ZAKAT

PENDAHULUAN Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu rukun islam adalah zakat. Sholat dan zakat memiliki hubungan yang sangat erat,dimana sholat sebagai ibadah jasmani dan rohani,dan zakat sebagai ibadah harta benda.

Pengertian zakat menurut bahasa berarti suci.Pengertian zakat Zakat merupakan ibadah harta benda yang berhubungan dengan kemasyarakatan (al-ibadah maaliyah ijtimaiyyah) yang paling mulia.subur dan berkah. Dalam terminologi islam. .zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah sampai pada batas nisab kepada mustahiqnya sesuai peraturan syarak.

5% tiap tahun e) Rikas atau barang temuan.besarnya 20% .zakat ini besarnya 2.zakatnya adalah 5-10%.Macam-Macam Zakat 1. zakat fitrah diberikan pada fakir miskin pada akhir bulan ramadhon sampai menjelang sholat idul fitri.5% b) Zakat pertanian atau tumbuhan. 2.dengan batas 1 ton padi. Zakat fitrah atau zakat diri. Zakat harta. Zakatnya adalah 2.5kg dari makanan pokok. a) Zakat simpanan emas yang lebih dari 96 gram atau perak yang seharga dengan 96 gram emas. c) Zakat ternak d) Zakat tijarah. Besarnya zakat fitrah adalah 2.

8. 2. Fakir Miskin Amilin Muallaf Riqab Gharimin Sabilillah Ibnu sabil . 6. Orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain sebagai berikut: 1. 5. 4. 3. 7.

B. Mengembangkan harta dlam sudut spiritual. Mengikis habis sifat kikir. Mengembangkan harta dalam sudut ekonomis-psikologis.serta melatih sifat dermawan dan mengantarnya mensyukuri nikmat alloh. D. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi yang menerima dan yang memberi zakat. . C.Dampak atau Fungsi zakat A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful