P. 1
Slide Hub Etnik Bab 1 Pjj

Slide Hub Etnik Bab 1 Pjj

|Views: 353|Likes:
Published by Qaisara Zulaikha

More info:

Published by: Qaisara Zulaikha on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

HUB ETNIK (PLK UUM

)
BAB 1: KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK PERTEMUAN PERTAMA)

Objektif
Selepas mengikuti bab ini, pelajar seharusnya boleh: 1. Memahami konsep asas hubungan etnik 2. Memahami definisi dan asal usul manusia 3. Memahami definisi, kemunculan dan ciri masyarakat 4. Memahami definisi dan unsure berkaitan dengan kebudayaan

Pengenalan
Hubungan etnik mempunyai konsep asasnya yang tersendiri sprt: 1. definisi manusia & asal-usulnya, 2. definisi etnik & kemunculannya, 3. definisi masyarakat, kemunculan & ciri2nya, 4. konsep k’budaya’n & sikap t’hdp kepelbagaian kebudayaan.

MANUSIA (Definisi Manusia ) 1. membawa erti yang dilahirkan dari tanah. Bahasa Melayu Perkataan manusia berasal dr bhs Sanskrit Manu yg bererti berfikiran dan berakal budi. “Human” akhirnya membawa maksud sebagai manusia yang boleh berfikir dan berkreativiti. 1. . Kamus Dewan mendefinisikannya sbg insan dan makhluk yang mempunyai akal. Bahasa Inggeris (human) Berasal dr perkataan latin “humo”.

yg merupakan salah satu sifat manusia.Samb… 1. al-insan. Penjelasan al-Qur’an. Bahasa Arab Mengguna pakai p’kata’n “ins. an-nas ” & “al-basyar ” yg b’maksud sejenis haiwan yang boleh berfikir dan bertutur. “al-insan ” & “annas ” berasal dr perkataan “nasiya ” yg b’ erti lupa. .

Asal Usul Manusia 1. Teori ini sangat berpengaruh di Eropah dalam abad ke-19M namun bermula pd awal abad ke-20M ia kian merosot. . BARAT. dikemukakan oleh Charles Darwin (18021889) dan Jean Baptiste Come de Lamarck (1749-1829). Memperkenalkan teori bahawa manusia berasal dari monyet.

surah al-Nisa’. Boleh dilihat dalam al-Quran.s.SAMB… 1. ISLAM al-Qur’an menjelaskan bahawa asal usul kejadian manusia adalah daripada Adam a. ayat 1 yg bermaksud: “Hai sekalian manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu (Allah) yang telah menciptakan kamu daripada seorang diri (Adam) dan daripadanya pula Allah menciptakan isterinya (Hawa). Daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan lelaki dan perempuan yang banyak” .

Collins Gem English Dictionary m’ definisikannya sebagai ras (race). .ETNIK (definisi) B’asal drpd perkataan Inggeris iaitu “ethnic ”. Ilmu mengkaji berkaitan etnik dikenali sebagai “ethnology” iaitu klasifikasi manusia berasaskan kepada faktor sosial dan kebudayaan. Kajian yg berkaitan hubungan etnik dengan faktor geografi dan kependudukan dikenali sebagai “ethnography”.

Caucasoid 2. Negroid 4.Kemunculan etnik Kroeber (1948) membahagikan manusia kepada empat etnik utama: 1. Mongoloid 3. Etnik2 lain .

. Asiatik. India. Australian.Samb… Garn (1961) & Coon (1962) pula m’ bahagi’n manusia kepada beberapa kategori etnik sprt: Amerindian. Micronesia. African. MalanesianPapuan. European.

kebudayaan dan sebagainya merupakan satu sunnatullah. keselamatan dsb Bertepatan dng ayat Allah dlm al-Hujurat. ayat 13. bekerjasama. tolong menolong dan saling hormat menghormati ke arah keamanan. . Matlamatnya.Samb… Kewujudan pelbagai etnik. warna kulit. bangsa. adat resam. keturunan. bagi membolehkan manusia itu berkenal-kenalan. bahasa.

hidup bersama dan hidup bermasyarakat.MASYARAKAT (definisi) 1. . Kamus Dewan mendefinisikan masyarakat sbg kumpulan manusia yang bergaul. Bahasa Melayu Perkataan masyarakat b’asal dari perkataan Arab.

b’maksud s’kumpulan individu yang hidup bersama dan mempunyai nilai bersama. “Society ” b’maksud hidup bersama dng orang lain.Samb… 1. “Community ”. . Bahasa Inggeris 2 perkataan digunakan iaitu “society ” dan “community ”.

pergaulan dan masyarakat. berkongsi dan sebagainya. P’kata’n lain yg digunakan adalah “mujtama’ ” dari akar kata “jama’a – yujami’u . kehidupan. .musyarakatan ” yg b’ maksud bersekutu.jam’an ” yg b’ erti sebagai kumpulan.Samb… 1. Ia jg bleh b’maksud hidup bersama dan bermasyarakat. Bahasa Arab P’kata’n masyarakat berasal dari akar kata “syaraka – yusyariku .

Definisi masy (istilah) Kuncaraningrat Linton Roucek dan warren Lyson Hammudah Abdalati Sidi gazalba .

Samb. namun mereka mempunyai arah dan matlamat yang sama. interaksi (pergaulan) dan peraturan (kebudayaan) merupakan perkara-perkara yang diakui oleh semua sarjana ketika mengemukakan definisi masyarakat. Walaupun setiap sarjana yang menyumbangkan pemikiran mereka dalam memberikan definisi masyarakat mempunyai pendekatan yang berbeza. ... Terma2 sprt individu-individu.

sosiologi dan arkeologi bersetuju bahawa masyarakat manusia mengalami proses evolusi.Kemunculan masy Ahli2 antropologi. Bertani dan berkejiranan. Fiedrichcist (1897-1946). . Bertani. berkejiranan dan berniaga. Menternak. masyarakat berkembang melalui 5 peringkat iaitu Berburu dan memancing. Bertani.

Samb… Tweedie (1970:2) membahagikan peringkat perkembangan masyarakat kepada lima tahap: Zaman Batu Lama Zaman Batu Pertengahan Zaman Batu Baru Zaman gangsa Zaman besi. .

makanan. .Samb… (perspektif islam) 1. Al-farabi pertumbuhan masyarakat bermula dari naluri semula jadi keperluan setiap individu kepada individu yang lain. Mereka saling memerlukan antara satu sama lain sprt keperluan b’sikap tolong-menolong & sifat ini akhirnya menjadikan manusia hidup berkelompok. pakaian & tmpt tinggal. 3 asas penting dlm k’hidup’n. Beliau jg berpandangan kehidupan itu b’mula dr kemunculan desa dan membesar kpd masyarakat kota.

kemunculan masyarakat adalah satu ketentuan daripada Allah s. atau sunnatullah. hubungan rapat antara satu sama lain. Ibn khaldun Kewujudan masyarakat bemula dari individu-individu yg akan membentuk satu organisasi yang terikat kepada satu norma dan nilai yang dipatuhi bersama. pemakanan. Beliau menjelaskan bahawa masyarakat secara keseluruhannya tidak banyak dipengaruhi oleh individuindividu tetapi banyak dipengaruhi oleh tekanan iklim. kekayaan dan sebagainya .Samb… 1.w.t.

fungsi dan pertolongan. terdapat banyak aktiviti2 besar dalam kehidupan yang dianjurkan utk kepentingan b’sama. 2. Bersifat menyeluruh. jantina. di samping mempunyai identiti kelompok (group identity) dan perpaduan. sifat gotong royong. kepintaran. Kelompok2 jiran. kelompok yg b’kerjasama. mengenali satu dng lain. Wujud kelompok2 kecil sprt keluarga. boleh dirangkumkan dalam kaedah umur. Mempunyai perasaan kasih atau “sence of belonging”. desa atau pekan kecil di mana seseorang itu dapat berkenalan rapat sesama mereka.Ciri Masyarakat Brownel menyenaraikan 5 ciri masyarakat: 1. . 3.

KEBUDAYAAN (definisi) 1. al.thaqafah ” adalah perkataan yang paling tepat untuk defenisi kebudayaan. Arab Kamus al Munjid Fi al Lughah wa al ‘A’ lam . Ia merupakan tingkat-tingkat kemajuan yang dicapai oleh manusia untuk memperbaiki taraf hidup mereka meliputi pelbagai bidang ilmu. .

Ia merupakan cara hidup manusia di dalam kedua-dua bidang iaitu pemikiran dan kebendaan yang meliputi agama. “culture” merupakan perkataan yang paling sesuai untuk definisi kebudayaan. Ia diwarisi dari satu generasi ke generasi lain dan berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. seni bina dan sebagainya. Inggeris Dlm Kamus Collins Gem English Dictionary. . ilmu pengetahuan. undang-undang.Samb… 1. ekonomi. sains teknologi.

seni bina dan sebagainya. Segala-galanya tersirat di dalam ilmu pengetahuan. sains. .Samb… Bahasa Melayu (Kamus Dewan) Ia b’maksud segala daya usaha manusia untuk mengatasi segala masalah kehidupan mereka dan usaha menyesuaikan diri dengan alam persekitaran. Akhirnya kita bleh takrifkannya sbg cara hidup & pencapaian manusia dlm bidang pemikiran & kebendaan. bahasa. teknologi. ekonomi. falsafah. kesusasteraan.

i Alat teknologi. iii . ii .Mata pencarian dan sistem ekonomi. vi – Pengetahuan & vii . iv – Bahasa ( unsur awal dipelajari). Kluckhohn (1953) menyenaraikan 7 iaitu. ii . mempunyai aktiviti.Sistem ekonomi.Unsur Budaya Ada banyak unsur2 budaya sprt sejagat. . mempunyai tret dsb. iv Kekuasaan politik. Bersifat sejagat Herskovits (1948) menyenaraikan 4 ciri kesejagatan.Keluarga. b’sifat kompleks. 1.Peralatan & kelengkapan hidup manusia (Kebendaan & teknologi).Sistem sosial. iii . i .Agama. v Kesenian.

teknik menanam. menternak. 1. 1. Bersifat kompleks Termasuk didalamnya sistem pemilikan tanah. berdagang dsb. Mempunyai aktiviti Sprt berburu.Samb… 1. Ada unsur2 tret Ia mengandungi unit kebudayan paling mudah sama ada kebendaan seperti anak panah dan sebatang pena atau bukan kebendaan seperti berjabat tangan. membajak dan lain-lain. .

Fischer (Anthropology) menyenaraikan 3 faktor . iii. Lingkungan hidup. ivEkonomi. ii. iii.Psikologi. Interaksi antara-bangsa dan masyarakat. Ras dan etnik. iiBangsa dan etnik.Faktor2 mempengaruhi kebudayaan Dawson (The Source of Cultural Change) menyenaraikan 4 faktor: i-Persekitaran. i. .

konsep & penemuan baru. . dibawa oleh seseorang ke dalam sesebuah masyarakat sprt idea. hasil dari interaksi antara etnik & antara bangsa di mana berlakunya pengaruh-mempengaruhi dan pinjammeminjam. Dalaman. 2.Perubahan kebudayaan Ada 2 jenis perubahan: 1. Luaran.

Berlaku akibat percantuman dua kebudayaan atau lebih. Difusi . .Penyesuaian sesuatu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Asimilasi .Peminjaman kebudayaan Ada 3 jenis peminjaman kebudayaan: 1. 3. 2. Akulturasi .Ia membawa maksud penyebaran dan pemindahan unsur-unsur dari satu kebudayaan ke dalam kebudayaan lain.

Sikap t’hdp kepelbagaian kebudayaan Terdapat 3 sikap terhadap kepelbagaian kebudayaan: 1. .Melihat kebudayaan sendiri lebih rendah dari kebudayaan orang lain 3. Xenocentrisme . Relativisme . Etnocentrisme .Melihat sesuatu berasaskan kepada bangsa dan kebudayaan sendiri.Menilai sesuatu kebudayaan sebagai sesuatu yang relatif kerana ia tidak dapt dinilai secara objektif. Lantas memandang rendah terhadap kebudayaan lain 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->