MAKALAH ILMU FIQH FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

KELOMPOK ENAM Anggara Ade Putra Dani Hamdani Endah Yulianti Firman Nugraha Kelas: Humas A

Latar Belakang Pada zaman sebelum Islam datang ke tanah arab. cerai dan rujuk. Hal ini terjadi secara berulang-ulang. dan masih bersifat umum maka dari itu dalam pembahasan kali ini kami akan mencoba membahas atau menkhususkan arti rujuk tersebut ke dalam sebuah pernikahan. Dengan datangnya Islam. terlepas dari itu muncul berbagai permasalahan-permasalahan dalam pernikahan seperti talak. maka aturan seperti itu diubah dengan ketentuan bahwa talak yang boleh dirujuki itu hanya dua kali. Setelah itu boleh rujuk. UU perkawinan. sehingga istrinya menjadi terkatung-katung statusnya. Rumusan Masalah Apa yan dimaksud dengan talak ? Apa saja sebab-sebab talak? Apa saja macam-macam talak? Jelaskan pengertian tentang rujuk? Apa saja syarat dan rukun rujuk? . Pada dasarnya rujuk berarti kembali.BAB 1 PENDAHULUAN A. Mereka mentalak istrinya. tetapi dengan beberapa persyaratan yang berat. antropologi keluarga dan fiqih munakahat dan lain sebagainya yang di pelajari oleh mahasiswa khususnya mahasisiwa fakultas syari’ah dan hukum. masyarakat jahiliyah jika ingin melakukan talak dengan istri mereka dengan cara yang merugikan pihak perempuan. Dan untuk menyelesaikannya telah berbagai disiplin ilmu mempelajarinya mulai dari ilmu perkawinan. kita semua mengetahi bahwa pernikahan itu ialah sebuah ikatan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan (mitsaqah ghalidhon) sebagaimana dalam KHI disebutkan. B. kemudian rujuk kembali pada saat iddah istrinya hapir habis. kemudian mentalaknya kembali.

atau bermasalah dalam pandangan syar'i Suami berhak menalak istrinya satu sampai tiga kali dan istri berhak meminta cerai melalui khuluk dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. seperti haidh. dan selainnya. talak dibagi menjadi2. Hadis nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan talak dalah sebagai berikut Yang artinya . “sesuatu hal yang amat di benci oleh Allah Swt adalah talak.jelaskan hukum-hukum rujuk? BAB II PEMBAHASAN A. Talak menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak mungkin diperbaiki lagi.” Pemahaman yang dapat kita ambil dari hadis tersebut bahwa hendaknya sebuah rumah tangga sebisa mungkin menjauhi talak karena hal tersebut sangat di benci oleh Allah Swt. meninggalkan dan memusnahkan. Pengertian Talak Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Talak Sunni: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara'. Dari segi cara suami menjatuhkan Dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya. 2. yaitu: 1. Menurut istilah talak adalah putusnya tali perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. Sebab-sebab talak sebagai berikut: . Talak Bid'i: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan.

d. Jatuhnya bilangan talak disesuaikan dengan ucapan suami karena talak itu sendiri ada beberapa macam yaitu 1.  Telah diceraikan oleh suami yang baru.a. b. c. Nusyuz adalah suami atau istri yang durhaka. maka hakim berhak menceraikan istrinya dengan paksa. Talak bain ada dua macam  Talak bain sugra yaitu talak yang dijatuhkan kepada istrinya yang belum dicampuri dan juga talak tebus. Dalam talak bain sugra. Ila’ yaitu sumpah seorang suami yang menyatakan bahwa dia tidak akan menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih. Jika sampai masa empat bulan suami belum kembali kepada istrinya maka hakim berhak menyuruh suami untuk memilih membayar kifarat sumpah untuk rujuk kepada istrinya atau menalaknya. Suami boleh menikahi istrinya dengan syarat tertentu:  Bekas istrinya telah menikah dengan laki-laki lain.  Tel. Talak Bain Apabila seorang suami telah menceraikan (menalak) istrinya dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya kecuali dengan syarat tertentu. 2. Zhihar adalah suami yang menganggap istrinya seperti ibunya sendiri. suami boleh rujuk kembali selama masih dalam masa idah. Li’an adalah tuduhan suami terhadap istrinya telah melakukan perbuatan zina. Talak Raj’I Apabila suami telah menceraikan (menalak) istrinya dan suami boleh rujuk kembali kepada istrinya tanpa harus ada akd nikah terlebih dahulu. .  Talak bain qubra yaitu talak ketiga.ah bercampur dengan suami yang barui. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk dan menikah kembali dengan istrinya. Hal ini apabila rujuknya itu dilakukan selam istri masih dalam mas idah. Jika suami tidak memilih salah satu.

karena di khawatirkan apabila kelak istri akan menyangkal rujuknya suami. maka untuk merujuknya suami tidak perlu adanya saksi.I berpendapat bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan ucapan terang dan jelas dimengerti. Pengertian Rujuk Rujuk menurut bahasa artinya kembali. sebagaimana Firman allah dalam surat al-baqarah :228 “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Tidak boleh rujuk dengan persetubuhan. sekalipun suami missal berkata: “Tidak ada Rujuk bagiku” namun sebenarnya ia tetap mempunyai rujuk. ciuman. maka ia dibolehkan bahkan di anjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (islah). Imam Syafi. (al-Baqarah:228) Karena rujuk merupakan hak suami.S. jika mereka(para suami) itu menghendaki islah”. sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj’i. sebelum kata rujuk itu di ucapkandan menghadirkan saksi. seperti: “saya rujuk kamu”.  Pendapat Para Ulama tentang Rujuk Rujuk adalah salah satu hak bagi laki-laki dalam masa idah. Oleh karena itu ia tidak berhak membatalkannya. dan kerelaan mantan istri dan wali. Sebab allah berfirman: Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa penantian itu”. Rujuk boleh diucapkan. Menurut Imam Syafi’I bahwa talak itu memutuskan hubungan perkawinan. Namun menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya sunnah. (Q. Ibn Hazm berkata: “Dengan menyetubuhinya bukan berarti merujuknya. dan rangsangan-rangsangan nafsu birahi. serta mantan istri diberi tahu terlebih dahulu .Al-Baqarah:228) Bila sesorang telah menceraikan istrinya. Telah selesai masa idahnya setelah dicerai suami yang baru B.

S.” Ayat tersebut menunjukan wajibnya mendatangkan saksi..” Menurut Ibn Hazm jika ia merujuk tanpa saksi bukan disebut rujuk sebab allah berfirman. apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. At-Thalaq: 2)  Syarat dan Rukun Rujuk 1. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Alqur’an yaitu: “……. Syarat Rujuk a) Saksi untuk rujuk Fuqaha berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk.” (Q. Akan tetapi pengkiasan haq rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang. Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya. maka rujuklah mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. menghendaki tidak adanya saksi. maka tidak sah untuk rujuk.dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil…. b) Belum habis masa iddah c) Istri tidak di ceraikan dengan talak tiga d) Talak itu setelah persetubuhan Jika istri yang telah di cerai belum perah di campuri. Oleh karena itu. penggabungan antara qiayas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah. .sebelum masa iddahnya habis. sedangkan Imam syafi’I mewajibkan. tetapi harus dengan perkawinan baru lagi. Imam malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan.

4) Dengan pernyataan ijab dan qabul  Syarat lapadz (ucapan) rujuk: a. . c) Istri dalam keadaan talak raj’I atau belum jatuh talak tiga. 3) Kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) sama-sama suka. e) Ucapan yang menyatakan untuk rujuk. 2) Ada istri yang di rujuk Syarat istri yang di rujuk: a) Telah di campuri/digauli. Rukun Rujuk 1) Suami yang merujuk Syarat-syarat suami sah merujuk: a) Berakal b) Baligh c) Dengan kemauan sendiri dan bukan karena paksaan. b) Harus jelas orangnya. d) Saksi harus dua orang yang sudah dewasa dan bersikap adil e) Sigat atau lapal yaitu ucapan dari suami baik dengan kata-kata atau sindiran dan tidak digantungkan dengan syarat tertentu. d) Masih dalm masa idah. dan yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik. Lafaz yang menunjukkan maksud rujuk. misalnya kata suami “aku rujuk engkau” atau “aku kembalikan engkau kepada nikahku”.

c. . misalnya kata suami “aku rujuk engkau jika engkau mau”. 3) Wajib bagi suami yang menalak istrinya sebelum dia menyempurnakan pembagian waktu terhadap istri yang ditalaknya. 4) Haram jika rujuk itu suami ingin menyakiti istrinya. 2) Sunah. Tidak terbatas waktu — seperti kata suami “aku rujuk engkau selama sebulan  Hikmah Rujuk 1) Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan rumah tangga 2) Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian. Rujuk itu tidak sah walaupun isteri mengatakan mau.b.  Hukum Rujuk 1) Jaiz inimadalah hukum asal rujuk. 5) Makruh apabila kelangsungan perceraian dianggap lebih baik dan mbermanfaat bagi keduanya. Tidak bertaklik — tidak sah rujuk dengan lafaz yang bertaklik. jika rujuk dipandang lebih menguntungkan bagi keduanya.

meninggalkan dan memusnahkan. Talak menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak mungkin diperbaiki lagi. Haram. Mubah dan makruh. Hukum rujuk ada 5 yaitu wajib. Menurut istilah talak adalah putusnya tali perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. Adapun yang menjadi hikmah rujuk diantaranya ialah: Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan numah tangga. Sunnah. Putusnya perkawinan karena talak. Dan rujuk boleh dilakukan apabila kedua mempelai hendak islah (berbaikan kembali). Putus perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk Jadi pada dasarnya talak terjadi apbila rumah tangga tidak dapat diperbaiki kembali. KESIMPULAN  Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Rujuk pula dapat sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. b. . Dalam KHI pasal 63 bahwa Rujuk dapat dilakukan dalam hal: a.BAB II PENUTUP A.  Rujuk menurut bahasa artinya kembali sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa idah sesudahditalak raj’i. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang di jatuhkan qabla al dukhul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful