KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR

PEMARKAHAN 1. 2. REFLEKSI ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH

TAJUK

FALSAFAH DAN DASAR

ESEI ILMIAH
KUMPULAN EL – A22 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

KALYANI A/P RENGA @ RENGANATHAN

D201020043520

016-5391016

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD ARIFIN BIN GHAZALI TARIKH SERAH: 04.12.2011

1

politik. Justeru itu. Faktor-faktor ini telah menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai matlamat-matlamat yang tersendiri untuk dicapai. individu. kurikulum sekolah juga dilihat telah mengalami perubahan dari segi bahan-bahan pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang diserapkan kedalam semua subjek bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. segala aktiviti.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berimu pengetahuan. rohani. berakhlak mulia. perancangan. masyarakat dan negara. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memebri sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988 telah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor agama. Perubahan kurikulum sekolah juga dapat dilihat dalam sistem pendidikan negara kita yang mula berorientasikan ke arah pendidikan umum dan perubahan sukatan pelajaran yang sesuai bagi mengasah 2 . SOALAN MARKAH 2 (a) Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap 10 Markah isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan Unit 2: Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan Penghayatan 1. Selain itu. dan pencapaian hendaklah selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan faktor sejagat. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sememangnya telah memberi beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan di negara kita seperti implikasi terhadap kurikulum sekolah yang merangkumi beberapa aspek seperti perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program bersepadu seperti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).0 Pengenalan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepeadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. emosi dan jasmani. ekonomi. sosial.

jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan sahaja setakat memeproleh segulung ijazah atau diploma. berakhlak mulia. Dalam institusi pendidikan sekarang. sosial dan jasmani secara seimbang. dan berbakti. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga. bertanggungjawab. Dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia. dapat kita lihat perubahan seperti perubahan kemudahan-kemudahan supaya para pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka dari segi intelek. rohani. meluas kepada masyarakat dan negara.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR kemahiran pelajar dalam bidang teknologi. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. teknik dan vokasional. berpengetahuan luas. Antara implikasi yang memberi kesan terhadap saya sebagai seorang pendidik adalah seperti berikut: i. semua pihak memainkan peranan yang penting dalam menyusun atur strategi bagi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan supaya memberi impak positif dalam perkembangan sistem pendidikan di negara kita ini. dan berketrampilan. Selain itu. Seterusnya ialah implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan terhadap institusi pendidikan di negara kita. emosi. berakhlak mulia. Perubahan iklim sekolah yang kondusif juga telah melahirkan para pelajar yang menghargai ilmu dan melahirkan budaya-budaya positif seperti budaya membaca di kalangan mereka. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. perubahan positif ini telah mengubah P & P pendidik seterusnya melahirkan pendidik yang inovatif. usaha membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu dan harmoni adalah prasyarat utama kepada keupayaan kita untuk memacu kemajuan negara ke tahap yang lebih tinggi. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. akitiviti budaya sekolah juga mengalami perubahan untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa para pelajar. Tidak ada sebuah negara pun yang boleh bergerak maju ke hadapan jika rakyatnya tidak mampu untuk membulatkan tekad dan bergerak seiring selangkah untuk membangunkan 3 .Sebagai rumusannya. Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang seterusnya ialah terhadap pendidik iaitu perubahan peribadi pendidik selari pandangan dan visi positif dalam menjalankan tugas atau profession bagi mencapai tujuan dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Selain itu. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

mampu mencipta kelainan dan menjadi contoh teladan yang baik untuk memupuk nilai-nilai jati diri kepada murid-murid menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. Kesedaran perpaduan kaum akan menyelamatkan negara kita dari sebarang ancaman anasir luar. toleransi serta sikap saling hormat menghormati dapat dipupuk dan dikongsi secara bersama oleh setiap lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. guru dapat memainkan peranan dalam beberapa cara seperti dinyatakan bagi mencapai hasrat Pembinaan Negara Bangsa. Pelaksanaan program-program ini menuntut kerjasama dan komitmen guru untuk menerapkan elemen perpaduan dan ini membuktikan bahawa sekolah adalah tapak semaian yang terbaik untuk menyuburkan keharmonian di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Semangat ini amat penting agar kaum-kaum yang terdapat di negara sentiasa bersatu padu. program ko-kurikulum dan sukan. secara tidak langsung kestabilan ekonomi. perpaduan dan rasa saling hormat-menghormati di kalangan anak bangsa. maju dan makmur. bertoleransi. menanamkan sifat hormat-menghormati dan peka terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum. kecekapan dan keberkesanan guru juga dituntut menerusi aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan semangat patriotik. Perkara ini tentunya menuntut perancangan dan pelaksanaan yang cekap daripada para guru agar pendidikan mampu menjadi wahana perpaduan yang berkesan. berjayalah kita dalam membina sebuah negara bangsa yang aman. 4 . di bahu para gurulah terletaknya satu amanat besar untuk menyemai nilai-nilai patriotisme. politik dan sosial akan berlaku. Nilai-nilai yang seharusnya dikongsi secara bersama ini sudah tentu perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Dalam pendidikan. bertimbang rasa dalam merealisasikan hasrat tersebut. Dengan perpaduan kaum akan timbul keamanan kepada negara. di peringkat awal persekolahan lagi guru-guru telah memupuk jati diri murid melalui kurikulum. Dalam usaha meningkatkan perpaduan berbilang kaum.pendidik atau guru perlu memainkan peranan penting dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu Guru-guru perlu menerapkan nilai-nilai yang membangkitkan semangat satu bangsa iaitu Bangsa Malaysia di kalangan murid-muridnya bermula dari usia yang muda. Jika berjaya guru-guru dalam menyemai nilai-nilai murni ini. proaktif. Keupayaan untuk membina negara bangsa pula amat bergantung kepada sejauh mana nilai-nilai patriotisme. Di samping itu. guru sebagai pendidik perlu memastikan diri mereka bersedia untuk berusaha lebih inovatif.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR negara bangsa. Justeru. Sehubungan itu. dalam usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu.

Oleh itu. Melahirkan insan yang beriman.guru harus berpegang teguh dengan ajaran agama dan berakhlak mulia serta berbudi luhur serta pengasih dan penyayang kepada pelajar-pelajarnya. Guru atau pendidik bukan sahaja sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan dan memberi kefahaman terhadap pelajaran yang diberi. peranan saya amatlah besar dalam memupuk semnagat perpaduan dan semangat patriotisme dalam diri pelajar.malah peranan mereka lebih jauh dari itu iaitu mereka perlu memastikan pelajar dapat melaksanakan setiap pelajaran yang diterima dengan baik dan memupuk keperibadian yang tinggi berdasarkan pendidikan yang diberi. Tokoh islam Gamal (2003) berpendapat guru perlu berusaha meletakkan diri mereka pada kedudukan 5 . ii. Peranan guru cukup besar dalam membentuk akhlak. Pada usia muda mereka akan melihat dan mengikuti segala tingkah laku. Sebgaai seorang pendidik dalam menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan saya perlu menjadi role model kepada para pelajar dalam memberikan tunjuk ajar dan bimbingan membangunkan diri mereka dengan nilai-nilai mulia. Guru yang bersahsiah tinggi bukan sahaja dapat menyampaikan pelajaran dengan berkesan bahkan dapat menawan hati pelajarnya. pada setiap kesempatan di awal dan di akhir pengajaran dan pembelajaran. petikan hadis. akhlak dan jiwa pelajar. Guru juga penasihat yang berkesan membimbing pelajar ke arah kebaikan. Nilai-nilai mulia juga harus dititikberatkan dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan para pelajar mengendalikan diri mereka ke arah insaniah yang medani. berketerampilan dan sejahtera. Keperibadian dan amalan pengajaran guru mempunyai pengaruh besar kepada minda. Oleh itu. nilai murni dan jiwa pelajar.perbuatan dan gerakgeri. guru boleh memberikan nasihat yang baik. cerita. pergerakan. berilmu. kata-kata daripada tokoh Negara dan tokoh agama. Ini kerana mengikut JERI setiap pelajar harus diberi perhatian yang secukupnya demi membangunkan sahsiah mereka ke tahap yang tinggi dalam membangunkan negara dan bangsa. berakhlak mulia. perbuatan dan pergerakan guru. Guru adalah unsur penting dalam dunia pendidikan dan mempunyai pengaruh besar terhadap keberkesanan sesuatu pendidikan. Oleh kerana itu.guru harus mempunyai keperibadian yang tinggi supaya menjadi ikutan dan contoh teladan bagi pelajar-pelajar samada dari segi perkataan.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Sebagai seorang guru. kata hikmat.

akhlak. seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia. jasmani.kemahiran dan amalan tetapi dia harus menanamkan keagamaan untuk mendidik pelajar tentang ketuhanan supaya menjadi pelajar yang kamil dalam semua aspek:ketakwaan pemikiran. Oleh hal demikian. Dari bangku sekolah lagi. rohani. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. bersyukur dengan nikmat yang diterima tetapi pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi. Keperluan sumber tenaga manusia adalah sangat penting untuk memastikan kemajuan negara dapat dikecapi selaras dengan misi wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya. tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis. seorang guru perlu mewujudkan keseimbangan dari segala aspek untuk memajukan diri generasi masa depan yang masih di bangku sekolah. iii.Guru atau pendidik juga bukan setakat memberi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini. rohani. tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu orang lain serta prihatin.sikap. seterusnya membentuk keluarga. Sebaliknya. Sebagai seorang guru. Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. adalah penting untuk mendidik insan yang bergelar pelajar sebagai persediaan untuk menjadi sumber tenaga manusia. dan emosi sebelum melangkah kedunia luar iaitu kealam pekerjaan kelak. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua potensi diri. Falsafah Pendidikan Kebangsaan jelas menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek. Guru-guru perlu menerapkan nilai murni dalam semua matapelajaran yang diajar. Dalam 6 . masyarakat dan negara yang aman dan damai.cara hidup dan perhubungan sesama manusia dan makhluk illahi yang lain.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang lebih baik dan terhormat di kalangan pelajar bagi menimbulkan rasa hormat mereka terhadapnya dalam suasana penuh kasih sayang. pelajar harus dididik untuk menyiapkan diri dari segi intelek. bertingkah laku baik. Penerapan nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik murid-murid agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

iv. setiap guru haruslah mempunyai sahsiah yang tinggi selaras dengan etika perguruan Malaysia dalam melahirkan anak murid yang bertakwa dan berbakti. Tambahan lagi. 7 . dan status. tanggungjawab untuk mendidik pelajar sepatutnya dilakukan seperti mendidik anak-anak mereka sendiri dengan penuh semangat dan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. hanya melalui pendidikan seseorang itu dapat mengubah diri dan kehidupan mereka kearah yang lebih gemilang dan berjaya. barulah seorang pelajar itu tahu akan situasi sebenar kehidupan dan mampu untuk berfikiran jauh ke hadapan. Seorang guru juga perlu mempunyai nilai tidak berkontroversi dan memilih kasih terhadap anak murid mereka. guru tidak seharusnya hanya mengajar berdasarkan silibus dalam buku teks tetapi perlu menerapkan pengalaman-pengalaman sebenar yang wujud dalam dunia yang penuh cabaran dan globalisasi.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mencapai matlamat ini. Dengan cara inilah rakyat Malaysia dapat menikmati ilmu yang berkesan dan berguna untuk memajukan diri dan masyarakat mereka disamping dapat mengubah taraf kehidupan. Hal ini disebabkan. Sebagai seorang guru saya dapat menghayati prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan bahawa ianya bukan hanya sebagai wahana pendidikan dalam melahirkan insan yang berpendidikan tetapi ia merupakan aset negara dalam melahirkan insan yang mulia dan bermoral. Dengan cara ini. agama. Oleh hal demikian. sebelum menunding jari kepada para pelajara atas keruntuhan akhlak mereka. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. Tidak kira dimana sahaja pelusuk Malaysia mahupun yang terpencil ataupun jauh di pedalaman. guru perlu ikhlas dan tabah untuk menghadapi cabaran dan menolak semua kelemahan dan kekurangan bagi mencapai hasrat untuk menyalurkan maklumat dan pendidikan yang sepenuhnya kepada semua rakyat Malaysia. Sebagai insan yang bergelar guru. Semua rakyat Malaysia seharusnya diberikan peluang pendidikan yang sama rata tidak kira bangsa. guru tidak boleh memberi layanan yang tidak adil ataupun pilih kasih kepada pelajarnya.

0 Pengenalan Menjelang tahun 2020. keharmonian dan kebudayaan. Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. SOALAN (b) Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. Selaras dengan itu salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia. politik sosial. iaitu mencapai kemajuan seimbang dari segi ekonomi.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. Oleh itu kementerian pelajaran mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam membangunkan warganegara yang bersifat progresif. bermoral dan beretika tinggi selain daripada melahirkan warganegara 8 . MARKAH 2 10 Markah 1.

setiap guru harus memiliki segala akhlak mulia. guru adalah golongan profesional yang melaksanakan tugas ke arah mencapai matlamat pendidikan untuk merealisasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada pelajar dan masyarakat bagi membina Negara yang bertamadun tinggi. tenaga dan juga inisiatif yang banyak. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Secara amnya. Rahim 1997).KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang berpengetahuan dan berkemahiran. rohani. beban tugas dan tanggungjawab kerja dalam kalangan guru-guru perlu diambil kira. Penambahan beban tugas ini sudah tentu akan membawa kesan kepada mutu dan kualiti pengajaran guru ( Abd. Memperkembangkan lagi potensi individu. Dengan ini. bertanggungjawab. tetapi terdapat juga pelbagai rintangan dan cabaran dalam seorang guru melaksanakan atau mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam meningkatkan peribadinya. Seperti yang dinyatakan pelbagai saranan etika keguruan dapat disimpulkan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mewujudkan insan yang harmonis. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu.2002) Dalam konteks pendidikan moden hari ini. Pendidikan ialah satu usaha berterusan. Mewujudkan rakyat yang berilmu pengetahuan. dan juda dedikasi berserta inovatif dan inisiatif dalam menjadi role model kepada para pelajar. Begitu juga setiap kali perubahan kurikulum berlaku maka setiap kali itulah juga kewibawaan guru tercabar. Sebagai seorang guru saya juga memang mengalami kesusahan dan menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan Mereka rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Ini bukan suatu perkara yang boleh dikecapi dalam masa yang singkat. Membina rakyat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. berakhlak mulia. Dalam usaha untuk merealisasikan sistem pendidikan itu. Ini memerlukan masa. untuk mengamalkan prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti.” FPK ini jika dihayati sepenuhnya menunjukkan guru telah diamanahkan memikul tanggungjawab yang berat. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. Sebeginilah 9 . guru dianggap sebagai ‘pakar’ dalam segala bidang (Shamsudin Haron et al. Mereka perlu berwibawa. berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta negara. Dengan keadaan ini akan menyebabkan ramai guru menghadapi tekanan emosi akibat daripada perubahan tersebut. Seorang pendidik peru mempunyai sahsiah peribadi yang mulia dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejurus dengan pembangunan sahsiah murid. bersabar. peka kepada perubahan dan bijak menangani masalah terutama disiplin pelajar. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. FPK (1989) di Malaysia menekankan “pendidikan sebagai usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan seimbang dan harmoni dari segi intelek.

Tanggungjawab dan beban kerja guru yang semakin bertambah menyebabkan guru memainkan bermacam jenis peranan. Selaras dengan perkembangan sistem pendidikan sekarang ini seperti persediaan pengajaran pembelajaran. Guru juga perlu memastikan kelicinan program sekolah yang telah dirancang sama ada pada peringkat sekolah. mengawas peperiksaan. Siang dan malam tidak dapat lena kerana takut akan sistem online SAPS mahupun SKPM tergendala dan tidak boleh memasukkan markah pelajar. Secara tidak sengaja setiap guru tidak boleh menjadi role model kepada anak murid mereka dalam konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Guru haruslah sedar atau beringat bahawa setiap langkah mereka sebenarnya dalam pemerhatian dan sentiasa dinilai. Memang tidak boleh dinafikan bahawa setiap guru yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam KSSR ini mengalami tekanan emosi yang berpanjangan dan berturutan sehingga meletakkan jawatan sebagai seorang pendidik. Walau bagaimanapun beban tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan atau tidak banyak bergantung kepada individu guru itu sendiri. menyemak buku murid. Beban tugas yang tidak diuruskan dengan sistematik akan menyebabkan berlakunya tekanan dan seterusnya menghasilkan mutu kerja yang mengecewakan apabila dibuat penilaian. Ramai guru berpendapat beban tugas guru adalah sangat membebankan. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Manakah adilnya mengamalkan nilai mulia yang tinggi di sekolah keesokan hari? Stress dan tekanan yang begitu mendalam menyebabkan emosi terganggu dan menunjuk muka kepada para pelajar. membahagikan keutamaan urutan tugas dan tanggungjawab yang perlu dipelajari melalui pengalaman. menghadiri 10 . Perkembangan dalam bidang pendidikan banyak bergantung kepada pengalaman yang dicurahkan oleh guru. Mereka rela berbuat demikian kerana beban tugas yang dihembapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ke atas diri warga pendidik memang tidak boleh dipikul. Pelajar kini semakin bijak dan boleh memberi penilaian dan tindak balas atas tindakan guru.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR keadaan saya sebgai seorang guru tergugat apabila Kurikulum Standard Sekolah Rendah diamalkan pada tahun ini bermula dengan tahun satu. negeri atau kebangsaan. Beban tugas yang banyak sebenarnya merupakan fenomena biasa dalam kehidupan pendidik. persediaan alat-alat mengajar. Guru perlu pandai membuat perancangan dan strategi. Tarikh akhir untuk menghantar maklumat secara rangkaian adalah singkat tetapi pengguna rangkaian sampai pukul 5 pagi adalah beribuan dan kena berhadapan dengan skrin komputer berjam-jam. pemerhatian dan bertanya kepada guru yang berpengalaman. guru perlu membuat perancangan pengajaran. kegiatan ko-kurikulum dan juga tugas-tugas berkaitan dengan perkeranian. daerah. menanda kertas peperiksaan atau ujian. Kenyataan ini perlu dihadapi dan sedia diketahui sebelum guru tersebut memilih profesion perguruan.

Ini turut diakui oleh Zubaidah Aman (1999) yang mendapati bebanan waktu mengajar. Ini juga menjadi satu bebanan yang tidak terhingga kepada warga pendidik. bebanan kerja guru bukan sahaja mengajar tetapi juga melaksanakan kerja penkeranian dan pentadbiran. Antara kriteria guru berkesan ialah guru yang dapat mempamerkan mutu pengajaran yang baik dan dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan perngurusan dengan cara yang berturutan dan semula jadi dalam kedudukannya.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mesyuarat. akaun persatuan dan kelab murid. agresif dan hilang daya konsentrasi. Lebih-lebih lagi pada waktu yang sama seorang guru itu perlu berhadapan dengan murid untuk menjalankan P&P. cepat meradang. Sesudah muncul sistem KSSR pada tahun ini menyebabkan setiap guru berada di sekolah berjam-jam sehingga kerja mereka habis disiap. Ekoran dari bebanan tugas yang berat yang terpaksa dipikul oleh guru-guru telah menyebabkan mereka tidak menyempurnakan tugas mereka dengan baik dan seterusnya ditegur atau dimarahi oleh majikan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami “stress”. Dalam konteks ini. guru memerlukan kompetensi pengurusan masa sbagi melaksanakan tanggungjawab tersebut. jumlah mata pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi guru. disiplin murid. Tetapi kewajipan saya bekerja di samping meninggikan taraf profesion aku. Ini agak merungsingkan fikiran sehingga lupa akan 11 . tetapi masih ada yang berlonggok perlu dibawa balik ke rumah untuk dibereskan. sebagai seorang pendidik diri saya juga tidak boleh berkompromi dengan kedua-dua bebanan ini. Dalam hal ini memang mereka tidak boleh mengaplikasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kerjaya mereka. Ini menyebabkan seseorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi di dalam menjalankan tugasnya (Abdul Malik. Beban tugas yang banyak ini menyebabkan guru semakin tertekan. tahun ini satu sistem persiswazahan guru (PPG) telah memberi peluang kepada para pendidik untuk meninggikan taraf kerjaya mereka. Ketegangan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan. Keadaan semakin hari semakin mencabarkan dan membunuhkan naluri dan sikap mulia seseorang guru dan meninggalkan kesan kebencian dan juga kebebanan dalam diri warga pendidik. kegiatan sukan dan ko-kurikulum murid dan berbagai lagi. hal ehwal kebajikan murid. Mereka bukan sahaja menjadi guru tetapi juga bertugas sebagai kerani dalam mengendalikan urusan sampingan seperti urusan buku teks murid. Menurut Faridah & Zubaidah (1999). menghadiri kursu dan sebagainya. menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga kerja-kerja persatuan ibubapa dan guru (PIBG). Dengan ekoran daripada itu. sesudah itu mereka juga perlu berhadapan dengan ketua jabatan dalam melangsaikan tugasan di pejabat. 2000). Memang mereka tidak mempunyai masa untuk luangkan dengan suami atau isteri mereka mahupun dengan anak-anak mereka. Oleh itu.

ini kerana guru adalah insan yang berjiwa naluri dan mempunyai penat letih dan juga perasaan. Dalam pada hal ini. Dalam pada hal. Dalam alaf baru ini. Bagaimana pula jika guru menunjukkan sikap yang kurang baik kepada pelajar? Sudah tentu generasi pelajar itu akan sama seperti guru tersebut. Pelajar sangat menghormati guru yang berakhlak mulia kerana guru adalah sumber ilmu dan semangat mereka. Guru adalah pendidik dan mursyid disamping menyampaikan ilmu. Setiap manusia ada batasan untuk melakukan sesuatu dan akal fikiran mereka juga tidak akan berkonsepkan mengarusi semua bidang. Guru bukanlah sebagai robot atau alat untuk menyampaikan ilmu tetapi ia berperanan lebih luas dari itu (Pusat Perkembangan Kurikulum.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR membuat rancangan harian untuk keesokan hari. memahami perkembangan teknologi dan mempunyai sifat berani. Adakah ini wajar? Memang tidak. Ini akan mencerminkan sikap guru yang tidak berakhlak dan mempunyai sahsiah atau moral yang baik. Guru merupakan contoh kepada pelajar. t. 12 . Akhlak dan kualiti guru adalah sangat penting dalam memperbaiki akhlak pelajar. 1988). Guru juga akan dijadikan contoh yang baik kepada mereka. mahu mencuba idea baru dan inovatif. Pandangan Kementerian Pelajaran Malaysia yang agak tidak relevan ini menyebabkan ramai guru mengalami pelbagai penyakit emosi sehingga meletakkan jawatan ini. saya memang tidak berkemampuan menunjukkan sikap berseronok dalam P&P saya. tetapi robot tidak begitu.mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. ramai yang berpendidikan tidak mahu memilih profesion keguruan ini kerana bebanan dan slogan ‘guru serba boleh’ oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Antara peranan lain guru ialah memberikan ilmu yang cukup dari segi jasmani mahupun rohani kepada pelajar bagi mengembangkan potensi diri dan dapat ilmu yang disampaikan dapat berfungsi dengan baik. Kriteria yang disenaraikan ialah Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas. Bekerja sebagai sebuah mesin menyebabkan mereka cepat tua dan tidak berdaya.t). Maka guru perlulah memiliki kualiti peribadi yang tinggi serta mampu menyampaikan risalahnya sebagai pendidik (Al Ghazali. sentiasa mengikuti peredaran masa. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar. Memang terbukti bahawa kini guru-guru dianggap sebagai robot yang berkemampuan untuk menyiapkan semua hal dalam masa yang singkat. Guru sepatutnya mempunyai potensi dalam mendidik pelajar relevan dengan zaman dan keadaan sekarang. Robiah sidin(1994) ada mencadangkan beberapa kriteria yang sepatutnya ada pada seorang guru agar bersedia dalam mengajar dan mampu mengajar seiring dengan perubahan zaman.

Kebersihan meliputi jasmani dan rohani. Ini menyebabkan mereka terlalu stress dan tidak boleh mengamalkan etika keguruan dalam perkhidmatan mereka. pemarah dan sebagainya. guru itu sendiri berhadapan dengan cabaran untuk menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan khasnya dalam bidang kurikulum. Antara cabaran tersebut adalah penyediaan input pendidikan yang mencukupi. Hati seorang guru yang menyampaikan ilmu mestilah bersih dan ikhlas. Tambahan pula masalah sekolah turut bertambah berikutan pertambahan pelajar di dalam bilik darjah.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR ini merupakan satu cabaran yang serius yang dihadapi oleh warga pendidik seperti saya dalam memiliki etika keguruan yang berpositif. tindakan atau perasaan. Perkembangan bidang sains dan teknologi pada masa kini menjadikan bidang pendidikan semakin bertambah canggih dan mencabar. lengkap dan terkini untuk semua peringkat sekolah dan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan Rancangan Malaysia tercapai. guru haruslah sentiasa berusaha untuk meningkatakan taraf profesionalisme melalui latihan dalam perkhidmatan. Keadaan ini seterusnya menjadikan pengurusan di sekolah menjadi semakin kompleks. Bukan itu sahaja. Guru juga mestilah bebas daripada perasaan hasad dengki. perlakuan. Sekolah berkualiti memerlukan satu usaha pembangunan sumber pendidikan seperti guru dan prasarana untuk sekolah melalui beberapa pendekatan yang strategik. pengajaran. Salah satu cabaran dalam memartabatkan profesion perguruan adalah sekolah yang berkualiti. pelaksanaan penyelidikan tindakan kolaborasi. Misalnya untuk meningkatkan kualiti sekolah. membuat refleksi kendiri. 13 . Guru mesti mempunyai kebersihan peribadi iaitu dari segi percakapan. Keadaan ini menyebabkan suatu tekanan kepada para pendidik yang tidak masak dengan ICT. Ini kerana keikhlasan seorang guru dalam menyampaikan ilmu terpancar melalui tindakannya. pembelajaran dan penguasaan supaya mencapai matlamat untuk merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan.riak. dalam memartabatkan prosfesion perguruan. peningkatan keberkesanan proses pengajaran dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualiti serta iklim persekolahan yang kondusif supaya bahan pelajaran bukan sahaja boleh diperolehi daripada buku teks semata-mata malah boleh didapati melalui jaringan internet dan juga kemudahan multimedia turut menjadi cabaran dalam menghasilkan sekolah berkualiti. memupuk budaya ilmu. tamak. Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seorang guru untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam sistem pendidikan yang sering berubah. Selain itu. menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efesien.

Dengan itu maka wujudlah rungutan daripada pelajar berkenaan dengan situasi pembelajaran yang kurang selesa. Cabaran lain adalah guru-guru terpaksa berkerja pada musim cuti persekolahan. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dibuat oleh Shafie (1994). Mereka berpendapat bahawa KBSR terlalu memerlukan alat bantu mengajar sehinggakan ia sangat menyusahkan. mengadakan kelas tambahan. guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan BBM bagi sesi pengajaran dan pembelajaan (P&P) yang seterusnya. di mana jumlah waktu mengajar di dalam bilik darjah semakin bertambah dan mereka terpaksa pulang lewat ke rumah. Apatah lagi dengan KSSR yang telah diamalkan serentak di Malaysia pada awal tahun ini? Membebankan dua kali ganda lebih daripada KBSR. cuti guru yang terdiri daripada 77 hari (11 minggu) hanya tinggal lebih kurang 33 hari sahaja dalam setahun. kelas intensif dan sebagainya. Setiap tahun. Akibat terlalu penat dengan urusan dalam bilik darjah. Situasi ini sangat berkait rapat di mana guru-guru dikehendaki mengawas peperiksaan awam. kelas pemulihan. Mereka mendakwa bahawa KBSR menambahkan tanggungjawab para guru serta berat dari segi kawalan kelas dan perlaksanaannya. Guru terpaksa mengawal bilangan murid yang terlalu ramai dan perkara ini bakal menjejaskan prestasi seseorang guru dan guru tidak dapat memberikan tumpuan sepunuhnya ketika waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Oleh yang demikian. Bilangan guru yang tidak mencukupi dalam sesebuah sekolah juga menyumbang kepada peningkatan tahap beban guru-guru yang sedia ada di sekolah tersebut.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Jumlah pelajar yang semakin bertambah pada setiap tahun juga merupakan salah satu beban yang harus ditanggung oleh guru-guru di sekolah. Menurut Shahbudin (1986). memeriksa kertas jawapan calon. Para guru juga mendakwa bahawa KBSR yang dilaksanakan telah menyebabkan beban tugas mereka bertambah. Keadaan ini jelas menampakkan bahawa cuti sebenar 14 . Semenjak Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dilaksanakan secara rasmi di seluruh sekolah di negara ini mulai pada tahun 1989 maka sering kali kedengaran suara rungutan daripada sebahagian besar para guru di sekolah menengah tentang beban tugas mereka pada hari ini semakin hari semakin bertambah dan tercabar. jumlah pengambilan pelajar baru semakin bertambah dan secara tidak lansung mewujudkan suasana bilik darjah yang melebihi kapasiti yang telah ditetapkan. pada dasarnya cuti persekolahan tidak dapat digunakan oleh guru-guru untuk berehat bersama-sama keluarga akan tetapi mereka dikehendaki bertugas lebih masa sepanjang cuti persekolahan pada setiap tahun. menghabiskan banyak masa dan membosankan. mengenai kesan KBSR ke atas beban tugas guru beliau mendapati bahawa sejumlah 90% dalam kalangan responden mengatakan bahawa KBSR itu adalah membebankan khususnya dari segi persediaan guru.

2005). Guru juga terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. Dengan ekorannya. Jabatan Pelajaran Negeri atau di peringkat kementerian. Contohnya apabila ada pegawai baru di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). Guru-guru dikehendaki menjalankan kegiatan kokurikulum di sekolah tanpa mengikut ketetapan masa tidak kira pada waktu persekolahan mahupun di luar waktu persekolahan.93 jam lagi bagi menyempurnakan kerja-kerja mereka seperti mengajar dan menyemak latihan buku pelajar.67 jam. Akibatnya. 1991). kemudian membandingkan dengan kemampuan seorang pekerja untuk melaksanakan tugas itu dengan terperinci. guru-guru masih memerlukan sebanyak 15. Gabungan antara tugas dan kemampuan bertujuan mewujudkan kecekapan (Abdul Shukur Abdullah. Mengikut kajian yang dilakukan pleh Shahbudin (1986). Natijahnya keadaan cabaran sebegini menyebabkan para pendidik penat dengan tugas mereka dan mereka memaksaan diri mereka menghadiri tugas setiap hari. guruguru terpaksa meninggalkan tugas utama mereka iaitu mengajar di bilik darjah. Pembahagian kerja merupakan perkara yang penting dalam aspek kawalan dan pengurusan bagi menganalisis tugas dan pembahagian kerja secara terperinci. didapati masa sebenar guru bekerja adalah 44. mereka langsung tidak boleh mengubah diri mereka dengan ciri-ciri yang diterapkan dalam FPK dan juga SGM.35 jam sahaja seminggu (jumlah masa kerja rasmi bagi 1 hari adalah 5.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR para guru semakin berkurang kerana kerja-kerja tambahan yang perlu dilakukan dilaksanakan ketika waktu cuti persekolahan.) Justeru itu. 15 . Ini kerana tekanan dan bebanan yang kuat dalam sistem pendidikan masa kini.28 jam seminggu manakala masa rasmi di sekolah ialah 28. Para guru masa kini terpaksa menghadapi masalah dalam menguruskan aktivitiaktiviti kokurikulum di sekolah yang semakin hari semakin bertambah. banyaklah idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru. “Bebanan ini bertambah dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid” (Harian Metro.

A. dalam usaha untuk mencapai wawasan membina negara bangsa. Oleh itu. 17 Januari 2007) Seorang guru juga haruslah mempunyai ciri-ciri personal. bukannya orang lain. Justeru.” (Berita Harian.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan 2006-2010 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). ciri intelektual yang baik. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan garis panduan utama yang boleh dijadikan rujukan oleh guru sebagai satu kod etika yang mampu memberikan pemikiran dan amalan profesionalisme keguruan yang mantap dan stabil. kreatif dan inovatif. Walau bagaimanapun. Dalam hal ini. Y. dan di pundak guru jugalah disandarkan harapan untuk mewarnakan dunia pendidikan. pendidikan menjadi wahana utama. berkemahiran dalam pengurusan.. Dalam perkara ini. setiap guru seharusnya mempunyai kesedaran serta semangat yang tinggi bagi memartabatkan profesion perguruan pada tahap yang tinggi dan sepatutnya di mata masyarakat. Sebagai konklusinya. Di tangan warga pendidiklah tergenggam segala permasalahan pendidikan sejak sekian lama. Putrajaya pada 16 Januari 2007: “Di tangan warga pendidik hari ini kita serahkan untuk melahirkan generasi cemerlang.. menguasai ilmu pedagogi. ciri interpersonal. yakni generasi celik minda dan mempunyai kekuatan mental bagi menghadapi cabaran lebih kompetitif pada masa depan. gemilang dan terbilang seperti kata bekas Perdana Menteri Malaysia. dapat mengaplikasikan teori kepada amalan dan mengamalkan pembelajaran ilmu sepanjang hayat. pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan pelajar dengan ciri-ciri individu dan masyarakat bangsa Malaysia. warga pendidik adalah golongan di barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. Jatuh bangun institusi sosial seperti sekolah terletak di tangan guru. Bagi mencapai agenda negara.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Keesimpulannya. semua pihak harus bersatu padu dan bekerjasama. 16 . tanggungjawab mendidik bukan terletak di pundak guru semata-mata sebaliknya setiap individu masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing supaya pembinaan negara bangsa lebih sistematik dan mencapai objektifnya.. ciri profesional.

Profesion perguruan merupakan satu profesion yang sangat mulia. Pemilihan bidang ini sebagai pilihan terakhir untuk diceburi adalah satu tanggapan yang salah.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Semua pihak perlu berganding bahu untuk meningkatkan profesionalisme guru dan bukan untuk membebankan lagi tugasan guru serta tidak mengharapkan sebelah pihak sahaja. beriman dan mengamalkan nilai-nilai yang baik tidak harus dipandang rendah oleh masyarakat. Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru. Masyarakat harus sedar cabaran dan bebanan yang dihadapi oleh golongan guru sebelum mengambil jalan mudah dengan memandang rendah golongan ini. Usaha Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan profesion ini perlu dipandang tinggi. Tanpa guru. 17 . Jasa dan sumbangan yang diberikan oleh warga pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. siapalah kita pada hari ini.

2011. Syuhada Choo Abdullah. Ab. Bumi Aksara 3. Prof. Kementerian Pelajaran Malaysia. 16.H & Gowin.05. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Perubahan dan kepimpinan. R. Kuala Lumpur. 1990. 5. Kementerian Pelajaran Malaysia.Nasution. Dr. Ishak Haron & Koh Boh Boon. Pengantar Etika Edisi Ketiga.. Inc. 10. Utusan Malaysia. Marzita Abdullah.Vol.No. 1979. Aziz Yusof.XII. Ayers W. Asas-asas dalam amalan pedagogi.. Pustaka Salam Sdn Bhd. Batu Caves. W. Pengambilan guru diperketatkan 2007. 8. m/s 4-7. Berita Harian. Guru Dengan Tugasnya : Untuk Maktab Perguruan.A. Harrison. (1995). 1966. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia.A. Kuala Lumpur.E. Elemen Kasih Sayang Pendidikan.S. 4. m/s 1-3 6. Jakarta. M. m/s 2-5 Semakin Terhakis Dalam Dunia 7. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. L. 2000. The elementary teacher in action.10. Didaktik Asas-Asas Mengajar. 2. 1985. 18 . Pethinking the professional of teaching: A progressive option. 17.Dodd (1977). Action in Teacher Education Journal. Memartabatkan profesion keguruan.1 9. Nazirmuddin Ahmad (2005). 11. San Francisco: Wadsworth Publishing Company.Kuala Lumpur: Utusan Publication &Distributor Sdn.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Bibliografi 1.2006.

KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR 12. 14. & Lee Sok Mee. Pendidikan di Malaysia . Peningkatan produktiviti guru saranan dan tindakan.Mohd Salleh Lebar. Jilid 16: 33-43. Subang jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. 1993. Pendidikan di Malaysia. Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. 19 . 60 19. 15. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Jurnal Guru. 1996. Profesionalisme dan pengupayaan dalam pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. New York: McGraw-Hill. Noor Azmi Ibrahim. Bhd. 18. 13. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang. Pentadbiran pendidikan dan pendidikan di Malaysia.D. 2000. K. Moore. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia. 16. 1988. 1992. Sorotan dan cabaran.1999. Isu pendidikan di Malaysia. 1995 Classroom teaching skills. 17. Guru dan perguruan. Inc. Jurnal Masalah Pendidikan. Mok Soon Sang. Keluaran 6. Bhd. Rahimah Ahmad. Sharil @ Charil Marzuki & Habib Mat Som . 1994.