MAKALAH ILMU FIQH FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

KELOMPOK ENAM Anggara Ade Putra Dani Hamdani Endah Yulianti Firman Nugraha Kelas: Humas A

dan masih bersifat umum maka dari itu dalam pembahasan kali ini kami akan mencoba membahas atau menkhususkan arti rujuk tersebut ke dalam sebuah pernikahan. UU perkawinan. B. Pada dasarnya rujuk berarti kembali. kemudian rujuk kembali pada saat iddah istrinya hapir habis. Dan untuk menyelesaikannya telah berbagai disiplin ilmu mempelajarinya mulai dari ilmu perkawinan. kemudian mentalaknya kembali. sehingga istrinya menjadi terkatung-katung statusnya. Dengan datangnya Islam. antropologi keluarga dan fiqih munakahat dan lain sebagainya yang di pelajari oleh mahasiswa khususnya mahasisiwa fakultas syari’ah dan hukum. Rumusan Masalah Apa yan dimaksud dengan talak ? Apa saja sebab-sebab talak? Apa saja macam-macam talak? Jelaskan pengertian tentang rujuk? Apa saja syarat dan rukun rujuk? . kita semua mengetahi bahwa pernikahan itu ialah sebuah ikatan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan (mitsaqah ghalidhon) sebagaimana dalam KHI disebutkan. Mereka mentalak istrinya. cerai dan rujuk. Latar Belakang Pada zaman sebelum Islam datang ke tanah arab. terlepas dari itu muncul berbagai permasalahan-permasalahan dalam pernikahan seperti talak. Setelah itu boleh rujuk. tetapi dengan beberapa persyaratan yang berat. masyarakat jahiliyah jika ingin melakukan talak dengan istri mereka dengan cara yang merugikan pihak perempuan. maka aturan seperti itu diubah dengan ketentuan bahwa talak yang boleh dirujuki itu hanya dua kali.BAB 1 PENDAHULUAN A. Hal ini terjadi secara berulang-ulang.

jelaskan hukum-hukum rujuk? BAB II PEMBAHASAN A. yaitu: 1. Menurut istilah talak adalah putusnya tali perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. dan selainnya. 2. Dari segi cara suami menjatuhkan Dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya. Pengertian Talak Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. “sesuatu hal yang amat di benci oleh Allah Swt adalah talak. Talak Sunni: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara'.” Pemahaman yang dapat kita ambil dari hadis tersebut bahwa hendaknya sebuah rumah tangga sebisa mungkin menjauhi talak karena hal tersebut sangat di benci oleh Allah Swt. talak dibagi menjadi2. atau bermasalah dalam pandangan syar'i Suami berhak menalak istrinya satu sampai tiga kali dan istri berhak meminta cerai melalui khuluk dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. Sebab-sebab talak sebagai berikut: . Talak menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak mungkin diperbaiki lagi. meninggalkan dan memusnahkan. Hadis nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan talak dalah sebagai berikut Yang artinya . Talak Bid'i: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid. seperti haidh.

Nusyuz adalah suami atau istri yang durhaka. Zhihar adalah suami yang menganggap istrinya seperti ibunya sendiri. Talak Raj’I Apabila suami telah menceraikan (menalak) istrinya dan suami boleh rujuk kembali kepada istrinya tanpa harus ada akd nikah terlebih dahulu.  Telah diceraikan oleh suami yang baru.ah bercampur dengan suami yang barui. 2. c. maka hakim berhak menceraikan istrinya dengan paksa. . b. Jika suami tidak memilih salah satu. Hal ini apabila rujuknya itu dilakukan selam istri masih dalam mas idah. Dalam talak bain sugra. Talak Bain Apabila seorang suami telah menceraikan (menalak) istrinya dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya kecuali dengan syarat tertentu. Ila’ yaitu sumpah seorang suami yang menyatakan bahwa dia tidak akan menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih. Jatuhnya bilangan talak disesuaikan dengan ucapan suami karena talak itu sendiri ada beberapa macam yaitu 1.a.  Talak bain qubra yaitu talak ketiga. suami boleh rujuk kembali selama masih dalam masa idah. Jika sampai masa empat bulan suami belum kembali kepada istrinya maka hakim berhak menyuruh suami untuk memilih membayar kifarat sumpah untuk rujuk kepada istrinya atau menalaknya. Li’an adalah tuduhan suami terhadap istrinya telah melakukan perbuatan zina. d. Talak bain ada dua macam  Talak bain sugra yaitu talak yang dijatuhkan kepada istrinya yang belum dicampuri dan juga talak tebus.  Tel. Suami boleh menikahi istrinya dengan syarat tertentu:  Bekas istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk dan menikah kembali dengan istrinya.

Ibn Hazm berkata: “Dengan menyetubuhinya bukan berarti merujuknya. (Q. Tidak boleh rujuk dengan persetubuhan. dan rangsangan-rangsangan nafsu birahi. Imam Syafi. maka untuk merujuknya suami tidak perlu adanya saksi. ciuman. (al-Baqarah:228) Karena rujuk merupakan hak suami. maka ia dibolehkan bahkan di anjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (islah). sebagaimana Firman allah dalam surat al-baqarah :228 “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. jika mereka(para suami) itu menghendaki islah”.  Pendapat Para Ulama tentang Rujuk Rujuk adalah salah satu hak bagi laki-laki dalam masa idah. sekalipun suami missal berkata: “Tidak ada Rujuk bagiku” namun sebenarnya ia tetap mempunyai rujuk. sebelum kata rujuk itu di ucapkandan menghadirkan saksi. Menurut Imam Syafi’I bahwa talak itu memutuskan hubungan perkawinan. dan kerelaan mantan istri dan wali. Rujuk boleh diucapkan. seperti: “saya rujuk kamu”. karena di khawatirkan apabila kelak istri akan menyangkal rujuknya suami. serta mantan istri diberi tahu terlebih dahulu . Pengertian Rujuk Rujuk menurut bahasa artinya kembali. Sebab allah berfirman: Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa penantian itu”. Oleh karena itu ia tidak berhak membatalkannya. sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj’i.S.I berpendapat bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan ucapan terang dan jelas dimengerti. Telah selesai masa idahnya setelah dicerai suami yang baru B.Al-Baqarah:228) Bila sesorang telah menceraikan istrinya. Namun menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya sunnah.

At-Thalaq: 2)  Syarat dan Rukun Rujuk 1. Imam malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan.” Menurut Ibn Hazm jika ia merujuk tanpa saksi bukan disebut rujuk sebab allah berfirman. Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya. penggabungan antara qiayas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.” Ayat tersebut menunjukan wajibnya mendatangkan saksi. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Alqur’an yaitu: “…….dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil…. sedangkan Imam syafi’I mewajibkan. maka tidak sah untuk rujuk.sebelum masa iddahnya habis. maka rujuklah mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Syarat Rujuk a) Saksi untuk rujuk Fuqaha berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk. Oleh karena itu. apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak.. menghendaki tidak adanya saksi.” (Q.S. . Akan tetapi pengkiasan haq rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang. b) Belum habis masa iddah c) Istri tidak di ceraikan dengan talak tiga d) Talak itu setelah persetubuhan Jika istri yang telah di cerai belum perah di campuri. tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.

dan yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik. 2) Ada istri yang di rujuk Syarat istri yang di rujuk: a) Telah di campuri/digauli. 4) Dengan pernyataan ijab dan qabul  Syarat lapadz (ucapan) rujuk: a. 3) Kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) sama-sama suka. b) Harus jelas orangnya. Lafaz yang menunjukkan maksud rujuk. d) Saksi harus dua orang yang sudah dewasa dan bersikap adil e) Sigat atau lapal yaitu ucapan dari suami baik dengan kata-kata atau sindiran dan tidak digantungkan dengan syarat tertentu. d) Masih dalm masa idah. Rukun Rujuk 1) Suami yang merujuk Syarat-syarat suami sah merujuk: a) Berakal b) Baligh c) Dengan kemauan sendiri dan bukan karena paksaan. e) Ucapan yang menyatakan untuk rujuk. c) Istri dalam keadaan talak raj’I atau belum jatuh talak tiga. . misalnya kata suami “aku rujuk engkau” atau “aku kembalikan engkau kepada nikahku”.

3) Wajib bagi suami yang menalak istrinya sebelum dia menyempurnakan pembagian waktu terhadap istri yang ditalaknya.b. 2) Sunah. . Tidak bertaklik — tidak sah rujuk dengan lafaz yang bertaklik. 4) Haram jika rujuk itu suami ingin menyakiti istrinya. jika rujuk dipandang lebih menguntungkan bagi keduanya. 5) Makruh apabila kelangsungan perceraian dianggap lebih baik dan mbermanfaat bagi keduanya. Tidak terbatas waktu — seperti kata suami “aku rujuk engkau selama sebulan  Hikmah Rujuk 1) Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan rumah tangga 2) Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian.  Hukum Rujuk 1) Jaiz inimadalah hukum asal rujuk. c. Rujuk itu tidak sah walaupun isteri mengatakan mau. misalnya kata suami “aku rujuk engkau jika engkau mau”.

Talak menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak mungkin diperbaiki lagi. Menurut istilah talak adalah putusnya tali perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. Rujuk pula dapat sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dalam KHI pasal 63 bahwa Rujuk dapat dilakukan dalam hal: a. Sunnah.BAB II PENUTUP A. Putus perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk Jadi pada dasarnya talak terjadi apbila rumah tangga tidak dapat diperbaiki kembali. Haram. Adapun yang menjadi hikmah rujuk diantaranya ialah: Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan numah tangga. KESIMPULAN  Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. b. . Mubah dan makruh. Dan rujuk boleh dilakukan apabila kedua mempelai hendak islah (berbaikan kembali). kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang di jatuhkan qabla al dukhul. Hukum rujuk ada 5 yaitu wajib. meninggalkan dan memusnahkan. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan karena talak.  Rujuk menurut bahasa artinya kembali sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa idah sesudahditalak raj’i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful