P. 1
Makalah Tentang Talak Dan Rujuk

Makalah Tentang Talak Dan Rujuk

5.0

|Views: 3,657|Likes:
Published by Enida Nurmaisari

More info:

Published by: Enida Nurmaisari on Dec 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2015

pdf

text

original

MAKALAH ILMU FIQH FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

KELOMPOK ENAM Anggara Ade Putra Dani Hamdani Endah Yulianti Firman Nugraha Kelas: Humas A

Setelah itu boleh rujuk. Hal ini terjadi secara berulang-ulang. dan masih bersifat umum maka dari itu dalam pembahasan kali ini kami akan mencoba membahas atau menkhususkan arti rujuk tersebut ke dalam sebuah pernikahan. terlepas dari itu muncul berbagai permasalahan-permasalahan dalam pernikahan seperti talak. tetapi dengan beberapa persyaratan yang berat. maka aturan seperti itu diubah dengan ketentuan bahwa talak yang boleh dirujuki itu hanya dua kali. cerai dan rujuk. antropologi keluarga dan fiqih munakahat dan lain sebagainya yang di pelajari oleh mahasiswa khususnya mahasisiwa fakultas syari’ah dan hukum. sehingga istrinya menjadi terkatung-katung statusnya. Pada dasarnya rujuk berarti kembali. kemudian rujuk kembali pada saat iddah istrinya hapir habis. kemudian mentalaknya kembali. B. Rumusan Masalah Apa yan dimaksud dengan talak ? Apa saja sebab-sebab talak? Apa saja macam-macam talak? Jelaskan pengertian tentang rujuk? Apa saja syarat dan rukun rujuk? . Dengan datangnya Islam. Mereka mentalak istrinya. Latar Belakang Pada zaman sebelum Islam datang ke tanah arab. Dan untuk menyelesaikannya telah berbagai disiplin ilmu mempelajarinya mulai dari ilmu perkawinan. masyarakat jahiliyah jika ingin melakukan talak dengan istri mereka dengan cara yang merugikan pihak perempuan. kita semua mengetahi bahwa pernikahan itu ialah sebuah ikatan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan (mitsaqah ghalidhon) sebagaimana dalam KHI disebutkan. UU perkawinan.BAB 1 PENDAHULUAN A.

meninggalkan dan memusnahkan. Talak menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak mungkin diperbaiki lagi. talak dibagi menjadi2.” Pemahaman yang dapat kita ambil dari hadis tersebut bahwa hendaknya sebuah rumah tangga sebisa mungkin menjauhi talak karena hal tersebut sangat di benci oleh Allah Swt.jelaskan hukum-hukum rujuk? BAB II PEMBAHASAN A. seperti haidh. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. Talak Sunni: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara'. dan selainnya. “sesuatu hal yang amat di benci oleh Allah Swt adalah talak. yaitu: 1. Pengertian Talak Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Hadis nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan talak dalah sebagai berikut Yang artinya . Dari segi cara suami menjatuhkan Dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya. Menurut istilah talak adalah putusnya tali perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. atau bermasalah dalam pandangan syar'i Suami berhak menalak istrinya satu sampai tiga kali dan istri berhak meminta cerai melalui khuluk dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. Talak Bid'i: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid. Sebab-sebab talak sebagai berikut: . 2.

Jatuhnya bilangan talak disesuaikan dengan ucapan suami karena talak itu sendiri ada beberapa macam yaitu 1. Talak Bain Apabila seorang suami telah menceraikan (menalak) istrinya dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya kecuali dengan syarat tertentu. Talak Raj’I Apabila suami telah menceraikan (menalak) istrinya dan suami boleh rujuk kembali kepada istrinya tanpa harus ada akd nikah terlebih dahulu. d. Jika sampai masa empat bulan suami belum kembali kepada istrinya maka hakim berhak menyuruh suami untuk memilih membayar kifarat sumpah untuk rujuk kepada istrinya atau menalaknya. Ila’ yaitu sumpah seorang suami yang menyatakan bahwa dia tidak akan menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih. .  Telah diceraikan oleh suami yang baru.  Tel. suami boleh rujuk kembali selama masih dalam masa idah. Nusyuz adalah suami atau istri yang durhaka. b.ah bercampur dengan suami yang barui. Dalam talak bain sugra. Li’an adalah tuduhan suami terhadap istrinya telah melakukan perbuatan zina. Zhihar adalah suami yang menganggap istrinya seperti ibunya sendiri. 2.a. c. Jika suami tidak memilih salah satu. Suami boleh menikahi istrinya dengan syarat tertentu:  Bekas istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk dan menikah kembali dengan istrinya. Talak bain ada dua macam  Talak bain sugra yaitu talak yang dijatuhkan kepada istrinya yang belum dicampuri dan juga talak tebus.  Talak bain qubra yaitu talak ketiga. maka hakim berhak menceraikan istrinya dengan paksa. Hal ini apabila rujuknya itu dilakukan selam istri masih dalam mas idah.

serta mantan istri diberi tahu terlebih dahulu . jika mereka(para suami) itu menghendaki islah”. Oleh karena itu ia tidak berhak membatalkannya. karena di khawatirkan apabila kelak istri akan menyangkal rujuknya suami. maka ia dibolehkan bahkan di anjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (islah). sebelum kata rujuk itu di ucapkandan menghadirkan saksi. Menurut Imam Syafi’I bahwa talak itu memutuskan hubungan perkawinan. dan rangsangan-rangsangan nafsu birahi. maka untuk merujuknya suami tidak perlu adanya saksi. ciuman. Rujuk boleh diucapkan. Ibn Hazm berkata: “Dengan menyetubuhinya bukan berarti merujuknya.S. (Q. Pengertian Rujuk Rujuk menurut bahasa artinya kembali.  Pendapat Para Ulama tentang Rujuk Rujuk adalah salah satu hak bagi laki-laki dalam masa idah. Imam Syafi.I berpendapat bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan ucapan terang dan jelas dimengerti. sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj’i. sekalipun suami missal berkata: “Tidak ada Rujuk bagiku” namun sebenarnya ia tetap mempunyai rujuk. sebagaimana Firman allah dalam surat al-baqarah :228 “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. (al-Baqarah:228) Karena rujuk merupakan hak suami. Namun menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya sunnah. dan kerelaan mantan istri dan wali. Tidak boleh rujuk dengan persetubuhan. Telah selesai masa idahnya setelah dicerai suami yang baru B. seperti: “saya rujuk kamu”. Sebab allah berfirman: Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa penantian itu”.Al-Baqarah:228) Bila sesorang telah menceraikan istrinya.

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Alqur’an yaitu: “……. b) Belum habis masa iddah c) Istri tidak di ceraikan dengan talak tiga d) Talak itu setelah persetubuhan Jika istri yang telah di cerai belum perah di campuri. tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil….” Menurut Ibn Hazm jika ia merujuk tanpa saksi bukan disebut rujuk sebab allah berfirman. apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan.. . Syarat Rujuk a) Saksi untuk rujuk Fuqaha berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk.sebelum masa iddahnya habis. Oleh karena itu.” Ayat tersebut menunjukan wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi pengkiasan haq rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang. maka tidak sah untuk rujuk.” (Q. Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya. sedangkan Imam syafi’I mewajibkan. penggabungan antara qiayas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.S. At-Thalaq: 2)  Syarat dan Rukun Rujuk 1. menghendaki tidak adanya saksi. maka rujuklah mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.

4) Dengan pernyataan ijab dan qabul  Syarat lapadz (ucapan) rujuk: a. b) Harus jelas orangnya. d) Masih dalm masa idah. Rukun Rujuk 1) Suami yang merujuk Syarat-syarat suami sah merujuk: a) Berakal b) Baligh c) Dengan kemauan sendiri dan bukan karena paksaan. d) Saksi harus dua orang yang sudah dewasa dan bersikap adil e) Sigat atau lapal yaitu ucapan dari suami baik dengan kata-kata atau sindiran dan tidak digantungkan dengan syarat tertentu. dan yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik. e) Ucapan yang menyatakan untuk rujuk. 2) Ada istri yang di rujuk Syarat istri yang di rujuk: a) Telah di campuri/digauli. Lafaz yang menunjukkan maksud rujuk. misalnya kata suami “aku rujuk engkau” atau “aku kembalikan engkau kepada nikahku”. . c) Istri dalam keadaan talak raj’I atau belum jatuh talak tiga. 3) Kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) sama-sama suka.

2) Sunah.b.  Hukum Rujuk 1) Jaiz inimadalah hukum asal rujuk. c. jika rujuk dipandang lebih menguntungkan bagi keduanya. 4) Haram jika rujuk itu suami ingin menyakiti istrinya. Tidak terbatas waktu — seperti kata suami “aku rujuk engkau selama sebulan  Hikmah Rujuk 1) Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan rumah tangga 2) Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian. misalnya kata suami “aku rujuk engkau jika engkau mau”. Tidak bertaklik — tidak sah rujuk dengan lafaz yang bertaklik. 5) Makruh apabila kelangsungan perceraian dianggap lebih baik dan mbermanfaat bagi keduanya. 3) Wajib bagi suami yang menalak istrinya sebelum dia menyempurnakan pembagian waktu terhadap istri yang ditalaknya. Rujuk itu tidak sah walaupun isteri mengatakan mau. .

b. meninggalkan dan memusnahkan. Mubah dan makruh. Adapun yang menjadi hikmah rujuk diantaranya ialah: Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan numah tangga. Putus perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk Jadi pada dasarnya talak terjadi apbila rumah tangga tidak dapat diperbaiki kembali. Hukum rujuk ada 5 yaitu wajib.  Rujuk menurut bahasa artinya kembali sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa idah sesudahditalak raj’i. Rujuk pula dapat sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang di jatuhkan qabla al dukhul. Talak menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak mungkin diperbaiki lagi. Dalam KHI pasal 63 bahwa Rujuk dapat dilakukan dalam hal: a. Menurut istilah talak adalah putusnya tali perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. . Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. Sunnah. KESIMPULAN  Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Dan rujuk boleh dilakukan apabila kedua mempelai hendak islah (berbaikan kembali). Putusnya perkawinan karena talak. Haram.BAB II PENUTUP A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->