Persediaan Mengajar Pengajaran Mikro 1 Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Tema Tajuk : Bahasa Melayu

: Tahun 1C : 24.10.2011 : 1.30 – 2.30 petang : 35 orang : Kekeluargaan : Keluarga Saya

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat ; 1) Mendengar , menyebut dan mengeja perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betrul dan tepat. 2) Membaca perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi dua atau tiga suku kata terbuka dan tertutup dalam ayat dengan sebutan yang betul. Kemahiran Fokus Utama Standard Kandungan : 1.2 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad , suku kata,perkataan ,frasa dan ayat dengan betul. Standard Pembelajaran : 1.2.4 Mendengar , memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata ,diftong,vokal berganding ,digraph,konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. :

Fokus Sampingan Standard Kandungan : 2.2 Membaca dan memahami perkataan ,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Standard Pembelajaran : 2.2.1Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga ssuku kata ,diftong,vokal berganding,digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Sistem Bahasa

: Tatabahasa – Kata nama am

Pengisian Kurikulum : Ilmu Nilai KBT - Pendidikan Moral - kasih sayang -Kemahiran Berfikir – menjana idea

Alat Bantu Mengajar : kad gambar,carta lirik lagu,lembaran kerja,kad perkataan,gambar

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Fasa

Isi Kandungan Lagu “Saya Sayang Semua”

Permulaan/ Mencungkil Idea (5 min )

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti guru Aktiviti murid -Guru mempamerkan Murid lirik lagu “Saya sayang mendengar semua” pada papan tulis. dengan teliti lagu yang -Guru meminta murid dimainkan menyebut perkataan melalui pita berkaitan dengan ahli rakaman. keluarga yang terdapat dalam lirik lagu. Contoh : ibu,bapa,kakak,abang dan adik. -Guru meminta murid menyanyi lagu tersebut secara kumpulan dan kelas dengan sebutan yang betul. Murid menyanyi dengan betul mengikut irama yang betul.

Pengisian Kurikulum

Nota/ Catatan

Strategik/ Nilai:Kasih Sayang KBTKemahiran mendengar Teknik : Penyoalan Individu Kumpulan Kelas Lampiran1 -Lirik Lagu “Saya Sayang semua” (Melodi lagu:Satusatu saya sayang ibu) Strategik/ Teknik : Penyoalan seluruh kelas Lampiran 2 -Kad suku kata

Mencungkil/ Menstruktur semula (30 min )

Menampal, Menyebut dan mengeja perkataan

Guru mempamerkan kad suku kata dan meminta mengeja dan menyebut suku kata tersebut. Guru meminta murid menampal,menyebut dan mengeja perkataan berdasarkan gambar dengan sebutan yang betul.

Murid memadankan suku kata tersebut supaya menjadi perkataan bermakna dan memadankan nya dengan kad perkataan yang disediakan. Murid memberi respons (membaca perkataan )

Lampiran 3 Kad Perkataan Lampiran 4 Aplikasi Idea (10 min) Mengeja dan membaca perkataan Guru mempamerkan gambar yang berkaitan dengan ahli keluarga seperti ibu,bapa,kakak,abang dan adik. Guru membimbing murid mengeja dan membaca serta memahami perkataan tersebut. Guru meminta murid membaca secara individu perkataan-perkataan tersebut. Guru meminta murid Menandakan perkataan yang didengar pada lembaran kerja. Guru meminta murid menyebut perkataan berkaitan keluarga berdasarkan gambar. Murid mengeja dan membaca perkataan . (secara kelas dan individu) KBT : Konstruktivisme Memahami ahli keluarga. Lampiran 5 -Suku kata Perkataan dan gambar

Pentaksiran

Menguji kefahaman murid

(10min)

Murid Menandakan Perkataan yang didengar pada lembaran kerja.

Lembaran kerja 1

Lampiran 4

Pemulihan

Menguji kefahaman murid

Guru meminta murid menandakan perkataan yang didengar pada lembaran kerja.

Murid Memadankan Gambar dengan Perkataan.

Lembaran kerja 2

Pengayaan

Menguji kefahaman murid

Guru meminta murid bercerita tentang ahli Keluarga mereka kepada rakan berdasarkan gambar ahli keluarga mereka.

Murid bercerita tentang ahli keluarganya.

Lampiran 5 -gambar ahli keluarga

Refleksi/ Penutup (5 min )

Menyanyi lagu dengan sebutan yang betul

Membuat rumusan isi pelajaran dan nilai – nilai murni Murid diminta menyanyikan semula lagu Saya sayang semua” dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai sebagai penutup.

Murid mengutaraka n nilai – nilai murni yang harus diamalkan dan digalakkan

Strategi/ Teknik : Makluman seluruh kelas Sikap saintifik dan nilai murni: -kasih sayang

Lampiran 1 Lampiran1 -Lirik Lagu “Saya Sayang semua”

LAMPIRAN 1

Seni kata lagu

Saya Sayang Keluarga

Satu Satu Saya sayang ibu Dua dua Saya sayang bapa Tiga tiga Sayang adik kakak Satu dua tiga Sayang abang juga

LAMPIRAN 2

Dengar dan sebut perkataan yang didengari.

sa

ya

i

bu

ba

pa

a

bang gg dik

a

ka

kak

LAMPIRAN 3

Sebut dan eja

saya

bapa

adik

abang

kakak

ibu

LAMPIRAN 4 Gambar Keluarga

ibu

adik

kakak adik

saya

bapa abang

LAMPIRAN 5

kakak

adik

ka

kak

a

dik k

bapa

ibu

ba

pa

i

bu

abang

saya

a

bang

sa

ya

Pentaksiran

Dengar perkataan yang disebut dan tandakan ( * ) pada petak perkataan yang betul.

ibu idu

papa bapa

kakak kakek

yasa saya

alik adik

abang adang

Pemulihan

Dengar dan sebut perkataan ini.

saya
bapa

ibu
adik

kakak

abang

Padankan perkataan dengan gambar.

abang

kakak

bapa

Pengayaan

Gambar Keluarga

ibu

adik

kakak adik

saya

bapa abang

Ceritakan tentang keluarga kamu Ceritakan :       Nama kamu Nama bapa Nama ibu Nama kakak Nama abang Nama adik

Refleksi Saya dapati bahawa proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini berjaya kerana murid-murid telah mencapai objektif pembelajaran. Murid-murid ini

dapat menyebut dan mengeja perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.Murid-murid juga dapat membaca perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi dua atau tiga suku kata terbuka dan tertutup dalam ayat dengan sebutan yang betul.Objektif engajaran guru boleh dikatan berjaya kerana guru tidak mempunyai masalah dalam mendapatkan sebutan murid yang betul bagi mengeja setiap perkataan yang dipamerkan.Juga murid dapat mengenali dan berjaya menyebut dengan betul bagi setiap perkataan yang ditunjukkan. Namun demikian,dari sudut pengetahuan sedia ada murid berkaitan dengan ahli keluaurga yang dipamerkan ianya dapat menggambarkan bahawa pengetahuan sedia ada murid amat terhad sekali. Pengetahuan sedia ada murid ini mungkin disebabkan perkataan mengenai atau berkaitan dengan ahli keluarga sering digunakan oleh mereka dalam kehidupan hariannya.Pengetahuan sedia ada murid yang tidak terhad ini menyebabkan sesi soal jawab tidak mengalami masalah.Guru bertanya,dan murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Bagi saya untuk meningkatkan lagi pemahaman murid dan menambahbaik lagi pengajaran dan pembelajaran,saya akan cuba menerapkan unsur Tatabahasa dalam tajuk yang akan datang.Saya juga akan mempelbagaikan aktiviti yang menarik dalam tajuk seterusnya.Saya juga berharap tindakan sedemikian akan menarik minat murid-murid terhadap matapelajaran yang diajarnya. Secara tidak langsung pengetahuan sedia ada murid dapat ditingkatkan.