inovasi

FRIDAY, MAY 6, 2011

Contoh Kajian Jawi
Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Jawi di Kalangan Pelajar Tahun 4: Kajian Kes di Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding Bab 1: Pernyataan Masalah 1.1 Pengenalan Tulisan Jawi adalah salah satu daripada warisan bangsa Melayu yang perlu dipertahan dan dipelihara. Pada satu ketika dulu, tulisan jawi menjadi antara medium bagi penyampaian ilmu di kalangan umat Islam di nusantara. Selain sebagai medium penyampaian ilmu, tulisan jawi juga digunakan bagi menyelesaikan urusan harian seperti jual beli, undang-undang, politik dan perhubungan antarabangsa. Antara bukti tulisan jawi digunakan secara meluas di nusantara ialah penemuan suratsurat perjanjian jual beli yang ditulis dalam tulisan jawi, penemuan batu-batu bersurat yang dijumpai di Kedah dan Terengganu, Kanun Undang-Undang Negeri seperti Hukum 44 di Kedah, Majallah Ahkam di Johor dan Hukum Kanun Melaka yang dipraktikkan di Melaka semuanya ditulis dan dibukukan dalam tulisan jawi lama. Dalam penyebaran ilmu, tidak dinafikan tulisan jawi memainkan peranan yang sangat penting. Pada zaman dahulu kita dapat lihat, ulama’-ulama’ tersohor di rantau alam Melayu menulis kitab semuanya menggunakan bahasa Melayu dan tulisan jawi sebagai medium penyampaiannya. Antara penulisan tersebut ialah Matla’ al-Badrain karangan Sheikh Ahmad al-Fathani, Furu’ Masail dan Munyatul Musalli karangan Syeikh Daud alFathani, Durr al-Thamin karangan Syeikh Abdullah al-Fathani, Faridatul Fara’id karangan Syeikh Abdussamad al- Palembangi dan Bahrul al-Mazhi karangan Syeikh Idris al-Marbawi. Kebelakangan ini, kita dapati penguasaan dan minat masyarakat terhadap tulisan jawi agak berkurangan. Sebagai bukti, Akhbar Utusan Melayu yang telah diterbitkan sejak sebelum merdeka lagi telah diberhentikan pengeluarannya akibat daripada tidak mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat Melayu sendiri. Namun begitu, tindakan pantas Kementerian Kebudayaan dan Kesenian menanggung sebahagian besar kos pencetakan akhbar ini menjadikan akhbar ini terus diterbitkan namun bukan lagi sebuah akhbar tetapi hanya dalam bentuk sisipan yang diterbitkan bersama Utusan Malaysia setiap hari Isnin. Tulisan jawi juga terpinggir selepas kerajaan memutuskan bahawa tulisan rumi digunakan sebagai medium bagi penyampaian bahasa Melayu dan pada satu ketika Pendidikan Islam juga menggunakan tulisan rumi sebagai tulisan rasmi menyebabkan tulisan jawi semakin hilang daripada masyarakat Melayu di Malaysia.

kehadiran Kaedah Ejaan Dewan yang di susun secara teratur oleh pakar-pakar bahasa menjadikan kaedah tulisan jawi semakin tersusun.Namun begitu. SKDN Cemerlang Menjelang 2015. suatu usaha yang bersepadu dan bersungguh secara berterusan perlu dilakukan bagi memastikan tulisan jawi kekal sebagai medium kepada penyampaian ilmu di serata nusantara. usaha bekas Perdana Mewnteri yang Kelima Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi memperkenalkan program j-QAF di sekolahsekolah rendah bermula pada tahun 2005 seolah memberikan tulisan Jawi nafas baru bagi membugarkan semula kegemilangan tulisan Jawi pada satu ketika dulu. Wujudnya Kamus Dewan bagi Ejaan Jawi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka memantapkan lagi usaha jitu kerajaan bagi memartabatkan tulisan jawi. Melihat kepada pengalaman semasa sebagai guru. . Kajian ini juga sebagai perintis kepada kajian-kajian yang lebih terperinci dalam bidang pengajaran dan pembelajaran jawi bagi memastikan tulisan jawi terus berkembang subur dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. 1. tulisan jawi kembali diberi nafas baru apabila kerajaan mewajibkan pendidikan Islam menggunakan tulisan jawi dan menyediakan buku teks Pendidikan Islam dalam tulisan Jawi. Diharapkan kajian ini dapat menyelesaikan persoalan penguasaan jawi di kalangan pelajar Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding dan akan menjadikan SKDN sebagai sekolah sifar buta jawi menjelang 2015. perlu ada kajian yang mendalam berkaitan masalah yang dihadapi oleh murid sehinggakan menghilangkan minat untuk belajar tulisan jawi. kajian ini akan dipanjangkan ke Sektor Pendidikan Islam di Jabatan Pelajaran Selangor dan Bahagian PendidIkan Islam di Kementerian Pelajaran Malaysia untuk rujukan dan kajian kes bagi masalah pembelajaran jawi di salah sebuah sekolah di Malaysia. motivasi rendah untuk setiap pelajar dan sukatan pelajaran sedia ada. Diharapkan dengan usaha jitu daripada semua pihak dapat mengembalikan semula tulisan jawi sebagai salah satu medium penyampaian ilmu pengetahuan. bagi memastikan warisan tulisan jawi ini terkubur. Selain daripada itu. Selepas selesai kajian tindakan ini. Kajian ini juga mengambil kira aspek-aspek kelemahan P&P. Selain daripada itu. Justeru itu. Semoga kajian ini menjadi titik awal bagi memartabatkan tulisan jawi di peringkat sekolah rendah dan diteruskan diperingkat yang lebih tinggi demi memastikan tulisan jawi terus menjadi pilihan dan perhatian masyarakat Islam dan bukan Islam di Malaysia. kesediaan pelajar.2 Latar belakang Kajian Kajian ini dilakukan sebagai kajian tindakan bagi memastikan bahawa semua murid SKDN menguasai tulisan jawi menjelang 2015 bertepatan dengan misi sekolah.

Kedua.4. inilah masa yang sesuai menilai keberkesanan program ini dan jika terdapat kelemahan. Manakala murid yang sederhana akan diberi latih tubi di dalam kelas harian. kelemahan tersebut perlu ditampung mengikut kesesuaian bagi menjamin program ini terlaksana dengan jayanya. adalah disebabkan tahun 4 adalah tahun pertama di Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding yang menerima program j-QAF di mana program ini membekalkan guru terlatih bersama dengan modul-modul khas terutamanya Modul Pemulihan Jawi. Guru GPI yang mengajar kelas tersebut akan dimaklumkan tahap murid. Sumber kepada data-data ini ialah peperiksaan akhir tahun ketika mereka berada di tahun 3. Sewajarnya murid telah menguasai kedua-dua asas ini sebagai persediaan kepada kemahiran yang seterusnya pada tahap dua. tahap perkembangan fisiologi murid juga berada dalam fasa yang berlainan daripada murid tahun 1 hingga 3. Kajian ini akan mengumpulkan semua data pelajar tahun empat untuk dianalisis tahap pencapaian sebenar pelajar dalam tulisan jawi. adalah kerana tahun 4 empat adalah fasa peralihan daripada tahap satu kepada tahap dua. Kajian ini akan melibatkan semua murid tahun empat SKDN yang berjumlah 115 orang sebagai sampel kajian (soal selidik dan pengumpulan data) dan 7 orang Guru Pendidikan Islam terlatih sebagai responden untuk temubual dan 20 orang murid lemah jawi yang telah dikenalpasti melalui ujian yang dilaksanakan oleh GPI sebagai sampel kepada aktiviti pemulihan jawi.1 Tujuan Kajian Tujuan kajian yang utama adalah untuk mengenalpasti dan mengumpul data berkaitan penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi yang bertujuan untuk memudahkan tindakan susulan dijalankan bagi memastikan SKDN sifar buta jawi menjelang tahun 2015. Justeru. Pada akhir tahun akan diadakan penilaian sekali lagi sebagai persediaan kepada kajian tindakan selanjutnya. 1. Setelah data ini dikenal pasti murid akan dikelaskan mengikut tahap penguasaan jawi mereka seperti Amat baik. Mengenalpasti dan mengumpul maklumat berkaitan latar belakang murid. Antara sebab tahun 4 dipilih dan dijadikan penanda aras dalam penilaian ini adalah berasaskan beberapa faktor. Justeru. Ketiga. Sederhana dan Lemah. pertama.3 Latarbelakang Permasalahan Kajian Kajian ini akan memberikan penumpuan kepada penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi di kalangan pelajar tahun empat. guru-guru ini adalah guru yang dilatih khusus bagi tujuan pemulihan jawi. kajian ini diperlukan bagi mengkaji bagaimana perubahan fisiologi dan kematangan murid mempengaruhi kemahiran sedia ada. Antara objektif mikro bagi kajian ini ialah: 1. peperiksaan pertengahan tahun bagi tahun semasa dan penilaian jawi 6 bulan yang termasuk dalam instrument j-QAF. Selain daripada itu. Latar belakang murid juga memainkan peranan penting dalam menentukan tahap pencapaian . Murid yang lemah akan dijadikan sampel bagi aktiviti pemulihan jawi.1.

Kajian ini akan cuba mendedahkan kepada masyarakat hubungkait antara kemahiran dan penguasaan pelajar di sekolah dengan latarbelakang sosiobudaya dan sosioekonomi setempat. pengayaan dan pemulihan di dalam dan luar kelas. Jika penyelidik merasakan kajian ini sebagai kajian pertama dan . Mengenalpasti tahap bantuan yang diberi oleh ibu bapa dan penjaga terhadap kemahiran menulis dan membaca jawi. Kajian ini juga cuba mengaitkan pencapaian murid dengan hubungan mesra antara guru dan murid. Perincian data mengenai tahap penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran adalah perlu bagi memudahkan guru melakukan aktiviti tambah nilai. Ini akan memudahkan guru menggunakan pendekatan yang sesuai. 4. Murid yang lemah akan diwajibkan menyertai Kem Celik Jawi yang akan diadakan pada akhir bulan 12. Sebagai instrumen bagi menilai murid keupayaan asas jawi.murid. Mengenalpasti bagaimana kecenderungan pelajar terhadap tulisan jawi. kajian ini pada akhirnya cuba menjelaskan kepada warga ibu bapa dan pendidik bagaimana membina minat n kecenderungan lam sesuatu matapelajaran khususnya jawi dan pendidikan Islam secara keseluruhannya. sederhana dan lemah. 1. Mengenalpasti jumlah murid bagi pengkelasan yang ditetapkan iaitu baik. pada akhir kajian ini. Justeru menggunakan instrument temubual dan soal selidik. Kem ini bertujuan melahirkan pelajar yang mampu menguasai kemahiran asas bagi bacaan dan tulisan jawi. Kajian ini akan cuba membina satu modul yang akan diterapkan dalam Kem Celik Jawi yang sudah tentunya menggunakan pendekatan berbeza daripada apa yang murid pelajari dan dapat di dalam kelas. Kajian ini juga cuba menjawab beberapa persoalan yang sering berlegar di fikiran masyarakat awam berkaitan dengan hubungkait penguasaan pelajar dalam sesuatu matapelajaran dengan minat yang telah dipupuk oleh ibu bapa daripada kecil lagi atau minat dan kecenderungan yang dibina oleh guru-guru semasa pelajar berada di tahap yang lebih bawah. 3. Justeru itu.2 Persoalan Kajian Kajian ini cuba merungkaikan persoalan yang unik yang berlaku di kalangan pelajar SKDN. 2. kita akan mendapat beberapa rumusan berdasarkan persoalan kajian yang telah diutarakan di atas dan selari dengan matlamat kajian ini dilaksanakan.4. Ini amat penting supaya aktiviti jawi boleh disemarakkan dengan memahami secara jelas dan terang berkaitan minat murid terhadap tulisan jawi. Kajian ini akan cuba melihat kelemahan penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi daripada beberapa sudut yang berbeza. 5. Diharapkan dengan lahirnya modul tersebut dapat memudahkan pelajar menguasai kemahiran membaca dan menulis jawi dalam masa yang telah ditetapkan. Kajian ini dengan menggunakan instrumen yang dibina akan cuba memberikan jawapan terhadap hubungkait yang telah dinyatakan.

1. 2. Selain daripada itu.memerlukan kajian lanjutan. Dapat mengenalpasti secara tepat jumlah murid yang lemah. Ini adalah berdasarkan kepada pemerhatian dan pembacaan penulis berkaitan pencapaian UPSR di sekolah bandar. faktor kelemahan IQ dan EQ pelajar juga sering dijadikan alasan kepada kegagalan penguasaan kemahiran asas. Dengan instrumen yang telah dibina kajian ini akan cuba mencari adakah wujud hubungkait antara kemahiran dan penguasaan pelajar di sekolah dengan latarbelakang sosiobudaya dan sosioekonomi setempat. Umum juga di sajikan dengan beberapa kajian yang menyatakan bahawa minat dan kecenderungan murid adalah antara asas utama kejayaan murid dalam penguasaan ilmu pengetahuan. luar bandar. Kajian ini juga cuba menjawab beberapa persoalan yang sering berlegar di fikiran masyarakat awam berkaitan dengan hubungkait penguasaan pelajar dalam sesuatu matapelajaran dengan minat yang telah dipupuk oleh ibu bapa daripada kecil lagi atau minat dan kecenderungan yang dibina oleh guru-guru semasa pelajar berada di tahap yang lebih bawah. Kajian ini akan cuba membina satu modul yang akan diterapkan dalam Kem Celik Jawi yang sudah tentunya menggunakan pendekatan berbeza daripada apa yang murid pelajari dan dapat di dalam kelas. Kajian ini bukanlah sebuah kajian yang cuba menafikan faktor-faktor yang dinyatakan di atas. 1. tetapi cuba mengutarakan penyelesaian daripada sudut berbeza. Bagi murid yang lemah data sedia ada dapat membantu guru bagi melakukan pemantauan yang berterusan terhadap murid apabila berada di dalam kelas dan di Kem Celik jawi manakala bagi murid yang tahap penguasaannya sederhana akan memudahkan guru untuk membuat aktiviti tambah nilai dan dan pengayaan yang sesuai dengan aras pencapaian murid . Antaranya: 1. apabila pelajar gagal menguasai kemahiran asas gurulah orang pertama yang dipersalahkan.6 Kepentingan Kajian Kajian ini perlu dilaksanakan atas beberapa sebab. penyelidik akan terus membina hipotesis baru bagi memperincikan lagi aspek-aspek yang tidak diperincikan dalam kajian ini. Penulis mendapati ada trend yang berbeza daripada sudut pencapaian pelajar. Ini adalah berdasarkan pengalaman penulis sebagai GPI yang melihat bahawa adanya peningkatan dalam pencapaian jika sesuatu matapelajaran itu diajar oleh guru yang disenangi oleh murid. sederhana dan baik. Ini memudahkan GPI untuk lebih memahami masalah murid dan cuba mencari pendekatan sesuai bagi mengatasi masalah tersebut. Selain daripada itu. pedalaman dan pinggir bandar. kita sering mendengar.5 Hipotesis Kajian Pandangan umum menyatakan bahawa kesediaan pelajar untuk menerima ilmu adalah perkara asas dalam memastikan pelajar tersebut berjaya menguasai kemahiran-kemahiran yang diajar di sekolah. Dapat mengumpulkan data lengkap berkaitan maklumat murid antaraya latarbelakang murid dan keluarga dan pencapaian semasa murid. Kajian ini cuba mencari formula yang sesuai terutamanya bagi GPI untuk menarik minat pelajar terhadap tulisan jawi. Kajian ini juga cuba mengaitkan pencapaian murid dengan hubungan mesra antara guru dan murid.

Kajian ini hanya melibatkan semua pelajar tahun 4 SKDN.7 Batasan Kajian Kajian ini hanya terbatas kepada penguasaan pelajar terhadap dua kemahiran asas tulisan jawi iaitu kemahiran membaca dan menulis . 4.1 Pendahuluan Pada dasarnya kajian ini akan memfokuskan berkaitan masalah penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi di kalangan pelajar tahun 4 SKDN. kemahiran membaca ayat pendek yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dan kemahiran membaca buku cerita pendek.Program pemantapan Pendidikan Islam yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran bermula tahun 2005. Pelajar tidak diperkenalkan bentuk-bentuk khat kerana kemahiran itu akan di ajar pada tahun 5 dan 6. penulis telah menjalankan tinjauan literature berkaitan tajuk yang telah dipilih. 1. Kemahiran membaca yang dimaksudkan adalah termasuk kemahiran menyebut dan mengingat huruf tunggal.Guru Pendidikan Islam j-QAF. perkaitan antara prestasi cemerlang dengan guru yang baik dan merungkai hubungan dan perkaitan antara minat dan kecenderungan pelajar dengan prestasi semasa pelajar.Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding GPI . 3. ibu bapa dan penjaga pelajar dan 7 orang GPI yang ditempatkan di SKDN. kemahiran menulis suku kata terbuka dan tertutup dan kemahiran membina dan menulis ayat pendek yang terdiri daripada suku kata terbuka serta kemahiran menulis ayat pendek yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.8 Definisi Istilah SKDN. Namun hasil tinjauan yang dilakukan masih . Dapat merungkai hubungan antara prestasi pelajar dengan latarbelakang sosiobudaya dan sosioekonomi. Justeru kajian ini akan mengetengahkan hasil berkaitan perkara yang dibincangkan. Ini amat penting supaya aktiviti jawi boleh disemarakkan dengan memahami secara jelas dan terang berkaitan minat murid terhadap tulisan jawi. kemahiran membaca ayat pendek yang terdiri daripada suku kata terbuka.tersebut.Fardhu Ain. Kajian ini tidak menekankan penulisan khat sebagai medium. kemahiran membaca suku kata terbuka dan tertutup. 1. Namun sebelum memilih tajuk ini untuk diketengahkan sebagai kajian tindakan. kemahiran membatangkan perkataan. Bab 2: Tinjauan Literatur 2. Manakala Kemahiran menulis yang dimaksudkan ialah kemahiran menulis huruf tunggal. Dapat Mengenalpasti bagaimana kecenderungan pelajar terhadap tulisan jawi. J.Jawi Q-Quran A-Bahasa Arab dan F.

Amri Daud. kajian ini menjadi rujukan penulis sebagai kajian awal yang dirujuk bagi menentukan hala tuju kajian yang akan dilakukan oleh penulis. 1998. namun ia dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan khusus berkaitan penguasaan jawi di sekolah-sekolah menengah di Selangor. Ishak Haron dan Hassan Basri. 3. . Apa yang dapat penulis simpulkan ialah kajian ini secara detail menghuraikan berkaitan data dan fakta namun begitu kajian ini dilakukan sekitar hujung tahun 80an dan awal 90an dan penulis berpandangan masih ada ruang untuk menyemak semula kajian yang dilakukan kerana sifat dan sikap pelajar juga berubah mengikut peredaran masa dan suasana setempat. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Rendah. Justeru. Kajian yang sangat berkualiti. j-QAF baru diperkenalkan dan hanya bermula di tahun 1. Namun ia berkaitan dengan perlaksanaan keseluruhan j-QAF di Terengganu. Universiti Malaya. Penguasaan Jawi dan Hubungannya dengan Minat dan Pencapaiannya Dalam Pendidikan Islam. Kajian IRPA. Kementerian Pelajaran Malaysia. Namun begitu. kertas kerja ini di dasarkan kepada pengkajian terhadap beberapa buah sekolah menengah yang sudah tentunya agak berlainan dengan situasi dan keadaan yang berlaku di sekolah rendah. 1991. Universiti Malaya. Kajian IRPA. Kajian yang baik yang dilakukan oleh penyelidik ini. Namun begitu. 2005. Ia melibatkan kajian terhadap modulmodul yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. modul ini memperinci dan menghuraikan keberkesanan aktiviti pemulihan jawi yang dilaksanakan oleh guru j-QAF yang hanya melibatkan modul mengenal dan membaca huruf tunggal jawi. 2. Ini kerana pada masa tersebut. 4. Penulis juga berkesempatan meneliti laporan kajian IRPA yang telah dilakukan oleh beberapa penyelidik daripada Universiti Malaya yang diketuai oleh Dr.tiada kajian yang melibatkan masalah penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi secara terperinci. Universiti Malaya. Hassan Basri.2001. Nik Rusila bt Yaakob. Jika diteliti.2 Kajian Yang berkaitan 1. sudah pasti terdapat ruang dan jurang perbezaan yang amat luas dan ketara antara sekolah menengah dan sekolah rendah. Kertas Kerja dalam Jurnal Pendidik dan Pendidikan. Kajian Keberkesanan j-QAF di 2 Buah Sekolah Perintis di Terengganu. daripada aspek jawi. Hassan Basri. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Menengah. Tesis Sarjana Pendidikan. Penulis mendapati kajian ini secara detail menghuraikan dengan tepat berkaitan dengan penguasaan jawi di kalangan pelajar dan hubungannya dengan minat dan pencapaian pelajar.

Kaedah ini digunakan bagi menganalisis prestasi lalu dan semasa bagi setiap murid dan mengenal pasti dimanakah kelemahan ketara bagi murid yang gagal untuk lulus. 2. penulis akan membentangkan kepada pembaca berkaitan dengan metodologi kajian yang diikuti oleh penulis bagi memastikan kajian ini benar-benar menepati kajian yang berbentuk ilmiah yang menjadi rujukan di SKDN. Namun ia adalah berkaitan penilain terhadap modul yang dibina dan dilaksanakan oleh guru cemerlang tersebut. Didapati dari atas talian http://jpnperak. Bab 3: Metodologi Kajian 3. pembinaan modul khusus bagi murid yang lemah jawi. Justeru bagi mendapatkan kajian yang benar-benar berkualiti.my. pengayaan mahupun aktiviti pemulihan sama ada aktiviti tersebut dilakukan di dalam kelas atau di luar daripada kelas. dan modul . Kajian Tindakan Jabatan Pelajaran Perak. tiada kajian yang dilakukan khusus bagi menangani masalah murid berkaitan kemahiran membaca dan menulis jawi. Kaedah kedua adalah berasaskan kaedah soal selidik. Penulis juga sempat meneliti sebuah kajian tindakan yang dilakukan oleh seorang guru cemerlang yang boleh didapati daripada laman web JPN Negeri Perak. 2006. Justeru. 3.com. Ia melibatkan pembinaan item untuk soal selidik yang perlu diedarkan kepada ibu bapa bagi mengetahui latarbelakang responden bagi memudahkan aktiviti penyesuaian dilakukan oleh GPI di dalam kelas atau diluar kelas. Kaedah ketiga adalah berasaskan temubual atau perbincangan profesional bersama rakan GPI bagi mengenalpasti aspek yang menyebabkan murid lemah dan kurang berminat untuk mengikuti P& P jawi di SKDN.edu. Kaedah keempat. Kajian Tindakan Kepada Modul Senang Jawi. penulis berpandangan bahawa tajuk yang diutarakan oleh penulis adalah relevan dan memenuhi kriteria sebagai sebuah kajian baru bagi memantapkan lagi pendidikan Islam di SKDN khususnya dan di Malaysia amnya. Mohd Azhan bin Abdul Halim.3 Kesimpulan Secara keseluruhannya. peperiksaan awal tahun bagi tahun semasa (2009) dan instrumen penilaian 6 bulan Jawi. Kaedah pertama akan menggunakan instrumen penilaian yang melibatkan peperiksaan yang telah lepas iaitu peperiksaan akhir tahun bagi tahun lepas (2008).2 Reka bentuk Kajian Kajian ini akan menggabungkan beberapa kaedah.1 Pendahuluan Kajian ini adalah berbentuk kajian tindakan bagi membantu guru untuk membuat tindakan susulan sama ada untuk aktiviti tambah nilai.5.

Hulu Langat. Ia juga melibatkan ibu bapa dan penjaga responden beserta 7 orang GPI. 3. 3. Peperiksaan akhir tahun 2008 b. Kaedah Peperiksaan dan Penilaian a. b. Selangor. Hasil yang dirumus daripada ketiga-tiga instrumen yang terdahulu. Borang A: dihantar kepada ibu bapa respondenbagi mengetahui latarbelakang sosiobudaya dan sosioekonomi responden yang telah dipilih. Kaedah Temubual dan Perbincangan Profesional: kaedah ini digunakan sebagai medium untuk bertukar-tukar fikiran dan bagi melihat masalah yang berlaku daripada perspektif guru. Jalan Hulu Langat 43100 Hulu Langat. 4. Pembinaan modul dan penilaian terhadap modul yang telah dilaksanakan.6 Pengurusan Data Data akan dikumpul dan akan dianalisis menggunakan perisian SPSS bagi memudahkan . 3. Kaedah Soal Selidik a. Hasil daripada penilaian tersebut akan dirumus bagi menghasilkan dapatan kajian yang boleh digunakan sebagai rujukan dan penambahbaikan pada masamasa akan datang. Instrumen Penilaian Jawi 6 bulan 2.3 Populasi Kajian Kajian ini tertumpu kepada semua murid tahun 4. Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding. Selangor yang merangkumi 144 murid. Selangor. modul akan dibina berasaskan kepada kelemahan pelajar sedia ada dan digunakan untuk memulihkan pelajar dan modul ini akan dinilai keberkesanannya dari masa ke masa. 3. 3.4 Instrumen Kajian Kajian ini berasaskan beberapa instrumen: 1.5 Lokasi Kajian Kajian ini dilakukan di Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding yang berada di bawah Pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat. Alamat sekolah ialah: SK Dusun Nanding KM 17. Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009 c. Borang B: diberi kepada murid bagi menilai hubungkait-hubungkait kepada persoalan yang diutarakan dalam permasalahan kajian.tersebut akan dinilai keberkesanannya oleh GPI berdasarkan boring-borang penilaian yang telah disediakan.

min dan median bagi memudahkan penyelidik merumus kajian yang telah dijalankan. Universiti Malaya. Kajian Keberkesanan j-QAF di 2 Buah Sekolah Perintis di Terengganu. Amri Daud. 3. 5. Nik Rusila bt Yaakob. aktiviti menilai. Kajian Tindakan Jabatan Pelajaran Perak. Universiti Malaya. Kementerian Pelajaran Malaysia. analisis akan dibuat dalam bentuk mod. Kajian IRPA. Ishak Haron dan Hassan Basri. Namun jika melibatkan kualitatif. Rujukan 1.7 Analisis Data Analisis akan dibuat dalam beberapa bentuk: Pertama bagi data kualitatif. 1991. Didapati dari atas talian http://jpnperak. mentafsir dan merumus akan dijalankan oleh penulis sendiri. 6. .dan memastikan ketepatan rumusan yang dilakukan. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Menengah. Kertas Kerja dalam Jurnal Pendidik dan Pendidikan.8 Kesimpulan Kajian ini memerlukan sokongan daripada semua pihak bagi memastikan semua objektif yang digariskan dapat dicapai dengan jayanya. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Rendah. 2002. Universiti Malaya. Penguasaan Jawi dan Hubungannya dengan Minat dan Pencapaiannya Dalam Pendidikan Islam. 7.com. Hassan Basri. Kajian Tindakan di Sekolah: Satu Pengenalan. 1997. 1998. 2005. Abdul Majid Konting. Kajian IRPA. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. 3. 3. Mohd Azhan bin Abdul Halim. bagi data yang bersifat kuantitatif atau kajian lapangan analisis data akan dibuat secara deskriptif iaitu dalam bentuk jadual dan peratus dan juga dalam bentuk statistik iaitu dalam bentuk graf bergantung kepada kesesuaian hasil dapatan. Tesis Sarjana Pendidikan. Idris Awang.2001. Semoga kajian ini menjadi kajian perintis kearah sifar buta jawi bagi mencapai visi SKDN Cemerlang Menjelang 2015. Akademi Pengajian Islam Univerti Malaya: Kuala Lumpur. Kajian Tindakan Kepada Modul Senang Jawi. Alis bin Puteh. 2006. 4. Kaedah ini digunakan bagi menilai sesuatu data yang bersifat kauntitatif. 8. Pure Honey Enterprise: Kuala Lumpur. Kaedah Penyelidikan. 2008. Kedua. 2. Kaedah Penyelidikan Pendidikan.edu.my.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful