KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR

PEMARKAHAN 1. 2. REFLEKSI ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH

TAJUK

FALSAFAH DAN DASAR

ESEI ILMIAH
KUMPULAN EL – A22 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

KALYANI A/P RENGA @ RENGANATHAN

D201020043520

016-5391016

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD ARIFIN BIN GHAZALI TARIKH SERAH: 04.12.2011

1

Justeru itu. SOALAN MARKAH 2 (a) Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap 10 Markah isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan Unit 2: Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan Penghayatan 1. Perubahan kurikulum sekolah juga dapat dilihat dalam sistem pendidikan negara kita yang mula berorientasikan ke arah pendidikan umum dan perubahan sukatan pelajaran yang sesuai bagi mengasah 2 . individu. masyarakat dan negara. ekonomi. rohani. kurikulum sekolah juga dilihat telah mengalami perubahan dari segi bahan-bahan pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang diserapkan kedalam semua subjek bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. perancangan. dan pencapaian hendaklah selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan faktor sejagat. berakhlak mulia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sememangnya telah memberi beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan di negara kita seperti implikasi terhadap kurikulum sekolah yang merangkumi beberapa aspek seperti perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program bersepadu seperti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memebri sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Faktor-faktor ini telah menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai matlamat-matlamat yang tersendiri untuk dicapai. Selain itu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988 telah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor agama. segala aktiviti. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berimu pengetahuan.0 Pengenalan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepeadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. sosial. emosi dan jasmani. bertanggungjawab. politik.

rohani. Selain itu. Antara implikasi yang memberi kesan terhadap saya sebagai seorang pendidik adalah seperti berikut: i. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. dan berbakti. Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang seterusnya ialah terhadap pendidik iaitu perubahan peribadi pendidik selari pandangan dan visi positif dalam menjalankan tugas atau profession bagi mencapai tujuan dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Seterusnya ialah implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan terhadap institusi pendidikan di negara kita. berakhlak mulia. bertanggungjawab. berakhlak mulia. usaha membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu dan harmoni adalah prasyarat utama kepada keupayaan kita untuk memacu kemajuan negara ke tahap yang lebih tinggi. jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan sahaja setakat memeproleh segulung ijazah atau diploma. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. akitiviti budaya sekolah juga mengalami perubahan untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa para pelajar. emosi.Sebagai rumusannya. perubahan positif ini telah mengubah P & P pendidik seterusnya melahirkan pendidik yang inovatif. Dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia.Selain itu. Dalam institusi pendidikan sekarang. meluas kepada masyarakat dan negara. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. dan berketrampilan. teknik dan vokasional. semua pihak memainkan peranan yang penting dalam menyusun atur strategi bagi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan supaya memberi impak positif dalam perkembangan sistem pendidikan di negara kita ini. Tidak ada sebuah negara pun yang boleh bergerak maju ke hadapan jika rakyatnya tidak mampu untuk membulatkan tekad dan bergerak seiring selangkah untuk membangunkan 3 . dapat kita lihat perubahan seperti perubahan kemudahan-kemudahan supaya para pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka dari segi intelek. sosial dan jasmani secara seimbang.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR kemahiran pelajar dalam bidang teknologi. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. berpengetahuan luas. Perubahan iklim sekolah yang kondusif juga telah melahirkan para pelajar yang menghargai ilmu dan melahirkan budaya-budaya positif seperti budaya membaca di kalangan mereka.

Jika berjaya guru-guru dalam menyemai nilai-nilai murni ini. Keupayaan untuk membina negara bangsa pula amat bergantung kepada sejauh mana nilai-nilai patriotisme. Perkara ini tentunya menuntut perancangan dan pelaksanaan yang cekap daripada para guru agar pendidikan mampu menjadi wahana perpaduan yang berkesan. Di samping itu.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR negara bangsa. Kesedaran perpaduan kaum akan menyelamatkan negara kita dari sebarang ancaman anasir luar. Pelaksanaan program-program ini menuntut kerjasama dan komitmen guru untuk menerapkan elemen perpaduan dan ini membuktikan bahawa sekolah adalah tapak semaian yang terbaik untuk menyuburkan keharmonian di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Nilai-nilai yang seharusnya dikongsi secara bersama ini sudah tentu perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Semangat ini amat penting agar kaum-kaum yang terdapat di negara sentiasa bersatu padu. di bahu para gurulah terletaknya satu amanat besar untuk menyemai nilai-nilai patriotisme. Dalam usaha meningkatkan perpaduan berbilang kaum. toleransi serta sikap saling hormat menghormati dapat dipupuk dan dikongsi secara bersama oleh setiap lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan agama.pendidik atau guru perlu memainkan peranan penting dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu Guru-guru perlu menerapkan nilai-nilai yang membangkitkan semangat satu bangsa iaitu Bangsa Malaysia di kalangan murid-muridnya bermula dari usia yang muda. guru sebagai pendidik perlu memastikan diri mereka bersedia untuk berusaha lebih inovatif. mampu mencipta kelainan dan menjadi contoh teladan yang baik untuk memupuk nilai-nilai jati diri kepada murid-murid menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. di peringkat awal persekolahan lagi guru-guru telah memupuk jati diri murid melalui kurikulum. perpaduan dan rasa saling hormat-menghormati di kalangan anak bangsa. politik dan sosial akan berlaku. secara tidak langsung kestabilan ekonomi. dalam usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. bertoleransi. kecekapan dan keberkesanan guru juga dituntut menerusi aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan semangat patriotik. 4 . berjayalah kita dalam membina sebuah negara bangsa yang aman. Dengan perpaduan kaum akan timbul keamanan kepada negara. Sehubungan itu. proaktif. menanamkan sifat hormat-menghormati dan peka terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum. Justeru. guru dapat memainkan peranan dalam beberapa cara seperti dinyatakan bagi mencapai hasrat Pembinaan Negara Bangsa. Dalam pendidikan. program ko-kurikulum dan sukan. bertimbang rasa dalam merealisasikan hasrat tersebut. maju dan makmur.

Tokoh islam Gamal (2003) berpendapat guru perlu berusaha meletakkan diri mereka pada kedudukan 5 . berilmu. Oleh itu.guru harus mempunyai keperibadian yang tinggi supaya menjadi ikutan dan contoh teladan bagi pelajar-pelajar samada dari segi perkataan. kata hikmat. Guru adalah unsur penting dalam dunia pendidikan dan mempunyai pengaruh besar terhadap keberkesanan sesuatu pendidikan. Guru yang bersahsiah tinggi bukan sahaja dapat menyampaikan pelajaran dengan berkesan bahkan dapat menawan hati pelajarnya. perbuatan dan pergerakan guru. pergerakan. Ini kerana mengikut JERI setiap pelajar harus diberi perhatian yang secukupnya demi membangunkan sahsiah mereka ke tahap yang tinggi dalam membangunkan negara dan bangsa. Pada usia muda mereka akan melihat dan mengikuti segala tingkah laku. nilai murni dan jiwa pelajar. Guru atau pendidik bukan sahaja sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan dan memberi kefahaman terhadap pelajaran yang diberi.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Sebagai seorang guru. Keperibadian dan amalan pengajaran guru mempunyai pengaruh besar kepada minda. petikan hadis. peranan saya amatlah besar dalam memupuk semnagat perpaduan dan semangat patriotisme dalam diri pelajar. pada setiap kesempatan di awal dan di akhir pengajaran dan pembelajaran.malah peranan mereka lebih jauh dari itu iaitu mereka perlu memastikan pelajar dapat melaksanakan setiap pelajaran yang diterima dengan baik dan memupuk keperibadian yang tinggi berdasarkan pendidikan yang diberi. berakhlak mulia. Oleh itu. Oleh kerana itu. ii. berketerampilan dan sejahtera. Sebgaai seorang pendidik dalam menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan saya perlu menjadi role model kepada para pelajar dalam memberikan tunjuk ajar dan bimbingan membangunkan diri mereka dengan nilai-nilai mulia. akhlak dan jiwa pelajar. Nilai-nilai mulia juga harus dititikberatkan dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan para pelajar mengendalikan diri mereka ke arah insaniah yang medani.perbuatan dan gerakgeri. Melahirkan insan yang beriman. kata-kata daripada tokoh Negara dan tokoh agama. Peranan guru cukup besar dalam membentuk akhlak.guru harus berpegang teguh dengan ajaran agama dan berakhlak mulia serta berbudi luhur serta pengasih dan penyayang kepada pelajar-pelajarnya. Guru juga penasihat yang berkesan membimbing pelajar ke arah kebaikan. guru boleh memberikan nasihat yang baik. cerita.

tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. seorang guru perlu mewujudkan keseimbangan dari segala aspek untuk memajukan diri generasi masa depan yang masih di bangku sekolah. ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya. Dalam 6 . pelajar harus dididik untuk menyiapkan diri dari segi intelek. bertingkah laku baik. rohani.kemahiran dan amalan tetapi dia harus menanamkan keagamaan untuk mendidik pelajar tentang ketuhanan supaya menjadi pelajar yang kamil dalam semua aspek:ketakwaan pemikiran. Oleh hal demikian. Falsafah Pendidikan Kebangsaan jelas menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek. Dari bangku sekolah lagi. rohani.sikap. emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis. adalah penting untuk mendidik insan yang bergelar pelajar sebagai persediaan untuk menjadi sumber tenaga manusia. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua potensi diri. seterusnya membentuk keluarga.akhlak. bersyukur dengan nikmat yang diterima tetapi pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi. dan emosi sebelum melangkah kedunia luar iaitu kealam pekerjaan kelak. masyarakat dan negara yang aman dan damai.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang lebih baik dan terhormat di kalangan pelajar bagi menimbulkan rasa hormat mereka terhadapnya dalam suasana penuh kasih sayang. Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Keperluan sumber tenaga manusia adalah sangat penting untuk memastikan kemajuan negara dapat dikecapi selaras dengan misi wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu orang lain serta prihatin.cara hidup dan perhubungan sesama manusia dan makhluk illahi yang lain. Sebagai seorang guru. jasmani. Guru-guru perlu menerapkan nilai murni dalam semua matapelajaran yang diajar. Dalam hal ini.Guru atau pendidik juga bukan setakat memberi ilmu pengetahuan. iii. seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia. Penerapan nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik murid-murid agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Sebaliknya.

Tidak kira dimana sahaja pelusuk Malaysia mahupun yang terpencil ataupun jauh di pedalaman. iv. Dengan cara inilah rakyat Malaysia dapat menikmati ilmu yang berkesan dan berguna untuk memajukan diri dan masyarakat mereka disamping dapat mengubah taraf kehidupan. hanya melalui pendidikan seseorang itu dapat mengubah diri dan kehidupan mereka kearah yang lebih gemilang dan berjaya. agama. setiap guru haruslah mempunyai sahsiah yang tinggi selaras dengan etika perguruan Malaysia dalam melahirkan anak murid yang bertakwa dan berbakti. guru tidak seharusnya hanya mengajar berdasarkan silibus dalam buku teks tetapi perlu menerapkan pengalaman-pengalaman sebenar yang wujud dalam dunia yang penuh cabaran dan globalisasi. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mencapai matlamat ini. Sebagai insan yang bergelar guru. Oleh hal demikian. Hal ini disebabkan. Sebagai seorang guru saya dapat menghayati prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan bahawa ianya bukan hanya sebagai wahana pendidikan dalam melahirkan insan yang berpendidikan tetapi ia merupakan aset negara dalam melahirkan insan yang mulia dan bermoral. sebelum menunding jari kepada para pelajara atas keruntuhan akhlak mereka. Tambahan lagi. Seorang guru juga perlu mempunyai nilai tidak berkontroversi dan memilih kasih terhadap anak murid mereka. dan status. 7 . guru perlu ikhlas dan tabah untuk menghadapi cabaran dan menolak semua kelemahan dan kekurangan bagi mencapai hasrat untuk menyalurkan maklumat dan pendidikan yang sepenuhnya kepada semua rakyat Malaysia. Dengan cara ini. Semua rakyat Malaysia seharusnya diberikan peluang pendidikan yang sama rata tidak kira bangsa. tanggungjawab untuk mendidik pelajar sepatutnya dilakukan seperti mendidik anak-anak mereka sendiri dengan penuh semangat dan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. guru tidak boleh memberi layanan yang tidak adil ataupun pilih kasih kepada pelajarnya. barulah seorang pelajar itu tahu akan situasi sebenar kehidupan dan mampu untuk berfikiran jauh ke hadapan.

MARKAH 2 10 Markah 1. politik sosial.0 Pengenalan Menjelang tahun 2020. Oleh itu kementerian pelajaran mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam membangunkan warganegara yang bersifat progresif. Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. bermoral dan beretika tinggi selain daripada melahirkan warganegara 8 . iaitu mencapai kemajuan seimbang dari segi ekonomi. Selaras dengan itu salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. keharmonian dan kebudayaan. SOALAN (b) Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.

Begitu juga setiap kali perubahan kurikulum berlaku maka setiap kali itulah juga kewibawaan guru tercabar. beban tugas dan tanggungjawab kerja dalam kalangan guru-guru perlu diambil kira. Pendidikan ialah satu usaha berterusan. Dalam usaha untuk merealisasikan sistem pendidikan itu. tenaga dan juga inisiatif yang banyak. berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta negara. Secara amnya. dan Mereka rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. rohani. untuk mengamalkan prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti. Seperti yang dinyatakan pelbagai saranan etika keguruan dapat disimpulkan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu.2002) Dalam konteks pendidikan moden hari ini. Sebagai seorang guru saya juga memang mengalami kesusahan dan menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini memerlukan masa. Mereka perlu berwibawa. Rahim 1997). guru dianggap sebagai ‘pakar’ dalam segala bidang (Shamsudin Haron et al.” FPK ini jika dihayati sepenuhnya menunjukkan guru telah diamanahkan memikul tanggungjawab yang berat. Mewujudkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Dengan ini. Penambahan beban tugas ini sudah tentu akan membawa kesan kepada mutu dan kualiti pengajaran guru ( Abd. tetapi terdapat juga pelbagai rintangan dan cabaran dalam seorang guru melaksanakan atau mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam meningkatkan peribadinya. Dengan keadaan ini akan menyebabkan ramai guru menghadapi tekanan emosi akibat daripada perubahan tersebut. guru adalah golongan profesional yang melaksanakan tugas ke arah mencapai matlamat pendidikan untuk merealisasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada pelajar dan masyarakat bagi membina Negara yang bertamadun tinggi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang berpengetahuan dan berkemahiran. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Seorang pendidik peru mempunyai sahsiah peribadi yang mulia dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejurus dengan pembangunan sahsiah murid. Mewujudkan insan yang harmonis. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. Membina rakyat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. FPK (1989) di Malaysia menekankan “pendidikan sebagai usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan seimbang dan harmoni dari segi intelek. setiap guru harus memiliki segala akhlak mulia. dan juda dedikasi berserta inovatif dan inisiatif dalam menjadi role model kepada para pelajar. peka kepada perubahan dan bijak menangani masalah terutama disiplin pelajar. Ini bukan suatu perkara yang boleh dikecapi dalam masa yang singkat. bersabar. Sebeginilah 9 . bertanggungjawab. Memperkembangkan lagi potensi individu.

daerah. Siang dan malam tidak dapat lena kerana takut akan sistem online SAPS mahupun SKPM tergendala dan tidak boleh memasukkan markah pelajar. membahagikan keutamaan urutan tugas dan tanggungjawab yang perlu dipelajari melalui pengalaman. menghadiri 10 . Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Ramai guru berpendapat beban tugas guru adalah sangat membebankan.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR keadaan saya sebgai seorang guru tergugat apabila Kurikulum Standard Sekolah Rendah diamalkan pada tahun ini bermula dengan tahun satu. Walau bagaimanapun beban tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan atau tidak banyak bergantung kepada individu guru itu sendiri. guru perlu membuat perancangan pengajaran. Tanggungjawab dan beban kerja guru yang semakin bertambah menyebabkan guru memainkan bermacam jenis peranan. negeri atau kebangsaan. Kenyataan ini perlu dihadapi dan sedia diketahui sebelum guru tersebut memilih profesion perguruan. Guru juga perlu memastikan kelicinan program sekolah yang telah dirancang sama ada pada peringkat sekolah. Perkembangan dalam bidang pendidikan banyak bergantung kepada pengalaman yang dicurahkan oleh guru. Guru perlu pandai membuat perancangan dan strategi. mengawas peperiksaan. kegiatan ko-kurikulum dan juga tugas-tugas berkaitan dengan perkeranian. menyemak buku murid. Guru haruslah sedar atau beringat bahawa setiap langkah mereka sebenarnya dalam pemerhatian dan sentiasa dinilai. persediaan alat-alat mengajar. Tarikh akhir untuk menghantar maklumat secara rangkaian adalah singkat tetapi pengguna rangkaian sampai pukul 5 pagi adalah beribuan dan kena berhadapan dengan skrin komputer berjam-jam. Beban tugas yang banyak sebenarnya merupakan fenomena biasa dalam kehidupan pendidik. Beban tugas yang tidak diuruskan dengan sistematik akan menyebabkan berlakunya tekanan dan seterusnya menghasilkan mutu kerja yang mengecewakan apabila dibuat penilaian. Memang tidak boleh dinafikan bahawa setiap guru yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam KSSR ini mengalami tekanan emosi yang berpanjangan dan berturutan sehingga meletakkan jawatan sebagai seorang pendidik. menanda kertas peperiksaan atau ujian. Pelajar kini semakin bijak dan boleh memberi penilaian dan tindak balas atas tindakan guru. Mereka rela berbuat demikian kerana beban tugas yang dihembapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ke atas diri warga pendidik memang tidak boleh dipikul. Manakah adilnya mengamalkan nilai mulia yang tinggi di sekolah keesokan hari? Stress dan tekanan yang begitu mendalam menyebabkan emosi terganggu dan menunjuk muka kepada para pelajar. Selaras dengan perkembangan sistem pendidikan sekarang ini seperti persediaan pengajaran pembelajaran. pemerhatian dan bertanya kepada guru yang berpengalaman. Secara tidak sengaja setiap guru tidak boleh menjadi role model kepada anak murid mereka dalam konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

sebagai seorang pendidik diri saya juga tidak boleh berkompromi dengan kedua-dua bebanan ini. menghadiri kursu dan sebagainya. guru memerlukan kompetensi pengurusan masa sbagi melaksanakan tanggungjawab tersebut. Ini juga menjadi satu bebanan yang tidak terhingga kepada warga pendidik. Ekoran dari bebanan tugas yang berat yang terpaksa dipikul oleh guru-guru telah menyebabkan mereka tidak menyempurnakan tugas mereka dengan baik dan seterusnya ditegur atau dimarahi oleh majikan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami “stress”. kegiatan sukan dan ko-kurikulum murid dan berbagai lagi. agresif dan hilang daya konsentrasi. sesudah itu mereka juga perlu berhadapan dengan ketua jabatan dalam melangsaikan tugasan di pejabat. Dengan ekoran daripada itu. akaun persatuan dan kelab murid. Memang mereka tidak mempunyai masa untuk luangkan dengan suami atau isteri mereka mahupun dengan anak-anak mereka. Dalam konteks ini. Keadaan semakin hari semakin mencabarkan dan membunuhkan naluri dan sikap mulia seseorang guru dan meninggalkan kesan kebencian dan juga kebebanan dalam diri warga pendidik. cepat meradang. jumlah mata pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi guru. Antara kriteria guru berkesan ialah guru yang dapat mempamerkan mutu pengajaran yang baik dan dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan perngurusan dengan cara yang berturutan dan semula jadi dalam kedudukannya. tetapi masih ada yang berlonggok perlu dibawa balik ke rumah untuk dibereskan. Dalam hal ini memang mereka tidak boleh mengaplikasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kerjaya mereka. Menurut Faridah & Zubaidah (1999). Sesudah muncul sistem KSSR pada tahun ini menyebabkan setiap guru berada di sekolah berjam-jam sehingga kerja mereka habis disiap. bebanan kerja guru bukan sahaja mengajar tetapi juga melaksanakan kerja penkeranian dan pentadbiran. Beban tugas yang banyak ini menyebabkan guru semakin tertekan. tahun ini satu sistem persiswazahan guru (PPG) telah memberi peluang kepada para pendidik untuk meninggikan taraf kerjaya mereka. disiplin murid. hal ehwal kebajikan murid. Mereka bukan sahaja menjadi guru tetapi juga bertugas sebagai kerani dalam mengendalikan urusan sampingan seperti urusan buku teks murid. Oleh itu. Ini menyebabkan seseorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi di dalam menjalankan tugasnya (Abdul Malik. Ketegangan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan. Ini agak merungsingkan fikiran sehingga lupa akan 11 . Lebih-lebih lagi pada waktu yang sama seorang guru itu perlu berhadapan dengan murid untuk menjalankan P&P. Ini turut diakui oleh Zubaidah Aman (1999) yang mendapati bebanan waktu mengajar. 2000). menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga kerja-kerja persatuan ibubapa dan guru (PIBG).KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mesyuarat. Tetapi kewajipan saya bekerja di samping meninggikan taraf profesion aku.

Kriteria yang disenaraikan ialah Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas. tetapi robot tidak begitu. Bagaimana pula jika guru menunjukkan sikap yang kurang baik kepada pelajar? Sudah tentu generasi pelajar itu akan sama seperti guru tersebut. Dalam pada hal ini. Guru juga akan dijadikan contoh yang baik kepada mereka.t). Guru merupakan contoh kepada pelajar. Pandangan Kementerian Pelajaran Malaysia yang agak tidak relevan ini menyebabkan ramai guru mengalami pelbagai penyakit emosi sehingga meletakkan jawatan ini. ramai yang berpendidikan tidak mahu memilih profesion keguruan ini kerana bebanan dan slogan ‘guru serba boleh’ oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar sangat menghormati guru yang berakhlak mulia kerana guru adalah sumber ilmu dan semangat mereka. Antara peranan lain guru ialah memberikan ilmu yang cukup dari segi jasmani mahupun rohani kepada pelajar bagi mengembangkan potensi diri dan dapat ilmu yang disampaikan dapat berfungsi dengan baik. Memang terbukti bahawa kini guru-guru dianggap sebagai robot yang berkemampuan untuk menyiapkan semua hal dalam masa yang singkat. Robiah sidin(1994) ada mencadangkan beberapa kriteria yang sepatutnya ada pada seorang guru agar bersedia dalam mengajar dan mampu mengajar seiring dengan perubahan zaman. Akhlak dan kualiti guru adalah sangat penting dalam memperbaiki akhlak pelajar. Ini akan mencerminkan sikap guru yang tidak berakhlak dan mempunyai sahsiah atau moral yang baik. mahu mencuba idea baru dan inovatif. Dalam pada hal. Setiap manusia ada batasan untuk melakukan sesuatu dan akal fikiran mereka juga tidak akan berkonsepkan mengarusi semua bidang. ini kerana guru adalah insan yang berjiwa naluri dan mempunyai penat letih dan juga perasaan.mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. saya memang tidak berkemampuan menunjukkan sikap berseronok dalam P&P saya. Maka guru perlulah memiliki kualiti peribadi yang tinggi serta mampu menyampaikan risalahnya sebagai pendidik (Al Ghazali. sentiasa mengikuti peredaran masa. 1988). Dalam alaf baru ini. memahami perkembangan teknologi dan mempunyai sifat berani. 12 . t. Guru bukanlah sebagai robot atau alat untuk menyampaikan ilmu tetapi ia berperanan lebih luas dari itu (Pusat Perkembangan Kurikulum. Guru adalah pendidik dan mursyid disamping menyampaikan ilmu. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar. Adakah ini wajar? Memang tidak. Guru sepatutnya mempunyai potensi dalam mendidik pelajar relevan dengan zaman dan keadaan sekarang. Bekerja sebagai sebuah mesin menyebabkan mereka cepat tua dan tidak berdaya.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR membuat rancangan harian untuk keesokan hari.

Keadaan ini seterusnya menjadikan pengurusan di sekolah menjadi semakin kompleks. Kebersihan meliputi jasmani dan rohani. guru itu sendiri berhadapan dengan cabaran untuk menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan khasnya dalam bidang kurikulum.riak. lengkap dan terkini untuk semua peringkat sekolah dan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan Rancangan Malaysia tercapai. Ini menyebabkan mereka terlalu stress dan tidak boleh mengamalkan etika keguruan dalam perkhidmatan mereka. membuat refleksi kendiri. Ini kerana keikhlasan seorang guru dalam menyampaikan ilmu terpancar melalui tindakannya. memupuk budaya ilmu. Keadaan ini menyebabkan suatu tekanan kepada para pendidik yang tidak masak dengan ICT. Hati seorang guru yang menyampaikan ilmu mestilah bersih dan ikhlas. Salah satu cabaran dalam memartabatkan profesion perguruan adalah sekolah yang berkualiti. Perkembangan bidang sains dan teknologi pada masa kini menjadikan bidang pendidikan semakin bertambah canggih dan mencabar. Misalnya untuk meningkatkan kualiti sekolah. Bukan itu sahaja. Antara cabaran tersebut adalah penyediaan input pendidikan yang mencukupi. menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efesien. pemarah dan sebagainya.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR ini merupakan satu cabaran yang serius yang dihadapi oleh warga pendidik seperti saya dalam memiliki etika keguruan yang berpositif. Selain itu. perlakuan. Guru mesti mempunyai kebersihan peribadi iaitu dari segi percakapan. Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seorang guru untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam sistem pendidikan yang sering berubah. pengajaran. tamak. Sekolah berkualiti memerlukan satu usaha pembangunan sumber pendidikan seperti guru dan prasarana untuk sekolah melalui beberapa pendekatan yang strategik. tindakan atau perasaan. Tambahan pula masalah sekolah turut bertambah berikutan pertambahan pelajar di dalam bilik darjah. pelaksanaan penyelidikan tindakan kolaborasi. pembelajaran dan penguasaan supaya mencapai matlamat untuk merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan. Guru juga mestilah bebas daripada perasaan hasad dengki. dalam memartabatkan prosfesion perguruan. 13 . peningkatan keberkesanan proses pengajaran dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualiti serta iklim persekolahan yang kondusif supaya bahan pelajaran bukan sahaja boleh diperolehi daripada buku teks semata-mata malah boleh didapati melalui jaringan internet dan juga kemudahan multimedia turut menjadi cabaran dalam menghasilkan sekolah berkualiti. guru haruslah sentiasa berusaha untuk meningkatakan taraf profesionalisme melalui latihan dalam perkhidmatan.

mengenai kesan KBSR ke atas beban tugas guru beliau mendapati bahawa sejumlah 90% dalam kalangan responden mengatakan bahawa KBSR itu adalah membebankan khususnya dari segi persediaan guru. kelas pemulihan. Cabaran lain adalah guru-guru terpaksa berkerja pada musim cuti persekolahan. Keadaan ini jelas menampakkan bahawa cuti sebenar 14 . Guru terpaksa mengawal bilangan murid yang terlalu ramai dan perkara ini bakal menjejaskan prestasi seseorang guru dan guru tidak dapat memberikan tumpuan sepunuhnya ketika waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Situasi ini sangat berkait rapat di mana guru-guru dikehendaki mengawas peperiksaan awam. memeriksa kertas jawapan calon. Mereka mendakwa bahawa KBSR menambahkan tanggungjawab para guru serta berat dari segi kawalan kelas dan perlaksanaannya. Oleh yang demikian. Mereka berpendapat bahawa KBSR terlalu memerlukan alat bantu mengajar sehinggakan ia sangat menyusahkan. Dengan itu maka wujudlah rungutan daripada pelajar berkenaan dengan situasi pembelajaran yang kurang selesa. menghabiskan banyak masa dan membosankan. Apatah lagi dengan KSSR yang telah diamalkan serentak di Malaysia pada awal tahun ini? Membebankan dua kali ganda lebih daripada KBSR. mengadakan kelas tambahan. guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan BBM bagi sesi pengajaran dan pembelajaan (P&P) yang seterusnya. Setiap tahun. Akibat terlalu penat dengan urusan dalam bilik darjah. jumlah pengambilan pelajar baru semakin bertambah dan secara tidak lansung mewujudkan suasana bilik darjah yang melebihi kapasiti yang telah ditetapkan. di mana jumlah waktu mengajar di dalam bilik darjah semakin bertambah dan mereka terpaksa pulang lewat ke rumah. Para guru juga mendakwa bahawa KBSR yang dilaksanakan telah menyebabkan beban tugas mereka bertambah. Semenjak Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dilaksanakan secara rasmi di seluruh sekolah di negara ini mulai pada tahun 1989 maka sering kali kedengaran suara rungutan daripada sebahagian besar para guru di sekolah menengah tentang beban tugas mereka pada hari ini semakin hari semakin bertambah dan tercabar. Bilangan guru yang tidak mencukupi dalam sesebuah sekolah juga menyumbang kepada peningkatan tahap beban guru-guru yang sedia ada di sekolah tersebut. Menurut Shahbudin (1986).KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Jumlah pelajar yang semakin bertambah pada setiap tahun juga merupakan salah satu beban yang harus ditanggung oleh guru-guru di sekolah. kelas intensif dan sebagainya. pada dasarnya cuti persekolahan tidak dapat digunakan oleh guru-guru untuk berehat bersama-sama keluarga akan tetapi mereka dikehendaki bertugas lebih masa sepanjang cuti persekolahan pada setiap tahun. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dibuat oleh Shafie (1994). cuti guru yang terdiri daripada 77 hari (11 minggu) hanya tinggal lebih kurang 33 hari sahaja dalam setahun.

kemudian membandingkan dengan kemampuan seorang pekerja untuk melaksanakan tugas itu dengan terperinci. 15 . Ini kerana tekanan dan bebanan yang kuat dalam sistem pendidikan masa kini. didapati masa sebenar guru bekerja adalah 44. Contohnya apabila ada pegawai baru di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). Dengan ekorannya. banyaklah idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru. Pembahagian kerja merupakan perkara yang penting dalam aspek kawalan dan pengurusan bagi menganalisis tugas dan pembahagian kerja secara terperinci. Para guru masa kini terpaksa menghadapi masalah dalam menguruskan aktivitiaktiviti kokurikulum di sekolah yang semakin hari semakin bertambah. Natijahnya keadaan cabaran sebegini menyebabkan para pendidik penat dengan tugas mereka dan mereka memaksaan diri mereka menghadiri tugas setiap hari. Guru-guru dikehendaki menjalankan kegiatan kokurikulum di sekolah tanpa mengikut ketetapan masa tidak kira pada waktu persekolahan mahupun di luar waktu persekolahan.67 jam. Akibatnya.35 jam sahaja seminggu (jumlah masa kerja rasmi bagi 1 hari adalah 5. mereka langsung tidak boleh mengubah diri mereka dengan ciri-ciri yang diterapkan dalam FPK dan juga SGM. Jabatan Pelajaran Negeri atau di peringkat kementerian. Mengikut kajian yang dilakukan pleh Shahbudin (1986). guruguru terpaksa meninggalkan tugas utama mereka iaitu mengajar di bilik darjah. 1991). “Bebanan ini bertambah dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid” (Harian Metro.28 jam seminggu manakala masa rasmi di sekolah ialah 28. 2005). guru-guru masih memerlukan sebanyak 15.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR para guru semakin berkurang kerana kerja-kerja tambahan yang perlu dilakukan dilaksanakan ketika waktu cuti persekolahan.93 jam lagi bagi menyempurnakan kerja-kerja mereka seperti mengajar dan menyemak latihan buku pelajar. Guru juga terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. Gabungan antara tugas dan kemampuan bertujuan mewujudkan kecekapan (Abdul Shukur Abdullah.) Justeru itu.

B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan 2006-2010 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). tanggungjawab mendidik bukan terletak di pundak guru semata-mata sebaliknya setiap individu masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing supaya pembinaan negara bangsa lebih sistematik dan mencapai objektifnya. gemilang dan terbilang seperti kata bekas Perdana Menteri Malaysia. Jatuh bangun institusi sosial seperti sekolah terletak di tangan guru.. Putrajaya pada 16 Januari 2007: “Di tangan warga pendidik hari ini kita serahkan untuk melahirkan generasi cemerlang. dapat mengaplikasikan teori kepada amalan dan mengamalkan pembelajaran ilmu sepanjang hayat. Oleh itu. 17 Januari 2007) Seorang guru juga haruslah mempunyai ciri-ciri personal. berkemahiran dalam pengurusan. ciri intelektual yang baik. kreatif dan inovatif. Di tangan warga pendidiklah tergenggam segala permasalahan pendidikan sejak sekian lama. Dalam hal ini. ciri profesional.” (Berita Harian. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna.. dalam usaha untuk mencapai wawasan membina negara bangsa.A. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan garis panduan utama yang boleh dijadikan rujukan oleh guru sebagai satu kod etika yang mampu memberikan pemikiran dan amalan profesionalisme keguruan yang mantap dan stabil. pendidikan menjadi wahana utama.. semua pihak harus bersatu padu dan bekerjasama. bukannya orang lain. setiap guru seharusnya mempunyai kesedaran serta semangat yang tinggi bagi memartabatkan profesion perguruan pada tahap yang tinggi dan sepatutnya di mata masyarakat. pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan pelajar dengan ciri-ciri individu dan masyarakat bangsa Malaysia. dan di pundak guru jugalah disandarkan harapan untuk mewarnakan dunia pendidikan. 16 .KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Keesimpulannya. Walau bagaimanapun. ciri interpersonal. warga pendidik adalah golongan di barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang. Dalam perkara ini. yakni generasi celik minda dan mempunyai kekuatan mental bagi menghadapi cabaran lebih kompetitif pada masa depan. Justeru. menguasai ilmu pedagogi. Sebagai konklusinya. Bagi mencapai agenda negara. Y.

Profesion perguruan merupakan satu profesion yang sangat mulia. Pemilihan bidang ini sebagai pilihan terakhir untuk diceburi adalah satu tanggapan yang salah.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Semua pihak perlu berganding bahu untuk meningkatkan profesionalisme guru dan bukan untuk membebankan lagi tugasan guru serta tidak mengharapkan sebelah pihak sahaja. Jasa dan sumbangan yang diberikan oleh warga pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru. Usaha Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan profesion ini perlu dipandang tinggi. Tanpa guru. 17 . Masyarakat harus sedar cabaran dan bebanan yang dihadapi oleh golongan guru sebelum mengambil jalan mudah dengan memandang rendah golongan ini. siapalah kita pada hari ini. beriman dan mengamalkan nilai-nilai yang baik tidak harus dipandang rendah oleh masyarakat.

. Prof. Kuala Lumpur. Ishak Haron & Koh Boh Boon. L.No. 2. Aziz Yusof. 2000.Vol. 5. Bhd. M. 11. Nazirmuddin Ahmad (2005).H & Gowin.2006.Kuala Lumpur: Utusan Publication &Distributor Sdn.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Bibliografi 1. Perubahan dan kepimpinan. Kuala Lumpur.E. Pengantar Etika Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. m/s 2-5 Semakin Terhakis Dalam Dunia 7. Bumi Aksara 3. San Francisco: Wadsworth Publishing Company. Syuhada Choo Abdullah.S. Pustaka Salam Sdn Bhd. Utusan Malaysia. 18 . Harrison. Elemen Kasih Sayang Pendidikan.10. Kementerian Pelajaran Malaysia. Ab.1 9.XII. Guru Dengan Tugasnya : Untuk Maktab Perguruan. (1995). Inc.Dodd (1977). 16. 4.2011. The elementary teacher in action. Batu Caves. 1966. 17. Pethinking the professional of teaching: A progressive option.A. Asas-asas dalam amalan pedagogi. m/s 4-7. Marzita Abdullah. 1979. m/s 1-3 6.. 1985. 1990.05. Dr. Pengambilan guru diperketatkan 2007. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. W. Ayers W. 10. R. Didaktik Asas-Asas Mengajar. Memartabatkan profesion keguruan. Jakarta. Berita Harian. Kementerian Pelajaran Malaysia.A. Action in Teacher Education Journal.Nasution. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. 8. Dewan Bahasa dan Pustaka.

16.1999.D.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR 12. Noor Azmi Ibrahim. Bhd. Sharil @ Charil Marzuki & Habib Mat Som .Mohd Salleh Lebar. Pendidikan di Malaysia. Inc. Mok Soon Sang. 17. 1988. Pentadbiran pendidikan dan pendidikan di Malaysia. Jilid 16: 33-43. 1996. Sorotan dan cabaran. 1993. Guru dan perguruan. 1992.Jurnal Guru. 18. Profesionalisme dan pengupayaan dalam pengurusan. Keluaran 6. 13. New York: McGraw-Hill. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. 1995 Classroom teaching skills. 1994. Isu pendidikan di Malaysia. 2000. Pendidikan di Malaysia . Subang jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Bhd. Bhd. 14. Mok Soon Sang. Rahimah Ahmad. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Moore. 15. Jurnal Masalah Pendidikan. K. Peningkatan produktiviti guru saranan dan tindakan. 19 . 60 19. & Lee Sok Mee. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful