KANDUNGAN

1.0 2.0

Pendahuluan Perbezaan Antara Jihad dan Qital 2.1 2.2 2.3 Perbezaan dari Segi Definisi.

……………………….. ………………………..

2 3

Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad ………………….. 10

3.0

Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.a.w 3.1 3.2 Jihad Ketika di Mekah Jihad Ketika di Madinah

4.0 5.0 6.0

Larangan-larangan Dalam Peperangan Prinsip Perang Perang-perang Dalam Islam

…………………

17 18 20

…………………………………………. …………………………………

Penutup Rujukan

……………………………….. ………………………………..

22 25

1

1.0

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama sejahtera. Agama keamanan dan kedamaian, sesuai dengan namanya ‘Islam’ yang bererti selamat, sejahtera, aman dan damai. Atas dasar ini, Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Semuanya hendaklah diasaskan hubungannya atas keselamatan dan kesejahteraan, bukan permusuhan dan kebencian. Nabi Muhammad s.a.w mengembangkan agama Islam dengan hati yang lunak dan hubungan yang mesra dengan semua manusia.

Peperangan adalah susulan dari dakwah Nabi Muhammad s.a.w pada zaman perkembangan Islam. Islam tidak pernah berdakwah dengan cara peperangan Umat Islam hanya menggunakan pendekatan ini apabila diancam atau diserang. Pemerintahan Islam selama 13 tahun di Mekah membuktikan bahawa penyebaran agama Islam tidak berkembang dengan cara kekerasan dan penindasan.

Peperangan adalah bahagian yang terakhir dari jihad, iaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk meghadapi musuh. Makna inilah yang banyak difahami oleh
2

w. 2. Dalam bahasa ahli mantik. tetapi tidak setiap jihad adalah perang. bahawa jihad lebih umum daripada qital. Namun makna peperangan (al-qital) berbeza dengan jihad (al-jihad). iaitu lapangan dalam sejarah umat Islam. dan praktik Secara etimologi (bahasa) jihad adalah: 3 . ( Yusuf Qardhawi 2009 : 4) Oleh itu. Setiap perang adalah jihad jika ada niat yang benar. Melainkan perbezaan dalam ruang lingkup yang bersifat mikro dan makro.w dalam mengembangkan daulah Islamiyyah kerana disyaricatkan jihad dalam pengertian perang memiliki latar belakang sejarah dengan perkembangan dakwah Rasulullah s. Perbezaan tersebut dapat dianalisa dari dua sudut pandang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut.1 1) Perbezaan dari Segi Definisi. Definisi jihad: dari sudut definisi. Dengan kata lain.a.a. diharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat dan dapat menyelami pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s. ( Rohimin 2006 : 41 – 42) 2. maka kita akan mendapatkan perbezaan antara jihad dan qital. Meskipun perbezaan yang dimaksudkan bukanlah perbezaan yang bertentangan “ikhtilafut tadadh”. dan qital adalah sebahagian daripada jihad.w. mengatakan bahawa jihad itu umum dan perang adalah khusus.0 Perbezaan Antara Jihad dan Qital Dengan mengamati definisi jihad secara rinci dan praktik lapangan dalam sejarah umat Islam. mulai dari awal misi dakwah Baginda sehingga disyaric atkan untuk berperang. apabila kita ingin mendapatkan gambaran yang objektif dan jelas tentang latar belakang disyaric atkannya perang hendaklah dimulai dari pengungkapan zaman dakwah Rasulullah s.ramai orang.a.

‫ال ْمبال َغة واست ِفراغ ما في ال ْوسع والطاقة من قول‬ َ َ ُ ِ َ ُ َ ْ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ِ َ ّ َ ِ ْ ُ . al-Ankabut : 69 2 4 .w.1                 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami. Sebagaimana firman Allah s. maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri”.‫أ َو فعل‬ ٍ ْ ِ ْ (bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya dan kemampuan baik dari perkataan mahupun perbuatan). Secara istilahnya jihad dimaksudkan sebagai berikut: Penyebutan kata-kata jihad didalam al-qur’an diklasifikasikan menjadi dua: 1) Penyebutan jihad pada ayat-ayat makkiyah lebih cenderung kepada makna lughawi seperti firman Allah:            “Dan barangsiapa yang berjihad.t:        1    Q.S. benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”. al-Ankabut : 6 Q.S.2 2) Adapun penyebutan kata-kata jihad di dalam ayat-ayat Madaniyah cenderung kepada makna qital dalam pegertian luas.

at-Taubah : 41 4 5 .3                      “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat.S.S.4 Adapun definisi para ulama tentang jihad secara syaric ie adalah seperti berikut: • Mazhab hanafi: َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ 3 Q. dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah”. an-Nisa’ : 95 Q.                                 “Tidaklah sama antara mu’min yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya”.

w. • Mazhab syafici: ‫القتال في سبيل الله مأخوذ من المجاهدة، وهي‬ ‫المقاتلة في سبيل الله‬ “ Perang di jalan Allah di ambil dari kata al-mujahadah yaitu peperangan di jalan Allah” • Mazhab Hambali: ُ َ ِ ‫قتال ال ْك ُفار‬ ِ ّ “memerangi orang kafir” Daripada pengertian di atas dapat kita simpulkan bahawa jihad mencakupi beberapa hal: 1. Di dalamnya terdapat qital 2) Definisi Qital Secara bahasa qital adalah: 6 . Adanya usaha untuk Icla’u kalimatillah dengan mengorbankan nyawa dan harta 2. Menyeru untuk masuk atau tunduk kepada agama Islam 3.“ Jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” • Mazhab Maliki: َ َ ‫قال اب ْن عرفة قتال مسل ِم ٍ كافرا غي ْر ذي عهد ل ِعلء‬ ِ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ َ ً ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ّ ‫ك َل ِمة الله‬ ِ َ Berkata ibnu cArafah: “ Perangnya muslim terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian dalam rangka meninggikan kalimat Allah s.t”.

bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa”. dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. dan ketahuilah. perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu.قات َل-ي ُقات ِل قتال وقي ْتال‬yang mana apabila ‫“ )حارب َه‬memerangi dan memusuhinya” ُ َ َ ditambah ‫ ه‬bermakna: (‫وعاداه‬ ُ ُ َ َ Secara istilah adalah: Penyebutan qital mempunyai makna pertempuran yang berakhir kepada kemenangan atau kekalahan. lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar” FirmanNya juga dalam surah at-Taubah ayat 123:                        “Hai orang-orang yang beriman. Dan qital secara istilah adalah: 7 . Barangsiapa yang berperang di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 74:                            “Kerana itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah.Qital diambil daripada kata ً َ ِ ً َ ِ ُ َ َ َ ‫ .

dengan tetap menjaga etika-etika dalam peperangan”. Penyebutan qital mencakupi jalan yang benar dalam erti fi sabilillah dan jalan yang salah. Kesimpulan dari makna qital adalah: 1. Jihad: umum mencakupi usaha Icla’u kalimatillah Qital: sebahagian daripada usaha menegakkan kalimatullah 2. Sebagaimana pernyataan Syed Khattab bahawa makna qital adalah dalam rangka menjaga penyebaran dakwah. dan melakukan rukun Islam. 2. 2. sedangkan dakwah itu sendiri merupakan rangkaian dari jihad namun tidak termasuk dalam qital. yang berakhir pada kemenangan atau kekalahan.2 Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam 8 . Qital dalam lingkup fi sabilillah khusus menjurus kepada pertempuran dan hanya merupakan sebahagian dari rangkaian jihad. Tergantung tujuannya dan praktiknya. 3. Jihad: tidak selalu dengan pertempuran Qital: intinya adalah pertempuran 3. Terjadinya pertempuran pada dua pihak. Jihad: penyebutannya lebih kepada usaha Icla’u kalimatillah Qital: penyebutannya mempunyai ma’na yang relative tergantung apa tujuan perang tersebut. Kesimpulan perbezaan antara jihad dan qital: 1.َ ‫ال ْحرب وال ْمدافعة بالسلح‬ ُ ْ َ ِ ُ َ َ َ ُ ِ “ peperangan dan perlawan dengan senjata” Syed Khattab berkata “makna qital dalam Islam adalah: memerangi musuh dalam rangka menjaga kebebasan penyebaran dakwah.

Di antara mereka ada juga yang menjaga Madinah sebagaimana mereka yang disuruh untuk menetap pada perang tabuk bagi menjaga Madinah dan menjaga keluarga Rasulullah s. Ungkapan ini perlu difahami dengan cermat dalam kondisi apa yang penulis sedang mengungkapkan dan apa maksud dari ungkapan tersebut. menjadikan kaum musyrikin gentar dan takut.a.a. 2. “Jarba”. Inilah merupakan praktik jihad dalam sejarah Islam.a. Sedangkan qital adalah pertempuran yang terjadi antara kaum Muslimin dan kaum kafir dalam rangkaian jihad untuk menegakkan kalimah Allah s. 9 . Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar masing-masing menyalakan obor. Mereka menganggap pasukan kaum Muslimin sangatlah besar dan tidak ada pilihan lain kecuali menyerah tanpa perlawanan. Dalam usaha pembebasan Mekah sendiri.w sangat berusaha untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah.Praktik jihad dalam sejarah Islam sangatlah luas mencakupi seluruh rangkaian usaha dalam menegakkan kalimah Allah. Pada malam harinya.t. Namun beliau banyak bermain pada sisi politik dengan mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah setempat. Rasulullah s. Baginda membuat strategi jihad yang mampu mengalahkan kaum muysrikin dengan meminimalkan pertempuran. dan “Daumatul Jandal. memberikan tugas masing-masing kepada para sahabat.w.w.” Taktik politik inilah yang menyebabkan orang-orang Romawi mengalami kekacauan dan kekalahan tanpa pertempuran.a. Seluruh rangkaian usaha dalam meninggikan kalimah Allah yang sangat kuat menguatkan lagi antara satu dan lainnya.3 Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad Sebahagian ulama dalam beberapa buku menyebutkan kalimat jihad seakan membatasi hanya terbatas dengan Qital. Baginda mengadakan perjajian dengan penduduk “Ailah”. Demikian pula dalam Perang Tabuk. Tidak semua dari mereka menyertai pertermpuran.w pada setiap kali melancarkan jihad. Sehingga dengan banyaknya obor yang menyala sehingga mencapai sepuluh ribu. Sebagaimana yang banyak di ungkapkan dengan istilah (‫إذا‬ ‫) أطلقت كلمة الجهاد فهو قتال‬ apabila kalimat jihad disebutkan secara mutlak maka maknanya adalah Qital. Oleh kerana itulah Rasulullah s. Rasulullah s.w tidak hanya mengendalikan pertempuran dalam melancarkan jihad.

namun bukan pembatasan bahwa malaikat itu hanya satu. kalau sahaja benar ada pendapat ulama yang hanya membatasi jihad hanya dengan Qital. Begitu juga penaklukan wilayah-wilayah yang akhirnya menyerah tanpa terjadi Qital apakah tidak disebut sebagai jihad?. Ungkapan hadis di atas lebih cenderung mirip dengan ungkapan ‫)من الملئكة؟ قال: جبريل‬ (siapakah malaikat itu? Ia menjawab: Jibril. iaitu Jibril. َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ “jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” 10 . Sebagaimana definisi jihad yang di ungkapkan oleh ulama mazhab Hanafi bahawa dakwah untuk menyeru orang kafir masuk ke dalam agama Islam merupakan jihad. hijrah. iman. Ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah: َ ْ َ َ َ َ َ ّ ‫وما ال ْجهادُ قال أ َن ت ُقات ِل ال ْك ُفار إ ِذا ل َقيت َهم‬ َ ِ ْ ُ ِ َ َ “Apakah jihad itu? Rasulullah menjawab: engkau memerangi orang kafir apabila menemuinya”. juga perlu difahami secara cermat. Jawapan ini benar. maka penulis 10efensiv definisi itu bukanlah ijma para ulama. Terdapat juga kenyataan bahawa jihad tidak dibatasi hanya dengan qital dikuatkan dengan sunnah fi’liyyah yang tersebut dalam sejarah pembebasan Mekah. Seperti hadis dari Amru bin Abasah tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam.Penulis mengungkapkan istilah ini dalam keadaan mengenengahkan pemahaman yang keliru Iaitu pemahaman yang terlalu bebas dalam memperluas makna jihad sehingga setiap amal asalkan terdapat padanya kesusahan dan kepayahan. Namun masih banyak malaikat-malaikat lainnya. Rasulullah sangat berusaha menghindari Qital. maka dianggap sebagi jihad yang sebenarnya. Lantas dengan tidak adanya Qital apakah pembebasan Mekah tidak dianggap sebagai jihad?. jihad. Sebagai penutup. Adapun dalil yang biasa digunakan untuk membatasi jihad hanya sebatas qital.

Menurut Muhammad Fuad c Abdul Baqi. 3.(Rohimin 2006: 33) ayat yang turun ketika di Mekah.Sehingga dengan demikian pendapat seorang ulama tidak boleh menggugurkan pendapat ulama lain tanpa di landasi dalil dari nas yang jelas.a.0 Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.(Rohimin 2006 : 32) Antara intipati wahyu yang diterima Nabi dan misi keagamaan yang disebarkan oleh Baginda pada ketika ini adalah ajaran yang berkaitan dengan akidah.w ketika di Mekah ialah pada tahun 650 Masihi dan pada tahun tersebut. iaitu pada surah al-Nahl ayat 110 :                11 .a. kemudian diikuti pula oleh Khulafa’ al-Rasyidin.w Sejarah perjuangan Rasulullah s. Baginda mula menyebarkan misi keagamaan.w merupakan contoh jihad yang klasik dari permulaan Baginda diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun sehingga terbina negara Islam di Madinah dengan pemerintahannya dan pentadbirannya sebagai Negara Islam sehingga wafatnya Baginda dalam usia 63 tahun.a.1 Jihad Ketika di Mekah Wahyu al-Quran pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad s. hanya ada 4 ayat sahaja dan semuanya menggunakan terma jihad. 3.

Seterusnya pada surah al-Ankabut. lagi Maha Mengasihani.Kemudian. Kemudian pada surah al-Furqan. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir. ayat 6 dan juga ayat 69:              Dan sesiapa Yang berjuang (menegakkan Islam) maka Sesungguhnya Dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. kemudian mereka berjihad serta bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu – sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan – adalah Maha Pengampun. Sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum musyrik). Sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk.            12 . ayat 52:         Oleh itu. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh.

Ajaran jihad yang diperkenalkan oleh al-Quran dilakukan secara beransur-ansur dan disesuaikan dengan pertimbangan dakwah itu sendiri serta keperluan dan keadaan umat Islam pada ketika itu. Ini berdasarkan pada ayat 39. jumlah ayat al-Quran yang turun. surah asy-Syura:          Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu perbuatan secara zalim. Keadaan umat Islam pada ketika itu masih di bawah tekanan kaum kafir. Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan). keadaan agama dan juga umat Islam yang masih lemah. Ketika di Mekah. Walaupun mereka diperlakukan secara zalim. ajaran jihad belum dibebankan sepenuhnya. Dalam al-Quran digambarkan bahawa keadaan umat Islam sebelum melakukan hijrah ke Madinah sangat menderita dan selalu mendapat cubaan. Ini memperlihatkan kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan secara beransur-ansur dan tidak membebankan. 13 . Kenyataan ini menunjukkan bahawa pada permulaan awal Islam iaitu ketika berada di Mekah. dan Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya. baik di bidang politik mahupun ekonomi.Dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama kami.(Rohimin 2006: 34) Selain itu. mereka hanya bertindak membela diri (sepadan dan tidak melampaui batas). yang berkaitan dengan jihad adalah sangat sedikit jika dibandingkan ketika berada di Madinah. mereka tetap membela diri.

w lebih terbatas dalam menyampaikan khabar gembira dan juga peringatan. Dalam bentuk dakwah.w. Ketika di Mekah Nabi Muhammad s.t. namun mereka tidak melakukan pembalasan melalui perang. al-Quran ada menyatakan:                                   Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad. tetapi mengambil sikap berhijrah ke tempat lain.a.t. Jihad yang dianjurkan adalah dalam bentuk dakwah. dan janganlah berdukacita kiranya ada Yang menolaknya). Bagi orang-orang Islam. Walaupun umat Islam dianiaya dan diperlakukan secara zalim ketika itu. bertahan dan membela diri dari kezaliman. iaitu bersifat 14efensive5. pengendalian diri dan bertahan serta bersabar dalam menghadapi penganiayaan dari pihak kaum musyrik. menghadapi tekanan(fitnah) dengan penuh kesabaran tanpa melakukan kekerasan adalah dipandang sebagai sikap yang lebih baik kerana sikap tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah(perjuangan) untuk mendapatkan keridaan Allah s. kepada manusia. Secara keseluruhannya. ajaran jihad yang digambarkan pada ayat-ayat Makiyyah lebih bersifat vertikal iaitu perjuangan dan pengorbanan manusia dalam hubungan dengan Allah s. kerana Sesungguhnya Engkau 5 Pertahanan diri 14 .Maka pengertian jihad ketika di Mekah lebih kepada pembelaan diri.w. bersabar.

al-Takwir: 27-28 7 15 . al-Quran belum memberi pendekatan atau alternatif yang lebih tegas kerana ia masih dalam bentuk pengungkapan agrumentasi yang tegas dan benar (bi al-hikmah). Bukanlah Engkau seorang Yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam Yang Engkau sampaikan itu). -Maka Allah akan menyeksanya Dengan azab seksa Yang sebesar-besarnya.a. (Rohimin 2006: 37) 3. Selain dari itu.7 Daripada dua ayat Makiyyah di atas. Ini kerana umat Islam belum mungkin sanggup menghadapi ancaman dari puak kaum musyrik. Sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka.S. al-Ghasyiyah: 21-26 Q. Iaitu bagi sesiapa dari kamu Yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) Yang betul. Ketika di Mekah. berjihad dalam mengembangkan agama Islam belum mungkin boleh dilakukan secara peperangan.hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. Pendekatan ini sesuai dengan keadaan umat Islam pada saat itu. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. Nabi Muhammad s.2 Jihad Ketika di Madinah 6 Q. Akan tetapi sesiapa Yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar.w adalah pengenalan sebagai Rasul dan pengenalan agama Islam sebagai agama yang benar. Dalam melakukan dakwah. dapat disimpulkan bahawa pengertian jihad ketika di Mekah masih terbatas pada pengertian dakwah. Sebagai pembawa misi dakwah.6 Dalam bentuk dakwah. misi al-Quran dinyatakan sebagai:                  Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam.S.

Dalam 10 tahun di Madinah. Inilah piagam pertama dunia yang mengiktiraf hak asasi dan memberikan perlindungan kepada amalan beragama secara harmoni. Mengikat tali persaudaraan antara dua kaum di Madinah iaitu antara kaum cAus dan Khazraj dan menamakan mereka sebagai kaum Ansar (pembela Islam).a. Kemudian Ansar dipertautkan dengan pendatang dari Mekah iaitu kaum Muhajirin. berlaku perkembangan Islam yang amat pesat. mereka meminta supaya Nabi Muhammad s. Oleh kerana sudah ada penduduk Madinah yang telah memeluk Islam maka. Falsafah di sebaliknya begitu luas untuk dijangkau. 2. surat menyurat dan perjanjian.Pada tahun ke-13 kenabian Baginda. Baginda telah:- 1.w. 16 . Mengatur perlembagaan iaitu Piagam Madinah yang merupakan asas pembentukan Negara. 4. Di Madinah. 3. maka Baginda memutuskan berhijrah ke Madinah. Mengatur dasar pertahanan dan hubungan luar(antarabangsa) menerusi pengutusan wakil. Membangunkan prasarana khususnya masjid yang tercantum di dalamnya pusatnya pentadbiran. pendidikan dan social. hijrah merupakan satu lambing perubahan minda atau anjakan paradigm dalam seluruh perjuangan Rasulullah s. 5.a.w terus bermukim di kota mereka. atas nasihat para sahabat yang amat bimbang dan mendapat petunjuk Ilahi. Oleh itu. Mengatur pentadbiran awam meliputi bantuan kebajikan.

terutama penduduk Mekah yang amat iri hati dan bertekad untuk menghancurkan Baginda dan umat Islam. Malah utusan Baginda ditangkap. Usaha Baginda untuk berbaik-baik dengan jiran-jiran sekeliling terus dibantah dan dihina. mesej yang dibawa oleh Baginda bersifat damai dan menjurus kepada keamanan. maka berperang adalah merupakan pendekatan yang terakhir. diseksa dan dibunuh. ancaman terus meningkat sama ada dari dalam dan juga dari sekeliling. Mengapakah Baginda tidak memilih untuk mengumpulkan pasukan gerila di Mekah dalam melawan golongan kafir? Tentu ini merupakan pilihan Baginda yang baik dan sebagai salah satu alternatif dalam pendekatan dakwah dan jika tidak ada pilihan. Dalam konteks inilah turun wahyu yang bermaksud:                                              17 . Apabila tertubuhnya negara Madinah.Oleh itu. dakwah serta jihad Baginda amat teratur dan amat menurut perkembangan yang sesuai. Ini kerana.

Maksud bela diri ialah umat Islam tidak memulakan perang tetapi bertahan menanti musuh. Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya Yang lain. dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi). Jihad perang dalam Islam tidak bersifat menyerang(ofensif) melainkan pertahanan diri(defensif). Tindakan ofensif dilakukan untuk melindungi keadilan setelah keadilan itu diabaikan. Namun.a. dan juga masjid-masjid (orang Islam) Yang sentiasa disebut nama Allah banyakbanyak padanya dan Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa Yang menolong ugamanya (ugama Islam). bukanlah bererti Islam ditegakkan dengan perang atau pedang.             Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) Yang diperangi (oleh golongan penceroboh).S. Umat islam juga bukanlah umat yang suka berperang dan haus kepada darah.8 Maka ketika inilah jihad Baginda bersifat qital iaitu berperang dalam rangka membela diri. Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam pada dasarnya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Namun Rasulullah s. Iaitu mereka Yang diusir dari 18efensi halamannya Dengan tidak berdasarkan sebarang 18efensi Yang benar. (Rohimin 2006: 41) 8 Q. (Mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: “Tuhan Kami ialah Allah”.w menetapkan medan perang hendaklah jauh dari tempat singgah penempatan awam demi mengelakkan pembunuhan orang awam. nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani). al-Hajj: 39-40 18 . dan Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan). Sesungguhnya Allah Maha Kuat. kerana Sesungguhnya mereka telah dianiaya. lagi Maha Kuasa. Kejayaan Islam di Madinah yang dicapai setelah hijrah diwarnai dengan pelbagai peperangan.

Dia(Allah) lebih mengetahui penderitaan yang dialami oleh orang Islam. 2.w.0 Larangan-larangan dalam Peperangan Apabila peperangan hendak dilancarkan.Ayat-ayat al-Quran sudah menjelaskan bahawa peperangan dalam Islam hanya tercetus apabila orang Islam mendapat isyarat atau keizinan daripada Allah s.a. Peperangan Sepanjang sejarah Islam.w tidak pernah memerangi musuhmusuhnya tanpa mengemukakan ketiga-tiga perkara itu terlebih dahulu supaya mereka membuat pilihan. Haron Din 2007 : 81-82) 1.w. ia tidak boleh sama sekali dilakukan tanpa memberitahu terlebih dahulu pihak lawan.a. Demikian menurut hadis Nabi Muhammad s. Membayar cukai supaya dikendalikan kemaslahatan(kepentingan) mereka.w.w seperti yang direkodkan oleh Muslim: “ Apabila kamu berhadapan dengan musuhmu daripada orang-orang musyrikin. Oleh sebab itu. negara dan agama. Sekiranya kedua-dua itu ditolak juga. 4. 3. serulah mereka kepada salah satu daripada tiga perkara. Cukai yang dibayar adalah bagi kepentingan negara dan kemaslahatan umat manusia di tempat itu.t. pihak Islam mestilah mengemukakan kepada musuh tiga perkara utama supaya dibuat plihan. Sekiranya pelawaan kepada agama Allah ditolak. mereka masih boleh menerima yang kedua iaitu membayar cukai. maka pilihan ketiga itu terpaksa diterima iaitu berperang. Ini bermakna bahawa konsep peperangan dalam Islam ada kaitannya dengan pemerintahan atau suruhan dari Allah s. Mereka perlu menerima Islam sebagai agama mereka. Sebelum pengisytiharan perang dibuat.a. Allah memerintahkan berjihad iaitu berperang kerana mempertahankan diri. Nabi Muhammad s.t menerusi wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s. (Dato’ Dr. Sekiranya salah satu daripada perkara19 .

”11 “Allah tidak akan memberikan belas kasihanNya kepada sesiapa sahaja yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap sekalian manusia. Melindungi nyawa tawanan perang yang sudah menyerah diri. kanak-kanak kecil dan mereka yang telah berumur.”10 “ Punyai belas kasihan kepada mereka yang di dunia ini dan Dia(Allah) yang di Syurga akan belas kasihan kepadamu. 2. Malah sirah mencatatkan bahawa tawanan perang itu diberikan pilihan untuk terus di penjara atau melakukan amal kebajikan seperti mengajar membaca dan menulis. Tidak menjejaskan orang awam dan harta benda.0 Prinsip Perang Baginda telah menetapkan prinsip perang berdasarkan bela diri seperti berikut: 1.perkara itu mereka terima.” 5. Janganlah kamu membakar tumbuh-tumbuhan kurma.”12 9 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 11 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 12 Riwayat Bukhari dan Muslim 10 20 . Ini berdasarkan pada hadis-hadis tersebut: “ Jadi. cukai ataupun peperangan. janganlah kamu membunuh anak-anak kecil. mencabut tumbuh-tumbuhan serta memusnahkan rumah-rumah. hamba yang digaji dan perempuan…”9 “ Jangan membunuh wanita. selesailah dan layani mereka dengan baik sama ada Islam. malah persekitaran.

w. Peperangan seperti ini biasa berlaku pada awal perkembangan Islam. Mufti Syeikh c Atiyyah Saqr.t telah berfirman:              13 Terjemahan petikan fatwa – “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” dari Fatwa Bank. dakwaan para sejarawan asing itu menjadi mudah diterima oleh majoriti umat manusia yang bukan Islam. Namun salah faham berlaku.(1863-1943) seorang orientalis barat yang juga menyifatkan penyebaran Islam melalui mata pedang menjadi kefardhuan bagi seluruh umat Islam. Mantan Ketua Lembaga Fatwa al-Azhar ada menerangkan di dalam fatwanya yang bertajuk. terutamanya yang sering diperbesarkan oleh sejarawan asing bahawa kononya Islam mula berkembang melalui mata pedang dengan slogan “ Pedang: Jihad Islam”. 21 . Ia terpaksa dilakukan jika tiada pilihan lain iaitu antara hidup dengan mati. http://www. Perang kebebasan. Perang pencegahan. dilaksanakan kepsda mereka yang ditindas seperti hamba.13 Allah s.net/fatwa. diisytiharkan jika umat Islam mendapati pengkhianatan terhadap perjanjian damai bersama musuh.(Mohamed Amara 1997: 144-145) Malangnya dalam zaman mutakhir. iaitu:1. 3.B.Tegasnya aspek qital bukanlah aspek utama dalam pengembangan Islam. kegiatan pembangkit Islam telah menggunakan pengganasan sebagai kaedah atau strategi mereka. maruah. “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” telah membahagikan peperangan itu kepada tiga kategori utama. diisytiharkan hanya jika musuh-musuh Islam menyerang agama.islam-online. harta benda dan wilayahnya 2. Jihad pertahanan. Kata-kata ini telah dilontarkan oleh Macdonalds D. ataupun apabila musuh-musuh mempunyai rancangan untuk menyerang umat Islam. Jadi.

                                                                                     Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) ugama Allah akan orang-orang Yang memerangi kamu. Dan bunuhlah mereka (musuh Yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu dapati mereka. kerana Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang menceroboh. dan usirlah 22 . dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan).

14 6. 6.mereka dari tempat Yang mereka telah mengusir kamu. dan tiap-tiap perkara Yang dihormati itu (jika dicabuli). dan (ingatlah Bahawa angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haraam sehingga mereka memerangi kamu di situ. oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ).w. maka bunuhlah mereka. dan bertaqwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang Yang zalim. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. lagi Maha Mengasihani.w. ada balasannya Yang seimbang.a. kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.0 Perang-perang dalam Islam Terdapat beberapa peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah s. Umat Islam terpaksa berjuang untuk mempertahankan agama suci mereka.a. 14 Q.S. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. (Mencabuli) bulan Yang dihormati itu ialah dengan (sebab membalas pencabulan dalam) bulan Yang dihormati. Peperangan tersebut disebabkan usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu (maka berhentilah kamu). al-Baqarah: 190-194 23 .1 Perang Badar Perang ini melibatkan 313 orang pasukan Muslim dengan 1000 orang kaum kafir Quraisy. dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-mata kerana Allah. oleh itu sesiapa Yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang Dengan pencerobohan Yang dilakukannya kepada kamu. Kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad s.

Mereka adalah orang-orang munafik. Faktor utama tercetusnya Perang Uhud adalah kerana dendam orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. tetapi kemudiannya sebanyak 300 orang anggota pasukan mundur dan menarik diri dari peperangan. Tentera Islam pada awalnya berjumlah 1000 orang. 14 orang syahid dalam pertempuran ini.2 Perang Uhud Pada pertengahan bulan Syac ban atau Syawal tahun 3 Hijriah. Di antara kaum Quraisy yang terbunuh adalah Abu Jahal dan Umaiyyah bin Khaif. Golongan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Bukit Uhud terletak lebih kurang empat kilometer di Timur Laut Kota Madinah. Perang ini dinamakan Perang Uhud kerana lokasinya yang terjadi di kaki Bukit Uhud. 24 . Sebaliknya di pihak kaum Muslimin. terjadi perang antara umat Islam dengan Kaum Quraisy Mekah. Namun tentera Islam tetap bersemangat ke medan perang walaupun dengan jumlah tentera yang sedikit. Abdullah bin Ubay memerintahkan pengikutnya supaya mundur kembali ke Madinah. 6.Kemenangan berpihak kepada kaum Muslimin. mereka menggabungkan kekuatan untuk memerangi umat Islam. Bagi tawanan yang ingin bebas tetapi tidak mempunyai harta. Mereka mengajar anak-anak ini membaca dan juga menulis. Bagi menebus kembali kekalahan. wajib mengajar sepuluh orang anak Muslim. Tawanan perang yang lain diperintahkan supaya menebus diri mereka dengan membayar 4000 dirham per orang. Sebanyak 70 orang pasukan kaum Quraisy ditawan dan 70 yang lainnya terbunuh.

Ini menyebabkan tentera Islam terleka dan pasukan pemanah telah meninggalkan posisi mereka kerana mengira perang telah berakhir.w telah menempatkan 50 orang pemanah yang handal di lereng-lereng gunung sebagai penyerang utama.Kawasan Bukit Uhud yang bergunung-gunung melengkapi dan memudahkan penyusunan strategi perang yang dilakukan. Kemenangan yang pada mulanya berpihak kepada tentera Islam kini beralih ke tangan tentera Quraisy. Beliau telah dibunuh oleh Wahsy. Selain itu antara tentera Islam yang gugur di dalam peperangan ini ialah Sac ad bin Rabi.a.w iaitu Hamzah bin Abdul Mutalib. Amru bin Thabit. Tentera musuh telah melarikan dir dan meninggalkan banyak harta dan senjata. Amru bin al-Jamuh dan Hanzalah bin Abu Amir. Mereka telah diperintahkan supaya tidak meninggalkan posisi mereka. Jilid 1 2007: 62-64) 25 . Nabi Muhammad s. Khalid al-Walid adalah panglima pasukan berkuda Quraisy. tentera Islam dapat menyerang pasukan Quraisy dengan mudah. Antaranya bapa saudara Nabi Muhammad s. Dengan posisi strategik ini. Kekalahan ini mengakibatkan 70 orang tentera Islam telah gugur. Dia menyusun strategi lalu menyerang pasukan pemanah Islam.a. Tentera Quraisy kembali semula dan menyerang pasukan Islam dari belakang. (Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim. Musc ab bin Umair. Dia telah mengambil kesempatan dalam kelekaan tentera Islam itu.

w. maka tiada pilihan lain selain tindakan ketenteraan yang bertujuan membela diri. Islam menyeru jalan damai. Tetapi jika jalan damai tidak dapat diperolehi.t menegaskan bahawa seorang mukmin tidak seharusnya berputus asa dalam berdakwah(dengan al-Quran) kepada orang kafir sebagaimana firman Allah s. 26 .w.t dalam surah al-Furqan ayat 52:         Oleh itu.Kesimpulan Allah s. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh. Malah dalam berdepan dengan penceroboh atau pengganas. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir.

Konsep perjuangan damai Rasulullah s. terdapat lebih 360 lebih berhala di sekitar Kaabah.a. Menurut Muhammad Hassanein Heikal dalam Riwayat Hidup Nabi Muhammad s. Keseluruhan hidup Baginda memaparkan cara-cara pragmatik dalam menghadapi apa jua keadaan iaitu: • • • • Hindari sengketa dan bina keharmonian Utamakan rundingan dan hindari keganasan Menadpatkan kesepakatan dan jalin hubungan baik dan Sebarkan rasa persaudaraan sesama Islam dan sesame manusia.w.a.w telah menjadi ikutan umat manusia di serata dunia seperti dalam perjuangan Mahatma Karamchand Gandhi untuk memerdekan India daripada penjajahan dan gerakan menegakkan hak asasi kulit hitam Amerika oleh Dr Martin Luther King Jr. Turunnya wahyu menyuruh Rasulullah s.w pada ketika itu bersama 10.000 perajurit Islam. Baginda sentiasa memilih jalan lembut dan aman demi merubah keadaan masyarakatnya. Namun Baginda tidak menggunakan kuasa ketenteraan untuk membalas dendam. Malah ketinggian pekerti Baginda turut dinyatakan oleh musuhnya sendiri seperti Abu Sufyan sebelum beliau memeluk agama Islam. Sayidatina c Aisyah r.a. Baginda akan meninggalkan pilihan yang sukar.a.a. Sewaktu Rasulullah s.w mensucikan Kaabah. Rasulullah tidak terus menghapuskan berhala.w memasuki Mekah.a. 27 . Namun dalam suasana yang masih berkecamuk.Dalam hadis Bukhari. Kehadiran Rasulullah s.a meriwayatkan jika ada dua pilihan terbentang kepada Rasulullah s. tetapi menyampaikan seruan tauhid.w.

28 . Cara ini juga sebagai dakwah yang membuktikan salam damai Islam dan setiap adanya Islam.w dalam berjihad seperti mewujudkan badan bantuan hak asasi antarabangsa untuk membela insan yang ditindas dan teraniaya.a.Umat Islam wajib meneruskan cara damai Rasulullah s. pasti keadilan dan pembelaan terpelihara.

Indonesia Rohimin.org/wiki/Qital http://an-nuur. Islam: Jihad Sebagai Survival Insan.07PM 29 .org/2011/04/perbedaan-antara-jihad-dan-qital/ :28/11/2011: 5. 2007.28/11/2011: 5. 2007.Haron Din.blogspot. juz 3. Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim Jil. 2006. Malaysia. E-Media Publication Sdn. Jihad: Makna dan hikmah.1. Penerbit Erlangga. Fiqih Jihad: Sebeuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Quran dan Sunnah. Mesir http://ms.com/2008/12/gagasan-definisi-jihad. Maktabah Wahbah. Indonesia Yusuf Qardhawi.wikipedia.04PM http://nasimfauzi. 2009. hal: 135 Al-Munjid fi lughah: 607 Mucjam Lughatul Fuqaha’. Melvi Yandra. Syamilah: 375 Hadis Riwayat Ahmad.html . PTS.RUJUKAN Al-Quran al-Karim Lisanul Arab. Maktabah Syamilah: 16413 Dr.Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful