KANDUNGAN

1.0 2.0

Pendahuluan Perbezaan Antara Jihad dan Qital 2.1 2.2 2.3 Perbezaan dari Segi Definisi.

……………………….. ………………………..

2 3

Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad ………………….. 10

3.0

Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.a.w 3.1 3.2 Jihad Ketika di Mekah Jihad Ketika di Madinah

4.0 5.0 6.0

Larangan-larangan Dalam Peperangan Prinsip Perang Perang-perang Dalam Islam

…………………

17 18 20

…………………………………………. …………………………………

Penutup Rujukan

……………………………….. ………………………………..

22 25

1

1.0

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama sejahtera. Agama keamanan dan kedamaian, sesuai dengan namanya ‘Islam’ yang bererti selamat, sejahtera, aman dan damai. Atas dasar ini, Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Semuanya hendaklah diasaskan hubungannya atas keselamatan dan kesejahteraan, bukan permusuhan dan kebencian. Nabi Muhammad s.a.w mengembangkan agama Islam dengan hati yang lunak dan hubungan yang mesra dengan semua manusia.

Peperangan adalah susulan dari dakwah Nabi Muhammad s.a.w pada zaman perkembangan Islam. Islam tidak pernah berdakwah dengan cara peperangan Umat Islam hanya menggunakan pendekatan ini apabila diancam atau diserang. Pemerintahan Islam selama 13 tahun di Mekah membuktikan bahawa penyebaran agama Islam tidak berkembang dengan cara kekerasan dan penindasan.

Peperangan adalah bahagian yang terakhir dari jihad, iaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk meghadapi musuh. Makna inilah yang banyak difahami oleh
2

Meskipun perbezaan yang dimaksudkan bukanlah perbezaan yang bertentangan “ikhtilafut tadadh”.a. Dalam bahasa ahli mantik.ramai orang. Dengan kata lain. iaitu lapangan dalam sejarah umat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut. Namun makna peperangan (al-qital) berbeza dengan jihad (al-jihad). dan praktik Secara etimologi (bahasa) jihad adalah: 3 .a. ( Rohimin 2006 : 41 – 42) 2. maka kita akan mendapatkan perbezaan antara jihad dan qital. dan qital adalah sebahagian daripada jihad. Setiap perang adalah jihad jika ada niat yang benar.w. mulai dari awal misi dakwah Baginda sehingga disyaric atkan untuk berperang. mengatakan bahawa jihad itu umum dan perang adalah khusus.0 Perbezaan Antara Jihad dan Qital Dengan mengamati definisi jihad secara rinci dan praktik lapangan dalam sejarah umat Islam. ( Yusuf Qardhawi 2009 : 4) Oleh itu.1 1) Perbezaan dari Segi Definisi. bahawa jihad lebih umum daripada qital. apabila kita ingin mendapatkan gambaran yang objektif dan jelas tentang latar belakang disyaric atkannya perang hendaklah dimulai dari pengungkapan zaman dakwah Rasulullah s. diharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat dan dapat menyelami pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s. tetapi tidak setiap jihad adalah perang. 2.w.w dalam mengembangkan daulah Islamiyyah kerana disyaricatkan jihad dalam pengertian perang memiliki latar belakang sejarah dengan perkembangan dakwah Rasulullah s. Perbezaan tersebut dapat dianalisa dari dua sudut pandang. Definisi jihad: dari sudut definisi.a. Melainkan perbezaan dalam ruang lingkup yang bersifat mikro dan makro.

2 2) Adapun penyebutan kata-kata jihad di dalam ayat-ayat Madaniyah cenderung kepada makna qital dalam pegertian luas. al-Ankabut : 69 2 4 .w.‫ال ْمبال َغة واست ِفراغ ما في ال ْوسع والطاقة من قول‬ َ َ ُ ِ َ ُ َ ْ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ِ َ ّ َ ِ ْ ُ . al-Ankabut : 6 Q.1                 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami.‫أ َو فعل‬ ٍ ْ ِ ْ (bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya dan kemampuan baik dari perkataan mahupun perbuatan). Sebagaimana firman Allah s. Secara istilahnya jihad dimaksudkan sebagai berikut: Penyebutan kata-kata jihad didalam al-qur’an diklasifikasikan menjadi dua: 1) Penyebutan jihad pada ayat-ayat makkiyah lebih cenderung kepada makna lughawi seperti firman Allah:            “Dan barangsiapa yang berjihad.S. benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”. maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri”.S.t:        1    Q.

S. at-Taubah : 41 4 5 .                                 “Tidaklah sama antara mu’min yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya”.4 Adapun definisi para ulama tentang jihad secara syaric ie adalah seperti berikut: • Mazhab hanafi: َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ 3 Q.S.3                      “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. an-Nisa’ : 95 Q. dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah”.

Adanya usaha untuk Icla’u kalimatillah dengan mengorbankan nyawa dan harta 2.“ Jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” • Mazhab Maliki: َ َ ‫قال اب ْن عرفة قتال مسل ِم ٍ كافرا غي ْر ذي عهد ل ِعلء‬ ِ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ َ ً ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ّ ‫ك َل ِمة الله‬ ِ َ Berkata ibnu cArafah: “ Perangnya muslim terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian dalam rangka meninggikan kalimat Allah s.w. Menyeru untuk masuk atau tunduk kepada agama Islam 3. Di dalamnya terdapat qital 2) Definisi Qital Secara bahasa qital adalah: 6 .t”. • Mazhab syafici: ‫القتال في سبيل الله مأخوذ من المجاهدة، وهي‬ ‫المقاتلة في سبيل الله‬ “ Perang di jalan Allah di ambil dari kata al-mujahadah yaitu peperangan di jalan Allah” • Mazhab Hambali: ُ َ ِ ‫قتال ال ْك ُفار‬ ِ ّ “memerangi orang kafir” Daripada pengertian di atas dapat kita simpulkan bahawa jihad mencakupi beberapa hal: 1.

Dan qital secara istilah adalah: 7 . bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa”. dan ketahuilah. perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu.Qital diambil daripada kata ً َ ِ ً َ ِ ُ َ َ َ ‫ .قات َل-ي ُقات ِل قتال وقي ْتال‬yang mana apabila ‫“ )حارب َه‬memerangi dan memusuhinya” ُ َ َ ditambah ‫ ه‬bermakna: (‫وعاداه‬ ُ ُ َ َ Secara istilah adalah: Penyebutan qital mempunyai makna pertempuran yang berakhir kepada kemenangan atau kekalahan. lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar” FirmanNya juga dalam surah at-Taubah ayat 123:                        “Hai orang-orang yang beriman. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 74:                            “Kerana itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah.

َ ‫ال ْحرب وال ْمدافعة بالسلح‬ ُ ْ َ ِ ُ َ َ َ ُ ِ “ peperangan dan perlawan dengan senjata” Syed Khattab berkata “makna qital dalam Islam adalah: memerangi musuh dalam rangka menjaga kebebasan penyebaran dakwah. Sebagaimana pernyataan Syed Khattab bahawa makna qital adalah dalam rangka menjaga penyebaran dakwah. Penyebutan qital mencakupi jalan yang benar dalam erti fi sabilillah dan jalan yang salah. Qital dalam lingkup fi sabilillah khusus menjurus kepada pertempuran dan hanya merupakan sebahagian dari rangkaian jihad. sedangkan dakwah itu sendiri merupakan rangkaian dari jihad namun tidak termasuk dalam qital. dengan tetap menjaga etika-etika dalam peperangan”.2 Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam 8 . dan melakukan rukun Islam. yang berakhir pada kemenangan atau kekalahan. Tergantung tujuannya dan praktiknya. Jihad: penyebutannya lebih kepada usaha Icla’u kalimatillah Qital: penyebutannya mempunyai ma’na yang relative tergantung apa tujuan perang tersebut. 2. Jihad: umum mencakupi usaha Icla’u kalimatillah Qital: sebahagian daripada usaha menegakkan kalimatullah 2. Jihad: tidak selalu dengan pertempuran Qital: intinya adalah pertempuran 3. Kesimpulan dari makna qital adalah: 1. Kesimpulan perbezaan antara jihad dan qital: 1. 3. Terjadinya pertempuran pada dua pihak. 2.

w. Di antara mereka ada juga yang menjaga Madinah sebagaimana mereka yang disuruh untuk menetap pada perang tabuk bagi menjaga Madinah dan menjaga keluarga Rasulullah s. Rasulullah s. Dalam usaha pembebasan Mekah sendiri. Oleh kerana itulah Rasulullah s. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar masing-masing menyalakan obor. Baginda mengadakan perjajian dengan penduduk “Ailah”.a.w sangat berusaha untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah.” Taktik politik inilah yang menyebabkan orang-orang Romawi mengalami kekacauan dan kekalahan tanpa pertempuran. Namun beliau banyak bermain pada sisi politik dengan mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah setempat. Seluruh rangkaian usaha dalam meninggikan kalimah Allah yang sangat kuat menguatkan lagi antara satu dan lainnya. Mereka menganggap pasukan kaum Muslimin sangatlah besar dan tidak ada pilihan lain kecuali menyerah tanpa perlawanan.Praktik jihad dalam sejarah Islam sangatlah luas mencakupi seluruh rangkaian usaha dalam menegakkan kalimah Allah.a.a. Sedangkan qital adalah pertempuran yang terjadi antara kaum Muslimin dan kaum kafir dalam rangkaian jihad untuk menegakkan kalimah Allah s. Demikian pula dalam Perang Tabuk.t. 9 .3 Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad Sebahagian ulama dalam beberapa buku menyebutkan kalimat jihad seakan membatasi hanya terbatas dengan Qital. Inilah merupakan praktik jihad dalam sejarah Islam. Rasulullah s. Sebagaimana yang banyak di ungkapkan dengan istilah (‫إذا‬ ‫) أطلقت كلمة الجهاد فهو قتال‬ apabila kalimat jihad disebutkan secara mutlak maka maknanya adalah Qital. menjadikan kaum musyrikin gentar dan takut. 2.w tidak hanya mengendalikan pertempuran dalam melancarkan jihad. memberikan tugas masing-masing kepada para sahabat. “Jarba”. Sehingga dengan banyaknya obor yang menyala sehingga mencapai sepuluh ribu.a. Pada malam harinya. Baginda membuat strategi jihad yang mampu mengalahkan kaum muysrikin dengan meminimalkan pertempuran. Tidak semua dari mereka menyertai pertermpuran. Ungkapan ini perlu difahami dengan cermat dalam kondisi apa yang penulis sedang mengungkapkan dan apa maksud dari ungkapan tersebut.w pada setiap kali melancarkan jihad. dan “Daumatul Jandal.w.

Terdapat juga kenyataan bahawa jihad tidak dibatasi hanya dengan qital dikuatkan dengan sunnah fi’liyyah yang tersebut dalam sejarah pembebasan Mekah. kalau sahaja benar ada pendapat ulama yang hanya membatasi jihad hanya dengan Qital. Sebagaimana definisi jihad yang di ungkapkan oleh ulama mazhab Hanafi bahawa dakwah untuk menyeru orang kafir masuk ke dalam agama Islam merupakan jihad. Ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah: َ ْ َ َ َ َ َ ّ ‫وما ال ْجهادُ قال أ َن ت ُقات ِل ال ْك ُفار إ ِذا ل َقيت َهم‬ َ ِ ْ ُ ِ َ َ “Apakah jihad itu? Rasulullah menjawab: engkau memerangi orang kafir apabila menemuinya”. Lantas dengan tidak adanya Qital apakah pembebasan Mekah tidak dianggap sebagai jihad?. َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ “jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” 10 . maka dianggap sebagi jihad yang sebenarnya. Adapun dalil yang biasa digunakan untuk membatasi jihad hanya sebatas qital. Rasulullah sangat berusaha menghindari Qital. juga perlu difahami secara cermat. Sebagai penutup. Seperti hadis dari Amru bin Abasah tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Begitu juga penaklukan wilayah-wilayah yang akhirnya menyerah tanpa terjadi Qital apakah tidak disebut sebagai jihad?. jihad. iaitu Jibril. Jawapan ini benar. iman. namun bukan pembatasan bahwa malaikat itu hanya satu. Namun masih banyak malaikat-malaikat lainnya.Penulis mengungkapkan istilah ini dalam keadaan mengenengahkan pemahaman yang keliru Iaitu pemahaman yang terlalu bebas dalam memperluas makna jihad sehingga setiap amal asalkan terdapat padanya kesusahan dan kepayahan. Ungkapan hadis di atas lebih cenderung mirip dengan ungkapan ‫)من الملئكة؟ قال: جبريل‬ (siapakah malaikat itu? Ia menjawab: Jibril. maka penulis 10efensiv definisi itu bukanlah ijma para ulama. hijrah.

hanya ada 4 ayat sahaja dan semuanya menggunakan terma jihad. iaitu pada surah al-Nahl ayat 110 :                11 .w ketika di Mekah ialah pada tahun 650 Masihi dan pada tahun tersebut.w merupakan contoh jihad yang klasik dari permulaan Baginda diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun sehingga terbina negara Islam di Madinah dengan pemerintahannya dan pentadbirannya sebagai Negara Islam sehingga wafatnya Baginda dalam usia 63 tahun. Baginda mula menyebarkan misi keagamaan. 3.a.(Rohimin 2006 : 32) Antara intipati wahyu yang diterima Nabi dan misi keagamaan yang disebarkan oleh Baginda pada ketika ini adalah ajaran yang berkaitan dengan akidah.a.a. Menurut Muhammad Fuad c Abdul Baqi.Sehingga dengan demikian pendapat seorang ulama tidak boleh menggugurkan pendapat ulama lain tanpa di landasi dalil dari nas yang jelas. 3. kemudian diikuti pula oleh Khulafa’ al-Rasyidin.w Sejarah perjuangan Rasulullah s.1 Jihad Ketika di Mekah Wahyu al-Quran pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad s.(Rohimin 2006: 33) ayat yang turun ketika di Mekah.0 Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.

ayat 52:         Oleh itu.            12 . Kemudian pada surah al-Furqan.Kemudian. Sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk. Seterusnya pada surah al-Ankabut. ayat 6 dan juga ayat 69:              Dan sesiapa Yang berjuang (menegakkan Islam) maka Sesungguhnya Dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum musyrik). kemudian mereka berjihad serta bersabar. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir. Sesungguhnya Tuhanmu – sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan – adalah Maha Pengampun. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh.

dan Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya. Keadaan umat Islam pada ketika itu masih di bawah tekanan kaum kafir. surah asy-Syura:          Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu perbuatan secara zalim. yang berkaitan dengan jihad adalah sangat sedikit jika dibandingkan ketika berada di Madinah. Ini memperlihatkan kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan secara beransur-ansur dan tidak membebankan.(Rohimin 2006: 34) Selain itu. mereka hanya bertindak membela diri (sepadan dan tidak melampaui batas). ajaran jihad belum dibebankan sepenuhnya. Walaupun mereka diperlakukan secara zalim. mereka tetap membela diri. jumlah ayat al-Quran yang turun. Ketika di Mekah. Ajaran jihad yang diperkenalkan oleh al-Quran dilakukan secara beransur-ansur dan disesuaikan dengan pertimbangan dakwah itu sendiri serta keperluan dan keadaan umat Islam pada ketika itu. 13 . keadaan agama dan juga umat Islam yang masih lemah. Dalam al-Quran digambarkan bahawa keadaan umat Islam sebelum melakukan hijrah ke Madinah sangat menderita dan selalu mendapat cubaan. Ini berdasarkan pada ayat 39. Kenyataan ini menunjukkan bahawa pada permulaan awal Islam iaitu ketika berada di Mekah.Dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama kami. Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan). baik di bidang politik mahupun ekonomi.

bersabar. al-Quran ada menyatakan:                                   Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad. Ketika di Mekah Nabi Muhammad s. Secara keseluruhannya. bertahan dan membela diri dari kezaliman.a. dan janganlah berdukacita kiranya ada Yang menolaknya).t. kerana Sesungguhnya Engkau 5 Pertahanan diri 14 .w. pengendalian diri dan bertahan serta bersabar dalam menghadapi penganiayaan dari pihak kaum musyrik. Jihad yang dianjurkan adalah dalam bentuk dakwah.w lebih terbatas dalam menyampaikan khabar gembira dan juga peringatan. iaitu bersifat 14efensive5.Maka pengertian jihad ketika di Mekah lebih kepada pembelaan diri. Dalam bentuk dakwah.w. Walaupun umat Islam dianiaya dan diperlakukan secara zalim ketika itu. kepada manusia. Bagi orang-orang Islam. tetapi mengambil sikap berhijrah ke tempat lain. namun mereka tidak melakukan pembalasan melalui perang. menghadapi tekanan(fitnah) dengan penuh kesabaran tanpa melakukan kekerasan adalah dipandang sebagai sikap yang lebih baik kerana sikap tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah(perjuangan) untuk mendapatkan keridaan Allah s.t. ajaran jihad yang digambarkan pada ayat-ayat Makiyyah lebih bersifat vertikal iaitu perjuangan dan pengorbanan manusia dalam hubungan dengan Allah s.

S. Pendekatan ini sesuai dengan keadaan umat Islam pada saat itu. Sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. Dalam melakukan dakwah.6 Dalam bentuk dakwah. al-Takwir: 27-28 7 15 . Akan tetapi sesiapa Yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar.hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan.w adalah pengenalan sebagai Rasul dan pengenalan agama Islam sebagai agama yang benar. Nabi Muhammad s. dapat disimpulkan bahawa pengertian jihad ketika di Mekah masih terbatas pada pengertian dakwah. (Rohimin 2006: 37) 3. Ketika di Mekah. misi al-Quran dinyatakan sebagai:                  Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam.2 Jihad Ketika di Madinah 6 Q. Iaitu bagi sesiapa dari kamu Yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) Yang betul.a. Sebagai pembawa misi dakwah.S. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. Ini kerana umat Islam belum mungkin sanggup menghadapi ancaman dari puak kaum musyrik.7 Daripada dua ayat Makiyyah di atas. al-Quran belum memberi pendekatan atau alternatif yang lebih tegas kerana ia masih dalam bentuk pengungkapan agrumentasi yang tegas dan benar (bi al-hikmah). Selain dari itu. Bukanlah Engkau seorang Yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam Yang Engkau sampaikan itu). -Maka Allah akan menyeksanya Dengan azab seksa Yang sebesar-besarnya. al-Ghasyiyah: 21-26 Q. berjihad dalam mengembangkan agama Islam belum mungkin boleh dilakukan secara peperangan.

Oleh kerana sudah ada penduduk Madinah yang telah memeluk Islam maka. hijrah merupakan satu lambing perubahan minda atau anjakan paradigm dalam seluruh perjuangan Rasulullah s.w terus bermukim di kota mereka. 5. Mengatur perlembagaan iaitu Piagam Madinah yang merupakan asas pembentukan Negara. 2. 3. 16 . 4. Membangunkan prasarana khususnya masjid yang tercantum di dalamnya pusatnya pentadbiran. Kemudian Ansar dipertautkan dengan pendatang dari Mekah iaitu kaum Muhajirin.Pada tahun ke-13 kenabian Baginda. Di Madinah. maka Baginda memutuskan berhijrah ke Madinah. Mengatur dasar pertahanan dan hubungan luar(antarabangsa) menerusi pengutusan wakil. Mengatur pentadbiran awam meliputi bantuan kebajikan. atas nasihat para sahabat yang amat bimbang dan mendapat petunjuk Ilahi.a. Mengikat tali persaudaraan antara dua kaum di Madinah iaitu antara kaum cAus dan Khazraj dan menamakan mereka sebagai kaum Ansar (pembela Islam). berlaku perkembangan Islam yang amat pesat. Oleh itu. mereka meminta supaya Nabi Muhammad s.a. Falsafah di sebaliknya begitu luas untuk dijangkau. Baginda telah:- 1. Inilah piagam pertama dunia yang mengiktiraf hak asasi dan memberikan perlindungan kepada amalan beragama secara harmoni. pendidikan dan social.w. Dalam 10 tahun di Madinah. surat menyurat dan perjanjian.

diseksa dan dibunuh. Apabila tertubuhnya negara Madinah. mesej yang dibawa oleh Baginda bersifat damai dan menjurus kepada keamanan. Mengapakah Baginda tidak memilih untuk mengumpulkan pasukan gerila di Mekah dalam melawan golongan kafir? Tentu ini merupakan pilihan Baginda yang baik dan sebagai salah satu alternatif dalam pendekatan dakwah dan jika tidak ada pilihan. terutama penduduk Mekah yang amat iri hati dan bertekad untuk menghancurkan Baginda dan umat Islam. dakwah serta jihad Baginda amat teratur dan amat menurut perkembangan yang sesuai. ancaman terus meningkat sama ada dari dalam dan juga dari sekeliling. Dalam konteks inilah turun wahyu yang bermaksud:                                              17 . Ini kerana. Malah utusan Baginda ditangkap. maka berperang adalah merupakan pendekatan yang terakhir. Usaha Baginda untuk berbaik-baik dengan jiran-jiran sekeliling terus dibantah dan dihina.Oleh itu.

lagi Maha Kuasa. dan juga masjid-masjid (orang Islam) Yang sentiasa disebut nama Allah banyakbanyak padanya dan Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa Yang menolong ugamanya (ugama Islam). dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi).a. Umat islam juga bukanlah umat yang suka berperang dan haus kepada darah. Namun Rasulullah s. Namun. (Mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: “Tuhan Kami ialah Allah”. Iaitu mereka Yang diusir dari 18efensi halamannya Dengan tidak berdasarkan sebarang 18efensi Yang benar.S. bukanlah bererti Islam ditegakkan dengan perang atau pedang.w menetapkan medan perang hendaklah jauh dari tempat singgah penempatan awam demi mengelakkan pembunuhan orang awam. kerana Sesungguhnya mereka telah dianiaya. nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani). Tindakan ofensif dilakukan untuk melindungi keadilan setelah keadilan itu diabaikan.8 Maka ketika inilah jihad Baginda bersifat qital iaitu berperang dalam rangka membela diri. Maksud bela diri ialah umat Islam tidak memulakan perang tetapi bertahan menanti musuh. Sesungguhnya Allah Maha Kuat. Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam pada dasarnya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Jihad perang dalam Islam tidak bersifat menyerang(ofensif) melainkan pertahanan diri(defensif). Kejayaan Islam di Madinah yang dicapai setelah hijrah diwarnai dengan pelbagai peperangan. dan Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan). al-Hajj: 39-40 18 . Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya Yang lain. (Rohimin 2006: 41) 8 Q.             Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) Yang diperangi (oleh golongan penceroboh).

Nabi Muhammad s.a. negara dan agama.w. Membayar cukai supaya dikendalikan kemaslahatan(kepentingan) mereka. 3. mereka masih boleh menerima yang kedua iaitu membayar cukai. serulah mereka kepada salah satu daripada tiga perkara.a.t. Haron Din 2007 : 81-82) 1. Sebelum pengisytiharan perang dibuat.w seperti yang direkodkan oleh Muslim: “ Apabila kamu berhadapan dengan musuhmu daripada orang-orang musyrikin. pihak Islam mestilah mengemukakan kepada musuh tiga perkara utama supaya dibuat plihan.w.w. Ini bermakna bahawa konsep peperangan dalam Islam ada kaitannya dengan pemerintahan atau suruhan dari Allah s. Allah memerintahkan berjihad iaitu berperang kerana mempertahankan diri. Cukai yang dibayar adalah bagi kepentingan negara dan kemaslahatan umat manusia di tempat itu. (Dato’ Dr.Ayat-ayat al-Quran sudah menjelaskan bahawa peperangan dalam Islam hanya tercetus apabila orang Islam mendapat isyarat atau keizinan daripada Allah s. Demikian menurut hadis Nabi Muhammad s. Dia(Allah) lebih mengetahui penderitaan yang dialami oleh orang Islam. Peperangan Sepanjang sejarah Islam. maka pilihan ketiga itu terpaksa diterima iaitu berperang. 2. ia tidak boleh sama sekali dilakukan tanpa memberitahu terlebih dahulu pihak lawan. Sekiranya salah satu daripada perkara19 . Sekiranya pelawaan kepada agama Allah ditolak. Mereka perlu menerima Islam sebagai agama mereka. Sekiranya kedua-dua itu ditolak juga.w tidak pernah memerangi musuhmusuhnya tanpa mengemukakan ketiga-tiga perkara itu terlebih dahulu supaya mereka membuat pilihan. 4.t menerusi wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.0 Larangan-larangan dalam Peperangan Apabila peperangan hendak dilancarkan. Oleh sebab itu.

2.perkara itu mereka terima. mencabut tumbuh-tumbuhan serta memusnahkan rumah-rumah. Malah sirah mencatatkan bahawa tawanan perang itu diberikan pilihan untuk terus di penjara atau melakukan amal kebajikan seperti mengajar membaca dan menulis. kanak-kanak kecil dan mereka yang telah berumur. selesailah dan layani mereka dengan baik sama ada Islam. cukai ataupun peperangan.0 Prinsip Perang Baginda telah menetapkan prinsip perang berdasarkan bela diri seperti berikut: 1.”12 9 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 11 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 12 Riwayat Bukhari dan Muslim 10 20 .” 5. Melindungi nyawa tawanan perang yang sudah menyerah diri.”10 “ Punyai belas kasihan kepada mereka yang di dunia ini dan Dia(Allah) yang di Syurga akan belas kasihan kepadamu.”11 “Allah tidak akan memberikan belas kasihanNya kepada sesiapa sahaja yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap sekalian manusia. malah persekitaran. janganlah kamu membunuh anak-anak kecil. hamba yang digaji dan perempuan…”9 “ Jangan membunuh wanita. Ini berdasarkan pada hadis-hadis tersebut: “ Jadi. Tidak menjejaskan orang awam dan harta benda. Janganlah kamu membakar tumbuh-tumbuhan kurma.

iaitu:1.B. 3.t telah berfirman:              13 Terjemahan petikan fatwa – “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” dari Fatwa Bank.w. http://www. diisytiharkan jika umat Islam mendapati pengkhianatan terhadap perjanjian damai bersama musuh. Mufti Syeikh c Atiyyah Saqr. dilaksanakan kepsda mereka yang ditindas seperti hamba. diisytiharkan hanya jika musuh-musuh Islam menyerang agama.(1863-1943) seorang orientalis barat yang juga menyifatkan penyebaran Islam melalui mata pedang menjadi kefardhuan bagi seluruh umat Islam. Mantan Ketua Lembaga Fatwa al-Azhar ada menerangkan di dalam fatwanya yang bertajuk. dakwaan para sejarawan asing itu menjadi mudah diterima oleh majoriti umat manusia yang bukan Islam.13 Allah s. terutamanya yang sering diperbesarkan oleh sejarawan asing bahawa kononya Islam mula berkembang melalui mata pedang dengan slogan “ Pedang: Jihad Islam”. Jadi.net/fatwa. Ia terpaksa dilakukan jika tiada pilihan lain iaitu antara hidup dengan mati. Kata-kata ini telah dilontarkan oleh Macdonalds D. Perang pencegahan. Perang kebebasan.(Mohamed Amara 1997: 144-145) Malangnya dalam zaman mutakhir. Peperangan seperti ini biasa berlaku pada awal perkembangan Islam. kegiatan pembangkit Islam telah menggunakan pengganasan sebagai kaedah atau strategi mereka. 21 .islam-online. Jihad pertahanan. Namun salah faham berlaku. “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” telah membahagikan peperangan itu kepada tiga kategori utama. ataupun apabila musuh-musuh mempunyai rancangan untuk menyerang umat Islam. maruah. harta benda dan wilayahnya 2.Tegasnya aspek qital bukanlah aspek utama dalam pengembangan Islam.

dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan). kerana Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang menceroboh. dan usirlah 22 . Dan bunuhlah mereka (musuh Yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu dapati mereka.                                                                                     Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) ugama Allah akan orang-orang Yang memerangi kamu.

6.S. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu (maka berhentilah kamu).a. kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. oleh itu sesiapa Yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang Dengan pencerobohan Yang dilakukannya kepada kamu.w.mereka dari tempat Yang mereka telah mengusir kamu. oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ). maka bunuhlah mereka.0 Perang-perang dalam Islam Terdapat beberapa peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah s. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. al-Baqarah: 190-194 23 . 14 Q. dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-mata kerana Allah. Umat Islam terpaksa berjuang untuk mempertahankan agama suci mereka. ada balasannya Yang seimbang. dan (ingatlah Bahawa angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haraam sehingga mereka memerangi kamu di situ. Peperangan tersebut disebabkan usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam.1 Perang Badar Perang ini melibatkan 313 orang pasukan Muslim dengan 1000 orang kaum kafir Quraisy.w. kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang Yang zalim.14 6. dan bertaqwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.a. lagi Maha Mengasihani. Kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad s. (Mencabuli) bulan Yang dihormati itu ialah dengan (sebab membalas pencabulan dalam) bulan Yang dihormati. dan tiap-tiap perkara Yang dihormati itu (jika dicabuli).

14 orang syahid dalam pertempuran ini. Perang ini dinamakan Perang Uhud kerana lokasinya yang terjadi di kaki Bukit Uhud. 24 . Mereka mengajar anak-anak ini membaca dan juga menulis. mereka menggabungkan kekuatan untuk memerangi umat Islam. Namun tentera Islam tetap bersemangat ke medan perang walaupun dengan jumlah tentera yang sedikit.2 Perang Uhud Pada pertengahan bulan Syac ban atau Syawal tahun 3 Hijriah. tetapi kemudiannya sebanyak 300 orang anggota pasukan mundur dan menarik diri dari peperangan. Bagi menebus kembali kekalahan. Golongan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Faktor utama tercetusnya Perang Uhud adalah kerana dendam orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. terjadi perang antara umat Islam dengan Kaum Quraisy Mekah.Kemenangan berpihak kepada kaum Muslimin. Bagi tawanan yang ingin bebas tetapi tidak mempunyai harta. Tentera Islam pada awalnya berjumlah 1000 orang. Bukit Uhud terletak lebih kurang empat kilometer di Timur Laut Kota Madinah. Mereka adalah orang-orang munafik. Sebaliknya di pihak kaum Muslimin. Abdullah bin Ubay memerintahkan pengikutnya supaya mundur kembali ke Madinah. Di antara kaum Quraisy yang terbunuh adalah Abu Jahal dan Umaiyyah bin Khaif. Tawanan perang yang lain diperintahkan supaya menebus diri mereka dengan membayar 4000 dirham per orang. wajib mengajar sepuluh orang anak Muslim. Sebanyak 70 orang pasukan kaum Quraisy ditawan dan 70 yang lainnya terbunuh. 6.

Kawasan Bukit Uhud yang bergunung-gunung melengkapi dan memudahkan penyusunan strategi perang yang dilakukan. Tentera Quraisy kembali semula dan menyerang pasukan Islam dari belakang. Dia menyusun strategi lalu menyerang pasukan pemanah Islam. Amru bin al-Jamuh dan Hanzalah bin Abu Amir. Beliau telah dibunuh oleh Wahsy. Jilid 1 2007: 62-64) 25 .a. Nabi Muhammad s. tentera Islam dapat menyerang pasukan Quraisy dengan mudah. Khalid al-Walid adalah panglima pasukan berkuda Quraisy.w telah menempatkan 50 orang pemanah yang handal di lereng-lereng gunung sebagai penyerang utama. Antaranya bapa saudara Nabi Muhammad s. (Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim. Mereka telah diperintahkan supaya tidak meninggalkan posisi mereka. Dengan posisi strategik ini. Amru bin Thabit. Musc ab bin Umair. Dia telah mengambil kesempatan dalam kelekaan tentera Islam itu. Kekalahan ini mengakibatkan 70 orang tentera Islam telah gugur. Kemenangan yang pada mulanya berpihak kepada tentera Islam kini beralih ke tangan tentera Quraisy. Tentera musuh telah melarikan dir dan meninggalkan banyak harta dan senjata.a.w iaitu Hamzah bin Abdul Mutalib. Selain itu antara tentera Islam yang gugur di dalam peperangan ini ialah Sac ad bin Rabi. Ini menyebabkan tentera Islam terleka dan pasukan pemanah telah meninggalkan posisi mereka kerana mengira perang telah berakhir.

Islam menyeru jalan damai.w. Malah dalam berdepan dengan penceroboh atau pengganas. maka tiada pilihan lain selain tindakan ketenteraan yang bertujuan membela diri. 26 . janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh.Kesimpulan Allah s.t dalam surah al-Furqan ayat 52:         Oleh itu. Tetapi jika jalan damai tidak dapat diperolehi.w.t menegaskan bahawa seorang mukmin tidak seharusnya berputus asa dalam berdakwah(dengan al-Quran) kepada orang kafir sebagaimana firman Allah s.

Dalam hadis Bukhari.a. Baginda sentiasa memilih jalan lembut dan aman demi merubah keadaan masyarakatnya.w. Malah ketinggian pekerti Baginda turut dinyatakan oleh musuhnya sendiri seperti Abu Sufyan sebelum beliau memeluk agama Islam.000 perajurit Islam. Menurut Muhammad Hassanein Heikal dalam Riwayat Hidup Nabi Muhammad s. Kehadiran Rasulullah s.a. Turunnya wahyu menyuruh Rasulullah s.w memasuki Mekah. 27 . Konsep perjuangan damai Rasulullah s. Rasulullah tidak terus menghapuskan berhala. Sayidatina c Aisyah r.a. Namun dalam suasana yang masih berkecamuk. Namun Baginda tidak menggunakan kuasa ketenteraan untuk membalas dendam.w. tetapi menyampaikan seruan tauhid.a.w telah menjadi ikutan umat manusia di serata dunia seperti dalam perjuangan Mahatma Karamchand Gandhi untuk memerdekan India daripada penjajahan dan gerakan menegakkan hak asasi kulit hitam Amerika oleh Dr Martin Luther King Jr. Keseluruhan hidup Baginda memaparkan cara-cara pragmatik dalam menghadapi apa jua keadaan iaitu: • • • • Hindari sengketa dan bina keharmonian Utamakan rundingan dan hindari keganasan Menadpatkan kesepakatan dan jalin hubungan baik dan Sebarkan rasa persaudaraan sesama Islam dan sesame manusia.a meriwayatkan jika ada dua pilihan terbentang kepada Rasulullah s. terdapat lebih 360 lebih berhala di sekitar Kaabah. Sewaktu Rasulullah s.a.w mensucikan Kaabah.a. Baginda akan meninggalkan pilihan yang sukar.w pada ketika itu bersama 10.

a. Cara ini juga sebagai dakwah yang membuktikan salam damai Islam dan setiap adanya Islam.Umat Islam wajib meneruskan cara damai Rasulullah s. pasti keadilan dan pembelaan terpelihara.w dalam berjihad seperti mewujudkan badan bantuan hak asasi antarabangsa untuk membela insan yang ditindas dan teraniaya. 28 .

Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim Jil. Maktabah Wahbah. Indonesia Rohimin. Melvi Yandra. E-Media Publication Sdn. Islam: Jihad Sebagai Survival Insan.org/wiki/Qital http://an-nuur.Haron Din.html . Mesir http://ms.com/2008/12/gagasan-definisi-jihad. Jihad: Makna dan hikmah.RUJUKAN Al-Quran al-Karim Lisanul Arab.28/11/2011: 5.Bhd.04PM http://nasimfauzi. juz 3. Fiqih Jihad: Sebeuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Quran dan Sunnah.blogspot.07PM 29 . Maktabah Syamilah: 16413 Dr. PTS. 2006. 2007. Penerbit Erlangga. Malaysia. hal: 135 Al-Munjid fi lughah: 607 Mucjam Lughatul Fuqaha’. 2007.1. 2009.wikipedia. Indonesia Yusuf Qardhawi.org/2011/04/perbedaan-antara-jihad-dan-qital/ :28/11/2011: 5. Syamilah: 375 Hadis Riwayat Ahmad.