beliau 632 M. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Secara harfiah Qur'an berarti bacaan.

Muslim juga percaya bahwa Al-Qur'an hanya berbahasa Arab.236 ayat (terdapat perbedaan tergantung cara menghitung). dan sejumlah 6. Utsman bin Affan kemudian mengirimkan duplikat dari versi kompilasi ini ke seluruh penjuru kekuasaan Islam pada masa itu dan memerintahkan agar semua versi selain itu dimusnahkan untuk keseragaman. Terlepas dari tingginya statusnya sebagai seorang Nabi. ketetapan maupun persetujuan Muhammad.W Muhammad (570-632) adalah nabi terakhir dalam ajaran Islam dimana mengakui kenabiannya merupakan salah satu syarat untuk dapat disebut sebagai seorang muslim (lihat syahadat).A. Secara umum para ulama menyepakati bahwa versi Al-Qur'an yang ada saat ini. Nabi Muhammad S. Hasil terjemahan dari Al-Qur'an ke berbagai bahasa tidak merupakan Al-Qur'an itu sendiri. perbuatan. dipercayai bahwa saat ini terdapat jutaan penghapal Al-Qur'an diseluruh dunia. Dalam Islam Muhammad tidak diposisikan sebagai seorang pembawa ajaran baru. Hadits adalah teks utama (sumber hukum) kedua Islam setelah Al Qur'an. Namun setiap perkataan dan perilaku dalam kehidupannya dipercayai merupakan bentuk ideal dari seorang muslim. Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang jarang.[22] Al-Qur'an memiliki 114 surah . . mereka yang menghafal keseluruhan Al-Qur'an dikenal sebagai hafiz (jamak:huffaz). melainkan merupakan penutup dari rangkaian nabi-nabi yang diturunkan sebelumnya.[23] Hampir semua Muslim menghafal setidaknya beberapa bagian dari keseluruhan Al-Qur'an. Yang membacakan disebut Qari (pria) atau Qariah (wanita). Muhammad dalam pandangan Islam adalah seorang manusia biasa. pertama kali dikompilasi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan (khalifah Islam ke-3) yang berkisar antara 650 hingga 656 M. Di Indonesia ada lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an yaitu lomba membaca Al-Qur'an dengan tartil atau baik dan benar. Oleh karena itu dalam Islam dikenal istilah hadits yakni kumpulan perkataan (sabda). Oleh karena itu terjemahan hanya memiliki kedudukan sebagai komentar terhadap Al-Qur'an ataupun hasil usaha mencari makna Al-Qur'an.yang kemudian menghapalkan dan menulis isi Al Qur'an tersebut. tetapi bukan Al-Qur'an itu sendiri.

ibunya Aminah meninggal dunia. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian yang merupakan pengikut agama-agama Kristen dan Yahudi. ia mulai mendapatkan wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril. Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Talib. dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka berperang dan menyembah berhala. Pada saat usianya masih 6 tahun. dan yang terpenting adalah Ka'bah. sebab ayahnya Abdullah wafat ketika ia masih berada di dalam kandungan. Sepeninggalan ibunya. Arab Saudi. Islam bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira'. Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Muhammad dilahirkan di Mekkah pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (571 masehi). merah dengan dominan syi'ah) (Sumber . karena di sana terdapat berhala-berhala agama mereka.Sejarah Masa sebelum kedatangan islam Jazirah Arab sebelum kedatangan agama Islam merupakan sebuah kawasan perlintasan perdagangan dalam Jalan Sutera yang menjadikan satu antara Indo Eropa dengan kawasan Asia di timur. Bodoh disini bukan dalam intelegensianya namun dalam pemikiran moral. dan sesudahnya selama beberapa waktu mulai mengajarkan ajaran Islam secara tertutup kepada para sahabatnya. 2004). Ia dilahirkan ditengah-tengah suku Quraish pada zaman jahiliyah. Muhammad kemudian menikah dengan seorang janda bernama Siti Khadijah dan menjalani kehidupan secara sederhana. Masa awal Negara-negara dengan populasi Muslim mencapai 10% (hijau dengan dominan sunni. telaga Zamzam. Mekkah adalah tempat yang suci bagi bangsa Arab ketika itu. Masyarakat ini disebut pula Jahiliyah atau dalam artian lain bodoh. Setelah tiga tahun menyebarkan . Warga Quraisy terkenal dengan masyarakat yang suka berpuisi.CIA World Factbook. : As-Sabiqun al-Awwalun Ketika Muhammad berusia 40 tahun. Mereka menjadikan puisi sebagai salah satu hiburan disaat berkumpul di tempat-tempat ramai.

Di Madinah. Mesir. dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab. akhirnya ajaran Islam kemudian juga disampaikan secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekkah. kepemimpinan umat Islam berganti dari tangan ke tangan dengan pemimpinnya yang juga disebut "khalifah". Muhammad dapat menyatukan orang-orang anshar (kaum muslimin dari Madinah) dan muhajirin (kaum muslimin dari Mekkah). Khalifah Rasyidin Khalifah Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin memilki arti pemimpin yang baik diawali dengan kepemimpinan Abu Bakar. Pada tahun 622 masehi. Abu Bakar memperkuat dasar-dasar kenegaraan umat Islam dan mengatasi pemberontakan beberapa suku-suku Arab yang terjadi setelah meninggalnya Muhammad. atau kadang-kadang "amirul mukminin". Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib berhasil memimpin balatentara dan kaum Muslimin pada umumnya untuk mendakwahkan Islam. terutama ke Syam. Dalam setiap peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir. Ketika Muhammad wafat. "sultan". Masa kekhalifahan selanjutnya Setelah periode Khalifah Rasyidin. banyak harta rampasan perang dan wilayah kekuasaan yang dapat diraih oleh umat Islam. menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan. dan Irak. dan semenjak peristiwa itulah dasar permulaan perhitungan kalender Islam. sehingga semakin kuatlah umat Islam. Pada periode ini khalifah tidak lagi ditentukan berdasarkan orang yang terbaik di kalangan umat Islam. Muhammad dan pengikutnya berpindah ke Madinah. hampir seluruh Jazirah Arab telah memeluk agama Islam. melainkan secara turun-temurun dalam satu dinasti (bahasa Arab: bani) sehingga banyak yang . tak terhindarkan terjadinya perang antara Mekkah dan Madinah. Umar bin Khattab. sehingga ketika penaklukan kota Mekkah oleh umat Islam tidak terjadi pertumpahan darah. Keunggulan diplomasi nabi Muhammad SAW pada saat perjanjian Hudaibiyah. Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. dan sebagainya.Islam secara sembunyi-sembunyi. Dalam fase awal ini. Dengan takluknya negeri-negeri tersebut. yang mana sebagian menerima dan sebagian lainnya menentangnya. umat Islam selalu mendapatkan kemenangan. Peristiwa ini disebut Hijrah. Pada masa ini umat Islam mencapai kestabilan politik dan ekonomi. Banyak penduduk Mekkah yang sebelumnya menjadi musuh kemudian berbalik memeluk Islam.

dan tata bahasa Arab di berbagai wilayah dunia Islam telah mewujudkan satu kontinuitas kebudayaan Islam yang agung. Banyak ahli-ahli ilmu pengetahuan bermunculan dari berbagai negeri-negeri Islam. yang telah menjadi kesultanan-kesultanan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan terkenal di dunia. Karena dianggap kurang tegas oleh kaum pemuda Turki yang di pimpin oleh mustafa kemal pasha atau kemal attaturk. hingga Bani Utsmaniyyah. menyebabkan munculnya berbagai otoritasotoritas kekuasaan terpisah yang berbentuk "kesultanan". Timbulnya tempat-tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama. sains. misalnya kekhalifahan Bani Umayyah. Besarnya kekuasaan kekhalifahan Islam telah menjadikannya salah satu kekuatan politik yang terkuat dan terbesar di dunia pada saat itu.250 juta hingga 1. Pada kurun ke-18 dan ke-19 masehi.menyamakannya dengan kerajaan. terutamanya pada zaman keemasan Islam sekitar abad ke-7 sampai abad ke13 masehi. banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa.4 miliar umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia. Bani Abbasiyyah. filsafat. sistem kerajaan dirombak dan diganti menjadi republik. 20% di Afrika. Kesultanan Utsmaniyyah (Kerajaan Ottoman) yang secara nominal dianggap sebagai kekhalifahan Islam terakhir. misalnya Kesultanan Safawi. Kerajaan ottoman pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad V. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1. Kesultanan Turki Seljuk. Kesultanan Mughal. Demografi Masjid Quba di Madinah. akhirnya tumbang selepas Perang Dunia I. kesultanan-kesultanan tersebut secara nominal masih menghormati dan menganggap diri mereka bagian dari kekhalifahan Islam. Arab Saudi. Meskipun memiliki kekuasaan terpisah. Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Malaka. . 30% di Asia Selatan yakni Pakistan. Dari jumlah tersebut sekitar 18% hidup di negara-negara Arab. Luasnya wilayah penyebaran agama Islam dan terpecahnya kekuasaan kekhalifahan yang sudah dimulai sejak abad ke-8. 20% di Asia Tenggara.

. Eropa. Pertumbuhan Muslim sendiri diyakini mencapai 2.India dan Bangladesh. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia.9% per tahun. sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam (enam dari sepuluh negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas Muslim. dan Rusia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina. Amerika Serikat. sebuah studi demografi telah menyatakan bahwa angka kelahiran negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Namun belum lama ini.3%. Asia Tengah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful