P. 1
Makalah Agama - Zakat

Makalah Agama - Zakat

|Views: 1,822|Likes:

More info:

Published by: Muhamad Asep Fatahudin on Dec 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Makalah Pendidikan Agama Islam

PUASA DAN ZAKAT

Oleh :

Zahrani

J3F110005

Penanggung Jawab : Ela Sulistiawati, S.Ag., M.Si

PROGRAM KEAHLIAN MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI DIREKTORAT PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

Makalah ini disusun secara sistematis dan ilmiah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam.KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna dan kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. baik secara moral maupun material salah satu orang yang berperan dalam pembuatan makalah ini adalah dosen kami Ibu Ela Sulistiawati. atas segala rahmat dan karunia. kami mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. S. November 2010 Penyusun . M.Ag. selain itu dapat membuat kami menjadi kreatif dan terampil..Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan pada kami.Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini. serta dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang Puasa dan Zakat. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. orang tua kami yang memberikan dukungan baik materi maupun spirit. Bogor. Dalam pembuatannya. serta teman – teman yang kami sayangi.

Dapat menambah ilmu tentang puasa dan zakat . mulai dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Hambatan ang menyebabkab kewajiban zakat belum meluas tertunaikan dalam masyarakat. Hambatan-hambatan ini ada yang bersifat inheren di dalam tubuh umat Islam sendiri dan ada yang bersifat eksteren (pengaruh dari luar). 1. Terdapat puasa wajib dan puasa sunnah.2 Tujuan 1. Dapat mengetahui dan memahami jenis – jenis puasa dan zakat.1 Latar Belakang Agama Islam memiliki 5 rukun Islam yang wajib untuk dijalankan. sebagai pelengkap ibadah puasa. PENDAHULUAN 1. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. 2. diantaranya adalah puasa dan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun ketiga dari Rukun Islam.BAB I. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hari-hari penting puasa termasuk yang wajib dan yang diharamkan merupakan hambatan dalam kehidupan beragama. Dapat mengetahui dan memahami pembagian zakat yang benar menurut syariat islam 4. Mengerti dan memahami pengertian puasa dan zakat. Kewajiban puasa dan zakat ini sebagaimana juga kewajiban-kewajiban lainnya seperti shalat dan ibadah haji harus ditunaikan oleh umat Islam. Sedangkan zakat adalah sedekah yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang akhir bulan Ramadan. 3.

hubungan seksual.artinya demikianlah kebanyakan puasa manusia.S. puasa khusus al-khusus adalah puasa yang diamalkan di samping dengan kedua isi dua kategori puasa di atas disempurnakan pula dengan puasa hati yaitu menahan hati dari memikirkan. mengkhayalkan atau membayangkan hal-hal duniawi yang . Pengertian yang tersebut terakhir itu terdapat di dalam firman Allah. PEMBAHASAN 2. minim. sesungguhnya aku telah bernadzar (untuk) berpuasa karena Allah Yang Maha Pemurah. disertai dengan perilaku meninggalkan perbuatan-perbuatan tdak terpuji yang bisa mengurangi makna/nilainya/pahalanya. Yang ketiga. Al-Ghazali membagi pengertian puasa menjadi tiga bagian. Maryam: 26: Artinya: Maka katakanlah (hai Maryam). seperti termaktub dalam Q. yang menyinggung/menyakiti orang lain. dan hubungan seksual. puasa umum adalah puasa sekedar menahan diri dari makan. kurang pantas. puasa adalah suatu ibadat yang mempunyai syarat dan rukun tertentu. Dan karena puasa tingkat ini dapat diamalkan oleh mereka yang sudah bisa disebut khusus maka puasa mereka yang sudah bisa disebut khusus maka puasa mereka disebut khusus. Menurut pengertian terminologi syar‟i. Yang kedua. 19. yaitu yang pertama.1 Definisi Puasa Puasa dalam bahasa Arab disebut shiam atau shaum yang artinya menahan diri dari sesuatu. puasa khusus adalah puasa yang diamalkan di samping dengan isi umum tersebut di atas juga menyempurnakannya dengan menahan diri dari mengatakan. maka aku tidak berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. atau yang sia-sia dan tak berguna. dan memandang atau melihat sesuatu yang kurang baik. diamalkan di siang hari sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan cara menahan diri dari makan. minum. Ke dalam pengertian ini termasuk menahan diri dari berbicara dengan orng lain. apalagi jika diingat bahwa puasa itu adalah salah satu dari lima rukun Islam. mendengar. Puasa yang diamalkan dengan memenuhi semua persyaratan tersebut besar sekali makna dan pahalanya.BAB 2. Dan karena umumnya manusia yang berpuasa berada dalam tingkat ini maka puasa mereka disebut puasa umum.

Waktu mengeluarkan zakat Fitrah adalah sejak awal bulan puasa Ramadhan hingga sebelum shalat „Idul Fitri maka dianggap sedekah sunah. atau puasa super khusus (Baihaqi. maka zakatnya sah.5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.” (HR. 1993) Macam-Macam Zakat Zakat terbagi atas dua tipe yakni: a) Zakat Fitrah. Besarnya zakat Fitrah adalah 1 sha‟ yaitu 2176 gram atau 2. Firman Allah SWT: Artinya: “Pungutlah zakat dari harta benda mereka. 1991). 3. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Artinya : “Barang siapa mengeluarkan (zakat Fitrah) sebelum shalat („Idul Fitri).Sayyid. Dalam prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2. Dan karena puasa semacam ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sangat khusus maka puasa mereka disebut puasa khusus al-khusus. karena untuk kehati-hatian. jika dianggap lebih bermanfaat bagi mustahik. Dan Allah SWT menetapkan hukum wajibnya. Ibnu Majah) . Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. dan berkah. Hal ini dianggap baik oleh para ulama. Ketentuan-Ketentuan Zakat Fitrah 1. Definisi Zakat Zakat adalah nama atau sebutan dari suatu hak Allah SWT yng dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. yang akan membersihkan dan menyucikan mereka!” (At-Taubah: 103) Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke lima.5 Kg. Kata zakat itu aslinya ialah tumbuh. diperbolehkan mengeluarkan zakat Fitrah dengan uang seharga ukuran itu. suci. Besar Zakat ini setara dengan 2. Menurut madzhab hanafi. baik denan KitabNya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta Ijma‟ dari umatnya (Sabiq. Barang siapa mengeluarkannya setelah shalat maka dianggap sedekah sunah.2 Kg beras atau makanan pokok.rendah selama berpuasa. 2. dan disebut beriringan denga shalat pada ayat 82.

yaitu sesuai dengan firman Allah SWT : Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu. hasil laut. orang-orang miskin. orang-orang yang berhutang. At-taubah : 60) . 7. Jika terjadi perbedaan Hari Raya. para mu‟allaf yang dibujuk hatinya. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri (Anonim. hanyalah untuk orang-orang fakir. pertambangan. harta temuan. pertanian.”(QS. 2010) Golongan yang menerima zakat Mustahik Zakat Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) baik zakat fitrah atau zakat harta. diantaranya: Artinya : “Semoga Allah SWT memberikan pahala kepadamu atas apa saja yang telah Allah memberi berkah kepadamu atas semua yang masih ada padamu dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagimu. maka panitia zakat Fitrah yang berhari raya terlebih dahulu tidak boleh menerima zakat Fitrah setelah mereka mengerjakan shalat „Idul Fitri. pengurus-pengurus zakat. 5. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.” b) Zakat Maal (Harta) Mencakup hasil perniagaan.4. untuk (memerdekakan) budak. Panitia Zakat Fitrah hendaknya mendoakan kepada orang yang membayar zakat. Doa yang sering dibaca oleh yang menerima zakat. hasil ternak. Zakat Fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau dibayarkan melalui amil zakat. Amil atau panitia zakat Fitrah boleh membagikan zakat kepada mustahik setelah shalat „Idul Fitri. untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. 6. emas dan perak. agar ibadahnya selama Ramadhan diterima dan mendapat pahala.

6. dan lain-lain (Huda. Fi sabilillah: mereka adalah para mujahid yang berperang dengan suka rela tanpa mendapat gaji dari pemerintah. Nuril . 3. Sanak Famili orang yang berzakat. maka ia diberi zakat untuk beberapa bulan kebutuhanya. Orang-orang yang berhutang: mereka adalah orang-orang yang terbebani hutang mereka di beri zakat untuk melunasi hutang mereka dengan syaratnya harus beragama islam. Miskin: orang yang mampu memenuhi lebih dari separoh kebutuhanya. namun ia belum mampu memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh. 2. Fakir: orang yang hanya mampu memenuhi kurang dari separoh kebutuhanya. anak. yaitu bapak. 2010). . mereka di beri zakat untuk diri mereka sendiri atau untuk membeli senjata. Yaitu: 1.Allah telah mejelasakan delapan golongan yang berhak menerima zakat. 7. Para muallaf yang dibujuk hatinya: adalah orang orang yang baru memeluk islam. cucu. istri. Zakat juga di berikan untuk memerdekakan budak dan membebaskan tawanan perang yang tertawan oleh pihak musuh.mereka di beri upah yang layak sesuai dengan pekerjaan mereka. Amil Zakat: orang yang ditugaskan oleh penguasa (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari orang yang membayar zakat. Anak cucu keluarga Rasulullah SAW 2. tidak mampu melunasi hutang. maka ia diberi zakat sekedar kebutuhanya. 4. mereka diberi zakat agar hti mereka lunak menerima islam dan agar keimanan dihati mereka tetap teguh 5. Orang yang sedang dalam pejalanan yaitu para musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalananya. 8. dan tidak berhutang untuk membiayai kemaksiatan. kakek. sehingga ia sampai ke tujuanya Adapun orang-orang yang tidak boleh menerima zakat ada dua golongan: 1.

Tentang Zakat Fitrah. 2010. ensiklopedia bebas. -Cet. http//:Zakat . Sayyid.Bandung: Alam‟arif. http//:Tentang Zakat Fitrah « Berbagi Ilmu. alih bahasa oleh Mahyudin Syah.html [28 November 2010] Huda.html [28 November 2010] Sabiq. Nuril. Zakat. 2010.DAFTAR PUSTAKA Anonim.8.Wikipedia bahasa Indonesia. 1993 . Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->