AKHLAK DAN TASAWUF Akhlak : Misi dan Tujuan Utama Agama Islam Tasawuf : Ekspresi Bathin Moral Islami

Misi :
Akhlak berkaitan dengan ajaran bagaimana seharusnya seseorang bertindak sehingga ia dapat mengukur dan diukur moralitasnya. Dengan begitu ia dapat ditentukan, apakah ia bermoral atau tidak bermoral, berdasarkan kaidah-kaidah moral yang telah ditetapkan Islam.

Tujuan : Dengan tasawuf ,orang mencoba dan berusaha
meresapi ajaran agama secara batiniyah.

Sumber ajaran Tasawuf :
   Al-quran. Perikehidupan,prilaku dan perkataan Rasulullah saw. Perikehidupan sahabat yang saleh dan para nabi sebelum Rasulullah.

Tujuan :
Dengan ajaran akhlak manusia,baik sebagai pribadi-pribadi atau secara bersama-sama..,dibersihkan jiwanya,ditingkatkan derajat moral kemanusiaannya, dan dijauhkan dari dorongan-dorongan dan kecenderungan untuk melakukan tindakan yang mungkin merugikan dirinya sendiri atau orang lain.

Konsep-Konsep dalam Ilmu Tasawuf
       Maqamat(tingkatan atau posisi ) : Taubah(proses menjauhkan diri dari dosa) Zuhud(penjauhan diri dari kesenangan duniawi) Wara’(penjauhan diri dari hal yang meragukan) Faqar(tidak berlebihan) Shabr(tahan uji dalam segala urusan) Ridha(rela atas segala keputusan tuhan) Tawakal(penyerahan hasil usaha pada keputusan Allah)

Cakupan dan Lingkup Ajaran Akhlak :
 Akhlak terhadap Allah : membina hubungan yang akrab dengan Allah sebagai pencipta dan penentu segala sesuatu. Akhlak pada diri sendiri : sabar,tawakal dan Qa’nah(merasa ada kecukupan dengan apa yang dimiliki ) Akhlak terhadap sesama manusia : tenggang rasa,tolong menolong,rendah hati dan pemaaf. Akhlak terhadap lingkungan alam : memakai seperlunya,memanfaatkan ,dan tidak memubazirkannya.

 

Ahwal (keadaan hati ketika menjalani Maqamat) :
         Muraqabah(rasa kedekatan) Mahabbah(rasa kecintaan) Khauf(rasa takut dan khawatir) Raja(rasa penuh harapan) Syauq(rasa kerinduan) Ins(rasa kelembutan) Thima’niinah(rasa tentram dan tenang jiwa) Musyaahadah(rasa penyaksian) Yaqin(rasa kepastian)

Sumber dan model akhlak islami :
  Sumber : Al-quran. Model : Nabi Muhammad Saw.