Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah Melaka PERANCANGAN PANITIA 1999 Matapelajaran : Matematik Tambahan

1.

Ketua panitia : Pn Hjh Saripah Bte Hj Ahmad Ahli a) En Ong Chong Wee (Kuru Kanan Bidang Teknik dan Vokesional) b) En Lo Syeu Ping c) Pn Norazila Abu Zahrim d) Pn Hamidah Hassan a. b. Pn Siti Hasnah Shohod En Khairul Anwar Che Mat

1.

Latarbelakang 1. Pelajar berkebolehan dan tahap kebolehan mereka adalah sama kerana semua pelajar mendapat gred A dalam Matematik PMR. 2. Guru-guru yang mengajar kesemuanya berpengalaman dan terlatih dan telah difahamkan tentang Wawasan Sekolah Berasrama Penuh 3. Bahan-bahan dan peralatan mencukupi dan sedang ditambah dari masa kesemasa

2.

ISU 1. 2. Didapati keputusan peperiksaan Matematik Tambahan SPM tidak memuaskan dan belum mencapai target pelunjuran. Berikut adalah data Analisa Pencapaian Matematik Tambahan SPM 1989 -1991 dan target pelunjuran nya.

Gred Tahun 1991. Pel PPen

P1 - P2

P3 - P4

P5 - P6

P7 - P8

F9

% lulus

6.8 23

17.9 37

27.9 20

17.8 20

29 -

70.5 100

 PPen Pel  PPen Pel  PPen Pel  PPen Pel  PPen Pel  PPen Pel  PPen Pel  PPen Pel

2.5 24 18.1 25 7.5 27 19.7 30.0 25.7 30.0 25.64 30.0

25.4 36 33.6 35 27.1 33 38.6 30 28.4 50.0 45.3 50.0

44.1 20 28.1 22 35.5 22 26.8 25 31.2 10.0 24.8 10.0

17.8 20 15.4 18.0 15.9 18.0 11.8 15 11.9 10.0 11.9 10.0

11.1 4.55 13.2 3.1 2.7 -

89.0 100 95.45 100 86.3 100 96.7 100 97.3 100 100 100

30

50

10

10

-

100

35

55

10

-

-

100

1. Matematik Tambahan adalah satu matapelajaran penting bagi aliran sains untuk
melanjutkan pelajaran dalam berbagai bidang kerjaya.dan melanjutkan pelajaran diperingkat yang lebih tinggi

2. 3.

Pelajar kurang kemahiran menjawab soalan berformat SPM Semua pelajar diwajibkan mengambil Matematik Tambahan.

1.

Matlamat Mengukuhkan dan membina pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian prestasi cemerlang bagi Matematik Tambahan untuk mencapai kecemerlangan sebagaimana yang digariskan oleh SBP.

2.

Objektif 1. Mencapai kecemerlangan dalam pendidikan Matematik Tambahan diperingkat SPM iaitu mencapai target pelunjuran dari tahun ketahun.

3.

Strategi 1. Pengetua/Pentadbir 6.11 Selalu memberi motivasi kepada pelajar dan guru-guru tentang pentingnya Matematik Tambahan 12. Menghadiri Mesyuarat Panitia Matematik dan KMK seberapa kerap yang boleh supaya permasalahan dapat diselesaikan segera 13. Mengadakan sistem penilaian yang berkesan

1.

Guru - guru 6.21 Berusaha meningkatkan pengalaman dengan mendalami teknik mengajar secara KBSM dan Sekolah Bestari 6.22 Menumpukan pengajaran kepada individu bukan pengajaran yang berpusat kepada guru 6.23 Jelas akan objektif dan peranan masing - masing dalam merelasikan wawasan Sekolah Berasrama Penuh

24. Menjadi pemeriksa kertas Matematik Tambahan untuk pengalaman pengajaran 25. Menaikkan motivasi pelajar terhadap Matematik Tambahan walaupun pelajar sering gagal di peringkat permulaan 26. Mengesan kelemahan pelajar dan membuat pemulihan serta merta 27. membuat penilaian kendiri supaya guru faham tentang kelemahan sendiri dengan mendapat maklumbalas dari murid.

1.

Pelajar 6.31 Mesti mempunyai motivasi yang tinggi untuk memajukan diri di bidang Sains dan teknologi 6.32 Mesti menguasi learning skill matapelajaran Matematik Tambahan 6.34 Mesti menyediakan buku nota rumusan dan contoh penyelesaian serta merekod kerja latihan yang dibuat.

2.

Lain - lain 6.41 Program Rakan Sebaya Pelajar dibahagi kepada kumpulan kecil supaya pelajar dapat membantu antara satu sama lain

42. Sistem Ganjaran Pelajar yang menunjukkan pencapaian atau peningkatan pencapaian wajar diberi ganjaran berupa hadiah.

43. Penyusunan Jadual Waktu Semasa menyusun Jadual waktu Pihak sekolah haruslah meletakkan sekurang-kurangnya separuh waktu matapelajaran sebelum rehat. Ini penting untuk tumpuan pelajar secara maksima. Peruntukan waktu mengajar perlu ditambah dari 4 waktu ke 5 waktu atau 6 waktu kerana sukatan pelajaran yang banyak dan meluas dibandingkan dengan Matematik Tambahan

44. Buku teks sahaja tidak mencukupi untuk pelajar mendapat gred yang baik dalam peperiksaan. Pelajar-pelajar diwajibkan membeli buku analisa peperiksaan supaya pelajar membiasakan diri dengan format peperiksaan.

1.

Aktiviti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mengadakan mesyuarat Panitia dan KMK dengan Kerap Mengadakan Kelas Tambahan untuk menghabiskan Sukatan pelajaran dengan Cepat Mengadakan kelas pemulihan dan pengkayaan Mengadakan Latihtubi secara berterusan Mengadakan perjumpaan ibu bapa dengan guru secara berterusan Mengadakan pembimbing rakan sebaya Mengadakan sistem ganjaran Mengadakan Ceramah teknik menjawab soalan SPM

9.

Mengadakan Peperiksaan Percubaan .

2.

Penilaian

1. 2. 3. 4.

Memeriksa tugasan dan Kerja Tambahan Mengadakan Ujian Topikal Menganalisa setiap keputusan Ujian atau peperiksaan Mengkaji Selidik Program yang dirancang dan dijalankan

9.0 Kawalan 9.1 Membuat post-mortem setiap selepas ujian dan peperiksaan 9.2 Membuat Laporan Berkala terhadap keputusan peperiksaan 3. Membuat penilaian terhadap guru-guru bila perlu.

10. Carta Gantt. (Lihat Lampiran)

Program Peningkatan Kecemerlangan Akedamik Matapelajaran Matematik Tambahan

Tingkatan 4

Bil

Tajuk

Aktiviti

Jangkamasa

Tinda

1

Sukatan Pelajaran/Takwim

Mengedarkan Sukatan Pelajaran dan membincangkannya berserta Takwim Pengajaran Matematik

Minggu 1

Semua

Matem

2

Borang Aku Janji

Setiap pelajar dikehendaki menulis target mereka dalam borang Aku Janji dan dipamerkan dikelas Membuat analisis setiap kali selesai ujian/peperiksaan

Minggu 1 Mac,Mei,Ogos, Oktober

Semua

Matem

3

Mesyuarat Panitia Matematik Tambahan

Mengadakan mesyuarat Panitia Matematik Tambahan

3 kali setahun

Setiau

pani 4 Perbincangan KMK Matematik Tambahan Mengadakan perbincangan meningkatkan mutu kerja/pengajaran Sebulan sekali

Setiau

KM 5 Keputusan peperiksaan Mempamirkan keputusan peperiksaan atau ujian dikelas Selesai Ujian peperiksaan

Semua

Matem 6 Penilaian Guru Pelajar akan digalakkan memberi pandangan tentang pengajaran guru dan guru -guru diminta memberi respon tentang pandangan pelajar. Kenalpasti pelajar lemah, Pelajar berkebolehan membantu pelajar lemah 8 Latihtubi soalan berformat SPM Mengadakan totorial hujung minggu soalan berformat SPM Setiap Hujung minggu Bulan April

Semua

Matem Bulan April

7

Program Mentor-mentee Pelajar Lemah

Semua

Matem

Semua

Matem 9 Sessi Motivasi Matematik Mengadakan perjumpaan dengan pelajar untuk mendapatkan keyakinan pelajar terhadap Matematik Selepas peperiksaan

Ketua P

Ketua B 10 Tugasan semasa Cuti Memberi tugasan semasa cuti 3 kali setahun

Semua

Matem 11 Pamiran matematik Mengadakan Pamiran sempena minggu sains dan teknologi Bulan Ogos

Pela

Dan G

Program Peningkatan Kecemerlangan Akedamik Matapelajaran Matematik

Tingkatan 5

Bil

Tajuk

Aktiviti

Jangkamasa

Tinda

1

Sukatan Pelajaran/Takwim

Mengedarkan Sukatan Pelajaran dan membincangkannya berserta Takwim Pengajaran Matematik Setiap pelajar dikehendaki menulis target mereka dalam borang Aku Janji dan dipamerkan dikelas Membuat analisis setiap kali selesai ujian/peperiksaan

Minggu 1

Semua

Matem 2 Borang Aku Janji Minggu 1 Mac,Mei,Ogos, Oktober 3 Mesyuarat Panitia Matematik Tambahan Mengadakan mesyuarat Panitia Matematik Tambahan 3 kali setahun

Semua

Matem

Setiau

pani 4 Perbincangan KMK Matematik tambahan Mengadakan perbincangan meningkatkan mutu kerja/pengajaran Sebulan sekali

Setiau

KM 5 Keputusan peperiksaan Mempamirkan keputusan peperiksaan atau ujian dikelas Selesai Ujian peperiksaan

Semua

Matem 6 Penilaian Guru Pelajar akan digalakkan memberi pandangan tentang pengajaran guru dan guru -guru diminta memberi respon tentang pandangan pelajar. Kenalpasti pelajar lemah, Pelajar berkebolehan membantu pelajar lemah 8 Latihtubi soalan berformat SPM Mengadakan totorial hujung minggu soalan berformat SPM Setiap Hujung minggu Bulan April

Semua

Matem Bulan April

7

Program Mentor-mentee Pelajar Lemah

Semua

Matem

Semua

Matem 9 Sessi Motivasi Matematik Mengadakan perjumpaan dengan pelajar untuk mendapatkan keyakinan pelajar terhadap Matematik Selepas peperiksaan

Ketua P

Ketua B 10 Tugas semasa Cuti Memberi tugasan semasa cuti 3 kali setahun

Semua

Matem 11 Ceramah Teknik Menjawab Soalan Matematik Mengadakan Ceramah teknik Menjawab Soalan Bulan Ogos Pelajar

Tambahan

Dan Guru

Carta Gantt: Perancangan Panitia Matematik Tambahan 1999 Aktiviti 1. Mesyuarat Penitia Matematik  Mesyuarat KMK Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai

 Penilaian Guru

 Program Mentormentee

5 Mengadakan sessi Motivasi Matematik

 latih tubi Soalan
ber format SPM 6. Pameran Matematik

7. Penyelarasan Penyediaan soalan dan skema mark. 8. Mengadakan kelas

tambahan dan pemulihan 9. Mengadakan toturial

Mingguan 9. Megemas kini Bank Soalan

 Caramah teknik
menja- wab soalan SPM  Ulangkaji semua topik

 Mengadakan perjum paan ibu -bapa guru