MAKALAH ILMU FIQH FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

KELOMPOK ENAM Anggara Ade Putra Dani Hamdani Endah Yulianti Firman Nugraha Kelas: Humas A

antropologi keluarga dan fiqih munakahat dan lain sebagainya yang di pelajari oleh mahasiswa khususnya mahasisiwa fakultas syari’ah dan hukum. maka aturan seperti itu diubah dengan ketentuan bahwa talak yang boleh dirujuki itu hanya dua kali. kemudian mentalaknya kembali. cerai dan rujuk. kemudian rujuk kembali pada saat iddah istrinya hapir habis. Dengan datangnya Islam. masyarakat jahiliyah jika ingin melakukan talak dengan istri mereka dengan cara yang merugikan pihak perempuan. tetapi dengan beberapa persyaratan yang berat. B. Hal ini terjadi secara berulang-ulang. UU perkawinan.BAB 1 PENDAHULUAN A. Setelah itu boleh rujuk. sehingga istrinya menjadi terkatung-katung statusnya. Dan untuk menyelesaikannya telah berbagai disiplin ilmu mempelajarinya mulai dari ilmu perkawinan. Rumusan Masalah Apa yan dimaksud dengan talak ? Apa saja sebab-sebab talak? Apa saja macam-macam talak? Jelaskan pengertian tentang rujuk? Apa saja syarat dan rukun rujuk? . Latar Belakang Pada zaman sebelum Islam datang ke tanah arab. Pada dasarnya rujuk berarti kembali. Mereka mentalak istrinya. dan masih bersifat umum maka dari itu dalam pembahasan kali ini kami akan mencoba membahas atau menkhususkan arti rujuk tersebut ke dalam sebuah pernikahan. kita semua mengetahi bahwa pernikahan itu ialah sebuah ikatan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan (mitsaqah ghalidhon) sebagaimana dalam KHI disebutkan. terlepas dari itu muncul berbagai permasalahan-permasalahan dalam pernikahan seperti talak.

Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. “sesuatu hal yang amat di benci oleh Allah Swt adalah talak. Hadis nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan talak dalah sebagai berikut Yang artinya . yaitu: 1. meninggalkan dan memusnahkan. Talak Bid'i: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid.jelaskan hukum-hukum rujuk? BAB II PEMBAHASAN A. seperti haidh. Talak Sunni: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara'. talak dibagi menjadi2. dan selainnya. atau bermasalah dalam pandangan syar'i Suami berhak menalak istrinya satu sampai tiga kali dan istri berhak meminta cerai melalui khuluk dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. Pengertian Talak Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Talak menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak mungkin diperbaiki lagi.” Pemahaman yang dapat kita ambil dari hadis tersebut bahwa hendaknya sebuah rumah tangga sebisa mungkin menjauhi talak karena hal tersebut sangat di benci oleh Allah Swt. Dari segi cara suami menjatuhkan Dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya. Menurut istilah talak adalah putusnya tali perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. Sebab-sebab talak sebagai berikut: . 2.

Talak bain ada dua macam  Talak bain sugra yaitu talak yang dijatuhkan kepada istrinya yang belum dicampuri dan juga talak tebus. Jatuhnya bilangan talak disesuaikan dengan ucapan suami karena talak itu sendiri ada beberapa macam yaitu 1. d. Dalam talak bain sugra. Suami boleh menikahi istrinya dengan syarat tertentu:  Bekas istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. 2. maka hakim berhak menceraikan istrinya dengan paksa.a. Zhihar adalah suami yang menganggap istrinya seperti ibunya sendiri. suami boleh rujuk kembali selama masih dalam masa idah. Ila’ yaitu sumpah seorang suami yang menyatakan bahwa dia tidak akan menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih. c.  Telah diceraikan oleh suami yang baru. Talak Bain Apabila seorang suami telah menceraikan (menalak) istrinya dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya kecuali dengan syarat tertentu.ah bercampur dengan suami yang barui. Li’an adalah tuduhan suami terhadap istrinya telah melakukan perbuatan zina. Jika sampai masa empat bulan suami belum kembali kepada istrinya maka hakim berhak menyuruh suami untuk memilih membayar kifarat sumpah untuk rujuk kepada istrinya atau menalaknya. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk dan menikah kembali dengan istrinya.  Tel. . Hal ini apabila rujuknya itu dilakukan selam istri masih dalam mas idah. Nusyuz adalah suami atau istri yang durhaka. Talak Raj’I Apabila suami telah menceraikan (menalak) istrinya dan suami boleh rujuk kembali kepada istrinya tanpa harus ada akd nikah terlebih dahulu.  Talak bain qubra yaitu talak ketiga. b. Jika suami tidak memilih salah satu.

maka untuk merujuknya suami tidak perlu adanya saksi. jika mereka(para suami) itu menghendaki islah”. dan rangsangan-rangsangan nafsu birahi. maka ia dibolehkan bahkan di anjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (islah). Rujuk boleh diucapkan. sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj’i. sekalipun suami missal berkata: “Tidak ada Rujuk bagiku” namun sebenarnya ia tetap mempunyai rujuk. ciuman. serta mantan istri diberi tahu terlebih dahulu . (al-Baqarah:228) Karena rujuk merupakan hak suami. seperti: “saya rujuk kamu”.I berpendapat bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan ucapan terang dan jelas dimengerti. Oleh karena itu ia tidak berhak membatalkannya. Ibn Hazm berkata: “Dengan menyetubuhinya bukan berarti merujuknya. Tidak boleh rujuk dengan persetubuhan. (Q. Imam Syafi.Al-Baqarah:228) Bila sesorang telah menceraikan istrinya. Sebab allah berfirman: Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa penantian itu”. Namun menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya sunnah.S. Telah selesai masa idahnya setelah dicerai suami yang baru B. sebagaimana Firman allah dalam surat al-baqarah :228 “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Pengertian Rujuk Rujuk menurut bahasa artinya kembali.  Pendapat Para Ulama tentang Rujuk Rujuk adalah salah satu hak bagi laki-laki dalam masa idah. Menurut Imam Syafi’I bahwa talak itu memutuskan hubungan perkawinan. sebelum kata rujuk itu di ucapkandan menghadirkan saksi. karena di khawatirkan apabila kelak istri akan menyangkal rujuknya suami. dan kerelaan mantan istri dan wali.

. tetapi harus dengan perkawinan baru lagi. sedangkan Imam syafi’I mewajibkan. Syarat Rujuk a) Saksi untuk rujuk Fuqaha berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk. Imam malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan. Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya.sebelum masa iddahnya habis. penggabungan antara qiayas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.” (Q. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Alqur’an yaitu: “……. b) Belum habis masa iddah c) Istri tidak di ceraikan dengan talak tiga d) Talak itu setelah persetubuhan Jika istri yang telah di cerai belum perah di campuri.S. Oleh karena itu.” Menurut Ibn Hazm jika ia merujuk tanpa saksi bukan disebut rujuk sebab allah berfirman.. Akan tetapi pengkiasan haq rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang. menghendaki tidak adanya saksi. At-Thalaq: 2)  Syarat dan Rukun Rujuk 1. apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. maka rujuklah mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. maka tidak sah untuk rujuk.dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil….” Ayat tersebut menunjukan wajibnya mendatangkan saksi.

d) Masih dalm masa idah. Lafaz yang menunjukkan maksud rujuk. 4) Dengan pernyataan ijab dan qabul  Syarat lapadz (ucapan) rujuk: a. e) Ucapan yang menyatakan untuk rujuk. misalnya kata suami “aku rujuk engkau” atau “aku kembalikan engkau kepada nikahku”. 3) Kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) sama-sama suka. c) Istri dalam keadaan talak raj’I atau belum jatuh talak tiga. Rukun Rujuk 1) Suami yang merujuk Syarat-syarat suami sah merujuk: a) Berakal b) Baligh c) Dengan kemauan sendiri dan bukan karena paksaan. dan yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik. 2) Ada istri yang di rujuk Syarat istri yang di rujuk: a) Telah di campuri/digauli. . d) Saksi harus dua orang yang sudah dewasa dan bersikap adil e) Sigat atau lapal yaitu ucapan dari suami baik dengan kata-kata atau sindiran dan tidak digantungkan dengan syarat tertentu. b) Harus jelas orangnya.

Tidak terbatas waktu — seperti kata suami “aku rujuk engkau selama sebulan  Hikmah Rujuk 1) Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan rumah tangga 2) Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian.b.  Hukum Rujuk 1) Jaiz inimadalah hukum asal rujuk. 4) Haram jika rujuk itu suami ingin menyakiti istrinya. jika rujuk dipandang lebih menguntungkan bagi keduanya. Tidak bertaklik — tidak sah rujuk dengan lafaz yang bertaklik. . 3) Wajib bagi suami yang menalak istrinya sebelum dia menyempurnakan pembagian waktu terhadap istri yang ditalaknya. misalnya kata suami “aku rujuk engkau jika engkau mau”. Rujuk itu tidak sah walaupun isteri mengatakan mau. 2) Sunah. 5) Makruh apabila kelangsungan perceraian dianggap lebih baik dan mbermanfaat bagi keduanya. c.

Rujuk pula dapat sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Talak menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak mungkin diperbaiki lagi. Adapun yang menjadi hikmah rujuk diantaranya ialah: Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan numah tangga. Dan rujuk boleh dilakukan apabila kedua mempelai hendak islah (berbaikan kembali).  Rujuk menurut bahasa artinya kembali sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa idah sesudahditalak raj’i. Putus perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk Jadi pada dasarnya talak terjadi apbila rumah tangga tidak dapat diperbaiki kembali. Mubah dan makruh. kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang di jatuhkan qabla al dukhul. b. Putusnya perkawinan karena talak. Dalam KHI pasal 63 bahwa Rujuk dapat dilakukan dalam hal: a. KESIMPULAN  Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Haram. .BAB II PENUTUP A. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. meninggalkan dan memusnahkan. Hukum rujuk ada 5 yaitu wajib. Menurut istilah talak adalah putusnya tali perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. Sunnah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful