KANDUNGAN

1.0 2.0

Pendahuluan Perbezaan Antara Jihad dan Qital 2.1 2.2 2.3 Perbezaan dari Segi Definisi.

……………………….. ………………………..

2 3

Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad ………………….. 10

3.0

Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.a.w 3.1 3.2 Jihad Ketika di Mekah Jihad Ketika di Madinah

4.0 5.0 6.0

Larangan-larangan Dalam Peperangan Prinsip Perang Perang-perang Dalam Islam

…………………

17 18 20

…………………………………………. …………………………………

Penutup Rujukan

……………………………….. ………………………………..

22 25

1

1.0

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama sejahtera. Agama keamanan dan kedamaian, sesuai dengan namanya ‘Islam’ yang bererti selamat, sejahtera, aman dan damai. Atas dasar ini, Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Semuanya hendaklah diasaskan hubungannya atas keselamatan dan kesejahteraan, bukan permusuhan dan kebencian. Nabi Muhammad s.a.w mengembangkan agama Islam dengan hati yang lunak dan hubungan yang mesra dengan semua manusia.

Peperangan adalah susulan dari dakwah Nabi Muhammad s.a.w pada zaman perkembangan Islam. Islam tidak pernah berdakwah dengan cara peperangan Umat Islam hanya menggunakan pendekatan ini apabila diancam atau diserang. Pemerintahan Islam selama 13 tahun di Mekah membuktikan bahawa penyebaran agama Islam tidak berkembang dengan cara kekerasan dan penindasan.

Peperangan adalah bahagian yang terakhir dari jihad, iaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk meghadapi musuh. Makna inilah yang banyak difahami oleh
2

Melainkan perbezaan dalam ruang lingkup yang bersifat mikro dan makro. diharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat dan dapat menyelami pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s. ( Rohimin 2006 : 41 – 42) 2.w. Definisi jihad: dari sudut definisi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut. Dengan kata lain. Namun makna peperangan (al-qital) berbeza dengan jihad (al-jihad). 2.1 1) Perbezaan dari Segi Definisi.0 Perbezaan Antara Jihad dan Qital Dengan mengamati definisi jihad secara rinci dan praktik lapangan dalam sejarah umat Islam.w dalam mengembangkan daulah Islamiyyah kerana disyaricatkan jihad dalam pengertian perang memiliki latar belakang sejarah dengan perkembangan dakwah Rasulullah s.a.w.a. tetapi tidak setiap jihad adalah perang. apabila kita ingin mendapatkan gambaran yang objektif dan jelas tentang latar belakang disyaric atkannya perang hendaklah dimulai dari pengungkapan zaman dakwah Rasulullah s.a. dan qital adalah sebahagian daripada jihad. Setiap perang adalah jihad jika ada niat yang benar. mengatakan bahawa jihad itu umum dan perang adalah khusus.ramai orang. ( Yusuf Qardhawi 2009 : 4) Oleh itu. dan praktik Secara etimologi (bahasa) jihad adalah: 3 . maka kita akan mendapatkan perbezaan antara jihad dan qital. Meskipun perbezaan yang dimaksudkan bukanlah perbezaan yang bertentangan “ikhtilafut tadadh”. mulai dari awal misi dakwah Baginda sehingga disyaric atkan untuk berperang. bahawa jihad lebih umum daripada qital. Perbezaan tersebut dapat dianalisa dari dua sudut pandang. Dalam bahasa ahli mantik. iaitu lapangan dalam sejarah umat Islam.

t:        1    Q. Secara istilahnya jihad dimaksudkan sebagai berikut: Penyebutan kata-kata jihad didalam al-qur’an diklasifikasikan menjadi dua: 1) Penyebutan jihad pada ayat-ayat makkiyah lebih cenderung kepada makna lughawi seperti firman Allah:            “Dan barangsiapa yang berjihad.2 2) Adapun penyebutan kata-kata jihad di dalam ayat-ayat Madaniyah cenderung kepada makna qital dalam pegertian luas.w.S. al-Ankabut : 69 2 4 . Sebagaimana firman Allah s. benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”. maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri”.1                 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami.‫أ َو فعل‬ ٍ ْ ِ ْ (bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya dan kemampuan baik dari perkataan mahupun perbuatan).‫ال ْمبال َغة واست ِفراغ ما في ال ْوسع والطاقة من قول‬ َ َ ُ ِ َ ُ َ ْ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ِ َ ّ َ ِ ْ ُ . al-Ankabut : 6 Q.S.

S. an-Nisa’ : 95 Q. at-Taubah : 41 4 5 .3                      “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat.                                 “Tidaklah sama antara mu’min yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya”.S.4 Adapun definisi para ulama tentang jihad secara syaric ie adalah seperti berikut: • Mazhab hanafi: َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ 3 Q. dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah”.

w. Adanya usaha untuk Icla’u kalimatillah dengan mengorbankan nyawa dan harta 2.t”. • Mazhab syafici: ‫القتال في سبيل الله مأخوذ من المجاهدة، وهي‬ ‫المقاتلة في سبيل الله‬ “ Perang di jalan Allah di ambil dari kata al-mujahadah yaitu peperangan di jalan Allah” • Mazhab Hambali: ُ َ ِ ‫قتال ال ْك ُفار‬ ِ ّ “memerangi orang kafir” Daripada pengertian di atas dapat kita simpulkan bahawa jihad mencakupi beberapa hal: 1. Di dalamnya terdapat qital 2) Definisi Qital Secara bahasa qital adalah: 6 . Menyeru untuk masuk atau tunduk kepada agama Islam 3.“ Jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” • Mazhab Maliki: َ َ ‫قال اب ْن عرفة قتال مسل ِم ٍ كافرا غي ْر ذي عهد ل ِعلء‬ ِ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ َ ً ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ّ ‫ك َل ِمة الله‬ ِ َ Berkata ibnu cArafah: “ Perangnya muslim terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian dalam rangka meninggikan kalimat Allah s.

Dan qital secara istilah adalah: 7 .Qital diambil daripada kata ً َ ِ ً َ ِ ُ َ َ َ ‫ . Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 74:                            “Kerana itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar” FirmanNya juga dalam surah at-Taubah ayat 123:                        “Hai orang-orang yang beriman. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah. dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu.قات َل-ي ُقات ِل قتال وقي ْتال‬yang mana apabila ‫“ )حارب َه‬memerangi dan memusuhinya” ُ َ َ ditambah ‫ ه‬bermakna: (‫وعاداه‬ ُ ُ َ َ Secara istilah adalah: Penyebutan qital mempunyai makna pertempuran yang berakhir kepada kemenangan atau kekalahan. bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa”. perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. dan ketahuilah.

Kesimpulan dari makna qital adalah: 1.2 Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam 8 . Jihad: penyebutannya lebih kepada usaha Icla’u kalimatillah Qital: penyebutannya mempunyai ma’na yang relative tergantung apa tujuan perang tersebut. 2.َ ‫ال ْحرب وال ْمدافعة بالسلح‬ ُ ْ َ ِ ُ َ َ َ ُ ِ “ peperangan dan perlawan dengan senjata” Syed Khattab berkata “makna qital dalam Islam adalah: memerangi musuh dalam rangka menjaga kebebasan penyebaran dakwah. 3. Qital dalam lingkup fi sabilillah khusus menjurus kepada pertempuran dan hanya merupakan sebahagian dari rangkaian jihad. Sebagaimana pernyataan Syed Khattab bahawa makna qital adalah dalam rangka menjaga penyebaran dakwah. yang berakhir pada kemenangan atau kekalahan. dengan tetap menjaga etika-etika dalam peperangan”. Jihad: umum mencakupi usaha Icla’u kalimatillah Qital: sebahagian daripada usaha menegakkan kalimatullah 2. Penyebutan qital mencakupi jalan yang benar dalam erti fi sabilillah dan jalan yang salah. Tergantung tujuannya dan praktiknya. Terjadinya pertempuran pada dua pihak. Jihad: tidak selalu dengan pertempuran Qital: intinya adalah pertempuran 3. dan melakukan rukun Islam. Kesimpulan perbezaan antara jihad dan qital: 1. sedangkan dakwah itu sendiri merupakan rangkaian dari jihad namun tidak termasuk dalam qital. 2.

3 Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad Sebahagian ulama dalam beberapa buku menyebutkan kalimat jihad seakan membatasi hanya terbatas dengan Qital. Dalam usaha pembebasan Mekah sendiri.a. dan “Daumatul Jandal.w pada setiap kali melancarkan jihad.Praktik jihad dalam sejarah Islam sangatlah luas mencakupi seluruh rangkaian usaha dalam menegakkan kalimah Allah.t.a. Oleh kerana itulah Rasulullah s. Di antara mereka ada juga yang menjaga Madinah sebagaimana mereka yang disuruh untuk menetap pada perang tabuk bagi menjaga Madinah dan menjaga keluarga Rasulullah s. Mereka menganggap pasukan kaum Muslimin sangatlah besar dan tidak ada pilihan lain kecuali menyerah tanpa perlawanan. Demikian pula dalam Perang Tabuk. Sehingga dengan banyaknya obor yang menyala sehingga mencapai sepuluh ribu.” Taktik politik inilah yang menyebabkan orang-orang Romawi mengalami kekacauan dan kekalahan tanpa pertempuran. Sedangkan qital adalah pertempuran yang terjadi antara kaum Muslimin dan kaum kafir dalam rangkaian jihad untuk menegakkan kalimah Allah s.a.w sangat berusaha untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. 9 . Baginda membuat strategi jihad yang mampu mengalahkan kaum muysrikin dengan meminimalkan pertempuran. Sebagaimana yang banyak di ungkapkan dengan istilah (‫إذا‬ ‫) أطلقت كلمة الجهاد فهو قتال‬ apabila kalimat jihad disebutkan secara mutlak maka maknanya adalah Qital. “Jarba”.w. Rasulullah s. Tidak semua dari mereka menyertai pertermpuran. Baginda mengadakan perjajian dengan penduduk “Ailah”. Seluruh rangkaian usaha dalam meninggikan kalimah Allah yang sangat kuat menguatkan lagi antara satu dan lainnya. Ungkapan ini perlu difahami dengan cermat dalam kondisi apa yang penulis sedang mengungkapkan dan apa maksud dari ungkapan tersebut. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar masing-masing menyalakan obor. menjadikan kaum musyrikin gentar dan takut.w tidak hanya mengendalikan pertempuran dalam melancarkan jihad. 2.a. Rasulullah s. memberikan tugas masing-masing kepada para sahabat.w. Namun beliau banyak bermain pada sisi politik dengan mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah setempat. Inilah merupakan praktik jihad dalam sejarah Islam. Pada malam harinya.

maka dianggap sebagi jihad yang sebenarnya.Penulis mengungkapkan istilah ini dalam keadaan mengenengahkan pemahaman yang keliru Iaitu pemahaman yang terlalu bebas dalam memperluas makna jihad sehingga setiap amal asalkan terdapat padanya kesusahan dan kepayahan. jihad. Lantas dengan tidak adanya Qital apakah pembebasan Mekah tidak dianggap sebagai jihad?. kalau sahaja benar ada pendapat ulama yang hanya membatasi jihad hanya dengan Qital. Adapun dalil yang biasa digunakan untuk membatasi jihad hanya sebatas qital. Rasulullah sangat berusaha menghindari Qital. َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ “jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” 10 . iman. Ungkapan hadis di atas lebih cenderung mirip dengan ungkapan ‫)من الملئكة؟ قال: جبريل‬ (siapakah malaikat itu? Ia menjawab: Jibril. iaitu Jibril. Jawapan ini benar. maka penulis 10efensiv definisi itu bukanlah ijma para ulama. Namun masih banyak malaikat-malaikat lainnya. namun bukan pembatasan bahwa malaikat itu hanya satu. hijrah. Terdapat juga kenyataan bahawa jihad tidak dibatasi hanya dengan qital dikuatkan dengan sunnah fi’liyyah yang tersebut dalam sejarah pembebasan Mekah. juga perlu difahami secara cermat. Sebagaimana definisi jihad yang di ungkapkan oleh ulama mazhab Hanafi bahawa dakwah untuk menyeru orang kafir masuk ke dalam agama Islam merupakan jihad. Begitu juga penaklukan wilayah-wilayah yang akhirnya menyerah tanpa terjadi Qital apakah tidak disebut sebagai jihad?. Seperti hadis dari Amru bin Abasah tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah: َ ْ َ َ َ َ َ ّ ‫وما ال ْجهادُ قال أ َن ت ُقات ِل ال ْك ُفار إ ِذا ل َقيت َهم‬ َ ِ ْ ُ ِ َ َ “Apakah jihad itu? Rasulullah menjawab: engkau memerangi orang kafir apabila menemuinya”. Sebagai penutup.

a.(Rohimin 2006: 33) ayat yang turun ketika di Mekah. Baginda mula menyebarkan misi keagamaan.a.w merupakan contoh jihad yang klasik dari permulaan Baginda diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun sehingga terbina negara Islam di Madinah dengan pemerintahannya dan pentadbirannya sebagai Negara Islam sehingga wafatnya Baginda dalam usia 63 tahun.w Sejarah perjuangan Rasulullah s.a.(Rohimin 2006 : 32) Antara intipati wahyu yang diterima Nabi dan misi keagamaan yang disebarkan oleh Baginda pada ketika ini adalah ajaran yang berkaitan dengan akidah. 3.0 Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.Sehingga dengan demikian pendapat seorang ulama tidak boleh menggugurkan pendapat ulama lain tanpa di landasi dalil dari nas yang jelas. Menurut Muhammad Fuad c Abdul Baqi. kemudian diikuti pula oleh Khulafa’ al-Rasyidin.w ketika di Mekah ialah pada tahun 650 Masihi dan pada tahun tersebut. iaitu pada surah al-Nahl ayat 110 :                11 .1 Jihad Ketika di Mekah Wahyu al-Quran pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad s. hanya ada 4 ayat sahaja dan semuanya menggunakan terma jihad. 3.

           12 . Sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum musyrik). lagi Maha Mengasihani. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh. ayat 52:         Oleh itu.Kemudian. Sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk. Seterusnya pada surah al-Ankabut. Sesungguhnya Tuhanmu – sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan – adalah Maha Pengampun. Kemudian pada surah al-Furqan. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir. ayat 6 dan juga ayat 69:              Dan sesiapa Yang berjuang (menegakkan Islam) maka Sesungguhnya Dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. kemudian mereka berjihad serta bersabar.

surah asy-Syura:          Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu perbuatan secara zalim. Walaupun mereka diperlakukan secara zalim. Ketika di Mekah. keadaan agama dan juga umat Islam yang masih lemah. Kenyataan ini menunjukkan bahawa pada permulaan awal Islam iaitu ketika berada di Mekah. dan Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya. baik di bidang politik mahupun ekonomi. Ini berdasarkan pada ayat 39. mereka tetap membela diri. Ini memperlihatkan kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan secara beransur-ansur dan tidak membebankan. yang berkaitan dengan jihad adalah sangat sedikit jika dibandingkan ketika berada di Madinah. 13 .(Rohimin 2006: 34) Selain itu. Ajaran jihad yang diperkenalkan oleh al-Quran dilakukan secara beransur-ansur dan disesuaikan dengan pertimbangan dakwah itu sendiri serta keperluan dan keadaan umat Islam pada ketika itu.Dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama kami. mereka hanya bertindak membela diri (sepadan dan tidak melampaui batas). Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan). jumlah ayat al-Quran yang turun. Dalam al-Quran digambarkan bahawa keadaan umat Islam sebelum melakukan hijrah ke Madinah sangat menderita dan selalu mendapat cubaan. Keadaan umat Islam pada ketika itu masih di bawah tekanan kaum kafir. ajaran jihad belum dibebankan sepenuhnya.

pengendalian diri dan bertahan serta bersabar dalam menghadapi penganiayaan dari pihak kaum musyrik. tetapi mengambil sikap berhijrah ke tempat lain. Secara keseluruhannya.Maka pengertian jihad ketika di Mekah lebih kepada pembelaan diri.a. Jihad yang dianjurkan adalah dalam bentuk dakwah. kerana Sesungguhnya Engkau 5 Pertahanan diri 14 . bersabar.w. bertahan dan membela diri dari kezaliman. Dalam bentuk dakwah. namun mereka tidak melakukan pembalasan melalui perang. iaitu bersifat 14efensive5. Walaupun umat Islam dianiaya dan diperlakukan secara zalim ketika itu. ajaran jihad yang digambarkan pada ayat-ayat Makiyyah lebih bersifat vertikal iaitu perjuangan dan pengorbanan manusia dalam hubungan dengan Allah s. menghadapi tekanan(fitnah) dengan penuh kesabaran tanpa melakukan kekerasan adalah dipandang sebagai sikap yang lebih baik kerana sikap tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah(perjuangan) untuk mendapatkan keridaan Allah s.w lebih terbatas dalam menyampaikan khabar gembira dan juga peringatan.t. al-Quran ada menyatakan:                                   Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad.w. kepada manusia. Bagi orang-orang Islam. dan janganlah berdukacita kiranya ada Yang menolaknya).t. Ketika di Mekah Nabi Muhammad s.

Pendekatan ini sesuai dengan keadaan umat Islam pada saat itu.7 Daripada dua ayat Makiyyah di atas. dapat disimpulkan bahawa pengertian jihad ketika di Mekah masih terbatas pada pengertian dakwah. Selain dari itu. berjihad dalam mengembangkan agama Islam belum mungkin boleh dilakukan secara peperangan. Sebagai pembawa misi dakwah. misi al-Quran dinyatakan sebagai:                  Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. (Rohimin 2006: 37) 3. al-Quran belum memberi pendekatan atau alternatif yang lebih tegas kerana ia masih dalam bentuk pengungkapan agrumentasi yang tegas dan benar (bi al-hikmah). Dalam melakukan dakwah.S. Ketika di Mekah.w adalah pengenalan sebagai Rasul dan pengenalan agama Islam sebagai agama yang benar.a. Iaitu bagi sesiapa dari kamu Yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) Yang betul.hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. Nabi Muhammad s.6 Dalam bentuk dakwah. al-Takwir: 27-28 7 15 . Akan tetapi sesiapa Yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. Bukanlah Engkau seorang Yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam Yang Engkau sampaikan itu). al-Ghasyiyah: 21-26 Q. Sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. Ini kerana umat Islam belum mungkin sanggup menghadapi ancaman dari puak kaum musyrik. -Maka Allah akan menyeksanya Dengan azab seksa Yang sebesar-besarnya.2 Jihad Ketika di Madinah 6 Q.S.

a. 2.w. Membangunkan prasarana khususnya masjid yang tercantum di dalamnya pusatnya pentadbiran. Mengatur pentadbiran awam meliputi bantuan kebajikan. Kemudian Ansar dipertautkan dengan pendatang dari Mekah iaitu kaum Muhajirin. Baginda telah:- 1.a. pendidikan dan social. berlaku perkembangan Islam yang amat pesat. Falsafah di sebaliknya begitu luas untuk dijangkau. surat menyurat dan perjanjian. Di Madinah. Oleh kerana sudah ada penduduk Madinah yang telah memeluk Islam maka. mereka meminta supaya Nabi Muhammad s. Inilah piagam pertama dunia yang mengiktiraf hak asasi dan memberikan perlindungan kepada amalan beragama secara harmoni. maka Baginda memutuskan berhijrah ke Madinah. atas nasihat para sahabat yang amat bimbang dan mendapat petunjuk Ilahi. Oleh itu.w terus bermukim di kota mereka. Mengikat tali persaudaraan antara dua kaum di Madinah iaitu antara kaum cAus dan Khazraj dan menamakan mereka sebagai kaum Ansar (pembela Islam). Dalam 10 tahun di Madinah. 3. Mengatur dasar pertahanan dan hubungan luar(antarabangsa) menerusi pengutusan wakil. hijrah merupakan satu lambing perubahan minda atau anjakan paradigm dalam seluruh perjuangan Rasulullah s. 5. 16 .Pada tahun ke-13 kenabian Baginda. Mengatur perlembagaan iaitu Piagam Madinah yang merupakan asas pembentukan Negara. 4.

Oleh itu. Malah utusan Baginda ditangkap. ancaman terus meningkat sama ada dari dalam dan juga dari sekeliling. diseksa dan dibunuh. maka berperang adalah merupakan pendekatan yang terakhir. Apabila tertubuhnya negara Madinah. dakwah serta jihad Baginda amat teratur dan amat menurut perkembangan yang sesuai. Mengapakah Baginda tidak memilih untuk mengumpulkan pasukan gerila di Mekah dalam melawan golongan kafir? Tentu ini merupakan pilihan Baginda yang baik dan sebagai salah satu alternatif dalam pendekatan dakwah dan jika tidak ada pilihan. Usaha Baginda untuk berbaik-baik dengan jiran-jiran sekeliling terus dibantah dan dihina. terutama penduduk Mekah yang amat iri hati dan bertekad untuk menghancurkan Baginda dan umat Islam. Ini kerana. Dalam konteks inilah turun wahyu yang bermaksud:                                              17 . mesej yang dibawa oleh Baginda bersifat damai dan menjurus kepada keamanan.

dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi). dan Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan). (Rohimin 2006: 41) 8 Q. (Mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: “Tuhan Kami ialah Allah”. lagi Maha Kuasa. Kejayaan Islam di Madinah yang dicapai setelah hijrah diwarnai dengan pelbagai peperangan.             Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) Yang diperangi (oleh golongan penceroboh). kerana Sesungguhnya mereka telah dianiaya. Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam pada dasarnya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. bukanlah bererti Islam ditegakkan dengan perang atau pedang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat. Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya Yang lain. dan juga masjid-masjid (orang Islam) Yang sentiasa disebut nama Allah banyakbanyak padanya dan Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa Yang menolong ugamanya (ugama Islam). Jihad perang dalam Islam tidak bersifat menyerang(ofensif) melainkan pertahanan diri(defensif). Umat islam juga bukanlah umat yang suka berperang dan haus kepada darah.8 Maka ketika inilah jihad Baginda bersifat qital iaitu berperang dalam rangka membela diri.w menetapkan medan perang hendaklah jauh dari tempat singgah penempatan awam demi mengelakkan pembunuhan orang awam. Namun. nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani). al-Hajj: 39-40 18 . Namun Rasulullah s. Maksud bela diri ialah umat Islam tidak memulakan perang tetapi bertahan menanti musuh. Tindakan ofensif dilakukan untuk melindungi keadilan setelah keadilan itu diabaikan. Iaitu mereka Yang diusir dari 18efensi halamannya Dengan tidak berdasarkan sebarang 18efensi Yang benar.S.a.

3. Mereka perlu menerima Islam sebagai agama mereka. Nabi Muhammad s. (Dato’ Dr.0 Larangan-larangan dalam Peperangan Apabila peperangan hendak dilancarkan.w. ia tidak boleh sama sekali dilakukan tanpa memberitahu terlebih dahulu pihak lawan. serulah mereka kepada salah satu daripada tiga perkara. mereka masih boleh menerima yang kedua iaitu membayar cukai. negara dan agama. Sebelum pengisytiharan perang dibuat. 2. Sekiranya pelawaan kepada agama Allah ditolak. Ini bermakna bahawa konsep peperangan dalam Islam ada kaitannya dengan pemerintahan atau suruhan dari Allah s. Sekiranya kedua-dua itu ditolak juga. Sekiranya salah satu daripada perkara19 .t.w seperti yang direkodkan oleh Muslim: “ Apabila kamu berhadapan dengan musuhmu daripada orang-orang musyrikin. Allah memerintahkan berjihad iaitu berperang kerana mempertahankan diri. pihak Islam mestilah mengemukakan kepada musuh tiga perkara utama supaya dibuat plihan. Dia(Allah) lebih mengetahui penderitaan yang dialami oleh orang Islam.w tidak pernah memerangi musuhmusuhnya tanpa mengemukakan ketiga-tiga perkara itu terlebih dahulu supaya mereka membuat pilihan.w.a. Demikian menurut hadis Nabi Muhammad s.w.t menerusi wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.Ayat-ayat al-Quran sudah menjelaskan bahawa peperangan dalam Islam hanya tercetus apabila orang Islam mendapat isyarat atau keizinan daripada Allah s.a. Membayar cukai supaya dikendalikan kemaslahatan(kepentingan) mereka. Peperangan Sepanjang sejarah Islam. 4. maka pilihan ketiga itu terpaksa diterima iaitu berperang.a. Haron Din 2007 : 81-82) 1. Oleh sebab itu. Cukai yang dibayar adalah bagi kepentingan negara dan kemaslahatan umat manusia di tempat itu.

Ini berdasarkan pada hadis-hadis tersebut: “ Jadi. mencabut tumbuh-tumbuhan serta memusnahkan rumah-rumah. Janganlah kamu membakar tumbuh-tumbuhan kurma. malah persekitaran.perkara itu mereka terima.”12 9 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 11 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 12 Riwayat Bukhari dan Muslim 10 20 . selesailah dan layani mereka dengan baik sama ada Islam.”10 “ Punyai belas kasihan kepada mereka yang di dunia ini dan Dia(Allah) yang di Syurga akan belas kasihan kepadamu.” 5. Tidak menjejaskan orang awam dan harta benda.”11 “Allah tidak akan memberikan belas kasihanNya kepada sesiapa sahaja yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap sekalian manusia. janganlah kamu membunuh anak-anak kecil. 2. Melindungi nyawa tawanan perang yang sudah menyerah diri.0 Prinsip Perang Baginda telah menetapkan prinsip perang berdasarkan bela diri seperti berikut: 1. Malah sirah mencatatkan bahawa tawanan perang itu diberikan pilihan untuk terus di penjara atau melakukan amal kebajikan seperti mengajar membaca dan menulis. kanak-kanak kecil dan mereka yang telah berumur. cukai ataupun peperangan. hamba yang digaji dan perempuan…”9 “ Jangan membunuh wanita.

(1863-1943) seorang orientalis barat yang juga menyifatkan penyebaran Islam melalui mata pedang menjadi kefardhuan bagi seluruh umat Islam.13 Allah s. terutamanya yang sering diperbesarkan oleh sejarawan asing bahawa kononya Islam mula berkembang melalui mata pedang dengan slogan “ Pedang: Jihad Islam”. http://www. dilaksanakan kepsda mereka yang ditindas seperti hamba. diisytiharkan hanya jika musuh-musuh Islam menyerang agama. iaitu:1. Jadi. kegiatan pembangkit Islam telah menggunakan pengganasan sebagai kaedah atau strategi mereka. ataupun apabila musuh-musuh mempunyai rancangan untuk menyerang umat Islam.t telah berfirman:              13 Terjemahan petikan fatwa – “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” dari Fatwa Bank.Tegasnya aspek qital bukanlah aspek utama dalam pengembangan Islam. “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” telah membahagikan peperangan itu kepada tiga kategori utama. dakwaan para sejarawan asing itu menjadi mudah diterima oleh majoriti umat manusia yang bukan Islam. Peperangan seperti ini biasa berlaku pada awal perkembangan Islam. Namun salah faham berlaku.w. diisytiharkan jika umat Islam mendapati pengkhianatan terhadap perjanjian damai bersama musuh. Kata-kata ini telah dilontarkan oleh Macdonalds D. Ia terpaksa dilakukan jika tiada pilihan lain iaitu antara hidup dengan mati. maruah. Perang pencegahan. Mantan Ketua Lembaga Fatwa al-Azhar ada menerangkan di dalam fatwanya yang bertajuk.islam-online. 21 . harta benda dan wilayahnya 2.(Mohamed Amara 1997: 144-145) Malangnya dalam zaman mutakhir. Perang kebebasan.B. 3. Mufti Syeikh c Atiyyah Saqr.net/fatwa. Jihad pertahanan.

dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan).                                                                                     Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) ugama Allah akan orang-orang Yang memerangi kamu. kerana Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang menceroboh. dan usirlah 22 . Dan bunuhlah mereka (musuh Yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu dapati mereka.

dan (ingatlah Bahawa angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haraam sehingga mereka memerangi kamu di situ. kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang Yang zalim. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah.mereka dari tempat Yang mereka telah mengusir kamu. 6. (Mencabuli) bulan Yang dihormati itu ialah dengan (sebab membalas pencabulan dalam) bulan Yang dihormati. dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-mata kerana Allah.0 Perang-perang dalam Islam Terdapat beberapa peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah s. lagi Maha Mengasihani.w. 14 Q.1 Perang Badar Perang ini melibatkan 313 orang pasukan Muslim dengan 1000 orang kaum kafir Quraisy. oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ). al-Baqarah: 190-194 23 . ada balasannya Yang seimbang.S.a. Kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad s. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu (maka berhentilah kamu). Umat Islam terpaksa berjuang untuk mempertahankan agama suci mereka. Peperangan tersebut disebabkan usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam.a.w. kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. dan bertaqwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. oleh itu sesiapa Yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang Dengan pencerobohan Yang dilakukannya kepada kamu. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.14 6. maka bunuhlah mereka. dan tiap-tiap perkara Yang dihormati itu (jika dicabuli).

Bagi menebus kembali kekalahan. wajib mengajar sepuluh orang anak Muslim. Namun tentera Islam tetap bersemangat ke medan perang walaupun dengan jumlah tentera yang sedikit. 6. Golongan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. 24 . terjadi perang antara umat Islam dengan Kaum Quraisy Mekah. 14 orang syahid dalam pertempuran ini. Tentera Islam pada awalnya berjumlah 1000 orang. Di antara kaum Quraisy yang terbunuh adalah Abu Jahal dan Umaiyyah bin Khaif.Kemenangan berpihak kepada kaum Muslimin. Bukit Uhud terletak lebih kurang empat kilometer di Timur Laut Kota Madinah. Sebaliknya di pihak kaum Muslimin. Mereka mengajar anak-anak ini membaca dan juga menulis. mereka menggabungkan kekuatan untuk memerangi umat Islam. Abdullah bin Ubay memerintahkan pengikutnya supaya mundur kembali ke Madinah. Bagi tawanan yang ingin bebas tetapi tidak mempunyai harta. Mereka adalah orang-orang munafik. Sebanyak 70 orang pasukan kaum Quraisy ditawan dan 70 yang lainnya terbunuh. Tawanan perang yang lain diperintahkan supaya menebus diri mereka dengan membayar 4000 dirham per orang. Perang ini dinamakan Perang Uhud kerana lokasinya yang terjadi di kaki Bukit Uhud. Faktor utama tercetusnya Perang Uhud adalah kerana dendam orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka dalam Perang Badar.2 Perang Uhud Pada pertengahan bulan Syac ban atau Syawal tahun 3 Hijriah. tetapi kemudiannya sebanyak 300 orang anggota pasukan mundur dan menarik diri dari peperangan.

Dengan posisi strategik ini. Antaranya bapa saudara Nabi Muhammad s. Selain itu antara tentera Islam yang gugur di dalam peperangan ini ialah Sac ad bin Rabi. Kemenangan yang pada mulanya berpihak kepada tentera Islam kini beralih ke tangan tentera Quraisy. Tentera Quraisy kembali semula dan menyerang pasukan Islam dari belakang. Khalid al-Walid adalah panglima pasukan berkuda Quraisy.w telah menempatkan 50 orang pemanah yang handal di lereng-lereng gunung sebagai penyerang utama. Jilid 1 2007: 62-64) 25 .a. Amru bin al-Jamuh dan Hanzalah bin Abu Amir. Beliau telah dibunuh oleh Wahsy. Amru bin Thabit. Musc ab bin Umair.a. Dia telah mengambil kesempatan dalam kelekaan tentera Islam itu.Kawasan Bukit Uhud yang bergunung-gunung melengkapi dan memudahkan penyusunan strategi perang yang dilakukan. Dia menyusun strategi lalu menyerang pasukan pemanah Islam. Ini menyebabkan tentera Islam terleka dan pasukan pemanah telah meninggalkan posisi mereka kerana mengira perang telah berakhir. tentera Islam dapat menyerang pasukan Quraisy dengan mudah. (Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim.w iaitu Hamzah bin Abdul Mutalib. Nabi Muhammad s. Mereka telah diperintahkan supaya tidak meninggalkan posisi mereka. Kekalahan ini mengakibatkan 70 orang tentera Islam telah gugur. Tentera musuh telah melarikan dir dan meninggalkan banyak harta dan senjata.

w. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir.Kesimpulan Allah s. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh. maka tiada pilihan lain selain tindakan ketenteraan yang bertujuan membela diri.t dalam surah al-Furqan ayat 52:         Oleh itu.t menegaskan bahawa seorang mukmin tidak seharusnya berputus asa dalam berdakwah(dengan al-Quran) kepada orang kafir sebagaimana firman Allah s. Malah dalam berdepan dengan penceroboh atau pengganas. 26 . Islam menyeru jalan damai. Tetapi jika jalan damai tidak dapat diperolehi.w.

Menurut Muhammad Hassanein Heikal dalam Riwayat Hidup Nabi Muhammad s. Rasulullah tidak terus menghapuskan berhala.a meriwayatkan jika ada dua pilihan terbentang kepada Rasulullah s. Sayidatina c Aisyah r. Turunnya wahyu menyuruh Rasulullah s. Malah ketinggian pekerti Baginda turut dinyatakan oleh musuhnya sendiri seperti Abu Sufyan sebelum beliau memeluk agama Islam.a.Dalam hadis Bukhari.000 perajurit Islam.w memasuki Mekah. Baginda sentiasa memilih jalan lembut dan aman demi merubah keadaan masyarakatnya.a. Namun dalam suasana yang masih berkecamuk.a. 27 .a. Konsep perjuangan damai Rasulullah s.a. terdapat lebih 360 lebih berhala di sekitar Kaabah. Baginda akan meninggalkan pilihan yang sukar. Keseluruhan hidup Baginda memaparkan cara-cara pragmatik dalam menghadapi apa jua keadaan iaitu: • • • • Hindari sengketa dan bina keharmonian Utamakan rundingan dan hindari keganasan Menadpatkan kesepakatan dan jalin hubungan baik dan Sebarkan rasa persaudaraan sesama Islam dan sesame manusia. Kehadiran Rasulullah s. tetapi menyampaikan seruan tauhid.w telah menjadi ikutan umat manusia di serata dunia seperti dalam perjuangan Mahatma Karamchand Gandhi untuk memerdekan India daripada penjajahan dan gerakan menegakkan hak asasi kulit hitam Amerika oleh Dr Martin Luther King Jr.w. Namun Baginda tidak menggunakan kuasa ketenteraan untuk membalas dendam.w.w mensucikan Kaabah.a. Sewaktu Rasulullah s.w pada ketika itu bersama 10.

a. Cara ini juga sebagai dakwah yang membuktikan salam damai Islam dan setiap adanya Islam.Umat Islam wajib meneruskan cara damai Rasulullah s. 28 .w dalam berjihad seperti mewujudkan badan bantuan hak asasi antarabangsa untuk membela insan yang ditindas dan teraniaya. pasti keadilan dan pembelaan terpelihara.

Syamilah: 375 Hadis Riwayat Ahmad.Bhd.07PM 29 . hal: 135 Al-Munjid fi lughah: 607 Mucjam Lughatul Fuqaha’.1. Maktabah Wahbah. Melvi Yandra. 2006. Indonesia Yusuf Qardhawi. Maktabah Syamilah: 16413 Dr.Haron Din.04PM http://nasimfauzi. Mesir http://ms. 2007. PTS. Penerbit Erlangga. Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim Jil.blogspot.28/11/2011: 5. Fiqih Jihad: Sebeuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Quran dan Sunnah. 2007. 2009. Jihad: Makna dan hikmah. juz 3.org/wiki/Qital http://an-nuur. Indonesia Rohimin.org/2011/04/perbedaan-antara-jihad-dan-qital/ :28/11/2011: 5. Islam: Jihad Sebagai Survival Insan.com/2008/12/gagasan-definisi-jihad. Malaysia. E-Media Publication Sdn.wikipedia.RUJUKAN Al-Quran al-Karim Lisanul Arab.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful