SEMESTER 1 BAB I MENELADANI DAKWAH NABI MUAMMAD SAW

A. Sejarah dakwah Rasulullah

Setelah mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal seputar turunnya wahyu pertama, maka Nabi Muhammad lebih banyak tafakkur di rumah dalam upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah saw. Setelah 40 hari dari Nabi menerima wahyu yang pertama, maka turunlah wahyu yang kedua disaat Nabi sedang berbaring dalam keadaan berselimu “ Wahai orang-orang yang berselimut. Bangunlah dan berilah peringatan. Dan Rabb-mu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan kejelekan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Rabb-mu, bersabarlah.” (Al-Muddatstsir: 1-7). Maka setelah itu, wahyu banyak yang datang secara berturut-turut.” Syaikh Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Makhtum mengatakan bahwa: 1. Tujuan diperintahkannya beliau untuk memberi peringatan adalah agar tidak tersisa seorang pun yang menyelisihi Allah di alam ini, kecuali sudah mendapatkan peringatan tentang akibatnya yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta’ala (adzab). 2. Tujuan dibesarkannya Allah adalah agar tidak tersisa pada seorang pun kesombongan di muka bumi ini kecuali akan hancur kekuatannya. 3. Tujuan disucikannya pakaian dan dijauhinya kejelekan adalah agar mencapai kesucian (tazkiyyah) lahir dan batin hingga menjadi teladan tinggi bagi manusia. 4. Tujuan dilarangnya memberi dengan harapan akan mendapatkan imbalan yang lebih banyak (dari manusia) adalah agar tidak menganggap perbuatan-perbuatannya sebagai sesuatu yang besar, dan akan terus berusaha menambah amalan dengan amalan berikutnya. Juga terus banyak berusaha dan berkorban kemudian lupa pada semua amalan tersebut. Dan harapannya hanya pada Allah (yakni merasa belum seberapa apa yang dia korbankan). 5. Ayat terakhir (yakni perintah untuk sabar) merupakan isyarat kepada kalian tentang apa yang akan dialaminya (dalam menjalankan tugasnya berdakwah) yaitu pertentangan, celaan, cemoohan, dll.” (Dinukil secara ringkas dari kitab beliau).

Dengan demikian, turunnya Surat Al-Muddatsir ini merupakan pengangkatan beliau sebagai Rasul (utusan) Allah yang membawa tugas dakwah dan memberi peringatan. Ini senada dengan ucapan Ibnul Qayyim yang telah dinukil pada edisi yang lalu bahwa beliau diangkat sebagai Nabi dengan “Iqra” dan diangkat sebagai Rasul dengan “Al-Muddatsir”. Dengan turunnya surat ini, maka mulailah beliau berdakwah dengan dakwah seperti apa yang dilakukan oleh para Nabi sebelumnya, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah (tauhid) dan dengan cara hanya mengikuti Rasul-Nya (ittiba’), sebagaimana Allah telah kisahkan dakwah pada Rasul, mulai rasul pertama Nuh sampai Isa alaihimus salam. Allah berfirman tentang Nuh: “ Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Ketika berkata saudara mereka Nuh, “Tidakkah kalian mau bertakwa?” Sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya. Maka bertakwalah pada Allah dan taatlah kepadaku (108).” (Asy-Syu’ara`: 105-10 Allah berfirman pula tentang Hud alaihis salam: “ Kaum Ad telah mendustakan para Rasul. Ketika berkata saudara mereka Hud, “Tidakkah kalian mau bertakwa?” Sesungguhnya aku adalah utusan yang terpercaya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.” (Asy-Syu’ara`: 123-126) Demikianlah selanjutnya Allah menceritakan tentang dakwah para Nabi tersebut dalam Surat AsySyu’ara dengan kalimat yang sama. Sebagaimana dakwah Nabi Shaleh alaihis salam di ayat 141, Nabi Luth alaihis salam di ayat 160, Nabi Syu’aib di ayat 176, dan Nabi Isa alaihis salam dalam surat Az-Zukhruf ayat 63. Mereka semua mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah dan taat mengikuti Rasul-rasul utusan-Nya (”Fattaqullah wa athii’un”). Allah menganggap semua kaum yang mendustakan Nabi-Nya sebagai orang yang mendustakan seluruh para Rasul. Hal ini memang karena semua para Rasul itu misinya sama, yaitu meng-esakan Allah dalam ibadah dan memberantas kesyirikan-kesyirikan. Adapun cara beribadahnya kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasul-Nya masing-masing. Demikian pula dengan Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau adalah Nabi yang penuh kasih sayang dan sangat perhatian kepada umatnya. Allah telah mengutus beliau dengan misi yang sama, yaitu mengajak kepada tauhid agar seluruh manusia, bangsa Arab khususnya, beribadah hanya kepada Allah. Dan meninggalkan peribadatan kepada kuburan orang-orang shalih seperti berhala Latta, tempat-tempat keramat seperti berhala ‘Uzza, dan

patung-patung seperti Manat dan Hubal. Juga agar mereka meninggalkan kepercayaan kepada dukun-dukun semacam ‘Amr bin Luhai yang meminta bantuan kepada jin. Cobalah simak tentang dakwah Rasulullah ini dari hadits Bukhari tentang kisah pembicaraan Abu Sufyan (di kala dia belum masuk Islam) dengan pembesar Romawi (Heraklius) dalam suatu dialog yang panjang, di antaranya:

” (Heraklius) bertanya: Apa yang dia (Rasulullah) perintahkan kepada kalian? (Abu Sufyan) menjawab: “beliau menyerukan ‘beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan tinggalkanlah apa-apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian.’ Beliau memerintahkan kepada kami untuk shalat, kejujuran, menjaga diri, dan menghubungkan silaturahmi… [HR. Bukhari]

Demikian pula makna perintah Allah (yang artinya): “dan jauhilah rujz.” (Al-Muddatsir: 5). Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir: “Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: ar-rujz adalah berhala-berhala, maka jauhilah dia. Demikian pula Ikrimah, Qatadah dan Zuhri. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan: dia adalah patung-patung.” Dengan demikian, makna ayat tersebut di atas adalah perintah untuk menjauhi dan menjauhkan kesyirikan. Beliau pun mengajak mereka untuk beriman bahwa beliau adalah seorang Rasul (utusan) Allah dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya serta beribadah dengan caranya. Beliau bersabda dalam masalah shalat: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” [HR. Bukhari] Dan tentang haji, beliau bersabda: “Ambillah dariku manasik haji kalian.” [HR. Muslim] Demikian pula dengan berbagai ucapan beliau lainnya yang mengajak dan memerintahkan untuk mengikutinya, sehingga Allah berfirman: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Akhir dan dia banyak mengingat (Allah).” (Al-Ahzab: 21)

Demikian dakwah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti dakwah para Nabi sebelumnya yaitu mengajak kepada “tauhidullah” dan “ittiba’ Rasul”. Di samping memiliki persamaan misi dalam dakwah dengan para Nabi lainnya, Rasulullah

yaitu: 1. Dengan demikian. Setelah itu. kemudian memperingatkan orang-orang sekitarnya dari kalangan Arab.shallallahu ‘alaihi wa sallam mempunyai kelebihan yang lain dari yang lain. Dan jika tidak ada air. (5) Dan dahulu. yang tidak dimiliki Nabi-nabi sebelumnya. Secara ringkas. seorang musafir dari umat beliau jika menemui waktu shalat. Bahwa dakwahnya luas sifatnya dan umum (universal) untuk seluruh manusia. Nabi itu diutus kepada kaumnya (masing-masing) sedang aku diutus kepada manusia seluruhnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berdakwah. Selama beberapa tahun beliau menjalankan dakwahnya tanpa melalui perang dan tanpa memungut jizyah (upeti). 2. Diberikannya syafaat bagi beliau. Beliau bersabda: “Aku diberi lima (keutamaan) yang tidak diberikan pada seorangpun (dari kalangan Nabi) sebelumku: (1) Aku dimenangkan dengan rasa takut (pada musuh) sejarak sebulan perjalanan. perbedaan antara dakwah beliau dengan dakwah Nabi sebelumnya adalah dakwah beliau merupakan rahmat untuk seluruh alam (rahmatan lil alamin). . walaupun jaraknya masih satu bulan perjalanan. Dijadikannya bumi sebagai masjid dan suci. memperingatkan kaumnya (Quraisy). kemudian memperingatkan bangsa Arab secara keseluruhan. Sehingga. debu di bumi manapun bisa dipakai sebagai tayammum. siapa saja yang menemui waktu shalat maka hendaklah dia kerjakan shalat. Bukhari dan Muslim) Riwayat ini menunjukkan tentang kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dihalalkannya harta rampasan perang. kemudian Allah perintahkan dia untuk memperingatkan keluarganya yang terdekat. Dimenangkannya beliau dari rasa takut pada musuhnya. (2) Dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan suci (dapat dipakai tayammum). (4) Aku diberi syafaat.” (HR. 5. Barulah kemudian memperingatkan seluruh alam. 3. bukan hanya untuk kaumnya saja (Bangsa Arab). 4. (3) Dihalalkan bagiku ghanimah (rampasan perang) dan tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku. Dengan kondisi yang demikianlah. ia dapat shalat di manapun. perjalanan dakwah beliau adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim: “… beliau diangkat sebagai Rasul dengan “Al-Muddatsir”.

sebagai remaja pertama yang menyambut dakwah beliau.menjadi tersebar di kalangan mereka dari mulut ke mulut (sirriyah). Memang demikianlah keadaan Abu Bakar sehingga ia dijuluki oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan “Ash-Shiddiq”. sungguh engkau pemilik kejujuran. Hingga agama ini semua hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala. Di antara shahabat-shahabat beliau yang menyambut dakwahnya tanpa keraguan sedikitpun adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiallahu anhu. dll. demikian pula shahabat-shahabatnya.” . penulis kitab tersebut juga mengutip pula ucapan dari Ibnu Hajar bahwa dia berkata: “Rasulullah mengerjakan shalat sebelum (mengalami) isra’ secara qath’i (tegas). Thalhah bin Ubaidillah.” Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Demikianlah. beliau diizinkan Allah untuk berhijrah. muncul Ali bin Abi Thalib. sehingga sangat dicintai orang-orang Quraisy.” Sungguh ini suatu hal yang sangat menggembirakan karena beliau radhiallahu anhu adalah seorang bangsawan Quraisy yang kaya dan dermawan serta memiliki akhlak yang mulia. barulah datang perintah untuk menghajar kaum musyrikin seluruhnya. beberapa shahabat masuk Islam seperti Utsman bin Affan. Karena ketika dia mendengar ajakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau mengajak mereka secara perorangan (fardiyah) kepada Islam dan iman kepadanya. Zubair bin ‘Awwam. dengan serta-merta dia menjawab: “ayah ibuku sebagai jaminan. dakwah Islam -saat itu. Tetapi para ulama berselisih dalam hal apakah shalat yang diwajibkan itu shalat lima waktu ataukah tidak? Maka dikatakan bahwa kewajiban shalat pada waktu itu (hanya) sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Maka. turunlah perintah shalat walaupun shalat pada waktu itu hanya diperintahkan dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat lagi pada sore hari. Maka dengan turunnya surat Al-Muddatsir. yaitu istrinya (Khadijah bintu Khuwailid) dan keluarganya serta shahabat-shahabatnya yang terdekat. sebagai wanita pertama yang masuk Islam. aku bersaksi tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Maka istrinya pun beriman kepadanya. Di samping itu. Setelah itu. mulailah beliau berdakwah kepada orang yang paling dekat dengannya. Ini berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu pada sore dan pagi hari.” (Ghafir: 55) Demikianlah sebagaimana yang disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman yang dinukil dari Rahiqul Makhtum. Abdurrahman bin Auf. Sa’ad bin Abi Waqqas. Setelah itu. Setelah ini berjalan. diikuti pula dengan perintah untuk memerangi orang-orang yang memeranginya dan “menahan” tangannya (dari mengangkat senjata) dari orangorang yang tidak memeranginya. dengan perantaraan dakwahnya.Allah perintahkan beliau agar “menahan” tangannya (dari mengangkat senjata) dan bersikap sabar. Setelah itu.

Sedangkan tugasnya adalah: memberi peringatan. . • • • • • • Ikhlas dalam memberikan dan mengamalkan sesuatu. mengagungkan Allah. tetap sampai pula beritanya ke telinga orang-orang Quraisy. pada awal-awal turunnya wahyu. khususnya masalah kejujuran. membersihkan badan dan pakaian dari kotoran serta najis. Walaupun demikian.” Ibnu Abbas mengatakan: “dan itu merupakan kewajiban pertama. Bahwa seluruh dakwah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berlaku umum untuk seluruh manusia. mereka pergi ke Syi’b (lembah yang terlindung dengan bukit-bukit untuk shalat. menjauhi dan menjauhkan segala kesyirikan dan kejelekan. membersihkan jiwanya dari kesyirikan dan maksiat. baik Arab maupun ‘Ajam (non Arab). Bahwa akhlak yang baik sangat mempengaruhi berhasil tidaknya dakwah. Syaikh Al-Mubarakfuri setelah menukil ucapan Ibnu Hisyam di atas. Dari surat Iqra’ dan Al-Muddatsir dapat kita ambil pelajaran bahwa seorang juru dakwah harus memiliki persiapan-persiapan sebagai berikut: • • Membekali diri dengan ilmu Membersihkan diri secara lahir dan batin. didatangi oleh Jibril yang mengajari beliau cara berwudhu (dan shalat). Sabar. 3.” Pelajaran yang Bisa Diambil 1. Bahwa seluruh dakwah para Nabi adalah tauhidullah (mengesakan Allah dalam ibadah dan menjauhi kesyirikan) dan ittiba’ Rasul (beribadah dengan mengikuti sunnah Rasul). 4.” Ibnu Hisyam menyebutkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya jika masuk waktu shalat. mengatakan: “Tampaknya setelah meneliti dari segala sisinya dan dari kejadian-kejadiannya bahwa dakwah pada tahapan ini walaupun sirriyah dan fardiyyah. mereka belum menanggapi dakwah tersebut.Dalam kitab Rahiqul Makhtum itu pula telah ditulis suatu riwayat dari Harits bin Usamah dari jalan Ibnu Lahi’ah secara maushul (berantai) dari Zaid bin Haritsah radhiallahu anhu yang bunyinya: “bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. agar tersembunyi dari kaumnya). 2.

Bahwa pada tahapan ini. Waraqa b. karena mayoritas manusia di sekitarnya adalah kaum muslimin. Sampai di rumah. Kalau mereka menganggap kita dan (menganggap) mayoritas kaum muslimin adalah kafir. jelaslah kesalahan kelompok-kelompok dakwah yang sampai menghalalkan dusta untuk merahasiakan dakwahnya. Bahwa dakwah bisa dilakukan secara fardiyyah dari mulut ke mulut (secara perorangan). Dakwah sirriyyah dilakukan di kala ajaran Islam belum dikenal oleh seorang pun dan (dilakukan) terhadap orang-orang yang kafir. Naufal. Pentingnya shalat karena dia merupakan kewajiban yang pertama di awal-awal turunnya wahyu. Ia terbangun. Dengan demikian. Mengapa mereka menyembunyikan ajarannya? Apakah ajarannya lain dengan kita? Atau menganggap kita semua adalah orang-orang kafir? Maka jawabnya: kalau mereka berbeda dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Waraqa memastikan bahwa Muhammad Saw adalah Nabi umat ini. Demikian pula dilakukannya shalat secara sembunyi-sembunyi adalah terhadap orang-orang yang kafir. Jadi dakwah tidak disyi’arkan secara umum. 6. napasnya terasa sesak dengan keringat yang sudah membasahi wajahnya. dilihatnya Muhammad masih tidur. tetapi tidak menanggapinya sehingga ini membuktikan bahwa marhalah (tahapan) ini lebih dekat kalau dikatakan dakwah fardiyyah. Khadijah pulang. Tiba-tiba Rasulullah Saw menggigil. ketika itu malaikat datang membawakan wahyu kepadanya: . seorang penganut agama Nasrani yang sudah mengenal Bible dan sudah pula menterjemahkannya sebagian ke dalam bahasa Arab. Beliau menyampaikannya hanya kepada orang-orang yang dia percaya dan diduga akan menerima dakwahnya. mengapa harus disembunyikan dakwah terhadap sesama kaum muslimin? B. bercampur harap dan cemas. Setelah mendapat keterangan demikian. Wajib kaum muslimin untuk menghindari mereka. Dan kalau ajarannya memang berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar.5. maka mereka adalah ahli bid’ah. 8. Wajib bagi kita untuk berhati-hati terhadap mereka. 7. Dipandangnya suaminya itu dengan rasa kasih dan penuh ikhlas. Periode Makah Dakwah Sembunyi-sembunyi Khadijah ra kemudian ia pergi menjumpai saudara sepupunya (anak paman). maka mereka adalah khawarij. orang-orang Quraisy pun sudah mengetahuinya. 9. Ia menceritakan apa yang pernah dilihat dan didengar Muhammad dan menceritakan pula apa yang dikatakan Muhammad kepadanya.

Kembali ia merasa dalam ketakutan seperti sebelum turunnya wahyu. Sungguhpun begitu. Dan sungguh. Dan akan segera ada pemberian dari Tuhan kepadamu. Pastilah kau akan didustakan orang.” (Qur’an 74: 17) Khadijah menenteramkan hatinya. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup. Tuhanmu tidak meninggalkan kau. menantikan adanya penyuluh yang akan menerangi jalannya. Sesudah Muhammad menceritakan keadaannya. Pakaianmupun bersihkan. menghadapkan diri kepada Tuhan. Di tempat itu Waraqa b. hari kemudian itu lebih baik buat kau daripada yang sekarang. Ditambah lagi mereka masih sekeluarga dan sanak famili yang dekat. Dan demi Tuhanmu. akan disiksa. Mereka bersedia berperang dan mati untuk itu. Dan agungkan Tuhanmu. akan diusir dan akan diperangi. dan menceritakan apa yang didengarnya dari Waraqa tadi. juga tidak merasa benci. tabahkan hatimu. Ia ingin membubung tinggi dengan seluruh jiwanya. Sesudah peristiwa itu. Dan demi malam bila senyap kelam. Engkau adalah Nabi atas umat ini. Engkau telah menerima Namus Besar seperti yang pemah disampaikan kepada Musa. akan menanyakan: Kenapa ia lalu ditinggalkan sesudah dipilihNya? Sementara ia sedang dalam kekuatiran demikian itu . Malaikat Jibrilpun tidak datang lagi kepadanya. padahal ia tahu benar mereka sangat kuat mempertahankan kebatilan itu. Dan hindarkan perbuatan dosa. Ia menantikan bimbingan wahyu dalam menghadapi masalahnya itu. Tetapi ternyata. Jangan kau memberi. tetapi mereka dalam kesesatan. pada suatu hari Muhammad pergi akan mengelilingi Ka’bah. Perasaan ini juga yang mendorongnya lagi akan pergi ke bukit-bukit dan menyendiri lagi dalam gua Hira’. Waraqa berkata: “Demi Dia Yang memegang hidup Waraqa. pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuiNya pula.” ”Rasulullah Saw memikirkan. bagaimana akan mengajak Quraisy supaya turut beriman.“Orang yang berselimut! Bangunlah dan sampaikan peringatan. karena ingin menerima lebih banyak.sesudah sekian lama terhenti tiba-tiba datang wahyu membawa firman Tuhan: “Demi pagi cerah yang gemilang. Maka . Ia masih dalam ketakutan. Khadijah kemudian menyatakan dirinya beriman atas kenabiannya itu. wahyu itu tidak turun. Naufal menjumpainya.

Dengan demikian Islam masih terbatas hanya dalam lingkungan keluarga Muhammad: dia sendiri. lalu diberiNya tempat berlindung? Dan Ia mendapati kau tak tahu jalan. yang selanjutnya menerima ajaran-ajaran agama itu dari Nabi sendiri. 93: 1-11) Rasa cemas dan takut dalam diri Muhammad Saw hilang setelah wahyu turun kembali. Dan tentang orang yang meminta. ‘Ubaidillah. Bukankah Ia mendapati kau seorang piatu. Abi Quhafa dari kabilah Taim. begitu juga Khadijah ikut pula sembahyang. jangan kau bersikap bengis. Abi Waqqash dan Zubair bin’l-’Awwam mengikutinya pula menganut Islam. Dan tentang kurnia Tuhanmu. isterinya. Tahu benar ia. maka kaum Muslimin yang mula-mula masih sembunyi-sembunyi. teman akrab Muhammad.engkaupun akan bersenang hati. Lalu Rasulullah Saw mengajak sepupunya itu beribadat kepada Allah semata tiada bersekutu serta menerima agama yang dibawa nabi utusanNya. Talha b. Ali adalah anak pertama yang menerima Islam. ‘Auf. bagaimana akan mengajak kaum Quraisy itu. Abu Bakr tidak ragu-ragu lagi memenuhi ajakan Muhammad dan beriman pula akan ajakannya itu. Pada waktu itu Abu Bakr b. Mengetahui adanya permusuhan yang begitu bengis dari pihak Quraisy terhadap segala sesuatu yang melanggar paganisma. jangan kau tolak. hendaklah kau sebarkan. tinggal bersama keluarga itu Ali bin Abi Talib sebagai anak muda yang belum balig. . Keimanannya kepada Allah dan kepada RasulNya itu segera diumumkan oleh Abu Bakr di kalangan teman-temannya. Kemudian menyusul pula Abu ‘Ubaida bin’l-Djarrah. terhadap anak piatu. Ketika Allah Swt telah mengajarkan Nabi bersembahyang. maka iapun bersembahyang.”(Qur’an. ‘Affan. dan banyak lagi yang lain dari penduduk Mekah. kemenakannya dan bekas budaknya. bekas budak Nabi. Selain puteri-puterinya. Sa’d b. adalah orang dewasa pertama yang diajaknya menyembah Allah Yang Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Abdurrahman b. Kemudian Zaid b. Haritha. Mereka yang sudah Islam itu lalu datang kepada Nabi menyatakan Islamnya. betapa kerasnya mereka itu dan betapa pula kuatnya mereka berpegang pada berhala yang disembah-sembah nenek moyang mereka itu. lalu diberiNya kau petunjuk? Karena itu. Usman b. Dari kalangan masyarakatnya yang dipercayai oleh Abu Bakr diajaknya mereka kepada Islam. Masih juga ia berpikir-pikir.

Sesudah itu Muhammad kemudian mengalihkan seruannya dari keluarga-keluarganya yang dekat kepada seluruh penduduk Mekah.” Mereka lalu datang berduyun-duyun sambil bertanya-tanya. saya akan membantumu. Tuhan telah menyuruh aku mengajak kamu sekalian. belum lagi balig. “Rasulullah. Limpahkanlah kasih-sayang kepada orang-orang beriman yang mengikut kau. dicobanya bicara dengan mereka dan mengajak mereka kepada Allah. Suatu hari ia naik ke Shafa2 dengan berseru: “Hai masyarakat Quraisy. pamannya.” katanya. Ia mengajak orang-orang pergi meninggalkan tempat. Selesai makan. Siapa di antara kamu ini yang mau mendukungku dalam hal ini?” Mereka semua menolak. Ajaran Muhammad sudah tersebar di Mekah. Dakwah Secara Terang-Terangan Tiga tahun kemudian sesudah kerasulannya. Ketika itu wahyu datang: “Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. dan tidak usah kauhiraukan orangorang musyrik itu. katakanlah.’” (Qur’an 26: 214-216) “Sampaikanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu.Apabila mereka akan melakukan salat. mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan serupa ini berjalan selama tiga tahun.” Banu Hasyim tersenyum. sementara Islam tambah meluas juga di kalangan penduduk Mekah.” Tetapi orang Quraisy itu lalu membalas: “Muhammad bicara dari atas Shafa. dan sudah bersiap-siap akan meninggalkannya.”(Qur’an 15: 94) Muhammadpun mengundang makan keluarga-keluarga itu ke rumahnya. pria dan wanita. Kalaupun mereka tidak mau juga mengikuti kau. Keesokan harinya sekali lagi Muhammad mengundang mereka. perintah Allah supaya disampaikan. perintah Allah datang supaya ia mengumumkan ajaran yang masih disembunyikan itu. “Saya adalah lawan siapa saja yang kautentang. Kemudian mereka semua pergi meninggalkannya dengan ejekan. lalu menyetop pembicaraan itu. Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Tetapi tiba-tiba Ali bangkit . katanya kepada mereka: “Saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab ini dapat membawakan sesuatu ke tengah-tengah mereka lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. orang sudah berbondong-bondong memasuki Islam. “Ada apa?” “Bagaimana pendapatmu sekalian . Tetapi Abu Talib. dan ada pula yang tertawa terbahak-bahak.ketika itu ia masih anak-anak. ‘Aku lepas tangan dari segala perbuatan kamu.

Banu Makhzum dan Banu Asad Allah memerintahkan aku memberi peringatan kepada keluargakeluargaku terdekat. Banu Taim. Percayakah kamu?” “Ya. selain penyair-penyair itu beberapa orang tampil pula meminta kepada Muhammad beberapa mujizat yang akan dapat membuktikan kerasulannya: mujizat-mujizat seperti pada Musa dan Isa. mulai merasakan. Kenapa bukit-bukit Shafa dan Marwa itu tidak disulapnya menjadi emas. Banu Zuhra. hartawan-hartawan yang gemar bersenang-senang. Tak ada sesuatu bahagian atau keuntungan yang dapat kuberikan kepada kamu. supaya mengejek dan menyerangnya.” jawab mereka. Tetapi kemudian sesudah itu datang wahyu membawa firman Tuhan: “ ”Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Lebih-lebih mereka yang tidak terpesona oleh pengaruh dunia perdagangan untuk sekedar melepaskan renungan akan apa yang telah diserukan kepada mereka.kalau kuberitahukan kamu. Banu Abd Manaf. dan kitab yang .” “Aku mengingatkan kamu sekalian. selain kamu ucapkan: Tak ada tuhan selain Allah. Langkah pertama yang mereka lakukan dalam hal ini ialah membujuk penyair-penyair mereka: Abu Sufyan bin’l-Harith. Dilihatnya pamannya itu. Akan tetapi bagi Abu Lahab. Tak ada gunanya kekayaan dan usahanya itu. “Engkau tidak pernah disangsikan. bahwa pada permukaan bukit ini ada pasukan berkuda. Abu Sufyan dan bangsawan-bangsawan Quraisy terkemuka lainnya.menyerahkan diri kepada Allah.” Tetapi kemudian Abu Lahab berdiri sambil meneriakkan: “Celaka kau hari ini. Setiap hari niscaya akan ada saja orang yang Islam . sebelum menghadapi siksa yang sungguh berat. Untuk ini kau kumpulkan kami?” Muhammad tak dapat bicara. dan celakalah ia. Baik untuk kehidupan dunia atau akhirat. Dalam pada itu penyair-penyair Muslimin juga tampil membalas serangan mereka tanpa Muhammad sendiri yang harus melayani. “Banu Abd’l-Muttalib. Sementara itu. bahwa ajaran Muhammad itu merupakan bahaya besar bagi kedudukan mereka. Api yang menjilat-jilat akan menggulungnya” (Qur’an 102:1-8) Kemarahan Abu Lahab dan sikap permusuhan kalangan Quraisy yang lain tidak dapat merintangi tersebarnya dakwah Islam di kalangan penduduk Mekah itu. dan mendustakan segala apa yang dinamakannya kenabian itu. Jadi yang mula-mula harus mereka lakukan ialah menyerangnya dengan cara mendiskreditkannya. Belum pernah kami melihat engkau berdusta.” katanya. ‘Amr bin’l-’Ash dan Abdullah ibn’z-Ziba’ra.

” (Qur’an 7: 188) Perlindungan Abu Talib Abu Talib pamannya belum lagi menganut Islam. padahal ia tahu betapa besar hajat penduduk negerinya itu akan air? Tidak hanya sampai disitu saja kaum musyrikin itu mau mengejeknya dalam soal-soal mujizat. niscaya kuperbanyak amal kebaikan itu dan bahayapun tidak menyentuhku. Harb . kalau tidak biarlah kami sendiri yang akan menghadapinya. Tapi aku hanya memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi mereka yang beriman. Perlindungan Banu Hasyim dan Banu Muttalib Sementara itu Muhammad juga tetap gigih menjalankan tugas dakwahnya dan dakwa itupun mendapat pengikut bertambah banyak. mencela agama kita. tidak menghargai harapan-harapan kita dan menganggap sesat nenek-moyang kita. dengan menanyakan: kenapa Tuhannya itu tidak memberikan wahyu tentang harga barang-barang dagangan supaya mereka dapat mengadakan spekulasi buat hari depan? Debat mereka itu berkepanjangan.pergi menemui Abu Talib. seorang pemuda yang montok dan rupawan. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib-gaib.” Akan tetapi Abu Talib menjawab mereka dengan baik sekali. “Abu Talib. Atas dasar itu pemukapemuka bangsawan Quraisy . menghalau bukit-bukit yang selama ini membuat Mekah terkurung karenanya? Kenapa ia tidak memancarkan mata air yang lebih sedap dari air sumur Zamzam. harus kauhentikan dia. Oleh karena engkau juga seperti kami tidak sejalan. Sekali ini disertai ‘Umara bin’l-Walid bin’lMughira. Soalnya sekarang. “kemenakanmu itu sudah memaki berhala-berhala kita. malahan ejekan mereka makin menjadi-jadi.” kata mereka. Sekali lagi mereka pergi menemui Abu Talib. yang akan diberikan kepadanya sebagai anak .dengan diketahui oleh Abu Sufyan b.dibicarakannya itu dalam bentuk tertulis diturunkan dari langit? Dan kenapa Jibril yang banyak dibicarakan oleh Muhammad itu tidak muncul di hadapan mereka? Kenapa dia tidak menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ia sudah menyatakan kesediaannya akan membelanya. maka cukuplah engkau dari pihak kami menghadapi dia. Tetapi tetap ia sebagai pelindung dan penjaga kemenakannya itu. kalau tidak dengan kehendak Allah. Tetapi wahyu yang datang kepada Muhammad menjawab debat mereka “Katakanlah: ‘Aku tak berkuasa membawa kebaikan atau menolak bahaya untuk diriku sendiri. Quraisy segera berkomplot menghadapi Muhammad itu.

Dimintanya supaya Muhammad dilindungi dari tindakan Quraisy. Aku tidak akan menyerahkan engkau bagaimanapun juga!” Sikap dan kata-kata kemenakannya itu oleh Abu Talib disampaikan kepada Banu Hasyim dan Banu al-Muttalib. yang lalu katanya: “Anakku. Kami telah minta supaya menghentikan kemenakanmu itu. Ahad. Lalu katanya: “Jagalah aku. dan Quraisypun terus juga berkomplot. Mereka semua menerima usul ini. Kemudian dimintanya Muhammad datang lagi. biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu ditanganku. punya harta. dadanya ditindih dengan batu dan akan dibiarkan mati. atau aku binasa karenanya. Tetapi inipun ditolak. Bilal. begitu juga dirimu. tidak dapat mereka melawan Quraisy yang punya kekuasaan. tapi tidak juga kaulakukan. “Abu Talib’” kata mereka. “Engkau sebagai orang yang terhormat.sebelum kausuruh dia diam atau sama-sama kita lawan dia hingga salah satu pihak nanti binasa. Dikisahkan seorang budak yang telah muslim. Pembicaranya tentang Muhammad itu terpengaruh oleh suasana yang dilihat dan dirasakannya ketika itu. Dimintanya Muhammad datang dan diceritakannya maksud seruan Quraisy. disiksa ke atas pasir di bawah terik matahari yang membakar. demi Allah. kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku. Kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang memaki nenekmoyang kita. Dalam kekerasan semacam itu Bilal hanya berkata: “Ahad. Sedang kaum Muslimin masih lemah. mereka tak berdaya akan berperang. Sebaliknya dia tidak punya apa-apa selain kebenaran. Muhammad terus juga berdakwah. punya persiapan dan jumlah rmanusia. kecuali Abu Lahab. Sikap permusuhan Quraisy terhadap kaum muslimin pun semakin menjadi-jadi. dan sebagai gantinya supaya Muhammad diserahkan kepada mereka. Seketika lamanya Abu Talib masih dalam keadaan terpesona. tidak menghargai harapan-harapan kita dan mencela berhala-berhala kita . katakanlah sekehendakmu. Juga tak sampai hati ia menyerahkan atau membuat kemenakannya itu kecewa. Jangan aku dibebani hal-hal yang tak dapat kupikul. dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini. terpandang di kalangan kami.” Pamannya ini seolah sudah tak berdaya lagi membela dan memeliharanya. ia berkata kepada pamannya: “Paman. Tetapi jiwa Rasulullah Saw tetap teguh.” Gemetar orang tua ini mendengar jawaban Muhammad Saw.angkat. Untuk ketiga kalinya mereka mendatangi lagi Abu Talib. Hanya Yang Tunggal!” Ia memikul semua siksaan . Setiap kabilah itu langsung menyerbu kaum Muslimin yang ada di kalangan mereka: disiksa dan dipaksa melepaskan agamanya.” Berat sekali bagi Abu Talib akan berpisah atau bermusuhan dengan masyarakatnya. sungguh tidak akan kutinggalkan.

Dan pada waktu sembayang. Kuatir mereka akan timbul bencana dan membahayakan sekali. Muhammad juga tidak terkecuali mengalami gangguan-gangguan meskipun sudah dilindungi oleh Banu Hasyim dan Banu al-Muttalib. . isteri Abu Jahl. Tetapi Muhammad tidak melayaninya. Ada pula seorang wanita yang disiksa sampai mati karena ia tidak mau meninggalkan Islam kembali kepada kepercayaan leluhurnya.itu demi agamanya. Di samping semua itu. Sesudah itulah kemudian Hamzah menyatakan masuk Islam. keluarga dan pengikut-pengikutnya diancam. Ditanggungnya gangguan demikian itu dan ia pergi kepada Fatimah. Islamnya Hamzah ra Islamnya Hamzah ra terjadi kira-kira pada tahun ke enam kerasulan beliau. melemparkan najis ke depan rumahnya. Hingga suatu hari Abu Bakr melihat Bilal mengalami siksaan begitu rupa. ia dibelinya lalu dibebaskan. Tapi tidak jadi. tidak lagi ia memberi salam kepada yang hadir di tempat itu seperti biasanya. ia meluap marah. Ia pergi ke Ka’bah. Abu Jahl melemparinya dengan isi perut kambing yang sudah disembelih untuk sesajen kepada berhala-berhala. memaki-makinya dan mengeluarkan katakata yang tidak pantas dialamatkan kepada agama ini. Hamzah. adalah seorang laki-laki yang kuat dan ditakuti. melainkan terus masuk kedalam mesjid menemui Abu Jahl. dipukuli dan dihina dengan berbagai cara. dibelinya dari Umar [sebelum masuk Islam]. Ketika itu ia baru kembali dari berburu. supaya mencucikan dan membersihkannya kembali. Rumahnya dilempari batu. pamannya dan saudaranya sesusu. yang masih berpegang pada kepercayaan Quraisy. orang-orang Quraisy berkomplot hendak membunuhnya di Ka’bah. Penyair-penyair memakinya. Setelah dijumpainya. Kaum Muslimin di luar budak-budak itu. dengan mengakui bahwa ia memang mencaci maki Muhammad dengan tidak semena-mena. Tetapi cukup Muhammad hanya membuangnya saja. Cukup lama hal serupa itu berjalan. Perioda yang telah dilalui dalam hidup Muhammad Saw ini adalah perioda yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh sejarah umat manusia. Beberapa orang dan Banu Makhzum mencoba mau membela Abu Jahl. Umm Jamil.Ketika ia mengetahui bahwa kemenakannya itu mendapat gangguan Abu Jahl. Tidak sedikit budak-budak yang mengalami kekerasan serupa itu oleh Abu Bakr dibeli diantaranya budak perempuan Umar bin’l-Khattab. dan terlebih dulu mengelilingi Ka’bah sebelum langsung pulang ke rumahnya. diangkatnya busurnya lalu dipukulkannya keras-keras di kepalanya. Pada suatu hari Abu Jahl bertemu dengan Muhammad. Ia berjanji kepada Muhammad akan membelanya dan akan berkurban di jalan Allah sampai akhir hayatnya. puterinya. ia mengganggunya. kaum Muslimin harus menerima kata-kata biadab dan keji kemana saja mereka pergi.

Dilihatnya sekarang yang berdiri di hadapannya itu bukanlah seorang laki-laki yang didorong oleh ambisi harta. sebaliknya kalau mengikutinya. . juga pendapatnya supaya Muhammad dibiarkan saja. asal ia dapat dibungkam. kami takkan memutuskan suatu perkara tanpa ada persetujuanmu. kami angkat engkau diatas kami semua. melainkan orang yang mau menunjukkan kebenaran.” Selesai ia bicara. engkau mempunyai tempat di kalangan kami. Terpikir oleh Quraisy akan membebaskan diri dari Muhammad. Mereka mau memberikan apa saja kehendaknya. Ketika itulah ‘Utba bicara dengan Muhammad. dari segi keturunan. Penjelasannya sangat menarik sekali. Engkau telah membawa soal besar ketengah-tengah masyarakatmu. Rabi’a. Muhammad membacakan Surah as-Sajda (41 = Ha Mim). juga bukan orang yang sakit. memberikan segala keinginannya. mengajak orang kepada kebaikan. yang selama ini dalam kedudukannya itu ia berada dalam perlindungan golongannya dan dalam penjagaan Abu Talib. kami akan menawarkan beberapa masalah. Sekarang. “Anakku. kamipun siap mengumpulkan harta kami. ingin kedudukan atau kerajaan. Kalau kau menghendaki pangkat. sehingga mereka cerai-berai karenanya. Utba b. Selesai Muhammad membacakan itu ‘Utba pergi kembali kepada Quraisy. Maka kembali lagilah mereka memusuhi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dengan menimpakan bermacam-macam bencana. dengan cara seperti yang mereka bayangkan. dengan kata-kata penuh mujizat. Kalau kedudukan raja yang kauinginkan. kami nobatkan kau sebagai raja kami. seorang bangsawan Arab terkemuka. Jika engkau dihinggapi penyakit saraf yang tak dapat kautolak sendiri. Ia mempertahankan sesuatu dengan cara yang baik. ‘Utba diam mendengarkan kata-kata yang begitu indah itu.Pihak Quraisy merasa sesak dada melihat Muhammad dan kawan-kawannya makin hari makin kuat. Ia terpesona karena kebesaran orang itu. kalau-kalau sebagian dapat kauterima Kalau dalam hal ini yang kauinginkan adalah harta. dengarkanlah. Persoalannya ‘Utba ini tidak menyenangkan pihak Quraisy. sehingga hartamu akan menjadi yang terbanyak di antara kami. akan kami usahakan pengobatannya dengan hartabenda kami sampai kau sembuh. tidak menggembirakan mereka. Apa yang dilihat dan didengarnya itu sangat mempesonakan dirinya. “seperti kau ketahui. mencoba membujuk Quraisy ketika mereka dalam tempat pertemuan dengan mengatakan bahwa ia akan bicara dengan Muhammad dan akan menawarkan kepadanya hal-hal yang barangkali mau menerimanya. maka kebanggaannya buat mereka.” katanya. Banu Hasyim dan Banu al-Muttalib.

ternyatalah oleh Najasyi. . Tetapi ‘Amr bin’l-’Ash tidak berputus asa. atau agama lain?” tanya Najasyi setelah mereka datang. RuhNya dan FirmanNya yang disampaikan kepada Perawan Mariam. setelah mereka menerima hadiah-hadiah dari penduduk Mekah. disiksa dan semacamnya. Rasulullah Saw menyarankan supaya mereka pergi ke Abisinia (Ethiopia) yang rakyatnya menganut agama Kristen. Itu bumi jujur. “Tempat itu diperintah seorang raja dan tak ada orang yang dianiaya disitu. Ja’far menerangkan bahwa : ‘Dia adalah hamba Allah dan UtusanNya.Setelah dari kedua belah pihak itu didengarnya. ‘Amr bin’l-’Ash kembali menghadap Raja dengan mengatakan. Mereka membawa hadiah-hadiah berharga guna meyakinkan raja supaya dapat mengembalikan kaum Muslimin itu ke tanah air mereka. sampai-sampai ada yang dibunuh. Kedua orang utusan itu ialah ‘Amr bin’l-’Ash dan Abdullah bin Abi Rabi’a.” Sebagian kaum Muslimin ketika itu lalu berangkat ke Abisinia guna menghindari fitnah dan tetap berlindung kepada Tuhan dengan mempertahankan agama. Tetapi baginda menolak sebelum mendengar sendiri keterangan dari pihak Muslimin. sampai nanti Allah membukakan jalan buat kita semua. mengenal adanya Kristen dan menyembah Allah. tetapi tidak juga tuan-tuan menganut agamaku. Ketika diminta untuk membacakan ajaran islam. bahwa kaum Muslimin mengeluarkan tuduhan yang luarbiasa terhadap Isa anak Mariam. kemudian mengutus dua orang menemui Najasyi. Ia menjelaskan kepada Raja mengenai prinsip-prinsip islam. Ja’far membacakan Surah Mariam sampai ayat 29-33. bahwa mereka akan membantu usaha mengembalikan kaum Muslimin itu kepada pihak Quraisy. Maka dipanggillah mereka dan ditanyakan apa yang mereka katakan itu. bahwa kaum Muslimin itu mengakui Isa. Kemudian mereka menolak untuk menyerahkan kaum muslimin. Kaum Quraisy tahu akan hal ini. Abi b.Hijrahnya Muslimin ke Abisinia Gangguan terhadap kaum Muslimin makin menjadi-jadi. Waktu itu Muhammad menyarankan supaya mereka terpencar-pencar. Setelah mendengar bahwa keterangan itu membenarkan apa yang tersebut dalam Injil. pemuka-pemuka istana itu terkejut. Yang diajak bicara ketika itu ialah Ja’far b. Selama di Abisinia itu kaum Muslimin merasa aman dan tenteram. Sebenarnya kedua utusan itu telah mengadakan persetujuan dengan pembesarpembesar istana kerajaan. Pembicaraan mereka ini tidak sampai diketahui raja. Talib. Lalu dimintanya mereka itu datang menghadap “Agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan-tuan sendiri.

Mereka berangkat dengan melakukan dua kali hijrah. Yang pertama terdiri dari sebelas orang pria dan empat wanita. Dengan sembunyi-sembunyi mereka keluar dari Mekah mencari perlindungan. Kemudian mereka mendapat tempat yang baik di bawah Najasyi. Bilamana kemudian tersiar berita bahwa kaum Muslimin di Mekah sudah selamat dari gangguan Quraisy, merekapun lalu kembali pulang. Tetapi setelah ternyata kemudian mereka mengalami kekerasan lagi dari Quraisy melebihi yang sudah-sudah, kembali lagi mereka ke Abisinia. Sekali ini terdiri dari delapanpuluh orang pria tanpa kaum isteri dan anak-anak. Mereka tinggal di Abisinia sampai sesudah hijrah Nabi ke Yathrib.

Islamnya ‘Umar ibn’l-Khattab ra Hal ini terjadi masih di tahun yang sama, tahun ke enam. ‘Umar ibn’l-Khattab adalah pemuda yang gagah perkasa, berusia antara tigapuluh dan tigapuluh lima tahun. Dari kalangan Quraisy dialah yang paling keras memusuhi kaum Muslimin. Tatkala itu Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang tidak ikut hijrah, dalam sebuah rumah di Shafa. Di antara mereka ada Hamzah pamannya, Ali bin Abi Talib sepupunya, Abu Bakr b. Abi Quhafa dan Muslimin yang lain. Pertemuan mereka ini diketahui ‘Umar. Iapun pergi ketempat mereka, ia mau membunuh Muhammad.

Di tengah jalan ia bertemu dengan Nu’aim b. Abdullah. Setelah mengetahui maksudnya, Nuiaim berkata: “Umar, engkau menipu diri sendiri. Kaukira keluarga ‘Abd Manaf. akan membiarkan kau merajalela begini sesudah engkau membunuh Muhammad? Tidak lebih baik kau pulang saja ke rumah dan perbaiki keluargamu sendiri?!” Pada waktu itu Fatimah, saudaranya, beserta Sa’id b. Zaid suami Fatimah sudah masuk Islam. Tetapi setelah mengetahui hal ini dari Nu’aim, Umar cepat-cepat pulang dan langsung menemui mereka.

Di tempat itu ia mendengar ada orang membaca Qur’an. Setelah mereka merasa ada orang yang sedang mendekati, orang yang membaca itu sembunyi dan Fatimah menyembunyikan kitabnya. “Aku mendengar suara bisik-bisik apa itu?!” tanya Umar. Karena mereka tidak mengakui, Umar membentak lagi dengan suara lantang: “Aku sudah mengetahui, kamu menjadi pengikut Muhammad dan menganut agamanya!” katanya sambil menghantam Sa’id keras-keras. Fatimah, yang berusaha hendak melindungi suaminya, juga mendapat pukulan keras. Kedua suami isteri itu

jadi panas hati. “Ya, kami sudah Islam! Sekarang lakukan apa saja,” kata meteka.

Tetapi Umar jadi gelisah sendiri setelah melihat darah di muka saudaranya itu. Ketika itu juga lalu timbul rasa iba dalam hatinya. Dimintanya kepada saudaranya supaya kitab yang mereka baca itu diberikan kepadanya. Setelah dibacanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Menggetar rasanya ia setelah membaca isi kitab itu. Ia langsung menuju ke tempat Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu sedang berkumpul di Shafa. Ia minta ijin akan masuk, lalu menyatakan dirinya masuk Islam. Dengan adanya Umar dan Hamzah dalam Islam, maka kaum Muslimin telah mendapat benteng dan perisai yang lebih kuat. Ia masuk Islam tidak sembunyi-sembunyi, malah terang-terangan diumumkan di depan orang banyak dan untuk itu ia bersedia melawan mereka. Islamnya Umar ra ini telah memperkuat kedudukan kaum Muslimin.

Pemboikotan dan Propaganda Dengan Islamnya Umar ra ini, Quraisy lalu membuat rencana lagi mengatur langkah berikutnya. Mereka sepakat bahkan secara tertulis untuk memboikot total terhadap Banu Hasyim dan Banu Abd’l-Muttalib: untuk tidak saling kawin-mengawinkan, tidak saling berjual-beli apapun. Piagam persetujuan ini kemudian digantungkan di dalam Ka’bah sebagai suatu pengukuhan dan registrasi bagi Ka’bah. Akan tetapi ternyata Muhammad sendiri malah makin teguh berpegang pada tuntunan Allah, juga keluarganya, dan mereka yang sudah berimanpun makin gigih mempertahankannya. Menyebarkan seruan Islam sampai keluar perbatasan Mekah itu pun tak dapat pula dihalanghalangi. Maka tersiarlah dakwah itu ke tengah-tengah masyarakat Arab dan kabilah-kabilah, sehingga membuat agama yang baru ini, yang tadinya hanya terkurung ditengah-tengah lingkaran gunung-gunung Mekah, kini berkumandang gemanya ke seluruh jazirah.

Mereka, kaum Quraisy itu, juga menyusun suatu alat propaganda anti Muhammad. Lebih gigih lagi mereka memikirkan hal ini sesudah orang-orang yang berziarah itu diajak juga oleh Rasul Saw supaya beribadat hanya kepada Allah yang Esa. Beberapa orang dari kalangan Quraisy berunding dan mengadakan pertemuan di rumah Walid bin’l-Mughira. Walid mengusulkan supaya kepada peziarah-peziarah orang-orang Arab itu dikatakan bahwa dia (Muhammad) seorang juru penerang yang mempesonakan, apa yang dikatakannya merupakan pesona yang akan memecah-belah orang dengan orangtuanya, dengan saudaranya, dengan isteri dan keluarganya. Dan apa yang dituduhkan itu pada orang-orang Arab pendatang itu merupakan bukti, sebab penduduk Mekah sudah ditimpa

perpecahan dan permusuhan.

Di samping propaganda itu Quraisy harus punya propaganda lain lagi. Untuk propaganda itu Quraisy akan mengandalkan pada Nadzr b. Harith. Orang ini pernah pergi ke Hira dan mempelajari cerita raja-raja Persia, peraturan-peraturan agamanya, ajaran-ajarannya tentang kebaikan dan kejahatan serta tentang asal-usul alam semesta. Setiap dalam suatu pertemuan Muhammad mengajak orang kepada Allah, ia lalu datang menggantikan tempat Muhammad dalam pertemuan itu. Maka berceritalah ia kepada Quraisy tentang sejarah dan agamanya, lalu katanya: Dengan cara apa Muhammad membawakan ceritanya lebih baik daripada aku? Bukankah Muhammad membacakan cerita-cerita orang dahulu seperti yang kubacakan juga? Orang-orang Quraisy menuduh, bahwa sebagian besar apa yang dibawa Muhammad berasal dari seorang budak Nasrani yang bernama Jabr. Untuk itulah datang Firman Tuhan:

“Kami sungguh mengetahui bahwa mereka berkata; yang mengajarkan itu adalah seorang manusia. Bahasa orang yang mereka tuduhkan itu bahasa asing, sedang ini adalah bahasa Arab yang jelas sekali.” (Qur’an: 16: 103)

Selama tiga tahun berturut-turut piagam yang dibuat pihak Quraisy untuk memboikot Muhammad dan mengepung Muslimin itu tetap berlaku. Dalam pada itu Muhammad dan keluarga serta sahabat-sahabatnya sudah mengungsi ke celah-celah gunung di luar kota Mekah, dengan mengalami pelbagai macam penderitaan, sehingga untuk mendapatkan bahan makanan sekadar menahan rasa laparpun tidak ada. Baik kepada Muhammad atau kaum Muslimin tidak diberikan kesempatan bergaul dan bercakap-cakap dengan orang, kecuali dalam bulan-bulan suci. Pada bulan-bulan suci itu orang-orang Arab berdatangan ke Mekah berziarah, segala permusuhan dihentikan - tak ada pembunuhan, tak ada penganiayaan, tak ada permusuhan, tak ada balas dendam. Pada bulan-bulan itu Muhammad turun, mengajak orang-orang Arab itu kepada agama Allah, diberitahukannya kepada mereka arti pahala dan arti siksa. Segala penderitaan yang dialami Muhammad demi dakwah itu justru telah menjadi penolongnya dari kalangan orang banyak. Mereka yang telah mendengar tentang itu lebih bersimpati kepadanya, lebih suka mereka menerima ajakannya. Blokade yang dilakukan Quraisy kepadanya, kesabaran dan ketabahan hatinya memikul semua itu demi risalahnya, telah dapat memikat hati orang banyak.

Khadijah yang telah mencurahkan segala rasa cinta dan kesetiaannya. yaitu beberapa bulan kemudian sesudah penghapusan piagam itu. Beberapa penulis biografi dalam hal ini berpendapat. Meskipun ajakan Muhammad sudah tersiar kepada seluruh kabilah Arab di samping banyaknya mereka yang sudah menjadi pengikutnya. dengan hati yang bersih. bahwa diantara mereka yang bertindak menghapuskan piagam itu terdapat orang-orang yang masih menyembah berhala. dengan kekuatan iman yang ada padanya. Khadijah yang menjadi sandaran Muhammad. juga dia tidak dapat mencegahnya. Demikianlah piagam itu batal dengan sendirinya. sepupu . dengan perasaan yang lemah-lembut. Dan sesudah Abu Talib. Tengah malam ia datang membawa unta yang sudah dimuati makanan atau gandum. walaupun beberapa tokoh Quraisy seperti Abu Jahl menentangnya. Bilamana ia sudah sampai di depan celah gunung itu.banyak diantara mereka itu yang merasakan betapa beratnya kekerasan dan kekejaman yang mereka lakukan itu. Meninggalnya Abu Talib dan Khadijah ra Pada tahun ke sepuluh kerasulan Nabi Saw. niscaya mereka akan mati kelaparan. dilepaskannya tali untanya lalu dipacunya supaya terus masuk ke tempat mereka dalam celah itu. penderitaan yang begitu lama. Waktu itu Abu Talib sudah berusia delapanpuluh tahun lebih. Muhammad dan pengikut-pengikutnyapun keluar dari lembah bukit-bukit itu. tapi sahabat-sahabat itu tidak selamat dari siksaan Quraisy. Dan sekiranya tidak ada dari penduduk yang merasa simpati kepada kaum Muslimin.padahal mereka masih sekeluarga: saudara. Khadijah.Gagalnya Pemboikotan Akan tetapi. Hisyam ibn ‘Amr adalah salah orang yang termasuk paling simpati kepada Muslimin. Ketika Abu Talib meninggal hubungan Muhammad dengan pihak Quraisy lebih buruk lagi dari yang sudah-sudah. begitu banyak dialami kaum Muslimin karena kekerasan pihak Quraisy . disusul pula dengan kematian Khadijah. secara tiba-tiba sekali dalam satu tahun saja Muhammad mengalami dukacita yang sangat menekan perasaan. Seruannya dikumandangkan lagi kepada penduduk Mekah dan kepada kabilah-kabilah yang pada bulan-bulan suci itu datang berziarah ke Mekah. yang dulu . membawakan makanan ke celah-celah gunung1 tempat mereka mengungsi itu. ipar. Merasa kesal melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya dianiaya demikian rupa. Sesudah piagam disobek. yakni kematian Abu Talib dan Khadijah secara berturut-turut. ia mengajak beberapa orang untuk membatalkan piagam pemboikotan itu.

Yang paling ringan diantaranya ialah ketika seorang pandir Quraisy mencegatnya di tengah jalan lalu menyiramkan tanah ke atas kepalanya. Budak mereka. ia pergi ke Ta’if. Peristiwa Nabi Saw ke Ta’if itu kemudian diketahui pula oleh Quraisy sehingga gangguan mereka kepada Muhammad makin menjadi-jadi. Ia pergi ingin mendapatkan dukungan dan suaka dari Thaqif terhadap masyarakatnya sendiri. dengan harapan merekapun akan dapat menerima Islam. Tetapi ternyata mereka juga menolaknya secara kejam sekali. seorang beragama Nasrani bernama ‘Addas. berlindung pada sebuah kebun kepunyaan ‘Utba dan Syaiba anak-anak Rabi’a. Ta’if Terasing seorang diri. Saat itu ‘Addas lalu membungkuk mencium kepala. Ia pergi lagi dari sana. diutus kepadanya membawakan buah anggur dari kebun itu. ia masih mengharapkan mereka jangan memberitahukan kedatangannya minta pertolongan itu. Tetapi permintaannya itupun tidak didengar. mendapat tekanan dan yang menghilangkan rasa takut dalam hatinya. supaya jangan ia disoraki oleh masyarakatnya sendiri. Sambil meletakkan tangan di atas buah-buahan itu Muhammad berkata: “Bismillah!” Lalu buah itu dimakannya.menghiburnya bila ia mendapat kesedihan. Kemudian Nabi Saw menerangkan itu adalah ajaran islam. Bahkan mereka menghasut orang-orang pandir agar bersorak-sorai dan memakinya. Ia membersihkannya sambil menangis. Ketika itu keluarga Rabi’a sedang memperhatikannya dan melihat pula kemalangan yang dideritanya. Ia adalah bidadari yang penuh kasih sayang. Pada kedua mata dan bibirnya Muhammad melihat arti yang penuh percaya kepadanya. Fatimah puterinya lalu datang mencucikan tanah yang di kepala itu. lebih-lebih anak perempuan. dengan tiada orang yang mengetahuinya. Tetapi hal ini tidak mengurangi kemauan Muhammad menyampaikan dakwah Islam. Tahukah orang apa yang dilakukan Muhammad? Ia pulang ke rumah dengan tanah yang masih diatas kepala. Kalaupun sudah begitu. tangan dan kaki Muhammad. Tak ada yang lebih pilu rasanya dalam hati seorang ayah dari pada mendengar tangis anaknya. itu ia . Mereka merasa iba dan kasihan melihat nasib buruk yang dialaminya itu. Sesudah kehilangan dua orang yang selalu membelanya itu Muhammad melihat Quraisy makin keras mengganggunya. ‘Addas memandangnya keheranan. Kepada kabilah-kabilah Arab pada musim ziarah. sehingga ia sendiripun tambah percaya kepada dirinya.

yaitu buraq. Di langit inilah Muhammad memberi hormat kepada Adam. pada masa itulah Isra’ dan Mi’raj terjadi. Dilangit ke lima bertemu dengan Nabi Harun as. Lalu berhenti di gunung Sinai di tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Swt. Nabi Ibrahim as menasehatkan agar umat Muhammad Saw banyak-banyak membaca “Lahaula wala quata illaa billahil’aliyil’adziim” sebagai tanaman surga. Nabi Saw berisra’ dengan mengendarai seekor hewan ajaib. Setelah sambutan-sambutan oleh mereka dan diakhiri oleh Rasulullah Saw. Mereka bersembahyang bersama-sama dengan Rasulullah Saw sebagai imam. antara lain Nabi Ibrahim as. Pada langit kedua Muhammad Saw bertemu dengan Nabi Yahya as dan Nabi Isa as. Di langit ke enam Rasulullah Saw bertemu dengan Nabi Musa as. Isra’ Mi’raj Pada tahun yang sama. yang dipancangkan diatas batu Ya’qub. kemudian dibawakan tangga yang disebut Sulam Jannah. datanglah Malaikat Jibril menemui Nabi untuk berisra’ dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa (Baitul Maqdis) di Palestina. Hindun puteri Abu Talib yang mendapat nama panggilan Umm Hani’. Kemudian di langit ke tiga bertemu dengan Nabi Yusuf as. supaya jangan ada setan-setan yang bisa naik ke atas atau akan ada jin yang akan mendengarkan rahasia-rahasia langit. Kemudian Nabi Saw naik lagi ke langit ke tujuh. mengajak mereka mengenal arti kebenaran. Kemudian Rasulullah naik lagi bersama-sama malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Tiap langit itu dijaga oleh malaikat. Di langit ke empat bertemu dengan Nabi Idris as. Nabi Musa as. bahkan ia mendatangi kabilah-kabilah dan rumah-rumah mereka.memperkenalkan diri. Dalam perjalanan itu ia ditemani oleh malaikat. Di sini Rasulullah Saw berjumpa dengan Nabi Ibrahim as. Malam itu Muhammad sedang berada di rumah saudara sepupunya. Langit pertama terbuat dari perak murni dengan bintang-bintang yang digantungkan dengan rantai-rantai emas. Di tempat ini pula semua makhluk memuja dan memuji Tuhan. Tapi tak seorangpun dari mereka yang mau mendengarkan. Selanjutnya . Di sini Nabi Musa as berpesan agar Nabi Saw singgah sebentar pada perjalanan pulang nanti. Muhammad Saw sendiri tidak cukup hanya memperkenalkan diri kepada kabilah-kabilah Arab pada musim ziarah di Mekah saja. Kemudian berhenti lagi di Bethlehem tempat Isa dilahirkan. Pada tengah malam yang sunyi dan hening. Do tempat ini Nabi Saw sudah ditunggu oleh nabi-nabi. tahun ke sepuluh kerasulan Nabi saw. dan Nabi Isa as. Seterusnya mereka sampai ke Bait’l-Maqdis. Dengan tangga itu Muhammad naik ke langit bersama-sama dengan malaikat Jibril. Nabi sulaiman sa.

juga mereka yang sudah Islam banyak yang tidak memahami artinya seperti sudah disebutkan tadi. Aus dan Khazraj. Kemudian sampailah Rasulullah Saw ke tingkat yang dinamakan ‘Arasy. Hubungan tetangga dan hubungan dagang Yahudi membuat Arab -Aus dan Khazraj -lebih banyak mengetahui cerita-cerita kerohanian dan masalah-masalah agama lainnya di banding dengan golongan Arab yang lain. iapun mulai menemui kabilah-kabilah itu. Pada waktu itu telah terjadi pertempuran sengit antara Aus dan Khazraj. Setelah itu beliau pulang ke Mekah dengan Buraq. Setelah selesai Mi’raj. Dengan demikian penduduk Yathrib ini relatif lebih mudah menerima dakwah Rasul Saw. walaupun Quraisy tambah keras menentangnya. hingga berakhir dengan ketentuan yang lima kali. yang saling bermusuhan. Orang-orang Quraisy tidak dapat memahami arti isra’. ada dua kabilah di Yathrib. Ikrar ‘Aqaba Pertama Sementara itu. Nabi Saw kembali ke bumi dengan tangga Sulam Jannah. Kemudian Muhammad Saw kembali turun dari langit. Rasul Saw sampai berkali-kali menghadap Allah Swt untuk meminta keringanan atas usul Nabi Musa as. ada kelompok yang lalu meninggalkan Muhammad yang tadinya sudah sekian lama menjadi pengikutnya. Apabila musim ziarah sudah tiba. Jibril menyatakan bahwa ia tidak sanggup untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. karena sejak itu orang-orang Yahudi dapat mengembalikan kedudukannya di Yathrib. Ketika itu musim ziarah tiba setelah isra’ mi’raj Nabi Saw. orang-orang dari segenap jazirah Arab sudah berkumpul lagi di Mekah. beberapa . Di sana terdapat juga orang-orang Yahudi. Itu sebabnya. Setelah Isra’ Mi’raj itu Rasulullah masih tetap tinggal di Mekah beberapa tahun. Nabi Musa as menyarankan agar Rasulullah Saw meminta keringanan karena dianggapnya perintah itu terlalu berat bagi umat Rasul Saw. Beliau berjumpa dengan Allah Swt dan menerima perintah sholat sebanyak 50 kali setiap hari bagi umatnya. ia singgah di tempat Nabi Musa as sesuai pesan sebelumnya.malaikat Jibril mengajak Rasul Saw untuk menyaksikan surga dan juga neraka. Setelah itu Nabi Saw naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi tanpa malaikat Jibril. Diajaknya mereka memahami kebenaran agama yang dibawanya itu. Baik yang menang maupun yang kalah dari kalangan Aus dan Khazraj sama-sama berpendapat tentang akibat buruk yang telah mereka lakukan itu. Demikianlah.

Tuhan berkuasa menyiksa. “Saudara-saudara dari Khazraj!” kata ‘Abbas. Mereka kemudian berjanji untuk bertemu di ‘Aqaba pada tengah malam pada harihari Tasyriq. Dia adalah orang yang terhormat di kalangan masyarakatnya dan mempunyai kekuatan di negerinya . Sesampai mereka di gunung ‘Aqaba. keluarga Abd’l-Muttalib dari pihak ibu Ternyata merekapun menyambut pula dengan senang hati agama ini. Dua orang diantara mereka itu dari Banu’n-Najjar. Mereka berikrar kepadanya untuk tidak menyekutukan Tuhan. tidak berzina. Kemudian Muhammad Saw menugaskan kepada Mush’ab bin ‘Umair supaya mengajarkan Islam serta seluk-beluk hukum agama.jemaah haji dari Yathrib praktis jumlahnya banyak sekali. Abd’l-Muttalib yang pada waktu itu masih menganut kepercayaan golongannya sendiri.orang dari Yathrib pergi ke Mekah . mereka semua memanjati lereng-lereng gunung tersebut. maka soalnya kembali kepada Tuhan.622 M . mereka menyambut dengan baik dan menyatakan diri masuk Islam. tidak mengumpat dan memfitnah. Tiba tahun berikutnya. Tahun itu . Orang-orang itu lalu kembali ke Medinah. Ikrar ‘Aqaba Kedua Pada musim haji tahun berikutnya mereka datang lagi ke Mekah dalam jumlah yang lebih besar dengan iman kepada Tuhan yang sudah lebih kuat. tidak mencuri. tujuhpuluh tiga pria dan dua wanita. tidak membunuh anak-anak. Jangan menolak berbuat kebaikan. Mereka ini bertemu dengan Nabi di ‘Aqaba. Inilah kata-kata ‘Abbas yang pertama kali bicara. Barangsiapa mematuhi semua itu ia mendapat pahala surga. terdiri dari tujuhpuluh lima orang. Rasulullah Saw mengusulkan untuk mengadakan suatu ikrar. Setelah Nabi bicara dengan mereka dan diajaknya mereka bertauhid kepada Allah. Setelah adanya ikrar ini Islam makin tersebar di Yathrib. “Posisi Muhammad di tengah-tengah kami sudah sama-sama tuan-tuan ketahui. Mush’ab bertugas memberikan pelajaran agama di kalangan Muslimin Aus dan Khazraj. dan ke tempat itu datang pula duabelas orang penduduk Yathrib. juga berkuasa mengampuni segala dosa. bulan-bulan sucipun datang lagi bersama datangnya musim ziarah ke Mekah. Kami dan mereka yang sepaham dengan kami telah melindunginya dari gangguan masyarakat kami sendiri. Peristiwa ini oleh Muslimin Yathrib tetap dirahasiakan dari kaum musyrik yang datang bersama-sama mereka. yang berupa ikrar pakta persekutuan. Rasulullah Saw bersama pamannya ‘Abbas b. dan kalau ada yang mengecoh. Di tempat inilah mereka menyatakan ikrar atau berjanji kepada Nabi (yang kemudian dikenal dengan nama) Ikrar ‘Aqaba pertama.

dan katanya: “Tidak. Tetapi mereka sudah pulang ke Yathrib. Ma’rur. Kami adalah orang peperangan dan ahli bertempur yang sudah kami warisi dari leluhur kami. supaya jangan sampai menimbulkan kepanikan pihak Quraisy terhadap mereka. Hijrahnya Muslimin ke Yathrib Setelah ikrar Aqaba ke dua itu. Mereka segera bertindak. Saya akan memerangi siapa saja yang tuan-tuan perangi. dimintanya sahabat-sahabatnya supaya menyusul kaum Anshar ke Yathrib. Tuan-tuan adalah saya dan saya adalah tuan-tuan. Akan tetapi hal itu rupanya sudah diketahui oleh pihak Quraisy. Ketika Quraisy akhirnya mengetahui. Keesokan harinya pagi-pagi baru mereka bangun.” Di antara mereka adalah Al-Bara’ b. berusaha mengembalikan yang . Tetapi dia ingin bergabung dengan tuan-tuan juga. mereka lalu menyatakan ikrar kepadanya. yang tertua di antara mereka. dan saya akan berdamai dengan siapa saja yang tuan-tuan ajak berdamai.sendiri. Akan tetapi. Hanya saja dalam meninggalkan Mekah hendaknya mereka terpencar-pencar. Abu’l-Haitham ibn’t-Tayyihan. Jadi kalau memang tuan-tuan merasa dapat menepati janji seperti yang tuan-tuan berikan kepadanya itu dan dapat melindunginya dari mereka yang menentangnya. maka dari sekarang lebih baik tinggalkan sajalah.terikat oleh perjanjian. Pagi itu pemuka-pemuka Quraisy mendatangi Khazraj di tempatnya masing-masing.” Kemudian giliran Rasulullah Saw : “Saya minta ikrar tuan-tuan akan membela saya seperti membela isteri-isteri dan anak-anak tuan-tuan sendiri. Akan tetapi pagi itu juga Quraisy sudah mengetahui berita adanya ikrar itu. Mulailah kaum Muslimin melakukan hijrah secara sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok kecil. saya sehidup semati dengan tuan-tuan. Sedang Muslimin malah diam saja setelah dilihatnya Quraisy lagaknya akan mempercayai keterangan orang-orang yang seagama dengan mereka itu.” Demikianlah. kami sudah berikrar. tuan akan kembali kepada masyarakat tuan dan meninggalkan kami?” Muhammad tersenyum.” Tetapi sebelum Al-Bara’ selesai bicara. kalau tuan-tuan akan menyerahkan dia dan membiarkannya terlantar sesudah berada di tempat tuan-tuan. bahwa berita itu memang benar. Ketika itu juga orang-orang musyrik dari kalangan Khazraj bersumpah-sumpah bahwa hal semacam itu tidak ada sama sekali. Tetapi apa jadinya kalau kami lakukan ini lalu kelak Tuhan memberikan kemenangan kepada tuan. seorang di antara mereka menyela: “Rasulullah. yang sudah akan kami putuskan. Ia segera mengulurkan tangan menyatakan ikrarnya seraya berkata: “Rasulullah. maka silakanlah tuan-tuan laksanakan. Mereka terkejut sekali. kami dengan orang-orang itu yakni orang-orang Yahudi .

dan darahnya dapat dipencarkan antarkabilah. Sementara itu Muhammad Saw tetap tinggal. . Quraisy mengadakan pertemuan di Dar’n-Nadwa membahas semua persoalan itu serta cara-cara pencegahannya. Berturut-turut kaum Muslimin hijrah ke Yathrib. Mereka menyetujui pendapat ini dan merasa cukup puas. dikurung. Mereka memutuskan. Mereka kuatir akan pecah perang saudara antarkabilah jika mereka mencoba membunuh salah seorang dari kabilah itu. yang secara bersama-sama sekaligus mereka akan menghantamnya. Yang tidak menurut. kalau tidak akan disiksa dan dianiaya. dari setiap kabilah akan diambil seorang pemuda yang dipersenjatai dengan sebilah pedang yang tajam. isterinya yang masih dapat mereka kurung. Mereka mengadakan seleksi di kalangan pemudapemuda mereka. Akan tetapi mereka takkan dapat berbuat lebih dari itu.masih dapat dikembalikan itu ke Mekah untuk kemudian dibujuk supaya kembali kepada kepercayaan mereka. Setelah banyak orang yang berhijrah. kalau si isteri dari pihak Quraisy ia tidak dibolehkan pergi ikut suami. Dengan demikian Banu ‘Abd Manaf takkan dapat memerangi mereka semua. Sampai-sampai tindakan itu ialah dengan cara memisahkan suami dari isteri.

Nabi Saw. Nabi Muhammad Saw. Di usir. Kejadian isra dan mi’raj terjadi pada malam 17 rajab tahun ke-11 dari kenabiannya (sekitar 621 M) di tempuuh dalam waktu satu malam. di soraki dan dikejar-kejar sambil di lemparidengan batu. Beliau tetap sabar dan berlapang dada serta ikhlas. karena: . Di antara pemboikotan tersebut adalah: 1. Meghadapi cobaan yang di hadapinya. memutuskan hubungan ziarah dan menziarah dan lain-lain Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas shahifah atau plakat yang di gantungkan di kakbah dan tidak akan di cabut sebelum Nabi Muhammad Saw. Dari peristiwa isra dan mi’raj antar lain sebagai berikut. Menjadi ujian bagi kaum muslimin sendiri. 1. kemudian naik kelangit hingga ke sidratul muntaha. Mereka mengira Nabi saw telah gila.Periode Madinah Dikota mekkah telah kita ketahui bahwa bangsa quraisy dengan segala upaya akan melumpuhkan gerakan Muhammad Saw. Hijrah Nabi Muhammad saw Ke Yatsrib (Madinah) Faktor yang menorong hijrahnya Nabi saw 1. memutuskan hubungan jual beli 3. Hikmah Allah Swt. 2. Berita ini menjadi olokan kaum Quraisy kepada Nabi saw. Saat mengahadapi ujian yang berat Nabi Saw bersama pengikutnya di perintahkan oleh ALLaH SWT untuk mengalami isra dan mi’raj ke baitul maqbis di palestina. Karunia dan keistimewaan ersendiri bagi Nabi saw. Merasakan bahwa tidak lagi sesuai di jadikan pusat dakwah ialam beliau bersama zaid bin haritsah hijrah ke thaif untuk berdakwah ajaran itu ditolak dengan kasar. Walaupun terluka dan sakit. Memberikan penambahan kekuatan iman keyakinan beliau sebagai rasul 3. Orang pertama memperceyainya adlah Abu Bakar sehingga diberi gelar As Siddiq. Hal ini di buktikan dengan pemboikotan yang dilakukan mereka kepada Bani Hasyim dan Bani Mutahlib. Ada tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yatsrib. Menghentikan gerakannya. Memutuskan hubungan perkawinan 2.

Nabi saw singgah di Quba selama 4 hari beristirahat. Merea sangat khawatir jika Muhammad dan pengikutnya telah berkuasa di Yatsrib. Mereka mengejar dan enjelajahi seluruh kota untuk mencari Nabi saw tetapi hasilnya nihil. 2. Tepathari Jumat 12 Rabiul awal tahun 1 hijrahbertepatan 24 September 6 M. Beliau berjuang antara hidup dan mati menyerukan agama Islam di tengah masyarakat Mekkah dengan jihad kesabaran. 2.1. 3. Rencana pembunuhan Nabi saw: 1. yaitu orang-orang Israel yang berasal dari utara (Palestina) . Rencana pembunuhan Nabi saw oleh kaum Quraisy yang hasil kesepakatannya sbb: 1. jiwa dan raga. Membunuh Nabi saw sebelum beliau ikut pindah ke Yatsrib. Rencana-rencana tersebut diketaui oleh Nabi saw dan parapemuda qurasy terkacoh. Golongan Arab yang berasal dari selatan yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj 2. Mengepung rumah Nabi saw dan akan membunuhnya saat fajar. Kemudian Nabi bersama pengikutnya melanjutkan perjalanannya menelusuri pantai laut mera Akhir Periode Dakwah Rasululah di Kota Mekkah Dengan berpindahnya Nabi saw dari Mekkahmaka berakhirlah periode pertama perjalanan dakwah beliau di kota Mekkah. Nabi mendirikan sebuah masjid quba dan masjid pertama dalam sejarah Islam. pada tahun berikutnya. harta benda. pada tahun 621 M telah dating 13 orang penduduk Yatsrib menemuiNabi saw di bukit Akabah. Sebelum memasuki Yatsrib. Setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemudah tangguh. Golongan yahudi. 2. yaitu: 1. Dakwah Rasulullah Periode Madinah Penduduk kota Madinah terb\diri dari 2 golongan yang berbeda jauh. Nabi saw mengadakan shalat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam dan Beliaupun berkhotbah di hadapan muslimin Muhajirin dan Anshar. 622 M datang lagi sebanyak 73 orang Yatsrib ke Mekkah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj 2.

Manfaat Nabi Hijrah ke Madinah 1. 2.Dengan hijrahnya kaum muslimin. Sesama pebisnis muslim. terbukalah kesmpatan bagi Nabi saw untuk mengatur strategi membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman musuh baik dari luar maupun dari dalam. baik sebagai bos maupun karyawan. Perjanjian dapat dilakukan antara pebisnis yang berlainan agama 2. B. 1. dan anshar sebagi tuan rumah (penolong). Selain sebagai pelaku bisnis. C. yang kaya dan miskin . Memellihara dan mempertahankan masyarakat Islam 3. Substansi dan Strategi Dakwah Rasulullah saw Adapun substansi dan strategi dakah Rasulullah saw antara lain: 1. Inti dari pengembangan usaha. Persatuan dan saling menghormati antar agama 3. apapun bidangnnya harus mengikuti usaha yang islami tidak mengurangi takaran. ia mempunyai kewajiban dalam berdakwah menyiarkan islam yang aman. Membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Muhajjirin dengan kaum Anshar 2. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Anshar dapat memberikan rasa aman dan tentram. damai dan tidak melanggar perjanjian bisnis yang islami. Meletakkan dasar-dasar politik ekonomi dan social untk masyarakat Islam Dengan diletakannya dasar-dasar yang berkala ini masyarakat dan pemerintahan Islam dapat mewujudkan nagari “ Baldatun Thyyibatun Warabbun Ghafur “ dan Madinah disebut “ Madinatul Munawwarah ”. dapat mengambil hikmah dai konsep muhajrin sebagi pendatang. 3. Hasil Dakwah Rasululah Hikmah sejarah dakwah Rasulullah saw antara lain: 1. Menumbuh-kembangkan tolong menolong antara yang kuat dan lemah. tidak merusak dan tidak merampas hak orang lain.

4. Mensosialisasikan sunnah Nabi saw 4. Menekuni dan mempelajari warisan Nabi saw . Memelihara silaturahmi dengan sesama manusia 6. Berkunjung ke tanah suci Mekkah atau Madinah untuk melihat/ menapak tilas perjuangan Nabi Muhammad saw 7. Menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam 8. Ibrah Dakwah Rasulullah Sikap dan perilaku yang menceinkan dakwah Rasulullah saw antara lain: 1. Mencintai Rasullulah saw 3. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah swt 5. memahami dan menyadaribahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah swt dan antara manusia dengan manusia 6. Aktif/ikut serta dalam acara kepanitiaan untuk memperingati hari-hari besar Islam 10. Senantiasa berjihad dijalan Allah 9. mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad saw adalah rasul dan nabi penutup para nabi 2. 7. Mempelajari dan memahami Al Quran dan hadis-hadisnya 8. Terciptanya hubungan yang kondusif D. Merawat dan melestarikan tempat ibadah (masjid) 10. Gemar dan senang membaca buku sejarah nabi-nabi 5.

debu di bumi manapun bisa dipakai sebagai tayammum. Bahwa dakwahnya luas sifatnya dan umum (universal) untuk seluruh manusia. 4. seorang musafir dari umat beliau jika menemui waktu shalat. yang tidak dimiliki Nabinabi sebelumnya. Dijadikannya bumi sebagai masjid dan suci.Latansa Setelah mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal seputar turunnya wahyu pertama. Dengan demikian. walaupun jaraknya masih satu bulan perjalanan. Dihalalkannya harta rampasan perang. Sabar. yaitu: 1. membersihkan jiwanya dari kesyirikan dan maksiat. 3. maka turunlah wahyu yang kedua disaat Nabi sedang berbaring dalam keadaan berselimut. 6. Diberikannya syafaat bagi beliau. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berdakwah. 40 hari dari Nabi menerima wahyu yang pertama. bukan hanya untuk kaumnya saja (Bangsa Arab). membersihkan badan dan pakaian dari kotoran serta najis. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. 5. Pelajaran yang Bisa Diambil 1. • • • Ikhlas dalam memberikan dan mengamalkan sesuatu. Sehingga. ia dapat shalat di manapun. perbedaan antara dakwah beliau dengan dakwah Nabi sebelumnya adalah dakwah beliau merupakan rahmat untuk seluruh alam (rahmatan lil alamin). Dimenangkannya beliau dari rasa takut pada musuhnya. maka Nabi Muhammad lebih banyak tafakkur di rumah dalam upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Sedangkan tugasnya adalah: . Dari surat Iqra’ dan Al-Muddatsir dapat kita ambil pelajaran bahwa seorang juru dakwah harus memiliki persiapan-persiapan sebagai berikut: • • Membekali diri dengan ilmu Membersihkan diri secara lahir dan batin. Dengan kondisi yang demikianlah. Dan jika tidak ada air.

• • •

memberi peringatan. mengagungkan Allah. menjauhi dan menjauhkan segala kesyirikan dan kejelekan.

2. Bahwa seluruh dakwah para Nabi adalah tauhidullah (mengesakan Allah dalam ibadah dan menjauhi kesyirikan) dan ittiba’ Rasul (beribadah dengan mengikuti sunnah Rasul). 3. Bahwa seluruh dakwah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berlaku umum untuk seluruh manusia, baik Arab maupun ‘Ajam (non Arab). 4. Bahwa akhlak yang baik sangat mempengaruhi berhasil tidaknya dakwah, khususnya masalah kejujuran. 5. Pentingnya shalat karena dia merupakan kewajiban yang pertama di awal-awal turunnya wahyu. 6. Bahwa dakwah bisa dilakukan secara fardiyyah dari mulut ke mulut (secara perorangan). 7. Dakwah sirriyyah dilakukan di kala ajaran Islam belum dikenal oleh seorang pun dan (dilakukan) terhadap orang-orang yang kafir. Demikian pula dilakukannya shalat secara sembunyi-sembunyi adalah terhadap orang-orang yang kafir. 8. Bahwa pada tahapan ini, orang-orang Quraisy pun sudah mengetahuinya, tetapi tidak menanggapinya sehingga ini membuktikan bahwa marhalah (tahapan) ini lebih dekat kalau dikatakan dakwah fardiyyah. Beliau menyampaikannya hanya kepada orang-orang yang dia percaya dan diduga akan menerima dakwahnya. Jadi dakwah tidak disyi’arkan secara umum. 11. Dengan demikian, jelaslah kesalahan kelompok-kelompok dakwah yang sampai

menghalalkan dusta untuk merahasiakan dakwahnya, karena mayoritas manusia di sekitarnya adalah kaum muslimin. Mengapa mereka menyembunyikan ajarannya? Apakah ajarannya lain dengan kita? Atau menganggap kita semua adalah orang-orang kafir? Maka jawabnya: kalau mereka berbeda dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah, maka mereka adalah ahli bid’ah. Wajib kaum muslimin untuk menghindari mereka. Kalau mereka menganggap kita dan (menganggap) mayoritas kaum muslimin adalah kafir, maka mereka adalah khawarij. Wajib bagi kita untuk berhati-hati terhadap mereka. Dan kalau ajarannya memang berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, mengapa harus disembunyikan dakwah terhadap sesama kaum muslimin.

Tamrinat 1. Tuliskan beberapa alasan Nabi melakukn dakwah dengan sembunyi-sembunyi ? 2. Sejak kapan Nabi melakukan dakwah dengan terang-terangan ? 3. Siapakah yang membantu Nabi dalam melakukan dakwah selama di Makah ? 4. Tuliskan Ibrah yang dakwah diambil dari dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi ? 5. Tuliskan ayat yang memerintahkan Nabi agar melakukan dakwah dengan cara terangterangan !

BAB II KEPEMIMPINAN PASCA NABI WAFAT
1. PROSES DAN MODEL PEMILIHAN JAMAN KHULAFAUR RASYIDIN. Khulafaur Rasyidin ( 11-40 H / 632-660 M) Khulafaurra-Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dimana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang demokratis. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat; belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa’idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya, Abu Bakar terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya.

Masa Abu Bakar ra. ( 11-13 H / 632-634 M) Abu Bakar nama aslinya adalah Abdus Syams. Tetapi, setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah sehingga menjadi Abu Bakar. Gelar Ash- Shiddiq diberikan padanya karena ia adalah orang yang pertama mengakui peristiwa Isra' Mi'raj. Lalu, ia pun diberi gelar Ash- Shiddiq (Orang yang percaya). Ia juga adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk menemaninya hijrah ke yastrib. Namun saat ditengah perjalanan mereka dikejar oleh utusan para kabilah Quraisy, sehingga mereka mencari tempat untuk sembunyi. Mereka menemukan sebuah goa dan Abu Bakar menyarankan untuk sembunyi disana. Setelah Rasulullah SAW menyetujuinya, ia melarang Nabi masuk kedalam. Beliau memasukinya terlebih dahulu dan mencari kalau ada lubang tempat tinggal hewan liar. Saat ia temukan ia menutupnya dengan selembar kain kecuali satu lubang karena

sehingga ular itu menggigit kakinya ia menagis namun ia tidak mengatakannya kepada Nabi SAW karena takut membangunkannya. beliau tidak dapat mengimami shalat jamaah. Dan akhirnya. Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan."Sesungguhnya aku melihat lubang sarang hewan melata disana dan ia(hewan itu) hendak keluar maka aku tutupi lubang itu dengan kakiku supaya tidak mengganggumu wahai rasul allah." Berikan kakimu" Lalu beliau meludahinya dan seketika luka Abu Bakar sembuh. Tetapi ia tidak menyadari bahwa air matanya menetes ke pipi Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. terpilihlah Abu Bakar as-Siddiq sebagai Khalifah pertama. ini adalah indikasi bahwa suksesi kepemimpinan Rasulullah SAW diteruskan kepada Abu Bakar. Maka ia pun menjawab.kainnya telah habis. sebagian kalangan muslim Anshar dan beberapa orang dari pihak Muhajirin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Ketika Rasulullah SAW sakit keras. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah. Ketika Rasulullah wafat." Mendengar hal itu Nabi SAW menangis lalu berkata. Ia melihat ada ular keluar dari lubang ( yang tidak ditutupinya ) lalu ia menutupinya dengan kakinya. Maka ditunjuklah Abu Bakar untuk menggantikannya. Sempat terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Beliau melihat Abu Bakar sedang menagis lalu berkata. sehingga beliau terbangun. Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Riddah (perang melawan kemurtadan). Bagi sebagian warga Madinah. Abu Bakar disebut Khalifah Rasulillah (Pengganti Rasul) yang dalam perkembangan selanjutnya disebut khalifah saja. hingga Rasulullah SAW terlelap. Setelah itu mereka beristirahat disana. dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat.Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju yastrib yang lalu namanya diubah menjadi Madinah."Katakanlah wahai Abu Bakar Mengapa kamu menagis?" Mendengar hal itu ia terkejut karena tidak tahu bahwa Nabi SAW telah terjaga dari tidurnya. Pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan. .

Masa Umar Ibn Khatab ra. kekuasaan legislatif. ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang jarang. Nampaknya. Khalifah juga melaksanakan hukum. Khalid ibn Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai al-Hirah di tahun 634 M. Khalid ibn Walid diperintahkan meninggalkan Irak. Saat . Yazid ibn Abi Sufyan dan Syurahbil. kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. sebagaimana pada masa Rasulullah. ia sampai ke Syria. Umar mengubur putrinya hidup-hidup. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat dimana ia menjadi juara gulat di Mekkah. Salah satu hal monumental pada era Abu Bakar ra adalah pengumpulan mushaf al Quran dari para sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. (13-23 H / 634-644 M) Umar Ibnu Khatab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafiel bin abdul Uzza. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri. Selain menjalankan roda pemerintahan. yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit ra.Khalid ibn Al-Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam Perang Riddah ini. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. dari Bani Adi. Untuk memperkuat tentara ini. sebagaimana tradisi kaum jahiliyah mekkah saat itu. seperti juga Nabi Muhammad SAW. eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian. salah satu rumpun suku Quraisy. bersifat sentral. barulah Abu Bakar mengirim kekuatan ke luar Arabia. Sebelum Islam. Sebagaimana yang ia katakan sendiri. Dikatakan bahwa pada suatu saat. Umar berketetapan untuk membunuh Muhammad SAW. terlahir di Mekkah. Ketika ajakan memeluk Islam dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Umar mengambil posisi untuk membela agama tradisional kaum Quraish (menyembah berhala). Orangtuanya bernama Khaththab bin Nufail Al Mahzumi Al Quraisyi dan Hantamah binti Hasyim. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan empat jenderal yaitu Abu Ubaidah. Pada saat itu Umar adalah salah seorang yang sangat keras dalam melawan pesan Islam dan sering melakukan penyiksaan terhadap pemeluknya. "Aku menangis ketika menggali kubur untuk putriku. Amr ibn ‘Ash. Dia maju dan kemudian menyisir janggutku". dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani.

Setelah Abu Bakar meninggal dunia. ditaklukkan tahun 641 M. jatuh tahun 635 M dan setahun kemudian. Di zaman Umar gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama terjadi. Ketika melihat saudaranya berdarah oleh pukulannya ia menjadi iba. sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina. jatuh tahun 637 M. Umar menyebut dirinya Khalifah Rasulillah (pengganti dari Rasulullah). putrinya (Hafsah) menikah dengan Nabi Muhammad. Umar adalah salah seorang yang ikut pada peristiwa hijrah ke Yathrib (Madinah) pada tahun 622 Masehi. Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Mosul dapat dikuasai. pada masa kepemimpinan Umar. Al-Qadisiyah. Pada tahun 641 M. Dengan demikian. Syria. ibu kota Syria. al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. ibu kota Mesir. seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat. Di rumah Umar menjumpai bahwa saudaranya sedang membaca ayat-ayat Al Qur'an (surat Thoha). Ia juga memperkenalkan istilah Amir alMu’minin (Komandan orang-orang yang beriman). Dengan memakai Syria sebagai basis. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat. Kebijaksanaan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara beramai-ramai membaiat Umar. setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk. Irak. sebuah kota dekat Hirah di Iraq. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat. ia berpapasan dengan seorang muslim (Nu'aim bin Abdullah) yang kemudian memberi tahu bahwa saudara perempuannya juga telah memeluk Islam.mencarinya. dan kerajaan Hirah. Umar segera mengatur administrasi negara dengan . Khaybar serta penyerangan ke Syria. Uhud. sebagian besar wilayah Persia. Iskandaria. dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Ia diganti oleh “tangan kanan”nya. kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Dengan demikian. Ia adalah salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW Pada tahun 625. wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia. Damaskus. Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan pulang ke rumahnya. ia menjadi marah akan hal tersebut dan memukul saudaranya. Palestina. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia. ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan ‘Amr ibn ‘Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa’ad ibn Abi Waqqash. Umar ibn Khattab. dan Mesir. Ia kemudian menjadi sangat terguncang oleh isi Al Qur'an tersebut dan kemudian langsung memeluk Islam pada hari itu juga. Ia ikut terlibat pada perang Badar.

Diriwayatkan oleh Yazid Ibn Khusayfah dari Sâib Ibn Yazîd bahwa semua orang mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat dalam bulan ramadlan pada masa khalifah Umar Ibn Khatab ra. Palestina. menempa mata uang. setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyyah (th 636). Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan. Palestina.2 hal 496) Peganglah kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafaurrasyidin.mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. jenderal pasukan Islam yakni Sa`ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sassanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal. jawatan kepolisian dibentuk. Umar juga mendirikan Bait al-Mal. Umar memilih untuk . Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sophronius dan diundang untuk shalat di dalam gereja (Church of the Holy Sepulchre). Pada pertempuran itu. yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636. pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut.(Abu Dawud vol 2 hal 635. Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). (Baihaqi dalam As Sunaul Kubra. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kufah. 20 ribu pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70 ribu dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Syria. dan menciptakan tahun hijrah. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Selama pemerintahan Umar. Madinah. dan Mesir. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah. Salah satu hal yang monumental pada era sayidina Umar ra adalah mengenai sholat tarawih. Rustam Farrukhzad. Pada tahun 637. Tirmidzi vol 2 hal 108. Pada pertempuran Yarmuk. Demikian pula jawatan pekerjaan umum. vol. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir. Sunan Darimi vol 1 hal 43 dan Ibn Majah hal 5). kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. di dekat sungai Eufrat. Berikut salah satu riwayatnya. Syria. Jazirah Basrah. yang menjadi pegangan umat islam di seluruh dunia sampai saat ini.

tahun ke-empat kekhalifahannya. Masa Utsman Ibn ‘Afan ra. Ali. termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. riwayatkan. dilahirkan pada tahun keenam sejak Tahun Gajah. Tahun 638. alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di jaman itu. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik. Beliau ra. Abdurrahman ibn ‘Auf. Sa’ad ibn Abi Waqqash. menurut Imam Suyuthi. 55 tahun kemudian. serta termasuk Assabiqunal Awwalun. Pada sekitar tahun ke 17 Hijriah. Dari Anas ra. Masjid Umar didirikan ditempat ia shalat. Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Medinah. Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. masuk Islam lewat ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantaranya menjadi khalifah. melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali ibn Abi Thalib. Beliau ra. adalah satu dari 10 Sahabat yang dijamin surga. Thalhah. melakukan dua kali hijrah. tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman sebagai khalifah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. ( 23-35 H / 644-655 M) Nama beliau ra. Setelah Umar wafat. dia berkata: Orang yang pertama kali melakukan hijrah dari kalangan kaum muslimin ke Habasyah adalah ’Utsman dan keluarganya. . Umar ra memerintah selama sepuluh tahun (13-23 H/634-644 M). ke Habasyah (Ethiopia) dan Madinah. Beliau ra. Enam orang tersebut adalah Usman. adalah ’Utsman bin ’Affan bin al-’Ash bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib.shalat ditempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. Terdapat 146 hadits yang beliau ra. Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu’lu’ah. . Untuk menentukan penggantinya. Beliau ra. Zubair. al-Quraisyi alUmawi al-Makki. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam.. ia tetap hidup sebagaimana saat para pemeluk Islam masih miskin dan dianiaya.

Dia menempeli giginya dengan emas. dia berkata: ”Saya melihat ’Utsman. Harta kekayaan negara. putih kemerahan. Dan al Quran yang kita pegang saat ini adalah mushaf Utsman. . Yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibn Hakam. memakai semir kuning. Saya tidak melihat seorang lelaki atau wanita yang memiliki keindahan wajah seelok wajah ’Utsman. Transoxania. Dia juga membangun jalan-jalan. betisnya gempal. Ini mungkin karena umumnya yang lanjut (diangkat dalam usia 70 tahun) dan sifatnya yang lemah lembut. pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya.Ibnu Asakir meriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan bahwa ’Utsman bin ’Affan adalah lelaki yang berpostur semampai. tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-kegjatan yang penting. pundaknya lebar. Meskipun demikian. jembatan-jembatan. Dia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Ini terjadi pada tahun 25 H. Armenia. gigi depannya indah. Tunisia. Di wajahnya ada bintik-bintik cacar.” Di masa pemerintahan Utsman (644-655 M). Rhodes. dan bagian yang tersisa dari Persia. tangannya panjang. botak. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting. Usman laksana boneka di hadapan kerabatnya itu. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Kepemimpinan Usman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Wajahnya rupawan. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan. Ibnu Asakir meriwayatkan dari AbduLlah bin Hazm al-Muzanni. Usman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Usman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. tulang-tulang sendinya besar. Jenggotnya tebal. penuh bulu. oleh karabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Usman sendiri. rambut kepalanya menutupi kedua telinganya. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Usman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Pemerintahan Usman berlangsung selama 12 tahun. tidak tinggi dan tidak juga pendek. dan Tabaristall berhasil direbut. Akhirnya pada tahun 35 H 1655 M. Ekspansi Islam pertama berhenti sampai di sini. Dia berambut keriting. sedangkan Usman hanya menyandang gelar Khalifah. Cyprus. Penulisan Al Quran dilakukan kembali pada masa sayidina Utsman ra. masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah.

” (Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat beberapa rujukan semisal: ”Ulumul Quran” karya Manna Khalil Al-Qattan. ’Utsman segera memerintahkan menyalin lembaran-lembaran itu dalam satu mushaf dengan menertibkan surah-surahnya dan membatasinya hanya pada bahasa Quraisy saja dengan alasan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka (Quraisy). sekitar tahun 599 Masehi[1] atau 600[2](perkiraan).Sedang pengumpulan ’Utsman sebabnya banyaknya perbedaan dalam hal qiraat. Beliau ra. Jazirah Arab. daerah Hejaz. ada yang berbeda 27 tahun. Sekalipun pada mulanya memang diizinkan membacanya dengan bahasa selain Quraisy guna menghindari kesulitan. karena itulah ia membatasinya hanya pada satu logat saja. mengeluarkan kebijakan beliau ra. Menurut sejarawan.. . Usia Ali terhadap Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga kini.” Kemudian ’Utsman ra.) Masa Ali Ibn Abi Thalib kwh. di mana mereka berselisih di dalam membaca AlQuran. sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun. juga berkata: ”Ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi. sehingga mereka membacanya menurut logat mereka masing-masing dengan bebas dan ini menyebabkan timbulnya sikap saling menyalahkan. berkata kepada ’Utsman: ”Aku menjumpai orang-orang. ( 35-40 H / 655-660 M) Ali dilahirkan di Mekkah.Perngumpulan data-data Al-Qur’an Hudzaifah bin al-Yaman sepulang dari Perang di Armenia pergi menemui ’Utsman ra. Dan menurutnya keperluan demikian ini sudah berakhir. sependapat dengan terobosan terpuji tsb. guna menertibkan hal itu dan sejumlah besar sahabat ra.. dll. Perbedaan yang dapat mengancam lahimya perpecahan. karena kawatir akan timbul bencana .” Hudzaifah ra. setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran. Haydar yang berarti Singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani diantara kalangan Quraisy Mekkah. Muslim Syi'ah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. ”History of Quranic Text” karya Al-A’zami. Beliau bernama asli Haydar bin Abu Thalib. pada tanggal 13 Rajab. ada yang 30 tahun bahkan 32 tahun. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad. wahai Amirul Mukminin. paman Nabi Muhammad SAW. Berkata Ibnut Tin: ”.

Setelah Utsman wafat. Dia yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. karena itu mulai memanggil dengan Ali yang berarti Tinggi(derajat di sisi Allah). sehingga menjadikan Ali. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi SAW karena beliau tidak punya anak laki-laki. sementara masalah ruhani hanya bisa diberikan kepada orang-orang tertentu dengan kapasitas masing-masing. Uzur dan faqir nya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi SAW bersama istri beliau Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada . Karena bila ilmu Syari'ah atau hukum-hukum agama Islam baik yang mengatur ibadah maupun kemasyarakatan semua yang diterima Nabi harus disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Setelah menduduki jabatan khalifah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam baik aspek zhahir (exterior)atau syariah dan bathin (interior) atau tasawuf menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas. Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad. Nabi SAW terkesan tidak suka. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum Sufi bahwa ada pelajaranpelajaran tertentu masalah ruhani (spirituality dalam bahasa Inggris atau kaum Salaf lebih suka menyebut istilah 'Ihsan') atau yang kemudian dikenal dengan istilah Tasawuf yang diajarkan Nabi khusus kepada beliau tapi tidak kepada Murid-murid atau Sahabat-sahabat yang lain. Pada usia remaja setelah wahyu turun. Pada titik ini Ali berusia sekitar 10 tahun. dimana Asad merupakan anak dari Hasyim. merupakan keturunan Hasyim dari sisi bapak dan ibu. berkesempatan selalu dekat dengan Nabi hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi.Setelah mengetahui sepupu yang baru lahir diberi nama Haydar. Ali memerintah hanya enam tahun. sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan Muhammad. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa. masyarakat beramai-ramai membaiat Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah. Ali banyak belajar langsung dari Nabi SAW karena sebagai anak asuh. riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tesebut atau orang ke 2 yang percaya setelah Khadijah istri Nabi sendiri. berani dan bijak. Selama masa pemerintahannya. ia menghadapi berbagai pergolakan.

Pertempuran terjadi di sini yang dikenal dengan nama perang shiffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim (arbitrase). Alasan mereka. karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta. al-Khawarij. Dia mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. dan al-Khawarij (oran-orang yang keluar dari barisan Ali).negara. Di sisi lain. pertempuran yang dahsyat pun berkobar. dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Zubair dan Aisyah. Tidak lama setelah itu. sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga. sementara Mu’awiyah semakin kuat. kebijaksanaan-kebijaksanaan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Syi’ah (pengikut) Ali. sementara posisi Mu’awiyah semakin kuat. dikenal dalam sejarah sebagai tahun jama’ah (’am jama’ah)! Dengan demikian berakhirlah masa . perjanjian itu juga menyebabkan Mu’awiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. di bawah Mu’awiyah ibn Abi Sufyan. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal (Unta). tahun persatuan itu. Mu’awiyah. Pada tanggal 20 ramadhan 40 H (660 M). Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. yaitu Mu’awiyah.. Tahun 41 H (661 M). Ali ibn Abi Thalib menghadapi pemberontakan Thalhah. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik. Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. tapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah. dan berhasil mengalahkan lawannya. Pasukannya bertemu dengan pasukan Mu’awiyah di Shiffin. Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Akibatnya. Munculnya kelompok al-khawarij menyebabkan tentaranya semakin lemah. Thalhah dan Aisyah. Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Namun ajakan tersebut ditolak. Hasan ibn Ali (40-41 H / 660-661 M) Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan diantara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar. maka Hasan membuat perjanjian damai. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair. Namun. di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik. yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. karena Hasan tentaranya lemah. Zubair dan Thalhah terbunuh ketika hendak melarikan diri. Pasca Sayidina Ali ibn Abi Thalib kwh. Akhirnya. Bersamaan dengan itu.

Bizantium dan Persia. mulai memasuki masa kemunduran dan kelemahan. tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. 7. baik karena sering terjadi peperangan antara keduanya maupun karena persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing. 5. dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah pada waktu itu. Bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat kepada mereka daripada bangsa Eropa. Islam. Disamping itu. 4. 2. Bizantium. yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubbadah kepala suku Khazradj. Walaupun Abu Bakar sendiri pada mulanya menolak. Namun Umar . Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah mempunyai pengalaman politik yang memadai. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran. tertanam keyakinan tebal tentang kewajiban menyerukan ajaranajaran Islam (dakwah) ke seluruh penjuru dunia. 3. bahkan beliau mengajukan dua calon khalifah yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Amir bin Djarrah. Rakyat tidak senang karena pihak kerajaan memaksakan aliran yang dianutnya. juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Dalam dada para sahabat. Syria dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. disamping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Mereka juga tidak senang karena pajak yang tinggi untuk biaya peperangan melawan Persia. Proses pemilihan pemimpin pada masa khulafaur-rasyidin Dimana pemilihan khalifah pertama ini dilakukan di pendopo kaum anshar Bani Sa'idah. suku-suku bangsa Arab gemar berperang. yang memerintah mereka. 2. Ketika itu wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Semangat dakwah dan kegemaran berperang tersebut membentuk satu kesatuan yang padu dalam diri umat Islam. Mesir.yang disebut dengan masa Khulafa’ur Rasyidin. Faktor-faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat antara lain adalah: 1. 6. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu tidak lebih dari setengah abad.

melakukannya begitu saja Umar bin Khatthab menjadi khalifah. Thalhah bin Ubaidillah dan Abdur Rahman bin Auf. Usman bin Affan dan Ali . Sebelum Khalifah Abu Bakar meninggal. adalah dapat dengan khalifah pertama dipilih oleh para utusan ulil amri walaupun tidak lengkap dan langsung semua rakyat melakukan bai'atnya. Beberapa Disini hari Abu dilihat Bakar berikhitiar jelas untuk bahwa memperoleh pemilihan bai'atnya dari yaitu Ali bin Abi Thalib. Abbas bin Abdul Mutthalib. Keenam calon khalifah ini diajukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab. Negara yang akan akan itu juga mengajukan amri Pada calon khalifah diantaranya yaitu Umar Umar Abdur Rahman sidang ulil bin bin Khatthab. Disinipun dahulu khalifah kita lihat para Khalifah ulil amri Bukan Abu untuk Bakar sebelum dengan meninggal siapa yang paksaan. merundingkan akan menjadi mengangkat dengan membicarakan sepeninggalnya. Dari enam calon ini dua yang tinggal.dan Abu Ubaidah menolaknya. Kepala Bakar ulil khalifah. Yang tidak hadir dalam bai'at itu ada empat tokoh utama. untuk Besok atas mengangkat harinya Abu Bakar sebagai khalifah. Pemilihan khalifah kedua yaitu Umar bin Khatthab dilakukan bin sedikit lebih teratur. pencalonan Abu Bakar Dalam amri untuk surat kemudian menyetujui waktu menandatangi bai'at penganggkatan khalifah kedua ini. Zuber bin Awwam. Fatimah putri Nabi dan Sa'ad bin mereka. Dimana dicalonkan enam calon khalifah yaitu Usman bin Affan. Khatthab suatu Auf tentang ini Abu sidang menjadi atas menggantikannya. dilakukan terlebih dahulu perundingan dengan beberapa anggota ulil amri. Kemudian Umar Nabi bin untuk mereka Abu sepakat Bakar. Ali bin Abi Thalib. selama tuan (AbuBakar) masih beradad itengah-tengah kami". dengan mengatakan "tidak mungkin jadi. Sa'ad bin Abi Waqqash. bai'atnya ke lalu atas Khattab melakukan maju bai'at kedepan langsung dan memberikan seluruh pelantikan Abu pengangkatan dipanggillah rakyat Masjid sebagai pemilihan Bakar khalifah. Ubbadah.

Dengan boleh Sedangkan Usmaniyah amri. Kedua-duanya siap untuk menggantikan khalifah Ummar bin Khatthab. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. seorang khalifah pada masa khilafah Rasyidah. dan ulil Ubaidillah mengajukan bin lainnya Abi yang Awwam. Mereka dipilih melalui proses musyawarah. khalifah sepenuhnya kepada amri. Setelah periode ini. Thalib maka tidak dibunuhnya namun bin Thalib pemberontak. Begitu seterusnya. Khalifah Ali bin Abi bin Thalib. pemilihan langsung dari dinasti Abbassiyah. Selain itu. Islam. Para khalifahnya disebut al-Khulafa’ al-Rasyidun. yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. dipilih yang tidak melakukan Usman bin Affan sebagai khalifah. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib terpilih. (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk). dipilihlah pengangkatan ambil sebagai masa ada bin yang Abi khalifah-khalifah contoh namanya khalifah Sufyan pemilihan Khulafaur dalam dan Rasyidin Khilafah Fathimiyah melibatkan pada tidak dinasti-dinasti Umaiyah. Kekuasaan diwariskan secara turun temurun. pencalonannya. . pemerintahan Islam berbentuk kerajaan. putranya Mu'awiyah Jazid sebagai khalifah. Sedangkan khalifah-khalifah sesudahnya sering bertindak otoriter . dikarenakan Pemilihan Usman telah khalifah diserahkan tidak para Disinipun kedua sebagai khalifah. bai'at atas dia menerima dengan Usman perasaan bin dan jiwa sebagai yang besar dan pengangkatan Affan khalifah ketiga.bin Abi Thalib. tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan. khalifah menurut Umaiyah karena pengangkatan keturunan. Namun dalam sidang ulil amri yang dipimpin oleh Abdur Rahman bin Auf. memilih bin Ali Abi calon mengundurkan Abi Thalib khalifah cara kita keempat. ini Affan oleh setelah sebagai ini. mengangkat Misalnya. Mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode Khilafah Rasyidah. menerima diri dan Ali dimasa umum pencalonannya. Dalam Thalhah pemilihan bin sempat Ali khalifah ini dan diajukan Zubair ulil tiga bin calon karena yaitu.

pengaruh Islam menyebar ke seluruh Persia. Mesopotamia. kepemimpinan Islam beralih ke Muawiyah atau lebih sering kita kenal sebagai Bani Umayyah. Adanya pembangunan di bidang ekonomi dan di bidang keagamaan. dan mulai masuk ke Palestina.Khawarij.3. Menyebabkan adanya perpecahan Islam menjadi Muawiyah. antara lain dengan membentuk propinsi. • Khalifah berikutnya. Mesir. • Di bawah pimpinan Usman bin Affan. menghadapi pergolakan yang semakin rumit. pengaruh Islam menyebar ke Syiria. . Transoxiana. Berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abu Talib menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin yaitu pada tahun 661M. Ibrah Di bawah pimpinan Abu Bakar. Syiah. Cyprus. Untuk menangani wilayah yang semakin luas. dan Tabaristan. Trjadi perpecahan karena konflik yang di sebabkan oleh ketidaktegasan kepemimpinan dan kecenderungan nepotisme. Rhodes.propinsi dan lembaga pengadilan. • Di bawah pimpinan Umar bin Khatab. Ali bin Abu Talib. Umar menata administrasi pemerintahan. Pemberontakan lain muncul dari keluarga Usman bin Affan an dari gubernur Damsyik. dan al. dan mulai masuk ke Persia. pengaruh Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arab.

Lalu. Gelar Ash.Shiddiq (Orang yang percaya).Shiddiq diberikan padanya karena ia adalah orang yang pertama mengakui peristiwa Isra' Mi'raj. ia pun diberi gelar Ash. Tetapi. sekitar tahun 599 Masehi[1] atau 600[2](perkiraan). Umar bin Khattab. Muslim Syi'ah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. al-Quraisyi al-Umawi al-Makki. sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun. salah satu rumpun suku Quraisy. Ali dilahirkan di Mekkah. Menurut sejarawan. Orangtuanya bernama Khaththab bin Nufail Al Mahzumi Al Quraisyi dan Hantamah binti Hasyim Nama beliau ra. dimana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang demokratis Abu Bakar nama aslinya adalah Abdus Syams. terlahir di Mekkah. daerah Hejaz. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga kini. Jazirah Arab. ada yang berbeda 27 tahun. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. pada tanggal 13 Rajab. Umar Ibnu Khatab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafiel bin abdul Uzza. dari Bani Adi. setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah sehingga menjadi Abu Bakar. yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar. adalah ’Utsman bin ’Affan bin al-’Ash bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad. ada yang 30 tahun bahkan 32 tahun .Latansa Khulafaurra-Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat.

2. dekat Madain. Siapakah yang disebut Khulafaur-rasyidin ? Sebutkan proses pengangkatan pada masa khulafaur-rasyidin ! Jelaskan perbedaan proses pengangkatan pada setap khulafaur-rasyidin ! Sejak khalifah siapa Al-Qur’an mulai dibukukan ? Tuliskan biografi lengkap dari keempat khulafaur-rasyidin. Pengakuan ini kemudian secara serempak diikuti oleh seluruh pendukungnya yang mayoritas berada di kota Kufah.)) A. 4. Pada saat itu Hasan bin Ali melakukan sumpah setia serta mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin umat Islam yang syah.Tamrinat 1. – 1250 M. BAB III PERKEMBANGAN ISLAM PERIODE KLASIK ( JAMAN KEEMASAN 650 M. Yaitu pada peristiwa ‘Am al-Jama’ah (rekonsiliasi umat Islam) di Maskin. Kekuasaan hasan bin Ali sangatlah singkat. 3. Peristiwa ini merupakan sejarah yang tidak dapat dilupakan bagi umat Islam. Periode Klasik Dinasti bani Umayah muncul pada peristiwa sangat bersejarah bagi umat Islam. Bertepatan pada tahun 661 M. Meskipun demikian . karena peristiwa ini merupakan awal dari penyerahan khilafah (kekuasaan) dari hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Irak. yaitu kurang lebih 6 bulan. 5. Kufah pada tahun 41 H.

Sistem inilah yang kemudian dijadikan sistem pemerintahan Islam selanjutnya. Gubernur Syiria dan Marwan bin Hakam yang pada pada masa khalifah Usman Ia menjabat sebagai sekretais kekhalifahan. dan Mesir telah mendukung Ali sebagai khalifah yang sah menggantikan khalifah Usman bin Affan. Dan masih banyak lagi alasan yang lain yang menyebabkan kelompok Muawiyah tidak senang kepada Ali. (17 Juni 656 M/ 18 Dzulhijjah 35 H. Dengan berbagai macam cara Muawiyah mencoba menurunkan Ali dari kursi kekhalifahan. Sikap yang berlebihan dari anggota kelompoknya inilah akhirnya menimbulkan ketidak senangan oleh sebagaian kelompok. Sementara itu kelompok Muslim yang ada di Madinah. yang kemudian menyebabkan konflik politik yang berkepanjangan yang pada ujungnya terjadilah perang shiffin pada tahun 38 H/ 657 M. Pada masa ini telah tercatat sebagai masa peralihan dari pemerintahan yang bersifat demokratis menjadi pemerintahan yang bersifat monarchi heridities. Bani Umayah di Spanyol dan seterusnya. Kufah. Kelompok Muawiyah mencurigai bahwa terbunuhnya khalifah Usman adalah hasil ulah kelompok Ali. yaitu masa pemerintahan Bani Umayah ( 661-750 M). Ketika Ali dibai’at sebagai Khalifah. Seperti pemerintahan. para tokoh Madinah seperti. Setelah dipertimbangkan. Muawiyah bin Abi sufyan dan para sekutunya sangat tidak mendukung terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Ali di bai’at oleh para tokoh dan pendukungnya. Bani Fathimah. maka tawaran tersebut diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Bani Abas. bahkan sebagaian pendukungnya sampai mengkultuskannya sebagai pemimpin yang wajib diikuti layaknya mengikuti seorang Nabi Muhammad saw. Pemerintahan Hasan bin Ali berakhir dengan gejolak politik yang luar biasa. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan khalifah Usman bin Affan. Para pendukung Ali bin Abi Thalib banyak yang berlebihan dalam mendukung nya.peristiwa ini telah tercatat sebagai sejarah penting bagi politik umat Islam. Pada saat itu khalifah Usman bin Affan dibunuh oleh sebagaian kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinannya yang dianggabnya banyak KKN pada tahun 35 H/ 656 M Setelah meninggalnya Usman bin Affan. Basrah. Muawiyah merasa terpaksa mendukung Ali karena tidak meiliki pendukung yang cukup . misalnya: Muawiyah bin Abi Sufyan. Gejolak politik ini sebenarnya berawal dari setelah wafatnya khalifah Usman bin Affan pada tahun 656 M.

Ia tidak mau terlalu banyak mengabil resiko dalam menangani persoalan yang tengah terjadi pada saat itu. yaitu agar kasus pembunuhan khalifah Usman segera di tuntaskan khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka menjelaskan situasi politik yang tengah terjadi di Madinah. Penanganan kasus terbunuhnya khalifah Usman bin Affan yang sangat lamban akhirnya muncul isu bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib sengaja mengulur waktu karena ia mempunyai kepentingan politis untuk mengeruk keuntungan dalam situasi kritis tersbut. Muawiyah mendasak kepada khalifah Ali agar segera mengusut kasus pembunuhan yang sangat sadis terhadap khalifah Usman bin Affan. pengusutan tindakan terhadap yang terlibat dalam pembunuhan khalifah Usman. Namun khalifah Ali bin Abi Thalib berjanji akan menyelesaikanya setelah ia berhasil mengamankan situasi dan kondisi dalam negeri. keinginan tersebut tidak dapat di penuhi oleh khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat itu. demi menghindari konflik horizontal yang lebih luas lagi. Alasan Ali bin Abi thalib tidak segera memenuhi tuntutan kelompok Muawaiyah bin Abi Sufyan. . sama artinya dengan memperkeruh kondisi politik dalam negeri.maka tuntutan itu tidak di kabulkan. Ali bin Abi Thalib merasa semakin terdesak setelah Aisyah istri Rasulullah juga menginginkan agar kasus terbunuhnya usman bin Affan segera dituntaskan. juga menimbulkan banyak pihak dari beberapa daerah. Namun cara kerja Ali dalam mengusut kasus ini sangatlah lambat sehingga menimbulkan kecurigaan kelompok Muawiyah kepada Ali semakin dalam. Disinilah letak kepiawaian politik Ali dalam menyikapi situasi politik yang sedang kacau. Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berkeinginan agar kasus itu di selesaikan dalam situasi yang tepat. sehingga Aisyah pun menginginkan hal hal yang sama. Sebab menurut analisa khalifah Ali. seperti Kufah. Thalhah bin Ubaidilah dan Zubair bertemu dengan Aisyah ketika mereka berdua kembali dari Basrah. yaitu pada saat situasi politik dalam negeri sudah aman dan terkendali. Thalhah bin Ubaidilah dan Zubair bin Awwam. Karena kasus itu tidak hanya melibatkan sejumlah kecil Individu. Bahkan Muawiyah menuduh khalifah Ali bin Abi Thalib berada di balik kasus pembunuhan tersebut. Basrah dan Mesir. mengingat situasinya saat itu tidak memungkinkan.karena masih dalam suasana duka dan keadaan masih kacau dan sebagainya. untuk pengusut secara tuntas pembunuhan khalifah Usman bin Affan.untuk menolaknya. Namun.

hasan dan husen dengan para pengikutnya. Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarah yang di anggap arogan oleh masyarakat Mesir dan berkuasa sewenang-wenang. tak seorangpun dari mereka yang berada di dekat Usman bin Affan dan mencoba memberi bantuan penyelesaian masalah tersebut. massa yang begitu banyak dan tidak mampu mengendalikan emosi menyerbu masuk ke rumah khalifah. terutama perilaku politik gubernur Mesir. tanpa di bantu oleh orang-orang dekatnya. Para pemberontak ini menuntut agar di ganti. sangat tidak beralasan. membantu menjaga kediaman khalifah dari serangan massa yang sedang marah. Setelah ia mendapat jawaban seperti itu. karena pada saat itu. Muawiyah baru datang ke “istana” khalifah Usman bin Affan agak terlambat dan tanpa bala tentara. khalifah Usman meninggal mengenaskan di dalam rumah dan di hadapan kelurganya di tangan orang yang tidak di ketahui identitasnya. Muawiyah tidak membawa bala bantuan karna ia takut khalifah terbunuh sebelum bala bantuan itu tiba. Diantara alasan para pemberontak yang terdeteksi mereka berasal dari Kufah. Kemarahan mereka semakin menjadi ketika mengetahui ada seseorang berkulit hitam yang mengaku utusan istana . dan muslim bin ‘Uqbah. Dia malah pergi dikawal oleh orang kepercayaanya yaitu. Akhibatnya. Muawiyah bin Khudaij. misalnya Marwan bin Hakam dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah kembali ke Syam unutk mengambil bantuan dan meninggalkan khalifah Usman bin Affan menghadapi para pemberontak sendirian. dekat dengan para sahabat dan makam Nabi Muhammad saw. serbuan massa tersebut tidak dapat di bendung. Untuk mengatasi persoalan itu. Tapi itu tidak di lakukanya. Basrah dan Mesir adalah karena ketidak setujuan mereka atas kebijakan yang di keluarkan khalifah terhadap para sahabat dan masyarakat muslim di tempat-tempat tersebut. Bahkan kedua putra Ali.Tuduhan Muawiyah dan kelompoknya saat itu. Mereka menerobos rumah khalifah Usman bin Affan dan memanjat dinding rumah khlifah. Muawiyah mengusulkan agar khalifah pindah ke Syam karena di sana ia akan aman di kelilingi orang-orangMuawiyah yang setia. surat yang dikirim lewat kurir bernama Al Musawwir bin Makhramah berisikan perintah agar Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim bantuan pasukan secepatnya untuk mengatasi situasi tersebut. Yang menjadikan tanda tanya dalam catatan sejarah Islam adalah : kenapa peristiwa pembunuhan terhadap khalifah Usman bisa terjadi ? Sementara itu semua yang ada disekelilingnya adalah para pembesar istana yang berasal dari keluarga Usman dan Bani Umaiyah. Padahal. Namun. Pada saat pemberontakan terjadi. Tapi usulan itu di tolak khalifah. karena Madinah adalah tempat hijrahnya. Kenyataan ini tidak dapat di atasi oleh Ali dan para sahabanya. sesuai isi surat yang di kirim khalifah ke padanya.

merupakan problem rumit yang tidak mudah untuk di selesaikan secepatnya. sangat mengguncang keluarga Bani Umaiyah. umat Islam Mesir melakukan protes dan demonstrasi secara masal menuju rumah khalifah Usman bin Affan. menjadi pemicu utama terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menuntut khalifah Usman mundur dari jabatan khalifah. Untuk itu. masyarakat tidak lagi percaya terhadap pemerintah yang di anggap telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang telah di amanatkan masyarakat muslim kepadanya. serta kengganan khalifah untuk menyerahkan pemegang stempel surat resmi. sepupu khalifh Usman bin Affan. Amuk massa dan ketidak pastian penjelasan khalifah mengenai penulis surat tersebut. yang isinya memerintahkan gubernur Mesir. adanya utusan Usman bin Affan yang membawa sepucuk surat resmi yang di stempel khalifah. Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarah. Salah satu yang dijadikan alasan bagi para pemberontak adalah. Kelompok ini merasa kehilangan orang yang selama ini melindungi kepentingan mereka. sesuai tuntutan para pemberontak. mereka berusaha mencari informasi siapa pembunuh khalifah Usman sebenarnya dan mereka akan menuntut kematianya dengan cara melakukan balas dendam. Akhirnya utusan pembawa surat itu di tangkap dan di hakimi masa. gubernur Mesir baru yang di angkat atas permintaan masyarakat Mesir. Isi surat itu tentu saja membuat mereka semakin marah dan menuduh khalifah Usman sengaja mau mencari masalah baru. Karena itu. Akibatnya. Muawiyah bin Abi Sufyan dan . sehingga khalifah Usman bin Affan terbunuh dengan cara yang sangat menggenaskan. Oleh karena itu. Massa yang mengamuk pada saat itu tidak dapat menahan emosi dan langsung menyerbu masuk rumah khalifah. untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar. di tambah dengan ketidak sewenangan masyarakat atas sistem pemerintahan yang sarat kolusi dan nepotisme. di tangkap. Akhirnya mereka tidak jadi kembali ke mesir tapi berbalik arah menuju pusat kekuasaan di Madinah untuk menuntut pertanggung jawaban khalifah atas kebijakan yang mengancam nyawa para sahabat.sedang menuju Mesir. Persoalan yang di hadapi khalifah Usman bin Affan. sementara surat yang dibawanya di jadikan sebagai barang bukti kesewenangan khalifah Usman bin affan yang mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab yang jelas dan tidak dapat di pertanggung jawabkan. Terbununya khalifah Usman bin Affan (35H/656M) yang kemudian disusul naiknya Ali bin Abi Thalib sebagi khalifah baru. menggantikan posisi Abdullah bin Sa’ad dan para demonstran setibanya mereka di mesir.

permintaan tersebut di tolak khalifah Ali bin Abi Thalib. orang-orang dekat khalifah. mereka mendapat informasi bahwa yang terlibat yang terlibat dalam pembunuhan adalah Muhammad bin Abu Bakar. Pengiriman gubernur baru ini di tolak Muawiyah dan masyarakat Syam. Namun. misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan. mereka menuntut kepada Ali bin Abi Thalib yang telah di angkat menjadi khalifah. Sebab selama ini mereka telah mendapatkan hak-hak istimewa pada masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan yang di kenal lemah lembut. karena segala bukti yang di tuduhkan kepada anak angkatnya itu tidak berdasar sama sekali. karena para gubernur yang diangkat khalifah Usman lebih banyak berasal dari familinya yang mereka semua kurang memiliki keahlian dibidangnya. Kelompok Bani Umaiyah berusaha melakukan pelacakan ke berbagai anggota masyarakat mengenai pembunuh Usman sebenarnya. seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Marwan bin Hakam. Hal itu di lakukan karena massa yang mengamuk tidak dapat di bendung. Karena itu. agar Muhammad bin Abu Bakar diserahkan untuk di adili. Justru keberadaan Muhammad pada saat itu semata untuk melindungi khalifah Usman dari kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada saat itu.keluarganya melakukan provokasi kepada massa pendukung Bani Umaiyah untuk tidak mengakui kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib yang telah disumpah sebagai khalifah baru. Salah upaya yang dilakukan Bani Umaiyah beserta kelompoknya dalam menjatuhkan khalifah Ali bin Abi Thalib adalah dengan cara meduhan Muhammad bin Abu Bakar dan khalifah Ali bin Abi Thalib. gubernur Syam yang di gantikan oleh Sahal bin Hunaif. Karen Muawiyah bin Sufyan dan para pendukungnya tidak menginginkan mereka berada di bawah kekuasaan khalifah yang di kenal tegas itu. karena mereka telah mempunyai seorang gubernur. Sementara itu alasan khalifah Ali menggantikan para gubernur itu adalah. setalah naiknya Ali sebagai khalifah banyak gubernur lama yang diganti oleh gubernur yang dianggab dengannya. tidak dapat berbuat . sehingga mereka dapat memanfaatkan keadaan itu untuk kepenting mereka masing-masing. Tuduhan yang diarahkan kepada Ali semakin mantab dengan adanya bukti bahwa. Muhammad ada di dalam. sehingga mereka dengan mudah masuk ke rumah khalifah Usman dan membunuhnya. yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. di dekat khalifah Usman. ketika massa melakukan pemberontakan. Akhirnya. Buktinya. Karena ketika peristiwa itu terjadi. gubernur lama yang di angkat pada masa khalifah Umar bin Al-Khatab.

melainkan oleh khalifah Umar bin Al-Khatab. Dan masih banyak lagi yang membuat kegusaran para penduduk dan sahabat yang masih . karena di khawatirkan akan memperkeruh situasi politik dan menambah persoalan baru dalam masa pemerintahanya kelak. Dalam perjalanan menuju Madinah. Muawiyah kemudian mengutus seorang kurir dari Bani absin membawa surat penolakan tersebut. yang sebenarnya isi surat itu hanya bacaan Basmalah. Inilah yang menjadi dasar kebijakan khalifah Ali bin Abi Thalib untuk melakukan pemecatan para pejabat yang pernah di bentuk khalifah Usman bin Affan. sehingga menuduh Ali telah berbuat semena-mena sebagai seorang khalifah. si kurir itu di perintahkan Muawiyah untuk mempengaruhi masyarakat di sepanjang jalan yang di laluinya dengan membawa jubah khalifah Usman bin Affan yang berlumur darah. khalifah Ali bin Abi Thalib mengeluarkan kebijakan ekonomi dengan memberikan tunjangan kepada kaum muslimin yang di ambil dari baitul mal. Dalam setiap kebijakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengkompromikan terlebih dahulu dengan para pejabat khalifah sebelumnya. Di samping itu. Muawiyah bukan orang sembarangan dan dia bukan di angkat oleh khalifah Usman bin Affan. Muawiyah dan penduduk Syam menuduh Ali bin Abi Thalib terlibat dalam kasus pembunuhan khalifah Usman. Kebijakan lain yang juga mengundang konflik adalah perihal. Menurut mereka. sehingga pejabat senior sebelumnya merasa tidak diorangkan lagi. Muawiyah bin Abi Sufyan. yaitu pengangkatan pejabat negara berdasarkan kedekatan hubungan keluarga. Kebijakan khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengganti para gubernur yang diangkat oleh masa khalifahh Usman bin Affan. Ia tetap di pertahankan oleh khalifah Usman dalam masa pemerintahanya bukan karena nepotisme. kalau bisa pemberhentian itu di tunda hingga menunggu waktu yang tepat dan situasi politik telah reda.banyak. misalnya pemecatan gubernur Syam. Sebab. penarikan kembali tanah-tanah yang telah di bagi-bagikan khalifah Usman secara tidak sah kepada kerabat dekatnya. melainkan berdasarkan keahlian yang di miliki para pejabat tersebut. sebelumnnya telah diigatkan Mughirah bin Syu’bah dan Abdullah bin Abbas. Pemecatan yang dilakukan oleh khalifah Ali bin Abi Thalib telah mendapatkan reaksi yang cukup keras dari kalangan Muawiyah dan para pendukungnya di Syam. Ia menolak pemberhentian dirinya dan memerintahkan utusan khalifah untuk kembalike Madinah. meskipun orang seperti Muawiyah mempunyai pengikut dan kekuatan yang bisa di andalkan untuk menghalau massa saat itu.

Bahkan mereka kemudian melakukan aksi untuk mempengaruhi masyarakat sebagai pelampiasan kekecewaan tersebut dengan mengatakan Ali bin . Bahkan kelompokmini menyerukan kepada umat islam untuk melakukan balas dendamatas kematian khalifah Usman bin Affan dan menyerang khalifah Ali karena tidak menghukum para pemberontak sebagai pembunuh. Zubair dan Aisyah tidak suka kepada khalifah Ali bin Abi Thalib. tetapi menimbulkan masalah pada masa kepemimpinanya. Maka tak heran kalau kemudian khalifah menghadapi oposisi yang sangat kuat dari berbagai tokoh terkenal. Zubair. Selain itu. dan Aisyah serta Muawiyah bin Abi Sufyan. khalifah juga menginginkan agar mereka berdua tidak meninggalkanya. antara lain ketidak mampuan khalifah mengatasi krisis politik berkepanjangan dan kasus pembunuhan khalifah Usman bin Affan yang tidak kunjung usai. Namun keinginan mereka di tolak khalifah Ali bin Abi Thalib dengan alasan mereka berdua adalah sahabat besar yang harus membantu khalifah dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. sejak awal menunjukan sifat keengganan untuk menentukan sifat mereka. apakah mengangkat dan mengakui khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah atau tidak. terutama Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengingat kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh khalifah Ali di anggap sangat revolusioner dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah. telah menginginkan menjadi gubernur. Hampir semua kebijakan khaliafah Ali bin Abi Thalib telah menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. maka keduanya meminta agar penggantian para gubernur. di tunda terlebih dahulu dan melihat situasi yang memungkinkan untuk melakukan kebijakan lainya. terutama mereka yang terkena lansung kebijakan tersebut. karena ia memerlukan dukungan dan nasehat kedua sahabat besar tersebut. Penolakan ini tentu saja sangat mengecewakan kedua sahabat besar itu. kedua sahabat besar tersebut. Banyak hal yang menyebabkan kenapa Thalhah. Selain itu.tinggal di Madinah adalah keinginanya untuk memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Kufah pada 656 M/36 H. Meskipun kebijakan untuk memindahkan pusat pemerintahan tidak berluku permanen. Meskipun Thalhah dan Zubair merupakan sahabat besar yang menghendaki Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. karena tidak dilakukan khaifah Ali. Sebelum terjadinya konflik intern di lingkungan pemerintahan Ali. Thalhah dan Zubair seorang kepercayaan khalifah Ali ini. misalnya dari Thalhah. Mereka baru mengakui kekhalifahan tersebut setelah mendapat desakan dari para pemberontak.

laksanakanlah. Kalian hanya ingin menghindar dari persoalan yang tengah terjadi. Kelompok ini kemudian menuju Basrah untuk menghimpun kekuatan. Zubair dan Aisyah di kota Mekah telah merencanakan sesuatu untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa terbunuhnya khalifah Usman bin Affan. Karena itu.Abi Thalib tidak mampu menjalankan pemerintahan dan gagal menyelesaikan kasus terbunuhnya khalifah Usman. Meskipun begitu. Namun tidak semua penduduk ikut dalam ajakan Aisyah tersebut. mantan gubernur Basrah. Aisyah tidak jadi pulang ke Madinah. Namun. juga melakukan sesuatu yang dapat merusak citra kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib dengan cara membuat kekacauan dan mempengaruhi massa agar mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Aisyah telah berusaha mempengaruhi penduduk untuk memerangi khaifah Ali bin Abi Thalib. Mereka bersekutu untuk menghadapi Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menuntutnya untuk segera menyelidiki kasus terbenuhnya Usman bin Affan. demi Allah. Mereka adalah Ya’ali bin Umaiyah. kemudian masyarakat membai’at Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Untuk menghindari terjadinya konflik internal Muslim. Thalhah bin Ubaidilah menjawab. Mendengar berita itu. Kemudian Thalhah. khalifah Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan kalian ku izinkan untuk melaksanakan Umrah. aku tak perduli. kedua tokoh itu meminta kepada khalifah agar di berikan izin meninggalkan Madinah untuk melaksanakan Umrah ke Mekkah. meskipun langit akan runtuh. Thalhah bin Ubaidilah dan Zubair bin Awwam telah berusaha menemui Aisyah yang baru saja melaksanakan Umrah. Tindakan ini di lakukan semata bertujuan untuk menjatuhkan kepemimpinan dan pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib. dan Abdulallah bin Amir. Selain mereka. Mendengar permintaan ini. dalam kelompok ini bergabung pula dua orang mantan gubernur yang baru saja di pecat dari jabatanya oleh khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam pertemuan itu. mantan gubernur Yaman. Aku akan menuntut balas atas kematian khalifah Usman bin Affan. Aisyah terkejut dan Marah. bahwa kepergian mereka ke Mekkah tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah Umrah. bukan itu tujuan utama kalian. sebelum khalifah Ali berhasil mengungkap kasus tragedi pembunuhan khalifah Usman bin Affan secara tuntas. tapi kembali lagi ke Mekkah. Setelah itu. Aisyah menanyakan tentang situasi kota Madinah. demi Allah. mereka . Madinah rusuh dan Usman di bunuh. Kemudian ia bersumpah. Jelasnya.

berhasil menawan gubernur Basrah. Peristiwa peperangan unta tersebut. seorang gubernur Syam yang membangkang dan tidak mengakui kekhalifahannya. Namun. Dalam pertempuran itu. perundingan damai tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dari para pendukung mereka tidak nenginginkan perdamaian. Ajakan mereka disambut baik oleh Aisyah. Ali membelokkan pasukannya menuju Basrah untuk mengatasi pemberontakan tersebut. karena Siti Aisyah mengendarai Unta ketika pergi ke medan perang untuk menentang khalifah Ali. jelas merupakan problem politis dan teologis bagi kaum . Peristiwa ini memicu gerakan konflik baru antara khalifah Ali dengan para penentangnya. Dimanakan Perang Unta atau Perang Jamal. yang diangkat oleh khalifah Ali. Pada intinya. demi menghindari konflik internal kaum Muslimin. dekat Basrah pada tanggal 4 Desember 656 M/10 Jumadil Akhir 36 H. kedua sahabat besar itu sepakat bahwa persoalan itu harus di selesaikan lewat perundingan. Sementara Aisyah selamat dan di perlakukan dengan baik oleh khalifah dan dikembalikan yang ditemani oleh saudara laki-lakinya. Akhirnya tidak ada pilihan lain bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Usaman bin hanief. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam tewas terbunuh. Namun. sehingga ia mau terjun ke dalam dunia politik praktis guna meminta pertangungjawaban Ali bin Abi Thalib atas terjadinya kekacauan politik yang melanda umat Isalm. Khalifah Ali bin Abi Thalib mencoba bersikap tegar dengan berupaya menyelesaikan lewat caracara damai. Hal itu karena diantara lawan yang dihadapi ada Aisyah. Ali berusah berbicara dengan Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Khalifah Ali tidak tinggal diam atas fitnahan kelopok Muawiyah. yaitu Muhamad bin Abu Bakar. termasuk Siti Aisyah. Abdulallah bin Zubair yang berambisi untuk menjadi khalifah telah berhasil untuk mempengaruhi Aisyah. setelah mendengar berita dari saudaranya. Aqil bin Abi Thalib dari Basrah bahwa Aisyah telah mempersiapkan diri untuk memerangi khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertempuran ini berujung pada pertempuran yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Perang Unta. Ia juga telah mempersiapkan pasukannya untuk menggempur kekuatan Muawiyah. Akhirnya kedua kekuatan itu bertemu di Kharaibah. Untuk itu. kecuali melalui pertempuran. agar Aisyah berasedia bergabung dengan mereka untuk melakukan tindakan menentang khalifah Ali. Mereka terus mendesak agar pertempuran terus di lanjutkan.

dan dan bahkan Ali di Anggap gagal mengatasi kasus tersebut. Sehingga ketika Muawiyah menjadi beberapa kelompok antar lain pendukung setia Ali (Syi’atu Ali) dan kelompok sempalan . Karena itu. Ali sangat kriris dan berhati-hati dalam setiap menghadapi bentuk tantangan. Peperangan yang terjadi antara khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Suffan pada tahun 657 M. Dalam hal ini.Muslimin pada masa kekhalifahan Ali. di samping berhasil menarik simpati dari penduduk kota tersebut. karena dia adalah saudaranya. Dukungan masyarakat dan tentara syiria sangat di mungkinkan. Muawiyah telah melakukan berbagai macam cara. Ahmad Amin berpendapat bahwa Muawiyah berpendapat bahwa dialah yang paling berhak menuntut atas kematian khalifah Usman. Setelah Muawiyah berhasil memprofokasi para penduduk dan kelompok pendukungnya. Kelambanannyan dalam menangani kasus tersebut. juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perang Shiffin. dalam setipa tindakan kemudian. Selain itu Ali juga dianggap orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus terbunuhnya khalifah Usman bin Affan. Muawiyah berhasil mempengaruhi massa yang kemudian mereka berpendapat bahwa Ali tidak mampu menyelesaikan kasus terbunuhnya khalifah Usman. Hal itu antara lain disebabkan karena Ali dianggap ingin mengeser atau mencopot kedudukan Muawiyah dari jabatan gubernur Syiria yang telah di perolehknya sejak masa pemerintahan khalifah Umar bin AlKhattab. Sehingga Ali harus ekstra hati-hati dalam menangani setiap kasus dalam krisis politik yang sedang terjadi. meskipun kemudian sikapnya ini banyak merugikan dirinya karena di manfaatkan oleh para pendukungnya. Dampak politis dan mungkun juga teologis dari peperangan tersebut adalah terpecahnya kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib (Khawarij). Dalam upayanya untuk menjatuhkan kekhalifahan Ali. Pada dasarnya terjadinya perang ini adalah disebabkan oleh ketidak sukaan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. seperti pengungkapan kasus tragedi pembunuhan khalifah Usman bin Affan. maka Muawiyah segera mengumpulkan para penduduk dan segera mempersiapkan diri untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. karena saat masa kekuasaanya di Syiria. Muawiyah telah berhasil membangun basis tentara militer. Bahkan Muawiyah menolak melakukan sumpah setia (bai’at) sebagai pengakuan dirinya atas kepemimpinan khalifah Ali. misalnya dalam Perang Shiffin. Muawiyah melakukan provokasi dengan membawah baju khalifah Usman yang berlumuran darah. Lewat orasinya yang hebat dan kelicikannya.

Bila tidak dapat diselesaikan. dengan tawaran jika berhasil akan diangkat menjadi gubernur.melakukan mobilisasi massa untuk menyerang pasukan khalifah. ’Amr bin Al-’Ash berpendapat bahwa bai’at belum dapat dilakukan oleh Muawiyah dan masyarakat Syiria. berpandapat bahwa sebaiknya permintaan yang diajukan ’Amr bin Al-’Ash harus dipenuhi. maka yang terjadi bukan bai’at melainkan perang. agar persoalan dalam negeri Syiria cepat selesai dan upaya pelacakan terhadap pelaku pembunuhan khalifah Usman bin Affan segera berjalan. Selain itu. dilakukan koordinasi antara Muawiyah dengan Amr bin Al-Ash. Persoalan itu akan sangat mumngkin diselesaikan segera. selain Atbah bin Abi Sufyan. Muawiyah selain berhasil mempengaruhi penduduk Syiria juga berhasil mempengaruhi tokoh karismatik yang memiliki masa yang sangat banyak. ditahan dalam waktu beberapa lama. Untuk kepentingan tersebut. polisi yang telah dikenal kelicikannya dalam berdiplomasi. bila ia pada pendiriannya semula. utusan khalifah. Dalam musyawarah yang dilakukan di kediaman Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Namun. Persoalan inilah yang menjadi negoisasi berjalan sangat lamban. maka khalifah segera mengirim Jarir bin Abdullah Al-Bujali ke Damaskus untuk memperingatkan keseriusan khalifah menggempur pasukam Muawiyah. yaitu jabatan gubernur mesir. Hal ini. Sebelum khalifah Ali bin Abi Thalib menuntaskan tragedi pembunuhan khalifah Usman bin Affan. ada sebuah tuntutan sebagai bagian dari kompensasi persetujuan tersebut yang di minta ’Amr bin Al-’Ash. menurut Ibnu Qutaybah. bila Muawiyah berada dalam posisi pengambil kebijakan. Akan tetapi. Kelambanan ini terjadi karena Muawiyah sendiri belum dapat mengeluarkan kebijakan seperti itu. kerja sama dengan Amr akan menguntungkan pihak Muawiyah. karena akan menambah kekuatan barisan penentang khalifah Ali. sebab ia sendiri masih menjabat gubernur Syiria. Melihat kondisi yang semakin genting. Permintaan tersebut akhirnya di setujui . sebelum persetujuan kerja sama itu disepakati. yaitu ’Amr bin Al-Ash. yakni tidak akan melupakan sumpah setia (bai’at) kepada khalifah Ali. Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah melihat keseriusan Muawiyah dalam menolak kekhalifahannya. maka Utbah bin Abi Sufyan. Di antara mereka yang terlibat konsultasi itu adalah ’Amr bin Al-Ash. Jarir bin Abdullah. masyarakat Syiria memberi dukungan penuh terhadap rencana Muawiyah. sengaja dilakukan Muawiyah agar ia dapat melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan para pembantunya.

’Amr bin Al-Ash’ pada 28 juli 657M mengusulkan agar Al Qur’an diletakan di ujung tombak. Pada hari pertama jalanya pertempuran .000 orang pasukan.000 orang pasukan untuk menghadang kekuatan khalifah Ali. melakukan tipu muslihat. sehingga konflik fisik antara kedua kekuatan tidak dapat di hindari lagi. Tidak ada pilihan lain bagi khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan kasus tersebut. menambah darah segar bagi kekuatan barisan Muawiyah yang tidah menyukai kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ia telah mempersiapkan sekitar 85. Dengan persiapan sekitar 90. khalifah Ali bin Abi Thalib pergi menuju syiria untuk memetangi Muawiyah. diizinkan kembali ke Kuffah dengan membawaa informasi mengenai penegasan kembali Muawiyah yang menolak mengakui kekhalifaan Ali. Mendengar informasi itu.Muawiyah dengan cacatan bahwa Amr bin Al-’Ash harus membantunya dalam dalam upaya mencapai tujuan politisnya. Ia menjelaskan situasi kota Damaskus yang tengah mengadakan konsolidasi kekuatan untuk menghadapi kemungkinan pahit yang akan terjadi. Bergabungnya ’Amr bin Al-’Ash ke dalam barisan Muawiyah bin Abi Sufyan. utusan khalifah Ali bin Abi Thalib yang ditahan. Di lembah Eufrat ( Shiffin). dan ada tanda-tanda kekalahan berada di pihaknya. sebelum menuntaskan penyelidikan atas tragedi pembunuhan khaifah Usman bin Affan. misalnya perang. sebagian tentara khalifah Ali bi Abi Thalib . tokoh politik yang di kenal licik. Mengetahui hal itu. karena kedua pasukan mencoba mengerahkan kekuatan masing-masing untuk mengalahkan lawan tempurnya. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Di tengah berkecamuk peperangan. Namun pada hari ke dua. tampaknya pasukan Muawiyah mulai terdesak. yaitu keinginan Muawiyah yang tetap mempertahankan kedudukan sebagai gubernur Syiria dan menentang kebijakan khalifah Ali yang ingin mencopot kedudukan tersebut. Usai bermusyawarah. Keputusan hasil musyawarah dari Syiria yang telah dibawa Jarir bin Abdullah Al Bujali telah disampaikan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib di Kufah. Menghadapi situasi kritis ini. Ali bin Abi Thalib berkesimpulan bahwa genderang perang tampaknya telah di bunyikan oleh Muawiyah. mengatakan bahwa Al Qur’an ini akan menjadi hakim yang akan menyelesaikan persoalan ini. sebagai isyarat penghentian perang. kedua pasukan saling mengintai kelemahan masing-masing. Jarir bin Abdullah Al-Ajali. Amr bin Al-Ash. Tampaknya Muawiyah pun tidak kalah sigap. Sementara itu Muawiyah Muawiyah. kecuali dengan memerangi para pembangkang yang di prakasai Muawiyah bin Abi Sufyan.

Padahal kemenangan telah menghampiri khalifah.menghentikan pertempuran. Oleh karena itu. Karena itu. . pertempuran di hentikan untu membicarakan cara terbaik dalam menyelesaikan krisis politik militer yang tengah terjadi. termasuk dari sebagaian pasukan Ali sendiri yang setuju perang dihentikan. bahkan sebagaian pasukan khalifah Ali menuntut agar perang di hentikan dan di selesaikan dengan cara damai melalui satu proses yang kemudian di kenal dengan sebutan Tahkim atau Arbitrase. sehingga di percaya oleh Muawiyah untuk menjadi utusan dalam perundingan tersebut. Upaya khalifah Ali bin Abi Thalib untuk tidak terpengaruh apa yang disampaikan oleh kelompok Muawiyah gagal. Ali bin Abi Thalib mengajak kembali pasukanya agar meneruskan pertempuran. baik dari pihak khalifah Ali bin Abi Thalib maupuin pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Alasan pilihan itu jatuh kepada Amr karena ia di anggap orang yang memiliki kemampuan diplomatis yang sangat kuat dan mempunyai keahlian dalam bidang strategi politik diplomasi. Tekanan telah datang dari berbagai ragam. Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk ‘Amr bin Al-‘Ash sebagai utusan. maka masing-masing utusan. Awalnya khalifah Ali kurang setuju atas terpilihnya Abu Musa Al-Asy’ari sebagai utusan perundingan. Abu Musa di kenal sebagai salah seorang sahabat besar yang tingkat keimanan dan ketaqwaanya tidak dapat di ragukan. karena apa yang di lakukan Amr bin Al-Ash dan pasukannya hanya merupakan tipuan agar pasukan Ali bin Abi Thalib terpecah belah. pada awalnya Abdullah bin Abbas yang di tunjuk. mengirim utusan lain sebagai saksi. Dari pihak khalifah. akhirnya posisi itu di tempati oleh Abu Musa Al-Asy’ari yang di tunjuk menjadi delegasi. Kemudian atas kesepakatan bersama antara para sahabat dengan khalifah Ali. kedua belah pihak merundingkan utusan masing-masing. Untuk kelancaran jalan perundingan. sehingga tidak ada pilihan lain bagi khalifah Ali bin Abi Thalib kecuali menuruti keinginan orang banyak. tapi di tolak oleh pengikut Ali karenaia di anggap lemah dalam berdiplomasi melawan utusan Muawiyah. karena ia tahu bahwa ia bukan termasuk ke dalam kategori politisi dan militer yang memiliki kemampuan kuat untuk adu berdiplomasi. Perbuatan itu tentu saja mengecewakan khalifah dan sebagian tentaranya yang mengetahui bahwa Al Qur’an itu hanya tipu daya saja. Jeda waktu ini di manfaatkan oleh kedua belah pihak untuk memberi keselamatan kepada masyarakat muslim mengenai langkah-langkah terbaik yang akan di ambil dalam mengatasi persoalan ini. Untuk itu.

Oleh karena itu. ‘Amr bin Bakr bertugas membunuh ‘Ar bi Al-‘Asr dan Al-Hajjaj bin Abdillah At-Tamimi bertugas membunuh Muawiyah. yakni baik Ali bin Abi Thalib mau pun Muawiyah diminta untuk meletakkan jabatan masing-masing dan melepaskan klaim bahwa masing-masing sebagai pemimpin yang sah. yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. cara yang terbaik adalah menurunkan keduanya dari jabatan masing-masing dan membentuk lembaga syura untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Umat Islam. Namun khalifah Ali bin Abi Thalib menolak hasil dari musyawarah tersebut karena diangkat merugikan Ali dan menguntungkan kelompok Muawiyah. Sebab secara otomatis dengan munculnya lelompok khawarij telah mengurangi jumlah pendukung khalifah Ali bin Abi thalib. yang disebut dengan khawarij. Mereka menganggab bahwa sebab utama adalah dari ketiga orang. ketika mulai melaksanakan Tahkim/ arbitrasi. Sebab dari kesepakatan tersebut memutuskan hendaknya dari kedua kelompok. Karena itu. yaitu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah hendaknya masing-masing meletakkan jabatannya. Oleh karena itu dari ketiganya harus dibunuh. Berawal darisinilah maka kelompok Ali terpecah menjadi dua. Kelopok khawarij kemudian menugaskan Abdur Rahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thali. Daumatul Jandal (sekarang al-Jawf). Kelompok khawarij selalu berusaha untuk mencari sebab tidak selesainya konflik internal pada kaum Muslimin ini. Sedang kelompok satunya menyatakan akan mendukung Ali sampai kapanpun dan kelompok ini disebut dengan Syi’atu Ali (syiah. da kesepakatan di antara kedua utusan itu. ditempat inilah. Meskipn demikian secara politis munculna kelompok khawarij telah menguntungkan kelompok Muawiyah. yaitu Ali bin Abi Thalib. Kelompok pertama menyatakan keluar. Dengan lembaga itu. diharapkan masyarakat mampu menentukan siapa pemimpin mereka. Muawiyah bin Abi Sofyan dan ‘Amr bin Al-‘Asr. sebelah selatan Syiria pada 657 M/38 H.Tempat yang disepakati oleh kedua pihak untuk menjadi tempat pertemuan adalah. Kelopok Khawarij menyatakan diri tidak mendukung kelopok manapn. kedua belah pihak sependapat bahwa pangkal persoalan yang kini tengah melanda umat Islam terletak pada kedua pemimpin itu. Dari ketiga yang ditugaskan oleh kelompok khawarij tersebut hanya Abdur Rahman bin Muljam .

Mereka menambah pembaharuan penting dari luar. para ahli falsafah dan ahli sains.1250: zaman Kerajaan Abbasiyah. Satu lagi pembaharuan ialah kertas . Aljazair. melainkan oleh mantan pengikut setianya yang tidak setuju dari hasil tahkim. Tunisia dan Libya. contohnya seperti penomboran kedudukan dari India. hingga kilang kertas dapat dibina di Samarkand dan Baghdad. mengklaim dirinya sebagai Khalifah pada tahun 909. B. seorang muslim Syiah dari dinasti Fatimiyyah yang mengaku bahwa anak perempuannya adalah keturunan Nabi Muhammad. serta jurutera-jurutera dari dunia Islam banyak menyumbang kepada teknologi. kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan dunia Islam. Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Orang Arab memperbaiki teknik orang Cina dengan menggunakan kain linen berbanding kulit pokok mulberi. Pada masa pemerintahannya. Said bin Husain. Pencapaianpencapaian saintifik dan intelektual mekar pada zaman keemasan itu. Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika ketika sedang melaksanakan shalat shubuh pada tanggal 24 Januari 661/ 15 Ramadhan 40 H. serta dengan menambahkan rekaan-rekaan dan pembaharuan-pembaharuan mereka sendiri." tulis Bernard Lewis dalam bukunya What Went Wrong? (Apakah Silapnya?).asalnya rahsia yang dijaga ketat orang Cina. Zaman Keemasan Semasa Zaman Keemasan Islam (750 . ia mulai memperluas daerah . khususnya orang Turki (dan kemudian diikuti oleh orang Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13). Meskipun begitu. mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Parsi dan India. Namun kemudian. mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan.untuk membunuh Ali bin Abi Thalib yang berhasil sedangkan yang lainnya gagal. Pada awalnya ia hanya menguasai Maroko. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad. Namun kemudian. Mereka melakukan ini dengan dua cara. Yunani. Seni pembuatan kertas diperolehi daripada dua tawanan di Pertempuran Talas (751). Tetapi pada tahun 940 kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang nonArab. iaitu dengan mengekalkan tradisi-tradisi yang awal. Kerajaan Islam mewarisi "pengetahuan dan kemahiran Timur Tengah kuno. Ali terbunuh bukan oleh kaum kafir. Terbunuhnya khalifah Ali ini berarti telah menambah catatan negatif bagi sejarah Islam.

di Thus. Mereka ini memainkan peranan yang penting dalam menterjemahkan dan mengembangkan karya Kesusasteraan Yunani dan Hindu. al-Farabi dan sebagainya. Tokoh-tokoh pada masa khalifah Bani Abbasyiah Harun Al rasyid Harun Ar-Rasyid lahir di Rayy pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809. sampai akhirnya dijatuhkan kembali pada tahun 1031. Sumbangan mereka ini menyebabkan seorang ahli filsafat Yunani yaitu Aristoteles terkenal di Eropa. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan. Sedangkan Bani Umayyah yang merupakan salah satu kabilah dalam Quraisy. pada zaman ini menyaksikan penemuan ilmu geografi. Tambahan pula. Pada masa kekhalifahan ini dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. kemudian mereka mengklaim kembali gelar Khalifah pada tahun 929. pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750" 750. sastra. Zaman ini juga menyaksikan lahir ilmuwan Islam terkenal seperti Ibnu Sina. Bani Abbasiyyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul-Muththalib (566-652) yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad. dan ilmu zaman pra-Islam kepada masyarakat Kristen Eropa. Dinasti Fatimiyyah kemudian runtuh pada tahun 1171. Ilmu-ilmu ini kemudiannya diperbaiki lagi oleh beberapa tokoh Islam seperti Al-Biruni dan sebagainya. Abu_al-Abbas_al-Saffah" Abu al-Abbas al-Saffah menang melawan pasukan Bani_Umayyah" Bani Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Banyak golongan pemikir lahir zaman ini. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan_II" Marwan II. dan filosofi dari Yunani. oleh karena itu mereka termasuk ke dalam Bani Hasyim. banyak diantara mereka bukan Islam dan bukan Arab Muslim. Al-Kindi. dan Hindustan. bukan termasuk yang seketurunan dengan Nabi. matematik. Persia. . sebelum akhirnya Bani Abbasyiah berhasil merebut kembali daerah yang sebelumnya telah mereka kuasai. dan hanya menyisakan Mesir sebagai daerah kekuasaan Bani Fatimiyyah. Abbas_bin_Abdul-Muththalib" Abbas menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani_Hasyim" Bani Hasyim di Iran" Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar_bin_Abdul_Aziz" Umar bin Abdul Aziz. Muhammad bin Ali. Sedangkan Bani Umayyah bisa bertahan dan terus memimpin komunitas Muslim di Spanyol. dan astronomi seperti Euclid dan Claudius Ptolemy.kekuasaannya sampai ke Mesir dan Palestina.

Selain melahirkan prosedur dan metode ilmu bedah modern. mesjid-mesjid. Sosok dan kiprah Al-Zahrawi baru terungkap ke permukaan. Di masa pemerintahannya beliau : • • • • • Mewujudkan keamanan. Karya dan hasil pemikirannya banyak diadopsi para dokter di dunia Barat. tanah kelahirannya Al. Membangun sarana pendidikan. Musa Al-Hadi adalah kalifah yang ketiga. khalifah yang ketiga dan kakaknya. yang dilanjutkan oleh Ma'mun Ar-Rasyid. Orang Barat mengenalnya sebagai Abulcasis. ‘’Prinsipprinsip ilmu kedokteran yang diajarkan Al. sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi. di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. dan perdagangan.Zahra dijarah dan dihancurkan. Di masa mudanya. yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah. Meski berasal dari dinasti Abbasiyah. Peletak dasar-dasar ilmu bedah modern itu bernama Al-Zahrawi (936 M -1013 M). dikenal sebagai masa keemasan Islam (The Golden Age of Islam).1064 M) menempatkannya sebagai salah seorang . Membangun tempat-tempat peribadatan.Zahrawi menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Sebab. peradaban Islam memiliki seorang dokter bedah yang paling top. Kontri businya sungguh sangat besar bagi pengembangan ilmu bedah.) Di era keemasannya. Era pemerintahan Harun. kesehatan. Harun Ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmaki dari Persia (Iran). kedamaian serta kesejahteraan rakyat. perpustakaan. setelah ilmuwan Andalusia Abu Muhammad bin Hazm (993 M . Mendirikan Baitul Hikmah. Membangun majelis Al-Muzakarah. Membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan megah. Tak heran bila dunia pun mendapuknya sebagai ‘Bapak Ilmu Bedah Modern’.’ Kisah masa kecilnya tak banyak terungkap. Harun Ar-Rasyid adalah kalifah kelima dari kekalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. dan penelitian. dia juga menciptakan beragam alat dan teknologi yang digunakan untuk bedah.Khurasan. Harun banyak belajar dari Yahya ibn Khalid Al-Barmak.Ibunya Jurasyiyah dijuluki Khayzuran berasal dari Yaman. dan istana. Al-Zahrawi adalah seorang dokter bedah yang amat fenomenal. • Al-Zahrawi (936-1013 M.

Sejarah hidup alias biografinya baru muncul dalam AlHumaydi’s Jadhwat al. Al-Zahrawi mendedikasikan separuh abad masa hidupnya untuk praktik dan mengajarkan ilmu kedokteran. seorang dokter yang baik haruslah melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. pada masa itu Cordoba menjadi tempat favorit bagi orang-orang Eropa yang ingin menjalani operasi bedah. orthopedi. Menurut Will Durant. Para dokter di zamannya mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang jenius terutama di bidang bedah. Dalam menjalankan praktik kedokterannya. Kitab yang dijadikan sekolah kedokteran di Eropa itu terdiri dari 30 volume. AlZahrawi meninggalkan sebuah ‘harta karun’ yang tak ternilai harganya bagi ilmu kedokteran yakni berupa Kitab Al-Tasrif li man ajaz an-il-taliI sebuah ensiklopedia kedokteran. Popularitas Al-Zahrawi sebagai dokter bedah yang andal menyebar hingga ke seantero Eropa. Berbeda dengan ilmuwan Muslim kebanyakan. Tak heran. Sebagai seorang dokter termasyhur. bila kemudian pasien dan anak muda yang ingin belajar ilmu kedokteran dari Abulcasis berdatangan dari berbagai penjuru Eropa. Dalam AlTasrif. serta ilmu kedokteran secara umum. dia mengungkapkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan siswanya. Al-Zahrawi pun mengingatkan kepada para muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Dalam kitab yang diwariskannya bagi peradaban dunia itu. Al-Zahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Al-Zahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu bedah. hand lotion. Al-Zahrawi begitu mencintai murid-muridnya. Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalanan. Di puncak kejayaannya. Ia lebih banyak mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. pewarna rambut yang berkembang hingga kini merupakan hasil karya Al-Zahrawi. opththalmologi. Al-Zahrawi pun diangkat menjadi dokter Istana pada era Kekhalifahan Al-Hakam II di Andaluasia. farmakologi.dokter bedah terkemuka di Spanyol. Sederet produk kosmetika seperti deodoran. Jasanya dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh sangat besar. Menurut Al-Zahrawi. Ia juga mengupas tentang kosmetika. Cordoba memiliki tak kurang 50 rumah sakit yang menawarkan pelayanan yang prima Sebagai seorang guru ilmu kedokteran.Muqtabis yang baru rampung setelah enam dasawarsa kematiannya. Al-Zahrawi menankan pentingnya observasi tertutup .

Kitab itu juga dilengkapi dengan ilustrasi. Pada masa itu. dan geografi yang berasal dari Persia. Kitab itu menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan para dokter sera ahli bedah Eropa selama lima abad lamanya pada periode abad pertengahan. astrologi. Al-Zahrawi pun selalu mengingatkan agar para dokter untuk berpegang pada norma dan kode etik kedokteran. Meski Corboba kini bukan lagi menjadi kota bagi umat Islam. Al-Khowarizmi (780 . yakni tak menggunakan profesi dokter hanya untuk meraup keuntungan materi.Tasrif yang ditulisnya lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Cremona pada abad ke-12 M. Jaques Delechamps (1513 M 1588 M) masih menjadikan Al-Tasrif sebagai rujukan. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika.heri ruslan.kin an pelayanan yang terbaik. Hal itu dilakukan untuk tercapai .nya diagnosis yang akurat serta kemung . Sosok dan pemikiran Al-Zahrawi begitu dikagumi para dokter serta mahasiswa kedokteran di Eropa.Zahrawi sebagai seorang ahli bedah diakui para dokter di Eropa. ‘’Tak diragukan lagi.’‘ ucap Pietro Argallata. namun namanya masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan yakni ‘Calle Albucasis’. Kini rumah itu menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Kepariwisataan Spanyol. Hampir sepanjang hidupnya. seorang ahli bedah Prancis bernama Guy de Chauliac mengutip Al-Tasrif hampir lebih dari 200 kali. ahli bedah berkebangsaan Prancis . dia kerap mengingatkan agar masyarakat tak melakukan operasi bedah kepada dokter atau dukun yang mengaku-ngaku memiliki keahlian operasi bedah. Hanya dokter yang memiliki keahlian dan bersertifikat saja yang boleh melakukan operasi bedah.dalam kasus-kasus individual. astronomi. Kitab Al. Di jalan itu terdapat rumah nomor 6 yakni rumah tempat Al-Zahrawi tinggal. Hingga abad ke.dua tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Al-Zahrawi adalah kepala dari seluruh ahli bedah. Mungkin karena itulah di era modern ini muncul istilah dokter spesialis bedah (surgeon). Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm (sekarang Khiva.850 M). Kehebatan dan profesionalitas Al. Menurut Al-Zahrawi profesi dokter bedah tak bisa dilakukan sembarang orang. Pada abad ke-14 M. Al-Zahrawi tutup usia di kota Cordoba pada tahun 1013 M . ia bekerja sebagai dosen di Sekolah . Kitab Al-Tasrif terus menjadi pegangan para dokter di Eropa hingga terciptanya era Renaissance.16 M. Uzbekistan) dan wafat sekitar tahun 850.

satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. setelah Islam masuk ke Persia. termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani.Ma'mun. Translasi bahasa Latin dari Aritmatika beliau. Pendekatan logika dan sistematis beliau dalam penyelesaian linear dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dalam disiplin aljabar. Dalam Kitab al-Fihrist Ibnu al-Nadim. tempat ia belajar ilmu alam dan matematika. Toomer menulis: Sebutan lain untuk beliau diberikan oleh al-Tabari. "al-Majusi. yang tercantum dalam buku beliau.Qutrubbulli mengindikasikan beliau berasal dari Qutrubbull. Sejarawan al-Tabari menamakan beliau Muhammad bin Musa al-Khwarizmi al-Majousi al-Katarbali. kota kecil dekat Baghdad." dapat dilihat mengindikasikan ia adalah pengikut Zoroaster.jadi sebutan Al-Tabari ditujukan pada saat ia muda. Beliau merevisi dan menyesuaikan Geografi Ptolemeus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. . kemudian diperkenalkan sebagai Sistem Penomoran Posisi Desimal di dunia Barat pada abad ke 12. trigonometri. Karya-Karya Besar Al-Khawarizmi Karya terbesar beliau dalam matematika. Kata logarisme dan logaritma diambil dari kata Algorismi. Nama beliau juga di serap dalam bahasa Spanyol Guarismo dan dalam bahasa Portugis. kita temukan sejarah singkat beliau. astronomi. dan pada bidang lain yang beliau tekuni.Ini mungkin terjadi pada orang yang berasal dari Iran. bersama dengan karyakarya tulis beliau.Kehormatan di Baghdad Buku pertamanya. Sebutan al. dan banyak pedagang dan ilmuwan dari China dan India berkelana ke kota ini. kemudian buku Al-Jabar beliau menunujukkan beliau adalah seorang Muslim Ortodok. ia beragama Majusi. adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. al-Jabar. bahkan lokasi tempat lahirnya sekailpun. Tetapi. Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan. al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala atau: "Buku Rangkuman untuk Kalkulasi dengan Melengkapakan dan Menyeimbangkan&rdquo. yang memperkenalkan angka India. Algarismo yang berarti digit. Gelar beliau adalah Abu &lsquo. Latinisasi dari nama beliau. tapi juga dalam kebahasaan. yang juga dilakukan beliau. sebagai fondasi dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar. geografi. nama yang diambil dari nama salah satu buku beliau pada tahun 830 M. buku pertama beliau yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. kartografi. Tentang agama al-KhawArizmI'.. Kontribusi beliau tak hanya berdampak besar pada matematika. Nama beliau mungkin berasal dari Khwarizm (Khiva) yang berada di Provinsi Khurasan pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah (sekarang Xorazm. Dia bekerja di Baghdad pada Sekolah Kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al.far. astrologi. Sehingga ia disebut sebagai Bapak Aljabar.Khawarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara 813-833. salah satu provinsi Uzbekistan). Kata Aljabar berasal dari kata al-Jabr. Riwayat Hidup Sedikit yang dapat diketahui dari hidup beliau.Abd Allah atau Abu Ja&rsquo. Al.

Buku besar beliau yang lain.Tengah. dan sumbersumber Yunani. Sistemasi dan koreksi beliau terhadap data Ptolemeus pada geografi adalah sebuah penghargaan untuk Afrika dan Timur &ndash.mun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di Bumi. Aljabar adalah proses memindahkan unit negatif. 1145) dan juga oleh Gerard of Cremona. menunjukkan kata algoritmi menjadi bahasa Latin. Algoritmi de numero Indorum. Beberapa kontribusi beliau berdasar pada Astronomi Persia dan Babilonia. Buku I – Aljabar al-Kitab al-mukhtasar fi Hisab al-jabr wa-l-muqabala Buku Rangkuman Kalkulasi dengan Melengkapkan dan Menyeimbangkan) adalah buku matematika yang ditulis tahun 830. menimbulkan dampak yang hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa.4x2 disederhanakan menjadi 5x2= 40x. Beliau juga menulis tentang astrolab dan sundial. Buku tersebut merangkum definisi aljabar. Kitab surat al-ard ("Pemandangan Bumi". Ia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma&rsquo. memprinsipkan kemampuan difusi angaka India ke dalam perangkaan timur tengah dan kemudian Eropa.Pada buku beliau. yang ditulis tahun 825. akar dan kuadratdari notasi dengan menggunakan nilai yang sama di kedua sisi.di terjemahkan oleh Geography). yang memperlihatkan koordinat dan lokalisasi yang diketahui dasar dunia. Kalkulasi dengan angka Hindu. x2 = 40x . Buku beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. bersama dengan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yang kemudian disebut &ldquo. Metode beliau dalam menyelesaikan linear dan notasi kuadrat dilakukan dengan meredusi notasi ke dalam 6 bentuk standar (dimana b dan c adalah angka positif) * Angka ekual kuadrat (ax2 = c) * Angka ekual akar (bx = c) * Kuadrat dan akar ekual (ax2 + bx = c) * Kuadrat dan angka akar ekual (ax2 + c = bx) * Akar dan angka kuadrat ekual (bx + c = ax2) * Kuadrat ekual akar (ax2 = bx) Dengan membagi koefisien dari kuadrat dan menggunakan dua operasi aljabar (Arab: penyimpanan ataumelengkapkan) dan al-muqabala (menyeimbangkan). angka India. Ketika hasil kerjanya dikopi dan di transfer ke Eropa dan Bahasa Latin. dengan berani mengevaluasi nilai panjang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota di Asia dan Afrika yang sebelumnya diberikan oleh Ptolemeus. Al-muqabala adalah proses memberikan kuantitas dari .ketahuilah dunia&rdquo. Contohnya. Buku ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin berjudul Liber algebrae et almucabala oleh Robert of Chester (Segovia..

Zona Cuaca&rdquo. Baik dalam salinan Arab maupun Latin.Ali. Gunung. termasuk Abu Hanifa al-Dinawari. dengan Kota-Kota. Judul lengkap buku beliau adalah Buku Pendekatan Tentang Dunia. tapi hilang dari Bahasa Arab yang aslinya. yang juga menerjemahkan tabel astronomi pada1126. Oleh karena itu. Contohnya.a wa-l-tafriq bi-Hisab al-Hind ("Buku Penjumlahan dan Pengurangan berdasarkan Kalkulasi Hindu")Buku 3 .tetapi umumnya dimulai dengan kata: Dixit algorizmi ("Seperti kata al-Khawarizmi"). ditulis oleh Abu Ja&rsquo.Arab: "Buku Pemandangan Dunia" atau "Kenampakan Bumi" diterjemahkan oleh Geography). Terjemahan Latinnya tersimpan di Biblioteca Nacional de España di Madrid.arafaddin al-Tussi. Buku 2 . Sahl bin Bi&scaron. pda manuskrip Latin. Abu Kamil (Rasala fi al-gabr wa-al-muqabala). x2 + 14 = x + 5disederhanakan ke x2 + 9 = x. Semua Pulau dan Sungai. Oleh Paul Gallez. yang bertahan dalam Bahasa Latin. yang menulis pengaruh lintang dan bujur terhadap cuaca. dan &Scaron.Rekonstruksi Planetarium Peta abad ke-15 berdasarkan Ptolemeus sebagai perbandingan. yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Strasbourg. Abu Muhammad al&lsquo. Hanya ada satu kopi dari Kitab Surat al-Ard.Dixit algorizmi Buku kedua besar beliau adalah tentang aritmatika. Buku 3 beliau yang terkenal adalah Kitab Surat al-Ard (Bhs. Kitab aslinya mungkin bernama Kitab alJam&rsquo.tipe yang sama ke sisi notasi. Buku ini dimulai dengan daftar bujur dan lintang.Adli. terdiri dari daftar 2402 koordinat dari kota-kota dan tempat geografis lainnya mengikuti perkembangan umum. dikatakan bahwa ini sanagat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk untuk membuat pendekatan praktis. Hubert Daunicht merekonstruksi kembali peta tersebut dari daftar koordinat. Abu Yusuf al-Missisi. .. atau Algoritmi de numero Indorum ("al-Kahwarizmi pada angka kesenian Hindu"). termasuk &ldquo. Beberapa pengarang telah menerbitkan tulisan dengan nama Kitab al-gabr wa-l-muqabala.Sind bin &lsquo. Laut.far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi berdasarkan pendalaman geografis yamg ditulis oleh Ptolemeus dan Claudius. Ia berusaha mencari pendekatan yang mirip dengan peta tersebut.biasanya tak bernama. yang selesai pada 833 adalah revisi dan penyempurnaan Geografi Ptolemeus. tak ada yang tertinggal dari buku ini.r. Translasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Adelard of Bath. sebuah nama baru diberikan pada hasil kerja beliau oleh Baldassarre Boncompagni pada 1857. Ibnu Turk.

astronomial dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. Al-Biruni memang seorang saintis yang sangat fenomenal. Kairo dan Paris berisi pendekatan material yang berkemungkinan berasal dari al-Khawarizm?. Al-Biruni . George Sarton pun begitu mengagumi kiprah dan pencapaian Al-Biruni dalam beragam disiplin ilmu. yang diterjemahkan oleh Adelard of Bath (26 Januari 1126). Dia adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam seluruh sejarah manusia.rifat al-samt min qibal al-irtifa&rsquo. Istanbul. Al-Biruni (973 . Sejatinya.Buku 4 .Astronomi Kampus Corpus Christi MS 283 Buku Zij al-sindhind ("tabel astronomi&rdquo.1050 M).Kalender Yahudi Al-Khawarizmi juga menulis tentang Penanggalan Yahudi (Risala fi istikhraj ta'rikh al-yahud "Petunjuk Penanggalan Yahudi"). Yang menerangkan 19-tahun siklus interkalasi. Buku 5 .). Sama dengan yang ditemukan oleh al-Biruni dan Maimonides. seperti determinasi arah Mekkah adalah salah satu astronomi sferik. tapi versi lain oleh astronomer Spanyol Maslama al-Majriti (1000) tetap bertahan dalam bahasa Latin. the Bibliothèque Mazarine (Paris). Karya lainnya Beberapa manuskrip Arab di Berlin. Tashkent.” Begitulah AI Sabra menjuluki Al-Biruni — ilmuwan Muslim serba bisa dari abad ke-10 M.” cetus Sarton.) adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalenderial. dan memberikan hukum tentang bujur matahari dan bulan menggunakan Kalender Yahudi. Bapak Sejarah Sains Barat. Manuskrip di Istanbul berisi tentang sundial. Ibnu al-Nadim dalam Kitab al-Fihrist (sebuah indeks dari bahasa Arab) juga menyebutkan Kitab ar-Rukama(t) (buku sundial) dan Kitab al-Tarikh (buku sejarah) tapi 2 yang terakhir disebut telah hilang. Karya lain.rifat sa&rsquo.at al-mashriq f? kull balad) dan determinasi azimut dari tinggi (Ma&rsquo. Versi aslinya dalam Bahasa Arab (ditulis 820) hilang. yang disebut dalam Fihirst. memperhitungkan interval antara Era Yahudi(penciptaan Adam) dan era Seleucid . ”Semua pasti sepakat bahwa Al-Biruni adalah salah seorang ilmuwan yang sangat hebat sepanjang zaman. hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu bulan Tishri dimulai. Bukan tanpa alasan bila Sarton dan Sabra mendapuknya sebagai seorang ilmuwan yang agung. Beliau juga menulis 2 buku tentang penggunaan dan perakitan astrolab. Sejarah mencatat. Empat manuskrip lainnya dalam bahasa Latin tetap ada di Bibliothèque publique (Chartres). the Bibliotheca Nacional (Madrid) dan the Bodleian Library (Oxford). Dua karya berisi tentang pagi (Ma&rsquo.

Khwarizm (Uzbekistan). Selain itu. Sejarah sains mencatat. Dinasti Khwarizmi digulingkan oleh Emir Ma’mun Ibnu Muhammad. Dia sangat intens mempelajari bahasa. kedokteran.sebagai sarjana Muslim pertama yang mengkaji dan mempelajari tentang seluk beluk India dan tradisi Brahminical. AlBiruni pun dinobatkan sebagai ‘Bapak Indologi’ — studi tentang India. ilmuwan dari Khawarizm. Sansekerta. ilmuwan yang hidup di era kekuasaan Dinasti Samanid itu merupakan salah satu pelopor merote saintifik eksperimental. sejarah. teks. Dia juga mengamalkan ilmu yang dikuasainya dengan menjadi seorang guru yang sangat dikagumi para muridnya. Menginjak usia yang ke-20 tahun. geografi. Persia. Ketika berusia 20 tahun. Al-Biruni mengaku sama sekali tak mengenal ayahnya.di sekitar wilayah aliran Sungai Oxus. Sumbangan yang dicurahkannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan sungguh tak ternilai. antropologi. Dia juga merupakan saintis pertama yang mengelaborasi eksperimen yang berhubungan dengan fenomena astronomi. farmasi. hanya sedikit mengenal tentang kakeknya. Di era keemasan Islam. Al-Biruni . dan Suriah. geodesi. Al-Biruni juga fasih sederet bahasa seperti Arab. sejarah. serta filsafat. Kerja keras dan keseriusannya dalam mengkaji dan mengeksplorasi beragam aspek tentang India.sekarang adalah kota Khiva . Al-Biruni ternyata telah meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Dia terlahir menjelang terbit fajar pada 4 September 973 M di kota Kath . Al-Biruni juga dinobatkan sebagai ‘antropolog pertama’ di seantero jagad. Dia juga kerap bertukar pikiran dan pengalaman dengan Ibnu Sina . fisika.ilmuwan besar Muslim lainnya yang begitu berpengaruh di Eropa. Al-Biruni juga menjadi pelopor dalam berbagai metode pengembangan sains. Tak cuma itu. Saat itu. Sejarah masa kecilnya tak terlalu banyak diketahui. dan kebudayaan India. kimia. Al-Biruni juga tercatat sebagai seorang perintis psikologi eksperimental. Dialah ilmuwan yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan metode eksperimental dalam ilmu mekanik. Dalam biografinya. Al-Biruni pun tak hanya menguasai beragam ilmu seperti. Ilmuwan kondang itu bernama lengkap Abu Rayhan Muhammed Ibnu Ahmad Al-Biruni. Yahudi. Persia itu juga dinobatkan sebagai ‘Bapak Geodesi’. Turki. Al-Biruni tumbuh dewasa dalam situasi politik yang kurang menentu. Sebagai ilmuwan yang menguasai beragam ilmu. dari Gurganj. matematika. Selain menguasai beragam ilmu pengetahuan. astrologi. Dia juga turun memberikan kontrbusi yang begitu besar bagi setiap ilmu yang dikuasainya itu. Al-Biruni telah menulis beberapa karya di bidang sains. Al-Biruni muda menimba ilmu matematika dan Astronomi dari Abu Nasir Mansur. psikologi.

Untuk meningkatkan prestise istana yang dipimpinnya. Di istana itu. Pada tahun 1017 M hingga 1030 M. Al-Biruni mendapat kesempatan untuk melancong ke India. Mahmud sengaja menarik para sarjana dan ilmuwan ke Istana Ghazna. Mahmud lalu membawa para pejabat Istana Khwarizmi untuk memperkuat kerjaannya yang bermarkas di Ghazna. Ibnu Iraq. Di negeri Hindustan itu. Afghanistan. ilmuwan lainnya yang dibawa Mahmud ke Ghazna adalah matematikus. dia dihormati dan dengan leluasa bisa mengembangkan pengetahuan yang dikuasainya. Selain itu. Dia tinggal di wilayah itu selama beberapa tahun. Selama 13 tahun. Selama tinggal di Gurgan. Al-Biruni mengembalikan hadiah yang diterimanya itu ke kas negara. Meski Mahmud terkesan memaksa. Namun. Selain itu. Sultan dan Al-Biruni pergi ke Gurgan di Laut Kaspia. Ibnu Khammar. ALBiruni merupakan salah seorang ilmuwan dan pejabat istana yang ikut diboyong. Selama hidupnya. Sekitar 11 tahun kemudian. namun Al-Biruni menikmati keberadaannya di Ghazna. sang ilmuwan Muslim itu mengkaji tentang seluk beluk India hingga melahirkan apa yang disebut indologi atau studi tentang India. kebiasaan. Dia juga berhasil menulis buku astrologi berjudul The Elements of Astrology. Ibnu Sina juga sempat menerima undangan bernada ancaman dari Mahmud agar datang dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya di istana Ghazna. situasi politik kembali bergolak menyusul kematian anak kedua Emir Ma’mun akibat pemberontakan. Pada tahun 1017 M. Al-Biruni mengumpulkan beragam bahan bagi penelitian monumental yang dilakukannya. Khwarizmi pun diinvasi oleh Mahmud Ghazna pada tahun 1017 M.meminta perlindungan dan mengungsi di Istana Sultan Nuh Ibnu Mansur. Pada tahun 998 M. Salah satu tugas Al-Biruni adalah menjadi astrolog isatana bagi Mahmud dan penggantinya. Ma’sud menghadiahkan seekor gajah yang bermuatan penuh dengan perak. Atas karyanya itu. Al-Biruni telah menyelesaikan salah satu karyanya yakni menulis buku berjudul The Chronology of Ancient Nations. Mahmud pun melakukan beragam cara untuk mendatangkan para ilmuwan ke wilayah kekuasaannya. keyakian atau kepecayaan yang dianut masyarakat di sub-benua India. Sebagai bentuk penghargaan. Al-Biruni kembali ke Khwarizmi. Sekembalinya dari Gurgan dia menduduki jabatan yang terhormat sebagai penasehat sekaligus pejabat istana bagi penggati Emir Ma’mun. sang ilmuwan itu pun menulis . Ma’sud juga menjamin Al-Biruni dengan uang pensiun yang bisa membuatnya tenang beristirahat serta terus mengembangkan ilmu pengetahuan. dia juga menghasilkan karya besar dalam bidang astronomi lewat Masudic Canon yang didedikasikan kepada putera Mahmud bernama Ma’sud. dan seorang dokter. Dia mengorek dan menghimpun sejarah.

geografi. Astrologi Dia merupakan ilmuwan yang pertama kali membedakan istilah astronomi dengan astrologi. Kartografi Kartografi adalah ilmu tentang membuat peta atau globe. Al-Biruni wafat di usia 75 tahun tepatnya pada 13 Desember 1048 M di kota Ghazna. Al-Biruni tercatat sebagai astronom yang melakukan percobaan yang berhubungan dengan penomena astronomi.” papar John J O’Connor dan Edmund F Robertson dalam MacTutor History of Mathematics. ”Kontribusi penting dalam geodesi dan geografi telah dibuat disumbangkan Al-Biruni. Al-Biruni telah menulis karya penting dalam kartografi. Ilmu Bumi Al-Biruni juga menghasilkan sejumlah sumbangan bagi pengembangan Ilmu Bumi.”papar Will Durant tentang kontribusi Al-Biruni dalam bidang astronomi. serta mineralogi. geografi. Dia juga menghasilkan beberapa karya yang penting dalam bidang astrologi. dia merampungkan ensiklopedia astronomi yang sangat panjang berjudul Kitab AlQanun Al Mas’udi. Sumbangan Sang Ilmuwan Astronomi ”Dia telah menulis risalah tentang astrolabe serta memformulasi tabel astronomi untuk Sultan Ma’sud. Hal itu dilakukannya pada abad ke-11 M. Geodesi dan Geografi Pada usia 17 tahun. Dia juga memberi kontribusi signifikan dalam kartografi. Pada usia 22 tahun. Untuk tetap mengenang jasanya. Atas perannya itulah dia dinobatkan sebagai ‘Bapak Geodesi’. Al-Biruni juga telah berjasa menuliskan risalah tentang planisphere dan armillary sphere. Dia menduga bahwa Galaksi Milky Way (Bima Sakti) sebagai kupulan sejumlah bintang. Al-Biruni juga menegaskan bahwa bumi itu itu berbentuk bulat. serta fisika. Selain itu. yakni sebuah studi tentang proyeksi pembuatan peta. . Dia telah memperkenalkan teknik mengukur bumi dan jaraknya menggunakan triangulasi. geologi.sederet karya dalam bidang kedokteran. para astronom mengabadikan nama Al-Biruni di kawah bulan. Pada 1031 M. Al-Biruni sudah mampu menghitung garis lintang Kath Khawarzmi dengan menggunakan ketinggian matahari.

kekerasan. Al-Biruni termasuk ilmuwan yang pertama bersama Ibnu Al-Haitham yang mengkaji dan mempelajari ilmu optik. Mineralogi Dalam kitabnya berjudul Kitab al-Jawahir atau Book of Precious Stones. Dialah yang pertama menemukan bahwa kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara. Psikologi Eksperimental Al Biruni tercatat sebagai pelopor psikologi eksperimental lewat penemuan konsep reaksi waktu. bau. serta beratnya.Geologi Al-Biruni juga telah menghasilkan karya dalam bidang geologi. Dalam kitab yang ditulisnya Kitab fi Tahqiq ma li’l-Hind atau Penelitian tentang India. Indologi Dia adalah ilmuwan pertama yang mengkaji secara khusus tentang India hingga melahirkan indologi atau studi tentang India. Mediterania. Salah satu contohnya. kepadatan. Salah satunya. Sayangnya buku itu kini telah hilang. Dia mengklasifikasi setiap mineral berdasarkan warna. serta Asia Selatan. dalam Kitab al-Jamahir dia tergolong ilmuwan yang sangat eksperimental. Metode Sains Al-Biruni juga berperan dalam memperkenalkan metode saintifik dalam setiap bidang yang dipelajarinya. Sejarah Pada usia 27 tahun. Dia dipuji sejumlah ilmuwan karena telah mengembangkan antropologi Islam. AlBiruni telah membedakan antara menode saintifik dengan metode historis. Al-Biruni menjelaskan beragam mineral. Matematika . Optik Dalam bidang optik. dia menulis tentang geologi India. dan budaya di Timur Tengah. dia menulis buku sejarah yang diberi judul Chronology. Ia menulis secara detail studi komparatif terkait antropologi manusia. Biruni didapuk sebagai antropolog pertama di dunia. Dia juga mengembangkan metodelogi yang canggih dalam studi antropologi. Antropologi Dalam ilmu sosial. agama.

bagi al-Kindi. al-Kindi sendiri turut aktif dalam kegiatan penerjemahan ini. adalah mukaddimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. khususnya dalam bidang teori dan praktik aritmatika. Nama lengkap al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya`qub ibn Ishaq ibn Shabbah ibn Imran ibn Isma`il ibn Muhammad ibn al-Asy’ath ibn Qais al-Kindi. Di samping menerjemah. al-Ma’mun (813-833). al-Wathiq (842-847). al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah. Al-Kindi telah menulis hampir seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. maka tidak akan ada sesuatu apapun. Sebagaimana Plato. Yang paling utama dari seluruh cakupan matematika di sini adalah ilmu bilangan atau aritmatika karena jika bilangan tidak ada. dan alMutawakkil (847-861). geometri dan astronomi.873 M). ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai sais kereta dan dua kekuatan lainnya (pemarah dan nafsu) . Tahun kelahiran dan kematian al-Kindi tidak diketahui secara jelas. Yang dapat dipastikan tentang hal ini adalah bahwa ia hidup pada masa kekhalifahan alAmin (809-813). ia sangat menghargai matematika. al-Kindi juga memperbaiki terjemahan-terjemahan sebelumnya. Karena keahlian dan keluasan pandangannya. geometri dan lainnya Al-Kindi (801 . Memang. dan daya berpikir (cognitive atau rational). teori rasio. Hal ini disebabkan karena matematika. secara etnis. ia diangkat sebagai ahli di istana dan menjadi guru putra Khalifah al-Mu’tasim. Salah satu kelebihan al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum Muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. bilangan irasional. di antara sekian banyak ilmu. sejak didirikannya Bayt al-Hikmah oleh al-Ma’mun. harmoni. Dan memang. Mukaddimah ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dulu menguasai matematika.Dia memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan matematika. daya pemarah (irascible). Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi tiga: daya bernafsu (appetitive). al-Mu’tasim (833-842). Al-Kindi hidup pada masa penerjemahan besar-besaan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Tetapi. Matematika di sini meliputi ilmu tentang bilangan. Ia adalah filosof berbangsa Arab dan dipandang sebagai filosof Muslim pertama. Di sini kita bisa melihat samar-samar pengaruh filsafat Pitagoras. Ahmad.

kebangkitan jasmani. Suriah pada sekitar 858 M. Ketertarikannya dengan benda-benda yang ada di langit membuat Al Battani kemudian menekuni astronomi. Secara informal ia mendapatkan pendidikan dari ayahnya yang juga seorang ilmuwan.929 M). Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat. keabsahan wahyu. maka dua daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula. mukjizat. Jika akal budi dapat berkembang dengan baik. Sejak berabad-abad lamanya. Salah seorang di antaranya adalah Abu Abdallah Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Al-Battani. Namun ia tak mengikuti jejak langkah nenek moyangnya. Karena itu. ia meninggalkan Harran menuju Raqqa yang terletak di tepi Sungai Eufrat. mereka diibaratkan sebagai raja. neraka. Tak heran bila sejumlah ilmuwan di kedua bidang tersebut bermunculan. di sana ia melanjutkan pendidikannya. Dalam semangat ini pula. dan kelahiran dan kehancuran dunia oleh Tuhan. ia lebih memilih memeluk Islam. dan kehidupan akhirat. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan al-Kindi seperti anjing dan babi.sebagai dua ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Keyakinan ini menguat dengan adanya bukti kemampuan Al Battani membuat dan menggunakan sejumlah perangkat alat astronomi seperti yang dilakukan ayahnya. Raqqa menjadi terkenal dan mencapai . al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia ex nihilio. astronomi dan matematika begitu lekat dengan umat Islam. Al-Battani (850 . Beberapa saat kemudian. Di kota inilah ia melakukan beragam penelitian hingga ia menemukan berbagai penemuan cemerlangnya. sedang bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Al Battani lahir di Battan. Jabir Ibn San'an Al-Battani. fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Pada saat itu. surga. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Battani atau Albatenius. Harran. Menurut al-Kindi. Keluarganya merupakan penganut sekte Sabbian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang.

dan 24 detik. Terjemahan ini keluar pada 1116 sedangkan edisi cetaknya beredar pada 1537 dan pada 1645. Ini merupakan penghargaan atas sejumlah penemuan yang dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan Al Battani. Berdasarkan perhitungannya.47 derajat sejak perhitungan yang dilakukan oleh Ptolemy. ia menyatakan bahwa bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 hari.kemakmuran. Perhitungannya mendekati dengan perhitungan terakhir yang dianggap lebih akurat. Sementara terjemahan karya tersebut ke dalam bahasa Spanyol muncul pada abad ke-13. panjangnya musim. pada 1749 kemudian digunakan oleh Dunthorne untuk menentukan gerak akselerasi bulan. pada 14 September 786 membangun sejumlah istana di kota tersebut. Ia menemukan bahwa garis bujur terajauh matahari mengalami peningkatan sebesar 16. Al Battani juga menentukan secara akurat kemiringin ekliptik. Usai pembangunan sejumlah istana di Raqqa. khalifah kelima dalam dinasti Abbasiyah. Terjemahan buku tersebut tak melulu dalam bahasa latin tetapi juga bahasa lainnya. Ini membuahkan penemuan yang penting mengenai gerak lengkung matahari. dan orbit matahari. 5 jam. Ini disebabkan karena kalifah Harun Al Rashid. Pada masa . Bukunya tentang astronomi yang paling terkenal adalah Kitab Al Zij. kota ini menjadi pusat kegiatan baik ilmu pengetahuan maupun perniagaan yang ramai. Terjemahan tertua dari karyanya itu masih ada di Vatikan. Al Battani juga memberikan kontribusi gemilang terutama dalam trigonometri. Ia pun bahkan berhasil menemukan orbit bulan dan planet dan menetapkan teori baru untuk menentukan sebuah kondisi kemungkinan terlihatnya bulan baru. Ini terkait dengan pergantian dari sebuah bulan ke bulan lainnya. ilmuwan Muslim lainnya. Penemuannya mengenai garis lengkung bulan dan matahari. Laiknya. ia pun menuliskan pengetahuannya di kedua bidang itu ke dalam sejumlah buku. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul De Scienta Stellerum u De Numeris Stellerum et Motibus oleh Plato dari Tivoli. 46 menit. Buah pikirnya dalam bidang astronomi yang mendapatkan pengakuan dunia adalah lamanya bumi mengelilingi bumi. Dalam bidang matematika. Itulah hasil jerih payahnya selama 42 tahun melakukan penelitian yang diawali pada musa mudanya di Raqqa. Suriah.

Al Battani memang mencapai Baghdad untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak pemerintah. dia lebih dikenal di Barat daripada di Timur. Transoxiana (Persia Utara). menjadi rujukan di berbagai universitas Eropa. Bahkan. Fihrist menyatakan bahwa Al Battani meninggal dunia dalam sebuah perjalanan dari Raqqa ke Baghdad. Tak heran bila tulisannya. bukunya dalam bidang pengobatan. Ia lebih menekankan pada rasionalitas daripada keyakinan buta.1037 M).selanjutnya baik terjemahan karya Al Battani dalam bahasa Latin maupun Spanyol tetap bertahan dan digunakan secara luas. filosof. Bukhara. Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn Sina (980-1037) atau yang secara umum dikenal dengan nama Ibn Sina atau Avicenna (bahasa Latin yang terdistorsi dari bahasa Hebrew Aven Sina) adalah seorang ensiklopedis. Bahkan. . Namun kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya ketika dalam perjalanan pulang dari Baghdad ke Raqq Ibn-Sina (973 . dokter. Pengaruhnya di Barat karena buku-bukunya banyak diterjemah ke dalam bahasa Latin. Dia dipanggil oleh orang Arab dengan sebutan al-Shaykh al-Rais. Di sinilah Ibn Sina banyak mendapat serangan dari kalangan Muslim ortodok. dinyatakan bahwa Al Battani merupakan ahli astronomi yang memberikan gambaran akurat mengenai bulan dan matahari. di beberapa tempat ia lebih terkenal sebagai sastrawan daripada seorang filosof. karya ini merupakan kumpulan Muslim berpengaruh pada abad ke-10. Karena itu. Dia mengajar kedokteran dan filsafat di Isfahan. Dia adalah seorang dokter ternama. Tak hanya itu. di dalamnya juga termuat informasi mengenai akhir hidup sang ilmuwan ini. di mana mulai abad ke-12 sampai ke-17. Qanun fi al-Tibb. kemudian tinggal di Teheran. Perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk protes karena ia dikenai pajak yang berlebih. fisiologis. Dalam Fihrist. ahli matematika. Dia lahir di Afsanah. sangat memberikan pengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa hingga datangnya masa Pencerahan. Informasi lain yang tertuang dalam Fihrist menyatakan pula bahwa Al Battani melakukan penelitian antara tahun 877 dan 918. astronomer dan sastrawan. Diakui oleh semua orang bahwa pikirannya merepresentasikan puncak filsafat Arab. ia dituduh ateis. Dia adalah ilmuwan dan filosof Muslim yang sangat terkenal dan salah seorang ilmuwan dan filosof terbesar sepanjang masa. yang dikompilasi Ibn An-Nadim pada 988.

berkaitan dengan ide-ide sederhana dan abstrak. yang dapat diterapkan pada semua hal. bahasa. berhubungan dengan Isagoge. aritmatika. al-Najah terdiri dari 10 jilid. Atas bantuan Sultan. dia memiliki kesempatan untuk mempelajari buku-buku langka di perpustakaan Sultan. buku pertama yang ditulisnya dalam masalah psikologi dipersembahkan untuk Sultan. Ibnu Sina mengembangkan kosep logikanya kurang lebih semodel dengan komentar al-Farabi tentang Organon-nya Aristoteles. sampai musik. Bahkan. Sultan mengangkatnya menjadi perdana menteri di Rayyand. Di usia 22 tahun. Tidak lama kemudian ia meninggalkan Jurjan karena kekacauan politik. Ia pergi ke kota Hamazan. Dan sekali lagi. Dia meninggal di usia 57 tahun. di mana ia berhasil menyembuhkan penyakit Sultan Shams al-Dawlah dari Dinasti Buwaihi. dengan judul Hadiyah al-Ra’is ila al-Amir. putra Sultan Shams al-Dawlah. ia ditangkap oleh Taj al-Muluk. Bagian pertama. Di usia enam belas tahun. ia meninggalkan Bukhara menuju Jurjan. dia telah banyak meringkas buku-buku filsafat. Atas jasanya. Tapi. Jabatan ini diembannya sampai meninggalnya Sultan. setelah kematian ayahnya. dan disebut oleh Aristoteles dengan kategori. Dia dapat melarikan diri ke Isfahan dengan cara menyamar. yang berkaitan dengan delapan buku Aristoteles yang didahului oleh Isagoge-nya Prophyry.Dia menjadi sahabat karib raja karena keahliannya dalam masalah pengobatan. ia telah menyembuhkan Sultan Samaniyah. teologi. al-Hikmah terdiri dari 10 jilid dan Qanun fi al-Tibb yang di dalamnya berisi lebih dari 700 resep dan kegunaannya. Yang paling terkenal di antaranya ialah Kitab al-Shifa’ yang terdiri dari 18 jilid. kalangan tentara memusuhinya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Dia kemudian diangkat menjadi dokter istana. dari penyakit serius yang dideritanya. Dalam usia dua belas tahun. ia diangkat menjadi menteri di Hamadan. Nuh ibn Mansur. Dia berhasil menyembuhkan penyakit Sultan. Ibn Sina membagi pengetahuan logika ke dalam sembilan bagian yang berbeda. Dengan posisinya ini. Filsafat Logikanya bisa ditemukan dalam kitabnya yang berjudul al-Najat dan dalam beberapa bagian penting karya yang lain yang berjudul al-Isharat. Kedua. mulai filsafat. Dia banyak menulis buku dalam berbagai persoalan. Dalam sebuah monograf ringkas tapi sangat penting yang berisi tentang ‘Klasifikasi Ilmu Pengetahuan”. berkaitan dengan kombinasi dari ide-ide sederhana tersebut untuk menyusun proposisi yang dinamakan . adalah filsafat umum tentang bahasa yang berkaitan dengan pembicaraan dan elemen-elemen abstraknya. dan dijebloskan ke penjara selama empat bulan. geometri. Ketika ia hendak pergi ke Isfahan. Ketiga. di mana di akhir hayatnya ia menjadi guru filsafat dan dokter di Isfahan. salah satu buku yang sangat terkenal di Timur pada abad pertengahan. ia dikeluarkan dari penjara.

Ia adalah puisi (al-shi’r) atau Poetics-nya Aristoteles yang dianggap filosof Muslim menjadi bagian dari Organon logisnya. tapi di luarnya. Kelima. yang berkaitan dengan Topic-nya Aristoteles. mengkombnsikan proposisi dalam bentuk-bentuk silogisme yang berbeda dan merupakan bahasan pokok First Analytics Aristoteles. yaitu analogi (al-qiyas). yaitu dari data pengalaman pertama. Deskripsi atau definisi pertama dibentuk dari pengalaman langsung atau ide-ide dan kemudian disusun dengan menggunakan argumen-argumen. Sekalipun Ibn Sina memberikan logika posisi yang sangat penting di antara ilmu-ilmu yang lain. Ibn Sina menyarakan untuk menggunakan justifikasi pragmatis terhadap definisi dan argumen: dengan definisi. Rangkaian deduksi dihasilkan dari pengetahuan. dia jelaskan sangat jelas. Starting point ini tidak didirikan di dalam logika itu sendiri. yaitu perdebatan (al-jadl). dan ini disebut Sophisticii atau kesalahan-kesalahan (al-maghalit). Kesembilan. mendiskusikan berbagai hal yang harus dipenuhi oleh premis-premis yang darinya rangkaian reasoning dijalankan dan ini disebut dengan Second Analytics. dan ini bukan tidak terbatas. dia pada saat yang sama juga mengakui batas-batasnya. Keempat. tapi membantu kita untuk menggunakan kebenaran yang telah kita miliki tersebut dengan baik dan mencegah kita dari dari penggunaan yang salah atas kebenaran tersebut. Penalaran. dia dapat melakukan persuasi. mempertimbangkan sifat dan batas-batasan penalaran yang mungkin. Logika digunakan Ibn Sina dalam pengertian yang luas. yaitu pembuktian (al-burhan). seseorang dapat merepersentasikan obyek dan dengan argumen. Jadi. Ketujuh. menurut Ibn Sina. berawal dari terma-terma khusus yang diterima dari luar. Ini merupakan data awal pengalaman atau prinsip-prnsip pertama pemahaman. Ibn Sina menjelaskan bahwa pengalaman dan penalaran memiliki andil yang sama dalam formasi dan . intensional atau yang lain. Ia harus memiliki starting point yang menjadi pondasi dari keseluruhan struktur logika. Fungsinya. tidak terkait dengan kebenaran atau kesalahan. tapi dari luar. logika tidak menemukan kebenaran baru. menjelaskan seni mengaduk jiwa dan imajinsi pendengar melalui kata-kata. Kedelapan. diturunkan dari pengetahuan yang mendahului. menjelaskan seni mempersuasi secara oratorikal dan ini disebut Rhetoric atau pidato (al-khatabah). bisa juga digunakan untuk hal yang negatif. Ini secara jelas mengindikasikan bahwa logika seperti itu semata-mata sistem formal. Logika silogistik dianggapnya hanya bagian darinya. Isi kebenaran dari sistem tersebut tidak datang dari dalam. Tujuan utamanya adalah menyediakan bagi kita beberapa aturan yang akan mengarahkan kita agar tidak jatuh ke dalam kesalahan penalaran. Keenam.Aristoteles dengan hermeneutika dan oleh filosof Muslim dengan al-ibarah atau al-tafsir. membicarakan kesalahan penalaran logis.

Salah seorang filosof Islam terbesar. Dia juga seorang tokoh ilmu kedokteran – baik dalam penulisan maupun dalam praktek kedokteran – dalam sejarah peradaban Islam.) dan awal masa daulah Muwahhidin (541 . Dia menjabat sebagai qadi di Asbilia pada tahun 564 H. politik dan administrasi. di antaranya adalah Abu Ja’far Harun.1198 M)..). atau hukum pemikiran semisal A sama dengan B dan pada saat yang sama tidak sama dengan B. Pertama. . = 1171 M. dan terakhir mengapa ia seperti itu. Ini adalah aplikasi kategori Aristotelian terhadap pengetahuan dunia fenomenal. Ibn-Rusyd (1128 . Ibn Sina membedakan antara definisi. Semua keyakinan-keyakinan dasar ini bergandengan dengan prinsip pertama penalaran yang diproduksi dalam diri manusia oleh daya intelektualnya dengan mensyaratkan usaha sadar untuk mengarahkannya kepada kebenaran-kebenaran tersebut.1269 M. Ibn Bajah dan Ibn Tufail. Sejauh prinsip-prinsip pertama ini diperhatikan. Ibn Rusyd dilahirkan di kota Cordova. kemudian menjabat sebagai qadi alqudat Cordova pada tahun 566 H.1198 M. Abu Marwan bin Jarbul al-Balansi. di mana ia. Ibn Rusyd menyaksikan akhir masa daulah Murabbitin (448 .668 H. Ketika membicarakan bentuk dan materi definisi dan argumen. Sebagian muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang terbiasakan sejak masa kanak-kanak dan yang lain berdasarkan atas pengalaman hidup. aksioma matematis.541 H. = 1126 . Dia belajar ilmu kedokteran dan filsafat pada tokoh masa itu. = 1056 . apakah sesuatu itu.) yang memerintah Maroko dan Andalusia. contohnya. dan bagaimana ia sesungguhnya.pertumbuhan data seorang ilmuwan. Dia adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Ibn Rusyd ( 520 . Kemudian. pikiran merasakan dirinya sendiri meyakini validitasnya dan bahkan tidak menyadari bagaimana keyakinan tersebut muncul. beliau adalah qadi yang mencapai derajat qadi al-qudat di Cordova – yang menyamai kedudukan menteri kehakiman di zaman sekarang. bahwa keseluruhan lebih besar dari sebagian. ahli ilmu kalam dan pembesar ulama mazhab Maliki yang mendalami ilmu fikih perbandingan antara mazhab-mazhab fikih Islam. keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi dalam ilmu. Andalusia (Spanyol – sekarang). peradilan. terlihat ada keyakinan dasar tetentu yang semua orang mengakuinya berdasarkan perasaan bersama (common feeling). atau karena opini dari orang-orang terdidik yang tidak bertentangan dengan orang-orang awam. = 1146 .595 H. misalnya. = 1169 M.1146 M. deskripsi dan ringkasan. Terakhir. Dengan melihat pengetahuan kita secara umum. fikih. Ini memang benar.

dan setelah dia matang sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu fikih. Syarah Ibn Rusyd telah membuka jalan bagi Eropa untuk mengetahui warisan Aristoteles dan filsafat Yunani. terjemahan buku-buku Aristoteles sedikit dan tidak jelas tulisannya. yang tidak hanya menjadikannya sebuah kitab mazhab Maliki. dan mensyarah hasil karya filosof Yunani Aristoteles (384 = 322 S. Orang-orang yang menulis sejarah hidupnya berkata: “sungguh Ibn Rusyd tidak meninggalkan membaca dan menulis pada sisa umurnya – kecuali pada dua malam. Dia secara luas dikenal sebagai pensyarah terbesar bagi Aristoteles. Bukunya yang terkenal . = 1169 M.) dan karena dorongan dari filosof Ibn Tufail (494 .). Walaupun kecil ukurannya. = 1058 . Ibn Rusyd mewujudkan mazhabnya dalam mempertemukan antara hikmah (filsafat) dengan syariat (agama dan wahyu).M. yaitu: tahafut al-Tahafut – kitab yang menjawab serangan Abu Hamid Al-Ghazali (450 . = 1100 . sedang dan besar.505 H.581 H. kitab tersebut merupakan dua teks peninggalan Islam yang sangat berharga. Ibn Rusyd bangkit memperbaiki bahasa terjemahannya dan mensyarahnya ke dalam 3 jenis syarah.1199 M.Pada saat berusia tiga puluh enam tahun. Dia melihatnya secara logika Al-Qur’an yang menggabungkan antara hikmah dan syariat -. dia mempunyai kitab istimewa. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Ibn Rusyd mulai menulis dan mengarang. sehingga kitab ini datang sebagai studi perbandingan fikih Islam yang mencerminkan batas tertinggi bagi peneliti yang sedang (tidak terlalu mendalam) dan batas permulaan bagi para mujtahid. Dia memulai proyek filsafatnya ini.” Dalam sejarah filsafat. memahami. Sedang kreasi dan prestasi Ibn Rusyd dalam ilmu kalam terepresentasi dalam warisan pemikirannya. malam pengantinnya dan malam saat bapaknya meninggal dunia. sulit untuk dipahami. Dalam warisan ilmu kalam dan filsafat ini.) atas para filosof terdahulu -. Sedang dalam ilmu fikih. dengan proyeknya. Fasl al-Maqal fi ma bain al-Hikmah wa al-Syari’ah min al-Ittisal dan kitab Dhamimah fi al-‘ilm al-Ilahi. Dalam ilmu kedokteran.1111 M. yaitu: syarah yang ringkas. Manahij al-Adillah fi ‘aqaid al-Millah – kitab yang didalamnya menghakimi manhaj para ahli kalam. Ibn Rusyd dikenal secara internasional. Ibn Rusyd memulai syarah Aristoteles pada tahun 564 H. = 1160 . membaca. Pada saat itu. tetapi dia menjadikannya sebagai filsafat fikih dan menguraikan sebab-sebab perbedaan para ahli fikih – semua ahli fikih dari semua mazhab -. terutama Asy’ariyah..).595 H. yaitu setelah dia menjabat sebagai qadi. karena permintaan kerajaan dan Sultan Abu Yusuf Ya’qub bin Yusuf (555 . maka syarah Aristoteles tersebut berisi banyak kritik dan tambahan-tambahan darinya. Ibn Rusyd mempunyai lebih dari dua puluh buku.1185 M. di samping sebagai kitab yang penting dalam fikih Maliki.

1892 M. mengatakan : “Sungguh wajib bagi kita untuk memberi isyarat kepada pemikiran-pemikiran palsu. filsafat Ibn Rusyd harus lebih banyak kita sentuh dari kreasinya daripada syarahsyarahnya terhadap pemikiran Aristoteles. Arnest Rinan (1823 .). walaupun mempelajarinya dari para orientalis besar. yang mana semua sejarawan menjadi korbannya. yang secara meyakinkan dia tidak pernah berpikir tentangnya sama sekali. Yaitu sesungguhnya ketika mereka (para sejarawan) mendapati sekelompok para guru yang pada masa pertengahan dan masa kebangkitan diberikan pada mereka nama Rusydiyin. sebagaimana namanya dijadikan bendera yang mengibarkan pendapat-pendapat tersebut. yang mana dia (Ibn Rusyd) berbeda dengan kelompok tersebut.1944). tentu mengetahui penyimpangan penisbahan aliran tersebut kepada filosof Islam Ibn Rusyd. “fatwanya dalam ilmu kedokteran dikagumi sebagaimana kekaguman mereka terhadap fatwanya dalam fikih. baik dalam bidang filsafat maupun ilmu kalam. Berhati-hati dalam membebankan tanggungjawab pendapat dan pemikiran yang diucapkan oleh Aviroes Latin. maka para sejarawan tersebut tidak ragu-ragu untuk menisbatkan semua teori dan pemikiran kepada Ibn Rusyd.” Senada dengan makna ucapan Rinan di atas. maka ada aliran pemikiran pada saat itu yang berlindung dibalik nama besarnya. karena terdapat perbedaan yang sangat besar antara aliran Aviroes Latin yang palsu dengan aliran Aviroes Islam yang dihasilkn oleh ahli fikih yang mutakallim dan filosof Muslim ini. Aliran pemikiran ini dikenal dengan aliran Rusydi Latin (Aviroes Latin). berkata: “Takdir telah menentukan bahwa Ibn Rusyd telah menjadi perantara bagi munculnya kebohongan orang-orang yang sangat dengki dan menjadi perantara atas kekerasan berbagai bentuk pertentangan aqliyah dan pemikiran. dengan pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh Ibn Rusyd dan dihasilkannya dalam karyakaryanya. Tetapi mereka yang mempelajari Ibn Rusyd dan melihat pada hakikat pemikiran Islam. . Orientalis Spanyol Asin Plasius (1871 . Itu semua karena kedalaman filsafat dan ilmu kalamnya.adalah al-Kulliyat. salah seorang filosof Barat yang menonjol dalam mempelajari Ibn Rusyd.” Dengan demikian. syarah yang tersebar luas di Eropa pada saat kebangkitannya. Para penulis sejarah mengungkapkan tentang kedalaman Ibn Rusyd dalam bidang kedokteran. Ibn Rusyd dikenal dengan syarah Aristoteles.

serta dengan menambahkan rekaan-rekaan dan pembaharuan-pembaharuan mereka sendiri. bukan termasuk yang seketurunan dengan Nabi. Tuliskan sejarah singkat pergantian dari Dinasti Bani Umayah ke Dinasti Bani Abbasyiah ! . dekat Madain. Bani Abbasiyyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul-Muththalib (566-652) yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad. Yaitu pada peristiwa ‘Am al-Jama’ah (rekonsiliasi umat Islam) di Maskin. Pencapaianpencapaian saintifik dan intelektual mekar pada zaman keemasan itu. oleh karena itu mereka termasuk ke dalam Bani Hasyim. Pengakuan ini kemudian secara serempak diikuti oleh seluruh pendukungnya yang mayoritas berada di kota Kufah.Latansa Dinasti bani Umayah muncul pada peristiwa sangat bersejarah bagi umat Islam. Bertepatan pada tahun 661 M. Sejak kapan Dinasti Bani Umayah muncul ? 2. iaitu dengan mengekalkan tradisi-tradisi yang awal. Mereka melakukan ini dengan dua cara. Kufah pada tahun 41 H. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya Dinasti Bani Umayah ! 3. Peristiwa ini merupakan sejarah yang tidak dapat dilupakan bagi umat Islam. Irak Zaman Keemasan Islam (750 . para ahli falsafah dan ahli sains. Pada saat itu Hasan bin Ali melakukan sumpah setia serta mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin umat Islam yang syah. Tamrinat 1.1250: zaman Kerajaan Abbasiyah. karena peristiwa ini merupakan awal dari penyerahan khilafah (kekuasaan) dari hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. serta jurutera-jurutera dari dunia Islam banyak menyumbang kepada teknologi. Sedangkan Bani Umayyah yang merupakan salah satu kabilah dalam Quraisy.

Harun Al Rasyid. Pertama kelemahan . Masa itu lahirlah para ilmuan besar seperti ibnu sina (Avicenna). dinasti Abbasyiah membawa islam sebagai sebuah agama dan peradaban yang sangat terkenal dan masyur dimasanya. Beliau mampu membawa kejayaan islam terutama dalam bidang ilmu dan teknologi. Pada masa dinasti Utsmaniah (abad 14). beliau adalah khalifah dinasti Abbasiyah.4. Tuliskan tokoh-tokoh dari Bani Abbasyiah ! 5. yaitu spanyol dan prancis. Jelaskan ! BAB IV PERKEMBANGAN ISLAM PADA PERIODE PERTENGAHAN (ZAMAN KEMUNDURAN 1250-1800 M ) A. berkuasa pada tahun 786. Hal ini bukan tanpa sebab. wilayah kekuasaan islam juga sangat luas hingga wilayah eropa. Kejayaan tersebut saat ini menjadi sebuah kenangan dan cerita sejarah yang membanggakan ditengah kondisi umat islam di Indonesia yang “terpuruk”. PERKEMBANGAN ISLAM ABAD PERTENGAHAN Islam pernah menjadi sebuah kejayaan dan kebesaran peradaban umat. secara umum penulis melihat ada dua penyebab “terpuruk”nya umat islam di negeri ini. Bani Abbasiyyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul-Muththalib (566-652) yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad.

keturunan bani Umayyah ditumpas habis dan menandai berkahirnya dinasti tersebut. tentara Islam dapat melewati Pegunungan Pirenia yang akhirnya ditahan oleh tentara perancis di bawah pimpinan karel martel di kota poitiers (732 M). Jalan timur. daerah ini berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Dimana salah satu sebabnya adalah kecenderungan penguasa untuk hidup mewah dan kelemahan khalifah dalam memimpin roda pemerintahan. Akan tetapi. Islam juga menyebar ke Eropa. Kedua adalah peng-kondisian yang sengaja terus diupayakan oleh orang-orang. Yaitu melalui tiga jalan sebagai berikut. tentara turki usmani terus melakukan perlawanan sampai ke kota Wina di Austria. kelompok serta Negara yang sangat membenci Islam. Islam dapat menduduki Sisilia dan Italia selatan. yakni dilakukan dari Tunisia melalui Sisilia menuju sepenanjung Apenina. yakni dilakukan dari Afrika Utara melalui Semenanjung Iberia di bawah pimpinan thariq bin ziyad (711 M).internal. kota konstantinopel masih tetap dikuasai dinasty Umayyah dan berubah menjadi Istanbul B. dimana pada tahun 1453. pemerintahan Khilafah Umayyah memipmpin di semenanjung Iberia yang dikenal dengan bani Umayah II (711 M-1492 M) dengan ibukotanya Cordoba. 1. satu-satunya keturunan bani Umayah yang berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah II di daratan Eropa tersebut. Sejalan dengan pesatnya perkembangan Islam di Asia dan Afrika. tetapi dapat direbut kembali oelh bangsa Nordia pada abad ke-XI 3. turki dibawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil menaklukkan Byzantium dengan terlebih dahulu menyerang Konstantinopel dari arah belakang yakni laut hitam sehingga mengejutkan tentara byzantium timur. tentara Turki Usmani mundur kembali ke Semenanjung Balkan dan menguasai daerah ini selama kurang lebih empat abad. KEMUNDURAN UMAT ISLAM Sebab-sebab Kemunduran Pemerintahan Bani Abbas (Masa Disintegrasi) Masa disintegrasi ini terjadi setelah pemerintahan periode pertama Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Baru pada abad ke-19. Hanya Abdurrahman. Setelah itu. Berakhirnya kekuasaan dinasti Seljuk atas Baghdad atau khilafah Abbasiyah merupakan awal dari . pada masa berikutnya pemerintahan dinasti ini mulai menurun. Bahkan. Jalan barat. Akhirnya. umat sudah jauh dari Al-quran dan Hadits. 2. Jalan tengah. terutama di bidang politik. Dari Byzantium. Pada tahun132 H/750 M.

sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Kehancuran Baghdad akibat serangan tentara Mongol ini awal babak baru dalam sejarah Islam. yang disebut masa pertengahan. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Pada periode ini. walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri. Disamping kelemahan khalifah. Kedua. tetapi jika khalifah lemah. Wilayah kekuasaan khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. sudah merdeka dan berkuasa kembali. Sementara itu bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah (ras) istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Menurut Stryzewska. Para khalifah Abbasiyah. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas terlihat bahwa apabila khalifah kuat. Pertama. Persekutuan dilatarbelakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Dengan demikian. Namun demikian. Setelah khilafah Abbasiyah berdiri. Persaingan antar Bangsa Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Pada masa itu mereka merupakan warga kelas satu. dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 1. ada dua sebab dinasti Bani Abbas memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama sangat luas. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi khilafah Abbasiyah.periode kelima. masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. meliputi berbagai . Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai dari Persia pula. Meskipun demikian. faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menyerang Baghdad. Ada diantaranya yang cukup besar. benih-benih itu tidak sempat berkembang. orang-orang Persia tidak merasa puas. khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat. orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya Nashabiyah (kesukuan). namun yang terbanyak adalah dinasti kecil. Selain itu. Baghdad dapat direbut dan dihancurluluhkan tanpa perlawanan yang berarti. Keduanya sama-sama tertindas. banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. khilafah Abbasiyah tidak ditegakkan di atas Nashabiyah tradisional.

seorang khalifah yang lemah. Fanatisme kebangsaan ini nampaknya dibiarkan berkembang oleh penguasa. diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal khalifah Abbasiyah berdiri. pada periode ketiga. Mereka disatukan dengan bangsa Semit. Kondisi politik yang tidak stabil . Kecuali Islam. Persia. bangsa Persia. stabilitas politik dapat terjaga. Turki dan India. Posisi ini kemudian direbut oleh Bani Buwaih. mereka dianggap sebagai hamba. dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. naik tahta. Mereka diberi nasab dinasti dan mendapat gaji. Sementara itu. dan selanjutnya beralih kepada dinasti Seljuk pada periode keempat. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. karena para khalifah adalah orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan kekuatan. Karena jumlah dan kekuatan mereka yang besar. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari al-Kharaj. para khalifah menjalankan sistem perbudakan baru. banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. 2. sehingga Bait al-Mal penuh dengan harta. Irak. disamping fanatisme kearaban. pada waktu itu tidak ada kesadaran yang merajut elemen-elemen yang bermacam-macam tersebut dengan kuat. semacam pajak hasil bumi. muncul juga fanatisme bangsa-bangsa lain yang melahirkan gerakan syu'ubiyah. Mesir. mereka merasa bahwa negara adalah milik mereka. jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kemerosotan Ekonomi Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Sejak itu kekuasaan Bani Abbas sebenarnya sudah berakhir. pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. sebagaimana diuraikan terdahulu. Akibatnya. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran. Budak-budak bangsa Persia atau Turki dijadikan pegawai dan tentara. Oleh Bani Abbas.bangsa yang berbeda. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Syria. Akan tetapi. pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Pada periode pertama. mereka mempunyai kekuasaan atas rakyat berdasarkan kekuasaan khalifah. Sistem perbudakan ini telah mempertinggi pengaruh bangsa Persia dan Turki. seperti Maroko. Setelah al-Mutawakkil.

Sebaliknya. Pada saat gerakan ini mulai tersudut. Al-Mahdi bahkan merasa perlu mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan orangorang Zindiq dan melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Tidak tolerannya pengikut Hanbali itu (salaf) terhadap Mu'tazilah yang rasional telah menyempitkan horizon intelektual. khalifah ketujuh dinasti Abbasiyah (813-833 M. Al-Manshur berusaha keras memberantasnya. Dinasti Idrisiyah di Marokko dan khilafah Fathimiyah di Mesir adalah dua dinasti Syi'ah yang memerdekakan diri dari Baghdad yang Sunni. Namun anaknya. tetapi juga antar aliran dalam Islam. Gerakan al-Afsyin dan Qaramithah adalah contoh konflik bersenjata itu.). Perselisihan antara dua golongan ini dipertajam oleh al-Ma'mun. Mu'tazilah yang cenderung rasional dituduh sebagai pembuat bid'ah oleh golongan salaf. faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindiq ini menggoda rasa keimanan para khalifah. dengan menjadikan mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara dan melakukan mihnah. Akan tetapi. . semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka.). pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syi'ah. al-Muntashir (861-862 M. Konflik Keagamaan Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. memerintahkan agar makam Husein di Karbela dihancurkan. Zoroasterisme dan Mazdakisme. Aliran Syi'ah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan paham Ahlussunnah. kembali memperkenankan orang syi'ah "menziarahi" makam Husein tersebut. Konflik antara kaum beriman dengan golongan Zindiq berlanjut mulai dari bentuk yang sangat sederhana seperti polemik tentang ajaran. sehingga banyak aliran Syi'ah yang dipandang ghulat (ekstrim) dan dianggap menyimpang oleh penganut Syi'ah sendiri. kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme. 3.menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Pada masa al-Mutawakkil (847-861). Antara keduanya sering terjadi konflik yang kadangkadang juga melibatkan penguasa. Al-Mutawakkil. aliran Mu'tazilah dibatalkan sebagai aliran negara dan golongan salaf kembali naik daun. Syi'ah pernah berkuasa di dalam khilafah Abbasiyah melalui Bani Buwaih lebih dari seratus tahun. kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah kedua. sampai kepada konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. misalnya. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Konflik yang dilatarbelakangi agama tidak terbatas pada konflik antara muslim dan zindiq atau Ahlussunnah dengan Syi'ah saja.

ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. orangorang Kristen Eropa terpanggil untuk ikut berperang setelah Paus Urbanus II (1088-1099 M) mengeluarkan fatwanya. penyingkiran golongan Mu'tazilah mulai dilakukan secara sistematis. Gereja-gereja Kristen berasosiasi dengan orang-orang Mongol yang anti Islam itu dan diperkeras di kantong-kantong ahl al-kitab.Aliran Mu'tazilah bangkit kembali pada masa dinasti Buwaih. Disebutkan bahwa Hulagu Khan. Ancaman dari Luar Apa yang disebutkan di atas adalah faktor-faktor internal. Namun pada masa dinasti Seljuk yang menganut aliran Asy'ariyyah. Tentara Mongol. Soal kehendak bebas manusia.. Pertama. Disamping itu.. hanya Armenia dan Maronit Lebanon yang tertarik dengan Perang Salib dan melibatkan diri dalam tentara Salib itu. Berkenaan dengan konflik keagamaan itu. ikut memperbaiki Yerussalem.. Kedua serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. selalu menimbulkan kepahitan yang lebih besar dan permusuhan yang lebih sengit dari perbedaan-perbedaan mengenai hal-hal yang masih dalam lingkungan pengetahuan manusia. Perang Salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Dengan didukung penguasa aliran Asy'ariyah tumbuh subur dan berjaya. telah menyebabkan kekacauan yang rumit dalam Islam . Pengaruh Salib juga terlihat dalam penyerbuan tentara Mongol.. Namun. menjadi sebab binasanya jiwa-jiwa berharga". konon sampai sekarang. setelah menghancurleburkan pusat-pusat Islam. Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban.. Pemikiranpemikiran tersebut mempunyai efek yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kreativitas intelektual Islam. Syed Ameer Ali mengatakan: "Agama Muhammad SAW seperti juga agama Isa as. diantara komunitas-komunitas Kristen Timur. Pikiranpikiran al-Ghazali yang mendukung aliran ini menjadi ciri utama paham Ahlussunnah.Pendapat bahwa rakyat dan kepala agama mustahil berbuat salah . sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Budha dan Kristen Nestorian. 4. panglima tentara Mongol. Sebagaimana telah disebutkan. . Perbedaan pendapat mengenai soal-soal abstrak yang tidak mungkin ada kepastiannya dalam suatu kehidupan yang mempunyai akhir.. terkeping-keping oleh perpecahan dan perselisihan dari dalam..

Pada masa dinasti Utsmaniah (abad 14).Latansa Islam pernah menjadi sebuah kejayaan dan kebesaran peradaban umat. Beliau mampu membawa kejayaan islam terutama dalam bidang ilmu dan teknologi. masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Masa itu lahirlah para ilmuan besar seperti ibnu sina (Avicenna). persaingan antar bangsa. Harun Al Rasyid. yaitu spanyol dan prancis banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. ancaman dari luar. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 1). berkuasa pada tahun 786. wilayah kekuasaan islam juga sangat luas hingga wilayah eropa. beliau adalah khalifah dinasti Abbasiyah. 3). Jelaskan ! . dinasti Abbasyiah membawa islam sebagai sebuah agama dan peradaban yang sangat terkenal dan masyur dimasanya. kemerosotan ekonomi. Tamrinat Ada beberapa faktor yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. 2). konflik keagamaan dan 4).

akan banyaknya pemikir Islam yang menggunakan metodologi Barat sebagai kacamata dalam melihat Islam. Setidaknya kita menyegarkan kembali akan pemahaman yang dimaksud dengan modern. dengan tidak menafikan fakta sejarah. begitupun para . sehingga tak pelak bahwa modern kerap identik dengan Barat. Renessains menjadikan Eropa bergerak pesat meninggalkan peradaban yang lainnya. titik utama kajiannya terletak pada tataran epistemologis. yakni dalam periodisasi waktu. Renessains yang terjadi di Eropa pada abad-16.SEMESTER II PERKEMBANGAN ISLAM MASA MODERN (ZAMAN KEBANGKITAN 1800-SEKARANG) a.sebagai sebuah hegemoni pemikiran yang sangat terasa gaungnya. Adapun pada tataran aksiologis. dan Fancis Bacon. setelah dipaparkan di atas. Pemikiran Islam Modern Pemikiran merupakan wacana yang berkembang secara dialektik. Inilah dimana Barat memulai kemodernan yang menjadi pengaruh di seluruh dunia. sesuai dengan sumber pengetahuannya selalu mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi ciri kahasnya.barang tentu tidak dikatakan sebagai pemikiran Islam. Kebebasan akal yang menjadi prioritas diusung oleh beberapa tokoh seperti Rene Descartes. pemikiran Islam ataupun Barat akan membias dan hilang corak khasnya karena disesuaikan dengan world view yang ada. yakni Islam dan Barat. Dalam wacana pemikiran modern. khususnya Islam. Maka. atau pada tempat atau kawasan tertentu. dan juga yang dimaksud dengan islami. August Comte. merupakan dasar tombak bagi Barat dalam kemajuannya. Keduanya sebagai epistemologi merupakan pembeda dengan corak pemikiran lainnya. terutama dalam lini pemikiran. Bergitu pun berbagai kajian yang notabene melingkupi berbagai keilmuan Islam. Basis epistemologis yang dipakai dalam pemikiran Barat. mampu menjelma seketika –pemikirannya. Corak pemikiran Islam. Pembahasan ini meliputi dua arus besar pemikiran yang selalu dihadapkan sebagai dua buah ideologi besar. menjadi jelas akan kebebasan akal yang dipakai sebagai pijakan sumber pengetahuan. yakni sumber pengetahuan. antara Islam dan Barat. Imanuel Kant. Yang kemudian menjadi pertanyaan. berbagai kerangka pemikiran yang mengabsenkan Al Qur’an dan Sunnah -yang menjadi khasnya.

Seperti dikatakan Albert Hourani. ini akan menjadi pembahasan kita kemudian. Imam Khomeini. misalnya. Syari’ah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berubah. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pemikir Islam yang pernah mengenyam pendidikan di Barat. apakah modernitas merupakan sesuatu yang ‘haram’ karena ke-Baratannya. merupakan sikap yang didasari pada ajaran islam. Pengaruh pemikiran Barat (modern) sangat besar dalam pemikiran Islam. Begitu juga Juga pengkonstrksian . Terminologi modern juga dikaitkan dengan istilah kontemporer. Disikapi dan diaktualisasikan sesuai ajaran Islam. yakni pengadopsian kemodernan yang dibawa oleh Barat. Keduanya sama-sama memilik arti kekinian. Berkenaan dengan pemikiran. seperti Seyyed Hosein Nasr.pemikir Barat yang menggunakan kacamata Islam dalam melihat Barat. Pemikiran kontemporer Islam bersifat islami dan bukan modern lebih dikarenakan penafsiran ulang yang dilakukan pada berbagai bidang kajian Islam. dan apakah modern hanya melulu dikalaim sebagai milik Barat? Kembali pada pengartian modern dan islami yang dikaitkan pada pemikiran kontemporer Islam. maka pemikiran tersebut tidak terlepas seputar berbagai bidang kajian Islam. Modern secara bahasa berarti kekinian. membuat kita bertanya kembali sebagai umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada pembaharu-pembaharu Islam awal seperti misalnya Khairuddin dan Thahtahawi yang bersinggungan langsung dengan dunia Eropa. Tidak bisa dielakkan bahwa pengaruh modernisasi yang terjadi pada tubuh Islam merupakan pengaruh Barat. Semisal pada bentuk gaya hidup yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Ada pun islami. Terakhir perjalanan Islam ortodoks yakni kejayaan imperium Usmani berdiri. Pemikiran ini mengacu pada era khalifah hingga dinasti-dinasti Islam yang melakukan perluasan daerah Islam di kawasan Arab. Sebelumnya. dsb. Begitu pula dalam berpakaian. pemikiran Islam pramodern telah melewati masa dimana corak pemikiran sekuler berkembang. Namun pada wacana ini yang dimaksud adalah modern yang identik dengan Barat. Atas dasar itulah mengapa kemudian Islam memasuki masa modern. Pemikiran islam pada awal kali berkembang merupakan pemikiran yang ortodoks. Secara umum keadaan tersebut diakibatkan karena pemikiran Islam yang sempat stagnan. Ali Syariati. cara berpakaian tersebut kemudian akan dikatakan islami. Penggunaan istilah modern atau islami pada para pemikir Islam keduanya mempunyai persinggungan yang kemudian harus disikapi. maka gaya hidup tersebut akan disebut islami. mereka lebih melihat ide-ide pencerahan tersebut sebagai penemuan baru yang bisa diadopsi ke dalam Islam. istilah yang timbul setelah rennesains di Eropa. sehingga kerap metodologi menjadi perdebatan. khususnya permasalahan-permasalahan baru yang tidak mampu lagi di selesaikan oleh syari’ah menjadi batu sandungan yang cukup signifikan. Seperti penafsiran ulang terhadap Al Qur’an.

sesuai . terlepas dari rennesains yang terjadi di Eropa. namun mereka telah menganggap pengetahuan telah cukup rasional pada zamannya. Maka modern bukan suatu bentuk pemikiran yang dibatasi oleh waktu melainkan suatu gerak pemikiran yang beyond time and space. Maka setiap corak pemikiran dapat dikatakan sebagai modern. Dalam Islam pembaharuan akan tetap selalu ada. namun kekhasan Islam tetap tidak ditinggalkan. mereka tentu akan mengaku sebagai masyarakat yang telah rasional dalam berpikir. Maka metodologi barat yang dianggap liberal waktu itu direkonstruksi kembali dengan tidak meninggalkan Al Qur’an dan Sunnah. bukan logos. para pemikir Islam disebut modern. Disebut sebagai kontemporer. Semuanya menjadikan pemikiran kontemporer Islam disebut islami. Keduanya sama menurut terminologi. Nahdhah yang terjadi di Mesir sejatinya merupakan konstruksi atas pelbagai pemikiran Islam yang dianggap sudah tidak relevan.ulang pemikiran Islam yang dilakukan. namun tidak secara maknanya. Ciri akan rasionalitas dan humanisme tidak diklaim pada periodisasi waktu tertentu. Modern merupakan corak pemikiran yang tentu tidak berdasarkan periodisasi waktu tertentu. Modern lebih bersifat pada arus pemikiran yang tentunya tidak terkait dengan penandaan waktu. ia membedakan antara modern dengan kontemporer. Lain halnya ketika modern dipahami sebagai pembaharuan dalam tubuh Islam yang terjadi saat persentuhan Islam dengan Barat. Pembaharuan dalam Islam bukanlah sesuatu yang menyebabkan kemudian. dan tidak modern. Sebelum menjawab pertanyaan ini kiranya harus dijelaskan terlebih dahulu modern dan kontemporer berdasarkan terminologinya. Hanya saja rasionalitas yang mereka katakan berdasarkan pemahaman rasionalitas yang mereka pahami. Sejak zaman Yunani. mengingat Islam itu selalu sesuai pada setiap zaman dan tempat (shahih fi kulli zaman wa makan). Meskipun pada masanya masih akrab pada pengetahuan yang bersifat mitos. sehingga merubah pemikiran Islam menjadi ke-Barat-an. Dengan menerima pembaharuan yang datang demi merespon tuntutan zaman bukanlah sesuatu yang menyebabkan Islam kehilangan keotentikannya. sedangkan kontemporer jelas mengarah pada periodisasi zaman yang bersifat temporal. Adapun kontemporer dibatasi pada periodisasi waktu. Pemikiran kontemporer pra-60 dan pasca-60 juga kembali menjadi pertanyaan apa yang menandakan zaman itu disebut dengan kontemporer. Menurut Seyyed Hosein Nasr. Maka modern -yang dimaksud tersebutadalah corak pemikiran yang lahir dari rennesains di Eropa . Adapun metodologi Barat yang datang dan diadopsi tetap menjadi barang baru dalam Islam –tidak dapat dinafikan-.

namun mengusung tujuan yang sama akan penentangan terhadap Barat (Eropa). Dalam Islam. terutama pemikiran yang dianggap dapat merusak keotentikan Islam. Tidak hanya militerisasi yang diusung. dalam studi sejarah dapat dipetakan sebagai perode yang masih sangat menutup diri dari adanya pengaruh luar yang bersifat pembaharuan. Dalam konteks pemikiran kontemporer. Semua itu dilakukan sebagai reaksi terhadap Barat yang dianggap membawa pembaharuan. Afghani dengan orasi-orasinya. Oleh sebab itu. Sebenarnya penekanan masa pra-60 lebih disoroti pada Maududi yang menyongsong dan menandai masa pra-60 Sedangkan corak pemikiran yang terjadi pasca-60 telah merubah haluannya. Melalui sejarah. masa yang disebut sebagai kontemporer dimulai pasca-60. yakni klasik. Maka klasik dipahami sebagai masa yang telah lalu atau masa dimana belum tersentuh oleh pembaharuan. masa klasik ditandai dengan masa yang identik menjaga tradisi sunnah nabi dan menghindarkannya dari pemikiran-pemikiran baru yang datang. kemudian beralih menjadi Pan Islamenya Jamaluddin Al Afgahani dan terus dikembangkan melalui jurnal Urwah Al Wutsqa yang dilanjutkan oleh muridnya Afghani. seperti Tahthawi dengan politiknya. melainkan juga pencerahan. yakni ‘Abduh dan Rasyid Ridha. Dengan mengacu kembali pada sejarah pemikiran Islam. yakni penentangan terhadap Barat. dan ‘Abduh yang melalui jalur pendidikan. sedangkan pra-60 disebut kemudian sebagai pemikiran klasik. Pra-60 ditandai malalui gerakan nahdhah (kebangkitan). berarti kekinian. Pemikiran kontemporer yang merupakan warisan kolonialisme pada dasarnya memang telah membawa perubahan yang signifikan. Dengan perangkat qiyas mereka menyikapi setiap permasalahan baru yang datang dikemudian hari. Pasca-60 dimulai oleh Sayyid Qutub di Mesir. dan juga .kebahasaannya. Ia mengusung upaya kebangkitan. yakni zaman yang masih baru atau zaman yang belum lama berlalu. Pencerahan yang berdampak pada dunia muslim mengejawantah dalam berbagai pemikiran para pemikir muslim kemudian. Istilah kontemporer dipahami sebagai zaman peralihan dari zaman sebelumnya. corak pemikiran ini dimulai pasca-60. Meskipun penentangan yang mereka lakukan berbeda antara satu dengan yang lain. Corak pemikiran kontemporer lebih pada pengkonstruksian dalam berbagai bidang keislaman. Gerakan ini sudah dimulai sejak Eropa mendarat di Mesir dan menggulingkan kekuasaan imperium ‘Usmani Dimulai dari politik Islamnya Tahtahawi. Tidak lagi seperti yang dilakukan oleh pemikir Islam awal saat bersentuhan dengan Eropa. dimana persinggungan awal kali Islam dengan Barat di Mesir yang kemudian menjadi batas antara klasik dan kontemporer. Pemikiran klasik.

Begitu pula Fazlur Rahman yang pemikirannya masih hanat diperbincangkan. Mereka secara berkala intens dalam mengkonstruksi pemikiran Islam dalam berbagai isu yang lebih relevan. kecenderungan antara keduanya sudah dapat dipetakan. Meskipun . Sederet tokoh kontemporer tersebut membuat kesimpulan akan tradisi yang berbeda dibanding pada masa pra-60. para pemikir kontemporer Islam yang dilakukan oleh pemikir Sunni lebih mengena pada pemurnian aqidah. Sedangkan Syi’ah yang mendasarkan agama pada rasionalitas lebih mengacu pada nalar yang dimiliki manusia. Secara sederhana. Filsafat Barat yang ia geluti. dan pemikirannya yang berkenaan denan konsep Imamah. Ia banyak disebut oleh kaum cendekia sebagai neomodernis. yang mengusung Islam sebagai ideologi negara. Apa yang dilakukan oleh Al Ghazali terhadap penggunaan rasionalitas dalam berbagai bidang keilmuan telah menyebabkan keterpurukan di sunia sunni hampir satu abad lamanya -800 tahun-. Seperti Sunni yang lebih pada tekstualis dalam menyikapi segala permasalahan agama dengan menafikan rasionalitas. tetapi pemikiran mereka tetap menentang pembaharuan yang ada dalam tubuh Islam seperti yang dilakukan pada masa prakontemporer. Ia berkonsentrasi pada Islam dan kesejarahan. Pengklaiman bid’ah bagi segala yang dianggap melenceng dari agama. dan yang terakhir ia berusaha mensintesakan pemikiran Sunni dan Syi’ah. Mereka meyakini akan Al-Qur’an dan Sunnah yang ditinggalkan Nabi sebagai pedoman hidup dan menerima apa adanya tanpa harus dilakukan perubahan yang bagi mereka hanya akan menghilangkan makna agama yang sebenarnya. Arus modernisasi yang diadopsi ke tubuh Islam diyakini telah menghilangkan keotentikan Islam itu sendiri. Kaum Syi’ah meyakini bahwa rasio –dalam arti yang sebenarnya.mampu membimbing manusia tanpa adanya doktrin sebelumnya. Setelah itu muncul Imam khomeini dengan Wilayah Al Faqihnya. Lalu dilanjutkan kemudian oleh Ali Syari’ati yang bermain dalam ranah politik. yang pasti tidak meninggalkan Al Qur’an dan Sunnah sebagai dasar hukum. Lalu permasalahan yang berkenaan dengan Hermeneutika Al Qur’an dan juga pedagogi Islam. Secara umum. yakni pengembalian keotentikan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.universalitas Islam. Corak pemikiran yang kentara antara pemikiran Sunni dan Syiah. Ia juga mengkonstruksi kembali corak pemikiran kalam Qodariyah yang sangat bersebrangan dengan kepercaayaannya sebagai seorang Asy’ariyyah. dalam hal ini lebih pada bidang kajian Islam itu sendiri. Penyeranganya akan filsafat sebagai bidang keilmuan rasional yang dapat menggoyangkan aqidah seseorang telah mematikan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada dalam dunia Sunni. Meskipun mereka menjadi wacana kekinian.

Begitupula dalam perkembangan pemikiran yang bertolak belakang dari dunia Sunni. menjadi keidentikan dalam pemikiran Sunni. keyakinan akan masalah kepemimpinan yang dianggap telah diserahkan penuh pada manusia. maka menjadikan pemerintahan bersifat Ilahi. Seperti Sayyed Hosein Nasr yang intens dalam bidang filsafat dan tasawuf. Hukum normatif yang tidak sesuai dengan zamannya dikonstruksi kembali. Itulah mengapa keyakinan mereka akan masalah kepemimpinan yang berstatus Ilahi ditekankan –diperjelas-. Begitu pula dalam beberapa masalah lainnya yang berhubungan langsung dengan masalah sosial. isyraqiyyah. melainkan demi menjawab tantangan zaman. pemikiran yang banyak menjadi perdebatan adalah seputar khilafah. maka tidak di dunia Syi’ah. Saat penyerangan Al Ghazali terhadap filsafat. Begitupula tasawuf yang tidak lepas dari sisi rasinalitasnya sehingga muncul kemudian apa yang disebut sebagai tasawaf falsafi. Setiap orang punya penafsiran berbeda . dan harakah jawhariyahnya. Selain itu.dikemudian hari Ibn Rusyd berusaha mengembalikan filsafat kembali ke permukaan. yang melakukan dekonstruksi dalam ranah keagamaan. Setidaknya ini dilakukan oleh orang yang capable pada bidangnya. Bidang tersebut dalam agama hanya dipertegas pada tataran praksis. Di sini jelas terlihat penafian sisi sakralitas akan kepemimpinan. Mengenai penglaiman terhadap para pemikir kontemporer sebagai pemikir liberal tidak sertamerta bisa dijustifikasi begitu saja. dalam artian tidak pernah ada kesepakatan pada arti liberal yang sebenarnya. yakni penyatuan antara tradisi masya’iyyah. Agama yang diyakini shahih fi kulli zaman wal makan menjadi pijakan dasar akan pengkajian Islam yang kontinuitas. namun sepertinya tidak membawa pengaruh yang signifikan dalam dunia Sunni. sakralitanya kerap dinafikan. yang berbeda dari tasawuf sunnni. Liberal merupakan istilah yang tidak pernah jelas. pada corak pemikirannya lebih mengarah pada pendekonstruksian agama. sehingga menyebabkan kejumudan di dunia Sunni. Lagi-lagi tidak melenceng dari sejarah yang ada bahwa kepemimpinan pascaNabi telah diwarisi pada yang kemudian diakui sebagai Imam-imam dalam Syi’ah. Pendekonstruksian di sini bukan sekedar melakukan perubahan. Hal ini dapat dibuktikan ketika Shadr Muta’allihin mensintesakan tradisi filsafat yang ada sebelumnya menjadi sebuah karya monumental Asfar Al ‘Arba’ah. yakni legislatif. Sedangkan dalam Syi’ah yang lebih mengandalkan rasio sebagai anugerah yang paling besar kepada manusia. Begitu pula yang dilakukan oleh berbagai pemikir kontemporer syi’ah di kemudian hari. Legislatif yang berada dalam ranah pemerintahan. yakni disesuaikan dengan tuntutan zaman. Perkembangan filsafat dan ilmu-ilmu rasional lainnya berkembang pesat.

tentang definisi liberal. Kalaulah kita melihat fenomena JIL yang sedang mencuat di Indonesia, tentu mereka akan mempubnyai pengklaiman yang berbeda pula tentang apa sebenarnya liberal. Pembahasan mengenai liberal setidaknya harus dilihat melalui basis epistemologis yang akhirnya baru dapat diklaim apakah seseorang disebut sebagi liberal atau tidak. Liberal merupakan ciri kahas dimana kebebasan akal dipacu dengan sebebas-bebasnya. Kalulah ini yang dimaksud sebagai liberal, maka hampir semua pemikir kontemporer Islam seperti Ali Syari’ati, Nasr Hammid Abu Zaid, Mohammad Arkoun, dan bahkan para filsuf klasik masuk dalam kategori pemikir liberal. Dalam pemikiran Islam, Al Qur’an dan Sunnah menjadi ciri khas akan corak pemikiran tersebut. Disini menjadi jelas bahwa selama corak pemikirannya masih berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah, maka tidak ada penyebutan liberal. Lebih jelas lagi ketika predikat Islam telah disandangkan pada para pemikir kontemporer, sudah berarti ia tidak lagi dikatakan liberal. Mengingat pemikirannya masih berdasarkan pada dua ajaran normatif Islam tersebut, maka yang dimaksud liberal adalah tokoh yang pemikirannya melencenga jauh dari Al Qur’an dan Sunnah. Kalaulah pemikir Islam seperti Ulil Abshar sebagai tokoh yang mengemuka pada JIL, dalam berbagai pemikirannya tidak lagi berdasarkan pada Al Qur’an dan Sunnah, ia baru bisa disebut sebagai liberal. Namun nyatanya, dalam berbagai kajian pemikirannya tetap pada seputar kajian keislaman dan masih bersandar pada Al Qur’an dan Sunnah. Menjadi jelas bahwa ia tidak bisa dikatakan sebagai pemikir liberal. Di sini saya berpendapat bahwa tidak ada pemikir kontemporer Islam yang liberal. Sebelum menjustifikasi haruslah dahulu kita mengerti akan liberal dalam pemaknaan sesungguhya. Islam merupakan tubuh yang satu. Secara umum, dengan dua sumber ajaran Tuhan –Al Qur’an dan Sunnah- menjadi jelas bahwa kita bukan dari bagian yang berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi bukan menjadikan kita ‘ummat mutafarriqah’ melainkan menjadi kekayaan dalam tubuh Islam sendiri. Selama Islam masih berpegang pada Al Qur’an dan Sunnah maka ia merupakan Ummah Wahidah. Maka janganlah mudah mengklaim terhadap sesuatu yang menyebabkan kita “masuk dalam rumusan-rumusan kotak yang menyusahkan”. B. Keadaan dunia Islam saat kedatangan bangsa Barat Sejak Andalusia, Sicilia dan beberapa wilayah Islam lainnya di Asia dan Afrika mengalami kemunduran, dunia Islam semakin melemah, baik dari segi kekuasaan politik maupun dari segi penguasaan sains dan tegnologi. Kemunduran Islam diperparah dengan jatuhnya kota Bagdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pmpinan Hulughu Khan pada tahun 1258 M. Padahal Bagdad

merupakan simbol negara adidaya Islam yang menjadi kebanggaan dunia Islam saat itu. Dengan demikian, sejak saat itu tidak ada adikuasa lagi di dunia Islam. Kekuasaan Islam terpecah menjadi beberapa kesultanan, seperti Murabithun, Muwahhidun, Bani Abad, Bani Ahmar dan sebagainya. Keadaan ini diperparah karena masing-masing kesultanan memiliki kewenangan dan kekuasaan sendiri, sehingga tidak ada kerja sama yang baik denganmengatasnamakan Islam dan umat Islam. Mereka hanya berfikir bagaimana caranya dapat mempertahankan kekuasaan masing-masing. Pada permulaan abad ke-16 M. Muncul tiga adikuasa baru di dunia Islam, yaitu Kerejaan Turki Usmani (1229-1924 M), yang berpusat di Istambul, kerajaan Safawai (1602-1732 M) di Persia, dan kerajaan Mughal di India (1482-1857 M). Pada permulaan abad ke-17 kerajaan Turki Usmani dapat meluaskan kekuasaannya sampai ke pintu gerbang kota Wina di Austria. Keberhasilan ini membuka peluang bagi bangsa Turki Usmani untuk melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Timur, Asia kecil, dunia Arab di Asia Barat dan Afrika Utara. Tiga adikuasa ini dalam hal memimpin pemerintahan tidak sebagaimana Bani Abbasyiah dan Bani Umayyah. Mereka dalam memimpin negara tidak diimbangi kemajuan dalam bidang peradaban. Karenanya, ketika kerajaan itu besar dan mengalami kemajuan dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi melemah dalam bidang pemikiran, sains, tegnologi dan filsafat. Akhirnya, kerajaan-kerajaan tersebut mengalami kemunduran pada akhir abad ke-17 M dan kemudian mengalami kehancuran pada awal abad ke-19 atau awal abad ke-20 M seperti kerajaan Turki Usman. Disaat dunia Islam mulai mengalami kemunduran, di Eropa justru sebaliknya, yang sebelumnya dalam kegelapan mulai mengalami perubahan. Bangsa Eropa pada abad ke-16 dan 17 M bangkit dan mengalami kemajuan dalam bidang industri, tegnologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Mereka mulai mengembangkan sains dan tegnologi yang mereka pelajari dari dunia Islam, khususnya di universitas-universitas yang ada di Cordova, Granada, Seville dan Toledo. Orang-orang Eropa menguasai bahasa Arab dan filsafat yang pernah dikembangkan ilmuwan muslim, buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Mereka bukan saja memindahkan filsafat dan sains ke Eropa, melainkan juga mengadopsi pemikiran rasional Islam untuk menggantikan pemikiran dogmatis yang dikembangkan Gereja di Eropa. Kajian yang mereka lakukan menghasilkan temuan luar biasa dan melahirkan satu periode, yaitu renaisans di Eropa. Pemikiran filosofis dan sains yang dipelajari dari dunia Islam mereka

kembangkan, sehingga sejak abad ke-16 Eropa mulai berada di jaman modern. Pada saat yang sama, Eropa juga mengalami kemajuan yang signifikan (berarti) dalam bidang ekonomi, sehingga mereka mampu mengembangkan sains dan tegnologi modern. Hal inilah yang akhirnya mendorong Eropa untuk melakukan penetrasi dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme ke dalam dunia Islam. Para ilmuwan bangsa Eropa telah berhasil menemukan mesin uap, sebuah hasil revolusi industri yang sangat revolusioner ketika itu. Setelah itu, Eropa semakin terdorong untuk menjelajahi samudera (dunia) guna memperoleh dan menguasai jalur perdagangan internasional yang menguntungkan. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari dunia Islam bahwa bumi itu bundar, bangsa Eropa berpendirian bahwa untuk pergi ke sumber rempah-rempah dan sutra di Timur, jalan yang bisa dilalui bukan hanya Timur Tengah, tetapi juga bisa dicapai melalui jalan Barat dan Selatan. Tokoh legendaris yang berhasil menjelajahi dunia adalah Columbus dan Vasco Da Gama. Colombus berusaha menemukan jalan ke Timur Jauh melalui arah Barat dan berhasil menemukan Benua Amerika (1492 M). Sebenarnya Columbus ingin menemukan sumber rempah-rempah dan sutera di Timur Jauh, seperti India. Tetapi dalam pelayarannya, ia malah menemukan benua Amerika. Di benua baru ini ia bertemu dengan penduduk asli benua Amerika itu dengan Indian. Meskipun begitu, Columbus telah mencatat sejarah penting bagi bangsa Eropa, karena ternyata benua yang baru ditemukan itu memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah yang dapat memperkaya bangsa Eropa ketika itu. Keberhasilan Columbus diikuti pula oleh Vasco da Gama. Karena ia berhasil menemukan jalan ke Selatan melalui Tanjung Harapan ke Timur jauh (1498 M). Dengan keberhasilannya ini, Vasco da Gama berpendapat bahwa hubungan perdagangan dan pencarian rempah, sutra dan jenis atau barang komoditi dagang lainnya, tidak harus melalui dunia Islam di Timur Tengah. Sebab hubungan itu dapat dilakukan secara langsung antara Eropa dengan Timur Tengah. Sebab hubungan itu dapat dilakukan secara langsung antara Eropa dengan Timur Jauh melalui Tanjung Harapan. Para pedagang eropa telah menemukan jalur perdagangan baru melalui Tanjung Harapan, hal ini memperparah perekonomian dunia Islam. Sebab, jalur strategis yang ada melalui Timur Tengah, tidak lagi menguntungkan karena tidak banyak disinggahi para pedagang asing. Dua penemuan ini merupakan peristiwa yang sangat berharga bagi bangsa Eropa, karena para

melawan Spanyol dan Portugal saja. Lumpuhnya perdagangan laut itu akhirnya menimbulkan perbudakan di seluruh dunia Islam. Harta yang baru ditemukan di Amerika mendorong timbulnya kapitalisme yang melahirkan organisasi industri besar-besaran dan perkembangan teknologi. Pada tahun 1509 M. Karena ulah Portugis ini perdagangan Arab (dunia Islam) menjadi lumpuh. Persia dan Mughal tidak mengambil langkah-langkah penyembuhan terhadap situasi yang sangat menyedihkan ini. politik dan militer umat Islam ketika itu adalah bangsa Portugis.pedagang Eropa tidak lagi bergantung pada jalur lama yang dikuasai umat Islam. Jangankan melawan Inggris dan Perancis. Serangan Portugis ke Laut Arab merupakan isyarat yang menunjukkan kejatuhn politis. dunia Islam tidak sanggup. di dunia Islam tidak ada lagi sains dan teknologi. Tidak hanya itu. baik secara langsung atau tidak langsung. Pemikiran seperti ini jelas tidak bisa mengembangkan sains dan teknologi. termasuk Armada Mesir dekat Diu. Sementara di Eropa sains dan teknologi berkembang pesat. Namun. Imperium-imperium Usmani. ekonimis dan intelektual bagi dunia Islam. Di Timur jauh Spanyol dan Portugal . mereka mengalahkan dan menghancurkan persekutuan armada Islam. Ketiga adikuasa Islam tersebut kini menghadapi saingan berat dari bangsa Eropa. Spanyol dan Portugal melawan dunia Islam sebagai balas dendam terhadap umat Islam yang menguasai daerah mereka di Eropa untuk lebih dari 700 tahun. tetapi telah memiliki jalur sendiri. Keseimbangan kekuatan antara dunia Islam dan Kristen Eropa (Barat) mulai goyah dengan keuntungan lebih banyak pada Barat. Bangsa Portugis merupakan kekuatan kristen Eropa pertama yang menentang supremasi maritim Islam di Laut Arab dan Samudera India. Penemuan Benua Amerika mendatangkan sebuah daerah baru bagi bangsa Barat dengan sumber penghasilan yang potensial untuk dikembangkan. di barat Pantai India. Salah satu bangsa Eropa yang dapat menandingi kekuatan ekonomi. Sementara itu pemikiran rasional dan orientasi dunia yang telah hilang dari dunia Islam. penemuan tersebut membuat bangsa Eropa dalam sekejap menjadi penguasa laut dan penguasa dunia. digantikan dengan pemikiran tradisional dan orietasi akherat. kaum muslimin tidak menyadari akan hal ini. Dalam persaingan Inggris dan Perancis denagn sains dan teknologinya yang modern mengungguli ketiga adikuasa Islam senantiasa mengalami kekalahan.

wilayah kekuasaan (dunia) Islam jatuh ke dalam pendudukan dan kekuasaan Barat. pada tahun 1980-an bergerak masuk ke wilayah sungai Nil ke Sudan. Pada tahun 1857 M kerajaan Mughal dapat dikuasainya. Belanda di Indonesia dan Rusia di Kaukasus dan Turkistan. Birma (Myanmar) dan Malaysia. sedangkan penaklukan Rusia dalam beberapa kesempatan menduduki sebagian Iran Utara. Pada abad ini. Perancis terus menaklukan Sahara Tengah dan sebagian wilayah Barat serta daerah Katulistiwa Afrika yang kebanyakan penduduknya beragama Islam dengan pengecualian nama negara Emiratemirat Nigeria Utara. hampir seluruh dunis Islam berada dalam cengkeraman bangsa-bangsa Barat. karena pada abad ke-19 M dan ke-20 M dapat disebut sebagai abad kemajuan kolonialisme Barat. Sejak pada abad ke-17 M Inggris telah datang ke kepulauan Hindia. Sejak itulah. dan mulai saat itu India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Aden dan Teluk Persia. Ketika kerajaan Mughal melemah. Inggris mencoba menguasai seluruh India. Kemudian pada tahun 1879 M Inggris menguasai Afganistan dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaan India-Inggris. politik dan militer. Bila sebelumnya dunia Islam menjadi adikuasa. Awal abad ke-19 M Inggris telah melengkapi penaklukannya di India. kini giliran Eropa yang menguasai dan mendominasi dunia Islam dalam berbagai kehidupan meliputi sains teknologi. Dunia Islam yang pertama kali yang mengalami penetrisi dan penjajahan bangsa Barat adalah India dan Malaka yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Si Sakit dari Eropa. Sejak kemunduran dan jatuhnya negara-negara adikuasa Islam. Di Afrika. kini digelari dengan ”The sick man of Europe”. Abad ke-18 merupakan babak awal pembalikan sejarah dunia. Perancis merebut Aljazair pada tahun 1830 M. . Tiga kali pasukan Inggris menyerbu Afganistan.dapat menjajah beberapa daerah seperti Philipina oleh Spanyol dan Timor-Timur oleh Portugal. ekonomi. Kemudian Perancis menduduki Tunisia pada tahun 1882 M. maka dunia Islam terus mengalami kemerosotan. Koloni Dagang Inggris (BEIC: British East India Company) berusaha menguasai bagian Timur India. yang jatuh ke dalam proteksi Inggris. Kekuasaan Inggris berkembang dari India. Kerajaan Usmani yang semula ditakuti Barat karena ketangguhan militernya. Dari sana dan sepanjang Pantai Antlantik.

tetapi bagian terpenting Maroko berada di bawah pengaruh Perncis. dan memerintah 400 juta jiwa. Secara lebih rinci Inggris menguasai wilayah India. sehingga pada tiga puluh tahun terakhir di abad ke-19 M. Inggris telah memperoleh New Zealand. Inggris telah bertambah wilayahnya seluas lima juta mil persegi. Spanyol memperluas kedudukan bersejarahnya di Maroko dan Sahara Barat. Sebelumnya Italia telah menaklukan Libya pada tahun 1911 M. India (1858 M). Oman dan Qatar (1820 M). Sudan (1890 M) dan Bulichistan (1899 M). Raja Leopold dari Belgia mendirikan sebuah kerajaan pribadi di Kongo. yang akhirnya menjadi derah perlindungannya (protektorat) pada tahun 1912 M. Pada tahun 1900 wilayahnya telah meliputi seperlima luas dunia. Selama 10 tahun sejak dari 1841-1851 M. negara tersebut memperoleh mandat penguasaan Irak. Pada tahun 1900 M hanya tinggal sepersepuluh saja yang tetap berstatus merdeka. koloni Inggris telah menckup kesultanan Muslim di Nigeria Utara (1906 M). dan Inggris mengambil Zanzibar.Sementara itu. walaupun negeri itu sendiri akhirnya jatuh sebagai korban imperialisme Italia. Imperium Perancis berkembang dari 700 ribu hingga lebih dari 800 juta mil persegi. . Demikian cepatnya perkembangan penetrasi dan penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Bahkan kerajaan Kristen Ethiopia setempat bergabung dalam pertempuran menundukkan penduduk muslim tetangganya. Bahkan pada abad ke-20 M. Palestina dan Yordania. Labuan. Italia merebut Eriteria dan membagi daratan Somalia dan Inggris. Penetrasi dan penjajahan kolonial Barat yang melibatkan banyak negara berkembang sangat pesat. juga menjadi mangsa politik dan ekonomi mereka. dari 50 juta jiwa menjadi 52 juta jiwa. Mesir (1882 M). Sind dan Hongkong. Natal. sedangkan Perancis memperoleh tempat strategis di pelabuhan Jibouti. Jerman yang tidak memiliki imperium menguasai satu juta mil persegi dan mempunyai penduduk koloni sebanyak 14 juta jiwa pada tahun 1900 M. Kenya dan Uganda. Asia dan Afrika Utara. Pantai Emas (Gold Coast). dan penduduk sebesar 88 juta jiwa. yaitu dengan menaklukan Malaka (1811 M). hanya sepersepuluh luas benua Afrika yang ada di bawah kendali Eropa. Punjab. Aden (1839 M). Jerman merebut Kamerun dan Tangnyika. Kuwait (1914 M) dan setelah berakhirnya perang dunia II. Di bagian Sealatan batas dunia Islam. Mereka menguasai politik dunia Islam dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalamnya. Pada tahun 1870 M. sehingga dunia Islam bukan saja dipecah-pecah oleh penjajah.

Aljazair tahun 1830 M. Industri ini tentu saja membutuhkan bahan-bahan baku dan rempah-rempah. Selain itu. Rusia memasuki wilayah Azov tahun 1775 M dan Besarrabia tahun 1812 M. Berikutnya Azerbaijan. Dunia Islam saat itu tampak tidak berdaya menghadapi penetrasi kolonial Barat. Voc berhasil menguasai hegemoni politik di pulau jawa dengan perjanjian Giyanti (1755 M). Perancis memasuki Mesir tahun 1798 M. Kemajuan yang diraih Barat mampu melhirkan dan mengembangkan industri. tepatnya tahun 1800-1939 M. Hanya empat negara Islam yang tidak mereka kuasai. Perancis yang telah melakukan hubungan dagang di sana. Turkmenistan. Ketika dunia Islam mengalami kemunduran. Sedangakn Austria memasuki Hongaria dan Transilvania. Bulgaria. sehingga berakibat terganggunya hubungan perdagangannya di wilayah tersebut. Motivasi Ekonomi Motifasi utama kolonialisasi Barat menjajah dunia Islam tidak dapat dipisahkan atas kepentingan ekonimi dan perdagangan. Motivasi bangsa Barat menjajah dunia Islam 1. Perancis melihat hal ini sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi dan perdagangan. Pada abad selanjutnya. Afganistan dan Yaman. Rumania. Indonesia juga menjadi wilayah jajahan Barat. Saudi Arabia.Penaklukan Inggris atas Mesir semula dilatarbelakangi oleh kesepakatan dan jaminan yang diberikan oleh penguasa Mamluk saat itu. khususnya dunia Islam. Kazakhstan. yaitu dengan ditemukannya tanjung . Terobosan itu ternyata membawa hasil. Bangsa Barat terus berupaya mencari terobosan baru guna menguasai jalur-jalur perdagangan yang menguntungkan. Belanda pertama kali datang ke Indonesia tahun 1595 M dengan kompeni dagangnya VOC. Serbia dan Montenegro pad tahun 1878 M. dan Maroko tahun 1912 M. Selain itu. Uzbekistan. Pada saat yang sama Barat juga perlu wilayah temapt memasarkan produk industri mereka. yaitu Turki. Pada abad ke-19 M. Sejak abad ke-17 M Belanda telah memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. terdapat beberapa negara bagian yang melepaskan diri dari kerajaan Turki Usmani. abad 18 M. kepada armada Inggris untuk melintasi Laut Merah (1778 M). merupakan suatu masa di mana bangsa-bangsa Eropa mendominasi dunia. Eropa sedang berada di jaman kemajuan. seperti Yunani pada tahun 1830 M. Tunisia tahun 1881 M. Tazikistan dan Kirghistan. kemudian Bosnia. sehingga hampir seluruh dunia Islam menjadi daerah jajahan mereka.

tetapi juga agama. Sehingga pada saat yang sama penguasa kolonial merasa perlu mempertahankan kekuasaannya. menyatakan bahwa musuh Belanda sebenarnya bukan Islam sebagai sebuah agama. Karena itu.Harapan oleh Vasco da Gama dan Benua Amerika oleh Colombus. dan di pihak lain mempertahankan kepentingan ekonomi atau gangguan dari rekan kolonial lainnya. akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan untuk melarang kelompok Islam melaksanakan komunikasi politik dengan dunia Islam di luar melalui perjalanan haji. Hal ini menjadi penting terutama penjajah harus menghadapi saingan politis dari bangsa Barat lainnya dalam melebarkn kekuasaannya. khususnya Portugal dan Spanyol. C. Sekalipun Snouck memahami bahwa orang Indonesia sangat toleran. Hal itu didasari atas tumbuhnya semangat reconquista. melainkan Islam politik. atas penjajahan bangsa Arab Islam di negeri mereka selama hampir delapan abad. Semangat ini terus mewarnai usaha mereka dalam melakukan penjajahan atas dunia Islam. Kembali untuk memperkuat posisi politiknya. Snouck Hurgronye. tetapi ia tidak memungkiri adanya kemungkinan kelompok tertentu yang anti Belanda menggerakkan massa melakukan gerakan perlawanan. Motivasi Politik Motivasi politik juga merupakan salah satu dari tujuhan mereka menjajah dunia Islam. maka bangsa Barat juga melakukan politik adu domba seperti yang dilakukan Belanda terhadap rakyat dan pemimpin di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pendeta dan pastur yang dikirim ke negara-negara Islam guna menyebarkan agama Kristen. Jika penguasa kolonial sudah menguasai wilayah atau jajahan tentu saja berupaya mewujudkan stabilitas perdagangan dan ekonominya. sebagai penasehat politik keagamaan pemerintah. 2. Stabilitas politik dalam negeri jajahan diperlukan untuk memperlancar eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di satu pihak. Tapi memberikan kelonggaran bagi mereka yang akan menjalankan ibadahnya di Indonesia. Penemuan ini sangat berarti bagi Amerika. Karena itu. Dari politik adudomba yang diterapkan tersebut. Glory and Gospel. cinta damai. dan tidak perlu dicurigai. Karena suatu wilayah yang secara politik sudah dikuasai akan memudahkan penguasa kolonial melakukan hubungan dagang dan monopoli kepentingan ekonominya. Bangsa Barat mengetrapkan tiga idiologi dalam usaha penguasaaan negara-negara Islam. Motivasi Agama Selain motivasi ekonomi dan politik. Untuk dapat mengusai lebih lama. Belanda mendatangkan ahli Islam bernama Christian Snounk Hourgronye yang ahli Islam dan pandai berbahasa Arab itu ke Indonesia. Usaha pertama adalah menguasai dunia Timur Islam yang sangat kaya itu . 3. Hal ini ditempuh tidak lain untuk melemahkan persatuan dan kesatuan pribumi. pemerintah Belanda mengeluarkan aturan untuk memperketat pemberangkatan haji dari Indonesia. Sehingga pihak kolonial denagn leluasa dapat melanggengkan kedudukan dan pemerasan ekonominya. Dalam kondisi demikian. Untuk kepentingan itu. Setelah penemuan ini Eropa semakin menumbuhkan semangat ekspansif dan penetratifnya ke dalam dunia Islam. mereka mengeksploitasi dan menguras kekayaan alam serta memeras sumber daya manusia di saerah yang dikuasainya. yaitu Gold. semangat balas dendam bangsa Barat. berarti pihak kolonoal berkepentingan membuat kebijakan mengenai pribumi untuk memahami dan menguasai pribumi yang mayoritas muslim. tetapi merupakan tragedi yang merugikan bagi dunia Islam.

Kolonialisasi di satu segi melemahkan tatanan nilai dan masyarakat Islam. Selama masa penjajahan. Akhirnya ide nasionalisme diterima oleh negara-negara Islam secara meluas. Paham ini secara khusus pernah dipakai dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonialisme. budaya. pertama membangunkan beberapa pemikir muslim dengan gerakan progresivisme Islam yang bertujuan mencari legitimasi dari pemerintah kolonial dan memberikan pembenaran untuk pemerintahan kolonial terhadap umat Islam agar mereka tidak melakukan perlawanan. masuknya Barat ke dunia Islam dengan membawa kultur asing mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat dan merupakan fktor dalam mempercepat kesadaran nasional mereka. Sejumlah cendikiawan dan pemimpin di Asia dan Afrika masih tetap berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Syari’ah. sehingga mereka menguasai seluruh sektor penting di dalam perekonomian dunia. Seiring dengan penetrasi ekspansi dan pendudukan Barat terhadap dunia Islam masih juga tampak cahaya konsep ideal Islam. wilayah jazirah Arabia dan lain sebagainya. sehingga membuat mereka tak berdaya. Umar Tal Al-Haji yang menentang pemerintahan teokrasinya dikuasai oleh Perancis. dan ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan usaha lain. Imam Syamil di Kaukakus berjuang menentang orang Rusia. Nasionalisme merupakan salah satu politik dalam memecah belah kesatuan dan kekuatan umat Islam serta memudahkan mereka membagi-bagi wilayah Islam dan meguasainya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penganut Kristen di dunia Islam. Sedikit banyak induvidualisme. mereka akan menjadi bangsa yang kaya dan makmur serta mencapai kejayaan (glory). Ketiga motivasi ini membawa hasil yang cukup signifikan dalam usaha mereka menguasai dunia Islam. Pasuka Sanusi dan Mahdi bertempur melawan orang Eropa di Afrika. seperti Indonesia. Dengan demikian. dapat dikatakan bahwa pemerintahan kolonial merupakan bencana yang tidak tanggung-tanggung. membekukan pemikiran dan menguburkan kejayaan Islam masa lalu. Lebih buruk lagi. kolonial telah merusak rasa percaya diri orang Islam. Usaha selanjunya. Pengaruh lain yang disisahkan Barat di dunia Islam adalah nasionalisme. juga bidangbidang lain. memperlebar jurang pemisah dan politik adu domba di antara golongan umat Islam.menjadi bagian wilayah jajahan. tidak hanya ongkos politik. dan Haji Syari’atullah di Binggal. Pemerintah kolonial telah melumpuhkan masyarakat muslaim. Mesir. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam juga meninggalkan warisan moral yang rusak. Bayaran yang dikeluarkan sangat mahal. Setelah itu. meskipun pasukan penjajah Eropa semakin dekat. yang terimbas oleh pengaruh penjajahan bangsabangsa Barat atas dunia Islam. seperti di dunia Islam. adalah penyebaran agama Kristen di dunia Islam. Muhammad Abdul Hasan di Somalia. Namun demikian. agama. Sayyid Ahmad Barelvi di India Utara. Kedua. Bahkan hingga kini masyarakat Islam masih harus membayar ongkos tersebut. semua berjuang menentang musuh Islam. Abdul Kadir di Aljazair. Kolonialisasi telah mempengaruhi upaya pencapaian cita-cita Islam dengan cara mengubah dan memutarbalikkan kenyataan yang sebenar-benarnya. Akibatnya banyak orang Islam kehilangan moralitas dan identitas keislamamnya. . terutama pengetahuan dan moral bangsa. kelompok Naqsabandi yang berseragam hijau menentang pemerintahan pusat Cina. Politik kolonial juga berdampak pada kelemahan umat Islam dalam memahami ajaran agamanya. menugasi beberapa orang Barat keturunan Asia yang beragama Kristen untuk meruncingkan perbedaan mazhab. Orang Akhnud di Swat. tetapi di segi lain juga melahirkan ”semangat jihad” untuk membebaskan diri dari penguasaan kolonial. materialisme dan kapitalisme yang diakibatkan oleh kemajuan sains dan tegnologi Barat yang sekuler telah merasuki umat Islam. orang Islam harus berkorban dalam medan perang demi menyelamatkan panji-panji Islam. Dampak penjajahan Barat terhadap dunia Islam Kedatangan bangsa Barat telah membawa dampak negatif bagi kemajuan umat Islam dalam berbagai bidang. Dalam hal ini Barat menempuh dua cara. seperti anak kecil.

dan Marcel yang mempelajari sejarah Mesir. Hasil penyelidikan mereka perlu bagi Napoleon untuk menjalin hubungan baik dengan bangsa Mesir. khususnay Islam. meskipun orientasi mempelajari dunia Timur dan Islam sudah berubah. kebodohan dan kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari. Barat perlu mempelajari adat-istiadat dan agama yang dianut bangsa-bangsa di dunia Timur (Islam). Karena itu. Islam dan umatnya menjadi terpuruk dan keterbelakangan. mencullah tulisan-tulisan yang mencoba memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Islam. Sicilia dan beberapa wilayah Islam lainnya di Asia dan Afrika mengalami kemunduran. budaya. Wilken. Bahkan orientalisme merupakan ’kunci’ Barat untuk memahami dunia Timur. ekonomo. Raffles. Tradisi orientalisme ini sampai sekarang tetap berkembang di dunia Barat. Oleh karena itu. seperti kehidupan ekonomi. yang mempelajari musik Arab. ilmu pengetahuan dan sebagainya. Di antara orientalis yang mereka bawa adalah Langles. yang kita kenal dengan orientalisme. Villoteau. La Tansa Sejak Andalusia. agama. Snouck Hourgronye dan sebagainya. dalam ronbongannya turut satu golongan orientalis untuk mempelajari adat istiadat. ahli bahasa Arab. paling tidak di kalangan rakyat Indonesia. politik. Kemunduran Islam diperparah dengan jatuhnya kota Bagdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pmpinan Hulughu Khan pada tahun 1258 M.Bersamaan dengan kolonialisasi. perekonomian dan pertanian Mesir. Namun untuk kepentingan kolonialisasi. dunia Islam semakin melemah. Semula orientalisme ini bertujuan memindahkan ilmu pengetahuan dan filsafat yang terdapat dalam peradaban Islam ke Eropa. berkembanglah di kalangan Barat sebuah kajian mengenai dunia Timur. Bagdad merupakan simbol negara adidaya Islam yang menjadi kebanggaan - . baik dari segi kekuasaan politik maupun dari segi penguasaan sains dan tegnologi. Sewaktu Napoleon mengadakan ekspedisi ke Mesir pada thun 1798 M. Mentalitas dan kultur yang ditanamkan oleh penjajah agaknya masih terasa hingga kini. Mengenai adat-istiadat Indonesia terdapat karangan-karangan yang disusun oleh Mersden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penjajahan bangsa-bangsa Barat atas dunia Islam pada akhirnya banyak membawa dampak negatif terhadap dunia dan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan.

sehingga sejak abad ke-16 Eropa mulai berada di jaman modern Para ilmuwan bangsa Eropa telah berhasil menemukan mesin uap. Eropa semakin terdorong untuk menjelajahi samudera (dunia) guna memperoleh dan menguasai jalur perdagangan internasional yang menguntungkan Tokoh legendaris yang berhasil menjelajahi dunia adalah Columbus dan Vasco Da Gama.- - - - - - - - - - dunia Islam saat itu. seperti India. melainkan juga mengadopsi pemikiran rasional Islam untuk menggantikan pemikiran dogmatis yang dikembangkan Gereja di Eropa Kajian yang mereka lakukan menghasilkan temuan luar biasa dan melahirkan satu periode. ia malah menemukan benua Amerika Sejak kemunduran dan jatuhnya negara-negara adikuasa Islam. Pada permulaan abad ke-17 kerajaan Turki Usmani dapat meluaskan kekuasaannya sampai ke pintu gerbang kota Wina di Austria. Muwahhidun. tepatnya tahun 1800-1939 M. sehingga hampir seluruh dunia Islam menjadi daerah jajahan mereka Ada beberapa motivasi bangsa Barat menjajah dunia Islam. Pemikiran filosofis dan sains yang dipelajari dari dunia Islam mereka kembangkan. Dengan demikian. Setelah itu. Dengan demikian. Si Sakit dari Eropa Pada abad ke-19 M.Motivasi Politik . dan kerajaan Mughal di India (1482-1857 M). sejak saat itu tidak ada adikuasa lagi di dunia Islam. yaitu renaisans di Eropa. dapat dikatakan bahwa pemerintahan kolonial merupakan bencana yang tidak tanggung-tanggung. dunia Arab di Asia Barat dan Afrika Utara. Mereka bukan saja memindahkan filsafat dan sains ke Eropa. Diantaranya adalah: . Kekuasaan Islam terpecah menjadi beberapa kesultanan. wilayah kekuasaan (dunia) Islam jatuh ke dalam pendudukan dan kekuasaan Barat. Sebenarnya Columbus ingin menemukan sumber rempah-rempah dan sutera di Timur Jauh. Bani Ahmar dan sebagainya Pada permulaan abad ke-16 M. sebuah hasil revolusi industri yang sangat revolusioner ketika itu. yaitu Kerejaan Turki Usmani (1229-1924 M). Tetapi dalam pelayarannya. Kolonialisasi telah mempengaruhi upaya pencapaian cita-cita Islam dengan cara mengubah dan memutarbalikkan kenyataan yang sebenar-benarnya . Dunia Islam saat itu tampak tidak berdaya menghadapi penetrasi kolonial Barat. Kerajaan Usmani yang semula ditakuti Barat karena ketangguhan militernya. Bani Abad. kini digelari dengan ”The sick man of Europe”. Muncul tiga adikuasa baru di dunia Islam. Orang-orang Eropa menguasai bahasa Arab dan filsafat yang pernah dikembangkan ilmuwan muslim. Colombus berusaha menemukan jalan ke Timur Jauh melalui arah Barat dan berhasil menemukan Benua Amerika (1492 M). yang berpusat di Istambul.Motivasi ekonomi . buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. seperti Murabithun. khususnya dunia Islam. Asia kecil.Motivasi Agama Kedatangan bangsa Barat telah membawa dampak negatif bagi kemajuan umat Islam dalam berbagai bidang. merupakan suatu masa di mana bangsa-bangsa Eropa mendominasi dunia. kerajaan Safawai (1602-1732 M) di Persia. Keberhasilan ini membuka peluang bagi bangsa Turki Usmani untuk melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Timur.

Tamrinat

4

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! Sejak kapan bangsa Barat menguasai dunia Islam ? Sebutkan beberapa kelemahan kepemimpinan Islam sehingga banghsa Barat dapat menguasainya ! Jelaskan apakah yang dimaksud dengan renaisans ! Dan apakah yang dimaksud dengan The sick man of Europe Sebutkan beberapa motivasi bangsa Barat menguasai dunia Islam ! Amanah ; Buatlah cerita singkat tentang sejarah masuknya bangsa Barat ke dunia islam !

Bagian

5

MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB (1703-1787 M)

BIOGRAFI MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB Nama lengkap Lahir Nama Bapak : Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid At-Tamimi : Uyainah, Najd pada tahun 1115 H/1703 M. : Abdul wabah (seorang qodi/ hakim)

Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab meniti karir dari ayahnya sendiri dibidang fiqih

bermadzhab Hambali, Al-Qur’an (tafsir), hadits dan tauhid. Pendidikan yang diterima dari ayahnya telah menjadi dasar yang kuat bagi Muhammad bin Abdul Wahab dalam menghafal Al-Qur’an dan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Kutubus Sittah. Memasuki usianya yang ke-20 (dua puluh), ia sudah mulai bersikap kritis terhadap kondisi sosial dan keagamaan pada masyarakatnya. Tak jarang ia melakukan kritikan bahkan celaan terhadap segala macam bentuk kepercayaan yang berbau kemusyrikan dan praktik-praktik yang menyimpang dari syari’at Islam. Sikap kritisnya berdampak besar bagi diri dan keluarganya. Ia sendiri diasingkan oleh para ulama. Sementara ayahnya dipecat dari jabatannya sebagai Qadi. Akibat tekanan politik dan keagamaan masyarakatnya, ditambah dengan pemecatan ayahnya, menyebabkan keluarga Muhammad bin Abdul Wahab tidak dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Menyadari kenyataan ini, akhirnya Muhammad dan keluarganya pergi hijrah ke Huraimila pada tahun 1726 M. Tetapi mereka tidak lama menetap di daerah ini. Karena itu, mereka berusaha untuk kembali ke kampung halaman di Uyainah, namun kedatangan mereka tidak disambut dengan baik, karena dirinya telah mempermalukan masyarakat Uyainah, dan posisi ayahnya juga telah jatuh. Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab Akhirnya memilih pergi meninggalkan Uyainah dan menuju Hijaz. Di kota inilah Muhammad bin Abdul Wahab menunaikan ibadah haji. Menurut laporan Ibn Bishr di dalam kitabnya Unwan di Madinah belajar dibawah bimbingan dua orang syeikh yaitu Abdullah bin Ibrahim bin Sayf dan syeikh Muhammad Hayyat Al-Sindi. Ke dua syeikh tersebut adalah pengagum ajaran Ibnu Taimiyah dan ulama yang menganjurkan untuk melakukan gerakan reformasi dimana-mana. Doktrin yang diterima dari kedua ulama’ tersebut memberi pengaruh besar terhadap pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Hayyat memberikan pengaruh besar atas pandanganpandangan keagamaan Muhammad bin Abdul Wahab, terutama menyangkut pentingnya doktrin tauhid, penentangan terhadap taqlid, dan perlunya kembali kepada Al-Qur’an dan hadits. Muhammad Hayyat, termasuk salah seorang yang menentang pertikaian yang tidak perlu di antara mazhab-mazhab, dan sebaliknya mengajarkan toleransi dan rekonsiliasi.. Lebih jauh lagi, ia menghimbau ulama untuk melakukan ijtihad berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Ia juga menentang inovasi yang tak berdasarkan (bid’ah al-dhalalah) yang dapat membawa kepada syirik. Sementara itu Abdullah bin Ibrahim bin Sayf adalah seorang ulama yang terkemuka di Madinah yang menguasai fiqh Hambali dan hadits. Selain itu, Ibnu Sayf juga salah seorang peagum pemikiran Ibnu Taimaiyah yang menyerukan kepada kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Qur’an dan hadits serta meninggalkan praktik-praktik bid’ah mereka. Oleh karena itu, tampaknya ada kemungkinan besar ia menyuruh Muhammad bin Abdul Wahab membaca karya-karya Ibnu Taimaiyah. Ibnu Syf yang meikuti perkembangan Ibnu Taimiyah percaya bahwa perubahan harus dilaksanakan untuk menyebarkan pemahaman serta praktik-praktik Islam yang benar. Hanya saja cara yang dianjurkannya tidak dengan kekerasan, melainkan dengan cara-cara sejuk dan damai, seperti melalui pengajaran. Selain itu juga diketahui bahwa Ibnu Sayf mengatakan kepada Muhammad bin Abdul Wahab bahwa senjata yang paling baik lainnya untuk memerangi keyakinan dan praktik-praktik agama yang tidak benar adalah buku. Proses evolusi intelektual Muhammad bin Abdul Wahab adalah ketika ia melanjutkan studinya ke Basra dan tinggal menetap di kota ini selama 4 (empat) tahun. Di Basra, ia mempelajari hadits, fiqh dan filologi. Salah seorang gurunya di Basra adalah Muhammad Al-Majmu’i. Selain aktifitas belajar dari para ulama setempat, ia juga aktif dalam kelompok studi. Aktifitas lainnya yaitu mengajak para ulama untuk melakukan reformasi dunia Islam. Namun usahanya itu mendapat perlawanan dari para ulama, sehingga ia pun meninggalkan Basra. Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab kemudian mengikuti pendidikan di Basra, ia pindak ke Bagdad. Di kota ini ia memasuki kehidupan baru dengan menikahi seorang wanita kaya. Lima tahun kemudian, setelah istrinya meninggal dunia, ia pindah ke Kurdistan kemudian ke Hamdan dan Isfahan. Di kota terakhir ini, ia sempat mempelajari filsafat dan tasawuf. Setelah bertahun-tahun merantau,

akhirnya ia kembali ke tempat kelahirannya di Najd. Di negeri asalnya itu, ia masih sempat mempelajari tafsir Al-Qur’an, syarah assunah dan kitabkitab lain mengenai ilmu-ilmu keislaman, seperti kitab karangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim AlJauziah. Sejak ia tinggal di Najd, Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab mulai bersikap kritis terhadap praktik-praktik keagamaan yang bersifat khurafat, bid’ah dan syirik. Akibat dari sikap kritisnya ini, ia mendapat perlawanan keras dari para ulama dan bahkan dari ayahnya sendiri. Semua pemikiran keras ((radikal itu, ditulisnya ke dalam bentuk buku yang berjudul Kitab Al-Tauhid. Karyanya ini ditulisnya ketika ia menetap kembali ke kampung halamannya, Unaiyah, Najd. Kitab ini dicetak berulangkali dan disebarkan ke kota Najd. Pemikirannya yang dianggap keras tersebut baru diwujudkan dalam bentuk gerakan setelah kematian ayahnya pada tahun 7440 M. Sejak saat itulah pemikirannya tentang perlunya kembali kepada ajaran Al-Qur’an dan hadits dan hanya Allah yang maha Esa, disebarkan ke dalam bentuk gerakan yang sangat agresif. Dalam waktu yang relatif singkat, gerakan dan pengaruh pemikiran reformasi tauhid yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab tersebar luas. Gerakannya ini semakin kuat ketika salah seorang penguasa Uyainah bernama Usman bin Mu’ammar melindungi gerakannya. Usman bin Mu’ammar mencoba merealisasikan dasar-dasar gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Aktifitas pertama yang dilakukannya adalah menghancurkan makam Zayd bin al-Khattab, yang banyak dikunjungi masyarakat untuk meminta berbagai keperluan dan sebagainya. Selain itu, ia juga mulai menghidupkan kembali penerapan hukum Islam tentang perzinahan. Bagi pelaku zina, laki-laki dan perempuan harus dirajam hingga mati. Aktifitas Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan perlindungan dari penguasa Uyainah ini, mendapatkan reaksi dari para ulama dan masyarakat sekitarnya. Karena begitu kuatnya perlawanan tersebut, akhirnya ia meninggalkan Uyainah dan pergi ke kota Dar’iyah. Kota ini berada di bawah kekuasaan Muhammad bin Sa’ud. Di kota ini, Muhammad bin Abdul Wahab menetap selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu pula ia mempropagandakan pandangannya dan mengirimkan surat kepada penguasa, ilmuan dan kepala suku di Arabia. Pada tahun 1744 M Ibnu Sa’ud dan Muhammad bin Abdul Wahab telah membentuk koalisi dalam menyebarkan gerakan Wahabiyah. Penguasa dan pemimpin reformis ini saling bekerja sama dalam menciptakan negara Saudi yang berideologi Wahabi. Pada tahun 1773 M aktifitas Muhammad bin Abdul Wahab lebih terfokus kepada pendidikan ibadah saja. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga kematiannya pada tahun 1791 M. Kematiannya ini tidak membuat gerakan Wahabiyah padam, melainkan terus menyebar dan berpengaruh ke daerahdaerah lain di Jazirah Arabia. Paham ini menjadi kuat ketika Wahabiyah dijadikan sebagai ideologi negara kerajaan Saudi Arabia hingga kini. Pemikiran dan karya Muhammad bin Abdul wahab 1. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab Terdapat tiga faktor yang menjadi latar belakang kemunculan gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. 1). Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki basis agama yang cukup kuat. Dengan didikan dan tempaan yang matang dalam bidang agama, khususnya mazhab Hambali, menjadi modal dasar dalam pembentukan pemikirannya.

karena ide dan pemikirannya untuk kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan Allah SWT. 2). Adapun tauhid yang sesungguhnya adalah tauhid Uluhiyah. Muhammad bin Abdul Wahab melihat kuburan-kuburan syekh terekat bertebaran. terutama paham tauhid yang banyak menyimpang dari ajaran Islam. Menurutnya. kondisi sosio-relegius di Najd dan daerah-daerah yang dikunjungi sangat memprihatinkan. Selanjutnya ia mengartikan kalimat tauhid La ilaha illallah bahwa hanya Allah-lah yang mempunyai kekuasaan hakiki dan hanya Allah pula-lah yang patut disembah selain Allah adalah syirik dan thagut. a. bahkan juga kampung-kampung mempunyai kuburan syekh atau wali masing-masing. dan bagi orang yang menyembah selain dari Tuhan Allah telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh. karena mereka meminta pertolongan bukan lagi kepada tuhan tetapi dari syekh atau wali dari kekuatan ghaib. Muhammad bin Abdul Wahab membagi tauhid dalam empat bagian yaitu: Tauhid Uluhiyah. Muhammad bin Abdul Wahab banyak mengenal dan mengkaji pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Tauhid Rububiyah. karena rasul yang diutus Allah memulai seruannya kepada manusia agar beribadah hanya kepada Allah SWT. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya. Seruan ini kemudian banyak mempengaruhi pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. . seperti yang ada dalam bukunya Kitab Al-Tauhid. Tauhid Asma dan Sifat. dan Tauhid Af’al (tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah). Orang Islam yang demikian menjadi musyrik. Tauhid Tauhid merupakan tema sentral dalam pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab Tauhid. jodoh. Tiap kota. (tauhid terhadap Allah sebagai yang disembah). masyarakat masih dipengaruhi oleh keyakinan animisme. pembukaan kembali pintu ijtihad dn anti taqlid merupakan tema pokok dalam pemikirannya. Pada setiap negara yang dikunjunginya.2). (tauhid yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah). sedangkan tauhid uluhiyah ditolak oleh banyak orang. Namun dari ketiga tauhid yang disebut terakhir hanya tauhid ilmu dan keyakinan saja. Mereka meyakini pohon dan batu-batuan yang memiliki kekuatan ghaib serta tempat-tempat tertentu untuk meminta pertolongan dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka. Dari kedua guru Muhammad Hayyat dan Ibnu Sayf. Selain itu. Menurutnya. serta Af’al). Ke kuburan-kuburan itu umat Islam pergi naik haji dan meminta pertolongan dari syekh atau wali yang dikuburkan di dalamnya untuk menyelesaikan problema hidup mereka sehari-hari. 3). Ada yang meminta supaya diberi anak. yakni Al-Ibadah atau pengabdian kepada Allah.dn ke. syekh atau malaikat sebagai pengantar dalam doa juga merupakan syirik. disembuhkan dari penyakit dan meminta kekayaan dan lain sebagainya. kebanyakan manusia di muka bumi ini hanya memiliki salah satu dari tiga bentuk tauhid (Rububiyah. Asma dan Sifat. Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di antaranya.dikenal sebagai bapak pembaharuan. Kesimpulan tauhid yang diajarkan dari Muhammad bin Abdul Wahab pada intinya sebagai berikut . 3). Seperti diketahui bahwab Ibnu Taimiyah yang hidup pada peralihan abad ke. 1). Menyebut nama nabi. (tauhid terhadap Allah sebagai pencipta segala sesuatu).

Dengan terbukanya pintu ijtihad. yakni pada beberapa generasi muslim pertama. Ajaran tauhid yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bukan hanya dalam tatanan teoritis. Hal ini dapat dilihat dari karangannya yang mencapai puluhan judul. maka diperlukan ijma’ (konsensus). Menafsirkan Al-Qur’an dengan ta’wil (interpretasi bebas) adalah kafir. . b. Tawassul dan bid’ah Muhammad bin Abdul Wahab membantah dengan keras lawan-lawannya yang membolehkan adanya tawassul. Ia pun mengajarkan untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits. merayakan hari lahirnya nabi. Dengan gerakan wahabiyahnya. Penetapan hukum Islam harus merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadits Prosedur yang harus dilalui dalam menetapkan hukum Islam yaitu pertama-tama harus meneliti apakah persoalan tersebut terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. 7). ibadah dimaksudkan untuk menyerahkan seluruh ucapan dan tigkah laku hanya kepada Allah semata. Meminta syafa’at selain dari kepada Tuhan Allah adalah juga syirik.4). Karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab dapat digolongkan sebagai ulama yang produktif. ia berusaha keras untuk memurnikan ajaran Islam dan mengembalikan ajaran pemahaman umat Islam kepada Islam yang murni. maka Muhammad bin Abdul Wahab melarang umet Islam untuk bertaqlid kepada para ulama. Tidak percaya kepad qada dan qadar Tuhan juga merupakan kekufuran. yakni Islam yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan hadits. 5). memasang kain Raudhah. Baginya tidak ada bid’ah hasanah. meminta tawassul dari para wali. hadits dan qiyas merupakan kekufuran. 2. Ia menolak semua bentuk bid’ah. Jika tidak ada. Meminta bantuan atau perlindungan melalui perantaraan seseorang atau kepada simbol-simbol yang bersifat mistik dilarang dalam Islam. Memperoleh pengetahuan selain dari Al-Qur’an. Bagi Muhammad bin Abdul Wahab. d. Bid’ah didenifisikan sebagai ajaran atau aktifitas yang tidak berdasarkan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah (praktikpraktik yang dijalankan oleh Rasullulah). Hal ini dapat dipahami karena tidak semua ajaran Islam yang bersifat universal diformulasikan secara rinci di dalam Al-Qur’an dan Hadits. 8). dan mengulang sholat lima waktu setelah selesai shalat Jum’at di bulan Ramadhan. tetapi ia juga mencoba mewujudkan pemikiran tauhidnya dalam bentuk aksi. Menurutnya. c. Kitab-kitabnya itu antara lain adalah: Kitab Al-Tauhid. yang isinya berkisar tentang ajaran pemberantasan bid’ah dan kurafat yang terdapat di kalangan masyarakat dan ajaran untuk kembali pada ajaran tauhid yang murni. Bernazar kepada selain dari Tuhan Allah juga syirik 6). Beberapa contoh yang diklaim sebagai bid’ah yaitu. mengucapkan kata Sayyidina Muhammad. ijma’ dipahami secara terbatas. Terbukanya pintu ijtihad dan melarang taqlid Seruan untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits membawa konsekkuensi logis bagi terbukanya pintu ijtihad. Sementara itu. dalam mengartikan bid’ah Ibn Abdul Wahab sangat ketat. mengirimkan Fatihah kepada para pendiri sufi setelah sholat lima waktu.

seperti yang dianut oleh Ibnu Taimiyah. Selain itu. Sikap ini menunjukkan adanya keinginan Muhammad bin Abdul Wahab untuk melakukan upaya gerakan reformasi akidah dan pemurnian ajaran Islam dari berbagai ketidabenaran dan penyimpangan. Gerakan Wahabiyah dapat dikatagorikan ke dalam tiga periode: 1. Gerakan Wahabiyah dan implikasinya pada pembaharuan Islam Gerakan Wahabiyah tidak bisa dilepaskan dari nama Muhammad bin Abdul wahab. pengikut mazhab Hambali. orientasi gerakan ini mengalami pembiasaan sehingga tujuan awal untuk pemurnian ajaran tauhid mengalami perkembangan dengan menambahkan adanya misi politik untuk membangun negara Saudi. Uyainah. Para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menamakan kelompoknya dengan sebutan Al-Muwahidun. berkat kerja sama yang baik antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Sa’ud. Para ahli sejarah menilai bahwa tujuan didirikan gerakan Wahabiyah adalah usaha untuk melakukan usaha perbaikan semata-mata. menghapuskan segala perbuatan takhayul dan kembali pada Islam sejati. maksudnya memperbaiki kepincangan-kepincangan. karena dialah yang membangun gerakan tersebut. Dua orang tokoh inilah yang kemudian mengembangkan gerakan Wahabiyah dan menjadikannya sebagai simbol gerakan dan . Najd. gerakan Wahabiyah lahir di Dar’iyah.Tafsir Surah Al-Fatihah Mukhtasar Sahih Al-Bukhari Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah Nasihah Al-Mudlimin bi Ahadis Khatam An-Nabiyin Usuhul Iman Kitabul Kabair Kasyf Asysyubuhat Salasul Usul Adabul Masi Ila As-Salah Ahadis Al-Fitah Mukhtasar Zad Al-Ma’ad Al-Masa’il Al-Lati Khalafa Fiha Rasulullah Ahi Al-Jahiliyah At-Tauhid Fi Ma Yajibu min Haqqillah ‘Alal ‘Abid Arba’i Qawa’id fittauhid Istinbathul Qur’an. Namun dalam perkemangan sejarahnya. nama gerakan itu tidak berasal dari Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. mereka menamakan dirinya sebagai kaum Suni. Namun. Kemudian pada tahun 1744 M. Periode Muhammad bin Abdul Wahab Periode ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan awal dari gerakan Wahabiyah. yaitu kelompok yang berusaha mengesakan Tuhan semurni-murninya. Keinginan tersebut baru dapat diwujudkan dalam bentuk gerakan ketika ia kembali lagi ke kampung halamannya. Perubahan orientasi ini terlihat jelas ketika Muhammad bin Abdul Wahab berkoalisi dengan keluarga Al-Sa’ud untuk memperluas wilayah kekuasaan dan kemudian mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Seperti yang telah diuraikan pada bagian awal bahwa ketika Muhammad bin Abdul Wahab berada di Basra. gerakan tersebut semakin tumbuh berkembang hingga akhirnya terjadi koalisi dengan penguasa Usman bin Mu’ammar. ia sudah melakukan berbagai analisis kritis dan kritikan tajam mengenai keadaan masyarakat di kota itu. Bahkan dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. melainkan dari golongan lain yang menjadi lawannya.

yakni Turki (wafat 1834). untuk menyebarkan paham Wahabiyah secara luas. Muhammad bin Saud pada tahun 1765 M dan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1792 M. Kemudian pada penghujung abad ke-19 M. di sekitar permulaan abad ke-19 M. untuk mengirim tentaranya mengalahkan kaum Wahabi. terjadi konflik di dalam keluarga Saud. maka periode gerakan pertama Wahabiyah berakhir. Tokoh kunci yang mengambil alih kekuasaan ini adalah cucu Muhammad bin Saud. tidak menghentikan misi kedua tokoh tersebut dalam melakukan usaha gerakan reformasi Islam. Periode Kebangkitan Abad Ke-20 M Periode ini ditandai dengan pengambil alihan kota Riyadh oleh Abdul Aziz bin Abduurrahmman yang terkenal dengan panggilan Ibn Saud (1879-1953 M). Wahabiyah menguasai semenanjung Arabia dan kota suci Mekkah dan Madinah. negara ini dianggap sebagai negara yang mampu mewariskan ajaran-ajaran Wahabiyah. Kunci kesuksesan militer Saudi adalah menciptakan persaudaraan dan tentara-tentara suku Arab diorganisir dengan baik. Selanjutnya. akhirnya kekuasaan pada wilayah Saudi dipegang oleh kepala suku Arab lainnya. tepatnya setelah meninggalnya Faisal. masyarakat Saudi Arabia. ia melakukan ekspansi ke beberapa daerah untuk menetapkan kekuasaannya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Saudi untuk mengambil alih kekuasaan. Gerakan Wahabiyah dalam kepemimpinan selanjutnya di pegang oleh keluarga Saud dan keturunan keluarga Muhammad bin Abdul Wahab. Implikasi itu paling tidak dapat dilihat dalam dua hal besar yang berpengaruh terhadap dunia Islam. Periode Negara Saudi yang Berideologi wahabiyah Tentara Mesir tidak lama menguasai Arabia. Akhirnya pada tahun 1920 M Abdul Aziz dapat menguasai kembali beberapa daerah yang telah menjadi kekuasaan negara Saudi-Wahabi pertama dengan gerakan militer dan diplomasi. peranan gerakan Wahabiyah masih dominan. 3. Pada tahun 1890 M keluarga Saud diasingkan dan sejak itu pula periode kedua berakhir. Keluarga syeikh memainkan peranan penting sebagai penasehat dan orang yang mengesahkan kebijakan negara. 2. melainkan bekerja dalam kerangka modern. Namun usaha itu mendapatkan perlawanan dari penguasa Turki. Kemudian.ideologi karajaan Saudi Arabia. Akhirnya pada tahun 1812 M tentara Mesir menduduki Madinah dan tahun 1818 M menguasai pusat pemerintahan Saudi di Dar’iyah. kaum Wahabi melakukan ekspansi ke wilayah Irak dan Syria. Kematian kedua tokoh ini. Abdul Aziz dalam memimpin Saudi ini sangat konsisten akan misi Wahabi dan konstitusi yang digunakan berdasarkan Al-Qur’an. Pasca perubahan negara Saudi menjadi kerajaan. Oleh karena itu. mengambil alih Riyadh. Namun gerakan Wahabiyah tidak lagi bersifat konserfatif. kemudian mereka mendirikan pusat pemerintahan di Riyadh. Pemimpin Turki meminta bantuan kepada Gubenur Mesir. Meskipun demikian. dan anak-anaknya Faisal (wafat 1865). Implikasi yang ditimbulkan gerakan Wahabiyah terhadap pembaharuan Islam cukup besar. Negara Wahabi yang baru ini secara politis dan keagamaan lebih kecil dibandingkan dengan negara Saudi-Wahabi yang pertama. Muhammad Ali Pasha. Dengan kekalahan ini. . Dalam kondisi tersebut.

terlalu revolusioner dan radikal sehingga banyak mendapat perlawanan dari para ulama ortodoks. kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits serta Ijtihad. Peneilaian yang seringkali muncul dan menimbulkan perbedaan terhadap gerakan Wahabiyah yakni keberadaan gerakan tersebut dalam wacana pembaharuan Islam.yaitu : 1). Gerakan yang mengorientasikan pada tijuan ini disebut dengan gerakan purifikasi. dan penjajahan Inggris. 2). Gerakam purifikasi keagamaan ini dinilai sebagai gerakan yang paling berhasil dari usaha yang serupa di seluruh dunia Islam. Karena itu ada ahli kemudian memandang bahwa gerakan Wahabiyah merupakan prototipe (jadi model) gerakan fundamentalisme keagamaan dan politik yang mempunyai semangat purifikasi internal. pengaruh Wahabi berperan dalam meledakkan gerakan-gerakan militan Islam. sehingga terjadi perbedaan. Sebenarnya perbedaan ini tidak perlu ada apabila diambil dari akar kata kedua istilah tersebut yaitu kata Tajdid. mempengaruhi pemikiran dan usaha-usaha pembaharuan pada periode modern dari sejarah Islam. Sementara pada sisi yang lain gerakan Wahabiyah sebagai gerakan pembaharuan (modernisme). Beberapa contoh gerakan semisal yaitu. Bahkan wilayahwilayah yang sangat jauh seperti di Nigeria dan Sumatera (gerakan Paderi). Posisi gerakan Wahabiyah Gerakan Wahabiyah. 2). 2). di India. . Muhammad bin Abdul Wahab menggoyang pendulum reformisme Islam ke titik ekstrem: Fundamentalisme Islam. kata Tajdid kemudian dimaksudkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan tantangan perkembangan kehidupan. dan tarekat Al-mahdi dibentuk oleh Muhammad Ahmad sebagai alat pemberontak di Sudan Timur melawan pemerintah Turki-Mesir dan para penasehatnya dari Eropa. gerakan tarekat yang dipimpin oleh Ibnu Ali Al-Sanusi di Cyrenaica yang mendirikan negara teokratik di Lybia bagian selatan dan di wilayah katulistiwa Afrika sebagai protes terhadap kecenderungan sekuleristik sulta-sulta Usmani. Sebab kata Tajdid mengemban misi ganda. 1). Afrika dan Indonesia. sikap teokratik-revolusioner yang ditunjukkan gerakan Wahabiyah banyak mempengaruhi gerakan militansi yang ada pada abad ke-19 M. Di Aljazair. kelompok-kelompok Sikh. Mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada contoh jaman awal Islam. karena intelektualisme tidak diberikan tempat yang proposional. Satu sisi menilai gerakan Wahabiyah sebagai gerakan purifikasi. adalah murni sebuah gerakan purifikasi keagamaan yang timbul sebagai reaksi terhadap kondisi internal umat Islam pada saat itu. Dengan landasan universalitas ajaran Islam. ajaran-ajaran kaum Wahabiyah terutama Tauhid. Kedua penilaian ini kadang didikotomiskan antara satu dengan yang lainnya. perkembangan dan pemikiran dan usaha-usaha pembaharuan terutama terjadi di Mesir. Karena di antara tujuan ideal dari gerakan Wahabiyah berhasil menampilkan gagasan pembaharuan yang sedikit demi sedikit tersebar di seluruh dunia Islam.1). ada sebuah gerakan yang dipimpin oleh Syariatullah dan Sayyid Ahmad melawan kesultanan Moghul yang tengah mengalami kemunduran. Gerakan Wahabiyah memiliki beberapa kelemahan. India. anti rasionalisme yang berlebihan sehingga semangat ijtihad yang diserukannya tidak efektif. Gerakan yang memperjuangkan gerakan ini biasanya dikenal sebagai gerakan renewal (pembaharuan).

ditambah dengan pemecatan ayahnya.Gerakan pembaharuan atau purifikasi yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab dapat dikelompokkan ke dalam gerakan yang disebut sebagai revivalisme pramodernis (pramodernisme revivalis). hadits dan tauhid Pendidikan yang diterima dari ayahnya telah menjadi dasar yang kuat bagi Muhammad bin Abdul Wahab dalam menghafal Al-Qur’an dan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Kutubus Sittah.Kitabul Kabair .Tafsir Surah Al-Fatihah .Salasul Usul .Mukhtasar Sahih Al-Bukhari . Sikap kritisnya berdampak besar bagi diri dan keluarganya. ia sudah mulai bersikap kritis terhadap kondisi sosial dan keagamaan pada masyarakatnya.Nasihah Al-Mudlimin bi Ahadis Khatam An-Nabiyin . Akibat tekanan politik dan keagamaan masyarakatnya. Karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab.Adabul Masi Ila As-Salah - - - . yang isinya berkisar tentang ajaran pemberantasan bid’ah dan kurafat yang terdapat di kalangan masyarakat dan ajaran untuk kembali pada ajaran tauhid yang murni. Pertimbangan dasar yang digunakan karena gerakan Wahabiyah lebih berorientasi pada perbaikan moral dan kehidupan sosial masyarakat.Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah . menyebabkan keluarga Muhammad bin Abdul Wahab tidak dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya Di Madinah Muhammad bin Abdul Wahab belajar dibawah bimbingan dua orang syeikh yaitu Abdullah bin Ibrahim bin Sayf dan syeikh Muhammad Hayyat Al-Sindi. Ia sendiri diasingkan oleh para ulama. Al-Qur’an (tafsir).Kitab Al-Tauhid. Ke dua syeikh tersebut adalah pengagum ajaran Ibnu Taimiyah dan ulama yang menganjurkan untuk melakukan gerakan reformasi dimana-mana. La Tansa Nama lengkap Abdullah bin Abdul Wahab adalah : Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid AtTamimi Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab meniti karir dari ayahnya sendiri dibidang fiqih bermadzhab Hambali. diantaranya adalah : .Kasyf Asysyubuhat . Tak jarang ia melakukan kritikan bahkan celaan terhadap segala macam bentuk kepercayaan yang berbau kemusyrikan dan praktik-praktik yang menyimpang dari syari’at Islam. . Memasuki usianya yang ke-20 (dua puluh).Usuhul Iman . Sementara ayahnya dipecat dari jabatannya sebagai Qadi.

4. 5.Tamrinat Ahadis Al-Fitah Mukhtasar Zad Al-Ma’ad Al-Masa’il Al-Lati Khalafa Fiha Rasulullah Ahi Al-Jahiliyah At-Tauhid Fi Ma Yajibu min Haqqillah ‘Alal ‘Abid Arba’i Qawa’id fittauhid Istinbathul Qur’an. 3. 5 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 1. 2. Siapakah nama lengkab Abdullah bin Abdul wahab ? Dimanakah Abdullah bin Abdul wahab memperoleh pendidikan ? Sebutkan dampak dari sikap kritis Abdullah bin Abdul Wahab ! Jelaskan ! Apakah yang dimaksud dengan faham Wahabiyah ? Tuliskan beberapa karya Abdullah bin Abdul wahab ! Amanah : Ceritakan dengan singkat perjalanan hidup Abdullah bin Abdul wahab ! .

logika. jalur keturunan keturunan Husein bin Ali bin Abi Tholib Madzhab : Hanafi Pendidikan : Menekuni dalan dunia filsafat. . Al-Afghani selalu berhadapan dengan kekuatan penguasa Inggris dan seringkali dijebloskan ke penjara. tasawuf dan astronomi. akhirnya Amir Sher Ali dijatuhkan. Hal ini dipandang oleh bangsa-bangsa barat. dekat Konar wilayah Kabul. ia memasuki dinas pemerintahan Amir Dost Muhammad Khan. hingga ia juga turun dari jabatan itu. Jamaluddin al-Afghani melakukan kampanye anti imperialisme dan kolonialisme.Bagian 6 JAMALUDDIN AL-AFGHANI BIOGRAFI SINGKAT JAMALUDDIN AL-AFGHANI Nama lengkap : Jamaluddin al-Afghani Lahir : tahun 1838 M. Karena ia termasuk orang yang cukup dikenal ketika itu. India dan Inggris sangat membahayakan. Pada usia 18 tahun Jamaluddin al. maka ia memilih meninggalkan India dan selanjutnya pada tahun 1871 M ia menuju Mesir. pegawai pemerintah dan mahasiswa dari Al-Azhar serta perguruan tinggi lain di Mesir. Al-Afghani keluar dari penjara. Gelar : Sayyid. Tidak hanya itu. ia juga terus berfikir untuk mencari jalan keluarnya dengan berbagai cara agar umat Islam dapat keluar dari dominasi Barat yang sudah begitu kuat ketika itu. karena situasi politik ketika itu tidak menentu. Mesir. Tetapi. dosen-dosen. karena dinilai akan menghasut bangsa India yang kemudian akan melakukan gerakan perlawanan terhadap penjajah Inggris. Ketika Amir Dost meninggal dan digantikan oleh Sher Ali. Sa’ad Zaghlul dan para pemimpin kemerdekaan Mesir. Sekembalinya di Afghanistan. ada yang berasal dari kelompok akademis. Pemerintah penjajahan Inggris di India sangat mengkhawatirkan pengaruh kekuatan Al-Afghani. Di antara murid-murid Jamaluddin AlAfghani. Jamaluddin al-Afghani tidak mau terlibat lebih jauh dalam politik praktis. Setelah beberapa lama dipenjarakan di India. di As’adabad. Pada awal kedatangannya di Cairo. Para peserta diskusi terdiri dari orang-orang terkemuka dalam bidang peradilan. filsafat. Karena itu.Afghani pergi ke India dan tinggal di sana selama 1 (satu) tahun sebelum menunaikan ibadah haji pada tahun 1857 M. seperti Muhammad Abduh. bahasa Persia dan bahasa Perancis. juga mempelajari tasawuf. budayawan dan tokoh pergerakan. ia diangkat menjadi menteri. Di India Jamaluddin Al-Afghani menetap selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Pemikiran gerakan yang dilancarkan dari India itu merupakan langkah awal baginya untuk mengkampanyekan anti kolonialisme dan imperialisme Barat. maka tak heran apabila tempat tinggalnya menjadi pusat pertemuan untuk mendiskusikan perihal ilmu pengetahuan. Waktu yang sangat relatif singkat itu dimanfatkannya untuk memberikan pengeringatan kepada dunia Islam tentang bahaya dominasi Barat. akhirnya Al-Afghani berusaha menghindar dengan meninggalkan Afghanistan pada tahun 1869 M dan pergi menuju India. Kejatuhan Amir Sher Ali juga berdampak pada kedudukan Al-Afghani. bahasa Arab. Al-Afghani berusaha meninggalkan persoalan-persoalan politik di negeri itu dan memusatkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan dan sastra Arab.

Tetapi ia sempat berlindung pada sebuah tem. termasuk bidang ilmu pengetahuan. Al-Afghani pindah ke Istambul. Di India Al-Afgani juga terlibat dalam urusan politik di sana. Khadewi Taufiq mengusir AlAfghani dari Mesir. Perbuatan yang dilakukan oleh Syah Nasruddin ini menimbulakan kemarahan pada pengikut Jamaluddin Al-Afghani. Aktifitas politik yang dilakukannya di Mesir mendapat perhatian serius dari penguasa lokal Khedewi Taufiq. Al-Afghani diundang datang ke Pesia untuk membantu penyelesaian persengketaan Persia-Rusia yang timbul karena politik pro Inggris yang dianut pemerintah Persia ketika itu. Hanya saja. Karena itu. membela Islam dan membawa umat Islam kepada kemajuan. dihajar dan dipaksa berjalan dengan kaki tangan terikat rantai.karena ternyata pengaruh jamaluddin Al-Afghani di dunia Islam lebih besar ketimbang pengaruh kekuasaan Sutan sementara Al-Afghani menyadari bahwa bila ia meneruskan kerja sama. Majalah Al-Urwah Al-Wusqa yang menerbitkan oleh perkumpulan ini cukup terkenal tidak hanya di Perancis dan negara-negara Timur Tengah. Ilmu pengetahuan di dunia Islam dalam keadaan mandeg (stagnasi) dan umat . Akibatnya. sehingga ia ditahan dan dibebaskan pada tahun 1882. Tetapi rupanya kerja sama antara keduanya tidak bisa tercapai. dengan anggota terdiri dari orang-orang Islam. AlAfghani pergi menuju India. dan anak Benua di India. Pada tahun 1892 M atas undangan Sulta Abdul Hamid dari kerajaan Turki Usmani. India.pat suci di Persia. Al-Afghani terpanggil untuk membela kepentingan rakyat Mesir dari campur tangan Inggris. karena dunia Barat melarang majalah itu masuk ke dunia Islam yang berada dibawah kekuasaan bangsa-bangsa Barat. Akibatnya. sehingga ia tidak dapat keluar dari Istambul. Pemikiran dan Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani Dalam sejarah hidupnya Al-Afghani seka pindah-pindah dari suatu negara Islam ke negara Islam lainnya. ternyata tidak bertahan lama. Karena dapat memberikan kesadaran penuh bagi dirinya tentang adanya dua kehidupan yang berlainan. Al-Afghani telah memberikan sumbangan pemikiran dan gerakan yang sangat besar bagi kepentingan perjuangan masyarakat Mesir pada periode berikutnya. ia ditangkap. Setelah terusir dari Mesir. majalah yang cukup fenomenal itu tidak berumur panjang karena dibreidel. seperti telah diuraikan di atas merupakan pengalaman yang sangat berarti. Di kota yang terakhir ini Al-Afghani mendirikan perkumpulan Al-‘Urwah Al-wusqa. tetapi juga di Indonesia. Tujuan antara lain adalah untuk membicarakan mengenai bentuk kerja sama dan penggalangan ketakutan umat Islam guna melawan kekuatan Eropa. meskipun hanya 3 (tiga) tahun (1876-1879 M). yaitu kehidupan Barat dan Islam. Al-Afghani tidak setuju denagn pemberian konsesi-konsesi ekonomi oleh Syah Nasiruddin kepada Inggris berupa pengakuan monopoli warga negara Inggris dalam pembelian. Pada tahun 1889 M. Pada tahun 1883 M Al-Afghani pergi ke London. timbul perselisihan paham antara Syah dengan Al-Afghani. pada tahun 1896 M Syah dibunuh oleh seorang pengikut fanatik Al-Afghani. Meskipun singkat. karena ketika campur tangan Inggris meningkat dalam soal politik di Mesir. akhirnya ia tetap bertahan di Istambul hingga akhir hayatnya pada tahun 1897 M karena kangker dan tidak meninggalkan anak istri. Baru pada bulan januari tahun 1891 M. pada tahun 1879 M atas tekanan Inggris. Di antara tujuan yang hendak dicapai ialah memperkuat rasa persaudaraan Islam.Rencana Al-Afghani untuk meninggalkan lapangan politik dan menekuni bidang ilmiah. Afrika Utara dan lain-lain. Pengusiran ini secara diam-diam disambut baik oleh kelompok konservatif (kolot) Al-Azhar yang selama ini ini terganggu oleh ajaran filsafat Al-Afghani. karena ia hidup membujang sepanjang umurnya. Dunia Islam hampir mengalami kemunduran di segala kehidupan. Inggris terus pindak ke Paris. kebebasan akan hilang karena dibatasi oleh Sultan. penjualan dan ekspor semua tembakau Iran. Penerbitannya terpaksa dihentikan. Perselisihan ini berujung pada pengusiran dari Persia. Meskipun begitu. Hal itu dilakukan Sulta karena bangsa Barat telah semakin merajalela menguasai wilayah Timur Tengah dan daerah-daerah kekuasaan Usmani lainnya. Suria. Untuk itu Al-Afghani kembali ke kancah politik di Mesir.

Kalau kelihatan ada pertentangan antar ajaran-ajaran Islam dengan kondisi yang dibawa perubahan jaman dan perubahan kondisi. penyesuaian dapat diperoleh dengan mengadakan interprestasi baru tentang ajaran-ajaran Islam seperti tercantum dalam Al-Qur’an dan hadits. pemerintahan absolut. Qada dan Qadar yang dipahami msyarakat pada waktu itu tidak lagi seperti yang dipahami oleh beberapa generasi sebelumnya. kuat perpegang pada taqlid. maka dapat dipastikan bahwa kemunduran itu disebabkan oleh umat Islam itu sendiri bukan disebabkan oleh ajaran agama yang dianutnya. Kondisi serupa juga terjadi di kalangan raja-raja. Sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis ialah perpecahan yang terdapat pada umat Islam. Kemauan manusia merupakan mata rantai kausalitas itu. 5. Adanya paham Jabariyah dan salah paham tentang qada dan qadar. Umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Sebaliknya. Realitas tersebut selanjutnya mendorong Al-Afghani untuk memunculkan pemikiran-pemikiran baru agar umat Islam dapat mengejar ketinggalan mereka dari dunia Barat dan membenaskan diri dari sikap fatalistis. Dalam bidang ilmu tasawuf. telah dipengaruhi sifat statis. Untuk interprestasi itu diperlukan ijtihad dan pintu ijtihad baginya terbuka. ia menggunakan kitab Al-Zaura’ karya Al-Duwani. Sebenarnya Qada dan qadar itu sendiri mengandung pengertian bahwa segala sesuatu terjadi menurut ketentuan sebab akibat. Hal ini tidak terjadi di kalangan awam saja. Untuk dapat merubah kemunduran umat Islam menjadi maju. bahkan terkadang mereka saling menyerang. mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tidak dapat dipercaya. 4. logika. terutama dalam bidang filsafat. Jamaluddin Al-Afghani yakin. Ulama Turki tidak lagi kenal dengan ulama Hijaz. bahkan akan menciptakan jurang pemisah antara golongan elit ulama dan masyarakat awam. Jamaluddin Al-Afghani menilai bahwa kemunduran umat Islam pada masa itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pemahaman yang berkembang saat itu telah mencapai tingkat ekstrim yang menjelma dalam bentuk fatalistik. bahwa dalam ajaran agama Islam tidak pernah menganjurkan apalagi memerintahkan umat Islam untuk berlaku statis dan mundur. menyerahkan administrasi negara kepada orang yang tidak kompeten dan intervensi asing. Salah pengertian ini membuat umat Islam tidak berusaha merubah nasib mereka. ia melihat dunia Barat dalam kemajuan yang pesat. tasawuf dan astronomi yang pada waktu itu tidak ada lagi dipelajari oleh kaum muslimin. semua jaman dan semua keadaan. 3.Islam banyak dipengaruhi oleh sifat statis. Di sana ia memberikan kuliah dan mengadakan diskusi dalam berbagai disiplin ilmu. mengabaikan permasalahan militer. Adapun buku-buku yang diajarkan dan didiskusikan adalah sebagai berikut: 1. pernah dilakukannya ketika ia berada di Mesir. tetapi dikalangan alim ulama. Sikap seperti itu pada gilirannya akan menimbulkan kejumudan befikir di dunia Islam dan kebodohan yang menyeluruh. Selain . yaitu: 1. sehingga memalingkan mereka untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. Salah satu pengertian tentang maksud hadits yang mengatakan bahwa umat Islam akan mengalami kemunduran di akhir jaman. Jamaluddin Al-Afghani memiliki pemikiran. Islam terus mendorong umat manusia untuk selalu maju. bersikap fatalistis telah meninggalkan ahklak tinggi dan telah melupakan ilmu pengetahuan. Upaya untuk memajukan kembali umat Islam seperti yang pernah dicapai pada saat klasik. kuat berpegang pada taklid dan bersikap fatalistis. demikian para ulama India tidak mempunyai hubungan dengan ulama Afganistan. 2. Namun sebaliknya. seorang raja Islam tidak lagi mempunyai hubungan dengan raja Islam lainnya. Jika pada kenyataannya umat Islam mengalamu kemunduran pada suatu periode sejarah. Melalui kitab ini mengembalikan ajaran tasawuf ke jalur sebenarnya dan sesuai dengan ajaran Islam. Al-Afghani dengan kemampuan intelektual dan keluasan berfikirnya terus berusaha untuk mengikis dan menghilangkan kemunduran tersebut di atas. kausalitas. Lemahnya rasa persaudaraan di kalangan umat Islam dan terputusnya tali persaudaraan. bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua agama.

Pan Islamisme dan Politik ala Jamaluddin al-Afghani . Pemikiran lain yang juga dikemukakan oleh Al-Afghani guna memperbaiki keadaan umat Islam ialah: 1. Kepala negara harus mengadakan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman. Pemikirannya ini banyak mempengaruhi pemikiran Sa’ad Zaghlul yang nasionalis dan Muhammad Abduh yang modernis. karena dengan menguasai filsafat umat Islam akan dapat mengejar ketinggalannya dari Barat.itu juga berguna mengantisipasi tarekat-tarekat yang pada saat itu telah diliputi oleh khurafat dan superstisi (bid’ah) 2. Jamaluddin Al-Afghani berpendapat. bahawa untuk memeperbaiki kondisi umat Islam hanya ada satu jalan. hati mesti disucikan. Persatuan dan kerja sama merupakan sendi yang amat penting dalam Islam Dari banyak uraian di atas. ia terus mendorong semua umat Islam untuk memperkuat peradaban mereka dengan mempelajari ilmu pengetahuan dari Barat dan mencontohnya. ia ingin mengajak umat untuk berpikir lurus dan benar. Dan Abduh. Selain itu. Jika Al-Tahtawi mengadakan pembaharuan di Mesir dengan mengirimkan pelajar ke Barat (Perancis) dan Muhammad Ali dengan menerjemahkan buku-buku asing. Karena dengan cara demikian. Denagn bersatu dan bekerja sama yang erat umat Islam akan dapat kembali memperoleh kemajuan. Al-Isyarah. Di atas segala-galanya itu. Dalam bidang logika. budi pekerti luhur dihidupkan kembali. sebagaimana gurunya juga mempunyai pengaruh besar di dunia Islam.an dan Al-Hadits. ia menggunakan buku Syah Al-Quthb Al-Syamsiyah. karena mereka membahayakan Islam dan umat Islam. bahkan kemungkinan akan melampauinya. ia menggunakan buku Tadzkirah. karangan Syekh Al-Thusi. pada keadaan sosial yang sedang berkembang saat itu. Al-Afghani ingin mengajarkan cara berpikir benar dan mendalam tentang segala sesuatu. Pengetahuan manusia secara individual terbatas sekali. yaitu kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya yang terdapat pada dalam Al-Qur’an dan hadits. Karenanya tak heran bila terkadang ia membawa kajian tersebut pada kehidupan nyata. maka Al-Afgani lebih tertarik untuk menggali pengetahuan dan filsafat tersebut dari kitab-kitab klasik. ia juga berusaha menemukan sumber kekuatan Barat. Dengan demikian. cara dan metode atau media yang dipergunakan Jamaludin Al-Afghani dalam mengadakan pembaharuan berlainan dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Ali dan Al-Tahtawi. umat Islam akan mampu menggali ajaran agama dari sumbernya. 3. Tidak hanya memahami lafal dan kalimatnya saja. Jamaluddin Al-Afghani dalam setiap aktifitas ilmiahnya tidak pernah membatasi pembahasan buku-buku di atas hanya pada apa yang tertera (tekstual). Melalui buku-buku ini. tetapi juga harus dikaji dan dipahami secara mendalam. Dalam bidang filsafat. sedang caranya ilmu logika harus dikuasai. yaitu Al-Qur. Demikian pula kesediaan berkurban untuk kepentingan umat. Corak pemerintahan otokrasi harus dirubah dengan corak pemerintahan demokrasi. persatuan umat Islam itu mesti diwujudkan kembali. ia menggunakan kitab Al-Hidayah. 4. dapat kita simpulkan yang ditekankan oleh Al-Afghani dalam semua kegiatan dan tulisannya bukan hanya Islam. Dengan berpedoman pada ajaran-ajaran dasar dan riset yang dilakukan. Oleh karena itu. tetapi ia juga mengajak murid-muridnya untuk menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi secara kontekstual. Melalui kitab ini. melainkan juga masalah anti imperialisme. Ide dan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani telah menumbuhkan semangat luar biasa di dunia Islam. Islam menurut pendapatnya menghendaki pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala negara tunduk kepada undang-undang dasar 2. Al-Afghani merupakan seorang pemikir dan pejuang umat Islam yang dihadapkan pada imperialisme Barat. Dalam bidang astronomi. Ia juga menyerukan kepada kepada orang-orang yang beriman untuk melawan serangan gencar orang-orang kafir (Barat). Al-Hikmah Al-Isyraq. Selain itu. umat Islam akan dapat bergerak dinamis dan mencapai kemajuan.

Suria. Afrika Utara dan lain-lain. adanya majlis syura dan hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Oleh karena itu. suaranya tidak didengar di kalangan Freemason. Di kota ini. Selama tinggal di India. Ide trias politica dan pratiotisme yang disiarkan Al-Tahtawi melalui buku-buku terjemahan dan karangannya. Tujuan partai ini selanjutnya ialah memperjuangkan pendidikan universal. Memberikan pelajaran politik tentang bentuk pemerintahan yang demokratis. Beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad ’Azam Khan menjadi Perdana Menteri. untuk diganti dengan putra mahkota Taufik. Setelah terbit 8 bulan. untuk dapat bergaul dengan orang-orang politik di Mesir. Sejak usia 18 tahun ia sudah aktif dalam dunia politik. Al-Afghani berusaha menggulingkan raja Mesir yang berkuasa saat itu. sejak usia remaja hingga akhir hayatnya selalu terlibat dalam kegiatan politik. Perjalannanya dari satu negara Islam ke negara Islam lainnya teklah menimbulkan kesadaran dalam dirinya. yaitu Khadewi Ismail. Khadewi Taufik tidak banyak melakukan perubahan karena selalu mendapat tekanan kuat dari Inggris. Kegiatan politik Jamaluddun Al-Afghani dimulai sejak tahun 1876 M pada saat campur tangan Inggris sangat kuat di negeri itu. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pokok yang ingin diperjuangkannya. Mesir. kemerdekaan pers dan pemasukan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi-posisi bidang militer. Bahkan mungkin ia adalah orang Islam yang pertama yang dengan jelas menyadari bahwa dunia Islam yang dijajah bukan hanya Afghanistan atau India dan Mesir saja. ia terpaksa dihentikan karena dunia Barat melarang pemasukannya ke . Diperkirakan situasi Mesir pada saat itu telah memulai menerima perubahan besar. tetapi juga semua negara Islam berada di bawah dominasi bangsa-bangsa Barat. Kemudian Al-Afghani pergi ke London dan kemudian ke Paris.Wathani. Ketika pada tahun 1869 M pihak yang disokong Inggris dapat menggulingkan pemerintahan Muhammad ’Azam Khan. maka terbakarlah kota”. karena adanya tekanan dari pihak pemerintah setempat. Khadewi Taufik mengusir Jamaluddin Al-Afghani dari Mesir pada tahun 1879. Tetapi. Atas dukungan Al-Hizb Al. AlAfghani merasa lebih aman meninggalkan Afganistan menuju India. Oleh karena itu. Ketika pulang haji pada tahun 1857 M. Al-Afghani diangkat menjadi penasehatnya. persamaan dan persaudaraan. Al-Afghani tidak dapat berbuat banyak. Majalah yang dibuat untuk memperkuat rasa persaudaraan Islam. Oleh karena itu. Selanjutnya. pada tahun 1879 M atas usahanya terbentuklah partai Al-Hizb Al-Watani (Partai Nasional). Setelah itu ia memasuki dinas pemerintahan Amir Dost Muhammad Khan. berbicara di berbagai forum pertemuan dan majlis-majlis tertentu. Bahkan akibat dari tekanan Inggris yang begitu kuat. mendirikan perkumpulan Al-’Urwah Al-Wusqa”. Perkumpulan ini memiliki semboyan kemerdekaan. seperti Muhammad Abduh yang diusir dari Mesir karena dituduh terlibat dalam pemberontakan Urabia Pasha. yaitu kemerdekaan kaum muslimin dari dominasi Barat. sebagaimana telah digambarkan oleh Ahmad Amin dalam tulisannya: ”Mesir laksana bensin dan Al-Afghani korek apinya. ia kemudian keluar dari perkumpulan ini. pada tahun 1871 M ia pindah ke Mesir dan menetap disana sampai tahun 1871 M ia pindah ke Mesir dan menetap di sana sampai tahun 1879 M. Al-Afghani mengira perkumpulan ini akan dapat menyalurkan ide-ide politiknya. membela Islam dan membawa umat Islam pada kemajuan ini tidak berumur panjang. Slogan ”Mesir untuk orang Mesir” mulai kedengaran. Ia pula yang pertama-tama yang menggunakan konsep Islam dan Barat sebagai istilah yang mengandung arti gejala sejarah yang korelatif. dengan anggota terdiri dari orang-orang Islam dari India. ketika korek api dihidupkan. Kegiatan politik yang menonjol dilakukannya ialah menghubungi para tokoh dan pejabat.Jamaluddin Al-Afghani dalam sejarah hidupnya. Al-Afghani di India banyak terlibat urusan politik praktis. Ketika Amir Dost meninggal dan digantikan oleh Amir Sher Ali. Al-Afghani melihat bahwa tiba waktunya untuk membentuk partai politik sebagai wahana penempungan aspirasi umat Islam. sehingga ia ditahan dan baru dibebaskan pada tahun 1883 M. Tetapi setelah menjadi raja. mulai menyentuh masyarakat Mesir. ia memasuki perkumpulan Freemason Mesir. Taufik berjanji akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang dituntut Al-Hizb Al-Wathani.

Namun popularitas Al-Afghani yang terus meluas membuat Syah cemas dan curiga terhadapnya. dalam kaitan itu eksistensi dan kemandirian masing-masing negara tetap diakui dan dihormati. karena masih memiliki jalur keturunan dari Husein bin Ali bin Abi Tholib Ia menekuni dalan dunia filsafat. Oleh karena itu.negara-negara Islam yang berada di bawah kekuasaan mereka. tetap sama dan sederajat satu dengan yang lain. Jamaluddin Al-Afghani pada saat itu melemparkan gagasan persatuan umat Islam (Pan Islamisme). juga mempelajari tasawuf. harus meliputi seluruh umat Islam dalam suatu ikatan politik. Al-Afghani mengajak umat Islam untuk bangkit kembali dengan melakukan kajian ilmiah dan kembali kepada sumber ajaran Islam sebenarnya. La Tansa Jamaluddin Al-Afghani mendapatkan gelar Sayyid. Al-Afghani di undang oleh Syah Nasiruddin ke Teheran sebagai tamu. dengan memproklamirkan ide-ide pembaharuannya. umat Islam akan terbebas dari imperialisme dan kolonialisme Barat Kristen. tetapi ia sendiri gagal dalam mewujudkan gagasan persatuan umat Islam (Pan Islamisme) Demikian biografi dan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Ikatan tersebut yang didasarkan atas solidaritas akidah Islam. suatu gagasan yang bertujuan untuk mengembalikan keutuhan umat Islam dalam suatu ikatan politik tersbut. Pada tahun 1889 M Al-Afghani di undang kembali ke Iran akibat politik pro Inggris yang dianut Iran saat itu. bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan menentang kolonialisme dan dominasi Barat. bahasa Arab. ia pergi meninggalkan Teheran karena alasan kesehatan. Menurut Al-Afghani. baik yang hidup dalam negara-negara yang merdeka termasuk Persia. AlAfghani menempati posisi khusus. suatu pertikaian yang menyebabkan diusir secara istimewa. Aktivitas politik yang dilakukannya bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari hegemoni politik penjajah Barat. Karena menurut pandangannya. Asosiasi politik tersebut harus meliputi seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia Islam. maupun mereka yang masih merupakan rakyat-rakyat jajahan. Di tahun 1896 M Syah dibunuh oleh seorang pengikut Al-Afghani. Sedangkan kedudukan para kepala negaranya. Dari perjalanan sejarahnya ini. apa pun gelarnya. bahasa Persia dan bahasa Perancis . Al-Afghani tidak setuju dengan pemberian konsesi-konsesi ekonomi oleh Syah Nasir kepada Inggris. yaitu Al-Qur’an dan hadits. tanpa ada satu pun dari mereka yang lebih ditinggikan. Al-Afghani terlihat berhasil menyadarkan masyarakat dan pemerintahan negara-negara Islam akan musuh mereka yang sebenarnya. Pada tahun 1886 M.. Akibatnya timbul pertikaian paham antara Syah denagnnya. tetapi juga dikenal sebagai seorang aktifis politik. Dalam tataran sejarah Islam. Sebab ia tidak hanya dikenal sebagai seorang pembaharu Islam. hanya dengan cara seperti itu.

Jelaskan apa yang dimaksut dengan imperialisme dan kolonialisme. Khadewi Taufiq mengusir Al-Afghani dari Mesir Adapun buku-buku yang diajarkan dan didiskusikan adalah sebagai berikut: Dalam bidang ilmu tasawuf.an dan Al-Hadits. Karena itu. yaitu Al-Qur.Dalam bidang filsafat. Siapakah Jamaluddin Al-Afghani Itu ? Sebutkan beberapa ilmu yang ditekuni oleh Jamaluddin Al-Afghani ! Jelaskan beberapa alasan Jamaluddin Al-afghani selalu pindah-pindah tempat tinggal ! Jamaluddin al-Afghani melakukan kampanye anti imperialisme dan kolonialisme. Aktifitas politik yang dilakukannya di Mesir mendapat perhatian serius dari penguasa lokal Khedewi Taufiq. ia ingin mengajak umat untuk berpikir lurus dan benar. Hal ini dipandang oleh bangsa-bangsa barat.Dalam bidang astronomi. suatu gagasan yang bertujuan untuk mengembalikan keutuhan umat Islam dalam suatu ikatan politik tersbut. ia menggunakan buku Syah Al-Quthb Al-Syamsiyah.- Dalam sejarah hidupnya ia selalu pindah-pindah tempat dari negara Islam satu ke negara Islam lainnya. India dan Inggris sangat membahayakan dan akhirnya dijebloskan ke penjara. harus meliputi seluruh umat Islam dalam suatu ikatan politik. ia menggunakan buku Tadzkirah. Jamaluddin al-Afghani melakukan kampanye anti imperialisme dan kolonialisme. 2. Selain itu juga berguna mengantisipasi tarekat-tarekat yang pada saat itu telah diliputi oleh khurafat dan superstisi (bid’ah) . Melalui kitab ini. ia menggunakan kitab Al-Zaura’ karya AlDuwani. pada tahun 1879 M atas tekanan Inggris. sedang caranya ilmu logika harus dikuasai. Al-Afghani ingin mengajarkan cara berpikir benar dan mendalam tentang segala sesuatu. - - Tamrinat 6 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. AlHikmah Al-Isyraq. ia menggunakan kitab Al-Hidayah. . 4. Al-Isyarah. . 3. Melalui kitab ini mengembalikan ajaran tasawuf ke jalur sebenarnya dan sesuai dengan ajaran Islam. Jamaluddin Al-Afghani pada saat itu melemparkan gagasan persatuan umat Islam (Pan Islamisme).Dalam bidang logika. . Melalui buku-buku ini. Karena dengan cara demikian. umat Islam akan mampu menggali ajaran agama dari sumbernya. karangan Syekh Al-Thusi.

5. Jamaluddin Al-Afghani pada saat itu melemparkan gagasan Pan Islamisme. Mesir pada tahun 1849 M. . Jelaskan apakah yang dimaksud Pan Islamisme ! Amanah : Ceritakan dengan singkat sejarah Jamaluddin Al-afghani dalam dunia politik ! Bagian 7 MUHAMMAD ABDUH BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD ABDUH Nama lengkap : Syaik Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah Lahir : Di Mahallat Nashr. di kabupaten Al-Buhairah. Keluarga : Ia lahir dari keluarga yang sangat sederhana.

pada tahun 1885 M Abduh datang ke Inggris atas nama majalah Al-’Urawatul Wutsqa. memilih Syiria sebagai tempat pengasingannya. Abduh belajar filsafat dan menulis artikel. Tetapi pemerintah setempat tidak memberikan ijin kepadanya untuk kembali mengajar karena pemerintah takut pemikirannya mempengaruhi mahasiswa. di bawah bimbingan Afghani. sekitar tahun 1880 M. kira-kira dalam usia 16 tahun. karena berita resmi yang dimuat. orang tua Abduh sangat perhatian dalam bidang pendidikan anaknya. Setelah itu pada tahun yang sama. Setelah itu. Studi ini diselesaikannya dalam tempo 11 (sebelas) tahun. Dalam pengungsian itulah Muhammad Abduh dilahirkan. Tetapi. Situasi yang dialamina keika lahir sangat tidak menguntungkan. ia dipaksa kembali melanjutkan studinya di Tanta. dan bukan pula dari keturunan bangsawan. Namun ayahnya dikenal sebagai orang terhormat dan suka memberi pertolongan. Tulisannya banyak berkisar pada bidang sosial poliik dan keagamaan terutama berkaitan dengan persoalan pembaharuan Islam. Abduh dipecat dari jabatannya dan diasingkan ke luar kota Kairo. Abduh diperbolehkan kembali ke Kairo dan diangkat sebagai direktur surat kabar resmi pemerintah. Akhirnya. Muhammad Abduh dapat masuk kembali ke Mesir setelah mendapat bantuan temannya yang berkebangsaan Inggris pada tahun 1888 M. Mahallat Nashr. Tetapi keinginan itu tidak dipenuhi. Ia memungut pajak begitu tinggi dari masyarakat. kemudian kembali ke Bairut. akhirnya Abduh dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun buangan. juga berita-berita atau artikel tentang pentingnya nasionalisme. yaitu pada tahun 1877 M dan memperoleh gelar ’Alim (sarjana). Ketika Muhammad Abduh baru sekitar 4 (empat) bulan menikah. bahkan sering mendampingi Al-Afghani ketika mengajar dan mencari murid keyasangan Al-Afghani. Karena sikap dan pendapatnya yang sangat keras menentang kolonialisme dan memperjuangkan hak-hak rakyat Mesir. memenuhi undangan para tokoh Inggris yang simpati atas usaha dan gerakannya. Setelah menyelesaikan studinya di Tanta. yang bertujuan untuk mendirikan Pan-Islamisme serta menentang penjajahan Barat. Jamaluddin Al-Afghani dituduh mengadakan gerakan menentang Khedewi Taufiq. surat kabar ini mengalami perkembangan. Karena kecakapannya. akhirnya Abduh mau meneruskan studinya di Tanta. yaitu surat kabar Al-Waqa’i AlMisriyah. Meskipun demikian. Untuk itu. Sebagai murid kesayangan dan pengikut setia. Artikel-artikel tersebut umumnya dimuat dalam surat kabar Al-Ahram. seperti yang dilakukan saudara-saudaranya. bersama gurunya. Kairo Mesir. akhirnya pada tahun 1879 M Jamaluddin Al-Afghani diusir dari Mesir. Di kota inilah Abduh banyak menghabiskan waktunya untuk menuangkan pemikirannya ke dalam bentuk tulisan ilmiah. Abduh menetap selama 1 (satu) tahun. ia mengajar di Darul .Muhammad Abduh bukan berasal dari keluarga kaya. Abduh melanjutkan studinya ke Al-Azhar.Ulum dan di rumanya sendiri. Tak lama setelah kembali ke desa. sehingga banyak masyarakat yang berusaha menghindar dari tagihan itu dengan cara berpindah tempat tinggal. Jalaluddin Al-Afghani. Tapi karena sistem pengajaran di sini sangat monoton dan menjemukan. setelah menjalani hukuman tahanan selama 3 (tiga) bulan. Di sini Abduh menjalani kehidupannya sebagai petani. akhirnya pada tahun 1866 M. karena penguasa Mesir bernama Muhammad Ali Pasha. Edi sini. Karena dituduh terlibat dengan gerakan revolusi Urabi Pasha pada tahun 1882 M.. bahkan Abduh bersembunyi di rumah pamannya bernama Syaikh Daewis Khadr. . Abduh kembali ke kampung halamannya. Abduh mengelola majalah Al-’Urwatul Wutsqa. Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian ia pergi ke Paris memenuhi panggilan gurunya. akhirnya setelah bertahan lebih kurang dua tahun. Setelah itu. Pada saat belajar di Al-Azhar. khususnya Inggris. Di bawah pimpinan Abduh. Abduh juga terkena imbasnya karena itu. Di Paris. Abduh diberikan kebebasan untuk memilih daerah atau tempat untuk mengasingkan diri. akhirnay ia diteriam bekerja sebagai Hakim pada salah satu mahkamah. Abduh kecil dikirim ke masjid Al-Ahmadi Tanta. raja Mesir saat itu. Abduh dinikahkan dengan seorang gadis di desanya. bertindak sewenang-wenang. Abduh meninggalkan Inggris dan Paris. Berkat bujukan dan bimbingan pamannya itu.

Abduh diberi kepercayaan untuk menjadi salah seorang anggota Majlis A’la universitas Al-Azhar. Muhammad Abduh memperhatikan bahwa di Mesir Tengah terjadi dualisme sistem pendidikan. yaitu golongan agama dan golongan umum (sekuler). Abduh menduduki jabatan sebagai seorang mufti Mesir. Abduh membuat pengaturan yang melarang . Karena itu. Maliki. perlu dimasukkan kurikulum ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum maderasah. Abduh memiliki cara dan pandangan berbeda dengan gurunya dalam mencapai tujuan usaha pembaharuan. Karena sistem maderasah yang lama akan melahirkan ulama yang tidak memiliki pengetahuan ilmu-ilmu umum atau ilmu modern. Muhammad Abduh juga memiliki perhatian serius dan keprihatinan terhadap kemunduran dan problem yang dihadapi umat Islam. Sementara sekolah umum. dan seterusnya. Abduh ternyata masih memiliki peluang besar untuk menjadi inspirator dan motivator bagi pengembangan dunia pendidikan. Sebab akan dirinya paling unggul. Abduh melihat bahwa Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan yang tepat untuk mewujudkan pemikiranpemikirannya dalam pendidikan. Kesempatan untuk mewujudkan pemikiran-pemikirannyan dalam bidang pendidikan di AlAzhar terbuka lebar ketika ia terpilih menjadi wakil pemerintah Mesir dalam dewan pimpinan AlAzhar. AlAfghani berpendapat bahwa usaha perbaikan umat gharus dilakukan melalui politik. akan melahirkan para ahlimilmu pengetahuan sedikit tentang agama. berusaha menerapkan pemikiran pembaharuannya di Al-Azhar. Karena itu. Sementara Abduh melalui pendidikan walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Kapasitas Muhammad Abduh sebagai anggota dewan pimpinan Al-Azhar. Abduh memiliki peran yang sangat besar dan motor penggerak kegiatan dewan tersebut. Di sisi lain. maka jurang pemisah antara kedua lembaga pendidikan antara ahli agama dan ahli umum pengetahuan umum. akan dapat dihilangkan atau diminimalkan. Dewan yang dibentuk pada tanggal 15 Januari 1895 M berdasarkan keputusan Khadewi Abbas atas usul Muhammad Abduh sendiri. Muhammad Abduh terus melontarkan pemikirannya. Hanya saja. Sebaliknya. Ia juga berharap agar universitas Al-Azhar menjadi pusat pembaharuan yang ideal bagi dunia Islam. memasukkan kurikulum agama pada sekolah-sekolah umum denagncara seperti itu. dan Hambali. Syafi’i. Pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan Seagaimana Jamaluddin Al-Afghani. sekitar tahun 1894 M. Sebagai wakil pemerintah. Dewan ini terdiri dari ulama-ulama besar dengan mazhab Hanafi. Jabatan ini dipegangnya hingga ia meninggal pada tahun 1905 M. Muhammad Abduh memandang bahwa dualisme sistem pendidikan di Mesir kala itu tidak baik dan kurang menguntungkan bagi perkembangan umat Islam. terdapat madrasah-madrasah pendidikan agama tanpa memasukkan kurikulum pendidikan umum. duslisme sistem pendidikan ini seperti menghasilkan dua golongan yang sulit dipertemukan membuat jurang pemisah yang sangat besar dan sulit dijembatani. Karena Abduh berkeyakinan bahwa cara terbaik untuk mengadakan pembaharuan dan meningkatkan kehidupan umat Islam adalah melalui pendidikan yang dapat meletakkan dasar-dasar kuat bagi suatu perubahan lebih baik. Akibatnya. terdapat sekolah-sekolah umum yang dikelola pemerintah yang tidak memberikan pendidikan agama memadai bagi murid-muridnya. Kemudian pada tahun 1899 M. Mesir. tentang usaha pembaharuan sistem pendidikan nasional di Mesir dengan mempersatukan dua golongan agama dan umum dengan ide penghapusan dualisme sistem pendidikan nasional dan perubahan kurikulum. Karena itu. Di satu sisi.Meskipun pemerintah tidak menyukai pemikiran dan gerakannya. dan seterusnya. Karena sistem madrasah yang lama akan melahirkan dua kubu yang berbeda yang saling mengklaim dirinya paling unggul. Abduh memiliki obsesi untuk menjadikan Al-Azhar memiliki posisi yang sama dengan universitas yang ada di Eropa. Ketika itulah ia mempunyai kesempatan besar untuk melakukan berbagai perubahan dalam tubuh Al-Azhar. menurut Abduh. Mereka berdua sama-sama berupaya melakukan pembaharuan untuk memperbaiki keadaan umat Islam.

rakyat akan dengan sendirinya dapat menentukan dan menilai sistem . berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga harus menyadari kewajibannya untuk mencintai tanah air sebagai tempat tinggal mereka dan membela negara. Argumentasi yang dikemukakan Abduh adalah bahwa Islam sejati yang dipahami secara tepat tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. bukan parlemen. Sebagai gantinya. ilmu matematika. Sebagai seorang manusia. seperti asrama mahasiswa. rakyat Mesir harus cerdas dan terdidik. Ilmu pengetahuan tentang fenomena alam memiliki pengaruh positif dalam mewujudkan dan menumbuhkan pengetahuan serta keyakinan tentang adanya Tuhan. semula Abduh tidak setuju dengan haluan politik Urabi Pasha. Langkah pembaharuan yang dilakukan Muhammad Abduh di Al-Azhar. Pembatasan kekuasaan ini dapat dilakukan melalui konstitusi. para syaikh (rektor) Al-Azhar menjalankan tugas dri rumah masing-masing. mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern itu tidak sesuai denagn ajaran Islam. mahasiswa diberi pokok – pokok mata kuliah yang disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Untuk menghadapi situasi itu. selain memperbaharui sistem pendidikannya. bahwa jabatan pemerintahan atau kepala negara perlu dibatasi.pembacaan komentar (hasyiyah) dan penjelasan komprehensif tentang teks suatu buku (syarah) untuk para mahasiswa selama di masa empat tahun pertama. ia sempat dituduh terlibat dalam gerakan tersebut dan mengungsikan selama tiga tahun dari Mesir. Karena itu. gagasan dan keinginan Abduh mendapat tantangan dari para ulama yang memiliki pengaruh cukup di Al-Azhar. msyarakat juga harus patuh kepada pemerintah selama pemerintah mampu bersikap adil. sebab akan mengganggu stabilitas negara. rakyat harus dicerdaskan terlebih dahulu karena hanya dengan pendidikan. baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat dijadikan sebagai alat kontrol masyarakat bentuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kepala negara. seperti ilmu ukur. Ia sering melontarkan pemikirannya tentang hak dan kewajiban rakyat dalam berhadapan dengan penguasa. Abduh kemudian membangun gedung rektorat tersendiri dan mengangkat para pegawai yang ditugaskan membantu rektor. Nasihat dari rakyat sebagai bentuk aspirasi yang dikembangkan. Tetapi. Karena sebelum Abduh menjadi pimpinan Al-Azhar. Hal ini tidak efektif karena pimpinan. memperbaiki menajemen administrasi dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan utama dan penunjang lain. Oleh karena itu. Ia juga menghimbau rakyat Mesir untuk menyadari hak masing-masing sebagai warga negara dalam bermasyarakat. Sebab yang diperlukan masyarakat Mesir saat itu adalah memperoleh pendidikan yang baik. Tetapi kemudian ia melihat hal penting yang ingin disampaikan oleh gerakan tersebut sehingga ia merasa simpatik. Alasannya. Konstitusi ini dibuat berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Demikian juga tentang tuntutan yang dianjurkan oleh gerakan Urabi Pasha yang menentang penguasa dan menuntut parlemen. dan Aljabar ke dalam kurikulum pendidikan Al-Azhar. ilmu bumi. Pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang politik Ide politik yang dikemukakan Muhammad Abduh. Karena itu. Selain itu. Muhammad Abduh juga berhasil memasukkan beberapa mata kuliah umum ke Al-Azhar. Bahkan Abduh sendiri ketika itu tidak mnyetujui gerakan tersebut. kepala negara bisa saja berbuat salah. Muhammad Abduh juga memiliki keinginan untuk membawa ilmu-ilmu modern ke dalam perguruan tinggi Al-Azhar. Hal ini dapat dilihat dari penolakan yang dilakukan masyarakat dan penguasa Mesir terhadap gerakan urabi Pasha. Muhammad Abduh juga menekankan perlu adanya kontrol sosial dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. rakyat Mesir belum siap dengan sistem parlemen. Menurut Muhammad Abduh. juga meningkatkan gaji pimpinan dan rektor (syaikh) Al-Azhar. para dosen dan mahasiswa selalu berkerumun di rumah rektor sehingga administrasi tidak berjalan denagn tertib. menurutnya. Sebab menurutnya. bahwa rakyat Mesir pada masa itu belum sepenuhnya siap dengan sistem demokrasi.

hingga masyarakat memiliki pengetahuan luas dan pendidikan yang lebih baik. Hal itu wajar. Sedangkan ajaran-ajaran Islam mengenai hidup kemasyarakatan. memiliki derajat yang lebih rendah dari orang yang diikutinya. tidak dinamis serta tidak mau menerima perubahan. pemujaan berlebihan terhadap syaikh dan paham taqlid. Pandangan Muhammad Abduh tentang taqid dan ijtihad Muhammad Abduh berpendapat bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam disebabkan oleh pandangan dan sikap jumud. Selain itu. dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan jaman. Muhammad Abduh terus-menerus melakukan seruan untuk melakukan ijtihad dengan menonjolkan pendapat Ibnu Taimiyah. Untuk mengantar rakyat yang belum siap dengan sistem demokrasi. Abduk kemudian mendukung gerakan tersebut. Al-Qur’an dan hadits telah menetapkan aturanaturan tegas. masyarakat sudah siap baru dan kebebasan. merupakan ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip umum yang tidak terinci. Tidak hanya itu.apa yang baik. dan kembali pada ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits. politik dapat mengekang kebebasan berpikir. namun penyelesaian seperti itu diserahkan sepenuhnya kepada perkembangan jaman. Orang yang melakukan taqlid (muqallid). Semua rencana program pemerintah dikirim ke majelis Syura yang untuk dibahas dalam panitia yang dibentuk sesuai dengan komisi masing-msing. Bahkan Muhammad Abduh sangat mengecam taqlid. Dalam konteks ini. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ajaran Islam terdiri dari dua kategori: Ibadah dan Mu’amalah. tampaknya berpolitik praktis tidak memuaskan bahkan cenderung menjemukannya. Karena itu. Secara umum dapat dikatakan bahwa menurut Abduh. Dengan begitu. Karena muqallid hanya melihat lahir perbuatan orang yang diikutinya. sikap jumud ini dalam pandangan Abduh sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti kepatuhan membabi buta terhadap ulama. bila mengingat proses perjalanan kariernya di Mesir. cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dapat saja berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi sosial politik. Sikap dan pandangan seperti ini menyebabkan umat Islam statis. terkadang Abduh juga konsisten dalam berpolitik. Sebab menurutnya. Sebagai seorang intelektual pembaharu. tampaknya Abduh tidak keberatan jika untuk sementara rakyat diperintah oleh diktaktor yang adil. ide cemerlang Muhammad Abduh itu sulit diwujudkan karena terlalu ideal. Abduh sendiri tidak menjelaskan secara rinci kriteria orang yang dapat bertindak sebagai diktator yang mau berlaku adil terhadap rakyatnya. jelas dan sangat terinci mengenai ibadah. tanpa memeriksa dasar dan rahasia perbuatannya. mereka harus membebaskan diri dari tradisi taqlid. ketika gerakan ini menentang Barat. Karena itu. Pada saat masyarakat sudah matang. lembaga legistatif ini sering diabaikan oleh lembaga eksekutif oleh pemerintah. Kondisi yang semakin puruk bagi kemajuan umat Islam ini tidak pelu dipertahankan. Namun. Umat Islam menurut Muhammad Abduh harus segera bisa menyesuaikan dasar-dasar kehidupan . Selain itu. Agar umat Islam keluar dari situasi ini. Karena itu. Tetapi atas usaha Abduh kedua lembaga ini dapat bekerja sama lebih baik. Salah satu langkah strategis Muhammad Abduh adalah memasuki dunia politik praktis dengan menjadi salah seorang anggota majelis Syura sebelumnya. menurut Abduh. Sikap dan persepsi Muhammad Abduh mulai berubah mengenai gerakan Urabi Pasha. jangka waktu 50 tahun merupakan masa yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri guna memperoleh hak-hak mereka secara penuh. bangsa Barat yang menjajah Mesir harus diusir dan Mesir harus merdeka. waktu setengah abad juga sangat lama untuk merubah sistem monorchi ke demokrasi. perkembangan ilmu dan agama. meskipun ia pernah membicarakan hak-hak untuk rakyat untuk mengoreksi atau mengontrol pemerintah yang salah. menurut Abduh. Selain itu. Hal ini membuat pekerjaan muqallid menjadi tanpa dasar dan tidak karuan. dewan-dewan perwakilan rakyat akan dibentuk secara bertahap. Karena menurutnya.

Tuduhan kafir yang dilakukan para ulama yang diserahkan kepadanya. selain akal juga diperlukan wahyu. Namun. seperti lmu bumi. antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. ilmu matematika dan Aljabar. mereka malah menjadi pengikut setia Muhammad Abduh. bukan merupakan wilayah sepenuhnya dapat dijangkau akal. tampaknya didasari atas kepercayaannya yang tinggi terhadap akal. Ide dan pemikiran Muhammad Abduh di Mesir telah melahirkan banyak ulama modern. Meskipun begitu. Bahkan Abduh sendiri pernah dicap sebagai orang kafir dan dituduh tidak percaya kepada Tuhan. Abduh berpendapat bahwa masalah-masalah yang berkenaan dengan hakekat Tuhan dan masalah-masalah metafisika. harus bersmber pada Al-Qur’an dan hadits. pemikiran Muhammad Abduh besar pengaruhnya di kalangan pemuda. seperti jumlah raka’at shalat dan amalan-amalan dalam ibadah haji. kita menerima dalil naql itu sebagai dalil yang sah. Karena menurutnya. Sebab akal dapat membedakan ang baik dan yang buruk. Karena itu. pendapat mereka dapat diambil dan dapat pula ditinggalkan. Ijtihad yang dimaksud oleh Abduh tidak terbuka untuk setiap orang. mereka mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan kuliah yang diadakan Abduh.masyarakat yang terdapat di dalam Al-Qur’an dengan perubahan dan perkembangan jaman. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang boleh melakukan ijtihad. Pengaruh pemikiran Muhammad Abduh dalam pembaharuan Islam. Kedua. Ijtihad menurut Abduh. Abduh tetap mengakui keterbatasan akal manusia. Pandangan Muhammad Abduh tentang perlunya ijtihad dan pemberantasan taqlid. Pertama. Sebab. Orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad. penjelajahan akal dalam hal seperti itu perlu dibatasi. karena keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam. dapat mengikuti pendapat mujtahid yang sesuai dengan pendapatnya. Menurutnya. Karena itu. Islam menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Tantangan yang dihadapai Muhammad Abduh tidak membuatnya surut untuk melangkah terus untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran pembaharuannya. Di samping itu. kita menta’wilkan dalil naql itu sesuai dengan tata bahasa sehingga artinya dapat menjadi sesuai dengan yang ditetapkan oleh akal. tetapi Abduh telah berhasil memasukkan beberapa ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum Al-Azhar. Usaha Muhammad Abduh dalam melakukan pembaharuan dapat bejalan sesuai dengan keinginannya. Karena itu. Dari pengamatan dan pendengaran mereka. seperti . tetapi kita mengakui bahwa kita tidak mampu untuk memahaminya dan menyerahkan hal yang sesungguhnya kepada Allah SWT. masih menurut Abduh. ilmu ukur. ijtihad bukan hanya boleh dilakukan. Ijma’ mereka juga bisa bersifat salah. Menurut Muhammad Abduh. Untuk membuktikan tuduhan itu. Salah satu usaha pembaharuan yang telah dilakukannya adalah pembaharuan dalam bidang pendidikan di Al-Azhar. Menurutnya dalil akal yang meyakinkan bertentangan dengan dalil naql yang tidak meyakinkan. Selanjutnya. Setelah mereka mengatahui perihal yang sebenarnya. ada dua cara yang dapat ditempuh jika ditemukan adanya kontradiksi antara dalil akal dengan dalil naql. Sebab. ternyata apa yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti kebenarannya. Kebenaran yang dicapai akal tidak bertentangan dengan kebenaran yang disampaikan oleh wahyu. meskipun Abduh telah wafat pengaruh yang ditinggalkannya pada generasi kemudian menggerakkan Al-Azhar untuk menata kembali metode pengajaran dan kurikulumnya. seringkali Abduh mendapat tantangan dari para ulama yang bersikukuh berpegang pada tradisi lama. pendapat para ulama tidak bersifat mengikat. akal juga memiliki keterbatasan dalam mengetahui kegunaan perbuatan-perbuatan tertentu. tanpa wahyu akal tidak mampu membawa manusia mencapai kebahagian. Meskipun usahanya boleh dibilang gagal. membuat banyak orang lebih tertarik lagi untuk mengetahui pemikiran-pemikiran Abduh yang sebenarnya. justru merupakan suatu keharusan.

Tafsir Al-Manar. seperti tafsir Al-Manar.Ulum dan di rumanya sendiri Seagaimana Jamaluddin Al-Afghani. selain mereka yang belajar di Universitas Al-Azhar. baik yang dicetuskan oleh Muhammadiyah maupun Al-Irsyad. terutama di negara-negara Arab. yaitu pada tahun 1877 M dan memperoleh gelar ’Alim (sarjana). La Tansa Muhammad Abduh bukan berasal dari keluarga kaya. Ahmad Amin dan Qasim.Mustafa Al-Maraghi. Kairo Mesir. Pengaruh itu diperoleh melalui tulisan-tulisan Abduh dan para pengikutnya yang menyebarkan paham pembaharuannya. Mustafa Abdul Raziq. Organisasi pembaharuan di Indonesia. penolakan taqlid dan memandang Rasul serta para sahabat sebagai contoh dalam melaksanakan ibadah. Persis dan beberapa firqah lain-lain. memiliki pengaruh yang sangat luas di kalangan para pelajar atau mahasiswa Timur Tengah. seperti Muhammadiyah memiliki visi dan misi dengan gerakan dan pemikiran Muhammad Abduh. akhirnya pada tahun 1866 M. Mesir. orang tua Abduh sangat perhatian dalam bidang pendidikan anaknya. Muhammad Abduh juga memiliki perhatian serius dan keprihatinan terhadap kemunduran dan problem yang dihadapi umat Islam. pengaruh pemikiran Muhammad Abduh masuk dan berkembang - - - . dan Rasyid Ridha. Farid Wajdi. Hanya saja. Risalah Tauhid. Setelah itu. termasuk mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Abduh memiliki cara dan pandangan berbeda dengan gurunya dalam mencapai tujuan usaha pembaharuan Di Indonesia. Namun ayahnya dikenal sebagai orang terhormat dan suka memberi pertolongan Meskipun demikian. Tapi karena sistem pengajaran di sini sangat monoton dan menjemukan. Mereka berdua sama-sama berupaya melakukan pembaharuan untuk memperbaiki keadaan umat Islam. hingga dikenal banyak orang dan dijadikan bahan rujukan bagi usaha pembaharuan Islam di negeri asal masing-masing mahasiswa tersebut. pemikiran Abduh juga memiliki pengaruh yang cukup luas di luar Mesir. pengaruh pemikiran Muhammad Abduh masuk dan berkembang melalui majalah Al-Urwatul Wutsqa. Abduh kecil dikirim ke masjid Al-Ahmadi Tanta. Lewat merekalah pemikiran-pemikiran Abduh tersosialisasikan dengan baik. dan buku Abduh yang sangat monumental. akhirnya setelah bertahan lebih kurang dua tahun. Selain berpengaruh di negeri asalnya. antara lain adalah perlunya dilakukan ijtihad. Tatawi Jauhari. Pemikiran-pmikiran Abduh juga berpengaruh bagi para penulis produktif seperti Muhammad Husain Haikal. ia mengajar di Darul . Al-Manar. Para sahabat sebagai contoh dalam melaksanakan ibadah. Untuk itu. Abduh melanjutkan studinya ke Al-Azhar. Abduh kembali ke kampung halamannya Setelah menyelesaikan studinya di Tanta. Karena ada ahli yang berpendapat bahwa gerakan pembaharuan di Indonesia merupakan salah satu usaha reproduksi dari perkembangan pembaharuan Islam di Mesir. Karenanya tak heran bila banyak ahli yang berpendapatan bahwa pemikiran Abduh turut mempengaruhi pergerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Di Indonesia. Studi ini diselesaikannya dalam tempo 11 (sebelas) tahun. Seperti apa yang dilakukan Rasyid Ridha dalam majalah Al-Manar dan usahanya dalam pembukuan memiliki pemikiran gurunya dalam bidang tafsir. dan bukan pula dari keturunan bangsawan.

dan berhitung. ia memasuki Al-Madrasah AlRusyidiyah (sekolah kedasaran). ia melanjutkan pendidikan di Tripoli. ia memutuskan keluar dari madrasah . Karenanya tak heran bila banyak ahli yang berpendapatan bahwa pemikiran Abduh turut mempengaruhi pergerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Pada usia 7 (tujuh) tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnnya. ia dibimbing oleh guru privat di rumahnya untuk memperdalam ajaran Islam. Risalah Tauhid. terutama pada hari-hari raya. Ayahnya menyambut mereka dengan penuh penghormatan sebagaimana ia menyambut para ulama dan penguasa muslim lainnya. Tuliskan biografi singkat Muhammad Abduh ! Dimanakah Muhammad Abduh menyelesaikan pendidikannya ? Muhammad Abduh dikenal sebagai pembaharu dalam Islam. Persis dan beberapa firqah lain-lain. Rasyid Ridha belajar membaca Al-Qur’an. Rasyid Ridha tidak tertarik menjadi pegawai pemerintah. 2.melalui majalah Al-Urwatul Wutsqa. 4. Materi pelajaran yang diberikan di sekolah ini adalah grametika bahasa Arab (nahwu). Tafsir Al-Manar. Al-Manar. baik yang dicetuskan oleh Muhammadiyah maupun Al-Irsyad. Ayah dan kakeknya merupakan orang yang terpandang di masyarakat Qalamun. 3. Rasyid Ridha melanjutkan pendidikan di Tripoli. 5. cucu Rasulullah saw) Rasyid Ridha dilahirkan dari keluarga terhormat. Ketika berusia 17 tahun. Jelaskan ! Sebutkan beberapa kitab yang dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh ! Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam pembaharu di Indonesia. dan buku Abduh yang sangat monumental. Rasyid Ridha di sekolahkan di lembaga pendidikan dasar yang disebut Kuttab. Nama Ibu : Fatimah (mempunyai pertalian darah dengan Al-Husain. Jelaskan ! Amanah : Bagimana menurut pendapatmu tentang ide pembaharuan Muhammad Abduh tersebut ! Bagian 8 MUHAMMAD RASYID RIDHA BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD RASYID RIDHA Nama lengkap : Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ibn Ridha Lahir : hari rabu tanggal 17 Jumadil Ula 1882 H/18 Oktober 1865 M di Qalamun. Hal itu didasari atas kenyataan sejarah bahwa pendidikan lembaga ini bertujuan mendidik para pemuda untuk menjadi pegawai pemerintah Turki Usmani. Menurut Rasyid Ridha. berhitung dan ilmu bumi dengan menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa pengantar. menulis. aqidah. Di lembaga ini. Pada awalnya. Pada awalnya. ketika masih remaja ia sering melihat para pendeta dan pemuka kristen Tripoli datang mengunjungi ayahnya di Qalamun. Tamrinat 7 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1.

akhirnya Rasyid Ridha berhasil memperoleh ijasah untuk mengajar ilmu agama. Selain Syeikh Al-Jisr. Bahkan begitu besarnya pengaruh kitab itu terhadap jiwa dan tingkah lakunya. Meskipun Rasyid Ridha pindah ke lembaga pendidikan lain. maka ilmu-ilmu agama. ia pernah memiliki perasaan dapat berjalan di atas air dan terbang di udara. bahasa Arab. ditambah dengan beberapa kelebihan ruhaniyah yang dimilikinya. ia juga memperoleh pengalaman menulis artikel di berbagai surat kabar di Tripoli. tapi juga tekun melaksanakan riyadlah (latihan-latihan) yang biasa dilakukan oleh para sufi. Bahkan sewaktu kecil. Dalam perkembangan selanjutnya. kitab tersebut tidak hanya menarik niatnya untuk membaca berulang kali. tidak hanya tekun melaksanakan ibadah. masih ada beberapa ulama lagi yang berjasa dalam memberikan pelajaran dan bimbingan kepada Rasyid Ridha. Di sini ia hanya bersekolah selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Karena kesholehan dan ketekunan beribadah. Mereka itu antara lain. ilmu-ilmu umum seperti matematika.tersebut. Selain itu. rasyid Ridha juga telah membaca majalahAl-’Urwat AlWusqa yang berisi artikel-artikel tentang ide-ide pembaharuan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Syaikh Muhammad Abduh. Meskipun tujuan didirikannya madrasah Al-Wathaniyah itu adalah untuk mendidik generasi muda agar tidak tertarik masuk k sekolah Kristen. Kemudian ia masuk sekolah Al-Madrasah Al-Wathaniyah Al-Islamiyah (Sekolah Nasional Islam) yang didirikan dan dikelola oleh Syaikh Husain Al-Jisr. Kenyataan ini dibuktikan dengan pengakuan para ulama yang hidup pada masanya ataupun yang hidup sesudahnya. Berbeda dengan yang berlaku di madrasah Rusyidiyah. Akibatnya. Rasyid Ridha sangat berbeda dengan Syaikh Muhammad Abduh yang pada masa mudanya mempunyai kegemaran berolah raga dan keunggulan dalam menunggang kuda dan berenang. Syaikh Muhammad Kamil Al-Rafi’i. Rasyid Ridha juga menjadi ahli hadits dan pakar dalam menilai kualitas-kualitas hadits. Rasyid Ridha tidak mempunyai kegemaran semacam itu. . Bahkan setelah dewasa. ia lebih senang mendengarkan percakapan para ulama yang datang ke rumahnya dari pada bermain dengan kawan sebayannya. Menurut Rasyid Ridha. tak jarang masyarakat sekitarnya menganggap Rasyid Ridha adalah seorang pemuda yang sudah sampai ke peringkat wali yang memiliki barakah dan karamah meskipun anggapan itu selalu dibantahnya. Selain itu. terutama yang berasal dari tarekat Naqsyabandiyah. bahasa Arab. dan membaca wirid-wirid khusus. bahasa Perancis. Hal itu dapat dibuktikan. juga merupakan gurunya yang pertama dalam mmbentuk kepribadian dan sikap keberagaman. penguasa Turki Usmani tidak mau mengakui madrasah tersebut sebagai sekolah agama dan tidak mau membebaskan para siswanya dari dinas militer. ia juga mempunyai kemampuan menilai kualitas isi buku-buku akhlak. bahasa pengantar di madrasah Wathaniyah Islamiyah adalah bahasa Arab. menghindari menyantp yang lezat-lezat dan tidur di atas kasur. tasawuf dan khutbah. Syaikh Muhammad Al-Qawaji dan Syaikh Mahmud Nasyabah. madrasah tersebut terpaksa ditutup dan para siswanya pindah ke madrasah-madrasah yang ada di Tripoli tak trkecuali Rasyid Ridha. fisika. Setelah lebih kurang delapan tahun berguru kepada Syaikh Al-Jisr. seperti hidup sederhana. Syaikh Abdul Ghani Al-Rafi’i. berkat kesempatan dan bimbingan yang diberikan gurunya. Sejalan dengan pendiriannya itu. antara lain dari pernyataannya bahwa umat Islam tidak akan maju. kesalehan dan kecenderungannya kepada kehidupan sufi itu adalah karena pengaruh ajaran Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya ’Ulum Al-Din. . kecuali dengan mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu umum secara terpadu dan melaksanakan pendidikan secara nasional. dan ilmu umum. harus dipelajari dan dikuasai secara baik. Menurutnya. Muhammad Al-Husaini. hubungan dengan Syaikh Al-Jisr masih tetap berlangsung sebagaimana biasa sebab di madrasah yang baru dimasukinya itu Rasyid Ridha tetap berguru kepada Syaikh Al-Jisr yang dalam bidang studi ilmu agama dan bahasa Arab. seorang ulama besar Libanon yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. bahasa Turki.merka semuanya adalah para ahli hadits. suatu pengalaman yang sangat penting artinya dalam menunjang kariernya di kemudian hari. logika dan filsafat. Berkat bimbingan mereka itulah.

Kalau sebelum membaca majalah itu. cita-citanya hanya ingin meluruskan akidah umat Islam. terutama yang telah disusun oleh para ulama Salafiyah dan buku-buku yang telah disusun oleh dia sendiri. keinginannya menjadi bertambah besar untuk membimbing mereka agar hidup maju. dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara Barat. Menulis tafsir Al-Qur’an. Tetapi setelah ia membaca buku itu. Sanggup bersaing dengan umatumat lain yang telah maju dalam bidang sains. tegnologi. sosial dan ekonomi. Pertemuan kedua kalinya telah menimbulkan kesan luar biasa pada Rasyid Ridha terhadap Muhammad Abduh dan ide-ide pembaharuannya. Selain itu. Salah satu tujuan diterbitkannya majalah al-Manar adalah : mengadakan pembaharuan dalam bidang agama. khurafat dan bid’ah yang masuk ke dalam tubuh Islam. Selain itu. beliau juga terjun ke dalam bidang pendidikan dan dakwah. Al-Manar juga mempublikasikan tulisan-tulisan Abduh sendiri dan tulisan dari murid-muridnya. terjun ke dalam bidang politik dalam upaya mempersatukan bangsa Turki dan bangsa Arab. Pada tanggal 23 Jumadil ula 1334/22 Agustus 1935 M. mampu melepaskan negeri dan diri mereka dari belenggu penjajahan Barat. Selanjutnya. mempertahankan negeri-negeri Islam. Ia bertemu untuk pertama kalinya dengan Abduh ketika tokoh tersebut dibuang ke Beirut pada tahun 1882 M.Menurut Rasyid Ridha. memberantas takhayul. mendorong mereka agar melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah agama. karena dituduh terlibat pemberontakan ’Urabi Pasha. Meningkatkan mutu pendidikan umat Islam. murid menulis dan menganalisisnya. Ide-ide pembaharuan dari kedua tokoh itu pengaruhnya semakin dalam ketika Rasyid Ridha bertemu dan berdialog langsung dengan Muhammad Abduh. dalam perjalanan pulang dari Paris ke Mesir. Majalah tersebut banyak memuat ideide Muhammad Abduh. ia selalu merasakan dirinya seperti terkena aliran listrik yang kemudian menimbulkan gerakan dan ledakan. Tapi usahanya mendapat tantangan dari penguasa Turki Usmani. kemudian mempublikasikannya pada majalah Al-Manar. industri dan bidang-bidang lain yang menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan umat. Dan mengajak mereka agar Zuhud terhadap dunia. mencegah mereka dari melakukan perbuatan-perbuatn haram. Rasyid Ridha kemudian ia melakukan sosialisasi gerakan dan pemikiran para tokoh pembaharu tersebut. Rasyid Ridha menerbitkan majalah Al-Manar. seperti tulisan-tulisan Rasyid Ridha dan tulisan para pendukung pembaharuan di berbagai negeri Islam. Rasyid Ridha pun wafat pada saat sedang membaca Al-Qur’an dalam perjalanan pulang dari kota Suez. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rasyid Ridha selain yang berkenaan dengan majalah Al-Manar adalah menerbitkan buku-buku klasik. Rasyid Ridha bertemu lagi untuk kedua kalinya dengan Abduh sewaktu tokoh itu singgah di Beirut pada tahun 1894 M. akhirnya pada thun 1898 M Rasyid Ridha pergi ke Mesir untuk menjadi murid Muhammad Abduh dan mitranya dalam melakukan pembaharuan. termasuk ide dan pemikirannya. Guru memberikan ide-ide kepada murid. setiap kali ia membaca majalah tersebut. Di Mesir. Pemikiran pembaharuan Rasyid Ridha 1. Pemikiran Pembaharuan Rasyid Ridha dalm Bidang Keagamaan . Menghilangkan paham fatalisme yang terdapat di kalangan umat Islam dan paham-paham yang salah telah dibawa oleh tarekat-tarekat tasawuf. Karena merasa tidak memiliki kebebasan bergerak dan menjelaskan pemikiran-pemikiran para pembaharu. antara lain dengan mendirikan Madrasah Al-Irsyad wa Al-Dakwah. dan mengusir penjajah dari negeri-negeri mereka.

Sebab. Itu menyantap makanan yang tidak lezat dan makanan lezat. bukan zuhud dalam arti tidak mau bekerja dan menjauhi pekerjaan. tawassul. yang berarti berrusaha keras. keyakinan kekuatan batin yang dapat membuat sang pemiliknya memperoleh apa saja yang dikehendakinya. kekuatan. Rasyid Ridha juga menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab juga menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab kmunduran umat Islam adalah berkembangnya paham zabariyah (fatalis).Menurut Rasyid Ridha. Selain itu. diantara faktor kemajuan bangsa Barat adalah membudayakan paham ikhtiar (dinamis). sosial. Kesalapahaman itu menjadi faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. sedangkan biaya hidupnya ditanggunmg saudaranya yang bekerja itu. baik di dunia maupun di akherat. Lebih dari itu. baik dengan harta benda maupun dengan jiwa raga untuk mencapai tujuan perjuangan. memakai pakaian kasar dan bagus. baik jasmani maupun nurani. Menurut Rasyid Ridha zuhud yang disukai itu apabila orang yang tidak menjadi hamba harta benda dan hal itu merupakan sikap mental terhadap harta itu. Mereka mengartikan zuhud adalah: lebih mengutamakan hidup miskin daripada kecukupan atau lebih mengutamakan orang yang bekerja daripada saudaranya yang tekun beribadah. politik. Padahal Islam telah mendorong umatnya agar bersikap dinamis. ilmu pengetahuan. dan kemampuan untuk mencapai kekuatan yang luhur. umat Islam membutuhkan pembaharuan di bidang agama. karena yang satu tidak terlaksana. Sementara itu kaum muslimin ada yang salah dalam memahami makna zuhud. Bid’ah lain yang juga membawa kemunduran adalah ajaran-ajaran dari Syaikh-syaikh tarekat tentang tawakal. dan tidak pernah meminum air. Zuhudnya Rasulullah saw terhadap dunia adalah zuhud terhadap apa yang ditangan orang lain. perilaku mereka bnayak yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang benar. Misalnya. Yang kemudian dijadikan dalil bagi ajaranajaran mereka adalah maudlu’ dan tidak ada dasarnya. ia akan mengarahkan perhatiannya hanya pada bidang agama. dan berani berkurban. bersungguh-sunguh mencurahkan segenap pikiran. Semuanya saling melengkapi. Padahal menurut ajaran Islam. Bid’ah-bid’an sudah banyak yang masuk ke dalam kepercayaan mereka. kecuali air tawar bersih. Sebaliknya. maka harus kembali kepada ajaran-ajaran Islam . kebahagian di dunia dan di akherat hanya akan dapat diperoleh melalui usaha yang sesuai dengan sunattullah. yang mendorongnya untuk melakukan pembaharuan di bidang agama adalah karena adanya kesalah pahaman sebagian besar umat Islam terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. apabila umat Islam ingin maju. Meskipun begitu. ekonomi dan lain-lain. kebanyakan cerita tentang zuhud Rasulullah saw. Ajaran tersebut termuat dalam kata Jihad. Oleh karena itu. Faktor penyebab kemunduran umat Islam adalah karena mereka tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang benar. Menurut Rasyid Ridha. Islam tidak pernah melarang siapapun bekerja dan mencari rizki dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Islam tidaklah diturunkan hanya untuk memperbaiki jasmani dan ruhani secara bersamaan dan mendatangkan kemaslahatan kepada kita. kecuali dengan dilaksanakan sektor atau bidang lainnya. merupakan salah satu sebab dari mundurnya umat Islam. Zuhud yang berlebihan menurut Rasyid Ridha. seperti dijelaskan dalam sejarah bahwa Rasulullah saw. Sebab pada tiga bidang itulah yang memerlukan perhatian yang serius guna memperbaiki keadaan umat Islam. sosial dan politik. dan kepatuhan yang berlebihan kepada wali dan Syaikh.

Pemikiran Pembaharuan Rasyid Ridha dalam Bidang Pendidikan. Bagaimana mungkin mereka dapat melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak mereka kalau mereka bodoh-bodoh. Islam yang murni itu sederhana sekali. anak. Hukum-hukum itu ditetapkan sesuai dengan tempat dan jaman. Namun perlu digaris bawahi di sini bahwa yang dimaksud dengan ijtihad bukanlah ijtihad yang leberal mencakup segala hal. murni dari segala bentuk bid’ah. akan baik pula kehidupan masyarakat. Demikian pula. seperti perasaan. keadilan. seperti menstruasi. para pembaharu tersebut dapat diklasifikasiakan menjadi dua kelompok: (1) para pembaharu yang menuntut perbaikan nasib kaum perempuan dengan mengikuti petunjuk Islam dan (2) para pembaharu yang menuntut perbaikan nasib perempuan dengan mengikuti apa yang telah dilakukan di dunia Barat. ijtihad hanya diperlukan untuk hal-hal yang berkenaan dengan mu’amalat dan kemasyarakatan. umat Islam juga harus menganut paham jihad. Ridha mengatakan bahwa kelompok pertama menuntut perbaikan hanya dengan . Sebab. kecuali dalam hal-hal tertentu karena adanya sifat-sifat biologis khusus yang ada padanya. namun tidak diperlukan lagi untuk hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. sebenarnya telah melecehkan dan mengekang kaum perempuan. keluarga dekat maupun warga masyarakat mereka. ia juga sependapat dengan gurunya bahwa taqlid harus dibasmi dan ijtihad harus dikembangkan. baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah mu’amalah. ijtihad hanya dapat dilakukan dalam upaya memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengandung pengertian zhani. Selainitu. Demikian pula masalah mu’amalah. Menurut Rasyid Ridha Islam datang antara lain untuk memperbaiki taraf hidup kaum perempuan. Ibadah kelihatannya berat dan ruwet karena hal-hal yang wajib. Selain itu. Islam hanya menetapkan dasar-dasarnya. Rasyid Ridha juga menghargai akal manusia. Karena itu. kaum pria berkewajiban mendidik kaum perempuan dan memberi mereka ilmu pengetahuan agar mereka dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban mereka. tetapi tidak dapat diterapkan dalam upaya memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengandung pengertian yang qath’i 2. umat Islam juga harus meninggalkan paham jabariyah (fatalis). ijtihad hanya dapat diterapkan untuk menjawab masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sebab dengan paham itu umat Islam klasik dapat menguasai dunia.yang sebenarnya. Sebaliknya. Meskipun penghargaannya tidak setinggi yang diberikan gurunya. Sebagaimana Muhammad Abduh. Pemikiran pembaharuan yang dikemukakan Rasyid Ridha adalah soal perempuan dan pendidikan. dengan membaiknya taraf kehidupan perempuan. Menurut Rasyid Ridha. melahirkan dan menyusui.. Karena ia menghargai akal. suami. baik terhadap Tuhan. Menurut Rasyid Ridha. tidak boleh dianggap absolut dan tidak dapat dirubah. dan takhayul. mengandung. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria. khurafat. Hukum-hukum fiqh yang berkenaan dengan kemayarakatan meskipun didasarkan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam penilainnya. dan musyawarah untuk pemerintahan. Rasyid Ridha juga mengatakan bahwa para para pembaharu yang telah mencela bangsa mereka. Ia menuntut kepada mereka agar memberikan kebebasan dan persamaan kepada kaum perempuan agar kaum perempuan memperoleh ilmu pengetahuan dan hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan mereka di dunia ini.

mereka berhak untuk mempelajarinya. peradaban Barat mengalami kemajuan karena ditopang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi. Karena itu. dan akhlak. . cara mengatur rumah tangga. sehingga umat Islam mengalami kemunduran. Yang termasuk wajib kifai. perempuanlah yang seharusnya mengobati perempuan-perempuan yang sakit. Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh setiap perempuan harus diajarkan kepada setiap perempuan sebagai pengalaman pendidikan dasar. yaitu yang wajib dipelajari oleh orang-orang tertentu saja. menjahit. menjaga kebersihan dan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan. menurut ajaran Islam. Rasyid Ridha mengatakan bahwa orang membaca sejarah dan mengetahui bahwa kekuatan dan kesejahteraan suatu bangsa dapat terwujud berkat pendidikan yang merata pada bangsa itu. sejarah umat Islam. seperti ilmuilmu yang menjadi penopang agama (misalnya. Karenanya. Mereka memberikan pelajaran membaca. sudah sepantasnya umat Islam di seluruh dunia mendambakan kemajuan mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. menulis. berhitung. merawat anak.omongan (verbalisme). Sebab ilmu itu sangat banyak. bebaslah semua orang dari dosa. Pendidikan dan pengajaran tersebut mencakup semua ilmu pengetahuan yang diperlukan. ilmu apa saja yang bermanfaat untuk kaum perempuan dan umat. ilmu pengetahuan itu telah diabaikan oleh umat Islam dan dikembangkan oleh bangsa-bangsa Barat. hadits dan fiqh) dan yang akan menjadi penompang kemakmuran dan kesejateraan dunia (misalnya. Berkaitan dengan pendidikan. Namun. Sebab. halal dan haram. Karena itu. terutama yang berkaitan dengan persoalan perempuan. membordir dan memasak. seperti mempelajari ilmu kedokteran dan ilmu bedah. Islam telah membagi ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari itu menjadi dua macam: Yang termasuk wajib ’aini. sedangkan umur manusia sangat terbatas. Apabila sudah ada sekelompok orang yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut. namun dampaknya akan menghancurkan sendi-sendi kamasyarakatan dan kepribadian kita. Selain itu Rasyid Ridha juga menganjurkan agar sebagian perempuan menempuh pendidikan tinggi. Selain itu kepada anak-anak gadis kita harus diajarkan bahasa Arab. kedokteran dan teknologi). Menurut Ridha pendidikan perempuan harus didasarkan pada moral agama dan hukum-hukum Islam. ilmu pertanian. makmur dan sejahtera. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ilmu-ilmu pengetahuan modern tidaklah bertentangan dengan Islam. ilmu pendidikan. dan membordir. dia juga menyadari bahwa setiap orang tidak akan mampu mempelajari semua ilmu pengetahuan. jika umat Islam sekarang ini mempelajari ilmu pengetahuan dari Barat. tafsir. Pokoknya. Karena itu. perindustrian. namun tidak memberikan pelajaran agama. kepada anak-anak gadis mereka. kita harus terlebih dahulu melakukan pembaharuan di bidang pendidikan dan pengajaran. Sementara kelompok kedua menuntut perbaikan dengan perbuatan dan tindakan. Hal itu didasari atas kenyataan sejarah bahwa kemajuan yang pernah dicapai umat Islam pada jaman klasik adalah juga berkat kemajuan mereka di bidang ilmu pengetahuan. di kalangan umat Islam pendidikan yang merata itu telah diabaikan. sementara bangsa-bangsa Barat mengalami kemajuan. Meskipun dengan cara itu akan terjadi perubahan sosial. agar umat Islam menjadi kuat. berbahasa Eropa. meskipun ia sudah menghabiskan waktu dan meninggalkan semua pekerjaan. sebenarnya mereka mempelajari kembali ilmu pengetahuan yang pernah mereka miliki. memainkan alat-alat musik. seperti ilmu-ilmu yang berkenaan dengan akidah. moral dan adat kebiasaan mereka. yaitu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Namun. seperti menjahit. ibadah. Perempunlah yang seharusnya mendidik anak-anak gadis. Oleh karena itu.

ia harus dibantu oleh para ulama. Sekarang Tafsir Al-Manar itu sudah dicetak secara tersendiri yang terdiri 12 jilid besar yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Dalam upaya memasyarakatkan ide-ide pembaharuan Rasyid Ridha. Untuk dapat melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Rasyid Ridha sendiri yang menafsirkan ayat-ayat selanjutnya sampai dia wafat. Rasyid Ridha tidak hanya mengandalkan pada majalah Al-Manar. seperti Tuhan mempunyai tangan dan kaki dengan pengertian majazi. satu sistem moral. Rasyid Ridha tidak selalu mengikuti metode Abduh. sehingga tafsirannnya mengandung pengertian bahwa balasan tersebut bersifat ruhani dan jasmani. Begitu pula dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan balasan di akhirat. namun gurunya itu menolak dengan alasan bahwa kitab-kitab tafsir sudah cukup banyak dan saling melengkapi. Hukum dan undang-undang tidak akan dapat dijalani tanpa ada kekuasaan pemerintah. Guna menghindari perpecahan tersebut. Pada mulanya penulisan Tafsir Al-Qur’an itu telah diusulkannya kepada Syekh Muhammad Abduh. meskipun dengan catatan bahwa yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan organ tubuh yang ada pada manusia. Setelah Syekh Muhammad Abduh wafat. Ridha menafsirkan dengan arti harfiahnya. termasuk Rasyid Ridha sendiri. Bahkan untuk mereka diberi kebebasan untuk mengikuti mazhab dan aliran-aliran masing-masing. sedangkan masalah-masalah yang tidak pokok tidak diperlukan. sedangkan Ridha menafsirkannya lebih menekankan tafsiran harfiah. Menurut Rasyid Ridha. . Khalifah itu harus memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid dan tidak boleh bersifat absolut. Hal itu terlihat. Hanya saja dalam masalah-masalah pokok diperlukan persamaan. ayat 125 merupakan hasil kerja sama antara Abduh dengan Rasyid Ridha. Hasil kerjanya diserahkan kepada gurunya untuk diperiksa. yaitu dengan cara saling menghormati paham dan pendirian masing-masing. kemudian dieditnya sehingga menjadi sebuah karangan yang sistematis. Akan tetapi. Itulah sebabnya tafsir itu disebut Tafsir AlManar. antara lain ketika ia menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Dalam hal menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Karena itu. satu sistem hukum dan undang-undang. tetapi juga menulis Tafsir Al-Qur’an sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para pemuka mazhab dan aliran dalam memperkuat pendirian masing-masing agar masyarakat dapat menerima pendirian mereka. Apabila gurunya setuju. karena Rasyid Ridha terus mendesaknya dan mengemukakan pentingnya tafsir itu dalam upaya pembaharuan. Abduh lebih menekankan tafsiran filosofis sehingga tafsirannya mengandung pengertian bahwa balasan tersebut bersifat ruhani. kekuasaan umat mengambil bentuk negara dengan pimpinan seorang khalifah. perbedaan mazhab dan aliran jangan sampai menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. akhirnya Abduh bersedia memberikan kuliah tafsir. maka perlu dihidupkan sikap toleransi di antara para pengikut suatu mazhab dengan para pengikut mazhab lain. baru dimuat dalam majalah Al-Manar agar dapat dibaca oleh banyak orang. Salah satu ketrampilan Rasyid Ridha adalah: Ia selalu mencatat keterangan-keterangan gurunya di dalam kuliah. semua umat Islam harus bersatu di bawah satu keyakinan. baik yang berasal dari gurunya maupun dari dirinya sendiri. yang dimulai pada tahun 1323 H. Kuliah itu dihadiri oleh para mahasiswa Al-Azhar. sedangkan selebihnya merupakan hasil karya Rasyid Ridha sendiri.Pemikiran Pembaharuan Rasyid Ridha dalam Bidang Politik Rasyid Ridha mengatakan bahwa.

Bid’ah-bid’an sudah banyak yang masuk ke dalam kepercayaan mereka Zuhudnya Rasulullah saw terhadap dunia adalah zuhud terhadap apa yang ditangan orang lain. Al-Azhar wa Al-Manar 3. Ayah dan kakeknya merupakan orang yang terpandang di masyarakat Qalamun Pada usia 7 (tujuh) tahun. As-Sunnah wa Syi’ah 8. berhitung. Tafsir Al-Manar Semua tulisan ini merupakan representasi dari pemikiran Rasyid Ridha. cara mengatur rumah tangga. merawat anak. menjaga kebersihan dan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan. La Tansa Rasyid Ridha dilahirkan dari keluarga terhormat. Hasil kerjanya diserahkan kepada gurunya - - - - . Nida lil Jinsil Lathief 5. Lebih dari itu. Al-Khilafah awil Imam Al-’Udzma 12. Selain itu kepada anak-anak gadis kita harus diajarkan bahasa Arab. seperti menjahit. yang mendorongnya untuk melakukan pembaharuan di bidang agama adalah karena adanya kesalah pahaman sebagian besar umat Islam terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Tarikhul Ustadz wal Imam 4. perilaku mereka bnayak yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang benar. bukan zuhud dalam arti tidak mau bekerja dan menjauhi pekerjaan. Islam tidak pernah melarang siapapun bekerja dan mencari rizki dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Menurut Ridha pendidikan perempuan harus didasarkan pada moral agama dan hukum-hukum Islam. Al-Wahyu Al-Muhammadi 11. Hampir semua persoalan umat yang menjadi perhatian dunia Islam ketika itu. membordir dan memasak Salah satu ketrampilan Rasyid Ridha adalah: Ia selalu mencatat keteranganketerangan gurunya di dalam kuliah. Rasyid Ridha di sekolahkan di lembaga pendidikan dasar yang disebut Kuttab Menurut Rasyid Ridha. sejarah umat Islam. ilmu pendidikan. kemudian dieditnya sehingga menjadi sebuah karangan yang sistematis. Dzikra Mauludin Nabi 6. Berikut antara lain karya Rasyid Ridha: 1.Karya-karya Rasyid Ridha Rasyid Ridha adalah seorang ilmuwan yang cukup produktif menulis. Haqiqaturriba 10. Hal ini dapat dilihat dari hasil karya dan pemikirannya yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Risalatul Hujjaatul Islam Al-Ghazali 7. Al-Wahdatul Islamiyah 9. Selain itu. dikajinya dengan baik sehingga Ridha mampu memberikan formulasi penting bagi upaya pemecahan problematika umat Islam. Kesalapahaman itu menjadi faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan Faktor penyebab kemunduran umat Islam adalah karena mereka tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang benar. Al-Hikmah As-Syar’iyyah fi Muhakamati Dariyyah wal Rifa’iyah 2.

Menurut Rasyid Ridha ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Jelaskan yang dimaksud zuhud menurut Rasulullah ! 4. Tamrinat 8 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. baru dimuat dalam majalah Al-Manar agar dapat dibaca oleh banyak orang. sebutkan konsep pemikiran Rasyid Ridha dala pembaharuan ! Amanah : Sebutkan beberapa konsep Rasyid Ridha dalam upaya mewujudkan pembaharuan bagi dunia Islam ! . Jelaskan ! 3. Tuliskan biografi singkat rasyid Ridha ! 2.untuk diperiksa. Apabila gurunya setuju. Sebutkan beberapa peranan Rasyid Ridha dalam membawa kemajuan bagi umat Islam ! 5.

Akhirnya Kemal dimasukkan pada sekolah umum Shemsi Effend. ia sangat tidak setuju terhadap pendapat pemimpin Union Progress tentang keterlibatan militer dalam dunia politik. ia juga bekerja sebagai staf umum pada tahun 1907 M di Selonika. Karena itu. ia berhasil memperoleh ijasah dan diberi pangkat kapten. Setelah dibebaskan. mayoritas penduduknya adalah orang Arab. Kemudian ia masuk pada sekolah latihan militer di Monastir. Risikonya. serta sejarah dan sastra yang menarik minatnya. Ia tamat ketika berusia empat belas tahun. Orang inilah yang mendorong Kemal untuk belajar bahasa Perancis. Untuk menambah wawasan dan pengetahuannya tentang politik. Tujuannya supaya Kemal dapat membaca karya-karya Rousseau. kemudian ia ditangkap dan dipenjarakan beberapa bulan. Hal itu menimbulkan berbagai . ia memilih Selonika sebagai tempat yang sangat strategis dalam pergerakan. Bahkan menerbitkan surat kabar tulis tangan sebagai media komunikasi para aktivis dan forum untuk melakukan kritik terhadap kebijakan Sultan. Tetapi Kemal tidak betah dan sering melawan gurunya. Setelah tamat. karena masih ada tokoh-tokoh yang lebih senior dan berpengaruh. Ternyata di sekolah inilah ia sukses dalam belajar dan memiliki prestasi bagus. Di sini ia bergabung dengan Komite Persatuan dan Kemajuan (Comitte of Union and Progress/Ittihad Ve Terekki). yaitu Ali Fethi. Pada revolusi 1908 M peran Kemal belum begitu menonjol. Yerusalem dan Beirut. Penjara ternyata tidak membuat Kemal jera. Kemal mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh terkemuka yang dibuang ke kota itu. Perkumpulan ini kemudian membuka berbagai cabangnya di Yaffa. yang telah memiliki pengaruh cukup lama dan luas ketimbang Vatan ve Hurriyet Cemiyeti. Selain jenjang militer yang ditekuni Kemal. ia tetap melakukan aktivitas politik praktis. Talaat dan Jamal. Karena terjadi perbedaan Mustafa Kemal seorang militer. seperti Enver. Voltaire. Ali Fuad diasingkan ke Syiria. selain tempatnya jauh dari Istambul. Sebab. Di kota inilah kemudian ia mendirikan cabang Vatan dan mengubah nama organisasi tersebut menjadi Vatan ve Hurrivet Cemiyeti (perkumpulan tanah air dan kemerdekaan). Di sana ia mendirikan perkumpulan Vatan (tanah air) tahun 1906 M. Tetapi ia melihat bahwa daerah-daerah itu tidak strategis untuk melakukan provokasi guna melakukan gerakan revolusi. Auguste Comte dan lain-lain. sangat tidak menguntungkan posisi dan gerakan Turki Muda. bahkan dalam pengasingannya di Damaskus. ia belajar banyak tentang politik dari kawannya. Mustafa Kemal ketika belajar di Istambul terlibat dalam berbagai aktivitas untuk menentang kekuatan absolut Sultan Abdul Hamid. ia masuk sekolah tinggi Militer di Istambul tahun 1899 M. Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1908 M telah membuat kebijakan yang memberlakukan kembali konstitusional 1876 M. Kemudian Kemal memasuki sekolah militer menengah atas keinginannya sendiri. Enam tahun kemudian. Aktifitas politiknya ini terus dilakukan hingga ia menyelesaikan pendidikan militernya.Bagian 9 MUSTAFA KEMAL ATTARTURK BIOGRAFI MUSTAFA KEMAL ATTARTURK Nama lengkap : Musthafa Kemal Attarturk Lahir : Selonika pada tahun 1881 M Nama ayah : Ali Reza Nama Ibu : Zubeyde Kelebihan : al-Hafidz Musthafa Kemal Attarturk pada waktu kecil disekolahkan di sebuah sekolah tradisional yang bernama Madrasah Fatima Mollah Kadin. ia bersama temannya.

Musthafa Kemal melawan penjajah Dalam Perang Dunia I. bahkan terjadi pertentangan antara Mustafa Kemal dan para pemimpin Turki Muda. Mereka bersimpati terhadap Jerman. Sebagai penghargaan atas kehebatannya dalam pertempuran. Dalam pertemuannya dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Rauf Bey.tindakan protes dan demonstrasi yang dipelopori oleh Derwis Vahdeti pemimpin ittihad Muhammadi suatu organisasi Pan Islamisme. Ia menikah dengan Latifa Hanim. Mustafa Kemal juga menganggap terlalu pagi atas keputusan Turki untuk bergabung dengan Jerman. baik secara de fakto maupun de jure. Ali Fuad dan Ref’at berhasil membuat kesepakatan membentuk bangsa Turki yang merdeka. Kemal dan temannya Ali Fethi dibuang ke Sofia pada tahun 1913 M. Untuk mengatasi berbagai gerakan demonstrasi itu. Mustafa Kemal diangkat menjadi kepala staff kesatuaan Angkatan Darat dari Selonika untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Turki memihak Jerman. Ketika perang terjadi. Sejak itu mulailah era baru pendudukan Sekutu di Turki. Ketika terjadi perang antara Turki dengan Inggris dan Perancis di Timur Tengah. Dalam keadaan demikian. seorang pedagang kaya dari Izmir. Mobilisasi ini dilakukan untuk membentuk kader-kader tentara nasional untuk mengadakan apa yang disebut dengan ”Perang Pembebasan” (the war of liberation). dalam usia 57 tahun. Pada tanggal 13 November 1918 M. sebab ia dapat berkenalan langsung dengan peradaban Barat yang dikagumi. karena di tempat itu ada tanda-tanda kebangkitan nasional. Melalui sidangnya di Ankara. Pemerintahannya diakui. khususnya antara Kemal dengan Enver Pasya. tetapi gagal sama sekali berkat keperkasaan Kemal mempertahankannya. tetap saja kekuasaan dipegang oleh partai Union Kongres sejak tanggal 23 Januari 1913 M hingga akhir perang dunia I. pemerintahan Turki dikuasai oleh tiga serangkai Turki Muda. tetapi malah mengadakan pertempuran. terutama dalam hal sistem pemerintahan parlemen. yaitu Enver. perkawinan ini tidak berumur panjang dan berakhir dengan perceraian. pangkatnya dinaikan dari kolonel menjadi jenderal ditambah dengan gelar Pasya Pada tahun 1920 M. Mustafa Kemal memutuskan untuk pergi ke Anatolia. Sebagai perwira ia menjadi komandan pada pasukan dalam perang Dardanela 1915 M. Kemal menjadi Ketua Majlis Nasional Agung. sehingga dibuatlah gencatan senjata di Mudros pada tanggal 30 Oktober 1918 M. perang Kaukakus 1916 M. Mustafa Kemal melihat perlunya diadakan pemerintahan tandingan. Perang dunia I pecah pada tahun 1914 M. Mereka menuntut pemberlakuan kembali Syari’ah Islam. Sekutu menyerang Dardanella. Situasi sosial politik ketika itu belum mereda. dan menjadikan anatolia sebagai pusat pergerakan/pemerintahan. Mustafa Kemal yang tiba di daerah itu ternyata tidak menjalankan perintah Sultan. dan menyerang Rusia. bebas dari kontrol asing dan diputuskan pula mengundang semua kelompok perlawanan untuk berkonverensi. Mustafa Kemal dengan rekan- . mengantarkannya menjadi seorang Presiden di Turki. Dampak kritikan ini. sementara Kemal diangkat sebagai duta Atase militer. dan perang Palestina 1917 M. Turki kalah. bergabung dengan para pimpinan kelompok itu dan dengan komandokomando tentara seperti Jenderal Karabakir corp Angkatan Darat di Erzurum. Talaat dan Jamal. armada Sekutu menduduki Selat Borporus dan berlabuh di Tanduk Emas. Mustafa Kemal baru menikah setelah ia berhasil menggapai semua cita-cita yanng diinginkannya. Kemal dipanggil kembali untuk memimpin devisi 19 di Gallipolli. Setelah pemerintahan di bentuk. oleh dunia internasional maupun oleh sekutu setelah ditandatangani perjanjian Laussanue pada tanggal 23 Juli 1923 M. dan sebaliknya sangat benci terhadap Rusia yang selalu mengancam Turki. Kalau Ali Fethi dibuang sebagai tahanan politik. karenna Mustafa sibuk denngann tugas dan kewajjiban sebagai kepala negara Turki yang baru lahir hingga ia meninggal dunia pada tanggal 10 november 1938 M. Tampaknya Kemal senang di tempatkan di daerah ini. puteri Usakizade Muammer. Sayang sekali. Meskipun demikian.

Wilayahwilayah lain diserahkan kepada Sekutu. Keputusan penting yang diambil adalah mempertegas keputusan pada kongres pertama. guna membebaskan Turki dari kekuasaan asing. tetapi ia menolak. Untuk itu perlu diadakan kongres. Keputusan sidang itu sebagai berikut: 1. Mustafa Kemal terpilih menjadi ketuanya. sebagai reaksi terhadap pendudukan sekutu dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Sultan yang sudah lumpuh. para pemimpin gerakan nasionalis ditangkap dan diasingkan ke Malta. Mustafa Kemal diperintahkan datang ke Istambul untuk menghadap Sultan. Meskipun begitu. Ancaman lain. malah sebaliknya ia segera diangkat sebagai ketua perkumpulan pembela hak-hak rakyat di daerah Erzurum. Kemal sebagai tokohnya. Keputusan penting yang dihasilkan oleh kongres tersebut adalah lahirnya deklorasi yang dikenal dengan ”Piagam Nasional” (Milli Misaq/National Fact) isi piagam mengukuhkan komitmen mereka membentuk gerakan pembela tanah air. maka Mustafa Kemal dicopot dari jabatannya sebagai panglima. yang menciutkan wilayah Turki yang tinggal hanya Istambul dan sekitarnya serta Anatolia Utara. bertugas sebagai bertugas sebagai bahan legislatif dan badan eksekutif. Di samping iu keputusan hukuman mati diambil oleh pengadilan perang di Istambul terhadap Mustafa Kemal. 2. 5. Majelis negara yang anggotanya dipilih dari MNA akan menjalankan tugas pemerintah. Gerakan-gerakan tanah air yang sudah ada harus dikoordinasi oleh suatu panitia nasional pusat. Rakyat Turki harus berusaha sendiri untuk membebaskan tanah air dari kekuasaan asing. Perasaan benci kemal terhadap sekutu di Istambul semakin meningkat. Bahkan golongan nasionalis mendapat jumlah mayoritas ketika diadakan pemilihan parlemen di Istambul. Kekuasaan tertinggi terletang di tangan rakyat Turki. Sultan melancarkan kampanye anti nasionalis. dan Syikhnul Islam mengeluarkan fatwa bahwa membunuh pemberontak atas perintah khalifah merupakan suatu kewajiban dalam agama. Langkah ini mendapat reaksi keras dari Kemal: ”Saya . 5. Atas sikapnya yang menolak atas perintah Sultan. Pada tanggal 10 Agustus Sultan menandatangani ”Perjanjian Surves”. Ketua MNA merangkap jabatan ketua Majelis Negara. 1. Setelah Komite Perwakilan Rakyat terbentuk. langkah pertama yang dilakukan Kemal adalah melaksanakan kongres pertama di Erzurum pada tanggal 23 Juli 1919 M. dan karena itu tidak dapat menjalankan tugasnya. Pemerintahan ibu kota terletak di bawah kekuasaan Sekutu. perjanjian rahasia antara Inggris. Tampaknya parlemen sudah dikuasai oleh golongan nasionalis. MNA merupakan perwakilan rakyat tertinggi 3. Kemerdekaan tanah air sedang dalam keadaan bahaya. tidak berarti Kemal kehilangan wibawa di kalangan rakyat Turki. Perdana Menteri Ali Reza diganti olehh Saleh Pasha. Gerakan nasionalis semakin kuat kedudukannya dan banyak di antara anggota parlemen yang mendukung gerakan ini secara terang-terangan. 2. 6. MNA. Pada sidang pertama MNA yang berlangsung di Ankara yang kemudian menjadi ibu kota Republik Turki.rekannya segera mengeluarkan maklumat yang berisi pernyataan-pernyataan berikut ini. 4. Mustafa Kemal dipilih menjadi ketua sekaligus kepala pemerintahan tandingan. 3. Pada Kongres kedua. Mereka yang sempat lari melarikan diri ke Annatolia menggabungkan diri dengan Mustafa Kemal. Pada tahun 1920 M atas usaha Kemal dan teman-temannya dapat dibentuk Majlis Nasional Agung (MNA). Dari usaha-usaha perjuangan. Keputusan lain adalah membentuk Komite Perwakilan Rakyat. Setelah Kemal menjadi ketua. Pada bulan Maret 1920 M Istambul dikuasai oleh sekutu secara paksa dan Turki dinyatakan dalam keadaan darurat perang. 4. yang diselenggarakan di Sivas pada tanggal 4-11 September 1919 M. yaitu Turki harus bebas dan mereka. artinya ia dikeluarkan dari dinas militer. dan atas tersiarnya maklumat tersebut di atas. Perancis dan Rusia yang terkenal dengan ”Sykes Agreement 1916” yang akan membagi-bagikan wilayah Turki di antara mereka.

Turki memperoleh kemerdekaan. Pada tahun 1922 M. Dengan ditandatanganinya perjanjian Lausanue. Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Kemal di negara Republik Turki baru. Mustafa Kemal Attarturk mengubah Turki menjadi negara sekulernyang memberlakukan hukum sipil. Ankara dijadikan Ibu Kota. Majlis Nasional Agung merupakan perwakilan rakyat tertinggi Majlis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislatif dan badan eksekutif. Pembaharuan dalam Bidang Politik Sebelum Mustafa Kemal diangkat menjadi Presiden Republik Turki. menandai berakhirnya pendudukan sekutu di Turki. . peradaban dan ekonomi. dan melarang poligami. yang diproklamirkan pada tanggal 29 Oktober 1923 meliputi bidang politik. Berikut ulasan singkatnya.akan bertempur sampai kiamat”. Dalam sidang di Ankara. terbentuklah negara RepublikTurki pada tanggal 29 Oktober 1923 M. seluruh kekuatan Yunani berakhir di Anatolia. Majlis Negara yang anggotanya dipilih dari Majlis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah Ketua Majlis Nasional Agung merangkap jabatan ketua Majlis Negara. katanya tegas Kemal membuktikan ucapannya. Keberhasilan tersebut amat menentukan bagi kaum nasionalis untuk meneruskan perjuangan fisik dan monuver politik berikutnya. Atas kemenangan dan sekaligus pengabdiannya. pada tahun 1920 M dibentuk Majlis Nasional Agung. Ide nasionalisme yang diterima Kemal merupakan ide nasionalisme Turki yang terbebas dari geografisnya dan bukan ide nasionalisme Turki yang luas. menyelenggarakan siatem pendidikan bebas. Juga bentuk negara baru berdasarkan pada nasionalisme Turki yang mengharuskan diadakannya sekulerisasi. kemudian akhirnya kota itu jatuh. Dengan demikian. Segala sesuatu yang bersifat tradisional ditinggalkannya. sehingga mereka dapat menguasai situasi dan membebaskan Turki dari penguasa asing. Konstitusi yang diambil merupakan bentuk baru dan sama sekali berbeda dengan pemikiran elite birokrat tradisional yang kedaulatannya terletak ditangan sultan dan khalifah. Pada tahun 1921 M tentara pendudukan Yunani dikalahkan oleh tentara Turki di bawah komado Ismet Inano. ia dipilih sebagai ketua serta diambil keputusankeputusan antara lain sebagai berikut: Kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat Turki. atas usaha beliu dan teman-temannya. pendidikan. Sekitar sebulan kemudian. Usaha Kemal membentuk Rebublik Turki Untuk mengawali usaha pembaharuan dan modernisasi besar-besaran. Kemal Ataturk ditunjuk menjadi Presiden didampingi Ismet Inonu sebagai Perdana Menteri. di mana pemerintahan harus dipisahkan dari agama. pemimpin Turki. MNA memberinya gelar Ghazi (pahlawan perang). Dalam piagam nasional tahun 1920 M. ia memmobilisir beberapa pasukan yang didukung oleh kaum nasionalis dan beberapa kelompok masyarakat untuk melakukan perjuangan fisik melawan sekutu. Izmir berikut penduduknya yang moyoritas berbahasa Yunani kini kembali menjadi milik pemerintah Turki. pasukan Kemal menyerbu Izmir yang sejak 1919 M dikuasai Yunani. Dengan demikian. Kemudian setelah ditandatangani perjanjian ”Lausanue” tanggal 24 Juli 1923 di Lausanue Swiss pemerintah Kemal mendapat pengakuan internasional. hukum. Inggris meninggalkan Istambul. Akhirnya sekutu terpaksa mengakui mereka sebagai penguasa baik secara de vakto maupun de jure di Turki. yang kemudian menjadi ibu kota Republik Turki.

Khalifah tidak mempunyai kekuasaan duniawi. pada kenyataannya kedudukan khalifah masih diberi pengertian oleh golongan Islam sebagai Kepala Negara. Langkah selanjutnya Kemal mengambil alih semua jabatan-jabatan penting dan strategis serta membebaskannya dari pengaruh-pengaruh agama di dalamnya. sehingga ia bertindak sebagai raja Usmani sebelumnya. Pemerintahan didasarkan atas pemerintahan rakyat yang langsung menentukan naib mereka sendiri. Seiring dengan sirnanya jabatan-jabatan sultan.disebut antara lain bahwa Turki melepaskan tuntutan teritorial terhadap daerah-daerah yang dahulu terletak di bawah kekuasaan Kerajaan Usmani kecuali daerah yang di dalamnya terdapat ayoritas Turki. yang dijiwai semangat patriotik Turki. Turki akan terhindar dari kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang absolut. di Turki tidak ada lagi terjadi dualisme dalam memegang kekuasaan duniawi. Kemal sangat memahami arti pentingnya peranan agama dalam kehidupan rakyat Turki. di mana sultan di Istambul masih dianggap oleh Sekutu sebagai penguasa nsatu-satunya. melainkan suatu proses rasionalisasi terhadap ajaran-ajaran Isalam. Selain itu ada tendensi lain dalam penghapusan jabatan sultan ini. Salah satu pasal dari konstitusi itu adalah: kedaulatan-kedaulatan berada di tangan Barat tanpa syarat. lembaga yang berada di bawah wewenang Perdana Menteri. langkah pertama yang ditempuh Kemal adalah menghapuskan lembaga kesultanan pada bulan November 1922 M. yang ada hanyalah kekuasaan spiritual. Dalam salah satu pidatonya. Turki masih tetap memainkan peranan kunci dalam kontrol agama melalui Direkorat Jederal Urusan Keagamaan. lalu diganti dengan kementrian Syari’at-zaman Kerajaan Usmani jelas tidak ada—yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Oleh karenanya. negara yang baru lahir ini belum menjadi negara sekuler. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh wakil-wakil dalam sidang Majlis Nasional Agung. Walau begitu. Perkembangan selanjutnya. mengirim wakil-wakil ke luar negeri. Untuk menghindari Turki dari dualisme pemerintahan ini. Biro ini dihapuskan pada 1924 M. Raja Turki di satu pihak dan Majlis Negara di pihak lain. Sekulerisasi yang dilakukkan Kemal bukan untuk menghapus agama. Pernyataan Kemal itu mengindikasikan bahwa bangsa Turki yang nasionalismenya adalah MenTurki-kan segala-galanya agar menjadi bangsa Turki yang berbahasa satu. Setelah negara republik terbentuk. seperti menerima wakil-wakil dari luar negeri. Dengan demikian. bahwa jelas Turki diperintah oleh seorang presiden dengan sebuah konstitusi. maka semua instansi yang bernaung di bawah kekuasaannya kehilangan fungsi strukturalnya seperti Al-Syaikh Al-Islam. berbudaya satu. Meskipun sebagai seorang sekuler. terutama saat perjuangan kemerdekaan. Sesuai dengan konstitusi pada tahun 1920 M dinyatakan bahwa Turki adalah Negara Republik dengan Islam sebagai agama negara. Dengan demikian. di Turki terdapat dua pemegang kekuasaan duniawi. saat itu di Turki masih ada jabatan khalifah yang dipegang oleh Abdul Majid. Oleh karena itu. Pasca dihapuskan hapusnya jabatan Sultan. mengadakan prosesi . Hal ini pada kenyataannya tidak sampai menghilangkan agama. Kemal menjelaskan bahwa kaum nasionalis akan bekerja dalam lingkungan daerah teritorial Turki untuk kebahagian dan kesejahteraan rakyat Turki. padahal sultan itu tidak berkuasa lagi. Turki menjadi negara sekuler. Dengan demikian. Mereka mempertahankan adanya khalifah dan memperkuat kedudukannya. pembaharuan yang dilakukan Kemal di Turki merupakan gabungan antara sekulerisasi dan westernisasi.

yang melepaskan unsur-unsur keagamaan dari sekolahsekolah asing. pada 1 Maret 1924 M ditetapkan penyatuan pendidikan di bawah satu atap yakni berada di bawah pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan Islam terhadap sekolah-sekolah. Pembaharuan bidang pendidikan berikutnya terjadi pada tahun 1928 M yaitu menghilangkan simbol-simbol peradaban Islam. qodiriyah dan Maulawiyah. Karena Kemal percaya bahwa kehidupan modern dapat ditopang oleh agama rakyat. Perkawinan tidak lagi dilakukan menurut hukum syari’at tapi menurut hukum sipil. dan agama rakyat di Turki adalah Islam. Dari pembahasan di atas terlihat bahwa usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan Kemal tidak bertujuan menghilangkan agama dari kehidupan masyarakat Turki. ia memasukkan prinsip sekulerisme dalam konstitusi dan sejak itulah Turki secara resmi menjadi negara sekuler. Hal ini dianggap jalan terbaik bagi Kemal mengingat aliran-aliran mistik itu dipandang sebagai penghalang bagi langkah-langkah pembahauan yang digalakkan oleh kelompok nasionalis. langkah pembaharuan yang dilakukan Kemal adalah mengeluarkan dan memberlakukan dekrit 7 Pebruari 1924 M. pada tahun 1925 M aliran-alira keagamaan dan tarekat-tarekat dibubarkan beserta tempat-tenpat pertemuan mereka. hukum pidana dan hukum laut yang semuanya diambil dari hukum Barat. seperti bahasa Arab dan bahasa Persia yang terdapat pada kurikulum sebelumnya. Naksyabandiyah. Sebulan kemudian. Selanjutnya. Pendidikan agama menjadi tanggung jawab orang tua bukan berarti menghilangkan agama dari kehidupan masyarakat. Lalu pada tahun 1926 M. akhirnya pada tahun 1924 M jabatan khalifah sebagai penguasa spiritual dan politik tertinggi yang berkuasa selama berabad-abad di kesultanan Turki dihapus oleh Kemal. yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama negara. Oleh karena itu. Pembaharuan dalam Bidang Hukum dan Pendidikan Kemal menghapuskan Kementerian Urusan Syari’at yang semula dibentuk sebagai pengganti biro Syaikh Al-Islam. dengan melakukan gerakan di bawah tanah untuk melawan kekuasaan Mustafa Kemal Attarturk. Lalu pada tahun 1930 M hingga tahun 1933 M. hukum syariat diganti dengan UU sipil yang diambil dari UU Swiss. tekke dan maqam-maqam ditutup. timbul reaksi dari golongan oposisi yang diatur oleh kelompok mistik dalam organisasi tarekat.kebesaran pada hari Jum’at ke masjid untuk sembahyang. Setelah dihapusnya kedua lembaga itu. pendidikan agama di sekolah-sekolah baik yang ada di sekolah maupun yang ada di pedesaan seluruhnya dihapuskan. Eksistensi kekhalifahan ini selalu mengundang perdebatan antara golongan Islam dan golongan nasionalis. dan tetap tinggal di Istana Istambul. Kementrian Syari’at dihapus dengan tujuan untuk memudahkan usaha Kemal menghilangkan pasalpasal dalam konstitusi 1921 M. Sembilan tahun kemudian. juga dibuat dan diberlakukan hukum dan perundang-undangan baru seperti hukum dagang. fakultas theologi di Istambul ditutup. demikian pula lembaga pendidikan imam dan khatib (negeri) ditutup tahun 1931 M dan tahun 1933 M. ia hanya menghilangkan unsurunsur agama dari konstitusi dan struktur pemerintah. Di bidang pendidikan. Pendidikan agama hanyalah tanggung jawab orang tua. . Kelimpik mistik itu diantaranya adalah Bekhtasiyah. Khalifah Abdul Majid diusir dari Turki dan ia beserta keluarganya pergi ke Swiss.

Ternyata di sekolah inilah ia sukses dalam belajar dan memiliki prestasi bagus Pada tahun 1920 M atas usaha Kemal dan teman-temannya dapat dibentuk Majlis Nasional Agung (MNA). Pakaian keagamaan dilarang dan rakyat Turki diharuskan memakai pakaian Barat baik pria maupun wanita. memberi bantuan pada sektor swasta agar lebih bisa mandiri. dengan membentuk Komite Hijaz yang dilakukan oleh para ulama Indonesia guna mengklarifikasi mengenai berbagai pembaharuan Turki dan tanggapan pemerintah Ibnu Sa’ud ketika itu. Serta radio-radio Turki harus menyiarkan lagu-lagu Barat. Dalam menghadapi resesi ekonomi sebagai akibat dari perang dunia I. Oleh karenanya. Di bidang peradaban. menekan belanja rutin. kebutuhan pangan dalam negeri selalu terpenuhi. karena tidak ada simbol pemersatu dunia Islam. Kemal sebagai tokohnya. Begitu pula corak musik yang beraliran Timur harus diganti dengan corak musik beraliran Barat. Hari cuti resmi mingguan diganti dari hari jum’at menjadi hari minggu. Tetapi Kemal tidak betah dan sering melawan gurunya. mengurangi volume perdagangan luar negeri. pada tahun 1925 M dilarangnya pemakaian terbus (peci) dan diganti dengan topi Barat.Pembaharuan dalam Bidang Peradaban dan Ekonomi. Kemal membatasi diri untuk bekerja sama dengan Barat. Pada tahun 1935 M rakyat Turki diwajibkan mempunyai nama belakang. Akhirnya Kemal dimasukkan pada sekolah umum Shemsi Effend. mengurangi pengeluaran atau anggaran militer menjadi rata-rata dari seluruh anggaran pengeluaran. Sektor pertanian masyarakat Turki selalu mengalami surplus. Pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attarturk. Tampaknya parlemen sudah dikuasai oleh golongan nasionalis. Pada sidang pertama MNA yang berlangsung di Ankara yang kemudian menjadi ibu kota Republik Turki. Kemal dapat mempertahankan kekuasaannya selama 15 tahun meski tak sedikit tantangan yang datang dari pihak oposisi. Bahkan Indonesia juga turut bereaksi saat itu. Kutbah jum’at pun harus diberikan dalam bahasa Turki. Tahun 1931 M dibuat keputusan bahwa azan harus dengan bahasa Turki. pemimpin Turki. Khusus bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan. Ia tidak menginginkan negerinya dikuasai oleh kekuatan asing sebagaimana yang pernah dialami oleh pemerintahan Sultan. Sumber-sumber vital dalam negeri diambil alih oleh negara. yaitu khalifah La Tansa Musthafa Kemal Attarturk pada waktu kecil disekolahkan di sebuah sekolah tradisional yang bernama Madrasah Fatima Mollah Kadin. Mustafa Kemal dipilih menjadi ketua sekaligus kepala pemerintahan tandingan Untuk mengawali usaha pembaharuan dan modernisasi besar-besaran. khususnya dunia Islam dan para ulama. bukan bahasa Arab. Al-Qur’an harus diterjemahkan ke dalam bahasa Turki agar dapat dipahami oleh rakyat Turki. Mustafa Kemal Attarturk mengubah Turki menjadi negara - - . tahun 1949 M ekonomi Turki sangat baik. Umat Islamm khawatir kebijakan Kemal akan berdampak pada semakin melemahnya umat Islam. Pembaharuan di bidang peradaban dan ekonomi juga dilakukan. Reaksi keras justru datang dari dunia Islam. Kemal menerapkan berbagai kebijakan antara lain. bukan tidak mendapat respon dari dunia internasional.

5. dan melarang poligami. Tuliskan biografi singkat Musthafa Kemal Attarturk ! Sejak kapa Musthafa Kemal Attarturk aktif dalam dunia politik ? Ide apa yang dilontarkan Musthafa Kemal Attarturk dalam pembaharuan Islam ? Bagaimana sikap Musthafa Kemal Attarturk dalam bidang ekonomi terhadap Barat ! bagaimana kebijakan Musthafa Kemal Attarturk dibidang hukum dan politi ? amanah : Ceritakan dengan singkat sejarah Musthafa Kemal Attarturk ! . peradaban dan ekonomi Sesuai dengan konstitusi pada tahun 1920 M dinyatakan bahwa Turki adalah Negara Republik dengan Islam sebagai agama negara.- - sekulernyang memberlakukan hukum sipil. pendidikan. negara yang baru lahir ini belum menjadi negara sekuler Kemal menghapuskan Kementerian Urusan Syari’at yang semula dibentuk sebagai pengganti biro Syaikh Al-Islam. 3. Perkawinan tidak lagi dilakukan menurut hukum syari’at tapi menurut hukum sipil. menyelenggarakan siatem pendidikan bebas. hukum syariat diganti dengan UU sipil yang diambil dari UU Swiss. Kemal membatasi diri untuk bekerja sama dengan Barat. hukum pidana dan hukum laut yang semuanya diambil dari hukum Barat Khusus bidang ekonomi. Ia tidak menginginkan negerinya dikuasai oleh kekuatan asing sebagaimana yang pernah dialami oleh pemerintahan Sultan. yang diproklamirkan pada tanggal 29 Oktober 1923 meliputi bidang politik. hukum. Oleh karenanya. Lalu pada tahun 1926 M. juga dibuat dan diberlakukan hukum dan perundang-undangan baru seperti hukum dagang. Segala sesuatu yang bersifat tradisional ditinggalkannya Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Kemal di negara Republik Turki baru. Sumber-sumber vital dalam negeri diambil alih oleh negara Tamrinat 9 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. 2. 4.

Arnold. Beberapa tahun kemudian Iqbal mengakuai besarnya jasa yang telah diberikan gurunya itu. Muhammad Iqbal Lahir . terutama dalam bidang studi bahasa. Scottish Mission School (SMS) Keturunan Iqbal memperoleh pendidikan yang baik yang akan menjadi bekal hidupnya kelak dari seorang ulama yang terkenal bernama Syams Mir Hasan. Pasca memperoleh gelar MA ia ditunjuk sebagai pengajar sejarah dan filsafat di Oriental Colegeh Lahor. Dari sinilah Iqbal memperoleh pendidikan filsafat Islam dari Sir Thomas W. Bentuk pengakuan itu dilukiskan dalam bentuk sajak nafasnya mengembangkan kuntum hasratku menjadi bunga. Pada tahun . Nama ayah . 22 Pebruari 1873 M/ 22 Dzulhijjah 1289 H. Nur Muhammad Pendidikan .Bagian 10 SIR MUHAMMAD IQBAL BIOGRAFI SINGKAT SIR MUHAMMAD IQBAL Nama lengakap. Kemudian ia melanjutkan program MA (Master Of Art) pada lembaga yang sama di bidang studi filsafat. kemudian melanjutkan studinya di Government College pada tahun 1987 M dengan memperoleh gelar BA ( Bachelor of Art) dengan nilai yang cukup memuaskan. melainkan juga penyair populer di Lahore. Selain itu juga mengajar filsafat dan bahasa Inggris di almamaternya disinilah ia menjadi pengajar yang populer dan namanya terkenal di lingkungan pendidikan. Pendidikan dapat diselesaikan di SMS. Arab dan inggris. Sialkot. Iqbal terkenal tidak hanya dari mengajar. hingga ia menjadi orang terkenal. Pada tahun 1899 M ia membawakan sebuah syair yang berjudul Nala-i Yatim (rintihan si yatim) dihadapan undangan pertemuan tahunan Anjuman Humayat-i Islam (organisasai pemelihara Islam).

berbahasa Urdu diterbitkan tahun 1935 M viii.Musafir. Di samping aktifitasnya dalam berpolitik. pada tahun 1928 M. v. brbahasa Persia diterbitkan tahun 1936 M ix. antara lain: i.Javid Nama. berbahasa Persia diterbitkan tahun 1929 M. untuk kemudian dieditnya dan menjadikannya sebuah buku yang berjudul “The Reconstruction of Religious Thought in Islam”. serta prosa (essey) ditulis dalam bahasa Inggris yang diterbitkan di Lahore. Karya-karya Muhammad Iqbal Karya-karya Muhammad Iqbal dalam pemikiraanya dituangkan dalam sajak berbahasa sajak Urdu dan Persia. berbahasa Persia diterbitkan tahun 1923 M iv. berbahasa Persia diterbitkan tahun 1934 M vii. berbahasa Persia diterbitkan tahun 1915 M iii. karena ia ingin lebih berkonsentrasi di bidang advokat.Rumuz-i. 2. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ilmiahnya di Jerman dan masuk ke Munich University dan menyelesaikan studinya dengan disertasi yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia. diterbitkan setelah ia wafat. Berupa sajak. Dan pada saat itulah ia diberi gelar sebagai Bapak Pemimpin Pakistan. Iqbal masuk ke Combridge University dan belajar ilmu filsafat dibawah bimbingan Dr. sastra Arab dan sastra Inggris. yaitu seblum Iqbal meninggal dunia.Bal-i Jirail.Asrar-i Khudi.Pas Chai Bayard Kard. Muhammad Iqbal kembali ke India dan dinana beliau mengajar di almamaternya yaitu di Government College untuk bidang ilmu filsafat. Pada tahun 1922. ii. ia juga gemar mengumpulkan berbagai makalah seminar. antara lain: a. Ilm Al-Iqtishad. ia diangkat sebagai “ Presiden Liga Muslimin” dalam kongres Liga Muslimin yang diadakan di Alahabad. Dan hal itu hanya bertahan satu tahun. disinilah ia memperoleh gelar akademis dalam bidang filsafat moral. Di Inggris.berikutnya ia membacakan sajak An Orphan’s Address to Id Crescent (Khutbah seorang yatim pada Idul Fitri). Pada tahun 1908 M. karena ia berkeyakinan bahwa sebagai advokad ia mampu memusatkan perhatiannya pada soal hukum dan keyakinannya mengenai politik. Atas dorongan gurunya Sir Thomas Arnold.Zzabur-i Ajam. Inggris untuk belajar ilmu hukum dan menyelesaikan studinya dan meraih keadvokatannya. berbahasa Urdu diterbitkan tahun 1901 M .Armughan-i Hijaz. Berupa prosa. Selanjutnya Muhammad Iqbal kembali ke London. berbahasa Persia diterbitkan tahun 929 M vi. Iqbal juga masuk ke School of Political Sciences. berbahasa Urdu diterbitkan tahun 1937 M x. Untuk lebih jelasnya mengenai karya-karya Muhammad Iqbal adalah sebagai berikut: 1. Aligarth. Selanjutnya pada tahun 1930. pada tahun 1905 M. Selain itu. Hiderabad. Kemudian pada tahun 1931-1932 M ia mengikuti Konfrensi Meja Bundar di London untuk merumuskan Undang-Undang Negara.Payam-i Mashriq. Kemudian Iqbal berencana untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Anak Benua India yaitu ia mendukung sebuah gagasan negara Islam di wilayag Timur Laut India. berbahasa Persia dan Urdu. Dan ia juga gemar melakukan safari intelektual dan sering memberikan ceramah di Madras. Mc Taggart.Darb-i Kalim. Iqbal yang saat itu berusia 32 tahun melanjutkan pendidikannya di Eropa. Profesi ini ditekuninya hingga tahun 1934 M. berbahasa Persia diterbitkan tahun 1915 M. Peanugrahan ini didasari atas ketenarannya lewat publikasi karya sastranya di Eropa dan di dunia Timur. nasionalisme dan cita-cita keislaman selama ia menjadi advokat. Kemudian ia diangkat sebagai anggota legislatif Punjab selama tiga tahun yaitu pada tahun 1927 -1930 M. Muhammad Iqbal memperoleh gelar kebangsawanan (Sir) dari penguasa Inggris di India.

Hukum dalam Islam telah sampai pada situasi statis atau stagnan. The Development of Metapysics in Persia. mengandung pesan bahwa ia ingin mendorong kebangkitan kembali Islam melalui kecintaan kepada Allah dan pembinaan aktifitas diri. Pertama. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang Filsafat Ego Para ahli sejarah menilai bahwa filsafat ego Muhammad Iqbal merupakan respon atas adanya paham-paham baik di dalam sistem kepercayaan maupun dalam sistem filsafat yang mengajarkan penyangkalan diri dan peniadaan diri (the Negation of Self). 2. khususnya di India. berbahasa Inggris diterbitkan tahun 1944 M Dari kesimpulan karya-karya pemikiran Sir Muhammad Iqbal. Menurut Muhammad Iqbal Khudi atau ego manusia sebagai kesatuan intuitif atau titik kesadaran . Ketiga. ia berpendapat bahwa umat Islam harus merebut kembali kejayaan Islam dan merespon berbagai tantangan yang datang dari Barat. Menurut pengamatan Iqbal beberapa faktor penyebab mundurnya umat Islam disebabkan oleh tiga faktor yaitu: a. Letters of Iqbal to Jinnah. sepenuhnya Iqbal percaya bahwa yang mampu menggerakkan manusia adalah kebebasan dan kekuatan aktifitas itu sendiri. tetapi ia juga seorang pembaharu Islam. d. berbahasa Inggris. kebudayaan dan pusat kemajuan pemikiran umat Islam pada tahun 1258 M oleh serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulughu Khan. Pemikiran Muhammad Iqba 1. sikap zumud (statis) dalam pemikiran umat Islam. Islam as a Moral and Political Ideal. Kaum konservatif menganggap bahwa kaum rasional telah menyebabkan timbulnya disintegrasi yang mengancam kestabilan umat. berbahasa Inggris. c. Speeches and Statements of Iqbal. The Recontruksion of Religious Thought in Islam. hancurnya Bagdad yang telah menjadi pusat politik. Kecerdasannya berhasil mengungkap beberapa faktor penyebab mundurnya kejayaan umat Islam. b. Akibatnya. diterbitkan tahun 1909. mereka menolak pembaharuan di bidang hukum dan ijtihad. berbahasa Inggris diterbitkan tahun 1944 M f. pemikiran ulama pada saat itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial saja.b. Ajaran itu pada gilirannya memalingkan orang dari kenyataan kehidupan dan menyingkirkannya dari perjuangan memperbaiki dan merubah nasibnya. Pengaruh zuhud yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang dipahami secara berlebihan dan salah. menyebabkan umat Islam tidak mementingkan soal kemasyarakatan. diterbitkan tahun 1908 M c. Pemikiran Pembaharuan dan Politik Muhammad Iqbal Sir Muhammad Iqbal bukan hanya seorang penyair. Selain itu. Timbulnya paham fanatisme yang menyebabkan umat Islam pasrah pada nasib. hal ini menyebabkan kemunduran dinmika berfikir umat Islam. Oleh karena itu kaum konservatif hanya memilih tempat yang aman dengan bertaqlid kepada Imam mazhab. dan enggan bekerja keras. berbahasa Inggris diterbitkan tahun 1934 M e.

yakni tidak bertindak apa pun. maka sual (meminta-minta) melemahkannya. yakni kemampuan bertindak asimilatif dan menghindari segala bentuk meminta. Faktor-faktor yang melemahkan ego manusia: 1. Bekerja orisinil dan kreatif b. Sual. Sebagai gambaran kalau cinta memperkuat ego manusia. La tansa . Cinta (Isyq) 2. Faqr. manusia harus menempuh sesuatu yang dapat memperkuat egonya dan menghindari hal-hal yang dapat melemahkannya. Dalam kontek ini ia mengambil rujukan dari ayat Al-Qur’an surat 17 ayat 85 ُ ْ َ ‫وي َسمأ َلون َك عمن المروح قمل المروح ممن أ َممر ربمي ومما‬ ّ َ ِ ْ ْ ِ ُ ّ َ َ ِ ُ ِ ّ ِ َ َ ُ ً ِ َ ّ ‫أوتيت ُم من ال ْعل ْم ِ إ ِل قليل‬ ِ َ ِ ْ ِ Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku. Rasa bangga akan keturunan (pride of extraction). yaitu kemerdekaan ego manusia.pencerah yang menerangi pemikiran. manusia harus memupuk cinta. Kasbul Halal. perasaan dan keinginan manusia. Perbudakan (slavery) 4. Semangat atau keberanian 4. Untuk mencapai predikat ego yang demikian. untuk memperkuat egonya. Hal yang memperkuat ego itulah yang baik dan melemahkannya itulah yang buruk. Jadi. Faktor-faktor tersebut menurut Iqbal: a. dapat diartikan dengan hidup dari penghasilan halal 6. atau meminta-minta (beggary) 3. keabadian ego manusia dan terwujudnya perwakilan Tuhan di muka bumi. dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". merupakan hal yang diliputi rahasia dan mengorbanisasi berbagai kemampuan yang tidak terbatas dalam fitrah manusia. Toleransi (tenggang rasa) 5. yang dapat diartikan perasaan sama sekali tidak mengharapkan balasan yang akan diberikan di dunia 3. Filsafat ego menurut Iqbal berkembang ke tiga jurusan. Faktor-faktor yang memperkuat ego manusia: 1. Rasa takut (fear) 2.

Sebutkan ! Amanah : Tuliskan sebuah ayat yang dijadikan Iqbal sebagai rujukan dalam menulis tentang ego manusia ! .- - - Iqbal memperoleh pendidikan yang baik yang akan menjadi bekal hidupnya kelak dari seorang ulama yang terkenal bernama Syams Mir Hasan Beberapa tahun kemudian Iqbal mengakuai besarnya jasa yang telah diberikan gurunya itu. Muhammad Iqbal memperoleh gelar kebangsawanan (Sir) dari penguasa Inggris di India. Pada tahun 1899 M ia membawakan sebuah syair yang berjudul Nala-i Yatim (rintihan si yatim) dihadapan undangan pertemuan tahunan Anjuman Humayat-i Islam (organisasai pemelihara Islam). Dimanakah Iqbal menyelesaikan pendidikannya yang terakhir ? 2. Atas dorongan gurunya Sir Thomas Arnold. Di Inggris. Apakah yang diberikan Iqbal kepada gurunya sebagai ucapan terima kasih ? 4. disinilah ia memperoleh gelar akademis dalam bidang filsafat moral. Selain itu. Bentuk pengakuan itu dilukiskan dalam bentuk sajak nafasnya mengembangkan kuntum hasratku menjadi bunga. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ilmiahnya di Jerman dan masuk ke Munich University dan menyelesaikan studinya dengan disertasi yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia. dan juga ada beberapa faktor yang dapat melemahkan ide manusia . Siapak nama guru Igbal yang paling berjasa ? 3. Iqbal terkenal tidak hanya dari mengajar. Kemudian ia diangkat sebagai anggota legislatif Punjab selama tiga tahun yaitu pada tahun 1927 -1930 M. Menurut Iqbal ada beberapa faktor yang dapat memperkuat ide manusia. melainkan juga penyair populer di Lahore. Iqbal juga masuk ke School of Political Sciences Pada tahun 1922. Selanjutnya Muhammad Iqbal kembali ke London. Inggris untuk belajar ilmu hukum dan menyelesaikan studinya dan meraih keadvokatannya. Iqbal masuk ke Combridge University dan belajar ilmu filsafat dibawah bimbingan Dr. ia diangkat sebagai “ Presiden Liga Muslimin” dalam kongres Liga Muslimin yang diadakan di Alahabad. pada tahun 1905 M. Iqbal yang saat itu berusia 32 tahun melanjutkan pendidikannya di Eropa. hingga ia menjadi orang terkenal. Sebutkan ! 5. Pada tahun berikutnya ia membacakan sajak An Orphan’s Address to Id Crescent (Khutbah seorang yatim pada Idul Fitri). Mc Taggart. Selanjutnya pada tahun 1930. Peanugrahan ini didasari atas ketenarannya lewat publikasi karya sastranya di Eropa dan di dunia Timur. Tamrinat 10 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 1.

India. Aktifitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia. Sedangkan sejarah yang mencatat bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke11 M/ 5 H. karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktifitas perdagangan tersebut. khususnya di Leran. Cina dan lainnya. Batu nisan ini bertuliskan angka tahun 686 H/ 1297 M. kesenian dan tasawuf. 6. sehingga antara penulis satu dengan penulis sejarah yang lainnya sebenarnya tidak bertentangan. Beberapa sejarah tersebut memiliki landasan dan argumentasi masing-masing. Bahkan ada juga sejarah yang mencatat Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M yang datang dari Gujarat atau India. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham perdagangan itu. perkawinan. Arnold. Penyebaran Islam di Indonesia Islam masuk ke Indonesia dengan melalui beberapa media. Bukti arkeologis tersebut ditemukan di daerah jalur perdagangan internasional serta jalur persimpangan. Uka Tjandrasasmita.Bagian 11 KEDATANGAN ISLAM DI INDONESIA Kedatangan Islam di Indonesia Dalam beberapa sejarah telah tercatat bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia sejak awal perkembangan Islam sekitar abad ke-7 M/abad ke-1 H. Didasari atas penemuan arkeologis berupa batu nisan. melainkan menjadi pelengkap satu sama lain. Batu nisan tertua yang ditemukan di kuburan Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tanggal 7 Rajab 475 H/ Desember 1082 M. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Timur Tengah oleh para saudagar dan para mubaligh Arab atau Persia muslim. Sejarah yang mengatakan bahwa agama Islam yang datang ke Indonesia sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah antara lain Thomas W. pendidikan. Sementara itu. Azyumardi Azra. Melalui Perdagangan Proses Islamisasi di Indonesia salah satunya adalah melalui perdagangan hal ini dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 M hingga abad ke-16 M. Tulisan ini didasari atas data arkeologi berupa batu nisan pada makam raja Malikus Saleh yang ditemukan di kerajaan Islam Samudera Pasai. sejarah yang menyebutkan agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke13 M berasal dari Gujarat. India. Gresik telah terdapat sekelompok komunitas muslim yang berasal dari Timur Tengah. Berdasarkan data arkeologi ini maka dapat diperkirakan bahwa di pesisir Utara Jawa Timur. Hamka. Sejarah lain yang mencatat bahwa agama Islam telah datang ke Indonesia sejak abad ke-7 M atau abad ke-1 H. Namun ada pula sejarah yang mencatat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia baru terjadi pada abad ke-11 M/5 H. A. Islamisasi lewat jalur perdagangan ini sangat menguntungkan. Hasymi. dan seterusnya. seperti perdagangan. Persia. langsung dari Arab atau Persia. Agama Islam ini langsung dibawa para saudagar dan mubaligh yang berasal dari negeri Arab atau Persia. termasuk bangsa Arab. 29 Shafar 431 H/ 1039 M). Bentuk nisan dan tulisan yang lain juga ditemukan atas nama Ahmad bin Abu Ibrahim bin Arradh Rahdar alias Abu Kamil (wafat kamis malam. Fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan informasi penting yang dicatat Tome Pirres bahwa para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir pulau Jawa .

Perkawinan ini akan lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak Adi Pati. antara Sunan Gunung Jati dengan Puteri Kawunganten. Sebab mereka memiliki bawahan yang jika atasannya masuk Islam. 9. Sebab dalam Islam setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan cara yang baik dan tanpa paksaan. terutama para wanita yang tertarik menjadi istri-istri para saudagar muslim. Pesantren-pesantren ini memiliki gaung keseluruh Pulau Jawa hingga Maluku. Sebagaimana dalam surat an-Nahl : 125 ‫ال ْحسن َة وج مادل ْهم‬ ْ ُ ِ ‫َ َ ِ َ َم‬ ‫ض مل ع من س مبيل ِه‬ ِ ِ َ ْ َ ّ َ َ ُ ‫ادْع إ ِلى سبيل رب ّك بال ْحك ْمة وال ْموعظَة‬ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َ َ ِ ِ َ ِ ‫بال ّتي هي أ َحسن إ ِن رب ّك هو أ َعل َم ب ِمن‬ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ُ َ ْ َ ِ َ ‫وهو أ‬ ‫َ ُ َ عل َم بال ْمهت َدين‬ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan h ikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 8. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam. anak keturunan mereka menjadi penduduk muslim yang kaya raya. Melalui Perkawinan Para pedagang muslim mayoritas kondisi ekonominya lebih baik dari pada penduduk pribumi. para pengajar . Pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Salah satu contohnya adalah: perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Dari lembagalembaga inilah kemudian para ulam’ atau muballigh mengajarkan ilmu agama Islam. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi. Semuanya itu lebih menguntungkan bagi dakwah Islam. Banyak para muballigh kita yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pondok-pondok pesantren. Dalam perkembangan selanjutnya. maka mereka akan ikut masuk Islam. orang tua Raden Patah. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Melalui Tasawuf Media lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah Tasawuf salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal. Brawijaya dengan Putri Campa. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan.yang ketika itu penduduknya masih kafir. raja kerajaan Islam Demak dan masih banyak lagi lainnya. Pada umumnya. Melalui Pendidikan Proses Islamisasi di indonesia juga ada yang melalui pendidikan. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. karena proses peng-Islaman hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. bahwa para wanita yang akan dinikahi harus di-Islamkan terlebih dahulu. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mullah-mullah dari luar. Diantara para lembaga yang berhasil didirikan pada awal Islam di Jawa adalah : Pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmad di Ampel Delta. sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang menerima ajaran Tasawuf. 7.

A. Bahkan ada juga sejarah yang mencatat Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M yang datang dari Gujarat atau India. Hasymi. Dari ciri sufistik tersebutlah. Ciribon. Uka Tjandrasasmita.. Islam datang di Indonesia tidak hanya mempengaruhi keyakinan masyarakat pribumi. dengan sukarela menghayati kemiskinan. Penerimaan Islam di Indonesia sangat berkaitan dengan corak Islam sufistik yang berkembang. Sedang Duwur. Selai9n wayang juga seni bangunan. Agung Kasepuha. Diantara mereka juga ada yang menikahi gadis bangsawan setempat. Sebagaian besar cerita wayang dianbil dari cerita Ramayana dan Brata. seni tari. Azyumardi Azra. maka Islam disambut baik dan dapat diintregrasikan ke dalam pola sosial. Syeikh Lemah Abang dan Sunan Panggung di Jawa. juga sering berhubungan dengan perdagangan. sehingga mudah diterima karena sesuai dengan kebudayaan lokal yang ada. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukannya. dan politik yang sudah ada. Sunan Kalijaga menciptakan perayaan sekaten (asal kata dari shahadatain) untuk memperingati maulid Nabi saw. 10. Di antara cara vyang ditempuh oleh para wali. langsung dari Arab atau Persia Namun ada pula sejarah yang mencatat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia baru terjadi pada abad ke-11 M/5 H. seni pahat. Dengan gamelan sekaten yang dibunyikan di Masjid Agung dekat keraton. Seperti Sunan kali Jaga adalah tokoh yang mahir dalam mementaskan wayang. melainkan juga berpengaruh kepada kebudayaannya. mereka juga mengajarkan teosofi yang telah bercamppur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. seni musik dan seni sastra. Arnold. Dianatar para Sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra Islam adalah Hamzah Fan Suri di Aceh. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan untuk menyenbuhkan. budaya. Dengan tasawuf bentuk Islam yang ajarkan kepada pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya telah memeluk agama Hindu. Diah hanya menginginkan penonton untuk mengikutinya dalam dua kalimah syahadad. Misalnya Sunan Kudus menggunakan sapi (hewan suci umat Hindu) sebagai media dakwah dalam masyarakat yang sebagian besar beragama Hindu. Hamka. Masjid Agung Banten dan seterusnya Pengaruh Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Sejarah yang mengatakan bahwa agama Islam yang datang ke Indonesia sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah antara lain Thomas W. dan - . Melalui Kesenian Islamisasi melalui kesenian adalah pertunjukan wayang. Diatara bukti pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak. La Tansa Dalam beberapa sejarah telah tercatat bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia sejak awal perkembangan Islam sekitar abad ke-7 M/abad ke-1 H. Ajaran mistik seperti ini dianut hingga kini. Para tokoh yang sudah dikenal masyarakat Jawa dalam pengembangan Islam adalah wali 9 (wali songo).Tasawuf atau para Sufi adalah guru-guru pegembara. tetapi muatan isinya berisi tentang ajarn Islam dan nama-nama pahlawan Muslim.

bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke 7 ! 3. Jelaskan ! Amanah . Ceritakan dengan singkat awal masuknya Islam ke Indonesia ! . Masuknya Islam ke Indonesia juga mempengaruhi terhadap kebudayaan. Tuliskan nama sejarawan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke indonesia sejak perkembangan islam di Timur Tengah ! 4. pendidikan.- seterusnya. seperti perdagangan. Jelaskan alasan. melainkan juga berpengaruh kepada kebudayaannya Tamrinat 11 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 1. Sejak kapan Islam masuk ke Indonesia ? 2. kesenian dan tasawuf Islam datang di Indonesia tidak hanya mempengaruhi keyakinan masyarakat pribumi. Tuliskan beberapa media yang dijadikan untuk menyebarkan agama Islam ? 5. Islam masuk ke Indonesia dengan melalui beberapa media. perkawinan.

Dari sekian banyak wali atau syeikh. Sunan Derajat. bernama Maulana Jumadil Kubra. Sunan Giri. Beliau adalah putara tertua Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. pada paruh pertama abad ke-14 M.Bagian 12 PERANAN WALI SONGO DALAM PENYEBARAN ISLAM Penyebaran Islam di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan wali atau syeikh. Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Maulana Makhdum Ibrahim Assamarkandy. Sunan Kudus murid Sunan Kalijogo. Biografi Walisongo 1. Dari kesembilan wali tersebut tidak hidup saat bersamaan. Sunan Muria. Maulana Malik Ibrahim. Gresik. Hubungan itu bisa terjadi karena adanya hubungan darah. Pada umumnya para wali tersebut tinggal di pantai Utara Jawa sejak dari awal abad 15 M hingga pertengahan abad 16 M di tiga wilayah penting yaitu Surabaya. Sunan Gunung Jati. Kudus. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim juga sepupu Sunan Ampel. Lahir di Samarkand. Sunan Ampel anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel. juga bisa karena ada hubungan guru dengan murid. Walisongo berarti sembilan orang wali. khususnya di Jawa lebih dikenal dengan sebutan wali 9 atau walisongo. kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal. tapi satu sama lain mempunyai hubungan yang sangat erat. Lamongan di Jawa Timur. bercocok tanam. Sunan Muria anak Sunan Kalijogo. Demak. Sunan Kalijaga. Sunan Gunung jati adalah sahabat Sunan lain. Sunan Kalijogo meruipakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Malik Ibrahim juga disebut Syeikh Magribi. ulama terkenal di Samudera Pasai sekaligus ayah dari Sunan Giri (Raden Paku) Ibrahim dan Ishaq adalah anak dari seorang ulama Persia. Para wali atau syeikh memiliki peran yang sangat penting dalam proses Islamisasi. Dari beberapa sunan tersebut. Muria di Jawa Tengah serta Cirebon di Jawa Barat. Sunan Bonang. Sunan Kudus. Asia Tengah. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. niaga. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim. kebudayaan dan kesenian serta kemasyarakatan hingga pemerintahan. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq. yang menetap di Samarkand 2. Nama aslinya . mulai dari kesehatan. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru.

4. Ayahnya dalah Maulana Ishak. saudara kandung Malulana Malik Ibrahim. Ke utara kota Kudus. Sunan Kudus. Ibunya adalah Nyai Rara Santang. di Campa. Nama muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya dilereng gunung Mulia. Pada masa itu Arya Wilatikta diperkirakan telah menganut Islam. Sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya_ seorang ptri raja Blambangan bernama Dewi Sekar Dadu ke laut. Naa kecil sunan kalijaga adalah Raden Said. salah seorang keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit. raden Manah Rasasa. 5. Sunan Muria. Sunan Kudus. Sunan Bonang. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syafif Abdullah Maulana Huda. Sunan Ampel. 9. putri seorang Adipati di Tuban. Syaikh Malaya Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman. Nama asli Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yaqin.3. Sunan Gunung Jati . Beliau lahir pada tahun 1401 M. adaik Sunan Bonang. Nama kecilnya adalh raden Qosim dan bergelar Raden Syaifuddin. Dikesultanan Demak ia diangkat menjadi panglima perang. Diperkirakan lahir pada tahun 1465 M. Raden paku kemudia dipungut anak oleh Nyai Semboja. Adipati Tuban. Ada juga yang menyebutnya Jaga Samudra. Sunan Gunung Jati. Sunan Muria. adalah Raden Rahmat. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1470 M. Nama kecil Sunan Muria adalah Raden Prawoto. Nama kecilnya dalah Raden Makdum Ibrahim. Ia ptra pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah. wilayah yang kini menjadi bagian dari surabaya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir pada tahun 1448 M. Lahir sekitar tahun 1450 M. Sunan Giri. Disebutkan bahwa Sunan Ngudung adalah salah seorang putra di Mesir yang berkelana hingga di Jawa. Nama kecil Sunan Giri adalah Raden paku. putri dari raja Pajajaran. Ia juga memiliki beberapa nama panggilan seperti. Nama kecilnya adalah . ang berjarak 18 km. Dari sekian banyak wali atau syeikh. Sunan Derajat. Ia adalah putra Dewi Sarah dari hasil perkawinanya dengan Sunan kali Jaga. Ia lahir di Blambangan (Banyuwangi) pada tahun 1442 M. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim. Ayahnya adalah Sunan Ampel. 6. Dari seorang perempuan yang bernama Nyi Ageng manila. shadiq. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kali Jaga. Sunan ini namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa. anak Nyi Ageng maloka. Sunan Bonang. Para wali atau syeikh memiliki peran yang sangat penting dalam proses Islamisasi. Loka Jaya. Nama Ampel sendiri diidentikkan dengan nama tempat dimana ia bermukim. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Delta Sunan kalijaga. Sunan Drajat. 8. Pembesar Mesir keturunan Bani Hasyim dari Palestina. Dengan demikian ia bersaudara dengan Sunan Bonang. khususnya di Jawa lebih dikenal dengan sebutan wali 9 atau walisongo Walisongo berarti sembilan orang wali. La Tansa - - Penyebaran Islam di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan wali atau syeikh. Sunan Giri. Dari seorang ibu keturunan raja Campa. Ayahnya adalah Arya Wilatikta. Dewi Sarah adalah adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syek Maulana Ishak. yang berarti juga cucu Maulana Malik Ibrahim. Sunan Kalijaga. Sunan Bonang adalah anak dari sunan Ampel. 7.

Hubungan itu bisa terjadi karena adanya hubungan darah. Siapakah yang paling berperan dalam upaya penyebaran Islam di jawa ? Sebutkan nama-nama wali sembilan ! Sebutkan tempat tugas dari masing-masing wali sembilan ! Sebutkan hubungan antara wali satu dengan wali lainnya ! Sebutkan beberapa peranan wali sembilan dalam upaya menyebaran agama Islam di Jawa ! Amanah : Tuliskan sejarah adanya wali sembilan ? . 2. juga bisa karena ada hubungan guru dengan murid Pada umumnya para wali tersebut tinggal di pantai Utara Jawa sejak dari awal abad 15 M hingga pertengahan abad 16 M di tiga wilayah penting yaitu Surabaya. mulai dari kesehatan. Demak. niaga. 4. Gresik. tapi satu sama lain mempunyai hubungan yang sangat erat. kebudayaan dan kesenian serta kemasyarakatan hingga pemerintahan 12 Tamrinat Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. bercocok tanam.- - - Dari kesembilan wali tersebut tidak hidup saat bersamaan. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru. 5. Kudus. Lamongan di Jawa Timur. Muria di Jawa Tengah serta Cirebon di Jawa Barat Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. 3.

infak dan sadaqah. merupakan organisasi sosial keagamaan. bukan dari yang lain. Dalam hal ini Muhammadiyah mendirikan rumah sakit. Muhammadiyah sangat berkeinginan untuk mencetak ” . Pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah adalah kembali kepada ajaran yang murni. Bagi Muhammadiyah kebenaran suatu amalan pada prinsipnya didasarkan pada Al-Qur’an dan sunnah. dan juga kesadaran dari beberapa pemimpin Islam tentang kemajuan yang telah dicapai oleh Barat. 2. maka pendidikan merupakan aspek yang sangat menonjol dari pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Di bidang sosial Muhammadiyah mempelopori pendayagunaan modal yang ada yang berasal dari zakat. Melihat kondisi keagamaan yang ada di Indonesia pada waktu itu Islam datang ke Jawa. Hal ini bukan berarti Muhammadiyah menolak pendapat para imam mazhab. memperbaharui sistem pendidikan Islam dan memperbaiki kondisi sosial kaum muslimin di Indonesia. tetapi menganggap bahwa fatwa yang berpendapat para imam begitu juga ide-ide yang lain merupakan subyek untuk penelitian selanjutnya.Bagian 13 MUHAMMADIYAH Sejarah berdirinya Muhammadiyah Ada dua faktor yang menyebabkan berdirinya gerakan Muhammadiyah. Ini berarti bahwa masalah yang berkaitan dengan ubudiyah kaum muslimin hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quan dan As-Sunnah. Usaha yang dilakukan Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah-masalah praktis ubudiyah dan muamalah. yakni Al-Qur’an dan sunnah. maka ide pembaharuan Muhammadiyah ditentukan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara itu dalam bidang pendidikan. Ide Pembaharuan Muhammadiyah Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K. panti asuhan dan beberapa lembaga sosial lainnya. 1. kehidupan keagamaan yang nampak adalah campuran antara kepercayaan tradisional yang telah menjelma menjadi adat kebiasaan yang bersifat agamis dengan bentuk mistik yang dijiwai oleh agama Hindu dan Budha. Di dalam pemikiran kaagamaan Muhammadiyah hanya berpegang pada Al-Qur’an dan sunnah sebagai pokok ajaran Islam. Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan yang berlandaskan agama.H. Sehingga yang terlihat adalah kepercayaan tradisional Jawa tetap hidup dan mempengaruhi bentuk kehidupan keagamaan. Muhammadiyah mendasarkan programnya untuk membersihkan Islam dsari pengaruh ajaran yang salah. Faktor eksternal yaitu berkaitan dengan politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia. pengaruh ide dan gerakan dari Timur Tengah. Faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Diantara program-program ini. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah juga gigih mempertahankan pendapat bahwa pitu ijtihad masih tetap terbuka dan menolak tentang taqlid. Sebagai gerakan Islam modern. ke dalam bentuk usaha yang permanen dalam rangka meringankan beban sosial dan memberikan bantuan bagi yang memerlukannya. Pada tahun 1912 M di Yogyakarta. yaitu.

SMP. kelompok kaum modernis yang memperjuangkan Islam secara murni disebut kaum muda. Muhammadiyah juga melakukan gerakan pembaharuan sistem pendidikan Islam yang berpusat di pondok pesantern pada waktu itu yang terisolasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat modern. D Indonesia. Tipe kader yang di8butuhkan tidak banyak bisa dihasilkan dari sekolah Muhammadiyah setimgkat SMP dan SMA tetapi melalui dari lembaga pendidikan lain yang harus dimiliki oleh Muhammadiyah. SMA dan Perguruan Tinggi jadi satu Lembaga-lembaga pendidikan yang telah didirikan Muhammadiyah telah menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan dasar agama Islam yang cukup tentang ibadah praktis yang terkait dengan muamalah. juga kelembagaan yang ada di Muhammadiyah. Karena tatanan struktur kelembagaan pendidikan dan wewenang yang jelas. 3. Dari sisi intern. Muhammadiyah menyempurnakan kurikulum pendidikan Islam dengan memasukkan pendidikan agama (Islam) ke sekolah umum dan pengetahuan sekuler ke dalam sekolah agama. Bentuk pembaharuan teknis diambil dari sistem pendidikan modern yang belum dikenal di sekolah Islam pada saat itu. sehingga memudahkan pembinaan dan kontrol terhadap sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah pada era modern ini menghadapi dua tantangan besar pertama yang bersifat ekstern. Mereka dipandang sebagai pelopor dalam melaksanakan dalam perubahan-perubahan radikal di bidang pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam. dan yang kedua bersifat intern. Adanya keseragaman pemakaian nama atau label sekolah bagi setiap perguruan Muhammadiyah. alat dan sarana pengajaran. misalnya SD. Muslim terdidik yang memberikan bimbingan dan keteladanan terhadap masyarakat. Secara ekstern Muhammadiyah akan menghadapi tantangan global akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teghnologi. Karena sifatnya yang fleksibel dari kebijaksanaan dari organisasi pendidikan Muhammadiyah. mengundang reaksi dari berbagai pihak. baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari beberapa kelompok masyarakat Indonesia. pembaharuan yang dilakukan meliputi metode. yang sekarang ini sudah dirasakannya. apakah Perguruan Tinggi atau Takhassus. Hal inilah yang menjadikan alasan Muhammadiyah untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam. dibeberapa daerah dibentuk suatu koordinator yang bertanggung jawab atas sejumlah sekolah menjadi suatu unit pengelolaan. organisasi sekolah serta sistem evoluasi. sekaligus sebagai kekuatan untuk mengimbangi tantangan kaum elite sekuler yang berpendidikan Barat yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Belanda pada waktu itu Sebagai konsekwensi untuk mencapai tujuan tersebut. bukan saja pada individu warga Muhammadiyah. Reaksi atas gerakan Muhammadiyah Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 M di Yogyakarta. 2. Reaksi tersebut ada yang positif dan ada pula yang negatif. sekolah –sekolah Belanda yang sekuler mengancam kehidupan spiritual kaum muda muslim dan menjauhkannya dari agama dan budaya mereka. Ada beberapa hal yang mendorong tumbuh menjadi kekuatan dalam bidang pendidikan: 1. Sikap positif ditunjukkan oleh kaum muda (kelompok pembaharu) yang memiliki kesamaan ide dengan Muhammadiyah sedang sikap negatif datang dari kelompok Belanda. Perubahan-perbahan yang terjadi sedikit banyak akan mempengaruhi. Sekolah yang berada dalam satu atap pengolahan ini biasanya nterdiri dari berbagai jenis dan tingkatan. selain pengetahuan umum dan ketrampilan lain. Sedangkan di bidang teknik penyelenggaraan.elite”. bagian kelompok nasionalis dan kelompok tradisionalis yang masing-masing kelompok memiliki alasan tersendiri. Di sisi lain. Itulah sebabnya tatkala beberapa organisasi Islam . Muhammadiyah akan semakin merasakan kekurangan kader-kader ulama penerus organisasi.

daerah-daerah yang semula menjadi basis Kaum Muda dengan cepat berubah menjadi cabang dari Muhammadiyah. tidak beberapa lama setelah Muhammadiyah berdiri. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K. yaitu. La Tansa Ada dua faktor yang menyebabkan berdirinya gerakan Muhammadiyah. Ini berarti bahwa masalah yang berkaitan dengan ubudiyah kaum muslimin hanya mengikuti apa yang - - - . Oleh karena itu. Ketika Muhammadiyah diperkenankan membuka cabangnya di luar Yogyakarta oleh pemerintah kolonial. Meraka mengizinkan Muhammadiyah berdiri karena ingin mendapat simpati dan mengurangi sikap kaum muslimin terhadap pemerintah Kolonial. 2. mereka menjadi kelompok masyarakat pertama yang menyambut dengan baik munculnya organisasi-organisasi Islam tersebut. yakni Al-Qur’an dan sunnah. Muhammadiyah mendasarkan programnya untuk membersihkan Islam dsari pengaruh ajaran yang salah.modern berdiri pada awal abad kedua puluh. pengaruh ide dan gerakan dari Timur Tengah. Contohnya kolonial Belanda mengizinkan Muhammadiyah berdiri melalui surat keputusan Pemerintah kolonial Belanda nomor : 81. merupakan organisasi sosial keagamaan. dan juga kesadaran dari beberapa pemimpin Islam tentang kemajuan yang telah dicapai oleh Barat. Ahmad Dahlan. tanggal 22 Agustus 1914. 1. Keputusan mengizinkan Muhammadiyah berdiri adalah bertentangan dengan kebijaksanaan mereka terhadap Islam di Indonesia. Tidak semua sambutan atas berdirinya Muhammadiyah disambut baik oleh semua kalangan. banyak dari pimpinannya berasal dari kelompok ini. Sebagai gerakan Islam modern. Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan yang berlandaskan agama. Faktor eksternal yaitu berkaitan dengan politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia. Pada tahun 1912 M di Yogyakarta. maka ide pembaharuan Muhammadiyah ditentukan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam Pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah adalah kembali kepada ajaran yang murni. Faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar.H.

bukan dari yang lai Ada beberapa hal yang mendorong tumbuh menjadi kekuatan dalam bidang pendidikan: Karena tatanan struktur kelembagaan pendidikan dan wewenang yang jelas. 2.Karena sifatnya yang fleksibel dari kebijaksanaan dari organisasi pendidikan Muhammadiyah. Sejak kapan Muhammadiyah berdiri di Indonesia ? Siapak pendiri Muhammadiyah ? Sebutkan misi dari berdirinya Muhammadiyah! Sebutkan peranan Muhammadiyah dalam mencerdaskan bangsa Indonesia ! Sebutkan beberapa hambatan bagi perkembangan Muhammadiyah ! Amanah : Ceritakan dengan singkat sejarah berdirinya Muhammadiyah ! . SMA dan Perguruan Tinggi jadi satu Lembaga-lembaga pendidikan yang telah didirikan Muhammadiyah telah menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan dasar agama Islam yang cukup tentang ibadah praktis yang terkait dengan muamalah. selain pengetahuan umum dan ketrampilan lain - - Tamrinat 13 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1.- diperintahkan oleh Al-Quan dan As-Sunnah.Adanya keseragaman pemakaian nama atau label sekolah bagi setiap perguruan Muhammadiyah. SMP. 5. . sehingga memudahkan pembinaan dan kontrol terhadap sekolah Muhammadiyah. 3. . misalnya SD. 4. Sekolah yang berada dalam satu atap pengolahan ini biasanya nterdiri dari berbagai jenis dan tingkatan. dibeberapa daerah dibentuk suatu koordinator yang bertanggung jawab atas sejumlah sekolah menjadi suatu unit pengelolaan.

Pada muktamar ke -5 pada tahun 1930 M telah terbentuk 46 cabang (18 cabang di Jawa Timur termasuk Madura. Dalam kurun waktu yang relatif singkat organisasi ini segera tersebar pesat di seluruh pulau Jawa. Pada muktamar pertama. Kemudian pada tahun 1930 M dibuka cabang pertama di Banjar. Martapura. kegiatan ini lebih banyak dilakukan dalam rangka menjaga kemurnian paham yang diyakininya. Kemudian pada muktamar ke-2 tahun 1927 M dihadiri sekitar 260 orang kyai dari 35 cabang NU.Bagian 14 NAHDLATUL ULAMA (NU) Periodesasi Berdirinya NU Jam’iya Nadlatul Ulama (NU) berdiri di Surabaya pada tahun 1926 M. Sebagai organisasi para ulama saat itu. Meskipun waqaf tidak dapat dianggap sebagai perusahaan tapi dalam pengurusannya ada yang mendapatkan keuntungan dan dapat dipergunakan untuk urusan sosial tertentu. mengambil bagian dari masyarakat di bidang sosial. Dalam anggaran dasar organisasi. bidang pendidikan dan bidang perekonomian. Menyebarluaskan pandangan-pandangan yang dianggap penting untuk diketahui oleh para jamaahnya. bernama Hidayatul Islamiyah bergabung dengan Nahdlatul Ulama. basis kekuatannya tetap berada di Jawa Timur. 21 cabang di Jawa Tengah dan 6 cabang di Jawa Barat). pemilik kebun sehingga perlu dirasakan mendirikan badanbadan tersebut. Pada tahun 1937 M NU mendirikan badan khusus yaitu . Pada periode awal NU. Pada tahun 1930 M dalam muktamar ke-5 diputuskan pembentukan Lajnah Waqfiyah (panitia waqaf) pada setiap cabang NU yang bertugas mengurus waqaf. Meskipun begitu. Dalam perkembangan selanjutnya. Kalimantan. NU telah melakukan gerakan muktamar yang dihadiri para ulama terkenal yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. sekitar tahun 1936 M sebuah organisasi lokal di Kalimantan. organisasi ini telah dihadiri oleh 93 orang kyai dari pulau Jawa dan Madura. yaitu pesantren yang bergabung ke dalam organisasi NU. disebutkan bahwa NU akan mendirikan badan-badan perdagangan. Hal ini didasari atas kenyataan bahwa banyak diantara organisasi ini berprofesi sebagai pedagang dan petani.

Wahid Hasyim kembali aktif sebagai pimpinan majalah Masyumi yang bernama Muslimin Indonesia. seperti keputusan NU mengharamkan pakaian pantolan (celana panjang) dan dasi. ketua umum NPP KH. Kemudian NU berusaha supaya organisasi ini hidup kembali agar dapat mengadakan pembinaan kepada cabang-cabagnya. Bisri Syamsuri. NU hanya boleh mengurusi pesantren saja. tetapi juga dalam bidang sosial politik dan keagamaan lainnya. Pada saat Jepang berkuasa di Indonesia yaitu pada tahun (1942-1945) semua partai dan organisasi dibubarkan. mak NU pun dibatasi kegiatannya. Tiga muslimin Indonesia. Oleh sebab itu. berdiri yang diikuti oleh tiga partai Islam serta organisasi Islam yang berkedudukan di Sulawesi Selatan. K. NU Periode tahun 1973 sampai Sekarang Pada tanggal 5 Januari 1973. NU sama sekali tidak melepas MIAI. NU juga memiliki kegiatan ke arah perjuangannya menentang penjajah. Badan-badan koprasi ini didirikan di Surabaya. Setelah NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi. maka ia segera mengusulkan dibentuk federasi bagi partai-partai Islam. Usaha lain yang dilakukan oleh NU adalah mendirikan badan-badan koprasi yang disebut syrikah mu’awanah. karena menyerupai Belanda. PPP merupakan satu-satunya partai Islam yang dapat . Maskur. dan Rois ‘Am (Ketua Umum) Majlis Syura PPP KH. NU dalam muktamarnya ke 16 di Purwakerto pada tahun 1946 M.A. Keputusa ini secara resmi diputuskan pada saat Muktamar NU ke 19 M di Palembang pada bulan Oktober 1952 M. Pada tanggal 5 Januari 1973 M. yaitu majlis Syuro yang dulunya sebagai tempat penting bagi para ulama’ dan pemimpin Islam. Idam Khalid.H. kemudian pada tanggal 30 Agustus 1952 M. dibentuklah partai persatuan pembangunan yang merupakan fusi dari NU. PSII dan Perti. Parmusi. sebagai presiden partai KH. NU pada periode ini berkiprah aktif tidak hanya pada pengembangan pendidikan. maka NU mengundurkan diri dari Masyumi. NU periode Tahun 1945-1973 M. Dalam kepengurusan yang pertama DPP Partai Persatuan Pembangunan. Rencana untuk mengimpor sepeda dari Singapura tidak dapat diwujudkan tetapi mengimpor barang pecah belah dari Jepang dapat terlaksana dengan diberi tanda cap simbol Nahdlatul Ulama Selain kegiatan-kegiatan tersebut. KHA. Bila melihat dari susunan dan struktur kepengurusan partai tersebut maka dapat dikatakan bahwa PPP merupakan satu-satunya Partai Islam yang kepengurusannya didominasi oleh orang-orang NU. Karena perubahan tersebut. Perkembangan berikutnya NU berhasil membentuk para kyai dan santri-santrinya menjadi lapisan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat besar pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Singosari. Walaupun begitu. sebagai badan legislatif berubah menjadi badan penasehat saja. usaha ini diperbolehkan oleh Jepang. pengajian dan Madrasah-madrasah. termasuk NU. yaitu Darud-Dakwah wal Irsyad. Bangil dan Gresik. Pola perjuangan ini antara lain diwujudkan dalam bentuk kultural. NU berpaling kepada PSII dan Perti yang menyambutnya dengan hangat. Karena itu Partai Masyumi adalah satu-satunya partai Islam yang menampung aspirasi politik umat. karena ketika MIAI berubah namanya menjadi Majlis Syura Muslimin Indonesia yang disingkat dengan Masyumi.Waqfiyah NU yang boleh membeli. menguasai atau menjadi nazir bagi tanah-tanah waqaf berdasarkan ajaran-ajaran Islam dengan merujuk pada mazhab empat. Pada waktu itu Jepang memperalat setiap organisasi untuk kepentingan perangnya. Wahid Hasyim mengundurkan diri dari MIAI kemudian memusatkan perhatiannya untuk mengurusi Pesantren Tebuireng di Jombang (Jatim). Usul NU ditanggapi oleh Masyumi dengan sikap dingin. Mengajak seluruah anggotanya agar mendukung partai ini. Pada tahun 1949 M saat terjadinya konggres di Yogyakara Masyumi mengalami perubahan dalam hal status dan fungsi. yaitu berdiri pada tanggal 7 Ncpember 1945 M.

Dalam muktamar ke-27 di Situbondo pada tanggal 18 sampai 21 Desember 1983 M berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran tentang NU kembali kepada khittahnya 1926 M. SMU sampai Perguruan Tinggi. Kemudian pada tahun 1930 M dibuka cabang . Yang dimaksud dengan khittah NU 1926 M adalah landasan befikir. Lembaga pendidikan ma’arif selain menyelenggaran pendidikan formal juga pendidikan non-formal Untuk merealisasikan program yang tercantum dalam anggaran dasar tersebut di atas lembaga pendidikan ma’arif mengelola beberapa pendidikan sebagai berikut. yang isinya yaitu bahwa NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang menitikberatkan perjuangannya dalam bidang-bidang dakwah. dapat dikemukakan sebagai berikut: Syari’ah NU sebagai lembaga formal NU yang mencerminkan kepemimpinan ulama dalam jamiyah NU. berbudi luhur. peraturan dasar lembaga pendidikan Ma’arif dan peraturan rumah tangga lembaga pendidikan Ma’arif Di dalam anggaran dasar NU pasal 6 antara lain disebutkan. ekonomi dan budaya untuk kesejahteraan umat dalam rangka pembangunan bangsa dan manusia indonesia seutuhnya. Pengurus Tanfidziyah dapat diberhentikan oleh pengurus syuriah bila syuriah berpendapat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jamiyah maupun agama. pengajarann dan kebudayaan NU mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Lembaga Pendidikan Ma’arif dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada AD/ART NU. sosial. SD. TK. bersikap dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tinkah laku perseorangan maupun organisasi. pendidikan. tanpa menunggu jabatan selesai Pengurus Tanfidziyah yang terkena tindakan tersebut dapat diberi kesempatan untuk membela diri pada kesempatan musyawarah berikutnya. bangsa dan negara. Statusnya sebagai Jam’iyah dimantapkan pada muktamar ke-26 di Semarang pada tanggal 5-11 Juni 1979 M. SMP. Kemudian pada tanggal5-8 Mei 1975 M NU mengadakan konfrensi besar di jakarta yang isinya memantapkan kedudukan dan fungsi Jam’iyah Nahdlatul Ulama. kegiatan pendidikan. Pada peraturan dasar lembaga pendidikan ma’arif pasal 9 antara lain disebutkan: lembaga pendidikan ma’arif berusaha mendirikan dan menyelenggarakan sekolah atau madrasah mulai dari pendidikan pra sekolah sampai dengan pendidikan tinggi.menampung seluruh aspirasi pilitik umat Islam. berpengetahuan luas dan terampil. Program dasar pengembangan dasar pendidikan NU. berkepribadian serta berguna bagi agama. baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah yang bersifat keagamaan maupun yang non-keagamaan. NU dalam melaksanakan kegiatannya akan lebih memperioritaskan pada kegiatan dakwah Islamiyah. Dalam kurun waktu yang relatif singkat organisasi ini segera tersebar pesat di seluruh pulau Jawa. Bidang Pendidikan di Lingkungan NU Lembaga yang mengurusi pendidikan disebut Lembaga Pendidikan Ma’arif. NU bukan merupakan wadah bagi kegiatan politik praktis. serta dalam setiap proses dalam setiap pengambilan keputusan. bahwa di bidang pendidikan. Sebagai bukti kembalinya NU ke khittah 26 antara lain. La Tansa Jam’iya Nadlatul Ulama (NU) berdiri di Surabaya pada tahun 1926 M. serta pengembangan kebudayaan berdasarkan agama Islam untuk membina manusia muslaim yang bertaqwa.

Lembaga yang mengurusi pendidikan disebut Lembaga Pendidikan Ma’arif. bernama Hidayatul Islamiyah bergabung dengan Nahdlatul Ulama. seperti keputusan NU mengharamkan pakaian pantolan (celana panjang) dan dasi. Siapakah pendiri organisasi NU ? 3. karena menyerupai Belanda Dalam muktamar ke-27 di Situbondo pada tanggal 18 sampai 21 Desember 1983 M berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran tentang NU kembali kepada khittahnya 1926 M. Sebutkan peranan NU dalam bidang pendidikan ! 5. Lembaga Pendidikan Ma’arif dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada AD/ART NU. Martapura. Badan-badan koprasi ini didirikan di Surabaya. Pada muktamarnya yang ke 27 di Situbondo NU menyatakan kembali ke khittah ’ 26. Sejak kapan organisasi NU mulai terbentuk ! 2. organisasi ini telah dihadiri oleh 93 orang kyai dari pulau Jawa dan Madura. Kalimantan. 21 cabang di Jawa Tengah dan 6 cabang di Jawa. sekitar tahun 1936 M sebuah organisasi lokal di Kalimantan. peraturan dasar lembaga pendidikan Ma’arif dan peraturan rumah tangga lembaga pendidikan Ma’arif Tamrinat 13 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Jelaskan yang dimaksud dengan kembali ke khittah’ 26 tersebut ! 4. Program dasar pengembangan dasar pendidikan NU. Pola perjuangan ini antara lain diwujudkan dalam bentuk kultural. Sebutkan peranan NU dalam mengusir penjajah Belanda ! Amanah : . Kemudian pada muktamar ke-2 tahun 1927 M dihadiri sekitar 260 orang kyai dari 35 cabang NU. Menyebarluaskan pandanganpandangan yang dianggap penting untuk diketahui oleh para jamaahnya. NU telah melakukan gerakan muktamar yang dihadiri para ulama terkenal yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Pada periode awal NU. Pada muktamar pertama. basis kekuatannya tetap berada di Jawa Timur. bidang pendidikan dan bidang perekonomian. NU juga memiliki kegiatan ke arah perjuangannya menentang penjajah. Sebagai organisasi para ulama saat itu. Bangil dan Gresik Selain kegiatan-kegiatan tersebut. kegiatan ini lebih banyak dilakukan dalam rangka menjaga kemurnian paham yang diyakininya. Singosari. yaitu pesantren yang bergabung ke dalam organisasi NU Dalam perkembangan selanjutnya.- - - - pertama di Banjar. Pada muktamar ke -5 pada tahun 1930 M telah terbentuk 46 cabang (18 cabang di Jawa Timur termasuk Madura. Meskipun begitu. Usaha lain yang dilakukan oleh NU adalah mendirikan badan-badan koprasi yang disebut syrikah mu’awanah. mengambil bagian dari masyarakat di bidang sosial.

Kisah-kisah Teladan Sepanjang Sejarah Islam. Sejarah Nabi Muhammad. 1991 Ali Syari’ati. Thaha Putra. Pustaka Hidayah.Tuliskan cerita sejarah berdirinya NU dengan baik ! dan berilah komentar antar NU pada awal berdirinya dengan NU pada saat sekarang ! DAFTAR PUSTAKA Abdur Raziq naufal. Semarang. Mizan. Bandung. 1995 Al-Qur’an Al-karim dan Terjemahnya. 1992 Afzalur Rahman. Edisi Revisi 2002. bandung. Bumi Aksara. Rasulullah SAW Sejak Hijrah Hingga Wafat. 1987 Abdul Hamid Judas As Sahhar. 2002 . Jakarta. Husaini. Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer. Bandung. Departemen Agama RI.

Mughni. 1997 M. 2003 Rusli Ishaq. Semarang. Yogyakarta. Syed Mahmudunnasir. Hamka. Djailani. Islam Konsepsi dan Sejarahnya. Surabaya. Kurikulum 2004. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. Pustaka Al-Husna. syafiq. 1992 Bisri M. Sejarah Umat Islam. Sejarah dan Kebudayaan Islam. Yogyakarta. Rosdakarya. jakarta. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. Standar Kompetensi Madrasah Aliyah. Jakarta. 1994. Bandung. Ebrahim Khan. erlangga. Tt. Syalabi. . Sejarah Nabi Muhammad SAW. Departemen Agama RI M. 2004. Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah Kebudayaan Islam.- Arifin Muhammad. 2004 A. 1989 Hasan Ibrahim Hasan. FIAD UMSurabaya. jakarta. Kota Kembang. Sejarah kebudayaan Islam di Turki. Bulan Bintang. Jakarta. Sejarah Kebudayaan Islam. Yogyakarta. Thoha Putra. Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926. 1979 A. Bulan Bintang. jakarta. 2003. Mitra Pustaka. Muhammadiyah Kini dan Isuk. Kisah-Kisah Teladan. 1989. 1990 Marijan. Jakarta. Din Syamsuddin. Pustaka Panji Mas. Buana Pustaka. Hasymi. 2004. Kacung. Klasifikasi Ayat Al-qur’an.