KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR

PEMARKAHAN 1. 2. REFLEKSI ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH

TAJUK

FALSAFAH DAN DASAR

ESEI ILMIAH
KUMPULAN EL – A22 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

KALYANI A/P RENGA @ RENGANATHAN

D201020043520

016-5391016

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD ARIFIN BIN GHAZALI TARIKH SERAH: 04.12.2011

1

Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988 telah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor agama.0 Pengenalan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepeadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memebri sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Faktor-faktor ini telah menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai matlamat-matlamat yang tersendiri untuk dicapai. ekonomi. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berimu pengetahuan. sosial. masyarakat dan negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sememangnya telah memberi beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan di negara kita seperti implikasi terhadap kurikulum sekolah yang merangkumi beberapa aspek seperti perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program bersepadu seperti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). dan pencapaian hendaklah selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. individu. rohani. bertanggungjawab. Selain itu. emosi dan jasmani. segala aktiviti. perancangan. berakhlak mulia. SOALAN MARKAH 2 (a) Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap 10 Markah isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan Unit 2: Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan Penghayatan 1. kurikulum sekolah juga dilihat telah mengalami perubahan dari segi bahan-bahan pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang diserapkan kedalam semua subjek bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Perubahan kurikulum sekolah juga dapat dilihat dalam sistem pendidikan negara kita yang mula berorientasikan ke arah pendidikan umum dan perubahan sukatan pelajaran yang sesuai bagi mengasah 2 .KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. dan faktor sejagat. Justeru itu. politik.

jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan sahaja setakat memeproleh segulung ijazah atau diploma. meluas kepada masyarakat dan negara. Antara implikasi yang memberi kesan terhadap saya sebagai seorang pendidik adalah seperti berikut: i. Perubahan iklim sekolah yang kondusif juga telah melahirkan para pelajar yang menghargai ilmu dan melahirkan budaya-budaya positif seperti budaya membaca di kalangan mereka. semua pihak memainkan peranan yang penting dalam menyusun atur strategi bagi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan supaya memberi impak positif dalam perkembangan sistem pendidikan di negara kita ini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Dalam institusi pendidikan sekarang. sosial dan jasmani secara seimbang. rohani. akitiviti budaya sekolah juga mengalami perubahan untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa para pelajar. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. berakhlak mulia. emosi. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga. dan berketrampilan. berakhlak mulia. Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang seterusnya ialah terhadap pendidik iaitu perubahan peribadi pendidik selari pandangan dan visi positif dalam menjalankan tugas atau profession bagi mencapai tujuan dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia. bertanggungjawab. usaha membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu dan harmoni adalah prasyarat utama kepada keupayaan kita untuk memacu kemajuan negara ke tahap yang lebih tinggi.Sebagai rumusannya. dapat kita lihat perubahan seperti perubahan kemudahan-kemudahan supaya para pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka dari segi intelek. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Selain itu. teknik dan vokasional.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR kemahiran pelajar dalam bidang teknologi. Seterusnya ialah implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan terhadap institusi pendidikan di negara kita.Selain itu. dan berbakti. Tidak ada sebuah negara pun yang boleh bergerak maju ke hadapan jika rakyatnya tidak mampu untuk membulatkan tekad dan bergerak seiring selangkah untuk membangunkan 3 . berpengetahuan luas. perubahan positif ini telah mengubah P & P pendidik seterusnya melahirkan pendidik yang inovatif.

Dengan perpaduan kaum akan timbul keamanan kepada negara. maju dan makmur. secara tidak langsung kestabilan ekonomi. guru dapat memainkan peranan dalam beberapa cara seperti dinyatakan bagi mencapai hasrat Pembinaan Negara Bangsa. dalam usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. program ko-kurikulum dan sukan. bertimbang rasa dalam merealisasikan hasrat tersebut. perpaduan dan rasa saling hormat-menghormati di kalangan anak bangsa. Justeru. Dalam usaha meningkatkan perpaduan berbilang kaum. Sehubungan itu. Pelaksanaan program-program ini menuntut kerjasama dan komitmen guru untuk menerapkan elemen perpaduan dan ini membuktikan bahawa sekolah adalah tapak semaian yang terbaik untuk menyuburkan keharmonian di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Nilai-nilai yang seharusnya dikongsi secara bersama ini sudah tentu perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Keupayaan untuk membina negara bangsa pula amat bergantung kepada sejauh mana nilai-nilai patriotisme.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR negara bangsa. di peringkat awal persekolahan lagi guru-guru telah memupuk jati diri murid melalui kurikulum. Perkara ini tentunya menuntut perancangan dan pelaksanaan yang cekap daripada para guru agar pendidikan mampu menjadi wahana perpaduan yang berkesan. kecekapan dan keberkesanan guru juga dituntut menerusi aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan semangat patriotik. Di samping itu. toleransi serta sikap saling hormat menghormati dapat dipupuk dan dikongsi secara bersama oleh setiap lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. menanamkan sifat hormat-menghormati dan peka terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum.pendidik atau guru perlu memainkan peranan penting dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu Guru-guru perlu menerapkan nilai-nilai yang membangkitkan semangat satu bangsa iaitu Bangsa Malaysia di kalangan murid-muridnya bermula dari usia yang muda. proaktif. guru sebagai pendidik perlu memastikan diri mereka bersedia untuk berusaha lebih inovatif. politik dan sosial akan berlaku. berjayalah kita dalam membina sebuah negara bangsa yang aman. bertoleransi. 4 . Semangat ini amat penting agar kaum-kaum yang terdapat di negara sentiasa bersatu padu. Kesedaran perpaduan kaum akan menyelamatkan negara kita dari sebarang ancaman anasir luar. di bahu para gurulah terletaknya satu amanat besar untuk menyemai nilai-nilai patriotisme. Jika berjaya guru-guru dalam menyemai nilai-nilai murni ini. mampu mencipta kelainan dan menjadi contoh teladan yang baik untuk memupuk nilai-nilai jati diri kepada murid-murid menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam pendidikan.

Melahirkan insan yang beriman.guru harus mempunyai keperibadian yang tinggi supaya menjadi ikutan dan contoh teladan bagi pelajar-pelajar samada dari segi perkataan. guru boleh memberikan nasihat yang baik. Nilai-nilai mulia juga harus dititikberatkan dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan para pelajar mengendalikan diri mereka ke arah insaniah yang medani. peranan saya amatlah besar dalam memupuk semnagat perpaduan dan semangat patriotisme dalam diri pelajar. ii. nilai murni dan jiwa pelajar. kata hikmat.malah peranan mereka lebih jauh dari itu iaitu mereka perlu memastikan pelajar dapat melaksanakan setiap pelajaran yang diterima dengan baik dan memupuk keperibadian yang tinggi berdasarkan pendidikan yang diberi. akhlak dan jiwa pelajar. Oleh kerana itu.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Sebagai seorang guru. Peranan guru cukup besar dalam membentuk akhlak. Tokoh islam Gamal (2003) berpendapat guru perlu berusaha meletakkan diri mereka pada kedudukan 5 . perbuatan dan pergerakan guru. Oleh itu. cerita. berketerampilan dan sejahtera. Guru atau pendidik bukan sahaja sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan dan memberi kefahaman terhadap pelajaran yang diberi.guru harus berpegang teguh dengan ajaran agama dan berakhlak mulia serta berbudi luhur serta pengasih dan penyayang kepada pelajar-pelajarnya. Pada usia muda mereka akan melihat dan mengikuti segala tingkah laku. Keperibadian dan amalan pengajaran guru mempunyai pengaruh besar kepada minda. Guru adalah unsur penting dalam dunia pendidikan dan mempunyai pengaruh besar terhadap keberkesanan sesuatu pendidikan. Sebgaai seorang pendidik dalam menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan saya perlu menjadi role model kepada para pelajar dalam memberikan tunjuk ajar dan bimbingan membangunkan diri mereka dengan nilai-nilai mulia. Oleh itu. pergerakan. pada setiap kesempatan di awal dan di akhir pengajaran dan pembelajaran. Guru yang bersahsiah tinggi bukan sahaja dapat menyampaikan pelajaran dengan berkesan bahkan dapat menawan hati pelajarnya. berilmu.perbuatan dan gerakgeri. petikan hadis. Guru juga penasihat yang berkesan membimbing pelajar ke arah kebaikan. kata-kata daripada tokoh Negara dan tokoh agama. Ini kerana mengikut JERI setiap pelajar harus diberi perhatian yang secukupnya demi membangunkan sahsiah mereka ke tahap yang tinggi dalam membangunkan negara dan bangsa. berakhlak mulia.

Guru-guru perlu menerapkan nilai murni dalam semua matapelajaran yang diajar. pelajar harus dididik untuk menyiapkan diri dari segi intelek. Oleh hal demikian. seterusnya membentuk keluarga. Dari bangku sekolah lagi. seorang guru perlu mewujudkan keseimbangan dari segala aspek untuk memajukan diri generasi masa depan yang masih di bangku sekolah. rohani. Dalam hal ini. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.Guru atau pendidik juga bukan setakat memberi ilmu pengetahuan. bertingkah laku baik.akhlak.cara hidup dan perhubungan sesama manusia dan makhluk illahi yang lain. emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua potensi diri. Penerapan nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik murid-murid agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan jelas menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek. Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Sebagai seorang guru. dan emosi sebelum melangkah kedunia luar iaitu kealam pekerjaan kelak. rohani. tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu orang lain serta prihatin.kemahiran dan amalan tetapi dia harus menanamkan keagamaan untuk mendidik pelajar tentang ketuhanan supaya menjadi pelajar yang kamil dalam semua aspek:ketakwaan pemikiran. adalah penting untuk mendidik insan yang bergelar pelajar sebagai persediaan untuk menjadi sumber tenaga manusia. iii. seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia. Sebaliknya. Keperluan sumber tenaga manusia adalah sangat penting untuk memastikan kemajuan negara dapat dikecapi selaras dengan misi wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. bersyukur dengan nikmat yang diterima tetapi pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi. jasmani. tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. Dalam 6 .sikap.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang lebih baik dan terhormat di kalangan pelajar bagi menimbulkan rasa hormat mereka terhadapnya dalam suasana penuh kasih sayang. ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya. masyarakat dan negara yang aman dan damai.

guru tidak boleh memberi layanan yang tidak adil ataupun pilih kasih kepada pelajarnya. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. Sebagai insan yang bergelar guru. Tambahan lagi. Hal ini disebabkan. guru tidak seharusnya hanya mengajar berdasarkan silibus dalam buku teks tetapi perlu menerapkan pengalaman-pengalaman sebenar yang wujud dalam dunia yang penuh cabaran dan globalisasi. sebelum menunding jari kepada para pelajara atas keruntuhan akhlak mereka. Sebagai seorang guru saya dapat menghayati prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan bahawa ianya bukan hanya sebagai wahana pendidikan dalam melahirkan insan yang berpendidikan tetapi ia merupakan aset negara dalam melahirkan insan yang mulia dan bermoral. tanggungjawab untuk mendidik pelajar sepatutnya dilakukan seperti mendidik anak-anak mereka sendiri dengan penuh semangat dan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Dengan cara ini. hanya melalui pendidikan seseorang itu dapat mengubah diri dan kehidupan mereka kearah yang lebih gemilang dan berjaya. setiap guru haruslah mempunyai sahsiah yang tinggi selaras dengan etika perguruan Malaysia dalam melahirkan anak murid yang bertakwa dan berbakti. agama. iv. barulah seorang pelajar itu tahu akan situasi sebenar kehidupan dan mampu untuk berfikiran jauh ke hadapan. guru perlu ikhlas dan tabah untuk menghadapi cabaran dan menolak semua kelemahan dan kekurangan bagi mencapai hasrat untuk menyalurkan maklumat dan pendidikan yang sepenuhnya kepada semua rakyat Malaysia. 7 . Semua rakyat Malaysia seharusnya diberikan peluang pendidikan yang sama rata tidak kira bangsa. Oleh hal demikian. Dengan cara inilah rakyat Malaysia dapat menikmati ilmu yang berkesan dan berguna untuk memajukan diri dan masyarakat mereka disamping dapat mengubah taraf kehidupan. dan status.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mencapai matlamat ini. Tidak kira dimana sahaja pelusuk Malaysia mahupun yang terpencil ataupun jauh di pedalaman. Seorang guru juga perlu mempunyai nilai tidak berkontroversi dan memilih kasih terhadap anak murid mereka.

MARKAH 2 10 Markah 1. Selaras dengan itu salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia.0 Pengenalan Menjelang tahun 2020.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. iaitu mencapai kemajuan seimbang dari segi ekonomi. bermoral dan beretika tinggi selain daripada melahirkan warganegara 8 . Oleh itu kementerian pelajaran mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam membangunkan warganegara yang bersifat progresif. SOALAN (b) Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. keharmonian dan kebudayaan. Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. politik sosial.

Ini bukan suatu perkara yang boleh dikecapi dalam masa yang singkat. berakhlak mulia. setiap guru harus memiliki segala akhlak mulia. Dalam usaha untuk merealisasikan sistem pendidikan itu. Seorang pendidik peru mempunyai sahsiah peribadi yang mulia dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejurus dengan pembangunan sahsiah murid. Membina rakyat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Pendidikan ialah satu usaha berterusan. tetapi terdapat juga pelbagai rintangan dan cabaran dalam seorang guru melaksanakan atau mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam meningkatkan peribadinya. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. bersabar. Dengan ini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mewujudkan insan yang harmonis. Ini memerlukan masa. untuk mengamalkan prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti. guru adalah golongan profesional yang melaksanakan tugas ke arah mencapai matlamat pendidikan untuk merealisasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada pelajar dan masyarakat bagi membina Negara yang bertamadun tinggi. Rahim 1997). Begitu juga setiap kali perubahan kurikulum berlaku maka setiap kali itulah juga kewibawaan guru tercabar. bertanggungjawab. Mewujudkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Secara amnya. Mereka perlu berwibawa. beban tugas dan tanggungjawab kerja dalam kalangan guru-guru perlu diambil kira. guru dianggap sebagai ‘pakar’ dalam segala bidang (Shamsudin Haron et al. Seperti yang dinyatakan pelbagai saranan etika keguruan dapat disimpulkan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tenaga dan juga inisiatif yang banyak.2002) Dalam konteks pendidikan moden hari ini. FPK (1989) di Malaysia menekankan “pendidikan sebagai usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan seimbang dan harmoni dari segi intelek. Dengan keadaan ini akan menyebabkan ramai guru menghadapi tekanan emosi akibat daripada perubahan tersebut.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang berpengetahuan dan berkemahiran. Penambahan beban tugas ini sudah tentu akan membawa kesan kepada mutu dan kualiti pengajaran guru ( Abd. rohani. Sebeginilah 9 . berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta negara. peka kepada perubahan dan bijak menangani masalah terutama disiplin pelajar. Memperkembangkan lagi potensi individu.” FPK ini jika dihayati sepenuhnya menunjukkan guru telah diamanahkan memikul tanggungjawab yang berat. Sebagai seorang guru saya juga memang mengalami kesusahan dan menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan juda dedikasi berserta inovatif dan inisiatif dalam menjadi role model kepada para pelajar. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. dan Mereka rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

Guru perlu pandai membuat perancangan dan strategi. Memang tidak boleh dinafikan bahawa setiap guru yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam KSSR ini mengalami tekanan emosi yang berpanjangan dan berturutan sehingga meletakkan jawatan sebagai seorang pendidik. Mereka rela berbuat demikian kerana beban tugas yang dihembapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ke atas diri warga pendidik memang tidak boleh dipikul. persediaan alat-alat mengajar. menyemak buku murid. menghadiri 10 . daerah. Manakah adilnya mengamalkan nilai mulia yang tinggi di sekolah keesokan hari? Stress dan tekanan yang begitu mendalam menyebabkan emosi terganggu dan menunjuk muka kepada para pelajar. Perkembangan dalam bidang pendidikan banyak bergantung kepada pengalaman yang dicurahkan oleh guru. Beban tugas yang tidak diuruskan dengan sistematik akan menyebabkan berlakunya tekanan dan seterusnya menghasilkan mutu kerja yang mengecewakan apabila dibuat penilaian. Walau bagaimanapun beban tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan atau tidak banyak bergantung kepada individu guru itu sendiri. Beban tugas yang banyak sebenarnya merupakan fenomena biasa dalam kehidupan pendidik. menanda kertas peperiksaan atau ujian. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR keadaan saya sebgai seorang guru tergugat apabila Kurikulum Standard Sekolah Rendah diamalkan pada tahun ini bermula dengan tahun satu. Guru juga perlu memastikan kelicinan program sekolah yang telah dirancang sama ada pada peringkat sekolah. Tarikh akhir untuk menghantar maklumat secara rangkaian adalah singkat tetapi pengguna rangkaian sampai pukul 5 pagi adalah beribuan dan kena berhadapan dengan skrin komputer berjam-jam. Pelajar kini semakin bijak dan boleh memberi penilaian dan tindak balas atas tindakan guru. Secara tidak sengaja setiap guru tidak boleh menjadi role model kepada anak murid mereka dalam konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Guru haruslah sedar atau beringat bahawa setiap langkah mereka sebenarnya dalam pemerhatian dan sentiasa dinilai. Selaras dengan perkembangan sistem pendidikan sekarang ini seperti persediaan pengajaran pembelajaran. Kenyataan ini perlu dihadapi dan sedia diketahui sebelum guru tersebut memilih profesion perguruan. mengawas peperiksaan. kegiatan ko-kurikulum dan juga tugas-tugas berkaitan dengan perkeranian. Siang dan malam tidak dapat lena kerana takut akan sistem online SAPS mahupun SKPM tergendala dan tidak boleh memasukkan markah pelajar. guru perlu membuat perancangan pengajaran. Ramai guru berpendapat beban tugas guru adalah sangat membebankan. membahagikan keutamaan urutan tugas dan tanggungjawab yang perlu dipelajari melalui pengalaman. negeri atau kebangsaan. Tanggungjawab dan beban kerja guru yang semakin bertambah menyebabkan guru memainkan bermacam jenis peranan. pemerhatian dan bertanya kepada guru yang berpengalaman.

cepat meradang. Dengan ekoran daripada itu. Menurut Faridah & Zubaidah (1999). hal ehwal kebajikan murid. Ini agak merungsingkan fikiran sehingga lupa akan 11 . Sesudah muncul sistem KSSR pada tahun ini menyebabkan setiap guru berada di sekolah berjam-jam sehingga kerja mereka habis disiap. Mereka bukan sahaja menjadi guru tetapi juga bertugas sebagai kerani dalam mengendalikan urusan sampingan seperti urusan buku teks murid. Beban tugas yang banyak ini menyebabkan guru semakin tertekan. Dalam hal ini memang mereka tidak boleh mengaplikasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kerjaya mereka. agresif dan hilang daya konsentrasi. Tetapi kewajipan saya bekerja di samping meninggikan taraf profesion aku. menghadiri kursu dan sebagainya. Memang mereka tidak mempunyai masa untuk luangkan dengan suami atau isteri mereka mahupun dengan anak-anak mereka. jumlah mata pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi guru. Ini juga menjadi satu bebanan yang tidak terhingga kepada warga pendidik. Dalam konteks ini. 2000). tahun ini satu sistem persiswazahan guru (PPG) telah memberi peluang kepada para pendidik untuk meninggikan taraf kerjaya mereka. Oleh itu. bebanan kerja guru bukan sahaja mengajar tetapi juga melaksanakan kerja penkeranian dan pentadbiran. disiplin murid. tetapi masih ada yang berlonggok perlu dibawa balik ke rumah untuk dibereskan. Ekoran dari bebanan tugas yang berat yang terpaksa dipikul oleh guru-guru telah menyebabkan mereka tidak menyempurnakan tugas mereka dengan baik dan seterusnya ditegur atau dimarahi oleh majikan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami “stress”. sebagai seorang pendidik diri saya juga tidak boleh berkompromi dengan kedua-dua bebanan ini. Keadaan semakin hari semakin mencabarkan dan membunuhkan naluri dan sikap mulia seseorang guru dan meninggalkan kesan kebencian dan juga kebebanan dalam diri warga pendidik. Ketegangan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan. sesudah itu mereka juga perlu berhadapan dengan ketua jabatan dalam melangsaikan tugasan di pejabat. akaun persatuan dan kelab murid. Antara kriteria guru berkesan ialah guru yang dapat mempamerkan mutu pengajaran yang baik dan dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan perngurusan dengan cara yang berturutan dan semula jadi dalam kedudukannya. Ini menyebabkan seseorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi di dalam menjalankan tugasnya (Abdul Malik. Lebih-lebih lagi pada waktu yang sama seorang guru itu perlu berhadapan dengan murid untuk menjalankan P&P. kegiatan sukan dan ko-kurikulum murid dan berbagai lagi. Ini turut diakui oleh Zubaidah Aman (1999) yang mendapati bebanan waktu mengajar. menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga kerja-kerja persatuan ibubapa dan guru (PIBG). guru memerlukan kompetensi pengurusan masa sbagi melaksanakan tanggungjawab tersebut.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mesyuarat.

Akhlak dan kualiti guru adalah sangat penting dalam memperbaiki akhlak pelajar. 1988). Adakah ini wajar? Memang tidak. tetapi robot tidak begitu. Bekerja sebagai sebuah mesin menyebabkan mereka cepat tua dan tidak berdaya.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR membuat rancangan harian untuk keesokan hari. Guru adalah pendidik dan mursyid disamping menyampaikan ilmu. saya memang tidak berkemampuan menunjukkan sikap berseronok dalam P&P saya. mahu mencuba idea baru dan inovatif. Setiap manusia ada batasan untuk melakukan sesuatu dan akal fikiran mereka juga tidak akan berkonsepkan mengarusi semua bidang. Memang terbukti bahawa kini guru-guru dianggap sebagai robot yang berkemampuan untuk menyiapkan semua hal dalam masa yang singkat. Pelajar sangat menghormati guru yang berakhlak mulia kerana guru adalah sumber ilmu dan semangat mereka. memahami perkembangan teknologi dan mempunyai sifat berani. Antara peranan lain guru ialah memberikan ilmu yang cukup dari segi jasmani mahupun rohani kepada pelajar bagi mengembangkan potensi diri dan dapat ilmu yang disampaikan dapat berfungsi dengan baik. Kriteria yang disenaraikan ialah Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar. Pandangan Kementerian Pelajaran Malaysia yang agak tidak relevan ini menyebabkan ramai guru mengalami pelbagai penyakit emosi sehingga meletakkan jawatan ini.t). Maka guru perlulah memiliki kualiti peribadi yang tinggi serta mampu menyampaikan risalahnya sebagai pendidik (Al Ghazali. Bagaimana pula jika guru menunjukkan sikap yang kurang baik kepada pelajar? Sudah tentu generasi pelajar itu akan sama seperti guru tersebut. Guru sepatutnya mempunyai potensi dalam mendidik pelajar relevan dengan zaman dan keadaan sekarang. Ini akan mencerminkan sikap guru yang tidak berakhlak dan mempunyai sahsiah atau moral yang baik. Dalam alaf baru ini. t. Guru juga akan dijadikan contoh yang baik kepada mereka. Robiah sidin(1994) ada mencadangkan beberapa kriteria yang sepatutnya ada pada seorang guru agar bersedia dalam mengajar dan mampu mengajar seiring dengan perubahan zaman. Dalam pada hal ini. Guru merupakan contoh kepada pelajar. Guru bukanlah sebagai robot atau alat untuk menyampaikan ilmu tetapi ia berperanan lebih luas dari itu (Pusat Perkembangan Kurikulum. sentiasa mengikuti peredaran masa. ramai yang berpendidikan tidak mahu memilih profesion keguruan ini kerana bebanan dan slogan ‘guru serba boleh’ oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. ini kerana guru adalah insan yang berjiwa naluri dan mempunyai penat letih dan juga perasaan.mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. Dalam pada hal. 12 .

pembelajaran dan penguasaan supaya mencapai matlamat untuk merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan.riak. Salah satu cabaran dalam memartabatkan profesion perguruan adalah sekolah yang berkualiti. Guru mesti mempunyai kebersihan peribadi iaitu dari segi percakapan. Bukan itu sahaja. menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efesien. pemarah dan sebagainya. guru haruslah sentiasa berusaha untuk meningkatakan taraf profesionalisme melalui latihan dalam perkhidmatan. Guru juga mestilah bebas daripada perasaan hasad dengki. Misalnya untuk meningkatkan kualiti sekolah. Keadaan ini menyebabkan suatu tekanan kepada para pendidik yang tidak masak dengan ICT. perlakuan. membuat refleksi kendiri. Ini menyebabkan mereka terlalu stress dan tidak boleh mengamalkan etika keguruan dalam perkhidmatan mereka. Keadaan ini seterusnya menjadikan pengurusan di sekolah menjadi semakin kompleks. guru itu sendiri berhadapan dengan cabaran untuk menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan khasnya dalam bidang kurikulum. Ini kerana keikhlasan seorang guru dalam menyampaikan ilmu terpancar melalui tindakannya. Antara cabaran tersebut adalah penyediaan input pendidikan yang mencukupi. dalam memartabatkan prosfesion perguruan. tamak. tindakan atau perasaan. Tambahan pula masalah sekolah turut bertambah berikutan pertambahan pelajar di dalam bilik darjah. pelaksanaan penyelidikan tindakan kolaborasi. memupuk budaya ilmu. Selain itu. Hati seorang guru yang menyampaikan ilmu mestilah bersih dan ikhlas.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR ini merupakan satu cabaran yang serius yang dihadapi oleh warga pendidik seperti saya dalam memiliki etika keguruan yang berpositif. 13 . Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seorang guru untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam sistem pendidikan yang sering berubah. Perkembangan bidang sains dan teknologi pada masa kini menjadikan bidang pendidikan semakin bertambah canggih dan mencabar. peningkatan keberkesanan proses pengajaran dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualiti serta iklim persekolahan yang kondusif supaya bahan pelajaran bukan sahaja boleh diperolehi daripada buku teks semata-mata malah boleh didapati melalui jaringan internet dan juga kemudahan multimedia turut menjadi cabaran dalam menghasilkan sekolah berkualiti. lengkap dan terkini untuk semua peringkat sekolah dan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan Rancangan Malaysia tercapai. Kebersihan meliputi jasmani dan rohani. pengajaran. Sekolah berkualiti memerlukan satu usaha pembangunan sumber pendidikan seperti guru dan prasarana untuk sekolah melalui beberapa pendekatan yang strategik.

menghabiskan banyak masa dan membosankan. kelas pemulihan. Guru terpaksa mengawal bilangan murid yang terlalu ramai dan perkara ini bakal menjejaskan prestasi seseorang guru dan guru tidak dapat memberikan tumpuan sepunuhnya ketika waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Mereka mendakwa bahawa KBSR menambahkan tanggungjawab para guru serta berat dari segi kawalan kelas dan perlaksanaannya.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Jumlah pelajar yang semakin bertambah pada setiap tahun juga merupakan salah satu beban yang harus ditanggung oleh guru-guru di sekolah. mengadakan kelas tambahan. Menurut Shahbudin (1986). mengenai kesan KBSR ke atas beban tugas guru beliau mendapati bahawa sejumlah 90% dalam kalangan responden mengatakan bahawa KBSR itu adalah membebankan khususnya dari segi persediaan guru. kelas intensif dan sebagainya. Setiap tahun. pada dasarnya cuti persekolahan tidak dapat digunakan oleh guru-guru untuk berehat bersama-sama keluarga akan tetapi mereka dikehendaki bertugas lebih masa sepanjang cuti persekolahan pada setiap tahun. guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan BBM bagi sesi pengajaran dan pembelajaan (P&P) yang seterusnya. Akibat terlalu penat dengan urusan dalam bilik darjah. di mana jumlah waktu mengajar di dalam bilik darjah semakin bertambah dan mereka terpaksa pulang lewat ke rumah. cuti guru yang terdiri daripada 77 hari (11 minggu) hanya tinggal lebih kurang 33 hari sahaja dalam setahun. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dibuat oleh Shafie (1994). Mereka berpendapat bahawa KBSR terlalu memerlukan alat bantu mengajar sehinggakan ia sangat menyusahkan. Keadaan ini jelas menampakkan bahawa cuti sebenar 14 . Dengan itu maka wujudlah rungutan daripada pelajar berkenaan dengan situasi pembelajaran yang kurang selesa. Bilangan guru yang tidak mencukupi dalam sesebuah sekolah juga menyumbang kepada peningkatan tahap beban guru-guru yang sedia ada di sekolah tersebut. Para guru juga mendakwa bahawa KBSR yang dilaksanakan telah menyebabkan beban tugas mereka bertambah. Apatah lagi dengan KSSR yang telah diamalkan serentak di Malaysia pada awal tahun ini? Membebankan dua kali ganda lebih daripada KBSR. Oleh yang demikian. Cabaran lain adalah guru-guru terpaksa berkerja pada musim cuti persekolahan. Situasi ini sangat berkait rapat di mana guru-guru dikehendaki mengawas peperiksaan awam. Semenjak Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dilaksanakan secara rasmi di seluruh sekolah di negara ini mulai pada tahun 1989 maka sering kali kedengaran suara rungutan daripada sebahagian besar para guru di sekolah menengah tentang beban tugas mereka pada hari ini semakin hari semakin bertambah dan tercabar. jumlah pengambilan pelajar baru semakin bertambah dan secara tidak lansung mewujudkan suasana bilik darjah yang melebihi kapasiti yang telah ditetapkan. memeriksa kertas jawapan calon.

Ini kerana tekanan dan bebanan yang kuat dalam sistem pendidikan masa kini. Jabatan Pelajaran Negeri atau di peringkat kementerian. 15 . Gabungan antara tugas dan kemampuan bertujuan mewujudkan kecekapan (Abdul Shukur Abdullah. didapati masa sebenar guru bekerja adalah 44. Guru juga terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR para guru semakin berkurang kerana kerja-kerja tambahan yang perlu dilakukan dilaksanakan ketika waktu cuti persekolahan.93 jam lagi bagi menyempurnakan kerja-kerja mereka seperti mengajar dan menyemak latihan buku pelajar. Pembahagian kerja merupakan perkara yang penting dalam aspek kawalan dan pengurusan bagi menganalisis tugas dan pembahagian kerja secara terperinci. 2005). mereka langsung tidak boleh mengubah diri mereka dengan ciri-ciri yang diterapkan dalam FPK dan juga SGM. Akibatnya.35 jam sahaja seminggu (jumlah masa kerja rasmi bagi 1 hari adalah 5. 1991). Contohnya apabila ada pegawai baru di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). banyaklah idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru. “Bebanan ini bertambah dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid” (Harian Metro. kemudian membandingkan dengan kemampuan seorang pekerja untuk melaksanakan tugas itu dengan terperinci. Para guru masa kini terpaksa menghadapi masalah dalam menguruskan aktivitiaktiviti kokurikulum di sekolah yang semakin hari semakin bertambah.28 jam seminggu manakala masa rasmi di sekolah ialah 28.67 jam. guruguru terpaksa meninggalkan tugas utama mereka iaitu mengajar di bilik darjah. Mengikut kajian yang dilakukan pleh Shahbudin (1986).) Justeru itu. Natijahnya keadaan cabaran sebegini menyebabkan para pendidik penat dengan tugas mereka dan mereka memaksaan diri mereka menghadiri tugas setiap hari. guru-guru masih memerlukan sebanyak 15. Guru-guru dikehendaki menjalankan kegiatan kokurikulum di sekolah tanpa mengikut ketetapan masa tidak kira pada waktu persekolahan mahupun di luar waktu persekolahan. Dengan ekorannya.

semua pihak harus bersatu padu dan bekerjasama. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan garis panduan utama yang boleh dijadikan rujukan oleh guru sebagai satu kod etika yang mampu memberikan pemikiran dan amalan profesionalisme keguruan yang mantap dan stabil.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan 2006-2010 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). dan di pundak guru jugalah disandarkan harapan untuk mewarnakan dunia pendidikan. Putrajaya pada 16 Januari 2007: “Di tangan warga pendidik hari ini kita serahkan untuk melahirkan generasi cemerlang. ciri intelektual yang baik.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Keesimpulannya. dalam usaha untuk mencapai wawasan membina negara bangsa. dapat mengaplikasikan teori kepada amalan dan mengamalkan pembelajaran ilmu sepanjang hayat. Dalam perkara ini. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. Jatuh bangun institusi sosial seperti sekolah terletak di tangan guru. Walau bagaimanapun. Justeru. yakni generasi celik minda dan mempunyai kekuatan mental bagi menghadapi cabaran lebih kompetitif pada masa depan. berkemahiran dalam pengurusan. Y. Bagi mencapai agenda negara. ciri profesional. gemilang dan terbilang seperti kata bekas Perdana Menteri Malaysia.. pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan pelajar dengan ciri-ciri individu dan masyarakat bangsa Malaysia. Dalam hal ini. Di tangan warga pendidiklah tergenggam segala permasalahan pendidikan sejak sekian lama. Sebagai konklusinya. kreatif dan inovatif.A.. tanggungjawab mendidik bukan terletak di pundak guru semata-mata sebaliknya setiap individu masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing supaya pembinaan negara bangsa lebih sistematik dan mencapai objektifnya. Oleh itu. pendidikan menjadi wahana utama. 16 . setiap guru seharusnya mempunyai kesedaran serta semangat yang tinggi bagi memartabatkan profesion perguruan pada tahap yang tinggi dan sepatutnya di mata masyarakat. bukannya orang lain.. 17 Januari 2007) Seorang guru juga haruslah mempunyai ciri-ciri personal. warga pendidik adalah golongan di barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang. ciri interpersonal. menguasai ilmu pedagogi.” (Berita Harian.

Masyarakat harus sedar cabaran dan bebanan yang dihadapi oleh golongan guru sebelum mengambil jalan mudah dengan memandang rendah golongan ini. 17 . Profesion perguruan merupakan satu profesion yang sangat mulia. beriman dan mengamalkan nilai-nilai yang baik tidak harus dipandang rendah oleh masyarakat. Usaha Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan profesion ini perlu dipandang tinggi. Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru. Jasa dan sumbangan yang diberikan oleh warga pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Semua pihak perlu berganding bahu untuk meningkatkan profesionalisme guru dan bukan untuk membebankan lagi tugasan guru serta tidak mengharapkan sebelah pihak sahaja. Tanpa guru. siapalah kita pada hari ini. Pemilihan bidang ini sebagai pilihan terakhir untuk diceburi adalah satu tanggapan yang salah.

2011. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. Inc. Kuala Lumpur. 1979. 11.No. 8. Dr. 2.A. 5. Pengantar Etika Edisi Ketiga.Dodd (1977). 1990. Guru Dengan Tugasnya : Untuk Maktab Perguruan. 4. 16. Aziz Yusof. Asas-asas dalam amalan pedagogi. Marzita Abdullah. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Berita Harian.10. Pethinking the professional of teaching: A progressive option. San Francisco: Wadsworth Publishing Company. Nazirmuddin Ahmad (2005). m/s 4-7. Syuhada Choo Abdullah. 10.Kuala Lumpur: Utusan Publication &Distributor Sdn. 1966.S. Pengambilan guru diperketatkan 2007. Kementerian Pelajaran Malaysia. 18 .E.Vol. The elementary teacher in action. Perubahan dan kepimpinan.H & Gowin.Nasution. Ishak Haron & Koh Boh Boon.2006. Bumi Aksara 3. 1985.. Utusan Malaysia. 2000. W. (1995). Dewan Bahasa dan Pustaka.A. Ayers W. Elemen Kasih Sayang Pendidikan. Didaktik Asas-Asas Mengajar. Memartabatkan profesion keguruan. Ab. Batu Caves.. Harrison.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Bibliografi 1. Kementerian Pelajaran Malaysia. Action in Teacher Education Journal. m/s 1-3 6.05. L. Pustaka Salam Sdn Bhd. 17. m/s 2-5 Semakin Terhakis Dalam Dunia 7. R.XII. M. Jakarta. Prof. Kuala Lumpur.1 9.

Mohd Salleh Lebar. 13. Jilid 16: 33-43. 18. Subang jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. Moore. 1993. 17. Bhd. Sharil @ Charil Marzuki & Habib Mat Som . 19 . K.Jurnal Guru.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR 12. Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Keluaran 6. Rahimah Ahmad. & Lee Sok Mee. Bhd. 16. Jurnal Masalah Pendidikan. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. 14. Pendidikan di Malaysia. Isu pendidikan di Malaysia. New York: McGraw-Hill. Mok Soon Sang.D. Sorotan dan cabaran. Noor Azmi Ibrahim. Profesionalisme dan pengupayaan dalam pengurusan. 2000. 15. Peningkatan produktiviti guru saranan dan tindakan. Pendidikan di Malaysia .1999. 1996. Mok Soon Sang. Pentadbiran pendidikan dan pendidikan di Malaysia. 1988. 60 19. 1992. Guru dan perguruan. 1995 Classroom teaching skills. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Inc. 1994.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful