PENDAHULUAN

A.Latar belakang Fiqih ibadah adalah mata kuliah yang mempelajari dan mendalami kajian dan ilmu tentang islam,di antara nya adalah mempelajari rukun islam,thaharah (Bersuci),An-najasah (najis) ,wudhu,tayamum,mandi,sholat,puasa ramadhan,makanan dan minuman,zakat,haji serta Qurban. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang sholat,sholat wajib/sholat fardu dan sholat sunnah.Sholat yamg menurut bahasa Arab ialah “doa” perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir,disudahi dengan salam.Ada beberapa yang harus di lakukan sebelum sholat.

B.Rumusan masalah Dari latar belakang di atas kami mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang di maksud dengan solat? 2. Makna dari solat Fardu (sholat lima waktu )? 3. Apa saja Syarat-syarat solat wajib lima waktu? 4. Kiblat Ka‟bah atau Jihatnya?

Ahmad .Pada mulanya salat di wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sebanyak 50 kali dalam sehari semalam.Rica Grafika.yaitu sebagai akidah.setahun sebelum tahun Hijriah. H.seperti adanya Allah yang Mahabesar bersifat Esa.beliau memohon keringanan kepada Allah sehingga salat menjadi 5 kali (waktu)sehari semalam.2 Hal sunat yang di lakukan sebelum salat 1.Sinar Baru Algensindo.mula-mula turunnya perintah wajib salat itu ialah pada malam Isra‟.akan tetapi atas saran Nabi Musa.1996 hal 35 2.Fiqh Islam.2004 hal 53 Seadie.kita di ajak mentaati perinyahNya.tidak ada sekutu bagiNya.yakni mengerjakann salat .Ust.Penuntun sholat lengkap.Dalam lafaz azan itu terdapat pengertian ynag mengandung beberapa maksud penting.Pengertian sholat Asal makna salat menurut bahasa Arab ialah “doa” tetapi yang di maksud di sisni adalah “ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir .serta menerangkan bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah yang cerdik dan Bijaksana untuk menerima wahyu dari Allah.Sulaiman Rasjid.Jakarta.as. 1.1 Sholat Fardu Salat yang di wajibkan bagi tipa-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah lima kali sehari semalam.PEMBAHASAN SHOLAT A.di sudahi denga salam. Azan :makna azan ialah “memberitahukan” bahwa waktu salat telah tiba dengan lafz yang di tentukan oleh Syara”.dan memenuhi beberapa syarat yang di tentukan.Bandung.Sesudah kita bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan nabi Muhammad utusanNya.

begitu pula orang yang lupa sampai ia ingat.untuk masa sekarang persyaratan ini tidak menentukan. 5. Islam:orang yang tidak beragama islam tidak wajib melaksanakan salat.karena orang yang buta (tuna netra) atau yang tuli (tuna runggu)dapat menerima pengetahuan agama islam.Azan dan iqamah hukumnya sunat menurut pendapat kebanyakan ulama.di dunia ini tidak di tuntut melaksanakannya karena meskipun ia mengerjakannya.dengan lafaz yang di tentukan oleh syara. Iqamah:yaitu memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk salat.tidak wajib salat. b.2.Moh. 7.mimpi bersetubuh d.salatnya tetap tidak sah dan di akhirat kelak ia akan mendapat siksa 2.namun demikian .tidak dapat mengetahui hukum-hukum syaria‟at islam.2005 hal 147 . 4.keluar darah haid bagi wanita. Jaga (tidak tidur):orang yang tidur tidak dikenai kewajiban salat sehingga ia bangun.Saifulloh Al Aziz S.bahkan haram hukumnya.Terbit Terang. 6.bahwa buta dan tuli sejak dilahirkan.Drs. Suci dari Haid dan Nifas:wanita dalam keadaan haid atau setekah melahirkan (nifas) tidak sah melaksanakan salat. Melihat dan mendengar:syarat di ambil dari kebiasaan. 3. Baligh (dewasa):seseorang dapat di anggap baligh apabila telah memenuhi salah satu dari tanda berikut ini: a.tetapi apabila ia telah mengetahui perintah itu.Ust.cukup berumur 15 tahun.dia wajib salat.Fiqih Islam Lengkap.3 3. Berakal:orang yang hilang akalnya.Syarat wajib salat 1.karena mabuk gila dan sebagiannya tidak wajib melaksanakan salat. Telah sampai Da‟wah:orang yang belum pernah mendengar dan menerima perintah .keluar mani c.Surabaya.Tetapi ulama berpendapat bahwa azan dan iqamah itu adalah fardu kifayah karena keduannya menjaadi syiar islam B.

artinya bahwa harus dilakukan pada waktunya masing-masing untuk itu orang yang melaksanakan salat harus mengetahui.4 D.hukumnya wajib bagi orang yanag mampu berdiri. Suci badan pakaian dan tempat yang di gunakan untuk salat dari najis. Suci dari hadats kecil dan hadats besar:Orang yang salat harus suci.Fiqih Islam Lengkap.2005 hal 148 . 5.namum apa yang tergores dalam hati jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang di ucapkan lidah.seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Menghadap kiblat. 4. 3.bahwa pada saat itu sudah masuk waktu salat yang akan dilakukan 2.anggota badan antara pusat dan lutut.sedangkan aurat wanita.bagi yang sanggup duduk kerjakanlah salat sambil dudu.Syarat Sah nya Salat 1.dan arah kiblat bagi orang yang tidak melihatnnya.Moh. Ust. Menutup aurat:aurat laki-laki ialah.bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak mampu berdiri boleh melakukan salat menurut kemampuannya.bagi yang sanggup berbaring kerjakanlah salat sambil berbaring.adapun kiblat adalah Ka‟bah yang berada di Makkah bagi orang yang dapat melihatnya. 2.Saifulloh Al Aziz S.Apabila ia berhadats ketika akan salat terlebih dahulu harus menghilangkan hadats nya.Terbit Terang.baik dari hadast kecil maupun hadats besar.C.Surabaya.Niat:menyengaja melakukan salat yang di ingrarkan dalam hati. Mengetahui waktu salat:setiap salat mempunyai waktu tertentu.Rukun salat 1.Drs. 4.lafadz niat bisa saja di samakan dengan ucapan lidah.Berdiri bila mampu:selama sakat fardu.

kembali seperti posisi semula (berdiri) 7.membaca tasyahud akhir 11.kedua tangan.Membaca surat Al-fatihah pada setiap rakaat:bacaan surat al-fatihah ini tidak bolah salah. 9.Rukuk disertai thuma‟ninah:ruku yaiutu meratakan punggung dan leher bagaikan sebuah papan yang membentuk sudut 90 derajat (siku-siku)dengan menegagkan kedua betis dan kedua telapak tanagn memegang kedua lutut.Thuma‟ninah artinya diam (tidak bergerak anggota tubuh) 6.Dr.sampai hapal dan benar makhrajnya serta hukum-hukum bacaaannya.Departemen agama RI Direktorat jenderal Kelembgaan agama islam. 4.baik kalimat.5 sedangkan telapak kaki kanan di tegakkan dan ujung-ujung jari menghadap kiblat.maupun tajwidnyaa(hukum-hukum bacaan)jika salah maka bacaannya tidak sah dan salatnya pun tidak sah. 8. hal 64 .3.oleh karena itu mempelajari surat Al-fatihah wajib bagi setiap orang islam yang sudah mukalaf.2002.dahi dan hidung di atas sejadah (atau lainya)sedangkan telapak kaki disirikan di atas perut jari-jari kaki.Zamaksyari Dhofir.Sujud 2 kali dalam setiap rakaat:meletakkan kedua lutut.Fiqih.Duduk pada tasyahud akhir 10.makhraj(penyebutan huruf).Takbiratul ihram:takbir pembuka seluruh pekerjaan salat.Jakarta.membaca shalawat 5.Duduk di antara dua sujud:dengan cara melipat kaki kearah kanan kemudian duduk di atas kaki kiri tersebut. 5.I‟tidal disertai Thuma‟ninah:I‟tidal adalah bangun dari ruku.di namakan takbiratul ihram karena sejak mulai melakukan takbir ini seseorang di haramkan melakukan perbuatan selain perbutan salat.

dan keduanya diletakkan dibawah dada.menertibkan rukun:dilaksanakan secara berurutan. 12.Sulaiman Rasjid.selain ketika bangkit dari ruku.Fiqh Islam. 4. 2. 3.Sunat bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya.2004 hal 88 .ketika beridiri darai ruku.Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram 6.mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk.Sinar Baru Algensindo. 11.Ketika bangkit dari ruku membaca:SAMI ALLAHULIMAN HAMIDAH 13.Melihat ke arah tempat sujud 5.Sunat-sunat salat 1.Mengucapkan salam yang pertama (ke kanan) 13.12. 9.Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri.Membaca surat atau ayat Al-qur‟an bagi imam atau orang yang salat sendiri sesudah membaca Al-fatihah pada dua rakaat pertama dan kedua. E.Membaca Amin stelah membaca Al-fatihah 8.membaca A‟uzubillah sebelum membaca bismilah 7.Takbir tatkala turun dan bangkit.mengeraskan bacaan pada salat subuh dan pada dua rakaat yang pertama salat magrib dan isya. 10.Bandung.mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga.dan tatkala berdiri dari tasayud awal.Meletakkan dua tapak tangandi atas lutut ketika ruku 6 6. H.

22. Ust.Ahmad Seadie.14.Duduk iftirasy (bersimpuh) pada semua duduk dalam salat.1996 hal 54 .Bertumpu pada tanah tatkala hendak berdiri dari duduk. 19. F.ketika memberi salam hendaklah di niatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan krinya. 21.Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud 17.Jakarta.misal ingin keluar dari salat atau sebagainya.Duduk istiratah (sebentar) setelah sujud kedua sebelum berdiri.Rica Grafika. 18.Duduk Tawarruk di duduk akhir. Membelakangi kiblat Makan dan minum Tertawa terbahak-bahak 7 7.Memberi salam yang ke dua.Penuntun sholat lengkap.Membaca tasbih tiga kali ketika sujud:SUBHANA ROBBIAL A‟LA 16.menhadap ke kiri. 20.Hal-hal yang membatalkan salat          Sengaja berbicara Banyak gerakan yang bukan gerakan salat Berhadats kecil atau besar Terkena najis Terbukanya aurat dengan sengaja Berubahnya niat.kecuali duduk akhir.Membaca tasbih tiga kali ketika ruku:SUBHANA ROBBIAL AZIMI 15.

cara mengerjakannya sama dengan sujud biasa.sujud Syukur.dan sujud Tilawah Sujud Sahwi:sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan yang terlupakan dalam salat. Makmum mendahului imam sebanyak dua rukun.artinya dengan takbir di antara dua sujud dan di kerjakan setelah tasayud akhir.atau memutuskan rukun sebelum sempurna. H.sebelum salam:SUBHAANA MANLAYANA MUWALAYASHU (Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa). G.   Murtad.Sujud Sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi:     Tidak melakukan tasayud awal Kelebihan rakaat termasuk ruku‟ dan sujud Ragu dalam bilangan rakaat Kekurangan rakaat karena lupa .Makruh salat           Terbuka kepalanya Menutup mulut rapat-rapat Bertolak pinggang Memalingkan muka kekiri dan kekanan Memejamkan mata Menengadah ke atas(langit) Menahan Hadats Berludah Salat di atas makam Melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusuaan salat.keluar dari islam Meninggalkan salah satu rukun.

Terbit Terang.hendaklah sujud sekali.Cara mengerjakannya adalah jika mendengar atau membaca ayat sajadah dalam salat.Surabaya.Saifulloh Al Aziz S.sujud ini merupakan ungkapan dan tanda terimakasih seorang hamba kepada allah atas datangnya nikmat tersebut.Drs.Sujud Tilawah:sujud yang di kerjakan ketika bertemu dengan ayat-ayat sajadah dalam bacaan Al-qur‟an sujud tilawah hukumnya sunnat.8 Perbandingan sujud Tilawah dan sujud Syukur    Syarat dan rukunnya keduannya sama Kedua sujud itu hanya satu kali saja Sujud Tilawah du sunnat kan di dalam salat dan di luar salat. Ust. 8.tetapi sujud Syukur hanya di sunatkan di luar salat tidak boleh dilakukan di dalam salat.Moh.Fiqih Islam Lengkap.kemudian berdiri meneruskan kembali bacaan ayat tersebut dan meneruskan salat Sujud Syukur:sujud yang dikerjakan manakala seseorang menerima kenikmatan besar dari Allah atau terhindar dari suatu bahaya.2005 .

lakilaki.Fiqih Islam Lengkap. Salat Jum‟at Salat Jum‟at ialah salat fardu dua rakaat pada hari jum‟at dan dikerjakan pada waktu dhuhur sesudah dua khutab.Drs. 9.2005 hal 185 .di masjid.Moh.Umpama salat dhuhur dan ashar di kerjakan waktu dhuhr atau ashar. Syarat-syarat salat jum‟at       Islam Baligh (dewasa) Berakal Laki-laki Merdeka (bukan hamba sahaya) Tidak ada „udzur jum‟at 9 Salat Jama‟ Salat jama‟ adalah salat yang dikumpulkan.salah satu di antaranya bertindak sebagai imam dan yang lainnya bertindak sebagai makmum.Salat Jamaah Salat jamaah adalah salat yang di kerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.salat jamaah boleh di kerjakan di rumaj.Salat jum‟at hukumnya fardu „Ain bagi seseorang muslim yang mukalaf.merdeka .Terbit Terang.di kerjakan dalam satu waktu.Surabaya. Ust.Saifulloh Al Aziz S.oarang yang telah melakukan salat jum‟at tidak wajib melakukan salat dhuhur lagi.di sekolah atau di tempat-tempat lainyan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan salat.yang di maksud adalah dua salat fardu lima itu.di surau.Hukum salat Jama‟ ini boleh bagi orang yang dalam madzhab Syafi‟i malah lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan ini dengan syarat-syarat yang cukup pula.sehat dan bukan musafir.

cara salat Khauf berbeda caranya denga salat salat dalam keadaan aman.Salat Qashar Salat Qashar adalah salat yang di pendekkan (diringkaskan) seorang musafir di perbolehkan mengqashar salat fardu yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Syarat sah salat Qashar:   Jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki.Drs. Ust.10 10. Salat Khauf Salat Khauf adalah salat yang dikerjakan dalam keadaan tidak aman atau dalam bahaya perang.Fiqih Islam Lengkap.Cara mengerjakannya menurut keadaan yang dihadapi:    Musuh berada di lain qiblat:maka imam membagi makmum menjadi dua shaf.Saifulloh Al Aziz S.Adapun salat Magrib dan salat subuh tetap sebagimana biasanya tidak boleh di qashar.terus berdiri untuk mengerjakan salat kedua.Surabaya.segolongan menjaga musuh dan golongan lain berdiri kebelakang imam. Musuh dari arah qiblat:maka imam mengajak pasukannya atau orang yang akan salat menjadi dua shaf. Jika waktu pertempuran sedang berkecambuk dan waktu salat telah tiba.2005 hal 205 .maka salat di kerjakan menurut keadaan itu.Terbit Terang.meskipun hanya dengan isyarat sambil lari tidak menghadap kiblat dan sebagai nya.Moh.Jadi setelah salat pertama.atau dua marhalah (yaitu sama dengan 10 farsah) Antara kedua salat tidak boleh terpisah oleh perkataan atau perbuatan yang lain.

di sunatkan bagi orang yang bermukim atau.dan surat Al-ikhlas pada rakaat kedua.salat yang dilakukan setelah seseorang berbuat dosa atau merasa bersalah kemudian bertaubat kepada Allah SWT.gerhana matahari dan gerhana bulan. Salat sunnat Wudlu‟ Salat Wudlu‟salat sunnat dua rakaat yang dikerjakan setiap surat al-ikhlas pad kali habis mengambil wudlu‟yang dibaca setelah Al-fatihah adalah surat Al-kafirun pada rakaat pertama. . Salat sunnat Taubat Salat sunnat Taubat ialah.Salat-salat sunnat Salat Muakkad yaitu:      Dua rakaat sebelum subuh Dua rakaat sebelum dhuhur Dua rakaat sesudah dhuhur Dua rakaat sesudah magrib Dua rakaat sesudah isya Salat Rawatib ghairu muakkad yaitu:      2 rakaat sebelim dhuhur 2 rakaat sebelum dhuhur 4 rakaat sebelum ashar 2 rakaat sebelum magrib 2 rakaat sebelum isya Salat Gerhana:dibagi menjadi dua yaitu.musafir melaksanakkannya ketika mengharap hujan(karena kemarau panjang atau terputusnya sumber air). Salat Istisqa‟ Salat istisqa‟ ialah salat unutuk meminta hujan.

Terbit Terang.salat hajat dikerjakn sedikitnya dua rakaat.salat tasbih ini di anjurkan mengamalkannya kalau bisa setiap malam.waktunya setelah salat isya hingga fajar. Salat Tasbih Salat tasbih: salat yang sebagaimana di ajarkan oleh Rassuullah SAW kepada pamannya.Drs.Salat Terawih Salat Terawih ialah. 11.Moh.tujuh. Salat Hajat Salat hajat ialah.Fiqih Islam Lengkap. Qunut witir:qunut yang dibaca pada rakaat terakhir dalam salat witir di bulan ramadhan pada tanggal 16 ramadhan sampai akhir bulan.11 Qunut Nazilah:qunut yang dilaksanakan karena datangnya suatu bencana.mulai dari satu rakaat.seperti penyakit yang menular atau banyaknya kerusuhan-kerusuhan. Ust.boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan lebih afdol dikerjakan dengan berjamaah.hingga seterusnnya.paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat.Sayyidina ibnu Abbas bin Abdul Muthalib.lima.tiga. Salat sunnat Witir dan pelaksanaan Qunut Salat witir artinya salat ganjil.2005 hal 247 .hukumnya sunnat muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Qunut subuh:doa‟ qunut yang dibaca setipa akhir rakaat salat subuh.Saifulloh Al Aziz S.salat yang dikerjakan karena mempunyai hajat supaya hajatnya diperkenan kan oleh Allah.Surabaya.salat yang di sunnatkan khususnya pada bulan Ramadhan.

Salat Awwabiin:salat sunnat yang dikerjakan sesudah salat ba‟da magrib.salat birrul walidain kebanyakan dilakukan oleh para ulama shufi. Salat Lissafar:salat sunnat yang dilakukan seseorang pada saat berpergian. Salat Tahiyatul masjid:salat sunnat yang dikerjakan oleh seseorang jama‟ah yang sedang memasuki masjid.Terbit Terang.8 rakaat.salat sunnat yang boleh dikerjakan kapan saja kecuali pada waktu yang dilarang melakukan salat sunnat. Salat Isyraq:salat sunnat yang dilakukan pda saat matahari setinggi tombak hingga datangnya salat dluha.salat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam.Surabaya.Drs.2005 hal 261 . Salat sunnat Muthalaq Salat sunnat Muthalaq ialah.bukan karena salat qabliyah atau ba‟diyah bukan pula karena salat fardu.yaitu hari raya idhul fitri tanggal 1 Syawal dan pada hari raya idhul adha pada tanggal 10 Dzulhijajjh.Moh. 12.boleh 4 rakaat.sedikitnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas.12 Salat Birrul Walidain: salat sunnat yang dilakukan unutk mendoakan kepada kedua orang tua.Sekurang-kurangnya salat dluha ini dua rakaat.12 rakaat. Salat Idul Fitri dan Adha:salat hari Raya dua rakaat. Salat Dluha:salat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik sekurangkurangnya lebih satu tombak.Fiqih Islam Lengkap.jumlah rakaatnya 4 rakaat atau 2 rakaat.Salat Tahajjud Salat tahajjud ialah.Saifulloh Al Aziz S.jika salat ini mutlaq tidak bersebab.bukan karena sedang masuk masjid. Ust. Salat Istikhara Salat istikhara ialah.salat sunnat dua rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik diantara dua hal atau lebih yang belum dapat ditentukan baik buruknya.

.mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat.meninggalkan salah satu syarat atau rukun dengan sengaja 2. Bila terjadi suatu kekeliruan dalam salat dari perbuatan yang bukan rukun atau syarat salat berupa kekurangan atau kelebihan atau keragu-raguan di tutupi dengan sujud sahwi.ibadah salat yang sempurna ialah salat yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya.PENUTUP KESIMPULAN Salat adalah salah satu wujud pengambdian manusia yang paling utama terhadap Allah.Bacaan yang wajib dalam salat hanya beberapa macam saja selebihnya sunnat. Yang membatalkan salat garis besarnya ada dua yaitu: 1.

Penuntun Sholat Lengkap.2004 Seadie Ahmad Drs.Fiqh Islam.Direktorat jenderal kelembagaan agama islam.Jakarta.DAFTAR PUSTAKA Al aziz Saifulloh Moh.Rica Grafika.Surabaya.Terbit Terang.2002 Rasjid Sulaiman.Sinar Baru Algansindo.Fiqih Islam Lengkap.Fiqih.Jakarta.1996 .Bandung.2005 Dhopir Zamaksyari DR.

MA Disusun Oleh: NAMA Refy dwi Susanti Rizda Sunani Sri Oktapia Ningrum NPM 1011070012 1011070046 1011070114 SEMESTER III III VII INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LAMPUNG FAKULTAS TARBIYAH PRODI PGRA 2011-2012 .Tugas kelompok 7 Sholat Disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Fiqih ibadah.yang di asuh oleh Ibu Iin kandedes.

Tu .