KANDUNGAN

1.0 2.0

Pendahuluan Perbezaan Antara Jihad dan Qital 2.1 2.2 2.3 Perbezaan dari Segi Definisi.

……………………….. ………………………..

2 3

Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad ………………….. 10

3.0

Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.a.w 3.1 3.2 Jihad Ketika di Mekah Jihad Ketika di Madinah

4.0 5.0 6.0

Larangan-larangan Dalam Peperangan Prinsip Perang Perang-perang Dalam Islam

…………………

17 18 20

…………………………………………. …………………………………

Penutup Rujukan

……………………………….. ………………………………..

22 25

1

1.0

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama sejahtera. Agama keamanan dan kedamaian, sesuai dengan namanya ‘Islam’ yang bererti selamat, sejahtera, aman dan damai. Atas dasar ini, Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Semuanya hendaklah diasaskan hubungannya atas keselamatan dan kesejahteraan, bukan permusuhan dan kebencian. Nabi Muhammad s.a.w mengembangkan agama Islam dengan hati yang lunak dan hubungan yang mesra dengan semua manusia.

Peperangan adalah susulan dari dakwah Nabi Muhammad s.a.w pada zaman perkembangan Islam. Islam tidak pernah berdakwah dengan cara peperangan Umat Islam hanya menggunakan pendekatan ini apabila diancam atau diserang. Pemerintahan Islam selama 13 tahun di Mekah membuktikan bahawa penyebaran agama Islam tidak berkembang dengan cara kekerasan dan penindasan.

Peperangan adalah bahagian yang terakhir dari jihad, iaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk meghadapi musuh. Makna inilah yang banyak difahami oleh
2

ramai orang.w dalam mengembangkan daulah Islamiyyah kerana disyaricatkan jihad dalam pengertian perang memiliki latar belakang sejarah dengan perkembangan dakwah Rasulullah s. dan praktik Secara etimologi (bahasa) jihad adalah: 3 .a. Definisi jihad: dari sudut definisi.1 1) Perbezaan dari Segi Definisi. Perbezaan tersebut dapat dianalisa dari dua sudut pandang. Dengan kata lain. 2. dan qital adalah sebahagian daripada jihad. maka kita akan mendapatkan perbezaan antara jihad dan qital. tetapi tidak setiap jihad adalah perang.w. Melainkan perbezaan dalam ruang lingkup yang bersifat mikro dan makro. Setiap perang adalah jihad jika ada niat yang benar. diharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat dan dapat menyelami pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s. bahawa jihad lebih umum daripada qital.a.0 Perbezaan Antara Jihad dan Qital Dengan mengamati definisi jihad secara rinci dan praktik lapangan dalam sejarah umat Islam. Dalam bahasa ahli mantik. mulai dari awal misi dakwah Baginda sehingga disyaric atkan untuk berperang. Namun makna peperangan (al-qital) berbeza dengan jihad (al-jihad). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut. iaitu lapangan dalam sejarah umat Islam.w. ( Yusuf Qardhawi 2009 : 4) Oleh itu.a. apabila kita ingin mendapatkan gambaran yang objektif dan jelas tentang latar belakang disyaric atkannya perang hendaklah dimulai dari pengungkapan zaman dakwah Rasulullah s. Meskipun perbezaan yang dimaksudkan bukanlah perbezaan yang bertentangan “ikhtilafut tadadh”. ( Rohimin 2006 : 41 – 42) 2. mengatakan bahawa jihad itu umum dan perang adalah khusus.

t:        1    Q.‫أ َو فعل‬ ٍ ْ ِ ْ (bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya dan kemampuan baik dari perkataan mahupun perbuatan).1                 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami. benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”.2 2) Adapun penyebutan kata-kata jihad di dalam ayat-ayat Madaniyah cenderung kepada makna qital dalam pegertian luas. maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri”. al-Ankabut : 6 Q.S.w. al-Ankabut : 69 2 4 .‫ال ْمبال َغة واست ِفراغ ما في ال ْوسع والطاقة من قول‬ َ َ ُ ِ َ ُ َ ْ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ِ َ ّ َ ِ ْ ُ .S. Sebagaimana firman Allah s. Secara istilahnya jihad dimaksudkan sebagai berikut: Penyebutan kata-kata jihad didalam al-qur’an diklasifikasikan menjadi dua: 1) Penyebutan jihad pada ayat-ayat makkiyah lebih cenderung kepada makna lughawi seperti firman Allah:            “Dan barangsiapa yang berjihad.

4 Adapun definisi para ulama tentang jihad secara syaric ie adalah seperti berikut: • Mazhab hanafi: َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ 3 Q.3                      “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat.S. an-Nisa’ : 95 Q.                                 “Tidaklah sama antara mu’min yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya”. at-Taubah : 41 4 5 . dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah”.S.

• Mazhab syafici: ‫القتال في سبيل الله مأخوذ من المجاهدة، وهي‬ ‫المقاتلة في سبيل الله‬ “ Perang di jalan Allah di ambil dari kata al-mujahadah yaitu peperangan di jalan Allah” • Mazhab Hambali: ُ َ ِ ‫قتال ال ْك ُفار‬ ِ ّ “memerangi orang kafir” Daripada pengertian di atas dapat kita simpulkan bahawa jihad mencakupi beberapa hal: 1. Menyeru untuk masuk atau tunduk kepada agama Islam 3. Adanya usaha untuk Icla’u kalimatillah dengan mengorbankan nyawa dan harta 2.w.t”. Di dalamnya terdapat qital 2) Definisi Qital Secara bahasa qital adalah: 6 .“ Jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” • Mazhab Maliki: َ َ ‫قال اب ْن عرفة قتال مسل ِم ٍ كافرا غي ْر ذي عهد ل ِعلء‬ ِ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ َ ً ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ّ ‫ك َل ِمة الله‬ ِ َ Berkata ibnu cArafah: “ Perangnya muslim terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian dalam rangka meninggikan kalimat Allah s.

dan ketahuilah.Qital diambil daripada kata ً َ ِ ً َ ِ ُ َ َ َ ‫ . lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar” FirmanNya juga dalam surah at-Taubah ayat 123:                        “Hai orang-orang yang beriman. Dan qital secara istilah adalah: 7 . dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah. bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa”. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 74:                            “Kerana itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah.قات َل-ي ُقات ِل قتال وقي ْتال‬yang mana apabila ‫“ )حارب َه‬memerangi dan memusuhinya” ُ َ َ ditambah ‫ ه‬bermakna: (‫وعاداه‬ ُ ُ َ َ Secara istilah adalah: Penyebutan qital mempunyai makna pertempuran yang berakhir kepada kemenangan atau kekalahan.

3. dengan tetap menjaga etika-etika dalam peperangan”. Kesimpulan perbezaan antara jihad dan qital: 1. dan melakukan rukun Islam. Penyebutan qital mencakupi jalan yang benar dalam erti fi sabilillah dan jalan yang salah. Kesimpulan dari makna qital adalah: 1. Jihad: umum mencakupi usaha Icla’u kalimatillah Qital: sebahagian daripada usaha menegakkan kalimatullah 2. Tergantung tujuannya dan praktiknya. Jihad: tidak selalu dengan pertempuran Qital: intinya adalah pertempuran 3.2 Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam 8 . Terjadinya pertempuran pada dua pihak. Qital dalam lingkup fi sabilillah khusus menjurus kepada pertempuran dan hanya merupakan sebahagian dari rangkaian jihad. Jihad: penyebutannya lebih kepada usaha Icla’u kalimatillah Qital: penyebutannya mempunyai ma’na yang relative tergantung apa tujuan perang tersebut.َ ‫ال ْحرب وال ْمدافعة بالسلح‬ ُ ْ َ ِ ُ َ َ َ ُ ِ “ peperangan dan perlawan dengan senjata” Syed Khattab berkata “makna qital dalam Islam adalah: memerangi musuh dalam rangka menjaga kebebasan penyebaran dakwah. 2. Sebagaimana pernyataan Syed Khattab bahawa makna qital adalah dalam rangka menjaga penyebaran dakwah. yang berakhir pada kemenangan atau kekalahan. sedangkan dakwah itu sendiri merupakan rangkaian dari jihad namun tidak termasuk dalam qital. 2.

a.” Taktik politik inilah yang menyebabkan orang-orang Romawi mengalami kekacauan dan kekalahan tanpa pertempuran. 2. Ungkapan ini perlu difahami dengan cermat dalam kondisi apa yang penulis sedang mengungkapkan dan apa maksud dari ungkapan tersebut. Baginda membuat strategi jihad yang mampu mengalahkan kaum muysrikin dengan meminimalkan pertempuran.a. Di antara mereka ada juga yang menjaga Madinah sebagaimana mereka yang disuruh untuk menetap pada perang tabuk bagi menjaga Madinah dan menjaga keluarga Rasulullah s. Seluruh rangkaian usaha dalam meninggikan kalimah Allah yang sangat kuat menguatkan lagi antara satu dan lainnya. menjadikan kaum musyrikin gentar dan takut. Sedangkan qital adalah pertempuran yang terjadi antara kaum Muslimin dan kaum kafir dalam rangkaian jihad untuk menegakkan kalimah Allah s. Rasulullah s. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar masing-masing menyalakan obor. Sebagaimana yang banyak di ungkapkan dengan istilah (‫إذا‬ ‫) أطلقت كلمة الجهاد فهو قتال‬ apabila kalimat jihad disebutkan secara mutlak maka maknanya adalah Qital. Tidak semua dari mereka menyertai pertermpuran. dan “Daumatul Jandal.w sangat berusaha untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah.t. Baginda mengadakan perjajian dengan penduduk “Ailah”.3 Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad Sebahagian ulama dalam beberapa buku menyebutkan kalimat jihad seakan membatasi hanya terbatas dengan Qital.w pada setiap kali melancarkan jihad. Mereka menganggap pasukan kaum Muslimin sangatlah besar dan tidak ada pilihan lain kecuali menyerah tanpa perlawanan.w tidak hanya mengendalikan pertempuran dalam melancarkan jihad. Dalam usaha pembebasan Mekah sendiri. Demikian pula dalam Perang Tabuk. Inilah merupakan praktik jihad dalam sejarah Islam.Praktik jihad dalam sejarah Islam sangatlah luas mencakupi seluruh rangkaian usaha dalam menegakkan kalimah Allah. Oleh kerana itulah Rasulullah s.w.a. Namun beliau banyak bermain pada sisi politik dengan mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah setempat. “Jarba”. Pada malam harinya. memberikan tugas masing-masing kepada para sahabat.w. Sehingga dengan banyaknya obor yang menyala sehingga mencapai sepuluh ribu.a. Rasulullah s. 9 .

Begitu juga penaklukan wilayah-wilayah yang akhirnya menyerah tanpa terjadi Qital apakah tidak disebut sebagai jihad?. maka penulis 10efensiv definisi itu bukanlah ijma para ulama. Terdapat juga kenyataan bahawa jihad tidak dibatasi hanya dengan qital dikuatkan dengan sunnah fi’liyyah yang tersebut dalam sejarah pembebasan Mekah. kalau sahaja benar ada pendapat ulama yang hanya membatasi jihad hanya dengan Qital. Ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah: َ ْ َ َ َ َ َ ّ ‫وما ال ْجهادُ قال أ َن ت ُقات ِل ال ْك ُفار إ ِذا ل َقيت َهم‬ َ ِ ْ ُ ِ َ َ “Apakah jihad itu? Rasulullah menjawab: engkau memerangi orang kafir apabila menemuinya”.Penulis mengungkapkan istilah ini dalam keadaan mengenengahkan pemahaman yang keliru Iaitu pemahaman yang terlalu bebas dalam memperluas makna jihad sehingga setiap amal asalkan terdapat padanya kesusahan dan kepayahan. juga perlu difahami secara cermat. Adapun dalil yang biasa digunakan untuk membatasi jihad hanya sebatas qital. Ungkapan hadis di atas lebih cenderung mirip dengan ungkapan ‫)من الملئكة؟ قال: جبريل‬ (siapakah malaikat itu? Ia menjawab: Jibril. Rasulullah sangat berusaha menghindari Qital. iaitu Jibril. Seperti hadis dari Amru bin Abasah tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. namun bukan pembatasan bahwa malaikat itu hanya satu. maka dianggap sebagi jihad yang sebenarnya. Sebagaimana definisi jihad yang di ungkapkan oleh ulama mazhab Hanafi bahawa dakwah untuk menyeru orang kafir masuk ke dalam agama Islam merupakan jihad. Namun masih banyak malaikat-malaikat lainnya. َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ “jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” 10 . Jawapan ini benar. Sebagai penutup. hijrah. Lantas dengan tidak adanya Qital apakah pembebasan Mekah tidak dianggap sebagai jihad?. iman. jihad.

3. 3.w ketika di Mekah ialah pada tahun 650 Masihi dan pada tahun tersebut. iaitu pada surah al-Nahl ayat 110 :                11 .w merupakan contoh jihad yang klasik dari permulaan Baginda diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun sehingga terbina negara Islam di Madinah dengan pemerintahannya dan pentadbirannya sebagai Negara Islam sehingga wafatnya Baginda dalam usia 63 tahun. Baginda mula menyebarkan misi keagamaan. kemudian diikuti pula oleh Khulafa’ al-Rasyidin.a.Sehingga dengan demikian pendapat seorang ulama tidak boleh menggugurkan pendapat ulama lain tanpa di landasi dalil dari nas yang jelas. hanya ada 4 ayat sahaja dan semuanya menggunakan terma jihad.1 Jihad Ketika di Mekah Wahyu al-Quran pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad s. Menurut Muhammad Fuad c Abdul Baqi.a.w Sejarah perjuangan Rasulullah s.(Rohimin 2006 : 32) Antara intipati wahyu yang diterima Nabi dan misi keagamaan yang disebarkan oleh Baginda pada ketika ini adalah ajaran yang berkaitan dengan akidah.0 Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.(Rohimin 2006: 33) ayat yang turun ketika di Mekah.a.

Kemudian pada surah al-Furqan. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir. ayat 52:         Oleh itu. lagi Maha Mengasihani.            12 . Seterusnya pada surah al-Ankabut. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh. ayat 6 dan juga ayat 69:              Dan sesiapa Yang berjuang (menegakkan Islam) maka Sesungguhnya Dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk. kemudian mereka berjihad serta bersabar.Kemudian. Sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum musyrik). Sesungguhnya Tuhanmu – sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan – adalah Maha Pengampun.

keadaan agama dan juga umat Islam yang masih lemah. Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan). Kenyataan ini menunjukkan bahawa pada permulaan awal Islam iaitu ketika berada di Mekah. Walaupun mereka diperlakukan secara zalim.(Rohimin 2006: 34) Selain itu. jumlah ayat al-Quran yang turun. Dalam al-Quran digambarkan bahawa keadaan umat Islam sebelum melakukan hijrah ke Madinah sangat menderita dan selalu mendapat cubaan. Ini berdasarkan pada ayat 39. Keadaan umat Islam pada ketika itu masih di bawah tekanan kaum kafir. mereka hanya bertindak membela diri (sepadan dan tidak melampaui batas). baik di bidang politik mahupun ekonomi. dan Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya. yang berkaitan dengan jihad adalah sangat sedikit jika dibandingkan ketika berada di Madinah. Ajaran jihad yang diperkenalkan oleh al-Quran dilakukan secara beransur-ansur dan disesuaikan dengan pertimbangan dakwah itu sendiri serta keperluan dan keadaan umat Islam pada ketika itu. Ketika di Mekah. 13 . surah asy-Syura:          Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu perbuatan secara zalim. ajaran jihad belum dibebankan sepenuhnya. Ini memperlihatkan kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan secara beransur-ansur dan tidak membebankan.Dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama kami. mereka tetap membela diri.

Walaupun umat Islam dianiaya dan diperlakukan secara zalim ketika itu. Bagi orang-orang Islam.t.w. tetapi mengambil sikap berhijrah ke tempat lain. Dalam bentuk dakwah. ajaran jihad yang digambarkan pada ayat-ayat Makiyyah lebih bersifat vertikal iaitu perjuangan dan pengorbanan manusia dalam hubungan dengan Allah s. bersabar. Ketika di Mekah Nabi Muhammad s.a.t.Maka pengertian jihad ketika di Mekah lebih kepada pembelaan diri. pengendalian diri dan bertahan serta bersabar dalam menghadapi penganiayaan dari pihak kaum musyrik. bertahan dan membela diri dari kezaliman.w. kepada manusia. menghadapi tekanan(fitnah) dengan penuh kesabaran tanpa melakukan kekerasan adalah dipandang sebagai sikap yang lebih baik kerana sikap tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah(perjuangan) untuk mendapatkan keridaan Allah s. namun mereka tidak melakukan pembalasan melalui perang. dan janganlah berdukacita kiranya ada Yang menolaknya). iaitu bersifat 14efensive5. Secara keseluruhannya. al-Quran ada menyatakan:                                   Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad.w lebih terbatas dalam menyampaikan khabar gembira dan juga peringatan. Jihad yang dianjurkan adalah dalam bentuk dakwah. kerana Sesungguhnya Engkau 5 Pertahanan diri 14 .

w adalah pengenalan sebagai Rasul dan pengenalan agama Islam sebagai agama yang benar. al-Takwir: 27-28 7 15 . berjihad dalam mengembangkan agama Islam belum mungkin boleh dilakukan secara peperangan. Akan tetapi sesiapa Yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar.hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. -Maka Allah akan menyeksanya Dengan azab seksa Yang sebesar-besarnya. dapat disimpulkan bahawa pengertian jihad ketika di Mekah masih terbatas pada pengertian dakwah.7 Daripada dua ayat Makiyyah di atas. Pendekatan ini sesuai dengan keadaan umat Islam pada saat itu. Dalam melakukan dakwah.6 Dalam bentuk dakwah. Ketika di Mekah. Sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. Bukanlah Engkau seorang Yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam Yang Engkau sampaikan itu). al-Ghasyiyah: 21-26 Q. (Rohimin 2006: 37) 3.S. Nabi Muhammad s. misi al-Quran dinyatakan sebagai:                  Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam.2 Jihad Ketika di Madinah 6 Q.a. Selain dari itu.S. Iaitu bagi sesiapa dari kamu Yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) Yang betul. Ini kerana umat Islam belum mungkin sanggup menghadapi ancaman dari puak kaum musyrik. Sebagai pembawa misi dakwah. al-Quran belum memberi pendekatan atau alternatif yang lebih tegas kerana ia masih dalam bentuk pengungkapan agrumentasi yang tegas dan benar (bi al-hikmah). Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka.

Oleh kerana sudah ada penduduk Madinah yang telah memeluk Islam maka. Mengatur perlembagaan iaitu Piagam Madinah yang merupakan asas pembentukan Negara.a. atas nasihat para sahabat yang amat bimbang dan mendapat petunjuk Ilahi. Falsafah di sebaliknya begitu luas untuk dijangkau. Kemudian Ansar dipertautkan dengan pendatang dari Mekah iaitu kaum Muhajirin. 3. 16 .a. berlaku perkembangan Islam yang amat pesat.Pada tahun ke-13 kenabian Baginda. 5. hijrah merupakan satu lambing perubahan minda atau anjakan paradigm dalam seluruh perjuangan Rasulullah s. Oleh itu. Dalam 10 tahun di Madinah. mereka meminta supaya Nabi Muhammad s. pendidikan dan social. maka Baginda memutuskan berhijrah ke Madinah. Mengikat tali persaudaraan antara dua kaum di Madinah iaitu antara kaum cAus dan Khazraj dan menamakan mereka sebagai kaum Ansar (pembela Islam). 2. Baginda telah:- 1. 4.w. Mengatur dasar pertahanan dan hubungan luar(antarabangsa) menerusi pengutusan wakil. Mengatur pentadbiran awam meliputi bantuan kebajikan. Membangunkan prasarana khususnya masjid yang tercantum di dalamnya pusatnya pentadbiran. Inilah piagam pertama dunia yang mengiktiraf hak asasi dan memberikan perlindungan kepada amalan beragama secara harmoni. Di Madinah.w terus bermukim di kota mereka. surat menyurat dan perjanjian.

Malah utusan Baginda ditangkap.Oleh itu. ancaman terus meningkat sama ada dari dalam dan juga dari sekeliling. Apabila tertubuhnya negara Madinah. terutama penduduk Mekah yang amat iri hati dan bertekad untuk menghancurkan Baginda dan umat Islam. mesej yang dibawa oleh Baginda bersifat damai dan menjurus kepada keamanan. Dalam konteks inilah turun wahyu yang bermaksud:                                              17 . maka berperang adalah merupakan pendekatan yang terakhir. Ini kerana. Mengapakah Baginda tidak memilih untuk mengumpulkan pasukan gerila di Mekah dalam melawan golongan kafir? Tentu ini merupakan pilihan Baginda yang baik dan sebagai salah satu alternatif dalam pendekatan dakwah dan jika tidak ada pilihan. dakwah serta jihad Baginda amat teratur dan amat menurut perkembangan yang sesuai. Usaha Baginda untuk berbaik-baik dengan jiran-jiran sekeliling terus dibantah dan dihina. diseksa dan dibunuh.

Kejayaan Islam di Madinah yang dicapai setelah hijrah diwarnai dengan pelbagai peperangan. Umat islam juga bukanlah umat yang suka berperang dan haus kepada darah.8 Maka ketika inilah jihad Baginda bersifat qital iaitu berperang dalam rangka membela diri. Namun Rasulullah s.a. Namun. bukanlah bererti Islam ditegakkan dengan perang atau pedang. (Rohimin 2006: 41) 8 Q.S. kerana Sesungguhnya mereka telah dianiaya. Iaitu mereka Yang diusir dari 18efensi halamannya Dengan tidak berdasarkan sebarang 18efensi Yang benar. Tindakan ofensif dilakukan untuk melindungi keadilan setelah keadilan itu diabaikan. Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam pada dasarnya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh.             Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) Yang diperangi (oleh golongan penceroboh). Jihad perang dalam Islam tidak bersifat menyerang(ofensif) melainkan pertahanan diri(defensif). dan Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan). lagi Maha Kuasa. dan juga masjid-masjid (orang Islam) Yang sentiasa disebut nama Allah banyakbanyak padanya dan Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa Yang menolong ugamanya (ugama Islam). nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani). Maksud bela diri ialah umat Islam tidak memulakan perang tetapi bertahan menanti musuh. dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi).w menetapkan medan perang hendaklah jauh dari tempat singgah penempatan awam demi mengelakkan pembunuhan orang awam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat. Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya Yang lain. al-Hajj: 39-40 18 . (Mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: “Tuhan Kami ialah Allah”.

Allah memerintahkan berjihad iaitu berperang kerana mempertahankan diri.t menerusi wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s. (Dato’ Dr. Sekiranya kedua-dua itu ditolak juga. Cukai yang dibayar adalah bagi kepentingan negara dan kemaslahatan umat manusia di tempat itu. 3.0 Larangan-larangan dalam Peperangan Apabila peperangan hendak dilancarkan. Haron Din 2007 : 81-82) 1. mereka masih boleh menerima yang kedua iaitu membayar cukai. pihak Islam mestilah mengemukakan kepada musuh tiga perkara utama supaya dibuat plihan. Mereka perlu menerima Islam sebagai agama mereka. maka pilihan ketiga itu terpaksa diterima iaitu berperang.a.w. Dia(Allah) lebih mengetahui penderitaan yang dialami oleh orang Islam. Nabi Muhammad s. Sebelum pengisytiharan perang dibuat.a. Sekiranya pelawaan kepada agama Allah ditolak. negara dan agama. serulah mereka kepada salah satu daripada tiga perkara.t. Ini bermakna bahawa konsep peperangan dalam Islam ada kaitannya dengan pemerintahan atau suruhan dari Allah s. Peperangan Sepanjang sejarah Islam. 2. Oleh sebab itu.w tidak pernah memerangi musuhmusuhnya tanpa mengemukakan ketiga-tiga perkara itu terlebih dahulu supaya mereka membuat pilihan.w. ia tidak boleh sama sekali dilakukan tanpa memberitahu terlebih dahulu pihak lawan. Sekiranya salah satu daripada perkara19 .Ayat-ayat al-Quran sudah menjelaskan bahawa peperangan dalam Islam hanya tercetus apabila orang Islam mendapat isyarat atau keizinan daripada Allah s.a. Membayar cukai supaya dikendalikan kemaslahatan(kepentingan) mereka.w seperti yang direkodkan oleh Muslim: “ Apabila kamu berhadapan dengan musuhmu daripada orang-orang musyrikin.w. 4. Demikian menurut hadis Nabi Muhammad s.

Melindungi nyawa tawanan perang yang sudah menyerah diri. Tidak menjejaskan orang awam dan harta benda. kanak-kanak kecil dan mereka yang telah berumur. 2. Malah sirah mencatatkan bahawa tawanan perang itu diberikan pilihan untuk terus di penjara atau melakukan amal kebajikan seperti mengajar membaca dan menulis. Janganlah kamu membakar tumbuh-tumbuhan kurma.”12 9 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 11 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 12 Riwayat Bukhari dan Muslim 10 20 .” 5. hamba yang digaji dan perempuan…”9 “ Jangan membunuh wanita. malah persekitaran. Ini berdasarkan pada hadis-hadis tersebut: “ Jadi.”11 “Allah tidak akan memberikan belas kasihanNya kepada sesiapa sahaja yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap sekalian manusia.0 Prinsip Perang Baginda telah menetapkan prinsip perang berdasarkan bela diri seperti berikut: 1. janganlah kamu membunuh anak-anak kecil.perkara itu mereka terima. mencabut tumbuh-tumbuhan serta memusnahkan rumah-rumah.”10 “ Punyai belas kasihan kepada mereka yang di dunia ini dan Dia(Allah) yang di Syurga akan belas kasihan kepadamu. selesailah dan layani mereka dengan baik sama ada Islam. cukai ataupun peperangan.

terutamanya yang sering diperbesarkan oleh sejarawan asing bahawa kononya Islam mula berkembang melalui mata pedang dengan slogan “ Pedang: Jihad Islam”.13 Allah s. kegiatan pembangkit Islam telah menggunakan pengganasan sebagai kaedah atau strategi mereka. 21 . ataupun apabila musuh-musuh mempunyai rancangan untuk menyerang umat Islam. Mantan Ketua Lembaga Fatwa al-Azhar ada menerangkan di dalam fatwanya yang bertajuk. “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” telah membahagikan peperangan itu kepada tiga kategori utama. dakwaan para sejarawan asing itu menjadi mudah diterima oleh majoriti umat manusia yang bukan Islam.net/fatwa.B. 3. Ia terpaksa dilakukan jika tiada pilihan lain iaitu antara hidup dengan mati. diisytiharkan jika umat Islam mendapati pengkhianatan terhadap perjanjian damai bersama musuh. Jadi.islam-online. Jihad pertahanan. iaitu:1.t telah berfirman:              13 Terjemahan petikan fatwa – “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” dari Fatwa Bank. Namun salah faham berlaku.(Mohamed Amara 1997: 144-145) Malangnya dalam zaman mutakhir.w. Mufti Syeikh c Atiyyah Saqr. dilaksanakan kepsda mereka yang ditindas seperti hamba. Peperangan seperti ini biasa berlaku pada awal perkembangan Islam. http://www. Kata-kata ini telah dilontarkan oleh Macdonalds D. Perang pencegahan.(1863-1943) seorang orientalis barat yang juga menyifatkan penyebaran Islam melalui mata pedang menjadi kefardhuan bagi seluruh umat Islam. harta benda dan wilayahnya 2. diisytiharkan hanya jika musuh-musuh Islam menyerang agama. Perang kebebasan.Tegasnya aspek qital bukanlah aspek utama dalam pengembangan Islam. maruah.

Dan bunuhlah mereka (musuh Yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu dapati mereka. kerana Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang menceroboh. dan usirlah 22 .                                                                                     Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) ugama Allah akan orang-orang Yang memerangi kamu. dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan).

Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.w.w. (Mencabuli) bulan Yang dihormati itu ialah dengan (sebab membalas pencabulan dalam) bulan Yang dihormati. al-Baqarah: 190-194 23 . Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. dan tiap-tiap perkara Yang dihormati itu (jika dicabuli).mereka dari tempat Yang mereka telah mengusir kamu. 14 Q.0 Perang-perang dalam Islam Terdapat beberapa peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah s. oleh itu sesiapa Yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang Dengan pencerobohan Yang dilakukannya kepada kamu. dan (ingatlah Bahawa angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haraam sehingga mereka memerangi kamu di situ. dan bertaqwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-mata kerana Allah. maka bunuhlah mereka. Kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad s. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu (maka berhentilah kamu). lagi Maha Mengasihani.1 Perang Badar Perang ini melibatkan 313 orang pasukan Muslim dengan 1000 orang kaum kafir Quraisy. kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. 6.a.14 6. Umat Islam terpaksa berjuang untuk mempertahankan agama suci mereka. kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang Yang zalim. Peperangan tersebut disebabkan usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam.a. ada balasannya Yang seimbang.S. oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ).

tetapi kemudiannya sebanyak 300 orang anggota pasukan mundur dan menarik diri dari peperangan. Namun tentera Islam tetap bersemangat ke medan perang walaupun dengan jumlah tentera yang sedikit. Sebanyak 70 orang pasukan kaum Quraisy ditawan dan 70 yang lainnya terbunuh. Di antara kaum Quraisy yang terbunuh adalah Abu Jahal dan Umaiyyah bin Khaif. Mereka mengajar anak-anak ini membaca dan juga menulis. Bagi menebus kembali kekalahan.2 Perang Uhud Pada pertengahan bulan Syac ban atau Syawal tahun 3 Hijriah. Abdullah bin Ubay memerintahkan pengikutnya supaya mundur kembali ke Madinah. 14 orang syahid dalam pertempuran ini. Bagi tawanan yang ingin bebas tetapi tidak mempunyai harta. 24 .Kemenangan berpihak kepada kaum Muslimin. Faktor utama tercetusnya Perang Uhud adalah kerana dendam orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Tentera Islam pada awalnya berjumlah 1000 orang. Perang ini dinamakan Perang Uhud kerana lokasinya yang terjadi di kaki Bukit Uhud. Golongan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. terjadi perang antara umat Islam dengan Kaum Quraisy Mekah. 6. wajib mengajar sepuluh orang anak Muslim. Tawanan perang yang lain diperintahkan supaya menebus diri mereka dengan membayar 4000 dirham per orang. mereka menggabungkan kekuatan untuk memerangi umat Islam. Mereka adalah orang-orang munafik. Bukit Uhud terletak lebih kurang empat kilometer di Timur Laut Kota Madinah. Sebaliknya di pihak kaum Muslimin.

a. Amru bin al-Jamuh dan Hanzalah bin Abu Amir. Jilid 1 2007: 62-64) 25 . Antaranya bapa saudara Nabi Muhammad s. Dia menyusun strategi lalu menyerang pasukan pemanah Islam.Kawasan Bukit Uhud yang bergunung-gunung melengkapi dan memudahkan penyusunan strategi perang yang dilakukan. Tentera Quraisy kembali semula dan menyerang pasukan Islam dari belakang. Kemenangan yang pada mulanya berpihak kepada tentera Islam kini beralih ke tangan tentera Quraisy. Ini menyebabkan tentera Islam terleka dan pasukan pemanah telah meninggalkan posisi mereka kerana mengira perang telah berakhir.w iaitu Hamzah bin Abdul Mutalib. Kekalahan ini mengakibatkan 70 orang tentera Islam telah gugur. Dengan posisi strategik ini. Selain itu antara tentera Islam yang gugur di dalam peperangan ini ialah Sac ad bin Rabi. tentera Islam dapat menyerang pasukan Quraisy dengan mudah. Khalid al-Walid adalah panglima pasukan berkuda Quraisy. (Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim. Tentera musuh telah melarikan dir dan meninggalkan banyak harta dan senjata. Nabi Muhammad s. Amru bin Thabit. Dia telah mengambil kesempatan dalam kelekaan tentera Islam itu.w telah menempatkan 50 orang pemanah yang handal di lereng-lereng gunung sebagai penyerang utama.a. Musc ab bin Umair. Mereka telah diperintahkan supaya tidak meninggalkan posisi mereka. Beliau telah dibunuh oleh Wahsy.

26 .Kesimpulan Allah s.t menegaskan bahawa seorang mukmin tidak seharusnya berputus asa dalam berdakwah(dengan al-Quran) kepada orang kafir sebagaimana firman Allah s. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh. maka tiada pilihan lain selain tindakan ketenteraan yang bertujuan membela diri.t dalam surah al-Furqan ayat 52:         Oleh itu. Tetapi jika jalan damai tidak dapat diperolehi. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir.w. Islam menyeru jalan damai. Malah dalam berdepan dengan penceroboh atau pengganas.w.

w memasuki Mekah.a meriwayatkan jika ada dua pilihan terbentang kepada Rasulullah s.a.a. Keseluruhan hidup Baginda memaparkan cara-cara pragmatik dalam menghadapi apa jua keadaan iaitu: • • • • Hindari sengketa dan bina keharmonian Utamakan rundingan dan hindari keganasan Menadpatkan kesepakatan dan jalin hubungan baik dan Sebarkan rasa persaudaraan sesama Islam dan sesame manusia.w pada ketika itu bersama 10. terdapat lebih 360 lebih berhala di sekitar Kaabah. Kehadiran Rasulullah s.w. Sayidatina c Aisyah r. Sewaktu Rasulullah s.w mensucikan Kaabah. 27 . Konsep perjuangan damai Rasulullah s.Dalam hadis Bukhari. Baginda sentiasa memilih jalan lembut dan aman demi merubah keadaan masyarakatnya. Baginda akan meninggalkan pilihan yang sukar.a.w telah menjadi ikutan umat manusia di serata dunia seperti dalam perjuangan Mahatma Karamchand Gandhi untuk memerdekan India daripada penjajahan dan gerakan menegakkan hak asasi kulit hitam Amerika oleh Dr Martin Luther King Jr. Menurut Muhammad Hassanein Heikal dalam Riwayat Hidup Nabi Muhammad s.000 perajurit Islam. Malah ketinggian pekerti Baginda turut dinyatakan oleh musuhnya sendiri seperti Abu Sufyan sebelum beliau memeluk agama Islam.a.w. tetapi menyampaikan seruan tauhid.a. Namun Baginda tidak menggunakan kuasa ketenteraan untuk membalas dendam.a. Rasulullah tidak terus menghapuskan berhala. Turunnya wahyu menyuruh Rasulullah s. Namun dalam suasana yang masih berkecamuk.

w dalam berjihad seperti mewujudkan badan bantuan hak asasi antarabangsa untuk membela insan yang ditindas dan teraniaya.Umat Islam wajib meneruskan cara damai Rasulullah s.a. Cara ini juga sebagai dakwah yang membuktikan salam damai Islam dan setiap adanya Islam. pasti keadilan dan pembelaan terpelihara. 28 .

Fiqih Jihad: Sebeuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Quran dan Sunnah. 2006. Islam: Jihad Sebagai Survival Insan.1. 2009.org/wiki/Qital http://an-nuur. Penerbit Erlangga. Mesir http://ms. Indonesia Rohimin. Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim Jil.28/11/2011: 5.04PM http://nasimfauzi. Maktabah Syamilah: 16413 Dr. hal: 135 Al-Munjid fi lughah: 607 Mucjam Lughatul Fuqaha’. 2007.Bhd. E-Media Publication Sdn.07PM 29 . 2007. Jihad: Makna dan hikmah. Malaysia.html .RUJUKAN Al-Quran al-Karim Lisanul Arab. Indonesia Yusuf Qardhawi. Syamilah: 375 Hadis Riwayat Ahmad.org/2011/04/perbedaan-antara-jihad-dan-qital/ :28/11/2011: 5. juz 3. Maktabah Wahbah.wikipedia. PTS.blogspot. Melvi Yandra.Haron Din.com/2008/12/gagasan-definisi-jihad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful