BAB I PENGERTIAN NIKAH MENURUT ISLAM Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan.

Kata dasar dari pernikahan adalah nikah. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syari’at, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan pergaulan antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah yang diridhai oleh Allah SWT, dan dilangsungkan menurut ketentuan syari’at-syari’at Islam. Nikah termasuk kepada contoh perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau sunah rasul. Dalam hal ini, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang atinya, “Dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, ‘Akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita, barangsiapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka dia bukanlah dari golonganku.’” (H.R. Bukhari dan Muslim) BAB II HUKUM-HUKUM NIKAH 2.1. JAIZ ATAU MUBAH Perkawinan hukum asalnya adalah mubah (boleh). Pada prinsipnya, setiap manusia yang telah memiliki persyaratan untuk menikah, dibolehkan untuk menikahi seseorang yang menjadi pilihannya. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT. َ َ ُ َ ‫َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ ّ ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ َ َ َ ْ ِ ُ َ َ َ َ ُ ْ ِ َ ّ ِ َ ْ َ َ ُ َث‬ ‫وإن خفتم أل تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثل َ ورباع‬ ‫فإن خفتم أل تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أل تعولوا‬ ُ ُ َ ّ َ َ ْ َ َ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ً َ ِ َ َ ُِ ْ َ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ ِ َ “Dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kalian menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian

1

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh semua ahli hadis. baik secara materi maupun mental hukumnya wajib.3. atau empat. Perkawinan yang dilakukannya mendapat pahala dari Allah SWT. hendaklah dia menikah. bersiwak. justru dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kesesatan. tetapi belum mampu melangsungkan perkawinan dan belum 2 .4. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. Karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.senangi: dua. SUNAH Perkawinan hukumnya sunah bagi mereka yang telah mampu dan berkeinginan untuk menikah. barangsiapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan untuk menikah.” 2. MAKRUH Perkawinan menjadi makruh hukumnya apabila dilakukan oleh orang-orang yang ingin menikah.S. 4: 3) Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. WAJIB Perkawinan yang dilakukan seseorang yang sudah memiliki kemampuan. hendaklah dia berpuasa. yaitu memiliki rasa malu. Rasulullah SAW bersabda. “Ada empat hal yang merupakan ajaran para rasul. dan menikah. 2. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. yang artinya: “Hai para pemuda.2. memakai wangi-wangian. Dan barangsiapa yang tidak mampu menikah. An-Nisa. 2. Jika ia menangguhkannya. tiga. Karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihat dan akan memeliharanya dari godaan syahwat.” (Q.

5. (QS.. tetapi hanya karena harta atau materi. Ar-Rum : 21) Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya ketentraman dan munculnya rasa dan kasih sayang di antara suami dan istri. Dan dijadikan di antara kamu rasa kasih sayang. sementara rukun merupakan unsur pokok yang mesti dipenuhi. 3 . sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. 2. Tujuan perkawinan adalah sebagai firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum. Hal ini disebabkan niat perkawinan tersebut bukan karena Allah SWT. Syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. HARAM Perkawinan menjadi haram hukumnya apabila dilakukan oleh seorang yang bertujuan tidak baik dan bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi dalam perkawinannya atau bisa juga untuk menyakiti hati seseorang. Kepada mereka dianjurkan untuk berpuasa.mampu member nafkah kepada istri dan anak-anaknya kelak. 30: 21 “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri. Termasuk ke dalam perkawinan yang diharamkan ialah perkawinan yang dilakukan dengan maksud menganiaya dan mengambil harta orang. Perkawinan dengan motivasi yang demikian dilarang oleh ajaran Islam dan sangat bertentangan dengan tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri. BAB III SYARAT DAN RUKUN NIKAH Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.

2. tidak dipaksa/terpaksa.3.1. yaitu orang yang menikahkan mempelai wanita dengan mempelai laki-laki atau mengizinkan pernikahannya.1. ia berkata. Masing-masing tidak terkait tali perkawinan.2. maka batallah pernikahannya.2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya 3.4. kecuali bagi calon mempelai lakilaki bila mendapat izin dari pengadilan (atas persetujuan isterinya) 3.1.2. Ada calon suami. “Siapa pun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya.1. SYARAT NIKAH Secara rinci.1. dan Al-Hakim yang arinya: “Dari Aisyah r. Ibnu Hibban.1.1. dengan syarat: wanita yang sudah cukup umur (16 tahun). ‘Rasulullah SAW telah bersabda . yakni sebagai berikut: 3. syarat-syarat pernikahan dalam islam adalah sebagai berikut: 3.3. dengan syarat: laki-laki yang sudah berusia dewasa (19 tahun). bukan perempuan musyrik. beragama islam. Antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah 3. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai 3.2.1. 3.6. 3. Rukun nikah tersebut ada lima macam. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang empat kecuali An-Nasa’I dan disahkan oleh Abu ‘Awamah. Kedua calon pengantin tidak pernah terjadi dua kali perceraian 3.3. Ada wali nikah. Ada calon istri. tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.a. Telah lepas dari masa iddah atau jangka waktu tunggu karena putusnya perkawinan. 3.’” 4 . RUKUN NIKAH Rukun nikah berarti ketentuan-ketentuan dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. dan bukan mahram calon istrinya.2. tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.1.5. bukan mahram bagi calon suami dan tidak dalam keadaan haji atau umrah.

2. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).5. maka kita harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah.” (Q.4. Beragama Islam. 4: 4) BAB IV ORANG-ORANG YANG BERHAK MENIKAHKAN (WALI NIKAH) Dalam pernikahan yang islami adanya wali nikah itu merupakan suatu kewajiban.2. karena merupakan syarat nikah. Laki-laki 5 .An-Nisa.” b. tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya sunah. sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Oleh karena itu. laki-laki. Ijab adalah ucapan wali (dari pihak mempelai wanita). dengan syarat beragama Islam. dapat melihat. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah sebagai berikut: a. dapat berbicara.S. dan tidak sedang ihram haji atau umrah. seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Ali ‘Imran ayat 28 yang artinya: “Janganlah orang-orang mu’min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu’min. adil. 3. Ada akad nikah yakni ucapan ijab kabul. Suruhan untuk memberikan mas kawin terdapat dalam AlQur’an: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan…. sebelum kita mempelajari orang-orang yang menjadi wali nikah. Barangsiapa berbuat demikian. niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Suami wajib memberikan mas kawin (mahar) kepada istrinya. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. orang yang tidak beragama Islamtidak sah menjadi wali nikah. Ada dua orang saksi.3. balig (dewasa). Sedangkan Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sabagai tanda penerimaan. dan berakal sehat.

3. d. Saudara laki-laki ( kakak / adik ) seayah seibu ( kebawah) 4. WALI NASAB Wali nasab adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Anak saudara laki-laki ( kakak / adik ) se ayah 4.10.8.4.1. Uwak / paman (saudara laki-laki ayah) se ayah se ibu 4. Anak Saudara laki-laki ( kakak / adik ) se ayah se ibu 4.1.7.c. Uwak / paman (saudara laki-laki ayah) se ayah 4. Balig dan berakal Merdeka dan bukan hamba sahaya Bersifat adil Tidak sedang ihram.1. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya unuk bertindak sebagai ahli hakim. Anaknya uwak paman (saudara laki-laki ayah) se ayah se ibu 4.1.1. e.1. Saudara laki-laki ( kakak / adik ) se ayah ( kebawah) 4.6.1.2. Anaknya dst. yaitu Menteri Agama.5. yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada Uwak / paman (saudara laki-laki ayah) se ayah 6 .1. haji atau umrah Setelah kita mengetahui syarat-syarat untuk menjadi wali nikah. f.1. maka baru kita mempelajari pembagian atau orang-orang yang berhak menjadi wali. WALI HAKIM Wali hakim yaitu kepala Negara yang beragama Islam. Ayah 4. 4.1. yaitu sebagai berikut: 4. Kakek ( keatas) 4. Di Negara Indonesia wewenang presiden sebagai ahli hakim dilimpahkan kepada pembantunya.1. Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut : 4.2.1.9.

2. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah.1.Dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari keturunan ayah atau ibu tanpa batas . Hubungan persemendaan: . apabila isteri yang telah ditalak tersebut telah dinikahi dengan sah oleh laki-laki lain dan telah mengadakan hubungan.2.disetiap kecamatan.Dalam garis menyamping lurus ke atas dan lurus ke bawah dari keturuna ayah atau ibu tanpa batas 5. keponakan sesusuan.Ibu tiri.1. anak tiri/ cucu tirinya. Larangan Untuk Selama-lamanya Bagi Seorang Laki-Laki dengan Perempuan 5. 7 . menantu/ cucu menantu. Ibu mertua/ nenek mertua. BAB V PERNIKAHAN YANG DIHARAMKAN Dalam syari’at Islam pernikahan yang dilarang dapat dikategorikan kepada dua kelompok: 5. Hubungan persusuan: .2.3. jika wali nasab tidak ada atau tidak bisa memenuhi tugasnya.1.1. Hubungan pertalian darah terdekat: . bibi susuannya.1. saudara sesusuan. Larangan Untuk Sementara Waktu 5.1. 5. Talak Bain Kubra Larangan ini tidak berlaku lagi. 5.Ibu susuan. anak susuan.

2. seoranglaki-laki muslim dibolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab yang beragama Yahudi atau Nasrani.6.2. saudara perempuan dari ibu isterinya atau saudara perempuan dari bapak isterinya. BAB VI PEMUTUSAN HUBUNGAN PERNIKAHAN 8 . 5. 5.2. Jumlah Poligami Pernikahan dari seorang laki-laki yang telah memiliki empat orang isteri yang akan melakukan pernikahan untuk calon isteri ke-lima akan menjadi batal (karena hokum). Perbedaan Agama Seorang laki-laki muslim dilarang menikahi perempuan non-muslim dan demikian pula sebaliknya. karena tidak sah atau batal menurut hukum. 5.2. Masih Bersuami/ dalam Iddah Seorang laki-laki dilarang menikahi seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dan seorang perempuan yang masih dalam masa iddahnya. contohnya dua orang perempuan kakak beradik. 5.3.5.kemudian diceraikan dan telah habis pula masa iddahnya dari laki-laki tersebut.2. Namun demikian. Permaduan Seorang laki-laki dilarang memperisterikan dua orang perempuan bersaudara dalam waktu ysng bersamaan. Ihram Laki-laki ataupun perempuan yang sedang melakukan ihram haji atau umrah dilarang melangsungkan akad nikah. 5.4.2.

dan suami boleh rujuk (kembali) kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa ‘iddah atau dapat menikah kembali setelah habis masa ‘iddah-nya. sebagaiman telah dikemukakan. terutama apabila pasangan suami-sitri tersebut sudah mempunyai anak. Talak dapat dibagi menjadi beberapa macam.2. Rasulullah bersabda: “perbuatan yang halal. Hal ini sesuai dengan penegasan Rasulullah SAW dalam hadisnya. yaitu: 6. Talak ba’in dapat dibedakan menjadi dua.1.Pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri disebut juga dengan perceraian. walaupun sudah didatangkan hakim (juru damai) dari pihak suami dan puhak istri.R. perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Abu Dawud dan Ibnu Majah) Pada kondisi-kondisi tertentu. talak. melainkan mesti dengan akad nikah baru. khulu.1. yaitu: 9 . Asal hukum talak adalah makruh.1. Pada dasarnya. TALAK Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara suka rela ucapan talak dari pihak suami kepada istrinya. Salah satu penyebab perceraian adalah perselisihan atau pertengkaran suami-istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi. tetapi paling dibenci Allah adalah talak” (H. karena dapat menimbulkan efek-efek negatif. 6. fasakh. dan zihar.1. ila’. Talak Ba’in yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk (kembali) kepada istri yang ditalaknya itu. karena apabila tidak dilakukan akan menyebabkan penderitaan baik bagi istri maupun suami atau akan menyebabkan kedurhakaan kepada Allah SWT. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 6. Talak Raj’i yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya. Hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan atau pernikahan adalah meninggalnya salah satu pasangan. li’an. mungkin perceraian lebih baik dilakukan.

sebagaimana firman Allah: “Kemudian jika suami menthalaknya (sesudah thalak kedua). Talak Sarih dan Talak Kinayah Talak Sarih adalah talak yang diucapkan suami dengan menggunakan kata talak (cerai). maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. tidak sedang haid atau tidak dicampuri.4. Nabi bersabda: “Dari abu Hurairah. Sedangkan talak bidh’i adalah talak yang dijatuhkan suami ketika istrinya sedang haid. atau yang bernada tidak memerlukan lagi dan sejenisnya. Jika suaminya itu menceraikannya.3.a.1.) Talak ba’in sugra adalah talak dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak tebus. Itulah hukum-hukum Allah. Talak kinayah adalah ucapan yang tidak jelas namun mengarah kepada thalak. ucapan yang bernada mengusir. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Pada talak ini suami tidak boleh merujuk kembali bekas istrinya. ia berkata: Rasulullah bersabda: Ada tiga perkara 10 . Talak bidh’i hukumnya haram. kecuali bekas istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dan telah dicampuri. 2: 230) 6. Misalnya. b. 6. atau telah dicampuri. atau sarah (lepas).) Talak ba’in kubra adalah talak tiga dimana bekas suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali bekas istrinya. Dengan menggunakan kata-kata tersebut dinyatakan sah. menyuruh pulang. kecuali dengan pernikahan baru baik pada masa iddah maupun sesudahnya.1. diterangkan-Nya kepada kamu yang mengetahui”. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Talak Sunni dan Talak Bidh’i Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan suami ketika istrinya sedang suci. maka bekas suami yang pertama boleh menikahinya kembali. firak (pisah). Jika suami mengucapkannya dibarengi niat.Al-Baqarah. maka talaknya jatuh. (QS.

khulu’ berarti talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya. khulu’ berarti tanggal. karena adanya pengaduan dari suami atau istri dengan alasan yang dapat dibenarkan. Fasakh tidak mempengaruhi bilangan talak. kalau ia ingin kembali sebagai suami-istri harus melalui akad nikah baru.yang apabila disungguhkan jadi dan bila main-main pun tetap jadi. tanpa mantan istrinya harus menikah dulu dengan laki-laki lain. walaupun fasakh dilakukan lebih dari tiga kali. Fasakh dilakukan oleh hakim agama. mantan pasangan suami-istri tersebut boleh menikah kembali. Ta’lik talak hukumnya sah dan dibenarkan syara’. thalak dan rujuk”. karena adanya tindakan-tindakan suami yang tidak wajar (umum). Artinya. baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya.Imam empat.S.3. dengan maksud untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi istri. Khulu’ diperkenankan dalam Islam. selesai akad nikah biasanya suami mengucapkan ta’lik talak. FASAKH Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebabsebab tertentu. KHULU’ Menurut bahasa. kecuali Nasai dan disahkan oleh Hakim) Dalam pernikahan di Indonesia.” (Q. suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya. yaitu nikah. yaitu talak yang digantungkan dengan sesuatu (syarat atau perjanjian). Dalam ilmu fikih. Akibat perceraian dengan fasakh. atau dengan memberikan sejumlah uang (harta) yang disetujui oleh mereka berdua. Namun. 2: 229) 11 . 6. (HR. “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hokum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. dengan jalan tebusan dari pihak istri. 6. Al-Baqarah.2. Allah SWT berfirman yang artinya.

” Sumpah suami-istri tersebut.5. Artinya. sehingga mantan suami tidak boleh menikah lagi dengan mantan istrinya. harus melalui akad nikah baru.” Apabila suami sudah menjatuhkan Li’an. Akan tetapi kalau mantan pasangan suami-istri tersebut ingin kembali. secara otomatis menyebabkan mereka bercerai serta tidak boleh rujuk atau menikah kembali untuk selama-lamanya. LI’AN Li’an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina (karena suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina). ia harus menolak tuduhan suaminya dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim. 6. kalau sudah tiga kali dianggap sudah tiga kali talak (talak ba’in kubra). anak tersebut tidak boleh diakui sebagai anak mantan suaminya. suami tidak dapat rujuk. Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang li’an ini terdapat dalam Surah AnNur. Bahkan. “Laknat (kutukan) Allah akan menimpa diriku. dan habis masa ‘iddah-nya. kulu’ dapat mmpengaruhi bilangan talak. bercerai. walaupun istrinya masih dalam masa ‘idda.4. dia mengatakan. Berbeda dengan fasakh. 6. yaitu dilempari dengan batu yang berukuran sedang sampai mati. 24: 6-10. apabila tuduhan tersebut benar. “Laknat (kutukan) Allah akan ditimpakan atas diriku. berlakulah hukum rajam terhadap istrinya. Dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim. apabila tuduhanku itu dusta. sebelum mantan istrinya itu menikah dulu dengan laki-laki lain. dan pada ucapan kelima kalinya. Agar istri terlepas dari hukum rajam karena merasa tidak berzina. ILA’ 12 . kalau setelah itu si istri hamil.Akibat perceraian dengan cara khulu’. dan pada ucapan kelima kalinya dia mengatakan.

6. maka dia diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat). dapat menikah kembali setelah habis masa iddahnya. 6. Bagi isteri yang ditinggalkan. yaitu kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat sumpah atau mentalak istrinya. maka putuslah ikatan pernikahannya. sehingga ia tidak dapat rujuk lagi.Ila’ berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama empat bulan atau lebih. 58: 1-6. hakim memutuskan bahwa suami mentalak istrinya dengan talak ba’in sughra. 6. 2: 226 dan 227. Apabila suami tidak bersedia menentukan pilihannya. jika sampai empat bulan dia tidak kembali kepada istrinya. KEMATIAN Di antara suami atau isteri yang telah meninggal dunia. ZIHAR Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Akan tetapi. Masa iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sampai dengan melahirkan (kalau sedang hamil) atau empat bulan sepuluh hari/ empat kali suci (bila ditinggal mati dalam keadaan suci). Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang zihar ialah Surah Al-Mujadilah. Sumpah suami tesebut hendaknya ditunggu sampai empat bulan. wajib baginya membayar kafarat dan haram meniduri istrinya sebelum kafarat tersebut dibayarkan. seperti suami berkata kepada istrinya. Ayat Al-Qur’n yang menjelaskan tentang ila’ adalah Surah Al-Baqarah. atau dalam masa yang tidak ditentukan. Pasangan yang ditinggalkan dapat melakukan pernikahan dengan orang lain. dan tidak melanjutkan dengan mentalak istrinya.7. “punggungmu sama dengan punggung ibuku. Jika sebelum empat bulan dia kembali kepada istrinya dengan baik. maka hakim berhak mneyuruhnya untuk memilih diantara dua hal.” Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut. 13 .

dan diridhai Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan secara sah. mawaddah. Pernikahan merupakan cara yang benar.” (H. “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak karena saya akan bangga.S. dan menyayangi). Rasulullah bersabda. 30: 21). Ahmad bin Hanbali) 7. tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah.3. dan menghindari cara yang dimurkai Allah seperti perzinaan atau homoseks (gay atau lesbian). suami-istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara. saling mnegasihi. Pemenuhan kebutuhan sseksual dengan cara yang diridhai Allah tentu akan mendatangkan banyak manfaat (Q. sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 7. baik. dan rahmah (damai sejahtera. suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Bila dalam suatu rumah tangga. mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Melalui pernikahan.R. antara lain: 7. sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain di akherat kelak. Ar-Rum. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhai Allah (cara yang islami).BAB VII HIKMAH PERNIKAHAN Fuqaha (ulama fikih) menjelaskan tentang hikmah-hikmah pernikahan yang islami.1.2. Sedangkan pemenuhan seksual dengan cara yang dimurkai Allah tentu akan mendatangkan bencana. 14 .

4. 15 . sehingga sesame mereka salinh menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.7. Menjalin hubungan silaturrahmi antara keluarga suami dengan keluarga istri.

DAFTAR PUSTAKA Nasrul H. 2011. Pendidikan Agama Islam Bernuansa Soft Skills Untuk Perguruan Tinggi.S. dkk. Padang: UNP Press 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful