KANDUNGAN

1.0 2.0

Pendahuluan Perbezaan Antara Jihad dan Qital 2.1 2.2 2.3 Perbezaan dari Segi Definisi.

……………………….. ………………………..

2 3

Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad ………………….. 10

3.0

Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.a.w 3.1 3.2 Jihad Ketika di Mekah Jihad Ketika di Madinah

4.0 5.0 6.0

Larangan-larangan Dalam Peperangan Prinsip Perang Perang-perang Dalam Islam

…………………

17 18 20

…………………………………………. …………………………………

Penutup Rujukan

……………………………….. ………………………………..

22 25

1

1.0

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama sejahtera. Agama keamanan dan kedamaian, sesuai dengan namanya ‘Islam’ yang bererti selamat, sejahtera, aman dan damai. Atas dasar ini, Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Semuanya hendaklah diasaskan hubungannya atas keselamatan dan kesejahteraan, bukan permusuhan dan kebencian. Nabi Muhammad s.a.w mengembangkan agama Islam dengan hati yang lunak dan hubungan yang mesra dengan semua manusia.

Peperangan adalah susulan dari dakwah Nabi Muhammad s.a.w pada zaman perkembangan Islam. Islam tidak pernah berdakwah dengan cara peperangan Umat Islam hanya menggunakan pendekatan ini apabila diancam atau diserang. Pemerintahan Islam selama 13 tahun di Mekah membuktikan bahawa penyebaran agama Islam tidak berkembang dengan cara kekerasan dan penindasan.

Peperangan adalah bahagian yang terakhir dari jihad, iaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk meghadapi musuh. Makna inilah yang banyak difahami oleh
2

maka kita akan mendapatkan perbezaan antara jihad dan qital. Melainkan perbezaan dalam ruang lingkup yang bersifat mikro dan makro. mengatakan bahawa jihad itu umum dan perang adalah khusus.ramai orang. iaitu lapangan dalam sejarah umat Islam.w.w dalam mengembangkan daulah Islamiyyah kerana disyaricatkan jihad dalam pengertian perang memiliki latar belakang sejarah dengan perkembangan dakwah Rasulullah s. Meskipun perbezaan yang dimaksudkan bukanlah perbezaan yang bertentangan “ikhtilafut tadadh”. diharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat dan dapat menyelami pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s. bahawa jihad lebih umum daripada qital. dan praktik Secara etimologi (bahasa) jihad adalah: 3 .a. Namun makna peperangan (al-qital) berbeza dengan jihad (al-jihad).a. Setiap perang adalah jihad jika ada niat yang benar. ( Rohimin 2006 : 41 – 42) 2.a. Dengan kata lain. ( Yusuf Qardhawi 2009 : 4) Oleh itu. Perbezaan tersebut dapat dianalisa dari dua sudut pandang. 2. dan qital adalah sebahagian daripada jihad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut.0 Perbezaan Antara Jihad dan Qital Dengan mengamati definisi jihad secara rinci dan praktik lapangan dalam sejarah umat Islam. apabila kita ingin mendapatkan gambaran yang objektif dan jelas tentang latar belakang disyaric atkannya perang hendaklah dimulai dari pengungkapan zaman dakwah Rasulullah s. mulai dari awal misi dakwah Baginda sehingga disyaric atkan untuk berperang. Dalam bahasa ahli mantik. tetapi tidak setiap jihad adalah perang. Definisi jihad: dari sudut definisi.w.1 1) Perbezaan dari Segi Definisi.

maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri”. al-Ankabut : 6 Q.‫أ َو فعل‬ ٍ ْ ِ ْ (bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya dan kemampuan baik dari perkataan mahupun perbuatan). benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”.S.w. al-Ankabut : 69 2 4 .2 2) Adapun penyebutan kata-kata jihad di dalam ayat-ayat Madaniyah cenderung kepada makna qital dalam pegertian luas.t:        1    Q.‫ال ْمبال َغة واست ِفراغ ما في ال ْوسع والطاقة من قول‬ َ َ ُ ِ َ ُ َ ْ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ِ َ ّ َ ِ ْ ُ . Secara istilahnya jihad dimaksudkan sebagai berikut: Penyebutan kata-kata jihad didalam al-qur’an diklasifikasikan menjadi dua: 1) Penyebutan jihad pada ayat-ayat makkiyah lebih cenderung kepada makna lughawi seperti firman Allah:            “Dan barangsiapa yang berjihad. Sebagaimana firman Allah s.1                 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami.S.

                                 “Tidaklah sama antara mu’min yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya”.3                      “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat.S. an-Nisa’ : 95 Q. dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah”.4 Adapun definisi para ulama tentang jihad secara syaric ie adalah seperti berikut: • Mazhab hanafi: َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ 3 Q. at-Taubah : 41 4 5 .S.

Adanya usaha untuk Icla’u kalimatillah dengan mengorbankan nyawa dan harta 2.“ Jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” • Mazhab Maliki: َ َ ‫قال اب ْن عرفة قتال مسل ِم ٍ كافرا غي ْر ذي عهد ل ِعلء‬ ِ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ َ ً ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ّ ‫ك َل ِمة الله‬ ِ َ Berkata ibnu cArafah: “ Perangnya muslim terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian dalam rangka meninggikan kalimat Allah s. Menyeru untuk masuk atau tunduk kepada agama Islam 3. • Mazhab syafici: ‫القتال في سبيل الله مأخوذ من المجاهدة، وهي‬ ‫المقاتلة في سبيل الله‬ “ Perang di jalan Allah di ambil dari kata al-mujahadah yaitu peperangan di jalan Allah” • Mazhab Hambali: ُ َ ِ ‫قتال ال ْك ُفار‬ ِ ّ “memerangi orang kafir” Daripada pengertian di atas dapat kita simpulkan bahawa jihad mencakupi beberapa hal: 1. Di dalamnya terdapat qital 2) Definisi Qital Secara bahasa qital adalah: 6 .w.t”.

قات َل-ي ُقات ِل قتال وقي ْتال‬yang mana apabila ‫“ )حارب َه‬memerangi dan memusuhinya” ُ َ َ ditambah ‫ ه‬bermakna: (‫وعاداه‬ ُ ُ َ َ Secara istilah adalah: Penyebutan qital mempunyai makna pertempuran yang berakhir kepada kemenangan atau kekalahan. dan ketahuilah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah. dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 74:                            “Kerana itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar” FirmanNya juga dalam surah at-Taubah ayat 123:                        “Hai orang-orang yang beriman.Qital diambil daripada kata ً َ ِ ً َ ِ ُ َ َ َ ‫ . Dan qital secara istilah adalah: 7 . bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa”.

َ ‫ال ْحرب وال ْمدافعة بالسلح‬ ُ ْ َ ِ ُ َ َ َ ُ ِ “ peperangan dan perlawan dengan senjata” Syed Khattab berkata “makna qital dalam Islam adalah: memerangi musuh dalam rangka menjaga kebebasan penyebaran dakwah. Kesimpulan perbezaan antara jihad dan qital: 1. dan melakukan rukun Islam. Kesimpulan dari makna qital adalah: 1. Jihad: penyebutannya lebih kepada usaha Icla’u kalimatillah Qital: penyebutannya mempunyai ma’na yang relative tergantung apa tujuan perang tersebut. Jihad: tidak selalu dengan pertempuran Qital: intinya adalah pertempuran 3. Terjadinya pertempuran pada dua pihak. Jihad: umum mencakupi usaha Icla’u kalimatillah Qital: sebahagian daripada usaha menegakkan kalimatullah 2. Tergantung tujuannya dan praktiknya. Sebagaimana pernyataan Syed Khattab bahawa makna qital adalah dalam rangka menjaga penyebaran dakwah. 2. dengan tetap menjaga etika-etika dalam peperangan”. 3. yang berakhir pada kemenangan atau kekalahan. Qital dalam lingkup fi sabilillah khusus menjurus kepada pertempuran dan hanya merupakan sebahagian dari rangkaian jihad. sedangkan dakwah itu sendiri merupakan rangkaian dari jihad namun tidak termasuk dalam qital. Penyebutan qital mencakupi jalan yang benar dalam erti fi sabilillah dan jalan yang salah.2 Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam 8 . 2.

Inilah merupakan praktik jihad dalam sejarah Islam. Rasulullah s.a. Rasulullah s. Baginda mengadakan perjajian dengan penduduk “Ailah”. Oleh kerana itulah Rasulullah s. Ungkapan ini perlu difahami dengan cermat dalam kondisi apa yang penulis sedang mengungkapkan dan apa maksud dari ungkapan tersebut.w.w pada setiap kali melancarkan jihad. Dalam usaha pembebasan Mekah sendiri. 2.a. Seluruh rangkaian usaha dalam meninggikan kalimah Allah yang sangat kuat menguatkan lagi antara satu dan lainnya.3 Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad Sebahagian ulama dalam beberapa buku menyebutkan kalimat jihad seakan membatasi hanya terbatas dengan Qital. Sehingga dengan banyaknya obor yang menyala sehingga mencapai sepuluh ribu.t.w sangat berusaha untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. 9 .” Taktik politik inilah yang menyebabkan orang-orang Romawi mengalami kekacauan dan kekalahan tanpa pertempuran.w tidak hanya mengendalikan pertempuran dalam melancarkan jihad. Namun beliau banyak bermain pada sisi politik dengan mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah setempat.Praktik jihad dalam sejarah Islam sangatlah luas mencakupi seluruh rangkaian usaha dalam menegakkan kalimah Allah. dan “Daumatul Jandal.w. Tidak semua dari mereka menyertai pertermpuran.a. Baginda membuat strategi jihad yang mampu mengalahkan kaum muysrikin dengan meminimalkan pertempuran. menjadikan kaum musyrikin gentar dan takut. Pada malam harinya. Sebagaimana yang banyak di ungkapkan dengan istilah (‫إذا‬ ‫) أطلقت كلمة الجهاد فهو قتال‬ apabila kalimat jihad disebutkan secara mutlak maka maknanya adalah Qital. Mereka menganggap pasukan kaum Muslimin sangatlah besar dan tidak ada pilihan lain kecuali menyerah tanpa perlawanan. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar masing-masing menyalakan obor.a. Di antara mereka ada juga yang menjaga Madinah sebagaimana mereka yang disuruh untuk menetap pada perang tabuk bagi menjaga Madinah dan menjaga keluarga Rasulullah s. Demikian pula dalam Perang Tabuk. Sedangkan qital adalah pertempuran yang terjadi antara kaum Muslimin dan kaum kafir dalam rangkaian jihad untuk menegakkan kalimah Allah s. “Jarba”. memberikan tugas masing-masing kepada para sahabat.

kalau sahaja benar ada pendapat ulama yang hanya membatasi jihad hanya dengan Qital. iman. Sebagaimana definisi jihad yang di ungkapkan oleh ulama mazhab Hanafi bahawa dakwah untuk menyeru orang kafir masuk ke dalam agama Islam merupakan jihad. Rasulullah sangat berusaha menghindari Qital. Sebagai penutup. Seperti hadis dari Amru bin Abasah tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. iaitu Jibril. Namun masih banyak malaikat-malaikat lainnya. jihad. Begitu juga penaklukan wilayah-wilayah yang akhirnya menyerah tanpa terjadi Qital apakah tidak disebut sebagai jihad?. Adapun dalil yang biasa digunakan untuk membatasi jihad hanya sebatas qital. hijrah. maka dianggap sebagi jihad yang sebenarnya. juga perlu difahami secara cermat. Jawapan ini benar. Ungkapan hadis di atas lebih cenderung mirip dengan ungkapan ‫)من الملئكة؟ قال: جبريل‬ (siapakah malaikat itu? Ia menjawab: Jibril. Ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah: َ ْ َ َ َ َ َ ّ ‫وما ال ْجهادُ قال أ َن ت ُقات ِل ال ْك ُفار إ ِذا ل َقيت َهم‬ َ ِ ْ ُ ِ َ َ “Apakah jihad itu? Rasulullah menjawab: engkau memerangi orang kafir apabila menemuinya”. Terdapat juga kenyataan bahawa jihad tidak dibatasi hanya dengan qital dikuatkan dengan sunnah fi’liyyah yang tersebut dalam sejarah pembebasan Mekah. َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ “jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” 10 . namun bukan pembatasan bahwa malaikat itu hanya satu. maka penulis 10efensiv definisi itu bukanlah ijma para ulama. Lantas dengan tidak adanya Qital apakah pembebasan Mekah tidak dianggap sebagai jihad?.Penulis mengungkapkan istilah ini dalam keadaan mengenengahkan pemahaman yang keliru Iaitu pemahaman yang terlalu bebas dalam memperluas makna jihad sehingga setiap amal asalkan terdapat padanya kesusahan dan kepayahan.

iaitu pada surah al-Nahl ayat 110 :                11 .0 Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.a. 3.(Rohimin 2006 : 32) Antara intipati wahyu yang diterima Nabi dan misi keagamaan yang disebarkan oleh Baginda pada ketika ini adalah ajaran yang berkaitan dengan akidah.w ketika di Mekah ialah pada tahun 650 Masihi dan pada tahun tersebut.(Rohimin 2006: 33) ayat yang turun ketika di Mekah.Sehingga dengan demikian pendapat seorang ulama tidak boleh menggugurkan pendapat ulama lain tanpa di landasi dalil dari nas yang jelas.w merupakan contoh jihad yang klasik dari permulaan Baginda diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun sehingga terbina negara Islam di Madinah dengan pemerintahannya dan pentadbirannya sebagai Negara Islam sehingga wafatnya Baginda dalam usia 63 tahun.w Sejarah perjuangan Rasulullah s.a. Menurut Muhammad Fuad c Abdul Baqi. hanya ada 4 ayat sahaja dan semuanya menggunakan terma jihad. kemudian diikuti pula oleh Khulafa’ al-Rasyidin.a.1 Jihad Ketika di Mekah Wahyu al-Quran pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad s. 3. Baginda mula menyebarkan misi keagamaan.

dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh. ayat 52:         Oleh itu. ayat 6 dan juga ayat 69:              Dan sesiapa Yang berjuang (menegakkan Islam) maka Sesungguhnya Dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum musyrik). kemudian mereka berjihad serta bersabar. lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk. Kemudian pada surah al-Furqan. Sesungguhnya Tuhanmu – sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan – adalah Maha Pengampun. Seterusnya pada surah al-Ankabut.Kemudian.            12 . janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir.

Ketika di Mekah. Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan).Dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama kami. mereka hanya bertindak membela diri (sepadan dan tidak melampaui batas). Keadaan umat Islam pada ketika itu masih di bawah tekanan kaum kafir. yang berkaitan dengan jihad adalah sangat sedikit jika dibandingkan ketika berada di Madinah. dan Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya. Ini berdasarkan pada ayat 39. Ajaran jihad yang diperkenalkan oleh al-Quran dilakukan secara beransur-ansur dan disesuaikan dengan pertimbangan dakwah itu sendiri serta keperluan dan keadaan umat Islam pada ketika itu. mereka tetap membela diri. jumlah ayat al-Quran yang turun. Dalam al-Quran digambarkan bahawa keadaan umat Islam sebelum melakukan hijrah ke Madinah sangat menderita dan selalu mendapat cubaan.(Rohimin 2006: 34) Selain itu. 13 . keadaan agama dan juga umat Islam yang masih lemah. Ini memperlihatkan kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan secara beransur-ansur dan tidak membebankan. Kenyataan ini menunjukkan bahawa pada permulaan awal Islam iaitu ketika berada di Mekah. baik di bidang politik mahupun ekonomi. surah asy-Syura:          Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu perbuatan secara zalim. Walaupun mereka diperlakukan secara zalim. ajaran jihad belum dibebankan sepenuhnya.

w. kerana Sesungguhnya Engkau 5 Pertahanan diri 14 . menghadapi tekanan(fitnah) dengan penuh kesabaran tanpa melakukan kekerasan adalah dipandang sebagai sikap yang lebih baik kerana sikap tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah(perjuangan) untuk mendapatkan keridaan Allah s. Ketika di Mekah Nabi Muhammad s.w lebih terbatas dalam menyampaikan khabar gembira dan juga peringatan.a. iaitu bersifat 14efensive5.t.t.Maka pengertian jihad ketika di Mekah lebih kepada pembelaan diri.w. Jihad yang dianjurkan adalah dalam bentuk dakwah. Dalam bentuk dakwah. tetapi mengambil sikap berhijrah ke tempat lain. namun mereka tidak melakukan pembalasan melalui perang. dan janganlah berdukacita kiranya ada Yang menolaknya). bersabar. bertahan dan membela diri dari kezaliman. Walaupun umat Islam dianiaya dan diperlakukan secara zalim ketika itu. kepada manusia. ajaran jihad yang digambarkan pada ayat-ayat Makiyyah lebih bersifat vertikal iaitu perjuangan dan pengorbanan manusia dalam hubungan dengan Allah s. Secara keseluruhannya. pengendalian diri dan bertahan serta bersabar dalam menghadapi penganiayaan dari pihak kaum musyrik. al-Quran ada menyatakan:                                   Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad. Bagi orang-orang Islam.

berjihad dalam mengembangkan agama Islam belum mungkin boleh dilakukan secara peperangan. -Maka Allah akan menyeksanya Dengan azab seksa Yang sebesar-besarnya.a.S. (Rohimin 2006: 37) 3.w adalah pengenalan sebagai Rasul dan pengenalan agama Islam sebagai agama yang benar. Akan tetapi sesiapa Yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar. Bukanlah Engkau seorang Yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam Yang Engkau sampaikan itu). Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka.7 Daripada dua ayat Makiyyah di atas. al-Takwir: 27-28 7 15 . Selain dari itu.hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. Iaitu bagi sesiapa dari kamu Yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) Yang betul. Sebagai pembawa misi dakwah. Sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. Ketika di Mekah. al-Ghasyiyah: 21-26 Q. al-Quran belum memberi pendekatan atau alternatif yang lebih tegas kerana ia masih dalam bentuk pengungkapan agrumentasi yang tegas dan benar (bi al-hikmah).S. Pendekatan ini sesuai dengan keadaan umat Islam pada saat itu. Dalam melakukan dakwah.6 Dalam bentuk dakwah. Ini kerana umat Islam belum mungkin sanggup menghadapi ancaman dari puak kaum musyrik. Nabi Muhammad s. dapat disimpulkan bahawa pengertian jihad ketika di Mekah masih terbatas pada pengertian dakwah. misi al-Quran dinyatakan sebagai:                  Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam.2 Jihad Ketika di Madinah 6 Q.

16 . Baginda telah:- 1. Falsafah di sebaliknya begitu luas untuk dijangkau. berlaku perkembangan Islam yang amat pesat. Oleh kerana sudah ada penduduk Madinah yang telah memeluk Islam maka. Mengikat tali persaudaraan antara dua kaum di Madinah iaitu antara kaum cAus dan Khazraj dan menamakan mereka sebagai kaum Ansar (pembela Islam). Inilah piagam pertama dunia yang mengiktiraf hak asasi dan memberikan perlindungan kepada amalan beragama secara harmoni.Pada tahun ke-13 kenabian Baginda. 5. pendidikan dan social. Mengatur dasar pertahanan dan hubungan luar(antarabangsa) menerusi pengutusan wakil. 2. Oleh itu. Dalam 10 tahun di Madinah. Membangunkan prasarana khususnya masjid yang tercantum di dalamnya pusatnya pentadbiran. Mengatur pentadbiran awam meliputi bantuan kebajikan. hijrah merupakan satu lambing perubahan minda atau anjakan paradigm dalam seluruh perjuangan Rasulullah s. atas nasihat para sahabat yang amat bimbang dan mendapat petunjuk Ilahi. 4. surat menyurat dan perjanjian. 3.w terus bermukim di kota mereka.a. Mengatur perlembagaan iaitu Piagam Madinah yang merupakan asas pembentukan Negara. Kemudian Ansar dipertautkan dengan pendatang dari Mekah iaitu kaum Muhajirin. maka Baginda memutuskan berhijrah ke Madinah.w. mereka meminta supaya Nabi Muhammad s.a. Di Madinah.

maka berperang adalah merupakan pendekatan yang terakhir. Malah utusan Baginda ditangkap. ancaman terus meningkat sama ada dari dalam dan juga dari sekeliling. Dalam konteks inilah turun wahyu yang bermaksud:                                              17 . Apabila tertubuhnya negara Madinah. Mengapakah Baginda tidak memilih untuk mengumpulkan pasukan gerila di Mekah dalam melawan golongan kafir? Tentu ini merupakan pilihan Baginda yang baik dan sebagai salah satu alternatif dalam pendekatan dakwah dan jika tidak ada pilihan. Usaha Baginda untuk berbaik-baik dengan jiran-jiran sekeliling terus dibantah dan dihina. Ini kerana. dakwah serta jihad Baginda amat teratur dan amat menurut perkembangan yang sesuai. mesej yang dibawa oleh Baginda bersifat damai dan menjurus kepada keamanan. diseksa dan dibunuh. terutama penduduk Mekah yang amat iri hati dan bertekad untuk menghancurkan Baginda dan umat Islam.Oleh itu.

Namun. Iaitu mereka Yang diusir dari 18efensi halamannya Dengan tidak berdasarkan sebarang 18efensi Yang benar. Umat islam juga bukanlah umat yang suka berperang dan haus kepada darah. Jihad perang dalam Islam tidak bersifat menyerang(ofensif) melainkan pertahanan diri(defensif).             Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) Yang diperangi (oleh golongan penceroboh). kerana Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi). dan juga masjid-masjid (orang Islam) Yang sentiasa disebut nama Allah banyakbanyak padanya dan Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa Yang menolong ugamanya (ugama Islam). Maksud bela diri ialah umat Islam tidak memulakan perang tetapi bertahan menanti musuh.a. (Rohimin 2006: 41) 8 Q. Tindakan ofensif dilakukan untuk melindungi keadilan setelah keadilan itu diabaikan. Kejayaan Islam di Madinah yang dicapai setelah hijrah diwarnai dengan pelbagai peperangan. bukanlah bererti Islam ditegakkan dengan perang atau pedang. (Mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: “Tuhan Kami ialah Allah”. dan Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan).S.w menetapkan medan perang hendaklah jauh dari tempat singgah penempatan awam demi mengelakkan pembunuhan orang awam. nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani). lagi Maha Kuasa. Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya Yang lain. Namun Rasulullah s.8 Maka ketika inilah jihad Baginda bersifat qital iaitu berperang dalam rangka membela diri. al-Hajj: 39-40 18 . Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam pada dasarnya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Sesungguhnya Allah Maha Kuat.

ia tidak boleh sama sekali dilakukan tanpa memberitahu terlebih dahulu pihak lawan. Sekiranya pelawaan kepada agama Allah ditolak. Allah memerintahkan berjihad iaitu berperang kerana mempertahankan diri. Mereka perlu menerima Islam sebagai agama mereka. Oleh sebab itu. pihak Islam mestilah mengemukakan kepada musuh tiga perkara utama supaya dibuat plihan.a. 4. Cukai yang dibayar adalah bagi kepentingan negara dan kemaslahatan umat manusia di tempat itu. Dia(Allah) lebih mengetahui penderitaan yang dialami oleh orang Islam. Peperangan Sepanjang sejarah Islam.t menerusi wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. serulah mereka kepada salah satu daripada tiga perkara. (Dato’ Dr. Sekiranya salah satu daripada perkara19 . 3. maka pilihan ketiga itu terpaksa diterima iaitu berperang.a.0 Larangan-larangan dalam Peperangan Apabila peperangan hendak dilancarkan.t. Sekiranya kedua-dua itu ditolak juga.w. Membayar cukai supaya dikendalikan kemaslahatan(kepentingan) mereka. negara dan agama.a. Demikian menurut hadis Nabi Muhammad s. mereka masih boleh menerima yang kedua iaitu membayar cukai.w.Ayat-ayat al-Quran sudah menjelaskan bahawa peperangan dalam Islam hanya tercetus apabila orang Islam mendapat isyarat atau keizinan daripada Allah s.w tidak pernah memerangi musuhmusuhnya tanpa mengemukakan ketiga-tiga perkara itu terlebih dahulu supaya mereka membuat pilihan.w. 2.w seperti yang direkodkan oleh Muslim: “ Apabila kamu berhadapan dengan musuhmu daripada orang-orang musyrikin. Haron Din 2007 : 81-82) 1. Sebelum pengisytiharan perang dibuat. Ini bermakna bahawa konsep peperangan dalam Islam ada kaitannya dengan pemerintahan atau suruhan dari Allah s.

”12 9 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 11 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 12 Riwayat Bukhari dan Muslim 10 20 .”10 “ Punyai belas kasihan kepada mereka yang di dunia ini dan Dia(Allah) yang di Syurga akan belas kasihan kepadamu. cukai ataupun peperangan. Malah sirah mencatatkan bahawa tawanan perang itu diberikan pilihan untuk terus di penjara atau melakukan amal kebajikan seperti mengajar membaca dan menulis. selesailah dan layani mereka dengan baik sama ada Islam. Janganlah kamu membakar tumbuh-tumbuhan kurma. Melindungi nyawa tawanan perang yang sudah menyerah diri. kanak-kanak kecil dan mereka yang telah berumur.perkara itu mereka terima. Tidak menjejaskan orang awam dan harta benda. 2. malah persekitaran. janganlah kamu membunuh anak-anak kecil.”11 “Allah tidak akan memberikan belas kasihanNya kepada sesiapa sahaja yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap sekalian manusia. Ini berdasarkan pada hadis-hadis tersebut: “ Jadi.0 Prinsip Perang Baginda telah menetapkan prinsip perang berdasarkan bela diri seperti berikut: 1. mencabut tumbuh-tumbuhan serta memusnahkan rumah-rumah.” 5. hamba yang digaji dan perempuan…”9 “ Jangan membunuh wanita.

“ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” telah membahagikan peperangan itu kepada tiga kategori utama.B. 21 . diisytiharkan jika umat Islam mendapati pengkhianatan terhadap perjanjian damai bersama musuh. Jihad pertahanan. dilaksanakan kepsda mereka yang ditindas seperti hamba.w. maruah. ataupun apabila musuh-musuh mempunyai rancangan untuk menyerang umat Islam. Perang kebebasan. kegiatan pembangkit Islam telah menggunakan pengganasan sebagai kaedah atau strategi mereka. Mufti Syeikh c Atiyyah Saqr.t telah berfirman:              13 Terjemahan petikan fatwa – “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” dari Fatwa Bank. Namun salah faham berlaku. http://www. terutamanya yang sering diperbesarkan oleh sejarawan asing bahawa kononya Islam mula berkembang melalui mata pedang dengan slogan “ Pedang: Jihad Islam”. Peperangan seperti ini biasa berlaku pada awal perkembangan Islam. Ia terpaksa dilakukan jika tiada pilihan lain iaitu antara hidup dengan mati. Perang pencegahan. Jadi. diisytiharkan hanya jika musuh-musuh Islam menyerang agama.net/fatwa. dakwaan para sejarawan asing itu menjadi mudah diterima oleh majoriti umat manusia yang bukan Islam. harta benda dan wilayahnya 2.13 Allah s.islam-online. 3. Mantan Ketua Lembaga Fatwa al-Azhar ada menerangkan di dalam fatwanya yang bertajuk.(Mohamed Amara 1997: 144-145) Malangnya dalam zaman mutakhir. iaitu:1.(1863-1943) seorang orientalis barat yang juga menyifatkan penyebaran Islam melalui mata pedang menjadi kefardhuan bagi seluruh umat Islam.Tegasnya aspek qital bukanlah aspek utama dalam pengembangan Islam. Kata-kata ini telah dilontarkan oleh Macdonalds D.

kerana Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang menceroboh. Dan bunuhlah mereka (musuh Yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu dapati mereka. dan usirlah 22 .                                                                                     Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) ugama Allah akan orang-orang Yang memerangi kamu. dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan).

oleh itu sesiapa Yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang Dengan pencerobohan Yang dilakukannya kepada kamu.w. dan (ingatlah Bahawa angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haraam sehingga mereka memerangi kamu di situ.14 6. lagi Maha Mengasihani. dan tiap-tiap perkara Yang dihormati itu (jika dicabuli).0 Perang-perang dalam Islam Terdapat beberapa peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah s. dan bertaqwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah.mereka dari tempat Yang mereka telah mengusir kamu. dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-mata kerana Allah.1 Perang Badar Perang ini melibatkan 313 orang pasukan Muslim dengan 1000 orang kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad s. kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.S. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu (maka berhentilah kamu).a. Peperangan tersebut disebabkan usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ). Umat Islam terpaksa berjuang untuk mempertahankan agama suci mereka. 14 Q.a.w. ada balasannya Yang seimbang. 6. al-Baqarah: 190-194 23 . (Mencabuli) bulan Yang dihormati itu ialah dengan (sebab membalas pencabulan dalam) bulan Yang dihormati. kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang Yang zalim. maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.

6.Kemenangan berpihak kepada kaum Muslimin. 24 . Mereka mengajar anak-anak ini membaca dan juga menulis. Perang ini dinamakan Perang Uhud kerana lokasinya yang terjadi di kaki Bukit Uhud. Bagi menebus kembali kekalahan. tetapi kemudiannya sebanyak 300 orang anggota pasukan mundur dan menarik diri dari peperangan. Sebaliknya di pihak kaum Muslimin. Faktor utama tercetusnya Perang Uhud adalah kerana dendam orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Mereka adalah orang-orang munafik.2 Perang Uhud Pada pertengahan bulan Syac ban atau Syawal tahun 3 Hijriah. Bagi tawanan yang ingin bebas tetapi tidak mempunyai harta. Tawanan perang yang lain diperintahkan supaya menebus diri mereka dengan membayar 4000 dirham per orang. terjadi perang antara umat Islam dengan Kaum Quraisy Mekah. Bukit Uhud terletak lebih kurang empat kilometer di Timur Laut Kota Madinah. Namun tentera Islam tetap bersemangat ke medan perang walaupun dengan jumlah tentera yang sedikit. Di antara kaum Quraisy yang terbunuh adalah Abu Jahal dan Umaiyyah bin Khaif. Abdullah bin Ubay memerintahkan pengikutnya supaya mundur kembali ke Madinah. mereka menggabungkan kekuatan untuk memerangi umat Islam. 14 orang syahid dalam pertempuran ini. Tentera Islam pada awalnya berjumlah 1000 orang. Golongan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Sebanyak 70 orang pasukan kaum Quraisy ditawan dan 70 yang lainnya terbunuh. wajib mengajar sepuluh orang anak Muslim.

w iaitu Hamzah bin Abdul Mutalib. Dia telah mengambil kesempatan dalam kelekaan tentera Islam itu. Antaranya bapa saudara Nabi Muhammad s. (Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim. Dengan posisi strategik ini. Beliau telah dibunuh oleh Wahsy. Tentera Quraisy kembali semula dan menyerang pasukan Islam dari belakang. Selain itu antara tentera Islam yang gugur di dalam peperangan ini ialah Sac ad bin Rabi. Jilid 1 2007: 62-64) 25 . Dia menyusun strategi lalu menyerang pasukan pemanah Islam.w telah menempatkan 50 orang pemanah yang handal di lereng-lereng gunung sebagai penyerang utama. Kekalahan ini mengakibatkan 70 orang tentera Islam telah gugur. Ini menyebabkan tentera Islam terleka dan pasukan pemanah telah meninggalkan posisi mereka kerana mengira perang telah berakhir. Amru bin al-Jamuh dan Hanzalah bin Abu Amir. Musc ab bin Umair.Kawasan Bukit Uhud yang bergunung-gunung melengkapi dan memudahkan penyusunan strategi perang yang dilakukan. Tentera musuh telah melarikan dir dan meninggalkan banyak harta dan senjata. Mereka telah diperintahkan supaya tidak meninggalkan posisi mereka.a. Kemenangan yang pada mulanya berpihak kepada tentera Islam kini beralih ke tangan tentera Quraisy. Amru bin Thabit.a. Khalid al-Walid adalah panglima pasukan berkuda Quraisy. Nabi Muhammad s. tentera Islam dapat menyerang pasukan Quraisy dengan mudah.

w.Kesimpulan Allah s.w. Islam menyeru jalan damai.t menegaskan bahawa seorang mukmin tidak seharusnya berputus asa dalam berdakwah(dengan al-Quran) kepada orang kafir sebagaimana firman Allah s.t dalam surah al-Furqan ayat 52:         Oleh itu. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir. maka tiada pilihan lain selain tindakan ketenteraan yang bertujuan membela diri. Tetapi jika jalan damai tidak dapat diperolehi. 26 . Malah dalam berdepan dengan penceroboh atau pengganas. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh.

terdapat lebih 360 lebih berhala di sekitar Kaabah. Sayidatina c Aisyah r. Namun dalam suasana yang masih berkecamuk.a. Baginda akan meninggalkan pilihan yang sukar.w telah menjadi ikutan umat manusia di serata dunia seperti dalam perjuangan Mahatma Karamchand Gandhi untuk memerdekan India daripada penjajahan dan gerakan menegakkan hak asasi kulit hitam Amerika oleh Dr Martin Luther King Jr. Sewaktu Rasulullah s. 27 .w memasuki Mekah.a meriwayatkan jika ada dua pilihan terbentang kepada Rasulullah s. Konsep perjuangan damai Rasulullah s.a.w pada ketika itu bersama 10.w.w mensucikan Kaabah. Kehadiran Rasulullah s. Malah ketinggian pekerti Baginda turut dinyatakan oleh musuhnya sendiri seperti Abu Sufyan sebelum beliau memeluk agama Islam.a.a.a. Baginda sentiasa memilih jalan lembut dan aman demi merubah keadaan masyarakatnya. Rasulullah tidak terus menghapuskan berhala.Dalam hadis Bukhari. tetapi menyampaikan seruan tauhid.a. Menurut Muhammad Hassanein Heikal dalam Riwayat Hidup Nabi Muhammad s. Keseluruhan hidup Baginda memaparkan cara-cara pragmatik dalam menghadapi apa jua keadaan iaitu: • • • • Hindari sengketa dan bina keharmonian Utamakan rundingan dan hindari keganasan Menadpatkan kesepakatan dan jalin hubungan baik dan Sebarkan rasa persaudaraan sesama Islam dan sesame manusia. Turunnya wahyu menyuruh Rasulullah s.000 perajurit Islam.w. Namun Baginda tidak menggunakan kuasa ketenteraan untuk membalas dendam.

pasti keadilan dan pembelaan terpelihara.w dalam berjihad seperti mewujudkan badan bantuan hak asasi antarabangsa untuk membela insan yang ditindas dan teraniaya. Cara ini juga sebagai dakwah yang membuktikan salam damai Islam dan setiap adanya Islam. 28 .Umat Islam wajib meneruskan cara damai Rasulullah s.a.

04PM http://nasimfauzi.com/2008/12/gagasan-definisi-jihad.Haron Din. hal: 135 Al-Munjid fi lughah: 607 Mucjam Lughatul Fuqaha’. PTS.RUJUKAN Al-Quran al-Karim Lisanul Arab. Indonesia Yusuf Qardhawi. 2006. Jihad: Makna dan hikmah. juz 3. Mesir http://ms. 2007. Penerbit Erlangga.07PM 29 .Bhd. Islam: Jihad Sebagai Survival Insan. Maktabah Syamilah: 16413 Dr.org/wiki/Qital http://an-nuur.html . Indonesia Rohimin.28/11/2011: 5. Fiqih Jihad: Sebeuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Quran dan Sunnah. Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim Jil. 2007. Maktabah Wahbah.wikipedia. 2009.1. Malaysia. E-Media Publication Sdn. Syamilah: 375 Hadis Riwayat Ahmad.blogspot. Melvi Yandra.org/2011/04/perbedaan-antara-jihad-dan-qital/ :28/11/2011: 5.