KANDUNGAN

1.0 2.0

Pendahuluan Perbezaan Antara Jihad dan Qital 2.1 2.2 2.3 Perbezaan dari Segi Definisi.

……………………….. ………………………..

2 3

Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad ………………….. 10

3.0

Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.a.w 3.1 3.2 Jihad Ketika di Mekah Jihad Ketika di Madinah

4.0 5.0 6.0

Larangan-larangan Dalam Peperangan Prinsip Perang Perang-perang Dalam Islam

…………………

17 18 20

…………………………………………. …………………………………

Penutup Rujukan

……………………………….. ………………………………..

22 25

1

1.0

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama sejahtera. Agama keamanan dan kedamaian, sesuai dengan namanya ‘Islam’ yang bererti selamat, sejahtera, aman dan damai. Atas dasar ini, Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Semuanya hendaklah diasaskan hubungannya atas keselamatan dan kesejahteraan, bukan permusuhan dan kebencian. Nabi Muhammad s.a.w mengembangkan agama Islam dengan hati yang lunak dan hubungan yang mesra dengan semua manusia.

Peperangan adalah susulan dari dakwah Nabi Muhammad s.a.w pada zaman perkembangan Islam. Islam tidak pernah berdakwah dengan cara peperangan Umat Islam hanya menggunakan pendekatan ini apabila diancam atau diserang. Pemerintahan Islam selama 13 tahun di Mekah membuktikan bahawa penyebaran agama Islam tidak berkembang dengan cara kekerasan dan penindasan.

Peperangan adalah bahagian yang terakhir dari jihad, iaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk meghadapi musuh. Makna inilah yang banyak difahami oleh
2

mengatakan bahawa jihad itu umum dan perang adalah khusus.a. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut.w. Meskipun perbezaan yang dimaksudkan bukanlah perbezaan yang bertentangan “ikhtilafut tadadh”. apabila kita ingin mendapatkan gambaran yang objektif dan jelas tentang latar belakang disyaric atkannya perang hendaklah dimulai dari pengungkapan zaman dakwah Rasulullah s. diharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat dan dapat menyelami pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.a.w. dan qital adalah sebahagian daripada jihad. Dalam bahasa ahli mantik. Definisi jihad: dari sudut definisi. Namun makna peperangan (al-qital) berbeza dengan jihad (al-jihad).ramai orang. Perbezaan tersebut dapat dianalisa dari dua sudut pandang. maka kita akan mendapatkan perbezaan antara jihad dan qital.0 Perbezaan Antara Jihad dan Qital Dengan mengamati definisi jihad secara rinci dan praktik lapangan dalam sejarah umat Islam. tetapi tidak setiap jihad adalah perang. ( Yusuf Qardhawi 2009 : 4) Oleh itu. ( Rohimin 2006 : 41 – 42) 2. dan praktik Secara etimologi (bahasa) jihad adalah: 3 . mulai dari awal misi dakwah Baginda sehingga disyaric atkan untuk berperang. bahawa jihad lebih umum daripada qital. Setiap perang adalah jihad jika ada niat yang benar.w dalam mengembangkan daulah Islamiyyah kerana disyaricatkan jihad dalam pengertian perang memiliki latar belakang sejarah dengan perkembangan dakwah Rasulullah s.1 1) Perbezaan dari Segi Definisi. Melainkan perbezaan dalam ruang lingkup yang bersifat mikro dan makro. 2. iaitu lapangan dalam sejarah umat Islam. Dengan kata lain.

S. maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri”.‫أ َو فعل‬ ٍ ْ ِ ْ (bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya dan kemampuan baik dari perkataan mahupun perbuatan).w.2 2) Adapun penyebutan kata-kata jihad di dalam ayat-ayat Madaniyah cenderung kepada makna qital dalam pegertian luas.S. Sebagaimana firman Allah s.‫ال ْمبال َغة واست ِفراغ ما في ال ْوسع والطاقة من قول‬ َ َ ُ ِ َ ُ َ ْ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ِ َ ّ َ ِ ْ ُ . benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”.t:        1    Q.1                 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami. al-Ankabut : 69 2 4 . Secara istilahnya jihad dimaksudkan sebagai berikut: Penyebutan kata-kata jihad didalam al-qur’an diklasifikasikan menjadi dua: 1) Penyebutan jihad pada ayat-ayat makkiyah lebih cenderung kepada makna lughawi seperti firman Allah:            “Dan barangsiapa yang berjihad. al-Ankabut : 6 Q.

3                      “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat.                                 “Tidaklah sama antara mu’min yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya”. at-Taubah : 41 4 5 . an-Nisa’ : 95 Q.4 Adapun definisi para ulama tentang jihad secara syaric ie adalah seperti berikut: • Mazhab hanafi: َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ 3 Q.S. dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah”.S.

• Mazhab syafici: ‫القتال في سبيل الله مأخوذ من المجاهدة، وهي‬ ‫المقاتلة في سبيل الله‬ “ Perang di jalan Allah di ambil dari kata al-mujahadah yaitu peperangan di jalan Allah” • Mazhab Hambali: ُ َ ِ ‫قتال ال ْك ُفار‬ ِ ّ “memerangi orang kafir” Daripada pengertian di atas dapat kita simpulkan bahawa jihad mencakupi beberapa hal: 1. Di dalamnya terdapat qital 2) Definisi Qital Secara bahasa qital adalah: 6 .w.“ Jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” • Mazhab Maliki: َ َ ‫قال اب ْن عرفة قتال مسل ِم ٍ كافرا غي ْر ذي عهد ل ِعلء‬ ِ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ َ ً ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ّ ‫ك َل ِمة الله‬ ِ َ Berkata ibnu cArafah: “ Perangnya muslim terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian dalam rangka meninggikan kalimat Allah s. Menyeru untuk masuk atau tunduk kepada agama Islam 3.t”. Adanya usaha untuk Icla’u kalimatillah dengan mengorbankan nyawa dan harta 2.

perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 74:                            “Kerana itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa”. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah. dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar” FirmanNya juga dalam surah at-Taubah ayat 123:                        “Hai orang-orang yang beriman. Dan qital secara istilah adalah: 7 .قات َل-ي ُقات ِل قتال وقي ْتال‬yang mana apabila ‫“ )حارب َه‬memerangi dan memusuhinya” ُ َ َ ditambah ‫ ه‬bermakna: (‫وعاداه‬ ُ ُ َ َ Secara istilah adalah: Penyebutan qital mempunyai makna pertempuran yang berakhir kepada kemenangan atau kekalahan.Qital diambil daripada kata ً َ ِ ً َ ِ ُ َ َ َ ‫ . dan ketahuilah.

sedangkan dakwah itu sendiri merupakan rangkaian dari jihad namun tidak termasuk dalam qital. Kesimpulan perbezaan antara jihad dan qital: 1. 2. Tergantung tujuannya dan praktiknya. Kesimpulan dari makna qital adalah: 1. Penyebutan qital mencakupi jalan yang benar dalam erti fi sabilillah dan jalan yang salah. Sebagaimana pernyataan Syed Khattab bahawa makna qital adalah dalam rangka menjaga penyebaran dakwah. 2. Jihad: umum mencakupi usaha Icla’u kalimatillah Qital: sebahagian daripada usaha menegakkan kalimatullah 2. Jihad: penyebutannya lebih kepada usaha Icla’u kalimatillah Qital: penyebutannya mempunyai ma’na yang relative tergantung apa tujuan perang tersebut.2 Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam 8 . Qital dalam lingkup fi sabilillah khusus menjurus kepada pertempuran dan hanya merupakan sebahagian dari rangkaian jihad. dengan tetap menjaga etika-etika dalam peperangan”. Jihad: tidak selalu dengan pertempuran Qital: intinya adalah pertempuran 3. Terjadinya pertempuran pada dua pihak.َ ‫ال ْحرب وال ْمدافعة بالسلح‬ ُ ْ َ ِ ُ َ َ َ ُ ِ “ peperangan dan perlawan dengan senjata” Syed Khattab berkata “makna qital dalam Islam adalah: memerangi musuh dalam rangka menjaga kebebasan penyebaran dakwah. dan melakukan rukun Islam. 3. yang berakhir pada kemenangan atau kekalahan.

dan “Daumatul Jandal. 2.w pada setiap kali melancarkan jihad.a. memberikan tugas masing-masing kepada para sahabat.w. 9 .3 Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad Sebahagian ulama dalam beberapa buku menyebutkan kalimat jihad seakan membatasi hanya terbatas dengan Qital.Praktik jihad dalam sejarah Islam sangatlah luas mencakupi seluruh rangkaian usaha dalam menegakkan kalimah Allah. Baginda mengadakan perjajian dengan penduduk “Ailah”. menjadikan kaum musyrikin gentar dan takut.t. Dalam usaha pembebasan Mekah sendiri. Mereka menganggap pasukan kaum Muslimin sangatlah besar dan tidak ada pilihan lain kecuali menyerah tanpa perlawanan. Seluruh rangkaian usaha dalam meninggikan kalimah Allah yang sangat kuat menguatkan lagi antara satu dan lainnya. Demikian pula dalam Perang Tabuk.w tidak hanya mengendalikan pertempuran dalam melancarkan jihad. Sehingga dengan banyaknya obor yang menyala sehingga mencapai sepuluh ribu.w sangat berusaha untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Pada malam harinya.w. “Jarba”. Ungkapan ini perlu difahami dengan cermat dalam kondisi apa yang penulis sedang mengungkapkan dan apa maksud dari ungkapan tersebut.a.a. Namun beliau banyak bermain pada sisi politik dengan mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah setempat. Rasulullah s.” Taktik politik inilah yang menyebabkan orang-orang Romawi mengalami kekacauan dan kekalahan tanpa pertempuran. Inilah merupakan praktik jihad dalam sejarah Islam. Sebagaimana yang banyak di ungkapkan dengan istilah (‫إذا‬ ‫) أطلقت كلمة الجهاد فهو قتال‬ apabila kalimat jihad disebutkan secara mutlak maka maknanya adalah Qital. Oleh kerana itulah Rasulullah s. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar masing-masing menyalakan obor. Tidak semua dari mereka menyertai pertermpuran. Rasulullah s. Sedangkan qital adalah pertempuran yang terjadi antara kaum Muslimin dan kaum kafir dalam rangkaian jihad untuk menegakkan kalimah Allah s.a. Di antara mereka ada juga yang menjaga Madinah sebagaimana mereka yang disuruh untuk menetap pada perang tabuk bagi menjaga Madinah dan menjaga keluarga Rasulullah s. Baginda membuat strategi jihad yang mampu mengalahkan kaum muysrikin dengan meminimalkan pertempuran.

Ungkapan hadis di atas lebih cenderung mirip dengan ungkapan ‫)من الملئكة؟ قال: جبريل‬ (siapakah malaikat itu? Ia menjawab: Jibril. Adapun dalil yang biasa digunakan untuk membatasi jihad hanya sebatas qital. iaitu Jibril. kalau sahaja benar ada pendapat ulama yang hanya membatasi jihad hanya dengan Qital. Jawapan ini benar. jihad. Terdapat juga kenyataan bahawa jihad tidak dibatasi hanya dengan qital dikuatkan dengan sunnah fi’liyyah yang tersebut dalam sejarah pembebasan Mekah.Penulis mengungkapkan istilah ini dalam keadaan mengenengahkan pemahaman yang keliru Iaitu pemahaman yang terlalu bebas dalam memperluas makna jihad sehingga setiap amal asalkan terdapat padanya kesusahan dan kepayahan. Ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah: َ ْ َ َ َ َ َ ّ ‫وما ال ْجهادُ قال أ َن ت ُقات ِل ال ْك ُفار إ ِذا ل َقيت َهم‬ َ ِ ْ ُ ِ َ َ “Apakah jihad itu? Rasulullah menjawab: engkau memerangi orang kafir apabila menemuinya”. Begitu juga penaklukan wilayah-wilayah yang akhirnya menyerah tanpa terjadi Qital apakah tidak disebut sebagai jihad?. Namun masih banyak malaikat-malaikat lainnya. Rasulullah sangat berusaha menghindari Qital. juga perlu difahami secara cermat. Sebagaimana definisi jihad yang di ungkapkan oleh ulama mazhab Hanafi bahawa dakwah untuk menyeru orang kafir masuk ke dalam agama Islam merupakan jihad. َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ “jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” 10 . iman. Sebagai penutup. Seperti hadis dari Amru bin Abasah tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. maka dianggap sebagi jihad yang sebenarnya. namun bukan pembatasan bahwa malaikat itu hanya satu. maka penulis 10efensiv definisi itu bukanlah ijma para ulama. hijrah. Lantas dengan tidak adanya Qital apakah pembebasan Mekah tidak dianggap sebagai jihad?.

hanya ada 4 ayat sahaja dan semuanya menggunakan terma jihad.a. 3.(Rohimin 2006 : 32) Antara intipati wahyu yang diterima Nabi dan misi keagamaan yang disebarkan oleh Baginda pada ketika ini adalah ajaran yang berkaitan dengan akidah. Baginda mula menyebarkan misi keagamaan. kemudian diikuti pula oleh Khulafa’ al-Rasyidin.a.a.w merupakan contoh jihad yang klasik dari permulaan Baginda diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun sehingga terbina negara Islam di Madinah dengan pemerintahannya dan pentadbirannya sebagai Negara Islam sehingga wafatnya Baginda dalam usia 63 tahun. 3.1 Jihad Ketika di Mekah Wahyu al-Quran pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad s. Menurut Muhammad Fuad c Abdul Baqi.0 Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.w Sejarah perjuangan Rasulullah s.(Rohimin 2006: 33) ayat yang turun ketika di Mekah.w ketika di Mekah ialah pada tahun 650 Masihi dan pada tahun tersebut.Sehingga dengan demikian pendapat seorang ulama tidak boleh menggugurkan pendapat ulama lain tanpa di landasi dalil dari nas yang jelas. iaitu pada surah al-Nahl ayat 110 :                11 .

Sesungguhnya Tuhanmu – sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan – adalah Maha Pengampun. Sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum musyrik). Sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk. Seterusnya pada surah al-Ankabut.            12 . ayat 6 dan juga ayat 69:              Dan sesiapa Yang berjuang (menegakkan Islam) maka Sesungguhnya Dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir. kemudian mereka berjihad serta bersabar.Kemudian. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh. Kemudian pada surah al-Furqan. ayat 52:         Oleh itu. lagi Maha Mengasihani.

baik di bidang politik mahupun ekonomi. Ini berdasarkan pada ayat 39. Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan). Keadaan umat Islam pada ketika itu masih di bawah tekanan kaum kafir. jumlah ayat al-Quran yang turun. Ajaran jihad yang diperkenalkan oleh al-Quran dilakukan secara beransur-ansur dan disesuaikan dengan pertimbangan dakwah itu sendiri serta keperluan dan keadaan umat Islam pada ketika itu. Ini memperlihatkan kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan secara beransur-ansur dan tidak membebankan. mereka hanya bertindak membela diri (sepadan dan tidak melampaui batas). yang berkaitan dengan jihad adalah sangat sedikit jika dibandingkan ketika berada di Madinah. ajaran jihad belum dibebankan sepenuhnya. surah asy-Syura:          Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu perbuatan secara zalim. mereka tetap membela diri.Dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama kami. Dalam al-Quran digambarkan bahawa keadaan umat Islam sebelum melakukan hijrah ke Madinah sangat menderita dan selalu mendapat cubaan.(Rohimin 2006: 34) Selain itu. 13 . Ketika di Mekah. Kenyataan ini menunjukkan bahawa pada permulaan awal Islam iaitu ketika berada di Mekah. dan Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya. Walaupun mereka diperlakukan secara zalim. keadaan agama dan juga umat Islam yang masih lemah.

w lebih terbatas dalam menyampaikan khabar gembira dan juga peringatan.a. Dalam bentuk dakwah.t. tetapi mengambil sikap berhijrah ke tempat lain.w. Ketika di Mekah Nabi Muhammad s. kepada manusia.Maka pengertian jihad ketika di Mekah lebih kepada pembelaan diri.w. namun mereka tidak melakukan pembalasan melalui perang. kerana Sesungguhnya Engkau 5 Pertahanan diri 14 . bertahan dan membela diri dari kezaliman. ajaran jihad yang digambarkan pada ayat-ayat Makiyyah lebih bersifat vertikal iaitu perjuangan dan pengorbanan manusia dalam hubungan dengan Allah s. menghadapi tekanan(fitnah) dengan penuh kesabaran tanpa melakukan kekerasan adalah dipandang sebagai sikap yang lebih baik kerana sikap tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah(perjuangan) untuk mendapatkan keridaan Allah s. iaitu bersifat 14efensive5. Secara keseluruhannya. dan janganlah berdukacita kiranya ada Yang menolaknya). Jihad yang dianjurkan adalah dalam bentuk dakwah.t. bersabar. al-Quran ada menyatakan:                                   Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad. pengendalian diri dan bertahan serta bersabar dalam menghadapi penganiayaan dari pihak kaum musyrik. Walaupun umat Islam dianiaya dan diperlakukan secara zalim ketika itu. Bagi orang-orang Islam.

2 Jihad Ketika di Madinah 6 Q.hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan.6 Dalam bentuk dakwah. Sebagai pembawa misi dakwah. misi al-Quran dinyatakan sebagai:                  Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. dapat disimpulkan bahawa pengertian jihad ketika di Mekah masih terbatas pada pengertian dakwah. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. Nabi Muhammad s.S. Ini kerana umat Islam belum mungkin sanggup menghadapi ancaman dari puak kaum musyrik. al-Takwir: 27-28 7 15 . Iaitu bagi sesiapa dari kamu Yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) Yang betul.S. (Rohimin 2006: 37) 3. Bukanlah Engkau seorang Yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam Yang Engkau sampaikan itu).w adalah pengenalan sebagai Rasul dan pengenalan agama Islam sebagai agama yang benar. Ketika di Mekah. berjihad dalam mengembangkan agama Islam belum mungkin boleh dilakukan secara peperangan.7 Daripada dua ayat Makiyyah di atas. Akan tetapi sesiapa Yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar. Selain dari itu.a. -Maka Allah akan menyeksanya Dengan azab seksa Yang sebesar-besarnya. Pendekatan ini sesuai dengan keadaan umat Islam pada saat itu. al-Quran belum memberi pendekatan atau alternatif yang lebih tegas kerana ia masih dalam bentuk pengungkapan agrumentasi yang tegas dan benar (bi al-hikmah). Sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. Dalam melakukan dakwah. al-Ghasyiyah: 21-26 Q.

Baginda telah:- 1. berlaku perkembangan Islam yang amat pesat. mereka meminta supaya Nabi Muhammad s.w terus bermukim di kota mereka. Di Madinah. 3.Pada tahun ke-13 kenabian Baginda. Inilah piagam pertama dunia yang mengiktiraf hak asasi dan memberikan perlindungan kepada amalan beragama secara harmoni. Membangunkan prasarana khususnya masjid yang tercantum di dalamnya pusatnya pentadbiran.w.a. pendidikan dan social. hijrah merupakan satu lambing perubahan minda atau anjakan paradigm dalam seluruh perjuangan Rasulullah s. 5. 4. Falsafah di sebaliknya begitu luas untuk dijangkau. Dalam 10 tahun di Madinah. Mengatur pentadbiran awam meliputi bantuan kebajikan. Kemudian Ansar dipertautkan dengan pendatang dari Mekah iaitu kaum Muhajirin. atas nasihat para sahabat yang amat bimbang dan mendapat petunjuk Ilahi.a. surat menyurat dan perjanjian. Mengatur dasar pertahanan dan hubungan luar(antarabangsa) menerusi pengutusan wakil. Mengikat tali persaudaraan antara dua kaum di Madinah iaitu antara kaum cAus dan Khazraj dan menamakan mereka sebagai kaum Ansar (pembela Islam). Mengatur perlembagaan iaitu Piagam Madinah yang merupakan asas pembentukan Negara. 2. maka Baginda memutuskan berhijrah ke Madinah. 16 . Oleh kerana sudah ada penduduk Madinah yang telah memeluk Islam maka. Oleh itu.

Dalam konteks inilah turun wahyu yang bermaksud:                                              17 . maka berperang adalah merupakan pendekatan yang terakhir. Mengapakah Baginda tidak memilih untuk mengumpulkan pasukan gerila di Mekah dalam melawan golongan kafir? Tentu ini merupakan pilihan Baginda yang baik dan sebagai salah satu alternatif dalam pendekatan dakwah dan jika tidak ada pilihan. Malah utusan Baginda ditangkap. Usaha Baginda untuk berbaik-baik dengan jiran-jiran sekeliling terus dibantah dan dihina. diseksa dan dibunuh. ancaman terus meningkat sama ada dari dalam dan juga dari sekeliling. Ini kerana.Oleh itu. dakwah serta jihad Baginda amat teratur dan amat menurut perkembangan yang sesuai. terutama penduduk Mekah yang amat iri hati dan bertekad untuk menghancurkan Baginda dan umat Islam. Apabila tertubuhnya negara Madinah. mesej yang dibawa oleh Baginda bersifat damai dan menjurus kepada keamanan.

S. Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam pada dasarnya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. dan juga masjid-masjid (orang Islam) Yang sentiasa disebut nama Allah banyakbanyak padanya dan Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa Yang menolong ugamanya (ugama Islam). Maksud bela diri ialah umat Islam tidak memulakan perang tetapi bertahan menanti musuh. Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya Yang lain. Iaitu mereka Yang diusir dari 18efensi halamannya Dengan tidak berdasarkan sebarang 18efensi Yang benar. Umat islam juga bukanlah umat yang suka berperang dan haus kepada darah. lagi Maha Kuasa. nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani).a. Namun. Kejayaan Islam di Madinah yang dicapai setelah hijrah diwarnai dengan pelbagai peperangan. al-Hajj: 39-40 18 .w menetapkan medan perang hendaklah jauh dari tempat singgah penempatan awam demi mengelakkan pembunuhan orang awam.8 Maka ketika inilah jihad Baginda bersifat qital iaitu berperang dalam rangka membela diri. Sesungguhnya Allah Maha Kuat. Namun Rasulullah s. Tindakan ofensif dilakukan untuk melindungi keadilan setelah keadilan itu diabaikan. (Rohimin 2006: 41) 8 Q.             Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) Yang diperangi (oleh golongan penceroboh). dan Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan). Jihad perang dalam Islam tidak bersifat menyerang(ofensif) melainkan pertahanan diri(defensif). bukanlah bererti Islam ditegakkan dengan perang atau pedang. dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi). kerana Sesungguhnya mereka telah dianiaya. (Mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: “Tuhan Kami ialah Allah”.

a.t. mereka masih boleh menerima yang kedua iaitu membayar cukai. Sekiranya kedua-dua itu ditolak juga. Haron Din 2007 : 81-82) 1. Allah memerintahkan berjihad iaitu berperang kerana mempertahankan diri. Nabi Muhammad s.w. (Dato’ Dr.a.w. Sekiranya salah satu daripada perkara19 .t menerusi wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s. negara dan agama. Sekiranya pelawaan kepada agama Allah ditolak.a.0 Larangan-larangan dalam Peperangan Apabila peperangan hendak dilancarkan. 4. Membayar cukai supaya dikendalikan kemaslahatan(kepentingan) mereka. ia tidak boleh sama sekali dilakukan tanpa memberitahu terlebih dahulu pihak lawan. maka pilihan ketiga itu terpaksa diterima iaitu berperang. Peperangan Sepanjang sejarah Islam.w seperti yang direkodkan oleh Muslim: “ Apabila kamu berhadapan dengan musuhmu daripada orang-orang musyrikin. 3. serulah mereka kepada salah satu daripada tiga perkara. Mereka perlu menerima Islam sebagai agama mereka. Demikian menurut hadis Nabi Muhammad s. Ini bermakna bahawa konsep peperangan dalam Islam ada kaitannya dengan pemerintahan atau suruhan dari Allah s. Dia(Allah) lebih mengetahui penderitaan yang dialami oleh orang Islam. Cukai yang dibayar adalah bagi kepentingan negara dan kemaslahatan umat manusia di tempat itu. pihak Islam mestilah mengemukakan kepada musuh tiga perkara utama supaya dibuat plihan.Ayat-ayat al-Quran sudah menjelaskan bahawa peperangan dalam Islam hanya tercetus apabila orang Islam mendapat isyarat atau keizinan daripada Allah s. 2.w tidak pernah memerangi musuhmusuhnya tanpa mengemukakan ketiga-tiga perkara itu terlebih dahulu supaya mereka membuat pilihan. Sebelum pengisytiharan perang dibuat. Oleh sebab itu.w.

2. cukai ataupun peperangan. malah persekitaran. selesailah dan layani mereka dengan baik sama ada Islam. hamba yang digaji dan perempuan…”9 “ Jangan membunuh wanita. kanak-kanak kecil dan mereka yang telah berumur. Tidak menjejaskan orang awam dan harta benda.” 5. Melindungi nyawa tawanan perang yang sudah menyerah diri.perkara itu mereka terima. Janganlah kamu membakar tumbuh-tumbuhan kurma. Ini berdasarkan pada hadis-hadis tersebut: “ Jadi.0 Prinsip Perang Baginda telah menetapkan prinsip perang berdasarkan bela diri seperti berikut: 1.”10 “ Punyai belas kasihan kepada mereka yang di dunia ini dan Dia(Allah) yang di Syurga akan belas kasihan kepadamu. Malah sirah mencatatkan bahawa tawanan perang itu diberikan pilihan untuk terus di penjara atau melakukan amal kebajikan seperti mengajar membaca dan menulis.”12 9 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 11 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 12 Riwayat Bukhari dan Muslim 10 20 . mencabut tumbuh-tumbuhan serta memusnahkan rumah-rumah. janganlah kamu membunuh anak-anak kecil.”11 “Allah tidak akan memberikan belas kasihanNya kepada sesiapa sahaja yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap sekalian manusia.

Namun salah faham berlaku. 3. diisytiharkan jika umat Islam mendapati pengkhianatan terhadap perjanjian damai bersama musuh. Jihad pertahanan. Ia terpaksa dilakukan jika tiada pilihan lain iaitu antara hidup dengan mati.w.(1863-1943) seorang orientalis barat yang juga menyifatkan penyebaran Islam melalui mata pedang menjadi kefardhuan bagi seluruh umat Islam. Peperangan seperti ini biasa berlaku pada awal perkembangan Islam. maruah. ataupun apabila musuh-musuh mempunyai rancangan untuk menyerang umat Islam. kegiatan pembangkit Islam telah menggunakan pengganasan sebagai kaedah atau strategi mereka. dilaksanakan kepsda mereka yang ditindas seperti hamba.t telah berfirman:              13 Terjemahan petikan fatwa – “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” dari Fatwa Bank.(Mohamed Amara 1997: 144-145) Malangnya dalam zaman mutakhir.Tegasnya aspek qital bukanlah aspek utama dalam pengembangan Islam. Jadi. “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” telah membahagikan peperangan itu kepada tiga kategori utama.B. Kata-kata ini telah dilontarkan oleh Macdonalds D. iaitu:1. harta benda dan wilayahnya 2. http://www.net/fatwa.islam-online. Perang kebebasan. Mantan Ketua Lembaga Fatwa al-Azhar ada menerangkan di dalam fatwanya yang bertajuk. Perang pencegahan.13 Allah s. terutamanya yang sering diperbesarkan oleh sejarawan asing bahawa kononya Islam mula berkembang melalui mata pedang dengan slogan “ Pedang: Jihad Islam”. dakwaan para sejarawan asing itu menjadi mudah diterima oleh majoriti umat manusia yang bukan Islam. 21 . diisytiharkan hanya jika musuh-musuh Islam menyerang agama. Mufti Syeikh c Atiyyah Saqr.

                                                                                     Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) ugama Allah akan orang-orang Yang memerangi kamu. Dan bunuhlah mereka (musuh Yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu dapati mereka. kerana Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang menceroboh. dan usirlah 22 . dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan).

dan tiap-tiap perkara Yang dihormati itu (jika dicabuli). oleh itu sesiapa Yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang Dengan pencerobohan Yang dilakukannya kepada kamu.1 Perang Badar Perang ini melibatkan 313 orang pasukan Muslim dengan 1000 orang kaum kafir Quraisy. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu (maka berhentilah kamu).0 Perang-perang dalam Islam Terdapat beberapa peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah s. dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-mata kerana Allah.w. dan bertaqwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. (Mencabuli) bulan Yang dihormati itu ialah dengan (sebab membalas pencabulan dalam) bulan Yang dihormati.S. ada balasannya Yang seimbang.mereka dari tempat Yang mereka telah mengusir kamu.14 6. al-Baqarah: 190-194 23 . dan (ingatlah Bahawa angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haraam sehingga mereka memerangi kamu di situ. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang Yang zalim.a. maka bunuhlah mereka. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. lagi Maha Mengasihani. Peperangan tersebut disebabkan usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. 6.w. 14 Q.a. Umat Islam terpaksa berjuang untuk mempertahankan agama suci mereka. oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ). Kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad s.

6. mereka menggabungkan kekuatan untuk memerangi umat Islam. 24 . Tentera Islam pada awalnya berjumlah 1000 orang. wajib mengajar sepuluh orang anak Muslim.2 Perang Uhud Pada pertengahan bulan Syac ban atau Syawal tahun 3 Hijriah. Bagi menebus kembali kekalahan.Kemenangan berpihak kepada kaum Muslimin. Di antara kaum Quraisy yang terbunuh adalah Abu Jahal dan Umaiyyah bin Khaif. Abdullah bin Ubay memerintahkan pengikutnya supaya mundur kembali ke Madinah. terjadi perang antara umat Islam dengan Kaum Quraisy Mekah. Perang ini dinamakan Perang Uhud kerana lokasinya yang terjadi di kaki Bukit Uhud. Namun tentera Islam tetap bersemangat ke medan perang walaupun dengan jumlah tentera yang sedikit. Mereka adalah orang-orang munafik. tetapi kemudiannya sebanyak 300 orang anggota pasukan mundur dan menarik diri dari peperangan. Mereka mengajar anak-anak ini membaca dan juga menulis. Bukit Uhud terletak lebih kurang empat kilometer di Timur Laut Kota Madinah. Bagi tawanan yang ingin bebas tetapi tidak mempunyai harta. 14 orang syahid dalam pertempuran ini. Tawanan perang yang lain diperintahkan supaya menebus diri mereka dengan membayar 4000 dirham per orang. Faktor utama tercetusnya Perang Uhud adalah kerana dendam orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Sebanyak 70 orang pasukan kaum Quraisy ditawan dan 70 yang lainnya terbunuh. Sebaliknya di pihak kaum Muslimin. Golongan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay.

Dia telah mengambil kesempatan dalam kelekaan tentera Islam itu. Nabi Muhammad s. Tentera Quraisy kembali semula dan menyerang pasukan Islam dari belakang. Beliau telah dibunuh oleh Wahsy. Amru bin al-Jamuh dan Hanzalah bin Abu Amir. tentera Islam dapat menyerang pasukan Quraisy dengan mudah.w iaitu Hamzah bin Abdul Mutalib.a.a.w telah menempatkan 50 orang pemanah yang handal di lereng-lereng gunung sebagai penyerang utama. Kemenangan yang pada mulanya berpihak kepada tentera Islam kini beralih ke tangan tentera Quraisy. Antaranya bapa saudara Nabi Muhammad s. (Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim. Musc ab bin Umair. Selain itu antara tentera Islam yang gugur di dalam peperangan ini ialah Sac ad bin Rabi.Kawasan Bukit Uhud yang bergunung-gunung melengkapi dan memudahkan penyusunan strategi perang yang dilakukan. Khalid al-Walid adalah panglima pasukan berkuda Quraisy. Dia menyusun strategi lalu menyerang pasukan pemanah Islam. Kekalahan ini mengakibatkan 70 orang tentera Islam telah gugur. Tentera musuh telah melarikan dir dan meninggalkan banyak harta dan senjata. Mereka telah diperintahkan supaya tidak meninggalkan posisi mereka. Dengan posisi strategik ini. Amru bin Thabit. Ini menyebabkan tentera Islam terleka dan pasukan pemanah telah meninggalkan posisi mereka kerana mengira perang telah berakhir. Jilid 1 2007: 62-64) 25 .

Malah dalam berdepan dengan penceroboh atau pengganas. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir.Kesimpulan Allah s. Tetapi jika jalan damai tidak dapat diperolehi.w.w. 26 . dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh. Islam menyeru jalan damai.t menegaskan bahawa seorang mukmin tidak seharusnya berputus asa dalam berdakwah(dengan al-Quran) kepada orang kafir sebagaimana firman Allah s.t dalam surah al-Furqan ayat 52:         Oleh itu. maka tiada pilihan lain selain tindakan ketenteraan yang bertujuan membela diri.

Turunnya wahyu menyuruh Rasulullah s. Sewaktu Rasulullah s. Baginda sentiasa memilih jalan lembut dan aman demi merubah keadaan masyarakatnya. Konsep perjuangan damai Rasulullah s. Menurut Muhammad Hassanein Heikal dalam Riwayat Hidup Nabi Muhammad s.Dalam hadis Bukhari. terdapat lebih 360 lebih berhala di sekitar Kaabah.w mensucikan Kaabah.a. Kehadiran Rasulullah s.a.w telah menjadi ikutan umat manusia di serata dunia seperti dalam perjuangan Mahatma Karamchand Gandhi untuk memerdekan India daripada penjajahan dan gerakan menegakkan hak asasi kulit hitam Amerika oleh Dr Martin Luther King Jr. Namun Baginda tidak menggunakan kuasa ketenteraan untuk membalas dendam.a. Rasulullah tidak terus menghapuskan berhala. Keseluruhan hidup Baginda memaparkan cara-cara pragmatik dalam menghadapi apa jua keadaan iaitu: • • • • Hindari sengketa dan bina keharmonian Utamakan rundingan dan hindari keganasan Menadpatkan kesepakatan dan jalin hubungan baik dan Sebarkan rasa persaudaraan sesama Islam dan sesame manusia. Sayidatina c Aisyah r. Baginda akan meninggalkan pilihan yang sukar.w memasuki Mekah.000 perajurit Islam.a meriwayatkan jika ada dua pilihan terbentang kepada Rasulullah s.a.a.w. 27 .w pada ketika itu bersama 10.a. Malah ketinggian pekerti Baginda turut dinyatakan oleh musuhnya sendiri seperti Abu Sufyan sebelum beliau memeluk agama Islam. tetapi menyampaikan seruan tauhid.w. Namun dalam suasana yang masih berkecamuk.

Umat Islam wajib meneruskan cara damai Rasulullah s.a. 28 . pasti keadilan dan pembelaan terpelihara. Cara ini juga sebagai dakwah yang membuktikan salam damai Islam dan setiap adanya Islam.w dalam berjihad seperti mewujudkan badan bantuan hak asasi antarabangsa untuk membela insan yang ditindas dan teraniaya.

2006.Bhd. juz 3. Jihad: Makna dan hikmah. Malaysia. Islam: Jihad Sebagai Survival Insan.wikipedia.com/2008/12/gagasan-definisi-jihad.RUJUKAN Al-Quran al-Karim Lisanul Arab.07PM 29 .04PM http://nasimfauzi.org/wiki/Qital http://an-nuur. Mesir http://ms. Indonesia Rohimin. Melvi Yandra.blogspot. 2007. Syamilah: 375 Hadis Riwayat Ahmad. Penerbit Erlangga. Indonesia Yusuf Qardhawi.org/2011/04/perbedaan-antara-jihad-dan-qital/ :28/11/2011: 5. Fiqih Jihad: Sebeuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Quran dan Sunnah. 2009.html . E-Media Publication Sdn. 2007. Maktabah Wahbah.Haron Din. Maktabah Syamilah: 16413 Dr. PTS. hal: 135 Al-Munjid fi lughah: 607 Mucjam Lughatul Fuqaha’.1. Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim Jil.28/11/2011: 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful