PENDAHULUAN

A.Latar belakang Fiqih ibadah adalah mata kuliah yang mempelajari dan mendalami kajian dan ilmu tentang islam,di antara nya adalah mempelajari rukun islam,thaharah (Bersuci),An-najasah (najis) ,wudhu,tayamum,mandi,sholat,puasa ramadhan,makanan dan minuman,zakat,haji serta Qurban. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang sholat,sholat wajib/sholat fardu dan sholat sunnah.Sholat yamg menurut bahasa Arab ialah “doa” perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir,disudahi dengan salam.Ada beberapa yang harus di lakukan sebelum sholat.

B.Rumusan masalah Dari latar belakang di atas kami mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang di maksud dengan solat? 2. Makna dari solat Fardu (sholat lima waktu )? 3. Apa saja Syarat-syarat solat wajib lima waktu? 4. Kiblat Ka‟bah atau Jihatnya?

Ahmad .dan memenuhi beberapa syarat yang di tentukan.Ust. H.2004 hal 53 Seadie.setahun sebelum tahun Hijriah.as.1996 hal 35 2.Sulaiman Rasjid.beliau memohon keringanan kepada Allah sehingga salat menjadi 5 kali (waktu)sehari semalam.Jakarta.akan tetapi atas saran Nabi Musa.Fiqh Islam.PEMBAHASAN SHOLAT A.tidak ada sekutu bagiNya.yaitu sebagai akidah.kita di ajak mentaati perinyahNya.Pengertian sholat Asal makna salat menurut bahasa Arab ialah “doa” tetapi yang di maksud di sisni adalah “ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir .Bandung.seperti adanya Allah yang Mahabesar bersifat Esa.Penuntun sholat lengkap.Rica Grafika.di sudahi denga salam.Sinar Baru Algensindo.Dalam lafaz azan itu terdapat pengertian ynag mengandung beberapa maksud penting. Azan :makna azan ialah “memberitahukan” bahwa waktu salat telah tiba dengan lafz yang di tentukan oleh Syara”.serta menerangkan bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah yang cerdik dan Bijaksana untuk menerima wahyu dari Allah.Sesudah kita bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan nabi Muhammad utusanNya.Pada mulanya salat di wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sebanyak 50 kali dalam sehari semalam.2 Hal sunat yang di lakukan sebelum salat 1. 1.mula-mula turunnya perintah wajib salat itu ialah pada malam Isra‟.1 Sholat Fardu Salat yang di wajibkan bagi tipa-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah lima kali sehari semalam.yakni mengerjakann salat .

tidak dapat mengetahui hukum-hukum syaria‟at islam. 6. b.tetapi apabila ia telah mengetahui perintah itu. 5.namun demikian .untuk masa sekarang persyaratan ini tidak menentukan.Moh. 4.3 3.2. Melihat dan mendengar:syarat di ambil dari kebiasaan. Iqamah:yaitu memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk salat.bahwa buta dan tuli sejak dilahirkan.mimpi bersetubuh d. Suci dari Haid dan Nifas:wanita dalam keadaan haid atau setekah melahirkan (nifas) tidak sah melaksanakan salat. Jaga (tidak tidur):orang yang tidur tidak dikenai kewajiban salat sehingga ia bangun.Fiqih Islam Lengkap.Ust.salatnya tetap tidak sah dan di akhirat kelak ia akan mendapat siksa 2.keluar mani c.dia wajib salat.tidak wajib salat.Saifulloh Al Aziz S.Terbit Terang.cukup berumur 15 tahun.karena mabuk gila dan sebagiannya tidak wajib melaksanakan salat.2005 hal 147 .Surabaya.dengan lafaz yang di tentukan oleh syara.di dunia ini tidak di tuntut melaksanakannya karena meskipun ia mengerjakannya.begitu pula orang yang lupa sampai ia ingat. 7. Berakal:orang yang hilang akalnya.Syarat wajib salat 1.Tetapi ulama berpendapat bahwa azan dan iqamah itu adalah fardu kifayah karena keduannya menjaadi syiar islam B. Islam:orang yang tidak beragama islam tidak wajib melaksanakan salat.Azan dan iqamah hukumnya sunat menurut pendapat kebanyakan ulama.karena orang yang buta (tuna netra) atau yang tuli (tuna runggu)dapat menerima pengetahuan agama islam.keluar darah haid bagi wanita. 3.bahkan haram hukumnya.Drs. Telah sampai Da‟wah:orang yang belum pernah mendengar dan menerima perintah . Baligh (dewasa):seseorang dapat di anggap baligh apabila telah memenuhi salah satu dari tanda berikut ini: a.

bagi yang sanggup duduk kerjakanlah salat sambil dudu.adapun kiblat adalah Ka‟bah yang berada di Makkah bagi orang yang dapat melihatnya.sedangkan aurat wanita. Suci badan pakaian dan tempat yang di gunakan untuk salat dari najis. 5.bahwa pada saat itu sudah masuk waktu salat yang akan dilakukan 2.namum apa yang tergores dalam hati jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang di ucapkan lidah.lafadz niat bisa saja di samakan dengan ucapan lidah.2005 hal 148 .artinya bahwa harus dilakukan pada waktunya masing-masing untuk itu orang yang melaksanakan salat harus mengetahui. Menutup aurat:aurat laki-laki ialah.hukumnya wajib bagi orang yanag mampu berdiri.Fiqih Islam Lengkap.Surabaya.C. Ust.Moh.Rukun salat 1.bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak mampu berdiri boleh melakukan salat menurut kemampuannya.4 D.baik dari hadast kecil maupun hadats besar.anggota badan antara pusat dan lutut.Terbit Terang.Saifulloh Al Aziz S.Berdiri bila mampu:selama sakat fardu. 4. 4.Drs. Mengetahui waktu salat:setiap salat mempunyai waktu tertentu.bagi yang sanggup berbaring kerjakanlah salat sambil berbaring. 2. Suci dari hadats kecil dan hadats besar:Orang yang salat harus suci. 3. Menghadap kiblat.Niat:menyengaja melakukan salat yang di ingrarkan dalam hati.Apabila ia berhadats ketika akan salat terlebih dahulu harus menghilangkan hadats nya.seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.dan arah kiblat bagi orang yang tidak melihatnnya.Syarat Sah nya Salat 1.

makhraj(penyebutan huruf).3.I‟tidal disertai Thuma‟ninah:I‟tidal adalah bangun dari ruku. 9. 8.kembali seperti posisi semula (berdiri) 7.Takbiratul ihram:takbir pembuka seluruh pekerjaan salat.Sujud 2 kali dalam setiap rakaat:meletakkan kedua lutut.sampai hapal dan benar makhrajnya serta hukum-hukum bacaaannya. hal 64 .dahi dan hidung di atas sejadah (atau lainya)sedangkan telapak kaki disirikan di atas perut jari-jari kaki.Membaca surat Al-fatihah pada setiap rakaat:bacaan surat al-fatihah ini tidak bolah salah.Fiqih.Dr. 4.5 sedangkan telapak kaki kanan di tegakkan dan ujung-ujung jari menghadap kiblat.Zamaksyari Dhofir.di namakan takbiratul ihram karena sejak mulai melakukan takbir ini seseorang di haramkan melakukan perbuatan selain perbutan salat. 5.oleh karena itu mempelajari surat Al-fatihah wajib bagi setiap orang islam yang sudah mukalaf.Rukuk disertai thuma‟ninah:ruku yaiutu meratakan punggung dan leher bagaikan sebuah papan yang membentuk sudut 90 derajat (siku-siku)dengan menegagkan kedua betis dan kedua telapak tanagn memegang kedua lutut.Duduk di antara dua sujud:dengan cara melipat kaki kearah kanan kemudian duduk di atas kaki kiri tersebut.baik kalimat.kedua tangan.Thuma‟ninah artinya diam (tidak bergerak anggota tubuh) 6.Duduk pada tasyahud akhir 10.maupun tajwidnyaa(hukum-hukum bacaan)jika salah maka bacaannya tidak sah dan salatnya pun tidak sah.Departemen agama RI Direktorat jenderal Kelembgaan agama islam.membaca shalawat 5.membaca tasyahud akhir 11.Jakarta.2002.

mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga.Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram 6.Membaca Amin stelah membaca Al-fatihah 8.dan keduanya diletakkan dibawah dada.Melihat ke arah tempat sujud 5.Sulaiman Rasjid.2004 hal 88 . 2. 9.mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk.Membaca surat atau ayat Al-qur‟an bagi imam atau orang yang salat sendiri sesudah membaca Al-fatihah pada dua rakaat pertama dan kedua.Bandung.membaca A‟uzubillah sebelum membaca bismilah 7.Sunat bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya. 10.selain ketika bangkit dari ruku.Sunat-sunat salat 1.Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. 4.ketika beridiri darai ruku.dan tatkala berdiri dari tasayud awal.12.Sinar Baru Algensindo.Ketika bangkit dari ruku membaca:SAMI ALLAHULIMAN HAMIDAH 13. E. 12.Takbir tatkala turun dan bangkit.Meletakkan dua tapak tangandi atas lutut ketika ruku 6 6.mengeraskan bacaan pada salat subuh dan pada dua rakaat yang pertama salat magrib dan isya.Mengucapkan salam yang pertama (ke kanan) 13. 11.Fiqh Islam. 3. H.menertibkan rukun:dilaksanakan secara berurutan.

Membelakangi kiblat Makan dan minum Tertawa terbahak-bahak 7 7.Hal-hal yang membatalkan salat          Sengaja berbicara Banyak gerakan yang bukan gerakan salat Berhadats kecil atau besar Terkena najis Terbukanya aurat dengan sengaja Berubahnya niat. 22. 19.1996 hal 54 .Duduk Tawarruk di duduk akhir. 21.Ahmad Seadie. Ust.Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud 17.14.Memberi salam yang ke dua.Penuntun sholat lengkap.Duduk iftirasy (bersimpuh) pada semua duduk dalam salat.ketika memberi salam hendaklah di niatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan krinya.Rica Grafika.Membaca tasbih tiga kali ketika sujud:SUBHANA ROBBIAL A‟LA 16. F.Membaca tasbih tiga kali ketika ruku:SUBHANA ROBBIAL AZIMI 15.Duduk istiratah (sebentar) setelah sujud kedua sebelum berdiri. 20. 18.Bertumpu pada tanah tatkala hendak berdiri dari duduk.menhadap ke kiri.misal ingin keluar dari salat atau sebagainya.kecuali duduk akhir.Jakarta.

Makruh salat           Terbuka kepalanya Menutup mulut rapat-rapat Bertolak pinggang Memalingkan muka kekiri dan kekanan Memejamkan mata Menengadah ke atas(langit) Menahan Hadats Berludah Salat di atas makam Melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusuaan salat.atau memutuskan rukun sebelum sempurna. G. Sebab-sebab sujud sahwi:     Tidak melakukan tasayud awal Kelebihan rakaat termasuk ruku‟ dan sujud Ragu dalam bilangan rakaat Kekurangan rakaat karena lupa .cara mengerjakannya sama dengan sujud biasa.sebelum salam:SUBHAANA MANLAYANA MUWALAYASHU (Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa).   Murtad.sujud Syukur.keluar dari islam Meninggalkan salah satu rukun.artinya dengan takbir di antara dua sujud dan di kerjakan setelah tasayud akhir.dan sujud Tilawah Sujud Sahwi:sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan yang terlupakan dalam salat. Makmum mendahului imam sebanyak dua rukun.Sujud Sahwi. H.

Saifulloh Al Aziz S.8 Perbandingan sujud Tilawah dan sujud Syukur    Syarat dan rukunnya keduannya sama Kedua sujud itu hanya satu kali saja Sujud Tilawah du sunnat kan di dalam salat dan di luar salat.Surabaya.Sujud Tilawah:sujud yang di kerjakan ketika bertemu dengan ayat-ayat sajadah dalam bacaan Al-qur‟an sujud tilawah hukumnya sunnat. 8.sujud ini merupakan ungkapan dan tanda terimakasih seorang hamba kepada allah atas datangnya nikmat tersebut.kemudian berdiri meneruskan kembali bacaan ayat tersebut dan meneruskan salat Sujud Syukur:sujud yang dikerjakan manakala seseorang menerima kenikmatan besar dari Allah atau terhindar dari suatu bahaya.Drs.tetapi sujud Syukur hanya di sunatkan di luar salat tidak boleh dilakukan di dalam salat.Terbit Terang.Fiqih Islam Lengkap.hendaklah sujud sekali.2005 .Moh. Ust.Cara mengerjakannya adalah jika mendengar atau membaca ayat sajadah dalam salat.

di kerjakan dalam satu waktu.yang di maksud adalah dua salat fardu lima itu. 9.Surabaya.Umpama salat dhuhur dan ashar di kerjakan waktu dhuhr atau ashar.Salat jum‟at hukumnya fardu „Ain bagi seseorang muslim yang mukalaf. Ust.di masjid.Fiqih Islam Lengkap.merdeka .oarang yang telah melakukan salat jum‟at tidak wajib melakukan salat dhuhur lagi.salat jamaah boleh di kerjakan di rumaj. Salat Jum‟at Salat Jum‟at ialah salat fardu dua rakaat pada hari jum‟at dan dikerjakan pada waktu dhuhur sesudah dua khutab.Saifulloh Al Aziz S.di surau.salah satu di antaranya bertindak sebagai imam dan yang lainnya bertindak sebagai makmum.Moh.Terbit Terang.Hukum salat Jama‟ ini boleh bagi orang yang dalam madzhab Syafi‟i malah lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan ini dengan syarat-syarat yang cukup pula.Drs. Syarat-syarat salat jum‟at       Islam Baligh (dewasa) Berakal Laki-laki Merdeka (bukan hamba sahaya) Tidak ada „udzur jum‟at 9 Salat Jama‟ Salat jama‟ adalah salat yang dikumpulkan.sehat dan bukan musafir.Salat Jamaah Salat jamaah adalah salat yang di kerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.di sekolah atau di tempat-tempat lainyan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan salat.2005 hal 185 .lakilaki.

Saifulloh Al Aziz S.Adapun salat Magrib dan salat subuh tetap sebagimana biasanya tidak boleh di qashar.10 10.Surabaya. Salat Khauf Salat Khauf adalah salat yang dikerjakan dalam keadaan tidak aman atau dalam bahaya perang.Cara mengerjakannya menurut keadaan yang dihadapi:    Musuh berada di lain qiblat:maka imam membagi makmum menjadi dua shaf.Jadi setelah salat pertama. Jika waktu pertempuran sedang berkecambuk dan waktu salat telah tiba. Syarat sah salat Qashar:   Jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki. Musuh dari arah qiblat:maka imam mengajak pasukannya atau orang yang akan salat menjadi dua shaf.segolongan menjaga musuh dan golongan lain berdiri kebelakang imam.2005 hal 205 . Ust.maka salat di kerjakan menurut keadaan itu.atau dua marhalah (yaitu sama dengan 10 farsah) Antara kedua salat tidak boleh terpisah oleh perkataan atau perbuatan yang lain.Salat Qashar Salat Qashar adalah salat yang di pendekkan (diringkaskan) seorang musafir di perbolehkan mengqashar salat fardu yang empat rakaat menjadi dua rakaat.Moh.Fiqih Islam Lengkap.Drs.terus berdiri untuk mengerjakan salat kedua.Terbit Terang.cara salat Khauf berbeda caranya denga salat salat dalam keadaan aman.meskipun hanya dengan isyarat sambil lari tidak menghadap kiblat dan sebagai nya.

salat yang dilakukan setelah seseorang berbuat dosa atau merasa bersalah kemudian bertaubat kepada Allah SWT. Salat sunnat Wudlu‟ Salat Wudlu‟salat sunnat dua rakaat yang dikerjakan setiap surat al-ikhlas pad kali habis mengambil wudlu‟yang dibaca setelah Al-fatihah adalah surat Al-kafirun pada rakaat pertama.gerhana matahari dan gerhana bulan.musafir melaksanakkannya ketika mengharap hujan(karena kemarau panjang atau terputusnya sumber air).dan surat Al-ikhlas pada rakaat kedua. .di sunatkan bagi orang yang bermukim atau. Salat Istisqa‟ Salat istisqa‟ ialah salat unutuk meminta hujan.Salat-salat sunnat Salat Muakkad yaitu:      Dua rakaat sebelum subuh Dua rakaat sebelum dhuhur Dua rakaat sesudah dhuhur Dua rakaat sesudah magrib Dua rakaat sesudah isya Salat Rawatib ghairu muakkad yaitu:      2 rakaat sebelim dhuhur 2 rakaat sebelum dhuhur 4 rakaat sebelum ashar 2 rakaat sebelum magrib 2 rakaat sebelum isya Salat Gerhana:dibagi menjadi dua yaitu. Salat sunnat Taubat Salat sunnat Taubat ialah.

hukumnya sunnat muakkad bagi laki-laki dan perempuan.salat yang dikerjakan karena mempunyai hajat supaya hajatnya diperkenan kan oleh Allah.Moh. Qunut subuh:doa‟ qunut yang dibaca setipa akhir rakaat salat subuh.salat yang di sunnatkan khususnya pada bulan Ramadhan.lima.waktunya setelah salat isya hingga fajar.seperti penyakit yang menular atau banyaknya kerusuhan-kerusuhan.mulai dari satu rakaat.2005 hal 247 .Saifulloh Al Aziz S.boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan lebih afdol dikerjakan dengan berjamaah.tiga.salat hajat dikerjakn sedikitnya dua rakaat.Terbit Terang.paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat.Surabaya.11 Qunut Nazilah:qunut yang dilaksanakan karena datangnya suatu bencana.tujuh. Salat Hajat Salat hajat ialah.Fiqih Islam Lengkap.hingga seterusnnya.Salat Terawih Salat Terawih ialah. Ust. Salat sunnat Witir dan pelaksanaan Qunut Salat witir artinya salat ganjil. 11.salat tasbih ini di anjurkan mengamalkannya kalau bisa setiap malam. Qunut witir:qunut yang dibaca pada rakaat terakhir dalam salat witir di bulan ramadhan pada tanggal 16 ramadhan sampai akhir bulan.Sayyidina ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Salat Tasbih Salat tasbih: salat yang sebagaimana di ajarkan oleh Rassuullah SAW kepada pamannya.Drs.

jumlah rakaatnya 4 rakaat atau 2 rakaat. Salat Tahiyatul masjid:salat sunnat yang dikerjakan oleh seseorang jama‟ah yang sedang memasuki masjid.2005 hal 261 .jika salat ini mutlaq tidak bersebab.12 rakaat. Salat sunnat Muthalaq Salat sunnat Muthalaq ialah.yaitu hari raya idhul fitri tanggal 1 Syawal dan pada hari raya idhul adha pada tanggal 10 Dzulhijajjh.bukan karena sedang masuk masjid.bukan karena salat qabliyah atau ba‟diyah bukan pula karena salat fardu.Terbit Terang. 12.8 rakaat.salat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam. Salat Istikhara Salat istikhara ialah. Salat Isyraq:salat sunnat yang dilakukan pda saat matahari setinggi tombak hingga datangnya salat dluha.Saifulloh Al Aziz S. Ust. Salat Dluha:salat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik sekurangkurangnya lebih satu tombak. Salat Lissafar:salat sunnat yang dilakukan seseorang pada saat berpergian. Salat Awwabiin:salat sunnat yang dikerjakan sesudah salat ba‟da magrib.sedikitnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas.Surabaya. Salat Idul Fitri dan Adha:salat hari Raya dua rakaat.salat sunnat dua rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik diantara dua hal atau lebih yang belum dapat ditentukan baik buruknya.12 Salat Birrul Walidain: salat sunnat yang dilakukan unutk mendoakan kepada kedua orang tua.Drs.salat sunnat yang boleh dikerjakan kapan saja kecuali pada waktu yang dilarang melakukan salat sunnat.salat birrul walidain kebanyakan dilakukan oleh para ulama shufi.boleh 4 rakaat.Sekurang-kurangnya salat dluha ini dua rakaat.Moh.Fiqih Islam Lengkap.Salat Tahajjud Salat tahajjud ialah.

Bacaan yang wajib dalam salat hanya beberapa macam saja selebihnya sunnat. Yang membatalkan salat garis besarnya ada dua yaitu: 1.mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat.ibadah salat yang sempurna ialah salat yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya.PENUTUP KESIMPULAN Salat adalah salah satu wujud pengambdian manusia yang paling utama terhadap Allah. .meninggalkan salah satu syarat atau rukun dengan sengaja 2. Bila terjadi suatu kekeliruan dalam salat dari perbuatan yang bukan rukun atau syarat salat berupa kekurangan atau kelebihan atau keragu-raguan di tutupi dengan sujud sahwi.

Fiqih.2005 Dhopir Zamaksyari DR.2002 Rasjid Sulaiman.Terbit Terang.Sinar Baru Algansindo.1996 .Direktorat jenderal kelembagaan agama islam.Jakarta.Surabaya.Jakarta.Penuntun Sholat Lengkap.Rica Grafika.Fiqih Islam Lengkap.DAFTAR PUSTAKA Al aziz Saifulloh Moh.Fiqh Islam.Bandung.2004 Seadie Ahmad Drs.

MA Disusun Oleh: NAMA Refy dwi Susanti Rizda Sunani Sri Oktapia Ningrum NPM 1011070012 1011070046 1011070114 SEMESTER III III VII INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LAMPUNG FAKULTAS TARBIYAH PRODI PGRA 2011-2012 .Tugas kelompok 7 Sholat Disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Fiqih ibadah.yang di asuh oleh Ibu Iin kandedes.

Tu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful