KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR

PEMARKAHAN 1. 2. REFLEKSI ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH

TAJUK

FALSAFAH DAN DASAR

ESEI ILMIAH
KUMPULAN EL – A22 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

KALYANI A/P RENGA @ RENGANATHAN

D201020043520

016-5391016

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD ARIFIN BIN GHAZALI TARIKH SERAH: 04.12.2011

1

politik. SOALAN MARKAH 2 (a) Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap 10 Markah isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan Unit 2: Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan Penghayatan 1. berakhlak mulia.0 Pengenalan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepeadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Faktor-faktor ini telah menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai matlamat-matlamat yang tersendiri untuk dicapai. bertanggungjawab. masyarakat dan negara. ekonomi. Perubahan kurikulum sekolah juga dapat dilihat dalam sistem pendidikan negara kita yang mula berorientasikan ke arah pendidikan umum dan perubahan sukatan pelajaran yang sesuai bagi mengasah 2 . dan faktor sejagat. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988 telah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor agama.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. individu. Selain itu. rohani. emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berimu pengetahuan. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memebri sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Justeru itu. perancangan. dan pencapaian hendaklah selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. segala aktiviti. kurikulum sekolah juga dilihat telah mengalami perubahan dari segi bahan-bahan pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang diserapkan kedalam semua subjek bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sememangnya telah memberi beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan di negara kita seperti implikasi terhadap kurikulum sekolah yang merangkumi beberapa aspek seperti perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program bersepadu seperti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). sosial.

Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga.Sebagai rumusannya. semua pihak memainkan peranan yang penting dalam menyusun atur strategi bagi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan supaya memberi impak positif dalam perkembangan sistem pendidikan di negara kita ini. perubahan positif ini telah mengubah P & P pendidik seterusnya melahirkan pendidik yang inovatif. bertanggungjawab. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia. meluas kepada masyarakat dan negara. dapat kita lihat perubahan seperti perubahan kemudahan-kemudahan supaya para pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka dari segi intelek. sosial dan jasmani secara seimbang. Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang seterusnya ialah terhadap pendidik iaitu perubahan peribadi pendidik selari pandangan dan visi positif dalam menjalankan tugas atau profession bagi mencapai tujuan dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Seterusnya ialah implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan terhadap institusi pendidikan di negara kita. Selain itu. berakhlak mulia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR kemahiran pelajar dalam bidang teknologi. teknik dan vokasional. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. Antara implikasi yang memberi kesan terhadap saya sebagai seorang pendidik adalah seperti berikut: i. berpengetahuan luas. dan berbakti. jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan sahaja setakat memeproleh segulung ijazah atau diploma. rohani. dan berketrampilan. Perubahan iklim sekolah yang kondusif juga telah melahirkan para pelajar yang menghargai ilmu dan melahirkan budaya-budaya positif seperti budaya membaca di kalangan mereka. berakhlak mulia. Tidak ada sebuah negara pun yang boleh bergerak maju ke hadapan jika rakyatnya tidak mampu untuk membulatkan tekad dan bergerak seiring selangkah untuk membangunkan 3 . Dalam institusi pendidikan sekarang. akitiviti budaya sekolah juga mengalami perubahan untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa para pelajar. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. emosi. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. usaha membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu dan harmoni adalah prasyarat utama kepada keupayaan kita untuk memacu kemajuan negara ke tahap yang lebih tinggi.Selain itu.

Pelaksanaan program-program ini menuntut kerjasama dan komitmen guru untuk menerapkan elemen perpaduan dan ini membuktikan bahawa sekolah adalah tapak semaian yang terbaik untuk menyuburkan keharmonian di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. perpaduan dan rasa saling hormat-menghormati di kalangan anak bangsa. Dengan perpaduan kaum akan timbul keamanan kepada negara. guru sebagai pendidik perlu memastikan diri mereka bersedia untuk berusaha lebih inovatif. di bahu para gurulah terletaknya satu amanat besar untuk menyemai nilai-nilai patriotisme. Keupayaan untuk membina negara bangsa pula amat bergantung kepada sejauh mana nilai-nilai patriotisme. Nilai-nilai yang seharusnya dikongsi secara bersama ini sudah tentu perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Justeru. maju dan makmur. politik dan sosial akan berlaku. berjayalah kita dalam membina sebuah negara bangsa yang aman. Dalam usaha meningkatkan perpaduan berbilang kaum. program ko-kurikulum dan sukan. Sehubungan itu. Jika berjaya guru-guru dalam menyemai nilai-nilai murni ini. Kesedaran perpaduan kaum akan menyelamatkan negara kita dari sebarang ancaman anasir luar. dalam usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Semangat ini amat penting agar kaum-kaum yang terdapat di negara sentiasa bersatu padu. Di samping itu. secara tidak langsung kestabilan ekonomi. Perkara ini tentunya menuntut perancangan dan pelaksanaan yang cekap daripada para guru agar pendidikan mampu menjadi wahana perpaduan yang berkesan. proaktif. kecekapan dan keberkesanan guru juga dituntut menerusi aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan semangat patriotik. bertoleransi. di peringkat awal persekolahan lagi guru-guru telah memupuk jati diri murid melalui kurikulum. mampu mencipta kelainan dan menjadi contoh teladan yang baik untuk memupuk nilai-nilai jati diri kepada murid-murid menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. toleransi serta sikap saling hormat menghormati dapat dipupuk dan dikongsi secara bersama oleh setiap lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. menanamkan sifat hormat-menghormati dan peka terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR negara bangsa. bertimbang rasa dalam merealisasikan hasrat tersebut. Dalam pendidikan.pendidik atau guru perlu memainkan peranan penting dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu Guru-guru perlu menerapkan nilai-nilai yang membangkitkan semangat satu bangsa iaitu Bangsa Malaysia di kalangan murid-muridnya bermula dari usia yang muda. guru dapat memainkan peranan dalam beberapa cara seperti dinyatakan bagi mencapai hasrat Pembinaan Negara Bangsa. 4 .

berketerampilan dan sejahtera. nilai murni dan jiwa pelajar. Guru adalah unsur penting dalam dunia pendidikan dan mempunyai pengaruh besar terhadap keberkesanan sesuatu pendidikan. akhlak dan jiwa pelajar. ii. berilmu. Melahirkan insan yang beriman. pergerakan. peranan saya amatlah besar dalam memupuk semnagat perpaduan dan semangat patriotisme dalam diri pelajar. Nilai-nilai mulia juga harus dititikberatkan dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan para pelajar mengendalikan diri mereka ke arah insaniah yang medani. petikan hadis. Oleh kerana itu. Tokoh islam Gamal (2003) berpendapat guru perlu berusaha meletakkan diri mereka pada kedudukan 5 . guru boleh memberikan nasihat yang baik. Guru juga penasihat yang berkesan membimbing pelajar ke arah kebaikan. perbuatan dan pergerakan guru.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Sebagai seorang guru. Oleh itu.malah peranan mereka lebih jauh dari itu iaitu mereka perlu memastikan pelajar dapat melaksanakan setiap pelajaran yang diterima dengan baik dan memupuk keperibadian yang tinggi berdasarkan pendidikan yang diberi.guru harus berpegang teguh dengan ajaran agama dan berakhlak mulia serta berbudi luhur serta pengasih dan penyayang kepada pelajar-pelajarnya. cerita. Peranan guru cukup besar dalam membentuk akhlak. pada setiap kesempatan di awal dan di akhir pengajaran dan pembelajaran. Keperibadian dan amalan pengajaran guru mempunyai pengaruh besar kepada minda. Guru atau pendidik bukan sahaja sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan dan memberi kefahaman terhadap pelajaran yang diberi. Guru yang bersahsiah tinggi bukan sahaja dapat menyampaikan pelajaran dengan berkesan bahkan dapat menawan hati pelajarnya.guru harus mempunyai keperibadian yang tinggi supaya menjadi ikutan dan contoh teladan bagi pelajar-pelajar samada dari segi perkataan. Ini kerana mengikut JERI setiap pelajar harus diberi perhatian yang secukupnya demi membangunkan sahsiah mereka ke tahap yang tinggi dalam membangunkan negara dan bangsa. Sebgaai seorang pendidik dalam menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan saya perlu menjadi role model kepada para pelajar dalam memberikan tunjuk ajar dan bimbingan membangunkan diri mereka dengan nilai-nilai mulia. Pada usia muda mereka akan melihat dan mengikuti segala tingkah laku. kata hikmat. Oleh itu.perbuatan dan gerakgeri. berakhlak mulia. kata-kata daripada tokoh Negara dan tokoh agama.

Sebaliknya. Penerapan nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik murid-murid agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Keperluan sumber tenaga manusia adalah sangat penting untuk memastikan kemajuan negara dapat dikecapi selaras dengan misi wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya. Oleh hal demikian. dan emosi sebelum melangkah kedunia luar iaitu kealam pekerjaan kelak. tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama.Guru atau pendidik juga bukan setakat memberi ilmu pengetahuan.sikap. seorang guru perlu mewujudkan keseimbangan dari segala aspek untuk memajukan diri generasi masa depan yang masih di bangku sekolah. Guru-guru perlu menerapkan nilai murni dalam semua matapelajaran yang diajar. rohani. seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia. Dalam hal ini. Dalam 6 . emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis. tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu orang lain serta prihatin. pelajar harus dididik untuk menyiapkan diri dari segi intelek. Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Sebagai seorang guru. bersyukur dengan nikmat yang diterima tetapi pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan jelas menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek.cara hidup dan perhubungan sesama manusia dan makhluk illahi yang lain. adalah penting untuk mendidik insan yang bergelar pelajar sebagai persediaan untuk menjadi sumber tenaga manusia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang lebih baik dan terhormat di kalangan pelajar bagi menimbulkan rasa hormat mereka terhadapnya dalam suasana penuh kasih sayang. bertingkah laku baik.kemahiran dan amalan tetapi dia harus menanamkan keagamaan untuk mendidik pelajar tentang ketuhanan supaya menjadi pelajar yang kamil dalam semua aspek:ketakwaan pemikiran. Dari bangku sekolah lagi. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua potensi diri. masyarakat dan negara yang aman dan damai.akhlak. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. iii. jasmani. seterusnya membentuk keluarga. rohani.

Hal ini disebabkan.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mencapai matlamat ini. Seorang guru juga perlu mempunyai nilai tidak berkontroversi dan memilih kasih terhadap anak murid mereka. guru tidak seharusnya hanya mengajar berdasarkan silibus dalam buku teks tetapi perlu menerapkan pengalaman-pengalaman sebenar yang wujud dalam dunia yang penuh cabaran dan globalisasi. tanggungjawab untuk mendidik pelajar sepatutnya dilakukan seperti mendidik anak-anak mereka sendiri dengan penuh semangat dan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. 7 . Oleh hal demikian. dan status. agama. iv. sebelum menunding jari kepada para pelajara atas keruntuhan akhlak mereka. Semua rakyat Malaysia seharusnya diberikan peluang pendidikan yang sama rata tidak kira bangsa. setiap guru haruslah mempunyai sahsiah yang tinggi selaras dengan etika perguruan Malaysia dalam melahirkan anak murid yang bertakwa dan berbakti. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. Sebagai seorang guru saya dapat menghayati prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan bahawa ianya bukan hanya sebagai wahana pendidikan dalam melahirkan insan yang berpendidikan tetapi ia merupakan aset negara dalam melahirkan insan yang mulia dan bermoral. barulah seorang pelajar itu tahu akan situasi sebenar kehidupan dan mampu untuk berfikiran jauh ke hadapan. guru tidak boleh memberi layanan yang tidak adil ataupun pilih kasih kepada pelajarnya. Tambahan lagi. guru perlu ikhlas dan tabah untuk menghadapi cabaran dan menolak semua kelemahan dan kekurangan bagi mencapai hasrat untuk menyalurkan maklumat dan pendidikan yang sepenuhnya kepada semua rakyat Malaysia. hanya melalui pendidikan seseorang itu dapat mengubah diri dan kehidupan mereka kearah yang lebih gemilang dan berjaya. Sebagai insan yang bergelar guru. Dengan cara inilah rakyat Malaysia dapat menikmati ilmu yang berkesan dan berguna untuk memajukan diri dan masyarakat mereka disamping dapat mengubah taraf kehidupan. Dengan cara ini. Tidak kira dimana sahaja pelusuk Malaysia mahupun yang terpencil ataupun jauh di pedalaman.

SOALAN (b) Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. bermoral dan beretika tinggi selain daripada melahirkan warganegara 8 . keharmonian dan kebudayaan.0 Pengenalan Menjelang tahun 2020. politik sosial. Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. iaitu mencapai kemajuan seimbang dari segi ekonomi. MARKAH 2 10 Markah 1. Selaras dengan itu salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. Oleh itu kementerian pelajaran mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam membangunkan warganegara yang bersifat progresif.

berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta negara. Ini bukan suatu perkara yang boleh dikecapi dalam masa yang singkat. Seorang pendidik peru mempunyai sahsiah peribadi yang mulia dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejurus dengan pembangunan sahsiah murid. berakhlak mulia. tenaga dan juga inisiatif yang banyak. guru adalah golongan profesional yang melaksanakan tugas ke arah mencapai matlamat pendidikan untuk merealisasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada pelajar dan masyarakat bagi membina Negara yang bertamadun tinggi. dan Mereka rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Dengan ini. bertanggungjawab. FPK (1989) di Malaysia menekankan “pendidikan sebagai usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan seimbang dan harmoni dari segi intelek.” FPK ini jika dihayati sepenuhnya menunjukkan guru telah diamanahkan memikul tanggungjawab yang berat. Rahim 1997).KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang berpengetahuan dan berkemahiran. Dengan keadaan ini akan menyebabkan ramai guru menghadapi tekanan emosi akibat daripada perubahan tersebut. dan juda dedikasi berserta inovatif dan inisiatif dalam menjadi role model kepada para pelajar.2002) Dalam konteks pendidikan moden hari ini. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Penambahan beban tugas ini sudah tentu akan membawa kesan kepada mutu dan kualiti pengajaran guru ( Abd. Ini memerlukan masa. Dalam usaha untuk merealisasikan sistem pendidikan itu. rohani. Memperkembangkan lagi potensi individu. Sebeginilah 9 . Seperti yang dinyatakan pelbagai saranan etika keguruan dapat disimpulkan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bersabar. Pendidikan ialah satu usaha berterusan. Sebagai seorang guru saya juga memang mengalami kesusahan dan menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. beban tugas dan tanggungjawab kerja dalam kalangan guru-guru perlu diambil kira. Mewujudkan insan yang harmonis. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Mereka perlu berwibawa. tetapi terdapat juga pelbagai rintangan dan cabaran dalam seorang guru melaksanakan atau mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam meningkatkan peribadinya. Mewujudkan rakyat yang berilmu pengetahuan. setiap guru harus memiliki segala akhlak mulia. Begitu juga setiap kali perubahan kurikulum berlaku maka setiap kali itulah juga kewibawaan guru tercabar. peka kepada perubahan dan bijak menangani masalah terutama disiplin pelajar. Membina rakyat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Secara amnya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. untuk mengamalkan prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti. guru dianggap sebagai ‘pakar’ dalam segala bidang (Shamsudin Haron et al.

mengawas peperiksaan. Guru juga perlu memastikan kelicinan program sekolah yang telah dirancang sama ada pada peringkat sekolah. Manakah adilnya mengamalkan nilai mulia yang tinggi di sekolah keesokan hari? Stress dan tekanan yang begitu mendalam menyebabkan emosi terganggu dan menunjuk muka kepada para pelajar. Memang tidak boleh dinafikan bahawa setiap guru yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam KSSR ini mengalami tekanan emosi yang berpanjangan dan berturutan sehingga meletakkan jawatan sebagai seorang pendidik. Pelajar kini semakin bijak dan boleh memberi penilaian dan tindak balas atas tindakan guru. Guru perlu pandai membuat perancangan dan strategi. membahagikan keutamaan urutan tugas dan tanggungjawab yang perlu dipelajari melalui pengalaman. daerah. Tarikh akhir untuk menghantar maklumat secara rangkaian adalah singkat tetapi pengguna rangkaian sampai pukul 5 pagi adalah beribuan dan kena berhadapan dengan skrin komputer berjam-jam. Siang dan malam tidak dapat lena kerana takut akan sistem online SAPS mahupun SKPM tergendala dan tidak boleh memasukkan markah pelajar. Guru haruslah sedar atau beringat bahawa setiap langkah mereka sebenarnya dalam pemerhatian dan sentiasa dinilai. Tanggungjawab dan beban kerja guru yang semakin bertambah menyebabkan guru memainkan bermacam jenis peranan. Secara tidak sengaja setiap guru tidak boleh menjadi role model kepada anak murid mereka dalam konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Walau bagaimanapun beban tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan atau tidak banyak bergantung kepada individu guru itu sendiri.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR keadaan saya sebgai seorang guru tergugat apabila Kurikulum Standard Sekolah Rendah diamalkan pada tahun ini bermula dengan tahun satu. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. persediaan alat-alat mengajar. Selaras dengan perkembangan sistem pendidikan sekarang ini seperti persediaan pengajaran pembelajaran. Beban tugas yang banyak sebenarnya merupakan fenomena biasa dalam kehidupan pendidik. menghadiri 10 . Perkembangan dalam bidang pendidikan banyak bergantung kepada pengalaman yang dicurahkan oleh guru. kegiatan ko-kurikulum dan juga tugas-tugas berkaitan dengan perkeranian. Beban tugas yang tidak diuruskan dengan sistematik akan menyebabkan berlakunya tekanan dan seterusnya menghasilkan mutu kerja yang mengecewakan apabila dibuat penilaian. Mereka rela berbuat demikian kerana beban tugas yang dihembapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ke atas diri warga pendidik memang tidak boleh dipikul. Kenyataan ini perlu dihadapi dan sedia diketahui sebelum guru tersebut memilih profesion perguruan. menanda kertas peperiksaan atau ujian. menyemak buku murid. pemerhatian dan bertanya kepada guru yang berpengalaman. Ramai guru berpendapat beban tugas guru adalah sangat membebankan. guru perlu membuat perancangan pengajaran. negeri atau kebangsaan.

2000). menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga kerja-kerja persatuan ibubapa dan guru (PIBG). Oleh itu. Ini juga menjadi satu bebanan yang tidak terhingga kepada warga pendidik. Memang mereka tidak mempunyai masa untuk luangkan dengan suami atau isteri mereka mahupun dengan anak-anak mereka.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mesyuarat. cepat meradang. jumlah mata pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi guru. Lebih-lebih lagi pada waktu yang sama seorang guru itu perlu berhadapan dengan murid untuk menjalankan P&P. Sesudah muncul sistem KSSR pada tahun ini menyebabkan setiap guru berada di sekolah berjam-jam sehingga kerja mereka habis disiap. Ketegangan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan. Ekoran dari bebanan tugas yang berat yang terpaksa dipikul oleh guru-guru telah menyebabkan mereka tidak menyempurnakan tugas mereka dengan baik dan seterusnya ditegur atau dimarahi oleh majikan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami “stress”. Mereka bukan sahaja menjadi guru tetapi juga bertugas sebagai kerani dalam mengendalikan urusan sampingan seperti urusan buku teks murid. kegiatan sukan dan ko-kurikulum murid dan berbagai lagi. Tetapi kewajipan saya bekerja di samping meninggikan taraf profesion aku. Ini agak merungsingkan fikiran sehingga lupa akan 11 . Menurut Faridah & Zubaidah (1999). Dengan ekoran daripada itu. Ini menyebabkan seseorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi di dalam menjalankan tugasnya (Abdul Malik. sesudah itu mereka juga perlu berhadapan dengan ketua jabatan dalam melangsaikan tugasan di pejabat. disiplin murid. guru memerlukan kompetensi pengurusan masa sbagi melaksanakan tanggungjawab tersebut. Keadaan semakin hari semakin mencabarkan dan membunuhkan naluri dan sikap mulia seseorang guru dan meninggalkan kesan kebencian dan juga kebebanan dalam diri warga pendidik. Antara kriteria guru berkesan ialah guru yang dapat mempamerkan mutu pengajaran yang baik dan dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan perngurusan dengan cara yang berturutan dan semula jadi dalam kedudukannya. Dalam konteks ini. tahun ini satu sistem persiswazahan guru (PPG) telah memberi peluang kepada para pendidik untuk meninggikan taraf kerjaya mereka. sebagai seorang pendidik diri saya juga tidak boleh berkompromi dengan kedua-dua bebanan ini. tetapi masih ada yang berlonggok perlu dibawa balik ke rumah untuk dibereskan. Ini turut diakui oleh Zubaidah Aman (1999) yang mendapati bebanan waktu mengajar. bebanan kerja guru bukan sahaja mengajar tetapi juga melaksanakan kerja penkeranian dan pentadbiran. akaun persatuan dan kelab murid. menghadiri kursu dan sebagainya. agresif dan hilang daya konsentrasi. Beban tugas yang banyak ini menyebabkan guru semakin tertekan. Dalam hal ini memang mereka tidak boleh mengaplikasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kerjaya mereka. hal ehwal kebajikan murid.

Antara peranan lain guru ialah memberikan ilmu yang cukup dari segi jasmani mahupun rohani kepada pelajar bagi mengembangkan potensi diri dan dapat ilmu yang disampaikan dapat berfungsi dengan baik. Akhlak dan kualiti guru adalah sangat penting dalam memperbaiki akhlak pelajar. Robiah sidin(1994) ada mencadangkan beberapa kriteria yang sepatutnya ada pada seorang guru agar bersedia dalam mengajar dan mampu mengajar seiring dengan perubahan zaman. Bekerja sebagai sebuah mesin menyebabkan mereka cepat tua dan tidak berdaya. sentiasa mengikuti peredaran masa. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar. saya memang tidak berkemampuan menunjukkan sikap berseronok dalam P&P saya.t). Guru adalah pendidik dan mursyid disamping menyampaikan ilmu. memahami perkembangan teknologi dan mempunyai sifat berani. t. mahu mencuba idea baru dan inovatif. Adakah ini wajar? Memang tidak. tetapi robot tidak begitu. Maka guru perlulah memiliki kualiti peribadi yang tinggi serta mampu menyampaikan risalahnya sebagai pendidik (Al Ghazali. 12 . Memang terbukti bahawa kini guru-guru dianggap sebagai robot yang berkemampuan untuk menyiapkan semua hal dalam masa yang singkat. Dalam pada hal ini. Ini akan mencerminkan sikap guru yang tidak berakhlak dan mempunyai sahsiah atau moral yang baik. Dalam pada hal. Guru sepatutnya mempunyai potensi dalam mendidik pelajar relevan dengan zaman dan keadaan sekarang. ramai yang berpendidikan tidak mahu memilih profesion keguruan ini kerana bebanan dan slogan ‘guru serba boleh’ oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. ini kerana guru adalah insan yang berjiwa naluri dan mempunyai penat letih dan juga perasaan. Guru juga akan dijadikan contoh yang baik kepada mereka. Pandangan Kementerian Pelajaran Malaysia yang agak tidak relevan ini menyebabkan ramai guru mengalami pelbagai penyakit emosi sehingga meletakkan jawatan ini.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR membuat rancangan harian untuk keesokan hari. Setiap manusia ada batasan untuk melakukan sesuatu dan akal fikiran mereka juga tidak akan berkonsepkan mengarusi semua bidang. Kriteria yang disenaraikan ialah Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas. Dalam alaf baru ini. Bagaimana pula jika guru menunjukkan sikap yang kurang baik kepada pelajar? Sudah tentu generasi pelajar itu akan sama seperti guru tersebut. Pelajar sangat menghormati guru yang berakhlak mulia kerana guru adalah sumber ilmu dan semangat mereka. Guru bukanlah sebagai robot atau alat untuk menyampaikan ilmu tetapi ia berperanan lebih luas dari itu (Pusat Perkembangan Kurikulum. 1988). Guru merupakan contoh kepada pelajar.

Salah satu cabaran dalam memartabatkan profesion perguruan adalah sekolah yang berkualiti. Sekolah berkualiti memerlukan satu usaha pembangunan sumber pendidikan seperti guru dan prasarana untuk sekolah melalui beberapa pendekatan yang strategik. Hati seorang guru yang menyampaikan ilmu mestilah bersih dan ikhlas. lengkap dan terkini untuk semua peringkat sekolah dan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan Rancangan Malaysia tercapai. menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efesien. Bukan itu sahaja. Kebersihan meliputi jasmani dan rohani. pembelajaran dan penguasaan supaya mencapai matlamat untuk merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan. 13 . pengajaran. dalam memartabatkan prosfesion perguruan. Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seorang guru untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam sistem pendidikan yang sering berubah. membuat refleksi kendiri. Tambahan pula masalah sekolah turut bertambah berikutan pertambahan pelajar di dalam bilik darjah. Guru juga mestilah bebas daripada perasaan hasad dengki. Misalnya untuk meningkatkan kualiti sekolah.riak. Ini kerana keikhlasan seorang guru dalam menyampaikan ilmu terpancar melalui tindakannya. Keadaan ini seterusnya menjadikan pengurusan di sekolah menjadi semakin kompleks. Antara cabaran tersebut adalah penyediaan input pendidikan yang mencukupi. pelaksanaan penyelidikan tindakan kolaborasi. perlakuan. peningkatan keberkesanan proses pengajaran dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualiti serta iklim persekolahan yang kondusif supaya bahan pelajaran bukan sahaja boleh diperolehi daripada buku teks semata-mata malah boleh didapati melalui jaringan internet dan juga kemudahan multimedia turut menjadi cabaran dalam menghasilkan sekolah berkualiti. Keadaan ini menyebabkan suatu tekanan kepada para pendidik yang tidak masak dengan ICT. Ini menyebabkan mereka terlalu stress dan tidak boleh mengamalkan etika keguruan dalam perkhidmatan mereka. guru itu sendiri berhadapan dengan cabaran untuk menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan khasnya dalam bidang kurikulum. tindakan atau perasaan. tamak. pemarah dan sebagainya. Selain itu. memupuk budaya ilmu. guru haruslah sentiasa berusaha untuk meningkatakan taraf profesionalisme melalui latihan dalam perkhidmatan. Perkembangan bidang sains dan teknologi pada masa kini menjadikan bidang pendidikan semakin bertambah canggih dan mencabar. Guru mesti mempunyai kebersihan peribadi iaitu dari segi percakapan.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR ini merupakan satu cabaran yang serius yang dihadapi oleh warga pendidik seperti saya dalam memiliki etika keguruan yang berpositif.

KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Jumlah pelajar yang semakin bertambah pada setiap tahun juga merupakan salah satu beban yang harus ditanggung oleh guru-guru di sekolah. Keadaan ini jelas menampakkan bahawa cuti sebenar 14 . Guru terpaksa mengawal bilangan murid yang terlalu ramai dan perkara ini bakal menjejaskan prestasi seseorang guru dan guru tidak dapat memberikan tumpuan sepunuhnya ketika waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Apatah lagi dengan KSSR yang telah diamalkan serentak di Malaysia pada awal tahun ini? Membebankan dua kali ganda lebih daripada KBSR. Semenjak Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dilaksanakan secara rasmi di seluruh sekolah di negara ini mulai pada tahun 1989 maka sering kali kedengaran suara rungutan daripada sebahagian besar para guru di sekolah menengah tentang beban tugas mereka pada hari ini semakin hari semakin bertambah dan tercabar. Cabaran lain adalah guru-guru terpaksa berkerja pada musim cuti persekolahan. Mereka berpendapat bahawa KBSR terlalu memerlukan alat bantu mengajar sehinggakan ia sangat menyusahkan. jumlah pengambilan pelajar baru semakin bertambah dan secara tidak lansung mewujudkan suasana bilik darjah yang melebihi kapasiti yang telah ditetapkan. mengenai kesan KBSR ke atas beban tugas guru beliau mendapati bahawa sejumlah 90% dalam kalangan responden mengatakan bahawa KBSR itu adalah membebankan khususnya dari segi persediaan guru. Dengan itu maka wujudlah rungutan daripada pelajar berkenaan dengan situasi pembelajaran yang kurang selesa. Situasi ini sangat berkait rapat di mana guru-guru dikehendaki mengawas peperiksaan awam. Akibat terlalu penat dengan urusan dalam bilik darjah. Para guru juga mendakwa bahawa KBSR yang dilaksanakan telah menyebabkan beban tugas mereka bertambah. mengadakan kelas tambahan. Bilangan guru yang tidak mencukupi dalam sesebuah sekolah juga menyumbang kepada peningkatan tahap beban guru-guru yang sedia ada di sekolah tersebut. Oleh yang demikian. Menurut Shahbudin (1986). Mereka mendakwa bahawa KBSR menambahkan tanggungjawab para guru serta berat dari segi kawalan kelas dan perlaksanaannya. guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan BBM bagi sesi pengajaran dan pembelajaan (P&P) yang seterusnya. memeriksa kertas jawapan calon. di mana jumlah waktu mengajar di dalam bilik darjah semakin bertambah dan mereka terpaksa pulang lewat ke rumah. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dibuat oleh Shafie (1994). pada dasarnya cuti persekolahan tidak dapat digunakan oleh guru-guru untuk berehat bersama-sama keluarga akan tetapi mereka dikehendaki bertugas lebih masa sepanjang cuti persekolahan pada setiap tahun. kelas pemulihan. cuti guru yang terdiri daripada 77 hari (11 minggu) hanya tinggal lebih kurang 33 hari sahaja dalam setahun. Setiap tahun. menghabiskan banyak masa dan membosankan. kelas intensif dan sebagainya.

Ini kerana tekanan dan bebanan yang kuat dalam sistem pendidikan masa kini. 15 . didapati masa sebenar guru bekerja adalah 44. Guru-guru dikehendaki menjalankan kegiatan kokurikulum di sekolah tanpa mengikut ketetapan masa tidak kira pada waktu persekolahan mahupun di luar waktu persekolahan. Para guru masa kini terpaksa menghadapi masalah dalam menguruskan aktivitiaktiviti kokurikulum di sekolah yang semakin hari semakin bertambah.93 jam lagi bagi menyempurnakan kerja-kerja mereka seperti mengajar dan menyemak latihan buku pelajar. guru-guru masih memerlukan sebanyak 15.28 jam seminggu manakala masa rasmi di sekolah ialah 28.35 jam sahaja seminggu (jumlah masa kerja rasmi bagi 1 hari adalah 5. Akibatnya.67 jam. Guru juga terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. Pembahagian kerja merupakan perkara yang penting dalam aspek kawalan dan pengurusan bagi menganalisis tugas dan pembahagian kerja secara terperinci. mereka langsung tidak boleh mengubah diri mereka dengan ciri-ciri yang diterapkan dalam FPK dan juga SGM. Gabungan antara tugas dan kemampuan bertujuan mewujudkan kecekapan (Abdul Shukur Abdullah.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR para guru semakin berkurang kerana kerja-kerja tambahan yang perlu dilakukan dilaksanakan ketika waktu cuti persekolahan. Jabatan Pelajaran Negeri atau di peringkat kementerian.) Justeru itu. kemudian membandingkan dengan kemampuan seorang pekerja untuk melaksanakan tugas itu dengan terperinci. Contohnya apabila ada pegawai baru di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). Natijahnya keadaan cabaran sebegini menyebabkan para pendidik penat dengan tugas mereka dan mereka memaksaan diri mereka menghadiri tugas setiap hari. 1991). Mengikut kajian yang dilakukan pleh Shahbudin (1986). banyaklah idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru. Dengan ekorannya. 2005). “Bebanan ini bertambah dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid” (Harian Metro. guruguru terpaksa meninggalkan tugas utama mereka iaitu mengajar di bilik darjah.

semua pihak harus bersatu padu dan bekerjasama. ciri intelektual yang baik. menguasai ilmu pedagogi. Oleh itu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan garis panduan utama yang boleh dijadikan rujukan oleh guru sebagai satu kod etika yang mampu memberikan pemikiran dan amalan profesionalisme keguruan yang mantap dan stabil. tanggungjawab mendidik bukan terletak di pundak guru semata-mata sebaliknya setiap individu masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing supaya pembinaan negara bangsa lebih sistematik dan mencapai objektifnya. Sebagai konklusinya. gemilang dan terbilang seperti kata bekas Perdana Menteri Malaysia. ciri profesional. Walau bagaimanapun. dalam usaha untuk mencapai wawasan membina negara bangsa. 16 . setiap guru seharusnya mempunyai kesedaran serta semangat yang tinggi bagi memartabatkan profesion perguruan pada tahap yang tinggi dan sepatutnya di mata masyarakat. yakni generasi celik minda dan mempunyai kekuatan mental bagi menghadapi cabaran lebih kompetitif pada masa depan. warga pendidik adalah golongan di barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan 2006-2010 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). pendidikan menjadi wahana utama. Dalam perkara ini.. ciri interpersonal...” (Berita Harian. pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan pelajar dengan ciri-ciri individu dan masyarakat bangsa Malaysia. dapat mengaplikasikan teori kepada amalan dan mengamalkan pembelajaran ilmu sepanjang hayat. dan di pundak guru jugalah disandarkan harapan untuk mewarnakan dunia pendidikan.A. Putrajaya pada 16 Januari 2007: “Di tangan warga pendidik hari ini kita serahkan untuk melahirkan generasi cemerlang. Di tangan warga pendidiklah tergenggam segala permasalahan pendidikan sejak sekian lama. Jatuh bangun institusi sosial seperti sekolah terletak di tangan guru. Justeru. Bagi mencapai agenda negara. Dalam hal ini. berkemahiran dalam pengurusan. 17 Januari 2007) Seorang guru juga haruslah mempunyai ciri-ciri personal. kreatif dan inovatif. bukannya orang lain.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Keesimpulannya. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. Y.

beriman dan mengamalkan nilai-nilai yang baik tidak harus dipandang rendah oleh masyarakat. Jasa dan sumbangan yang diberikan oleh warga pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. siapalah kita pada hari ini. Tanpa guru. Pemilihan bidang ini sebagai pilihan terakhir untuk diceburi adalah satu tanggapan yang salah. Masyarakat harus sedar cabaran dan bebanan yang dihadapi oleh golongan guru sebelum mengambil jalan mudah dengan memandang rendah golongan ini. 17 . Usaha Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan profesion ini perlu dipandang tinggi. Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Semua pihak perlu berganding bahu untuk meningkatkan profesionalisme guru dan bukan untuk membebankan lagi tugasan guru serta tidak mengharapkan sebelah pihak sahaja. Profesion perguruan merupakan satu profesion yang sangat mulia.

1985. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asas-asas dalam amalan pedagogi.Dodd (1977). 1990. The elementary teacher in action. Nazirmuddin Ahmad (2005). 4. Ishak Haron & Koh Boh Boon.A. Kuala Lumpur.Vol. Kuala Lumpur. Bhd. Syuhada Choo Abdullah. Elemen Kasih Sayang Pendidikan. (1995). Bumi Aksara 3. m/s 1-3 6. 1966. R. 11. Inc.2011.XII. Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru Dengan Tugasnya : Untuk Maktab Perguruan. m/s 2-5 Semakin Terhakis Dalam Dunia 7. San Francisco: Wadsworth Publishing Company. Pengantar Etika Edisi Ketiga. Kementerian Pelajaran Malaysia. Jakarta. Batu Caves. Pustaka Salam Sdn Bhd.2006. Ab. Aziz Yusof. L.Nasution. Utusan Malaysia. 1979.05.1 9.No. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Memartabatkan profesion keguruan. 17. 10. Pethinking the professional of teaching: A progressive option.Kuala Lumpur: Utusan Publication &Distributor Sdn. Ayers W.A. 8. M.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Bibliografi 1. 2. Berita Harian.10. Prof.. 2000. Marzita Abdullah. Pengambilan guru diperketatkan 2007. Dr. Perubahan dan kepimpinan. m/s 4-7.E.S. Action in Teacher Education Journal. Didaktik Asas-Asas Mengajar. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. 18 . Harrison. W. Dewan Bahasa dan Pustaka. 16.H & Gowin. 5..

13. 1995 Classroom teaching skills. 15. Inc.1999. Sharil @ Charil Marzuki & Habib Mat Som . 16. Bhd.Jurnal Guru. Sorotan dan cabaran.D. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 17. Mok Soon Sang.Mohd Salleh Lebar. Subang jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. 2000. Profesionalisme dan pengupayaan dalam pengurusan. Noor Azmi Ibrahim. Keluaran 6. Jurnal Masalah Pendidikan. 1992. Bhd. Mok Soon Sang. 14. Rahimah Ahmad. 60 19. Bhd. 18. 1988. Peningkatan produktiviti guru saranan dan tindakan. 1996.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR 12. 19 . Jilid 16: 33-43. Pendidikan di Malaysia. K. Pentadbiran pendidikan dan pendidikan di Malaysia. Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia. & Lee Sok Mee. Pendidikan di Malaysia . Moore. 1994. 1993. New York: McGraw-Hill. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Guru dan perguruan. Isu pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful