ZAKAT

PENDAHULUAN Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu rukun islam adalah zakat. Sholat dan zakat memiliki hubungan yang sangat erat,dimana sholat sebagai ibadah jasmani dan rohani,dan zakat sebagai ibadah harta benda.

subur dan berkah. Dalam terminologi islam.zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah sampai pada batas nisab kepada mustahiqnya sesuai peraturan syarak.Pengertian zakat Zakat merupakan ibadah harta benda yang berhubungan dengan kemasyarakatan (al-ibadah maaliyah ijtimaiyyah) yang paling mulia. . Pengertian zakat menurut bahasa berarti suci.

Besarnya zakat fitrah adalah 2. Zakat harta.5% b) Zakat pertanian atau tumbuhan.Macam-Macam Zakat 1. zakat fitrah diberikan pada fakir miskin pada akhir bulan ramadhon sampai menjelang sholat idul fitri. 2. Zakatnya adalah 2. Zakat fitrah atau zakat diri.besarnya 20% .dengan batas 1 ton padi.zakat ini besarnya 2.zakatnya adalah 5-10%.5% tiap tahun e) Rikas atau barang temuan.5kg dari makanan pokok. c) Zakat ternak d) Zakat tijarah. a) Zakat simpanan emas yang lebih dari 96 gram atau perak yang seharga dengan 96 gram emas.

2. 7. Orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain sebagai berikut: 1. Fakir Miskin Amilin Muallaf Riqab Gharimin Sabilillah Ibnu sabil . 3. 6. 5. 8. 4.

Mengembangkan harta dalam sudut ekonomis-psikologis. C. B. .Dampak atau Fungsi zakat A. Mengikis habis sifat kikir. D. Mengembangkan harta dlam sudut spiritual.serta melatih sifat dermawan dan mengantarnya mensyukuri nikmat alloh. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi yang menerima dan yang memberi zakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful