KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR

PEMARKAHAN 1. 2. REFLEKSI ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH

TAJUK

FALSAFAH DAN DASAR

ESEI ILMIAH
KUMPULAN EL – A22 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

KALYANI A/P RENGA @ RENGANATHAN

D201020043520

016-5391016

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD ARIFIN BIN GHAZALI TARIKH SERAH: 04.12.2011

1

berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memebri sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. segala aktiviti. emosi dan jasmani. dan faktor sejagat. SOALAN MARKAH 2 (a) Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap 10 Markah isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan Unit 2: Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan Penghayatan 1. kurikulum sekolah juga dilihat telah mengalami perubahan dari segi bahan-bahan pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang diserapkan kedalam semua subjek bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. ekonomi. berakhlak mulia.0 Pengenalan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepeadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. sosial. masyarakat dan negara. politik. Justeru itu. individu. dan pencapaian hendaklah selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bertanggungjawab. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berimu pengetahuan. Selain itu. Perubahan kurikulum sekolah juga dapat dilihat dalam sistem pendidikan negara kita yang mula berorientasikan ke arah pendidikan umum dan perubahan sukatan pelajaran yang sesuai bagi mengasah 2 . Faktor-faktor ini telah menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai matlamat-matlamat yang tersendiri untuk dicapai. perancangan. rohani. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988 telah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor agama.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sememangnya telah memberi beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan di negara kita seperti implikasi terhadap kurikulum sekolah yang merangkumi beberapa aspek seperti perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program bersepadu seperti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang seterusnya ialah terhadap pendidik iaitu perubahan peribadi pendidik selari pandangan dan visi positif dalam menjalankan tugas atau profession bagi mencapai tujuan dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. Selain itu. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perubahan iklim sekolah yang kondusif juga telah melahirkan para pelajar yang menghargai ilmu dan melahirkan budaya-budaya positif seperti budaya membaca di kalangan mereka. jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan sahaja setakat memeproleh segulung ijazah atau diploma. emosi. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga. Antara implikasi yang memberi kesan terhadap saya sebagai seorang pendidik adalah seperti berikut: i. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. dan berbakti.Sebagai rumusannya.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR kemahiran pelajar dalam bidang teknologi. Dalam institusi pendidikan sekarang. akitiviti budaya sekolah juga mengalami perubahan untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa para pelajar. usaha membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu dan harmoni adalah prasyarat utama kepada keupayaan kita untuk memacu kemajuan negara ke tahap yang lebih tinggi. dapat kita lihat perubahan seperti perubahan kemudahan-kemudahan supaya para pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka dari segi intelek. berakhlak mulia. bertanggungjawab. Seterusnya ialah implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan terhadap institusi pendidikan di negara kita. teknik dan vokasional. Tidak ada sebuah negara pun yang boleh bergerak maju ke hadapan jika rakyatnya tidak mampu untuk membulatkan tekad dan bergerak seiring selangkah untuk membangunkan 3 . tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. perubahan positif ini telah mengubah P & P pendidik seterusnya melahirkan pendidik yang inovatif. semua pihak memainkan peranan yang penting dalam menyusun atur strategi bagi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan supaya memberi impak positif dalam perkembangan sistem pendidikan di negara kita ini.Selain itu. Dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia. rohani. sosial dan jasmani secara seimbang. dan berketrampilan. berpengetahuan luas. meluas kepada masyarakat dan negara. berakhlak mulia.

Sehubungan itu. perpaduan dan rasa saling hormat-menghormati di kalangan anak bangsa. kecekapan dan keberkesanan guru juga dituntut menerusi aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan semangat patriotik. Dengan perpaduan kaum akan timbul keamanan kepada negara. di peringkat awal persekolahan lagi guru-guru telah memupuk jati diri murid melalui kurikulum. Semangat ini amat penting agar kaum-kaum yang terdapat di negara sentiasa bersatu padu. bertimbang rasa dalam merealisasikan hasrat tersebut. menanamkan sifat hormat-menghormati dan peka terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum. program ko-kurikulum dan sukan. Nilai-nilai yang seharusnya dikongsi secara bersama ini sudah tentu perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Pelaksanaan program-program ini menuntut kerjasama dan komitmen guru untuk menerapkan elemen perpaduan dan ini membuktikan bahawa sekolah adalah tapak semaian yang terbaik untuk menyuburkan keharmonian di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. guru sebagai pendidik perlu memastikan diri mereka bersedia untuk berusaha lebih inovatif. dalam usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Jika berjaya guru-guru dalam menyemai nilai-nilai murni ini. secara tidak langsung kestabilan ekonomi. di bahu para gurulah terletaknya satu amanat besar untuk menyemai nilai-nilai patriotisme. toleransi serta sikap saling hormat menghormati dapat dipupuk dan dikongsi secara bersama oleh setiap lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. proaktif. Di samping itu. bertoleransi. guru dapat memainkan peranan dalam beberapa cara seperti dinyatakan bagi mencapai hasrat Pembinaan Negara Bangsa. Dalam pendidikan. 4 . Justeru.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR negara bangsa. mampu mencipta kelainan dan menjadi contoh teladan yang baik untuk memupuk nilai-nilai jati diri kepada murid-murid menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. berjayalah kita dalam membina sebuah negara bangsa yang aman.pendidik atau guru perlu memainkan peranan penting dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu Guru-guru perlu menerapkan nilai-nilai yang membangkitkan semangat satu bangsa iaitu Bangsa Malaysia di kalangan murid-muridnya bermula dari usia yang muda. maju dan makmur. Perkara ini tentunya menuntut perancangan dan pelaksanaan yang cekap daripada para guru agar pendidikan mampu menjadi wahana perpaduan yang berkesan. Keupayaan untuk membina negara bangsa pula amat bergantung kepada sejauh mana nilai-nilai patriotisme. politik dan sosial akan berlaku. Dalam usaha meningkatkan perpaduan berbilang kaum. Kesedaran perpaduan kaum akan menyelamatkan negara kita dari sebarang ancaman anasir luar.

guru harus berpegang teguh dengan ajaran agama dan berakhlak mulia serta berbudi luhur serta pengasih dan penyayang kepada pelajar-pelajarnya.malah peranan mereka lebih jauh dari itu iaitu mereka perlu memastikan pelajar dapat melaksanakan setiap pelajaran yang diterima dengan baik dan memupuk keperibadian yang tinggi berdasarkan pendidikan yang diberi. Oleh kerana itu. pada setiap kesempatan di awal dan di akhir pengajaran dan pembelajaran. kata-kata daripada tokoh Negara dan tokoh agama. Guru yang bersahsiah tinggi bukan sahaja dapat menyampaikan pelajaran dengan berkesan bahkan dapat menawan hati pelajarnya. Guru juga penasihat yang berkesan membimbing pelajar ke arah kebaikan. Oleh itu. Sebgaai seorang pendidik dalam menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan saya perlu menjadi role model kepada para pelajar dalam memberikan tunjuk ajar dan bimbingan membangunkan diri mereka dengan nilai-nilai mulia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Sebagai seorang guru. ii. petikan hadis.perbuatan dan gerakgeri. berketerampilan dan sejahtera. Tokoh islam Gamal (2003) berpendapat guru perlu berusaha meletakkan diri mereka pada kedudukan 5 . nilai murni dan jiwa pelajar. berilmu. peranan saya amatlah besar dalam memupuk semnagat perpaduan dan semangat patriotisme dalam diri pelajar. cerita. Nilai-nilai mulia juga harus dititikberatkan dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan para pelajar mengendalikan diri mereka ke arah insaniah yang medani. guru boleh memberikan nasihat yang baik. pergerakan. Guru atau pendidik bukan sahaja sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan dan memberi kefahaman terhadap pelajaran yang diberi. Peranan guru cukup besar dalam membentuk akhlak. Pada usia muda mereka akan melihat dan mengikuti segala tingkah laku. Melahirkan insan yang beriman.guru harus mempunyai keperibadian yang tinggi supaya menjadi ikutan dan contoh teladan bagi pelajar-pelajar samada dari segi perkataan. Keperibadian dan amalan pengajaran guru mempunyai pengaruh besar kepada minda. berakhlak mulia. perbuatan dan pergerakan guru. akhlak dan jiwa pelajar. Guru adalah unsur penting dalam dunia pendidikan dan mempunyai pengaruh besar terhadap keberkesanan sesuatu pendidikan. kata hikmat. Oleh itu. Ini kerana mengikut JERI setiap pelajar harus diberi perhatian yang secukupnya demi membangunkan sahsiah mereka ke tahap yang tinggi dalam membangunkan negara dan bangsa.

akhlak. iii. Dalam 6 . pelajar harus dididik untuk menyiapkan diri dari segi intelek. seterusnya membentuk keluarga. seorang guru perlu mewujudkan keseimbangan dari segala aspek untuk memajukan diri generasi masa depan yang masih di bangku sekolah. Sebagai seorang guru. adalah penting untuk mendidik insan yang bergelar pelajar sebagai persediaan untuk menjadi sumber tenaga manusia. Dari bangku sekolah lagi. ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya. rohani. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua potensi diri. Sebaliknya. emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis.sikap. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. bertingkah laku baik. tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. jasmani. rohani.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang lebih baik dan terhormat di kalangan pelajar bagi menimbulkan rasa hormat mereka terhadapnya dalam suasana penuh kasih sayang. seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia. Penerapan nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik murid-murid agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Dalam hal ini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan jelas menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek.kemahiran dan amalan tetapi dia harus menanamkan keagamaan untuk mendidik pelajar tentang ketuhanan supaya menjadi pelajar yang kamil dalam semua aspek:ketakwaan pemikiran. dan emosi sebelum melangkah kedunia luar iaitu kealam pekerjaan kelak.Guru atau pendidik juga bukan setakat memberi ilmu pengetahuan. bersyukur dengan nikmat yang diterima tetapi pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi. masyarakat dan negara yang aman dan damai. Keperluan sumber tenaga manusia adalah sangat penting untuk memastikan kemajuan negara dapat dikecapi selaras dengan misi wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Guru-guru perlu menerapkan nilai murni dalam semua matapelajaran yang diajar. Oleh hal demikian. tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu orang lain serta prihatin.cara hidup dan perhubungan sesama manusia dan makhluk illahi yang lain.

guru perlu ikhlas dan tabah untuk menghadapi cabaran dan menolak semua kelemahan dan kekurangan bagi mencapai hasrat untuk menyalurkan maklumat dan pendidikan yang sepenuhnya kepada semua rakyat Malaysia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mencapai matlamat ini. Oleh hal demikian. hanya melalui pendidikan seseorang itu dapat mengubah diri dan kehidupan mereka kearah yang lebih gemilang dan berjaya. Tidak kira dimana sahaja pelusuk Malaysia mahupun yang terpencil ataupun jauh di pedalaman. Semua rakyat Malaysia seharusnya diberikan peluang pendidikan yang sama rata tidak kira bangsa. agama. dan status. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. Dengan cara ini. Tambahan lagi. barulah seorang pelajar itu tahu akan situasi sebenar kehidupan dan mampu untuk berfikiran jauh ke hadapan. guru tidak boleh memberi layanan yang tidak adil ataupun pilih kasih kepada pelajarnya. 7 . tanggungjawab untuk mendidik pelajar sepatutnya dilakukan seperti mendidik anak-anak mereka sendiri dengan penuh semangat dan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. guru tidak seharusnya hanya mengajar berdasarkan silibus dalam buku teks tetapi perlu menerapkan pengalaman-pengalaman sebenar yang wujud dalam dunia yang penuh cabaran dan globalisasi. Sebagai seorang guru saya dapat menghayati prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan bahawa ianya bukan hanya sebagai wahana pendidikan dalam melahirkan insan yang berpendidikan tetapi ia merupakan aset negara dalam melahirkan insan yang mulia dan bermoral. setiap guru haruslah mempunyai sahsiah yang tinggi selaras dengan etika perguruan Malaysia dalam melahirkan anak murid yang bertakwa dan berbakti. Sebagai insan yang bergelar guru. Dengan cara inilah rakyat Malaysia dapat menikmati ilmu yang berkesan dan berguna untuk memajukan diri dan masyarakat mereka disamping dapat mengubah taraf kehidupan. iv. Seorang guru juga perlu mempunyai nilai tidak berkontroversi dan memilih kasih terhadap anak murid mereka. Hal ini disebabkan. sebelum menunding jari kepada para pelajara atas keruntuhan akhlak mereka.

Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. politik sosial. bermoral dan beretika tinggi selain daripada melahirkan warganegara 8 .KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. SOALAN (b) Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. iaitu mencapai kemajuan seimbang dari segi ekonomi. MARKAH 2 10 Markah 1. Oleh itu kementerian pelajaran mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam membangunkan warganegara yang bersifat progresif. keharmonian dan kebudayaan.0 Pengenalan Menjelang tahun 2020. Selaras dengan itu salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia.

peka kepada perubahan dan bijak menangani masalah terutama disiplin pelajar. bertanggungjawab. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. Pendidikan ialah satu usaha berterusan. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. untuk mengamalkan prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti. guru adalah golongan profesional yang melaksanakan tugas ke arah mencapai matlamat pendidikan untuk merealisasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada pelajar dan masyarakat bagi membina Negara yang bertamadun tinggi. dan juda dedikasi berserta inovatif dan inisiatif dalam menjadi role model kepada para pelajar. Dengan ini. Penambahan beban tugas ini sudah tentu akan membawa kesan kepada mutu dan kualiti pengajaran guru ( Abd. setiap guru harus memiliki segala akhlak mulia. berakhlak mulia.” FPK ini jika dihayati sepenuhnya menunjukkan guru telah diamanahkan memikul tanggungjawab yang berat. Mewujudkan insan yang harmonis. Ini memerlukan masa. Mereka perlu berwibawa. Secara amnya. Ini bukan suatu perkara yang boleh dikecapi dalam masa yang singkat. rohani.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang berpengetahuan dan berkemahiran. dan Mereka rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. tetapi terdapat juga pelbagai rintangan dan cabaran dalam seorang guru melaksanakan atau mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam meningkatkan peribadinya. berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta negara. Begitu juga setiap kali perubahan kurikulum berlaku maka setiap kali itulah juga kewibawaan guru tercabar.2002) Dalam konteks pendidikan moden hari ini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sebeginilah 9 . Dengan keadaan ini akan menyebabkan ramai guru menghadapi tekanan emosi akibat daripada perubahan tersebut. Membina rakyat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. bersabar. Dalam usaha untuk merealisasikan sistem pendidikan itu. tenaga dan juga inisiatif yang banyak. Seorang pendidik peru mempunyai sahsiah peribadi yang mulia dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejurus dengan pembangunan sahsiah murid. Seperti yang dinyatakan pelbagai saranan etika keguruan dapat disimpulkan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. beban tugas dan tanggungjawab kerja dalam kalangan guru-guru perlu diambil kira. Memperkembangkan lagi potensi individu. guru dianggap sebagai ‘pakar’ dalam segala bidang (Shamsudin Haron et al. FPK (1989) di Malaysia menekankan “pendidikan sebagai usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan seimbang dan harmoni dari segi intelek. Sebagai seorang guru saya juga memang mengalami kesusahan dan menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mewujudkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Rahim 1997). Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

Tarikh akhir untuk menghantar maklumat secara rangkaian adalah singkat tetapi pengguna rangkaian sampai pukul 5 pagi adalah beribuan dan kena berhadapan dengan skrin komputer berjam-jam. daerah. Guru perlu pandai membuat perancangan dan strategi. Siang dan malam tidak dapat lena kerana takut akan sistem online SAPS mahupun SKPM tergendala dan tidak boleh memasukkan markah pelajar. Beban tugas yang banyak sebenarnya merupakan fenomena biasa dalam kehidupan pendidik. Manakah adilnya mengamalkan nilai mulia yang tinggi di sekolah keesokan hari? Stress dan tekanan yang begitu mendalam menyebabkan emosi terganggu dan menunjuk muka kepada para pelajar. Selaras dengan perkembangan sistem pendidikan sekarang ini seperti persediaan pengajaran pembelajaran. guru perlu membuat perancangan pengajaran. menanda kertas peperiksaan atau ujian. Ramai guru berpendapat beban tugas guru adalah sangat membebankan. mengawas peperiksaan. menyemak buku murid. Tanggungjawab dan beban kerja guru yang semakin bertambah menyebabkan guru memainkan bermacam jenis peranan. persediaan alat-alat mengajar. kegiatan ko-kurikulum dan juga tugas-tugas berkaitan dengan perkeranian. Pelajar kini semakin bijak dan boleh memberi penilaian dan tindak balas atas tindakan guru. Kenyataan ini perlu dihadapi dan sedia diketahui sebelum guru tersebut memilih profesion perguruan. negeri atau kebangsaan. Walau bagaimanapun beban tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan atau tidak banyak bergantung kepada individu guru itu sendiri. Memang tidak boleh dinafikan bahawa setiap guru yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam KSSR ini mengalami tekanan emosi yang berpanjangan dan berturutan sehingga meletakkan jawatan sebagai seorang pendidik. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. pemerhatian dan bertanya kepada guru yang berpengalaman. Mereka rela berbuat demikian kerana beban tugas yang dihembapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ke atas diri warga pendidik memang tidak boleh dipikul. Beban tugas yang tidak diuruskan dengan sistematik akan menyebabkan berlakunya tekanan dan seterusnya menghasilkan mutu kerja yang mengecewakan apabila dibuat penilaian. Guru haruslah sedar atau beringat bahawa setiap langkah mereka sebenarnya dalam pemerhatian dan sentiasa dinilai. membahagikan keutamaan urutan tugas dan tanggungjawab yang perlu dipelajari melalui pengalaman. Secara tidak sengaja setiap guru tidak boleh menjadi role model kepada anak murid mereka dalam konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR keadaan saya sebgai seorang guru tergugat apabila Kurikulum Standard Sekolah Rendah diamalkan pada tahun ini bermula dengan tahun satu. Perkembangan dalam bidang pendidikan banyak bergantung kepada pengalaman yang dicurahkan oleh guru. Guru juga perlu memastikan kelicinan program sekolah yang telah dirancang sama ada pada peringkat sekolah. menghadiri 10 .

Mereka bukan sahaja menjadi guru tetapi juga bertugas sebagai kerani dalam mengendalikan urusan sampingan seperti urusan buku teks murid. Antara kriteria guru berkesan ialah guru yang dapat mempamerkan mutu pengajaran yang baik dan dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan perngurusan dengan cara yang berturutan dan semula jadi dalam kedudukannya. Tetapi kewajipan saya bekerja di samping meninggikan taraf profesion aku. Dalam konteks ini. Ini turut diakui oleh Zubaidah Aman (1999) yang mendapati bebanan waktu mengajar. disiplin murid. Lebih-lebih lagi pada waktu yang sama seorang guru itu perlu berhadapan dengan murid untuk menjalankan P&P. Sesudah muncul sistem KSSR pada tahun ini menyebabkan setiap guru berada di sekolah berjam-jam sehingga kerja mereka habis disiap. Memang mereka tidak mempunyai masa untuk luangkan dengan suami atau isteri mereka mahupun dengan anak-anak mereka. tetapi masih ada yang berlonggok perlu dibawa balik ke rumah untuk dibereskan. cepat meradang. tahun ini satu sistem persiswazahan guru (PPG) telah memberi peluang kepada para pendidik untuk meninggikan taraf kerjaya mereka. guru memerlukan kompetensi pengurusan masa sbagi melaksanakan tanggungjawab tersebut. jumlah mata pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi guru. Ini menyebabkan seseorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi di dalam menjalankan tugasnya (Abdul Malik. Keadaan semakin hari semakin mencabarkan dan membunuhkan naluri dan sikap mulia seseorang guru dan meninggalkan kesan kebencian dan juga kebebanan dalam diri warga pendidik. Ini juga menjadi satu bebanan yang tidak terhingga kepada warga pendidik. Ketegangan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan. sebagai seorang pendidik diri saya juga tidak boleh berkompromi dengan kedua-dua bebanan ini. bebanan kerja guru bukan sahaja mengajar tetapi juga melaksanakan kerja penkeranian dan pentadbiran. hal ehwal kebajikan murid. menghadiri kursu dan sebagainya. Ini agak merungsingkan fikiran sehingga lupa akan 11 . Dengan ekoran daripada itu. kegiatan sukan dan ko-kurikulum murid dan berbagai lagi. 2000).KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mesyuarat. Ekoran dari bebanan tugas yang berat yang terpaksa dipikul oleh guru-guru telah menyebabkan mereka tidak menyempurnakan tugas mereka dengan baik dan seterusnya ditegur atau dimarahi oleh majikan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami “stress”. Dalam hal ini memang mereka tidak boleh mengaplikasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kerjaya mereka. menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga kerja-kerja persatuan ibubapa dan guru (PIBG). sesudah itu mereka juga perlu berhadapan dengan ketua jabatan dalam melangsaikan tugasan di pejabat. Beban tugas yang banyak ini menyebabkan guru semakin tertekan. Oleh itu. Menurut Faridah & Zubaidah (1999). agresif dan hilang daya konsentrasi. akaun persatuan dan kelab murid.

Setiap manusia ada batasan untuk melakukan sesuatu dan akal fikiran mereka juga tidak akan berkonsepkan mengarusi semua bidang. Guru merupakan contoh kepada pelajar. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar. 12 . Guru bukanlah sebagai robot atau alat untuk menyampaikan ilmu tetapi ia berperanan lebih luas dari itu (Pusat Perkembangan Kurikulum. Dalam pada hal ini. t. Bekerja sebagai sebuah mesin menyebabkan mereka cepat tua dan tidak berdaya. Bagaimana pula jika guru menunjukkan sikap yang kurang baik kepada pelajar? Sudah tentu generasi pelajar itu akan sama seperti guru tersebut. saya memang tidak berkemampuan menunjukkan sikap berseronok dalam P&P saya.mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. Pelajar sangat menghormati guru yang berakhlak mulia kerana guru adalah sumber ilmu dan semangat mereka. Maka guru perlulah memiliki kualiti peribadi yang tinggi serta mampu menyampaikan risalahnya sebagai pendidik (Al Ghazali.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR membuat rancangan harian untuk keesokan hari. Robiah sidin(1994) ada mencadangkan beberapa kriteria yang sepatutnya ada pada seorang guru agar bersedia dalam mengajar dan mampu mengajar seiring dengan perubahan zaman. Adakah ini wajar? Memang tidak. Akhlak dan kualiti guru adalah sangat penting dalam memperbaiki akhlak pelajar. Dalam alaf baru ini. mahu mencuba idea baru dan inovatif. Guru juga akan dijadikan contoh yang baik kepada mereka. sentiasa mengikuti peredaran masa. Dalam pada hal. 1988). Memang terbukti bahawa kini guru-guru dianggap sebagai robot yang berkemampuan untuk menyiapkan semua hal dalam masa yang singkat. Guru sepatutnya mempunyai potensi dalam mendidik pelajar relevan dengan zaman dan keadaan sekarang. Kriteria yang disenaraikan ialah Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas. Guru adalah pendidik dan mursyid disamping menyampaikan ilmu. Antara peranan lain guru ialah memberikan ilmu yang cukup dari segi jasmani mahupun rohani kepada pelajar bagi mengembangkan potensi diri dan dapat ilmu yang disampaikan dapat berfungsi dengan baik. ramai yang berpendidikan tidak mahu memilih profesion keguruan ini kerana bebanan dan slogan ‘guru serba boleh’ oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. tetapi robot tidak begitu. ini kerana guru adalah insan yang berjiwa naluri dan mempunyai penat letih dan juga perasaan. Ini akan mencerminkan sikap guru yang tidak berakhlak dan mempunyai sahsiah atau moral yang baik. Pandangan Kementerian Pelajaran Malaysia yang agak tidak relevan ini menyebabkan ramai guru mengalami pelbagai penyakit emosi sehingga meletakkan jawatan ini.t). memahami perkembangan teknologi dan mempunyai sifat berani.

tamak. Bukan itu sahaja.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR ini merupakan satu cabaran yang serius yang dihadapi oleh warga pendidik seperti saya dalam memiliki etika keguruan yang berpositif. peningkatan keberkesanan proses pengajaran dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualiti serta iklim persekolahan yang kondusif supaya bahan pelajaran bukan sahaja boleh diperolehi daripada buku teks semata-mata malah boleh didapati melalui jaringan internet dan juga kemudahan multimedia turut menjadi cabaran dalam menghasilkan sekolah berkualiti. Ini menyebabkan mereka terlalu stress dan tidak boleh mengamalkan etika keguruan dalam perkhidmatan mereka. Tambahan pula masalah sekolah turut bertambah berikutan pertambahan pelajar di dalam bilik darjah. Guru juga mestilah bebas daripada perasaan hasad dengki. Antara cabaran tersebut adalah penyediaan input pendidikan yang mencukupi. dalam memartabatkan prosfesion perguruan. Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seorang guru untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam sistem pendidikan yang sering berubah. Salah satu cabaran dalam memartabatkan profesion perguruan adalah sekolah yang berkualiti. Keadaan ini seterusnya menjadikan pengurusan di sekolah menjadi semakin kompleks. tindakan atau perasaan. pelaksanaan penyelidikan tindakan kolaborasi.riak. 13 . Misalnya untuk meningkatkan kualiti sekolah. Sekolah berkualiti memerlukan satu usaha pembangunan sumber pendidikan seperti guru dan prasarana untuk sekolah melalui beberapa pendekatan yang strategik. memupuk budaya ilmu. perlakuan. guru haruslah sentiasa berusaha untuk meningkatakan taraf profesionalisme melalui latihan dalam perkhidmatan. Selain itu. Hati seorang guru yang menyampaikan ilmu mestilah bersih dan ikhlas. menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efesien. Guru mesti mempunyai kebersihan peribadi iaitu dari segi percakapan. Keadaan ini menyebabkan suatu tekanan kepada para pendidik yang tidak masak dengan ICT. Ini kerana keikhlasan seorang guru dalam menyampaikan ilmu terpancar melalui tindakannya. guru itu sendiri berhadapan dengan cabaran untuk menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan khasnya dalam bidang kurikulum. pengajaran. lengkap dan terkini untuk semua peringkat sekolah dan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan Rancangan Malaysia tercapai. pemarah dan sebagainya. Perkembangan bidang sains dan teknologi pada masa kini menjadikan bidang pendidikan semakin bertambah canggih dan mencabar. pembelajaran dan penguasaan supaya mencapai matlamat untuk merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan. Kebersihan meliputi jasmani dan rohani. membuat refleksi kendiri.

Para guru juga mendakwa bahawa KBSR yang dilaksanakan telah menyebabkan beban tugas mereka bertambah. Semenjak Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dilaksanakan secara rasmi di seluruh sekolah di negara ini mulai pada tahun 1989 maka sering kali kedengaran suara rungutan daripada sebahagian besar para guru di sekolah menengah tentang beban tugas mereka pada hari ini semakin hari semakin bertambah dan tercabar. mengadakan kelas tambahan. Oleh yang demikian. Setiap tahun.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Jumlah pelajar yang semakin bertambah pada setiap tahun juga merupakan salah satu beban yang harus ditanggung oleh guru-guru di sekolah. Mereka mendakwa bahawa KBSR menambahkan tanggungjawab para guru serta berat dari segi kawalan kelas dan perlaksanaannya. Bilangan guru yang tidak mencukupi dalam sesebuah sekolah juga menyumbang kepada peningkatan tahap beban guru-guru yang sedia ada di sekolah tersebut. jumlah pengambilan pelajar baru semakin bertambah dan secara tidak lansung mewujudkan suasana bilik darjah yang melebihi kapasiti yang telah ditetapkan. di mana jumlah waktu mengajar di dalam bilik darjah semakin bertambah dan mereka terpaksa pulang lewat ke rumah. memeriksa kertas jawapan calon. Mereka berpendapat bahawa KBSR terlalu memerlukan alat bantu mengajar sehinggakan ia sangat menyusahkan. kelas intensif dan sebagainya. Situasi ini sangat berkait rapat di mana guru-guru dikehendaki mengawas peperiksaan awam. Keadaan ini jelas menampakkan bahawa cuti sebenar 14 . menghabiskan banyak masa dan membosankan. Apatah lagi dengan KSSR yang telah diamalkan serentak di Malaysia pada awal tahun ini? Membebankan dua kali ganda lebih daripada KBSR. Cabaran lain adalah guru-guru terpaksa berkerja pada musim cuti persekolahan. Dengan itu maka wujudlah rungutan daripada pelajar berkenaan dengan situasi pembelajaran yang kurang selesa. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dibuat oleh Shafie (1994). Akibat terlalu penat dengan urusan dalam bilik darjah. guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan BBM bagi sesi pengajaran dan pembelajaan (P&P) yang seterusnya. Guru terpaksa mengawal bilangan murid yang terlalu ramai dan perkara ini bakal menjejaskan prestasi seseorang guru dan guru tidak dapat memberikan tumpuan sepunuhnya ketika waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). cuti guru yang terdiri daripada 77 hari (11 minggu) hanya tinggal lebih kurang 33 hari sahaja dalam setahun. kelas pemulihan. Menurut Shahbudin (1986). pada dasarnya cuti persekolahan tidak dapat digunakan oleh guru-guru untuk berehat bersama-sama keluarga akan tetapi mereka dikehendaki bertugas lebih masa sepanjang cuti persekolahan pada setiap tahun. mengenai kesan KBSR ke atas beban tugas guru beliau mendapati bahawa sejumlah 90% dalam kalangan responden mengatakan bahawa KBSR itu adalah membebankan khususnya dari segi persediaan guru.

kemudian membandingkan dengan kemampuan seorang pekerja untuk melaksanakan tugas itu dengan terperinci. “Bebanan ini bertambah dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid” (Harian Metro. mereka langsung tidak boleh mengubah diri mereka dengan ciri-ciri yang diterapkan dalam FPK dan juga SGM. Natijahnya keadaan cabaran sebegini menyebabkan para pendidik penat dengan tugas mereka dan mereka memaksaan diri mereka menghadiri tugas setiap hari. Akibatnya. 2005).KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR para guru semakin berkurang kerana kerja-kerja tambahan yang perlu dilakukan dilaksanakan ketika waktu cuti persekolahan.93 jam lagi bagi menyempurnakan kerja-kerja mereka seperti mengajar dan menyemak latihan buku pelajar. Para guru masa kini terpaksa menghadapi masalah dalam menguruskan aktivitiaktiviti kokurikulum di sekolah yang semakin hari semakin bertambah. Pembahagian kerja merupakan perkara yang penting dalam aspek kawalan dan pengurusan bagi menganalisis tugas dan pembahagian kerja secara terperinci.67 jam.) Justeru itu. guru-guru masih memerlukan sebanyak 15. Contohnya apabila ada pegawai baru di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). 15 . banyaklah idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru. Dengan ekorannya. Gabungan antara tugas dan kemampuan bertujuan mewujudkan kecekapan (Abdul Shukur Abdullah. Mengikut kajian yang dilakukan pleh Shahbudin (1986). 1991). Guru juga terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. guruguru terpaksa meninggalkan tugas utama mereka iaitu mengajar di bilik darjah. Jabatan Pelajaran Negeri atau di peringkat kementerian.35 jam sahaja seminggu (jumlah masa kerja rasmi bagi 1 hari adalah 5. Guru-guru dikehendaki menjalankan kegiatan kokurikulum di sekolah tanpa mengikut ketetapan masa tidak kira pada waktu persekolahan mahupun di luar waktu persekolahan.28 jam seminggu manakala masa rasmi di sekolah ialah 28. Ini kerana tekanan dan bebanan yang kuat dalam sistem pendidikan masa kini. didapati masa sebenar guru bekerja adalah 44.

16 . Sebagai konklusinya. Oleh itu. Y. Walau bagaimanapun. menguasai ilmu pedagogi.. setiap guru seharusnya mempunyai kesedaran serta semangat yang tinggi bagi memartabatkan profesion perguruan pada tahap yang tinggi dan sepatutnya di mata masyarakat. semua pihak harus bersatu padu dan bekerjasama. Dalam hal ini. Putrajaya pada 16 Januari 2007: “Di tangan warga pendidik hari ini kita serahkan untuk melahirkan generasi cemerlang.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan 2006-2010 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC).. berkemahiran dalam pengurusan. dapat mengaplikasikan teori kepada amalan dan mengamalkan pembelajaran ilmu sepanjang hayat.A. pendidikan menjadi wahana utama. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan garis panduan utama yang boleh dijadikan rujukan oleh guru sebagai satu kod etika yang mampu memberikan pemikiran dan amalan profesionalisme keguruan yang mantap dan stabil. Di tangan warga pendidiklah tergenggam segala permasalahan pendidikan sejak sekian lama.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Keesimpulannya.. kreatif dan inovatif. dalam usaha untuk mencapai wawasan membina negara bangsa. tanggungjawab mendidik bukan terletak di pundak guru semata-mata sebaliknya setiap individu masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing supaya pembinaan negara bangsa lebih sistematik dan mencapai objektifnya. warga pendidik adalah golongan di barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang. ciri interpersonal. gemilang dan terbilang seperti kata bekas Perdana Menteri Malaysia. bukannya orang lain. yakni generasi celik minda dan mempunyai kekuatan mental bagi menghadapi cabaran lebih kompetitif pada masa depan. Bagi mencapai agenda negara.” (Berita Harian. ciri profesional. Jatuh bangun institusi sosial seperti sekolah terletak di tangan guru. ciri intelektual yang baik. Justeru. Dalam perkara ini. dan di pundak guru jugalah disandarkan harapan untuk mewarnakan dunia pendidikan. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. 17 Januari 2007) Seorang guru juga haruslah mempunyai ciri-ciri personal. pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan pelajar dengan ciri-ciri individu dan masyarakat bangsa Malaysia.

siapalah kita pada hari ini. 17 . Jasa dan sumbangan yang diberikan oleh warga pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. beriman dan mengamalkan nilai-nilai yang baik tidak harus dipandang rendah oleh masyarakat.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Semua pihak perlu berganding bahu untuk meningkatkan profesionalisme guru dan bukan untuk membebankan lagi tugasan guru serta tidak mengharapkan sebelah pihak sahaja. Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru. Tanpa guru. Profesion perguruan merupakan satu profesion yang sangat mulia. Usaha Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan profesion ini perlu dipandang tinggi. Masyarakat harus sedar cabaran dan bebanan yang dihadapi oleh golongan guru sebelum mengambil jalan mudah dengan memandang rendah golongan ini. Pemilihan bidang ini sebagai pilihan terakhir untuk diceburi adalah satu tanggapan yang salah.

18 . Pengambilan guru diperketatkan 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. m/s 4-7. Perubahan dan kepimpinan. Kuala Lumpur. Asas-asas dalam amalan pedagogi. 1990. Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Abdullah. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Pethinking the professional of teaching: A progressive option. 2. Bumi Aksara 3..Dodd (1977).S. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia..05.10. The elementary teacher in action. Batu Caves. Pengantar Etika Edisi Ketiga. Berita Harian. 10. Kuala Lumpur.Nasution. 4. Aziz Yusof. Utusan Malaysia. R.2006. 2000. Jakarta. L. Guru Dengan Tugasnya : Untuk Maktab Perguruan. Nazirmuddin Ahmad (2005).XII. m/s 2-5 Semakin Terhakis Dalam Dunia 7. Dr. Action in Teacher Education Journal.Vol.A. 11.2011. m/s 1-3 6. San Francisco: Wadsworth Publishing Company. 1979. Syuhada Choo Abdullah. W. M. Harrison. Kementerian Pelajaran Malaysia. 8. Didaktik Asas-Asas Mengajar.E. Prof. 1985. (1995). 16.H & Gowin. Elemen Kasih Sayang Pendidikan.No. Bhd. Inc.A. Memartabatkan profesion keguruan. 17. Ayers W. Ab.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Bibliografi 1. 1966. Ishak Haron & Koh Boh Boon. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pustaka Salam Sdn Bhd. 5.1 9.Kuala Lumpur: Utusan Publication &Distributor Sdn.

Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. Keluaran 6. 17. Guru dan perguruan. Mok Soon Sang. Bhd.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR 12. 13. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Peningkatan produktiviti guru saranan dan tindakan. 60 19. Profesionalisme dan pengupayaan dalam pengurusan.1999. 1992. 1993. Bhd.Mohd Salleh Lebar. Jilid 16: 33-43. 19 . & Lee Sok Mee.Jurnal Guru.D. 14. Pendidikan di Malaysia . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Rahimah Ahmad. Bhd. 16. Jurnal Masalah Pendidikan. 2000. K. Mok Soon Sang. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Moore. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Isu pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia. Subang jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Pentadbiran pendidikan dan pendidikan di Malaysia. 1996. New York: McGraw-Hill. Sorotan dan cabaran. 18. 15. 1995 Classroom teaching skills. Inc. Noor Azmi Ibrahim. 1994. Sharil @ Charil Marzuki & Habib Mat Som . 1988.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful