P. 1
Buku Aliyah

Buku Aliyah

|Views: 1,881|Likes:
Published by ABUFIRASY

More info:

Published by: ABUFIRASY on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. PROSES DAN MODEL PEMILIHAN JAMAN KHULAFAUR RASYIDIN
 • 2. Proses pemilihan pemimpin pada masa khulafaur-rasyidin
 • 3. Ibrah
 • 4. Ancaman dari Luar
 • 5 MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB (1703-1787 M)
 • 6 JAMALUDDIN AL-AFGHANI
 • 7 MUHAMMAD ABDUH
 • 8 MUHAMMAD RASYID RIDHA
 • 9 MUSTAFA KEMAL ATTARTURK
 • 10 SIR MUHAMMAD IQBAL
 • 11 KEDATANGAN ISLAM DI INDONESIA
 • 12PERANAN WALI SONGO DALAM PENYEBARAN ISLAM
 • 13 MUHAMMADIYAH
 • 14 NAHDLATUL ULAMA (NU)

SEMESTER 1 BAB I MENELADANI DAKWAH NABI MUAMMAD SAW

A. Sejarah dakwah Rasulullah

Setelah mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal seputar turunnya wahyu pertama, maka Nabi Muhammad lebih banyak tafakkur di rumah dalam upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah saw. Setelah 40 hari dari Nabi menerima wahyu yang pertama, maka turunlah wahyu yang kedua disaat Nabi sedang berbaring dalam keadaan berselimu “ Wahai orang-orang yang berselimut. Bangunlah dan berilah peringatan. Dan Rabb-mu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan kejelekan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Rabb-mu, bersabarlah.” (Al-Muddatstsir: 1-7). Maka setelah itu, wahyu banyak yang datang secara berturut-turut.” Syaikh Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Makhtum mengatakan bahwa: 1. Tujuan diperintahkannya beliau untuk memberi peringatan adalah agar tidak tersisa seorang pun yang menyelisihi Allah di alam ini, kecuali sudah mendapatkan peringatan tentang akibatnya yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta’ala (adzab). 2. Tujuan dibesarkannya Allah adalah agar tidak tersisa pada seorang pun kesombongan di muka bumi ini kecuali akan hancur kekuatannya. 3. Tujuan disucikannya pakaian dan dijauhinya kejelekan adalah agar mencapai kesucian (tazkiyyah) lahir dan batin hingga menjadi teladan tinggi bagi manusia. 4. Tujuan dilarangnya memberi dengan harapan akan mendapatkan imbalan yang lebih banyak (dari manusia) adalah agar tidak menganggap perbuatan-perbuatannya sebagai sesuatu yang besar, dan akan terus berusaha menambah amalan dengan amalan berikutnya. Juga terus banyak berusaha dan berkorban kemudian lupa pada semua amalan tersebut. Dan harapannya hanya pada Allah (yakni merasa belum seberapa apa yang dia korbankan). 5. Ayat terakhir (yakni perintah untuk sabar) merupakan isyarat kepada kalian tentang apa yang akan dialaminya (dalam menjalankan tugasnya berdakwah) yaitu pertentangan, celaan, cemoohan, dll.” (Dinukil secara ringkas dari kitab beliau).

Dengan demikian, turunnya Surat Al-Muddatsir ini merupakan pengangkatan beliau sebagai Rasul (utusan) Allah yang membawa tugas dakwah dan memberi peringatan. Ini senada dengan ucapan Ibnul Qayyim yang telah dinukil pada edisi yang lalu bahwa beliau diangkat sebagai Nabi dengan “Iqra” dan diangkat sebagai Rasul dengan “Al-Muddatsir”. Dengan turunnya surat ini, maka mulailah beliau berdakwah dengan dakwah seperti apa yang dilakukan oleh para Nabi sebelumnya, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah (tauhid) dan dengan cara hanya mengikuti Rasul-Nya (ittiba’), sebagaimana Allah telah kisahkan dakwah pada Rasul, mulai rasul pertama Nuh sampai Isa alaihimus salam. Allah berfirman tentang Nuh: “ Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Ketika berkata saudara mereka Nuh, “Tidakkah kalian mau bertakwa?” Sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya. Maka bertakwalah pada Allah dan taatlah kepadaku (108).” (Asy-Syu’ara`: 105-10 Allah berfirman pula tentang Hud alaihis salam: “ Kaum Ad telah mendustakan para Rasul. Ketika berkata saudara mereka Hud, “Tidakkah kalian mau bertakwa?” Sesungguhnya aku adalah utusan yang terpercaya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.” (Asy-Syu’ara`: 123-126) Demikianlah selanjutnya Allah menceritakan tentang dakwah para Nabi tersebut dalam Surat AsySyu’ara dengan kalimat yang sama. Sebagaimana dakwah Nabi Shaleh alaihis salam di ayat 141, Nabi Luth alaihis salam di ayat 160, Nabi Syu’aib di ayat 176, dan Nabi Isa alaihis salam dalam surat Az-Zukhruf ayat 63. Mereka semua mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah dan taat mengikuti Rasul-rasul utusan-Nya (”Fattaqullah wa athii’un”). Allah menganggap semua kaum yang mendustakan Nabi-Nya sebagai orang yang mendustakan seluruh para Rasul. Hal ini memang karena semua para Rasul itu misinya sama, yaitu meng-esakan Allah dalam ibadah dan memberantas kesyirikan-kesyirikan. Adapun cara beribadahnya kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasul-Nya masing-masing. Demikian pula dengan Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau adalah Nabi yang penuh kasih sayang dan sangat perhatian kepada umatnya. Allah telah mengutus beliau dengan misi yang sama, yaitu mengajak kepada tauhid agar seluruh manusia, bangsa Arab khususnya, beribadah hanya kepada Allah. Dan meninggalkan peribadatan kepada kuburan orang-orang shalih seperti berhala Latta, tempat-tempat keramat seperti berhala ‘Uzza, dan

patung-patung seperti Manat dan Hubal. Juga agar mereka meninggalkan kepercayaan kepada dukun-dukun semacam ‘Amr bin Luhai yang meminta bantuan kepada jin. Cobalah simak tentang dakwah Rasulullah ini dari hadits Bukhari tentang kisah pembicaraan Abu Sufyan (di kala dia belum masuk Islam) dengan pembesar Romawi (Heraklius) dalam suatu dialog yang panjang, di antaranya:

” (Heraklius) bertanya: Apa yang dia (Rasulullah) perintahkan kepada kalian? (Abu Sufyan) menjawab: “beliau menyerukan ‘beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan tinggalkanlah apa-apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian.’ Beliau memerintahkan kepada kami untuk shalat, kejujuran, menjaga diri, dan menghubungkan silaturahmi… [HR. Bukhari]

Demikian pula makna perintah Allah (yang artinya): “dan jauhilah rujz.” (Al-Muddatsir: 5). Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir: “Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: ar-rujz adalah berhala-berhala, maka jauhilah dia. Demikian pula Ikrimah, Qatadah dan Zuhri. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan: dia adalah patung-patung.” Dengan demikian, makna ayat tersebut di atas adalah perintah untuk menjauhi dan menjauhkan kesyirikan. Beliau pun mengajak mereka untuk beriman bahwa beliau adalah seorang Rasul (utusan) Allah dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya serta beribadah dengan caranya. Beliau bersabda dalam masalah shalat: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” [HR. Bukhari] Dan tentang haji, beliau bersabda: “Ambillah dariku manasik haji kalian.” [HR. Muslim] Demikian pula dengan berbagai ucapan beliau lainnya yang mengajak dan memerintahkan untuk mengikutinya, sehingga Allah berfirman: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Akhir dan dia banyak mengingat (Allah).” (Al-Ahzab: 21)

Demikian dakwah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti dakwah para Nabi sebelumnya yaitu mengajak kepada “tauhidullah” dan “ittiba’ Rasul”. Di samping memiliki persamaan misi dalam dakwah dengan para Nabi lainnya, Rasulullah

Setelah itu.shallallahu ‘alaihi wa sallam mempunyai kelebihan yang lain dari yang lain. Dimenangkannya beliau dari rasa takut pada musuhnya. 3. Secara ringkas. siapa saja yang menemui waktu shalat maka hendaklah dia kerjakan shalat. Bukhari dan Muslim) Riwayat ini menunjukkan tentang kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang tidak dimiliki Nabi-nabi sebelumnya. . Dengan demikian. Diberikannya syafaat bagi beliau. 2. 4. (3) Dihalalkan bagiku ghanimah (rampasan perang) dan tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku. (2) Dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan suci (dapat dipakai tayammum).” (HR. yaitu: 1. kemudian Allah perintahkan dia untuk memperingatkan keluarganya yang terdekat. Dijadikannya bumi sebagai masjid dan suci. debu di bumi manapun bisa dipakai sebagai tayammum. kemudian memperingatkan orang-orang sekitarnya dari kalangan Arab. (4) Aku diberi syafaat. Dihalalkannya harta rampasan perang. (5) Dan dahulu. Dan jika tidak ada air. perjalanan dakwah beliau adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim: “… beliau diangkat sebagai Rasul dengan “Al-Muddatsir”. walaupun jaraknya masih satu bulan perjalanan. Sehingga. perbedaan antara dakwah beliau dengan dakwah Nabi sebelumnya adalah dakwah beliau merupakan rahmat untuk seluruh alam (rahmatan lil alamin). Bahwa dakwahnya luas sifatnya dan umum (universal) untuk seluruh manusia. 5. Nabi itu diutus kepada kaumnya (masing-masing) sedang aku diutus kepada manusia seluruhnya. ia dapat shalat di manapun. Dengan kondisi yang demikianlah. Beliau bersabda: “Aku diberi lima (keutamaan) yang tidak diberikan pada seorangpun (dari kalangan Nabi) sebelumku: (1) Aku dimenangkan dengan rasa takut (pada musuh) sejarak sebulan perjalanan. Selama beberapa tahun beliau menjalankan dakwahnya tanpa melalui perang dan tanpa memungut jizyah (upeti). memperingatkan kaumnya (Quraisy). Barulah kemudian memperingatkan seluruh alam. bukan hanya untuk kaumnya saja (Bangsa Arab). kemudian memperingatkan bangsa Arab secara keseluruhan. seorang musafir dari umat beliau jika menemui waktu shalat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berdakwah.

Demikianlah. Setelah itu. Memang demikianlah keadaan Abu Bakar sehingga ia dijuluki oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan “Ash-Shiddiq”. Beliau mengajak mereka secara perorangan (fardiyah) kepada Islam dan iman kepadanya. demikian pula shahabat-shahabatnya. Maka istrinya pun beriman kepadanya.” (Ghafir: 55) Demikianlah sebagaimana yang disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman yang dinukil dari Rahiqul Makhtum. Setelah ini berjalan. Di antara shahabat-shahabat beliau yang menyambut dakwahnya tanpa keraguan sedikitpun adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiallahu anhu. beberapa shahabat masuk Islam seperti Utsman bin Affan. aku bersaksi tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Tetapi para ulama berselisih dalam hal apakah shalat yang diwajibkan itu shalat lima waktu ataukah tidak? Maka dikatakan bahwa kewajiban shalat pada waktu itu (hanya) sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. dengan perantaraan dakwahnya. dll. Zubair bin ‘Awwam. yaitu istrinya (Khadijah bintu Khuwailid) dan keluarganya serta shahabat-shahabatnya yang terdekat. Thalhah bin Ubaidillah. mulailah beliau berdakwah kepada orang yang paling dekat dengannya. diikuti pula dengan perintah untuk memerangi orang-orang yang memeranginya dan “menahan” tangannya (dari mengangkat senjata) dari orangorang yang tidak memeranginya.” . Maka dengan turunnya surat Al-Muddatsir. sungguh engkau pemilik kejujuran. barulah datang perintah untuk menghajar kaum musyrikin seluruhnya. Setelah itu. dakwah Islam -saat itu. turunlah perintah shalat walaupun shalat pada waktu itu hanya diperintahkan dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat lagi pada sore hari. sehingga sangat dicintai orang-orang Quraisy.menjadi tersebar di kalangan mereka dari mulut ke mulut (sirriyah). Ini berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu pada sore dan pagi hari. sebagai remaja pertama yang menyambut dakwah beliau. Setelah itu. dengan serta-merta dia menjawab: “ayah ibuku sebagai jaminan. Karena ketika dia mendengar ajakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hingga agama ini semua hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sa’ad bin Abi Waqqas. sebagai wanita pertama yang masuk Islam.” Sungguh ini suatu hal yang sangat menggembirakan karena beliau radhiallahu anhu adalah seorang bangsawan Quraisy yang kaya dan dermawan serta memiliki akhlak yang mulia. Di samping itu. muncul Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Auf.” Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim.Allah perintahkan beliau agar “menahan” tangannya (dari mengangkat senjata) dan bersikap sabar. Maka. penulis kitab tersebut juga mengutip pula ucapan dari Ibnu Hajar bahwa dia berkata: “Rasulullah mengerjakan shalat sebelum (mengalami) isra’ secara qath’i (tegas). beliau diizinkan Allah untuk berhijrah.

agar tersembunyi dari kaumnya). mengatakan: “Tampaknya setelah meneliti dari segala sisinya dan dari kejadian-kejadiannya bahwa dakwah pada tahapan ini walaupun sirriyah dan fardiyyah. . Dari surat Iqra’ dan Al-Muddatsir dapat kita ambil pelajaran bahwa seorang juru dakwah harus memiliki persiapan-persiapan sebagai berikut: • • Membekali diri dengan ilmu Membersihkan diri secara lahir dan batin.” Pelajaran yang Bisa Diambil 1. Bahwa seluruh dakwah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berlaku umum untuk seluruh manusia. menjauhi dan menjauhkan segala kesyirikan dan kejelekan. 2.Dalam kitab Rahiqul Makhtum itu pula telah ditulis suatu riwayat dari Harits bin Usamah dari jalan Ibnu Lahi’ah secara maushul (berantai) dari Zaid bin Haritsah radhiallahu anhu yang bunyinya: “bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. membersihkan jiwanya dari kesyirikan dan maksiat. Bahwa seluruh dakwah para Nabi adalah tauhidullah (mengesakan Allah dalam ibadah dan menjauhi kesyirikan) dan ittiba’ Rasul (beribadah dengan mengikuti sunnah Rasul). didatangi oleh Jibril yang mengajari beliau cara berwudhu (dan shalat).” Ibnu Hisyam menyebutkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya jika masuk waktu shalat. mereka belum menanggapi dakwah tersebut. Sabar. Bahwa akhlak yang baik sangat mempengaruhi berhasil tidaknya dakwah. baik Arab maupun ‘Ajam (non Arab). membersihkan badan dan pakaian dari kotoran serta najis. pada awal-awal turunnya wahyu. Walaupun demikian. khususnya masalah kejujuran. tetap sampai pula beritanya ke telinga orang-orang Quraisy. • • • • • • Ikhlas dalam memberikan dan mengamalkan sesuatu. mengagungkan Allah. Syaikh Al-Mubarakfuri setelah menukil ucapan Ibnu Hisyam di atas. mereka pergi ke Syi’b (lembah yang terlindung dengan bukit-bukit untuk shalat.” Ibnu Abbas mengatakan: “dan itu merupakan kewajiban pertama. 4. 3. Sedangkan tugasnya adalah: memberi peringatan.

Pentingnya shalat karena dia merupakan kewajiban yang pertama di awal-awal turunnya wahyu. tetapi tidak menanggapinya sehingga ini membuktikan bahwa marhalah (tahapan) ini lebih dekat kalau dikatakan dakwah fardiyyah. Bahwa pada tahapan ini. 7. Wajib bagi kita untuk berhati-hati terhadap mereka. 9. Dipandangnya suaminya itu dengan rasa kasih dan penuh ikhlas. bercampur harap dan cemas. karena mayoritas manusia di sekitarnya adalah kaum muslimin. Setelah mendapat keterangan demikian. Beliau menyampaikannya hanya kepada orang-orang yang dia percaya dan diduga akan menerima dakwahnya. Kalau mereka menganggap kita dan (menganggap) mayoritas kaum muslimin adalah kafir. Waraqa b. maka mereka adalah ahli bid’ah. orang-orang Quraisy pun sudah mengetahuinya. maka mereka adalah khawarij. ketika itu malaikat datang membawakan wahyu kepadanya: . seorang penganut agama Nasrani yang sudah mengenal Bible dan sudah pula menterjemahkannya sebagian ke dalam bahasa Arab. Ia terbangun. Tiba-tiba Rasulullah Saw menggigil. Demikian pula dilakukannya shalat secara sembunyi-sembunyi adalah terhadap orang-orang yang kafir. 6. Ia menceritakan apa yang pernah dilihat dan didengar Muhammad dan menceritakan pula apa yang dikatakan Muhammad kepadanya. Sampai di rumah. Bahwa dakwah bisa dilakukan secara fardiyyah dari mulut ke mulut (secara perorangan). dilihatnya Muhammad masih tidur. mengapa harus disembunyikan dakwah terhadap sesama kaum muslimin? B. Wajib kaum muslimin untuk menghindari mereka. jelaslah kesalahan kelompok-kelompok dakwah yang sampai menghalalkan dusta untuk merahasiakan dakwahnya. Naufal. Mengapa mereka menyembunyikan ajarannya? Apakah ajarannya lain dengan kita? Atau menganggap kita semua adalah orang-orang kafir? Maka jawabnya: kalau mereka berbeda dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Jadi dakwah tidak disyi’arkan secara umum. Waraqa memastikan bahwa Muhammad Saw adalah Nabi umat ini. Dan kalau ajarannya memang berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Periode Makah Dakwah Sembunyi-sembunyi Khadijah ra kemudian ia pergi menjumpai saudara sepupunya (anak paman). Khadijah pulang. Dakwah sirriyyah dilakukan di kala ajaran Islam belum dikenal oleh seorang pun dan (dilakukan) terhadap orang-orang yang kafir.5. Dengan demikian. 8. napasnya terasa sesak dengan keringat yang sudah membasahi wajahnya.

menghadapkan diri kepada Tuhan. Naufal menjumpainya. juga tidak merasa benci. Engkau adalah Nabi atas umat ini. Jangan kau memberi. akan menanyakan: Kenapa ia lalu ditinggalkan sesudah dipilihNya? Sementara ia sedang dalam kekuatiran demikian itu .” ”Rasulullah Saw memikirkan.” (Qur’an 74: 17) Khadijah menenteramkan hatinya. Sesudah peristiwa itu. tetapi mereka dalam kesesatan. menantikan adanya penyuluh yang akan menerangi jalannya. Dan hindarkan perbuatan dosa. akan diusir dan akan diperangi. Engkau telah menerima Namus Besar seperti yang pemah disampaikan kepada Musa. Tetapi ternyata. karena ingin menerima lebih banyak. wahyu itu tidak turun. Perasaan ini juga yang mendorongnya lagi akan pergi ke bukit-bukit dan menyendiri lagi dalam gua Hira’. Ia menantikan bimbingan wahyu dalam menghadapi masalahnya itu. Dan akan segera ada pemberian dari Tuhan kepadamu.sesudah sekian lama terhenti tiba-tiba datang wahyu membawa firman Tuhan: “Demi pagi cerah yang gemilang. Waraqa berkata: “Demi Dia Yang memegang hidup Waraqa. pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuiNya pula. hari kemudian itu lebih baik buat kau daripada yang sekarang. Kembali ia merasa dalam ketakutan seperti sebelum turunnya wahyu. Sesudah Muhammad menceritakan keadaannya. pada suatu hari Muhammad pergi akan mengelilingi Ka’bah. akan disiksa. tabahkan hatimu. Dan demi malam bila senyap kelam. Ia masih dalam ketakutan. bagaimana akan mengajak Quraisy supaya turut beriman. Pakaianmupun bersihkan. dan menceritakan apa yang didengarnya dari Waraqa tadi. Khadijah kemudian menyatakan dirinya beriman atas kenabiannya itu. Ditambah lagi mereka masih sekeluarga dan sanak famili yang dekat. Dan sungguh. Dan agungkan Tuhanmu. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup. Tuhanmu tidak meninggalkan kau. Ia ingin membubung tinggi dengan seluruh jiwanya. Malaikat Jibrilpun tidak datang lagi kepadanya. Sungguhpun begitu. Mereka bersedia berperang dan mati untuk itu. padahal ia tahu benar mereka sangat kuat mempertahankan kebatilan itu.“Orang yang berselimut! Bangunlah dan sampaikan peringatan. Di tempat itu Waraqa b. Maka . Pastilah kau akan didustakan orang. Dan demi Tuhanmu.

Talha b. Abi Quhafa dari kabilah Taim. . isterinya. Bukankah Ia mendapati kau seorang piatu. bekas budak Nabi. Kemudian Zaid b. 93: 1-11) Rasa cemas dan takut dalam diri Muhammad Saw hilang setelah wahyu turun kembali. betapa kerasnya mereka itu dan betapa pula kuatnya mereka berpegang pada berhala yang disembah-sembah nenek moyang mereka itu. kemenakannya dan bekas budaknya. Dan tentang kurnia Tuhanmu. jangan kau bersikap bengis. ‘Auf. dan banyak lagi yang lain dari penduduk Mekah. begitu juga Khadijah ikut pula sembahyang. Ketika Allah Swt telah mengajarkan Nabi bersembahyang. Dari kalangan masyarakatnya yang dipercayai oleh Abu Bakr diajaknya mereka kepada Islam. tinggal bersama keluarga itu Ali bin Abi Talib sebagai anak muda yang belum balig. Masih juga ia berpikir-pikir. Pada waktu itu Abu Bakr b. hendaklah kau sebarkan. lalu diberiNya tempat berlindung? Dan Ia mendapati kau tak tahu jalan. jangan kau tolak. Tahu benar ia. Mereka yang sudah Islam itu lalu datang kepada Nabi menyatakan Islamnya. Dengan demikian Islam masih terbatas hanya dalam lingkungan keluarga Muhammad: dia sendiri. yang selanjutnya menerima ajaran-ajaran agama itu dari Nabi sendiri. Abi Waqqash dan Zubair bin’l-’Awwam mengikutinya pula menganut Islam. ‘Ubaidillah. maka iapun bersembahyang. bagaimana akan mengajak kaum Quraisy itu. adalah orang dewasa pertama yang diajaknya menyembah Allah Yang Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Keimanannya kepada Allah dan kepada RasulNya itu segera diumumkan oleh Abu Bakr di kalangan teman-temannya. Haritha. Usman b. terhadap anak piatu. Mengetahui adanya permusuhan yang begitu bengis dari pihak Quraisy terhadap segala sesuatu yang melanggar paganisma. ‘Affan. lalu diberiNya kau petunjuk? Karena itu. Dan tentang orang yang meminta. Kemudian menyusul pula Abu ‘Ubaida bin’l-Djarrah.engkaupun akan bersenang hati. teman akrab Muhammad. Selain puteri-puterinya. maka kaum Muslimin yang mula-mula masih sembunyi-sembunyi. Lalu Rasulullah Saw mengajak sepupunya itu beribadat kepada Allah semata tiada bersekutu serta menerima agama yang dibawa nabi utusanNya. Ali adalah anak pertama yang menerima Islam. Abu Bakr tidak ragu-ragu lagi memenuhi ajakan Muhammad dan beriman pula akan ajakannya itu.”(Qur’an. Sa’d b. Abdurrahman b.

katanya kepada mereka: “Saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab ini dapat membawakan sesuatu ke tengah-tengah mereka lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. perintah Allah datang supaya ia mengumumkan ajaran yang masih disembunyikan itu. Sesudah itu Muhammad kemudian mengalihkan seruannya dari keluarga-keluarganya yang dekat kepada seluruh penduduk Mekah. mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah.ketika itu ia masih anak-anak. lalu menyetop pembicaraan itu. Kalaupun mereka tidak mau juga mengikuti kau.”(Qur’an 15: 94) Muhammadpun mengundang makan keluarga-keluarga itu ke rumahnya. Ia mengajak orang-orang pergi meninggalkan tempat.” Tetapi orang Quraisy itu lalu membalas: “Muhammad bicara dari atas Shafa. Keadaan serupa ini berjalan selama tiga tahun. Dakwah Secara Terang-Terangan Tiga tahun kemudian sesudah kerasulannya. pria dan wanita. belum lagi balig. Ketika itu wahyu datang: “Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. dicobanya bicara dengan mereka dan mengajak mereka kepada Allah. pamannya.” katanya. Selesai makan. Tetapi tiba-tiba Ali bangkit .” Mereka lalu datang berduyun-duyun sambil bertanya-tanya. “Ada apa?” “Bagaimana pendapatmu sekalian . Kemudian mereka semua pergi meninggalkannya dengan ejekan. Limpahkanlah kasih-sayang kepada orang-orang beriman yang mengikut kau. dan tidak usah kauhiraukan orangorang musyrik itu. “Rasulullah. “Saya adalah lawan siapa saja yang kautentang. dan ada pula yang tertawa terbahak-bahak. dan sudah bersiap-siap akan meninggalkannya. saya akan membantumu.” Banu Hasyim tersenyum. Keesokan harinya sekali lagi Muhammad mengundang mereka. orang sudah berbondong-bondong memasuki Islam. Siapa di antara kamu ini yang mau mendukungku dalam hal ini?” Mereka semua menolak.Apabila mereka akan melakukan salat. Tetapi Abu Talib. Ajaran Muhammad sudah tersebar di Mekah.’” (Qur’an 26: 214-216) “Sampaikanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu. perintah Allah supaya disampaikan. katakanlah. Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. ‘Aku lepas tangan dari segala perbuatan kamu. Suatu hari ia naik ke Shafa2 dengan berseru: “Hai masyarakat Quraisy. sementara Islam tambah meluas juga di kalangan penduduk Mekah. Tuhan telah menyuruh aku mengajak kamu sekalian.

sebelum menghadapi siksa yang sungguh berat. Akan tetapi bagi Abu Lahab. Banu Zuhra.menyerahkan diri kepada Allah. Tak ada sesuatu bahagian atau keuntungan yang dapat kuberikan kepada kamu. Dilihatnya pamannya itu. dan mendustakan segala apa yang dinamakannya kenabian itu. Tetapi kemudian sesudah itu datang wahyu membawa firman Tuhan: “ ”Celakalah kedua tangan Abu Lahab. dan kitab yang . Banu Taim. mulai merasakan. Untuk ini kau kumpulkan kami?” Muhammad tak dapat bicara. Belum pernah kami melihat engkau berdusta. bahwa pada permukaan bukit ini ada pasukan berkuda. Banu Makhzum dan Banu Asad Allah memerintahkan aku memberi peringatan kepada keluargakeluargaku terdekat. Setiap hari niscaya akan ada saja orang yang Islam . ‘Amr bin’l-’Ash dan Abdullah ibn’z-Ziba’ra. Baik untuk kehidupan dunia atau akhirat. bahwa ajaran Muhammad itu merupakan bahaya besar bagi kedudukan mereka. Sementara itu. supaya mengejek dan menyerangnya. hartawan-hartawan yang gemar bersenang-senang. Abu Sufyan dan bangsawan-bangsawan Quraisy terkemuka lainnya. Lebih-lebih mereka yang tidak terpesona oleh pengaruh dunia perdagangan untuk sekedar melepaskan renungan akan apa yang telah diserukan kepada mereka. selain penyair-penyair itu beberapa orang tampil pula meminta kepada Muhammad beberapa mujizat yang akan dapat membuktikan kerasulannya: mujizat-mujizat seperti pada Musa dan Isa. Kenapa bukit-bukit Shafa dan Marwa itu tidak disulapnya menjadi emas. Dalam pada itu penyair-penyair Muslimin juga tampil membalas serangan mereka tanpa Muhammad sendiri yang harus melayani. Api yang menjilat-jilat akan menggulungnya” (Qur’an 102:1-8) Kemarahan Abu Lahab dan sikap permusuhan kalangan Quraisy yang lain tidak dapat merintangi tersebarnya dakwah Islam di kalangan penduduk Mekah itu. dan celakalah ia.” jawab mereka. Banu Abd Manaf. Jadi yang mula-mula harus mereka lakukan ialah menyerangnya dengan cara mendiskreditkannya.” katanya.” “Aku mengingatkan kamu sekalian. Tak ada gunanya kekayaan dan usahanya itu. “Engkau tidak pernah disangsikan. Langkah pertama yang mereka lakukan dalam hal ini ialah membujuk penyair-penyair mereka: Abu Sufyan bin’l-Harith. selain kamu ucapkan: Tak ada tuhan selain Allah. Percayakah kamu?” “Ya.kalau kuberitahukan kamu. “Banu Abd’l-Muttalib.” Tetapi kemudian Abu Lahab berdiri sambil meneriakkan: “Celaka kau hari ini.

Ia sudah menyatakan kesediaannya akan membelanya. Tetapi tetap ia sebagai pelindung dan penjaga kemenakannya itu. Harb .” Akan tetapi Abu Talib menjawab mereka dengan baik sekali. mencela agama kita. Tapi aku hanya memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi mereka yang beriman. padahal ia tahu betapa besar hajat penduduk negerinya itu akan air? Tidak hanya sampai disitu saja kaum musyrikin itu mau mengejeknya dalam soal-soal mujizat. niscaya kuperbanyak amal kebaikan itu dan bahayapun tidak menyentuhku.dibicarakannya itu dalam bentuk tertulis diturunkan dari langit? Dan kenapa Jibril yang banyak dibicarakan oleh Muhammad itu tidak muncul di hadapan mereka? Kenapa dia tidak menghidupkan orang-orang yang sudah mati. tidak menghargai harapan-harapan kita dan menganggap sesat nenek-moyang kita. kalau tidak dengan kehendak Allah. malahan ejekan mereka makin menjadi-jadi. “kemenakanmu itu sudah memaki berhala-berhala kita. yang akan diberikan kepadanya sebagai anak . kalau tidak biarlah kami sendiri yang akan menghadapinya. Perlindungan Banu Hasyim dan Banu Muttalib Sementara itu Muhammad juga tetap gigih menjalankan tugas dakwahnya dan dakwa itupun mendapat pengikut bertambah banyak. maka cukuplah engkau dari pihak kami menghadapi dia. Oleh karena engkau juga seperti kami tidak sejalan. Quraisy segera berkomplot menghadapi Muhammad itu.pergi menemui Abu Talib.dengan diketahui oleh Abu Sufyan b. harus kauhentikan dia. seorang pemuda yang montok dan rupawan. Atas dasar itu pemukapemuka bangsawan Quraisy . Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib-gaib. dengan menanyakan: kenapa Tuhannya itu tidak memberikan wahyu tentang harga barang-barang dagangan supaya mereka dapat mengadakan spekulasi buat hari depan? Debat mereka itu berkepanjangan. “Abu Talib.” (Qur’an 7: 188) Perlindungan Abu Talib Abu Talib pamannya belum lagi menganut Islam. Sekali ini disertai ‘Umara bin’l-Walid bin’lMughira. Tetapi wahyu yang datang kepada Muhammad menjawab debat mereka “Katakanlah: ‘Aku tak berkuasa membawa kebaikan atau menolak bahaya untuk diriku sendiri. menghalau bukit-bukit yang selama ini membuat Mekah terkurung karenanya? Kenapa ia tidak memancarkan mata air yang lebih sedap dari air sumur Zamzam.” kata mereka. Sekali lagi mereka pergi menemui Abu Talib. Soalnya sekarang.

Tetapi inipun ditolak. Kemudian dimintanya Muhammad datang lagi. katakanlah sekehendakmu. atau aku binasa karenanya. dadanya ditindih dengan batu dan akan dibiarkan mati. dan Quraisypun terus juga berkomplot. tidak menghargai harapan-harapan kita dan mencela berhala-berhala kita . disiksa ke atas pasir di bawah terik matahari yang membakar. Muhammad terus juga berdakwah. Kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang memaki nenekmoyang kita. Bilal. Setiap kabilah itu langsung menyerbu kaum Muslimin yang ada di kalangan mereka: disiksa dan dipaksa melepaskan agamanya.” Berat sekali bagi Abu Talib akan berpisah atau bermusuhan dengan masyarakatnya. Aku tidak akan menyerahkan engkau bagaimanapun juga!” Sikap dan kata-kata kemenakannya itu oleh Abu Talib disampaikan kepada Banu Hasyim dan Banu al-Muttalib. Dalam kekerasan semacam itu Bilal hanya berkata: “Ahad. kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku. Juga tak sampai hati ia menyerahkan atau membuat kemenakannya itu kecewa. demi Allah. Seketika lamanya Abu Talib masih dalam keadaan terpesona. tidak dapat mereka melawan Quraisy yang punya kekuasaan.angkat. dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini. begitu juga dirimu. biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu ditanganku. Lalu katanya: “Jagalah aku. yang lalu katanya: “Anakku. kecuali Abu Lahab.” Pamannya ini seolah sudah tak berdaya lagi membela dan memeliharanya. Dikisahkan seorang budak yang telah muslim. punya persiapan dan jumlah rmanusia. tapi tidak juga kaulakukan. mereka tak berdaya akan berperang. Untuk ketiga kalinya mereka mendatangi lagi Abu Talib. sungguh tidak akan kutinggalkan. terpandang di kalangan kami. Mereka semua menerima usul ini. dan sebagai gantinya supaya Muhammad diserahkan kepada mereka.” Gemetar orang tua ini mendengar jawaban Muhammad Saw. Sedang kaum Muslimin masih lemah. Jangan aku dibebani hal-hal yang tak dapat kupikul. Ahad. Sikap permusuhan Quraisy terhadap kaum muslimin pun semakin menjadi-jadi. Kami telah minta supaya menghentikan kemenakanmu itu. “Engkau sebagai orang yang terhormat. Hanya Yang Tunggal!” Ia memikul semua siksaan .sebelum kausuruh dia diam atau sama-sama kita lawan dia hingga salah satu pihak nanti binasa. “Abu Talib’” kata mereka. Dimintanya supaya Muhammad dilindungi dari tindakan Quraisy. Sebaliknya dia tidak punya apa-apa selain kebenaran. ia berkata kepada pamannya: “Paman. punya harta. Pembicaranya tentang Muhammad itu terpengaruh oleh suasana yang dilihat dan dirasakannya ketika itu. Tetapi jiwa Rasulullah Saw tetap teguh. Dimintanya Muhammad datang dan diceritakannya maksud seruan Quraisy.

Setelah dijumpainya. dengan mengakui bahwa ia memang mencaci maki Muhammad dengan tidak semena-mena. Tetapi cukup Muhammad hanya membuangnya saja. Islamnya Hamzah ra Islamnya Hamzah ra terjadi kira-kira pada tahun ke enam kerasulan beliau. adalah seorang laki-laki yang kuat dan ditakuti. Ia berjanji kepada Muhammad akan membelanya dan akan berkurban di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Kaum Muslimin di luar budak-budak itu. yang masih berpegang pada kepercayaan Quraisy. Tidak sedikit budak-budak yang mengalami kekerasan serupa itu oleh Abu Bakr dibeli diantaranya budak perempuan Umar bin’l-Khattab. memaki-makinya dan mengeluarkan katakata yang tidak pantas dialamatkan kepada agama ini. melainkan terus masuk kedalam mesjid menemui Abu Jahl. dibelinya dari Umar [sebelum masuk Islam].itu demi agamanya. Muhammad juga tidak terkecuali mengalami gangguan-gangguan meskipun sudah dilindungi oleh Banu Hasyim dan Banu al-Muttalib. diangkatnya busurnya lalu dipukulkannya keras-keras di kepalanya. Ketika itu ia baru kembali dari berburu. Cukup lama hal serupa itu berjalan. keluarga dan pengikut-pengikutnya diancam. isteri Abu Jahl. Ditanggungnya gangguan demikian itu dan ia pergi kepada Fatimah. Dan pada waktu sembayang. tidak lagi ia memberi salam kepada yang hadir di tempat itu seperti biasanya. Beberapa orang dan Banu Makhzum mencoba mau membela Abu Jahl. Abu Jahl melemparinya dengan isi perut kambing yang sudah disembelih untuk sesajen kepada berhala-berhala. dan terlebih dulu mengelilingi Ka’bah sebelum langsung pulang ke rumahnya. Tetapi Muhammad tidak melayaninya. Perioda yang telah dilalui dalam hidup Muhammad Saw ini adalah perioda yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh sejarah umat manusia. orang-orang Quraisy berkomplot hendak membunuhnya di Ka’bah. ia mengganggunya.Ketika ia mengetahui bahwa kemenakannya itu mendapat gangguan Abu Jahl. . Penyair-penyair memakinya. dipukuli dan dihina dengan berbagai cara. Ada pula seorang wanita yang disiksa sampai mati karena ia tidak mau meninggalkan Islam kembali kepada kepercayaan leluhurnya. puterinya. Pada suatu hari Abu Jahl bertemu dengan Muhammad. Hingga suatu hari Abu Bakr melihat Bilal mengalami siksaan begitu rupa. Di samping semua itu. ia dibelinya lalu dibebaskan. supaya mencucikan dan membersihkannya kembali. Tapi tidak jadi. pamannya dan saudaranya sesusu. Umm Jamil. kaum Muslimin harus menerima kata-kata biadab dan keji kemana saja mereka pergi. ia meluap marah. Sesudah itulah kemudian Hamzah menyatakan masuk Islam. Ia pergi ke Ka’bah. Rumahnya dilempari batu. Hamzah. melemparkan najis ke depan rumahnya. Kuatir mereka akan timbul bencana dan membahayakan sekali.

sehingga hartamu akan menjadi yang terbanyak di antara kami. engkau mempunyai tempat di kalangan kami. tidak menggembirakan mereka. “Anakku. kami akan menawarkan beberapa masalah. Apa yang dilihat dan didengarnya itu sangat mempesonakan dirinya. dengan kata-kata penuh mujizat. sebaliknya kalau mengikutinya. Kalau kau menghendaki pangkat. Muhammad membacakan Surah as-Sajda (41 = Ha Mim). ingin kedudukan atau kerajaan. Penjelasannya sangat menarik sekali. kami takkan memutuskan suatu perkara tanpa ada persetujuanmu.” Selesai ia bicara. Utba b. memberikan segala keinginannya. Kalau kedudukan raja yang kauinginkan. mencoba membujuk Quraisy ketika mereka dalam tempat pertemuan dengan mengatakan bahwa ia akan bicara dengan Muhammad dan akan menawarkan kepadanya hal-hal yang barangkali mau menerimanya. Persoalannya ‘Utba ini tidak menyenangkan pihak Quraisy. dari segi keturunan. ‘Utba diam mendengarkan kata-kata yang begitu indah itu. dengan cara seperti yang mereka bayangkan. Sekarang. juga pendapatnya supaya Muhammad dibiarkan saja. yang selama ini dalam kedudukannya itu ia berada dalam perlindungan golongannya dan dalam penjagaan Abu Talib. dengarkanlah. Maka kembali lagilah mereka memusuhi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dengan menimpakan bermacam-macam bencana. seorang bangsawan Arab terkemuka. Jika engkau dihinggapi penyakit saraf yang tak dapat kautolak sendiri. akan kami usahakan pengobatannya dengan hartabenda kami sampai kau sembuh. melainkan orang yang mau menunjukkan kebenaran. Dilihatnya sekarang yang berdiri di hadapannya itu bukanlah seorang laki-laki yang didorong oleh ambisi harta. asal ia dapat dibungkam. kami nobatkan kau sebagai raja kami. Banu Hasyim dan Banu al-Muttalib.Pihak Quraisy merasa sesak dada melihat Muhammad dan kawan-kawannya makin hari makin kuat. kalau-kalau sebagian dapat kauterima Kalau dalam hal ini yang kauinginkan adalah harta. mengajak orang kepada kebaikan. Ia mempertahankan sesuatu dengan cara yang baik. Ia terpesona karena kebesaran orang itu. Mereka mau memberikan apa saja kehendaknya. “seperti kau ketahui. Terpikir oleh Quraisy akan membebaskan diri dari Muhammad. Ketika itulah ‘Utba bicara dengan Muhammad. kami angkat engkau diatas kami semua. juga bukan orang yang sakit. maka kebanggaannya buat mereka.” katanya. kamipun siap mengumpulkan harta kami. Selesai Muhammad membacakan itu ‘Utba pergi kembali kepada Quraisy. . sehingga mereka cerai-berai karenanya. Rabi’a. Engkau telah membawa soal besar ketengah-tengah masyarakatmu.

Kemudian mereka menolak untuk menyerahkan kaum muslimin. Kaum Quraisy tahu akan hal ini.” Sebagian kaum Muslimin ketika itu lalu berangkat ke Abisinia guna menghindari fitnah dan tetap berlindung kepada Tuhan dengan mempertahankan agama. Maka dipanggillah mereka dan ditanyakan apa yang mereka katakan itu. ‘Amr bin’l-’Ash kembali menghadap Raja dengan mengatakan.Hijrahnya Muslimin ke Abisinia Gangguan terhadap kaum Muslimin makin menjadi-jadi. Ketika diminta untuk membacakan ajaran islam. Talib. sampai-sampai ada yang dibunuh. bahwa kaum Muslimin mengeluarkan tuduhan yang luarbiasa terhadap Isa anak Mariam. pemuka-pemuka istana itu terkejut. Pembicaraan mereka ini tidak sampai diketahui raja. disiksa dan semacamnya. kemudian mengutus dua orang menemui Najasyi. Itu bumi jujur. Kedua orang utusan itu ialah ‘Amr bin’l-’Ash dan Abdullah bin Abi Rabi’a. Lalu dimintanya mereka itu datang menghadap “Agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan-tuan sendiri. setelah mereka menerima hadiah-hadiah dari penduduk Mekah. Yang diajak bicara ketika itu ialah Ja’far b. Ia menjelaskan kepada Raja mengenai prinsip-prinsip islam. “Tempat itu diperintah seorang raja dan tak ada orang yang dianiaya disitu. Setelah mendengar bahwa keterangan itu membenarkan apa yang tersebut dalam Injil. tetapi tidak juga tuan-tuan menganut agamaku. . Rasulullah Saw menyarankan supaya mereka pergi ke Abisinia (Ethiopia) yang rakyatnya menganut agama Kristen.Setelah dari kedua belah pihak itu didengarnya. sampai nanti Allah membukakan jalan buat kita semua. Waktu itu Muhammad menyarankan supaya mereka terpencar-pencar. Ja’far menerangkan bahwa : ‘Dia adalah hamba Allah dan UtusanNya. mengenal adanya Kristen dan menyembah Allah. atau agama lain?” tanya Najasyi setelah mereka datang. Mereka membawa hadiah-hadiah berharga guna meyakinkan raja supaya dapat mengembalikan kaum Muslimin itu ke tanah air mereka. RuhNya dan FirmanNya yang disampaikan kepada Perawan Mariam. bahwa mereka akan membantu usaha mengembalikan kaum Muslimin itu kepada pihak Quraisy. Sebenarnya kedua utusan itu telah mengadakan persetujuan dengan pembesarpembesar istana kerajaan. Ja’far membacakan Surah Mariam sampai ayat 29-33. Abi b. Tetapi baginda menolak sebelum mendengar sendiri keterangan dari pihak Muslimin. Tetapi ‘Amr bin’l-’Ash tidak berputus asa. bahwa kaum Muslimin itu mengakui Isa. Selama di Abisinia itu kaum Muslimin merasa aman dan tenteram. ternyatalah oleh Najasyi.

Mereka berangkat dengan melakukan dua kali hijrah. Yang pertama terdiri dari sebelas orang pria dan empat wanita. Dengan sembunyi-sembunyi mereka keluar dari Mekah mencari perlindungan. Kemudian mereka mendapat tempat yang baik di bawah Najasyi. Bilamana kemudian tersiar berita bahwa kaum Muslimin di Mekah sudah selamat dari gangguan Quraisy, merekapun lalu kembali pulang. Tetapi setelah ternyata kemudian mereka mengalami kekerasan lagi dari Quraisy melebihi yang sudah-sudah, kembali lagi mereka ke Abisinia. Sekali ini terdiri dari delapanpuluh orang pria tanpa kaum isteri dan anak-anak. Mereka tinggal di Abisinia sampai sesudah hijrah Nabi ke Yathrib.

Islamnya ‘Umar ibn’l-Khattab ra Hal ini terjadi masih di tahun yang sama, tahun ke enam. ‘Umar ibn’l-Khattab adalah pemuda yang gagah perkasa, berusia antara tigapuluh dan tigapuluh lima tahun. Dari kalangan Quraisy dialah yang paling keras memusuhi kaum Muslimin. Tatkala itu Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang tidak ikut hijrah, dalam sebuah rumah di Shafa. Di antara mereka ada Hamzah pamannya, Ali bin Abi Talib sepupunya, Abu Bakr b. Abi Quhafa dan Muslimin yang lain. Pertemuan mereka ini diketahui ‘Umar. Iapun pergi ketempat mereka, ia mau membunuh Muhammad.

Di tengah jalan ia bertemu dengan Nu’aim b. Abdullah. Setelah mengetahui maksudnya, Nuiaim berkata: “Umar, engkau menipu diri sendiri. Kaukira keluarga ‘Abd Manaf. akan membiarkan kau merajalela begini sesudah engkau membunuh Muhammad? Tidak lebih baik kau pulang saja ke rumah dan perbaiki keluargamu sendiri?!” Pada waktu itu Fatimah, saudaranya, beserta Sa’id b. Zaid suami Fatimah sudah masuk Islam. Tetapi setelah mengetahui hal ini dari Nu’aim, Umar cepat-cepat pulang dan langsung menemui mereka.

Di tempat itu ia mendengar ada orang membaca Qur’an. Setelah mereka merasa ada orang yang sedang mendekati, orang yang membaca itu sembunyi dan Fatimah menyembunyikan kitabnya. “Aku mendengar suara bisik-bisik apa itu?!” tanya Umar. Karena mereka tidak mengakui, Umar membentak lagi dengan suara lantang: “Aku sudah mengetahui, kamu menjadi pengikut Muhammad dan menganut agamanya!” katanya sambil menghantam Sa’id keras-keras. Fatimah, yang berusaha hendak melindungi suaminya, juga mendapat pukulan keras. Kedua suami isteri itu

jadi panas hati. “Ya, kami sudah Islam! Sekarang lakukan apa saja,” kata meteka.

Tetapi Umar jadi gelisah sendiri setelah melihat darah di muka saudaranya itu. Ketika itu juga lalu timbul rasa iba dalam hatinya. Dimintanya kepada saudaranya supaya kitab yang mereka baca itu diberikan kepadanya. Setelah dibacanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Menggetar rasanya ia setelah membaca isi kitab itu. Ia langsung menuju ke tempat Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu sedang berkumpul di Shafa. Ia minta ijin akan masuk, lalu menyatakan dirinya masuk Islam. Dengan adanya Umar dan Hamzah dalam Islam, maka kaum Muslimin telah mendapat benteng dan perisai yang lebih kuat. Ia masuk Islam tidak sembunyi-sembunyi, malah terang-terangan diumumkan di depan orang banyak dan untuk itu ia bersedia melawan mereka. Islamnya Umar ra ini telah memperkuat kedudukan kaum Muslimin.

Pemboikotan dan Propaganda Dengan Islamnya Umar ra ini, Quraisy lalu membuat rencana lagi mengatur langkah berikutnya. Mereka sepakat bahkan secara tertulis untuk memboikot total terhadap Banu Hasyim dan Banu Abd’l-Muttalib: untuk tidak saling kawin-mengawinkan, tidak saling berjual-beli apapun. Piagam persetujuan ini kemudian digantungkan di dalam Ka’bah sebagai suatu pengukuhan dan registrasi bagi Ka’bah. Akan tetapi ternyata Muhammad sendiri malah makin teguh berpegang pada tuntunan Allah, juga keluarganya, dan mereka yang sudah berimanpun makin gigih mempertahankannya. Menyebarkan seruan Islam sampai keluar perbatasan Mekah itu pun tak dapat pula dihalanghalangi. Maka tersiarlah dakwah itu ke tengah-tengah masyarakat Arab dan kabilah-kabilah, sehingga membuat agama yang baru ini, yang tadinya hanya terkurung ditengah-tengah lingkaran gunung-gunung Mekah, kini berkumandang gemanya ke seluruh jazirah.

Mereka, kaum Quraisy itu, juga menyusun suatu alat propaganda anti Muhammad. Lebih gigih lagi mereka memikirkan hal ini sesudah orang-orang yang berziarah itu diajak juga oleh Rasul Saw supaya beribadat hanya kepada Allah yang Esa. Beberapa orang dari kalangan Quraisy berunding dan mengadakan pertemuan di rumah Walid bin’l-Mughira. Walid mengusulkan supaya kepada peziarah-peziarah orang-orang Arab itu dikatakan bahwa dia (Muhammad) seorang juru penerang yang mempesonakan, apa yang dikatakannya merupakan pesona yang akan memecah-belah orang dengan orangtuanya, dengan saudaranya, dengan isteri dan keluarganya. Dan apa yang dituduhkan itu pada orang-orang Arab pendatang itu merupakan bukti, sebab penduduk Mekah sudah ditimpa

perpecahan dan permusuhan.

Di samping propaganda itu Quraisy harus punya propaganda lain lagi. Untuk propaganda itu Quraisy akan mengandalkan pada Nadzr b. Harith. Orang ini pernah pergi ke Hira dan mempelajari cerita raja-raja Persia, peraturan-peraturan agamanya, ajaran-ajarannya tentang kebaikan dan kejahatan serta tentang asal-usul alam semesta. Setiap dalam suatu pertemuan Muhammad mengajak orang kepada Allah, ia lalu datang menggantikan tempat Muhammad dalam pertemuan itu. Maka berceritalah ia kepada Quraisy tentang sejarah dan agamanya, lalu katanya: Dengan cara apa Muhammad membawakan ceritanya lebih baik daripada aku? Bukankah Muhammad membacakan cerita-cerita orang dahulu seperti yang kubacakan juga? Orang-orang Quraisy menuduh, bahwa sebagian besar apa yang dibawa Muhammad berasal dari seorang budak Nasrani yang bernama Jabr. Untuk itulah datang Firman Tuhan:

“Kami sungguh mengetahui bahwa mereka berkata; yang mengajarkan itu adalah seorang manusia. Bahasa orang yang mereka tuduhkan itu bahasa asing, sedang ini adalah bahasa Arab yang jelas sekali.” (Qur’an: 16: 103)

Selama tiga tahun berturut-turut piagam yang dibuat pihak Quraisy untuk memboikot Muhammad dan mengepung Muslimin itu tetap berlaku. Dalam pada itu Muhammad dan keluarga serta sahabat-sahabatnya sudah mengungsi ke celah-celah gunung di luar kota Mekah, dengan mengalami pelbagai macam penderitaan, sehingga untuk mendapatkan bahan makanan sekadar menahan rasa laparpun tidak ada. Baik kepada Muhammad atau kaum Muslimin tidak diberikan kesempatan bergaul dan bercakap-cakap dengan orang, kecuali dalam bulan-bulan suci. Pada bulan-bulan suci itu orang-orang Arab berdatangan ke Mekah berziarah, segala permusuhan dihentikan - tak ada pembunuhan, tak ada penganiayaan, tak ada permusuhan, tak ada balas dendam. Pada bulan-bulan itu Muhammad turun, mengajak orang-orang Arab itu kepada agama Allah, diberitahukannya kepada mereka arti pahala dan arti siksa. Segala penderitaan yang dialami Muhammad demi dakwah itu justru telah menjadi penolongnya dari kalangan orang banyak. Mereka yang telah mendengar tentang itu lebih bersimpati kepadanya, lebih suka mereka menerima ajakannya. Blokade yang dilakukan Quraisy kepadanya, kesabaran dan ketabahan hatinya memikul semua itu demi risalahnya, telah dapat memikat hati orang banyak.

Meskipun ajakan Muhammad sudah tersiar kepada seluruh kabilah Arab di samping banyaknya mereka yang sudah menjadi pengikutnya.padahal mereka masih sekeluarga: saudara. Beberapa penulis biografi dalam hal ini berpendapat. Demikianlah piagam itu batal dengan sendirinya. yakni kematian Abu Talib dan Khadijah secara berturut-turut. Sesudah piagam disobek. Ketika Abu Talib meninggal hubungan Muhammad dengan pihak Quraisy lebih buruk lagi dari yang sudah-sudah. Hisyam ibn ‘Amr adalah salah orang yang termasuk paling simpati kepada Muslimin. ia mengajak beberapa orang untuk membatalkan piagam pemboikotan itu. Khadijah. Merasa kesal melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya dianiaya demikian rupa. disusul pula dengan kematian Khadijah. Khadijah yang menjadi sandaran Muhammad. membawakan makanan ke celah-celah gunung1 tempat mereka mengungsi itu. tapi sahabat-sahabat itu tidak selamat dari siksaan Quraisy.banyak diantara mereka itu yang merasakan betapa beratnya kekerasan dan kekejaman yang mereka lakukan itu. yaitu beberapa bulan kemudian sesudah penghapusan piagam itu. Bilamana ia sudah sampai di depan celah gunung itu. dengan perasaan yang lemah-lembut. dengan kekuatan iman yang ada padanya. Waktu itu Abu Talib sudah berusia delapanpuluh tahun lebih. sepupu . yang dulu . Khadijah yang telah mencurahkan segala rasa cinta dan kesetiaannya. secara tiba-tiba sekali dalam satu tahun saja Muhammad mengalami dukacita yang sangat menekan perasaan. dengan hati yang bersih. Dan sesudah Abu Talib.Gagalnya Pemboikotan Akan tetapi. Muhammad dan pengikut-pengikutnyapun keluar dari lembah bukit-bukit itu. Meninggalnya Abu Talib dan Khadijah ra Pada tahun ke sepuluh kerasulan Nabi Saw. dilepaskannya tali untanya lalu dipacunya supaya terus masuk ke tempat mereka dalam celah itu. begitu banyak dialami kaum Muslimin karena kekerasan pihak Quraisy . ipar. Dan sekiranya tidak ada dari penduduk yang merasa simpati kepada kaum Muslimin. penderitaan yang begitu lama. Tengah malam ia datang membawa unta yang sudah dimuati makanan atau gandum. niscaya mereka akan mati kelaparan. walaupun beberapa tokoh Quraisy seperti Abu Jahl menentangnya. juga dia tidak dapat mencegahnya. Seruannya dikumandangkan lagi kepada penduduk Mekah dan kepada kabilah-kabilah yang pada bulan-bulan suci itu datang berziarah ke Mekah. bahwa diantara mereka yang bertindak menghapuskan piagam itu terdapat orang-orang yang masih menyembah berhala.

ia pergi ke Ta’if. diutus kepadanya membawakan buah anggur dari kebun itu. Ia pergi lagi dari sana. Ia membersihkannya sambil menangis. Mereka merasa iba dan kasihan melihat nasib buruk yang dialaminya itu. Peristiwa Nabi Saw ke Ta’if itu kemudian diketahui pula oleh Quraisy sehingga gangguan mereka kepada Muhammad makin menjadi-jadi. mendapat tekanan dan yang menghilangkan rasa takut dalam hatinya. sehingga ia sendiripun tambah percaya kepada dirinya. Tahukah orang apa yang dilakukan Muhammad? Ia pulang ke rumah dengan tanah yang masih diatas kepala. Tak ada yang lebih pilu rasanya dalam hati seorang ayah dari pada mendengar tangis anaknya. seorang beragama Nasrani bernama ‘Addas. Kemudian Nabi Saw menerangkan itu adalah ajaran islam. Tetapi ternyata mereka juga menolaknya secara kejam sekali. berlindung pada sebuah kebun kepunyaan ‘Utba dan Syaiba anak-anak Rabi’a. Saat itu ‘Addas lalu membungkuk mencium kepala. Bahkan mereka menghasut orang-orang pandir agar bersorak-sorai dan memakinya. Ketika itu keluarga Rabi’a sedang memperhatikannya dan melihat pula kemalangan yang dideritanya. Fatimah puterinya lalu datang mencucikan tanah yang di kepala itu. Yang paling ringan diantaranya ialah ketika seorang pandir Quraisy mencegatnya di tengah jalan lalu menyiramkan tanah ke atas kepalanya. itu ia . dengan harapan merekapun akan dapat menerima Islam. Ta’if Terasing seorang diri. dengan tiada orang yang mengetahuinya. supaya jangan ia disoraki oleh masyarakatnya sendiri. Ia adalah bidadari yang penuh kasih sayang. Pada kedua mata dan bibirnya Muhammad melihat arti yang penuh percaya kepadanya. Tetapi hal ini tidak mengurangi kemauan Muhammad menyampaikan dakwah Islam. Ia pergi ingin mendapatkan dukungan dan suaka dari Thaqif terhadap masyarakatnya sendiri. Kalaupun sudah begitu. Tetapi permintaannya itupun tidak didengar. ‘Addas memandangnya keheranan. Budak mereka. lebih-lebih anak perempuan. ia masih mengharapkan mereka jangan memberitahukan kedatangannya minta pertolongan itu. Sambil meletakkan tangan di atas buah-buahan itu Muhammad berkata: “Bismillah!” Lalu buah itu dimakannya.menghiburnya bila ia mendapat kesedihan. Sesudah kehilangan dua orang yang selalu membelanya itu Muhammad melihat Quraisy makin keras mengganggunya. tangan dan kaki Muhammad. Kepada kabilah-kabilah Arab pada musim ziarah.

Isra’ Mi’raj Pada tahun yang sama. Dengan tangga itu Muhammad naik ke langit bersama-sama dengan malaikat Jibril. Tiap langit itu dijaga oleh malaikat. Mereka bersembahyang bersama-sama dengan Rasulullah Saw sebagai imam. Selanjutnya . yaitu buraq. Pada langit kedua Muhammad Saw bertemu dengan Nabi Yahya as dan Nabi Isa as. dan Nabi Isa as. Kemudian Rasulullah naik lagi bersama-sama malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. supaya jangan ada setan-setan yang bisa naik ke atas atau akan ada jin yang akan mendengarkan rahasia-rahasia langit. Kemudian Nabi Saw naik lagi ke langit ke tujuh. Di langit ke empat bertemu dengan Nabi Idris as. Kemudian berhenti lagi di Bethlehem tempat Isa dilahirkan. Nabi Ibrahim as menasehatkan agar umat Muhammad Saw banyak-banyak membaca “Lahaula wala quata illaa billahil’aliyil’adziim” sebagai tanaman surga. Nabi Musa as. Di tempat ini pula semua makhluk memuja dan memuji Tuhan. Seterusnya mereka sampai ke Bait’l-Maqdis. Kemudian di langit ke tiga bertemu dengan Nabi Yusuf as. tahun ke sepuluh kerasulan Nabi saw. kemudian dibawakan tangga yang disebut Sulam Jannah.memperkenalkan diri. Lalu berhenti di gunung Sinai di tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Swt. Do tempat ini Nabi Saw sudah ditunggu oleh nabi-nabi. Tapi tak seorangpun dari mereka yang mau mendengarkan. pada masa itulah Isra’ dan Mi’raj terjadi. Dalam perjalanan itu ia ditemani oleh malaikat. Malam itu Muhammad sedang berada di rumah saudara sepupunya. Di sini Rasulullah Saw berjumpa dengan Nabi Ibrahim as. Hindun puteri Abu Talib yang mendapat nama panggilan Umm Hani’. Di sini Nabi Musa as berpesan agar Nabi Saw singgah sebentar pada perjalanan pulang nanti. datanglah Malaikat Jibril menemui Nabi untuk berisra’ dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa (Baitul Maqdis) di Palestina. Di langit ke enam Rasulullah Saw bertemu dengan Nabi Musa as. Dilangit ke lima bertemu dengan Nabi Harun as. Muhammad Saw sendiri tidak cukup hanya memperkenalkan diri kepada kabilah-kabilah Arab pada musim ziarah di Mekah saja. Pada tengah malam yang sunyi dan hening. Langit pertama terbuat dari perak murni dengan bintang-bintang yang digantungkan dengan rantai-rantai emas. yang dipancangkan diatas batu Ya’qub. Nabi sulaiman sa. Nabi Saw berisra’ dengan mengendarai seekor hewan ajaib. antara lain Nabi Ibrahim as. Di langit inilah Muhammad memberi hormat kepada Adam. mengajak mereka mengenal arti kebenaran. bahkan ia mendatangi kabilah-kabilah dan rumah-rumah mereka. Setelah sambutan-sambutan oleh mereka dan diakhiri oleh Rasulullah Saw.

malaikat Jibril mengajak Rasul Saw untuk menyaksikan surga dan juga neraka. karena sejak itu orang-orang Yahudi dapat mengembalikan kedudukannya di Yathrib. Nabi Saw kembali ke bumi dengan tangga Sulam Jannah. Setelah Isra’ Mi’raj itu Rasulullah masih tetap tinggal di Mekah beberapa tahun. Ketika itu musim ziarah tiba setelah isra’ mi’raj Nabi Saw. Nabi Musa as menyarankan agar Rasulullah Saw meminta keringanan karena dianggapnya perintah itu terlalu berat bagi umat Rasul Saw. Kemudian sampailah Rasulullah Saw ke tingkat yang dinamakan ‘Arasy. Kemudian Muhammad Saw kembali turun dari langit. Baik yang menang maupun yang kalah dari kalangan Aus dan Khazraj sama-sama berpendapat tentang akibat buruk yang telah mereka lakukan itu. ada dua kabilah di Yathrib. Orang-orang Quraisy tidak dapat memahami arti isra’. Itu sebabnya. Setelah itu Nabi Saw naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi tanpa malaikat Jibril. Dengan demikian penduduk Yathrib ini relatif lebih mudah menerima dakwah Rasul Saw. Aus dan Khazraj. juga mereka yang sudah Islam banyak yang tidak memahami artinya seperti sudah disebutkan tadi. Setelah itu beliau pulang ke Mekah dengan Buraq. yang saling bermusuhan. Jibril menyatakan bahwa ia tidak sanggup untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. iapun mulai menemui kabilah-kabilah itu. Beliau berjumpa dengan Allah Swt dan menerima perintah sholat sebanyak 50 kali setiap hari bagi umatnya. Demikianlah. Apabila musim ziarah sudah tiba. ada kelompok yang lalu meninggalkan Muhammad yang tadinya sudah sekian lama menjadi pengikutnya. orang-orang dari segenap jazirah Arab sudah berkumpul lagi di Mekah. Ikrar ‘Aqaba Pertama Sementara itu. hingga berakhir dengan ketentuan yang lima kali. beberapa . Hubungan tetangga dan hubungan dagang Yahudi membuat Arab -Aus dan Khazraj -lebih banyak mengetahui cerita-cerita kerohanian dan masalah-masalah agama lainnya di banding dengan golongan Arab yang lain. Setelah selesai Mi’raj. Pada waktu itu telah terjadi pertempuran sengit antara Aus dan Khazraj. walaupun Quraisy tambah keras menentangnya. Di sana terdapat juga orang-orang Yahudi. Rasul Saw sampai berkali-kali menghadap Allah Swt untuk meminta keringanan atas usul Nabi Musa as. Diajaknya mereka memahami kebenaran agama yang dibawanya itu. ia singgah di tempat Nabi Musa as sesuai pesan sebelumnya.

“Posisi Muhammad di tengah-tengah kami sudah sama-sama tuan-tuan ketahui. dan ke tempat itu datang pula duabelas orang penduduk Yathrib. Rasulullah Saw mengusulkan untuk mengadakan suatu ikrar. Mush’ab bertugas memberikan pelajaran agama di kalangan Muslimin Aus dan Khazraj. terdiri dari tujuhpuluh lima orang. Peristiwa ini oleh Muslimin Yathrib tetap dirahasiakan dari kaum musyrik yang datang bersama-sama mereka. Orang-orang itu lalu kembali ke Medinah. Di tempat inilah mereka menyatakan ikrar atau berjanji kepada Nabi (yang kemudian dikenal dengan nama) Ikrar ‘Aqaba pertama.jemaah haji dari Yathrib praktis jumlahnya banyak sekali. mereka menyambut dengan baik dan menyatakan diri masuk Islam. tujuhpuluh tiga pria dan dua wanita. tidak membunuh anak-anak. Barangsiapa mematuhi semua itu ia mendapat pahala surga. Dua orang diantara mereka itu dari Banu’n-Najjar. “Saudara-saudara dari Khazraj!” kata ‘Abbas. Ikrar ‘Aqaba Kedua Pada musim haji tahun berikutnya mereka datang lagi ke Mekah dalam jumlah yang lebih besar dengan iman kepada Tuhan yang sudah lebih kuat. Mereka ini bertemu dengan Nabi di ‘Aqaba. Setelah Nabi bicara dengan mereka dan diajaknya mereka bertauhid kepada Allah. Jangan menolak berbuat kebaikan. mereka semua memanjati lereng-lereng gunung tersebut. dan kalau ada yang mengecoh. Sesampai mereka di gunung ‘Aqaba.orang dari Yathrib pergi ke Mekah . Kami dan mereka yang sepaham dengan kami telah melindunginya dari gangguan masyarakat kami sendiri. Abd’l-Muttalib yang pada waktu itu masih menganut kepercayaan golongannya sendiri.622 M . tidak mengumpat dan memfitnah. tidak mencuri. Rasulullah Saw bersama pamannya ‘Abbas b. Mereka berikrar kepadanya untuk tidak menyekutukan Tuhan. Tiba tahun berikutnya. Mereka kemudian berjanji untuk bertemu di ‘Aqaba pada tengah malam pada harihari Tasyriq. Inilah kata-kata ‘Abbas yang pertama kali bicara. yang berupa ikrar pakta persekutuan. Kemudian Muhammad Saw menugaskan kepada Mush’ab bin ‘Umair supaya mengajarkan Islam serta seluk-beluk hukum agama. Dia adalah orang yang terhormat di kalangan masyarakatnya dan mempunyai kekuatan di negerinya . maka soalnya kembali kepada Tuhan. juga berkuasa mengampuni segala dosa. Tuhan berkuasa menyiksa. keluarga Abd’l-Muttalib dari pihak ibu Ternyata merekapun menyambut pula dengan senang hati agama ini. bulan-bulan sucipun datang lagi bersama datangnya musim ziarah ke Mekah. Tahun itu . tidak berzina. Setelah adanya ikrar ini Islam makin tersebar di Yathrib.

Kami adalah orang peperangan dan ahli bertempur yang sudah kami warisi dari leluhur kami. tuan akan kembali kepada masyarakat tuan dan meninggalkan kami?” Muhammad tersenyum. Akan tetapi. bahwa berita itu memang benar.” Di antara mereka adalah Al-Bara’ b. Ketika itu juga orang-orang musyrik dari kalangan Khazraj bersumpah-sumpah bahwa hal semacam itu tidak ada sama sekali. Hijrahnya Muslimin ke Yathrib Setelah ikrar Aqaba ke dua itu. Mulailah kaum Muslimin melakukan hijrah secara sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok kecil. kami sudah berikrar. kalau tuan-tuan akan menyerahkan dia dan membiarkannya terlantar sesudah berada di tempat tuan-tuan. Sedang Muslimin malah diam saja setelah dilihatnya Quraisy lagaknya akan mempercayai keterangan orang-orang yang seagama dengan mereka itu. Ketika Quraisy akhirnya mengetahui. Tetapi mereka sudah pulang ke Yathrib.” Demikianlah. yang sudah akan kami putuskan. Jadi kalau memang tuan-tuan merasa dapat menepati janji seperti yang tuan-tuan berikan kepadanya itu dan dapat melindunginya dari mereka yang menentangnya. Akan tetapi pagi itu juga Quraisy sudah mengetahui berita adanya ikrar itu. yang tertua di antara mereka. Hanya saja dalam meninggalkan Mekah hendaknya mereka terpencar-pencar. Ma’rur.” Kemudian giliran Rasulullah Saw : “Saya minta ikrar tuan-tuan akan membela saya seperti membela isteri-isteri dan anak-anak tuan-tuan sendiri. kami dengan orang-orang itu yakni orang-orang Yahudi .” Tetapi sebelum Al-Bara’ selesai bicara. Mereka segera bertindak. Tetapi dia ingin bergabung dengan tuan-tuan juga. mereka lalu menyatakan ikrar kepadanya. Pagi itu pemuka-pemuka Quraisy mendatangi Khazraj di tempatnya masing-masing. Ia segera mengulurkan tangan menyatakan ikrarnya seraya berkata: “Rasulullah. Abu’l-Haitham ibn’t-Tayyihan. seorang di antara mereka menyela: “Rasulullah. dimintanya sahabat-sahabatnya supaya menyusul kaum Anshar ke Yathrib. Saya akan memerangi siapa saja yang tuan-tuan perangi. Keesokan harinya pagi-pagi baru mereka bangun. supaya jangan sampai menimbulkan kepanikan pihak Quraisy terhadap mereka. dan katanya: “Tidak. maka dari sekarang lebih baik tinggalkan sajalah. Akan tetapi hal itu rupanya sudah diketahui oleh pihak Quraisy. saya sehidup semati dengan tuan-tuan. dan saya akan berdamai dengan siapa saja yang tuan-tuan ajak berdamai.sendiri. Tetapi apa jadinya kalau kami lakukan ini lalu kelak Tuhan memberikan kemenangan kepada tuan. berusaha mengembalikan yang . Mereka terkejut sekali. maka silakanlah tuan-tuan laksanakan. Tuan-tuan adalah saya dan saya adalah tuan-tuan.terikat oleh perjanjian.

dan darahnya dapat dipencarkan antarkabilah. kalau si isteri dari pihak Quraisy ia tidak dibolehkan pergi ikut suami. Berturut-turut kaum Muslimin hijrah ke Yathrib. Akan tetapi mereka takkan dapat berbuat lebih dari itu. isterinya yang masih dapat mereka kurung. Quraisy mengadakan pertemuan di Dar’n-Nadwa membahas semua persoalan itu serta cara-cara pencegahannya.masih dapat dikembalikan itu ke Mekah untuk kemudian dibujuk supaya kembali kepada kepercayaan mereka. Sampai-sampai tindakan itu ialah dengan cara memisahkan suami dari isteri. kalau tidak akan disiksa dan dianiaya. yang secara bersama-sama sekaligus mereka akan menghantamnya. dari setiap kabilah akan diambil seorang pemuda yang dipersenjatai dengan sebilah pedang yang tajam. . Yang tidak menurut. Mereka memutuskan. Mereka mengadakan seleksi di kalangan pemudapemuda mereka. Setelah banyak orang yang berhijrah. dikurung. Dengan demikian Banu ‘Abd Manaf takkan dapat memerangi mereka semua. Sementara itu Muhammad Saw tetap tinggal. Mereka menyetujui pendapat ini dan merasa cukup puas. Mereka kuatir akan pecah perang saudara antarkabilah jika mereka mencoba membunuh salah seorang dari kabilah itu.

Menghentikan gerakannya. Dari peristiwa isra dan mi’raj antar lain sebagai berikut. Berita ini menjadi olokan kaum Quraisy kepada Nabi saw. Walaupun terluka dan sakit. memutuskan hubungan jual beli 3. karena: . memutuskan hubungan ziarah dan menziarah dan lain-lain Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas shahifah atau plakat yang di gantungkan di kakbah dan tidak akan di cabut sebelum Nabi Muhammad Saw. kemudian naik kelangit hingga ke sidratul muntaha. Beliau tetap sabar dan berlapang dada serta ikhlas. Di usir. Meghadapi cobaan yang di hadapinya. 2. di soraki dan dikejar-kejar sambil di lemparidengan batu. Orang pertama memperceyainya adlah Abu Bakar sehingga diberi gelar As Siddiq. Hikmah Allah Swt. Hal ini di buktikan dengan pemboikotan yang dilakukan mereka kepada Bani Hasyim dan Bani Mutahlib. Merasakan bahwa tidak lagi sesuai di jadikan pusat dakwah ialam beliau bersama zaid bin haritsah hijrah ke thaif untuk berdakwah ajaran itu ditolak dengan kasar. Memutuskan hubungan perkawinan 2. Saat mengahadapi ujian yang berat Nabi Saw bersama pengikutnya di perintahkan oleh ALLaH SWT untuk mengalami isra dan mi’raj ke baitul maqbis di palestina. Kejadian isra dan mi’raj terjadi pada malam 17 rajab tahun ke-11 dari kenabiannya (sekitar 621 M) di tempuuh dalam waktu satu malam. Karunia dan keistimewaan ersendiri bagi Nabi saw.Periode Madinah Dikota mekkah telah kita ketahui bahwa bangsa quraisy dengan segala upaya akan melumpuhkan gerakan Muhammad Saw. Nabi Muhammad Saw. Memberikan penambahan kekuatan iman keyakinan beliau sebagai rasul 3. Mereka mengira Nabi saw telah gila. Hijrah Nabi Muhammad saw Ke Yatsrib (Madinah) Faktor yang menorong hijrahnya Nabi saw 1. Menjadi ujian bagi kaum muslimin sendiri. Nabi Saw. Di antara pemboikotan tersebut adalah: 1. Ada tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yatsrib. 1.

Rencana pembunuhan Nabi saw oleh kaum Quraisy yang hasil kesepakatannya sbb: 1. Sebelum memasuki Yatsrib. Beliau berjuang antara hidup dan mati menyerukan agama Islam di tengah masyarakat Mekkah dengan jihad kesabaran. Golongan Arab yang berasal dari selatan yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj 2. 2. Tepathari Jumat 12 Rabiul awal tahun 1 hijrahbertepatan 24 September 6 M. jiwa dan raga.1. Mereka mengejar dan enjelajahi seluruh kota untuk mencari Nabi saw tetapi hasilnya nihil. Kemudian Nabi bersama pengikutnya melanjutkan perjalanannya menelusuri pantai laut mera Akhir Periode Dakwah Rasululah di Kota Mekkah Dengan berpindahnya Nabi saw dari Mekkahmaka berakhirlah periode pertama perjalanan dakwah beliau di kota Mekkah. Merea sangat khawatir jika Muhammad dan pengikutnya telah berkuasa di Yatsrib. pada tahun 621 M telah dating 13 orang penduduk Yatsrib menemuiNabi saw di bukit Akabah. Rencana pembunuhan Nabi saw: 1. harta benda. Mengepung rumah Nabi saw dan akan membunuhnya saat fajar. yaitu: 1. Nabi saw singgah di Quba selama 4 hari beristirahat. 2. Rencana-rencana tersebut diketaui oleh Nabi saw dan parapemuda qurasy terkacoh. 3. Nabi saw mengadakan shalat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam dan Beliaupun berkhotbah di hadapan muslimin Muhajirin dan Anshar. Membunuh Nabi saw sebelum beliau ikut pindah ke Yatsrib. Nabi mendirikan sebuah masjid quba dan masjid pertama dalam sejarah Islam. Setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemudah tangguh. yaitu orang-orang Israel yang berasal dari utara (Palestina) . 2. pada tahun berikutnya. Golongan yahudi. 622 M datang lagi sebanyak 73 orang Yatsrib ke Mekkah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj 2. Dakwah Rasulullah Periode Madinah Penduduk kota Madinah terb\diri dari 2 golongan yang berbeda jauh.

Perjanjian dapat dilakukan antara pebisnis yang berlainan agama 2. yang kaya dan miskin . dan anshar sebagi tuan rumah (penolong). 1. terbukalah kesmpatan bagi Nabi saw untuk mengatur strategi membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman musuh baik dari luar maupun dari dalam. 2. ia mempunyai kewajiban dalam berdakwah menyiarkan islam yang aman. Manfaat Nabi Hijrah ke Madinah 1. dapat mengambil hikmah dai konsep muhajrin sebagi pendatang. Persatuan dan saling menghormati antar agama 3. Inti dari pengembangan usaha. damai dan tidak melanggar perjanjian bisnis yang islami.Dengan hijrahnya kaum muslimin. apapun bidangnnya harus mengikuti usaha yang islami tidak mengurangi takaran. Hasil Dakwah Rasululah Hikmah sejarah dakwah Rasulullah saw antara lain: 1. Sesama pebisnis muslim. Membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Muhajjirin dengan kaum Anshar 2. Meletakkan dasar-dasar politik ekonomi dan social untk masyarakat Islam Dengan diletakannya dasar-dasar yang berkala ini masyarakat dan pemerintahan Islam dapat mewujudkan nagari “ Baldatun Thyyibatun Warabbun Ghafur “ dan Madinah disebut “ Madinatul Munawwarah ”. Menumbuh-kembangkan tolong menolong antara yang kuat dan lemah. 3. baik sebagai bos maupun karyawan. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Anshar dapat memberikan rasa aman dan tentram. B. Memellihara dan mempertahankan masyarakat Islam 3. Substansi dan Strategi Dakwah Rasulullah saw Adapun substansi dan strategi dakah Rasulullah saw antara lain: 1. Selain sebagai pelaku bisnis. tidak merusak dan tidak merampas hak orang lain. C.

memahami dan menyadaribahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah swt dan antara manusia dengan manusia 6. Mempelajari dan memahami Al Quran dan hadis-hadisnya 8. 7. Mensosialisasikan sunnah Nabi saw 4. Gemar dan senang membaca buku sejarah nabi-nabi 5. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ibrah Dakwah Rasulullah Sikap dan perilaku yang menceinkan dakwah Rasulullah saw antara lain: 1. Aktif/ikut serta dalam acara kepanitiaan untuk memperingati hari-hari besar Islam 10. Merawat dan melestarikan tempat ibadah (masjid) 10. mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad saw adalah rasul dan nabi penutup para nabi 2. Terciptanya hubungan yang kondusif D. Mencintai Rasullulah saw 3.4. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah swt 5. Memelihara silaturahmi dengan sesama manusia 6. Menekuni dan mempelajari warisan Nabi saw . Senantiasa berjihad dijalan Allah 9. Menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam 8. Berkunjung ke tanah suci Mekkah atau Madinah untuk melihat/ menapak tilas perjuangan Nabi Muhammad saw 7.

perbedaan antara dakwah beliau dengan dakwah Nabi sebelumnya adalah dakwah beliau merupakan rahmat untuk seluruh alam (rahmatan lil alamin). 4. Sehingga. Dijadikannya bumi sebagai masjid dan suci. 3. Sedangkan tugasnya adalah: . yaitu: 1. Dihalalkannya harta rampasan perang. membersihkan badan dan pakaian dari kotoran serta najis.Latansa Setelah mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal seputar turunnya wahyu pertama. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berdakwah. 6. debu di bumi manapun bisa dipakai sebagai tayammum. Dari surat Iqra’ dan Al-Muddatsir dapat kita ambil pelajaran bahwa seorang juru dakwah harus memiliki persiapan-persiapan sebagai berikut: • • Membekali diri dengan ilmu Membersihkan diri secara lahir dan batin. Dimenangkannya beliau dari rasa takut pada musuhnya. Sabar. 5. 40 hari dari Nabi menerima wahyu yang pertama. Diberikannya syafaat bagi beliau. Dan jika tidak ada air. seorang musafir dari umat beliau jika menemui waktu shalat. maka Nabi Muhammad lebih banyak tafakkur di rumah dalam upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bahwa dakwahnya luas sifatnya dan umum (universal) untuk seluruh manusia. ia dapat shalat di manapun. • • • Ikhlas dalam memberikan dan mengamalkan sesuatu. Dengan demikian. Pelajaran yang Bisa Diambil 1. bukan hanya untuk kaumnya saja (Bangsa Arab). membersihkan jiwanya dari kesyirikan dan maksiat. maka turunlah wahyu yang kedua disaat Nabi sedang berbaring dalam keadaan berselimut. yang tidak dimiliki Nabinabi sebelumnya. walaupun jaraknya masih satu bulan perjalanan. Dengan kondisi yang demikianlah.

• • •

memberi peringatan. mengagungkan Allah. menjauhi dan menjauhkan segala kesyirikan dan kejelekan.

2. Bahwa seluruh dakwah para Nabi adalah tauhidullah (mengesakan Allah dalam ibadah dan menjauhi kesyirikan) dan ittiba’ Rasul (beribadah dengan mengikuti sunnah Rasul). 3. Bahwa seluruh dakwah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berlaku umum untuk seluruh manusia, baik Arab maupun ‘Ajam (non Arab). 4. Bahwa akhlak yang baik sangat mempengaruhi berhasil tidaknya dakwah, khususnya masalah kejujuran. 5. Pentingnya shalat karena dia merupakan kewajiban yang pertama di awal-awal turunnya wahyu. 6. Bahwa dakwah bisa dilakukan secara fardiyyah dari mulut ke mulut (secara perorangan). 7. Dakwah sirriyyah dilakukan di kala ajaran Islam belum dikenal oleh seorang pun dan (dilakukan) terhadap orang-orang yang kafir. Demikian pula dilakukannya shalat secara sembunyi-sembunyi adalah terhadap orang-orang yang kafir. 8. Bahwa pada tahapan ini, orang-orang Quraisy pun sudah mengetahuinya, tetapi tidak menanggapinya sehingga ini membuktikan bahwa marhalah (tahapan) ini lebih dekat kalau dikatakan dakwah fardiyyah. Beliau menyampaikannya hanya kepada orang-orang yang dia percaya dan diduga akan menerima dakwahnya. Jadi dakwah tidak disyi’arkan secara umum. 11. Dengan demikian, jelaslah kesalahan kelompok-kelompok dakwah yang sampai

menghalalkan dusta untuk merahasiakan dakwahnya, karena mayoritas manusia di sekitarnya adalah kaum muslimin. Mengapa mereka menyembunyikan ajarannya? Apakah ajarannya lain dengan kita? Atau menganggap kita semua adalah orang-orang kafir? Maka jawabnya: kalau mereka berbeda dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah, maka mereka adalah ahli bid’ah. Wajib kaum muslimin untuk menghindari mereka. Kalau mereka menganggap kita dan (menganggap) mayoritas kaum muslimin adalah kafir, maka mereka adalah khawarij. Wajib bagi kita untuk berhati-hati terhadap mereka. Dan kalau ajarannya memang berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, mengapa harus disembunyikan dakwah terhadap sesama kaum muslimin.

Tamrinat 1. Tuliskan beberapa alasan Nabi melakukn dakwah dengan sembunyi-sembunyi ? 2. Sejak kapan Nabi melakukan dakwah dengan terang-terangan ? 3. Siapakah yang membantu Nabi dalam melakukan dakwah selama di Makah ? 4. Tuliskan Ibrah yang dakwah diambil dari dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi ? 5. Tuliskan ayat yang memerintahkan Nabi agar melakukan dakwah dengan cara terangterangan !

BAB II KEPEMIMPINAN PASCA NABI WAFAT
1. PROSES DAN MODEL PEMILIHAN JAMAN KHULAFAUR RASYIDIN. Khulafaur Rasyidin ( 11-40 H / 632-660 M) Khulafaurra-Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dimana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang demokratis. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat; belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa’idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya, Abu Bakar terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya.

Masa Abu Bakar ra. ( 11-13 H / 632-634 M) Abu Bakar nama aslinya adalah Abdus Syams. Tetapi, setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah sehingga menjadi Abu Bakar. Gelar Ash- Shiddiq diberikan padanya karena ia adalah orang yang pertama mengakui peristiwa Isra' Mi'raj. Lalu, ia pun diberi gelar Ash- Shiddiq (Orang yang percaya). Ia juga adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk menemaninya hijrah ke yastrib. Namun saat ditengah perjalanan mereka dikejar oleh utusan para kabilah Quraisy, sehingga mereka mencari tempat untuk sembunyi. Mereka menemukan sebuah goa dan Abu Bakar menyarankan untuk sembunyi disana. Setelah Rasulullah SAW menyetujuinya, ia melarang Nabi masuk kedalam. Beliau memasukinya terlebih dahulu dan mencari kalau ada lubang tempat tinggal hewan liar. Saat ia temukan ia menutupnya dengan selembar kain kecuali satu lubang karena

Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju yastrib yang lalu namanya diubah menjadi Madinah. ini adalah indikasi bahwa suksesi kepemimpinan Rasulullah SAW diteruskan kepada Abu Bakar. Bagi sebagian warga Madinah. terpilihlah Abu Bakar as-Siddiq sebagai Khalifah pertama. dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun. Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Riddah (perang melawan kemurtadan). Maka ia pun menjawab. Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul. Beliau melihat Abu Bakar sedang menagis lalu berkata. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Setelah itu mereka beristirahat disana."Katakanlah wahai Abu Bakar Mengapa kamu menagis?" Mendengar hal itu ia terkejut karena tidak tahu bahwa Nabi SAW telah terjaga dari tidurnya. sehingga ular itu menggigit kakinya ia menagis namun ia tidak mengatakannya kepada Nabi SAW karena takut membangunkannya."Sesungguhnya aku melihat lubang sarang hewan melata disana dan ia(hewan itu) hendak keluar maka aku tutupi lubang itu dengan kakiku supaya tidak mengganggumu wahai rasul allah. Maka ditunjuklah Abu Bakar untuk menggantikannya.kainnya telah habis. beliau tidak dapat mengimami shalat jamaah. Dan akhirnya. sehingga beliau terbangun. Sempat terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Abu Bakar disebut Khalifah Rasulillah (Pengganti Rasul) yang dalam perkembangan selanjutnya disebut khalifah saja. Ketika Rasulullah wafat. Tetapi ia tidak menyadari bahwa air matanya menetes ke pipi Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Pada tahun 634 M ia meninggal dunia. ." Berikan kakimu" Lalu beliau meludahinya dan seketika luka Abu Bakar sembuh. Ia melihat ada ular keluar dari lubang ( yang tidak ditutupinya ) lalu ia menutupinya dengan kakinya. sebagian kalangan muslim Anshar dan beberapa orang dari pihak Muhajirin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Ketika Rasulullah SAW sakit keras. hingga Rasulullah SAW terlelap. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah." Mendengar hal itu Nabi SAW menangis lalu berkata. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW.

Umar berketetapan untuk membunuh Muhammad SAW. Khalid ibn Walid diperintahkan meninggalkan Irak. Khalid ibn Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai al-Hirah di tahun 634 M. sebagaimana pada masa Rasulullah. Saat . dari Bani Adi. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan empat jenderal yaitu Abu Ubaidah. Untuk memperkuat tentara ini. (13-23 H / 634-644 M) Umar Ibnu Khatab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafiel bin abdul Uzza. Nampaknya. dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri. sebagaimana tradisi kaum jahiliyah mekkah saat itu. Sebagaimana yang ia katakan sendiri. Masa Umar Ibn Khatab ra. Sebelum Islam. seperti juga Nabi Muhammad SAW. salah satu rumpun suku Quraisy. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat dimana ia menjadi juara gulat di Mekkah. Yazid ibn Abi Sufyan dan Syurahbil. Umar mengambil posisi untuk membela agama tradisional kaum Quraish (menyembah berhala). terlahir di Mekkah. Ketika ajakan memeluk Islam dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Khalifah juga melaksanakan hukum. Umar mengubur putrinya hidup-hidup. Salah satu hal monumental pada era Abu Bakar ra adalah pengumpulan mushaf al Quran dari para sahabat-sahabat yang lain. Dikatakan bahwa pada suatu saat. Orangtuanya bernama Khaththab bin Nufail Al Mahzumi Al Quraisyi dan Hantamah binti Hasyim. ia sampai ke Syria. "Aku menangis ketika menggali kubur untuk putriku. kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar. barulah Abu Bakar mengirim kekuatan ke luar Arabia. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang jarang. Pada saat itu Umar adalah salah seorang yang sangat keras dalam melawan pesan Islam dan sering melakukan penyiksaan terhadap pemeluknya. Dia maju dan kemudian menyisir janggutku". Amr ibn ‘Ash. eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. bersifat sentral.Khalid ibn Al-Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam Perang Riddah ini. Selain menjalankan roda pemerintahan. kekuasaan legislatif. Meskipun demikian. yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit ra.

ibu kota Mesir. Ia ikut terlibat pada perang Badar. Ia juga memperkenalkan istilah Amir alMu’minin (Komandan orang-orang yang beriman). Irak. sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina. Ia adalah salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW Pada tahun 625. dan Mesir. Ketika melihat saudaranya berdarah oleh pukulannya ia menjadi iba. seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Di zaman Umar gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama terjadi. Al-Qadisiyah. ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan ‘Amr ibn ‘Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa’ad ibn Abi Waqqash. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat. Umar ibn Khattab. ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat. Damaskus. dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat.mencarinya. Dengan memakai Syria sebagai basis. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat. Kebijaksanaan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara beramai-ramai membaiat Umar. Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Pada tahun 641 M. ia berpapasan dengan seorang muslim (Nu'aim bin Abdullah) yang kemudian memberi tahu bahwa saudara perempuannya juga telah memeluk Islam. Dengan demikian. sebagian besar wilayah Persia. Umar adalah salah seorang yang ikut pada peristiwa hijrah ke Yathrib (Madinah) pada tahun 622 Masehi. dan kerajaan Hirah. Khaybar serta penyerangan ke Syria. Ia kemudian menjadi sangat terguncang oleh isi Al Qur'an tersebut dan kemudian langsung memeluk Islam pada hari itu juga. Umar segera mengatur administrasi negara dengan . Umar menyebut dirinya Khalifah Rasulillah (pengganti dari Rasulullah). setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk. putrinya (Hafsah) menikah dengan Nabi Muhammad. ditaklukkan tahun 641 M. sebuah kota dekat Hirah di Iraq. Setelah Abu Bakar meninggal dunia. pada masa kepemimpinan Umar. jatuh tahun 635 M dan setahun kemudian. Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan pulang ke rumahnya. Syria. Mosul dapat dikuasai. Ia diganti oleh “tangan kanan”nya. Palestina. wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia. Uhud. ia menjadi marah akan hal tersebut dan memukul saudaranya. jatuh tahun 637 M. Dengan demikian. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia. Di rumah Umar menjumpai bahwa saudaranya sedang membaca ayat-ayat Al Qur'an (surat Thoha). al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Iskandaria. ibu kota Syria. kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam.

Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). 20 ribu pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70 ribu dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem. kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat.mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyyah (th 636). Pada pertempuran Yarmuk. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir. yang menjadi pegangan umat islam di seluruh dunia sampai saat ini. Diriwayatkan oleh Yazid Ibn Khusayfah dari Sâib Ibn Yazîd bahwa semua orang mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat dalam bulan ramadlan pada masa khalifah Umar Ibn Khatab ra. Palestina. Pada pertempuran itu. Umar memilih untuk . Demikian pula jawatan pekerjaan umum. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jazirah Basrah. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sophronius dan diundang untuk shalat di dalam gereja (Church of the Holy Sepulchre). Berikut salah satu riwayatnya. Selama pemerintahan Umar. Rustam Farrukhzad. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. di dekat sungai Eufrat. Salah satu hal yang monumental pada era sayidina Umar ra adalah mengenai sholat tarawih. Palestina. vol. Syria. menempa mata uang. (Baihaqi dalam As Sunaul Kubra. dan Mesir. Tirmidzi vol 2 hal 108. Umar juga mendirikan Bait al-Mal. Syria. jawatan kepolisian dibentuk. dan menciptakan tahun hijrah. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah. pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Pada tahun 637. jenderal pasukan Islam yakni Sa`ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sassanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal. yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636. Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan. Kufah.(Abu Dawud vol 2 hal 635. Madinah. Sunan Darimi vol 1 hal 43 dan Ibn Majah hal 5). Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif.2 hal 496) Peganglah kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafaurrasyidin.

Zubair. . Tahun 638. Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik. Untuk menentukan penggantinya. tahun ke-empat kekhalifahannya. dilahirkan pada tahun keenam sejak Tahun Gajah. Beliau ra. Masa Utsman Ibn ‘Afan ra. Dari Anas ra. adalah satu dari 10 Sahabat yang dijamin surga. Sa’ad ibn Abi Waqqash. Pada sekitar tahun ke 17 Hijriah. adalah ’Utsman bin ’Affan bin al-’Ash bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib. Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. ke Habasyah (Ethiopia) dan Madinah. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. ia tetap hidup sebagaimana saat para pemeluk Islam masih miskin dan dianiaya.shalat ditempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. Beliau ra. melakukan dua kali hijrah. Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu’lu’ah. masuk Islam lewat ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. . Setelah Umar wafat. Enam orang tersebut adalah Usman. serta termasuk Assabiqunal Awwalun. Umar ra memerintah selama sepuluh tahun (13-23 H/634-644 M). alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di jaman itu. Abdurrahman ibn ‘Auf.. Terdapat 146 hadits yang beliau ra. riwayatkan. ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Medinah. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantaranya menjadi khalifah. ( 23-35 H / 644-655 M) Nama beliau ra. Thalhah. Masjid Umar didirikan ditempat ia shalat. Beliau ra. tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman sebagai khalifah. melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali ibn Abi Thalib. Masa jabatannya berakhir dengan kematian. termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. dia berkata: Orang yang pertama kali melakukan hijrah dari kalangan kaum muslimin ke Habasyah adalah ’Utsman dan keluarganya. menurut Imam Suyuthi. 55 tahun kemudian. al-Quraisyi alUmawi al-Makki. Beliau ra. Ali. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam.

tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-kegjatan yang penting. Dia berambut keriting. Dia juga membangun jalan-jalan. sedangkan Usman hanya menyandang gelar Khalifah. oleh karabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Usman sendiri. Ibnu Asakir meriwayatkan dari AbduLlah bin Hazm al-Muzanni. Dia menempeli giginya dengan emas. Cyprus. Meskipun demikian. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibn Hakam. rambut kepalanya menutupi kedua telinganya.Ibnu Asakir meriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan bahwa ’Utsman bin ’Affan adalah lelaki yang berpostur semampai. betisnya gempal. dan Tabaristall berhasil direbut. dia berkata: ”Saya melihat ’Utsman. Kepemimpinan Usman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. gigi depannya indah. Dan al Quran yang kita pegang saat ini adalah mushaf Utsman. tangannya panjang. pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. . Usman laksana boneka di hadapan kerabatnya itu. Rhodes. Akhirnya pada tahun 35 H 1655 M. Penulisan Al Quran dilakukan kembali pada masa sayidina Utsman ra. tulang-tulang sendinya besar. jembatan-jembatan. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting. Ekspansi Islam pertama berhenti sampai di sini. Saya tidak melihat seorang lelaki atau wanita yang memiliki keindahan wajah seelok wajah ’Utsman. Harta kekayaan negara. Di wajahnya ada bintik-bintik cacar. Ini mungkin karena umumnya yang lanjut (diangkat dalam usia 70 tahun) dan sifatnya yang lemah lembut. pundaknya lebar. dan bagian yang tersisa dari Persia. putih kemerahan. Ini terjadi pada tahun 25 H. Usman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota.” Di masa pemerintahan Utsman (644-655 M). Transoxania. memakai semir kuning. tidak tinggi dan tidak juga pendek. botak. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. penuh bulu. Jenggotnya tebal. Armenia. Wajahnya rupawan. Usman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Tunisia. Dia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Pemerintahan Usman berlangsung selama 12 tahun. masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Usman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi.

. mengeluarkan kebijakan beliau ra. ’Utsman segera memerintahkan menyalin lembaran-lembaran itu dalam satu mushaf dengan menertibkan surah-surahnya dan membatasinya hanya pada bahasa Quraisy saja dengan alasan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka (Quraisy). Sekalipun pada mulanya memang diizinkan membacanya dengan bahasa selain Quraisy guna menghindari kesulitan. setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran. ada yang berbeda 27 tahun. pada tanggal 13 Rajab.Perngumpulan data-data Al-Qur’an Hudzaifah bin al-Yaman sepulang dari Perang di Armenia pergi menemui ’Utsman ra. sehingga mereka membacanya menurut logat mereka masing-masing dengan bebas dan ini menyebabkan timbulnya sikap saling menyalahkan. . Jazirah Arab. guna menertibkan hal itu dan sejumlah besar sahabat ra. sependapat dengan terobosan terpuji tsb. wahai Amirul Mukminin. karena itulah ia membatasinya hanya pada satu logat saja.) Masa Ali Ibn Abi Thalib kwh. sekitar tahun 599 Masehi[1] atau 600[2](perkiraan).” Hudzaifah ra. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga kini.Sedang pengumpulan ’Utsman sebabnya banyaknya perbedaan dalam hal qiraat. paman Nabi Muhammad SAW. Muslim Syi'ah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah.” (Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat beberapa rujukan semisal: ”Ulumul Quran” karya Manna Khalil Al-Qattan. ( 35-40 H / 655-660 M) Ali dilahirkan di Mekkah. Menurut sejarawan.. dll. ada yang 30 tahun bahkan 32 tahun. juga berkata: ”Ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi. Beliau ra. sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun. Beliau bernama asli Haydar bin Abu Thalib. Perbedaan yang dapat mengancam lahimya perpecahan. Haydar yang berarti Singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani diantara kalangan Quraisy Mekkah. di mana mereka berselisih di dalam membaca AlQuran. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad. berkata kepada ’Utsman: ”Aku menjumpai orang-orang. Berkata Ibnut Tin: ”.” Kemudian ’Utsman ra. ”History of Quranic Text” karya Al-A’zami. karena kawatir akan timbul bencana . daerah Hejaz. Dan menurutnya keperluan demikian ini sudah berakhir.

Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. ia menghadapi berbagai pergolakan. masyarakat beramai-ramai membaiat Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah. berani dan bijak. merupakan keturunan Hasyim dari sisi bapak dan ibu. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam baik aspek zhahir (exterior)atau syariah dan bathin (interior) atau tasawuf menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas. sehingga menjadikan Ali. karena itu mulai memanggil dengan Ali yang berarti Tinggi(derajat di sisi Allah). Selama masa pemerintahannya. Nabi SAW terkesan tidak suka. berkesempatan selalu dekat dengan Nabi hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi. Ali banyak belajar langsung dari Nabi SAW karena sebagai anak asuh. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum Sufi bahwa ada pelajaranpelajaran tertentu masalah ruhani (spirituality dalam bahasa Inggris atau kaum Salaf lebih suka menyebut istilah 'Ihsan') atau yang kemudian dikenal dengan istilah Tasawuf yang diajarkan Nabi khusus kepada beliau tapi tidak kepada Murid-murid atau Sahabat-sahabat yang lain. Dia yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. sementara masalah ruhani hanya bisa diberikan kepada orang-orang tertentu dengan kapasitas masing-masing. dimana Asad merupakan anak dari Hasyim. Ali memerintah hanya enam tahun. riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tesebut atau orang ke 2 yang percaya setelah Khadijah istri Nabi sendiri. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada . Pada titik ini Ali berusia sekitar 10 tahun. Pada usia remaja setelah wahyu turun. sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan Muhammad. Setelah Utsman wafat. Uzur dan faqir nya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi SAW bersama istri beliau Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Karena bila ilmu Syari'ah atau hukum-hukum agama Islam baik yang mengatur ibadah maupun kemasyarakatan semua yang diterima Nabi harus disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad. Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi SAW karena beliau tidak punya anak laki-laki. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa. Setelah menduduki jabatan khalifah.Setelah mengetahui sepupu yang baru lahir diberi nama Haydar. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil.

Ali ibn Abi Thalib menghadapi pemberontakan Thalhah. kebijaksanaan-kebijaksanaan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. Pertempuran terjadi di sini yang dikenal dengan nama perang shiffin. maka Hasan membuat perjanjian damai. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. tahun persatuan itu. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair. yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Perang ini diakhiri dengan tahkim (arbitrase). Alasan mereka.negara. Pada tanggal 20 ramadhan 40 H (660 M). Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik. Namun. bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga. Akhirnya. Di sisi lain. Pasukannya bertemu dengan pasukan Mu’awiyah di Shiffin. Tahun 41 H (661 M). orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Hasan ibn Ali (40-41 H / 660-661 M) Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Tidak lama setelah itu. yaitu Mu’awiyah. Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. sementara posisi Mu’awiyah semakin kuat. Mu’awiyah. sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. dan al-Khawarij (oran-orang yang keluar dari barisan Ali). pertempuran yang dahsyat pun berkobar. Zubair dan Aisyah. Dia mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal (Unta). Pasca Sayidina Ali ibn Abi Thalib kwh. Bersamaan dengan itu. tapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah. di bawah Mu’awiyah ibn Abi Sufyan. Namun ajakan tersebut ditolak. dikenal dalam sejarah sebagai tahun jama’ah (’am jama’ah)! Dengan demikian berakhirlah masa . Syi’ah (pengikut) Ali. al-Khawarij. karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta. Thalhah dan Aisyah. karena Hasan tentaranya lemah. sementara Mu’awiyah semakin kuat. Munculnya kelompok al-khawarij menyebabkan tentaranya semakin lemah. Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Akibatnya. perjanjian itu juga menyebabkan Mu’awiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan diantara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar.. dan berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Thalhah terbunuh ketika hendak melarikan diri. dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim.

tertanam keyakinan tebal tentang kewajiban menyerukan ajaranajaran Islam (dakwah) ke seluruh penjuru dunia. tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. Proses pemilihan pemimpin pada masa khulafaur-rasyidin Dimana pemilihan khalifah pertama ini dilakukan di pendopo kaum anshar Bani Sa'idah. yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubbadah kepala suku Khazradj. disamping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. 6. Islam. 7. Ketika itu wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Bizantium. Mesir. Mereka juga tidak senang karena pajak yang tinggi untuk biaya peperangan melawan Persia. yang memerintah mereka. suku-suku bangsa Arab gemar berperang.yang disebut dengan masa Khulafa’ur Rasyidin. dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. 4. 2. Bizantium dan Persia. Syria dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Semangat dakwah dan kegemaran berperang tersebut membentuk satu kesatuan yang padu dalam diri umat Islam. Namun Umar . 3. Disamping itu. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran. Faktor-faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat antara lain adalah: 1. Dalam dada para sahabat. Pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu tidak lebih dari setengah abad. bahkan beliau mengajukan dua calon khalifah yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Amir bin Djarrah. 2. merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah mempunyai pengalaman politik yang memadai. Bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat kepada mereka daripada bangsa Eropa. dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah pada waktu itu. mulai memasuki masa kemunduran dan kelemahan. 5. Rakyat tidak senang karena pihak kerajaan memaksakan aliran yang dianutnya. Walaupun Abu Bakar sendiri pada mulanya menolak. baik karena sering terjadi peperangan antara keduanya maupun karena persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing. juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat.

bai'atnya ke lalu atas Khattab melakukan maju bai'at kedepan langsung dan memberikan seluruh pelantikan Abu pengangkatan dipanggillah rakyat Masjid sebagai pemilihan Bakar khalifah. Kemudian Umar Nabi bin untuk mereka Abu sepakat Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqash. Abbas bin Abdul Mutthalib. Zuber bin Awwam. Khatthab suatu Auf tentang ini Abu sidang menjadi atas menggantikannya. melakukannya begitu saja Umar bin Khatthab menjadi khalifah. Fatimah putri Nabi dan Sa'ad bin mereka. adalah dapat dengan khalifah pertama dipilih oleh para utusan ulil amri walaupun tidak lengkap dan langsung semua rakyat melakukan bai'atnya. merundingkan akan menjadi mengangkat dengan membicarakan sepeninggalnya. Yang tidak hadir dalam bai'at itu ada empat tokoh utama. Dari enam calon ini dua yang tinggal. Dimana dicalonkan enam calon khalifah yaitu Usman bin Affan. Disinipun dahulu khalifah kita lihat para Khalifah ulil amri Bukan Abu untuk Bakar sebelum dengan meninggal siapa yang paksaan. dengan mengatakan "tidak mungkin jadi. selama tuan (AbuBakar) masih beradad itengah-tengah kami". Thalhah bin Ubaidillah dan Abdur Rahman bin Auf. Ali bin Abi Thalib. Ubbadah. Usman bin Affan dan Ali . pencalonan Abu Bakar Dalam amri untuk surat kemudian menyetujui waktu menandatangi bai'at penganggkatan khalifah kedua ini. Negara yang akan akan itu juga mengajukan amri Pada calon khalifah diantaranya yaitu Umar Umar Abdur Rahman sidang ulil bin bin Khatthab. dilakukan terlebih dahulu perundingan dengan beberapa anggota ulil amri. untuk Besok atas mengangkat harinya Abu Bakar sebagai khalifah. Keenam calon khalifah ini diajukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab. Pemilihan khalifah kedua yaitu Umar bin Khatthab dilakukan bin sedikit lebih teratur. Kepala Bakar ulil khalifah.dan Abu Ubaidah menolaknya. Sebelum Khalifah Abu Bakar meninggal. Beberapa Disini hari Abu dilihat Bakar berikhitiar jelas untuk bahwa memperoleh pemilihan bai'atnya dari yaitu Ali bin Abi Thalib.

Sedangkan Ali bin Abi Thalib terpilih. mengangkat Misalnya. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode Khilafah Rasyidah. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi. seorang khalifah pada masa khilafah Rasyidah. Kedua-duanya siap untuk menggantikan khalifah Ummar bin Khatthab. Kekuasaan diwariskan secara turun temurun. pemilihan langsung dari dinasti Abbassiyah. tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan.bin Abi Thalib. dikarenakan Pemilihan Usman telah khalifah diserahkan tidak para Disinipun kedua sebagai khalifah. pencalonannya. dipilihlah pengangkatan ambil sebagai masa ada bin yang Abi khalifah-khalifah contoh namanya khalifah Sufyan pemilihan Khulafaur dalam dan Rasyidin Khilafah Fathimiyah melibatkan pada tidak dinasti-dinasti Umaiyah. Islam. Khalifah Ali bin Abi bin Thalib. Dengan boleh Sedangkan Usmaniyah amri. Setelah periode ini. Namun dalam sidang ulil amri yang dipimpin oleh Abdur Rahman bin Auf. Thalib maka tidak dibunuhnya namun bin Thalib pemberontak. putranya Mu'awiyah Jazid sebagai khalifah. yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. Begitu seterusnya. bai'at atas dia menerima dengan Usman perasaan bin dan jiwa sebagai yang besar dan pengangkatan Affan khalifah ketiga. Selain itu. pemerintahan Islam berbentuk kerajaan. Mereka dipilih melalui proses musyawarah. . Para khalifahnya disebut al-Khulafa’ al-Rasyidun. dipilih yang tidak melakukan Usman bin Affan sebagai khalifah. memilih bin Ali Abi calon mengundurkan Abi Thalib khalifah cara kita keempat. menerima diri dan Ali dimasa umum pencalonannya. dan ulil Ubaidillah mengajukan bin lainnya Abi yang Awwam. Dalam Thalhah pemilihan bin sempat Ali khalifah ini dan diajukan Zubair ulil tiga bin calon karena yaitu. khalifah sepenuhnya kepada amri. khalifah menurut Umaiyah karena pengangkatan keturunan. Sedangkan khalifah-khalifah sesudahnya sering bertindak otoriter . (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk). ini Affan oleh setelah sebagai ini.

pengaruh Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arab.Khawarij. dan al. Pemberontakan lain muncul dari keluarga Usman bin Affan an dari gubernur Damsyik. Cyprus. Adanya pembangunan di bidang ekonomi dan di bidang keagamaan. Syiah. kepemimpinan Islam beralih ke Muawiyah atau lebih sering kita kenal sebagai Bani Umayyah. Untuk menangani wilayah yang semakin luas.3. Mesir. Menyebabkan adanya perpecahan Islam menjadi Muawiyah. Rhodes. dan mulai masuk ke Palestina. Berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abu Talib menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin yaitu pada tahun 661M. dan Tabaristan. Umar menata administrasi pemerintahan. Ali bin Abu Talib. • Di bawah pimpinan Usman bin Affan. pengaruh Islam menyebar ke seluruh Persia. pengaruh Islam menyebar ke Syiria. Transoxiana. • Khalifah berikutnya. antara lain dengan membentuk propinsi. • Di bawah pimpinan Umar bin Khatab. menghadapi pergolakan yang semakin rumit. . Trjadi perpecahan karena konflik yang di sebabkan oleh ketidaktegasan kepemimpinan dan kecenderungan nepotisme.propinsi dan lembaga pengadilan. Ibrah Di bawah pimpinan Abu Bakar. Mesopotamia. dan mulai masuk ke Persia.

Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. ada yang 30 tahun bahkan 32 tahun . yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar. Umar bin Khattab. ada yang berbeda 27 tahun. setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah sehingga menjadi Abu Bakar. Menurut sejarawan. Muslim Syi'ah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Umar Ibnu Khatab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafiel bin abdul Uzza. dimana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang demokratis Abu Bakar nama aslinya adalah Abdus Syams. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga kini. adalah ’Utsman bin ’Affan bin al-’Ash bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib. daerah Hejaz. Tetapi. salah satu rumpun suku Quraisy. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad.Latansa Khulafaurra-Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. pada tanggal 13 Rajab.Shiddiq diberikan padanya karena ia adalah orang yang pertama mengakui peristiwa Isra' Mi'raj. Ali dilahirkan di Mekkah. sekitar tahun 599 Masehi[1] atau 600[2](perkiraan). sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun.Shiddiq (Orang yang percaya). al-Quraisyi al-Umawi al-Makki. ia pun diberi gelar Ash. Lalu. Jazirah Arab. Orangtuanya bernama Khaththab bin Nufail Al Mahzumi Al Quraisyi dan Hantamah binti Hasyim Nama beliau ra. dari Bani Adi. terlahir di Mekkah. Gelar Ash.

BAB III PERKEMBANGAN ISLAM PERIODE KLASIK ( JAMAN KEEMASAN 650 M. 2. Kufah pada tahun 41 H. Siapakah yang disebut Khulafaur-rasyidin ? Sebutkan proses pengangkatan pada masa khulafaur-rasyidin ! Jelaskan perbedaan proses pengangkatan pada setap khulafaur-rasyidin ! Sejak khalifah siapa Al-Qur’an mulai dibukukan ? Tuliskan biografi lengkap dari keempat khulafaur-rasyidin. Periode Klasik Dinasti bani Umayah muncul pada peristiwa sangat bersejarah bagi umat Islam. yaitu kurang lebih 6 bulan. Bertepatan pada tahun 661 M. Peristiwa ini merupakan sejarah yang tidak dapat dilupakan bagi umat Islam. – 1250 M. Meskipun demikian . Pada saat itu Hasan bin Ali melakukan sumpah setia serta mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin umat Islam yang syah. karena peristiwa ini merupakan awal dari penyerahan khilafah (kekuasaan) dari hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan.)) A. Pengakuan ini kemudian secara serempak diikuti oleh seluruh pendukungnya yang mayoritas berada di kota Kufah. Irak.Tamrinat 1. dekat Madain. 3. 5. Kekuasaan hasan bin Ali sangatlah singkat. 4. Yaitu pada peristiwa ‘Am al-Jama’ah (rekonsiliasi umat Islam) di Maskin.

(17 Juni 656 M/ 18 Dzulhijjah 35 H. yaitu masa pemerintahan Bani Umayah ( 661-750 M). Pada saat itu Ali di bai’at oleh para tokoh dan pendukungnya. Dan masih banyak lagi alasan yang lain yang menyebabkan kelompok Muawiyah tidak senang kepada Ali. Muawiyah bin Abi sufyan dan para sekutunya sangat tidak mendukung terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Gubernur Syiria dan Marwan bin Hakam yang pada pada masa khalifah Usman Ia menjabat sebagai sekretais kekhalifahan. Pada masa ini telah tercatat sebagai masa peralihan dari pemerintahan yang bersifat demokratis menjadi pemerintahan yang bersifat monarchi heridities. Sementara itu kelompok Muslim yang ada di Madinah. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan khalifah Usman bin Affan. Basrah. Dengan berbagai macam cara Muawiyah mencoba menurunkan Ali dari kursi kekhalifahan. Pemerintahan Hasan bin Ali berakhir dengan gejolak politik yang luar biasa. misalnya: Muawiyah bin Abi Sufyan. Sistem inilah yang kemudian dijadikan sistem pemerintahan Islam selanjutnya. Para pendukung Ali bin Abi Thalib banyak yang berlebihan dalam mendukung nya. Sikap yang berlebihan dari anggota kelompoknya inilah akhirnya menimbulkan ketidak senangan oleh sebagaian kelompok. Gejolak politik ini sebenarnya berawal dari setelah wafatnya khalifah Usman bin Affan pada tahun 656 M. Bani Umayah di Spanyol dan seterusnya. Setelah dipertimbangkan. Seperti pemerintahan. Bani Fathimah. para tokoh Madinah seperti. Muawiyah merasa terpaksa mendukung Ali karena tidak meiliki pendukung yang cukup . dan Mesir telah mendukung Ali sebagai khalifah yang sah menggantikan khalifah Usman bin Affan. Bani Abas. maka tawaran tersebut diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu khalifah Usman bin Affan dibunuh oleh sebagaian kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinannya yang dianggabnya banyak KKN pada tahun 35 H/ 656 M Setelah meninggalnya Usman bin Affan.peristiwa ini telah tercatat sebagai sejarah penting bagi politik umat Islam. yang kemudian menyebabkan konflik politik yang berkepanjangan yang pada ujungnya terjadilah perang shiffin pada tahun 38 H/ 657 M. bahkan sebagaian pendukungnya sampai mengkultuskannya sebagai pemimpin yang wajib diikuti layaknya mengikuti seorang Nabi Muhammad saw. Kelompok Muawiyah mencurigai bahwa terbunuhnya khalifah Usman adalah hasil ulah kelompok Ali. Ketika Ali dibai’at sebagai Khalifah. Kufah.

yaitu pada saat situasi politik dalam negeri sudah aman dan terkendali. Namun khalifah Ali bin Abi Thalib berjanji akan menyelesaikanya setelah ia berhasil mengamankan situasi dan kondisi dalam negeri. Ali bin Abi Thalib merasa semakin terdesak setelah Aisyah istri Rasulullah juga menginginkan agar kasus terbunuhnya usman bin Affan segera dituntaskan.untuk menolaknya. Disinilah letak kepiawaian politik Ali dalam menyikapi situasi politik yang sedang kacau. Muawiyah mendasak kepada khalifah Ali agar segera mengusut kasus pembunuhan yang sangat sadis terhadap khalifah Usman bin Affan. mengingat situasinya saat itu tidak memungkinkan. sama artinya dengan memperkeruh kondisi politik dalam negeri. pengusutan tindakan terhadap yang terlibat dalam pembunuhan khalifah Usman.karena masih dalam suasana duka dan keadaan masih kacau dan sebagainya. Bahkan Muawiyah menuduh khalifah Ali bin Abi Thalib berada di balik kasus pembunuhan tersebut. Basrah dan Mesir. Thalhah bin Ubaidilah dan Zubair bin Awwam. sehingga Aisyah pun menginginkan hal hal yang sama. Karena kasus itu tidak hanya melibatkan sejumlah kecil Individu. Namun cara kerja Ali dalam mengusut kasus ini sangatlah lambat sehingga menimbulkan kecurigaan kelompok Muawiyah kepada Ali semakin dalam. Thalhah bin Ubaidilah dan Zubair bertemu dengan Aisyah ketika mereka berdua kembali dari Basrah. Penanganan kasus terbunuhnya khalifah Usman bin Affan yang sangat lamban akhirnya muncul isu bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib sengaja mengulur waktu karena ia mempunyai kepentingan politis untuk mengeruk keuntungan dalam situasi kritis tersbut. keinginan tersebut tidak dapat di penuhi oleh khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat itu. untuk pengusut secara tuntas pembunuhan khalifah Usman bin Affan. Sebab menurut analisa khalifah Ali. Namun. yaitu agar kasus pembunuhan khalifah Usman segera di tuntaskan khalifah Ali bin Abi Thalib.maka tuntutan itu tidak di kabulkan. Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berkeinginan agar kasus itu di selesaikan dalam situasi yang tepat. demi menghindari konflik horizontal yang lebih luas lagi. Ia tidak mau terlalu banyak mengabil resiko dalam menangani persoalan yang tengah terjadi pada saat itu. Mereka menjelaskan situasi politik yang tengah terjadi di Madinah. . Alasan Ali bin Abi thalib tidak segera memenuhi tuntutan kelompok Muawaiyah bin Abi Sufyan. seperti Kufah. juga menimbulkan banyak pihak dari beberapa daerah.

terutama perilaku politik gubernur Mesir. sesuai isi surat yang di kirim khalifah ke padanya. sangat tidak beralasan. misalnya Marwan bin Hakam dan Muawiyah bin Abi Sufyan. dekat dengan para sahabat dan makam Nabi Muhammad saw. Muawiyah mengusulkan agar khalifah pindah ke Syam karena di sana ia akan aman di kelilingi orang-orangMuawiyah yang setia. karena Madinah adalah tempat hijrahnya. khalifah Usman meninggal mengenaskan di dalam rumah dan di hadapan kelurganya di tangan orang yang tidak di ketahui identitasnya. tanpa di bantu oleh orang-orang dekatnya. Muawiyah bin Khudaij. Untuk mengatasi persoalan itu. Namun. Muawiyah baru datang ke “istana” khalifah Usman bin Affan agak terlambat dan tanpa bala tentara. Mereka menerobos rumah khalifah Usman bin Affan dan memanjat dinding rumah khlifah. Muawiyah tidak membawa bala bantuan karna ia takut khalifah terbunuh sebelum bala bantuan itu tiba. surat yang dikirim lewat kurir bernama Al Musawwir bin Makhramah berisikan perintah agar Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim bantuan pasukan secepatnya untuk mengatasi situasi tersebut. dan muslim bin ‘Uqbah. massa yang begitu banyak dan tidak mampu mengendalikan emosi menyerbu masuk ke rumah khalifah.Tuduhan Muawiyah dan kelompoknya saat itu. Akhibatnya. Padahal. Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarah yang di anggap arogan oleh masyarakat Mesir dan berkuasa sewenang-wenang. Bahkan kedua putra Ali. Setelah ia mendapat jawaban seperti itu. Pada saat pemberontakan terjadi. Dia malah pergi dikawal oleh orang kepercayaanya yaitu. Kenyataan ini tidak dapat di atasi oleh Ali dan para sahabanya. Basrah dan Mesir adalah karena ketidak setujuan mereka atas kebijakan yang di keluarkan khalifah terhadap para sahabat dan masyarakat muslim di tempat-tempat tersebut. Muawiyah kembali ke Syam unutk mengambil bantuan dan meninggalkan khalifah Usman bin Affan menghadapi para pemberontak sendirian. Tapi itu tidak di lakukanya. hasan dan husen dengan para pengikutnya. karena pada saat itu. Tapi usulan itu di tolak khalifah. tak seorangpun dari mereka yang berada di dekat Usman bin Affan dan mencoba memberi bantuan penyelesaian masalah tersebut. Para pemberontak ini menuntut agar di ganti. Kemarahan mereka semakin menjadi ketika mengetahui ada seseorang berkulit hitam yang mengaku utusan istana . Yang menjadikan tanda tanya dalam catatan sejarah Islam adalah : kenapa peristiwa pembunuhan terhadap khalifah Usman bisa terjadi ? Sementara itu semua yang ada disekelilingnya adalah para pembesar istana yang berasal dari keluarga Usman dan Bani Umaiyah. Diantara alasan para pemberontak yang terdeteksi mereka berasal dari Kufah. serbuan massa tersebut tidak dapat di bendung. membantu menjaga kediaman khalifah dari serangan massa yang sedang marah.

Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarah. sesuai tuntutan para pemberontak. Akhirnya mereka tidak jadi kembali ke mesir tapi berbalik arah menuju pusat kekuasaan di Madinah untuk menuntut pertanggung jawaban khalifah atas kebijakan yang mengancam nyawa para sahabat. Muawiyah bin Abi Sufyan dan . merupakan problem rumit yang tidak mudah untuk di selesaikan secepatnya. gubernur Mesir baru yang di angkat atas permintaan masyarakat Mesir. Oleh karena itu. yang isinya memerintahkan gubernur Mesir. menjadi pemicu utama terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menuntut khalifah Usman mundur dari jabatan khalifah. Persoalan yang di hadapi khalifah Usman bin Affan. sehingga khalifah Usman bin Affan terbunuh dengan cara yang sangat menggenaskan. sementara surat yang dibawanya di jadikan sebagai barang bukti kesewenangan khalifah Usman bin affan yang mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab yang jelas dan tidak dapat di pertanggung jawabkan. untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar.sedang menuju Mesir. masyarakat tidak lagi percaya terhadap pemerintah yang di anggap telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang telah di amanatkan masyarakat muslim kepadanya. Salah satu yang dijadikan alasan bagi para pemberontak adalah. Amuk massa dan ketidak pastian penjelasan khalifah mengenai penulis surat tersebut. Akibatnya. di tambah dengan ketidak sewenangan masyarakat atas sistem pemerintahan yang sarat kolusi dan nepotisme. Massa yang mengamuk pada saat itu tidak dapat menahan emosi dan langsung menyerbu masuk rumah khalifah. sangat mengguncang keluarga Bani Umaiyah. Isi surat itu tentu saja membuat mereka semakin marah dan menuduh khalifah Usman sengaja mau mencari masalah baru. adanya utusan Usman bin Affan yang membawa sepucuk surat resmi yang di stempel khalifah. menggantikan posisi Abdullah bin Sa’ad dan para demonstran setibanya mereka di mesir. di tangkap. serta kengganan khalifah untuk menyerahkan pemegang stempel surat resmi. Kelompok ini merasa kehilangan orang yang selama ini melindungi kepentingan mereka. Untuk itu. Karena itu. umat Islam Mesir melakukan protes dan demonstrasi secara masal menuju rumah khalifah Usman bin Affan. Terbununya khalifah Usman bin Affan (35H/656M) yang kemudian disusul naiknya Ali bin Abi Thalib sebagi khalifah baru. mereka berusaha mencari informasi siapa pembunuh khalifah Usman sebenarnya dan mereka akan menuntut kematianya dengan cara melakukan balas dendam. sepupu khalifh Usman bin Affan. Akhirnya utusan pembawa surat itu di tangkap dan di hakimi masa.

Justru keberadaan Muhammad pada saat itu semata untuk melindungi khalifah Usman dari kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada saat itu. orang-orang dekat khalifah. Buktinya. karena segala bukti yang di tuduhkan kepada anak angkatnya itu tidak berdasar sama sekali. karena para gubernur yang diangkat khalifah Usman lebih banyak berasal dari familinya yang mereka semua kurang memiliki keahlian dibidangnya. ketika massa melakukan pemberontakan. yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. agar Muhammad bin Abu Bakar diserahkan untuk di adili. Salah upaya yang dilakukan Bani Umaiyah beserta kelompoknya dalam menjatuhkan khalifah Ali bin Abi Thalib adalah dengan cara meduhan Muhammad bin Abu Bakar dan khalifah Ali bin Abi Thalib. Tuduhan yang diarahkan kepada Ali semakin mantab dengan adanya bukti bahwa. misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan. tidak dapat berbuat . seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Marwan bin Hakam. mereka mendapat informasi bahwa yang terlibat yang terlibat dalam pembunuhan adalah Muhammad bin Abu Bakar. sehingga mereka dapat memanfaatkan keadaan itu untuk kepenting mereka masing-masing. Sementara itu alasan khalifah Ali menggantikan para gubernur itu adalah. mereka menuntut kepada Ali bin Abi Thalib yang telah di angkat menjadi khalifah. Muhammad ada di dalam. karena mereka telah mempunyai seorang gubernur. setalah naiknya Ali sebagai khalifah banyak gubernur lama yang diganti oleh gubernur yang dianggab dengannya. Akhirnya. gubernur lama yang di angkat pada masa khalifah Umar bin Al-Khatab. gubernur Syam yang di gantikan oleh Sahal bin Hunaif. Namun. sehingga mereka dengan mudah masuk ke rumah khalifah Usman dan membunuhnya. Kelompok Bani Umaiyah berusaha melakukan pelacakan ke berbagai anggota masyarakat mengenai pembunuh Usman sebenarnya. Hal itu di lakukan karena massa yang mengamuk tidak dapat di bendung. Pengiriman gubernur baru ini di tolak Muawiyah dan masyarakat Syam. di dekat khalifah Usman. Karena ketika peristiwa itu terjadi. Karena itu. permintaan tersebut di tolak khalifah Ali bin Abi Thalib. Karen Muawiyah bin Sufyan dan para pendukungnya tidak menginginkan mereka berada di bawah kekuasaan khalifah yang di kenal tegas itu. Sebab selama ini mereka telah mendapatkan hak-hak istimewa pada masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan yang di kenal lemah lembut.keluarganya melakukan provokasi kepada massa pendukung Bani Umaiyah untuk tidak mengakui kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib yang telah disumpah sebagai khalifah baru.

yaitu pengangkatan pejabat negara berdasarkan kedekatan hubungan keluarga. Muawiyah kemudian mengutus seorang kurir dari Bani absin membawa surat penolakan tersebut. Muawiyah bin Abi Sufyan. si kurir itu di perintahkan Muawiyah untuk mempengaruhi masyarakat di sepanjang jalan yang di laluinya dengan membawa jubah khalifah Usman bin Affan yang berlumur darah. Kebijakan lain yang juga mengundang konflik adalah perihal. melainkan berdasarkan keahlian yang di miliki para pejabat tersebut. sehingga menuduh Ali telah berbuat semena-mena sebagai seorang khalifah. meskipun orang seperti Muawiyah mempunyai pengikut dan kekuatan yang bisa di andalkan untuk menghalau massa saat itu. Di samping itu. yang sebenarnya isi surat itu hanya bacaan Basmalah. Kebijakan khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengganti para gubernur yang diangkat oleh masa khalifahh Usman bin Affan. Dalam setiap kebijakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengkompromikan terlebih dahulu dengan para pejabat khalifah sebelumnya. sebelumnnya telah diigatkan Mughirah bin Syu’bah dan Abdullah bin Abbas. Muawiyah bukan orang sembarangan dan dia bukan di angkat oleh khalifah Usman bin Affan. Muawiyah dan penduduk Syam menuduh Ali bin Abi Thalib terlibat dalam kasus pembunuhan khalifah Usman. kalau bisa pemberhentian itu di tunda hingga menunggu waktu yang tepat dan situasi politik telah reda. Ia menolak pemberhentian dirinya dan memerintahkan utusan khalifah untuk kembalike Madinah. Sebab. sehingga pejabat senior sebelumnya merasa tidak diorangkan lagi. Pemecatan yang dilakukan oleh khalifah Ali bin Abi Thalib telah mendapatkan reaksi yang cukup keras dari kalangan Muawiyah dan para pendukungnya di Syam. Ia tetap di pertahankan oleh khalifah Usman dalam masa pemerintahanya bukan karena nepotisme. Inilah yang menjadi dasar kebijakan khalifah Ali bin Abi Thalib untuk melakukan pemecatan para pejabat yang pernah di bentuk khalifah Usman bin Affan. Dalam perjalanan menuju Madinah.banyak. misalnya pemecatan gubernur Syam. Dan masih banyak lagi yang membuat kegusaran para penduduk dan sahabat yang masih . melainkan oleh khalifah Umar bin Al-Khatab. karena di khawatirkan akan memperkeruh situasi politik dan menambah persoalan baru dalam masa pemerintahanya kelak. Menurut mereka. khalifah Ali bin Abi Thalib mengeluarkan kebijakan ekonomi dengan memberikan tunjangan kepada kaum muslimin yang di ambil dari baitul mal. penarikan kembali tanah-tanah yang telah di bagi-bagikan khalifah Usman secara tidak sah kepada kerabat dekatnya.

Selain itu. Zubair. dan Aisyah serta Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelum terjadinya konflik intern di lingkungan pemerintahan Ali. Bahkan mereka kemudian melakukan aksi untuk mempengaruhi masyarakat sebagai pelampiasan kekecewaan tersebut dengan mengatakan Ali bin . terutama mereka yang terkena lansung kebijakan tersebut. Meskipun Thalhah dan Zubair merupakan sahabat besar yang menghendaki Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Meskipun kebijakan untuk memindahkan pusat pemerintahan tidak berluku permanen. maka keduanya meminta agar penggantian para gubernur. telah menginginkan menjadi gubernur. Banyak hal yang menyebabkan kenapa Thalhah. khalifah juga menginginkan agar mereka berdua tidak meninggalkanya. Mereka baru mengakui kekhalifahan tersebut setelah mendapat desakan dari para pemberontak. Mengingat kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh khalifah Ali di anggap sangat revolusioner dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah. karena tidak dilakukan khaifah Ali. misalnya dari Thalhah. Bahkan kelompokmini menyerukan kepada umat islam untuk melakukan balas dendamatas kematian khalifah Usman bin Affan dan menyerang khalifah Ali karena tidak menghukum para pemberontak sebagai pembunuh. sejak awal menunjukan sifat keengganan untuk menentukan sifat mereka. Thalhah dan Zubair seorang kepercayaan khalifah Ali ini. Zubair dan Aisyah tidak suka kepada khalifah Ali bin Abi Thalib. kedua sahabat besar tersebut. karena ia memerlukan dukungan dan nasehat kedua sahabat besar tersebut. Selain itu. Hampir semua kebijakan khaliafah Ali bin Abi Thalib telah menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Namun keinginan mereka di tolak khalifah Ali bin Abi Thalib dengan alasan mereka berdua adalah sahabat besar yang harus membantu khalifah dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Maka tak heran kalau kemudian khalifah menghadapi oposisi yang sangat kuat dari berbagai tokoh terkenal. di tunda terlebih dahulu dan melihat situasi yang memungkinkan untuk melakukan kebijakan lainya. tetapi menimbulkan masalah pada masa kepemimpinanya. terutama Muawiyah bin Abi Sufyan. antara lain ketidak mampuan khalifah mengatasi krisis politik berkepanjangan dan kasus pembunuhan khalifah Usman bin Affan yang tidak kunjung usai. apakah mengangkat dan mengakui khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah atau tidak. Penolakan ini tentu saja sangat mengecewakan kedua sahabat besar itu.tinggal di Madinah adalah keinginanya untuk memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Kufah pada 656 M/36 H.

dalam kelompok ini bergabung pula dua orang mantan gubernur yang baru saja di pecat dari jabatanya oleh khalifah Ali bin Abi Thalib. Selain mereka. mereka . khalifah Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan kalian ku izinkan untuk melaksanakan Umrah. Setelah itu. meskipun langit akan runtuh. kemudian masyarakat membai’at Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Untuk menghindari terjadinya konflik internal Muslim. Aisyah telah berusaha mempengaruhi penduduk untuk memerangi khaifah Ali bin Abi Thalib. Namun. demi Allah. Kemudian Thalhah. dan Abdulallah bin Amir. Tindakan ini di lakukan semata bertujuan untuk menjatuhkan kepemimpinan dan pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib. sebelum khalifah Ali berhasil mengungkap kasus tragedi pembunuhan khalifah Usman bin Affan secara tuntas. Madinah rusuh dan Usman di bunuh. bahwa kepergian mereka ke Mekkah tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah Umrah. Mendengar permintaan ini. aku tak perduli. juga melakukan sesuatu yang dapat merusak citra kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib dengan cara membuat kekacauan dan mempengaruhi massa agar mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dalam pertemuan itu. Aisyah tidak jadi pulang ke Madinah. Mereka adalah Ya’ali bin Umaiyah. Kemudian ia bersumpah. Namun tidak semua penduduk ikut dalam ajakan Aisyah tersebut. Meskipun begitu. tapi kembali lagi ke Mekkah. Aku akan menuntut balas atas kematian khalifah Usman bin Affan. Zubair dan Aisyah di kota Mekah telah merencanakan sesuatu untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa terbunuhnya khalifah Usman bin Affan. Mereka bersekutu untuk menghadapi Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menuntutnya untuk segera menyelidiki kasus terbenuhnya Usman bin Affan. demi Allah. laksanakanlah. kedua tokoh itu meminta kepada khalifah agar di berikan izin meninggalkan Madinah untuk melaksanakan Umrah ke Mekkah. Kalian hanya ingin menghindar dari persoalan yang tengah terjadi. Kelompok ini kemudian menuju Basrah untuk menghimpun kekuatan. Aisyah terkejut dan Marah. Thalhah bin Ubaidilah dan Zubair bin Awwam telah berusaha menemui Aisyah yang baru saja melaksanakan Umrah. Aisyah menanyakan tentang situasi kota Madinah. mantan gubernur Yaman. Karena itu. Mendengar berita itu. mantan gubernur Basrah. bukan itu tujuan utama kalian. Jelasnya.Abi Thalib tidak mampu menjalankan pemerintahan dan gagal menyelesaikan kasus terbunuhnya khalifah Usman. Thalhah bin Ubaidilah menjawab.

sehingga ia mau terjun ke dalam dunia politik praktis guna meminta pertangungjawaban Ali bin Abi Thalib atas terjadinya kekacauan politik yang melanda umat Isalm. Ia juga telah mempersiapkan pasukannya untuk menggempur kekuatan Muawiyah. karena Siti Aisyah mengendarai Unta ketika pergi ke medan perang untuk menentang khalifah Ali. Khalifah Ali tidak tinggal diam atas fitnahan kelopok Muawiyah. Peristiwa ini memicu gerakan konflik baru antara khalifah Ali dengan para penentangnya. jelas merupakan problem politis dan teologis bagi kaum . Namun. Akhirnya tidak ada pilihan lain bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu karena diantara lawan yang dihadapi ada Aisyah. Untuk itu. kecuali melalui pertempuran. perundingan damai tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dari para pendukung mereka tidak nenginginkan perdamaian. Abdulallah bin Zubair yang berambisi untuk menjadi khalifah telah berhasil untuk mempengaruhi Aisyah. demi menghindari konflik internal kaum Muslimin. Ali membelokkan pasukannya menuju Basrah untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Peristiwa peperangan unta tersebut. Usaman bin hanief. Ali berusah berbicara dengan Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Mereka terus mendesak agar pertempuran terus di lanjutkan. Dalam pertempuran itu. Aqil bin Abi Thalib dari Basrah bahwa Aisyah telah mempersiapkan diri untuk memerangi khalifah Ali bin Abi Thalib. Ajakan mereka disambut baik oleh Aisyah.berhasil menawan gubernur Basrah. Sementara Aisyah selamat dan di perlakukan dengan baik oleh khalifah dan dikembalikan yang ditemani oleh saudara laki-lakinya. termasuk Siti Aisyah. Khalifah Ali bin Abi Thalib mencoba bersikap tegar dengan berupaya menyelesaikan lewat caracara damai. Akhirnya kedua kekuatan itu bertemu di Kharaibah. seorang gubernur Syam yang membangkang dan tidak mengakui kekhalifahannya. Dimanakan Perang Unta atau Perang Jamal. yang diangkat oleh khalifah Ali. Pertempuran ini berujung pada pertempuran yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Perang Unta. setelah mendengar berita dari saudaranya. Namun. kedua sahabat besar itu sepakat bahwa persoalan itu harus di selesaikan lewat perundingan. Pada intinya. dekat Basrah pada tanggal 4 Desember 656 M/10 Jumadil Akhir 36 H. agar Aisyah berasedia bergabung dengan mereka untuk melakukan tindakan menentang khalifah Ali. yaitu Muhamad bin Abu Bakar. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam tewas terbunuh.

Dampak politis dan mungkun juga teologis dari peperangan tersebut adalah terpecahnya kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib (Khawarij). karena saat masa kekuasaanya di Syiria. di samping berhasil menarik simpati dari penduduk kota tersebut. misalnya dalam Perang Shiffin. Bahkan Muawiyah menolak melakukan sumpah setia (bai’at) sebagai pengakuan dirinya atas kepemimpinan khalifah Ali. Ali sangat kriris dan berhati-hati dalam setiap menghadapi bentuk tantangan. Muawiyah melakukan provokasi dengan membawah baju khalifah Usman yang berlumuran darah. karena dia adalah saudaranya. meskipun kemudian sikapnya ini banyak merugikan dirinya karena di manfaatkan oleh para pendukungnya. Kelambanannyan dalam menangani kasus tersebut. Ahmad Amin berpendapat bahwa Muawiyah berpendapat bahwa dialah yang paling berhak menuntut atas kematian khalifah Usman. Pada dasarnya terjadinya perang ini adalah disebabkan oleh ketidak sukaan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. seperti pengungkapan kasus tragedi pembunuhan khalifah Usman bin Affan. Sehingga Ali harus ekstra hati-hati dalam menangani setiap kasus dalam krisis politik yang sedang terjadi. Dalam hal ini. maka Muawiyah segera mengumpulkan para penduduk dan segera mempersiapkan diri untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Setelah Muawiyah berhasil memprofokasi para penduduk dan kelompok pendukungnya. Karena itu. juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perang Shiffin. Muawiyah telah berhasil membangun basis tentara militer. Muawiyah berhasil mempengaruhi massa yang kemudian mereka berpendapat bahwa Ali tidak mampu menyelesaikan kasus terbunuhnya khalifah Usman. dalam setipa tindakan kemudian. dan dan bahkan Ali di Anggap gagal mengatasi kasus tersebut. Sehingga ketika Muawiyah menjadi beberapa kelompok antar lain pendukung setia Ali (Syi’atu Ali) dan kelompok sempalan . Hal itu antara lain disebabkan karena Ali dianggap ingin mengeser atau mencopot kedudukan Muawiyah dari jabatan gubernur Syiria yang telah di perolehknya sejak masa pemerintahan khalifah Umar bin AlKhattab.Muslimin pada masa kekhalifahan Ali. Peperangan yang terjadi antara khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Suffan pada tahun 657 M. Dukungan masyarakat dan tentara syiria sangat di mungkinkan. Lewat orasinya yang hebat dan kelicikannya. Selain itu Ali juga dianggap orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus terbunuhnya khalifah Usman bin Affan. Dalam upayanya untuk menjatuhkan kekhalifahan Ali. Muawiyah telah melakukan berbagai macam cara.

polisi yang telah dikenal kelicikannya dalam berdiplomasi. Dalam musyawarah yang dilakukan di kediaman Muawiyah bin Abi Sufyan itu. sengaja dilakukan Muawiyah agar ia dapat melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan para pembantunya. ada sebuah tuntutan sebagai bagian dari kompensasi persetujuan tersebut yang di minta ’Amr bin Al-’Ash. maka khalifah segera mengirim Jarir bin Abdullah Al-Bujali ke Damaskus untuk memperingatkan keseriusan khalifah menggempur pasukam Muawiyah. Sebelum khalifah Ali bin Abi Thalib menuntaskan tragedi pembunuhan khalifah Usman bin Affan. sebelum persetujuan kerja sama itu disepakati. berpandapat bahwa sebaiknya permintaan yang diajukan ’Amr bin Al-’Ash harus dipenuhi. dilakukan koordinasi antara Muawiyah dengan Amr bin Al-Ash. Di antara mereka yang terlibat konsultasi itu adalah ’Amr bin Al-Ash. Kelambanan ini terjadi karena Muawiyah sendiri belum dapat mengeluarkan kebijakan seperti itu. ’Amr bin Al-’Ash berpendapat bahwa bai’at belum dapat dilakukan oleh Muawiyah dan masyarakat Syiria. bila Muawiyah berada dalam posisi pengambil kebijakan. bila ia pada pendiriannya semula. selain Atbah bin Abi Sufyan. Selain itu. maka yang terjadi bukan bai’at melainkan perang. Muawiyah selain berhasil mempengaruhi penduduk Syiria juga berhasil mempengaruhi tokoh karismatik yang memiliki masa yang sangat banyak. Untuk kepentingan tersebut. yaitu ’Amr bin Al-Ash. Namun. yaitu jabatan gubernur mesir. ditahan dalam waktu beberapa lama. menurut Ibnu Qutaybah. Hal ini. masyarakat Syiria memberi dukungan penuh terhadap rencana Muawiyah. yakni tidak akan melupakan sumpah setia (bai’at) kepada khalifah Ali. Permintaan tersebut akhirnya di setujui . Persoalan itu akan sangat mumngkin diselesaikan segera. karena akan menambah kekuatan barisan penentang khalifah Ali. dengan tawaran jika berhasil akan diangkat menjadi gubernur. Akan tetapi. Melihat kondisi yang semakin genting. utusan khalifah. sebab ia sendiri masih menjabat gubernur Syiria. Bila tidak dapat diselesaikan. maka Utbah bin Abi Sufyan. Persoalan inilah yang menjadi negoisasi berjalan sangat lamban. agar persoalan dalam negeri Syiria cepat selesai dan upaya pelacakan terhadap pelaku pembunuhan khalifah Usman bin Affan segera berjalan. Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah melihat keseriusan Muawiyah dalam menolak kekhalifahannya.melakukan mobilisasi massa untuk menyerang pasukan khalifah. kerja sama dengan Amr akan menguntungkan pihak Muawiyah. Jarir bin Abdullah.

Muawiyah dengan cacatan bahwa Amr bin Al-’Ash harus membantunya dalam dalam upaya mencapai tujuan politisnya.000 orang pasukan. Amr bin Al-Ash. mengatakan bahwa Al Qur’an ini akan menjadi hakim yang akan menyelesaikan persoalan ini. Pada hari pertama jalanya pertempuran .000 orang pasukan untuk menghadang kekuatan khalifah Ali. sehingga konflik fisik antara kedua kekuatan tidak dapat di hindari lagi. Dengan persiapan sekitar 90. ’Amr bin Al-Ash’ pada 28 juli 657M mengusulkan agar Al Qur’an diletakan di ujung tombak. Jarir bin Abdullah Al-Ajali. Keputusan hasil musyawarah dari Syiria yang telah dibawa Jarir bin Abdullah Al Bujali telah disampaikan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib di Kufah. Sementara itu Muawiyah Muawiyah. Namun pada hari ke dua. Tidak ada pilihan lain bagi khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan kasus tersebut. sebelum menuntaskan penyelidikan atas tragedi pembunuhan khaifah Usman bin Affan. Ia telah mempersiapkan sekitar 85. Pertempuran berlangsung sangat sengit. tokoh politik yang di kenal licik. khalifah Ali bin Abi Thalib pergi menuju syiria untuk memetangi Muawiyah. kedua pasukan saling mengintai kelemahan masing-masing. yaitu keinginan Muawiyah yang tetap mempertahankan kedudukan sebagai gubernur Syiria dan menentang kebijakan khalifah Ali yang ingin mencopot kedudukan tersebut. Mendengar informasi itu. Di tengah berkecamuk peperangan. Usai bermusyawarah. Mengetahui hal itu. kecuali dengan memerangi para pembangkang yang di prakasai Muawiyah bin Abi Sufyan. misalnya perang. melakukan tipu muslihat. Ali bin Abi Thalib berkesimpulan bahwa genderang perang tampaknya telah di bunyikan oleh Muawiyah. karena kedua pasukan mencoba mengerahkan kekuatan masing-masing untuk mengalahkan lawan tempurnya. dan ada tanda-tanda kekalahan berada di pihaknya. Tampaknya Muawiyah pun tidak kalah sigap. Ia menjelaskan situasi kota Damaskus yang tengah mengadakan konsolidasi kekuatan untuk menghadapi kemungkinan pahit yang akan terjadi. Di lembah Eufrat ( Shiffin). diizinkan kembali ke Kuffah dengan membawaa informasi mengenai penegasan kembali Muawiyah yang menolak mengakui kekhalifaan Ali. Bergabungnya ’Amr bin Al-’Ash ke dalam barisan Muawiyah bin Abi Sufyan. menambah darah segar bagi kekuatan barisan Muawiyah yang tidah menyukai kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. sebagai isyarat penghentian perang. sebagian tentara khalifah Ali bi Abi Thalib . Menghadapi situasi kritis ini. tampaknya pasukan Muawiyah mulai terdesak. utusan khalifah Ali bin Abi Thalib yang ditahan.

Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk ‘Amr bin Al-‘Ash sebagai utusan. sehingga di percaya oleh Muawiyah untuk menjadi utusan dalam perundingan tersebut. Ali bin Abi Thalib mengajak kembali pasukanya agar meneruskan pertempuran. tapi di tolak oleh pengikut Ali karenaia di anggap lemah dalam berdiplomasi melawan utusan Muawiyah. Untuk kelancaran jalan perundingan. . termasuk dari sebagaian pasukan Ali sendiri yang setuju perang dihentikan. baik dari pihak khalifah Ali bin Abi Thalib maupuin pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itu. maka masing-masing utusan. akhirnya posisi itu di tempati oleh Abu Musa Al-Asy’ari yang di tunjuk menjadi delegasi. pada awalnya Abdullah bin Abbas yang di tunjuk. Jeda waktu ini di manfaatkan oleh kedua belah pihak untuk memberi keselamatan kepada masyarakat muslim mengenai langkah-langkah terbaik yang akan di ambil dalam mengatasi persoalan ini. Abu Musa di kenal sebagai salah seorang sahabat besar yang tingkat keimanan dan ketaqwaanya tidak dapat di ragukan. Untuk itu. bahkan sebagaian pasukan khalifah Ali menuntut agar perang di hentikan dan di selesaikan dengan cara damai melalui satu proses yang kemudian di kenal dengan sebutan Tahkim atau Arbitrase. pertempuran di hentikan untu membicarakan cara terbaik dalam menyelesaikan krisis politik militer yang tengah terjadi. Padahal kemenangan telah menghampiri khalifah. karena ia tahu bahwa ia bukan termasuk ke dalam kategori politisi dan militer yang memiliki kemampuan kuat untuk adu berdiplomasi. karena apa yang di lakukan Amr bin Al-Ash dan pasukannya hanya merupakan tipuan agar pasukan Ali bin Abi Thalib terpecah belah. Perbuatan itu tentu saja mengecewakan khalifah dan sebagian tentaranya yang mengetahui bahwa Al Qur’an itu hanya tipu daya saja. Dari pihak khalifah. Tekanan telah datang dari berbagai ragam. Awalnya khalifah Ali kurang setuju atas terpilihnya Abu Musa Al-Asy’ari sebagai utusan perundingan.menghentikan pertempuran. Oleh karena itu. sehingga tidak ada pilihan lain bagi khalifah Ali bin Abi Thalib kecuali menuruti keinginan orang banyak. Upaya khalifah Ali bin Abi Thalib untuk tidak terpengaruh apa yang disampaikan oleh kelompok Muawiyah gagal. mengirim utusan lain sebagai saksi. Kemudian atas kesepakatan bersama antara para sahabat dengan khalifah Ali. Alasan pilihan itu jatuh kepada Amr karena ia di anggap orang yang memiliki kemampuan diplomatis yang sangat kuat dan mempunyai keahlian dalam bidang strategi politik diplomasi. kedua belah pihak merundingkan utusan masing-masing.

Tempat yang disepakati oleh kedua pihak untuk menjadi tempat pertemuan adalah. Meskipn demikian secara politis munculna kelompok khawarij telah menguntungkan kelompok Muawiyah. Kelompok khawarij selalu berusaha untuk mencari sebab tidak selesainya konflik internal pada kaum Muslimin ini. Kelompok pertama menyatakan keluar. Berawal darisinilah maka kelompok Ali terpecah menjadi dua. yaitu Ali bin Abi Thalib. Namun khalifah Ali bin Abi Thalib menolak hasil dari musyawarah tersebut karena diangkat merugikan Ali dan menguntungkan kelompok Muawiyah. ketika mulai melaksanakan Tahkim/ arbitrasi. Mereka menganggab bahwa sebab utama adalah dari ketiga orang. Sebab secara otomatis dengan munculnya lelompok khawarij telah mengurangi jumlah pendukung khalifah Ali bin Abi thalib. Daumatul Jandal (sekarang al-Jawf). Dari ketiga yang ditugaskan oleh kelompok khawarij tersebut hanya Abdur Rahman bin Muljam . ‘Amr bin Bakr bertugas membunuh ‘Ar bi Al-‘Asr dan Al-Hajjaj bin Abdillah At-Tamimi bertugas membunuh Muawiyah. yakni baik Ali bin Abi Thalib mau pun Muawiyah diminta untuk meletakkan jabatan masing-masing dan melepaskan klaim bahwa masing-masing sebagai pemimpin yang sah. Sedang kelompok satunya menyatakan akan mendukung Ali sampai kapanpun dan kelompok ini disebut dengan Syi’atu Ali (syiah. da kesepakatan di antara kedua utusan itu. Oleh karena itu. kedua belah pihak sependapat bahwa pangkal persoalan yang kini tengah melanda umat Islam terletak pada kedua pemimpin itu. yaitu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah hendaknya masing-masing meletakkan jabatannya. Oleh karena itu dari ketiganya harus dibunuh. ditempat inilah. Dengan lembaga itu. yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. sebelah selatan Syiria pada 657 M/38 H. Karena itu. Kelopok Khawarij menyatakan diri tidak mendukung kelopok manapn. Kelopok khawarij kemudian menugaskan Abdur Rahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thali. yang disebut dengan khawarij. cara yang terbaik adalah menurunkan keduanya dari jabatan masing-masing dan membentuk lembaga syura untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Umat Islam. Sebab dari kesepakatan tersebut memutuskan hendaknya dari kedua kelompok. diharapkan masyarakat mampu menentukan siapa pemimpin mereka. Muawiyah bin Abi Sofyan dan ‘Amr bin Al-‘Asr.

Terbunuhnya khalifah Ali ini berarti telah menambah catatan negatif bagi sejarah Islam. mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Zaman Keemasan Semasa Zaman Keemasan Islam (750 . mengklaim dirinya sebagai Khalifah pada tahun 909. iaitu dengan mengekalkan tradisi-tradisi yang awal. Pada awalnya ia hanya menguasai Maroko. ia mulai memperluas daerah .asalnya rahsia yang dijaga ketat orang Cina. Pencapaianpencapaian saintifik dan intelektual mekar pada zaman keemasan itu. serta dengan menambahkan rekaan-rekaan dan pembaharuan-pembaharuan mereka sendiri. Aljazair. Said bin Husain. kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan dunia Islam. Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. Meskipun begitu. serta jurutera-jurutera dari dunia Islam banyak menyumbang kepada teknologi. sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Ali terbunuh bukan oleh kaum kafir. Pada masa pemerintahannya. Parsi dan India. Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika ketika sedang melaksanakan shalat shubuh pada tanggal 24 Januari 661/ 15 Ramadhan 40 H." tulis Bernard Lewis dalam bukunya What Went Wrong? (Apakah Silapnya?). khususnya orang Turki (dan kemudian diikuti oleh orang Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13). Seni pembuatan kertas diperolehi daripada dua tawanan di Pertempuran Talas (751). Namun kemudian. Tunisia dan Libya. Mereka menambah pembaharuan penting dari luar. B. Tetapi pada tahun 940 kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang nonArab. Namun kemudian. Mereka melakukan ini dengan dua cara. hingga kilang kertas dapat dibina di Samarkand dan Baghdad. melainkan oleh mantan pengikut setianya yang tidak setuju dari hasil tahkim.untuk membunuh Ali bin Abi Thalib yang berhasil sedangkan yang lainnya gagal. contohnya seperti penomboran kedudukan dari India. Satu lagi pembaharuan ialah kertas . para ahli falsafah dan ahli sains. Kerajaan Islam mewarisi "pengetahuan dan kemahiran Timur Tengah kuno. Orang Arab memperbaiki teknik orang Cina dengan menggunakan kain linen berbanding kulit pokok mulberi. mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Yunani. seorang muslim Syiah dari dinasti Fatimiyyah yang mengaku bahwa anak perempuannya adalah keturunan Nabi Muhammad. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad.1250: zaman Kerajaan Abbasiyah.

Sumbangan mereka ini menyebabkan seorang ahli filsafat Yunani yaitu Aristoteles terkenal di Eropa. Tambahan pula. Ilmu-ilmu ini kemudiannya diperbaiki lagi oleh beberapa tokoh Islam seperti Al-Biruni dan sebagainya. dan astronomi seperti Euclid dan Claudius Ptolemy.kekuasaannya sampai ke Mesir dan Palestina. . sebelum akhirnya Bani Abbasyiah berhasil merebut kembali daerah yang sebelumnya telah mereka kuasai. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan. Al-Kindi. dan ilmu zaman pra-Islam kepada masyarakat Kristen Eropa. dan Hindustan. Persia. dan hanya menyisakan Mesir sebagai daerah kekuasaan Bani Fatimiyyah. di Thus. pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750" 750. kemudian mereka mengklaim kembali gelar Khalifah pada tahun 929. banyak diantara mereka bukan Islam dan bukan Arab Muslim. Abu_al-Abbas_al-Saffah" Abu al-Abbas al-Saffah menang melawan pasukan Bani_Umayyah" Bani Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Muhammad bin Ali. dan filosofi dari Yunani. sampai akhirnya dijatuhkan kembali pada tahun 1031. Tokoh-tokoh pada masa khalifah Bani Abbasyiah Harun Al rasyid Harun Ar-Rasyid lahir di Rayy pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809. oleh karena itu mereka termasuk ke dalam Bani Hasyim. Zaman ini juga menyaksikan lahir ilmuwan Islam terkenal seperti Ibnu Sina. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan_II" Marwan II. Pada masa kekhalifahan ini dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. Mereka ini memainkan peranan yang penting dalam menterjemahkan dan mengembangkan karya Kesusasteraan Yunani dan Hindu. sastra. al-Farabi dan sebagainya. bukan termasuk yang seketurunan dengan Nabi. Bani Abbasiyyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul-Muththalib (566-652) yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad. Sedangkan Bani Umayyah yang merupakan salah satu kabilah dalam Quraisy. Dinasti Fatimiyyah kemudian runtuh pada tahun 1171. matematik. Sedangkan Bani Umayyah bisa bertahan dan terus memimpin komunitas Muslim di Spanyol. Banyak golongan pemikir lahir zaman ini. pada zaman ini menyaksikan penemuan ilmu geografi. Abbas_bin_Abdul-Muththalib" Abbas menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani_Hasyim" Bani Hasyim di Iran" Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar_bin_Abdul_Aziz" Umar bin Abdul Aziz.

perpustakaan. setelah ilmuwan Andalusia Abu Muhammad bin Hazm (993 M . Sosok dan kiprah Al-Zahrawi baru terungkap ke permukaan. Al-Zahrawi adalah seorang dokter bedah yang amat fenomenal. dan istana.Zahra dijarah dan dihancurkan. Era pemerintahan Harun. Kontri businya sungguh sangat besar bagi pengembangan ilmu bedah. Tak heran bila dunia pun mendapuknya sebagai ‘Bapak Ilmu Bedah Modern’. Orang Barat mengenalnya sebagai Abulcasis. Membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan megah. Sebab. kesehatan. yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah. • Al-Zahrawi (936-1013 M. Harun banyak belajar dari Yahya ibn Khalid Al-Barmak. Membangun majelis Al-Muzakarah. mesjid-mesjid. Karya dan hasil pemikirannya banyak diadopsi para dokter di dunia Barat. Peletak dasar-dasar ilmu bedah modern itu bernama Al-Zahrawi (936 M -1013 M).) Di era keemasannya. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi. dikenal sebagai masa keemasan Islam (The Golden Age of Islam). khalifah yang ketiga dan kakaknya. Mendirikan Baitul Hikmah. Di masa pemerintahannya beliau : • • • • • Mewujudkan keamanan. peradaban Islam memiliki seorang dokter bedah yang paling top. Membangun sarana pendidikan.Khurasan. dan penelitian. Musa Al-Hadi adalah kalifah yang ketiga. Selain melahirkan prosedur dan metode ilmu bedah modern. Harun Ar-Rasyid adalah kalifah kelima dari kekalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803.1064 M) menempatkannya sebagai salah seorang . di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia.’ Kisah masa kecilnya tak banyak terungkap. tanah kelahirannya Al. yang dilanjutkan oleh Ma'mun Ar-Rasyid. dia juga menciptakan beragam alat dan teknologi yang digunakan untuk bedah. Membangun tempat-tempat peribadatan. Di masa mudanya. sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi. Meski berasal dari dinasti Abbasiyah.Zahrawi menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. kedamaian serta kesejahteraan rakyat. dan perdagangan.Ibunya Jurasyiyah dijuluki Khayzuran berasal dari Yaman. Harun Ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmaki dari Persia (Iran). ‘’Prinsipprinsip ilmu kedokteran yang diajarkan Al.

farmakologi.dokter bedah terkemuka di Spanyol. Al-Zahrawi mendedikasikan separuh abad masa hidupnya untuk praktik dan mengajarkan ilmu kedokteran. Tak heran. Para dokter di zamannya mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang jenius terutama di bidang bedah. Dalam menjalankan praktik kedokterannya. Dalam AlTasrif. serta ilmu kedokteran secara umum. Ia lebih banyak mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. dia mengungkapkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan siswanya. orthopedi. opththalmologi. Al-Zahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu bedah. Sejarah hidup alias biografinya baru muncul dalam AlHumaydi’s Jadhwat al. Cordoba memiliki tak kurang 50 rumah sakit yang menawarkan pelayanan yang prima Sebagai seorang guru ilmu kedokteran. Jasanya dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh sangat besar. Sederet produk kosmetika seperti deodoran. Dalam kitab yang diwariskannya bagi peradaban dunia itu. pewarna rambut yang berkembang hingga kini merupakan hasil karya Al-Zahrawi. bila kemudian pasien dan anak muda yang ingin belajar ilmu kedokteran dari Abulcasis berdatangan dari berbagai penjuru Eropa. Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalanan. Popularitas Al-Zahrawi sebagai dokter bedah yang andal menyebar hingga ke seantero Eropa. Ia juga mengupas tentang kosmetika. Al-Zahrawi begitu mencintai murid-muridnya. Berbeda dengan ilmuwan Muslim kebanyakan. Kitab yang dijadikan sekolah kedokteran di Eropa itu terdiri dari 30 volume. Al-Zahrawi pun mengingatkan kepada para muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Sebagai seorang dokter termasyhur. Al-Zahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Al-Zahrawi pun diangkat menjadi dokter Istana pada era Kekhalifahan Al-Hakam II di Andaluasia. Menurut Will Durant. Al-Zahrawi menankan pentingnya observasi tertutup . AlZahrawi meninggalkan sebuah ‘harta karun’ yang tak ternilai harganya bagi ilmu kedokteran yakni berupa Kitab Al-Tasrif li man ajaz an-il-taliI sebuah ensiklopedia kedokteran. Menurut Al-Zahrawi. hand lotion.Muqtabis yang baru rampung setelah enam dasawarsa kematiannya. seorang dokter yang baik haruslah melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. pada masa itu Cordoba menjadi tempat favorit bagi orang-orang Eropa yang ingin menjalani operasi bedah. Di puncak kejayaannya.

Jaques Delechamps (1513 M 1588 M) masih menjadikan Al-Tasrif sebagai rujukan. ahli bedah berkebangsaan Prancis .Zahrawi sebagai seorang ahli bedah diakui para dokter di Eropa. astrologi. Kitab Al.850 M).nya diagnosis yang akurat serta kemung .’‘ ucap Pietro Argallata. Menurut Al-Zahrawi profesi dokter bedah tak bisa dilakukan sembarang orang. dia kerap mengingatkan agar masyarakat tak melakukan operasi bedah kepada dokter atau dukun yang mengaku-ngaku memiliki keahlian operasi bedah.heri ruslan. Sosok dan pemikiran Al-Zahrawi begitu dikagumi para dokter serta mahasiswa kedokteran di Eropa. ia bekerja sebagai dosen di Sekolah . Mungkin karena itulah di era modern ini muncul istilah dokter spesialis bedah (surgeon). Kitab itu juga dilengkapi dengan ilustrasi. astronomi.kin an pelayanan yang terbaik.dua tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Hingga abad ke.Tasrif yang ditulisnya lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Cremona pada abad ke-12 M. Hampir sepanjang hidupnya. Al-Zahrawi tutup usia di kota Cordoba pada tahun 1013 M . seorang ahli bedah Prancis bernama Guy de Chauliac mengutip Al-Tasrif hampir lebih dari 200 kali. Al-Zahrawi adalah kepala dari seluruh ahli bedah. Kitab Al-Tasrif terus menjadi pegangan para dokter di Eropa hingga terciptanya era Renaissance. Meski Corboba kini bukan lagi menjadi kota bagi umat Islam. Pada abad ke-14 M. Di jalan itu terdapat rumah nomor 6 yakni rumah tempat Al-Zahrawi tinggal. Al-Khowarizmi (780 . Kini rumah itu menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Kepariwisataan Spanyol. Kitab itu menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan para dokter sera ahli bedah Eropa selama lima abad lamanya pada periode abad pertengahan. Al-Zahrawi pun selalu mengingatkan agar para dokter untuk berpegang pada norma dan kode etik kedokteran.16 M. Hal itu dilakukan untuk tercapai . namun namanya masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan yakni ‘Calle Albucasis’. yakni tak menggunakan profesi dokter hanya untuk meraup keuntungan materi. ‘’Tak diragukan lagi. Hanya dokter yang memiliki keahlian dan bersertifikat saja yang boleh melakukan operasi bedah. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika. Kehebatan dan profesionalitas Al. dan geografi yang berasal dari Persia. Pada masa itu. Uzbekistan) dan wafat sekitar tahun 850.dalam kasus-kasus individual. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm (sekarang Khiva.

Khawarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara 813-833. "al-Majusi. astrologi. termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani.Qutrubbulli mengindikasikan beliau berasal dari Qutrubbull. geografi. buku pertama beliau yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. nama yang diambil dari nama salah satu buku beliau pada tahun 830 M.. Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan. yang juga dilakukan beliau. yang tercantum dalam buku beliau. kartografi.Ini mungkin terjadi pada orang yang berasal dari Iran. sebagai fondasi dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar. kota kecil dekat Baghdad. yang memperkenalkan angka India. bahkan lokasi tempat lahirnya sekailpun. kemudian diperkenalkan sebagai Sistem Penomoran Posisi Desimal di dunia Barat pada abad ke 12. Kata Aljabar berasal dari kata al-Jabr. tapi juga dalam kebahasaan.far. adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Tetapi. al-Jabar. . dan banyak pedagang dan ilmuwan dari China dan India berkelana ke kota ini. kita temukan sejarah singkat beliau. astronomi. satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Nama beliau juga di serap dalam bahasa Spanyol Guarismo dan dalam bahasa Portugis.jadi sebutan Al-Tabari ditujukan pada saat ia muda. tempat ia belajar ilmu alam dan matematika. ia beragama Majusi. Karya-Karya Besar Al-Khawarizmi Karya terbesar beliau dalam matematika. Dia bekerja di Baghdad pada Sekolah Kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al. Sejarawan al-Tabari menamakan beliau Muhammad bin Musa al-Khwarizmi al-Majousi al-Katarbali. Al.Kehormatan di Baghdad Buku pertamanya. Tentang agama al-KhawArizmI'. Sebutan al. salah satu provinsi Uzbekistan). Gelar beliau adalah Abu &lsquo. setelah Islam masuk ke Persia. trigonometri. al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala atau: "Buku Rangkuman untuk Kalkulasi dengan Melengkapakan dan Menyeimbangkan&rdquo. Kontribusi beliau tak hanya berdampak besar pada matematika.Ma'mun. Riwayat Hidup Sedikit yang dapat diketahui dari hidup beliau. bersama dengan karyakarya tulis beliau." dapat dilihat mengindikasikan ia adalah pengikut Zoroaster. Kata logarisme dan logaritma diambil dari kata Algorismi. Beliau merevisi dan menyesuaikan Geografi Ptolemeus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. Sehingga ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Toomer menulis: Sebutan lain untuk beliau diberikan oleh al-Tabari.Abd Allah atau Abu Ja&rsquo. Pendekatan logika dan sistematis beliau dalam penyelesaian linear dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dalam disiplin aljabar. kemudian buku Al-Jabar beliau menunujukkan beliau adalah seorang Muslim Ortodok. Translasi bahasa Latin dari Aritmatika beliau. Latinisasi dari nama beliau. dan pada bidang lain yang beliau tekuni. Nama beliau mungkin berasal dari Khwarizm (Khiva) yang berada di Provinsi Khurasan pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah (sekarang Xorazm. Dalam Kitab al-Fihrist Ibnu al-Nadim. Algarismo yang berarti digit.

di terjemahkan oleh Geography). dengan berani mengevaluasi nilai panjang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota di Asia dan Afrika yang sebelumnya diberikan oleh Ptolemeus. Metode beliau dalam menyelesaikan linear dan notasi kuadrat dilakukan dengan meredusi notasi ke dalam 6 bentuk standar (dimana b dan c adalah angka positif) * Angka ekual kuadrat (ax2 = c) * Angka ekual akar (bx = c) * Kuadrat dan akar ekual (ax2 + bx = c) * Kuadrat dan angka akar ekual (ax2 + c = bx) * Akar dan angka kuadrat ekual (bx + c = ax2) * Kuadrat ekual akar (ax2 = bx) Dengan membagi koefisien dari kuadrat dan menggunakan dua operasi aljabar (Arab: penyimpanan ataumelengkapkan) dan al-muqabala (menyeimbangkan). Buku beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. bersama dengan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yang kemudian disebut &ldquo.mun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di Bumi.Tengah.ketahuilah dunia&rdquo.Pada buku beliau. Kitab surat al-ard ("Pemandangan Bumi". Al-muqabala adalah proses memberikan kuantitas dari . 1145) dan juga oleh Gerard of Cremona. dan sumbersumber Yunani. Contohnya. Algoritmi de numero Indorum. Buku I – Aljabar al-Kitab al-mukhtasar fi Hisab al-jabr wa-l-muqabala Buku Rangkuman Kalkulasi dengan Melengkapkan dan Menyeimbangkan) adalah buku matematika yang ditulis tahun 830. x2 = 40x . Buku ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin berjudul Liber algebrae et almucabala oleh Robert of Chester (Segovia. yang ditulis tahun 825. menunjukkan kata algoritmi menjadi bahasa Latin.. Buku tersebut merangkum definisi aljabar. akar dan kuadratdari notasi dengan menggunakan nilai yang sama di kedua sisi. Buku besar beliau yang lain. yang memperlihatkan koordinat dan lokalisasi yang diketahui dasar dunia. Aljabar adalah proses memindahkan unit negatif. Beberapa kontribusi beliau berdasar pada Astronomi Persia dan Babilonia. memprinsipkan kemampuan difusi angaka India ke dalam perangkaan timur tengah dan kemudian Eropa. Ia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma&rsquo. menimbulkan dampak yang hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa. Sistemasi dan koreksi beliau terhadap data Ptolemeus pada geografi adalah sebuah penghargaan untuk Afrika dan Timur &ndash. angka India. Kalkulasi dengan angka Hindu. Ketika hasil kerjanya dikopi dan di transfer ke Eropa dan Bahasa Latin. Beliau juga menulis tentang astrolab dan sundial.4x2 disederhanakan menjadi 5x2= 40x.

tetapi umumnya dimulai dengan kata: Dixit algorizmi ("Seperti kata al-Khawarizmi"). yang selesai pada 833 adalah revisi dan penyempurnaan Geografi Ptolemeus.Ali.Sind bin &lsquo. Contohnya. Sahl bin Bi&scaron. Gunung. Semua Pulau dan Sungai. yang menulis pengaruh lintang dan bujur terhadap cuaca. atau Algoritmi de numero Indorum ("al-Kahwarizmi pada angka kesenian Hindu"). Ia berusaha mencari pendekatan yang mirip dengan peta tersebut. dengan Kota-Kota. sebuah nama baru diberikan pada hasil kerja beliau oleh Baldassarre Boncompagni pada 1857. Ibnu Turk. Translasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Adelard of Bath. pda manuskrip Latin. Oleh karena itu. dikatakan bahwa ini sanagat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk untuk membuat pendekatan praktis.arafaddin al-Tussi. Baik dalam salinan Arab maupun Latin. termasuk Abu Hanifa al-Dinawari. Buku 3 beliau yang terkenal adalah Kitab Surat al-Ard (Bhs.r. dan &Scaron.a wa-l-tafriq bi-Hisab al-Hind ("Buku Penjumlahan dan Pengurangan berdasarkan Kalkulasi Hindu")Buku 3 . Oleh Paul Gallez. yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Strasbourg.far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi berdasarkan pendalaman geografis yamg ditulis oleh Ptolemeus dan Claudius. Hubert Daunicht merekonstruksi kembali peta tersebut dari daftar koordinat. yang juga menerjemahkan tabel astronomi pada1126. terdiri dari daftar 2402 koordinat dari kota-kota dan tempat geografis lainnya mengikuti perkembangan umum. Buku 2 . . Terjemahan Latinnya tersimpan di Biblioteca Nacional de España di Madrid. Laut. Abu Kamil (Rasala fi al-gabr wa-al-muqabala). tapi hilang dari Bahasa Arab yang aslinya. Abu Yusuf al-Missisi.Rekonstruksi Planetarium Peta abad ke-15 berdasarkan Ptolemeus sebagai perbandingan.biasanya tak bernama.Arab: "Buku Pemandangan Dunia" atau "Kenampakan Bumi" diterjemahkan oleh Geography). ditulis oleh Abu Ja&rsquo. Abu Muhammad al&lsquo. Beberapa pengarang telah menerbitkan tulisan dengan nama Kitab al-gabr wa-l-muqabala.Zona Cuaca&rdquo. Hanya ada satu kopi dari Kitab Surat al-Ard. termasuk &ldquo.Dixit algorizmi Buku kedua besar beliau adalah tentang aritmatika. Kitab aslinya mungkin bernama Kitab alJam&rsquo.tipe yang sama ke sisi notasi. x2 + 14 = x + 5disederhanakan ke x2 + 9 = x. Buku ini dimulai dengan daftar bujur dan lintang. yang bertahan dalam Bahasa Latin.. Judul lengkap buku beliau adalah Buku Pendekatan Tentang Dunia. tak ada yang tertinggal dari buku ini.Adli.

Dua karya berisi tentang pagi (Ma&rsquo. Versi aslinya dalam Bahasa Arab (ditulis 820) hilang. dan memberikan hukum tentang bujur matahari dan bulan menggunakan Kalender Yahudi. Al-Biruni (973 .” Begitulah AI Sabra menjuluki Al-Biruni — ilmuwan Muslim serba bisa dari abad ke-10 M. Karya lain. Bukan tanpa alasan bila Sarton dan Sabra mendapuknya sebagai seorang ilmuwan yang agung. Bapak Sejarah Sains Barat.Buku 4 . astronomial dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. Yang menerangkan 19-tahun siklus interkalasi. hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu bulan Tishri dimulai. Al-Biruni memang seorang saintis yang sangat fenomenal. tapi versi lain oleh astronomer Spanyol Maslama al-Majriti (1000) tetap bertahan dalam bahasa Latin. George Sarton pun begitu mengagumi kiprah dan pencapaian Al-Biruni dalam beragam disiplin ilmu. yang disebut dalam Fihirst. Istanbul.at al-mashriq f? kull balad) dan determinasi azimut dari tinggi (Ma&rsquo.Astronomi Kampus Corpus Christi MS 283 Buku Zij al-sindhind ("tabel astronomi&rdquo. Al-Biruni .). Kairo dan Paris berisi pendekatan material yang berkemungkinan berasal dari al-Khawarizm?. Sejarah mencatat. yang diterjemahkan oleh Adelard of Bath (26 Januari 1126).” cetus Sarton. Manuskrip di Istanbul berisi tentang sundial. Ibnu al-Nadim dalam Kitab al-Fihrist (sebuah indeks dari bahasa Arab) juga menyebutkan Kitab ar-Rukama(t) (buku sundial) dan Kitab al-Tarikh (buku sejarah) tapi 2 yang terakhir disebut telah hilang.) adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalenderial. the Bibliotheca Nacional (Madrid) dan the Bodleian Library (Oxford). Sama dengan yang ditemukan oleh al-Biruni dan Maimonides.rifat al-samt min qibal al-irtifa&rsquo. Sejatinya.1050 M). Buku 5 . the Bibliothèque Mazarine (Paris). memperhitungkan interval antara Era Yahudi(penciptaan Adam) dan era Seleucid . Dia adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam seluruh sejarah manusia. Beliau juga menulis 2 buku tentang penggunaan dan perakitan astrolab. Empat manuskrip lainnya dalam bahasa Latin tetap ada di Bibliothèque publique (Chartres). Karya lainnya Beberapa manuskrip Arab di Berlin.rifat sa&rsquo. ”Semua pasti sepakat bahwa Al-Biruni adalah salah seorang ilmuwan yang sangat hebat sepanjang zaman.Kalender Yahudi Al-Khawarizmi juga menulis tentang Penanggalan Yahudi (Risala fi istikhraj ta'rikh al-yahud "Petunjuk Penanggalan Yahudi"). Tashkent. seperti determinasi arah Mekkah adalah salah satu astronomi sferik.

Dia terlahir menjelang terbit fajar pada 4 September 973 M di kota Kath . Ilmuwan kondang itu bernama lengkap Abu Rayhan Muhammed Ibnu Ahmad Al-Biruni. geodesi. geografi. fisika. Al-Biruni muda menimba ilmu matematika dan Astronomi dari Abu Nasir Mansur. Kerja keras dan keseriusannya dalam mengkaji dan mengeksplorasi beragam aspek tentang India. Al-Biruni mengaku sama sekali tak mengenal ayahnya. Al-Biruni juga menjadi pelopor dalam berbagai metode pengembangan sains. Al-Biruni . Menginjak usia yang ke-20 tahun. Turki. Selain menguasai beragam ilmu pengetahuan. Saat itu. Al-Biruni telah menulis beberapa karya di bidang sains. kedokteran. ilmuwan yang hidup di era kekuasaan Dinasti Samanid itu merupakan salah satu pelopor merote saintifik eksperimental. Dialah ilmuwan yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan metode eksperimental dalam ilmu mekanik. psikologi. Dinasti Khwarizmi digulingkan oleh Emir Ma’mun Ibnu Muhammad. matematika. Sebagai ilmuwan yang menguasai beragam ilmu. serta filsafat. Al-Biruni pun tak hanya menguasai beragam ilmu seperti. antropologi. Dia sangat intens mempelajari bahasa. Sumbangan yang dicurahkannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan sungguh tak ternilai. kimia. Al-Biruni tumbuh dewasa dalam situasi politik yang kurang menentu. Dia juga merupakan saintis pertama yang mengelaborasi eksperimen yang berhubungan dengan fenomena astronomi. Persia. Al-Biruni ternyata telah meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi.di sekitar wilayah aliran Sungai Oxus. Dalam biografinya. ilmuwan dari Khawarizm.sekarang adalah kota Khiva . Dia juga turun memberikan kontrbusi yang begitu besar bagi setiap ilmu yang dikuasainya itu. Al-Biruni juga tercatat sebagai seorang perintis psikologi eksperimental. Sansekerta. Khwarizm (Uzbekistan). Yahudi.ilmuwan besar Muslim lainnya yang begitu berpengaruh di Eropa. Persia itu juga dinobatkan sebagai ‘Bapak Geodesi’. Sejarah masa kecilnya tak terlalu banyak diketahui. Al-Biruni juga dinobatkan sebagai ‘antropolog pertama’ di seantero jagad. astrologi. dari Gurganj. Ketika berusia 20 tahun. Selain itu. Di era keemasan Islam. teks. dan Suriah. farmasi. hanya sedikit mengenal tentang kakeknya. Dia juga kerap bertukar pikiran dan pengalaman dengan Ibnu Sina . AlBiruni pun dinobatkan sebagai ‘Bapak Indologi’ — studi tentang India. dan kebudayaan India. sejarah. Sejarah sains mencatat. Tak cuma itu.sebagai sarjana Muslim pertama yang mengkaji dan mempelajari tentang seluk beluk India dan tradisi Brahminical. Al-Biruni juga fasih sederet bahasa seperti Arab. Dia juga mengamalkan ilmu yang dikuasainya dengan menjadi seorang guru yang sangat dikagumi para muridnya. sejarah.

Sekitar 11 tahun kemudian. Untuk meningkatkan prestise istana yang dipimpinnya. Selama tinggal di Gurgan. Selain itu. Dia tinggal di wilayah itu selama beberapa tahun. Dia mengorek dan menghimpun sejarah. sang ilmuwan Muslim itu mengkaji tentang seluk beluk India hingga melahirkan apa yang disebut indologi atau studi tentang India. Ibnu Sina juga sempat menerima undangan bernada ancaman dari Mahmud agar datang dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya di istana Ghazna. situasi politik kembali bergolak menyusul kematian anak kedua Emir Ma’mun akibat pemberontakan. dia juga menghasilkan karya besar dalam bidang astronomi lewat Masudic Canon yang didedikasikan kepada putera Mahmud bernama Ma’sud. ilmuwan lainnya yang dibawa Mahmud ke Ghazna adalah matematikus. Ma’sud juga menjamin Al-Biruni dengan uang pensiun yang bisa membuatnya tenang beristirahat serta terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Biruni mengumpulkan beragam bahan bagi penelitian monumental yang dilakukannya. Pada tahun 1017 M. Sekembalinya dari Gurgan dia menduduki jabatan yang terhormat sebagai penasehat sekaligus pejabat istana bagi penggati Emir Ma’mun. dia dihormati dan dengan leluasa bisa mengembangkan pengetahuan yang dikuasainya. Selama 13 tahun. Atas karyanya itu. ALBiruni merupakan salah seorang ilmuwan dan pejabat istana yang ikut diboyong. Selain itu. Selama hidupnya. Al-Biruni kembali ke Khwarizmi. Ibnu Iraq. Ma’sud menghadiahkan seekor gajah yang bermuatan penuh dengan perak.meminta perlindungan dan mengungsi di Istana Sultan Nuh Ibnu Mansur. Dia juga berhasil menulis buku astrologi berjudul The Elements of Astrology. Al-Biruni telah menyelesaikan salah satu karyanya yakni menulis buku berjudul The Chronology of Ancient Nations. Afghanistan. kebiasaan. Sultan dan Al-Biruni pergi ke Gurgan di Laut Kaspia. Pada tahun 1017 M hingga 1030 M. namun Al-Biruni menikmati keberadaannya di Ghazna. Meski Mahmud terkesan memaksa. dan seorang dokter. Di istana itu. Mahmud lalu membawa para pejabat Istana Khwarizmi untuk memperkuat kerjaannya yang bermarkas di Ghazna. Sebagai bentuk penghargaan. Pada tahun 998 M. Mahmud pun melakukan beragam cara untuk mendatangkan para ilmuwan ke wilayah kekuasaannya. Salah satu tugas Al-Biruni adalah menjadi astrolog isatana bagi Mahmud dan penggantinya. Khwarizmi pun diinvasi oleh Mahmud Ghazna pada tahun 1017 M. Al-Biruni mengembalikan hadiah yang diterimanya itu ke kas negara. keyakian atau kepecayaan yang dianut masyarakat di sub-benua India. sang ilmuwan itu pun menulis . Di negeri Hindustan itu. Namun. Ibnu Khammar. Mahmud sengaja menarik para sarjana dan ilmuwan ke Istana Ghazna. Al-Biruni mendapat kesempatan untuk melancong ke India.

para astronom mengabadikan nama Al-Biruni di kawah bulan. Dia juga menghasilkan beberapa karya yang penting dalam bidang astrologi. Dia telah memperkenalkan teknik mengukur bumi dan jaraknya menggunakan triangulasi. serta mineralogi. geografi. yakni sebuah studi tentang proyeksi pembuatan peta. Atas perannya itulah dia dinobatkan sebagai ‘Bapak Geodesi’. Hal itu dilakukannya pada abad ke-11 M. Ilmu Bumi Al-Biruni juga menghasilkan sejumlah sumbangan bagi pengembangan Ilmu Bumi. Kartografi Kartografi adalah ilmu tentang membuat peta atau globe. Astrologi Dia merupakan ilmuwan yang pertama kali membedakan istilah astronomi dengan astrologi. Untuk tetap mengenang jasanya. Selain itu. Al-Biruni telah menulis karya penting dalam kartografi.sederet karya dalam bidang kedokteran. Dia juga memberi kontribusi signifikan dalam kartografi. Al-Biruni tercatat sebagai astronom yang melakukan percobaan yang berhubungan dengan penomena astronomi. dia merampungkan ensiklopedia astronomi yang sangat panjang berjudul Kitab AlQanun Al Mas’udi.”papar Will Durant tentang kontribusi Al-Biruni dalam bidang astronomi. geologi. Geodesi dan Geografi Pada usia 17 tahun. Pada 1031 M. Al-Biruni sudah mampu menghitung garis lintang Kath Khawarzmi dengan menggunakan ketinggian matahari. Dia menduga bahwa Galaksi Milky Way (Bima Sakti) sebagai kupulan sejumlah bintang. . Al-Biruni wafat di usia 75 tahun tepatnya pada 13 Desember 1048 M di kota Ghazna.” papar John J O’Connor dan Edmund F Robertson dalam MacTutor History of Mathematics. ”Kontribusi penting dalam geodesi dan geografi telah dibuat disumbangkan Al-Biruni. Sumbangan Sang Ilmuwan Astronomi ”Dia telah menulis risalah tentang astrolabe serta memformulasi tabel astronomi untuk Sultan Ma’sud. geografi. Pada usia 22 tahun. Al-Biruni juga menegaskan bahwa bumi itu itu berbentuk bulat. serta fisika. Al-Biruni juga telah berjasa menuliskan risalah tentang planisphere dan armillary sphere.

Al-Biruni termasuk ilmuwan yang pertama bersama Ibnu Al-Haitham yang mengkaji dan mempelajari ilmu optik. kekerasan. Biruni didapuk sebagai antropolog pertama di dunia. Sejarah Pada usia 27 tahun. Mineralogi Dalam kitabnya berjudul Kitab al-Jawahir atau Book of Precious Stones. Sayangnya buku itu kini telah hilang. agama. Salah satunya. bau. Dia dipuji sejumlah ilmuwan karena telah mengembangkan antropologi Islam. Psikologi Eksperimental Al Biruni tercatat sebagai pelopor psikologi eksperimental lewat penemuan konsep reaksi waktu. AlBiruni telah membedakan antara menode saintifik dengan metode historis. serta beratnya. Optik Dalam bidang optik. Dia mengklasifikasi setiap mineral berdasarkan warna. Ia menulis secara detail studi komparatif terkait antropologi manusia. dia menulis tentang geologi India.Geologi Al-Biruni juga telah menghasilkan karya dalam bidang geologi. Al-Biruni menjelaskan beragam mineral. Dialah yang pertama menemukan bahwa kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara. Mediterania. Salah satu contohnya. Dalam kitab yang ditulisnya Kitab fi Tahqiq ma li’l-Hind atau Penelitian tentang India. kepadatan. serta Asia Selatan. Indologi Dia adalah ilmuwan pertama yang mengkaji secara khusus tentang India hingga melahirkan indologi atau studi tentang India. Antropologi Dalam ilmu sosial. Metode Sains Al-Biruni juga berperan dalam memperkenalkan metode saintifik dalam setiap bidang yang dipelajarinya. Dia juga mengembangkan metodelogi yang canggih dalam studi antropologi. dia menulis buku sejarah yang diberi judul Chronology. dan budaya di Timur Tengah. Matematika . dalam Kitab al-Jamahir dia tergolong ilmuwan yang sangat eksperimental.

maka tidak akan ada sesuatu apapun.873 M). sejak didirikannya Bayt al-Hikmah oleh al-Ma’mun. Di sini kita bisa melihat samar-samar pengaruh filsafat Pitagoras. Sebagaimana Plato. Al-Kindi telah menulis hampir seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi tiga: daya bernafsu (appetitive). Matematika di sini meliputi ilmu tentang bilangan. teori rasio. al-Ma’mun (813-833). dan daya berpikir (cognitive atau rational). al-Mu’tasim (833-842). Dan memang. Ia adalah filosof berbangsa Arab dan dipandang sebagai filosof Muslim pertama. Tahun kelahiran dan kematian al-Kindi tidak diketahui secara jelas. salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai sais kereta dan dua kekuatan lainnya (pemarah dan nafsu) . secara etnis. Karena keahlian dan keluasan pandangannya. Salah satu kelebihan al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum Muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. al-Wathiq (842-847). Hal ini disebabkan karena matematika. al-Kindi juga memperbaiki terjemahan-terjemahan sebelumnya. Tetapi. Yang dapat dipastikan tentang hal ini adalah bahwa ia hidup pada masa kekhalifahan alAmin (809-813). khususnya dalam bidang teori dan praktik aritmatika. Di samping menerjemah. geometri dan astronomi. Ahmad. harmoni. daya pemarah (irascible).Dia memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan matematika. di antara sekian banyak ilmu. bagi al-Kindi. Nama lengkap al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya`qub ibn Ishaq ibn Shabbah ibn Imran ibn Isma`il ibn Muhammad ibn al-Asy’ath ibn Qais al-Kindi. ia diangkat sebagai ahli di istana dan menjadi guru putra Khalifah al-Mu’tasim. al-Kindi sendiri turut aktif dalam kegiatan penerjemahan ini. Yang paling utama dari seluruh cakupan matematika di sini adalah ilmu bilangan atau aritmatika karena jika bilangan tidak ada. al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah. Memang. geometri dan lainnya Al-Kindi (801 . Mukaddimah ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dulu menguasai matematika. dan alMutawakkil (847-861). adalah mukaddimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. ia sangat menghargai matematika. Al-Kindi hidup pada masa penerjemahan besar-besaan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. bilangan irasional.

Namun ia tak mengikuti jejak langkah nenek moyangnya. mereka diibaratkan sebagai raja. Jika akal budi dapat berkembang dengan baik. Pada saat itu. ia lebih memilih memeluk Islam. Sejak berabad-abad lamanya. Karena itu. Ketertarikannya dengan benda-benda yang ada di langit membuat Al Battani kemudian menekuni astronomi. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. astronomi dan matematika begitu lekat dengan umat Islam. Jabir Ibn San'an Al-Battani. surga. Tak heran bila sejumlah ilmuwan di kedua bidang tersebut bermunculan. al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat. Secara informal ia mendapatkan pendidikan dari ayahnya yang juga seorang ilmuwan. maka dua daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula.929 M). al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia ex nihilio. Keluarganya merupakan penganut sekte Sabbian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Raqqa menjadi terkenal dan mencapai . neraka. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Al-Battani (850 . keabsahan wahyu. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Battani atau Albatenius. Suriah pada sekitar 858 M. kebangkitan jasmani. Di kota inilah ia melakukan beragam penelitian hingga ia menemukan berbagai penemuan cemerlangnya. mukjizat. ia meninggalkan Harran menuju Raqqa yang terletak di tepi Sungai Eufrat. dan kehidupan akhirat. Dalam semangat ini pula. dan kelahiran dan kehancuran dunia oleh Tuhan. Keyakinan ini menguat dengan adanya bukti kemampuan Al Battani membuat dan menggunakan sejumlah perangkat alat astronomi seperti yang dilakukan ayahnya. Harran. fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu.sebagai dua ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Menurut al-Kindi. Salah seorang di antaranya adalah Abu Abdallah Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Al-Battani. Al Battani lahir di Battan. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan al-Kindi seperti anjing dan babi. di sana ia melanjutkan pendidikannya. Beberapa saat kemudian. sedang bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya.

Terjemahan tertua dari karyanya itu masih ada di Vatikan. Bukunya tentang astronomi yang paling terkenal adalah Kitab Al Zij. khalifah kelima dalam dinasti Abbasiyah. Ini membuahkan penemuan yang penting mengenai gerak lengkung matahari. Ia menemukan bahwa garis bujur terajauh matahari mengalami peningkatan sebesar 16. 46 menit. Terjemahan ini keluar pada 1116 sedangkan edisi cetaknya beredar pada 1537 dan pada 1645. ia pun menuliskan pengetahuannya di kedua bidang itu ke dalam sejumlah buku. Laiknya. Dalam bidang matematika. Al Battani juga memberikan kontribusi gemilang terutama dalam trigonometri. dan orbit matahari. Ini disebabkan karena kalifah Harun Al Rashid. 5 jam. Ini terkait dengan pergantian dari sebuah bulan ke bulan lainnya. Suriah. pada 14 September 786 membangun sejumlah istana di kota tersebut. Usai pembangunan sejumlah istana di Raqqa. Ini merupakan penghargaan atas sejumlah penemuan yang dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan Al Battani. dan 24 detik. Al Battani juga menentukan secara akurat kemiringin ekliptik. pada 1749 kemudian digunakan oleh Dunthorne untuk menentukan gerak akselerasi bulan. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul De Scienta Stellerum u De Numeris Stellerum et Motibus oleh Plato dari Tivoli. panjangnya musim. Perhitungannya mendekati dengan perhitungan terakhir yang dianggap lebih akurat. kota ini menjadi pusat kegiatan baik ilmu pengetahuan maupun perniagaan yang ramai. Pada masa . Itulah hasil jerih payahnya selama 42 tahun melakukan penelitian yang diawali pada musa mudanya di Raqqa. Penemuannya mengenai garis lengkung bulan dan matahari. Terjemahan buku tersebut tak melulu dalam bahasa latin tetapi juga bahasa lainnya. Sementara terjemahan karya tersebut ke dalam bahasa Spanyol muncul pada abad ke-13. Buah pikirnya dalam bidang astronomi yang mendapatkan pengakuan dunia adalah lamanya bumi mengelilingi bumi. Ia pun bahkan berhasil menemukan orbit bulan dan planet dan menetapkan teori baru untuk menentukan sebuah kondisi kemungkinan terlihatnya bulan baru. ilmuwan Muslim lainnya. ia menyatakan bahwa bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 hari. Berdasarkan perhitungannya.kemakmuran.47 derajat sejak perhitungan yang dilakukan oleh Ptolemy.

Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn Sina (980-1037) atau yang secara umum dikenal dengan nama Ibn Sina atau Avicenna (bahasa Latin yang terdistorsi dari bahasa Hebrew Aven Sina) adalah seorang ensiklopedis. di beberapa tempat ia lebih terkenal sebagai sastrawan daripada seorang filosof. Bahkan.selanjutnya baik terjemahan karya Al Battani dalam bahasa Latin maupun Spanyol tetap bertahan dan digunakan secara luas. di mana mulai abad ke-12 sampai ke-17. dokter. Transoxiana (Persia Utara). Perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk protes karena ia dikenai pajak yang berlebih. yang dikompilasi Ibn An-Nadim pada 988. Karena itu. ia dituduh ateis. bukunya dalam bidang pengobatan. Diakui oleh semua orang bahwa pikirannya merepresentasikan puncak filsafat Arab. dinyatakan bahwa Al Battani merupakan ahli astronomi yang memberikan gambaran akurat mengenai bulan dan matahari. Tak heran bila tulisannya. ahli matematika.1037 M). Al Battani memang mencapai Baghdad untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak pemerintah. Dia adalah ilmuwan dan filosof Muslim yang sangat terkenal dan salah seorang ilmuwan dan filosof terbesar sepanjang masa. Dia lahir di Afsanah. kemudian tinggal di Teheran. Dia adalah seorang dokter ternama. fisiologis. Dia dipanggil oleh orang Arab dengan sebutan al-Shaykh al-Rais. Namun kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya ketika dalam perjalanan pulang dari Baghdad ke Raqq Ibn-Sina (973 . Qanun fi al-Tibb. astronomer dan sastrawan. Di sinilah Ibn Sina banyak mendapat serangan dari kalangan Muslim ortodok. menjadi rujukan di berbagai universitas Eropa. karya ini merupakan kumpulan Muslim berpengaruh pada abad ke-10. filosof. sangat memberikan pengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa hingga datangnya masa Pencerahan. Informasi lain yang tertuang dalam Fihrist menyatakan pula bahwa Al Battani melakukan penelitian antara tahun 877 dan 918. dia lebih dikenal di Barat daripada di Timur. . Bukhara. Dia mengajar kedokteran dan filsafat di Isfahan. di dalamnya juga termuat informasi mengenai akhir hidup sang ilmuwan ini. Tak hanya itu. Dalam Fihrist. Ia lebih menekankan pada rasionalitas daripada keyakinan buta. Pengaruhnya di Barat karena buku-bukunya banyak diterjemah ke dalam bahasa Latin. Bahkan. Fihrist menyatakan bahwa Al Battani meninggal dunia dalam sebuah perjalanan dari Raqqa ke Baghdad.

ia diangkat menjadi menteri di Hamadan. mulai filsafat. Jabatan ini diembannya sampai meninggalnya Sultan. salah satu buku yang sangat terkenal di Timur pada abad pertengahan. Filsafat Logikanya bisa ditemukan dalam kitabnya yang berjudul al-Najat dan dalam beberapa bagian penting karya yang lain yang berjudul al-Isharat. Bagian pertama. Ia pergi ke kota Hamazan. ia ditangkap oleh Taj al-Muluk. Di usia 22 tahun. al-Hikmah terdiri dari 10 jilid dan Qanun fi al-Tibb yang di dalamnya berisi lebih dari 700 resep dan kegunaannya. dia memiliki kesempatan untuk mempelajari buku-buku langka di perpustakaan Sultan. dari penyakit serius yang dideritanya. dia telah banyak meringkas buku-buku filsafat. putra Sultan Shams al-Dawlah. dan dijebloskan ke penjara selama empat bulan. Sultan mengangkatnya menjadi perdana menteri di Rayyand. Dalam sebuah monograf ringkas tapi sangat penting yang berisi tentang ‘Klasifikasi Ilmu Pengetahuan”. berhubungan dengan Isagoge. di mana ia berhasil menyembuhkan penyakit Sultan Shams al-Dawlah dari Dinasti Buwaihi. bahasa. buku pertama yang ditulisnya dalam masalah psikologi dipersembahkan untuk Sultan. Yang paling terkenal di antaranya ialah Kitab al-Shifa’ yang terdiri dari 18 jilid. Dia dapat melarikan diri ke Isfahan dengan cara menyamar. Atas bantuan Sultan. al-Najah terdiri dari 10 jilid. dan disebut oleh Aristoteles dengan kategori. Ketika ia hendak pergi ke Isfahan. Ibn Sina membagi pengetahuan logika ke dalam sembilan bagian yang berbeda. ia meninggalkan Bukhara menuju Jurjan. ia dikeluarkan dari penjara. setelah kematian ayahnya. adalah filsafat umum tentang bahasa yang berkaitan dengan pembicaraan dan elemen-elemen abstraknya. Dalam usia dua belas tahun. Atas jasanya. geometri. Tidak lama kemudian ia meninggalkan Jurjan karena kekacauan politik. kalangan tentara memusuhinya dan menjebloskannya ke dalam penjara. yang berkaitan dengan delapan buku Aristoteles yang didahului oleh Isagoge-nya Prophyry. Nuh ibn Mansur. Dia kemudian diangkat menjadi dokter istana. Dia meninggal di usia 57 tahun. Dia banyak menulis buku dalam berbagai persoalan. sampai musik. dengan judul Hadiyah al-Ra’is ila al-Amir. Ketiga. aritmatika. Dengan posisinya ini. Di usia enam belas tahun. Bahkan. berkaitan dengan ide-ide sederhana dan abstrak. Ibnu Sina mengembangkan kosep logikanya kurang lebih semodel dengan komentar al-Farabi tentang Organon-nya Aristoteles.Dia menjadi sahabat karib raja karena keahliannya dalam masalah pengobatan. Kedua. Tapi. Dia berhasil menyembuhkan penyakit Sultan. ia telah menyembuhkan Sultan Samaniyah. yang dapat diterapkan pada semua hal. di mana di akhir hayatnya ia menjadi guru filsafat dan dokter di Isfahan. teologi. berkaitan dengan kombinasi dari ide-ide sederhana tersebut untuk menyusun proposisi yang dinamakan . Dan sekali lagi.

dan ini disebut Sophisticii atau kesalahan-kesalahan (al-maghalit). seseorang dapat merepersentasikan obyek dan dengan argumen. Kelima. Ibn Sina menyarakan untuk menggunakan justifikasi pragmatis terhadap definisi dan argumen: dengan definisi. Penalaran. Fungsinya. logika tidak menemukan kebenaran baru. Jadi. intensional atau yang lain. Ketujuh. yaitu pembuktian (al-burhan). membicarakan kesalahan penalaran logis. Isi kebenaran dari sistem tersebut tidak datang dari dalam. mendiskusikan berbagai hal yang harus dipenuhi oleh premis-premis yang darinya rangkaian reasoning dijalankan dan ini disebut dengan Second Analytics. menurut Ibn Sina. Rangkaian deduksi dihasilkan dari pengetahuan. yaitu dari data pengalaman pertama. yaitu perdebatan (al-jadl). bisa juga digunakan untuk hal yang negatif. yang berkaitan dengan Topic-nya Aristoteles. Ini merupakan data awal pengalaman atau prinsip-prnsip pertama pemahaman. mengkombnsikan proposisi dalam bentuk-bentuk silogisme yang berbeda dan merupakan bahasan pokok First Analytics Aristoteles. Ia adalah puisi (al-shi’r) atau Poetics-nya Aristoteles yang dianggap filosof Muslim menjadi bagian dari Organon logisnya. Ini secara jelas mengindikasikan bahwa logika seperti itu semata-mata sistem formal. tapi membantu kita untuk menggunakan kebenaran yang telah kita miliki tersebut dengan baik dan mencegah kita dari dari penggunaan yang salah atas kebenaran tersebut. berawal dari terma-terma khusus yang diterima dari luar. Sekalipun Ibn Sina memberikan logika posisi yang sangat penting di antara ilmu-ilmu yang lain. mempertimbangkan sifat dan batas-batasan penalaran yang mungkin. Tujuan utamanya adalah menyediakan bagi kita beberapa aturan yang akan mengarahkan kita agar tidak jatuh ke dalam kesalahan penalaran. yaitu analogi (al-qiyas). menjelaskan seni mengaduk jiwa dan imajinsi pendengar melalui kata-kata. Logika silogistik dianggapnya hanya bagian darinya. dia dapat melakukan persuasi. tapi di luarnya.Aristoteles dengan hermeneutika dan oleh filosof Muslim dengan al-ibarah atau al-tafsir. Logika digunakan Ibn Sina dalam pengertian yang luas. Keenam. Ibn Sina menjelaskan bahwa pengalaman dan penalaran memiliki andil yang sama dalam formasi dan . Kedelapan. Kesembilan. Deskripsi atau definisi pertama dibentuk dari pengalaman langsung atau ide-ide dan kemudian disusun dengan menggunakan argumen-argumen. dan ini bukan tidak terbatas. dia jelaskan sangat jelas. dia pada saat yang sama juga mengakui batas-batasnya. Ia harus memiliki starting point yang menjadi pondasi dari keseluruhan struktur logika. menjelaskan seni mempersuasi secara oratorikal dan ini disebut Rhetoric atau pidato (al-khatabah). Starting point ini tidak didirikan di dalam logika itu sendiri. diturunkan dari pengetahuan yang mendahului. tidak terkait dengan kebenaran atau kesalahan. Keempat. tapi dari luar.

= 1056 .1198 M). fikih. Semua keyakinan-keyakinan dasar ini bergandengan dengan prinsip pertama penalaran yang diproduksi dalam diri manusia oleh daya intelektualnya dengan mensyaratkan usaha sadar untuk mengarahkannya kepada kebenaran-kebenaran tersebut. Ibn Sina membedakan antara definisi. pikiran merasakan dirinya sendiri meyakini validitasnya dan bahkan tidak menyadari bagaimana keyakinan tersebut muncul. beliau adalah qadi yang mencapai derajat qadi al-qudat di Cordova – yang menyamai kedudukan menteri kehakiman di zaman sekarang. deskripsi dan ringkasan. Ini adalah aplikasi kategori Aristotelian terhadap pengetahuan dunia fenomenal.1198 M. bahwa keseluruhan lebih besar dari sebagian. contohnya. apakah sesuatu itu. di antaranya adalah Abu Ja’far Harun. Sejauh prinsip-prinsip pertama ini diperhatikan..1146 M.) dan awal masa daulah Muwahhidin (541 .1269 M.595 H. Dia menjabat sebagai qadi di Asbilia pada tahun 564 H. Ibn Bajah dan Ibn Tufail. Ibn Rusyd dilahirkan di kota Cordova. Dia adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Ibn Rusyd ( 520 . di mana ia. Ketika membicarakan bentuk dan materi definisi dan argumen. Pertama. kemudian menjabat sebagai qadi alqudat Cordova pada tahun 566 H. peradilan.). = 1146 . keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi dalam ilmu. Dia belajar ilmu kedokteran dan filsafat pada tokoh masa itu. Ibn Rusyd menyaksikan akhir masa daulah Murabbitin (448 .) yang memerintah Maroko dan Andalusia.pertumbuhan data seorang ilmuwan. dan terakhir mengapa ia seperti itu. atau karena opini dari orang-orang terdidik yang tidak bertentangan dengan orang-orang awam. . ahli ilmu kalam dan pembesar ulama mazhab Maliki yang mendalami ilmu fikih perbandingan antara mazhab-mazhab fikih Islam. Dengan melihat pengetahuan kita secara umum. = 1169 M. Kemudian. dan bagaimana ia sesungguhnya. = 1171 M. Salah seorang filosof Islam terbesar. = 1126 . Sebagian muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang terbiasakan sejak masa kanak-kanak dan yang lain berdasarkan atas pengalaman hidup.541 H. Dia juga seorang tokoh ilmu kedokteran – baik dalam penulisan maupun dalam praktek kedokteran – dalam sejarah peradaban Islam. Terakhir. politik dan administrasi.668 H. terlihat ada keyakinan dasar tetentu yang semua orang mengakuinya berdasarkan perasaan bersama (common feeling). misalnya. Ibn-Rusyd (1128 . Abu Marwan bin Jarbul al-Balansi. Ini memang benar. atau hukum pemikiran semisal A sama dengan B dan pada saat yang sama tidak sama dengan B. Andalusia (Spanyol – sekarang). aksioma matematis.

Orang-orang yang menulis sejarah hidupnya berkata: “sungguh Ibn Rusyd tidak meninggalkan membaca dan menulis pada sisa umurnya – kecuali pada dua malam. dengan proyeknya.) dan karena dorongan dari filosof Ibn Tufail (494 . = 1169 M. Sedang kreasi dan prestasi Ibn Rusyd dalam ilmu kalam terepresentasi dalam warisan pemikirannya. Pada saat itu. yaitu: tahafut al-Tahafut – kitab yang menjawab serangan Abu Hamid Al-Ghazali (450 . dan setelah dia matang sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu fikih. dia mempunyai kitab istimewa. malam pengantinnya dan malam saat bapaknya meninggal dunia. maka syarah Aristoteles tersebut berisi banyak kritik dan tambahan-tambahan darinya. = 1100 . sulit untuk dipahami. yaitu: syarah yang ringkas. Dia melihatnya secara logika Al-Qur’an yang menggabungkan antara hikmah dan syariat -. Dia secara luas dikenal sebagai pensyarah terbesar bagi Aristoteles. membaca. Ibn Rusyd dikenal secara internasional. Manahij al-Adillah fi ‘aqaid al-Millah – kitab yang didalamnya menghakimi manhaj para ahli kalam. = 1058 .581 H. dan mensyarah hasil karya filosof Yunani Aristoteles (384 = 322 S. kitab tersebut merupakan dua teks peninggalan Islam yang sangat berharga. Syarah Ibn Rusyd telah membuka jalan bagi Eropa untuk mengetahui warisan Aristoteles dan filsafat Yunani. Sedang dalam ilmu fikih.. Fasl al-Maqal fi ma bain al-Hikmah wa al-Syari’ah min al-Ittisal dan kitab Dhamimah fi al-‘ilm al-Ilahi. memahami. Walaupun kecil ukurannya. Dalam ilmu kedokteran. di samping sebagai kitab yang penting dalam fikih Maliki.). yaitu setelah dia menjabat sebagai qadi. Ibn Rusyd bangkit memperbaiki bahasa terjemahannya dan mensyarahnya ke dalam 3 jenis syarah. Ibn Rusyd mempunyai lebih dari dua puluh buku.” Dalam sejarah filsafat.1111 M.).1199 M. Ibn Rusyd memulai syarah Aristoteles pada tahun 564 H. Bukunya yang terkenal . sehingga kitab ini datang sebagai studi perbandingan fikih Islam yang mencerminkan batas tertinggi bagi peneliti yang sedang (tidak terlalu mendalam) dan batas permulaan bagi para mujtahid. terutama Asy’ariyah. Dalam warisan ilmu kalam dan filsafat ini. tetapi dia menjadikannya sebagai filsafat fikih dan menguraikan sebab-sebab perbedaan para ahli fikih – semua ahli fikih dari semua mazhab -.595 H.505 H. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid.) atas para filosof terdahulu -. sedang dan besar. = 1160 . Ibn Rusyd mewujudkan mazhabnya dalam mempertemukan antara hikmah (filsafat) dengan syariat (agama dan wahyu).M.1185 M. Dia memulai proyek filsafatnya ini.Pada saat berusia tiga puluh enam tahun. Ibn Rusyd mulai menulis dan mengarang. terjemahan buku-buku Aristoteles sedikit dan tidak jelas tulisannya. yang tidak hanya menjadikannya sebuah kitab mazhab Maliki. karena permintaan kerajaan dan Sultan Abu Yusuf Ya’qub bin Yusuf (555 .

1892 M. Arnest Rinan (1823 . maka para sejarawan tersebut tidak ragu-ragu untuk menisbatkan semua teori dan pemikiran kepada Ibn Rusyd. Itu semua karena kedalaman filsafat dan ilmu kalamnya. Aliran pemikiran ini dikenal dengan aliran Rusydi Latin (Aviroes Latin). berkata: “Takdir telah menentukan bahwa Ibn Rusyd telah menjadi perantara bagi munculnya kebohongan orang-orang yang sangat dengki dan menjadi perantara atas kekerasan berbagai bentuk pertentangan aqliyah dan pemikiran. Orientalis Spanyol Asin Plasius (1871 . Para penulis sejarah mengungkapkan tentang kedalaman Ibn Rusyd dalam bidang kedokteran. filsafat Ibn Rusyd harus lebih banyak kita sentuh dari kreasinya daripada syarahsyarahnya terhadap pemikiran Aristoteles. dengan pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh Ibn Rusyd dan dihasilkannya dalam karyakaryanya. Berhati-hati dalam membebankan tanggungjawab pendapat dan pemikiran yang diucapkan oleh Aviroes Latin.).1944). Ibn Rusyd dikenal dengan syarah Aristoteles. salah seorang filosof Barat yang menonjol dalam mempelajari Ibn Rusyd. tentu mengetahui penyimpangan penisbahan aliran tersebut kepada filosof Islam Ibn Rusyd. karena terdapat perbedaan yang sangat besar antara aliran Aviroes Latin yang palsu dengan aliran Aviroes Islam yang dihasilkn oleh ahli fikih yang mutakallim dan filosof Muslim ini. mengatakan : “Sungguh wajib bagi kita untuk memberi isyarat kepada pemikiran-pemikiran palsu. baik dalam bidang filsafat maupun ilmu kalam. . yang mana semua sejarawan menjadi korbannya.adalah al-Kulliyat.” Dengan demikian. Tetapi mereka yang mempelajari Ibn Rusyd dan melihat pada hakikat pemikiran Islam. yang mana dia (Ibn Rusyd) berbeda dengan kelompok tersebut. syarah yang tersebar luas di Eropa pada saat kebangkitannya. sebagaimana namanya dijadikan bendera yang mengibarkan pendapat-pendapat tersebut. maka ada aliran pemikiran pada saat itu yang berlindung dibalik nama besarnya. yang secara meyakinkan dia tidak pernah berpikir tentangnya sama sekali. “fatwanya dalam ilmu kedokteran dikagumi sebagaimana kekaguman mereka terhadap fatwanya dalam fikih.” Senada dengan makna ucapan Rinan di atas. walaupun mempelajarinya dari para orientalis besar. Yaitu sesungguhnya ketika mereka (para sejarawan) mendapati sekelompok para guru yang pada masa pertengahan dan masa kebangkitan diberikan pada mereka nama Rusydiyin.

Bertepatan pada tahun 661 M. Sedangkan Bani Umayyah yang merupakan salah satu kabilah dalam Quraisy. Irak Zaman Keemasan Islam (750 . karena peristiwa ini merupakan awal dari penyerahan khilafah (kekuasaan) dari hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. serta dengan menambahkan rekaan-rekaan dan pembaharuan-pembaharuan mereka sendiri. iaitu dengan mengekalkan tradisi-tradisi yang awal. Bani Abbasiyyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul-Muththalib (566-652) yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad. Kufah pada tahun 41 H. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya Dinasti Bani Umayah ! 3. oleh karena itu mereka termasuk ke dalam Bani Hasyim. Pencapaianpencapaian saintifik dan intelektual mekar pada zaman keemasan itu. serta jurutera-jurutera dari dunia Islam banyak menyumbang kepada teknologi. Pada saat itu Hasan bin Ali melakukan sumpah setia serta mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin umat Islam yang syah.Latansa Dinasti bani Umayah muncul pada peristiwa sangat bersejarah bagi umat Islam. Yaitu pada peristiwa ‘Am al-Jama’ah (rekonsiliasi umat Islam) di Maskin. Pengakuan ini kemudian secara serempak diikuti oleh seluruh pendukungnya yang mayoritas berada di kota Kufah. bukan termasuk yang seketurunan dengan Nabi. Mereka melakukan ini dengan dua cara. Tamrinat 1. Sejak kapan Dinasti Bani Umayah muncul ? 2. dekat Madain. para ahli falsafah dan ahli sains. Tuliskan sejarah singkat pergantian dari Dinasti Bani Umayah ke Dinasti Bani Abbasyiah ! . Peristiwa ini merupakan sejarah yang tidak dapat dilupakan bagi umat Islam.1250: zaman Kerajaan Abbasiyah.

yaitu spanyol dan prancis. dinasti Abbasyiah membawa islam sebagai sebuah agama dan peradaban yang sangat terkenal dan masyur dimasanya. Hal ini bukan tanpa sebab. Tuliskan tokoh-tokoh dari Bani Abbasyiah ! 5. Kejayaan tersebut saat ini menjadi sebuah kenangan dan cerita sejarah yang membanggakan ditengah kondisi umat islam di Indonesia yang “terpuruk”.4. Harun Al Rasyid. secara umum penulis melihat ada dua penyebab “terpuruk”nya umat islam di negeri ini. PERKEMBANGAN ISLAM ABAD PERTENGAHAN Islam pernah menjadi sebuah kejayaan dan kebesaran peradaban umat. Masa itu lahirlah para ilmuan besar seperti ibnu sina (Avicenna). Bani Abbasiyyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul-Muththalib (566-652) yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad. wilayah kekuasaan islam juga sangat luas hingga wilayah eropa. Beliau mampu membawa kejayaan islam terutama dalam bidang ilmu dan teknologi. Pertama kelemahan . Pada masa dinasti Utsmaniah (abad 14). beliau adalah khalifah dinasti Abbasiyah. berkuasa pada tahun 786. Jelaskan ! BAB IV PERKEMBANGAN ISLAM PADA PERIODE PERTENGAHAN (ZAMAN KEMUNDURAN 1250-1800 M ) A.

Islam dapat menduduki Sisilia dan Italia selatan. tentara Islam dapat melewati Pegunungan Pirenia yang akhirnya ditahan oleh tentara perancis di bawah pimpinan karel martel di kota poitiers (732 M). Jalan timur. satu-satunya keturunan bani Umayah yang berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah II di daratan Eropa tersebut. pada masa berikutnya pemerintahan dinasti ini mulai menurun. Kedua adalah peng-kondisian yang sengaja terus diupayakan oleh orang-orang. dimana pada tahun 1453.internal. Jalan tengah. yakni dilakukan dari Afrika Utara melalui Semenanjung Iberia di bawah pimpinan thariq bin ziyad (711 M). daerah ini berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Baru pada abad ke-19. tetapi dapat direbut kembali oelh bangsa Nordia pada abad ke-XI 3. Bahkan. tentara turki usmani terus melakukan perlawanan sampai ke kota Wina di Austria. Berakhirnya kekuasaan dinasti Seljuk atas Baghdad atau khilafah Abbasiyah merupakan awal dari . Yaitu melalui tiga jalan sebagai berikut. terutama di bidang politik. Sejalan dengan pesatnya perkembangan Islam di Asia dan Afrika. tentara Turki Usmani mundur kembali ke Semenanjung Balkan dan menguasai daerah ini selama kurang lebih empat abad. Jalan barat. Dimana salah satu sebabnya adalah kecenderungan penguasa untuk hidup mewah dan kelemahan khalifah dalam memimpin roda pemerintahan. Hanya Abdurrahman. Akhirnya. Dari Byzantium. pemerintahan Khilafah Umayyah memipmpin di semenanjung Iberia yang dikenal dengan bani Umayah II (711 M-1492 M) dengan ibukotanya Cordoba. Setelah itu. kelompok serta Negara yang sangat membenci Islam. 2. Akan tetapi. yakni dilakukan dari Tunisia melalui Sisilia menuju sepenanjung Apenina. umat sudah jauh dari Al-quran dan Hadits. Pada tahun132 H/750 M. turki dibawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil menaklukkan Byzantium dengan terlebih dahulu menyerang Konstantinopel dari arah belakang yakni laut hitam sehingga mengejutkan tentara byzantium timur. kota konstantinopel masih tetap dikuasai dinasty Umayyah dan berubah menjadi Istanbul B. keturunan bani Umayyah ditumpas habis dan menandai berkahirnya dinasti tersebut. KEMUNDURAN UMAT ISLAM Sebab-sebab Kemunduran Pemerintahan Bani Abbas (Masa Disintegrasi) Masa disintegrasi ini terjadi setelah pemerintahan periode pertama Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Islam juga menyebar ke Eropa. 1.

Pertama. wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama sangat luas. Wilayah kekuasaan khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. meliputi berbagai . masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas terlihat bahwa apabila khalifah kuat. Namun demikian. khilafah Abbasiyah tidak ditegakkan di atas Nashabiyah tradisional. Kedua. hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat. khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Meskipun demikian. tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. Baghdad dapat direbut dan dihancurluluhkan tanpa perlawanan yang berarti. Kehancuran Baghdad akibat serangan tentara Mongol ini awal babak baru dalam sejarah Islam. orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya Nashabiyah (kesukuan). Pada periode ini. Selain itu. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi khilafah Abbasiyah. mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. yang disebut masa pertengahan. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai dari Persia pula.periode kelima. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Ada diantaranya yang cukup besar. Pada masa itu mereka merupakan warga kelas satu. tetapi jika khalifah lemah. sudah merdeka dan berkuasa kembali. Disamping kelemahan khalifah. Persaingan antar Bangsa Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. namun yang terbanyak adalah dinasti kecil. sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Dengan demikian. Sementara itu bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah (ras) istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Setelah khilafah Abbasiyah berdiri. Para khalifah Abbasiyah. faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Persekutuan dilatarbelakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. benih-benih itu tidak sempat berkembang. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menyerang Baghdad. orang-orang Persia tidak merasa puas. Keduanya sama-sama tertindas. Menurut Stryzewska. ada dua sebab dinasti Bani Abbas memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 1.

mereka dianggap sebagai hamba. mereka merasa bahwa negara adalah milik mereka. Turki dan India. Irak. Budak-budak bangsa Persia atau Turki dijadikan pegawai dan tentara. dan selanjutnya beralih kepada dinasti Seljuk pada periode keempat. naik tahta. banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Syria. seorang khalifah yang lemah. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal khalifah Abbasiyah berdiri. para khalifah menjalankan sistem perbudakan baru. pada waktu itu tidak ada kesadaran yang merajut elemen-elemen yang bermacam-macam tersebut dengan kuat. pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. pada periode ketiga. muncul juga fanatisme bangsa-bangsa lain yang melahirkan gerakan syu'ubiyah. Kemerosotan Ekonomi Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. sehingga Bait al-Mal penuh dengan harta. dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. Akan tetapi. Mesir. stabilitas politik dapat terjaga. pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. sebagaimana diuraikan terdahulu.bangsa yang berbeda. Posisi ini kemudian direbut oleh Bani Buwaih. karena para khalifah adalah orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan kekuatan. disamping fanatisme kearaban. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran. Kecuali Islam. bangsa Persia. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Karena jumlah dan kekuatan mereka yang besar. seperti Maroko. Persia. Mereka disatukan dengan bangsa Semit. Sistem perbudakan ini telah mempertinggi pengaruh bangsa Persia dan Turki. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar. Mereka diberi nasab dinasti dan mendapat gaji. Kondisi politik yang tidak stabil . Sementara itu. Kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari al-Kharaj. Setelah al-Mutawakkil. Oleh Bani Abbas. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sejak itu kekuasaan Bani Abbas sebenarnya sudah berakhir. Pada periode pertama. Fanatisme kebangsaan ini nampaknya dibiarkan berkembang oleh penguasa. mereka mempunyai kekuasaan atas rakyat berdasarkan kekuasaan khalifah. Akibatnya. semacam pajak hasil bumi. 2. jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi.

). Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Al-Mutawakkil. kembali memperkenankan orang syi'ah "menziarahi" makam Husein tersebut. Namun anaknya. Aliran Syi'ah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan paham Ahlussunnah. Pada masa al-Mutawakkil (847-861). Perselisihan antara dua golongan ini dipertajam oleh al-Ma'mun. Konflik antara kaum beriman dengan golongan Zindiq berlanjut mulai dari bentuk yang sangat sederhana seperti polemik tentang ajaran. sampai kepada konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. aliran Mu'tazilah dibatalkan sebagai aliran negara dan golongan salaf kembali naik daun. Sebaliknya. . semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka. kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah kedua. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindiq ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Dinasti Idrisiyah di Marokko dan khilafah Fathimiyah di Mesir adalah dua dinasti Syi'ah yang memerdekakan diri dari Baghdad yang Sunni. kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme. tetapi juga antar aliran dalam Islam. memerintahkan agar makam Husein di Karbela dihancurkan. faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan. Mu'tazilah yang cenderung rasional dituduh sebagai pembuat bid'ah oleh golongan salaf. Al-Manshur berusaha keras memberantasnya. Tidak tolerannya pengikut Hanbali itu (salaf) terhadap Mu'tazilah yang rasional telah menyempitkan horizon intelektual. Pada saat gerakan ini mulai tersudut. Syi'ah pernah berkuasa di dalam khilafah Abbasiyah melalui Bani Buwaih lebih dari seratus tahun.).menyebabkan perekonomian negara morat-marit. dengan menjadikan mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara dan melakukan mihnah. Konflik Keagamaan Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. misalnya. Gerakan al-Afsyin dan Qaramithah adalah contoh konflik bersenjata itu. Antara keduanya sering terjadi konflik yang kadangkadang juga melibatkan penguasa. Akan tetapi. Zoroasterisme dan Mazdakisme. 3. al-Muntashir (861-862 M. pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syi'ah. khalifah ketujuh dinasti Abbasiyah (813-833 M. sehingga banyak aliran Syi'ah yang dipandang ghulat (ekstrim) dan dianggap menyimpang oleh penganut Syi'ah sendiri. Al-Mahdi bahkan merasa perlu mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan orangorang Zindiq dan melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Konflik yang dilatarbelakangi agama tidak terbatas pada konflik antara muslim dan zindiq atau Ahlussunnah dengan Syi'ah saja.

Gereja-gereja Kristen berasosiasi dengan orang-orang Mongol yang anti Islam itu dan diperkeras di kantong-kantong ahl al-kitab. .Aliran Mu'tazilah bangkit kembali pada masa dinasti Buwaih. Pikiranpikiran al-Ghazali yang mendukung aliran ini menjadi ciri utama paham Ahlussunnah. terkeping-keping oleh perpecahan dan perselisihan dari dalam. Pemikiranpemikiran tersebut mempunyai efek yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kreativitas intelektual Islam. Namun pada masa dinasti Seljuk yang menganut aliran Asy'ariyyah. selalu menimbulkan kepahitan yang lebih besar dan permusuhan yang lebih sengit dari perbedaan-perbedaan mengenai hal-hal yang masih dalam lingkungan pengetahuan manusia. setelah menghancurleburkan pusat-pusat Islam. telah menyebabkan kekacauan yang rumit dalam Islam . Namun. konon sampai sekarang.. ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur.. Sebagaimana telah disebutkan... penyingkiran golongan Mu'tazilah mulai dilakukan secara sistematis. orangorang Kristen Eropa terpanggil untuk ikut berperang setelah Paus Urbanus II (1088-1099 M) mengeluarkan fatwanya. Disamping itu. Dengan didukung penguasa aliran Asy'ariyah tumbuh subur dan berjaya. Soal kehendak bebas manusia. panglima tentara Mongol. sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Budha dan Kristen Nestorian. Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. menjadi sebab binasanya jiwa-jiwa berharga". Ancaman dari Luar Apa yang disebutkan di atas adalah faktor-faktor internal.. Pengaruh Salib juga terlihat dalam penyerbuan tentara Mongol.. Syed Ameer Ali mengatakan: "Agama Muhammad SAW seperti juga agama Isa as. Kedua serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. ikut memperbaiki Yerussalem.Pendapat bahwa rakyat dan kepala agama mustahil berbuat salah . hanya Armenia dan Maronit Lebanon yang tertarik dengan Perang Salib dan melibatkan diri dalam tentara Salib itu. Perang Salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Disebutkan bahwa Hulagu Khan. Pertama. Perbedaan pendapat mengenai soal-soal abstrak yang tidak mungkin ada kepastiannya dalam suatu kehidupan yang mempunyai akhir. Tentara Mongol.. Berkenaan dengan konflik keagamaan itu. 4. diantara komunitas-komunitas Kristen Timur.

dinasti Abbasyiah membawa islam sebagai sebuah agama dan peradaban yang sangat terkenal dan masyur dimasanya.Latansa Islam pernah menjadi sebuah kejayaan dan kebesaran peradaban umat. Jelaskan ! . 2). Pada masa dinasti Utsmaniah (abad 14). wilayah kekuasaan islam juga sangat luas hingga wilayah eropa. Harun Al Rasyid. ancaman dari luar. Masa itu lahirlah para ilmuan besar seperti ibnu sina (Avicenna). 3). konflik keagamaan dan 4). Tamrinat Ada beberapa faktor yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. persaingan antar bangsa. kemerosotan ekonomi. yaitu spanyol dan prancis banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 1). beliau adalah khalifah dinasti Abbasiyah. berkuasa pada tahun 786. Beliau mampu membawa kejayaan islam terutama dalam bidang ilmu dan teknologi.

sehingga tak pelak bahwa modern kerap identik dengan Barat. Imanuel Kant. Inilah dimana Barat memulai kemodernan yang menjadi pengaruh di seluruh dunia. Setidaknya kita menyegarkan kembali akan pemahaman yang dimaksud dengan modern. Adapun pada tataran aksiologis. berbagai kerangka pemikiran yang mengabsenkan Al Qur’an dan Sunnah -yang menjadi khasnya. yakni Islam dan Barat. akan banyaknya pemikir Islam yang menggunakan metodologi Barat sebagai kacamata dalam melihat Islam. Renessains menjadikan Eropa bergerak pesat meninggalkan peradaban yang lainnya. dan Fancis Bacon. setelah dipaparkan di atas. Pembahasan ini meliputi dua arus besar pemikiran yang selalu dihadapkan sebagai dua buah ideologi besar. Dalam wacana pemikiran modern. atau pada tempat atau kawasan tertentu. mampu menjelma seketika –pemikirannya. begitupun para . antara Islam dan Barat. yakni sumber pengetahuan. dengan tidak menafikan fakta sejarah. Yang kemudian menjadi pertanyaan. merupakan dasar tombak bagi Barat dalam kemajuannya. Basis epistemologis yang dipakai dalam pemikiran Barat. Renessains yang terjadi di Eropa pada abad-16. Bergitu pun berbagai kajian yang notabene melingkupi berbagai keilmuan Islam. Kebebasan akal yang menjadi prioritas diusung oleh beberapa tokoh seperti Rene Descartes.SEMESTER II PERKEMBANGAN ISLAM MASA MODERN (ZAMAN KEBANGKITAN 1800-SEKARANG) a. terutama dalam lini pemikiran. titik utama kajiannya terletak pada tataran epistemologis.sebagai sebuah hegemoni pemikiran yang sangat terasa gaungnya. dan juga yang dimaksud dengan islami. pemikiran Islam ataupun Barat akan membias dan hilang corak khasnya karena disesuaikan dengan world view yang ada. Keduanya sebagai epistemologi merupakan pembeda dengan corak pemikiran lainnya. August Comte. Pemikiran Islam Modern Pemikiran merupakan wacana yang berkembang secara dialektik. yakni dalam periodisasi waktu. Maka. sesuai dengan sumber pengetahuannya selalu mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi ciri kahasnya.barang tentu tidak dikatakan sebagai pemikiran Islam. menjadi jelas akan kebebasan akal yang dipakai sebagai pijakan sumber pengetahuan. Corak pemikiran Islam. khususnya Islam.

Pengaruh pemikiran Barat (modern) sangat besar dalam pemikiran Islam. Terakhir perjalanan Islam ortodoks yakni kejayaan imperium Usmani berdiri. Terminologi modern juga dikaitkan dengan istilah kontemporer. pemikiran Islam pramodern telah melewati masa dimana corak pemikiran sekuler berkembang. Imam Khomeini. maka gaya hidup tersebut akan disebut islami. Pemikiran ini mengacu pada era khalifah hingga dinasti-dinasti Islam yang melakukan perluasan daerah Islam di kawasan Arab. Tidak bisa dielakkan bahwa pengaruh modernisasi yang terjadi pada tubuh Islam merupakan pengaruh Barat. membuat kita bertanya kembali sebagai umat Islam. khususnya permasalahan-permasalahan baru yang tidak mampu lagi di selesaikan oleh syari’ah menjadi batu sandungan yang cukup signifikan. ini akan menjadi pembahasan kita kemudian. dan apakah modern hanya melulu dikalaim sebagai milik Barat? Kembali pada pengartian modern dan islami yang dikaitkan pada pemikiran kontemporer Islam. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pemikir Islam yang pernah mengenyam pendidikan di Barat. cara berpakaian tersebut kemudian akan dikatakan islami. Keduanya sama-sama memilik arti kekinian. Ada pun islami. Namun pada wacana ini yang dimaksud adalah modern yang identik dengan Barat. Secara umum keadaan tersebut diakibatkan karena pemikiran Islam yang sempat stagnan. Begitu pula dalam berpakaian. Sebelumnya. Semisal pada bentuk gaya hidup yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam. merupakan sikap yang didasari pada ajaran islam. misalnya. Atas dasar itulah mengapa kemudian Islam memasuki masa modern. mereka lebih melihat ide-ide pencerahan tersebut sebagai penemuan baru yang bisa diadopsi ke dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada pembaharu-pembaharu Islam awal seperti misalnya Khairuddin dan Thahtahawi yang bersinggungan langsung dengan dunia Eropa. Seperti penafsiran ulang terhadap Al Qur’an. Syari’ah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berubah. Disikapi dan diaktualisasikan sesuai ajaran Islam. dsb. seperti Seyyed Hosein Nasr. Begitu juga Juga pengkonstrksian . Modern secara bahasa berarti kekinian. Seperti dikatakan Albert Hourani. sehingga kerap metodologi menjadi perdebatan. maka pemikiran tersebut tidak terlepas seputar berbagai bidang kajian Islam. Penggunaan istilah modern atau islami pada para pemikir Islam keduanya mempunyai persinggungan yang kemudian harus disikapi. Pemikiran islam pada awal kali berkembang merupakan pemikiran yang ortodoks. Berkenaan dengan pemikiran. yakni pengadopsian kemodernan yang dibawa oleh Barat. istilah yang timbul setelah rennesains di Eropa. apakah modernitas merupakan sesuatu yang ‘haram’ karena ke-Baratannya.pemikir Barat yang menggunakan kacamata Islam dalam melihat Barat. Ali Syariati. Pemikiran kontemporer Islam bersifat islami dan bukan modern lebih dikarenakan penafsiran ulang yang dilakukan pada berbagai bidang kajian Islam.

namun tidak secara maknanya. Maka modern bukan suatu bentuk pemikiran yang dibatasi oleh waktu melainkan suatu gerak pemikiran yang beyond time and space. Adapun kontemporer dibatasi pada periodisasi waktu. namun mereka telah menganggap pengetahuan telah cukup rasional pada zamannya. bukan logos. sehingga merubah pemikiran Islam menjadi ke-Barat-an. Keduanya sama menurut terminologi. Maka setiap corak pemikiran dapat dikatakan sebagai modern. sedangkan kontemporer jelas mengarah pada periodisasi zaman yang bersifat temporal. mereka tentu akan mengaku sebagai masyarakat yang telah rasional dalam berpikir. Sejak zaman Yunani. Pemikiran kontemporer pra-60 dan pasca-60 juga kembali menjadi pertanyaan apa yang menandakan zaman itu disebut dengan kontemporer. ia membedakan antara modern dengan kontemporer. Dalam Islam pembaharuan akan tetap selalu ada. terlepas dari rennesains yang terjadi di Eropa. Ciri akan rasionalitas dan humanisme tidak diklaim pada periodisasi waktu tertentu. Sebelum menjawab pertanyaan ini kiranya harus dijelaskan terlebih dahulu modern dan kontemporer berdasarkan terminologinya. Menurut Seyyed Hosein Nasr. Modern lebih bersifat pada arus pemikiran yang tentunya tidak terkait dengan penandaan waktu. namun kekhasan Islam tetap tidak ditinggalkan. Semuanya menjadikan pemikiran kontemporer Islam disebut islami. Hanya saja rasionalitas yang mereka katakan berdasarkan pemahaman rasionalitas yang mereka pahami. Dengan menerima pembaharuan yang datang demi merespon tuntutan zaman bukanlah sesuatu yang menyebabkan Islam kehilangan keotentikannya. Disebut sebagai kontemporer. Modern merupakan corak pemikiran yang tentu tidak berdasarkan periodisasi waktu tertentu. Maka metodologi barat yang dianggap liberal waktu itu direkonstruksi kembali dengan tidak meninggalkan Al Qur’an dan Sunnah. dan tidak modern.ulang pemikiran Islam yang dilakukan. mengingat Islam itu selalu sesuai pada setiap zaman dan tempat (shahih fi kulli zaman wa makan). Meskipun pada masanya masih akrab pada pengetahuan yang bersifat mitos. sesuai . Nahdhah yang terjadi di Mesir sejatinya merupakan konstruksi atas pelbagai pemikiran Islam yang dianggap sudah tidak relevan. Adapun metodologi Barat yang datang dan diadopsi tetap menjadi barang baru dalam Islam –tidak dapat dinafikan-. Lain halnya ketika modern dipahami sebagai pembaharuan dalam tubuh Islam yang terjadi saat persentuhan Islam dengan Barat. Pembaharuan dalam Islam bukanlah sesuatu yang menyebabkan kemudian. Maka modern -yang dimaksud tersebutadalah corak pemikiran yang lahir dari rennesains di Eropa . para pemikir Islam disebut modern.

Afghani dengan orasi-orasinya. Gerakan ini sudah dimulai sejak Eropa mendarat di Mesir dan menggulingkan kekuasaan imperium ‘Usmani Dimulai dari politik Islamnya Tahtahawi. Pemikiran klasik. sedangkan pra-60 disebut kemudian sebagai pemikiran klasik. dalam studi sejarah dapat dipetakan sebagai perode yang masih sangat menutup diri dari adanya pengaruh luar yang bersifat pembaharuan. Pencerahan yang berdampak pada dunia muslim mengejawantah dalam berbagai pemikiran para pemikir muslim kemudian. Pemikiran kontemporer yang merupakan warisan kolonialisme pada dasarnya memang telah membawa perubahan yang signifikan. Sebenarnya penekanan masa pra-60 lebih disoroti pada Maududi yang menyongsong dan menandai masa pra-60 Sedangkan corak pemikiran yang terjadi pasca-60 telah merubah haluannya.kebahasaannya. Oleh sebab itu. Pasca-60 dimulai oleh Sayyid Qutub di Mesir. Corak pemikiran kontemporer lebih pada pengkonstruksian dalam berbagai bidang keislaman. kemudian beralih menjadi Pan Islamenya Jamaluddin Al Afgahani dan terus dikembangkan melalui jurnal Urwah Al Wutsqa yang dilanjutkan oleh muridnya Afghani. Maka klasik dipahami sebagai masa yang telah lalu atau masa dimana belum tersentuh oleh pembaharuan. Dengan perangkat qiyas mereka menyikapi setiap permasalahan baru yang datang dikemudian hari. dimana persinggungan awal kali Islam dengan Barat di Mesir yang kemudian menjadi batas antara klasik dan kontemporer. seperti Tahthawi dengan politiknya. berarti kekinian. Dalam konteks pemikiran kontemporer. yakni penentangan terhadap Barat. Ia mengusung upaya kebangkitan. Dengan mengacu kembali pada sejarah pemikiran Islam. Melalui sejarah. masa klasik ditandai dengan masa yang identik menjaga tradisi sunnah nabi dan menghindarkannya dari pemikiran-pemikiran baru yang datang. Istilah kontemporer dipahami sebagai zaman peralihan dari zaman sebelumnya. Tidak hanya militerisasi yang diusung. yakni zaman yang masih baru atau zaman yang belum lama berlalu. masa yang disebut sebagai kontemporer dimulai pasca-60. terutama pemikiran yang dianggap dapat merusak keotentikan Islam. dan ‘Abduh yang melalui jalur pendidikan. yakni ‘Abduh dan Rasyid Ridha. corak pemikiran ini dimulai pasca-60. Semua itu dilakukan sebagai reaksi terhadap Barat yang dianggap membawa pembaharuan. Tidak lagi seperti yang dilakukan oleh pemikir Islam awal saat bersentuhan dengan Eropa. dan juga . Dalam Islam. Pra-60 ditandai malalui gerakan nahdhah (kebangkitan). namun mengusung tujuan yang sama akan penentangan terhadap Barat (Eropa). Meskipun penentangan yang mereka lakukan berbeda antara satu dengan yang lain. melainkan juga pencerahan. yakni klasik.

Setelah itu muncul Imam khomeini dengan Wilayah Al Faqihnya. dan yang terakhir ia berusaha mensintesakan pemikiran Sunni dan Syi’ah. Mereka meyakini akan Al-Qur’an dan Sunnah yang ditinggalkan Nabi sebagai pedoman hidup dan menerima apa adanya tanpa harus dilakukan perubahan yang bagi mereka hanya akan menghilangkan makna agama yang sebenarnya. Ia juga mengkonstruksi kembali corak pemikiran kalam Qodariyah yang sangat bersebrangan dengan kepercaayaannya sebagai seorang Asy’ariyyah. kecenderungan antara keduanya sudah dapat dipetakan.universalitas Islam. para pemikir kontemporer Islam yang dilakukan oleh pemikir Sunni lebih mengena pada pemurnian aqidah. Corak pemikiran yang kentara antara pemikiran Sunni dan Syiah. yang mengusung Islam sebagai ideologi negara. Arus modernisasi yang diadopsi ke tubuh Islam diyakini telah menghilangkan keotentikan Islam itu sendiri. Meskipun . Mereka secara berkala intens dalam mengkonstruksi pemikiran Islam dalam berbagai isu yang lebih relevan. Lalu permasalahan yang berkenaan dengan Hermeneutika Al Qur’an dan juga pedagogi Islam. Sederet tokoh kontemporer tersebut membuat kesimpulan akan tradisi yang berbeda dibanding pada masa pra-60. yakni pengembalian keotentikan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Secara sederhana. tetapi pemikiran mereka tetap menentang pembaharuan yang ada dalam tubuh Islam seperti yang dilakukan pada masa prakontemporer. Filsafat Barat yang ia geluti. Ia berkonsentrasi pada Islam dan kesejarahan. Begitu pula Fazlur Rahman yang pemikirannya masih hanat diperbincangkan. Pengklaiman bid’ah bagi segala yang dianggap melenceng dari agama. yang pasti tidak meninggalkan Al Qur’an dan Sunnah sebagai dasar hukum. dalam hal ini lebih pada bidang kajian Islam itu sendiri. Sedangkan Syi’ah yang mendasarkan agama pada rasionalitas lebih mengacu pada nalar yang dimiliki manusia. Seperti Sunni yang lebih pada tekstualis dalam menyikapi segala permasalahan agama dengan menafikan rasionalitas. Lalu dilanjutkan kemudian oleh Ali Syari’ati yang bermain dalam ranah politik. Kaum Syi’ah meyakini bahwa rasio –dalam arti yang sebenarnya. Secara umum. Meskipun mereka menjadi wacana kekinian. dan pemikirannya yang berkenaan denan konsep Imamah.mampu membimbing manusia tanpa adanya doktrin sebelumnya. Penyeranganya akan filsafat sebagai bidang keilmuan rasional yang dapat menggoyangkan aqidah seseorang telah mematikan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada dalam dunia Sunni. Apa yang dilakukan oleh Al Ghazali terhadap penggunaan rasionalitas dalam berbagai bidang keilmuan telah menyebabkan keterpurukan di sunia sunni hampir satu abad lamanya -800 tahun-. Ia banyak disebut oleh kaum cendekia sebagai neomodernis.

Sedangkan dalam Syi’ah yang lebih mengandalkan rasio sebagai anugerah yang paling besar kepada manusia. Setiap orang punya penafsiran berbeda . keyakinan akan masalah kepemimpinan yang dianggap telah diserahkan penuh pada manusia. Begitu pula yang dilakukan oleh berbagai pemikir kontemporer syi’ah di kemudian hari. Seperti Sayyed Hosein Nasr yang intens dalam bidang filsafat dan tasawuf. Begitupula dalam perkembangan pemikiran yang bertolak belakang dari dunia Sunni. Legislatif yang berada dalam ranah pemerintahan. melainkan demi menjawab tantangan zaman. dan harakah jawhariyahnya. menjadi keidentikan dalam pemikiran Sunni. namun sepertinya tidak membawa pengaruh yang signifikan dalam dunia Sunni. sakralitanya kerap dinafikan. dalam artian tidak pernah ada kesepakatan pada arti liberal yang sebenarnya. Begitu pula dalam beberapa masalah lainnya yang berhubungan langsung dengan masalah sosial. Liberal merupakan istilah yang tidak pernah jelas. yakni legislatif.dikemudian hari Ibn Rusyd berusaha mengembalikan filsafat kembali ke permukaan. pada corak pemikirannya lebih mengarah pada pendekonstruksian agama. Agama yang diyakini shahih fi kulli zaman wal makan menjadi pijakan dasar akan pengkajian Islam yang kontinuitas. Selain itu. Mengenai penglaiman terhadap para pemikir kontemporer sebagai pemikir liberal tidak sertamerta bisa dijustifikasi begitu saja. Hukum normatif yang tidak sesuai dengan zamannya dikonstruksi kembali. Setidaknya ini dilakukan oleh orang yang capable pada bidangnya. Perkembangan filsafat dan ilmu-ilmu rasional lainnya berkembang pesat. pemikiran yang banyak menjadi perdebatan adalah seputar khilafah. maka tidak di dunia Syi’ah. maka menjadikan pemerintahan bersifat Ilahi. Di sini jelas terlihat penafian sisi sakralitas akan kepemimpinan. yang berbeda dari tasawuf sunnni. Saat penyerangan Al Ghazali terhadap filsafat. isyraqiyyah. Lagi-lagi tidak melenceng dari sejarah yang ada bahwa kepemimpinan pascaNabi telah diwarisi pada yang kemudian diakui sebagai Imam-imam dalam Syi’ah. Itulah mengapa keyakinan mereka akan masalah kepemimpinan yang berstatus Ilahi ditekankan –diperjelas-. sehingga menyebabkan kejumudan di dunia Sunni. yakni disesuaikan dengan tuntutan zaman. Pendekonstruksian di sini bukan sekedar melakukan perubahan. Begitupula tasawuf yang tidak lepas dari sisi rasinalitasnya sehingga muncul kemudian apa yang disebut sebagai tasawaf falsafi. Hal ini dapat dibuktikan ketika Shadr Muta’allihin mensintesakan tradisi filsafat yang ada sebelumnya menjadi sebuah karya monumental Asfar Al ‘Arba’ah. Bidang tersebut dalam agama hanya dipertegas pada tataran praksis. yang melakukan dekonstruksi dalam ranah keagamaan. yakni penyatuan antara tradisi masya’iyyah.

tentang definisi liberal. Kalaulah kita melihat fenomena JIL yang sedang mencuat di Indonesia, tentu mereka akan mempubnyai pengklaiman yang berbeda pula tentang apa sebenarnya liberal. Pembahasan mengenai liberal setidaknya harus dilihat melalui basis epistemologis yang akhirnya baru dapat diklaim apakah seseorang disebut sebagi liberal atau tidak. Liberal merupakan ciri kahas dimana kebebasan akal dipacu dengan sebebas-bebasnya. Kalulah ini yang dimaksud sebagai liberal, maka hampir semua pemikir kontemporer Islam seperti Ali Syari’ati, Nasr Hammid Abu Zaid, Mohammad Arkoun, dan bahkan para filsuf klasik masuk dalam kategori pemikir liberal. Dalam pemikiran Islam, Al Qur’an dan Sunnah menjadi ciri khas akan corak pemikiran tersebut. Disini menjadi jelas bahwa selama corak pemikirannya masih berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah, maka tidak ada penyebutan liberal. Lebih jelas lagi ketika predikat Islam telah disandangkan pada para pemikir kontemporer, sudah berarti ia tidak lagi dikatakan liberal. Mengingat pemikirannya masih berdasarkan pada dua ajaran normatif Islam tersebut, maka yang dimaksud liberal adalah tokoh yang pemikirannya melencenga jauh dari Al Qur’an dan Sunnah. Kalaulah pemikir Islam seperti Ulil Abshar sebagai tokoh yang mengemuka pada JIL, dalam berbagai pemikirannya tidak lagi berdasarkan pada Al Qur’an dan Sunnah, ia baru bisa disebut sebagai liberal. Namun nyatanya, dalam berbagai kajian pemikirannya tetap pada seputar kajian keislaman dan masih bersandar pada Al Qur’an dan Sunnah. Menjadi jelas bahwa ia tidak bisa dikatakan sebagai pemikir liberal. Di sini saya berpendapat bahwa tidak ada pemikir kontemporer Islam yang liberal. Sebelum menjustifikasi haruslah dahulu kita mengerti akan liberal dalam pemaknaan sesungguhya. Islam merupakan tubuh yang satu. Secara umum, dengan dua sumber ajaran Tuhan –Al Qur’an dan Sunnah- menjadi jelas bahwa kita bukan dari bagian yang berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi bukan menjadikan kita ‘ummat mutafarriqah’ melainkan menjadi kekayaan dalam tubuh Islam sendiri. Selama Islam masih berpegang pada Al Qur’an dan Sunnah maka ia merupakan Ummah Wahidah. Maka janganlah mudah mengklaim terhadap sesuatu yang menyebabkan kita “masuk dalam rumusan-rumusan kotak yang menyusahkan”. B. Keadaan dunia Islam saat kedatangan bangsa Barat Sejak Andalusia, Sicilia dan beberapa wilayah Islam lainnya di Asia dan Afrika mengalami kemunduran, dunia Islam semakin melemah, baik dari segi kekuasaan politik maupun dari segi penguasaan sains dan tegnologi. Kemunduran Islam diperparah dengan jatuhnya kota Bagdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pmpinan Hulughu Khan pada tahun 1258 M. Padahal Bagdad

merupakan simbol negara adidaya Islam yang menjadi kebanggaan dunia Islam saat itu. Dengan demikian, sejak saat itu tidak ada adikuasa lagi di dunia Islam. Kekuasaan Islam terpecah menjadi beberapa kesultanan, seperti Murabithun, Muwahhidun, Bani Abad, Bani Ahmar dan sebagainya. Keadaan ini diperparah karena masing-masing kesultanan memiliki kewenangan dan kekuasaan sendiri, sehingga tidak ada kerja sama yang baik denganmengatasnamakan Islam dan umat Islam. Mereka hanya berfikir bagaimana caranya dapat mempertahankan kekuasaan masing-masing. Pada permulaan abad ke-16 M. Muncul tiga adikuasa baru di dunia Islam, yaitu Kerejaan Turki Usmani (1229-1924 M), yang berpusat di Istambul, kerajaan Safawai (1602-1732 M) di Persia, dan kerajaan Mughal di India (1482-1857 M). Pada permulaan abad ke-17 kerajaan Turki Usmani dapat meluaskan kekuasaannya sampai ke pintu gerbang kota Wina di Austria. Keberhasilan ini membuka peluang bagi bangsa Turki Usmani untuk melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Timur, Asia kecil, dunia Arab di Asia Barat dan Afrika Utara. Tiga adikuasa ini dalam hal memimpin pemerintahan tidak sebagaimana Bani Abbasyiah dan Bani Umayyah. Mereka dalam memimpin negara tidak diimbangi kemajuan dalam bidang peradaban. Karenanya, ketika kerajaan itu besar dan mengalami kemajuan dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi melemah dalam bidang pemikiran, sains, tegnologi dan filsafat. Akhirnya, kerajaan-kerajaan tersebut mengalami kemunduran pada akhir abad ke-17 M dan kemudian mengalami kehancuran pada awal abad ke-19 atau awal abad ke-20 M seperti kerajaan Turki Usman. Disaat dunia Islam mulai mengalami kemunduran, di Eropa justru sebaliknya, yang sebelumnya dalam kegelapan mulai mengalami perubahan. Bangsa Eropa pada abad ke-16 dan 17 M bangkit dan mengalami kemajuan dalam bidang industri, tegnologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Mereka mulai mengembangkan sains dan tegnologi yang mereka pelajari dari dunia Islam, khususnya di universitas-universitas yang ada di Cordova, Granada, Seville dan Toledo. Orang-orang Eropa menguasai bahasa Arab dan filsafat yang pernah dikembangkan ilmuwan muslim, buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Mereka bukan saja memindahkan filsafat dan sains ke Eropa, melainkan juga mengadopsi pemikiran rasional Islam untuk menggantikan pemikiran dogmatis yang dikembangkan Gereja di Eropa. Kajian yang mereka lakukan menghasilkan temuan luar biasa dan melahirkan satu periode, yaitu renaisans di Eropa. Pemikiran filosofis dan sains yang dipelajari dari dunia Islam mereka

kembangkan, sehingga sejak abad ke-16 Eropa mulai berada di jaman modern. Pada saat yang sama, Eropa juga mengalami kemajuan yang signifikan (berarti) dalam bidang ekonomi, sehingga mereka mampu mengembangkan sains dan tegnologi modern. Hal inilah yang akhirnya mendorong Eropa untuk melakukan penetrasi dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme ke dalam dunia Islam. Para ilmuwan bangsa Eropa telah berhasil menemukan mesin uap, sebuah hasil revolusi industri yang sangat revolusioner ketika itu. Setelah itu, Eropa semakin terdorong untuk menjelajahi samudera (dunia) guna memperoleh dan menguasai jalur perdagangan internasional yang menguntungkan. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari dunia Islam bahwa bumi itu bundar, bangsa Eropa berpendirian bahwa untuk pergi ke sumber rempah-rempah dan sutra di Timur, jalan yang bisa dilalui bukan hanya Timur Tengah, tetapi juga bisa dicapai melalui jalan Barat dan Selatan. Tokoh legendaris yang berhasil menjelajahi dunia adalah Columbus dan Vasco Da Gama. Colombus berusaha menemukan jalan ke Timur Jauh melalui arah Barat dan berhasil menemukan Benua Amerika (1492 M). Sebenarnya Columbus ingin menemukan sumber rempah-rempah dan sutera di Timur Jauh, seperti India. Tetapi dalam pelayarannya, ia malah menemukan benua Amerika. Di benua baru ini ia bertemu dengan penduduk asli benua Amerika itu dengan Indian. Meskipun begitu, Columbus telah mencatat sejarah penting bagi bangsa Eropa, karena ternyata benua yang baru ditemukan itu memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah yang dapat memperkaya bangsa Eropa ketika itu. Keberhasilan Columbus diikuti pula oleh Vasco da Gama. Karena ia berhasil menemukan jalan ke Selatan melalui Tanjung Harapan ke Timur jauh (1498 M). Dengan keberhasilannya ini, Vasco da Gama berpendapat bahwa hubungan perdagangan dan pencarian rempah, sutra dan jenis atau barang komoditi dagang lainnya, tidak harus melalui dunia Islam di Timur Tengah. Sebab hubungan itu dapat dilakukan secara langsung antara Eropa dengan Timur Tengah. Sebab hubungan itu dapat dilakukan secara langsung antara Eropa dengan Timur Jauh melalui Tanjung Harapan. Para pedagang eropa telah menemukan jalur perdagangan baru melalui Tanjung Harapan, hal ini memperparah perekonomian dunia Islam. Sebab, jalur strategis yang ada melalui Timur Tengah, tidak lagi menguntungkan karena tidak banyak disinggahi para pedagang asing. Dua penemuan ini merupakan peristiwa yang sangat berharga bagi bangsa Eropa, karena para

pedagang Eropa tidak lagi bergantung pada jalur lama yang dikuasai umat Islam. tetapi telah memiliki jalur sendiri. Persia dan Mughal tidak mengambil langkah-langkah penyembuhan terhadap situasi yang sangat menyedihkan ini. Sementara itu pemikiran rasional dan orientasi dunia yang telah hilang dari dunia Islam. Penemuan Benua Amerika mendatangkan sebuah daerah baru bagi bangsa Barat dengan sumber penghasilan yang potensial untuk dikembangkan. Pemikiran seperti ini jelas tidak bisa mengembangkan sains dan teknologi. dunia Islam tidak sanggup. termasuk Armada Mesir dekat Diu. Serangan Portugis ke Laut Arab merupakan isyarat yang menunjukkan kejatuhn politis. digantikan dengan pemikiran tradisional dan orietasi akherat. ekonimis dan intelektual bagi dunia Islam. baik secara langsung atau tidak langsung. Sementara di Eropa sains dan teknologi berkembang pesat. Lumpuhnya perdagangan laut itu akhirnya menimbulkan perbudakan di seluruh dunia Islam. di dunia Islam tidak ada lagi sains dan teknologi. Salah satu bangsa Eropa yang dapat menandingi kekuatan ekonomi. Di Timur jauh Spanyol dan Portugal . melawan Spanyol dan Portugal saja. Karena ulah Portugis ini perdagangan Arab (dunia Islam) menjadi lumpuh. penemuan tersebut membuat bangsa Eropa dalam sekejap menjadi penguasa laut dan penguasa dunia. Tidak hanya itu. Namun. Jangankan melawan Inggris dan Perancis. Keseimbangan kekuatan antara dunia Islam dan Kristen Eropa (Barat) mulai goyah dengan keuntungan lebih banyak pada Barat. Bangsa Portugis merupakan kekuatan kristen Eropa pertama yang menentang supremasi maritim Islam di Laut Arab dan Samudera India. Spanyol dan Portugal melawan dunia Islam sebagai balas dendam terhadap umat Islam yang menguasai daerah mereka di Eropa untuk lebih dari 700 tahun. Harta yang baru ditemukan di Amerika mendorong timbulnya kapitalisme yang melahirkan organisasi industri besar-besaran dan perkembangan teknologi. politik dan militer umat Islam ketika itu adalah bangsa Portugis. Dalam persaingan Inggris dan Perancis denagn sains dan teknologinya yang modern mengungguli ketiga adikuasa Islam senantiasa mengalami kekalahan. di barat Pantai India. kaum muslimin tidak menyadari akan hal ini. Imperium-imperium Usmani. mereka mengalahkan dan menghancurkan persekutuan armada Islam. Pada tahun 1509 M. Ketiga adikuasa Islam tersebut kini menghadapi saingan berat dari bangsa Eropa.

Si Sakit dari Eropa. sedangkan penaklukan Rusia dalam beberapa kesempatan menduduki sebagian Iran Utara. Tiga kali pasukan Inggris menyerbu Afganistan. Koloni Dagang Inggris (BEIC: British East India Company) berusaha menguasai bagian Timur India. maka dunia Islam terus mengalami kemerosotan. . Kekuasaan Inggris berkembang dari India. pada tahun 1980-an bergerak masuk ke wilayah sungai Nil ke Sudan. Kerajaan Usmani yang semula ditakuti Barat karena ketangguhan militernya. Kemudian pada tahun 1879 M Inggris menguasai Afganistan dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaan India-Inggris. wilayah kekuasaan (dunia) Islam jatuh ke dalam pendudukan dan kekuasaan Barat. Pada tahun 1857 M kerajaan Mughal dapat dikuasainya. Awal abad ke-19 M Inggris telah melengkapi penaklukannya di India. dan mulai saat itu India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Abad ke-18 merupakan babak awal pembalikan sejarah dunia. Sejak kemunduran dan jatuhnya negara-negara adikuasa Islam. Inggris mencoba menguasai seluruh India. Aden dan Teluk Persia. Perancis terus menaklukan Sahara Tengah dan sebagian wilayah Barat serta daerah Katulistiwa Afrika yang kebanyakan penduduknya beragama Islam dengan pengecualian nama negara Emiratemirat Nigeria Utara. kini digelari dengan ”The sick man of Europe”.dapat menjajah beberapa daerah seperti Philipina oleh Spanyol dan Timor-Timur oleh Portugal. Di Afrika. Belanda di Indonesia dan Rusia di Kaukasus dan Turkistan. politik dan militer. hampir seluruh dunis Islam berada dalam cengkeraman bangsa-bangsa Barat. Perancis merebut Aljazair pada tahun 1830 M. Sejak itulah. kini giliran Eropa yang menguasai dan mendominasi dunia Islam dalam berbagai kehidupan meliputi sains teknologi. Bila sebelumnya dunia Islam menjadi adikuasa. Dunia Islam yang pertama kali yang mengalami penetrisi dan penjajahan bangsa Barat adalah India dan Malaka yang berada di bawah kekuasaan Inggris. ekonomi. Sejak pada abad ke-17 M Inggris telah datang ke kepulauan Hindia. yang jatuh ke dalam proteksi Inggris. Dari sana dan sepanjang Pantai Antlantik. Kemudian Perancis menduduki Tunisia pada tahun 1882 M. Birma (Myanmar) dan Malaysia. Ketika kerajaan Mughal melemah. karena pada abad ke-19 M dan ke-20 M dapat disebut sebagai abad kemajuan kolonialisme Barat. Pada abad ini.

juga menjadi mangsa politik dan ekonomi mereka. Bahkan pada abad ke-20 M. Sebelumnya Italia telah menaklukan Libya pada tahun 1911 M. Secara lebih rinci Inggris menguasai wilayah India. Selama 10 tahun sejak dari 1841-1851 M. Punjab. Aden (1839 M). hanya sepersepuluh luas benua Afrika yang ada di bawah kendali Eropa. Mereka menguasai politik dunia Islam dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalamnya. dan penduduk sebesar 88 juta jiwa. yaitu dengan menaklukan Malaka (1811 M). walaupun negeri itu sendiri akhirnya jatuh sebagai korban imperialisme Italia. Sind dan Hongkong. negara tersebut memperoleh mandat penguasaan Irak. dan memerintah 400 juta jiwa. Pada tahun 1900 M hanya tinggal sepersepuluh saja yang tetap berstatus merdeka.Sementara itu. sehingga pada tiga puluh tahun terakhir di abad ke-19 M. Natal. Oman dan Qatar (1820 M). Raja Leopold dari Belgia mendirikan sebuah kerajaan pribadi di Kongo. tetapi bagian terpenting Maroko berada di bawah pengaruh Perncis. Mesir (1882 M). Imperium Perancis berkembang dari 700 ribu hingga lebih dari 800 juta mil persegi. sehingga dunia Islam bukan saja dipecah-pecah oleh penjajah. Bahkan kerajaan Kristen Ethiopia setempat bergabung dalam pertempuran menundukkan penduduk muslim tetangganya. Pada tahun 1870 M. Demikian cepatnya perkembangan penetrasi dan penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Palestina dan Yordania. Penetrasi dan penjajahan kolonial Barat yang melibatkan banyak negara berkembang sangat pesat. Kenya dan Uganda. dan Inggris mengambil Zanzibar. yang akhirnya menjadi derah perlindungannya (protektorat) pada tahun 1912 M. Pada tahun 1900 wilayahnya telah meliputi seperlima luas dunia. Spanyol memperluas kedudukan bersejarahnya di Maroko dan Sahara Barat. Italia merebut Eriteria dan membagi daratan Somalia dan Inggris. Kuwait (1914 M) dan setelah berakhirnya perang dunia II. Inggris telah memperoleh New Zealand. Labuan. Sudan (1890 M) dan Bulichistan (1899 M). sedangkan Perancis memperoleh tempat strategis di pelabuhan Jibouti. . India (1858 M). Jerman merebut Kamerun dan Tangnyika. Pantai Emas (Gold Coast). dari 50 juta jiwa menjadi 52 juta jiwa. Inggris telah bertambah wilayahnya seluas lima juta mil persegi. Asia dan Afrika Utara. Jerman yang tidak memiliki imperium menguasai satu juta mil persegi dan mempunyai penduduk koloni sebanyak 14 juta jiwa pada tahun 1900 M. koloni Inggris telah menckup kesultanan Muslim di Nigeria Utara (1906 M). Di bagian Sealatan batas dunia Islam.

Saudi Arabia. Motivasi Ekonomi Motifasi utama kolonialisasi Barat menjajah dunia Islam tidak dapat dipisahkan atas kepentingan ekonimi dan perdagangan.Penaklukan Inggris atas Mesir semula dilatarbelakangi oleh kesepakatan dan jaminan yang diberikan oleh penguasa Mamluk saat itu. Sejak abad ke-17 M Belanda telah memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. khususnya dunia Islam. Rumania. Pada saat yang sama Barat juga perlu wilayah temapt memasarkan produk industri mereka. abad 18 M. Bangsa Barat terus berupaya mencari terobosan baru guna menguasai jalur-jalur perdagangan yang menguntungkan. Ketika dunia Islam mengalami kemunduran. yaitu Turki. Belanda pertama kali datang ke Indonesia tahun 1595 M dengan kompeni dagangnya VOC. Tazikistan dan Kirghistan. Terobosan itu ternyata membawa hasil. Kazakhstan. Indonesia juga menjadi wilayah jajahan Barat. Voc berhasil menguasai hegemoni politik di pulau jawa dengan perjanjian Giyanti (1755 M). Berikutnya Azerbaijan. Turkmenistan. Uzbekistan. Perancis memasuki Mesir tahun 1798 M. yaitu dengan ditemukannya tanjung . seperti Yunani pada tahun 1830 M. Perancis melihat hal ini sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi dan perdagangan. Sedangakn Austria memasuki Hongaria dan Transilvania. Aljazair tahun 1830 M. kepada armada Inggris untuk melintasi Laut Merah (1778 M). Motivasi bangsa Barat menjajah dunia Islam 1. sehingga hampir seluruh dunia Islam menjadi daerah jajahan mereka. dan Maroko tahun 1912 M. Pada abad ke-19 M. Dunia Islam saat itu tampak tidak berdaya menghadapi penetrasi kolonial Barat. Bulgaria. Kemajuan yang diraih Barat mampu melhirkan dan mengembangkan industri. kemudian Bosnia. Hanya empat negara Islam yang tidak mereka kuasai. Afganistan dan Yaman. Tunisia tahun 1881 M. merupakan suatu masa di mana bangsa-bangsa Eropa mendominasi dunia. Serbia dan Montenegro pad tahun 1878 M. Perancis yang telah melakukan hubungan dagang di sana. Selain itu. terdapat beberapa negara bagian yang melepaskan diri dari kerajaan Turki Usmani. Rusia memasuki wilayah Azov tahun 1775 M dan Besarrabia tahun 1812 M. sehingga berakibat terganggunya hubungan perdagangannya di wilayah tersebut. Eropa sedang berada di jaman kemajuan. Pada abad selanjutnya. Industri ini tentu saja membutuhkan bahan-bahan baku dan rempah-rempah. Selain itu. tepatnya tahun 1800-1939 M.

Motivasi Agama Selain motivasi ekonomi dan politik. Motivasi Politik Motivasi politik juga merupakan salah satu dari tujuhan mereka menjajah dunia Islam. menyatakan bahwa musuh Belanda sebenarnya bukan Islam sebagai sebuah agama. mereka mengeksploitasi dan menguras kekayaan alam serta memeras sumber daya manusia di saerah yang dikuasainya. Hal ini ditempuh tidak lain untuk melemahkan persatuan dan kesatuan pribumi. Hal itu didasari atas tumbuhnya semangat reconquista. Usaha pertama adalah menguasai dunia Timur Islam yang sangat kaya itu . 3. khususnya Portugal dan Spanyol. Jika penguasa kolonial sudah menguasai wilayah atau jajahan tentu saja berupaya mewujudkan stabilitas perdagangan dan ekonominya. pemerintah Belanda mengeluarkan aturan untuk memperketat pemberangkatan haji dari Indonesia. Tapi memberikan kelonggaran bagi mereka yang akan menjalankan ibadahnya di Indonesia. akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan untuk melarang kelompok Islam melaksanakan komunikasi politik dengan dunia Islam di luar melalui perjalanan haji. Stabilitas politik dalam negeri jajahan diperlukan untuk memperlancar eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di satu pihak. sebagai penasehat politik keagamaan pemerintah. Sekalipun Snouck memahami bahwa orang Indonesia sangat toleran. berarti pihak kolonoal berkepentingan membuat kebijakan mengenai pribumi untuk memahami dan menguasai pribumi yang mayoritas muslim. Karena itu. Dari politik adudomba yang diterapkan tersebut. dan di pihak lain mempertahankan kepentingan ekonomi atau gangguan dari rekan kolonial lainnya. Glory and Gospel. semangat balas dendam bangsa Barat. dan tidak perlu dicurigai. C. Setelah penemuan ini Eropa semakin menumbuhkan semangat ekspansif dan penetratifnya ke dalam dunia Islam. Penemuan ini sangat berarti bagi Amerika. tetapi juga agama. Semangat ini terus mewarnai usaha mereka dalam melakukan penjajahan atas dunia Islam. Kembali untuk memperkuat posisi politiknya. Untuk dapat mengusai lebih lama. Sehingga pada saat yang sama penguasa kolonial merasa perlu mempertahankan kekuasaannya. Untuk kepentingan itu. tetapi ia tidak memungkiri adanya kemungkinan kelompok tertentu yang anti Belanda menggerakkan massa melakukan gerakan perlawanan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pendeta dan pastur yang dikirim ke negara-negara Islam guna menyebarkan agama Kristen. cinta damai. Snouck Hurgronye. Karena itu. yaitu Gold. melainkan Islam politik. Bangsa Barat mengetrapkan tiga idiologi dalam usaha penguasaaan negara-negara Islam. Hal ini menjadi penting terutama penjajah harus menghadapi saingan politis dari bangsa Barat lainnya dalam melebarkn kekuasaannya.Harapan oleh Vasco da Gama dan Benua Amerika oleh Colombus. Sehingga pihak kolonial denagn leluasa dapat melanggengkan kedudukan dan pemerasan ekonominya. 2. Belanda mendatangkan ahli Islam bernama Christian Snounk Hourgronye yang ahli Islam dan pandai berbahasa Arab itu ke Indonesia. Karena suatu wilayah yang secara politik sudah dikuasai akan memudahkan penguasa kolonial melakukan hubungan dagang dan monopoli kepentingan ekonominya. maka bangsa Barat juga melakukan politik adu domba seperti yang dilakukan Belanda terhadap rakyat dan pemimpin di Indonesia. atas penjajahan bangsa Arab Islam di negeri mereka selama hampir delapan abad. Dalam kondisi demikian. tetapi merupakan tragedi yang merugikan bagi dunia Islam.

terutama pengetahuan dan moral bangsa. Dalam hal ini Barat menempuh dua cara. Akibatnya banyak orang Islam kehilangan moralitas dan identitas keislamamnya. Muhammad Abdul Hasan di Somalia. Orang Akhnud di Swat. Sayyid Ahmad Barelvi di India Utara. Kolonialisasi di satu segi melemahkan tatanan nilai dan masyarakat Islam. Ketiga motivasi ini membawa hasil yang cukup signifikan dalam usaha mereka menguasai dunia Islam. Pengaruh lain yang disisahkan Barat di dunia Islam adalah nasionalisme. Usaha selanjunya. semua berjuang menentang musuh Islam. pertama membangunkan beberapa pemikir muslim dengan gerakan progresivisme Islam yang bertujuan mencari legitimasi dari pemerintah kolonial dan memberikan pembenaran untuk pemerintahan kolonial terhadap umat Islam agar mereka tidak melakukan perlawanan. Sedikit banyak induvidualisme. mereka akan menjadi bangsa yang kaya dan makmur serta mencapai kejayaan (glory). kelompok Naqsabandi yang berseragam hijau menentang pemerintahan pusat Cina. Sejumlah cendikiawan dan pemimpin di Asia dan Afrika masih tetap berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Syari’ah. Dampak penjajahan Barat terhadap dunia Islam Kedatangan bangsa Barat telah membawa dampak negatif bagi kemajuan umat Islam dalam berbagai bidang. seperti Indonesia. dapat dikatakan bahwa pemerintahan kolonial merupakan bencana yang tidak tanggung-tanggung. Paham ini secara khusus pernah dipakai dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonialisme. Abdul Kadir di Aljazair. budaya. yang terimbas oleh pengaruh penjajahan bangsabangsa Barat atas dunia Islam. . Seiring dengan penetrasi ekspansi dan pendudukan Barat terhadap dunia Islam masih juga tampak cahaya konsep ideal Islam. Dengan demikian. membekukan pemikiran dan menguburkan kejayaan Islam masa lalu. Pasuka Sanusi dan Mahdi bertempur melawan orang Eropa di Afrika. tidak hanya ongkos politik. Umar Tal Al-Haji yang menentang pemerintahan teokrasinya dikuasai oleh Perancis. meskipun pasukan penjajah Eropa semakin dekat. Bayaran yang dikeluarkan sangat mahal. Kolonialisasi telah mempengaruhi upaya pencapaian cita-cita Islam dengan cara mengubah dan memutarbalikkan kenyataan yang sebenar-benarnya. Politik kolonial juga berdampak pada kelemahan umat Islam dalam memahami ajaran agamanya. adalah penyebaran agama Kristen di dunia Islam. Imam Syamil di Kaukakus berjuang menentang orang Rusia. tetapi di segi lain juga melahirkan ”semangat jihad” untuk membebaskan diri dari penguasaan kolonial. sehingga membuat mereka tak berdaya. memperlebar jurang pemisah dan politik adu domba di antara golongan umat Islam. seperti di dunia Islam. dan ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan usaha lain. kolonial telah merusak rasa percaya diri orang Islam. Mesir. Selama masa penjajahan. juga bidangbidang lain. Bahkan hingga kini masyarakat Islam masih harus membayar ongkos tersebut. dan Haji Syari’atullah di Binggal. seperti anak kecil. Akhirnya ide nasionalisme diterima oleh negara-negara Islam secara meluas. Nasionalisme merupakan salah satu politik dalam memecah belah kesatuan dan kekuatan umat Islam serta memudahkan mereka membagi-bagi wilayah Islam dan meguasainya. menugasi beberapa orang Barat keturunan Asia yang beragama Kristen untuk meruncingkan perbedaan mazhab. Pemerintah kolonial telah melumpuhkan masyarakat muslaim. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penganut Kristen di dunia Islam. sehingga mereka menguasai seluruh sektor penting di dalam perekonomian dunia.menjadi bagian wilayah jajahan. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam juga meninggalkan warisan moral yang rusak. masuknya Barat ke dunia Islam dengan membawa kultur asing mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat dan merupakan fktor dalam mempercepat kesadaran nasional mereka. wilayah jazirah Arabia dan lain sebagainya. Setelah itu. materialisme dan kapitalisme yang diakibatkan oleh kemajuan sains dan tegnologi Barat yang sekuler telah merasuki umat Islam. Lebih buruk lagi. Kedua. Namun demikian. orang Islam harus berkorban dalam medan perang demi menyelamatkan panji-panji Islam. agama.

kebodohan dan kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari. mencullah tulisan-tulisan yang mencoba memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Islam. baik dari segi kekuasaan politik maupun dari segi penguasaan sains dan tegnologi. Oleh karena itu. Barat perlu mempelajari adat-istiadat dan agama yang dianut bangsa-bangsa di dunia Timur (Islam). meskipun orientasi mempelajari dunia Timur dan Islam sudah berubah. Snouck Hourgronye dan sebagainya. Villoteau. Hasil penyelidikan mereka perlu bagi Napoleon untuk menjalin hubungan baik dengan bangsa Mesir. berkembanglah di kalangan Barat sebuah kajian mengenai dunia Timur. Tradisi orientalisme ini sampai sekarang tetap berkembang di dunia Barat. perekonomian dan pertanian Mesir. dan Marcel yang mempelajari sejarah Mesir. ahli bahasa Arab. Kemunduran Islam diperparah dengan jatuhnya kota Bagdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pmpinan Hulughu Khan pada tahun 1258 M. politik. La Tansa Sejak Andalusia. agama. yang mempelajari musik Arab. Wilken. Bagdad merupakan simbol negara adidaya Islam yang menjadi kebanggaan - . Mentalitas dan kultur yang ditanamkan oleh penjajah agaknya masih terasa hingga kini. Mengenai adat-istiadat Indonesia terdapat karangan-karangan yang disusun oleh Mersden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penjajahan bangsa-bangsa Barat atas dunia Islam pada akhirnya banyak membawa dampak negatif terhadap dunia dan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Karena itu. Sicilia dan beberapa wilayah Islam lainnya di Asia dan Afrika mengalami kemunduran. dunia Islam semakin melemah. Raffles. Bahkan orientalisme merupakan ’kunci’ Barat untuk memahami dunia Timur. Di antara orientalis yang mereka bawa adalah Langles. Sewaktu Napoleon mengadakan ekspedisi ke Mesir pada thun 1798 M. dalam ronbongannya turut satu golongan orientalis untuk mempelajari adat istiadat. yang kita kenal dengan orientalisme. Namun untuk kepentingan kolonialisasi. seperti kehidupan ekonomi. paling tidak di kalangan rakyat Indonesia. ilmu pengetahuan dan sebagainya. Semula orientalisme ini bertujuan memindahkan ilmu pengetahuan dan filsafat yang terdapat dalam peradaban Islam ke Eropa. Islam dan umatnya menjadi terpuruk dan keterbelakangan. khususnay Islam. budaya.Bersamaan dengan kolonialisasi. ekonomo.

seperti Murabithun. Setelah itu. Sebenarnya Columbus ingin menemukan sumber rempah-rempah dan sutera di Timur Jauh. Kerajaan Usmani yang semula ditakuti Barat karena ketangguhan militernya. khususnya dunia Islam. Orang-orang Eropa menguasai bahasa Arab dan filsafat yang pernah dikembangkan ilmuwan muslim. wilayah kekuasaan (dunia) Islam jatuh ke dalam pendudukan dan kekuasaan Barat. Colombus berusaha menemukan jalan ke Timur Jauh melalui arah Barat dan berhasil menemukan Benua Amerika (1492 M). merupakan suatu masa di mana bangsa-bangsa Eropa mendominasi dunia.Motivasi Politik . yang berpusat di Istambul. yaitu Kerejaan Turki Usmani (1229-1924 M). Kolonialisasi telah mempengaruhi upaya pencapaian cita-cita Islam dengan cara mengubah dan memutarbalikkan kenyataan yang sebenar-benarnya . Bani Ahmar dan sebagainya Pada permulaan abad ke-16 M.Motivasi Agama Kedatangan bangsa Barat telah membawa dampak negatif bagi kemajuan umat Islam dalam berbagai bidang. sehingga hampir seluruh dunia Islam menjadi daerah jajahan mereka Ada beberapa motivasi bangsa Barat menjajah dunia Islam. buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Asia kecil. kerajaan Safawai (1602-1732 M) di Persia.Motivasi ekonomi . kini digelari dengan ”The sick man of Europe”. Tetapi dalam pelayarannya. Keberhasilan ini membuka peluang bagi bangsa Turki Usmani untuk melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Timur. yaitu renaisans di Eropa. sejak saat itu tidak ada adikuasa lagi di dunia Islam. Mereka bukan saja memindahkan filsafat dan sains ke Eropa. Pada permulaan abad ke-17 kerajaan Turki Usmani dapat meluaskan kekuasaannya sampai ke pintu gerbang kota Wina di Austria. tepatnya tahun 1800-1939 M. Dengan demikian. Bani Abad. Diantaranya adalah: . Eropa semakin terdorong untuk menjelajahi samudera (dunia) guna memperoleh dan menguasai jalur perdagangan internasional yang menguntungkan Tokoh legendaris yang berhasil menjelajahi dunia adalah Columbus dan Vasco Da Gama. ia malah menemukan benua Amerika Sejak kemunduran dan jatuhnya negara-negara adikuasa Islam. Si Sakit dari Eropa Pada abad ke-19 M. seperti India. dunia Arab di Asia Barat dan Afrika Utara. Dunia Islam saat itu tampak tidak berdaya menghadapi penetrasi kolonial Barat. melainkan juga mengadopsi pemikiran rasional Islam untuk menggantikan pemikiran dogmatis yang dikembangkan Gereja di Eropa Kajian yang mereka lakukan menghasilkan temuan luar biasa dan melahirkan satu periode. dan kerajaan Mughal di India (1482-1857 M). Dengan demikian. Pemikiran filosofis dan sains yang dipelajari dari dunia Islam mereka kembangkan. sebuah hasil revolusi industri yang sangat revolusioner ketika itu.- - - - - - - - - - dunia Islam saat itu. Kekuasaan Islam terpecah menjadi beberapa kesultanan. Muwahhidun. sehingga sejak abad ke-16 Eropa mulai berada di jaman modern Para ilmuwan bangsa Eropa telah berhasil menemukan mesin uap. dapat dikatakan bahwa pemerintahan kolonial merupakan bencana yang tidak tanggung-tanggung. Muncul tiga adikuasa baru di dunia Islam.

Tamrinat

4

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! Sejak kapan bangsa Barat menguasai dunia Islam ? Sebutkan beberapa kelemahan kepemimpinan Islam sehingga banghsa Barat dapat menguasainya ! Jelaskan apakah yang dimaksud dengan renaisans ! Dan apakah yang dimaksud dengan The sick man of Europe Sebutkan beberapa motivasi bangsa Barat menguasai dunia Islam ! Amanah ; Buatlah cerita singkat tentang sejarah masuknya bangsa Barat ke dunia islam !

Bagian

5

MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB (1703-1787 M)

BIOGRAFI MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB Nama lengkap Lahir Nama Bapak : Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid At-Tamimi : Uyainah, Najd pada tahun 1115 H/1703 M. : Abdul wabah (seorang qodi/ hakim)

Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab meniti karir dari ayahnya sendiri dibidang fiqih

bermadzhab Hambali, Al-Qur’an (tafsir), hadits dan tauhid. Pendidikan yang diterima dari ayahnya telah menjadi dasar yang kuat bagi Muhammad bin Abdul Wahab dalam menghafal Al-Qur’an dan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Kutubus Sittah. Memasuki usianya yang ke-20 (dua puluh), ia sudah mulai bersikap kritis terhadap kondisi sosial dan keagamaan pada masyarakatnya. Tak jarang ia melakukan kritikan bahkan celaan terhadap segala macam bentuk kepercayaan yang berbau kemusyrikan dan praktik-praktik yang menyimpang dari syari’at Islam. Sikap kritisnya berdampak besar bagi diri dan keluarganya. Ia sendiri diasingkan oleh para ulama. Sementara ayahnya dipecat dari jabatannya sebagai Qadi. Akibat tekanan politik dan keagamaan masyarakatnya, ditambah dengan pemecatan ayahnya, menyebabkan keluarga Muhammad bin Abdul Wahab tidak dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Menyadari kenyataan ini, akhirnya Muhammad dan keluarganya pergi hijrah ke Huraimila pada tahun 1726 M. Tetapi mereka tidak lama menetap di daerah ini. Karena itu, mereka berusaha untuk kembali ke kampung halaman di Uyainah, namun kedatangan mereka tidak disambut dengan baik, karena dirinya telah mempermalukan masyarakat Uyainah, dan posisi ayahnya juga telah jatuh. Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab Akhirnya memilih pergi meninggalkan Uyainah dan menuju Hijaz. Di kota inilah Muhammad bin Abdul Wahab menunaikan ibadah haji. Menurut laporan Ibn Bishr di dalam kitabnya Unwan di Madinah belajar dibawah bimbingan dua orang syeikh yaitu Abdullah bin Ibrahim bin Sayf dan syeikh Muhammad Hayyat Al-Sindi. Ke dua syeikh tersebut adalah pengagum ajaran Ibnu Taimiyah dan ulama yang menganjurkan untuk melakukan gerakan reformasi dimana-mana. Doktrin yang diterima dari kedua ulama’ tersebut memberi pengaruh besar terhadap pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Hayyat memberikan pengaruh besar atas pandanganpandangan keagamaan Muhammad bin Abdul Wahab, terutama menyangkut pentingnya doktrin tauhid, penentangan terhadap taqlid, dan perlunya kembali kepada Al-Qur’an dan hadits. Muhammad Hayyat, termasuk salah seorang yang menentang pertikaian yang tidak perlu di antara mazhab-mazhab, dan sebaliknya mengajarkan toleransi dan rekonsiliasi.. Lebih jauh lagi, ia menghimbau ulama untuk melakukan ijtihad berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Ia juga menentang inovasi yang tak berdasarkan (bid’ah al-dhalalah) yang dapat membawa kepada syirik. Sementara itu Abdullah bin Ibrahim bin Sayf adalah seorang ulama yang terkemuka di Madinah yang menguasai fiqh Hambali dan hadits. Selain itu, Ibnu Sayf juga salah seorang peagum pemikiran Ibnu Taimaiyah yang menyerukan kepada kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Qur’an dan hadits serta meninggalkan praktik-praktik bid’ah mereka. Oleh karena itu, tampaknya ada kemungkinan besar ia menyuruh Muhammad bin Abdul Wahab membaca karya-karya Ibnu Taimaiyah. Ibnu Syf yang meikuti perkembangan Ibnu Taimiyah percaya bahwa perubahan harus dilaksanakan untuk menyebarkan pemahaman serta praktik-praktik Islam yang benar. Hanya saja cara yang dianjurkannya tidak dengan kekerasan, melainkan dengan cara-cara sejuk dan damai, seperti melalui pengajaran. Selain itu juga diketahui bahwa Ibnu Sayf mengatakan kepada Muhammad bin Abdul Wahab bahwa senjata yang paling baik lainnya untuk memerangi keyakinan dan praktik-praktik agama yang tidak benar adalah buku. Proses evolusi intelektual Muhammad bin Abdul Wahab adalah ketika ia melanjutkan studinya ke Basra dan tinggal menetap di kota ini selama 4 (empat) tahun. Di Basra, ia mempelajari hadits, fiqh dan filologi. Salah seorang gurunya di Basra adalah Muhammad Al-Majmu’i. Selain aktifitas belajar dari para ulama setempat, ia juga aktif dalam kelompok studi. Aktifitas lainnya yaitu mengajak para ulama untuk melakukan reformasi dunia Islam. Namun usahanya itu mendapat perlawanan dari para ulama, sehingga ia pun meninggalkan Basra. Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab kemudian mengikuti pendidikan di Basra, ia pindak ke Bagdad. Di kota ini ia memasuki kehidupan baru dengan menikahi seorang wanita kaya. Lima tahun kemudian, setelah istrinya meninggal dunia, ia pindah ke Kurdistan kemudian ke Hamdan dan Isfahan. Di kota terakhir ini, ia sempat mempelajari filsafat dan tasawuf. Setelah bertahun-tahun merantau,

akhirnya ia kembali ke tempat kelahirannya di Najd. Di negeri asalnya itu, ia masih sempat mempelajari tafsir Al-Qur’an, syarah assunah dan kitabkitab lain mengenai ilmu-ilmu keislaman, seperti kitab karangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim AlJauziah. Sejak ia tinggal di Najd, Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab mulai bersikap kritis terhadap praktik-praktik keagamaan yang bersifat khurafat, bid’ah dan syirik. Akibat dari sikap kritisnya ini, ia mendapat perlawanan keras dari para ulama dan bahkan dari ayahnya sendiri. Semua pemikiran keras ((radikal itu, ditulisnya ke dalam bentuk buku yang berjudul Kitab Al-Tauhid. Karyanya ini ditulisnya ketika ia menetap kembali ke kampung halamannya, Unaiyah, Najd. Kitab ini dicetak berulangkali dan disebarkan ke kota Najd. Pemikirannya yang dianggap keras tersebut baru diwujudkan dalam bentuk gerakan setelah kematian ayahnya pada tahun 7440 M. Sejak saat itulah pemikirannya tentang perlunya kembali kepada ajaran Al-Qur’an dan hadits dan hanya Allah yang maha Esa, disebarkan ke dalam bentuk gerakan yang sangat agresif. Dalam waktu yang relatif singkat, gerakan dan pengaruh pemikiran reformasi tauhid yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab tersebar luas. Gerakannya ini semakin kuat ketika salah seorang penguasa Uyainah bernama Usman bin Mu’ammar melindungi gerakannya. Usman bin Mu’ammar mencoba merealisasikan dasar-dasar gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Aktifitas pertama yang dilakukannya adalah menghancurkan makam Zayd bin al-Khattab, yang banyak dikunjungi masyarakat untuk meminta berbagai keperluan dan sebagainya. Selain itu, ia juga mulai menghidupkan kembali penerapan hukum Islam tentang perzinahan. Bagi pelaku zina, laki-laki dan perempuan harus dirajam hingga mati. Aktifitas Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan perlindungan dari penguasa Uyainah ini, mendapatkan reaksi dari para ulama dan masyarakat sekitarnya. Karena begitu kuatnya perlawanan tersebut, akhirnya ia meninggalkan Uyainah dan pergi ke kota Dar’iyah. Kota ini berada di bawah kekuasaan Muhammad bin Sa’ud. Di kota ini, Muhammad bin Abdul Wahab menetap selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu pula ia mempropagandakan pandangannya dan mengirimkan surat kepada penguasa, ilmuan dan kepala suku di Arabia. Pada tahun 1744 M Ibnu Sa’ud dan Muhammad bin Abdul Wahab telah membentuk koalisi dalam menyebarkan gerakan Wahabiyah. Penguasa dan pemimpin reformis ini saling bekerja sama dalam menciptakan negara Saudi yang berideologi Wahabi. Pada tahun 1773 M aktifitas Muhammad bin Abdul Wahab lebih terfokus kepada pendidikan ibadah saja. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga kematiannya pada tahun 1791 M. Kematiannya ini tidak membuat gerakan Wahabiyah padam, melainkan terus menyebar dan berpengaruh ke daerahdaerah lain di Jazirah Arabia. Paham ini menjadi kuat ketika Wahabiyah dijadikan sebagai ideologi negara kerajaan Saudi Arabia hingga kini. Pemikiran dan karya Muhammad bin Abdul wahab 1. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab Terdapat tiga faktor yang menjadi latar belakang kemunculan gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. 1). Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki basis agama yang cukup kuat. Dengan didikan dan tempaan yang matang dalam bidang agama, khususnya mazhab Hambali, menjadi modal dasar dalam pembentukan pemikirannya.

(tauhid yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah). serta Af’al). Kesimpulan tauhid yang diajarkan dari Muhammad bin Abdul Wahab pada intinya sebagai berikut . Tiap kota. Pada setiap negara yang dikunjunginya. Ke kuburan-kuburan itu umat Islam pergi naik haji dan meminta pertolongan dari syekh atau wali yang dikuburkan di dalamnya untuk menyelesaikan problema hidup mereka sehari-hari. jodoh. Muhammad bin Abdul Wahab melihat kuburan-kuburan syekh terekat bertebaran.dn ke. disembuhkan dari penyakit dan meminta kekayaan dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di antaranya. syekh atau malaikat sebagai pengantar dalam doa juga merupakan syirik. Namun dari ketiga tauhid yang disebut terakhir hanya tauhid ilmu dan keyakinan saja. Seruan ini kemudian banyak mempengaruhi pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab.2). masyarakat masih dipengaruhi oleh keyakinan animisme. karena ide dan pemikirannya untuk kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. yakni Al-Ibadah atau pengabdian kepada Allah. dan bagi orang yang menyembah selain dari Tuhan Allah telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh. bahkan juga kampung-kampung mempunyai kuburan syekh atau wali masing-masing. Tauhid Asma dan Sifat. sedangkan tauhid uluhiyah ditolak oleh banyak orang. 1). (tauhid terhadap Allah sebagai pencipta segala sesuatu). Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya. karena mereka meminta pertolongan bukan lagi kepada tuhan tetapi dari syekh atau wali dari kekuatan ghaib. Asma dan Sifat. Menurutnya. Mereka meyakini pohon dan batu-batuan yang memiliki kekuatan ghaib serta tempat-tempat tertentu untuk meminta pertolongan dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka. Yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan Allah SWT. Dari kedua guru Muhammad Hayyat dan Ibnu Sayf. Tauhid Tauhid merupakan tema sentral dalam pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab Tauhid. Selain itu. Muhammad bin Abdul Wahab membagi tauhid dalam empat bagian yaitu: Tauhid Uluhiyah. 3). a. Adapun tauhid yang sesungguhnya adalah tauhid Uluhiyah. terutama paham tauhid yang banyak menyimpang dari ajaran Islam. . 3). seperti yang ada dalam bukunya Kitab Al-Tauhid. dan Tauhid Af’al (tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah). Orang Islam yang demikian menjadi musyrik. pembukaan kembali pintu ijtihad dn anti taqlid merupakan tema pokok dalam pemikirannya. kondisi sosio-relegius di Najd dan daerah-daerah yang dikunjungi sangat memprihatinkan. Seperti diketahui bahwab Ibnu Taimiyah yang hidup pada peralihan abad ke. 2). (tauhid terhadap Allah sebagai yang disembah). kebanyakan manusia di muka bumi ini hanya memiliki salah satu dari tiga bentuk tauhid (Rububiyah.dikenal sebagai bapak pembaharuan. Selanjutnya ia mengartikan kalimat tauhid La ilaha illallah bahwa hanya Allah-lah yang mempunyai kekuasaan hakiki dan hanya Allah pula-lah yang patut disembah selain Allah adalah syirik dan thagut. Tauhid Rububiyah. Ada yang meminta supaya diberi anak. Muhammad bin Abdul Wahab banyak mengenal dan mengkaji pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. karena rasul yang diutus Allah memulai seruannya kepada manusia agar beribadah hanya kepada Allah SWT. Menyebut nama nabi. Menurutnya.

Bernazar kepada selain dari Tuhan Allah juga syirik 6). 2. Bid’ah didenifisikan sebagai ajaran atau aktifitas yang tidak berdasarkan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah (praktikpraktik yang dijalankan oleh Rasullulah). memasang kain Raudhah. d. tetapi ia juga mencoba mewujudkan pemikiran tauhidnya dalam bentuk aksi. Hal ini dapat dilihat dari karangannya yang mencapai puluhan judul. mengirimkan Fatihah kepada para pendiri sufi setelah sholat lima waktu.4). dalam mengartikan bid’ah Ibn Abdul Wahab sangat ketat. Menurutnya. b. Jika tidak ada. yakni Islam yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan hadits. . hadits dan qiyas merupakan kekufuran. Menafsirkan Al-Qur’an dengan ta’wil (interpretasi bebas) adalah kafir. meminta tawassul dari para wali. Tidak percaya kepad qada dan qadar Tuhan juga merupakan kekufuran. 7). maka Muhammad bin Abdul Wahab melarang umet Islam untuk bertaqlid kepada para ulama. Meminta syafa’at selain dari kepada Tuhan Allah adalah juga syirik. 8). Ia menolak semua bentuk bid’ah. Sementara itu. yang isinya berkisar tentang ajaran pemberantasan bid’ah dan kurafat yang terdapat di kalangan masyarakat dan ajaran untuk kembali pada ajaran tauhid yang murni. ia berusaha keras untuk memurnikan ajaran Islam dan mengembalikan ajaran pemahaman umat Islam kepada Islam yang murni. yakni pada beberapa generasi muslim pertama. ijma’ dipahami secara terbatas. Penetapan hukum Islam harus merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadits Prosedur yang harus dilalui dalam menetapkan hukum Islam yaitu pertama-tama harus meneliti apakah persoalan tersebut terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. mengucapkan kata Sayyidina Muhammad. Meminta bantuan atau perlindungan melalui perantaraan seseorang atau kepada simbol-simbol yang bersifat mistik dilarang dalam Islam. Dengan terbukanya pintu ijtihad. maka diperlukan ijma’ (konsensus). Tawassul dan bid’ah Muhammad bin Abdul Wahab membantah dengan keras lawan-lawannya yang membolehkan adanya tawassul. c. ibadah dimaksudkan untuk menyerahkan seluruh ucapan dan tigkah laku hanya kepada Allah semata. Hal ini dapat dipahami karena tidak semua ajaran Islam yang bersifat universal diformulasikan secara rinci di dalam Al-Qur’an dan Hadits. Ia pun mengajarkan untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits. dan mengulang sholat lima waktu setelah selesai shalat Jum’at di bulan Ramadhan. Terbukanya pintu ijtihad dan melarang taqlid Seruan untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits membawa konsekkuensi logis bagi terbukanya pintu ijtihad. Baginya tidak ada bid’ah hasanah. Beberapa contoh yang diklaim sebagai bid’ah yaitu. Dengan gerakan wahabiyahnya. Bagi Muhammad bin Abdul Wahab. merayakan hari lahirnya nabi. Karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab dapat digolongkan sebagai ulama yang produktif. Memperoleh pengetahuan selain dari Al-Qur’an. Ajaran tauhid yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bukan hanya dalam tatanan teoritis. 5). Kitab-kitabnya itu antara lain adalah: Kitab Al-Tauhid.

Gerakan Wahabiyah dan implikasinya pada pembaharuan Islam Gerakan Wahabiyah tidak bisa dilepaskan dari nama Muhammad bin Abdul wahab. berkat kerja sama yang baik antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Sa’ud. Keinginan tersebut baru dapat diwujudkan dalam bentuk gerakan ketika ia kembali lagi ke kampung halamannya.Tafsir Surah Al-Fatihah Mukhtasar Sahih Al-Bukhari Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah Nasihah Al-Mudlimin bi Ahadis Khatam An-Nabiyin Usuhul Iman Kitabul Kabair Kasyf Asysyubuhat Salasul Usul Adabul Masi Ila As-Salah Ahadis Al-Fitah Mukhtasar Zad Al-Ma’ad Al-Masa’il Al-Lati Khalafa Fiha Rasulullah Ahi Al-Jahiliyah At-Tauhid Fi Ma Yajibu min Haqqillah ‘Alal ‘Abid Arba’i Qawa’id fittauhid Istinbathul Qur’an. menghapuskan segala perbuatan takhayul dan kembali pada Islam sejati. Selain itu. nama gerakan itu tidak berasal dari Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Seperti yang telah diuraikan pada bagian awal bahwa ketika Muhammad bin Abdul Wahab berada di Basra. gerakan Wahabiyah lahir di Dar’iyah. Para ahli sejarah menilai bahwa tujuan didirikan gerakan Wahabiyah adalah usaha untuk melakukan usaha perbaikan semata-mata. Uyainah. melainkan dari golongan lain yang menjadi lawannya. Periode Muhammad bin Abdul Wahab Periode ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan awal dari gerakan Wahabiyah. Namun dalam perkemangan sejarahnya. mereka menamakan dirinya sebagai kaum Suni. orientasi gerakan ini mengalami pembiasaan sehingga tujuan awal untuk pemurnian ajaran tauhid mengalami perkembangan dengan menambahkan adanya misi politik untuk membangun negara Saudi. Kemudian pada tahun 1744 M. Najd. maksudnya memperbaiki kepincangan-kepincangan. Namun. pengikut mazhab Hambali. Para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menamakan kelompoknya dengan sebutan Al-Muwahidun. yaitu kelompok yang berusaha mengesakan Tuhan semurni-murninya. Dua orang tokoh inilah yang kemudian mengembangkan gerakan Wahabiyah dan menjadikannya sebagai simbol gerakan dan . seperti yang dianut oleh Ibnu Taimiyah. karena dialah yang membangun gerakan tersebut. Bahkan dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. gerakan tersebut semakin tumbuh berkembang hingga akhirnya terjadi koalisi dengan penguasa Usman bin Mu’ammar. ia sudah melakukan berbagai analisis kritis dan kritikan tajam mengenai keadaan masyarakat di kota itu. Perubahan orientasi ini terlihat jelas ketika Muhammad bin Abdul Wahab berkoalisi dengan keluarga Al-Sa’ud untuk memperluas wilayah kekuasaan dan kemudian mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Gerakan Wahabiyah dapat dikatagorikan ke dalam tiga periode: 1. Sikap ini menunjukkan adanya keinginan Muhammad bin Abdul Wahab untuk melakukan upaya gerakan reformasi akidah dan pemurnian ajaran Islam dari berbagai ketidabenaran dan penyimpangan.

Muhammad Ali Pasha. dan anak-anaknya Faisal (wafat 1865). Wahabiyah menguasai semenanjung Arabia dan kota suci Mekkah dan Madinah. Kemudian pada penghujung abad ke-19 M. 3. untuk menyebarkan paham Wahabiyah secara luas. . melainkan bekerja dalam kerangka modern. yakni Turki (wafat 1834). Gerakan Wahabiyah dalam kepemimpinan selanjutnya di pegang oleh keluarga Saud dan keturunan keluarga Muhammad bin Abdul Wahab. Kunci kesuksesan militer Saudi adalah menciptakan persaudaraan dan tentara-tentara suku Arab diorganisir dengan baik. Namun gerakan Wahabiyah tidak lagi bersifat konserfatif. Kemudian. Kematian kedua tokoh ini. Selanjutnya. mengambil alih Riyadh. Pasca perubahan negara Saudi menjadi kerajaan. Periode Negara Saudi yang Berideologi wahabiyah Tentara Mesir tidak lama menguasai Arabia. terjadi konflik di dalam keluarga Saud. negara ini dianggap sebagai negara yang mampu mewariskan ajaran-ajaran Wahabiyah. Implikasi yang ditimbulkan gerakan Wahabiyah terhadap pembaharuan Islam cukup besar. Abdul Aziz dalam memimpin Saudi ini sangat konsisten akan misi Wahabi dan konstitusi yang digunakan berdasarkan Al-Qur’an. tidak menghentikan misi kedua tokoh tersebut dalam melakukan usaha gerakan reformasi Islam. Implikasi itu paling tidak dapat dilihat dalam dua hal besar yang berpengaruh terhadap dunia Islam. Dalam kondisi tersebut. Namun usaha itu mendapatkan perlawanan dari penguasa Turki. untuk mengirim tentaranya mengalahkan kaum Wahabi.ideologi karajaan Saudi Arabia. akhirnya kekuasaan pada wilayah Saudi dipegang oleh kepala suku Arab lainnya. Keluarga syeikh memainkan peranan penting sebagai penasehat dan orang yang mengesahkan kebijakan negara. Meskipun demikian. maka periode gerakan pertama Wahabiyah berakhir. Muhammad bin Saud pada tahun 1765 M dan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1792 M. kaum Wahabi melakukan ekspansi ke wilayah Irak dan Syria. Pada tahun 1890 M keluarga Saud diasingkan dan sejak itu pula periode kedua berakhir. Akhirnya pada tahun 1920 M Abdul Aziz dapat menguasai kembali beberapa daerah yang telah menjadi kekuasaan negara Saudi-Wahabi pertama dengan gerakan militer dan diplomasi. Periode Kebangkitan Abad Ke-20 M Periode ini ditandai dengan pengambil alihan kota Riyadh oleh Abdul Aziz bin Abduurrahmman yang terkenal dengan panggilan Ibn Saud (1879-1953 M). Tokoh kunci yang mengambil alih kekuasaan ini adalah cucu Muhammad bin Saud. Pemimpin Turki meminta bantuan kepada Gubenur Mesir. peranan gerakan Wahabiyah masih dominan. Negara Wahabi yang baru ini secara politis dan keagamaan lebih kecil dibandingkan dengan negara Saudi-Wahabi yang pertama. 2. kemudian mereka mendirikan pusat pemerintahan di Riyadh. Dengan kekalahan ini. masyarakat Saudi Arabia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Saudi untuk mengambil alih kekuasaan. Oleh karena itu. di sekitar permulaan abad ke-19 M. ia melakukan ekspansi ke beberapa daerah untuk menetapkan kekuasaannya. Akhirnya pada tahun 1812 M tentara Mesir menduduki Madinah dan tahun 1818 M menguasai pusat pemerintahan Saudi di Dar’iyah. tepatnya setelah meninggalnya Faisal.

Sebab kata Tajdid mengemban misi ganda. Karena di antara tujuan ideal dari gerakan Wahabiyah berhasil menampilkan gagasan pembaharuan yang sedikit demi sedikit tersebar di seluruh dunia Islam. Mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada contoh jaman awal Islam. Peneilaian yang seringkali muncul dan menimbulkan perbedaan terhadap gerakan Wahabiyah yakni keberadaan gerakan tersebut dalam wacana pembaharuan Islam. Gerakam purifikasi keagamaan ini dinilai sebagai gerakan yang paling berhasil dari usaha yang serupa di seluruh dunia Islam. dan tarekat Al-mahdi dibentuk oleh Muhammad Ahmad sebagai alat pemberontak di Sudan Timur melawan pemerintah Turki-Mesir dan para penasehatnya dari Eropa. gerakan tarekat yang dipimpin oleh Ibnu Ali Al-Sanusi di Cyrenaica yang mendirikan negara teokratik di Lybia bagian selatan dan di wilayah katulistiwa Afrika sebagai protes terhadap kecenderungan sekuleristik sulta-sulta Usmani. Bahkan wilayahwilayah yang sangat jauh seperti di Nigeria dan Sumatera (gerakan Paderi). kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits serta Ijtihad. adalah murni sebuah gerakan purifikasi keagamaan yang timbul sebagai reaksi terhadap kondisi internal umat Islam pada saat itu. perkembangan dan pemikiran dan usaha-usaha pembaharuan terutama terjadi di Mesir. kata Tajdid kemudian dimaksudkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan tantangan perkembangan kehidupan. 2). pengaruh Wahabi berperan dalam meledakkan gerakan-gerakan militan Islam. dan penjajahan Inggris. sehingga terjadi perbedaan. Gerakan yang mengorientasikan pada tijuan ini disebut dengan gerakan purifikasi. anti rasionalisme yang berlebihan sehingga semangat ijtihad yang diserukannya tidak efektif. Gerakan Wahabiyah memiliki beberapa kelemahan. Satu sisi menilai gerakan Wahabiyah sebagai gerakan purifikasi. Sebenarnya perbedaan ini tidak perlu ada apabila diambil dari akar kata kedua istilah tersebut yaitu kata Tajdid. Sementara pada sisi yang lain gerakan Wahabiyah sebagai gerakan pembaharuan (modernisme). mempengaruhi pemikiran dan usaha-usaha pembaharuan pada periode modern dari sejarah Islam. Afrika dan Indonesia. 2).yaitu : 1). ada sebuah gerakan yang dipimpin oleh Syariatullah dan Sayyid Ahmad melawan kesultanan Moghul yang tengah mengalami kemunduran. India. Posisi gerakan Wahabiyah Gerakan Wahabiyah. 1). Muhammad bin Abdul Wahab menggoyang pendulum reformisme Islam ke titik ekstrem: Fundamentalisme Islam. di India. Dengan landasan universalitas ajaran Islam. terlalu revolusioner dan radikal sehingga banyak mendapat perlawanan dari para ulama ortodoks. ajaran-ajaran kaum Wahabiyah terutama Tauhid. kelompok-kelompok Sikh. . sikap teokratik-revolusioner yang ditunjukkan gerakan Wahabiyah banyak mempengaruhi gerakan militansi yang ada pada abad ke-19 M. Gerakan yang memperjuangkan gerakan ini biasanya dikenal sebagai gerakan renewal (pembaharuan). 2). Kedua penilaian ini kadang didikotomiskan antara satu dengan yang lainnya.1). Di Aljazair. Karena itu ada ahli kemudian memandang bahwa gerakan Wahabiyah merupakan prototipe (jadi model) gerakan fundamentalisme keagamaan dan politik yang mempunyai semangat purifikasi internal. karena intelektualisme tidak diberikan tempat yang proposional. Beberapa contoh gerakan semisal yaitu.

. ditambah dengan pemecatan ayahnya. Pertimbangan dasar yang digunakan karena gerakan Wahabiyah lebih berorientasi pada perbaikan moral dan kehidupan sosial masyarakat.Nasihah Al-Mudlimin bi Ahadis Khatam An-Nabiyin .Usuhul Iman . Al-Qur’an (tafsir).Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah .Kitab Al-Tauhid. ia sudah mulai bersikap kritis terhadap kondisi sosial dan keagamaan pada masyarakatnya.Gerakan pembaharuan atau purifikasi yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab dapat dikelompokkan ke dalam gerakan yang disebut sebagai revivalisme pramodernis (pramodernisme revivalis). Ia sendiri diasingkan oleh para ulama. Sikap kritisnya berdampak besar bagi diri dan keluarganya. yang isinya berkisar tentang ajaran pemberantasan bid’ah dan kurafat yang terdapat di kalangan masyarakat dan ajaran untuk kembali pada ajaran tauhid yang murni. Karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab. Memasuki usianya yang ke-20 (dua puluh). Tak jarang ia melakukan kritikan bahkan celaan terhadap segala macam bentuk kepercayaan yang berbau kemusyrikan dan praktik-praktik yang menyimpang dari syari’at Islam. La Tansa Nama lengkap Abdullah bin Abdul Wahab adalah : Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid AtTamimi Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab meniti karir dari ayahnya sendiri dibidang fiqih bermadzhab Hambali. Ke dua syeikh tersebut adalah pengagum ajaran Ibnu Taimiyah dan ulama yang menganjurkan untuk melakukan gerakan reformasi dimana-mana.Tafsir Surah Al-Fatihah .Adabul Masi Ila As-Salah - - - .Mukhtasar Sahih Al-Bukhari . diantaranya adalah : .Kitabul Kabair .Salasul Usul . menyebabkan keluarga Muhammad bin Abdul Wahab tidak dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya Di Madinah Muhammad bin Abdul Wahab belajar dibawah bimbingan dua orang syeikh yaitu Abdullah bin Ibrahim bin Sayf dan syeikh Muhammad Hayyat Al-Sindi. Sementara ayahnya dipecat dari jabatannya sebagai Qadi. Akibat tekanan politik dan keagamaan masyarakatnya. hadits dan tauhid Pendidikan yang diterima dari ayahnya telah menjadi dasar yang kuat bagi Muhammad bin Abdul Wahab dalam menghafal Al-Qur’an dan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Kutubus Sittah.Kasyf Asysyubuhat .

5. 2. 3. 5 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 1. Siapakah nama lengkab Abdullah bin Abdul wahab ? Dimanakah Abdullah bin Abdul wahab memperoleh pendidikan ? Sebutkan dampak dari sikap kritis Abdullah bin Abdul Wahab ! Jelaskan ! Apakah yang dimaksud dengan faham Wahabiyah ? Tuliskan beberapa karya Abdullah bin Abdul wahab ! Amanah : Ceritakan dengan singkat perjalanan hidup Abdullah bin Abdul wahab ! .Tamrinat Ahadis Al-Fitah Mukhtasar Zad Al-Ma’ad Al-Masa’il Al-Lati Khalafa Fiha Rasulullah Ahi Al-Jahiliyah At-Tauhid Fi Ma Yajibu min Haqqillah ‘Alal ‘Abid Arba’i Qawa’id fittauhid Istinbathul Qur’an. 4.

karena situasi politik ketika itu tidak menentu.Afghani pergi ke India dan tinggal di sana selama 1 (satu) tahun sebelum menunaikan ibadah haji pada tahun 1857 M.Bagian 6 JAMALUDDIN AL-AFGHANI BIOGRAFI SINGKAT JAMALUDDIN AL-AFGHANI Nama lengkap : Jamaluddin al-Afghani Lahir : tahun 1838 M. ia juga terus berfikir untuk mencari jalan keluarnya dengan berbagai cara agar umat Islam dapat keluar dari dominasi Barat yang sudah begitu kuat ketika itu. logika. Ketika Amir Dost meninggal dan digantikan oleh Sher Ali. Karena ia termasuk orang yang cukup dikenal ketika itu. budayawan dan tokoh pergerakan. karena dinilai akan menghasut bangsa India yang kemudian akan melakukan gerakan perlawanan terhadap penjajah Inggris. Hal ini dipandang oleh bangsa-bangsa barat. akhirnya Al-Afghani berusaha menghindar dengan meninggalkan Afghanistan pada tahun 1869 M dan pergi menuju India. Jamaluddin al-Afghani melakukan kampanye anti imperialisme dan kolonialisme. seperti Muhammad Abduh. ia memasuki dinas pemerintahan Amir Dost Muhammad Khan. akhirnya Amir Sher Ali dijatuhkan. ia diangkat menjadi menteri. tasawuf dan astronomi. Tidak hanya itu. Waktu yang sangat relatif singkat itu dimanfatkannya untuk memberikan pengeringatan kepada dunia Islam tentang bahaya dominasi Barat. Kejatuhan Amir Sher Ali juga berdampak pada kedudukan Al-Afghani. Mesir. Pada usia 18 tahun Jamaluddin al. Al-Afghani selalu berhadapan dengan kekuatan penguasa Inggris dan seringkali dijebloskan ke penjara. ada yang berasal dari kelompok akademis. Jamaluddin al-Afghani tidak mau terlibat lebih jauh dalam politik praktis. bahasa Persia dan bahasa Perancis. Pada awal kedatangannya di Cairo. di As’adabad. filsafat. Pemerintah penjajahan Inggris di India sangat mengkhawatirkan pengaruh kekuatan Al-Afghani. hingga ia juga turun dari jabatan itu. Karena itu. India dan Inggris sangat membahayakan. pegawai pemerintah dan mahasiswa dari Al-Azhar serta perguruan tinggi lain di Mesir. Al-Afghani keluar dari penjara. Sa’ad Zaghlul dan para pemimpin kemerdekaan Mesir. Di antara murid-murid Jamaluddin AlAfghani. bahasa Arab. maka tak heran apabila tempat tinggalnya menjadi pusat pertemuan untuk mendiskusikan perihal ilmu pengetahuan. Di India Jamaluddin Al-Afghani menetap selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Pemikiran gerakan yang dilancarkan dari India itu merupakan langkah awal baginya untuk mengkampanyekan anti kolonialisme dan imperialisme Barat. jalur keturunan keturunan Husein bin Ali bin Abi Tholib Madzhab : Hanafi Pendidikan : Menekuni dalan dunia filsafat. Sekembalinya di Afghanistan. . dosen-dosen. juga mempelajari tasawuf. Gelar : Sayyid. dekat Konar wilayah Kabul. Tetapi. Para peserta diskusi terdiri dari orang-orang terkemuka dalam bidang peradilan. Setelah beberapa lama dipenjarakan di India. maka ia memilih meninggalkan India dan selanjutnya pada tahun 1871 M ia menuju Mesir. Al-Afghani berusaha meninggalkan persoalan-persoalan politik di negeri itu dan memusatkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan dan sastra Arab.

ia ditangkap. karena dunia Barat melarang majalah itu masuk ke dunia Islam yang berada dibawah kekuasaan bangsa-bangsa Barat. Inggris terus pindak ke Paris. Meskipun singkat. Baru pada bulan januari tahun 1891 M. membela Islam dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Ilmu pengetahuan di dunia Islam dalam keadaan mandeg (stagnasi) dan umat . Pada tahun 1892 M atas undangan Sulta Abdul Hamid dari kerajaan Turki Usmani. Di India Al-Afgani juga terlibat dalam urusan politik di sana. meskipun hanya 3 (tiga) tahun (1876-1879 M). AlAfghani pergi menuju India. Afrika Utara dan lain-lain. ternyata tidak bertahan lama. penjualan dan ekspor semua tembakau Iran. Perselisihan ini berujung pada pengusiran dari Persia. Perbuatan yang dilakukan oleh Syah Nasruddin ini menimbulakan kemarahan pada pengikut Jamaluddin Al-Afghani. karena ketika campur tangan Inggris meningkat dalam soal politik di Mesir.Rencana Al-Afghani untuk meninggalkan lapangan politik dan menekuni bidang ilmiah. Suria. Pemikiran dan Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani Dalam sejarah hidupnya Al-Afghani seka pindah-pindah dari suatu negara Islam ke negara Islam lainnya. Tetapi rupanya kerja sama antara keduanya tidak bisa tercapai. kebebasan akan hilang karena dibatasi oleh Sultan. Pada tahun 1889 M. Aktifitas politik yang dilakukannya di Mesir mendapat perhatian serius dari penguasa lokal Khedewi Taufiq. Al-Afghani terpanggil untuk membela kepentingan rakyat Mesir dari campur tangan Inggris. Al-Afghani telah memberikan sumbangan pemikiran dan gerakan yang sangat besar bagi kepentingan perjuangan masyarakat Mesir pada periode berikutnya. Akibatnya. Dunia Islam hampir mengalami kemunduran di segala kehidupan. Majalah Al-Urwah Al-Wusqa yang menerbitkan oleh perkumpulan ini cukup terkenal tidak hanya di Perancis dan negara-negara Timur Tengah. termasuk bidang ilmu pengetahuan. Khadewi Taufiq mengusir AlAfghani dari Mesir. Al-Afghani tidak setuju denagn pemberian konsesi-konsesi ekonomi oleh Syah Nasiruddin kepada Inggris berupa pengakuan monopoli warga negara Inggris dalam pembelian. sehingga ia ditahan dan dibebaskan pada tahun 1882. Meskipun begitu.pat suci di Persia. akhirnya ia tetap bertahan di Istambul hingga akhir hayatnya pada tahun 1897 M karena kangker dan tidak meninggalkan anak istri. Di antara tujuan yang hendak dicapai ialah memperkuat rasa persaudaraan Islam. dihajar dan dipaksa berjalan dengan kaki tangan terikat rantai. Akibatnya. sehingga ia tidak dapat keluar dari Istambul. Karena dapat memberikan kesadaran penuh bagi dirinya tentang adanya dua kehidupan yang berlainan. Pada tahun 1883 M Al-Afghani pergi ke London. karena ia hidup membujang sepanjang umurnya.karena ternyata pengaruh jamaluddin Al-Afghani di dunia Islam lebih besar ketimbang pengaruh kekuasaan Sutan sementara Al-Afghani menyadari bahwa bila ia meneruskan kerja sama. tetapi juga di Indonesia. India. Di kota yang terakhir ini Al-Afghani mendirikan perkumpulan Al-‘Urwah Al-wusqa. Setelah terusir dari Mesir. Tetapi ia sempat berlindung pada sebuah tem. Hal itu dilakukan Sulta karena bangsa Barat telah semakin merajalela menguasai wilayah Timur Tengah dan daerah-daerah kekuasaan Usmani lainnya. Penerbitannya terpaksa dihentikan. Pengusiran ini secara diam-diam disambut baik oleh kelompok konservatif (kolot) Al-Azhar yang selama ini ini terganggu oleh ajaran filsafat Al-Afghani. Al-Afghani diundang datang ke Pesia untuk membantu penyelesaian persengketaan Persia-Rusia yang timbul karena politik pro Inggris yang dianut pemerintah Persia ketika itu. seperti telah diuraikan di atas merupakan pengalaman yang sangat berarti. yaitu kehidupan Barat dan Islam. Al-Afghani pindah ke Istambul. pada tahun 1879 M atas tekanan Inggris. Untuk itu Al-Afghani kembali ke kancah politik di Mesir. majalah yang cukup fenomenal itu tidak berumur panjang karena dibreidel. Karena itu. timbul perselisihan paham antara Syah dengan Al-Afghani. pada tahun 1896 M Syah dibunuh oleh seorang pengikut fanatik Al-Afghani. dengan anggota terdiri dari orang-orang Islam. Tujuan antara lain adalah untuk membicarakan mengenai bentuk kerja sama dan penggalangan ketakutan umat Islam guna melawan kekuatan Eropa. dan anak Benua di India. Hanya saja.

kuat berpegang pada taklid dan bersikap fatalistis. bahkan akan menciptakan jurang pemisah antara golongan elit ulama dan masyarakat awam. Kalau kelihatan ada pertentangan antar ajaran-ajaran Islam dengan kondisi yang dibawa perubahan jaman dan perubahan kondisi. kuat perpegang pada taqlid. Sebenarnya Qada dan qadar itu sendiri mengandung pengertian bahwa segala sesuatu terjadi menurut ketentuan sebab akibat. Kondisi serupa juga terjadi di kalangan raja-raja. Adanya paham Jabariyah dan salah paham tentang qada dan qadar. Hal ini tidak terjadi di kalangan awam saja. seorang raja Islam tidak lagi mempunyai hubungan dengan raja Islam lainnya. Jika pada kenyataannya umat Islam mengalamu kemunduran pada suatu periode sejarah. tasawuf dan astronomi yang pada waktu itu tidak ada lagi dipelajari oleh kaum muslimin. 5. Untuk interprestasi itu diperlukan ijtihad dan pintu ijtihad baginya terbuka. Melalui kitab ini mengembalikan ajaran tasawuf ke jalur sebenarnya dan sesuai dengan ajaran Islam. ia melihat dunia Barat dalam kemajuan yang pesat. 4. Al-Afghani dengan kemampuan intelektual dan keluasan berfikirnya terus berusaha untuk mengikis dan menghilangkan kemunduran tersebut di atas. bahwa dalam ajaran agama Islam tidak pernah menganjurkan apalagi memerintahkan umat Islam untuk berlaku statis dan mundur. Kemauan manusia merupakan mata rantai kausalitas itu. Sebaliknya.Islam banyak dipengaruhi oleh sifat statis. Pemahaman yang berkembang saat itu telah mencapai tingkat ekstrim yang menjelma dalam bentuk fatalistik. telah dipengaruhi sifat statis. logika. Realitas tersebut selanjutnya mendorong Al-Afghani untuk memunculkan pemikiran-pemikiran baru agar umat Islam dapat mengejar ketinggalan mereka dari dunia Barat dan membenaskan diri dari sikap fatalistis. Ulama Turki tidak lagi kenal dengan ulama Hijaz. pemerintahan absolut. Lemahnya rasa persaudaraan di kalangan umat Islam dan terputusnya tali persaudaraan. 2. Jamaluddin Al-Afghani menilai bahwa kemunduran umat Islam pada masa itu disebabkan oleh beberapa faktor. Selain . kausalitas. bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua agama. Jamaluddin Al-Afghani memiliki pemikiran. Islam terus mendorong umat manusia untuk selalu maju. pernah dilakukannya ketika ia berada di Mesir. Salah pengertian ini membuat umat Islam tidak berusaha merubah nasib mereka. Salah satu pengertian tentang maksud hadits yang mengatakan bahwa umat Islam akan mengalami kemunduran di akhir jaman. demikian para ulama India tidak mempunyai hubungan dengan ulama Afganistan. sehingga memalingkan mereka untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. ia menggunakan kitab Al-Zaura’ karya Al-Duwani. semua jaman dan semua keadaan. Sikap seperti itu pada gilirannya akan menimbulkan kejumudan befikir di dunia Islam dan kebodohan yang menyeluruh. Adapun buku-buku yang diajarkan dan didiskusikan adalah sebagai berikut: 1. Untuk dapat merubah kemunduran umat Islam menjadi maju. penyesuaian dapat diperoleh dengan mengadakan interprestasi baru tentang ajaran-ajaran Islam seperti tercantum dalam Al-Qur’an dan hadits. bahkan terkadang mereka saling menyerang. Dalam bidang ilmu tasawuf. Qada dan Qadar yang dipahami msyarakat pada waktu itu tidak lagi seperti yang dipahami oleh beberapa generasi sebelumnya. yaitu: 1. Namun sebaliknya. mengabaikan permasalahan militer. tetapi dikalangan alim ulama. bersikap fatalistis telah meninggalkan ahklak tinggi dan telah melupakan ilmu pengetahuan. Upaya untuk memajukan kembali umat Islam seperti yang pernah dicapai pada saat klasik. 3. terutama dalam bidang filsafat. Sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis ialah perpecahan yang terdapat pada umat Islam. menyerahkan administrasi negara kepada orang yang tidak kompeten dan intervensi asing. Umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. maka dapat dipastikan bahwa kemunduran itu disebabkan oleh umat Islam itu sendiri bukan disebabkan oleh ajaran agama yang dianutnya. Di sana ia memberikan kuliah dan mengadakan diskusi dalam berbagai disiplin ilmu. mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Jamaluddin Al-Afghani yakin.

Jika Al-Tahtawi mengadakan pembaharuan di Mesir dengan mengirimkan pelajar ke Barat (Perancis) dan Muhammad Ali dengan menerjemahkan buku-buku asing. Selain itu. 3. yaitu Al-Qur. ia menggunakan buku Syah Al-Quthb Al-Syamsiyah. Pemikiran lain yang juga dikemukakan oleh Al-Afghani guna memperbaiki keadaan umat Islam ialah: 1. tetapi ia juga mengajak murid-muridnya untuk menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi secara kontekstual. dapat kita simpulkan yang ditekankan oleh Al-Afghani dalam semua kegiatan dan tulisannya bukan hanya Islam. 4. bahkan kemungkinan akan melampauinya. Jamaluddin Al-Afghani dalam setiap aktifitas ilmiahnya tidak pernah membatasi pembahasan buku-buku di atas hanya pada apa yang tertera (tekstual). Pemikirannya ini banyak mempengaruhi pemikiran Sa’ad Zaghlul yang nasionalis dan Muhammad Abduh yang modernis. Denagn bersatu dan bekerja sama yang erat umat Islam akan dapat kembali memperoleh kemajuan. sedang caranya ilmu logika harus dikuasai. Dengan demikian. Dan Abduh. Dalam bidang astronomi. Dengan berpedoman pada ajaran-ajaran dasar dan riset yang dilakukan. persatuan umat Islam itu mesti diwujudkan kembali. Ide dan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani telah menumbuhkan semangat luar biasa di dunia Islam. Pan Islamisme dan Politik ala Jamaluddin al-Afghani .itu juga berguna mengantisipasi tarekat-tarekat yang pada saat itu telah diliputi oleh khurafat dan superstisi (bid’ah) 2. umat Islam akan mampu menggali ajaran agama dari sumbernya. ia menggunakan buku Tadzkirah. yaitu kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya yang terdapat pada dalam Al-Qur’an dan hadits. hati mesti disucikan. Demikian pula kesediaan berkurban untuk kepentingan umat. Persatuan dan kerja sama merupakan sendi yang amat penting dalam Islam Dari banyak uraian di atas. Al-Hikmah Al-Isyraq. ia terus mendorong semua umat Islam untuk memperkuat peradaban mereka dengan mempelajari ilmu pengetahuan dari Barat dan mencontohnya. ia juga berusaha menemukan sumber kekuatan Barat. Al-Afghani ingin mengajarkan cara berpikir benar dan mendalam tentang segala sesuatu. ia ingin mengajak umat untuk berpikir lurus dan benar. bahawa untuk memeperbaiki kondisi umat Islam hanya ada satu jalan. pada keadaan sosial yang sedang berkembang saat itu. Tidak hanya memahami lafal dan kalimatnya saja. Oleh karena itu. Al-Afghani merupakan seorang pemikir dan pejuang umat Islam yang dihadapkan pada imperialisme Barat. Selain itu. Karenanya tak heran bila terkadang ia membawa kajian tersebut pada kehidupan nyata. sebagaimana gurunya juga mempunyai pengaruh besar di dunia Islam. Islam menurut pendapatnya menghendaki pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala negara tunduk kepada undang-undang dasar 2. maka Al-Afgani lebih tertarik untuk menggali pengetahuan dan filsafat tersebut dari kitab-kitab klasik. karena dengan menguasai filsafat umat Islam akan dapat mengejar ketinggalannya dari Barat. Jamaluddin Al-Afghani berpendapat. ia menggunakan kitab Al-Hidayah. Dalam bidang filsafat. tetapi juga harus dikaji dan dipahami secara mendalam. cara dan metode atau media yang dipergunakan Jamaludin Al-Afghani dalam mengadakan pembaharuan berlainan dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Ali dan Al-Tahtawi. Corak pemerintahan otokrasi harus dirubah dengan corak pemerintahan demokrasi. budi pekerti luhur dihidupkan kembali. umat Islam akan dapat bergerak dinamis dan mencapai kemajuan. Ia juga menyerukan kepada kepada orang-orang yang beriman untuk melawan serangan gencar orang-orang kafir (Barat). Al-Isyarah. Kepala negara harus mengadakan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman. Karena dengan cara demikian. Pengetahuan manusia secara individual terbatas sekali. melainkan juga masalah anti imperialisme.an dan Al-Hadits. karangan Syekh Al-Thusi. Dalam bidang logika. Di atas segala-galanya itu. Melalui kitab ini. karena mereka membahayakan Islam dan umat Islam. Melalui buku-buku ini.

untuk dapat bergaul dengan orang-orang politik di Mesir. mendirikan perkumpulan Al-’Urwah Al-Wusqa”. Al-Afghani diangkat menjadi penasehatnya. Slogan ”Mesir untuk orang Mesir” mulai kedengaran. Tetapi setelah menjadi raja. Perkumpulan ini memiliki semboyan kemerdekaan. ia memasuki perkumpulan Freemason Mesir. suaranya tidak didengar di kalangan Freemason. yaitu Khadewi Ismail. Ketika pada tahun 1869 M pihak yang disokong Inggris dapat menggulingkan pemerintahan Muhammad ’Azam Khan. Afrika Utara dan lain-lain. Bahkan mungkin ia adalah orang Islam yang pertama yang dengan jelas menyadari bahwa dunia Islam yang dijajah bukan hanya Afghanistan atau India dan Mesir saja. pada tahun 1871 M ia pindah ke Mesir dan menetap disana sampai tahun 1871 M ia pindah ke Mesir dan menetap di sana sampai tahun 1879 M. Majalah yang dibuat untuk memperkuat rasa persaudaraan Islam. membela Islam dan membawa umat Islam pada kemajuan ini tidak berumur panjang. Oleh karena itu. Oleh karena itu. Selanjutnya. untuk diganti dengan putra mahkota Taufik. kemerdekaan pers dan pemasukan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi-posisi bidang militer. Khadewi Taufik mengusir Jamaluddin Al-Afghani dari Mesir pada tahun 1879. Al-Afghani tidak dapat berbuat banyak. Al-Afghani mengira perkumpulan ini akan dapat menyalurkan ide-ide politiknya. Tetapi. Setelah itu ia memasuki dinas pemerintahan Amir Dost Muhammad Khan. Khadewi Taufik tidak banyak melakukan perubahan karena selalu mendapat tekanan kuat dari Inggris. ketika korek api dihidupkan. Beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad ’Azam Khan menjadi Perdana Menteri. adanya majlis syura dan hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Al-Afghani di India banyak terlibat urusan politik praktis. Kegiatan politik Jamaluddun Al-Afghani dimulai sejak tahun 1876 M pada saat campur tangan Inggris sangat kuat di negeri itu. Taufik berjanji akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang dituntut Al-Hizb Al-Wathani. Oleh karena itu. seperti Muhammad Abduh yang diusir dari Mesir karena dituduh terlibat dalam pemberontakan Urabia Pasha. sebagaimana telah digambarkan oleh Ahmad Amin dalam tulisannya: ”Mesir laksana bensin dan Al-Afghani korek apinya. ia kemudian keluar dari perkumpulan ini. yaitu kemerdekaan kaum muslimin dari dominasi Barat. Al-Afghani berusaha menggulingkan raja Mesir yang berkuasa saat itu. sejak usia remaja hingga akhir hayatnya selalu terlibat dalam kegiatan politik. Sejak usia 18 tahun ia sudah aktif dalam dunia politik. berbicara di berbagai forum pertemuan dan majlis-majlis tertentu. Ketika Amir Dost meninggal dan digantikan oleh Amir Sher Ali. mulai menyentuh masyarakat Mesir. dengan anggota terdiri dari orang-orang Islam dari India. Perjalannanya dari satu negara Islam ke negara Islam lainnya teklah menimbulkan kesadaran dalam dirinya. Bahkan akibat dari tekanan Inggris yang begitu kuat. AlAfghani merasa lebih aman meninggalkan Afganistan menuju India. Setelah terbit 8 bulan.Wathani. ia terpaksa dihentikan karena dunia Barat melarang pemasukannya ke . tetapi juga semua negara Islam berada di bawah dominasi bangsa-bangsa Barat. Di kota ini. Suria. Atas dukungan Al-Hizb Al. Al-Afghani melihat bahwa tiba waktunya untuk membentuk partai politik sebagai wahana penempungan aspirasi umat Islam. Ia pula yang pertama-tama yang menggunakan konsep Islam dan Barat sebagai istilah yang mengandung arti gejala sejarah yang korelatif.Jamaluddin Al-Afghani dalam sejarah hidupnya. maka terbakarlah kota”. Ketika pulang haji pada tahun 1857 M. Kegiatan politik yang menonjol dilakukannya ialah menghubungi para tokoh dan pejabat. Tujuan partai ini selanjutnya ialah memperjuangkan pendidikan universal. Diperkirakan situasi Mesir pada saat itu telah memulai menerima perubahan besar. Ide trias politica dan pratiotisme yang disiarkan Al-Tahtawi melalui buku-buku terjemahan dan karangannya. Selama tinggal di India. Mesir. pada tahun 1879 M atas usahanya terbentuklah partai Al-Hizb Al-Watani (Partai Nasional). sehingga ia ditahan dan baru dibebaskan pada tahun 1883 M. karena adanya tekanan dari pihak pemerintah setempat. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pokok yang ingin diperjuangkannya. Kemudian Al-Afghani pergi ke London dan kemudian ke Paris. Memberikan pelajaran politik tentang bentuk pemerintahan yang demokratis. persamaan dan persaudaraan.

Sedangkan kedudukan para kepala negaranya. Asosiasi politik tersebut harus meliputi seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia Islam. Akibatnya timbul pertikaian paham antara Syah denagnnya. Pada tahun 1889 M Al-Afghani di undang kembali ke Iran akibat politik pro Inggris yang dianut Iran saat itu. bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan menentang kolonialisme dan dominasi Barat. Jamaluddin Al-Afghani pada saat itu melemparkan gagasan persatuan umat Islam (Pan Islamisme). Al-Afghani tidak setuju dengan pemberian konsesi-konsesi ekonomi oleh Syah Nasir kepada Inggris. baik yang hidup dalam negara-negara yang merdeka termasuk Persia. karena masih memiliki jalur keturunan dari Husein bin Ali bin Abi Tholib Ia menekuni dalan dunia filsafat. dalam kaitan itu eksistensi dan kemandirian masing-masing negara tetap diakui dan dihormati. Al-Afghani di undang oleh Syah Nasiruddin ke Teheran sebagai tamu. Oleh karena itu. Al-Afghani terlihat berhasil menyadarkan masyarakat dan pemerintahan negara-negara Islam akan musuh mereka yang sebenarnya. Menurut Al-Afghani. Dari perjalanan sejarahnya ini. dengan memproklamirkan ide-ide pembaharuannya. apa pun gelarnya.negara-negara Islam yang berada di bawah kekuasaan mereka. tetapi juga dikenal sebagai seorang aktifis politik. tanpa ada satu pun dari mereka yang lebih ditinggikan. tetap sama dan sederajat satu dengan yang lain. Al-Afghani mengajak umat Islam untuk bangkit kembali dengan melakukan kajian ilmiah dan kembali kepada sumber ajaran Islam sebenarnya. yaitu Al-Qur’an dan hadits. suatu pertikaian yang menyebabkan diusir secara istimewa. hanya dengan cara seperti itu. Namun popularitas Al-Afghani yang terus meluas membuat Syah cemas dan curiga terhadapnya. AlAfghani menempati posisi khusus. Aktivitas politik yang dilakukannya bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari hegemoni politik penjajah Barat. maupun mereka yang masih merupakan rakyat-rakyat jajahan. umat Islam akan terbebas dari imperialisme dan kolonialisme Barat Kristen. suatu gagasan yang bertujuan untuk mengembalikan keutuhan umat Islam dalam suatu ikatan politik tersbut. Ikatan tersebut yang didasarkan atas solidaritas akidah Islam. La Tansa Jamaluddin Al-Afghani mendapatkan gelar Sayyid. Karena menurut pandangannya. bahasa Arab. tetapi ia sendiri gagal dalam mewujudkan gagasan persatuan umat Islam (Pan Islamisme) Demikian biografi dan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. juga mempelajari tasawuf. Pada tahun 1886 M. Sebab ia tidak hanya dikenal sebagai seorang pembaharu Islam.. Dalam tataran sejarah Islam. bahasa Persia dan bahasa Perancis . ia pergi meninggalkan Teheran karena alasan kesehatan. Di tahun 1896 M Syah dibunuh oleh seorang pengikut Al-Afghani. harus meliputi seluruh umat Islam dalam suatu ikatan politik.

Jamaluddin al-Afghani melakukan kampanye anti imperialisme dan kolonialisme. ia menggunakan buku Syah Al-Quthb Al-Syamsiyah. yaitu Al-Qur. Siapakah Jamaluddin Al-Afghani Itu ? Sebutkan beberapa ilmu yang ditekuni oleh Jamaluddin Al-Afghani ! Jelaskan beberapa alasan Jamaluddin Al-afghani selalu pindah-pindah tempat tinggal ! Jamaluddin al-Afghani melakukan kampanye anti imperialisme dan kolonialisme.an dan Al-Hadits. Jamaluddin Al-Afghani pada saat itu melemparkan gagasan persatuan umat Islam (Pan Islamisme). pada tahun 1879 M atas tekanan Inggris.Dalam bidang astronomi. . ia menggunakan kitab Al-Zaura’ karya AlDuwani. . - - Tamrinat 6 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. umat Islam akan mampu menggali ajaran agama dari sumbernya. 4. 2.Dalam bidang logika.- Dalam sejarah hidupnya ia selalu pindah-pindah tempat dari negara Islam satu ke negara Islam lainnya. Melalui kitab ini. ia ingin mengajak umat untuk berpikir lurus dan benar. India dan Inggris sangat membahayakan dan akhirnya dijebloskan ke penjara. AlHikmah Al-Isyraq. . sedang caranya ilmu logika harus dikuasai. 3. Melalui buku-buku ini. ia menggunakan kitab Al-Hidayah. Aktifitas politik yang dilakukannya di Mesir mendapat perhatian serius dari penguasa lokal Khedewi Taufiq. Al-Isyarah.Dalam bidang filsafat. suatu gagasan yang bertujuan untuk mengembalikan keutuhan umat Islam dalam suatu ikatan politik tersbut. Khadewi Taufiq mengusir Al-Afghani dari Mesir Adapun buku-buku yang diajarkan dan didiskusikan adalah sebagai berikut: Dalam bidang ilmu tasawuf. Al-Afghani ingin mengajarkan cara berpikir benar dan mendalam tentang segala sesuatu. Karena itu. karangan Syekh Al-Thusi. harus meliputi seluruh umat Islam dalam suatu ikatan politik. Selain itu juga berguna mengantisipasi tarekat-tarekat yang pada saat itu telah diliputi oleh khurafat dan superstisi (bid’ah) . ia menggunakan buku Tadzkirah. Jelaskan apa yang dimaksut dengan imperialisme dan kolonialisme. Melalui kitab ini mengembalikan ajaran tasawuf ke jalur sebenarnya dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dipandang oleh bangsa-bangsa barat. Karena dengan cara demikian.

Jelaskan apakah yang dimaksud Pan Islamisme ! Amanah : Ceritakan dengan singkat sejarah Jamaluddin Al-afghani dalam dunia politik ! Bagian 7 MUHAMMAD ABDUH BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD ABDUH Nama lengkap : Syaik Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah Lahir : Di Mahallat Nashr.5. Jamaluddin Al-Afghani pada saat itu melemparkan gagasan Pan Islamisme. di kabupaten Al-Buhairah. . Mesir pada tahun 1849 M. Keluarga : Ia lahir dari keluarga yang sangat sederhana.

Edi sini. Tetapi keinginan itu tidak dipenuhi. pada tahun 1885 M Abduh datang ke Inggris atas nama majalah Al-’Urawatul Wutsqa. Jalaluddin Al-Afghani. Akhirnya. ia mengajar di Darul . Ketika Muhammad Abduh baru sekitar 4 (empat) bulan menikah. Abduh melanjutkan studinya ke Al-Azhar. Mahallat Nashr. karena penguasa Mesir bernama Muhammad Ali Pasha. khususnya Inggris. Kemudian ia pergi ke Paris memenuhi panggilan gurunya. Abduh meninggalkan Inggris dan Paris. Berkat bujukan dan bimbingan pamannya itu. Di kota inilah Abduh banyak menghabiskan waktunya untuk menuangkan pemikirannya ke dalam bentuk tulisan ilmiah. bahkan sering mendampingi Al-Afghani ketika mengajar dan mencari murid keyasangan Al-Afghani. Muhammad Abduh dapat masuk kembali ke Mesir setelah mendapat bantuan temannya yang berkebangsaan Inggris pada tahun 1888 M. Artikel-artikel tersebut umumnya dimuat dalam surat kabar Al-Ahram. sehingga banyak masyarakat yang berusaha menghindar dari tagihan itu dengan cara berpindah tempat tinggal.Ulum dan di rumanya sendiri. Pada saat belajar di Al-Azhar. Karena sikap dan pendapatnya yang sangat keras menentang kolonialisme dan memperjuangkan hak-hak rakyat Mesir. Untuk itu. akhirnya pada tahun 1866 M. Abduh kembali ke kampung halamannya. bersama gurunya. karena berita resmi yang dimuat. Abduh juga terkena imbasnya karena itu. Abduh mengelola majalah Al-’Urwatul Wutsqa. ia dipaksa kembali melanjutkan studinya di Tanta. akhirnay ia diteriam bekerja sebagai Hakim pada salah satu mahkamah. Karena kecakapannya. Namun ayahnya dikenal sebagai orang terhormat dan suka memberi pertolongan. Kairo Mesir. Abduh kecil dikirim ke masjid Al-Ahmadi Tanta. Abduh diperbolehkan kembali ke Kairo dan diangkat sebagai direktur surat kabar resmi pemerintah. di bawah bimbingan Afghani. memilih Syiria sebagai tempat pengasingannya. dan bukan pula dari keturunan bangsawan. juga berita-berita atau artikel tentang pentingnya nasionalisme. Abduh dinikahkan dengan seorang gadis di desanya. Tak lama setelah kembali ke desa. akhirnya Abduh mau meneruskan studinya di Tanta. Studi ini diselesaikannya dalam tempo 11 (sebelas) tahun.Muhammad Abduh bukan berasal dari keluarga kaya. Tetapi. Di sini Abduh menjalani kehidupannya sebagai petani. kemudian kembali ke Bairut. Setelah itu pada tahun yang sama. yang bertujuan untuk mendirikan Pan-Islamisme serta menentang penjajahan Barat. akhirnya pada tahun 1879 M Jamaluddin Al-Afghani diusir dari Mesir. Abduh dipecat dari jabatannya dan diasingkan ke luar kota Kairo. Tapi karena sistem pengajaran di sini sangat monoton dan menjemukan. memenuhi undangan para tokoh Inggris yang simpati atas usaha dan gerakannya. orang tua Abduh sangat perhatian dalam bidang pendidikan anaknya. Tulisannya banyak berkisar pada bidang sosial poliik dan keagamaan terutama berkaitan dengan persoalan pembaharuan Islam. Abduh belajar filsafat dan menulis artikel. seperti yang dilakukan saudara-saudaranya. Di bawah pimpinan Abduh. akhirnya setelah bertahan lebih kurang dua tahun. bertindak sewenang-wenang. bahkan Abduh bersembunyi di rumah pamannya bernama Syaikh Daewis Khadr.. raja Mesir saat itu. Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Dalam pengungsian itulah Muhammad Abduh dilahirkan. Abduh diberikan kebebasan untuk memilih daerah atau tempat untuk mengasingkan diri. Di Paris. akhirnya Abduh dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun buangan. Sebagai murid kesayangan dan pengikut setia. Situasi yang dialamina keika lahir sangat tidak menguntungkan. sekitar tahun 1880 M. surat kabar ini mengalami perkembangan. Setelah itu. . yaitu surat kabar Al-Waqa’i AlMisriyah. Setelah itu. Abduh menetap selama 1 (satu) tahun. Meskipun demikian. kira-kira dalam usia 16 tahun. Tetapi pemerintah setempat tidak memberikan ijin kepadanya untuk kembali mengajar karena pemerintah takut pemikirannya mempengaruhi mahasiswa. setelah menjalani hukuman tahanan selama 3 (tiga) bulan. Setelah menyelesaikan studinya di Tanta. Jamaluddin Al-Afghani dituduh mengadakan gerakan menentang Khedewi Taufiq. Karena dituduh terlibat dengan gerakan revolusi Urabi Pasha pada tahun 1882 M. yaitu pada tahun 1877 M dan memperoleh gelar ’Alim (sarjana). Ia memungut pajak begitu tinggi dari masyarakat.

Pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan Seagaimana Jamaluddin Al-Afghani. Syafi’i. Di sisi lain. Mesir. Abduh memiliki obsesi untuk menjadikan Al-Azhar memiliki posisi yang sama dengan universitas yang ada di Eropa. Abduh diberi kepercayaan untuk menjadi salah seorang anggota Majlis A’la universitas Al-Azhar. Kapasitas Muhammad Abduh sebagai anggota dewan pimpinan Al-Azhar. Ketika itulah ia mempunyai kesempatan besar untuk melakukan berbagai perubahan dalam tubuh Al-Azhar. akan melahirkan para ahlimilmu pengetahuan sedikit tentang agama. dan seterusnya. Hanya saja. Kemudian pada tahun 1899 M. dan Hambali. Muhammad Abduh terus melontarkan pemikirannya. Jabatan ini dipegangnya hingga ia meninggal pada tahun 1905 M. AlAfghani berpendapat bahwa usaha perbaikan umat gharus dilakukan melalui politik. memasukkan kurikulum agama pada sekolah-sekolah umum denagncara seperti itu. Akibatnya. Sebab akan dirinya paling unggul. Abduh memiliki peran yang sangat besar dan motor penggerak kegiatan dewan tersebut. Karena itu. Muhammad Abduh juga memiliki perhatian serius dan keprihatinan terhadap kemunduran dan problem yang dihadapi umat Islam. Karena sistem madrasah yang lama akan melahirkan dua kubu yang berbeda yang saling mengklaim dirinya paling unggul. terdapat madrasah-madrasah pendidikan agama tanpa memasukkan kurikulum pendidikan umum. Sebaliknya. Di satu sisi. Dewan yang dibentuk pada tanggal 15 Januari 1895 M berdasarkan keputusan Khadewi Abbas atas usul Muhammad Abduh sendiri. Abduh ternyata masih memiliki peluang besar untuk menjadi inspirator dan motivator bagi pengembangan dunia pendidikan. berusaha menerapkan pemikiran pembaharuannya di Al-Azhar. Karena sistem maderasah yang lama akan melahirkan ulama yang tidak memiliki pengetahuan ilmu-ilmu umum atau ilmu modern. Abduh memiliki cara dan pandangan berbeda dengan gurunya dalam mencapai tujuan usaha pembaharuan.Meskipun pemerintah tidak menyukai pemikiran dan gerakannya. yaitu golongan agama dan golongan umum (sekuler). Mereka berdua sama-sama berupaya melakukan pembaharuan untuk memperbaiki keadaan umat Islam. duslisme sistem pendidikan ini seperti menghasilkan dua golongan yang sulit dipertemukan membuat jurang pemisah yang sangat besar dan sulit dijembatani. Sementara Abduh melalui pendidikan walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Sebagai wakil pemerintah. Kesempatan untuk mewujudkan pemikiran-pemikirannyan dalam bidang pendidikan di AlAzhar terbuka lebar ketika ia terpilih menjadi wakil pemerintah Mesir dalam dewan pimpinan AlAzhar. Karena itu. Dewan ini terdiri dari ulama-ulama besar dengan mazhab Hanafi. Abduh membuat pengaturan yang melarang . Maliki. tentang usaha pembaharuan sistem pendidikan nasional di Mesir dengan mempersatukan dua golongan agama dan umum dengan ide penghapusan dualisme sistem pendidikan nasional dan perubahan kurikulum. sekitar tahun 1894 M. Ia juga berharap agar universitas Al-Azhar menjadi pusat pembaharuan yang ideal bagi dunia Islam. menurut Abduh. akan dapat dihilangkan atau diminimalkan. terdapat sekolah-sekolah umum yang dikelola pemerintah yang tidak memberikan pendidikan agama memadai bagi murid-muridnya. Karena itu. dan seterusnya. perlu dimasukkan kurikulum ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum maderasah. Muhammad Abduh memperhatikan bahwa di Mesir Tengah terjadi dualisme sistem pendidikan. Sementara sekolah umum. maka jurang pemisah antara kedua lembaga pendidikan antara ahli agama dan ahli umum pengetahuan umum. Karena Abduh berkeyakinan bahwa cara terbaik untuk mengadakan pembaharuan dan meningkatkan kehidupan umat Islam adalah melalui pendidikan yang dapat meletakkan dasar-dasar kuat bagi suatu perubahan lebih baik. Muhammad Abduh memandang bahwa dualisme sistem pendidikan di Mesir kala itu tidak baik dan kurang menguntungkan bagi perkembangan umat Islam. Abduh melihat bahwa Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan yang tepat untuk mewujudkan pemikiranpemikirannya dalam pendidikan. Abduh menduduki jabatan sebagai seorang mufti Mesir.

sebab akan mengganggu stabilitas negara. Karena itu. para dosen dan mahasiswa selalu berkerumun di rumah rektor sehingga administrasi tidak berjalan denagn tertib. gagasan dan keinginan Abduh mendapat tantangan dari para ulama yang memiliki pengaruh cukup di Al-Azhar. kepala negara bisa saja berbuat salah. Hal ini tidak efektif karena pimpinan. memperbaiki menajemen administrasi dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan utama dan penunjang lain. Muhammad Abduh juga menekankan perlu adanya kontrol sosial dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. rakyat Mesir belum siap dengan sistem parlemen. Langkah pembaharuan yang dilakukan Muhammad Abduh di Al-Azhar. Alasannya. Hal ini dapat dilihat dari penolakan yang dilakukan masyarakat dan penguasa Mesir terhadap gerakan urabi Pasha. ia sempat dituduh terlibat dalam gerakan tersebut dan mengungsikan selama tiga tahun dari Mesir. mahasiswa diberi pokok – pokok mata kuliah yang disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami. ilmu bumi. Karena itu. Sebab yang diperlukan masyarakat Mesir saat itu adalah memperoleh pendidikan yang baik. Sebab menurutnya. Sebagai gantinya. Masyarakat juga harus menyadari kewajibannya untuk mencintai tanah air sebagai tempat tinggal mereka dan membela negara. Konstitusi ini dibuat berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. selain memperbaharui sistem pendidikannya. mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern itu tidak sesuai denagn ajaran Islam. Pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang politik Ide politik yang dikemukakan Muhammad Abduh. Oleh karena itu. Ilmu pengetahuan tentang fenomena alam memiliki pengaruh positif dalam mewujudkan dan menumbuhkan pengetahuan serta keyakinan tentang adanya Tuhan. bahwa rakyat Mesir pada masa itu belum sepenuhnya siap dengan sistem demokrasi. ilmu matematika. juga meningkatkan gaji pimpinan dan rektor (syaikh) Al-Azhar. seperti ilmu ukur. Karena sebelum Abduh menjadi pimpinan Al-Azhar. rakyat akan dengan sendirinya dapat menentukan dan menilai sistem . para syaikh (rektor) Al-Azhar menjalankan tugas dri rumah masing-masing. Ia sering melontarkan pemikirannya tentang hak dan kewajiban rakyat dalam berhadapan dengan penguasa.pembacaan komentar (hasyiyah) dan penjelasan komprehensif tentang teks suatu buku (syarah) untuk para mahasiswa selama di masa empat tahun pertama. Tetapi kemudian ia melihat hal penting yang ingin disampaikan oleh gerakan tersebut sehingga ia merasa simpatik. berbangsa dan bernegara. menurutnya. baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat dijadikan sebagai alat kontrol masyarakat bentuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kepala negara. Tetapi. Sebagai seorang manusia. Ia juga menghimbau rakyat Mesir untuk menyadari hak masing-masing sebagai warga negara dalam bermasyarakat. bukan parlemen. dan Aljabar ke dalam kurikulum pendidikan Al-Azhar. Selain itu. Muhammad Abduh juga memiliki keinginan untuk membawa ilmu-ilmu modern ke dalam perguruan tinggi Al-Azhar. seperti asrama mahasiswa. Bahkan Abduh sendiri ketika itu tidak mnyetujui gerakan tersebut. Nasihat dari rakyat sebagai bentuk aspirasi yang dikembangkan. Untuk menghadapi situasi itu. semula Abduh tidak setuju dengan haluan politik Urabi Pasha. Menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh juga berhasil memasukkan beberapa mata kuliah umum ke Al-Azhar. rakyat Mesir harus cerdas dan terdidik. msyarakat juga harus patuh kepada pemerintah selama pemerintah mampu bersikap adil. Demikian juga tentang tuntutan yang dianjurkan oleh gerakan Urabi Pasha yang menentang penguasa dan menuntut parlemen. rakyat harus dicerdaskan terlebih dahulu karena hanya dengan pendidikan. Abduh kemudian membangun gedung rektorat tersendiri dan mengangkat para pegawai yang ditugaskan membantu rektor. Argumentasi yang dikemukakan Abduh adalah bahwa Islam sejati yang dipahami secara tepat tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. bahwa jabatan pemerintahan atau kepala negara perlu dibatasi. Pembatasan kekuasaan ini dapat dilakukan melalui konstitusi.

Untuk mengantar rakyat yang belum siap dengan sistem demokrasi. Karena menurutnya. Al-Qur’an dan hadits telah menetapkan aturanaturan tegas. Sikap dan pandangan seperti ini menyebabkan umat Islam statis. Karena itu. menurut Abduh.apa yang baik. Sikap dan persepsi Muhammad Abduh mulai berubah mengenai gerakan Urabi Pasha. dewan-dewan perwakilan rakyat akan dibentuk secara bertahap. Bahkan Muhammad Abduh sangat mengecam taqlid. Namun. Semua rencana program pemerintah dikirim ke majelis Syura yang untuk dibahas dalam panitia yang dibentuk sesuai dengan komisi masing-msing. Selain itu. Umat Islam menurut Muhammad Abduh harus segera bisa menyesuaikan dasar-dasar kehidupan . tanpa memeriksa dasar dan rahasia perbuatannya. Karena itu. meskipun ia pernah membicarakan hak-hak untuk rakyat untuk mengoreksi atau mengontrol pemerintah yang salah. Selain itu. Dalam konteks ini. namun penyelesaian seperti itu diserahkan sepenuhnya kepada perkembangan jaman. jelas dan sangat terinci mengenai ibadah. masyarakat sudah siap baru dan kebebasan. tidak dinamis serta tidak mau menerima perubahan. pemujaan berlebihan terhadap syaikh dan paham taqlid. Sedangkan ajaran-ajaran Islam mengenai hidup kemasyarakatan. cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dapat saja berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi sosial politik. sikap jumud ini dalam pandangan Abduh sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti kepatuhan membabi buta terhadap ulama. waktu setengah abad juga sangat lama untuk merubah sistem monorchi ke demokrasi. dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan jaman. Hal ini membuat pekerjaan muqallid menjadi tanpa dasar dan tidak karuan. Pandangan Muhammad Abduh tentang taqid dan ijtihad Muhammad Abduh berpendapat bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam disebabkan oleh pandangan dan sikap jumud. ide cemerlang Muhammad Abduh itu sulit diwujudkan karena terlalu ideal. ketika gerakan ini menentang Barat. mereka harus membebaskan diri dari tradisi taqlid. Karena itu. Karena muqallid hanya melihat lahir perbuatan orang yang diikutinya. Muhammad Abduh terus-menerus melakukan seruan untuk melakukan ijtihad dengan menonjolkan pendapat Ibnu Taimiyah. menurut Abduh. Sebab menurutnya. Abduh sendiri tidak menjelaskan secara rinci kriteria orang yang dapat bertindak sebagai diktator yang mau berlaku adil terhadap rakyatnya. Hal itu wajar. Dengan begitu. Secara umum dapat dikatakan bahwa menurut Abduh. lembaga legistatif ini sering diabaikan oleh lembaga eksekutif oleh pemerintah. bila mengingat proses perjalanan kariernya di Mesir. hingga masyarakat memiliki pengetahuan luas dan pendidikan yang lebih baik. Selain itu. jangka waktu 50 tahun merupakan masa yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri guna memperoleh hak-hak mereka secara penuh. memiliki derajat yang lebih rendah dari orang yang diikutinya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ajaran Islam terdiri dari dua kategori: Ibadah dan Mu’amalah. terkadang Abduh juga konsisten dalam berpolitik. Pada saat masyarakat sudah matang. dan kembali pada ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits. Tetapi atas usaha Abduh kedua lembaga ini dapat bekerja sama lebih baik. perkembangan ilmu dan agama. politik dapat mengekang kebebasan berpikir. merupakan ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip umum yang tidak terinci. Sebagai seorang intelektual pembaharu. Orang yang melakukan taqlid (muqallid). Abduk kemudian mendukung gerakan tersebut. bangsa Barat yang menjajah Mesir harus diusir dan Mesir harus merdeka. Agar umat Islam keluar dari situasi ini. Salah satu langkah strategis Muhammad Abduh adalah memasuki dunia politik praktis dengan menjadi salah seorang anggota majelis Syura sebelumnya. tampaknya Abduh tidak keberatan jika untuk sementara rakyat diperintah oleh diktaktor yang adil. Kondisi yang semakin puruk bagi kemajuan umat Islam ini tidak pelu dipertahankan. Tidak hanya itu. tampaknya berpolitik praktis tidak memuaskan bahkan cenderung menjemukannya.

tampaknya didasari atas kepercayaannya yang tinggi terhadap akal. Menurutnya. ilmu matematika dan Aljabar. penjelajahan akal dalam hal seperti itu perlu dibatasi. seringkali Abduh mendapat tantangan dari para ulama yang bersikukuh berpegang pada tradisi lama. Menurut Muhammad Abduh. mereka malah menjadi pengikut setia Muhammad Abduh. membuat banyak orang lebih tertarik lagi untuk mengetahui pemikiran-pemikiran Abduh yang sebenarnya. Meskipun begitu. Pengaruh pemikiran Muhammad Abduh dalam pembaharuan Islam. tetapi kita mengakui bahwa kita tidak mampu untuk memahaminya dan menyerahkan hal yang sesungguhnya kepada Allah SWT. pendapat para ulama tidak bersifat mengikat. Sebab. selain akal juga diperlukan wahyu. Kedua. Abduh berpendapat bahwa masalah-masalah yang berkenaan dengan hakekat Tuhan dan masalah-masalah metafisika. seperti jumlah raka’at shalat dan amalan-amalan dalam ibadah haji. Usaha Muhammad Abduh dalam melakukan pembaharuan dapat bejalan sesuai dengan keinginannya. harus bersmber pada Al-Qur’an dan hadits. Karena itu. antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Pertama. Meskipun usahanya boleh dibilang gagal.masyarakat yang terdapat di dalam Al-Qur’an dengan perubahan dan perkembangan jaman. pemikiran Muhammad Abduh besar pengaruhnya di kalangan pemuda. Di samping itu. Ijtihad menurut Abduh. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang boleh melakukan ijtihad. ilmu ukur. seperti lmu bumi. tetapi Abduh telah berhasil memasukkan beberapa ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum Al-Azhar. Sebab akal dapat membedakan ang baik dan yang buruk. mereka mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan kuliah yang diadakan Abduh. Ide dan pemikiran Muhammad Abduh di Mesir telah melahirkan banyak ulama modern. Ijma’ mereka juga bisa bersifat salah. Tuduhan kafir yang dilakukan para ulama yang diserahkan kepadanya. Ijtihad yang dimaksud oleh Abduh tidak terbuka untuk setiap orang. Sebab. akal juga memiliki keterbatasan dalam mengetahui kegunaan perbuatan-perbuatan tertentu. Kebenaran yang dicapai akal tidak bertentangan dengan kebenaran yang disampaikan oleh wahyu. Untuk membuktikan tuduhan itu. Islam menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. justru merupakan suatu keharusan. karena keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam. masih menurut Abduh. bukan merupakan wilayah sepenuhnya dapat dijangkau akal. Abduh tetap mengakui keterbatasan akal manusia. Orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad. ternyata apa yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti kebenarannya. ijtihad bukan hanya boleh dilakukan. kita menerima dalil naql itu sebagai dalil yang sah. Tantangan yang dihadapai Muhammad Abduh tidak membuatnya surut untuk melangkah terus untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran pembaharuannya. Karena itu. seperti . Karena menurutnya. Selanjutnya. Menurutnya dalil akal yang meyakinkan bertentangan dengan dalil naql yang tidak meyakinkan. pendapat mereka dapat diambil dan dapat pula ditinggalkan. tanpa wahyu akal tidak mampu membawa manusia mencapai kebahagian. Namun. Dari pengamatan dan pendengaran mereka. Bahkan Abduh sendiri pernah dicap sebagai orang kafir dan dituduh tidak percaya kepada Tuhan. kita menta’wilkan dalil naql itu sesuai dengan tata bahasa sehingga artinya dapat menjadi sesuai dengan yang ditetapkan oleh akal. Setelah mereka mengatahui perihal yang sebenarnya. dapat mengikuti pendapat mujtahid yang sesuai dengan pendapatnya. Salah satu usaha pembaharuan yang telah dilakukannya adalah pembaharuan dalam bidang pendidikan di Al-Azhar. ada dua cara yang dapat ditempuh jika ditemukan adanya kontradiksi antara dalil akal dengan dalil naql. Pandangan Muhammad Abduh tentang perlunya ijtihad dan pemberantasan taqlid. Karena itu. meskipun Abduh telah wafat pengaruh yang ditinggalkannya pada generasi kemudian menggerakkan Al-Azhar untuk menata kembali metode pengajaran dan kurikulumnya.

seperti tafsir Al-Manar. ia mengajar di Darul . Selain berpengaruh di negeri asalnya. Mereka berdua sama-sama berupaya melakukan pembaharuan untuk memperbaiki keadaan umat Islam. memiliki pengaruh yang sangat luas di kalangan para pelajar atau mahasiswa Timur Tengah. Persis dan beberapa firqah lain-lain. penolakan taqlid dan memandang Rasul serta para sahabat sebagai contoh dalam melaksanakan ibadah. Kairo Mesir. yaitu pada tahun 1877 M dan memperoleh gelar ’Alim (sarjana). pengaruh pemikiran Muhammad Abduh masuk dan berkembang - - - . terutama di negara-negara Arab. Hanya saja. Risalah Tauhid. Setelah itu. Di Indonesia. La Tansa Muhammad Abduh bukan berasal dari keluarga kaya. Tafsir Al-Manar. Lewat merekalah pemikiran-pemikiran Abduh tersosialisasikan dengan baik. Tatawi Jauhari. Pemikiran-pmikiran Abduh juga berpengaruh bagi para penulis produktif seperti Muhammad Husain Haikal. Namun ayahnya dikenal sebagai orang terhormat dan suka memberi pertolongan Meskipun demikian. akhirnya pada tahun 1866 M. Ahmad Amin dan Qasim. Para sahabat sebagai contoh dalam melaksanakan ibadah. Karena ada ahli yang berpendapat bahwa gerakan pembaharuan di Indonesia merupakan salah satu usaha reproduksi dari perkembangan pembaharuan Islam di Mesir. Seperti apa yang dilakukan Rasyid Ridha dalam majalah Al-Manar dan usahanya dalam pembukuan memiliki pemikiran gurunya dalam bidang tafsir. seperti Muhammadiyah memiliki visi dan misi dengan gerakan dan pemikiran Muhammad Abduh. pengaruh pemikiran Muhammad Abduh masuk dan berkembang melalui majalah Al-Urwatul Wutsqa.Ulum dan di rumanya sendiri Seagaimana Jamaluddin Al-Afghani. Untuk itu. Abduh melanjutkan studinya ke Al-Azhar. Karenanya tak heran bila banyak ahli yang berpendapatan bahwa pemikiran Abduh turut mempengaruhi pergerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Organisasi pembaharuan di Indonesia.Mustafa Al-Maraghi. termasuk mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Abduh memiliki cara dan pandangan berbeda dengan gurunya dalam mencapai tujuan usaha pembaharuan Di Indonesia. dan Rasyid Ridha. Tapi karena sistem pengajaran di sini sangat monoton dan menjemukan. baik yang dicetuskan oleh Muhammadiyah maupun Al-Irsyad. Pengaruh itu diperoleh melalui tulisan-tulisan Abduh dan para pengikutnya yang menyebarkan paham pembaharuannya. hingga dikenal banyak orang dan dijadikan bahan rujukan bagi usaha pembaharuan Islam di negeri asal masing-masing mahasiswa tersebut. Al-Manar. Mesir. Studi ini diselesaikannya dalam tempo 11 (sebelas) tahun. selain mereka yang belajar di Universitas Al-Azhar. Abduh kecil dikirim ke masjid Al-Ahmadi Tanta. dan buku Abduh yang sangat monumental. antara lain adalah perlunya dilakukan ijtihad. Farid Wajdi. orang tua Abduh sangat perhatian dalam bidang pendidikan anaknya. pemikiran Abduh juga memiliki pengaruh yang cukup luas di luar Mesir. Mustafa Abdul Raziq. akhirnya setelah bertahan lebih kurang dua tahun. Muhammad Abduh juga memiliki perhatian serius dan keprihatinan terhadap kemunduran dan problem yang dihadapi umat Islam. Abduh kembali ke kampung halamannya Setelah menyelesaikan studinya di Tanta. dan bukan pula dari keturunan bangsawan.

Rasyid Ridha belajar membaca Al-Qur’an. Materi pelajaran yang diberikan di sekolah ini adalah grametika bahasa Arab (nahwu). Risalah Tauhid. 2. ia memasuki Al-Madrasah AlRusyidiyah (sekolah kedasaran). Al-Manar. menulis. Di lembaga ini. Rasyid Ridha tidak tertarik menjadi pegawai pemerintah. 5. Jelaskan ! Sebutkan beberapa kitab yang dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh ! Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam pembaharu di Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnnya. ia melanjutkan pendidikan di Tripoli. Pada usia 7 (tujuh) tahun. Ayah dan kakeknya merupakan orang yang terpandang di masyarakat Qalamun. 4. 3. ia memutuskan keluar dari madrasah . Tamrinat 7 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Jelaskan ! Amanah : Bagimana menurut pendapatmu tentang ide pembaharuan Muhammad Abduh tersebut ! Bagian 8 MUHAMMAD RASYID RIDHA BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD RASYID RIDHA Nama lengkap : Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ibn Ridha Lahir : hari rabu tanggal 17 Jumadil Ula 1882 H/18 Oktober 1865 M di Qalamun. Tuliskan biografi singkat Muhammad Abduh ! Dimanakah Muhammad Abduh menyelesaikan pendidikannya ? Muhammad Abduh dikenal sebagai pembaharu dalam Islam.melalui majalah Al-Urwatul Wutsqa. Nama Ibu : Fatimah (mempunyai pertalian darah dengan Al-Husain. Pada awalnya. Rasyid Ridha melanjutkan pendidikan di Tripoli. Tafsir Al-Manar. Persis dan beberapa firqah lain-lain. baik yang dicetuskan oleh Muhammadiyah maupun Al-Irsyad. Rasyid Ridha di sekolahkan di lembaga pendidikan dasar yang disebut Kuttab. terutama pada hari-hari raya. berhitung dan ilmu bumi dengan menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa pengantar. cucu Rasulullah saw) Rasyid Ridha dilahirkan dari keluarga terhormat. Ayahnya menyambut mereka dengan penuh penghormatan sebagaimana ia menyambut para ulama dan penguasa muslim lainnya. dan buku Abduh yang sangat monumental. ia dibimbing oleh guru privat di rumahnya untuk memperdalam ajaran Islam. aqidah. Karenanya tak heran bila banyak ahli yang berpendapatan bahwa pemikiran Abduh turut mempengaruhi pergerakan pembaharuan Islam di Indonesia. dan berhitung. Ketika berusia 17 tahun. Pada awalnya. Menurut Rasyid Ridha. ketika masih remaja ia sering melihat para pendeta dan pemuka kristen Tripoli datang mengunjungi ayahnya di Qalamun. Hal itu didasari atas kenyataan sejarah bahwa pendidikan lembaga ini bertujuan mendidik para pemuda untuk menjadi pegawai pemerintah Turki Usmani.

Hal itu dapat dibuktikan. Syaikh Abdul Ghani Al-Rafi’i. seperti hidup sederhana. Kemudian ia masuk sekolah Al-Madrasah Al-Wathaniyah Al-Islamiyah (Sekolah Nasional Islam) yang didirikan dan dikelola oleh Syaikh Husain Al-Jisr. menghindari menyantp yang lezat-lezat dan tidur di atas kasur. Dalam perkembangan selanjutnya. Menurutnya. Meskipun tujuan didirikannya madrasah Al-Wathaniyah itu adalah untuk mendidik generasi muda agar tidak tertarik masuk k sekolah Kristen. Karena kesholehan dan ketekunan beribadah. bahasa Arab. kitab tersebut tidak hanya menarik niatnya untuk membaca berulang kali. Selain Syeikh Al-Jisr. Meskipun Rasyid Ridha pindah ke lembaga pendidikan lain. Selain itu. tapi juga tekun melaksanakan riyadlah (latihan-latihan) yang biasa dilakukan oleh para sufi. Berkat bimbingan mereka itulah. hubungan dengan Syaikh Al-Jisr masih tetap berlangsung sebagaimana biasa sebab di madrasah yang baru dimasukinya itu Rasyid Ridha tetap berguru kepada Syaikh Al-Jisr yang dalam bidang studi ilmu agama dan bahasa Arab. ia pernah memiliki perasaan dapat berjalan di atas air dan terbang di udara. bahasa Arab. Bahkan setelah dewasa. ilmu-ilmu umum seperti matematika. penguasa Turki Usmani tidak mau mengakui madrasah tersebut sebagai sekolah agama dan tidak mau membebaskan para siswanya dari dinas militer. Selain itu. bahasa Perancis. dan ilmu umum. Rasyid Ridha sangat berbeda dengan Syaikh Muhammad Abduh yang pada masa mudanya mempunyai kegemaran berolah raga dan keunggulan dalam menunggang kuda dan berenang. Syaikh Muhammad Al-Qawaji dan Syaikh Mahmud Nasyabah. suatu pengalaman yang sangat penting artinya dalam menunjang kariernya di kemudian hari. Syaikh Muhammad Kamil Al-Rafi’i. Bahkan sewaktu kecil.tersebut. masih ada beberapa ulama lagi yang berjasa dalam memberikan pelajaran dan bimbingan kepada Rasyid Ridha. kecuali dengan mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu umum secara terpadu dan melaksanakan pendidikan secara nasional. Muhammad Al-Husaini. Rasyid Ridha juga menjadi ahli hadits dan pakar dalam menilai kualitas-kualitas hadits. Di sini ia hanya bersekolah selama lebih kurang 1 (satu) tahun. logika dan filsafat. akhirnya Rasyid Ridha berhasil memperoleh ijasah untuk mengajar ilmu agama. ia juga mempunyai kemampuan menilai kualitas isi buku-buku akhlak. rasyid Ridha juga telah membaca majalahAl-’Urwat AlWusqa yang berisi artikel-artikel tentang ide-ide pembaharuan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Syaikh Muhammad Abduh. Mereka itu antara lain. ditambah dengan beberapa kelebihan ruhaniyah yang dimilikinya. berkat kesempatan dan bimbingan yang diberikan gurunya. tasawuf dan khutbah. madrasah tersebut terpaksa ditutup dan para siswanya pindah ke madrasah-madrasah yang ada di Tripoli tak trkecuali Rasyid Ridha. Akibatnya. ia lebih senang mendengarkan percakapan para ulama yang datang ke rumahnya dari pada bermain dengan kawan sebayannya. Setelah lebih kurang delapan tahun berguru kepada Syaikh Al-Jisr. bahasa Turki. dan membaca wirid-wirid khusus. Bahkan begitu besarnya pengaruh kitab itu terhadap jiwa dan tingkah lakunya. tidak hanya tekun melaksanakan ibadah. tak jarang masyarakat sekitarnya menganggap Rasyid Ridha adalah seorang pemuda yang sudah sampai ke peringkat wali yang memiliki barakah dan karamah meskipun anggapan itu selalu dibantahnya.merka semuanya adalah para ahli hadits. harus dipelajari dan dikuasai secara baik. . terutama yang berasal dari tarekat Naqsyabandiyah. kesalehan dan kecenderungannya kepada kehidupan sufi itu adalah karena pengaruh ajaran Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya ’Ulum Al-Din. seorang ulama besar Libanon yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. maka ilmu-ilmu agama. bahasa pengantar di madrasah Wathaniyah Islamiyah adalah bahasa Arab. . Sejalan dengan pendiriannya itu. fisika. Menurut Rasyid Ridha. juga merupakan gurunya yang pertama dalam mmbentuk kepribadian dan sikap keberagaman. Kenyataan ini dibuktikan dengan pengakuan para ulama yang hidup pada masanya ataupun yang hidup sesudahnya. Berbeda dengan yang berlaku di madrasah Rusyidiyah. antara lain dari pernyataannya bahwa umat Islam tidak akan maju. Rasyid Ridha tidak mempunyai kegemaran semacam itu. ia juga memperoleh pengalaman menulis artikel di berbagai surat kabar di Tripoli.

antara lain dengan mendirikan Madrasah Al-Irsyad wa Al-Dakwah. Selanjutnya. Rasyid Ridha menerbitkan majalah Al-Manar. seperti tulisan-tulisan Rasyid Ridha dan tulisan para pendukung pembaharuan di berbagai negeri Islam. Pemikiran pembaharuan Rasyid Ridha 1. mampu melepaskan negeri dan diri mereka dari belenggu penjajahan Barat. Sanggup bersaing dengan umatumat lain yang telah maju dalam bidang sains. Al-Manar juga mempublikasikan tulisan-tulisan Abduh sendiri dan tulisan dari murid-muridnya. Tetapi setelah ia membaca buku itu. Dan mengajak mereka agar Zuhud terhadap dunia. Meningkatkan mutu pendidikan umat Islam. karena dituduh terlibat pemberontakan ’Urabi Pasha. Ia bertemu untuk pertama kalinya dengan Abduh ketika tokoh tersebut dibuang ke Beirut pada tahun 1882 M. Menghilangkan paham fatalisme yang terdapat di kalangan umat Islam dan paham-paham yang salah telah dibawa oleh tarekat-tarekat tasawuf. Karena merasa tidak memiliki kebebasan bergerak dan menjelaskan pemikiran-pemikiran para pembaharu. Rasyid Ridha bertemu lagi untuk kedua kalinya dengan Abduh sewaktu tokoh itu singgah di Beirut pada tahun 1894 M. termasuk ide dan pemikirannya. beliau juga terjun ke dalam bidang pendidikan dan dakwah. Di Mesir. Rasyid Ridha kemudian ia melakukan sosialisasi gerakan dan pemikiran para tokoh pembaharu tersebut. cita-citanya hanya ingin meluruskan akidah umat Islam. ia selalu merasakan dirinya seperti terkena aliran listrik yang kemudian menimbulkan gerakan dan ledakan. mencegah mereka dari melakukan perbuatan-perbuatn haram. dalam perjalanan pulang dari Paris ke Mesir. Pertemuan kedua kalinya telah menimbulkan kesan luar biasa pada Rasyid Ridha terhadap Muhammad Abduh dan ide-ide pembaharuannya. setiap kali ia membaca majalah tersebut. Kalau sebelum membaca majalah itu. Salah satu tujuan diterbitkannya majalah al-Manar adalah : mengadakan pembaharuan dalam bidang agama. mendorong mereka agar melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah agama. Guru memberikan ide-ide kepada murid. Pemikiran Pembaharuan Rasyid Ridha dalm Bidang Keagamaan . dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara Barat. tegnologi. mempertahankan negeri-negeri Islam. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rasyid Ridha selain yang berkenaan dengan majalah Al-Manar adalah menerbitkan buku-buku klasik. Ide-ide pembaharuan dari kedua tokoh itu pengaruhnya semakin dalam ketika Rasyid Ridha bertemu dan berdialog langsung dengan Muhammad Abduh. Selain itu. Selain itu. dan mengusir penjajah dari negeri-negeri mereka. terutama yang telah disusun oleh para ulama Salafiyah dan buku-buku yang telah disusun oleh dia sendiri. Rasyid Ridha pun wafat pada saat sedang membaca Al-Qur’an dalam perjalanan pulang dari kota Suez. kemudian mempublikasikannya pada majalah Al-Manar. keinginannya menjadi bertambah besar untuk membimbing mereka agar hidup maju. industri dan bidang-bidang lain yang menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan umat. memberantas takhayul. Tapi usahanya mendapat tantangan dari penguasa Turki Usmani. sosial dan ekonomi. khurafat dan bid’ah yang masuk ke dalam tubuh Islam. Majalah tersebut banyak memuat ideide Muhammad Abduh. terjun ke dalam bidang politik dalam upaya mempersatukan bangsa Turki dan bangsa Arab. murid menulis dan menganalisisnya. Menulis tafsir Al-Qur’an. Pada tanggal 23 Jumadil ula 1334/22 Agustus 1935 M.Menurut Rasyid Ridha. akhirnya pada thun 1898 M Rasyid Ridha pergi ke Mesir untuk menjadi murid Muhammad Abduh dan mitranya dalam melakukan pembaharuan.

baik di dunia maupun di akherat. yang mendorongnya untuk melakukan pembaharuan di bidang agama adalah karena adanya kesalah pahaman sebagian besar umat Islam terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. kebahagian di dunia dan di akherat hanya akan dapat diperoleh melalui usaha yang sesuai dengan sunattullah. maka harus kembali kepada ajaran-ajaran Islam . Misalnya. Lebih dari itu. ia akan mengarahkan perhatiannya hanya pada bidang agama. politik. memakai pakaian kasar dan bagus. apabila umat Islam ingin maju. yang berarti berrusaha keras. Islam tidak pernah melarang siapapun bekerja dan mencari rizki dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. kekuatan. ekonomi dan lain-lain. merupakan salah satu sebab dari mundurnya umat Islam. sosial dan politik. Selain itu. Sebab pada tiga bidang itulah yang memerlukan perhatian yang serius guna memperbaiki keadaan umat Islam. baik dengan harta benda maupun dengan jiwa raga untuk mencapai tujuan perjuangan. Rasyid Ridha juga menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab juga menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab kmunduran umat Islam adalah berkembangnya paham zabariyah (fatalis). Sementara itu kaum muslimin ada yang salah dalam memahami makna zuhud. Bid’ah-bid’an sudah banyak yang masuk ke dalam kepercayaan mereka. perilaku mereka bnayak yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang benar. sedangkan biaya hidupnya ditanggunmg saudaranya yang bekerja itu. Bid’ah lain yang juga membawa kemunduran adalah ajaran-ajaran dari Syaikh-syaikh tarekat tentang tawakal. Itu menyantap makanan yang tidak lezat dan makanan lezat. kebanyakan cerita tentang zuhud Rasulullah saw. keyakinan kekuatan batin yang dapat membuat sang pemiliknya memperoleh apa saja yang dikehendakinya. bersungguh-sunguh mencurahkan segenap pikiran.Menurut Rasyid Ridha. umat Islam membutuhkan pembaharuan di bidang agama. Zuhud yang berlebihan menurut Rasyid Ridha. Semuanya saling melengkapi. Padahal menurut ajaran Islam. kecuali air tawar bersih. Meskipun begitu. Kesalapahaman itu menjadi faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Rasyid Ridha zuhud yang disukai itu apabila orang yang tidak menjadi hamba harta benda dan hal itu merupakan sikap mental terhadap harta itu. Zuhudnya Rasulullah saw terhadap dunia adalah zuhud terhadap apa yang ditangan orang lain. tawassul. Sebab. bukan zuhud dalam arti tidak mau bekerja dan menjauhi pekerjaan. dan kemampuan untuk mencapai kekuatan yang luhur. Yang kemudian dijadikan dalil bagi ajaranajaran mereka adalah maudlu’ dan tidak ada dasarnya. karena yang satu tidak terlaksana. Ajaran tersebut termuat dalam kata Jihad. sosial. Padahal Islam telah mendorong umatnya agar bersikap dinamis. ilmu pengetahuan. Faktor penyebab kemunduran umat Islam adalah karena mereka tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang benar. Mereka mengartikan zuhud adalah: lebih mengutamakan hidup miskin daripada kecukupan atau lebih mengutamakan orang yang bekerja daripada saudaranya yang tekun beribadah. diantara faktor kemajuan bangsa Barat adalah membudayakan paham ikhtiar (dinamis). dan kepatuhan yang berlebihan kepada wali dan Syaikh. baik jasmani maupun nurani. Menurut Rasyid Ridha. seperti dijelaskan dalam sejarah bahwa Rasulullah saw. dan tidak pernah meminum air. Sebaliknya. Oleh karena itu. Islam tidaklah diturunkan hanya untuk memperbaiki jasmani dan ruhani secara bersamaan dan mendatangkan kemaslahatan kepada kita. kecuali dengan dilaksanakan sektor atau bidang lainnya. dan berani berkurban.

Perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria. umat Islam juga harus menganut paham jihad. Rasyid Ridha juga menghargai akal manusia. anak. Sebab dengan paham itu umat Islam klasik dapat menguasai dunia. Karena itu. keadilan. Sebab. ijtihad hanya dapat diterapkan untuk menjawab masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. tetapi tidak dapat diterapkan dalam upaya memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengandung pengertian yang qath’i 2. Menurut Rasyid Ridha Islam datang antara lain untuk memperbaiki taraf hidup kaum perempuan. khurafat. kaum pria berkewajiban mendidik kaum perempuan dan memberi mereka ilmu pengetahuan agar mereka dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban mereka. ia juga sependapat dengan gurunya bahwa taqlid harus dibasmi dan ijtihad harus dikembangkan. baik terhadap Tuhan. Islam hanya menetapkan dasar-dasarnya. akan baik pula kehidupan masyarakat. ijtihad hanya diperlukan untuk hal-hal yang berkenaan dengan mu’amalat dan kemasyarakatan. Selainitu. keluarga dekat maupun warga masyarakat mereka. Ia menuntut kepada mereka agar memberikan kebebasan dan persamaan kepada kaum perempuan agar kaum perempuan memperoleh ilmu pengetahuan dan hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan mereka di dunia ini. Hukum-hukum fiqh yang berkenaan dengan kemayarakatan meskipun didasarkan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Islam yang murni itu sederhana sekali. Sebagaimana Muhammad Abduh. Karena ia menghargai akal. seperti perasaan. Bagaimana mungkin mereka dapat melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak mereka kalau mereka bodoh-bodoh. Demikian pula. Meskipun penghargaannya tidak setinggi yang diberikan gurunya. para pembaharu tersebut dapat diklasifikasiakan menjadi dua kelompok: (1) para pembaharu yang menuntut perbaikan nasib kaum perempuan dengan mengikuti petunjuk Islam dan (2) para pembaharu yang menuntut perbaikan nasib perempuan dengan mengikuti apa yang telah dilakukan di dunia Barat. Menurut Rasyid Ridha. murni dari segala bentuk bid’ah. Hukum-hukum itu ditetapkan sesuai dengan tempat dan jaman. melahirkan dan menyusui. Ridha mengatakan bahwa kelompok pertama menuntut perbaikan hanya dengan . dan takhayul. Namun perlu digaris bawahi di sini bahwa yang dimaksud dengan ijtihad bukanlah ijtihad yang leberal mencakup segala hal. seperti menstruasi. namun tidak diperlukan lagi untuk hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Dalam penilainnya.yang sebenarnya. kecuali dalam hal-hal tertentu karena adanya sifat-sifat biologis khusus yang ada padanya. Selain itu. Pemikiran pembaharuan yang dikemukakan Rasyid Ridha adalah soal perempuan dan pendidikan. Rasyid Ridha juga mengatakan bahwa para para pembaharu yang telah mencela bangsa mereka. baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah mu’amalah. dan musyawarah untuk pemerintahan. Sebaliknya. umat Islam juga harus meninggalkan paham jabariyah (fatalis).. tidak boleh dianggap absolut dan tidak dapat dirubah. Demikian pula masalah mu’amalah. sebenarnya telah melecehkan dan mengekang kaum perempuan. ijtihad hanya dapat dilakukan dalam upaya memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengandung pengertian zhani. mengandung. Ibadah kelihatannya berat dan ruwet karena hal-hal yang wajib. Pemikiran Pembaharuan Rasyid Ridha dalam Bidang Pendidikan. suami. dengan membaiknya taraf kehidupan perempuan. Menurut Rasyid Ridha.

Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh setiap perempuan harus diajarkan kepada setiap perempuan sebagai pengalaman pendidikan dasar. Perempunlah yang seharusnya mendidik anak-anak gadis. Selain itu kepada anak-anak gadis kita harus diajarkan bahasa Arab. yaitu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. tafsir. dia juga menyadari bahwa setiap orang tidak akan mampu mempelajari semua ilmu pengetahuan. Akan tetapi. Karena itu.omongan (verbalisme). seperti menjahit. Islam telah membagi ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari itu menjadi dua macam: Yang termasuk wajib ’aini. kepada anak-anak gadis mereka. meskipun ia sudah menghabiskan waktu dan meninggalkan semua pekerjaan. di kalangan umat Islam pendidikan yang merata itu telah diabaikan. Karena itu. membordir dan memasak. cara mengatur rumah tangga. sehingga umat Islam mengalami kemunduran. Apabila sudah ada sekelompok orang yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut. menulis. Selain itu Rasyid Ridha juga menganjurkan agar sebagian perempuan menempuh pendidikan tinggi. bebaslah semua orang dari dosa. Yang termasuk wajib kifai. namun tidak memberikan pelajaran agama. jika umat Islam sekarang ini mempelajari ilmu pengetahuan dari Barat. hadits dan fiqh) dan yang akan menjadi penompang kemakmuran dan kesejateraan dunia (misalnya. Berkaitan dengan pendidikan. menjahit. Pendidikan dan pengajaran tersebut mencakup semua ilmu pengetahuan yang diperlukan. Sebab ilmu itu sangat banyak. kita harus terlebih dahulu melakukan pembaharuan di bidang pendidikan dan pengajaran. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ilmu-ilmu pengetahuan modern tidaklah bertentangan dengan Islam. merawat anak. . Mereka memberikan pelajaran membaca. dan akhlak. Namun. terutama yang berkaitan dengan persoalan perempuan. Oleh karena itu. mereka berhak untuk mempelajarinya. yaitu yang wajib dipelajari oleh orang-orang tertentu saja. ibadah. Hal itu didasari atas kenyataan sejarah bahwa kemajuan yang pernah dicapai umat Islam pada jaman klasik adalah juga berkat kemajuan mereka di bidang ilmu pengetahuan. namun dampaknya akan menghancurkan sendi-sendi kamasyarakatan dan kepribadian kita. ilmu apa saja yang bermanfaat untuk kaum perempuan dan umat. sebenarnya mereka mempelajari kembali ilmu pengetahuan yang pernah mereka miliki. ilmu pengetahuan itu telah diabaikan oleh umat Islam dan dikembangkan oleh bangsa-bangsa Barat. moral dan adat kebiasaan mereka. menurut ajaran Islam. Sementara kelompok kedua menuntut perbaikan dengan perbuatan dan tindakan. memainkan alat-alat musik. sedangkan umur manusia sangat terbatas. ilmu pertanian. Karena itu. sudah sepantasnya umat Islam di seluruh dunia mendambakan kemajuan mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. seperti ilmuilmu yang menjadi penopang agama (misalnya. Namun. Menurut Ridha pendidikan perempuan harus didasarkan pada moral agama dan hukum-hukum Islam. perempuanlah yang seharusnya mengobati perempuan-perempuan yang sakit. berbahasa Eropa. ilmu pendidikan. seperti ilmu-ilmu yang berkenaan dengan akidah. dan membordir. seperti mempelajari ilmu kedokteran dan ilmu bedah. halal dan haram. kedokteran dan teknologi). menjaga kebersihan dan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan. perindustrian. makmur dan sejahtera. Karenanya. peradaban Barat mengalami kemajuan karena ditopang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. berhitung. Pokoknya. Meskipun dengan cara itu akan terjadi perubahan sosial. Rasyid Ridha mengatakan bahwa orang membaca sejarah dan mengetahui bahwa kekuatan dan kesejahteraan suatu bangsa dapat terwujud berkat pendidikan yang merata pada bangsa itu. agar umat Islam menjadi kuat. sejarah umat Islam. sementara bangsa-bangsa Barat mengalami kemajuan. Sebab.

Kuliah itu dihadiri oleh para mahasiswa Al-Azhar. meskipun dengan catatan bahwa yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan organ tubuh yang ada pada manusia. satu sistem hukum dan undang-undang. Ridha menafsirkan dengan arti harfiahnya. ia harus dibantu oleh para ulama. Rasyid Ridha tidak selalu mengikuti metode Abduh. yang dimulai pada tahun 1323 H. karena Rasyid Ridha terus mendesaknya dan mengemukakan pentingnya tafsir itu dalam upaya pembaharuan. maka perlu dihidupkan sikap toleransi di antara para pengikut suatu mazhab dengan para pengikut mazhab lain. Itulah sebabnya tafsir itu disebut Tafsir AlManar. Salah satu ketrampilan Rasyid Ridha adalah: Ia selalu mencatat keterangan-keterangan gurunya di dalam kuliah. baru dimuat dalam majalah Al-Manar agar dapat dibaca oleh banyak orang. Begitu pula dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan balasan di akhirat. Pada mulanya penulisan Tafsir Al-Qur’an itu telah diusulkannya kepada Syekh Muhammad Abduh. sehingga tafsirannnya mengandung pengertian bahwa balasan tersebut bersifat ruhani dan jasmani. Dalam upaya memasyarakatkan ide-ide pembaharuan Rasyid Ridha. . ayat 125 merupakan hasil kerja sama antara Abduh dengan Rasyid Ridha. Hal itu terlihat. yaitu dengan cara saling menghormati paham dan pendirian masing-masing. Hasil kerjanya diserahkan kepada gurunya untuk diperiksa. sedangkan Ridha menafsirkannya lebih menekankan tafsiran harfiah. satu sistem moral. seperti Tuhan mempunyai tangan dan kaki dengan pengertian majazi. Apabila gurunya setuju. Setelah Syekh Muhammad Abduh wafat. antara lain ketika ia menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. kekuasaan umat mengambil bentuk negara dengan pimpinan seorang khalifah. Khalifah itu harus memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid dan tidak boleh bersifat absolut. namun gurunya itu menolak dengan alasan bahwa kitab-kitab tafsir sudah cukup banyak dan saling melengkapi. semua umat Islam harus bersatu di bawah satu keyakinan. sedangkan masalah-masalah yang tidak pokok tidak diperlukan. Bahkan untuk mereka diberi kebebasan untuk mengikuti mazhab dan aliran-aliran masing-masing. kemudian dieditnya sehingga menjadi sebuah karangan yang sistematis. Hanya saja dalam masalah-masalah pokok diperlukan persamaan. Karena itu. Rasyid Ridha tidak hanya mengandalkan pada majalah Al-Manar. Hukum dan undang-undang tidak akan dapat dijalani tanpa ada kekuasaan pemerintah. Untuk dapat melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Akan tetapi. perbedaan mazhab dan aliran jangan sampai menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. termasuk Rasyid Ridha sendiri. Guna menghindari perpecahan tersebut. sedangkan selebihnya merupakan hasil karya Rasyid Ridha sendiri. Abduh lebih menekankan tafsiran filosofis sehingga tafsirannya mengandung pengertian bahwa balasan tersebut bersifat ruhani. Sekarang Tafsir Al-Manar itu sudah dicetak secara tersendiri yang terdiri 12 jilid besar yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Menurut Rasyid Ridha. Rasyid Ridha sendiri yang menafsirkan ayat-ayat selanjutnya sampai dia wafat. Dalam hal menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. baik yang berasal dari gurunya maupun dari dirinya sendiri. tetapi juga menulis Tafsir Al-Qur’an sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para pemuka mazhab dan aliran dalam memperkuat pendirian masing-masing agar masyarakat dapat menerima pendirian mereka. akhirnya Abduh bersedia memberikan kuliah tafsir.Pemikiran Pembaharuan Rasyid Ridha dalam Bidang Politik Rasyid Ridha mengatakan bahwa.

perilaku mereka bnayak yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang benar. Berikut antara lain karya Rasyid Ridha: 1. Selain itu kepada anak-anak gadis kita harus diajarkan bahasa Arab.Karya-karya Rasyid Ridha Rasyid Ridha adalah seorang ilmuwan yang cukup produktif menulis. Tafsir Al-Manar Semua tulisan ini merupakan representasi dari pemikiran Rasyid Ridha. Nida lil Jinsil Lathief 5. sejarah umat Islam. Hampir semua persoalan umat yang menjadi perhatian dunia Islam ketika itu. Kesalapahaman itu menjadi faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan Faktor penyebab kemunduran umat Islam adalah karena mereka tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang benar. menjaga kebersihan dan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan. Dzikra Mauludin Nabi 6. Risalatul Hujjaatul Islam Al-Ghazali 7. yang mendorongnya untuk melakukan pembaharuan di bidang agama adalah karena adanya kesalah pahaman sebagian besar umat Islam terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Lebih dari itu. kemudian dieditnya sehingga menjadi sebuah karangan yang sistematis. Hasil kerjanya diserahkan kepada gurunya - - - - . bukan zuhud dalam arti tidak mau bekerja dan menjauhi pekerjaan. Al-Azhar wa Al-Manar 3. Hal ini dapat dilihat dari hasil karya dan pemikirannya yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Rasyid Ridha di sekolahkan di lembaga pendidikan dasar yang disebut Kuttab Menurut Rasyid Ridha. Al-Khilafah awil Imam Al-’Udzma 12. ilmu pendidikan. Selain itu. berhitung. La Tansa Rasyid Ridha dilahirkan dari keluarga terhormat. Al-Hikmah As-Syar’iyyah fi Muhakamati Dariyyah wal Rifa’iyah 2. Ayah dan kakeknya merupakan orang yang terpandang di masyarakat Qalamun Pada usia 7 (tujuh) tahun. Al-Wahyu Al-Muhammadi 11. Tarikhul Ustadz wal Imam 4. Al-Wahdatul Islamiyah 9. membordir dan memasak Salah satu ketrampilan Rasyid Ridha adalah: Ia selalu mencatat keteranganketerangan gurunya di dalam kuliah. Bid’ah-bid’an sudah banyak yang masuk ke dalam kepercayaan mereka Zuhudnya Rasulullah saw terhadap dunia adalah zuhud terhadap apa yang ditangan orang lain. As-Sunnah wa Syi’ah 8. seperti menjahit. Haqiqaturriba 10. cara mengatur rumah tangga. merawat anak. Islam tidak pernah melarang siapapun bekerja dan mencari rizki dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Menurut Ridha pendidikan perempuan harus didasarkan pada moral agama dan hukum-hukum Islam. dikajinya dengan baik sehingga Ridha mampu memberikan formulasi penting bagi upaya pemecahan problematika umat Islam.

Menurut Rasyid Ridha ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Jelaskan ! 3. sebutkan konsep pemikiran Rasyid Ridha dala pembaharuan ! Amanah : Sebutkan beberapa konsep Rasyid Ridha dalam upaya mewujudkan pembaharuan bagi dunia Islam ! . Tamrinat 8 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1.untuk diperiksa. Tuliskan biografi singkat rasyid Ridha ! 2. Sebutkan beberapa peranan Rasyid Ridha dalam membawa kemajuan bagi umat Islam ! 5. baru dimuat dalam majalah Al-Manar agar dapat dibaca oleh banyak orang. Jelaskan yang dimaksud zuhud menurut Rasulullah ! 4. Apabila gurunya setuju.

selain tempatnya jauh dari Istambul. ia belajar banyak tentang politik dari kawannya. Tujuannya supaya Kemal dapat membaca karya-karya Rousseau. Karena terjadi perbedaan Mustafa Kemal seorang militer. Kemal mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh terkemuka yang dibuang ke kota itu. Yerusalem dan Beirut. Orang inilah yang mendorong Kemal untuk belajar bahasa Perancis. Enam tahun kemudian. ia berhasil memperoleh ijasah dan diberi pangkat kapten. serta sejarah dan sastra yang menarik minatnya. Sebab. Ternyata di sekolah inilah ia sukses dalam belajar dan memiliki prestasi bagus. Risikonya. Untuk menambah wawasan dan pengetahuannya tentang politik. Ia tamat ketika berusia empat belas tahun. Ali Fuad diasingkan ke Syiria. ia bersama temannya. mayoritas penduduknya adalah orang Arab. Tetapi Kemal tidak betah dan sering melawan gurunya. Selain jenjang militer yang ditekuni Kemal. karena masih ada tokoh-tokoh yang lebih senior dan berpengaruh. yang telah memiliki pengaruh cukup lama dan luas ketimbang Vatan ve Hurriyet Cemiyeti. Setelah tamat.Bagian 9 MUSTAFA KEMAL ATTARTURK BIOGRAFI MUSTAFA KEMAL ATTARTURK Nama lengkap : Musthafa Kemal Attarturk Lahir : Selonika pada tahun 1881 M Nama ayah : Ali Reza Nama Ibu : Zubeyde Kelebihan : al-Hafidz Musthafa Kemal Attarturk pada waktu kecil disekolahkan di sebuah sekolah tradisional yang bernama Madrasah Fatima Mollah Kadin. Karena itu. Hal itu menimbulkan berbagai . sangat tidak menguntungkan posisi dan gerakan Turki Muda. Setelah dibebaskan. Pada revolusi 1908 M peran Kemal belum begitu menonjol. Penjara ternyata tidak membuat Kemal jera. Akhirnya Kemal dimasukkan pada sekolah umum Shemsi Effend. Bahkan menerbitkan surat kabar tulis tangan sebagai media komunikasi para aktivis dan forum untuk melakukan kritik terhadap kebijakan Sultan. Di sini ia bergabung dengan Komite Persatuan dan Kemajuan (Comitte of Union and Progress/Ittihad Ve Terekki). yaitu Ali Fethi. Mustafa Kemal ketika belajar di Istambul terlibat dalam berbagai aktivitas untuk menentang kekuatan absolut Sultan Abdul Hamid. Kemudian Kemal memasuki sekolah militer menengah atas keinginannya sendiri. Kemudian ia masuk pada sekolah latihan militer di Monastir. seperti Enver. bahkan dalam pengasingannya di Damaskus. Perkumpulan ini kemudian membuka berbagai cabangnya di Yaffa. Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1908 M telah membuat kebijakan yang memberlakukan kembali konstitusional 1876 M. ia memilih Selonika sebagai tempat yang sangat strategis dalam pergerakan. ia juga bekerja sebagai staf umum pada tahun 1907 M di Selonika. Voltaire. Auguste Comte dan lain-lain. ia tetap melakukan aktivitas politik praktis. ia sangat tidak setuju terhadap pendapat pemimpin Union Progress tentang keterlibatan militer dalam dunia politik. ia masuk sekolah tinggi Militer di Istambul tahun 1899 M. Aktifitas politiknya ini terus dilakukan hingga ia menyelesaikan pendidikan militernya. Di kota inilah kemudian ia mendirikan cabang Vatan dan mengubah nama organisasi tersebut menjadi Vatan ve Hurrivet Cemiyeti (perkumpulan tanah air dan kemerdekaan). Talaat dan Jamal. Tetapi ia melihat bahwa daerah-daerah itu tidak strategis untuk melakukan provokasi guna melakukan gerakan revolusi. Di sana ia mendirikan perkumpulan Vatan (tanah air) tahun 1906 M. kemudian ia ditangkap dan dipenjarakan beberapa bulan.

Mustafa Kemal juga menganggap terlalu pagi atas keputusan Turki untuk bergabung dengan Jerman. Kemal menjadi Ketua Majlis Nasional Agung. sehingga dibuatlah gencatan senjata di Mudros pada tanggal 30 Oktober 1918 M. Sekutu menyerang Dardanella. Turki kalah. armada Sekutu menduduki Selat Borporus dan berlabuh di Tanduk Emas. khususnya antara Kemal dengan Enver Pasya. sementara Kemal diangkat sebagai duta Atase militer. Sebagai penghargaan atas kehebatannya dalam pertempuran. Dampak kritikan ini. Kalau Ali Fethi dibuang sebagai tahanan politik. Mobilisasi ini dilakukan untuk membentuk kader-kader tentara nasional untuk mengadakan apa yang disebut dengan ”Perang Pembebasan” (the war of liberation). Tampaknya Kemal senang di tempatkan di daerah ini. Kemal dan temannya Ali Fethi dibuang ke Sofia pada tahun 1913 M. Untuk mengatasi berbagai gerakan demonstrasi itu. seorang pedagang kaya dari Izmir. Perang dunia I pecah pada tahun 1914 M.tindakan protes dan demonstrasi yang dipelopori oleh Derwis Vahdeti pemimpin ittihad Muhammadi suatu organisasi Pan Islamisme. dalam usia 57 tahun. tetapi gagal sama sekali berkat keperkasaan Kemal mempertahankannya. bahkan terjadi pertentangan antara Mustafa Kemal dan para pemimpin Turki Muda. Pemerintahannya diakui. Mustafa Kemal memutuskan untuk pergi ke Anatolia. Melalui sidangnya di Ankara. tetap saja kekuasaan dipegang oleh partai Union Kongres sejak tanggal 23 Januari 1913 M hingga akhir perang dunia I. dan perang Palestina 1917 M. perkawinan ini tidak berumur panjang dan berakhir dengan perceraian. Mustafa Kemal dengan rekan- . Mereka menuntut pemberlakuan kembali Syari’ah Islam. Sebagai perwira ia menjadi komandan pada pasukan dalam perang Dardanela 1915 M. mengantarkannya menjadi seorang Presiden di Turki. yaitu Enver. Musthafa Kemal melawan penjajah Dalam Perang Dunia I. pangkatnya dinaikan dari kolonel menjadi jenderal ditambah dengan gelar Pasya Pada tahun 1920 M. tetapi malah mengadakan pertempuran. dan menjadikan anatolia sebagai pusat pergerakan/pemerintahan. Turki memihak Jerman. Mustafa Kemal baru menikah setelah ia berhasil menggapai semua cita-cita yanng diinginkannya. Talaat dan Jamal. Pada tanggal 13 November 1918 M. Sayang sekali. Sejak itu mulailah era baru pendudukan Sekutu di Turki. Situasi sosial politik ketika itu belum mereda. pemerintahan Turki dikuasai oleh tiga serangkai Turki Muda. bergabung dengan para pimpinan kelompok itu dan dengan komandokomando tentara seperti Jenderal Karabakir corp Angkatan Darat di Erzurum. Ketika perang terjadi. karenna Mustafa sibuk denngann tugas dan kewajjiban sebagai kepala negara Turki yang baru lahir hingga ia meninggal dunia pada tanggal 10 november 1938 M. oleh dunia internasional maupun oleh sekutu setelah ditandatangani perjanjian Laussanue pada tanggal 23 Juli 1923 M. Mustafa Kemal melihat perlunya diadakan pemerintahan tandingan. bebas dari kontrol asing dan diputuskan pula mengundang semua kelompok perlawanan untuk berkonverensi. puteri Usakizade Muammer. sebab ia dapat berkenalan langsung dengan peradaban Barat yang dikagumi. Ketika terjadi perang antara Turki dengan Inggris dan Perancis di Timur Tengah. Meskipun demikian. Kemal dipanggil kembali untuk memimpin devisi 19 di Gallipolli. Dalam pertemuannya dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Rauf Bey. Mustafa Kemal diangkat menjadi kepala staff kesatuaan Angkatan Darat dari Selonika untuk memadamkan pemberontakan tersebut. karena di tempat itu ada tanda-tanda kebangkitan nasional. terutama dalam hal sistem pemerintahan parlemen. Ali Fuad dan Ref’at berhasil membuat kesepakatan membentuk bangsa Turki yang merdeka. baik secara de fakto maupun de jure. dan menyerang Rusia. Setelah pemerintahan di bentuk. Dalam keadaan demikian. dan sebaliknya sangat benci terhadap Rusia yang selalu mengancam Turki. Mustafa Kemal yang tiba di daerah itu ternyata tidak menjalankan perintah Sultan. Ia menikah dengan Latifa Hanim. perang Kaukakus 1916 M. Mereka bersimpati terhadap Jerman.

Bahkan golongan nasionalis mendapat jumlah mayoritas ketika diadakan pemilihan parlemen di Istambul. Setelah Komite Perwakilan Rakyat terbentuk. Keputusan sidang itu sebagai berikut: 1. 5. dan atas tersiarnya maklumat tersebut di atas. 5. perjanjian rahasia antara Inggris. Mereka yang sempat lari melarikan diri ke Annatolia menggabungkan diri dengan Mustafa Kemal. Pada sidang pertama MNA yang berlangsung di Ankara yang kemudian menjadi ibu kota Republik Turki. Sultan melancarkan kampanye anti nasionalis. langkah pertama yang dilakukan Kemal adalah melaksanakan kongres pertama di Erzurum pada tanggal 23 Juli 1919 M. tetapi ia menolak. Mustafa Kemal terpilih menjadi ketuanya. guna membebaskan Turki dari kekuasaan asing. Mustafa Kemal dipilih menjadi ketua sekaligus kepala pemerintahan tandingan.rekannya segera mengeluarkan maklumat yang berisi pernyataan-pernyataan berikut ini. tidak berarti Kemal kehilangan wibawa di kalangan rakyat Turki. Perdana Menteri Ali Reza diganti olehh Saleh Pasha. Kemal sebagai tokohnya. Ancaman lain. Keputusan penting yang dihasilkan oleh kongres tersebut adalah lahirnya deklorasi yang dikenal dengan ”Piagam Nasional” (Milli Misaq/National Fact) isi piagam mengukuhkan komitmen mereka membentuk gerakan pembela tanah air. Pada tanggal 10 Agustus Sultan menandatangani ”Perjanjian Surves”. maka Mustafa Kemal dicopot dari jabatannya sebagai panglima. 2. para pemimpin gerakan nasionalis ditangkap dan diasingkan ke Malta. MNA merupakan perwakilan rakyat tertinggi 3. 2. yang diselenggarakan di Sivas pada tanggal 4-11 September 1919 M. Pemerintahan ibu kota terletak di bawah kekuasaan Sekutu. Keputusan penting yang diambil adalah mempertegas keputusan pada kongres pertama. Pada tahun 1920 M atas usaha Kemal dan teman-temannya dapat dibentuk Majlis Nasional Agung (MNA). 4. 4. sebagai reaksi terhadap pendudukan sekutu dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Sultan yang sudah lumpuh. Tampaknya parlemen sudah dikuasai oleh golongan nasionalis. Pada bulan Maret 1920 M Istambul dikuasai oleh sekutu secara paksa dan Turki dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Rakyat Turki harus berusaha sendiri untuk membebaskan tanah air dari kekuasaan asing. 3. Kekuasaan tertinggi terletang di tangan rakyat Turki. bertugas sebagai bertugas sebagai bahan legislatif dan badan eksekutif. Wilayahwilayah lain diserahkan kepada Sekutu. Setelah Kemal menjadi ketua. Pada Kongres kedua. Perasaan benci kemal terhadap sekutu di Istambul semakin meningkat. yang menciutkan wilayah Turki yang tinggal hanya Istambul dan sekitarnya serta Anatolia Utara. yaitu Turki harus bebas dan mereka. Keputusan lain adalah membentuk Komite Perwakilan Rakyat. malah sebaliknya ia segera diangkat sebagai ketua perkumpulan pembela hak-hak rakyat di daerah Erzurum. Mustafa Kemal diperintahkan datang ke Istambul untuk menghadap Sultan. Langkah ini mendapat reaksi keras dari Kemal: ”Saya . 1. Ketua MNA merangkap jabatan ketua Majelis Negara. Gerakan-gerakan tanah air yang sudah ada harus dikoordinasi oleh suatu panitia nasional pusat. dan karena itu tidak dapat menjalankan tugasnya. Gerakan nasionalis semakin kuat kedudukannya dan banyak di antara anggota parlemen yang mendukung gerakan ini secara terang-terangan. MNA. Dari usaha-usaha perjuangan. Atas sikapnya yang menolak atas perintah Sultan. Untuk itu perlu diadakan kongres. 6. dan Syikhnul Islam mengeluarkan fatwa bahwa membunuh pemberontak atas perintah khalifah merupakan suatu kewajiban dalam agama. Kemerdekaan tanah air sedang dalam keadaan bahaya. Meskipun begitu. Di samping iu keputusan hukuman mati diambil oleh pengadilan perang di Istambul terhadap Mustafa Kemal. Majelis negara yang anggotanya dipilih dari MNA akan menjalankan tugas pemerintah. artinya ia dikeluarkan dari dinas militer. Perancis dan Rusia yang terkenal dengan ”Sykes Agreement 1916” yang akan membagi-bagikan wilayah Turki di antara mereka.

pada tahun 1920 M dibentuk Majlis Nasional Agung. menandai berakhirnya pendudukan sekutu di Turki. peradaban dan ekonomi. hukum. Dalam piagam nasional tahun 1920 M. Segala sesuatu yang bersifat tradisional ditinggalkannya. Kemudian setelah ditandatangani perjanjian ”Lausanue” tanggal 24 Juli 1923 di Lausanue Swiss pemerintah Kemal mendapat pengakuan internasional. Ankara dijadikan Ibu Kota. dan melarang poligami. pasukan Kemal menyerbu Izmir yang sejak 1919 M dikuasai Yunani. Ide nasionalisme yang diterima Kemal merupakan ide nasionalisme Turki yang terbebas dari geografisnya dan bukan ide nasionalisme Turki yang luas. Inggris meninggalkan Istambul. Akhirnya sekutu terpaksa mengakui mereka sebagai penguasa baik secara de vakto maupun de jure di Turki. terbentuklah negara RepublikTurki pada tanggal 29 Oktober 1923 M. MNA memberinya gelar Ghazi (pahlawan perang). ia memmobilisir beberapa pasukan yang didukung oleh kaum nasionalis dan beberapa kelompok masyarakat untuk melakukan perjuangan fisik melawan sekutu. Dengan demikian. Dalam sidang di Ankara. .akan bertempur sampai kiamat”. atas usaha beliu dan teman-temannya. Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Kemal di negara Republik Turki baru. Dengan ditandatanganinya perjanjian Lausanue. Turki memperoleh kemerdekaan. seluruh kekuatan Yunani berakhir di Anatolia. Berikut ulasan singkatnya. Usaha Kemal membentuk Rebublik Turki Untuk mengawali usaha pembaharuan dan modernisasi besar-besaran. yang kemudian menjadi ibu kota Republik Turki. Sekitar sebulan kemudian. katanya tegas Kemal membuktikan ucapannya. Keberhasilan tersebut amat menentukan bagi kaum nasionalis untuk meneruskan perjuangan fisik dan monuver politik berikutnya. Juga bentuk negara baru berdasarkan pada nasionalisme Turki yang mengharuskan diadakannya sekulerisasi. ia dipilih sebagai ketua serta diambil keputusankeputusan antara lain sebagai berikut: Kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat Turki. sehingga mereka dapat menguasai situasi dan membebaskan Turki dari penguasa asing. Dengan demikian. Kemal Ataturk ditunjuk menjadi Presiden didampingi Ismet Inonu sebagai Perdana Menteri. Majlis Nasional Agung merupakan perwakilan rakyat tertinggi Majlis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislatif dan badan eksekutif. yang diproklamirkan pada tanggal 29 Oktober 1923 meliputi bidang politik. Pembaharuan dalam Bidang Politik Sebelum Mustafa Kemal diangkat menjadi Presiden Republik Turki. Pada tahun 1921 M tentara pendudukan Yunani dikalahkan oleh tentara Turki di bawah komado Ismet Inano. Majlis Negara yang anggotanya dipilih dari Majlis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah Ketua Majlis Nasional Agung merangkap jabatan ketua Majlis Negara. Konstitusi yang diambil merupakan bentuk baru dan sama sekali berbeda dengan pemikiran elite birokrat tradisional yang kedaulatannya terletak ditangan sultan dan khalifah. kemudian akhirnya kota itu jatuh. Atas kemenangan dan sekaligus pengabdiannya. di mana pemerintahan harus dipisahkan dari agama. Izmir berikut penduduknya yang moyoritas berbahasa Yunani kini kembali menjadi milik pemerintah Turki. pendidikan. menyelenggarakan siatem pendidikan bebas. Pada tahun 1922 M. pemimpin Turki. Mustafa Kemal Attarturk mengubah Turki menjadi negara sekulernyang memberlakukan hukum sipil.

di Turki tidak ada lagi terjadi dualisme dalam memegang kekuasaan duniawi. terutama saat perjuangan kemerdekaan. Turki masih tetap memainkan peranan kunci dalam kontrol agama melalui Direkorat Jederal Urusan Keagamaan. Turki akan terhindar dari kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang absolut. Hal ini pada kenyataannya tidak sampai menghilangkan agama. Setelah negara republik terbentuk. Untuk menghindari Turki dari dualisme pemerintahan ini. mengadakan prosesi . yang dijiwai semangat patriotik Turki. Langkah selanjutnya Kemal mengambil alih semua jabatan-jabatan penting dan strategis serta membebaskannya dari pengaruh-pengaruh agama di dalamnya. Kemal sangat memahami arti pentingnya peranan agama dalam kehidupan rakyat Turki. seperti menerima wakil-wakil dari luar negeri. Sesuai dengan konstitusi pada tahun 1920 M dinyatakan bahwa Turki adalah Negara Republik dengan Islam sebagai agama negara. Oleh karena itu. Dalam salah satu pidatonya. Mereka mempertahankan adanya khalifah dan memperkuat kedudukannya. Turki menjadi negara sekuler. pembaharuan yang dilakukan Kemal di Turki merupakan gabungan antara sekulerisasi dan westernisasi. Pernyataan Kemal itu mengindikasikan bahwa bangsa Turki yang nasionalismenya adalah MenTurki-kan segala-galanya agar menjadi bangsa Turki yang berbahasa satu. Pasca dihapuskan hapusnya jabatan Sultan. Selain itu ada tendensi lain dalam penghapusan jabatan sultan ini. Oleh karenanya. langkah pertama yang ditempuh Kemal adalah menghapuskan lembaga kesultanan pada bulan November 1922 M. Perkembangan selanjutnya. di mana sultan di Istambul masih dianggap oleh Sekutu sebagai penguasa nsatu-satunya. sehingga ia bertindak sebagai raja Usmani sebelumnya. Walau begitu. Dengan demikian. saat itu di Turki masih ada jabatan khalifah yang dipegang oleh Abdul Majid.disebut antara lain bahwa Turki melepaskan tuntutan teritorial terhadap daerah-daerah yang dahulu terletak di bawah kekuasaan Kerajaan Usmani kecuali daerah yang di dalamnya terdapat ayoritas Turki. Khalifah tidak mempunyai kekuasaan duniawi. padahal sultan itu tidak berkuasa lagi. Pemerintahan didasarkan atas pemerintahan rakyat yang langsung menentukan naib mereka sendiri. maka semua instansi yang bernaung di bawah kekuasaannya kehilangan fungsi strukturalnya seperti Al-Syaikh Al-Islam. Biro ini dihapuskan pada 1924 M. di Turki terdapat dua pemegang kekuasaan duniawi. Dengan demikian. lalu diganti dengan kementrian Syari’at-zaman Kerajaan Usmani jelas tidak ada—yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. negara yang baru lahir ini belum menjadi negara sekuler. berbudaya satu. Sekulerisasi yang dilakukkan Kemal bukan untuk menghapus agama. yang ada hanyalah kekuasaan spiritual. mengirim wakil-wakil ke luar negeri. bahwa jelas Turki diperintah oleh seorang presiden dengan sebuah konstitusi. Salah satu pasal dari konstitusi itu adalah: kedaulatan-kedaulatan berada di tangan Barat tanpa syarat. lembaga yang berada di bawah wewenang Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh wakil-wakil dalam sidang Majlis Nasional Agung. Seiring dengan sirnanya jabatan-jabatan sultan. melainkan suatu proses rasionalisasi terhadap ajaran-ajaran Isalam. Dengan demikian. Meskipun sebagai seorang sekuler. Kemal menjelaskan bahwa kaum nasionalis akan bekerja dalam lingkungan daerah teritorial Turki untuk kebahagian dan kesejahteraan rakyat Turki. pada kenyataannya kedudukan khalifah masih diberi pengertian oleh golongan Islam sebagai Kepala Negara. Raja Turki di satu pihak dan Majlis Negara di pihak lain.

ia hanya menghilangkan unsurunsur agama dari konstitusi dan struktur pemerintah. demikian pula lembaga pendidikan imam dan khatib (negeri) ditutup tahun 1931 M dan tahun 1933 M. Di bidang pendidikan. qodiriyah dan Maulawiyah. Lalu pada tahun 1930 M hingga tahun 1933 M. Hal ini dianggap jalan terbaik bagi Kemal mengingat aliran-aliran mistik itu dipandang sebagai penghalang bagi langkah-langkah pembahauan yang digalakkan oleh kelompok nasionalis. Pembaharuan bidang pendidikan berikutnya terjadi pada tahun 1928 M yaitu menghilangkan simbol-simbol peradaban Islam. langkah pembaharuan yang dilakukan Kemal adalah mengeluarkan dan memberlakukan dekrit 7 Pebruari 1924 M. tekke dan maqam-maqam ditutup. yang melepaskan unsur-unsur keagamaan dari sekolahsekolah asing. hukum pidana dan hukum laut yang semuanya diambil dari hukum Barat. hukum syariat diganti dengan UU sipil yang diambil dari UU Swiss. Pendidikan agama hanyalah tanggung jawab orang tua.kebesaran pada hari Jum’at ke masjid untuk sembahyang. akhirnya pada tahun 1924 M jabatan khalifah sebagai penguasa spiritual dan politik tertinggi yang berkuasa selama berabad-abad di kesultanan Turki dihapus oleh Kemal. Karena Kemal percaya bahwa kehidupan modern dapat ditopang oleh agama rakyat. dengan melakukan gerakan di bawah tanah untuk melawan kekuasaan Mustafa Kemal Attarturk. pada 1 Maret 1924 M ditetapkan penyatuan pendidikan di bawah satu atap yakni berada di bawah pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan Islam terhadap sekolah-sekolah. Sebulan kemudian. Perkawinan tidak lagi dilakukan menurut hukum syari’at tapi menurut hukum sipil. Pendidikan agama menjadi tanggung jawab orang tua bukan berarti menghilangkan agama dari kehidupan masyarakat. fakultas theologi di Istambul ditutup. pada tahun 1925 M aliran-alira keagamaan dan tarekat-tarekat dibubarkan beserta tempat-tenpat pertemuan mereka. Eksistensi kekhalifahan ini selalu mengundang perdebatan antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Oleh karena itu. timbul reaksi dari golongan oposisi yang diatur oleh kelompok mistik dalam organisasi tarekat. dan agama rakyat di Turki adalah Islam. Pembaharuan dalam Bidang Hukum dan Pendidikan Kemal menghapuskan Kementerian Urusan Syari’at yang semula dibentuk sebagai pengganti biro Syaikh Al-Islam. Kelimpik mistik itu diantaranya adalah Bekhtasiyah. Lalu pada tahun 1926 M. Setelah dihapusnya kedua lembaga itu. Khalifah Abdul Majid diusir dari Turki dan ia beserta keluarganya pergi ke Swiss. . Dari pembahasan di atas terlihat bahwa usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan Kemal tidak bertujuan menghilangkan agama dari kehidupan masyarakat Turki. Kementrian Syari’at dihapus dengan tujuan untuk memudahkan usaha Kemal menghilangkan pasalpasal dalam konstitusi 1921 M. seperti bahasa Arab dan bahasa Persia yang terdapat pada kurikulum sebelumnya. yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama negara. Sembilan tahun kemudian. pendidikan agama di sekolah-sekolah baik yang ada di sekolah maupun yang ada di pedesaan seluruhnya dihapuskan. Naksyabandiyah. ia memasukkan prinsip sekulerisme dalam konstitusi dan sejak itulah Turki secara resmi menjadi negara sekuler. Selanjutnya. juga dibuat dan diberlakukan hukum dan perundang-undangan baru seperti hukum dagang. dan tetap tinggal di Istana Istambul.

Pada sidang pertama MNA yang berlangsung di Ankara yang kemudian menjadi ibu kota Republik Turki. Kemal dapat mempertahankan kekuasaannya selama 15 tahun meski tak sedikit tantangan yang datang dari pihak oposisi. Oleh karenanya. Kemal membatasi diri untuk bekerja sama dengan Barat. Tetapi Kemal tidak betah dan sering melawan gurunya. Sektor pertanian masyarakat Turki selalu mengalami surplus. Pembaharuan di bidang peradaban dan ekonomi juga dilakukan. Dalam menghadapi resesi ekonomi sebagai akibat dari perang dunia I. Begitu pula corak musik yang beraliran Timur harus diganti dengan corak musik beraliran Barat. Akhirnya Kemal dimasukkan pada sekolah umum Shemsi Effend. Ia tidak menginginkan negerinya dikuasai oleh kekuatan asing sebagaimana yang pernah dialami oleh pemerintahan Sultan. Khusus bidang ekonomi. pada tahun 1925 M dilarangnya pemakaian terbus (peci) dan diganti dengan topi Barat. Pakaian keagamaan dilarang dan rakyat Turki diharuskan memakai pakaian Barat baik pria maupun wanita. Pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attarturk. Di bidang peradaban. bukan tidak mendapat respon dari dunia internasional. menekan belanja rutin. Ternyata di sekolah inilah ia sukses dalam belajar dan memiliki prestasi bagus Pada tahun 1920 M atas usaha Kemal dan teman-temannya dapat dibentuk Majlis Nasional Agung (MNA). Hari cuti resmi mingguan diganti dari hari jum’at menjadi hari minggu. dengan membentuk Komite Hijaz yang dilakukan oleh para ulama Indonesia guna mengklarifikasi mengenai berbagai pembaharuan Turki dan tanggapan pemerintah Ibnu Sa’ud ketika itu. Tampaknya parlemen sudah dikuasai oleh golongan nasionalis. khususnya dunia Islam dan para ulama. memberi bantuan pada sektor swasta agar lebih bisa mandiri. Bahkan Indonesia juga turut bereaksi saat itu.Pembaharuan dalam Bidang Peradaban dan Ekonomi. mengurangi pengeluaran atau anggaran militer menjadi rata-rata dari seluruh anggaran pengeluaran. Serta radio-radio Turki harus menyiarkan lagu-lagu Barat. Pada tahun 1935 M rakyat Turki diwajibkan mempunyai nama belakang. Kemal sebagai tokohnya. kebutuhan pangan dalam negeri selalu terpenuhi. Kutbah jum’at pun harus diberikan dalam bahasa Turki. Kebijakan ekonomi yang diterapkan. Sumber-sumber vital dalam negeri diambil alih oleh negara. mengurangi volume perdagangan luar negeri. Mustafa Kemal Attarturk mengubah Turki menjadi negara - - . Mustafa Kemal dipilih menjadi ketua sekaligus kepala pemerintahan tandingan Untuk mengawali usaha pembaharuan dan modernisasi besar-besaran. Umat Islamm khawatir kebijakan Kemal akan berdampak pada semakin melemahnya umat Islam. yaitu khalifah La Tansa Musthafa Kemal Attarturk pada waktu kecil disekolahkan di sebuah sekolah tradisional yang bernama Madrasah Fatima Mollah Kadin. bukan bahasa Arab. karena tidak ada simbol pemersatu dunia Islam. Kemal menerapkan berbagai kebijakan antara lain. Al-Qur’an harus diterjemahkan ke dalam bahasa Turki agar dapat dipahami oleh rakyat Turki. Tahun 1931 M dibuat keputusan bahwa azan harus dengan bahasa Turki. tahun 1949 M ekonomi Turki sangat baik. pemimpin Turki. Reaksi keras justru datang dari dunia Islam.

Ia tidak menginginkan negerinya dikuasai oleh kekuatan asing sebagaimana yang pernah dialami oleh pemerintahan Sultan. hukum syariat diganti dengan UU sipil yang diambil dari UU Swiss. Sumber-sumber vital dalam negeri diambil alih oleh negara Tamrinat 9 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. hukum pidana dan hukum laut yang semuanya diambil dari hukum Barat Khusus bidang ekonomi. 3. Kemal membatasi diri untuk bekerja sama dengan Barat. hukum. Perkawinan tidak lagi dilakukan menurut hukum syari’at tapi menurut hukum sipil. dan melarang poligami.- - sekulernyang memberlakukan hukum sipil. negara yang baru lahir ini belum menjadi negara sekuler Kemal menghapuskan Kementerian Urusan Syari’at yang semula dibentuk sebagai pengganti biro Syaikh Al-Islam. 5. 2. yang diproklamirkan pada tanggal 29 Oktober 1923 meliputi bidang politik. Tuliskan biografi singkat Musthafa Kemal Attarturk ! Sejak kapa Musthafa Kemal Attarturk aktif dalam dunia politik ? Ide apa yang dilontarkan Musthafa Kemal Attarturk dalam pembaharuan Islam ? Bagaimana sikap Musthafa Kemal Attarturk dalam bidang ekonomi terhadap Barat ! bagaimana kebijakan Musthafa Kemal Attarturk dibidang hukum dan politi ? amanah : Ceritakan dengan singkat sejarah Musthafa Kemal Attarturk ! . pendidikan. peradaban dan ekonomi Sesuai dengan konstitusi pada tahun 1920 M dinyatakan bahwa Turki adalah Negara Republik dengan Islam sebagai agama negara. Oleh karenanya. Segala sesuatu yang bersifat tradisional ditinggalkannya Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Kemal di negara Republik Turki baru. Lalu pada tahun 1926 M. juga dibuat dan diberlakukan hukum dan perundang-undangan baru seperti hukum dagang. 4. menyelenggarakan siatem pendidikan bebas.

Sialkot. Arab dan inggris. Dari sinilah Iqbal memperoleh pendidikan filsafat Islam dari Sir Thomas W. melainkan juga penyair populer di Lahore. Kemudian ia melanjutkan program MA (Master Of Art) pada lembaga yang sama di bidang studi filsafat. Pendidikan dapat diselesaikan di SMS. Pasca memperoleh gelar MA ia ditunjuk sebagai pengajar sejarah dan filsafat di Oriental Colegeh Lahor. terutama dalam bidang studi bahasa. kemudian melanjutkan studinya di Government College pada tahun 1987 M dengan memperoleh gelar BA ( Bachelor of Art) dengan nilai yang cukup memuaskan.Bagian 10 SIR MUHAMMAD IQBAL BIOGRAFI SINGKAT SIR MUHAMMAD IQBAL Nama lengakap. Nur Muhammad Pendidikan . Selain itu juga mengajar filsafat dan bahasa Inggris di almamaternya disinilah ia menjadi pengajar yang populer dan namanya terkenal di lingkungan pendidikan. Bentuk pengakuan itu dilukiskan dalam bentuk sajak nafasnya mengembangkan kuntum hasratku menjadi bunga. hingga ia menjadi orang terkenal. Beberapa tahun kemudian Iqbal mengakuai besarnya jasa yang telah diberikan gurunya itu. Nama ayah . Pada tahun 1899 M ia membawakan sebuah syair yang berjudul Nala-i Yatim (rintihan si yatim) dihadapan undangan pertemuan tahunan Anjuman Humayat-i Islam (organisasai pemelihara Islam). 22 Pebruari 1873 M/ 22 Dzulhijjah 1289 H. Iqbal terkenal tidak hanya dari mengajar. Pada tahun . Muhammad Iqbal Lahir . Scottish Mission School (SMS) Keturunan Iqbal memperoleh pendidikan yang baik yang akan menjadi bekal hidupnya kelak dari seorang ulama yang terkenal bernama Syams Mir Hasan. Arnold.

2. karena ia berkeyakinan bahwa sebagai advokad ia mampu memusatkan perhatiannya pada soal hukum dan keyakinannya mengenai politik. karena ia ingin lebih berkonsentrasi di bidang advokat. pada tahun 1928 M. berbahasa Persia diterbitkan tahun 929 M vi. Atas dorongan gurunya Sir Thomas Arnold. Kemudian Iqbal berencana untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Anak Benua India yaitu ia mendukung sebuah gagasan negara Islam di wilayag Timur Laut India. berbahasa Persia dan Urdu.Musafir. Di Inggris.Bal-i Jirail. disinilah ia memperoleh gelar akademis dalam bidang filsafat moral. Iqbal yang saat itu berusia 32 tahun melanjutkan pendidikannya di Eropa.Javid Nama. ia diangkat sebagai “ Presiden Liga Muslimin” dalam kongres Liga Muslimin yang diadakan di Alahabad.Asrar-i Khudi. Iqbal masuk ke Combridge University dan belajar ilmu filsafat dibawah bimbingan Dr.berikutnya ia membacakan sajak An Orphan’s Address to Id Crescent (Khutbah seorang yatim pada Idul Fitri). Aligarth. antara lain: i. Dan pada saat itulah ia diberi gelar sebagai Bapak Pemimpin Pakistan. Pada tahun 1908 M. yaitu seblum Iqbal meninggal dunia. berbahasa Persia diterbitkan tahun 1934 M vii. pada tahun 1905 M. Kemudian pada tahun 1931-1932 M ia mengikuti Konfrensi Meja Bundar di London untuk merumuskan Undang-Undang Negara.Darb-i Kalim. Selanjutnya Muhammad Iqbal kembali ke London. Pada tahun 1922.Armughan-i Hijaz. berbahasa Persia diterbitkan tahun 1915 M iii. nasionalisme dan cita-cita keislaman selama ia menjadi advokat. Berupa sajak. Mc Taggart.Payam-i Mashriq. Berupa prosa. Muhammad Iqbal memperoleh gelar kebangsawanan (Sir) dari penguasa Inggris di India. Ilm Al-Iqtishad. brbahasa Persia diterbitkan tahun 1936 M ix. serta prosa (essey) ditulis dalam bahasa Inggris yang diterbitkan di Lahore. berbahasa Urdu diterbitkan tahun 1935 M viii. Dan ia juga gemar melakukan safari intelektual dan sering memberikan ceramah di Madras. berbahasa Persia diterbitkan tahun 1929 M. berbahasa Persia diterbitkan tahun 1915 M. Untuk lebih jelasnya mengenai karya-karya Muhammad Iqbal adalah sebagai berikut: 1. Selain itu. untuk kemudian dieditnya dan menjadikannya sebuah buku yang berjudul “The Reconstruction of Religious Thought in Islam”. Kemudian ia diangkat sebagai anggota legislatif Punjab selama tiga tahun yaitu pada tahun 1927 -1930 M. Inggris untuk belajar ilmu hukum dan menyelesaikan studinya dan meraih keadvokatannya. Karya-karya Muhammad Iqbal Karya-karya Muhammad Iqbal dalam pemikiraanya dituangkan dalam sajak berbahasa sajak Urdu dan Persia. antara lain: a. ia juga gemar mengumpulkan berbagai makalah seminar. sastra Arab dan sastra Inggris.Pas Chai Bayard Kard. Selanjutnya pada tahun 1930. berbahasa Urdu diterbitkan tahun 1937 M x. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ilmiahnya di Jerman dan masuk ke Munich University dan menyelesaikan studinya dengan disertasi yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia. berbahasa Urdu diterbitkan tahun 1901 M . Hiderabad.Rumuz-i. Di samping aktifitasnya dalam berpolitik. Iqbal juga masuk ke School of Political Sciences. v. diterbitkan setelah ia wafat. Peanugrahan ini didasari atas ketenarannya lewat publikasi karya sastranya di Eropa dan di dunia Timur. ii. berbahasa Persia diterbitkan tahun 1923 M iv. Muhammad Iqbal kembali ke India dan dinana beliau mengajar di almamaternya yaitu di Government College untuk bidang ilmu filsafat. Dan hal itu hanya bertahan satu tahun.Zzabur-i Ajam. Profesi ini ditekuninya hingga tahun 1934 M.

menyebabkan umat Islam tidak mementingkan soal kemasyarakatan. Pemikiran Pembaharuan dan Politik Muhammad Iqbal Sir Muhammad Iqbal bukan hanya seorang penyair. diterbitkan tahun 1909. kebudayaan dan pusat kemajuan pemikiran umat Islam pada tahun 1258 M oleh serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulughu Khan. mengandung pesan bahwa ia ingin mendorong kebangkitan kembali Islam melalui kecintaan kepada Allah dan pembinaan aktifitas diri. khususnya di India. c. b. berbahasa Inggris diterbitkan tahun 1944 M f. tetapi ia juga seorang pembaharu Islam. Kaum konservatif menganggap bahwa kaum rasional telah menyebabkan timbulnya disintegrasi yang mengancam kestabilan umat. berbahasa Inggris. 2. Timbulnya paham fanatisme yang menyebabkan umat Islam pasrah pada nasib. The Recontruksion of Religious Thought in Islam. Hukum dalam Islam telah sampai pada situasi statis atau stagnan. hal ini menyebabkan kemunduran dinmika berfikir umat Islam. sikap zumud (statis) dalam pemikiran umat Islam. Ajaran itu pada gilirannya memalingkan orang dari kenyataan kehidupan dan menyingkirkannya dari perjuangan memperbaiki dan merubah nasibnya. Pengaruh zuhud yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang dipahami secara berlebihan dan salah. Pemikiran Muhammad Iqba 1. pemikiran ulama pada saat itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial saja. Pertama. Speeches and Statements of Iqbal. berbahasa Inggris. Letters of Iqbal to Jinnah. berbahasa Inggris diterbitkan tahun 1944 M Dari kesimpulan karya-karya pemikiran Sir Muhammad Iqbal. ia berpendapat bahwa umat Islam harus merebut kembali kejayaan Islam dan merespon berbagai tantangan yang datang dari Barat. Islam as a Moral and Political Ideal. Akibatnya. hancurnya Bagdad yang telah menjadi pusat politik. The Development of Metapysics in Persia. diterbitkan tahun 1908 M c. mereka menolak pembaharuan di bidang hukum dan ijtihad. Ketiga.b. dan enggan bekerja keras. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang Filsafat Ego Para ahli sejarah menilai bahwa filsafat ego Muhammad Iqbal merupakan respon atas adanya paham-paham baik di dalam sistem kepercayaan maupun dalam sistem filsafat yang mengajarkan penyangkalan diri dan peniadaan diri (the Negation of Self). Menurut pengamatan Iqbal beberapa faktor penyebab mundurnya umat Islam disebabkan oleh tiga faktor yaitu: a. d. Oleh karena itu kaum konservatif hanya memilih tempat yang aman dengan bertaqlid kepada Imam mazhab. Selain itu. Menurut Muhammad Iqbal Khudi atau ego manusia sebagai kesatuan intuitif atau titik kesadaran . sepenuhnya Iqbal percaya bahwa yang mampu menggerakkan manusia adalah kebebasan dan kekuatan aktifitas itu sendiri. Kecerdasannya berhasil mengungkap beberapa faktor penyebab mundurnya kejayaan umat Islam. berbahasa Inggris diterbitkan tahun 1934 M e.

Cinta (Isyq) 2. Faqr. keabadian ego manusia dan terwujudnya perwakilan Tuhan di muka bumi. Faktor-faktor tersebut menurut Iqbal: a. maka sual (meminta-minta) melemahkannya. La tansa . Kasbul Halal. yakni kemampuan bertindak asimilatif dan menghindari segala bentuk meminta. perasaan dan keinginan manusia. Faktor-faktor yang melemahkan ego manusia: 1. untuk memperkuat egonya. dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". atau meminta-minta (beggary) 3. Perbudakan (slavery) 4. yang dapat diartikan perasaan sama sekali tidak mengharapkan balasan yang akan diberikan di dunia 3. Dalam kontek ini ia mengambil rujukan dari ayat Al-Qur’an surat 17 ayat 85 ُ ْ َ ‫وي َسمأ َلون َك عمن المروح قمل المروح ممن أ َممر ربمي ومما‬ ّ َ ِ ْ ْ ِ ُ ّ َ َ ِ ُ ِ ّ ِ َ َ ُ ً ِ َ ّ ‫أوتيت ُم من ال ْعل ْم ِ إ ِل قليل‬ ِ َ ِ ْ ِ Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. yaitu kemerdekaan ego manusia. Untuk mencapai predikat ego yang demikian. Rasa takut (fear) 2. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku. Toleransi (tenggang rasa) 5.pencerah yang menerangi pemikiran. Jadi. Semangat atau keberanian 4. merupakan hal yang diliputi rahasia dan mengorbanisasi berbagai kemampuan yang tidak terbatas dalam fitrah manusia. Bekerja orisinil dan kreatif b. yakni tidak bertindak apa pun. Rasa bangga akan keturunan (pride of extraction). Faktor-faktor yang memperkuat ego manusia: 1. dapat diartikan dengan hidup dari penghasilan halal 6. Sual. Hal yang memperkuat ego itulah yang baik dan melemahkannya itulah yang buruk. Sebagai gambaran kalau cinta memperkuat ego manusia. manusia harus memupuk cinta. manusia harus menempuh sesuatu yang dapat memperkuat egonya dan menghindari hal-hal yang dapat melemahkannya. Filsafat ego menurut Iqbal berkembang ke tiga jurusan.

Mc Taggart. Selain itu. Siapak nama guru Igbal yang paling berjasa ? 3. melainkan juga penyair populer di Lahore. dan juga ada beberapa faktor yang dapat melemahkan ide manusia . Pada tahun 1899 M ia membawakan sebuah syair yang berjudul Nala-i Yatim (rintihan si yatim) dihadapan undangan pertemuan tahunan Anjuman Humayat-i Islam (organisasai pemelihara Islam). Sebutkan ! 5. Muhammad Iqbal memperoleh gelar kebangsawanan (Sir) dari penguasa Inggris di India. Selanjutnya pada tahun 1930. Iqbal yang saat itu berusia 32 tahun melanjutkan pendidikannya di Eropa. Sebutkan ! Amanah : Tuliskan sebuah ayat yang dijadikan Iqbal sebagai rujukan dalam menulis tentang ego manusia ! . Apakah yang diberikan Iqbal kepada gurunya sebagai ucapan terima kasih ? 4. ia diangkat sebagai “ Presiden Liga Muslimin” dalam kongres Liga Muslimin yang diadakan di Alahabad. Di Inggris. disinilah ia memperoleh gelar akademis dalam bidang filsafat moral. Tamrinat 10 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 1. Bentuk pengakuan itu dilukiskan dalam bentuk sajak nafasnya mengembangkan kuntum hasratku menjadi bunga. Iqbal masuk ke Combridge University dan belajar ilmu filsafat dibawah bimbingan Dr. Inggris untuk belajar ilmu hukum dan menyelesaikan studinya dan meraih keadvokatannya. pada tahun 1905 M. Iqbal juga masuk ke School of Political Sciences Pada tahun 1922. Iqbal terkenal tidak hanya dari mengajar. Peanugrahan ini didasari atas ketenarannya lewat publikasi karya sastranya di Eropa dan di dunia Timur. Kemudian ia diangkat sebagai anggota legislatif Punjab selama tiga tahun yaitu pada tahun 1927 -1930 M. hingga ia menjadi orang terkenal. Menurut Iqbal ada beberapa faktor yang dapat memperkuat ide manusia. Selanjutnya Muhammad Iqbal kembali ke London. Pada tahun berikutnya ia membacakan sajak An Orphan’s Address to Id Crescent (Khutbah seorang yatim pada Idul Fitri).- - - Iqbal memperoleh pendidikan yang baik yang akan menjadi bekal hidupnya kelak dari seorang ulama yang terkenal bernama Syams Mir Hasan Beberapa tahun kemudian Iqbal mengakuai besarnya jasa yang telah diberikan gurunya itu. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ilmiahnya di Jerman dan masuk ke Munich University dan menyelesaikan studinya dengan disertasi yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia. Atas dorongan gurunya Sir Thomas Arnold. Dimanakah Iqbal menyelesaikan pendidikannya yang terakhir ? 2.

Berdasarkan data arkeologi ini maka dapat diperkirakan bahwa di pesisir Utara Jawa Timur. melainkan menjadi pelengkap satu sama lain. Sejarah yang mengatakan bahwa agama Islam yang datang ke Indonesia sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah antara lain Thomas W. Fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan informasi penting yang dicatat Tome Pirres bahwa para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir pulau Jawa . Didasari atas penemuan arkeologis berupa batu nisan. Tulisan ini didasari atas data arkeologi berupa batu nisan pada makam raja Malikus Saleh yang ditemukan di kerajaan Islam Samudera Pasai. pendidikan. langsung dari Arab atau Persia. Sejarah lain yang mencatat bahwa agama Islam telah datang ke Indonesia sejak abad ke-7 M atau abad ke-1 H. Bukti arkeologis tersebut ditemukan di daerah jalur perdagangan internasional serta jalur persimpangan. Melalui Perdagangan Proses Islamisasi di Indonesia salah satunya adalah melalui perdagangan hal ini dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 M hingga abad ke-16 M. Beberapa sejarah tersebut memiliki landasan dan argumentasi masing-masing. sejarah yang menyebutkan agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke13 M berasal dari Gujarat. Hasymi. Batu nisan ini bertuliskan angka tahun 686 H/ 1297 M. Azyumardi Azra. Cina dan lainnya. Bentuk nisan dan tulisan yang lain juga ditemukan atas nama Ahmad bin Abu Ibrahim bin Arradh Rahdar alias Abu Kamil (wafat kamis malam. Bahkan ada juga sejarah yang mencatat Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M yang datang dari Gujarat atau India. dan seterusnya. Penyebaran Islam di Indonesia Islam masuk ke Indonesia dengan melalui beberapa media. Gresik telah terdapat sekelompok komunitas muslim yang berasal dari Timur Tengah. 29 Shafar 431 H/ 1039 M). sehingga antara penulis satu dengan penulis sejarah yang lainnya sebenarnya tidak bertentangan. 6. Hamka. Batu nisan tertua yang ditemukan di kuburan Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tanggal 7 Rajab 475 H/ Desember 1082 M. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham perdagangan itu. karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktifitas perdagangan tersebut. khususnya di Leran. Persia. Arnold.Bagian 11 KEDATANGAN ISLAM DI INDONESIA Kedatangan Islam di Indonesia Dalam beberapa sejarah telah tercatat bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia sejak awal perkembangan Islam sekitar abad ke-7 M/abad ke-1 H. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Timur Tengah oleh para saudagar dan para mubaligh Arab atau Persia muslim. Sementara itu. India. Sedangkan sejarah yang mencatat bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke11 M/ 5 H. perkawinan. Uka Tjandrasasmita. Islamisasi lewat jalur perdagangan ini sangat menguntungkan. seperti perdagangan. A. India. Aktifitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia. Agama Islam ini langsung dibawa para saudagar dan mubaligh yang berasal dari negeri Arab atau Persia. termasuk bangsa Arab. kesenian dan tasawuf. Namun ada pula sejarah yang mencatat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia baru terjadi pada abad ke-11 M/5 H.

antara Sunan Gunung Jati dengan Puteri Kawunganten. Dari lembagalembaga inilah kemudian para ulam’ atau muballigh mengajarkan ilmu agama Islam. maka mereka akan ikut masuk Islam. 9. Melalui Pendidikan Proses Islamisasi di indonesia juga ada yang melalui pendidikan. Sebab mereka memiliki bawahan yang jika atasannya masuk Islam. anak keturunan mereka menjadi penduduk muslim yang kaya raya. Banyak para muballigh kita yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pondok-pondok pesantren. Melalui Tasawuf Media lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah Tasawuf salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal. karena proses peng-Islaman hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. terutama para wanita yang tertarik menjadi istri-istri para saudagar muslim. sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang menerima ajaran Tasawuf. Pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. 7. Pada umumnya. Melalui Perkawinan Para pedagang muslim mayoritas kondisi ekonominya lebih baik dari pada penduduk pribumi. Sebagaimana dalam surat an-Nahl : 125 ‫ال ْحسن َة وج مادل ْهم‬ ْ ُ ِ ‫َ َ ِ َ َم‬ ‫ض مل ع من س مبيل ِه‬ ِ ِ َ ْ َ ّ َ َ ُ ‫ادْع إ ِلى سبيل رب ّك بال ْحك ْمة وال ْموعظَة‬ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َ َ ِ ِ َ ِ ‫بال ّتي هي أ َحسن إ ِن رب ّك هو أ َعل َم ب ِمن‬ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ُ َ ْ َ ِ َ ‫وهو أ‬ ‫َ ُ َ عل َم بال ْمهت َدين‬ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan h ikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. para pengajar . Brawijaya dengan Putri Campa. 8. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebab dalam Islam setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan cara yang baik dan tanpa paksaan. Pesantren-pesantren ini memiliki gaung keseluruh Pulau Jawa hingga Maluku. Salah satu contohnya adalah: perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Perkawinan ini akan lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak Adi Pati. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mullah-mullah dari luar. Dalam perkembangan selanjutnya. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan.yang ketika itu penduduknya masih kafir. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. orang tua Raden Patah. bahwa para wanita yang akan dinikahi harus di-Islamkan terlebih dahulu. Semuanya itu lebih menguntungkan bagi dakwah Islam. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi. raja kerajaan Islam Demak dan masih banyak lagi lainnya. Diantara para lembaga yang berhasil didirikan pada awal Islam di Jawa adalah : Pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmad di Ampel Delta.

Syeikh Lemah Abang dan Sunan Panggung di Jawa. Dari ciri sufistik tersebutlah. melainkan juga berpengaruh kepada kebudayaannya. langsung dari Arab atau Persia Namun ada pula sejarah yang mencatat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia baru terjadi pada abad ke-11 M/5 H. mereka juga mengajarkan teosofi yang telah bercamppur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. dan politik yang sudah ada. Melalui Kesenian Islamisasi melalui kesenian adalah pertunjukan wayang. Di antara cara vyang ditempuh oleh para wali. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan untuk menyenbuhkan. Sunan Kalijaga menciptakan perayaan sekaten (asal kata dari shahadatain) untuk memperingati maulid Nabi saw. Agung Kasepuha. seni musik dan seni sastra. Masjid Agung Banten dan seterusnya Pengaruh Islam terhadap kebudayaan Indonesia. sehingga mudah diterima karena sesuai dengan kebudayaan lokal yang ada. Selai9n wayang juga seni bangunan. Dengan gamelan sekaten yang dibunyikan di Masjid Agung dekat keraton. Arnold. seni pahat. Islam datang di Indonesia tidak hanya mempengaruhi keyakinan masyarakat pribumi. Sebagaian besar cerita wayang dianbil dari cerita Ramayana dan Brata. Diantara mereka juga ada yang menikahi gadis bangsawan setempat. Diatara bukti pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak. juga sering berhubungan dengan perdagangan. Uka Tjandrasasmita. Dengan tasawuf bentuk Islam yang ajarkan kepada pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya telah memeluk agama Hindu. Misalnya Sunan Kudus menggunakan sapi (hewan suci umat Hindu) sebagai media dakwah dalam masyarakat yang sebagian besar beragama Hindu.Tasawuf atau para Sufi adalah guru-guru pegembara. Hamka. budaya. Sedang Duwur. La Tansa Dalam beberapa sejarah telah tercatat bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia sejak awal perkembangan Islam sekitar abad ke-7 M/abad ke-1 H. Sejarah yang mengatakan bahwa agama Islam yang datang ke Indonesia sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah antara lain Thomas W. Bahkan ada juga sejarah yang mencatat Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M yang datang dari Gujarat atau India. Diah hanya menginginkan penonton untuk mengikutinya dalam dua kalimah syahadad. dengan sukarela menghayati kemiskinan. dan - . Seperti Sunan kali Jaga adalah tokoh yang mahir dalam mementaskan wayang. Dianatar para Sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra Islam adalah Hamzah Fan Suri di Aceh. Para tokoh yang sudah dikenal masyarakat Jawa dalam pengembangan Islam adalah wali 9 (wali songo). Hasymi. Ciribon. A. tetapi muatan isinya berisi tentang ajarn Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. seni tari. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukannya. maka Islam disambut baik dan dapat diintregrasikan ke dalam pola sosial. 10. Ajaran mistik seperti ini dianut hingga kini. Azyumardi Azra. Penerimaan Islam di Indonesia sangat berkaitan dengan corak Islam sufistik yang berkembang..

kesenian dan tasawuf Islam datang di Indonesia tidak hanya mempengaruhi keyakinan masyarakat pribumi. perkawinan.- seterusnya. Islam masuk ke Indonesia dengan melalui beberapa media. seperti perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia juga mempengaruhi terhadap kebudayaan. bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke 7 ! 3. Tuliskan beberapa media yang dijadikan untuk menyebarkan agama Islam ? 5. Jelaskan alasan. Tuliskan nama sejarawan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke indonesia sejak perkembangan islam di Timur Tengah ! 4. melainkan juga berpengaruh kepada kebudayaannya Tamrinat 11 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 1. Sejak kapan Islam masuk ke Indonesia ? 2. Jelaskan ! Amanah . pendidikan. Ceritakan dengan singkat awal masuknya Islam ke Indonesia ! .

Kudus. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim juga sepupu Sunan Ampel. Walisongo berarti sembilan orang wali. Sunan Bonang. Sunan Giri. Sunan Derajat. Sunan Kalijaga. mulai dari kesehatan. Muria di Jawa Tengah serta Cirebon di Jawa Barat. bernama Maulana Jumadil Kubra. tapi satu sama lain mempunyai hubungan yang sangat erat. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Lamongan di Jawa Timur. Sunan Kudus. Sunan Muria. Beliau adalah putara tertua Maulana Malik Ibrahim. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim. Demak. Sunan Gunung jati adalah sahabat Sunan lain. Dari sekian banyak wali atau syeikh. Gresik. Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru. niaga. Hubungan itu bisa terjadi karena adanya hubungan darah. ulama terkenal di Samudera Pasai sekaligus ayah dari Sunan Giri (Raden Paku) Ibrahim dan Ishaq adalah anak dari seorang ulama Persia. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq. kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal. Nama aslinya . Asia Tengah. Sunan Kalijogo meruipakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. khususnya di Jawa lebih dikenal dengan sebutan wali 9 atau walisongo. Pada umumnya para wali tersebut tinggal di pantai Utara Jawa sejak dari awal abad 15 M hingga pertengahan abad 16 M di tiga wilayah penting yaitu Surabaya. bercocok tanam.Bagian 12 PERANAN WALI SONGO DALAM PENYEBARAN ISLAM Penyebaran Islam di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan wali atau syeikh. pada paruh pertama abad ke-14 M. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Malik Ibrahim juga disebut Syeikh Magribi. Lahir di Samarkand. juga bisa karena ada hubungan guru dengan murid. Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gunung Jati. Sunan Muria anak Sunan Kalijogo. Sunan Ampel anak Maulana Malik Ibrahim. Biografi Walisongo 1. Nama aslinya adalah Maulana Makhdum Ibrahim Assamarkandy. kebudayaan dan kesenian serta kemasyarakatan hingga pemerintahan. Para wali atau syeikh memiliki peran yang sangat penting dalam proses Islamisasi. Dari beberapa sunan tersebut. Dari kesembilan wali tersebut tidak hidup saat bersamaan. Sunan Kudus murid Sunan Kalijogo. yang menetap di Samarkand 2.

Disebutkan bahwa Sunan Ngudung adalah salah seorang putra di Mesir yang berkelana hingga di Jawa. Nama kecilnya adalh raden Qosim dan bergelar Raden Syaifuddin. Sunan Kudus. di Campa. Sunan Bonang. Sunan Derajat. salah seorang keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit. adaik Sunan Bonang. Loka Jaya. Sunan Kalijaga. shadiq. Ada juga yang menyebutnya Jaga Samudra. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Delta Sunan kalijaga. Dari seorang perempuan yang bernama Nyi Ageng manila. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syafif Abdullah Maulana Huda. Para wali atau syeikh memiliki peran yang sangat penting dalam proses Islamisasi. 4. yang berarti juga cucu Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang. Nama asli Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yaqin. Sunan Gunung Jati. Ia ptra pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah. Naa kecil sunan kalijaga adalah Raden Said. raden Manah Rasasa. Nama kecilnya dalah Raden Makdum Ibrahim. Dari sekian banyak wali atau syeikh. 9. Pada masa itu Arya Wilatikta diperkirakan telah menganut Islam. putri seorang Adipati di Tuban. anak Nyi Ageng maloka. Sunan Muria. Dengan demikian ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Adipati Tuban. Beliau lahir pada tahun 1401 M. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim. Ayahnya dalah Maulana Ishak. Sunan Gunung Jati . Sunan ini namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa. Lahir sekitar tahun 1450 M. Ayahnya adalah Sunan Ampel. adalah Raden Rahmat. 8. ang berjarak 18 km. Sunan Ampel. Sunan Giri. Sunan Drajat. Sunan Kudus. 5. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1470 M. Nama kecil Sunan Giri adalah Raden paku. Pembesar Mesir keturunan Bani Hasyim dari Palestina. Nama muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya dilereng gunung Mulia. wilayah yang kini menjadi bagian dari surabaya.3. Dewi Sarah adalah adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syek Maulana Ishak. Ia juga memiliki beberapa nama panggilan seperti. Ke utara kota Kudus. Sunan Muria. Syaikh Malaya Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman. Dari seorang ibu keturunan raja Campa. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kali Jaga. 7. Ia lahir di Blambangan (Banyuwangi) pada tahun 1442 M. Sunan Giri. Ayahnya adalah Arya Wilatikta. 6. Raden paku kemudia dipungut anak oleh Nyai Semboja. Nama Ampel sendiri diidentikkan dengan nama tempat dimana ia bermukim. Sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya_ seorang ptri raja Blambangan bernama Dewi Sekar Dadu ke laut. Ibunya adalah Nyai Rara Santang. Nama kecilnya adalah . khususnya di Jawa lebih dikenal dengan sebutan wali 9 atau walisongo Walisongo berarti sembilan orang wali. Diperkirakan lahir pada tahun 1465 M. Dikesultanan Demak ia diangkat menjadi panglima perang. Sunan Bonang adalah anak dari sunan Ampel. putri dari raja Pajajaran. saudara kandung Malulana Malik Ibrahim. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir pada tahun 1448 M. Nama kecil Sunan Muria adalah Raden Prawoto. La Tansa - - Penyebaran Islam di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan wali atau syeikh. Ia adalah putra Dewi Sarah dari hasil perkawinanya dengan Sunan kali Jaga.

Kudus. 3. 2. Muria di Jawa Tengah serta Cirebon di Jawa Barat Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. 4. 5. bercocok tanam. Siapakah yang paling berperan dalam upaya penyebaran Islam di jawa ? Sebutkan nama-nama wali sembilan ! Sebutkan tempat tugas dari masing-masing wali sembilan ! Sebutkan hubungan antara wali satu dengan wali lainnya ! Sebutkan beberapa peranan wali sembilan dalam upaya menyebaran agama Islam di Jawa ! Amanah : Tuliskan sejarah adanya wali sembilan ? . Demak.- - - Dari kesembilan wali tersebut tidak hidup saat bersamaan. kebudayaan dan kesenian serta kemasyarakatan hingga pemerintahan 12 Tamrinat Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. juga bisa karena ada hubungan guru dengan murid Pada umumnya para wali tersebut tinggal di pantai Utara Jawa sejak dari awal abad 15 M hingga pertengahan abad 16 M di tiga wilayah penting yaitu Surabaya. Gresik. Lamongan di Jawa Timur. niaga. Hubungan itu bisa terjadi karena adanya hubungan darah. mulai dari kesehatan. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru. tapi satu sama lain mempunyai hubungan yang sangat erat.

ke dalam bentuk usaha yang permanen dalam rangka meringankan beban sosial dan memberikan bantuan bagi yang memerlukannya. Sehingga yang terlihat adalah kepercayaan tradisional Jawa tetap hidup dan mempengaruhi bentuk kehidupan keagamaan. Ahmad Dahlan. dan juga kesadaran dari beberapa pemimpin Islam tentang kemajuan yang telah dicapai oleh Barat. 2. panti asuhan dan beberapa lembaga sosial lainnya. pengaruh ide dan gerakan dari Timur Tengah. Melihat kondisi keagamaan yang ada di Indonesia pada waktu itu Islam datang ke Jawa. yaitu. tetapi menganggap bahwa fatwa yang berpendapat para imam begitu juga ide-ide yang lain merupakan subyek untuk penelitian selanjutnya. Muhammadiyah juga gigih mempertahankan pendapat bahwa pitu ijtihad masih tetap terbuka dan menolak tentang taqlid. memperbaharui sistem pendidikan Islam dan memperbaiki kondisi sosial kaum muslimin di Indonesia.H. Pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah adalah kembali kepada ajaran yang murni. maka pendidikan merupakan aspek yang sangat menonjol dari pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dalam hal ini Muhammadiyah mendirikan rumah sakit. Di dalam pemikiran kaagamaan Muhammadiyah hanya berpegang pada Al-Qur’an dan sunnah sebagai pokok ajaran Islam. kehidupan keagamaan yang nampak adalah campuran antara kepercayaan tradisional yang telah menjelma menjadi adat kebiasaan yang bersifat agamis dengan bentuk mistik yang dijiwai oleh agama Hindu dan Budha. Di bidang sosial Muhammadiyah mempelopori pendayagunaan modal yang ada yang berasal dari zakat. Sebagai gerakan Islam modern. Faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. infak dan sadaqah. Hal ini bukan berarti Muhammadiyah menolak pendapat para imam mazhab. Usaha yang dilakukan Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah-masalah praktis ubudiyah dan muamalah. Ini berarti bahwa masalah yang berkaitan dengan ubudiyah kaum muslimin hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quan dan As-Sunnah. Muhammadiyah mendasarkan programnya untuk membersihkan Islam dsari pengaruh ajaran yang salah. Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan yang berlandaskan agama. merupakan organisasi sosial keagamaan. Pada tahun 1912 M di Yogyakarta. Faktor eksternal yaitu berkaitan dengan politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia. Muhammadiyah sangat berkeinginan untuk mencetak ” . Ide Pembaharuan Muhammadiyah Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K. yakni Al-Qur’an dan sunnah. Sementara itu dalam bidang pendidikan. 1. bukan dari yang lain. Bagi Muhammadiyah kebenaran suatu amalan pada prinsipnya didasarkan pada Al-Qur’an dan sunnah. Diantara program-program ini. maka ide pembaharuan Muhammadiyah ditentukan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam.Bagian 13 MUHAMMADIYAH Sejarah berdirinya Muhammadiyah Ada dua faktor yang menyebabkan berdirinya gerakan Muhammadiyah.

Karena tatanan struktur kelembagaan pendidikan dan wewenang yang jelas. apakah Perguruan Tinggi atau Takhassus. Sikap positif ditunjukkan oleh kaum muda (kelompok pembaharu) yang memiliki kesamaan ide dengan Muhammadiyah sedang sikap negatif datang dari kelompok Belanda. Mereka dipandang sebagai pelopor dalam melaksanakan dalam perubahan-perubahan radikal di bidang pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam. alat dan sarana pengajaran. 3. Dari sisi intern. Secara ekstern Muhammadiyah akan menghadapi tantangan global akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teghnologi. baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari beberapa kelompok masyarakat Indonesia. bagian kelompok nasionalis dan kelompok tradisionalis yang masing-masing kelompok memiliki alasan tersendiri. SMA dan Perguruan Tinggi jadi satu Lembaga-lembaga pendidikan yang telah didirikan Muhammadiyah telah menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan dasar agama Islam yang cukup tentang ibadah praktis yang terkait dengan muamalah. dibeberapa daerah dibentuk suatu koordinator yang bertanggung jawab atas sejumlah sekolah menjadi suatu unit pengelolaan. sekolah –sekolah Belanda yang sekuler mengancam kehidupan spiritual kaum muda muslim dan menjauhkannya dari agama dan budaya mereka. kelompok kaum modernis yang memperjuangkan Islam secara murni disebut kaum muda. Reaksi atas gerakan Muhammadiyah Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 M di Yogyakarta. Muhammadiyah juga melakukan gerakan pembaharuan sistem pendidikan Islam yang berpusat di pondok pesantern pada waktu itu yang terisolasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat modern. Sekolah yang berada dalam satu atap pengolahan ini biasanya nterdiri dari berbagai jenis dan tingkatan. Di sisi lain. D Indonesia. Ada beberapa hal yang mendorong tumbuh menjadi kekuatan dalam bidang pendidikan: 1. misalnya SD. Bentuk pembaharuan teknis diambil dari sistem pendidikan modern yang belum dikenal di sekolah Islam pada saat itu. Muslim terdidik yang memberikan bimbingan dan keteladanan terhadap masyarakat. Muhammadiyah akan semakin merasakan kekurangan kader-kader ulama penerus organisasi. sekaligus sebagai kekuatan untuk mengimbangi tantangan kaum elite sekuler yang berpendidikan Barat yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Belanda pada waktu itu Sebagai konsekwensi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan di bidang teknik penyelenggaraan. Hal inilah yang menjadikan alasan Muhammadiyah untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam. Itulah sebabnya tatkala beberapa organisasi Islam . dan yang kedua bersifat intern. Reaksi tersebut ada yang positif dan ada pula yang negatif. bukan saja pada individu warga Muhammadiyah. yang sekarang ini sudah dirasakannya. juga kelembagaan yang ada di Muhammadiyah. SMP. Muhammadiyah pada era modern ini menghadapi dua tantangan besar pertama yang bersifat ekstern. Muhammadiyah menyempurnakan kurikulum pendidikan Islam dengan memasukkan pendidikan agama (Islam) ke sekolah umum dan pengetahuan sekuler ke dalam sekolah agama. selain pengetahuan umum dan ketrampilan lain. Adanya keseragaman pemakaian nama atau label sekolah bagi setiap perguruan Muhammadiyah. sehingga memudahkan pembinaan dan kontrol terhadap sekolah Muhammadiyah. organisasi sekolah serta sistem evoluasi. Tipe kader yang di8butuhkan tidak banyak bisa dihasilkan dari sekolah Muhammadiyah setimgkat SMP dan SMA tetapi melalui dari lembaga pendidikan lain yang harus dimiliki oleh Muhammadiyah. pembaharuan yang dilakukan meliputi metode. Karena sifatnya yang fleksibel dari kebijaksanaan dari organisasi pendidikan Muhammadiyah. mengundang reaksi dari berbagai pihak.elite”. 2. Perubahan-perbahan yang terjadi sedikit banyak akan mempengaruhi.

La Tansa Ada dua faktor yang menyebabkan berdirinya gerakan Muhammadiyah. maka ide pembaharuan Muhammadiyah ditentukan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam Pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah adalah kembali kepada ajaran yang murni. Meraka mengizinkan Muhammadiyah berdiri karena ingin mendapat simpati dan mengurangi sikap kaum muslimin terhadap pemerintah Kolonial. tanggal 22 Agustus 1914. Faktor eksternal yaitu berkaitan dengan politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia. Muhammadiyah mendasarkan programnya untuk membersihkan Islam dsari pengaruh ajaran yang salah. Tidak semua sambutan atas berdirinya Muhammadiyah disambut baik oleh semua kalangan. banyak dari pimpinannya berasal dari kelompok ini. Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan yang berlandaskan agama.modern berdiri pada awal abad kedua puluh. mereka menjadi kelompok masyarakat pertama yang menyambut dengan baik munculnya organisasi-organisasi Islam tersebut. yakni Al-Qur’an dan sunnah. 1. daerah-daerah yang semula menjadi basis Kaum Muda dengan cepat berubah menjadi cabang dari Muhammadiyah. Ini berarti bahwa masalah yang berkaitan dengan ubudiyah kaum muslimin hanya mengikuti apa yang - - - . Ketika Muhammadiyah diperkenankan membuka cabangnya di luar Yogyakarta oleh pemerintah kolonial. pengaruh ide dan gerakan dari Timur Tengah.H. Ahmad Dahlan. yaitu. 2. Oleh karena itu. Faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Keputusan mengizinkan Muhammadiyah berdiri adalah bertentangan dengan kebijaksanaan mereka terhadap Islam di Indonesia. Sebagai gerakan Islam modern. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K. Pada tahun 1912 M di Yogyakarta. tidak beberapa lama setelah Muhammadiyah berdiri. merupakan organisasi sosial keagamaan. dan juga kesadaran dari beberapa pemimpin Islam tentang kemajuan yang telah dicapai oleh Barat. Contohnya kolonial Belanda mengizinkan Muhammadiyah berdiri melalui surat keputusan Pemerintah kolonial Belanda nomor : 81.

Adanya keseragaman pemakaian nama atau label sekolah bagi setiap perguruan Muhammadiyah. bukan dari yang lai Ada beberapa hal yang mendorong tumbuh menjadi kekuatan dalam bidang pendidikan: Karena tatanan struktur kelembagaan pendidikan dan wewenang yang jelas. 5. dibeberapa daerah dibentuk suatu koordinator yang bertanggung jawab atas sejumlah sekolah menjadi suatu unit pengelolaan. SMA dan Perguruan Tinggi jadi satu Lembaga-lembaga pendidikan yang telah didirikan Muhammadiyah telah menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan dasar agama Islam yang cukup tentang ibadah praktis yang terkait dengan muamalah. sehingga memudahkan pembinaan dan kontrol terhadap sekolah Muhammadiyah.- diperintahkan oleh Al-Quan dan As-Sunnah. Sekolah yang berada dalam satu atap pengolahan ini biasanya nterdiri dari berbagai jenis dan tingkatan. . misalnya SD.Karena sifatnya yang fleksibel dari kebijaksanaan dari organisasi pendidikan Muhammadiyah. 2. SMP. selain pengetahuan umum dan ketrampilan lain - - Tamrinat 13 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. . 3. 4. Sejak kapan Muhammadiyah berdiri di Indonesia ? Siapak pendiri Muhammadiyah ? Sebutkan misi dari berdirinya Muhammadiyah! Sebutkan peranan Muhammadiyah dalam mencerdaskan bangsa Indonesia ! Sebutkan beberapa hambatan bagi perkembangan Muhammadiyah ! Amanah : Ceritakan dengan singkat sejarah berdirinya Muhammadiyah ! .

Kemudian pada tahun 1930 M dibuka cabang pertama di Banjar. Sebagai organisasi para ulama saat itu. Martapura. Pada periode awal NU. bidang pendidikan dan bidang perekonomian. Dalam anggaran dasar organisasi. Pada muktamar ke -5 pada tahun 1930 M telah terbentuk 46 cabang (18 cabang di Jawa Timur termasuk Madura. Pada tahun 1930 M dalam muktamar ke-5 diputuskan pembentukan Lajnah Waqfiyah (panitia waqaf) pada setiap cabang NU yang bertugas mengurus waqaf. sekitar tahun 1936 M sebuah organisasi lokal di Kalimantan. Meskipun waqaf tidak dapat dianggap sebagai perusahaan tapi dalam pengurusannya ada yang mendapatkan keuntungan dan dapat dipergunakan untuk urusan sosial tertentu. yaitu pesantren yang bergabung ke dalam organisasi NU. pemilik kebun sehingga perlu dirasakan mendirikan badanbadan tersebut. mengambil bagian dari masyarakat di bidang sosial. Pada muktamar pertama. organisasi ini telah dihadiri oleh 93 orang kyai dari pulau Jawa dan Madura. disebutkan bahwa NU akan mendirikan badan-badan perdagangan. Menyebarluaskan pandangan-pandangan yang dianggap penting untuk diketahui oleh para jamaahnya. 21 cabang di Jawa Tengah dan 6 cabang di Jawa Barat). kegiatan ini lebih banyak dilakukan dalam rangka menjaga kemurnian paham yang diyakininya.Bagian 14 NAHDLATUL ULAMA (NU) Periodesasi Berdirinya NU Jam’iya Nadlatul Ulama (NU) berdiri di Surabaya pada tahun 1926 M. Dalam perkembangan selanjutnya. Hal ini didasari atas kenyataan bahwa banyak diantara organisasi ini berprofesi sebagai pedagang dan petani. NU telah melakukan gerakan muktamar yang dihadiri para ulama terkenal yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Dalam kurun waktu yang relatif singkat organisasi ini segera tersebar pesat di seluruh pulau Jawa. Meskipun begitu. bernama Hidayatul Islamiyah bergabung dengan Nahdlatul Ulama. basis kekuatannya tetap berada di Jawa Timur. Kemudian pada muktamar ke-2 tahun 1927 M dihadiri sekitar 260 orang kyai dari 35 cabang NU. Kalimantan. Pada tahun 1937 M NU mendirikan badan khusus yaitu .

Walaupun begitu. Wahid Hasyim mengundurkan diri dari MIAI kemudian memusatkan perhatiannya untuk mengurusi Pesantren Tebuireng di Jombang (Jatim). tetapi juga dalam bidang sosial politik dan keagamaan lainnya. ketua umum NPP KH. karena menyerupai Belanda. Dalam kepengurusan yang pertama DPP Partai Persatuan Pembangunan. seperti keputusan NU mengharamkan pakaian pantolan (celana panjang) dan dasi. Mengajak seluruah anggotanya agar mendukung partai ini. Bila melihat dari susunan dan struktur kepengurusan partai tersebut maka dapat dikatakan bahwa PPP merupakan satu-satunya Partai Islam yang kepengurusannya didominasi oleh orang-orang NU. Singosari. yaitu majlis Syuro yang dulunya sebagai tempat penting bagi para ulama’ dan pemimpin Islam. yaitu Darud-Dakwah wal Irsyad. yaitu berdiri pada tanggal 7 Ncpember 1945 M. Pada tahun 1949 M saat terjadinya konggres di Yogyakara Masyumi mengalami perubahan dalam hal status dan fungsi. Pada tanggal 5 Januari 1973 M. Bisri Syamsuri.H. kemudian pada tanggal 30 Agustus 1952 M. PSII dan Perti. KHA. maka NU mengundurkan diri dari Masyumi. Wahid Hasyim kembali aktif sebagai pimpinan majalah Masyumi yang bernama Muslimin Indonesia. dan Rois ‘Am (Ketua Umum) Majlis Syura PPP KH. Usul NU ditanggapi oleh Masyumi dengan sikap dingin. Badan-badan koprasi ini didirikan di Surabaya. pengajian dan Madrasah-madrasah. Karena itu Partai Masyumi adalah satu-satunya partai Islam yang menampung aspirasi politik umat. Rencana untuk mengimpor sepeda dari Singapura tidak dapat diwujudkan tetapi mengimpor barang pecah belah dari Jepang dapat terlaksana dengan diberi tanda cap simbol Nahdlatul Ulama Selain kegiatan-kegiatan tersebut. termasuk NU. Setelah NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi.Waqfiyah NU yang boleh membeli. Usaha lain yang dilakukan oleh NU adalah mendirikan badan-badan koprasi yang disebut syrikah mu’awanah. NU berpaling kepada PSII dan Perti yang menyambutnya dengan hangat. Idam Khalid. Bangil dan Gresik. Pada waktu itu Jepang memperalat setiap organisasi untuk kepentingan perangnya. NU sama sekali tidak melepas MIAI. Perkembangan berikutnya NU berhasil membentuk para kyai dan santri-santrinya menjadi lapisan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat besar pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. NU periode Tahun 1945-1973 M. NU hanya boleh mengurusi pesantren saja. NU pada periode ini berkiprah aktif tidak hanya pada pengembangan pendidikan.A. Maskur. sebagai presiden partai KH. usaha ini diperbolehkan oleh Jepang. Parmusi. Keputusa ini secara resmi diputuskan pada saat Muktamar NU ke 19 M di Palembang pada bulan Oktober 1952 M. NU juga memiliki kegiatan ke arah perjuangannya menentang penjajah. karena ketika MIAI berubah namanya menjadi Majlis Syura Muslimin Indonesia yang disingkat dengan Masyumi. sebagai badan legislatif berubah menjadi badan penasehat saja. maka ia segera mengusulkan dibentuk federasi bagi partai-partai Islam. dibentuklah partai persatuan pembangunan yang merupakan fusi dari NU. berdiri yang diikuti oleh tiga partai Islam serta organisasi Islam yang berkedudukan di Sulawesi Selatan. PPP merupakan satu-satunya partai Islam yang dapat . menguasai atau menjadi nazir bagi tanah-tanah waqaf berdasarkan ajaran-ajaran Islam dengan merujuk pada mazhab empat. Oleh sebab itu. Karena perubahan tersebut. NU Periode tahun 1973 sampai Sekarang Pada tanggal 5 Januari 1973. Tiga muslimin Indonesia. Kemudian NU berusaha supaya organisasi ini hidup kembali agar dapat mengadakan pembinaan kepada cabang-cabagnya. Pola perjuangan ini antara lain diwujudkan dalam bentuk kultural. NU dalam muktamarnya ke 16 di Purwakerto pada tahun 1946 M. Pada saat Jepang berkuasa di Indonesia yaitu pada tahun (1942-1945) semua partai dan organisasi dibubarkan. mak NU pun dibatasi kegiatannya. K.

Yang dimaksud dengan khittah NU 1926 M adalah landasan befikir. sosial. peraturan dasar lembaga pendidikan Ma’arif dan peraturan rumah tangga lembaga pendidikan Ma’arif Di dalam anggaran dasar NU pasal 6 antara lain disebutkan. ekonomi dan budaya untuk kesejahteraan umat dalam rangka pembangunan bangsa dan manusia indonesia seutuhnya. Sebagai bukti kembalinya NU ke khittah 26 antara lain. baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah yang bersifat keagamaan maupun yang non-keagamaan. Dalam muktamar ke-27 di Situbondo pada tanggal 18 sampai 21 Desember 1983 M berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran tentang NU kembali kepada khittahnya 1926 M. NU bukan merupakan wadah bagi kegiatan politik praktis. Pada peraturan dasar lembaga pendidikan ma’arif pasal 9 antara lain disebutkan: lembaga pendidikan ma’arif berusaha mendirikan dan menyelenggarakan sekolah atau madrasah mulai dari pendidikan pra sekolah sampai dengan pendidikan tinggi. berbudi luhur. yang isinya yaitu bahwa NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang menitikberatkan perjuangannya dalam bidang-bidang dakwah. Dalam kurun waktu yang relatif singkat organisasi ini segera tersebar pesat di seluruh pulau Jawa. bahwa di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan ma’arif selain menyelenggaran pendidikan formal juga pendidikan non-formal Untuk merealisasikan program yang tercantum dalam anggaran dasar tersebut di atas lembaga pendidikan ma’arif mengelola beberapa pendidikan sebagai berikut. dapat dikemukakan sebagai berikut: Syari’ah NU sebagai lembaga formal NU yang mencerminkan kepemimpinan ulama dalam jamiyah NU. Kemudian pada tahun 1930 M dibuka cabang . serta pengembangan kebudayaan berdasarkan agama Islam untuk membina manusia muslaim yang bertaqwa. kegiatan pendidikan.menampung seluruh aspirasi pilitik umat Islam. bersikap dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tinkah laku perseorangan maupun organisasi. Bidang Pendidikan di Lingkungan NU Lembaga yang mengurusi pendidikan disebut Lembaga Pendidikan Ma’arif. pendidikan. berpengetahuan luas dan terampil. pengajarann dan kebudayaan NU mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Kemudian pada tanggal5-8 Mei 1975 M NU mengadakan konfrensi besar di jakarta yang isinya memantapkan kedudukan dan fungsi Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Lembaga Pendidikan Ma’arif dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada AD/ART NU. Program dasar pengembangan dasar pendidikan NU. NU dalam melaksanakan kegiatannya akan lebih memperioritaskan pada kegiatan dakwah Islamiyah. La Tansa Jam’iya Nadlatul Ulama (NU) berdiri di Surabaya pada tahun 1926 M. berkepribadian serta berguna bagi agama. TK. SMU sampai Perguruan Tinggi. bangsa dan negara. Pengurus Tanfidziyah dapat diberhentikan oleh pengurus syuriah bila syuriah berpendapat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jamiyah maupun agama. Statusnya sebagai Jam’iyah dimantapkan pada muktamar ke-26 di Semarang pada tanggal 5-11 Juni 1979 M. tanpa menunggu jabatan selesai Pengurus Tanfidziyah yang terkena tindakan tersebut dapat diberi kesempatan untuk membela diri pada kesempatan musyawarah berikutnya. SMP. SD. serta dalam setiap proses dalam setiap pengambilan keputusan.

Bangil dan Gresik Selain kegiatan-kegiatan tersebut. bernama Hidayatul Islamiyah bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Singosari. Lembaga yang mengurusi pendidikan disebut Lembaga Pendidikan Ma’arif. bidang pendidikan dan bidang perekonomian. Sejak kapan organisasi NU mulai terbentuk ! 2. Program dasar pengembangan dasar pendidikan NU. Meskipun begitu. Pada periode awal NU. Lembaga Pendidikan Ma’arif dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada AD/ART NU. Pada muktamar pertama. Kemudian pada muktamar ke-2 tahun 1927 M dihadiri sekitar 260 orang kyai dari 35 cabang NU. Kalimantan. sekitar tahun 1936 M sebuah organisasi lokal di Kalimantan. Usaha lain yang dilakukan oleh NU adalah mendirikan badan-badan koprasi yang disebut syrikah mu’awanah. seperti keputusan NU mengharamkan pakaian pantolan (celana panjang) dan dasi. Menyebarluaskan pandanganpandangan yang dianggap penting untuk diketahui oleh para jamaahnya. kegiatan ini lebih banyak dilakukan dalam rangka menjaga kemurnian paham yang diyakininya. mengambil bagian dari masyarakat di bidang sosial. Pola perjuangan ini antara lain diwujudkan dalam bentuk kultural. organisasi ini telah dihadiri oleh 93 orang kyai dari pulau Jawa dan Madura. NU telah melakukan gerakan muktamar yang dihadiri para ulama terkenal yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. basis kekuatannya tetap berada di Jawa Timur. Sebutkan peranan NU dalam bidang pendidikan ! 5. NU juga memiliki kegiatan ke arah perjuangannya menentang penjajah. Pada muktamarnya yang ke 27 di Situbondo NU menyatakan kembali ke khittah ’ 26. Badan-badan koprasi ini didirikan di Surabaya. Martapura. Pada muktamar ke -5 pada tahun 1930 M telah terbentuk 46 cabang (18 cabang di Jawa Timur termasuk Madura. peraturan dasar lembaga pendidikan Ma’arif dan peraturan rumah tangga lembaga pendidikan Ma’arif Tamrinat 13 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1.- - - - pertama di Banjar. Jelaskan yang dimaksud dengan kembali ke khittah’ 26 tersebut ! 4. Sebutkan peranan NU dalam mengusir penjajah Belanda ! Amanah : . 21 cabang di Jawa Tengah dan 6 cabang di Jawa. Siapakah pendiri organisasi NU ? 3. karena menyerupai Belanda Dalam muktamar ke-27 di Situbondo pada tanggal 18 sampai 21 Desember 1983 M berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran tentang NU kembali kepada khittahnya 1926 M. Sebagai organisasi para ulama saat itu. yaitu pesantren yang bergabung ke dalam organisasi NU Dalam perkembangan selanjutnya.

bandung. 1987 Abdul Hamid Judas As Sahhar. Departemen Agama RI. Pustaka Hidayah. Thaha Putra. Rasulullah SAW Sejak Hijrah Hingga Wafat. 1992 Afzalur Rahman. Bandung. Bandung. 2002 . Husaini. Bumi Aksara. Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer. Edisi Revisi 2002. Sejarah Nabi Muhammad. Semarang. Mizan.Tuliskan cerita sejarah berdirinya NU dengan baik ! dan berilah komentar antar NU pada awal berdirinya dengan NU pada saat sekarang ! DAFTAR PUSTAKA Abdur Raziq naufal. Jakarta. 1995 Al-Qur’an Al-karim dan Terjemahnya. 1991 Ali Syari’ati. Kisah-kisah Teladan Sepanjang Sejarah Islam.

Yogyakarta. Sejarah Kebudayaan Islam. erlangga. Rosdakarya. 2004. Kurikulum 2004. Hamka. Djailani. Sejarah Umat Islam. 1989. . Sejarah Kebudayaan Islam. 2004. Logos Wacana Ilmu. Islam Konsepsi dan Sejarahnya. Jakarta. Mughni. 1997 M. syafiq. Sejarah Nabi Muhammad SAW. jakarta.- Arifin Muhammad. Kisah-Kisah Teladan. Standar Kompetensi Madrasah Aliyah. 1990 Marijan. jakarta. Sejarah dan Kebudayaan Islam. Mitra Pustaka. Departemen Agama RI M. 2004 A. Buana Pustaka. FIAD UMSurabaya. Sejarah kebudayaan Islam di Turki. Surabaya. Bandung. jakarta. Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926. Tt. Kacung. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. 1979 A. Syalabi. Muhammadiyah Kini dan Isuk. Kota Kembang. Klasifikasi Ayat Al-qur’an. Sejarah Kebudayaan Islam. Jakarta. Ebrahim Khan. Hasymi. Yogyakarta. Bulan Bintang. 2003. Pustaka Al-Husna. Jakarta. Jakarta. Semarang. 1992 Bisri M. Bulan Bintang. Syed Mahmudunnasir. 1989 Hasan Ibrahim Hasan. Pustaka Panji Mas. 1994. Thoha Putra. Yogyakarta. 2003 Rusli Ishaq. Din Syamsuddin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->